Sunteți pe pagina 1din 13

67

9.1 Reglementarea preturilor in domeniul energiei electrice


Sectorul energetic a fost in mod traditional considerat ca un sector in care monopolul natural
este de neevitat. Aceast prezumtie s-a bazat, n special, pe caracterul intensiv investi ional, pe
importan a re elelor de transport i distribu ie i pe raritatea i concentrarea resurselor
energetice pe plan mondial.
Dat fiind importan a deosebit a acestuia, att pentru ramurile economiilor na ionale, ct
i pentru asigurarea bunstrii popula iei, statul a preluat sarcina realizrii i exploatrii
sistemului. Rezultatul acestei ac iuni a constat in crearea unor coloi integra i pe vertical care,
de regul, asigurau produc ia, transportul i distribu ia produselor energoelectrice. Pentru
protec ia consumatorilor captivi", att persoane fizice, ct i juridice, fa a de furnizorul
monopolist, au fost instituite mecanisme de control administrativ al pre urilor, pentru a se
preveni un abuz din partea acestuia.
9.1.1. Tendin e actuale n sectorul energetic din Uniunea European
In efortul de creare a pie ei unice, la nivelul Uniunii Europene s-a conturat o serie de
tendin e care urmresc simultan:
- promovarea concuren ei prin deschiderea pie ei;
- asigurarea surselor de aprovizionre cu energie;
- protec ia mediului.
Prevederile Tratatului de la Roma, privind instituirea Comunit ii Europene lasa la
latitudinea membrilor modul de organizare i func ionare a acestor servicii, inclusiv in ceea ce
privete tipul de proprietate (articolul 86). Ceea ce contesta Tratatul este existen a acelor
monopoluri care pot aduce atingere obiectivului de creare a pie ei unice, bazat pe concuren .
Directiva 96/92/CE stabilete cadrul minimal i etapele procesului de liberalizare a pie ei
produselor energetice. Au fost stabilite pragurile de deschidere a pie ei (26% in 1999, 28% in
2000, 33% n 2003). Sunt definite, in func ie de posibilitatea de a alege furnizorul de energie
electric, conceptele de consumator eligibil" i consumator captiv", ultimul fiind dependent
de distribuitorul monopolist al energiei electrice. In categoria consumatorilor eligibili sunt
ncadra i consumatorii care realizeaz un consum anual peste o anumit limit (9 GWh,
ncepnd cu 2003).
Distribu ia energiei electrice ctre consumatorii captivi se realizeaz de ctre operatorul
monopolist al re elei de distribu ie, cruia i se pot impune obliga ii de fur-nizare n anumite
zone sau ctre anumi i consumatori, pentru asigurarea serviciului universal. Pre urile practicate
de distribuitor pot fi reglementate de ctre autorit ile statelor membre.
Deciziile strategice referitoare la forma de proprietate a operatorului/operatorilor
monopoliti, privind regimul reglementat/negociat de acces la re ea i privind modul de
68
separare (juridic/contabila/managerial) a activit ilor care constituie monopol natural sunt
lsate la latitudinea statelor membre.
9.1.2. Pia a energiei electrice in Romnia
In cadrul procesuiui de armonizare a legisla iei interne cu reglementrile comunitare a fost
ini iat un amplu proces de reformare a reglementrilor referitoare
la produc ia, transportal i dstribu ia energiei electrice. Prin HG nr. 627/2000, Compania
Na ional de Electricitate - CONEL S.A. a fost reorganizat, crendu-se Compania Na ional
de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., S.C. Termoelectrica S.A.,S.C.
Hidroelectrica S.A. i Societatea Comerciala pentru Distribuirea Energiei Electrice Electrica
S.A. Astfel s-a optat pentru:
-separarea legala a activit ilor care constituie monopol natural (transport i distributie)
-privatizarea in prima instanta a celor opt filiale regionale de distributie
- accesul reglementat a re ea.
