Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea: S.C. DUBLU F BUSINESS CERT S.R.L.

Sediul ; CONSTANTA, Str. UNIRII, nr. 22F, bl. PA4, ap.7


C.U.I : 27352890
Nr. Reg. Com. : J13/1568/2010
PUNCT DE LUCRU : Bdul. AUREL VLAICU, nr. 144/
Bdul. BABA NOVAC, nr. 169

Exemplar nr.

FISA POSTULUI
- MUNCITOR NECALIFICAT
1. Denumirea compartimentului:
VULCANIZARE AUTO
2. Denumirea postului:
FINISOR REPARATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DE CAUCIUC - C.O.R. 823105
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
BOUNEGRU GEORGIAN
4. Se subordoneaza:
Sefului de atelier sau administratorului in lipsa acestuia.
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
GATU FLORIN
6. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din
cadrul compartimentului, cu seful de atelier si cu administratorul.
7. Pregatirea si experienta:
scoala profesionala/ atestat de calificare;
vechime in munca:minim 2 ani ca muncitor necalificat in domeniul vulcanizarii.
8. Autoritate si libertate organizatorica:
Nu este cazul .
9. Responsabilitati si sarcini specifice postului:
sa execute lucrari specifice vulcanizarii (inlocuire anvelope, inlocuire camere, echilibrare roti,
curatat jante, indreptat jante, sudat jante);
sa execute lucrari de reparatii ale anvelopelor si camerelor specifice atelierului de vulcanizare;
sa anunte seful direct in cazul sesizarii unor defectiuni ale utilajelor si echipamentelor specifice
atelierului de vulcanizare;
este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fisa;
este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
sa respecte normele de securitate a muncii si PSI ;
sa execute si alte sarcini specifice locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea
societatii ;
sa execute lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din
imobil si din jurul acestuia;
sa execute corect si la timp reparatiile si celelalte lucrari specifice atelierului de vulcanizare;

1 din 4

neindeplinirea totala sau partiala sa indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa


postului, constitue motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca,
conform prevederilor legislatiei muncii in vigoare ;
sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ;
sa ia in primire toate materialele necesare executarii lucrarilor distribuite, avand obligatia - sa
asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni;
sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are
in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic ;
sa utilizeze potrivit instructiunilor de utilizare substantele periculoase, instalatiilor, utilajele,
masinile, aparatura si echipamentele de lucru.;
sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol.
sa nu se prezinte in stare de ebrietate si sa nu consume bauturi alcoolice in incinta societatii ;
sa puna la dispozitia conducerii numerele de telefon si adresele la care angajatul poate fi
contactat pentru ca aesta sa poate fi chemat imediat in caz de avarie, neincadrarea in graficul de
lucrari sau in situatiile cand apar diverse dificuktati si la care prezenta angajatului este necesara ;
Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si
instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau. In acest scop salariatul are
urmatoarele obligatii :
sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alti angajati;
sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat
timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. ;
sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ;
Alte responsabilitati:
respectarea programului de lucru ;
10. Obiective de performanta individuala:
a) Insusirea corecta si completa a tehnologiei aplicate;
b) Realizarea atributilor corespunzaoare functiei ;
c) Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente ;
d) Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate ;
e) Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate ;
f) Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.
11. Criterii de evaluare:
a) Adaptabilitatea
b) Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile
2 din 4

c) Asumarea responsabilitatilor
d) Capacitatea de analiza si sinteza
e) Capacitatea de a rezolva eficient problemele
f) Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei profesionale dobandite
g) Capacitatea de a comunicare
h) Capacitatea de indrumare
i) Creativitate si spirit de initiativa
j) Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru
k) Capacitatea de a lucra independent
l) Capacitatea de a lucra in echipa
m)Capacitatea de gestionare a resurselor
n) Conduita in timpul serviciului
o) Abilitati in utilizarea casei de marcat si a echipamentelor specifice locului de munca
p) Integritatea morala si etica profesionala
q) Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei
Salariatul va fi supus evaluarii o data pe an si se va completa o fisa de evaluare.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
avertisment ;
sanctionare timp de o luna cu micsorarea salariului cu 10% ;
desfacerea contractului de munca.
13. Semnaturi:
Administrator : GATU FLORIN ..
Salariat : BOUNEGRU GEORGIAN ......................................
14. Data semnarii: ......................................

3 din 4

Unitatea: S.C. DUBLU F BUSINESS CERT S.R.L.


PUNCT DE LUCRU : Bdul. AUREL VLAICU, nr. 144/
Bdul. BABA NOVAC, nr. 169

ANEXA FISA POST

OBLIGATIILE LUCRATORILOR PE LINIE DE S.S.M. (L319/2006)


1. Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si cu instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca.
2. Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, sculele, substantele periculoase, echipamentele de transport si
alte mijloace de productie. Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare
sa-l inapoieze sau sa-l puna in locul destinat pentru pastrare.
3. Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect
aceste dispozitive.
4. Sa comunice imediat angajatorului sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a
sistemelor de protectie.
5. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si angajatorului accidentele suferite de propria
persoana.
6. Sa coopereze cu angajatorul sau cu angajatii desemnati, atata timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricarei masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
7. Sa coopereze, atata timp cat este necesar, cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate in domeniul lor de activitate.
8. Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile
de aplicare a acestora.
9. Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

OBLIGATIILE SALARIATULUI PE LINIE DE SITUATII DE URGENTA (L306/2006)


1. Sa respecte reguilile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta de administrator sau de
conducatorul unitatii, dupa caz.
2. Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si a celor date de administrator sau de conducatorul unitatii, dupa caz.
3. Sa nu efecrueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de parare
impotriva incendiilor.
4. Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca, orice incalcare a normelor de parare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizate la sistemele si instalatiilr de aparare impotriva incendiilor.
5. Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care
are atributii in domenul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de parare impotriva
incendiilor.
6. Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol
iminent de incendiu.
7. Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.
8. Sa participe la actiunea de stingere a incendiilor, evacuarea bunurilor si acordarea primului ajutor.

Angajator,

Angajat.
Am luat la cunostinta asupra continutului atributiilor de serviciu
Cemi revin si ma oblig sa le duc la indeplinire.

4 din 4