Sunteți pe pagina 1din 138

Integrare european!

pentru tine
CURS OP!IONAL PENTRU LICEU
PRACTICUM PENTRU ELEVI
Autori:
Rodica E"ANU
Viorica GORA"-POSTIC# (coord.)
Vitalie GROSU
Lia SCLIFOS
Rodica SOLOVEI
Grigore VASILESCU
Chi$in%u 2009
CZU 327(075.3)
I 58
Punctele de vedere exprimate n prezenta lucrare snt cele ale autorilor !i nu angajeaz" n nici un fel institu#iile
de care ace!tia apar#in, tot a!a cum nu reect" pozi#ia institu#iei care a nan#at elaborarea sau care a asigurat
managementul proiectului.
Aceast" carte apare cu sprijinul Funda#iei Soros-Moldova.
Centrul Educa#ional PRO DIDACTICA
Str. Armeneasc", 13, MD 2012
tel.: 54 25 56, fax: 54 41 99
e-mail: prodidactica@prodidactica.md
Director de proiect: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Coordonator de proiect: Viorica GORA$-POSTIC%
Colec#ia Biblioteca Pro Didactica
Seria Auxilia
A mai colaborat: dr. Ruslan T%NAS%, Universitatea de Stat din Moldova
Autorii suportului didactic !i ai conceptului: dr. conf.univ. Viorica GORA$-POSTIC%; Rodica E$ANU, Liceul
Columna din Chi!in"u; dr. Lia SCLIFOS, Universitatea de Stat din Moldova; dr. conf. cercet. Rodica SOLOVEI,
Institutul de $tiin#e ale Educa#iei; dr. prof.univ. Grigore VASILESCU; lector universitar drd. Vitalie GROSU
Recenzen!i:
dr. Svetlana CIBOTARI, Universitatea de Stat din Moldova; dr. Ion ST%VIL%, viceministru, Ministerul Reintegr"rii
al Republicii Moldova; Nicolae DANDI$, Universitatea de Stat din Cahul; Nina UZICOV, prof. de istorie, grad
didactic superior, Liceul Teoretic Ion Creang" din Chi!in"u
Redactor stilizator: Mariana VATAMANU-CIOCANU
Coperta, design: Nicolae SUSANU
Corectare: Maria BALAN
Tipar: Combinatul Poligrac
Edi#ia II, 2009 (n limba romn")
Centrul Educa#ional PRO DIDACTICA, 2009
Toate drepturile rezervate.
___________________________________________________________
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NA&IONALE A C%R&II
Integrare european" pentru tine: Curs op#ional pentru liceu / Practicum pentru elevi / Rodica E!anu, Viorica
Gora!-Postic" (coord.), Vitalie Grosu [et al.]; Centrul Educa#ional "Pro Didactica", 2009 (Combinatul Poligr.).
138 p. (Colec#ia "Biblioteca Pro Didactica").
3000 ex.
ISBN 978-9975-9745-6-1.
327(075.3)
I 58
Cuprins
LEC&IA 1. Introducere ................................................. 4
MODULUL I. Europa !i evolu"ia ideii de unificare
european#
TEMA: EUROPA $I CIVILIZA&IA EUROPEAN%
LEC&IA 2. Europa !i europenii. Caracteristicile istorice,
geograce !i culturale ale spa#iului european ............. 6
LEC&IA 3. Fundamentele civiliza#iei europene .......... 10
TEMA: UNITATEA N DIVERSITATE A EUROPEI
LEC&IA 4. Valorile comune ale Europei
!i europenilor ............................................................ 16
LEC&IA 5. Identitatea na#ional" !i identitatea
european" ................................................................. 20
LEC&IA 6. Uniunea European" !i construc#ia
identit"#ii europene .................................................... 24
TEMA: EVOLU&IA IDEII EUROPENE
LEC&IA 7. Evolu#ia ideii de unicare european" ....... 26
LEC&IA 8. Evaluarea modulului Europa
#i evolu!ia ideii de unicare european" ..................... 31
MODULUL II. Institu"ii europene
TEMA: CONSILIUL EUROPEI
LEC&IA 9. Consiliul Europei cea mai mare organiza#ie
european" ................................................................. 32
LEC&IA 10. Republica Moldova
!i Consiliul Europei .................................................... 36
TEMA: UNIUNEA EUROPEAN%
LEC&IA 11. Esen#a !i evolu#ia Uniunii Europene ....... 41
LEC&IA 12. Uniunea European": prezent !i viitor ..... 44
TEMA: INSTITU&IILE UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 13. Institu#ii reprezentative, executive
!i judiciare.................................................................. 47
LEC&IA 14. Institu#ii consultative !i nanciare ........... 51
TEMA: PROCESUL DECIZIONAL N
UNIUNEA EUROPEAN%
LEC&IA 15. Procesul decizional n institu#iile
Uniunii Europene ....................................................... 55
LEC&IA 16. Evaluarea modulului Institu!ii europene . 60
MODULUL III. Domenii de interes comun
n Uniunea European#
TEMA: DREPTUL EUROPEAN
LEC&IA 17. Aspecte juridice ale integr"rii europene . 62
LEC&IA 18. Cet"#enia european".............................. 67
TEMA: INTEGRAREA ECONOMIC% EUROPEAN%
LEC&IA 19. Aspecte ale integr"rii economice
europene ................................................................... 72
LEC&IA 20. Integrarea economic" european"
a Republicii Moldova ................................................. 75
TEMA: POLITICILE COMUNE
ALE UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 21. Domenii de interes comun
n Uniunea European"............................................... 79
LEC&IA 22. Oportunit"#i pentru tineri
n procesul de integrare european"........................... 85
LEC&IA 23. Evaluarea modulului Domenii
de interes comun n Uniunea European" .................. 89
MODULUL IV. Uniunea European# ntre extindere
!i rezolvarea problemelor actuale. Personalit#"i
europene
TEMA: EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 24. Aspecte ale extinderii Uniunii Europene ... 90
LEC&IA 25. Perspectivele extinderii Uniunii
Europene !i Republica Moldova ................................ 95
TEMA: POLITICA DE VECIN%TATE N UNIUNEA
EUROPEAN% UN NOU CADRU DE COLABORARE
CU VECINII
LEC&IA 26. Politica de vecin"tate
n Uniunea European"............................................. 100
TEMA: PROBLEME ACTUALE $I PERSPECTIVE ALE
UNIUNII EUROPENE $I ALE SPA&IULUI EUROPEAN
LEC&IA 27. Politica de mediu n Uniunea European" !i
n spa#iul european .................................................. 104
LEC&IA 28. Migra#iile ilegale !i
starea demograc" n spa#iul european .................. 109
LEC&IA 29. Problema adopt"rii Constitu#iei
Europene ................................................................. 113
LEC&IA 30. Personalit"#i europene ......................... 119
ANEXE
Chestionar de evaluare ini#ial" ................................ 123
Chestionar de evaluare intermediar" ...................... 124
Chestionar de evaluare nal" .................................. 125
O fereastr" deschis" spre Europa. Secven#e
din eseurile elevilor .................................................. 126
Tratatele Uniunii Europene ...................................... 128
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene ................................................................. 129
Glosar ..................................................................... 130
4
Integrare european pentru tine
LEC$IA 1. Introducere
Dragi liceeni!
Reecta&i asupra evenimentelor de ultim% or% $i ve&i observa ct de multe s-au schimbat n
lume, n &ara noastr%, n comunitate, n familie, n noi. Locuim n Europa, iar voi snte&i elevi
ai unei $coli europene, unde ecare este invitat s%-$i parcurg% traseul propriu de devenire
personal%.
V% propunem un curs op&ional Integrare european! pentru tine, care are drept scop s% contribuie
la asigurarea unui viitor european $colii $i elevilor. Cei care au ales s% e europeni vor avea
ocazia, prin studierea respectivului curs, s% con$tientizeze $ansele egale de armare $i de
integrare socio-profesional% prin realizarea unor schimburi de experien&% $i bune practici cu
institu&ii similare din &ar%.
Voi, tinerii, ave&i o posibilitate unic% de a v% implica activ institu&ia n care nv%&a&i $i familia
n via&a comunit%&ii, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor, prin
participarea activ% la derularea unor proiecte n colaborare cu alte $coli din R. Moldova, prin
realizarea unui parteneriat permanent $coal%-elevi-p%rin&i-comunitate local%, raportndu-v%
continuu la standardele $i practicile din Uniunea European%, pe care le ve&i studia n cadrul
acestui curs.
Pentru a deveni o &ar% realmente european% este imperios necesar s% contribui&i, de rnd
cu profesorii, p%rin&ii, comunitatea, la prevenirea $i combaterea discrimin%rii, abandonului
$i/sau nereu$itei $colare, la oferirea de $anse egale tuturor copiilor $i la formarea acestora
din perspectiva integr%rii lor socio-profesionale, precum $i la ncurajarea colegilor capabili
de performan&e n anumite domenii, la ridicarea prestigiului $colii $i promovarea imaginii
ei n rela&iile cu alte organisme institu&ionale, autorit%&i publice, funda&ii $i/sau societ%&i
comerciale.
V% invit%m la activit%&i de cooperare care vor conduce la dezvoltarea dimensiunii europene
n $coala $i comunitatea voastr% prin:
! formarea abilit%&ilor de comunicare ntr-o limb% str%in%;
! utilizarea mijloacelor moderne de comunicare: e-mail, participare la conferin&e, acces
nelimitat la Internet;
! ini&ierea, dup% model european, a unor s%rb%torilori n scopul cunoa$terii culturii $i
civiliza&iei altor state, cu participarea p%rin&ilor;
! instruire n tematici europene $i n tehnica Debate;
! informarea general% a comunit%&ii n cadrul unor campanii cu genericul Ce trebuie s! "tii
despre Uniunea European!;
! dezbateri demonstrative, publice pe urm%toarele mo&iuni: Constitu#ia este o necesitate
pentru construc#ia Uniunii Europene; Libertatea de circula#ie a muncitorilor n interiorul Uniunii
Europene poate determina dezechilibre pe pia#a muncii etc.
Datorit% cursului Integrare european! pentru tine ve&i nv%&a multe lucruri importante.
Pentru a reu$i n acest demers trebuie s% realiza&i urm%toarele ac&iuni:
5
Integrare european pentru tine
1. IMPLICA!I-V"! mobilizndu-v%, evocnd $i realiznd o introducere n tem%.
2. INFORMA!I-V"! citind, c%utnd $i identicnd informa&ii, formulnd ntreb%ri, ascultnd
etc.
3. PROCESA!I INFORMA!IA! interpretnd, aplicnd, analiznd, comparnd, selectnd,
sintetiznd etc.
4. EXPRIMA!I-V" ATITUDINEA! con$tientiznd $i expunndu-v% punctul de vedere,
argumentnd, explicnd etc.
5. COMUNICA!I #I DECIDE!I! discutnd cu cei din jur diferite p%reri, respectnd dreptul
la opinie, lund decizii n comun, asumndu-v% responsabilit%&i etc.
6. AC!IONA!I! aplicnd solu&iile propuse, implicndu-i $i ajutndu-i pe cei din jur, sus&innd
noi ini&iative individuale $i comune etc.
Recomand%m, de altfel, ca pe parcursul tuturor unit%&ilor de con&inut s% apela&i la experien&e
de via&%, la interviuri cu membrii familiilor, cu martori ai unor evenimente semnicative din
istoria recent% a &%rii. V% ncuraj%m s% urm%ri&i presa curent% $i comunicatele mass-media privind
rela&iile R. Moldova cu Uniunea European%, valoricnd ulterior informa&iile n clas% prin
activit%&i de analiz% $i simulare, precum studiul de caz sau jocul de rol, prin discutarea subiectelor
controversate legate de toleran&%/intoleran&% religioas%, $ovinism, rasism, convie&uirea unor
na&iuni de origine neeuropean% n cadrul &%rilor Uniunii Europene.
Nu vrem s% cre%m iluzia c% Uniunea European% este raiul pe p%mnt. Studiind materialul
$i realiznd sarcinile propuse, ve&i avea satisfac&ia propriilor descoperiri, care vor pune n
eviden&% att atu-urile, ct $i problemele cu care se confrunt% aceast% entitate politic%, social% $i
economic%.
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te cu aten&ie textul $i reprezint% printr-un desen specicul acestui curs.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Selecteaz% una dintre cele mai importante achizi&ii ob&inute n urma studierii cursului
op&ional Integrare european! pentru tine.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Discut% cu p%rin&ii, rudele, colegii $i a% care este opinia lor privind studierea cursului
op&ional Integrare european! pentru tine.
AC"IONEAZ!!
! Deseneaz% o variant% de copert% pentru un eventual manual de Integrare european! pentru
tine.
6
Integrare european pentru tine
Modulul I.
Europa !i evolu"ia ideii de unicare european#
TEMA: Europa !i civiliza"ia european#
LEC$IA 2. Europa !i europenii. Caracteristicile istorice,
geograce !i culturale ale spa"iului european
IMPLIC!-TE!
! Ce $tii despre Europa?
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul.
1. Semnica"iile no"iunii Europa
a) Sensul etimologic
Cuvntul Europa are o vechime de 2500 de ani. Etimologia sa este egeean% prehelenic%, deci
indoeuropean%. Denumirea vine de la cuvntul hirib (apus de soare), antonimul acestuia
asu (Asia) nsemnnd r%s%rit. Putem presupune, a$adar, c% Europa, n raport cu continentul
asiatic, desemna &ara de la apus.
b) Sensul mitologic
Exist% 2 mituri (n mitologia greac%) cu referire la Europa. "i ntr-un mit, $i n cel%lalt numele
Europa l poart% un personaj feminin, n primul caz ind vorba de o prin&es% fenician%, iar n
cel de-al doilea de una din icele m%rii. Ideea comun% care se desprinde din ambele mituri
se rezum% la accentuarea originii asiatice $i proiectul unei lumi noi n acest spa&iu.
Conform legendei grece$ti, regele Tyrului (n Fenicia), Agenor, avea o ic% pe care o chema
Europa. ntr-o noapte, ea a avut un vis: 2 lumi (teritorii), care luaser% chipul a 2 femei, respectiv
p%mntul asiei $i p%mntul din fa&%, se certau n leg%tur% cu ea. Prima dorea s% o apere $i
s% o p%streze, iar cea de-a doua, ind pus% la cale de Zeus, voia s% o mbarce pe o corabie $i s-o
duc% undeva departe. Trezindu-se $i ind intrigat% de cele visate, Europa s-a dus, mpreun% cu
suita sa, la malul m%rii s% culeag% ori. Deodat%, a ap%rut un taur foarte frumos $i blnd, care a
convins-o s% urce pe spatele s%u. De cum s-a urcat, fata a fost mbarcat% pe un vas, unde Zeus
$i-a ar%tat adev%rata fa&%. Prin&esa a fost dus% pe t%rmul grecesc, care avea s%-$i ia numele de
Europa. A n%scut mai mul&i copii (ntre care $i pe renumitul rege Minos).
O alt% legend% ne spune c% Europa era una dintre cele 3000 de Oceanide, icele m%rii. Mai
exact, era ica lui Poseidon $i Tethys.
c) Sensurile geograc, religios $i politic
Primul care a dat un sens geograc, dup% ce Europa fusese asociat% cu o identitate nonasiatic%,
7
Integrare european pentru tine
a fost poetul grec Hesiod (sec. VII . Hr.). n poemul Lui Apollon pithianul, Hesiod desemna prin
Europa partea continental% a Greciei antice.
P%rintele istoriei Herodot (sec. V . Hr.) a fost mult mai precis n situarea geograc% a teri-
toriului european. n opinia lui, acesta s-ar ntins din actuala Grecie de Nord pn% la Don $i
Dun%re. Herodot ns% nu preciza limitele nordice $i vestice ale Europei.
Europa nu a coincis cu spa&iul mental $i aria de extindere a culturii grece$ti (Grecia
continental%, Asia Mic%, sudul Italiei, Sicilia, nordul Africii). A$adar, aceast% no&iune nu de-
semna un tip de civiliza&ie, ci, mai curnd, o origine vag% $i un teritoriu destul de imprecis
(semnica&ie geograc%).
Aceea$i accep&ie a cuvntului o ntlnim la marii geogra latini Strabon $i Pliniu, care desem-
nau Europa ca teritoriu nord-estic al lumii grece$ti, ceea ce ar corespunde cu Serbia, Macedonia,
Bulgaria, Romnia $i sudul Ucrainei de ast%zi.
No&iunea Europa a c%p%tat un alt n&eles dect cel geograc tocmai peste un mileniu. Astfel,
un c%rturar de la curtea lui Carol cel Mare (anul 800) vorbea pentru prima dat% despre Europa,
avnd n vedere lumea cre$tin% de la nord de Mun&ii Pirinei. Iar cronicarul spaniol Isidor cel
Tn%r nume$te armata cre$tin% n lupt% cu arabii armata europenilor.
Primii care au transformat Europa dintr-o denumire geograc% ntr-o no&iune politic% au fost
mp%ra&ii cre$tini din sec VII-XV. Aceast% schimbare a fost precedat% de 3 evenimente istorice:
divizarea Imperiului Roman n Imperiu Roman de Apus $i Imperiu Roman de R%s%rit (anul
395); cucerirea Romei de c%tre triburile barbare (anul 476); apari&ia Islamului (anul 622), care
amenin&a cre$tin%tatea. C%tre anul 1000, Europa era confundat% cu imperiul occidental (sens
religios $i politic). Aceea$i semnica&ie o are atunci cnd mp%ratul Frederic II cheam% Europa
imperial% s% opun% rezisten&% primejdiei t%tare comune (c%tre anul 1250).
n sec. XV-XVI, no&iunea Europa $i l%rge$te aria geograc% (prin includerea popoarelor orto-
doxe n timpul marilor confrunt%ri cu turcii/al cruciadelor antiotomane), continund s% aib% o
semnica&ie preponderent cre$tin%. Descoperirea de c%tre europeni a Lumii Noi, necre$tine, de
dincolo de Oceanul Atlantic, a reprezentat un pas important n constituirea identit%&ii Europei.
Prin urmare, pn% n sec. XVI, Europa $i descoper%, treptat, identitatea religioas% $i cultural%, n
special n situa&iile de conict sau de ntlnire cu necredencio$ii, cu ceilal&i (t%tarii, arabii, oto-
manii, amerindienii). ncepnd cu sec. XVI, Europa politic% prinde contururi, mai ales n timpul
conictelor militare dintre marile puteri care n%zuiau s% impun% un echilibru european.
nceputul epocii moderne este marcat de o expansiune intens% a europenilor n Est $i Vest.
Dar nici la nceputul $i chiar mijlocul acestei perioade Europa nu este n stare s% concureze
deschis cu restul civiliza&iilor (excluznd cea amerindian%). Doar c%tre sec. XVIII, Europa este
capabil% s% opreasc% expansiunea otoman% $i s% devin% un etalon al dezvolt%rii pentru restul
lumii. n aceast% perioad%, Rena$terea, Reforma, Iluminismul creeaz% un nou con&inut Europei,
prin secularizarea vie&ii publice, elaborarea $i activarea noilor idei $i concep&ii care l%rgesc
orizontul cunoa$terii umane etc.
Perioada de la Revolu&ia francez% pn% la nceputul primului r%zboi mondial reprezint% o nou%
etap% n dezvoltarea $i armarea pe plan mondial a Europei. Revolu&ia industrial% $i dezvoltarea
$tiin&elor, imperialismul, apari&ia statelor-na&iuni etc. snt fenomenele ce caracterizeaz% aceast%
etap% istoric%.
Intervalul dintre nceputul primului r%zboi mondial $i sfr$itul celui de-al doilea r%zboi
mondial constituie o perioad% de grea ncercare pentru Europa. Ambele r%zboaie au necesitat
resurse economice, umane $i spirituale colosale. Ele au reprezentat o tragedie european% $i au
8
Integrare european pentru tine
demonstrat c% europenii trebuie s% regndeasc% modul lor de a . Anul 1945 marcheaz% sfr$itul
istoriei Europei Vechi.
2. Europa: spa"iu geograc
Europa ocup% partea de Vest a Eurasiei; cuprinde 7% din suprafa&a uscatului, nsumnd
mpreun% cu insulele 10 524 000 km p%tra&i. Fiind unul din cele 6 continente ale lumii (aceast%
identitate, bazat% pe no&iunea de continent, a ap%rut abia n sec. XVIII), Europa este situat% n
emisfera nordic%, aproape n ntregime la Est de meridianul 0. Punctele extreme continentale
snt: la Nord capul Nordkyn, n Peninsula Scandinav%; la Sud capul Marroqui, n Peninsula
Iberic%; la Vest capul Roca, n Peninsula Iberic% $i la Est versantul de Est al mun&ilor Uralul
Polar. Distan&a de la extremitatea nordic% la cea sudic% este de cca 5600 km, iar de la cea vestic%
la cea estic% de aproximativ 4000 km.
Printre tr%s%turile cele mai proeminente ale acestei suprafe&e de p%mnt snt de amintit,
naintea celorlalte, caracterul jos al reliefului, m%rimea mijlocie a n%l&imilor, buna distribu&ie
a apei n snul ei, varietatea climateric% generat% de continua interferen&% a curen&ilor polari cu
cei tropicali, complexitatea remarcabil% a vegeta&iei.
Ca teritoriu, se plaseaz% pe penultimul loc. A$adar, Europa este un continent care, din punct
de vedere geograc (teritorial), nu justic% suprema&ia sa. Ceea ce a contat a fost modul de a-$i
utiliza resursele umane, adic% poten&ialul s%u ca spa&iu uman.
3. Spa"iul uman !i cultural
Clima favorabil% a ncurajat popularea rapid% $i timpurie a continentului european.
n prezent, popula&ia Europei este de cca 730 mln. de locuitori, reprezentnd 11% din popula&ia
globului (locul III dup% Asia $i Africa). Se plaseaz% pe locul I dup% densitate n medie 70 loc./km
p%trat. Alc%tuie$te un mozaic de popoare care vorbesc 128 de limbi $i dialecte. Cca 94% din popula&ia
b%trnului continent vorbe$te limbi care fac parte din familia indoeuropean%, mai r%spndite ind
cele germanice, romanice $i slave. Pe teritoriul Europei snt 45 de state.
Care e semnica&ia termenului european? Conform DEX-ului, european semnic% persoana
care face parte din popula&ia Europei. Pentru prima dat% acesta a fost utilizat n sec. VIII ntr-o
cronic% cre$tin% occidental% cu ocazia unei lupte dintre franci $i arabii care cuceriser% Spania.
Pe parcursul sec. IX-X, n timpul dinastiei carolingiene, no&iunea de european era folosit% relativ
des, cel mai frecvent de slujitorii bisericii catolice. ncepnd cu sec. XV, termenul, pe lng% sensul
geograc, cap%t% $i conota&ie civiliza&ional%.
Termenul european apare n latine$te (europaeus) n plin% Rena$tere italian%, la umanistul
Aenea Silvio Piccolomini, devenit Papa Pius II, pentru denirea culturii $i a civiliza&iei.
Ini&ial, Europa se prezint%, n raport cu celelalte civiliza&ii islamic% $i chinez%, slab dezvoltat%
sub aspect economic, social, politic $i cultural. n sec. XI-XV, Europa cunoa$te Moartea
Neagr%", nenum%rate r%zboaie $i tensiuni interne legate de foamete, subdezvoltare economic%
etc. Concomitent, n aceast% perioad%, se creeaz% premise pentru expansiunea $i revigorarea
ulterioar%.
Sub aspect cultural-spiritual, se dezvolt% filozofia scolastic%, se repun n circuit, prin
intermediul arabilor, lucr%rile scriitorilor greci $i romani, cre$tinismul devine o for&% mai mult
dect spiritual%, universit%&ile o realitate.
Spa&iul european avea drept capital% spiritual% Roma, n centrul unei re&ele de dioceze, ora$e
episcopale (ecare cu $coli proprii, biblioteci, catedrale) $i parohii (sedii ale $colilor primare).
9
Integrare european pentru tine
Unicarea cultural%, una relativ%, era limitat% la elite. Din ea au luat in&% 3 culturi distincte,
cu voca&ie european% (sec. XII-XVI), al%turi de cultura &%r%neasc%:
cultura scolastic% promovat% de clerici;
cultura cavalereasc%, care era par&ial laic%;
cultura burghez%, care era n mare parte laicizat% $i s-a dezvoltat ndeosebi n ora$e.
Cele 3 culturi au coexistat $i au asigurat armonia cre$tin%t%&ii pn% cnd au ap%rut conictele
ntre papi $i monarhi, ntre seculari $i paieni, ntre clerici $i burghezi.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Identic%, n baza textului, ideile principale.
! Prezint% cu colegii din grup ideile principale din materialul studiat.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Discut% cu colegii de grup $i decide&i asupra informa&iei cu care ve&i completa posterul
Ce am aat nou despre Europa?
AC"IONEAZ!!
! Elaboreaz% mpreun% cu colegii o expozi&ie foto cu tema Europa n timp, &innd cont de
urm%toarele criterii:
impact vizual;
concordan&% cu tema;
caracter persu-
asiv;
caracter estetic.
! Stabili&i de comun
modalitatea de pre -
zent are a expo-
zi&iei.
! Deci de& i asupra
mo dal i t%&i l or de
evaluare a expozi&iei
(fi$% de evaluare,
jurnal de notare a
opiniilor, observare,
chestionare etc.) $i
elabora&i instru-
ment el e asupr a
c%rora a&i decis.
10
Integrare european pentru tine
TEMA: Europa !i civiliza"ia european#
LEC$IA 3. Fundamentele civiliza"iei europene
IMPLIC!-TE!
! Dene$te termenul civiliza#ie.
! Studiaz% imaginile $i identic-o pe cea mai relevant% pentru reectarea posibilelor surse/
fundamente ale civiliza&iei europene. Motiveaz% alegerea.
1 2
3
4
6
5
11
Integrare european pentru tine
7 8 9
11 10
13 12
14 15
12
Integrare european pentru tine
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul propus $i:
! enumer% sursele/fundamentele civiliza&iei europene;
! identic% o caracteristic% comun% fundamentelor civiliza&iei europene;
! arat% contribu&ia culturii grece$ti, a Romei politice $i a cre$tinismului ca surse ale civiliza&iei
europene.
1. Fundamentele unei civiliza"ii
Civiliza&ia european% a$a cum o descifr%m la etapa actual%
reprezint% sinteza unor elemente de civiliza&ie distincte, dar
convergente, prin voca&ia lor universal%. Ca surse esen&iale,
fondatoare ale acesteia snt considerate: cultura greac%, Roma
politic% $i cre$tinismul. Din aceast% perspectiv%, unii cercet%tori
denesc esen&a civiliza&iei europene printr-o imagine tridimensional!:
Europa este elen! n adncime, latin! n extensiune, cre"tin! n n!l#ime.
Fuziunea acestor elemente spre sfr$itul antichit%&ii ofer% Europei
un idealul cultural, politic $i religios.
Cultura greac! primul fundament al civiliza&iei europene
aduce disciplina spiritului, c!utarea perfec#iunii, o metod! de gndire
care raporteaz! totul la om, credin#a n existen#a legii $i a frumosului,
ofer% modele de valori ale vie&ii politice, ale educa&iei morale
$i estetice (vezi sursele 1 $i 2). Tot cet%&ile grece$ti, prin marea
confruntare cu Imperiul persan, snt la originea idealului european
de libertate. Or, Europa prin excelen&% poate fi definit% ca o
civiliza&ie a Libert%&ii una dintre acele valori distincte dup% care
aceasta devine reconsoscibil% n raport cu alte spa&ii.
Simbolul spiritului grec ora$ul-stat Atena
Atenienii au creat un patrimoniu cultural
inegalabil. O importan%& deosebit& pentru
civiliza%ia european& prezint& arta, literatura,
$tiin%a etc. acestei cet&%i. Europa Rena$terii $i
a epocii moderne a descoperit n democra%ia
atenian& un model de organizare politic& $i un
spectru bogat de valori civice. Gra%ie epocii
Rena$terii, idealul suprem al acestei civiliza%ii
omul m%sur% a tuturor lucrurilor a devenit unul
denitoriu $i pentru civiliza%ia european&.
Alt fundament Roma politic! $i poate aduce contribu&ia n calitate de surs% a viitoarei
civiliza&ii europene odat% cu armarea sa ca imperiu universal. Ca stat, Roma cunoa$te o cre$tere
spectaculoas% de la dimensiunea unui ora$-stat la st%pnirea ntregii Peninsule Italice, ulterior
a teritoriului din jurul M%rii Mediterane $i mai apoi pn% la marginile lumii, de la Atlantic la
Marea Neagr% $i Marea Caspic%. Acest spa&iu uria$ mundus romanus a cunoscut o organizare
politic% ce va deveni un ideal pentru Europa ca civiliza&ie: respublica o comunitate politic%
Leonida, eroul de la
Termopile simbol al
libert!#ii lumii grece"ti
Acropola cet!#ii Atena
13
Integrare european pentru tine
de cet%&eni liberi, guvernarea atotputernic% a legilor $i a institu&iilor, obliga&ia principelui de a
asigura ordinea $i stabilitatea (pax romana) (vezi sursele 3 $i 4).
Pax romana propagarea valorilor $i institu&iilor Romei
Pacea roman% aduce securitate extern& $i
intern& locuitorilor Imperiului, favorizat& de o
re%ea dens& de drumuri propice att comer%ului,
comunic&rii, ct $i deplas&rii unit&%ilor militare.
Moneda roman& ajunge la o relativ& stabilitate,
dreptul roman se arm& n toat& splendoarea sa.
n cadrul acestui spa%iu, pentru prima dat& este
realizat& ideea transform&rii oamenilor liberi n
cet&%eni romani, o astfel de cet&%enie ind aplicat&
doar odat& cu crearea Uniunii Europene.
Al treilea fundament al civiliza&iei europene,
probabil sursa unit%&ii spirituale a Europei, este
considerat cre"tinismul. De$i la origine deriv% din simbioza vechii religii ebraice $i a lozoei
elenistice, cre$tinismul a izbutit s% devin% o sintez% profund european%. De aceea, istoria
Europei poate ap%rea ca o istorie a cre$tinismului. Tradi&ia cre$tin% ofer% popoarelor europene
o credin&% $i o moral% comun%, inclusiv respectul pentru valoarea individului $i a vie&ii sale.
(vezi sursele 5 $i 6)
2. Armarea principiilor fundamentale ale civiliza"iei europene
Imperiul Roman a fost mediul n care au fuzionat cele 3 surse ale civiliza&iei viitoare a
Europei. F%r% Roma imperial%, cultura greac! ar r!mas poate o cultur! moart!, iar cre"tinismul nu
ar putut deveni niciodat! o religie universal!. n ambian#a creat! de pacea roman! s-au apropiat "i au
fuzionat, nu f!r! tensiuni sau conicte deschise, sursele civiliza#iei europene n sec. IV-V (S. Brezeanu,
2004). Destinul istoric al Imperiului Roman a determinat nu doar mediul ini&ial de sintez%,
dar $i cel de armare ulterioar% a celor 3 elemente fondatoare. Un rol decisiv sub acest aspect
revine procesului de scindare a Imperiului n Imperiul Roman de Apus $i Imperiul Roman de
R%s%rit.
n Orient, Imperiul Roman de R%s%rit a oferit un mediu propice de armare. Sursele viitoarei
civiliza&ii europene s-au unit n chip organic n cadrul guvern%rii lui Constantin cel Mare (306-
337). De aceea, imperiul s%u este considerat primul stat cu adev%rat european.
n Occident, dup% c%derea Imperiului Roman de Apus, for&a unicatoare $i ponderea acestor
elemente fondatoare a fost diferit% pe parcursul istoriei. La nceput, n condi&iile dispari&iei
puterii organizate a Romei politice, cre$tinismul devine singurul liant unicator al locuitorilor
acestui spa&iu, n special n cazul evenimentelor n care ei trebuie s% fac% fa&% interac&iunilor cu
ceilal#i (p%gnii turci, necredincio$ii arabi etc.).
Perioada de pn% n la anul 1000 este una de maxim% armare a cre$tinismului ca surs% a
civiliza&iei $i for&% unicatoare a Europei. Rolul cre$tinismului este ilustrat prin dovezile oferite
de aceast% etap%. Drept exemplu poate servi faptul c% o prim! referin#! cert! de armare a Europei ca
o nou! entitate este citat! de cronica lui Isidor de Badajoz, care descrie armata europenilor nving!toare
la Poitiers (anul 732) contra arabilor.
Provinciile Imperiului Roman
n perioada sa de glorie, sec.II d.Hr.
14
Integrare european pentru tine
Evenimentele/procesele de dup% anul 1000 prezint% Biserica mai degrab% ca un factor de
dezbinare $i conicte, dect ca unul de solidaritate $i uniune a Europei. n plus, rena$terea vie&ii
urbane $i intelectuale, formarea $i armare monarhiilor centralizate creeaz% premisele arm%rii
n prim planul civiliza&iei europene a fundamentelor grec $i roman. Europenii redescoper%
$i valoric% mo$tenirea politic% $i cultural% a antichit%&ii. Europa Rena$terii $i a revolu&iilor
burgheze transform% aceast% mo$tenire n valorile ei politice, intelectuale $i artistice, integrndu-
le n noua sa civiliza&ie. Din acest moment, Europa alege calea seculariz%rii vie&ii publice,
diminund considerabil inuen&a cre$tinismului ca surs% a civiliza&iei europene.
Fundamentele civiliza&iei europene au cunoscut de-a lungul istoriei milenare a Europei un
intens proces de fuziune $i metamorfoz%. Rezultatul procesului dat este acea tradi&ie $i identitate
cultural% comun%, de o mare vechime, prestigiu $i soliditate, care desemneaz% ast%zi Europa
cu valorile sale specic europene.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Sursa 1.
Desigur, nimeni nu va t%g%dui c% omul legii trebuie s% acorde o grij% deosebit% educ%rii
tinerilor. "i, de fapt, dac% nu se face aceasta n numele cet%&ii, se p%c%tuie$te mpotriva con$tiin&ei
publice, la care trebuie s% se adapteze educa&ia (...).
Dat ind c% scopul oric%rei cet%&i este unic, e evident c% n mod necesar va trebui urmat% una
$i aceea$i educa&ie pentru to&i $i c% grija pentru ea trebuie s% e comunitar%, iar nu particular%
(...). Implicarea n problemele comunit%&ii trebuie, de asemenea, s% e comunitar%. n acela$i
timp, trebuie luat n seam% faptul c% nici un cet%&ean nu-$i apar&ine sie$i, ci to&i apar&in cet%&ii,
c%ci ecare este o parte a ei. Iar grija ec%ruia trebuie s% devin% grija tuturor.
(Aristotel, Politica, Cartea a Opta, I)
Sursa 2.
Jur%mntul efebilor
Nu voi dezonora serviciul militar. Nu voi abandona camaradul de lupt%. Voi lupta pentru ap%rarea
sanctuarelor $i a statului. (...) M% voi supune magistra&ilor, legilor care snt n vigoare $i celor care vor
mai trziu; m% voi opune, din toate for&ele mele $i cu ajutorul tuturor, celor ce ar vrea s% r%stoarne
aceste rnduieli. Voi cinsti cultul p%rin&ilor. Pentru toate acestea iau ca martori divinit%&ile (cet%&ii).
(Inscrip#ie, sec. IV .Hr.)
Studiaz% sursele 1, 2 $i:
! demonstreaz% c% democra&ia atenian% a oferit civiliza&iei europene un model de valori
civice.
Sursa 3.
Dup% 20 de ani, s-a pus cap%t r%zboaielor civile, s-au ncheiat r%zboaiele externe $i pacea
a revenit pretutindeni, furia r%zboiului s-a potolit, legile $i-au redobndit puterea, hot%rrile
judec%tore$ti autoritatea, senatul prestigiul; magistraturile $i-au rec%p%tat puterile din trecut;
statul a fost restaurat n forma veche a str%mo$ilor. Cmpiile au fost redate culturii; religiei i
s-a dat respectul $i oamenilor siguran&a.
(Historia Romana, II, 89)
15
Integrare european pentru tine
Sursa 4.
Care este secretul destinului istoric al Romei? Pn% acum, ntreg p%mntul a fost divizat,
din Orient n Occident, de o lupt% necurmat%. Pentru a nvinge aceast% nebunie, Dumnezeu a
nv%&at neamurile s% se supun% acelora$i legi $i s% devin% toate romane. Acum noi vedem pe
oameni tr%ind ca ni$te cet%&eni ai acelora$i cet%&i $i ca membri ai aceleia$i familii... Popoarele snt
unite prin comer&, prin civiliza&ie $i prin c%s%torii... Iat% semnica&ia victoriilor $i triumfurilor
imperiului: pacea roman% a preg%tit calea venirii lui Hristos.
(Prudentius, Contra lui Symmachus, c. 400)
Studiaz% sursele 3, 4 $i:
! demonstreaz% c% Roma politic% ofer% modelul unei puteri organizate $i stabile pentru
beneciul cet%&eanului.
Sursa 5.
Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici
scit, nici rob, nici liber, ci Cristos este totul $i n to&i.
(Apostolul Pavel, Epistola c!tre Coloseni (III, 11)
Sursa 6.
Iubi&i-l chiar $i pe du$man. A&i auzit c% s-a zis: S% iube$ti pe aproapele t%u $i s% ur%$ti pe
vr%jma$ul t%u. Iar Eu v% zic vou%: Iubi&i pe vr%jma$i, binecuvnta&i-i pe cei ce v% blestem%, face&i
bine celor ce v% ur%sc $i ruga&i-v% pentru cei ce v% vat%m% $i v% prigonesc (...).
Fi&i, dar, voi des%vr$i&i, precum Tat%l vostru Cel ceresc des%vr$it este.
(Matei, 5, 6)
Studiaz% sursele 5, 6 $i:
! demonstreaz% c% tradi&ia cre$tin% ofer% civiliza&iei europene un model de valori morale.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Argumenteaz%-&i opinia:
! Putem identifica n societatea european% contemporan% dovezi/urme ale
fundamentelor civiliza&iei europene?
! Este R. Moldova parte a civiliza#iei europene?
COMUNIC! #I DECIDE!
Premiul Interna&ional Carol cel Mare (germ.: Karlspreis, fr.: Prix International Charlemagne)
este decernat anual de ora$ul Aachen pentru merite n unicarea european% $i const% dintr-un
premiu n bani $i a$a-numita Medalie a lui Karl cu imaginea lui Carol cel Mare.
! Explic% de ce aceast% personalitate istoric% a fost selectat% ca simbol al meritului n unicarea
european!.
AC"IONEAZ!!
! Utilizeaz% fundamentele civiliza&iei europene pentru a elabora o carte de vizit% R. Moldova
parte a civiliza#iei europene.
16
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 4. Valorile comune ale Europei !i europenilor
IMPLIC!-TE!
! Comenteaz% n spa&iul din partea dreapt% citatul.
Putem deni calitatea de european prin
mp!rt!"irea unui set de valori. Cu alte cuvinte, a
european nseamn! a mp!rt!"i valori europene.
(Jonathnan Scheele)
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Cite$te cu aten&ie fragmentele de text.
Sarcin% pentru fragmentul A:
! Ce n&elegi prin no&iunea de valoare?
! Ce valori cuno$ti?
! Ce valori le putem considera europene? De ce?
! Snt valorile europene $i valorile tale/ale noastre? Argumenteaz%.
! Ct de important este ca omul s% se conduc% de un sistem de valori?
A. Valori europene
Valorile snt principii care stau la baza ac#iunilor persoanelor, orientndu-le. Valoarea este un criteriu
pentru o decizie personal! (...). Valorile nu snt acelea"i nici chiar n interiorul unei comunit!#i mari,
cum ar popula#ia unei #!ri; ele difer! n func#ie de mai mul#i factori, printre care nivelul de educa#ie,
vrsta, mediul de reziden#! (sat sau ora" etc.). Acestea nu snt impuse politic, ci se formeaz! n timp
"i reprezint! principii la care ader! majoritatea popula#iei. Odat! format un set de valori, acesta se
poate concretiza ntr-un act ocial (O. Pecican).
Valorile pe care se bazeaz! UE se con#in n 3 concepte: libertate, solidaritate "i respect reciproc ().
Doar prin mbr!#i"area valorilor comune vor putea preveni europenii transformarea Uniunii lor ntr-o
ma"in!rie f!r! suet (J. P. Balkenende).
Sarcin% pentru fragmentul B:
! Nume$te premisele care stau la baza unit%&ii culturale europene.
! Identic% 3-4 argumente n favoarea diversit%&ii culturale europene.
B. Cultura european#: unitate !i diversitate
Unitatea cultural! european! este determinat% de urm%toarele premise:
1. La baza civiliza&iei europene au stat: cultura greac%, politica roman%, cre$tinismul.
2. Cultura a oferit Europei, pe parcursul istoriei, cadrul spiritual unitar dat de: re&eaua de
$coli $i universit%&i; r%spndirea ideilor progresiste europene care au dep%$it grani&ele
17
Integrare european pentru tine
na&ionale; arta european% inspirat% din realit%&i comune; participare deplin%, f%r% deosebire
de na&ionalitate, la dezvoltarea $tiin&ei $i la progresul tehnic; legisla&ii asem%n%toare n
domeniul instruc&iunii publice.
3. Patrimoniul comun: sisteme ale $tiin&ei; perioade culturale $i mi$c%ri lozoce; curente
culturale $i artistice ale sec. XIX $i XX.
(N. Paraschiv, N. Cristea, Europa contemporan!.
Sinteze de istorie pentru cl. XI)
Diversitatea cultural! european!/Pluralismul cultural european presupune:
dep%$irea antagonismelor interculturale;
accesul la toate formele de cultur%;
acceptarea diversit%&ii temelie a acestui concept, factor de mbog%&ire individual% $i colectiv%;
recunoa$terea for&ei creatoare $i a energiei eliberat% prin interac&iunea diferen&elor f%r% a
le transforma n diferende.
Problema fundamental! care se pune este trecerea de la principii la practic%.
(...) n epoca noastr%, cu prec%dere dup% cel de-al doilea r%zboi mondial, Comunitatea
European% a fost guvernat% $i determinat% de politic $i economic (c%rbune, o&el). Aspectul
cultural acel ciment indispensabil pentru consolidarea ediciului a fost uitat din ce n
ce mai mult, fapt pe care l-a regretat profund Jean Monnet unul din fondatorii Comunit%&ii
Europene care a spus: Si ctait refaire, je commenerai par la culture, pentru c% f%r% cultur% nu
e posibil% construirea $i men&inerea acestui ediciu.
Lacunele din acest domeniu au fost reanalizate $i, ncepnd din 1988, politicii culturale i se
acord% o aten&ie binemeritat%. n acest sens, au fost stabilite liniile prioritare:
politica educativ% $i armonioas%, dinamic%, participativ% a ntregii societ%&i;
politica lingvistic%;
politica ncuraj%rii diversit%&ii culturale pentru o real% mbog%&ire creativ% $i de protejare
a patrimoniului existent.
(S. Mihu&, Politica cultural! ntr-o Europ! unit!)
Unificarea european% trebuie s% ia n seam% coordonatele spirituale ale acestui spa&iu
polimorf. Dac% diferen&ele sau contrastele de ordin economic, juridic, administrativ etc. trebuie
diminuate sau anihilate, optndu-se pentru modele $i strategii comune, nu acela$i lucru trebuie
s% se ntmple $i la nivel cultural, spiritual, religios. Unicarea despre care se vorbe$te nu
nseamn% unicitate, aplatizare a deosebirilor $i nu se cere materializat% n aceea$i propor&ie $i
n acela$i ritm pentru toate componentele ansamblului societal. Unicarea din punct de vedere
strategic, militar, economic $i juridic (desigur, progresiv% $i par&ial%) se justic%, pentru c% va
garanta o func&ionalitate $i o ra&ionalitate aparte spa&iului comunitar. Unicarea cultural% sub
spectrul unicit%&ii (lingvistice, religioase, artistice etc.) conduce la disolu&ie identitar%, la atroere
spiritual% $i nu poate genera dect experien&e nefericite.
(C. Cuco$, Educa#ia. Iubire, edicare, des!vr"ire)
Sarcin% pentru fragmentul C:
! Elaboreaz% o schem% n baza primului fragment de text (N. Paraschiv, N. Cristea, Europa
contemporan!. Sinteze de istorie pentru cl. XI).
! Exprim%-&i opinia vizavi de ideile expuse de Robert Schuman.
18
Integrare european pentru tine
C. Statutul religiei n Europa
Cre"tinismul este religia cea mai larg r%spndit% n Europa.
Cre$tinismul este diversicat n: a) Biserica Ortodox% (cca 130 mln. de cre$tini ortodoc$i n
toat% lumea, snt r%spndi&i n majoritate n estul Europei, cele mai multe biserici na&ionale snt
autocefale); b) Biserica Romano-Catolic% (cca 900 mln. de cre$tini n toat% lumea); c) Biserica
Greco-Catolic% (renin&at% dup% 989); d) Biserica Protestant% (cca 700 mln. de cre$tini n
toat% lumea; principalele doctrine protestante: luteranismul, calvinismul, anglicanismul);
Neoprotestan&ii (bapti$ti, adventi$tii de ziua a $aptea, penticostali, martorii lui Iehova, cre$tini
dup% evanghelie $.a.).
Alte religii n Europa: Islamul (important% diaspor% n Occident); Budismul (comunit%&i
budiste n Olanda, Elve&ia, Belgia, Finlanda); Iudaismul (importante comunit%&i evreie$ti n
toate &%rile Europei).
(N. Paraschiv, N. Cristea, Europa contemporan!.
Sinteze de istorie pentru cl. XI)
Robert Schuman, considerat P%rintele Europei (titlu acordat de primul Parlament European),
a l%sat un testament pe care pu&ini l mai iau ast%zi n seam%, din p%cate. () R. Schuman atrage
aten&ia absolutei necesit%&i a unei Europe reconciliate, unite "i puternice, bazat% pe fraternitate
cre$tin%: Democra#ia nu se improvizeaz!; Europei i-a trebuit peste un mileniu de cristianism pentru a
o "lefui. (...) Democra#ia va cre"tin! sau ea nu va deloc. O democra#ie anticre"tin! va o caricatur!
care va c!dea n tiranie sau n anarhie. Prin aceste fraze, dar mai ales n fraza urm%toare, cu valoare
profetic%, acest mare politician vizionar ne previne asupra pericolului unei Europe din care snt
nl%turate valorile cre$tine: Acest ansamblu (...) nu va putea "i nu va trebui s! r!mn! o ntreprindere
economic! "i tehnic!: i trebuie un suet, con"tiin#a anit!#ilor istorice "i a responsabilit!#ilor prezente
"i viitoare, i trebuie o voin#! politic! n slujba aceluia"i ideal uman.
(Icoane cu suet/www.observatorul. com)
Sarcin% pentru fragmentul D:
! Identic% ce benecii au/ar putea avea tinerii din Europa dac% ar dobndi prin sistemul
de nv%&%mnt cunoa$terea perfect% a 2 limbi de comunicare n afara celei materne?
! Prezint% argumente pe marginea enun&ului: UE nu se poate construi dect pe soclul diversit!#ii
sale lingvistice.
D. Diversitatea lingvistic# n Europa
n timp ce cea mai mare parte a na&iunilor europene s-au construit pe soclul limbilor identitare
ale acestora, UE nu se poate construi dect pe soclul diversit%&ii sale lingvistice. ()
Lucrarea intitulat% Enseigner et apprendre vers la socit cognitive, publicat% n 1995 de c%tre
Direc&ia educa&ie $i cultur% a Comisiei Europene, dene$te n linii mari politica lingvistic% pe
care o preconizeaz%: necesitatea de a face n a$a fel nct ecare tn%r european s% dobndeasc%
prin sistemul de nv%&%mnt cunoa$terea perfect% a 2 limbi de comunicare n afara limbii ma-
terne. nv%&area acestor limbi se recomand% a precoce, adic% din $coala primar%, $i trebuie s%
dureze toat% via&a.
Nici un individ nu poate sus&ine UE dect avnd sentimentul c% cultura sa specic% $i, n
primul rnd, limba sa snt pe deplin respectate $i c% integrarea &%rii sale n Uniune contribuie la
armarea propriei culturi $i a propriei limbi, dar nu la marginalizarea acestora. Multe dintre
19
Integrare european pentru tine
perioadele de criz% la care am fost martori, n Europa $i n afara ei, $i au originea n faptul c% o
anumit% comunitate a sim&it, ntr-o anumit% perioad% din trecut, c% limba sa nu era respectat%.
Trebuie s% m vigilen&i pentru a evita ca astfel de sentimente s% se dezvolte n anii $i deceniile
viitoare $i s% pun% n pericol coeziunea european%.
