Sunteți pe pagina 1din 11

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

privind activitatea particulara de detectiv si de paza


N 2!"#V din $%&'%2&&!
M(nit(rul O)icial al R%M(ld(va N 2&&"2&! din *+%&+%2&&!
""""""""""

Parla,entul ad(pta prezenta le-e (r-anica%
Capit(lul I
DI.PO/I0II GENERALE
Artic(lul *% O1iectul re-le,entarii
Prezenta le-e sta1ileste principiile2 sc(purile2 su1iectele si ,(dul
de prestare a serviciil(r particulare de investi-are si de paza
pers(anel(r )izice si 3uridice2 inclusiv cel(r straine2 in c(nditiile
le-ii%
Artic(lul 2% O1iectivele le-ii
Principalele (1iective ale prezentei le-i sint4
a5 re-le,entarea pr(cesului (r-anizat(ric de ac(rdare2 in 1aza de
c(ntract2 a serviciil(r particulare de investi-are si de paza de catre
pers(ane licentiate in ,(dul sta1ilit6
15 asi-urarea respectarii drepturil(r si interesel(r le-iti,e ale
clientil(r6
c5 asi-urarea pr(tectiei s(ciale a lucrat(ril(r din (r-anizatiile de
detectiv si de paza6
d5 c(ntri1uirea la respectarea interesel(r statului si la ,entinerea
(rdinii pu1lice6
e5 asi-urarea c(ntr(lului de stat asupra ,(dului de des)asurare a
serviciil(r particulare de investi-are si de paza6
)5 prevenirea si c(,1aterea )en(,enului in)racti(nal in (r-anizatiile
de detectiv si de paza%
Artic(lul !% N(tiuni principale
In sensul prezentei le-i2 se de)inesc ur,at(arele n(tiuni principale4
activitate particulara de detectiv " -en de activitate licentiat de
ac(rdare a serviciil(r de investi-are2 des)asurat de catre pers(ane
specializate in d(,eniu2 in 1aza de c(ntract2 c(n)(r, c(nditiil(r de
licentiere6
activitate particulara de paza " -en de activitate licentiat de
ac(rdare a serviciil(r de paza intru apararea vietii2 sanatatii si
1unuril(r de catre pers(ane specializate in d(,eniu2 in 1aza de c(ntract2
c(n)(r, c(nditiil(r de licentiere6
su1diviziune specializata de paza " su1unitate interi(ara de paza care
nu dispune de statut de pers(ana 3uridica2 in)iintata de ( pers(ana
3uridica sau de un intreprinzat(r individual pentru asi-urarea
securitatii vietii si sanatatii lucrat(ril(r si 1unuril(r sale6
-ardian 7paznic5 " pers(ana care a a1s(lvit cursuri de pre-atire
speciala pentru a activa in calitate de paznic2 a sustinut prin e8a,en
dreptul de pastrare si de p(rt"ar,a de serviciu si de ,i3l(ace speciale2
incadrata in 1aza de c(ntract in serviciu intr"( (r-anizatie de paza6
-ardian 7paznic5 particular " pers(ana licentiata pentru a des)asura
activitate de intreprinzat(r in ac(rdarea de servicii pentru asi-urarea
securitatii vietii2 sanatatii si 1unuril(r i,p(triva un(r atentate
cri,inale6
siste, de alar,are i,p(triva e)ractiei " ansa,1lu de ec9ipa,ente
electr(nice c(,pus din centrala de c(,anda si de se,nalizare (ptica si
acustica2 detect(are de prezenta2 antis(c si acustice2 1ut(ane si pedale
de panica2 c(ntr(l acces si televiziune cu circuit inc9is2 cu
p(si1ilitati de inre-istrare si st(care a i,a-inil(r si datel(r2 de
natura sa asi-ure ( pr(tectie c(respunzat(are (1iectivel(r si pers(anel(r
)izice6
aviz preala1il " act2 eli1erat de (r-anul de licentiere in c(,un cu
(r-anul de specialitate al Ministerului A)aceril(r Interne2 prin care se
atesta dreptul e8ercitarii intr"( anu,ita peri(ada a serviciil(r
speci)ice de paza 7instalare2 e8pl(atare si intretinere a disp(zitivel(r
pentru se,nalizare de si-uranta si de incendiu2 )uncti(nare a
dispeceratel(r de ,(nit(rizare a alar,el(r2 e8ecutare a -arzii de c(rp5%
Artic(lul $% Principiile activitatii particulare de detectiv si de paza
7*5 Activitatea particulara de detectiv si de paza se inte,eiaza pe
principiile le-alitatii2 u,anis,ului2 ec9itatii s(ciale2 respectarii
drepturil(r si li1ertatil(r pers(anei si se des)as(ara in interactiune cu
aut(ritatile pu1lice si as(ciatiile (1stesti in vederea asi-urarii
(rdinii de drept%
725 Activitatea particulara de detectiv si de paza se des)as(ara in
c(n)(r,itate cu le-islatia%
Artic(lul :% Licentierea si restrictia activitatii particulare de
detectiv si de paza
7*5 Activitatea particulara de detectiv si de paza se des)as(ara in
1aza de licenta2 eli1erata2 in c((rd(nare cu Ministerul A)aceril(r
Interne2 in ,(dul sta1ilit de le-islatie2 luindu"se in c(nsiderare
particularitatile stipulate in prezenta le-e% Pers(anel(r )izice si
3uridice care nu dispun de licenta pentru activitatea de detectiv si de
