Sunteți pe pagina 1din 1

DOSARUL DE CONCURS

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmatoaaele documente:
a) cercre de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutici publice
organizatoarE;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
c) copiile documentelor cfie sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta electuarea
unor specializari, copiile documentelor care alesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului dc munca. conforma cu originalul, sau, dupa caz. o adeverinla care sa
atcste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul
judiciar
sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sal faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
fl adeve nta mcdicala care sa ateste starca de sanatate coaespunzaloare eliberata cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de lamilie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate:
g) curriculum vitae;
h) altc dooumente relevante pentru desfasurarea concursului.
Adeverinta caae atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data. numele emitentulLri
si calitatea acestuia. in fomatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
ln ccea ce privestc cazierul
judiciar candidatul declaral admis la selectia dosarelor, care a
depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu arc antecedente
penale' are obligatia de a
complela dosarul de concurs cu originalul cazierului
iudiciar,
cel tnai tarziu pana lE dala desfasurarii
primei probc a concursului.
Copiile dc pe actele mentionate se prezinti insotite de documentele originalc, care se
certilicA peutru conformitatea cu originalul de catre secretariat, sau in copii legalizate.

S-ar putea să vă placă și