Sunteți pe pagina 1din 22

Articles from Revista B.O.R.

Index Bibliografic
2010- 03- 18 10:03:09 webmaster
Indice bibliograf ic al revistei Biserica Ortodoxa Romana
Autorul Titlul
1/2 Ianuarie-f ebruarie 1949 / LXVII
Schimb de f elicit ari PF Just inian Marina
Deschiderea cursurilor Inst iot ut ului Teologic Universit ar din Bucurest i
Prot . St ef an Lupsa Biserica Ardeleana si Unirea in anii
1697-1701
PS Tit Simedrea Manast iri vandut e si daruit e in sec XV
in Moldova
3/4 Martie-Aprilie 1949 / LXVII
Inscaunarea IPS Firmilian ca Mit ropolit al Olt eniei
Inscaunarea PS Iosif ca episcop al Argesului si Ramnicului
Deschiderea cursurilor la seminariile monahale
+ Episcopul Cosma Pet rovici
+ Episcopul Gheront ie Nicolau
5/6 Mai-Iunie1949 / LXVII
Urarile adresat e IPS Pat riarh de D. Dr. Pet ru Groza, Presedint ele Consiliului de
Minist ri
IPS Firmilian Popas
Legamant si implinire un an de la inscaunarea IPS Just inian
Schimb de urari cu prilejul Sf int elor Sarbat ori ale Invierii
Moart ea IPS Damaschin, Arhiepiscop al At enei si Mit ropolit primat al Greciei
Deschiderea cursurilor misionare, pent ru a doua serie de preot i, la Inst it ut ul
Teologic Universit ar, Bucurest i
Solemnit at ea deschiderii cursurilor de indrumare misionara a preot ilor de la
Sibiu
Deschiderea cursurilor Cent rului de Indrumare misionara de la Arad
Convocarea Adunarii Nat ionale Bisericest i
Ordinea de zi a Adunarii Nat ionale Bisericest i pent ru sesiunea ordinara din
1949
Convocarea Colegiului Elect oral pent ru alegerea de ierarhi in scaunele
vacant e
Inst iint ari pent ru PP. CC. Preot i
7/10 Iulie Octombrie 1949 / LXVII
Omagul adus IPS Pat riarh Just inian de Adunarea Nat ionala Bisericeasca
Adunarea Nat ionala Bisericeasa
-sedint a din 6 iunie
-raport ul administ rat iv bisericesc
-raport ul cult ural al Consiliului Nat ional Bisericesc
-raport ul Sect orului Economic
-regulament ul int erior pent ru Adunarea Nat ionala Bisericeasca
-sedint a din 8 iunie, sumarul si ref erat ele Comisiilor
Colegiul Elect oral pent ru alegerea episcopului eparhiei Romanului si Husilor
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR
Inst it uirea Comisiei speciale de propuneripent ru lucrarile de arondare a
parohiilor din Transilvania
Inst iint ari pent ru PP. CC. Preot i
11/12 Noiembrie-Decembrie 1949 / LXVII
Urari de Sarbat ori
Schimb de t elegrame
Pr. Dr. Ion Soare Temeiurile canonice pent ru
prerogat ivele pat riarhului
D.V. Sadeanu Hirot onirea, inmanarea carjei si
inscaunarea noului episcop al
Romanului si Husilor
D.V. Sadeanu Deschiderea cursurilor de indrumare la
Arad pent ru a IV-a serie de preot i
D.V. Sadeanu Deschiderea cursurilor de indrumare la
Bucurest i
D.V. Sadeanu Aniversarea unui an de la act ul
reint regirii Bisericii Romanest i din
Ardeal
Ion Iuf u St iri din Bulgaria
Deciziunea nr. 97
Deciziunea nr. 98
Deciziunea nr. 107
1/2 Ianuarie-Februarie 1951 / LXIX
Sarbat orirea IPS Pat riarh Just inian
Schimb de f elicit ari cu prilejul sarbat orilor
PS Firmilian, PS Teoct ist Indrumari si indemnuri pent ru preot ii
cursant i
Pr. Nit isor Cazacu Sf int irea cat edralei din Const ant a
O pioasa comemorare a Bisericii Armeano-Gregoriene
Legat urile cu Bisericile Ort odoxe
Conf irmarea noilor membri ai Adunarilor Eparhiale ale episcopiilor: Oradiei,
Dunarii de Jos, Ramnicului si Argesului, Arhiepiscopiei Sibiului si Episcopiei
Clujului
Inst iint are in legat ura cu aut orizarea de pict ori si zugravi bisericest i
Inst iint are in legat ura cu deschiderea Scolii de pict ura bisericeasca
Comunicat privind calcularea impozit elor la dif erent ele de salarii primit e de
preot ii si diaconii de la parohii
Cat alogul Cart ilor de Rit ual
Inst iint are in legat ura cu produsele at elierelor Inst it ut ului Biblic
Cat alog pent ru obiect ele de cult
3/6 Martie-Iunie 1951 / LXIX
IPS Nicolae al Ardealului Trei ani de past orire a IPS Pat riarh
Just inian
Diac. Prof . O. Bucevschi IPS Pat riarh Just inian, lupt at or pent ru
pace
Pr. Const ant in Nonea Asist ent a sociala prin Biserica
Pr. At . Preda Gospodar al Bisericii
Pr. Olimp Caciula Impliniri cult urale in Biserica
Pr. Prof . Grigore Crist escu Lucrarea past orala si misionara
Pr. Gh. Soare Legislat ia bisericeasca
Diac. I. Pulpea Sub semnul ecumenicit at ii ort odoxe
Ierom. Nicolae Mladin Reint regirea Ort odoxiei Romanest i
Pr. Sp. Candea Reluarea legat urilor bisericest i cu
romanii de pest e hot are
Prof . N. Chit escu Past rat or al t radit iei Bisericii Ort odoxe
Pr. D. St aniloae Sporuri duhovnicest i sub past orirea
IPS Pat riarh Just inian
Arhid. Vart olomeu Ct it or de lacasuri sf int e
Prinos sarbat orirea IPS Pat riarh Just inian la 3 ani de past orire
Inst iint area Inst it ut ului Teologic Universit ar din Bucurest i asupra deschiderii
anului scolar 1951-1952
7/9 Iulie-Septembrie 1951 / LXIX
Chemarea cat re crest inii din lumea int reaga adresat a de int aist at at orii
Bisericilor Ort odoxe din Ant iohia, Rusia, Romania, Georgia si Bulgaria
Consf at uirea de la Moscova a int aist at at orilor Bisericilor Ort odoxe din
Ant iohia, Rusia, Romania, Georgia si Bulgaria calat oria IPS Pat riarh Just inian
in Uniunea Soviet ica
Impresii din Uniunea Soviet ica declarat ii f acut e de PS Episcop Andrei al
Aradului
Vizit a IPS Pat riarh Alexandru III al Ant iohiei in t ara noast ra
PS Episcop Ant im Targovist eanul Inst alarea Preaf ericit ului Macarie in
scaunul de mit ropolit si int aist at at or al
Bisericii Aut ocef ale din Polonia
Preot imea Capit alei a sarbat orit ziua numelui IPS Pat riarh Just inian
Diac. Prof . Emilian Vasilescu Sf int irea bisericii de la sanat oriul din
Techirghiol ct it oria IPS Pat riarh
Just inian
Prima serie de absolvent i dat a de seminarul monahal de la Manast irea Neamt
Deschiderea cursurilor la Inst it ut ele Teologice Ort odoxe
Deschiderea cursurilor la seminarele monahale superioare
Deciziuni pat riarhale: schimbari de membri in Adunarea Eparhiala a Episcopiei
Oradiei; modif icarea si complet rea unor art icole din Decizia Pat riarhala nr.
