Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Studii Europene din Moldova


Facultatea: Drept
Raport
Tema: Conflictul de competen la faza urmririi
penale
A realizat:
studentul grupei 301
g!u Eugeniu
A veri"icat:
lector universitar
#ntea Andrei
$%i&in!u '01(
Cuprins:
1. No iunea i formele i formele competen ei organelor de urmrire
penal............................................................................................................3
2. Competen a organului de urmrire penal din cadru MAI, CNA i
Serviciului amal........................................................................................!
3. Competen a e"clusiv a procurorului la e"ecutarea urmririi penale..#
!. erificarea
competen ei..............................................................................#
#. $i%liografie...................................................................................................&
1. No iunea i formele i formele competen ei organelor de
urmrire penal
#entru a i putea ndeplini atribu iile de serviciu n des"! urarea ur)!rirei penale*
organul de de ur)!rire penal! trebuie s! "ie co)petent a e"ectua acte de ur)!rire penal!
n "iecare caz concret+
,rganele de ur)!rire penal! sunt procurorul &i organele de cercetare penal!+
Aceste organe sunt &i cele care e"ectueaz! ur)!rirea penal!+ -n siste)ul dreptului nostru
procesual penal* procurorul conduce ntreaga activitate de ur)!rire penal!* "iind at.t
organ de ur)!rire c.t &i organ de supraveg%ere a activit!ii organelor de cercetare
penal!+ #otrivit legisla iei de procedur! penal!* procurorul supraveg%eaz! ur)!rirea
penal!* iar n cazul anu)itor in"raciuni prev!zute de lege* ur)!rirea penal! se
e"ectueaz! n )od obligatoriu de c!tre procuror+ #entru celelalte in"raciuni* ur)!rirea
penal! se e"ectueaz! &i de organele de cercetare penal!+ #rocurorul poate s! e"ectueze
orice act de ur)!rire penal! n cauzele pe care le supraveg%eaz!+
$o)peten a organelor de ur)!rire penal! are dou! n elesuri* ntr/o pri)! "or)!
prin co)peten ! se n eleg drepturile i obliga iile acestora de a proceda la ur)arire
penal! n anu)ite cazuri+ 0ar n a doua accep iune* prin co)peten ! se n elege
repartizarea legal! a cauzei penale n cadru atribu iilor unui anu)it organ de ur)!rire
penal!+
#ute) concluziuona c! e1ist! ( "or)e ale co)peten ei organelor de ur)!rire
penal!:
Competen a func ional 2 este prev!zut! n art+ 33/34 $odul de #rocedur!
#enal! a Republici Moldova i prevede cadrul de atribu ii ce/i revin "iec!rui organ de
ur)!rire penal! n raport cu atribu iile procurorului i 5udec!torului de instruc ie+
Competen a material 2 este prev!zut! n art+ '66/'67 $odul de #rocedur!
#enal! a Republici Moldova* "iind deter)inat! de obiectul cauzei penale+
Competen a personal 2 este prev!zut! de art+ '40 $odul de #rocedur!
#enal! a Republici Moldova* aceasta "or)! se bazeaz! pe calitatea special! a victi)ei
sau a in"ractorului+
Competen a teritorial 2 reprezint! repartizarea legal! a cauzelor penale n
co)ponen a di"eritelor organe de ur)!rire penal! i abilitatea legal! a acestor organe
de a e"ectua ac iunile de ur)!rire penal!+ Aceasta este prev!zut! n art+ '66 $odul de
#rocedur! #enal! a Republici Moldova+
Deci con"or) legisla iei procesual penale a Republici Moldova* e1ist! doar 3
organe care au ca atribu ii e"ectuarea ur)!rirei penale* acestea "iind organul de
ur)!rire penal! din cadrul Ministerului A"acerilor 0nterne 8art+'66 $+#+#+9* organul de
ur)!rire penal! al Serviciului :a)al 8art+'6; $+#+#+9 i organul de ur)!rire penal! al
$entrului <a ional Anticorup ie 8art+'67 $+#+#+9* iar procurorul n acest caz are doar
rolul de a supraveg%eaz! ur)!rirea penal!* iar n cazul anu)itor in"raciuni prev!zute
de lege8art+'40 $+#+#+9* ur)!rirea penal! se e"ectueaz! n )od obligatoriu de c!tre
procuror+ #entru celelalte in"raciuni* ur)!rirea penal! se e"ectueaz! &i de organele de
ur)!rire penal!+ #rocurorul poate s! e"ectueze orice act de ur)!rire penal! n cauzele
pe care le supraveg%eaz!+
2. Competen a organului de urmrire penal din cadru MAI, CNA i
Serviciului amal
,rganul de ur)!rire penal! al Ministerului A"acerilor 0nterne e"ectueaz! ur)!rirea
penal! pentru orice in"raciune care nu este dat! prin lege n co)petena altor organe de
ur)!rire penal! sau este dat! n co)petena lui prin ordonana procurorului+
,rganul de ur)!rire penal! al Ministerului A"acerilor 0nterne este de co)peten!
