Sunteți pe pagina 1din 16

Dic ionarul de psihologie din 1997, coordonat de Ursula chiopu, define te cariera

drept o succesiune a statutelor i rolurilor ocupate de o persoan n cursul vie ii sale


1
.
O carier este o succesiune evolutiv de activit i i pozi ii profesionale pe care le
atinge o persoan ca i atitudinile, cuno tiin ele i competen ele asociate, care se dezvolt dea
lungul timpului. !rei elemente sunt importante pentru o n elegere deplin a ceea ce nseamn
carier.
"nt#i, cariera nseamn mi care dea lungul unui drum n timp. $rumul are dou laturi.
O latur este succesiunea o%iectiv de pozi ii n ierarhie, sau cariera e&tern. 'ceste drumuri
pot fi planificate i ordonate sau pot s ias la iveal n timp, cu discontinuit i ma(ore.
)ealalt parte a drumului este interpretarea individual su%iectiv a acestor e&perien e
profesionale, sau cariera intern.
Un al doilea element de carier este interac iunea ntre factorii organiza ionali i cei
individuali. *eac iile oamenilor la un post depind de potrivirea ntre conceptul ocupa ional
despre sine i tipurile de constr#ngeri, ocazii i solicitri pe care le ofer rolurile lor n
organiza ii.
)el deal treilea element important al carierei este c ea ofer o identitate
ocupa ional. )e anume fac oamenii n societatea modern este n mare msur elementul
cheie al identit ii lor.
Semnificaia i conceptul carierei manageriale se analizeaz esen+a carierei,
n general, ,i a carierei manageriale, n particular, etapele ,i tipurile carierei manageriale.
-ar. /ones define,te cariera ca fiind o succesiune evolutiv de activit+i ,i pozi+ii
profesionale pe care le atinge o persoan, ca ,i atitudinile, cuno,tin+ele ,i competen+ele
asociate care se dezvolt dea lungul timpului
0
. 'stfel, no+iunea de carier are multiple
defini+ii, nee&ist#nd p#n n prezent o defini+ie oficial unanim acceptat, care s ntruneasc
consensul speciali,tilor, n literatura de specialitate fiind cunoscute diferite formulri sau
numeroase opinii.
'stfel putem grupa aceste defini ii dup cum urmeaz1
2
1. Cariera ca micare /mobilitate pe parcursul activitii profesionale, care
poate fi redat prin
a3 cariera n calitate de avansare / promovare pe scara ierarhic, at#t n cadrul
1
-eorgeta 4#ni oar, 5onOvidiu 4#ni oar, 6anagementul resurselor umane, 7ditura 4olirom, 5a i, 0887, p 280
0
-ar. /ohns, )omportament organiza ional, 7ditura economic, 9ucure ti, 199:, p ;<8
2
=ictor /um%ei, 4lanificarea i gestiunea carierei manageriale > tez doctorat
1
organiza+iei, c#t ,i n afara ei. )ariera este avansarea n ierarhia unei
organiza+ii sau pe scara miestriei profesionale. Unii autori definesc cariera
vertical, care presupune at#t urcarea pe trepte mai nalte, c#t ,i cre,terea
salariului.
%3 cariera orizontal > care presupune alternare de posturi la acela,i nivel
ierarhic, fr a nregistra mari schim%ri func+ionale. !eoreticienii analizeaz
cariera ca o succesiune de roluri n activitatea unui individ sau ca pe o
succesiune de e&perien+e separate, acumulate pe parcursul activit+ii.
c3 cariera gradual con+ine elemente ale carierei orizontale ,i a celei verticale.
7ste o a%ordare mult mai comple&, care permite o analiz privind realizrile
unui individ? unii speciali,ti numesc acest tip de carier > mi&t.
!. Cariera ca proces de valorificare a calitilor, capacitilor i
aptitudinilor "n activitatea profesional i social.
a3 unii cercettori, caracterizeaz cariera ca o percepere individual ,i
su%iectiv a succesiunii de aptitudini ,i comportamente, care relev legturile
directe ,i indirecte ntre e&perien+a anga(atului, rolurile @inclusiv cele
manageriale3, aptitudinile ,i evaluarea de ctre manageri @,efi3. Unele
elemente ale acestei tratri, n viziunea noastr, sunt reflectate ,i n teoria
echit+ii propuse de A.'dams.