157/950 privit oare la eecut area lucrarilor de pict ura bisericeasca
Inst ruct iuni ref erit oare la angajarea lucrarilor de pict ura bisericeasca
Tablou nominal de pict ori si zugravi bisericest i aut orizat i
10/12 Octombrie-Decembrie 1951/ LXIX
1500 de ani de la Sinodul IV ecumenic din Calcedon (451-1951)
IPS Firmilian al Olt eniei Cuvant are f est iva cu prilejul
comemorarii a 1500 de ani de la
Sinodul IV ecumenic din Calcedon
Trei ani de la reint regirea Ort odoxiei romanest i
Prof . Sesan Milan Proclamarea aut ocef aliei Bisericii
Ort odoxe din Cehoslovacia
Alegerea, hirot onia, inmanarea carjei si inscaunarea noului episcop al Oradiei
Dezbat erile Sf ant ului Sinod al BOR. Sesiunea ordinara din anul 1951
Adunarea Nat ionala Bisericeasca. Sesiunea anului 1951. Proces verbal
Darea de seama generala despre mersul t reburilor bisericest i pe anul 1950
Colegiul elect oral pent ru alegerea de episcop al Oradiei. Proces verbal
Decizii pat riarhale: Decizia nr. 318/952. Conf irmarea de noi membri in Adunarea
Eparhiala a Episcopiei Ramnicului si Argesului
Deschiderea cursurilor pract ice si t eoret ice ale Scolii de pict ura bisericeasca
pe anul 1952
1/3, Ianuarie-Martie, 1952, LXX
Cuvant ul de prot est al BOR impot riva f olosirii armei bact eriologice
Past orala IPS Pat riarh Just inian pent ru muncile de primavara
Schimbul de f elicit ari cu prilejul sf int elor sarbat ori ale Nast erii Domnului si
Anului Nou-1952
PS Ant im Targovist eanul Sanct it at ea Sa, Pat riarhul Alexei al
Moscovei, in slujba Ort odoxiei
ecumenice si a pacii
Mesajul de prot est al Bisericii Ort odoxe Ruse impot riva armei bact eriologice
Int ru mult i ani, St apane!
Sarbat orirea Preaf ericit ului Alexei, Pat rarhul Moscovei si a t oat a Rusia
IPS Firmilian +Kalist rat , pat riarhul-kat olicos al
Gruziei
La moart ea Preaf ericit ului Kalist rat , pat riarhul-kat olikos al Gruziei
Convocarea unei Conf erint e a t ut uror Bisericilor si Gruparilor religioase din
URSS, pent ru apararea pacii
Vizit a int aist at at orului Bisericii Ort odoxe din Albania in t ara noast re
Deschiderea cursurilor de indrumare misionara si sociala pent ru seria a XII-a
de preot i la Inst it ut ul Teologic Universit ar din Bucurest i
Serbarea pat ronului Inst it ut ului Teologic Universit ar din Bucurest i
Prof . Teodor M. Popescu Sf int ii Trei Ierarhi in slujba Bisericii
Conf . I. Negrescu Personalit at ea IPS Pat riarh Alexei al
Moscovei si a t oat a Rusia
Gh. I. M. + Gheorghe Arghiropol
Pr. Lect . At hanasie Negoit a Ce Evanghelii cit im in sapt amanile ce
preced Triodul
Decizia pat riarhala nr. 381. Conf irmarea de noi membrii in Adunarea Eparhiala
a Episcopiei Ramnicului si Argesului
4/5 Aprilie-Mai, 1952, LXX
Schimb de f elicit ari cu prilejul sf int elor sarbat ori ale Invierii Domnului
Telegrama t rimisi Dl. Dr. Pet ru Groza, presedint ele Consiliului de Minist rii, de
cat re IPS Pat riarh, cu prilejul implinirii a t rei ani de la t inerea Primului Congres
Mondial al Part izanilor Pacii
Scrisoarea Irenica a noului Pat riarh al Gruziei si raspunsul IPS Pat riarh
Just inian
Sf at uri si indemnuri parint est i. Spicuiri din past oralele PPSS Chiriarhi, adresat e
credinciosilor cu prilejul arbat orii Invierii Domnului
Conf erint a pent ru pace a t ut uror Bisericilor si Comunit at ilor religioase din
URSS
Conducat orii t ut uror cult elor religioase din Cluj prot est eaza impot riva f olosirii
armei bact eriologice
React iunea cat olica in slujba at at at orilor la razboi
Deschiderea cursurilor de indrumare misionara si sociala pent ru seria XIII de
preot i, la Inst it ut ul Teologic Universit ar din Bucurest i
Deschiderea cursurilor la Cent rul de Indrumare de la Curt ea de Arges
Deschiderea cursurilor de indrumare sociala si misionara, seria XIII, la Inst it ut ul
Teologic Universit ar din Sibiu
Aniversarea a 75 de ani de la proclamarea independent ei de st at a Romaniei.
Sarbat orirea Zilei Eroilor si Vict oriei.
Pr. Prof . Liviu St an Act iune papala si replca ort odoxa.
Lupt a de veacuri a Ort odoxiei slave
impot riva expansiunii papale in
Rasarit ul Europei si t riumf ul acest ei
lupt e.
IPS Nicolae Krut it ki Biserica alat uri de popor in lupt a
pent ru pace. Raport ul f acut la
Conf rint a t ut uror Bisericilor si
Comunt at ilor religioase din URSS,
inchinat a problemei apararii pacii in
int reaga lume.
Mit ropolia Ardealului. IPS Mit ropolit Nicolae a Ardealului a sarbat orit implinirea
varst ei de 70 de ani
Arhiepiscopia Craiovei
Episcopia Ramnicului si Argesului
Arhiepiscopia Timisoarei si Caransebesului
Episcopia Aradului
Doua jubilee arhipast orest i, Preaf ericit ul Alexei, Pat riarhul Moscovei si a
int regii Rusii (1902-1952); Inalt Preasf int it ul Ioan, Mit ropolit ul Kievului (1901-
1951)
Pat riarhia din Const ant inopol
Biserica Ort odoxa din Grecia
Pat riarhia de la Ierusalim
Necrolog: Prof . Iacob Lazar
Revist e Glasul Bisericii nr. 1-3/952
Act ivit at ea Comisiei de pict ura bisericeasca pe anul 1950-1951
Schimbari si numiri in cadrul Administ rat iei Pat riarhale
Cost umul preot esc de vara
Comunicat privind impunerea indemnizat iei prot opopilor
6/8 Iunie-August, 1952, LXX
Past orala Sf ant ului Sinod al BOR cat re clerul si credinciosii ort odocsi
Telegrama Presedint elui Sf ant ului Sinod cat re Dl. Dr. Pet ru Groza,
Presedint ele Prezidiului Marii Adunari Nat ionale a Republicii Populare Romane
Telegrama Predint elui Sf ant ului Sinod cat re Dl. Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Presedint ele Consiliului de Minist ri a RPR
Hot arari ale Sesiunii ext raordinare a Consiliului Mondial al Pacii
Sesiunea ext raordinara de la Berlin a Consiliului Mondial al Pacii
Clerul si credinciosii ort odocsi t rebuie sa desf asoare o act ivit at e mai vie
pent ru apararea pacii. Hot ararile Sf ant ului Sinod si ale Adunarii Nat ionale
Bisericest i
Poporul roman prot est eaza impot riva at rocit at ilor savarsit e de americani in
Coreea. Mot iunea vot at a de Marea Adunare Nat ionala a RPR
Alat uri de milioanele de oameni cinst it i, numeroase cult e religioase din lumea
int reaga prot est eaza impot riva f olosirii armei bact eriologice
Slujit orii cult elor religioase din t ara noast ra int ensif ica lupt a pent ru apararea
pacii
Sarbat orirea zilei int ernat ionale a copilului la Inst it ut ul Teologic din Bucurest i
Sporest e numarul clericilor de pest e hot are care se alat ura Front ului Pacii
Pr. Alexandru Sandulescu-Buzau Precum M-a t rimis pe Mine Tat al, asa
si Eu va t rimit pe voi.
