Sunteți pe pagina 1din 4

Teste gril ANUL I DISCIPLINA BAZELE CONTABILITII

1.Care este obiectul contabilitatii ?a.patrimoniul b.rezultatele financiare c.elementele


extrapatrimoniale d.informaii manageriale e.toate variantele de mai sus
2. Patrimoniul sub aspect juridic poate fi definit ca: a.totalitatea actelor unei persoane
fizice sau juridice b.statutul, documentele contabile ,contractele c. toate raporturile
juridice care se stabilesc cu terii d. totalitatea drepturilor i obligaiilor !n expresie
b"neasc" aparin#nd unei persoane fizice sau juridice e.nici una din variante
$. Patrimoniul sub aspect economic poate fi definit ca: a. toate bunurile materiale
b.imobiliz"rile corporale i stocurile c.toate bunurile materiale, nemateriale,financiare,
trezorerie i creane care reprezint" bunuri economice d. drepturi i obligaii e. trezoreria
firmei
%%%&.Principiile contabilit"ii sunt 1.Corectitudinea 2.Permanena metodelor
$.Consecvena metodelor contabile &.Prudena '.(valuarea separat" a elementelor de
activ i pasiv ). Cunoaterea legislaiei contabile *.+ntangibilitatea bilanului de
desc,idere -..ecompensarea /.Continuitatea activit"ii 10.+ndependena exerciiului
a. 1,2,$,&,',) b.&,',),*,-,/,10 c.2,&,',*,-,/,10 d. 1,2,$,*,-,/ e. 2,&,',),/,10
'.+nregistrarea operaiilor economice i financiare !n conturi se face a. !nainte de
consemnarea acestora !n documente corespunz"toare operaiilor respective,b.dup"
consemnarea prealabil" a acestora !n documente corespunz"toare operaiilor respective,
numite documente justificative c.1dat" pe lun" , dup" producerea operaiilor economice
d. cu decalaj de o lun" e.!n momentul producerii lor
).2ub aspect metodologic operaiile economice i financiare se !nregistreaz" !n
contabilitate : a.1dat" pe lun" , dup" producerea operaiilor economice b. cu decalaj de o
lun" c.!n momentul producerii lor d.cronologic ,prin respectarea succesiunii
documentelor e.cronolgic i sistematic
*.3r,ivarea documentelor justificative a. '0 ani b. 10 ani statele de plat", restul 20 ani
c. '0 ani statele de plat", restul 10 ani d.10 ani toate documentele justificative e.1 an
-.4n care act legislativ sunt prev"zute modalit"ile de inere a contabilit"ii a. 5egea
/161/// b. 5egea -261//1, c.5egea '*$6200$, d.5egea $061//0 e..ormele 7inisterului
8inanelor Publice
/.4n planul de conturi a.sunt 10 grupe de conturi b./ grupe de conturi c. / clase de conturi
d./ grupe de conturi sintetice e. / clase de conturi analitice
10.9eniturile si c,eltuielile se consemneaza in a.clasele -:/ b. din toate clasele c. din
clasa ' d. din clasele 1:' e. din clasele ),*
11.Clasa / de conturi aparine contabilit"ii a.franceze b. anglo:saxone c. financiare
d.manageriale e.contabilit"ii sintetice
12.Creterea capitalului social este obligatorie a. c#nd capitalul social scade sub limita
legal" b.c#nd societatea comercial" !nt#mpin" dificult"i financiare c.c#nd societatea
dorete s":i extind" activitatea d. nu este obligatorie e. !n funcie de decizia managerului
1$.4nc,iderea corect" a conturilor de c,eltuieli se face :
a.121; < b. <;121 c.121; < d.10); < e.))); <
)xxx )xxx *xxx )xxx )xxx
1&.4nc,iderea corect" a conturilor de venituri se face :
a.121; < b. <;121 c.112; < d.10); < e.*)); <
*xxx *xxx )xxx *xxx *xxx
1'.=epartizarea >Profitului 6 pierdere? se face: a.!nainte de !ntocmirea situaiilor
financiare pentru exerciiul financiar inc,eiat b.dup" !ntocmirea situaiilor financiare c.
