Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Alimentatie si Turism


Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
Cuprins
Analiza nevoii proiectului
Prezentare comuna Vulcan
Analiza domeniului
apitolul I
!ta"ilirea o"iectivelor proiectelor
apitolul II
Planul de realizare al proiectului
apitolul III
#salonarea calendaristica a proiectului
apitolul IV
Alocarea resurselor pe activitati
apitolul V
Bugetul pe activitati, $aze si pe proiect
apitolul VI
#chipa proiectului, structura de comunicare, organigrama
proiectului
%
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
Vulcan Trm al tradi iei i culturii folclorice

PREZENTARE SOLICITANT: Consiliul Local al Comunei Vulcan
In$orma&ii generale:
Adresa: comuna Vulcan, satul Vulcan, nr' %, (ude&ul Bra)ov, cod *+,-,+
Tele$on: +-./0-*.1*2
Fa3: +-./0-*.**2
#4mail: uat5vulcan67ahoo'com
Adresa U89: http:00:::'pre$ectura"rasov'ro0upload0$iles0VU9A;'html
Persoane de contact :
Primar < =l"urean >heorghe
Viceprimar < Morar Dumitru
!ecretar 4 A$r=sinei Mihai < Irinel

#chipa de proiect:
%' Manager de proiect 4
-' 8esponsa"il $inanciar <
1' 8esponsa"il (uridic <
2' #3pert tehnic <
*' 8esponsa"il comunicare <
-
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
VALOAREA PROIECTULUI: 1.1'-,% 8?;
SURSA DE FINANTARE: Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA:
FONDUL EUROPEAN FEADR: Fond European pentru Dezvoltare Rurala
AXA PRIORITARA : AXA PRIORITARA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in zonele
rurale si diversificarea economiei rurale
MASURA 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Obiectivele masurii
?"iectivul general al masurii vizeaza im"unatatirea conditiilor de viata pentru populatie,
asigurarea accesului la serviciile de "aza si prote(area mostenirii culturale si naturale din
spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari dura"ile'
?"iectivul speci$ic vizeaza cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care "ene$iciaza
de servicii im"unatatite'
., 9egea -%*0-++% a administratiei pu"lice locale, 8epu"licata cu modi$icarile si completarile
ulterioare'
?"iectivele operationale ale acestei masuri vizeaza:
4 Im"unatatirea in$rastructurii $izice de "aza in spatiul rural@
4 Im"unatatirea accesului la serviciile pu"lice de "aza pentru populatia rurala@
4 resterea numarului de sate renovate@
4 resterea numarului de o"iective de patrimoniu din spatiul rural spri(inite'
DOMENIU DE APLICABILITATE: Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza
pentru populatia rurala
AUTORITATEA DE MANAGEMENT: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
Analiza nevoii proiectului
Prezentare comuna Vulcan
Vulcan, mai demult Vlcndorf ABn dialectul s=sesc Wulkendref, Bn german=
Wolkendorf, Bn maghiar= Volkny, SzszvolknyC este o localitate Bn (ude ul Bra ov,
Transilvania, 8omDnia' #ste re edin a comunei Vulcan' Face parte din regiunea istoric= ara
BDrsei
' En secolul FIII este men ionat pentru prima dat= Vulcanul, care a evoluat ulterior c=tre o
comunitate "ine Bnchegat=, Bn ciuda n=v=lirilor, "=t=liilor, epidemiilor, emigr=rilor A%G+, Bn
!UAC, victimelor de r=z"oi, ori deport=rilor A%G2* Bn U8!!C' Urm=toarea men iune dateaz=
din %1,,' De la 2- de proprietari de p=mDnturi Bn %*%+ satul a continuat s= ai"= din ce Bn ce
mai mul i locuitori'
Biserica Bn stil romanic dateaz= din secolul FIII, de atunci p=strDndu4se doar $unda iile i
