Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul de autor

Drepturile de autor garanteaz recunoaterea i protejarea proprietii intelectuale n


condiiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, cu odi!icrile i
copletrile ulterioare. "ntenionat #au nu, oaenii ncalc de#eori ace#te drepturi prin
reproduceri, di#tri$uiri, traduceri #au orice alte utilizri neautorizate. %rotecia proprietii
intelectuale prin drepturi de autor a#igur recunoaterea i reunerarea core#punztoare a
autorului n vederea #tiulrii creaiei.
Drepturile de autor #unt drepturi intelectuale pe care autorii le de&in a#upra crea&iilor
lor, ace#tea put'nd !i, de exeplu, elodii, cr&i, picturi, !otogra!ii etc. (rticolul Drepturi de
autor v pune la di#pozi&ie legturi #pre textul Legii 8/1996, odi!icat )i copletat ulterior.
*e#pectarea drepturilor de autor la +i,ipedia #e ipune tuturor cu axi #tricte&e. -oarta
ntregului proiect poate # depind de odul n care utilizatorii n&eleg # re#pecte legea.
.tilizatorii care ncalc acea#t politic n od repetat vor !i $loca&i.
/Dreptul de autor/ e#te o #intaga care de!ine#te legi#latia ce #e re!era la protectia
operelor de creatie. %rin /oper0 de creatie/ #e ntelege orice creatie intelectuala, incluz'nd
aici atat lucrarile #tiinti!ice #i te1nice, cat #i cele datorate iaginatiei2 literatura, pictura,
uzica, ar1itectura, coregra!ie etc3. Dreptul de autor rezerva autorilor operelor de creatie
dreptul exclu#iv de a autoriza !olo#irea operei lor n orice od. %rin acea#ta #e con!era
operelor de creatie calitatea unui $un care poate !i cedat #au tran#!erat intr4un od analog
$unurilor ateriale. 5ele dou0 preize !undaentale pe care #e $azeaza dreptul de autor #e
ga#e#c n drepturile !undaentale ale oului, con#enate ca atare n Declaratia univer#ala
a drepturilor oului2
/1. 6iecare are dreptul la protectia intere#elor orale #i ateriale ce decurg din orice
productie #tiinti!ica, literara #au arti#tica al carui autor e#te7
8. 9rice per#oana are dreptul #a ia parte n od li$er la viata cultural0 a #ocietatii, #a
#e $ucure de arte #i #a participe la progre#ul #tiinti!ic #i la $ine!acerile ce rezult0 de aici7/ Din
ace#te preize decurg cele dou0 ratiuni iportante care au condu# la in#tituirea dreptului de
autor n #ocietatea oderna. :n priul r'nd pentru ca autorul #a poata raane #tapan pe
!olo#inta care e#te data operei #ale #i #a poata pretinde, in acea#ta calitate, o reuneratie...
Dreptul de autor a#upra unei opere literare, arti#tice #au #tiinti!ice, precu #i a#upra
altor opere de creatie intelectuala e#te recuno#cut #i garantat in conditiile prezentei legi.
(ce#t drept e#te legat de per#oana autorului #i coporta atri$ute de ordin oral #i
patrionial.
;83 9pera de creatie intelectuala e#te recuno#cuta #i protejata, independent de aducerea la
cuno#tinta pu$lica, prin #iplul !apt al realizarii ei, c1iar neterinata .
*ecunoa#terea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza #i nu exclude protectia
acordata prin alte di#pozitii legale.

-u$iectul dreptului de autor
<#te autor per#oana !izica #au per#oanele !izice care au creat opera. "n cazurile
expre# prevazute de lege, pot $ene!icia de protectia acordata autorului per#oanele juridice #i
per#oanele !izice altele decat autorul.
5alitatea de #u$iect al dreptului de autor #e poate tran#ite in conditiile legii.
-e prezua a !i autor, pana la pro$a contrara, per#oana #u$ nuele careia opera a !o#t
adu#a pentru pria data la cuno#tinta pu$lica.