%3 o variant a acestei a%ordri este tipul de carier ascuns, care presupune
mi,care @promovare3 spre o%iectiv @o%+inerea postului3, prin asemenea metode
ca participarea la multiple ,edin+e formale ,i informale, participarea
candidatului la diferite manifesta+ii culturale ,i sportive, accesul la informa+ii
,i dispozi+ii, implicarea n pregtirea deciziilor importante. $e regul, aceste
activit+i sunt finalizate cu un salt dinamic n cariera lucrtorului vizat.
c3 n calitate de valorificare minim la ma&imum posi%il este propus defini+ia de
carier tradiional, care reflect o dependen+ ntre calit+ile profesionale ,i
promovarea destul de lent, ierarhial. Unii speciali,ti eviden+iaz no+iunea de
carier material ,i monetar care admite cre,terea stimulentelor materiale ,i
morale, fr schim%area postului @func+iei3 ,i nivelului ierarhic. 7ste o cale
0
eficient n situa+iile c#nd e&ist o lips de posturi de nivel superior ,i este
necesar de pstrat cadrele instruite Bcalificate la nivelul middle management.
#. Cariera managerial. Ca finele sec. DD, mul+i speciali,ti ,i cercettori,
studiind corelarea dintre cariera su%iectiv ,i o%iectiv, intern ,i e&tern, unic ,i
multipl, individual ,i corporativ, au nceput a utiliza no+iunea de carier
managerial, defini+ie comple&, integr#nd elementele din tipurile men+ionate mai sus.
Unii speciali,ti folosesc no+iunea de carier a omului de afaceri, care este o variant a carierei
manageriale.
"n general, cariera managerial este o parte a carierei profesionale, perioad n care
persoana de+ine un post sau o func+ie de conducere. )ariera managerial este gradual ,i
multipl, corporativ, corel#nd organic aspectele interne ,i e&terne, o%iective ,i su%iective n
activitatea managerial. 4otrivit literaturii de specialitate, anga(atul pe parcursul activit+ii
profesionale,trece prin c#teva etape succesive. Apeciali,tii de regul men+ioneaz E< etape,
astfel -.6ilFovichi ,i G.9oudreau eviden+iaz E stadii @etape3 n carier > e&plorare @1<
0; ani3, sta%ilire @082; de ani3, men+inere @2;;; ani3, declin @;<7; ani3
E
. "n acela,i
timp, ei au reu,it s com%ine etapele ,i v#rsta cu activitatea anga(atului, nevoile de
rela+ii ,i rolurile asumate n aceast perioad, aceast teorie fiind una dintre cele mai
reu,ite a%ordri ale pro%lemei.
$tapele carierei profesionale dup %. &il'ovic(i i ). *oudreau
E
&il'ovic(, %eorge +.,*oudreau, -o(n )., .uman /esource &anagement, 5rHin, 199E, p 28<
2
&anagementul carierei > sunt analiza+i factorii mediului intern ,i celui am%iant,
prin prisma influen+ei acestora asupra carierei manageriale1 factorii tehnologici, func+ionali ,i
socioculturali? este prezentat procesul de planificare ,i gestiune a carierei manageriale.
Iactorii tehnologici pe plan mondial astzi devin for+a motrice a economiei, gener#nd
noi idei de afaceri ,i oportunit+i valoroase pentru manageri. Iactorii func+ionali, la r#ndul lor
sunt determina+i de sistemul de pregtire ,i instruire a managerilor, selectarea ,i antrenarea
lor, mecanismele de stimulare ,i motivare a activit+ii manageriale.
6anagementul carierei cuprinde integrarea planificrii, dezvoltrii ,i gestiunii
carierei, iar, ntro accep+iune mai larg, implic multiplele interdependen+e
func+ionale ale planificrii carierei individuale, planificrii carierei organiza+ionale ,i
dezvoltrii carierei.
6anagementul carierei anga(a ilor
;
este un proces de %az n planificarea sistematic a
resurselor umane din organiza ie, realizat cu a(utorul programelor speciale de dezvoltare.
7tape principale ale managementului carierei, reprezint1
procesul de identificare a nevoilor, aspira+iilor ,i oportunit+ilor privind cariera
n cadrul unei organiza+ii, precum ,i acela de realizare a unor programe de
dezvoltare a resurselor umane, n scopul sus+inerii carierei respective?
procesul de alegere a ocupa+iilor, organiza+iilor ,i cilor de urmat n cadrul
unei cariere?
;
=iorica 'na )hi u, 6anualul specialistului n resurse umane, 7ditura 5recson, 9ucure ti, 0880,p289
E
procesul continuu de relevare, n care o persoan dezvolt consecvent un concept
propriu ocupa+ional, ca rezultat al capacit+ilor sau a%ilit+ilor, nevoilor,
motiva+iilor ,i aspira+iilor acesteia, precum ,i a propriului sistem de valori?
procesul prin care anga(a+ii individuali identific ,i traduc n via+ pa,ii
pentru atingerea scopurilor carierei.
