Sunteți pe pagina 1din 57

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

I. DISPOZIII GENERALE
Planul general de conturi contabile este elaborat n baza Standardelor Naionale de
Contabilitate (SNC) i a altor acte normative contabile, innd cont de cerinele de prezentare a
informaiilor n situaiile financiare i necesitile informaionale ale entitii
Planul general de conturi contabile se e!tinde asupra entitilor care in contabilitatea n
partid dubl, cu e!cepia entitilor care aplic Standardele "nternaionale de #aportare
$inanciar ("$#S), i instituiilor publice
Planul general de conturi contabile reglementeaz modul de nregistrare a faptelor
economice n conturi care rezult din prevederile SNC i altor acte normative contabile
%nregistrarea faptelor economice n conturi se efectueaz n funcie de coninutul economic al
acestora, cu respectarea principiilor, normelor i politicilor contabile ale entitii
Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole&
" 'ispoziii generale
"" Nomenclatorul conturilor contabile
""" Caracteristica i modul de aplicare a conturilor contabile
%n capitolul " este prezentat modul general de clasificare, funcionare i simbolizare a
conturilor contabile
Capitolul "" cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul "
(conturile sintetice) i conturilor de gradul "" (subconturile)
%n capitolul """ snt caracterizate clasele, grupele de conturi i conturile de gradul " i
prezentate principalele conturi corespondente pe debitul i creditul fiecrui cont sintetic
Planul general de conturi contabile cuprinde ( clase&
) *ctive imobilizate
+ *ctive circulante
, Capital propriu
- 'atorii pe termen lung
. 'atorii curente
/ 0enituri
1 C2eltuieli
3 Conturi de gestiune
( Conturi e!trabilaniere
Clasele )4. cuprind conturile de bilan, clasele /41 5 conturile de rezultate, clasa 3 4
conturile de gestiune i clasa ( 4 conturile e!trabilaniere
Conturile de bilan snt destinate generalizrii informaiei privind activele, capitalul
propriu i datoriile entitii 6a data raportrii soldurile debitoare sau creditoare ale acestor
conturi se iau n calcul la determinarea indicatorilor din bilan
Conturile de rezultate snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile i
c2eltuielile entitii 6a data raportrii rula7ele creditoare ale conturilor de venituri i rula7ele
debitoare ale conturilor de c2eltuieli se iau n calcul la determinarea indicatorilor din situaia de
profit i pierdere
Conturile de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie,
adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile refacturate i alte
elemente contabile cu caracter tranzitoriu 6a data raportrii conturile de gestiune se nc2id cu
conturile de bilan i8sau de rezultate
Conturile e!trabilaniere snt destinate generalizrii informaiei privind bunurile
nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia, creanele i datoriile
contingente, garaniile acordate i primite, pierderile fiscale i alte elemente similare
Conturile din clasele )43 funcioneaz n partid dubl, conform creia nregistrrile se
efectueaz concomitent n debitul unui cont i creditul altui cont
)
Conturile din clasa ( funcioneaz n partid simpl, conform creia nregistrrile se
efectueaz n debitul sau creditul unui singur cont, fr coresponden cu alte conturi
Simbolizarea conturilor are la baz sistemul zecimal potrivit cruia&
clasele de conturi snt simbolizate cu o singur cifr de la ) la (9
grupele de conturi snt simbolizate cu dou cifre, din care& prima indic codul
(simbolul) clasei n care este inclus grupa respectiv, iar a doua 4 numrul grupei9
conturile de gradul " snt simbolizate cu trei cifre, din care& primele dou formeaz
codul grupei, la care se refer contul respectiv, iar a treia cifr 4 numrul contului de gradul "9
conturile de gradul "" snt simbolizate cu patru cifre, din care& primele trei cifre indic
codul contului de gradul ", iar a patra cifr 4 numrul contului de gradul "" al contului sintetic
respectiv
Conturile de gradul " din clasele )41 snt obligatorii pentru toate entitile, iar conturile de
gradul " din clasele 34( i conturile de gradul "" din toate clasele au un caracter de recomandare
i se aplic, dup caz, n funcie de particularitile activitii entitii i cerinele de prezentare a
informaiilor, precum i n scopuri de analiz i control
:ntitile pot s introduc conturi suplimentare de gradul "" n clasele )41 i conturi de
gradul " i "" n clasele 34( n conformitate cu necesitile informaionale proprii, fr dublarea i
denaturarea Planului general de conturi contabile
Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ i de pasiv Conturile din
clasele ), +, 1 i 3 (cu e!cepia conturilor rectificative) snt conturi de activ, iar conturile din
clasele ,4/ (cu e!cepia conturilor rectificative) snt conturi de pasiv
%n Planul general de conturi contabile este utilizat terminologia din SNC i alte acte
normative contabile
%n baza Planului general de conturi contabile entitatea elaboreaz planul de conturi de
lucru care conine nomenclatorul integral al conturilor de gradul " i "" necesare pentru inerea
contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare i alte necesiti informaionale
II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE
CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
11 IMOBILIZRI NECORPORALE
111 Imobilizri !"or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
11+ Imobilizri !"or#or$l!
))+) 'repturi de autor i titluri de protecie
))++ ;revete i mrci
))+, <no=42o=4uri i francize
))+- 6icene de activitate
))+. Programe informatice
))+/ 'esene i modele industriale
))+1 'repturi de utilizare a activelor imobilizate
))+3 "mobilizri necorporale primite n gestiune economic
))+( *lte imobilizri necorporale
11, Amor-iz$r!$ imobilizrilor !"or#or$l!
)),) *mortizarea drepturilor de autor i titlurilor de protecie
)),+ *mortizarea brevetelor i mrcilor
)),, *mortizarea >no=42o=4urilor i francizelor
)),- *mortizarea licenelor de activitate
)),. *mortizarea programelor informatice
+
)),/ *mortizarea desenelor i modelelor industriale
)),1 *mortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
)),3 *mortizarea imobilizrilor necorporale primite n gestiune
economic
)),( *mortizarea altor imobilizri necorporale
11. D!#r!"i!r!$ imobilizrilor !"or#or$l!
1+ IMOBILIZRI CORPORALE
1+1 Imobilizri "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
)+)) Construcii n curs de e!ecuie
)+)+ ?tila7 destinat instalrii
)+), "mobilizri corporale pn la punerea n utilizare
)+)- Costuri ulterioare n curs de e!ecuie
1++ T!r!&ri
)++) @erenuri n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit
)+++ @erenuri fr construcii
)++, @erenuri cu construcii
)++- @erenuri cu zcminte
)++. @erenuri cu plantaii perene
)++/ @erenuri primite n gestiune economic
)++1 *lte terenuri
1+, Mi/lo$"! 0i)!
)+,) Cldiri
)+,+ Construcii speciale
)+,, Aaini, utila7e i instalaii de transmisie
)+,- Ai7loace de transport
)+,. "nstrumente i inventar
)+,/ Costuri ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
)+,1 Ai7loace fi!e primite n leasing financiar
)+,3 Ai7loace fi!e primite n gestiune economic
)+,( *lte mi7loace fi!e
1+. Amor-iz$r!$ mi/lo$"!lor 0i)!
)+-) *mortizarea cldirilor
)+-+ *mortizarea construciilor speciale
)+-, *mortizarea mainilor, utila7elor i instalaiilor de transmisie
)+-- *mortizarea mi7loacelor de transport
)+-. *mortizarea instrumentelor i inventarului
)+-/ *mortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor nenregistrate
n bilan
)+-1 *mortizarea mi7loacelor fi!e primite n leasing financiar
)+-3 *mortizarea mi7loacelor fi!e primite n gestiune economic
)+-( *mortizarea altor mi7loace fi!e
1+1 R!'&r'! mi!r$l!
1+2 Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ r!'&r'!lor mi!r$l!
,
1+4 D!#r!"i!r!$ imobilizrilor "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
1+5 D!#r!"i!r!$ -!r!&rilor
1+6 D!#r!"i!r!$ mi/lo$"!lor 0i)!
1, ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
1,1 A"-i7! biolo8i"! imobiliz$-! % "&r' (! !)!"&*i!
1,+ A"-i7! biolo8i"! imobiliz$-!
1,, Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ $"-i7!lor biolo8i"! imobiliz$-!
),,) *mortizarea activelor biologice imobilizate
),,+ 'eprecierea activelor biologice imobilizate
1. INVESTIII 9INANCIARE PE TERMEN LUNG
1.1 I7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i !$0ili$-!
)-)) 0alori mobiliare
)-)+ Cote de participaie
)-), 'epozite
)-)- %mprumuturi acordate
)-). *lte investiii financiare
1.+ I7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i $0ili$-!
)-+) 0alori mobiliare
)-++ Cote de participaie
)-+, 'epozite
)-+- %mprumuturi acordate
)-+. *lte investiii financiare
11 INVESTIII IMOBILIARE
111 I7!'-i*ii imobili$r!
11+ Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ i7!'-i*iilor imobili$r!
).+) *mortizarea investiiilor imobiliare
).++ 'eprecierea investiiilor imobiliare
12 CREANE :I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
121 Cr!$*! #! -!rm! l&8
)/)) Creane comerciale pe termen lung
)/)+ Creane pe termen lung privind leasingul
)/), *lte creane pe termen lung
12+ A7$'&ri $"or($-! #! -!rm! l&8
)/+) *vansuri acordate n ar
)/++ *vansuri acordate n strintate
14 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
-
141 C;!l-&i!li $-i"i#$-! #! -!rm! l&8
14+ Al-! $"-i7! imobiliz$-!
CLASA +. ACTIVE CIRCULANTE
+1 STOCURI
+11 M$-!ri$l!
+))) Aaterii prime i materiale de baz
+))+ Aateriale au!iliare
+)), Piese de sc2imb
+))- Combustibil
+)). *mbala7e
+))/ *nvelope i acumulatoare procurate separat de mi7loacele de
transport
+))1 Aateriale cu destinaia agricol
+))3 Aateriale transmise temporar terilor
+))( *lte materiale
+1+ A"-i7! biolo8i"! "ir"&l$-!
+1, Obi!"-! (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-
+),) Bbiecte de mic valoare i scurt durat n stoc
+),+ Bbiecte de mic valoare i scurt durat n e!ploatare
+),, Construcii i dispozitive provizorii
+),- Bbiecte de mic valoare i scurt durat transmise temporar terilor
+1. Uz&r$ obi!"-!lor (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-
+)-) ?zura obiectelor de mic valoare i scurt durat
+)-+ ?zura construciilor i dispozitivelor provizorii
+11 Pro(&"*i$ % "&r' (! !)!"&*i!
+).) Produse n curs de e!ecuie
+).+ Servicii n curs de e!ecuie
+)., 6ucrri n curs de e!ecuie
+12 Pro(&'!
+)/) Produse finite
+)/+ Semifabricate din producie proprie
+)/, Produse secundare
+)/- Produse transmise temporar terilor
+14 Mr0&ri
+)1) ;unuri procurate n vederea revnzrii
+)1+ Produse transmise spre vnzare magazinelor proprii
+)1, ;unuri imobiliare deinute pentru vnzare
+)1- Arfuri transmise temporar terilor
++ CREANE COMERCIALE :I CALCULATE
.
++1 Cr!$*! "om!r"i$l!
++)) Creane comerciale din ar
++)+ Creane comerciale din strintate
++), *lte creane comerciale
+++ Cor!"*ii <#ro7izio$!= #ri7i( "r!$*!l! "om#romi'!
++, Cr!$*! $l! #r*ilor $0ili$-!
++,) Creane ale prilor afiliate din ar
++,+ Creane ale prilor afiliate din strintate
++,, *lte creane ale prilor afiliate
++. A7$'&ri $"or($-! "&r!-!
++-) *vansuri acordate n ar
++-+ *vansuri acordate n strintate
++1 Cr!$*! $l! b&8!-&l&i
++.) Creane privind impozitul pe venit
++.+ Creane privind ta!a pe valoarea adugat
++., Creane privind accizele
++.- Creane privind alte impozite i ta!e
++.. *lte creane ale bugetului
++2 Cr!$*! $l! #!r'o$l&l&i
++/) Creane ale titularilor de avans
++/+ Creane privind recuperarea pre7udiciului material
++/, Creane privind mprumuturile acordate personalului
++/- *lte creane ale personalului
+, ALTE CREANE CURENTE
+,1 Cr!$*! #ri7i( 7!i-&ril! (i &-iliz$r!$ (! "-r! -!r*i $
$"-i7!lor !-i-*ii
+,)) Creane privind leasingul
+,)+ Creane privind dobnzile i redevenele calculate
+,), Creane privind dividendele calculate
+,)- *lte creane privind veniturile
+,+ Cr!$*! #r!limi$-!
+,+) Creane preliminate privind decontrile cu bugetul
+,++ Creane preliminate privind leasingul
+,+, *lte creane preliminate
+,, Cr!$*! "&r!-! #ri7i( $'i8&rril!
+,. Al-! "r!$*! "&r!-!
+,-) Creane privind ieirea activelor imobilizate
+,-+ Creane privind reclamaiile naintate i recunoscute
+,-, Creane privind alte operaii
+. NUMERAR
/
+.1 C$'$
+-)) Casa n moned naional
+-)+ Casa n valut strin
+-), Numerar n casierie legat
+.+ Co-&ri "&r!-! % mo!( $*io$l
+-+) Numerar la conturi nelegat
+-++ Numerar la conturi legat
+., Co-&ri "&r!-! % 7$l&- '-ri
+-,) Numerar la conturi n ar
+-,+ Numerar la conturi n strintate
+-,, Numerar la conturi legat
+.. Al-! "o-&ri b$"$r!
+--) *creditive
+--+ Carduri bancare
+--, Numerar la alte conturi bancare
+.1 Tr$'0!r&ri (! &m!r$r % !)#!(i*i!
+.2 Do"&m!-! b!3-i
+1 INVESTIII 9INANCIARE CURENTE
+11 I7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i !$0ili$-!
+.)) 0alori mobiliare
+.)+ Cote de participaie
+.), 'epozite
+.)- %mprumuturi acordate
+.). *lte investiii financiare curente
+1+ I7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i $0ili$-!
+.+) 0alori mobiliare
+.++ Cote de participaie
+.+, 'epozite
+.+- %mprumuturi acordate
+.+. *lte investiii financiare curente
+2 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
+21 C;!l-&i!li $-i"i#$-! "&r!-!
+2+ Al-! $"-i7! "ir"&l$-!
CLASA ,. CAPITAL PROPRIU
,1 CAPITAL SOCIAL :I SUPLIMENTAR
,11 C$#i-$l 'o"i$l
,1+ C$#i-$l '&#lim!-$r
1
,)+) Prime de aporturi
,)++ 'iferene din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase
,)+, *lte elemente de capital suplimentar
,1, C$#i-$l !7r'$-
,),) Capital nevrsat privind prile sociale neac2itate de proprietari
,),+ Capital nevrsat privind acoperirea pierderilor anilor precedeni
,1. C$#i-$l !%r!8i'-r$-
,)-) *ciuni nenregistrate emise la nfiinarea societii
,)-+ Pri sociale pn la nregistrarea de stat a ma7orrii capitalului
social
,11 C$#i-$l r!-r$'
,+ REZERVE
,+1 C$#i-$l (! r!z!r7
,++ R!z!r7! '-$-&-$r!
,+, Al-! r!z!r7!
,, PRO9IT NEREPARTIZAT <PIERDERE NEACOPERIT=
,,1 Cor!"*ii $l! r!z&l-$-!lor $ilor #r!"!(!*i
,,+ Pro0i- !r!#$r-iz$- <#i!r(!r! !$"o#!ri-= $l $ilor #r!"!(!*i
,,, Pro0i- !- <#i!r(!r! !-= $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!
,,. Pro0i- &-iliz$- $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!
,,1 R!z&l-$- (i -r$zi*i$ l$ oil! r!8l!m!-ri "o-$bil!
,. ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
,.1 9o(&ri
,-)) $ondul de active imobilizate
,-)+ $ondul de autofinanare
,-), *lte fonduri
,.+ S&b7!*ii !-i-*ilor "& #ro#ri!-$-! #&bli"
,-+) Subvenii aferente activelor imobilizate
,-++ *lte subvenii
,., Al-! !l!m!-! (! "$#i-$l #ro#ri&
,1 REZULTAT 9INANCIAR TOTAL
,11 R!z&l-$- 0i$"i$r -o-$l
3
CLASA .. DATORII PE TERMEN LUNG
.1 DATORII 9INANCIARE PE TERMEN LUNG
.11 Cr!(i-! b$"$r! #! -!rm! l&8
-))) Credite bancare n moned naional
-))+ Credite bancare n valut strin
-)), 'atorii convertibile privind creditele bancare
-))- *lte credite bancare pe termen lung
.1+ >m#r&m&-&ri #! -!rm! l&8
-)+) %mprumuturi din pri neafiliate
-)++ %mprumuturi din pri afiliate
-)+, %mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
-)+- %mprumuturi de la personalul entitii
-)+. 'atorii convertibile privind mprumuturile
-)+/ *lte mprumuturi pe termen lung
.1, D$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( l!$'i8&l 0i$"i$r
.+ ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
.+1 D$-orii "om!r"i$l! #! -!rm! l&8
-+)) 'atorii comerciale n ar
-+)+ 'atorii comerciale n strintate
-+), *lte datorii comerciale
.++ D$-orii 0$* (! #r*il! $0ili$-! #! -!rm! l&8
-++) 'atorii fa de prile afiliate din ar
-+++ 'atorii fa de prile afiliate din strintate
-++, *lte datorii fa de prile afiliate
.+, A7$'&ri #rimi-! #! -!rm! l&8
-+,) *vansuri primite din ar
-+,+ *vansuri primite din strintate
.+. V!i-&ri $-i"i#$-! #! -!rm! l&8
-+-) Subvenii
-+-+ *lte venituri anticipate pe termen lung
.+1 9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l #! -!rm! l&8
.+2 Pro7izio$! #! -!rm! l&8
.+4 D$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&!
!"oomi"
.+5 Al-! ($-orii #! -!rm! l&8
CLASA 1. DATORII CURENTE
(
11 DATORII 9INANCIARE CURENTE
111 Cr!(i-! b$"$r! #! -!rm! '"&r-
.))) Credite bancare n moned naional
.))+ Credite bancare n valut strin
.)), Credite bancare n moned naional restante
.))- Credite bancare n valut strin restante
.)). *lte credite bancare pe termen scurt
.))/ 'obnzi aferente creditelor bancare
11+ >m#r&m&-&ri #! -!rm! '"&r-
.)+) %mprumuturi de la pri neafiliate
.)++ %mprumuturi de la pri afiliate
.)+, %mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
.)+- %mprumuturi de la personalul entitii
.)+. *lte mprumuturi pe termen scurt
.)+/ 'obnzi aferente mprumuturilor
1+ DATORII COMERCIALE CURENTE
1+1 D$-orii "om!r"i$l! "&r!-!
.+)) 'atorii comerciale n ar
.+)+ 'atorii comerciale n strintate
.+), *lte datorii comerciale
1++ D$-orii "&r!-! 0$* (! #r*il! $0ili$-!
.++) 'atorii fa de prile afiliate din ar
.+++ 'atorii fa de prile afiliate din strintate
.++, *lte datorii fa de prile afiliate
1+, A7$'&ri #rimi-! "&r!-!
.+,) *vansuri primite din ar
.+,+ *vansuri primite din strintate
1, DATORII CALCULATE CURENTE
1,1 D$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( r!-rib&ir!$ m&"ii
.,)) 'atorii salariale
.,)+ 'atorii fa de deponeni
1,+ D$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( $l-! o#!r$*ii
.,+) 'atorii fa de titularii de avans
.,++ 'atorii fa de personal privind alte operaii
1,, D$-orii #ri7i( $'i8&rril! 'o"i$l! 3i m!(i"$l!
.,,) 'atorii fa de bugetul asigurrilor sociale de stat
.,,+ 'atorii fa de fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
.,,, *lte datorii privind asigurrile sociale i medicale
1,. D$-orii 0$* (! b&8!-
.,-) 'atorii privind impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor i
profesional
)C
.,-+ 'atorii privind impozitul pe venit din salariu
.,-, 'atorii privind impozitul pe venit reinut la sursa de plat
.,-- 'atorii privind ta!a pe valoarea adugat
.,-. 'atorii privind accizele
.,-/ 'atorii privind alte impozite i ta!e
.,-1 'atorii privind sanciunile
.,-3 *lte datorii fa de buget
1,1 V!i-&ri $-i"i#$-! "&r!-!
.,.) Subvenii
.,.+ *lte venituri anticipate curente
1,2 D$-orii 0$* (! #ro#ri!-$ri
.,/) 'atorii privind dividendele calculate
.,/+ 'atorii privind alte operaii
1,4 9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l "&r!-!
1,5 Pro7izio$! "&r!-!
1. ALTE DATORII CURENTE
1.1 D$-orii #r!limi$-!
.-)) 'atorii preliminate privind decontrile cu bugetul
.-)+ 'atorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de
asisten medical
.-), 'atorii preliminate privind leasingul financiar
.-)- *lte datorii preliminate
1.+ D$-orii #ri7i( $'i8&r$r!$ b&&rilor 3i $ #!r'o$!lor
1., D$-orii "&r!-! #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"
1.. Al-! ($-orii "&r!-!
.--) 'atorii privind sanciunile comerciale
.--+ *lte datorii calculate curente
CLASA 2. VENITURI
21 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
211 V!i-&ri (i 7%zri
/))) 0enituri din vnzarea produselor
/))+ 0enituri din vnzarea mrfurilor
/)), 0enituri din prestarea serviciilor
/))- 0enituri din e!ecutarea lucrrilor
/)). 0enituri din contracte de construcie
/))/ 0enituri din contracte de leasing operaional i financiar (arend,
locaiune)
/))1 0enituri din contracte de microfinanare
/))3 *lte venituri din vnzri
))
21+ Al-! 7!i-&ri (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$l
/)+) 0enituri din ieirea altor active circulante
/)++ 0enituri din sanciuni
/)+, 0enituri din recuperarea pre7udiciului material
/)+- 0enituri din plusurile de active imobilizate i circulante constatate
la inventariere
/)+. 0enituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripie e!pirat
/)+/ *lte venituri operaionale
2+ VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
2+1 V!i-&ri (i o#!r$*i&i "& $"-i7! imobiliz$-!
/+)) 0enituri din ieirea imobilizrilor necorporale
/+)+ 0enituri din ieirea imobilizrilor corporale
/+), 0enituri din ieirea investiiilor financiare pe termen lung
/+)- 0enituri din ieirea investiiilor imobiliare
/+). 0enituri din ieirea altor active imobilizate
/+)/ 0enituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor
imobilizate
/+)1 *lte venituri din operaiuni cu active imobilizate
2++ V!i-&ri 0i$"i$r!
/++) 0enituri din diferene de curs valutar
/+++ 0enituri din diferene de sum
/++, 0enituri din redevene
/++- 0enituri din active imobilizate i circulante intrate cu titlu gratuit
/++. 0enituri din dividende i participaii n alte entiti
/++/ 0enituri din dobnzi aferente altor activitii
/++1 *lte venituri financiare
2+, V!i-&ri !)"!#*io$l!
/+,) 0enituri din compensarea pierderilor din calamiti
/+,+ 0enituri din compensarea pierderilor din alte evenimente
e!cepionale
/+,, *lte venituri e!cepionale
CLASA 4. C?ELTUIELI
41 C?ELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
411 Co'-&l 7%zrilor
1))) 0aloarea contabil a produselor vndute
1))+ 0aloarea contabil a mrfurilor vndute
1)), Costul serviciilor prestate
1))- Costul lucrrilor e!ecutate terilor
1)). Costuri aferente contractelor de construcie
1))/ Costuri aferente contractelor de leasing operaional i financiar
(arend, locaiune)
1))1 Costuri aferente contractelor de microfinanare
1))3 *lte costuri aferente veniturilor din vnzri
41+ C;!l-&i!li (! (i'-rib&ir!
)+
1)+) C2eltuieli cu personalul comercial
1)++ C2eltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor
imobilizate cu destinaie comercial
1)+, C2eltuieli cu ambala7ele i alte materiale utilizate la comercializarea
produselor i mrfurilor
1)+- C2eltuieli de transportare a produselor i mrfurilor
1)+. C2eltuieli de publicitate i mar>eting
1)+/ C2eltuieli privind reparaiile i deservirea produselor i mrfurilor n
perioada de garanie
1)+1 C2eltuieli privind creanele comerciale compromise
1)+3 C2eltuieli privind returnrile i reducerile
1)+( *lte c2eltuieli de distribuire
41, C;!l-&i!li $(mii'-r$-i7!
1),) C2eltuieli cu personalul administrativ
1),+ C2eltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor
imobilizate cu destinaie administrativ
1),, C2eltuieli cu impozitele i ta!ele, cu e!cepia impozitului pe venit
1),- C2eltuieli n scopuri de filantropie i sponsorizare
1),. C2eltuieli privind serviciile cu destinaie administrativ
1),/ C2eltuieli de protocol (reprezentan)
1),1 C2eltuieli privind delegarea personalului administrativ
1),3 *lte c2eltuieli administrative
41. Al-! ";!l-&i!li (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$l
1)-) 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente altor active circulante
ieite
1)-+ C2eltuieli privind sanciunile
1)-, C2eltuieli privind dobnzile
1)-- C2eltuieli privind lipsurile i pierderile din deteriorarea activelor
imobilizate i circulante
1)-. C2eltuieli privind creanele compromise decontate, cu e!cepia celor
comerciale
1)-/ C2eltuieli aferente evalurii stocurilor la valoarea realizabil net
1)-1 *lte c2eltuieli operaionale
4+ C?ELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
4+1 C;!l-&i!li "& $"-i7! imobiliz$-!
1+)) 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente imobilizrilor necorporale
ieite
1+)+ 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente imobilizrilor corporale
ieite
1+), 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente investiiilor financiare pe
termen lung ieite
1+)- 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente investiiilor imobiliare
ieite
1+). 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente altor active imobilizate
ieite
1+)/ C2eltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
1+)1 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
1+)3 *lte c2eltuieli cu active imobilizate
),
4++ C;!l-&i!li 0i$"i$r!
1++) C2eltuieli din diferene de curs valutar
1+++ C2eltuieli din diferene de sum
1++, C2eltuieli privind redevenele
1++- 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente activelor imobilizate i
circulante transmise cu titlu gratuit
1++. C2eltuieli aferente emisiunii i operaiunilor cu aciuni proprii
1++/ *lte c2eltuieli financiare
4+, C;!l-&i!li !)"!#*io$l!
1+,) C2eltuieli privind calamitile
1+,+ C2eltuieli privind alte evenimente e!cepionale
1+,, *lte c2eltuieli e!cepionale
4, C?ELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
4,1 C;!l-&i!li #ri7i( im#ozi-&l #! 7!i-
1,)) C2eltuieli privind impozitul pe venit
1,)+ C2eltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaional
1,), *lte c2eltuieli privind impozitul pe venit
CLASA 5. CONTURI DE GESTIUNE
51 CONTURI DE CALCULAIE
511 A"-i7i-*i (! b$z
51+ A"-i7i-*i $&)ili$r!
5+ CONTURI DE REPARTIZARE
5+1 Co'-&ri i(ir!"-! (! #ro(&"*i!
5++ Co'-&ri i(ir!"-! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!
5+, Co'-&ri (! r!8i! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!
5+. Al-! "o'-&ri r!#$r-iz$bil!
5, ALTE CONTURI DE GESTIUNE
5,1 A($o' "om!r"i$l
5,+ >"$'ri (i 7%z$r!$ b&&rilor % &m!r$r
5,, R!-&r$r!$ 3i r!(&"!r!$ #r!*&rilor l$ b&&ril! 7%(&-!