Sarbat orirea IPS Just inian cu prilejul a 4 ani de la inscaunarea ca pat riarh al
BOR
Inchiderea anului scolar 1951-1952 la inst it ut ele t eologice si la seminarele
monahale ale BOR
Din act ivit at ea cooperat ivelor de product ie mest esugareasca din manast iri
cooperat iva din manast irea Agaf t on
Prof . Vict or Brat ulescu Grija pent ru art a religioasa
Vizit a IPS Mit ropolit Nicolae Krut it ki in Bulgaria
IPS Mit ropolit Kiril al Plovdivului a f ost proclamat doct or honoris causa a
Academiei Teologice din Sof ia
Relat iile dint re cult ele religioase si St at in RP Ungara
Proiect ul de Const it ut ie a RPR at it udinea BOR f at a de proiect ul noi
Const it ut ii a st at ului nost ru democrat -popular
Pr. Olimp Caciula Luat i seama la voi insiva si la t oat a
t urma chemari la adevarat a misiune
Int ru indeplinirea hot ararilor Sf ant ului Sinod consf at uirea IPS Pat riarh
Just inian cu preot imea Capit alei
D. Vest emean De ce t rebuie sa lupt am pent ru pace?
Prof . Diac. N. I. Nicolaescu Cum put em lupt a pent ru pace
Pr. Olimp Caciula Pract ici cult ice denat urat e
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR sesiunea ordinara din noiembrie 1952.
Sumarele sedint elor din 14, 16 si 17 iunie anul curent .
Lucrarile Adunarii Nat ionale Bisericest i sesiunea Anului 1952. Sumarul
sedint ei din 15 iunie anul curent si rapoart ele de act ivit at e a sect oarelor
9/10 Septembrie-Octombrie, 1952, LXX
Publicat iile BOR cont ribuie mult la progresul st iint ei t eologice si lit erat urii
bisericest i
Preaf ericit ul Alexei, Pat riarhul Moscovei si a t oat a Rusia, a f ost decorat cu
ordinul Drapelul Rosu al Muncii
Nopua Const it ut ie a RPR
Vizit a unui grup de muncit ari englezi la Pat riarhi Romana
Declarat iile IPS Mit ropolit Sebast ian asupra Conf erint ei pent ru Pace de la
Moscova si asupra calat oriei sale in URSS
Declarat iile Decanului de Cant erbury, cu privire la f olosirea armei
bact eriologice de cat re imperialist ii americani
Congresul Nat ional pent ru apararea pacii se va t ine la Bucurest i, int re 5-7
decembrie 1952
Congresul Part izanilor Pacii din t arile Asiei si zona Pacif icului
Pr. Ant im Novac Teologul ort odox in lupt a act uala
pent ru pace
Reprezent ant ii t ut uror cult elor din Bucurest i au dezbat ut proiect ul de
Const it ut ie al RPR si hot ararile sesiunii de la Berlin a Consiliului Mondial al Pacii
Clerul si credinciosii musulmani din RP Bulgaria int ensif ica lupt a pent ru pace
Preot imea Capit alei a sarbat orit ziua numelui IPS Pat riarh Just inian
O sut a de ani de la inf iint area Tipograf iei Inst it ut ului Biblic
Rest aurari si cladiri de biserici
Din act ivit at ea Inst it ut elor Teologice le BOR
C. Greceanu Reorganizarea viet ii in manast iri
Din viat a eparhiilor BOR
Sanct it at ea sa Melchisedec, noul Pat riarh-Kat olikos a t oat a Gruzia (t rad, de I.
Iuf u)
IPS Mit ropolit Nicolae Krut it ki a implinit varst a de 60 de ani
Concert ul dat de corul Bisericii Ort odoxe Romane din Sof ia
Implinirea indat oririlor cet at enest i, porunca a Sf int ei noast re Biserici.
Past orala t rmisa clerului si credinciosilor de cat re IPS Pat riarh Just inian
Pr. I. Gagiu Import ant e hot arari luat e de cat re
Sf ant ul Sinod in sesiunea din iunie 1952
Pr. Dr. Gheorghe Dem. Ciocan Dat oria preot ului de a ingriji curt ea
bisericii
Pr. Dr. Olimp Caciula Sa st ii ce sa ceri in rugaciune
PF Just inian Marina Apost olat social: pilde si indemnuri in
lupt a pent ru pace (Prof . Diac. N. I.
Nicolaescu)
Decizia Minist rului Cult elor nr. 10.937/952 pent ru aprobarea Regulament ului de
organizare si f unct ionare a Inst it ut iilor de invat amant din Pat riarhia Romana
Regulament ul de organizare si f unct ionare a Inst it ut iilor de invat amant pent ru
pregat irea personalului bisericesc si recrut area Corpului Didact ic din
Pat riarhia Romana
Inst ruct iuni in legat ura cu acordarea ajut oarelor de boala
Lamuriri asupra desf iint arii unor t axe de t imbru si asupra anularii ramasit elor
de impozit e si t axe mai vechi de 1 ianuarie 1951
Fixarea indemnizat iilor lunare ce pot f i incasat e de prot opopi pent ru munca
depusa la prot opopiat
Circulara Administ rat iei Pat riarhale nr. 9868/952 cat re t oat e Prot oieriile
ort odoxe din t ara
11/12 Noiembrie-Decembrie, 1952, LXX
Chemarea cat re clerul, crediciosii t ut uror cult elor din RPRTelegrama
Presedint elui Consiliului Cent ral al Front ului Democrat iei Populare, Gheorghe
Gheorghiu-Dej
Mesajul cult elor din RPR cat re Congresul Popoarelor pent ru apararea Pacii de
la Viena
Telegrama IPS Just inian cat re Dl. Dr. Pet ru Groza, Presedint ele Prezidiului
Marii Adunari Nat ionale
Telegrama Dl. Dr. Pet ru Groza cat re PF Pat riarh Just inian
Scrisoarea PF Pat riarh At henagoras cat re IPS Just inian
Scrisoarea irenica t rimisa de IPS Just inian cu prilejul sf int elor sarbat ori ale
Nast erii Domnului 1952
Consf at uirea int aist at at orilor si reprezent ant ilor t ut uror cult elor din RPR
Congresul Nat ional pent ru apararea Pacii
Apelul Congresului Popoarelor pent ru Apararea Pacii
Mesajul adresat de cat re Congresul Popoarelor pent ru apararea pacii
guvernelor celor 5 Mari Put eri
Congresul Popoarelor pent ru Apararea Pacii
Noi dovezi asupra inumanului razboi bact eriologic dezlant uit de SUA
Pr. Alexandru Vlaiculescu Congresul Uniunii Democrat Crest ine
din RD Germana
Deschiderea cursurilor la inst it ut iile de invat amant ale BOR
Sarbat orirea PF Pat riarh Alexei al Moscovei si al int regii Rusii, cu prilejul
conf eririi ordinului Drapelul Rosu al Muncii
Sarbat orirea mileniului Bibliot ecii Pat riarhiei din Alexandria
Prof . Vict or Brat ulescu Lucrarile de pict ura bisericeasca
C. Greceanu O cooperat iva manast ireasca
f runt ase: cooerat iva monahala
Propasirea
Biserica Ort odoxa din Cipru
Prof . Vict or Brat ulescu Sase sut e de ani de la zidirea Bisericii
Domnest i din Curt ea de Arges
Conf . Nicolae Lungu Cant area in comun ca mijloc de
lamurire a drept ei credint e
Inst iint are
Cat alog pent ru obiect ele de cult si produsele sect orului At eliere din Inst it ut ul
Biblic si de Misiune
1 Ianuarie 1953 LXXI
Cuvant ul int aist at at orului BOR pent ru implinrea la t imp a muncilor agricole de
primavara
