Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE ALIMENTATIE SI TURISM


SPECIALIZAREA : Dezvoltarea si optiizarea sisteelor te!"i#e si
te!"olo$i#e a$ro%alie"tare si t&risti#e' A"&l I
AUDIT (I CONTROL INTERN
PROFESOR COORDONATOR:

T)ER)EIMER
MASTERAND:
*RECU ADINA
PLANUL LUCR+RII
CAPITOLUL I , INTRODUCERE
1.1. Istori#&l a&-it&l&i i"ter"
1.2. De.i"irea #o"#ept&l&i -e a&-it
1.3. Re$lee"tarea si #oor-o"area a&-it&l&i i"ter" /" Ro0"ia
CAPITOLUL II % A&-it&l i"ter" al #i#l&l&i -e salarii la SC1 SRL
2.1. Or-i"&l -e servi#i&
2.2. De#lara2ia -e i"-epe"-e"23
2.3. Noti.i#are privi"- -e#la"sarea isi&"ii -e a&-it
2.4. Cole#tarea i".oratiilor
2.5. A"aliza ris#&rilor
2.6. C!estio"ar&l -e a&-it i"ter"
CAPITOLUL III % Raport&l -e a&-it i"ter"
3.1. I"tro-&#ere
3.2. Co"stat3ri 4i re#oa"-3ri
3.3. Co"#l&zii
BIBLIO*RAFIE
5151 Istori#&l a&-it&l&i i"ter"
Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al-XVII-lea. Istoria economica delimiteaza
mai multe etape ale auditului, diferentiate n functie de cateoria sociala care ordona auditul, numiti
ordonatori de audit, n functie de auditori si de o!iecti"ele auditului. #$na la nceputul secolului al
XVIII-lea, auditul era ordonat de rei, mparati, !iserica si stat cu un sinur o!iecti"% cel de
pedepsire a &otilor pentru frauda si pre"enirea unor astfel de fapte cu scopul de a prote'a patrimoniul
propriu al acelei entitati.
#rimele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionisti specializati n
audit alaturi de conta!ili. (ucrarile erau comandate de stat si de actionari.
#erioada anilor 1)4*-1)+*, c$nd comertul international se dez"olta, ordonatorii de audit si
laresc sfera n r$ndul !ancilor, patronatului si al institutiilor financiare datorita pietelor de capital.
,-ecutarea auditului era realizat de profesionisti de audit si conta!ilitate, iar o!iecti"ele cunosc o
forma ele"ata de atestare a sinceritatii si reularitatii situatiilor financiare. .n aceasta perioada,
datorita dez"oltarii profesiei conta!ile si a influentelor asupra cadrului conta!il conceptual, anlo-
sa-onii dez"olta acti"itatea de audit pe continentul european.
/oua decenii mai t$rziu 01)+*-1))*1, o!iecti"ele auditului sunt orientate spre atestarea
controlului intern, respectarea cadrului conceptual conta!il si a normelor de audit. .n 2om$nia,
introducerea auditului intern este de data relati" recenta si se ncadreaza n efortul eneral de
modernizare a manaementului financiar, at$t n sectorul pri"at, c$t si n cel pu!lic.
.ntreprinderile au nceput sa-si oranizeze propriile compartimente de audit intern, n special
pentru reducerea c&eltuielilor, prin preluarea efectuarii lucrarilor preatitoare din interiorul entitatii,
iar pentru realizarea acti"itatii de certificare au apelat n continuare la ca!inete de audit e-tern, care
a"eau dreptul la o super"izare a acti"itatii ntreprinderilor
1.2 1 De.i"irea #o"#ept&l&i -e a&-it
Auditul intern este o acti"itate independenta si o!iecti"a, care da unei oranizatii o asiurare
n ceea ce pri"este radul de control detinut asupra operatiunilor, o ndruma pentru a-i m!unatati
operatiunile si contri!uie la adauarea unui plus de "aloare. Auditul intern a'uta oranizatia sa-si
atina o!iecti"ele, e"alu$nd, printr-o a!ordare sistematica si metodica, procesele sale de
manaement al riscurilor, de control si de conducere a ntreprinderii si fac$nd propuneri pentru a le
consolida eficacitatea. Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui oranism, o
acti"itate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor3 el este in ser"iciul 4onducerii. In
acest domeniu, el este un control care are drept functie estimarea si e"aluarea eficacitatii altor
controale. 5!iecti"ul auditului intern este de a asista mem!rii 4onducerii in e-ercitarea eficace a
responsa!ilitatilor lor furniz$nd analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la
acti"itatile e-aminate.
