Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Studii Europene din Moldova


Facultatea Drept
Referat
Tema : Executarea sanciunilor neprivative de libertate
A realizat:
studentul grupei 30
!g"u Eugeniu
A verificat:
lector universitar
#eban $asile
#%i&in"u '0(
Cuprins:
1. )articularitati ale aplicarii pedepsei penale*************************3
2. Munca nere+unerat" in folosul co+unit"ii************************(
3. A+enda penal"********************************************************************,
4. )rivarea de dreptul de a ocupa o anu+it" funcie sau de a
e-ercita o anu+it" activitate***************************************************.
5. Retragerea gradului +ilitar/ a unui titlu special/ a gradului
de calificare sau a unei distincii de stat**********************0
6. 0ibliografia************************************************************************3
1. Particularitati ale aplicarii pedepsei penale
1otiunea de infractiune 2atat doctrinara cat si cea legala3 cuprinde
anu+ite se+ne 4uridico5sociale/ caracteristice oricarei fapte penale* Aceste
se+ne 2grad pre4udiciabil/ ilegali5tatea/ vinovatia/ pasibilitatea de pedeapsa
penala3 per+it a deli+ita infractiunea de alte incalcari de lege/ de ase+enea
si a deter+ina trasaturile specifice ale fiecarei infractiuni in parte*
Este evident ca pentru solutionarea corecta a proble+ei privind e-istenta
sau lipsa in fapta savarsita a se+nelor unei infractiuni ur+eaza a se stabili
clar acel ansa+blu de circu+stante cu caracter obiectiv si subiectiv reflectate
in nor+a 4uridico5penala respectiva/ fiind necesare si suficiente probe pentru
atragerea vinovatului la raspundere penala* Acest ansa+blu al ele+entelor si
se+nelor obiective si subiective/ care per+ite a califica o anu+ita fapta
pre4udiciabila drept infractiune concreta/ nu este altceva decat co+ponenta
de infractiune*
6n cadrul sanctiunilor de drept penal/ un loc i+portant il ocupa pedeapsa/
care este singura sanctiune penala si este +enita sa asigure restabilirea
ordinii de drept ce a fost incalcata prin savarsirea de infractiuni* )edeapsa
este o +asura de constrangere si un +i4loc de reeducare/ prevazuta de lege/
aplicata de instanta de 4udecata infractorului/ in scopul prevenirii savarsirii
de infractiuni*
6n doctrina 4uridica penala a Republicii Moldova/ pedeapsa este definita
ca fiind o sanctiune de drept penal care consta intr5o +asura de constrangere
si reeducare/ prevazuta de lege/ ce se aplica infractorului de catre instanta de
4udecata/ in scopul prevenirii savarsirii de noi infractiuni* 6ntr5o for+ula +ai
sintetica/ dar cuprinzatoare/ se poate spune ca pedeapsa este sanctiunea
specifica dreptului penal/ sanctiunea pe care 4udecatorul o aplica celui care
nesocoteste o nor+a de drept penal* #odul penal prevede ca pedeapsa
penala este o +asura de constringere statala si un +i4loc de corectare si
reeducare a conda+natului ce se aplica de instantele de 4udecata/ in nu+ele
legii/ persoanelor care au savirsit infractiuni/ cauzind anu+ite lipsuri si
restrictii drepturilor lor*
)edeapsa are drept scop restabilirea ec%itatii sociale/ corectarea
conda+natului/ precu+ si prevenirea savirsirii de noi infractiuni atit din
partea conda+natilor/ cit si a altor persoane* E-ecutarea pedepsei nu trebuie
sa cauzeze suferinte fizice si nici sa in4oseasca de+nitatea persoanei
conda+nate*
2. Munca neremunerat in folosul comunitii
