Sunteți pe pagina 1din 5

napoi la pagina curenta

La o noua lectura:
Marian Popa - Istoria literaturii romne de azi pe mine: Literatur! "i
politic! de Alex. #tef!nescu
Stabilit n Germania din 1982, Marian Popa a publicat n 2001 n Romnia,
f!r! s! se deplaseze n Romnia, o istorie a literaturii romne
contemporane (referitoare la perioada 23 august 1944 - 22 decembrie
1989). Titlul lucr!rii, de un umor for"at, Istoria literaturii romne de azi pe
mine, fusese anun"at de autor nc! dinaintea expatrierii sale, dar pe atunci
p!rea o improviza"ie teribilist!, utilizabil! doar n interviurile dezinvolte date
de s!rb!tori. Se dovede#te acum c! Marian Popa a mizat pe aceast!
sintagm!, care, de altfel, i define#te forma"ia intelectual!, prin
incongruen"a ei stilistic!.
Prima parte a titlului, Istoria literaturii romne, evoc! experien"a de
universitar a autorului, sintetizat! n aspira"ia lui spre un scris impersonal. A
doua parte a sintagmei, de azi pe mine, aduce aminte de colaborarea sa la
deocheata revist! S!pt!mna. Este un mixaj nefericit, care se reg!se#te n
ntreaga lucrare. Istoria literaturii romne de azi pe mine pare scris! de un
autor cu o personalitate scindat!, care profeseaz!, alternativ, cu treceri
abrupte de la o ipostaz! la alta, teoretizarea inteligent! #i confuzia de idei,
retorica elegant! #i cinismul ieftin, erudi"ia #i folosirea zvonurilor (sau a
imagina"iei) ca surs! de informare.
O puternic! impresie face, asupra cititorului, num!rul mare de pagini al
lucr!rii, confundabil cu monumentalitatea. Primul volum din Istoria
literaturii romne de azi pe mine are 1230 de pagini. Iar cel de-al doilea -
1274. Este vorba de pagini format mare #i de un text tip!rit pe dou!
coloane cu liter! minuscul!, aproape ilizibil!, f!r! ilustra"ii, ceea ce
nseamn! un total de aproximativ 10.000 de pagini tradi"ionale,
dactilografiate la dou! rnduri. Inspir!, de asemenea, ncredere la prima
vedere, #i anume n momentul consult!rii sumarului, tip!rit la nceputul
fiec!rui volum, planul de construc"ie al istoriei. Titlurile sintetice ingenioase
(de#i nu toate; unele sunt doar excentrice sau eliptice #i obscure) sugereaz!
un efort de sistematizare, o capacitate de distan"are critic! #i de
reprezentare panoramic! a fenomenului literar. Iat!, ca exemplu, titlurile de
capitole mari din secven"a referitoare la perioada 23 august 1944 - 3 martie
1953:
I. Premise pentru o literatur! de stat. II. Bazele poeticii de partid #i de stat.
III. Poetica de partid #i de stat: principii, teze, criterii. IV. Teme, moduri #i
probleme. V. Genuri relative. VI. Critica - o parte nc! mai integrant! a
cauzei. VII. Bilan"ul unui nceput: boli infantile, scleroz! precoce. VIII. n
exil.
Capitolul Premise pentru o literatur! de stat are, la rndul lui, urm!toarele
subcapitole:
1. Un efect, ba chiar o cauz!: o zi, 23 august 1944. 2. Sovietizarea: de la
informare, prin formare spre conformare. 3. Nu avem ce nv!"a de la Apus:
Ex Occidente nox. 4. ntre interna"ionalism #i cosmopolitism: patriotismul ca
etnocid. 5. Suntem pentru libertate, dar... 6. Exist! #i nu exist! o criz! a
culturii. 7 Se elimin! bazele umane, organizatorice #i tehnice ale unei
literaturi condamnabile. 8. Literatur! extrateritorializat!: exilul. 9. Resturile
indezirabile ale unei literaturi altfel vii.
ntr-un mod similar sunt organizate (aparent organizate) celelalte dou!
secven"e ale istoriei, referitoare la perioadele 5 martie 1953 - 26 aprilie
1964 #i, respectiv, 26 aprilie 1964 - 22 decembrie 1989. (n treac!t fie
Alte articole
de
Alex.
$tef!nescu
Tip!reste
Cuprins Nr. 51
spus, parada aceasta de precizie este suspect!. Ne putem ntreba, ironic,
cnd se va ocupa Marian Popa #i de studierea literaturii romne din ziua de
4 martie 1953 sau c!rei perioade apar"in scriitorii care s-au afirmat n ziua
de 26 aprilie 1964: celei de-a doua sau celei de-a treia?)