Fiecare limb% este produsul unei experien&e istorice unice, ecare limb% este expresia unei
memorii, a unui patrimoniu literar, a unor aptitudini specifice $i constituie fundamentul
legitim al unei identit%&i culturale. Limbile nu snt interschimbabile, nici una dintre ele nu este
indispensabil%, niciuna nu este superu%. P%strarea tuturor limbilor din patrimoniul nostru,
inclusiv a limbilor europene ancestrale, precum latina $i greaca veche, ncurajarea r%spndirii,
chiar $i a limbilor minoritare, n restul continentului snt aspecte intrinseci ale ideii nse$i de o
Europ% caracterizat% de pace, cultur%, universalitate $i prosperitate.
(O provocare salutar!. Despre modul n care multitudinea limbilor ar putea consolida Europa.
Propuneri ale Grupului de intelectuali pentru dialogul intercultural constituit la ini#iativa
Comisiei Europene, Bruxelles, 2008)
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Pornind de la materialul studiat la rubrica Informeaz!-te "i proceseaz! informa#ia!, reecteaz%
$i r%spunde la ntrebarea: Ce avantaje/dezavantaje pe plan cultural, lingvistic, religios ai avea
personal n cazul integr!rii R. Moldova n UE?
! Discut% cu colegii de grup pe marginea ntreb%rii: Ce avantaje/dezavantaje pe plan cultural,
lingvistic, religios ar avea R. Moldova n cazul integr!rii n UE?
AC"IONEAZ!!
! Pornind de la arma&ia: Experien#a amar! a celui de-al doilea r!zboi mondial i-a nv!#at pe europeni
ct de fundamental! este acceptarea valorilor comune, prezint% n fa&a clasei unele tradi&ii $i valori
specice europenilor (de ex.: o re&et% de bucate, un obicei, o poezie/un cntec popular,
ve s t i me nt a & i e
et c. ) . Pent ru a
de mon st ra di -
versitatea, ecare
elev urmeaz% s%
pre zinte valori
ale uneia dintre
& %r i l e Uni uni i
Europene.
20
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 5. Identitatea na"ional# !i identitatea european#
IMPLIC!-TE!
! Consideri c% avem mai multe identit%&i? Care ar putea ele?
! Ce rol are statul n construc&ia identit%&ii? Ce instrumente/mijloace poate utiliza statul
pentru a promova un model identitar?
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul propus $i:
! elaboreaz% o list% a elementelor simbolice $i materiale pe care trebuie s% le ntruneasc%
patrimoniul unei na&iuni demne de acest nume;
! dene$te termenul identitate european!.
1. Identitatea colectiv#: caracteristici
Leg%turile pe care la avem cu ceilal&i adaug% identit%&ii noastre tr%s%turi foarte importante.
Orice persoan% are nevoie s% se deneasc% prin raportare la un sistem de valori specic, oferit
de comunitatea c%reia i apar&ine. Ne identic%m cu o comunitate colectiv% $i ne deosebim
prin o anumit% identitate local%, regional% $i na&ional%. Ast%zi, mai mult ca oricnd, ncerc%m
s% fortic%m acest spectru identitar cu o identitate european%.
Identit%&ile colective reprezint% o form% de construc#ie social! a realit!#ii, o organizare simbolic!
inventat!, dezvoltat! "i asumat! de membrii comunit%&ii. O caracteristic% important% a identit%&ilor
colective este faptul c% pot multiple: ecare persoan! se poate identica n acela"i timp cu mai multe
repere culturale, f!r! ca acestea s! e neap!rat contradictorii.
2. Identitatea na"ional#
Epoca modern% a marcat intrarea pe scena istoric% a unui nou tip de comunitate uman%
na#iunea. Problema form%rii na&iunilor $i a realiz%rii statelor na&ionale a constituit un element
definitoriu al acestei epoci. Mai mult, n plan european sec. XIX a fost definit ca secolul
na&ionalit%&ilor. Transform%rile revolu&ionare n plan cultural $i ideologic realizate n acest secol
au permis constituirea na&iunilor ca actori politici $i comunit%&i colective.
Denim ast%zi n mod obi$nuit na&iunea ca un grup uman n general destul de vast, care se
caracterizeaz! prin con"tiin#a unit!#ii sale (istorice, sociale, culturale) "i dorin#a de a tr!i mpreun! (Petit
Robert, 1996). De unde aceast% dorin&% de a tr!i mpreun!? Din faptul c% membrii ei mp%rt%$esc
un bogat patrimoniu colectiv, unic, inalienabil. Prin urmare, formarea identit%&ii na&ionale a
constat n formarea respectivului patrimoniu. n aceast% privin&% este relevant% opinia exprimat%
de Anne-Marie Thiesse, membr% a grupului de exper&i n chestiunea identit%&ii europene la
Consiliul Europei. Cercet%toarea arm% c% de$i toate identit!#ile na#ionale snt deosebite, ele ns! se
declin! dup! acelea"i categorii. Orice na#iune recunoscut! presupune o istorie multisecular! "i continu!,
ce stabile"te o leg!tur! ntre str!mo"ii fondatori "i prezent, o limb!, mai mul#i eroi, monumente istorice
21
Integrare european pentru tine
"i culturale, locuri ale memoriei, tradi#ii populare, peisaje emblematice. ncepnd cu "coala elementar!
se educ! compozi#ia acestui patrimoniu colectiv, care constituie ast!zi matricea tuturor reprezent!rilor
despre na#iune, de la iconograa biletelor bancare pn! la ceremoniile ociale.
Dar pentru ca dorin&a de a tr!i mpreun! s% se exprime, a trebuit s% se construiasc% con$tiin&a
acestei unit%&i. A fost un proiect uman de anvergur% n cadrul c%ruia $tiin&a, literatura, arta au
devenit instrumente n edicarea con$tiin&ei na&ionale, oferind na&iunilor o istorie, o limb%,
o cultur% unitar% $i specic% noii comunit%&i. Anume aceast% etap% a arm%rii na&iunilor ar
prezenta interesul major dac%, la un moment dat, s-ar concluziona c% procesul de construc&ie a
noii identit%&i europene ar trebui s% urmeze neap%rat modelul identit%&ilor na&ionale.
3. Identitatea european#. Identitatea Uniunii Europene o nou# etap# n armarea identit#"ii
europene
Ca oricare form% de identitate colectiv%, $i n cazul identit%&ii europene se pune problema de
a stabili cine snt acei membri ai comunit%&ii care s-ar identica prin sintagma noi, europenii?
La ce anume ne raport%m, ca europeni, pentru a ne deni ca atare? Aceast% delimitare implic%
o mare dicultate de identicare a criteriilor. Raportarea la unele criterii specice na&iunilor
(un spa&iu, o limb% etc.) snt capcane imposibil de dep%$it. De aceea, discursurile identitare
europene fac trimitere la un spectru de valori a$a-zise europene (vezi sursele 1 $i 2).
n alt% ordine de idei, pentru a facilita discursurile identitare, se face distinc&ie ntre 2 concepte
diferite, de$i interdependente: identitatea cultural% european% $i identitatea politic% a Uniunii
Europene.
Identitatea cultural& european& (C. Brzea, 2005) este foarte veche $i se raporteaz% la valorile
"i patrimoniul cultural pe care popoarele europene "i le-au format n cadrul unui destin istoric comun.
Este vorba de un fond cultural (idei, mituri, opere, institu#ii, simboluri, conduite, norme, stiluri de via#!)
fa#! de care europenii se simt ata"a#i "i prin care se consider! diferi#i. Aceast% raportare la identitatea
cultural% european%, ca form% de apartenen&% cultural% $i psihologic% pe care individul $i-o
asum% $i prin care prefer% s% e recunoscut, poate reectat% prin opinia poetului francez din
sec. XIX Stephane Mallarm: "Europa este pentru mine o stare de spirit. (...) Ceva n mine "tie ce este
european, chiar dac! eu nu pot s! spun ce este" sau cea a scriitorului romn contemporan Mircea
C%rt%rescu: "Europa are forma creierului meu." Orice locuitor al Europei, $i nu numai, $i poate
asuma aceast% identitate, recunoscut% ca atare, dar greu de denit.
Identitatea Uniunii Europene (C. Brzea, 2005), ca nou% identitate colectiv%, este
caracterizat% prin faptul c%: este recent!; este mult mai greu de realizat; este o identitate politic!,
atributul unei entit!#i suprana#ionale controversate, al c!rui statut este nc! neclar; din punct de
vedere valoric, implic% o identicare cu institu#iile, normele "i procesele UE. Identitatea UE valoric!
apartenen#a la cultura european! pentru a justica unitatea politic! "i ac#iunea comun! a statelor
membre.
UE ncearc% s%-$i defineasc% identitatea n cheia formulei unitate n diversitate. Dac% la
capitolul unitate se poate arma c% Europa nicicnd n-a fost mai unit% ca n prezent: spa&iul
comunitar include 27 de state membre, iar prin Politica European% de Vecin%tate indirect $i alte
state europene. Lucrurile se complic% n cazul elementului diversitate: este mult prea greu s%
se g%seasc% un numitor comun unor realit%&i culturale att de diferite, care compun n prezent
din punct de vedere geograc acest spa&iu. Ca urmare, n locul unei identit%&i culturale unice,
imposibil de realizat, identitatea Uniunii Europene vizeaz% formarea cet%&enilor spre adeziunea
fa&% de valorile $i institu&iile europene.
22
Integrare european pentru tine
Fiind un concept recent, a$a cum am specicat mai sus, identitatea UE este mai mult un
proiect dect o realitate, dar un proiect care a nceput s% prind% contur. Astfel, conceptul politic
de identitate UE este lansat ocial n 1973 odat% cu adoptarea Documentului privind Identitatea
European!, prev%zut s% serveasc% pentru o deni&ie ulterioar% a rela#iilor statelor membre cu alte
#!ri ale lumii. Prin Tratatul de la Maastricht, UE $i propune promovarea propriei sale identit!#i pe scena
interna#ional!. Tratatul de la Amsterdam aprofundeaz% conceptul de identitate UE, formulnd
ca obiectiv crearea unei identit!#i europene la nivel individual, care s! e resim#it! de ecare persoan!
cu statut de membru al UE. Prin prevederile stipulate n Tratatul de la Lisabona se urm%re$te a
aduce mai mult% coeren&% n ac&iunea extern% $i a contura prolul UE pe scena interna&ional%,
crend o identitate a Uniunii $i facilitnd promovarea progresiv% a interesului european comun. Ca
exemplu, tratatul stabile$te principiile $i obiectivele comune pentru ac&iunea UE pe plan extern:
democra&ie, stat de drept, universalitatea $i indivizibilitatea drepturilor omului $i a libert%&ilor
fundamentale, respectarea demnit%&ii umane, principiile de egalitate $i solidaritate.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Sursa 1.
Geograc, Europa nu este dect un mic teritoriu, plasat ca o peninsul% a marelui continent
asiatic. Acest teritoriu nensemnat a produs ns% un spa&iu mental n continu% expansiune,
ndeosebi ncepnd cu sec. XVII-XVIII. Practic, ntreaga lume a preluat sau ncearc% s% preia
valorile $i civiliza&ia european% (...). Se poate spune c% mondializarea a nsemnat, de fapt,
europenizarea ntregii lumi.
n aceste condi&ii, este foarte greu de denit ceea ce asigur% identitatea european% propriu-zis%.
Evident, ea nu este legat% de un teritoriu strict $i nu se limiteaz% la spa&iul b%trnului continent. Este un
tip de proiec&ie mental% care a evoluat continuu $i a generat o civiliza&ie, valori $i institu&ii proprii.
(C. Brzea, Politicile "i institu#iile Uniunii Europene)
Sursa 2.
Am fost invitat s% vorbesc despre ce nseamn% s% i european. V% m%rturisesc c% nu mi
este u$or s% dau un r%spuns, pentru c% snt deja european: e o stare reasc%, pe care nu simt
nevoia s% o denesc. Cum a&i r%spunde dac% v-a$ ntreba ce nseamn% s% i romn? Poate v-a&i
referi la limba romn% $i mi-a&i spune c% s% i romn nseamn% s% vorbe$ti romne$te.
Prin analogie ns%, nu putem spune c% a european nseamn% s% vorbe$ti europeana,
pentru c% nu exist% o limb% european%, ci 20 de limbi oficiale, iar n curnd vor fi 22,
pentru c% se adaug% romna $i bulgara. De altminteri, snt cet%&eni romni n Romnia
care nu vorbesc romne$te acas%. Snt ei mai pu&in romni? Poate v-a&i defini ca acei
oameni care tr%iesc $i muncesc n Romnia. Asta fac $i eu, de aproape 4 ani. Snt deja
romn? Sau ar trebui s% i consider%m europeni pe cei cu r%d%cini n mai multe &%ri? Eu
snt jum%tate german $i jum%tate britanic. So&ia mea este 100% britanic%. Este ea mai pu&in
european% dect mine? Evident c% nu. Iat% deci cteva capcane ale deni&iei de european.
De aceea, m-a$ ndep%rta de ele, pentru a deni calitatea de european prin mp%rt%$irea
unui set de valori. Cu alte cuvinte, a european nseamn% a mp%rt%$i valori europene.
(J. Scheele, Conferin#a AIESEC, 27 aprilie 2005,
http://www.infoeuropa.ro)
23
Integrare european pentru tine
Studiaz% sursele 1, 2 $i:
! identic% modul n care autorii denesc ce nseamn! a european.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Sursa 3.
O na&iune nseamn% un suet, un principiu spiritual. Dou% lucruri care, la drept vorbind,
nu fac dect unul singur, constituie acest suet, acest principiu spiritual. (...) Unul este posesia
n comun a unui bogat patrimoniu de amintiri; cel%lalt este consim&%mntul actual, dorin&a de
a tr%i mpreun%, voin&a de a continua punerea n valoare a mo$tenirii dobndite n indiviziune.
Na&iunea este o mare solidaritate...
(E. Renan, Ce este o na#iune?)
Studiaz% sursa 3 $i r%spunde la ntreb%ri:
! Exist% un suet al Europei?
! Transferat la comunitatea european%, o mare solidaritate ar reecta trecutul, prezentul sau
viitorul Europei?
COMUNIC! #I DECIDE!
Sursa 4.
Europa este n acela$i timp o realitate concret% $i una n devenire; de aceea, inventarea sa
&ine att de tratatele sau acordurile dintre statele componente, ct $i de o multitudine de acte $i
activit%&i care creeaz% o solidaritate de facto ntre europeni (...). Un nou mod de rela&ii apare $i
se consolideaz%. Acest proces este n curs; de aceea, Europa nu este n urm%, ci n fa&a noastr%.
Ea se inventeaz% n ecare zi.
(Fr. Roth, Inventarea Europei)
Studiaz% sursa 4 $i:
! utilizeaz% conceptele de identitate cultural! european! "i identitate politic! a UE pentru a
explica ideea autorului: Europa este n acela"i timp o realitate concret! "i una n devenire.
AC"IONEAZ!!
! Reecteaz% la ideea exprimat% de Franois Roth: Europa nu este n urm!, ci n fa#a noastr!. Ea
se inventeaz! n ecare zi. Realizeaz% o documentare n mass-media $i identic% o dovad%
a acestui proces.
24
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 6. Uniunea European# !i construc"ia
identit#"ii europene
Na#iunile nu snt eterne. Au un nceput "i vor avea un sfr"it. Vor nlocuite, probabil, de o
confedera#ie european!.
(Ernest Renan)
IMPLIC!-TE!
! Exprim%-&i opinia referitor la evolu&ia rela&iei identitate na&ional%-identitate european%
prin: acord, discutabil, dezacord cu ideea din citat.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Fi$% de lucru: Analiza comparativ! a proceselor care au stat la baza na#iunii "i a celor implicate n
construc#ia noii identit!#i europene (UE) *
Criterii de analiz& Loca%ia
C!ile de formare
a noii identit!#i
colective
s-a format att printr-un proces spontan (de
jos), ct $i prin decizie politic% (de sus);
este produsul deci zi ei l a ni vel
birocratic a unei elite (de sus);
Timpul implicat
pentru armarea
proce selor identitare
este de referin&% recent% (lansat% ca un
concept politic ocial n anul 1973);
este rezultatul unui proces treptat de
evolu&ie istoric%;
Elementele care de-
nesc noua identitate
colectiv!
ast%zi elementele care-i denesc identitatea
apar ca solide $i relevante: comunitatea de
limb%, teritoriu, tradi&ii istorice etc.;
elementele care-i denesc identitatea
fac trimitere la Europa, la institu&iile,
normele $i politicile UE;
Participarea
actorilor sociali
la formarea noii
identit!#i colective
particip% to&i actorii sociali; pa$ii realiza&i snt rezultatul voin&ei
elitei politice f%r% o ncercare de
implicare sistematic% a cet%&enilor;
Utilizarea unor
simbo luri pentru
mobilizarea
indivizilor spre
noua identitate
simbolica (de ex.: drapel, imn etc.) ncearc%
s% dea sens $i s% explice op&iunile identitare;
este o simbolic% suprana&ional% care apare
ca articial% $i, n plus, cu ocazii rare $i
nesemnicative de manifestare;
simbolica (de ex.: drapel, imn etc.) d%
sens $i explic% op&iunile identitare; este
omniprezent% $i exercit% o puternic%
for&% emo&ional%;
Modul cum este
nv! #a t! noua
identitate de c!tre
membrii comunit!#ii
programele $i manualele $colare snt dele
nv%&%rii identit%ⅈ ele ofer% un exerci&iu
de nv%&are cotidian cu un puternic suport
emo&ional.
problematica apare ca o dimensiune
ad%ugat%, juxtapus% programelor $i
manualelor $colare; ocaziile pentru
un exerci&iu de nv%&are snt rare, iar
mesajul destul de abstract.
* Transpunere didactic% dup% C. Brzea, 2005.
25
Integrare european pentru tine
Studiaz% ecare criteriu propus n $% $i:
! determin% care dintre loca&iile tabelului corespunde construc&iei identit%&ii na&ionale $i
care construc&iei noii identit%&i europene.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Pacea, parteneriatul $i cooperarea snt posibile numai ntre cei care $tiu cine snt. Con$tiin&a
identit%&ii proprii (identitatea na&ional% n.n.) este condi&ia de baz% a oric%rei rela&ii bune
cu cineva. Dac% nu $tiu cine snt, cine tind s% devin, ce vreau, de unde plec $i unde vreau s%
ajung, rela&ia mea cu lumea $i cu cei ce m% nconjoar% va ntotdeauna tensionat%, plin% de
suspiciuni, nso&it% de un complex de inferioritate mascat de o l%ud%ro$enie strigat% n gura
mare. Cine nu $i face ordine n propria in&% sau n casa lui ncearc% s% impun% celorlal&i un fel
de surogat al imaginii sale proprii despre ordine. Nencrederea n sine $i nesiguran&a privind
identitatea proprie trezesc n mod resc nencrederea fa&% de ntreaga lume, suspectarea de
inten&ii rele din partea tuturor (...).
(V. Havel, Multitudinea de culori a lumii contemporane.
Discurs rostit la Conferin&a Europes New Democracies: Leadership and Responsability,
Bratislava, 11 mai 2001)
Studiaz% sursa $i:
! identic% opinia autorului despre locul/rolul identit%&ii na&ionale n condi&iile integr%rii
europene.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Argumenteaz% arma&ia: Atrac#ia emo#ional! a apartenen#ei na#ionale este mult prea puternic!
pentru a ceda n fa#a europeniz!rii (utilizeaz% informa&ia din $a de lucru).
AC"IONEAZ!!
! Ce trebuie de f%cut pentru a consolida noua identitate european%? Prin ce instrumente
institu&iile UE ar putea promova modelul identitar european? Printre posibilele direc&ii
de ac&iune s-ar nscrie $i europenizarea manualelor de istorie: anumite fapte istorice
pot interpretate $i structurate astfel nct s% atrag%/stimuleze adeziunea emo&ional% a
membrilor comunit%&ii la ideea european%.
Identic% n istoria na&ional% un eveniment care s-ar preta ca suport pentru reliefarea
(accentuarea) identit%&ii europene (dac% ai nevoie, cere ajutorul profesorului). Porne$te de
la ideea c% n istoria noastr% na&ional% a existat n permanen&% con$tiin&a unit%&ii Europei
fundamentat% pe o civiliza&ie comun%. Practic, n diferite epoci aceasta s-a manifestat
n mod diferit. n epoca medieval%, de ex., mai ales prin proiecte de unitate european%
din considerente geopolitice $i militare (proiecte de coali&ie antiotoman%). F% trimitere la
evenimentul selectat pentru a demonstra ntr-un discurs oral c% identitatea european%
este complementar% identit%&ii na&ionale.
26
Integrare european pentru tine
TEMA: Evolu"ia ideii europene
LEC$IA 7. Evolu"ia ideii de unicare european#
$ansa de a tr!i mi d! dreptul "i obliga#ia s!-mi adaptez continuu abilitatea de a gndi.
(Ioan Teodosiu Ioni&a)
IMPLIC!-TE!
! Care snt motivele ce-i determin% pe oameni s% se apropie unii de al&ii, f%cndu-$i prieteni,
unindu-se n organiza&ii comune etc.?
! Discut% cu colegul de banc% $i elabora&i o list% comun%. Prezenta&i ideile.
! Care au fost, la nivel european, circumstan&ele ce au favorizat apropierea statelor pn% la
constituirea Uniunii Europene?
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Cite$te atent informa&ia de mai jos $i propune pentru ecare secven&% un titlu, n func&ie
de ideile care constituie chintesen&a ei.
Idei "i tendin#e de unicare european! pe parcursul secolelor. n cea de a doua jum%tate a sec.
XX, Europa a ajuns s% joace un rol deosebit de important n dezvoltarea umanit%&ii, acest merit
revenind n mare parte eforturilor de integrare care au culminat cu crearea UE. De$i s-ar p%rea
c% unicarea european% este un proiect conceput n sec. XX, realit%&ile snt mult mai profunde:
idealul unic%rii europene s-a dezvoltat ca element inseparabil al civiliza&iei europene, germenii
acestor proiecte integra&ioniste putnd depistate n diferite epoci, inclusiv n antichitate.
1. n perioada antic% s-a constituit tradi&ia european% exponent% a comunit%&ii de civiliza&ie a
ntregului continent, care $i are sursele n reprezent%rile lozoce ale Greciei antice, n tradi&iile
politice ale Romei $i n rolul excep&ional al cre$tinismului n dezvoltarea popoarelor. Cuceririle
Romei antice $i romanizarea lumii au creat condi&ii propice pentru a construi un tip specic de
civiliza&ie $i de cultur% fondat pe principiile umaniste ale elenismului. Rolul istoric al Romei
a fost de a r%spndi mo$tenirea civiliza&iilor antice, n special a Greciei, n ntreg teritoriul s%u,
dar $i dincolo de hotarele sale. Astfel, lozoi medievali au subliniat c% scopul Romei antice a
constat n a face din lumea ntreag! o patrie unic!. De$i s-ar p%rea c% odat% cu pr%bu$irea Imperiului
Roman ar trebui s% atest%m dispari&ia tradi&iei europene, totu$i unele aspecte s-au adaptat la
noile condi&ii, iar n anumite teritorii, precum Bizan&ul, Anglia, Italia, Spania $.a., aceasta s-a
p%strat ntr-o form% mai intact% dect n alte teritorii.
2. Pr%bu$irea Imperiului Roman $i divizarea politic% a Europei au afectat procesul unic%rii
europene, dar anume aceste realit%&i vor crea condi&ii pentru cursul original, irepetabil de
dezvoltare a continentului. Chiar divizat% n decursul epocii medievale, Europa r%mnea
exponentul unei comunit%&i de civiliza&ie, rolul religiei ind unul deosebit de important. De
men&ionat ns% c% n profund divizata Europ% medieval% exista o lupt% ntre dou% doctrine
privind unitatea politic%, cea pontical%, reprezentat% de Pap%, $i cea imperial%, n persoana
27
Integrare european pentru tine
mp%ratului. Fiecare dintre p%r&i tindea s% se identice ca exponent legitim al unit%&ii europene,
fapt ce va conduce la o confruntare acerb% ntre ele, lupta ntre puterea religioas% $i cea laic%
marcnd adnc evolu&ia istoric% a Europei.
3. Unul din premerg%torii proiectelor moderne ale unic%rii europene a fost Pierre Dubois
(1255-1312), care a dezvoltat ideea unui sistem institu&ionalizat al arbitrajului interna&ional cu
scopul asigur%rii p%cii, institu&ie care va contribui la rezolvarea pe cale pa$nic% a diferendelor
dintre state. n lucrarea De Recuperationes Terrae Santae (1306) el descrie o lig% a na&iunilor condus%
de un consiliu al suveranilor completat de o curte de arbitraj. De$i aceste idei nu au avut nici o
inuen&% la vremea sa, ele vor inspira mai multe proiecte posterioare ale unit%&ii europene.
Dante Alighieri (1265-1321), n lucrarea De Monarchia, a lansat planul unei monarhii universale
care ar unit Europa, n frunte cu Papa ca reprezentant al lui Dumnezeu pe p%mnt.
"i proiectul lui Georges Podiebrad (1420-1471) promova ideea unic%rii europene n scopul
garant%rii p%cii. n acest sens, Podiebrad propunea crearea unei confedera&ii europene dotat%
cu organe comune. De$i se referea la probleme stringente ale civiliza&iei europene, proiectul va
e$ua din cauza ostilit%&ii Bisericii, ct $i datorit% dezinteresului puterii laice.
4. n decursul sec. XVII, ideea unic%rii europene s-a conturat n lucr%rile unor remarcabile
personalit%&i, care au completat cu nou con&inut proiectele anterioare. Astfel, Emeric Cruc adaug%
la tradi&ionalele obiective de men&inere a p%cii necesitatea favoriz%rii dezvolt%rii economice $i
stimul%rii schimburilor ntre &%rile participante. Un proiect reprezentativ al idealului unit%&ii europene
a fost elaborat de ducele de Sully (1559-1641), care propunea o remodelare a Europei n 15 state,
pacea dintre care urmnd a asigurat% de ni$te consilii provinciale. Aceste consilii trebuiau s%
e administrate de un Consiliu foarte cre$tin, compus din 40 de membri ce ar reprezenta cele 15
state, iar respectarea deciziilor lor s% e asigurat% de o armat% european% nan&at% n comun.
5. n lucrarea Proiect de pace perpetu! n Europa, publicat% n 1712, Abatele de Saint-Pierre
(1658-1743) propune asigurarea p%cii ve$nice prin respectarea a 5 principii denitorii: alian&%
ve$nic% ntre suverani; respectarea de c%tre state a deciziilor unui "Senat european"; contribu&ia
ec%rui stat la cheltuielile alian&ei; interven&ia colectiv% contra statelor care nu respect% pactul
etc. Potrivit abatelui, principala institu&ie care trebuie s% garanteze pacea $i s% joace rolul de
administrator central al sistemului este "Senatul european" compus din 40 de membri. Conform
proiectului, acesta ar urma s% dispun% att atribu&ii legislative, ct $i judiciare.
Un remarcabil proiect care atest% dezvoltarea organic% a ideii unit%&ii n cadrul civiliza&iei
europene apar&ine proeminentului lozof german I. Kant (1724-1804), care public% n 1775
lucrarea Proiect lozoc de pace perpetu!. Kant propune crearea unei federa&ii europene care
s% garanteze pacea ntre state. Principalul organ al acestei federa&ii urma s% e "Congresul
permanent de state", care ar gestiona afacerile $i diferendele.
6. Pe drept, sec. XIX este secolul Europei, iar ideea unic%rii europene este reprezentat%
de remarcabile personalit%&i. Astfel, Saint-Simon (1760-1825) propune fundamentarea unit%&ii
europene pe un acord ntre Fran&a $i Marea Britanie, iar a Europei pe un sistem constituit
din rege $i un Parlament compus din 2 camere. Nu mai pu&in originale snt ideile lui P.-J.
Proudhon, care sugera ca Europa comunit%&ile locale, provinciile, ntregul continent s% e
organizat% pe principiul federativ. Potrivit lui P.-J. Proudhon, Europa trebuia s% se transforme
28
Integrare european pentru tine
ntr-o confedera&ie de confedera&ii. Introducerea termenului Statele Unite ale Europei face ca
sec. XIX s% e numit secolul unit!#ii europene.
7. Sec. XX a fost m%cinat de turbulen&e care au marcat adnc evolu&ia ntregii umanit%&i.
n poda condi&iilor vitrege, acesta este secolul care a cunoscut cele mai de succes proiecte
integra&ioniste europene, este secolul n care geniul marilor personalit%&i s-a concretizat n
ac&iuni reprezentative ale unit%&ii europene. Sfr$itul primului r%zboi mondial a permis reluarea
polemicii unit%&ii europene, dar, spre deosebire de secolele anterioare, caracterizate de dezbateri
teoretice asupra unit%&ii europene, sec. XX se eviden&iaz% prin realizarea practic% a proiectelor.
Astfel, n perioada interbelic%, Coudenhove-Kalergi (1894-1972) lanseaz% ideea constituirii
unei federa&ii europene $i fondeaz% n acest scop "mi$carea Uniunea Paneuropean%", care avea
drept obiectiv implementarea principiului federalismului european. n 1929, prim-ministrul
francez Aristide Briand (1862-1932) nainteaz% Societ%&ii Na&iunilor un memorandum privind
organizarea unei Uniuni federale europene.
nr%ut%&irea rela&iilor interna&ionale n anii 30 ai sec. XX $i declan$area celui de-al doilea r%zboi
mondial au afectat procesul de unicare european% ini&iat la nceputul perioadei interbelice.
Distrus% dup% cel de-al doilea r%zboi mondial, Europa a con$tientizat, mai bine ca oricnd,
necesitatea organiz%rii continentale $i a garant%rii p%cii. n acest sens, proiectele lui Jean Monnet,
Robert Shuman $i ale altor personalit%&i remarcabile ale integr%rii europene contemporane au
condus la apari&ia UE de azi, care se bazeaz% pe valoricarea n&elepciunii de secole a ntregii
civiliza&ii europene.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Cite$te documentul, discut% cu colegii $i identic% 1-2 situa&ii cnd evenimentele s-au
derulat dup% modelul propus de Abatele de Saint-Pierre.
III. Fiecare suveran va dispune liber, att el, ct $i succesorii lui, de teritoriul pe care l posed%
n prezent sau pe care trebuie s%-l posede conform prezentului Tratat. Suveranii nu pot schimba
ntre ei nici un teritoriu dect cu consim&%mntul $i sub garantarea Uniunii cu trei sferturi din
cele 24 de voturi, iar Uniunea va deveni garant al respect%rii promisiunilor reciproce. ()
V. Nici un suveran nu va ndrepta armele $i nu va ac&iona ostil dect mpotriva celui care se
va declara inamicul Societ%&ii europene; dac% va exista un motiv de plngere mpotriva unuia
dintre membri sau o cerere, atunci va trebui s% nainteze prin Deputat un memoriu c%tre Senat
$i Senatul va concilia diferendele prin Comisarii s%i Mediatori sau va judeca diferendul $i va
decide cu unanimitate de voturi $i cu trei sferturi de voturi n recurs. () Suveranului care va
ridica armele f%r% ca Uniunea s% declare r%zboi sau care va refuza s% execute un Regulament al
Uniunii, i se va declara r%zboi pn% va dezarmat, va pl%ti cheltuielile de r%zboi $i prin Pacea
care va ncheiat% va pentru totdeauna nl%turat de la conducerea Statului s%u. ()
IX. n Senatul Europei vor 24 de Senatori sau Deputa&i ai Suveranilor uni&i. () Fiecare
Deputat va avea un vot.
(Abatele de Saint-Pierre, Proiectul pentru a face pacea permanent! n Europa (1713),
n G. C. Pascariu, Integrare economic! european!, Cursul Jean Monnet, Ia$i,
Universitatea Al. I. Cuza, 2006, pp. 4-5)
29
Integrare european pentru tine
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Expune-&i punctul de vedere privind rolul Declara&iei lui Schuman n evolu&ia ideii
europene.
Europa nu se va construi dintr-o dat% sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realiz%ri concrete
care vor genera o solidaritate real%. Al%turarea na&iunilor europene implic% eliminarea vechii
opozi&ii dintre Fran&a $i Germania. Orice ac&iune ntreprins% trebuie s% aib% n vedere n primul
rnd aceste dou% &%ri.
Avnd n vedere acest obiectiv, guvernul francez propune ac&iuni imediate ntreprinse
ntr-o direc&ie decisiv%.
Guvernul francez propune ca produc&ia franco-german% de c%rbune $i o&el s% e plasat% sub
inciden&a unei nalte Autorit%&i, n cadrul unei organiza&ii deschise $i altor state europene.
Controlul produc&iei de c%rbune $i o&el ar trebui s% conduc% imediat la construirea unei
baze comune pentru dezvoltarea economic%, ca un prim pas n realizarea unei federa&ii euro-
pene, schimbnd n acela$i timp destinele acelor regiuni care s-au dedicat n trecut fabric%rii
de muni&ie de r%zboi, ale c%rui victime nu au ntrziat s% devin%.
Solidaritatea n produc&ie astfel stabilit% va demonstra c% orice conict ntre Fran&a $i Ger-
mania devine nu doar inimaginabil, ci chiar imposibil.
(Declara&ia lui Schuman, 9 mai 1950, www.robert-schuman.org)
! Analizeaz% tabelul $i determin% rolul organiza&iilor nominalizate n procesul de unicare.
Ideea unic%rii europene a evoluat n perioada postbelic% prin crearea unui $ir de organiza&ii
interna&ionale interguvernamentale europene, care vor plasa la bazele activit%&ii lor principiile
naintate n decursul dezvolt%rii istorice a ideei europene.
Tabel. Organiza#ii care au contribuit la evolu#ia ideii de unitate european!
Denumirea
Anul
consti-
tuirii
Membrii ini%iali Scopul organiza%iei Note
Organiza&ia
Europea-
n% pentru
Cooperare
Economic%
(OECE)
1948
Austria, Belgia, Dane-
marca, Elve&ia, Fran&a,
Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Luxemburg, Ma-
rea Britanie, Norvegia,
Olanda, Portugalia, Su-
edia, Turcia, Germania
de Vest
Gestionarea ajutoarelor ame-
ricane oferite conform Planu-
lui Marshall
n 1960 este transfor-
mat% n Organiza&ia
pentru Cooperare $i
Dezvoltare Econo-
mic% (OCDE)
Uniunea
Occidental%
1948
Fran&a, Marea Britanie,
Belgia, Olanda, Luxem-
burg
Colaborare n domeniile ap%-
r%rii $i securit%&ii
n 1955, prin adera-
rea RFG, este trans-
format% n Uniunea
Europei Occidentale
30
Integrare european pentru tine
Tratatul
Atlanticului
de Nord
(NATO)
1949
Belgia, Canada, Dane-
marca, SUA, Fran&a,
Islanda, Italia,
Luxemburg, Norvegia,
Olanda, Portugalia,
Marea Britanie.
Ulterior Grecia, Turcia
(1952), RFG (1955)
Colaborare n domeniile ap%-
r%rii $i securit%&ii
Consiliul Eu-
ropei (CE) 1949
Belgia, Danemarca,
Fran&a, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Marea Bri-
tanie, Norvegia, Olanda,
Suedia
Dezvoltarea democra&iei
$i respectarea drepturilor
omului
ntrune$te 47 de &%ri
europene $i parti-
cipan&i cu statut de
observatori (SUA,
Canada, Japonia,
Mexic, Israel, Vati-
can)
Comunitatea
European% a
C%rbunelui
$i O&elului
(CECO)
1951
RFG, Italia, Belgia, Olan-
da, Luxemburg, Fran&a
Gestionarea n comun a pie&ei
c%rbunelui $i o&elului
n 2002, tratatul a
expirat $i Comu-
nitatea $i-a ncetat
existen&a
Comunitatea
European%
a Ap%r%rii
(CEA)
1952
Fran&a, RFG, Italia, Bel-
gia, Luxemburg, Olanda
Securitatea colectiv%, inclusiv
crearea unei armate europene
Tratatul de consti-
tuire a fost raticat
doar de 5 state,
Fran&a nu l-a rati-
cat. n consecin&%,
organiza&ia nu s-a
constituit
Organiza-
&ia pentru
Securitate $i
Cooperare
n Europa
(OSCE)
1975
Dezvoltarea cooper%rii ntre
statele predispuse n perioada
postbelic% la confrunt%ri;
consolidarea valorilor
comune, acordarea de
sprijin pentru edicarea unei
societ%&i democratice, civile,
bazate pe statul de drept;
prevenirea $i reglementarea
conictelor
A contribuit sub-
stan&ial la dezvolta-
rea unit%&ii europe-
ne $i la promovarea
sentimentului
apartenen&ei la o
civiliza&ie comun%
De men&ionat c% n cadrul organiza&iilor interguvernamentale obiectivul principal l reprezenta,
de regul%, nu att integrarea, ct dezvoltarea cooper%rii interstatale $i denirea intereslor comune
capabile s% constituie baza pentru dep%$irea conictelor ntre statele membre.
AC"IONEAZ!!
! Discut% cu colegii de grup $i decide&i cum v% poate afecta pe voi prezen&a sau lipsa unit%&ii
oamenilor n comunitate.
! Propune o idee care ar putea contribui la unitatea comunit%&ii $i ar putea implementat%.
31
Integrare european pentru tine
LEC$IA 8. Evaluarea modulului Europa !i evolu"ia ideii
de unicare european#
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Redacteaz% o list% a tuturor temelor pentru extindere propuse n modulul Europa "i evolu#ia
ideii de unicare european!.
! Reecteaz% la con&inutul ec%rei teme. Decide dac% tu $i colegii t%i, realiznd o tem% sau
alta, a&i avut ocazia de a proiecta ac#iuni reale sau virtuale de promovare a modelului cultural
sau identitar european.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Evalueaz%-&i efortul depus la realizarea temelor pentru extindere propuse n cadrul
modulului Europa "i evolu#ia ideii de unicare european!.
! Selecteaz% tema pentru extindere care demonstreaz% cel mai bine efortul personal n
proiectarea unor ac#iuni reale sau virtuale de promovare a modelului cultural sau identitar european.
Motiveaz%-&i op&iunea.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Discut% cu elevii care au selectat o tem% identic% $i decide&i modalitatea de prezentare a
acesteia n grupul mare.
! Particip% la prezentarea temei.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Evalueaz% efortul depus la realizarea temelor pentru extindere propuse n modulul Europa
"i evolu#ia ideii de unicare european! a cel pu&in 2 colegi. Ofer%-le un feedback scris sau
oral.
AC"IONEAZ!!
! Completeaz% un minidosar cu:
una dintre temele pentru extindere (la alegere) ce demonstreaz% cel mai bine efortul
personal n proiectarea unor ac&iuni de promovare a modelului cultural sau identitar
european;
aprecierile a cel pu&in 2 colegi referitor la realizarea temelor pentru extindere din
modulul Europa "i evolu#ia ideii de unicare european!.
32
Integrare european pentru tine
Modulul II.
Institu"ii europene
TEMA: Consiliul Europei
LEC$IA 9. Consiliul Europei cea mai mare organiza"ie
european#
IMPLIC!-TE!
! Examineaz% imaginile $i completeaz% n caiet un tabel dup% modelul de mai jos:
Imaginea Ideile generate de aceasta
1.
2.
3.
4.
INFORMEAZ!-TE, PROCESEAZ! INFORMA"IA #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Cite$te secven&ele de document/text $i realizeaz% sarcinile propuse.
A. Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcii, Republicii Franceze, Republicii Irlandei,
Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Olandei, Regatului Norvegiei,
33
Integrare european pentru tine
Regatului Suediei $i Regatului Marii Britanii $i Irlandei de Nord,
Convinse c% edicarea p%cii, bazat% pe justi&ie $i cooperare interna&ional%, este de interes vital
pentru p%strarea societ%&ii umane $i civiliza&iei,
Rearmnd ata$amentul lor pentru valorile spirituale $i morale care snt mo$tenirea comun%
a popoarelor lor $i sursa real% a libert%&ii individuale, libert%&ii politice $i a statului de drept,
principii care formeaz% baza oric%rei democra&ii autentice,
Convinse c%, pentru men&inerea $i realizarea pe mai departe a acestor idealuri $i interesul
progresului economic $i social, se impune o unitate mai strns% ntre &%'ile europene animate
de acelea$i sentimente,
Considernd c%, pentru a r%spunde acestor necesit%&i $i aspira&iilor manifestate n aceast%
privin&% de popoarele lor, este nevoie de a crea un organism care s% grupeze statele europene
ntr-o asocia&ie mai strns%,
Au decis, n consecin&%, s% nfiin&eze un Consiliu al Europei, compus dintr-un comitet al
reprezentan&ilor guvernelor $i o adunare consultativ% $i, n acest scop, au adoptat prezentul Statut.
(Din Statutul Consiliului Europei, semnat la Londra n 5 mai 1949)
Statutul Consiliului Europei (Art. 1)
a) Scopul Consiliului Europei este de a asigura o mai mare unitate ntre membrii s%i pentru
salvgardarea $i realizarea idealurilor $i principiilor care snt mo$tenirea lor comun% $i
pentru facilitarea progresului lor economic $i social.
b) Acest scop va promovat prin organele Consiliului, prin discutarea chestiunilor de interes
comun $i prin ncheierea de acorduri $i adoptarea unor ac&iuni comune n domeniile
economic, social, cultural, $tiin&ic, juridic $i administrativ, precum $i prin salvgardarea
$i respectarea pe mai departe a drepturilor $i libert%&ilor fundamentale ale omului.
c) Participarea membrilor la lucr%rile Consiliului Europei nu va afecta activitatea acestora
n cadrul ONU $i a altor organiza&ii sau uniuni interna&ionale la care ele snt p%r&i.
d) Chestiunile referitoare la ap%rarea na&ional% nu &in de competen&a Consiliului Europei.
! Formuleaz% 3-4 idei n baza Statutului Consiliului Europei.
! Arat% pe hart% &%rile care au stat la baza constituirii, n 1949, a Consiliului Europei.
B. Principalele organisme ale Consiliului Europei
Comitetul Mini$trilor, alc%tuit din cei 47 de mini$tri ai afacerilor externe sau delega&ii lor
permanen&i la Strasbourg (ambasadori/reprezentan&i permanen&i), este organismul cu putere
de decizie al organiza&iei $i organul competent s% ac&ioneze n numele Consiliului Europei.
Comitetul Mini$trilor examineaz%, pe baza unei recomand%ri a Adun%rii Parlamentare sau
din proprie ini&iativ%, m%surile de natur% s% realizeze scopul Consiliului Europei, inclusiv
ncheierea de conven&ii $i acorduri $i adoptarea de c%tre guverne a unei politici comune fa&%
de anumite probleme.
Concluziile Comitetului Mini$trilor pot deveni, dac% este cazul, recomand%ri c%tre guvernele
statelor membre, care pot invitate s% informeze asupra m%surilor adoptate n aplicarea acestor
recomand%ri.
Adunarea Parlamentar&, care grupeaz% 636 de membri (318 reprezentan&i $i 318 suplean&i)
din cele 47 de parlamente na&ionale, este organul deliberativ al Consiliului Europei. Ea discut%
probleme care, conform Statutului, intr% n competen&a sa $i prezint% concluziile sale Comitetului
34
Integrare european pentru tine
Mini$trilor sub form% de recomand%ri. Adunarea Parlamentar% poate delibera $i formula
recomand%ri cu privire la orice problem% care &ine de scopul $i atribu&iunile Consiliului Europei
sau care i este supus% pentru aviz de c%tre Comitetul Mini$trilor.
Congresul Autorit&%ilor Locale $i Regionale, alc%tuit din Camera Autorit%&ilor Locale
$i Camera Regiunilor, a luat fiin&% prin Rezolu&ia statutar% 94 (3) din 14 ianuarie 1994,
adoptat% de Comitetul Mini$trilor ca urmare a hot%rrii reuniunii la nivel nalt a Consiliului
Europei de la Viena, din 8-9 octombrie 1993. Congresul constituie, n structura Consiliului
Europei, organismul reprezentativ al colectivit%&ilor locale $i regionale din statele membre
ale Organiza&iei. Atribu&iunile Congresului snt exercitate cu concursul a 2 camere, una
reprezentnd autorit%&ile locale (Camera puterilor locale), cealalt% autorit%&ile regionale
(Camera puterilor regionale).
Organul jurisdic%ional Curtea European% a Drepturilor Omului (CEDO) $i are originile
n Conven&ia European% a Drepturilor Omului. CEDO este direct accesibil% persoanelor, iar
jurisdic&ia sa este obligatorie pentru toate statele contractante. Curtea este alc%tuit% dintr-un
num%r de judec%tori egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei.
Nu este obligatoriu s% i cet%&ean al uneia dintre &%rile membre ale Consiliului Europei
pentru a depune o cerere la CEDO. Este sucient ca nc%lcarea invocat% s% fost comis% de c%tre
unul din statele contractante n cadrul jurisdic&iei sale, care corespunde n general cu teritoriul
s%u. Cererea trebuie s% abordeze n mod imperativ unul din drepturile enun&ate n Conven&ia
European% a Drepturilor Omului.
Secretariatul general, compus din 1800 de func&ionari, nu face parte din categoria organelor
chemate s% defineasc% politica $i programele Consiliului Europei. Rolul s%u, deosebit de
important n sine, este esen&ialmente de natur% tehnic% $i administrativ%.
(N. Ecobescu, A. Filip, Manualul Consiliului Europei)
! Nume$te principalele organisme ale Consiliului Europei.
! Specic% func&iile de baz% ale principalelor organisme ale Consiliului Europei.
C. Realiz&ri ale Consiliului Europei
200 de tratate sau conven&ii europene cu putere de lege, multe dintre ele ind deschise
statelor nemembre, n domenii ca: drepturile omului, lupta mpotriva crimei organizate,
prevenirea torturii, protejarea datelor sau cooperarea cultural%.
Recomand%ri c%tre guvernele statelor membre care stabilesc principiile directoare n
materie de: drept, s%n%tate, educa&ie, cultur% $i sport.
! 4 noiembrie 1950, Roma. Este semnat% Conven&ia European% pentru ap%rarea Drepturilor
Omului $i a Libert%&ilor Fundamentale. Documentul reprezint% primul instrument juridic
interna&ional care garanteaz% protec&ia drepturilor omului.
! 19 decembrie 1954, Paris, este semnat% Conven&ia European% Cultural% pentru toate
statele care doresc s% coopereze n domeniul educa&iei, culturii, tineretului $i sportului.
! 18 septembrie 1959, Strasbourg. Crearea Cur&ii Europene a Drepturilor Omului de pe
lng% Consiliul Europei, instituit% de Conven&ia European% a Drepturilor Omului cu
scopul de a asigura respectarea de c%tre statele contractante a obliga&iilor ce decurg din
aceasta.
! 18 octombrie 1961, Torino. Se deschide spre semnare Carta Social% European%, conceput%
pentru a completa drepturile civile $i politice garantate de Conven&ia European% a
35
Integrare european pentru tine
Drepturilor Omului. Aceasta se refer% la s%n%tate, educa&ie, dreptul la munc%, protec&ie
social% etc.
! 26 noiembrie 1987, Strasbourg. Este semnat% Conven&ia European% pentru Prevenirea
Torturii $i a Pedepselor sau Tratamentelor inumane.
! 1 februarie 1995, Strasbourg. Se deschide spre semnare Conven&ia Cadru pentru Protec&ia
Minorit%&ilor Na&ionale.
(N. Ecobescu, A. Filip, Manualul Consiliului Europei)
! Identic% 3-4 premise/cauze care au condus la aprobarea documentelor nominalizate.
! Selecteaz% unul din documentele propuse $i apreciaz% cum este valoricat acesta n
R.Moldova.
D. Obiectivele Consiliului Europei
Obiectivele Consiliului Europei vizeaz% 4 domenii de ac&iune:
protec&ia drepturilor omului $i a libert%&ilor fundamentale;
edicarea p%cii;
ameliorarea calit%&ii vie&ii popoarelor Europei;
favorizarea dezvolt%rii democra&iei.
Mijloacele menite s% ncurajeze democra&ia snt:
cet%&enii trebuie ncuraja&i s% participe la via&a politic% la toate nivelurile;
trebuie create condi&ii favorabile pentru aceast% participare, inclusiv pentru o participare
mai activ% a femeilor;
trebuie ameliorate programele $colare, mai ales cele de educa&ie civic%;
trebuie amintit mass-media s% nu falsice informa&ia politic%.
(N. Enciu, V. Enciu, Construc#ia European! (1945-2007): curs universitar)
! Prezint% obiectivele Consiliului Europei prin simboluri.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Pornind de la fragmentul Mijloacele menite s! ncurajeze democra#ia, propune cte o solu&ie
pentru ecare aspect descris, raportat% la realit%&ile din R. Moldova.
AC"IONEAZ!!
Modulul II se va ncheia cu o or% de evaluare sub forma unei expozi#ii muzeistice. Ar bine
ca ncepnd cu aceast% or% s% te preg%te$ti de activitatea respectiv%.
! Realizeaz% (pentru expozi#ia muzeistic!) un poster sau un alt produs care ar prezenta
simbolurile Consiliului Europei.