paza li se interzice prestarea serviciil(r prevazute la art%7;5%
725 Pre-atirea si per)ecti(narea cadrel(r pentru activitatea de
detectiv si de paza se e)ectueaza in centre specializate de invata,int2
sta1ilite de Guvern%
7!5 .e interzice des)asurarea pe terit(riul Repu1licii M(ld(va a
activitatii (r-anizatiil(r de detectiv si de paza straine%
7$5 Or-anizatiil(r de detectiv si de paza straine2 cetatenil(r straini
si apatrizil(r li se interzice4
a5 sa des)as(are activitate de detectiv si de paza in calitate de
intreprinzat(r individual6
15 sa )(ndeze (ri sa participe ca as(ciat la c(nstituirea de
(r-anizatie de detectiv si de paza6
c5 sa ai1a in su1(rdine (r-anizatie particulara de detectiv si de paza
(ri su1diviziune specializata de paza%
Artic(lul ;% Genurile de activitati particulare de detectiv si de paza
7*5 In activitatea particulara de detectiv este per,isa prestarea
ur,at(arel(r servicii4
a5 c(lectarea2 in 1aza de c(ntract2 a in)(r,atiil(r2 i,p(rtante pentru
apararea drepturil(r si interesel(r le-iti,e ale pers(anel(r )izice si
3uridice6
15 c(lectarea de pr(1e in cauze civile in 1aza de c(ntract inc9eiat cu
participantii la pr(ces6
c5 studierea pietei2 c(lectarea de in)(r,atii pentru ne-(cieri2
depistarea parteneril(r de a)aceri ins(lva1ili sau care nu insu)la
incredere6
d5 pr(te3area intreprinderil(r si a )ir,el(r c(ntra spi(na3ului
industrial6
e5 c(lectarea de date 1i(-ra)ice sau de alta natura pentru pers(ana
cu care se inc9eie c(ntractul2 cu ac(rdul ei scris6
)5 identi)icarea aut(ril(r sau a e8pedit(ril(r de scris(ri an(ni,e2 a
c(lp(rt(ril(r6
-5 identi)icarea l(cului de a)lare a pers(anel(r disparute6
95 cautarea 1unuril(r pierdute6
i5 c(lectarea de date in cauze penale pentru ac(rdarea de a3ut(r
(r-anel(r de drept in 1aza de c(ntract inc9eiat cu participantii la
pr(ces%
725 In activitatea particulara de paza este per,isa prestarea
ur,at(arel(r servicii4
a5 (cr(tirea vietii si sanatatii2 paza 1unuril(r2 e8ecutarea -arzii de
c(rp6
15 paza )izica si te9nica a l(caluril(r si a terit(riil(r6
c5 pr(iectarea2 instalarea si intretinerea siste,el(r de alar,are2 a
c(,p(nentel(r acest(ra2 precu, si e8pl(atarea dispeceratel(r de
,(nit(rizare a alar,el(r6
d5 paza si ins(tirea incarcaturil(r i,p(rtante2 a 1unuril(r pers(nale6
e5 patrularea2 in c(,un cu (r-anele de drept2 a z(nel(r cri,in(-ene6
)5 ac(rdarea de a3ut(r (r-anel(r de drept la ,entinerea (rdinii
pu1lice2 la asi-urarea securitatii (a,enil(r6
-5 in)(r,area pu1licului in pr(1le,e de pr(tectie c(ntra actiunil(r
ilicite%
Artic(lul '% Drepturile pers(anel(r care practica activitate
particulara de detectiv si de paza
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza au dreptul4
a5 sa presteze in 1aza de c(ntract servicii de investi-are si de paza
in c(n)(r,itate cu le-islatia6
15 sa (1tina in ,(dul sta1ilit in)(r,atii si c(pii de pe d(cu,ente din
partea pers(anel(r )izice si 3uridice2 cu ac(rdul l(r6
c5 sa inspecteze2 dupa caz2 cu participarea si cu ac(rdul
pr(prietarului 7al reprezentantului lui5 terit(riul2 l(calurile2
1unurile ce ii apartin6
d5 sa s(licite2 cu ac(rdul clientului2 c(ncluzia specialistului in
pr(1le,ele care necesita cun(stinte speciale6
e5 sa elucideze cauzele si c(nditiile care au c(ndus la c(,iterea
in)ractiunil(r si sa ia ,asuri2 in li,itele c(,petentei2 pentru
lic9idarea l(r%
725 Nu se ad,ite utilizarea drepturil(r ac(rdate pers(anel(r )izice si
3uridice care practica activitate particulara de detectiv si de paza la
indeplinirea un(r (1li-atii care nu sint prevazute de le-islatie%
Artic(lul % O1li-atiile pers(anel(r care practica activitate
particulara de detectiv si de paza
7*5 Pers(ana care practica activitate particulara de detectiv si de
paza este (1li-ata4
a5 sa respecte prevederile le-islatiei si clauzele c(ntractuale6
15 sa presteze intre-ul pac9et de servicii prevazute in c(ntract6
c5 sa repare pre3udiciile cauzate prin incalcarea clauzel(r
c(ntractuale6
d5 sa des)as(are activitatea cu pers(nal atestat pentru e8ecutarea
serviciil(r de investi-are si de paza6
e5 sa pastreze c(n)identialitatea in)(r,atiei pe care ( cun(aste in
pr(cesul activitatii2 sa nu ( utilizeze in sc(puri pers(nale si sa nu (
trans,ita tertil(r6
)5 sa c(,unice i,ediat (r-anel(r de drept cazurile de in)ractiune
depistate2 sa retina la l(cul in)ractiunii pers(anele care au savirsit"(
si sa le predea i,ediat (r-anel(r c(,petente6
-5 sa ia ,asuri ur-ente pentru salvarea (a,enil(r2 pentru a3ut(rarea
l(r in pr(tectia 1unuril(r periclitate si in alte situatii e8cepti(nale6
95 sa prezinte c(,isariatului terit(rial de p(litie dare de sea,a
statistica in ter,enul si de ,(delul sta1ilit de Ministerul A)aceril(r
Interne6
i5 sa plateasca in ter,en i,p(zitele si ta8ele prevazute de le-e%
725 O1li-atiile pers(nalului de paza2 ale c(nducat(ril(r de
(r-anizatii2 c(nditiile de paza a transp(rtului un(r val(ri i,p(rtante se
sta1ilesc prin 9(tarire de Guvern%
Artic(lul +% Interdictia des)asurarii activitatii particulare de
detectiv si de paza
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza nu sint investite cu i,puterniciri de (r-ane de drept% Or-anizatiile
particulare de detectiv nu au atri1utii de ur,arire penala si nici
atri1utii 3udecat(resti2 acestea )iind de c(,petenta e8clusiva a
(r-anel(r de ur,arire penala si a instantel(r 3udecat(resti%
725 Lucrat(rii din (r-anele de drept nu p(t practica si activitate in
(r-anizatiile particulare de detectiv si de paza si in serviciile de paza
interi(ara%
7!5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv2 de
paza si presteaza servicii de paza interi(ara nu au dreptul sa le
cu,uleze cu serviciul de stat%
Artic(lul *&% As(ciatia pers(anel(r care practica activitate
particulara de detectiv si de paza
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza se p(t as(cia in uniuni2 care nu sint su1iecte ale activitatii de
intreprinzat(r%
725 Uniunea )uncti(neaza in 1aza de statut2 inre-istrat c(n)(r, Le-ii
cu privire la as(ciatiile (1stesti2 des)as(ara activitate de i,1unatatire
a calitatii serviciil(r particulare de investi-are si de paza2 de
c((rd(nare a l(r cu (r-anele de drept si cu alte aut(ritati pu1lice2
ac(rda a3ut(r (r-anel(r cu )unctie de c(ntr(l si de suprave-9ere a
acestei activitati%
Artic(lul **% C(,petenta Ministerului A)aceril(r Interne
De c(,petenta Ministerului A)aceril(r Interne in d(,eniul c(ntr(lului
asupra activitatii particulare de detectiv si de paza tine4
a5 prezentarea de pr(puneri Guvernului in vederea sta1ilirii
ec9ipa,entului de pr(tectie2 inse,nel(r distinctive pentru d(tarea
pers(nalului din paza particulara2 precu, si a 1are,ului6
15 apr(1area re-ula,entel(r activitatii particulare de paza6
c5 ac(rdarea a3ut(rului de specialitate in (r-anizarea pazei2 in
pre-atirea pers(nalului de paza6
d5 e8ercitarea c(ntr(lului asupra e8ecutarii le-islatiei si ,(dului de
des)asurare a serviciil(r la paza (1iectivel(r2 1unuril(r si val(ril(r2
precu, si asupra ,(dului de e8ecutare a -arzii de c(rp6
e5 (r-anizarea c(nlucrarii cu pers(anele care des)as(ara activitate de
detectiv si de paza in vederea prevenirii2 cur,arii2 desc(peririi
in)ractiunil(r2 ur,aririi )aptuit(ril(r2 cautarii pers(anel(r declarate
disparute si ,entinerii (rdinii pu1lice6
)5 sta1ilirea2 in c(,un cu Ca,era de Licentiere2 a c(nditiil(r de
licentiere a activitatii particulare de detectiv si de paza si int(c,irea
listei de d(cu,ente supli,entare pe care tre1uie sa le prezinte
s(licitantul de licenta%
Artic(lul *2% Pr(tectia 3uridica a pers(anel(r care practica
activitate particulara de detectiv si de paza
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si
de paza se a)la su1 pr(tectia statului% Ele cad su1 incidenta le-islatiei
care pr(te3eaza drepturile patri,(niale si nepatri,(niale ale
participantil(r la ,entinerea (rdinii pu1lice si la c(,1aterea
cri,inalitatii% Opunerea de rezistenta un(r ast)el de pers(ane2
a,enintarea sau aplicarea vi(lentei pericul(ase pentru viata si sanatatea
l(r in e8ercitiul )unctiunii au ca ur,are raspunderea ad,inistrativa sau
penala prevazuta de le-e%
725 .e interzice i,i8tiunea in activitatea particulara de detectiv si
de paza le-ala2 precu, si cererea ca pers(anele care ( practica sa
prezinte in)(r,atii despre viata privata a (a,enil(r% Nu c(nstituie
divul-are c(,unicarea in)(r,atiil(r despre viata privata a (a,enil(r la
s(licitarea (r-anului de drept care acti(neaza in e8ercitarea si in
li,itele c(,petentei sale le-ale%
Artic(lul *!% Inlesnirile s(ciale 7*5 Lucrat(rii din (r-anizatiile particulare de
detectiv si de paza
sint supusi asi-urarii s(ciale (1li-at(rii din c(ntul (r-anizatiei
7uniunii5 respective2 in c(n)(r,itate cu le-islatia in vi-(are%
725 Daca pers(ana care practica activitate particulara de detectiv si
de paza isi pierde capacitatea de ,unca sau viata in e8ercitiul
)unctiunii2 acesteia2 )a,iliei sau pers(anel(r intretinute de ea se
ac(rda un a3ut(r 1anesc unic din ,i3l(acele (r-anizatiei 7uniunii5
respective%
Artic(lul *$% Mi3l(acele )inanciare si ,ateriale
7*5 Activitatea particulara de detectiv si de paza se practica in 1aza
de aut()inantare%
725 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza ac9iziti(neaza din ,i3l(ace pr(prii disp(zitivele te9nice2
inventarul si utila3ele necesare%
Artic(lul *:% Interactiunea cu aut(ritatile ad,inistratiei pu1lice
l(cale
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza p(t ac(rda a3ut(r2 in li,itele c(,petentei2 aut(ritatil(r
ad,inistratiei pu1lice l(cale%
725 Aut(ritatile ad,inistratiei pu1lice l(cale ac(rda spri3in
pers(anel(r care practica activitate particulara de detectiv si de paza4
a5 la arendarea l(caluril(r6
15 la (1tinerea de inlesniri )iscale si de inlesniri la plata arendei%
Artic(lul *;% Interactiunea cu (r-anele de drept
7*5 Pers(anele care practica activitate particulara de detectiv si de
paza p(t ac(rda a3ut(r2 in li,itele c(,petentei2 (r-anel(r de drept la
prevenirea2 c(ntracararea si desc(perirea in)ractiunil(r2 in
c(n)(r,itate cu prezenta le-e%
725 C(la1(rarea pers(anel(r care practica activitate particulara de
detectiv si de paza cu (r-anizatii internati(nale nestatale se )ace in
te,eiul un(r ac(rduri 1ilaterale%
Artic(lul *'% Raspunderea pentru incalcarea le-islatiei in vi-(are
Nerespectarea disp(zitiil(r prezentei le-i are ca ur,are suspendarea
sau retra-erea licentei2 raspunderea disciplinara2 ,ateriala2
ad,inistrativa sau penala prevazuta de le-e%
Capit(lul II
AC0IVI0A0EA PAR0ICULARA DE DE0EC0IV
Artic(lul *% Detectivul particular
7*5 Este detectiv particular pers(ana care presteaza serviciile
stipulate la art%; alin%7*5%
725 P(t practica activitate particulara de detectiv nu,ai cetatenii
Repu1licii M(ld(va care au studii 3uridice sau pre-atire speciala in
d(,eniu%
7!5 Detectivul particular p(ate activa in cadrul unei (r-anizatii sau
independent%
7$5 Detectivii particulari se p(t as(cia2 in c(nditiile le-ii2 in
uniuni cu statut de pers(ana 3uridica%
Artic(lul *+% Activitatea detectivului particular
7*5 Detectivul particular des)as(ara activitate in c(n)(r,itate cu
art%: si ;%
725 In activitatea de detectiv particular se ad,ite audierea
pers(anel(r )izice2 inclusiv a cel(r cu )unctie de raspundere2 cu ac(rdul
l(r2 cule-erea de in)(r,atii2 studierea (1iectel(r si a d(cu,entel(r2 cu
ac(rdul scris al p(ses(ril(r2 c(ntr(lul e8teri(r al c(nstructiil(r2
l(caluril(r si alt(r (1iective2 pentru (1tinerea de in)(r,atii2 necesare
indeplinirii ,isiunil(r2 c(n)(r, clauzel(r c(ntractuale%
7!5 In des)asurarea activitatii de detectiv particular se per,ite
utilizarea ,i3l(acel(r de c(,unicatie2 disp(zitivel(r te9nice de )i8are a
in)(r,atiei 7aparate )(t(2 vide(2 audi(52 care nu dauneaza sanatatii
(,ului si ,ediului inc(n3urat(r%
7$5 La indeplinirea ,isiunii2 detectivul particular este (1li-at sa
ai1a asupra sa le-iti,atia2 al carei ,(del este apr(1at de Ministerul
A)aceril(r Interne%
7:5 In 2$ de (re de la inc9eierea c(ntractului cu clientul privind
selectarea in)(r,atiei2 detectivul este (1li-at sa instiinteze in scris
despre )aptul acesta ()iterul de ur,arire penala2 pr(cur(rul sau instanta
3udecat(reasca in a carei pr(cedura se a)la d(sarul penal%
Artic(lul 2&% Restrictii in activitatea detectivului particular
7*5 .e interzice incadrarea pers(anei in activitatea particulara de
detectiv daca aceasta4
a5 nu a i,plinit virsta de 2* de ani6
15 este cun(scuta ca ( pers(ana care incalca siste,atic (rdinea
pu1lica2 c(nsu,a stupe)iante si a )(st c(nda,nata pentru in)ractiune
savirsita cu intentie6
c5 nu a )(st atestata in ,(dul sta1ilit pentru practicarea activitatii
de detectiv6
d5 se a)la su1 ur,arire penala%
725 Detectivului particular se interzice4
a5 sa tainuiasca de (r-anele de drept datele pe care le cun(aste
despre pre-atirea sau savirsirea de in)ractiuni6
15 sa intreprinda actiuni prevazute de le-i si de alte acte n(r,ative
care re-le,enteaza activitatea (perativa de investi-atii a (r-anel(r de
ur,arire penala6
c5 sa se prezinte drept lucrat(r al (r-anel(r de drept6
d5 sa culea-a date despre c(nvin-erile p(litice2 reli-i(ase2 despre
viata privata sau date de alta natura despre (a,eni6
e5 sa insti-e la actiuni ilicite6
)5 sa recur-a la actiuni care atenteaza la drepturile2 li1ertatile si
interesele le-iti,e ale pers(anel(r )izice2 inclusiv ale cel(r cu
)unctie de raspundere6
-5 sa intreprinda actiuni care atenteaza la viata2 (n(area2
de,nitatea2 sanatatea si averea pers(anel(r )izice6
95 sa )alsi)ice ,ateriale (ri sa creeze situatii arti)iciale pentru a
(1tine pr()it sau a induce in er(are clientul6
i5 sa divul-e in)(r,atia culeasa2 sa ( )(l(seasca i,p(triva
interesel(r clientului sau2 in sc(p de pr()it sau in interesul un(r
terti6
35 sa trans,ita alt(r pers(ane licenta sa%
7!5 .avirsirea actiunil(r c(nse,nate la alin%7*5 si 725 are ca ur,are
retra-erea licentei2 a le-iti,atiei de detectiv particular si raspunderea
prevazuta de le-e%
Artic(lul 2*% C(ntractul dintre detectivul particular si client
7*5 In cazul prestarii de servicii2 detectivul particular este (1li-at
sa inc9eie cu clientul c(ntract in scris2 care sa cuprinda date despre
partile c(ntractante2 nu,arul si data eli1erarii licentei2 sarcinile si
ter,enul l(r de indeplinire2 c9eltuielile apr(8i,ative si (n(rariul
pentru servicii2 data inc9eierii% C(ntractul tre1uie sa c(ntina clauze
in care partile isi iau an-a3a,entul de a pastra c(n)identialitatea in
relatiile l(r si isi sta1ilesc raspunderea%
725 C(ntractul stipuleaza (1li-atia detectivului particular de a
prezenta in scris clientului rap(rt de activitate2 la care sa ane8eze
calculul speci)icat al (n(rariului si al c9eltuielil(r pe care le"a
sup(rtat% C(pia de pe rap(rt se pastreaza in ar9iva detectivului in
decursul a ! ani%
Capit(lul III
AC0IVI0A0EA PAR0ICULARA DE PA/A
Artic(lul 22% Or-anizatiile particulare de paza
7*5 Or-anizatia particulara de paza este (r-anizatie c(,erciala care
presteaza servicii de (cr(tire a vietii2 sanatatii si 1unuril(r
pers(anel(r )izice2 precu, si a 1unuril(r pers(anel(r 3uridice2 i,p(triva
un(r actiuni ilicite%
725 Or-anizatia particulara de paza nu are dreptul de a practica (
alta activitate de intreprinzat(r%
7!5 P(t )i c(nducat(ri ai (r-anizatiil(r particulare de paza2 cu
avizul Ministerului A)aceril(r Interne2 cetatenii Repu1licii M(ld(va
d(,iciliati in tara care au i,plinit virsta de 2* de ani2 p(seda studii
superi(are si pre-atire c(respunzat(are2 nu incalca siste,atic (rdinea
pu1lica si nu au )(st c(nda,nati pentru in)ractiune savirsita cu
intentie%
7$5 In cate-(ria de c(nducat(r al (r-anizatiei particulare de paza
intra )(ndat(rii ei2 precu, si pers(anele care asi-ura c(nducerea
(perativa a activitatil(r de paza sau care indeplinesc )unctii de
ad,inistrat(r2 direct(r e8ecutiv sau alte )unctii si,ilare% C(nducat(rul
tre1uie sa intruneasca cerintele inaintate )ata de -ardian 7paznic5%
7:5 In e8ercitiul )unctiunii2 lucrat(rul (r-anizatiei particulare de
paza tre1uie sa ai1a asupra sa le-iti,atie2 al carei ,(del este apr(1at
de Ministerul A)aceril(r Interne%
7;5 Gardianul 7paznicul5 din (r-anizatia de paza isi indeplineste
atri1utiile )ara licenta de prestare a serviciil(r de paza%
Artic(lul 2!% Or-anizarea si e)ectuarea pazei particulare
7*5 Paza particulara se (r-anizeaza si se e)ectueaza p(trivit unui
plan int(c,it in c(,un cu 1ene)iciarul serviciil(r de paza%
725 In planul de paza se sta1ileste in principal nu,arul de p(sturi si
a,plasarea l(r2 c(,p(nenta nu,erica a pers(nalului de paza2 a,ena3arile2
instalatiile si ,i3l(acele te9nice de paza si de alar,are2 ,asurile de
asi-urare a transp(rtului val(ril(r i,p(rtante2 c(nse,nul p(sturil(r2
d(cu,entele speci)ice serviciului de paza%
7!5 M(delul d(cu,entel(r speci)ice necesare e8ecutarii si evidentei
serviciil(r de paza se sta1ileste de Ministerul A)aceril(r Interne%
7$5 C(nducat(rii (r-anizatiil(r particulare de paza sint (1li-ati sa
asi-ure respectarea le-islatiei si a re-ula,entel(r pr(prii in
(r-anizarea si )uncti(narea pazei particulare2 in an-a3area2 pre-atirea
si c(ntr(lul pers(nalului2 in p(rtul uni)(r,ei si al inse,nel(r
distinctive2 precu, si in d(tarea cu ,i3l(ace de interventie si de
aparare individuala%
7:5 Ec9ipa,entul pers(nalului de paza se inscripti(neaza nu,ai cu
denu,irea si si-la (r-anizatiei2 apr(1ate ( data cu eli1erarea licentei%
7;5 Pe aut(ve9iculele din d(tarea (r-anizatiil(r particulare de paza
se inscripti(neaza nu,ai denu,irea2 si-la si nu,erele l(r de tele)(n%
<(l(sirea de -ir()aruri sau sirene pe aut(ve9iculele acest(r (r-anizatii
este interzisa%
7'5 P(rtul uni)(r,ei de catre lucrat(rii (r-anizatiil(r particulare de
paza se per,ite nu,ai in incinta si in raza a,plasarii (1iectivului
pazit%
75 Re-ulile de p(rt"ar,a si de pastrare a ar,a,entului se sta1ilesc
de le-islatia in vi-(are%
7+5 Plata serviciil(r de paza se e)ectueaza in 1aza de c(ntract2
inc9eiat cu 1ene)iciarul%
7*&5 Activitatea particulara de paza nu p(ate )i practicata la
(1iectivele de i,p(rtanta ,a3(ra2 la institutiile 1ancare2 la (1iectivele
de asi-urare vitala a l(calitatil(r2 la intreprinderile cu capital
prep(nderent de stat si la alte (1iective supuse pazei de stat2 sta1ilite
de Guvern%
Artic(lul 2$% Pre-atirea pers(nalului pentru activitatea de paza
7*5 Pre-atirea si per)ecti(narea pers(nalului pentru activitatea de
paza a (1iectivel(r2 1unuril(r si alt(r val(ri si -arda de c(rp se
e)ectueaza in cadrul un(r cursuri de cali)icare2 (r-anizate de Ministerul
A)aceril(r Interne%
725 .int scutite de a1s(lvirea cursuril(r de cali)icare pers(anele
care p(seda pre-atire speciala in d(,eniu si care au activat in
(r-anizatii specializate de paza cel putin ! ani%
7!5 C(nditiile de pre-atire2 per)ecti(nare si atestare a pers(nalului
(r-anizatiil(r particulare de paza si de ac(rdare acestuia a
certi)icatel(r de atestare se sta1ilesc in re-ula,ent2 apr(1at de Guvern%
Artic(lul 2:% Garda de c(rp
7*5 Pers(ana )izica p(ate apela pentru pr(tectie pers(nala la
serviciile unui -ardian 7paznic5 din cadrul unei (r-anizatii particulare
de paza nu,ai in 1aza de c(ntract inc9eiat in scris cu aceasta
(r-anizatie%
725 Pers(nalul care e8ecuta serviciul de -arda de c(rp este (1li-at ca
in activitatile des)asurate sa respecte le-islatia in vi-(are2 drepturile
si li1ertatile (,ului%
7!5 In ti,pul e8ecutarii serviciului de -arda de c(rp2 -ardianul are
ur,at(arele (1li-atii speci)ice4
a5 sa apere 1ene)iciarul de -arda de c(rp i,p(triva un(r atacuri care
pun in peric(l viata2 inte-ritatea c(rp(rala2 sanatatea sau 1unurile lui6
15 sa ia pri,ele ,asuri 7,edicale sau de alta natura5 pentru salvarea
1ene)iciarului de -arda de c(rp in cazul ranirii lui6
c5 sa nu e8ecute actiuni2 s(licitate de 1ene)iciarul de -arda de c(rp2
care depasesc atri1utiile sale le-ale6
d5 sa anunte p(litia i,ediat ce a intrat in p(sesiunea de date despre
pre-atirea sau savirsirea un(r in)ractiuni6
e5 sa (preasca si sa i,(1ilizeze2 in ,asura p(si1ilitatil(r2 pe cei
care au savirsit tentativa sau in)ractiune i,p(triva 1ene)iciarului de
-arda de c(rp si sa le predea de indata (r-anului de p(litie pr(8i,6
)5 in cazul savirsirii )aptel(r c(nse,nate la lit%152 sa asi-ure2 in
li,ita p(si1ilitatil(r2 paza l(cului unde s"a c(,is in)ractiunea si a
,i3l(acel(r ,ateriale de pr(1a pina la s(sirea p(litiei2 )ara a"si
a1and(na ,isiunea de a e8ecuta serviciul de -arda de c(rp6
-5 sa se su1(rd(neze aut(ritatil(r si sa"si dea c(ncursul la
indeplinirea ,isiunil(r ce le revin in retinerea )aptuit(ril(r2 )ara a
incalca (1li-atiile )ata de 1ene)iciarul de -arda de c(rp%
7$5 Pers(nalul care e8ecuta serviciul de -arda de c(rp are dreptul la
p(rt"ar,a in li,itele prevazute de le-islatia in vi-(are%
7:5 M(dul de actiune in diverse situatii al pers(nalului care e8ecuta
serviciul de -arda de c(rp se sta1ileste prin re-ula,entul (r-anizatiei
specializate de paza2 apr(1at de Ministerul A)aceril(r Interne%
Artic(lul 2;% C(nditiile speciale privind ac(rdarea serviciil(r de
pr(iectare2 pr(ducere2 instalare si intretinere a siste,el(r de alar,are
i,p(triva e)ractiei
7*5 0itularul de licenta cu dreptul de a practica activitate
particulara de paza p(ate ac(rda serviciile prevazute la art%; alin%725
lit%c5 nu,ai cu avizul preala1il%
725 Instalarea2 precu, si (rice ,(di)icare adusa siste,el(r de
alar,are i,p(triva e)ractiei2 se e)ectueaza nu,ai dupa avizarea
pr(iectel(r de catre (r-anul de p(litie c(,petent2 care c(ntr(leaza
stadiul lucraril(r2 inclusiv punerea in )unctiune%
7!5 N(r,ele ,et(d(l(-ice si te9nice de pr(iectare si realizare a
siste,el(r de alar,are i,p(triva e)ractiei se sta1ilesc de Guvern%
Artic(lul 2'% Restrictii ale activitatii particulare de paza
7*5 .e interzice4
a5 incadrarea in activitatea particulara de paza a cetatenil(r straini
si apatrizil(r6
15 ad,iterea an-a3arii in activitatea particulara de paza a
i,i-rantil(r )ara avizarea preala1ila a Ministerului A)aceril(r Interne%