)rin 7+unc" nere+unerat" in folosul co+unit"ii8/ !nelege+ 7o
pedeaps" penal"/ stabilit" de instana de 4udecat"/ aplicat" persoanei care a
s"v!r&it o infraciune &i const" in antrenarea progra+ului serviciului de baz"
sau de studii/ f"r" a5i cauza suferine fizice sau a5i leza de+nitatea*
Munca nere+unerat" in folosul co+unit"ii const" !n antrenarea
conda+natului/ !n afara ti+pului serviciului de baz" sau de studii la +unc"/
deter+inat" de autorit"ile publice locale*
Munca nere+unerat" !n folosul co+unit"ii reprezint" o pedeaps" relativ
nou" in legislaia penal" a Republicii Moldova/ apariia acesteia fiind
influenat" de anu+ii factori econo+ici/ sociali &i culturali
Adoptarea &i i+ple+entarea a unor sanciuni neprivative de libertate/ !n
cazul dat/ a +uncii nere+unerate in folosul co+unit"ii a fost influenat" de
un nu+"r de acte internaionale*
E-ecutarea pedepsei +uncii nere+unerate !n folosul co+unit"ii se
asigur" de c"tre oficiul de e-ecutare !n a c"rui raz" teritorial" se afl"
do+iciliul conda+natului/ !n confor+itate cu prevederile #odului de
E-ecutare/ ale Regula+entului cu privire la +odul de e-ecutare a pedepsei
penale sub for+" de +unc" nere+unerat" !n folosul co+unit"ii/ aprobat de
9uvern/ &i ale altor acte nor+ative*
Munca nere+unerat" !n folosul co+unit"ii se e-ecut" de la ' la (
ore pe zi/ !n afara ti+pului activit"ii de baz" sau de studii/ pe un ter+en de
la :0 la '(0 ore* #onda+natul are posibilitatea de a e-ecuta pedeapsa at!t !n
+od continuu/ c!t &i pe etape/ spre e-e+plu ' ore de di+ineaa &i ' ore seara*
Munca nere+unerat" poate fi e-ecutat"/ ca e-cepie/ &i !n zilele de
du+inic" &i !n zilele de s"rb"toare nelucr"toare/ !ns" nu poate fi e-ecutat" !n
ti+pul nopii sau !n condiii v"t"+"toare/ !n locuri periculoase ori care
prezint" risc pentru s"n"tatea sau integritatea persoanelor conda+nate ori
pentru dezvoltarea +inorilor conda+nai*
;n cazul conda+n"rii +ilitarilor !n ter+en &i +ilitarilor cu ter+en redus/
e-ecutarea pedepsei +uncii nere+unerate !n folosul co+unit"ii se asigur"
de c"tre co+andantul unit"ii +ilitare*
E-ecutarea pedepsei penale sub for+a +uncii nere+unerate !n folosul
co+unit"ii !ncepe !n cel +ult < zile de la tri+iterea %ot"r!rii instanei
4udec"tore&ti privind +unca nere+unerat" !n folosul co+unit"ii oficiului de
e-ecutare !n a c"rui raz" teritorial" !&i are do+iciliul con+da+natul/ care
asigur" e-ecutarea pedepsei date*
;n ziua pronun"rii sentinei/ instana de 4udecat" solicit" de la
conda+nat un anga4a+ent !n scris/ prin care acesta se oblig" s" se prezinte la
serviciul de e-ecutare de la locul de trai/ !n ter+en de < zile din +o+entul
r"+!nerii definitive a sentinei* Dup" pri+irea docu+entelor +enionate/
acestea se !nregistreaz" !ntr5un registru special/ care este nu+erotat &i sigilat*
Fiec"rui conda+nat i se !ntoc+e&te o fi&" de control &i un
dosar personal*
Fi&a de control se p"streaz" !n cartoteca de eviden"
personal"*Dup" luarea la eviden"/ fiecare conda+nat trebuie s"
fie citat la serviciul de e-ecutare pentru o discuie/ !n al c"rui
proces i se aduc la cuno&tin" ordinea &i condiiile de isp"&ire a
pedepsei/ precu+ &i consecinele nee-ecut"rii pedepsei*
Serviciul de e-ecutare infor+eaz" co+isariatul de poliie
despre luarea la eviden" a conda+natului*
Dup" stabilirea de c"tre pri+"rie 2pretur"3 a locului de +unc"/
serviciul de e-ecutare e-pediaz" ad+inistraiei organului unde va