5and opera a !o#t adu#a la cuno#tinta pu$lica #u$ !ora anonia #au #u$ un p#eudoni
care nu perite identi!icarea autorului, dreptul de autor #e exercita de catre per#oana !izica
#au juridica ce o !ace pu$lica nuai cu con#itaantul autorului, atat tip cat ace#ta nu4#i
dezvaluie identitatea.
<#te opera couna opera creata de ai ul#i coautori, in cola$orare.
Dreptul de autor a#upra operei coune apartine coautorilor ace#teia, intre care unul poate !i
autorul principal, in conditiile prezentei legi. "n lip#a unei conventii contrare, coautorii nu pot
utiliza opera decat de coun acord. *e!uzul con#itaantului din partea oricaruia dintre
coautori tre$uie #a !ie teeinic ju#ti!icat.
"n cazul in care contri$utia !iecarui coautor e#te di#tincta, acea#ta poate !i utilizata
#eparat, cu conditia #a nu #e prejudicieze utilizarea operei coune #au drepturile celorlalti
coautori.
"n cazul utilizarii operei create in cola$orare, reuneratia #e cuvine coautorilor in proportiile
pe care ace#tia le4au convenit. "n lip#a unei conventii, reuneratia #e iparte proportional cu
partile de contri$utie ale autorilor #au in od egal, daca ace#tea nu #e pot #ta$ili.
<#te opera colectiva opera in care contri$utiile per#onale ale coautorilor !oreaza un
tot, !ara a !i po#i$il, data !iind natura operei, #a #e atri$uie un drept di#tinct vreunuia dintre
coautori a#upra an#a$lului operei create.
"n lip#a unei conventii contrare, dreptul de autor a#upra operei colective apartine per#oanei
!izice #au juridice din initiativa, #u$ re#pon#a$ilitatea #i #u$ nuele careia a !o#t creata.
%rin reproducere, in #en#ul prezentei legi, #e intelege realizarea integrala #au partiala
a uneia ori a ai ultor copii ale unei opere, direct #au indirect, teporar ori peranent, prin
orice ijloc #i #u$ orice !ora, inclu#iv realizarea oricarei inregi#trari #onore #au
audiovizuale a unei opere, precu #i #tocarea peranenta ori teporara a ace#teia cu
ijloace electronice.
%rin di#tri$uire, in #en#ul prezentei legi, #e intelege vanzarea #au orice alt od de
tran#itere, cu titlu onero# ori gratuit, a originalului #au a copiilor unei opere, precu #i
o!erirea pu$lica a ace#tora. Dreptul de di#tri$uire #e epuizeaza o data cu pria vanzare #au
cu priul tran#!er de drept de proprietate a#upra originalului ori a copiilor unei opere, pe
piata interna, de catre titularul de dreptu
Durata protectiei dreptului de autor
Dreptul de autor a#upra unei opere literare, arti#tice #au #tiinti!ice #e na#te din
oentul crearii operei, oricare ar !i odul #au !ora concreta de expriare.
Daca opera e#te creata, intr4o perioada de tip, in parti, #erii, volue #i in orice alte
!ore de continuare, terenul de protectie va !i calculat, pentru !iecare dintre ace#te
coponente.
Drepturile patrioniale prevazute la art. 1= #i 81 dureaza tot tipul vietii autorului, iar dupa
oartea ace#tuia #e tran#it prin o#tenire, potrivit legi#latiei civile, pe o perioada de >? de
ani, oricare ar !i data la care opera a !o#t adu#a la cuno#tinta pu$lica in od legal. Daca nu
exi#ta o#tenitori, exercitiul ace#tor drepturi revine organi#ului de ge#tiune colectiva
andatat in tipul vietii de catre autor #au, in lip#a unui andat, organi#ului de ge#tiune
colectiva cu cel ai are nuar de e$ri, din doeniul re#pectiv de creatie.