5,. Co'-&ri $0!r!-! b&&rilor -r$'mi'! '#r! #r!l&"r$r! -!r*ilor
5,1 Pro(&"*ii 3i &i-*i (! (!'!r7ir!
)-
5,2 Co'-&ri r!0$"-&r$-!
CLASA 6. CONTURI E@TRABILANIERE
611 Imobilizri "or#or$l! #rimi-! % l!$'i8 <$r!(A lo"$*i&!=
o#!r$*io$l
61+ B&&ri #rimi-! #!-r& mo-$r!
61, Imobilizri "or#or$l! -r$'mi'! % l!$'i8 0i$"i$r
61. B&&ri #rimi-! % "&'-o(i!
611 B&&ri #rimi-! '#r! #r!l&"r$r! '$& r!#$r$r!
612 B&&ri #rimi-! % b$z$ "o-r$"-!lor (! "omi'io
614 B&&ri ob*i&-! (i m$-!ri$l!l! #r!l&"r$-! $l! -!r*ilor
615 9orm&l$r! "& r!8im '#!"i$l
616 Cr!$*! "om#romi'! (!"o-$-!
6+B Cr!$*! "o-i8!-!
6+1 D$-orii "o-i8!-!
6++ G$r$*ii $"or($-!
6+, G$r$*ii #rimi-!
6+. Pi!r(!ri 0i'"$l!
6+1 9$"ili-*i 0i'"$l!
III. CARACTERISTICA :I MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE
C6*S* ) CACTIVE IMOBILIZATED
Conturile din clasa ) D*ctive imobilizateE snt destinate generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea activelor imobilizate care cuprind& imobilizrile necorporale, imobilizrile
corporale, active biologice imobilizate, investiiile financiare pe termen lung, investiiile
imobiliare, creanele i avansurile pe termen lung i alte active imobilizate
F#?P* )) CIMOBILIZRI NECORPORALED
Conturile din grupa )) D"mobilizri necorporaleE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea imobilizrilor necorporale Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor necorporale snt reglementate de SNC D"mobilizri
necorporale i corporaleE, D'eprecierea activelorE i alte standarde de contabilitate
).
Contul ))) CImobilizri !"or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea imobilizrilor necorporale procurate sau aflate n proces
de creare i de pregtire pentru utilizare dup destinaie
Contul ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de
e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )+-, +)), +),, +)-, ++/, ,),, ,)-, -+), -++,
-+., -+1, .)), .)+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,1, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de e!ecuie n coresponden cu
debitul conturilor& ))+, ))-, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor necorporale n curs de e!ecuie determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul ))+ CImobilizri !"or#or$l!D
Contul ))+ D"mobilizri necorporaleE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare
Contul ))+ D"mobilizri necorporaleE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare n
coresponden cu creditul conturilor& ))), ,),, ,)-, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ))+ D"mobilizri necorporaleE se nregistreaz ieirea8diminuarea
valorii imobilizrilor necorporale n coresponden cu debitul conturilor& )),, ))-, 1)-, 1+),
1++, 1+, etc
Soldul contului ))+ D"mobilizri necorporaleE este debitor i reprezint valoarea
imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul )), CAmor-iz$r!$ imobilizrilor !"or#or$l!D
Contul )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este destinat generalizrii informaiei
privind amortizarea imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare
Contul )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este un cont de pasiv (rectificativ) %n
creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii imobilizrilor necorporale
n coresponden cu debitul conturilor& )+), ,,), ,-), 1)+, 1),, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE se nregistreaz
decontarea8diminuarea amortizrii imobilizrilor necorporale n coresponden cu creditul
conturilor ))+, ,,) etc
Soldul contului )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este creditor i reprezint
suma amortizrii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul ))- CD!#r!"i!r!$ imobilizrilor !"or#or$l!D
Contul ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este destinat generalizrii informaiei
privind depreciera imobilizrilor necorporale n curs de e!ecuie i transmise n e!ploatare
Contul ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este un cont de pasiv (rectificativ) %n
creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea imobilizrilor
necorporale n coresponden cu debitul conturilor ,-,, 1+) etc
)/
%n debitul contului ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE se nregistreaz
decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea imobilizrilor necorporale n coresponden cu
creditul conturilor& ))), ))+, ,-,, /+) etc
Soldul contului ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este creditor i reprezint
suma deprecierii acumulate a imobilizrilor necorporale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
F#?P* )+ DIMOBILIZRI CORPORALED
Conturile din grupa )+ D"mobilizri corporaleE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea imobilizrilor corporale Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a imobilizrilor corporale snt reglementate de SNC D"mobilizri
necorporale i corporaleE, D'eprecierea activelorE, DCosturile ndatorriiE, DContracte de
leasingE i alte standarde de contabilitate
Contul )+) CImobilizri "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea imobilizrilor corporale (cu e!cepia terenurilor i
resurselor minerale) procurate sau aflate n procesul de creare i de pregtire pentru utilizare
dup destinaie
Contul )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii imobilizrilor corporale n curs de
e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )+-, +)), +),, +)-, ++/, ,),, ,)-, -+), -++,
-+-, -+., -+/, -+1, .)), .)+, .+), .++, .,), .,,, .,1, .-,, /)+, /+) etc
%n creditul contului )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie n coresponden cu
debitul conturilor& )+,, )+1, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint
valoarea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
Contul )++ CT!r!&riD
Contul )++ D@erenuriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit i8sau transmise n e!ploatare
Contul )++ D@erenuriE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii terenurilor n coresponden cu creditul conturilor& ).), ,),, ,)-, -+),
-++, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-, etc
%n creditul contului )++ D@erenuriE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii terenurilor n
coresponden cu debitul conturilor& )+3, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )++ D@erenuriE este debitor i reprezint valoarea terenurilor determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+, CMi/lo$"! 0i)!D
Contul )+, DAi7loace fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea mi7loacelor fi!e transmise n e!ploatare, aflate n proprietatea entitii, primite n
leasing financiar i8sau gestiune economic
Contul )+, DAi7loace fi!eE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii mi7loacelor fi!e n coresponden cu creditul conturilor& )+), ,),, ,)-,
-+), -++, -+-, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-,, /)+, /+) etc
)1
%n creditul contului )+, DAi7loace fi!eE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii
mi7loacelor fi!e n coresponden cu debitul conturilor& )+-, )+(, +),, +)., +)/, +)1, 1)-, 1+),
1++, 1+, etc
Soldul contului )+, DAi7loace fi!eE este debitor i reprezint valoarea mi7loacelor fi!e
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+- CAmor-iz$r!$ mi/lo$"!lor 0i)!D
Contul )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind
amortizarea mi7loacelor fi!e transmise n e!ploatare
Contul )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul
acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii mi7loacelor fi!e n coresponden
cu debitul conturilor& ))), )+), )+., ,,), ,-), 1)+, 1),, 1+,, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE se nregistreaz
decontarea8diminuarea amortizrii mi7loacelor fi!e ieite n coresponden cu creditul conturilor&
)+,, ,,) etc
Soldul contului )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este creditor i reprezint suma
amortizrii acumulate a mi7loacelor fi!e determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul )+. CR!'&r'! mi!r$l!D
Contul )+. D#esurse mineraleE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea resurselor minerale aflate n curs de e!ecuie i8sau transmise n e!tracie
Contul )+. D#esurse mineraleE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii resurselor minerale n coresponden cu creditul
conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, -+), -++, -+1, .+), .++, .,), .,, etc
%n creditul contului )+. D#esurse mineraleE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii
resurselor minerale n coresponden cu debitul conturilor& )+/, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )+. D#esurse mineraleE este debitor i reprezint valoarea resurselor
minerale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+/ CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ r!'&r'!lor mi!r$l!D
Contul )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea resurselor minerale transmise n e!tracie i deprecierea
resurselor minerale aflate n curs de e!ecuie
Contul )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este un cont de pasiv
(rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale n coresponden cu debitul
conturilor& ,,), 3)), 1+) etc
%n debitul contului )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE se nregistreaz
decontarea8diminuarea amortizrii i deprecierii, precum i reluarea pierderilor din deprecierea
resurselor minerale n coresponden cu creditul conturilor& )+., ,,), /+) etc
Soldul contului )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a resurselor minerale determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+1 CD!#r!"i!r!$ imobilizrilor "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul )+1 C'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este destinat
generalizrii informaiei privind deprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie
)3
Contul )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este un cont de
pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din
deprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor&
,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE se
nregistreaz decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
creditul conturilor& )+), ,-,, /+) etc
Soldul contului )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este
creditor i reprezint suma deprecierii acumulate a imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+3 CD!#r!"i!r!$ -!r!&rilorD
Contul )+3 D'eprecierea terenurilorE este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea terenurilor aflate n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit sau transmise n
e!ploatare
Contul )+3 D'eprecierea terenurilorE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui
cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu
debitul conturilor& ,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+3 D'eprecierea terenurilorE se nregistreaz decontarea8reluarea
pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu creditul conturilor& )++, ,-,, /+) etc
Soldul contului )+3 D'eprecierea terenurilorE este creditor i reprezint suma deprecierii
acumulate a terenurilor determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )+( CD!#r!"i!r!$ mi/lo$"!lor 0i)!D
Contul )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind
deprecierea mi7loacelor fi!e aflate n e!ploatare
Contul )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea mi7loacelor fi!e n
coresponden cu debitul conturilor& ,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE se nregistreaz decontarea8reluarea
pierderilor din deprecierea mi7loacelor fi!e n coresponden cu creditul conturilor& )+,, ,-,,
/+) etc
Soldul contului )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este creditor i reprezint suma
deprecierii acumulate a mi7loacelor fi!e determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
F#?P* ), CACTIVE BIOLIGICE IMOBILIZATED
Conturile din grupa ), D*ctive biologice imobilizateE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea activelor biologice imobilizate Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a activelor biologice imobilizate snt reglementate de
SNC DParticularitile contabilitii n agriculturE i alte standarde de contabilitate
Contul ),) CA"-i7! biolo8i"! imobiliz$-! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea plantaiilor perene pn la transferarea pe rod sau pn
la mpreunarea coroanelor (pentru fiile forestiere de protecie, masivele forestiere), precum i
animalelor imature ntreinute pentru completarea8nfiinarea cirezii (turmei) de baz
)(
Contul ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii activelor biologice imobilizate n
curs de e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +)+, +),, +)-, +)/, ++/,
,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .+), .++, .,), .,,, .,1, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii activelor biologice imobilizate n curs de e!ecuie n coresponden cu
debitul conturilor& ),,, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este debitor i
reprezint valoarea activelor biologice imobilizate n curs de e!ecuie determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ),+ CA"-i7! biolo8i"! imobiliz$-!D
Contul ),+ D*ctive biologice imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea activelor biologice transmise n e!ploatare
Contul ),+ D*ctive biologice imobilizateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu
creditul conturilor& ),), +)+, ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .+), .++, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ),+ D*ctive biologice imobilizateE se nregistreaz ieirea8diminuarea
valorii activelor biologice imobilizate n coresponden cu debitul conturilor& ),,, +)+, 1)-, 1+),
1++, 1+, etc
Soldul contului ),+ D*ctive biologice imobilizateE este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice imobilizate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ),, CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ $"-i7!lor biolo8i"! imobiliz$-!D
Contul ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este destinat
generalizrii informaiei privind amortizarea activelor biologice transmise n e!ploatare i
privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate n curs de e!ecuie i8sau transmise n
e!ploatare
Contul ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este un cont de
pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu
debitul conturilor& ,,), ,-,, 1),, 1+), 3)) etc
%n debitul contului ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE se
nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii, precum i decontarea8reluarea pierderilor din
deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu creditul conturilor& ),+, ,,),
,-,, /+) etc
Soldul contului ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este
creditor i reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* )- CINVESTIII 9INANCIARE PE TERMENN LUNGD
Conturile din grupa )- D"nvestiii financiare pe termen lungE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea investiiilor financiare pe termen lung n pri neafiliate
i afiliate Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor
financiare pe termen lung snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte
standarde de contabilitate
Contul )-) CI7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i !$0ili$-!D
+C
Contul )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri neafiliate
Contul )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este un cont de activ %n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor& +-+, +-,, ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .--,
/)+, /+), /++ etc
%n creditul contului )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE se
nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden
cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, +.), 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri neafiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul )-+ CI7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i $0ili$-!D
Contul )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor,
mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri afiliate
Contul )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este un cont de activ %n
debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor& +-+, +-,, ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .--, /)+,
/+), /++ etc
%n creditul contului )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE se
nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden
cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, +.+, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
F#?P* ). CINVESTIII IMOBILIARED
Conturile din grupa ). D"nvestiii imobiliareE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea investiiilor imobiliare Componena, modul de recunoatere,
evaluare i contabilizare a investiiilor financiare pe termen lung snt reglementate de SNC
D"nvestiii imobiliareE i alte standarde de contabilitate
Contul ).) CI7!'-i*ii imobili$r!D
Contul ).) D"nvestiii imobiliareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea investiiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise n leasing operaional i altor
investiii imobiliare
Contul ).) D"nvestiii imobiliareE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul
conturilor& )+), )+,, ,),, ,)-, -+), -++, .+), .++, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului ).) D"nvestiii imobiliareE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii
investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul conturilor& )+), )+,, ).+, +)1, 1)-, 1+), 1++,
1+, etc
Soldul contului ).) D"nvestiii imobiliareE este debitor i reprezint valoarea investiiilor
imobiliare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ).+ CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ i7!'-i*iilor imobili$r!D
+)
Contul ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este destinat generalizrii
informaiei privind amortizarea i deprecierea investiiilor imobiliare temporar neutilizate,
transmise n leasing operaional i altor investiii imobiliare
Contul ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este un cont de pasiv
(rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i
recunoaterea pierderilor din deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul
conturilor& ,,), 1)-, 1+), 3+) etc
%n debitul contului ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE se
nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii, precum i decontarea8reluarea pierderilor din
deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul conturilor& ).), ,,), /+) etc
Soldul contului ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este creditor i
reprezint suma amortizrii i deprecierii acumulate a investiiilor imobiliare determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* )/ CCREANE :I AVANSURI ACORDATE PE TERMENN LUNGD
Conturile din grupa )/ DCreane i avansuri acordate pe termen lungE snt destinate
generalizrii informaiei privind e!istena i micarea creanelor i avansurilor acordate pe
termen lung Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a creanelor i
avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE
i alte standarde de contabilitate
Contul )/) CCr!$*! #! -!rm! l&8D
Contul )/) DCreane pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea creanelor comerciale pe termen lung, creanelor pe termen lung privind
leasingul i altor creane pe termen lung
Contul )/) DCreane pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor& -+-, /)), /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului )/) DCreane pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ++), ++,, +,), +,+, +-), +-+,
+-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului )/) DCreane pe termen lungE este debitor i reprezint suma creanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul )/+ CA7$'&ri $"or($-! #! -!rm! l&8D
Contul )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea avansurilor acordate pe termen lung n ar i n strintate
Contul )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu
creditul conturilor& +-), +-+, +-,, /)+ etc
%n creditul contului )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE se nregistreaz
decontarea8diminuarea avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& ++-, +-), +-+, +-,, .+), .++, 1)- etc
Soldul contului )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* )1 CALTE ACTIVE IMOBILIZATED
++
Conturile din grupa )1 D*lte active imobilizateE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea c2eltuielilor anticipate pe termen lung i altor active imobilizate
Aodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor anticipate pe termen lung snt
reglementate de SNC DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Contul )1) CC;!l-&i!li $-i"i#$-! #! -!rm! l&8D