fi anga4at conda+natul !n&tiinare/ !n care se indic" datele
conda+natului/ perioada de lucru &i alte infor+aii necesare*
#onda+natului i se e-plic"/ sub se+n"tur"/ c" el este obligat s" se
prezinte la obiectul de +unc" la data specificat" !n dispoziie*
)ersoana conda+nat" poate fi !nsoit" la locul de +unc" &i de
colaboratorul serviciului de e-ecutare*
=a repartizarea conda+natului la locul de +unc"/ i se
!n+!neaz" dispoziia cu indicarea datei sosirii la obiect* ;n acest
docu+ent anga4atorul va ine evidena orelor lucrate de
conda+nat* Dup" isp"&irea pedepsei/ dispoziia se re+ite
serviciului de e-ecutare &i se coase !n dosarul personal al
conda+natului*
;n cazul +inorilor/ +unca !n folosul co+unit"ii este necesar
s" se desf"&oare !n spaii !nc%ise pentru a evita efectele
psi%ologice negative &i publicitatea negativ"* =ocurile respective
pot fi: biblioteci/ aziluri de b"tr!ni/case de copii/ osp"t"rii sociale/
etc*
De ase+enea/ la stabilirea locului de +unc" &i a ti+pului de
lucr"ri e cazul s" se in" cont de starea s"n"t"ii +inorului/
dezvoltarea +intal"/ capacit"ile &i ocupaiile personale/ factori ce
vor infuena pozitiv e-ecutarea con&tiincioas" &i eficient" de c"tre
+inori a pedepsei cu +unca nere+unerat" !n folosul co+unit"i*
Un +o+ent i+portant este &i +ediul personalului organizaiei/
instituiei !n care +inorul va e-ecuta pedeapsa*
=ista persoanelor asupra c"rora poate fi aplicat" sanciunea
dat" este regle+entat" de #odul )enal al RM/ acesta stipul!nd c"
+unca nere+unerat" !n folosul co+unit"ii nu poate fi aplicat"
persoanelor recunoscute ca invalizi de grupa 6 &i 66/ +ilitarilor/
fe+eilor gravide/ fe+eilor care au copii !n v!rst" de p!na la > ani/
+inorilor !n v!rst" de p!n" la : ani &i persoanelor trecute de v!rsta
de pensionare*
#onfor+ articolului :,233 #) al RM/ !n caz de esc%ivare cu
rea5credin" a conda+natului de la +unc" nere+unerat" !n folosul
co+unit"ii/ ea se !nlocuie&te cu !nc%isoare/ calcul!ndu5se o zi de
!nc%isoare pentru ' ore de +unc" nere+unerat" !n folosul
co+unit"ii* ;n acest caz/ ter+enul !nc%isorii poate fi &i +ai +ic
de : luni* Esc%ivarea cu rea5credin" se consider" o astfel de
esc%ivare/ c!nd conda+natul/ !n decursul lunii/ +ai +ult dec!t de '
ori nu a ie&it la +unc" f"r" un +otiv !nte+eiat sau in decursul
lunii/ +ai +ult dec!t de ' ori/ a !nc"lcat disciplina de +unc"/ sau
in general s5a ascuns/ cu scopul de a se esc%iva de la e-ecutarea
pedepsei* #onfor+ articolului 3 al Regula+entului cu privire la
e-ecutarea pedepsei penale sub for+" de +unc" nere+unerat" !n
folosul co+unit"ii/ !n cazul !nc"lc"rii de c"tre conda+nat a
+odului &i condiiilor de e-ecutare a pedepsei penale sub for+" de
+unc" nere+unerat" !n folosul co+unit"ii/ acestuia i se face
pri+a pre!nt!+pinare verbal" de c"tre colaboratorul serviciului de
e-ecutare* ;n cazul !nc"lc"rii repetate/ conda+natul este
pre!nt!+pinat repetat despre consecinele ne!ndeplinirii condiiilor
&i +odului de isp"&ire a pedepsei* Articolul 3' al Regula+entului
stipuleaz" c" !n cazul esc%iv"rii cu rea5voin" sau refuzului de
e-ecutare a +uncii/ serviciul de e-ecutare !nainteaz" !n instana de
4udecat" prezentare referitor la !nlocuirea +uncii cu !nc%isoarea*
Deci/ e-ecutarea pedepsei neprivative de libertate este
asigurat" de c"tre oficiul de e-ecutare/ de co+un acord cu
autorit"ile ad+inistraiei publice locale/ care totodat" deter+in"
