Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE MEDICINA

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE


2014
Disciplina Biologie
Biologie - Manal pen!" clasa a XI a
A!o"i # Dan Cristea, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th Niculescu, Radu Crmaciu
Editura Corint ( avizat prin ordinul inistrului Ediucatiei si Cercetarii nr!"#"$ din $%!&#!$&&'(
Tot manualul, cu exceptia subcapitolelor:
)*ucrari practice
)Teme si aplicatii
)+utoevaluare
)Notiuni elementare de igiena si patologie
-Dis$nc!ii en%oc"ine&pag'(1)'

Disciplina - C*i+ie o"ganic,
Manale "eco+an%a!e#
C-IMIE - Manal pen!" clasa a X-a
A!o"i# L+ini.a /l,%esc0 Co"neli T,",1,2an- Mi*,il,0 L+ini.a I"inel Doicin
3"p E%i!o"ial A"!0 Bc"e2!i# !oa!e e%i.iile ap,"!e %in 2004 p5n, 6n 2012'
%! ,ntroducere -n studiul chimiei organice, pag! .) %'
$! /idrocar0uri, pag! %#)1#
$!%! +lcani, pag! %1) 2"
$!$! +lchene, pag! 2.) ."
$!2! +lchine, pag! ..) '"
$!"! +lcadiene, pag! '.) #&
$!.! +rene, pag! #%) 1#
2! Compu3i organici mono4unc5ionali, pag! 6%)%%'!
2!%! +lcooli, pag! 6%) 66
2!$! +cizi car0o7ilici, pag! %&&) %%'
"! Compu3i organici cu importan58 practic8, pag!%%#)%$.!
"!%! Compu3i organici cu ac5iune 0iologic8, pag!%%#
) zaharide, pag! %%#) %$$
) proteine, pag! %$$) %$.
C-IMIE C1 - Manal pen!" clasa a XI-a
A!o"i# Elena Ale7an%"esc0 /io"ica 8a*a"ia0 Ma"iana Ne%elc
E%i!"a L/S C"epscl0 9loie2!i0 !oa!e e%i.iile ap,"!e %in 200( p5n, 6n 2012
%! Compu3i organici cu grupe 4unc5ionale simple, pag! .)21
%!%! Clasi4icarea compu3ilor organici, pag! ' ) 6
%!$! Compu3i halogena5i, pag! %& ) %2
%!2! +lcooli, pag! %" ) %.
%!"! 9enoli, pag! %' ) %6
%!.! +mine, pag! $& ) $.
%!'! Compu3i car0onilici, pag! $' ) 2%
%!#! Compu3i car0o7ilici, pag! 2$ ) 22
%!1! Deriva5i 4unc5ionali ai acizilor car0o7ilici, pag! 2" ) 21
$! Reac5ii chimice ale compu3ilor organici, pag! 26)1'
$!%! Reac5ii ale compu3ilor organici, pag! "& ) "'
$!$! Conversie 3i randament, pag! "# ) .&
$!2! Reac5ii de halogenare, pag! .% ) .6
$!"! Reac5ii de alchilare, pag! '& ) ''
$!.! Reac5ii de nitrare 3i de sul4onare ale compu3ilor aromatici, pag! '# ) #&
$!'! Reac5ii de hidrogenare 3i reducere, pag! #%) ##
$!#! Reac5ii de polimerize 3i copolimerize, pag! #1 ) 1$
$!1! Reac5ii de esteri4icare, pag! 12 ) 1'
$!6! Reac5ii de hidroliz8, pag! 1# ) 6"
$!%&! Reac5ii de condensare 3i policondensare, pag! 6. ) %&&
$!%%! Reac5ii de diazotare 3i cuplare, pag!%&% ) %&"
$!%$! Reac5ii de o7idare, pag! %&. ) %%&
2! Caracterul acido) 0azic al unor compu3i organici, pag! %%% ) %$1
2!%! Caracter acid, caracter 0azic, pag! %%$) %%2
2!$! Compu3i organici cu caracter acid, pag! %%") %$%
2!2! Compu3i organici cu caracter 0azic, pag! %$$) %$1
"! ,zomerie optic8, pag! %2&) %21
.! Compu3i organici cu importan58 0iologic8
.!%! +minoacizi, pag! %"&) %"1
.!2! onozaharide, pag! %.') %'.
.!"! :rodu3i de condensare ai monozaharidelor, pag! %'') %#"