Past orala IPS Pat riarh Just inian cat re clericii si credinciosii agricult ori
Schimb de f elicit ari cu prilejul sf int elor sarbat ori ale Nast erii Domnului si Anului
Nou
Scrisoarea t rimisa IPS Pat riarh Just inian de IPS Mit ropolit Kiril al Plovdivului,
loct iit orul de Presedint e al Sf ant ului Sinod al BO Bulgare
PS Valerian al Oradiei Impresii de la Congresul Popoarelor
pent ru apararea Pacii
Pr. Alexandru Ionescu Reprezent ant i ai cult elor religioase la
Congresul Popoarelor pent ru apararea
Pacii
I. Iuf u Consf at uirea pent ru pace a t ut uror
cult elor si comunit at ilor religioase din
RP Bulgaria
Deschiderea cursurilor de indrumare past orala si sociala pent ru a XV-a serie
de preot i
Vart olomeu Diacul Duh nou in obst ea pat riarhala
Prof . Milan Sesan BO din Cehoslovacia
Pr. Pavel Grosu Concert ul religios de la Biserica Rusa
din Viena
Pent ru Painea noast ra cea de t oat e zilele
Pr. Orest Buzoianu Spicuiri din past oralele de Craciun ale
chiriarhilor BOR
D.V. Sadeanu Calendare si almanahuri pent ru
credinciosii ort odocsi
Cererile adresat e organizat iilor dif erit elor cult e nu se t imbreaza
2/3 Februarie-Martie, 1953 LXXI
Cult ele religioase din lumea int reaga isi exprima adanca lor durere cu prilejul
incet arii din viat a a lui I.V. St alin
Marele st egar al pacii
A. Vedernicov Biserica Ort odoxa Rusa si Pacea
Bisericile Ort odoxe Aut ocef ale lupt a pent ru apararea Pacii
Cuvant area rost it a de IPS Pat riarh Alexei la cea de-a pat ra Conf erint a
unionala Part izanilor Pacii
Cuvant area rost it a de IPS Mit ropolit Chiril al Plovdivului la Congresul
popoarelor pent ru apararea pacii de la Viena
Part iciparea Bisericii Ort odoxe Aut ocef ale din Republica Cehoslovacia la
lupt a pent ru apararea Pacii
Biserica Ort odoxa din R.P. Albania lupt a alat uride cei ce apara pacea
Liviu St an Chemarea adresat a de slujit orii
Bisericilor din Coreea cat re crest iniii
din t oat a lumea
Un slujit or al Alt arului, laureat al Premiului Int ernat ional St alin pent ru int arirea
pacii int re popoare: James Endicot t
Pr. Nicolae Belea Int ensif icarea lupt ei pent ru pace in
randurile clericilor din Ardeal
Part izanii pacii din RPR prot est eaza impot riva f olosirii armei bact eriologice de
cat re imperialist ii americani
Sarbat orirea pat ronului Inst it ut ului Teologic din Bucurest i
Cursurile pract ice si t eoret ice de pict ura si sculpt ura de la manast irea
Plumbuit a
Vizit a st udent ilor Inst it ut ului Teologic Prot est ant din Cluj la Pat riarhie
Din viat a cooperat ivelor manast irest i. Cooperat iva Art a Monahala de la
manast irea Agapia
Din viat a Bisericii Ort odoxe Bulgare
Pent ru implinirea indat oririlor cet at enest i
Pr. Prof . Grigorie T. Marcu Met ode preot est i de int ensif icare a
lupt ei pent ru apararea pacii
Pr. Dumit ru St aniloae Cart ea de rugaciuni pent ru t ot
crest inul
Diac. Prof . Gheorghe I. Moisescu Document e privind ist oria Romaniei,
publicat e de Academia RPR, C.
Transilvania, veacurile XI, XII, XIII
Pr. Nicolae Serbanescu Legat urile Tarilor Romane cu Georgia
(Ant im Ivireanul) in St udii, Revist a de
Ist orie si Filozof ie, an IV, 1951
Cu prilejul cent enarului gazet ei Telegraf ul Roman
Decret ul Prezidiului Marii Adunari Nat ionale pent ru aprobarea modif icarii unor
art icole din St at ut ul pent ru Organizarea si Funct ionarea Bisericii Ort odoxe
Romane
Decizia nr. 4489 din 17 mart ie 1953 a Minist erului Cult elor privind aprobarea
unor modif icari din Regulament ul pent ru alegerea, f unct ionarea si dizolvarea
organelor deliberat ive bisericest i si din Regulament ul pent ru det erminarea
at ribut iilor pat riarhului si de f unct ionare a organelor cent rale din Pat riarhia
Romana
Decizia Minist erului pent ru aprobarea Regulament ului pent ru Organizarea si
Funct ionarea Caselor de Ajut or Reciproc ale clerului de pe langa eparhii
Decizia Minist erului Cult elor pent ru aprobarea Regulament ului de Organizare
si Funct ionare a Fondului de Asigurare a Bunurilor Bisericest i
De la Comisia de Pict ura Bisericeasca
4 / Martie / 1953 LXXI
IPS Pat riarh Just inian Scrisoare irenica t rimisa de IPS
Pat riarh Just inian cu prilejul Sf int elor
Sarbat ori ale Invierii Domnului
Scrisori irenice si t elegrame de f elicit ari primit e de IPS Pat riarh Just inian
cuprilejul Sf int elor Sarbat ori ale Invierii Domnului
Scrisoarea Comisiei Congresului Popoarelor pent ra Apararea Pacii adresat a
Guvernelor celor 5 mari Put eri
Cult ele rel;igioase din lumea int reaga sprijina propunerilor cu privire la
solut ionarea neint elegerilor dint re st at e pe calea t rat at ivelor si cer incheierea
unui Pact al Pacii int re Marile Put eri
Declarat iile prizonierilor de razboi din Coreea de Nord in legat ura cu libert at ea
religioasa
Pr. Pavel Grosu (t raducat or) Cuvant area rost it a de IPS Mit ropolit
Nicolae Krut it ki la Congresul
Popoarelor pent ru apararea pacii
Deschiderea cursurilor de indrumare past orala si sociala pent ru a XVI-a serie
de preot i
Un grup de oaspet i din t arile Americii Lat ine au vizit at Pat riarhia Romana
Const ant in R. Vasilescu Din act ivit at ea Sect orului de Edit ura si
Tipograf ie a Inst it ut ului Biblic si de
Misiune Ort odoxa
Vart olomeu Diacul Monument ele noast re de art a
religioasa
Spicuiri din past oralele indrept at e cat re cler si credinciosi de chiriarhii Bisericii
Ort odoxe Romane cu prilejul Sf int elor Sarbat ori ale Invierii Domnului
Preot ii t rebuie sa sprijine lupt a pent ru ingrijirea cult urilor si st rangerea la t imp
a recolt elor
Pr. Ion Gagiu Episcop Valerian al Oradiei, Soborul
Popoarelor pent ru pace
Decizia Minist erului Cult elor pent ru aprobarea Regulament ului Manast irilor
Regulament ul pent ru Organizarea si Funct ionarea Administ rat iva a
Manast irilor
5-6 / Mai-Iunie / 1953 / LXXI
IPS Pat riarh Just inian si alt i reprezent ant i ai clerului ort odox au f ost decorat i
cu Ordine ale RPR
Chemarea Sf ant ului Sinod de cat re clerul si credinciosii Bisericii Ort odoxe
Romane
Telegrama t rimisa de Sf ant ul Sinod al Bisericii Ort odoxe Romane Consiliului
Mondial al Pacii
Telegrama Adunarii Nat ionale Bisericest i cat re Comit et ul Permanent pent ru
apararea pacii din RPR
IPS Nicolae, Mit ropolit ul Ardealului Un popas
Cinci ani de past orire ai IPS Just inian
