Sunteți pe pagina 1din 2

Cazul: Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium Magdeburg, Germania/

Nahverkehrsgesellshaft Altmark GmbH, reurs prealabil, !" iulie !##$


%ituatia de fapt

In 1990 intreprinderea Altmark Trans a obtinut licente si subventii pentru transportul
persoanelor cu autobuze. In 1994 autoritatile germane au reinnoit licentele pentru Altmark si
au respins cererea de acordare de licenta introdusa de societatea Nahverkehrsgesellshaft
Altmark& Aceasta a introdus un recurs in fata jurisdictiei germane afirmand ca Altmark nu era
o societate sanatoasa din punct de vedere economic pentru ca nu ar fi capabila sa
supravetuiasca fara subventiile publice si! in consecinta acele licente erau ilegale.
"urisdictia suprema germana a sesizat #urtea $uropeana de "ustitie pentru a sti
daca%
%ubventiile a'rdate s'ietatii Altmark Trans sunt a(ut'are a'rdate de atre
stat interzise de dreptul 'munitar&
Aut'ritatile germane sunt in masura sa prevada faptul a serviiile de transp'rt
regi'nal are au aut'n'mie finaniara nu trebuie supuse regulamentului din )*+*
privind 'bligatiile de serviiu publi&
,reptul apliabil
Regulamentul nr& ))*)/+* din !+ iunie )*+* vizand atiunea statel'r membre in materie
de 'bligatii inerente n'tiunii de serviiu publi in d'meniul transp'rturil'r pe ale
ferata, terestru sau pe apa - m'difiat prin Regulamentul nr& ).*$/*) din !# iunie )**)/
Art& .0 TC1&
%'lutia si prinipiile dega(ate de C2C1
#urtea a considerat ca nu e3ista un asemenea avanta( in azul in are interventia
statului este 'nsiderata a fiind ' 'mpensare a prestatiil'r efetuate de
intreprinderile benefiiare pentru e3eutarea 'bligatiil'r de serviiu publi& T'tusi, in
unele azuri 'nrete, pentru a ' asemenea 'mpensatie sa nu p'ata fi 'nsiderata
un a(ut'r de stat trebuie indeplinite patru 'nditii:
1. intreprinderea beneficiara trebuie sa aiba efectiv obligatii de serviciu public! clar
definite
&. paramentrii pe baza carora vor fi calculate compensatiile trebuie sa fie stabilit in
prealabil in mod obiectiv si transparent
'. compensatia nu va depasi in tot sau in parte costurile ocazionate de e(ecutarea
obligatiilor de serviciu public! tinand cont de sumele care sunt legate de acestea si de un
beneficiu rezonabil.
4. cand selectarea se face in afara cadrului pietei publice! nivelul compensatiei
trebuie deteriminat in functie de analiza costurilor unei intreprinderi de transport medii )tinand
cont de c*eltuielile si beneficiile rezultate din e(ecutarea acestor obligatii+.
Numai analizand aeste patru 'ndtii se p'ate dedue daa ' 4ntreprindere nu a
pr'fitat in realitate de un 5avanta(6 finaniar are ar avea a efet punerea aestei
s'ietati intr7' p'zitie 'nurentiala mai fav'rabila in rap'rt u elelalte, avand astfel
araterul unui a(ut'r de stat in sensul Tratatului C1.
8n eea e priveste ea de7a d'ua hestiune, se subliniaza ca! in speta! jurisdictia
nationala nu va trebui sa e(amineze daca subventiile in cauza au fost acordate in
conformitate cu dispozitiile Tratatului #$ relative la jutoarele de stat! de cat in cazul in care
ajung la concluzia ca regulamentul in cauza nu se aplica in ,ermania. ,aa se va aplia
regulamentul, nu mai e azul sa se apeleze la disp'zitiile generale ale Tratatului C1&
Curtea a 'nsiderat a (urisditia germana p'ate aplia partial der'garea
prevazuta de regulamentul 'munitar pentru transp'rtul urban, suburban si regi'nal,
prin aestea inadrandu7se in 'bietivele regulamentului& T'tusi, un stat membru nu
p'ate sa aplie deat partial ' asemenea der'gare pentru a prinipiul seuritatii
(uridie sa fie respetat& Aest luru presupune a legea germana sa delimiteze sfera
de apliare a respetivei der'gari, pentru a se putea determina in are situatie se
aplia der'garea si in are regulamentul&
1valuare
-peta precizeaza care sunt 'nditiile in are ' 'mpensatie a'rdata de stat
pentru prestatiile unei intreprinderi in indeplinirea 'bligatiil'r de serviiu publi, p'ate
deveni a(ut'r de stat in sensul Tratatului C1&
1. intreprinderea beneficiara nu are efectiv obligatii de serviciu public! clar definite.
&. parametrii pe baza carora vor fi calculate compensatiile nu au fost stabilite in
prealabil in mod obiectiv si transparent.
'. compensatia depaseste in tot sau in parte costurile ocazionate de e(ecutarea
obligatiilor de serviciu public! tinand cont de sumele care sunt legate de acestea si de un
beneficiu rezonabil.
4. cand selectarea s.a facut in afara cadrului pietei publice! nivelul compensatiei nu a
fost determinat in functie de analiza costurilor unor intreprinderi de transport medii )tinand
cont de c*eltuielile si beneficiile rezultate din e(ecutarea acestor obligatii+.
$ste vorba deci de cazul special al unei intreprinderi ce.si indeplineste obligatiile de
serviciu public. /egislatia romana in domeniu este reprezentata de 9egea )"$/ )*** privind
ajutorul de stat! modificata de 9egea +#$/ !##$& 0iciuna din aceste legi nu contine referiri
la cazul special al unei intreprinderi ce are obligatii de serviciu public. 1omania va trebui sa
tina cont de aceste precizari precum si de principiul potrivit caruia! in cazul in care un
domeniu este reglementat de dreptul derivat! nu se vor aplica prevederile generale ale
Tratatului #$.