*eferitor la o%iectivele ma(ore n managementul carierei, le sus+inem pe cele
accentuate de ctre savantul 5.4etrescu1
conceperea ,i promovarea unei politici de dezvoltare corespunztoare a
carierei n concordan+ cu natura activit+ii desf,urate, precum ,i cu
nevoile ,i posi%ilit+ile individuale ,i organiza+ionale?
punerea de acord ,i integrarea nevoilor ,i aspira+iilor individuale n
necesit+ile ,i o%iectivele organiza+ionale?
satisfacerea ,i cultivarea nevoilor orgnaiza+ionale de dezvoltare ,i
amplificare a imaginii pozitive sau favora%ile a organiza+iei prin
recunoa,terea celor de pregtire ,i dezvoltare a anga(a+ilor?
identificarea, men+inerea ,i promovarea celor mai %uni anga(a+i sau a celor
cu perspective profesionale certe, prin satisfacerea nevoilor lor profesionale
,i a aspira+iilor personale pe termen scurt ,i pe termen lung?
conceperea unor planuri de carier sau introducerea unor scheme de promovare
speciale a anga(a+ilor competen+i, pentru care nu sunt disponi%ile posturi
corespunztoare?
selectarea, ndrumarea ,i sus+inerea anga(a+ilor competitivi, pentru atingerea
o%iectivelor personale n concordan+ cu poten+ialul, nevoile ,i aspira+iile
acestora, precum ,i cu contri%u+ia lor n cadrul organiza+iei?
ndrumarea ,i spri(inirea anga(a+ilor n identificarea calificrilor ,i calit+ilor
necesare at#t pentru posturile curente, c#t ,i pentru cele viitoare?
organizarea pregtirii ,i dezvoltrii necesare anga(a+ilor, pentru a le permite s
fac fa+ oricrui nivel de responsa%ilitate, cu condi+ia ca ace,tia s ai%
poten+ialul ,i B sau capacitatea sl ating?
dezvoltarea unor noi ci ale carierei, pentru orientarea indivizilor n c#t mai
multe direc+ii?
spri(inirea procesului de revitalizare a anga(a+ilor care manifest o anumit
stagnare sau plafonare a carierei lor?
;
asigurarea at#t pentru organiza+ie, c#t ,i pentru anga(a+ii acesteia a unor
avanta(e reciproce.
4rin urmare, planificarea carierei constituie un proces deose%it de comple& ,i
sistematic de sta%ilire a o%iectivelor carierei, de ela%orare ,i implementare a strategiilor,
de autoevaluare ,i analiz a oportunit+ilor, precum ,i de evaluare a rezultatelor.
0lanificarea succesiunii i a carierei
4lanificarea succesiunii nseamn a la rspunde la ntre%ri de tipul cine va fi
urmtorul conta%il efJ sau ce se va nt#mpla c#nd se va pensiona pre edintele, toamna
viitoareJ
"n ceea ce prive te planificarea carierei, organiza ia este preocupat de aspectele
strategie ale evolu iei profesionale. "nseamn altceva dec#t planificarea succesiunii, n sensul
c se vizeaz mai pu in persoana n sine, c#t mai ales tipul de anga(at de care este nevoie
pentru a ndeplini cerin ele postului.
"n managementul carierei se pot utilize metode statistice %azate pe tehnologia
informa ional.
123$/$4 $ 2412521678$ 94 :/2$4+7/$7 C7/2$/$2
$iferitele orientri n carier vor fi congruente cu e&igen ele specifice i recompensele
e&istente n unele medii profesionale. 4otrivirea sau congruen a ntre orientarea n carier i
modul de munc are consecin e directe pentru comportamentul i atitudinile oamenilor la
serviciu. 4e msur ce indivizii ncep s se pregteasc, potrivirea dintre interesele i talentele
personale pe deo parte i temele i su%iectele tratate pe de alt parte devine mai clar. $ac
e&ist potrivire, ea are ca rezultat satisfac ia i sentimentul competi iei? nepotrivirea are
consecin e contrare, care motiveaz individul s aleag alt mediu profesional.