5161 Re$lee"tarea si #oor-o"area a&-it&l&i i"ter" /" Ro0"ia
#rin (eea nr. 6+262**2 pri"ind auditul pu!lic intern 768 si 5rdonanta 9u"ernului nr.
3+62**4 pentru modificarea si completarea relementarilor pri"ind auditul intern 7+8 a fost
relementat auditul intern la entitatile pu!lice, cu pri"ire la formarea si utilizarea fondurilor pu!lice
si administrarea patrimoniului pu!lic, ca acti"itate functional independenta si o!iecti"a. (eea
include urmatoarele cateorii de entitati pu!lice% autoritatea pu!lica, institutia pu!lica, reia
autonoma, compania sau societatea nationala, societatea comerciala la care statul sau o unitate
administrati"-teritoriala este actionar ma'oritar si care are personalitate 'uridica.
5!iecti"ele auditului pu!lic intern, conform articolului 3 din lee, sunt %
: asiurarea o!iecti"a si consilierea, destinate sa m!unatateasca sistemele si
acti"itatile entitatii pu!lice3
; spri'inirea ndeplinirii o!iecti"elor entit<=ii pu!lice printr-o a!ordare sistematica si
metodica, prin care se e"alueaz< si se m!un<t<=e>te eficacitatea sistemului de
conducere !azat pe estiunea riscului, a controlului si a proceselor administr<rii.
?fera auditului pu!lic intern cuprinde %
: Acti"itati financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea pu!lica din
momentul constituirii ana'amentelor p$na la utilizarea fondurilor de catre !eneficiarii finali,
inclusi" a fondurilor pro"enite din asistenta e-terna
: 4onstituirea "eniturilor pu!lice, respecti" autorizarea si sta!ilirea titlurilor de creanta,
precum si a facilitatilor acordate la ncasarea acestora3
: Administrarea patrimoniului pu!lic, precum si "$nzarea, a'area, concesionarea sau
nc&irierea de !unuri din domeniul pri"at sau pu!lic al statului ori al unitatilor administrati"-
teritoriale3
: ?istemele de manaement financiar si control, inclusi" conta!ilitatea si
sistemele informatice aferente.
5!iecti"ele specifice ale auditului intern pentru entitatile economice din sectorul sau
domeniul pu!lic "or a"ea la !aza un cadru comun ela!orat de @inisterul Ainantelor #u!lice si
4amera Auditorilor Ainanciari din 2om$nia.
CAPITOLUL II % A&-it&l i"ter" al #i#l&l&i -e salarii la SC1 SRL
9estionarea resurselor umane ntr-o institutie reprezinta o functie suport importanta, fiind un
domeniu de preferinta al acti"itatii auditorului intern, 'ustificata n mare masura de multitudinea de
procese care sunt derulate si n mod implicit de riscurile care le nsotesc.
@isiunea de audit intern are scopul de a da asiurari manaementului asupra modului de
oranizare a acti"itatii de estiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului
de control intern, respecti" a conformitatii cu cadrul leislati" normati".