Contul )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea c2eltuielilor suportate n perioada de gestiune, dar care se refer
la perioadele de gestiune ulterioare i depesc pragul de semnificaie stabilit n politicile
contabile ale entitii
Contul )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea c2eltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden
cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,, etc
%n creditul contului )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE se nregistreaz
decontarea8diminuarea c2eltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& +/), 1)- etc
Soldul contului )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este debitor i reprezint
mrimea c2eltuielilor anticipate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul )1+ CAl-! $"-i7! imobiliz$-!D
Contul )1+ D*lte active imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea activelor imobilizate care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa )
D*ctive imobilizateE
C6*S* + CACTIVE CIRCULANTED
Conturile din clasa + D*ctive circulanteE snt destinate generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea activelor circulante care cuprind& stocurile, creanele comerciale i
calculate, alte creane curente, investiiile financiare curente, numerarul i alte active circulante
F#?P* +) CSTOCURID
Conturile din grupa +) DStocuriE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea stocurilor Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a stocurilor
snt reglementate de SNC DStocuriE, DParticularitile contabilitii n agriculturE i alte
standarde de contabilitate
Contul +)) CM$-!ri$l!D
Contul +)) DAaterialeE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
materiilor prime, materialelor de baz, pieselor de sc2imb, combustibilului, ambala7elor,
anvelopelor i acumulatoarelor procurate separat de mi7loace de transport, materialelor cu
destinaia agricol, materialelor transmise temporar terilor i altor materiale
Contul +)) DAaterialeE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii materialelor n coresponden cu creditul conturilor& )+,, ++/, ,),,
,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,1, /)+, /++, /+,, 3)+ etc
%n creditul contului +)) DAaterialeE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii materialelor
n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ),), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+,, 3)),
3)+, 3+), 3,, etc
+,
Soldul contului +)) DAaterialeE este debitor i reprezint valoarea materialelor
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +)+ CA"-i7! biolo8i"! "ir"&l$-!D
Contul +)+ D*ctive biologice circulanteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea activelor biologice circulante
Contul +)+ D*ctive biologice circulanteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii activelor biologice circulante n coresponden cu
creditul conturilor& ),), ),+, ++/, ,),, ,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, /)+, /++, /+,, 3)), 3)+
etc
%n creditul contului +)+ D*ctive biologice circulanteE se nregistreaz ieirea8diminuarea
valorii activelor biologice circulante n coresponden cu debitul conturilor& ),), ),+, 1)), 1)+,
1)-, 1++, 1+,, 3)) etc
Soldul contului +)+ D*ctive biologice circulanteE este debitor i reprezint valoarea
activelor biologice circulante determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +), CObi!"-! (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-D
Contul +), DBbiecte de mic valoare i scurt duratE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea obiectelor de mic valoare i scurt durat aflate n stoc
i n e!ploatare, construciilor i dispozitivelor provizorii, obiectelor de mic valoare i scurt
durat transmise temporar terilor
Contul +), DBbiecte de mic valoare i scurt duratE este un cont de activ %n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat
n coresponden cu creditul conturilor& )+), )+,, ++/, ,),, ,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,1,
/)+, /++, 3)+ etc
%n creditul contului +), DBbiecte de mic valoare i scurt duratE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul
conturilor& ))), )+), )++, )+., +)), +)-, 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+,, 3)), 3)+, 3+) etc
Soldul contului +), DBbiecte de mic valoare i scurt duratE este debitor i reprezint
valoarea obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
Contul +)- CUz&r$ obi!"-!lor (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-D
Contul +)- D?zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este destinat generalizrii
informaiei privind uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat transmise n e!ploatare
Contul +)- D?zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este un cont de pasiv
(rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea uzurii obiectelor de
mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ,,),
1)+, 1),, 1+), 1+,, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului +)- D?zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE se nregistreaz
decontarea8diminuarea uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat ieite n coresponden
cu creditul conturilor& +),, ,,) etc
Soldul contului +)- D?zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este creditor i
reprezint suma uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul +). CPro(&"*i$ % "&r' (! !)!"&*i!D
+-
Contul +). DProducia n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i micarea produselor, serviciilor i lucrrilor n curs de e!ecuie
Contul +). DProducia n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu
creditul conturilor& /)+, 3)), 3)+ etc
%n creditul contului +). DProducia n curs de e!ecuieE se nregistreaz ieirea8diminuarea
valorii produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& )+), .)), .)+, 1)-,
1++, 1+,, 3)), 3)+ etc
Soldul contului +). DProducia n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint valoarea
produciei n curs de e!ecuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +)/ CPro(&'!D
Contul +)/ DProduseE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
produselor finite, semifabricatelor din producie proprie, produselor secundare i produselor
transmise temporar terilor
Contul +)/ DProduseE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii produselor n coresponden cu creditul conturilor& /)+, 3)), 3)+, 3,,
etc
%n creditul contului +). DProduseE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii produselor n
coresponden cu debitul conturilor& )+), )+,, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+,, 3)), 3)+, 3,, etc
Soldul contului +)/ DProduseE este debitor i reprezint valoarea produselor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +)1 CMr0&riD
Contul +)1 DArfuriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
bunurilor procurate n vederea revnzrii, produselor transmise spre vnzare magazinelor proprii,
bunurilor imobiliare deinute pentru vnzare, mrfurilor transmise temporar terilor
Contul +)1 DArfuriE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii mrfurilor n coresponden cu creditul conturilor& ).), ,),, ,)-, .+),
.++, .,), .,+, .,,, /)+, 3,), 3,, etc
%n creditul contului +)1 DArfuriE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii mrfurilor n
coresponden cu debitul conturilor& )+), )+,, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+,, 3,), 3,, etc
Soldul contului +)1 DArfuriE este debitor i reprezint valoarea mrfurilor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* ++ CCREANE COMERCIALE :I CALCULATED
Conturile din grupa ++ DCreane comerciale i calculateE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i micarea creanelor comerciale, coreciilor (provizioanelor)
privind creanele compromise, avansurilor acordate curente, creanelor ale prilor afiliate,
bugetului, personalului Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
creanelor i avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC DCreane i investiii
financiareE, D0enituriE, DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Contul ++) CCr!$*! "om!r"i$l!D
Contul ++) DCreane comercialeE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea creanelor comerciale curente ale debitorilor neafiliai din ar i din strintate
+.
Contul ++) DCreane comercialeE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor comerciale n coresponden cu creditul conturilor&
,,), .,-, /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului ++) DCreane comercialeE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor comerciale n coresponden cu debitul conturilor& +++, +-), +-+, +-,, ,,), .+,, 1)+,
1)-, 1++, 3,, etc
Soldul contului ++) DCreane comercialeE este debitor i reprezint suma creanelor
comerciale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +++ CCor!"*ii <#ro7izio$!= #ri7i( "r!$*!l! "om#romi'!D
Contul +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este destinat
generalizrii informaiei privind constituirea i utilizarea provizionului privind creanele
compromise
Contul +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este un cont de pasiv
(rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea provizionului
privind creanele compromise n coresponden cu debitul conturilor& ++), ,,), 1)+ etc
%n debitul contului +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE se
nregistreaz utilizarea8anularea provizionului privind creanele compromise n coresponden cu
creditul conturilor& ++), ,,), /)+ etc
Soldul contului +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este creditor i
reprezint suma provizionului privind creanele compromise determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul ++, CCr!$*! $l! #r*ilor $0ili$-!D
Contul ++, DCreane ale prilor afiliateE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea creanelor debitorilor afiliai din ar i din strintate
Contul ++, DCreane ale prilor afiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor prilor afiliate n coresponden cu creditul
conturilor& ,,), .,-, /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului ++, DCreane ale prilor afiliateE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor prilor afiliate n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), .+,, 1)+,
1)-, 1++, 3,, etc
Soldul contului ++, DCreane ale prilor afiliateE este debitor i reprezint suma creanelor
prilor afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ++- CA7$'&ri $"or($-! "&r!-!D
Contul ++- D*vansuri acordate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea avansurilor acordate curente n ar i n strintate
Contul ++- D*vansuri acordate curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor acordate curente n coresponden cu creditul
conturilor& +-), +-+, +-,, /)+, /++ etc
%n creditul contului ++- D*vansuri acordate curenteE se nregistreaz
decontarea8diminuarea avansurilor acordate curente n coresponden cu debitul conturilor& +-),
+-+, +-,, .+), .++, .-+, .--, 1)-, 1++ etc
Soldul contului ++- D*vansuri acordate curenteE este debitor i reprezint suma
avansurilor acordate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ++. CCr!$*! $l! b&8!-&l&iD
+/
Contul ++. DCreane ale bugetuluiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea creanelor bugetului fa de entitate
Contul ++. DCreane ale bugetuluiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor bugetului n coresponden cu creditul conturilor&
+,+, +-), +-+, .,- etc
%n creditul contului ++. DCreane ale bugetuluiE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor bugetului n coresponden cu debitul conturilor& +.+, .,- etc
Soldul contului ++. DCreane ale bugetuluiE este debitor i reprezint suma creanelor
bugetului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ++/ CCr!$*! $l! #!r'o$l&l&iD
Contul ++/ DCreane ale personaluluiE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea creanelor personalului fa de entitate
Contul ++/ DCreane ale personaluluiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor personalului n coresponden cu creditul conturilor&
+-), +-+, +-,, -+-, .,., .--, /)+, /++ etc
%n creditul contului ++/ DCreane ale personaluluiE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor personalului n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), ),+, +)), +)1, +-),
.,), .,+, 1)+, 1),, 1)-, 1++ etc
Soldul contului ++/ DCreane ale personaluluiE este debitor i reprezint suma creanelor
personalului determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* +, CALTE CREANE CURENTED
Conturile din grupa +, D*lte creane curenteE snt destinate generalizrii informaiei
aferente e!istenei i modificrii creanelor privind veniturile din utilizarea de ctre teri a
activelor entitii, creanelor preliminate, creanelor curente privind asigurrile i altor creane
curente Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor creane curente
snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte standarde de contabilitate
Contul +,) CCr!$*! #ri7i( 7!i-&ril! (i &-iliz$r!$ (! "-r! -!r*i $ $"-i7!lor !-i-*iiD
Contul +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE este
destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor privind leasingul,
dobnzile, redevenele i dividendele calculate, altor creane privind veniturile
Contul +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE este
un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor menionate
n coresponden cu creditul conturilor& +,+, ,,), /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitiiE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor menionate n coresponden cu debitul
conturilor& +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor
entitiiE este debitor i reprezint suma creanelor menionate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul +,+ CCr!$*! #r!limi$-!D
Contul +,+ DCreane preliminateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea creanelor care nc nu snt obligatorii spre stingere sau trecere n cont pn la
ndeplinirea condiiilor prevzute de contract sau de legislaia n vigoare
+1
Contul +,+ DCreane preliminateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor preliminate n coresponden cu creditul conturilor&
)/), .+), .++, .,-, /)+, /++ etc
%n creditul contului +,+ DCreane preliminateE se nregistreaz stingerea8diminuarea
creanelor preliminate n coresponden cu debitul conturilor& ++., +,), +-+, .,-, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,+ DCreane preliminateE este debitor i reprezint suma creanelor
preliminate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +,, CCr!$*! "&r!-! #ri7i( $'i8&rril!D
Contul +,, DCreane curente privind asigurrileE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea creanelor entitilor i organelor de asigurri
Contul +,, DCreane curente privind asigurrileE este un cont de activ %n debitul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden
cu creditul conturilor& .,., /)+, /++ etc
%n creditul contului +,, DCreane curente privind asigurrileE se nregistreaz
stingerea8diminuarea creanelor curente privind asigurrile n coresponden cu debitul
conturilor& +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,, DCreane curente privind asigurrileE este debitor i reprezint suma
creanelor curente privind asigurrile determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +,- CAl-! "r!$*! "&r!-!D
Contul +,- D*lte creane curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea creanelor privind ieirea activelor imobilizate, privind reclamaiile naintate i
recunoscute i privind alte operaii
Contul +,- D*lte creane curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea altor creane curente n coresponden cu creditul conturilor&
.,-, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului +,- D*lte creane curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea altor
creane curente n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,- D*lte creane curenteE este debitor i reprezint suma altor creane
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* +- CNUMERARD
Conturile din grupa +- DNumerarE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena
i micarea mi7loacelor i documentelor bneti Componena, modul de recunoatere, evaluare
i contabilizare a numerarului snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor financiareE i
alte standarde de contabilitate
Contul +-) CC$'$D
Contul +-) DCasaE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
numerarului nelegat i legat n casierie n moned naional i valut strin
Contul +-) DCasaE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea
numerarului n casierie n coresponden cu creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,,
++-, ++/, +,), +,-, +-), +-+, +-,, +--, +-., +.), +.+, ,),, ,)-, -)+, -+,, -+., .)+, .+,, .,-,
.,1, /)), /)+, /++, /+,, 3,+ etc
%n creditul contului +-) DCasaE se nregistreaz utilizarea numerarului din casierie n
coresponden cu debitul conturilor& )-), )-+, )/+, ++-, ++/, +-), +-+, +-,, +--, +-., +.), +.+,
,)., -)+, -+,, .)+, .+,, .,), .,+, .,/, .--, 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
+3
Soldul contului +-) DCasaE este debitor i reprezint suma numerarului n casierie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +-+ CCo-&ri "&r!-! % mo!( $*io$lD
Contul +-+ DConturi curente n moned naionalE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n moned naional
Contul +-+ DConturi curente n moned naionalE este un cont de activ %n debitul acestui
cont se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n moned naional n
coresponden cu creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,, ++-, ++/, +,), +,-, +-), +--,
+-., +.), +.+, ,),, ,)-, -)), -)+, -+,, -+., .)), .)+, .+,, .,1, .-,, /++, /+, etc
%n creditul contului +-+ DConturi curente n moned naionalE se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n moned naional n coresponden cu debitul conturilor& )-),
)-+, )/+, ++-, ++., ++/, +,-, +-), +--, +.), +.+, ,)., -)), -)+, -+,, -+., .)), .)+, .+), .++,
.+,, .,), .,+, .,,, .,-, .,/, .,1, .-+, .-,, .--, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-+ DConturi curente n moned naionalE este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n moned naional determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
Contul +-, CCo-&ri "&r!-! % 7$l&- '-riD
Contul +-, DConturi curente n valut strinE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea numerarului nelegat i legat n conturi curente n valut strin
Contul +-, DConturi curente n valut strinE este un cont de activ %n debitul acestui cont
se nregistreaz ncasarea numerarului n conturi curente n valut strin n coresponden cu
creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,, ++-, ++/, +,), +,-, +-), +--, +-., +.), +.+,
,),, ,)-, -)), -)+, -+,, -+-, -+., .)), .)+, .+,, .,1, /++, /+, etc
%n creditul contului +-, DConturi curente n valut strinE se nregistreaz utilizarea
numerarului din conturi curente n valut strin n coresponden cu debitul conturilor& )-),
)-+, )/), )/+, ++-, ++/, +,-, +-), +-+, +--, ,)., -)), -)+, -+,, -+-, -+., .)), .)+, .+), .++,
.+,, .,/, .-+, .--, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-, DConturi curente n valut strinE este debitor i reprezint suma
numerarului n conturi curente n valut strin determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul +-- CAl-! "o-&ri b$"$r!D
Contul +-- D*lte conturi bancareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i micarea numerarului din acreditive, carduri bancare i alte conturi bancare
Contul +-- D*lte conturi bancareE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz ncasarea numerarului n alte conturi bancare n coresponden cu creditul
conturilor& +-), +-+, +-,, -)), -+., .)), .,1, /++ etc
%n creditul contului +-- D*lte conturi bancareE se nregistreaz utilizarea numerarului din
alte conturi bancare n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, .+), .++, .+,, .--,
1++, 1+, etc
Soldul contului +-- D*lte conturi bancareE este debitor i reprezint suma numerarului n
alte conturi bancare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +-. CTr$'0!r&ri (! &m!r$r % !)#!(i*i!D
Contul +-. D@ransferuri de numerar n e!pediieE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i micarea numerarului depus n casieriile bncilor, oficiilor potale sau
+(
transmis ncasatorilor pentru nregistrarea ulterioar n conturi curente sau n alte conturi ale
entitii sau pentru transferarea ctre beneficiari
Contul +-. D@ransferuri de numerar n e!pediieE este un cont de activ %n debitul acestui
cont se nregistreaz transferurile (transmiterea) numerarului n e!pediie n coresponden cu
creditul conturilor& ++/, +,-, +-), .,+, /)+ etc
%n creditul contului +-. D@ransferuri de numerar n e!pediieE se nregistreaz decontarea
transferurilor numerarului n e!pediie n coresponden cu debitul conturilor& +-+, +-,, +--, 1)-
etc
