Sunteți pe pagina 1din 4

SZEGEDI HALSZL - Zeama de pete de la Szeged

Regula este urmtoarea:


Petru a o!"#e u gust $u ade%rat !u& a%em e%o#e de tre# 'elur# de peste: $rap& rp#tor (t#u$& alu&
a%at) # u peste gras (som) * propor"##le +& ,& ,-
Preparatul se %a pregt# la 'o$ l#!er& * $eau (tu$#)& da$ se poate d# 'ot& dar * l#psa merge # $eauul
de #o. sau $el ema#lat& dar %a tre!u# s a%e"# gr#/ s u se pr#d m0$area de 'ud)-
Igred#ete:
- 1 2g peste (# propor"##le de ma# sus)
- 3-4 $p"0# med## de $eapa ro#e
- 1 l#gur# de !o#a de arde# ugureas$a (Szeged# 5des-emes p#rospapr#2a)
- 6-7 arde# gra#
- 7 ro## mar#& $oapte& sau 1 $oser%e de 8pomodor# pelat#9
- 1 : 6 l#gur# de utur de por$
- $0"#%a arde# #u"#
- sare
;pera"## pregt#toare:
Petele se $ur" de solz# s# !ra<## # se '#leteaz& apo# '#leul se ta#e * !u$"# de mr#mea palme# # se
$od#meteaz $u u pra' de sare s# pu"# p#per& apo# se pu la re$e-
;asele& $oz#le& *ottoarele # $apetele rezultate se spal # se s$urg
I$rele # lap"## (da$ e.#st)& se spal # se pu * ap re$e-
Legumele se $ur" # se ta#e $u!ule"e sau /ul#e& ro##le se de$o/es$ # se ta#e mrut-
=od de preparare:
I pr#ma 'az preparm ese"a de pete ast'el:
>u /umtate d# utura de por$ ugem $eauul *'#er!0tat& #ar $0d grs#mea *$epe s s'0r0#e& adugm
$eapa t#at mrut& pe $are o $l#m p0 de%#e trasparet& 'r a se pr/#- Adaugm # restul de utur-
Adugm apo# restur#le (oase& ar#p#& $oz#& $apete) de pete s# arde#ul gras& le pudrm $u !o#aua dul$e&
potr#%#m $ompoz#"#a de sare& o ameste$am !#e # $0d *$epe totul s '#ar!& adugm $$a 1 l#tr# de ap
$ldu" # $ot#um '#er!erea m##mum 73 de m#ute (pro!a $al#t"## o 'a$em ast'el: s$oatem u polo#$ d#
ese"a de pete& o r$#m& apo# o lum #tre dou degete: ese"a este !u da$ degetele # se l#pes$& $a la
p#'t#e)-
La $$a 6? de m#ute de la de!utul '#er!er##& adaugm ro##le de$o/#te # to$ate mrut ($u sem#"e $u tot@) sau
$oser%ele (pomodor# pelat#)-
Ese"a ast'el o!"#ut o pasm #trAu pasoar $are sa ret# doar oasele& dup $e am *deprtat oasele ma#
mar#& #ar l#$<#dul gros o!"#ut se pue d# ou * $eau& se adaug !u$"#le de pete& se $ompleteaz $u ap
$0t s a$opere !u$"#le de pete # se $ot#u '#er!erea $$a 1? : 6? m#& 'r a se ameste$a $o"#utul $u
'$le"ul- >a s u se pr#d& %om rsu$# de $eau *tr-o parte # alta- Ba#te de '##s<& adugm #$rele
#Csau lap"##& respe$t#% arde## #u"# t#a"# rodele& dup $are ma# lsm s dea u $lo$ot-dou-
Preparatul se prez#t * !olur#& $u arde# #ute supl#metar-
=erge !#e $u u %# al!& se$ sau $u u roze temperat-
Potur#:
+- >0d sut a$as& * Rom0#a& pregtes$ a$est preparat ast'el:
Petru ese"a de pete $umpr $apete de som a'r#$a # ta$0mur# de somo de la =etro (1&3 : 6&3
R;DC2g)& #ar petru !u$"#le de pete 'oloses$ $rap %#u $umprat d# a$ela# mar2et (+ : 1 !u$- # 'u$"#e de
umrul de por"## $e tre!u#e gt#te-
1- Da$ a%e"# drumur# pr# Egar#a& u u#ta"# s $umpra"# $u!ule"e de 8HalFszl59 sau pl#$ur# $u 8HalFszl5
alap9 : pe $are le gs#"# * ma# toate mar2et-ur#le uguret# # $are %or o'er# o sa%oare deose!#t preparatulu#
d%s-(%ez# 'otogra'##le ataate)-
Go#aua de arde# ugureas$ u prea am $u $e s o *lo$u#es$& dar ma# ou am gs#t-o #$lus#% la Selgros& *
Gu$uret#& aa $ se pare $ asta u ma# este o pro!lem-
6- Eele restaurate de '#"e d# Egar#a ser%es$ a$east zeam de pete $u s'ertur# de lam0#e altur#- Pute"#
'olos# metoda da$ dor#"# s da"# u gust uor a$r#or preparatulu#-
H dores$ po't !u@
I#mp de preparare ($u operat## pregat#toare): + J - 1 ore-
Grad de d#'#$ultate: med#u
Haloare eerget#$a: $$a 3K? 2>al