intrarea' Distrus= Bn urm= n=v=lirilor turce ti din %2-% i %21- "isercia a $ost reconstruit= Bn
stil gotic i $orti$icat= Bn %*-%' En %*-G Petru 8are intr= Bn ara BDrsei trecDnd i prin
Vulcan' Pe aici trece i Mihai Viteazul, Bn %*GG, cDnd popose tele cu armatele sale la Bran i
Vulcan, iar Bn %.+1, 8adu er"an' Dup= distrugerea a ez=rii Bn %.%%, de c=tre armatele lui
>a"riel Bathor7 Asupravie uitori: *4. persoane, plus 1++ re$ugia i Bn alte p=r iC, Vulcanul a
$ost reconstruit din temelii' 8e$acerea cet= ii a Bnceput la %.1-, iar a "isericii la %..*'
lopotni a a $ost terminat= Bn %,G2 iar Bn %/+/ vechea prim=rie' En %/11 a $ost renovat=
cetatea'
!ecolul FIF a adus o serie de $acilit= i ora ului: cl=diri administrative, coli, mori, a"atoare,
$a"ric= de electricitate etc' En %G+/ a $ost construit= re eaua de ap=' En %G-/ a ap=rut primul
s=pt=mDnal local'
En -++2, din Vulcan s4a desprins satul Hol"av, acesta din urm= $ormDnd o nou= comun='
Analiza domeniului
In spatiul rural, activitatea culturala este organizata in (urul caminului0centrului
cultural al comunei0satului' Ma(oritatea caminelor culturale, caselor de cultura si a altor
asezaminte culturale se a$la intr4o stare continua de degradare, neputand o$eri ast$el, servicii
culturale populatiei rurale, aspect ce se ras$range si asupra situatiei educationale a acesteia'
Pe $ondul lipsei de mi(loace $inanciare, numeroase asezaminte culturale din spatiul rural nu si4
au mai putut des$asura activitatea din cauza starii inaintate de degradare'
2
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
Patrimoniul cultural al satului romDnesc reprezinta o sursa importanta de dezvoltare la
nivel local )i regional' Dezvoltarea local= dura"il= nu se poate $ace Bn a$ara p=str=rii identit=&ii
culturale, $apt care impune luarea Bn considerare )i a unor $actori cum ar $i educa&ia )i
consumul cultural, Bm"un=t=&irea serviciilor culturale de "az= din spa&iul romDnesc' Aceasta
implic= dezvoltarea in$rastructurii de a)ez=minte culturale, "i"lioteci, c=mine culturale, locuri
de petrecere a timpului li"er, cDt )i punerea Bn valoare a patrimoniului cultural, arhitectural )i
natural' Dimensiune important= a vie&ii sociale, via&a cultural= va $i revitalizat= Bn condi&iile Bn
care comunit=&ile locale vor de&ine o in$rastructur= cultural= adecvat='
En condi&iile deterior=rii mediului cultural, a degrad=rii avansate a imo"ilului =minul
ultural din localitatea Vulcan )i a dot=rii necorespunz=toare, a imposi"ilit=&ii mani$est=rii si
men&inerii identit=&ii culturale, a tradi&iilor )i o"iceiurilor )i $urniz=rii unor servicii culturale
de utilitate pu"lic=, ca in$ormarea )i educa&ia permanent=, pe $ondul reducerii spri(inului
$inanciar acordat domeniului, atDt din partea "ugetului pu"lic, cDt )i din partea $inan&atorilor
priva&i, autorit=&ile administra&iei pu"lice locale ale asez=rii Vulcan, Bn vederea dezvolt=rii
li"ere )i a adapt=rii cet=&enilor la evolu&iile ma(ore din cadrul societ=&ii )i la normele generale
de moralitate, au considerat necesar= )i oportun= valori$icarea oportunit=&ii de $inan&are prin
acest program, a lucr=rilor de rea"ilitare, modernizare )i dotare a =minului ultural din
localitatea Vulcan'
Atingerea o"iectivului investi&ional necesit=, con$orm ghidului opera&ional pentru
derularea programului, parcurgerea mai multor etape Bntr4o succesiune logica '
*
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
apitolul I