! Elaboreaz% 2-3 simboluri care ar reprezenta consiliul local/al $colii/clasei (la alegere) $i
prezint%-le la expozi#ia muzeistic!.
36
Integrare european pentru tine
TEMA: Consiliul Europei
LEC$IA 10. Republica Moldova !i Consiliul Europei
IMPLIC!-TE!
! Aminte$te-&i care snt organele statutare ale Consiliului Europei.
! Exprim%-&i opinia: Ce calit!#i ar trebui s! posede un posibil reprezentant al R. Moldova n
organismele Consiliului Europei?
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent informa&ia $i nume$te persoanele care reprezint% R. Moldova n diferite
organe ale Consiliului Europei.
1. R. Moldova stat membru al Consiliului Europei
Propunndu-$i ca obiectiv participarea la marea familie a democra&iei europene, R. Moldova
a devenit, la 13 iulie 1995, al 36-lea stat membru al Consiliului Europei. Anterior, dobndise
statutul de invitat special al Adun%rii Parlamentare.
n calitatea sa de membru cu drepturi depline, R. Moldova este reprezentat% n cadrul
diferitelor organe statutare ale Consiliului Europei. Astfel, sntem reprezenta&i n:
! Comitetul Mini$trilor de ministrul de externe $i un reprezentant permanent al
R. Moldova pe lng% Consiliul Europei;
! Adunarea Parlamentar& de o delega&ie format% din 5 reprezentan&i $i 5 suplean&i.
Aceast% delega&ie este aleas% din rndul deputa&ilor Parlamentului R. Moldova astfel nct
s% asigure o reprezentare corect% a frac&iunilor parlamentare;
! Congresul Puterilor Locale $i Regionale de o delega&ie similar% ca pondere Adun%rii
Parlamentare, respectiv 5 reprezentan&i $i 5 suplean&i;
! Curtea European& a Drepturilor Omului de un judec%tor ales pentru 6 ani. Acesta $i
desf%$oar% activitatea cu titlu individual $i nu reprezint% statul.
De la admiterea sa n Consiliul Europei, R. Moldova a raticat numeroase instrumente
juridice, cele mai importante ind: Conven&ia European% pentru protec&ia Drepturilor Omului
$i a Libert%&ilor Fundamentale (inclusiv cele 11 protocoale adi&ionale), Carta Social% European%
(revizuit%), Carta Autonomiei Locale, Conven&ia European% pentru Prevenirea Torturii $i
a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane, Conven&ia Cadru pentru Protec&ia Minorit%&ilor
Na&ionale, Conven&ia Cultural% European% etc.
Consiliul are n R. Moldova un Birou Zonal al Consiliului Europei cu un Reprezentant
Special al Secretarului General. La Chi$in%u func&ioneaz% $i Biroul de Informare al Consiliului
Europei.
Organele statutare ale Consiliului Europei au stabilit diferite sisteme de monitorizare a
angajamentelor comune ale statelor membre fa&% de drepturile omului, democra&ie $i statul
de drept; fundamentate pe &%ri, tematici $i n baza tratatelor. R. Moldova continu% s% e un
stat monitorizat de Adunarea Parlamentar% referitor la respectarea angajamentelor asumate la
momentul admiterii.
37
Integrare european pentru tine
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
2. Rolul Consiliului Europei n Republica Moldova
A. Campanii europene lansate de Consiliul Europei
Sursa 1. Sursa 2.
La 3 noiembrie 2006, Biroul de Informare al Consiliului Europei de comun cu Consiliul
Na&ional al Tineretului din Moldova (CNTM) $i ONG-ul Institutul pentru Ini#iative Democratice
din Orhei a organizat cel de-al doilea training S! promov!m diversitatea prin includere "i participare
la via#a societ!#ii, n cadrul Campaniei Consiliului Europei To#i diferi#i to#i egali (primul ind
organizat la B%l&i, la 25 octombrie 2006).
La training au participat jurnali$ti ai presei locale, poli&i$ti, profesori, elevi ai claselor
terminale, precum $i consilieri $i func&ionari ai Centrului Metodic al Consiliului Raional Orhei.
n cadrul celor 4 ateliere au fost elaborate mai multe propuneri de activit%&i pentru campania
To#i diferi#i to#i egali, care vor implementate pe parcursul anului curent $i al celui ce urmeaz%
n localit%&ile din raionul Orhei. Participan&ii $i-au expus punctul de vedere asupra realit%&ii
n domeniul diversit%&ii $i au organizat mai multe jocuri interactive.
(http://www.bice.md)
Studiaz% sursele 1, 2, 3 $i:
! identic% ac&iuni realizate sub egida Consiliului Europei n R. Moldova;
! apreciaz% rolul Consiliului Europei n afirmarea societ%&ii democratice n
R. Moldova.
B. Campanii europene lansate de Consiliul Europei
Copiii "i violen#a: construirea unei Europe cu "i pentru copii program trienal al Consiliului
Europei, 2005-2008, care a vizat garantarea respect%rii drepturilor copiilor n toat% Europa $i
de c%tre to&i cet%&enii ei.
Reprezentan&ii comitetului na&ional al
campaniei To#i diferi#i to#i egali
Sursa 3.
To#i diferi#i to#i egali, campanie european%
a tineretului pentru diversitate, drepturile
omului $i participare
38
Integrare european pentru tine
Sursa 4. Sursa 5.
Sursa 6.
Consiliul Europei lanseaz& ini%iativa interna%ional& mpotriva pedepsei corporale a
copiilor
Consiliul Europei a lansat o ini&iativ% paneuropean% mpotriva pedepsei corporale a copiilor
la Zagreb, Croa&ia, la 15 iunie 2008.
Ini&iativa, cu sloganul Ridic! mna mpotriva p!lmuirii, are drept scop realizarea unei interdic&ii
depline a pedepsei corporale a copiilor, promovnd parentalitatea pozitiv% $i sensibilizarea cu
privire la drepturile copiilor n ntreaga Europ%.
(...) Jadranka Kosor, viceprim-ministru al Croa&iei $i ministrul familiei, pentru problemele
veteranilor $i solidarit%&ii ntre genera&ii, a declarat: Nu este sucient de a dispune o interdic#ie
legal! a aplic!rii pedepselor copiilor. n egal! m!sur!, este important de a pune n discu#ie perceperea
acestei probleme de c!tre societate "i de a schimba mentalitatea "i atitudinile oamenilor: de a nlocui
p!lmuirea cu parentalitate pozitiv!, educa#ie "i dragoste.
(http://www.bice.md)
Studiaz% sursele 4, 5, 6 $i:
! apreciaz% importan&a unei asemenea campanii a Consiliului Europei pentru societatea
R.Moldova;
! identic% o posibil% form% de participare a comunit%&ii tale $colare n cadrul acestui
program.
C. CEDO un nou cadru pentru ap#rarea drepturilor omului !i cet#"eanului n R. Moldova
Sursa 7.
Peste 2,5 mln. de euro din contul contribuabililor, $i nu din contul celor care se fac vinova&i
de pierderea la Curtea European% pentru Drepturile Omului (CEDO) a cazului Oferta Plus,
au fost pl%ti&i zilele trecute reclamantului. De men&ionat c% aceasta este cea mai mare sum%
pe care Guvernul a trebuit s% o achite ntr-o cauz% pierdut% la CEDO.
39
Integrare european pentru tine
Ca s% acoperim incompeten&a legiuitorilor na&ionali va trebui s% lucr%m cu to&ii o zi. Nu este
o noutate pentru noi pierderea unui nou dosar la CEDO, ne-am obi"nuit deja cu asta. (...) Snt sigur
c! aceasta nu este singura cauz! la CEDO, n care R. Moldova achit! o asemenea sum!. n curnd ne
putem a"tepta la desp!gubiri mult mai mari, a men&ionat avocatul Vitalie Nagacevschi.
Amintim c% n anii 1997-1998 SRL Oferta Plus a livrat energie electric% n R. Moldova n
valoare de peste 33 mln. de dolari. O parte din aceast% energie a fost consumat% de institu&iile
bugetare, care au r%mas datoare ntreprinderii. Pentru c% datornicii refuzau s% achite restan&ele,
SRL Oferta Plus a ac&ionat statul n judecat%. n 1999, reclamantul a ob&inut c$tig de cauz%, iar
Ministerul Finan&elor a fost obligat s% pl%teasc% institu&iei suma de 20 mln. de lei. O decizie ce
nu a fost executat% nici pn% ast%zi. Mai mult, pentru preten&iile naintate n judecat%, mpotriva
directorului companiei, Cornel !urcanu, a fost ini&iat un dosar penal, iar timp de mai bine de
3 luni acesta a fost &inut n deten&ie.
(...) Pn% n prezent, R. Moldova a fost condamnat% n peste 125 de hot%rri de c%tre CEDO,
ind obligat% s% achite desp%gubiri de peste 5 mln. de euro.
(G. Munteanu, Justi#ia R. Moldova versus CEDO: R. Moldova a achitat 2,5 mln. de euro,
n Jurnal de Chi"in!u, nr. 770, 10 octombrie 2008)
Studiaz% sursa 7 $i:
! demonstreaz% c% prin crearea CEDO ra&iunea de stat a trebuit s% se ncline n favoarea
drepturilor indivizilor;
! apreciaz% rolul Consiliului Europei n armarea statului de drept n R. Moldova.
D. Organele statutare ale Consiliului Europei monitorizeaz& R. Moldova
Sursa 8.
Adunarea Parlamentar& a Consiliului Europei despre FUNC!IONAREA INSTITU!IILOR
DEMOCRATICE N MOLDOVA (din rezolu%ia nr. 1465 (2005))
1. Moldova este membru al Consiliului Europei de 10 ani $i continu% s% e obiectul unei
monitoriz%ri. Aceast% &ar% a realizat progrese evidente pe calea reformelor democratice,
dar nc% nu a ndeplinit n mod satisf%c%tor multe din angajamentele sale importante.
(...)
2. Adunarea Parlamentar% consider% c% a sosit momentul pentru ca Moldova s% realizeze
progrese decisive, exhaustive $i ireversibile n implementarea normelor $i practicilor
democratice. n primul rnd, ar trebui asigurate ameliorarea func&ion%rii institu&iilor
democratice; independen&a $i ecien&a aparatului judiciar; libertatea $i pluralismul
mediilor electronice; consolidarea democra&iei locale; ameliorarea condi&iilor economice
nso&ite de o protec&ie social% adecvat%; combaterea corup&iei, a tracului de in&e umane
$i a tracului de organe.
(Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei n Moldova, nr.1, Chi$in%u, 2006, p. 10)
Studiaz% sursa 8 $i:
! identic% concluzia Adun%rii Parlamentare referitor la realizarea reformelor democratice
n R. Moldova;
40
Integrare european pentru tine
! selecteaz%, dup% p%rerea ta, cea mai important% recomandare f%cut% de Adunarea
Parlamentar%. Argumenteaz% relevan&a unei asemenea cerin&e pentru armarea unei
societ%&i democratice $i a statului de drept;
! exprim%-&i argumentat opinia: De ce dup! o perioad! att de lung! de la aderare, R. Moldova
continu! s! e un stat monitorizat de organele statutare ale Consiliului Europei?
Sursa 9.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Studiaz% caricatura $i:
! identic% opinia autorului despre evolu&ia
rela&iilor R. Moldova-Consiliul Europei;
! formuleaz% argumente pro $i contra opiniei
autorului.
Sursa 10.
COMUNIC! #I DECIDE!
[Factorii de decizie de la Chi$in%u n.n.], avnd mai degrab% scopul unei legitim%ri ct mai
urgente a propriului statut de elit% politic% a unui stat nou, s-au angajat, n cadrul diferitelor
institu&ii, s% respecte normele $i principiile democratice. Binen&eles, ntrebarea fundamental%
este dac% indivizii care nu ac&ioneaz% n conformitate cu propriile convingeri implementeaz%
cu bun%-credin&% angajamentele asumate.
(I. Frunta$u, O istorie etnopolitic! a Basarabiei (1812-2002))
Studiaz% sursa 10 $i:
! identic% opinia autorului referitor la motivele care au determinat elita politic% din
R. Moldova s% opteze pentru respectarea principiilor democratice;
! exprim%-&i opinia: Prin ce se deosebe"te o elit! care ac#ioneaz! cu bun!-credin#! de una care
ac#ioneaz! f!r! bun!-credin#!?
AC"IONEAZ!!
! Efectueaz% o minidocumentare n mass-media: identic% cel pu&in o ac&iune realizat%
sub egida Consiliului Europei n comunitatea ta. Organizeaz% materialul selectat pentru
o prezentare la tema Consiliul Europei n comunitatea mea.
41
Integrare european pentru tine
TEMA: Uniunea European#
LEC$IA 11. Esen"a !i evolu"ia Uniunii Europene
IMPLIC!-TE!
! Aminte$te-&i $i prezint% o idee de unicare european%.
! La ce m%suri s-a recurs pentru a realiza aceast% idee de unicare european%? Discut% cu
colegii $i expune&i-v% opiniile.
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
CECO, CEE, CEEA snt comunit%&i care au contribuit la constituirea Uniunii Europene.
! Cite$te textul ce urmeaz% $i identic% aportul ec%reia n parte.
1. De la ideea european# spre Comunitatea European#
Procesul de constituire a UE reprezint% un parcurs complex, dar $i original, acesta ind
determinat $i inuen&at de mul&i factori. nceputul procesului integr%rii europene este considerat
anul 1950, odat% cu faimoasa Declara&ie a distinsului om de stat Robert Schuman, n baza c%reia,
n 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris sau Tratatul de constituire a Comunit%&ii Europene
a C%rbunelui $i O&elului (CECO). Crearea CECO a nsemnat nin&area unei veritabile pie&e
comune a c%rbunelui, minereului de er $i o&elului, caracterizat% de abolirea barierelor vamale,
dar cu p%strarea principiului liberei concuren&e.
Succesul negocierilor n vederea cre%rii unei pie&e comune a c%rbunelui $i o&elului a fost
acompaniat% de negocierile asupra nin&%rii Comunit%&ii Europene a Ap%r%rii (CEA). Tratatul cu
privire la CEA (1952) nu va intra niciodat% n vigoare, deoarece Asambleea Na&ional% francez%,
ngrijorat% de renarmarea german%, va refuza raticarea lui, totu$i el demonstreaz% amploarea
$i dimensiunea ini&iativelor $i tendin&elor integr%rii europene.
E$ecul cre%rii CEA nu a cauzat dezinteresul &%rilor europene fa&% de subiectul aprofund%rii
integr%rii. Ca urmare a unui profund proces de negociere, la 25 martie 1957, la Roma, au fost
semnate 2 tratate de c%tre cei 6 membri ai CECO. Au fost create Comunitatea Economic%
European% (CEE) $i Comunitatea European% a Energiei Atomice (CEEA). Prima comunitate avea
drept scop dezvoltarea economic% durabil% prin instituirea unei pie&e unice, inclusiv asigurarea
circula&iei libere a m%rfurilor, capitalului, serviciilor $i persoanelor. Cea de-a doua organiza&ie
viza gestionarea n comun a resurselor energetice atomice pentru &%rile membre.
Dezvoltarea ulterioar% a procesului de integrare european% este caracterizat% de 2 procese
interdependente, dar oarecum autonome: extinderea num%rului statelor membre ale comunit%&ii
(de la 6 state la 27) $i continua aprofundare a integr%rii, ajungndu-se la crearea uniunii economice
$i monetare, care reprezint% cea mai nalt% form% de integrare.
Extinderea num%rului statelor participante la construc&ia european% a avut loc n cteva etape:
I. Extinderea spre Nord prin aderarea, n 1973, a Danemarcii, Irlandei $i Marii Britanii;
II. Extinderea spre Sud prin aderarea a 3 &%ri noi: Grecia (1981), Spania $i Portugalia
(1986).
Dup% o continu% ascensiune a num%rului de state membre, precum $i ca urmare a concuren&ei
crescnde din partea pie&elor mondiale $i decien&elor func&ion%rii CEE, liderii europeni au
42
Integrare european pentru tine
realizat necesitatea adncirii integr%rii economice n cadrul comunit%&ii $i gener%rii unui dialog
politic mai profund care ar favoriza integrarea economic%. n rezultat, n urma negocierilor
ntre statele membre, n februarie 1986 a fost semnat Actul Unic European (AUE), a c%rui
importan&% const% n relansarea activit%&ii comunitare prin realizarea unei mari pie&e interne
pn% la 1 ianuarie 1993, precum $i n extinderea competen&elor comunitare. De asemenea, marele
merit al acestui act rezid% n preg%tirea unei aprofund%ri a integr%rii europene din perspectiva
unor noi domenii $i dimensiuni, care se va produce odat% cu intrarea n vigoare Tratatului de
la Maastricht n 1993.
2. De la Comunitatea European# la Uniunea European#
Integrarea european% a avut loc prin adoptarea $i modicarea continu% a tratatelor care
reprezentau consensul liderilor europeni privind necesitatea cre%rii unit%&ii europene. Tratatele
europene produc o intens% europenizare a statelor membre $i asigur% formarea $i dezvoltarea
spa&iului european unic. Ele indic% asupra punctelor cruciale n evolu&ia Uniunii Europene $i
se refer% la aspectele principiale ale integr%rii.
De asemenea, n paralel cu procesul de aprofundare a integr%rii europene, dup% 1991 s-a
desf%$urat $i un proces de extindere a Uniunii, n prezent aceasta num%rnd 27 de state membre.
Extinderea UE n perioada de dup% r%zboiul rece s-a realizat n urm%toarele direc&ii:
1. Extinderea AELS. Acest val este marcat de aderarea a 3 state membre ale Asocia&iei
Europene a Liberului Schimb: Austria, Suedia, Finlanda (1995).
2. Extinderea spre Est. A decurs n 2 etape: 2004 aderarea a 10 state central $i est-europene:
Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru;
2007 aderarea a 2 noi state est-europene: Romnia $i Bulgaria.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Discut% cu colegii $i decide&i care este diferen&a dintre procesul de aprofundare $i procesul
de extindere a Uniunii Europene, utiliznd exemple.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Analizeaz% informa&ia din tabel $i determin% care dintre tratate a avut cea mai mare
importan&% n constituirea Uniunii Europene. Argumenteaz% op&iunea.
Tabel. Tratatele Uniunii Europene
Denumi-
rea trata-
tului
Anul sem-
n&rii/cel al
intr&rii n
vigoare
Con%inuturile principale
Tratate-
le de la
Roma
1957/1958
Constituirea Comunit%&ii Economice Europene $i a Comunit%&ii Eu-
ropene a Energiei Atomice. Prima comunitate avea drept scop dez-
voltarea economic% durabil% prin crearea unei pie&e unice, inclusiv
asigurarea circula&iei libere a m%rfurilor, capitalului, serviciilor $i
persoanelor. Cea de-a doua organiza&ie viza gestionarea n comun a
resurselor energetice atomice pentru &%rile membre.
43
Integrare european pentru tine
Actul
Unic Eu-
ropean
1986/1987
Reforma institu&iilor Comunit%&ii, l%rgirea puterii $i responsabilit%-
&ilor acesteia, cooperarea n domeniul politicii externe, m%suri de
implementare a pie&ei comune. Tratatul prevede relansarea activit%&ii
comunitare prin realizarea unei mari pie&e interne pn% la 1 ianuarie
1993, precum $i extinderea competen&elor comunitare. Un merit al
acestui act const% n preg%tirea unei aprofund%ri a integr%rii europene
din perspectiva unor noi domenii $i dimensiuni, care se va realiza
odat% cu semnarea Tratatului de la Maastricht n 1992.
Tratatul
de la Ma-
astricht
1992/1993
Adoptarea denumirii de Uniune European% n schimbul celei de
Comunitate European%. Cet%&enia european%. Tratatul a prev%zut
profunde modic%ri institu&ionale $i de func&ionare a Uniunii n ve-
derea garant%rii ecien&ei UE, precum $i crearea Uniunii economice
$i implementarea monedei unice europene.
Tratatul
de la Am-
sterdam
1997/1999
Forticarea uniunii politice $i preg%tirea pentru extindere, reformarea
institu&iilor UE, introducerea postului de naltul Reprezentant pentru
Politica Extern% $i de Securitate Comun%, dezvoltarea libert%&ii, secu-
rit%&ii $i justi&iei. Importan&a tratatului const% n armarea dimensiunii
democratice a Uniunii; perfec&ionarea unor politici a UE: n domeniul
politicii externe $i de securitate comun% sau n materie de liber% cir-
cula&ie a persoanelor; apropierea Uniunii de cet%&enii s%i; reformarea
institu&iilor Uniunii etc.
Tratatul
de la Nisa 2001/2003
Reforme interne n UE (referitor la procesul decizional $i reprezentarea
statelor membre n institu&iile europene), preg%tirea pentru aderarea
noilor membri, dezvoltarea $i consolidarea politicii externe $i de secu-
ritate comun%. Obiectivul principal al tratatului l-a constituit adaptarea
structurii institu&ionale a Uniunii la viitoarele extinderi spre Est, care
pregurau necesitatea unor profunde eforturi comunitare. Principalele
direc&ii ale modic%rilor dispuse de tratat snt: componen&a $i modul
de func&ionare a institu&iilor europene; procedura de decizie a unor
organe ale UE; consolidarea cooper%rii ntre institu&iile Uniunii.
Tratatul
de la Lisa-
bona
2007/posi-
bil n 2009
Dezvoltarea democra&iei $i transparen&ei, noi atribu&ii pentru Parla-
mentul European, posibilitatea retragerii din Uniune, optimizarea
procesului decizional. Uniunea va avea o personalitate juridic% unic%.
Principalele modic%ri: crearea func&iei de Pre$edinte al Uniunii, con-
solidarea rolului Parlamentului European, schimbarea procedurii de
vot n vederea garant%rii ecien&ei func&ion%rii institu&iilor europene,
garantarea coeziunii externe a Uniunii $.a. n prezent, Tratatul de la
Lisabona se a% n proces de raticare de c%tre statele europene, iar
intrarea lui n vigoare va marca o nou% etap% n evolu&ia UE.
AC"IONEAZ!!
! Realizeaz%, n baza materialului studiat, un interviu cu primarul, directorul liceului/$colii,
pentru a identica ac&iunile ntreprinse la nivel de comunitate/$coal% n vederea sporirii
unit%&ii ei. Prezint% informa&iile acumulate ntr-o schem%, care ar putea folosit% ulterior
drept exponat de muzeu.
44
Integrare european pentru tine
TEMA: Uniunea European#
LEC$IA 12. Uniunea European#: prezent !i viitor
IMPLIC!-TE!
Uniunea European! este o nou! form! politic!. (Jean Monnet)
Uniunea European! este un obiect politic indenibil. (Jacques Delors)
Cu care dintre aceste arma&ii e$ti de acord $i de ce?
Ce informa&ii de&ii despre prezentul Uniunii Europene?
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Cte state snt ast%zi n UE?
C&i locuitori are aceasta?
Ce este totu$i UE?
! Cite$te atent prima secven&% de text $i identic% r%spunsurile la aceste ntreb%ri.
1. Uniunea European# ast#zi
Actualmente, UE este compus% din 27 de state cu o popula&ie de 495,1 mln. locuitori (2007)
$i dispune de institu&ii proprii, eciente, abilitate n adoptarea deciziilor comune, obligatorii
pentru toate statele membre, n vederea realiz%rii intereselor europene, garant%rii dezvolt%rii
continue a statelor membre $i a ntregului continent.
Totu$i, esen&a Uniunii Europene este dicil de stabilit. Uniunea European%, cel mai integrat
sistem de cooperare interstatal% regional% cu elemente de suprana&ionalitate, reprezint% un
grup de state ce $i unesc suveranitatea pentru a crea politici comune. Uniunea European% este
o entitate unic% att prin structur%, ct $i prin organizare.
Pe ce se bazeaz% la etapa actual% UE?
Ce n&elegi prin conceptul de piloni ai UE?
Care snt cei 3 piloni ai UE?
! Cite$te atent a doua secven&% de text $i identic% r%spunsurile la aceste ntreb%ri.
Uniunea European%, ca entitate politic%, se bazeaz% pe func&ionarea a 3 piloni, care
reprezint% o structur% original%, irepetabil% pentru alte organisme interna&ionale. Conceptul
de piloni ai UE constituie o form% de reprezentare a structurii complexe ce exprim% gradul
diferit de intensitate $i deosebirea de principii puse la baza cooper%rii n variate domenii
ale integr%rii europene. No&iunea de piloni s-a impus n practica uzual% odat% cu adoptarea
Tratatului de la Maastricht. Pe de o parte, statele membre $i-au stabilit ca obiectiv aprofundarea
integr%rii $i delegarea de noi competen&e institu&iilor europene n baza metodei suprana&ionale
n domeniul economic, iar, pe de alt% parte, acestea nu au dorit s% transfere noi competen&e
la nivel suprana&ional n domeniul politic $i al afacerilor interne, utiliznd metoda cooper%rii
interguvernamentale.
45
Integrare european pentru tine
Structura complex% a pilonilor este consecin&a dezvolt%rii politice a Uniunii. ntruct primele
4 decenii ale integr%rii europene au vizat preponderent domeniul economic, iar principiul
de baz% al adopt%rii deciziilor n acest domeniu a fost cel comunitar, suprana&ional, primul
pilon a ob&inut denumirea de comunitar $i include toate cele 3 comunit%&i economice formate
n decursul anilor: CECO, CEE $i CEEA. n domeniul vizat (economic), statele au renun&at la
principiul suveranit%&ii na&ionale $i cooper%rii interguvernamentale $i au acceptat principiul
suprana&ionalit%&ii func&ion%rii comunit%&ilor.
Inten&ia ulterioar% a aprofund%rii economice a subliniat necesitatea intensific%rii
cooper%rii $i n domeniul politic, f%r% de care integrarea economic% ar sortit% e$ecului.
Totu$i, n plan politic, statele europene doreau s%-$i p%streze n mare drepturile suverane n
procesul de decizie. Din acest considerent, principiul de func&ionare n celelalte 2 domenii
de cooperare, care reprezint% ceilal&i piloni ai Uniunii: Politica Extern% $i de Securitate
Comun% $i Cooperarea n domeniul Afacerilor Interne $i al Justi&iei a r%mas cel al cooper%rii
interguvernamentale.
A$adar, UE creat% n baza Tratatului de la Maastricht constituie sinteza acestor 3 forme
de cooperare denite ca piloni. UE ns% nu este dotat% cu o personalitate juridic% autonom%,
numai comunit%&ile primului pilon dispun de aceasta. Astfel, sintagma Uniunea European!
nu semnic% o categorie juridic% propriu-zis%, chiar dac% Tratatul dene$te conceptul de
cet%&enie a Uniunii $i drepturile care i snt inerente. n acest sens, UE este mai degrab% o
expresie politic% ce semnic% cooperarea universal% a statelor membre $i reprezint% toate
elementele integr%rii europene.
- Care snt obiectivele UE la etapa actual%?
- Cite$te secven&a a treia de text $i identic% r%spunsul la aceast% ntrebare.
UE dispune de un set de simboluri ce o identific% $i o disting: drapelul, imnul (Od!
bucuriei preludiul celei de-a patra p%r&i a Simfoniei a IX-a de Beethoven), moneda unic%
(euro ), pa$aportul european, permisul de conducere european. De$i Bruxelles-ul este
considerat capitala Uniunii Europene, institu&iile acesteia au sedii ociale att n Luxemburg,
ct $i n Strasbourg.
La baza Uniunii Europene se a% o serie de obiective care denot% caracterul ei. Printre acestea
se num%r% promovarea progresului economic $i social, armarea identit%&ii europene, protec&ia
drepturilor $i a intereselor cet%&enilor europeni, asigurarea libert%&ii acestora $.a.
COMUNIC! #I DECIDE!
n procesul evolu&iei Uniunii Europene s-au conturat o serie de viziuni privind viitorul
acesteia. Polariznd via&a politic% european% permanent, ele au un efect direct asupra
procesului construc&iei europene.
! Cite$te Textul I $i discut% cu colegul de banc% care a citit Textul II. Prezenta&i-v% ideile
reciproc $i decide&i care dintre curente este mai aproape de realitate $i de ce.
46
Integrare european pentru tine
Textul I. Curentul federalist $i adep&ii s%i opteaz% pentru metoda suprana&ional% a unic%rii
europene. Aceast% concep&ie sus&ine transferarea unui $ir de competen&e de la guvernele
na&ionale la institu&iile europene $i subliniaz% necesitatea realiz%rii unei politici europene
coordonate n toate domeniile. Adep&ii familiei europene a federalismului se arat% optimi$ti
vizavi de transformarea Uniunii ntr-o puternic% Federa&ie, capabil% a r%spunde provoc%rilor
att din punct de vedere economic, ct $i politic $i militar.
n cadrul federalismului european se eviden&iaz% 2 puncte divergente asupra rolului Uniunii
Europene pe arena interna&ional%:
1. Europa unit% trebuie s% tind% spre redobndirea pozi&iei de alt%dat% pe arena interna&ional%
n scopul ob&inerii pozi&iilor dominante n sferele militar%, economic% $i politic%.
2. Uniunea trebuie s% depun% eforturi n direc&ia edic%rii unei Europe sociale, drepturile
omului $i democra&ia ind pietrele de temelie ale acesteia.
Textul II. Curentul confederalist $i adep&ii lui opteaz% pentru men&inerea statu-quo-ului $i
consider% prioritar ap%rarea statelor na&ionale $i sporirea rolului acestora. Pentru exponen&ii
acestui curent, Uniunea European% trebuie sa aib% un caracter exclusiv interguvernamental
(rela&ii dintre guverne, f%r% lezarea suveranit%&ii statelor $i antrenarea poporului), neimplicnd
institu&ii europene puternice n detrimentul celor na&ionale. Suprema&ia legisla&iei europene
asupra celei na&ionale r%mne un subiect al pesimismului confederalismului european.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Republica Moldova este un subiect atractiv pentru Uniunea European!. Identic% idei pro $i
contra acestei arma&ii $i prezint%-le.
AC"IONEAZ!!
! Alege una dintre sarcini $i realizeaz-o, individual sau n pereche:
1. Prezint% n desen viitorul Uniunii Europene $i locul t%u n ea.
2. Efectueaz% o anchet% printre colegii din clasele paralele, profesori sau alte persoane
privind viitorul UE. Valoric% rezultatele $i prezint%-le.
3. Elaboreaz% un simbol pentru Uniunea European% n sec. XXI.
4. Redacteaz% o scriere la tema Copiii n Europa sec. XXI.
5. Organizeaz% mpreun% cu colegii n holul $colii o expozi&ie din produsele elaborate.
47
Integrare european pentru tine
TEMA: Institu"iile Uniunii Europene
LEC$IA 13. Institu"ii reprezentative, executive !i judiciare
Nimic nu este posibil f!r! oameni.
Nimic nu dureaz! f!r! institu#ii.
(Jean Monnet)
IMPLIC!-TE!
! Formuleaz% cteva idei cu referire la motto-ul lec&iei.
! De ce ar avea nevoie o comunitate (sat, ora$) pentru o bun% guvernare, administrare?
! Consult%-te cu colegii $i completeaz% tabelul.
Nr. Institu%iile Noi credem c& au urm&toarele
func%ii
Informa%ii noi identicate n text
1. Parlamentul
European
2. Consiliul
European
3. Consiliul
4. Comisia
European%
5. Curtea de Justi&ie
a Comunit%&ilor
Europene
6. Tribunalul de
Prim% Instan&%
7. Tribunalul
Func&iei Publice
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul.
Pe parcursul evolu&iei sale UE $i-a constituit o serie de institu&ii care asigur% buna func&ionare
a comunit%&ii. Aceste institu&ii au anit%&i cu cele ale statelor na&ionale $i, respectnd principiul
separ%rii puterilor, se structureaz% n institu&ii legislative (reprezentative), executive $i
judiciare.
48
Integrare european pentru tine
Parlamentul European (PE) este una din institu&iile reprezentative ale Uniunii Europene.
Exercit%, mpreun% cu Consiliul, func&iile legislativ% $i bugetar%, la fel $i cele de control politic
$i consultativ.
Parlamentul European reprezint% interesul cet%&enilor Uniunii. El este ales de c%tre to&i cet%&enii
Uniunii Europene prin vot universal direct, liber $i secret, pentru un mandat de 5 ani. Actualmente,
PE num%r% 785 de deputa&i. Reprezentarea cet%&enilor este asigurat% n mod propor&ional ntre
statele membre. n conformitate cu Tratatul de la Lisabona, num%rul reprezentan&ilor n PE
nu dep%$e$te cifra de 750 plus Pre$edintele. Fiec%rui stat i se acord% cel pu&in 6 locuri, dar nu
mai mult de 96. Statul membru stabile$te modalitatea de alegere a europarlamentarilor, dar
cu respectarea unor valori $i principii general europene. Parlamentul European este structurat
asemeni parlamentelor na&ionale, n conformitate cu criteriile administrative $i politice.
Conducerea activit%&ii parlamentului este asigurat% de Pe$edinte, asistat de 14 vicepre$edin&i.
Func&ionarea intern% este coordonat% de Birou, din care fac parte Pre$edintele, vicepre$edin&ii $i
6 chestori (responsabili de chestiunile administrative ce i vizeaz% pe deputa&i). Cele 20 de comisii
parlamentare, care se reunesc de 1-2 ori pe lun%, snt organe interne de lucru ale parlamentului
$i realizeaz% expertiza prealabil% a proiectelor de lege sau a altor acte.
Membrii PE se organizeaz% n grupuri parlamentare n conformitate cu viziunile politice.
Actualmente, n PE exist% 7 grupuri parlamentare, precum $i deputa&i nealia&i. Activitatea
deputa&ilor europeni se desf%$oar% la Bruxelles, Strasbourg $i n circumscrip&ia electoral% proprie.
Ei $i exercit% mandatul n mod independent $i nu pot primi instruc&iuni de la cet%&eni sau de
la guvernele na&ionale. PE, mpreun% cu Consiliul, adopt% legi europene.
Consiliul este o institu&ie interguvernamental% a Uniunii Europene cu puteri legislative $i
bugetare, pe care le exercit% mpreun% cu Parlamentul European. Reprezint% interesele statelor
membre. La reuniunile acestuia particip% cte un ministru din ecare stat membru, mputernicit
s% $i asume angajamentele n numele guvernului pe care l reprezint%. Consiliul este condus de
un Pre$edinte, asistat de Secretarul General. Pre$eden&ia Consiliului este asigurat% prin rota&ie,
pe o durat% de 6 luni.
Consiliul adopt% legi europene, n comun cu PE, coordoneaz% politica economic% a statelor
membre, determin% $i realizeaz% politica extern% $i de securitate comun%, ncheie acorduri
interna&ionale n numele UE, aprob%, mpreun% cu PE, bugetul UE, coordoneaz% cooperarea
ntre statele membre $i adopt% m%suri n lupta contra criminalit%&ii.
Consiliul European
1
, reuniune a $elor de state sau de guverne ale statelor membre, ofer%
Uniunii Europene impulsurile necesare dezvolt!rii acesteia "i i dene"te orient!rile "i priorit!#ile politice
generale, solu&ioneaz% problemele ce nu au putut rezolvate de Consiliu. Din componen&a
Consiliului European fac parte $i Pre$edintele s%u (ales cu majoritate calicat% pentru o durat%
de 2,5 ani, cu posibilitatea rennoirii mandatului o singur% dat%), $i Pre$edintele Comisiei.
Consiliul European se ntrune$te de 2 ori pe semestru, la convocarea Pre$edintelui s%u. La
sfr$itul ec%rei reuniuni la nivel nalt, Pre$edintele Consiliului European prezint% PE un raport
cu privire la rezultatele activit%&ii acestuia.
1 Urmeaz% s% e o institu&ie comunitar% ncepnd cu intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Consiliul European este o institu&ie aparte $i nu trebuie confundat% cu Consiliul Uniunii Europene,
care este o organiza&ie interna&ional%, complet independent% de UE.
49
Integrare european pentru tine
Comisia European& este unica institu&ie executiv% a Uniunii Europene. Promoveaz% interesul
general al Uniunii Europene, exercit% func&ii de coordonare, de executare $i de administrare,
inclusiv func&ia de gardianul Tratatelor, adic% de aplicare a tratatelor $i de control al respect%rii
acestora, de alocare fondurilor; asigur%, cu unele excep&ii, reprezentarea extern% a Uniunii etc.
La moment, ecare stat este reprezentat de c%tre un comisar european. Pre$edintele este cel
care convoac% Comisia, cel pu&in o dat% pe s%pt%mn%, $i poate solicita demisia unui membru.
Reuniunile Comisiei nu snt publice, iar dezbaterile snt conden#iale. Comisia $i exercit% func-
&iile n mod independent, neacceptnd instruc&iuni din partea nici unui guvern, institu&ie etc.
Comisia, cu un mandat de 5 ani, este n mod colegial responsabil% n fa&a PE.
Actualmente, Comisia este compus% din cte un reprezentant al fiec%rui stat membru.
Pre$edintele Comisiei hot%r%$te domeniul de activitate al ec%rui comisar. Tratatul de la Lisabona
prevede c% dup% 2014 num%rul de membri ai Comisiei va egal cu 2/3 din num%rul statelor
membre, cu activarea unui sistem de rota&ie strict, care s% reecte diversitatea demograc% $i
geograc% a tuturor statelor membre.
Tratatul de la Lisabona prevede reorganizarea puterii judiciare prin introducerea no&iunii
de Curtea de Justi#ie a Uniunii Europene, care desemneaz% sistemul judiciar comunitar. Curtea
de Justi&ie a Uniunii Europene, potrivit noului tratat, ar cuprinde Curtea de Justi&ie, Tribunalul
$i Tribunale specializate.
Curtea de Justi%ie a Comunit&%ilor Europene asigur% interpre-
tarea legisla&iei comunitare $i executarea acesteia pe tot teritoriul
UE n mod uniform. Aceste func&ii se concretizeaz% n competen&a
Cur&ii de a interpreta dreptul comunitar la solicitarea instan&elor de
judecat% na&ionale. Curtea ia decizii referitor la nc%lcarea dreptului
comunitar de c%tre un stat membru, este singura competent% s%
solu&ioneze litigiile dintre un stat membru $i Parlamentul European
$i/sau mpotriva Consiliului (cu unele excep&ii) sau ntre institu&iile
comunitare, poate controla legalitatea inac&iunii institu&iilor comu-
nitare etc. Curtea de Justi&ie este compus% din 27 de judec%tori $i 8
avoca&i generali. Fiecare stat membru desemneaz% cte un judec%tor. Avoca&ii generali snt de-
semna&i de comun acord de statele membre. Judec%torii $i avoca&ii generali snt ale$i din rndul
juri$tilor care pot exercita func&ii nalte n statele membre $i garanta impar&ialitate. Mandatul
lor este de 6 ani. Curtea, n func&ie de importan&a cazului, poate judeca n $edin&% plenar!, n
Marea Camer! (13 judec%tori) sau n camere de 5 sau de 3 judec%tori.
Tribunalul de Prim& Instan%& func&ioneaz% pe lng% Curtea de Justi&ie. Este creat n 1988,
pentru a ajuta Curtea de Justi&ie s% fac% fa&% num%rului mare de cazuri. Tribunalul este respon-
sabil de solu&ionarea litigiilor ap%rute ntre persoanele juridice $i zice $i institu&iile UE privind
efectele actelor acestora, ntre statele membre $i Comisie, Consiliu etc.
Este compus din cte un judec%tor din ecare stat membru. Forma activit%&ii este identic%
cu cea a Cur&ii de Justi&ie, majoritatea cazurilor ind judecate de camere compuse din 3 jude-
c%tori.
Deciziile pronun&ate de Tribunal pot atacate la Curtea de Justi&ie.
Tribunalul Func%iei Publice rezolv% litigiile ap%rute ntre func&ionarii europeni $i UE. Creat
n 1989, func&ioneaz% pe lng% Tribunalul de Prim% Instan&%. Este compus din 7 judec%tori numi&i
50
Integrare european pentru tine
de Consiliu pentru o perioad% de 6 ani. Componen&a sa poate rennoit% cu respectarea unei
reprezentativit%&i geograce. Func&ioneaz% n cadrul $edin&elor n plen, n camere compuse din
5 sau 3 judec%tori (de cele mai dese ori) sau ntr-un format de un singur judec%tor.
Hot%rrile adoptate de Tribunalul Func&iei Publice pot atacate la Tribunalul de Prim%
Instan&%.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Completeaz% tabelul cu informa&ii noi.
! Imagineaz%-&i c% ai ocazia de a prezenta un discurs n fa&a unei comisii parlamentare.
Selecteaz% o comisie $i preg%te$te un discurs de 3-5 minute.
Comisiile Parlamentului European
Afaceri externe; Dezvoltare; Comer& interna&ional, Bugete; Control bugetar, Afaceri
economice $i monetare; Ocuparea for&ei de munc% $i afaceri sociale; Mediu, s%n%tate pu-
blic% $i siguran&% alimentar%; Industrie, cercetare $i energie; Pia&a intern% $i protec&ia
consumatorilor; Transport $i turism; Dezvoltare regional%; Agricultur% $i dezvoltare
rural%; Pescuit; Cultur% $i educa&ie; Afaceri juridice; Libert%&i civile, justi&ie $i afaceri
interne; Afaceri constitu&ionale; Drepturile femeii $i egalitatea ntre sexe; Peti&ii.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Ce ar putea prelua comunitatea ta din experien&a de guvernare a UE?
! Comunic% cu colegii $i prioritizeaz% institu&iile europene dup% importan&a lor pentru
buna func&ionare a UE.
AC"IONEAZ!!
! Completeaz% mapa cu exponate de muzeu cu un material care ar avea drept scop
informarea comunit%&ii privind institu&iile UE.
! Plaseaz% materialul elaborat pe panoul din $coal% $i comunitate.
51
Integrare european pentru tine
TEMA: Institu"iile Uniunii Europene
LEC$IA 14. Institu"ii consultative !i nanciare
Avem temeiul cel mai puternic dac! spusele noastre au dobndit ncuviin#area tuturor.
(Aristotel)
IMPLIC!-TE!
! Formuleaz% cteva idei sugerate de motto-ul lec&iei.
! Ce direc&ii de activitate ale UE nu au fost analizate la ora anterioar%, dar care ar fi
importante pentru func&ionarea UE?
! Discut% cu colegul de banc% $i presupune&i care snt atribu&iile institu&iilor europene
enumerate:
1. Comitetul Economic $i Social European (CESE);
2. Comitetul Regiunilor (CoR);
3. Curtea de Conturi European%;
4. Banca Central% European%;
5. Banca European% de Investi&ii.
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul.
1. Institu"iile consultative
Comitetul Economic $i Social European (CESE) reprezint% interesele societ%&ii civile la nivel
european, ind facilitator $i promotor al dialogului cu aceasta.
Este compus din 344 de consilieri ce provin din toate statele membre. Mandatul consilierilor
este de 4 ani $i poate rennoit. Membrii snt numi&i de Consiliu la propunerea guvernelor
na&ionale. CESE este alc%tuit din 3 categorii disctinte de reprezentan&i: angajatori (reprezentan&i ai
sectoarelor publice $i private din industrie, comer&, nan&e, transport etc.); salaria&i (reprezentan&i
ai confedera&iilor sindicale na&ionale) $i activit%&i diverse (agricultori, me$te$ugari, organiza&ii
nonguvernamentale etc.).
CESE particip% la procesul decizional european, consultarea lui ind obligatorie n ceea ce &ine de
pia&a unic%, educa&ie, protec&ia consumatorilor, dezvoltarea regional%, domeniul social etc. CESE poate
emite avize din proprie ini&iativ%, avize exploratorii (avize preliminare) $i rapoarte de impact.
Organele decizionale ale CESE snt Pre$edin&ia, Biroul $i Adunarea general%.
Organele de lucru snt sec&iunile specializate: Pia&a unic%, produc&ie $i consum; Transporturi,
energie, infrastructur% $i societatea informa&ional%; Agricultur%, dezvoltare rural% $i protec&ia
mediului; Uniunea economic% $i monetar%, coeziunea economic% $i social%; Ocuparea for&ei de
munc%, afaceri sociale $i cet%&enie; Rela&ii externe. Recent au fost create Comisia Consultativ%
pentru Muta&ii Industriale, Observatorul Pie&ei Unice, Observatorul Dezvolt%rii Durabile,
Observatorul Pie&ei For&ei de Munc%.
Comitetul Regiunilor (CoR) asigur% rela&ia dintre autorit%&ile europene $i cele regionale $i
locale. Participnd la procesul legislativ, promoveaz% interesele puterii locale $i regionale la nivel
european. Crearea lui s-a datorat dorin&ei de a ecientiza implementarea legisla&iei europene
prin intermediul puterii locale $i regionale.
52
Integrare european pentru tine
Este format din 344 de membri (plus 344 de membri suplean&i), factori de decizie n cadrul
autorit%&ilor regionale sau locale. Membrii continu% s%-$i exercite mandatul local sau regional.
Reprezentan&ii snt numi&i, la recomandarea guvernelor na&ionale, de c%tre Consiliu pentru 4
ani. Membrii suplean&i i nlocuiesc pe membri n caz de necesitate.
CoR particip% la procesul decizional european prin intermediul pozi&iilor sale oferite Par-
lamentului, Consiliului $i Comisiei. Consultarea CoR este obligatorie n urm%toarele domenii:
coeziune economic% $i social%, re&ele transeuropene de transport, energie sau telecomunica&ii,
s%n%tate public%, educa&ie $i tineret, cultur%, for&% de munc%, politici sociale, mediu, formare
profesional%, transporturi. CoR poate elabora $i avize din proprie ini&iativ%, ceea ce i permite
s% introduc% anumite subiecte pe agenda UE.
Activitatea CoR se realizeaz% n sec&iuni $i, mai apoi, n $edin&ele n plen (cu majoritatea
simpl%). Este structurat n 6 comisii specializate: Comisia pentru politici de coeziune teritorial%;
Comisia pentru politici economice $i sociale; Comisia pentru dezvoltare durabil%; Comisia
pentru cultur%, educa&ie $i cercetare; Comisia pentru afaceri constitu&ionale, guvernan&%
european% $i spa&iul de libertate, securitate $i justi&ie; Comisia pentru rela&ii externe $i cooperare
descentralizat%. Reprezentarea n comitete se face conform criteriului na&ional.
2. Institu"iile nanciare
Curtea de Conturi European& efectueaz% auditul extern al
fondurilor UE, care include bugetul UE $i cel al institu&iilor
sale. Ea evalueaz% corespunderea colect%rii $i utiliz%rii fon-
durilor UE legisla&iei $i gestionarea acestora n conformitate
cu principiile economicit%&ii $i ecien&ei. Scopul activit%&ii
Cur&ii de Conturi este de a mbun%t%&i gestiunea nanciar%
$i de a comunica cet%&enilor UE asupra modului de utilizare
a fondurilor publice.
Curtea de Conturi ajut% Parlamentul European $i Con-
siliul n exercitarea controlului asupra execu&iei bugetului
comunitar. La sfr$itul ec%rui an, Curtea ntocme$te un
raport de audit pentru anul nanciar anterior, n baza c%ruia Parlamentul evalueaz% modul n
care Comisia a gestionat bugetul. Concomitent, ea emite avize, la cererea unei institu&ii comu-
nitare, cu privire la diverse aspecte de gestiune nanciar% $i poate prezenta oricnd observa&iile,
mai ales sub forma unor rapoarte speciale, privind chestiuni specice. Curtea de Conturi nu
are capacitatea de a interveni n caz de depistare a neregulilor sau fraudelor nanciare. n acest
caz, Curtea de Conturi informeaz% Ociul European de Lupt% Antifraud% (OLAF).
Activeaz% oriunde snt prezente nan&e europene: n institu&iile comunitare, guvernele na-
&ionale $i autorit%&ile locale, precum $i n statele din afara UE.
Este compus% din 27 de membri, cte unul din ecare stat membru, ecare cu un mandat
de 6 ani. Curtea de Conturi este condus% de Pre$edinte $i este structurat% n grupuri de audit
specializate.
Banca Central& European& administreaz% moneda unic% european% (euro) $i vegheaz%
asupra men&inerii puterii de cump%rare a acesteia, adic% asupra stabilit%&ii pre&urilor n zona
euro. n particular, BCE dene$te $i aplic% politica monetar%, desf%$oar% opera&iuni valutare,
de&ine $i administreaz% rezervele valutare ale statelor din zona euro, asigur% buna func&iona-
re a sistemelor de pl%&i, autorizeaz% emiterea de bancnote etc. Trebuie s% asigure o cre$tere a
53
Integrare european pentru tine
pre&urilor mai mic% de 2%, prin stabilirea de praguri
pentru ratele dobnzilor le m%re$te dac% dore$te s%
st%pneasc% ina&ia $i le reduce dac% consider% c% ina&ia
nu reprezint% o problem%. Pentru a-$i exercita func&iile,
BCE conduce Sistemul European al B%ncilor Centrale
(SEBC) din care fac parte b%ncile na&ionale ale statelor
zonei euro. BCE mpreun% cu b%ncile centrale ale state-
lor membre ale UE constituie Eurosistemul.
BCE este condus% de Pre$edinte, de Comitetul Executiv (Pre$edintele BCE, vicepre$edintele
$i 4 membri, to&i ind numi&i de comun acord de c%tre pre$edin&ii sau prim-mini$trii &%rilor din
zona euro), Consiliul Guvernatorilor (membrii Comitetului Executiv plus guvernatorii b%ncilor
na&ionale din zona euro) $i de Consiliul General (compus din Pre$edintele $i vicepre$edintele
BCE $i to&i guvernatorii b%ncilor na&ionale ale statelor membre). Este o institu&ie independent%
att de statele membre, ct $i de celelalte institu&ii ale UE.
Banca European& de Investi%ii (BEI) a fost constituit% cu scopul de a contribui la coeziunea
economic%, social% $i teritorial% printr-o dezvoltare echilibrat% a statelor membre ale UE. Cre-
diteaz%, pe o perioad% lung% de timp, proiectele ce contribuie la realizarea scopurilor Uniunii
Europene. Creditele snt oferite att institu&iilor publice, ct $i celor private.
Ac&ionarii BEI snt statele membre ale Uniunii Europene. BEI este independent% de bugetul
UE. Activeaz% n conformitate cu practica bancar%, dar este o institu&ie nonprot $i se autonan-
&eaz%. BEI preia capitaluri de pe pia&a bancar% $i le investe$te n proiecte de interes public.
Activeaz% att n Uniunea European%, ct $i n exteriorul ei. Pentru UE priorit%&ile BEI constau
n sus&inerea: coeziunii $i convergen&ei; ntreprinderilor mici $i mijlocii prin Fondul European de
Investi&ii (FEI); durabilit%&ii mediului; ini&iativei inova&ionale; dezvolt%rii re&elelor de transport
$i energetice transeuropene; surselor de energie durabile, competitive $i sigure. Conlucreaz%
cu statele aate n proces de preaderare, cu &%rile candidate sau poten&iale candidate, cu vecinii
UE, cu statele n curs de dezvoltare etc. n aceste state politica BEI se orienteaz% la dezvoltarea
sectorului privat $i a infrastructurii, la securitatea energetic%. BEI este condus% de Consiliul
Guvernatorilor, compus din mini$trii de nan&e din toate statele membre.
3. Alte institu"ii europene
n evolu&ia sa UE $i-a elaborat un sistem administrativ impun%tor. Pe lng% principalele
institu&ii comunitare activeaz% o serie de institu&ii administrative. Acestea asigur% buna func-
&ionare a UE prin gestionarea aspectelor particulare ale implement%rii politicilor comunitare,
prin realizarea cooper%rii $i conlucr%rii dintre statele membre $i institu&iile reprezentative ale
UE. O categorie distinct% de institu&ii snt cele interinstitu&ionale. Ociul pentru Publica&ii
Ociale al Comunit%&ilor Europene se ocup% de producerea $i distribu&ia tuturor publica&iilor
ociale ale UE, inclusiv a Jurnalului Ocial al Uniunii Europene. Ociul European pentru Selec&ia
Personalului are func&ia de a organiza concursuri pentru recrutarea personalului n institu&iile
europene (func&ionari europeni). "coala European% de Administra&ie are misiunea de a organiza
formarea n domenii specice a func&ionarilor europeni.
Un alt grup de institu&ii l constituie agen&iile europene cu atribu&ii de natur% tehnic%, $ti-
in&ic% sau administrativ%. Ele snt structurate pe 4 domenii: Agen&iile Comunit%&ii (activeaz%
n domeniul primului pilon al UE), Agen&iile Politicii Externe $i de Securitate Comun% (acti-
54
Integrare european pentru tine
veaz% n domeniul celui de-al doilea pilon al UE), Agen&iile Cooper%rii n domeniul Justi&iei $i
Afacerilor Interne (activeaz% n domeniul celui de-al treilea pilon al UE) $i Agen&iile Executive
(administreaz% unul sau mai multe programe ale UE).
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Elaboreaz%, mpreun% cu colegii, n baza informa&iei nou-aate, scheme care ar prezenta
institu&iile europene consultative, nanciare $.a. Comenta&i rezultatul ob&inut.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Dac% ai avea posibilitate s% activezi ntr-o institu&ie european%, pe care ai alege-o $i de ce?
Exprim%-&i ideile n scris, timp de 5 min., f%r% a ridica pixul de pe foaie pentru a recenza
gndul. Dac% ai posibilitate, discut% cu colegul de banc%, apoi prezenta&i ideile clasei.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Analiza&i tabelul n grup $i presupune&i de ce mandatele ntre statele membre au fost
repartizate astfel.
! Prezenta&i variantele identicate.
Tabel. Repartizarea mandatelor ntre state n CESE/CoR
Fran&a, Germania, Italia $i Regatul Unit 24
Polonia $i Spania 21
Romnia 15
Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Ceh%, Suedia, !%rile de
Jos $i Ungaria
12
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania $i Slovacia 9
Estonia, Letonia $i Slovenia 7
Cipru $i Luxemburg 6
Malta 5
Total 344
AC"IONEAZ!!
! Confec&ioneaz% semne de carte care ar reecta institu&iile europene. Organizeaz%, mpreun%
cu colegii, o expozi&ie pentru un pavilion de muzeu.
55
Integrare european pentru tine
TEMA: Procesul decizional n Uniunea European#
LEC$IA 15. Procesul decizional n institu"iile
Uniunii Europene
Pentru a lua decizii de"tepte trebuie s! #inem cont nu numai de lumea cum este ea acum, ci "i de
lumea a"a cum va ea n viitor.
(Isaac Asimov)
IMPLIC!-TE!
! Comenteaz% succint motto-ul lec&iei.
! Aminte$te-&i o decizie luat% mpreun% cu familia, prietenii, colegii. Descrie pe scurt acest
proces. Ce dicult%&i ai remarcat?
! Cum crezi, ce este specic pentru luarea deciziilor la nivel european?
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul $i identic%, prin subliniere, ideile de baz% privind luarea deciziilor
la nivel european.
Puterea institu&iilor europene se bazeaz% pe capacitatea lor de luare a deciziilor. Deciziile se
iau e n cadrul institu&iilor europene, e n comun de c%tre institu&iile europene, e de c%tre
cet%&eni.
1. Procesul decizional n institu"iile Uniunii Europene
n Parlamentul European deciziile se iau prin majoritate simpl% sau prin cea absolut%.
Majoritatea simpl! reprezint% majoritatea (50%+1vot) membrilor Parlamentului ce particip% la
votare. Aceast% majoritate este variabil%. n cadrul procedurii de co-decizie, se utilizeaz% pentru
a vota, n prima $i n a doua lectur%, aprobarea pozi&iei comune a Consiliului $i pentru refuzul
de a aproba proiectul comun realizat de Comisia de Conciliere.
Majoritatea absolut! reprezint% majoritatea membrilor Parlamentului. n congurarea actual%,
majoritatea absolut% se exprim% n 393 de voturi (din 785). n cadrul procedurii de co-decizie,
se utilizeaz% pentru a vota n a doua lectur% contra pozi&iei comune a Consiliului sau pentru
adoptarea amendamentelor.
n Consiliul European deciziile se iau prin unanimitate, presupunnd g%sirea unui consens
ntre toate statele membre. Exist% pericolul aplic%rii vetoului de c%tre un stat membru.
n Consiliu puterea votului nu se reduce la formula: un om (un stat), un vot. Voturile de care
dispun statele membre depind de num%rul popula&iei acesteia. Totu$i, statele cu o popula&ie
redus% snt favorizate.
Tabelul 1. Num!rul voturilor de care dispun statele n Consiliu
Statele Nr. voturilor
Fran&a, Germania, Italia $i Regatul Unit 29
Polonia $i Spania 27
56
Integrare european pentru tine
Romnia 14
!%rile de Jos 13
Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Ceh% $i Ungaria 12
Austria, Bulgaria, Suedia 10
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania $i Slovacia 7
Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg $i Slovenia 4
Malta 3
Total 345
(http://europa.eu)
ntr-o serie de probleme (de politic% extern% $i securitate comun%, impozitare, imigrare $i
acordare a dreptului de azil) Consiliul adopt% decizii prin unanimitate care, ncepnd de la Actul
Unic European, se aplic% din ce n ce mai limitat. n contextul procedurii de co-decizie, aceasta
este necesar% n 3 cazuri: securitatea social% a angaja&ilor migran&i, recunoa$terea diplomelor
(inclusiv modicarea legisla&iilor na&ionale) $i ac&iunile de ncurajare a culturii. Unanimitatea
se utilizeaz% $i atunci cnd se dore$te modicarea propunerii Comisiei.
Totu$i, n cele mai multe cazuri, Consiliul adopt% decizii prin majoritate calicat%, ceea ce
reprezint% 255 de voturi sau 73,91% din total. La fel, decizia trebuie s% e sus&inut% de majoritatea
statelor membre (cel pu&in 14).
n unele situa&ii, un stat membru poate solicita vericarea cotei de popula&ie. n acest caz,
dac% voturile statelor pro nu reprezint% 62% din totalul popula&iei UE, decizia nu se consider%
adoptat%.
2. Procedurile specice procesului decizional n Uniunea European#
n UE exist% 3 proceduri principale pe care le poate urma procesul decizional, n func&ie de
articolul pe care se bazeaz% ini&iativa legislativ% a Comisiei.
Co-decizia reprezint% adoptarea actelor legislative de c%tre Parlamentul European $i Consiliu.
Aceast% procedur% decurge din faptul c% ambele institu&ii comunitare exercit% func&ie legislativ%.
Procedura de co-decizie cuprinde 3 faze. La faza ini&ial%, se implic% inclusiv Comitetul Economic
$i Social $i Comitetul Regiunilor, iar n faza a doua $i a treia Consiliul, prin avizele sale.
Avizul conform prevede urm%toarele: Consiliul trebuie s% ob&in% acordul Parlamentului
pentru a adopta unele decizii de importan&% major%. Parlamentul poate s% accepte sau s%
refuze propunerea, nu $i s% o modice (s% propun% amendamente). Avizul conform necesit% o
majoritate a voturilor. Procedura este utilizat% mai ales la ncheierea acordurilor cu alte state,
inclusiv n cazul acordurilor de aderare a noilor state.
Consultarea sau avizul simplu permite Parlamentului s% se pronun&e asupra propunerilor
Comisiei. Prin aceast% procedur%, nainte de a se pronun&a referitor la propunerile Comisiei,
Consiliul se consult% cu Parlamentul, Comitetul Economic $i Social $i Comitetul Regiunilor.
Consiliul este obligat s% consulte avizul Parlamentului, nu $i s%-l respecte. Se utilizeaz% n
domenii precum: agricultura, concuren&a, scalitatea $i la revizuirea tratatelor.
3. Implicarea cet#"enilor n luarea deciziilor
Luarea deciziilor de c%tre cet%&eni se realizeaz% prin referendum, care reprezint% exprimarea,
prin vot, a atitudinii poporului referitor la alternativele solu&ion%rii unor probleme particulare
ale societ%&ii. Desigur, opiniile $i atitudinile cet%&enilor snt luate n considera&ie $i n cazul
57
Integrare european pentru tine
deciziilor adoptate de c%tre elitele politice (reprezentan&i ai cet%&enilor). Pozi&ia societ%&ii este
articulat% de mass-media, se depisteaz% prin sondaje, dar $i prin comunicarea direct% dintre elite
$i cet%&eni. n acest caz, dorin&ele cet%&enilor nu snt respectate complet. Referendumurile, din
contra, transfer% puterea de decizie cet%&enilor. Referendumurile nu se utilizeaz%, la moment, la
nivel european. Adic%, la nivel general-european, problemele nu pot supuse referendumurilor:
ele snt abordate la nivelul statelor membre, n contextul problematicii europene.
Exist% 2 tipuri de referendumuri europene:
1. cet%&enii se pronun&% referitor la ac&iunile statului n raport cu UE, la o problem% proprie
doar statului respectiv. Acestea snt referendumurile ce au avut ca subiect aderarea la
UE etc.;
2. desf%$urate n contextul ratic%rii (acordul statului de a parte la un tratat) de c%tre
statele membre a tratatelor sau acordurilor semnate la nivel european.
Doar n 2 state membre ale UE, Irlanda $i Danemarca, raticarea tratatelor interna&ionale
trebuie supuse obligatoriu vot%rii populare. n celelalte state, desf%$urarea referendumului
r%mne la discre&ia institu&iilor puterii de stat (elitei de guvern%mnt), raticarea putnd
realizat% prin parlament. La referendum se apeleaz% din diferite cauze: pentru legitimarea
integr%rii europene, excluderea problematicii europene din alegeri etc. n unele situa&ii, se
atest% o stare de spirit general european%, care vizeaz% cre$terea legitimit%&ii UE $i mic$orarea
decitului democratic n UE. De aceea, exist% tendin&a de realizare a ratic%rii prin intermediul
referendumului (de ex., semnarea, la 29 octombrie 2004, a Tratatului de instituire a unei
Constitu&ii pentru Europa). Dup% rezultatele negative ale referendumului privind constitu&ia
european% n Fran&a $i Olanda, euforia legat% de referendumuri a fost nlocuit% de frica fa&% de
acestea. Recent, Tratatul de la Lisabona nu a fost acceptat de c%tre Irlanda.
Exist% $i metode de dep%$ire a vetoului aplicat de referendumuri asupra tratatelor europene:
de ex., revederea tratatelor $i propunerea unor versiuni noi. O alt% cale este devierea, utilizat%,
n 1993, de Danemarca $i, n 2001, de Irlanda. Acest scenariu const% n revenirea ulterioar% la
referendumul pe subiectul respectiv.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Analizeaz% documentul propus $i determin% ce rol le revine statelor n procesul de luare
a deciziilor.
Modific%rile intr% n vigoare dup% ce au fost ratificate de toate statele membre, n
conformitate cu normele lor constitu&ionale.
(5) n cazul n care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de
modicare a tratatelor, patru cincimi din statele membre au raticat tratatul men&ionat, iar
unul sau mai multe state membre au ntmpinat dicult%&i n raticarea respectiv%, Consiliul
European se autosesizeaz% cu privire la chestiune.
Proceduri de revizuire simplicate
(6) Guvernul oric%rui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Con-
siliului European proiecte de revizuire, integral% sau par&ial%, a dispozi&iilor p%r&ii a treia din
Tratatul privind func&ionarea Uniunii Europene, politicile $i ac&iunile interne ale Uniunii.
58
Integrare european pentru tine
Consiliul European poate adopta o decizie de modicare, integral% sau par&ial%, a dispo-
zi&iilor p%r&ii a treia din Tratatul privind func&ionarea Uniunii Europene. Consiliul European
hot%r%$te n unanimitate, dup% consultarea Parlamentului European $i a Comisiei, precum
$i a B%ncii Centrale Europene, n cazul unor modic%ri institu&ionale n domeniul monetar.
Aceast% decizie intr% n vigoare numai dup% aprobarea de c%tre statele membre, n conformitate
cu normele lor constitu&ionale.
(Tratatul de la Lisabona, Art. 48)
Not!: Partea a treia a Tratatului este denumit% Politicile "i ac#iunile interne ale Uniunii
! Cum se pot implica cet%&enii n procesul de luare a deciziilor ce vizeaz% UE?
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Analiza&i n grup tabelul 2 $i explica&i de ce cet%&enii unor &%ri au votat contra unor decizii
europene.
Tabelul 2. Referendumurile privind integrarea european!
Anul !ara Problema Rezultatul
1972 Fran&a Extinderea CE Pro
1972 Irlanda Aderarea la CE Pro
1972 Norvegia Aderarea la CE Contra
1972 Danemarca Aderarea la CE Pro
1972 Elve&ia Tratatul CE-AELS Pro
1975 Marea Britanie P%strarea statutului de membru al CE Pro
1986 Danemarca Actul Unic European Pro
1987 Irlanda Actul Unic European Pro
1989 Italia Mandatul MPE Pro
1992 Danemarca Tratatul de la Maastricht Contra
1992 Irlanda Tratatul de la Maastricht Pro
1992 Fran&a Tratatul de la Maastricht Pro
1992 Elve&ia Tratatul privind Spa&iul Economic European Contra
1992 Liechtenstein Tratatul privind Spa&iul Economic European Pro
1993 Danemarca Tratatul de la Maastricht Pro
1994 Austria Aderarea la UE Pro
1994 Suedia Aderarea la UE Pro
1994 Finlanda Aderarea la UE Pro
1994 Norvegia Aderarea la UE Contra
1998 Irlanda Tratatul de la Amsterdam Pro
1998 Danemarca Tratatul de la Amsterdam Pro
2000 Elve&ia Libera circula&ie a persoanelor Pro
2000 Danemarca Uniunea Monetar% European% Contra
2000 Elve&ia Aderarea la UE Contra
59
Integrare european pentru tine
2001 Irlanda Tratatul de la Nisa Contra
2002 Irlanda Tratatul de la Nisa Pro
2003 Suedia Uniunea Monetar% European% Contra
2003 Lituania Aderarea la UE Pro
2003 Letonia Aderarea la UE Pro
2003 Estonia Aderarea la UE Pro
2003 Polonia Aderarea la UE Pro
2003 Republica Ceh% Aderarea la UE Pro
2003 Slovacia Aderarea la UE Pro
2003 Slovenia Aderarea la UE Pro
2003 Cipru Aderarea la UE Pro
2003 Ungaria Aderarea la UE Pro
2003 Spania Tratatul privind Constitu&ia Europei Pro
2005 Fran&a Tratatul privind Constitu&ia Europei Contra
2005 Olanda Tratatul privind Constitu&ia Europei Contra
2005 Luxemburg Tratatul privind Constitu&ia Europei Pro
2005 Elve&ia Libera circula&ie a persoanelor Pro
2008 Irlanda Tratatul de la Lisabona Contra
(From Referendum Euphoria to Referendum Phobia How EU Member States Framed Their
Decision on the Ratication Procedure of the Constitutional Treaty in Comparison to the Treaty of
Lisbon Sarah Seeger. Paper presented at the international conference The Lisbon Reform Treaty:
Internal and External Implications, The Hebrew University of Jerusalem, 13-14 July 2008, p. 2)
! Reecta&i n grup, timp de 3-4 min., $i decide&i ce tipuri de luare a deciziei la nivel european
ar putea aplicate n clas%, $coal%, comunitate $i de ce.
AC"IONEAZ!!
! Alege, mpreun% cu 2-3 colegi, un e$antion de 20-30 de persoane din urm%toarele
categorii: elevi, profesori, agen&i economici, al&i reprezentan&i ai comunit%&ii $i realiza&i
un minireferendum privind aderarea R. Moldova la UE. Nu efectua&i referendumul pe
un e$antion mixt.
! Analiza&i $i prezenta&i rezultatele ct mai atractiv pe un poster, care va expus pe panoul
liceului, eviden&iind diferen&ele specice categoriilor implicate.
60
Integrare european pentru tine
LEC$IA 16. Evaluarea modulului Institu"ii europene
IMPLIC!-TE!
Aminte$te-&i temele realizate la rubrica Ac#ioneaz!! $i discut% cu colegii de grup despre
ele.
Lec%ia 9: Consiliul Europei cea mai mare organiza%ie european&
Realizeaz% (pentru expozi&ia muzeistic%) un poster sau un alt produs care ar prezenta
simbolurile Consiliului Europei.
Elaboreaz% 2-3 simboluri care ar prezenta consiliul local/al $colii/clasei (la alegere) $i
particip% cu ele la expozi&ie.
Lec%ia 10: Republica Moldova $i Consiliul Europei
Efectueaz% o minidocumentare n mass-media: identic% cel pu&in o ac&iune realizat%
sub egida Consiliului Europei n comunitatea ta. Organizeaz% materialul selectat pentru
o prezentare la tema Consiliul Europei n comunitatea mea.
Lec%ia 11: Esen%a $i evolu%ia Uniunii Europene
Realizeaz%, n baza materialului studiat, un interviu cu primarul, directorul liceului/$colii,
pentru a identica ac&iunile ntreprinse la nivel de comunitate/$coal% n vederea sporirii
unit%&ii ei. Prezint% informa&iile acumulate ntr-o schem%, care ar putea folosit% ulterior
drept exponat de muzeu.
Lec%ia 12: Uniunea European&: prezent $i viitor
Alege una dintre sarcini $i realizeaz-o, individual sau n pereche, astfel nct s% completeze
setul de materiale destinat expozi&iei muzeistice:
a) Prezint% n desen viitorul Uniunii Europene $i locul t%u n ea.
b) Efectueaz% o anchet% printre colegii din alte clase, profesori sau alte persoane privind
viitorul UE. Valoric% rezultatele $i prezint%-le.
c) Elaboreaz% un simbol pentru Uniunea European% n sec. XXI.
d) Redacteaz% o scriere la tema Copiii n Europa sec. XXI.
Lec%ia 13: Institu%ii reperezentative, executive $i juridice
Completeaz% mapa cu exponate de muzeu cu un material care ar avea drept scop
informarea comunit%&ii privind institu&iile UE. Plaseaz% materialul pe panoul din $coal%
$i comunitate.
Lec%ia 14: Institu%ii consultative $i nanciare
Confec&ioneaz% semne de carte care ar reflecta institu&iile europene nou-nv%&ate.
Organizeaz%, mpreun% cu colegii, o expozi&ie pentru un pavilion de muzeu.
Lec%ia 15: Procesul decizional n institu%iile Uniunii Europene
Alege, mpreun% cu 2-3 colegi, un e$antion de 20-30 de persoane din urm%toarele
categorii: elevi, profesori, agen&i economici, al&i reprezentan&i ai comunit%&ii $i realiza&i
61
Integrare european pentru tine
un minireferendum privind aderarea R. Moldova la UE. Nu efectua&i referendumul pe
un e$antion mixt. Analiza&i $i prezenta&i rezultatele ct mai atractiv pe un poster, care va
expus pe panoul liceului, eviden&iind diferen&ele specice categoriilor implicate.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Selecteaz% exponate la minimum 5 teme din cele nominalizate $i preg%te$te, mpreun% cu
colegii, o expozi&ie de muzeu.
! Redacteaz% prezentarea ei de c%tre ghid.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Discut% cu colegii de grup $i propune&i cteva criterii pentru evaluarea expozi&iei $i a
prezent%rilor ghizilor.
! Prezenta&i expozi&iile tematice, accentund:
a) mecanismele de func&ionare ale UE;
b) rolul organiza&iilor interna&ionale n procesul de integrare european%;
c) atitudinea cet%&enilor R. Moldova fa&% de aderarea la UE.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Evalueaz% expozi&ia n baza criteriilor elaborate.
! Selecteaz% exponatul care te-a impresionat mai mult. Argumenteaz% op&iunea.
AC"IONEAZ!!
! Organizeaz%, mpreun% cu colegii, n $coal%, comunitate o expozi&ie comun%.
62
Integrare european pentru tine
Modulul III.
Domenii de interes comun n Uniunea European#
TEMA: Dreptul european
LEC$IA 17. Aspecte juridice ale integr#rii europene
A avea un drept nseamn! a avea ceva a c!rui posesie societatea este datoare s!-mi ocroteasc!.
(John Stuart Mill)
IMPLIC!-TE!
! Exprim%-&i opinia vizavi de ideea care se con&ine n citat.
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent informa&ia $i identic% ideile principale.
1. Conceptul european al dreptului. Caracteristicile acestuia
Conceptul european al dreptului este de o importan%& excep%ional&, avnd n vedere faptul c%
integrarea european% se bazeaz% anume pe drept. Respectivul concept face parte din categoria
acelor concepte pivot adev%r, cunoa$tere, ra&ionalitate, autonomie a individului, sfer% public%,
persoan% uman% care alc%tuiesc esen&a $i fundamentul culturii europene.
Apar&ii culturii europene atunci cnd cultura dreptului promoveaz% individul ca subiect $i
scop al dreptului, suveranitatea $i generalitatea legii (Marga A., Filozoa unic!rii europene).
Cel mai important n caracteristica dreptului european, a legisla&iei n ansamblu, este
generalitatea, obligativitatea. n concep&ia european% a dreptului, fundamentat% nc% de ilu$trii
reprezentan&i ai iluminismului european, n fa&a legii TO!I snt egali. n privin&a dreptului, a
legilor, care snt unice pentru to&i, nu exist% $i nu pot exista excep&ii, a$a nct s% avem unele
legi pentru unii $i altele pentru al&ii.
Spa&iul european comunitar se caracterizeaz% nu numai prin existen&a unor legi bune, dar $i
prin aceea c% legisla#ia european! func#ioneaz! ecient n statul de drept, o condi&ie esen&ial% n acest
sens ind separarea real! a principalelor puteri n stat: legislativ%, executiv% $i judiciar%.
Unul dintre fundamentele esen&iale ale dreptului european este garantarea $i respectarea
real& a drepturilor $i libert&%ilor omului n societ%&ile democratice europene. F%r% de acest
fundament dreptul european comunitar n-ar , de fapt, ceea ce este el n realitate.
2. Protec"ia european# a drepturilor omului
Rolul dominant n promovarea $i supravegherea drepturilor omului n spa&iul european l
are Consiliul Europei, cu documentul de baz% Conven&ia European% a Drepturilor Omului.
Semnat% la Roma la 4 noiembrie 1950, Conven&ia a intrat n vigoare n 1953.
63
Integrare european pentru tine
Conven%ia European& a Drepturilor Omului $i protocoalele acesteia garanteaz%:
dreptul la libertate $i siguran&a persoanei;
dreptul la un proces civil $i penal echitabil;
dreptul la vot $i dreptul de a se prezenta la alegeri;
libertatea de gndire, de con$tiin&% $i de religie;
libertatea de exprimare (inclusiv libertatea mass-media);
dreptul la proprietate.
Conven%ia European& a Drepturilor Omului $i protocoalele acesteia interzice:
tortura $i pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante;
pedeapsa cu moartea;
discriminarea n aplicarea drepturilor $i libert%&ilor garantate de Conven&ie;
expulzarea sau neacceptarea intr%rii propriilor cet%&eni ntr-un stat;
expulzarea colectiv% a str%inilor.
Carta Social& European& reprezint% echivalentul Conven&iei Europene a Drepturilor Omului
n domeniul protec&iei drepturilor sociale $i economice. Aceasta garanteaz% urm%toarele drepturi:
dreptul la lucru $i la preg%tire profesional%, la condi&ii echitabile de lucru $i de plat%, la alierea
la un sindicat, la asisten&% medical% $i social%. Carta revizuit% n 1996 consolideaz% principiul
egalit%&ii ntre sexe $i recunoa$te alte drepturi, cum ar dreptul la o locuin&% decent%. Aplicarea
Cartei face obiectivul unui control interna&ional.
Carta European& pentru Prevenirea Torturii $i a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane
sau Degradante prevede garan&ii suplimentare pentru prizonierii $i de&inu&ii susceptibili de
a obiectul torturii ori al tratamentelor inumane sau degradante. Un comitet este abilitat s%
efectueze vizite n locurile n care persoanele snt re&inute de c%tre autoritatea public%: nchisori,
centre de deten&ie pentru minori, comisariate, cazarme, spitale psihiatrice etc. Acest comitet
evalueaz% maniera n care snt tratate persoanele private de libertate $i formuleaz% recomand%ri
pentru nt%rirea protec&iei acestora.
Conven%ia European& pentru Protec%ia Minorit&%ilor Na%ionale este primul instrument
multilateral, obligatoriu din punct de vedere juridic, care protejeaz% minorit%&ile na&ionale n
general. Ea se realizeaz% prin intermediul legisla&iilor $i politicilor na&ionale. Conven&ia stabile$te
principiile ce trebuie respectate de statele care au raticat-o. Acestea includ: egalitatea n fa&a
legii, adoptarea m%surilor care vizeaz% p%strarea $i punerea n valoare a diferitelor culturi,
ct $i protejarea identit%&ilor, religiilor, limbilor $i tradi&iilor minorit%&ilor, asigurnd accesul
la media $i stabilind rela&ii transfrontaliere libere $i paciste cu persoanele rezidente legal pe
teritoriul altor state.
3. Problematica drepturilor omului n Uniunea European#
Problematica drepturilor omului este abordat% $i n tratatele europene. Astfel, n conformi-
tate cu Art. 2 din Tratatul Uniunii Europene, unul din obiectivele Uniunii este mbun!t!#irea
protec#iei drepturilor omului n statele membre, men#inerea "i dezvoltarea Uniunii ca o zon! a libert!#ii,
securit!#ii "i justi#iei. Art. 6(I) stipuleaz% c% UE este fondat% pe principiile libert%&ii, democra&iei,
respect%rii drepturilor omului $i a libert%&ilor fundamentale, precum $i a statului de drept. n
conformitate cu acelea$i prevederi, Uniunea respect! drepturile fundamentale a"a cum snt ele ga-
64
Integrare european pentru tine
rantate de Conven#ia European! a Drepturilor Omului (...) "i a"a cum rezult! din tradi#ia constitu#ional!
a statelor membre "i din principiile generale ale dreptului comunitar.
Accesul n Uniune a noilor state este posibil n func&ie de garantarea $i respectarea drepturilor
$i a libert%&ilor fundamentale ale omului. Astfel, Art. 49 al Tratatului Uniunii Europene
precizeaz% c% accesul la Uniune e deschis doar statelor care respect% prevederile Art. 6(I) $i care
se angajeaz% n protec&ia drepturilor omului.
La nivelul Uniunii, principalele institu&ii implicate n respectarea drepturilor omului snt:
Parlamentul European $i Avocatul Poporului (Ombudsman), Comisia European%, Consiliul
Mini$trilor, n particular Curtea European% de Justi&ie, care asigur% concordan&a ac&iunii statelor
UE $i a institu&iilor UE cu prevederile tratatelor. Jurispruden&a Cur&ii a conrmat obligativitatea
respect%rii drepturilor fundamentale att pentru statele UE, ct $i pentru institu&iile UE.
De men&ionat, de asemenea, $i rolul pe care l are societatea civil& european& n promovarea
$i respectarea drepturilor omului. Progresul n implementarea drepturilor omului n spa&iul
european se datoreaz%, n mare parte, $i rela&iei de cooperare deosebit de bun% a institu&iilor
europene cu societatea civil%, n special cu ONG-urile, ceea ce ar constitui un subiect de reec&ie
$i pentru R. Moldova.
4. Curtea European& a Drepturilor Omului
Sistemul de protec&ie a drepturilor omului trebuie aplicat, n primul rnd, la nivel na&ional.
Fiecare stat membru trebuie s% vegheze ca orice persoan% din jurisdic&ia lui s% se poat% bucura
de aceste drepturi.
n absen&a acestei prime garan&ii, orice persoan% poate, n anumite condi&ii, s% depun% o
plngere la Curtea European% a Drepturilor Omului. Plngerile pot $i ntre state (stat contra
stat).
Curtea, a c%rei jurisdic&ie este obligatorie pentru toate p%r&ile contractante, are sediul
permanent la Strasbourg. Ea este competent% la toate nivelurile procedurale, de la examinarea
preliminar% a plngerilor pn% la pronun&area deciziilor.
Judec%torii, ale$i de Adunarea Parlamentar% a Consiliului Europei, ac&ioneaz% cu titlu indi-
vidual $i nu reprezint% nici un stat.
Pentru ca o plngere s% e declarat% admis%, solicitantul trebuie s% dovedeasc% epuizarea
tuturor recursurilor efective n &ara n care pretinsa nc%lcare a fost comis% $i s% depun% pln-
gerea la Curte ntr-un termen de maximum 6 luni de la data sentin&ei denitive a cur&ii sau a
autorit%&ilor acelui stat. Cazurile clar nefondate snt scoase de pe rol prin decizia unanim% a
unui comitet alc%tuit din 3 judec%tori.
Plngerile individuale depuse la Curtea European% a Drepturilor Omului ca urmare a aplic%rii
Conven&iei se refer% la o gam% larg% de nc%lc%ri ale drepturilor: utilizarea pedepsei corporale,
privarea de libertate a persoanelor bolnave mental, drepturile prizonierilor, disciplina militar%
$i profesional%, efectivitatea recursurilor $i durata procedurilor legale, ascultarea telefoanelor,
libertatea presei, problematica custodiei copiilor, dreptul la reuniuni familiale, expulz%rile etc.
Modalitatea de tratare a plngerilor este urm&toarea: n cazul n care o plngere este declarat%
admisibil%, Curtea European% a Drepturilor Omului ncurajeaz% p%r&ile s% ajung% la o n&elegere
amiabil%. Dac% acest lucru nu este posibil, cazul este examinat ntr-o $edin&% public%. Curtea
$i poate desf%$ura activitatea printr-o Camer% de 7 judec%tori sau, n cazuri de importan&%
excep&ional%, printr-o Mare Camer% de 17 judec%tori.
65
Integrare european pentru tine
Deciziile snt pronun&ate n $edin&e publice $i nu exist% recurs. Deciziile Cur&ii snt denitive
$i obligatorii pentru statele n cauz%. Executarea acestora presupune obliga&ia statului condam-
nat de a acorda compensa&ie solicitan&ilor care au c$tigat $i de a evita n viitor orice inc%lcare
similar% celei identicate de Curte.
Controlul asupra execut%rii deciziilor Cur&ii Europene a Drepturilor Omului intr% n
competen&a Comitetului Mini$trilor al Consiliului Europei, care veric% adoptarea de c%tre state
a m%surilor generale necesare prevenirii unor noi nc%lc%ri ale drepturilor omului (modicarea
legisla&iei, jurispruden&ei, reglement%rilor sau practicilor, construirea de noi nchisori, numirea
de noi judec%tori). De asemenea, acesta se asigur% c% repara&ia echitabil% acordat% de Curte este
pl%tit% solicitantului $i c%, n anumite cazuri, snt luate m%suri concrete de compensare a deplin%
(redeschiderea procedurilor, ridicarea unei sentin&e de interdic&ie sau de conscare, eliminarea
cazierului judiciar, acordarea unui permis de reziden&% etc.).
Dac% solicitan&ii consider% c% nu au primit compensa&ia adecvat%, ace$tia se pot adresa Co-
mitetului Mini$trilor.
Date statistice privind cererile nregistrate/examinate "i plngerile luate n considera#ie de c!tre
CEDO n perioada 1995-2005
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Discut% cu colegii de grup $i decide&i asupra unei modalit%&i de prezentare sumar% a
materialului studiat (variante: poster, discurs, joc de rol, ciorchine etc.).
! Prezenta&i materialul n func&ie de tehnica selectat%.
66
Integrare european pentru tine
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Exper&ii au recurs la o analiz% a raportului Comisiei Europene privind implementarea
Planului de Ac&iuni R. Moldova-UE, invocnd lista obiectivelor fa&% de care s-a nregistrat un
progres slab, prin contrast cu lista de obiective n care s-au nregistrat anumite progrese.
Astfel, se constat% c% cele mai mari reticien&e ale Uniunii Europene snt vizavi de:
capacitatea redus% a R. Moldova de implementare a strategiilor formulate de UE;
libertatea redus% a mass-media;
corup&ia endemic% $i de o amploare ngrijor%toare;
interven&iile nejusticate ale statului n sfera business-ului;
lipsa unor priorit%&i clare n ac&iuni;
existen&a unui mediu de reglementare dicil pentru afacerile private;
respectarea insucient% a drepturilor omului;
independen&a limitat% a justi&iei;
prerogativele extinse $i indenite ale procuraturii.
(N. Enciu, V. Enciu, Construc#ia European! (1945-2007): curs universitar)
n baza sursei $i a altor materiale studiate la or%:
! stabile$te caracteristicile conceptului european al dreptului mai pu&in specifice
R. Moldova;
! completeaz% prima rubric% din tabelul de mai jos;
Aspecte din raportul Comisiei Europene vs
R.Moldova care demonstreaz& neconcordan%a ntre
conceptul european al dreptului $i situa%ia de fapt
din republic&
Posibile solu%ii
! discut% cu colegul/colega de banc% $i propune&i cte o solu&ie pentru redresarea situa&iei.
Completa&i aceast% rubric% din tabel.
AC"IONEAZ!!
! Realizeaz% un interviu cu o persoan% n vrst%, rugnd-o s%-&i povesteasc% despre via&a
ei din perioada sovietic%/perioada actual% $i s% dea exemple de situa&ii cnd i s-au
respectat drepturile, dar $i de situa&ii n care nu a putut spune ce gnde$te, a f%cut lucruri
mpotriva voin&ei ei, a aplicat o m%sur% gre$it%. Solicit%-i acordul s% prezin&i varianta
scris% a interviului la ora de evaluare (po&i utiliza un pseudonim, n cazul n care persoana
respectiv% nu dore$te s%-i gureze numele).
67
Integrare european pentru tine
TEMA: Dreptul european
LEC$IA 18. Cet#"enia european#
IMPLIC!-TE!
! De&ii statutul de cet%&ean? Ce dovezi po&i oferi ntru conrmarea acestui fapt?
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul propus $i:
! dene$te termenul cet!#enie european!;
! enumer% drepturile $i obliga&iile pe care le implic% statutul de cet%&ean european;
! descrie sistemul de protec&ie a drepturilor cet%&enilor europeni.
Ce este cet#"enia european#?
Denirea conceptului de cet!#enie european! este o adev%rat% provocare pentru teoria $i practica
cet%&eniei. Pentru prima dat%, deni&ia termenului nu vizeaz% n mod obligatoriu apartenen&a la
un teritoriu, la o cultur% $i la un stat na&ional. Cet%&enia european% se refer% la un set de valori
$i institu&ii europene.
Din punct de vedere juridic, cet%&enia european% (n&eleas% ca cet%&enia UE) a fost denit%
pentru prima dat% prin Tratatul de la Maastricht, completat prin Tratatul de la Amsterdam
$i, ulterior, sumarizat% n Carta Drepturilor Fundamentale a UE. (vezi Anexe, Tratatele Uniunii
Europene)
Conform deni&iei stipulate n Tratatul de la Maastricht, orice persoan%, avnd cet%&enia unui
stat membru al Uniunii, este, n acela$i timp, $i cet%&ean al UE. Cet%&enia Uniunii Europene
vine n completarea cet%&eniei na&ionale, se suprapune, f%r% a o substitui. Acest statut permite
exercitarea unui num%r restrns de drepturi drepturi suprana&ionale pe teritoriul statului
membru n care locuie$te persoana ($i nu numai n statul din care provine). Tratatul de la
Maastricht instituie 5 categorii de drepturi suprana&ionale, complementare drepturilor garantate
prin constitu&iile statelor membre (vezi sursa 1). Se impune precizarea c% aceste drepturi nu
devin efective dect n afara spa&iului politic $i juridic al propriului stat.
Prin Tratatul de la Amsterdam, statutul de cet%&ean european include, n plus, urm%toarele
drepturi:
- dreptul de a se adresa institu&iilor europene ntr-o limb% ocial% a Uniunii Europene $i de
a primi un r%spuns redactat n aceea$i limb%;
- dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului $i ale Comisiei
Europene, n anumite condiⅈ
- dreptul de nediscriminare, pe baz% de na&ionalitate, sex, ras%, religie, dizabilitate, vrst% sau
orientare sexual%, ntre cet%&enii Uniunii;
- dreptul de acces egal la func&ia public% comunitar%.
Pa$aportul european
simbol de identicare
a cet&%eniei europene
Pa$aportul european colorat de Burgundia a fost stabilit n
1985 pentru a ncuraja ideea unei cet&%enii comune europene.
Pa$apoartele snt eliberate de statele na%ionale, dar au format $i
culoare comune $i o inscrip%ie identic& pe copert&: UE.
68
Integrare european pentru tine
Sistemul de protec"ie a drepturilor cet#"enilor europeni
Cet%&enia european% ofer% drepturi cet%&enilor statelor membre $i, implicit, consolideaz%
protec&ia acestora. A fost elaborat un sistem bine organizat de protec&ie a drepturilor cet%&eanului
caracterizat prin anumite aspecte specice. n primul rnd, avnd n vedere c% cet%&enia european%
este o construc&ie cu 2 niveluri (cet%&enia na&ional%, recunoscut% de un stat membru, $i cet%&enia
suprana&ional%, reprezentat% de drepturile adi&ionale introduse prin Tratatul de la Maastricht),
$i mecanismele de protec&ie snt construite pe 2 niveluri: pe lng% proceduri la nivel na&ional
snt disponibile proceduri la nivelul Uniunii Europene. n al doilea rnd, la ecare nivel este
disponibil un nou sistem, dublu, de protec&ie a drepturilor care decurg din statutul juridic de
cet%&ean european.
Pentru protec&ia drepturilor oferite prin cet%&enia european% se poate apela la:
a) mecanisme nonjuridice, reprezentate de:
- Comitetul pentru Peti%ii al Parlamentului European. Cet%&eanul poate adresa peti&ii
Parlamentului European pentru orice chestiune privind Uniunea care-l afecteaz%
direct. Acestea vor examinate de Comitetul pentru Peti&ii al Parlamentului Uniunii
Europene care poate face presiuni asupra p%r&ilor implicate, chiar dac% nu este abilitat
s% ndrepte direct situa&ia.
- Avocatul Poporului (Ombudsman). Mediatorul european poate sesizat n caz de
litigiu cet%&ean vs institu&ie comunitar%, dar nu intervine n litigiile la nivel na&ional.
- Comisia European&. Cet%&eanul poate transmite o plngere cu privire la orice suspiciune
de infrac&iune/nerespectare a dreptului comunitar de c%tre un stat membru. Comisia
va examina plngerea $i va cere, eventual, &%rii implicate s% modice legisla&ia. Nu se
aplic% pentru litigiile ntre particulari.
b) mecanisme juridice, reprezentate de:
- Curtea European& de Justi%ie (cu sediul la Luxemburg);
- Curtea European& a Drepturilor Omului (cu sediul la Strasbourg): pentru cet%&enii
statelor care nu snt membre ale UE, dar care snt aliate Consiliului Europei.
Importan"a cet#"eniei pentru procesul de integrare european#
Integrarea european% este una din marile realiz%ri politice ale sfr$itului de secol XX. Ea
r%mne ns% incomplet% $i vulnerabil% f%r% construc&ia unui model de cet%&ean loial valorilor
$i institu&iilor europene, parti ci pant activ la procesul de integrare european%. Ca urmare, n
teoria $i practica european%, cet!#enii europeni snt nu numai actori ai construc#iei europene, ci "i
scopul nal.
Ca s% devii cet%&ean, inclusiv european, nu este sucient s% te na$ti ntr-o anumit% societate.
Pentru aceasta, ecare persoan% trebuie s% nve&e codurile $i conduitele specice cet%&eniei.
La etapa actual%, cre$terea gradului de participare $i asumare a cet%&eniei europene, conform
sloganului Europa cet!#enilor, constituie un scop prioritar pentru politicile publice din spa&iul
european. De reu$ita acestui proces depinde consolidarea imaginii $i identit%&ii UE la nivel
european $i mondial.
Serviciul de informare Europe direct, lansat de Comisia
European& n anul 1998, are ca scop informarea cet&%enilor
asupra posibilit&%ilor $i drepturilor care le snt oferite prin
cet&%enia european&.
69
Integrare european pentru tine
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Sursa 1.
Art. 8: (1) Se instituie cet%&enia Uniunii. Este cet%&ean al Uniunii orice persoan% care are
cet%&enia unui stat membru.
(2) Cet%&enii Uniunii se bucur% de drepturile $i au obliga&iile prev%zute de prezentul
tratat.
Art. 8a: (1) Orice cet%&ean al Uniunii are dreptul de liber% circula&ie $i de $edere pe teritoriul
statelor membre, sub rezerva limit%rilor $i condi&iilor prev%zute de prezentul tratat $i de
dispozi&iile de aplicare a acestuia. ()
Art. 8b: (1) Orice cet%&ean al Uniunii, care $i are re$edin&a ntr-un stat membru $i care nu
este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege $i de a ales la alegerile locale din statul
membru n care $i are re$edin&a, n acelea$i condi&ii ca $i resortisan&ii acelui stat. ()
(2) (...) orice cet%&ean al Uniunii care $i are re$edin&a ntr-un stat membru $i care nu este
resortisant al acestuia are dreptul de a alege $i de a ales la alegerile pentru Parlamentul
European n statul membru n care $i are re$edin&a, n acelea$i condi&ii ca resortisan&ii acelui
stat.
Art. 8c: Orice cet%&ean al Uniunii beneciaz%, pe teritoriul unei &%ri ter&e n care nu este
reprezentat statul membru al c%rui resortisant este, de protec&ie din partea autorit%&ilor
diplomatice $i consulare ale oric%rui stat membru, n acelea$i condi&ii ca $i cet%&enii acelui
stat. ()
Art. 8d: Orice cet%&ean al UE are dreptul de a adresa peti&ii Parlamentului European. ()
Orice cet%&ean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului (Avocatul Poporului n.n.).
(Din Tratatul de la Maastricht)
Studiaz% sursa 1 $i:
! dene$te termenul de cet!#ean al Uniunii Europene, conform prevederilor Tratatului de la
Maastricht;
! enumer% drepturile $i obliga&iunile unui cet%&ean european determinate prin Tratatul de
la Maastricht.
70
Integrare european pentru tine
COMUNIC! #I DECIDE!
Sursa 2.
Pn% n anul 1995, conform reglement%rilor UEFA, ecare echip% putea avea n componen&a sa
un num%r de maxim 3 juc%tori str%ini. A$a s-a format celebra triplet% olandez% de la AC Milan:
Gullit-Van Basten-Rijkaard. n 1992, Bosman, un juc%tor olandez anonim, $i c$tig% n instan&%
dreptul de a munci n UE n mod liber $i nengr%dit de grani&e. Ca urmare a acestui fapt, orice
juc%tor din &%rile Uniunii Europene putea s% joace la oricare echip% f%r% a respecta legea impus% de
UEFA. Pus la col& de instan&%, forul continental s-a v%zut n postura de a elimina aceast% restric&ie,
limitnd totu$i num%rul de juc%tori extracomunitari n lotul ec%rei echipe. n consecin&%, n c&iva
ani s-au format adev%rate superechipe alc%tuite practic din cei mai buni juc%tori ai planetei, unele
dintre ele avnd, la un moment dat, juc%tori reprezentnd 15 sau chiar 18 na&iuni. n prezent,
ecare federa&ie na&ional% decide num%rul de juc%tori extracomunitari admi$i n lot sau num%rul
de juc%tori str%ini admi$i pe teren (n cazul &%rilor din afara Uniunii Europene).
(C. Baban, UEFA, o jum!tate de secol,
n Istoria secolului XX "i educa#ia pentru cet!#enie democratic!)
Studiaz% sursa 2 $i:
! identic% interdic&ia impus% de regulamentele UEFA n completarea lotului unei echipe
de fotbal de club dintr-un stat membru al UE;
! demonstreaz% c% interdic&ia aplicat% de UEFA pentru o echip% de fotbal de club dintr-un
stat membru al UE ncalc% statutul cet%&eanului european;
! decide dac%, n acest caz, statutul de cet%&ean european fortic% sau limiteaz% n drepturi
o persoan%.
Sursa 3.
Congresul FIFA a votat ieri, n cadrul reuniunii de la Sydney (Australia), n favoarea regulii
6+5. (...) Regula impune echipelor de club s% foloseasc%, n acela$i timp, pe teren, 6 juc%tori
autohtoni, eligibili pentru na&ionala &%rii n care activeaz%, $i doar 5 str%ini. (...)
De$i v%zut% ca o protejare a echipelor na&ionale, regula 6+5 (acceptat% de restul continentelor)
a fost respins% de Comisia European%, care a precizat c% admiterea acestui lucru ar nsemna o
nc%lcare a tratatelor europene. Comisia nu poate accepta aceast! regul!. Juc!torii profesioni"ti constituie
o for#! de munc! "i principiile liberei circula#ii trebuie respectate "i n cazul lor. Regula ar nsemna o
discriminare direct!, a declarat Comisarul European pentru Ocuparea For&ei de Munc% $i Afaceri
Sociale, Vladimir Spidla. Ar!t!m cartona"ul ro"u acestei reguli, a glumit Spidla.
(http://www.ziua.ro, nr. 4246, 31 mai 2008 )
Sursa 4.
Curtea Constitu&ional% a Danemarcii: Cet!#enia Uniunii [Uniunii Europene n-n.] este un concept
politic "i juridic complet diferit de conceptul de cet!#enie din Constitu#ia Regatului Danemarcii "i sistemul
juridic danez. Cet!#enia Uniunii nu confer! dreptul unui cet!#ean al unui alt stat membru s! ob#in!
cet!#enia danez! sau orice drepturi, obliga#iuni, privilegii sau avantaje inerente cet!#eniei daneze.
(C. Brzea, Cet!#enia european!)