Supravegherea pie ei energiei electrice cade in sarcina Autorita ii Nationale de
Reglementare n domeniul Energiei (ANRE), institu e publica in subordinea Minis-rului
Industriei i Resurselor. ANRE este autoritatea public ce are competen a de elaborare a
metodologiei de calcul al pre urilor i tarifelor aplicabile activit ilor de monopol natural i de
aproare a sistemelor de pre uri i tarife pentru aceste activit i, urmrind ca obiectiv, protectia
corespunztoare a consumatorilor de energie.
Activit ile de monopol natural din domeniul energiei electrice sunt cele de transport i
distributie a energiei electrice, precum i cele de alimentare a consumalorilor captivi de ctre
societ ile de distribu ie a energiei electrice.
9.1.3. Modul de organizare a pietei
Tranzactionarea energiei electrice i a serviciilor de sistem, in Romnia, se realizeaz n
cadrul pie ei en gros a energiei electrice, care func ioneaz pe baza urmtoarelor principii:
a) pia a se realizeaz prin aranjainente comerciale en gros cu energie electric i
cu servicii asociate, ntre participan i;
b) pia a trebuie s devin competitiv la nivelul productorilor i furnizorilor de energie
electric i reglementat pentru activit ile de transport i de distribu ie;
c) n prima etap, pia a este compus din:
pia a reglementat, prin contracte cadm i pre uri reglementate, care acoper circa 67%
din energia electric tranzac ionat;
pia a concuren ial compus din unntoatele segmente:
>
pia a contractelor bilaterale ntre fumizori i consumatori eligibili. Aceste contracte sunt
reglementate, dar pre urile simt negociate ntre par i;
69
> pia a spot, respectiv componenta pie ei concuren iale pe care energia electric
necontractat este tranzac ionat prin licita ie la Pre ul Marginal de Sistem;
d) pre ul pie ei se formeaz printr-un mecanism specific;
e) participan ii la pia , inclusiv consumatorii eligibili sunt ndrept i i s aib acces
reglementat;
f) consumatorii eligibili pot alege fumizorul de energie electric, cu care ncheie contracte
negociate;
g) racordarea la re ele de transport i de distribu ie reprezint un serviciu public
obligatoriu;
h) participan ii la pia beneficiaz de transport nediscriminatoriu.
Participan ii la pia . Tipurile de participan i la pia a en gros sunt:
- productorii
- - fumizorii
- - consumatorii eligibili;
- un operator de transport (Transelectrica);
- un operator de sistem (Hidroelectrica S.A.);
- un operator de distribu ie (Electrica S.A.).
Administrarea pie ei en gros a eaergiei electrice. Administrarea pie ei en gros este
asigurat de S.C. OPCOM S.A., flial a Transelectrica S.A., nfiin at prin HG nr. 625/2000.
Pentru asigurarea bunei func ionri a pie ei, S.C. OPCOM S.A. are urmtoarele
competen e i atribu ii:
- asigur preluarea i prelucrarea ofertelor de vnzarc/cumprare de energie electric i
servicii de la participan ii la pia ;
- stabilete cantit ile de energie electric i servicii tranzac ionate zilnic la nivel interval
baz de tranzac ionare i decontare (respectiv durata unei ore i servete ca unitate de msur a
timpului in exprimarea tuturor relatiilor comerciale, contractuale sau pe pia a spot, pe care
puterea electric i serviciile se exprim prin valorile medii);
- stabilete drepturile i obliga iile de plat ale participantilor la pia i asigur
func ionarea mecanismelor specifice de regularizare privind pl ile;
- colecteaz i face publice informa ii despre pia , inclusiv prognoze pe termen scurt
privind acoperirea cererii de ctre ofert;
- determina i face publice pre urile pie ei pe interval baz de decontare, pre-cum i alte
pre uri sau obliga ii bneti relevante pentru pia ;
- urmrete i face publice pierderile de energie electric in re eaua de transport;
- suspend pia a din propria ini iativ sau la solicitarea operatorului de sistem;
70
- coordoneaz activitatea de prognoz a cererii de energie electric pentru planificarea
oprational si programarea operativ a Sistemului Electroenergetic Na ional(SEN);
- stabilete orele de vrf i de gol de sarcin ale SEN.