dup" !ntocmirea situaiilor financiare pentru exerciiul financiar expirat i aprobarea
acestora de c"tre 3@3 d. la $1 decembrie a anului e. ori de c!te ori ,ot"r"te 3@3
1).+mobiliz"rile corporale au a. durat" de funcionare mai mare dec#t 1 an i valoare de
intrare mai mare de 1-00 lei b. durat" de funcionare mai mare dec#t 1 an sau valoare de
intrare mai mare de 1'00 lei
c. a. durat" de funcionare mai mare dec#t 1 an i valoare de intrare nelimitat" d. a. durat"
de funcionare nelimitat" i valoare de intrare mai mare de 1-00 lei e. nici una din
variante
1*.Plafonul C323 este a. $000 lei b. '000 lei c. cel puin 10000 lei d. 1000 lei
e. nelimitat
1-. 3mortizarea imobiliz"rilor corporale a. se face numai liniar b. se face liniar, degresiv
sau accelerat , in fct de tipul imbz si reglementarile fiscale c.se face numai degresiv d. !n
prima lun" dup" punerea !n funciune a mijlocului fix e. nu exist" o form" specific"
1/.Conturile de imobiliz"ri sunt din a. clasa 1 b.clasa 2 c.clasa $ d..clasa & e.clasa '
20.Conturile de capital sunt din : a. clasa 1 b.clasa 2 c.clasa $ d..clasa & e.clasa '
21.Conturile de stocuri sunt din : a. clasa 1 b.clasa 2 c.clasa $ d..clasa & e.clasa '
22.Conturile de trezorerie sunt din : a. clasa 1 b.clasa 2 c.clasa $ d..clasa & e.clasa '
2$.Aerenurile se amortizeaz" : a. liniar b.accelerat c. degresiv d. la alegere e.nu se
amortizeaz"
2&. C,eltuielile de constituire sunt a. c,eltuieli anticipate b. imobiliz"ri necorporale ce se
recupereaz" ealonat c.c,eltuieli nedeductibile d. c,eltuieli obligatorii e.nici una din
variante
2'.Provizioanele sunt a. c,eltuieli b. respect" principiul prudenei c. sunt obligatorii de
constituit d. !mprumutate din contabilitatea anglo:saxon" e. nici una din variante
2).(liberarea materialelor din magazie se face prin: a. aviz de !nsoire a materialelor b.
factur" c. fi" de magazie d.bon de consum e. referat
%%%%%2*.(valuarea stocurilor la ieirea din patrimoniu se poate face prin : 1.metoda CP7
2. metoda 8+81 $. metoda 5+81 &.metoda identific"rii individuale '.metoda soldurilor
medii ).metoda elimin"rii
3legei varianta corect" : a.',2,$ b.,2,$,&, c.) d. &,',),1 e.1,2,$,&
2-.Consumul de materii prime se !nregistreaz" astfel:
a. $01;)01 b. )01;$01 c. <;$01 d. )01;&01 e. )01;'$11
)01
&&2)
2/.1biectele de inventar sunt a. un fel de mijloace fixe care se amortizeaz" !ntr:un an b.
bunurile care nu !ndeplinesc cumulativ condiiile pentru a putea fi incluse !n categoria
imobiliz"rilor corporale c. nite dispozitive speciale de m"surare i control d.toate
materialele de protecie i securitate e. nici una din variante
$0.1biectele de inventar dup" darea in consum a. se caseaz" b. se amortizeaz" c.se in !n
eviden" !n conturi extracontabile d. sunt urm"rite pe consumatori e.sunt recuperate la
sf#ritul anului
$1.Aipuri de circulatie a marfurilor : 1. Circulaia cu ridicata a m"rfurilor 2. Circulaia cu
trenul a m"rfurilor $. Circulaia cu mijloace terestre a m"rfurilor &.circulaia cu
am"nuntul a m"rfurilor. 3legei varianta corect" : a.1,2, b.,2,$, c.) d. $,&, e.1,&
$2.Categoriile de teri sunt 1.8urnizori 2.Clieni $.Personalul unit"ii &.3sigur"ri i
protecia social" '.Bugetul statului ). 3sociaii sau acionarii *. 9#nz"torii -. B"ncile /.
