Sunteți pe pagina 1din 5

Procesul decizional: Participare si Conducere

Type 5 Activitatile ce implica luarea de decizii includ familiile ca participanti in


deciziile scolii, administratiei si sunt sustinute prin consiliile scolare sau echipele de
imbunatatire, comitete, PTA/PTO, si alte oranizatii de parinti independente sau ce
apartin de scoli! Activitatile de Tip 5 preatesc parintii pentru roluri de conducere si a"uta
reprezentantii/imputernicitii in obtinerea si predarea de informatii familiilor pe care le
reprezinta!familia
#coala recunoaste din ce in ce mai mult importanta reprezentantilor familiei in consiliul
scolii, in rupurile de manaement,comitete si alte rupuri de consiliu!$na dintre
provocarile Type 5 pentru parintii implicati este sa supraveheteze populatia si
impre"urimile scolilor! %e asemenea este foarte important ca parintii implicati sa
comunice bine unii cu altii pentru a obtine informatii in leatura cu deciziile scolii si sa
transmita informatiile obtinute la sedinte! #colile intampina aceasta provocare creind
pozitii de lidership pentru reprezentantii comunitatii invecinate pentru a a"une la
rupurile traditionale slab reprezentate si pentru a se asiura c& toate familiile au un
cuv'nt de spus (n deciziile politice! %aca Type 5) *Activitatile de luare a deciziilor *sunt
bine concepute +i bine puse (n practica, mai multe familii ar trebui s& simta un ata+ament
puternic fata de +coala de apartenenta! %e asemenea, educatorii afla c& opiniile p&rin,ilor
pot duce la imbunatatiri si discutii e-tinse ce pot duce la decizii mai inclusive si
receptive!
#copul activitatilor Type 5:
PTA/PTO parteneriat, participanti,leadership, reprezentanti

Consiliile consultative, echipe de (mbun&t&,ire a +colii, PCA

Titlul ., consiliile +colare la fa,a locului echipele de manaement, alte comisii
Grupuri scolare independente de consultanta
Provocari:

Includerea parintilor lideri din toate rupurile rasiale, etnice, socio)economic, +i de alt&
natur& (n +coal&!

Oferirea preatire pentru reprezentan,ii p&rin,ilor, pentru a dezvolta aptitudinile de
conducere!

Implicarea studentilor reprezentanti (mpreun& cu p&rin,ii (n luarea deciziilor!.
/edefiniri:

Procesul decizional este un proces de parteneriat ce inseamna a (mp&rt&+i opiniile +i
a lua m&suri fa,& de obiective comune, +i nu o lupt& pentru putere!
/ezultate m&surabile pentru #tuden,i

Con+tientizarea faptului c& familiile sunt reprezentate (n deciziile +colii

0eneficii specifice leate de politicile adoptate de c&tre oraniza,iile parentale
/ezultate m&surabile pentru parinti

Con+tientizarea politicilor care afecteaz& educa,ia copiilor

.mpartasirea e-perien,elor +i intemeierea cone-iunilor cu alte familii
/ezultate m&surabile pentru profesori +i +coli

Con+tientizarea perspectivelor familiilor cu privire la politicile +i deciziile +colare