9.1.4. Mecanismul de func ionare i aranjamentele comerciale ale pie ei
Rolul mecanismului pie ei:
- asigurarea unor rela ii comerciale eficiente i sigure pentru consumatorii finali de
energie electric i pentru to i agen ii economici din sector;
- introducerea unei presiuni concuren iale asupra agen ilor economici din sec-tor, direct
sau prin intermedml contractelor i tarifelor reglementate;
- trecerea gradual de la sistemul de monopol in alimentarea cu energie elec-tric, la pia a
pe deplin concuren ial.
Principalele tipuri de contracte ncheiate pe pia a en gros a energiei electrice sunt:
1) Contractul de tip FPA ncheiat ntre Societatea Na ional Nuclearelectrica i S.C.
Electrica S.A., prin care este asigurat preluarea integral a energiei electrice produse i a
puterii disponibile a Nuclearelectrica, la pre ul reglementat de ANRE. Pre ul de achizi ionare
de ctre fumizori a puterii disponibile acoper cheltuielile fixe de exploatare, cheltuielile pentru
rambursarea creditelor i costul capitalului investit.
2) Contractul de portofoliu reprezint forma principal de vnzare/cumprare a energiei
electrice, asigurnd att fumizorul, ct i productorul, mpotriva riscului varia iei pre ului pe
pia . Sunt utilizate pentru contractarea unor cantit i ferme de energie electric, profilate pe
intervale baz de decontare i zile calendaristice, in func ie de variatia orar a consumului
prognozat, precum i serviciul de transport aferent. Valoarea acestor contracte include i costul
reglementat al serviciului de transport.
3) Contractul pentru transportul energiei electrice. Serviciul de transport include i
costurile reglementate ale serviciilor de sistem. Pierderile de energie electric in re eaua de
transport, precum i efectul restric iilor din re eaua de transport asupra ordinii de merit sunt
cuprinse n tariful reglementat de transport. In scopul fluidizrii pl ilor, costul serviciului de
transport trebuie achitat de ctre fumizori direct ctre Transelectrica, pe baza avizului
prductorului cruia i-a fost prestat acest serviciu.
4) Contractul pentru servicii de sistem. Serviciile de sistem reprezint servicii asigurate,
de regul, de ctre productori, la cererea operatorului de sistem, pentru men inerea nivelului
de siguran n func ionarea sistemului electroenergetic, calit- ii energiei transportate la
parametrii normali de functionare i pentru acoperirea pierderilor din re eaua de transport.
Serviciile de sistem se mpart n 2 categorii:
71
- functionale, care reprezint functia operatorului de sistem;
- tehnologice, fumizate de ctre agen ii economici participan i la pia (n conti-nuare
denumite servicii de sistem).
Costul serviciilor de sistem cu exceptia costului energiei electrice pentru acope-rirea
pierderilor in re eaua de transport va fi achitat de ctre fumizorul de energie electric sau de
ctre consumatorul eligibil direct furnizorului de servicii de sistem.
Ofertele de producere a energiei electrice. Productorii sunt obliga i ca, pentru fiecare zi
de tranzac ie, s fac oferte ferme pentru fiecare interval baz de decontare pentru toate
unittile de produc ie pe care le de in in ziua anterioar celei pentru care se face programul de
functionare a SEN, stabilit, pe baza acestor oferte de ctre OPCOM S.A.
Ordinea de merit reprezint ordinea n care productorii de energie ofertan i sunt lua i n
considerare de ctre dispecer pentru acoperirea cererii de energie electric.