locul &i volu+ul de lucru pentru conda+nat/ &i identific"/ cu
a4utorul organizaiilor &i asociaiilor/ obiectele la care poate fi
folosit" +unca nere+unerat" !n folosul co+unit"ii*
Ad+inistraia organizaiei !n care !&i e-ecut" pedeapsa
conda+natul verific" calitatea lucrului efectuat/ infor+eaz" oficiul
de e-ecutare despre nu+"rul de ore lucrate sau despre
nee-ecutarea volu+ului de +unc" stabilit*
Durata +a-i+" a prest"rii +uncii nere+unerate !n folosul
co+unit"ii nu poate dep"&i > luni/ ti+p care se calculeaz" de la
data r"+!nerii definitive a %ot"r!rii 4udec"tore&ti*
)edeapsa sub for+" de +unc" nere+unerat" !n folosul
co+unit"ii se consider" isp"&it" !n ziua !ndeplinirii ulti+elor ore
de +unc"/ stipulate !n orarul de +unc" stabilit de organele
ad+inistraiei publice locale !n colaborare cu oficiul de e-ecutare*
3. Amenda penal
A+enda este o pedeaps" principal" sau co+ple+entar" pecuniar"/ a
c"rei esen" const" !n ac%itarea de c"tre conda+nat !n contul statului a unei
anu+ite su+e de bani/ cuantu+ul c"reia este stabilit de legea penal" pentru
anu+ite infraciuni * A+enda se stabile&te !n unit"i convenionale/ o unitate
fiind egal" cu '0 de lei*
#onfor+ articolului :( #od )enal al RM/ a+enda este o
sanciune pecuniar" ce se aplic" de instana de 4udecat" !n cazurile
&i !n li+itele prev"zute de #odul )enal*
Una din pedepsele penale principale prev"zute de #odul penal
al Republicii Moldova este a+enda penal"* Sanciunea penal" sub
for+" de a+end" poate fi folosit" at!t ca pedeaps" principal"/ c!t
&i ca pedeaps" co+ple+entar"/ aceasta fiind una din cele +ai
r"sp!ndite pedepse penal"/ afl!ndu5se pe locul 3/ dup" sanciunea
!n for+" de deteniune pe via" &i !nc%isoarea *
#onfor+ articolului :32'3 al #odului penal/ a+enda drept
sanciune pronunat" asupra persoanei 4uridice poate fi aplicat"
nu+ai ca pedeaps" principal"*
E-ist" ' +odalit"i de ac%itare a a+enzii/ odat" cu pronunarea
acesteia de c"tre instana de 4udecat"/ &i anu+e prin ac%itarea
benevol" &i ac%itarea silit"* Ac%itarea benevol" a a+enzii penale
reprezint" ac%itarea a+enzii !n decurs de 30 zile dup" r"+!nerea
definitiv" a sentinei* ? dat" cu depunerea recipisei de plat"/
pedeapsa a+enzii se consider" e-ecutat"/ iar conda+natul absolvit
de e-ecutarea pedepsei* Ac%itarea silit" a a+enzii incepe odat" cu
e-pirarea ter+enului de 30 de zile !n cazul !n care conda+natul nu
a ac%itat a+enda/ prin tri+iterea de c"tre instana de 4udecat" a
unui titlu e-ecutoriu pentru !ncasarea silit" a a+enzii oficiului de
e-ecutare silit"*
@otodat"/ !n caz de esc%ivare cu rea5voin" de la ac%itarea
a+enzii stabilite/ instana de 4udecat" poate !nlocui su+a
neac%itat" a a+enzii cu !nc%isoarea/ calcul!ndu5se o lun" de
!nc%isoare pentru <0 de unit"i convenionale neac%itate*
Dease+enea su+a neac%itat" a a+enzii poate fi !nlocuit" cu +unc"
nere+unerat" !n folosul co+unit"ii/ calcul!ndu5se :0 de ore de
+unc" nere+unerat" pentru <0 de unit"i convenionale de
a+end"* M"ri+ea a+enzii care poate fi aplicat" persoanelor fizice
este stipulat" !n articolul :( alin* 233 al #odului penal al
Republicii Moldova/ aceasta stabilindu5se !n dependen" de
caracterul &i gravitatea infraciunii s"v!r&ite/ lu!ndu5se !n
considerare situaia +aterial" a celui vinovat/ a+enda stabilindu5
se !n li+itele de la <0 la 000 unit"i convenionale iar pentru
infraciuni cu scop de profit/ !n li+it" de p!n" la <000 unit"i
convenionale/ lu!ndu5se ca baz" unitatea convenional" de