Acceptarea de reprezentan,i ai familiei ca eali (n comitetele +colare
CO123TA/.$
Procesul decizional, parteneriate, nu o putere impartita
Activitatile de luare a deciziilor l recunosc +i cresc abilit&,ile p&rin,ilor de a)+i e-prima
opiniile +i de a contribui la planurile +colare! 4n activit&,i de tip 5 parintii reprezentanti
preiau roluri de conducere, (mpreun& cu educatorii! Parintii lideri a"uta al,i p&rin,i s&
(n,elea& +i contribuie cu idei la problemele +i politicile care afecteaz& proiectarea +i
calitatea proramelor +colare +i a oportunit&,ilor! Pentru c& p&rin,ii +i profesorii
(mp&rt&+esc un interes +i responsabilitatea pentru (nv&,area +i dezvoltarea copiilor, ideile
parintilor reprezinta dimensiuni importante in deciziile +colii cu privire la educa,ia
copiilor! Pentru a implementa cu succes activitatile de tip 5) de luare a deciziilor, este
necesar pentru +coli sa intampine cateva provoc&ri! $na dintre ele este de a)i a"uta pe
parintii lideri sa serveasca cu loialitate si alte familii! Asta implica si a"utarea liderilor de
a obtine idei de la familiile pe care le reprezinta si de a oferi informatii despre decizii
scolare, prorame si activitati! .n multe scoli opiniile parintilor despre politica acestora nu
sunt luate in serios! $nele scoli nu au oranizatii de parinti! $nora le lipseste si consiliul
scolar, echipa de reprezentanti sau structura de comitet care include reprezentantii
familiali! Chiar si cand asemenea rupuri includ parinti, doar cativa dintre acestia
participa activ! Cand participa, putini reprezentanti aduna informatii de la celelalte familii
sau impart rezultatele intalnirilor scolare si deciziile luate cu ceilalti parinti! Prin urmare,
in ma"oritatea institutiilor de invatamant, doar putini dintre acestia cunosc subiectele,
problemele puse si deciziile luate! %e obicei putine voci sunt auzite! Aceste tipare si
probleme de participare selectiva sunt si mai evidente in comitetele si consiliile de cartier!
2ste interesant faptul ca cele mai multe familii nu doresc sa participe in asemenea comisii
sau sa)si asume ruluri de conducere dar doresc ca parerile lor sa fie luate in calcul in
deciziile luate de scoala! .ntr)un studiu al liceelor, de e-emplu, s)a aflat faptul ca doar
apro-imativ 56 dintre parinti vor sa faca parte din consilii, iar restul au optat pentru
reprezentanti! Pentru liderii ce reprezinta totalitatea acestora in comisiile de mare
importanta, este necesar sa)si dezvolte abilitatile strateice si de luare de decizii de tip 5!
%e e-emplu:
Parintii lideri trebuie sa fie numerosi, sa fie selectati sau alesi in moduri iin care sa fie
reprezentate toate grupurile de studenti 7din diferite cartiere, rupuri rasiale +i etnice,
interese speciale8

Parintii lideri trebuie sa comunice (n mod eficient cu al,i p&rin,i pentru a aduna idei cu
privire la aspecte importante, +i prin raportare (napoi la familiile pe care le
reprezint&! Pentru c& nu orice parinte particip& la +edin,ele comisiilor, comunicarea
cu liderii este o dovad& a particip&rii tuturor p&rin,ilor!

4n mod similar, administratori, profesori, studen,i sau alte persoane din comunitate,
care fac parte din echipe de luare a deciziilor, de asemenea, trebuie s& faca schimb
de informa,ii cu rupurile reprezentate!