IPS Sebast ian, Mit ropolit ul Moldovei si
Sucevei
Indrumat or al st radaniei Bisericii
Ort odoxe Romane in slujba pacii
IPS Firmilian al Olt eniei Vazul cel de o f iint a al Ort odoxiei
IPS Vasile, Mit ropolit ul Banat ului Grija permanent a a IPS Pat riarh
Just inian pent ru cult ura t eologica
Prof . Teodor M. Popescu Insemnat at ea canonizarii sf int ilor
romani
Pr. Prof . Liviu St an Legislat ia bisericeasca a IPS Pat riarh
Just inian
Prof . Vasile Brat ulescu Biserici rect it orit e de IPS Pat riarh
Just inian
Clerul si credinciosii ort odocsi au dat oria sa sporeasca neincet at cont ribut ia
lor in lupt a pent ru apararea pacii. Hot ararile Sf ant ului Sinod si ale Adunarii
Nat ionale Bisericest i
Sarbat orirea IPS Just inian la implinirea a 5 ani de arhipast orire
Telegrame si scrisori de f elicit are primit e de IPS Just inian cu prilejul implinirii a
5 ani de la inscaunarea Sanct it at ii Sale
Vizit a unor reprezent ant i ai Bisericii
Ort odoxe din Siria si Liban in t ara
noast ra
7-8 / Iulie August / 1953 / LXXI
IPS Pat riarh Just inian Biserica Ort odoxa Romana a
int ampinat cu bucurie int alnirea
priet eneasca a t ineret ului lumii la
Bucurest i
Declarat ia cu privire la deschiderea unei campanii mondiale in f avoarea
t rat at ivelor
Chemarea Consiliului Mondial al Pacii
Sesiunea de la Budapest a a Consiliului Mondial al Pacii
O vict orie a pacii: incet area f ocului in Coreea
D. V. Sadeanu Un cuvant luminos al pacii
Tineret ul din lumea int reaga lupt a pent ru pace si libert at e
Vizit a delegat iei Sindicat elor Brit anice la Sf ant a Pat riarhie
La incheierea cursurilor la seminariile monahale din manast irea Hurezu si
AGAPIA
Indat oriri past orale in legat ura cu muncile agricole de t oamna
Pr. Prof . Grigore Crist escu Indrumari omilet ice
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR in sesiunea ordinara pe anul 1953
Lucrarile Adunarii Nat ionale Bisericest i din sesiunea ordinara 1953
Darea de seama a Sect orului St udii si Invat amant asupra act ivit at ii pe anul
1952
Ref erat ul Comisiunii Bisericest i asupra darii de seama a Sect orului St udii si
Invat amant
Dare de seama asupra act ivit at ii desf asurat e in anul 1952 de Sect orul de
Edit ura si Tipograf ie
Ref erat ul Comisiunii Cult urale asupra darii de seama a Inst it ut ului Biblic,
Sect orul de Edit ura si Tipograf ie
Dare de seama asupra act ivit at ii Inst it ut ului Biblic, Sect orul At eliere, pe anul
1952
Ref erat ul Comisiunii Economice-Financiare asupra act ivit at ii Inst it ut ului Biblic,
Sect orul At eliere
Dare de seama asupra execut arii planului f inanciar al Administ rat iei
Pat riarhale pe anul 1952
Ref erat ul Comisiunii economice f inanciare asupra darii de seama despre
execut area planului f inanciar al Administ rat iei Pat riarhale pe anul 1952
Expunerea de mot ive la planul f inanciar al Administ rat iei Pat riarhale pe anul
1952
Ref erat ul Comisiunii Buget are asupra planului f inanciar al Administ rat iei
Pat riarhale pe anul 1952
Hot ararea Sf ant ului Sinod al; BOR in legat ura cu f unct ionarea scolilor
monahale prevazut e de art icolul 78 din St at ut
9-10 / Septembrie-Octombrie/1953/LXXI
Prezidiul Marii Adunari Nat ionale a RPR a conf erit IPS Pat riarh Just inian
Medalia Jubiliara cu prilejul implinirii a 10 ani de la inf iint area primelor unit at i
ale Armat ei Populare Romane
Sarbat orirea a 5 ani de la reint regirea BO din Transilvania. Impunat oarea
f est ivit at e de la Alba Iulia
IPS Mit ropolit Nicolae Balan al
Ardealului
Put ernicul rasunet pe care la avut
f est ivit at ea de la Alba Iulia in randurile
clericilor si credinciosilor ort odocsi din
Transilvania
Prof . Nicolae Mladin Rolul preot imii in reint regirea
bisericeasca
PS Episcop Alexei / Pr. Pavel Grosu
(t raducat or)
Prin munt ii si padurile Slovaciei. Print re
f rat ii revenit i la Ort odoxie
PS Episcop Valerian al Oradiei Priet enia romano-soviet ica va t rai in
veac
Manif est ari in cadrul Lunii Priet eniei Romano-Soviat ice. Fest ivit at e de la
Inst it ut ul Teologic de Grad Universit ar din Bucurest i
D. V. Sadeanu St at ornica si neclinit a st raja a pacii
IPS Pit irim BO Rusa si problema pacii
Ion Iuf u Conducat orii si reprezent ant ii BO
Aut ocef ale sprijina lupt a popoarelor
pent ru apararea pacii
Crest inii din lumea int reaga osandesc rasismul si se ridica impot riva
discriminarilor rasiale
Deschiderea cursurilor anului scolar 1953-1954 la inst it ut ele de invat amant ale
BOR
O inalt a indat orire pat riot ica: part iciparea la alegerile de deput at i pent ru
sf at urile populare
Pr. Prof . Grigore Marcu Lupt a pent ru pace, oglindit a in opera
IPS Pat riarh Just inian
Pent ru bunast area poporului
11-12 / Noiembrie-Decembrie / 1953/ LXXI
IPS Pat riarh Just inian Scrisoare irenica t rimisa de IPS
Pat riarh Just inian cu prilejul sf int elor
sarbat ori ale Nast erii Domnului
IPS Mit ropolit Sof ronie al Tarnovei Cuvint e de pret uire pent ru publicat iile
BOR
Teodor N. Manolache Inf apt uiri de seama in lupt a pent ru
apararea pacii de-a lungul anului 1953
Document ele sesiunii de la Viena a Consiliului Mondial al Pacii
Pr. Alexandru Ionescu Sesiunea de la Viena a Consiliului
Mondial al Pacii
Pr. Ion Gagiu (t raducat or) Cuvant area t inut a de IPS Mit ropolit
Nicolae Krut it ki la Sesiunea Consiliului
Mondial al Pacii de la Viena
Inca un slujit or al Alt arului laureat al Premiului Int ernat ional St alin: Pant ru
int ret inerea pacii int re popoare, preot ul cat olic Andrea Gaggero
Manif est ari in cadrul lunii de priet enie romano-soviat ice: Consf at uirea
int erconf esionala din Orasul St alin
Deschiderea cursurilor Scolii de Sculpt ura a Pat riarhiei de la Manast irea
Plumbuit a
Din viat a Eparhiilor BOR-spicuiri din revist ele cent relor mit ropolit ane
Pr. Prof . Milan Sesan BO din Cehoslovacia
PS Episcop Ant im Targovist eanul Despre cant area credinciosilor in
biserica
Masuri despre o viat a mai buna
Pr. Dumit ru Fecioru Dat oria preot imii de a cunoast e si
f olosi scrierile si publicat iile t eologice
romanest i
Ierom. Ioasaf Popa Regulament ul pent ru organizarea viet ii
monahale
A murit un vrednic ost enit or al Tipograf iei Pat riarhiei Romane: Mihai St ef an
1/ Ianuarie / 1954 / LXXII
Scrisori irenice si de f elicit ari primit e de IPS Just inian cu prilejul sf int elor
