Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrare 13:

Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Scop şi Obiective

Acest capitol prezintă modul în care datele proiectului pot fi convertite în multiple formate pentru folosirea lor în diverse aplicaŃii şi administrarea proiectelor în afara bazei de date. La încheierea acestui capitol, veŃi fi capabili să:

DescrieŃi procesul de import şi export de date

ExportaŃi proiecte

ImportaŃi proiecte

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Importul şi Exportul datelor în P3e/c. GeneralităŃi

AplicaŃii

Exportul şi importul datelor P3e/c

- Proiecte

- InformaŃii despre resurse

Facilitate folosită pentru a recupera şi restaura proiecte. Se foloseşte pentru a adăuga/înlocui roluri /resurse în baza de date a companiei.

Atribute

Importă/Exportă unul sau mai multe proiecte simultan

InformaŃiile din P3e/c pot fi importate/exportate în multiple formate:

Primavera for Enterprise (XER)

- Schimb de date de proiect în bazele de date P3e

- Independent de tipul bazei de date folosită (Interbase, Oracle sau Micrfosoft SQL Server)

Microsoft Project (MPX, MPP)

Primavera Project Planner (P3 3.0)

- Formatul Primavera cu extensia P3

- Salvează proiecte P3 sau SureTrak ca şi Concentric

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Transferul unui proiect in P3e/c

Exportul unui

proiect

Un proiect poate fi transferat din P3e/c ca fişier de format .xer şi folosit

într-o altă bază de date de tip P3e/c.

Pentru exportul proiectelor din P3e/c în fişiere .xer se foloseşte Export

Wizard.

Proiectele exportate trebuie deschise în prealabil.

Formatul

fişierului

trebuie deschise în prealabil. Formatul fişierului P a ş i 1. Se selectează formatul XER. 2.

Paşi

1.

Se selectează formatul XER.

2.

Click Next.

Nota: Formatul XER este cel implicit

Tipul exportului

. Nota : Formatul XER este cel implicit Tipul exportului Paşi 1. Se deschid proiectele <Auto-1>

Paşi

1.

Se deschid proiectele <Auto-1>.

2.

Se alege din meniul File, comanda Export.

3.

Pentru exportul proiectelor deschise, alegem tipul <Projects>

4.

Click Next.

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Proiecte

exportate

Paşi

În fereastra deschisă este prezentă lista proiectelor deschise, pe care

dorim să le exportăm.

lista proiectelor deschise, pe care dorim să le exportăm. 1. Din lista de proiecte se marchează

1. Din lista de proiecte se marchează căsuŃa Export pentru proiectul Auto.

Doar proiectul marcat va fi exportat din baza de date.

3. Click Next.

Numele fişierului

Se specifică numele şi localizarea pe hard a fişierului reprezentând

proiectul exportat.

pe hard a fişierului reprezentând proiectul exportat. Paşi 1. Se adaugă numele şi localizarea

Paşi

1.

Se

adaugă

numele

şi

localizarea

fişierului

<C:\

Documents

and

 

Settings,,,,,,,,,,,,,,,,.xer>.

 
 

2.

Click Finish.

 

3.

Click OK, pentru confirmarea operaŃiei de export a proiectului Auto -1.

 

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Importul unui

proiect

Numele fişierului

Pentru importul proiectelor din P3e/c se foloseşte Import Wizard.

Proiectele importate trebuie deschise în prealabil.

Se adaugă fişierul care trebuie importat în baza de date P3e/c.

fişierul care trebuie importat în baza de date P3e/c. Paşi 1. Se verifică fişierul ce urmează

Paşi

1.

Se verifică fişierul

ce urmează a fi importat <C:\ Documents and

 

Settings,,,,,,,,,,,,.xer>.

 

4.

Click Next.

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

OpŃiunile de

Import

Project ID – listează toate proiectele incluse în fişierul .xer.

Match - Dacă un proiect cu acelaşi nume se află deja în structura EPS,

câmpul Match va fi marcat.

Import Action – pentru a preveni situaŃiile în care datele din baza de

date P3e/c sa fie suprascrise când se importă fişierul, se selectează una

dintre următoarele opŃiuni:

Actualizarea proiectului existent (Update Existing Project)

- AcŃiune de import implicită

- Proiectul existent este actualizat cu datele noi/modificate

din fişierul .xer.

Crearea unui proiect nou (Create new project)

- Datele existente ale proiectului rămân nemodificate

- Este creat un proiect nou cu un număr adăugat la sfârşitul

numelui proiectului pentru a-l diferenŃia de proiectul

existent în baza de date (de exemplu, Auto -1)

Înlocuieşte proiectul existent (Replace Existing Project)

- Proiectul existent este şters şi înlocuit cu cel importat din

fişierul .xer

Ignoră acest proiect (Ignore this project)

- Proiectul nu este importat

Add Into

- Contopeşte proiectul importat în interiorul unui proiect

existent.

Import to – se caută proiectul Ńintă care va fi actualizat/înlocuit.

se caută proiectul Ńintă care va fi actualizat/înlocuit. P a ş i 1. Click Next .

Paşi

1.

Click Next.

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

OpŃiuni de

actualizare a

proiectului

Când se importă un proiect în baza de date, unele date pot fi în conflict

cu datele globale sau datele proiectului deja existent.

Se selectează un layout care sa fie folosită la importul proiectului.

Pot fi create şi salvate multiple configuraŃii de layout-uri.

Poate fi împărŃit cu toate formatele de fişier (xer, mpx, p3 3.0).

Numai o singură configuraŃie de layout poate fi folosită în

procesul de import.

de layout poate fi folosită în procesul de import. P a ş i 1. Se alege

Paşi

1.

Se alege configuraŃia layout-ului folosit şi acesta se marchează cu Yes in

câmpul Use.

2. Click Modify.

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Modificarea

configuraŃiei de

import

OpŃiunile specificate în configuraŃia layout-ului determină modul în care

P3e/c actualizează datele din fişierul importat, în comparaŃie cu

informaŃiile din baza de date curentă.

Data Type – Datele globale sau datele de proiect.

Action

Keep Existing – reŃine datele în proiectul curent existent şi nu le

suprascrie cu datele actualizate, datele din fişierul importat sunt

aduse ca date noi.

Update Existing – suprascrie datele în proiectul existent cu date

din fişierul xer.

Insert New – păstrează datele în proiectul existent şi adaugă

date noi ale articolelor din fişierul xer.

Do Not Import – păstrează datele în proiectul existent şi nu

importă datele din fişier.

Del. Unref. – datele articolelor sunt mutate din baza de date dacă nu

sunt în fişierul de import, dar există în baza de date

sunt în fişierul de import, dar există în baza de date P a ş i 1.

Paşi

1.

Click OK.

2.

Click Next.

Lucrare 13: Importul şi Exportul datelor în P3e/c

Finish Paşi 1. Click Finish. 2. Click OK, pentru confirmarea operaŃiei de import a proiectului.
Finish
Paşi
1.
Click Finish.
2.
Click OK, pentru confirmarea operaŃiei de import a proiectului.