725 .e interzice incadrarea pers(anei in activitatea particulara de
paza care4
a5 nu a i,plinit virsta de 2* de ani6
15 este cun(scuta ca ( pers(ana care incalca siste,atic (rdinea
pu1lica2 c(nsu,a stupe)iante si a )(st c(nda,nata pentru in)ractiune
savirsita cu intentie6
c5 nu a )(st atestata in ,(dul sta1ilit pentru e8ecutarea activitatii
de paza6
d5 se a)la in ur,arire penala%
7!5 .e interzice4
a5 c(,ercializarea in (rice ,(d2 instalarea sau )(l(sirea ,i3l(acel(r
de alar,are i,p(triva e)ractiei2 a c(,p(nentel(r acest(ra )ara
prezentarea certi)icatului de calitate a standardului nati(nal sau
internati(nal si )ara precizarea clasei de si-uranta c(n)(r, n(r,el(r
eur(pene in care se incadreaza6
15 ac(rdarea serviciil(r de pr(iectare2 instalare si intretinere a
siste,el(r de alar,are i,p(triva e)ractiei2 a c(,p(nentel(r acest(ra )ara
avizarea pr(iectel(r de catre (r-anul de p(litie c(,petent6
c5 in)iintarea si e8pl(atarea dispeceratel(r pazei centralizate )ara
avizul preala1il6
d5 c(ntinuarea serviciului de catre pers(ana care a savirsit (
in)ractiune6
e5 )(l(sirea acces(riil(r de ec9ipa,ent2 inse,nel(r si uni)(r,el(r de
,(delul cel(r sta1ilite pentru (r-anele de drept2 a ar,el(r de )(c si
ani,alel(r de serviciu neaut(rizate2 )(l(sirea ca-ulel(r2 ,astil(r de
pr(tectie a )etei si catusel(r6
)5 i,plicarea de catre c(nducat(rii (r-anizatiil(r particulare de paza
a pers(nalului pr(priu in actiuni de )(rta2 in e8ecutari silite2
recuperari de ,i3l(ace 1anesti2 in liti-ii individuale si c(n)licte
c(lective de ,unca sau in (punere actiunil(r de resta1ilire a (rdinii de
drept ale aut(ritatil(r pu1lice c(,petente%
7$5 .avirsirea actiunil(r c(nse,nate la alin%7*52 725 si 7!5 are ca
ur,are retra-erea licentei si raspunderea sta1ilita de le-e%
Capit(lul IV
APLICAREA <OR0EI <I/ICE2 A MI=LOACELOR .PECIALE
.I A ARMEI DE <OC
Artic(lul 2% C(nditiile de aplicare a )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r
speciale si a ar,ei de )(c
7*5 Pers(ana care practica activitate particulara de detectiv si de
paza are dreptul sa aplice )(rta )izica2 sa p(arte2 sa pastreze2 sa
)(l(seasca si sa aplice ,i3l(ace speciale si ar,a de )(c in ,(dul
sta1ilit de le-islatia in vi-(are%
725 Detectivii particulari2 pers(nalul care practica activitate de
paza sint (1li-ati sa treaca un instructa3 si ( pre-atire speciala
privind aplicarea )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r speciale si a ar,ei de )(c
in ,(dul sta1ilit pentru lucrat(rii de p(litie2 sint atestati peri(dic2
de catre (r-anele a)aceril(r interne2 privind pre-atirea pentru actiuni
in c(nditii care cer aplicarea )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r speciale si
ar,ei de )(c% Daca se c(nstata incapacitatea un(ra pentru ast)el de
actiuni2 Ministerul A)aceril(r Interne este in drept sa le interzica
detinerea2 pastrarea si )(l(sirea ,i3l(acel(r speciale si a ar,ei de )(c%
7!5 M(delele de ar,e si ,i3l(acele speciale pentru d(tarea
pers(nalului incadrat in activitatea particulara de paza2 (rdinea de
ac9iziti(nare2 evidenta2 pastrare si purtare a acest(ra se sta1ilesc de
Guvern%
7$5 La aplicarea )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r speciale sau a ar,ei de
)(c2 detectivul particular2 pers(nalul care practica activitate de paza
sint (1li-ati4
a5 sa avertizeze ca intenti(neaza a )ace uz de ele2 ac(rdind ti,p
su)icient pentru indeplinirea cerintel(r sale2 cu e8ceptia cazuril(r
cind ter-iversarea aplicarii )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r speciale sau a
ar,ei de )(c pune in peric(l direct viata si sanatatea l(r2 viata si
sanatatea (a,enil(r sau p(ate c(nduce la alte ur,ari -rave6
15 sa )aca t(t p(si1ilul2 in )unctie de caracterul si -radul de
peric(l al in)ractiunii si al pers(anei care a c(,is"(2 precu, si de
)(rta rezistentei (puse2 ca pre3udiciul adus la inlaturarea peric(lului
sa )ie ,ini,6
c5 sa asi-ure pers(anel(r car(ra li s"au pricinuit leziuni c(rp(rale
pri,ul a3ut(r ,edical si sa c(,unice de ur-enta )aptul (r-anel(r de
(cr(tire a sanatatii si (r-anel(r a)aceril(r interne6
d5 sa c(,unice i,ediat (r-anel(r de drept t(ate cazurile de ranire
sau de deces%
7:5 Aplicarea a1uziva a )(rtei )izice2 a ,i3l(acel(r speciale sau a
ar,ei de )(c are ca ur,are raspunderea prevazuta de le-e%
Artic(lul 2+% Aplicarea ,i3l(acel(r speciale
7*5 Mi3l(acele speciale se aplica4