teritorial! spre deosebire de celelalte organe care sunt de co)petena )aterial!+ Acesta
este "i investit s! e"ectueze ur)!rirea penal! de c!tre procurorul care supraveg%eaz!
prin ordonan ! n cauze cone1e sau invizibile unde unele episoade sunt de co)petena
altor organe de ur)!rire+
Ast"el* n cazul unui concurs de co)peten !* procurorul care conduce ur)!rirea
penal! e1tinde co)peten a organului de ur)!rire penal! din cadrul MA0 i n privin a
altor situa ii prev!zute la alin+
$on"or) legisla iei n vigoare 8art+'6; $+#+#+9* organul de ur)!rire penal! al
Serviciului :a)al e"ectueaz! ur)!rire penal! n privina in"raciunilor prev!zut! la
art+'(; din $odul #enal a Republici Moldova* i anu)e in"rac iunea de contraband!+
Dar i in"rac iunea prev!zut! la art+'(7 din $odul #enal a Republici Moldova*
in"rac iunea de esc%ivare de la ac%itarea pl! ilor va)ale+
,rganul de ur)!rire penal! al $entrului <a ional Anticorupiei e"ectueaz!
ur)!rirea penal! privind ur)!toarele in"raciuni prev!zute la art+ '(3 reprezinct!
in"rac iunea de sp!lare a banilor '47 care reprezint! in"rac iunea de Finanare a
teroris)ului* dar n special ace tia se ocup! de in"rac iunile prev!zute la art+ 3'(2333
din $odul #enal al Republici Moldova* acestea "iind in"rac iuni s!vr ite de persoane
cu "unc ii de r!spundere sau de persoane care gestioneaz! organiza iile co)erciale*
ob te ti sau alte organiza ii nestatale* prev!zute la $apitolul =: i =:0 a $odului
#enal+
,rganul de ur)!rire penal! al $entrului <aional Anticorupie e"ectueaz!* sub
conducerea procurorului* ur)!rirea penal! n privina in"raciunilor date n co)petena
sa* indi"erent de calitatea subiectului acestora* cu e1cepia in"raciunilor &i persoanelor
prev!zute la art+ '40 alin+ 819 pct+ 19 lit+ a9 &i %9 &i pct+ '92(9 $+#+#+
3. Competen a e"clusiv a procurorului la e"ecutarea urmririi penale
Supraveg%erea i conducerea procesului de ur)!rire penale reprezint! principala
activitate des"!&urat! de procuror+
Acesta este co)petent s! e1ercite supraveg%erea asupra activit!ii de ur)!rire
penal!+ -n e1ercitarea supraveg%erii ur)!ririi penale* procurorul are n vedere ca orice
in"raciune s! "ie descoperit!* orice in"ractor s! "ie tras la r!spundere penal! &i totodat!
ca nici o persoan! s! nu "ie ur)!rit! penal "!r! s! e1iste indicii te)einice c! a s!v.r&it o
"apt! prev!zut! de legea penal!+ #entru aceasta* procurorul ia )!surile necesare &i d!
