Sunteți pe pagina 1din 7

Informatic pentru afaceri

Proiect
Student
Grigoriu Elena -Alexandra
Master MRU gr. 1
APLICA IE MICROSOFT EXCEL
1.1 Partea conceptual
1.1.1. Descrierea probleei !e re"ol#at
Problea !e re"ol#at este repre"entat !e reali"area e#i!en ei an$a%a ilor& 'n special
e#aluarea per(oran elor i calcularea salariilor) i reno#area restaurantului.
S. S!AR-"#$ SR% este o firm din &ude ul Ia i' cu sediul social pe os. #a ional' #r.
() i punctul de lucru pe strada "cta* +ncil , igarete-' nr..' a crei principal afacere este /n
sectorul ter iar al ser*iciilor' conform caen /n restaurtante 0i alte acti*it1i de ser*icii de alimenta1ie.
$irma are ca punct de lucru restaurantul 2Green lu34' cu o suprafa de deser*ire de 1((
metri ptra i' con innd 15 mese i maximum )6 de locuri. Anga&a ii acestei firme sunt /n numr de
17' /n organigram fiind pre8entat structura ierar9ic a acestora. ,fig 1.1.-. Principalul o3iecti* al
firmei este ca prin ser*iciile oferite s sc9im3e imaginea restaurantelor din Ia i' s ofere clien ilor o
experien unic prin im3inarea unei atmosfere relaxante i a unui meniu cu specific fran u8esc
preparat cu alimente de cea mai inalt calitate. apitalul necesar ini ial al afacerii a fost sta3ilit la
(5..666 Ron ,c9eltuieli de lansare' costul utila&elor' a ec9ipamentelor' a mo3ilierului' mi&locului de
transport i c9eltuielile pre*i8ionate a fi fcute /n prima lun de desf urare a acti*it ii-.
Strategia organi8a ional are menirea de a men ine organi8a ia acti*' dinamic i cu un
ni*el ridicat al for ei competi ionale. onducerea firmei este asigurat de un manager anga&at care
administrea8 firma i care periodic pre8int un raport de acti*itate i care a fost selectat /n a a fel
/nc:t s /ntruneasc urmtoarele a3ilit i; asumarea resposa3ilit <i' putere ridicat de munc'
plcereade a lucra /n domeniu' pricepere organi8atoric' spirit ino*ator' originalitate /n g:ndire. Al
doilea ca importan dup administrator este 3uctarul- ef al restaurantului' anga&at cu o experien
*ast /n domeniul culinar i cu studii de specialitate /n domeniu' urmat de economist' al treilea pe
scara ierar9ic' specialist /n domeniu cu studii economice i experien *ast. Restul posturilor sunt
ocupate de anga&a i fr studii superioare' doar 3uctarii i osptari necesit:nd cursuri de
specialitate. Politica de salari8are are la 3a8 o anali8 a factorilor ce influen ea8 ni*elul salariilor
cum ar fi cererea i oferta de munc' legisla ia ,*aloarea minim a salariului-' fluctua ia costurilor'
posi3ilit ile de plat ale firmei i salariile acordate de concuren .
$irma a adoptat o politic de salarii ridicate' peste ni*elul mediu de salari8are' fondul de
salarii nefluctu:nd /n func ie de profitul o3 inut' garant:ndu-se un salariu de 3a8' corectat /n
func ie de infla ie' de costul *ie ii /nso it de prime' stimulente' pl i suplimentare.
1.1.*. Speci(icarea obiecti#elor urrite
E*aluarea periodic a performan elor anga&a ilor
alcularea salariilor
ontractarea unui credit /n *ederea sc9im3rilor /n designul am3iental al restaurantului
Anga&area unui specialist /n design am3iental pentru a reno*a imaginea restaurantului
1.1.+ Detalii pri#in! o!elarea !atelor
Am creat o 3a8 de date cu a&utorul creia am monitori8at e*olu1ia anga&a1ilor firmei S
S!AR-"#$ SR% ' 0i am anali8at datele cu pri*ire calcularea salariilor i a e*alurii
performan elor. =e asemenea am anali8at pro3lema reno*rii punctului de lucru' a sc9im3rii
designului am3iental i a c9eltuielilor aferente acesteia.
=atele au fost preluate din rapoartele de acti*itate' rapoartele conta3ile 0i completate cu date
introduse de la tastatur /n aplica ia Microsoft Excel din pac9etul Microsoft "ffice.
1.1., Descrierea succint a o!elului !e re"ol#are al probleei.
Pentru calcularea salariilor se *or folosi datele din rapoartele conta3ile i se *or utili8a
func ii de calcul din cadrul aplica iei Microsoft Excel' pentru e*aluarea performan elor se *or
folosi rapoartele de acti*itate ale firmei i fi ele de e*aluare i testare standard a acti*it ii
anga&atului' iar pentru pentru reali8area ino*rii designului am3iental al restaurantului se *a
incercarea o3 inerea unui credit pentru ac9i8i ionarea de mo3ilier' materiale de construc ie'
speciali ti etc.
Or$ani$raa (irei SC STAR-CO.F SRL (i$. 1.1
SER>IIU ?URI=I
+UA!AR-SE$
PR"=U IE
A=MI#IS!RA!"R
SER>IIU
AU@I%IAR
E"#"MIS!