a5 la respin-erea atacului ne,i3l(cit asupra (a,enil(r2 inclusiv
asupra lucrat(ril(r din (r-anizatiile particulare de detectiv si de paza6
15 la retinerea celui care incearca sa )u-a2 surprins in )la-rant
delict i,p(triva vietii2 sanatatii sau 1unuril(r (a,enil(r%
725 .e interzice aplicarea ,i3l(acel(r speciale i,p(triva pers(anel(r
cu 9andicap vadit2 ,in(ril(r2 )e,eil(r si i,p(triva pers(anel(r de
virsta inaintata2 cu e8ceptia cazuril(r in care acestia (pun rezistenta
ar,ata2 savirsesc un atac in -rup sau de alta natura care pune in
peric(l viata si sanatatea (a,enil(r%
Artic(lul !&% Aplicarea ar,ei de )(c
7*5 Ar,a de )(c se aplica4
a5 la apararea (a,enil(r de un atac ce pune in peric(l viata si
sanatatea l(r6
15 la respin-erea unui atac ne,i3l(cit asupra lucrat(ril(r din
(r-anizatiile particulare de detectiv si de paza care pune in peric(l
viata si sanatatea l(r2 precu, si la c(ntracararea tentativel(r de
insusire )(rtata a ar,el(r l(r6
c5 la retinerea pers(anei care (pune rezistenta ar,ata6
d5 la respin-erea unui atac in -rup sau a unui atac ar,at asupra
l(caluril(r unitatil(r de stat si private2 l(curil(r de pastrare a
1unuril(r ,ateriale daca se pune in peric(l viata sau sanatatea
pers(anel(r care se a)la in 7lin-a5 ele6
e5 la avertizarea 7prin e)ectuarea unei i,puscaturi in plan vertical5
ca se intenti(neaza aplicarea ar,ei2 precu, si pentru a se da se,nal de
alar,a sau de c9e,are in a3ut(r%
725 .e interzice aplicarea ar,ei de )(c i,p(triva pers(anel(r cu
9andicap vadit2 ,in(ril(r2 )e,eil(r si i,p(triva pers(anel(r de virsta
inaintata2 cu e8ceptia cazuril(r in care acestia (pun rezistenta ar,ata2
savirsesc un atac ar,at sau in -rup care pune in peric(l viata si
sanatatea (a,enil(r2 precu, si in l(curi pu1lice cind in ur,a aplicarii
ar,ei p(t avea de su)erit (a,eni nei,plicati%
7!5 Detectivul si -ardianul 7paznicul5 din (r-anizatiile particulare
de detectiv si de paza sint (1li-ati sa c(,unice de ur-enta )iecare caz
de aplicare a ar,ei de )(c (r-anului de p(litie terit(rial unde a avut
l(c aplicarea ar,ei%
Capit(lul V
CON0ROLUL .I INCE0AREA AC0IVI0A0II
Artic(lul !*% C(ntr(lul activitatii
7*5 E8ercitarea c(ntr(lului asupra activitatii (r-anizatiil(r
particulare de detectiv si de paza revine (r-anului care a eli1erat
licenta2 precu, si (r-anel(r ad,inistratiei pu1lice centrale de
specialitate%
725 Actiunile lucrat(ril(r din (r-anizatiile particulare de detectiv
si de paza p(t )i atacate2 in ,(dul sta1ilit2 in (r-anul care a eli1erat
licenta sau in (r-anele de drept%
Artic(lul !2% Incetarea activitatii
Pers(anele care practica activitatea particulara de detectiv si de
paza p(t inceta activitatea din pr(prie initiativa2 precu, si in te,eiul
deciziei (r-anului care a eli1erat licenta daca ele au incalcat
le-islatia%
Capit(lul VI
DI.PO/I0II <INALE .I 0RAN/I0ORII
Artic(lul !!
Guvernul2 in ter,en de ! luni4
va prezenta Parla,entului pr(puneri pentru aducerea le-islatiei in
c(n)(r,itate cu prezenta le-e6
va ad(pta actele n(r,ative necesare e8ecutarii prezentei le-i%
Artic(lul !$
7*5 In ter,en de ; luni de la data intrarii in vi-(are a prezentei
le-i2 Ca,era de Licentiere2 in c(,un cu Ministerul A)aceril(r Interne2 va
e)ectua avizarea preala1ila a licentel(r in sc(pul rec(n)ir,arii l(r2 in
c(nditiile prezentei le-i%
725 Pers(nalul (r-anizatiil(r particulare de paza incadrat in
ac(rdarea serviciil(r prevazute la art%; alin%725 se supune atestarii2 in
c(nditiile prezentei le-i2 in ter,en de un an de la data intrarii ei in
vi-(are%
7!5 Or-anizatiile particulare de paza care ac(rda serviciile prevazute
la art%; alin%725 lit%c5 in)iintate anteri(r ad(ptarii prezentei le-i
sint (1li-ate ca2 in ter,en de ! luni de la intrarea ei in vi-(are2 sa
(1tina avizul preala1il%
Artic(lul !:
La data intrarii in vi-(are a prezentei le-i2 se a1r(-a4
Le-ea nr%$'"#III din *2 aprilie *++$ privind activitatea nestatala de
depistare"pr(tectie 6
Le-ea nr%$*"#IV din $ iunie *++ pentru ,(di)icarea si c(,pletarea
Le-ii privind activitatea nestatala de depistare"pr(tectie 6
artic(lul VIII al Le-ii nr%2;!"#IV din 2$ dece,1rie *++ pentru
,(di)icarea si c(,pletarea un(r acte le-islative 6
artic(lul I# al Le-ii nr%2$&"#V din *! iunie 2&&! privind ,(di)icarea
si c(,pletarea un(r acte le-islative %

PRE.EDIN0ELE
PARLAMEN0ULUI Eu-en O.0APCIUC
C9isinau2 $ iulie 2&&!%
Nr%2!"#V%

--- end_of_file ---