+eoria lui .olland asupra tipurilor de carier
;
<
-ar. /ohns, )omportament organiza ional, 7ditura 7conomic, 9ucure ti, 199:, pp. ;:8
<
)ea mai %ine documnetat teorie a orientrii carierei este teoria tipurilor de carier a
lui /ohn Kolland. Kolland i al ii au documnetat ase tipare de orientare n carier. 'ceste
tipare sunt1
Conven ional. 'cest tip de persoan prefer activit ile ordonate, supuse regulilor,
care n general cuprind organizarea informa iei scrise sau numerice, analiza rezultatelor ca un
set de proceduri neam%igue. 'ce tia oameni sunt de o%icei conformi ti, ordona i, eficien i i
practici. $escrieri mai pu in flatante men ioneaz lipsa de imagina ie, inhi%i ia i
infle&i%ilitatea. 4osturile n conta%ilitate i finan e, care cer organizarea e&act i evaluarea
informa iilor numerice ntrun mediu profesional relativ sta%il i cu proceduri clare de
operare, li se potrivesc celor cu o astfel de orientare.
7rtistic. Orientarea artistic este e&trem de diferit de cea conven ional. 'ce ti
oameni prefer activit ile am%igue i nesistematice, care antreneaz crearea unor forme
e&presive de scriere i e&primare ver%al sau vizual. 'desea sunt imaginativi, intuitivi,
independen i dar i dezordona i, emotivi i nepractici. )ea mai dur descriere ca nepractic este
caracterizarea pe care este pro%a%il s o fac opusul tipului artistic, cel conven ional. !ipurile
artistice sunt e&act ceea ce caut compartimentele de grafic i reclam.
/ealist. !ipul realist prefer activit ile care cer manipularea fizic a o%iectelor ntrun
mediu profesional %ine ordonat, cu pu ine cerin e sociale. 'ce ti oameni au de o%icei a%ilit i
n mecanic i este pro%a%il s fie spontani, sta%ili i practici, dar, eventual, i timizi,
conformi ti i lipsi i de intui ie. 'cest tip de persoan se va sim i pro%a%il cel mai %ine n
posturi de calificare medie sau me te ugre ti care prezint solicitri compara%ile i doar
pu ine cerin e sociale, ca negocierea sau persuasiunea.
Social. !ipul social este opus practic celui realis. )ei cu orientare social prefer
activit ile care implic informarea, a(utorarea i dezvoltarea altora i le displac mediile
profesionale %ine ordonate i sistematizate. 4ersoanele sociale sunt socia%ile, pline de tact,
prietenoase, n elegtoare i ama%ile. $escrieri mai pu in apro%ative acuz dominarea i
manipularea. Levoile specifice al acestui tip de orientare n carier sunt satisfcute de cariere
n marFeting, v#nzri i instruire.
9ntreprin<tor. !ipului ntreprinztor de asemenea i place s lucreze cu oamenii, dar
i concentreaz energia n ai conduce i controla pe ceilal i pentru a atinge o%iecivele
7
organiza ionale sau a o% ine %eneficii economice. )aracterizrile pozitive includ aprecieri ca
ncreztor n sine, am %i ios, energic i vor%re . $escrierile mai pu in flatante se refer la
dominare, sete de putere i impulsivitate.
2nvestigativ. 4ersoana de acest tip este opusul intreprinztorului. Oamenii din aceast
categorie prefer activit ile care implic o%servarea i analizarea fenomenelor pentru a i
dezvolta cunoa terea i n elegerea. 6ul i i caracterizeaz ca fiind complica i, originali i
independen i, dar, posi%il, i dezordona i, nepractici i impulsivi? au aversiune fa de
activit ile repetitive i fa de cele din sectorul v#nzri. "n cadrul organiza iilor de afaceri ei
sunt atra i de pozi iile de cercetare i dezvoltare ca i de pozi ii de consultan , care cer
analize comple&e, cu pu ine o%liga ii de ai convinge sau ai conduce pe al ii.
6ul i oameni sunt o com%ina ie de dou sau chiar trei tipuri de carier. !eoria lui
Kolland este n primul r#nd interesat de alegerea carierei. 7a identific medii profesionale i
tipuri de oameni care sunt atra i n mod specific de acestea. 7&ist dovezi c oamenii din
medii incongruente cu tipul lor de orientare sunt nesatisfcu i i fie i schim% propria
orientare, adapt#nduse la tipul de mediu, fie i caut alt post. !eoria lui Kolland st la %aza
unei mari pr i din activitatea centrelor de consiliere voca ional. 5deea principal este s se
constate n ce tip de orientare n carier se ncadreaz su%iectul pentru ca apoi acesta s i
organizeze strategia de carier i s se pregteasc pentru posturile congruente cu orientarea
sa. 'stfel cresc ansele de a urma o carier care s foloseasc punctele tari i s dea satisfac ii.