Structura etajat! schi"at! prin titluri #i subtitluri (ca s! nu mai vorbim de
subsubtitluri #i subsubsubtitluri) creeaz! iluzia existen"ei unei arhitecturi a
ntregii lucr!ri. n realitate, autorul doar se joac!, n felul s!u batjocoritor,
de-a organizarea imensului material documentar. El nu ierarhizeaz!
informa"iile, ci le combin! prin juxtapunere, astfel nct cele importante
pierd mult din importan"!, iar cele insignifiante cap!t! o anumit!
importan"! (nejustificat!), prin nsu#i faptul c! sunt luate n considerare.
O dovad! flagrant! de neierarhizare o constituie num!rul dispropor"ionat de
mare de date privind via"a politic!, documentele PCR, func"ionarea
institu"iilor de stat, situa"ia militar!, rela"iile interna"ionale etc. ntr-o istorie
a literaturii predomin! informa"iile neliterare! I. V. Stalin este men"ionat de
mai multe ori dect Nichita St!nescu, Nicolae Ceau#escu de mai multe ori
dect Marin Preda, Gheorghe Gheorghiu-Dej de mai multe ori dect Petru
Dumitriu, Ana Pauker de mai multe ori dect Gabriela Adame#teanu. n mod
similar, referirile la scriitori f!r! valoare, dar cu activitate propagandistic!
sau administrativ! ca Eugen Frunz!, Nicolae Moraru, Ion C!lug!ru, Radu
Boureanu, Demostene Botez, Sergiu F!rc!#an, Victor Brl!deanu sau
Alexandru Jar sunt mai numeroase dect referirile la scriitori indiscutabil
valoro#i ca Virgil Mazilescu, Leonid Dimov, Andrei Ple#u, Gabriel Liiceanu,
Augustin Buzura, Emil Brumaru, Mircea Iv!nescu, Cezar Iv!nescu sau
Mircea C!rt!rescu.
Se poate face - n replic! - observa"ia c!, n timpul regimului comunist,
pentru prima dat! n istorie, literatura s-a aflat complet sub controlul
autorit!"ilor #i c! aceast! situa"ie inedit! justific! efortul neobi#nuit de mare
investit de istoricul literar n descrierea vie"ii politice (cu o predilec"ie -
previzibil! la Marian Popa - pentru culisele ei). n realitate, ns!, argumentul
nu rezist!, ntruct ntr-o istorie a literaturii trebuie s! fie vorba totu#i de
literatur!, de operele literare care au rezultat din confruntarea dintre
scriitori #i circumstan"ele istorice #i de capacitatea acestor opere de a
produce emo"ie estetic!. Mihai Beniuc a condus Uniunea Scriitorilor, s-a
bucurat de favorurile partidului comunist #i a fost, dup! 1944, un personaj
mai influent dect Lucian Blaga (ceea ce i-a dat #i posibilitatea s!-l
denigreze), dar aceasta nu nseamn! c! lui trebuie s! i dea - ntr-o istorie a
literaturii - mai mult! aten"ie dect lui Lucian Blaga. Dac! de #oferul unei
ma#ini depinde via"a matematicianului genial aflat n ma#in! trebuie, oare,
ca #oferul s! devin! personaj principal n istoria matematicii?
Non multum, sed multa
Marian Popa recurge la toate mijloacele posibile pentru a m!ri artificial
num!rul de pagini al istoriei. Este avid de spa"iu tipografic, n stilul lui
Eugen Barbu care transcria, n Caietele Princepelui, diverse citate din
zodiacuri, almanahuri #i cronografe. Are, n materie de texte, o adev!rat!
manie achizitiv!. Se preg!te#te, parc!, pentru un potop #i vrea s! salveze,
pe arca atotprimitoare a lucr!rii lui, mostre din tot ce s-a scris n perioada
postbelic!, indiferent de gen: istorie, sociologie, propagand!, literatur! (dar
nu n primul rnd literatur!).
n capitolul Premise pentru o literatur! de stat, evocnd sovietizarea for"at!
a culturii romne, are n vedere, de pild!, nu numai institu"iile folosite ca
instrumente n acest scop (cenzura, #coala, editurile, revistele, ministerele,
Academia, Uniunea Scriitorilor, bibliotecile, anticariatele etc.), ci #i via"a
politic! n general, cu numeroasele ei complica"ii, absolut nerelevante ntr-o
istorie a literaturii. G!sim aici extrase din cartea unui istoric din timpul lui
Ceau#escu despre PN% ("Dispari"ia Partidului Na"ional-%!r!nesc din via"a
politic! a Romniei a fost rezultatul firesc al unui proces istoric obiectiv
nceput odat! cu Revolu"ia de eliberare social! #i na"ional! din August
1944."), titluri de articole reproduse din Scnteia epocii (Restaurante
nchise pentru c! au servit pine alb!. Patronii au fost aresta"i #i trimi#i n
judecat!; Un miliardar din Constan"a s-a aruncat n mare. El a fost salvat #i
naintat Parchetului etc.), citate din cuvnt!rile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
("ncepnd cu perioada de dup! eliberarea "!rii... #i pn! n anul 1952, nu
se poate vorbi de o stare de lucruri normal! n conducerea partidului.")