a+end"/ egal" cu '0 lei* Aliniatul ( al aceluia&i articol stabile&te
+"ri+ea a+enzii pentru persoanele 4uridice/ aceasta fiind !n
li+itele de la <00 la 0000 unit"i convenionale/ !n funcie de
caracterul &i gravitatea infraciunii s"v!r&ite/ de +"ri+ea daunei
cauzate/ lu!ndu5se !n considerare situaia econo+ico5financiar" a
persoanei 4uridice * ;n caz de esc%ivare cu rea5voin" a persoanei
4uridice care desf"&oar" activitate de !ntreprinz"tor de la ac%itarea
a+enzii fi-ate/ instana de 4udecat" poate s" !nlocuiasc" su+a
neac%itat" a a+enzii cu ur+"rirea patri+oniului*
;n cazul conda+natului care e-ecut" pedeapsa !nc%isorii sau
deteniunii pe via"/ instana de 4udecat" tri+ite titlul e-ecutoriu/
pentru !ncasarea silit" a a+enzii/ penitenciarului care asigur"
e-ecutarea pedepsei* ;n cazul !n care persoana/ p!n" la eliberearea
din locul de deinere/ nu a ac%itat a+enda/ instituia penitenciar"
tri+ite titlul e-ecutoriu oficiului de e-ecutare !n a c"rui raz"
teritorial" se afl" do+iciliul conda+natului/ fapt despre care
co+unic" instanei de 4udecat"*
4. Retraerea radului militar! a unui titlu special!
a radului de calificare sau a unei distincii de stat
Retragerea gradului +ilitar/ a unui titlu special/ a gradului de
calificare sau a unei distincii de stat este singura sanciune penal" din
legislaia Republicii Moldova care poate fi aplicat" nu+ai ca pedeaps"
co+ple+entar"* Ea se aplic" unei categorii speciale &i restr!nse de
conda+nai/ &i anu+e: conda+nailor +ilitari &i celor ce beneficiaz" de un
titlu special/ un grad de calificare* Aceast" pedeaps" are ca obiect
dreptul la gradul +ilitar sau la titlul special*
Retragerea gradului +ilitar/ a unui titlu special/ a gradului de calificare
2clasificare3 &i a distinciilor de stat se aplic" !n caz de conda+nare pentru o
infraciune grav"/ deosebit de grav" sau e-cepional de grav" &i se aplic" de
instana de 4udecat" in!nd cont de circu+stanele s"v!r&irii infraciunii*
#onfor+ articolului :: din #odul penal al RM/ instana de 4udecat" care
a luat decizia privind retragerea gradului +ilitar/ a unui titlu special/ a
gradului de calificare &i a distinciilor de stat/ !n calitate de pedeaps"
co+ple+entar"/ i+ediat dup" intrarea !n vigoare a sentinei/ printr5o
sesizare/ aduce aceast" decizie la cuno&tina organului care i5a conferit
conda+natului gradul/ titlul sau distincia respectiv"* =a sesizare se ane-eaz"
&i copia sentinei *
?rganul respectiv va efectua +odific"rile necesare !n docu+entele de
conferire a gradului/ titlului sau distinciei &i va lua +"surile respective de
privare de dreptul de purtare &i de !nlesnirile pe care le acord" aceste grade/
titluri sau distincii/ despre care va fi infor+at" instana*
Retrogradarea gradului +ilitar poate fi aplicat" nu nu+ai persoanelor
concrete !n ti+pul serviciului activ/ dar &i celor ce au trecut !n rezerv"*
=ipsirea conda+natului de alte grade !n afar" de cele +ilitare &i speciale/
precu+ &i cele indicate !n articolul :: al #odului penal al RM/ !n ordinea
realiz"rii penale a conda+nailor/ nu se ad+ite*
E-ecutarea pedepsei retragerii gradului +ilitar/ a titlului special/ a
gradului de calificare 2clasificare3 &i a distinciilor de stat se asigur" de c"tre
oficiul de e-ecutare !n a c"rui raz" teritorial" !&i desf"&oar" activitatea sau !&i
are do+iciliul conda+natul*
#onfor+ articolului >< al #odului de e-ecutare al RM/ 4udecata tri+ite