!ta"ilirea o"iectivelor proiectelor
Proiectul are ca o"iective principale rea"ilitarea in$rastructurii culturale,precum si
dotarea asezamantului cultural cu echipamentul de practica culturala necesar,pentru intarirea
rolului asezamantului cultural si trans$ormarea acestuia in centru de acces la
in$ormatie,cultura si de coeziune sociala,diversi$icarea o$ertei culturale,cresterea gradului de
acces si participarea populatiei rurale la viata culturala'
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de Conservarea si promovarea
traditiilor si a culturii specifice comunei Vulcan.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
%' !toparea procesului de degradare avansata a imo"ilului caminului cultural Vulcan precum
si modernizarea si dotarea corespunzatoare a acestuia'
A%'Intocmirea documentatiei tehniceAplan arhitectural,caiet de sarciniC
A-'Analiza $irmelor e3istente in domeniul constructiilor si contractarea celei mai
avanta(oase in vederea e$ectuarii lucrarilor de modernizare a caminului'
8esponsa"il activitati:managerul de proiect,e3pertul tehnic'
-' Im"unatatirea mediului cultural al locuitorilor comunei prin sporirea accesului acestora la
serviciile culturale organizate la caminul cultural'
A%'onstientizarea populatiei locale asupra organizarii de activitati culturale repuse in
valoare in cadrul caminului cultural'
4distri"uirea de pliante si $luturasi'
4postarea de a$ise in locurile pu"lice'
A-'?rganizarea si promovarea unui eveniment de inaugurare a centrului cultural
renovat'
8esponsa"il activitati:manager de proiect si responsa"il comunicare'
1' onservarea si perpetuarea traditiilor cultural4artistice realizate de catre ansam"lul $olcloric
precum si promovarea acestuia in plan e3tern'
A%'?rganizarea de cursuri de dans $olcloric in vederea perpetuarii traditiilor prin
initierea tinerilor in ansam"lul $olcloric al comunei Vulcan'
.
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
A-'?rganizarea unui $estival $olcloric la nivel regional cu tematica speci$ica $iecarui
ansam"lu'
8esponsa"il activitati:manager de proiect si responsa"il comunicare'
Justificarea necesitatii implementarii proiectului
Proiectul este cuprins ca o"iectiv in !trategia de Dezvoltare 9ocala'
Proiectul este necesar deoarece activitatile culturale speci$ice culturii locale nu se pot
des$asura in conditii optime'
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei pu"lice realizate in procesul de ela"orare a
strategiei de dezvoltare locala, a $ost remarcata importanta unanim e3primata a locuitorilor
comunei'
#3ist= convingerea c=, prin acest proiect se va reu)i aducerea unui su$lu nou )i dinamic
Bn via&a comunit=&ii locale )i se va media deschiderea oamenilor c=tre noi modele culturale,
care s= vin= s= completeze $rumoasa tradi&ie de(a e3istent= Bn acest spa&iu'
Func&ionarea =minului cultural Vulcan la parametri calitativi, superiori, Bn su"ordinea
administra&iei pu"lice locale a ora)ului iacova, rea"ilitat, modernizat )i dotat corespunz=tor,
reprezint= un pas Bnainte spre schim"are, spre viitor, dezvoltare local= )i cooperare regionala
si interna&ional='
,
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
apitolul II
Planul de realizare al proiectului
;r'
crt'
Pro"lema ?"iectivul Activitatea Durata
;r'de
participan&i
8esponsa"ili
%
9ipsa unei
locatii
$avora"ile in
vederea
des$asurarii
activitatilor
culturale'
!toparea
procesului de
degradare
avansata a
imo"ilului