Bursa de valori 10.1rganismele contabile internaionale 3legei varianta corect" :
a.1,2,-,/,10, b.,2,$,*,-,/,10 c.) d. $,&,',),*,- e.1,2,$,&,',)
$$.C,eltuielile salariale suportate de angajatori sunt : 1. 8ondul de salarii 2. Contribuia
unit"ii la asigur"rile sociale $. Contribuia unit"ii la fondul de !nv""m#nt &. Contribuia
unit"ii la asigur"rile sociale de s"n"tate '. Contribuia unit"ii la fondul agricultorilor ).
Contribuia unit"ii la fondul de risc i accidente *. Contribuia unit"ii la fondul de omaj
-.comision datorat +nspectoratului Aeritorial de munc"
3legei varianta corect" : a.1,2,$,*,-, b.,2,$,*,-,/, c.1,2,&,),*,- d. $,&,',),*,- e.1,2,$,&,',)
$&.=einerile din salarii suportate de c"tre angajai sunt : 1. =eineri datorate terilor 2.
Contribuia personalului la asigur"rile sociale $. Contribuia personalului la fondul de
!nv""m#nt &. Contribuia personalului la asigur"rile sociale de s"n"tate '. Contribuia
personalului la fondul agricultorilor ). Contribuia personalului la fondul de risc i
accidente *. Contribuia personalului la fondul de omaj -.impozitul pe salarii.3legei
varianta corect" : a.1,2,$,*,-, b.,2,$,*,-,/, c.1,2,&,),*,- d. $,&,',),*,- e.1,2,&,*,-
$'.Plata salariilor se face : a. !n cursul lunii !n care se presteaz" munc" b. !n luna
urm"toare prest"rii muncii pana in data de 1'. c. c#nd negociaz" angajatul d. c#nd
,ot"r"te administratorul e. nici una din variante
$).C,eltuielile cu salariile se contabilizeaz" a. !n cursul lunii !n care se presteaz" munc"
b. !n luna urm"toare prest"rii muncii c. c#nd negociaz" angajatul d. c#nd ,ot"r"te
administratorul e. la sf#ritul lunii !n care se presteaz" munca
$*.1bligaiile angajatorului platitor de A93 si impozit pe profit c"tre bugetul de stat
aferente salariilor se vireaz" a. la sf#ritul lunii !n care se presteaz" munc" b. !n luna
urm"toare prest"rii muncii, dar nu mai t#rziu de 2' ale lunii urm"toare c. c#nd negociaz"
angajatul d. c#nd ,ot"r"te administratorul e. !n prima zi a lunii urm"toare
$-.Contul &&2$ A93 de plat" poate avea a. sold debitor b. numai sold zero c. sold
creditor sau sold zero d.sold debitor sau sold zero e.orice sold
$/. Contul &&2$ reprezint" a. A93 de plat" dac" are sold creditor b. A93 de plat" dac"
are sold debitor c. A93 de recuperat dac" are sold creditor d. A93 de recuperat dac" are
sold debitor e. A93 de plat" dac" are sold zero
&0. Contul &&2& A93 de recuperat poate avea a. sold debitor b. numai sold zero c. sold
creditor sau sold zero d. sold debitor sau sold zero e.orice sold
&1. Contul &&2& reprezint" a. A93 de plat" dac" are sold creditor b. A93 de plat" dac"
are sold debitor c. A93 de recuperat dac" are sold creditor d. A93 de recuperat dac" are
sold debitor e. A93 de plat" dac" are sold zero
&2. Ce este &&2) si ce sold are la sfarsitul lunii a. A93 colectat si are sold creditor b.
A93 de plat" c. A93 deductibil si are sold 0 d. A93 de plat" dac" are sold debitor e.
A93 de plat" dac" are sold zero
&$. Ce este &&2* si ce sold are la sfarsitul lunii a. A93 colectat dac" are sold creditor b.
A93 de plat" c. A93 de colectat si are sold 0 d. A93 de plat" si are sold debitor e.