Prin ordinea de merit se stabilesc:
- puterea cu care particip fiecare unitate la acoperirea necesarului de energie electric;
- pragul cererii de consum din sistem de la care intr in func iune fiecare unitate. Pre ul
marginal de sistem se determin ca medie ponderat a pre urilor regle-mentate din contractele
de portofoliu i contractul de tip PPA ncheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. i S.C. Electrica
S.A., prin care este asigurat preluarea integral a puterii disponibile i a energiei electrice
produse de Nuclearelectrica.
Metodologiile de stabilire a tarifelor i pre urilor energiei electrice. In cadrul acestora
se includ:
- metodologia de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice;
- metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii finali captivi de ener-gie
electric.
Particularizam in continuare doar metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de
distribu ie a energiei electrice.
Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribu ie a energiei elecrice.
Serviciul de distribu ie const in exploatarea, ntre inerea, dezvoltarea re elei de distribu ie n
scopul transmiterii energiei electrice de la productori/operatori de transport la consumatorii
finali de energie electric.
Operatorul de distributie asigur dou categorii de servicii:
- serviciul de distributie;
- serviciile de sistem ale re elelor de distribu ie a energiei electrice.
72
In prezent, distribu ia energiei este asigurat de S.C. Electrica S.A., prin cele opt filiale
regionale (operatori) ale acesteia. Tarifele de distribu ie se determin pentru fiecare operator de
distribu ie pe baza cheltuielilor aferente utilizrii re elelor de distribu ie ale acestuia i sunt
unice pe teritoriul operatorului.
Tarifele se stabilesc pentru serviciul de distributie prestat, pentru categoriile de destinatari:
- fumizori alimenta i din re eaua de distribu ie;
- consumatori eligibili alimenta i din re eaua de distribu ie;
- al i operatori de distribu ie/transport pentru tranzitul energiei.
Nivelul tarifelor de distribu ie se fundamenteaz cu datele privind cheltuielile anuale ale
operatorului. Tarifele pot fi revizuite periodic, odat cu revizuirea tarifelor reglementate
pentru consumatori finali, dac se inregistreaz o varia ie a costurilor unitare mai mare de 5%
fa de cele previzionate.
Pentm fiecare din grupele de elemente de re ea se stabilesc tarife specifice de tip monom,
pe nivel de tensiune i tip de instala ii, i anume:
- tarif pentru linii de 110 kV;
- tarif pentru puncte de transformare 110 kV/MT (medie tensiune);
- tarif pentru linii MT;
- tarif pentru puncte de transformare Medie Tensiune/Joas Tensiune;
- tarif pentru linii de Joas Tensiune.
Stabilirea de ctre ANRE a tarifelor pentru transportul i distribu ia energiei electrice se
face pe baz unei metodologii care ine cont de categoriile de costuri ale operatorilor, dup cum
urmeaz:
a. costurile de exploatare i ntre mere a re elei, referitoare la:
- exploatarea re elei;
- ntre inere, interven ii, reparatii;
- siguran a tehnic i a muncii;
- serviciile asigurate clien ilor;
- amortizare;
- cheltuieli conexe pentru invesd ii;
b. costurile pentru consumul propriu tehnologic;
c. costurile financiare pentru dezvoltare (dobnzi, comisioane bancare i diferen- e de curs
valutar legate de credite pentru investi ii).
Cota de profit brut aplicabil la suma acestor costuri este de 8%.
73
Pentru fiecare grup de elemente de re ea se determin instala iile componente i energia
electric livrat prin acestea (EJ), pentru serviciul de distribu ie destinat consumatorilor eligibili
(ECE,J), furmzorilor/consumatorilor captivi (EF,J), ct i tran-zitului destinat altor operatori de
distribu ie sau operatomlui de transport (ET,J):
EJ = ECE,J + EF,J + ET,J
De asemenea, pentru fiecare grup, se determin costul asociat CJ prin nsuma-rea
componentelor CI,J pe structura costurilor precizate mai sus:
CJ = suma CI,J
Profitul fiecrci grupe de elemente de re ea se determin:
PJ = suma CI,J x kp/100
n care:
k- rata profitului brut;
CI,J = costurile aferente fiecrei structuri.