%ot"r!rea privind retragerea gradului +ilitar/ atitlului special/ a gradului de
calificare 2clasificare3 &i a distinciilor de stat &i dispoziia de e-ecutare
oficiului de e-ecutare !n a c"rui raz" !&i are do+iciliul sau !&i desf"&oar"
activitatea conda+natul* #onfor+ articolului '.: alin* 233 al #odului de
e-ecutare al Republicii Moldova/ pedeapsa retragerii gradului +ilitar/ a
titlului special/ a gradului de calificare 2clasificare3 &i a distinciilor de stat se
consider" e-ecutat" !n ziua adopt"rii actului respectiv de c"tre organul sau
persoana co+petent"*
A&adar/ pe l!nga faptul c" sanciunea penal" sub for+a retragerii
gradului +ilitar/ a unui titlu special/ a gradului de calificare 2clasificare3 &i a
distinciilor de stat are drept ur+are retragerea sau lipsirea de un grad sau un
titlu/ aceasta aduce dup" sine &i privarea de undele drepturi/ !ns" drepturi
care nu pot fi private prin aplicarea sanciunii de privare de dreptul de a
ocupa anu+ite funcii sau de a e-ercita anu+ite activit"i* Drepturile !n
cauz" reprezint" +ai precis ni&te facilit"i/ de care +ilitarul sau dein"torul
unui titlu special dispune datorit" acestui grad sau titlu/ deci respectiv el l5a
obinut tot odat" cu obinera gradului sau titlului special/ sau a gradului de
calificare* @otodat"/ odat" cu pierderea unui grad +ilitar/ conda+natul poate
fi retrogradat !n funcie din cauza incopatibilit"ii funciei deinute cu gradul
+ilitar deinut/ &i dease+enea acesta poate pierde !ntr5o oarecare +"sur" o
parte din sti+a din partea subalternilor/ acesta c"p"t!nd acela&i grad ca &i
restul colegilor/ iar !n do+eniul +ilitar/ respectul se datoreaz" !n +are parte
gradului +ilitar deinut
)edeapsa penal" sub for+a retragerii gradului +ilitar/ a titlului
special/ a gradului de calificare 2clasificare3 &i a distinciilor de stat/ cu
toate c" este o pedeaps" neprivativ" care are un efect foarte si+itor
asupra conda+natului/ este pedeapsa cea +ai rar aplicat" din categoria
pedepselor neprivative de libertate/ &i a pedepselor penale !n general/
confor+ unor date statistice*
5. Pri"area de dreptul de a ocupa o anumit
funcie sau de a e#ercita o anumit acti"itate
)rivarea de dreptul de a ocupa o anu+it" funcie sau de a
e-ercita o anu+it" activitate este o sanciune penal" regle+entat"
de #odul penal !n articolul :< &i de #odul de e-ecutare al
Republicii Moldova/ acestei sanciuni fiindu5i dedicat #apitolul
A6A* Sanciunea dat" poate fi aplicat" at!t ca sanciune principal"/
c!t &i co+ple+entar"/ pe o perioad" de la la < ani* Aceast"
pedeaps" nu poate fi considerat" ca fiind una din cele +ai
r"sp!ndite !n legislaia penal" a Republicii Moldova/ fiind
prev"zut" doar !n .B din sanciuni * ;ns" efectul produs !n ur+a
acestei sanciuni este destul de si+itor pentru conda+nai/ un
studiu sociologic arat!nd c" (0B dintre persoanele conda+nate la
aceast" pedeaps" s5au transferat la un serviciu +ai slab pl"tit/
circa 30B dintre conda+nai au fost nevoii s" !n&useasc" o
profesie nou"/ iar lu!nd !n consideraie faptul c" fiecare al doilea
conda+nat avea un stagiu de +unc" +ai +are de < ani/ nu este de
+irare c" ei apreciaz" aceast" pedeaps" ca fiind destul de aspr"/
co+parabil c%iar &i cu privaiunea de libertate pe ter+en scurt*
E-ecutarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa o anu+it"
funcie sau de a e-ercita o anu+it" activitate/ stabilit" ca pedeaps"