sarbat ori ale Nast erii Domnului si ale Anului Nou
Telegrama de f elicit are t rimisa D-lui Dr. Pet ru Groza de cat re IPS Pat riarh
Just inian
Scrisoare de raspuns a D-lui Dr. Pet ru Groza, presedint ele Marii Adunari
Nat ionale
Aniversarea inscaunarii IPS Alexandru al III-lea, Pat riarhul Ant iohiei si al
Int regului Orient
Marea sperant a a prins viat a. perspect ivele lupt ei pent ru apararea pacii la
inceput ul acest ui an
Pr. Pavel Grosu (t raducat or) Chemarea adresat a prin radio
crest inilor din Germania Occident ala
de cat re IPS Nicolae Krut it ki
Sarbat orirea pat ronului Inst it ut ului Teologic din Bucurest i si deschiderea
cursurilor de indrumare past orala pent ru seria a XVIII-a de preot i
Diac. Prof . Gheorghe I. Moisescu Comemorari: O jumat at e de veac de la
moart ea lui Gavriil Musicescu
Povat uiri si indemnuri parint est i: Spicuiri din past oralele de Craciun ale
chiriarhilor BOR
Pregat irea muncilor agricole de primavara
Prof . Iorgu Ivan Recenzii: Legiuirile BOR
Inst iint ari
2-3/ Februarie-Martie/ 1954/ LXXII
Past orala IPS Pat riarh Just inian cat re clericii si credinciosii agricult ori
Alt e scrisori irenice si de rf elicit ari primit e de IPS Pat riarh Just inian
Rezult at ele Conf erint ei de la Berlin
Document ele adopt at e de Biroul Consiliului Mondial al Pacii de la 28-30 mart ie
1954
Cont ribut ia cult elor crest ine din SUA la lupt a pent ru apararea pacii
Grija pent ru rest aurarea si conservarea monument elor ist orice si de art a
religioasa
Pr. Ion Gagiu Manast irea Hurezi
Prof . Vict or Brat ulescu Manast irea Snagov
Pr. Nicolae Serbanescu Manast irea Dealu
Pr. C. Civit u Manast irea Tismana
Pr. Diac. Gheorghe I. Moisescu Manast irea Sinaia
Vart olomeu Diacul Manast irea Caldarusani
Diac. Prof . Gheorghe I. Moisescu Manast irea Zamf ira
D. Ghindaru Pent ru o ist orie a manast irilor
I. Negrescu Recenzii: Inf luent e ale arhit ect urii
vechi rusest i asupra vechii arhit ect uri
romanest i de Acad. P. Const ant inescu
Iasi
La a 53-a a IPS Pat riarh Just inian
Din viat a eparhiilor BOR
Pr. Pavel Grosu (t raducat or) Dinviat a BO Ruse
Prot os. Ioan Crist ea Din viat a BO Bulgare
Alexandru O. Teodoreanu Cu prilejul implinirii a 50 de ani de la
moart ea lui Gavriil Musicescu: O
int amplare veche
Pent ru implinirea la t imp a muncilor agricole de primavara
Decizia IPS Pat riarh Just inian cu privire la alegerile eparhiale
De la Comisia de Pict ura Bisericeasca
4/ Aprilie/ 1954/ LXXII
IPS Pat riarh Just inian Scrisoarea irenica t rimisa de IPS
Pat riarh Just inian cu prilejul sf int ei
sarbat ori a Invierii Domnului
T. N. Manolache Cinci ani de exist ent a a Miscarii
Mondiale pent ru Pace
I. Hibarin Dat oria Bisericii de a lupt a pent ru pace
impot riva agresiunii
Pr. Prof . Liviu St an In plina desf asurare a lupt ei pent ru
pace
IPS Pat riarh Just inian Un vrednic slujit or al Alt arului: parint ele
Gala Galact ion
Academicianul Gala Galact ion la 75 de ani. Scriit orul, t eologul, t raducat orul
Sf int ei Script uri
Pr. Gala Galact ion In rezumat , cuvant area mea de
recept iune la Academie
Pr. L. Padureanu Alegerile pent ru Adunarile eparhiale
Pr. Dumit ru Fecioru Nu ne socot i harul care est e asupra t a
Prof . Iorgu Ivan Codul f amiliei
Pr. Vasile St ef an Pent ru o just a int erpret are si aplicare
a Regulament elor bisericest i
Pr. Dumit ru Calugar Cart i de indrumari t ipiconale si
almanahuri pent ru 1954
5/ Mai/ 1954/ LXXII
Scrisori si t elegrame de f elicit ari primit e de IPS Pat riah Just inian cu prilejul
sf int elor sarbat ori ale Invierii Domnului din 1954
IPS Pat riarh At henagora Cuvint e de pret uire pent ru publicat iile
Pat riarhiei Romane
IPS Pat riarh Just inian a f osr decorat cu ordinul Drapelul de St at al RPD
Coreene, clasa a II-a
Sesiunea ext raordinara de la Berlin a Consiliului Mondial al Pacii
Hot ararile sesiunii ext raordinare a Consiliului Mondial al Pacii
Pr. Nicolae Serbanescu Sf ant ul Ierarh Calinic de la Cernica,
episcopul Ramnicului
Vart olomeu Diacul Sf ant ul Mucenic Ioan Romanul
Deschiderea cursurilor de indrumare
past orala si sociala pent ru a XIX-a
serie de preot i
Teodor N. Manolache Sarbat orirea parint elui Gala Galact ion
cu prilejul implinirii varst ei de 75 de ani
in Inst it ut ul Teologic din Bucurest i
Pr. Prof . Dumit ru Belu Predica prin exemplul personal
Decizia nr. 502 pent ru conf irmarea noilor Adunari Eparhiale din Pat riarhia
Romana
6/ Iunie/ 1954/ LXXII
Chemarea Sf ant ului Sinod al BOR cat re clerul si credinciosii ort odocsi din BOR
Telegrama t rimisa de Sf ant ul Sinod Consiliului Mondial al Pacii
Telegrama t rimisa de Sf ant ul Sinod Presedint elui Adunarii Nat ionale a RPR
Telegrama t rimisa de Sf ant ul Sinod Presedint elui Consiliului de Minist ri al RPR
Telelgrama t rimisa de Adunarea Nat ionala Bisericeasca Comit et ului
Permanent pent ru Apararea Pacii din RPR
Telegrama Adunarii Nat ionale Bisericest i cat re Presedint ele Prezidiului Marii
Adunari Nat ionale a RPR
Telegrama Adunarii Nat ionale Bisericest i cat re Presedint ele Consiliului de
Minist ri a RPR
BOR chemat a de clericii si credinciosii ei la int ensif icarea lupt ei pent ru pace:
Hot ararile Sf ant ului Sinod si ale Adunarii Nat ionale Bisericest i
Conf erint a Int ernat ionala de la St ockholm pent ru slabirea incordarii in relat iile
int ernat ionale
D. V. Sadeanu In slujba viet ii, pacii si f ericirii omului
Pr. Vasile St ef an Pent ru o just a int erpret are si aplicare
a Regulament elor Bisericest i
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR in sesiunea ordinara din iunie 1954: sumarul
sedint ei din 5 iunie; sumarul sedint ei din 7 iunie
Raport ul IPS Pat riarh Just inian cat re Sf ant ul Sinod
Regulament ul de organizare si f unct ionare a int ernat elor Inst it ut iilor t eologice
de grad universit ar ale BOR
Sesiunea Adunarii Nat ionale Bisericest i: sedint a I; sedint a a II-a
Pr. Grigore Burlusanu Darea de seama asupra act ivit at ii
Sect orului de Edit ura si Tipograf ie al
Inst it ut ului Biblic pe anul 1953
Pr. Traian Belascu Ref erat ul Comisiei Cult urale asupra
Darii de seama a Sect orului de Edit ura
si Tipograf ie al Inst it ut ului Biblic
7/ Iulie/ 1954/ LXXII
450 de ani de la moart ea lui St ef an cel Mare expunerea Acad. Prof . P.