Rata profitului aplicabil este de 8% pe an n raport cu costurile calculate n USD. Profitul
total reglementat (P) operatorului de distribu ie se determin prin nsu-marea profiturilor totale
reglementate ale grupelor de elemente de re ea:
P=suma PJ
Venitul total pentru fiecare din cele cinci grupe de elemente ale re elei (VTJ) se determin
ca:
VTJ = CJ + PJ
iar venitul total reglementat (VT) al Operatorului de distribu ie este determinat prin
nsumarea veniturilor totale reglementate ale grupelor de elemente de re ea:
VT = suma VTJ = C + P
Tarifele specifice de distribu ie pentru fiecare grup de elemente de re ea se cal-culeaz ca
fiind raportul ntre suma veniturilor totale VTJ i suma energiilor livrate consumatorilor EJ :
tJ = VTJ / EJ
In cazul consumatorilor eligibili, al furnizorilor de energie electric sau al ope-ratorului de
transport, tariful aplicabil se determin prin nsumarea tarifelor aferente elementelor de re ea
utilizate.
74
9.2. Reglementarea pre urilor n sectorul comunica iilor
Domeniul comunicatiilor, in special cel al telecomunica iilor, a cunoscut o dezvoltare
tehnologic exploziv n ultimele dou decenii. Progresul tehnologic a constat in special in
aparitia de noi tehnologii altemative de transmisie, utiliznd noi platforme de comunica ii, ceea
ce a permis aparitia de noi pie e i, ntr-o msur des-tul de consistent, a concuren ei pe pie ele
din sector.
Dac pn la nceputul anilor '80, sectorul era n mod tradi ional, dominat de uriae
companii monopoliste, explozia de operatori pe pia a a condus la regndirea politicii de
dezvoltare a pie ei i serviciilor.
Aparitia acestor noi tehnologii i servicii nu a eliminat ns in totalitate mono-polurile, in
special cele naturale, a caror existen deriv din importan a re elei fizice pentru fumizarea
serviciilor i din faptul c sunt utilizate n special resurse limitate (spatiul radioelectric,
resursele de numerota ie etc), a cror utilizare rational implic impunerea unor restric ii i din
necesitatea asigurrii serviciului universal.
Problemele cele mai importante n acest domeniu apar pe pia a serviciului de te-lefonie
fix i pe pia a serviciilor potale.
- Pia a telefoniei fixe. Importan a re elei fizice in fumizarea serviciilor de telecomunica ii
i caracterul de foarte multe ori ineficient al constructiei de re ele fizice paralele pentru
fumizarea acelorai servicii a condus la cutarea febril de noi solu ii care pot fi grupate in
dou categorii:
- solu ii fumizate de ctre pia (de ctre operatorii de pia );
- solu ii administrative, impuse de ctre autoritti, atunci cnd pia a nu a condus la
eliminarea monopolului natural.
Solu iile fumizate de ctre pia pot fi la rndul lor clasificate n dou categorii:
- fumizarea unor servicii de telecomunica ii prin mtennediul unor re ele imtial
dimesionate pentru alte utilizd cum ar fi utilizarea re elelor de transport i distribu ie a
energiei electrice sau a celor de televiziune prin cablu
- fumizarea, prin intermediul retelei operatoruhri monopolist a unor servicii concurente
cu cele oferite de acesta, prin intermediul unei tehnotogii diferite.
Totui, pia a nu a dezvoltat, pn n acest moment, solu ii pentru eradicarea complet a
monopolului pentru toate tipurile de servicii i nici pentru toate zonele geografice, fapt care a
impus implicarea statului, n ncercarea de a separa nucleul monopolului natural de celelalte
75
componente ale serviciilor de telecomunica ii, in scopul crerii unui grad ct mai ridicat de
concuren .
