Sunteți pe pagina 1din 88

Universitatea Babe Bolyai Cluj-Napoca

Centrul de Formare Continu i nvm!nt la


"istan
Facultatea de #tiine $conomice i
%estiunea &'acerilor
(peciali)rile* +"& ,an -./ +0U ,an -./ %$1 ,an 2.
3inia 0om!n
(U1405 "$ CU0(
&nul 6
(emestrul 2
Cluj- Napoca
Etica afacerilor i responsabilitatea social
67 6n'ormaii 8enerale
1.1. Informaii despre curs
Date de contact ale titularului de curs
Nume: Conf. Univ. Dr. Mirela Popa
Sediul Fac. de tiine Economice i Getiunea
!facerilor" tr. #eodor Mi$ali %&'()* +irou ,-,
#elefon: ),(.'.-&(%/" int. %&0/
Fa1: ),(.'.-,%2)
E'mail: mirela.popa3econ.u44clu5.ro
Conultaii: Conform orarului afiat la ala ,-,
Date de identificare curs i contact tutori
Numele curului: Etica afacerilor i responsabilitatea social
Codul curului: EMM--&
!nul" Semetrul: anul -" em.,
#ipul curului: o4li6atoriu 7MD!" M8U9" opional 7GEP" an,9
Pa6ina :e4 a curului':::.econ.u44clu5.ro
#utori: ;ect. Dr. <rina Salan=
!drea e'mail tutori: irina.alanta3econ.u44clu5.ro
1.2. Condiionri i cunotine prerechizite
>ncrierea la acet cur nu ete condiionat= de parcur6erea altor dicipline. Cu toate acetea"
cunotinele do4?ndite prin aprofundarea diciplinelor Etic= @n afaceri i Mana6ement General pot fi
de a5utor.
1.3. Descrierea cursului
Scopul demerurilor etice @l repreAint= moralitatea. Miiunea eticii ete nu numai de a e1pune apectele
teoretice ale moralei" ci i de a contitui un 6$id practic" real" @n @ndrumarea i ameliorarea vieii morale a
ociet=ii. 8olul eticii ete = a5ute oamenii i intituiile = decid= ce ete mai 4ine = fac=" pe ce criterii =
alea6= i care le unt motivaiile morale @n aciunile lor.
Din tudiile e1itente la nivel internaional am dedu faptul c= CS8 7Corporate Social
8eponi4ilitB9 are o influen= direct=" @n enul creterii performanelor financiare" lucru pe care
oamenii de afaceri din 8om?nia tre4uie ='l cunoac=. Din punctul notru de vedere ete important=
identificarea 4eneficiilor pe termen lun6 pe care le pot o4ine firmele rom?neti i ocietatea
noatr=" @n 6eneral" prin implementarea cu ucce a CS8" prin implicarea acetora @n uinerea
cauAelor 4une: motivarea i fideliAarea an6a5ailor" recrutarea peronalului de @nalt= inut= moral="
reducerea mo4ilit=ii la locul de munc=" poAiionarea eficient= pe pia= a 4randurilor au a firmelor"
reducerea coturilor operaionale prin alinierea la cele mai noi tandarde de afaceri ale pieei"
identificarea oportunit=ilor de cola4orare cu alte companii din Uniunea European= care @mp=rt=ec
aceleai valori" @m4un=t=irea reputaiei companiei" creterea notoriet=ii aceteia" conolidarea
ima6inii unei m=rci" relaiile cu invetitorii i acceul rapid la capital etc.
Coninutul diciplinei e a1eaA= pe urm=toarele apecte definitorii: evidenierea rolului pe care @l are
etica pentru domeniul afacerilor" identificarea performanelor ociale ale or6aniAaiilor" decrierea
conceptului de CS8 ' Corporate Social 8eponi4ilitB 78epona4ilitate Social= Corporativ=9"
decrierea teoriilor din domeniul eticii @n afaceri" tratarea pro4lemelor etice din cadrul afacerilor
internaionale etc. Din tudiile e1itente e deprinde faptul c= CS8 @n 8om?nia 7i nu numai9 ete
mai mult o mod=" din motive mai mult comerciale" dec?t de natur= moral=. CS8'ul tre4uie privit ca
un act voluntar al firmelor" o oportunitate care e @ncadreaA= @n trate6iile pe termen lun6 pentru
foloirea raional= a reurelor" pentru or6aniAarea de pro6rame de deAvoltare" inovaie te$nolo6ic=
etc. Studenii vor do4?ndi dup= a4olvirea acetei dicipline urm=toarele competene:
ContientiAarea raportului dintre repona4ilitate" @ncredere" loialitate" pe de o parte" i
o4inerea ucceului financiar i profeional" pe de alt= parte.
Do4?ndirea a4ilit=ilor @n ela4orareaCimplementarea codurilor de etic=" @n analiAa i
identificarea le6=turilor dintre activit=ile CS8 iniiate de firmele din 8om?nia i
competitivitatea acetora pe termen mediu i lun6.
2
Crearea unei 4aAe informaionale permanente privind CS8 care = ofere a ur= continu= de
motivare pentru oamenii de afaceri din 8om?nia" cu randamentul i reAultatele o4inute" cu
toate realiA=rile relevante @n domeniul CS8.
1.4. Organizarea temelor n cadrul cursului
Se impune tudierea i aprofundarea noiunilor comple1e le6ate de Etica afacerilor" CS8" precum i
@nele6erea influenei CS8 aupra competitivit=ii firmelor din 8om?nia. D preocupare ma5or= o va
contitui analiAa i identificarea le6=turilor dintre activit=ile CS8 iniiate de firmele din 8om?nia i
competitivitatea acetora pe termen mediu i lun6. >n cadrul @nt?lnirilor cu tudenii e vor urm=ri"
cu preponderen=" urm=toarele:
Promovarea rolului CS8 pentru @m4un=t=irea proceului de inte6rare @n Uniunea European=
i evidenierea impactului poAitiv al CS8 pentru mediul de afaceri din 8om?nia" pentru
ocietatea noatr=" @n 6eneral.
Colectarea informaiilor i a caAurilor de 4une practici de afaceri" a iniiativelor CS8 din
8om?nia i Uniunea European=.
DeAvoltarea intrumentelor i te$nicilor de m=urare a activit=ilor de CS8 @n 8om?nia.
!naliAa detaliat= a tadiului actual privind CS8 la nivelul firmelor din 8om?nia.
UtiliAarea celor mai 4une intrumente de cercetare i analiA= pentru identificarea caAurilor
de invetiii ociale ale firmelor din 8om?nia" a caAurilor de ucce.
<dentificare dificult=ilor @n dialo6ul cu 6rupurile cointereate" de e1emplu: lipa de
profeionalim a multor or6aniAaii non'profit @n derularea proiectelor a6reate" interaciunea
6reoaie cu autorit=ile tatului" coturile de operare ne5utificat de mari ale or6aniAaiilor
partenere" lipa de eficien= @n atin6erea o4iectivelor" lipa de tranparen= etc.
Sta4ilirea criteriilor de identificare a 6rupurilor cointereate i preciAarea 6radelor de
repona4ilit=i le6ale" financiare" operaionale" ociale.
Evaluarea capacit=ii de influen= a p=rilor intereate aupra firmelor" identificarea"
raporturilor cu 6rupurile cu care firmele interacioneaA= frecvent" ta4ilirea 6radului de
dependen=" precum i forma de repreAentare a intereelor anumitor cate6orii de indiviAi" ale
comunit=ilor locale" a repreAentanilor aociaiilor patronale i indicale" ale
repreAentanilor or6aniAaiilor non'profit etc.
PreciAarea a ceea ce pot oferi firmele rom?neti prin aumarea CS8" comunit=ii" @n 6eneral:
repectarea drepturilor an6a5ailor" nedicriminare la locul de munc= repectarea le6ilor"
crearea de noi locuri de munc=" @ndeoe4i pentru femei i minorit=i" aiten= pentru
peroanele defavoriAate" invetiii pentru reducerea polu=rii i pri5in pentru pro6ramele de
reciclare" lupta @mpotriva corupiei" pri5inirea invetiiilor locale pentru amena5=ri pu4lice"
pentru activit=ile culturale" educaionale" de =n=tate etc.
<dentificarea i preAentarea unor tudii de caA care = releve 4unele practici din mediul de
afaceri rom?nec" ilutr?nd @n mod real modul @n care activit=ile CS8 contri4uie la
creterea competitivit=ii.
<dentificarea 4unelor practici de afaceri din Uniunea European=" a activit=ilor de
mana6ement neceare pentru uinerea implement=rii CS8 la nivelul firmelor din 8om?nia.
1.!. "ormatul i tipul acti#itilor implicate de curs
Metode utiliAate @n cadrul pred=rii cururilor:
E1punerea teoretic= prin participare interactiv=" prin mi5loace viAuale.
#ratarea interdiciplinar= i e1plicarea a4ord=rilor conceptuale.
PreAentarea de ituaii practice reale.
Dicuii i e1plicaii practice" conform cu @ntre4=rile tudenilor.
3
>ncura5area particip=rii active a tudenilor la cururi i eminarii.
Metode utiliAate @n cadrul pred=rii eminarului: preAentarea i reAolvarea interactiv= a unor tudii de
caA relevante* proiecte de 6rup pentru e1punerea unor ituaii cu care e confrunt= firmele cu copul
de a 6=i modalit=i de evitare a conflictelor.
1.$. %ateriale &i&liografice o&ligatorii
+aldri6e" ;. 7-0029. Codul manierelor n afaceri. +ucureti: +uine #ec$ <nternational.
Certo" S." C. 7,)),9. Managementul modern: diversitate, calitate, etica i mediul global.
+ucureti: Editura #eora.
Co$en" E." !rinel" D.G." C$itoc=" M. 7,)--9: Responsabilitatea social corporatist n sprijinul
resurselor umane: un parteneriat necesar pentru dezvoltarea unor practici responsabile n
afaceri. +ucureti: Editura Curtea Eec$e.
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
<onecu" G$." G$. 7,))%9. Maretizarea, democratizarea i etica afacerilor. +ucureti: Editura
Economic=.
Popa" M." Salan=" <.<." Scorar" ;.M." <opecu" !.G. 7,)--9. Etica n afaceri. !inteze i studii de
caz. Clu5'Napoca: Editura 8ioprint.
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. Etica afacerilor n turism. +ucureti: Editura Uranu.
1.'. %ateriale i instrumente necesare pentru curs
Se recomand= utiliAarea urm=toarelor materiale 7ai6urate de facultate9: retroproiector* laptop*
videoproiector* uport de cur 7format electronic iCau tip=rit" ai6urat de catedr=9.
>n vederea particip=rii la un nivel optim la activit=ile curului" ete recomandat ca tudenii = ai4=
acce la urm=toarele reure:
' calculator conectat la internet 7pentru a putea accea coninutul curului i pentru a putea
participa interactiv pe parcurul derul=rii acetuia9*
' imprimant= 7pentru printarea materialelor uport" a temelor redactate" a tudiilor de caA9*
' acce la reurele 4i4lio6rafice 7a4onament la +i4lioteca Central= Univeritar=9* acce la
ec$ipamente de fotocopiere.
1.(. Calendarul cursului
Drdinea @n care vor fi a4ordate temele de cur ete urm=toarea:
1. )oiuni generale pri#ind etica afacerilor i responsa&ilitatea social
-.-. Etica afacerilor
-.,. 8epona4ilitatea ocial=
-./. Scurt itoric al intereului pentru etica afacerilor i a repona4ilit=ii ociale
2. Ce nseamn *Corporate +ocial ,esponsi&ilit-. / C+,0
,.-. Generalit=i privind repona4ilitatea ocial= a or6aniAaiilor de afaceri
,.,. Definirea conceptului de CS8 7Corporate Social 8eponi4ilitB9
,./. Piramida repona4ilit=ii ociale a or6aniAaiilor de afaceri
,... 8epona4ilitatea ocial= a firmelor G opiune au neceitateH
,.%. Corporate Social 8eponi4ilitB 7CS89 @n 8om?nia
,.(. 8epona4ilitatea ocial= @n economia 6lo4al=
3. Integrarea managerial a responsa&ilitii sociale a corporaiilor
/.-. <nte6rarea CS8' un proce continuu
/.,. 8olul ec$ipei mana6eriale @n proceul de inte6rare a repona4ilit=ii ociale
/./. <ntrumentele mana6ementului repona4ilit=ii ociale
/... #ipuri de trate6ii mana6eriale Irepona4ileJ
/.%. #ipurile de pro6rameCtacticiCiniiative de CS8
4. Influena C+, asupra performanelor financiare i sociale ale companiilor
..-. <mpactul repona4ilit=ii ociale aupra economiei corporaiei
..,. +eneficii ale pro6ramelor de CS8
4
../. Coturile aum=rii repona4ilit=ii ociale
!. %odele de management pentru responsa&ilitatea social a corporaiilor
%.-. Modelul mana6erial S<GM!
%.,. 8ain4o:ScoreK : o a4ordare trate6ic= a valorii multi'dimenionale
%./. Modelul CDMP!SS
%... Modelul molecular
%.%. Modelul utMana6eL
%.(. Modelul de performan= Glo4al Compact
%.2. Modelul celor trei IPJ
$. Implementarea i e#aluarea C+,
(.-. Standardele internaionale @n definirea i implementarea CS8
(.,. M=urarea i raportarea performanelor CS8
(./. Evaluarea CS8
Pe parcurul emetrului unt pro6ramate , @nt?lniri fa= @n fa= cu toi tudenii. >n cadrul primei
@nt?lniri e va parcur6e prima 5um=tate a coninutului uportului de cur 7modulele <'<<<9" iar @n cea
de'a doua @nt?lnire e vor parcur6e informaiile corepunA=toare celei de a doua 5um=t=i a
uportului de cur 7modulele <E'E<9.
>n vederea eficientiA=rii acetor @nt?lniri fa= @n fa=" pentru fiecare din acetea" se recomand
parcurgerea de ctre student a suportului de curs pu la dipoAiie @nc= de la @nceputul
emetrului" iar ulterior @nt?lnirii" ete indicat= reAolvarea arcinilor i e1erciiilor aferente fiec=rui
modul parcur. De aemenea" anterior @nt?lnirilor pro6ramate" tudenilor li se recomand s
parcurg capitolele corespunztoare temelor a&ordate la fiecare nt1lnire din cel puin una
din sursele &i&liografice indicate. >n acet mod" e va facilita orientarea curului aupra apectelor
de finee din coninutul diciplinei i e va permite concentrarea pe modalit=ile de aplicare la nivel
practic a informaiilor de5a parcure.
1.2. 3olitica de e#aluare i notare
Evaluarea tudenilor e va efectua conform detalierii de mai 5o:
8=punuri la e1amenCcolocviuClucr=ri practice M2)N.
!ctivit=i aplicative atetateClucr=ri practiceCproiect M-)N.
#eme de control M ,)N.
E1amenul va conta @ntr'un tet alc=tuit din @ntre4=ri 6ril=. Studenii tre4uie = tie c= ila4uul de
fa= repreAint= un uport minimal" a c=rui impl= parcur6ere nu ete uficient= pentru promovarea
e1amenului. >n vederea promov=rii e1amenului cu o not= atif=c=toare" tudenii vor tre4ui =
parcur6= 4i4lio6rafia indicat= @n cadrul acetui ila4u.
1.14. 5lemente de deontologie academic
Pe parcurul cururilor i eminarilor" cei implicai vor repecta cu trictee normele deontolo6ice
7morale9 impue de orice demer tiinific i peda6o6ic. Cu alte cuvinte" vor fi @ntrunite cel puin
urm=toarele:
4una cola4orare @ntre mem4rii ec$ipei" competen=" inte6ritate" cole6ialitate" loialitate"
repona4ilitate*
cei implicai e o4li6= = afirme i = recunoac= paternitatea unor idei care nu le aparin i
= indice ura din care 'au inpirat" = citeAe autorii tudiai. Drice material ela4orat de
c=tre tudeni pe parcurul activit=ilor va face dovada ori6inalit=ii. Studenii ale c=ror
lucr=ri e dovedec a fi pla6iate nu vor fi acceptai la e1aminarea final=*
recunoaterea e1plicit= a contri4uiei oric=rei peroane care a participat @n mod real la o
activitate de cercetare au ela4orare a unui proiect*
5
orice tentativ= de fraud= au fraud= depitat= va fi ancionat= prin acordarea notei minime
au" @n anumite condiii prin e1matriculare*
ai6urarea confidenialit=ii datelor o4inute*
repectarea criteriilor de calitate privind analiAa i evaluarea reAultatelor fiec=rui tudent:
corectitudinea etim=rilor" preciAie i 5utee" punctualitate" o4iectivitate etc.
Pla6iatul ete o pro4lem= erioa= i ete pedepit= cu aprime. Drice tudent care ete prin c=
pla6iaA= e poate atepta = @i fie anulat= munca i = e @ntreprind= m=uri diciplinare din partea
conducerii facult=ii. E1emple de pla6iat: realiAarea proiectului de cercetare de c=tre o alt=
peroan=* copierea parial= au total= a unui proiect de cercetare* copierea unui proiect de cercetare
de pe internet i r=p?ndirea acetuia i @n r?ndul altor tudeni* canarea unor ure 4i4lio6rafice
au copierea unor conpecte f=cute de ali autori.
Studenii pot = citeAe din ure 4i4lio6rafice 7revite au c=ri9" cu condiia ca repectivele ure =
fie identificate i preAentate @n cadrul proiectului de cercetare. Un proiect care e contituie @n mare
parte din compilarea unor idei ale unor autori" neav?nd o contri4uie proprie din partea tudentului
va fi notat cu un calificativ inferior.
1.11. +tudeni cu diza&iliti
#itularul curului i tutorii @i afirm= diponi4ilitatea" @n limita poi4ilit=ilor" de a adapta la cerere"
coninutul i metodelor de tranmitere a informaiilor" precum i modalit=ile de evaluare 7e1amen
oral" e1amen on line9 @n funcie de tipul diAa4ilit=ii curantului. Eom urm=ri facilitarea acceului
e6al al tuturor curanilor la activit=ile didactice.
1.12. +trategii de studiu recomandate
Se recomand= parcur6erea itematic= a modulelor cuprine @n cadrul curului" pun?ndu'e accent
pe pre6=tirea individual= continu= a tudenilor i pe evalu=rile formative pe parcurul emetrului.
Se recomand= curanilor alocarea unui num=r de cel puin .& de ore pentru parcur6erea i @nuirea
cunotinelor neceare promov=rii cu ucce a acetei dicipline. Sunt neceare de aemenea
apro1imativ ,. de ore @n vederea document=rii i ela4or=rii eeurilor i proiectelor ce vor fi
uinute de c=tre fiecare tudent.
Pentru ela4orarea ri6uroa= a proiectelor de c=tre tudeni" recomand=m urm=toarele:
1. Documentarea le6at= de informarea aupra urelor" cule6erea" tudierea" utiliAarea urelor.
2. Studiul individual pentru aprofundarea 4i4lio6rafiei de pecialitate din ar= i tr=in=tate.
Conultarea urm=toarelor uporturi de date: pu4licaii din 4i4lioteci" periodicele i revitele de
pecialitate" tudii i analiAe multimedia prin internet" re6lement=ri le6ilative naionale i
internaionale" recomand=ri din partea UE" FM<" +M etc." ite'urile univerit=ilor din ar= i
tr=in=tate" a or6animelor a4ilitate @n domeniu etc.
3. Prelucrarea informaiilor colectate" analiAa i inteAa acetora: o4ervarea" decrierea"
6eneraliAarea" operaionaliAarea" ela4orarea de modele" concepii" predicii" politici i practici etc.
!. Documentarea practica 7la firme repreAentative9 pentru procurarea datelor empirice" a faptelor"
informaiilor privind 6eneAa fenomenului" a factorilor care @l determin=. Cercetarea diferitelor
oluii e1itente la nivel internaional.
$. >n derularea anc$etei vom repecta urm=toarele etape eeniale: ta4ilirea i delimitarea temei*
ta4ilirea mi5loacelor materiale" a intrumentelor i determinarea univerului cercet=rii* ta4ilirea
indicilor i intrumentelor de o4ervare i m=urare* preanc$eta* documentarea* ta4ilirea
ipoteAelor* contruirea eantionului* redactarea c$etionarului* pretetarea i definitivarea
6
c$etionarului* anc$eta pilot* adminitrarea pe teren a formularelor* codificarea r=punurilor*
analiAa datelor* redactarea concluAiilor i a raportului de anc$et=.
II. +uportul de curs propriu6zis
2.1. %OD7878 I
)oiuni generale pri#ind etica afacerilor i responsa&ilitatea social
Scopul i obiectivele modulului
<deea de 4aA= a pecialitilor @n +uine Et$ic care a4ordeaA= afacerile dintr'o perpectiv= ocial=
ete aceea c= toi mem4rii ociet=ii au nu numai nevoi materiale ci i nevoi pirituale" pe care
tre4uie = le atifac= itemul economic" prin activit=i de producie" pret=ri de ervicii" ditri4uie"
repartiie a veniturilor etc." in?nd cont de anam4lul normelor ociale i morale. !facerile 'au
impu" odat= cu aceniunea capitalimului" ca fiind" cel puin p?n= @n momentul de fa=" oluia cea
mai eficient= de a uine o cretere economic= rapid= i contant= 7dei" nu lipit= de criAe i
perioade mai dificile9" o porire a eficienei economice i ociale" a calit=ii i variet=ii produelor
i erviciilor" o c=dere a preurilor" f=r= a afecta calitatea produelorCerviciilor etc. Eenial ete
faptul c=" nu ocietatea e1it= pentru ca oamenii de afaceri = profite de pe urma ei" ci" dimpotriv="
afacerile e1it= pentru a atiface nevoile ociale.
Companiile care dorec = e le6itimeAe eficient @n mediul ocial @n care opereaA= tre4uie =
6etioneAe @ntr'o manier= trate6ic= dialo6ul cu 6rupurile cointereate" = ierar$iAeAe atept=rile
diferiilor parteneri ociali i de afaceri" = ec$ili4reAe intereele acetora" minimiA?nd atfel pe
termen lun6 ricurile care le pot afecta reputaia. Din tudiile e1itente la nivel internaional am
dedu faptul c= CS8 are o influen= direct=" @n enul creterii performanelor financiare
>n acet conte1t" e impune @nuirea corect= a conceptelor cu care opereaA= Etica afacerilor. Ete
necear= aprofundarea tematicii propue prin parcur6erea erioa= a titlurilor 4i4lio6rafice
o4li6atorii. !r fi foarte util pentru fiecare tudent = citeac= c?t mai mult din filoofia Eticii"
apel?nd cel puin la 4i4lio6rafia ataat= la f?ritul acetui material. De aemenea" e va avea @n
vedere iniierea unor dicuii i analiAe le6ate de 4ineCr=u" corectC6reit" ideal ocial" etc. D4iective
urm=rite:
cunoaterea coninutului eticii afacerilor*
detectarea pricipalelor niveluri de aplicare ale eticii @n afaceri*
@nele6erea diferenelor dintre r=pundere i repona4ilitate*
analiAa repona4ilit=ii ociale.
Schema logic a modulului
7
, e s p o n s a & i l i t a t e a
s o c i a l
5 t i c a
a f a c e r i l o r
) o i u n i
g e n e r a l e
Capitolul ": Etica afacerilor
Etica afacerilor ete o diciplin= care ofer= un teren deoe4it de fertil pentru deA4ateri pu4lice"
forumuri" articole" diAertaii etc. Cu mai 4ine de cinci decenii @n urm=" etica afacerilor a contituit @n
SU!" o4iectul tot mai multor conferine" colocvii" impoAioane" articole" volume. Se putea vor4i
c$iar de o tradiie @n privina Ieticii mana6ementuluiJ" a Ieticii produciei i erviciilorJ.
Dimeniunea etic= a afacerilor era tratat= ca un *plus de renta&ilitate9 profita&ilitate. :good
et#ics is good business;. Morala a @nceput a fi coniderat= un factor de ucce" o c$eie a reuitei @n
afaceri" a5un6?ndu'e a e dicuta @n termenii utilitarismului etic n afaceri:
foloirea moralei ca intrument necear @n trate6iile de afaceri*
punerea de acord a intereelor economice" cu precripiile moralei*
fundamentarea etic= a pra6matimului contemporan*
creterea importanei moralit=ii @n deAvoltarea ocio'economic= etc.
Ce este etica n afaceri?
;a prima vedere" arat= profeorul univeritar Dan Crciun" ete uor de @nele c= etica n
afaceri ete un domeniu care urm=rete = clarifice pro4lemele de natur= moral= ce e ridic= @n
mod curent @n activitatea a6enilor economici dintr'o ocietate capitalit=.
>n continuare" preAent=m c?teva defini$ii ale eticii n afaceri" preluate din literatura de pecialitate
-
:
1. ,.<. De =eorge" unul dintre autorii cei mai proemineni @n acet domeniu" definete etica
@n afaceri drept Iperpectiva etic=" fie implicit= @n comportament" fie enunat= e1plicit" a
unei companii au a unui individ ce face afaceriJ. De Geor6e itueaA= etica @n afaceri la
nivelul unei imple descrieri a ceea ce declar= i face efectiv un a6ent economic" @n raport
cu anumite coniderente etice.
2. 3. >. 8e?is ete de alt= p=rere. El definete etica @n afaceri drept Iacel et de principii au
ar6umente care ar tre4ui = 6uverneAe conduita @n afaceri" la nivel individual au
colectivJ. Dup= ;e:i" etica @n afaceri @i delimiteaA= pro4lematica la nivelul normelor de
comportament moral care indic= a6enilor economici ce tre4uie i ce nu tre4uie = fac= @n
activitatea lor pecific=.
3. >n opinia Iintetic=J a lui ,oger Crisp" un apreciat filoof de la D1ford" etica @n afaceri
ete un domeniu de inveti6aii filoofice" av?nd propriile ale pro4leme i teme de
dicuie" pecialiti" pu4licaii" centre de cercetare i" dei6ur" o varietate de curente au
coli de 6?ndire. >n acet en" Crip u6ereaA= c= Ietica @n afaceri e refer= la tr=duinele
filoofice ale fiinelor umane de a eiAa principiile care contituie etica @n afaceri" de
o4icei @n ideea c= acetea ar tre4ui = devin= IeticaJ afacerilor i a oamenilor de afaceri
realiJ.
4. 8aura )ash conider= c= Ietica @n afaceri ete tudiul modului @n care normele morale
peronale e aplic= @n activit=ile i copurile @ntreprinderii comerciale. Nu ete un
tandard moral eparat" ci tudiul modului @n care conte1tul afacerilor pune peroanei
morale" ce acioneaA= ca a6ent al acetui item" propriile ale pro4leme pecificeJ.
5. D definiie mai curt= propun @ndre? Crane i DirA %atten: IEtica @n afaceri ete
tudiul ituaiilor" activit=ilor i deciAiilor de afaceri @n care e ridic= pro4leme @n le6=tur=
cu 7ceea ce ete moralmente9 4ine i r=uJ.
5tica afacerilor tre4uie = includ= un item de principii" valori" norme i coduri de conduit=" @n
4aAa unei filoofii a firmei" care e impun ca imperative morale" induc?nd o4li6ativitatea repect=rii
lor. >n 4un= m=ur= codurile etice i de comportament inte6reaA= valorile morale ca atare" dei"
acetea devin funcionale i credi4ile numai @n m=ura @n care unt aociate o4iectivelor afacerii.
-
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica n afaceri. +ucureti: Editura !SE.
8
Etica afacerilor a fot definit= de @. Berhuel drept Iparte a refleciei etice care e1amineaA=
deciAiile concrete luate @n @ntreprindere" repectiv deciAii ale actorilor individuali au ale firmei"
coniderate 6lo4al. !cet demer preupune coniderarea urm=toarelor c$etiuni: cine decideH" fa=
de ceH" dup= ce proceduriH" in?nd cont de ce conecineH" ar4itr?nd @ntre care valoriHJ Deci" etica
afacerilor Ie intereeaA= de individ @n e1ercitarea profeiei lui" dar i de firm=* aceata din urm=
ete tratat= ca un u4iect moral" cu impactul aciunilor ei aupra deAvolt=rii" aupra comunit=ilor"
prin creare de locuri de munc=" aupra 4eneficiarilorCclienilor" aupra an6a5ailor etcJ
,
.
5tica afacerilor poate fi coniderat= un domeniu de tudiu aplicativ al eticii" cu privire la
promovarea principiilor morale i a codurilor de Iconduit=J ce re6lementeaA= relaiile interumane din
cadrul or6aniAaiilor i 6uverneaA= deciAiile oamenilor de afaceri au ale mana6erilor.
Etica afacerilor e refer= la stabilirea unui ec#ilibru ntre performan$ele economice i cele sociale
ale firmei. >n con5unctura actual= nu ete poi4il = deciAi mereu @n favoarea performanelor ociale
7de e1emplu" p=trarea unui urplu de an6a5ai" invetirea unor ume imene pentru confortul la
locul de munc= etc.9. Pe de alt= parte" nu ete poi4il = deciAi mereu @n favoarea performanelor
economice 7='i concedieAi pe cei v?rtnici" = i6nori condiiile 6rele de munc= etc9. Pentru a 6=i
acel ec$ili4ru" e recomand= un et de norme ta4ilite de ocietate i de firm=.
#otui" indirect" etica filoofic= e1ercit= o influen= formativ'moral= aupra omului" prin
intermediul intruciei teoretice. >n plu" multe dintre cuceririle pro6reului moral au fot i continu=
= e datoreAe creaiei morale populare.
Etica afacerilor poate fi coniderat= o tiin relaional" deoarece e acord= prioritate evalu=rii i
perfecion=rii relaiilor. !ceata poate fi" @n acelai timp" o filosofie a aciunii" uneori c$iar
dispoziional.
P?n= la @nceputul ec. al OO'lea" @n filoofia moralei 7numit= de unii filoofi" etic=9 au predominat
preocup=rile normative" de ordinul nt%i" din interiorul moralit=ii" de tipul: ce ete 4ine i ce ete
r=uH* poate e1ita o moral= @ntemeiat= pe virtui au pe drepturiH. !poi" au trecut pe primul plan
pro4lemele eticii de ordinul doi privind fundamentele 6?ndirii etice" valorice" de tipul: putem oare
5utifica 5udec=ile de valoareH* e1it= fapte moraleH* putem vor4i cu en depre adev=ruri
moraleCvaloriceH* etc. >n ultimele decenii 'au 7re9a4ordat pro4leme ale moralei practice" de tipul:
ete accepta4il= pedeapa cu moarteaH" ete 5utificat avortulH
/
>n afaceri pot fi detectate c?teva niveluri de aplicare ale eticii
.
:
1. )i#elul micro 6 ete cel care e ta4ilete ntre indivizi @n 4aAa principiului corectitudinii
c$im4ului. !cet nivel ete mai aproape de etica tradiional= i cuprinde: o4li6aii" promiiuni"
intenii" conecine" drepturi individuale. #oate acetea e afl= u4 principiile c$im4ului cintit"
c?ti6ului cintit" tratamentului corect. Unui atfel de nivel i e aplic= ceea ce !ritotel numea
dreptate comutativ9 cea practicat= @ntre e6ali. D firm= care vinde maini" tre4uie ='i previn=
cump=r=torii dac= ele au defecte la itemul de fr?nare au o firm= care vinde anticoncepionale
tre4uie = previn= clienii c= acetea produc dere6l=ri $ormonale. Clientul tre4uie coniderat
raional" autonom i tre4uie informat ca = poat= cump=ra erviciul au produul @n cunotin= de
cauA=. in perspectiv microeconomic" etica ete adeea aociat= cu @ncrederea 7furniAorilor"
clienilor" an6a5ailor" comunit=ii9. Se tie c= @n relaiile de afaceri" un rol important @l are
@ncrederea i" prin urmare" etica ete la fel de important=" prin prote5area drepturilor i intereelor"
prin diminuarea ricurilor.
2. )i#elul macro 6 e refer= la reguli institu$ionale au ociale ale economiei" ale lumii
afacerilor. Conceptele centrale cu care e opereaA= pentru acet nivel unt: dreptate i legitimitate.
Pro4lemele pue @n conte1tul nivelului macro unt de natur= filoofic=" preponderent etic= i unt de
,
Per$uel" !. 7-0&09. &'entreprise saisie par l'(t#i)ue* >n revita Pro5et" nr. ,,).
/
Murean" E. 7-00%9. +alorile i adevrul moral. +ucureti: Editura !lternative.
.
8o4ert" S." ,p. Citat.
9
tipul urm=tor: care e copul pieei li4ereH* ete proprietatea privat= un drept prioritarH* ete drept
itemul de re6lementare al pieeiH* ce rol tre4uie = ai4= tatul @n afaceriH* unt corecte i ec$ita4ile
politicile de impoAitare aplicate firmelorH
3. )i#elul corporaiilor. Dicuiile etice e refer= preponderent la rolul 5ucat @n ocietate" la
repona4ilitatea ocial= i internaional= a corporaiilor.
!a nivel macroeconomic" etica afecteaA= @ntre6 itemul economic. Comportamentul imoral poate
ditoriona piaa" duc?nd la o alocare inuficient= a reurelor. Sitemul pieei 6lo4ale" acceptat de
ma5oritatea =rilor ca fiind o cale mai eficient= de alocare a reurelor interne dec?t iAolarea
economic=" tre4uie = @ndeplineac= urm=toarele condiii:
dreptul de a poeda i controla proprietatea privat=*
li4ertatea de a ale6e" @n cump=rarea i v?nAarea de 4unuri i ervicii*
li4erul acce la informaiile corecte privind acete 4unuri i ervicii.
Nivelul macroeconomic pune i pro4lema trin6ent= a pro4lemelor etice @n 6lo4aliAarea afacerilor. Ele
apar mai ale c?nd unele corporaii internaionale def=oar= afaceri @n =ri cu economii la4 deAvoltate"
cu un nivel mai redu de maturiAare a contiinei civice. Conim=m?ntul o4inut @n urma unei inform=ri
deficitare au mincinoae 7@n reclama unor produe9" dreptul la un mediu natural =n=to 7ecolo6iAarea
Dccidentului prin tranferul te$nolo6iilor poluante @n Et9" utiliAarea unor practici neloiale 7dumpin6ul
u4 forma @nlenirilor de ta1e acordate @n =rile lumii a treia9" dependena de corporaii 7creterea
polariA=rii ociale din cauAa dominaiei corporaiilor @n viaa pu4lic=" @n !merica ;atin=9" unt tot at?tea
e1emple care demontreaA= neceitatea implic=rii eticii mana6eriale i pe plan internaional.
/
!t=Ai" toate or6aniAaiile din lume tre4uie = recunoac= importana i neceitatea lu=rii @n
coniderare a unor concepte ca: etic=" moral=" repona4ilitate ocial=" ec$itate i" totodat=" =
@ncerce = le implementeAe @n cultura lor or6aniAaional=.
Unii autori conider= c=" morala afacerilor" a economiei de pia= li4ere e opune moralei 4unei
credine. Piaa ete locul calculului" al vicleniei dia4olice. C?nd ete vor4a de afaceri" le6=turile
familiei unt uprimate 7eti v=rul meu" adic= un cump=r=tor oarecare9.
Dimeniunea etic= a unei afaceri poate viAa tendinele oric=rei firme i a an6a5ailor =i" de a
repecta cu trictee nu numai le6ile 5uridice i actele normative" ci i le6ea moral=" referitoare la:
calitatea produului* i6urana muncii* practici corecte de mana6ementul reurelor umane* practici
corecte de marQetin6* modul @n care unt p=trate informaiile confideniale* implicarea @n
pro4lemele comunit=ii @n care opereaA= firma* atitudinea fa= de mit=* atitudinea fa= de comiioane
ile6ale acordate @n copul o4inerii unor facilit=i etc.
8aiunea oric=rei afaceri induce u4iecilor participani" fie c= unt din interiorul ei fie c= e afl= @n
tan6en= au complementaritate cu ea" un comportament etic corepunA=tor tandardului de valori
proprii" i care vor include oric?nd elemente preAentate mai u.
Capitolul -: Responsabilitatea social
<deea de Rrepona4ilitateR ete at?t de vec$e" @nc?t f=r= ea nici nu ne putem ima6ina evoluia
filoofiei univerale. Socrate a preferat = moar= din repona4ilitate pentru detinul Cet=ii. C=ci"
pentru el" o cetate a5un6e = e pr=4ueac= atunci c?nd "sentinele date nu mai au nici o putere# ci
i pierd autoritatea i efectul prin voina unor persoane private".
De la eticile toice p?n= la Retica repona4ilit=iiR a lui San Tona 7-0)/'-00/9" aceat= idee a fot
6?ndit= @mpreun= cu cea de li4ertate* c= vor4im de etica neotomit= au de cea ortodo1=" de etica lui
Pant au depre cea a lui +er6on" de poAitivimul ociolo6ic au de neopoAitivim" pete tot vom
6=i aceeai preocupare o4eiv=: cum putem 6?ndi li4ertatea ca li4ertate uman=H !ltfel pu" @n ce
fel ne putem e1ercita li4ertatea pentru a r=m?ne" totui" @n interiorul condiiei umaneH >n mai toate
doctrinele etice" rolul de reper fundamental @n definirea li4ert=ii i'a revenit repona4ilit=ii.
10
G?ndirea etic= a ultimelor decenii a pu i pune mare accent pe pro4lematica repona4ilit=ii.
E1it= multe pro4leme importante" dar cea a repona4ilit=ii aumate @n cunotin= de cauA= ete
fundamental=. E1it= multe feluri de a vedea lumea i de a aprecia reAultatele. #oate unt marcate
de maturitatea individului care vede mai mult au mai puin din Irealitatea $olitic=J.
;iterar prin responsabilitate e @nele6e o4li6aia de a r=punde" de a da eam= de ceva" de a
manifeta o atitudine contient= fa= de o4li6aiile ociale. D definiie formal= a repona4ilit=ii
ociale prevede o4li6aia mana6erului de a ale6e i aplica acele aciuni care contri4uie la
4un=tarea individului @n conen cu intereul ociet=ii i al or6aniAaiei pe care o conduce
%
.
Responsabilitatea ete Io4li6aia ce revine unei peroane de a e recunoate ca autor li4er al
faptelor ale i de a lua aupra a urm=rile acetora
(
.
>n alte pu4licaii" repona4ilitatea ete definit= ca Iolidaritatea peroanei umane cu actele ale"
recunoc?ndu'e ca autor i care" lu?nd @n coniderare inteniile" @i aum= meritele i ne'meritele"
ceea ce implic= deci contiin= i li4ertate pentru a6entJ
2
.
>ntr'un plan mai 6eneral" repona4ilitatea preupune = fii contient i = ii cont de conecinele
actelor tale ' at?t de conecinele aupra altora" c?t i de conecinele pe termen mediu i lun6 7@ntr'
un oriAont de timp care dep=ete preAentul i viitorul imediat9. !tfel" repona4ilitatea ete o
form= de manifetare a olidarit=ii umane i preupune" printre altele" capacitatea mental= de a
dep=i acel preAent atemporal @n care r=m?n cantonate animalele. Ea ete forma uprem= de
manifetare a ocialit=ii.!adar" repona4ilitatea ca valoare etic= funcioneaA= ca o marc= a
umanului" ca o 4orn= ce delimiteaA= umanul de inuman" cultura de natur=" civiliAaia de 4ar4arie.
8epona4ilitatea deemneaA= o relaie de trei termeni
&
: peroana repona4il=* domeniul de
repona4ilitate: arcini" aciuni" atitudini* intana c=reia e d= ocoteal=: tri4unal" oamenii invetii
printr'o deciAie pentru a face acet lucru" contiina individual=" opinia pu4lic=" DumneAeu.
8epona4ilitatea nu ete o noiune pecific= moralei. E1it= i alte feluri de repona4ilit=i" @n
afar= de cea moral=: $uridic# politic# tiinific# practic# social etc.
Unii autori unt de p=rere c= din punct de vedere moral" repona4ilitatea nu preupune ateptarea
unei recompene" nici teama de pedeap=" pe c?nd" din punct de vedere 5uridic" omul devine o4iect
al pedepei au recompenei civile. M=urarea repona4ilit=ii ete dat= de utilitatea au inutilitatea
ocial= a individului" de 6radul de deAvoltare a contiinei umane" care la r?ndul ei depinde de
educaie" v?rt=" intrucie etc.
Pi$olo6iile moderne pun at=Ai accentul pe autocontrol i repona4ilitatea individual= 7individul
poate controla" prin propriile deciAii" ceea ce i e va @nt?mpla9. Suntem de p=rere c=" cauAele
ucceelor i eecurilor unt @n interiorul individului.
D. =usti afirm= c= repona4ilitatea individual= ete direct proporional= cu nivelul repona4ilit=ii
colective. C$iar dac= ete un atri4ut al individului" repona4ilitatea are ori6ini i criterii o4iective
i e1terioare @n raport cu individul" @ndeplinind o funcie ocial=. Guti evideniaA= du4lul apect al
repona4ilit=ii
0
:
un caracter obiectiv" dat de repona4ilitatea pe care o avem fa= de anciunile or6aniAate
ale le6ii au ale celor difuAe ale opiniei pu4lice*
un caracter subiectiv" cont?nd @n repona4ilitatea pe care o imim fa= de anciunile
propriei noatre contiine.
%
Marian" ;. 7,))-9. Etica i responsabilitatea managerial" #6. Mure Editura: Efi'8om.
6
+audin" E." ,p. citat.
2
Morfau1" ;." M. 7-0&)9. +ocabulaire de la p#ilosop#ie et des sciences #umaines" Pari: !rmand Colin.
&
.etit /ictionnaire d0Et#i)ue 7-00/9" Pari: CE8F.
9
Guti" D." 7-0(09. ,pere" +ucureti: Editura !cademiei 8S8" vol <<" p. ,00.
11
8epona4ilitatea difer= de rspundere. 8epona4ilitatea impune aumarea contient= a
conecinelor activit=ii @ntreprine din li4er= iniiativ=" @n timp ce r=punderea repreAint= o4li6aia
e1terioar= de a @ndeplini o activitate impu=" conform dipoAiiei primite.
%spunderea are @n vedere repectarea au nerepectarea unor norme" re6uli" precripii" @n 6eneral
7o4li6aii au interdicii9" individualiA?nd un rol pasiv. %esponsabilitatea e @ntemeiaA= pe relaii"
raporturi neo4li6atorii 7nenormate efectiv9" pe valori li4ere ale omului* dac= e1it= anumite
normative acetea unt acceptate valoric de c=tre individ" aceta dein?nd rolul activ.
8=punderea ai6ur= condiia minimal= a individului @n ocietate" prin repectul pentru normele
ociale i din dorina de a contri4ui la funcionarea normal= a relaiilor @n ocietate.
8epona4ilitatea @neamn= un anumit I6rad de treAireJ" care ne a5ut= = recunoatem cauAele i
conecinele fenomenelor" a lu5i intereele comune" ituate mai preu de cele individuale.
8epona4ilitatea 4ine @nelea= favoriAeaA= loialitatea. ;oialitatea i pri5inul reciproc e
r=p?ndec la fel de departe i @n toate direciile ca i afacerile" at?t @n cadrul or6aniAaiilor c?t i @n
e1teriorul acetora. Datoria i o4li6aiile morale e propa6= aupra cole6ilor" a peronalului" a
clienilor" i a furniAorilor" toi acetia av?nd nevoie de armonie" @nele6ere" @ncredere. Nu 6rupurile
vor mica ocietatea c=tre 4ine i mai 4ine" ci acea ocietate care va uine indiviAii ='i aume
aciunile i conecinele acetora. Fiecare individ ete repona4il de faptele ale" precum i de
urm=rile aceteia" @n m=ura @n care a fot an6a5at= la aceata" li4ertatea voinei ale.
Depre repona4ilitate 'au cri multe c=ri i 'au purtat dicuii intereante. >n een=" fiina
matur= poate fi Irepona4il=J. 8epona4ilitatea vine de la atitudinea armonioa= a individului" de
la modul @n care e $ot=r=te ='i e1prime fiina" ca parte din itemul univeral din care face parte.
Ete nevoie de o educaie care = pun= accentul pe o adoptare etic= a deciAiilor individuale" pe
@nele6erea c?mpului or6aniAaional al conecinelor unor comportamente ne6ative.
Cmile DurAheim punea: ICauAa determinant= a unui fapt ocial tre4uie c=utat= printre faptele
ociale anterioare" nu printre t=rile contiinei individualeU...V. Funcia unui fapt ocial tre4uie
@ntotdeauna c=utat= @n raportul pe care @l @ntreine cu vreun cop ocialJ
-)
.
Etimolo6ic" cuv?ntul *social. provine din latinecul Isocialis" adic= f=cut pentru ocietate. I>n
en lar6" prin ocial e @nele6e tot ceea ce viAeaA= ocietatea ca anam4lu articulat de relaii i
tructuri: economicul" politicul" culturalul etc.* @n en retr?n" prin ocial e @nele6 condiiile
de via= ale indiviAilor i 6rupurilor" precum i relaiile dintre acete entit=iJ
--
.
Noiunea de WocialJ are o accepiune mult mai lar6= @n lim4a en6leA= dec?t @n lim4a rom?n=
unde" ete adeea raportat= la capitalul uman. De aceea" ete adeea utiliAat termenul de
WocietalJ pentru a e1prima aceat= a4ordare lato sensu a relaiilor ociale.
,esponsa&ilitatea social repreAint= cea mai @nalt= e1preie a peronalit=ii civice 7individul @i
aum= repona4ilitatea aciunilor ale u4 toate apectele: moral" 5uridic" politic" profeional" ocial
etc.9" ceea ce denot= faptul c= repona4ilitatea nu ete un fenomen e1cluiv moral.
Sociolo6ii unt de acord c= repona4ilit=ile au evoluat odat= cu ocietatea" trec?ndu'e" @ncetul cu
@ncetul" de la repona4ilit=ile colective" la cele individuale. ! fi repona4il moral @neamn= a da
ocoteal= @n c$ip demn i onet" de calitatea deciAiilor i actelor" a reAultatelor i implicaiilor ocio'
morale" individuale i colective.
Drice firm= acioneaA= @ntotdeauna din raiuni economice" @n erviciul uneia au mai multor
peroane. &inele comun al firmei ete dat de anam4lul de o4iective pe care mem4rii =i @ncearc= =
le atin6=. <ndiferent de domeniul de activitate" firmele au o du4l= repona4ilitate: economic
7creterea profitului" deAvoltarea afacerii etc9 i social 7produeCervicii de calitate" repectarea
mediului @ncon5ur=tor" crearea unui mediu de lucru i6ur etc9.
10
DurQ$eim" E. 7,)),9. Regulile metodei sociologice. <ai: Editura Polirom.
--
Firi6ioiu" N. 7-00-9. .olitici sociale n cadrul statului social. >n revita Societatea i cultura" nr. %" +ucureti.
12
Capitolul 1: !curt istoric al interesului pentru etica afacerilor i a responsabilit$ii sociale
ntereul pentru un comportament moral @n lumea afacerilor ete vec$i. !facerile nu au fot
dintotdeauna coniderate drept ocupaii repecta4ile. Ceea ce tim" din perpectiv= itoric=" ete c=
acet intere a @nceput @n cea mai avanat= ocietate comercial= de acum cinci mii de ani" @n Sumer.
>n =recia @ntic e manifeta deopotriv= intere pentru teoria economic= i pentru valorile i
normele morale implicate @n c$im4urile economice. @ristotel f=cea ditincia @ntre oeconomica
76opod=rire privat=" cu copuri familiare9 i #remastica 'schimburi economice a c=ror cop ete
profitul9
-,
. Prima practic= avea o @nc=rc=tur= etic=" era coniderat= eenial= pentru e1itena unei
ociet=i. Cea de'a doua avea o in6ur= dimeniune" cea a profitului" fiind coniderat= e6oit=.
Cu toate acetea" @n Grecia !ntic= nu e poate vor4i de o mar6inaliAare unanim= a activit=ilor orientate
trict c=tre profit. Depre primul filoof 6rec" #$ale din Milet" @ristotel a p=trat o relatare referitoare
la modul @n care i'a c?ti6at repectul concitadinilor: ICum oamenii @l criticau pe #$ale" repro?ndu'i
=r=cia i pun?ndu'i c= filoofia ete o @ndeletnicire nefoloitoare" #$ale i'a dat eama" pe 4aAa
calculelor ale atrolo6ice" c= e va produce o recolt= a4undent= de m=line" i c$iar @n timpul iernii"
dipun?nd de o um= de 4ani" a @nc$iriat toate preele de ulei e1itente @n Milet c?t i @n C$io" f=r= ca
nimeni ='l concureAe. C?nd a oit momentul recoltei i c?nd toat= lumea c=uta de Aor pree" #$ale le'
a @nc$iriat pe cele arvunite de el @n condiiile pe care le doreaJ" c?ti6?nd o um= important= de 4ani
-/
.
>n ecolele timpurii ale erei cretine +f1ntul @ugustin 7!ureliu !u6utinu9 a fot de acord cu
a6ricultura" comerul" meteu6ul la car= mic= prin practicarea unui Ipre 5utJ. Perceperea
do4?nAii pentru 4anii @mprumutai era coniderat= o practic= imoral=. Mai mult" e cerea 4o6ailor
ca dup= acoperirea propriilor nevoi modete" = cedeAe =racilor retul 4o6=iei.
#otui" activit=ile economice au fot mult= vreme coniderate" mai ale u4 influen= cretin=" dac=
nu @ntru'totul paraAitare" cel puin neonora4ile
-.
. Nu toate practicile comerciale au fot @n mod e6al
ancionate de morala vremurilor" ci @n pecial activit=ile v=Aute ca XJneproductiveJ. Spre deoe4ire
de 6reci" evreii nu puteau r=m?ne departe de munc=" aceata fiind parte inte6rant= a vieii lor.
>n 6eneral" activit=ile de c=m=t=rie au fot privite deAapro4ator p?n= c$iar @n ecolul OO" c?nd
evreii au avut de uferit" @n parte" i datorit= opiniei pu4lice care e manifeta fa= de activit=ile lor
de oferire de @mprumuturi cu do4?nd=" practici care unt at=Ai perfect onora4ile i care tau la 4aAa
activit=ii economice contemporane
-%
.
Sc$im4urile comerciale" activitatea c=m=t=reac= au avut mereu aceeai interpretare: ocupaii lipite de
dimeniune moral=" cu utilitate pur economic=. <ma6inea acetei eparaii a durat p?n= @n ecolul al
OE<<<'lea. Cicero vor4ea totui depre corectitudine @n tranAacii" ca dimeniune moral= a afacerilor.
Ne6utorii trecutului erau ti6matiAai" lipii de repecta4ilitate" cu @ndeletniciri neonora4ile.
Tutificarea cretin= a unei atfel de percepii era dat= de relatarea din Noul #etament aupra alun6=rii
ne6utorilor din #emplu" precum i de reluare a acetei idei @n crierile teolo6ice. S= nu uit=m c=" @n acea
vreme unica moral= admi= @n lumea european= era cea cretin=. Nu e1ita o moral= a vieii pu4lice"
deprin= de conotaii reli6ioae. C?teva e1emple @n aceat= perpectiv= le'au repreAentat 4relele i 6$ildele
medievale care aveau propriile lor coduri morale.
8uther 7-.&/'-%.(9 conidera c= lenevia i tr?nd=via unt nenaturale" accentu?nd importana
IprofeiuniiJ. >n opinia a" cea mai 4un= cale de a ervi pe DumneAeu ete de a @ndeplini arcinile
unei profeii c?t de 4ine poate individul.
Cal#in 7-%)0'-%(.9" reformator al cretinimului" era de p=rere c= toi tre4uie = fie $arnici i =
munceac=. Profiturile c?ti6ate nu tre4uie = fie teAauriAate" ci tre4uie invetite @n munci noi.
-,
!ritotel 7-0,.9. .olitica" +ucureti: Editura Cultura Naional=" ed. @n6ri5it= de Dimitrie Guti.
-/
!ritotel 7-0,.9. .olitica" +ucureti: Editura Cultura Naional=" ed. @n6ri5it= de Dimitrie Guti.
-.
Mi$aela" M. 7,))-9. 2ntroducere n Etica .rofesional# +ucureti: Editura #rei.
-%
;Bnc$" T." T. 7-00-9. Et#ical 3aning. !urviving in an 4ge of /efault" ;ondon: Macmillan.
13
>n anii -2)) cretinimul a a5utat la apariia i deAvoltarea elementelor neceare e1paniunii
comerului i afacerilor. Munca a @nceput = fie privit= ca ceva de valoare" individul era a5utat = e
concetreAe aura valorii produului muncii etc. #otui" ete important de reinut faptul c="
6etionarea i foloirea 4anilor @n copul o4inerii do4?nAii @n tradiia cretin= erau coniderate drept
p=catul de moarte al c=m=t=riei.
>n anii premer6=tori form=rii capitalimului unt de remarcat preocup=rile ociet=ii de a re6lementa
relaiile corecte @ntre oameni. !tfel" tot @n ecolul OE<< apare (lizabethan )oor !a*" le6e
pro6reit= la acea vreme" @n care colectivit=ile erau f=cute r=punA=toare pentru oarta celor
nevoiai" ta4ilind o ta1= pentru =r=cie aupra p=m?ntului aflat @n poeia celor @nt=rii.
8ocAe 7-(/,'-2).9 i'a @ndreptat atenia pre dreptul propriet=ii private: individul are dreptul de
autopreAervare 7autop=trare9" de aici av?nd dreptul aupra acelor lucruri care unt neceare acetui
cop. Munca unei peroane ete ceea ce confer= @n principal titlul de proprietate.
D. D. ,ousseau 7-2-,'-22&9 a v=Aut ocietatea i c$iar idealurile iluminimului 7cultur=" pro6re9 ca
