Sunteți pe pagina 1din 187

Universitatea Petru Maior Tg.

Mure
CRIMINALISTIC
- pentru studenii anului IV -
Specilizarea DRPT
Pro!. univ.dr. "#dil# Mircea Sandu
CAPITOLUL I
CONSIDERAII INTRODUCTIVE
N oiunea
$ercetarea% descoperirea i &udecarea !aptelor de natur# penal#% 'n general a !aptelor
ilicite% necesit# ca 'ntreaga activitate &udiciar# s# se des!#oare pe (aze tiini!ice% prin
!olosirea celor )ai noi cuceriri ale tiinei i te*nicii% a celor )ai noi )etode i tactici de
e!ectuare a actelor procedurale.
+n decursul ti)pului% 'nc# de la apariia lui homo sapiens% acesta a des!#urat o
activitate de o(servare i cercetare a )ediului 'ncon&ur#tor% a(solut necesar# pentru a
supravieui% a 'ncercat s# desci!reze anu)ite ur)e a surselor de *ran#% de pericol% a
du)anilor etc.% ceea ce a constituit o !or)# pri)ar# a ceea ce se va nu)i )ai t,rziu -
cri)inalistica.
Pentru pri)a dat# noiunea de cri)inalistic# a !ost !olosit# de &udec#torul de instrucie
austriac .ans /ross 'n lucrarea sa 0Manualul &udec#torului de instrucie pu(licat# 'n anul
1234% lucrare prin care investigarea !aptelor penale este considerat# o tiin#.
5nterior acestei date activitatea de cercetare a s#v,ririi in!raciunilor cu a&utorul
)i&loacelor te*nice era denu)it# 0poliie te*nic# sau 0poliie tiini!ic#.
Dup# ce 'n anul 1367 .ans /ross de!inete cri)inalistica drept o 0tiin# a st#rilor de
!apt 'n procesul penal% )a&oritatea autorilor au adoptat de!iniri apropiate% )ai a)ple uneori%
dar cu preponderen# orientate spre rolul acestei tiine 'n cercetarea in!raciunilor 'n !aza de
ur)#rire penal#8 P.9. $eccaldi 0un ansa)(lu de procedee aplica(ile 'n cercetarea i studiul
cri)ei :'n sens larg; pentru a se a&unge la descoperirea ei% I. $eterc*i% I. De)eter 0tiina
despre )i&loacele :te*nice i tactice; ce ur)#resc descoperirea% str,ngerea i studierea
pro(elor &udiciare utilizate 'n procesul penal% 'n scopul sta(ilirii i descoperirii in!raciunilor
i a celor vinovai% precu) i despre )#surile de pre'nt,)pinare a in!raciunilor% I. Mircea
0o tiin# care ela(oreaz# )etode tactice i )i&loace te*nico-tiini!ice de descoperire%
cercetare i prevenire a in!raciunilor% . Stancu 0o tiin# &udiciar#% cu caracter autono) i
unitar% care 'nsu)eaz# un ansa)(lu de cunotiine despre )etodele% )i&loacele te*nice i
procedeele tactice% destinate descoperirii% cercet#rii in!raciunilor% identi!ic#rii persoanelor
i)plicate 'n s#v,rirea lor i prevenirii !aptelor antisociale etc.
$ri)inalistica este perceput# 'n sens larg% co)un% )arii )a&orit#i a populaiei% ca o
)etod# de investigare a !aptelor antisociale co)ise prin )i&loace dintre cele )ai seduc#toare%
artistice% o lupt# 'ntre (ine :anc*etatorul; i r#u :cri)inalul% *oul% violatorul% etc.; prezentat#
7
)ai ales 'n ro)ane i !il)e poliiste% cu suspans% rezolv#ri aproape incredi(ile% descoperiri
neateptate (azate pe un ele)ent% 'n principiu% nese)ni!icativ% pe o perspicacitate a
investigatorului ieit# din co)un.
ste un ideal care% din p#cate% 'n practic# este destul de rar 'nt,lnit.
Studierea cri)inalisticii% ca tiin#% de c#tre viitorii &uriti% practicieni ai dreptului ca
&udec#tori% procurori% avocai% poliiti etc.% este o necesitate< acest studiu tre(uie s# conduc#
la o cunoatere a )i&loacelor te*nice de care dispun organele &udiciare% a procedeelor tactice
care pot !i !olosite 'n ascultarea celor care au co)is sau au cunotin# de s#v,rirea unor !apte
penale% 'n des!#urarea unor activit#i de ad)inistrare a pro(elor necesare dovedirii acestor
!apte.
Desigur% acest studiu nu poate !i e=*austiv datorit# 'ntinderii li)itate a progra)ei de
predare i se)inarizare a acestei discipline 'n cursul studiilor universitare% 'ns# pro(le)atica
studiat# tre(uie s# conduc# la cunotine )edii care s# o!ere posi(ilitatea viitoare de a analiza
i 'nelege !elul 'n care s-au e!ectuat investigaiile% concluziile la care s-a a&uns% pro(ele
ad)inistrate% pentru a se putea solicita co)plet#ri a acestora% re!acerea% ad)inistrarea lor 'n
vederea sta(ilirii adev#rului.
5pro!undarea cunotinelor de cri)inalistic# va tre(ui !#cut# de c#tre cei care
lucreaz# e!ectiv 'n acest do)eniu% prin cursuri de specializare pe anu)ite do)enii :cercetarea
!alsurilor% cercetarea speci!ic# a anu)itor genuri de in!raciuni - ucideri% tra!ic de stupe!iante%
de ar)a)ent etc.% cercetarea% descoperirea i ridicarea anu)itor categorii de ur)e;% prin
cunoaterea dot#rilor te*nice )ereu ')(un#t#ite% de ulti)# pro)oie.
$onsider#) i)portant s# se 'neleag# !aptul c# nu doar 'n !aza de ur)#rire penal#
sunt necesare cunotine de cri)inalistic#% ci pe parcursul 'ntregului proces penal% iar o (un#
cunoatere a coninutului acestei discipline tre(uie s# conduc# la o activitate superioar#
calitativ 'n 'n!#ptuirea actului de &ustiie.
Prin ur)are% cri)inalistica poate !i de!init# ca o tiin a stabilirii strilor de fapt
necesare unei corecte ncadrri juridice a faptelor ilicite comise, prin elaborarea i folosirea
metodelor tactice i mijloacelor tehnico-tiinifice de cercetare, de identificare, cunoatere i
judecare a infractorului.
1
1. Obiectul
Din de!iniia dat# cri)inalisticii se poate desprinde o(iectul acesteia% care const# 'n
ela(orarea )etodelor tactice i a )i&loacelor te*nico-tiini!ice necesare pentru descoperirea%
cercetarea i &udecarea !aptelor ilicite% aciuni care privesc ur)#toarele direcii8
1
"#dil# Mircea% Tactica ascultrii inculpatului n instan, ditura >)nia U?I S.5.S.T.% "raov% 1332% pag. 123
4
- ela(orarea de )etode te*nice necesare cercet#rii ur)elor create cu prile&ul
s#v,ririi in!raciunilor sau a altor !apte ilicite<
- adaptarea unor )etode de cercetare ale altor tiine la necesit#ile cri)inalisticii%
pentru aplicarea lor la cerinele activit#ii proprii<
- ela(orarea unor reguli i procedee tactice necesare e!ectu#rii unor acte de
ur)#rire penal# sau cercet#rii &udec#toreti
- valori!icarea e=perienei din activitatea de ur)#rire penal# sau cercet#rii
&udec#toreti prin cunoaterea )odului de rezolvare a unor cazuri practice% a
)odalit#ilor de co)(atere i prevenire a !aptelor antisociale% sta(ilirea unor
)etodologii de cercetare pentru di!erite tipuri de in!raciuni.
7
7. Structura curului !e cri"inalitic#
Studiul cri)inalisticii cuprinde8
- te*nica cri)inalistic#
- tactica cri)inalistic#
- )etodica de cercetare a unor categorii de in!raciuni.
Te*nica cri)inalistic# ela(oreaz# )i&loacele te*nico-tiini!ice pe care le aplic#
organele &udiciare i e=perii cri)inaliti 'n activitatea de descoperire% !i=are% ridicare i de
cercetare a celor )ai !elurite ur)e create cu ocazia s#v,ririi in!raciunii.
Tactica cri)inalistic# ela(oreaz# )etodele de des!#urare a activit#ii de ur)#rire i
&udecare% la oportunitatea i e!ectuarea unor anu)ite activit#i speci!ice !azelor procesului
penal% ca de e=e)plu8 cercetarea locului !aptei% ascultarea !#ptuitorilor% inculpailor%
)artorilor% perc*eziia% etc.
Metodica de cercetare a unor categorii de in!raciuni ela(oreaz# tactica speci!ic#
cercet#rii unor genuri de in!raciuni )ai !recvente i )ai periculoase :o)or% viol% etc;.
4. Meto!ele !e cercetare cri"inalitic#
$ri)inalistica - !iind o tiin# &uridic# - av,nd un obiect propriu de cercetare% 'i sunt
speci!ice anu)ite )etode de investigare% unele dintre ele tipice tiinei respective% altele
comune )ai )ultor tiine% dar aplicate 'ntr-un )od particular% potrivit o(iectului s#u.
5ceste )etode de cercetare cri)inalistic# pot !i grupate 'n8
- )etode de cercetare a ur)elor 'n sensul larg al cuv,ntului% procedee speci!ice de
c#utare% !i=are i studiere a ur)elor create cu prile&ul s#v,ririi in!raciunii
7
Stancu )ilian% Tratat de Criminalistic% ediia a II-a% ditura Universul @uridic% "ucureti% 7667% pag. 11
A
- )etode de e=a)inare a pro(elor )ateriale 'n procesul de identi!icare
cri)inalistic#
- )etode de e!ectuare a e=peri)entelor% a veri!ic#rilor sau a e=a)enelor
co)parative pentru sta(ilirea ')pre&ur#rilor 'n care s-au co)is in!raciunile
cercetate sau a altor date legate de s#v,rirea acestora
- )etode tactice pentru ascultarea de persoane% ur)#rirea i arestarea in!ractorilor
care se sustrag ur)#ririi penale.
5cestor )etode li se adaug# uneori )etode de cercetare preluate din alte tiine i
adaptate cerinelor cri)inalistice.
5lt criteriu de clasi!icare ')parte aceste )etode de cercetare cri)inalistic#
'n8
- )etode te*nico-tiini!ice
- )etode de tactic# cri)inalistic#
- )etode de prevenire a in!raciunilor
A. Princi$iile cri"inaliticii
Principiile sunt reguli !unda)entale care guverneaz# )odul de organizare a
siste)ului &udiciar i activitatea des!#urat# pe parcursul procesului penal.
a; Principiul legalit#ii const# 'n !aptul c# 'ntreaga activitate de cercetare
cri)inalistic# tre(uie des!#urat# 'n con!or)itate cu prevederile legii.
(; Principiul a!l#rii adev#rului statueaz# c# 'ntreaga activitate cri)inalistic#
tre(uie su(ordonat# cerinei de a!lare a adev#rului% toate procedeele i )i&loacele de te*nico-
tiini!ice tre(uind !olosite 'n acest scop.
c; Prezu)ia de nevinov#ie presupune ca cercetarea s# !ie !#cut# 'n acest
co)anda)ent% respectiv pro(ele o(inute cri)inalistic s# priveasc# o(iectiv cercetarea i cu
acceptarea pro(elor at,t 'n acuzare c,t i 'n ap#rare.
d; S#v,rirea unei in!raciuni deter)in# )odi!ic#ri )ateriale 'n )ediul
'ncon&ur#tor. :nu e=ist# in!raciune !#r# ur)e - 0cri)# per!ect#;
e; Principiul identit#ii % adic# activitatea de identi!icare duce la sta(ilirea
identit#ii.
!; Principiul celerit#ii e!ectu#rii investigaiei% respectiv cercetarea cri)inalistic#
tre(uie s# se e!ectueze de 'ndat#% pentru a nu se produce )odi!ic#ri sau deterior#ri a pro(elor.
B
B. Le%#turile cri"inaliticii cu alte &tiine
$ri)inalistica este indisolu(il legat# de tiinele &uridice ca i de unele tiine ale
naturii.
Ceg#tura cu tiine &uridice
D cu dreptul procesual penal 8 'ntre cele dou# tiine e=ist# interdependen#% activit#i
de ur)#rire ori &udecat# !iind regle)entate prin nor)ele procesual penale% ceea ce
o(lig# ca i cercetarea cri)inalistic# s# se e!ectueze 'n aceste li)ite.
D cu dreptul penal 8 dreptul penal arat# ce este in!raciunea% ce !apte sunt in!raciuni%
iar cri)inalistica a&ut# prin )i&loacele ei la de)onstrarea ele)entelor constitutive ale
unei in!raciuni.
D cu criminologia 8 cele dou# tiine se co)pleteaz# reciproc% cri)inologia studiaz#
starea i dina)ica !eno)enului in!racional% cauzele care 'l genereaz#% propun,nd
)#suri de prevenire corespunz#toare% iar cri)inalistica se ocup# de in!raciuni
concrete% le cunoate i ela(oreaz# )#suri speci!ice de prevenire.
Ceg#tura cu tiine ne&uridice
D leg#tura cu medicina legal 8 cele dou# tiine se a&ut# reciproc 'n rezolvarea unor
cazuri de o)or% loviri% sinucideri% violuri% accidente cu victi)e o)eneti. 5ici
cri)inalistica sta(ilete ')pre&ur#rile co)iterii% )odul de s#v,rire % iar )edicina
legal# deter)in# natura leziunilor de pe corpul victi)ei% vec*i)ea lor% cauzalitatea
'ntre ele i eventualul rezultat letal% date care a&ut# cri)inalistica la sta(ilirea unor
')pre&ur#ri privitoare la !apt#.
D leg#tura cu psihologia judiciar 8 aceast# tiin# o!er# date pentru cunoaterea
in!ractorului sau a altor persoane - aceste date a&ut# tiina cri)inalisticii 'n alegerea
procedeelor de ascultare% a tacticii cri)inalistice.
D leg#tura cu psihiatria judiciar 8 aceast# tiin# studiaz# (olile care altereaz# sau
'nl#tur# capacitatea persoanei de a raiona sau de a aciona% o!erind cri)inalisticii
date pe (aza c#rora se alege tactica potrivit# de ascultare sau de interpretare a
dru)ului s#v,ririi in!raciunii.
D leg#tura cu chimia 8 c*i)ia o!er# date tiini!ice privind deter)inarea coninutului
i a provenienei unor su(stane g#site la locul !aptei ori 'n sau oe corpul victi)ei% a
descoperirii !alsurilor etc.
E
D leg#tura cu fizica 8 !izica este un do)eniu din care cri)inalistica preia )etode i
te*nici de lucru% aparate% instru)ente ce au !ost adaptate scopurilor cercet#rii
cri)inalistice.
D leg#tura cu biologia 8 din (iologie se preiau )etode i procedee de cercetare a
ur)elor )ateriilor organice :!ire de p#r% pete de s,nge% saliv#% sper)# .a.; sau% )ai
nou% identi!icarea pe (aza )#rcii genetice.
Site"ul cri"inaliticii
Studiul cri)inalisticii cuprinde trei )ari p#ri 8 te*nica % tactica i )etodologia
cri)inalistic#.
Tehnica cri)inalistic# cuprinde do)eniul de studiu al )i&loacelor te*nicoFtiini!ice
!olosite de organele &udiciare i de e=perii cri)inaliti 'n activitatea de descoperire a celor
)ai diverse ur)e create cu ocazia s#v,ririi !aptului ilicit 'n scopul identi!ic#rii !#ptuitorilor%
victi)elor% a ar)elor% instru)entelor % a 'nscrisurilor etc% care intereseaz# cercetarea
cri)inalistic#.
Tactica cri)inalistic# cuprinde do)eniul de ela(orare i !olosire a )etodelor i
procedeelor speci!ice necesare e!ectu#rii unor acte de procedur# sau activit#i procedurale pe
parcursul 'ntregului proces penal :e=. $ercetarea locului !aptei% ascultarea !#ptuitorilor%
victi)elor% )artorilor% e!ectuarea perc*eziiilor% a reconstituirii .a.;% activitate care tre(uie
susinut# de te)einice cunotine de psi*ologie &udiciar#.
etodologia cri)inalistic# cuprinde !olosirea tuturor )etodelor te*nice i a
procedeelor tactice care aparin celor dou# do)enii )ai sus ar#tate% alegerea unei anu)ite
conduite a unei tactici speci!ice cercet#rii unor categorii de in!raciuni% )etodologia cercet#rii
in!raciunilor contra vieii persoanei% a !urtului% t,l*#riei% a tra!icului de su(stane stupe!iante
sau to=ice etc.;.
Toate aceste trei do)enii de cercetare a cri)inalisticii sunt p#ri co)ponente ale
acestei tiine% i)posi(il de disociat i de tratat 'n )od singular.
CAPITOLUL II
IDENTI'ICAREA CRIMINALISTIC
G
Identi!icarea 'n cri)inalistic#% la !el ca 'n alte tiine% este activitatea prin care se caut#
at,t 'nsuirile co)une ale o(iectelor% !eno)enelor sau !iinelor% c,t i 'nsuirile%
caracteristicile care le deose(esc pe unele de altele% necesare pentru ordonarea lor 'n tipuri%
grupe% su(grupe% iar apoi 'n vederea sta(ilirii deose(irilor individuale dintre ele% respectiv 'n
vederea identi!ic#rii !inale.
Identitatea este ceea ce se a!l# la s!,ritul procesului de identi!icare. 5ceast#
identitate sta(ilete toate 'nsuirile i deose(irile ce !ac ca un o(iect sau !iin# s# se disting#
de toate celelalte ase)#n#toare lui% respectiv s# !ie ele 'nsele.
Scopul !inal al procesului identi!ic#rii este sta(ilirea identit#ii o(iectelor sau !iinelor
supuse e=a)in#rii.
Identi!icarea 'n cri)inalistic#% dup# )odul reinerii caracteristicilor eseniale este de
trei !eluri8
- dup# )e)orie
- dup# descriere
- dup# ur)ele l#sate
!dentificarea dup memorie se realizeaz# pe (aza caracteristicilor eseniale ale unui
o(iect% !eno)en ori !iin#% percepute anterior de o persoan# 'n anu)ite condiii de loc i ti)p%
reinute de persoana respectiv# p,n# 'n )o)entul revederii acelui o(iect% !eno)en sau !iine%
)o)ent 'n care persoana% pe (aza caracteristicilor )e)orate anterior% poate !ace
identi!icarea. Perceperea i reinerea caracteristicilor eseniale se poate !ace la o 'nt,lnire
singular# cu o(iectul sau !iina ori 'n ur)a unor 'nt,lniri succesive. $u a&utorul celor
)e)orate 'n practica cri)inalistic# sunt identi!icai in!ractorii v#zui la locul !aptei de
)artori sau victi)e% pot !i identi!icate o(iecte disp#rute% pierdute sau !urate i g#site ulterior.
!dentificarea dup descrierea tr#s#turilor eseniale se realizeaz# spre deose(ire de
identi!icarea dup# )e)orie% 'n )od direct% ne)i&locit% respectiv pe (aza datelor descrise de
alte persoane care au perceput ne)i&locit un anu)it !eno)en % o(iect sau !iin#. +n )od
curent prin aceast# identi!icare se realizeaz# descoperirea persoanelor care se sustrag
ur)#ririi penale sau &udec#ii% conda)nai care au evadat% ani)ale sustrase% alte (unuri. ste
necesar# o descriere iniial# a tr#s#turilor sau caracteristicilor unui anu)it o(iect sau !iin# de
c#tre persoana care a intrat anterior 'n contact cu o(iectul de identi!icat iar apoi i alte
persoane 'n (aza acestei descrieri pot identi!ica o(iectul sau !iina.
!dentificarea dup urmele lsate la locul faptei sau n alte locuri este un procedeu des
'nt,lnit. Ur)ele l#sate de ),ini% de 'nc#l#)inte% de instru)ente de spargere% de ve*icule pot
!i i)portante pentru identi!icarea o(iectului creator ori !iinei care le-a creat 'n ur)a
2
co)par#rii care se !ace 'ntre ur)ele descoperite i cele create e=peri)ental cu un ase)enea
o(iect.
+n cri)inalistic# identi!icarea se realizeaz# printr-un proces de e=a)inare a
caracteristicilor eseniale% proces care parcurge de la general spre particular dou# !aze
principale.
Reinerea iniial# a caracteristicilor generale ale o(iectelor % !eno)enelor sau !iinelor%
care conduc apoi la gruparea i deli)itarea 'n tipuri% grupe% su(grupe.
Identi!icarea i sta(ilirea identit#ii o(iectului sau !iinei care a creat ur)a. Din grupa
sau su(grupa sta(ilit# pe (aza caracteristicilor generale se co)par# )ai )ulte o(iecte
sta(ilindu-se tr#s#turi care le deose(esc i care sunt proprii nu)ai unui anu)it o(iect%
!eno)en sau !iin#. +n procesul e=a)in#rii vo) avea aadar o(iecte scop care tre(uie
identi!icate% precu) i o(iecte )i&loc% care servesc la identi!icarea pri)elor.
+ntr-un proces de identi!icare e=ist# un singur o(iect scop i un o(iect sau )ai )ulte
o(iecte )i&loc. Identi!icarea se realizeaz# prin e=a)inarea 'ntre ele 'n )od ne)i&locit a
o(iectelor )i&loc care au !ost create de acelai o(iect )i&loc. ste necesar ca o(iectele scop i
o(iectele )i&loc s# ai(# caracterisitici relativ sta(ile pentru a putea !i utilizate 'n procesul
identi!ic#rii. ste i)portant a avea 'n vedere c# o(iectele scop prin trecerea ti)pului sunt
supuse unui proces de sc*i)(are% trans!or)are sau degradare% ast!el c# este nevoie ca 'n
)o)entul e=a)in#rii s# se in# sea)a de ele)entele care ar !i putut )odi!ica sau degrada
o(iectul respectiv : locul unde s-au a!lat% condiiile at)os!erice% intervenia unor !actori
e=terni;.
+n procesul identi!ic#rii e=a)inarea o(iectelor se !ace prin aplicarea )etodelor
analizei i sintezei.
Prin analiz se sta(ilesc toate caracteristicile eseniale ale o(iectelor supuse
e=a)in#rii% iar apoi cu a&utorul sintezei vor !i descoperite acele tr#s#turi care sunt
caracteristice% proprii )ai )ultora dintre ele.
+n procesul e=a)in#rii pentru a putea realiza identi!icarea se !olosete i )etoda
co)paraiei% respectiv anu)ite tr#s#turi reinute la unul din o(iectele supuse studiului sunt
co)parate cu caracteristicile celorlalte o(iecte ase)#n#toare pentru a se sta(ili care anu)e
dintre toate caracteristicile reinute sunt co)une o(iectelor studiate i le !ac s# se
deose(easc# 'ntre ele.
3
CAPITOLUL III
MI(LOACE TE)NICO* TIIN I'ICE 'OLOSITE +N CERCETAREA
CRIMINALISTIC
$ercetarea cri)inalistic# presupune !olosirea celor )ai avansate )etode i )i&loace
te*nico-tiini!ice.
Mi&loace te*nico-tiini!ice sunt !olosite de organele de ur)#rire penal# pe teren i 'n
la(orator :la e=a)inarea locului !aptei% perc*eziii% reconstituiri etc< la cercetarea ur)elor%
analiza su(stanelor descoperite etc;.
a; Mi&loacele te*nico-tiini!ice !olosite pe teren se cuprind 'n dotarea
autola(oratoarelor i 'n trusa cri)inalistic#
- la(oratoarele cri)inalistice )o(ile sunt instalate pe un )i&loc de transport %
respectiv autoturis)e% )icro(uze% alupe i elicoptere i sunt dotate cu
aparate% dispozitive% truse% instru)ente i su(stane care pot servi la activit#i
de cercetare cri)inalistic# prin deplasarea la locul !aptei i sunt ')p#rite pe
co)parti)ente :co)parti)entul truselor cri)inalistice% co)parti)entul
!otogra!iei &udiciare% co)parti)entul cu )i&loace te*nice pentru 'ntoc)irea
sc*ielor% desenelor% actelor procedurale% co)parti)entul detectoarelor de
)etale% cadavre% radiaii etc% co)parti)entul de 'nregistrare !onic# sau video%
co)parti)enul pentru realizarea portretului prin desen ori co)poziie
electronic#% co)parti)entul cu ec*ipa)ent de protecie i intervenie;
16
- trusa cri)inalistic#% care cuprinde aparate !otogra!ice% ca)era video%
accesorii pentru realizarea !otogra!iilor i !il)#rilor% co)parti)entul
traseologic destinat descoperirii% !i=#rii i ridic#rii ur)elor de ),ini% picioare%
dini% ale instru)entelor de spargere ale ve*iculelor% aparatur# pentru
a)prentare% e=ecutarea )ula&elor% pentru ridicarea ur)elor% co)parti)entul
pentru prote&area ur)elor i accesorii% co)parti)entul pentru a)(alarea i
conservarea ur)elor ridicate% co)parti)entul pentru )#sur#tori i )arcarea
locului cercetat%
- truse cri)inalistice specializate 'n care enu)er#) trusa pentru )arcarea cu
su(stane !luorescente sau c*i)ice a unor o(iecte% trusa pentru testarea
stupe!iantelor% trusa pentru cercetarea e=ploziilor i incendiilor% trusa pentru
descoperirea i e=a)inarea cadavrelor% trusa pentru relevarea ur)elor papilare
latente% trusa odorologic#.
(; Mi&loacele te*nico-tiini!ice de la(orator sunt cele necesare prelucr#rii
)aterialelor !otosensi(ile% e=a)in#rii anu)itor ur)e descoperite% aparate
pentru e=ecutarea !otogra!iilor de identi!icare% de co)paraie. +n la(orator
instru)entele optice de e=a)inare sunt lupa% )icroscopul optic i )icroscopul
electronic. Tot 'n condiii de la(orator% prin !olosirea analizei spectrale% pot !i
studiate resturi de )ateriale% su(stane de di!erite !eluri :cu care s-a scris% din
care este con!ecionat un anu)it o(iect;. Mi&loacele !olosite pentru analiza
spectral# sunt spectogra!ele% spectoscoapele i specto)etrele. Metodele
cro)atogra!ice !olosite tot 'n condiii de la(orator per)it cercetarea unor
cantit#i !oarte )ici de )aterie. =ist# i alte )etode de e=a)inare% respectiv
analiz# prin lu)iniscen# i )etode optice de analiz#.
11
CAPITOLUL IV
'OTO,RA'IA (UDICIAR
9otogra!ia &udiciar# e considerat# o ra)ur# a cri)inalisticii care adapteaz#
)etodele i )i&loacele te*nice din te*nica !otogra!ic# la cerinele cercet#rii !aptelor ilicite.
a ela(oreaz# )etode de !i=are a ur)elor descoperite la locul !aptei% )etode de e=ecutare a
!otogra!iilor care se !ac cu ocazia reconstituirii sau a perc*eziiei% )etode de realizare a
!otogra!iilor se)nal)entelor de identi!icare% )etode de studiere a )aterialelor tri)ise
la(oratoarelor de e=pertize 'n vederea evidenierii unor tr#s#turi ale o(iectelor ce nu pot !i
percepute cu oc*iul li(er.
+n !uncie de scopul ur)#rit i de )etodele aplicate 'n procesul cercet#rii
cri)inalistice !otogra!ia &udiciar# este ')p#rit# 'n dou# )ari categorii8
- !otogra!ia &udiciar# operativ#
- !otogra!ia de e=a)inare :sau de e=pertize cri)inalistice;
A- 'oto%ra.ia /u!iciar# o$erati0# cuprinde !otogra!iile e=ecutate de organul de
ur)#rire penal# cu prile&ul cercet#rii locului !aptei prin care se !i=eaz# locul !aptei i
')pre&uri)ile i pro(ele )ateriale g#site 'n zon#.
9otogra!ia &udiciar# operativ# se su(')parte 'n8
" #otografia de orientare se e=ecut# 'n scopul !i=#rii aspectului general al locului
!aptei cu ')pre&uri)ile sale% !iind de natur# ca s# se !ac# orientarea 'n teren i ulterior acel
loc s# poat# !i identi!icat. 9otogra!ia de orientare poate !i e=ecutat# dup# natura locului !aptei
care poate !i un loc desc*is sau 'n interiorul unor i)o(ile. +n aceast# din ur)# situaie
!otogra!ia va prezenta e=teriorul acelui i)o(il care s# cuprind# i c,teva ele)ente din
i)ediata apropiere pentru a a&uta la identi!icarea lui. 9otogra!ia de orientare e=ecutat# 'n loc
desc*is poate !i unitar :c,nd locul !aptei i ')pre&uri)ile sale sunt incluse 'ntr-o singur#
17
i)agine;% sau panoramic :c,nd se !otogra!iaz# locul respectiv prin )etoda circular# sau prin
)etoda liniar# de !otogra!iere;. 9otogra!ia panora)ic# circular se realizeaz# 'n situaiile
c,nd locul !aptei este un spaiu desc*is% vast 'n di)ensiuni% c,nd !otogra!iile se realizeaz# pe
seg)ente din aceeai poziie% prin rotirea aparatului !otogra!ic dintr-o )argine a acelui teren
p,n# 'n cealalt# aa 'nc,t !iecare poziie succesiv# s# redea o parte din 'ntregul teren ce
intereseaz# cercetarea. Dup# prelucrarea 'n la(orator a acestor !otogra!ii succesive ele se
al#tur# ast!el 'nc,t s# se o(in# o i)agine unic# cu per!ect# continuitate realiz,ndu-se
i)aginea de ansa)(lu a acelui loc. 9otogra!ia panora)ic# liniar se realizeaz# 'n situaiile
c,nd locul !aptei are o !or)# dreptung*iular# i pentru a cuprinde acest loc 'n i)agine nu se
poate realiza o 'ndep#rtare cu aparatul 'n aa !el 'nc,t s# se poat# cuprinde 'ntregul loc al
!aptei. 5ceast# )etod# se !olosete )ai ales c,nd este necesar a se !otogra!ia i)o(ile de
di)ensiuni )ari situate pe str#zi 'nguste. Pentru realizarea !otogra!iei este nevoie ca pentru
!iecare poziie de !otogra!iere aparatul s# se a!le la aceeai 'n#li)e !a# de sol% la aceeai
distan# !a# de o(iectul de !otogra!iat. 9otogra!ierea se va !ace prin deplasare de la st,nga la
dreapta sau de dreapta la st,nga cu aparatul de !otogra!iat p#str,ndu-se distana !a# de
o(iectul de !otogra!iat.