@isiunea de audit intern 7A&-it&l i"ter" al #i#l&l&i -e salarii la SC1888 SRL9 este
realizata n !aza (eii nr.6+262**2 pri"ind auditul pu!lic intern, a Bormelor metodoloice enerale
apro!ate prin 5.@ A.# nr.3C62**3 pri"ind e-ercitarea acti"itatii de audit pu!lic intern si a #lanului de
audit pu!lic intern pentru anul 2*13, la ?er"iciul 2esurse Dmane n perioada *1.*1.2*13-3*.*1.2*13
:15 Or-i"&l -e servi#i&
?4. XXXX ?2l
4ompartiment Audit Intern
6
Br.*2362*.*1.2*13
52/IB /, ?,2VI4ID
.n conformitate cu pre"ederile (eii nr. 6+262**2 pri"ind auditul pu!lic intern, a 5.@.A.#. nr.
3C62**3 de apro!are a normelor metodoloice enerale pri"ind e-ercitarea acti"itatii de audit intern,
a 5rdinului manaerului eneral nr. 1262**3 prin care s-au apro!at Bormele proprii de e-ercitare a
auditului intern n cadrul entitatii pu!lice si a #lanului de audit intern pentru anul 2**+, se "a efectua
misiunea de audit intern la ?er"iciul 2esurselor Dmane n perioada *1.*1.2*13E 3*.*1.2*13.
?copul misiunii de audit este de a da asiurari asupra modului de oranizare a acti"itatii de
estiune a resurselor umane din entitate si a conformitatii cu cadrul leislati" si normati" aplica!il.
5!iecti"ul misiunii de audit intern este% Stabilirea drepturilor salariale cuvenite
personalului .@entionam ca se "a efectua un audit de conformitate al modului de oranizare a
acti"itatii de estiune a resurselor umane din entitatea pu!lica. @isiunea de audit pu!lic intern "a fi
realizata de ?opa ?a!in. ?uper"izorul misiunii este seful structurii de audit pu!lic intern.
sef 4ompartiment Audit Intern
Dnureanu 4ristina
:1:1 De#lara2ia -e i"-epe"-e"23
?4.XXX ?2(
4ompartimentul Audit Intern
@isiune de audit intern% Auditul intern al ciclului de salarii
Incompatibilitati n legatura cu entitatea/structura auditata Da Nu
Ati a"ut6a"eti "reo relatie oficiala, financiara sau personala cu cine"a care ar
putea sa - X
"a limiteze masura n care puteti sa "a interesati, sa descoperiti sau sa
constatati
sla!iciuni de audit n orice felF
A"eti idei preconcepute fata de persoane, rupuri, oranizatii sau o!iecti"e
care ar - X
putea sa "a influenteze n misiunea de auditF
Ati a"ut6a"eti functii sau ati fost6sunteti implicat0a1 n ultimii 3 ani ntr-un alt - X
mod n
acti"itatea entitatii6structurii ce "a fi auditataF
A"eti responsa!ilitati n derularea proramelor si proiectelor pri"ind
estiunea - X
resurselor umaneF
Ati fost implicat n ela!orarea si implementarea sistemelor de control
ale - X
entitatii6structurii ce urmeaza a fi auditataF
?unteti sot6sotie, ruda sau afin p$na la radul al patrulea inclusi" cu
conducatorul - X
entitatii6structurii ce "a fi auditata sau cu mem!rii oranului de conducere
colecti"aF
A"eti "reo leatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta ana'are sau
primirea - X
de rede"ente de la "reun rup anume, sau oranizatie sau ni"el
u"ernamentalF
Ati apro!at nainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata
pentru - X
entitatea6structura ce "a fi auditataF
Ati tinut anterior conta!ilitatea la entitatea6structura ce "a fi auditataF - X
A"eti "reun interes direct sau unul de fond financiar indirect la
entitatea6structura ce - X
"a fi auditataF
/aca n timpul misiunii de audit, apare orice incompati!ilitate personala,
e-terna sau - X
oranizationala care ar putea sa "a afecteze a!ilitatea d"s. de a lucra si a
face
rapoartele de audit impartiale, notificati seful 4ompartimentului Audit #u!lic
Intern de
urentaF
Auditor, sef 4ompartiment Audit Intern,
9recu Adina Dnureanu 4ristina
:161 Noti.i#are privi"- -e#la"sarea isi&"ii -e a&-it
?4.XXX ?2( 4ompartiment Audit
Intern Br.*2362*.*1.2*13
Botificare pri"ind declansarea misiunii de audit 4atre%
?er"iciul 2esurse Dmane
/e la% seful Compartimentului Audit Intern
C
2eferitor la misiunea de audit intern% Auditul intern al ciclulude salarii. Stimata
doamna Candea Adina,
.n conformitate cu #lanul de audit intern pe anul 2*13, urmeaza ca n perioada
*1.*1.2*13-3*.*1.2*13 sa efectuam o misiune de audit intern cu tema Auditul intern al ciclului
de salarii..