co+ple+entar" pedepsei !nc%isorii este asigurat" de c"tre instituia
care asigur" e-ecutarea pedepsei principale/ iar dup" e-ecutarea ei
C de c"tre oficiul de e-ecutare !n a c"rui raz" se afl" do+iciliul
sau !&i desf"&oar" activitatea conda+natul *
#!nd interdicia de a ocupa anu+ite funcii sau de a e-ercita o
anu+it" activitate este stabilit" ca pedeaps" co+ple+entar"
persoanei conda+nate la privaiune de libertate cu suspendarea
e-ecut"rii pedepsei/ sau conda+natul a fost eliberat condiionat
!nainte de ter+en sau pedeapsa i5a fost !nlocuit" cu una +ai
bl!nd"/ atunci ter+enul se calculeaz" din +o+entul liber"rii din
locurile privative de libertate* ;n cazul !n care conda+natul n5a
respectat cerinele !naintate &i iar"&i a fost !ntors s" e-ecute
privaiunea de libertate/ ter+enul e-ecut"rii pedepsei
co+ple+entare date se !ntrerupe &i va continua s" curg" +ai
departe dupa eliberare *
@i+pul !nceperii curgerii ter+enului e-ecut"rii pedepsei date
depinde in general de statutul pe care !l are sanciunea* ;n cazul !n
care aceasta a fost aplicat" ca sanciune principal"/ ter+enul
curgerii va fi data r"+!nerii definitive a %ot"r!rii 4udec"tore&ti/ iar
!n cazul !n care aceasta a fost aplicat" ca pedeaps" co+ple+entar"
pedepsei cu !nc%isoarea/ ter+enul va !ncepe odat" cu isp"&irea
pedepsei principale/ +ai precis odata cu ie&irea conda+natului din
penitenciar*
Modul de e-ecutare a pedepsei este regle+entat de #odul de
e-ecutare/ care stipuleaz": 6nstana de 4udecat" tri+ite %ot"r!rea
privind dreptul de a ocupa anu+ite funcii sau de a e-ercita o
anu+it" activitate &i dispoziia de e-ecutare oficiului de e-ecutare
!n a c"rui raz" teritorial" !&i desf"&oar" activitatea sau !&i are
do+iciliul conda+natul* ?ficiul de e-ecutare tri+ite %ot"r!rea
4udec"toreasc" organului abilitat cu dreptul de a dispune eliberarea
conda+natului din funcie sau de a5i interzice e-ercitarea unei
anu+ite activit"i*
?rganul abilitat adopt"/ !n ter+en de 3 zile/ actul de eliberare
din funcie sau de interzicere de a e-ercita o anu+it" activitate &i
!l re+ite/ !+preun" cu %ot"r!rea 4udec"toreasc"/ oficiului de
e-ecutare* Acesta/ !n ter+en de < zile/ infor+eaz" instana de
4udecat" despre e-ecutarea %ot"r!rii ei*
6ndiferent de faptul/ dac" persoana conda+nat" ocup" o
anu+it" funcie sau e-ercit" o anu+it" activitate/ oficiul de
e-ecutare ine evidena conda+nailor/ efectueaz" controlul
respect"rii de c"tre conda+nai a interdiciei/ stabilite !n %ot"r!rea
4udec"toreasc"/ de a ocupa o anu+it" funcie sau de a e-ercita o
anu+it" activitate/ verific" !ndeplinirea prescripiilor %ot"r!rii
4udec"tore&ti de c"tre ad+inistraia organizaiei !n care lucrez"
conda+natul/ precu+ &i de c"tre organele !+puternicite s" anuleze
autorizaia privind e-ercitarea unei anu+ite activit"i*
;n caul esc%iv"rii conda+natului de a e-ecuta prevederile
sentinei 4udec"tore&ti/ se e-pediaz" de+ers/ cu +aterialele
corespunz"toare/ !n adresa procurorului teritorial/ solicit!nd
atragerea la r"spunderea penal" a acestuia !n baza art* 3'0 &i 3<
#od )enal al RM*
6. $i%liorafia:
1. DDrept E-ecuional )enal8 S* #arp/ #* ?sadcii/ ?* Rusu/ #%i&in"u
'00,
2. D#odul penal al Republicii Moldova/ #o+entariu8 A* 0arb"neagr"/
#%i&in"u '003
3. D#odul de e-ecutare/ al Republicii Moldova8 din '(*'*'00(
4. 1icolae5Ang%el 1icolae/ Dreptul e-ecut"rii sanciunilor penale/
0ucure&ti '00'
5. %ttp:EEFFF*rasfoiesc*co+ElegalEdreptE)articularitati5ale5aplicarii5>(*p%p