Soldul contului +-. D@ransferuri de numerar n e!pediieE este debitor i reprezint suma
transferurilor numerarului n e!pediie determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul +-/ CDo"&m!-! b!3-iD
Contul +-/ D'ocumente bnetiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea documentelor bneti (timbrelor, ta!elor de stat, mrcilor potale, biletelor de cltorie
ac2itate, biletelor de tratament i odi2n, formularelor cu regim special etc) aflate n casieria
entitii
Contul +-/ D'ocumente bnetiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii documentelor bneti n coresponden cu creditul
conturilor& ++/, .,+, .--, /)+ etc
%n creditul contului +-/ D'ocumente bnetiE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii
documentelor bneti n coresponden cu debitul conturilor& ++/, 1)+, 1),, 1)- etc
Soldul contului +-/ D'ocumente bnetiE este debitor i reprezint valoarea documentelor
bneti determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* +. CINVESTIII 9INANCIARE CURENTED
Conturile din grupa +. D"nvestiii financiare curenteE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate i
afiliate Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare
curente snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte standarde de
contabilitate
Contul +.) CI7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i !$0ili$-!D
Contul +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
neafiliate
Contul +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este un cont de activ %n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare curente n pri
neafiliate n coresponden cu creditul conturilor& )-), +-+, +-,, ,),, ,)-, .+), /)+, /++ etc
%n creditul contului +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden cu debitul
conturilor& +,), +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este debitor i
reprezint valoarea investiiilor financiare curente n pri neafiliate determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate
Contul +.+ CI7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i $0ili$-!D
,C
Contul +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participaie,
depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri
afiliate
Contul +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este un cont de activ %n debitul
acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare curente n pri
afiliate n coresponden cu creditul conturilor& )-+, +-+, +-,, ,),, ,)-, .++, /)+, /++ etc
%n creditul contului +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE se nregistreaz
ieirea8diminuarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden cu debitul
conturilor& +,), +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este debitor i reprezint
valoarea investiiilor financiare curente n pri afiliate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
F#?P* +/ CALTE ACTIVE CIRCULANTED
Conturile din grupa +/ D*lte active circulanteE snt destinate generalizrii informaiei
aferente e!istenei i modificrii c2eltuielilor anticipate curente i altor active circulante Aodul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor anticipate curente snt reglementate de
SNC DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Contul +/) CC;!l-&i!li $-i"i#$-! "&r!-!D
Contul +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea c2eltuielilor suportate n perioada de gestiune curent i care urmeaz a
fi trecute la costurile i c2eltuielile perioadelor viitoare n decurs de pn la un an
Contul +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea c2eltuielilor anticipate curente n coresponden cu creditul
conturilor& )),, )+-, )1), +)), +),, +)-, ++/, .,), .,+, .,,, .-- etc
%n creditul contului +/) DC2eltuieli anticipate curenteE se nregistreaz
decontarea8diminuarea c2eltuielilor anticipate curente n coresponden cu debitul conturilor&
1)+, 1),, 1)-, 1+), 3)), 3)+, 3+) etc
Soldul contului +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este debitor i reprezint mrimea
c2eltuielilor anticipate curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul +/+ CAl-! $"-i7! "ir"&l$-!D
Contul +/+ D*lte active circulanteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i micarea activelor circulante care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa + D*ctive
circulanteE
C6*S* , CCAPITAL PROPRIUD
Conturile din clasa , DCapital propriuE snt destinate generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea capitalului social i suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite) i altor elemente de capital propriu
F#?P* ,) CCAPITAL SOCIAL :I SUPLIMENTARD
Conturile din grupa ,) DCapital social i suplimentarE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea capitalului social, suplimentar, nevrsat,
nenregistrat i retras Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
,)
capitalului social, suplimentar, nevrsat, nenregistrat i retras snt reglementate de SNC DCapital
propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Contul ,)) CC$#i-$l 'o"i$lD
Contul ,)) DCapital socialE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea capitalului social al entitii
Contul ,)) DCapital socialE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea8ma7orarea capitalului social n coresponden cu debitul conturilor& ,),, ,)-, ,+),
,++, ,+,, ,,+, .,/ etc
%n debitul contului ,)) DCapital socialE se nregistreaz diminuarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor& ,),, ,)., ,,+ etc
Soldul contului ,)) DCapital socialE este creditor i reprezint mrimea capitalului social
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ,)+ CC$#i-$l '&#lim!-$rD
Contul ,)+ DCapital suplimentarE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea primelor de aporturi, diferenelor din anularea sau nstrinarea prilor sociale
retrase i altor elemente de capital social
Contul ,)+ DCapital suplimentarE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului suplimentar n coresponden cu debitul conturilor&
,),, ,). etc
%n debitul contului ,)+ DCapital suplimentarE se nregistreaz diminuarea capitalului
suplimentar n coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,)., ,,+ etc
Soldul contului ,)+ DCapital suplimentarE reprezint mrimea capitalului suplimentar
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 4 se
reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 4 se reflect n
situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Contul ,), CC$#i-$l !7r'$-D
Contul ,), DCapital nevrsatE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea capitalului nevrsat privind prile sociale neac2itate de proprietari i acoperirea
pierderilor anilor precedeni
Contul ,), DCapital nevrsatE este un cont de activ (rectificativ) %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului nevrsat n coresponden cu creditul conturilor& ,)),
,)+, ,)-, ,,+ etc
%n creditul contului ,), DCapital nevrsatE se nregistreaz diminuarea capitalului nevrsat
n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., )-), )-+, +)), +),, +)1,
+-), +-+, +-,, +.+, ,)) etc
Soldul contului ,), DCapital nevrsatE este debitor i reprezint mrimea capitalului
nevrsat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ,)- CC$#i-$l !%r!8i'-r$-D
Contul ,)- DCapital nenregistratE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea capitalului aferent prilor sociale care nu au trecut nregistrarea n organele
abilitate de stat
Contul ,)- DCapital nenregistratE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului nenregistrat n coresponden cu debitul conturilor&
))), ))+, )+), )+,, )-), +)), +)1, +-), +-+, +-,, +.), ,),, -+1, .-, etc
,+
%n debitul contului ,)- DCapital nenregistratE se nregistreaz diminuarea capitalului
nenregistrat n coresponden cu creditul conturilor& ,)), .,/ etc
Soldul contului ,)- DCapital nenregistratE este creditor i reprezint mrimea capitalului
nenregistrat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ,). CC$#i-$l r!-r$'D
Contul ,). DCapital retrasE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea prilor sociale retrase (ac2iziionate, rscumprate sau dobndite) de la proprietarii
entitii
Contul ,). DCapital retrasE este un cont de activ (rectificativ) %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului retras n coresponden cu creditul conturilor& +-),
+-+, +-,, ,)+, .,/ etc
%n creditul contului ,). DCapital retrasE se nregistreaz diminuarea capitalului retras n
coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, ,)), ,)+, .,/, 1++ etc
Soldul contului ,). DCapital retrasE este debitor i reprezint mrimea capitalului retras
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* ,+ CREZERVED
Conturile din grupa ,+ D#ezerveE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea capitalului de rezerv, rezervelor statutare i altor rezerve Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a rezervelor snt reglementate de SNC DCapital propriu i
datoriiE i alte standarde de contabilitate
Contul ,+) CC$#i-$l (! r!z!r7D
Contul ,+) DCapital de rezervE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea rezervelor a cror constituire este prevzut de legislaia n vigoare
Contul ,+) DCapital de rezervE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea8ma7orarea capitalului de rezerv n coresponden cu debitul
conturilor& ,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,+) DCapital de rezervE se nregistreaz diminuarea capitalului de
rezerv n coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,,+ etc
Soldul contului ,+) DCapital de rezervE este creditor i reprezint mrimea capitalului de
rezerv determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ,++ CR!z!r7! '-$-&-$r!D
Contul ,++ D#ezerve statutareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu statutul entitii, cu e!cepia capitalului de
rezerv
Contul ,++ D#ezerve statutareE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea8ma7orarea rezervelor statutare n coresponden cu debitul conturilor&
,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,++ D#ezerve statutareE se nregistreaz diminuarea rezervelor statutare
n coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,,+, .,/ etc
Soldul contului ,++ D#ezerve statutareE este creditor i reprezint mrimea rezervelor
statutare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul ,+, CAl-! r!z!r7!D
,,
Contul ,+, D*lte rezerveE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea rezervelor constituite n conformitate cu decizia organului de conducere
mputernicit al entitii, cu e!cepia capitalului de rezerv i rezervelor statutare
Contul ,+, D*lte rezerveE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea8ma7orarea altor rezerve n coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,+, D*lte rezerveE se nregistreaz diminuarea altor rezerve n
coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,,+, .,/ etc
Soldul contului ,+, D*lte rezerveE este creditor i reprezint mrimea altor rezerve
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* ,, CPRO9IT NEREPARTIZAT <PIERDERE NEACOPERIT=D
Conturile din grupa ,, DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit)E snt destinate
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea coreciilor rezultatelor anilor
precedeni, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni, profitului net
(pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului
din tranziia la noile reglementri contabile Aodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a
profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) snt reglementate de SNC DCapital propriu i
datoriiE, DPolitici contabile, modificri ale estimrilor contabile, erori i evenimente ulterioareE
i alte standarde de contabilitate
Contul ,,) CCor!"*ii $l! r!z&l-$-!lor $ilor #r!"!(!*iD
Contul ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea
erorilor comise n anii precedeni
Contul ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE este un cont de pasiv %n creditul
acestui cont se nregistreaz rezultatele corectrilor sub form de profit al anilor precedeni n
coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )),, )+), )++, )+,, )+-, )+/, ),), ),+, ),,, +)),
++), ,,+, .+), .-- etc
%n debitul contului ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE se nregistreaz
rezultatele corectrilor sub form de pierdere a anilor precedeni n coresponden cu creditul
conturilor& ))), ))+, )),, )+-, )+/, ),), ),+, ),,, +)), ++), +,), +,-, ,,+, .-), .-- etc
Soldul contului ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE reprezint mrimea
coreciilor rezultatelor anilor precedeni determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate *cest sold poate fi creditor 4 se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor 4 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Contul ,,+ CPro0i- !r!#$r-iz$- <#i!r(!r! !$"o#!ri-= $l $ilor #r!"!(!*iD
Contul ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea profitului nerepartizat (pierderii
neacoperite) al anilor precedeni
Contul ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE este un cont de
pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea profitului nerepartizat al anilor
precedeni i acoperirea pierderilor anilor precedeni n coresponden cu debitul conturilor& ,)),
,),, ,+), ,++, ,+,, ,,), ,,,, ,,. etc
%n debitul contului ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE se
nregistreaz apariia8ma7orarea pierderilor neacoperite ale anilor precedeni i utilizarea
profitului anilor precedeni n coresponden cu creditul conturilor& ,+), ,++, ,+,, ,,), ,,,, ,,.,
.,/ etc
,-
Soldul contului ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE
reprezint mrimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni determinat
n conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 4 se reflect n
situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 4 se reflect n situaiile
financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Contul ,,, CPro0i- !- <#i!r(!r! !-= $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!D
Contul ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de
gestiune
Contul ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea profitului net i decontarea pierderii nete
a anului de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,.) etc
%n debitul contului ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE se nregistreaz
apariia8ma7orarea pierderi nete i utilizarea8diminuarea profitului net al anului de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor& ,,+, ,,-, ,.) etc
Soldul contului ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE reprezint
mrimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 4 se reflect n situaiile
financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 4 se reflect n situaiile financiare cu
semnul minus (ntre paranteze)
Contul ,,- CPro0i- &-iliz$- $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!D
Contul ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este destinat generalizrii informaiei
privind utilizarea profitului n cursul perioadei de gestiune
Contul ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este un cont de activ (rectificativ) %n
debitul acestui cont se nregistreaz sumele profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune
curente n coresponden cu creditul conturilor& ,+), ,++, ,+,, .,/ etc
%n creditul contului ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE se nregistreaz
decontarea profitului utilizat la reformarea bilanului n coresponden cu debitul contului ,,,
Soldul contului ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este debitor i reprezint
mrimea profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul ,,. CR!z&l-$- (i -r$zi*i$ l$ oil! r!8l!m!-ri "o-$bil!D
Contul ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea rezultatelor financiare provenite din
utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile
Contul ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz rezultatele trecerii la noile reglementri contabile sub form
de profit, iar n debit G rezultatele sub form de pierdere Corespondena respectiv a conturilor
este stipulat n #ecomandrile metodice privind tranziia la noile standarde naionale de
contabilitate
Soldul contului ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE reprezint
mrimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri
contabile *cest sold poate fi creditor 4 se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr
paranteze) sau debitor 4 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze) 6a
reformarea bilanului soldul acestui cont se deconteaz la contul ,,+ DProfit nerepartizat
(pierdere neacoperit) al anilor precedeniE
,.
F#?P* ,- CALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIUD
Conturile din grupa ,- D*lte elemente de capital propriuE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea fondurilor, subveniilor ale entitilor de stat i altor
elemente de capital propriu Aodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor elemente de
capital propriu snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de
contabilitate
Contul ,-) C9o(&riD
Contul ,-) D$onduriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea fondurilor organizaiilor necomerciale Aodul de constituire, utilizare i
contabilizare a fondurilor este reglementat de "ndicaiile metodice privind particularitile
contabilitii n organizaiile necomerciale
Contul ,-) D$onduriE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
constituirea8ma7orarea fondurilor n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++,
)+,, +,-, +-+, +-,, -+., .,1 etc
%n debitul contului ,-) D$onduriE se nregistreaz utilizarea8diminuarea fondurilor n
coresponden cu creditul conturilor& ))+, )),, )++, )+,, )+-, .+), .,), .,,, .-- etc
Soldul contului ,-) D$onduriE reprezint mrimea fondurilor organizaiei necomerciale
determinat n conformitate cu reglementrile contabile naionale
Contul ,-+ CS&b7!*ii !-i-*ilor "& #ro#ri!-$-! #&bli"D
Contul ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este destinat generalizrii
informaiei privind subveniile primite de entitile de stat, municipale i alte entiti similare,
inclusiv instituiile publice cu autonomie financiar de la organele autoritilor publice
Contul ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este un cont de pasiv %n creditul
acestui cont se nregistreaz recunoaterea subveniilor primite de ctre entitate n coresponden
cu debitul conturilor& -+-, .,. etc
%n debitul contului ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE se nregistreaz suma
subveniilor spre restituire sau atribuirea acestora la ma7orarea capitalului social n
coresponden cu creditul conturilor& ,)), .,/, /++ etc
Soldul contului ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este creditor i reprezint
mrimea subveniilor ale entitilor de stat determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul ,-, DAl-! !l!m!-! (! "$#i-$l #ro#ri&D
Contul ,-, D*lte elemente de capital propriuE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea elementelor de capital propriu care nu snt contabilizate n alte
conturi din clasa , DCapital propriuE, inclusiv elementelor care rezult din aplicarea prevederilor
"$#S
F#?P* ,. CREZULTAT 9INANCIAR TOTALD
Contul din grupa ,. D#ezultat financiar totalE este destinat generalizrii informaiei
privind rezultatul financiar al entitii n perioada de gestiune Aodul de recunoatere, evaluare
i contabilizare a rezultatului financiar total snt reglementate de SNC D0enituri E, DC2eltuieliE
i alte standarde de contabilitate
,/
Contul ,.) CR!z&l-$- 0i$"i$r -o-$lD
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE este destinat generalizrii informaiei privind
veniturile acumulate i c2eltuielile suportate de entitate n perioada de gestiune i mrimea
rezultatului financiar total
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz decontarea veniturilor acumulate i pierderii nete a perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor& ,,,, /)), /)+, /+), /++, /+, etc
%n debitul contului ,.) D#ezultat financiar totalE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor
suportate i profitului net al perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ,,,,
1)), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1++, 1+,, 1,) etc
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE la sfritul perioadei de gestiune nu are sold
C6*S* - CDATORII PE TERMEN LUNGD
Conturile din clasa - D'atorii pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor pe termen lung ale entitii care cuprind& datoriile
financiare pe termen lung i alte datorii pe termen lung
F#?P* -) CDATORII 9INANCIARE PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa -) D'atorii financiare pe termen lungE snt destinate generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor financiare pe termen lung ale entitii
Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare pe termen
lung snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE, DContracte de leasingE i alte
standarde de contabilitate
Contul -)) CCr!(i-! b$"$r! #! -!rm! l&8D
Contul -)) DCredite bancare pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea creditelor bancare pe termen lung n moned naional i valut strin
Contul -)) DCredite bancare pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont
se nregistreaz apariia8ma7orarea creditelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& ))), )+), +-), +-+, +-,, +--, -+3, .+), .++, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -)) DCredite bancare pe termen lungE se nregistreaz
rambursarea8diminuarea creditelor bancare pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor& +-), +-+, +-,, +--, .)), /++ etc
Soldul contului -)) DCredite bancare pe termen lungE reprezint suma creditelor pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -)+ C>m#r&m&-&ri #! -!rm! l&8D
Contul -)+ D%mprumuturi pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea mprumuturilor pe termen lung
Contul -)+ D%mprumuturi pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& ))), )+), +-), +-+, +-,, +--, ,,), -+3, .+), .++, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -)+ D%mprumuturi pe termen lungE se nregistreaz
rambursarea8diminuarea mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor&
+-), +-+, +-,, +--, ,,), .)+, /++ etc
,1
Soldul contului -)+ D%mprumuturi pe termen lungE reprezint suma mprumuturilor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -), CD$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( l!$'i8&l 0i$"i$rD
Contul -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar
Contul -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor pe termen lung privind
leasingul financiar n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., )/), +/),
,,), 1++ etc
%n debitul contului -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE se
nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar n
coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., +-), +-+, +-,, ,,), .-), /++ etc
Soldul contului -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE reprezint suma
datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
F#?P* -+ CALTE DATORII PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa -+ D*lte datorii pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea altor datorii pe termen lung a entitii Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii pe termen lung snt reglementate de SNC
DCapital propriu i datoriiE, DPri afiliate i contracte de societate civilE i alte standarde de
contabilitate
Contul -+) CD$-orii "om!r"i$l! #! -!rm! l&8D
Contul -+) D'atorii comerciale pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor comerciale pe termen lung
Contul -+) D'atorii comerciale pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor& ))), ))+, )+),)++, )+,, )+., ).), +)), +),, +)1, ,,), 1)+, 1),, 1)-, 1++,
3)), 3+) etc
%n debitul contului -+) D'atorii comerciale pe termen lungE se nregistreaz
stingerea8diminuarea datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor& ++-, +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, .+), /)+, /++ etc
Soldul contului -+) D'atorii comerciale pe termen lungE reprezint suma datoriilor
comerciale pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -++ CD$-orii 0$* (! #r*il! $0ili$-! #! -!rm! l&8D
Contul -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung
Contul -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de prile afiliate pe
termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+., ).), +)), +)1, ,,),
1)+, 1),, 1)-, 1++, 3)), 3+) etc
%n debitul contului -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE se nregistreaz
stingerea8diminuarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung n coresponden cu
creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .++, /)+, /++ etc
,3
Soldul contului -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE reprezint suma
datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul -+, CA7$'&ri #rimi-! #! -!rm! l&8D
Contul -+, D*vansuri primite pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea avansurilor primite pe termen lung
Contul -+, D*vansuri primite pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -+, D*vansuri primite pe termen lungE se nregistreaz
stingerea8diminuarea avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor&
+-), +-+, +-,, ,,), .+,, /)+, /++ etc
Soldul contului -+, D*vansuri primite pe termen lungE reprezint suma avansurilor
primite pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -+- CV!i-&ri $-i"i#$-! #! -!rm! l&8D
Contul -+- D0enituri anticipate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea veniturilor anticipate pe termen lung
Contul -+- D0enituri anticipate pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu
debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, ),), ),+, )/), +,-, +-), +-+, +-,, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului -+- D0enituri anticipate pe termen lungE se nregistreaz
stingerea8diminuarea veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu creditul
conturilor& )/), +,-, ,,), .,., .--, /)), /)+ etc
Soldul contului -+- D0enituri anticipate pe termen lungE reprezint suma veniturilor
anticipate pe termen lung determinate n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -+. C9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l #! -!rm! l&8D
Contul -+. C$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special
Contul -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE este un cont de
pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea finanrilor i ncasrilor cu
destinaie special pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++,
)+,, ),), ),+, )/), +)), +),, +)1, +,-, +-), +-+, +-,, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE se
nregistreaz stingerea8diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen
lung n coresponden cu creditul conturilor& ))), )+), )++, )+,, )/), +)), +),, +)1, +,-, ,,),
,-), .,1, .--, /)+ etc
Soldul contului -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE reprezint
suma finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate
Contul -+/ CPro7izio$! #! -!rm! l&8D
Contul -+/ DProvizioane pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea provizioanelor pe termen lung
,(
Contul -+/ DProvizioane pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea8ma7orarea provizioanelor pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& )+), ,,), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 3)), 3)+ etc
%n debitul contului -+/ DProvizioane pe termen lungE se nregistreaz utilizarea8anularea
provizioanelor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& ,,), .+), .,3, .--, /)+
etc
Soldul contului -+/ DProvizioane pe termen lungE reprezint suma provizioanelor pe
termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -+1 CD$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"D
Contul -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE este
destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor pe termen lung
privind bunurile primite n gestiune economic
Contul -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE este
un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor pe termen
lung privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor& ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), ),+, ),,, +-+, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului -+1 E'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economicE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor pe termen lung privind bunurile
primite n gestiune economic n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+.,
),), ),+, +-), +-+, +--, ,)-, ,,), .-), .-,, .--, /)+ etc
Soldul contului -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economicE reprezint suma datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune
economic determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul -+3 CAl-! ($-orii #! -!rm! l&8D
Contul -+3 D*lte datorii pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea altor datorii pe termen lung
Contul -+3 D*lte datorii pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea altor datorii pe termen lung n coresponden cu debitul
conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )1), +/), ,,), 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -+3 D*lte datorii pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea
altor datoriilor pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, +--, ,,),
.--, /)+, /++ etc
Soldul contului -+3 D*lte datorii pe termen lungE reprezint suma altor datorii pe termen
lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
C6*S* . CDATORII CURENTED
Conturile din clasa . D'atorii curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea datoriilor curente care cuprind& datoriile financiare, comerciale,
calculate i alte datorii curente
F#?P* .) CDATORII 9INANCIARE CURENTED
Conturile din grupa .) C'atorii financiare curenteE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor financiare curente ale entitii Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare curente snt reglementate de SNC
DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
-C
Contul .)) CCr!(i-! b$"$r! #! -!rm! '"&r-D
Contul .)) DCredite bancare pe termen scurtE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea creditelor bancare pe termen scurt n moned naional i valut
strin
Contul .)) DCredite bancare pe termen scurtE este un cont de pasiv %n creditul acestui
cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creditelor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor& ))), )+), ),), +)., +-+, +-,, -)), .+), .++, .--, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .)) DCredite bancare pe termen scurtE se nregistreaz
rambursarea8diminuarea creditelor bancare pe termen scurt n coresponden cu creditul
conturilor& +-+, +-,, +--, /)+, /++ etc
Soldul contului .)) DCredite bancare pe termen scurtE reprezint suma creditelor bancare
pe termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .)+ C>m#r&m&-&ri #! -!rm! '"&r-D
Contul .)+ C%mprumuturi pe termen scurtE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea mprumuturilor pe termen scurt
Contul .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea mprumuturilor pe termen scurt n coresponden cu debitul
conturilor& ))), )+), ),), +)., +-), +-+, +-,, -)+, .+), .++, .--, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE se nregistreaz
rambursarea8diminuarea mprumuturilor n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,,
+--, /)+, /++ etc
Soldul contului .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE reprezint suma mprumuturilor pe
termen scurt determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* .+ CDATORII COMERCIALE CURENTED
Conturile din grupa .+ D'atorii comerciale curenteE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor comerciale curente ale entitii Componena, modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor comerciale curente snt reglementate de
SNC DCapital propriu i datoriiE, DContracte de leasingE, DPri afiliate i contracte de societate
civilE, D'iferene de curs valutar i de sumE i alte standarde de contabilitate
Contul .+) CD$-orii "om!r"i$l! "&r!-!D
Contul .+) D'atorii comerciale curenteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea datoriilor comerciale curente
Contul .+) D'atorii comerciale curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor comerciale curente n coresponden cu debitul
conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., +)), +)+, +),, +)1, ++), ,,), -+), 1)+, 1),, 1)-, 1+),
1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .+) D'atorii comerciale curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor comerciale curente n coresponden cu creditul conturilor& ++), ++-, +,-, +-), +-+,
+-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, /)+, /++ etc
Soldul contului .+) D'atorii comerciale curenteE reprezint suma datoriilor comerciale
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .++ CD$-orii "&r!-! 0$* (! #r*il! $0ili$-!D
-)
Contul .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE este destinat generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor curente fa de prile afiliate
Contul .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE este un cont de pasiv %n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor curente fa de prile afiliate n
coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., +)), +)+, +),, +)1, ++,, ,,),
-++, 1)+, 1),, 1)-, 1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE se nregistreaz
stingerea8diminuarea datoriilor curente fa de prile afiliate n coresponden cu creditul
conturilor& ++,, ++-, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, /)+, /++ etc
Soldul contului .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE reprezint suma datoriilor
curente fa de prile afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .+, CA7$'&ri #rimi-! "&r!-!D
Contul .+, D*vansuri primite curenteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea avansurilor primite curente
Contul .+, D*vansuri primite curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor primite curente n coresponden cu debitul
conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), -+,, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .+, D*vansuri primite curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea
avansurilor primite curente n coresponden cu creditul conturilor& ++), ++,, ++-, +,-, +-), +-+,
+-,, ,,), /)+, /++ etc
Soldul contului .+, D*vansuri primite curenteE reprezint suma avansurilor primite
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* ., CDATORII CALCULATE CURENTED
Conturile din grupa ., D'atorii calculate curenteE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea datoriilor calculate curente ale entitii Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor calculate curente snt reglementate de SNC
DCapital propriu i datoriiE, EContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Contul .,) CD$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( r!-rib&ir!$ m&"iiD
Contul .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii
Contul .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de personal privind
retribuirea muncii n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ),), ++/, 1)+,
1),, 1)-, 3)), 3)+, 3+), 3+, etc
%n debitul contului .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE se
nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii n
coresponden cu creditul conturilor& ++/, +-), +-+, .,,, .,-, /)+ etc
Soldul contului .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE reprezint suma
datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
Contul .,+ CD$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( $l-! o#!r$*iiD
Contul .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor fa de personal privind alte operaii
-+
Contul .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE este un cont de pasiv %n creditul
acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n
coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), +)), +),, ++/, +/), 1)+, 1),, 1)-, 3)), 3)+,
3+) etc
%n debitul contului .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE se nregistreaz
stingerea8diminuarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n coresponden cu creditul
conturilor& ++/, +-), +-+, +-,, /)+ etc
Soldul contului .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE reprezint suma
datoriilor fa de personal privind alte operaii determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul .,, CD$-orii #ri7i( $'i8&rril! 'o"i$l! 3i m!(i"$l!D
Contul .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor aferente contribuiilor de asigurare social
de stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical
Contul .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor calculate privind asigurrile
sociale i medicale n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ),), ++/, +,,,
.,), 1)+, 1),, 1)-, 3)), 3)+, 3+), 3+, etc
%n debitul contului .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE se nregistreaz
stingerea8diminuarea datoriilor privind asigurrile sociale i medicale n coresponden cu
creditul conturilor& +,,, +-), +-+, .,), /)+ etc
Soldul contului .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE reprezint suma
datoriilor privind asigurrile sociale i medicale determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Contul .,- CD$-orii 0$* (! b&8!-D
Contul .,- D'atorii fa de bugetE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea datoriilor cu bugetul
Contul .,- D'atorii fa de bugetE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de buget n coresponden cu debitul conturilor&
++), ++,, ++., +,), +,-, +-), +-+, +--, .,), .-), 1),, 1)-, 3,+ etc
%n debitul contului .,- D'atorii fa de bugetE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor fa de buget n coresponden cu creditul conturilor& ++., +,+, +-), +-+, +-- etc
Soldul contului .,- D'atorii fa de bugetE reprezint suma datoriilor fa de buget
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .,. CV!i-&ri $-i"i#$-! "&r!-!D
Contul .,. D0enituri anticipate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea veniturilor anticipate curente
Contul .,. D0enituri anticipate curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea veniturilor anticipate curente n coresponden cu debitul
conturilor& +)), +)+, +),, ++), ++,, ++/, +-), +-+, +-,, ,,), -+- etc
%n debitul contului .,. D0enituri anticipate curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea
veniturilor anticipate curente n coresponden cu creditul conturilor& ,,), .--, /)), /)+ etc
Soldul contului .,. D0enituri anticipate curenteE reprezint suma veniturilor anticipate
curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .,/ CD$-orii 0$* (! #ro#ri!-$riD
-,
Contul .,/ D'atorii fa de proprietariE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea datoriilor fa de proprietari privind dividendele i alte operaii
Contul .,/ D'atorii fa de proprietariE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de proprietari n coresponden cu debitul
conturilor& ,)., ,+), ,++, ,+,, ,,+, ,,- etc
%n debitul contului .,/ D'atorii fa de proprietariE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor fa de proprietari n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,)), ,).,
.,- etc
Soldul contului .,/ D'atorii fa de proprietariE reprezint suma datoriilor fa de
proprietari determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .,1 C9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l "&r!-!D
Contul .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE este destinat generalizrii
informaiei privind e!istena i modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special
curente
Contul .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special curente n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, +)),
+),, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), -+., 1)- etc
%n debitul contului .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE se
nregistreaz stingerea8diminuarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special n
coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., +-), +-+, +-,, ,-), .,., /)+ etc
Soldul contului .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE reprezint suma
finanrilor i ncasrilor cu destinaie special curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul .,3 CPro7izio$! "&r!-!D
Contul .,3 DProvizioane curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena
i modificarea provizioanelor curente
Contul .,3 DProvizioane curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea8ma7orarea provizioanelor curente n coresponden cu debitul
conturilor& )+), +/), -+/, .--, 1)+, 1)-, 3)), 3)+ etc
%n debitul contului .,3 DProvizioane curenteE se nregistreaz utilizarea8anularea acestora
n coresponden cu creditul conturilor& .+), .++, .,), .,,, .--, /)+, 3)+, 3,, etc
Soldul contului .,3 DProvizioane curenteE reprezint suma provizioanelor curente
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
F#?P* .- CALTE DATORII CURENTED
Conturile din grupa .- D*lte datorii curenteE snt destinate generalizrii informaiei
privind e!istena i modificarea altor datorii curente ale entitii Componena, modul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii curente snt reglementate de SNC DCapital
propriu i datoriiE, DContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Contul .-) CD$-orii #r!limi$-!D