duc?nd la o concuren= ne=n=toa=" la autointere e1a6erat" la ditru6erea Iociet=ii impleJ. Era
de p=rere c= proprietatea privat= ditru6e e6alitatea i conduce la e6oim" dominaie i ervitute.
Mai t@rAiu" @dam +mith 7-2,/'-20)9 laneaA= conceptul de homo oeconomicus" init?nd aupra
repona4ilit=ii de a o4ine profit din toate aciunile. Ca economit i filoof al moralei" Smit$"
recunocut ca p=rintele itemului de @ntreprindere li4er=" detaliaA= clar principiile eeniale care
opereaA= i 6uverneaA= @n teoria economic= a afacerilor: diviAiunea muncii" piaa concurenial=
li4er=" ma1imiAarea profitului etc. !dam Smit$ @n +vuia naiunilor 7-22(9 IcanoniAeaA=J noua
credin= 7@n veriune popular=9: *lcomia e &un.. !u loc tranform=ri @n credinele filoofice"
@ncepe ='i fac= loc i le6itimarea intereelor morale. !cet proce coincide cu ur4aniAarea.
#e$nolo6ia" privatiAarea" indutrialiAarea" deAvoltarea nevoilor i a conumului" conduc ocietatea
@ntr'o direcie @n care apare i nevoia re6lement=rii etice a afacerilor. >n ociet=ile rurale" dominate
de economia Inatural= @nc$i=J" acet fenomen nu are dec?t ane infime = e propa6e.
>n plin av?nt" capitalimul nu a oferit @ntotdeauna o protecie a intereelor tuturor mem4rilor
ociet=ii ceea ce a determinat apariia unor acte normative care au @ncercat = elimine a4uAurile
ociale. De referin= r=m?n !egea Sherman +ntitrust 7-&2(9" primul cod de etic= @ndreptat @mpotriva
a4uAurilor 6roolane ale celor implicai @n afaceri" ,emble- Code of (tichs 7-0,.9" au Consumer
&ill of %ight# promovat= de D. ". Benned- @n -0(," prin care 6uvernul american devine 6arantul
corectitudinii afacerilor fa= de conumatori.
De cele mai multe ori etica afacerilor a contituit un u4iect circumcri unor dicuii ne6ative
depre candalurile i deAatrele adue mai ale de lumea corporaiilor" depre irepona4ilitate iar
recent ele au fot reluate @n diferite forme @n conte1tul 6lo4aliA=rii i e1itenei corporaiilor
mondiale. ;ocul comun al acetor a4ord=ri le6ate de lumea afacerilor ete dat mereu de Inumitorul
comun al afacerilor: banulJ
-(
.
>n literatura de pecialitate putem @nt?lni o erie de comparaii ale mediului de afaceri cu:
' o $ungl: upravieuiec numai cei pre6=tii i adaptai unei competiii acer4e 7nu
@ntotdeauna corect=9" @n care concurenii e IdevoreaA=J unul pe cel=lalt*
' un c.mp de lupt pe care e deruleaA= ne@ntrerupt r=A4oaie. Unii pecialiti unt de
p=rere c= aceat= comparaie a afacerilor cu conflicte militare ete naionalit="
peimit=" conervatoare i autoritar=*
' o main eficient de fabricat bani. !ceat= aociere poate fi coniderat= deAumaniAant=
deoarece dipar 6?ndurile" entimentele" relaiile interumane" acetea tranform?ndu'e
@n cauAe i efecte reci" mecanice" imperonale. !n6a5aii unt pieele unei maini uriae
7or6aniAaia9" idealul ete eficiena au randamentul acetei maini" mana6ementul e
face numai pentru cifre" produul viAat ete profitul" conumatorii unt mi5loacele prin
-(
8o4ert" S. ,p. citat
14
care e pot o4ine 4ani" retructurarea ete @nlocuit= de reproiectare itemic="
mecanicit=*
' un $oc al inteligenei artificiale" @n care 5uc=ria principal= ete computerul. #oate
planurile de afaceri unt ri6uro Ipro6ramateJ" relaiile interumane foloec lim4a5ul
pro6ramatorilor" informaiile nu mai unt oluii 7@n mana6ement9" ci au devenit
pro4leme" a4ilit=ile creatoare" pecifice omului" unt minimiAate de cei care prefer=
prelucrarea automatiAat= a informaiilor*
' un loc de $oac: afacerile unt ima6inate ca @ntreceri portive @n care e1it= un Ipirit de
ec$ip=J" @n care e acord= mai mult= atenie intereelor celorlali iar violena ete evitat="
predomin?nd re6ulile fair pla-.
>n mare" teoreticienii de orientare li4eral= au initat pe ideea c= succesul este o virtute# =r=cia ete
un viciu i c= 4o6=ia devine ura de noblesse oblige 7ete 6eneratoare de o4li6aii morale" pe c?nd
=r=cia ete 6eneratoare de pro4leme morale9. 8ecent dicuiile teoretice 'au mai ec$ili4rat i au
a5un la nivelul contruciei idealurilor morale @n afaceri" cu accente" incluiv pe dreptate ocial=.
>n ara noatr= mult timp termenul de afacere avea o conotaie ne6ativ= fiind aimilat unui fapt
repro4a4il" peculaiei" @nel=ciunii @n dauna intereului pu4lic au privat.
8eferindu'e la factorii economici" =uEnon emnala ca pe o iluAie foarte r=p?ndit= Iconvin6erea
c= relaiile ta4ilite pe 4aAa c$im4urilor comerciale pot ervi la apropierea i @nele6erea @ntre
popoare" c?nd" @n fond" ele au e1act efectul contrar. Materia UYV ete @n mod necear multiplicitate
i diviAiune" deci ur= de lupt= i de conflicte* de aceea" indiferent c= e vor4a de popoare au de
indiviAi" domeniul economic nu poate fi dec.t unul al rivalitii de intereseJ
-2
.
>ntre4area care r=m?ne dec$i= e refer= la: e sau nu o contradic$ie n termenii e5presiei
6lcomia este bun7H
Sumar
<ntereul pentru un comportament moral @n lumea afacerilor ete vec$i. !facerile nu au fot
dintotdeauna coniderate drept ocupaii repecta4ile. Dac= facem o incuriune @n itoria eticii ca
filoAofie practic=" putem contata c= toi autorii unt de acord c= o4iectul eticii @l contituie c=utarea
unui r=pun la @ntre4area ICe ete 4ineleJH 8epona4ilit=ile au evoluat odat= cu ocietatea"
trec?ndu'e" @ncetul cu @ncetul" de la repona4ilit=ile colective" la cele individuale. ! fi repona4il
moral @neamn= a da ocoteal= @n c$ip demn i onet" de calitatea deciAiilor i actelor" a reAultatelor i
implicaiilor ocio'morale" individuale i colective.
%ecomandri bibliografice
CoAma" C. 7-0029. (lemente de etic i deontologie. <ai: Editura Univ. I!le1andru <oan CuAaJ.
Cr=ciun" D. 7,))%9. (tica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
Popa" M. 7,))(9. (tica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. (tica afacerilor n turism. +ucureti: Editura Uranu.
/est pentru autoevaluare
Definii Etica afacerilor i preciAai nivelurile de aplicare.
Care unt diferenele dintre r=pundere i repona4ilitateH
/eme de munc individuale
<dentificai rolul Eticii afacerilor @n ocietate rom?neac=.
Care unt pro4lemele centrale ale repona4ilit=ii ociale" cu influen= ma5or= pentru domeniului
afacerilorH
-2
GuZnon" 8. 7-00/9. Criza lumii moderne. +ucureti: Editura Sumanita.
15
2.2. %OD7878 II
Ce nseamn *Corporate +ocial ,esponsi&ilit-. / C+,0
Scopul i obiectivele modulului
Se impune @nuirea corect= a conceptelor de CS8 prin parcur6erea erioa= a titlurilor 4i4lio6rafice
o4li6atorii. >nele6erea i @nuirea coninutului valorilor morale i ociale fundamentale" a rolului
acetora pentru individ" 6rup i ocietate ne ofer= poi4ilitatea ela4or=rii unor opinii peronale
le6ate de le6ea moral=" contiina moral=" de repona4ilitatea ocial= etc. Eom do4?ndi atfel"
capacitatea de a recunoate i ta4ili un anam4lu de norme morale i valori comune pentru
domeniul afacerilor. Studentul" prin relaiile ale cu ali mem4ri ai ociet=ii" cu alte colectivit=i
ociale" tre4uie = do4?ndeac= o viAiune pluralit= depre munc= i via=" un pri5in @n ditanarea
de atitudinile ale anterioare. E1periena altor moduri de relaii ocial'umane va contri4ui la
@nuirea valorilor noi din ocietate" confi6ur?nd mai profund" mai puternic" rolul e1perienei
culturale i morale do4?ndite @n viaa de Ai cu Ai. D4iective urm=rite:
Definirea repona4ilit=ii ociale" conecin= fireac= a li4ert=ii.
Studierea i aprofundarea noiunilor comple1e le6ate de CS8" @nele6erea influenei CS8
aupra competitivit=ii firmelor din 8om?nia.
!naliAa i identificarea le6=turilor dintre activit=ile CS8 iniiate de firmele din 8om?nia i
competitivitatea acetora pe termen mediu i lun6.
Crearea unei 4aAe informaionale permanente privind CS8 care = ofere a ur= continu= de
motivare pentru oamenii de afaceri din 8om?nia" cu randamentul i reAultatele o4inute" cu
toate realiA=rile relevante @n domeniul CS8.
!naliAa detaliat= a tadiului actual privind CS8 la nivelul firmelor din 8om?nia.
Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
>n modulul anterior 'au decri principalele apecte teoretice le6ate de Etica afacerilor i
repona4ilitatea ocial=" @n 6eneral. !m coniderat important= o curt=treceri @n revit= a unui curt
itoric al intereului pentru etica afacerilor i a repona4ilit=ii ociale.
Schema logic a modulului
16
= e n e r a l i t i
p r i # i n d
r e s p o n s a & i l i t a 6
t e a s o c i a l
D e f i n i r e a
c o n c e p t u l u i d e
C + ,
3 i r a m i d a
r e s p o n s a & i l i t 6
i i s o c i a l e a
o r g a n i z a i i l o r
, e s p o n s a & i l i t a t e
a s o c i a l /
o p i u n e s a u
n e c e s i t a t e 0
C + , n
, o m 1 n i a
C + ,
Capitolul ": 8eneralit$i privind responsabilitatea social a organiza$iilor de afaceri
Ete evident c= afacerile de ieri" de aAi i cele de m?ine nu e vor derula f=r= a o4ine profit" dar
profitul tre4uie = fie o recompen= pentru erviciile pe care @ntreprinderea le face ociet=ii. #otui"
afacerile de aAi tre4uie = fie mai implicate ocial dec?t cele din trecut" pentru c= @ntre timp" au fot
ela4orate noi norme" tandarde i le6i" iar cerinele peroanelor i ale 6rupurilor de peroane care
unt influenai de reAultatele firmei 'au modificat emnificativ i radical. 8eAult= c= a4ordarea
pro4lematicii repona4ilit=ii ociale tre4uie @ncadrat= i corelat= cu mediul ocial" economic"
ideolo6ic" cultural etc. al perioadei de timp" a =rii i a or6aniAaiei repective.
>nc= din anii [%) literatura de pecialitate face referire la repona4ilitatea ocial=. +o:en ar=ta
faptul c= orice or6aniAaie are o4li6aia de a Iurm=ri acele politici" de a lua acele deciAii" ori de a
urma acele linii de aciune care unt deAira4ile i acceptate @n termeni de o4iective i valori ale
ociet=iiJ
-&
. Potrivit opiniilor lui +o:en" repona4ilitatea ocial= ete marcat= de urm=toarele:
afacerile e1it= datorit= ociet=ii" iar comportamentul i metodele lor de operare tre4uie =
coincid= cu o4iectivele ma5ore ale ociet=ii*
oamenii de afaceri tre4uie = e comporte aemenea unor a6eni repona4ili moral fa= de
ocietate.
Conceptul de responsa&ilitate n afaceri a fot un concept e1trem de controverat" incluiv @n
paiul american. >n ciuda acetui fapt" @nc= de la @nceputul anilor \2)" Comisia pentru Dez#oltare
5conomic a ela4orat un model al repona4ilit=ii ociale a or6aniAaiilor numit Corporate Social
%esponsibilit-
01
. !cet model repreAint= @nt?ia inteA= aupra a ceea ce" p?n= atunci" 'a conturat a fi
o a4ordare a firmelor de afaceri i a companiilor @n termenii repona4ilit=ilor ce le revin acetora.
!cet model ete 4aAat pe trei cercuri concentrice:
"igura 2.1. %odelul responsa&ilitii ntreprinderilor
+ursa: Cr=ciun" D." Morar" E. 7,))%9. Etica afacerilor. +ucureti: Editura Paideia.
Conform acetui model" cercul din mi5loc corepunde repona4ilit=ilor economice 7o4inerea de
profit" deAvoltare etc.9. !cetea unt primele i ele unt cele care e afl= la ori6ineafirmei. !l doilea
cerc 7intermediar9" mai lar6" ine eama de faptul c=" dincolo de aumarea repona4ilit=ilor
economice" e1it= i norme i valori ociale 7repectul fa= de mediu" relaiile cu an6a5aii au
re6lementarea condiiilor de munc= etc.9 pe care o firm= nu le poate neocoti" f=r= = uporte
conecine. !tfel" orice or6aniAaie tre4uie = manifete eni4ilitate fa= de pro4lemele ociale ale
comunit=ii @n care activeaA=. Cercul e1terior 7cel mai mare9 cuprinde repona4ilit=ile noi pe care
@ntreprinderea i le poate auma" @n afara e1i6enelor le6ale au a valorilor ociale. !ceat=
repona4ilitate ine de aciuni ce unt @n puterea firmei" tocmai de aceea fiind numit="
Wdicreionar=J. !ciunile filantropice" de e1emplu" fac parte din aceat= cate6orie.
-&
+o:en" S.8. 7-0%/9. !ocial responsibilities of t#e 3usinessman. Ne: ]orQ: Sarper^8o:.
-0
Comiion for Economic Development" -02-.
17
!cete tipuri de repona4ilit=i" conform acetui model nu pot fi pue pe acelai plan. Dricum
primele e impun @n calitatea lor de contr?n6eri" @n vreme ce urm=toarele unt facultative. >n orice
caA" 6radul de repona4iliAare apare" atfel" @n ditincia care e face @ntre o atitudine paiv= i o
atitudine activ= au din diferena dintre un comportament dicreionar. Prin urmare" aceat=
modelare a repona4ilit=ii alc=tuit= din trei entit=i cuprinde interaciuni tari" precum cele din
paiul economic" din cel al re6lement=rii ociale i am4ientale" dar i din cel al WvoineiJ
dicreionare a firmei.
8epona4ilitatea ocial= ete o conecin= lo6ic= a o4li6aiei care decur6e din creterea puterii
7importanei9 ociale a unei firme" iar necorelarea acetei creteri cu aumarea repona4ilit=ii
ociale poate conduce la pierderea acetei puteri ociale" i implicit" la declinul firmei
,)
.
Dr6aniAaiile au realmente un anumit nivel de repona4ilitate ocial= ce repreAint= mai mult dec?t
repona4ilit=ile @numate ale indiviAilor lor. #ermenul Facti#itate responsa&il. e refer= la
ai6urarea ucceului economic al unei firme prin includerea unor coniderente ociale i ecolo6ice
@n activit=ile firmei. Cu alte cuvinte" @neamn= a atiface olicit=rile clienilor av?nd @n acelai
timp 6ri5= i de atept=rile altor p=ri intereate: an6a5ai" furniAori" intituii" comunitatea @n 6eneral.
8epona4ilitatea ocial= a 6enerat numeroae dicuii @n urma afirmaiilor lui Milton Friedman
potrivit c=ruia in6ura repona4ilitate ocial= a unei companii ete aceea de a realiAa profit
,-
.
Pentru Friedman" repona4ilitatea ocial= ete o doctrin= fundamental u4veriv=. Din punct de
vedere trict economic are dreptate: repona4ilitatea unei firme ete aceea de a'i ma1imiAa
profitul" iar potrivit teoriei neoclaice la care ader=" aceat= ma1imiAare a profitului va contri4ui la
r?ndul =u la 4un=tarea ocial= 6eneral= 7e6oim etic9.
Drice @ntreprindere are o anumit= responsabilitate n plan economic i social. !ceta ete un punct
de vedere acceptat @n preAent de toi IactoriiJ lumii afacerilor. Dar m=ura @n care aceat=
repona4ilitate e @mparte @ntre cele dou= planuri" economic i ocial" ete perceput= @n mod diferit.
>n ceea ce privete latura economic=" e vor4ete @n principal depre dou= a4ord=ri
,,
:
1. 4bordarea clasic ' firmele e1it= pentru a aduce 4eneficii proprietarilor au pentru a
reduce coturile de tranAacie. %ilton "riedman uinea c= principala r=pundere a mana6erilor
ete de a 6etiona afacerea atfel @nc?t = ma1imiAeAe 4eneficiul proprietarilor" repectiv al
acionarilor* iar acetia" la r?ndul lor" au o in6ur= preocupare: reAultatele financiare. >n viAiunea
autorului" orice I4un ocialJ pl=tit de firm= u4mineaA= mecanimele pieei: I4unurile ocialeJ vor
fi pl=tite fie de acionari 7e diminueaA= profitul9" fie de alariai 7e reduc alariile9" fie de clieni
7prin creterea preurilor9. >n acet din urm= caA" v?nA=rile pot c=dea i firma ar avea dificult=i.
2. 4bordarea socio9economic G Ima1imiAarea profitului ete a doua prioritate a firmei*
prima ete ai6urarea upravieuirii aceteiaJ. !r6umente:
ociet=ile comerciale unt peroane 5uridice @nre6itrate @ntr'o anumit= ar= i tre4uie =
e conformeAe le6ilor din ara @n care opereaA=* deci ele nu unt repona4ile numai fa=
de acionari*
oriAontul de timp al e1itenei firmei ete unul lun6" deci ea tre4uie = urm=reac=
reAultatele economice pe termen lun6 i @n acet cop va accepta i unele o4li6aii ociale
7ca nepoluarea" nedicriminarea etc.9 i coturile ce le unt aociate*
practica arat= c= firmele nu unt intituii economice pure" ci ele e implic= i @n politic="
@n port 7ponoriA=ri9" pri5in= autorit=ile naionale au locale etc.
Drice or6aniAaie tre4uie = ai4= o finalitate economic=" pornind de la o4iective financiare concrete.
>n=" dac= acetea din urm= e tranform= @n finalitate unic=" atunci 4anii devin in6urul motor i tot
,)
Davi" P. 7-02%9. :ive propositions for social responsibilit;. +uine SoriAon" vol. -&" nr./.
,-
7-02)9. <#e !ocial Responsibilit; of 3usiness 2s to 2ncrease its profits" Ne: ]orQ #ime Ma6aAine" ept.
22
Fi6u" G. 7,))/9. Etica afacerilor n turism# +ucureti: Editura Uranu.
18
ceea ce conteaA= ete reAultatul financiar" f=r= a lua @n eam= mi5loacele foloite i pa6u4ele
colaterale. Performana financiar= nu ai6ur= neap=rat viitorul unei firme" @ntruc?t o afacere nu e
poate deAvolta @ntr'o lume care eueaA=. Eoltaire punea: J2u suntem buni la nimic# atunci c.nd
suntem buni doar pentru noi nineJ. ;a fel cum 4un=tarea unei =ri nu e mai m=oar= doar prin
P<+" ci i u4 apect educaional" anitar" al li4ert=ii de e1primare" repartiA=rii veniturilor etc." @n
acelai mod tarea unei entit=i economice nu e mai evalueaA= doar prin reAultatul financiar. D
mare parte a capitalului companiilor ete at=Ai necorporal=" fondat= mai de6ra4= pe inteli6ena
oamenilor i mai puin pe infratructur=. Ete vor4a depre ima6ine" marc=" depre trecerea de la
cantitativ la calitativ.
tim c= utilitatea i profitul unt neceare unei properit=i" dei are un cot ce eludeaA=" de cele mai
multe ori" dimeniunea etic= a afacerilor. #otui" tre4uie = 6=im oluii pentru conver6ena
intereelor" pentru acceptarea @n afaceri i a unei viAiuni umanite. De aceea" conider=m c= putem
orienta responsabilitatea pre eficacitate i performan=" pre ma1imiAarea profitului" dar d?ndu'i
un con$inut moral. ! propune doar produe i ervicii ieftine nu mai ete uficient. Companiile
tre4uie = ofere" de aemenea" 6aranii privind ori6inea materiilor prime" condiiile de fa4ricare au
cump=rare" repectarea mediului i a drepturilor omului. Clienii e ataeaA= mai uor de produele
ecolo6ice" c$iar dac= uneori unt mai cumpe. Comportamentul etic ete preAent at=Ai pretutindeni:
la +ur= 7indici 4urieri de repona4ilitate ociala a corporaiilor9" printre criteriile 4=ncilor de a
acorda @mprumuturi i a invetitorilor de a'i plaa capitalurile. Nu @n ultimul r?nd" etica ete o
cerin= a comunit=ilor locale i a autorit=ilor pu4lice. !tfel" intereele corporaiilor nu mai pot
avana independent de 6rupurile de interee care le ai6ur= perenitatea: acionari" alariai"
conumatoriCclieni" furniAori" u4contractani" populaie" autorit=i. Companiile e afl= @n faa unei
provoc=ri: aceea de a concilia toate acete interee" fapt ce nu ine de 6eneroAitate" ci de luciditate i
inteli6en=. De aemenea" tre4uie pecificat c= repona4ilitatea ocial= @n afaceri devine realitate
c?nd peroanele implicate accept= conduita i comportamentul ta4ilit.
D trecere @n revit= a literaturii a identificat o multitudine de emnificaii date repona4ilit=ii
ociale. !cetea au fot claificate @n trei cate6orii 6enerale
,/
:
%esponsabilitatea social ca obligaie social ete punctul de vedere potrivit c=ruia o firm= e
comport= repona4il din punct de vedere ocial atunci c?nd urm=rete realiAarea profitului @n
limitele contr?n6erilor le6ale impue de ocietate. Pentru c= ocietatea uine afacerea
permi?ndu'i = e1ite" ea ete obligat s plteasc ociet=ii pentru dreptul de a realiAa profit.
Drice comportare ile6al= au care nu urm=rete profit ete ocial irepona4il=.
%esponsabilitatea ca reacie social ete punctul de vedere potrivit c=ruia comportamentul firmelor
de afaceri tre4uie = treac= dincolo de urm=rirea realiA=rii le6ale a profitului. ;a nivel minim tre4uie
= r=pund= pentru coturile ecolo6ice" am4ientale i ocietale implicate de aciunile lor iar la nivel
ma1im firmele tre4uie = reacioneAe i = contri4uie la reAolvarea pro4lemelor ociet=ii" c$iar dac=
acetea nu pot fi atri4uite direct firmelor.
%esponsabilitatea social ca rspundere social ete punctul de vedere potrivit c=ruia
comportamentele ocial repona4ile unt anticipatorii i preventive @n loc de a fi reactive i
retauratorii. 8=punderea ocial= include adoptarea unei poAiii de pri5in pentru pro4lemele
pu4lice" aciuni @n favoarea 6rupurilor defavoriAate" anticiparea nevoilor viitoare ale ociet=ii i
aciuni pentru atifacerea lor" conlucrarea cu 6uvernul @n privina le6ilaiei e1itente i anticiparea
le6ilaiei ocial deAira4ile.
>n orice or6aniAaie tre4uie = o4erv=m impactul repona4ilit=ii ociale aupra fiec=rui apect al
afacerii: trate6ie" mana6ement" procee" cercetare i deAvoltare etc." av?nd o trate6ie 6lo4al= prin
care dorete = ai6ure un mana6ement repona4il @n toate pieele unde ete preAent. >n acet
conte1t" ne punem @ntre4area: Cum e ai6ur= competitivitatea i continuitatea firmeiH Deervind
,/
DrucQer" P. 7-0009. Realit$ile lumii de m%ine. +ucureti: #eora.
19
clieni i atr=6?nd alii noi" deAvolt?nd noi produe i ervicii" i mai preu de orice" doar o4in?nd
profit" cu orice preH
8epona4ilitatea @n orice activitate a unei or6aniAaii ete eenial= pentru a menine ucceul
economic i pentru a atin6e avanta5ul comercial prin cump=rarea reputaiei i o4inerea @ncrederii.
Capitolul -: /efinirea conceptului de C!R =Corporate !ocial Responsibilit;>
Pro4lematica care tre4uie a4ordat= pentru tudiere CS8 ete foarte lar6=" iar r=punurile i opiniile
unt" de aemenea" de o mare varietate. ! e1itat" @n=" o preocupare real= pentru a defini c?t mai
corect i cuprinA=tor conceptul de CS8. 8epona4ilitatea ocial= a corporaiilor 7CS89 ete un
concept care face referire la datoriile pe care le au corporaiile" i @n pe= multinaionalele" fa= de
p=rile implicate @n def=urarea aciunilor preupue de activitatea lor economic=.
Conceptul" ap=rut dup= cel de'al doilea 8=A4oi Mondial" odat= cu creterea economic= i cu
e1acer4area rolului 5ucat de companiile mari @n ocietate" tre4uie delimitat de acela de aciune
repona4il= din punct de vedere ocial. !cet din urm= concept a ap=rut cu mult @naintea ecolului
OO i e refer= mai de6ra4= la un punct in6ular din trate6ia unei companii viAavi de p=rile
implicate" f=r= fi necear vreun an6a5ament fa= de acetea au fa= de valorile ociale pree1itente.
Prin contrat" repona4ilitatea ocial= a corporaiilor repreAint= tocmai un angaGament luat fa= de
ocietate i p=rile implicate @n ceea ce privete aciunile din fera activit=ii economice.
!tfel" Potler conider= c= CS8 ete un an6a5ament al firmei de a contri4ui la 4unul mer al
comunit=ii prin intermediul unor practici dicreionare i implicarea reurelor firmei
,.
. Cuv?ntul
discreionar e refer= la: care acioneaA=" e e1ercit= aa cum conider= cineva" f=r= a fi prev=Aut i
@n6=duit de le6e* care are prin le6e @ntrea6a li4ertate de aciune. Potler ete de p=rere c= CS8 nu
implic= acele activit=i care unt impue de c=tre itemul le6ilativ. !utorul face referire la
an6a5amentele #oluntare @n aplicarea unor practici care unt impue din afar=.
;iteratura de pecialitate a @ncercat = defineac= CS8 @nc= din anii -0(). Da#is 'a referit la CS8
lu?nd @n coniderare IdeciAiile i aciunile oamenilor de afaceri @ntreprine din motive care dep=ec
7cel puin parial9 intereele economice i te$nice directe ale or6aniAaieiJ
,%
.
CS8 a fot i ete un concept controverat i criticat de unii oameni de afaceri" i nu numai. !ceata
deoarece pare un concept inovator pentru economia de pia= li4er=" care antreneaA= nu numai
creterea avuiei" ci i pro6reul ocial. >n anii [2) preocuparea fa= de CS8 trece dincolo de
apectele teoretice" dei controvera privind implicarea firmelor @n pro4lemele ociale va r=m?ne.
Cele mai multe tudii e a1eaA=" dup= aceat= dat=" pe coninutul CS8 i pe modalit=ile de
implementare a aceteia" f=r= a e conteta intereul ma5or pentru ma1imiAarea profiturilor. Pentru
definirea CS8 nu e1it= o definiie unanim acceptat=" acet concept fiind @n= coniderat:
modalitatea prin care firmele inte6reaA= preocup=rile ociale" cele le6ate de mediu i cele
economice @n cadrul culturii lor" a itemului deciAional" a trate6iei pe care o aplic=" @ntr'o manier=
tranparent= i repona4il=" modalitate prin care intaureaA= practici e1emplare" care = duc= la o
cretere a avuiei i la o ameliorare a ociet=ii
,(
.
#oate definiiile conceptului de CS8 au ca punct comun ideea c= or6aniAaiile de afaceri au
repona4ilit=i @n ceea ce privete 4inele @ntre6ii ociet=i.
>n opinia lui Donaldon" repona4ilitatea ocial= ete o4li6aia contractual= pe care o are firma fa=
de ocietate. Drice firm= deine un rol central @n ocietate i acet motiv @i permite = foloeac= at?t
reurele umane" c?t i pe cele naturale" pentru a'i realiAa funciile ale productive i pentru a
,.
Potler" P. 7,))%9. Corporate !ocial Responsibili; ? /oing t#e most good for ;our compan; and ;our cause. To$n
_ileB^Son <nc.
,%
Carroll" !.+. 7-00-9. <#e .;ramid of Corporate !ocial Responsabilit;: <o@ard t#e Moral Management of
,rganizational !tae#olders. +uine SoriAon" iulie'au6ut.
,(
:::.ic.6c.ca
20
o4ine un anumit avanta5 competitiv" repectiv pentru a'i conolida un anumit tatut de putere. Ca
efect" ocietatea are drepturi ociale implicite: @n c$im4ul dreptului de a e1ploata reure @n
proceele productive" aceata poate olicita dreptul de a controla acete procee
,2
.
Caroll definete CS8 pornind de la cererile economice" le6ale" etice i ociale pe care ocietatea le
invoc= mediului de afaceri
,&
. Un pa mai departe impune foloirea inta6mei de iniiati#e sociale
ale firmei care decriu efortul depu u4 um4rela aciunilor de repona4ilitate ocial=.
<niiativele ociale ale firmei unt activit=ile principale @ntreprine de o firm= pentru a pri5ini
cauAele ociale @n copul @ndeplinirii an6a5amentelor fa= de repona4ilitatea ocial=
,0
.
SopQin uine c= CS8 viAeaA= tratamentul repona4il i etic al taQe$olderi'lor
/)
. Etic au moral
@neamn= a'i trata @ntr'un mod coniderat a fi accepta4il de c=tre ocietatea civiliAat=. Social include
at?t repona4ilitatea economic=" c?t i cea le6at= de mediu.
<mplicarea firmelor @n a4ordarea unor pro4leme care privec ocietate a devenit un u4iect foarte
frecvent pe a6enda comunit=ii de afaceri i a unor or6anime naionale i internaionale.
Din ce @n ce mai multe or6anime internaionale i firme private militeaA= pentru ceea ce" @n =rile
vetice" ete cunocut u4 numele de Corporate Social 8eponi4ilitB 7CS89. P?n= nu demult" @n
afaceri a fi repona4il ocial preupunea a repecta le6ile. !t=Ai" repona4ilitatea ocial= implic=
mult mai mult" preupun?nd atifacerea nenum=ratelor atept=ri ale 6rupurilor cointereate
7taQe$older9. Dac= lu=m @n coniderare doar acele 6rupuri la care or6aniAaia e raporteaA= @n mod
direct" ditin6em urm=toarele 6rupuri cointereate: acionarii" clienii" furniAorii" ditri4uitorii"
parteneri de afaceri" an6a5aii" invetitori" indicate" comunitatea @n 6eneral" a6enii 6uvernamentale.
>n conte1tul actual" marcat de nei6uran= i tranform=ri rapide" invetitorii i analitii v=d @n
dialo6ul cu partenerii ociali o component= trate6ic= a mana6ementului ricurilor pe termen lun6.
>n ultimii ani evoluia CS8 a fot pectaculoa=. Companiile multinaionale conider= de5a" cu
convin6ere" c= aumarea repona4ilit=ii ociale le ai6ur= ucceul pe termen lun6" i ata pentru
c= firmele au @nceput ='i le6e trate6ic activit=ile CS8 de intereul ma1imiA=rii profiturilor.
!ceata @neamn= c= @n trate6ia de afaceri" firmele @i inte6reaA= cu ucce planuri invetiionale de
aumare a repona4ilit=ii fa= de ocietate i de mediul @ncon5ur=tor.
CS8 evideniaA= contri4uia pe care firmele tre4uie = o ai4= pentru a participa la deAvoltarea
ociet=ii moderne. >n acet caA tatele i intituiile internaionale au ela4orat o erie de tandarde
pentru a defini CS8.
Uniunea European= definete repona4ilitatea ocial= drept Iun concept prin intermediul c=ruia o
companie inte6reaA= @n mod voluntar preocup=rile fa= de pro4lemele ociale i cele de mediu" @n
operaiunile de afaceri i @n interaciunea cu partenerii de intereJ. ! aciona cu repona4ilitate
ocial= @neamn= nu numai a @ndeplini prevederile le6ale" ci a mer6e dincolo de acetea prin
invetiii voluntare @n capitalul uman" @n mana6ementul mediului i @n relaiile cu toate 6rupurile de
intereai
/-
.
_orld +uine Council for Sutaina4le Development 7Coniliul Mondial al Companiilor pentru
DeAvoltare Dura4il=9 propune alt= definiie: Irepona4ilitatea ocial= a companiilor ete
an6a5amentul continuu aumat de c=tre companii de a avea un comportament etic i de a contri4ui la
deAvoltarea economic=" @m4un=t=ind" @n acelai timp" calitatea vieii an6a5ailor i a familiilor
acetora" a comunit=ilor locale i a ociet=ii" @n 6eneralJ.
,2
Donaldon" #. 7-0&/9.Constructing a social contract for business. >n: Donaldon" #." Eer5ane" P. (thical 3ssues in
&usiness. Ne: TereB: Prentice Sall.
,&
Caroll" !.+.7-0209. 4 <#ree9dimensional model of corporate performance. !cademB of Mana6ement 8evie:" vol.
&.
,0
Potler" P. 7,))%9. ,p. citat.
/)
SopQin" M. 7,))29. Corporate !ocial Responsibilit;A2nternational /evelopment. ;ondon: Eart$can.
/-
$ttp:CCec.europa.euCenterprieCcrCinde1`en.$tm9
21
D comunicare permanent= i dec$i= cu 6rupurile cointereate duce la un nivel ridicat de eficien=
pentru companie" precum i la o viAi4ilitate poAitiv= @n r?ndul partenerilor ociali i de afaceri. Ete"
p?n= la urm=" i o pro4lem= de mana6ement al reputaiei" iar @n caAul intituiilor financiare
@ncrederea @n erviciile companiei ete un activ foarte valoriAat.
Conceptul de CS8 ete utiliAat de etica @n afaceri" ramur= a eticii aplicate" cu mai multe enuri"
dintre care cele mai adeea @nt?lnite unt enul li4ertarian i enul comunitarian.
Sensul libertarian " au enul retr?n al repona4ilit=ii ociale a corporaiilor" e uprapune
viAiunii e1primate de Milton Friedman i e refer= la limitarea conceptului mai u amintit la
activit=ile care @i porec profitul @n limitele le6ii" prin foloirea adecvat= a reurelor diponi4ile.
!cet lucru implic= an6a5area @n competiia dec$i= a pieei f=r= foloirea mi5loacelor ilicite i"
conform lui ]ounQin" repectarea drepturilor individuale ale an6a5ailor i a an6a5amentelor luate
fa= de acetia" de furniAori i de clieni.
)erspectiva comunitarian e1tinde" @n primul r?nd" enul conceptului de p=ri implicate la
totalitatea indiviAilor au 6rupurilor de indiviAi care unt afectate direct de aciunile unei companii.
>n aceat= ordine de idei" repona4ilitatea ocial= va fi definit= nu numai @n funcie de an6a5ai"
furniAori i clieni" ci i fa= de comunitate i 4inele aceteia" @ntruc?t o companie ete 4eneficiara
direct= a reurelor diponi4ile @n repectiva comunitate. Prin urmare" o companie poate fi
coniderat= repona4il= din punct de vedere ocial dac=" pe l?n6= repectarea an6a5amentelor luate
fa= de p=rile intereate enumerate de adepii perpectivei li4ertariene" e ditin6e prin acte de
filantropie i dac= upune toate aciunile ei din fera economic= unei confrunt=ri cu valorile ociale
pecifice comunit=ii @n care @i def=oar= activitatea.
#ema repona4ilit=ii ociale a corporaiilor a do4?ndit dimeniuni verita4ile doar la @nceputul
anilor [0)" cu o accelerare conidera4il= pre anul ,))). DeA4aterea aupra conceptului
repona4ilit=ii ociale a corporaiilor e inte6reaA= @n deA4aterea la nivel mondial cu privire la
viitorul planetei 7u4 apect economic" ocial i de mediu9 @n 5urul conceptului de Hdez#oltare
dura&ilH formaliAat de DNU @n -00,. #ema deAvolt=rii dura4ile a fot iniiat= @nc= din -02) o dat=
cu pu4licarea primului raport al Clu4ului de la 8oma intitulat J#$e ;imit of Gro:t$J 7;imitele
creterii9. >n raportul +rundtland 7-0&29" deAvoltarea dura4il= ete definit= ca fiind: Wcapacitatea
6eneraiilor actuale de a atiface nevoile preAentului f=r= a compromite capacitatea 6eneraiilor
viitoare de a'i atiface propriile nevoiJ.
Dac= @nainte de anul ,)))" deAvoltarea dura4il= era o tem= a4ordat= @n termeni macro'economici"
at=Ai aceata ete deA4=tut= mai ale @n termeni micro'economici" la nivel de entit=i economice.
Pro4lematica privete @n pecial marile corporaii multinaionale" av?nd @n vedere cifra de afaceri i
preAena lor @n toate =rile lumii" incluiv @n cele @n care repectarea drepturilor omului ori lupta
@mpotriva corupiei nu contituie o prioritate a 6uvernelor.
De e1emplu" _+CSD 7_orld +uine Council for Sutaina4le Development9 ete o aociaie
6lo4al= format= din ,)) de firme care e preocup= @n mod e1cluiv de modalit=ile prin care firmele
din @ntrea6a lume pot uine deAvoltarea dura4il= urm=rind atifacerea nevoilor i apiraiilor
preAentului" f=r= a compromite anele de a le atiface i pe cele ale viitorului. Departe de a u6era
@ncetarea creterii economice" acet concept admite c= pro4lemele =r=ciei i u4deAvolt=rii nu pot fi
reAolvate @n a4ena unei noi ere de cretere economic=" @n cadrul c=reia =rile deAvoltate = 5oace un
rol ma5or i = culea6= reAultate pe m=ur=
/,
.
DeAvoltarea dura4il= 7utena4il=9 aplicat= la nivelul corporaiilor i entit=ilor economice @n
6eneral 'a concretiAat @n conceptul de Wrepona4ilitate ocial= a corporaiilorJ. Comiia European=
@n WCartea verdeJ dedicat= acetui concept @l definete atfel: W<nte6rarea voluntar= de c=tre
companii" a preocup=rilor ociale i de mediu @n activitatea lor economic= i @n relaia cu 6rupurile
de intereeJ.
/,
:::.:4cd.or6
22
Din aceat= definiie reie urm=toarele:
!ciunea voluntar= a companiilor.
#ripla a4ordare: economic=" ocial= i de mediu.
8aportarea la 6rupurile de interee ale companiilor 7taQe$older9.
Sutena4ilitatea i repona4ilitatea au fot atfel reunite u4 Ium4relaJ repona4ilit=ii ociale a
corporaiilor 7CS89" devenit= o micare 6lo4al=.
CS8'ul" repectiv iniiativele Wrepona4ileJ ale companiilor au fot denumite de'a lun6ul timpului"
printr'o varietate de termeni: corporate citiAen$ip" corporate p$ilantropB" corporate ocietal
marQetin6" communitB affair" communitB development etc.
Ete apreciat c= CS8'ul nu tre4uie interpretat ca o valoare ci mai de6ra4= ca un deficit @n m=ura @n
care activitatea economic= deterioreaA= mediul iar mi5loacele de comunicaie e pot tranforma @n
eventuale a4uAuri" anterior i6norate" ale lumii antreprenoriale.
CS8'ul tre4uie privit ca un act voluntar al firmelor 7nu tre4uie re6lementat prin acte normative9" o
oportunitate care e @ncadreaA= @n trate6iile pe termen lun6 pentru foloirea raional= a reurelor"
pentru or6aniAarea de pro6rame de deAvoltare pentru an6a5ai" inovaie te$nolo6ic= etc.
CS8'ul ar tre4ui aumat @n mod voluntar de fiecare firm=" cu at?t mai mult cu c?t e1it= anumite
erori ale pieei i alte pro4leme cu caracter ocial au moral care determin= intervenia pu4lic="
av?nd ca efect promovarea i eni4iliAarea ocial= @n vederea promov=rii i tranparenei pe pia=.
Capitolul 1: .iramida responsabilit$ii sociale a organiza$iilor de afaceri
;iteratura de pecialitate relev= faptul c= repona4ilitatea ocial= a firmei" cumuleaA= pe o car=
procentual=" patru categorii generale de obligaii 7fi6ura ,.,.9 cu caracteritici 4ine preciAate" care
reAid= din contactul permanent al or6aniAaiei cu mediul economic" politic" cultural etc. cu
comunitatea i viaa ocial= a aceteia. Cele patru cate6orii unt
//
: economice 7()N9" le6ale 7,%N9"
etice 7--N9 i filantropice 7.N9.
"igura 2.2. Caracterul cumulati# al responsa&ilitii sociale
Carroll a preAentat @n -020 acete patru cate6orii u4 forma unei piramide" l=r6ind atfel perpectiva
aupra conceptului de CS8" @n @ncercarea de a oferi oluii mana6erilor care dorec = r=pund=" at?t
o4li6aiilor fa= de acionari" c?t i fa= de ceilali taQe$older. El afirm= c= CS8" pentru a fi
acceptat= ca le6itim=" tre4uie = e adreeAe @ntre6ului et de o4li6aii pe care orice or6aniAaie le
are fa= de ocietate" incluA?nd" deci" i apectul economic.
Pentru Caroll performana ocietal= corepunde unei repona4ilit=i care e analiAeaA= in?nd cont
de urm=torii termeni:
a9 cele patru componente ierar$iAate: economic" 5uridic" etic" filantropic*
//
Marian" ;. 7,))-9. Etica i responsabilitatea managerial. Efi'8om.
23
49 un mod eficient de a 6etiona repona4ilitatea" prin intermediul a patru filoAofii" la r?ndul
lor ierar$iAate atfel: opoAiie" defeniv=" pro6re" proactivitate*
c9 dicriminare i mediu ' cele dou= domenii pecifice c=rora e aplic= modelul lui Caroll.
Primei dimeniuni @i ete aociat= W3iramida responsa&ilitii socialeJ care ete preAentat= @n
fi6ura urm=toare.
!cet model piramidal a lui Carroll a r=ma cel mai ela4orat i cel mai lar6 acceptat model al
repona4ilit=ilor ociale ale corporaiilor" fiind numit Imodel cvadripartit al repona4ilit=ii
ociale corporatiteJ" model perfecionat ulterior @n cola4orare cu !. P. +uc$$oltA
/.
. W!dev=rataW
repona4ilitate ocial= preupune reunirea tuturor celor patru niveluri @n comportamentul oric=rei
corporaii.
"igura 2.3. 3iramida responsa&ilitilor sociale :model c#adripartit al C+,;
>n mod fundamental" firmele tre4uie = realiAeAe un profit accepta4il pentru acionarii care au
invetit" oper?nd @n temeiul le6ilor e1itente. >n plu" firma are i repona4ilit=i de alt= natur= care
dep=ec limitele impue c$iar prin le6e.
Responsabilit$ile economice:
acionarii pretind un c?ti6 reAona4il pentru invetiiile lor*
an6a5aii dorec lu54e i6ure i 4ine pl=tite*
clienii cer produe de 4un= calitate i la preuri accei4ile etc.
M. Friedman ete de p=rere c= e1it= doar o in6ur= repona4ilitate ocial= a mana6erului: =
foloeac= reurele i ener6ia @n activit=i detinate creterii profitului at?t de mult c?t @i permite
re6ulile i = e an6a5eAe @n competiia dec$i= i li4er= f=r= @nel=ciune i fraud=.
Companiile au acionari care pretind un c?ti6 reAona4il pentru invetiiile lor" au an6a5ai care
dorec locuri de munc= i6ure i 4ine pl=tite" au clieni care cer produe de 4un= calitate la preuri
accei4ile etc. !ceata ete prin definiie raiunea de a fi a diferitelor afaceri @n orice ocietate" atfel
@nc?t" prima repona4ilitate a unei afaceri ete aceea de a fi o unitate economic= funcional= i de a
e menine pe pia=. Primul trat al repona4ilit=ii ociale a corporaiei repreAint= 4aAa celorlalte
tipuri de repona4ilit=i" pe care le uine i le face poi4ile. <at= de ce atifacerea
repona4ilit=ilor economice ete pretin= 7adic=" olicitat= imperativ9 tuturor corporaiilor
/%
.
Nu putem conteta rolul eenial pe care @l au firmele de afaceri @n viaa economic= i influena
acetora aupra ociet=ii" o4iectivul lor @ncadr?ndu'e @n fera producerii de 4unuri i ervicii pe
care individul" comunitatea i ocietatea le olicit=. Ma1imiA?nd profitul" firma prin ta1e i impoAite
/.
Carroll" !.+." +uc$$oltA !.P. 7,))-9. 3usiness and !ociet;:Et#ics and !tae#older Management. Ediia a .'a.
Cincinnati Sout$'_etern Colle6e.
/%
Cr=ciun" D." Morar. E." Macoviciuc" E. 7,))%9. Etica 4facerilor. +ucureti: Paidea.
24
ma5orate va contri4ui mai u4tanial la uinerea culturii" @nv==m?ntului" =n=t=ii" ordinei pu4lice
etc.* an6a5ailor le poate oferi alarii mai 4une" i6uran=" ta4ilitate" continuitate" iar acionarilor
dividende porite.
>n formularea repona4ilit=ii economice a lui M. Friedman nu @nt?mpl=tor e include cate6oria de
repona4ilitate ocial= @n arcinile primordiale ale mana6erului" peroana Wcare ete datoare =
ai6ure 4una funcionare a or6aniAaieiJ
/(
prin aciuni care = conduc= la creterea eficienei
7randament" profit" cot9 i la ai6urarea eficacit=ii prin clarviAiunea cu care au fot ta4ilite
o4iectivele i trate6iile aferente. Periodicul american W+uine _eeQJ" relev= faptul c= @n S.U.!.
mai mult de 5um=tate din noile afaceri a5un6 la faliment @n mai puin de un an de Aile" incompetena
i lipa de e1perien= mana6erial= repreAent?nd cauAa a pete ()N din eecurile @n afaceri.
Urm=toarele repona4ilit=i din piramida lui Carroll pot e1ita numai dac= unt aumate acete
repona4ilit=i economice.
Responsabilit$ile legale deriv= din faptul c= o4iectivele i aciunile firmei tre4uie aliniate cadrului
le6al" comportamentul firmei fiind orientat pre repectul cuvenit ociet=ii i le6ilaiei care o
prote5eaA=: afacerile tre4uie = e upun= le6ilor* afacerile tre4uie = repecte Ire6ulile 5oculuiJ etc.
8epona4ilitatea le6al= a corporaiei olicit= ca afacerile = e upun= le6ilor i = repecte
Ire6ulile 5oculuiJ. >n ma5oritatea caAurilor" le6ile codific= vederile i convin6erile morale ale
ociet=ii" atfel @nc?t repectarea lor ete o condiie necear= a oric=rei reflecii ulterioare privind
repona4ilit=ile ociale ale unei firme. De e1emplu" @n ultimii ani mai multe firme de marc= au
avut de uportat penalit=i @n urma dovedirii @n 5utiie a unor practici de concuren= neloial="
materialiAate @n trate6ii ile6ale menite = le ai6ure p=trarea ectorului lor de pia=" creterea
ne5utificat= a profita4ilit=ii 7ceea ce @neamn= c= acete firme 'au concentrat @n mod e1ceiv
aupra repona4ilit=ii lor economice9
/2
.
Firmele tre4uie nu numai = o4in= profit" ci i = acioneAe @n 4aAa le6ilor e1itente la nivel local"
re6ional" naional i internaional" precum i @n 4aAa le6ilor care 6uverneaA= afacerile.
>n primul r?nd ete de ateptat ca firma = iniieAe aciuni doar @n limitele le6ilor" ='i pl=teac=
ta1ele i impoAitele fa= de tat" a6enii ficali i coniliile locale. !poi" repectarea condiiilor
contractuale le6ate de calitatea produelor i a erviciilor" a termenelor de livrare" reclama corect="
= acioneAe corect fa= de concuren= etc." repreAint= componente ma5ore ale repona4ilit=ii
le6ale. 8epona4ilit=ile le6ale repreAint= o etic codificat# @n enul c= acetea reflect=
elementele de 4aA= pentru aciuni corecte. Statiticile arat= c= firmele care nu repect= le6ea cu 4un=
tiin=" c$iar dac= pe moment realiAeaA= o erie de venituri nemeritate unt totui neperformante @n
cate6oria lor uport?nd" @n final" pierderi cu mult mai mari dec?t veniturile realiAate.
Ca i @n caAul repona4ilit=ilor economice" Carroll conider= c= aumarea repona4ilit=ilor le6ale
ete o cerin= imperativ= pe care o pretinde orice ocietate fa= de orice corporaie.
Componentele economice i le6ale ale repona4ilit=ii ociale pot fi decrie mai am=nunit" @ntr'o
manier= comparativ=" dup= cum e poate o4erva din ta4elul urm=tor.
<a&elul 2.1. Componentele economice i legale ale responsa&ilitii sociale
Componentele economice ale C+, Componentele legale ale C+,
Ete important a e aciona atfel @nc?t = e
ma1imiAeAe c?ti6ulCaciune
Ete important a e aciona atfel @nc?t = e repecte le6ea
Ete important ca firma = fie c?t e poate de
profita4il=
Ete important ca firma = repecte diferitele re6lement=ri
locale" tatale
Firma tre4uie ='i menin= poAiia competitiv= Firma tre4uie = fie un Icet=eanJ care e upune le6ilor
D firm= de ucce va fi aceea care va fi
profita4il= permanent
D firm= de ucce e va defini ca una care @i @ndeplinete
toate o4li6aiile le6ale
Firma urm=rete meninerea unui nivel @nalt de Firma urm=rete producerea de 4unuri i pretarea de
/(
Firi6ioiu" N. 7-00-9. .olitici sociale n cadrul statului social. >n Societatea ^ Cultura nr.%" +ucureti" pa6 /%
/2
Cr=ciun" D." Morar. E." Macoviciuc" E. 7,))%9. Etica 4facerilor. +ucureti: Paideia.
25
eficacitate ervicii care @ndeplinec cel puin condiiile le6ale minime
Sura: Carroll" !.+. 7-00-9. <#e .;ramid of Corporate !ocial Responsabilit;: <o@ard t#e Moral
Management of ,rganizational !tae#olders. +uine SoriAon" iulie'au6ut.
Responsabilit$ile etice. !cete repona4ilit=i implic= o4li6ativitatea conduc=torului i a celorlali
mem4rii ai or6aniAaiei de a e comporta corect repect?nd normele morale" c$iar dac= acetea nu e
re6=ec preciAate @n le6i i nu ervec direct intereele economice ale firmei:
or6aniAaiile tre4uie = fac= numai ceea ce ete 5ut" ec$ita4il" corect*
ocietatea ateapt= ca firmele = e conformeAe le6ii morale" dincolo de cele 5uridice etc.
Conduc=torul tre4uie = fie corect" cintit" imparial i = repecte drepturile individului" utiliA?nd un
tratament e6al" nedifereniat. 8epectarea principiilor morale ete important= din pentru conducerea
firmei" c?t i pentru an6a5ai. ;ipa comportamentului moral provoac= necaAuri i uferine la nivel
de indiviAi i m=rec c$eltuielile firmei.
8epona4ilit=ile etice o4li6= corporaiile = fac= ceea ce ete 5ut" corect i ec$ita4il c$iar dac= nu
unt forate = procedeAe atfel de cadrul le6al e1itent. De e1emplu" atunci c?nd compania S$ell a
vrut @n -00% = pun= @n e1ploatare platforma marin= +rent Spar din Marea Nordului" compania a
avut toate apro4=rile le6ale ale 6uvernului 4ritanic i totui a c=Aut victima campaniei vi6uroae
iniiate de or6aniAaia Greenpeace i 4oicotul conumatorilor. Drept urmare" deciAia le6al= de
intalare a platformei marine a fot" @n cele din urm=" nepu= @n aplicare" deoarece firma nu a inut
cont de atept=rile etice mai pretenioae ale ociet=ii civile 7au" cel puin ale 6rupurilor de
protetatari9. Carroll uine aadar c= repona4ilit=ile etice contau @n ceea ce ocietatea ateapt=
din partea corporaiilor" dincolo de cerinele economice i le6ale
/&
.
8epona4ilit=ile etice viAeaA=" deci" tandardele" normele i atept=rile care reflect= ceea ce
conumatorii" an6a5aii" clienii" acionarii" comunitatea etc. 6=ec a fi corect" au ceea ce
prote5eaA= i repect= drepturile taQe$olderi'lor.
Privind dintr'o alt= perpectiv=" repona4ilit=ile etice au e1itat @nc= dinaintea celor le6ale"
principiile morale afl?ndu'e la 4aAa le6ilor e1itente. Pe de alt= parte" @n=" valorile i normele
impue de c=tre repona4ilit=ile etice reflect= tandarde mai @nalte i mai comple1e dec?t cele
impue de le6e. +inele au r=ul nu pot fi preciAate i clar identificate.
De cele mai multe ori pro4lemele unt 6enerate de raportul dintre performanele ociale i cele
economice" realiAarea ec$ili4rului fiind deoe4it de dificil=" mai ale @n condiiile ine1itenei unei
informaii complete care = poat= crea o ima6ine 6lo4al= aupra dimeniunilor economice a
an6a5amentelor ociale precum i a conecinelor ociale 6enerate de un comportament pur
economic. Ete i caAul revendic=rilor pe care le pretind unele minorit=i W6rupuri de preiune
dedicate unei in6ure cauAe care o conider= de o moralitate inconteta4il=* nu urm=rec = o4in=
pri5inul ma5orit=ii i nici m=car = o atra6=" c=ci atfel 'ar putea = fie nevoie = recur6= la
compromiuriJ.
/0