In acest scop au fost impuse fotilor operatori monopoliti, care de in in proprietate re eaua de
telefome fix, obligatii legate in principal de:
- permiterea accesului la re ea, n condi ii nediscriminatorii a celorlal i operatori pentru
fumizarea serviciilor chiar concurente. In acest scop, fotilor operatori monopoliti le-au fost
impuse obliga ii de separare a activit ilor legate de administrarea i fumizarea re elei de
activit ile de furnizare, prin intermediul re elei, a serviciilor de telefonie. In acest mod, poate fi
determinat posibila discriminare, prin pre sau prin condi ii de acces, a operatorilor concuren i
pe pia a serviciilor de telefonie;
- interconectarea re elelor de telecomunica ii, astfel nct clien ii unei companii de
telefonie s poat apela clien ii unei alte companii.
In plus, interven ia statului const i in asigurarea serviciului universal, respectiv setul
minim de servicii de o calitate determinat care este disponibil pentru to i utilizatorii, indiferent
de localizarea lor geografic, la un tarif accesibil. Setul de servicii se refer, in principal, la
asigurarea accesului la o loca ie fix, asigurarea unui serviciu de informa ii i asigurare de
telefoane publice cu plat.
Asigurarea serviciului universal poate implica i acordarea unor compensa ii companiilor
care sunt desemnate pentru fumizarea acestora, datorit faptului c obliga ia de asigurare a
serviciului universal poate implica asumarea unor costuri suplimentare i desfurarea unor
activit i ineficiente din punct de vedere economic.
- Tendin e actuale n Uniunea European. Procesul de liberalizare a serviciilor de
telecomunica ii in Uniunea European a fost ini iat prin Directiva Comisiei Europene
90/388/EEC din 1990, prin care s-a solicitat Statelor Membre s retrag drepturile speciale sau
exclusive pentru fumizarea serviciilor de telefonie public fix pn cel mai trziu la data de
01.01.1998 (au fost stabilite perioade mai lungi de liberalizare a pie ei pentru Grecia, Irlanda,
Portugalia i Spania).
0 preocupare deosebit a fost generat de apari ia efectiv a concuren ei pe piata
serviciilor de telefonie fix, dat fiind faptul c dispari ia drepturilor speciale sau exclusive
existente nu garanteaz apari ia efectiv a concuren ilor pe pia . In fapt, s-a constatat c, n
1998, infrastructuri altemative ce puteau fi utilizate pentru fumizarea telefoniei vocale se aflau
in proprietatea aceluiai operator care de inea i re eaua de telefonie fix. Doar 43% din
gospodriile europene erau conectate fie la o re ea de televiziune prin cablu, fie la un sistem de
transmisie a programelor TV prin satelit. Peste 59% din aceste gospodrii erau deservite de un
operator de televiziune prin cablu aflat n proprietatea fostului monopolist pe pia a telefoniei
fixe. Aceast situa ie de fapt a fost considerat ca fiind o piedica majora n calea dezvoltarii
concuren ei. In acest scop, prin noul set de directive din martie 2002 (Directiva 2002/21/EC
76
privind cadrul general de reglementare n domeniul comumca iilor electronice, Directiva
2002/20/EC privind autorizarea, Directiva 2002/22/EC privind serviciul universal i Directiva
2002/1/EC privind accesul i interconectarea) se ncearc facilitarea intrrii unor noi operatori
pe pia a serviciilor de telefonie i ncurajarea concuren ei cel pu in pe pia a serviciilor. Pentru
supravegherea pie elor se solicit statelor membre s nfiin eze autorita i na ionale de
reglementare, care, pe baza analizelor de pia efectuate in colaborare cu autorittile de
concuren , poate impune operatorilor de pe pia obligatii legate de furnizarea serviciului
universal, de acordarea accesului la re ea, de interconectare a re elelor de telecomunica ii. In
plus autorit ile de reglementare pot stabili metodologii de stabilire a tarifelor pentru serviciile
de telecomunica ii, inclusiv telefonie, atunci cnd constat c un operator detine pozitia
dominant pe o anumit pia geografic.