Contul .-) D'atorii preliminateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea datoriilor preliminate
--
Contul .-) D'atorii preliminateE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor preliminate calculate n coresponden cu debitul
conturilor& )/), ++), ++,, .,,, .,- etc
%n debitul contului .-) D'atorii preliminateE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor preliminate n coresponden cu creditul conturilor& .,,, .,-, /)+ etc
Soldul contului .-) D'atorii preliminateE reprezint suma datoriilor preliminate
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .-+ CD$-orii #ri7i( $'i8&r$r!$ b&&rilor 3i $ #!r'o$!lorD
Contul .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor
i a persoanelor
Contul .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE este un cont de pasiv %n
creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i
a persoanelor n coresponden cu debitul conturilor& )+), ),), +)), +),, +)1, +,,, ,,), 1)+,
1),, 1)-, 1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE se
nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor n
coresponden cu creditul conturilor& ++/, +,,, +-), +-+, +-,, +--, ,,), .,+, /)+, /++ etc
Soldul contului .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE reprezint suma
datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Contul .-, CD$-orii "&r!-! #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"D
Contul .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE este destinat
generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor curente privind bunurile
primite n gestiune economic
Contul .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE este un cont
de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor curente privind
bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++,
)+,, )+., ),), ),+, +-+, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE se
nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune
economic n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., ),), ),+, +-+, ,)-, ,,),
.-), .--, /)+ etc
Soldul contului .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE
reprezint suma datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Contul .-- CAl-! ($-orii "&r!-!D
Contul .-- D*lte datorii curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea altor datorii curente
Contul .-- D*lte datorii curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea altor datorii curente n coresponden cu debitul conturilor& ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), ),+, ++-, +,-, ,,), .--, 1)+, 1),, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .-- D*lte datorii curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea altor
datorii curente n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), .-), /)+, /++ etc
Soldul contului .-- D*lte datorii curenteE reprezint suma altor datorii curente
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
-.
C6*S* / CVENITURID
Conturile din clasa / D0enituriE snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile
curente ale entitii care cuprind veniturile din activitatea operaional i veniturile din alte
activiti
Conturile din clasa / D0enituriE snt conturi de pasiv %n creditul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
veniturile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n debit 5 decontarea la
finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n debitul
conturilor clasei / D0enituriE a7ustarea veniturilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse
F#?P* /) CVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONALD
Conturile din grupa /) D0enituri din activitatea operaionalE snt destinate generalizrii
informaiei privind veniturile din activitatea operaional a entitii care cuprind veniturile din
vnzri i alte venituri operaionale Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i
contabilizare a veniturilor din activitatea operaional snt reglementate de SNC DPrezentarea
situaiilor financiareE, D0enituriE, DContracte de leasingE, DContracte de construcieE, DPolitici
contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de
contabilitate
Contul /)) CV!i-&ri (i 7%zriD
Contul /)) D0enituri din vnzriE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
din vnzarea produselor mrfurilor, prestarea serviciilor8e!ecutarea lucrrilor aferente activitii
operaionale a entitii
%n creditul contului /)) D0enituri din vnzriE se nregistreaz recunoaterea veniturilor
din vnzri pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ++), ++,,
+,), +-), .,., .,1, 3,+ etc
%n debitul contului /)) D0enituri din vnzriE se nregistreaz decontarea veniturilor din
vnzri la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului ,.)
Contul /)+ CAl-! 7!i-&ri (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$lD
Contul /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE este destinat generalizrii
informaiei privind alte venituri care apar n cadrul desfurrii activitii operaionale, dar nu
pot fi atribuite la veniturile din vnzri
%n creditul contului /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE se nregistreaz
recunoaterea altor venituri din activitatea operaional pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+, ).), +)),
+)+, +),, +)., +)/, +)1, ++), ++,, ++/, +,), +,,, +,-, +-), +-+, +.), +.+, .)), .)+, .+), .++,
.,), .,+, .,,, .,-, .,., .,/, .,1, .,3, .-+, .-,, .-- etc
%n debitul contului /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE se nregistreaz
decontarea altor venituri din activitatea operaional la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului ,.)
F#?P* /+ CVENITURI DIN ALTE ACTIVITID
-/
Conturile din grupa /+ D0enituri din alte activitiE snt destinate generalizrii informaiei
privind veniturile din alte activiti care cuprind veniturile din operaiuni cu active imobilizate,
veniturile financiare i veniturile e!cepionale Componena i regulile generale de recunoatere,
evaluare i contabilizare a veniturilor din alte activiti snt reglementate de SNC DPrezentarea
situaiilor financiareE, D0enituriE, D"mobilizri necorporale i corporaleE, DCreane i investiii
financiareE, D'ifereneE de curs valutar i de sumE, DPolitici contabile, modificri ale estimrile
contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de contabilitate
Contul /+) CV!i-&ri (i o#!r$*i&i "& $"-i7! imobiliz$-!D
Contul /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE este destinat generalizrii
informaiei privind veniturile obinute din ieirea i reluarea pierderilor din deprecierea activelor
imobilizate cu e!cepia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere
%n creditul contului /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE se nregistreaz
recunoaterea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul conturilor& ))-, )+/, )+1, )+3, )+(, ),,, ).+, +)), +),, ++), ++,,
+,-, .,. etc
%n debitul contului /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE se nregistreaz
decontarea veniturilor din operaiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului ,.)
Contul /++ CV!i-&ri 0i$"i$r!D
Contul /++ D0enituri financiareE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile
obinute din operaiunile financiare ale entiti
%n creditul contului /++ D0enituri financiareE se nregistreaz recunoaterea veniturilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), )-), )-+, ).), )/), )/+, )1+, +)), +)+, +),, +)., +)/, +)1, ++), ++,,
++/, +,), +,+, +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +.), +.+, +/+, -+), -+,, -++, -+), .)), .)+, .+), .++,
.+,, .,/, .-- etc
%n debitul contului /++ D0enituri financiareE se nregistreaz decontarea veniturilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului ,.)
Contul /+, CV!i-&ri !)"!#*io$l!D
Contul /+, D0enituri e!cepionaleE este destinat generalizrii informaiei privind
veniturile obinute pentru compensarea pierderilor din evenimente e!cepionale (calamiti
naturale, perturbri politice, modificri ale legislaiei etc)
%n creditul contului /+, D0enituri e!cepionaleE se nregistreaz recunoaterea veniturilor
e!cepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+, ).), )/), )/+, )1+, +)), +)+, +),, +)1, ++), ++,, ++/,
+,), +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +--, +-/, +/+ etc
%n debitul contului /+, D0enituri e!cepionaleE se nregistreaz decontarea veniturilor
e!cepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului ,.)
C6*S* 1 CC?ELTUIELID
Conturile din clasa 1 DC2eltuieliE snt destinate generalizrii informaiei privind
c2eltuielile curente ale entitii care cuprind c2eltuielile activitii operaionale, c2eltuielile altor
activiti i c2eltuielile privind impozitul pe venit
Conturile din clasa 1 DC2eltuieliE snt conturi de activ %n debitul acestor conturi pe
parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz cu total cumulativ de la nceputul perioadei
-1
c2eltuielile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n credit 5 decontarea
la finele perioadei de gestiune a c2eltuielilor acumulate la rezultatul financiar total Conform
politicilor contabile entitatea poate nregistra pe parcursul perioadei de gestiune n creditul
conturilor clasei 1 DC2eltuieliE a7ustarea c2eltuielilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse
F#?P* 1) CC?ELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALED
Conturile din grupa 1) DC2eltuieli ale activitii operaionaleE snt destinate generalizrii
informaiei privind c2eltuielile ale activitii operaionale a entitii care cuprind costul
vnzrilor, c2eltuielile de distribuire, c2eltuielile administrative i alte c2eltuieli ale activitii
operaionale Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i contabilizare a
c2eltuielilor activitii operaionale snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor
financiareE, DC2eltuieliE, D'iferene de curs valutar i de sumE, DContracte de leasingE,
DContracte de construcieE, DPolitici contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i
evenimente ulterioareE i alte standarde de contabilitate
Contul 1)) CCo'-&l 7%zrilorD
Contul 1)) DCostul vnzrilorE este destinat generalizrii informaiei privind valoarea
contabil a produselor finite8mrfurilor vndute, costurilor serviciilor prestate8lucrrilor
e!ecutate n cadrul activitii operaionale a entitii i alte costuri corelate cu veniturile din
vnzri
%n debitul contului 1)) DCostul vnzrilorE se nregistreaz costul vnzrilor recunoscut pe
parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& +)/, +)1, +/), 3)), 3)+
etc
%n creditul contului 1)) DCostul vnzrilorE se nregistreaz decontarea costului vnzrilor
la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
Contul 1)+ CC;!l-&i!li (! (i'-rib&ir!D
Contul 1)+ DC2eltuieli de distribuireE este destinat generalizrii informaiei privind
c2eltuielile aferente promovrii i comercializrii produselor finite8mrfurilor i
serviciilor8lucrrilor
%n debitul contului 1)+ DC2eltuieli de distribuireE se nregistreaz recunoaterea
c2eltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)/, +)1, ++), +++, ++,, +/), .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-,
.,3, .-+, .-,, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 1)+ DC2eltuieli de distribuireE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor
de distribuire la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
Contul 1), CC;!l-&i!li $(mii'-r$-i7!D
Contul 1), DC2eltuieli administrativeE este destinat generalizrii informaiei privind
c2eltuielile aferente deservirii i gestionrii entitii n ansamblu
%n debitul contului 1), DC2eltuieli administrativeE se nregistreaz recunoaterea
c2eltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)/, +)1, ++/, +-+, +--, +-/, +/), .+), .++, .,), .,+, .,,,
.,-, .,3, .-+, .-,, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 1), DC2eltuieli administrativeE se nregistreaz decontarea
c2eltuielilor administrative la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului
,.)
-3
Contul 1)- CAl-! ";!l-&i!li (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$lD
Contul 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE este destinat generalizrii
informaiei privind c2eltuielile legate de desfurarea activitii operaionale care nu pot fi
atribuite la costul vnzrilor, c2eltuielile de distribuire sau c2eltuielile administrative
%n debitul contului 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE se nregistreaz
recunoaterea altor c2eltuieli ale activitii operaionale pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., )-), )-+, ).), +)), +),, +)-,
+)., +)/, +)1, ++-, ++/, +,), +,,, +,-, +-), +-+, +--, +-., +-/, +.), +.+, .)), .)+, .+), .++,
.,), .,+, .,,, .,-, .,/, .,3, .-+, .-,, .--, 3)), 3)+ etc
%n creditul contului 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE se nregistreaz
decontarea altor c2eltuieli ale activitii operaionale la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul contului ,.)
F#?P* 1+ CC?ELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITID
Conturile din grupa 1+ DC2eltuieli ale altor activitiE snt destinate generalizrii
informaiei privind c2eltuielile din alte activiti care cuprind c2eltuielile cu active imobilizate,
c2eltuielile financiare i c2eltuielile e!cepionale Componena i regulile generale de
recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor din alte activiti snt reglementate de SNC
DPrezentarea situaiilor financiareE, DC2eltuieliE, D"mobilizri necorporale i corporaleE,
DCreane i investiii financiareE, D'ifereneE de curs valutar i de sumE, DPolitici contabile,
modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de
contabilitate
Contul 1+) CC;!l-&i!li "& $"-i7! imobiliz$-!D
Contul 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind
c2eltuielile aferente ieirii i pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu e!cepia
c2eltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere
%n debitul contului 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE se nregistreaz recunoaterea
c2eltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu
creditul conturilor& ))), ))+, ))-, )+), )++, )+,, )+-, )+., )+/, )+1, )+3, )+(, ),), ),+, ),,,
),-, )-), )-+, ).), ).+, )1+, +)), +),, +/), +/+, -+/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-+, .-,,
3)+ etc
%n creditul contului 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE se nregistreaz decontarea
c2eltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul
contului ,.)
Contul 1++ CC;!l-&i!li 0i$"i$r!D
Contul 1++ DC2eltuieli financiareE este destinat generalizrii informaiei privind
c2eltuielile aferente operaiunilor financiare ale entitii
%n debitul contului 1++ DC2eltuieli financiareE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor
financiare pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), )-), )-+, ).), )1+, +)), +)+, +),, +)., +)/, +)1, ++), ++,, ++/, +,),
+,+, +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +--, +.), +.+, +/+, -+), -++, -+,, .)), .)+, .+), .++, .+,, .,.,
.,/, .-- etc
%n creditul contului 1++ DC2eltuieli financiareE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor
financiare la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
-(
Contul 1+, CC;!l-&i!li !)"!#*io$l!D
Contul 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE este destinat generalizrii informaiei privind
c2eltuielile condiionate de evenimente e!cepionale (calamiti naturale, perturbri politice,
modificri ale legislaiei etc)
%n debitul contului 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE se nregistreaz recunoaterea
c2eltuielilor e!cepionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul
conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+, ).), ).+, )1+, +)), +)+, +),, +).,
+)/, +)1, ++/, +-), +-+, +-,, +--, +-., +-/, +.), +.+, +/), +/+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-,
3)), 3)+ etc
%n creditul contului 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor
e!cepionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
F#?P* 1, CC?ELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENITD
Contul din grupa 1, DC2eltuieli privind impozitul pe venitE este destinat generalizrii
informaiei privind c2eltuielile aferente impozitului pe venit luate n calcul la determinarea
profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune Aodul de determinare i contabilizare a
c2eltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC DC2eltuieliE i alte standarde de
contabilitate.
Contul 1,) CC;!l-&i!li #ri7i( im#ozi-&l #! 7!i-D
Contul 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE este destinat generalizrii informaiei
privind c2eltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil i8sau impozitului pe venitul din
activitatea operaional a entiti
%n debitul contului 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE se nregistreaz
recunoaterea c2eltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor& -+3, .,- etc
%n creditul contului 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE se nregistreaz decontarea
c2eltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune n coresponden cu
debitul conturilor& )1+, ,.) etc
C6*S* 3 CCONTURI DE GESTIUNED
Conturile din clasa 3 DConturi de gestiuneE snt destinate generalizrii informaiei privind
costurile de producie, adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile
refacturate etc care cuprind& conturi de calculaie, conturi de repartizare i alte conturi de
gestiune
6a data raportrii conturile de gestiune se nc2id cu conturile de bilan i8sau de rezultate
F#?P* 3) CCONTURI DE CALCULAIED
Conturile din grupa 3) DConturi de calculaieE snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile de producie i calculaia costului Componena, modul de contabilizare a
costurilor de producie i de calculaie a costului produselor fabricate8serviciilor prestate snt
reglementate de "ndicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia
costului produselor i serviciilor, SNC DContracte de construcieE, DC2eltuieliE, DStocuriE i alte
standarde de contabilitate
Contul 3)) CA"-i7i-*i (! b$zD