Un alt model de utilitate evident n managementul carierei este teoria inteligen elor
multiple.
7
!eoria inteligen elor multiple se %azeaz pe studiile ntreprinse de ctre dr. KoHard
-ardner, profesor n domeniul educa iei la Universitatea Karvard din AU'. 'utorul a
identificat opt astfel de inteligen e1
1. inteligen a lingvistic const n a%ilitatea de a g#ndi n cuvinte i de a utiliza
lim%a(ul pentru a e&prima i aprecia n elesuri comple&e. 'utori, poe i,
(urnali ti, oratori i crainici de tiri dezvolt un nivel nalt de inteligen
lingvistic.
0. inteligen a logico matematic face posi%ile calcularea, cuantificarea, luarea
n considerare a propozi iilor i ipotezelor i duce la %un sf#r it opera iile
matematice comple&e. Oamenii de tiin , conta%ilii, inginerii i programatorii
7
-eorgeta 4#ni oar, 5onOvidiu 4#ni oar, 6anagementul resurselor umane, 7ditura 4olirom, 5a i, 0887, p 280
:
5! se spri(in pe acest tip de inteligen . !ipul de inteligen respectiv se
desf oar pe trei importante arii de ac iune1 matematic, tiin i logic.
4ersoanele caracterizate de inteligen a logico > matematic sunt determinate
de perspective ca1 perceperea o%iectelor i a fun ionalit ii lor n mediul
ncon(urtor, operarea pe %aza unor concepte concrete, vizualiz#nd
informa iile ntro form grafic, demonstrarea unor a%ilit i de percepere a
patternurilor i rela ionrilor, se %azeaz n opera iile efectuate pe o% inerea
eviden ei, construirea de opoteze, formularea de modele i contrae&emple.
2. inteligen a spa ial insufl capacitatea de a g#ndi n manier tridimensional a
marinarilor, pilo ilor, sculptorilor, pictorilor i arhitec ilor. 7a este cea care
sus ine percep ia reprezentrilor e&terne i interne, de a recreea. !ransforma
sau modifica imaginile, de a pilota propria persoan ori diferite o%iecte prin
spa iu, de a produce sau decodifica informa ii geografice.
E. intelige a corporal chinestezic este cea care ofer capacitatea de a manipula
o%iecte i de acord fin la nivelul a%ilit ilor fizice. 'cest tip de inteligen este
evident la atle i, dansatori, chirurgi i cei care practic diferite tipuri de
me te uguri . 4ersoanele cu o astfel de inteligen se caracterizeaz prin1
e&plorarea mediului i a o%iectelor carel compun pe acesta prin atingerea i
mi care, demonstreaz echili%ru, gra ie, de&teritate i precizie n e&ecutarea
sarcinilor fizice.
;. inteligen a muzical este evident la indivizii care posed o sensi%ilitate n a
percepe esen a, melodicitatea, ritmul i tonul. !oate aceste elemente
demonstreaz c un asemenea tip de inteligen este specific pentru
compozitori, diri(ori, muzicieni, critici i cei care fa%ric diferite instrumente,
dar i pentru cei care dezvolt a%ilit i de ascultare eficient.
<. inteligen a interpersonal este capacitatea de ai n elege pe ceilal i i de a
interac iona la un nivel eficient cu ei. 7 definitorie pentru profesorii de succes,
persoanele care desf oar activit i n spa iul social, actori i politicieni. 4rin
inteligen a interpersonal la un individ n elegem1 formarea i men inerii
rela ionrilor cu ceilal i, cunoa terea sentimentelor i a comportamentului
9
acestora, influen area opiniilor i ac iunilor celorlal i i folosirea comunicrii
at#t ver%al c#t i nonver%a , dezvoltarea a%ilit ilor de mediere, etc.
7. inteligen a intrapersonal se refer la a%ilitatea de a se construi i de a
percepe cu acurate e propria persoan, precum i de utiliza asemenea
cuno tin e n planificarea i ghidarea vie ii proprii. Unele persoane cu o
inteligen intrapersonal puternic se specializeaz ca teologi, psihologi i
filosofi. 'stfel, cei care demonstreaz acest tip de inteligen 1 con tientizeaz
nivelul apari iei emo iilor, identific modalit i potrivite de a i e&prima
g#ndurile i sentimentele, precum i sensul de a fi al propriei persoane, etc.