" #otografia schi
Spre deose(ire de !otogra!ia de orientare% !otogra!ia sc*i# tre(uie s# cuprind# nu)ai
locul !aptei !#r# ')pre&uri)i 'ns# aceast# !otogra!ie va reda )ai )ulte a)#nunte din locul
respectiv. +n situaiile 'n care locul !aptei se a!l# 'n loc desc*is% lu)ina !olosit# va !i cea
natural# iar atunci c,nd se e=ecut# 'n interiorul unor i)o(ile se va recurge la ilu)inarea
arti!icial#.
9otogra!ia sc*i# poate !i unitar :c,nd se realizeaz# dintr-o singur# poziie;%
contrar :c,nd !otogra!ierea se realizeaz# din dou# poziii dia)etral opuse;% ncruciat
:c,nd se realizeaz# din patru locuri dia)etral opuse% dou# c,te dou#;% pe sectoare :)odul de
realizare este acelai ca i la !otogra!ia panora)ic#;.
" #otografia obiectelor principale
Se realizeaz# prin cuprinderea a nu)ai o parte din locul !aptei i 'n aceasta se cuprind
o(iectele corp delict% cele care au su!erit deterior#ri sau )odi!ic#ri i pe care pot !i g#site
ur)e create prin s#v,rirea !aptei. >(iectele se !otogra!iaz# separat 'ns# 'n corelaie cu alte
o(iecte sau ur)e din i)ediata apropiere. >(iectul se !otogra!iaz# cu ur)#rirea relev#rii
di!erenelor de !or)# i )#ri)e cu alte o(iecte% 'n poziia 'n care a !ost g#sit.
14
" #otografia detaliilor
9a# de toate !otogra!iile ar#tate )ai sus% care se e=ecut# 'n !aza static# a cercet#rii
locului !aptei% aceast# !otogra!ie va !i e=ecutat# 'n !aza dina)ic#% ur)#rindu-se redarea
detaliilor ur)elor i ale o(iectelor !otogra!iate !iecare separat. >(iectul ce ur)eaz# a !i
!otogra!iat poate !i ridicat i aezat 'ntr-o poziie c,t )ai (un# pentru !otogra!iere.
9otogra!ierea se poate !ace de la o distan# )ic# 'n aa !el 'nc,t s# se !i=eze !iecare detaliu.
" #otografia de reconstituire
$ercetarea cri)inalistic# poate i)pune ca% dup# e!ectuarea !otogra!iilor ar#tate )ai
sus% care se realizeaz# la locul !aptei i)ediat dup# producerea eveni)entului% s# !ie necesar#
e!ectuarea i a altor activit#i de cercetare. Printre aceste activit#i este i reconstituirea% care
se !ace de regul# de organul de ur)#rire penal# 'n scopul !i=#rii locului respectiv i a unor
secvene din procesul co)iterii !aptei care vor !i reproduse arti!icial.
Pri)a !otogra!ie care se !ace cu prile&ul reconstituirii este !otogra!ia locului
reconstituirii 'n care se cuprinde 'ntregul loc 'n care se va des!#ura procesul de reproducere
arti!icial# a s#v,ririi !aptei. 5ceast# !otogra!ie este propriu zis o !otogra!ie sc*i# a locului
reconstituirii i este necesar# pentru a de)onstra% prin co)parare cu !otogra!ia sc*i# iniial#%
c# reconstituirea s-a e!ectuat la locul co)iterii !aptei.
5 doua !otogra!ie de reconstituire este cea a secvenelor reconstituirii i prin aceasta
se redau 'n )od !idel cele )ai i)portante )o)ente ale reconstituirii% prezent,ndu-se )odul
'n care s-a co)is !apta 'ntr-o succesiune de i)agini. 9i=area prin !otogra!iere a )o)entelor
reconstituirii se re!er# la cele )ai i)portante secvene ale co)iterii !aptei i prin acestea se
veri!ic# dac# se con!ir)# sau se in!ir)# anu)ite susineri ale )artorilor% victi)elor ori celor
care au s#v,rit !apta.
Datorit# !idelit#ii cu care pot !i redate aspectele reconstituirii% 'n ulti)a perioad# este
!olosit# tot )ai )ult !il)area% prin aceasta !iind )ult )ai uor a se cuprinde i reda scene%
persoane sau o(iecte care sunt necesare cercet#rii cri)inalistice.
H #otografia de percheziie const# 'n cuprinderea 'n i)agini !otogra!ice a activit#ii de
perc*eziie 'n )o)entul des!#ur#rii acesteia. > pri)# !otogra!ie este cea a locului
perc*eziiei care const# 'ntr-o !otogra!ie de orientare a locului perc*eziiei cu ')pre&uri)ile
acestuia. +n )o)entul 'n care au !ost g#site anu)ite o(iecte ori persoane care intereseaz#
perc*eziia se e=ecut# !otogra!ia ascunz#torii o(iectelor sau persoanelor descoperite !#r# a !i
cuprinse i ')pre&uri)ile respectivului loc. Sunt propriu zis !otogra!ii ale o(iectelor
principale i se e=ecut# prin cuprinderea 'n i)agini a locului sau locurilor 'n care au !ost
1A
ascunse o(iectele sau persoanele descoperite. $ea de-a treia !otogra!ie care se e=ecut# este
cea a o(iectelor descoperite i cuprinde !iecare o(iect sau persoan# 'n )od separat. Pentru
redarea )#ri)ii e=acte a !or)ei i a di!eritelor caracteristici% o(iectele sunt !otogra!iate prin
)etoda !otogra!ierii la scar#% respectiv prin aezarea al#turi a unei rigle gradate care se
!otogra!iaz# ')preun# cu o(iectul respectiv. 5tunci c,nd 'ntre o(iectele care intereseaz#
cercetarea sunt anu)ite distane i este i)portant a !i !i=at# corelaia i distana dintre o(iecte
se e!ectueaz# !otogra!ieri 'n care este cuprins# i panglica gradat# care !ace vizi(il# distana
'ntre o(iecte. Ca e=ecutarea !otogra!iilor sc*i# uneori se !olosete i )etoda stereo)etric#%
prin aceasta o(in,ndu-se i)agini spaiale ale o(iectelor% a di)ensiunilor acestora i a
distanei dintre ele.
H #otografia semnalmentelor este !otogra!ia care se !olosete pentru 'nregistrarea prin
i)agini a persoanelor care intereseaz# cercetarea penal#.
9otogra!iile se)nal)entelor se ')part 'n 8
a; !otogra!ia de identi!icare a persoanelor% care const# 'n e!ectuarea a dou# !otogra!ii
(ust% una din !a# i alta din pro!il% !otogra!ii care se !ac persoanei care nu tre(uie s# poarte
oc*elari sau ceva care s#-i acopere capul.
- !otogra!ia din !a# se e=ecut# 'n scopul red#rii cu claritate a particularit#ilor !eei%
a )odului de inserie a p#rului 'n &urul !runii% a prezent#rii l#i)ii i a 'n#li)ii !runii% a
eventualelor riduri% a !or)ei i )#ri)ii spr,ncenelor% oc*ilor% nasului% gurii. ste de pre!erat
ca persoana !otogra!iat#% dac# este (#r(at% s# !ie !otogra!iat# (#r(ierit#% i% indi!erent de se=%
s# ai(# p#rul str,ns pentru a se putea !i=a tr#s#turile speci!ice. $onsider#) c# 'n situaiile 'n
care anu)ite persoane 'n )od o(inuit poart# (ar(# :dac# sunt (#r(ai; sau dac# au un
anu)it !el de a-i purta p#rul% este indicat s# se e=ecute !otogra!ii care s# !i=eze i aceste
aspecte de 'n!#iare.
- !otogra!ia din pro!il se !ace de la aceeai distan#% persoana ur),nd s# ai(#
urec*ea vizi(il#% 'n acest !el put,nd !i redate !or)a nasului% conturul acestuia% a (#r(iei%
proe)inena (uzelor i )ulte din caracteristicile pavilionului urec*ii.
Pentru c# o )are parte a persoanelor poart# 'n )od curent oc*elari este indicat ca s#
!ie e!ectuat# o !otogra!ie din !a# i una din pro!il care s# !i=eze i aceast# 'n!#iare.
9otogra!iile de identi!icare se !olosesc 'n activitatea de ur)#rire pentru identi!icarea acelei
persoane 'n situaiile 'n care se sustrage sau c,nd este necesar# descoperirea acelei persoane
de c#tre persoane cu care aceasta ar putea intra 'n contact.
(; 9otogra!iile de identi!icare a cadavrelor necunoscute
1B
Pentru realizarea acestor !otogra!ii% cadavrul tre(uie preg#tit e!ectu,ndu-se o toaletare
a acestuia% respectiv se 'ndep#rteaz# ur)ele de s,nge sau de alte su(stane prin sp#larea
acestuia% dac# e=ist# leziuni care de!or)eaz# !aa% acestea sunt cusute% p#rul este piept#nat%
oc*ii se desc*id% iar (uzelor li se )arc*eaz# conturul. Se ur)#rete aadar a se a&unge la o
'n!#iare c,t )ai apropiat# de cea pe care o avea 'n )o)entul 'n care era 'n via#% pentru
aceasta !iind reco)anda(il ca !otogra!ierea s# se !ac# dup# autopsierea cadavrului c,nd
gazele sunt eli)inate i esuturile 'i revin la volu)ul i !or)a anterioar#. i cadavrele se
!otogra!iaz# din !a# i din pro!il% cadavrul !iind aezat 'n aa !el 'nc,t s# se poat# realiza cele
dou# !otogra!ii. +n (aza acestor !otogra!ii se poate proceda la identi!icarea cadavrelor
necunoscute% !otogra!iile !iind prezentate persoanelor care recla)# dispariia unor anu)ite
persoane i care vor putea identi!ica aceste persoane.
c; 9otogra!ia de ur)#rire :sau detectiv#; se e!ectueaz# prin !olosirea unor aparate
ca)u!late% care dau i)presia unor o(iecte de uz personal :stilouri% (ric*ete% ceasuri etc; care
se declaneaz# de regul# auto)at% spre e=e)plu la desc*iderea unei ui% la intrarea 'ntr-un
anu)it spaiu% surprinz,nd 'n i)agini persoanele care 'ncearc# s# s#v,reasc# o anu)it#
in!raciune. +n ulti)a perioad#% prin e=istena ca)erelor de supraveg*ere ase)enea activit#i
sunt !il)ate i se suplinete ast!el e=ecutarea !otogra!iilor de ur)#rire 'n anu)ite situaii.
1- 'oto%ra.ia !e e2a"inare
5ceast# !otogra!ie% care )ai este denu)it# i !otogra!ia de e=pertize cri)inalistice% se
e=ecut# nu)ai de c#tre e=perii cri)inaliti 'n scopul identi!ic#rii persoanelor i o(iectelor
dup# ur)ele create% 'n scopul scoaterii 'n eviden# a unor caracteristici ce nu pot !i percepute
cu oc*iul li(er sau pentru ilustrarea de c#tre e=pert a concluziilor sale.
Pentru realizarea acestor !otogra!ii sunt necesare cunotine speciale de !otogra!ie i o
aparatur# )ai per!or)ant# dec,t cea !olosit# 'n )od o(inuit la e!ectuarea !otogra!iilor
prezentate anterior. +n raport de scopul ur)#rit% de )etodele i )i&loacele !olosite !otogra!ia
de e=a)inare se ')parte 'n 8 !otogra!ii su( radiaii vizi(ile i !otogra!ii su( radiaii invizi(ile.
a; 9otogra!iile su( radiaii vizi(ile% la r,ndul lor se ')part 'n8
- #otografia de ilustrare este 'nt,lnit# aproape 'n !iecare raport de e=pertiz#
cri)inalistic# i are ca scop !i=area prin !otogra!iere a acelor tr#s#turi ale o(iectelor pri)ite
spre e=a)inare care sunt vizi(ile oc*iului li(er. 5ceasta se !ace 'n vederea o(inerii unei
ilustr#ri despre starea o(iectului pri)it de e=pert 'n vederea studierii sale 'n condiii de
la(orator i se e!ectueaz# 'n du(lu scop8 reprezint# o dovad# a e=pertului despre starea 'n
care a !ost pri)it o(iectul spre e=a)inare i totodat# !olosete e=pertului ca o(iect de
co)paraie cu !otogra!iile de e=a)inare pe care le o(ine 'n procesul studiului de la(orator a
1E
o(iectului pri)it% relev,ndu-se ce se poate vedea cu oc*iul li(er pe acel o(iect i ce anu)e a
putut !i descoperit !olisind aparatura adecvat#. 5ceast# !otogra!ie s-ar putea con!unda cu
!otogra!ia de detaliu dac# ne-a) conduce nu)ai dup# tr#s#turile e=terioare. Scopul celor
dou# !otogra!ii le di!ereniaz#.
- #otografia de comparaie este !olosit# la identi!icarea persoanelor i o(iectelor
dup# ur)ele create prin co)paraia care se !ace 'ntre !otogra!iile care redau tr#s#turile
ur)elor descoperite la locul !aptei i !otogra!iile care redau particularit#ile ur)elor create 'n
)od e=peri)ental cu o(iecte (#nuite ca !iind creatoare de ur)e ori prin co)paraia
ne)i&locit# a acestor o(iecte. Dup# )etoda !olosit# 'n co)paraie aceste !otogra!ii pot !i8 a.
!otogra!ii de co)paraie prin &u=tapunere% (. !otogra!ii de co)paraie prin continuitate
liniar#% c. !otogra!ii de co)paraie prin suprapunere. 9otogra!iile realizate 'n scopul
co)paraiei prin &u=tapunere tre(uie toate e=ecutate 'n condiii de la(orator% e!ectu,ndu-se
c,te o !otogra!ie pentru !iecare o(iect supus e=a)in#rii. +n aceast# variant# de co)paraie
i)aginea ur)ei create de o(iectul scop va !i co)parat# pe r,nd cu !otogra!iile o(inute pe
cale e=peri)ental#. $o)paraia prin suprapunere este !olosit# c,nd se e=a)ineaz# se)n#turi
(#nuite a !i create prin copierea ne)i&locit# a unor se)n#turi originale% !otogra!iile !iind
e!ectuate pe )aterial !otosensi(il pozitiv transparent. Dac# se)n#tura original# i se)n#tura
ridicat# de pe docu)ent prin !otogra!iere sunt identice prin suprapunere se poate de)onstra
c# aceasta a !ost contra!#cut# tiut !iind c# nu pot e=ista dou# se)n#turi identice ale aceleiai
persoane% aceasta realiz,ndu-se doar prin copiere. 9otogra!ia de co)paraie prin continuitate
liniar# const# 'n e=ecutarea unor !otogra!ii a ur)elor de la locul !aptei c,t i a celor create
e=peri)ental 'n aceleai condiii de contrast% intensitate% lu)in#% la aceeai scar#. T#indu-se
orizontal pe aceeai linie a)(ele !otogra!ii i al#tur,ndu-se partea st,ng# a unuia cu partea
dreapt# a celeilalte se o(ine o i)agine continu# doar dac# ur)ele redate 'n !otogra!ii au !ost
create de acelai o(iect.
- #otografia de umbre se (azeaz# pe u)(rele pe care le creaz# lu)ina pe supra!aa
o(iectului e=a)inat. Pentru crearea unor ase)enea u)(re este necesar ca !otogra!ia s# se
e=ecute 'ntr-o ca)er# o(scur# unde lu)ina s# !ie propagat# asupra o(iectului !otogra!iat su(
un ung*i ascuit iar sursa de lu)in# s# tri)it# razele paralel. Se creaz# ast!el pe p#rile )ai
ad,nci% 'n depresiuni% u)(re i aceste u)(re sunt i)pri)ate pe )aterialul !otosensi(il ast!el
c# se pot vedea anu)ite caracteristici ce nu pot !i o(servate cu oc*iul li(er.
- #otografia de contraste se (azeaz# pe e=agerarea di!erenei care e=ist# 'ntre o
culoare i opusul acestei culori. ste !olosit# 'n e=a)inarea scrisurilor realizate cu creioane%
ulterior 'nl#turate pe cale !izic# :radiere;% pentru c# oric,t de (ine ar !i 'nl#turat# su(stana
colorat# r#),n particule )inuscule de culoare.
1G
- #otografia separatoare de culori se realizeaz# prin utilizarea !iltrelor de culoare
care las# s# treac# prin ele culoarea lor i culorile co)ple)entare acestora i se utilizeaz# 'n
cazul cercet#rii ad#ugirilor 'n acte !#cute cu cerneluri sau creioane care aparent au aceeai
nuan# de culoare.
(; 9otogra!iile su( radiaii invizi(ile se !olosesc pentru evidenierea a ceea ce nu
poate !i v#zut cu oc*iul li(er i se realizeaz# prin !otogra!ierea 'n raze ultraviolete% in!raroii%
roentgen% ga))a i (eta. ?u insist#) asupra acestora 'ntruc,t presupun dot#ri deose(ite i
cunotine de specialitate i pot !i realizate doar de persoane cu preg#tire speci!ic#. Desigur
c# i)portana lor pentru cercetarea cri)inalistic# este deose(it#% 'ns# la nivelul unui curs de
cri)inalistic# pentru activitatea universitar# prezentarea acestora nu este necesar#.
12
CAPITOLUL V
CERCETAREA CRIMINALISTIC A URMELOR
+n activitatea cri)inalistic# s-a apreciat c# ur)ele pe care o)ul ori anu)ite
o(iecte% !iine sau !eno)ene le las# 'n )ediul 'ncon&ur#tor sunt )artori )ui care nu )int. 5u
!ost considerate ca ur)e nu)ai acele )odi!ic#ri de supra!a# sau de volu) pe care le su!er#
un o(iect care vine 'n contact cu un alt o(iect red,ndu- i )ai )ult sau )ai puin clar
tr#s#turile o(iectului respectiv. +n sens )ai larg% ur)a reprezint# oricare )odi!icare sau
sc*i)(are creat# 'n )ediul 'ncon&ur#tor prin aciunea o)ului. +n acest sens larg al noiunii
ur)ele pot !i clasi!icate8
1. dup# natura i )odul de !or)are8
- ur)e ce reprezint# )odi!ic#ri de volu) sau supra!a# a o(iectului purt#tor i
reproduc aspecte e=terioare ale o(iectului creator
- ur)e !or)ate din resturi de o(iecte% o(iecte% )ateriale organice sau anorganice
- ur)e ol!active :de )iros;
- sunete i di!erite st#ri :u# desc*is#% lu)in# uitat# aprins# .a.;
7. dup# aciunea unui o(iect asupra altui o(iect8
- ur)e statice. 5ceste ur)e se creaz# prin aciunea unui o(iect asupra altui o(iect
su( un ung*i drept prin aciuni de ap#sare% co)presiune% lovire% ta)ponare% 'n aa
!el 'nc,t o(iectele s# nu alunece pe supra!aa celuilalt.
- ur)e dina)ice. 5ceste ur)e se !or)eaz# prin alunecarea unui o(iect pe supra!aa
altui o(iect i ca rezultat sunt i)pri)ate% !ie pe supra!aa unuia dintre o(iecte% !ie
pe volu)ul acestuia% anu)ite tr#s#turi din o(iectul creator.
4. dup# gradul de plasticitate a o(iectului pri)itor de ur)#% ur)ele pot !i
clasi!icate 'n8
- ur)e de ad,nci)e. 5cestea reprezint# )odi!ic#ri de volu) a o(iectului pri)itor
care red# di)ensiunile i unele caracteristici ale o(iectului creator% dup# care se
poate deter)ina natura acelui o(iect care l-a creat sau se poate c*iar s# !ie
identi!icat.
- ur)e de supra!a#. 5cestea reprezint# o )odi!icare de supra!a# a o(iectului
pri)itor% red,nd )ai )ulte sau )ai puine tr#s#turi ale o(iectului creator. 5ceste
tr#s#turi i)pri)ate pe supra!aa o(iectului pri)itor sunt utile la deter)inarea
13
naturii sau tipului o(iectului creator c,t i la identi!icarea acestuia. Ur)ele de
supra!a# pot !i su(clasi!icate 'n8
- ur)e de strati!icare% care se creaz# prin desprinderea de su(stan# de
pe o(iectul creator i aderarea acestuia pe supra!aa o(iectului pri)itor
:spre e=. ur)ele l#sate de 'nc#l#)inte ca pra! pe duu)ea% parc*et
etc;
- ur)e de destrati!icare% care se creaz# prin detaarea de pe supra!aa
o(iectului pri)itor i aderena la supra!aa o(iectului creator a unei
p#ri din su(stana pri)ului o(iect de aa natur# 'nc,t prin su(stana
dislocat# de pe o(iectul pri)itor sunt redate pe supra!aa acestuia
caracteristicile o(iectului creator.
A. dup# natura o(iectului creator ur)ele pot !i clasi!icate 'n8 ur)e de ),ini% de
picioare% de dini% de (uze% ale instru)entelor de spargere% ale )i&loacelor de
transport etc.
Ur"ele !e "3ini
Ur)ele de ),ini sunt !oarte i)portante pentru cercetarea cri)inalistic# i se creaz#
prin atingerea de c#tre o) a o(iectelor din )ediul 'ncon&ur#tor cu partea anterioar# a ),inii%
respectiv cu pal)a.
5ceste ur)e se creaz# pe o(iectul pri)itor su( !or)# de ur)e de strati!icare sau de
destrati!icare i uneori su( !or)a ur)elor de ad,nci)e 'n su(stane plastice sau pulverulente.
Ur)ele de supra!a# :)ai ales cele de strati!icare; pot !i vizi(ile sau invizi(ile
:latente;. Ur)ele de volu)% de ad,nci)e% l#sate de ),ini 'n su(stan,e plastice sau
pulverulente sunt 'nt,lnite !oarte rar 'n cercetarea cri)inalistic# i pot !i descoperite pe
su(stane ali)entare :unt% untur# etc; iar cele pe su(stane pulverulente pot !i 'nt,lnite c,nd
su(stana e !or)at# din granulaii !oarte !ine :pudr# de talc% !#in# de gr,u etc; i cel )ai
adesea sunt vizi(ile. Tot vizi(ile )ai pot !i i ur)ele de ),ini care se creaz# prin
desprinderea de pe supra!aa ),inii a unei su(stane colorate :cerneal#% tu etc;. Toate aceste
ur)e vizi(ile% de ad,nci)e sau de supra!a#% prezint# o )ai )ic# valoare cri)inalistic#
pentru c# datorit# supra!eei o(iectului pri)itor i a su(stanei ce se depune pe o(iectul
pri)itor aceste ur)e nu 'ntotdeauna sunt utile pentru identi!icarea o(iectului creator datorit#
!aptului c# nu sunt redate detaliile desenului papilar de pe ),ini. Mai utile sunt ur)ele de
strati!icare invizi(ile pentru c# 'n aceast# stare in!ractorul care le las# nu le o(serv# i nici nu
le distruge. le sunt !or)ate din su(stan# !oarte !in# rezultat# din transpiraia o(inuit# a
76
),inilor i redau pe supra!aa o(iectului pri)itor toate detaliile crestelor papilare% c*iar
nu)#rul% )#ri)ea i !or)a porilor ce se a!l# pe desenul papilar. $o)poziia acestor
su(stane din care sunt !or)ate ur)ele papilare const# din co)pui organici i anorganici i
datorit# acestei co)poziii ur)ele latente se p#streaz# pe supra!aa o(iectului pri)itor ti)p
'ndelungat ast!el c# i dup# zile sau s#pt#),ni uneori ur)ele l#sate de desenul papilar pot !i
!olosite 'n procesul de identi!icare al persoanelor.
Identi!icarea persoanelor dup# ur)ele de ),ini are la (az# varietatea relie!ului
papilar de pe partea anterioar# a pal)ei care se prezint# su( !or)# de ridic#turi :care se
nu)esc linii sau creste papilare; i ad,ncituri :anuri interpapilare;. 5ceste linii papilare nu
se sc*i)(# 'n decursul vieii persoanei i au devenit i)portante pentru identi!icarea
persoanelor.
Partea cri)inalisticii care se ocup# cu e=a)inarea i clasi!icarea relie!ului papilar dar
i cu identi!icarea persoanelor dup# detaliile acestui relie! poart# denu)irea de dactiloscopie.
Ur)ele de deget descoperite la locul !aptei se nu)esc ur)e de deget% cele luate
e=peri)ental sunt denu)ite i)presiuni digitale% iar !otogra!iile relie!ului papilar o(inute
prin !otogra!ierea ur)elor sau a i)presiunilor se nu)esc dactilogra)e.
$roprietile crestelor papilare
$ercetarea cri)inalistic# a desenului papilar prezint# o deose(it# i)portan# datorit#
unor propriet#i speci!ice ale crestelor papilare. 5cestea sunt8
- longe%itatea crestelor papilare :durata lor de e=isten#;. Desenul papilar se
!or)eaz# 'n !aza intrauterin# prin luna a treia de sarcin# i se de!initiveaz# su( aspectul
!or)ei sale prin luna a asea r#),n,nd su( aceast# !or)# pe toat# durata de e=isten# a
persoanei% p,n# la desco)punerea pielii dup# ce persoana decedeaz#.
- fi&itatea desenului papilar const# 'n )eninerea acelor tr#s#turi% detalii ale
desenului papilar pentru toat# viaa persoanei. Singura )odi!icare a desenului papilar const#
'n )#ri)ea acestuia corespunz#toare evoluiei persoanei pe parcursul vieii.
- unicitatea desenului papilar prin care se 'nelege c# !iecare persoan# are desenul
s#u propriu 'n ce privete detaliile acesteia i% )ai )ult% !iecare deget are desenul papilar
di!erit de toate celelalte degete.
- inalterabilitatea, adic# i)posi(ilitatea de a !i sc*i)(at sau distrus prin aciunea
persoanei dac# prin aceast# 'ncercare de distrugere nu e vizat i stratul der)ic al pielii. Pentru
tergerea co)plet# a desenului papilar aceasta se poate realiza doar dac# este v#t#)at stratul
der)ic al pielii pentru c# alt!el c*iar dup# 'ncerc#ri de 'nl#turare pe cale !izic# sau c*i)ic#
desenul papilar a reap#rut cu toate caracteristicile pe care le-a avut.
71
Cercetarea la faa locului a urmelor de m'ini const# 'n activit#i ale organului de
ur)#rire penal# care ur)#resc descoperirea% evidenierea ur)elor latente% !i=area i ridicarea
acestor ur)e iar apoi interpretarea lor.
$#utarea ur)elor de ),ini va 'ncepe de o(icei din locul prin care in!ractorul a
p#truns 'n peri)etrul locului respectiv% se e=tinde asupra 'ntregului loc al !aptei i va !i
ter)inat# cu locul prin care !#ptuitorul a p#r#sit locul !aptei. Se ur)#rete a !i identi!icate
o(iectele apte de a pri)i i p#stra ase)enea ur)e% o(iecte care au !ost atinse sau !olosite 'n
ti)pul s#v,ririi in!raciunii. Prezint# interes doar o(iectele pe care pot r#),ne ast!el de
ur)e% respectiv o(iecte cu supra!aa neted# % lucioas# :)o(il#% sticl#% !aian# etc;.
Descoperirea ur)elor de ),ini se poate !ace prin ilu)inarea acelor o(iecte cu
a&utorul unei lanterne cu raze paralele su( un ung*i ascuit. $*iar dac# nu se pot o(serva
ur)e este potrivit a se recurge la e=a)inarea acestor o(iecte 'ntr-o ca)er# o(scur#. Se poate
recurge i la !olosirea razelor ultraviolete sau la pulverizarea o(iectelor presupuse a !i
purt#toare de ur)e cu anu)ite pra!uri care tre(uie s# !ie !or)ate din granule deose(it de
!ine % s# !ie uor uleioase% grase% s# !ie grele pentru aderen# )ai e!icace i s# ai(# o culoare
care s# vin# 'n contrast cu culoarea o(iectului presupus a !i purt#tor de ur)e. 5ceast#
activitate se e!ectueaz# de specialiti cri)inaliti preg#tii de regul# doar pentru aceste
activit#i.
Desenul papilar de pe degete este di!erit de la o persoan# la alta% iar cel de pe
ulti)ele !alange are anu)ite !or)e 'nc,t poate !i clasi!icat i su(clasi!icat.
Pentru clasi!icarea dactilogra)elor criteriul !olosit este delta. 5ceasta reprezint# o
!or)# de desen triung*iular# care se a!l# la locul de 'nt,lnire a cel puin trei siste)e de creste
papilare. Prin siste) de creste papilare 'nelege) o grup# !or)at# din )ai )ulte creste care
are aceeai direcie i !or)# de des!#urare.
Deltele 'n desenul papilar pot !i8
- delte negre c,nd sunt !or)ate din dou# creste papilare care se unesc 'ntr-un punct
i se continu# cu o creast#.