Aceste msuri au ca scop principal dezvoltarea concuren ei pe pie ele serviciilor, astfel
nct consumatorii europeni s poat profita cat mai mult de beneficiile libe-ralizrii, care,
oricum a condus la reducerea cu aproximativ 40% a tarifelor telefonice intema ionale.
Reglementaiea pie ei serviciilor telefonice a Romnia. Incepnd cu octombrie 2002,
odat cu intrarea in vigoare a Ordonan ei de urgen a Guvemului nr. 79/2002 i cu nfiin area
Autorit ii Na ionale de Reglementare n Comunicatii, sunt introduse i in Romnia regulile
comunitare cu privire la supravegherea pie ei serviciilor i re elelor de telecomunica ii, regulile
specifice privind protec ia concuren ei i reglementarea pre urilor n acest domeniu.
In scopul supravegherii pie elor, pe baza regulamentului privind identificarea pie elor
relevante din sectorul comunica iilor electronice i a regulamentului privind efectuarea
analizelor de pia i determinarea puterii semnificadve de pia , ANRC efectueaz analize de
pia pentru a determina dac un fumizor de servicii sau re ele de telecomunica ii de ine pozi ie
dominant, respectiv dac are posibilitatea de a se comporta independent de clien ii sau
fumizorii si. ANRC poate impune fumizorilor care de in pozi ie dominant obliga ii de
nediscriminare, de asigurare a eviden ei contabile separat, de stabilire pe baza unei
metodologii agreate etc.
Dac o analiz de pia a indic absen a concuren ei efective, care presupune c operatorul
n cauz este capabil s men in tarifele la un nivel excesiv de nalt sau s reduc tarifele in
mod nejustificat, in detrimentul utilizatorilor finali, ANRC poate s impun obliga ii referitoare
la recuperarea costurilor i controlul tarifelor, inclusiv obliga ii de fundamentare a tarifelor in
func ie de costuri i obliga ii privind eviden a contabil, pentru fumizarea anumitor forme de
acces sau de interconectare. La impunerea obliga iilor ANRC va lua in considerare investi ia
fcuta de operatorul in cauz i va permite existen a unei rate rezonabile de recuperare a
capitalului investit, innd seama de riscurile asociate acestei investi ii.
77
Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare im-pus
trebuie s promoveze eficien a economic i concuren a i s maximizeze beneficiul
consumatorilor. In acest scop ANRC poate s ia in considerare tarifele practicate pe pie ele
concuren iale comparabile.
In cazul in care un operator are obliga ia s i fundamenteze tarifele in func ie de costuri,
atunci proba faptului c tarifele respective sunt determinate prin adugarea la costuri a unei rate
rezonabile de recuperare a investi iei se afl n sarcina operatorului in cauz. In vederea
calculrii costului fumizrii eficiente a serviciilor, autoritatea de reglementare poate utiliza
metode de contabilizare a costurilor, altele dect cele utilizate de operator. ANRC poate cere
unui operator s furnizeze toate informa iile care au stat la baza determinrii unor tarife i poate
impune, dac este cazul, ajusri ale acestor tarife.
In situa ia in care controlul tarifelor se realizeaz prin impunerea implementrii unui
sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie fcut public, indicndu-
se cel pu in principalele categorii n care sunt grupate costurile i regulile utilizate pentru
alocarea costurilor. Indeplinirea obliga iilor de implementare a sistemului contabil trebuie
auditat anual de un organism independent, rczultatele acestui audit urmnd s fie publicate in
condi iile stabilite de ANRC.
Serviciul universal este compus din:
- asigurarea accesului la re eaua public de telefonie, la un pimct fix;
- asigurarea serviciului de informa ii privind abona ii i registrele abona ilor;
- asigurarca de telefoane publice cu plat.
ANRC desenmeaz unul sau mai mul i fumizori ai serviciului universal, pentru anumite
zone geografice sau pentru ntreg teritoriul Romniei, pe baza condi iilor i procedurii
nediscriminatorii stabilite de ctre autoritate.