dispoziii n scris &i )otivat organelor de cercetare penal!+
-n e1ercitarea supraveg%erii ur)!ririi penale* procurorul are n vedere ca orice
in"raciune s! "ie descoperit!* orice in"ractor s! "ie tras la r!spundere penal! &i totodat!
ca nici o persoan! s! nu "ie ur)!rit! penal "!r! s! e1iste indicii te)einice c! a s!v.r&it o
"apt! prev!zut! de legea penal!+ #entru aceasta* procurorul ia )!surile necesare &i d!
dispoziii n scris &i )otivat organelor de cercetare penal!+
#otrivit legii* procurorul e1ercit! supraveg%erea prin ur)!toarele )odalit!i:
1+ >recerea cauzei de la un organ la altul+ Atunci c.nd se i)pune necesitatea*
procurorul poate s! dispun! con"or) $+#+#+ trecerea cauzei de la un organ la altul
printr/o ordonan !* n scopul asigur!rii obiectivit!ii &i operativit!ii ur)!ririi
penale+
'+ #articiparea direct! a procurorului la e"ectuarea ur)!ririi penale + #rocurorul poate
s! e"ectueze orice act de ur)!rire penal! n cauzele pe care le supraveg%eaz! &i de
ase)enea poate s! asiste la e"ectuarea oric!rui act de cercetare penal!+ $%iar dac!
procurorul intervine n cadrul des"!&ur!rii ur)!ririi penale* nu nsea)n! c!
ur)!rirea penal! este e"ectuat! de acesta+
3+ :eri"icarea dosarului de cercetare penal! + -n cursul supraveg%erii ur)!ririi penale*
procurorul poate s! cear! spre veri"icare* orice dosar de la organul de cercetare
penal! care va "i obligat s!/l tri)it! cu toate actele* )aterialele &i datele privitoare
la "aptele ce "or)eaz! obiectul cercet!rii+ Aceast! veri"icare va "i "!cut! ori de c.te
ori consider! necesar procurorul+
(+ Autorizarea* con"ir)area* ncuviinarea* aprobarea* avizarea &i in"ir)area actelor &i
)!surilor de cercetare penal!+ #otrivit legii* procurorul poate s! dea dispoziii cu
privire la e"ectuarea oric!rui act de ur)!rire penal!+
#rocurorul ns! totu i poate lua singur la cercetare i este obligat n con"or)itate
cu legisla ia n vigoare+ #otrivit aliniatului 819 al articolului '40* procurorul este organ
de ur)!rire penal! de co)peten! personal! deter)inat! de calitatea "!ptuitorului
prev!zut! la punctul 19 subpunctele a/g* &i punctul 39 precu) &i de calitatea victi)ei
in"raciunii con"or) punctul '9+
$o)petena e1clusiv! a procurorului la e1ercitarea ur)!ririi penale presupune
e"ectuarea tuturor aciunilor de ur)!rire penal! de c!tre procuror personal* care n )od
obi&nuit snt e"ectuate de o"ierul de ur)!rire penal!+ -n cazul e1ercit!rii ne)i5locite a
ur)!ririi penale de c!tre procuror* acestuia i revine &i toate atribuiile de a adopta toate
%ot!r.rile procesuale n "aza ur)!rii penale* ne"iind prev!zut! n )od e1pres de c!tre
prezentul $od* conducerea ur)!ririi penale de c!tre procurorul ierar%ic superior+
-n cazul unui concurs de in"raciuni 8unei cauze cone1e sau indivize9 dac! cel puin
o in"raciune este de co)petena procurorului* atunci cauza cu toate episoadele ine de
co)petena e1clusiv! a procurorului* "iind posibil! "or)area unui grup de procurori &i
o"ieri de ur)!rire penal!+ Unul din procurori va "i nu)it conduc!torul grupului de
ur)!rire penal! care va conduce aciunile de ur)!rire penal! &i va avea puterea de
decizie privind cele )ai i)portante %ot!r.ri procesuale+
-n cazurile prev!zute de lege* cnd procurorul e1ercit! ne)i5locit ur)!rirea penl!*
el e"ectueaz! toate procedeele i adopt! toate %ot!rrile procesuale necesare* "!r! a "i
con"ir)ate de procurorul ierar%ic superior + -n aceste cazuri legea nu prevede e1pres
conducerea ur)!ririi penale de c!tre procurorul ierar%ic superior+ -n aceste cazuri legea
nu prevede e1pres conducerea ur)!ririi penale de c!tre procurorul ierar%ic superior* dar
cel din ur)! poate controla i anula %otrrile adoptate de procurorul care e1ercit!