- delte al(e c,nd cele dou# creste nu se 'nt,lnesc ci )erg cel )ult paralel.
5ceste delte al(e i negre pot !i su(clasi!icate 'n !uncie de delt# :de e=istena%
lipsa% nu)#rul i poziia deltelor 'n ur)#toarele tipuri de dactilogra)e8
a; desene papilare care nu au delt# (adeltice) . Ca acestea crestele ce )erg aproape
paralel cu anul !le=oral :ad,nci)ea creat# prin str,ngerea degetelor; se cur(eaz# din
ce 'n ce )ai )ult pe )#sura apropierii de v,r!ul degetului :se )ai nu)esc i
dactilogra)e su( !or)# de cercuri;. Desenul papilar adeltic dup# des!#urarea deltelor
sale poate !i su(clasi!icat 8
77
- dactilogra)e papilare si)ple
- dactilogra)e pini!or)e sau pseudodeltice
- dactilogra)e adeltice cu (ucl# st,nga
- dactilogra)e adeltice cu (ucl# dreapta
- adeltice (i(uclate
- adeltic# cu 'nceput de spiral# :cu spiral# st,nga &os% cu spiral# st,nga sus% cu
spiral# dreapta &os% cu spiral# dreapta sus;
(; dactilogra)e de&trodeltice sunt dactilogra)e ce au o singur# delt# situat# 'n partea
dreapt# a desenului papilar. 5ceste dactilogra)e de=trodeltice sunt !or)ate din trei
siste)e de creste papilare8 pri)ul paralel cu anul !le=oral :regiunea (azal#;% al
doilea un grup de creste su( !or)# de lauri :acest grup !or)eaz# regiunea central# a
dactilogra)ei;% al treilea% un grup de creste ce vine i 'ncon&oar# regiunea central#%
'nt,lnindu-se 'n partea dreapt# cu regiunea (azal#. Dup# con!iguraia desenului
papilar din regiunea central# de=trodelticele se ')part 'n de=trodeltice cu lauri
si)ple% de=trodeltice cu lauri ge)ene i de=trodeltice cu rac*et#.
c; dactilogra)e sinistrodeltice. 5cestea se deose(esc de cele de=trodeltice pentru c# 'n
raport cu delta sunt pe partea st,ng# i nu pe partea dreapt# ca cele de=trodeltice.
d; dactilogra)e bideltice sunt cele care prezint# dou# delte. Regiunea (azal# se
asea)#n# a regiunea (azal# a )onodelticelor :de=trodeltice sau sinistrodeltice;% doar
regiunea central# este !or)at# din creste papilare di!erite dup# )odul de des!#urare%
'ns# indi!erent de aceasta 'n partea dreapt# i 'n partea st,ng# a dactilogra)ei se
!or)eaz# c,te o delt#. "idelticele pot !i cu spiral# st,nga% cu spiral# dreapta% cu cerc
legat% cu cerc punctat% cu cerc du(lu legat% ovoidale sau elipsoidale etc.
e; dactilogra)e desene papilare care au )ai )ult de dou# delte sau au ase)enea
caracteristici 'nc,t nu pot !i incluse 'n nici o clasi!icare. =ist# dactilogra)e cu trei%
patru delte precu) i cazuri de sindactilie :ano)alia degetelor c*iar din natere i
const# 'n lipirea a dou# sau )ai )ulte degete 'ntre ele;% acestea !iind dactilogra)e
e=cepionale. Tot aici )ai pot !i incluse i acele desene ce se prezint# su( !or)# de
nu)eroase puncte sau cicatrici.
+n procesul e=a)in#rii dactilogra)elor 'n scopul identi!ic#rii o(iectului creator :de la
general la particular; se co)par# )ai 'nt,i i)presiunile g#site la locul !aptei cu cele create
e=peri)ental. +n e=a)enul co)parativ se ur)#resc unele detalii. 5ceste detalii ale crestelor
papilare necesare identi!ic#rii desenului papilar se studiaz# de la st,nga desenului c#tre
dreapta i pot consta 'n 'nceput de creast#% s!,rit de creast#% (i!urcaii% con!luen#%
74
anasto)oz#% c,rlig% (utonier#% deviere. 5se)enea detalii se pot a!la 'n orice desen papilar.
Pentru a sta(ili cu certitudine c# desenul de la locul !aptei i cel e=peri)ental aparin
aceleiai persoane sunt necesare 'ntre 17 - 1G ele)ente de identitate.
Poroscopia este o )etod# co)ple)entar# de e=a)inare a desenului papilar i este
!olosit# atunci c,nd 'n desenul papilar de la locul !aptei nu se g#sesc su!iciente detalii pentru
a putea sta(ili o(iectul creator :c,nd ur)a este neclar# sau se descoper# doar !rag)ente de
desen papilar;. +n ase)enea situaii se !olosete )icroscopul pentru studierea porilor de pe
crestele papilare. 5ceast# )etod# este !olosit# ca un )i&loc a&ut#tor 'n dactiloscopie deoarece
porii 'n co)paraie cu crestele papilare% sunt )ai puin statici% pot !i acoperii cu corpuri
str#ine ast!el c# ei 'i pot sc*i)(a !or)a% di)ensiunile% nu)#rul i distana dintre ei.
Ur"ele !e un%4ii
Ur)ele de ung*ii sunt i)portante pentru cercetarea cri)inalistic# doar c,nd sunt
descoperite ca ur)e de ad,nci)e. 5cestea se pot g#si pe di!erite ali)ente% pe di!erite
su(stane plastice% pe corpul o)enesc at,t ca ur)e statice c,t i ca ur)e dina)ice.
Ur)ele statice pot a&uta la sta(ilirea cu apro=i)aie a se=ului persoanei care le-a
creat% a v,rstei% la sta(ilirea )odului de s#v,rire a in!raciunii.
Ur)ele dina)ice sunt )ai puin utile pentru deter)inarea cu apro=i)aie a v,rstei
persoanei i a se=ului acesteia% dar a&ut# la deter)inarea )odului 'n care a !ost s#v,rit#
in!raciunea.
Ur"ele !e $icioare
5ceast# categorie de ur)e poate !i la !el de i)portant# ca i cea a ur)elor de
),ini% dei 'n )od o(inuit ur)e de acest !el de la locul !aptei prezint# prea puine detalii
care s# intereseze cercetarea cri)inalistic#. Ur)ele pot !i l#sate de 'nc#l#)inte sau de
piciorul descul :ur)e plantare; i acestea pot a&uta c*iar la identi!icarea persoanei dac#
o(iectul pri)itor a !ost un sol cu o granulaie !in# ori o su(stan# plastic# ori alt# su(stan#
capa(il# s# p#streze detaliile t#lpii. Ur)ele l#sate de piciorul 'nc#lat sunt des 'nt,lnite la
locul s#v,ririi unei in!raciuni i pot !i clasi!icate 'n ur)e de supra!a# sau de ad,nci)e sau
'n ur)e statice sau dina)ice. Ca !aa locului ur)ele de picioare se descoper# ca grupe de
ur)e% ur)e izolate sau su( !or)a c#r#rii de ur)e. Ur)ele descoperite se !i=eaz# prin
!otogra!iere pentru c# pe aceast# cale nu se produce nici o )odi!icare a acestora. Ca
!otogra!ierea !iec#rei ur)e se !olosete )etoda de !otogra!iere a detaliilor . 5tunci c,nd
7A
ur)ele sunt de ad,nci)e se va !olosi un izvor de lu)in# lateral# pentru ca prin ur)ele create
s# se redea i ad,nci)ea acelor ur)e. +n procesul ver(al de cercetarea locului !aptei se vor
trece i di)ensiunile ur)elor ar#t,ndu-se lungi)ea ur)ei% l#i)ea ur)ei i l#i)ea tocului%
lungi)ea tocului% l#i)ea arcadei i ad,nci)ea tocului. Se )enioneaz# apoi dac# e=ist#
anu)ite detalii% particularit#i deter)inate de !olosirea 'nc#l#)intei.
Ca ur)ele l#sate de piciorul descul% dup# ce ur)a a !ost !otogra!iat# se vor ar#ta
di)ensiunile% )#ri)ea c#lc,iului% dac# este vor(a de picior plat sau cu arcada pronunat#%
ung*iul de desc*idere 'ntre degete.
Ur)ele de ad,nci)e% !ie c# sunt de 'nc#l#)inte sau create de piciorul descul% se
)ai !i=eaz# i prin )ulare. Mula&ele se !ac din g*ips% )ai rar se !olosete para!ina% ceara sau
alte su(stane. Pentru realizarea )ula&ului este reco)anda(il ca 'n preala(il s# se !ac# toaleta
ur)ei prin cur#area acesteia de eventuale pietricele% paie su alte corpuri str#ine% s# se
a(soar(# apa din ur)# cu o par# de cauciuc sau sering# ori *,rtie sugativ#. Dac# ur)a de
ad,nci)e este prea puin pronunat# e necesar ca 'n &urul ei s# se !ac# un )ic gard din p#),nt
sau din carton% apoi pasta de g*ips se toarn# treptat at,t 'n lungul ur)ei c,t i orizontal% iar
pentru 'nt#rire se pot !olosi (ee su(iri sau (uc#i de s,r)#% dup# care se co)pleteaz# i
restul pastei aa 'nc,t o(ine) un )ula& )ai rezistent.
$#rarea de ur)e are i)portan# la sta(ilirea direciei de circulaie a persoanei% a
vitezei de )ers% a 'n#li)ii persoanei% a greut#ii i uneori c*iar a v,rstei i a pro!esiunii
acesteia. De ase)enea% se poate sta(ili dac# a dus 'n spate o greutate sau nu. Pentru sta(ilirea
acestor ele)ente este i)portant# luarea 'n consideraie a ur)#toarelor aspecte8 lungi)ea
pasului% care se socotete de la c#lc,iul ur)ei l#sat# de un picior p,n# la c#lc,iul ur)ei l#sat#
de cel#lalt picior< ung*iul pasului% care este redat de a=a longitudinal# a t#lpii i direcia de
)ers< l#i)ea pasului% care se calculeaz# tr#g,nd i)aginar c,te o dreapt# de la li)itele ur)ei
l#sate de piciorul st,ng i de piciorul drept % iar perpendiculara pe cele dou# paralele d#
l#i)ea )ersului.
Ur"ele !e !ini
Dinii se deose(esc de la o persoan# la alta% iar ur)ele l#sate de acetia a&ut# la
sta(ilirea nu)#rului% l#i)ii% distanei dintre ei% lungi)ii poziiei i eventualelor de!eciuni%
reparaii% lipsa unora dintre ei.
Ur)ele l#sate de dini pot !i 'nt,lnite pe di!erite ali)ente% !ructe% diverse sorti)ente
de (r,nz#% ca ur)e de ad,nci)e% iar su( !or)# de ur)e de supra!a# pot !i 'nt,lnite 'n )od
!recvent pe corpul victi)elor.
7B
5ceste ur)e pot prezenta i)portan# pentru cercetarea cri)inalistic# i odat#
descoperite se !i=eaz# prin !otogra!iere prin descrierea 'n procesul ver(al de cercetare% iar
cele de ad,nci)e i prin )ula&e.
Ur"ele intru"entelor !e $ar%ere
Instru)entele !olosite 'n spargeri sunt di!erite o(iecte care 'n )od o(inuit au o alt#
utilizare dec,t cea a spargerii. 5ceste instru)ente sunt !olosite 'n realizarea spargerilor prin
lovire% ap#sare sau !recare.
Prin lovire 'n )od o(inuit instru)entele se !olosesc 'n situaia c,nd locul unde
acestea se aplic# se a!l# la distane )ari !a# de locuri !recventate de o) ori unde zgo)otul
este )are. 5ceasta pentru c# prin lovire se produc zgo)ote care ar atrage atenia i !apta ar
putea !i descoperit#. 5tunci c,nd zgo)otul produs este atenuat% instru)entele de spargere se
!olosesc.
Prin !recare se realizeaz# spargeri cu a&utorul !ier#straielor% (on!aierelor sau a pilelor.
+n aceste situaii !oarte rar se poate a&unge ca dup# ur)ele create s# poat# !i sta(ilit o(iectul
creator 'ns# aceste ur)e a&ut# la sta(ilirea )odului i tipului instru)entului !olosit.
Instru)entele de ap#sare las# 'n )od o(inuit ur)e )ai utile cercet#rii cri)inalistice
pentru c# pe o(iectele pri)itoare se i)pri)# )ulte tr#s#turi ale instru)entelor de spargere
care a&ut# c*iar la identi!icarea acestora. Dintre instru)entele de spargere special !olosite de
in!ractori poate !i a)intit# 0(alerina care este un (urg*iu special !or)at din )ai )ulte
la)ele de oel cu a&utorul c#ruia se realizeaz# penetrarea caselor de (ani. De ase)enea% 0gura
de lup este un alt instru)ent !olosit de in!ractori pentru t#ieri. Dintre instru)entele de
spargere des !olosit este toporul. 5cesta las# pe supra!aa o(iectelor pri)itoare din le)n
ur)e su( !or)# de striaiuni paralele% care pot duce la identi!icarea o(iectului creator.
$letele% dac# este !olosit% las# i el ur)e dina)ice pe o(iectul asupra c#ruia a acionat% dar
striaiunile acestea sunt )ai puin vizi(ile. +n cazul spargerilor pot !i 'nt,lnite i aciuni de
violare a plu)(urilor i a sigiliilor. Plu)(urile se aplic# pe containere% vagoane % colete etc i
sunt 'n )a&oritate con!ecionate din plu)( de !or)# rotund# cu dou# ori!icii. $letele cu care
se str,nge plu)(ul are un si)(ol speci!ic. +n cazul viol#rii unui ase)enea plu)( r#),n
di!erite ur)e prin de!or)area si)(olului% dar )ai ales r#),n ur)e pe s!oara introdus# prin
cele dou# ori!icii% prin sc#)oare i colorare 'n negru sau gri. Sigiliile au i)pri)at# o
ta)pil# cu un anu)it si)(ol sau denu)ire aplicat# pe o su(stan# plastic# care 'n )o)entul
viol#rii poate !i dezlipit# de pe o(iectul pri)itor prin 'nc#lzire i apoi poate !i relipit# 'n
7E
acelai loc sau 'ntr-un alt loc. 5ceast# operaie se poate e=ecuta doar dac# sigiliul a !ost
aplicat pe o su(stan# plastic# 'n cantitate )ai )are.
Ca locul s#v,ririi in!raciunii pot !i descoperite ur)e ale instru)entelor de spargere
pe di!erite o(iecte% ca de e=e)plu pe ziduri% gea)uri% ui% dulapuri% siste)e de 'ncuiere etc.
Dup# depistarea unor ase)enea ur)e% acestea se !i=eaz# prin descriere 'n procesul ver(al de
cercetare la !aa locului% prin !otogra!iere% !il)are i% eventual% prin ridicarea de )ula&e.
Descrierea acestora se !ace 'n detaliu cu )enionarea !or)ei ur)ei% a di)ensiunilor% a unor
caracteristici i poziia acestora unele !a# de altele. 9otogra!iile care se e=ecut# sunt
!otogra!ii de detaliu. ventualele )ula&e se !ac prin !olosirea de cear# roie sau para!in# dup#
ce anterior aplic#rii su(stanei ur)a a !ost tratat# cu glicerin# pentru ca aderena la ur)# s#
!ie c,t )ai )ic#.
Ur"ele "i/loacelor !e tran$ort
5ceste ur)e prezint# o deose(it# utilitate pentru cercetarea cri)inalistic# pentru c# 'n
)od !recvent organele de ur)#rire penal# 'nt,lnesc ase)enea ur)e 'n accidentele de
circulaie% 'n sustrageri% 'n accidente de )unc#% 'n cazul unor o)oruri etc.
Ca locul !aptei )i&loacele de transport pot l#sa cele )ai variate ur)e. $el )ai des
'nt,lnite sunt ur)ele l#sate de roile )i&loacelor de transport care vin 'n contact cu o(iectele
din &ur. Pot !i l#sate ur)e i prin pierderea unor piese a unor su(stane sau o(iecte
transportate.
$ele )ai i)portante pentru cercetarea cri)inalistic# sunt ur)ele l#sate de roile
autove*iculelor pe traseul de circulaie i la locul eveni)entului. Roile autove*iculelor sunt
')(r#cate 'n anvelope din cauciuc% !oarte rar 'n ine din !ier :la unele utila&e; sau 'n enile.
5utove*iculele care au roile ')(r#cate 'n pneuri de cauciuc prezint# !oarte )ulte
particularit#i at,t 'n ceea ce privete tipul% )#ri)ea i destinaia lor c,t i 'n ce privesc
caracteristicile desenelor antiderapante de pe anvelope.
Dup# ur)ele l#sate de anvelopele autove*iculelor se poate sta(ili tipul
autove*iculului respectiv% se poate a&unge uneori c*iar la identi!icarea sa i se poate
deter)ina direcia de circulaie. +ntruc,t desenul antiderapant de pe roile autove*iculelor se
creaz# 'n )o)entul !a(ric#rii anvelopelor 'n serie% caracteristicile acestui desen a&ut# la
deter)inarea tipului autove*iculului creator sau cel puin al unui grup de tipuri din care poate
!ace parte autove*iculul respectiv.
Dup# ur)ele l#sate de anvelope se poate deter)ina dac# autove*iculul a !ost un
autoturis) sau un autoca)ion% tona&ul acestuia% ecarta)entul. Dup# gradul de uzur# al
7G
anvelopelor% dup# !elul uzurii% dup# cicatricile de pe anvelope redate 'n ur)#% dup#
caracteristicile unor reparaii ale anvelopei se poate identi!ica autove*iculul creator% iar
direcia de circulaie se poate deter)ina la unele autove*icule dup# poziia desenului
antiderapant central% dup# con!iguraia acestuia :aceast# direcie nu e a(solut#% cauciucurile
put,nd !i puse i invers;.
Mainile )ari au un desen antiderapant i pe )arginea anvelopei% care const# 'n
plinuri i goluri i care pot r#),ne 'n ur)a de la locul !aptei. $,nd se circul# pe teren a!,nat
i se creaz# ur)e de ad,nci)e i aceste plinuri i goluri las# ur)e care intereseaz# cercetarea
cri)inalistic#. Ca viteze !oarte )ari aceste ur)e nu )ai sunt percepti(ile.
Roile autove*iculelor las# at,t ur)e statice c,t i ur)e dina)ice.
Ur)ele statice se creaz# 'n )ers o(inuit prin rularea o(inuit#% iar ur)ele dina)ice
se creaz# 'n situaii de !r,nare sau de derapare a roilor 'n cursul circulaiei.
+n !uncie de natura oselei pe care s-a circulat roile pot l#sa ur)e de supra!a# sau de
ad,nci)e. Ur)ele de supra!a# pot !i de strati!icare dar i de destrati!icare. $ele )ai des
'nt,lnite sunt ur)ele de strati!icare c,nd pe osea roile las# ur)e de pra! desprinse de pe ele
sau c*iar din su(stana lor :cazul de creare a ur)elor de !r,nare;.
9i=area ur)elor )i&loacelor de transport la locul !aptei% l#sate de roile
autove*iculelor% se !ace prin descrierea 'n procesul ver(al% prin !otogra!iere% desene% prin
)ulare :cele de ad,nci)e;. Pentru a !i descrise detaliat 'n procesul ver(al ur)ele tre(uie
)#surate. +n situaiile c,nd e=ist# ur)e l#sate de )ai )ulte din roile autove*iculului se va
)#sura l#i)ea !iec#rei ur)e 'n parte% indic,ndu-se carasteristicile desenului antiderapant
central% apoi se va )#sura distana dintre ur)ele l#sate de roile laterale socotindu-se aceast#
distan# de la centrul unei ur)e la centrul celeilalte :aa se sta(ilete ecarta)entul )ainii;.
?u se reco)and# calcularea acestor distane din )arginile e=terioare sau interioare ale ur)ei%
nici din e=teriorul unei ur)e p,n# 'n interiorul celeilalte% pentru c# nu totdeauna roile au
anvelope de aceeai )#ri)e. 5ceasta depinde de presiunea aerului din anvelop#% de greutatea
i viteza autove*iculului. De ase)enea% este i)portant# i te)peratura aerului 'n )ediul
'ncon&ur#tor 'n )o)entul cre#rii ur)ei. Dac# este posi(il% se 'ncearc# i )#surarea distanei
dintre roile din !a# dup# ur)ele descoperite la locul !aptei. Ca vira&e% 'n cur(e% r#),n intacte
i ur)ele l#sate de roile din !a# care vor !i ur)e 'n e=teriorul cur(ei. +n cazul unei deplas#ri
'n linie dreapt# ur)ele roilor din !a# sunt distruse de ur)ele roilor din spate% ast!el c# doar
acestea din ur)# vor putea a&uta cercetarea cri)inalistic#. 9oarte i)portante 'n identi!icarea
autove*iculului vor !i i anu)ite se)ne particulare ale anvelopei :t#ieturi% cr#p#turi% lipituri
etc;.
72
5utove*iculele las# la locul !aptei i alte categorii de ur)e% respectiv uneori cad
pic#turi de ulei sau (enzin#. 5ceste pic#turi au o !or)# alungit#% de par#% cu partea )ai
(o)(at# 'n sensul opus )ic#rii. De ase)enea% autove*iculul care trece prin (#li de noroi
arunc# stropii su( !or)# de evantai desc*is 'n direcia )ic#rii. i aceste ur)e se !i=eaz#
prin descrierea lor 'n procesul ver(al% prin !otogra!iere i pot !i ridicate 'n a)(ala& special cu
)eniunile corespunz#toare.
$#ruele sunt ve*icule care las# i ele ur)e cu roile care 'n ulti)a vre)e sunt rar
')(r#cate cu ine )etalice% !iind !olosite )ai )ult roile cu pneuri. Di)ensiunile acestor
pneuri sau ine )etalice pot a&uta la sta(ilirea ve*iculului% a di)ensiunii acestuia. 9oarte rar
vor !i 'nt,lnite la c#rue pneuri noi% acestea !iind de regul# uzate% cu anu)ite i)per!eciuni%
)otiv pentru care identi!icarea este )ult )ai uoar#. De alt!el% )ulte c#rue au roi cu un uor
&oc pe osie ast!el c# ur)ele l#sate sunt )ai erpuite. Dup# desenul antiderapant nu se va
putea sta(ili cu precizie direcia de )ers pentru c# pneurile c#ruei sunt de )ulte ori cu desen
divers% de uzuri di!erite% aezate nor)al sau invers. Va putea !i sta(ilit# aceast# direcie dup#
ur)ele ani)alelor de traciune% dac# deplasarea s-a !#cut pe dru)uri neas!altate sau
nepietruite.
S#niile las# ur)e dina)ice pe z#pad# sau pe sol i orice proe)inen# sau ad,ncitur#
de pe talp# las# ur)e de striaiuni sau zg,rieturi. Pot !i i)portante pentru cercetarea
cri)inalistic# i% 'n cazul 'n care se g#sesc% se descriu 'n procesul ver(al% se !otogra!iaz# sau
se !i=eaz# prin )ulare.
Ur"ele .or"ate !in "aterie or%anic#
+n aceast# grup# de ur)e sunt cuprinse !irele de p#r% petele !iziologice i resturile
ali)entare.
Firele de pr descoperite la locul !aptei pot prezenta o )are i)portan# pentru a!larea
adev#rului 'n cauz# deoarece prin )odul cu) sunt sta(ilite :ca lungi)e% !or)#% coninut
cercetat pe cale de la(orator; a&ut# la deter)inarea )odului de s#v,rire a !aptei c,t i c*iar
la identi!icarea autorului in!raciunii.
Datorit# grosi)ii variate% a lungi)ii di!erite% a !or)ei e=terioare di!erite i )ai ales a
structurii anato)ice% !irele de p#r a&ut# prin e=a)en de la(orator la sta(ilirea dac# acestea
sunt de provenien# ani)al# sau u)an#% dac# provin de la o persoan# t,n#r# sau 'n v,rst#%
!e)eie sau (#r(at% din ce regiune a corpului provin% iar prin e=a)en de la(orator se
deter)in# grupa sanguin# a persoanei de la care au c#zut.
73
Ca locul !aptei !irele de p#r pot !i g#site 'n ),inile victi)ei% pe *ainele acesteia% pe
reverul *ainei% pe )anete% pe panto!i% pe duu)eaua din 'nc#peri% iar c,nd locul co)iterii
!aptei este 'n c,)p desc*is% pe iar(#% pe sol% pe o(iecte a!late 'n apropierea victi)ei.
Dup# descoperirea acestora !irele de p#r se introduc !ie 'n plicuri !ie 'n epru(ete%
speci!ic,ndu-se locul 'n care a !ost g#sit% ziua% ora g#sirii% persoana care le-a ridicat. Dac# se
g#sesc )ai )ulte !ire de p#r acestea se ridic# separat.
9ire de p#r se )ai pot descoperi i pe *ainele% corpul agresorului% pe 'nc#l#)intea
acestuia cu ocazia e!ectu#rii perc*eziiei corporale sau do)iciliare a persoanei (#nuite de
s#v,rirea !aptei.
$ercetarea !irelor de p#r ridicate se realizeaz# 'n condiii de la(orator. Pe l,ng# !irele
ridicate de la locul !aptei de la victi)# sau agresor tre(uie tri)ise spre analiz# i !ire de p#r
recoltate de la persoana (#nuit# i de la victi)# :prin t#iere% s)ulgere i rupere;. +n condiii
de la(orator !irul de p#r se studiaz# iniial pentru a vedea dac# este purt#tor de corpuri
str#ine% dac# e vopsit sau decolorat% dup# care se sta(ilete grosi)ea !irului de p#r% !or)a
cap#tului !irului de p#r :t#iat% rupt% coa!at;. 5poi se trece la e=a)inarea r#d#cinii !irului de
p#r% a (ul(ului% a papilei care este la r#d#cina p#rului% a tulpinii :ti&a; care este acoperit# cu
)ai )ulte celule su( !or)# de solzi cu partea rotund# spre v,r!. Se e=a)ineaz# !or)a
e=terioar# a !irului de p#r :a r#d#cinii i tulpinii;. Dup# !or)a solziorilor ce e=ist# pe tulpina
!irului de p#r se poate sta(ili dac# !irul provine de la o) sau ani)al. Se !ace i o seciune
transversal# pentru a se vedea grosi)ea !irului de p#r. 5ici se va o(serva canalul )edular%
cuticula i corte=ul% ca straturi ale !irului de p#r i dup# caracteristicile acestor trei straturi se
sta(ilete dac# este p#r de o) sau de ani)al% apoi cu apro=i)aie v,rsta persoanei de la care
provine. Studierea (ul(ului va putea s# deter)ine grupa de s,nge.
Petele de snge pot !i g#site la locul !aptei su( !or)# de pic#turi% (#li% ),n&ituri pe
di!erite o(iecte% d,re de s,nge. 9or)a i cantitatea acestor ur)e pot conduce la sta(ilirea
)odului de co)itere al in!raciunii sau al !aptei ilicite. Pic#turile de s,nge vor avea
'ntotdeauna !or)# rotund# dac# au c#zut 'n ung*i drept% i !or)# alungit# dac# au c#zut pe
o(iectul purt#tor 'ntr-un ung*i ascuit. 5tunci c,nd pic#tura de s,nge a c#zut su( un ung*i
drept pe o(iectul pri)itor% de la cel )ult 1B c)% !or)a petei va !i rotund#. +n acelai ung*i%
dac# distana de c#dere a !ost 'ntre 1B c) i 176 c)% !or)a va !i rotund# cu )arginea
dinat#% dantelat#< 'n situaiile 'n care cad de la distane i )ai )ari% !or)a va !i stelat#. ste
de reinut c# i natura o(iectului pri)itor este i)portant# pentru !or)a petei de s,nge.
$uloarea ur)elor de s,nge este di!erit# 'n !uncie de ti)pul care s-a scurs de la )o)entul
cre#rii petei i )o)entul descoperirii. +n pri)a or# de la venirea 'n contact cu o=igenul
ur)ele au o culoare roie% apoi rou 'nc*is dac# au trecut 7 - 4 ore% rou (run 'nc*is dup# B
46
ore% dup# 16 ore sau )ai )ult culoarea devine cenuie% iar dup# 1 - 7 zile au culoarea verde.
i aici este i)portant )ediul a)(iant i o(iectul purt#tor.
Dac# ur)ele de s,nge se g#sesc 'n stare !luid# pe supra!aa unor o(iecte se ridic# cu
a&utorul unor ta)poane de vat# i se pun 'n (orcane 'nc*ise pe care se !ac )eniunile
necesare. Dac# petele sunt uscate se ridic# cu o(iectul pri)itor% iar dac# acest o(iect este
volu)inos se recurge la u)ezirea petei cu a&utorul unui ta)pon de vat# ')(i(at cu ap#
o=igenat#. 5tunci c,nd sunt g#site pe p#r% iar(#% o(iecte de ')(r#c#)inte etc% acestea se taie
sau se ridic# i se a)(aleaz# 'n (orcane aa cu) au !ost g#site. Dac# ur)ele sunt pe p#),nt
se va ridica o cantitate de p#),nt ')(i(at cu s,nge.
+n cuprinsul procesului ver(al se vor conse)na date privind poziia% )#ri)ea% locul 'n
care au !ost g#site% starea acestora etc% cu )eniunea c# s-au descoperit i ridicat ur)e care
par a !i de s,nge 'ntruc,t doar prin e=a)en de la(orator se va sta(ili dac# ur)ele sunt de
s,nge sau de alt# su(stan#. i pentru aceste ur)e se vor e!ectua !otogra!ii &udiciare sau vor
!i !il)ate.
Urmele de lichid seminal constau 'n acele ur)e rezultate din secreia glandelor
se=uale )asculine. +n cazul co)iterii unor violuri% acte de perversiune% de corupie se=ual#
sau )ai rar 'n cazul unei sinucideri prin strangulare% la locul !aptei sau pe *ainele persoanelor
i)plicate pot !i descoperite pete de sper)#% acestea prezent,nd utilitate pentru cercetarea
cri)inalistic# deoarece 'n ur)a analiz#rii lor 'n condiii de la(orator se poate deter)ina cu
apro=i)aie v,rsta persoanei de la care provine lic*idul se)inal% dac# aceasta su!er# sau nu
de anu)ite (oli% dac# poate sau nu s# proceeze. Prin analiza de la(orator se poate sta(ili i
grupa de s,nge pe care o are persoana 'n cauz#.
$#utarea ur)elor de lic*id se)inal tre(uie !#cut# asupra corpului victi)ei% pe coapse%
'n regiunea in!erioar# a trunc*iului% 'n regiunea pu(ian#% vaginal# sau (ucal#% pe o(iectele de
len&erie% pe aternuturile de pat% pe duu)ele% pe covoare% sau pe *ainele agresorului.
+n !uncie de vec*i)ea lor% aceste ur)e pot !i g#site 'n stare !luid# sau uscate. +n cazul
c,nd sunt 'nc# 'n stare u)ed# aceste ur)e au aspectul unor pete de culoare g#l(uie lipicioas#
ast!el c# pot !i con!undate uor cu petele rezultate din e)ulsiile provenite din za*#r sau c*iar
cu cele de dulcea#. Ridicarea ur)elor !luide se !ace cu ta)poane de vat# u)ezite 'n ap#
distilat# i ce a)(aleaz# 'n epru(ete sau (orcane. Dac# sunt descoperite pe perii pu(ieni se
taie aceti peri i se introduc 'n epru(ete cu )enionarea datelor o(inuite.
+n stare uscat# aceste ur)e pot !i g#site pe pielea victi)ei sau a agresorului sau pe
di!erite o(iecte i se prezint# su( o !or)# lucioas#% transparent#. Pentru ridicare vor !i
u)ezite cu ap# distilat#. Dac# ur)ele se a!l# pe len&erie sau pe alte es#turi acestea sunt
')(i(ate i es#tura este )ai puin elastic#% aspr# la pip#it i de culoare g#l(uie. De pe
41
es#turi nu se reco)and# a !i ridicate ci se ridic# cu es#tura care se pliaz# 'nc,t cutele s# nu
traverseze ur)a. i aceste ur)e se !i=eaz# prin descriere 'n procesul ver(al i !otogra!iere.
Pentru cercetarea cri)inalistic# pot prezenta i)portan# i ur)ele de saliv#% ur)ele
de transpiraie% ur)ele de urin#% ur)ele de vo)# sau de e=cre)ente% prin analizarea acestora
!iind posi(il a se sta(ili persoana care le-a l#sat ori anu)ite )odalit#i de co)itere a unor
!apte.
Urmele de alimente i resturi de alimente. +n situaiile c'nd in!ractorul a petrecut )ai
)ult ti)p la locul !aptei se 'nt,)pl# ca acesta s# )#n,nce% s# (ea i ast!el las# la locul !aptei
i alte ur)e care pot interesa cercetarea cri)inalistic#. Uneori la locul !aptei pot !i g#site
ali)ente aduse de in!ractor i prin prezena lor% a resturilor din aceste ali)ente% se poate
sta(ili cu apro=i)aie ti)pul c,t autorul a stat la locul !aptei sau c,nd s-a produs !apta%
studiindu-se gradul de 'nvec*ire a ali)entelor. Pe aceste ali)ente pot !i descoperite ur)e de
),ini% de dini care sunt utile pentru cercetarea cri)inalistic#. Ridicarea acestor ur)e se !ace
'n aa !el 'nc,t s# nu su!ere )odi!ic#ri sau de!or)#ri% se a)(aleaz# i se tri)it i)ediat pentru
a !i studiate 'n condiii de la(orator.
Urmele de fumat sau iluminat. Dup# !elul igaretelor% ig#rilor% calitatea tutunului de
pip# descoperit la locul !aptei su( !or)# de scru) se poate aprecia pre!erina autorului !aptei
pentru o categorie sau alta de tutun% iar scru)ul rezultat din arderea ig#rilor ne poate o!eri
ele)ente privind calitatea tutunului. $u c,t tutunul este )ai de calitate las# un scru) de
culoare )ai desc*is# i )ai !in. Mucurile de ig#ri pot trans)ite in!or)aii despre )odul de a
le !u)a :'n 'ntregi)e% parial;% gradul u)ezirii% ti)pul 'n care s-au !u)at% ele)ente care pot
constitui date 'n leg#tur# cu o(inuina persoanei de a !u)a. Poate !i caracteristic pentru o
persoan# !elul 'n care stinge igara% dac# o !u)eaz# 'n 'ntregi)e sau parial% ast!el c#
)odurile di!erite de a !u)a sau de a stinge igara pot da ele)ente asupra nu)#rului
persoanelor care s-au a!lat la locul !aptei i asupra ti)pului c,t a durat aceasta.
Dup# ur)ele l#sate de (uze se poate a&unge la sta(ilirea grupei de s,nge i c*iar a
se=ului persoanei.
In!raciunile se co)it )ai )ult noaptea% ast!el c# de )ulte ori la locul !aptei pot !i
g#site surse de ilu)inat cu) ar !i lu),n#ri% c*i(rituri% lanterne. Pe aceste o(iecte pot !i g#site
ur)e de ),ini% de dini sau de (uze. De ase)enea% ele pot de)onstra c# !apta s-a petrecut 'n
ti)pul nopii% perioada 'n care !#ptuitorul a stat 'n acel loc. i aceste ur)e se !i=eaz# prin
descriere 'n proces ver(al i !otogra!iere% dup# care sunt ridicate i supuse cercet#rii.
Urmele de praf pot !i g#site pe *aine% pe corp% 'n stare de pra! sau su( !or)# de past#
i pot !i de provenien# )ineral#% vegetal#% ani)al#. +n !uncie de proveniena lor se poate
sta(ili o ga)# 'ntreag# de pro(le)e ce intereseaz# ur)#rirea% c*iar pro!esia persoanei% locul
47
prin care a trecut aceasta 'nainte de a a&unge la locul !aptei. Ur)ele de pra! se caut# 'n
)anete% 'n panto!i% 'n (uzunare% su( ung*ii% pe corpul persoanei. Dac# sunt su( !or)# de
past# acestea se caut# pe sau 'n 'nc#l#)inte% pe ciorapii purtai% pe gulerele c#)#ilor% ale
*ainelor% su( ung*ii% 'ntre degete% i de )ulte ori 'n co)poziia ur)ei vor !i g#site i
su(stane care sunt eli)inate de corpul o)enesc.
9i=area se !ace prin descriere 'n procesul ver(al i !otogra!iere% iar ridicarea se !ace
')preun# cu o(iectul pe care s-a descoperit ori prin ta)ponare cu vat# dup# care se
a)(aleaz# i se tri)it e=pertului pentru a se deter)ina natura lor.
Urmele olfactive constau 'n )irosul individual al persoanelor care este deter)inat de
su(stanele eli)inate din corp prin inter)ediul porilor. 9iecare persoan# are 0(uc*etul s#u
personal% )ai intens sau )ai puin intens care este co)pletat de ali)entele consu)ate 'ntr-o
perioad# de ti)p de persoana respectiv#% de )ediul 'n care aceasta tr#iete i de condiiile de
igien#.
5ceste )irosuri se i)pri)# la locul !aptei pe o(iecte cu care persoana a venit 'n
contact% !iind c*iar r#sp,ndite 'n aer 'n li)itele acelui loc. Durata de e=isten# la locul !aptei a
acestor )irosuri este li)itat. Mirosurile pot !i atenuate% distruse de )icarea aerului% de
precipitaiile din at)os!er#% de c#ldura e=cesiv#% de intrarea 'n acel c,)p a altor )irosuri
provenind de la persoane sau ani)ale.
Dup# durata e=istenei lor ur)ele ol!active sau de )iros sunt ')p#rite 'n8 proaspete
:p,n# la 1 or#;% )edii :7 - 4 ore;% vec*i :peste 4 ore;.
Ur)ele de )iros% de regul#% nu sunt percepti(ile de o) cu e=cepia cazurilor c,nd
acestea sunt de o intensitate )ai )are. $#utarea ur)elor de )iros se realizeaz# cu a&utorul
c,inelui de ur)#rire. Distana la care aceste ur)e pot !i percepute de c,inele dresat special
pentru aceasta este di!erit# !iind considerat# o distan# scurt# 'ntre 46-B6 )% )edie 'ntre B6-
766 )% lung# peste 766 ). Dac# ur)ele de )iros s-au creat dup# ploaie% acestea au o durat#
de e=isten# !oarte )are% 'ns# dac# dup# crearea lor a 'nceput s# plou# aceste ur)e se distrug.
Pentru a putea !i descoperite ur)ele de )iros tre(uie ca odat# a&uns la !aa locului
organul &udiciar s# ia )#suri de conservare a acestora% 'n sensul ')piedic#rii p#trunderii de
persoane 'n peri)etrul locului !aptei. +n locuine% o alt# )#sur# co)ple)entar# este cea de
evitare a creerii de cureni 'n 'nc#peri.
+n ti)pul descoperirii ur)elor de )iros c,inele este 'nsoit de persoana care 'i
cunoate capacitatea i reaciile. $,inele i 'nsoitorul p#trund 'n peri)etrul locului !aptei 'n
!aza static# a cercet#rii acestuia.
Urmele de buze. Pentru cercetarea cri)inalistic#% 'n ulti)a perioad#% a devenit
i)portant# i cercetarea ur)elor de (uze cu re!erire la particularit#ile acestora prin ridurile
44
lor coriale. Ciniile coriale ale (uzelor au caracteristici individuale privind durata de e=isten#
a !or)elor i poziiilor 'n ansa)(lul relie!ului (uzelor. 5ceste riduri ale (uzelor pot !i
verticale i orizontale. Datorit# propriet#ilor lor de a !i )ereu u)ede (uzele las# ur)e )ai
)ult sau )ai puin vizi(ile% ur)e care pot !i i de saliv#% ru& sau alte su(stane. Ur)ele de
(uze pot !i descoperite dac# o(iectul pri)itor are o supra!a# neted#% curat# i prezint# interes
pentru cercetare. Ur)ele de (uze pot !i statice sau dina)ice% utile !iind doar cele statice i
dac# au !ost create prin contactul dintre ele i o(iectul pri)itor o singur# dat#% alt!el
intervenind o suprapunere% ur)ele se acoper# i 'i pierd utilitatea. Ur)ele de (uze pot !i de
ad,nci)e :'n cazuri )ai rare; sau de supra!a#% 'n acest caz !iind vizi(ile sau invizi(ile.
$#utarea ur)elor de (uze se !ace prin identi!icarea o(iectelor capa(ile s# poarte ast!el de
ur)e prin ilu)inare cu raze ultraviolete sau prin !olisirea unor lupe pentru )#rirea
i)aginilor. videnierea acestor ur)e se !ace prin aceeai )etod# ca i la evidenierea
ur)elor de ),ini% prin !otogra!iere i descriere 'n procesul ver(al. Pentru e=pertizare tre(uie
luate ur)e de la persoanele suspecte care vor !i co)parate cu ur)ele ridicate de la locul
!aptei. Dup# e=a)inare se poate sta(ili v,rsta persoanei care a creat ur)a% se=ul i care (uz#
a creat ur)a.
Urmele de incendii
Incendiul este un !eno)en prin care se produce arderea unuia sau )ai )ultor
su(stane% ardere care se realizeaz# prin inter)ediul !l#c#rilor. +n !uncie de cauza care a
provocat incendiul% de natura su(stanelor sau o(iectelor care au ars% ur)ele r#)ase pot !i
variate i pot prezenta interes pentru cercetarea cri)inalistic#.
Incendiile sunt clasi!icate dup# cauezele care le deter)in# 'n8 incendii naturale%
incendii accidentale i incendii produse cu intenie de anu)ite persoane.
Incendiile naturale sunt deter)inate de electricitatea at)os!eric# care se )ani!est#
prin !ulger% tr#snet% sau de razele solare ori de autoaprinderi.
Incendiile accidentale sunt produse de di!erite activit#i cu) ar !i )ucuri de igarete
sau c*i(rituri aprinse aruncate negli&ent% l#)pi sau so(e l#sate s# se supra'nc#lzeasc#% reele
electrice de!ecte etc.
Incendiile intenionate se produc prin utilizarea cu intenie a unor )ateriale
in!la)a(ile% a energiei electrice sau altor )i&loace.
Ur)ele create 'n procesul des!#ur#rii unor incendii pot !i i)portante pentru
cercetarea cri)inalistic# care va sta(ili locul din care s-a declanat !ocul% ur)ele r#)ase dup#
stingerea incendiului care pot !i resturi car(onizate% se)iarse% de!or)ate etc. Ridicarea
acestor ur)e se !ace dup# descrierea lor 'n procesul ver(al i !otogra!iere prin a)(alare 'n
4A
(orcane curate ridic,ndu-se i )ostre de cenu# sau !uningine din )ai )ulte p#ri ale locului
'n care s-a produs incendiul. Dac# e=ist# (#nuiala c# sursa incendiului a !ost un scurt circuit
la instalaia electric# se cerceteaz# ca(lurile acestei instalaii pe care se pot g#si locuri
a!u)ate sau locuri 'n care !irele sunt topite.
Microurmele sunt considerate a !i p#ri )ici sau !oarte )ici ale ur)elor !or)# i
)aterie care p#streaz# unele din caracteristicile generale i individuale relativ
nesc*i)(#toare ale acestora ori ale aciunilor !izice care le-au produs.
Prin studiul de la(orator al acestora cu a&utorul unei aparaturi speciale se pot o(ine
date utile pentru descoperirea in!raciunii respective i se poate a&unge c*iar la descoperirea
in!ractorului.
Microur)ele pot !i clasi!icate dup# provenien# 'n )icrour)e8 de natur# ani)al#% de
natur# vegetal#% de natur# )ineral#. Dup# starea de agregare )icrour)ele se pot prezenta su(
!or)# de pul(ere% 'n stare !luid# sau v,scoas#.
Utilitatea cercet#rii )icrour)elor este )ultipl#% prin cercetarea acestora put,nd a !i
sta(ilit )odul de s#v,rire a in!raciunii% dru)ul parcurs de !#ptuitor sau victi)#% durata
scurs# 'ntre )o)entul co)iterii !aptei i )o)entul 'n care au !ost l#sate% uneori c*iar i
grupa sanguin#.
Descoperirea i ridicarea )icrour)elor se !ace cu )are greutate datorit#
di)ensiunilor lor. Ca c#utarea )icrour)elor organul &udiciar va !olosi instru)ente optice%
surse de ilu)inare puternice% )i&loace de accentuare a contrastelor% lupe% )icroscop de
(uzunar.
Microur)ele se caut# 'n cutele *ainelor% la cus#turi% la locurile de ')(inare a
duu)elei sau a parc*etului etc. >dat# descoperite sunt !i=ate prin descriere 'n procesul
ver(al% prin !otogra!iere% iar ridicarea lor se !ace prin aspirare% cu pelicula adeziv# sau prin
!olosirea de instru)ente ascuite.
4B
CAPITOLUL VI
1ALISTICA (UDICIAR
"alistica &udiciar# este o parte a cri)inalisticii care se ocup# cu studiul ar)elor de !oc
de ),n#% a )uniiilor acestora% precu) i cu e=a)inarea ur)elor create de ar)ele de !oc pe
o(iectele de int#.
Spre deose(ire de (alistica general#% (alistica &udiciar# nu studiaz# toate ar)ele de
!oc% capacitatea de (#taie% poziia de tragere etc ci studiaz# !eno)enele ')puc#turii% ur)ele
create prin ')pucare% ur)ele create 'n leg#tur# cu ar)ele de !oc i )uniiile acestora.
5r)ele de !oc au trei p#ri )ai i)portante8
a; )ecanis)ul de dare a !ocului% care se co)pune din cutia de e&plozie sau
detonatorul, nchiztorul care are rol de a !i=a cartuul 'n cutia de e=plozie%
percutorul care 'n )o)entul tragerii lovete capsa cartuului i din aceast# lovitur#
se aprinde pul(erea din cartu iar gazele care se creaz# prin arderea sa eli)in#
proiectilul pe canalul evii< ejectorul care are rolul de a arunca a!ar# din ar)#%
printr-o desc*idere% a tu(ului cartuului< gheara e&tractoare care dup# e=plozie
prinde tu(ul ars al cartuului de rozet# i-l trage a!ar# din cutia de e=plozie.
(; eava% pe canalul c#reia este eli)inat proiectilul dup# ce pul(erea din cartu a
luat !oc 'n ur)a lovirii capsei.
c; patul sau ),nerul ar)ei% care are rolul de a uura utilizarea ar)ei% iar su(
aspect cri)inalistic este o parte i)portant# 'ntruc,t de )ulte ori pe aceast# supra!a#
r#),n ur)ele digitale ale !#ptuitorului.
Din punct de vedere cri)inalistic ar)ele sunt clasi!icate 'n )ai )ulte grupe8
1. dup suprafaa canalului e%ii
- ar)e cu eava neted# :lis#;
- ar)e cu eava g*intuit#
$a ar)e cu eava neted# sunt cunoscute ar)ele de v,n#toare cu alice% ar)ele sportive
i unele revolvere de producie vec*e.
5r)e cu eava g*intuit# sunt )a&oritatea ar)elor destinate ap#r#rii. /*inturile sunt
nite plinuri i goluri care str#(at supra!aa interioar# a evii su( !or)a unor linii paralele
r#sucite uor 'n !or)# de spiral#% de o(icei de la st,nga spre dreapta i )ai rar de la dreapta la
4E
st,nga. 5ceste g*inturi di!er# 'n !uncie de ar)# i sunt 'ntre A i G. le au rolul de a i)pri)a
glonului o )icare elicoidal#% o )icare 'n &urul a=ei sale. 5ceast# )icare a&ut# la p#strarea
unei poziii iniiale de z(or cu v,r!ul 'nainte% la penetrarea cu uurin# a o(stacolelor i la
dezvoltarea unei viteze )ai )ari.
Ca ar)ele cu eava g*intuit# gloanele au un dia)etru uor )ai )are dec,t dia)etrul
evii 'ntre plinuri. Pe c#)aa glonului datorit# ur)elor l#sate e=pertul cri)inalist poate s#
deter)ine tipul de ar)e.
Cegat de caracteristicile evii ar)ei% glonul% de la ieirea din eav# i p,n# la locul de
c#dere% nu parcurge o linie dreapt# ci o linie cur(# care 'n tot aspectul s#u general prezint# o
!az# ascendent# )ai lung# i o alta descendent# )ai scurt# i )ai pronunat#. Dup# aceast#
traiectorie prin anu)ite calcule trigono)etrice se poate sta(ili distana de la care s-a tras.
*. dup modul de aciune
- ar)e neauto)ate
- ar)e se)iauto)ate
- ar)e auto)ate
5r)ele neauto)ate sau ar)e 0!oc cu !oc se caracterizeaz# prin aceea c# presiunea
gazelor ce rezult# din ardere e !olosit# doar pentru eli)inarea proiectilului pe canalul evii%
iar aruncarea tu(ului ars i re'nc#rcarea cu un nou cartu se !ace )anual.
5r)ele se)iauto)ate !olosesc presiunea gazelor at,t pentru eli)inarea glonului pe
canalul evii c,t i pentru aruncarea tu(ului ars i re'nc#rcarea ar)ei cu un nou cartu. 5ceste
ar)e sunt construite ast!el 'nc,t 'nc*iz#torul% dup# producerea e=ploziei% s# cedeze presiunii
gazelor% i prin aceasta tu(ul ars este aruncat% iar la 'ncetarea presiunii 'nc*iz#torul revine la
loc% ti)p 'n care aduce un nou cartu din )agazie.
5r)ele auto)ate !olosesc% ca i cele se)iauto)ate% presiunea gazelor at,t pentru
eli)inarea proiectilului pe canalul evii c,t i pentru aruncarea tu(ului ars i re'nc#rcarea
ar)ei cu un nou cartu. Deose(irea const# 'ns# 'n aceea c# pri)ele au o ast!el de construcie
'nc,t e nevoie s# apei din nou pe tr#gaci% 'n ti)p ce la ar)ele auto)ate% 'n )o)entul 'n care
'n ca)era de e=plozie a a&uns un nou cartu% cuiul percutor acioneaz# i se produce o nou#
e=plozie. Ca ar)ele auto)ate nu)#rul !ocurilor :cartuelor trase; depinde de durata inerii
degetului pe tr#gaci. +n aceast# categorie intr# pistoalele auto)ate% putile )itralier# etc.
5r)ele auto)ate au 'ns# i un dispozitiv pentru a pune ar)a 'n poziia 0!oc cu !oc i atunci
ar)a acioneaz# ca o ar)# se)iauto)at#.
4. dup lungimea e%ii% ar)ele se ')part 'n8
4G
- ar)e cu eava lung# :cara(ine% ar)e de v,n#toare% ar)e de tir;
- ar)e cu eava )i&locie :pistoale auto)ate% unele revolvere de !a(ricaie vec*e;
- ar)e cu eava scurt# :pistolete i revolvere;
Cungi)ea evii prezint# i)portan# cu privire la precizia de (#taie di!erit# i la
traiectoria glonului :pentru ar)ele cu eava lung#;< ar)ele cu eava scurt# intereseaz# din
punct de vedere cri)inalistic pentru c# sunt uor de ascuns.
5r)ele de !oc )ai cunosc i alte categorii% respectiv de ar)e de !a(ricaie proprie
sau ar)e readaptate% )odi!icate. 5cestea din ur)# sunt ar)e produse de !a(ric# realizate 'n
serie 'ns# !#ptuitorul le taie !ie patul !ie eava pentru a !i )ai uor de ascuns.
Muniia ar)elor de !oc const# 'n cartue. $artuele sunt !or)ate din )ai )ulte
p#ri co)ponente i 'n !uncie de cali(rul ar)ei% de destinaie% au !or)e i )#ri)i di!erite.
a; $artuele ar)elor cu eava g*intuit# au !or)a cilindric# i se co)pun din8
- tu(ul% care 'ntotdeauna este !a(ricat dintr-un )etal sau alia& care tre(uie s#
'ntruneasc# ur)#toarele calit#i8 s# !ie rezistent% )alea(il% ino=ida(il.
- capsa% a!lat# la cap#tul tu(ului% la rozet#% conine o su(stan# e=ploziv# care
produce sc,nteia c,nd e lovit# i aprinde pul(erea din cartu :de regul# conine
!ul)inat de )ercur sau sti(iat de plu)(;.
- pul(erea% sau pra!ul de puc#% este constituit# dintr-o su(stan# in!la)a(il# care se
aprinde prin sc,nteie i dezvolt# o te)peratur# 'nalt# i o presiune de p,n# la 4666
at)os!ere :pul(erea poate !i ')p#rit# 'n8 cu !u) sau coloidal#;.
- proiectilul sau glonul% care este !a(ricat dintr-un )etal greu !oarte )alea(il :de
regul# plu)(;. Pentru c# plu)(ul este !oarte )alea(il% glonul este ')(r#cat 'ntr-o
c#)a# protectoare dur# greu o=ida(il#. /loanele pot avea !or)e ogivale%
rotunde sau (oante.
(; Ca ar)ele cu eav# lis# cartuele au toate p#rile co)ponente ale cartuelor
ar)elor cu eava g*intuit# la care se adaug# (ura i rondela.
Proiectilele acestor cartue constau 'n alice% )itralii sau glon. 5licele i )itraliile
au !or)# s!eric#% sunt de di!erite )#ri)i% !a(ricate din plu)( 'n a)estec cu arsenic i
anti)oniu. 5licele au un dia)etru de p,n# la B%B ))% iar )itraliile au dia)etrul )ai )are.
Tu(ul cartuelor este !a(ricat din )etal sau carton presat i are !or)# cilindric#.
Pe partea posterioar# este !i=at# rozeta care este )etalic# i 'n ea este !i=at# capsa. 5ceast#
caps# are acelai rol i coninut ca i capsa ar)elor cu eava g*intuit#. Ca !el i pul(erea.
"ura este con!ecionat# din p,sl# i desparte pul(erea de proiectile. Rondela se
a!l# la gura tu(ului% este !a(ricat# din carton presat i 'ndeplinete rolul de a ')piedica ieirea
proiectilelor din cartu.
42
Ur)ele create pe o(iectele de int# pot !i ')p#rite 'n dou# categorii8
- ur)e l#sate de !actorii principali ai ')puc#turii :alice% )itralii% gloane;
- ur)e create de !actorii secundari% supli)entari ai ')puc#turii :ur)e create
datorit# presiunii gazelor% a aciunii ter)ice a ')puc#turii etc;.
Pe corpul o)enesc gloanele las# de o(icei trei !eluri de ur)e% respectiv8 ori!icii
de intrare% ori!icii de ieire% canalul de trecere a glonului prin corp.
+n !uncie de distana de la care s-a tras aceste ur)e se deose(esc. +n cazul
tragerilor asupra corpului o)enesc cu eava lipit# de corp ori!iciul de intrare este )ai )are i
are )arginile zdrenuite% pentru !aptul c# 'n a!ar# de glon acioneaz# i presiunea gazelor. +n
a!ar# de aceste ur)e% 'n &urul ori!iciului de intrare se creaz# i un inel de contuzie% de lovire
'n care pielea este des*idratat#. +n acest caz ori!iciul de ieire este )ai )ic dec,t ori!iciul de
intrare. $,nd se trage cu pul(ere cu !u) ori!iciul de intrare va !i ')(i(at cu resturi de pul(ere
nears#% se)iars# sau !uningine.
$,nd se trage asupra corpului o)enesc de la o distan# de 16 c) ori!iciul de
intrare are )argini destul de netede i este )ai )ic dec,t ori!iciul de ieire% iar 'n &ur vo)
g#si ur)ele !actorilor secundari. Dac# ar)a a acionat asupra corpului pe o supra!a#
acoperit# cu p#r se va constata i aciunea altui !actor supli)entar% respectiv a !l#c#rii 'n
sensul c# !irele de p#r sunt arse% de o culoare (run#% r#sucite 'n !or)# de spiral# !oarte !ragil
la pip#it. Uneori i pielea este des*idratat# i perga)entat# 'n li)itele aciunii !l#c#rii.
$,nd se trage de la o distan# de 16 - 166 c)% asupra ori!iciului de intrare a
glonului acioneaz# nu)ai rezidurile% respectiv vo) g#si pul(ere nears# i se)iars# !#r#
ur)e de !lac#r#. >ri!iciul de intrare va avea )argini netede% rotunde i va !i )ai )are dec,t
glonul care l-a creat% 'n sc*i)( ori!iciul de ieire devine tot )ai )are 'n !uncie de creterea
distanei de tragere.
+n cazul 'n care se trage asupra corpului u)an de la o distan# )ai )are de 1B6
c) ori!iciile de intrare sunt de di)ensiuni )ai )ici dec,t cele de ieire iar 'n &urul ori!iciului
de intrare nu se )ai g#sesc ur)e ale !actorilor supli)entari. Marginile sau (ordurile acestor
ori!icii sunt netede iar 'n ceea ce privete )#ri)ea lor vor avea 'ntotdeuna un dia)etru )ai
)ic dec,t cel al glonului creator pentru c# esuturile )usculare i ale pielii se contract#
reduc,nd di)ensiunile ori!iciului. Ca ieire di)ensiunea este )ai )are dec,t cea de la
intrare% )arginile sale sale sunt greu de deli)itat pentru c# glonul la ieire produce un
ori!iciu 'n !or)# de cruce% de stelu# ori de !ant#.
Tragerile de la distane )ari sunt cele care dep#esc 766 - 466 ). Ca aceste
trageri ave) ori!icii de intrare c,t i de ieire% iar aspectul acestora este ca i la tragerile de la
distan# de peste 1B6 c). De )ulte ori la aceste trageri va e=ista doar ori!iciul de intrare
43
pentru c# glonul % ne)aiav,nd destul# !or# cinetic# pentru a iei r#),ne 'n interiorul
corpului. 5ceste leziuni )ai sunt denu)ite i r#ni oar(e. 9aptul c# nu e=ist# i un ori!iciu de
ieire nu tre(uie s# duc# la concluzia a(solut# c# s-a tras de la distane !oarte )ari pentru c#
s-ar putea ca glonul 'n preala(il s# !i trecut prin alte corpuri dure sau pul(erea s# !i !ost
insu!icient# sau parial alterat#.
+n corpul u)an glonul creaz# canalul cuprins 'ntre cele dou# ori!icii. 5cest canal
este util cercet#rii cri)inalistice 'n situaia c,nd dup# cele dou# ori!icii nu pute) s# ne d#)
sea)a din ce parte a corpului s-a tras. =a)in,ndu-se canalul se va putea sta(ili direcia de
tragere pentru c# glonul antreneaz# particule din esuturile prin care trece i le pierde 'n
esuturile ur)#toare : pot !i g#site resturi din esuturile )usculare 'n canalul creat 'n esutul
osos sau ac*ii din esutul osos 'n esutul )uscular sau alte esuturi;.
+n cazul tragerilor 'n di!erite o(iecte :le)n% ta(l#% sticl# etc; ori!iciul de intrare i
ieire al gloanelor di!er#% nu at,t de )ult dup# distana de la care s-a tras% ci dup# natura
o(iectului respectiv. /lonul creaz# ori!icii )ai )ici 'n di)ensiuni dec,t cali(rul s#u :'n
le)n;% iar la ieire ori!icii )ai )ari 'n !or)# de !ant# cu )argini zdrenuite. M#ri)ea di!er#
'n !uncie de esena le)nului% de gradul s#u de u)iditate etc. Dup# ori!iciile create 'n le)n
nu poate !i deter)inat cali(rul ar)ei. +n sticl# ori!iciile au (orduri uor dinate i )ai )ari
dec,t cali(rul cartuului% iar la ieire sunt )ai puternic dinate i )ai )ari. +n a!ara ori!iciului
de intrare o(iectele din sticl# vor purta i alte dou# categorii de ur)e% respectiv nite
cr#p#turi concentrice i nite !isur#ri su( !or)# de raze. +n o(iectele din ta(l# )etalic#
glonul las# un ori!iciu de aceleai di)ensiuni ca i dia)etrul glonului. Ca intrare glonul
')pinge ta(la 'nainte aa c# ori!iciul la 'nceput va !i )ai )are dec,t cali(rul glonului% iar la
ieire ori!iciul va !i de acelai dia)etru ca i glonul% iar )arginea va !i zdrenuit#.
+rmele de alice i mitralii pe obiectele de int.
5licele i )itraliile sunt aruncate din ar)# su( !or)a unui con care pe )#sura
dep#rt#rii lor de ar)# acest con tot crete 'n dia)etru. Dup# dia)etrul c,)pului asupra
c#ruia acioneaz# alicele sau )itraliile se poate deter)ina distana de tragere. $,nd de la
ar)# p,n# la o(iectul de int# distana este de p,n# la B ) alicele acioneaz# 'n grup% 'ntre B -
16 ) !iecare creaz# ori!iciul s#u propriu% iar 'n tragerile de peste 76 ) alicele i )itraliile se
r#sp,ndesc 'nc,t ar putea acoperi tot corpul o)enesc. 5licele i )itraliile nu reuesc de cele
)ai )ulte ori s# creeze i ori!icii de ieire. +n tragerile de la distan# )ai )ic# de B ) pe
o(iectul de int# pot !i g#site i reziduri ale tragerii :di!erite sedi)ente% !uningine etc;.
A6
Dup# ur)ele l#sate pe gloane% alice i )itralii se poate a&unge c*iar la
identi!icarea ar)ei cu care s-a tras.
Pe cartue r#),n ur)e ale cuiului percutor% ale 'nc*iz#torului% ale g*earei
e=tractoare i ale e&ectorului. $uiul percutor las# ur)e vizi(ile i invizi(ile pe capsa
cartuului. +nc*iz#torul las# ur)e )icroscopice create de )icrorelie!ul s#u at,t pe caps# c,t
i pe rozeta tu(ului. /*eara e=tractoare las# ur)e invizi(ile oc*iului li(er pe gulerul
cartuului% adic# pe partea anterioar# a rozetei% iar e&ectorul care va ')piedica dru)ul iniial
al tu(ului ars% va l#sa ur)e pe partea opus#. 9or)a tu(urilor i cali(rul acestora a&ut# la
deter)inarea cali(rului ar)ei. Pe gloanele trase r#),n cele )ai i)portante ur)e ale ar)ei%
respectiv cele create de g*inturile evii i de )icrorelie!urile acesteia pe c#)aa glonului.
Ur)ele g*inturilor pot !i v#zute c*iar i cu oc*iul li(er. Tot pe gloanele trase )ai r#),n
i)pri)ate i zg,rieturi paralele% striaiuni generate de particularit#ile de relie! ale canalului
evii. 5cestea sunt create cu ocazia utiliz#rii ar)ei% a cur##rii ei i ast!el% prin trageri
e=peri)entale se poate constata dac# glonul g#sit a !ost tras cu o anu)it# ar)#.
Ca locul !aptei organele de ur)#rire penal# tre(uie% )ai 'nt,i s# acorde victi)ei
pri)ul a&utor% apoi s# caute ori!iciile de intrare i ieire a gloanelor% s# deter)ine locul din
care s-a tras i% de ase)enea% dac# se descoper# la locul !aptei ar)a corp delict% tu(uri arse%
gloane trase% s# le ridice% s# le a)(aleze i s# le tri)it# la la(oratorul de e=pertiz#
cri)inalistic#. 5r)a tre(uie ast!el ridicat# 'nc,t s# nu se creeze ur)e de ),ini supli)entare
pe supra!aa ei% apoi va !i controlat# de un specialist dac# are sau nu cartu pe eav# sau 'n
)agazie i se va i)o(iliza tr#gaciul. ?u este per)is s# se curee canalul evii% iar gura evii
va !i legat# cu *,rtie sau )aterial plastic. 5)(alarea tre(uie !#cut# pentru a nu se distruge
eventualele ur)e. Tu(urile arse i gloanele se a)(aleaz# 'n cutii cu vat# ast!el 'nc,t s# nu
vin# 'n contact unul cu cel#lalt. Se va proceda la !i=area prin descriere i !otogra!iere a
tuturor ur)elor% a poziiei ar)ei% a tu(urilor arse% a distanei acestora de corpul victi)ei.
Cocul de tragere se va sta(ili dup# caracteristicile ur)elor create de glon% dup# ur)ele de
picioare% dup# declaraiile persoanelor care sunt )artori oculari.
=a)enul 'n condiii de la(orator ale ur)elor gloanelor i tu(urilor arse poate
sta(ili dac# pul(erea a avut o co)poziie sau alta% durata apro=i)ativ# de ti)p scurs# de la
tragere. =pertul cri)inalist specialist% dup# ce are ar)ele cu care se presupune c# s-ar !i tras
la locul !aptei% va e!ectua trageri e=peri)entale pentru a o(ine tu(uri arse sau gloane pe care
s# le co)pare. Pentru trageri e=peri)entale se !olosete o cutie lung# de 7-4 ) ')p#rit# 'n
)ai )ulte co)parti)ente% desp#rite 'ntre ele prin cartoane su(iri. +n aceste co)parti)ente
se introduce (u)(ac (rut )ai !in% apoi tot )ai puin !in. Se e!ectueaz# tragerea 'n aceast#
cutie iar glonul% datorit# )ic#rii sale elicoidale adun# 'n &urul s#u tot )ai )ult (u)(ac.
A1
5&ung,nd 'n volu) tot )ai )are% glonul e ')piedicat 'n penetrarea co)parti)entelor i se
oprete. Dup# recuperarea glonului tras e=peri)ental acesta va !i studiat co)parativ cu
glonul de la locul !aptei. $onstatarea unei continuit#i liniare 'ntre ur)ele de pe cele dou#
gloane duce la concluzia c# glonul s-a tras cu aceeai ar)#. Ca !el se studiaz# i capsele
pentru a vedea care sunt ur)ele create de cuiul percutor.
A7
CAPITOLUL VII
CERCETAREA CRIMINALISTIC A ACTELOR SCRISE
+n activitatea de zi cu zi actele scrise au o i)portan# deose(it#. le pot s# se prezinte
ca acte de identitate% di!erite contracte% c*itane% (ilete de transport etc. Pot !i scrise pe suport
de *,rtie% pe p,nz#% )etal% le)n .a. 'ns# cele )ai des 'nt,lnite sunt cele scrise pe *,rtie. Tot
ca acte scrise pot !i socotite desenele% *#rile de orientare 'n teren etc. Pentru studierea actelor
scrise din punct de vedere cri)inalistic tre(uie 'ndeplinite )ai )ulte activit#i8
- tre(uie ca actele scrise s# !ie ridicate de la locul !aptei ori de la persoanele care le
dein
- s# se sta(ileasc# dac# actele respective au !ost 'ntoc)ite 'n con!or)itate cu
cerinele legale
- s# se sta(ileasc# care anu)e este )aterialul pe care s-a scris i ce !el de su(stan#
de scris s-a !olosit
- s# se sta(ileasc# vec*i)ea scrisului i vec*i)ea actului e=a)inat
- s# se sta(ileasc# !alsul 'n acte i tot aici )ai este nevoie s# !ie deter)inat# i c*iar
identi!icat# )aina cu care au !ost dactilogra!iate sau co)puterul ori i)pri)anta
cu care au !ost e=ecutate actele supuse e=a)in#rii sau persoana care a scris actul
de ),n#.
+n leg#tur# cu ridicarea i conser%area actelor tre(uie s# e=a)in#) )odul de ridicare
a actelor 'ntregi sau distruse :prin rupere sau ardere;.
$ele )ai )ulte acte se ridic# de la persoanele care le au 'n p#strare.
+ntotdeauna c,nd se ridic# ase)enea cate este necesar ca organul de ur)#rire penal#
s# nu le ating# direct cu ),na% ci este reco)anda(il a !i prinse cu o penset# i introduse 'n
plicuri de o )#ri)e corespunz#toare. ?u este indicat ca actele s# !ie supuse la noi plieri
pentru c# se pot distruge eventualele ur)e sau se pot ascunde unele particularit#i ale
scrisului i este posi(il a se crea ur)e noi. Plicul cu actele scrise se coase la dosar 'n aa !el
'nc,t s# nu !ie cusut i actul propriu-zis. $u prile&ul ridic#rii se 'nc*eie un proces ver(al care
atest# aceast# operaiune% un e=e)plar !iind 'n),nat persoanei de la care s-a ridicat actul% ca
aceasta )ai t,rziu s# poat# solicita restituirea actului ridicat. $ercetarea actelor ridicate
'ncepe cu e=a)inarea aspectului e=terior al actului% apoi se veri!ic# dac# s-au 'ndeplinit toate
cerinele legale de 'ntoc)ire a unui ase)enea act% se e=a)ineaz# )aterialul suport% su(stana
de scris !olosit#% dac# actul este se)nat% datat% dac# poart# ta)pil# etc. +n situaia 'n care
e=ist# (#nuieli c# actul a !ost !alsi!icat se e)it versiuni cu privire la persoana care l-ar !i
A4
!alsi!icat% prin ce )odalitate% din ce cauz#. Se )enioneaz# dac# se o(serv# deterior#ri !izice%
dac# actul prezint# ur)e de 'nvec*ire sau de p#strare necorespunz#toare.
+n cercetarea acestor acte sunt !olosite lanterne cu raze paralele% cu raze invizi(ile.
$,nd organele de ur)#rire penal# tre(uie s# ridice acte deteriorate% rupte% arse sau 'n
proces de ardere% aceste acte se ridic# aa cu) sunt g#site prin !olosirea unei pensete% iar
dup# adunarea tuturor (uc#ilor de *,rtie ce sunt presupuse a !i p#ri co)ponente ale actului
se recurge la re!acerea acestui act. "uc#ele de *,rtie se aeaz# pe un suport de sticl#
'ncep,nd cu (uc#ile ce au !#cut parte din colurile actului% apoi cele )arginale iar la s!,rit
cele de centru. ?u este reco)andat a !i lipite pe un suport pentru c# s-ar distruge ur)ele de
pe supra!aa acestora i s-ar ')piedica studierea verso-ului actului. "uc#ile odat# aezate
sunt acoperite cu alt# plac# de sticl# iar apoi cele dou# pl#ci sunt lipite pe )argine aa 'nc,t
actul va putea !i studiat at,t pe o parte c,t i pe cealalt#.
5ctele g#site la locul !aptei% respectiv la do)iciliul persoanei perc*eziionate% 'n
procesul arderii% tre(uie s# se ia de urgen# )#suri pentru a se ')piedica acest proces. ste
contraindicat s# se arunce ap# peste actul care arde ori s# !ie acoperit cu di!erite corpuri ci
tre(uie ')piedicat# ali)entarea cu o=igen :eventual prin aplicarea asupra actului a unui
lig*ean% oale;. Dup# ce s-a oprit arderea tre(uie u)ezit# regiunea care a !ost ars# cu vapori
de ap# sau aerosoli de glicerin#% adic# aceste su(stane se vor pulveriza asupra actului. Dac#
se constat# c# actul este !oarte !ragil% dup# u)ezire se 'ncearc# a !i 'ntins% 'ns# dac# nu rezist#
se va l#sa 'n aceast# stare. 5ctele ridicate 'n stare de distrugere prin ardere se a)(aleaz# 'n
cutii cu vat#% ur),nd a !i transportate spre a !i studiate.
>rganele de ur)#rire penal# tre(uie s# sta(ileasc# pe ce !el de )aterial este scris
actul% care este proveniena i coninutul s#u c*i)ic. +n situaia 'n care actele sunt scrise pe
*,rtie% aceast# *,rtie va !i supus# unui co)ple= e=a)en c*i)ic% spectral i de ase)enea va !i
e=a)inat# cu atenie cerneala% creionul sau su(stana !olosit# 'n scriere. =a)enul c*i)ic are
ca scop s# se sta(ileasc# su(stana de (az# a *,rtiei% proporia co)puilor% proveniena%
su(stanele a&ut#toare% secundare% care dau *,rtiei o anu)it# elasticitate% luciu i colorit
speci!ic. De ase)enea% se va e=a)ina actul spre a se vedea dac# suportul este *,rtie
!iligranat# sau nu. +n a!ar# de studierea )aterialului suport )ai este necesar a se sta(ili i
co)poziia c*i)ic# a su(stanei colorate utilizat# la scris. Tre(uie sta(ilit#% 'n situaia actelor
scrise de ),n#% co)poziia c*i)ic# a cernelii care poate s# prezinte date despre ti)pul
apro=i)ativ c,nd putea !i 'ntoc)it actul 'ntruc,t cernelurile se !a(ric# dup# anu)ite reete
(ine deter)inate% reete corespunz#toare unor anu)ite epoci de dezvoltare te*nic#.
+n a!ar# de co)poziia cernelii este i)portant# i sta(ilirea gradului de o=idare a
scrisului precu) i prezena 'n co)poziia sa a anu)itor corpuri str#ine provenite din )ediul
AA
'n care actul a !ost 'ntoc)it sau p#strat. Unele acte sunt scrise cu di!erite creioane% de la
creionul de gra!it p,n# la cele colorate% iar co)ponena c*i)ic# a acestora este !oarte variat#.
$o)poziia c*i)ic# a scrisului realizat cu di!erite instru)ente de scris% indi!erent de culoare%
prezint# utilitate pentru a putea !i cunoscut at,t ti)pul apro=i)ativ de realizare a scrisului%
c,t i ad#ugirile 'n acte. $*iar un scris de aceeai culoare poate di!eri 'n ce privete
co)poziia c*i)ic# dup# perioada de !a(ricaie a instru)entului de scris% c*iar dac# sunt
!a(ricate dup# aceeai reet#.
,tabilirea %echimii actelor scrise
Se !ace dup# trei criterii8
- dup# coninutul spiritual al actului
- dup# )aterialul suport
- dup# su(stana colorat# utilizat# 'n scriere
a; $oninutul spiritual sau de idei al unui act poate releva 'n )od o(inuit perioada 'n
care a !ost ela(orat. +ntr-o anu)it# epoc# social# sunt !olosii pentru ela(orarea di!eritelor
acte anu)ii ter)eni% !ie consacrai pentru ase)enea acte% !ie ter)eni care sunt )ai des
utilizai 'n li)(a& o(inuit din epoca dat#. 5st!el se !olosesc ter)eni care cu decenii 'nainte
nu erau 'nc# intrai 'n patri)oniul spiritual al societ#ii% !ie pentru c# acetia au ap#rut
datorit# anu)itor preocup#ri social-econo)ice ale societ#ii% !ie unii ter)eni ap#rui 'n ur)a
dezvolt#rii tiini!ice i te*nice :denu)iri de produse% )ateriale;. De ase)enea% ela(orarea
unor acte este legat# de denu)irea unor localit#i sau str#zi% care 'nainte !ie nu au e=istat% !ie
au purtat o alt# denu)ire. Totodat# coninutul de idei al di!eritelor acte )ai poate !i relevat i
prin cuvintele legate de anu)ite regiuni% provincii ale #rii% i prin aceste cuvinte se poate
sta(ili cu apro=i)aie vec*i)ea actului.
(; Prin analiza c*i)ic# a actului% a *,rtiei i su(stanei cu care s-a scris% se poate sta(ili
cu apro=i)aie ti)pul c,nd actul putea !i scris% iar 'n situaiile c,nd anu)ite acte au !ost
ela(orate cu )uli ani 'nainte% iar 'n ur)a analizei *,rtiei i su(stanei de scris se constat# c#
acestea nu au !ost 'nc# !a(ricate :'n co)poziia respectiv#;% se va dovedi evident c# este
vor(a de un !als. Vec*i)ea *,rtiei% 'n a!ar# de analiza c*i)ic#% )ai poate !i deter)inat# i
prin e=a)inarea culorii sale. $*iar 'n condiii de p#strare deose(it#% prin trecerea anilor *,rtia
se 'nvec*ete% sc*i)(,ndu-i i culoarea% aa 'nc,t indi!erent de nuanele iniiale% prin
'nvec*ire% *,rtia ia o culoare din ce 'n ce )ai apropiat# de cea gal(en#. >dat# cu 'ng#l(enirea
*,rtia 'i pierde i elasticitatea i% de ase)enea% i netezi)ea 'ntr-o )#sur# percepti(il#.
Printre )odalit#ile de !alsi!icare a unor docu)ente sau acte% dei )ai rar% se 'nt,lnete
falsul prin nlturare de te&t . +nl#turarea unui te=t se poate realiza prin8 r#zuire% radiere i
corodare.
AB
Pentru a se realiza o !alsi!icare a unui act prin r#zuire% !alsi!icatorul se !olosete de
instru)ente !oarte ascuite sau 'nep#toare :la)e% (isturie% ace .a.;. +n )od o(inuit un !als
prin r#ziuire se va 'ntinde pe di)ensiuni )ici% respectiv se va li)ita doar la tergerea unui
punct% virgule% liter# sau ci!re i !oarte rar se vor 'nt,lni cazuri de r#zuire a unor cuvinte
'ntregi din acelai act.
Radierea se realizeaz# prin tergerea cu di!erite gu)e de ters sau cu a&utorul unor
pul(eri de granulaie !in# a unor te=te% de o(icei de di)ensiuni )ai )ari 'n cuprinsul
aceluiai act.
.,rtia asupra c#reia s-a acionat prin r#zuire sau radiere va !i 'ntotdeauna purt#toare a
unor ur)e care a&ut# la descoperirea !alsului. +n pri)ul r,nd% *,rtia pe supra!aa c#reia s-a
acionat 'i va pierde luciul% va prezenta uoare sc#)o#ri pentru c# !i(rele de celuloz# din
coninutul ei sunt dezlipite unele de altele i ast!el 'n acele locuri ur)ele pot deveni vizi(ile
c*iar cu oc*iul li(er. +n plus% 'n zona locului r#zuit sau radiat% *,rtia av,nd o grosi)e )ai
redus# devine )ai transparent#. Descoperirea acestor ur)e se poate !ace% c,nd sunt )ai
evidente% c*iar cu oc*iul li(er 'ns# )ai ales cu a&utorul lanternelor cu raze paralele% razele
sunt tri)ise su( un ung*i ascuit asupra supra!eei *,rtiei. > alt# )etod# const# 'n pli)(area
pe supra!aa actului a unei pul(eri de gra!it ori negru de !u)% aceste su(stane ur),nd a adera
'ntr-o cantitate )ai )are pe acea parte din supra!aa *,rtiei care a su!erit v#t#)#ri prin
radiere sau r#zuire. +n condiii de la(orator radierea sau r#zuirea poate !i descoperit# i cu
a&utorul razelor ultraviolete deoarece supra!aa *,rtiei !iind )ai poroas# 'n locul asupra
c#ruia s-a acionat% va re!lecta su( alt ung*i razele i ast!el se va evidenia locul unde s-a
acionat 'n vederea tergerii scrisului.
+nl#turarea te=tului se poate !ace i prin corodare% adic# prin sp#larea lui cu di!erite
su(stane c*i)ice. 5ceast# !olosire de su(stane c*i)ice% de orice natur# ar !i% contri(uie
doar la decolorarea scrisului% nu 'ns# i la 'nl#turarea lui din su(stana *,rtiei. Scrisul ast!el
ters nu )ai poate !i citit 'n condiii o(inuite de lu)in#% 'ns# 'n condiii de la(orator cu
a&utorul razelor invizi(ile va putea !i evideniat% citit i !i=at prin !otogra!iere.
#alsul prin acoperire de te&t este o alt# )etod# de !alsi!icare a actelor. 5coperirea de
te=t% 'n scopul !alsi!ic#rii unui act% se !ace nu)ai 'n acele situaii c,nd !alsi!icatorul ur)#rete
s# creeze (#nuiala c# acoperirea s-a !#cut 'nt,)pl#tor% incidental sau 'n scop de corectur#.
5coperirea de te=t se realizeaz# prin *aurare sau crearea unei pete de cerneal# sau de alte
su(stane pe o anu)it# parte din actul scris% acoperind ast!el se)nele sau cuvintele nedorite
de !alsi!icator. Su(stana cu care se realizeaz# !alsul prin acoperire poate !i i cea !olosit# la
'ntoc)irea actului dar poate !i i de alt# natur#. Pentru cercetarea acestor !alsuri tre(uie a !i
AE
evideniat scrisul acoperit% iar aceasta se poate realiza nu)ai 'n condiii de la(orator. +nainte
de 'nceperea cercet#rii este reco)anda(il a se realiza o !otogra!ie a actului privit 'n lu)in#
puternic#. Poriunile care sunt purt#toare at,t ale scrisului c,t i su(stana care 'l acoper# vor
!i evideniate 'n !otogra!ia o(inut# ca p#ri )ai puin e=puse deoarece 'n acele poriuni *,rtia
actului va !i )ai 'nc*is# la culoare. 9alsul prin acoperire de te=t se )ai evideniaz# i prin
!olosirea razelor in!raroii. Pe cale c*i)ic#% 'n vederea descoperirii te=tului acoperit% se
recurge la alegerea unei su(stane c*i)ice care s# decoloreze nu)ai su(stana ce acoper#
te=tul% l#s,nd su(stana scrierii 'n culoarea iniial#.
#alsul prin imitare de te&t se poate realiza prin i)itare servil# sau prin i)itare prin
copiere.
I)itarea servil# const# 'n copierea unui te=t scris de o alt# persoan# prin )etoda
suprapunerii. +n acest scop% !#ptuitorul ur)#rete cu insisten# tr#s#turile scrisului pe care 'l
copiaz#. +n ase)enea situaii de copiere caracteristicile generale ale scrisului vor aparine
autorului scrisului copiat% 'ns# 'n scrisul !als o(inut se vor o(serva ur)#toarele caracteristici8
- pe tot traseul scrierii va e=ista acelai grad de ap#sare.
- scrisul va !i uni!or) i 'n ce privete l#i)ea ur)ei l#sate de instru)entul de scris.
- scrisul este uor tre)urat% pentru c# cel care 'l e=ecut#% !iind )arcat de ideea de a
ur)#rii 'ntoc)ai scrisul pe care 'l copiaz#% are uoare tre)ur#ri de ),n#.
- 'n des!#urarea scrisului !als se 'nt,lnesc !oarte des relu#ri de cuvinte% corect#ri%
spre a !i c,t )ai !idel scrisului original i% 'n !uncie de instru)entul de scris% pe
verso-ul actului scris se vor o(serva puternice ur)e de ad,nci)e.
9alsi!icarea prin copiere sau prin i)itare li(er# a unui scris original se realizeaz# dup#
ce !alsi!icatorul !ace )ai )ulte e=erciii 'n vederea atingerii acestui scop% e=erciii de
realizare a scrisului persoanei pe care o copiaz#. $opierea li(er# se !ace !ie av,nd un act% un
'nscris 'ntoc)it de persoana pe care o copiaz#% !ie din a)intire. 5cestea sunt !alsi!ic#rile
!olosite )ai )ult 'n cazul !alsi!ic#rii prin i)itare li(er# a se)n#turilor. Metoda ar#tat# de
!alsi!icare conduce la realizarea unui scris% care c*iar dac# se asea)#n# 'n tr#s#turile lui
generale cu scrisul original% 'n detalii 'ns# sunt pierdute sau l#sate de !alsi!icator ele)ente din
propriul s#u scris% ele)ente care tre(uie studiate i !olosite pentru a-l descoperi pe
!alsi!icator. +n acest scop se iau pro(e de scris de la persoana c#reia 'i aparine scrisul original
i de la cele (#nuite a !i !alsi!icat acest scris.
#alsificarea tampilelor poate !i realizat# pe )ai )ulte c#i. Unele acte se !alsi!ic#
prin contrafacerea unei ta)pile dup# i)presiunea l#sat# de ta)pila original#.
AG
$ontra!acerea se realizeaz# prin con!ecionarea literelor% a se)nelor convenionale sau a
ste)elor din ta)pila original# 'n di!erite su(stane% 'ns# oric,t de per!ect ar !i realizate
ta)pilele !alse se vor g#si 'n i)presiunea l#sat# de ta)pila !als#% di!erene de )#ri)e% de
contur i de grosi)e a literelor% vor !i descoperite di!erene de distane 'ntre se)ne% 'ntre
acestea i alte si)(oluri% di!erene 'ntre detaliile din desenul ste)ei ta)pilei i detalii din
ste)a ta)pilei originale. > alt# )etod# este transplantarea care se realizeaz# prin trans!erul
unei i)presiuni a ta)pilei originale pe actul !als. Dac# la 'nceputuri acest trans!er se realiza
cu a&utorul al(uului de ou ori a carto!ului crud sau a altor su(stane u)ede% acu) acest
trans!er se poate realiza cu a&utorul co)puterului. Prin )etodele )ai vec*i i)presiunea
realizat# 'n ur)a trans!erului era !oarte sla( colorat#% literele se distingeau cu )ai )are
greutate% 'ns# trans!erarea cu a&utorul co)puterului !ace ca !alsul s# !ie !oarte greu de
descoperit.
Cercetarea actelor scrise cu ajutorul mainii de scris
$*iar dac# 'n ulti)a perioad# utilizarea )ainilor de scris se 'nt,lnete )ult )ai rar%
totui !oarte )ulte acte scrise au !ost redactate cu )aina de scris% actele e=ist,nd i av,nd
utilitate 'n dovedirea unor raporturi &uridice.
+n cercetarea actelor realizate prin !olosirea )ainii de scris tre(uie deter)inat#
)aina de scris !olosit# 'n sensul identi!ic#rii acesteia% pentru c# de )ulte ori identi!ic,ndu-se
)aina va putea !i identi!icat# i persoana care a !olosit-o.
+n procesul identi!ic#rii tre(uie sta(ilit 'n pri)ul r,nd tipul )ainii de scris% care poate
!i sta(ilit prin cunoaterea unor caracteristici ale acestor )aini% cu) ar !i conturul i
)#ri)ea se)nelor% pasul )ainii% distana dintre r,nduri. Sunt i)portante de descoperit i
unele tr#s#turi individuale care se do(,ndesc 'n ti)pul utiliz#rii )ainii de scris% respectiv
prin realizarea dactilogra!ierii sau cu ocazia unor reparaii :prin 'nlocuirea unor ele)ente
uzate;. Prin !olosirea !recvent# se poate a&unge ca anu)ite litere s# se i)pri)e 'n )od
deplasat !a# de restul se)nelor sau dup# reparaie unele litere s# !ie 'nlocuite cu altele care
provin de la o )ain# de alt tip sau o parte din corpul anu)itor litere poate s# cad#. Pe l,ng#
aceste particularit#i ale )ainii de scris care ne pot duce la identi!icarea acesteia% se va putea
sta(ili i ce persoane au acces la acea )ain#% iar apoi se va c#uta particularit#ile de
dactilogra!iere ale !iec#rei persoane (#nuite. 5st!el% este tiut c# persoanele cu e=perien#
realizeaz# o dactilogra!iere uni!or)# au o(inuina 'ncadr#rii 'n pagin#% iar literele sunt
ap#sate cu aceeai intensitate.
!dentificarea persoanei dup scrisul de m'n
A2
Scrisul unei persoane este supus sc*i)(#rii pe parcursul vieii acesteia. Pentru
'nceput scrisul su!er# )odi!ic#ri eseniale 'ns# dup# un ti)p sc*i)(#rile devin )ai puin
se)ni!icative. Dup# pri)ii ani de coal# scrisul devine relativ sta(il 'n ceea ce privete
)odul de !or)are a se)nelor% gradul de ap#sare% o(inuina de legare a literelor 'ntre ele%
)#ri)ea i 'nclinaia. Scrisul unei persoane oglindete te)pera)entul acesteia% gradul de
cultur#% o(inuina 'n scriere% precu) i starea spiritual# pe care persoana o are 'n )o)entul
realiz#rii scrierii. Pentru c# scrisul unei persoane dup# c,iva ani r#),ne sta(il 'n tr#s#turile
lui generale% se poate a&unge prin studierea lui la identi!icarea persoanei.
+n pri)ul r,nd se studiaz# tr#s#turile spirituale ale scrisului precu) i caracteristicile
sale gra!ice. Prin studierea tr#s#turilor spirituale se poate sta(ili dac# un scris este 'n curs de
!or)are% !or)at sau ne!or)at% iar dup# le=icul !olosit% dup# varietatea de cuvinte% )odul de
!or)are a !razelor% ortogra!ie% se poate sta(ili gradul de cultur# a celui care a scris. Uneori
prin studiul unor anu)ite cuvinte care se re!er# la unele pro!esiuni )ai deose(ite sau la
cuvinte ce au aplicaie li)itat# 'ntr-o anu)it# zon# sau ar#% se poate deduce pro!esiunea
autorului% regiunea din care provine% 'n ce condiii de loc i de ti)p i-a !or)at (aga&ul de
cunotine.
le)entele gra!ice ale scrisului constituie caracteristici generale i caracteristici
speciale% individuale ale scrierii.
$aracteristicile generale sunt acele aspecte e=terioare ale scrisului care pot !i 'nt,lnite
la )ai )ulte persoane. Dintre acestea a)inti) gradul de ap#sare% )#ri)ea scrisului%
'nclinaia scrisului% coeziunea sau continuitatea scrisului% direcia r,ndurilor.
$aracteristicile individuale sunt cele care a&ut# la identi!icarea persoanei pentru c#
!iecare din aceste caracteristici reprezint# un )od propriu de a 'ncepe scrierea% de a lega
literele% de a e!ectua (uclele.
+n practic# se 'nt,lnete i aa nu)itul scris deghizat realizat cu cealalt# ),n# dec,t
cu cea cu care se scrie de o(icei. Deg*izarea nu tre(uie con!undat# cu copierea servil#% prin
deg*izare persoana 'ncerc,nd s#-i ascund# propriul scris. Ca ad#ugirile de te=t se)nele
gra!ice vor !i )ai 'ng*esuite% su(stana de scris deose(it#% i se vor o(serva deose(iri 'n ce
privete !or)a literelor% )#ri)ea% 'nclinaia% !or)a de legare etc.
Ca cercetarea actelor scrise de ),n#% pentru descoperirea !#ptuitorului% se vor lua
pro(e de scris li(ere i la cerere. $ele li(ere sunt acele scrieri% acte pe care le-a 'ntoc)it
persoana (#nuit# 'nainte de )o)entul 'ntoc)irii 'nscrisului cercetat :cereri% declaraii% alte
'nscrisuri;% depuse la di!erite organe% !#r# leg#tur# cu actul care se cerceteaz#. $ele la cerere
se vor scrie prin cuprinderea 'n !raz# a unor cuvinte din actul incri)inat. 5ceste pro(e de
A3
scris precu) i 'nscrisul de cercetat se vor tri)ite e=pertului pentru a sta(ili dac# scrisurile
aparin uneia i aceleiai persoane.
B6
CAPITOLUL VIII
+NRE,ISTRAREA PENAL
videna siste)atic# a unor categorii de persoane% ani)ale sau o(iecte 'n scopul unei
eventuale identi!ic#ri ulterioare a acestora se realizeaz# prin inter)ediul nregistrrii penale.
Pentru realizarea acestei 'nregistr#ri sunt utilizate !ie speciale care se centralizeaz# la
nivel &udeean i naional.
5ceast# 'nregistrare se !ace pentru evidena8
- persoanelor ')potriva c#rora a 'nceput ur)#rirea penal#%
- persoanelor conda)nate%
- persoanelor disp#rute%
- cadavrelor neidenti!icate%
- ani)alelor i o(iectelor pierdute sau !urate%
- procedeele cele )ai !recvente de s#v,rire a in!raciunilor.
+n ara noastr# 'nregistrarea penal# este al!a(etic#% pe (aza se)nal)entelor e=terioare%
dactiloscopic#% dup# antecedente penale% dup# procedeele aplicate la s#v,rirea in!raciunilor.
+n decursul ti)pului% pentru 'nceput% 'nregistrarea s-a re!erit la recidiviti% acetia
!iind )arcai cu !ierul rou pe u)#r% prin i)pri)area di!eritelor litere care )arcau
in!raciunea s#v,rit#% 'ns# ulterior% apro=i)ativ pe la anul 1G66% s-a renunat la aceast#
)etod# 'ntruc,t era considerat# (ar(ar#. Ulterior% pentru identi!icare se !#cea apel la persoane
care au cunoscut anterior pe cel (#nuit% respectiv paznici% codeinui% 'ns# i acest )i&loc s-a
dovedit ine!icient i plin de su(iectivis)% nu de )ulte ori acetia !iind sugestionai sau
autosugestion,ndu-se 'n a recunoate o anu)it# persoan#. 5poi s-a propus siste)ul de
'nregistrare antropo)etric% 'ns# nici acesta nu a !ost e!icient% pentru c# unele proporii i
particularit#i ale corpului u)an se sc*i)(au 'n ti)p. De la aceste )etode de 'nceput s-a
a&uns la 'nregistrarea actual# 'n )odurile ar#tate )ai sus.
+nre%itrarea al.abetic# const# 'n !olosirea unor !ie pe care se 'nregistreaz# toate
datele personale% inclusiv dac# nu)ele a !ost sc*i)(at i c,nd anu)e% poreclele% nu)ele
!olosit 'n !a)ilie% 'n cercul apropiat de prieteni% descrierea se)nal)entelor e=terioare )ai
i)portante% antecedentele penale% !apta pentru care este 'nvinuit. 9ia de 'nregistrare va !i
co)pletat# i cu cea dactiloscopic#% iar uneori i cu !otogra!ia de identi!icare.
Tot 'n cadrul 'nregistr#rii al!a(etice a persoanelor se ine i evidena persoanelor
disp#rute pentru care se trec aceleai date% 'ns# !ia este co)pletat# cu data% locul i
B1
')pre&ur#rile dispariiei% ulti)ul do)iciliu al persoanei disp#rute% cine a sesizat dispariia%
cine a e!ectuat ulti)ele cercet#ri% cine l-a v#zut ulti)a oar# i 'n ce loc etc.
Pentru cadavre se trec locul i ')pre&ur#rile descoperirii cadavrului% se=ul% v,rsta
apro=i)ativ#% cauza )orii% descrierea ')(r#c#)intei i a o(iectelor descoperite asupra sa%
leziunile% eventualele tatua&e sau cicatrici% nu)#rul dosarului% nu)ele organului care a
e!ectuat ur)#rirea.
+nre%itrarea ani"alelor &i obiectelor $ier!ute au .urate se !ace nu)ai atunci
c,nd acestea au o anu)it# valoare% caracteristici (ine deter)inate sau sunt g#site la locul
!aptei. Pentru !iecare se va co)pleta o !i# care va cuprinde !or)a% volu)ul% culoarea%
caracteristicile% eventual seria de !a(ricaie i nu)#rul de inventar% dac# ase)enea ele)ente
sunt descoperite% eventualele de!ecte% particularit#i% adresa proprietarului% locul pierderii sau
sustragerii.
5ni)alele se 'nregistreaz# 'n ordinea al!a(etic# cu trecerea denu)irii lor% a v,rstei%
culorii% de!ectelor de )ers% de privire% o(iceiuri% nu)e la care r#spund% data i locul
dispariiei lor% adresa proprietarilor.
+nre%itrarea !u$# $roce!eele a$licate !e in.ractori, cunoscut# i su( denu)irea
de 0)odus operandi siste)% prescurtat M>S. 5ceast# 'nregistrare se !ace dup# )odul de
s#v,rire de c#tre in!ractori a unor anu)ite in!raciuni. 5ceast# 'nregistrare se (azeaz# pe
!aptul c# un anu)it in!ractor% de regul#% va !olosi aceeai )etod# 'n co)iterea 'n )od repetat
a )ai )ultor in!raciuni% !olosind aceleai )odalit#i de spargere i p#trundere ori aceleai
)odalit#i de co)itere a unor cri)e% aceleai )odalit#i de ascundere a o(iectelor sustrase
:pot !i citate cazuri de o)oruri repetate s#v,rite prin !olosirea aceluiai o(iect contondent%
de legare a victi)elor 'n acelai )od% de prezentare 'n !aa persoanelor v#t#)ate prin
!olosirea acelorai calit#i8 'ncasatori de ta=e% ap#% gaze etc;. 9iind !olosit acelai )od de
operare i cunosc,nd c# acest )od de operare aparine uneia sau unora din persoanele
cunoscute de organele de ur)#rire penal#% veri!icarea va 'ncepe cu acestea% de )ulte ori
put,ndu-se sta(ili autorul.
+nre%itrarea !actiloco$ic#- +n prezent 'n di!erite #ri se aplic# )ai )ulte siste)e
de 'nregistrare dactiloscopic#% 'ns# toate in sea)a de raportul dintre delt# i centrul desenului
papilar. +ncerc#ri de 'nregistrare dactiloscopic# au !ost !#cute 'nc# de la &u)#tatea sec. IVII
iar pri)ul serviciu dactiloscopic din lu)e a !ost !ondat 'n 123G la $alcutta :India;.
+nregistrarea dactiloscopic# principal# este cea decadactilar i este caracterizat#
printr-o !or)ul# de (az# a celor zece degete ale unei persoane% dup# criteriile de ')p#rire a
dactilogra)elor 'n tipuri. Se )ai !olosete i 'nregistrarea )onodactilar#.
B7
Dactilogra)ele se disting dup# e=istena sau ine=istena% nu)#rul i poziia deltelor.
5cestea sunt dactilogra)e adeltice% de=trodeltice% sinistrodeltice% (ideltice% trideltice%
Juatrodeltice% a)or!e.
Pentru clasi!icarea dactilogra)elor% degetele ar#t#toare de la a)(ele ),ini se noteaz#
cu litere )a&uscule de la tipul relie!ului papilar pe care 'l au. Toate celelalte degete se noteaz#
cu ci!re. ?otarea dactilogra)elor se !ace 'n !elul ur)#tor8 adelticele se noteaz# cu 5 sau 1%
de=trodelticele cu D sau 7% sinistrodelticele cu S sau 4% (idelticele cu " sau A% tridelticele cu
T sau B% Juatrodelticele cu K sau E% a)or!ele :si)ianele sau danteli!or)ele; cu > sau cu ci!ra
6% iar cele nede!inite cu I c,nd sunt pe ar#t#toare i cu = dac# sunt pe celelalte degete. Cipsa
unui deget se noteaz# cu 5) :a)putat;.
+ntr-o !or)ul# pri)ar# se vor trece su( !or)# de !racie si)(olurile dactilogra)elor
),inii drepte la nu)#r#tor% iar cele ale ),inii st,ngi la nu)itor. >rdinea de trecere 'n aceast#
!or)ul# pri)ar# este ur)#toarea8 ar#t#torul% degetul )are% )i&lociul% inelarul% cel )ic. >
ast!el de !or)ul# pentru cele dou# ),ini poate ar#ta 'n !elul ur)#tor8 5-A74B :la nu)#r#tor%
),na dreapt#; F S-17BA :la nu)itor% ),na st,ng#;.
Pe l,ng# 'nregistrarea decadactilar# e=ist# i 'nregistrarea monodactilar :unidigital#;
care privete 'nregistrarea !#ptuitorilor dup# ur)ele de degete izolate% l#sate la locul !aptei% i
care per)ite s# se veri!ice dac# ur)ele de degete g#site la locul !aptei au !ost l#sate sau nu de
o persoan# anterior 'nregistrat# sau prin luarea ulterioar# de la (#nuit a a)prentelor digitale%
dup# care se !ace co)pararea ur)ei g#site la locul !aptei cu cea 'nregistrat# anterior sau luat#
de la (#nuit.
B4
BA
CAPITOLUL I5
IDENTI'ICAREA PERSOANELOR DUP SEMNALMENTELE
E5TERIOARE SAU DUP METODA PORTRETULUI VOR1IT
5ceast# )etod# de identi!icare% denu)it# di!erit de autori% se !olosete pentru
identi!icarea persoanelor disp#rute% a persoanelor care se ascund% a celor care sunt supuse
ur)#ririi penale ori au !ost conda)nate% la identi!icarea cadavrelor necunoscute.
Descrierea se)nal)entelor intereseaz# 'ntregul corp u)an% cu relevarea construciei
anato)ice i a particularit#ilor anato)ice care se pot o(serva.
Pentru ca activitatea de descriere prin aceast# )etod# s# ai(# utilitate% tr#s#turile care
se descriu sunt grupate 'n8 statice i dina)ice.
a; Trsturile statice au ca s!er# de cuprindere particularit#ile !i=e ale corpului
care se a!l# !ie 'n )icare% !ie 'n repaus. 5ceste tr#s#turi tre(uie descrise cu re!erire la )#ri)ea
corpului% )#ri)ea di!eritelor p#ri ale acestuia% co)ponentele !eei% cu relevarea ano)aliilor
sau in!ir)it#ilor evidente% atunci c,nd acestea e=ist#.
De regul#% la descrierea tr#s#turilor statice ale unei persoane se 'ncepe cu talia%
constituia !izic#% !or)a capului i a !eei% caracteristici ale acestora.
Talia este apreciat# 'n scund#% )i&locie% 'nalt#. Tre(uie inut cont de !aptul c# de
)ulte ori cel care !ace descrierea va raporta talia persoanei descrise 'n raport de talia sa. +n
literatura cri)inalistic# se apreciaz# c# o persoan# cu 'n#li)e su( 1E6 c) are o talie scund#%
'ntre 1E6 i 1GA c) o talie )i&locie% iar peste 1GB c) 'nalt#. 5ceste di)ensiuni sunt !olosite
pentru aprecierea taliei la (#r(ai% iar pentru !e)ei se scad din aceste )#ri)i B c).
Constituia fizic se apreciaz# dup# dezvoltarea siste)ului osos% a )usculaturii i a
esutului adipos. Dup# pri)ele dou# :siste) osos i )usculatur#; persoana se apreciaz# ca
!iind solid#% )i&locie sau osoas#% iar dup# cea de-a treia :esut adipos; persoana poate !i gras#%
)i&locie sau sla(#.
rimea capului se apreciaz# prin raportare la )#ri)ea de ansa)(lu a corpului%
acesta put,nd !i )ic% )i&lociu sau )are.
#aa se apreciaz# dup# !or)a acesteia i poate !i oval#% p#trat#% dreptung*iular#%
ro)(ic#% triung*iular# cu (aza sus% triung*iular# cu (aza &os.
$rul va !i descris dup# culoare% grosi)e% inseriune !rontal#% prezentare a !irului de
p#r. 5st!el% un p#r poate !i negru% castaniu% rocat% (lond% al(% grizonat% c#runt platinat. 9irul
de p#r va putea !i apreciat ca !iind gros% )&lociu sau su(ire. 9irul se poate prezenta ca !iind
drept% ondulat% c,rlionat. Inseriunea !rontal#% respectiv !or)a 'n care se deli)iteaz# partea
BB
cu p#r a capului de !runte% poate !i arcuit#% ascuit# sau dreapt#. 5tunci c,nd p#rul este c#zut
'ntr-o anu)it# proporie se va descrie i tipul de c*elie% respectiv parietal#% !rontal#%
tonsoral#% total#.
#runtea va !i apreciat# dup# l#i)e% 'n#li)e% pro!il sau alte particularit#i. C#i)ea
!runii este distana dintre cele dou# t,)ple i 'n raport de )#ri)ea capului se va aprecia ca
lat#% )i&locie i 'ngust#. +n#li)ea const# 'n distana de la inseriunea p#rului p,n# la r#d#cina
nasului i poate !i apreciat# ca 'nalt#% )i&locie i scund#. Pro!ilul !runii se poate prezenta 'n
raport de poziia corpului ca !iind dreapt#% concav#% conve=#% ondulat#% avansat# sau o(lic#.
,pr'ncenele se descriu dup# contur i grosi)e. Dup# contur pot !i arcuite% drepte%
ung*iulare% erpuite% iar dup# grosi)e sunt apreciate ca su(iri% )i&locii% groase% iar o
particularitate o constituie spr,ncenele ')(inate.
-chii se descriu dup# culoare% )#ri)e% proe)inen#% distan# ocular# i eventuale
particularit#i de privire.
.asul se descrie dup# )#ri)e% contur% proe)inen#% l#i)e% poziia (azei sale sau
dup# r#d#cin#. 5tunci c,nd e=ist#% se descriu i particularit#ile de culoare ale nasului.
/ura se descrie dup# )#ri)e% poziie% inut#% contur.
0uzele se descriu dup# grosi)e% dup# proe)inen# :(uza superioar# 'n raport cu (uza
in!erioar#;% dup# particularit#i sau eventuale )al!or)aii.
1inii. Se descriu aceia dintre dinii care se v#d 'n ti)pul vor(irii% respectiv doar
incisivii i caninii. Ca acetia se descriu eventuale particularit#i :plo)(e% proteze% lipsa
unora% ruperea altora% eventuale )ateriale speciale de con!ecionare;. $a particularitate se
descrie i !elul 'n care se descoper# gingiile 'n ti)p ce persoana vor(ete sau r,de.
0rbia poate !i descris# dup# 'n#li)e% l#i)e% 'nclinaie% particularit#i.
Tenul se descrie dup# culoare :al(% (run% negru% roz% gal(en% rocat;% dup# pori%
ecze)e% negi.
2idurile !eei se descriu dup# !or)# i ad,nci)e% !iind )ai i)portante cele !rontale i
oculare.
$a%ilionul urechii are cele )ai )ulte detalii i este descris dup# aspectul general su(
raportul )#ri)ii% !or)ei i poziiei !a# de cap.
Dup# o descriere a persoanei 'n raport de ele)entele ar#tate )ai sus este necesar a se
trece la prezentarea eventualelor se)ne particulare ale persoanei% care au putut ap#rea
datorit# unor accidente% intervenii c*irurgicale% tatua&e sau ano)alii anato)ice.
(; Trsturile dinamice% denu)ite i tr#s#turi !uncionale% constau 'n unele
ele)ente de individualizare care au ap#rut datorit# anu)itor deprinderi ale o)ului. +n
BE
descrierea unei persoane intereseaz# )ai )ult inuta corpului% poziia capului% )ersul% )i)ica%
privirea% vocea% r,sul% tusea.
inuta corpului este di!erit# de )ulte ori 'n raport de ocupaia unei persoane. 5st!el%
la persoane cu preg#tire )ilitar#% sportivi% inuta este dreapt#% la persoane cu activitate de
(irou :!uncionari% pro!esori% (i(liotecari; inuta este aplecat# cu u)erii adui 'nainte sau cu
un u)#r )ai &os dec,t cel#lalt. Dac# se rein anu)ite ano)alii de inut# acestea vor !i
i)portante pentru o )ai uoar# identi!icare.
inuta m'inilor poate constitui un ele)ent de identi!icare pentru c# unele persoane
in ),inile la spate% 'n (uzunare% gesticuleaz# cu acestea c,nd vor(esc% 'i !reac# ),inile etc.
inuta capului poate !i dreapt#% aplecat# 'nainte sau 'n spate ori spre st,nga sau spre
dreapta. Pot !i reinute i anu)ite particularit#i% ca de e=e)plu )icarea capului ca tic
nervos% tre)urul capului etc.
ersul este un ele)ent care poate duce la identi!icarea unei persoane 'ntruc,t prin
trecerea anilor acesta se sta(ilizeaz# pe anu)ite caracteristici. 5st!el% la persoanele de )ic#
statur# sau la persoanele colerice ori sanguinice se va constata un )ers gr#(it% cu pai )ici%
cu o )icare rit)ic# a (raelor. Persoanele de statur# )asiv# sau 'nalte au un )ers lent cu
pai rari.
3ocea este caracteristic# pentru !iecare persoan# i poate !i descris# ca !olosind o
vor(ire clar# sau neclar#% gr#(it# sau rar#% cu sunete 'nalte sau &oase% cu anu)ite de!ecte de
pronunie% cu !olosire de regionalis)e% cu accent str#in% cu e=pri)are peltic# sau graseiat#.
le)ent i)portant poate !i i tusea !olosit# ca un tic.
+n descrierea tr#s#turilor dina)ice este i)portant# i )i)ica sau panto)i)a 'ntruc,t
unele persoane 'i !or)eaz# 'n ti)p anu)ite o(iceiuri de 'ncreire a !runii sau de )icare a
gurii% care devin caracteristice i care e=pri)#% de )ulte ori% anu)ite atitudini sau st#ri
su!leteti.
BG
CAPITOLUL 5
PLANI'ICAREA URMRIRII PENALE I A (UDEC II
Noiunea &i i"$ortana $lani.ic#rii acti0it#ii !e ur"#rire $enal# &i a cercet#rii
/u!ec#tore&ti
> cerin# i)portant#% pentru a avea e!icien# 'n lupta ')potriva !aptelor ilicite% este
aceea a organiz#rii% a des!#ur#rii plani!icate a activit#ilor cri)inalistice care se deruleaz# 'n
cadrul investigaiei pe parcursul procesului penal% 'n aa !el 'nc,t s# !ie descoperite !aptele
co)ise i !#ptuitorii% iar &udecarea acestora s# se !ac# )ai aproape de )o)entul 'nc#lc#rii
legii penale. Prin planificarea urmririi penale i a judecii se 'nelege organizarea
des!#ur#rii acestora pe (aza unui plan% care s# se raporteze la !apte reale% care s# cuprind#
analize o(iective% con!or)e cu principiile tacticii cri)inalistice% 'n realizarea unui singur
o(iectiv - sta(ilirea adev#rului 'n cauz#.
Desigur c# aceast# plani!icare a cercet#rii% a investig#rii% este di!erit# 'n cele dou# !aze
ale procesului penal8 dac# 'n !aza ur)#ririi penale 'nc# nu e=ist# pro(e ad)inistrate% ori
nu)#rul acestora este redus% poate 'nc# nu este cunoscut !#ptuitorul :sau !#ptuitorii;% 'n !aza
cercet#rii &udec#toreti de&a sunt o su)# de pro(e% !#ptuitorul este prezentat% a !ost audiat :de
regul#;% e=ist# o anu)it# poziie a acestuia 'n raport cu !apta i)putat#. Totui% 'n aceast# a
doua !az# a procesului penal% opereaz# prezu)ia de nevinov#ie% pro(ele tre(uie
read)inistrate% ori ad)inistrate pro(e noi la solicitarea acuz#rii sau a ap#r#rii% pot apare
situaii noi% ali(iuri% pro(e care s# contrazic# pro(ele din !aza de ur)#rire penal# sau s# le dea
o alt# valoare% aa 'nc,t necesitatea plani!ic#rii este de net#g#duit.
Prin ur)are% !iind vor(a de o activitate de sta(ilire a adev#rului% des!#urarea acesteia
tre(uie !#cut# organizat i nu poate !i l#sat# la &ocul *azardului ori a inspiraiei de )o)ent.
+n noiunea de plani!icare a ur)#ririi penale i a cercet#rii &udec#toreti se cuprind
analiza i aprecierea datelor privitoare la !apta co)is#% ela(orarea versiunilor i ordonarea
activit#ilor care tre(uie 'ntreprinse 'n procesul ad)inistr#rii pro(elor% precu) i eventualelor
ter)ene p,n# la care tre(uie 'ndeplinite.
4
Principiile tactice cri)inalistice care opereaz# 'n activitatea de plani!icare a ur)#ririi
penale i a &udec#ii sunt ur)#toarele8
- principiul indi%idualitii% ceea ce presupune ca pentru cercetarea% respectiv
&udecarea% !iec#rei !apte penale s# se sta(ileasc# un plan distinct% un dru) concret
4
Mircea Ion% Criminalistica% pag. 777
B2
de cercetare 'n !uncie de natura !aptei% de ')pre&ur#rile 'n care s-a co)is% de
persoana !#ptuitorului etc.
- principiul dinamismului :sau )o(ilit#ii;% ceea ce 'nsea)n# c# planul iniial nu
este i)ua(il% el poate !i sc*i)(at% )odi!icat% co)pletat 'n raport de noile situaii
sau pro(e care apar 'n ti)pul cercet#rii % deci organul de cercetare tre(uie s# ai(#
aptitudinea de a adapta planul noilor ')pre&ur#ri.
+ntreaga activitate de plani!icare nu tre(uie s# porneasc# de la idei preconcepute% de la
a)(iii ale organului &udiciar de a se re)arca ori de a o(ine un succes r#sun#tor. +n practic#
sunt adeseori 'nt,lnii poliiti% procurori% c*iar i &udec#tori% care% de la 'nceput% !#r# a avea
pro(e% suspecteaz# 'n )od su(iectiv pe cineva% dup# care (#nuielile sunt susinute de
i)aginaie% de dorina de a i se con!ir)a opinia i de a se re)arca% situaie 'n care acetia nu
)ai au nevoie de pro(e% iar vanitatea lor poate duce la erori &udiciare irepara(ile.
Ca !aptele !lagrante nu este necesar# o plani!icare a cercet#rii sau o ela(orare a
versiunilor ori o veri!icare ulterioar# a acestora% 'ntruc,t cel care a co)is !apta este prins 'n
ti)p ce o co)itea.
A
Singura activitate de plani!icare% 'n aceste cazuri% este pentru a l#)uri
circu)stanele care 'l caracterizeaz# pe !#ptuitor i a eventualului )o(il al !aptei.
Elaborarea &i 0eri.icarea 0eriunilor
Versiunile sunt presupuneri logice ale organului de cercetare cu privire la !apt# 'n
totalitatea ei% la )odalitatea de co)itere% la persoana care a co)is-o% sau doar la unele
aspecte ale acesteia.
B
+n !aza de ur)#rire penal#% o dat# ce aceste versiuni au !ost ela(orate% ele devin o
pist# de ur)#rit i de veri!icat p,n# la o(inerea con!ir)#rii ori necon!ir)#rii acestora. Dac#
'n aceast# !az# ela(orarea versiunilor aparine doar organului de cercetare% 'n !aza de
&udecat#% toi participanii la proces 'i pot ela(ora versiuni% respectiv &udec#torul% procurorul%
ap#r#torul inculpatului sau celorlalte p#ri% precu) i personal inculpatul% partea v#t#)at#%
partea civil# ori partea responsa(il# civil)ente% !iecare dintre acetia put,nd ur)#ri s#
pro(eze propria versiune sau s# 'nl#ture versiunea celuilalt. 5cestea 'ns# nu sunt versiuni
dintre cele care s# o(lige organul de cercetare s# le veri!ice% 'ns# potrivit principiului
dina)is)ului plani!ic#rii cercet#rii% pot !i luate 'n considerare i veri!icate pentru a nu
constitui )otiv de posi(il# eroare &udiciar#% dac# ulterior se vor con!ir)a.
A
"asara( Matei% Criminalistica% Citogra!ia Universit# ii "a(e - "olLai% $lu&% 13E3% pag. 7B1
B
Mircea Ion% op. cit.% pag. 774
B3
Versiunile organului de cercetare pot privi aspecte legate de latura o(iectiv# a
in!raciunii presupus a !i !ost co)is#% respectiv la )odul 'n care s-a co)is !apta% la )i&loacele
!olosite% la leg#tura de cauzalitate dintre aciunea presupus# i rezultatul produs< pot e=ista
versiuni cu privire la autorul co)iterii !aptei i dac# acea persoan# :sau alta; a des!#urat
aciunea< pot e=ista versiuni i cu privire la latura su(iectiv#% respectiv dac# !apta s-a co)is
intenionat ori din greeal#% care a putut !i )o(ilul i scopul ur)#rit de !#ptuitor.
la(orarea versiunilor nu se !ace 'n a(stract% doar prin !olosirea unui proces de
g,ndire% ci tre(uie s# ai(# la (az# declaraii ale persoanelor care pot avea% sau au% cunotine
despre !apt#% eventuale ur)e g#site la locul !aptei% declaraii ale victi)ei etc.% deci unele date
concrete care pot !i punctul de pornire a unor presupuneri 'n care se !olosete logica% 'n )od
c,t )ai o(iectiv. ste reco)anda(il ca% de la 'nceput% s# se ela(oreze )ai )ulte versiuni% care
apoi s# !ie veri!icate 'n paralel% prin analiza co)parativ# a pro(elor% a !aptelor rezultate din
pro(ele e=istente.
E
> veri!icare succesiv# a versiunilor este )ai puin e!icient# 'ntruc,t s-ar
pierde din eventualele pro(e% iar reluarea veri!ic#rii de versiuni care s-au a!lat 'n ateptare% ar
'ndep#rta veri!icarea de )o)entul 'n care pro(ele ar !i prezente% iar )e)oria celor care ar
putea da relaii s-ar putea altera datorit# trecerii ti)pului.
Ca ter)inarea procesului de veri!icare a versiunilor se va putea concluziona care din
ele se con!ir)#% care este cea adev#rat#% deci versiunea devine adev#r.
De regul#% din )ai )ulte versiuni se reine cea care se con!ir)# prin pro(e% iar
celelalte sunt 'nl#turate% 'ns# uneori se pot con!ir)a c*iar dou# sau )ai )ulte versiuni%
!iecare e=pri),nd un adev#r :de e=. se poate con!ir)a versiunea c# I a lovit victi)a
aduc,nd-o 'n stare de incontien#% dar aceasta nu a sustras (unurile% acestea !iind sustrase de
c#tre M care trecea dup# un anu)it ti)p pe l,ng# locul unde c#zuse victi)a i% !#r# s# tie ce
s-a 'nt,)plat )ai 'nainte% a pro!itat de starea 'n care se g#sea victi)a - iniial at,t I c,t i M
!useser# (#nuii a !i co)is o t,l*#rie 'ntruc,t au !ost v#zui de )artori 'n apropierea locului
!aptei% !#r# a !i ')preun#;.
$lanul acti%itii de cercetare
Ulti)a etap# a activit#ii de plani!icare a ur)#ririi penale sau de cercetare
&udec#toreasc# o constituie 'ntoc)irea unui plan concret sau a unei !ie de lucru.
Pentru organele de ur)#rire penal#% ast!el de planuri sunt aproape o(ligatorii i se
'ntoc)esc dup# )odele generalizate 'n (aza e=perienei o(inute de aceste organe 'n decursul
ti)pului i prin ordin ierar*ic% !iind considerate deose(it de e!iciente% dar i o posi(ilitate de
veri!icare a activit#ii des!#urate.
E
5ioani oaie $.% Stancu .% Tratat de tactic criminalistic% edi ia a II-a% editura $arpa i% 1337% pag.
71-77
E6
5ceste planuri au !ost consacrate c*iar ca i docu)ente% !ie% av,nd un coninut
ru(ricat pe pro(le)e de l#)urit% activit#i de 'ntreprins% ter)ene de e=ecutare% persoana
no)inalizat# a le e=ecuta.