3oi lideri trebuie s& fie (n permanen,& pre&titi pentru a servi (n calitate de
reprezentan,i +i participan,i activi (n toate +colile! Procesele trebuie s& fie oranizate
+i (n curs de desf&+urare pentru selectarea reprezentan,ilor +i efectuarea de activit&,i
de luare a deciziilor, deoarece parintii lideri trebuie sa se mute la alte +coli +i in alte
cartiere in functie de proresul copiilor!
.ntrebari pentru a discuta
4n cadrul proramelor ce cuprinnd +coala, familia, comunitata +i parteneriate, trebuie s&
e-iste o reprezentare adecvat& +i eficient& a tuturor ideilor p&rin,ilor si a parintilor lideri!
1.
.dentifica,i un nivel de +colarizare v& intereseaz&!
. Impartiti o pagina in !umatate
a.
In prima parte ofera argumente pro la intrebarea de ce opiniile prinilor trebuie
s fie reprezentate n toate deciziile colare referitoare la nivelul de scolarizare
ales! Oferiti cel putin 9 arumente!
b.
In a a parte ofera argumente impotri"a intrebarii de ce opiniile prinilor trebuie
s fie reprezentate n toate deciziile colare. Ofera cel pu,in dou& e-emple de
decizii care ar trebui s& fie f&cute numai de c&tre profesori sau de administratori.
#.
4mp&rt&+i,i)v& ideile (ntr)o discu,ie cu clasa sau sub forma de dezbatere!
$.
%up& ce ai auzit ideile altora +i ,in'nd cont de arumentele tale, scrie o declara,ie
politic& cu privire la implicarea familiei, (n deciziile +colii! %iscuta,i dac& declara,ia
politic& ar fi posibil s& se pun& (n aplicare.
A se vedea, de asemenea, capitolul : pentru un studiu, discu,ii, +i alte activit&,i cu privire
la implicarea p&rin,ilor (n evaluarea calit&,ii cadrelor didactice!
%O123.$ 2;P2/.23TA
Participarea p&rin,ilor (n deciziile +colii
a.
Intreaba un administrator sau un profesor despre despre modul (n care familiile ar
trebui s& fie +i ar putea fi implicat (n deciziile +colii +i asupra politicii leate de
comitete
b. Adresati urmatoarele intrebari
1.
Apro-imativ c',i studen,i sunt apartin de statul/ cartierul / scoala ta<
.
4n activitatea dumneavoastr& care dintre oraniza,iile, comisiile, sau alte titluri
oficiale de elaborare a politicilor includ (n prezent, reprezentan,i ai p&rin,ilor<
#. In cazul in care raspunsul este O%I&',intrebati(
a.
4n acest an c't de mul,i p&rin,i au fost implicati in activitatile luare a
deciziilor<
b.
Ce contribu,ii crezi ca aduc parintii la aceste rupuri<
c. &e formare in domeniul lidershipului este asigurata parintilor in aceste comitete)
$. In cazul in care raspunsul este *I&I +*+,,intrebati(
a.
Ce comisii, rupuri de lucru, sau alte rupuri sau oraniza,ii crede,i c& ar
putea beneficia de reprezentan,i ai p&rin,ilor<
b.
Ce contribu,ii crede,i c& ar aduce p&rin,ii la aceste rupuri<
c.
Ce cursuri de formare pentru leadership ar fi necesare pentru a pre&ti
parintii si parintii lideri cu privire la aceste comisii<
c.
Care este un e-emplu neobi+nuit de participare a familiei (n deciziile +colii cu succes
care le)a,i e-perimentat sau auzit<
d.
Care este principala problema cu care v)ati confruntat sau ati auzit in ceea ce
prive+te implicarea familiei (n deciziile +colii< Care este posibila solu,ie la aceast&
problem&<
e.
Ad&ua,i cel pu,in o (ntrebare personala cu privire parinti sau de reprezentarea in
comunitate!
f. -ocumentati."a intrebarile si raspunsurile.-in informatiile din acest capitol precum si din
raspunsurile la inter"iu.
1.
/ezuma o evaluare a calit&,ii de participare a familiilor (n Tip 5)luare a
deciziilor (n stat / "ude, / +coal& (n interviu!
.
Include o recomandare pe care a.I face.o pentru a (mbun&t&,i calitatea de
participarii parintilor in tip 5)procesul decizional (n proramul discutat
.ntrebari pentru a discuta
1. /a presupunem ca scoala unde mergi tu sau districtul cuprinde 0 impre!urimi diferite de
albi,africani.americani, latini, asiatici.americani si familii de indieni americani.. /coala ta
are PTA, o echipa scolara preocupata de imbutanatire +i o echip& de ac,iune pentru
Parteneriate 7ATP8. -istrictul tau are un comitet de parinti consultati"e, un cmitet
pentru de"oltarea comunitatii si un comitet de afaceri. &hiar acum, aproape toti parintii
reprezentanti ai scolilor si implicati in comitetele districtului apartin unuia din cele 0
cartiere.'ste aceasta o problema care are ne"oie de o solutie)
a. -aca da, e1plica de ce si ofera o posibila solutie la problema identificata de tine.
b. -aca nu, e1plica de ce nu reprezinta o problema pentru tine.
.
%omnul =ones a fost pre+edinte PTA pentru nou& ani! Copiii lui au absolvit +coala,
dar el este (nc& este pre+edinte PTA avand ca prioritate +coal& elementar&! 'ste asta
o problema ce necesita rezol"are)
a. -aca da, e1plica de ce si ofera o posibila solutie la problema identificata de tine.
b. -aca nu, e1plica de ce nu reprezinta o problema pentru tine.
#.
/euniunile lunare PTA sunt slab populate. 3umai ofi,erii +i cativa membrii obisnuitii
participa la aceste reuniuni. Procese "erbale sunt luate,dar nu sunt distribuite 'ste
aceasta o problema care are ne"oie de o solutie)
a. -aca da, e1plica de ce si ofera o posibila solutie la problema identificata de tine.
b. -aca nu, e1plica de ce nu reprezinta o problema pentru tine.