.C
Contul 3)) D*ctiviti de bazE este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate8serviciilor prestate
Contul 3)) D*ctiviti de bazE este un cont de activ (calculaie) %n debitul acestui cont se
nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de e!ecuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, )+/, ),,, +)), +)+, +),, +)-, +).,
+)/, +)1, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, 3)+, 3+) etc
%n creditul contului 3)) D*ctiviti de bazE se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate8serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, precum i soldul final al
produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& +)+, +)., +)/, 1)), 1)-,
1+, etc
Contul 3)+ CA"-i7i-*i $&)ili$r!D

Contul 3)+ D*ctiviti au!iliareE este destinat generalizrii informaiei privind costurile de
producie i costul produselor fabricate8serviciilor prestate aferente activitilor au!iliare
Contul 3)+ D*ctiviti au!iliareE este un cont de activ (calculaie) %n debitul acestui cont
se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de e!ecuie i costurile directe i indirecte de
producie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)., +)/, +)1, ++/,
.+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, 3+) etc
%n creditul contului 3)+ D*ctiviti au!iliareE se nregistreaz costul efectiv al produselor
fabricate8serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final al
produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), +)), +)+, +),,
+)., +)/, +)1, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+, etc
F#?P* 3+ CCONTURI DE REPARTIZARED
Conturile din grupa 3+ DConturi de repartizareE snt destinate generalizrii informaiei
privind costurile indirecte de producie, costurile indirecte aferente contractelor de construcie,
costurilor de regie aferente contractelor de construcie i alte costuri de producie repartizabile
Componena, modul de contabilizare i de repartizare a acestor costuri snt reglementate de
"ndicaii metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului produselor
i serviciilor, SNC DContracte de construcieE, DC2eltuieliE, DStocuriE i alte standarde de
contabilitate
Contul 3+) CCo'-&ri i(ir!"-! (! #ro(&"*i!D