G
De regul#% un plan al activit#ii de ur)#rire penal# cuprinde notarea activit#ilor
operative care tre(uie e!ectuate% ela(orarea i veri!icarea versiunilor% sta(ilirea ')pre&ur#rilor
care ur)eaz# a !i dovedite i a activit#ilor prin care se vor ad)inistra pro(ele necesare%
)odul de des!#urare% )i&loacele% locul% ter)enul de realizare% ordinea de e!ectuare a
anu)itor activit#i.
+n !aza de cercetare &udec#toreasc# nu este cunoscut# o !or)ularistic# ori o
o(ligativitate a 'ntoc)irii unui plan de des!#urare a activit#ii% aici predo)in,nd respectarea
cadrului legal sta(ilit prin nor)ele procesuale penale. $a orice activitate 'ns#% dac# ea va !i
organizat#% reuita va !i cu at,t )ai posi(il#. Prin ur)are% dei nu se i)pune o(ligatoriu o
anu)e plani!icare% consider#) c# ar !i reco)anda(il ca at,t &udec#torul% c,t i ceilali
participani la &udecat# s# ai(# o activitate organizat# dup# cerinele concrete% s#-i
'ntoc)easc# !iecare un plan propriu% )aterializat 'n !iele de studiu% pe care s# se noteze
pro(le)ele de ur)#rit% pro(ele necesare% pro(le)ele de elucidat% veri!icarea inadvertenelor
etc% 'n )od propriu i potrivit a ceea ce !iecare consider# i)portant.
+n a)(ele !aze ale procesului penal% p,n# la elucidarea co)plet# a cauzei i la
sta(ilirea adev#rului% planul iniial va putea !i co)pletat sau c*iar sc*i)(at% 'n )od dina)ic%
'n !uncie de ele)entele noi care pot ap#rea.
Cercetarea locului .a$tei
6
.oiune i importan
$ercetarea locului !aptei este 'n pri)ul r,nd o activitate procedural# prev#zut# 'n art.
173 $.pr.pen.% 'ns# i o i)portant# activitate de tactic# cri)inalistic#% des!#urat# de organele
de cercetare &udiciar# )ai ales 'n !aptele de o gravitate sporit# cu) sunt o)uciderile%
accidente de circulaie sau din do)eniul )inier% violuri% t,l*#rii% sustrageri% distrugeri etc.
G
Ide)% pag. 7A-7B :pentru o dezvoltare a acestor aspecte;
2
Denu)it# i cercetarea la !a a locului - a se vedea Mircea I.% op.cit.% pag. 77E< "erc*e an V.% Pletea
$.% Sandu I..% 'n Tratat de tactic# cri)inalistic#% op. cit% pag. 7E< Stancu.% op. cit% pag. 41B< denu)it#
i scena in!rac iunii - a se vedea Stancu .% ide)
E1
5ceast# activitate se realizeaz# de o(icei la 'nceputul cercet#rii% av,nd ca scop
cunoaterea ne)i&locit# a locului !aptei% descoperirea% !i=area i ridicarea ur)elor care s-au
creat cu ocazia s#v,ririi !aptei% cunoatere care se realizeaz# i)ediat % direct i% de regul#% 'n
)od co)plet% uneori realiz,ndu-se c*iar i ascultarea )artorilor% a victi)ei sau a
!#ptuitorului. Su)a datelor o(inute prin aceast# activitate este (aza activit#ilor tactice ce se
vor des!#ura 'n continuare 'n vederea elucid#rii !aptei i a sta(ilirii adev#rului.
Potrivit art. 173 $.pr.pen. o ase)enea activitate procedural# se e!ectueaz# 'n situaia
'n care este necesar# constatarea situaiei locului s#v,ririi !aptei% descoperirea i !i=area
ur)elor in!raciunii% sta(ilirea poziiei i st#rii )i&loacelor )ateriale de pro(# i a
')pre&ur#rilor 'n care s-a co)is !apta.
Din punct de vedere cri)inalistic% prin locul faptei se 'nelege locul propriu zis al
s#v,ririi !aptei% dar i zonele apropiate% precu) i alte locuri i)portante cercet#rii% cu) ar !i
locul 'n care !apta a !ost preg#tit#% locul 'n care s-au produs ur)#rile !aptei% c#ile de acces sau
de retragere a !#ptuitorului% respectiv 'ntregul peri)etru 'n care se a!l# pro(ele )ateriale
create cu ocazia s#v,ririi acelei !apte.
Procedural% prin locul s#v,ririi in!raciunii% potrivit art. 46 alin. A $.pr.pen.% se
'nelege locul unde s-a des!#urat activitatea in!racional#% 'n totul sau 'n parte% ori unde s-a
produs rezultatul acesteia.
$ercetarea locului !aptei poate !i dispus# de c#tre organul &udiciar% )otivat% atunci
c,nd se apreciaz# c# este necesar a se e!ectua aceast# activitate.
+n !aza de ur)#rire penal# dispunerea cercet#rii se !ace prin rezoluie )otivat#% iar 'n
!aza de &udecat# prin 'nc*eiere% de ase)enea )otivat#% 'n sensul ar#t#rii necesit#ii e!ectu#rii
cercet#rii locului !aptei.
$regtirea cercetrii locului faptei
5ceast# activitate se !ace 'n dou# etape8
a; $regtirea cercetrii locului faptei la sediul organului judiciar presupune )ai )ult
)#suri organizatorice luate 'n vederea unei activit#i de cercetare a locului !aptei 'n cele )ai
(une condiii.
+n pri)ul r,nd% i)ediat dup# ce a !ost sesizat despre co)iterea unei !apte care
constituie o anu)it# :sau anu)ite; in!raciuni% organul de ur)#rire penal#% c*iar !#r# s# 'i
veri!ice co)petena% are 'ndatorirea de a lua ur)#toarele )#suri8
E7
- s# identi!ice persoana care a !#cut pl,ngerea sau denunul :dac# sesizarea s-a !#cut
tele!onic% veri!icarea este o(ligatorie pentru a se preveni o eventual#
dezin!or)are
3
i deplasarea inutil# a ec*ipei de cercetare;.
- s# se o(in# date despre locul !aptei% natura i gravitatea acesteia
- s# se dispun# )#suri urgente cu privire la conservarea locului !aptei% la paza
acestuia% p,n# la sosirea ec*ipei de cercetare% prin inter)ediul organelor de poliie
locale :sau cele )ai apropiate;% cu privire la salvarea victi)ei :sau victi)elor;% la
identi!icarea )artorilor% la identi!icarea !#ptuitorilor.
Ur)#toarea etap# const# 'n veri!icarea co)petenei% 'n situaia 'n care se va considera
co)petent organul de ur)#rire penal# va trece la celelalte etape% iar atunci c,nd va constata
c# nu este co)petent% va in!or)a de urgen# organul de ur)#rire penal# co)petent.
$onstat,nd c# este co)petent s# e!ectueze ur)#rirea penal#% organul sesizat va trece
la constituirea ec*ipei de cercetare din care !ac parte procurorul% care conduce activitatea de
cercetare% lucr#tori din cadrul co)parti)entului &udiciar i de cercet#ri penale% lucr#tori din
cadrul organului de poliie 'n sectorul de activitate a c#rora s-a co)is !apta% o!ierul
cri)inalist% lucr#tori specializai 'n do)eniul te*nic :pentru eventuale constat#ri te*nico-
tiini!ice;% dac# este cazul% )edicul legist i lucr#torul care conduce c,inele de ur)#rire.
Tre(uie totodat#% dac# sunt cunoscui% 'ncunotinai de activitatea care se va
des!#ura% p#rile v#t#)ate% victi)ele% p#rile responsa(ile% !#ptuitorii% iar 'n )#sura 'n care
acetia doresc% pot participa la cercetarea locului !aptei.
> alt# )#sur# ce tre(uie luat# este alegerea )i&loacelor te*nico-tiini!ice care se
consider# a !i necesare% respectiv truse cri)inalistice% )i&loace pentru e!ectuarea !otogra!iei
&udiciar- operative% pentru !il)at% )i&loace de ilu)inat arti!icial% su(stane% )ateriale pentru
e!ectuarea de )ula&e% aparate de 'nregistrat audio% detectoare% )iniaspiratorul pentru ridicarea
)icrour)elor% )i&loace de ridicare% a)(alare i transport a ur)elor.
16
5poi ec*ipa constituit#
se deplaseaz#% c,t )ai urgent la locul unde se va !ace cercetarea.
b) $regtirea cercetrii locului faptei la locul acesteia
+n )o)entul a&ungerii% organul &udiciar tre(uie s# veri!ice cu) s-a asigurat paza
locului !aptei% dac# ur)ele din peri)etru au !ost conservate i dac# s-au produs eventuale
3
Stancu .% op.cit. pag. 413
16
Mircea I.% op. cit.% pag. 772< $iopraga 5.% Iaco(u # I.% $ri)inalistica% ditura @uni)ea% Ia i% 7661%
pag. 77E
E4
)odi!ic#ri 'n zon#. Toate aceste constat#ri tre(uie conse)nate 'n scris i !i=ate prin !otogra!ii
&udiciare sau !il)are.
I)ediat% dac# sunt victi)e r#nite i care au nevoie de a&utor )edical% dup# acordarea
pri)ului a&utor % sunt tri)ise urgent% 'nsoite de lucr#tori de poliie% la cea )ai apropiat#
unitate sanitar#% pentru investigaii i trata)ent. +n situaia 'n care aceast# )#sur# s-a luat de
organele de poliie locale% sosite 'nainte la locul !aptei% ori de alte persoane% se va conse)na
aceasta i se va !i=a locul 'n care s-a a!lat victi)a sau victi)ele% cu c,t )ai )ult# !idelitate.
c*ipa de cercetare se va interesa dac# au !ost identi!icai )artori ai eveni)entului%
dac# a !ost identi!icat i% eventual% reinut !#ptuitorul.
Ur)eaz# selecionarea i nu)irea )artorilor asisteni% persoane capa(ile de a
con!ir)a ulterior dac# activitatea de cercetare a locului !aptei s-a des!#urat 'n con!or)itate
cu dispoziiile legale. vident c# acetia nu tre(uie alei din r,ndurile persoanelor care vor !i
)artori 'n cauz#% 'ntruc,t ei nu vor putea avea 'n proces a)(ele calit#i. Martorilor asisteni li
se va e=plica 'n ce const# activitatea la care ei asist#% ce scop are aceasta% drepturile pe care le
au.
Dup# o(inerea de in!or)aii generale cu privire la !apt# de la lucr#torii de poliie
sosii pri)ii la locul !aptei% de la victi)e% de la )artori% de la !#ptuitor :c,nd acetia se )ai
a!l# 'n acel loc;% date care tre(uie notate sau 'nregistrate audio% procurorul :sau 'n lipsa
acestuia% la cauze la care participarea procurorului nu este o(ligatorie; ori lucr#torul de
poliie dese)nat conduc#tor al ec*ipei de cercetare% va repartiza sarcinile pentru !iecare
)e)(ru al ec*ipei de cercetare% potrivit co)petenei i specialit#ii acestora.
4fectuarea cercetrii locului faptei
Potrivit sarcinilor sta(ilite% se trece apoi la cercetarea locului !aptei cu respectarea
nor)elor de procedur# penal# i a regulilor de tactic# cri)inalistic#.
Dintre aceste reguli de tactic# cri)inalistic#% cele )ai i)portante i cu aplica(ilitate
general#% indi!erent de natura in!raciunii% a)inti) ur)#toarele8
a; e!ectuarea cercet#rii cu celeritate% aceasta 'nse)n,nd c# pentru a se preveni
pierderea% distrugerea sau degradarea ur)elor% activitatea de cercetare tre(uie e!ectuat#
ne'nt,rziat% c,t )ai aproape de )o)entul co)iterii !aptei i de sosirea ec*ipei de cercetare
'ntruc,t ur)ele% care pot avea i)portan# 'n cauz#% pot dispare sau s# !ie deteriorate prin
EA
apariia unor !eno)ene )eteorologice :ploaie% v,nt% ninsoare% instalarea nopii etc; % prin
intervenia unor persoane interesate :!#ptuitorul se poate 'ntoarce s#-i ia un o(iect pierdut%
care l-ar incri)ina etc;% ori prin trecerea ti)pului :)artorii pot uita unele detalii i)portante;
sau prin intervenia altor persoane :curioi care intr# 'n peri)etru distrug,nd% !#r# intenie%
ur)ele;.
(; e!ectuarea cercet#rii s# se !ac# cu obiecti%itate% respectiv indi!erent de
versiunile sta(ilite% toate ur)ele% !ie c# ele con!ir)#% !ie c# in!ir)# aceste versiuni% tre(uie
c#utate% ridicate i !i=ate% deci ele tre(uie s# ai(# aceeai valoare pentru organul de cercetare.
c; cercetarea locului !aptei tre(uie s# !ie deose(it de temeinic% adic# s# se !ac#
'n a)#nunt% toate pro(ele tre(uie c#utate cu insisten# i% c*iar dac# ar p#rea neinteresante 'n
cauz#% s# !ie ridicate% ur),nd ca doar dup# ridicarea tuturor pro(elor% 'n coro(orare i cu alte
pro(e s# se sta(ileasc# i)portana lor sau lipsa lor de i)portan#. Super!icilitatea% 'ncrederea
organului &udiciar 'n e=periena sa% poate duce la trecerea cu vederea peste anu)ite ur)e%
considerate nei)portante 'n acel )o)ent% dar% ulterior% s# rezulte necesitatea aprecierii i a
acestora 'n ansa)(lul cauzei% c,nd ele nu )ai pot !i identi!icate. $onse)narea tuturor
aspectelor cercet#rii% dar )ai ales !i=area prin !otogra!iere sau !il)are a tuturor zonelor
cercetate% poate !i util#% datorit# o(iectivit#ii i)aginii% i atunci c,nd au ap#rut aspecte de
super!icialitate sau negli&en#.
d; e!ectuarea cercet#rii cu respectarea demnitii persoanelor. 9iecare )e)(ru al
ec*ipei de cercetare tre(uie s# des!#oare activitatea cu (un si)% !#r# in!atuare% cu
respectarea de)nit#ii victi)ei% a celor i)plicai sau a celor care asist#. ste de nead)is ca%
'n raport de tragis)ul a ceea ce s-a 'nt,)plat% s# se !ac# glu)e pe sea)a situaiei% a st#rii sau
')(r#c#)inii victi)ei% a aspectelor de inti)itate% s# se z,)(easc#% s# se vor(easc# trivial% s#
se prezinte cet#enilor sau presei aspecte care ar leza de)nitatea celor i)plicai 'n !apt#.
e; $ercetarea locului !aptei tre(uie e!ectuat# planificat% 'n (aza unei organiz#ri
'ntoc)ite 'n raport de !apta (#nuit# c# s-ar !i produs% de locul !aptei% de ele)entele
i)portante 'n cercetare% sta(ilindu-se concret ce se va c#uta% prin ce procedee i de c#tre cine
din )e)(rii ec*ipei de cercetare.
Modalitatea de e!ectuare a cercet#rii locului !aptei poate !i din e=terior spre interior
sau invers% alegerea ei !iind deter)inat# de locul de e=a)inat i de natura in!raciunii% de
locul 'n care aparent sunt concentrate ur)ele in!raciunii i de interesul de a se a&unge )ai
repede la ele i a nu !i distruse aceste ur)e.
EB
$,nd locul in!raciunii este un spaiu vast :curi% gr#dini% terenuri agricole etc; acesta
se ')parte pe zone i se e!ectueaz# o cercetare si)ultan# ori succesiv#% 'n !uncie de nu)#rul
persoanelor !olosite 'n ec*ipa de cercetare.
+n spaii restr,nse% li)itate :interiorul unei 'nc#peri% un gara& etc; cercetarea se !ace
printr-o e=a)inare general# a locului% dup# care ur)eaz# o cercetare de a)#nunt a !iec#rui
o(iect de la )arginea 'nc#perii spre centrul acesteia.
11
Pentru o des!#urare siste)atic# a cercet#rii locului !aptei se parcurg dou# !aze8
static# i dina)ic#% a)(ele !iind 'ns# p#ri co)ponente ale cercet#rii% care se interp#trund%
constituind un proces unic% co)ple= al acestei activit#i.
+n faza static se des!#oar# o activitate de e=a)inare atent# a locului !aptei% 'n care
se sta(ilete starea i poziia )i&loacelor )ateriale de pro(#% 'n ne)icare% deci !#r# a i se
sc*i)(a poziia vreuneia dintre ele
17
< se e!ectueaz# !otogra!ii &udiciare :de orientare% sc*i#%
ale o(iectelor principale;% se 'nregistreaz# video% se !ac )#sur#tori a distanei dintre o(iectele
principale% dintre acestea i di!erite ur)e sau locuri de acces% se ridic# ur)e.
+n faza dinamic se trece la e=a)inarea ur)elor% a o(iectelor din peri)etru% a
corpului victi)ei% de aceast# dat# !iind per)is# atingerea acestora% ridicarea lor% sc*i)(area
poziiei% se ridic# o(iectele considerate corpuri delicte% se iau )ula&ele ur)elor de ad,nci)e%
se ridic# ur)ele de ),ini etc% toate acestea !iind ulterior cercetate 'n condiii de la(orator
:c,nd aceasta se i)pune;. Toate aceste activit#i% este reco)anda(il% a !i !i=ate prin
!otogra!iere sau !il)are% dar )ai ales se vor conse)na 'n procesul ver(al.
,oluionarea 5mprejurrilor contro%ersate6 de la !aa locului este o alt# activitate
i)portant# 'n aceast# cercetare. Se poate 'nt,)pla ca 'n ti)pul cercet#rii s# apar# ')pre&ur#ri
negative% controversate% deter)inate de anu)ite neconcordane 'ntre situaia din teren i
eveni)entul presupus a se !i co)is. 5ceasta pentru c#% uneori% !#ptuitorul 'ncearc# si)ularea
s#v,ririi unei alte !apte% de c#tre alte persoane% 'n ideea de a sc#pa de r#spunderea penal#%
ast!el c# 'ncearc# s# lase la !aa locului ur)e care ar induce ideea c# s-a s#v,rit o alt#
in!raciune i de c#tre o alt# persoan#. Si)ularea per!ect# a s#v,ririi unei alte !apte este 'ns#
un lucru deose(it de rar i aproape i)posi(il% !#ptuitorul greind adeseori i creind o
discordan# 'ntre ur)e sau pro(e% ceea ce unui lucr#tor cu e=perien# sau !ler 'i ridic# i)ediat
11
Mircea I.% op. cit.% pag. 74A-74B< Suciu $.% $ri)inalistica% ditura didactic# i pedagogic#%
"ucure ti% 13G7% pag. B16
17
Stancu .% op. cit.% pag. 74G
EE
se)ne de 'ntre(are. Spre e=e)plu% dup# co)iterea unui o)or% !#ptuitorul 'ncearc# s# creeze
ideea unei sinucideri prin sp,nzurare% victi)a !iind g#sit# at,rnat# de o s!oar#% 'ns# cei care
e!ectueaz# cercetarea nu g#sesc 'n apropiere nici un scaun sau alt o(iect pe care victi)a s# se
!i putut urca spre a se sp,nzura< ori% gestionarul constat# c# pre&udiciul cauzat din luarea de
(unuri nu )ai poate !i acoperit i 'nsceneaz# un !urt sp#rg,nd o !ereastr#% de!or),nd gratiile%
'ns# cu prile&ul cercet#rii se poate constata c# (unurile care lipsesc nu puteau !i scoase prin
acea !ereastr# !iind )ai )ari dec,t ori!iciul creat.
Prin ur)are% organele de cercetare vor tre(ui s# identi!ice% s# ridice i s# !i=eze toate
pro(ele de la !aa locului% s# veri!ice apoi at,t versiunea co)iterii !aptei aparente% c,t i
versiunea co)iterii altor !apte (#nuite a se !i co)is% e!ectu,nd c*iar cu acel prile&
reconstituiri care s# certi!ice care din versiuni este cea real#.
2eluarea i repetarea cercetrii locului faptei
$u prile&ul e!ectu#rii cercet#rii locului !aptei pot r#),ne zone neinvestigate i c*iar
ur)e i)portante nedescoperite% !ie datorit# unor cauze o(iective% de ne'nl#turat% !ie datorit#
insu!icientei% super!icialit#ii% unor greeli% necunoaterii 'n acel )o)ent a 'ntinderii locului
!aptei% ast!el c# se v#dete necesar# o recercetare a acestui loc.
2eluarea cercet#rii locului !aptei este o activitate tactic# de continuare a unei cercet#ri
e!ectuate anterior i care nu s-a putut !inaliza datorit# interveniei unor !actori o(iectivi i
care se va relua i)ediat ce cauzele care au deter)inat 'ntreruperea au disp#rut.
5st!el de cauze care deter)in# 'ntreruperea pot !i l#sarea 'ntunericului% iar ur)e
i)portante nu ar putea !i luate dec,t la lu)ina zilei% apariia unor pericole de e=plozii%
conta)in#ri% incendiu% alunec#ri de teren% apariia unor )ani!est#ri ostile din partea unor
cet#eni etc% necesitatea aducerii unui e=pert% a unor utila&e a(solut necesare .a.
$onstat,nd apariia unora dintre aceste cauze% conduc#torul ec*ipei de cercetare
dispune 'ntreruperea cercet#rii% sta(ilete concret% prin conse)nare 'n proces ver(al 'n ce
stadiu s-a oprit cercetarea i ia )#suri pentru paza locului !aptei p,n# la reluarea cercet#rii%
dispun,nd i asupra )#surilor de conservare a locului respectiv.
5ceeai ec*ip# de cercetare :co)pletat# 'n situaiile 'n care se i)pune; va relua
cercetarea% cu sta(ilirea precis# i conse)narea 'n procesul ver(al a stadiului din care s-a
reluat% a eventualelor )odi!ic#ri care s-au produs% a !elului 'n care s-a realizat paza locului
!aptei% 'n continuare des!#ur,ndu-se activitatea p,n# la !inalizarea ei.
2epetarea cercet#rii locului !aptei este o activitate )ai rar 'nt,lnit#% care se e!ectueaz#
'n situaiile 'n care cercetarea iniial# s-a des!#urat ine!icient% negli&ent ori 'n condiii
EG
i)proprii% ne!iind descoperite ur)e care 'n )od logic ori pentru veri!icarea unor versiuni
ap#rute tre(uiau s# !ie g#site i valori!icate. > repetare a cercet#rii locului !aptei poate !i
considerat# i deplasarea instanei i a p#rilor din proces la locul !aptei% e!ectuat# uneori 'n
!aza de cercetare &udec#toreasc#% interesul acestei 0cercet#ri locale !iind )ai )ult de a lua
cunotin# 'n )od direct i de a 'nelege )ecanis)ul co)iterii !aptei% 'n condiiile concrete
din teren% de a veri!ica dac# !apta se putea co)ite 'n acel loc i 'n )odul 'n care s-a sta(ilit
prin actul de sesizare al instanei.
!iciena repet#rii cercet#rii este )ult redus# pentru c#% de regul#% )ulte ur)e de la
locul !aptei au disp#rut sau s-au degradat% au putut interveni )odi!ic#ri ale locului !aptei etc.
ijloace tehnice folosite pentru cutarea
unor obiecte neaparente.
$u ocazia cercet#rii locului !aptei% 'n a!ar# de o(iectele vizi(ile% care pot constitui
ur)e ce intereseaz# cercetarea cri)inalistic#% precu) i ur)ele latente% care se identi!ic# prin
!olosirea )i&loacelor te*nice pentru relevarea acestor ur)e% e=ist# interes pentru descoperirea
unor o(iecte ascunse de !#ptuitor sau a cadavrelor.
$#utarea o(iectelor ascunse 'n p#),nt sau 'n construcii ori 'n interiorul altor o(iecte
se !olosesc detectoare de )etale% detectoare de cadavre% sonde )etalice si)ple% sonde
electro)agnetice% sonde stetoscopice% aparate Roentgen porta(ile etc% precu) i c,ini de
ur)#rire special dresai pentru depistarea de cadavre% de su(stane narcotice% to=ice etc.
14
#i&area rezultatelor cercetrii locului faptei
+ntreaga activitate de cercetare a locului !aptei va !i !i=at# prin procesul ver(al de
cercetare% sc*ia locului !aptei% !otogra!iile &udiciare% 'nregistrarea video% precu) i )ula&ele
ur)elor de ad,nci)e :atunci c,nd acestea se g#sesc;.
Procesul ver(al constituie )i&locul principal de !i=are a rezultatelor cercet#rii i 'n
acesta se descrie 'ntreaga activitate des!#urat#% 'n a)#nunt% cu ar#tarea persoanelor care au
constituit ec*ipa de cercetare% calitatea acestora% ce s-a descoperit cu prile&ul cercet#rii% cu)
s-a procedat pentru !i=area% ridicarea i conservarea pro(elor etc.
5cest proces ver(al cuprinde o parte introductiv#% 'n care se conse)neaz# !apta
cercetat#% data co)iterii ei% locul% ora la care a 'nceput cercetarea% li)itele 'n care s-a e!ectuat
cercetarea% starea at)os!eric#% ce persoane au !#cut parte din ec*ipa de cercetare% date despre
presupusul !#ptuitor% ce persoane au participat% )artorii asisteni.
14
Suciu $.% op. cit.% pag. B1A-B13
E2
Ur)#toarea parte a procesului ver(al o constituie partea descriptiv# 'n care se
conse)neaz# 'n detaliu situaia locului !aptei% prin prezentarea orientativ# 'n spaiu%
particularit#ile topogra!ice% c#ile de acces% apoi descrierea a)#nunit# a o(iectelor% ur)elor%
pro(elor )ateriale descoperite% locul 'n care s-au g#sit% )i&loacele te*nico-tiini!ice care s-au
!olosit% eventualele particularit#i ale cercet#rii% o(servaiile celor prezeni la cercetare 'n
calitate de )artori asisteni% e=peri .a.% iar dac# se ivesc ')pre&ur#ri controversate i acestea
vor !i )enionate% ordinea conse)n#rii !iind aceea a des!#ur#rii activit#ii i a descoperirii
ur)elor. +n partea !inal# se trec apoi ce o(iecte sau ur)e au !ost ridicate de la locul !aptei%
)etodele !olosite% ce !otogra!ii au !ost e!ectuate% ce s-a 'nregistrat audio sau video% ce
)#sur#tori !otogra!ice s-au e!ectuat% ce sc*ie% la ce scar#% !iind apoi trecute persoanele care
au !ost de !a# la e!ectuarea cercet#rii% care vor se)na procesul ver(al.
Pe l,ng# procesul ver(al% ca )i&loace secundare de !i=are a rezultatelor cercet#rii% sunt
!otogra!ia &udiciar# :!otogra!ia de orientare% !otogra!ia sc*i#% !otogra!ia o(iectelor principale%
!otogra!ia de detalii% )#sur#torile !otogra!ice;% 'nregistrarea video% sc*ia locului !aptei%
)ula&ele ur)elor de ad,nci)e.
1A
1A
?u insist#) pentru prezentarea detaliat# a acestora 'ntruc,t ele se e=ecut# de persoane cu preg#tire
te*nic# 'n do)eniu. Pentru e=tinderi% !ace) tri)itere la Mircea I.% op. cit.% pag. 7A3-7B7< $iopraga 5.%
Iaco(u # I.% op. cit. % pag. 7BB-7B2% .a.
E3
CAPITOLUL 5I
ASCULTAREA PERSOANELOR
CONSIDERAII INTRODUCTIVE
Scopul ur)#rit pe parcursul des!#ur#rii procesului penal este acela de a constata la
ti)p i 'n )od co)plet acele !apte care constituie in!raciuni% ast!el 'nc,t orice persoan# care
a s#v,rit o in!raciune s# !ie pedepsit# con!or) vinov#iei sale i nici o persoan# nevinovat#
s# nu !ie tras# la r#spundere% !inalitate sta(ilit# prin art. 1 $.pr.pen. i care este realizat# 'n
)o)entul 'n care% ca ur)are a co)iterii unei in!raciuni% organele &udiciare% printr-o
co)ple=# activitate de pro(aiune% reuesc s# sta(ileasc# toate ')pre&ur#rile re!eritoare la
!apt# i !#ptuitor.
ASCULTAREA +NVINUITULUI SAU INCULPATULUI
+n cadrul procesului penal% 'nvinuitul sau inculpatul este persoana cea )ai i)portant#%
care cunoate cel )ai (ine !apta s#v,rit#% care poate o!eri cele )ai )ulte date cu privire la
aceasta% ast!el c# 'n &urul lui se des!#oar# toat# activitatea de ad)inistrare a pro(elor.
Declaraiile 'nvinuitului sau ale inculpatului% o(inute ca ur)are a ascult#rii de c#tre
organele &udiciare% constituie un )i&loc de pro(# 'n cauz#% !ie 'n ap#rarea% !ie 'n acuzarea sa%
deoarece unele !apte sunt cunoscute nu)ai de el% iar altele% dei sunt cunoscute i de alii% el
le cunoate cel )ai (ine
1B
.
5scultarea 'nvinuitului sau inculpatului este activitatea procesual# i de tactic#
cri)inalistic# ce prezint# o i)portan# deose(it# 'ntruc,t% 'n cadrul ei% 'nvinuitul sau
inculpatul poate !ace )#rturisiri% co)plete sau pariale% cu privire la in!raciunea pe care a
s#v,rit-o% la circu)stanele legate de co)iterea ei
1E
% put,nd totodat# s#-i !or)uleze i
ap#rarea cu privire la circu)stanierea !aptei ori cu privire la nevinov#ia sa.