Nu ete uor = fie 6=ite oluiile pentru dilemele etice. Mana6erii tre4uie = inveti6$eAe cu mult=
atenie toate apectele pro4lemei i = adopte o deciAie care = fie 5udecat= dup= conecinele ociale
i mai puin dup= reAultate economice de moment. WPracticarea unui mana6ement modern" pe
coordonate morale" a dovedit c= reAolvarea dilemelor mana6eriale ete @n corelaie cu valorile
peronalit=ilor individuale an6a5ate @n actul deciAional mana6erialJ.
.)
Responsabilit$ile filantropice preupun an6a5amentul conduc=torului i a firmei @n aciuni pur
voluntare" iAvor?te din dorina de a reAolva anumite pro4leme ociale prin contri4uii care nu
repreAint= o4li6aii economice au le6ale* @n aceat= cate6orie e includ activit=ile filantropice"
6eneroae" f=r= profit" ateptate de ocietate:
/&
Cr=ciun" D." Morar. E." Macoviciuc" E. 7,))%9. Etica 4facerilor. +ucureti: Paideia.
/0
Firi6ioiu" N. 7-00-9. .olitici sociale n cadrul statului social. >n Societatea ^ Cultura. +ucureti# nr.%.
.)
M==oan" G. 7-0009. Evaluarea programelor sociale. +ucureti: Editura E1pert" pa6 (0'2(.
26
or6aniAaiile pot decide 7f=r= a fi contr?ne din e1terior9 = e implice @n aciuni ce
viAeaA= @m4un=t=irea calit=ii vieii an6a5ailor" a comunit=ii locale" a ociet=ii*
e refer= la iniiative u4 form= de donaii i ponoriA=ri carita4ile" contruirea unor
facilit=i recreative pentru alariai etc.
!cete an6a5amente repreAint= cel mai uperior nivel al repona4ilit=ii ociale deoarece nu unt
impue firmei prin norme au le6i i au ca cop creterea 4un=t=rii comunit=ii. !tfel" cea de'a
patra component= a CS8 evideniaA= cel mai @nalt 6rad de voluntariat din partea unei firme.
>n v?rful piramidei" cel de'al patrulea nivel al CS8 cuprinde aciunile filantropice. Cuv?ntul 6recec
IfilantropieJ @neamn= literal Iiu4irea de oameniJ !cet nivel de repona4ilitate ocial= cuprinde o
mare varietate de iniiative" printre care donaii carita4ile" contrucia unor facilit=i recreative
pentru alariai i familiile lor" pri5inul acordat colilor locale" ponoriAarea unor evenimente
artitice au portive etc. Potrivit lui Carroll" repona4ilit=ile filantropice unt numai dorite din
partea corporaiilor" f=r= a fi pretine au ateptate" ceea ce le face = fie Imai puin importante
dec?t celelalte trei cate6oriiJ
.-
.
Diferena dintre repona4ilitatea etic= i cea filantropic= cont= @n aceea c= aceata din urm= nu
tre4uie analiAat= prin prima moralit=ii. Comunitatea dorete ca firmele = e implice @n divere
moduri @n pro6rame de a5utor umanitar" dar ea nu privete firma ca fiind Iimoral=J dac= nu fac
atfel.
Componentele etice i filantropice ale repona4ilit=ii ociale pot fi decrie mai am=nunit" @ntr'o
manier= comparativ=" dup= cum e poate o4erva din ta4elul urm=tor.
<a&elul 2.2. Componentele etice i filantropice ale responsa&ilitii sociale
Componentele etice ale C+, Componentele filantropice ale C+,
Ete important a e aciona @n conformitate cu
normele i principiile morale acceptate de ocietate.
Ete important a e aciona @n conformitate cu
atept=rile carita4ile i filantropice ale ociet=ii.
Se impune recunoaterea i repectarea noilor norme
morale adoptate de ocietate.
Se ateapt= pri5inirea artei" culturii etc.
Ete important a e preveni compromiterea normelor
morale cu copul atin6erii o4iectivelor firmei.
Ete important= participarea voluntar= a mana6erilor
i an6a5ailor la aciuni carita4ile.
Un 4un Icet=ean corporatitJ tre4uie definit ca fiind
cel care face ceea ce ete coniderat a fi moral.
Ete apreciat= oferirea pri5inului necear
intituiilor educaionale etc.
8ecunoaterea din partea firmei c= inte6ritatea i
comportamentul moral dep=ec limitele impue de
le6i.
Se ateapt= implicarea voluntar= @n acele proiecte
care @m4un=t=ec Icalitatea vieiiJ pentru
comunitate.
Sura: Carroll" !.+. 7-00-9. <#e .;ramid of Corporate !ocial Responsabilit;: <o@ard t#e Moral
Management of ,rganizational !tae#olders. +uine SoriAon" iulie'au6ut.
>n concluAie" Carroll afirm= c= repona4ilitatea ocial= a unei firme implic= @n mod imultan at?t
repona4ilit=ile economice i le6ale" c?t i cele etice i filantropice. Firma ar tre4ui = o4in=
profit" repect?nd le6ea" av?nd un comportament moral i evideniindu'e ca un Icet=eanJ model.
Caroll decrie tr==turile eeniale ale fiec=rui nivel @n= unele dintre acetea unt contetate de c=tre
pecialiti. De e1emplu" nivelul patru al modelului 7repona4ilit=ile filantropice9 ridic= mari
emne de @ntre4are. Pentru mare parte din cercet=tori termenul de IfilantropieJ are emnificaii
diferite fa= de cele atri4uite de Caroll.
!ceat= a4ordare prin care repona4ilitatea ocial= a corporaiilor ete definit= @n termeni
filantropici ete pecific= Statelor Unite ale !mericii
.,
. Compania doneaA= o parte din profitul
realiAat pentru cauAe carita4ile" f=r= a atepta @n c$im4 nici un 4eneficiu.
.-
Cr=ciun" D." Morar. E." Macoviciuc" E. 7,))%9. Etica 4facerilor. +ucureti: Paideia.
.,
Mallen +aQer ' :::.mallen4aQer.netCcrCcrfileCdefinition.$tml
27
Modelul european e 4aAeaA= pe inte6rarea repona4ilit=ii ociale @n activit=ile operaionale ale
corporaiei" i invetiii orientate pre comunitate. Dei nu e1it= Wcea mai 4un= caleJ univeral="
diferenele culturale fiind evidente" conider=m" totui" acet model ca fiind mai via4il deoarece:
- repona4ilitatea ocial= a corporaiei devine parte inte6rant= a proceului de creare a valorii"
care la r?ndul ei" dac= ete 6etionat= corect va 6enera competitivitate i va contri4ui la
4un=tarea ociet=ii*
- @n caAul unor ituaii dificile" e1it= timulentul de a implementa repona4ilitatea ocial= mai
eficient" ca intrument de 6etiune a ituaiei de criA=* pe c?nd" dac= aceta va fi e1ercitat= prin
modelul filantropic" care ete periferic @n raport cu activitatea central=" va fi mereu primul lucru
la care e va renuna @n caAul unei ituaii de criA=.
Eom inita aupra celei de a doua dimeniuni cea a modului de 6etionare a repona4ilit=ii
ociale a corporaiilor din care reie patru atitudini ce pot caracteriAa o corporaie:
1) 3gnoran: aociat= unui 6rad WAeroJ al repona4ilit=ii. Ceea ce caracteriAeaA= o atfel de
corporaie ete: e1ploatarea punctelor la4e ale itemelor re6lementare i ale comunit=ii @n care
ete implantat=.
2) efensiv: atitudine claic=. Se traduce prin aciuni filantropice" @n= nu toate c$eltuielile de
acet 6en in neap=rat de repona4ilitatea ocial=. Dimpotriv=" aceata nu @neamn= @n mod
automat a fi irepona4il din punct de vedere ocietal.
3) +comodare
./
: ec$ivaleaA= o repona4ilitate ocial= preventiv= ce conit= @n a'i ai6ura un
anumit confort prin aderarea la norme. EiAeaA= @n primul r?nd prote5area reputaiei corporaiei i
e concretiAeaA= @ntr'un cod de conduit=. Dac= acet cod de conduit= ete l=at doar @n eama
departamentului de comunicare" apar ricuri erioae @n ceea ce privete credi4ilitatea
mana6ementului" at?t @n interiorul or6aniAaiei" c?t i @n e1terior" compania put?nd fi 4=nuit=C
acuAat= de pu4licitate mincinoa=.
4) )roactivitate: corporaia inte6reaA= ricurile ocialeCocietale i de mediu" @n definirea politicilor
ale" @n aplicarea i controlul procedurilor. !ceta iniiaA= parteneriate cu 6rupurile de interee
i particip= activ la reAolvarea pro4lemelor actuale au pro4a4ile @n viitor" a mediului @n care @i
def=oar= activitatea.
Meritul modelului cvadripartit propu de Carroll i +uc$$oltA ete acela c= tructureaA= diferitele
repona4ilit=i ociale ale corporaiilor de dimeniuni ditincte" f=r= a neocoti faptul primordial c=
firmele au o4li6aia de a fi" @nainte de toate" profita4ile @n limitele le6ii. >n acet en" ete o teorie
c?t e poate de pra6matic=. #re4uie preciAat c= nivelul de implicare a firmei @n aumarea
repona4ilit=ilor ociale ete influenat de o erie de factori care impun acordarea unei atenii
deoe4ite* aceti factori tre4uie identificai" analiAai i apoi valorificai: cultura or6aniAaional="
le6ilaia" tarea ectorului indutrial" 6radul de profita4ilitate al firmei" preiunea ocial= etc.
Cu toate acetea" modelul nu ne pune ce e @nt?mpl= atunci c?nd dou= au mai multe tipuri de
repona4ilit=i intr= @n conflict. <at= un e1emplu foarte 4anal. Pro4lema @nc$iderii unor unit=i
productive pune foarte frecvent pro4lema 6=irii unui ec$ili4ru @ntre repona4ilit=ile economice
7care olicit= eficien= i profita4ilitate9 i repona4ilit=ile etice ale companiei" din partea c=reia
alariaii ateapt= = li e ai6ure lu54e ta4ile. C?nd compania 8enault a f=cut pu4lic= intenia de
a'i @nc$ide uAina de automo4ile din +el6ia" f=c?nd = dipar= pete /.))) de locuri de munc="
6uvernul 4el6ian a protetat ve$ement" calific?nd m=ura drept I4rutal=J* @n c$im4" aciunile
8enault au urcat imediat cu -/N pe toate pieele 4uriere. Pro4lema e pune deoe4it de acut @n
economia rom?neac= actual=" dat fiind faptul c= tranAiia la o economie de pia= funcional= i
competitiv= reclam= imperativ o cretere a eficienei economice i a productivit=ii" ceea ce
./
Bt#i)ue et 8ouvernance: Entre intentions et prati)ues. 8evue 4anagement 5 avenir" na2" bou$air +en4ra$im"
28
condamn= la dipariie o erie de ectoare neperformante i @nvec$ite" precum i concedieri maive
de peronal. Pe de alt= parte" reconveria forei de
munc= diponi4iliAate e face cu mare @ncetineal=" l=?nd pe drumuri i f=r= nici o peran= un mare
num=r de alariai. D alt= limit= a modelului cvadripartit ete aceea c=" @n conceperea lui" autorii au
avut @n vedere e1cluiv mediul de afaceri american
..
.
Un comportament economic foarte corect din punct de vedere etic" c$iar i @n caAul @n care reuete
= dep=eac= dificult=ile teoretice amintite anterior" e lovete de urm=torul ar6ument.
S= preupunem c= repectarea unor norme etice @n def=urarea activit=ilor comerciale ete un
lucru 4un i deAira4il* = preupunem mai departe c= firmele ar avea un comportament etic verita4il"
care nu urvine unui calcul de eficien=. >n plu" = preupunem c= repona4ilit=ile i o4li6aiile pe
care i le aum= unt @ndeplinite f=r= a avea conecine economice nedorite. Cu toate acetea" S:ift
i badeQ uin c= un comportament etic poate avea conecine care ar putea fi catalo6ate drept
inec$ita4ile i c$iar" @n unele caAuri" contradictorii 7din punct de vedere moral9. !cet fenomen
poate ap=rea deoarece nu toi a6enii economici @i pot permite coturile aociate cu un
comportament de afaceri ireproa4il. Spre e1emplu" firmele mici i medii" care @n multe economii
repreAint= ponderea ma5oritar= @n economie" nu pot cump=ra te$nolo6iile neceare unui proce de
producie ecolo6ic au nu pot ai6ura aceleai 4eneficii an6a5ailor au comunit=ilor @n care @i
def=oar= activitatea. De foarte multe ori" comportamentul etic al firmelor mari 7@n pecial al celor
6lo4ale9 poate 6enera deAavanta5e economice iCau competiie inec$ita4il= pentru firmele locale
mici. !cet ar6ument vine = infirme un mit depre etica afacerilor" anume acela c= etica @n afaceri
ete @ntotdeauna un comportament deAira4il din punct de vedere moral.
Capitolul C: Responsabilitatea social a firmelor ? op$iune sau necesitate*
3ot corporaiile s ai& responsa&iliti sociale0
4!
>n -02)" imediat dup= prima afirmare vi6uroa= a eticii afacerilor @n Statele Unite" viitorul laureat al
Premiului No4el pentru economie" Milton Friedman pu4lic= un articol mult deA4=tut i at=Ai"
@ntruc?t ete coniderat un te1t claic al celor care contet= rolul ocial al corporaiilor. Su4 titlul
provocator W8epona4ilitatea ocial= a afacerilor ete aceea de a pori profiturileJ" Friedman
repin6e cate6oric ideea de repona4ilitate ocial= a corporaiilor " @n virtutea urm=toarelor trei
ar6umente:
2umai fiinele umane sunt moralmente responsabile de aciunile lor. Corporaiile nu unt
fiine umane i" prin urmare" nu pot = @i aume cu adev=rat r=punderea moral= pentru
ceea ce fac. >ntruc?t or6aniAaiile unt alc=tuite din indiviAi" numai acetia unt" fiecare @n
parte" repona4ili pentru aciunile lor @n cadrul corporaiilor.
6nica responsabilitate a managerilor este aceea de a aciona n interesul acionarilor.
!t?ta timp c?t o corporaie e upune cadrului le6al pe care ocietatea l'a intituit pentru
afaceri" in6ura repona4ilitate a mana6erilor unei corporaii ete aceea de a realiAa un
profit" deoarece aceta ete copul pentru care a fot creat= or6aniAaia comercial= i pentru
care au fot an6a5ai mana6erii. ! aciona @n vederea oric=rui alt cop @neamn= a4andonul
r=punderii lor i un adev=rat WfurtJ din 4uAunarele acionarilor.
)roblemele sociale sunt de competena statului i nu ii privesc pe managerii corporaiilor.
>n concepia lui Friedman" mana6erii nu tre4uie i nici nu pot = decid= ce anume ervete
cel mai 4ine intereele ociet=ii. !ceata ete repona4ilitatea 6uvernului. Mana6erii
ociet=ilor nu unt nici pre6=tii = fi1eAe i = urm=reac= eluri ociale i" pre deoe4ire
..
Cr=ciun" D." Morar. E." Macoviciuc" E. 7,))%9. Etica 4facerilor. +ucureti: Paideia.
.%
Cr=ciun" D. ,p. Citat.
29
de politicieni" nici nu unt alei @n mod democratic = e ocupe de aa ceva 7Friedman"
-02)9.
#oate acete contraar6umente ale lui Friedman merit= atenie. S= analiA=m mai @nt?i ideea lui c= o
companie nu poate fi moralmente repona4il= pentru aciunile ale" de vreme ce deciAiile aparin
unor indiviAi.
%oti#ele pentru care au corporaiile responsa&iliti sociale
De ce au corporaiile repona4ilit=i ocialeH
.(
!ceat= @ntre4are a t?rnit apri6e i e1tine controvere @n trecut" dar at=Ai" ma5oritatea autorilor
accept= c= afacerile au" @ntr'adev=r" i alte repona4ilit=i @n afar= de imperativul profita4ilit=ii
ma1ime. Cele mai convin6=toare 'au dovedit ar6umentele de ordin economic" le6ate de lo6ica
intereului raional au a e6oimului iluminat. >n acet cadru ar6umentativ corporaiile @i aum= o
erie de repona4ilit=i ociale @n m=ura @n care efectele unt 4enefice pentru profiturile lor. <at=
c?teva e1emplific=ri:
Corporaiile percepute ca fiind moralmente repona4ile pot 4eneficia de o clientel= mai
lar6= i mai atif=cut=" @n vreme ce o concepie pu4lic= de irepona4ilitate ocial= e poate
olda cu un 4oicot au cu alte aciuni otile din partea conumatorilor. De pild=" in ,))-
6i6antul petrolier E11on Mo4il a avut de uportat 4oicotul unui num=r mare de conumatori
din Europa" drept reacie fa= de refuAul companiei de a emna protocolul de la PBoto
privind prevenirea @nc=lAirii 6lo4ale" protocol @mpotriva c=ruia E11on Mo4il a du o foarte
activa campanie de lo44B. Protocolul de la PBoto ete un acord internaional privind mediul"
ne6ociat @n -002 de c=tre -() de =ri. !cordul prevede" pentru =rile indutrialiAate o
reducere a emiiilor poluante cu %",N @n perioada ,))&',)-, @n comparaie cu cele din
-00). Printre =rile care nu au ratificat acet protocol e afl= Statele Unite" repona4ile
pentru /("-N din totalul emiiilor de 6aAe de er= 7anun f=cut @n martie ,))-9.
>n mod imilar" an6a5aii pot fi atrai = lucreAe pentru acele corporaii pe care le percep a fi
ocialmente repona4ile i pot fi c$iar devotai i m?ndrii = lucreAe la atfel de firme.
<mplicarea voluntar= a companiilor @n aciuni i pro6rame ociale poate = previn=
iniiativele le6ilative ale 6uvernelor" ai6ur?nd atfel o mai mare independent= a
corporaiilor fa= de controlul 6uvernamental.
Contri4uiile poAitive la deAvoltarea ocial= pot fi coniderate de c=tre firme drept invetiii
pe termen lun6 @n conolidarea unei viei comunitare mai i6ure" mai 4ine educate i mai
ec$ili4rate" de care pot profita i corporaiile" def=ur?ndu'i activitatea @ntr'un mediu de
afaceri mai dinamic" mai potent i mai ta4il.
!cete motive economice erioae care pot fi @n avanta5ul corporaiilor dac= i'ar auma anumite
o4li6aii fat= de diferite 6rupuri ociale. >n cartea a W8epona4ilitatea ocial= a afacerilorJ"
Friedman nu contet= vala4ilitatea unor atfel de aciuni" ci uine doar c= ele unt W6enerate de
interee e6oiteJ" atfel @nc?t nu tr=deaA= nici un fel de repona4ilitate ocial=" ci doar @i
mac$eaA= dorina de profit u4 mantia unei repona4ilit=i ociale. Se poate pune c= Friedman
are dreptate din acet punct de vedere " confirm?nd ideea Qantian= c= valoarea moral= a unei aciuni
ete" @n mod deciiv" dependena de inteniile cele mai profunde ale a6entului. Pro4lema etica nu
ete aceea dac= profiturile crec @n urma unor aciuni cu finalitate ocial=" ci dac= motivul iniial al
acetor aciuni ete dorina de profit au repectul fa= de intereele le6itime ale altor 6rupuri
ociale. >n= de cele mai multe ori ete 6reu" dac= nu c$iar impoi4il" de ta4ilit cu certitudine care
unt motivele care tau la 4aAa aciunilor unei forme or6aniAatorice.
Pe l?n6= acete ar6umente de ordin economic" tre4uie = avem @n vedere i ar6umentele morale:
.(
Cr=ciun" D. ,p. Citat.
30
Corporaiile dau natere unor pro4leme ociale i" prin urmare" au repona4ilitatea de a
le oluiona i de a preveni apariia unor noi pro4leme. Prin inovaii te$nolo6ice i
creterea eficienei" firmele duc la dipariia unor ocupaii i" implicit" la creterea
oma5ului" mi6raia forei de munc=" depopularea unor Aone afectate de o receiune
tructural= i uprapopularea Aonelor de 4oom economic* corporaiile polueaA= mediul"
e1ploateaA= reurele nere6enera4ile etc. Nu ete corect" din punct de vedere moral" ca
@ntotdeauna alii = uporte conecinele acetor fenomene" de pe urma c=rora companiile
au numai de c?ti6at.
>n calitate de actori ociali puternici" cu acce la reure importante" corporaiile tre4uie
= @i utiliAeAe puterea i reurele @n mod ocialmente repona4il. D corporaie
multinaional=" care a acumulat un capital enorm prin munca i creativitatea an6a5ailor
=i din ara de ori6ine" 4ucur?ndu'e de pri5in din partea 6uvernului vreme @ndelun6at="
nu procedeaA= corect atunci c?nd" urm=rind ='i ma1imiAeAe profiturile e
delocaliAeaA=" mut?ndu'i activele @n =rile din ;umea a #reia" unde alariile unt mult
mai mici i re6lement=rile de protecie a mediului mult mai puin evere" f=r= ='i pee
de alariaii care @i pierd locurile de munc= Wde aca=J.
#oate activit=ile corporaiilor au un anumit impact ocial" fie prin produele i erviciile
pe care le ofer= au locurile de munca pe care le ai6ur=" fie indirect" prin efectele lor
aupra altor companii. Drept urmare" corporaiile nu pot a eludeAe r=punderea pe care
o incum4= acet impact" indiferent dac= ete unul poAitiv" ne6ativ au neutru.
Departe de a depinde e1cluiv de ceea ce fac acionarii lor" activitatea corporaiilor e
4aAeaA= pe contri4uia unor lar6i i variate 6rupuri ocio'profeionale 7precum an6a5aii"
conumatorii" furniAorii" comunit=i locale" av?nd" prin urmare" datoria de a ine eama i
de intereele acetor 6rupuri.
Capitolul D: Corporate !ocial Responsibilit; =C!R> n Rom%nia
!pectele teoretice ale CS8 nu unt uficient a4ordate @n literatura de pecialitate din 8om?nia.
+i4lio6rafia internaional= ete mult mai vat= i cuprinA=toare" oferind informaii de actualitate
le6ate nu numai de elementele teoretico'metodolo6ice" ci i de cele practice 7volume de tudii de
caA edificatoare9.
>n mediul rom?nec de afaceri" e remarc= num=rul retr?n al companiilor care @i identific=
6rupurile cointereate i @i aum= pu4lic repona4ilit=ile fa= de acetea. Cu toate acetea" CS8
ete un concept care e face cunocut din ce @n ce mai mult i @n 8om?nia. >n tadiul actual"
pecialitii din firmele rom?neti 7cu mici e1cepii9" fie nu cunoc" fie nu aplic= eficient modelele de
ucce ale CS8 evideniate pe plan mondial.
Pentru ca firmele din 8om?nia = activeAe cu ucce pe pia=" @n condiiile unei inta4ilit=i ociale"
economice" politice" ete necear ca acetea ='i c$im4e principiul de 4aA= @n ela4orarea planurilor
ale G = porneac= de la viitor pre preAent i nu inver" de la preAent pre viitor.
Un rol important pentru mediul notru de afaceri l'a avut tranferul de cultur= mana6erial= ale
companiilor internaionale care i'au dec$i filiale @n 8om?nia. Din tudiile e1itente e deprinde
faptul c= CS8 @n 8om?nia 7i nu numai9 ete mai mult o mod=" din motive mai mult comerciale"
dec?t de natur= moral=.
>n 8om?nia e1it= fundaii" pro6rame de voluntariat corporatit" pro6rame de donaii" ponoriA=ri
i c$iar campanii ociale uinute de companii. S'au @nmulit de5a deA4aterile i eminariile" iar @n
ultimii ani e1it= i competiii ale proiectelor de repona4ilitate ocial= corporativ=. Ceea ce noi nu
avem prea mult" iar =rile vetice au din plin" unt cercet=rile.
31
Ca urmare" a4ordarea de fa= urm=rete evidenierea rolului i importanei implement=rii celor mai
potrivite trate6ii de aumare a repona4ilit=ii ociale" @n conte1tul deAvolt=rii i inte6r=rii actuale
a 8om?niei @n Uniunea European=. C$iar dac= unele firme din 8om?nia fac invetiii @n diferite
pro6rame ociale dedicate comunit=ii" acetea nu 'au intereat uficient @n a deAv=lui @n mod real
reAultatele implic=rii ociale pe termen mediu i lun6 " at?t pentru firm= c?t i pentru comunitate.
Un tudiu iniiat de CS8 8om?nia @n ,))2 pe un eantion de ,%) de repreAentani ai mediului de
afaceri 7cele mai importante companii active @n 8om?nia9 relev= faptul c=
.2
:
&2N dintre repondeni uin c= firma lor invetete @n pro6rame ociale*
0/N din oamenii de afaceri conider= c= or6aniAaiile pentru care lucreaA= ar tre4ui =
inveteac= @n pro4leme comunitare*
domeniile de invetiii ociale preferate de companii unt: trainin6 i oportunit=i de
deAvoltare profeional= pentru an6a5ai 70.N9" educaie 72)N9" condiii de munc= pentru
an6a5ai 7(0N9" cultura i arta 7(/N9*
domeniile de invetiii ociale preferate de c=tre an6a5ai unt: trainin6 i oportunit=i de
deAvoltare profeional= pentru an6a5ai 7(0N9" educaie 7(0N9 i condiii de munc= pentru
an6a5ai 7(/N9*
repondenii uin c= reciclarea" reducerea conumului de ener6ie i prevenirea
contamin=rii apei i olului unt principalele pro4leme de mediu de care ar tre4ui = fie
preocupat= compania lor*
pentru pu4licul lar6" tirile depre pro6ramele ociale ale companiilor unt lipite de
credi4ilitate" iar pentru 5urnaliti" comunicatele de pre= referitoare la atfel de aciuni
comunitare unt neintereante*
informaiile privind pro6ramele de invetiii ociale unt pariale i" de cele mai multe ori"
iau forma ponoriA=rilor i donaiilor au filantropiei corporatite*
e1it= puine informaii depre trate6iile de CS8" depre politicile companiilor fa= de aa'
Aiele 6rupuri cointereate G de la acionari i an6a5ai p?n= la parteneri de afaceri 7furniAori"
creditori" ditri4uitori" clieni9" conumatori i comunitate local=.
Firmele din 8om?nia tre4uie = e alinieAe noilor tendine europene i mondiale i = aimileAe c?t
mai repede noile concepte i modalit=i concrete de aumare a repona4ilit=ii ociale. Cei care o
vor face vor avea cu certitudine o mai mare pro4a4ilitate de ucce. #otui" trate6iile alee i
planurile ela4orate pot fi @n= i 4une i rele. Ete necear=" deci" analiAa comple1= a mediului de
afaceri din 8om?nia" pentru a putea recunoate i identifica oportunit=ileCamenin=rile mediului.
Dat fiind faptul c= pete 0)N din firmele din 8om?nia unt @ntreprinderi mici i mi5locii 7<MM'uri9
ne propunem = evidenieAe rolul pe care acetea @l dein @n deAvoltarea dura4il= a unei ociet=i
moderne. >n 6eneral" mana6erii <MM'urilor unt ceptici i nu dorec = e implice @n aciunile
CS8" motiv?nd faptul c= nu au 4ani. >n acet caA ete poi4il ca aceti mana6eri = confunde CS8
cu conceptul de filantropie. Dac= CS8 viAeaA= maniera @n care firmele private inte6reaA= @n
aciunile lor intereul fa= de ocietate i mediul @ncon5ur=tor 7in?nd cont de o4iectul lor de
activitate" de trate6iile lor pe termen mediu i lun69" filantropia e refer= la aciunile carita4ile
pentru diferite cauAe ociale" diferite de domeniul de intere al firmelor.
De e1emplu" Comiia European= cofinaneaA= @n preAent -( proiecte de cercetare pentru
implementarea CS8 @n r?ndul <MM'urilor din Uniunea European=. 8om?nia ete parte doar la trei
dintre ele" acetea fiind 6etionate de alte =ri din UE:
47
Studiu 7,))29: 6<ransparen$ i credibilitate n practicile de responsabilitate social corporatist7. :::.CS8'
8omania.ro
32
o CS8 i competitivitatea G 4unele practici @n <MM'urile europene 7mai ,))('aprilie
,))&9" u4 coordonarea W!utrian 8eearc$ <ntitute for SME reearc$J*
o CE!S!8: <mplementarea CS8 @n Camerele de Comer 7Mai ,))('!prilie ,))29*
o !ntreprenoriatul repona4il @n <MM'uri 7Septem4rie ,))('!u6ut ,))&9.
De remarcat faptul c= 8om?nia a 6=Aduit prima conferina internaional= depre CS8 din Etul
Europei 7CS8)( G <nvetind @n viitor9 unde 'au dicutat apecte eeniale le6ate de: conduita @n
afaceri" relaiile cu an6a5aii" i6uran= la locul de munc=" iteme de implicare @n nevoile
comunit=ii" etc. Cu toate acetea" @n literatura de pecialitate din 8om?nia nu 'au f=cut toate
demerurile pentru m=urarea 6radului de aumare a repona4ilit=ii ociale a firmelor.
#otui" tudiile i cercet=rile realiAate @n ultimii ani relev= faptul c= mana6erii din diferite companii
e implic= @n iniiative de CS8 datorit= unor motivaii divere" care pot varia de la dorina de a face
un lucru 4un" p?n= la aceea de a conolida rolul companiei @ntr'o comunitate au nevoia de a 6=i
reAolvarea la anumite pro4leme" cu copul de a o4ine 4eneficii directe au indirecte. >n acelai timp
'a dovedit faptul c=" conumatorii vor ca firmele = fie tot mai repona4ile.
>n @nc$eierea acetui u4capitol preAent=m ite'urile din 8om?nia care e ocup= activ de CS8:
!8C 8om?nia . !ociaia pentru 8elaii Comunitare contri4uie la mo4iliAarea reurelor
financiare locale @n 4eneficiul comunit=ii. >n acet en" !8C contruiete relaii mai 4une
@ntre or6aniAaii non'profit" companii i cet=eni 7$ttp:CC:::.arcromania.roC9.
CS8 8om?nia . CS8 8om?nia ete o iniiativ= a fundaiei Forum for <nternational
Communication i a Centrului de Sutena4ilitate i E1celen= 7CSE9. !ici pot fi 6=ite
articole" tiri" evenimente i tudii de caA pe teme de repona4ilitate ocial= corporativ=
7$ttp:CC:::.cr'romania.roC9.
8epona4ilitateSociala.ro ete un pro6ram care @i propune = convin6= companiile
rom?neti = inveteac= @n deAvoltarea comunit=ii @n care funcioneaA=. Comunicarea
depre pro6ram i coninutul ite'ului unt 6etionate de a6enia de conultan= @n
comunicare Seleni 7$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.roC9
Capitolul E: Responsabilitatea social n economia global
>n conte1tul 6lo4aliA=rii" al e1tinderii companiilor multinaionale pe pieele =rilor @n cur de
deAvoltare" are loc o trecere a centrului de 6reutate al economiei i ociet=ii" dinpre tat" pre
ectorul privat i" @n pecial" pre corporaiile multinaionale. Puterea acetora a devenit enorm="
@n=" @n aceeai m=ur=" crete i impactul lor aupra ociet=ii. >n acete condiii paleta
repona4ilit=ilor pe care o companie multinaional= o are @n ocietate 'a diverificat i 'a e1tin.
Modific=rile contemporane urvenite @n evoluia dimeniunii lumii afacerilor de at=Ai au drept
fundament eenial trendul acendent al importanei repona4ilit=ii ociale a corporaiilor
multinaionale" ca efect direct au indirect al creterii rolului invetiiilor de capital tr=in @n
tructurarea noii economii 6lo4ale. Mai mult dec?t at?t" continua e1paniune a operaiilor
corporaiilor multinaionale nu face altceva dec?t = uin= ar6umentul unei lumi economice @n
c$im4are" care @i e1ercit= contri4uiile @n enul unei reditri4uiri ec$ita4ile a 4un=t=rii ociale
@ntre naiunile unui paiu aflat @n plin proce de 6lo4aliAare i delimitat totodat=" @n termenii unor
participaii mai mult au mai puin emnificative la formarea tructurilor e1tenive de
comercialiAare a produelor i erviciilor.
E1emple nota4ile @n acet en" unt definite @n termenii cola4or=rilor inter'companii" conectate @ntr'
o form= au alta" la condiiile emer6ente din economiile de tranAacie" elimin?ndu'e caracterul
u4idiarit=ii operaionale 7crearea de filiale* e1erciiul unor operaiuni financiare menite =
poreac= participaiile @n terele economii de implantare" prin preluarea de alte companii au
fuAiunea cu divere firme partenere9 i menin?ndu'e linia trate6ic= multidirecional=
33
7aran5amentele u4contractuale" ceionarea licenelor de fa4ricaie" franc$iin6" etc.9 au perpectiva
alianelor trate6ice" toate acetea ai6ur?nd derularea fluid= a pro6ramelor an6a5ate pe diferite rute
comerciale De aemenea" mutaiile intervenite @n ma6nitudinea i natura activit=ilor deAvoltate de
corporaiile multinaionale @n divere paii competiionale concur= la conolidarea ar6umentelor ce
privec aceniunea importanei i relevanei repona4ilit=ii ociale corporative @n termenii
efectelor 6enerate aupra comportamentului conumatorilor i competitorilor din economiile de
implantare @n enul model=rii i adapt=rii valorilor culturale pecifice acetora la tandardele
ocietale impue de o lume @n c$im4are. !tfel" potenialele mi1a5e de varia4ile acumulate @n
itemul de valori culturale i comunicaionale a corporaiilor multinaionale i tranlatate c=tre
naiunile 6aAd=" nu repreAint= altceva dec?t o impl= impulionare a trendului i aa crec=tor al
rolului operatorilor cu invetiii tr=ine de capital @n proceul delimit=rii funciunilor
repona4ilit=ii corporative @n acord cu evoluia condiiilor ociale e1itente pe mapamond.
>n urma unei ample inteAe 4i4lio6rafice" Coutinho i Iertrand atra6 atenia aupra importanei
cov?ritoare pe care o au deciAiile companiilor 6lo4ale" at?t din punct de vedere economic c?t i din
punct de vedere ocial. ;a nivelul anului ,)))" %-N din 4u6etul invetiional 6lo4al era adminitrat
de companii 6lo4ale" i numai .0N de c=tre companii locale 7private au de tat9. De aemenea" un
fert din activitatea economic= total= era 6enerat= de primele ,)) de mari companii 6lo4ale. >n acet
conte1t" orice controver= cu privire la protecia mediului" ine6alitatea ocial=" dicriminare etc." nu
mai poate fi purtat= f=c?nd a4tracie de etica afacerilor
.&
.
GeneraliA?nd" e o4erv= totui" faptul c= tendina e1paniv= a formelor invetiionale avanate de
condiiile unei lumi economice li4eraliAate nu fac altceva dec?t = aduc= @n prim'planul deA4aterilor
o nou= percepie a funcionalit=ii relaiilor ociale inter'corporative i deopotriv=" intertatale" @n
termenii unui 7contract social global" prin care corporaiile multinaionale = poat= aimila o
e1tenie a repona4ilit=ilor ocietale @n vederea atenu=rii potenialelor efecte ce pot fi reimite @n
multiple ipotaAe" @n diverele naiuni receptoare" i care contituie @n eena lor" o6linda laturii
ne6ative a comple1ului proce de 6lo4aliAare din economia mondial= de at=Ai. #otui" 6lo4aliAarea
imprim= neceitatea unei cooper=ri fundamentat= pe principiul eficienei itemelor or6aniAaionale
inte6rate" a c=ror repreAentativitate ete ilutrat= prin caracterul li4eraliAat al re6imului invetiional
i comercial mondial" i a c=rui reAultat ete concretiAat @n permanenta i u4taniala competiie
c=tre re6lement=ri i uAane mult mai permiive" derul=rii operaiunilor corporative multinaionale
@n termenii atept=rilor pu4lice i ai emnificaiilor 7contractului social global.
Companiile 6lo4ale au un rol important @n a5utorarea deAvolt=rii economice a =rilor =race. !5utorul @n
aceat= deAvoltare prin firma 6lo4al= e concretiAeaA= @n
.0
:
aducerea de lu54e" capital" te$nolo6ie i mana6eri pentru oameni*
deAvolt= leader$ipul i furniAeaA= intruire pentru oamenii locali*
reinvetirea cel puin a unei p=ri din profituri @n economia local=*
furniAeaA= afaceri pentru firmele locale i de aici" creeaA= lu54e*
a5ut= la mecaniAarea" fertiliAarea @n a6ricultur=*
produce c$im4uri e1terne prin e1portarea de 4unuri*
furniAarea de a5utoare pentru planurile de deAvoltare ale naiunii 6aAd=*
@ncura5area creterii calific=rilor profeionale printre an6a5aii locali*
contri4uie la realiAarea proiectelor de parteneriat local.
.&
Coutin$o" 8." +uarcue G." +ertrand" S." 8lobal 3usiness Et#ics* C#allenges and .arado5es.
$ttp:CC:::.ae.or6Cconf,))/CpaperCcoutin$o'4ertrand.
49
<onecu" G$." G$." ,p. citat.
34
Glo4aliAarea" i nu numai ea" conduce totui la ine6alit=i" fie ele pecuniare au de alt= natur=. Ieitz
conider= c= cet=enii =rilor avanta5ate au o datorie moral= de a reditri4ui veniturile lor c=tre
locuitorii =rilor deAavanta5ate" nu din motive umanitare" ci din coniderente ce in de dreptate.
<eoria drept$ii distributive a lui ,a?ls e dovedete limitat=" @n primul r?nd datorit= faptului c= nu
ia @n calcul ine6alit=ile ditri4uiei de reure la nivel mondial. Pe de alt= parte" aumpia c= auto'
uficiena comunit=ilor locale e dovedete a fi invalidat= de fapte" mai ale @n urma creterii
interdependenei economice 6lo4ale
%)
.
Dat fiind rolul maiv al corporaiilor @n economia 6lo4al=" conider=m c= repona4ilitatea
corporatit= cu privire la dreptatea global tre4uie = fie unul din u4iectele ma5ore ale eticii
afacerilor. Corporaia a devenit @n realitate nu numai o modalitate de e1ercitare a propriet=ii" ci i
un mi5loc de or6aniAare a vieii economice. ;e6ea corporaiilor" de e1emplu" la americani" d= un
r=pun mai puin preci la @ntre4area: @n intereul cui i @n 4eneficiul cui ar tre4ui 6uvernat=
corporaiaH >n timp ce e pune c= or6aniAaiile ar tre4ui = funcioneAe @n principal @n intereul
acionarilor" ea pune" mai departe c=" corporaiile e1it= din 7contemplarea9 intenia le6ii i are
peronalitate ca orice peroan= 5uridic= iar e1itena ei trancede pe aceea a mem4rilor ei.
Dincolo de factorul ocial aimilat proceelor invetiionale corporative" un rol deoe4it revine
politicilor 6uvernamentale de timulare a unor principii de repona4ilitate ocial= @n termeni de
re6lement=ri i uAane" care = fac= poi4il= prelevarea unor pro6rame ociale uficient de
compati4ile cu olicit=rile naiunilor 6aAd=. Mai mult dec?t at?t" diveritatea tructural= a
or6aniAaiilor multinaionale" @n enul politicilor i trate6iilor inter'diviAionare de aimilare a
trendului mutaiilor comportamentului de conum @n paiile competiionale coniderate" comport=
valenele multiple ale unei repona4ilit=i ociale reAultative.
EenialiA?nd" e poate aprecia faptul c= evoluia utena4il= a codurilor de conduit= ete @n mare
m=ur= dependent= de modul @n care acetea reflect= valorile i atept=rile comportamentale
avanate de proprietarii corporaiilor" an6a5aii acetora" conumatorii i comunit=ile @n care
repectivele entit=i or6aniAaionale @i e1ercit= operaiunile invetiionale.
Glo4aliAarea economic= aduce cu ine un fenomen acut i de mare impact" anume competiia
comple1= dintre pieele diferitelor =ri.
Competiia comple1= e refer= la faptul c= companiileacioneaA= pe piee diferite" @n funcie de
oportunit=ile pecifice oferite de fiecare pia= @n parte. !cet lucru poate crea teniuni de natur=
moral=" @ntruc?t profitul o4inut pe o anumit= pia= 7unde" pre e1emplu" e produc la un pre c=Aut
anumite 4unuri9 nu e re6=ete neap=rat la actorii care au produ acel profit. Produele pe o pia=
unde m?na de lucru ete ieftin= pot fi v?ndute pe o alt= pia=" iar profitul va fi reinvetit iCau
impoAitat pe piaa care a cump=rat produele. ;a fel" pierderile unei filiale dintr'o anumit= pia= pot
fi uportate de filiale de pe alte piee. >n toate acete caAuri" profitul i pierderile e repartiAeaA=
neec$ita4il" conduc?nd la dicrimin=ri @ntre piee i =ri
%-
.
Dincolo de intrumentele de contr?n6ere tradiionale ' re6lement=rile naionale au internaionale"
repona4ilitatea ocial= a corporaiilor 6enereaA= contr?n6eri le6ate mai ale de ricul de
reputaie. Corporaia nu e poate acunde @n patele unei faade 4aAate doar pe comunicarea @n
materie de repona4ilitate ocial= 7W*indo* dressingJ9" ci tre4uie evaluat=. Ete" @n conecin="
necear ca aceata = r=pund= e1i6enelor a6eniilor de notare e1tra'financiar= 7ocial= i de mediu9
i de a @ntocmi un raport de repona4ilitate ocial=CdeAvoltare dura4il=.
Dintr'o alt= perpectiv=" +laughter i +?agel recunoc c= 6lo4aliAarea a coinci cu creterea
ine6alit=ilor economice" dar contet= c= ea ar fi fot cauAa acetui proce
%,
. Ei contet= c=
%)
+eitA" C." 8. 7-02%9. Fustice and 2nternational Relations. >n revita I)hilosoph- and )ublic +ffairs" vol. ..
%-
SavarB" T." European 2ntegration, 8lobalization, and 2ndustrial &ocation in Europe, @n I/he 8ro*th of 8lobal
&usiness" S. Co1" T.Cle66" G. ;etto'Gillie" ;ondra: 8outled6e" -00/.
35
ine6alit=ile economice ar fi crecut at?t @n interiorul =rilor deAvoltate" c?t i @ntre =rile deAvoltate
i cele @n cur de deAvoltare.
Dac= 6lo4aliAarea afacerilor a @nemnat de multe ori mutarea unit=ilor de producie care @n6lo4au
@n pecial munc= la4 calificat= din =rile deAvoltate" @n economiile emer6ente" ar fi fot de ateptat
ca veniturilor an6a5ailor la4 calificai din =rile deAvoltate = cad= @n comparaie cu veniturile
celor 4ine calificai din aceleai =ri. >n= contrar atept=rilor" alariile celor la4 calificai nu au
c=Aut" 4a dimpotriv=: ditana dintre veniturile celor dou= cate6orii de alariai 'a redu @n ultimii
Aeci de ani @n =rile indutrialiAate
%/
.
De aemenea" dac= relocarea produciei 'a produ @n pecial @n caAul produelor care neceitau
for= de munc= mai puin calificat=" ar fi fot de ateptat ca @n economiile emer6ente veniturile
an6a5ailor la4 calificai = creac= @n comparaie cu cele ale celor calificai" din aceleai economii.
Dri datele arat= c= acet lucru nu 'a produ" @ntruc?t alariile an6a5ailor calificai au crecut i ele
@n economiile emer6ente. Slau6$ter i S:a6el tra6 concluAia c= nu e1it= o corelaie clar= @ntre
fenomenul de 6lo4aliAare economic= i creterea 6eneral= a ine6alit=ilor ociale.
Dar pro4lema etic= apare datorit= faptului c= @n conte1t 6lo4al tre4uie inut cont de faptul c= fora
de munc= ete unul dintre criteriile importante care influeneaA= deciAia unei companii tr=ine de a
opera pe o anumit= pia=. !tfel" o companie poate decide = produc= 4unuri i ervicii @ntr'o
anumit= Aon= au ar=" fie @ntruc?t fora de munc= are calificarea necear= pe care compania nu o
poate 6=i @n alt= parte" fie @ntruc?t fora de munc= ete comparativ mai ieftin= @n acea comunitate.
Eom l=a deoparte caAul @n care fora de munc= oferit= de comunitate ete unic= prin calificare"
deoarece @n acet caA intereele an6a5ailor unt uficient prote5ate de tatutul de monopol pe care @l
au virtualii an6a5ai" ei fiind @ntr'o poAiie 4un= pentru a ne6ocia condiii atif=c=toare de an6a5are.
>n ituaia @n care o companie ale6e o ar= anume numai @n vederea e1ploat=rii reurelor ieftine"
reAult= c= atunci c?nd e dicut= depre drepturile an6a5ailor tre4uie avut @n vedere un ec$ili4ru
@ntre protecia acetora i conervarea avanta5ului competiional pe care acetia @l au @n raport cu
m?na de lucru din alte Aone. Din punctul de vedere al calculului economic" diferenele de tandard
de via=" nevoi" i pretenii ale forei de munc= unt tratate ca oricare alt factor care poate aduce un
avanta5 competiional. >n momentul @n care apare un alt loc care ofer= un avanta5 competiional mai
mare unei companii care nu are le6=turi peciale cu Aona @n care activeaA= @n acel moment" ete de
ateptat ca ea = decid= p=r=irea locaiei care nu mai preAint= uficient intere. >ntr'un atfel de
conte1t" e pune pro4lema dac= an6a5aii ar tre4ui = @i limiteAe preteniile pentru a conerva
avanta5ul competiional" i mai ale dac= o firm= are dreptul moral de a face o atfel de ale6ere
%.
.
,odriA uine c= firmele nu au dreptul moral de a mi6ra c=tre alte piee care le ofer= avanta5e
competiionale mai 4une" @ntruc?t acet lucru e 4aAeaA= pe o inec$itate fla6rant= @ntre an6a5ai i
an6a5atori. >n mod concret" proceul de 6lo4aliAare economic= contemporan opereaA= pe 4aAa unei
dicrimin=ri @ntre li4ertatea a4olut= a circulaiei de capital i pe li4ertatea limitat= a circulaiei
forei de munc=. <deea c= invetitorii au li4ertate a4olut= @n a decide unde i c?nd = inveteac= pe
plan 6lo4al" vine din perioada de dinaintea primului r=A4oi mondial" c?nd imi6rarea era mai puin
re6lementat=" iar an6a5aii e 4ucurau de li4ertatea de a e deplaa i munci acolo unde piaa de
munc= li e p=rea propice. !t=Ai @n=" acet ec$ili4ru teoretic @ntre invetitori i fora de munc= a
dip=rut" i @n conecin=" ete datoria moral= a companiilor = compeneAe pentru aceat=
inec$itate. Corectitudinea procedural= reclam= luarea @n calcul a drepturilor celor care depind de
firme" @ntruc?t 6radul de li4ertate al actorilor pe pia= ete ine6al ditri4uit
%%
.
%,
Slau6$ter" M." S:a6el" P. 7,)))9. /oes 8lobalization &o@er Gages and E5port Fobs* >n I/he 8lobalization
%eader" F. ;ec$ner" T. +oli" Maac$uett: +lacQ:ell.
%/
Slau6$ter" M." S:a6el" P." ,p. citat.
%.
8odriQ" D. 7,)))9. Has 8lobalization 8one <oo :ar? >n R/he 8lobal /ransformations %eaderR" David Seld" !.
McGre:" D1ford: PolitB Pre.
55
8odriQ" D." ,p. citat.
36
>n plu" anumite drepturi ale an6a5ailor nu pot fi pue @n 4alana economic=. E1itena unor condiii
decente de lucru" repectarea drepturilor omului ale lucr=torilor" nedicriminarea @n funcie de e1"
reli6ie" culoare" ra=" etnie" orient=ri e1uale" cet=enie" tatut marital" v?rt=" au nee1ploatarea
minorilor" contituie o Iminima moraliaJ pete care nici o companie" indiferent de avanta5ul
competiional pe care @l urm=rete" nu are dreptul moral = treac=
%(
. Se tie" deci" c= firmele 6lo4ale
ad?ncec dicrepanele dintre 4o6ai i =raci" @ncura5eaA= ur4aniAarea" @nc$id fa4ricile atunci c?nd
muncitorii au cerine uperioare" diri5eaA= profiturile din =rile =race pre cele 4o6ate etc.
Cu toate acetea" aplicarea unor tandarde etice uniforme ete upu= unei du4le critici. Pe de o parte"
aplicarea unui tandard uniform poate fi interpretat drept imperialim etic. Pe de alt= parte" ar6umentul
etic al deontolo6ilor ar putea fi interpretat ca f=c?nd parte dintr'un arenal economic care urm=rete =
preAerve avanta5ele competiionale ale celor de5a favoriAai. >ntruc?t un item de dreptate ditri4utiv=
6lo4al= nu e1it=" ar fi cinic ca un Qantian = refuAe avanta5ele pe care le'ar putea tra6e o ar= ca
8om?nia de pe urma 6lo4aliA=rii" foloind ca motive Ilipa ec$it=iiJ 7prin neaumarea de c=tre firmele
tr=ine a unor o4li6aii fa= de ocietatea rom?neac=" @n timp ce aceleai firme @i aum= anumite
o4li6aii ociale pe pieele din care provin9. Deonotolo6ia e preAerv=" aa cum remarca <homas )agel"
atunci c?nd o urmeAi In spirit i nu n literJ. Pe curt" e perfect Qantian = nu repeci principiile
Qantiene dac= numai atfel r=m?i Qantian" dac= numai atfel @i trateAi pe toi ca copuri @n ine
%2
.
Multe din dicururile care atenioneaA= aupra pericolelor 6lo4aliA=rii vor4ec depre imoralitatea celor
care foloec" de e1emplu" mi5loace de producie care polueaA= e1ceiv" au care foloec munca
copiilor. !r6umentul lor ete c= locuitorii Aonei afectate 7au copii an6a5ai9 nu unt @n acel caA tratai
drept copuri @n ine" i deci firmele repective ar tre4ui ancionate i produele lor 4oicotate. !t?ta
timp c?t locuitorii 7au copii9 nu pot fi prote5ai de un item 6lo4al" momentan in6urul mod de a'i trata
ca copuri @n ine ete prin a le permite firmelor = conidere lipa unor tandarde etice olide locale
drept un avanta5 comercial. <mpunerea unor tandarde etice uplimentare ar duce la pierderea
avanta5ului comparativ i la retra6erea de pe piaa local= a firmei repective" v=duvindu'i de venituri pe
cei pe care impunerea unor tandarde etice uplimentare e preupune c= i'ar prote5a.
>n privina recentelor tranform=ri urvenite @n politicile 6uvernamentale privind raporturile ociale
dintre corporaiile multinaionale i mediile economiilor de implantare" ca e1preie a 6radului de
a4or4ie ocietal= a fundamentelor teoriei contractului social" care e fac viAualiAate @n ipotaAa
codurilor de conduit= internaional=" e poate aprecia tenta 6eneralit= reimit= @n formularea
liniilor directoare pecifice identific=rii elementelor delimitative activit=ii operatorilor cu invetiii
tr=ine de capital" cum ar fi pre e1emplu" reactualiA=rile DECD @n fera I!iniilor irectoare
pentru 9ntreprinderile 4ultinaionale '01:;< precum i alte protocoale referitoare la pro4lemele
am4ientale i cele privind condiiile de munc= pe plan mondial 7DECD" -0029.
Pe de alt= parte" proliferarea e1tin= celor -2)) acorduri 4ilaterale privind re6lementarea
invetiiilor corporaiilor multinaionale" reimite @n paiile competiionale internaionale la
de4utul noului mileniu" nu fac altceva dec?t = confirme tot mai mult" trendul acendent al unor
importante competene atri4uite acetor clae de companii" ce e re6=ec redimenionate @n
acordurile 4locurilor de comer re6ional" precum N!F#! i ME8CDSU8.
>n fapt" toate Wcompaniile pot promova @n cele mai 4une condiii drepturile omului" i pot
@m4un=t=i tandardele de munc= i cele am4ientale @n maniera @n care ele @nele @i direcioneaA=
propriile afaceri @n acord cu redimenion=rile practicilor corporativeJ 7U.N." -000" p.,9
%&
. >n fera
interdependenelor 6enerate de proceul emer6ent al 6lo4aliA=rii paiilor competiionale" e o4erv=
totui" neceitatea fundament=rii unor principii de politic= economic= uficient de corepunA=toare
56
Sc$olte" T. !. 7,)))9. 8lobalization. 4 Critical 2ntroduction, ;ondon: Macmillan.
%2
Na6el" #. 7-02,9. Gar and Massacre. >n revita I)hilosoph- and )ublic +ffairs" vol. -" nr ,.
58
United Nation 7-0009. 3usiness leaders advocate a stronger Jnited Kations and tae up c#allenge of !ecretar;
8eneral0s global compact. Ne: ]orQ: United Nation: $ttp:CC:::.un.or6CpartnerC4uineCiccum-.$tm.
37
uinerii evoluiei repona4ilit=ii corporative @n fera deAvolt=rii economico7'9 ociale" cu ituarea
@n prim7'9planul proceelor invetiionale a cerinelor i e1i6enelor formulate de ocietatea uman=
@n anam4lul =u. >n eena lor" corporaiile multinaionale e confrunt= @n preAent" cu WlimiteleJ
operaionale impue de emer6ena valorilor comunit=ii unei lumi 6lo4ale" fiind @n continu= intan="
im4olul unor coduri de conduit societal i implicit# ambiental ituate @n cadrul re6lement=rilor
i uAanelor ce formeaA= tructura li4eraliAat= a proceelor i fenomenelor din economia
contemporan=.
Din cele preAentate p?n= acum reAult= c= dicuia depre repona4ilit=ile corporatite @n conte1t
6lo4al tre4uie = fie mult mai circumpect=" iar 5udec=ile de ordin moral = fie formulate numai @n
urma unor analiAe e1trem de atente a conte1telor e1itente.
Sumar
CS8 cunoate o atenie din ce @n ce mai mare @n ultimii ani. Driunde e1it= afacere" o ne6ociere
e1it= i pro4leme fundamentale de etic=. !4aterile de la etic= unt preAente la tot paul @n
ocietatea noatr= unde morala ete @n declin i o4ervatorii ociali conider= c= ne confrunt=m cu o
violare a eticii" fie de c=tre oamenii de afaceri" fie de c=tre politicieni au de alte fi6uri pu4lice. Un
ne6ociator eficace tre4uie = recunoac= ituaiile @n care apar pro4leme de etic= i dac= unt
relevante pentru ne6ocierea @n cauA= i = tie care unt factorii ce tre4uie luai @n coniderare pentru
a 6=i un r=pun potrivit la tot ce e @nt?mpl=. >n cadrul acetui modul am preAentat c?teva
6eneralit=i privind repona4ilitatea ocial= a or6aniAaiilor de afaceri. Dup= definirea conceptului
de CS8 7Corporate Social 8eponi4ilitB9 ne'am oprit aupra piramidei repona4ilit=ilor ociale"
repectiv aupra nivelului CS8 @n 8om?nia i @n economia 6lo4al=.
%ecomandri bibliografice
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. Etica afacerilor n turism. +ucureti: Ed. Uranu
/est pentru autoevaluare
Definii conceptul de CS8.
<dentificai i e1plicai principalele repona4ilit=i ale or6aniAaiilor de afaceri.
/eme de munc individuale
Ela4orarea unui proiect care = identifice rolul CS8 pentru @m4un=t=irea proceului de inte6rare @n
Uniunea European= i evidenierea impactului poAitiv al CS8 pentru mediul de afaceri din
8om?nia" pentru ocietatea noatr=" @n 6eneral.
38
2.3. %OD7878 III
Integrarea managerial a responsa&ilitii sociale a corporaiilor
=biective urmrite
8ecunoaterea rolului ec$ipei mana6eriale @n proceul de inte6rare a repona4ilit=ii
ociale.
<dentificarea intrumentelor cu a5utorul c=rora mana6ementul poate implementa CS8'ul.
!naliAa pricipalelor tipuri de trate6ii mana6eriale Irepona4ileJ.
>nuirea celor mai importante tipurile de pro6rameCtacticiCiniiative de CS8.
UtiliAarea celor mai 4une intrumente de cercetare i analiA= pentru identificarea caAurilor
de invetiii ociale ale firmelor din 8om?nia" a caAurilor de ucce. Ela4orarea unui raport
final i preAentarea de concluAii edificatoare.
Evaluarea" @n urma unei anc$ete" a importanei i relevanei CS8 pentru oamenii de afaceri
din 8om?nia" precum i pentru taQe$olderi.
Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
8epona4ilitatea ocial= a corporaiilor au CS8 7Corporate Social 8eponi4ilitB9 e refer= la
modul @n care afacerile @i pun de acord valorile i comportamentul" cu atept=rile i nevoile celor
intereai ' nu doar ale clienilor i acionarilor" dar i ale an6a5ailor" furniAorilor" comunit=ilor"
autorit=ilor i ale ociet=ii @n anam4lu ei. Ec$ili4rarea tuturor acetor interee" a4ilitatea
companiei de a r=punde tuturor atept=rilor i de a aduce oluii" tre4uie = e fac= @n mod or6aniAat
prin inte6rarea total= a conceptului de repona4ilitate ocial= @n itemele de mana6ement i" deci"
@n toate activit=ile companiei" @n cultura or6aniAaional=" @n eena afacerii. !cet proce de
inte6rare e realiAeaA= @n timp i conform unor principii directoare" a unor modele mana6eriale"
adeea @n cadrul unor acorduri pe care companiile le emneaA= la nivel 6lo4al cu or6anime
internaionale. Se impun atfel norme i tandarde internaionale pentru a ai6ura m=urarea i
compara4ilitatea performanelor atine de companii @n materie de CS8. Proceul ete e1trem de
comple1 @n caAul multinaionalelor.
Schema logic a modulului
39
Integrarea managerial
a C+,
,olul echipei
manageriale
<ipurile de
programeJiniiati#e de
C+,
<ipuri de strategii
manageriale
*responsa&ile.
Instrumentele
managementului
responsa&ilitii sociale
Capitolul ": 2ntegrarea C!R9 un proces continuu
Demerul repona4ilit=ii ociale a corporaiilor ete o e1tindere i aprofundare a demerurilor
calitative" prin inte6rarea factorilor pe termen lun6" prin luarea @n coniderarea a 6rupurilor de
interee care e e1tind p?n= la ocietatea civil=. !m?ndou= au un motor comun" acel al amelior=rii
continue 7roata lui Demin6: )lan>o>Chec?>+ct 9.
<mplicarea @n proceul de repona4iliAare ocietal= a corporaiei are la 4aA= o erie de factori c$eie
de ucce i dou= imperative de conduit:
I_alQ Bour talQJ 7!plic= ceea ce puid9: ete vor4a depre crearea unui IitemJ de
mana6ement al repona4ilit=ii ociale care = ofere o viAiune clar= i = deAvolte produe i
ervicii reflect?nd an6a5area efectiv=" real= a companiei @n ceea ce privete repona4ilitatea
a 6lo4al=.
I#alQ Bour :alQJ 7Comunic= ceea ce facid9: are @n vedere ap=rarea unui profil profeionit
i viAi4il al companiei care 'a an6a5at @n direcia repona4ilit=ii ociale a corporaiilor ca
un actor activ" incer i modet.
@actori cheie de succes:
Garantarea unui proce" @n acelai timp acendent i decendent" deAvolt?nd o
contiin= a repona4ilit=ii @n r?ndul mana6erilor companiei" de pe toate nivelele"
oferindu'le poi4ilitatea de a @nv=a permanent i de a propune oluii.
Garantarea unui mana6ement anticipativ" fle1i4il.
<nte6rarea CS8 @n o4iectivele cantitative i calitative" ai6urarea coerenei aceteia i
Icarto6rafiereaJ pro6reului pe o4iective i pe domenii" copul fiind acela de a corela
7au c$iar cuantifica9 coturile i avanta5ele.
Garantarea unei m=ur=ri corecte a performanelor" a pro6reelor dar i a
inucceelor" @nele6erea i evaluarea acetora.
Preferarea unei evoluii incrementale" cu pai mici" @n locul rupturilor" care unt
@ntotdeauna 4rutale.
FavoriAarea fle1i4ilit=ii" armoniei" diverit=ii i inovaiei.
!i6urarea tranparenei" credi4ilit=ii.
(tapele procesului. <rei etape de n#are caracteriAeaA= pro6reul pre
repona4ilitatea ocial= a corporaiilor" repreAentate atfel:
"igura 3.1. 5tape de implementare a C+,
I.Conformitat
e
II. Managementul
riscurilor
III. %anagementul capitalului de
reputaie
>aloare
Integrarea n companie
40
Sura:

Du4i6eon" D. 7,)),9. Mettre en prati)ue le developpement durable. Editura Eilla6e
Mondial.
Prima etap=: Conformitatea re6lementar=
Nu ete vor4a depre itemele de control re6lementar al eficienei" percepute ca fr?ne aupra
performanei" ci depre adoptarea unor pro6rame detinate = deAvolte" pre e1emplu" procee de
formare" audit de conformitate" aciuni corective" repararea daunelor cauAate. #oate acete
demeruri permit companiei = mear6= mai departe de tricta repectare a re6lement=rilor.
! doua etap=: Mana6ementul ricurilor
Compania multinaional= poate adopta o atitudine preventiv= introduc?nd mana6ementul CS8'ului
@ntr'un perimetru e1tin 7incluA?nd i aa numitul J reputation riQJ9. Politicile de mediu" itemele
de mana6ement de prevenire a polu=rii au reciclarea unt caracteritice pentru aceat= etap=.
!4ordarea @n termeni de precauie permite minimiAarea" prevenirea ricurilor" deAvoltarea unor
te$nolo6ii ecolo6ice concomitent cu do4?ndirea unei e1celene operaionale" diminuarea daunelor i
minimiAarea coturilor. >n condiiile actuale ale mondialiA=rii ricurilor" acete 6en de demeruri au
devenit din ce @n ce mai delicate" mai complicate din urm=toarele motive:
Ete din ce @n ce mai 6reu = r=m?i informat aupra ricurilor poteniale i = r=punAi eficient
odat= ce acetea urvin.
Companiile unt uprave6$eate inten i de un num=r emnificativ i crec?nd" de 6rupuri. >n
plu acete 6rupuri unt interconectate 6raie <nternetului" permi?nd tranmiterea intantanee a
faptelor 7au deform=rii realit=ii9 la milioane au c$iar miliarde de conumatori.
Neceitatea tranparenei crete u4 preiunea e1ercitat= de conumatori" an6a5ai" comunit=i
locale care nu mai acord= @ncredere companiilor f=r= ca aceata = dovedeac= maniera @n care
ete realiAat= producia i impactul produelor ale aupra ociet=ii.
Cea de'a treia etap=: Mana6ementul capitalului de reputaie
Mana6ementul ricurilor" e1tin la ricurile ocietale" nu ete dec?t o etap= pentru a pro6rea pre
repona4ilitatea ocial= a corporaiilor. Ete o etap= preventiv=. Mana6ementul capitalului de
reputaie" prin aciunile proactive" permite companiilor = avaneAe voluntar @n direcia unui
compromi optim @ntre propriile interee i cele ale 6eneraiilor actuale i viitoare. >ncri= iniial
@ntr'o dinamic= de deAvoltare" compania tranform= pro4lemele de mediu" ociale i ocietale @ntr'
un avanta5 competitiv: aceata implic= analiAarea" apoi minimiAarea impactului produelor pe
parcurul @ntre6ului ciclu de via=" de la materia prim=" trec?nd prin producia i utiliAarea
produelor" p?n= la reciclare. Companiile a5une @n aceat= etap= de ameliorare caut= = ta4ileac=
un raport Ic?ti6'c?ti6J cu 6rupurile de interee" cu efecte poAitive aupra reputaiei or6aniAaiei.
<rei etape de maturitate caracteriAeaA= practica repona4ilit=ii ociale a corporaiilor: o a4ordare
retrictiv=" o a4ordare cumulativ= i o a4ordare inte6rativ=.
!4ordarea retrictiv=: firma ete motivat= de profita4ilitatea financiar=" c?mpul ocial au cel al
mediului @ncon5ur=tor" repreAent?nd contr?n6eri re6lementate pe care ete o4li6at= a le repecta.
!4ordarea cumulativ=: compania face eforturi pentru a r=punde c?t mai eficient at?t pro4lemelor
ociale i celor referitoare la mediul @ncon5ur=tor" c?t i miAei performanei financiare. Corporaia
@ntocmete o erie de rapoarte anuale 7raport de activitate" raport de mediu" raport de
repona4ilitate ocial=CdeAvoltare dura4il=9. #otui" acete rapoarte anuale" i @n pecial raportul de
repona4ilitate ocial=CdeAvoltare dura4il=" preAint= toate domeniile eparat" reflect?nd o
or6aniAare e6mentat= a repona4ilit=ilor @n cauA=.
!4ordarea inte6rativ=: pentru a'i ancora olid le6itimitatea" compania tre4uie = pun= la punct un
item de mana6ement al repona4ilit=ii ociale care = permit= 6etionarea le6=turii dintre cei trei
t?lpi ' performanele economice" ociale" ocietale i cele de mediu ' i inte6rarea lor" 6uvernarea
corporativ=. !ceat= dimeniune inte6rativ= tranform= repona4ilitatea ocial= a corporaiilor @ntr'
41
o viAiune i un en" @mp=rt=ite de 6rupurile de intere ale acetora i" deci" @ntr'o formida4il=
am4iie pentru viitor.
Prin luarea @n coniderare a tuturor pro4lematicilor" afiarea intern= a inteniilor" ta4ilirea unor
dia6notice preliminare" definirea modalit=ilor de or6aniAare intern=" deciAia de implicare @n
diferite pro6rame i contruirea itematiAat= a dialo6ului cu 6rupurile de interee" a Ireportin6J'
ului" cercet=rilor i parteneriatelor" ne itu=m @ntr'un proce de mana6ement pecific i comple1.
Capitolul -: Rolul ec#ipei manageriale n procesul de integrare a responsabilit$ii sociale
Credem c= ete corect = @ncepem acet u4capitol preciA?nd mai @nt?i multitudinea de roluri"
arcini" o4li6aii i preiuni c=rora mana6erii tre4uie = le fac= fa=. Conte1tul @n care acioneaA=
at=Ai mana6erii ete e1trem de comple1" aciunile lor fiind influenate de un anam4lu de e1i6ene"
nevoi" preiuni" arcini i roluri variate pentruCdin partea urm=toarelor cate6orii
%0
:
1. clieniAconsumatori:
atifacerea e1i6enelor i cerinelor le6ate de produe" ervicii" lucr=ri*
oferirea unor produe i6ure" cu o calitate c?t mai ridicat=*
c?ti6area @ncrederii i loialit=ii clienilorCconumatorilor*
repectarea tandardelor @n proceul de ne6ociere*
ta4ilirea unor preuri corecte etc*
2. furnizori:
electarea eficient= a furniAorilor*
corectitudine" loialitate i profeionalim @n afacerile derulate cu acetia*
repectarea an6a5amentelor contractuale etc*
3. instituii financiare:
retituirea creditelor an6a5ate*
o4inerea unor condiii de creditare favora4ile*
ram4urarea la timp a tuturor datoriilor etc*
4. concureni:
iniierea acelor aciuni care viAeaA= repectarea unei competiii corecte*
repectarea le6ilor referitoare la concuren=*
repectarea ferm= a tuturor retriciilor impue le6al etc*
5. proprietariAacionari:
prote5area propriet=ii i economiirea reurelor firmei*
loialitate fa= de firm=*
tranparen= i corectitudine @n comunicare*
porirea profitului" a dividendelor" a valorii afacerii*
repectarea le6ilor" re6ulamentelor i procedurilor referitoare la activit=ile
def=urate*
recunoaterea oportunit=ilorCamenin=rilor mediului*
identificarea ricurilor ma5ore i emiterea celor mai 4une proceduri de adaptare*
pri5inirea realiA=rii o4iectivelor ta4ilite*
evitarea o4inerii de privile6ii peciale" c?ti6uri au 4eneficii peronale necuvenite*
depunerea unor eforturi ma1ime pentru deAvoltarea afacerii*
@m4un=t=irea permanent= a deprinderilor" a4ilit=ilor i cunotinelor*
aumarea repona4ilit=ilorCr=punderilor pentru deciAiile adoptate etc*
%0
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
42
6. salariaiAsindicate:
ai6urarea i6uranei locului de munc=*
evaluarea" promovarea i recompenarea corect= a ana6a5ailor*
creterea alariilor" veniturilor" recompenelor*
promovarea muncii @n piritul cole6ialit=ii" al ec$it=ii i corectitudinii*
promovarea unui item modern i eficient de comunicare*
@m4un=t=irea capacit=ii de a @nele6e i a repecta pe cei din 5ur*
@ncura5area an6a5ailor ='i e1prime ideile i preocup=rile le6ate de firm=*
dec$idere i tranparen= @n comunicare*
crearea unui mediu de lucru adecvat*
conformarea la normele i tandardele de practic= profeional=" de conduit= peronal=*
ne6ocieri corecte cu indicatele*
promovarea la locul de munc= a valorilor le6ate de onetitate" ec$itate" demnitate"
creativitate" cinte*
adoptarea de m=uri corectiveCdiciplinare pentru oluionarea pro4lemelor etc*
7. administraia public 'local# central<:
cunoaterea i repectarea prevederilor le6ale*
virarea la timp a impoAitelor i ta1elor*
tratarea repreAentanilor intituiilor pu4lice" a funcionarilor cu corectitudine" repect*
8. comunitateaAsocietatea:
evitarea practicilor de afaceri care d=uneaA= mediului @ncon5ur=tor*
afirmarea repona4ilit=ilor fa= de cet=eni i comunitate*
conducerea afacerilor @n concordan= cu normele morale ela4orate i acceptate de
comunitate: demnitate" inte6ritate" corectitudine etc.
)rincipiile de etic social" cu rol foarte important @n domeniul economic" e refer= la: olidaritate"
5utiie" ec$itate" @ncredere* 4inele peroanelor nu tre4uie realiAat independent de 4inele comunit=ii*
cunoaterea nevoilor" contientiAarea pro4lemelor tuturor" cu demnitate uman= etc.
Conider=m c= i @n domeniul mana6ementului tre4uie = domneac= virtutea Iolidarit=iiJ i
implicarea pentru 4inele comun. #re4uie = tim = renun=m la monopolul propriului adev=r @n foloul
dialo6ului i compromiului reAona4il. #re4uie = lupt=m @mpotriva r=ului" = ela4or=m critici relevante
la adrea propriului comportament" cu copul de a evidenia atitudinea e6oit=" mec$in=" dum=noa=.
<ntenificarea nvrii organizaionale ete o condiie prioritar= pentru o4inerea capa4ilit=ii etice.
C$iar dac= uneori contientiA=m au nu" activitatea noatr= e def=oar= @n cadre mai mult au mai
puin or6aniAate. Ca i indiviAii care unt upui educaiei i @nv==rii permanente" aa i
or6aniAaiile unt upue dec$iderii pre @nv=are. Dr6aniAaiile I@nc$ieJ e plafoneaA=" fiind
ortite eecului" pre deoe4ire de cele dec$ie pre nou" pre @nv=are" pre o continu= adaptare la
c$im4=ri. >n faa dilemelor etice" @nv=area or6aniAaional= ofer= r=punul cel mai potrivit pentru
oluionarea acetora" mai ale atunci c?nd mediul e1tern contr?n6e or6aniAaia.
Comportamentul or6aniAaiei i al mana6erilor fa= de implicarea i aumarea cate6oriilor de
repona4ilit=i ete foarte nuanat" iar pe o car= 6radual= e pot identifica patru nivele:
e Comportamentul o4trucionit ete caracteriAat printr'o preocupare e1ceiv= pentru
realiAarea de profit i o lupt= continu= pentru evitarea oric=ror condiii limitative i a impunerilor de
orice 6en" ne6li5?nd total repona4ilit=ile ociale.
e Comportamentul defeniv" @n ap=rare" caracteriAeaA= or6aniAaiile i mana6erii care accept=
i e comport= conform le6ilor i normelor impue de or6animele a4ilitate. Firmele din aceat=
cate6orie" de multe ori a5ut= ocietatea @n a determina politicile pu4lice" @n a 6=i oluii la
43
pro4lemele ociale. Dr6aniAaiile care nu repect= le6ile cu 4un= tiin= e e1pun unor m=uri
diciplinare foarte dure" ce le pot pune @n ituaii dificile.
e Comportamentul adaptiv caracteriAeaA= or6aniAaiile i mana6erii care accept=
repona4ilit=ile ociale" firmele particip?nd la pro6ramele ociale iniiate de alte or6aniAaii.
e Comportamentul activ ete caracteritic pentru firmele care deAvolt= i implementeaA=
pro6rame ociale @n prima faA=" ca r=pun la preiunile ociale" dar @n faAe mai avanate acion?nd
c$iar @nainte ca preiunea ocial= = fie manifetat=.
Coniliul de adminitraie" directorul 6eneral ' evalueaA= demerul repona4ilit=ii ociale 7raport
de activitate9 i fi1eaA= o4iectivele 7pro6ram anual de aciune9. Comitetul de deAvoltare dura4il=C
repona4ilitate ocial= ai6ur= dinamica proceului i realitatea a mana6erial=. Coordonatorul
proceului de inte6rare a repona4ilit=ii ociale conduce comitetul" ai6ur= e1ecuia pro6ramelor
de repona4ilitate ocial= a corporaiei" le6=tura cu e1teriorul i calitatea te$nic=" precum i
coeAiunea i coordonarea tuturor celor implicai. Departamentele funcionale propun" fac le6=tura i
urm=rec evoluia proceului 7departamentul financiar" departamentele de reure umane" mediu"
v?nA=ri" comunicare9. Departamentele operaionale iniiaA= i pun @n practic= aciunile de pro6re
7cercetare'deAvoltare" indutrie" marQetin69.
Mana6erul ete confruntat cu un parado1 dificil de reAolvat: repona4ilitatea ocial= a corporaiei
nu poate fi impu= prin contr?n6ere i nu poate e1ita independent de actorii e1terni. Provocarea
cont= @n an6a5area companiei @n direcia repona4ilit=ii ocietale" prin eni4iliAare" adaptare la
conte1te ocioculturale variate" 6arant?nd @n acelai timp o coeren= la nivel mondial.
Sfera de aciune a unui mana6er cuprinde un cerc vat de pro4leme care impun adoptarea de deciAii
eficiente. Multe din acete pro4leme unt unice au neprev=Aute. >n afara adopt=rii deciAiilor ete de
ateptat ca mana6erii = e implice i @n implementarea eficient= a acetora. !tfel" teoria e
tranform= @n practic=" planurile i pro6ramele e realiAeaA= iar proiectele prind via=.
>n continuare" preAent=m un curt inventar al pro4lemelor care in i de moral=" din cadrul unei
or6aniAaii" pornind tocmai de la funciunile firmei
()
:
-. Cercetare'deAvoltare:
e repectarea li4ert=ii de a @ncerca idei i produe noi*
e @ncura5area creativit=ii @n activitatea de C'D*
e realiAarea de invetiii care = viAeAe creterea competitivit=ii i a calit=ii produelor*
e ai6urarea celor mai 4une condiii te$nico'materiale i de reure umane pentru
eficientiAarea activit=ilor de concepie te$nic= etc*
,. Producie:
e utiliAarea la nivel c?t mai ridicat a capacit=ii de producie*
e foloirea raional= a reurelor firmei*
e reducerea conumurilor pecifice*
e realiAarea unor produeCervicii de calitate*
e 6arantarea i6uranei utiliA=rii produelor*
e efectuarea periodic= a controalelor i luarea celor mai 4une m=uri de corecie a a4aterilor*
e corectitudine la am4alare i etic$etare*
e creterea preocup=rilor pentru repectarea diciplinei te$nolo6ice etc.*
/. Comercial'marQetin6:
e informarea corect= a clienilor @n le6=tur= cu caracteriticile produului*
e realiAarea de contracte cu furniAori repona4ili" autoriAai" competitivi" demni de @ncredere*
e practici corecte pentru elementele mi1ului de marQetin6: pre" produ" reclam=" ditri4uie*
e ale6erea cu atenie a a6enilor comerciali*
60
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
44
e repectarea trict= a contractelor de v?nAare*
e fundamentarea pe criterii de performan= a deciAiilor de aproviAionare*
e evitarea practicilor de concuren= neloial= etc*
.. Financiar'conta4ilitate:
e 6etionarea corect=" realiAarea de documente i re6itre e1acte i comple1e*
e evidene i analiAe financiare reale*
e prote5area tuturor activit=ilor financiare i informaionale*
e evitarea upra@nc=rc=rii ne5utificate a coturilor*
e evitarea neraport=rii unor venituri au a practicilor de evaAiune fical=*
e determinarea i 6etionarea corect= a coturilor de producie*
e adoptarea celor mai 4une deciAii financiare etc.*
%. Mana6ementul reurelor umane:
e alariAarea i ditri4uirea ec$ita4il= a veniturilor*
e previAionarea atent= a necearului de reure umane*
e practici corecte la an6a5are" evaluare" promovare" retro6radare" concediere etc.*
e ai6urarea i6uranei locului de munc=*
e repectarea vieii peronale*
e evitarea dicrimin=rilor de orice fel*
e @ncura5area deAvolt=rii profeionale*
e oluionarea eficient= a pro4lemelor indicalitilor etc.
Cu toate c= lita aceata ar putea continua" untem de p=rere c=" de multe ori" pro4lemele de moral=
ridicate @n cadrul or6aniAaiilor nu unt nici critice i nici enAaionale au cu influen= ma5or=
aupra profita4ilit=ii.
Mana6erii pot p=trunde @n fera Ilumii moraleJ @nuindu'i practica moral= a comunit=ii din care
fac parte. Ei pot deprinde moralitatea ca practic= a moralei e1itente" @nv=?nd cum = adopte
deciAii" cum = realiAeAe anumite aciuni" cum = reAolve pro4leme" dileme etice" cum = aprecieAe
faptele morale ale celorlali etc.
Pe de o parte repona4ilitatea ocial= prin @n=i natura ei" nu poate fi impu=" @ntruc?t viAeaA=
ameliorarea practicilor i comportamentelor umane cu copul l=r6irii ariei de repona4ilitate a
fiec=rui actor i a repona4ilit=ii 6lo4ale a tuturor p=rilor implicate.
Pe de alt= parte" fiind vor4a de companii multinaionale e impune 6arantarea coerenei valorilor i
trate6iilor la nivelul tuturor filialelor" c?t i la nivelul relaiilor cu 6rupurile de interee. Companiile
tre4uie = impun= o diciplin= @n mana6ement care = permit= recunoaterea dar i ancionarea
actorilor ce nu repect= anumite e1i6ene etice fundamentale.
>n ce manier= pot fi mo4iliAai toi actorii @ntr'un en comun" repect?nd @n acelai timp diferite
conte1te ocioculturaleH Unde e itueaA= 6rania @ntre ne6ocia4il i ne'ne6ocia4il i cum e pot
@mp=ca aprecierea valorii cu ancionareaH Soluiile adoptate depind de maturitatea i contiina
entit=ilor companiei" precum i de preiunea e1ercitat= aupra reputaiei" @n= ete evident=
neceitatea ta4ilirii unui ec$ili4ru @ntre incitare i contr?n6ere.
<ncitarea alariailor cont= @n deAvoltarea unui climat de @ncredere i de tim= @n r?ndul alariailor"
favoriAarea i recompenarea comportamentelor ce repect= valorile i trate6ia companiei"
deAvoltarea capacit=ii fiec=ruia de a contri4ui la trate6ie i la atin6erea o4iectivelor prin:
>ncura5area repona4ilit=ii an6a5ailor.
!cultare activ= i dialo6 permanent cu alariaii.
FavoriAarea auto'dia6noticului practicilor de repona4ilitate ocial=.
>mp=rt=irea i c$im4ul tranveral al practicilor de repona4ilitate ocial= a corporaiilor.
EaloriAarea an6a5amentului ec$ipelor @n enul atin6erii performanei 6lo4ale.
45
8ecompenarea reAultatelor remarca4ile.
<ncitarea furniAorilor preupune e1i6ene din partea companiei multinaionale vi'a'vi de furniAori"
@n enul an6a5=rii acetora @n adoptarea i aplicarea acelorai tandarde ca i cele aplicate de
companie" @n caAul nerepect=rii an6a5amentului @ncet?ndu'e cola4orarea cu acetia.
Corporaiile multinaionale au foarte muli furniAori @n pecial cele din ectorul retail GCarrefour
pre e1emplu av?nd %).))) de furniAori @n timp contructorul de automo4ile General Motor are
-).))) de furniAori. De aceea" in?nd cont de coturile proceului de control itematic" ma5oritatea
companiilor controleaA= furniAorii a posteriori# adic= doar @n caAul @n care @i unt adue la
cunotin= anumite comportamente neconforme ale furniAorilor. Prin aceat= a4ordare e creeaA=
un mediu de @ncredere iar compania nu ete perceput= ca un 5andarm de c=tre furniAori" @n= @n
acelai timp upune corporaia la divere ricuri. Ete eenial= adoptarea unor m=uri precum:
D4ervarea politicilor" performanelor" o4iectivelor i valorilor furniAorilor.
Urm=rirea furniAorilor i a comportamentului acetora @n direcia repona4ilit=ii ocialeC
deAvolt=rii dura4ile i elecionarea celor Irepona4iliJ.
!itarea furniAorilor alei" @ntr'o manier= non'financiar=.
Parteneriate cu intituiile locale" cu DNG'urile care pot controla activitatea furniAorilor.
<ncitarea conumatorilor i clienilor
Seni4iliAarea i educarea conumatorilor 7@n pecial @n ceea ce privete upra'coturile reAultate din
aciunile le6ate de protecia mediul @ncon5ur=tor9 la fel ca i cea a clienilor repreAint= o provocare
ma5or= pentru corporaiile care au ale calea repona4ilit=ii ociale. Compania @mparte aceat=
repona4ilitate de contientiAare i educare a populaiei cu itemul educaional" colectivitatea
local= i cu familia.
Capitolul 1: 2nstrumentele managementului responsabilit$ii sociale
Pentru a implementa repona4ilitatea ocial= @n corporaie i pentru a o inte6ra deplin @n cultura
or6aniAaional=" mana6ementul dipune de o erie de intrumente dup= cum urmeaA=:
<a&elul 3.1. Cele 14 instrumente ale managementului responsa&ilitii integrate
Carta intern= Grila de deciAii i an6a5amente. Caracteriticile m=rcii
#a4loul de impact <dentificarea pro4lematicilor pecifice repona4ilit=ii ocietale
i a ricurilor urvenite au care amenin= compania
Comitetul de deAvoltare
dura4il=Crepona4ilitate
ocial= a corporaiilor

Pro6rameaA=" evalueaA=" timuleaA=
Matricea indicatorilor
CS8
Criterii elecionate plec?nd de la refereniale" pentru realiAarea
ta4loului de 4ord al CS8C deAvolt=rii dura4ile
DipoAitivul de conultare cu
6rupurile de interee
7taQe$older9
Modalit=i de acultare i conultare a 6rupurilor de interee care
permit un inventar permanent actualiAat al atept=rilor acetora
7Ive6$e ocietal=J9
Conduita pro6ramelor
interne
E1preie i valoriAare intern=" formare" pro6re
Evaluarea
e1tra'financiar=
<ndicatori de performan= ce completeaA= informaia financiar=
<nternetC intranet interactiv Solicit= p=rerea pu4licului intereat i r=punde @n faa acetuia
78aport de deAvoltare dura4il=C ocietal i Ibest practicesJ9
Comunicarea cu referire la PreAentarea dec$i= a reAultatelor parteneriatelor
46
parteneriate
Sura: PatricQ dfSumier 7,))%9. &e d(veloppement durable. Edition dfDr6aniation.
E1it= factori care determin= nivelul i acurateea eticii mana6eriale: re6lement=rile le6ale" normele
i re6ulamentele comunit=ii locale" codurile etice la nivel ectorial" re6ulamentele firmei"
caracteriticile individuale" tarea firmei i preiunea ocial=
(-
.
%eglementrile legale ta4ilec cadrul limitativ @n care e poate def=ura o activitate indutrial=: ce
produe e pot realiAa" care unt condiiile calitative impue produelor" care unt relaiile de munc=" ce
o4li6aii au firmele fa= de mediul @ncon5ur=tor" care unt ta1ele i impoAitele" c?nd tre4uie pl=tite etc.
Ete evident faptul c= un cadru le6ilativ retrictiv" dar li4eral" tre4uie repectat @n aceiai m=ur= de toi
mana6erii" iar @nc=lcarea le6ilor ete pedepit= contravenional au penal" @n funcie de 6ravitatea
pre5udiciilor adue ociet=ii. Nu repreAint= un ecret faptul c= democraia i li4eralimul @n SU! au fot
impue prin le6e. Din p=cate" @n 8om?nia cadrul le6al @n domeniul economic nu ete complet" l=?nd
mana6erilor incoreci o mar5= de li4ertate r=u @nelea= i uneori inuporta4il= pentru populaie.
2ormele i regulamentele comunitii locale. Deeori" comunitatea local= impune anumite conduite
retrictive" prin $ot=r?ri care caut= = prote5eAe cet=enii i mediul @ncon5ur=tor. !cete re6lement=ri
viAeaA= protecia i 6etionarea corect= a apei" reducerea nivelelor de A6omot" alu4riAarea
localit=ilor" limitarea orelor de funcionare a firmelor etc.
Evaluarea performanelor ociale ale @ntreprinderii devine dificil= i apro1imativ=" mai ale @n
condiiile @n care e1it= uficiente IraionamenteJ care = demoraliAeAe demerul @n aceat= pro4lem=:
ce ete cintit i moral pentru unii" poate fi imoral pentru alii" i cu certitudine @ntre normele#
valorile i cultura comunitii i performanele sociale# e1it= o relaie cauA='efect evident="
tandardele de performan= fiind impue au dedue din mediul ocietal.
+uditul social ete realiAat pentru a e ta4ili nivelul implic=rii firmei @n pro4lemele ociale interne
au e1terne. !uditul ocial poate fi definit ca un criteriu mana6erial utiliAat pentru evaluarea
contri4uiilor ociale ale firmei. >n acet en ne intereeaA= modul @n care repona4ilitatea ocial=
e re6=ete @n o4iectivele firmei" dar i @n reAultatele o4inute prin pro6ramele ociale derulate. !
interpreta reAultatele auditului ocial doar @n termeni economici ar fi o 6rav= 6reeal=" pentru c= e
elimin= rolul repona4ilit=ii ociale din activit=ile economice" acetea tre4uind = corepund=
atept=rilor pe care ocietatea ete @ndrept=it= = le atepte de pe urma funcion=rii firmei.
D alt= metod= de audit ocial ia @n coniderare doar activit=ile care au merite i unt valoroae
economic pentru firm=. !cetora li e determin= conecinele ociale" care e compar= cu
contri4uiile tandard" uAitate de ectorul indutrial i celelalte firme din comunitate" determin?ndu'
e nivelul de implicare a firmei @n pro4lemele ociale.
Un tudiu iniiat de CS8 8om?nia @n ,))2 pe un eantion de ,%) de repreAentani ai mediului de
afaceri 7cele mai importante companii active @n 8om?nia9 relev= urm=toarele
(,
:
oamenii de afaceri din 8om?nia conider= c= principalele pro4leme care tre4uie avute @n
vedere @ntr'un audit ocial al companiei lor unt" @n ordinea importanei: relaiile cu
comunit=ile locale 722"&N9" drepturile i condiiile de munc= ale an6a5ailor 72.N9"
conumatorii 7(("2N9 i mediul 7(("2N9*
(-N dintre repondeni uin c= firmele lor nu unt auditate ocial i nu pu4lic= rapoarte
ociale*
doar ,.N dintre companii unt auditate ocial" ma5oritatea fiind companii multinaionale.
!proape 5um=tate dintre companiile neauditate unt multinaionale*
61
Nica" P. ,p. citat.
62
Studiu 7,))29: <ransparen$ i credibilitate n practicile de responsabilitate social corporatist7. :::.CS8'
8omania.ro
47
dei e ocup= de domeniul CS8" -."&N dintre oamenii de afaceri afirm= c= nu tiu dac=
firmele la care lucreaA= unt auditate ocial*
/%N dintre repondeni pun c= firma lor nu evalueaA= pro6ramele de invetiii ociale*
cele mai multe pro6rame unt ineficiente" nu au o4iective ociale i de marQetin6 clare" nu
unt evaluate i nici nu unt promovate profeionit*
dintre repondeni" -("2N nu au auAit de companii rom?neti care raporteaA= performane
ociale" iar --N pun ca rapoartele ociale ale firmelor nu unt credi4ile.
!uditul ocial ete rareori utiliAat @n afaceri pentru c= preAint= unele deAavanta5e" cel mai mare
cont?nd @n faptul c= reAultatele o4inute pot fi uor criticate: acionarii nemulumii de dividendele
o4inute acuA= mana6ementul de c$eltuieli nerenta4ile" alte cate6orii unt nemulumite de
priorit=ile ociale alee" alii unt deAiluAionai de nivelul de implicare a firmei etc.
Comitetul de etic" repreAint= un 6rup e1ecutiv care'i aum= repona4ilitatea controlului repect=rii
eticii @n firm= prin inventarierea pro4lemelor i anc$etarea a4aterilor de la etic=. Comitetele de etic= unt
detul de rare" doar -.N din firmele care au cod etic" au i un comitet. >n practica mana6erial=" mai
poate fi utiliAat= o metod= prin care unt populariAate peroanele cu aciuni imorale" ile6ale au practici
nele6itime" @n defavoarea firmei i a comunit=ii. Conduc=torul i firma ofer= rapoarte de
comportamente imorale or6animelor a4ilitate: a6enii de protecie" minitere" 6uvern" c$iar i preei.
Metoda e utiliAeaA= pentru aanarea mediului economic i pentru protecia ocial= a comunit=ii.
Codul etic ete un document oficial al companiei prin care aceata @i declar= valorile i principiile @n
pro4lemele ociale. Scopul codului etic ete de a comunica an6a5ailor" @ntr'un lim4a5 implu care unt
tandardele or6aniAaiei. Codul etic ete vala4il c?nd ete acceptat de toi an6a5aii" comportamentul lor
@ncadr?ndu'e @n prevederile ale. Codul etic mai poate conine i prevederi le6ale foarte importante"
precum i mea5ul pe care firma dorete ='l tranmit= pu4licului lar6.
!tunci c?nd @n cadrul firmei e fac eforturi pentru conceperea i aplicarea practic=" cu ma1im=
erioAitate a codurilor etice crie" e dec$id lar6i perpective pentru reAolvarea rapid= i eficient=
a pro4lemelor de ec$itate i dicriminare de cele mai multe ori f=r= intervenia intanelor
5udec=toreti. >n plu" pot fi reAolvate ec$ita4il i caAurile de dicriminare f=r= conotaii le6ale dar
care pot afecta 6rav peroanele viAate. >nc=lcarea codurilor etice poate duce @n=" la eliminarea din
or6aniAaie a peroanelor vinovate.
Codul de etic
Unul din intrumentele de 4aA= ete codul de etic=. Nivelurile de aplicare ale eticii mana6eriale unt
clar preciAate @n codurile etice. >nc= de acum dou= decenii multe din marile corporaii au intituit
pro6rame etice i au an6a5at funcionari care = monitoriAeAe comportamentele etice @n or6aniAaii
(/
.
<niial" codurile au fot deAvoltate de 6rupuri profeionale u4 forma unor re6uli deontolo6ice i
a4ia apoi" 'a @nre6itrat o e1ploAie a acetora @n cadrul or6aniAaiilor. Specialitii ar6umenteaA= c=
acet lucru a fot poi4il" deoarece f=r= un pro6ram i o activitate cu caracter formal" nu pot fi
@ncura5ate practicile etice.
Codul de etic poate fi definit prin mai multe moduri:
-. un anam4lu de precepte" precripii de conduit= pentru divere apecte ale valorii morale
de drept" ocio'profeionale*
,. o declaraie formal= care contituie un 6$id etic pentru modul @n care oamenii dintr'o
or6aniAaie tre4uie = acioneAe i = ia deciAii*
/. declaraii formale ale unor 6rupuri de pecialiti" au a unor firme care re6lementeaA=
relaiile dintre proprii mem4ri i celelalte cate6orii de indiviAi cu care e realiAeaA= un
contact" de o4icei o afacere*
4. un 6$id al practicilor de afaceri care direcioneaA= comportamentele individuale" de 6rup*
(/
Sanon" P." D." @ =ood +tart / )e? #entures can maAe etichs part of their &usiness plan9 @n revita I3ssues in
(thics" vol. -," nr. -" Sprin6 ,))-.
48
%. un document formal care tatueaA= normele i credinele" reflect= valorile o4iective i
principiile promovate de o firm=" reflect?nd 6radul de cultur= al firmei.
5Kemple de documente cu rol de re6lementare:
Cele dou=preAece ta4le 7.%) @. Sr.9" aparin?nd <mperiului 8oman" cuprindea itematic i
codificat le6ile care 6uverna tatul*
Codul lui Sammura4i 7ec. OE<<<'O<<9" aparin?nd 8e6atului vec$i 4a4ilonian" repreAenta o
cule6ere de le6i*
Codul lui Manuc 7ec. O<<<' OE<9 din <ndia antic= era un anam4lu de le6i civile i reli6ioae*
Decalo6ul au cele -) porunci din Eec$iul tetament 7ec. O< @.Sr.9" relevate lui Moie pe
Muntele Sinai*
Tur=m?ntul lui Sipocrat 7ec. E'<E9 etc.
Ce eKprim un cod de etic0
Ma5oritatea codurilor etice identific= comportamentele ateptate @n cadrul relaiilor ociale"
recomand= evitarea aciunilor imorale i ile6ale @n aciunile def=urate. >n ma5oritatea onda5elor
de opinie adreate firmelor care au coduri etice crie" @ntre4=rile viAeaA= @n pecial apecte le6ate
de: diveritatea forei de munc=" practici ca mituirea i @nel=ciunea" uineri ale partidelor politice"
onetitatea @nre6itr=rilor conta4ile" relaiile cu clieniiCfurniAorii" confidenialitatea informaiilor
(.
.
Un cod etic formuleaA= idealuri" valori i principii dup= care ete 6uvernat= o or6aniAaie. Dincolo
de acete elemente" codurile etice a4ordeaA= pro4leme cum ar fi: conflictele de interee" concurenii"
caracterul privat al informaiilor" oferirea cadourilor etc
(%
. Un cod de etic= tre4uie = prevad=:
modul @n care mem4rii unei or6aniAaii = acioneAe @ntr'o ituaie dat=*
modul @n care mem4rii or6aniAaiei ar tre4ui = e comporte @n ituaii pecifice*
pro4leme cum ar fi: conflicte de interee" concurenii" caracterul privat al informaiilor"
oferirea cadourilor" oferireaCprimirea ponoriA=rilor politice*
concurena @ntre mem4rii unei profeiuni*
conflictele @ntre mem4ri unui 6rup profeional*
relaiile @ntre profeioniti i clieni" conumatori" furniAori au 4eneficiari*
relaiile an6a5ailor cu uperiorii au conduc=torii*
relaiile @ntre practicieni i pecialiti @ntr'o profeiune etc.
Prin codurile etice e @ncearc= reAolvarea unor conflicte de interee @n mediul intern i @n relaiile
e1terne ale or6aniAaiei" repectiv" tatuarea unor principii i cerine care ='i fac= pe mana6eri mai
eni4ili la pro4lemele etice. Ele nu conin precepte pur teoretice" ci ta4ilec emnificaii practice"
utile pentru toi mem4rii or6aniAaiei. !ceata nu @neamn= c= un cod de etic= ai6ur= automat un
comportament moral au c= poate acoperi toate ituaiile @nt?lnite @n viaa or6aniAaional=. ;imita de
aciune a codurilor etice cont= @n formularea lor @n termeni 6enerali tocmai pentru c=" la @nceput"
mana6erii i u4ordonaii lor e afl= @n incapacitatea de a identifica pro4lemele care pot ap=rea
/.
.
Principalele caracteristici ale unui cod de etic= e refer= la urm=toarele:
= fie ri6uroae" = prevad= clar idealurile iCau o4li6aiile*
nu tre4uie foloite @n intere propriu*
nu vor ervi unei profeiuni @n defavoarea intereului pu4lic*
tre4uie = prote5eAe intereul pu4lic* = fie pecifice i onete*
tre4uie = prevad= i pedepe" penaliA=ri" anciuni*
tre4uie = ta4ileac= anumite priorit=i adic=" adev=ratele valori ale firmei*
= provin= de la o autoritate le6itim=*
(.
!4rudan" M." M. 7,)),9. Managementul interna$ional. Dradea: Editura Univerit=ii din Dradea.
(%
Certo" S."C. 7,)),9. Managementul modern. +ucureti: Editura #eora.
49
= nu contravin= altor le6i 7 de e1emplu" Contituia9*
= fie poi4ile din punct de vedere fiAic i moral* = fie c?t mai imple i accei4ile.
Cine ntocmete codul0
Pro4lemele cre=rii unor atfel de coduri unt de tipul: Cum am putea = coe1it=m 4ine i armonio
@ntr'o anumit= intituie au or6aniAaie" indiferent de credinele reli6ioae" de principiile i
o4inuinele morale ale fiec=ruia dintre noiH
Mana6erul unei or6aniAaii e 6=ete la interfaa @ntre aceata i conte1tul @n care @i def=oar=
activitatea. Ete peroana care poate formula politica or6aniAaiei. !ceat= politic= etic= depinde de
filoofia peronal= a mana6erului" de cariera i formaia a profeional=. Ete important ca
mana6erul = doreac= = creeAe ta4ilitate or6aniAaional= prin ta4ilirea unor valori i principii.
Ela4orarea codurilor e face de o4icei @n ec$ip=. D4iectivele or6aniAaiei unt ta4ilite de c=tre
conducere. #ot conducerea numete" de o4icei" un colectiv de lucru. !cet colectiv pune @n comun
valorile @mp=rt=ite de mem4ri" informaii depre coduri imilare cu o4iective imilare.
Normele i credinele pecifice or6aniAaiei repective unt @n 6eneral propue" dicutate i definite
de mana6eri i un colectiv de lucru" iar apoi pu4licate i ditri4uite an6a5ailor" in?ndu'e cont de
nevoile i pecificul or6aniAaiei. Mana6erii tre4uie = e preocupe foarte erio de implementarea
eficient= a codurilor de etic=: or6aniAarea unor edine de intruire" perfecionare pe teme de moral=
i pentru informarea le6at= de coninutul codului de etic=" crearea unui mediu prielnic pentru a
comunicare dec$i= i eficient=" adoptarea unor m=uri corective @n caAul @n care unt @nc=lcate
normele morale" monitoriAarea re6ulat= a pro4lemelor de moral= i a pro6ramelor de conformitate"
@m4un=t=irea permanent= a prevederilor codului de etic=" manifetarea unui comportament adecvat.
Modul @n care codul etic ete tranpu @n practic= r=m?ne" p?n= la urm=" la latitudinea mana6erilor i
a u4ordonailor. Codul etic r=m?ne vala4il dac= toi mem4rii or6aniAaiei @l repect=* c?nd
mana6erul nu acord= importan= acetuia" cu i6uran= nici an6a5aii nu vor urma prevederile ale.
De o4icei" difuAarea codurilor etice are loc @n mai multe moduri: mee rotunde de eni4iliAare"
anunarea codului @n preliminariile concurului de an6a5are" ane1area codului la contractul de
munc= i emnarea unei adeAiuni.
>n privina o4iectivelor unui cod" e1it= un conen de opinii c= prin formaliAarea etic= e @ncearc=
promovarea valorilor profeionale. Pe l?n6= acet deAiderat" %ercier a remarcat i alte o&iecti#e
$$
:
@nc$eierea unui contract moral @ntre 4eneficiari i or6aniAaie" repectiv @ntre cei care fac
parte din aceeai or6aniAaie*
prote5eaA= or6aniAaia de comportamente necintite au oportunite*
promoveaA= o ima6ine poAitiv= a or6aniAaiei*
ofer= un mi5loc de re6lementare a adeAiunii i a devotamentului cola4oratorilor*
creeaA= 7ca i cultura or6aniAaional=9 entimentul de unicitate i apartenen= pentru
mem4rii 6rupului*
arat= un an6a5ament de principiu al mana6erilor*
coreleaA= relaii pur contractuale cu @ncrederea i repona4ilitatea*
6$ideaA= comportamentul @n caA de dileme etice.
!li autori arat= c= o&iecti#ele unui cod de etic= unt urm=toarele: ocup= locul l=at li4er @ntre
valorile cadru ale unei comunit=i i le6e* contri4uie la reputaia" @ncrederea" repectul pe care
4eneficiarii unei activit=i @l au fa= de intituia care preteaA= erviciul repectiv* ete un cadru de
referin= @n orientarea deciAiilor i a aciunilor* creeaA= climatul etic" repectiv climatul @n care
aciunile unt percepute ca drepte. @#antaGele ela4or=rii codurilor de etic=:
@ncearc= = ec$ili4reAe intereul colectiv cu cel peronal*
pot oferi un 6$id pentru peroanele tinere care intr= @n firm=*
((
Mercier" S. 7-0009. &0eti)ue dans les entreprises. Pari: Edition ;a Decouverte et SBro.
50
pot contitui 4aAele unei aciuni diciplinare @mpotriva a4aterilor*
poate fi un mi5loc de aliniere la normele morale" a celor ce e a4at de la ele*
realiAeaA= o unitate a criteriilor de apreciere a valorilor*
ai6ur= tranparena modului de realiAare a activit=ilor" proceelor" fenomenelor*
a5ut= la deAvoltarea eficient= a pro4lemelor de dicriminare" a dilemelor etice" @n 6eneral*
creeaA= o cultur= or6aniAaional= adecvat=*
ete un mi5loc de @ncura5are a practicilor morale @n or6aniAaii*
@m4un=t=ete climatul de munc= la toate nivelele*
crete loialitatea i implicarea conducerii i a alariailor*
are loc @m4un=t=irea eleciei" form=rii" promov=rii peronalului" a altor practici ale
mana6ementului reurelor umane etc*
porete @ncrederea i cooperarea @n ec$ip=: iniiativele peronale e @ndreapt= c=tre
intereul 6eneral*
deciAiile adoptate viAeaA= dreptatea" eficiena i nedicriminarea*
crec performanele firmei pe termen mediu i lun6 etc.
Un tudiu iniiat de CS8 8om?nia @n ,))2 pe un eantion de ,%) de repreAentani ai mediului de
afaceri 7cele mai importante companii active @n 8om?nia9 relev= faptul c=
(2
:
2(N dintre oamenii de afaceri intero6ai afirm= c= firmele lor au coduri etice*
principalele c=i prin care or6aniAaiile @i promoveaA= codul etic contau @n: canale de
comunicare intern= 72.N9" trainin6 7.(N9 i :e4'ite corporatit 7./N9*
codurile etice e adreeaA= cu prec=dere an6a5ailor au indicatelor 7&-N9" clienilor
companiilor 7.(N9 i acionarilor 7.-N9.
Capitolul C: <ipuri de strategii manageriale 6responsabile7
Compania e poate an6a5a @naintea concurenilor =i au poate atepta o implicare ectorial=
6eneral= pentru a aciona @n funcie de analiAa coturiCavanta5e. Dar" @n m=ura @n care preiunea
6eneral= a ociet=ii" a re6lement=rilor i a pieelor e e1ercit= aupra entit=ii" aceata poate =
adopte diferite trate6ii:
-9 8epercutarea coturilor uplimentare aupra conumatorului final dipu = le accepte"
@n perana o4inerii reAultatelor dorite la nivel ocietal.
,9 <nte6rarea coturilor uplimentare u4 efectul re6lement=rii care e aplic= tuturor
firmelor. DptimiAarea acetei inte6r=ri poate crea un avanta5 competitiv.
/9 Generarea de venituri uplimentare prin cretere i inovare" e1ploat?nd atept=rile i
oportunit=ile de pe piaa @n ceea ce privete repona4ilitatea ocial= a corporaiilor.
Dr6aniAaia tre4uie = @i defineac= o trate6ie proprie com4in?nd cele trei opiuni trate6ice @n
funcie de 6radul =u de implicare. Mai mult" ete foarte important ca trate6ia de repona4ilitate
ocial= = fie conver6ent= cu o4iectivele pecifice ale companiei i cu nucleul =u de competene:
reura uman=" capacit=ile de producie" Qno:'$o:'ul financiar i comercial" itemele
informaional i de comunicare" te$nolo6iile etc. Plec?nd de la analiAa companiilor cotate la 4ur=
7Euroto11 %) i C!C .)9 i a altor multinaionale" cercet=torii 6rupului Novet$ic propun o
tipolo6ie a poAiion=rii trate6ice a corporaiilor fa= de repona4ilitatea ocial=. Dincolo de
inte6rarea unui item coercitiv" 4aAat pe internaliAarea contr?n6erilor ce in de repona4ilitatea
ocial=" ete indipena4il= i complementar= implementarea unui item de mana6ement care =
67
Studiu 7,))29: 6<ransparen$ i credibilitate n practicile de responsabilitate social corporatist7. :::.CS8'
8omania.ro
51
viAeAe aderarea 6rupurilor de interee" cola4oratorilor" la valorile i o4iectivele or6aniAaiei i care
= menin= un ec$ili4ru @ntre adaptarea continu= la preiunile e1terne i coeAiunea or6aniAaional=.
"igura 3.2. <ipuri de strategii Fresponsa&ile. ale multinaionalelor
Sura: $ttp:CC:::.novet$ic.frCnovet$icCuploadCetudeC<mpactDD.pdf 7,)),9.
(laborarea unui plan strategic responsabil "
Un plan trate6ic permite companiei de a crea o le6=tur= @ntre trei etape ma5ore: preiune" impact"
infle1iune operaional=. Scopul unei atfel de analiAe aprofundate ete acela de a pri5ini or6aniAaia
@n a 6etiona 6radul de 6ravitate a diferitelor provoc=ri 76radul de e1punere9 i de a determina
modalit=ile de implicare i aciune.
Gradul de e1punere al corporaiei i" @n conecin=" preiunea e1ercitat= aupra aceteia unt
determinate de patru parametrii:

"igura 3.3. 3arametrii ce msoar gradul de eKpunere al corporaiei
Sura: PatricQ dfSumier 7BCCD9. &e d(veloppement durable. Edition dfDr6aniation.
I3 ' <mplicarea @n pro4lematicile Planetei
;e6=tura cu pro4lemele
ociopolitice.
PreAena @n g Sud h i @n
=rile @n cur de deAvoltare.
8olul @n ai6urarea
nevoilor vitale.
I%3' <mpactul de mediu real de la producie
la produ
Securitatea produciei"
efectul produului aupra =n=t=ii.
Deeuri.
Eco'concepia produului.
I+ ' <mpactul ocial al activit=ii
<mportana i 4un=tarea
peronalului i a comunit=ii.
Nevoia de mo4ilitate.
Capacitatea de a 6etiona
an6a5amentele pe termen lun6.
>% ' Eulnera4ilitatea m=rcii
>ncrederea @n companie.
8eceptivitatea la c$im4are.
Capacitatea de a r=punde cerinelor
6rupurilor de interee.
Pentru fiecare dintre aceti parametrii c$eie ce influeneaA= perenitatea companiei" tre4uie preciAat
oriAontul trate6ic aferent. Proceul de mana6ement Irepona4ilJ ete unul comple1 neceit?nd o
61
6+1 6(
9+
52

Preiune puternic=
CS8
Wcontr?n6ereJ CS8
WoportunitateJ


Linte
ideale
>izai

(trategi
)ou
intrai
3roacti#
i
Implicai
prin
angaGament
perioad= de cel puin ,'% ani" pentru a a5un6e la reAultate pertinente @n oc$ii o4ervatorilor ociet=ii
civile i ai comunit=ii financiare. Ete indicat= dep=irea oriAontului mana6erial pentru a eiAa
ricurile i oportunit=ile pe termen lun6 i @n ce m=ur= deciAiile actuale influeneaA= viitorul.
>n urma analiAei fiec=rui factor @n funcie de anumite criterii e efectueaA= un claament al acetora
acord?nd prioritate itemilor cu cea mai mare importan= trate6ic=. Criteriile foloite unt
urm=toarele: impactul economic" evoluia @n timp" ituarea @n paiu" factori concureniali.
Prima atitudine adoptat= @n ceea ce privete repona4ilitatea ocial= a corporaiilor ete reacia
defeniv= fa= de ricurile la care compania ete e1pu=" cea de'a doua fiind cea a1at= pe
identificarea i valorificarea oportunit=ilor prin ofeniv= i proactivitate.
Capitolul D: <ipurile de programeLini$iative de C!R
Pro6ramele de CS8 pot fi @mp=rite diferit conform mai multor tipolo6ii. Din perpectiva unui
comunicator" cea mai util= credem c= ete tipolo6ia realiAat= de P$ilip Potler i NancB ;ee
(&
" care
e refer= la urm=toarele: promovarea unei cauAe* marQetin6 le6at de o cauA=* marQetin6 ocial*
aciuni filantropice* voluntariat @n comunitate* practici de afaceri repona4ile ocial
1. 3romo#area unei cauze :Cause 3romotion;. D campanie @n pri5inul unei cauAe te poate a5uta
= coi @n eviden= o valoareCcaracteritic= a 4rand'ului t=u. Mai mult" ete util a apela la o atfel de
campanie atunci c?nd vrei a o4ii mai mult= viAi4ilitate i nu ai reure dec?t pentru o implicare
limitat=. Printr'o campanie de promovare a unei cauAe pot fi urm=rite urm=toarele:
S= t?rneti preocuparea publicului pentru o cauA= i ='l convin6i s afle mai multe depre
o cauA= 7de e1emplu" prin preAentarea unor tatitici depre num=rul de 4=tr?ni au de copii
f=r= ad=pot" depre num=rul de c?ini va6a4onAi care unt ucii @n fiecare Ai etc.9.
S= convin6i pu4licul s doneze timp pentru a pri5ini o cauA= 7de e1emplu" ecolo6iAarea9.
S= convin6i pu4licul s doneze bani au valori ne>financiare pentru o cauA= 7de e1emplu"
printr'o eciune de pe ite'ul companiei unde viAitatorii = doneAe 4ani unor DNG'uri
partenere" prin recipiente peciale plaate @n punctele de defacere etc.9.
2. %arAetingul legat de o cauz :Cause ,elated %arAeting; ete un tip de pro6ram de CS8 prin
care o companie e an6a5eaA= = doneAe @n favoarea unei cauAe o um= 7@n 4eneficiul unui DNG"
au al unui alt partener" care are le6itimitate @n privina cauAei i capacitatea de a adminitra 4anii9
care depinde de v?nA=rile 7unui produ anume al companiei9 pe care le realiAeaA= @ntr'o anumit=
perioad= de timp preta4ilit=. !cet tip de pro6ram ete recomandat atunci c?nd firma dorete ='i
diferenieAe produele fa= de produele concurente" au produe care e adreeaA= unei 4aAe mari de
clieni" au canale de ditri4uie e1tine i 4ine pue la punct iar cauAa alea= ete @n atenia unui
num=r mare de oameni. !tfel" unt preferate cauAele care in de: pro4lemele de =n=tate 7cancer"
S<D!9" pro4leme care afecteaA= copii 7educaie" violena @n familie" dicriminare9" pro4leme ociale
6rave 7deAatre naturale" peroane care nu au unde locui" =r=cie9" pro4leme de mediu.
D campanie de C8M ofer= cele mai multe 4eneficii pentru toate p=rile implicate: conumatorii pot
face o contri4uie" @n mod 6ratuit" @n favoarea DNG'ului au a cauAei lor favorite" DNG'ul primete
o um= emnificativ= de 4ani" @ntr'un mod relativ facil" compania @i impulioneaA= v?nA=rile"
creeaA= o le6=tur= @ntre 4rand i conumatori.
3. %arAetingul social :Corporate +ocial %arAeting; ete un pro6ram de CS8 prin care compania
@i propune = c$im4e un comportament ne6ativ au = convin6= pu4licul = adopte un
comportament poAitiv" pornind de la pro4leme 6rave ale ociet=ii. C$iar dac= @n cadrul pro6ramului
unt foloite i tactici care urm=rec creterea 6radului de informare au de educare" focuul
principal @l contituie c$im4area de comportament. Cele mai de @nt?lnite pro4leme in de:
!menin=ri la adrea vieii au a i6uranei 7i6urana @n trafic" violena @n familie" pre6=tirea
@n vederea deAatrelor naturale" prevenirea accidentelor etc.9.
S=n=tate 7cancer la ?n" tul4ur=ri de alimentaie" dia4et" afeciuni ale inimii" S<E etc.9.
(&
Potler" P." ;ee" N. 7,))%9: Corporate !ocial Responsibilit; 9 /oing t#e Most 8ood for Mour Compan; and Mour
Cause. Firt Edition. To$n _ileB^ Son.
53
Mediu 7foloirea peticidelor" poluarea aerului" reciclarea" prote5area reAervaiilor naturale9.
<mplicarea civic= 7voluntariat" participarea la vot" donarea de ?n6e" prevenirea crimelor9.
D campanie de MarQetin6 Social ete potrivit= atunci c?nd e1it= o le6=tur= @ntre profilul companiei
i pro4lema ocial= alea=" atunci c?nd pro4lema a4ordat= ete foarte important= pentru clieni" c?nd
v?nA=rile ar avea de c?ti6at de pe urma c$im4=rii de comportament. Pentru a nu fi afectat=
credi4ilitatea ete prefera4il ca firma = e al=ture unei iniiative pu4lice de5a e1itente. !ocierea
cu intituii au or6aniAaii credi4ile va aduce un plu de le6itimitate i va fi o 6aranie c= e
militeaA= pentru o cauA= care ete @n intereul ociet=ii" i nu doar al companiei.
4. @ciunile filantropice :Corporate 3hilantrop-; unt pro6rame prin care compania contri4uie @n
mod direct" cu 4ani" produe au ervicii la pri5inirea unei cauAe. !ciunile filantropice unt cele
mai vec$i iniiative de CS8. Pentru mult timp" companiile au avut contri4uii diperate i
@nt?mpl=toare. !cum" acetea e coreleaA= cu trate6ia 6eneral= de afaceri. !tfel" companiile:
@i implic= mai mult an6a5aii @n ale6erea cauAelor"
tind = intre mai de6ra4= @n parteneriate pe termen lun6 7cu un DNG au o intituie9" dec?t
= ai4= o implicare formal= @ntr'o cauA="
@i e1tind opiunile @n ceea ce privete donaiile" de la 4ani" la alte reure 7produele @n
e1ce" e1pertiAa te$nic=" punerea la dipoAiie a canalelor de ditri4uie etc.9"
@i ale6 cauAele pe care le pri5in= @n concordan= cu o4iectivele de afaceri.
!ciunile filantropice pot @m4r=ca urm=toarele forme: donaii @n 4ani" finanarea unor proiecte"
acordarea de 4ure" donaii @n produe au ervicii" oferire de e1pertiA=" acce la canalele de
ditri4uie" locaiile au ec$ipamentele companiei etc. !cetea unt potrivite atunci c?nd e vrea
@nt=rirea 4randului" atunci c?nd compania vrea = intre pe o pia= nou=" pentru a c?ti6a i a @nt=ri
poAiia pe pia=" i c$iar i atunci c?nd e dorete conolidarea tatutului de lider pe o anumit= pia=.
!. >oluntariatul n comunitate :Communit- >olunteering; ete un tip de iniiativ= prin care
compania @i @ncura5eaA= pe an6a5aii =i = e implice prin acte de voluntariat. Eoluntariatul
an6a5ailor ete o forma claic= de CS8 prin intermediul c=reia unele firme dorec" mai nou" =
erveac= o4iectivelor de 4uine i a comunic=rii valorilor companiei. >n acete ituaii" firmele
a5ut= @n or6aniAarea ec$ipelor de voluntari" pri5in= an6a5aii @n identificarea cauAelor potrivite" le
ofer= Aile li4ere pl=tite voluntarilor" ofer= timulente morale an6a5ailor care 'au remarcat etc.
Un pro6ram de voluntariat @n comunitate ete util @n divere ituaii
(0
:
C?nd vrei = @nt=reti loialitatea fa= de companie i piritul de ec$ip= al an6a5ailor.
Particip?nd la un pro6ram de voluntariat" an6a5aii au oportunitatea = ia= din preocup=rile
lor Ailnice. Mai mult" ei pot imi c= au o contri4uie direct= la o realitate care ete dincolo
de pro4lemele i intereele lor particulare i c= unt parte @ntr'un efort 6eneral @ndreptat
@npre 4inele ociet=ii. De aceea" tudiile arat= c= voluntariatul le ofer= an6a5ailor cea mai
complet= i mai atif=c=toare e1perien= dintre toate tipurile de iniiative de CS8. !ciunile
de voluntariat le permit" totodat=" an6a5ailor = comunice i = e cunoac= @ntre ei" @ntr'un
cadru mai puin formal dec?t cel de la locul de munc=. De aceea" atfel de aciuni le @nt=rec
entimentul de camaraderie i @i a5ut= = lucreAe mai 4ine @n ec$ip=.
C?nd vrei = @m4un=t=eti reputaia companiei. Cei mai 4uni vectori de ima6ine pentru un
4rand unt IavocaiiJ lui. Damenii care ofer= o m=rturie peronal= depre companie unt mai
credi4ili dec?t o tire @n pre= au un material de marQetin6. Un pro6ram de voluntariat @i
permite = multiplici e1ponenial num=rul de atfel de Iavocai ai 4randului. Primii care vor
fi convini vor fi cei implicai de5a @n cauA= au or6aniAaia care 4eneficiaA= de pe urma
pro6ramului. Pentru acetia" interaciunea cu voluntarii t=i va fi mult mai credi4il= dec?t
primirea unui cec. Pe de alt= parte" c$iar an6a5aii care particip= @n pro6ram vor fi mai
convini de an6a5amentul companiei fa= de nite valori. Pentru c= e vor4a de o e1perien=
memora4il=" ei vor poveti mai departe depre ea i depre 6etul companiei.
C?nd vrei = pri5ini alte pro6rame ociale ale companiei. Eederea unei ec$ipe de voluntari
ete mult mai convin6=toare @n privina an6a5amentului unei companii dec?t primirea unui
(0
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
54
cec. Dac= uii de5a nite cauAe ociale prin intermediul altor iniiative" un pro6ram de
voluntariat al an6a5ailor te poate a5uta = fii mai convin6=tor.
$. 3ractici de afaceri responsa&ile social :+ociall- ,esponsi&le Iusiness 3ractices;
Practicile repona4ile ocial unt iniiative prin care o companie @i @m4un=t=ete" @n mod voluntar"
modul de operare" @n aa fel @nc?t = contri4uie la 4inele 6eneral al comunit=ii. Pentru ca o iniiativ=
= fie coniderat= ca f=c?nd parte din CS8" ete eenial caracterul ei voluntar. Cu alte cuvinte" nu
poate fi coniderat= ca fiind o iniiativ= de CS8 o c$im4are pe care compania o adopt= ca urmare a
preiunilor din partea autorit=ilor" a or6aniAaiilor ne6uvernamentale au a conumatorilor. D
companie poate opera c$im4=ri pentru adoptarea unor practici repona4ile ocial @n domenii ca
2)
:
dei6nul locaiilor @n care opereaA= 7de e1emplu" proiectarea ediilor" a unit=ilor de
producie au de defacere @n aa fel @nc?t = e1ite un nivel mai mare de i6uran=" = fie
prote5at mediul" = cad= conumul de ener6ie etc.9*
retra6erea unor produe de pe pia= care pot fi coniderate d=un=toare" c$iar dac= nu unt
ile6ale 7de e1emplu" 6etul McDonald de a retra6e @n ,)). poriile WSuperiAeJ de cartofi
pr=5ii i de 4=uturi car4o6aAoae9*
ai6urarea unor politici de marQetin6 repona4ile" @n pecial @n ceea ce @i privete pe copii
7de e1emplu" = nu fie permi= v?nAarea online copiilor minori" = retra6= pro6ramele de
marQetin6 ale unor produe cu potenial d=un=tor din coli etc.9*
ale6erea unor materiale de producie i de am4alare care = prote5eAe mediul 7de e1emplu" =
permit= reducerea deeurilor" = faciliteAe reciclarea" = elimine emiiile to1ice etc.9*
oferirea de informaii o4iective depre produe 7de e1emplu" am4ala5ele conin i informaii
depre: efectele ne6ative poteniale ale conumului" volumul de activit=i fiAice necear
pentru a arde caloriile au 6r=imile pe care le conine un produ etc.9*
@m4un=t=irea proceele de producie 7de e1emplu" eliminarea deeurilor" reducerea nivelului
de u4tane c$imice foloite ca @n6r==minte etc.9*
deAvoltarea de pro6rame care = urm=reac= 4inele an6a5ailor 7de e1emplu" aitena
medical=" coniliere pi$olo6ic=" facilit=i pentru recreare au port etc.9
@m4un=t=irea acceului la produele comercialiAate pentru peroanele cu diAa4ilit=i 7de
e1emplu" rampe de acce @n ma6aAine" ite'uri :e4 accei4ile etc.9.
Sumar
Pentru a'i do4?ndi le6itimitatea 7e1i6en= a ociet=ii civile9" companiile nu au alte opiuni dec?t
implementarea unei politici reale de repona4ilitate ocial=" inte6rarea ei @n trate6ia indutrial=" @n funcia
de comunicare i cel mai important" @n itemele ale de mana6ement. Mana6ementul repona4ilit=ii
ociale a corporaiilor ete adeea perceput 6reit ca o te$nic= de I4rand mana6ementJ din cauAa le6=turii
eni4ile e1itente @ntre ima6inea m=rcii i ocietatea de opinie. Ete inadmii4il= foloirea aceteia trict ca
intrument de comunicare. Se impune o a4ordare incremental=" pa cu pa prin inte6rarea elementelor de5a
cunocute au practicate de or6aniAaie. 8epona4ilitatea ocial= a corporaiilor ete @nainte de toate o cale
de @nv=are i ameliorare continu=. >n acet modul am analiAat modurile @n care putem 5udeca trate6iile i
tacticile dup= criterii etice. Unii oameni pot dori = fie morali pentru motive intrineci G propriul notru
comportament moral ne permite = ne imim mai 4ine atunci c?nd ne putem percepe ca fiind nite indiviAi
morali au" pentru c= anumite principii de comportament unt v=Aute ca fiind de o moralitate a4olut=. Prin
urmare" inem foarte mult ca acetea = nu fie @nc=lcate. E1it= i oameni care v=d comportamentul moral @n
termeni mult mai foloitori G practicile morale 4une duc" @ntotdeauna" la afacerilor 4une.
%ecomandri bibliografice
Cr=ciun" D. 7,))%9.(tica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
Popa" M. 7,))(9. (tica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
/est pentru autoevaluare
Ce ete codul de etic= i care unt principalele caracteritici ale acetuiaH
Care unt principalele tipuri de trate6ii mana6eriale Irepona4ileJH
/eme de munc individuale
!naliAai rolul intrumentelor mana6eriale @n implementarea CS8.
2)
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
55
PreAentai cele mai 4une practici ociale i e1perienele firmelor din 8om?nia implicate @n CS8.
Ela4orarea unui proiect @n care = fie evideniate principalele avanta5eCdeAavanta5e ale codurilor de
etic=.
56
2.4. %OD7878 I>
Influena C+, asupra performanelor financiare i sociale ale companiilor
=biective urmriteE
>n ciuda entuAiamului de care e 4ucur=" conceptul de CS8 r=m?ne totui vulnera4il @n faa celor
care @i nea6= rolul trate6ic i care pledeaA=" @n caA de receiune" pentru reducerea coturilor
implicate de invetiiile ociale. Pentru a face fa= criticilor" conceptul de CS8 tre4uie analiAat i
promovat din perpectiva 4eneficiilor economice concrete pe care le aduce. !cet lucru preupune
trecerea celui mai 6reu tet" acela al valorii ad=u6ate i al profitului. D4iectivele urm=rite:
Colectarea informaiilor i a caAurilor de 4une practici de afaceri" a iniiativelor CS8 din
8om?nia i Uniunea European=.
<dentificarea i preAentarea unor tudii de caA care = releve 4unele practici din mediul de
afaceri rom?nec" ilutr?nd @n mod real modul @n care activit=ile CS8 contri4uie la
creterea competitivit=ii.
8ecunoaterea 4eneficiilor i coturilor ocaAionate de CS8.
!naliAa impactului economic al repona4ilit=ii ociale" @n termeni de ricuri i oportunit=i.
Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Mana6ementul unei companii tre4uie = fie preocupat continuu de reinvetirea @n comunitatea
pentru care produce 4unuri i ervicii. 8epona4ilitatea ocial= corporativ= put?nd influena
indicatori ca profitul" renta4ilitatea i eficiena. Dac= ne 6?ndim @n termeni de profit" renta4ilitate"
eficien=" toate acetea nu unt realiAate @n= de c=tre maini" ec$ipamente" intalaii" ci de c=tre
oameni. Drice corporaie @i educ= oamenii" @i creeaA= o cultur= proprie care = motiveAe" =
timuleAe creativitatea la toate nivelele operaionale i mana6eriale. >n= dup= cum am v=Aut nu ete
uficient numai at?t. D corporaie tre4uie = fie preocupat= de comunitatea pentru care produce
4unuri i ervicii prin reinvetirea @n comunitate deci reinvetirea @n oameni.
Pentru a fi eficiente" ete 4ine ca toate fondurile = fie concentrate @n aceeai direcie" i ete 4ine ca
toate companiile importante = ai4= pro6rame conitente" pe termen lun6" de pri5inire a
comunit=ii iar ocietatea rom?neac= are nevoie i ea de acet lucru. S=n=tatea" educaia"
cercetarea" mediul @ncon5ur=tor" unt domenii care au nevoie de implicare din partea corporaiilor.
Schema logic a modulului
57
Impactul
responsa&ilitii
sociale asupra
corporaiei
Costurile asumrii
responsa&ilitii
sociale
Ieneficii ale
programelor de
C+,
Influena C+,
asupra
performanelor
Capitolul ": 2mpactul responsabilit$ii sociale asupra economiei corpora$iei
!naliAa impactului economic al repona4ilit=ii ociale" @n termeni de ricuri i oportunit=i" ete o
etap= preala4il= oric=rui an6a5ament mana6erial @n direcia aum=rii repona4ilit=ii ociale.
<mplicaiile repona4ilit=ii ociale a corporaiilor e manifet= ca i contr?n6eri fie prin
re6lement=ri" fie prin cererea manifetat= de conumatori" fie prin neceitatea inte6r=rii coturilor @n
pre. Se va urm=ri identificarea impactului repona4ilit=ii ociale i aprecierea acetuia @n termeni
economici i financiari" cu copul de a valorifica oportunit=ile de cretere i de competitivitate.
Un rol important @l are identificarea eforturilor ociale 7input'uri9 realiAate de firme" cu copul
eficientiA=rii acetora" adic= optimiA?nd invetiiile pentru a ma1imiAa 4eneficiile ociale la nivelul
comunit=ii i al mediului de afaceri.
Ete important ca modelul de repona4ilitate ocial= a corporaiei = fie adecvat ricurilor la care
aceata ete e1pu=* atfel compania va efectua un 4ilan trate6ic ce @i va permite = cunoac=
6radul de ric i = @i ta4ileac= modalit=i de an6a5ament i aciune. Nu e1it= cea mai 4un= cale
de a inte6ra pro4lematica repona4ilit=ii ociale a corporaiilor. Modalitatea de a a4ordare depinde
de ectorul de activitate i de 6radul de e1punere al companiei @n paiu i @n timp.

MiA= prioritar= 8eacie !daptare

!n6a5amente !fiare Caiet de arcini
"igura 4.1. @naliza responsa&ilitii
Sura: PatricQ dfSumier 7,))%9. &e d(veloppement durable. Edition dfDr6aniation.
Marea ma5oritate a companiilor repin6 @n mod pontan coturile e1terne ce nu unt impue de
re6lement=rile @n vi6oare. !ceat= reacie poate fi e1plicat= printr'o tendin= de economiire a
reurelor pe termen curt" care @n= pe termen lun6 6enereaA= coturi mai mari dec?t ar fi preupu
o atitudine proactiv= @n enul inte6r=rii repona4ilit=ii ociale @n cadrul corporaiei. S= lu=m" pre
e1emplu pro4lemele de mediu: anumite corporaii e mulumec a cump=ra dipoAitivele anti'
poluare cele mai ieftine de pe pia=" @n locul invetiiilor @n cercetare'deAvoltare prin care ar putea
decoperi metode de producie mai puin poluante 7a4ordare Wend of pipeJ9 i care ar 6enera
reducerea coturilor pe termen lun6" au c$iar un avanta5 competitiv deci implicit venituri.
Pe termen curt repona4ilitatea ocial= a corporaiilor 6enereaA= coturi uplimentare prin:
!linierea la normeleCre6lement=rile din ce @n ce mai e1i6ente.
<nvetiii pentru ricuri divere" ce in de apectele ociale i de mediu.
C$eltuieli pecifice privind ela4orarea i finanarea iniiativelor.
!umarea de c=tre @ntreprindere a noilor e1i6ene calitative ale clienilor" ale
an6a5ailor i ale autorit=ilor pu4lice 7coturi de e1ploatare9* pro6rame corective.
58
Ei6ilen= trate6ic= i
6uvernare
CriA=C preiune Contr?n6eri
re6lementare au le6ale
@naliza pro&lematicii
responsa&ilitii
Practici pecifice Politic= de ima6ine i
comunicare
Demeruri calitative
7certific=riC norme9
Corelaia dintre performana financiar= i comportamentul ocial repona4il al corporaiilor ete
cel mai adeea evideniat= prin e1emple de practici care 'au dovedit eficiente.
Un tudiu efectuat de <+E 7<ntitute for +uine Et$ic9 a demontrat @n=" prin calculul
indicatorilor financiari i ai repona4ilit=ii corporaiei" c= firmele WeticeJ au 6enerat o valoare
ad=u6at= net uperioar= i un profit" @n medie cu -&N mai mare dec?t celelalte companii
2-
.
Capitolul -: 3eneficii ale programelor de C!R
Conider=m c= ete important= identificarea 4eneficiilor pe termen mediu i lun6 pe care le pot
o4ine firmele i ocietatea" @n 6eneral" prin implementarea cu ucce a CS8" prin implicarea
acetora @n uinerea cauAelor 4une. +eneficiile pe care le aduce companiilor practica de
repona4ilitate ocial= au t?rnit multe dicuii @n ultimii ani. >m4un=t=irea reputaiei unei
companii care e implic= @n viaa comunit=ii ete coniderat= de muli pecialiti drept 4eneficiu
principal. PoAiionarea pe pia= a 4randurilor au a companiilor" dar i motivarea peronalului
untapecte care e re6=ec @ntre avanta5ele pe care le au companiile care uin cauAe 4une.
!ctivit=ile de CS8 ale unei companii aduc" prin urmare" 4eneficii la dou= niveluri: al ociet=ii i al
companiei. Cele mai uor de intuit unt 4eneficiile de la nivelul ociet=ii. Ele in de 4inele i de
intereul pu4lic. >n c$im4" tre4uie = ne concentr=m atenia aupra 4eneficiilor care pot fi o4inute
la nivelul companiilor" deoarece acete fac anumite c$eltuieli uplimentare pentru pro6ramele CS8.
Cunoaterea acetor 4eneficii i urm=rirea lor" incluiv prin trate6ia 6eneral= de afaceri" unt
eeniale pentru ca proceul de adoptare al CS8 de c=tre companii = ia amploare.
>n continuare preAent=m 4eneficiile CS8 pornind de la: an6a5ai" ima6inea i profita4ilitatea firmei"
conumatorii i piaa" mediul de afaceri al firmei" comunitatea.
4ngaja$ii:
motivarea i fideliAarea an6a5ailor pentru c= an6a5aii e m?ndrec cu repona4ilit=ile
ociale aumate de firm="
atra6erea i p=trarea celor mai valoroi an6a5ai"
recrutarea peronalului de @nalt= inut= moral="
reducerea mo4ilit=ii la locul de munc="
Pentru orice companie care lucreaA= @ntr'un mediu puternic concurenial" ataamentul fa= de 4rand
al an6a5ailor ete eenial. <ar ataamentul nu e o4ine doar prin alarii ci mai ale prin accentul
pu pe valorile 4randului. Din ce @n ce mai mult" an6a5aii reimt nevoia de a fi m?ndri de compania
la care lucreaA=. !tfel
2,
:
2&N dintre an6a5aii americani prefer= = lucreAe la o companie perceput= ca fiind etic= i cu
o 4un= reputaie dec?t = ai4= un alariu mai mare"
pentru &-N dintre americani" repona4ilitatea unei companii ete un factor important de
deciAie atunci c?nd @i ale6 locul de munc=.
2maginea i profitabilitatea firmei:
poAiionarea eficient= pe pia= a firmei"
@m4un=t=irea reputaiei companiei" creterea notoriet=ii aceteia" @m4un=t=irea i
conolidarea ima6inii unei m=rci" a reputaiei companiei datorate repectului i aprecierii
poAitive din partea celor implicai"
reducerea coturilor operaionale prin alinierea la cele mai noi tandarde ale pieei"
economiirea reurelor prin practici de eco'eficien= au fideliAare" prin modificarea
proceelor capa4ile = 6enereAe reduceri nete ale coturilor de producie"
2-
_e4leB" S." More" E. 7,))/9. /oes Et#ics .a;* >n: Et$ic and Financial Performance: :::.i4e.or6
2,
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
59
o4inerea unor profituri ma5orate" deoarece tot mai muli conumatori unt uin=tori ai
firmelor care'i aum= repona4ilit=i ociale" 4oicot?nd afacerile ociet=ilor indutriale cu
un comportament irepona4il"
relaiile cu invetitorii i acceul rapid la capital etc.
Consumatorii i pia$a:
conumatorii au devenit mai informai" mai capa4ili ='i e1prime opiniile i mai preocupai
de u4iecte care in de =n=tate" de mediu au de pro4lemele ociale"
cucerirea de noi piee prin adaptarea ofertei"
valoarea 4randurilor crete prin poAiionarea eficient= a acetora pe pia="
lanarea pe pia= a produelor ce atifacac o cerere crec?nd= de produe ecolo6iceC etice"
crec v?nA=rile i cota de pia= a companiei" crec 4eneficiile" e pot ta4ili preuri
avanta5oae ca urmare a reducerii tocurilor" a ta4ilirii unor le6=turi emoionale cu clienii.
Studiile au ar=tat c= atunci c?nd tre4uie = alea6= @ntre produe imilare" preferinele conumatorilor
e @ndreapt= c=tre 4rand'urile percepute ca fiind Wrepona4ileJ. !tfel
2/
:
2)N dintre conumatorii europeni coniderau c= repona4ilitatea unei companii ete
important= @n deciAia de a cump=ra un produ au un erviciu"
&(N dintre americani erau @nclinai = c$im4e un 4rand @n favoarea altuia imilar"
@n= implicat @ntr'o cauA= ocial=.
>n anul ,)))" analitii au ar=tat c= pro6ramele de CS8 au avut o contri4uie direct= de ,)N @n
creterea profita4ilit=ii @nre6itrat= de Co'operative +anQ. De aemenea" activit=ile de CS8 au avut
o contri4uie de ,%N la impactul poAitiv aupra atifaciei clienilor companiei +riti$ #elecom
2.
.
Mediul de afaceri al firmei:
e creeaA= un mediu de afaceri favora4il firmei ca urmare a reducerii implic=rii tatului @n
economice" prin minimiAarea pro4a4ilit=ii ca unele le6i retrictive = fie adoptate 7le6i care
prote5eaA= umanitatea i mediul natural de aciunile irepona4ile ale firmelor9"
cooperarea i cola4orarea cu oficialit=ile i ociet=ile civile a5ut= tuturor. Societatea are
nevoie de a5utor pentru a'i reAolva pro4lemele pecifice" iar 6uvernul i alte oficialit=i
ta4ilec limitele le6ale i pro6ramele ociale prioritare. <mplicarea firmelor @n pro6ramele
ta4ilite repreAint= oportunitatea cea mai avanta5oa= pentru a reAolva pro4lemele
repective" de6rev?nd 4u6etul tatului de c$eltuielile aferente. >n contrapartid=" 6uvernul
poate lua unele m=uri compenatorii" avanta5oae pentru firm=
2%
.
pro6ramele de CS8 te a5ut= = te diferenieAi de concuren= i = o4ii loialitate fa= de
4rand. Sunt doi factori care fac din CS8 o arma reduta4il= @n contrucia unui 4rand.
Comunitatea
;a ora actuala" ucceul companiilor depinde @n mod direct de @ncrederea pe care le'o acord=
comunitatea @n care activeaA=" autorit=ile" ma'media au partenerii. F=r= aceat= @ncredere"
compania e upune mai multor ricuri. Spre e1emplu" devine vulnera4il= @n faa unor 6eturi de
protet din partea unor 6rupuri au or6aniAaii de activiti. >i pericliteaA= relaia cu autorit=ile au
cu partenerii" care nu vor dori ='i pun= @n pericol ima6inea pu4lic=" aociindu'e cu o companie
ale c=rei practici unt dicuta4ile. Nu @n ultimul r?nd" 5urnalitii i liderii de opinie vor tinde a fie
mai viruleni i mai eni4ili la atacurile 7c?teodat= intenionate i fale9 la adrea companiei. Pe de
alta parte" @n caAul @n care o companie @i demontreaA= repona4ilitatea fa= de comunitate"
4eneficiile care in de 4una reputaie au conecine imediate. !tfel
2(
:
2/
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
2.
CS8 Europe.
2%
Marian" ;. 7,))-9. Etica i responsabilitatea managerial. #?r6u Mure: Editura: Efi'8om.
2(
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
60
(-N dintre liderii de opinie din lumea @ntrea6= unt dipui = recomande produele unei
companii repona4ile"
&.N dintre americani conider= c= repona4ilitatea ocial= ete important= atunci c?nd e
6?ndec la companiile pe care unt de acord = le vad= oper?nd @n comunitatea lor.
De aemenea" uinerea unei cauAe ociale ete un 4un prile5 de a intra @n parteneriate cu alte
companii" autorit=i pu4lice au intituii media. Dac= e vor4a de cauAe ociale care unt importante
i pentru acetia" compania ta le va c?ti6a @ncrederea i repectul.
Faptul c= CS8 influeneaA= performana financiar= a acetora nu ete evident. #ocmai de aceea
numeroi e1peri i practicieni au tudiat modul @n care cele dou= domenii e influeneaA= reciproc.
emonstraiile indirecte
>n urm= cu aproape -) ani" Farvard &usiness %evie* a pu4licat o cercetare realiAat= de c=tre Sear
8oe4ucQ ^ Co prin care compania demontra" pe 4aAa unui model cantitativ" le6=tura dintre
comportamentul an6a5ailor i performana financiar=. ConcluAiile cercet=rii condue de Sear au
fot urm=toarele: W@m4un=t=irea atitudinii an6a5ailor cu % puncte produce o cretere cu -"/ puncte a
atifaciei clienilor care" la r?ndul ei" provoac= o cretere cu )"% N a veniturilor ceea ce" @n caAul
Sear 8oe4ucQ ^ Co" @neamn= (% milioane USD pe anJ.
emonstraiile directe
8eAultate precum cele de mai u au cataliAat numeroi critici care" pe 4un= dreptate" au o4ervat c=
nu e poate ta4ili o le6=tur= de cauAalitate direct= @ntre implicarea ocial= i performana
financiar=. ConcluAiile acetora au fot c=" @n realitate" atfel de analiAe demontreaA= c= iniiativele
CS8 unt doar un indicator al e1celenei @n mana6ement i c= numai companiile cu profituri mari au
reurele neceare implic=rii ociale. >n=" , cercet=ri ample au @ncercat = contraAic= acete teorii.
D prim= cercetare 7WCorporate Social and Financial PerformanceJ9 a fot realiAat= de e1peri ai
Univerit=ii din SBdneB i ai Univerit=ii din <o:a. Cercetarea a analiAat %, de tudii realiAate pe
parcurul a /) de ani i a demontrat c= We1it= o corelaie tatitic emnificativ= @ntre performana
corporatit= ocial= i cea financiar= care variaA= de la foarte poAitiv=" la modet poAitiv=J.
Cercetarea a primit" @n Dctom4rie ,))." Premiul MoQo:itA al Social <nvetment Forum" ditincie
care e acord= doar cercet=rilor e1cepionale @n domeniul invetiiilor ociale.
! doua cercetare a fot realiAat= de <nnovet Strate6ic Ealue !dvior la cererea !6eniei de Mediu
din Marea +ritanie i a fot dat= pu4licit=ii la o lun= dup= anunarea Premiului MoQo:itA.
<ntitulat= WCorporate Environmental GovernanceJ" cercetarea a inventariat () de tudii i analiAe
demontr?nd c= &%N dintre acetea emnaleaA= e1itena unei corelaii poAitive @ntre mana6ementul
de mediu i performana financiar=. ConcluAia cercet=rii a fot urm=toarea: Wcompaniile cu politici
i practici de mediu olide vor contata foarte pro4a4il @m4un=t=irea performanei financiareJ.
Cu au f=r= demontraii" ceptici vor continua = e1ite. >ntotdeauna vor e1ita voci" precum cea a
lui Matt$e: +i$op" 4uine editor al revitei /he (conomist# care a afirmat: Jiniiativele de CS8
reduc dividendele" ditra6 liderii din ectorul de afaceri de la focuul lor primar i permit
companiilor = e comporte irepona4il @n um4r=J. Pe de alta parte" tudiile @ntreprine p?n= acum
n'au reuit = dovedeac= cert c= e1it= o relaie direct= @ntre CS8 i profita4ilitate. C$iar dac=
pro4ele par = u6ereAe o corelaie poAitiv= @ntre cele dou= apecte" relaia de cauAalitate dintre ele
r=m?ne pro4lematic=. !tunci c?nd companiile de ucce iniiaA= pro6rame de repona4ilitate
ocial= e c?t e poate de reAona4il = ne @ntre4=m dac= acete pro6rame contri4uie la ucceul
firmelor au mai de6ra4= ucceul financiar @n6=duie Wlu1ulJ implic=rii @n iniiative W6eneroaeJ.
61
Capitolul 1: Costurile asumrii responsabilit$ii sociale
Coturile aum=rii repona4ilit=ii ociale
22
e refer= la urm=toarele:
-. Coturile financiare ale unui pro6ram ocial poate fi tranferat la client u4 forma unui
pre ma5orat. Ete adev=rat c= ma5orarea preului conduce la o poAiie concurenial= mai puin
favora4il=" dec$iA?nd oportunit=i pentru competitorii care nu i'au aumat repona4ilit=i ociale
i care au meninut preul iniial. >n fapt" dac= e o4ine adeAiunea pu4licului la pro6ramul ocial"
m=rirea reAona4il= a preului nu repreAint= neap=rat o c=dere a profitului 6lo4al" din contr=" e pot
c?ti6a noi clieni au e intenific= loialitatea clienilor tradiionali. 8eacia favora4il= a pu4licului
la tranferul coturilor financiare ale pro6ramului ocial poate fi o4inut doar dac= firma comunic=
con5unctura ocietal= nefavora4il= i modul @n care e implic= firma @n reAolvarea aceteia.
,. Unele pro6rame ociale pot fi uinute f=r= un cot efectiv. >n anumite caAuri" coturile
pro6ramelor ociale pot = fie acoperite de o revenire poAitiv= pe termen curt. >n 6eneral" afacerile
e deruleaA= pe durate lun6i" eficacitatea" impun?nd mana6erilor o conduit= care = ai6ure
continuitatea i perenitatea or6aniAaiei i a afacerilor aceteia. !numite pro6rame care corepund
cerinelor pu4licului" ca de e1emplu retra6erea de pe pia= a unor produe defecte" am4ala5e
inetetice" reclame o4cene" pentru care 'au c$eltuit anumite ume" pot aduce un c?ti6 uplimentar
prin percepia poAitiv= a aciunilor i apoi prin atra6erea de partea or6aniAaiei a cate6oriei
repective de pu4lic. >n aceat= cate6orie e @ncadreaA= acele aciuni ale firmei care filtrate
inuficient" nu corepund @n totalitate normelor morale prin a4andonul lor" c$iar dac= au fot
uinute financiar" aduc?nd de fapt c?ti6uri reale or6aniAaiei.
3. Pro6ramele ociale nu unt profita4ile i cad eficiena or6aniAaiei. Contrar opiniilor
care afirm= c= pro6ramele ociale diminueaA= profita4ilitatea i eficiena firmei" pecialitii @n
domeniu arat= c= @n condiiile @n care firma" prin pro6ramele ociale promovate" e menine @n
o4iectivele" miiunea i copurile propue" e pot o4ine profituri i 4eneficii nota4ile. De e1emplu:
o firm= produc=toare de calculatoare electronice implic?ndu'e @ntr'un pro6ram ocial de dotare a
colilor elementare cu aparatur= i ofturi adecvate" pe l?n6= ima6inea deoe4it de favora4il=" va
iniia i pre6=ti viitori clieni ai firmei.
4. Pro6ramul ocial al afacerii ete neadecvat au c$iar ile6al. Multe firme" intituie
pro6rame ociale care = previn= anumite pro4leme contatate de ei" dar cre?nd altele noi. E1it=
firme care prin pro6ramele derulate avanta5eaA= la an6a5are femeile au alte cate6orii minoritare"
conider?nd c= un atfel de pro6ram ete deoe4it de ec$ita4il i moral* de fapt pro6ramul
dicrimineaA= alte cate6orii" incluiv 4=r4aii" cre?nd o nou= pro4lem= ocial=" poate cu implicaii
mai 6rave i conflicte 6reu aplana4ile. Pentru a evita ituaiile de acet 6en" mana6erii firmei tre4uie
= verifice minuio dac= pro6ramul ocial propu ete corect formulat i = conulte pecialitii i
or6animele a4ilitate @n evaluarea proiectelor repective. Guvernul Cior4ea" a deAvoltat un pro6ram
ocial pentru minerii diponi4iliAai din Ealea Tiului" acord?ndu'le ,) de alarii pentru a iniia o afacere.
Pro6ramul @n timp 'a dovedit total neadecvat" ma5oritatea minerilor neav?nd a4ilit=ile i
cunotinele unui om de afaceri.
%. !patia" lipa de uport pu4lic pentru un an6a5ament ocial. Nu toi oamenii unt
intereai i dorec = fie implicai @n reAolvarea pro4lemelor ociale" dar ma5oritatea pretind ca
firmele = e an6a5eAe prin proiecte i efort financiar la prevenirea i eradicarea implicaiilor ociale
nefavora4ile 6enerate de propriile activit=i au de comportamentul irepona4il al unor indiviAi au
alte or6aniAaii.
22
Marian" ;. 7,))-9. Etica i responsabilitatea managerial. #?r6u Mure: Editura: Efi'8om.
62
!entimentul i uinerea comunit=ii @n atfel de aciuni ete important=" dar $ot=r?tor ete acordul
conumatorului de a uporta conecinele i coturile demerului realiAat de firmele repona4ile.
Pu4licul critic= firmele irepona4ile" dorec aciuni corective" dar pretinde conultarea i
aentimentul preala4il.
>n foarte multe caAuri 4eneficiile unt mai preu de coturi. Coturile pentru aumarea
repona4ilit=ilor ociale e1it=" dar dec$id oportunit=i cu 4eneficii de lun6= durat=. Faptic"
coturile pot fi cu mult mai uor uportate dac= pro6ramul ocial derulat ete comunicat"
populariAat" primind acceptul i pri5inul ociet=ii.
Sumar
Pentru a putea avea o ima6ine de anam4lu omo6en= aupra demerurilor de deAvoltare dura4il=C
repona4ilitate ocial= ete necear= @nfiinarea unui departament pecial prin intermediul c=ruia =
e coordoneAe toate activit=ile la nivel de 6rup i = fac= poi4il= analiAa evoluiei companiei"
m=urarea i evaluarea performanelor ale @n materie de CS8.
>n conte1tul continuei tranform=ri i re6lement=ri ale CS8" dimeniunea dat= de caracterul
voluntar al aceteia ofer= un paiu de e1plorare nelimitat pentru mana6eri @n care arta de a fi
mana6er poate concilia utilitatea" eficacitatea i @mplinirea peronal= " poate ai6ura @n acelai timp
perenitatea companiei i armoniAarea relaiilor cu ocietatea.
Nu ete neap=rat vor4a de a c$im4a lumea" ci de a avea o viAiune clar= pe termen lun6" aupra
mediului @n care e @ncrie corporaia" de a deduce ceea ce tre4uie f=cut i ce nu" ceea ce tre4uie
aumat au evitat pentru @m4un=t=irea performanei companiei" contri4uind @n acelai timp la
performana i 4un=tarea 6eneral=.
%ecomandri bibliografice
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. Etica afacerilor n turism. +ucureti: Ed. Uranu
/est pentru autoevaluare
Care unt principalele 4eneficii ale aum=rii CS8H
Care unt coturile aum=rii CS8H
/eme de munc individuale
!naliAai influena 4eneficiilorCcoturilor ocaAionate de CS8 aupra competitivit=ii firmelor din
8om?nia.
63
2.!. %OD7878 >
%odele de management pentru responsa&ilitatea social a corporaiilor
=biective urmriteE
Eom urm=ri incitarea tudenilor @n a manifeta un comportament etic @n lumea afacerilor. Un rol
important @l va avea contientiAarea raportului dintre repona4ilitate" @ncredere" loialitate" pe de o
parte" i o4inerea ucceului financiar i profeional" pe de alt= parte.
8epona4ilitatea ocial= a corporaiilor acoper= o 6am= lar6= de tematici i pro4leme precum
drepturile omului" =n=tatea" ener6iile alternative" munca infantil= i eco'eficiena" @n=" @n ciuda
faptului c= ete perceput= ca fiind favora4il=" nu ete @nc= cu adev=rat inte6rat= @n or6aniAaii ca a1
al deAvolt=rii afacerilor. >n ciuda deA4aterilor promi=toare" @n confruntarea cu preiunea
concurenei" cu cerinele @n continu= c$im4are" au cu receiunea economic=" corporaiile nu pot
reconidera repona4ilitatea ocial=" uficient de ur6ent. Cu at?t mai puin e pune pro4lema
inte6r=rii ei rapide care ete un proce incremental. !deea conceptul ete v=Aut ca fiind prea va6
au prea complicat pentru a fi pu @n practic=. >n final companiile 6=ec refu6iu @n activit=i
diparate precum parteneriate" reducerea emiiilor au dialo6ul cu 6rupurile de intere. !tunci c?nd
ete cu adev=rat @ncorporat= @ntr'o corporaie" repona4ilitatea ocial= va fi @n centrul afacerii
av?nd le6=turi tr?ne cu fiecare deciAie luat= i valoare ad=u6at= @n lanul valorii diferitelor 6rupuri
de interee. Se pune pro4lema implement=rii repona4ilit=ii ociale @n diferitele domenii
or6aniAaionale i a relaion=rii acetora @ntr'o manier= inte6rat=.
Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
<nte6rarea repona4ilit=ii ociale" aa cum am v=Aut" ete un proce comple1 i care e def=oar=
pe termen lun6. Poate @m4r=ca o mare varietate de forme i poate fi e1plorat= prin noi c?mpuri de
aciune adaptate pecificului fiec=rei corporaii i pieelor unde aceata @i def=oar= activitatea.
Mediul economic e caracteriAeaA= prin tranform=ri rapide care neceit= o adaptare rapid=. >n acet
conte1t mana6ementul ricurilor i inte6rarea repona4ilit=ii ociale unt eeniale pentru orice
companie. Dup= cum am ar=tat" CS8 nu ete doar un an6a5ament reactiv" defeniv ci @n primul r?nd
proactiv. CS8 devine atfel un paiu de e1plorare trate6ic=" o provocare pentru mana6eri " un
intrument de armoniAare a relaiei companiilor cu mediul @n care @i def=oar= activitatea. Pentru a
eficientiAa proceul de inte6rare a CS8 @n itemele de mana6ement ale companiilor au fot propue
divere modele mana6eriale care = orienteAe i = faciliteAe acete demeruri voluntare ale
corporaiilor. Cu toate acetea nu e1it= un model univeral pentru atin6erea performanei @n materie
de repona4ilitate ocial=. Dup= cum vom vedea" ete util= com4inarea diferitelor tandarde"
principii directoare e1itente la nivel internaional cu valorile i cu pecificul companiei i a
unit=ilor ale.
Schema logic a modulului
64
%odele de
management
pentru C+,
,ain&o?
+core
%odelul
CO%3@++
%odelul
molecular
%odelul
sust%anage
%odelul de
performan
=lo&al
Compact
%odelul
celor trei
*3.
Ca urmare a eforturilor practice ale profeionitilor care au @ncercat = 6=eac= pentru companii o
cale de a face fa= noilor repona4ilit=i" a fot deAvoltat= o palet= lar6= de modele mana6eriale
practice" tetate.
Capitolul ": Modelul managerial !28M4
S<GM! 7#$e Sutaina4ilitB' <nte6rated Guideline for Mana6ement9 ete reAultatul unui proiect
def=urat pe o perioad= de . ani" care ofer= o orientare practic= accei4il= companiilor care vor =
@i @m4un=t=eac= mana6ementul repona4ilit=ii ociale i performana. Partenerii c$eie ai
proiectului au fot <ntitutul +ritanic de StandardiAare" Forum for t$e Futur i !ccounta4ilitB.
>ntre6ul proiect a implicat ,) de companii. !cetea din urm= au contri4uit la traarea liniilor
directoare" @mpreun= cu un num=r mare de 6rupuri de interee. ;iniile directoare e @mpart @n:
-. Principii directoare ' pri5in= deAvoltarea principiilor pecifice fiec=rei or6aniAaii i permite
mana6erilor" i nu numai" = @nelea6= cum ar putea deveni compania utena4il= dac= ar fi
Irepona4il=J.
,. Cadrul de mana6ement ' permite o a4ordare itematic= a deAvolt=rii" monitoriA=rii i
comunic=rii trate6iei i performanei repona4ilit=ii ociale a corporaiei.
;iniile directoare conin" de aemenea" o introducere @n etul de intrumente S<GM!" ce furniAeaA=
conultan= aupra unor provoc=ri mana6eriale pecifice" precum an6renarea 6rupurilor de interee
i evaluarea ricurilor i oportunit=ilor.
Dei e1it= o multitudine de tandarde" linii directoare i a4ord=ri" e contat= o tendin= de
conver6en= i inte6rare" modelul S<GM! oferind mana6ementului impact de mediu i ocial" un
cadru orientativ inte6rat. Cadrul ete unul olid" dar @n acelai timp uficient de fle1i4il pentru a
putea fi adaptat circumtanelor pecifice fiec=rei companii.
+aAa modelului o contituie modelul lui Demin6 IPlan" Do" C$ecQ" !ctJ" repreAentat prin patru faAe
care permit ta4ilirea unor procee de mana6ement" iteme i tandarde:
-. ;eader$ip i viAiune.
,. Planificare.
/. #ranmitere.
.. MonitoriAare" reviAuire" raportare.
Prima faA= uine deAvoltarea identit=ii corporaiei i a leader$ip'ului i ofer= poi4ilitatea
@nele6erii i contur=rii unei viAiuni Irepona4ileJ. FaAa de planificare orienteaA= deAvoltarea
itemelor i prioritatea activit=ilor" identific?nd c$im4=rile ce tre4uie efectuate. FaAa de
tranmitere are @n vedere implementarea pro6ramelor de repona4ilitate ocial= menin?nd i
porind capitalul natural" uman" ocial" fi1" financiar i fiind r=punA=toare de aciunile @ntreprine.
MonitoriAarea" reviAuirea i raportarea e refer= la verificarea proceului" @nv=are i adaptare
continu=" raportarea pro6reului @ntr'o manier= tranparent=.
Pentru fiecare faA= e1it= linii directoare or6aniAate u4 form= de ta4ele care r=pund @ntre4=rilor
eeniale le6ate de repona4ilitatea ocial= a corporaiilor: ce" cum" c?nd" de ce i cineH" oferind
u6etii aupra activit=ilor pe care o firm= e poate a1a" u6etii cu privire la @ntre4=ri c$eie"
peroanele care tre4uie implicate" o poi4il= @ncadrare @n timp" reAultatele ateptate" reure viitoare
i indicii pentru o mai 4un= implementare a repona4ilit=ii ocietale.
>n multe companii poate c= e def=oar= de5a multe activit=i" @n ritmuri diferite i care an6reneaA=
oameni diferii. 8euita activit=ilor va depinde @n= de maturitatea pro6ramului de repona4ilitate
ocial= a corporaiilor" de reurele diponi4ile" de modul de a4ordare i de trate6iile adoptate. Cele
patru faAe ale cadrului de mana6ement oferit de acet model propune o tructurar= care =
evidenieAe inter'relaionarea activit=ilor i apectul 6lo4al" inte6rativ al mana6ementului
repona4ilit=ii ociale.
65
"igura !.1. %odelul +I=%@6 cadrul de management. SuraE :::.pro5ecti6ma.com
Principiul amelior=rii continue poate orienta compania @n direcia potrivit= dar nu o poate @ndruma
cum" au c?t de repede ar tre4ui = avaneAe pentru a deveni utena4il=.
Ceea ce difereniaA= modelul S<GM! de celelalte a4ord=ri mana6eriale" ete faptul ca aceta e
4aAeaA= pe principii directoare corepunA=toare celor % forme ale capitalului i pe r=pundereC
capacitatea de a da ocoteal= 7accountabilit-9' care e afl= la ori6inea oric=rei activit=i de CS8.
Capitolul -: Rainbo@!coreN: o abordare strategic a valorii multi9dimensionale
Modelul 8ain4o:Score ete un intrument de mana6ement 4aAat pe o a4ordare tip: Ibalanced
scorecardJ
2&
. ;a fel ca i a4ord=rile de tip 6ril= de evaluare convenionale" 8ain4o:Score m=ur?nd
reAultatele fiec=ruia. Pune @n eviden= i definete toate formele valorii create" @n pecial cele
uinute de motive i idealuri etice. Compania i dimeniunile ale de 4aA= unt v=Aute ca un
curcu4eu. !tfel prin cele apte culori unt decrie apte apecte referitoare la afacere i la oameni
i ete preAentat= o tructur= e1plicit= a proceului de creare a valorii " care poate inpira trate6ii
eficiente" metode mana6eriale" conta4ile i de raportare.
20
8epona4ilitatea ocial= a corporaiilor
devine atfel total inte6rat=.
Dimensiunea economic. Conider=m prima dimeniune cea economic=" prima @n m=ur= = indice
tarea de I=n=tateJ a unei corporaii. !m putea include aici analiAa financiar=" @n= ceea ce ne
intereeaA= @n acet caA unt celelalte procee i informaii care pot crea valoare.
Principalele 6rupuri de interee direct implicate @n aceat= dimeniune unt: an6a5aii @mpreun= cu
familiile lor* acionarii Ga c=ror ric e tranform= @n profit* adminitraiile pu4lice ' principalii
actori care prin intermediul impoAit=rii i ta1elor i ditri4uie reurele financiare local i 6lo4al*
ocietatea civil= ' atunci c?nd profitul ete utiliAat @n uinerea unor iniiative ociale au culturale.
Capitalul relaional ete v=Aut ca Jo com4inaie a tuturor relaiilor e1terne reale i poteniale ale
companieiJ
&)
. !ceta pune @n eviden= o dimeniune de 4aA= a companiilor i anume reeaua de
clieni i furniAori i poate fi perceput prin trei perpective:
Capitalul relaional direct" caracteritic comerului 7de e1." participarea la t?r6uri" e1poAiii9.
Capitalul relaional indirect ' toate relaiile care contri4uie la @nt=rirea reputaiei companiei
7de e1emplu" relaiile pu4lice 4aAate pe olidaritate9.
+unuri relaionale ' adic= coninutul uman al relaiilor" independent de apecte financiare.
!tfel" capitalul relaional al corporaiei contri4uie la identificarea tuturor 6rupurilor e1terne care e
afl= @n le6=tur= cu:
DeAvoltarea pieei ' prin intermediul atifaciei clienilor.
Producia ' prin furniAori i partenerii de afaceri.
2&
Paplan" 8.S." Norton" D.P. 7-00(9. <#e 3alanced !corecard. +oton: Sarvard +uine Sc$ool Pre.
20
Elia Golin" Giampetro Parolin 7,))(;. Management Models for Corporate !ocial Responsibilit;. Ed. Sprin6er.
&)
<dem. ,p.citat.
66
Comunitatea local= i ocietatea civil=" unde compania @i def=oar= activitatea.
Dimeniunea ocial= i intercultural=.
"igura !.2. 5sena modelului ,ain&o?+core
Sura:

Golin" E." Parolin" G. 7,))(9. Management Models for Corporate !ocial Responsibilit;. Ed. Sprin6er.
Cultura corporaiei. Conceptul definete un et de principii care c=l=uAec activitatea companiei i
la care ader= toate peroanele din companie. Cultura corporaiei include urm=toarele:
Definirea elementelor trate6ice i operaionale ditinctive ale culturii corporaiei.
!ciuni pentru contientiAarea acetor principii i pentru educarea celor implicai.
!cordarea unei atenii deoe4ite tranparenei i le6alit=ii.
Calitatea social i a mediului nconGurtor e refer= la mediul @ncon5ur=tor i la apectele
ociale. Calitatea ocial= ete tr?n le6at= de calitatea mediului iar am?ndou= tre4uie planificate i
m=urate. Punctele de intere unt:
Protecia =n=t=ii pi$olo6ice i pi$ice @n cadrul companiei.
!naliAa climatului de munc=" indic?nd calitatea relaiilor de munc= dintre an6a5ai.
<mpactul de mediu.
Certific=rile calitative ale companiei i produelor.
Producerea capitalului ocial.
Capitalul uman i structura organizaional
Structura or6aniAatoric= are o influen= puternic= aupra deAvolt=rii companiei" nu doar @n ceea ce
privete eficiena proceului dar i coninutul acetuia. Mai mult dec?t at?t" tilul or6aniAaional nu
poate fi eparat de cel relaional i de identitatea cultural= a corporaiei.
5ducarea9 instruirea i ino#aia
!l aelea apect e refer= la capitalul intelectual" deAvoltarea proceelor de intruire" inovaie" i
@m4un=t=irea continu= a acetora. !emenea procee pot 6enera creterea capitalului intelectual.
Comunicarea
>n final" a aptea dimeniune ete cea a comunic=rii" cu componentele ale. Calitatea comunic=rii i
a informaiei poate fi evaluat= lu?nd @n coniderare: formele i frecvena dialo6ului intern"
participarea partenerilor i an6a5ailor" activit=i de comunicare e1tern= etc.
Modelul preupune analiAarea celor apte apecte" carto6rafierea trate6iei corporaiei i a
proceului de creare a valorii" foloind indicatori pentru m=urare. >n acelai timp" trate6ia i
crearea valorii tre4uie corelate cu principalele 6rupuri de interee printr'o matrice de tipul apectC
6rup de interee.
RainbowScore
Dimensiune economic
Dimensiune economic
Capital relaional
Capital relaional
Cultur organizaional
Cultur organizaional
Calitate social i a mediului
Calitate social i a mediului
Capital uman i structur
organizaional
Capital uman i structur
organizaional
Capital intelectual i inovaie
Capital intelectual i inovaie
Comunicare
Comunicare
67
Dferind fiec=rui apect o valoare intrinec= modelul ne permite = @l conider=m pe fiecare dintre
ele" piatra de temelie a celorlalte. >n aceeai manier= @n care cele apte culori ale curcu4eului deriv=
din aceeai lumin=" @n interiorul companiei" toate deciAiile" evenimentele i pro4lemele unt
inte6rate i @n relaie de interdependen=.
Capitolul 1: Modelul C,M.4!!
Modelul CDMP!SS 7 CDMP!nie and Sectorf pat$ to Sutaina4ilitB9 e 4aAeaA= pe implicarea
activ= a 6rupurilor de interee i a5ut= companiaC ectorul = identifice i = @nelea6= principalele
ale pro4leme @n ceea ce privete utena4ilitatea" i = deAvolte un et de indicatori @n copul
m=ur=rii i raport=rii pro6reului realiAat @n direcia deAvolt=rii dura4ileC repona4ilit=ii ociale a
corporaiei. Principalele obiective ale modelului CDMP!SS unt urm=toarele:
!itarea companiilor @n a tranforma conceptul vat al utena4ilit=ii @n o4iective pecifice
i m=ura4ile i indicatori care = ai4= aplica4ilitate @n deciAiile mana6eriale de Ai cu Ai.
Suinerea companiilor @n mana6ementul performanei utena4ileC repona4ile.
Sporirea tranparenei i r=punderii prin rapoarte de deAvoltare dura4il=.
<mplicarea activ= a 6rupurilor de interee @n copul unor deciAii pe 4aA= de conen" care
porec credi4ilitatea companiei.
Dferirea poi4ilit=ii" celor care iau deciAii" de a optimiAa proceele" produele i erviciile
pe @ntre6ul lan al valorii" lu?nd @n coniderare apectele economice" ecolo6ice i ociale.
CDMP!SS e vrea o inovaie metodolo6ic= prin a4ordarea ectorial= a deAvolt=rii dura4ile.
Modelul a fot tetat cu ucce @n .) de companii din diferite ramuri adapt?nd metodolo6ia nevoilor
pecifice fiec=rui ector i fiec=rei companii. !vanta5ele o4inute la nivel de corporaie unt:
4enc$marQin6ul intern" inovarea proceelor i produelor" monitoriAarea cre=rii valorii.
"igura !.3. %odelul CO%3@++
Sura: Pu$ndt"M." T.vonGie4er 7,))(9. Management Models for Corporate !ocial Responsibilit;. Ed. Sprin6er.
Capitolul C: Modelul molecular
!cet model are ca cop inte6rarea CS8 @n trate6iile corporaiilor i @n activitatea Ailnic= a acetora
i reflect= c$im4area fundamental= care are loc actualmente @n deA4aterea privind
utena4ilitateaCrepona4ilitatea ocial=. Modelul molecular e 4aAeaA= pe urm=toarele principii:
1. >n primul r?nd ete necear= acceptarea rolului trate6ic 5ucat de repona4ilitatea ocial= a
corporaiilor 7CS89. Modelul com4in= indicatori pentru o trate6ie pe termen lun6" cu
indicatori pecifici ce faciliteaA= un plan de aciune concret. #otul pornete de la
C4+1&((

vi)iune
C4+1&((

pro'il
C4+1&((
raport
C4+1&((
mana8ement
C4+1&((

anali)
$conomie - +ediu - (ocial
68
convin6erea acionarilor i a mana6erilor c= CS8 repreAint= ancora unei poAiii competitive
re@nnoite i ditincte" o neceitate" dar i o oportunitate.
,. >n al doilea r?nd" CS8 ete parte component= a proceului pe termen lun6 al deAvolt=rii
ocietale i corporative" aduc?ndu'i contri4uia pre o economie utena4il=.
Modelul are 2 elemente c$eie" deAvoltate pa cu pa" fiind im4oliAat printr'o molecul= cu 2 atomi.
"igura !.4. %odelul molecular. Sura: FolQert" S. i _ei5er 8. 7 ,)). 9
Restaurare
Primul atom e refer= la retaurarea" IreparareaJ daunelor cauAate reurelor i capitalului natural"
ocial i economic. Ete vor4a de aciuni precum: reducerea emiiilor de dio1id de car4on"
reta4ilirea calit=ii apei" retaurarea ecoitemelor etc." care @n trecut erau privite ca fiind trict
repona4ilitatea 6uvernelor i 6eneratoare de coturi. !t=Ai companiile @ncep = @i aume
repona4ilitatea pentru ele" i reuec c$iar = le tranforme @n activit=i 6eneratoare de venituri.
3re#enirea
!cet al doilea atom 6aranteaA= c= nu vor fi produe daune @n viitor. Su4liniaA= neceitatea
prevenirii" care ete de preferat" reducerii ulterioare a daunelor cauAate.
Creterea
Creterea au porirea @neamn= e1plorarea activit=ilor ce conolideaA= i porec imultan
capitalul economic" ocial i ecolo6ic.
Integrarea
!ceata preupune a4ilitatea de a face fa= diferitelor perpective politice aupra repona4ilit=ii
ociale" aflate adeea @n conflict. Sa:Qen 7-0009 ditin6e trei tipuri de perpective de @nt?lnite:
!4ordarea I al4atr=J' pecific= uin=torilor unei economii de pia= li4ere.
!4ordarea IroieJ' adoptat= de uin=torii modelului ocialit.
!4ordarea IverdeJ ' uin=torii aceteia percep lumea @n termeni de ecoiteme"
incrimin?nd poluarea" uprapopularea etc.
>n locul an6a5=rii @n deA4aterea politic=" Sa:Qen propune inteAa" inte6rarea" coerena" repectul i
@ncrederea" o a4ordare Jmai al4=J.
,ennoirea
!cet atom repreAint= re@nnoirea filoAofiei unei companii" a relaiilor ale cu 6rupurile de interee i
cu mediul @ncon5ur=tor. Se a1eaA= pe noi principii care vor an6rena o nou= identitate mai pro'activ="
o nou= lo6ic= i alte deciAii trate6ice.
=ruparea
Gruparea 7Icluterin6J9 e traduce prin cooperarea @ntre firme" atfel:
vertical ' @n lanul aproviAion=rii @ntre furniAori" produc=tori i clieni*
Rennoir
e
!alori"ar
e

#ru$are
Integrare

Cre%tere
Restaurar
e
&re'enir
e
69
orizontal ' @n r?ndul firmelor care cump=r= produe au ervicii imilareCcomplementare.
>alorizarea
Profita4ilitatea ete important= pe termen curt i lun6" @n= tre4uie = contituie reAultatul unei
trate6ii utena4ileCrepona4ile. !ceata implic=" de aemenea" o contientiAare a valorii create de
an6a5amentul i loialitatea oamenilor" repectul ocietal i conervarea mediului natural.
Capitolul D: Modelul sustManageO
P"
D erie de modele mana6eriale de inte6rare a utena4ilit=ii @n operaiile Ailnice ale corporaiilor nu
au avut ucceul contat. Ma5oritatea iniiativelor Irepona4ileJ la nivel corporativ o4in reAultate
datorit= entuAiamului mana6erilor de nivel mediu" al c=ror rol ete de a implementa efectiv
trate6iile comerciale au operaionale. Din inuccee @nre6itrate" e pot tra6e dou= conecine:
-. <niiativele eueaA= @n 6enerarea 4eneficiilor 7directe" indirecte9 pe care CS8 le promite.
,. <niiativele repona4ileCutena4ile ale corporaiilor au un impact poAitiv minor aupra
dimeniunilor ociale i de mediu.
Pro4lema implement=rii iniiativelor CS8 repreAint= una din cele mai mari provoc=ri la nivelul unei
companii multinaionale. Mana6erii operaionali e concentreaA= aupra o4iectivele de performan=
i nu mai au atfel timp pe care = @l acorde iniiativelor corporaiei la nivel 6lo4al" care le ditra6
atenia de la o4iectivele pecifice referitoare la performan=. I !rmai cu aceat= e1perien=" am
contruit un item de mana6ement" care = fie a6reat de mana6erii operaionali" @ntruc?t @i a5ut= ='
i atin6= o4iectivele i nu unt percepute precum o invaAie nedorit=J
&,
. Sitemul de mana6ement
are la 4aA= trei piloni complementari: Dameni* Siteme* Dportunit=i.
Punctele forte ale acetui model e re6=ec @n a4ilitatea de 6enera performan= repona4ilit=ii
corporaiei" o4in?nd @n acelai timp o economiire pe termen lun6 a coturilor. SutMana6e a fot
conceput pentru unit=ile corporaiei din urm=toarele motive:
<mpactul companiilor e manifet= @n mare m=ur= local.
Provoc=rile implement=rii utena4ilit=ii e re6=ec la nivel operaional.
EficientiAarea reurelor ete mai viAi4il= la acet nivel.
Su4 forma unui pro6ram informatic" utMana6e cuprinde o erie de I4locuriJ ce formeaA=
tructura de 4aA= a metodolo6iei modelului. !ceata din urm= cuprinde pete -)) de pa6ini cu
e1plicaii detaliate pentru toate componentele proceului de inte6rare.
>n ceea ce privete aplicaiile practice ale modelului oferim drept e1emplu caAul Unilever Canada"
companie ce a fot implicat= @ntr'un atfel de proiect 7@n pro6ram au fot implicai o ut= de oameni9
i a o4inut economii emnificative prin c=derea conumului de utilit=i atfel: 6aA natural" /0N*
electricitate" ,.N* a4uri" %) N* aer" ,2N* ap=" %,N.
Capitolul E: Modelul de performan$ 8lobal Compact
Modelul de performan= Glo4al Compact repreAint= un et de intrumente pentru repona4ilitatea
ocial= a corporaiilor. !ceta @i propune = orienteAe afacerea prin continua ameliorare a
proceului de implementare a principiilor Glo4al Compact f=r= a ditra6e atenia or6aniAaiei de la
celelalte o4iective. Glo4al Compact ete o iniiativ= voluntar= a Naiunilor Unite lanat= cu ocaAia
Forumului Economic Mondial 7-0009" de c=tre ecretarul 6eneral al Naiunilor Unite. Glo4al
Compact" urm=rete = implice mediile de afaceri" a6eniile Naiunilor Unite i ocietatea civil= @n
aplicarea univeral= a unor principii ociale i de mediu" prin intermediul unui model de
performan=" prin care e urm=rete promovarea repona4ilit=ii ociale a companiilor.
&-
Ete o marc= a firmei de conultan= Enviro Conultin6 ;td" ,))%. $ttp:CC:::.enviro.comCPDFCutMana6e!..pdf
&,
Dliver DudoQ van Seel" _ill Muir 7,))(9. Management Models for Corporate !ocial Responsibilit;. Ed. Sprin6er.
70
Companiile @i @ncep implicarea printr'un an6a5ament" e1prim?nd aderarea la principiile Glo4al
Compact i intenia implement=rii acetora @n activitatea lor. >n condiiile unui an6a5ament e1plicit
la nivelul leader$ip'ului companiei" ete favoriAat= ameliorarea performanei ociale i de mediu a
corporaiei. Un tudiu @ntreprin de c=tre 4cGinse- and Compan- 7,)).9 a a5un la concluAia c=
modelul Glo4al Compact a contri4uit emnificativ la accelerarea i favoriAarea unei c$im4=ri
poAitive @ntr'un num=r emnificativ de companii.
&/
Modelul e compune din Aece elemente ale practicilor de afaceri" fiecare dintre ele fiind
repreAentat= de un e6ment eparat al dia6ramei 7veAi fi6ura %.%.9. Fiec=rui element @i unt aociate
te$nici i intrumente pecifice" pe care Glo4al Compact le'a identificat i catalo6at.

"igura !.!. %odelul de performan =lo&al Compact
Sura: Fuler" C. 7,)).9 #ttp:LL@@@.unglobalcompact.orgLdocsL#o@QtoQparticipateQdocL8CQperformanceQmodel.pdf
Eom detalia doar dou= din etapele modelului" i anume leader$ip'ul i @mputernicirea" acetea fiind
caracteritice acetui model. %olul leadership>ului ete acela de a tranmite noua viAiune
Irepona4il=J a companiei care = parcur6= toate nivelele or6aniAatorice" p?n= la e1ecutant.
#otui" un leader$ip eficient nu ete neap=rat unul vertical 7de tip Itop do:nJ9" mai ale @n acet
caA" implementarea CS8 preupun?nd acultare activ= i dialo6 cu 6rupurile de interee.
!n6a5amentul mana6erilor de top" @n enul @m4un=t=irii performanei ociale ete crucial. De
aemenea" ete la fel de important ca liderii ec$ipelor = fie implicai activ @n demerurile CS8.
9mputernicirea are @n vedere valorificarea la ma1im a potenialului an6a5ailor i definirea rolului
lor @n or6aniAaie" @n concordan= cu viAiunea aceteia. Ete vor4a depre informare" or6aniAare"
motivare" intruire" conultan= i @ncredere c= prin rolul lor an6a5aii pot contri4ui la realiAarea
viAiunii.
Efortului Glo4al Compact de a tranforma piaa mondial= @ntr'una utena4il= i repona4il=" i '
au al=turat pete ,.)) de companii din &% de ari. Participanii la pro6ramul Glo4al Compact i
6rupurile de interee partenere" cu pri5inul Naiunilor Unite au contituit" de aemenea" reele locale
@n pete .) de =ri" pentru a a5uta companiile @n implementarea principiilor Glo4al Compact.
Principiile Glo4al Compact repreAint= o erie de valori fundamentale referitoare la drepturile
omului" tandardele de munc=" mediul @ncon5ur=tor i Ilupta anti'corupieJ
&.
:
repturile omului
&/
McPineB and CompanB 7,)).9" 4ssessing t#e 8lobal Compact0s 2mpact.
&.
/ilema +ec#e" !nul <<<" nr.--, ' ,/ martie ,))(.
71
-9 !facerile tre4uie = pri5ine i = repecte drepturile omului" internaional acceptate.
,9 S= e ai6ure c= nu e afl= @n complicitate cu a4uAuri fa= de acete drepturi.
Standardele de munc
/9 Mediile de afaceri tre4uie = uin= li4ertatea de aociere i recunoaterea efectiv= a
dreptului la ne6ociere colectiv= a contractelor de munc=.
.9 Eliminarea tuturor formelor de munc= forat= au o4li6atorie.
%9 !4olirea efectiv= a muncii copiilor.
(9 Eliminarea dicrimin=rii @n an6a5are i la locul de munc=.
4ediul ncon$urtor
29 Mediile de afaceri tre4uie = pri5ine precaut provoc=rilor mediului @ncon5ur=tor.
8) S= ai4= iniiative pentru promovarea unei mai mari repona4ilit=i fa= de mediul.
09 S= @ncura5eAe deAvoltarea i difuAarea unor te$nolo6ii care = nu afecteAe mediul.
!upta anti>corupie
10)Mediile de afaceri tre4uie = lupte @mpotriva oric=rei forme de corupie i mit=.
Capitolul R: Modelul celor trei 6.7
Eena repona4ilit=ii ociale a corporaiilor 7CS89 ete ec$ili4rul @ntre oameni" planet= i profit
7.eople, .lanet, .rofit9. Sta4ilirea priorit=ilor @n trate6ia CS8" repreAint= o provocare ma5or=
pentru companii. D4iectivul modelului celor trei P au IPPPJ" ete acela de a oferi companiilor o
perpectiv= aupra forelor ce acioneaA= @n favoarea cre=rii de valoare" pentru oameni" planet= i
profit pentru companie. !ceat= perpectiv= ete menit= = erveac= drept principiu pentru
ta4ilirea priorit=ilor. Ec$ili4rarea celor trei P ete adeea repreAentat= u4 forma unui triun6$i @n
interiorul c=ruia e creeaA= valoarea ad=u6at=.
Primul P 7oameni9 e refer= la 4un=tarea ocial=* al doilea P 7planeta9 e refer= la ecolo6ie* al
treilea P 7profitul9 e refer= la properitatea economic=. Forma de triun6$i are la 4aA= ideea c= nici
unul din cei trei P" nu ar tre4ui = profite @n defavoarea celorlalte dou=. Fiecare companie tre4uie =
@i defineac= o4iectivele" repect?nd cei trei P" i deci lu?nd @n coniderare opiniile 6rupurilor de
interee. !tfel" 6=irea unui ec$ili4ru @ntre cei trei P" @neamn= a lua deciAii i a ta4ili priorit=i.
>ntruc?t atfel de deciAii ar tre4ui luate la nivel trate6ic @n cadrul corporaiei" mana6ementul de top
5oac= un rol deoe4it de important. 8aionamentul acetora aupra a ceea ce tre4uie f=cut nu e
4aAeaA=" de o4icei" doar pe ar6umente pra6matice" raionale. <ntuiia" cura5ul i cunoaterea
potenialului companiei vor influena" de aemenea" perpectiva mana6erilor. !cetia r=pund prin
intelect 7cap G$ead9" entimente 7inim= ' $eart9 i cunoaterea practicilor comportamentale 7m?ini '
$and9. Cele trei perpective 7Sead" Seart" Sand9 unt repreAentate de aemenea printr'un triun6$i.
<nte6rarea celor dou= triun6$iuri 333 i MMM conduce la alte trei triun6$iuri prin care e poate
viAualiAa proceul lu=rii deciAiilor. #riun6$iurile nou formate includ urm=toarele e6mente:
Dperare: Ce vom faceH
Dr6aniAare: Cum vom faceH
Dri6ine: De ce facem ataH
>n interiorul companiilor" @n 6eneral" e pune pro4lema: ce e va face i cumH Ete @n= a4olut
necear= @ntre4area: de ceH al c=rei r=pun aduce clarific=ri @n ceea ce privete copul final al
aciunii" cum e inte6reaA= @n viAiunea companiei i" deci" importana a pentru companie.
Modelul red= o perpectiv= aupra tuturor dimeniunilor ce tre4uie luate @n coniderare de c=tre
companie. Ete evident faptul c= dimeniunile unt inter'relaionate" de aceea tre4uie privite @ntr'o
manier= coerent=.
72
"igura !.$. %odelul celor trei 3
Sura: +er6man" F. 7,))(9. 2ntegrating .eople, .lanet and .rofit. >n: 4anagement 4odels for
Corporate Social %esponsibilit-. +erlin: Editura Sprin6er.

Un mod practic de a utiliAa acet model ete de la 6eneral la particular. Ete indicat a e @ncepe de la
elementele ce compun cele trei perpective: ori6ine" or6aniAare i operare.
=riginea ' pune @n valoare preocup=rile oamenilor 7miiunea9 i modul @n care acetia muncec
7paiunea9.
=rganizarea ' ta4ilete i definete rolul oamenilor @n or6aniAaie determin?nd repona4ilit=ile
acetora. >n acelai timp orienteaA= i proceul de luare a deciAiilor @n ceea ce privete profitul
o4inut @n urma implement=rii unei trate6ii.
=perarea ' privete activit=ile i proceele referitoare la produe i ervicii. Ete orientat= pre
e1ecuie i inovaie" fore care duc la atin6erea performanei.
Urm=toarea etap= ete evaluarea modului de inter'relaionare @ntre: miiune i repona4ilitate"
trate6ie i e1ecuie" paiune i inovaie. Modelul ete eficient dac= aceta contituie un efort
colectiv" de ec$ip=. Modelul nu tre4uie perceput ca fiind unul doar pentru profeionitii CS8. Dac=
or6aniAaia e confrunt= cu o reAiten= intern= la implementarea CS8" atunci utiliAarea modelului
celor trei P poate fi o modalitate eficient= de a'i a5uta pe an6a5ai = eiAeAe le6=tura dintre miiune
i aciune" de e pori receptivitatea fa= CS8.
/est pentru autoevaluare
Care ete le6=tura dintre aciunile CS8 i mana6ementul firmelorH
Care unt cele mai cunocute modele de mana6ement pentru CS8H
/eme de munc individualeE
E1plicai principalele modele de mana6ement pentru implementarea eficient= a CS8 i decriei
cele mai noi realiA=ri @n domeniul CS8.
73
2.$. %OD7878 >I
Implementarea i e#aluarea C+,
=biective urmrite
<dentificarea 4unelor practici de afaceri din Uniunea European=" a activit=ilor de
mana6ement neceare pentru uinerea implement=rii CS8 la nivelul firmelor din 8om?nia.
Punerea la dipoAiia tudenilor a celor mai 4une intrumente i te$nici* ela4orarea unui
6$id 7manual9 de implementare a CS8" pornind de la cercet=rile derulate la nivel
internaional.
<dentificare dificult=ilor @n dialo6ul cu 6rupurile cointereate" de e1emplu: lipa de
profeionalim a multor or6aniAaii non'profit @n derularea proiectelor a6reate" interaciunea
6reoaie cu autorit=ile tatului" coturile de operare ne5utificat de mari ale or6aniAaiilor
partenere" lipa de eficien= @n atin6erea o4iectivelor" lipa de tranparen=" incontana
comunic=rii" etc.
Sta4ilirea criteriilor de identificare a 6rupurilor cointereate i preciAarea 6radelor de
repona4ilit=i le6ale" financiare" operaionale" ociale.
Evaluarea capacit=ii de influen= a p=rilor intereate aupra firmelor" identificarea"
raporturilor cu 6rupurile cu care firmele interacioneaA= frecvent" ta4ilirea 6radului de
dependen=" precum i forma de repreAentare a intereelor anumitor cate6orii de indiviAi" ale
comunit=ilor locale" a repreAentanilor aociaiilor patronale i indicale" ale
repreAentanilor or6aniAaiilor non'profit etc.
Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
#ot mai muli mana6eri unt preocupai de pro4lemele pecifice repona4ilit=ii ociale. Din cele
preAentate" reAult= clar c= pentru a implementa un item activ de receptivitate la pro4lemele ociale
ete necear ca top mana6erii = adopte politicile i modelele eficiente de implicare a firmei @n
pro4lemele ociale. >n aciune tre4uie implicai pecialitii i aparatul mana6erial. Mana6erii tre4uie
= ta4ileac= repona4ilit=ile i = e ai6ure c= u4ordonaii au aderat la deAideratele aciunii"
doar atfel o4iectivele propue unt i realiAate. Mai mult" mana6erii tre4uie = comunice cu toate
peroanele implicate @n derularea aciunii at?t @n interiorul c?t i @n e1teriorul firmei" tre4uie =
auditeAe i = evalueAe pro6reul realiAat @n pro6ramul ocial" nivelul realiAat fiind comunicat
tuturor actorilor.
Schema logic a modulului
74
% s u r a r e a i
r a p o r t a r e a
p e r f o r m a n e l o r
C + ,
5 # a l u a r e a C + ,
+ t a n d a r d e l e
i n t e r n a i o n a l e d e
C + ,
I m p l e m e n t a r e a
i e # a l u a r e a
C + ,
Capitolul ": !tandardele interna$ionale n definirea i implementarea C!R
>n literatura de pecialitate e1it= o @ntrea6= palet= de preocup=ri pe care le pot avea firmele @n ceea
ce privete CS8. De e1emplu" un tudiu realiAat @n ,))& de !$rid6e +uine Sc$ool" evideniaA=
mai multe domenii care pot fi avute @n vedere" dup= cum e poate o4erva din ta4elul urm=tor.
<a&elul $.1. Domenii i principii de referin pentru C+,
/,MEK22 .R2KC2.22
8eadership9 #iziune9 #alori Definirea corect= a miiunii i a valorilor firmei.
#ranlatarea acetora @n politici i proceduri.
Punerea @n practic=. E1itena unui leader$ip etic.
@cti#iti de marAeting 8elaii repona4ile cu clienii.
Etic$etarea corect=. Competiie 4aAat= pe principii morale.
@cti#iti legate de for de munc Comunicarea eficient= cu an6a5aii.
!i6urarea locurilor de munc= i deAvoltarea a4ilit=ilor an6a5ailor.
Diveritate" e6alitate" remunerare corect=.
P=trarea ec$ili4rului munc='timp.
Si6uran=" 4un=tare" retructurare repona4il=.
@cti#iti de apro#izionare ! fi un client corect. !plicarea tandardelor ociale le6ate de mediul
@ncon5ur=tor @n @ntrea6a reea de aproviAionare.
@ngaGamentul staAeholderilor Determinarea 6rupurilor Ic$eieJ i identificarea preocup=rilor
acetora. Conultarea taQe$olderilor.
#ranparena rapoartelor i a comunic=rii.
@cti#iti legate de comunitate Donaii financiare* voluntariatul an6a5ailor.
Dferirea de cadouri @n natur=. ! fi un 4un Icet=ean vecinJ.
@cti#iti legate de mediul
nconGurtor
Foloirea raional= a reurelor naturale.
Evitarea polu=rii" practicarea unui mana6ement eficient etc.
Sura: adaptare dup= +lo:field" M." MurraB" !. 7,))&9. Corporate responsibilit; ? a critical introduction.
D1ford.
Date fiind acete multiple poi4ilit=i de aciune" nu ete de mirare c= e1it= at?t de multe definiii i
opinii care @ncearc= = urprind= een= a ceea ce implic= CS8.
Conform _orld +uine Council for Sutaina4le Development 7Coniliul Mondial al Companiilor
pentru DeAvoltare Dura4il=9 apectele pe care le implic= CS8 e refer= la urm=toarele
&%
:
Drepturile omului: a4ordarea unor apecte multiple" @ncep?nd cu munca copiilor" i p?n= la
dreptul de a repira aer curat i a 4ea ap= curat=.
Drepturile an6a5ailor: @m4un=t=irea a4ilit=ilor" participarea la trenin6'uri" repectarea
diferenelor culturale etc.
Protecia mediului @ncon5ur=tor: e1iten= unor re6lement=ri privitoare la protecia mediului
prin foloirea unor te$nolo6ii care = duc= la c=derea polu=rii i de6rad=rii mediului.
<mplicarea @n comunitate: invetiii @n 4un=tarea comunit=ii" trenin6'uri i parteneriate cu
comunit=ile locale" donaii etc.
8elaiile cu furniAorii: c$im4uri de cunotine" te$nolo6ii i idei 7dintre furniAori i firme9"
oportunit=i oferite furniAorilor naionali etc.
Prin urmare" p?n= acum am putut o4erva faptul c= CS8 ete o concepie referitoare la contri4uia
pe care tre4uie = o ai4= companiile la deAvoltarea ociet=ii moderne" concepie care ete @n atenia
nu numai a academicienilor" ci i a practicienilor" a celor mai repreAentative intituii internaionale.
Pe m=ur= ce tatele i intituiile internaionale i'au dat eama c= adoptarea principiilor de CS8 de
c=tre companii ervete o4iectivelor de deAvoltare dura4il=" a ap=rut i nevoia unor tandarde
internaionale pentru a defini ce @neamn= un Wcomportament corporativ deAira4ilJ. Naiunile Unite"
Uniunea European= i Dr6aniAaia pentru Cooperare i DeAvoltare Economic= unt trei dintre cele
mai importante intituii care 'au implicat @n ela4orarea unui cadru care = defineac= CS8 i =
&%
:::.:4cd.or6
75
ta4ileac= indicatorii prin care poate fi evaluat @n mod tranparent. !cet cadru 7fi6ura urm=toare9"
a fot @noit de recomand=ri i principii care = 6$ideAe tatele i autorit=ile locale @n formularea de
politici pu4lice care = promoveAe" = ai6ure tranparena i = uin= iniiativele de CS8
&(
.
"igura $.1. ,olul instituiilor internaionale n domeniul C+,
Sura: $ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
>n preAent" pentru a demontra c= ete Wrepona4il= ocialJ" orice companie tre4uie = cunoac= i
= @nelea6= principiile internaionale ale CS8" univeral vala4ile" i = comunice periodic
intituiilor a4ilitate dac= au reuit = inte6reAe acete principii @n trate6iile i deciAiile adoptate.
7) =lo&al Compact
Glo4al Compact ete iniiativa a Secretarului General DNU" de a crea un parteneriat @ntre Naiunile
Unite i companii" pentru atin6erea deAvolt=rii dura4ile la nivel 6lo4al. Pro6ramul a devenit
operaional @n vara anului ,))). Pentru a'i atin6e copurile" Glo4al Compact funcioneaA= ca o
reea format= din: a6enii ale Naiunilor Unite" companii" or6aniAaii indicale" de afaceri"
or6aniAaii academice" intituii 6uvernamentaleC adminitrative" alte or6aniAaii ale ociet=ii civile.
Glo4al Compact acioneaA= prin intermediul unui 6$id pentru companiile care e orienteaA= c=tre
aumarea i implementarea real= a CS8. Pro6ramul preAint= direcii i principii univerale de
aciune" @mp=rite pe . domenii de intere" dup= cum e poate o4erva din ta4elul urm=tor.
<a&elul $.2. 3rincipii uni#ersale de aciune pentru implementarea C+,
/omeniul Companiile trebuie s:
Drepturile omului S= pri5ine i = repecte drepturile omului.
S= e ai6ure c= nu @ncalc= drepturile omului
+tandardele de munc S= uin= dreptul la li4era aociere.
S= contri4uie la eliminarea tuturor formelor de munc= forat=.
S= contri4uie la eradicarea fenomenului de @ncadrare a copiilor @n
munc=.
S= contri4uie la eliminarea dicrimin=rii @n ocuparea locurilor de munc=
i e1ercitarea profeiei
%ediul ncunGurtor S= a4ordeAe anticipativ pro4lemele de mediu.
S= promoveAe repona4ilitatea fa= de mediul @ncon5ur=tor.
S= @ncura5eAe deAvoltarea i difuAarea te$nolo6iilor care nu de6radeaA=
mediul @ncon5ur=tor
8upta mpotri#a corupiei S= com4at= orice form= de corupie" mit= i anta5.
86
$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
76
Naiunile Unite recomand= companiilor = inte6reAe Principiile Glo4al Compact @n trate6iile lor i
= la promoveAe permanent @n toate ferele de influen=. <nte6rarea celor -) principii preupune trei
etape. !dic=" compania:
-. @i ia an6a5amentul de a repecta principiile" @ncriindu'e @n Glo4al Compact*
,. ela4oreaA= un plan de implementare a principiilor enumerate mai u*
/. raporteaA= anual c=tre Glo4al Compact pro6reul f=cut @n implementarea tuturor principii"
conform Communication Dn Pro6re Guideline.
7niunea 5uropean
Uniunea European= ete de mult= vreme intereat= de CS8" pe care @l vede ca un mi5loc pentru
atin6erea o4iectivului ta4ilit la Coniliul European de la ;ia4ona" din ,))): a deveni cel mai
competitiv i cel mai dinamic sistem economic din lume# capabil de a susine dezvoltarea
economic prin locuri de munc mai multe i mai bune# pentru o coeziune social mai mare.
Pentru a 6$ida companiile @n implementarea CS8" Uniunea European= a ela4orat" de aemenea" o
erie de principii univerale. !cetea viAeaA= dou= dimeniuni ale relaiei dintre companii i
comunitate" dup= cum e poate o4erva din ta4elul urm=tor.
<a&elul $.3. 3rincipii uni#ersale ale C+, n #iziunea 7niunii 5uropene
Dimensiunea intern Dimensiunea eKtern
Sn rela$ia direct cu angaja$ii, companiile au
responsabilitatea:
' = ai6ure @m4un=t=irea calit=ii vieii an6a5ailor"
la locul de munc= i @n afara acetuia*
' = ai6ure un mediu de munc= i6ur i =n=to*
' = a4ordeAe @n mod repona4il retructur=rile @n
caA de criA=" in?nd cont de intereele tuturor p=rilor
implicate*
' = minimiAeAe impactul aupra mediului i a
reurelor naturale ca urmare a activit=ilor pe care le
def=oar=.
Sn rela$ia cu stae#olderii, companiile trebuie:
' = pri5ine deAvoltarea comunit=ilor @n care
activeaA=*
' = pri5ine deAvoltarea itemelor economice locale
prin @nc$eierea de parteneriate cu ditri4uitori
auto$toni*
' = repecte drepturile omului prev=Aute @n
Declaraia Univeral= a Drepturilor Dmului din
-0.&*
' = prote5eAe i = @ncura5eAe protecia mediului
@ncon5ur=tor la nivel 6lo4al.
UE recomand= tuturor companiilor = inte6reAe acete principii @n codurile lor de etic= i =
raporteAe periodic modalit=ile prin care le'au aplicat i reAultatele o4inute. Din anul ,)))" de c?nd
Coniliul European de la ;ia4ona a f=cut apel la repona4ilitatea ocial= a companiilor"
numeroae iniiative au fot lanate pentru a @ncura5a acet demer.
>n ocietatea rom?neac= avem nevoie de etic= @n afaceri" de implicare ocial=" de ervicii de
calitate" de o mai mare 6ri5= fa= de mediul @ncon5ur=tor i fa= de an6a5ai. Cu c?t vor fi mai muli
care = e implice" cu at?t lucrurile vor pro6rea mai repede.
O5CD
Dr6aniAaia pentru Cooperare i DeAvoltare Economic= 'a format din Dr6aniAaia pentru
Cooperare Economic= 7DEEC9" @nfiinat= @n -0.2 pentru a pri5ini implementarea Planului
Mar$all. Creat= ca un omolo6 economic al N!#D" DECD a preluat repona4ilit=ile DEEC @n
-0(-. Miiunea or6aniAaiei ete de a a5uta tatele = atin6= deAvoltarea dura4il= pe plan economic.
Pentru a coordona aciunile companiilor @n vederea atin6erii deAvolt=rii dura4ile la nivel 6lo4al"
DECD a ela4orat" @n -02(" WGuideline for Multinational EnterprieJ. !cet 6$id prevedea o erie
de directive ce tre4uiau luate @n coniderare de orice companie" indiferent de domeniul @n care
activa" viA?nd drepturile omului" protecia mediului @ncon5ur=tor" intereele conumatorilor" corupia
i concurena. >n anul ,))) a fot pu4licat= varianta reviAuit= a WGuideline for Multinational
EnterprieJ. !tfel" DECD a pu4licat principii directoare 7guidelines9 detinate corporaiilor
multinaionale. Companiile tre4uiau: = e ai6ure c= informaiile comunicate @n raport unt fia4ile
77
i pertinente* = aplice normele de calitate @n ceea ce privete pu4licarea informaiilor* = aplice
normele de calitate pentru informaiile cu caracter e1tra'financiar.
Declaraiile companiilor pot cuprinde:
informaii depre politicile ociale i de mediu i alte coduri la care companie u4crie*
informaii depre itemul de 6etiune a ricurilor i depre repectarea declaraiilor i
re6ulilor de conduit=*
informaii le6ate de relaia cu an6a5aii i celelalte 6rupuri de interee.
Conform 6$idului ela4orat de DECD" companiile tre4uie:
1. = contri4uie la deAvoltarea economic=" ocial= i de mediu" uin?nd deAvoltarea dura4il=*
,. = repecte drepturile omului @n toate activit=ile pe care le def=oar=*
/. = @ncura5eAe deAvoltarea comunit=ilor locale*
.. = nu accepte dipene care nu unt inclue @n cadrul le6ilativ local privind mediul"
=n=tatea" i6urana" munca i ta1area*
%. = pri5ine i = aplice principii i practici ec$ita4ile de conducere a companiei*
(. = deAvolte i = aplice iteme de mana6ement eficiente @n contruirea unei relaii de
@ncredere cu ociet=ile @n care activeaA=*
2. = promoveAe valorile companiei @n r?ndurile an6a5ailor prin pro6rame de trenin6*
&. = nu dicrimineAe i = nu ancioneAe indiviAii au intituiile care atenioneaA= ec$ipa de
mana6ement aupra practicilor incorecte ale companiei*
0. = @i @ncura5eAe partenerii de afaceri = aplice 6$idul DECD*
-). = nu e implice ne5utificat @n activit=i politice locale.
>n concluAie" putem afirma faptul c= CS8 e refer= la luarea @n coniderare a impactului 6eneral pe
care o firm= @l poate avea aupra ociet=ii i la neceitatea de a 6etiona repona4il i moral
ela4orarea trate6iilor i implementarea planurilor de aciuni.
Capitolul -: Msurarea i raportarea performan$elor C!R
>n conte1tul @n care e1i6enele din partea 6uvernelor" comunit=ilor" clienilor devin din ce @n ce mai
definite" mai e1acte" au fot create o erie de principii" de coduri" linii directoare" cadre" tandarde
etc. 8olul tandardelor referitoare la CS8 unt de o importan= vital=" oferindu'i coniten= i
compara4ilitate. !cete tandarde operaionale repreAint= pentru 6rupurile de interee o 6aranie a
nivelului de repona4ilitate ocial= a corporaiilor.
#ermenul de ItandardJ ete foloit @n acet caA pentru a deemna Iun document ce caut= =
influeneAe comportamentul or6aniAaiilor atfel @nc?t = fie eiAa4il i = poat= fi reprodu pentru a
@m4un=t=i performana repona4ilit=ii ociale a or6aniAaiilor @n care ete aplicatJ
&2
. Standardele
repreAint= interfaa dintre principiile internaionale de referin= la care ader= compania i valorile
ale interne. Fin?nd cont de diferenele e1itente @ntre diferite =ri" DNU @ncearc= o omo6eniAare a
tandardelor pe plan internaional. #otui" acete tandarde nu unt toate compara4ile @n termeni de
o4iective" implementare au aplica4ilitate @n caAul unor companii" ectoare" indutrii pecifice.
!cete tandarde e refer= la c?mpuri diferite" dup= cum urmeaA=: tandarde de proce" tandarde de
raportare" tandarde de reAultat" tandarde proprii unor ectoare pecifice.
Dac= o or6aniAaie dorete = @nceap= de la Aero un proce de raportare ocial=" lucrurile unt mai
complicate: ete nevoie de un audit de etic= i conformitate" care = evalueAe tarea de W=n=tateJ
or6aniAaional= i = identifice potenialele ricuri. UrmeaA= apoi crearea acelor mecanime 7politici
interne" coduri de conduit= pentru an6a5ai" tructuri de monitoriAare i re6lementare" trainin6'uri
pecifice pentru contientiAarea c$im4=rii culturii or6aniAaionale de c=tre toi an6a5aii etc.9 pentru
a putea avea ce = raporteAe.
&2
$ttp:CC:::.economicfootprint.or6CfileadminC4uine'economic'dev`,))..pdf
78
<a&elul $.3. Clasificarea i eKemplificarea standardelor C+,
<ipuri de standarde /enumirea standardelor
3rocese de management
<ntitut Social and Et$ical !ccounta4ilitB
!! -)))
S<GM!
,aportare
G8<
<nitiative SuedeCUS! @n cadrul <SD
8ecomand=rile DCDE
Proiectul Uniunii Europene
G$idul de mediu al _+CSD
Pu4lic Environmental 8eportin6 <nitiative 7 PE8<9
,ezultate
+alance Score Card
<88C
S! &)))
Cau1 8ound #a4le
DCDE
_8< 7le6at de emiii atmoferice9
<SD -.).)
+ectoriale
Coduri de conduit= @n indutria farmaceutic=
Cement Sutaina4ilitB <nitiative 7CS<' @n indutria
cimentului9
Foret Ste:ard$ip Certification 7 @n ectorul foretier9
8eponi4le C!8E 7 @n indutria c$imic=9
Sura: Du4i6eon" D. 7,)),9. Mettre en prati)ue le developpement durable. Ed. Eilla6e Mondial.
De re6ul=" componentele unei raport=ri ociale decur6 din trate6ia companiei. Dac= aceata include
apecte de etic= i conformitate" atunci va furniAa o mare parte din indicatorii relevani.
Standardele etice pot oferi un pri5in real @n proceul de identificare a 6rupurilor cointereate. De
pild=" Standardul !!-)))" impu de <ntitute of Social and Et$ical !ccounta4ilitB" repreAint= o
modalitate eficient= de a verifica m=ura @n care companiile in cont de atept=rile 6rupurilor
cointereate. !lte tandarde i 6$iduri de conduit= foloite de companii unt oferite de _orld
+uine Council for Sutaina4le Development 7_+CSD9 i de proiectul S<GM!" o iniiativ= a
+riti$ Standard <ntitute" Forum for t$e Future i <SE!.
Dac= vor4im depre repona4ilitatea ocial= a companiilor" inevita4il vor4im i depre Wraportarea
ocial=J. Cele dou= unt tr?n le6ate" fiind p=ri ale aceluiai item: mana6ementul de etic= i
conformitate. >n=" aa cum avem o multitudine de feluri @n care e face CS8" la fel difer= i modul
@n care e face raportare ocial=.
Standarde de raportare
8R2 = 8lobal Reporting 2nitiative, CERE!, 3oston>
Standardele de raportare e @ncadreaA= @n tandardele proceelor de mana6ement i repreAint=
maniera @n care o or6aniAaie realiAeaA= raportarea performanelor ale economice" de mediu i
ocialeCocietale. >n preAent e1it= o tendin= 6lo4al= printre marile companii @n a apela la un model
tandardiAat. Pornind de la ideea c= ete nevoie de acelai model la nivel 6lo4al pentru o c?t mai
mare tranparen= i eficien=" acete companii apeleaA= la itemul G8< deAvoltat de Glo4al
8eportin6 <nitiative. Pe de alt= parte" unt companii care prefer= = foloeac= un model propriu"
pecial realiAat pentru a corepunde tandardelor S! &))) au !! -))).
Standardul G8< ete un 6$id metodolo6ic 6lo4al" aplica4il de c=tre companiile implicate @n CS8.
;anat @n -002 de c=tre CE8ES 7Coalition of EnvironmentalB 8eponi4le Economic9" UNEP
7United Nation Environmental Pro6ram9 i or6aniAaii non'6uvernamentale" tandardul a fot
reviAuit @n anul ,))) c?nd au fot inte6rate apectele ociale i apoi reviAuit din nou @n ,)),. Putem
79
pune c= ete un tandard evolutiv atri4ut ete trict necear p=tr=rii unui anumit 6rad de
univeralitate" @n condiiile metamorfoAei continue a lumii afacerilor. >n anul ,))- la acet tandard
aderaer= /- de companii.
8aportarea ocial=" pe l?n6= faptul c= ai6ur= evaluarea i comunicarea modului @n care lucreaA=
companiile" contri4uie i la contruirea credi4ilit=ii. Ete necear ca taQe$olderii 7de la acionari i
an6a5ai" p?n= la DNG'uri i comunitate9 = fie convini c= repectivele aciuni ai6ur= deAvoltarea
dura4il= a companiei i a comunit=ii.
E1it= eforturi de a tandardiAa ori re6lementa cadrul de raportare ocial=. Frana" de e1emplu" a
introdu o re6lementare prin care companiile unt o4li6ate = raporteAe m=urile pe care le iau cu
privire la conecinele ociale i de mediu ale activit=ii lor. Punctele , i / ale articolului -.& din
Decretul Nr. ,,- din ,) Fe4ruarie ,)), pecific= detul de clar care unt informaiile care tre4uie =
apar= @ntr'un atfel de raport. >n ,))2" Guvernul franceA a deci a4ro6area punctului , din
repectivul articol" dar preiunea pentru raportare ocial= aupra companiilor franceAe continu= ='i
fac= imit= preAena. Danemarca" pre deoe4ire de Frana" a preferat = adopte @n luna mai a
acetui an un WPlan de !ciune pentru CS8J" care continu= politica Guvernului daneA privind
deAvoltarea utena4il= i care traeaA= @n mod e1plicit liniile de raportare. Nu ete o le6e" dar are
fora unei le6i pentru toi cei care dorec = e alinieAe politicii repona4ile a Guvernului daneA.
E1itena unui in6ur model" impu e1plicit prin le6ilaia internaional= au local=" ori impu tacit
de mediul de afaceri" nu poate contitui niciodat= o alternativ= la multitudinea de modele de
raportare ocial=. !ta c$iar i pentru in6urul motiv c= ar putea contitui un punct de for= pentru
cei care au deAvoltat modelul atfel @nc?t = preeAe companiile @n a raporta i ceea ce nu e
potrivete profilului or6aniAaional
&&
.
Standarde de reAultat
!cete tandarde repreAint= o4iective care tre4uie atine" pra6uri ce tre4uie dep=ite. <ndicatorii
corepunA=tori unt indicatori de reAultat. !4 PTTT =!ocial 4ccountabilit; !tandard> a fot creat @n
-00& de c=tre Social +ccountabilit- 3nternational# o a6enie american= fondat= @n -0(0" @n
cola4orare cu or6aniAaii non'6uvernamentale" companii" indicate" a6enii de notare. S! &))) ete
prima norm= internaional= care creeaA= le6=tura dintre repona4ilitatea ocial= a companiilor i
furniAorii au u4'contractanii =i. #etat @n cinci =ri " tandardul a fot adoptat @n iunie ,))) de
c=tre (( de companii. Primele care au adoptat S! &))) au fot: Dtto Eerand" #im4erland" MarQ
Spencer" !von Product" ;evi Strau" 8ee4ocQ" Carrefour" !uc$an. Norma ete imilar= cu cea a
tandardului 4ritanic 3nvestor in )eople9 i e afl= @n tr?n= le6=tur= cu principiile G8<" aceat=
lip= de ori6inalitate fiindu'i contetat= pe plan internaional.
Dincolo de 4eneficiile pe care cu i6uran= c= le introduce un item tandardiAat de raportare"
e1it= i un poi4il deAavanta5: or6aniAaiile care adopt= un atfel de item ar putea deveni
intereate doar = 4ifeAe la capitolul RraportareJ" @n loc = evalueAe pro6ramele de CS8 i ulterior =
comunice performanele. Dintr'o repona4ilitate aumat=" raportarea ocial= ar putea deveni o
nevoie de pia= care menine un 5uc=tor economic @n cadrul definit de cei care foloec un anumit
item 7G8<" S! &)))" !! -))) au altul9. Dorina companiilor de a deveni c?t mai 4une ar putea
dip=rea treptat" in6ura lor preocupare fiind aceea de a r=punde unor tructuri ri6ide.
Capitolul 1: Raportarea performan$elor C!R
8aportarea ocial= nu poate fi confundat= cu raportul de CS8 deoarece acete dou= concepte unt
diferite. %aportarea ete @ntre6ul proce de evaluare i de comunicare a reAultatelor acetei evalu=ri.
%aportul de CS% ete documentul final prin care e preAint= concluAiile proceului de raportare.
&&
Ducu"C.7,))&9. Raportarea social ? un instrument indispensabil pentru companii.$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
80
Ditincia @ntre cele doua concepte ete important= pentru c= ea face diferena @ntre cei care practic=
raportarea ocial= pentru c= v=d @n ea un 4eneficiu i cei care o fac doar ca = comunice.
Ne punem @ntre4area: cum 'ar putea realiAa o raportare ocial= care = ai6ure 4eneficii firmelorH
2. .aii raportarii sociale
PU
1. @uditul de etic i conformitate
!uditul de etic= i conformitate e adreeaA= @n mod pecial mana6ementului or6aniAaiilor i are
avanta5ul c= identific= poteniale ricuri i propune poi4ile oluii. Pe de alt= parte" aceat= evaluare
tre4uie = fie realiAat= e1cluiv de auditori e1terni pentru a repecta principiile independenei i
inte6rit=ii. 8eAultatul auditului de etic= i conformitate" @mpreun= cu trate6ia or6aniAaiei ofer= o
lit= de indicatori de urm=rit @n cadrul raport=rii ociale.
2. @naliza *+taAeholders.
!cet tip de analiA= ete menit = identifice taQe$olderii relevani pentru or6aniAaie i impactul
aupra lor. De e1emplu" pentru o companie care produce ciment" mediul contituie un taQe$older
e1tern. >n c$im4" pentru o companie de conultan= cu %)) de an6a5ai" mediul nu mai ete un
taQe$older la fel de important ca" de e1emplu" proprii an6a5ai. !ta nu @neamn= c= mediul dipare
dintre taQe$olderii companiei" ci doar c= ponderea pe care o are @n raportare va fi mai mic=. Mediul
ete un taQe$older" dar nu unul care poate contri4ui @n mod direct la miiunea de raportare pentru
c=" lo6ic" nu poate comunica. DNG'urile care e ocup= cu protecia mediului repreAint= ceea ce am
numit WtaQe$olderi raionaliJ i" ca atare" pot participa @n mod direct la proceul de raportare.
3. 5#aluarea dimensiunilor raportrii sociale
!cet pa cont= @n ta4ilirea perioadei de timp acoperite de raportare" @n contruirea c$eletului pe
4aA= c=ruia e va realiAa analiAa" precum i @n ta4ilirea factorilor care vor contri4ui la acet proce.
De re6ul=" raport=rile ociale acoper= o perioad= de un an. >n funcie de domeniul de activitate
7petro'c$imie" de e1emplu9 acetea pot acoperi i o perioad= de ( luni 7at?t c?t dureaA= emetrul
fical" atfel @nc?t = coincid= cu raport=rile financiare i = ofere invetitorilor o ima6ine mai clar=
aupra performanei or6aniAaionale9.
4. 5Kerciiul de raportare
E1erciiul de raportare 7Social 8eportin6 Miion9 preupune mai multe apecte: analiAa
indicatorilor anterior identificai* monitoriAarea lor pe o perioad= determinat=* cola4orarea cu
taQe$olderii raionali pentru a face corecii" pentru a pre@nt?mpina eventuale conflicte @ntre
intereele lor. De fapt" aceta ete paul cel mai important.
!. Comunicarea raportului final
Ultimul pa @l contituie apro4area de c=tre mana6ement a raportului final" pu4licarea acetuia pe
ite'ul or6aniAaiei i tranmiterea lui tuturor taQe$olderi'lor relevani. 8aportul final include
informaii depre m=urile adoptate" depre cum 'a f=cut monitoriAarea lor i depre cum a fot
tranpu= viAiunea or6aniAaiei @n acele m=uri. !poi" e reia proceul de raportare.
+eneficiul cel mai important pe care @l ofer= raportarea ocial= ete c= o companie devine credi4il=
@n faa taQe$olderi'lor.
22. Raportul de responsabilitate socialLdezvoltare durabil repreAint= informarea @n le6=tur= cu
ituaia unei companii" @n materie de repona4ilitate ocial=" in?nd cont de opiniile 6rupurilor de
interee. !ceta relev= atitudinea i an6a5amentul companiei i credi4ilitatea a cu privire la CS8 i
deAvoltarea dura4il=. Calitatea raportului poate fi apreciat= prin criterii pecifice:
Calitatea raport=rii: m=rimea perimetrului" itoric" compara4ilitatea datelor" elecia valorilor
pertinente" repectarea referenialelor.
Calitatea analiAei trate6ice: preAentarea pro4lemelor" analiAa lor" r=punul vi'a'vi de
acete pro4leme de repona4ilitate ocial= a corporaiilor.
&0
Ducu" C. 7,))&9.Raportarea social ? un instrument indispensabil pentru companii.$ttp:CC:::.repona4ilitateociala.ro
81
Calitatea preAent=rii" favoriA?nd accei4ilitatea i accentu?nd acurateea datelor" mai mult
dec?t punerea lor @n valoare" viA?nd = erveac= fiec=rui 6rup de interee.
Un raport de repona4ilitate ocial= nu tre4uie = fie e1cluiv auto'declarativ. Pentru a fi pertinent
el tre4uie = fie certificat din e1terior" de c=tre teri 7e1peri9. >n copul atin6erii o4iectivelor"
proceul de contituire a raportului tre4uie = atifac= atept=rilor p=rilor implicate. El tre4uie =
fie: activ i dec$i" = ai4= valoare partenerial=" credi4il i verifica4il" pertinent i oportun"
demontra4il" clar" accei4il" compara4il" fia4il etc.
Ete necear= contituirea unui pre'raport care = conin= toate informaiile eeniale ale raportului:
EiAiunea aupra CS8CdeAvoltare dura4il= a companiei.
D refle1ie aupra principalelor pro4leme i provoc=ri actuale @n materie de CS8.
8eAultatele aciunilor @ntreprine 7performane9.
Politicile de conduit= i direcia de pro6re alea=.
Dpiniile e1terne referitoare la companie i la politica a de repona4ilitate ocial=.
>ntr'o pia= @n continu= deAvoltare e1it= o lupt= tr?n= @ntre companii @n ceea ce privete produele
i erviciile pe care acetea le ofer=" de aceea implicarea @n viaa ocial= ete adev=ratul en al eticii
@n mediul de afaceri.
8epona4ilitatea ocial= a unei firme nu ete preti6iul pe care aceata @l poate cump=ra prin
donaii" ci faptul c= @i anun= clienii @n le6=tur= cu toate efectele pe care produul =u @l poate avea
aupra celui care @l cump=r=. Scopul ete = oferi cea mai 4un= e1perien=. Etica @n afaceri apare
a4ia dup= ce firma repectiv= a @ndeplinit toate prevederile le6ale de funcionare.
UN<DD 7United Nation <ndutrial Developement Dr6aniAation9 a cercetat p?r6$iile utile <MM'
urilor pentru a acumula capital ocial i de mediu" f=r= a pierde din competitivitate" i a creat
pro6ramul 8E!P 7Pro6ramul pentru ucceul antreprenorilor repona4ili9. !ceta ete un
intrument de mana6ement i raportare care faciliteaA= implementarea practicilor de CS8 @n
companiile mici din Europa Central= i de Et. Soft'ul creat ofer= mana6erilor poi4ilitatea
implement=rii practicilor de CS8 @ntr'o manier= eficient= i eficace.
Pe ite'ul Social !ccounta4ilitB <nternational ete oferit= o tatitic= din care reAult= c= @n 8om?nia
e1it= apte companii care au o4inut certificarea pentru tandardul S! &))) i care" prin urmare"
raporteaA= anual pentru acet tandard. Statiticile amintite nu reflect= @ntru totul realitatea
rom?neac=" pentru c= ele e reAum= doar la propriul model.

Capitolul C. Evaluarea C!R
>n prima faA= a determin=rii coninutului i priorit=ilor @n repona4ilitatea ocial= ce revine firmei"
mana6erii unt o4li6ai = nominaliAeAe toate peroanele i 6rupurile din interiorul au e1teriorul
or6aniAaiei care au le6=turi" an6a5amente" aciuni au interee @n realiAarea au valorificarea
performanelor firmei. >n traducere li4er= taQe$olderii repreAint= 6rupurile de intereai ai
or6aniAaiei i cuprinde orice cate6orie afectat= direct au indirect de deciAiile i activit=ile firmei"
dar cu interee diferite fa= de or6aniAaie" i @n conecin= criteriile de r=punuri ateptate unt
pecifice fiec=rui 6rup intereat.
>ntr'o prim= cate6orie: acionarii" an6a5aii" furniAorii" clienii" creditorii. <nvetitorii i furniAorii
dorec o eficien= mana6erial= c?t mai ridicat= care va conduce la creterea profiturilor. !n6a5aii
dorec atifacii @n munc=" alarii" motivaii i un control realit. Clienii dorec produe de calitate
i un et de ervicii deoe4ite pentru valoarea pe care o pl=tec. Creditorii dorec ca ectorul
indutrial i firma = fie @n cretere economic=" ituaie care timuleaA= deAvoltarea i 6aranteaA=
recuper=rile din invetiii.
>ntr'o alt= cate6orie unt inclue or6animele 6uvernamentale i comunitatea. Ma5oritatea firmelor
funcioneaA= pe 4aAa unor licene i @i materialiAeaA= te$nolo6iile @n limitele ecurit=ii impue de
82
le6i" prote5?nd mediul* limiteaA= conumurile e1a6erate i re6leaA= favora4il implicaiile firmei fa=
de ocietate. Comunitatea local= poate impune o erie de norme i proceduri de lucru" care =
ai6ure calitatea vieii pentru cet=eni. >ntr'o ultim= cate6orie unt inclue aociaiile profeionale"
comitetele de aciune" or6aniAaiile non6uvernamentale" aociaiile de munc= etc. Dr6aniAaiile din
aceat= cate6orie foloec codurile etice i aciunile filantropice pentru a o4ine fonduri care =
prote5eAe au = ani$ileAe conecinele unor aciuni irepona4ile. >n atare condiii" mana6erul
tre4uie = monitoriAeAe modul @n care firma pe care o conduce @i ac$it= o4li6aiile ociale fa= de
toi taQe$olderii =i" miiune deloc uoar= in?nd cont c= afacerile derulate" pe l?n6= eficiena
realiAat= tre4uie = r=pund= unor comandamente multiple" iAvor?te dintr'o diveritate aprecia4il=
de conecine ociale. Evaluarea performanelor ociale ale @ntreprinderii devine dificil= i
apro1imativ=" mai ale @n condiiile @n care e1it= uficiente WraionamenteJ care = demoraliAeAe
demerul @n aceat= pro4lem=: ce ete cintit i moral pentru unii" poate fi imoral pentru alii" i cu
certitudine @ntre normele" valorile i cultura comunit=ii i performanele ociale e1it= o relaie
cauA= ' efect evident=" tandardele de performan= fiind impue au dedue din mediul ocietal.
@uditul social ete realiAat pentru a e ta4ili nivelul implic=rii firmei @n pro4lemele ociale interne
au e1terne. !uditul ocial poate fi definit ca un criteriu mana6erial utiliAat pentru evaluarea
contri4uiilor ociale ale firmei" de modul @n care acetea e re6=ec @n o4iectivele formulate de
mana6ement dar i de reAultatele o4inute prin pro6ramele ociale derulate. ! interpreta reAultatele
auditului ocial doar @n termeni economici ar fi o 6rav= 6reeal=" pentru c= atfel e elimin=
importana repona4ilit=ii ociale din activit=ile economice" acetea tre4uind = corepund=
atept=rilor pe care ocietatea ete @ndrept=it= = le primeac= de pe urma funcion=rii firmei.
D alt= metod= de audit ocial ia @n coniderare doar activit=ile care au merite i unt valoroae
economic pentru firm=. !cetora li e determin= conecinele ociale" care e compar= cu
contri4uiile tandard" utiliAate de ectorul indutrial i celelalte firme din comunitate"
determin?ndu'e nivelul de implicare a firmei @n pro4lemele ociale. !uditul ocial ete rareori
utiliAat @n afaceri pentru c= preAint= unele deAavanta5e" cel mai mare cont?nd @n faptul c=
reAultatele o4inute pot fi uor criticate: acionarii nemulumii de dividendele o4inute acuA=
mana6ementul de c$eltuieli nerenta4ile" alte cate6orii unt nemulumite de priorit=ile ociale alee"
alii unt deAiluAionai de nivelul de implicare etc.
Pete -%) de companii mari i foarte mari" de v?rf din toat= lumea foloec un intrument de
evaluare al implic=rii @n comunicate" oferit de \;ondon +enc$marQin6 Group\ 7;+G9 @n -00..
!cet model identific= activit=ile de implicare @n comunitate" 6rup?ndu'le @n trei mari cate6orii:
caritate" invetiii @n comunitate i activit=i comerciale @n comunitate. ;+G nu face altceva dec?t o
analiA= cot'4eneficiu" at?t din punct de vedere al companiei" c?t i din punct de vedere al
comunit=ii. 8olul ;+G ete de a analiAa eficien= implic=rii comunitare" demontrarea mea5ului
ocial al proiectelor diferiilor actori din comunitate 7autorit=i" ma'media" etc9" ela4orarea unor
tudii de caA valoroae" @ntocmirea unor rapoarte ociale anuale etc
0)
. Direciile de inveti6aie @n
care e poate determina implicarea firmei @n reAolvarea pro4lemelor ociale repreAint= i cadrul de
referin= la care orice evaluare tre4uie = e raporteAe" din care nu pot fi ne6li5ate contri4uiile @n:
-. 8elaiile cu alariaii" 4eneficiile i atifacia fa= de munca pretat=.
,. Protecia muncii i =n=tatea an6a5ailor.
/. Protecia produelor" a ec$ipamentelor" a dot=rilor.
.. Politicile de v?nAare.
%. 8elaiile cu acionarii.
(. 8elaiile cu conumatorii.
2. !titudinea fa= de neceit=ile comunit=ii.
&. Ecolo6ia i calitatea mediului @ncon5ur=tor.
0. !titudinea fa= de peroanele deAavanta5ate i minoritare.
0)
$ttp:CC:::.l46reearc$.or6C
83
-). !ciunile filantropice.
--. 8elaiile cu a6eniile 6uvernamentale.
Criteriile enunate" ma5oritatea calitative i mai puin cantitative" nu unt limitative @n pro4lematica
repona4ilit=ii ociale i pot repreAenta direciile de inveti6aie @ntr'un audit pecialiAat" derulat
cu a5utorul unor lite de control" analiA= @n care e poate evidenia i evalua nivelul de implicare al
firmei @n politicile ociale. Nu ete ne6li5a4il= nici analiAa de tip cot'4eneficiu" 4ine@nele coturile
fiind mai uor de identificat" @n timp ce 4eneficiile impun o intropecie @n conecinele ociale.
+ilanul trate6ic Irepona4ilJ e impune ca Io 4uol=J pentru corporaie aupra c=reia e
manifet= preiuni multiple din partea actorilor e1terni au locali" care dorec = orienteAe aciunea
companiei" @n enul preocup=rilor pecifice de moment ale fiec=ruia" care nu @ntotdeauna
corepund cu proiectul 6lo4al de repona4ilitate ocial= al corporaiei" pe termen lun6.
Sumar
Fiecare firm= difer= @n ceea ce privete modul @n care implementeaA= CS8. !cete diferene unt
determinate de o erie de factori" cum ar fi: dimeniunea or6aniAaiei* pecificul indutrieiC
ectorului* cultura or6aniAaional=* cererile taQe$olderi'lor* tradiia adopt=rii practicilor de
repona4ilitate ocial=. !numite or6aniAaii e focaliAeaA= aupra unei in6ure laturi a CS8" aceea
care ete perceput= ca fiind cea mai important= au @n care or6aniAaia are cel mai mare impact au
cea mai mare e1punereCvulnera4ilitate" pe c?nd altele @i definec o4iective multi'dimenionale de
CS8" care = cuprind= toate apectele activit=ii lor. Pentru o implementare de ucce ete eenial
ca principiile de CS8 = devin= parte a valorilor corporative i a planific=rilor trate6ice.
%ecomandri bibliografice
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i managementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. Etica afacerilor n turism. +ucureti: Ed. Uranu
/est pentru autoevaluare
Care unt principalele ar6umente" repectiv contra'ar6umente" @n raportul dintre Etic= i afaceriH Enunai
cele trei teorii depre moralitate. Ce unt deciAiile eticeH
De ce e iau deciAii contrare EticiiH
Ce ete codul de etic= i care unt principalele caracteritici ale acetuiaH
Ce e1prim= un cod de etic=H Cine @ntocmete codul de etic=H
/eme de munc individuale
<dentificai principalele conecine ale unui comportament contrar EticiiH
Ela4orarea unui proiect @n care = fie evideniate principalele avanta5eCdeAavanta5e ale codurilor de etic=H
Ii&liografia complet a cursului
Certo" S." C. 7,)),9. Mana6ementul modern: diveritate" calitate" etica i mediul 6lo4al. +ucureti:
Editura #eora.
Cr=ciun" D. 7,))%9. Etica @n afaceri. +ucureti: Editura !.S.E.
European Commiion: 3mplementing the )artnership for 8ro*th and HobsE 4a?ing (urope a pole
of eIcellence on CS% 7,))(9. ;u1em4our6" Dfficial Pu4lication of t$e European Communitie*
European Commiion: =pportunit- and %esponsibilit- J ho* to help more small businesses to
integrate social and environmental issues into *hat the- do 7,))29. European E1pert Group on CS8
and SME" ;u1em4our6" Dffice for Dfficial Pu4lication of t$e European Communitie.
Potler" P. ";ee" N. 7,))%9: Corporate Social %esponsibilit->oing the 4ost 8ood for Kour Compan-
and Kour Cause. Firt Edition. To$n _ileB ^ Son.
Popa" M. 7,))(9. Etica afacerilor i mana6ementul. Clu5'Napoca: Editura Caa C=rii de tiin=.
Fi6u" G.7,))/9. Etica afacerilor @n turim. +ucureti: Editura Uranu.
#$e _orld +anQ 7,)).9: %esponsible gro*th for the ne* millenniumE integrating societ-# ecolog-
and the econom-. _a$in6ton D.C.
84
bimmerli" _." 8ic$ter" P." SolAin6er" M. 7,)-)9: Corporate ethics and corporate governance.
Seidel4er6: Editura Sprin6er.
_er$ane" Patricia. S." Freeman Ed:ard 8. 7,))%9: &usiness (thics. +lacQ:ell Pu4li$in6" D1ford.
,e#iste de specialitateN
Hournal of &usiness (thics. Sprin6er Net$erland.
&usiness (thicsE + (uropean %evie*. +lacQ:ell Pu4li$in6 ;td.
&usiness (thics Luarterl-. P$iloop$B Documentation Center.
Hournal of Corporate Citizenship. Greenleaf Pu4li$in6.
&usiness (thics J /he 4agazine of Corporate %esponsibilit- 7on line9 $ttpCC:::. 4uine'et$ic.comC
=losar
Cod de etic M declaraie formal= care contituie un 6$id etic pentru modul @n care oamenii dintr'o
or6aniAaie tre4uie = acioneAe i = ia deciAii.
Etica M @n @neleul =u ori6inar de fundament al raiunii umane" ete 6uvernat= de credine"
o4iceiuri" de modul de a fi a vieii. Bant i Megel i'au pu Iraiune practic=J @ntruc?t aceata
intituie o cunoatere i o contiin= o4iectiv= a dimeniunii morale.
Etica afacerilor M acel et de principii au ar6umente care ar tre4ui = 6uverneAe conduita @n
afaceri" la nivel individual au colectiv* tudiul ituaiilor" activit=ilor i deciAiilor de afaceri @n care
e ridic= pro4leme @n le6=tur= cu 7ceea ce ete moralmente9 4ine i r=u.
Kevoile sociale pot fi catalo6ate @n funcie de raportul dintre tarea la un moment dat a unui individ"
a unui 6rup au a unei colectivit=i i tarea coniderat= normal= 7accepta4il=" decent=9 de c=tre
ocietate. Cu alte cuvinte" ele unt acele nevoi recunocute ca atare de ocietate i pentru
atifacerea c=rora ocietatea ete dipu= i capa4il= = intervin=. WNevoile i pro4lemele ociale
contituie raiunea e1itenei preocup=rilor ocialeJ.
Korm M re6ul= o4li6atorie dup= care tre4uie = e conduc= cineva au ceva" conduc?nd la cel de
InormalJ" adic= conform unei norme" unor re6uli.
Kormele morale M modele ideale" 6enerale i imperonale de comportare. Ele e particulariAeaA="
@m4r=c?nd o form= concret=" @n re6uli morale.
Responsabilitate social M cea mai @nalt= e1preie a peronalit=ii civice 7individul @i aum=
repona4ilitatea aciunilor ale u4 toate apectele: moral" 5uridic" politic" profeional" ocial etc.9"
ceea ce denot= faptul c= repona4ilitatea nu ete un fenomen e1cluiv moral.
Responsabilitatea M viAeaA= o4li6aia ce revine unei peroane de a e recunoate ca autor li4er al
faptelor ale i de a lua aupra a urm=rile acetora.
Responsabilitatea social a firmei M o4li6aia ferm= a aceteia" dincolo de o4li6aiile le6ale au de
cele impue de retriciile economice" de a urm=ri o4iective pe termen lun6 care unt @n foloul
ociet=ii.
+alorile M tandarde normative prin care fiinele umane unt influenate @n ceea ce privete
ale6erile lor @ntre diferite cururi alternative ale aciunii.
@lte informaii rele#ante pentru curs
!pectele teoretice cuprine @n acet cur nu unt uficient a4ordate @n literatura de pecialitate din
8om?nia. +i4lio6rafia internaional= ete mult mai vat= i cuprinA=toare" oferind informaii de
actualitate le6ate nu numai de elementele teoretico'metodolo6ice" ci i de cele practice 7volume de
tudii de caA edificatoare9. !cet cur face apel la cunotine" idei" practici" modele i oluii re6=ite
preponderent @n literatura de pecialitate internaional=. >n 8om?nia e1it= fundaii" pro6rame de
voluntariat corporatit" pro6rame de donaii" ponoriA=ri i c$iar campanii ociale uinute de
firmele de afaceri. !tfel" 'au @nmulit deA4aterile iar" @n ultimii ani" e1it= i competiii ale
proiectelor de repona4ilitate ocial= corporativ=. Ceea ce noi nu avem prea mult" iar =rile vetice
au din plin" unt cercet=rile. Ca urmare" parcur6erea acetui cur urm=rete evidenierea rolului
85
implement=rii celor mai potrivite trate6ii de aumare a repona4ilit=ii ociale" @n conte1tul
deAvolt=rii i inte6r=rii actuale a 8om?niei @n UE.
Organizaii internaionale care se ocup de C+,
CS8 Europe: ete o reea de pete () de companii multinaionale" av?nd miiunea de a a5uta
companiile = inte6reAe CS8 @n trate6iile lor de afaceri. :::. creurope .or6C
+uine for ocial reponi4ilitB: ete o or6aniAaie 6lo4al= care a5ut= companiile mem4re = e
deAvolte" repect?nd valorile etice" comunit=ile i mediul. Site'ul are o eciune ampl= de 8eure"
unde pot fi 6=ite informaii i 6$iduri CS8" reure detaliate privind mediul @ncon5ur=tor" drepturile
omului i invetiiile @n comunitate. :::.4r.or6C
<nternational +uine ;eader Forum: o4iectivul <+;F ete = a5ute companiile = e deAvolte
al=turi de comunit=ile @n care activeaA=" prin cola4orare cu taQe$olderii i 6uvernele locale. Pe ite
pot fi 6=ite: un director de tudii de caA i o erie de pu4licaii care evideniaA= modul @n care o
companie poate a4orda diverele pro4leme ale comunit=ii. :::.i4lf.or6C
#$e _orld +uine Council for Sutaina4le Development 7_+CSD9: reunete -&) de companii
internaionale @ntr'un efort de a uine deAvoltarea dura4il=. Pe ite pot fi 6=ite un director de tudii
de caA i o eciune de 8eure pe teme de intere 6lo4al precum: mediul" =n=tatea au educaia.
$ttp:CC:::.:4cd.or6C*
Glo4al 8eportin6 <nitiative 7G8<9: urm=rete = populariAeAe i = tandardiAeAe la nivel 6lo4al
raportarea tripartit= a companiilor. Pentru a atin6e acet o4iectiv" G8< ela4oreaA= re6uli de raportare
i indicatori comuni. >mpreun=" acete direcii recomandate formeaA= Sutaina4ilitB 8eportin6
Frame:orQ. >n preAent" pete -))) de or6aniAaii din () de =ri foloec G8< Sutaina4ilitB
8eportin6 Frame:orQ pentru a'i contrui rapoartele. $ttp:CC:::.6lo4alreportin6.or6CSome
!ccount!4ilitB -))) 7!!-)))9: ete un intitut internaional 7<ntitute of Social and Et$ical
!ccounta4ilitB9 care a ela4orat intrumente i tandarde de raportare pentru companii. Prin ite" pune
la dipoAiie tudii efectuate @ncep?nd cu -00) i recomand=ri pentru deAvoltarea companiilor @ntr'o
manier= repona4il=. $ttp:CC:::.accounta4ilitB,-.netC
<nternational Sutaina4ilitB 8eportin6 : a fot lanat @n -002" fiind dedicat raport=rii CS8. <n
eciunea de 8eure pot fi 6=ite articole" rapoarte i recomand=ri formulate de intituii
internaionale pentru inte6rarea CS8 @n trate6ia de afaceri a companiilor.
$ttp:CC:::.enviroreportin6.comC
United Nation Glo4al Compact 7UNGC9. Glo4al Compact ete o reea format= din a6enii ale
Naiunilor Unite" companii" or6aniAaii indicale" de afaceri" academice" or6aniAaii ale ociet=ii
civile" intituii 6uvernamentaleCadminitrative. Pe ite pot fi 6=ite informaii depre o4iectivele"
aciunile i or6aniAaiile mem4re ale Glo4al Compact. $ttp:CC:::.un6lo4alcompact.or6C
European Federation of Suman 8i6$t . $ttp:CC:::.fid$.or6C
Dr6aniation for Economic Co'Dperation and Development . DCDE a fot creat= ca un omolo6
economic al N!#D i are miiunea de a a5uta tatele = atin6= deAvoltarea dura4il= pe plan
economic. Pe ite pot fi 6=ite recomand=ri ale DECD pentru companii" date tatitice comparative
privind mediul economic i ocial" tudii efectuate @n =rile mem4re DECD. $ttp:CC:::.oecd.or6C "
Portalul Uniunii Europene . $ttp:CCec.europa.euCenterprieCcrCinde1`en.$tm.
+curt &iografie a titularului de curs
N=cut= @n oraul +ora" 5udeul Maramure" a a4olvit coala 6eneral= nr. & din localitate" @n anul
-0&-. >n anul -0&% o4ine diploma de 4acalaureat la ;iceul Economic i de Drept !dminitrativ din
localitatea +aia Mare" 5udeul Maramure. >ntre anii -0&('-00- frecventeaA= cururile Facult=ii de
tiine Economice" ecia Economia <ndutriei" Contruciilor i #ranporturilor" din cadrul
Univerit=ii +a4e'+olBai" Clu5'Napoca. Dup= o4inerea diplomei de licen= @n anul -00- 'a
an6a5at pentru un an la >ntreprinderea de prelucrare a lemnului din Eieu" Maramure. >n anul -00,
ocup= prin concur potul de preparator univeritar la Catedra de Mana6ement din cadrul Facult=ii
de tiine Economice" parcur6?nd p?n= @n preAent" funciile de aitent univeritar" lector i
confereniar. Diploma de Doctor @n Economie a o4inut'o @n anul ,)))" la Univeritatea de Eet din
#imioara" dup= un ta6iu doctoral derulat @ntre anii -00/'-00& la Univeritatea I+a4e'+olBaiJ din
86
Clu5'Napoca" Facultatea de tiine Economice. De'a lun6ul carierei univeritare a predat cururi i
eminarii la mai multe dicipline ' Mana6ement" Mana6ement Comparat" Mana6ement
<nternaional" Etic= @n afaceri. ;a Materat pred= Etica afacerilor i repona4ilitatea ocial="
repectiv" Motivarea i recompenarea reurelor umane.
Cuprins
I. I)"O,%@LII =5)5,@85..........................................................................................................................................2
-.-. <NFD8M!F<< DESP8E CU8S.........................................................................................................................................,
-.,. CDND<F<DNi8< < CUND#<NFE P8E8ECS<b<#E..........................................................................................................,
-./. DESC8<E8E! CU8SU;U<.............................................................................................................................................,
-... D8G!N<b!8E! #EME;D8 >N C!D8U; CU8SU;U<......................................................................................................./
-.%. FD8M!#U; < #<PU; !C#<E<#iF<;D8 <MP;<C!#E DE CU8S......................................................................................../
-.(. M!#E8<!;E +<+;<DG8!F<CE D+;<G!#D8<<.................................................................................................................
-.2. M!#E8<!;E < <NS#8UMEN#E NECES!8E PEN#8U CU8S ............................................................................................
-.&. C!;END!8U; CU8SU;U<............................................................................................................................................
-.0. PD;<#<C! DE EE!;U!8E < ND#!8E..........................................................................................................................%
-.-). E;EMEN#E DE DEDN#D;DG<E !C!DEM<Ci..............................................................................................................%
-.--. S#UDENF< CU D<b!+<;<#iF<.....................................................................................................................................(
-.-,. S#8!#EG<< DE S#UD<U 8ECDM!ND!#E....................................................................................................................(
II. +73O,<78 D5 C7,+ 3,O3,I76OI+......................................................................................................................'
2.1. %OD7878 I................................................................................................................................................................'
)OLI7)I =5)5,@85 3,I>I)D 5<IC@ @"@C5,I8O, PI ,5+3O)+@II8I<@<5@ +OCI@8Q.....................'
SCDPU; < D+<EC#<EE;E MDDU;U;U< ..............................................................................................................................2
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<.......................................................................................................................................2
C!P<#D;U; -: E#<C! !F!CE8<;D8...................................................................................................................................&
C!P<#D;U; ,: 8ESPDNS!+<;<#!#E! SDC<!;i ...............................................................................................................-)
C!P<#D;U; /: SCU8# <S#D8<C !; <N#E8ESU;U< PEN#8U E#<C! !F!CE8<;D8 < ! 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E..........-/
SUM!8............................................................................................................................................................................-%
8ECDM!NDi8< +<+;<DG8!F<CE .....................................................................................................................................-%
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E ......................................................................................................................................-%
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E......................................................................................................................................-%
2.2. %OD7878 II............................................................................................................................................................1$
C5 R)+5@%)Q *CO,3O,@<5 +OCI@8 ,5+3O)+III8I<S. / C+,0................................................................1$
SCDPU; < D+<EC#<EE;E MDDU;U;U< ............................................................................................................................-(
SCU8#i 8EC!P<#U;!8E ! CDNCEP#E;D8 P8EbEN#!#E !N#E8<D8................................................................................-(
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<.....................................................................................................................................-(
C!P<#D;U; -: GENE8!;<#iF< P8<E<ND 8ESPDNS!+<;<#!#E! SDC<!;i ! D8G!N<b!F<<;D8 DE !F!CE8<......................-2
C!P<#D;U; ,: DEF<N<8E! CDNCEP#U;U< DE CS8 7CD8PD8!#E SDC<!; 8ESPDNS<+<;<#]9..........................................,)
C!P<#D;U; /: P<8!M<D! 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E ! D8G!N<b!F<<;D8 DE !F!CE8<..............................................,/
C!P<#D;U; .: 8ESPDNS!+<;<#!#E! SDC<!;i ! F<8ME;D8 G DPF<UNE S!U NECES<#!#EH............................................,0
C!P<#D;U; %: CD8PD8!#E SDC<!; 8ESPDNS<+<;<#] 7CS89 >N 8DMjN<!..................................................................../-
C!P<#D;U; (: 8ESPDNS!+<;<#!#E! SDC<!;i >N ECDNDM<! G;D+!;i.........................................................................//
SUM!8 .........................................................................................................................................................................../&
8ECDM!NDi8< +<+;<DG8!F<CE ...................................................................................................................................../&
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E......................................................................................................................................./&
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E....................................................................................................................................../&
2.3. %OD7878 III...........................................................................................................................................................32
I)<5=,@,5@ %@)@=5,I@8Q @ ,5+3O)+@II8I<QLII +OCI@85 @ CO,3O,@LII8O,........................32
D+<EC#<EE U8Mi8<#E..................................................................................................................................................../0
SCU8#i 8EC!P<#U;!8E ! CDNCEP#E;D8 P8EbEN#!#E !N#E8<D8................................................................................/0
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<...................................................................................................................................../0
C!P<#D;U; -: <N#EG8!8E! CS8' UN P8DCES CDN#<NUU..............................................................................................)
C!P<#D;U; ,: 8D;U; ECS<PE< M!N!GE8<!;E >N P8DCESU; DE <N#EG8!8E ! 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E................,
C!P<#D;U; /: <NS#8UMEN#E;E M!N!GEMEN#U;U< 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E........................................................(
C!P<#D;U; .: #<PU8< DE S#8!#EG<< M!N!GE8<!;E I8ESPDNS!+<;EJ..........................................................................%-
C!P<#D;U; %: #<PU8<;E DE P8DG8!MEC<N<F<!#<EE DE CS8.........................................................................................%/
87
SUM!8 ...........................................................................................................................................................................%%
8ECDM!NDi8< +<+;<DG8!F<CE .....................................................................................................................................%%
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E.......................................................................................................................................%%
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E......................................................................................................................................%%
2.4. %OD7878 I>...........................................................................................................................................................!'
I)"875)L@ C+, @+73,@ 35,"O,%@)L58O, "I)@)CI@,5 PI +OCI@85 @85 CO%3@)II8O,.......!'
D+<EC#<EE U8Mi8<#E:...................................................................................................................................................%2
SCU8#i 8EC!P<#U;!8E ! CDNCEP#E;D8 P8EbEN#!#E !N#E8<D8................................................................................%2
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<.....................................................................................................................................%2
C!P<#D;U; -: <MP!C#U; 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E !SUP8! ECDNDM<E< CD8PD8!F<E<..........................................%&
C!P<#D;U; ,: +ENEF<C<< !;E P8DG8!ME;D8 DE CS8..................................................................................................%0
C!P<#D;U; /: CDS#U8<;E !SUMi8<< 8ESPDNS!+<;<#iF<< SDC<!;E...............................................................................(,
SUM!8 ...........................................................................................................................................................................(/
8ECDM!NDi8< +<+;<DG8!F<CE .....................................................................................................................................(/
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E.......................................................................................................................................(/
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E......................................................................................................................................(/
2.!. %OD7878 >............................................................................................................................................................$4
%OD585 D5 %@)@=5%5)< 35)<,7 ,5+3O)+@II8I<@<5@ +OCI@8Q @ CO,3O,@LII8O,............$4
D+<EC#<EE U8Mi8<#E:...................................................................................................................................................(.
SCU8#i 8EC!P<#U;!8E ! CDNCEP#E;D8 P8EbEN#!#E !N#E8<D8................................................................................(.
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<.....................................................................................................................................(.
C!P<#D;U; -: MDDE;U; M!N!GE8<!; S<GM!...........................................................................................................(%
C!P<#D;U; ,: 8!<N+D_SCD8EK: D !+D8D!8E S#8!#EG<Ci ! E!;D8<< MU;#<'D<MENS<DN!;E................................((
C!P<#D;U; /: MDDE;U; CDMP!SS ...........................................................................................................................(&
C!P<#D;U; .: MDDE;U; MD;ECU;!8...........................................................................................................................(&
C!P<#D;U; %: MDDE;U; SUS#M!N!GEL ..................................................................................................................2)
C!P<#D;U; (: MDDE;U; DE PE8FD8M!NFi G;D+!; CDMP!C#..................................................................................2)
C!P<#D;U; 2: MDDE;U; CE;D8 #8E< IPJ.....................................................................................................................2,
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E.......................................................................................................................................2/
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E:.....................................................................................................................................2/
2.$. %OD7878 >I...........................................................................................................................................................'4
I%385%5)<@,5@ PI 5>@87@,5@ C+,................................................................................................................'4
D+<EC#<EE U8Mi8<#E....................................................................................................................................................2.
SCU8#i 8EC!P<#U;!8E ! CDNCEP#E;D8 P8EbEN#!#E !N#E8<D8................................................................................2.
SCSEM! ;DG<Ci ! MDDU;U;U<.....................................................................................................................................2.
C!P<#D;U; -: S#!ND!8DE;E <N#E8N!F<DN!;E >N DEF<N<8E! < <MP;EMEN#!8E! CS8............................................2%
62 8lobal Compact.................................................................................................................................................:;
6niunea (uropean .................................................................................................................................................::
=(C.......................................................................................................................................................................::
C!P<#D;U; ,: MiSU8!8E! < 8!PD8#!8E! PE8FD8M!NFE;D8 CS8..........................................................................2&
C!P<#D;U; /: 8!PD8#!8E! PE8FD8M!NFE;D8 CS8...................................................................................................&)
C!P<#D;U; .. EE!;U!8E! CS8....................................................................................................................................&,
SUM!8............................................................................................................................................................................&.
8ECDM!NDi8< +<+;<DG8!F<CE .....................................................................................................................................&.
#ES# PEN#8U !U#DEE!;U!8E.......................................................................................................................................&.
#EME DE MUNCi <ND<E<DU!;E......................................................................................................................................&.
III8IO=,@"I@ CO%385<Q @ C7,+787I............................................................................................................(4
=8O+@,...........................................................................................................................................................................(!
@8<5 I)"O,%@LII ,585>@)<5 35)<,7 C7,+................................................................................................(!
+C7,<Q IIO=,@"I5 @ <I<78@,787I D5 C7,+................................................................................................($
88

S-ar putea să vă placă și