Va "om contacta ulterior pentru a sta!ili de comun acord sedinta de desc&idere n
"ederea discutarii di"erselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinz$nd%
: prezentarea auditorilor
: scopul misiunii de audit intern3
: prezentarea principalelor o!iecti"e ale misiunii de audit intern3
: proramul inter"entiei la fata locului3
: alte aspecte.
#entru o mai !una nteleere a acti"itatii dumnea"oastra, "a ruam sa ne puneti la
dispozitie urmatoarea documentatie necesara pri"ind acti"itatea de estiune a resurselor umane%
leile si relementarile ce se aplica acti"itatilor dumnea"oastra, oranirama ser"iciului
dumnea"oastra, 2eulamentul de oranizare si functionare, fisele posturilor, procedurile scrise
care descriu sarcinile ce tre!uie realizate pe linia oranizarii acti"itatii, un e-emplar al rapoartelor
de acti"itate, notelor, misiunilor de audit anterioare care se refera la aceasta tema.
/aca a"eti unele ntre!ari pri"ind desfasurarea misiunii, "a ruam sa-l contactati pe
domnul ?opa ?a!in - auditor sau pe seful structurii de audit intern.
4u stima, /ata%2*.*1.2*13
sef 4ompartiment Audit Intern
CAPITOLUL III % Raport&l -e a&-it i"ter"
?.4 G,2@I4A ?.A
4ompartimentul Audit Intern
RAPORT DE AUDIT INTERN
STRUCTURA AUDITAT+: SERVICIUL RESURSE UMANE
MISIUNEA DE AUDIT INTERN:
Auditul intern al ciclului de salarii
Brasov
:;56
6151 I"tro-&#ere
A&-itor: 9recu Adina -auditor n cadrul 4ompartimentului Audit Intern
Or-i"&l -e e.e#t&are a isi&"ii -e a&-it , auditarea acti"itatilor cuprinse n #lanul de audit
intern pe anul 2*13, s-a facut n !aza 5rdinului de ser"iciu nr. *2362*.*1.2*13.
Baza le$ala a a#ti&"ii -e a&-itare:
#lanul de audit intern pentru anul 2*13, apro!at de conducerea entitatii3
(eea nr. 6+262**2 pri"ind auditul pu!lic intern, cu modificarile si completarile ulterioare3
5@A# nr. 3C615.*1.2**3 prin care se apro!a Bormele metodoloice de aplicare a (eii
nr.6+262**2, cu modificarile si completarile ulterioare3
/ispozitia prin care se apro!a Bormele proprii de e-ercitare a auditului intern n cadrul
entitatii.
D&rata a#ti&"ii -e a&-itare , *1.12.2*13-3*.*1.2*13.
Perioa-a s&p&sa a&-itarii E *1.*1.2*13 - 31.12.2*13.
S#op&l a#ti&"ii -e a&-itare E consta n% a da asiurari asupra modului de oranizare a
acti"itatii de estiune a resurselor umane din entitatea pu!lica si a conformitatii cu cadrul leislati"
si normati" aplica!il.
O<ie#tiv&l a#ti&"ii -e a&-it i"ter" este% stabilirea drepturilor salariale cuvenite
personalului .
Tip&l -e a&-itare: Audit de conformitate 6 reularitate.
Te!"i#i &tilizate:
a= verificarea n "ederea asiurarii "alidarii, realitatii si acuratetei nreistrarilor n
carnetele de munca.