ne)i5locit ur)!rirea penal!+
!. erificarea competen ei
,rganul de ur)!rire penal! sesizat n )odul prev!zut de art+'6' $+#+#+ este obligat
s!/&i veri"ice co)petena+ Dac! organul de ur)!rire penal! constat! c! nu este
co)petent a e"ectua ur)!rirea penal!*i)ediat* dar nu )ai trziu de 3 zile* tri)ite cauza
procurorului care e1ercit! conducerea ur)!ririi penale pentru a o trans)ite organului
co)petent+ $on"lictul de co)peten! ntre organele de ur)!rire penal! este inad)isibil+
$%estiunile legate de con"lictul de co)peten! se soluioneaz! de procurorul care
e1ercit! controlul asupra ur)!ririi penale sau* dup! caz* de procurorul ierar%ic superior+
#rocurorul poate s! dispun!* )otivat* ca ntr/o cauz! n care ur)!rirea penal! trebuie
e"ectuat! de un anu)it organ de ur)!rire penal! aceast! ur)!rire s! "ie e"ectuat! de un
alt organ si)ilar+ -n cazul n care ur)!rirea penal! ine de co)petena )ai )ultor
organe de ur)!rire penal!*c%estiunile legate de co)peten! se soluioneaz! de
procurorul ierar%ic superior+-n cazurile n care ur)!rirea penal! se e1ercit! de c!tre
procuror* acesta poate dispune caanu)ite aciuni de ur)!rire penal! s! "ie e"ectuate de
c!tre un organ de ur)!rire penal!+ #rocurorul ?eneral &i ad5uncii lui* n caz de
necesitate* n scopul asigur!rii ur)!ririico)plete &i obiective* sub toate aspectele* pot
dispune* prin ordonan! )otivat!* e"ectuarea ur)!ririi penale de c!tre orice organ de
ur)!rire penal!* indi"erent de co)peten!+
$%estiunea co)petenei )ateriale ale organului de ur)!rire penal! ur)eaz! a "i
veri"icat! n scopul e"ectu!rii ur)!rii penale e"iciente+ >otodat! nerespectarea
dispoziiilor privind co)petena )aterial! a organului de ur)!rire penal! nu poate "i
considerat! un caz de nulitate con"or) articolului '31* din )otivul c! organele de
ur)!rire penal! adun! probele necesare pentru descoperirea in"raciunii &i identi"icarea
"!ptuitorului* &i nu pute) pierde probele n cazul descoperirii unei reguli "or)ale
privind co)petena organului de ur)!rire penal!+ :eri"icarea co)petenei )ateriale &i
teritoriale de c!tre organul de ur)!rire penal! nu e1clude e"ectuarea aciunilor de
ur)!rire penal! ce nu su"er! a).nare sau cazuri urgente+
-n ase)enea cazuri prcesele/verbale privind ac iunile e"ectuate n ase)enea cazuri
se ane1eaz! la cauza respectiv!* i se re)it procurrului care conduce ur)!rirea penal!
i)ediat* dar nu )ai trziu de 3 zile pentru a putea "i trans)ise organului de ur)!rire
penal! n a c!rui co)peten ! se a"l! cazul dat+
#. $i%liografie
1+ @Drept #rocesual #enal / :olu)ul 00A >atiana :izdoag!* 0gor Dolea
0urie Sedle c%i* Sergiu Ursu* Editura @Recla)aA $%i in!u '006
'+ @Drept #rocesual #enal 2 <ote De $ursA Elisabeta Bo ian* Editura
@BurgA* Sibiu '013
3+ @$odul #rocesual #enal 2 $o)entariuA
(+ @Actele procedurale ntoc)ite n "aza de ur)!rire penal!A Ale1andru
Antoceanu* $%i in!u '00;