:. intelogen a naturalist const n o%servarea patternurilor n natur,
identificarea i clasificarea o%iectelor i n elegerea modului de evolu ie a
sistemelor naturale i umane. 'stfel de a%ilit i reunesc persoane ca fermierii,
%otani tii, v#ntorii i ecologi tii.

+eoria ancorelor carierei a lui Sc(ein
'lt progres n studiul orientrii carierei l reprezint teoria ancorelor a lui 7dgar
Achein.
:
'ncorele carierei apar i se dezvolt prin ncercri succesive i sanse care apar n
primele e&perien e profesionale ale cuiva. !reptat, pe msur ce persoana se cunoa te mai
%ine i capt o identitate ocupa ional mai clar, se formeaz percep ia unui tipar distinct al
talentelor, scopurilor, nevoilor i valorilor proprii.
)ele cinci tipare pe care le sus in cercetrile lui Achein sunt competen a
tehnicBfunc ional, competen a managerial, siguran a, autonomia i creativitatea. 7&act cum
o ancor mpiedic %arca s pluteasc n voia valurilor, ancorele carierei in individul centrat
pe anumite tipuri de activitate. $ac oamenii i iau din nt#mplare nsrcinri incongruente,
ancora carierei lor ac ioneaz, trg#ndui napoi spre activit i mai potrivite.
Competen a te(nic/func ional. 4entru cei cu aceast ancor, considerentul
primordial n alegerea carierei i n decizii este con inutul efectiv al muncii depuse. Aensul
identit ii lor este legat de capacitatea de a e&ercita competen ele lor asociate cu acea munc.
:
-ar. /ohns, )omportament organiza ional, 7ditura 7conomic, 9ucure ti, 199:, pp ;<E;<;
18
4osi%ilitatea de a se transfera ntrun post care i ndeprteaz de domeniul lor tehnic sau
func ional nu i atrage.
Competen a managerial. 4entru oamenii cu aceast ancor scopul final este s
a(ung n pozi ii cu responsa%ilit i manageriale. Un post dintrun domeniu func ional, cum ar
fi marFetingul sau finan ele, este important nu pentru con inutul su ci pentru perspectiva pe
care o deschide1 postul ar putea fi ocazia de a dezvolta a%ilit i analitice i competen e
interpersonale, c# tig#nd e&perien pre ioas pentru atingerea scopului real, managementul.
)ei care au aceast ancor i vd competen a legat de trei domenii1
1. competen a analitic prin care pot identifica i rezolva pro%leme, cu informa ii
incomplete i incerte,
0. competen a interpersonal prin care i pot influen a pe al ii n vederea atingerii
o%iectivelor organiza ionale
2. competen a emo ional n a trata cu nivele nalte de responsa%ilitate i e&ercitare a
puterii
Siguran a. 4entru ace ti oameni un factor cheie al carierei este sta%ilitatea i siguran a
pe termen lung a postului. Un %un anga(ament de participare la %aneficii i la fondul de pensii,
sta%ilitatea contractului de munc ca i claritatea n posi%ilit ile de avansare sunt deose%it de
atractive pentru persoanele cu aceast ancor.
7utonomia. 4entru cei ancora i n autonomie nu au mult pre ansele de sta ntrun
domeniu specializat, mar ul nea%tut spre pozi ii nalte sau slu(%ele garantate pe via . )eea
ce este important este sa i% li%ertate i s evite constr#ngerile aduse stilului personal de
via . 'utonomi tii sunt nclina i s refuze avansarea dac nseamn renun are la
independen i li%ertate.
Creativitatea. 4ersoanele ancorate n creativitate pot dori autonomie sau s e&ercite
competen e tehniceB func ionale sau manageriale, dar ele se disting prin dorin a intens de a
crea ceva care s fie realizarea lor e&clusiv. 4oate fi un produs sau un proces tehnic n
companie. ' inventa ceva este o msur a meritelor i cheia sentimentului lor de competen .
11
2mplica ii manageriale ale orientrii carierei
6esa(ul e&plicit al tiparelor lui Kolland i Achein pentru orientarea carierei este c
oamenii care conduc organiza ii ar tre%ui s ia n considerare diferen ele atunci c#nd i
organizeaz resursele umane.
6anagerii de rang nalt care creeaz politicile i practivile de resurse umane fac uneori
gre eala s presupun c to i anga(a ii rezona%ili prefer n mare acelea i lucruri ca i ei n i i.
)a urmare, ei creeaz un sistem de recompense i promovri care intr n conflict cu
orientrile de carier ale acestora. '%sen a unei rute manageriale, tehnice, spre prestigiu i
recompense mai mari i pun pe ace ti oameni n dilem. ' pune anga(a ii n fa a unor astfel de
dileme provoac nu doar costuri umane, ci i organiza ionale, asociate motiva iei diminuate i
gre itei alocri a resurselor umane.