Tehnici de verificare utilizate%
- comparatia pentru deciziile de numire si datele nscrise n
carnetele de munca si n !azele de date3
- e!aminarea pentru detectarea erorilor n completarea carnetelor de munca,
proceselor "er!ale etc.3
- garantarea pentru "erificarea realitatii datelor din documentele ce
au stat la !aza 'ustificarii nreistrarilor3
- urmarirea pentru a se constata daca toate operatiunile au fost real
efectuate.
!1 esantionarea pentru analiza modului de ntocmire al documentelor3
c1 observarea fizica n "ederea formarii unei pareri proprii pri"ind modul
de ntocmire si emitere a documentelor.
Instrumente de audit
- chestionarul"
- liste de verificare pentru a sta!ili conditiile pe care tre!uie sa le
ndeplineasca fiecare o!iecti" audita!il.
Do#&e"te si ateriale e>ai"ate /" #a-r&l Servi#i&l&i Res&rse Ua"e% erificarea la
fata locului a "izat urmatoarele documente ntocmite si completate
pentru perioada *1.*1.2**) - 31.12.2**)%
- decizii de numire, promo"are, modificare a drepturilor salariale3
- carnete de munca, dosare personale, fise de post, 2eulamentul de 5ranizare si
Aunctionare3
- foile colecti"e de prezenta3
cererile de concedii de odi&na, fara plata etc.3
- 2eistrul de e"identa a salariatilor3
Materiale /"to#ite pe tip&l a&-itarii:
- liste de "erificare pe o!iecti"e3
- fise de identificare si analiza a pro!lemelor constatate3
- Tabel puncte tari si puncte slabe, Tematica n detaliu 3
- proramul de audit, proramul inter"entiei la fata locului3
- Chestionarul de control intern3
Or$a"izarea Servi#i&l&i Res&rse Ua"e1 ?er"iciul a functionat n perioada supusa
auditarii cu un numar de 15 salariati, dintre care un post de sef de ser"iciu. 5ranizarea si
functionarea ser"iciului a fost n conformitate cu oranirama si 2eulamentul de oranizare si
functionare.
#entru toti salariatii sunt ntocmite fise ale posturilor prin care sunt sta!ilite relatiile
ierar&ice si sarcinile de ser"iciu.
Acti"itati desfasurate n cadrul ?er"iciului 2esurse Dmane%
- ntocmirea statelor de functii pe care le supune spre a"izare conducerii3
- raspunderea pri"ind aplicarea corecta a relementarilor leale n domeniul salarizarii
personalului, precum salariul de !aza, sporul de "ec&ime, indemnizatiile, alte sporuri3
- fundamentarea corecta si acordarea premiilor3
- aplicarea corecta a pre"ederilor leale pri"ind efectuarea si salarizarea muncii peste
proramul normal de lucru3
- "erificarea foilor colecti"e de prezenta pri"ind operarea corecta a timpului lucrat si
nelucrat3
- oranizarea concursurilor de recrutare, promo"are si a"ansare a personalului3
- ntocmirea si actualizarea carnetelor de munca3
- preatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.
Auditorul prin lucrarile specifice derularii misiunii de audit a a"ut ca o!iecti"e principale
acti"itatile care se desfasoara n cadrul ser"iciului, sta!ilite prin 25A.
61:1 Co"stat3ri 4i re#oa"-3ri
O<ie#tiv&l: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului
(a ?.4 XXX- ?2( elementele de natura salariala se sta!ilesc n !aza capitolului IV H
?alarizarea I din 4ontractul colecti" de munca si a 2eulamentului pri"ind acordarea sporurilor
pentru conditii deose!ite de munca, a altor sporuri si drepturi de salarizare si de alta natura.