71
Integrare european pentru tine
Studiaz% sursa 4 $i:
! identic% diferen&a dintre cet%&enia european% $i cet%&enia na&ional%, stipulat% de Curtea
Constitu&ional% a Danemarcii;
! decide dac%, n acest caz, statutul de cet%&ean european avantajeaz% sau limiteaz% n
drepturi o persoan%.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Studiaz% sursele 2, 4 $i:
! apreciaz% avantajele/limitele statutului de cet%&ean european n raport cu cel conferit de
statele na&ionale.
AC"IONEAZ!!
Reecteaz% la urm%toarea idee: Integrarea european! la etapa actual! ar trebui s! urm!reasc! ca
obiectiv prioritar intensicarea procesului de formare a poporului european sau a cet!#eanului european?
Organizeaz%-&i r%spunsul n cadrul unui eseu, respectnd urm%toarele criterii:
1. Propune un titlu adecvat.
2. Exprim%-&i clar opinia.
3. Formuleaz% argumente persuasive, corecte $tiin&ic.
4. Structureaz% logic ideile n cadrul textului.
72
Integrare european pentru tine
TEMA: Integrarea economic# european#
LEC$IA 19. Aspecte ale integr#rii economice europene
Integrarea economic! trebuie s! precead! integrarea politic!,
astfel nct integrarea s! mearg! de jos n sus.
(Jean Monnet)
IMPLIC!-TE!
! Formuleaz% cteva idei sugerate de motto-ul lec&iei.
! Ce n&elegi prin integrare economic%?
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul.
1. Integrarea economic% reprezint% unul din aspectele principale ale proceselor integra&ioniste
contemporane, iar n cazul UE poate considerat chiar fundamentul integr%rii europene.
De regul%, procesele de integrare economic% se eviden&iaz% la nivel regional, ob&innd forme
mai avansate ale integr%rii. Cu toate acestea, n condi&iile globaliz%rii, se poate vorbi $i de un
proces al integr%rii economice la nivel mondial. Indiferent de acest fapt, de men&ionat c% UE
este singura organiza&ie integra&ionist% interna&ional% care a realizat uniunea economic% o
form% superioar% de integrare.
Integrarea economic% este piatra de temelie a procesului de integrare european%. Acest fapt
s-a manifestat, n primul rnd, prin crearea comunit%&ilor economice, precum: CECO, CEE $i
EURATOM, deoarece n absen&a unei economii stabile, viabile $i puternice ar imposibil%
construirea unei Europe puternice, capabile s% rezolve problemele sociale, politice, culturale
aate pe agenda zilei. De asemenea, importan&a integr%rii economice reiese $i din urm%torul
fapt: criteriul dezvolt%rii economice constituie $i un criteriu fundamental al ader%rii noilor state
la UE. Procesele de integrare au ca obiectiv nu numai garantarea stabilit%&ii $i p%cii n regiune,
dar presupun $i mecanisme de stimulare a dezvolt%rii $i ob&inerii protului economic.
2. Constituind un proces multidimensional $i complex, integrarea economic% poate prelua
diferite forme, diferen&a dintre ele constnd n gradul diferit al intensit%&ii integr%rii $i nivelul
interdependen&elor. De regul%, formele integr%rii economice snt urm%toarele:
a) Zona de comer% liber o n&elegere ntre un grup de state de a nl%tura barierele $i tax%rile
duble n rela&iile comerciale reciproce. Fiecare stat $i p%streaz% rela&iile comerciale cu non-
membrii zonei. Nivelul cel mai simplu al Zonei de comer& liber este zona preferen&ial%
de comer& cnd membrii acesteia stabilesc tarife mai joase pentru ei dect pentru non-
membrii, dar, oricum, circula&ia bunurilor nu este liber%.
b) Uniunea Vamal& o treapt% superioar% Zonei de liber schimb. Presupune o n&elegere
ntre state prin care se stabile$te un tarif extern comun (un nivel unic de taxare a bunurilor
care ajung n Uniunea Vamal%) al taxelor vamale cu scopul de a facilita libera circula&ie
a bunurilor pe tot teritoriul Uniunii.
c) Pia%a Unic& n care snt eliminate obstacolele pentru libera circula&ie a capitalului, muncii,
serviciilor $i persoanelor.
73
Integrare european pentru tine
d) Uniunea Economic& presupune introducerea unei valute unice (euro), armonizarea
$i unicarea politicilor monetare, scale $i sociale. Drept exemplu al acestei forme de
integrare serve$te Uniunea Economic% $i Monetar% din cadrul UE.
Procesele de integrare economic% reprezint% un parcurs ndelungat, realizat pe etape, cu
respectarea principiului de la simplu la compus. n acest sens, prima etap% vizeaz% crearea
Zonei comer&ului liber, trecerea ulterioar% la uniunea vamal% $i atingerea, n cele din urm%, a
celor mai avansate forme ale integr%rii economice Pia&a Unic% $i Uniunea Economic%. Astfel,
integrarea economic% este purt%toarea unei logici integra&ioniste fundamentat% pe experien&a
uman%.
3. Primul pas al integr%rii economice europene l constituie semnarea Tratatului de la Paris
(1951) cu privire la crearea Comunit%&ii Europene a C%rbunelui $i O&elului (CECO) prima
comunitate economic% european%, cu sediul la Luxemburg. Primul Pre$edinte al naltei
Autorit%&i a CECO a fost distinsul lider european Jean Monnet, iar membrii fondatori Fran&a,
Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Belgia. Obiectivul central al CECO l reprezint% crearea
pie&ei comune a c%rbunelui $i o&elului a statelor membre, prin desin&area taxelor vamale. Fiind
prima organiza&ie suprana&ional% cu caracteristici federale, prima schi&% efectiv% de unitate
european%, CECO a nsemnat, totodat%, trecerea treptat% de la Europa cooper%rii la Europa
integr%rii.
Adoptarea Tratatelor de la Roma ( 1957) cu privire la Comunitatea Economic% European%
(CEE) $i Comunitatea European% a Energiei Atomice (EURATOM) de c%tre cele 6 &%ri fondatoare
a constituit cel de-al doilea pas important al integr%rii economice europene. Obiectivul central
al Tratatului a vizat crearea pie&ei comune n care s% e realizate cele 4 libert%&i fundamentale.
Tratatul cu privire la CEE prevede abolirea treptat% a restric&iilor cantitative $i a barierelor
vamale, a altor bariere, precum $i stabilirea unui tarif vamal comun fa&% de &%rile ter&e. De
asemenea, tratatul con&ine prevederi speciale consacrate agriculturii, nin&%rii unei B%nci
Europene de Investi&ii $i constituirii unui fond de dezvoltare. Importan&a excep&ional% a
Tratatului CEE const% n organizarea unei pie&e comune, n cadrul c%reia m%rfurile, serviciile,
for&a de munc% $i capitalul s% circule liber, f%r% nici o ngr%dire.
Semnarea Actului Unic European (1986) a constituit o nou% etap% n evolu&ia integr%rii
economice europene, importan&a acestuia constnd n modicarea tratatelor fundamentale
a comunit%&ilor europene (CECO, CEE $i EURATOM). Tratatul a urm%rit n esen&% stabilirea
unor termene concrete de realizare a pie&ei unice, data limit% ind 1 ianuarie 1993. Prin urmare,
statele membre au lansat un vast program de ajustare $i standardizare a legisla&iilor na&ionale
la prevederile juridice ale comunit%&ilor.
De$i a cunoscut o impresionant% evolu&ie n decursul primelor 4 decenii, Tratatul de la
Maastricht (1992) a semnicat trecerea la o nou% form% de integrare economic%, mai avansat%
$i mult mai ambi&ioas%. Astfel, Tratatul de la Maastricht prevede crearea Uniunii Economice
$i Monetare cea mai avansat% form% a integr%rii economice europene. ncepnd cu 1 ianuare
1999, a fost introdus% moneda unic%, reprezentat% de euro, la aceast% ac&iune participnd ini&ial
numai 11 state.
nin&area Uniunii Economice $i Monetare n cadrul UE a fost o experien&% unic% $i complicat
de realizat. Parcursul respectivului proces necesit% n continuare eforturi sus&inute din partea
statelor membre n vederea valoric%rii avantajelor acestei forme a integr%rii economice, dar
$i neutraliz%rii provoc%rilor generate de ea.
Pn% la moment, Uniunea European% este singura organiza&ie integra&ionist% interna&ional%
74
Integrare european pentru tine
care a realizat aceast% form% superioar% de integrare. Anume prin modelul pe care l ofer%,
prin dezvoltarea economic% avansat%, prin modalitatea de solu&ionare a problemelor, UE este
atractiv% pentru colaborare $i cooperare economic%, pentru &%rile care aspir% la o integrare
european%, inclusiv economic%, cum este $i cazul R. Moldova.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Realiza&i n grup un poster la unul dintre subiectele abordate n text $i pezenta&i-l.
! Literatura de specialitate ofer% mai multe interpret%ri ale no&iunii de integrare economic!:
crearea unor ansambluri economice tot mai vaste..., care s! permit! o productivitate sporit! a
muncii "i o calitate superioar! a m!rfurilor (Enciclopedia Francez%);
...absen#a discrimin!rilor sau eliminarea progresiv! a discrimin!rilor n raporturile economice
dintre diferite #!ri (Robert Erbes);
realizarea unei unic!ri complete ntre economii mai nainte distincte (Fernand Baudhuin);
integrarea economic! reprezint! un proces benevol de interac#iune economic! a mai multor
#!ri, care, generat de interdependen#ele dintre ele "i revolu#ia tehnico-"tiin#ic! contemporan!,
conduce treptat spre apropierea mecanismelor economice "i crearea unui organism economic
unic (Constantin Postic%).
! Selecteaz% deni&ia pe care o consideri cea mai potrivit% $i argumenteaz%-&i op&iunea.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Ce idei &i sugereaz% aceast%
imagine? Discut% cu colegii $i
exprima&i-v% opiniile n plen.
AC"IONEAZ!!
! Realizeaz% o cercetare n co mu-
nitate $i identic% atitudinea fa&%
de moneda unic% european%.
! Ce impact are ea pentru comu-
nitatea ta?
! Prezint% rezultatele cercet%rii.
75
Integrare european pentru tine
TEMA: Integrarea economic# european#
LEC$IA 20. Integrarea economic# european#
a Republicii Moldova
IMPLIC!-TE!
! Discut% cu colegii $i formuleaz% cteva idei sugerate de caricaturile de mai jos.
(http://www.e-democracy.md/cartoons/)
! Pronun&%-te asupra situa&iei economice a comunit%&ii tale, a R. Moldova.
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te atent textul.
1. n rezultatul conictului transnistrean, R. Moldova a pierdut, de facto, controlul asupra
a 12% din teritoriu, ceea ce a redus substan&ial poten&ialul economic na&ional, destabiliznd
76
Integrare european pentru tine
via&a economic% pe ansamblu. n anul 1993, n scrisoarea Pre$edintelui Snegur adresat% lui
Jacques Delors, se solicit% demararea imediat% a unor negocieri privind semnarea unui Acord
de Parteneriat $i Cooperare (APC) cu UE. n opinia lui Mircea Snegur, acesta ar creat condi&ii
favorabile pentru diversicarea rela&iilor economice n baza avantajului reciproc. APC, semnat
abia n 1994, stipula c% p%r&ile se vor consulta reciproc pentru a examina progresele ulterioare
ale R. Moldova, inclusiv n reformele economice.
Factorii care favorizeaz% integrarea R. Moldova n UE snt rela&iile economice $i comerciale.
Moldova are astfel de rela&ii cu majoritatea &%rilor membre ale UE, dar acest fapt nu asigur%
o integrare economic% atta timp ct nu exist% claritate deplin% n ceea ce prive$te integrarea
politic% $i socio-cultural%.
Problematica economic% ocup%, dup% cum se vede, un loc foarte important n procesul de
integrare european% a &%rii noastre. Practic, toate documentele care vizeaz% integrarea european%
a R. Moldova (Acordul de Parteneriat $i Cooperare, Strategia European%, Planul Individual de
Ac&iuni UE-R. Moldova), programele $i strategiile de dezvoltare a &%rii, inclusiv Strategia de
Cre$tere Economic% $i Reducere a S%r%ciei (SCERS), Strategia Na&ional% de Dezvoltare 2008-2011
etc., pun accentul pe: necesitatea dezvolt%rii economice $i realizarea de reforme n domeniu,
trecerea la economia de pia&%, asigurarea unei cre$teri economice durabile $i cuprinz%toare ca
premis% esen&ial% pentru reducerea s%r%ciei $i ridicarea standardelor de via&% etc. n corespundere
cu aceste prevederi, inclusiv cu cerin&ele Planului de Ac&iuni (PA), Guvernul, prin programele
$i planurile sale, $i-a asumat mai multe obliga&iuni $i responsabilit%&i pentru a consolida
n continuare reformele $i pentru a conferi sistemului economic na&ional func&ionalitate $i
stabilitate.
2. Ce am realizat la acest capitol? n ce m%sur% am reu$it s% implement%m planurile $i
strategiile economice, reformele necesare? Cum ne integr%m economic n Europa? Avem deja o
economie de pia&% viabil% $i func&ional%? Atest%m o reducere a s%r%ciei $i o cre$tere economic%?
Facem fa&% cerin&elor $i standardelor europene n plan economic?
Guvernarea sus&ine c% am nregistrat succese evidente n plan economic, c% asist%m la o
stabilizare $i chiar la o relansare $i cre$tere economic% etc. Ocialii europeni snt mai rezerva&i
n privin&a succeselor $i mai des se refer% la ceea ce avem de f%cut. Opozi&ia sus&ine contrariul,
iar economi$tii c% dac% $i n continuare ne dezvolt%m n acest ritm, ne vor trebui cel pu&in 50
de ani ca s% atingem m%car nivelul economic mediu european de azi.
Cert este c% avem o situa&ie economic% destul de complicat% $i dicil%, c%, din p%cate, atest%m
mai multe restan&e dect realiz%ri... Lucrurile se schimb% foarte ncet, reformele economice
preconizate se deruleaz% prea lent pentru a putea face estim%ri n privin&a perspectivelor de
integrare economic% european% a &%rii noastre... Avem foarte multe de f%cut $i n: relansarea
industriei, dezvoltarea agriculturii, ameliorarea mediului de afaceri, mbun%t%&irea climatului
investi&ional, dezvoltarea business-ului mic $i mijlociu etc.
De$i UE ne sus&ine n declara&iile, inten&iile, aspira&iile noastre europene (cel pu&in la nivelul
declara&iilor politice), de$i cre$te suportul, inclusiv nanciar, pentru reformele de la noi, de$i
se dezvolt% $i rela&iile comercial-economice ale R. Moldova cu UE $i cu statele membre, avem
totu$i rezerve $i la acest capitol. Problema e c% nu folosim tot poten&ialul, posibilit%&ile $i $ansele
care ni le ofer% colaborarea, cooperarea noastr% comercial-economic% cu UE.
3. Un prim pas al oric%rei integr%ri economice l constituie liberalizarea comer&ului.
R. Moldova $i UE au ntreprins deja anumite ac&iuni n vederea dezvolt%rii acestui aspect al
rela&iilor economice.
77
Integrare european pentru tine
Pn% n prezent, cadrul juridic al rela&iilor comercial-economice ntre R. Moldova $i UE
l -a constituit Acordul de Parteneriat $i Cooperare, semnat n 1994 $i intrat n vigoare n 1998,
precum $i Planul de Ac&iuni UE-R. Moldova, semnat n 2005. Aceste 2 documente reglementeaz%
aspectele generale ale rela&iilor dintre cele 2 p%r&i $i con&in prevederi referitoare la asisten&a n
domeniul dezvolt%rii economice. Totodat%, documentele prev%d posibilitatea cre%rii spa&iului
de comer& liber ntre UE $i R. Moldova, dar, desigur, dup% ce R. Moldova va ndeplini un $ir
de obliga&ii, inclusiv realizarea Planului de Ac&iuni UE-R. Moldova.
La baza rela&iilor comerciale ntre UE $i R. Moldova s-a aflat Sistemul Generalizat de
Preferin&e (SGP) acordat &%rii n anul 1999. Potrivit acestui regim, exporturile spre UE snt
scutite, e par&ial, e total, de achitarea taxelor vamale, respectnd, binen&eles, regulile UE de
provenien&% a m%rfurilor.
4. ncepnd cu 2006, Moldova a beneciat de un nou sistem generalizat de preferin&e (SGP+),
acordat pentru perioada 2006-2015 &%rilor n curs de dezvoltare $i celor n proces de tranzi&ie,
care prevede sporirea cantit%&ii produselor de provenien&% moldoveneasc% supuse scutirilor
par&iale sau totale la achitarea taxei vamale.
n ianuarie 2008, n baza Planului de Ac&iuni din cadrul Politicii Europene de Vecin%tate,
UE $i-a realizat angajamentul de acordare a Preferin&elor Comerciale Autonome &%rii noastre,
care a contribuit la ameliorarea accesului la pia&a european%.
Extinderea UE din 2004 $i 2007 a contribuit $i la modicarea raporturilor comerciale ale &%rii
noastre cu Uniunea. Astfel, ncepnd cu anul 2007, UE este partenerul economic principal al
R.Moldova (51% din totalul comer&ului na&ional).
n linii generale, rela&iile dintre cele 2 p%r&i evolueaz% spre semnarea unui acord de liberalizare
a comer&ului. Totu$i, exper&ii na&ionali au unele rezerve vizavi de acesta, din considerentul c%, din
experien&a UE de liberalizare a comer&ului, respectivele acorduri exclud, de obicei, agricultura, pe
cnd 50% din totalul exporturilor R. Moldova spre UE le reprezint% anume produsele agricole.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Elaboreaz%, mpreun% cu colegii, n baza informa&iei din text, scheme care ar prezenta
realiz%rile $i dicult%&ile integr%rii economice europene a R. Moldova (Clustering).
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Discut% cu colegii $i decide&i care snt perspectivele de integrare economic% a R. Moldova
n urm%torii 5 ani, utiliznd sursele prezentate.
La 11 martie 2003 este publicat% comunicarea Comisiei Europene cu titlul Europa l!rgit!
vecin!tatea: un nou cadru pentru rela#iile cu vecinii UE de la Est "i Sud. Acest document propune
&%rilor vecine cu UE, inclusiv R. Moldova, colaborare n urm%toarele domenii:
extinderea pie&ei interne $i a structurilor de reglementare;
rela&ii comerciale preferen&iale $i deschiderea pie&ei;
implicarea politic% mai activ% a UE n prevenirea conictelor $i aplanarea crizelor;
noi instrumente de promovare $i protec&ie a investi&iilor;
sprijinirea n procesul de integrare n sistemul mondial de comer&;
intensicarea asisten&ei, ajustat% mai bine la necesit%&i;
noi surse de nan&are.
78
Integrare european pentru tine
La 1 iulie 2003, Comisia European% a adoptat un nou document, numit Deschiznd calea pentru
noul instrument destinat politicii de bun! vecin!tate, care identic% obiective-cheie pentru viitoarea
cooperare transfrontalier%.
(Strategia European!, p.1.1, IPP, 2005)
Produc%ia regional& (Transnistria) pentru anul 1991 raportat& la cea na%ional&
Ma$ini electrice mari 100,0%
Transformatoare de putere 100,0%
Containere de gaz 100,0%
Textile de bumbac 96,6%
Energie electric% 87,5%
Ciment 58,1%
Motoare electrice cu putere mic% 55,8%
Folii metalice 23,5%
Produse agricole 13,1%
(N. Enciu; V. Enciu, Construc#ia European! (1945-2007): curs universitar)
AC"IONEAZ!!
! Comunic% cu elevii din alte clase, cu p%rin&ii $i rudele $i identic% atu-urile care fac
comunitatea ta atractiv% economic pentru UE? Ce s-ar mai putea ntreprinde n acest
sens?
79
Integrare european pentru tine
TEMA: Politicile comune ale Uniunii Europene
LEC$IA 21. Domenii de interes comun n
Uniunea European#
IMPLIC!-TE!
! Examineaz% imaginile $i propune pentru ecare cte un cuvnt-cheie/o sintagm%.
! Stabile$te o caracteristic% pe care o consideri comun% tuturor imaginilor, pornind de la
subiectul lec&iei: Domenii de interes comun n Uniunea European!.
1. 2. 3.
6. 5. 4.
7.
8.
9.
80
Integrare european pentru tine
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Cite$te atent informa&ia. n urma lecturii va trebui s% formulezi ntreb%ri n baza textului,
dar $i s% r%spunzi la ntreb%rile colegilor.
Clasicarea principalelor politici comune europene
Uniunea European% reprezint% o entitate politic%, social% $i economic% dezvoltat% n Europa,
compus% din 27 de state. Considerat% a o construc&ie unic%, sui-generis, aceast% entitate, situat%
ntre federa&ie $i confedera&ie, se bazeaz% pe 3 piloni (vezi schema de mai jos).
UNIUNEA EUROPEAN#

Primul pilon (suprana&ional-
federa&ie)

Al doilea pilon
(interguvernamental-
confedera&ie)

Al treilea pilon
(interguvernamental-
confedera&ie)
Comunit&%ile Europene
(CE)
Politica Extern& $i de
Securitate comun&
(PESC)
Cooperarea n
domeniul Justi%iei $i
Afacerilor Interne (JAI)
! Politica agricol% comun%
! Uniunea vamal% $i Pia&a
intern%
! Politica n domeniul
concuren&ei $i subven&ii
de stat
! Politica structural%
! Politica comercial%
! Uniunea Economic% $i
Monetar%
! Cet%&enia european%
! Educa&ie $i cultur%
! Cercetare $i mediul
nconjur%tor
! Re&ele transeuropene
! S%n%tate
! Protec&ia consumatorului
! Politica social%
! Politica comun% de
imigra&ie
! Politica n domeniul
azilului
! Protec&ia frontierelor
Politica extern%:
! Cooperare
! Men&inerea p%cii
! Observatorii electorali
$i trupele comune de
interven&ie
! Drepturile omului
! Democra&ie
! Asisten&a acordat%
statelor ter&e
Politica de securitate:
! Politica european% de
securitate $i ap%rare
! Dezarmarea
! Aspectele economice
ale dezarm%rii
! Sistemul european de
securitate
! Trac de droguri $i
trac de arme
! Trac de carne vie
! Terorismul
! Infrac&iuni mpotriva
minorilor
! Crima organizat%
! Corup&ie,
coruptibilitate $i
n$el%ciune
(dup%: www.dadalos-europe.org/rom)
Reie$ind din aceast% structur% a UE, putem efectua o clasicare a principalelor politici europene
81
Integrare european pentru tine
comunitare, care ar cuprinde 3 direc&ii structurale $i anume:
I. Politicile care se refer% la Pilonul I;
II. Politicile care se refer% la Pilonul II;
III. Politicile care se refer% la Pilonul III.
Probleme n cadrul politicilor comune europene
n primul rnd, corelarea $i coordonarea politicilor care, dup% cum se constat%, fac parte
din diferi&i piloni ai UE. Este evident% interferen&a, interp%trunderea $i interdependen&a dintre
politicile comune europene, a$a nct o serie de politici de la Pilonul I (de ex.: de imigrare, de
azil, de protec&ie a frontierelor etc.) nu pot realizate cu succes f%r% o coordonare $i la nivelul
politicilor de la Pilonul III, care &in de cooperare, mai ales n chestiuni de afaceri interne etc.
n al doilea rnd, nivelul la care se elaboreaz% $i se promoveaz% politicile comune n cadrul
celor 3 piloni. Dac% n cazul Pilonului I politicile se concep $i se realizeaz% la nivel suprana#ional,
de federa&ie, n cadrul Comunit%&ilor Europene (politicile respective snt promovate de institu&iile
europene, n primul rnd de Comisia European%), atunci n cazul Pilonilor II $i III la nivel
interguvernamental, de confedera&ie, ceea ce complic% procesul politic comunitar european,
deoarece deseori guvernele &%rilor membre, la discutarea $i elaborarea anumitor politici, pornesc
de la interese $i scopuri diferite. De aici $i tendin&a tot mai pronun&at% de a transmite treptat
politicile din cadrul Pilonilor II $i III n competen&a Pilonului I, adic% n competen&a Comunit%&ilor
Europene. n acest sens, semnicativ% este $i desemnarea unui comisar european pe problemele
politicii externe $i securit%&ii comune.
Politicile comune europene evolueaz% constant. Ele reclam% o aten&ie permanent% din
partea structurilor europene, precum $i o dezvoltare continu% n contextul noilor provoc%ri, al
problemelor care apar etc. Un exemplu mai recent este cel viznd politicile energetice ale UE,
necesitatea reevalu%rii $i diversic%rii acestora n lumina ultimelor evenimente legate de criza
gazelor, provocat% de conictul dintre Rusia $i Ucraina.
Politici comune europene: Politica Agricol% Comun% (PAC) $i Politica Extern% $i de Securitate
Comun% (PESC).
Politica Agricol& Comun& (PAC) a de&inut mult timp unul dintre primele locuri n cadrul
politicilor comunitare, din perspectiva resurselor nanciare alocate, ns% acestea atest% o continu%
sc%dere de la 70% (anii '70) la 34% (2007-2013). Cu timpul, datorit% faptului c% UE a nceput
s% acumuleze surplusuri de produse agricole, s-a impus revizuirea PAC. O parte din aceste
produse au fost exportate, o parte au fost distruse. Astfel, PAC a suferit mai multe schimb%ri:
! produc%torii snt ncuraja&i s% $i diversice produc&ia;
! fermierii snt chema&i s% respecte regulile de protec&ie a mediului, standardele de igien%
$i siguran&% alimentar%, de siguran&% a animalelor;
! subven&iile nu se mai acord% n func&ie de cantitatea produs% (astfel, guvernele nu mai
sus&in producerea de produse agricole n cantit%&i foarte mari pentru a nu se forma
eventuale surplusuri);
! fermierii snt stimula&i s% produc% ceea ce se cere pe pia&%, att din punctul de vedere al
tipului de produs, ct $i din punctul de vedere al cantit%&ii.
Politica Extern& $i de Securitate Comun& (PESC) r%mne a una dintre cele mai discutate,
discutabile $i controversate, dat fiind complexitatea acesteia. Spre deosebire de metoda
comunitar%, proprie integr%rii economice, metodele PESC se caracterizeaz% prin cooperarea
ntre statele membre pentru supervizarea politicilor $i prin implementarea gradual% a unor
82
Integrare european pentru tine
ac&iuni comune n domeniile n care statele membre au interese comune. n acela$i timp, statele
$i asum% angajamentul de a sprijini activ PESC, de a se ab&ine de la orice ac&iune ce contravine
intereselor Uniunii, de a veghea la conformitatea politicilor na&ionale cu pozi&ii comune, de a
se informa reciproc asupra oric%ror probleme de politic% extern% de securitate, precum $i de a
sus&ine pozi&ii comune n cadrul organiza&iilor interna&ionale.
Obiectivele actuale ale PESC:
! ap%rarea valorilor comune, a intereselor fundamentale $i a independen&ei Uniunii;
! nt%rirea securit%&ii Uniunii $i a statelor membre sub toate formele;
! men&inerea p%cii $i nt%rirea securit%&ii interna&ionale;
! promovarea cooper%rii interna&ionale;
! dezvoltarea $i nt%rirea democra&iei $i a statului de drept $i respectarea drepturilor omului
$i a libert%&ilor fundamentale.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
Sursa 1.
La nceputul anilor 1990, Irlanda avea un PIB (produs intern brut) pe cap de locuitor printre
cele mai sc%zute din Uniunea European%. Din aceast% cauz%, a primit subven&ii $i fonduri
(de multe ori valornd 7% din PIB) de la UE, mai ales de la Fran&a $i Germania. Acestea au
favorizat dezvoltarea infrastructurii, fapt care i-a permis Irlandei s% nregistreze, ntre 1995
$i 1999, rate mai mari de cre$tere. Printre dezvolt%rile atribuite fondurilor UE se a% $i un
sistem de nv%&%mnt gratuit, inclusiv superior, care a f%cut ca for&a de munc% irlandez% s% e
printre cele mai avansate din lume. Rata $omajului s-a redus de la 18% (1980) la 4,2% (2005).
Adic%, gurnd printre &%rile cu cele mai ridicate rate ale $omajului din Uniunea European%, n
2005 Irlanda nregistra cea mai sc%zuta rat%, iar n 2007 nc% mai primea de la bugetul Uniunii
subven&ii nete n valoare de 500 mln. de euro. Mini$trii irlandezi argumenteaz% c%, dac% nu ar
fost membr% a UE $i nu ar avut protec&ia oferit% de statutul de membru n zona euro, &ara
ar avut soarta Islandei din ultimele luni.
(www.euroactiv.ro/uniunea-europeana)
! Nume$te schimb%rile care s-au produs n Irlanda dup% ob&inerea unor subven&ii $i fonduri
de la UE.
! Pornind de la exemplul Irlandei, stabile$te ce probleme ar putea rezolvate n R. Moldova
n cazul ader%rii acesteia la UE?
Sursa 2.
Sindicatele islandeze cer ca &ara lor s% se al%ture UE, n schimbul unui ajutor pentru salvarea
sistemului economic care se confrunt% cu o criz%. Asocia&ia Fondului Pensiilor (PFA) a uniunilor
sindicale a comunicat Guvernului c% este preg%tit% s% transfere n b%ncile din Islanda 200 mlrd.
de coroane islandeze (echivalentul a 13 mlrd. de euro) din fonduri externe.
83
Integrare european pentru tine
Sindicatele cer n schimb Guvernului s% adere la UE $i s% adopte moneda euro. PFA subliniaz%
ntr-un memorandum urm%toarele: criza nanciar% din Islanda nu poate rezolvat% atta timp
ct aceasta men&ine coroana, care s-a devalorizat n ultima lun% cu 20% fa&% de euro.
Este cunoscut faptul c% Guvernul acestei mici insule din nordul Oceanului Atlantic, a
c%rei popula&ie num%r% 320.000 de locuitori, n trecut a respins aderarea la blocul comunitar
din cauza pierderii controlului asupra sectorului piscicol (conform politicilor comune ale UE
privind pescuitul).
(n prezent, pescuitul $i acvacultura snt activit%&i economice importante ale UE, reprezentnd
aproximativ 1% din produsul na&ional brut al statelor membre $i oferind peste jum%tate de
milion de locuri de munc%. Directoratul General pentru Pescuit $i Afaceri Maritime din cadrul
Comisiei Europene, responsabil cu implementarea acestei politici, dispune de un instrument
nanciar Fondul European pentru Pescuit (FEP) de aproape 4 mlrd. de euro (2007-2013)
pentru a pune n aplicare m%surile aferente acestei politici).
(www. telegraf.online.ro)
! Nume$te 2 realiz%ri ale UE viznd implementarea politicii comune privind pescuitul.
! n condi&iile n care UE acord% o aten&ie sporit% dezvolt%rii sectorului piscicol, de ce
guvernul Islandei a refuzat aderarea &%rii la UE tocmai dintr-un motiv care &ine de politica
comun% european% privind pescuitul?
Sursa 3.
De mai bine de 10 ani, UE este principalul partener comercial al R. Moldova, oferindu-i,
ncepnd cu 1999, preferin&e comerciale n cadrul Sistemului Generalizat de Preferin&e, iar n
ianuarie 2006 extinznd considerabil lista m%rfurilor pentru care acord% preferin&e comerciale
la importul din R. Moldova. De la 1 martie 2008, n R. Moldova au intrat n vigoare Preferin&ele
Comerciale Autonome (PCA), un acord ce permite accesul liber pe pia&a UE a m%rfurilor
moldovene$ti ce corespund standardelor de calitate. Agen&ii economici pot s% exporte n
UE f%r% taxe vamale, doar dac% marfa corespunde standardelor de calitate $i este nso&it% de
certicatul de provenien&%. Dar se bucur% produc%torii din R. Moldova de beneciile oferite
de acest acord?
Din informa&iile oferite de Ala Codreanu, responsabil% de rela&ii cu publicul la Ministerul
Economiei $i Comer&ului, cca 400 de agen&i economici export% n UE utiliznd PCA. Este vorba
despre produse agricole, dar $i de articole de tricotaj $i chiar obiecte din metal.
Totu$i, o bun% parte din produsele moldovene$ti p%trund cu greu sau, n general, nu pot
p%trunde pe pia&a european%, pe motiv c% nu snt competitive.
Nicolae Cotorobai, conduc%torul gospod%riei agricole Vatra R!ze"easc! din R%zeni, a auzit de
acordul PCA, dar nu se gr%be$te s%-$i exporte marfa: M-am interesat de acest acord la Ministerul
Economiei, dar nu export n UE, pentru c! se pun multe condi#ii. Principala cauz! e c! nu am parteneri
n UE.
(Integrarea european!. Pas cu Pas. nr. 46, 2008)
! Nume$te facilit%&ile pe care le au agen&ii economici din R. Moldova la exportul m%rfurilor
n UE.
84
Integrare european pentru tine
! De ce totu$i produsele moldovene$ti p%trund cu greu pe pia&a european%?
Ce sfaturi le-ai da produc%torilor autohtoni pentru ca produsele lor s% e acceptate pe
pia&a european%?
Sursa 4.
n dialogul politic Uniunea European%-R. Moldova, Planul de Ac&iuni apare drept principalul
instrument de evaluare a progreselor pe care Moldova ar urma s% le fac% sau le face n contextul
integr%rii europene. Constat%m ns% c% multe dintre realiz%rile ob&inute snt, de fapt, realiz%ri
la care au contribuit direct institu&iile UE: deschiderea Delega&iei UE; deschiderea Misiunii
de Asisten&% $i Monitorizare la Frontiera dintre R. Moldova $i Ucraina, inclusiv pe segmentul
transnistrean; acordarea de Preferin&e Comerciale Asimetrice, ceea ce nseamn% c% mai multe
produse moldovene$ti pot comercializate liber n UE, ind scutite de impozite; Acordurile
de Facilitare a Vizelor $i Readmitere, care simplic% accesul unor categorii de oameni c%tre
&%rile UE; deschiderea unui Centru Comun de Vize n cadrul Ambasadei Ungariei la Chi$in%u
$.a. Dar chestiuni care &in n exclusivitate de competen&a R. Moldova, cum ar o pres% liber% $i
corect%, acces la informa&ie, transparen&%, justi&ie independent% de factorul politic, combaterea
corup&iei, starea libert%&ii de exprimare, crearea unui climat investi&ional favorabil $.a r%mn
a la un nivel critic.
(Buletin informativ al Centrului PRO-Europa din B!l#i, februarie, 2007, nr. 2-3;
Integrarea european!. Pas cu Pas, nr. 45, 2008)
! Nume$te progresele ob&inute de R. Moldova pe calea integr%rii europene prin contribu&ia
direct% a institu&iilor UE.
! Stabile$te, n baza schemei Pilonii UE, ce politici comune europene vizeaz% aceste
progrese?
! Stabile$te, n baza schemei Pilonii UE, la care dintre politicile comune europene R. Moldova
are caren&e?
AC"IONEAZ!!
! Imagineaz%-&i c% e$ti jurnalist/jurnalist% la revista Integrarea European! $i urmeaz% s%
publici articolul De ce R. Moldova ar trebui s! se integreze n UE?
La redactarea articolului &ine cont de unele informa&ii/date/argumente aate/descoperite
la or%. ncearc% s% identici argumente conving%toare $i din alte surse (ziare, buclete
tematice etc.).
85
Integrare european pentru tine
TEMA: Politicile comune ale Uniunii Europene
LEC$IA 22. Oportunit#"i pentru tineri n procesul de
integrare european#
IMPLIC!-TE!
! Discut% cu colegul de banc% despre $ansele pe care le au tinerii n procesul de integrare
european% a &%rii noastre. Aduce&i cteva exemple concrete (Gnde$te-Perechi-
Prezint%).
! Nota&i succint aceste oportunit%&i n caiete, apoi trece&i-le pe posterul comun al clasei $i
mp%rt%$i&i-le colegilor.
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Cite$te articolele de mai jos $i completeaz% cu enun&uri rezumative urm%torul tabel:
Am $tiut Am aat M-a impresionat
Cteva fapte despre asisten%a UE
n domeniul nv&%&mntului superior
UE prin declara&ii $i fapte concre te acord% o aten&ie deosebit% nv%&%mntului superior $i
recunoa$te importan&a acestuia pentru dezvoltarea economic% $i social%. Astfel, pentru a preg%ti
att cet%&enii statelor UE, ct $i cet%&enii statelor noneuropene pentru o socie tate globalizat%,
bazat% pe cuno$tin&e $i dialog intercultural, UE ofer% asisten&% valoroas% statelor ter&e, inclusiv
R. Moldova, n domeniul nv%&%mntului superior.
n acest scop, a fost lan sat Programul Tempus, Moldova participnd la el din 1994. Manage-
mentul universitar; dezvolta rea curricular%; reinstruirea profesorilor n domeniile social-
economic, de comunica re $i al limbilor moderne; apli carea cuno$tin&elor $i tehno logiilor;
stabilirea contactelor cu structurile nonacademice $i colaborarea interna&io nal% snt doar cteva
dintre obiectivele Tempus. Merit% aten&ie faptul c% programul a fost folosit $i pentru a explo ra
elementele Procesului Bologna n vederea armoni z%rii sistemului de nv%&%mnt superior din
spa&iul euro pean. Astfel, Tempus a contribuit esen&ial la adera rea R. Moldova la Procesul Bologna,
n mai 2005, $i implementa rea acestuia la nivel na&ional.
n completarea Progra mului a venit Erasmus Mundus, ce se adreseaz% dorito rilor de a-$i
face studii le n una din &% rile UE. Erasmus Mundus $i propune s% promoveze nv%&%mntul
86
Integrare european pentru tine
superior euro pean $i dialogul cultural la nivel mondial, ncurajeaz% colaborarea interna&ional%
a institu&iilor de nv%&%mnt superior $i nemijlocit a parti cipan&ilor la mobilitatea aca demic%.
De asemenea, n anul 2007, Comisia Euro pean% a lansat Erasmus Mundus External Cooperation
Window (Fereastra pentru Cooperare Extern!), un pro gram care ac&ioneaz% n si nergie cu Erasmus
Mundus $i vine s% promoveze UE, n calitate de centru educa&io nal de excelen&%, comuni carea
intercultural% prin co operare cu &%rile ter&e. Mol dova, al%turi de alte &%ri par tenere ale UE,
particip% la aceast% ini&iativ%, fapt ce per mite unui num%r mai mare de studen&i, masteranzi,
docto ranzi, cercet%tori $i cadre di dactice s% studieze $i s% cer ceteze n universit%&ile din UE
gra&ie burselor acordate de Comisia European%.
n anul 2007, Universitatea de Stat din Moldova $i Uni versitatea de Stat B. P. Hasdeu din
Cahul s-au implicat n proiect, al%turi de institu&iile din Ucraina $i Belarus, avnd drept parteneri
alte 10 universit%&i din Ger mania, Olanda, Fran&a, Spa nia, Portugalia, Italia, Grecia, Polonia,
Lituania $i Turcia. Ini&iatorii Ferestrei pentru Cooperare Extern! snt si guri c% promovarea cooper%-
rii interna&ionale a institu&iilor de nv%&%mnt superior din &%rile UE $i &%rile ter&e este o situa&ie
de c$tig reciproc, mobilitatea academic% avnd capacitatea de mbun%t%&ire a rezultatelor
procesului edu ca&ional, de stabilire a rela &iilor durabile $i a bunei comu nic%ri ntre oameni. n
primul an al proiectului, att studen &ii, masteranzii, doctoranzii, ct $i cadrele didactice din cele
2 universit%&i partici pante din Moldova au avut posibilitatea s% studieze $i s% cerceteze n UE
$i n Turcia, ind sus&inu&i nanciar de Comisia European%. Ei au beneciat de o experien&%
valoroas% din punct de vede re educa&ional, lingvistic $i cultural. S-au ntors acas% entuziasma&i,
plini de impre sii, energie $i ambi&ii.
(O. Ro$ca, Timpul, decembrie 2008)
n bibliotecile din Universitatea Aristotel din Tesalonic
am avut acces la un adev&rat tezaur
Despre proiectul Fereas tra pentru Cooperare Extern! Erasmus Mundus am aat de la Sec&ia de
integrare euro pean% $i mobilitate academi c% din cadrul universit%&ii la care activez, iar mai
multe detalii le-am g%sit n re&eaua Internet. Am participat la mo bilitatea cadrului didactic,
ceea ce a presupus un sta giu de cercetare-documentare n $tiin&e politice timp de o lun% n
cadrul Universit%&ii Aristotel din Tesalonic. na inte de toate, mi-am propus s% valoric literatura
$i sursele de informare disponibile n institu&ia-gazd% la tema mea de cercetare $i domenii
co nexe, n al doilea rnd, m-am documentat cu privire la sis temul de nv%&%mnt $i politi ca
n sfera $tiin&elor poli tice din Grecia. La fel, am sta bilit contacte cu profesorii din institu&ia-
gazd%, pe care a$ vrea s% le valoric ul terior. M-a impresionat profund ns%$i universitatea.
Este una dintre cele mai mari din Europa, cu cca 100.000 de studen&i, iar fap tul c% democra&ia
s-a n%scut n Grecia se resimte $i n cam pus, poate chiar mai mult de ct trebuie. Este u$or s%
ob servi c% educa&ia constituie o prioritate a statului. "i mai impresionant este fondul de carte
al bibliotecilor, cu multe surse n diferite limbi, nu doar n greac%. Cei care lucreaz% n aceste
biblioteci au acces la un adev%rat tezaur. Aceast% experien&% mi-a schimbat viziunea asupra
unor fenomene, procese $i evenimente. Ideile $i informa&iile acumulate mi ser vesc drept suport
pentru acti vitatea $tiin&ic% $i cea didac tic%. Cu siguran&%, voi ncerca s% aplic cu no$tin&ele
ob&inute n activitatea mea de reprezentant al mediu lui academic din R. Moldova. Iar una din
priorit%&ile mele este iden ticarea unor proiecte comune cu cercet%torii $i institu&iile din Grecia.
Snt ferm convins c% mobilitatea academic% contribuie esen &ial la o mai bun% cunoa$tere a UE n
R. Moldova. Mai mult, aceas ta are un aport esen&ial la prezentarea mai adecvat% a R. Moldova
87
Integrare european pentru tine
n statele membre UE, fapt pentru care le mul&umesc ini&iatorilor pro iectului Erasmus Mundus,
Comisiei Europene.
(N. Dandi$, lector universitar, Universitatea B. P. Hasdeu din Cahul)
So%ul Angelei Merkel mi-a fost profesor de chimie cuantic&
n cadrul programului de mobilitate academic% Erasmus Mundus External Cooperation Window
am studiat timp de 10 luni la Universitatea Humboldt din Berlin. nainte de toate, Berlinul este
o senza&ie n sine, c%reia i-am dat numele de Human Diversity. n centrul acestei di versit%&i
umane se a% cl%direa principa l% a Universit%&ii Humboldt, la care am fost nmatriculat% ca
student% n cadrul schimbului academic. nsu$i faptul de a student% la o institu&ie att de
presti gioas% e o impresie puternic%. Am avut ocazia s% cunosc profesori deosebi&i, iar chimia
cuantic% mi-a fost predat% de Joachim Sauer, so&ul cancelarului german Angela Merkel. Am
acu mulat mult% experien&%, inclusiv datorit% labora toarelor dotate, aparatelor noi $i meto delor
moderne aplicate. A$ dori ca echipamentul $i condi&iile de preda re s% e exportate la noi,
ns% n&eleg c% pen tru aceasta este nevoie de investi&ii enor me.
(L. Bogus, student%, Universitatea de Stat din Moldova)
Moldova este o experien%& pe care o recomand tuturor
Mobilitatea academic% n ca drul Ferestrei pentru Coopera re Extern! Erasmus Mundus are loc nu
doar ntr-o singur% direc&ie. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova $i Universita tea de Stat
B. P. Hasdeu din Cahul au devenit $i ele institu&ii-gazd% pentru stu den&i, masteranzi $i cercet%tori
din UE. Gabriele Carvini, masterand la Facultatea Rela&ii In terna&ionale, Universitatea din
Bologna, Italia, $i mp%rt%$e$te impresiile despre perioada pe trecut% n Moldova:
De ce am decis s! vin n Moldova? Cnd am citit pe site-ul universit!#ii despre proiect, "i anume
despre posibilitatea stu diilor n Moldova, Ucraina sau Belarus, m-am entuzias mat mult, pentru c! mi
place s! c!l!toresc: am fost student n cadrul unui schimb academic n Polonia, am studiat la Erasmus
Mundus n Moldova, am f!cut un stagiu n Fran#a "i am scris o tez! n Bel gia. Am decis c! nu pierd
nimic dac! plec n Moldova, c! din aceast! experi en#! intercultural! "i un mediu interna#ional am
doar de c"tigat. Am avut de ales ntre R. Moldova, Ucraina "i Belarus, "i am optat pentru Moldova,
dato rit! alfabetului latin "i limbii ro mne. Cu toate acestea, cnd am ajuns aici, am avut impresia c!
am ajuns ntr-o jun gl!: limb! necunoscut!, oameni necunoscu#i, sistem necunoscut. Recunosc, primele
zile au fost foarte grele, dar n curnd am ntlnit ni"te persoane care m-au ajutat s! m! descurc. Nu
mi-a fost greu s! nsu"esc romna, pentru c! seam!n! cu alte limbi romanice; la sfr"itul perioadei
de "edere n Moldova puteam comunica n aceast! limb!. Mi-a fost de folos, pentru c! foarte pu#ini
din tre colegii mei vorbeau engleza sau franceza la un nivel satisf! c!tor, "i cunoa"terea limbii ro mne
a fost cheia socializ!rii. Tot de la colegi am aat c!, aproape n ecare familie, cel pu#in un membru
este plecat la lucru n str!in!tate "i trimite bani acas!. Acest fapt pare s! e o normalitate pentru
moldoveni, nu o anormalitate, cum credeam eu. ns! toat! lumea, inclusiv profesorii, au fost foarte
binevoi tori cu mine. Moldovenii snt foarte deschi"i "i s-au ar!tat interesa#i s! m! cunoasc!. Astfel,
am reu"it s! m! integrez ntr-o cultu r! diferit!, ntr-un mediu mai pu #in interna#i onal, n con trast
cu universit!#ile din Anglia sau Fran#a. Am avut "ansa s!-l cunosc pe baronul romilor din Soroca,
s! discut cu di feri#i oameni, de la profesori pn! la servitoarea din cantina universit!#ii. To#i erau
surprin"i s! ae c! snt italian "i se bucurau s! comunice cu mine. Moldova este o experien#! pe care
o re comand tuturor. Snt sigur c!, apli cnd pentru studii la Universita tea de Stat din Moldova, am
f!cut o alegere corect!.
88
Integrare european pentru tine
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! n loc de concluzii, redacteaz%, timp de 5-10 min., o scriere liber%, pe minimum jum%tate
de pagin%: O fereastr! deschis! spre Europa pentru mine nseamn!... Cite$te textul colegilor.
Compara&i concluziile $i ilustra&i pe o foaie/un poster asocieri simbolice pentru fereastra
deschis! spre Europa.
AC"IONEAZ!!
Proiect de grup (grupurile se vor constitui din elevi cu aspira&ii profesionale apropiate).
! Naviga&i pe Internet sau r%sfoi&i ziarele de pe parcursul unei s%pt%mni $i c%uta&i alte
proiecte care ar prezenta interes pentru viitoarea voastr% carier% profesional%.
* Elabora&i pentru unul dintre ele un panou publicitar.
89
Integrare european pentru tine
LEC$IA 23. Evaluarea modulului Domenii de interes
comun n Uniunea European#
IMPLIC!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Enumer% produsele pe care le-ai realizat n cadrul sarcinilor de la Ac#ioneaz!!
! Completeaz% mpreun% cu colegii de grup tabelul de mai jos.
Denumirea produsului La ce domeniu de interes comun n UE se refer&
COMUNIC! #I DECIDE!
! Discut% cu colegii de grup $i elabora&i n baza produselor realizate o revist% tematic% pe
care o ve&i prezenta la Trgul de carte Ideea european! sau Noi "i Europa. Decide&i asupra:
copertei, titlului $i a rubricilor acesteia, design-ului etc.
! Reecteaz% cu colegii de grup asupra modalit%&ii de prezentare a revistei la Trgul de
carte, astfel nct aceasta s% trezeasc% interes vizitatorilor $i s% e solicitat% de ct mai multe
persoane.
! Prezenta&i revista la Trgul de carte.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Apreciaz% prezent%rile colegilor, completnd $a dup% urm%torul model:
Denumirea revistei Ce am nv&%at/ aflat nou din
prezentare
Cum a fost prezentat& revista
! Anun&% revista pe care ai dori s% o achizi&ionezi, prezentnd argumentele de rigoare.
AC"IONEAZ!!
! Identic% 2-3 modalit%&i de prezentare a revistei tematice altor colegi/profesorilor/
membrilor comunit%&ii.