Const ant inescu-Iasi in sedint a comemorat iva de la At eneul RPR
Vict or Brat ulescu; Prof . Conf .
Alexandru I. Ciurea; Diac. Prof .
Gheorghe I. Moisescu; Diac. Lect . I.
Pulpea; Pr. N. Serbanescu; Pr. Prof .
Liviu St an
St ef an cel Mare si Sf ant ,
binecredincios domn si aparat or al
drept ei credint e
Rezult at ele Conf erint ei de la Geneva. O noua biruint a a f ort elor pacii:
incet area razboiului din Indochina
Pr. Gheorghe I. Soare Darea de seama asupra act ivit at ii
Administ rat iei Pat riarhale pe anul 1953
Ref erat ul Comisiunii Bisericest i a Adunarii Nat ionale Bisericest i asupra darii de
seama a sect orului administ rat iv bisericesc, st udii si invat amant
Dare de seama asupra act ivit at ii Administ rat iei Pat riarhale pe anul 1953,
privind sit uat ia economica si f inanciara a Administ rat iei Pat riarhale
Ref erat ul Comisiunii economico-f inanciare asupra darii de seama despre
execut area planului f inanciar al Administ rat iei Pat riarhale pe 1953
8/ August/ 1954/ LXXII
IPS Pat riarh Just inian 23 August marea sarbat oare a
poporului roman
Zece ani de la eliberarea pat riei
noast re
Pr. Ion Gagiu O realit at e izvorat a din act ul de la 23
august 1944: Liberarea religioasa
Prof . Vict or Brat ulescu; Alexandru
Cerna-Radulescu; Pr. Ion Gagiu; Prof .
Iorgu Ivan; Teodor N. Manolache; Diac
Prof . N. I. Nicolaescu; Diac. Lect . I.
Pulpea; D. V. Sadeanu
Viat a BOR in cei zece ani de la
eliberarea pat riei noast re
Pr. Grigorie Burlusanu O dat orie pat riot ica de seama:
Implinirea la t imp a muncilor agricole
de t oamna
9/ Septembrie/ 1954/ LXXII
Sf ant ul Sinod al BOR a conf erit IPS Nicolae, mit ropolit Krut it elor si Kolomnei
t it lul de Doct or in Teologie
Pr. Nit isor Cazacu IPS Pat riarh Alexandru al III-lea al
Ant iohiei si al Int regului Orient a vizit at
pent ru a doua oara t ara noast ra
Sarbat orirea IPS Mit ropolit Sebast ian cu prilejul implinirii a 70 de ani
Incheierea anului scolar 1953-1954 la Inst it ut ele t eologice si seminariile
monahale ale BOR
Sesiunea de la Viena a Biroului Consiliului Mondial al Pacii
Dare de seama asupra act ivit at ii pe anul 1953 a Sect orului At eliere din
Inst it ut ul Biblic
Ref erat ul Comisiunii economice f inanciare asupra Darii de Seama a Sect orului
At eliere din Inst it ut ul Biblic
Ref erat ul Comisiunii Buget are asupra Planului Financiar al Administ rat iei
Pat riarhale
Sit uat ia bisericilor de lemn
10/ Octombrie/ 1954/ LXXII
Treizeci de ani de st radanie in slujba Bisericii lui Hrist os. Sarbat orirea IPS
Just inian cu prilejul implinirii a 30 de ani de slujire a Bisericii
I. Negrescu (t raducat or) Inst it ut ele de Invat amant Bisericesc
ale Pat riarhiei din Moscova.
expunere f acut a de Doc. Vladimir
Talizin la Inst it ut ul Teologic din
Bucurest i
Diac. Prof . N. I. Nicolaescu Luna Marii Priet enii
Dezvolt area agricult urii e o indat orire a int regului popor. clerul BOR sprijina
masurile luat e de conducerea St at ului
Judecarea proceselor de cat re inst ant ele disciplinare bisericest i.
11-12/ Noiembrie-Decembrie/ 1954/ LXXII
Pe calea unei priet enii de veacuri. Semnif icat ia vizit ei delegat iei BO Bulgare
Pr. Nicolae Serbanescu Vizit a PF Pat riarh Chiril; si a alt or
reprezent nt i ai BO Bulgare in t ara
noast ra
Pr. Conf . Alexandru Ciurea Vizit a delegat iei BO Bulgare in
Moldova
Diac. Prof . Gheorghe I. Moisescu Vizit a delegat ie BO. Bulgare in
Mit ropolia Olt eniei
Pr. Nicolae Serbanescu Fest ivit at ile religioase de la Bucurest i
Diac. Lect . I. Pulpea Ovidiu Marina: Insemnari din Bulgaria la
int ronizarea Pat riarhului Chiril
Deschiderea cursurilor pent ru anul scolar 1954-1955 la Inst it ut ele Teologice de
grad universit ar ale BOR
Teodor N. Manolache La Inst it ut ul Teologic din Bucurest i
Pr. Grigorie T. Marcu La Inst it ut ul Teologic din Sibiu
Inmanarea Premiului Int ernat ional St alin Pent ru int arirea pacii int re popoare,
preot ul cat olic Andrea Gaggero
1-2/ Ianuarie-Februarie/ 1955/ LXXIII
Sarbat orirea D-lui Dr. Pet ru Groza, Presedint ele Prezidiului Marii Adunari
Nat ionale, cu prilejul implinirii varst ei de 70 de ani
IPS Pat riarh Just inian Scrisoare irenica t rimisa de IPS
Pat riarh Just inian cu prilejul sf int elor
sarbat ori ale Nast erii Domnului 1954
Scrisori irenice primit e de IPS Pat riarh Just inian cu prilejul sf int elor sarbat ori
ale Nast erii Domnului 1954
Pr. Nit isor Cazacu Scrisori si t elegrame de f elicit ari
primit e de IPS Just inian cu prilejul
sarbat orii Nat erii Domnului 1954 si
Anului Nou 1955
Telegrama de f elicit are t rimisa D-lui Dr. Pet ru Groza de IPS Pat riarh Just inian
Telegrama de raspuns a D-lui Pet ru Groza, Presedint ele Prezidiului Marii
Adunari Nat ionale a RPR
Teodor N. Manolache Inf apt uiri in lupt a pent ru pace in 1954
Sesiunea de la St ockholm a Consiliului
Mondial al Pacii
Pr. Ion Gagiu (t raducat or) Cuvant area rost it a de IPS Mit ropolit
Nicolae al Krut it ei si Kolomnei la
sesiunea de la St ockholm a Consiliului
Mondial al Pacii
Diac. Prof . N. I. Nicolaescu Calea pacii si calea razboiului.