/in efectuarea Gestului, referitor la sta!ilirea drepturilor cu"enite personalului am constatat
urmatoarele %
- elementele de natura salariala sunt nscrise n contractele indi"iduale de
munca3
- salariile de !aza s-au sta!ilit cu respectarea limitelor minime si ma-ime corespunzatoare
functiilor si meseriilor pre"azute n Bomenclatorul unic de functii si meserii de la ?4. XXX ?2( 3
- sporurile si indemnizatiile, cuantumurile si conditiile de acordare a acestora s-au sta!ilit n
conformitate cu pre"ederile 4odului muncii, reulamentul de sporuri si a 4ontractului colecti" de
munca pe unitate 3
- cresterea salariilor de !aza s-a facut n !aza protocolului nr.2+36*1.*1.2*133
- a'utoarele si premiile s-au acordat cu respectarea cadrului leislati" si normati"e si n !aza
unor documente 'ustificati"e 0&otar$ri ale A9A sau 4A, referate6cereri apro!ate de conducerea
societatii, nsotite de copii ale unor documente etc.1.
Dn element important al acti"itatii de e"identa a efectuarii muncii peste proramul normal de
lucru, consta n fundamentarea acestuia n "ederea compensarii n timp li!er ec&i"alent sau n !ani.
/in analiza Testului, care a utilizat elementele cuprinse n #ista de verificare, s-a constatat ca
nu e-ista oranizat un sistem de e"identa si de recuperare a timpului peste proramul normal de
lucru. /e asemenea, s-a constatat ca efectuarea orelor suplimentare nu a fost dispusa n scris de seful
ierar&ic, desi aceste lucruri sunt stipulate n cadrul normati".
/in aceasta cauza, n practica nici nu s-a mai urmarit compensarea n timp li!er
corespunzator, n urmatoarele 3* de zile, ci au fost direct compensate n !ani, ceea ce a reprezentat o
c&eltuiala semnificati"a pentru entitate care putea fi e"itata.
2*
Auditorul recomanda utilizarea $egistrului special de pre%enta pentru evidenta orelor
prestate peste programul normal de lucru, realizarea procedurilor scrise pri"ind compensarea muncii
suplimentare cu timp li!er corespunzator n urmatoarele 3* de zile, dupa efectuarea acesteia, precum
si pentru plata orelor suplimentare, n cazul n care compensarea nu a fost posi!ila. /e asemenea, se
recomanda si desemnarea unei comisii pentru re"erificarea e"identei timpului suplimentar peste
proramul normal de lucru si a modului de compensare a acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor
de nerespectare a cadrului normati".
6161 Co"#l&zii
Auditorul pe !aza testarilor si analizelor efectuate e"alueaza acti"itatea ?er"iciului 2esurse
Dmane pri"ind sta!ilirea drepturilor salariale cu"enite personalului conform rilei%
B2. A#2,4I,2, /,
5JI,4GIVD(
42G. ADB4KI5BA( 42IGI
4
.@JDBLGLKIG
1. ?ta!ilirea drepturilor
salariale 4u"enite X
personalului
#recizam, faptul ca toate constatarile prezentate au la !aza pro!e de audit o!tinute pe !aza
testului efectuat consemnate n documentele de lucru ntocmite de catre auditor si nsusite de catre
factorii de manaement ai entitatii.
Auditor
9recu Adina
BIBLIO*RAFIE
1. Florea Ra-& , M4ontrol si audit internN ?uport de curs.
2. *!ita Eil % M Audit pu!lic inter n N, ,ditura% ?itec& 2**+3
3. *!ita Mar#el , MAuditul Intern 0editia a II-a1N, ,ditura ,conomica' Anul aparitiei%
2**)3
4. Morari&' A"a? S&#i&' *!eor$!e? Stoia"' Flavia % MAudit intern si u"ernanta
corporati"aN, ,ditura Dni"ersitara, Anul pu!licarii% 2**C3
5. Sta"-ar-&l pro.esio"al "r 6@1 % Misi&"ile -e a&-it i"ter" realizate - e e>pertii
#o"ta<ili % $!i- -e apli#ar e , ,ditura% 4,44A2 2**+3
6. Vi#tor M&"tea"& , MAuditul intern la intreprinderi si institutii pu!liceN ,ditura%
Aolters Bl&Cer, Anul aparitiei % 2*1*3
23