Sunteți pe pagina 1din 5

TEMĂ EXAMEN LA DISCIPLINA DREPTUL MUNCII I PENTRU STUDENŢII LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ SESIUNEA: MAI-IUNIE 2014

SPECIALIZAREA: DREPT CENTRE TUTORIALE:

SIBIU, HUNEDOARA, TÂRGU-MUREŞ, MIERCUREA-CIUC, BACĂU

NOTĂ:

Nume şi prenume student:

Centrul tutorial:

1. Lucrările identice se vor puncta cu nota 1(unu).

2. Subiectele trebuie rezolvate strict pe această structură. Se răspunde la fiecare punct imediat după formulare. La testele grilă (punctul I) se notează în dreptul răspunsului litera care corespunde variantei corecte.

3. Cerinţe pentru nota 5(cinci): 5 răspunsuri corecte la testele grilă (punctul I), 3 răspunsuri corecte şi complete la întrebări (punctul II).

4. Studenţii din centrele tutoriale: Hunedoara și Târgu-Mureș vor trimite rezolvarea subiectelor la adresa de mail: monica.gheorghe@ulbsibiu.ro până la data de 05.06.2014.

5. Studenţii de la centrul tutorial Sibiu vor trimite rezolvarea subiectelor la adresa de mail:

monica.gheorghe@ulbsibiu.ro sau vor preda pe suprot hârtie la secretariat până la data de

05.06.2014.

6. Studenţii centrelor tutoriale Bacău şi Miercurea-Ciuc vor trimite rezolvarea subiectelor la adresa

de mail: tmsib@yahoo.com

până la data de 05.06.2014.

7. Lucrările trimise după data de 05.06.2014 nu vor mai putea fi evaluate pentru această sesiune.

I. REZOLVAŢI URMĂTOARELE TESTE GRILĂ:

1. Prin acţiunea înregistrată la tribunal la data de 12. 04. 2012, salariatul D.C. a solicitat obligarea angajatorului M.M. la plata salariului neachitat și la plata daunelor interese pentru repararea prejudiciului produs prin neplata acestuia la data stabilită prin contractul de muncă, respectiv la data de 12. 03. 2012. Tribunalul a admis acțiunea. Împotriva sentinței a declarat recurs angajatorul M.M. Curtea:

a. admite recursul, modifică sentința, respinge acțiunea, cu motivarea că, în ce privește data respectivă, ea nu a fost stabilită decât în contractul de muncă, nu și în regulamentul intern, așa cum prevăd dispozițiile Codului muncii;

b. admite recursul, modifică sentința în sensul că admite acțiunea în parte, doar cu privire la plata drepturilor bănești cuvenite;

c. respinge recursul; angajatorul poate fi obligat atât la plata salariului cuvenit, cât şi la plata daunelor interese dovedite.

Răspuns:

2.

Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Călarași, contestatoarea S.C. A., cu sediul în Călărași,

a solicitat anularea procesului verbal de contravenție prin care a fost sancționată pentru

săvârșirea contravenției prevăzute de art. 276 (actual art. 260) alin. 1 lit. e din Codul muncii. În

cauză a fost invocată excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, dat fiind faptul că au fost depistate la punctul de lucru din București cele două persoane care nu aveau încheiate contracte

de muncă de către angajator. Precizați care este instanța competentă:

a.

din punct de vedere teritorial, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine instanței de la sediul angajatorului;

b.

din punct de vedere teritorial, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine instanței în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru al angajatorului, acesta fiind locul săvârșirii contravenției;

c.

din punct de vedere teritorial, nu prezintă importanță locul săvârșirii contravenției, instanța competentă fiind cea sesizată de contestatoare.

Răspuns:

3.

Jurisprudenţa ICCJ cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art.252 alin.1 din Codul muncii (angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare), este în sensul că:

a.

momentul de la care începe să curgă termenul de 30 zile calendaristice pentru aplicarea sancțiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unității;

b.

termenul de 30 zile calendaristice pentru aplicarea sancțiunii disciplinare se calculează de la data la care nota, referatul, procesul verbal de sesizare sau raportul de informare au fost înregistrate în registrul general al angajatorului și a dobândit dată certă;

c.

termenul de 30 zile calendaristice pentru aplicarea sancțiunii disciplinare se calculează de la data la care nota, referatul, procesul verbal de sesizare sau raportul de informare au fost înregistrate în registrul general al angajatorului, dar numai dacă nu e necesară completarea informațiilor pe care le conține sesizarea inițială.

Răspuns:

4. Prin cererea adresată tribunalului, contestatorul X a solicitat plata drepturilor băneşti cuvenite, urmare a desfacerii contractului de muncă de către angajator. În cauză se invocă necompetenţa tribunalului, deoarece litigiul dedus judecăţii ar avea natură civilă. ÎCCJ a statuat în această privinţă:

a. competenţa de soluţionare a cauzei aparţine judecătoriei, deoarece litigiul are natură civilă;

b. competenţa de soluţionare a cauzei aparţine tribunalului, acest litigiu având natura unui litigiu de muncă;

c. competenţa de soluţionare a cauzei aparţine tribunalului, aceasta fiind instanţa sesizată de contestator, iar natura litigiului nu prezintă relevanţă.