! Transpune n fapt una dintre modalit%&i.
90
Integrare european pentru tine
Modulul IV.
Uniunea European# ntre extindere !i rezolvarea
problemelor actuale. Personalit#"i europene
TEMA: Extinderea Uniunii Europene
LEC$IA 24. Aspecte ale extinderii Uniunii Europene
IMPLIC!-TE!
! Enumer% termeni sinonimi pentru extindere.
! ncearc% s% dene$ti termenul extindere.
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul $i:
! nume$te criteriile de aderare a unui stat la UE, aplicate la etapa actual%;
! identic% etapele procedurii de aderare a unui stat la UE.
1. Problema extinderii !i criteriile de aderare la Uniunea European#
Succesele nregistrate de proiectul integr%rii europene, prezentat de Comunitatea Economic%
European% (CEE) $i Comunitatea European% a Energiei Atomice (EURATOM), a condus la
sporirea atractivit%&ii acestuia pentru celelalte state europene. Ca urmare, mai multe state au
solicitat asocierea sau aderarea la Comunit%&ile Europene. Posibilitatea extinderii a fost abordat%
de &%rile fondatoare chiar n Tratatele de la Roma, n Preambulul c%rora se vorbe$te despre
voin&a clar% de a crea premisele unei uniuni ct mai strnse a popoarelor europene, la ideile
descrise ind chemate s% adere $i celelalte state europene. Art. 237 al Tratatului de instituire a
CEE prevede c% orice stat european poate solicita s! devin! membru al Comunit!#ii. Acesta adreseaz!
cererea sa Consiliului care, dup! primirea avizului Comisiei, hot!r!"te n unanimitate. Inten&ia statelor
fondatoare a fost continuat% n Tratatul asupra Uniunii Europene, n cadrul c%ruia extinderea
este privit% ca o ocazie istoric! de a contribui la asigurarea p!cii, securit!#ii, stabilit!#ii, democra#iei
"i statului de drept, precum "i la cre"terea "i prosperitatea n ansamblu a Uniunii Europene. n acest
sens, politica extinderii constituie un element indispensabil al proiectului european, care a fost
conceput ca mecanism de garantare a p%cii $i securit%&ii, a progresului economic $i social, ca o
$ans% de sporire a unit%&ii popoarelor europene.
Ini&ial, Comunitatea nu dispunea de criterii clare de accedere a noilor membri. Tratatul
privind instituirea CEE prevedea doar c% poate adera orice stat european. Totu$i, aceast% regul%
nu are o aplicabilitate incontestabil% n sensul c%, pe parcursul dezvolt%rii istorice a Uniunii,
cerere de aderare vor depune $i state a c%ror identitate european% poate contestat%, cum ar
cazul Turciei.
De$i UE este deschis% tuturor statelor, aderarea ntotdeauna a fost perceput% ca un proces
91
Integrare european pentru tine
condi&ionat, noii candida&i ind obliga&i a corespunde anumitor criterii. Astfel, Art. 49 al
Tratatului privind UE prevede c% orice stat european care respect! principiile enun#ate n articolul
6, paragraful 1, poate cere s! devin! membru al Uniunii. Printre principiile vizate pot enumerate:
libertatea, democra&ia, respectarea drepturilor omului $i a libert%&ilor fundamentale, statul de
drept, principii comune tuturor statelor membre.
Un rol distinct n denirea unor criterii explicite de aderare la UE i-a revenit Consiliului
European de la Copenhaga (1993). Acesta a stabilit c% orice #ar! asociat! a Europei Centrale "i
de Est, dac! dore"te, poate deveni membr! a Uniunii Europene $i c% aderarea va avea loc pe m!sur!
ce statele asociate vor ndeplini condi#iile economice "i politice cerute. Condi&iile denite la acest
Consiliu snt cunoscute ca $i criteriile de la Copenhaga. Conform acestora, un stat trebuie s%
ndeplineasc%:
a) Criteriul politic &ara ce dore$te s% adere trebuie s% e nzestrat% cu institu&ii politice
stabile, capabile a garanta dezvoltarea democratic% a societ%&ii $i care s% corespund%
principiilor statului de drept. De asemenea, statul este obligat s% respecte drepturile
omului $i s% ntreprind% toate m%surile pentru a proteja drepturile minorit%&ilor.
b) Criteriul economic &ara candidat la aderare trebuie s% e nzestrat% cu o economie
de pia&% func&ional%, capabil% a face fa&% concuren&ei economice a altor &%ri membre ale
Uniunii.
c) Acceptarea acquis-ului comunitar statul-candidat la aderare trebuie s% dispun% de
capacitatea de a-$i asuma obliga&iile ce revin din calitatea de membru al Uniunii; s% accepte
principiile, obiectivele $i regulile stabilite n tratatele Uniunii.
Ulterior, Consiliul European de la Madrid (1995) a decis c%, de$i adoptarea legisla&iei europene
$i transpunerea ei n dreptul intern snt extrem de importante n procesul ader%rii, mult mai
important% este crearea $i dezvoltarea structurilor administrative $i juridice necesare aplic%rii
politicilor europene. n acest sens, criteriile de la Copenhaga au fost completate cu:
d) Capacitatea administrativ& de aplicare a acquis-ului comunitar.
Claricarea condi&iilor n care un stat poate pretinde aderarea la Uniune a f%cut mai predictibil
procesul de extindere, a imprimat procesului un caracter mai organizat $i sistematizat, oferind
direc&ii clare n care statele pretendente trebuie s%-$i concentreze eforturile $i resursele.
2. Aspecte generale ale procesului de aderare la Uniunea European#
Aderarea unui stat la UE presupune un profund $i complex proces, n cadrul c%ruia pot
eviden&iate mai multe etape. Astfel, pentru deschiderea negocierilor de aderare este obligatorie
ntrunirea criteriului politic, decizia ind luat% de Consiliul European. Celelalte criterii snt
monitorizate ulterior de Comisia European% prin intermediul rapoartelor de &ar%. Ele trebuie
s% e ntrunite pn% la momentul ader%rii.
n conformitate cu Art. 49 al Tratatului UE, statul candidat trebuie s% prezinte Consiliului UE
cererea de aderare. Acesta solicit% avizul Comisiei asupra aptitudinii &%rii de a adera la Uniune.
!innd cont de acest aviz, Consiliul se pronun&% cu unanimitate, favorabil% sau defavorabil%,
asupra cererii. n cazul n care pozi&ia Consiliului este pozitiv%, UE ncepe negocierile de aderare
cu statul candidat.
Ca prim pas, Comisia UE demareaz% un proces de monitorizare a compatibilit%&ii legisla&iei
statului candidat cu acquis-ul comunitar, procedur% cunoscut% sub numele de screening.
Rezultatul este expus ntr-un raport, dup% a c%rui publicare negocierile de aderare se consider%
ncepute. Procesul de negociere se deruleaz% ocial ntre guvernele statelor membre $i cel al
92
Integrare european pentru tine
statului candidat. Nu exist% nici o reglementare concret% n privin&a duratei $i con&inutului
acestor negocieri.
nainte de nalul negocierilor de aderare $i de semnarea tratatului de aderare, Parlamentul
European, n cadrul procedurii avizului conform, cu majoritatea absolut% a deputa&ilor, se
pronun&% pozitiv sau negativ asupra cererii. n cazul unui aviz pozitiv, statele membre $i
statul candidat semneaz% tratatul de aderare. Raticarea tratatului de c%tre statele membre
se face n conformitate cu propriile proceduri constitu&ionale. De$i UE nu oblig%, deoarece
aderarea antreneaz% modicarea constitu&iei, statul candidat ratic% tratatul, de regul%, pe calea
referendumului, ceea ce ofer% actului de aderare o legitimitate incontestabil%.
De asemenea, trebuie luat n considera&ie faptul c% UE s-a nzestrat $i cu un $ir de instrumente
n vederea preg%tirii ader%rii viitorilor membri, care formeaz% a$a-numita Strategie de preaderare.
Elementele ei denitorii snt: stabilirea rela&iilor structurale cu institu&iile UE; dezvoltarea
Acordului European; asisten&% nanciar% n cadrul Programului PHARE; preg%tirea de integrare
n pia&a intern% conform clauzelor C%r&ii Albe etc.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
3. Etapele extinderii Uniunii Europene
Studiaz% succesiv h%r&ile 1-4 $i determin%:
! Care este Europa celor ...?
! Prin ce se deosebe$te ecare etap% a extinderii UE?
Harta 1: Europa celor nou&
Extinderea spre Nord: Danemarca, Marea Britanie,
Irlanda (1973).
Harta 2: Europa celor dou&sprezece
Extinderea spre Sud: Grecia (1981); Portugalia
$i Spania (1986).
93
Integrare european pentru tine
Harta 3: Europa celor cincisprezece
Extinderea AELS (1995): Austria, Suedia,
Finlanda.
Harta 4: Europa celor dou&zeci $i $apte
Extinderea spre Est: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia,
Ungaria (2004); Bulgaria, Romnia (2007).
COMUNIC! #I DECIDE!
4. Etapele extinderii Uniunii Europene: Extinderea spre Est
Sursa 1.
Aderarea la UE reprezint% punctul culminant al visului acestor &%ri de a se rentoarce n
Europa dup% divizarea articial% prin Cortina de Fier. Aderarea lor la Uniune simbolizeaz%
revenirea n familia european%, d% un caracter stabil tinerelor democra&ii din aceste &%ri $i
creeaz% climatul necesar pentru realizarea unor economii de pia&% echilibrate din punct de
vedere social. Aderarea aduce cu sine benecii economice $i sociale care stau la baza dezvolt%rii
democratice, oferind acces la pia&a unic% $i la asisten&% nanciar% suplimentar%, mai multe
oportunit%&i de investi&ii directe $i refacere economic%, un mediu de afaceri stabil $i politici
sociale progresiste.
(Extinderea Uniunii Europene. Realiz!ri "i provoc!ri,
Raport prezentat de Wim Kok Comisiei Europene, martie 2003)
Sursa 2.
Studiaz% sursele 1, 2 $i:
! deci de: De ce exti nderea spre
Est este apreciat! drept cea mai
spectaculoas!?
94
Integrare european pentru tine
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
5. Extinderea UE: o cre!tere cantitativ# sau calitativ#?
Sursa 3.
Cred c% a venit timpul s% elabor%m o nou% viziune n leg%tur% cu ceea ce poate face Europa
cu noii s%i membri $i modul n care trebuie s% procedeze. Strategia pe care o am n vedere
pentru gestionarea schimb%rii poate rezumat% n 5 teme:
1. Ac%ionnd mpreun& n Europa: este necesar s% perfec&ion%m procesul de luare a deciziilor $i
s% d%m dovad% de hot%rrea $i voin&a politic% necesare pentru a elabora politici cu adev%rat
europene ntr-o Uniune European% extins%.
2. Relansarea economiei europene: avem nevoie de mai mult% inova&ie $i reform%, pentru a
asigura dezvoltarea, competitivitatea $i crearea de noi locuri de munc% n cadrul unei pie&e
extinse.
3. Construirea unei Europe mai sigure pentru cet&%enii ei: ar trebui s% folosim procesul de
extindere pentru a face un salt considerabil nainte n domeniul colabor%rii pe probleme
de justi&ie $i afaceri interne, oferind standarde superioare $i o securitate sporit%.
4. Dezvoltarea parteneriatului cu vecinii no$tri din Europa: pe m%sur% ce frontierele UE se
extind, avem nevoie de o politic% de vecin%tate care s% propage prosperitatea $i stabilitatea
n jurul nostru.
5. O voce mai puternic& a Europei n afacerile interna%ionale: trebuie s% fructic%m $ansa
de a avea 25 de membri, pentru a ne bucura de o mai mare autoritate, coeren&% $i inuen&%
pe arena interna&ional%.
(Extinderea Uniunii Europene. Realiz!ri "i provoc!ri,
Raport prezentat de Wim Kok Comisiei Europene, martie 2003)
Studiaz% sursa 3 $i:
! exprim%-&i argumentat opinia: Extinderea UE se vrea un cumul cantitativ sau calitativ pentru
spa#iul european?
AC"IONEAZ!!
! Elaboreaz% un discurs public la tema: Harta Europei nu va complet! pn! cnd R. Moldova
nu se va al!tura statelor membre ale UE.
95
Integrare european pentru tine
TEMA: Extinderea Uniunii Europene
LEC$IA 25. Perspectivele extinderii Uniunii Europene !i
Republica Moldova
IMPLIC!-TE!
! Cum crezi, la etapa actual%, care dintre criteriile aplicate de UE unui stat candidat la
aderare este ntrunit de R. Moldova? Argumenteaz%.
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul $i:
! identic% ce state europene $i propun ca obiectiv aderarea la UE;
! enumer% ac&iuni din cadrul procesului de cooperare R. Moldova-UE.
1. Perspectivele extinderii Uniunii Europene n viitorul apropiat
Discu&iile referitoare la hotarele extinderii Uniunii Europene snt purtate ast%zi la diferite
niveluri, iar concluziile difer% de la un caz la altul. Perspective clare privind posibilitatea ader%rii
la UE snt prev%zute pentru &%rile Balcanilor Occidentali $i Turcia. n cadrul Consiliului European
de la Tesalonic (iunie 2003), guvernele statelor membre au hot%rt c% aderarea acestora va
posibil% atunci cnd vor ntrunite toate condi&iile. Negocierile de aderare au demarat n cazul
Croa&iei $i Turciei (octombrie 2005), n timp ce pentru fosta Republic% Iugoslav%, Macedonia,
de$i i s-a recunoscut statutul de #ar! candidat, s-a prev%zut continuarea reformelor politice, n
special n vederea garant%rii unor alegeri libere $i corecte. Celelalte &%ri balcanice (Albania,
Bosnia-Her&egovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo), de$i Consiliul de la Tesalonic le-a recunoscut
perspectivele de aderare, au r%mas incluse n lista #!rilor poten#ial candidate. Acestea urmeaz% s%
continue reformele $i transform%rile structurale necesare ob&inerii statutului de stat candidat
$i demar%rii negocierilor de aderare.
Nu mai pu&in problematic, ca perspectiv% a extinderii UE, este cazul R. Moldova $i cel al
Ucrainei. n prezent, ambele state snt incluse n Politica European% de Vecin%tate (PEV), ce
are ca obiectiv principal garantarea stabilit%&ii, prosperit%&ii $i securit%&ii la hotarele externe ale
Uniunii. De$i PEV constituie un mecanism capabil s% apropie &%rile partenere de UE, totu$i nu
con&ine nici un angajament de aderare la Uniune. n acest sens, chiar dac% au declarat c% pretind
integrarea european%, R. Moldova $i Ucraina snt
incluse n cadrul PEV n acela$i bloc cu Israelul
sau statele Africii de Nord, ce nu pot considerate
eligibile pentru aderare.
Un alt subiect, distinct ca $i complexitate, se
refer% la perspectivele extinderii UE n Caucazul
de Sud. De$i exist% voin&a politic% clar% a statelor
din respectiva regiune, n special a Georgiei $i a
Armeniei, $ansele lor de aderare snt privite cu
mult scepticism.
96
Integrare european pentru tine
Referitor la Belarus, acesta are un statut aparte, datorit% regimului Luka$enko. Rela&iile de
cooperare snt limitate la anumite subiecte, cum ar cooperarea transfrontalier% $i migra&ia
ilegal% de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii. Totu$i, UE a subliniat nu o singur% dat%
c% unica condi&ie de demarare a rela&iilor de cooperare o reprezint% obliga&ia de a continua
reformele politice n vederea democratiz%rii &%rii.
Cu toate c% Rusia nu $i-a declarat niciodat% interesul, exist% opinii care admit aderarea ei la
UE. Astfel, Gerard-Francois Dumont sus&ine ideea c% att Rusia, ct $i Turcia ar putea adera la
UE, dar nu este clar c%rui continent apar&in, fapt ce afecteaz% discu&iile despre $ansele lor de
integrare. De$i este complicat de imaginat o perspectiv% a ader%rii Rusiei la UE, totu$i, datorit%
faptului c% are deja frontier% comun% cu 5 state membre ale Uniunii, cooperarea cu ea este de
o importan&% distinct%.
2. Perspectivele Republicii Moldova de integrare n Uniunea European#
R. Moldova $i-a declarat cursul spre integrare european% nc% n anul 1992. Cu toate
acestea, ac&iunile practice $i demararea negocierilor n vederea semn%rii unor documente au
decurs anevoios. Pentru prima dat% aceasta a reu$it s% negocieze $i s% semneze un acord cu
UE n 1994, a$a-zisul Acord de Parteneriat $i Cooperare, intrat n vigoare n 1998. Principalele
obiective ale Acordului snt orientate spre: dezvoltarea dialogului politic; promovarea reciproc%
a comer&ului $i investi&iilor; cooperarea n domeniile legislativ, economic, social, nanciar $i
cultural; sus&inerea eforturilor de consolidare a democra&iei, dezvoltarea economiei $i nalizarea
tranzi&iei la economia de pia&%. Un alt pas n dezvoltarea rela&iilor cu UE s-a realizat n cadrul
Politicii Europene de Vecin%tate. Ca urmare a ini&iativei UE, R. Moldova a fost inclus% n cadrul
PEV prin semnarea Planului de Ac&iuni UE-R. Moldova (PAUERM), februarie 2005, obligndu-
se s% ntreprind% reforme n vederea dezvolt%rii democratice $i a statului de drept, reforme n
domeniul social-economic cu scopul cre$terii economice $i a nivelului de trai. La rndul s%u,
UE s-a angajat s% acorde sprijinul necesar n realizarea acestor reforme. Men&ion%m c% Planul
de Ac&iuni nu prevede aderarea la UE, dar este orientat spre apropierea R. Moldova de Uniune
$i, indirect, de criteriile de aderare.
Att Acordul de Parteneriat $i Cooperare, ct $i PAUERM stipuleaz% c% un nou parteneriat este
posibil numai n urma realiz%rii necondi&ionate $i exhaustive a prevederilor celor 2 documente.
Sau tocmai la acest capitol R. Moldova cunoa$te anumite decien&e, de a c%ror nl%turare depind,
n mare m%sur%, $i viitoarele acorduri cu UE.
Rapoartele Comisiei Europene privind implementarea Planului de Ac&iuni R. Moldova-UE,
n poda faptului c% atest% $i unele progrese, au scos n eviden&% mai multe lacune: capacitatea
redus% de implementare a strategiilor formulate de UE; libertatea redus% a mass-media;
corup&ia endemic% $i de o amploare ngrijor%toare; interven&iile nejusticate ale statului n sfera
business-ului; lipsa priorit%&ilor clare de ac&iune; respectarea insucient% a drepturilor omului;
independen&a limitat% a justi&iei; prerogativele extinse $i nedenite ale procuraturii etc.
Referitor la viitorul document ce se preconizeaz% a semnat ntre UE $i R. Moldova, ca
rezultat al expir%rii Acordului de Parteneriat $i Cooperare, precum $i a PAUERM, reprezentatul
UE pentru R. Moldova, Kalman Mizsei, a declarat c% acesta ar urma s% e negociat ncepnd
cu cea de a doua jum%tate a anului 2009, men&ionnd, totodat%, c% negocierile vor destul de
complicate. Implementarea necondi&ionat% a Planului de Ac&iuni $i a Acordului de Parteneriat
$i Cooperare constituie o condi&ie n vederea cre$terii calitative a rela&iilor R. Moldova UE $i,
respectiv, a ob&inerii unor prevederi clare de aderare.
97
Integrare european pentru tine
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
3. De ce extinderea?
N.B.! Acest interviu este realizat cu un cet%&ean irlandez $i exprim% percep&ia unui om obi$nuit
asupra consecin&elor pe care le-a avut integrarea european% asupra Irlandei.
.: Care au fost urm&rile integr&rii europene asupra %&rii dvs., Irlanda?
R.: P%rerea general% este c% aderarea la UE a fost benec% pentru &ara mea din urm%toarele
motive:
a) Infrastructura ($oselele, autostr%zile) a cunoscut o dezvoltare enorm%, aceasta ind
pl%tit% cu bani europeni. Respectivele fonduri au contribuit la eradicarea $omajului.
De exemplu, $omerii din micile ora$e au fost implica&i n amenajarea spa&iilor verzi de
o parte $i de alta a drumurilor construite atunci. Cu acelea$i fonduri au fost reabilitate
$i anumite cl%diri publice ($coli, centre ale comunit%&ii etc.). Consider c% modernizarea
$i dezvoltarea infrastructurii este avantajul cel mai mare de care s-a bucurat Irlanda,
deoarece, dup% infrastructur%, urmeaz% toate celelalte.
b) O alt% consecin&% important%, din punctul meu de vedere, a fost accesul la pie&ele
europene. Cea mai mare parte a comer&ului &%rii noastre era sus&inut cu Marea Britanie.
Dup% integrare, produsele irlandeze au intrat pe pie&ele interna&ionale f%r% intermediarii
britanici. n acest mod s-a redus dependen&a economic% fa&% de Marea Britanie, ceea
ce a contribuit la armarea identit%&ii na&ionale irlandeze n marea familie european%,
noi nemaiind percepu&i ca provincie britanic%. Un moment important n acest sens
l-a constituit ziua de 1 mai 2004, cnd 10 state noi au fost integrate n UE; ceremonia de
aderarea a avut loc la Dublin, capitala Irlandei; atunci am fost n centrul aten&iei, de$i
&ara noastr% este mic% (are mai pu&in de 4 mln. de locuitori).
c) nainte de aderare, ramura economic% principal% era agricultura. Ast%zi, de$i agricultura
continu% s% e o ramur% important%, economia se bazeaz% pe nalta tehnologie $i servicii.
Fermele familiale constituiau coloana vertebral% a economiei irlandeze. (...) Ast%zi,
majoritatea popula&iei lucreaz% n ora$e, deoarece fermele au disp%rut ntr-un timp
scurt. (...)
d) Pentru prima dat% n istorie irlandezii nu mai emigreaz%. Din contra, Irlanda prime$te
imigran&i. Dac%, prin tradi&ie, n Irlanda a existat o singur% cultur%, n zilele noastre, marile
ora$e, n special Dublin (ca $i Corke, Limmerick, Waterford), au devenit cosmopolite.
Acum 20 de ani, n ora$e ca Limmerick, negrii erau ar%ta&i cu degetul. Ast%zi, s% ai la
rm% colegi spanioli, germani, polonezi, romni etc. este ceva obi$nuit.
.: Ce ne pute%i spune despre eventualele atitudini anti-UE care se manifest& n Irlanda?
R.: Dup% semnarea Tratatului de la Nisa au crescut sentimentele anti-UE. Respins la nceput,
Tratatul a fost aprobat prin referendum din a doua ncercare. C%ror fapte se datoreaz% aceast%
atitudine?
98
Integrare european pentru tine
Exist% mai multe explica&ii: una ar c% irlandezii snt dezgusta&i de corup&ia $i de birocra&ia de
la Bruxelles (imagine pe care func&ionarii europeni o au n rndul cet%&enilor) $i percep&ia c%
politicienii care nu au izbutit n Irlanda au ajuns la Bruxelles. (...) O alt% cauz% ar mai c%, de
ceva timp, Irlanda d% mai mul&i bani Uniunii dect prime$te, fapt ce nu-i ncnt% pe contribuabilii
irlandezi, care au uitat c% au beneciat, la rndul lor, de fonduri europene consistente.
(J. OMahony, Istoria secolului XX "i educa#ia pentru cet!#enie democratic!,
13 ianuarie 2006)
Studiaz% sursa $i:
! identic% 3-4 asem%n%ri dintre R. Moldova $i Irlanda de pn% la aderare la UE;
! identic% argumente pro/contra integr%rii europene, exprimate de intervievat.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Expune-&i argumentat opinia vizavi de oportunitatea orient%rii R. Moldova spre integrare
n UE.
COMUNIC! #I DECIDE!
Fi$% de analiz%. Atu-urile "i riscurile R. Moldova n desf!"urarea procesului de integrare n UE
Criterii pentru analiz& Atu al R. Moldova n
procesul de integrare
Risc al R. Moldova n
procesul de integrare
1. Ata$amentul fa&% de valorile $i principiile
democratice mp%rt%$ite de statele membre
ale UE
2. Ampl asarea geografi c% n spa& i ul
european
3. Ponderea n spa&iul UE (ca suprafa&%, nr.
locuitori etc.)
4. Prezen&a cet%&enilor R. Moldova pleca&i la
munci n diverse state ale UE
5. Limba romn% utilizat% ca limb% ocial%
$i de lucru a tuturor institu&iilor europene,
ncepnd cu 1 ianuarie 2007
6. Ac&iunile ntreprinse de autorit%&ile
R. Moldova pentru succesul procesului de
integrare
7. Voin&a $i capacitatea elitei politice de a
desf%$ura ac&iuni care s% asigure succesul
procesului de integrare
8. Voin&a $i capacitatea societ%&ii civile de a
impune factorului politic vectorul integr%rii
europene
9. Alte criterii
99
Integrare european pentru tine
Studiaz% $a de analiz% $i:
! determin% pentru ecare criteriu dac% acesta reprezint% un atu sau un risc pentru integrarea
european% a R. Moldova.
AC"IONEAZ!!
Selecteaz% din mass-media dovezi ale op&iunii R. Moldova pentru integrarea n UE.
Acestea pot :
ac&iuni ale unor ONG-uri;
discursuri ale unor lideri politici;
articole, comunicate de pres%;
etc.
100
Integrare european pentru tine
TEMA: Politica de vecin#tate a Uniunii Europene un nou cadru de
colaborare cu vecinii
LEC$IA 26. Politica de vecin#tate n Uniunea European#
IMPLIC!-TE!
! Cite$te cu aten&ie proverbele. Selecteaz% unul $i pronun&%-te asupra mesajului pe care l
con&ine. Identic% situa&ii din via&a real% care ar conrma juste&ea mesajului.
- Ai un vecin lini"tit, ai via#! lini"tit!.
- Mai bine s! locuie"ti n p!dure dect n sat, ntre vecini r!i.
- Cine are un vecin bun, are o diminea#! bun!.
- Vecin bun ai nimerit, mare bine ai dobndit.
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Studiaz% atent fragmentele de text, astfel nct: s% po&i formula ntreb%ri n baza celor citite
$i s% le adresezi colegilor; s% po&i r%spunde la ntreb%rile colegilor; s% po&i selecta $i nota
ideile principale.
A. Politica de vecin#tate o nou# abordare a Uniunii Europene !i oportunitate pentru statele
vecine
Extinderea din mai 2004 a Uniunii Europene a dus la sporirea popula&iei la 450 mln. de
oameni, la un PIB de aproape 10.000 mlrd. de euro $i la cre$terea rolului ei politic, geograc $i
economic pe continent $i pe plan mondial. n urma extinderii ns% au r%mas n afara hotarelor
cca 385 de mln. de locuitori ai statelor din vecin%tatea imediat%. Capacitatea UE de a oferi secu-
ritate, stabilitate $i prosperitate cet%&enilor s%i nu poate conceput% f%r% existen&a unor rela&ii
de bun% vecin%tate cu statele limitrofe. Iat% de ce o politic% n raport cu vecinii, care ar duce
la stabilizarea situa&iei social-economice $i politice a acestora, a fost privit% $i ca un mecanism
ce ar contribui la stabilitatea Uniunii. ntr-un astfel de context, una dintre cele mai importante
decizii n vederea garant%rii stabilit%&ii $i prosperit%&ii Uniunii a constituit-o decizia de a elabora
Politica European& de Vecin&tate (PEV).
PEV include vecinii estici ai UE: Belarus, Ucraina i R. Moldova; statele din Caucazul de Sud:
Georgia, Armenia i Azerbaidjan; statele sud- i est-mediteraneene: Maroc, Alger, Tunisia, Libia,
Egipt, Israel, Iordania, Liban, Siria i Autoritatea Palestinian. UE dezvolt relaii speciale cu
Rusia n cadrul unui parteneriat strategic.
Obiectivul principal al PEV este de a imp%rt%$i beneciile extinderii UE cu statele din
vecin%tatea apropiat% pentru care, pe termen mediu, nu exist% perspectiva de aderare la UE.
PEV este mai curnd o politic% alternativ% celei de extindere. Concomitent, PEV nu exclude
posibilitatea ader%rii la UE a statelor vizate, o mare parte dintre acestea, inclusiv R. Moldova $i
Ucraina, avnd puternice aspira&ii europene. PEV prevede posibilitatea unor parteneriate viabile
dintre statele vecine $i UE, astfel nct acestea s% poat% benecia de tot n afar% de institu&iile
UE. ns% profunzimea $i gradul de ambi&iozitate ale acestor parteneriate va depinde de pro-
101
Integrare european pentru tine
gresul nregistrat de statele partenere n domeniile vizate.
Importan%a Politicii Europene de Vecin%tate este men&ionat% n Strategia European% de
Securitate (decembrie 2003): Vecinii care snt angaja#i n conicte violente, statele fragile n care
prolifereaz! crima organizat!, societ!#ile nefunc#ionale... toate creeaz! probleme pentru Europa. Astfel,
UE $i va putea asigura propria securitate doar prin extinderea cooper%rii economice, politice
$i de securitate cu statele vecine $i prin transformarea acestora n unele mai prospere, mai de-
mocratice $i capabile s% $i asigure propria securitate.
B. Domenii de cooperare !i instrumente n cadrul PEV
Realizarea PEV are loc n 2 etape. Prima etap& presupune stabilirea, n strns% colaborare cu
statele vecine, a unei agende de reforme realiste (semnarea planurilor de ac&iuni individuale n
cadrul PEV); la cea de-a doua etap&, UE ofer% asisten&% pentru realizarea acestora, adic% pentru
desf%$urarea proceselor de reforme $i integrare.
Politica European% de Vecin%tate constituie un mecanism de cooperare ntre UE $i statele
vecine, ce acoper% o gam% vast% de domenii. Documentele cadru referitoare la PEV $i planurile de
ac&iuni semnate individual cu ecare &ar% scot n eviden&% urm%toarele domenii $i obiective:
a) Promovarea cooper&rii $i a reformelor politice. Fundamentul politic al PEV n acest domeniu
l reprezint% valorile fundamentale ale UE, respectiv: Libertatea, Democra&ia, Egalitatea,
Statul de drept $i respectarea Drepturilor Omului. PEV ncurajeaz% &%rile n vederea
respect%rii/promov%rii acestor valori, n conformitate cu normele interna&ionale.
Realizarea angajamentelor n acest scop constituie un element esen&ial al rela&iilor UE cu
partenerii PEV $i determin% viteza $i ritmul progresului n rela&iile UE cu &%rile partenere.
Nerespectarea angajamentului mpiedic% acordarea op&iunilor suplimentare n cadrul
PEV pentru &ara partener%.
b) Garantarea justi%iei, libert&%ii $i a securit&%ii. Activit%&ile PEV n domeniul justi&iei,
libert%&ii $i securit%&ii snt cruciale n sensul c% UE $i partenerii s%i urmeaz% s% neutralizeze
provoc%rile transna&ionale: migra&ia clandestin%, chestiuni legate de acordarea de azil $i
de viz%, criminalitatea organizat%, tracul de in&e umane $i tracul de droguri, nan&area
terorismului etc. n prezent, UE se confrunt% cu serioase probleme demograce, acutizate
de sporirea imigra&iei clandestine (anual peste 500 000 de imigran&i ilegali), de aceea de
o importan&% distinct% este gestionarea proceselor migra&ioniste.
c) Promovarea integr&rii economice $i a reformelor. n domeniul respectiv snt preconizate
m%suri precum: accesul la pia&a intern% a UE; promovarea circula&iei libere a m%rfurilor
industriale n baza normelor interne ale UE; standardizarea legislativ% $i administrativ%
n domeniul economic; ameliorarea administr%rii scale $i pie&ei serviciilor nanciare,
modernizarea $i transparen&a sistemului fiscal, perfec&ionarea politicilor monetare;
reducerea s%r%ciei $i a provoc%rilor sociale; ameliorarea calit%&ii vieⅈ dezvoltarea
regional% $i urban%; protec&ia mediului.
d) Stimularea comer%ului $i a investi%iilor. Acest domeniu prevede dezvoltarea comer&ului
cu m%rfuri $i a serviciilor; garantarea securit%&ii m%rfurilor; nl%turarea obstacolelor din
calea comer&ului; ameliorarea climatului pentru investi&ii.
e) Stabilirea leg&turilor ntre popula%ii. Promovarea bunei vecin%t%&i ntre UE $i partenerii
s%i ar pierde din credibilitate dac% nu s-ar pune accent pe n&elegerea culturii, istoriei,
atitudinilor $i valorilor ec%reia dintre p%r&i. Din aceste considerente, s-a intensicat
cooperarea n domenii ca: ameliorarea educa&iei $i promovarea tinerilor; sus&inerea
102
Integrare european pentru tine
s%n%t%&ii publice; facilitarea mi$c%rilor transfrontaliere locale; promovarea cooper%rii
transfrontaliere etc.
Lund n considerare c% ac&iunile prev%zute n cadrul PEV presupun o reformare profund% a
regiunilor limitrofe ale UE, existen&a unor instrumente prin care s-ar realiza nan&area acestor
ini&iative este indinspensabil%. Astfel, pn% la 31 decembrie 2006, suportul nanciar al PEV
ndreptat statelor partenere se realiza n baza unor astfel de instrumente ca: TACIS (Asisten&a
Tehnic% pentru CSI), MEDA (Fondul de ajutor mediteranean), IEDDO (Ini&iativa European%
pentru Democra&ie $i Drepturile Omului). De ex., n perioada 2000-2006, MEDA $i TACIS au
procesat 8,4 mlrd. de euro, care au fost investi&i n diferite proiecte de dezvoltare a statelor vecine
cu UE. ncepnd cu 1 ianuarie 2007, UE nlocuie$te TACIS $i MEDA cu Instrumentul European
de Vecin&tate $i Parteneriat, instrumentul nanciar de realizare a PEV pentru perioada 2007-
2013. Astfel, Instrumentul European de Vecin%tate $i Parteneriat prevede nan&area unui $ir
de ac&iuni n cadrul PEV n sum% total% de 11, 181 mlrd. de euro.
C. Implica"iile politicii de vecin#tate a UE asupra R. Moldova: costuri !i benecii
Pn% la elaborarea Politicii Europene de Vecin%tate, R. Moldova $i-a dezvoltat rela&iile cu UE
n baza Acordului de Cooperare $i Parteneriat (APC), intrat n vigoare la 1 iulie 1998.
De$i APC presupunea domenii extinse de cooperare, totu$i, odat% cu elaborarea Politicii
Europene de Vecin%tate $i semnarea, n februarie 2005, a Planului de Ac&iuni R. Moldova-UE,
cooperarea dintre UE $i R. Moldova a atins o faz% calitativ nou%.
ncepnd cu 1 ianuarie 2006, R. Moldova a fost inclus% n lista statelor beneciare ale Sistemului
Generalizat de Preferin&e (GSP+), iar ncepnd cu 25 ianuarie 2008, R. Moldova beneciaz% de
Preferin&ele Comerciale Autonome, care presupune aplicarea taxei zero pentru accesul liber la
pie&ele UE pentru majoritatea produselor de origine autohton%.
Extinderea UE din 2004 $i 2007 $i m%rirea num%rului de membri de la 15 la 27, precum $i
acordarea regimului comercial preferen&ial R. Moldova a contribuit la sporirea rolului Uniunii
n comer&ul exterior al &%rii noastre. Pentru anul 2008, UE a devansat orice alt partener economic
al R. Moldova, att n clasamentul exporturilor, ct $i al importurilor, impunndu-se ca partener
comercial principal. Exporturile de m%rfuri destinate &%rilor UE au nsumat 758,5 mln. de dolari
SUA (+23,8% fa&% de ianuarie-noiembrie 2007), de&innd o cot% de 51,3% din totalul exporturilor
(50,5% n ianuarie-noiembrie 2007).
Un rol special n sus&inerea R. Moldova pentru realizarea reformelor, gestionarea hotarelor,
lupta contra criminalit%&ii $i reglementarea conictului transnistrean l are Misiunea UE de
Asisten&% la Frontier% (EUBAM), creat% la solicitarea comun% a Ucrainei $i R. Moldova la 2
iunie 2005. Printre obiectivele principale ale misiunii pot men&ionate: ajustarea standardelor $i
procedurilor la frontier% la cele existente n &%rile membre ale UE; acordarea asisten&ei necesare
pentru mbun%t%&irea capacit%&ilor profesionale ale o&erilor vamali $i gr%nicerilor Moldovei $i
Ucrainei; ameliorarea cooper%rii $i completarea reciproc% a serviciului de gr%niceri etc.
Un alt exemplu de promovare a PEV n R. Moldova const% n liberalizarea gradual% a
regimului de vize pentru &ara noastr%. Astfel, la 10 octombrie 2007, ntre UE $i R. Moldova
a fost semnat Acordul privind Facilitarea Regimului de Vize $i Acordul privind Readmisia
Persoanelor.
Reie$ind din obiectivele PEV, UE ofer% sus&inere &%rii noastre n efortul de a reglementa
conictul transnistrean, participnd, mpreun% cu SUA, n calitate de observator la formatul
de negocieri.
103
Integrare european pentru tine
Prin semnarea, n mai 2009, a Declara&iei privind Parteneriatul Estic, Moldova, al%turi de alte
&%ri ex-sovietice, va benecia de sprijinul UE n reformare pe plan politic, economic $i social.
Astfel, programul respectiv prevede alocarea a 600 mln. de euro pn% n 2013 pentru promovarea
reformelor democratice $i a integr%rii economice n cele 6 &%ri (R. Moldova, Ucraina, Belarus,
Georgia, Armenia $i Azerbaijan).
De$i au fost nregistrate anumite succese n implementarea Planului de Ac&iuni UE-
R. Moldova, rapoartele UE, ale unor institu&ii independente $i ale societ%&ii civile atest% $i
neajunsuri. Astfel, n comunicarea Comisiei c%tre Consiliu $i Parlament privind implementarea
PEV n 2007, prezentat% ocial la 3 aprilie 2008, autorit%&ile europene, pe lng% evolu&iile pozitive,
au subliniat lacune la capitolul respectarea drepturilor omului, legisla&ie inadecvat% n domeniul
autonomiei locale, nc%lcarea agrant% a libert%&ii presei, restan&e majore n domeniul climatului
investi&ional, imixtiunea unor for&e politice n func&ionarea organelor de drept $.a.
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Reecteaz% asupra informa&iei din text, pornind de la enun&ul: PEV: obiective, realiz!ri,
probleme. Discut% cu colegii de grup pe marginea ideilor con&inute $i decide&i asupra
metodei de prezentare: poster,
Gracul T, ciorchine etc. Implic%-
te n preg%tirea $i prezentarea
sarcinii de grup.
AC"IONEAZ!!
! Selecteaz% din mijloacele de
informare n mas% (presa, radio,
TV), Internet 3 exemple care
ar demonstra func&ionalitatea
Politicii Europene de Vecin%tate
n R. Moldova. Comunic%
aceast% informa&ie p%rin&ilor $i
la 2-3 prieteni.
104
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 27. Politica de mediu n Uniunea European# !i
n spa"iul european
IMPLIC!-TE!
! Cu ce probleme ecologice se confrunt% comunitatea natal%, R. Moldova, lumea n general?
Completa&i primele 2 rubrici din urm%torul tabel:
Probleme globale Probleme specifice
comunit&%ii/%&rii
Posibile solu%ii
La nivel european La nivel de %ar&/comu-
nitate
INFORMEAZ!-TE!
! Cite$te textul $i marcheaz% cu creionul 3-5 idei interesante ce &in de politica ecologic%
european%.
Politica de mediu a Uniunii Europene
Evolu%ia politicii de mediu a UE. Dezvoltarea economico-social% contemporan% are loc
n strns% leg%tur% cu fenomenul globaliz%rii economiei mondiale, ceea ce face ca multe din
procesele vie&ii economice s% se inuen&eze reciproc. Mai mult ca oricnd, interferen&ele ecologice
ale interdependen&elor globale afecteaz% toate statele lumii, inclusiv &%rile europene, n general,
$i ale Uniunii Europene, n particular.
n Tratatul de la Roma nu se g%sesc referiri speciale la o politic% comun% n domeniul ecologic
$i la eforturile economice pentru sus&inerea acestei politici. Politica comunitar% n respectiva
sfer% s-a dezvoltat mai trziu, a prins contur $i s-a cristalizat n ultimele 3 decenii ale sec. XX.
Pn% n acel moment, politica ecologic% a CEE s-a realizat prin directive, regulamente, decizii $i
Recomand%ri c%tre &%rile membre $i se refereau mai cu seam% la controlul gradului de poluare
a atmosferei.
O politic% comunitar% ecologic% cu adev%rat european% a fost lansat% n anul 1972, impulsul
ind dat de Conferin&a Na&iunilor Unite asupra mediului nconjur%tor, desf%$urat% la Stockholm.
Aceasta a fost conceput% ca un program managerial pentru ngrijirea $i protejarea climatului
ambiental la nivelul ntregii grup%ri.
Actul Unic European, adoptat n anul 1986, a adus modic%ri importante n con&inutul po-
liticii ecologice comunitare, problematica mediului nconjur%tor gurnd ca un capitol special
n Tratat.
Tratatul de la Maastricht a extins cmpul de ac&iune a politicii de mediu $i a xat noi obiective.
Astfel, obiectivelor tradi&ionale ale politicii de mediu li s-au ad%ugat altele noi $i a fost introdus
105
Integrare european pentru tine
conceptul de dezvoltare durabil%, fundamentat pe luarea n cont a aspectelor de protejare a
mediului nconjur%tor n contextul politicilor $i strategiilor generale de dezvoltare. El con&ine
prima referire la principiul precau&iei la nivelul tratatelor comunitare.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Cite$te secven&ele de documente n care se abordeaz% probleme de mediu $i identic%
asem%n%ri $i deosebiri.
Obiective privind protec#ia mediului:
- conservarea, protejarea $i mbun%t%&irea calit%&ii vieⅈ
- protejarea s%n%t%&ii colectivit%&ilor umane;
- asigurarea utiliz%rii ra&ionale a resurselor naturale;
- promovarea de m%suri la nivel interna&ional pentru tratarea problemelor mediului la
scar% regional% sau mondial%.
Punerea n aplicare a acestor obiective necesit! respectarea urm!toarelor principii:
- prevenirea este mai bun% dect tratarea;
- orice prejudiciaz% mediul nconjur%tor trebuie comb%tut la nivelul sursei;
- cel ce polueaz% va trebui s% pl%teasc% pentru repararea oric%rui prejudiciu $i pentru
puricarea mediului;
- principiul integr%rii: cerin&ele privind protec&ia mediului trebuie integrate n formularea
$i implementarea tuturor politicilor sectoriale ale UE.
(Din Actul Unic European)
! Care dintre principiile enumerate se ncalc% cel mai des n comunitatea ta? De ce?
Politica comunitar% privind mediul va avea drept scop atingerea unui nivel ridicat de
protec&ie, &innd cont de diversitatea situa&iilor n diferite regiuni ale Comunit%&ii. Politica
va bazat% pe principiul precau&iei $i pe principiile conform c%rora trebuie adoptate ac&iuni
preventive.
Obiectivele noi n politica de mediu vizeaz% promovarea unei dezvolt!ri armonioase "i echilibrate
a activit!#ilor economice n ansamblul Comunit!#ii, cre"terea durabil! "i nonina#ionist! respectnd
mediul, un grad ridicat de convergen#! a performan#elor economice, un nivel ridicat de ocupare "i de
protec#ie social!, cre"terea nivelului "i a calit!#ii vie#ii, coeziunea economico-social! "i solidaritatea
ntre statele membre.
(Tratatul de la Maastricht, Art. 2)
COMUNIC!, DECIDE #I EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Determin% mpreun% cu colegii importan&a acestor documente pentru protec&ia mediului
$i prezenta&i ideile.
IMPLIC!-TE!
! Ce se ntreprinde n UE pentru a dep%$i problemele de mediu?
INFORMEAZ!-TE #I PROCESEAZ! INFORMA"IA!
106
Integrare european pentru tine
! Plaseaz% informa&ia din textul ce urmeaz% ntr-o schem%.
Elementele politicii de mediu a Uniunii Europene
Elaborarea politicii de mediu n cadrul Comunit%&ii Europene a necesitat acoperire
institu&ional%, prin denirea responsabilit%&ilor diferitelor institu&ii ale UE sau crearea unor
institu&ii special abilitate cu responsabilit%&i n domeniul mediului. n acest sens, pe lng%
institu&iile generale, fundamentale ale Uniunii, care dispun inevitabil $i de atribu&ii n domeniul
mediului, precum Consiliul de Mini$tri, Parlamentul, Comitetul Economic $i Social, Comitetul
Regiunilor, pot eviden&iate $i institu&ii special create $i mputernicite cu responsabilit%&i n
domeniu. n acest context, merit% aten&ie faptul c% n cadrul Comisiei Europene a fost constituit%
o direc&ie special% Direc&ia General% pentru Mediu (DG-Mediu).
Un rol aparte n structura institu&ional% a UE abilitat% n domeniul politicii mediului nconjur%tor
l are Agen&ia European% pentru Mediu (AEM), cu sediul la Copenhaga. Creat% de Consiliu n baza
regulamentului n 1990, agen&ia a devenit opera&ional% abia n 1994. Principala misiune a AEM const%
n colectarea informa&iei privind mediul nconjur%tor, analiza $i evaluarea acestei informa&ii, furnizarea
datelor pentru institu&iile UE $i statele membre, naintarea propunerilor privind mbun%t%&irea politicii
de mediu $i elaborarea strategiilor $i a tehnicilor de prevenire a problemelor de mediu.
Un element inseparabil politicii de mediu a UE l reprezint% Programele de Ac&iune Ecologic%,
programe strategice care denesc obiectivele $i misiunile politicii de mediu a Uniunii pentru
o perioad% determinat%. Pn% n prezent, au fost elaborate 6 programe de ac&iune, ecare
eviden&iindu-se prin strategii $i ngrijor%ri specice fa&% de problemele de mediu.
n primul Program de Ac&iune Ecologic% (1973-1977) se prezint% un pachet de m%suri referitoare
la controlul apelor $i se lanseaz% un principiu valabil $i azi: responsabilii pentru poluare trebuie s%
suporte costurile de cur%&are $i s% acorde compensa&ii pentru daunele provocate. Al doilea Program
de Ac&iune Ecologic% (1978-1982) este cunoscut prin introducerea conceptului de ac&iuni preventive,
accentund orientarea proactiv% n raport cu cea corectiv%. Al treilea Program de Ac&iune Ecologic%
(1983-1987) dezvolt% politica ecologic% comunitar%, asigurndu-i prioritate n cadrul politicilor
economice $i al rela&iilor intracomunitare. Programul se caracterizeaz% prin promovarea dezvolt%rii
industriilor nepoluante $i a ecotehnologiilor, prin intensicarea eforturilor de promovare a recicl%rii,
reutiliz%rii $i recuper%rii resurselor mediului ambiant. n perioada 1988-1992 a fost pus n aplicare
al patrulea Program de Ac&iune Ecologic%, ce prevedea c% protec&ia mediului ambiant constituie o
component% esen&ial% a politicilor economice $i sociale n condi&iile l%rgirii $i adncirii procesului de
integrare european%. Prevederile noi se refereau la ac&iuni cu privire la utilizarea ngr%$%mintelor $i
a biostimulatorilor $i gospod%rirea de$eurilor. Al cincilea Program de Ac&iune Ecologic%, intitulat
C!tre o dezvoltare durabil! (1993-2000), a favorizat crearea Agen&iei Europene de Mediu cave are
sarcina de a corela programele sectoriale $i de a monitoriza realiz%rile.
Cel de-al $aselea Program de Ac&iune pentru Mediu (2001-2010), intitulat Mediul 2010: Viitorul
nostru, alegerea noastr!, reprezint% cea mai solid% abordare strategic% a problemelor mediului de
c%tre UE, ntruct implic% toate segmentele societ%&ii n c%utarea de solu&ii inovatoare, practice
$i de durat%, oferind cadrul optim pentru dezvoltarea durabil%. Totodat%, acesta propune 7
strategii tematice: calitatea aerului prin Programul Aer curat pentru Europa; protec&ia solului,
utilizarea pesticidelor n contextul dezvolt%rii durabile, protejarea $i conservarea mediului
marin, prevenirea $i reciclarea de$eurilor, utilizarea continu% a resurselor naturale n consens
cu dezvoltarea durabil% $i impactul mediului urban asupra dezvolt%rii durabile.
Obiectivele politicii comunitare de protec%ie a mediului vizeaz% urm%toarele aspecte:
107
Integrare european pentru tine
! conservarea, protejarea $i mbun%t%&irea calit%&ii mediului;
! protejarea s%n%t%&ii colectivit%&ilor umane;
! utilizarea ra&ional% a resurselor naturale;
! promovarea, pe plan interna&ional, a m%surilor destinate a face fa&% problemelor regionale
sau planetare de mediu.