Tot ANRC are i rolul de a monitoriza nivelul i evolu ia tarifelor serviciilor cuprinse in
sfera serviciului universal, putnd obliga furnizorii acestui tip de servicii s aplice tarife
comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice sau pe ntreg teritoriul national
sau s respecte anumite formule de control al creterii tarifelor.
9.3. Modul de reglementare i de control al tarifelor pe pia a serviciilor potale
i in domeniul serviciilor potale tendin ele, att pe plan european, ct i pe plan na ional,
sunt legate de deschiderea pie elor ctre concuren n contextul asigurrii serviciului
universal.
Serviciul universal este definit ca dreptul oricarui consumator de a beneficia de furnizarea
permanent a serviciilor potale de o calitate definit, la un pre accesibil, in orice punct de pe
teritoriul Romniei. Fumizorii serviciului universal sunt desemna i pe baza unor condi ii i
proceduri stabilite de ctre ANRC i Consiliul Concuren ei.
de reglementare.
78
Pentru deschiderea gradual la concuren , prin OG 31/2002 a fost stabilit limita maxim
de gramaj (350 g) a trimiterilor de coreponden inteme i intema ionale pentru prestarea crora
pot fi desemna i unul sau mai mul i furnizori.Aceasta limit poate fi redus prin Hotrre a
Guvemului, ceea ce poate permite alinierea la normele europene m domeniu, care prevd o
limit de 100 g ncepnd cu 1.01.2003, respectiv de 50 g ncepnd cu 1.01.2006.
Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor potale se stabilesc avndu-se n vedere
eficien a economic, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal i dezvoltarea re elei
potale. Tarifele serviciilor potale din sfera serviciului universal trebuie s fie accesibile,
transparente, nediscriminatorii i fundamentate pe costuri.
Funizorii de serviciu universal crora li s-a rezervat dreptul de a presta unul sau mai multe
servicii potale din sfera serviciului universal au obliga ia de a supune spre aprobare ANRC
tarifele percepute pentru serviciile rezervate i de a le aduce la cunotin a publicului cu cel
pu in 30 de zile nainte de data la care acestea intr n vigoare. In vederea aprobrii tarifelor
percepute pentru serviciile rezervate, autoritatea de reglementare va solicita avizul consultativ
al Consiliului Concuren ei.
In situa ia in care un fumizor de serviciu universal aplic tarife reduse n cazul unui volum
mare de trimiteri de la acelai expeditor, el are obligatia de a aplica principiile transparen ei i
nediscriminrii att cu privire la tarife, ct i cu privire la condi iile asociate acestora.
ANRC poate stabili in sarcina furnizorilor de serviciu universal obliga ia mentinerii unui
nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt
obliga i s le presteze, pe ntreaga arie geografic in care presteaza aceste servicii.
Furnizorii de serviciu universal trebuie s respecte urmtoarele principii la ncheierea
acordurilor privind cheltuielile terminale corespunztoare trimiterilor potale intema ionale:
- cheltuielile terminale s fie fixate in func ie de costurile prelucrrii i livrrii trimiterilor
potale intema ionale;
- nivelul tarifelor s fie corespunztor calit ii serviciului;
- cheltuielile terminale s fie transparente i nediscriminatorii.
Fumizorii de serviciu universal trebuie s in eviden a contabil separat, n cadrul
contabilit ii inteme de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, i
pentru serviciile nerezervate, pe de alt parte. In eviden a corespunztoare serviciilor
nerezervate trebuie s se urmreasc distinct serviciile incluse n sfera serviciului universal i
cele care nu sunt incluse in aceast sfer.
Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunztoare serviciilor rezervate i
serviciilor nerezervate se stabilesc de ANRC. Situa iile financiare anuale ale fiecrui fumizor
de serviciu universal trebuie intocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar
independent i publicate anual pe cheltuiala furnizorului i n condi iile stabilite de autoritatea