' trata diferit oameni cu nevoi diferite nu doar d satisfac ii celor implica i, ci i a(ut
organiza ia s i ating o%iectivele. 4entru aceasta, managerul tre%uie s parcurg c#teva
etape, cum ar fi urmtoarele1
n elegerea i identificarea diferen elor individuale esen iale care modeleaz
reac iile anga(a ilor la a anumitele oportunit i.
5dentificarea posturilor cheie i factorilor situa ionali care sunt congruen i cu
fiecare dintre aceste caracteristici.
$ezvoltarea cilor de acomodare a oamenilor la factorii mediului profesional
congruent.
Stadiile carierei
=
)ariera este un aspect important al vie ii multor oameni. 7a este influen at de tipurile
de nevoi, interese i preocupri asociate cu evolu ia vie ii adulte. $e i cariera fiecruia
con ine solicitri unice, care dicteaz pa i foarte specifici ctre succes, e&ist aspecte i
o%liga ii cheie care sunt de importan general pentru o mare parte din oameni.
9
-ar. /ohns, )omportament organiza ional, 7ditura 7conomic, 9ucure ti, 199:, pp. ;<9;71
10
5ntervalul
apro&imati
v de v#rst
Atadiul carierei i caracteristicile sale
1< > 0: Exploatarea. 5ndividul e&ploreaz diferite roluri ocupa ionale i testeaz o
identitate ocupa ional ini ial. " i dezvolt a%ilit ile, sta%ile te o re ea social
i o rela ie cu un mentor, d#nd piept cu solicitrile emo ionale de la nceputul
carierei.
00 > E0 Fixarea. 5ndividul devine un contri%utor individual n organiza ie, cu o arie
specific de e&pertiz. !rece prin conflictele dintre rolul profesional i cel non
profesional i pregte te un plan pentru atingerea o%iectivelor profesionale.
20 > ;; Avansarea i men inerea. 5ndividul se concentreaz pe atingerea o%iectivelor
profesionale i pe men inerea progresului n organiza ie. *eanalizeaz planurile
de carier n lumina progreselor fcute. *ecalculeaz importan a relativ a
rolurilor profesional i nonprofesional. 4entru mul i, devine clar c pozi ia
prezent este cea mai nalt n carier i pu ine promovri mai sunt posi%ile.
$evine mentor.
;; >
pensionare
Cariera trzie. $e o%icei, a fost atins cea mai nalt pozi ie, i oamenii ncep
s aloce mai mult energie n scopuri e&traprofesionale. 4rincipala surs a
contri%u iei lor este ntinderea cuno tiin elor i e&perien ei lor. 6entorizarea
poate continua i n acest stadiu.
$>plorarea. 'cest stadiu este un timp al descoperirii i op iunii. Oamenii trec de
adolescen av#nd multe idei despre ce lear plcea lor s fac i, n general, despre ce este
posi%il n lumea ocupa iilor profesionale. "ndrept#nduse spre lumea adult, ei tre%uie s lase
ddeoparte viziunile nerealiste i s dezvolte un stil de via care s se potriveasc elementelor
cheie din identitatea lor.
Stabili<area. 'l doilea stadiu ma(or al carierei implic sta%ilizarea su%iectului ca i
contri%uitor independent ntrun domeniu specific de e&pertiz. Ata%ilirea identit ii carierei
implic desemnarea priorit ilor i focalizarea pe activit i esen iale pentru planuri i
o%iective. "n general apare necesitatea ndeprtrii de mentor n aceast perioad. $ac
indivizii nu iau dezvoltat a%ilit i solide nainte, contactul cu independen a, cu situa ia de a
12
nu avea pe cineva care s i verifice poate provoca stri de nesiguran . )onflictele ntre rolul
profesional i cel nonprofesional poate deveni i el o pro%lem. Iamili tii constat c din ce n
ce mai mult timp le este solicitat de copii e&act n momentul c#nd vitalitatea lor %iologic
ncepe declinul. 4oate aprea conflictul ntre roluri dac atingerea o%iectivelor de carier cere
tot atunci o investiga ie suplimentar de timp i energie.
7vansarea i men inerea. $up ce oamenii sau sta%ilizat n diverse roluri
ocupa ionale, intr ntro perioad n care se concentreaz pe avansarea spre o%icetivele cheie
ale carierelor lor, cum ar fi perteneriatul ntro firm de conta%ilitate sau pu%licarea unei cr i
serioase. Urmeaz o perioad n care sunt preocupa i de men inerea statutului sau a pozi iei.
