Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEULUI

PRAHOVA
Nr. 1153 / 08.05.2013
CALENDARUL
CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEUL
PRAHOVA IN PERIOADA 7.05.2014 !.08.2014
Potrivit Ordinului M.E.N. 5451 / 2013 - Metodologia cadru privind mobilitatea peronalului
didactic din !nv"#"m$ntul preuniveritar !n anul %colar 2014-2015& cu modi'ic"rile %i complet"rile ulterioare&
pre(ent"m etapele %i calendarul de mobilitate !n perioada 7 mai 2014 - 6 august 2014
ETAPA DE
MICARE
PERIOADA SAU
DATA
ACIUNEA (EVENIMENTUL)
1.INREGISTRAREA
CERERILOR
(DOSARELOR) DE
NSCRIERE A
CANDIDAILOR

0).05.2014
0*.05 - 1+.05.2014
1* - 20.05.2014
21.05.2014
2+.05.2014
- a'i%area litei 'inale cu poturile didactice/ catedrele
vacante/ re(ervate pentru concur,
- !nregitrarea cererilor de !ncriere -doarelor. ale
candida#ilor& con'orm programului a'i%at ,
- veri'icarea %i avi(area doarelor de c"tre comiiiile de
organi(are %i de'"%urare a concurului %i de c"tre conilierul
/uridic al inpectoratului,
- validarea !ncrierilor de c"tre candida#ii !ncri%i.
NEP0E1EN230E3 43 5346730E 7E2E0M6N8
3N9430E3 :N;<06E066.
3bolven#ii promo#iei 2014 reali(ea(" validarea !n 14-15 iulie
2014.
- a'i%area litei candida#ilor !ncri%i - valida#i.,
2. ORGANIZAREA I
DESFURAREA
INSPECIILOR
SPECIALE LA CLAS/
PROBELOR
PRACTICE / ORALE

2+.05.2014
2.0+.2014-
14.0+.2014
- alc"tuirea gra'icului de de'"%urare a inpec#iilor peciale /
probelor practice de c"tre comiia de organi(are.
Pentru 'iecare candidat e va preci(a data& unitatea %colar"&
claa& tema lec#iei. =ra'icul va 'i publicat pe ite-ul 6.;.>.
Pra?ova @@@.i/.p?.edu.ro %i la avi(ierul 6npectoratului
Acolar >ude#ean Pra?ova ,
- de'"%urarea inpec#iilor peciale / probelor practice/ orale,
3. DESFURAREA
PROBEI SCRISE I
AFIAREA
REZULTATELOR
21.0).2014
25.0).2014
- de'"%urarea probei crie - va avea loc la <olegiul Na#ional
B6.4.<aragialeC Ploie%ti %i la <olegiul D;piru EaretC Ploie%ti , !n
'unc#ie de num"rul de candida#i vor 'i tabilite %i alte loca#ii.,
- a'i%area re(ultatelor,
25.0) - 2+.0).2014&
p$n" la ora 12.00
30.0).2014
- !nregitrarea conteta#iilor la 6npectoratul %colar,
- a'i%area re(ultatelor 'inale,
. REPARTIZAREA
CANDIDAILOR
31.0).2014
1.0F.2014
2.0F.2014
4 - 5.0F.2013
+.0F.2014
orele 12 - 13
Etapa 6 de reparti(are
- reparti(area la nivel de centru de concur& !n edin#"
public"& la ediul 6.;.>. Pra?ova& a candida#ilor care au ob#inut
cel pu#in media )&00 la concurul din 2014 -at$t la inpec#ia
pecial"& proba practic" %i la proba cri". !n ordinea
decrec"toare a mediilor pe poturile / catedrele vacante
publicate pe perioad" nedeterminat",
- reparti(area & !n edin#" public"& la ediul 6.;.>. Pra?ova& a
candida#ilor care au ob#inut cel pu#in media )&00 la concurul
din 2014 %i care au u#inut inpec#ia pecial"/ proba practic"
!n alte centre de concur, reparti(area e 'ace pe poturi/
catedre publicate pe perioad" nedeterminat"& r"mae
neocupate dup" %edin#a din 31.0).2014.
- reactuali(area litei poturilor/ catedrelor r"mae vacante %i
tran'ormarea poturilor/ catedrelor pentru anga/are pe
perioad" nedeterminat" !n poturi/ catedre vacante pentru
perioad" determinat",
Etapa a 66-a de reparti(are
- reparti(area& !n %edin#" public"& pe centre de concur& la
ediul 6.;.>. Pra?ova& a candida#ilor care au ob#inut cel pu#in
media de reparti(are 5&00 la concurul din eiunea 2014& !n
ordinea decrec"toare a mediilor& pe poturile didactice/
catedrele vacante/ re(ervate publicate !n vederea anga/"rii
pe perioad" determinat",
- emiterea %i !nm$narea deci(iilor de reparti(are e'ectuate !n
etapa 6 !n 31 iulie %i 1 augut
INSPECTOR COLAR GENERAL! PREEDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE!
PROF. PETRE NCHIL PROF. NICOLAE OPREA ANGELESCU

INSPECTORI SC.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE !
PROF. TUDOR IANCU PROF. ELISABETA BIANCA CIULAC