=ESER>IRE
PR"PRIE!AR
"SPA!AR-SE$
1.* Partea practic
In scopul enuntat anterior am creat /n Excel o scurta 3a8 de date a anga&atilor firmei'
care contine trei foi de lucru; e*aluarea performan ei' Stat de plat ianuarie (61(' Grafice.
In foaia de lucru date anga&ati am introdus date generale ale anga&atilor; cod anga&at'
nume'prenume' functia' durata contract' utili8and o serie de formatari' stiluri' reguli de *alidare etc.
$olosind datele din foaia de lucru stat de plat ianuarie (61(' dar si indicatori precum 8ile lucrate'
salariul 3rut' soma&' AS' ASS' impo8it pe salariu am calculat salariul net pe luna ianuarie
(61(.
1.*.1 Mo!ele !e re"ol#are ipleentate 'n (oile !e calcul
An foaia de lucru E*aluarea performan ei am folosit func ia A*erage pentru a calcula media
notelor anga&a ilor la testele de e*aluare din lunile specificate /n ta3el' am formatat ta3elul folosind
culori care s e*iden ie8e unele aspecte ale ta3elului ,exemplu e*iden iere mediei notelor
e*alurii-' iar prin intermediul Auto format am e*iden iat primele trei coloane ale ta3elului.
1.2.2 Reprezentri grafice (2D, 3D) n legtur cu datele din
modelele anterioare;
1.2.3 Simulri: oal See!
Am folosit Goal SeeB pentru a afla ce rata anuala ar tre3ui platita pentu o rata pe luna de C66
lei astfel /nc:t am o3 inut;
id_angajat nume prenume func ie
1596 Sireteanu Ga3riel administrator
3698 oman G9eorg9e economist
7895 Rilea Andrei "sptar- ef
1403 Roi3u Alexandru +uctar- ef
4562 !acu Mi9ai "sptar
4953 +ic9iu Geanina A&utor de 3uctar
9874 Stefanescu ornel +arman
3620 #acu >asilica "sptar
1854 Paun Georgiana A&utor de 3uctar
1361 >orniciasa ristian "sptar
1.*., Func/ii0 (inanciare1 !e cutare1 statistice1 lo$ice;
Am folosit (unc ia (inanciara PMT pentru a calcula *aloarea ratei lunare' in ca8ul in care
imprumutul pentru reno*area restaurantului se face pe ( ani ,.D luni- cu o rata anual de EF.
Am calculat media puncta&elor o3 <nute de anga&at' puncta&ul cel mai mic' cel mai mare 0i
cel mai frec*ent' o31inut la testele de e*aluare. Am folosit func iile urmtoare;
min,-
max,-
mode,-
a*erage,-
Pentru a determina dac /n urma e*alurii performan ei anga&atul prime te +"#US am folosit
"edie
puncta#ul cel mai mic
$uncta#ul cel mai marenr.te%te a&%. puncta#ul cel mai frec'ent
1( 1( 1( 1(
1( 1( 1( 1(
),33 * 1( )
),)3 + 1( 1(
*,)3 * 1( *
*,+* * , *
*,(- 3,3 , *
.unc ie financiar $"/
'aloare credit 2-,(((
rat anual do&0nd *1
perioad (ani) 3+ 2 ani
rat pe lun 2**,1,1
Simulare goal %ee!
3e rat anual a do&0nzii ar tre&ui %a fie platita pentru o rata pe luna de ,(( de lei4
'aloare credit 23.(((.(( lei
rata anuala a do&anzii
perioada ani 3+
rata pe luna 2,((.((
Func ia I( ' consider:nd c cei care au media e*aluarii mai mare de 7 primesc +"#US' iar cei cu
media mai mic de 7 sunt compensa i normal fr adaosuri.
1.2.- 5ucrul cu li%te (&aze de date)
Am folosit func1ia Sort pentru 3a8e de date din meniul =ata' pentru a sorta
numele anga&atilor in ordine alfa3etica /n foaia de lucru cu numele de Stat de plat ianuarie *21*.
nume prenume func ie
6ic7iu eanina 8#utor de &uctar
3alapode%cu 3atlin a#utor de o%patar
37irac eorge %ofer
3iu&otaru "ircea gardero&ier
3oman 7eorg7e economi%t
Da'id tefan a#utor de o%ptar
5ea7u eorge o%patar
9acu :a%ilica ;%ptar
$aun eorgiana 8#utor de &uctar
$ri%acariu 8lin a#utor de o%ptar
Rilea 8ndrei ;%ptar2 ef
Roi&u 8le<andru 6uctar2 ef
Sireteanu a&riel admini%trator
Stefane%cu 3ornel 6arman
/acu "i7ai ;%ptar
=ngureanu Drago o%patar
:ornicia%a 3ri%tian ;%ptar
"edie
puncta#ul cel mai mic
$uncta#ul cel mai marenr.te%te a&%. puncta#ul cel mai frec'ent
6onu%>normal
1( 1( 1( 1( 6;9=S
1( 1( 1( 1( 6;9=S
),33 * 1( ) 6;9=S
),)3 + 1( 1( 6;9=S
*,)3 * 1( * 9;R"85
*,+* * , * 9;R"85
*,(- 3,3 , * 9;R"85
*,)3 + , , 9;R"85