Ca nceputul acestei perioade, su%iec ii au adesea sentimentul urgen ei n realizarea
o%iectivelor profesionale ei tre%uie s pregteasc op iunile finalului de carier i s elimine
acele o%iective pe care le recunosc ca fiind nerealiste. 'poi vine perioada n care oamenii se
in aproape de a%ilit ile i interesele de(a dovedite. =alorile principale ale carierei pot fi
e&perien a e&tins i o cunoa tere general a unei multitudini de domenii. Unii i asum
responsa%ilit i de mentori i gsesc satisfac ie n a instrui i a dezvolta noua genera ie. !o i
tre%uie s se confrunte cu faptul c e&ist o nou genera ie care i vede de mod veche.
3inalul carierei. 4entru c# iva, finalul carierei este timpul unei cre teri continue n
statut i influen n interiorul organiza iei, dar pentru cei mai mul i este momentul c#nd au
atins sau sunt pe punctul de a atinge cel mai nalt nivel ca responsa%ilitate i statut. Aemnele
m%tr#nirii sunt evidente acum i unii sunt confrunta i cu pro%leme serioase de sntate.
Oamenii i fac planuri de pensionare i decid cum s petreac timpul. -#ndul la pensie i
diminuarea veniturilor poate fi o surs de an&ietate. 'desea oamenii i retrag o parte din
eforturile profesionale, devenind mai preocupa i de factori nonprofesionali.
)ei afla i n acest stadiu pot fi o surs de n elepciune n organiza ie. 6ul i au trecut,
fiind deasupra n elegerii perfec ioniste a domeniului propiu de e&pertiz, spre alte domenii n
care ceilal i pot %eneficia de e&perien a lor e&tins i viziunea general. 'ctivitatea de mentor,
nceput n stadiul anterior, poate continua pe toat durata finalului de carier.
&anagementul unei cariere de succes
6ulte sunt aspectele care au un rol n crearea unei cariere de succes. 5ndividului i
revine responsa%ilitatea de prim rang, dar i organiza ia poate (uca un rol, acela de facilitator.
1E
"n plus, eforturile organiza ionale n a a(uta mem%rii s i diri(eze carierele contri%uie la
succesul organiza iei ns i.
&anagementul organi<a ional al carierelor individuale
)um pot organiza iile s i a(ute mem%rii s i diri(eze carierele astfel nc#t s
contri%uie i la eficien a organiza ionalJ Organiza iile au multe programe i politici pentru
managementul resurselor umane. 'ceste programe realizeaz lucruri ca recrutarea i
selectarea noilor anga(a i, precum i instruirea i compensarea for ei de munc. "n mod
tradi ional aceste programe se concentreaz pe ac iuni pe termen scurt de adaptare a
anga(atului pe postul su curent. $ac programele pentru resurse umane se concentreaz pe
dezvoltarea capitalului uman pe termen lung i anticipeaz viitoarele tranzi ii profesioanle
prin care va trece anga(atul, atunci aceste eforturi vor plti osteneala prin contri%u ia at#t la
succesul individual c#t i la cel organiza ional. $irec ii relevante ar fi
18
1
Cega i dezvoltarea individual de strategia companiei. 4regtirea i lucrrile de
dezvoltare profesional ar tre%ui adaptate direc iei strategice a companiei. $e
o%icei aceasta echivaleaz cu anticiparea schim%rilor tehnologice i
cultivarea a%ilit ilor importante nainte de a fi nevoie de ele.
)onecta i ac iunile viz#nd dezvoltarea carierei de alte practici din sectorul de
resurse umane. 5nstruirea i selec ia sunt dou alte practici ale sectorului
resurse umane care ar tre%ui conectate cu activit ile de spri(inire a carierei.
5mplica ii pe manageri i face ii responsa%ili de ac iunile menite s dezvolte
carierele su%ordona ilor.
Iace i foarte vizi%ile ac iunile ntreprinse pentru dezvoltarea carierelor
anga(a ilor. Ae pot folosi n acest scop nregistrri video, %uletine i %ro uri
care descriu implicarea i spri(inul managerilor de v#rf pentru ac iunile
companiei care promoveaz carierile anga(a ilor.
18
Ornstein, A., M 5sa%ella, C., 6aFing sense of careers1 ' revieH 19:91990, /ournal of 6anagement, Kall, LeH
NorF, pp. 0E20E<
1;
1<