#.a.m.d. Luate separat, aceste fragmente pot p!rea sugestive, evocatoare
de atmosfer!, dar Marian Popa le folose#te n cantit!"i industriale. Sunt mii
de asemenea citate, care ngroap! sub masa lor eterogen! imaginea
literaturii.
Prima parte a lucr!rii are #apte motto-uri, a doua - opt, a treia -
dou!sprezece. Autorul nu se satur! niciodat! s! adauge fiec!rei fraze noi
fraze, cu sau f!r! justificare. Teoretiz!rile lui, chiar #i cnd pleac! de la o
premis! inteligent!, se transform! de fiecare dat! ntr-o mori#c! de cuvinte,
parodie involuntar! a activit!"ii de teoretizare:
"n func"ie de tipul de roman, odat! cu extinderea #i nuan"area sistemului
caracterologic este posibil! #i tentant! organizarea de sisteme grupale de
personaje. Individul e definit prin sine, dar #i prin sistematiz!ri
interpersonale. Grupul agent-pacient, cu toate modula"iile sale, este
extensibil prin personajele de intermediere devenite tot mai importante,
chiar decisive uneori." etc.
Insa"iabil, Marian Popa a inclus n istorie #i texte de-ale sale mai vechi,
inclusiv aproape toate articolele din Dic"ionar de literatur! romn!
contemporan!. Nu a ezitat s! refoloseasc! nici notele informative despre
scriitori pe care le-a ntocmit cndva pentru Securitate, divulgndu-#i astfel
- din gre#eal! sau din cinism - trecutul de colaborator al acestei institu"ii
represive. (Dan C. Mih!ilescu este cel care, n LAI, supliment literar al
ziarului Cotidianul, a comparat ntr-un mod edificator fragmente din Istoria
literaturii romne de azi pe mine cu texte din Cartea alb! a Securit!"ii.)
n sfr#it, pentru umplerea unui ct mai mare num!r de pagini, a utilizat cu
dezinvoltur! tot felul de zvonuri, alunecnd de la stilul elevat din unele
pasaje la anecdotismul mahalagesc din altele. Avem astfel ocazia s! "afl!m"
c"i aman"i a avut o scriitoare, cine cu cine s-a b!tut ntr-o redac"ie, ce
f!cea cu banii un autor de best-seller-uri, cine d!dea telefoane unui
demnitar comunist ca s! ob"in! o viz! pentru o plecare n str!in!tate, cnd
anume a devenit un scriitor alcoolic #i sub influen"a cui etc.
Num!rul imens de inadverten"e din lucrare este cople#itor #i descurajeaz!,
f!cnd ca ntreaga documenta"ie s! par! nesigur!. ntr-un comentariu de
numai cteva paragrafe rezervat lui Nicolae Manolescu pot fi identificate
urm!toarele informa"ii false:
Se afirm! c! tat!l lui Nicolae Manolescu, Petru Apolzan, era, la Rmnicu
Vlcea, "o notorietate legionar! local!". n realitate, Petru Apolzan n-a fost
niciodat! legionar (f!cea parte din PNL - gruparea T!t!r!scu). Iar, dac!
totu#i ar fi fost, nu putea fi o notorietate legionar! local!, ntruct pe
vremea legionarilor locuia la Sibiu.
Se afirm! c! mama lui Nicolae Manolescu, "Olga Manolescu" (n realitate:
Sabina Manolescu) l-a "adoptat" pe Nicolae Manolescu (ceea ce este o
absurditate; cum s!-#i adopte o mam! propriul copil?). n realitate, bunicul
copilului, Nicu Manolescu, a devenit tutorele lui legal, #i nu, cum scrie
Marian Popa, "pentru degrevarea fi#ei sociale a copilului", ci pur #i simplu
din cauz! c! amndoi p!rin"ii lui erau aresta"i.
Se sus"ine c!, din 1956, Nicolae Manolescu "frecventeaz! la Bucure#ti
Facultatea de filologie sub numele Apolzan". Nu este adev!rat. Nicolae
Manolescu a frecventat facultatea sub numele Nicolae Manolescu.
n sfr#it, se pretinde c! n 1962 Nicolae Manolescu "lucreaz! pentru pu"in
timp n redac"ia Contemporanului". N-a lucrat niciodat! n redac"ia
Contemporanului, ci a fost colaborator al revistei. Iar dup! aceea a primit
un post de preparator la Facultatea de Filologie, #i nu unul de "asistent",
cum scrie Marian Popa.