caminului
cultural Vulcan
precum si
modernizarea,
dotarea
corespunzatoare
a acestuia'
4 Intocmirea
documentatiei
tehniceAplan
arhitectural,caiet de
sarciniC
4 Analiza $irmelor
e3istente in
domeniul
constructiilor si
contractarea celei
mai avanta(oase in
vederea e$ectuarii
lucrarilor de
modernizare a
caminului'
-2
sapt'
%-
4MP
4#T
48I
48F
4echipa de
constructoriA/
persoaneC
-
Pierderea
entitatii
culturale
cauzata de
lipsa
promovarii si
a des$asurarii
activitatilor
traditionale
Im"unatatirea
mediului cultural
al locuitorilor
comunei prin
sporirea accesului
acestora la
serviciile
culturale
organizate la
caminul cultural'
4onstientizarea
populatiei locale
asupra organizarii
de activitati
culturale repuse in
valoare in cadrul
caminului cultural'
4?rganizarea si
promovarea unui
eveniment de
inaugurare a
centrului cultural
local'
2 sapt' -
4MP
48
1 ;eimplicarea
tinerilor in
asigurarea
perpetuarii
traditiilor
cultural
artistice'
onservarea si
perpetuarea
traditiilor
cultural4artistice
realizate de catre
ansam"lul
$olcloric precum
si promovarea
acestuia in plan
e3tern'
4?rganizarea de
cursuri de dans
$olcloric in vederea
perpetuarii
traditiilor prin
initierea tinerilor in
ansam"lul $olcloric
al comunei Vulcan'
4?rganizarea unui
$estival $olcloric la
/ sapt' 2
4MP
48
4instructor dans
4administrator
camin cultural
/
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
nivel regional cu
tematica speci$ica
$iecarui ansam"lu'
apitolul III
#!A9?;A8#A A9#;DA8I!TIA A P8?I#TU9UI
>ra$icul >antt reda posi"ilitatea o"servarii modului in care sunt esalonate activitatile
ce urmeaza a $i des$asurate pentru alcatuirea constructiva a proiectului ce se doreste a $i
implementat'
on$orm datelor prognozate, durata de des$asurarea a proiectului va $i de 12 de
saptamani, activitatile a$erente acestuia urmand sa se des$asoare in perioada % Martie -+%24
%2 ;oiem"rie -+%2'
9ista de activitati
;r' rt Activitatea
Durata
Asapt'C
;r' Persoane 8esponsa"ili
A%
Intocmirea documentatiei
tehnice
- - MP J 8I
%'%
#la"orarea planului
arhitectural
% - MP J #T
%'- Intocmirea caietului de sarcini % - MP
A-
Analiza $irmelor e3istente in
domeniul constructiilor si
contractarea celei mai
avanta(oase in vederea
e$ectuarii lucrarilor de
modernizare a caminului'
-- 1
MP J 8 J #T
-'%
Analiza o$ertelor si incheierea
contractului
% 2
MPJ#TJ8IJ8F
-'- 8ealizarea lucrarilor de
modernizare si dotarea
-+ - MPJ #TJ #chipa
constructori
G
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
caminului
-'1
Finalizare si evaluare lucrare
de e3ecutie
% - MP J #T
A1
onstientizarea populatiei
locale asupra organizarii de
activitati culturale repuse in
valoare in cadrul caminului
cultural'
2 % MPJ 8
1'%
Distri"uirea de pliante si
$luturasi'
- % Distri"uitor volant
1'-
Postarea de a$ise in locurile
pu"lice
- % Distri"uitor volant
A2
?rganizarea si promovarea
unui eveniment de inaugurare
a centrului cultural renovat'
2 - MP J 8
2'%
Promovarea evenimentului in
cadrul mass4media
1 - MP J 8
2'-
Decorarea centrului cultural
con$orm evenimentului
organizat
% % Decorator
A*
?rganizarea de cursuri de dans
$olcloric in vederea perpetuarii
traditiilor prin initierea
tinerilor in ansam"lul $olcloric
al comunei Vulcan'
/ - MPJinstructor dans
*'%
?rganizare preselectie pentru
ansam"lul $olcloric
% - Instructor dans
*'-
Derularea cursurilor de dansuri
populare
, % Instructor dans
*'1
Achizitionare costume
traditionale
2 % MP
A.