A93 de plat" si are sold zero
&&. Contul &&2) A93 deductibil" poate avea a. sold debitor b. numai sold zero c. sold
creditor sau sold zero d. sold debitor sau sold zero e.orice sold
&'. Contul &&2* A93 colectat" poate avea a. sold debitor b. numai sold zero c. sold
creditor sau sold zero d. sold debitor sau sold zero e.orice sold
&). Aoate firmele sunt pl"titoate de A93 a.depinde de cifra de afaceri b. uneori c. da d.
nu e. !n funcie de cifra de afaceri i de opiunea lor iniial" la !nfiinare
&*.9iramentele privind obligaiile bugetare se fac a. folosind ordine de plat" obinuite b.
folosind ordine de plat" c"tre trezorerie c. folosind ordine de plat" !ntocmite cu o
aplicaie de la 78 d. folosind aplicaia informatic" de !ntocmire a ordinelor de palt" sau
foilor de v"rs"m#nt ce se poate descarca de pe site:ul 78.
&-.Cepunere numerar !n cont curent :
a.'$11;'121 b. '-1;'$11 c. '$11;'-1 d. '-1;'121 e. '121;'-1
'121;'-1 '-1;'121 '$11;'-1
&/.2coatere numerar din cont curent i suplimentare numerar C323
a.'$11;'121 b. '-1;'$11 c. '$11;'-1 d. '-1;'121 e. '121;'-1
'121;'-1 '-1;'121 '$11;'-1
'0.Plata facturii unui furnizor din contul curent cu ordin de plat":
a. <;'121 b. '-1;'121 c. &01;'121 d. '-1;'121 e. '121;'-1
&01 '121;&01
&&2)
'1.Plata de c"tre client a unei facturi cu ordin de plat":
a a. <;'121 b. '121;< c. &11;'121 d. '-1;&11 e. '121;&11
&01 &11
&&2) &&2*
&&2*
'2.(videna contabil" a operaiunilor !n valut" se face a. numai !n valut" b. !n lei prin
convertirea valutei la cursul de sc,imb al B.= din ziua respectiv" c. at#t !n lei c#t i !n
valut" d. la alegere e.nici una din variante
'$.3vansurile de trezorerie sunt a. sume scoase la sf#ritul zilei din C323 i depuse
dimineaa !napoi pentru a nu dep"i plafonul b. sume care se scot din banc" i se depun !n
C323 c. sume care se scot din C323 i se depun !n banc" d.sume puse la dispoziia
administratorilor sau a altor salariai din !ntreprindere , !n vederea efectu"rii unor pl"i !n
numele acesteia e.nici una din variante
'&. 3vansurile de trezorerie se justific" a. pe baza unei decont de c,eltuieli !n termenul
prev"zut de dispoziiile legale !n vigoare b.la sf#ritul fiec"rei luni c. la sf#ritul zilei d.la
sf#ritul anului e. nici una din variante
''.9iramente interne a. sunt obligatorii b. se fac o dat" pe lun" c. se fac c#nd se scot bani
pentru plata salariilor d.este un cont de tranzit a mijloacelor b"neti dintr:un cont !n altul
de trezorerie
').Contul '-1 9iramente interne are la sfarsitul lunii a. sold creditor b. sold debitor c.
sold zero d. orice variant" e.sold negativ
'*.Contul C323 '$11 poate avea a. sold zero b. sold negativ c. sold creditor d. sold
creditor sau zero e. sold debitor sa sold zero
'-. Contul curent la banc" '121 poate avea a. sold zero b. sold negativ c. sold creditor d.
sold creditor sau zero e. sold debitor sau sold zero
'/.4n contul 121 avem pierdere dac" a. are sold creditor b. are sold debitor c. are sold
zero d. are sold negativ e.nu se poate !nc,ide
)0. 4n contul 121 avem profit dac" a. are sold creditor b. are sold debitor c. are sold zero
d. are sold negativ e.nu se poate !nc,ide
)1.Conturile de c,eltuieli pot avea la sf.lunii a. sold creditor b. sold debitor c. sold zero
d. sold negativ e.orice sold
)2.Conturile de venituri pot avea la sf.lunii a. sold creditor b. sold debitor c. sold zero
d. sold negativ e.orice sold
)$. Care este legea contab.Prezentai pe scurt coninutul ei.utilaj
:::::
1. 2e utilaj cu valoarea de 2'00 lei.' ani.
1.2a se intocmeasca registrul de casa si sa se calculeze soldul la sfarsitul zilei stiind ca :
: soldul initial ;
:avans pentru cumparat marfa
:incasari
:depus decont si restituit
:plata telefon
2.+onescu are salariul brut )00 lei. 3re 1 persoana in intretinere.2a se calculeze restul de
plata.