%er#oana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cuno#tinta
pu$lica, in od legal, pentru pria oara, o opera nepu$licata inainte, $ene!iciaza de
protectia ec1ivalenta cu cea a drepturilor patrioniale ale autorului. Durata protectiei ace#tor
drepturi e#te de 8@ de ani incepand din oentul in care a !o#t adu#a pentru pria oara la
cuno#tinta pu$lica, in od legal. Durata drepturilor patrioniale a#upra operelor adu#e la
cuno#tinta pu$lica, in od legal, #u$ p#eudoni #au !ara indicarea autorului e#te de >? de
ani de la data aducerii la cuno#tinta pu$lica a ace#tora ori #au cu con#itaantul ace#tuia.
Aodi!icarile nee#entiale, adaugarile, taieturile #au adaptarile adu#e in vederea #electiei ori
aranjarii, precu #i corectarea continutului unei opere #au colectii, care #unt nece#are pentru
continuarea activitatii colectiei in odul in care a intentionat autorul operei, nu vor extinde
terenul de protectie a ace#tei opere #au colectii.
Berenele #ta$ilite in prezentul capitol #e calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie
a anului urator ortii autorului #au aducerii operei la cuno#tinta pu$lica
Bitularii drepturilor recuno#cute #i protejate prin prezenta lege pot #olicita in#tantelor
de judecata #au altor organi#e copetente, dupa caz, recunoa#terea drepturilor lor #i
con#tatarea incalcarii ace#tora #i pot pretinde acordarea de de#pagu$iri pentru repararea
prejudiciului cauzat. (celea#i #olicitari pot !i !orulate in nuele #i pentru titularii de drepturi
de catre organi#ele de ge#tiune, de catre a#ociatiile de co$atere a pirateriei #au de catre
per#oanele autorizate #a utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, con!or andatului
acordat in ace#t #en#. 5and o actiune a !o#t pornita de titular, per#oanele autorizate #a
utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot #a intervina in proce#, #olicitand repararea
prejudiciului ce le4a !o#t cauzat.
La #ta$ilirea de#pagu$irilor in#tanta de judecata ia in con#iderare2
a3 !ie criterii cu ar !i con#ecintele econoice negative, in #pecial ca#tigul nerealizat,
$ene!iciile realizate pe nedrept de !aptuitor #i, atunci cand e#te cazul, alte eleente in a!ara
!actorilor econoici, cu ar !i daunele orale cauzate titularului dreptului7
$3 !ie acordarea de de#pagu$iri reprezentand triplul #uelor care ar !i !o#t legal datorate
pentru tipul de utilizare ce a !acut o$iectul !aptei ilicite, in cazul in care nu #e pot aplica
criteriile entionate la lit. a3.
"n cazul in care exi#ta #u#piciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recuno#cute #i
protejate prin prezenta lege, per#oanele indreptatite pot cere in#tantei de judecata #au altor
organe copetente potrivit legii2
a3 #a di#puna de indata luarea unor a#uri pentru a preveni producerea iinenta a unei
pagu$e prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile
prezuate adu#e ace#tui drept #a continue #au pentru a conditiona continuarea lor de
con#tituirea unor garantii de#tinate #a a#igure de#pagu$irea #olicitantului7 a#urile provizorii
de interzicere vor !i ipu#e, daca e#te cazul, prin o$ligarea la plata de aenzi civile potrivit
dreptului coun7
$3 #a di#puna de indata luarea unor a#uri pentru a a#igura repararea pagu$ei7 in ace#t
#cop in#tanta poate di#pune luarea de a#uri a#iguratorii a#upra $unurilor o$ile #i io$ile
ale per#oanei pre#upu#e a !i incalcat drepturile recuno#cute de prezenta lege, inclu#iv
$locarea conturilor #ale $ancare #i a altor $unuri. "n ace#t #cop, autoritatile copetente pot
#a di#puna counicarea de docuente $ancare, !inanciare #au coerciale ori acce#ul
core#punzator la in!oratiile pertinente7
c3 #a di#puna ridicarea #au predarea catre autoritatile copetente a ar!urilor cu privire la
care exi#ta #u#piciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a
ipiedica introducerea ace#tora in circuitul coercial.