?rganizarea unui $estival
$olcloric la nivel regional cu
tematica speci$ica $iecarui
ansam"lu
/ - MPJ8I
.'%
Transmitere si con$irmare
invitatii pentru participanti
2 % 8
.'-
8ealizarea unui $ilm de
prezentare al ansam"lului
$olcloric, ce va $i di$uzat in
cadrul $estivalului
1 2
MP
Ansam"lul $olcloric
#chipa de $ilmareA-
persoaneC
.'1
Des$asurarea propriu4zisa a
evenimentului
% - MPJ8
%+
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
apitolul IV
A9?A8#A 8#!U8!#9?8 P# ATIVITATI
apitolul de $ata are rolul de a prezenta resursele necesare alocate $iecarei activitati
des$asurate in cadrul proiectului'Acestea pot $i resursele umane si resursele $inanciare'
Intocmire documentatie tehnica:
4 !tudiu de $eza"ilitate: %'+++ 8?;
4 Proiect arhitectural: 1'+++ 8?;
4 Autorizatie de modernizare: -++ 8?;
4 erti$icat de ur"anism: %*+ 8?;
TOTA! "#$%& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, 8esponsa"il Iuridic, Arhitect
8ealizarea activitatilor de modernizare:
4 ontract $irma de constructii: --*'+++ 8?;
4 Achizitie de echipamente si instalatii: %+'+++ 8?;
TOTA! )$%#&&& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, 8esponsa"il Iuridic, #3pert Tehnic
heltuieli privind in$ormarea si promovarea evenimentelor culturale:
4 8ealizarea de pliante si a$ise: *++ 8?;
4 Distri"utia pliantelor si a$iselor: -++ 8?;
TOTA! *&& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, Distri"uitor de pliante
#veniment de inaugurarea a centrului cultural renovat
4 ontract $irma decoratiuni: 1++ 8?;
TOTA! $&& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, Decorator
%%
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
?rganizarea de cursuri de dans $olcloric in vederea perpetuarii traditiilor prin initierea
tinerilor in ansam"lul $olcloric al comunei Vulcan'
4 ontract de cola"olare cu instructor de dans: -+++ 8?;
4 Achizitie costume populare traditionale: *+++ 8?;
TOTA! *&&& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, Instructor de dans
?rganizarea unui $estival $olcloric
4 Tiparire si e3pediere invitatii 1*+ 8?;
4 Anga(are echipa de $ilmare %*++ 8?;
TOTA! +,%& 'O(
4 8esurse umane : Manager de proiect, 8esponsa"il comunicare, #chipe de
$ilmare
%-
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
apitolul V
BU>#TU9 P# ATIVITATI, FAK# !I P# P8?I#T
heltuieli speci$ice $azelor de proiect:
heltuieli de intretinere:
Utilitati ost lunar mediu ost total012 saptamani
Apa *+ 8?; 2-* 8?;
#lectricitate -*+ 8?; -%-* 8?;
TOTA )%%& 'O(
heltuieli materiale consuma"ile:
Materiale
"irotica0papetarie
antitate lunar ost lunar ost totalA12
saptamaniC
Top hartie A2 - 1+ -** 8?;
Pi3uri0reioane -+ 1+ -** 8?;
8egistre0dosare %* %* %-/ 8?;
Agende 1 2* 1/1 8?;
T?TA9 %+-% 8?;
heltuieli de personal Aechipa de proiectC:
#chipa de proiect !alariul lunar Perioada
contractata AluniC
Venit total
Manager de proiect 1'+++ 8?; /,* -*'*++ 8?;
8esponsa"il (uridic -'*++ 8?; /,* -%'-*+ 8?;