Import ant a declarat iei adopt at e de
Conf erint a t arilor europene t inut a la
Moscova int re 29 noiembrie si 2
decembrie 1954
Glasul const int ei int regii umanit at i: Apelul Biroului Consiliului Mondial al Pacii
pent ru impiedicarea dezlant uirii razboiului at omic.
Chemarea Comit et ului Permanent pent ru Apararea Pacii in RPR
IPS Pat riarh Just inian Indemnul adresat de IPS Pat riarh
Just inian cat re clerul si credinciosii
BOR
IPS Mit ropolit Nicolae Balan al
Ardealului
Mesajul IPS Mit ropolit Nicolae al
Ardealului cat re romanii din America
Cult ele religioase din t ara noast ra sprijina apelul de la Viena al Biroului
Consiliului Mondial al Pacii
O noua cont ribut ie la cauza pacii
Treizeci de ani de la inf iint area Pat riarhiei Romane
Teodor N. Manolache Deschiderea cursurilor de indrumare
past orala pent ru a XXI-a serie de
preot i
Serbarea pat ronilor Inst it ut ului Teologic Universit ar din Bucurest i
Aniversarea zilei de nast ere a IPS Mit ropolit Just inian
Pr. Nit isor Cazacu Incrust ari pe rabojul legat urilor f rat est i
dint re Bisericile Ort odoxe
Din viat a BO de pest e hot are
Pr. Ion Gagiu Povat uiri si indemnuri parint est i.
Spicuiri din past oralele de Craciun ale
ierarhilor BOR
Pr. Vasile St ef an Pent ru o just a int erpret are si aplicare
a regulament elor bisericest i
Dr. N. Tanislav Un indrept ar bisericesc IPS Mit ropolit
Sebast ian al Moldovei si Sucevei:
Ost eneli chiriarhale
Revist ele cent relor mit ropolit ane din Pat riarhia Romana
Diac. Prof . Gheorghe I. Moisescu 100 de ani de la moart ea lui Ant on
Pann
Inst iint are pent ru deschiderea sant ierului si cursurilor t eologice de pict ura
bisericeasca pe anul 1955
3-4/ Martie-Aprilie/ 1955/ LXXIII
IPS Pat riarh Just inian Cuvant ul Sf ant ului Sinod al BOR cat re
clerul si credinciosii ort odocsi din RPR
Scrisoarea t rimisa de IPS Pat riarh Just inian cat re unii Int aist at at ori ai BO
O adunare mondiala a reprezent ant ilor f ort elor iubit oare de pace se va t ine,
la Helsinki. Hot ararile adopat et e de Biroul Consiliului Mondial al Pacii
IPS Mit ropolit Nicolae Krut it ki Consiliul Mondial al Bisericilor are
dat oria sa sprijine act iunile Consiliului
Mondial al Pacii. Raspunsul Sf ant ului
Sinod al BO Ruse la o scrisoare a
Consiliului Mondial al Bisericilor
N. D. Carpen Pace voua!
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR
Pr. Prof . Dumit ru St aniloae Mart urisirea pacat elor si pocaint a in
t recut ul Bisericii
Arhim. Ilie Cleopa Cuvant de lamurire in legat ura cu
rat acirile st ilist ilor
Pr. Prof . Pet re Vint ilescu Pent ru o noua edit ie in pregat ire a
Lit urghierului
Magist r. Gheorghe Papuc Principii ermineut ice in Cazaniile
romanest i
Teodor N. Manolache O indat orire de mare cinst e pent ru
preot ii Bisericii noast re: sprijinirea
muncilor agricole de primavara
Pr. Vasile St ef an Pent ru o just a int erpret are si aplicare
a regulament elor bisericest i:
Organizarea si condit iile de admit ere in
scolile de invat amant t eologic
Diac. Prof . Emilian Vasilescu Un indemn pent ru preot i
Magist r. Ierod. Irineu Craciunas Chipul calugarului imbunat at it dupa
Sf int ii Parint i
Pr. N. Popescu-Dobriceni Calendare, indrumat oare si almanahuri
pent ru credinciosii BOR
Pr. Nicolae Serbanescu In legat ura cu Biserica Bulgara din
Bucurest i
Inst iint are
5/ Mai/ 1955/ LXXIII
IPS Pat riarh Just inian Scrisoarea irenica t rimisa de IPS
Pat riarh Just inian cu prilejul sf int elor
sarbat ori ale Invierii Domnului din 1955
Scrisorile irenice primit e de IPS Pat riarh Just inian cu prilejul sf int elor sarbat ori
ale Invierii Domnului
Scrisori si t elegrame de f elicit ari primit e de IPS Pat riarh Just inian cu prilejul
Sf int elor Past i
Raspunsul D-lui Dr. Pet ru Groza l;a t elegrama t rimisa de Sf ant ul Sinod al BOR
Schimbul de t elegrame int re PS Pat riarhi Just inian al Romaniei si Chiril al
Bulgariei
Adunarea reprezent ant ilor Miscarii pent ru Apararea Pacii din RPR
Diac. Ion Iuf u Legat uri cult urale si bisericest i
romano-bulgare
Un dist ins lupt at or pent ru pace: IPS Mit ropolit Nicolae Krut it ki
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR
Oaspet i indieni la Pat riarhia Romana
Parint est i indemnuri si povat uiri duhovnicest i
O import ant a hot arare a Consiliului de Minist ri ai RPR cu privire la apst rarea si
f olosirea monument elor de cult ura
Revist ele Cent relor Met ropolit ane din Pat riarhia Romana
Lucrarile Sf ant ului Sinod al BOR. Spicuiri din sumarele sedint elor din 13 si 14
aprilie 1955.
Lucrarile Sinodului permanent
6/ Iunie/ 1955/ LXXIII
Sarbat orirea PF Parint e Pat riarh Just inian la implinirea a sapt e ani de la
inscaunare
Scrisoarea D-lui Dr. Pet ru Groza, Presedint ele Prezidiului Marii Adunari
Nat ionale a RPR cat re IPS Pat riarh Just inian
Raspunsul IPS Pat riarh Just inian la scrisoarea D-lui Dr. Pet ru Groza,
Presedint ele Prezidiului Marii Adunari Nat ionale a RPR
Telegrame de f elicit ari primit e de PF Parint e Pat riarh Just inian la implinirea a
sapt e ani de la inscaunare
Sarbat orirea a celei de-a sapt ea aniversari a inscaunarii PF Pat riarh Just inian,
la Biserica Ort odoxa Romana din Sof ia
Apelul de la Helsinki
Teodor N. Manolache Adunarea Mondiala a Pacii de la
Helsinki
Pr. Alexandru Ionescu Slujit ori ai cult elor la Adunarea
Mondiala a Pacii
Pr. Ion Gagiu (t raducat or) Cuvant area IPS Nicolae, Mit ropolit ul
Krut it elor si Kolomnei, t inut a la
Adunarea Mondiala Pacii de la Helsinki
Cont ribut ia BO Bulgare la lupt a pent ru apararea pacii
Pr. Nit isor Cazacu Oaspet i arabi si brazilieni la Pat riarhia
Romana
Diac. Emilian Vasilescu Bibliot ecile parohiale
Pr. Vasile St ef an Recursuri in cauzele disciplinare
bisericest i
Pr. Vasile St ef an Cum pot f i revocat i membrii consiliilor
parohiale si in ce condit iuni
Vict or Campineanu Mit ropolit ul Sava Brancovici
7/ Iulie/ 1955/ LXXIII
Conf erint a de la Geneva a sef ilor
Guvernelor celor pat ru Mari Put eri