Răspuns:

5. Salariatul S. L a contestat la data de 13 aprilie 2013 decizia de sancţionare emisă de unitatea V. la data de 11 martie 2013, comunicată acestuia la data de 15 martie 2013. Intimata invocă excepţia tardivităţii contestaţiei. Tribunalul a respins excepţia tardivităţii şi a admis acţiunea. Împotriva hotărârii a declarat apel unitatea V. Curtea de apel:

a. respinge recursul, deoarece contestatorul a sesizat instanţa în termenul de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, excepţia tardivităţii fiind în mod corect respinsă;

b. admite recursul, casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare, în mod greşit fiind soluţionată excepţia

tardivităţii;

c. admite recursul, modifică sentinţa în sensul admiterii excepţiei tardivităţii, deoarece contestatorul a sesizat instanţa cu depăşirea termenului de 30 de zile de la emiterea deciziei

Răspuns:

6. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului, la data de 01 februarie 2013, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata ajutorului material acordat de ziua feroviarului, pe anul 2012, în temeiul contractului colectiv de muncă la nivel de ramură pe anii 2010 – 2012. Pârâta invocă, prin întâmpinare, excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, susţinând că de vreme ce plata se face de ziua feroviarului, care este pe data de 23 aprilie, de la această dată curge termenul de prescripţie.

Identificaţi soluţia pronunţată de Tribunal, în ceea ce priveste excepţia.

a. respinge excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, termenul de sesizare a instanţei cu privire la neplata drepturilor salariale fiind de 2 ani de la data la care erau datorate;

b. respinge excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, termenul de sesizare a instanţei cu privire la neplata

drepturilor salariale fiind de 3 ani de la data la care erau datorate; c. admite excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, termenul de sesizare a instanţei cu privire la neexecutarea unor drepturi rezultate din contractul colectiv de muncă fiind de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune.

Răspuns:

7. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului, reclamanta a solicitat obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale pentru munca prestată în perioada aprilie 2013 – ianuarie 2014. Societatea pârâtă solicită respingerea acţiunii. Aceasta recunoaşte prin întâmpinare că în intervalul de referinţă reclamanta a desfăşurat activitate, însă, susţine că, în ceea ce priveşte drepturile salariale, a intervenit un acord în cadrul sedinţei AGA, materializat într-un proces verbal semnat de reclamantă, prin care aceasta cedează societăţii toate drepturile ce i se cuvin, până în luna ianuarie 2014, inclusiv, în vederea redresării financiare a angajatorului. Identificaţi soluţia pronunţată de Tribunal. a. respinge acţiunea, cu motivarea că raporturile juridice de muncă sunt guvernate de principiul consensualismului şi ca atare orice convenţie intervenită în privinţa drepturilor salariale produce efecte între

părţi; b. admite acţiunea, obligă angajatorul la plata drepturilor salariale restante, cu motivarea că salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege, orice tranzacţie făcută în acest sens fiind lovită de nulitate;

c. respinge acţiunea, cu motivarea că reclamanta nu a dovedit pretenţiile afirmate, în sensul că angajatorul nu i-a plătit drepturile salariale pe perioada aprilie 2013 – ianuarie 2014.

Răspuns:

8. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anul 2013. Pârâta a formulat întâmpinare, arătând că reclamanta este angajata societăţii din anul 2001 și că, și în prezent se află în derularea raporturilor juridice de muncă, nefiind emis nici un act de încetare a contractului individual de muncă. Identificaţi soluţia pronunţată de tribunal.

a. respinge acţiunea, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat fiind permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă;

b. admite acţiunea, obligă la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, această compensarebfiind

permisă în orice situaţie;

c. admite acţiunea, obligă la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, această compensare fiind

permisă numai dacă activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de

producţie.

Răspuns:

9. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului la data de 1 martie 2014, reclamantul S. D. a solicitat plata sporului de fidelitate, aferent lunilor ianuarie-martie 2013 prevăzut de art. 4 din contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată cu societatea pârâtă pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013. Pârâta a invocat prescripţia dreptului la acţiune. Identificaţi soluţia instanţei.

a. respinge acţiunea, motivat că aceasta s-a prescris în termen de 6 luni de la data nasterii dreptului de acţiune;

b. respinge acţiunea, motivat că aceasta nu mai poate fi introdusă după finele contractului individual de muncă;

c. respinge excepţia, motivat că acţiunea a fost introdusă în termen si admite acţiunea.

Răspuns:

10. Prin contestaţia înregistrată la tribunal, contestatorul A, având calitatea de sportiv profesionist, a solicitat obligarea intimatului Clubul sportiv B la plata salariului restant neachitat de intimat. În cauză a fost invocată excepţia necompetenţei materiale a instanţei. Jurisprudenţa ÎCCJ în acestă materie este în

sensul următor:

a. din punct de vedere material, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine judecătoriei, deoarece contractul nu a fost înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;

b. din punct de vedere material, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine judecătoriei, litigiul având o natură

civilă;

c. din punct de vedere material, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine tribunalului, contractul încheiat între părţi fiind un contract de muncă.

Răspuns:

II. RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

1. În ce modalitate se realizează acoperirea daunelor provocate de salariat angajatorului?

2. Ce sancţiune intervine în cazul în care angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a comunica decizia de sancţionare în termen?

3. În contractul individual de muncă se pot negocia clauze de agravare a răspunderii patrimoniale a salariatului și a angajatorului. Motivați și exemplificați.

4.Care e modalitatea prin care un angajator își poate recupera contravaloarea prejudiciului suferit ca urmare a unei fapte a salariatului, dacă a încetat raporturile de muncă cu acest salariat.

5.Care este componenţa comisiei de cercetare disciplinară prealabilă? Există posibilitatea de a delega funcţia de membru în comisia de cercetare disciplinară?

6.Este posibil ca angajatorul să stabilească prin regulamentul intern faptele care constituie abateri disciplinare și, în consecință, pentru fiecare, sancțiunea disciplinară aplicabilă? Motivați.

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean

Lector univ.dr. Monica Gheorghe