Istoria literaturii de azi pe mine abund! n informa"ii false, dar #i n false
informa"ii (men"ion!ri #i preciz!ri nerelevante, expresii ale grafomaniei). Nu
se #tie dac! cineva va avea vreodat! r!bdare s! separe adev!rul din masa
de afirma"ii neadev!rate sau nesemnificative cuprinse n paginile ei.
Cititorul apatic
Contactul propriu-zis cu textul literar, n afar! de faptul c! este mereu
amnat, nu reu#e#te - atunci cnd n sfr#it se produce - s!-l ncnte n
vreun fel pe autorul istoriei. Din toat! literatura romn! contemporan!,
numai prolixele romane ale prietenului s!u Ion %ugui i insufl! un anumit
entuziasm. n rest, totul l dezgust! sau, cel, mult, l las! indiferent.
Recitind publicistica lui G. C!linescu din primii ani de dup! r!zboi, Marian
Popa remarc! exclusiv demagogia practicat! de autorul Istoriei literaturii
romne de la origini pn! n prezent (de#i ar fi putut s! se lase cucerit de
attea formul!ri pline de str!lucire...) #i avanseaz! o presupunere
batjocoritoare:
"Exist! b!nuiala c! uzeaz! de ironia socratic! sau de procedeele lui P!cal!,
supralicitnd dogmele, dar nu pentru a le discredita, ci pentru a se eviden"ia
pe sine; dar trebuie s! se "in! seama #i de prezum"ia complementar!,
conform c!reia, de#i inofensiv, C!linescu sufer! de instabilitate mintal! #i
amnezie."
Pn! #i poezia - diafana, tulbur!toarea poezie - de dragoste a lui Lucian
Blaga l las! rece pe comentator:
"Chiar dac! nu este mediocr!, iubirea lui Blaga are totu#i ceva uscat, chiar
#i prin aceea c! se men"ine prin ditirambi #i ajutoare conotative, rareori
sugerate, prea des numite. Un exemplu de madrigal mecanic l ofer! Strofe
de-a lungul anilor: o succesiune de strofe-ntreb!ri elimin! cte un aspect al
realit!"ii, pentru c! erza"ul superlativ se afl! n femeie; nu e nevoie de vers,
pentru c! exist! mersul ei, nu mai trebuie izvoare, pentru c! ea are voce,
mormntul e nlocuit de amintirea n care ea l va p!stra. A fost cndva
p!mntul str!veziu e u#or penibil!..."
Inaderen"a lui Marian Popa la frumuse"ea literaturii se manifest! nu numai
prin tratarea cu dispre" sau cu o indiferen"! glacial! a scriitorilor de valoare,
ci #i prin nregistrarea mecanic!, dezabuzat! a unor autori de minim!
importan"!, unii pur #i simplu inexisten"i din punct de vedere literar:
"Florin Costinescu (1938 Slobozia; studii de istorie la Bucure#ti; redactor n
pres!; Adierea t!rmului, 1972; Ramura de ve#nicie, 1974; Num!r!toare
de a#tri, 1977; Totdeauna iubirea, 1979; Marele semn al mir!rii, 1980;
Ochii p!mntului, 1984; Imperiul de corali, 1986), Radu Coteanu (R.
Cnj!u; Poeme, 1979; crochiuri discursiv-aforistice: "Mai nti ard p!s!rile
ncepnd de la cntec/ Apoi copacii/ neuroni ai p!mntului pndit/ $i-o
f!g!duial!/ apare la orizont/ ca un lup." - Final de anotimp), Ion Covaci,
pictorul Br!du" Covaliu (Rugul de tain!, 1969), Viorel Cozma (Anotimp de
lumin!, I 1984 ), Mircea Cristea, Puiu Cristea (Luceaf!r de dor, 1976;
Ninsoarea cerbilor alba#tri, 1983; Viscol de sear!, 1987), Tudor Cristea
(1945; Astru natal, 1976; %int! vie, 1979; Tablou cotidian, 1983; Conturul
speran"ei, 1987; un roman: Por"ile verii, 1989), Radu Cri#an (Mu#cate la
fereastra inimii, 1972; Aproape o leb!d!, 1974 etc.), Teodor Cri#an (T.
Laz!r, 1942, Valea Sasului/ Alba, studii filologice la Cluj; redactor; Ceasul
cet!"ii, 1968; Urc!m n istorie, 1971; Nun"ile clipei, 1973; Izvodul luminii,
1977; Memoria inimii, 1981), Ioan Crudu (Fa"a nev!zut! a clipei, 1986),
Murgu Cucu (Anotimp de cocori, 1985) etc.
Citatul reprezint! doar o secven"! dintr-o list! cu sute de autori.
Parcurgnd-o, ai impresia c! l vezi pe Marian Popa dnd literatura romn!
contemporan! pe ma#ina de tocat carne.
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara