Sunteți pe pagina 1din 12

!

tiin"a #i ingineria materialelor


3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 1
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
http://adl.anmb.ro
Propriet!"ile #i ncerc!rile la care sunt
supuse materialele metalice
Timp mediu de studiu: 2 ore
Sarcini de nv"$are: Prin parcurgerea acestei unit"$i de studiu, studentul va fi capabil s"
! defineasc" propriet"$ile fizice, chimice, mecanice #i tehnologice ale materialelor
metalice
! utilizeze aceste no$iuni pentru a alege corect materialele ce sunt destinate anumitor
tehnologii de prelucrare sau exploat"rii #i ntre$inerii reperelor #i ansamblelor
confec$ionate din acestea
! descrie ncerc"rile ce eviden$iaz" aceste propriet"$i.
1.1.1. INTRODUCERE
!tiin$a materialelor cuprinde totalitatea cuno#tin$elor despre structura metalelor,
rela$ia care exist" ntre structur" #i compozi$ia aliajelor la diferite temperaturi, propriet"$ile
fizice #i chimice #i raportul lor cu structura, tratamentele termice, mecanice, termochimice
care pot modifica structura #i prin urmare propriet"$ile.
Tehnologia materialelor este #tiin$a aplicativ" care studiaz" transform"rile la care
sunt supuse materiile prime, materialele #i semifabricatele n timpul procesului tehnologic
cu scopul ob$inerii de produse finite n condi$ii tehnico-economice optime.
n construc$iile navale pentru realizarea diferitelor repere, ansamble, instala$ii se
folosesc att materiale metalice ct #i nemetalice. Materialele metalice se mpart n dou"
categorii:
- materiale feroase: Fe #i aliaje feroase (o$eluri, fonte);
- materiale neferoase: celelalte metale #i aliajele lor.
Metalele sunt elemente chimice care se caracterizeaz" prin urm"toarele popriet"$i
fizice: luciu metalic, conductivitate termic" #i electric", maleabilitate #i ductilitate, existen$a
re$elei cristaline n stare solid".
Metalele cu o foarte mare importan$" tehnic" precum Fe, Al, Cu, Zn, Ni, #.a. se
numesc metale tehnice.
Aliajele sunt materiale metalice ob$inute prin topirea, difuzia sau sinterizarea
componentelor aliajelor.
1.1.2. TIPURI DE MATERIALE
Materialele existente n natur" sunt n general clasificate n patru grupe:
metale, ceramice, polimeri #i materiale compozite (tabelul 1.1).

Tabelul 1. 1. Tipuri de materiale , utiliz"ri, propriet"$i
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 2
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
Nr.

Denumirea
grupei
Denumirea
materialului
Utiliz"ri Propriet"$i

Argint Conductoare #i
contacte electrice
Conductibilitate
electric", plasticitate
1 Metale Font" alb"
(aliaj Fe-C)
Blindaje, bile pentru
mori de m"cinat
minereu
Rezisten$" la uzur"
prin frecare, fragilitate
Si
2
O-Na
2
O-
CaO
Sticle pentru geamuri Bune propriet"$i optice
izolatoare
2 Ceramice Al
2
O
3
,MgO,
SiO
2

Materiale refractare Izolare termic",
temperatur" nalt" de
topire
Polietilen" Ambalaje pentru
alimente
Flexibilitate
3 Polimeri R"#ini
fenolice
Adeziv pentru placaje
metalice
Rezisten$" la
coroziune n mediu
marin
WC-TiC-Co Pl"cu$e dure Duritate mare,
rezisten$" la uzare 4 Compozite
Al-Al
2
O
3
Pistoane Stabilitate la cald

1.1.3. PRINCIPALELE PROPRIET!"I ALE MATERIALELOR METALICE #I ALIAJELOR

Materialele se caracterizeaz" prin propriet"$i mecanice, fizice, chimice #i
tehnologice.

1.1.3.1. Propriet$%i mecanice

Propriet"$ile mecanice ale metalelor arat" modul n care metalele se comport" sub
ac$iunea diferitelor for$e exterioare la care sunt supuse. Propriet"$ile mecanice ale
metalelor sunt urm"toarele:
a) Rezisten$a la rupere determin" proprietatea corpului de a se mpotrivi la ac$iunea
for$elor exterioare care tind sa-l distrug".
b) Elasticitatea este proprietatea metalelor de a reveni la forma #i dimensiunile
ini$iale, dup" ndep"rtarea for$elor care au produs deformarea.
c) Plasticitatea este proprietatea materialelor de a se deforma sub anumite sarcini,
f"r" apari$ia fisurilor n interiorul materialului.
d) Tenacitatea este proprietatea materialelor de a se rupe sub ac$iunea sarcinilor,
dup" deforma$ii permanente vizibile.
e) Fragilitatea este proprietatea metalelor de a se rupe brusc sub ac$iunea for$elor,
f"r" apari$ia deforma$iilor permanente.
f) Duritatea este proprietatea metalelor de a se opune p"trunderii unui corp de o
duritate superioar", care nu cap"t" deforma$ii permanente.
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 3
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
g) Fluajul este proprietatea metalelor de a se deforma lent #i continuu n timp, sub
ac$iunea unei sarcini constante; aceasta proprietate variaz" cu temperatura.
h) Rezilien$a este proprietatea metalelor de a rezista la #ocuri (de a se opune la
sarcini dinamice).
i) Rezisten$a la uzur" este proprietatea metalelor de a se opune la ac$iunea de
distrugere prin frecare a suprafe$elor.
j) Rezisten$a la oboseal" este proprietatea metalelor de a se opune la solicit"ri
variabile repetate.
k) Relaxarea este proprietatea unor metale de a prezenta o sc"dere a tensiunilor,
sub deforma$ie constant" n timp.
l) Ecruisarea este proprietatea unor metale de a-#i m"ri rezisten$a datorit"
prelucr"rilor mecanice.

1.1.3.2. Propriet$%i fizice

In tehnic" trebuie s" se $in" seama de aceste propriet"$i, alegndu-se metale n
func$ie de condi$iile de lucru, de leg"tura lor cu mediul nconjur"tor. Principalele propriet"$i
fizice ale metalelor sunt :
a) Greutatea specific", este greutatea unit"$ii de volum dintr-un material.
b) Dilata$ia termic", este proprietatea metalelor de a-#i m"ri volumul prin nc"lzire.
c) Contrac$ia este proprietatea metalelor de a-#i mic#ora volumul la r"cire.
d) Conductivitatea termic" este proprietatea metalelor de a transmite c"ldura.
e) Conductivitatea electric" este proprietatea metalelor de a conduce curentul
electric ntre doua puncte din interiorul acestora, ntre care exist" o diferen$" de poten$ial.
f) Capacitatea de iluminare este proprietatea corpurilor metalice de a emite radia$ii
luminoase la o anumita temperatura de nc"lzire.
g) Magnetismul este proprietatea unor metale de a atrage buc"$i metalice de
aceea#i natur".

1.1.3.3. Propriet$%i chimice

Propriet"$ile chimice ale metalelor se refer" la capacitatea lor de a rezista la
ac$iunea chimic" a diferitelor medii active. Principalele propriet"$i chimice ale metalelor
sunt :
a) Rezisten$a la coroziune este proprietatea metalelor de a rezista la ac$iunea
agen$ilor care ac$ioneaz" asupra lor din punct de vedere chimic.
b) Refractaritatea este proprietatea metalelor de a rezista la temperaturi nalte

(o$eluri refractare).

1.1.3.4. Propriet$%i tehnologice

!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 4
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
Propriet"$ile tehnologice arat" modul de comportare a materialului la diferite metode
de prelucrare, la cald sau la rece. Dintre propriet"$ile tehnologice mai importante sunt:
a) turnabilitatea, care se caracterizeaz" prin fluiditate, contrac$ie #i tendin$" de
segregare.
Fluiditatea este proprietatea unui metal de a umple bine o form" de turnatorie.
Contrac$ia este proprietatea metalelor de a-si mic#ora volumul la r"cire, dup"
solidificare.
Tendin$a de segregare este proprietatea aliajelor de a prezenta neomogenitate
chimic" n diferite zone ale piesei, dup" solidificare.
b) capacitatea de prelucrare prin deformare plastic" este proprietatea metalelor de
a se deforma #i de a c"p"ta o forma nou", sub ac$iunea for$elor exterioare, f"r" a se rupe.
Capacitatea de prelucrare prin deformare plastic" vizeaz" dou" aspecte:
- maleabilitatea, care este capacitatea metalelor de a fi trase n foi sub$iri.
- ductilitatea, care este proprietatea metalelor de a fi putea trase n fire sub$iri.
c) forjabilitatea este proprietatea metalelor de a prezenta o rezisten$" redus" la
deformare, atunci cnd sunt lovite sau presate, la temperaturi ct mai joase.
d) sudabilitatea este proprietatea metalelor de a putea fi asamblate prin sudare.
Sudarea se poate realiza cu sau f"r" material de adaos.
e) prelucrabilitatea prin a#chiere este proprietatea unui material de a putea fi
prelucrat cu ajutorul sculelor prev"zute cu t"i#uri (cu$ite de strung, burghie, freze).
f) c"libilitatea reprezint" proprietatea unor materiale de a-#i m"ri duritatea, printr-o
r"cire brusc" a piesei nc"lzite la o anumit" temperatur".

1.1.4. DETERMINAREA PROPRIET!"ILOR

Pentru eviden$ierea propriet"$ilor materialelor folosite n industrie se fac ncerc"rile
corespunz"toare acestora pe epruvete, n general, standardizate.

1.1.4.1. ncerc$ri mecanice

Prin ncerc"rile mecanice ale metalelor se n$eleg toate determin"rile privind
comportarea metalelor, n anumite condi$ii de solicitare mecanic".
Eforturile unitare #i deforma$iile sunt n general m"rimile care se m"soar" la
ncercarea mecanic" #i cu care se pot trasa curbele caracteristice ale materialelor.

1.1.4.1.1. ncercarea static$ la ntindere

ncercarea static" la ntindere se execut" la temperatura ambiant" cu scopul
determin"rii caracteristicilor mecanice ale materialelor. Epruvetele pot fi cu sec$iune
circular" (d
0
-

diametrul ini$ial, l
0
- lungimea ini$ial" ntre repere) sau dreptunghiular" (cazul
benzilor, cu dimensiunile sec$iunii a #i b) (fig. I.1.1)
.
Epruveta normal" prezint" l
0
= 5d
0
, iar
cea lung" l
0
= 10d
0.
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 5
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
Curba caracteristic" conven$ional" (c.c.c.) a unui o$el moale (fig. I.1.2) se ob$ine n
coordonate "-# ("- efort unitar, # -lungire specific"). Aceste m"rimi se determin" cu rela$iile
de mai jos:

$ %
2
0
mm / daN
A
F
& " ;
0
u 0
L
L L '
& # , (1.1)
n care: F - for$a de trac$iune; A
0
sec$iunea ini$ial"; L
0
ungimea ini$ial" dintre
reperele trasate pe por$iunea calibrat" a epruvetei; L
u
lungimea dintre acelea#i
repere, m"surat" la aplicarea unei sarcini sau dup" rupere.






















Pn" la punctul P, c"ruia i corespunde limita de propor$ionalitate "
p
, c.c.c. prezint"
o varia$ie liniar". Aceast" limit" se determin" cu rela$ia:

0 p p
A / F & " $ %
2
mm / daN , (1.2)
unde: F
p
for$a corespunz"toare punctului P.
Por$iunea OA este caracterizat" de ecua$ia:
# ( & " E , (1.3)
cunoscut" sub denumirea de legea lui Hooke, unde E este modulul de elasticitate
longitudinal sau modulul lui Young (E
o$el
= 21 000 daN/mm
2
). Deoarece nu exist" un corp
perfect elastic, se consider" limit" de propor$ionalitate, valoarea "
0,002
care corespunde
unei deforma$ii #
p

= 0,002 %.
Figura I.1.2. Curba
caracteristic" a unui o$el moale
K
1
2
[daN/mm
2
]
$[%]
Figura I.1.1. Epruvete utilizate
pentru ncercarea la trac$iune
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 6
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
M"rind efortul unitar pn" la punctul E, corespunz"tor limitei de elasticitate "
e
, se
constat" c" dup" ndep"rtarea for$ei, epruveta revine aproape la dimensiunile ini$iale;
pentru o alungire permanent" de #
e
= 0,02% se nregistreaz" limita de elasticitate tehnic"
"
0,02
. Dac" tensiunile aplicate dep"#esc valoarea corespunz"toare punctului E, atunci
desc"rcarea epruvetei se va face paralel cu OA, ob$inndu-se o deformare total":
#
total
=

#
permanent
+

#
elastic
(1.4)
Corespunz"tor punctului C se observ" c" materialul se alunge#te n condi$iile
men$inerii constante a sarcinii. Materialele tenace prezint" palier de curgere (sinuos sau
orizontal) caracterizat de o limit" inferioar" (punctul C) #i o alta superioar" (punctul C').
Limita de curgere (aparent") reprezint" deci efortul unitar la care apare fenomenul de
curgere, care este nso$it de modific"ri de structur", ce determin" ecruisarea materialului.
Pentru materialele fragile se define#te o limit" de curgere conven$ional" ("
0,2
), ce
reprezint" valoarea efortului unitar, c"ruia i corespunde dup" desc"rcarea epruvetei o
lungire specific" permanent" de 0,2% (fig. I.1.3.).
Ca urmare, pentru a continua deformarea materialului, va fi necesar" cre#terea
for$ei #i implicit va cre#te efortul unitar ce ia na#tere n epruvet",
astfel c" se nregistreaz" traseul ascendent C'R, numit zon" de
nt"rire (ecruisare, autoconsolidare).
Cnd sarcina se apropie de valoarea maxim", n
apropiere de punctul R apare gtuirea epruvetei. Corespunz"tor
ei se define#te rezisten$a la rupere a materialului (rezisten$a
mecanic"), care este o m"rime conven$ional":
$ %
2
0 r m
m / N A / F R & . (1.5)
Gtuirea (stric$iunea) la rupere se determin" cu rela$ia :
100
A
A A
0
u 0
r
(
'
& ) [%], (1.6)
unde: A
0
sec$iunea ini$ial" a epruvetei (%d
0
2
/4), A sec$iunea de rupere (%d
2
/4).
Deoarece pentru ruperea epruvetei cu sec$iunea din ce n ce mai mic" este
necesar" o for$" tot mai sc"zut", se nregistreaz" traseul descendent R'R (zon" de
cedare), pn" la rupere.
Alungirea specifica la rupere se determin" cu rela$ia:
100
L
L L
0
u 0
r
(
'
& # [%] . (1.7)
Pe m"sur" ce bara se alunge#te, aceasta se contract" transversal, caracterizndu-
se prin deforma$ia specific" transversal". n domeniul elastic se constat" experimental c"
aceast" deforma$ie reprezint" o parte din lungirea pe direc$ia axei, adic":
#
t
= - &#, (1.8)
0,2%
M
'
0,2
Figura I.1.3. Limita de
curgere conven$ional"
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 7
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
unde: & coeficientul lui Poisson. Semnul "-" are semnifica$ia:
- dac" # este o alungire, atunci #
t
reprezint" o contrac$ie;
- dac" # este o contrac$ie, atunci #
t
reprezint" o umflare transversal".
Curba 2 (fig. 1.2) eviden$iaz" varia$ia eforturilor unitare raportate la sec$iunea real"
a epruvetei (curba caracteristic" real") #i arat" c" materialul se rupe pentru valoarea
maxim" a efortului unitar ce ia na#tere n epruvet".
Materiale precum o$elul dur, o$elul aliat, Al, Cu (fig. I.1. 4a), bronzul (fig. I.1. 4b)
prezint" zona de propor$ionalitate pe c.c.c. Betonul, fibrele textile (fig. I.1. 4c), alama (fig.
I.1. 4d), fonta (fig. I.1. 4e) nu prezint" nici zon" de propor$ionalitate #i nici palier de
curgere. Se observ" c" betonul sau fonta prezint" o rezisten$" mult mai mare la
compresiune dect la trac$iune (betonul prezint" '
r trac$iune
= 0,1 '
r compresiune
, iar fonta '
r
trac$iune
= 0,25 '
r compresiune
)











1.1.4.1.2. ncercarea static$ la compresiune

Curba caracteristic" la ncercarea de
compresiune a unui o$el moale (fig. I.1.5) prezint" la
cap"t o alt" form" n compara$ie cu cea de la
ntindere, deoarece epruveta nu se rupe ci se turte#te.
Valorile limitelor '
p
, '
e
, '
c
sunt acelea#i ca la
ntindere.

1.1.4.1.3. ncercarea la ncovoiere

Aceast" ncercare se aplica n special fontelor. Epruveta este a#ezat" orizontal,
cu capetele rezemate pe doua role cilindrice (fig. I.1.6.), iar for$a se aplic" n mod
Figura I.1.5. Curba caracteristic"
la compresiune a unui o$el moale
Figura I.1.4. Curbe
caracteristice ale
diferitelor materiale
care nu se supun legii
lui Hooke
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 8
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
progresiv pn" la ruperea epruvetei. Se determin" prin aceasta ncercare, rezistenta de
rupere la ncovoiere ('
r
) #i a s"ge$ii la rupere (f
r
).






1.1.4.1.4. ncercarea de rezilien%$

Se aplic" n special o$elurilor #i este o ncercare de ncovoiere prin #oc constnd n
ruperea dintr-o singur" lovitur" a unei epruvete prev"zute la mijloc cu o crest"tura #i
a#ezat" liber pe dou" reazeme; crest"tura poate fi n form" de U sau V (fig. I.1.7a).
ncercarea se efectueaz" pe aparatul special numit (ciocanul) pendulul Charpy (fig.
I.1.7b), care permite m"surarea direct" a energiei consumate pentru ruperea epruvetei.












n cazul materialelor pentru poduri, vapoare, macarale n aer liber, etc. este
important" rezilien$a la temperaturi sc"zute. Rezilien$a scade, n general, cu temperatura
(fig. I.1.8).

Figura I.1.6. ncercarea
la ncovoiere
Figura I.1.8. Varia$ia rezilien$ei
n func$ie de temperatur"

Figura I.1.7b.
Schema pendulului
Figura I.1.7a. Epruvete
folosite la ncercarea de
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 9
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".


1.1.4.1.5. ncercarea de rezisten%$ la oboseal$

O serie de epruvete sunt supuse eforturilor
alternante sau pulsatorii, n ma#ini de ncercat
speciale, cu scopul determin"rii num"rului de
pulsa$ii la care se produce ruperea #i care permit
ob$inerea curbei lui Whler (fig. I.1.9.). Din aceasta
reiese c" atunci cnd num"rul de alternan$e
devine foarte mare, efortul unitar corespunz"tor
scade #i mai mult, iar curba se apropie de o
anumit" valoare a efortului unitar, care reprezint"
n mod conven$ional rezisten$a de rupere la
oboseal" '
n
.

1.1.4.1.6. ncercarea durit$%ii

Determinarea durit"$ii se poate face prin metode statice (Brinell, Vickers, Rockwell)
sau dinamice (Shore, Poldi).








Metoda Brinell permite determinarea durit"$ii prin calcularea raportului dintre for$a
de ap"sare P cunoscut", aplicat" asupra unei bile de o$el c"lit (de diametru D) #i suprafa$a
sferic" a urmei (de diametru d) l"sat" de bil" (fig. I.1.10), ntr-un timp dat.
Metoda Vickers este folosit" n special pentru determinarea durit"$ii pieselor
sub$iri, celor tratate termochimic (cementate, nitrurate), a materialelor placate.
Determinarea durit"$i Vickers se face pe aparate speciale automate cunoscndu-se for$a
de ap"sare P (constant") #i urmele l"sate de piramida de diamante (d
1
#i d
2
), ntr-un timp
dat (fig. I.1.11).

Figura I.1.9. Curba lui Whler
Figura I.1.11. Determinarea
durit"$ii prin metoda Vickers
Figura I.1.10. Determinarea
durit"$ii prin metoda Brinell
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 10
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
Metoda Rockwell se utilizeaz" pentru metale cu duritate mare (o$el c"lit, fonte
speciale, etc.) sau aliaje neferoase, materiale nemetalice. n primul caz, penetrometrul
este un vrf conic de diamant, cu un unghi la vrf de 120
o
, iar n al doilea caz, are forma
unei bile din o$el c"lit. Acesta este ap"sat cu o sarcin" F, se m"soar" adncimea de
p"trundere, care se scade dintr-o valoare conven$ional", ob$inndu-se duritatea n unit"$i
Rockwell.
Metoda Shore (a reculului elastic). Avantajul metodei const" n faptul c" nu las"
urme pe pies". O tij" este l"sat" s" cad" liber de la o anumit" n"l$ime, pe suprafa$a
piesei, #i ca urmare se va ridica la o alt" n"l$ime care va reprezenta duritatea respectiv".
Metoda Poldi se utilizeaz" pentru determinarea durit"$ii pieselor mari, grele, prinse
de funda$ii etc.

1.1.4.2. ncerc$ri tehnologice

ncerc"rile tehnologice exprim" capacitatea de prelucrare a metalului, astfel c"
rezultatele se exprim" de cele mai multe ori prin calificative. Cele mai uzuale ncerc"ri
sunt:
a) ncercarea de ambutisare a tablelor prin metoda Erichsen, care eviden$iaz"
adncimea maxim" la care poate fi prelucrat" piesa prin ambutisare, la o singur" opera$ie.
Adncimea de ambutisare, exprimat" n mm, constituie indicele Erichsen #i se noteaz"
cu simbolul I
E
.
b) ncercarea la ndoire alternant! a tablelor #i benzilor de o$el, const" in ndoirea
repetat" la 90
o
n jurul unor suporturi cilindrice cu o raz" determinat",

a unei epruvete
fixate la un cap"t.
Ultima ndoire, dinaintea apari$iei fisurilor sau cr"p"turilor pe jum"tate din grosimea
epruvetei, va da num"rul maxim de ndoiri la care poate fi supus materialul n timpul
prelucr"rii.
c) ncercarea la refulare se aplic" materialelor
metalice supuse prelucr"rii prin forjare. ncercarea
const" din turtirea unei epruvete cilindrice sau
prismatice #i daca pe suprafa$a lateral" a
epruvetelor ncercate nu se observ" fisuri, cr"p"turi,
suprapuneri de metal, atunci acel material poate fi
prelucrat n condi$ii asem"n"toare ncerc"rii.
d) ncercarea la ndoire se aplic" numai
materialelor tenace #i const" n deformarea lent" #i
continu" a unei epruvete cu sec$iune plin", n jurul
unei piese (mandrin", cal"), pn" la formarea
Figura I.1.12. ncercarea la ndoire
!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 11
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
unghiului ( (fig. I.1.12). Daca dup" executarea ncerc"rii nu apar fisuri sau cr"p"turi pe
fa$a exterioar" a epruvetei, nseamn" c" materialul poate fi prelucrat prin ndoire sub acel
unghi.

1.1.4.3. ncerc$ri fizice

Aceste ncerc"ri se pot realiza f"r" distrugerea probei (defectoscopie) sau cu
distrugerea acesteia.
a) ncerc"rile structurale f"r" distrugerea probei se aplic" pentru cercetarea
structurii metalelor, a pieselor turnate, sudate etc. Principalele procedee nedestructive
folosite sunt: examinarea cu raze R)entgen si raze *, cu ajutorul pulberilor magnetice, cu
ultrasunete.
b) ncerc"rile structurale cu distrugerea probei se realizeaz" n cadrul studiului
metalografic cu scopul eviden$ierii constituen$ilor metalografici.

1.1.4.3. ncerc$ri chimice

Un rol deosebit, n ceea ce prive#te propriet"$ile materialelor metalice l are
compozi$ia lor chimic". n general este necesar s" se determine elementele de aliere
ad"ugate inten$ionat, precum #i cele nso$itoare, rezultate n urma elabor"rii.


Exerci%ii
Alege$i r"spunsurile corecte:
1. Plasticitatea este proprietatea materialelor:
a) metalice de a c"p"ta deforma$ii permanente n timpul prelucr"rilor, f"r" apari$ia
fisurilor;
b) nememetalice de a c"p"ta deforma$ii vizibile n timpul prelucr"rilor, cu sau f"r"
apari$ia fisurilor;
c) metalice de a c"p"ta deforma$ii permanente sub ac$iunea anumitor for$e, cu
apari$ia fisurilor.

2. Cea mai mare conductivitate electric" o prezint":
a) Au;
b) Ag;
c) Zn.

3. Rezisten$" la coroziune prezint":
a) O$elurile aliate cu Cr < 10%;
b) O$elurile aliate cu Cr + 10%;
c) O$elurile aliate cu Cr + 12%.

!tiin"a #i ingineria materialelor
Propriet"$ile #i ncerc"rile la care sunt supuse materialele metalice
3 December 2010 !ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba# 12
Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare
#i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".
4. Un material metalic are o bun" turnabilitatea dac" prezint":
a) fluiditate bun", contrac$ie mare, tendin$" de segregare mic";
b) fluiditate sc"zut", contrac$ie mic", tendin$" de segregare mare;
c) fluiditate mare, contrac$ie mic", tendin$" de segregare mic".

5. Maleabilitatea reprezint" proprietatea:
a. de a-#i modifica structura cristalin";
b. de a putea fi tras n fire;
c. de a putea fi prelucrat sub form" de table #i benzi.

6. Nu se prelucreaz" prin a#chiere:
a. o$elurile c"lite;
b. fontele albe;
c. o$elurile moi.

7. Rezilien$a este proprietatea materialelor metalice:
a) de a rezista la temperature ridicate;
b) de a rezista la #ocuri (solicit"ri dinamice);
c) de a se deforma sub ac$iunea anumitor for$e, cu apari$ia fisurilor.
Rezolv$ri:
R"spunsurile corecte sunt:
1. a)
2. b)
3. c)
4. c)
5. c)
6. a), b)
7. b)