Aspecte controversate privind aplicarea principiului precau%iei
Prin principiul precau&iei se n&elege, n esen&%, necesitatea unei abord%ri anticipative $i
prudente a procesului decizional n interesul dezvolt%rii durabile.
Principiul precau&iei este o frn! n calea cercet!rii necesare pentru a aborda multitudinea de probleme
ecologice, n condi#iile n care nu exist! politici lipsite de riscuri (Scruton & Kogan, 2004).
Principiul precau&iei ndeamn% la cercetare $tiin&ic%, n special referitor la interac&iunile
complexe, pe termen lung, $i la dezvoltarea unor tehnologii mai pu&in riscante (Myers, 2004).
Ac&iunea precaut% nseamn% adoptarea unor alternative mai sigure. Explicarea incertitudinii,
lund n considerare alternativele unei ac&iuni, inclusiv alternativa inac&iunii, $i cre$terea transparen&ei
$i a responsabilit%&ii produc%torilor n a demonstra siguran&a procesului sau produsului snt m%suri
care nu pot dect benece pentru dezvoltarea tehnologiilor $i a produselor ecologice.
Principiul precau&iei poate folosit n mod arbitrar $i absolut, f%r% a se baza pe studii
serioase privind efectul asupra s%n%t%&ii umane sau a mediului. Avnd ca ra&iune protejarea
publicului, principiul are drept consecin&% sufocarea inova&iei.
Precau&ia se bazeaz% pe 2 abord%ri ale tehnologiei: o mai mare vigilen&% cu privire la posibilele
efecte d%un%toare ale inova&iei $i redirec&ionarea cercet%rii c%tre tehnologii, produse $i procese mai
sigure, mai armonioase n raport cu mediul, care faciliteaz% dezvoltarea durabil%.
(D. Drago$, R. Veli$cu, Extinderea "i Politica de Vecin!tate a Uniunii Europene)
! Cite$te cu aten&ie textul Aspecte controversate privind aplicarea principiului precau#iei $i
formuleaz% argumente pro $i contra utiliz%rii principiului dat.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Discut% cu colegii $i decide&i dac% este sau nu nevoie de respectarea acestui principiu.
Argumenta&i op&iunea.
! Reveni&i la tabelul completat ini&ial $i identica&i posibile solu&ii.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Analizeaz% marca ecologic% european% $i identic% m%rfuri produse n R.Moldova pe care
aceasta ar putea aplicat%. Expune-&i punctul de vedere privind importan&a ei pentru
politica ecologic% $i s%n%tatea personal%.
Marca ecologic& european&. Dreptul de aplicare a acestei m%rci se ob&ine greu, datorit%
exigen&elor ecologice stabilite de organismele comunitare, a testelor la care snt supuse
produsele respective. Este atribuit% pentru o perioad% de 3 ani, dup% care produc%torul trebuie
s%-$i rennoiasc% cererea. Marca ecologic% face obiectul Standardului ISO 14021 Declara#ii "i
etichetare de mediu, lansat la sfr$itul anului 1999 primul acord interna&ional n probleme care
108
Integrare european pentru tine
trateaz% etichetarea la scar% global%. El nu se refer% doar
la ambalaje, ci la toate declara&iile de mediu, aplicate
voluntar pe produse sau f%cute publice prin reclam%, pe
Internet etc. UE de&ine 7,7% din popula&ia global% $i 9,5%
din biocapacitatea planetei, ind responsabil% pentru
16% din amprenta ecologic% global%.
AC"IONEAZ!!
! Realizeaz% una dintre sarcinile propuse:
1. Efectueaz% o investiga&ie la magazinele din
localitate $i din comunit%&ile vecine $i identic%
m%rfuri care de&in marc% ecologic%. Prezint%
rezultatele $i trage cteva concluzii.
2. Analizeaz% problemele de mediu prezentate.
Elaboreaz% mpreun% cu colegii un miniproiect
pentru rezolvarea unei probleme ecologice la nivel de familie sau comunitate. Identic%
poten&iali parteneri pentru acest proiect.
109
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 28. Migra"iile ilegale !i starea demograc# n
spa"iul european
IMPLIC!-TE!
! Discut% cu bunicii $i p%rin&ii despre familiile lor, inclusiv despre num%rul fra&ilor $i al
surorilor, apoi completeaz% tabelul de mai jos:
Nr. de fra&i $i surori ai str%bunicilor
Nr. de fra&i $i surori ai bunicilor
Nr. de fra&i $i surori ai mamei
Nr. de fra&i $i surori ai tatei
Nr. de fra&i $i surori pe care i ai tu
! Ce ai constatat? Num%rul urma$ilor n familia ta este n cre$tere sau n descre$tere? De
ce? Discut% argumentele cu colegul de banc%.
INFORMEAZ!-TE!
Lectur% dirijat%
Uniunea European# mpotriva decitului demograc
De$i cre$terea standardului de via&% al societ%&ii
europene a nl%turat n mare parte factorii care
afectau popula&ia, aceasta este n continuare n
sc%dere. Chiar dac% europenii $i arm% dorin&a de
a avea copii, rata natalit%&ii este n descre$tere. UE
caut% solu&ii pentru aceast% problem%.
Conform exper&ilor n domeniu, rata fertilit%&ii
necesare pentru nlocuirea genera&iilor este estimat%
la 2.1. Dac% aceasta va sc%dea pn% la 1.3, n 100 de
ani popula&ia va constitui aproximativ un sfert
din m%rimea ei actual%. Acest declin se datoreaz%
schimb%rii valorilor individuale $i culturale, reducerii num%rului de c%s%torii $i cre$terii celui
de divor&uri, precum $i stilului nou de via&% $i modelului de comportament nou n func&ie de
stilul de via&%.
Un studiu din 2004 legat de politica demograc%, realizat de Funda&ia Robert Bosch $i nan&at
de Comisia European%, arat% c% femeile $i-ar dori mai mul&i copii dect au n prezent. Totodat%,
2 din cele mai des ntlnite motive pentru a nu avea copii, men&ionate n studiu, snt cheltuielile
mari $i preocuparea pentru viitorul copiilor. De$i nu are o politic% demograc%, UE depune
110
Integrare european pentru tine
eforturi pentru nl%turarea factorilor ce afecteaz% popula&ia. Parlamentul European a elaborat
2 rapoarte care abordeaz% aceast% tem%.
n urma summit-ului de la Barcelona (martie 2002), statele membre au decis s% nl%ture
obstacolele legate de participarea femeilor pe pia&a muncii, introducnd pn% n 2010 ajutor de
copii pentru 90% din cei aa&i ntre 3 ani $i vrsta obligatorie pentru $coal% $i pentru cel pu&in
33% din copiii cu vrsta sub 3 ani. Unul din rapoartele PE, ntocmit de Franoise Castex (Partidul
Sociali$tilor Europeni), abordeaz% viitorul demograc al Europei, propunnd urm%toarele m%suri
pentru cre$terea natalit%&ii:
politici publice care s% stabileasc% un cadru stabil pentru deciziile privind maternitatea;
securitate social% pentru mamele singure, respectiv diverse facilit%&i n ngrijirea
copiilor;
dreptul la concediu parental pentru ambii p%rin&i $i promovarea concediului pentru
ta&i.
Raportul ntocmit de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Partidul Popular European $i al
Democra&ilor Europeni) are ca tem% principal% reconcilierea familiilor $i perioada de studii
pentru femeile tinere cu copii din UE. Raportul a fost adoptat n sesiunea plenar% din iunie 2007.
El prevede acelea$i facilit%&i pentru ngrijirea copiilor aplicate $i p%rin&ilor care lucreaz%, precum
$i posibilitatea unor mprumuturi u$or de ob&inut pentru tinerii care mbin% responsabilit%&ile
familiale cu studiile.
(Raport al Parlamentului European)
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! De ce noul stil de via&% afecteaz% familiile, cre$terea copiilor?
! Compar% aceast% informa&ie cu cea despre R. Moldova. Exist% diferen&e radicale?
Comenteaz%-le $i prezint% argumente n baza textului de mai jos.
Cartea Verde a popula#iei Republicii Moldova este editat% recent $i realizat% n baza deciziei
Comisiei Na&ionale pentru Popula&ie $i Dezvoltare (CNPD), cu su portul nanciar $i organizatoric
al Fon dului ONU pentru Popula&ie (UNFPA).
Situa%ia demograc& n R. Moldova
Evolu&ia fenomenelor demograce n spa&iul R. Moldova, ca unitate teri torial% $i statal%
european%, poate studiat% ncepnd cu anii 50, cnd au fost stabilite denitiv hotarele statului
$i au fost create organele statistice centrale $i teritoriale. n evolu&ia fenomenelor demograce
distin gem 2 perioade:
1. Perioada anilor 1950-1990, care se re marc% printr-o cre$tere esen&ial% a nu m%rului
popula&iei, ca urmare a ratei nalte de natalitate, reducerii mari a ra tei de mortalitate,
imigra&iei masive a popula&iei din spa&iul ex-sovietic. Ast fel, num%rul popula&iei a crescut
de la 2 290 mii (1950) la 4 366 mii (1990).
2. Perioada de dup% anul 1990, care se ca racterizeaz% ca una de declin de mografic.
Particularit%&ile de baz% n evolu&ia demograc% snt: diminuarea semnicativ% a ratei
natalit%&ii $i cre$te rea ratei mortalit%&ii popula&iei, urmate de cre$terea dramatic% a
emigra&iei po pula&iei spre Vest $i Est.
Prima perioad% de evolu&ie demograc% s-a caracterizat prin cre$terea po pula&iei, att n baza
sporului natural mare, ct $i n baza sporului migratoriu destul de mare, mai ales n primele
111
Integrare european pentru tine
decenii postbelice (1945-1965). Ca rezultat, s-a mic $orat dezechilibrul n struc tura pe sexe $i
vrst% a po pula&iei, s-au nregistrat schimb%ri esen&iale n distri bu&ia ei teritorial%, exprimate n
dezvoltarea procesului de urbanizare (cre$terea num%ru lui de localit%&i urbane $i a popu la&iei
urbane). Rata nalt% a natalit%&ii popu la&iei (pn% la 40%) a determinat ponderea nalt% a popula&iei
tinere (pn% la 18-19 ani 41-42%) $i a popula&iei apte de munc% $i o pon dere foarte sc%zut% a
popula&iei care a dep% $it vrsta de 60 ani pn% la 7-8%. Fertilitatea popula &iei era destul de
nalt% (3,5-4,0 copii/fe meie), ceea ce a permis o reproducere larg% a popula&iei. A$adar, se poate
conchide c% situa&ia demograc% din acea perioad% era favorabil% pentru economia statului.
Schimb%rile politice, economice $i so ciale, produse ncepnd cu anii 90 ai sec. XX au avut
consecin&e majore $i au condus la modic%ri esen&iale n evolu&ia fenomenelor demograce pe
te ritoriul R. Moldova.
Mic$orarea ratei natalit%&ii, cre$terea ratei mortalit%&ii $i schimbarea caracterului sporu lui
migra&ional au dus la reducerea ritmului de cre$tere a num%rului popula&iei, iar n ulti mul
deceniu la sc%derea num%rului po pula&iei R. Moldova. Astfel, n anii 1989-1990 se stabile$te
un spor migratoriu ne gativ cu tendin&e certe de cre$tere, iar n anii 1992-1994 se stabile$te un
spor na tural negativ cu tendin&e lente de cre$tere.
Cartea Verde a popula#iei Republicii Moldova reprezint% o analiz% suc cint% a situa&iei demogra-
ce n R. Moldova, creat% n rezultatul dezvolt%rii econo mice, sociale, politice $i demograce n
pe rioada 1990-2007. Cartea Verde a po pula#iei Republicii Moldova are ca scop sensibilizarea opiniei
publice, a factorilor de decizie de toate nivelurile asupra com plexit%&ii problemelor demograce
cu care se confrunt% societatea la etapa contempo ran% $i asupra consecin&elor care pot inter veni
n diferite domenii ale vie&ii econo mice $i sociale. Concluziile principale snt eviden&iate n baza
analizei datelor statistice pentru perioada 1997-2007:
num%rul popula&iei va continua s% se mic$oreze $i n urm%toarele decenii $i, ca urmare,
va cre$te dezechilibrul n structura pe sex $i vrst% a popula&iei;
va cre$te impactul migra&iei (emigra&iei $i imigra&iei) asupra situa&iei demogra ce a
statului;
statul se va confrunta cu probleme de mograce majore, cum ar mb%trni rea popula&iei
$i depopularea spa&iului geograc.
! Studiaz% tabelul $i informa&ia de mai jos.
Tabel. Num!rul emigran#ilor, imigran#ilor "i repatria#ilor n R. Moldova
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Emigran%i 6446 6592 7376 7166 6827 6685
Imigran%i 1293 1297 1620 1706 2056 1968
Repatria%i 1462 1614 1285 1816 1131 1608
Total 9201 9403 10281 10688 10014 10261
Din tabel deducem c% nu m%rul persoanelor cuprinse n migra&ia extern% n perioada 2001
-2006 este com parativ stabil (cu u$oare tendin&e de cre$ tere), n limitele de 6-7 mii emigran&i,
1,3-2,1 mii imigran&i $i 1,1-1,6 mii re patria&i.
Direc&iile principale de emigra&ie snt Rusia (2-3 mii anual), Ucraina (1,5-2,0 mii anual), SUA
(1 mie anual), urmate de Belarus, Germania, Israel cu un num%r mult mai modest (200-300 per-
112
Integrare european pentru tine
soane). n procesul de imigra&ie (sosire) n R. Moldova un loc nsemnat l ocup% Ucraina, Turcia,
Rusia (300-400 persoane anual), dup% care urmeaz% SUA, Ro mnia $i alte state. Cele mai multe
cazuri de repatriere se nregistreaz% din Ucraina, Turcia, Rusia, Romnia, SUA; din alte state
se atest% un num%r modest de ca zuri.
Din cele relatate conchidem c% migra&ia poate apreciat% ca a treia mare problem% demograc%
n R. Mol dova. Un num%r mare de cet%&eni din R. Moldova locuiesc n afara &%rii, iar num%rul
exact al acestora nu se cu noa$te. Este important% monitorizarea ce lor care au plecat $i care
pleac% peste ho tarele &%rii. Mul&i emigran&i nu snt lua&i n eviden&a popula&iei, de aceea datele
nu corespund realit%&ii. Dac% ace$ti oa meni mor n str%in%tate, ca migran&i ile gali, informa&iile
despre ei nu se nregis treaz%. Astfel, nivelul mortalit%&ii nu este evaluat corect. Nici rata privind
natalita tea nu se estimeaz% exact.
Migra&ia ilegal% este o form% a exo dului de inteligen&%, deoarece cuprinde cele mai active
$i neprotejate, vulnerabile $i slab remunerate p%turi sociale (medici, profesori, ingineri). Prin
esen&a demogra c%, migra&ia clandestin% cuprinde exclu siv popula&ia tn%r%. Conform sondajelor
re cente, aproape 80 la sut% din emigran&i o constituie persoanele n vrst% de 20-30 ani, dintre
care 90% au drept scop anga jarea n activit%&i economice.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Ce ai putea face pentru ca popula&ia &%rii tale s% nu e n continu% descre$tere?
! Ce ar putea face comunitatea, societatea n ansamblu?
! Completeaz% Gracul T: Ce nseamn! s!-mi formez o familie aici, n Moldova?
Avantaje Dezavantaje
AC"IONEAZ!!
! Efectueaz% o cercetare n comunitatea ta, nregistrnd urm%toarele date: num%rul per-
soanelor plecate n ultimii 5 ani, vrsta $i profesia acestora; num%rul persoanelor sosite
n localitate, vrsta $i profesia lor. Ce ai constatat? Ce ac&iuni pot ntreprinse pentru
mbun%t%&irea situa&iei demograce n localitatea ta?
113
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 29. Problema adopt#rii Constitu"iei Europene
IMPLIC!-TE!
! Dene$te termenul constitu#ie.
! Enumer% posibilele compartimente ale constitu&iei unui stat.
INFORMEAZ!-TE!
Cite$te atent textul propus $i:
! enumer% principalele ac&iuni realizate pn% la etapa actual% n vederea adopt%rii unei
Constitu&ii a UE;
! enumer% prevederile stipulate n Tratatul Constitu&ional $i n Tratatul de la Lisabona.
1. Istoricul procesului constitu"ional european
n cadrul oric%rei comunit%&i organizate politic, la un moment dat se pune problema adopt%rii
unui act juridic fundamental care s% reglementeze rela&iile $i interac&iunile social-politice $i
politico-juridice ale societ%&ii. n acest sens, Constitu&ia reprezint% actul juridic care consemneaz%
principiile de baz% ale organiz%rii politice a comunit%&ii, dar $i drepturile, libert%&ile cet%&enilor.
Ideea adopt%rii unei Constitu&ii europene nu este nou% $i nu se rezum% strict la procesul
integr%rii europene din sec. XX. Totu$i, aprofundarea integr%rii de la nceputul anilor 90 a
marcat intensicarea dialogului asupra necesit%&ii unui act constitu&ional care s% deneasc%
esen&a uniunii politice a Europei.
Un prim pas n acest sens a fost ntreprins de primul Parlament European ales prin sufragiu
universal (1979). n februarie 1984, acesta a adoptat a$a-numitul raport al lui Altiero Spinelli care
propunea, n Tratat asupra Europei, o reform% fundamental% a Comunit%&ii. Spinelli recomanda
un tratat nou care s% instituie o uniune politic% ntre statele membre. De$i acestea $i p%strau, n
mare parte, suveranitatea na&ional%, autorul sus&inea ideea federaliz%rii progresive a Europei.
Alt% inova&ie propus% era introducerea cet%&eniei UE pentru resortisan&ii statelor membre.
Proiectul nu a cunoscut o aplicare imediat%, dar va avea un impact deosebit asupra direc&iei
dezvolt%rii ulterioare a Uniunii.
Din acest moment, tratatele adoptate au permis avansarea unit%&ii politice a Europei, ecare
aducnd inova&iile sale. Astfel, Actul Unic European (1987) a relansat integrarea att n plan
economic, ct $i institu&ional $i a reprezentat prima reform% a tratatelor. Tratatul asupra UE
(1992) a aprofundat unitatea politic%, asigurnd o Politic% Extern% $i de Securitate Comun% $i o
cooperare n materie de Justi&ie $i Afaceri Interne. Prin Tratatul de la Maastricht transformarea
devine $i mai profund%, Europa trecnd de la o comunitate economic% la una politic%. Tratatul de
la Amsterdam (1997), pentru a aprofunda integrarea european%, a consacrat un $ir de principii
fundamentale ale Uniunii, a ini&iat un set de reforme n domeniul institu&iilor, sporind, n special,
rolul Parlamentului European. Un merit aparte n construc&ia unit%&ii politice a Europei revine
Tratatului de la Nisa (2001), care a adus profunde reforme structurale ca urmare a anticip%rii
114
Integrare european pentru tine
extinderii UE. Mai mult, anume cu intrarea n vigoare a acestui tratat, ideea adopt%rii Constitu&iei
a fost perceput% ca o prelungire a proceselor de reform% institu&ional%.
A$adar, necesitatea unei Constitu&ii decurge din dorin&a de a simplica un cadru legislativ
extrem de complex. Odat% cu semnarea Tratatului de la Nisa, ntreaga arhitectur% european% se
baza pe 8 tratate distincte, ecare completat de numeroase protocoale $i anexe. nsu$i Tratatul
de la Nisa a fost adoptat cu scopul ajust%rii structurilor europene la viitoarea extindere $i
perfec&ion%rii mecanismului de func&ionare a Uniunii. Prevederile tratatului ns% nu au contribuit
la mbun%t%&irea evident% a situa&iei. Ca urmare, discu&iile privind necesitatea reform%rii
Uniunii $i oportunitatea unui act care s% asigure mai mult% claritate n arhitectura institu&ional%
european%, s% apropie guvernarea de cet%&eni, s-au amplicat. n rezultat, n cadrul Declara&iei
asupra viitorului Uniunii, anex% la actul nal al Conferin&ei Interguvernamentale din 2000, au
fost detaliate etapele necesare a parcurse spre un nou tratat reformator. Din acest moment,
calea spre adoptarea unei Constitu&ii ncepe s% e parcurs% cu adev%rat.
n cadrul Consiliului European de la Laeken (Belgia) din 2001, s-a decis convocarea unei
Conven&ii Europene care s% abordeze problemele majore ale dezvolt%rii Uniunii $i s% identice
posibilele solu&ii. n Declara&ia de la Laeken, membrii Consiliului au pus ntrebarea dac%
simplicarea $i reorganizarea tratatelor nu ar trebui s% deschid% calea adopt%rii unui text
constitu&ional.
Conven&ia European% pentru Viitorul Europei a deliberat public n perioada februarie
2002-iulie 2003 $i a reunit reprezentan&i ai statelor membre, ai Parlamentului European ai
parlamentelor na&ionale, ai Comisiei etc. Conven&ia a redenit Uniunea &innd cont de noile
circumstan&e interne, necesitatea de a aduce institu&iile europene mai aproape de cet%&eni, $i
externe, fenomenul globaliz%rii $i nevoia unor ac&iuni coerente n acest sens. Lucr%rile au nisat
cu elaborarea proiectului Tratatului ce instituie o Constitu#ie pentru Europa (Tratatul Constitu&ional)
care a servit ca baz% pentru negocierile Conferin&ei Interguvernamentale din 2003-2004. n
cadrul acesteia a fost adoptat textul Tratatului Constitu&ional care avea menirea s% nlocuiasc%
tratatele acumulate n 50 de ani de integrare, cu excep&ia Tratatului EURATOM. Ceremonia
de semnare ocial%, din 29 octombrie 2004, a avut loc la Roma, Tratatul Constitu&ional ind
perceput ca punctul culminant al procesului de integrare european%.
2. Esen"a proiectului Tratatului Constitu"ional
Textul Tratatului Constitu&ional era structurat n 4 p%r&i. Partea I reglementa aspectele
fundamentale ale UE: deni&ie, obiective, structur%, competen&e. Partea a II-a con&inea Carta
Drepturilor Fundamentale, adoptat% n 1999, $i, n scopul unei mai bune protej%ri a drepturilor
$i libert%&ilor, integrat% deplin n Constitu&ie. Partea a III-a reglementa politicile $i modul de
func&ionare a UE. Partea a IV-a con&inea dispozi&ii nale.
Printre profundele reforme promovate de Tratatul Constitu&ional pot eviden&iate unele
inova&ii. O importan&% deosebit% o prezint% contopirea celor 3 comunit%&i separate n una singur%,
asigurnd astfel Uniunii Europene personalitate juridic% $i, respectiv, transformnd-o n subiect
de drept interna&ional. Uniunea era n drept s% semneze tratate n nume propriu, obligatorii
pentru statele membre. Ca urmare, putea ob&ine un loc permanent n cadrul Consiliului de
Securitate al ONU, nlocuind astfel Marea Britanie $i Fran&a. Pentru reprezentarea pe plan extern,
era nin&at postul de Ministru al Afacerilor Externe al UE $i ministerul respectiv, solicitndu-se
ca statele membre s% sus&in% f%r% rezerve politica extern% $i de securitate comun%. Tratatul
Constitu&ional prevedea alegerea unui Pre$edinte al Uniunii pentru o perioad% de 2,5 ani, cu
115
Integrare european pentru tine
dreptul de a-$i rennoi mandatul; sporirea atribu&iile Parlamentului European n domeniul
bugetar $i legislativ etc.
Drepturilor $i libert%&ilor cet%&enilor li se acord% o aten&ie deosebit% prin includerea textului
Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Erau preluate inclusiv prevederile potrivit
c%rora nimeni nu poate condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat, instituindu-se
astfel o pozi&ie clar% n chestiunea unor dezbateri profunde din domeniul drepturilor omului.
n esen&%, Tratatul Constitu&ional a reprezentat un compromis ntre for&ele implicate n
negocierile pe marginea integr%rii, constituind un nou pas n dezbaterile privind viitorul
Uniunii.

3. Cauzele !i consecin"ele respingerii Tratatului Constitu"ional
Pentru a intra n vigoare, textul Tratatului Constitu&ional trebuia raticat de c%tre toate statele
membre, conform propriilor reguli constitu&ionale. De$i a fost raticat de 16 state, este respins
la referendum de francezi $i olandezi (2005).
Discu&iile privind cauzele respingerii au fost destul de intense. Majoritatea exper&ilor au
explicat refuzul Fran&ei $i Olandei prin faptul c% evenimentele din ultimii ani au ndep%rtat
procedura de adoptare a deciziilor la nivelul UE de cet%&eni. Refuzul ar constitui un protest
mpotriva unei asemenea st%ri de fapt al afacerilor europene. O alt% cauz%, des invocat%, se
referea la faptul c% extinderea mpov%reaz% nanciar popoarele care au stat la baza integr%rii,
indu-le afectat% bun%starea social%. Respingerea proiectului Constitu&iei devine o $ans% de
a se expune asupra unor probleme ce necesit% o monitorizare atent% din partea structurilor
europene.
Dar, n poda aspectelor negative, au fost eviden&iate $i unele aspecte pozitive ale respingerii
Tratatului Constitu&ional. n primul rnd, acest fapt a generat dezbateri publice asupra viitorului
Uniunii, subliniindu-se c%, pentru o dezvoltare durabil%, este necesar a intensica tradi&iile
de consultare a cet%&enilor asupra problemelor majore ale integr%rii. n plus, refuzul a readus
n discu&ie punctele slabe ale proiectului, evitndu-se astfel o posibil% blocare a func&ion%rii
institu&iilor europene.
4. Perspectivele integr#rii politice europene
De$i Tratatul Constitu&ional a fost respins, acest fapt nu a anulat necesitatea unor reforme
institu&ionale. Dup% o perioad% de incertitudine de aproximativ 2 ani, n iunie 2007, liderii statelor
europene au convenit asupra unui mandat pentru o nou% Conferin&% interguvernamental%,
avnd ca obiectiv redactarea unui nou tratat privind reforma institu&ional%. Tratatul a fost
semnat ocial la 13 decembrie 2007, la Lisabona, de c%tre to&i cei 27 de reprezentan&i ai statelor
membre, intrnd n istorie ca Tratatul de la Lisabona.
Tratatul de la Lisabona modic% Tratatul privind UE $i Tratatele Comunit%&ii Europene, f%r%
a le substitui. Este orientat spre construc&ia unei Europe mai democratice $i mai transparente,
spre plasarea la baza func&ion%rii Uniunii a principiilor egalit%&ii democratice, a democra&iei
reprezentative $i a democra&iei participative.
n acest sens, se prevede cre$terea atribu&iilor Parlamentului European, dar $i sporirea rolului
parlamentelor na&ionale. PE va alege Pre$edintele Comisiei Europene n func&ie de rezultatele
alegerilor europene. n acest fel, cet%&enii cu drept de vot vor putea influen&a orientarea
politic% a Comisiei. Se prevede $i extinderea procedurii de co-decizie, acordnd astfel o putere
sporit% PE ca institu&ie care reprezint% cet%&enii. Pentru prima dat%, parlamentele na&ionale snt
116
Integrare european pentru tine
recunoscute ca f%cnd parte integral%
din structura democratic% a UE. Snt
introduse prevederi speciale destinate
s% ajute parlamentele na&ionale s% se
implice mai ndeaproape n activitatea
Uniunii.
Pentru a interesa societatea civil% n
dezvoltarea democra&iei participative $i
responsabilizarea actului de guvernare,
se instituie posibilitatea ini&iativei
legislative din partea cet%&enilor. Noua
dispozi&ie presupune dreptul cet%&enilor,
dac% vor colecta un milion de semn%turi
din cadrul unui num%r semnificativ
de state membre, de a cere Comisiei
Europene un plan de lege, aceasta ind
obligat% s% ia m%suri de ac&iune. Alte norme au ca scop sporirea transparen&ei activit%&ii
Consiliului de Mini$tri, prin instituirea caracterului public pentru dezbaterea $i aprobarea unor
acte de legisla&ie european%.
Este creat% func&ia de Pre$edinte al Consiliului European, ales pentru 2,5 ani, care va garanta
preg%tirea $i continuitatea lucr%rilor Consiliului. Referitor la Comisie, se specic% c% num%rul
comisarilor nu va dep%$i 1/3 din cel al statelor membre.
Pentru o mai bun% garantare a drepturilor, libert%&ii, solidarit%&ii $i justi&iei, Carta Drepturilor
Fundamentale devine obligatorie din punct de vedere legal odat% cu semnarea Tratatului de
la Lisabona att pentru institu&iile UE, ct $i pentru statele membre la punerea n aplicare a
legisla&iei Uniunii.
De asemenea, Tratatul nzestreaz% Uniunea cu o personalitate juridic% unic%, oferindu-i
posibilitatea s% ncheie acorduri interna&ionale $i s% adere la organiza&ii interna&ionale. Ca
rezultat, Uniunea va putea ac&iona ca o singur% entitate n contextul sistemului rela&iilor
interna&ionale.
A$adar, reprezentnd rezultatul negocierilor dintre statele membre, Tratatul de la Lisabona
are ca obiectiv constituirea unei Uniuni capabile s% fac% fa&% noilor provoc%ri $i tinde s% r%spund%
aspira&iilor popoarelor de a continua tradi&iile democra&iei, libert%&ii $i egalit%&ii, privite ca
indispensabile culturii europene.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
Sursa 1.
O mare parte din Constitu&ie vizeaz% drepturile fundamentale ale omului. S-ar putea spune
c% drepturile omului snt practic inima $i suetul documentului. (...)
Probabil, pu&ine &%ri din afara Europei nu ar subscrie la majoritatea drepturilor universale ale
omului garantate de noua Constitu&ie a Uniunii Europene. n acest fel, Uniunea European% a devenit
liderul indiscutabil n lupta pentru noi drepturi umane printre diversele guverne ale lumii.
(J. Rifkin, Noua Constitu#ie a Uniunii Europene, n
N. Enciu, V. Enciu, Construc#ia european! (1945-2007): curs universitar)
Semnarea la Roma, n Palatul Conservatorilor, a Tratatului
de instituire a unei Constitu#ii pentru Europa
117
Integrare european pentru tine
Studiaz% sursa 1 $i:
! identic% opinia autorului referitor la Tratatul Constitu&ional.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Sintagma din titlul Tratatului Constitu&ional este Constitu#ie pentru Europa, $i nu Constitu#ie
pentru Uniunea European!. Motiveaz% semnica&ia acestei formul%ri.
Sursa 2.
ns%$i ideea de Constitu#ie reprezint% un progres imens n direc&ia aprofund%rii integr%rii
$i a apropierii Uniunii Europene de cet%&eni. Ce ar reprezentat Tratatul Constitu&ional dac%
ar avut acela$i con&inut, iar denumirea de Constitu#ie ar fost omis%? se ntreba profesorul
Joseph Weiler. Ar reprezentat o alt% Nisa un oarecare progres rezultat din unicarea
Tratatului instituind Comunitatea Europeana $i Tratatului asupra Uniunii Europene $i din
aprofundarea competen&elor Uniunii n anumite domenii. Atributul de text constitu&ional
prezint% ns% un puternic impact att psihologic, ct $i juridic. Un text constitu&ional
confer% individualitate $i coeren&% sistemului ordinii juridice comunitare. Totodat%, un text
constitu&ional fundamenteaz% voin&a statelor $i a popoarelor Uniunii de a fonda o organiza&ie
care tinde s% dep%$easc% caracterul strict interguvernamental. Din punct de vedere formal,
Constitu#ia poate privita ca un Tratat. Din punct de vedere substan&ial, aceasta reprezint%
cu adev%rat o lege fundamental%, n sensul teoriei clasice a dreptului constitu&ional act care
reglementeaz% modalit%&ile de exercitare a puterii.
(I. Glea (coord.), Tratatul instituind o Constitu#ie pentru Europa.
Text comentat "i adnotat)
Studiaz% sursa 2 $i:
! expune-&i opinia referitor la importan&a abandon%rii conceptului Constitu#ie la etapa
actual% a reformei institu&ionale cea a Tratatului de la Lisabona.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Argumenteaz% arma&ia: Prin Tratatul de la Lisabona opiniile cet!#enilor vor conta mai mult
n realizarea politicilor europene.
AC"IONEAZ!!
! Realizeaz% o documentare, n mod individual sau n grup, la tema: Rolul elitei politice n
construc#ia proiectului european. Informa&iile propuse mai jos pot constitui n reper pentru
demararea activit%&ii.
118
Integrare european pentru tine
Valry Giscard dEstaing
Valry Giscard dEstaing fost Pre$edinte al
Fran&ei, membru al Academiei Franceze. A condus,
cu statut de pre$edinte, Conven&ia European%,
care s-a ocupat de redactarea textului Tratatului
Constitu&ional, fapt pentru care a primit, n anul
2003, Premiul Interna&ional Carol cel Mare.
Angela Merkel
n perioada mandatului de 6 luni la pre$edin&ia UE al cancelarului
Angela Merkel (prima jum%tate a anului 2007), Germania a devenit
motorul reform%rii UE. Angela Merkel a transformat problema
redact%rii textului unui nou tratat de Constitu&ie n una dintre
priorit%&ile sale.
n acest sens, cancelarul german a c%utat s% ajung% la un consens
cu reprezentan&ii statelor membre, plednd pentru un tratat mai
scurt, mai pu&in ambi&ios, dar care s% cuprind% acelea$i inova&ii ca $i
Tratatul Constitu&ional: un Ministru de Externe al UE, o pre$edin&ie
x% $i nu semestrial% ca n prezent, sporirea num%rului de decizii
luate prin majoritate calicat% $i nu n unanimitate, adoptarea cu
caracter obligatoriu a unei Carte a Drepturilor Fundamentale ale
cet%&enilor, garan&ie a democra&iei europene.
119
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 30. Personalit#"i europene
Exist! dou! categorii de oameni: cei care vor s! e ceva "i cei care vor s! fac! ceva.
IMPLIC!-TE!
! Ce idei &i sugereaz% motto-ul lec&iei? ncearc% s% utilizezi n comentariu exemple din
experien&a proprie.
! Selecteaz% mpreun% cu un coleg o arma&ie din cele propuse $i determina&i n baza ei
caracteristicile personalit%&ii vizate de aceasta.
! Nota&i-le n spa&iul rezervat.
1. A BENEFICIAT DE O EDUCA!IE PRACTIC#
2. A FOST UN OM AL MARILOR NCEPUTURI
3. A MANEVRAT OAMENII DE STAT
4. C%R&ILE NU CONTEAZ%, VORBE$TE CU OAMENII: UNA DINTRE REGULILE DE
CARE SE GHIDA N VIA!#
5. A TREZIT EGOISME NA!IONALE "I INTRIGI
6. A FOST UN AUTODIDACT
! Completeaz% cu ajutorul colegilor toate spa&iile.
! Discut% cu colegii $i identica&i numele personalit%&ii. Aminti&i-v% alte informa&ii despre ea.
120
Integrare european pentru tine
INFORMEAZ!-TE!
! Lectureaz% textul plasnd pe cmp semnele: (v) informa&ie cunoscut%; (+) informa&ie
nou%; () informa&ie contradictorie; (?) informa&ie care treze$te dubii $i necesit% docu-
mentare.
Jean Monnet (1888-1979) este unul dintre p!rin#ii Europei, adic% sus&in%tor, edicator neobosit
$i perseverent al construc&iei europene. Lucrnd din umbr%, punndu-$i n valoare bunele sale
maniere, amabilitatea $i darul convingerii n manevrarea oamenilor de stat, poate considerat
drept cel mai merituos francez al sec. XX, nu numai pentru Fran&a, dar $i pentru Europa. Printr-
o rezolu&ie a $elor de stat $i de guvern, reuni&i n Consiliul European la Luxemburg, lui Jean
Monnet i-a fost decernat titlul de Cet!#ean de onoare al Europei primul de acest fel din istorie!
Jean Monnet a avut o educa&ie practic%. N%scut n 1888 la Cognac, n familia unui negustor
de vinuri, Monnet a avut o traiectorie a vie&ii remarcabil%. La 16 ani, tat%l s%u l trimite la Londra
pentru a nv%&a afacerile $i limba negocierii engleza. La 18 ani era deja n Canada. C!r#ile nu
conteaz!. Nimeni nu poate s! gndeasc! pentru tine. Prive"te pe fereastr!, vorbe"te cu oamenii. D! aten#ie
celui care este al!turi de tine, i-a zis tat%l s%u. Aceasta va regula de care se va ghida n via&%.
Jean Monnet este considerat un om al marilor nceputuri. n 1914 tn%rul de 26 de ani vrea
s%-$i serveasc% patria. Fuzionarea eforturilor de r%zboi ale Fran&ei $i Angliei i pare a condi&ia
esen&ial% a victoriei. Or, el constat% c% alia&ii ac&ionau dispersat. De aceea, ob&ine o ntrevedere
cu $eful guvernului francez, Ren Viviani. Sedus de inteligen&a lui Monnet, acesta l trimite la
Londra pentru a realiza planul de coordonare a resurselor de r%zboi ale alia&ilor. n 1916 n
plin r%zboi - pune pe picioare Comisia interaliat% pentru aprovizionare cu grne, nu f%r% a trezi
egoisme na&ionale $i intrigi.
Datorit% ecacit%&ii sale, probat% n anii primului r%zboi mondial, Jean Monnet va deveni
adjunctul secretarului general al Societ%&ii Na&iunilor, chiar de la nin&are, n 1919. El va trata
n regim de urgen&% dosare foarte problematice, precum mp%r&irea Sileziei ntre Germania $i
Polonia, viitorul regiunii Saar $i redresarea economic% a Austriei, f%r% a se opri n fa#a sl!biciunilor
unui sistem "i mergnd pn! la limitele posibilit!#ilor epocii. P%r%sind func&ia n 1923, va participa la
crearea unei b%nci de investi&ii americane, dar falimentul acesteia ca urmare a crizei bursiere
din 1929 l va face s% regrete c% americanii au ntrziat reformarea sistemului lor bancar $i s%
observe, n Memorii, c% oamenii nu accept! schimbarea dect din necesitate "i ei nu v!d necesitatea
dect n momentul crizei. ntre timp, func&ionar nanciar interna&ional, particip% la redresarea
economic% a &%rilor din Europa Central% $i R%s%ritean%, contribuind la stabilizarea zlotului n
Polonia (1927) $i a leului n Romnia (1928).
Jean Monnet n&elege amenin&area nazist% $i pericolul r%zboiului. n 1938 este mandatat de
guvernul francez pentru a negocia o comand% de avioane
de lupt% pentru Fran&a. n timpul r%zboiului ciudat, n
decembrie 1939, merge la Londra pentru a conduce pu-
nerea n comun a capacit%&ilor de produc&ie ale Angliei
$i Fran&ei. n momentul iminentei nfrngeri a Fran&ei
(iunie 1940), el sugereaz% premierului britanic Winston
Churchill o lovitur% str%lucit% pentru a readuce speran&a
n inimile francezilor $i britanicilor: uniunea imediat%
a celor dou% state, cu un singur parlament $i o singur%
armat%! Aceast% propunere, aparent excentric%, f%cea cele
121
Integrare european pentru tine
dou% &%ri solidare n fa&a Germaniei hitleriste. Ea elimina riscul unei negocieri directe a Fran&ei
cu Germania, n cazul n care Hitler acapara puternica ot% de r%zboi francez% $i, eventual, co-
loniile franceze din Africa de Nord $i Asia. Dar proiectul devenea inoperabil n urma accept%rii
de c%tre mare$alul Ptain a nfrngerii Fran&ei $i semn%rii armisti&iului.
Din august 1940, n SUA, Jean Monnet devine unul dintre consilierii cei mai asculta&i ai pre-
$edintelui Roosevelt $i $i pune talentul n slujba Programului Victoria, care preg%tea puternica
industrie american% pentru giganticul efort de narmare a alia&ilor.
Indiferent de locul a%rii sale, el nu uit% de Fran&a. n 1943, la Alger, Jean Monnet devine
membru al guvernului Fran&ei libere Comitetul de Eliberare Na&ional% $i ncearc%, f%r%
succes, reconcilierea generalilor de Gaulle $i Giraud. Spiritul s%u vizionar-pragmatic asupra
viitorului Europei se eviden&iaz% ntr-o adresare Comitetului: Nu va pace n Europa dac! statele
se reconstituie pe baza suveranit!#ii na#ionale, cu politicile de prestigiu "i de protec#ie economic! pe care
le antreneaz! &!rile Europei snt prea mici pentru a asigura popoarelor lor prosperitatea "i dezvolt!rile
sociale indispensabile. Aceasta presupune ca statele europene s! formeze e o federa#ie, e o entitate care
s! realizeze o unitate economic! comun!.
La cererea generalului de Gaulle, Jean Monnet elaboreaz% $i pune n practic% planul de
modernizare $i echipare, ce va purta numele s%u, care a permis relansarea economiei franceze
ntr-un timp record, cu sus&inerea nanciar% a americanilor $i a Planului Marshall.
Autodidact, negociator de teren $i n politician, Jean Monnet $i echipa sa au elaborat proiectul
Comunitatea European% a C%rbunelui $i O&elului (CECO) n cel mai strict secret, deoarece nu
aveau ncredere n grup%rile politice (comuni$ti, gaulli$ti) $i se temeau s% nu e obstruc&iona&i de
acestea. Dar, sus&inut de Robert Schuman, ministrul de externe al Fran&ei, de Alcide de Gasperi,
prim-ministrul Italiei, de Konrad Adenauer, cancelarul noii Republici Federale a Germaniei,
Jean Monnet estimeaz% c% a sosit momentul potrivit pentru schimbare. Schuman, cu acordul
cancelarului german, face, la 9 mai 1950, n numele guvernului Fran&ei, celebra declara&ie pre-
g%tit% de Jean Monnet propunnd punerea produc&iei de c%rbune $i o&el franco-german sub o
nalt% Autoritate Comun%, deschis% $i celorlalte &%ri europene. CECO marca cu claritate lansarea
proiectului de unicare european%. Din acest motiv, 9 mai este considerat% Ziua Europei.
A face Europa nseamn! a construi pacea. CECO $i-a nceput activitatea n 1951, cu RFG, Fran&a,
Italia $i statele din Benelux, iar un an mai trziu, Jean Monnet a devenit primul ei pre$edinte
$i a de&inut acest post pn% n anul 1955. Europa nu se va face dintr-o dat!, nici printr-o construc#ie
de ansamblu: ea se va face prin realiz!ri concrete care vor crea mai nti o solidaritate de fapt. O mare
revolu#ie european!, revolu#ia care vizeaz! nlocuirea rivalit!#ilor na#ionale printr-o unire a popoarelor
n libertate "i diversitate, revolu#ia care poate permite o nou! norire a civiliza#iei noastre, "i o nou!
rena"tere, aceast! revolu#ie a nceput cu CECO. Din cauza e$ecului planului Comunit%&ii Europene
de Ap%rare (CEA) demisioneaz% $i pune bazele Comitetului de Ac&iune pentru Statele Unite
ale Europei. Sub impulsul s%u neobosit, Comitetul, care regrupa partide politice $i sindicatele
europene, devine un remarcabil instrument de antrenare a tuturor ini&iativelor n favoarea
unic%rii Europei: crearea Pie&ei Comune (Comunitatea Economic% European%), a Sistemului
Monetar European $i a Consiliului European, aderarea Marii Britanii la Pia&a Comun%, alegerea
Parlamentului European prin vot universal.
Jean Monnet p%streaz% pn% la sfr$itul vie&ii convingerea c%, pentru a supravie&ui, na&iunile
europene trebuie s% se uneasc%. Continua#i, continua#i, nu este un alt viitor pentru popoarele Europei
dect n uniune, repeta mereu interlocutorilor s%i. C%ci pe parcursul ntregii vie&i el avusese ca
obiectiv s!-i fac! pe oameni s! lucreze mpreun!, s! le arate c!, dincolo de divergen#e "i de frontiere, ei
122
Integrare european pentru tine
au un interes comun. n 1975, Jean Monnet desin&eaz% Comitetul $i $i consacr% ultimele puteri
pentru redactarea memoriilor, care con&in lec&ii de via&% $i metoda sa de ac&iune. Ap%rute n
1976, Memoriile constituie o lec&ie magistral% de politic%, indispensabil% celor care studiaz%
istoria $i $tiin&ele politice. Ele deseneaz% portretul unei personalit%&i oneste, seduc%toare $i
profund umane.
Se stinge la 16 martie 1979, la aproape 91 de ani. n 1988, r%m%$i&ele sale p%mnte$ti snt
transferate n Panteon. Este un ultim omagiu adus celui care merit% cu prisosin&% titlul onoric
de P!rinte al Europei.
PROCESEAZ! INFORMA"IA!
! Revizuie$te caracteristicile identicate $i discut% cu colegii despre informa&iile pe care le
considera&i noi, contradictorii $i care necesit% documentare.
COMUNIC! #I DECIDE!
! Reecteaz% asupra actualit%&ii sau inactualit%&ii arma&iei lui Monnet: Oamenii nu accept!
schimbarea dect din necesitate "i ei nu v!d necesitatea dect n momentul crizei. Argumenta&i
decizia.
EXPRIM!-"I ATITUDINEA!
! Realizeaz%, timp de 5 min., o scriere reexiv% Virtu#i "i experien#e preluate de la Monnet care
m-ar ajuta s! u un bun cet!#ean al Europei. Prezint% produsul.
AC"IONEAZ!!
! Deseneaz% 7 s%ge&i $i scrie pe ecare dintre ele cte un mesaj care ar contribui la orientarea
european% a comunit%&ii tale. Plaseaz% s%ge&ile pe culoarele $colii sau ale prim%riei.
123
Integrare european pentru tine
Anexe
Chestionar de evaluare ini"ial#
Dragi elevi, v% rug%m s% r%spunde&i sincer $i concis la urm%toarele ntreb%ri:
1. Ce n&elegi prin:
Integrare european% Uniune European%
2. Enumer% institu&iile Uniunii Europene:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Consideri necesar% integrarea R. Moldova n Uniunea European%? ncercuie$te varianta
aleas%.
a) Da b) Nu c) Nu $tiu
Comenteaz% alegerea.
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Enumer% motivele pentru care ai ales cursul Integrare european! pentru tine.
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Ce ai dori s% ob&ii studiind acest curs?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Ce nseamn% pentru tine a european?
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Ce ai putea face pentru apropierea perspectivelor de integrare european% a R.Moldova?
a) n familie
b) n $coal%
c) n comunitatea local%
124
Integrare european pentru tine
Chestionar de evaluare intermediar#
V% invit%m s% completa&i acest chestionar, care are drept scop identicarea p%rerii dvs. despre
acest curs $i mbun%t%&irea lui.
1. Cum apreciezi propriul grad de interes pentru subiectele studiate n cadrul acestei
discipline? (Un singur r%spuns.)
a. Interes maxim c. Interes nu prea mare
b. Interes relativ mare d. Nu mi-au trezit interesul
2. ncercuie$te imaginea care corespunde cel mai mult felului n care te-ai sim&it n cadrul
lec&iilor la aceast% disciplin%. (Alege un singur r%spuns.)
Mul%umit/& Nedumerit/& Plictisit/& Curios/oas& Nemul%umit/&
3. Cum apreciezi materialele oferite n cadrul acestor ore? (ncercuie$te o singur% variant%
de r%spuns pentru ecare aspect.)
Materialele snt:
a) Foarte interesante Relativ interesante Mai pu&in interesante Deloc interesante
b) Foarte utile Relativ utile Mai pu&in utile Deloc utile
c) U$or de n&eles Relativ accesibile Relativ greu de n&eles Foarte greu de n&eles
d) Prea voluminoase Adecvate ca volum Insuciente ca volum Nu le-am folosit
4. Ce apreciezi cel mai mult n cadrul acestor lec&ii? Enumer% 1-3 lucruri care &i plac.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Ce ai dori s% se schimbe/s% e altfel n cadrul acestor lec&ii? Propune 1-3 sugestii pe care
ar trebui s% le ia n considera&ie profesorul/profesoara.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Enumer% 3 idei/lucruri importante nv%&ate n cadrul acestui curs.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Din bugetul total de timp (100%) folosit pentru preg%tirea temelor la toate disciplinele,
ct &i ia preg%tirea temelor pentru acest curs? (Alege un singur r%spuns.)