Contul 3+) DCosturi indirecte de producieE este destinat generalizrii informaiei privind
costurile aferente gestiunii i deservirii subdiviziunilor de producie ale entitii
Contul 3+) DCosturi indirecte de producieE este un cont de activ (colectare 4 repartizare)
%n debitul acestui cont se nregistreaz ma7orarea costurilor indirecte de producie n
coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, ),,, +)), +),, +)-, ++/, +/), .+), .++, .,), .,+,
.,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+) DCosturi indirecte de producieE se nregistreaz repartizarea
costurilor indirecte de producie n coresponden cu debitul conturilor& 1)-, 3)), 3)+ etc
Contul 3++ CCo'-&ri i(ir!"-! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!D

Contul 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE este destinat
generalizrii informaiei privind costurile indirecte aferente contractelor de construcie
Contul 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE este un cont de activ
(colectare 4 repartizare) %n debitul acestui cont se nregistreaz ma7orarea costurilor indirecte
.)
aferente contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),,
+)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE se
nregistreaz repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcie n
coresponden cu debitul conturilor& +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
Contul 3+, CCo'-&ri (! r!8i! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!D

Contul 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE este destinat
generalizrii informaiei privind costurile de regie aferente contractelor de construcie
Contul 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE este un cont de activ
(colectare 4 repartizare) %n debitul acestui cont se nregistreaz costurile de regie aferente
contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, ++/,
.+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE se
nregistreaz repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de construcii n coresponden
cu debitul conturilor& +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
Contul 3+- CAl-! "o'-&ri r!#$r-iz$bil!D

Contul 3+- D*lte costuri repartizabileE generalizrii informaiei privind alte costuri
repartizabile ale entitii
Contul 3+- D*lte costuri repartizabileE este un cont de colectare 4 repartizare %n debitul
acestui cont se nregistreaz alte costuri repartizabile n coresponden cu creditul conturilor&
)),, )+-, +)), +),, +)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+- D*lte costuri repartizabileE se nregistreaz
repartizarea8decontarea altor costuri repartizabile n coresponden cu debitul conturilor& ))),
)+), +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
F#?P* 3, CALTE CONTURI DE GESTIUNED
Conturile din grupa 3, D*lte conturi de gestiuneE snt destinate generalizrii informaiei
privind adaosul comercial, ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, returnarea i reducerea
preurilor la bunurilor vndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor,
produciile i unitile de deservire, costurile refacturate etc Componena, modul de
contabilizare a acestor conturi snt reglementate de "ndicaii metodice privind contabilitatea
costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC DContracte de
construcieE, DC2eltuieliE, D0enituriE, DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de
contabilitate
Contul 3,) CA($o' "om!r"i$lD

Contul 3,) D*daos comercialE este destinat generalizrii informaiei privind adaosul
comercial
Contul 3,) D*daos comercialE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont
se nregistreaz calcularea8ma7orarea adaosului comercial n coresponden cu debitul contului
+)1
%n debitul contului 3,) D*daos comercialE se nregistreaz decontarea adaosului comercial
aferent mrfurilor vndute n coresponden cu creditul contului +)1
6a data raportrii diferena dintre rula7ul creditor i cel debitor al contului 3,) se storneaz
n coresponden cu debitul contului +)1
.+
Contul 3,+ C>"$'ri (i 7%z$r!$ b&&rilor % &m!r$rD

Contul 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE este destinat generalizrii
informaiei privind ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar
Contul 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE este un cont de pasiv %n creditul
acestui cont se nregistreaz ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu
debitul contului +-) etc
%n debitul contului 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE se nregistreaz
decontarea ncasrilor din vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu creditul conturilor&
.,-, .--, /)), /)+ etc
Contul 3,, CR!-&r$r!$ 3i r!(&"!r!$ #r!*&rilor l$ b&&ril! 7%(&-!D

Contul 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE este destinat
generalizrii informaiei privind returnarea i reducerea preurilor la bunurile vndute
Contul 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE este un cont de activ
%n debitul acestui cont se nregistreaz valoarea bunurilor returnate i reducerile de preuri la
bunurile vndute n coresponden cu creditul conturilor& ++), ++,, ++/, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE se
nregistreaz decontarea pierderilor din returnarea i reducerea preurilor precum i valoarea
bunurilor returnate n coresponden cu debitul conturilor& +)/, +)1, .,3, 1)+ etc
Contul 3,- CCo'-&ri $0!r!-! b&&rilor -r$'mi'! '#r! #r!l&"r$r! -!r*ilorD

Contul 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE este destinat
generalizrii informaiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare terilor
Contul 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE este un cont de
activ %n debitul acestui cont se nregistreaz costurile aferente bunurilor transmise spre
prelucrare, n coresponden cu creditul conturilor& +)), +),, ++/, .+), .,), .,+, .,,, 3)+ etc
%n creditul contului 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE se
nregistreaz decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilor n
coresponden cu debitul conturilor& +)), +)., +)/ etc
Contul 3,. CPro(&"*ii 3i &i-*i (! (!'!r7ir!D

Contul 3,. DProducii i uniti de deservireE este destinat generalizrii informaiei privind
costurile privind produciile i unitile de deservire
Contul 3,. DProducii i uniti de deservireE este un cont de activ (calculaie) %n debitul
acestui cont se nregistreaz soldul iniial al produciei n curs de e!ecuie i costurile directe i
indirecte aferente produciilor i unitilor de deservire n coresponden cu creditul conturilor&
)),, )+-, +)), +),, +)-, +)., .+), .++, .,), .,,, 3)+ etc
%n creditul contului 3,. DProducii i uniti de deservireE se nregistreaz costul efectiv al
produselor fabricate8serviciilor prestate, rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final
al produciei n curs de e!ecuie aferent produciilor i unitilor de deservire n coresponden
cu debitul conturilor& +)), +)., +)/, 1)+, 1),, 1)- etc
Contul 3,/ CCo'-&ri r!0$"-&r$-!D

Contul 3,/ DCosturi refacturateE este destinat generalizrii informaiei privind costurile
refacturate aferente contractelor de leasing (locaiune, arend)
.,
Contul 3,/ DCosturi refacturateE este un cont de activ (colectare 4 repartizare) %n debitul
acestui cont se nregistreaz costurile refacturate n coresponden cu creditul conturilor& .+),
.++, .-- etc
%n creditul contului 3,/ DCosturi refacturateE se nregistreaz decontarea costurilor
refacturate n coresponden cu debitul conturilor& ++), ++,, +,- etc
C6*S* ( CCONTURI E@TRABILANIERED
Conturile din clasa ( DConturi e!trabilaniereE snt destinate generalizrii informaiei
privind bunurile nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n gestiunea acesteia9 creanele i
datoriile contingente9 garaniile acordate i primite9 pierderile i facilitile fiscale i alte
elemente similare Aodul de contabilizare a elementelor nregistrate n conturi e!trabilaniere
este reglementat de SNC DContracte de leasingE, DCreane i investiii financiareE, DStocuriE,
DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Contul ()) CImobilizri "or#or$l! #rimi-! % l!$'i8 <$r!(A lo"$*i&!= o#!r$*io$lD
Contul ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaionalE este
destinat generalizrii la locatar a informaiei privind imobilizrile corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional
%n debitul contului ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaionalE se nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional, iar n credit 4 valoarea contractual a acelorai imobilizri
restituite locatorilor
Soldul contului ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune)
operaionalE reprezint valoarea contractual a imobilizrilor corporale primite n leasing
(arend, locaiune) operaional la o anumit dat
Contul ()+ CB&&ri #rimi-! #!-r& mo-$r!D
Contul ()+ D;unuri primite pentru montareE este destinat generalizrii informaiei privind
utila7ele, ec2ipamentele i alte bunuri primite pentru montare
%n debitul contului ()+ D;unuri primite pentru montareE se nregistreaz valoarea
bunurilor primite pentru montare, iar n credit 5 valoarea bunurilor montate i transmise
beneficiarilor
Soldul contului ()+ D;unuri primite pentru montareE reprezint valoarea bunurilor primite
pentru montare la o anumit dat
Contul (), CImobilizri "or#or$l! -r$'mi'! % l!$'i8 0i$"i$rD
Contul (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE este destinat generalizrii
informaiei la locator privind imobilizrile corporale transmise n leasing financiar
%n debitul contului (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE se
nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar, iar
n credit 4 valoarea contractual a acelorai imobilizri transmise n proprietatea locatarilor sau
restituite de ctre acetia
Soldul contului (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE reprezint
valoarea contractual a imobilizrilor corporale transmise n leasing financiar la o anumit dat
Contul ()- CB&&ri #rimi-! % "&'-o(i!D
.-
Contul ()- D;unuri primite n custodieE este destinat generalizrii informaiei privind
bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc) primite n custodie
%n debitul contului ()- D;unuri primite n custodieE se nregistreaz valoarea contractual
a bunurilor primite n custodie, iar n credit 4 valoarea contractual a bunurilor ieite din
custodie
Soldul contului ()- D;unuri primite n custodieE reprezint valoarea contractual a
bunurilor primite n custodie la o anumit dat
Contul (). CB&&ri #rimi-! '#r! #r!l&"r$r! '$& r!#$r$r!D
Contul (). D;unuri primite spre prelucrare sau reparareE este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc) primite de la teri pentru
prelucrare sau reparare
%n debitul contului (). D;unuri primite spre prelucrare sau reparareE se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite de la teri pentru prelucrare sau reparare, iar n credit 4
valoarea contractual a bunurilor prelucrate sau reparate i restituite beneficiarilor
Soldul contului (). D;unuri primite spre prelucrare sau reparareE reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumit dat
Contul ()/ CB&&ri #rimi-! % b$z$ "o-r$"-!lor (! "omi'ioD
Contul ()/ D;unuri primite n baza contractelor de comisionE este destinat generalizrii
informaiei privind bunurile primite de comisionar n baza contractelor de comision
%n debitul contului ()/ D;unuri primite n baza contractelor de comisionE se nregistreaz
valoarea contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision, iar n credit 4
valoarea contractual a bunurilor ieite (vndute sau restituite comitentului)
Soldul contului ()/ D;unuri primite n baza contractelor de comisionE reprezint valoarea
contractual a bunurilor primite n baza contractelor de comision la o anumit dat
Contul ()1 CB&&ri ob*i&-! (i m$-!ri$l!l! #r!l&"r$-! $l! -!r*ilorD
Contul ()1 D;unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE este destinat
generalizrii informaiei privind bunurile obinute din materialele prelucrate ale terilor
%n debitul contului ()1 D;unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE se
nregistreaz valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor, iar n credit 5
valoarea bunurilor scoase din evidena e!trabilanier (transmise terilor, primite ca plat pentru
prelucrare etc)
Soldul contului ()1 D;unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE reprezint
valoarea bunurilor obinute din materialele prelucrate ale terilor la o anumit dat
Contul ()3 C9orm&l$r! "& r!8im '#!"i$lD
Contul ()3 D$ormulare cu regim specialE este destinat generalizrii informaiei privind
formularele cu regim special intrate i utilizate de ctre entitate
%n debitul contului ()3 D$ormulare cu regim specialE se nregistreaz valoarea
formularelor cu regim special intrate, iar n credit 4 valoarea formularelor cu regim special ieite
Soldul contului ()3 D$ormulare cu regim specialE reprezint valoarea formularelor cu
regim special la o anumit dat
Contul ()( CCr!$*! "om#romi'! (!"o-$-!D
..
Contul ()( CCreane compromise decontateE este destinat generalizrii informaiei privind
creanele compromise decontate
%n debitul contului ()( DCreane compromise decontateE se nregistreaz suma creanelor
compromise decontate, iar n credit 5 suma creanelor compromise restabilite sau anulate la
e!pirarea termenului stabilit de entitate (de regul, . ani)
Soldul contului ()( DCreane compromise decontateE reprezint suma creanelor
compromise decontate ale entitii la o anumit dat
Contul (+C CCr!$*! "o-i8!-!D
Contul (+C D*ctive contingenteE este destinat generalizrii informaiei privind creanele
contingente care cuprind creanele aferente pre7udiciului material, sanciunilor i altor reclamaii
naintate de ctre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate
%n debitul contului (+C D*ctive contingenteE se nregistreaz suma creanelor contingente
aprute, iar n credit 5 suma creanelor contingente decontate i8sau anulate
Soldul contului (+C D*ctive contingenteE reprezint suma creanelor contingente ale
entitii la o anumit dat
Contul (+) CD$-orii "o-i8!-!D
Contul (+) D'atorii contingenteE este destinat generalizrii informaiei privind datoriilor
contingente care cuprind datoriile aferente sanciunilor i altor reclamaii naintate de ctre
creditori, dar nerecunoscute de entitate
%n debitul contului (+) D'atorii contingenteE se nregistreaz suma datoriilor contingente
aprute, iar n credit 5 suma datoriilor contingente decontate i8sau anulate
Soldul contului (+) D'atorii contingenteE reprezint suma datoriilor contingente ale
entitii la o anumit dat
Contul (++ CG$r$*ii $"or($-!D
Contul (++ DFaranii acordateE este destinat generalizrii informaiei privind garaniile
acordate de ctre entitate terilor
%n debitul contului (++ DFaranii acordateE se nregistreaz valoarea garaniilor acordate,
iar n credit 4 valoarea garaniilor decontate
Soldul contului (++ DFaranii acordateE reprezint valoarea garaniilor acordate la o
anumit dat
Contul (+, CG$r$*ii #rimi-!D
Contul (+, DFaranii primiteE este destinat generalizrii informaiei privind garaniilor
primite de ctre entitate de la teri
%n debitul contului (+, DFaranii primiteE se nregistreaz valoarea garaniilor primite, iar
n credit 5 valoarea garaniilor decontate
Soldul contului (+, DFaranii primiteE reprezint valoarea garaniilor primite la o anumit
dat
Contul (+- CPi!r(!ri 0i'"$l!D
Contul (+- DPierderi fiscaleE este destinat generalizrii informaiei privind pierderile
fiscale ce urmeaz ar fi raportate n perioadele fiscale viitoare
%n debitul contului (+- DPierderi fiscaleE se nregistreaz suma pierderilor fiscale calculate,
iar n credit 5 suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate
./
Soldul contului (+- DPierderi fiscaleE reprezint suma pierderilor fiscale ale entitii la o
anumit dat
Contul (+. C9$"ili-*i 0i'"$l!D
Contul (+. D$aciliti fiscaleE este destinat generalizrii informaiei privind facilitile
fiscale prevzute de legislaie
%n debitul contului (+. D$aciliti fiscaleE se nregistreaz suma facilitilor fiscale
acordate, iar n credit 5 suma facilitilor fiscale decontate la e!pirarea termenului de acordare
sau anulate n cazul nerespectrii condiiilor stabilite de legislaia n vigoare
Soldul contului (+. D$aciliti fiscaleE reprezint suma facilitilor fiscale ale entitii la o
anumit dat
.1