8esponsa"il $inanciar -'*++ 8?; /,* -%'-*+ 8?;
#3pert tehnic -'*++ 8?; /,* -%'-*+ 8?;
8esponsa"il
comunicare
-'*++ 8?; /,* -%'-*+ 8?;
TOTA ++&#%&& 'O(
%1
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
-.eltuieli totale proiect
Buget Valoare Fonduri
neram"ursa"ileA/+LC
Fonduri
guvernamentaleA-+LC
!ervicii -12-++ %/,1.+ 2./2+
Achizitii %*+++ %-+++ 1+++
Personal %%+*++ //2++ -*.++
onsuma"ile %+-% /%.'/ -+2,-
Intretinere -**+ -+2+ *%+
TOTA 1.1-,% -G+.%.'/ ,-.*2,-
%2
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
APIT?9U9 VI
#HIPA P8?I#TU9UI, !T8UTU8A D# ?MU;IA8#,
?8>A;I>8AMA P8?I#TU9UI
Un grup devine o echipa cand se $ormeaza in (urul unui scop comun si arata anga(are
$ata de indeplinirea acelui scop' Diversitatea echipei ce realizeaza un proiect tre"uie
gestionata printr4un raport de echili"ru intre $actorii culturali si cei tehnici si operationali'
8ezultatele care tre"uiesc cunoscute sunt urmatoarele:
riteriile de alcatuire a unei echipe
Posi"ilitati de crestere a $unctionalitatii echipei
Managerierea diversitatii culturale din echipe
A"ordari multiculturale in management
#chipele sunt $ormate din oameni, iar managerii tre"uie sa inteleaga si sa
constientizeze aspectele umane legate de munca in cola"orare' ? echipa este un grup de lucru
care se $ormeaza, printre altele, pentru a $acilita comunicarea in interiorul unei organizatii'
9ucrul in echipa este esential pentru atingerea per$ormantei si realizarea o"iectivelor
propuse intr4un proiect, utilizarea a"ilitatilor, a cunostintelor si deprinderilor di$eritilor
mem"ri ai echipei $acilitand realizarea sarcinilor preconizate'
Implicarea organizatorica a echipei in actiuni de $elul: intalniri, schim"uri de idei sau
in$ormatii, dez"ateri sau di$erite alte activitati necesita schitarea unor o"iective si strategii
speci$ice procesului de munca in echipa'
!copul in$iintarii unei echipe este legat de regula de indeplinirea unor sarcini sau de
atingerea unor o"iective' Formarea grupelor de oameni care sa lucreze pe "aza unor actiuni
coordonate Ain vederea realizarii o"iectivelorC a devenit tot mai stringenta, odata cu marirea
dimensiunilor si a comple3itatii sarcinilor propuse'
Pe parcursul etapelor de selectie si alegere a componentilor echipei de proiect, s4a tinut
cont de urmatorele criterii de analiza a $iecarui candidat:
Analiza V4ului personal
%*
Universitatea Transilvania din Brasov
Facultatea de Alimentatie si Turism
Master : Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si tehnologice agro-
alimentare si turistice, Anul I
!tudi
#3perinta pro$esionala
#3perinta de cola"orare
unoastere reciproca
Inclinati personale ale $iecarui candidat
Personalitate
ompetente suplimentare a$erente postului de "aza
Adapta"ilitate0Integrare in colectiv
apacitate0rezistenta de e$ort $izic si psihic
Teste individuale aplicate
Organigrama ec.ipei de proiect

%.
/anager de proiect
'esponsabil comunicare
01pert te.nic
'esponsabil financiar
'esponsabil 2uridic