Mai pu%in de 10% ntre 10 $i 20% ntre 20 $i 30% Mai mult de 30%
125
Integrare european pentru tine
Chestionar de evaluare nal#
Dragi elevi, v% rug%m s% r%spunde&i sincer $i concis la urm%toarele ntreb%ri:
1. Ce te-a impresionat, n mod deosebit, n cadrul disciplinei Integrare european! pentru
tine?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Enumer% motivele pentru care ai recomanda cursul Integrare european! pentru tine colegilor
care nu l-au studiat.
a)_____________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________________
3. Ce ai ob&inut, cu ce te-ai ales, studiind acest curs?
a) cuno"tin#e, adic% ce $tii bine_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) capacit!#i, ce po&i face__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) atitudini, cum ai nv%&at s% i___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Ce nseamn% pentru tine a european?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Ce ai putea face pentru apropierea perspectivelor de integrare european% a R.Moldova?
a) n familie____________________________________________________________________
b) n $coal%_____________________________________________________________________
c) n comunitatea local% __________________________________________________________
6. Care au fost problemele cu care te-ai confruntat n procesul studierii acestei discipline
op&ionale?
a)______________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________
7. Ce sugestii ai avea pentru profesorii care vor preda n viitor Integrare european! pentru
tine?_________________________________________________________________________
126
Integrare european pentru tine
O fereastr" deschis" spre Europa

Secven&e din eseurile elevilor cl. a XI-a C, Liceul Teoretic Mereni, Anenii Noi
O fereastr! deschis! spre Europa pentru mine nseamn% ca pentru tineri s% existe $anse s% se
arme n via&% aici, n &ara noastr%, s% studieze peste hotare, s% aib% un loc de munca, s% devin%
cineva n via&%. Aceast% $ans% nu trebuie ratat%.
O fereastr! deschis! spre Europa pentru mine nseamn% libertate... De ce? Pentru c% &ara
noastr% este lipsit% de aceasta. Libertate se subn&elege n toate: libera circula&ie a m%rfurilor
$i a persoanelor n &%rile europene, crearea unui spa&iu economic comun $i, nu n ultimul rnd,
cre$terea perspectivelor pentru tinerii care vor s% se dezvolte n domeniul personal n alte &%ri
europene.
Este dicil s% descrii toate avantajele $i dezavantajele de care va avea parte Moldova ca
rezultat al integr%rii europene, deoarece acestea se vor vedea clar doar atunci cnd Moldova
va face parte din comunitatea european%. Totu$i, printre avantajele care se v%d astazi am putea
men&iona bun%starea economic%, un statut mult mai nalt pe arena interna&ional%, posibilitatea de
a benecia de fonduri pentru a mbun%t%&i infrastructura &%rii, n special drumurile, solu&ionarea
multor probleme sociale, circula&ia liber% a cet%&enilor RM n spa&iul comunitar, posibilit%&i
mari de realizare pentru tineri, att n vederea studiilor, ct $i n vederea unei cariere n via&%
etc. Dac% ne referim la dezavantaje, cred c% cel mai mare dezavantaj ar renun&area la anumite
valori care snt parte integrant% a societ%&ii noastre. ntr-un sens, vom nevoi&i s% renun&%m la
libertatea de a lua decizii &innd cont doar de interesele proprii. Orice act legislativ va trebui s%
e adoptat n conformitate cu legisla&ia comun%.
O fereastr! deschis! spre Europa pentru mine nseamn% c% n scurt timp vom avea o via&% $i un
trai decent. Sper%m c% o dat% $i pentru totdeauna am nv%&at s% pre&uim cinstea, corectitudinea,
munca, astfel sntem ner%bd%tori s% m al%turi de semenii no$tri pentru Europa. Integrarea n
Europa nseamn% pentru mine condi&ii de nva&%mnt la standarde europene $i sper%m s% tr%im
ntr-o societate caracterizat% prin respectarea drepturilor omului, pluralism, toleran&%, justi&ie,
solidaritate $i egalitate n drepturi, e civile, sociale, politice sau cultural-spirituale. Sper la un
mediu de via&% mai s%n%tos, prin asigurarea unei cantit%&i $i calit%&i de bunuri materiale. Astfel,
pentru mine aderarea la UE nseamn% nceputul procesului de ancorare la valorile cultural-
economice ale &%rilor europene, dupa mult prea lunga izolare articial% produs% de regimul
totalitar comunist. Contactele nemijlocit cu popoarele europene ne va ajuta s% ocup%m un loc
mai onorabil n rndurile popoarelor europene, s% parcurgem o linie ascendent%, progresist%
n dezvoltarea societ%&ii. Dac% &ara noastra va intra n UE sper%m c% faptul dat s% aduc% mai
mult% competen&% n toate domeniile.
... n prezent noi, liceenii, avem un program foarte nc%rcat cte 30-37 de ore. Astfel,
dac% n Vest elevii nva&% la $coal% 4 sau 5 ore pe zi, noi studiem cte 7 ore. Un elev din Marea
Britanie nva&% 6 discipline timp de 26 ore s%pt%mnal. Noi st%m n medie 33 de ore, iar num%rul
obiectelor de studiu este 15. n toat% lumea curriculumul e centrat pe competen&e, iar cele 15
obiecte nu reprezint% competen&e. Consider c% orele ar trebui reduse la 25 s%pt%mnal, a$a cum
este n majoritatea &%rilor UE. Astfel, fereastra deschis% spre Europa reprezint% pentru mine
127
Integrare european pentru tine
un avantaj foarte mare n ceea ce prive$te nva&%mntul baza form%rii noastre ca indivizi $i
formarea unei viitoare profesii.
O fereastr! deschis! spre Europa pentru mine nseamn% o cale liber% spre progres, spre
o dezvoltare mai rapid%. Odat% cu integrarea n Uniunea European%, se vor deschide noi
perspective pentru locuitorii &%rii, n special pentru tineri. Pentru mine Europa nseamn% o
via&% mai bun%, n care ecare are garantat un viitor mai bun, mai stabil. Problema principal%
a tinerilor din R. Moldova este asigurarea cu locuri de munc% pe specialitate dup% nisarea
studiilor universitare. Dupa p%rerea mea $i a mai multor tineri, Uniunea European% este $ansa
de realizare profesional% la tine acas%. Integrarea n UE va duce, de asemenea, la ridicarea
nivelului de dezvoltare a RM n toate domeniile de activitate. ns%, odat% cu aceasta, vor ap%rea
$i unele probleme pe plan politic. Din fericire, lucrurile pozitive aduse de integrare snt mai
multe dect cele negative. Aderarea RM la UE va aduce o serie de avantaje cet%&enilor &%rii. n
primul rnd, economia statului va avansa foarte rapid. !ara va avea, de asemenea, sprijinul
statelor integrate, n toate problemele ap%rute. Un alt avantaj ar dreptul cet%&enilor RM de a
circula liber pe teritoriul statelor membre ale UE.
Integrarea european% ar putea
provoca $i un $ir de nemul&umiri
n rndul cet%&enilor, pentru c%
popula&ia nc% nu este preg%tit%
de acest pas. Cet%&enii R. Moldova
a$teapt% de la integrare schimb%ri
pozitive n ceea ce prive$te politicile
salariale, combaterea s%r%ciei $i
a excluderii sociale, precum $i
coeziuni economice $i sociale.
De asemenea, ei a$teapt% de la
UE ac&iuni de o mai mare amploare,
care s% permit% solu&ionarea
problemelor ap%rute n &ar%. ns%
pe lng% solu&ionarea problemelor
statelor integrate, UE are $i unele
cerin&e fa&% de acestea, lucru care
poate strni nemul&umiri n rndul
cet%&enilor, pentru c% ei nu snt
preg%ti&i psihologic. Cu toate
acestea, UE r%mne a pentru noi o
fereastr% deschis% pentru un viitor
mai bun, pentru un trai decent, o
via&% stabil% $i pentru dezvoltarea
unei societ%&i n care copiii cresc
al%turi de p%rin&i.
128
Integrare european pentru tine
TRATATELE UNIUNII EUROPENE
Denumirea Tratatului Dat& sem-
nare
Dat& intrare
n vigoare
State semnatare
Tratatul de instituire a
Comunit%&ii Europene a
C%rbunelui $i O&elului
18 aprilie
1951
23 iulie 1952 Fran&a, Germania, Italia, Luxemburg,
Belgia, Olanda
Tratatul de constituire a
Comunit%&ii Economice
Europene
25 martie
1957
1 ianuarie
1958
Fran&a, Germania, Italia, Luxemburg,
Belgia, Olanda
Tratatul de constituire a
Comunit%&ii Europene a
Energiei Atomice
25 martie
1957
1 ianuarie
1958
Fran&a, Germania, Italia, Luxemburg,
Belgia, Olanda
Actul Unic European 17 februarie
1986
1 iulie 1987 Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda
28 februarie
1986
Italia, Grecia, Danemarca
Tratatul privind Uniu-
nea European% (Tratatul
de la Maastricht)
7 februarie
1992
1 noiembrie
1993
Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda, Italia, Grecia, Danemarca
Tratatul de la
Amsterdam
2 octombrie
1997
1 mai 1999 Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda, Italia, Grecia, Danemarca,
Austria, Finlanda, Suedia
Tratatul de la Nisa 26 februarie
2001
1 februarie
2003
Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda, Italia, Grecia, Danemarca,
Austria, Finlanda, Suedia
Tratatul de instituire a
unei Constitu&ii pentru
Europa (Tratatul Con-
stitu&ional)
29 octombrie
2004
Procedura
de adoptare
stopat%
Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda, Italia, Grecia, Danemarca,
Austria, Finlanda, Suedia, Cehia, Esto-
nia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria,
Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia
Tratatul de la Lisabona
de modicare a Tratatu-
lui privind Uniunea Eu-
ropean% $i a Tratatului
de instituire a Comuni-
t%&ii Europene
13 decembrie
2007
n proces de
raticare
Fran&a, Germania, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Spania, Portugalia, Anglia,
Irlanda, Italia, Grecia, Danemarca,
Austria, Finlanda, Suedia, Cehia, Esto-
nia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria,
Malta, Polonia, Slovenia, Slovacia,
Romnia, Bulgaria
129
Integrare european pentru tine
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
TITLUL V
DREPTURILE CET"!ENILOR
Art. 39. Dreptul de a alege $i de a ales n
Parlamentul European
(1) Orice cet%&ean al Uniunii are dreptul de
a alege $i de a ales n cadrul alegerilor pentru
Parlamentul European, n statul membru n
care acesta $i are re$edin&a, n acelea$i condi&ii
ca $i resortisan&ii acestui stat.
(2) Membrii Parlamentului European snt
ale$i prin vot universal direct, liber $i secret.
Art. 40. Dreptul de a alege $i de a ales n
cadrul alegerilor locale
Orice cet%&ean al Uniunii are dreptul de a
alege $i de a ales n cadrul alegerilor locale n
statul membru n care acesta $i are re$edin&a,
n acelea$i condi&ii ca $i resortisan&ii acestui
stat.
Art. 41. Dreptul la bun% administrare
(1) Orice persoan% are dreptul de a benecia,
n ce prive$te problemele sale, de un tratament
impar&ial, echitabil $i ntr-un termen rezonabil
din partea institu&iilor, organelor, ociilor $i
agen&iilor Uniunii.
(2) Acest drept include n principal:
(a) dreptul oric%rei persoane de a ascultat%
nainte de luarea oric%rei m%suri individuale
care ar putea s% i aduc% atingere;
(b) dreptul oric%rei persoane de acces la
dosarul propriu, cu respectarea intereselor
legitime legate de conden&ialitate $i de secretul
profesional $i comercial;
(c) obliga&ia administra&iei de a-$i motiva
deciziile.
(3) Orice persoan% are dreptul la repararea
de c%tre Uniune a prejudiciilor cauzate de
institu&iile sau agen&ii acesteia n exercitarea
func&iilor lor, n conformitate cu principiile
generale comune legisla&iilor statelor membre.
(4) Orice persoan% se poate adresa n scris
institu&iilor Uniunii ntr-una din limbile
tratatelor $i trebuie s% primeasc% r%spuns n
aceea$i limb%.
Art. 42. Dreptul de acces la documente
Orice cet%&ean al Uniunii $i orice persoan%
zic% sau juridic% care are re$edin&a sau sediul
social ntr-un stat membru are dreptul de acces
la documentele institu&iilor, organelor, ociilor
$i agen&iilor Uniunii, indiferent de suportul pe
care se a% aceste documente.
Art. 43. Ombudsmanul European
Orice cet%&ean al Uniunii, precum $i orice
persoan% zic% sau juridic% care are re$edin&a
sau sediul social ntr-un stat membru au dreptul
de a sesiza Ombudsmanul European cu privire
la cazurile de administrare defectuoas% n
activitatea institu&iilor, organelor, ociilor sau
agen&iilor Uniunii, cu excep&ia Cur&ii de Justi&ie
a Uniunii Europene n exercitarea func&iei sale
jurisdic&ionale.
Art. 44. Dreptul de peti&ionare
Orice cet%&ean al Uniunii $i orice persoan%
zic% sau juridic% care are re$edin&a sau sediul
social ntr-un stat membru are dreptul de a
adresa peti&ii Parlamentului European.
Art. 45. Libertatea de circula&ie $i de
$edere
(1) Orice cet%&ean al Uniunii are dreptul
de circula&ie $i de $edere liber% pe teritoriul
statelor membre.
(2) Libertatea de circula&ie $i de $edere
poate acordat%, n conformitate cu tratatele,
resortisan&ilor &%rilor ter&e stabili&i legal pe
teritoriul unui stat membru.
Ar t . 46. Pr ot ec& i a di pl omat i c% $i
consular%
Orice cet%&ean al Uniunii beneficiaz%, pe
teritoriul unei &%ri ter&e n care statul membru,
al c%rui resortisant este, nu este reprezentat,
de protec&ia autorit%&ilor diplomatice sau
consulare ale oric%rui stat membru, n acelea$i
condi&ii ca $i resortisan&ii acelui stat.
130
Integrare european pentru tine
Glosar
ACQUIS COMMUNAUTAIRE
Totalitatea drepturilor $i a obliga&iilor statelor
membre ale Uniunii Europene. Este un fundament
al Uniunii Europene. Include tratatele $i nalitatea
lor politic%, deciziile institu&iilor comunitare,
declara&iile $i rezolu&iile adoptate n cadrul
comunit%&ii. Cuprinde, al%turi de dreptul comunitar,
$i componentul politic (principiile, obiectivele etc.
ale UE). Se a% n evolu&ie constant%.
ACORDURI DE ASOCIERE
Acordurile de asociere reprezint% tratate
interna&ionale ncheiate ntre UE $i &%rile ter&e,
n baza c%rora Uniunea stabile$te o rela&ie
special% cu acestea. De regul%, rela&iile speciale
pot fi reprezentate prin acordarea preferin&elor
comerciale, a ajutorului sau a facilit%&ilor nanciare
ori, n unele cazuri, prin crearea unei uniuni vamale
ntre (omunitate $i &ara respectiv%.
ACTUL UNIC EUROPEAN
Semnat la 17 $i la 28 februarie 1986, Actul Unic
intr% n vigoare pe 1 iulie 1986, modicnd tratatele
de baz% ale Comunit%&ii Europene (Tratatul de la
Paris $i Tratatele de la Roma). Aprobarea Actului
Unic semnic% necesitatea relans%rii construc&iei
europene care, la acel moment, dup% anumite
evolu&ii de criz% $i recesiune, avea nevoie de un
nou imbold, att n planul dezvolt%rii economice,
ct $i n cel al dezvolt%rii institu&ionale. La originea
Actului Unic se a% aprobarea de c%tre $ei de stat
$i de guvern a unui ansamblu de m%suri propuse
n 1985 de Comisia de la Bruxelles, sub forma unei
C%r&i Albe.
ADERARE LA UNIUNEA EUROPEAN"
Ob&inerea statutului de membru al Uniunii
Europene. Acest statut poate ob&inut de c%tre orice
stat european care ader% la principiile libert%&ii,
democra&iei, respect%rii drepturilor omului, a
libert%&ilor fundamentale $i a statului de drept.
Aderarea este decis% de Consiliu (n mod unanim),
dup% consultarea Comisiei $i emiterea avizului de
c%tre Parlamentul European. Presupune semnarea
$i raticarea unui tratat de aderare de c%tre statul
vizat $i toate statele membre.
ASOCIA!IA EUROPEAN" A LIBERULUI
SCHIMB (AELS)
Organiza&ie interna&ional% intergu verna-
mental%. Creat% n 1960, la ini&iativa Marii Britanii,
includea $i Austria, Danemarca, Norvegia,
Portugalia, Suedia $i Elve&ia, ulterior adernd
Finlanda, Islanda $i Liechtenstein. Avea drept
obiectiv crearea unei zone de liber schimb
$i cooperarea economic%, f%r% realizarea unei
politici economice unice. Prin aceasta se dorea
contrabalansarea CEE. Pe parcurs, o parte din
membrii AELS au aderat la Uniunea European%,
p%r%sind organiza&ia. Membrii actuali ai AELS
snt: Norvegia, Islanda, Liechtenstein $i Elve&ia.
n 1994, Uniunea European% $i AELS semneaz%
un acord prin care se creeaz% Spa&iul Economic
European (SEE).
AVOCATUL POPORULUI (Ombudsman)
Func&ionar public ce examineaz% plngerile
cet%&enilor fa&% de autorit%&ile publice. A fost instituit
prin Tratatul de la Maastricht. Parlamentul Uniunii
Europene nume$te Avocatul Poporului pentru un
mandat electoral complet (5 ani).
BANCA CENTRAL" EUROPEAN" (BCE)
Institu&ie financiar% a Uniunii Europene.
Are func&ia de a elabora, aplica $i controla
politica monetar%. Organul de conducere al BCE
administreaz% Sistemul European al B%ncilor
Centrale (SEBC), compus din Banca Central%
European% $i b%ncile centrale na&ionale ale
statelor membre, a c%ror moned% este euro. Este
o institu&ie independent% att de statele membre,
ct $i de celelalte institu&ii ale UE. $i ncepe
activitatea n 1999, odat% cu introducerea monedei
europene unice euro. Sediul se a% la Frankfurt,
Germania.
131
Integrare european pentru tine
B A NC A E U R OP E A N " P E NT R U
RECONSTRUC!IE #I DEZVOLTARE (BERD)
Fondat% n 1991, cu scopul de a nan&a ini&iativele
$i proiectele private $i companiile publice din &%rile
Europei Centrale, de Est $i din cele ex-sovietice,
n vederea promov%rii tranzi&iei acestora spre
economia de pia&%. Sediul se a% la Londra, Marea
Britanie.
BANCA EUROPEAN" DE INVESTI!II (BEI)
Institu&ie nanciar% a UE, constituit% n 1958, n
baza Tratatului de la Roma. Ac&ionarii b%ncii snt
statele membre ale UE. Are misiunea de a contribui
la coeziunea economic%, social% $i teritorial% printr-
o dezvoltare echilibrat% a teritoriului european.
Activeaz% n conformitate cu practica bancar%.
Crediteaz%, pe o perioad% ndelungat% de timp,
proiecte ce contribuie la realizarea scopurilor
Uniunii Europene. Creditele snt oferite att
institu&iilor publice, ct $i celor private. Activeaz%
att n Uniunea European%, ct $i n exteriorul ei.
Sediul se a% la Luxemburg.
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Cunoscut% $i sub denumirea deplin% de Carta
Comunitar! a Drepturilor Sociale Fundamentale ale
Lucr!torilor, aceasta a fost adoptat% de $ei de stat
$i de guvern (cu excep&ia Marii Britanii) la Consiliul
European de la Strasbourg din 9 decembrie 1989.
Carta formuleaz% cele 12 principii cu scopul de a
crea o baz% de hot%rri care s% amelioreze libera
circula&ie a persoanelor. Adoptat% n vederea
dezvolt%rii unui spa&iu social european, ca urmare
a prevederilor Art. 117 al Tratatului de la Roma cu
privire la armonizarea nivelului de trai $i cre%rii, n
1960, a Fondului Social European.
CET"!ENIE EUROPEAN"
Denumit% $i Cet!#enie a Uniunii Europene.
Instituit% prin Tratatul de la Maastricht, determin%
drepturile principale ale cet%&enilor Uniunii privind
libera circula&ie $i domiciliul permanent pe teritoriul
&%rilor membre, dreptul de vot $i de eligibilitate la
alegerile locale $i n Parlamentul European, dreptul
la protec&ie diplomatic% $i consular%, dreptul
cet%&enilor UE de a apela la un mediator etc. Tratatul
de la Amsterdam (1997) introduce o specificare
important% privind cet%&enia european%, prin care
se stabile$te c% ecare om cu cet%&enie a unui stat
membru are $i cet%&enia Uniunii Europene. Aceasta
completeaz%, dar nu nlocuie$te, cet%&enia statelor
membre. Cet%&enia UE este subsidiar% cet%&eniei
na&ionale $i se a% n continu% perfec&ionare.
CIVILIZA!IE/CIVILIZA!IE EUROPEAN"
Termenul civiliza#ie (ca totalitate a valorilor
materiale tehnologie, bunuri economice,
infrastructur%: de ex.: ora$e, drumuri, mijloace de
comunica&ie etc.) se define$te, conform tradi&iei
gndirii europene, n raport cu cel al culturii
(ca totalitate a valorilor spirituale). Totu$i, mai
apropiat% termenului civiliza#ie european! ar fi
interpretarea civiliza&iei drept o etap% de evolu&ie
a omenirii $i, mai ales, drept un anumit grad de
asimilare n activitatea individual% $i colectiv%
a valorilor culturale. Civiliza&ia european% este,
n mare m%sur%, o cultur% n ac&iune, care se
deosebe$te printr-un nalt grad de asimilare $i
manifestare n via&a cotidian% a valorilor culturale
create de umanitate.
COMISIA EUROPEAN"
Institu&ie executiv% a Uniunii Europene.
Promoveaz% interesul general al UE. Exercit% func&ii
de coordonare, de executare $i de administrare,
inclusiv func&ia de aplicare a tratatelor, cea de
control al respect%rii acestora; execut% bugetul;
asigur%, cu unele excep&ii, reprezentarea extern%
a Uniunii etc.
COMUNI TATE A E UROP E AN" A
C"RBUNELUI #I O!ELULUI (CECO)
Organiza&ie interna&ional% interguvernamental%,
dar care di spunea de o nal t% Autori tate
suprana&ional%. CECO este considerat% prima
experien&% de integrare european% original%.
Instituit% prin Tratatul de la Paris din 18 aprilie
1951, activat% n 1952 ($i-a ncetat activitatea n
2002), CECO a reunit 6 &%ri (Belgia, Fran&a, Italia,
Luxemburg, Olanda, Republica Federal% Germania)
132
Integrare european pentru tine
cu scopul de a gestiona n comun pia&a c%rbunelui
$i o&elului, dar $i de a crea premisele necesare
pentru unicarea popoarelor europene n vederea
asigur%rii progresului economic $i social, ct $i
consolid%rii p%cii n Europa. CECO a pus bazele
institu&ionale ale integr%rii europene.
COMUNITATEA ECONOMIC"
EUROPEAN" (CEE)
Fondat% n 1957, n baza Tratatului de la Roma.
Activ% din 1958. Avea drept obiectiv crearea
unei pie&e comune (libera circula&ie a m%rfurilor,
persoanelor, serviciilor $i capitalului) $i elaborarea
unor politici economice comune. Odat% cu
instituirea Uniunii Europene, n 1992, se transform%
n Comunitatea European%. Reprezint% unul dintre
pilonii UE. Actualmente, $i propune dezvoltarea
activit%&ilor economice, protec&ia social%, egalitatea
genurilor, cre$terea durabil% etc.
COMITETUL ECONOMIC #I SOCIAL (CES
sau ECOSOC)
Institu&ie consultativ% a Uniunii Europene. Creat
n 1957, CES $i exercit% func&iile n interesul general
al Uniunii. Asigur% reprezentarea intereselor
specice ale diferitelor grupuri economice $i sociale.
Ofer% asisten&% Parlamentului European, Consiliului
$i Comisiei. Consultarea este obligatorie ntr-o
serie de domenii (pia&a unic%, educa&ia, protec&ia
consumatorilor, dezvoltarea regional%, domeniul
social). Poate emite avize la propria ini&iativ%.
Este format din reprezentan&i ai organiza&iilor
patronale, salariale $i ai societ%&ii civile, n special
din domeniile socio-economic, civic, profesional
$i cultural.
COMITETUL REGIUNILOR (CR)
Institu&ie consultativ% a Uniunii Europene. $i
ncepe activitatea n 1994. Comitetul $i exercit%
func&iile n interesul general al Uniunii. Asigur%
reprezentarea intereselor specice ale comunit%&ilor
regionale la nivelul Uniunii. Ofer% asisten&%
Parlamentului European, Consiliului $i Comisiei.
Consultarea este obligatorie ntr-o serie de domenii
(coeziunea economic% $i social%, angajarea, politica
social%, cultura, re&elele transeuropene de transport,
energie $i telecomunica&ii etc.). Poate emite avize la
propria ini&iativ%. Este format din reprezentan&i ai
colectivit%&ilor locale $i regionale, care exercit% un
mandat la nivel regional sau local.
COMUNITATEA EUROPEAN" A AP"R"RII
(CEA)
Organiza&ie interna&ional% interguvernamental%
(proiect). Scopul: asigurarea securit%&ii colective,
inclusiv crearea unei armate europene. Membrii
fondatori Fran&a, RFG, Italia, Belgia, Luxemburg,
Olanda. Tratatul de constituire a fost raticat doar
de 5 state, exceptnd Fran&a. Ca rezultat, organiza&ia
nu s-a constituit.
COMUNITATEA EUROPEAN" A ENERGIEI
ATOMICE (CEEA sau EURATOM)
Organiza&ie interna&ional% interguvernamental%.
Creat% n 1957, n baza celui de-al doilea Tratat de la
Roma. Activ% din 1958. Scopul: crearea condi&iilor
necesare pentru constituirea $i dezvoltarea rapid%
a industriei nucleare. Organiza&ia este complet
integrat% cu Uniunea European%, avnd aceia$i
membri.
COMUNIT"!ILE EUROPENE
Compus% di n: Comuni tatea Economi c%
European%, Comunitatea European% a Energiei
Atomice, Comunitatea European% a C%rbunelui
$i O&elului.
CONSILIUL EUROPEI (CE)
Organiza&ie european% interguvernamental%.
Fondat% n 1949. Misiunea sa const% n promovarea:
drepturilor omului, statului de drept, democra&iei $i
suprema&iei legii pe teritoriul ntregii Europe. Nici o
&ar% nu a aderat la Uniunea European% f%r% s% adere,
mai nti, la Consiliul Europei. Este compus din 47
de state. Sediul se a% la Strasbourg, Fran&a.
CONSILIUL (numit $i CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE)
Institu&ie interguvernamental% a Uniunii
Europene cu puteri legislative $i bugetare, pe care
133
Integrare european pentru tine
le exercit% mpreun% cu Parlamentul European, $i
cu putere executiv% (de regul%, o deleag% Comisiei
Europene). Reprezint% interesele statelor membre.
Este compus dintr-un reprezentant la nivel
ministerial al ec%rui stat membru (pe 9 direc&ii).
"edin&ele au loc la Bruxelles sau Luxemburg.
CON#TIIN!" NA!IONAL"/CON#TIIN!"
EUROPEAN"
Derivat al termenului con"tiin#! (ca organizare
dinamic% a vie&ii psihice umane manifeste n
rela&iile omului cu sine, cu al&ii $i cu mediul,
organizare care are caracter social $i este structurat%
la diferite niveluri ale percep&iilor, reprezent%rilor,
sentimentelor, atitudinilor, aspira&iilor sau ale
preferin&elor individuale $i colective, reflectate
n ideile, idealurile, teoriile respective), con"tiin#a
na#ional! ntrune$te toat% gama de sentimente,
atitudini, valori ce reflect% apartenen&a la o
na&iune, la o cultur% na&ional%. Se raporteaz% nu
la o na&iune, ci la Europa n ntregime, la ceea ce
este comun pentru cultura $i civiliza&ia european%,
la apartenen&a fa&% de valorile europene comune.
n acest sens, formarea con$tiin&ei europene
nseamn% cultivarea la cet%&enii Europei a unor
sentimente, reprezent%ri, atitudini $i aspira&ii fa&%
de o apartenen&% $i identitate european% comun%.
CULTUR" NA!I ONAL"/ CULTUR"
EUROPEAN"
Cultur% totalitate a valorilor materiale $i
spirituale create de omenire pe parcursul istoriei
sale sau, conform altei interpret%ri, un ansamblu
complex al cuno$tin&elor, credin&elor religioase,
artei, moralei, obiceiurilor $i al tuturor celorlalte
capacit%&i $i obi$nuin&e pe care le dobnde$te omul
ca membru al societ%&ii. Pe lng% manifest%rile sale
general-umane are $i un caracter na&ional, g%sindu-
$i reectare n arta, obiceiurile, tradi&iile na&ionale
etc. n acest sens, vorbim de o cultur% na&ional%. n
compara&ie cu aceasta, cultura european! este, ntr-un
anumit sens, totalitatea culturilor na&ionale de pe
continentul european, deci totalitatea acelor valori
pe care le-au creat popoarele europene. Totodat%,
cultura european% nu este pur $i simplu o totalitate
mecanic% a culturilor na&ionale din Europa, dar are
semnica&ia $i specicul s%u, manifestndu-se n
con$tiin&a $i mentalitatea european%, n cele mai
importante valori general-europene.
CURTEA DE JUSTI!IE
Institu&ie judiciar% a Uniunii Europene. Creat% n
1952, n baza Tratatului de constituire a Comunit%&ii
Europene a C%rbunelui $i O&elului. Are competen&a
de a judeca n ultima instan&% litigiile comunit%&ii
$i de a interpreta tratatele. Controleaz% legalitatea
actelor emise de institu&iile europene. Este compus%
din 27 de judec%tori, cte unul de la fiecare stat
membru, ecare cu un mandat de 6 ani. Judec%torii
snt numi&i de c%tre guvernele statelor membre.
Sediul se a% la Luxemburg.
CURTEA DE J USTI !I E A UNI UNI I
EUROPENE
Sistem judiciar comunitar ce asigur% aplicarea
dreptului n interpretarea $i implementarea
tratatelor. Cuprinde Curtea de Justi&ie, Tribunalul
$i Tribunale specializate.
CURTEA EUROPEAN" DE CONTURI
Institu&ie de control nanciar a Uniunii Europene.
Fondat% n 1975, devine institu&ie european% dup%
semnarea Tratatului de la Maastricht (1992).
Are func&ia de a verica veniturile $i cheltuielile
Uniunii Europene $i ale oric%rei institu&ii create de
UE. Nu posed% capacitatea de a sanc&iona. Toate
iregularit%&ile depistate se comunic% Parlamentului
European $i Consiliului. Este compus% din 27 de
reprezentan&i, cte unul de la ecare stat membru,
fiecare cu un mandat de 6 ani. Sediul se afl% la
Luxemburg.
DREPTUL COMUNITAR
Totalitatea normelor juridice ale comunit%&ii.
Const% din principiile dreptului european, tratatele
fundamentale ale Uniunii Europene, legisla&ia ce
decurge din activitatea Cur&ii de Justi&ie, conven&iile
semnate, instruc&iunile $i directivele institu&iilor
comunitare etc. Dreptul comunitar are un caracter
primar n raport cu dispozi&iile na&ionale. Exist%
134
Integrare european pentru tine
proceduri ce permit asigurarea uniformit%&ii
interpret%rii dreptului comunitar. Este o parte
component% a acquis communautaire.
EUROPENIZARE
Procese de (a) constituire, (b) difuzare $i (c)
institu&ionalizare a regulilor formale $i a celor
neformale, a procedurilor, paradigmelor politice,
stilurilor, modalit%&ilor de a ac&iona, credin&elor
$i normelor mp%rt%$ite, care snt definite $i
consolidate prin elaborarea deciziilor Uniunii
Europene $i incorporarea n logica na&ional% a
discursului, identit%&ii, structurilor politice $i a
politicilor publice. (C. Radaelli)
EUROPOL (OFICIUL EUROPEAN DE
POLI!IE)
Organiza&ie de cooperare ntre poli&ie $i
serviciile vamale ale statelor membre ale UE. Creat%
prin Tratatul de la Maastricht (1992), $i-a nceput
activitatea n 1994 sub denumirea de Unitatea de
Droguri Europol (EDU). Conven&ia cu referire
la EUROPOL a fost semnat% n 1995 $i a intrat
n vigoare n 1998. Are competen&e n domeniul
luptei contra criminalit%&ii $i terorismului. Nu
este poli&ie european%. Are func&ia de a asigura
rela&iile (transmiterea informa&iilor) dintre poli&iile
na&ionale $i de a le oferi analize ale situa&iei
criminale.
EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE
Aderarea la Uniunea European% a unui nou
stat membru $i aplicarea asupra acestuia a tuturor
regulilor, principiilor $i standardelor cuprinse n
dreptul comunitar.
INTEGRARE ECONOMIC"
Proces ce presupune totalitatea procedeelor $i
strategiilor prin care dou% sau mai multe na&iuni
creeaz% un spa&iu economic comun. Bela Balassa
eviden&iaz% 5 forme de integrare economic%, care
se diferen&iaz% n func&ie de gradul de intensitate
$i profunzimea integr%rii: zona comer&ului
liber, uniunea vamal%, pia&a comun%, uniunea
economic%, integrarea economic% total%. n acest
sens, integrarea economic% presupune trecerea
succesiv% de la eliminarea taxelor vamale $i a
restric&iilor cantitative din calea comer&ului la
un tarif vamal extern comun; la libera circula&ie
a m%rfurilor, a capitalului $i persoanelor;
armonizarea politicilor economice $i, n nal, a
politicilor monetare, scale, sociale etc.
INTEGRARE EUROPEAN"
Proces ce presupune, pentru statele membre ale
UE, dezvoltarea acquis communautaire. Se suprapune
cu europenizarea, pentru statele nemembre
implementarea acquis communautaire.
OMBUDSMANUL EUROPEAN
Creat n 1992, prin Tratatul de la Maastricht.
Primul Ombudsman European a fost ales n 1995.
Este ales de Parlamentul European. Investigheaz%
plngerile privind cazurile de administrare
defectuoas% n activitatea institu&iilor Uniunii
Europene. Poate demara $i anchete din proprie
ini&iativ%.
ORGANIZA!IA PENTRU COOPERARE
ECONOMIC" EUROPEAN"
Organiza&ie interguvernamental%. Constituit%
n 1948, n scopul gestion%rii ajutoarelor americane
oferite conform Planului Marshall. Membrii
fondatori: Austria, Belgia, Danemarca, Elve&ia,
Fran&a, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia,
Suedia, Turcia, Germania de Vest. n 1960, este
transformat% n Organiza&ia pentru Cooperare $i
Dezvoltare Economic% (OCDE).
ORGANIZA!IA PENTRU COOPERARE #I
DEZVOLTARE ECONOMIC" (OCDE)
Organiza&ie interna&ional% interguvernamental%.
Constituit% n 1960, n baza Organiza&iei pentru
Cooperare Economic% European%. Obiective:
asigurarea cre$terii economice $i a standardelor
de via&%, men&inerea stabilit%&ii financiare etc.
Actualmente, num%r% 30 de membri din diferite
regiuni ale lumii.
135
Integrare european pentru tine
ORGANIZA!IA PENTRU SECURITATE #I
COOPERARE N EUROPA (OSCE)
Creat% n 1973, sub numele de Conferin&a pentru
Securitate $i Cooperare n Europa (CSCE). Din
1995 poart% actuala denumire. Una dintre cele mai
mari organiza&ii regionale, ce cuprinde 56 de state
membre din Europa, America de Nord $i Asia
Central%. Se preocup% de problemele securit%&ii, n
particular de prevenirea $i solu&ionarea conictelor,
respectarea drepturilor omului, stabilitatea politic%
$i economic% etc. Sediul se a% la Viena, Austria.
ORGANIZA!IA TRATATULUI ATLANTI-
CULUI DE NORD (NATO)
Organiza&ie interna&ional% interguvernamental%.
Creat% n 1949. Principalul obiectiv al organiza&iei
este asigurarea securit%&ii militare a statelor membre,
forma extrem% de realizare a acestui deziderat ind
sprijinul reciproc contra unui atac armat. Include
26 de state din America de Nord $i Europa. Sediul
se a% la Bruxelles, Belgia.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Institu&ie reprezentativ% a Uniunii Europene cu
puteri legislative $i bugetare. nin&at prin Tratatul
de la Roma (1957). Primele alegeri parlamentare au
avut loc n 1979. Durata mandatului de parlamentar
este de 5 ani. Europarlamentarii snt ale$i prin vot
universal, direct de c%tre cet%&enii europeni. Dup%
structur% $i modalitatea de func&ionare se aseam%n%
cu parlamentele na&ionale.
PETI!IE
Solicitare scris% semnat% de un num%r mare de
persoane sau un document trimis unei autorit%&i.
PIA!A UNIC" EUROPEAN"
Tratatul de la Roma din 1957 instituie Comunitatea
Economic% European%, pas ce semnic% nceputul
integr%rii economice europene n vederea cre%rii
unei vaste pie&e interne n care bunurile, serviciile,
capitalul $i persoanele s% dispun% de condi&ii de
circula&ie liber%. Prima etap% a constat n suprimarea
barierelor din calea circula&iei m%rfurilor. Astfel, n
1968 au fost abolite drepturile vamale ntre statele
membre ale CEE. Actul Unic european din 1986
continu% reformele n vederea realiz%rii pie&ei unice
europene. Obiectivul liberei circula&ii a m%rfurilor
$i capitalului a fost atins n 1993, dup% intrarea n
vigoare a Tratatului de la Maastricht.
PILONII UNIUNII EUROPENE
Tratatul de la Maastricht a introdus n construc&ia
european% o important% inova&ie reprezentat% de a$a-
numita arhitectur% a pilonilor. Aceasta semnic%
c%, pe lng% aspectul comunitar, caracterizat de
tehnici de integrare, snt inclu$i un al doilea $i
un al treilea pilon, care func&ioneaz% pe baz% de
cooperare interguvernamental%: Politica Extern%
$i de Securitate Comun% $i Cooperarea n materie
de Justi&ie $i Afaceri Interne.
POLITICA EUROPEAN" DE SECURITATE
#I AP"RARE (PESA)
Proces lansat la summit-ul din iunie 1999, care
instituie n interiorul politicii externe $i de securitate
comun% a UE o cooperare mai strns% n chestiunile
militare, de securitate $i ap%rare. n func&ie de aceste
obiective, UE $i dezvolt% propriile capacit%&i de
gestionare a crizelor $i $i asum% misiuni pe care
Uniunea Europei Occidentale $i le asumase pn%
la integrarea sa n UE. PESA nu vizeaz% o ap%rare
comun% clasic%, ea se concentreaz%, n principal, pe
gestionarea crizelor. Ap%rarea colectiv% r%mne a
garantat% pentru statele membre ale UE de c%tre
NATO, n timp ce statele neutre $i garanteaz%
securitatea prin m%suri individuale.
POLITICA EXTERN" #I DE SECURITATE
COMUN" (PESC)
Politica extern% $i de securitate comun%,
creat% prin Tratatul de la Maastricht, reprezint%
al doilea pilon al UE $i func&ioneaz% pe o baz%
interguvernamental%. PESC nu poate considerat%
o politic% extern% comun% n sensul direct al
cuvntului, pentru c% nu toate statele membre au
aceea$i politic% extern%. Potrivit principiilor PESC,
statele membre se informeaz% unele pe altele asupra
chestiunilor de importan&% general% n materie
de politic% extern% $i de securitate, dar, totodat%,
136
Integrare european pentru tine
acestea $i coordoneaz% ac&iunile de politic% extern%.
Principalele instrumente de ac&iune n cadrul PESC
snt: elaborarea $i executarea direc#iilor generale, a
strategiilor comune, a pozi#iilor comune, precum $i a
ac#iunilor comune ale statelor membre.
POLITICA EUROPEAN" DE VECIN"TATE
(PEV)
Politica Uniunii Europene fa&% de vecinii
s%i. Ini&iat% n 2004, are drept scop instituirea
unui parteneriat durabil pentru edicarea unui
spa&iu prosper, stabil $i securizat. Presupune
stabilirea unor rela&ii privilegiate cu vecinii s%i
imedia&i. Elementul central al PEV este Planul de
Ac&iuni bilateral. PEV nu vizeaz% implicit procesul
de extindere a UE, ns% nu exclude, pe viitor,
schimbarea rela&iilor ntre Uniunea European% $i
statele beneciare ale PEV.
RESORTISANT
Persoan% zic% sau juridic% apar&innd unui stat
$i aat% sub protec&ia altui stat.
SPA!IUL SCHENGEN
Zon% de liber% circula&ie a cet%&enilor statelor
semnatare. Are la baz% un acord $i o conven&ie
semnate, respectiv, n 1985 $i 1990, de Belgia, Fran&a,
Germania, Luxemburg $i Olanda. Tratatul de la
Amsterdam (1997) incorporeaz% n dreptul Uniunii
Europene Acordul $i Conven&ia Schengen. Astfel,
actualmente aceste reguli poart% denumirea de
Schengen Acquis. Din Spa&iul Schengen fac parte
31 de &%ri: cele 27 de state membre ale Uniunii
Europene $i Islanda, Norvegia, Liechtenstein $i
Elve&ia. O parte din state nu au ndeplinit toate
prevederile Schengen Acquis (Romnia, Bulgaria
etc.), iar Irlanda $i Marea Britanie continu% s% le
respecte par&ial, din considerent de securitate.
Schengen este un ora$ din Luxemburg.
SPA!IUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)
Constituit n 1994, prin semnarea acordului
ntre UE $i AELS. Include statele membre ale UE
$i AELS, cu excep&ia Elve&iei. Are drept obiectiv
crearea unei pie&e economice unice prin asigurarea
circula&iei libere a m%rfurilor, serviciilor, capitalului
$i persoanelor.
TRATATELE UNIUNII EUROPENE
Acte politice $i juridice fundamentale ale UE.
Principalele tratate europene: Tratatele de la Roma
(1957), Actul Unic European (1986), Tratatul de la
Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997),
Tratatul de la Nisa (1999), Tratatul de la Lisabona
(2007).
TRATATUL DE LA ROMA
Tratat fondator al CEE $i CEEA, semnat la Roma
la 25 martie 1957 $i intrat n vigoare la 1 ianuarie
1958. Denumirea tratatului a intrat n uzajul cotidian
dup% denumirea localit%&ii n care s-au desf%$urat
ceremoniile de semnare.
TRATATUL DE LA LISABONA
Tratat semnat la 13 decembrie 2007 de c%tre
$efii de state $i guverne ale celor 27 de state
membre ale Uniunii. Tratatul nlocuie$te proiectul
Tratatului Constitu&ional din 2004, a c%rui raticare
a e$uat. Prevede modificarea Tratatului UE $i a
tratatelor CE f%r% ns% a le modifica. Prevede
sporirea atribu&iilor Parlamentului European, dar,
totodat%, con&ine un $ir de dispozi&ii care vizeaz%
modicarea procedurilor de adoptare a deciziilor
n unele institu&ii ale Uniunii, obiectivul nal ind
ecientizarea activit%&ii acestora. Tratatul prevede
crearea postului de Pre$edinte al Consiliului
European, care este ales pentru o perioad% de
2,5 ani, $i a celui de nalt Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe $i politic% de securitate.
TRATATUL DE LA MAASTRICHT
Tratat semnat la 7 februarie 1992 $i intrat n
vigoare la 1 noiembrie 1993. Prevede nin&area
UE, modific% tratatele fondatoare ale CE (CEE)
$i instituie denumirea de Uniunea European!.
Constituie un pas important n vederea aprofund%rii
integr%rii europene, specificnd crearea uniunii
economice $i monetare $i a uniunii politice.
Tratatul a fondat Uniunea European% prin cei 3
piloni fundamentali: primul, denumit comunitar,
137
Integrare european pentru tine
prevede crearea uniunii economice $i monetare;
al doilea $i al treilea, reprezenta&i de PESC $i,
respectiv, de JAI, func&ioneaz% n baza principiului
interguvernamental. De asemenea, Tratatul
introduce cet%&enia UE $i lanseaz% cteva politici
comunitare, extinde competen&ele Parlamentului
European $i modific% procedura de adoptare a
deciziilor n cadrul Consiliului.
TRATATUL DE LA AMSTERDAM
Prin acest tratat, semnat la 2 octombrie 1997 $i
intrat n vigoare la 1 mai 1999, se modic% tratatele
fondatoare ale UE. Principalele modific%ri snt
operate n domeniul Politicii Externe $i de Securitate
Comun%. Este nt%rit% cooperarea n materie de
Justi&ie $i Afaceri Interne $i snt extinse atribu&iile
Parlamentului European.
TRATATUL DE LA NISA
Tratat ce modic% tratatele fondatoare ale UE.
Semnat la 26 februarie 2001 $i intrat n vigoare la
1 februarie 2003, Tratatul de la Nisa este ndreptat
spre reformarea sistemului institu&ional al UE $i
a procedurilor de adoptare a deciziilor n cadrul
Uniunii, principalul motiv al modic%rilor operate
ind anticiparea extinderii spre Est a Uniunii.
TRATATUL CONSTITU!IONAL
Denumirea ocial% Tratat instituind o Constitu#ie
pentru Europa. Semnat la 29 octombrie 2004 la
Roma, reprezint% rezultatul activit%&ii Conferin&ei
interguvernamentale mputernicit% cu elaborarea
unui nou act care s% instituie UE pe noi baze. Reune$te
vechiul tratat al CE, Tratatul UE $i Carta drepturilor
fundamentale ntr-un singur document, instituind
o structur% mai clar%. Tratatul suprim% structura
complex% a celor 3 piloni $i prevede dotarea Uniunii
Europene cu un cadru juridic unic, atribuindu-i
personalitate juridic%. Prevede simplicarea majorit%&ii
procedurilor de adoptare a deciziilor n cadrul UE
$i opereaz% transform%ri institu&ionale importante,
precum: sporirea competen&elor Parlamentului
European, crearea func&iei de Pre$edinte permanent
al Consiliului European $i a celei de ministru al
afacerilor externe al Uniunii.
TRIBUNAL
Institu&ie judiciar% de prim% instan&% a Uniunii
Europene. Are competen&a de a judeca n prim% instan&%
anumite categorii de ac&iuni. Deciziile pronun&ate de
Tribunal pot atacate la Curtea de Justi&ie.
TRIBUNALE SPECIALIZATE
Institu&ie judiciar% de prim% instan&% a Uniunii
Europene, creat% pe lng% Tribunal, n func&ie de
necesitate, de Parlamentul European $i Consiliu.
Are competen&a de a judeca n prim% instan&%
anumite categorii de ac&iuni. Deciziile pronun&ate de
Tribunalul specializat pot atacate la Tribunal.
UNIUNEA ECONOMIC" #I MONETAR"
(UEM)
Form% avansat% de integrare economic% care
presupune existen&a unei pie&e comune, dar $i a unor
politici economice unicate. Uniunea Economic% $i
Monetar% prevede unicarea politicilor economice
na&ionale, obiectivul final fiind introducerea
monedei unice pentru statele membre ale Uniunii.
nin&area Uniunii Economice $i Monetare a fost
prev%zut% n Tratatul de la Maastricht. Aceasta
prevede, pe lng% unicarea politicilor economice,
$i introducerea monedei unice euro. Astfel, la 1
ianuare 1999, 11 state membre ale UE au acceptat
moneda unic% european%.
UNIUNEA EUROPEAN" (UE)
Organiza&ie politic% european%. Instituit% n
1992, prin Tratatul de la Maastricht. mbin% nivelul
suprana&ional (stat) cu cel interguvernamental
(organiza&ie interna&ional%). Prerogativele nivelurilor
de guvernare snt bine denite, institu&iile europene
dispunnd de competen&e importante n domeniile
politic, economic, social $i cultural. Este compus%
din 27 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria,
Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran&a,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Ceh%, Romnia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia $i Ungaria. La moment
nu dispune de personalitate juridic%.
138
Integrare european pentru tine
UNIUNEA EUROPEI OCCIDENTALE
(UEO)
Organiza&ie interna&ional% interguverna-
mental%. Creat% n 1948, sub denumirea de Uniunea
Occidental%. Ini&ial, &%rile membre Fran&a, Marea
Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg $i-au propus
drept scop nt%rirea colabor%rii n domeniul
securit%&ii. n 1954, prin aderarea Germaniei, este
transformat% n Uniunea Europei Occidentale.
Prin semnarea Tratatului de la Maastricht, devine
o component% a UE. Ulterior, UEO $i pierde
importan&a prin preluarea func&iilor sale de
c%tre Politica Extern% $i de Securitate Comun%
(PESC).
UNIUNEA VAMAL"
Form% de integrare economic% n interiorul
c%reia snt suprimate barierele articiale din calea
comer&ului, acesta ind liberalizat, iar tariful vamal
n raport cu statele ter&e (nemembre ale Uniunii)
constituie rezultatul unei politici comerciale externe
comune.
ZONA COMER!ULUI LIBER
Zon% n interiorul c%reia schimburile comerciale
ntre statele membre snt liberalizate, ecare stat
ns% ind n drept s% desf%$oare o politic% vamal%
$i comercial% proprie n raport cu alte state din
afara acesteia. Zona comer&ului liber nu constituie
o form% de integrare economic% veritabil%, de$i
con&ine $i anumite tendin&e $i aspecte.