5scultarea 'nvinuitului sau inculpatului se detaeaz#% su( raportul i)portanei% de
restul activit#ilor de str,ngere a pro(elor% reprezent,nd activitatea cu !recvena cea )ai
ridicat#% pentru c#% !ie datorit# naturii lor% !ie datorit# )odului de s#v,rire a in!raciunilor% nu
'n toate cauzele penale aspecte legate de !apt# sau de !#ptuitor pot !i dovedite prin 'nscrisuri%
prin constat#ri te*nico-tiini!ice sau e=pertize% 'n sc*i)( des!#urarea procesului penal% at,t
1B
"asara(% Matei% Criminalistica % Citogra!ia Universit#ii N "a(e-"olLai N% $lu&% 13E3% pag. 7G7
1E
5ionioaie $onstantin% "erc*ean Vasile% "utoi Tudorel% Marcu Ilie% P#l#nceanu ugen% Pletea
$onstantin% Sandu Ion-ugen% Stancu )ilian% Tratat de tactic criminalistic% ditura N $arpai N%
1337% pag. 36
G6
'n cursul ur)#ririi penale% c,t i al &udec#ii% este de neconceput !#r# ascultarea celui 'n &urul
c#ruia se va concentra 'ntreaga activitate a organelor &udiciare i a p#rilor% purt#torul celor
)ai a)ple i utile in!or)aii - 'nvinuitul sau inculpatul
1G
. Cipsa acestei activit#i are caracter
de e=cepie produc,ndu-se doar 'n cazul c,nd 'nvinuitul sau inculpatul este disp#rut ori se
sustrage ur)#ririi penale sau &udec#ii.
Sta(ilirea adev#rului 'ntr-o cauz# penal# depinde 'n (un# )#sur# de preg#tirea
pro!esional#% de iscusina% de aptitudinile persoanei care e!ectueaz# ur)#rirea penal# sau
&udecata% de r#(darea i o(iectivitatea cu care se adun# pro(ele necesare 'n cauz#
12
% pro(e
printre care se nu)#r# i declaraiile 'nvinuitului sau inculpatului% rezultat al ascult#rii
acestuia.
Prin NascultareN se 'nelege Nactul procedural prin care 'nvinuitul% inculpatul% celelalte
p#ri din procesul penal% )artorii sau e=perii sunt c*e)ai s# dea declaraii sau e=plicaii 'n
!aa organelor de ur)#rire penal# sau a instanelor de &udecat# 'n con!or)itate cu legea i cu
respectarea regulilor de tactic# cri)inalistic#N
13
:5l#turi de ter)enul de ascultare se )ai
utilizeaz# ter)enul de audiere< aceti ter)eni sunt sinoni)i at,t din punct de vedere literar%
c,t i &uridic.;
Prin Ntactic#N se 'nelege% 'n )od o(inuit% activitatea ce const# 'n Ntotalitatea
)i&loacelor utilizate de cineva pentru a iz(,ndi 'ntr-o aciuneN.
76
Prin tactica ascultrii n%inuitului sau inculpatului se 'nelege acea activitate
cri)inalistic# co)ple=# care const# 'n utilizarea 'n con!or)itate cu dispoziiile legale% 'n
ti)pul ascult#rii acestuia% a unor )etode i procedee tactice speci!ice de o(inere a
declaraiilor% de valori!icare a )i&loacelor de pro(#% 'n scopul a!l#rii adev#rului 'n cauz#.
Procesul formrii declaraiilor n contiina infractorului
Psi*icul este !or)a cea )ai 'nalt# de adaptare la )ediu i constituie o !uncie care
este supus#% la r,ndul ei% legilor dezvolt#rii . voluia proceselor psi*ice se realizeaz# 'n
raport cu dezvoltarea siste)ului nervos i per!ecionarea sa 'n ti)p.
1G
$iopraga 5urel% Criminalistica -Tactica% Citogra!ia Universit#ii N 5l. I. $uza N% Iai% 132E% pag.
16G-162
12
Mircea Ion% Criminalistica % ditura 9undaiei N $*e)area N% Iai% 1337% pag. 44B
13
1icionar de criminalistic% ditura Otiini!ic# i nciclopedic#% "ucureti% 132A% pag. 7B
76
ic dicionar enciclopedic% ditura nciclopedic#% "ucureti% 13G7
G1
Cu)ea e=terioar# este cunoscut# prin inter)ediul si)urilor% care% cu toate c# sunt
)#rginite at,t ca nu)#r% c,t i ca posi(ilit#i% per)it o cunoatere adecvat# a realit#ii i o
adaptare superioar# la condiiile acesteia
71
.
$unoaterea% prin orice act al s#u% se (azeaz# pe un raport 'ntre personalitatea
su(iectului i un o(iect deter)inat< acesta din ur)# este deopotriv# perceput i recunoscut ca
atare% ca o(iect situat 'n spaiu% dar i ca se)ni!icaie general#< o(iectul este% 'n acelai ti)p%
raportat la personalitatea su(iectului% la interesele i instinctele sale (iologice% la s!era
contiinei sale psi*o-sociale
77
.
Multitudinea proceselor de natur# psi*ic#% 'ncep,nd cu senzaia i ter)in,nd cu
g,ndirea i voina% sunt rezultatul !uncion#rii )ecanis)elor de co)ple=itate cresc,nd# a
su(stanei nervoase. 5ceste )ecanis)e ale scoarei cere(rale se conserv# i sunt c*iar apte
de per!ecionare nu)ai at,ta vre)e c,t sunt e=ersate prin !uncionare. Prin ur)are% speci!ice
psi*ologiei u)ane sunt procesele psi*ice co)ple=e% superioare% orientate i controlate de
contiin#
74
.
Procesul de cunoatere% 'n des!#urarea sa% care va constitui (aza procesului de
!or)are a declaraiilor% const# 'n trei )o)ente principale8 perceperea% )e)orarea i
reproducerea
7A
.
Pri)ul )o)ent - perceperea - 'nsu)eaz# senzaiile i percepiile.
Senzaiile sunt )odalit#i de re!lectare 'n creierul o)ului a 'nsuirilor izolate ale
o(iectelor i !eno)enelor din lu)ea real#% care acioneaz# ne)i&locit asupra organelor sale
de si)% !iind cele )ai si)ple procese psi*ice care se)naleaz# ceea ce se 'nt,)pl# 'n &urul
nostru sau 'n propriul organis)
7B
.
Percepiile sunt rezultatul aciunii unui sti)ul co)ple=% care% de o(icei% acioneaz#%
conco)itent asupra )ai )ultor analizatori% sunt )odalit#i de cunoatere% de re!lectare a
lu)ii 'ncon&ur#toare 'n contiina o)ului
7E
.
+ntreaga activitate de percepere este di!erit# de la individ la individ% pentru c# 'n acest
proces este i)portant# starea organelor de si)% aciunea unuia sau )ai )ultor sti)uli%
71
Roca 5le=andru% "e&at Marian% $sihologia % ditura 5cade)iei% "ucuresti% 13GE% pag. 72
77
"i(eri Ion% $rincipii de psihologie antropologic, ditura Didactic# i Pedagogic#% "ucureti% 13G1%
pag. 173
74
Roca 5le=andru.% .a.% op. cit.% pag. 72% A4-AA.
7A
Dan ?icolae% 2olul senzatiilor i perceptiilor n procesul formrii declaraiilor martorilor i
infractorilor, n $robleme de medicin judiciar i de criminalistic% vol. A% ditura Medical#%
"ucureti% 13EB% pag. 22
7B
$*ircev 5.% Mare V.% Radu I.% Roca 5l.:red.;% Roca M.% Porgo ".% Psihologia general% ditura
Didactic# i Pedagogic#% "ucuresti % 13GE% pag. 766
7E
S)irnov 5.5.% Ceontiev 5.?.%Ru(instein S.% Teplov ".M.% $sihologia% ditura Didactic# i
Pedagogic#% "ucuresti% 13B3% pag. 1B1 <
$*ircev 5.% Roca 5l. %op. cit.% pag. 742
G7
intensitatea acestora% li)itele sensi(ilit#ii persoanei% e=periena anterioar# a celui care
percepe% cunotinele generale sau pro!esionale ale acestuia% starea general# a organis)ului 'n
)o)entul perceperii etc.
+n raport cu aceti !actori% persoana care percepe selecteaz# dintre sti)ulii din )ediul
'ncon&ur#tor pe cel care accentueaz# unele aspecte ale o(iectului sau !eno)enului perceput 'n
detri)entul altora% aa 'nc,t reine din ansa)(lul a ceea ce s-a 'nt,)plat doar ce i-a trezit un
)ai )are interes
7G
% ce a 'neles )ai (ine% ce a recepionat deplin 'n cadrul sensi(ilit#ii sale.
Tre(uie reinut% aadar% c# perceperea acelorai o(iecte sau !eno)ene 'n condiii si)ilare de
loc i de ti)p% este% de regul#% di!erit# de la o persoan# la alta
72
.
5l doilea )o)ent al procesului de !or)are a declaraiilor - )e)orarea - const# 'n
ordonarea 'n contiina su(iectului a celor percepute% respectiv i)presiile produse de
realitatea i)ediat# i receptat# de persoan# sunt p#strate :conservate; pentru o perioad# de
ti)p
73
.
5nsa)(lul procedeelor de 'ntip#rire :)e)orare;% p#strare% reproducere i
recunoatere a e=perienei do(,ndite anterior% constituie ceea ce 'n psi*ologie poart#
denu)irea de )e)orie
46
.
Tre(uie reinut c# 'nsuirea de a 'ntip#ri i conserva ceea ce s-a perceput este varia(il#
de la o persoan# la alta% unele persoane av,nd capacitatea unei )e)or#ri )ai rapide dar
conservarea in!or)aiei s# !ie )ai de scurt# durat#% alte persoane put,nd s# )e)oreze )ai
greu% cu st#ruine de durat# 'n ti)p% dar% odat# !i=at# in!or)aia% p#strarea ei s# dureze pe o
perioad# )ai 'ndelungat#.
Reproducerea - ca ulti) )o)ent al !or)#rii declaraiilor - const# 'n redarea%
co)unicarea ver(al# sau 'n scris a celor percepute% selectate i p#strate prin )e)orare. +n
procesul rea)intirii particip# i)aginile vizuale% auditive i )otorii% al c#ror grad de
contientizare poate !i di!erit
41
% iar calitatea reproducerii este deter)inat# de )#sura 'n care
perceperea% selectarea i ordonarea prin )e)orare se apropie de per!eciune% de capacitatea
su(iectului de a reda ceea ce a )e)orat% de eventualul interes al acestuia de a le reda corect
sau de!or)at% c,nd poate interveni nesinceritatea 'n cele ce se declar#.
Procesul psi*ologic al !or)#rii declaraiilor este identic% p,n# la un punct% pentru toi
participanii la proces% indi!erent de poziia lor procesual#% pentru !iecare e=ist,nd un )o)ent
7G
Mircea Ion% Criminalistica % ditia II% ditura 9undaiei N$*e)area% Iai% 133A% pag. 7B4
72
Ide)
73
$iopraga 5urel% Criminalistica % Tratat de tactic % ditura /a)a % Iai% 133E% pag 122<
Mircea I.% op.cit.%pag. 7B4
46
Roca 5l.% Tratat de psihologie e&perimental % ditura 5cade)iei R.P.R.% 13E4% pag 7G7 <
$ipraga 5.% op.cit.% pag. 122
41
Roca 5l.% "e&at M.% op.cit.% pag. 4E
G4
de percepie a co)iterii in!raciunii% un )o)ent de 'ntip#rire i conservare )e)orial# a celor
receptate i un )o)ent de reproducere% de co)unicare 'n ti)pul ascult#rii 'n !aa organelor
&udiciare.
Poziia 'n proces a celui ascultat% interesul s#u ori lipsa unui interes% pot deter)ina o
reproducere di!erit# a ceea ce s-a receptat i )e)orat.
+n ceea ce 'l privete pe inculpat% procesul de !or)are a declaraiei acestuia parcurge
aceleai )o)ente 'n care !#ptuitorul percepe% )e)oreaz#% iar apoi reproduce !apte i
')pre&ur#ri% de !apt re!eritoare la propria activitate in!racional# pe care a des!#urat-o%
devenind ast!el un )artor sui-generis al propriei cauze
47
.
Procesul !or)#rii declaraiei inculpatului este in!luenat de aspecte psi*ologice
proprii ce apar pe parcursul des!#ur#rii activit#ii in!racionale% anterioare% conco)itente i
posterioare co)iterii !aptei concrete% care i)plic# apariia unor particularit#i privitoare la
condiiile de percepie% de )e)orare i reproducere a !aptelor.
$unosc,nd aceast# pre)iz#% precu) i aspectele de ordin e)oional i psi*ologic care
&aloneaz# orice proces de !or)are a declaraiei unui inculpat% organul &udiciar -instana% 'n
!aza de &udecat#% ')preun# cu ceilali participani la ascultare- va putea alege procedeele
tactice cele )ai potrivite pentru ascultarea inculpatului 'n cauza dedus# &udec#ii.
Inculpatul este prezent 'ntotdeauna la locul !aptei% devenind sursa cea )ai a)pl# de
in!or)aii re!eritoare la in!raciunea s#rv,rit#% la )o)entele care au precedat sau au
succedat s#v,rirea !aptei. De regul#% el se g#sete 'n condiii opti)e de a percepe i a
)e)ora !apta% atunci c,nd st#rile e)oionale sunt )oderate% de o intesitate )edie i produc
un e!ect sti)ulator asupra ateniei inculpatului% activ,ndu-i posi(ilitatea de receptare.
Tre(uie tiut 'ns#% c# 'n perceperea )ai a)pl# sau )ai restr,ns# a eveni)entelor%
!#ptuitorul are o atenie di!erit# 'n raport cu !or)a de vinov#ie cu care s#v,rete !apta%
respectiv dac# acioneaz# cu intenie sau din culp#.
+n ipoteza co)iterii unei !apte intenionate% in!ractorul este preocupat de atingerea
unei anu)ite !inalit#i% aa 'nc,t scopul ur)#rit 'i )o(ilizeaz# atenia% ceea ce are ca rezultat
receptarea unor )ultiple situaii care i se 'ntip#resc 'n )e)orie. Oi aici pot 'ns# apare
di!erenieri 'n !uncie de capacitatea intelectual# a !iec#rui !#ptuitor% dar )ai ales 'n raport de
')pre&urarea c# in!raciunea a !ost s#v,rit# dup# o preala(il# c*i(zuire sau su( st#p,nirea
unui i)puls de )o)ent.
/radul de dezvoltare intelectual# di!erit poate conduce la perceperea i )e)orarea
doar a unor aspecte din ansa)(lul eveni)entelor ori la receptarea )ai a)pl# a derul#rii
in!raciunii.
47
$iopraga 5.% op.cit.% pag. 74G
GA
> *ot#r,re spontan# de a co)ite o in!raciune% 'n opoziie cu o pre)editare 'n ti)p a
co)iterii acesteia% va avea ca rezultat o percepere a )ai puine aspecte i drept ur)are o
declaraie a inculpatului cu ine=actit#i% cu lacune% )ai ales asupra ')pre&ur#rilor care au
pre)ers co)iterii !aptei% dar )ult )ai !idel# cu privire la aspecte din ti)pul s#v,ririi !aptei<
pre)editarea co)iterii !aptei va conduce la o receptare aproape egal# a )o)entelor
anterioare 'nceperii des!#ur#rii !aptei c,t i a celor din ti)pul e=ecut#rii.
Procesul !or)#rii declaraiilor inculpailor care au s#v,rit !apta 'n stare de provocare
ori 'n stare de dep#ire a li)itelor legiti)ei ap#r#ri sau 'n stare de legiti)# ap#rare
44
este
puternic in!luenat de starea psi*ic# deose(it#% de tul(urarea pricinuit# de atitudinea agresiv#
a victi)ei% rein,ndu-se e=agerat )o)entele anterioare co)iterii !aptei i )ai puin
)o)entele e=ecut#rii aciunii sale in!racionale.
+n ce privete receptarea i )e)orarea !aptelor s#v,ite din culp#% aceste )o)ente 'n
procesul !or)#rii declaraiilor inculpailor sunt% de regul#% )ai puin precise% prezint# unele
lacune% toc)ai datorit# !aptului c# atenia !#ptuitorului se a!la la un nivel sc#zut% nu era
activat# de vreun scop% totul petrec,ndu-se pe neateptate i !#r# s# !i !ost prev#zut. $ele )ai
)ulte in!or)aii se vor reine cu privire la )o)entele care au ur)at co)iterii !aptei sau%
uneori% la )o)entul 'n care s-a petrecut in!raciunea.
Mo)entul reproducerii% )o)ent !inal 'n !or)area declaraiei unui inculpat% nu
p#streaz# aceleai caracteristici cu )o)entele anterioare% pentru c# aici intervine (una sau
reaua credin# a !#ptuitorului% care va putea s# prezinte e=act ceea ce a perceput i )e)orat
ori va reda o variant# necon!or)# celor receptate% 'n ideea de a sc#pa de r#spunderea penal#
ori de a-i uura situaia.
5cest )o)ent al reproducerii parcurge dou# etape8 reproducerea la nivel )intal i
reproducerea prin e=teriorizare.
+n pri)a etap#% !#ptuitorul% a!lat 'n !aa )o)entului ascult#rii% des!#oar# o intens#
activitate )intal# de rea)intire% de ordonare% de con!runtare a celor reinute i de ela(orare a
versiunii pe care o va prezenta% de c,nt#rire a ceea ce va spune% a anselor de a !i crezut sau
nu. Pentru ascultarea 'n !aa instanei inculpatul va avea 'n vedere i !aptul c# acu) va
declara 'n !aa pu(licului% 'n care se vor g#si i persoane de care este legat a!ectiv :rude% soie%
copii etc.;% ceea ce 'l deter)in# la preg#tirea sa i pentru aceste situaii e)oionale.
+n cea de a doua etap# se va des!#ura reproducerea oral# a celor receptate% )e)orate
i Nprelucrate 'n )intea sa 'n etapa anterioar#% declaraia sa !iind in!luenat# i de stressul
44
Mircea Ion% 1espre personalitatea %ictimei i a fptuitorului omorului s%'rsit n stare de legitim
aprare sau de pro%ocare :Cucrare 'n li)(a englez#; 'n NStudia universitatis "a(es-"oLai% Series
@urisprudenia% $lu&-?apoca% 132B% pag. B4-E1
GB
'nt,lnirii cu instana% de cadrul sole)n din sala de dez(ateri% de contactul psi*ologic care s-a
putut realiza.
Mo)entul reproducerii orale constituie% de alt!el% )o)entul ascult#rii inculpatului%
o(inerea declaraiei acestuia.
aloarea probant a declaraiilor nvinuitului sau inculpatului
Pe parcursul procesului penal organele &udiciare care e!ectueaz# ur)#rirea penal#% iar
)ai apoi &udecata% vor c#uta s# o(in# declaraii c,t )ai co)ple=e i c,t )ai apropiate de
adev#r. Valoarea care se atri(uie declaraiei date de 'nvinuit sau inculpat ca )i&loc de pro(#
'n procesul penal a cunoscut o evoluie dintre cele )ai sinuoase din cele )ai vec*i ti)puri i
p,n# 'n prezent. +n dreptul ro)an% valoarea sa era deose(it#% )#rturisirea :recunoaterea
!aptei; &usti!ic,nd pe deplin conda)narea :Ncon!essus pro &udicato estN;
4A
i% pentru a !i
o(inut#% se recurgea la )#suri de torturare prin care s# i se stoarc# acuzatului )#rturisirea<
alteori ast!el de )#suri se aplicau conda)natului 'nainte de a !i e=ecutat pentru ca acesta s#
nu)easc# i pe eventualii co)plici ori alte circu)stane ale !aptelor o)ise 'n ti)pul
cercet#rilor. >(inut# 'n ase)enea condiii% )#rturisirea era considerat# Nregina pro(elorN%
singura care con!erea &udec#torului )a=i)# certitudine. +n evul )ediu% )#rturisirea
co)iterii !aptei pentru care era cercetat se o(inea prin aceleai )odalit#i de torturare% 'ns#
)ult )ai drastice i sadice% valoarea pro(ant# a )#rturisirii !iind a(solut#% ea singur# !iind
su!icient# pentru pronunarea unei conda)n#ri% deci caracterul de regin# a pro(elor se
p#streaz#. Ilu)inis)ul i Revoluia 9rancez# aduc o sc*i)(are 'n atotputernicia pro(ant# a
)#rturisirii% )i&loacele de ascultare a celor 'nvinuii de s#v,rirea unor !apte penale devenind
)ai u)ane% Declaraia Universal# a Drepturilor >)ului sta(ilind 'n art. 4 c# Norice o) are
dreptul la via#% li(ertate i inviola(ilitatea persoaneiN% ast!el c# este conda)nat# orice
'nc#lcare a de)nit#ii i personalit#ii o)ului care ar a)inti de o(iceiurile pri)itive ce
tre(uie repudiate sau repri)ate. Totui% )#rturisirea !#cut# !#r# constr,ngere% era considerat#
su!icient# din punct de vedere al pro(atoriului% o)i,ndu-se a se )ai e!ectua i alte pro(e.
+n prezent% declaraia 'nvinuitului sau inculpatului nu are o valoare pro(ant#
deose(it#% legea sta(ilind c# ea poate servi la a!larea adev#rului nu)ai 'n )#sura 'n care este
coro(orat# cu !apte sau ')pre&ur#ri ce rezult# din ansa)(lul pro(elor e=istente 'n cauz# :art.
E3 $.pr.pen.;. 5ceast# prevedere legal# 'i are &usti!icarea 'n aceea c# 'n practica &udiciar#%
de )ulte ori% 'n declaraiile lor% 'nvinuiii sau inculpaii denatureaz# adev#rul 'n )od voluntar
4A
Pop % Traian% 1reptul procesual penal % Tipogra!ia ?aional# $lu&% vol. III% pag. 741
GE
sau involuntar% respectiv !ie re!uz# s# recunoasc# in!raciunile co)ise% !ie recunosc !apte pe
care nu le-au co)is% datorit# unor )otivaii di!erite :tea)a% e=istena unui interes )aterial%
dorina de a descoperi un co)plice sau de a ascunde o !apt# )ai grav# etc;
4B
.
Prin ur)are% aa cu) s-a a!ir)at 'n literatura &uridic#
4E
% )#rturisirea are o !or#
pro(ant# condiionat#% tre(uind a !i coro(orat# cu celelalte pro(e e=istente 'n cauz#% precu)
i un caracter divizi(il% prin !aptul c# poate !i acceptat# parial sau 'n 'ntregi)e% dup# cu)
este con!ir)at# sau in!ir)at# de 'ntreg pro(atoriul. Totodat# declaraia poate !i retracta(il#%
respectiv 'nvinuitul sau inculpatul 'i poate retrage declaraiile anterioare
4G
.
+n concluzie% dei declaraiilor 'nvinuitului sau inculpatului nu li se acord# legal o
valoare pro(ant# superioar# altor )i&loace de pro(#% acestea 'i au valoarea lor particular#
ori% cel puin% a&ut# la cunoaterea poziiei su(iectului activ !a# de !apta s#v,rit#
42
.
!eglementarea procesual a ascultrii nvinuitului sau inculpatului

5ctivitatea procesual# de ascultare a 'nvinuitului sau inculpatului se realizeaz# prin
luarea interogatoriului i o(inerea de declaraii cu privire la !apta cercetat#% activitate de
i)portan# deose(it# 'n care organele &udiciare tre(uie s# respecte cu strictee prevederile
legale prev#zute de art. E3-GA $.pr.pen. pentru !aza ur)#ririi penale i prev#zute de art.474-
47B $.pr.pen. pentru !aza cercet#rii &udec#toreti% aceste te=te legale cuprinz,nd regulile cu
caracter tactic ce vizeaz# ascultarea. Reguli tactice cri)inalistice de ascultare a 'nvinuitului
sau inculpatului tre(uie aplicate doar 'n li)itele cadrului legal sta(ilit de aceste dispoziii
procedurale care regle)enteaz# ascultarea.
$adrul general de regle)entare procedural# a ascult#rii se co)pleteaz# i cu
dispoziiile art. A% art. 767 i ale art. 72G $.pr.pen. care sta(ilesc c# organele &udiciare tre(uie
s# ai(# rol activ i au o(ligaia de a str,nge pro(ele necesare a!l#rii adev#rului% pro(e care pot
!i at,t 'n !avoarea c,t i 'n de!avoarea 'nvinuitului sau inculpatului% acesta tre(uind s# !ie
ascultat 'n leg#tur# cu 'nvinuirea ce i se aduce. $el ce ur)eaz# a !i ascultat are dreptul :i nu
o(ligaia; de a da declaraie% 'n caz de re!uz !iind aplica(ile dispoziiile art. 47B al. 7
4B
?eagu% Ion, 1rept procesual penal% ditura 5cade)iei RSR "ucureti% 1322% pag. 7E3
4E
Stancu% )ilian% !n%estigarea tiinific a infraciunilor% curs de cri)inalistic#% partea a II- a i a
III- a% "ucureti% 1322% pag. 3B < T*eodoru% /rigore% Moldovan% Cucia% 1rept procesual penal%
ditura Didactic# i Pedagogic#% "ucureti % 13G3% pag. 1A4
4G
Dongoroz Vintil#% D#r'ng# /*eorg*e% Qa*ane Sieg!ried% Cucinescu Du)itru% ?e)e 5urel%
Popovici Mi*ai% S'r(ulescu Petre% Stoican Vasile% .oul Cod de procedur penal i Codul de
procedur penal anterior, prezentare comparati%, d. politic#% "ucureti% 13E3% pag. 771
42
Stancu% )ilian% op. cit.% pag. 32
GG
$.pr.pen. +n Ro),nia% 'ntr-o perioad# anterioar#% interogatoriul inculpatului se lua su(
&ur#),nt
43
% situaie care nu )ai e=ist# 'n prezent c,nd se pune accent pe respectarea dreptului
la ap#rare i pe prezu)ia de nevinov#ie% ast!el c# invinuitul sau inculpatul nu poate !i
constr,ns nici )oral s#-i recunoasc# vinov#ia% sarcina dovedirii !aptelor i a vinov#iei
revenind organelor de ur)#rire penal#.
= =
=
+n cuprinsul cursurilor universitare% tratatelor ori a altor lucr#ri de studiu cri)inalistic%
toi autorii se ocup# doar de ascultarea 'nvinuitului sau inculpatului 'n !aza de ur)#rire
penal#% !#r# a acorda interes sau spaiu tacticii ascult#rii inculpatului 'n !aza cercet#rii
&udec#toreti% respectiv 'n !aa instanei de &udecat#.
Interesul cercet#rii cri)inalistice presupune 'ns# studierea tacticii ascult#rii celui care
este 'nvinuit de co)iterea unei !apte penale% pe 'ntreaga durat# a procesului penal.
ste adev#rat c# ascultarea inculpatului este% 'n principiu% ase)#n#toare cu cea
des!#urat# 'n !aza ur)#ririi penale :de organele poliiei i parc*etului;% 'ns# prezint#
nenu)#rate aspecte care o di!ereniaz# i o individualizeaz#% procedeele tactice de ascultare a
inculpatului pri)ind o speci!icitate proprie.
Dac# 'n ti)pul ur)#ririi penale ascultarea se realizeaz# 'n (iroul de anc*et#% !#r#
prezena altor persoane dec,t anc*etatorul i 'nvinuitul sau inculpatul :cu asistarea de c#tre
ap#r#tor doar 'n cazurile prev#zute de lege;% !#r# ca anc*etatul s# cunoasc# dac# e=ist# sau nu
')potriva sa pro(e acuzatoare ad)inistrate% !#r# participarea celorlalte p#ri din proces% dac#
ascultarea sa se poate realiza din punct de vedere tactic aa cu) anc*etatorul dorete i
consider# necesar% 'n !aza cercet#rii &udec#toreti% 'n !aa instanei de &udecat#% condiiile
ascult#rii sunt cu totul di!erite.
43
Pop% Traian% op. cit.% pag. 74G
G2
+n aceast# nou# !az#% ascultarea inculpatului se !ace cu respectarea principiului
pu(licit#ii dez(aterilor% 'n prezena pu(licului prezent 'n sala de &udecat#% a tuturor p#rilor
din proces :parte v#t#)at#% parte civil#% parte civil)ente responsa(il#% uneori 'n prezena
coinculpailor;% a ap#r#torului% cu sole)nitate% cu respectarea riguroas# a unor nor)e
procedurale :art. 474-47B $.pr.pen.;% dup# ce inculpatul cunoate toate pro(ele ad)inistrate
cu privire la !apta pentru care este tri)is 'n &udecat#% pro(e de care a luat cunotin# cu
prile&ul prezent#rii )aterialului de ur)#rire penal# de c#tre procuror :art. 7B6-7BA $.pr.pen.;%
dup# ce anterior a )ai !ost ascultat 'n !aza de ur)#rire penal# i de&a s-a o(inuit cu aceast#
ascultare. +n plus% spre deose(ire de ur)#rirea penal# unde ascultarea se !ace% de regul#%
pentru !iecare declaraie% doar de o singur# persoan# :poliist sau procuror;% 'n !aa instanei
ascultarea se realizeaz# prin activitatea de interogare des!#urat# de instan#% respectiv de
preedinte% de procuror% de ap#r#tor% de p#rile v#t#)ate% civile sau civil)ente responsa(ile%
de ceilali inculpai :personal sau prin ap#r#tor;% care pot pune 'ntre(#ri at,t prin inter)ediul
&udec#torului - preedinte de co)plet - c,t i direct% cu 'ncuviinarea acestuia :art. 474
$.pr.pen.;.
Cipsa preocup#rilor pentru studierea tacticii ascult#rii inculpatului 'n !aa instanei de
&udecat# a dus la o percepere eronat# a acestui sector vast i i)portant al cri)inalisticii%
consider,ndu-se c# doar pe parcursul ur)#ririi penale sunt operante )etodele ela(orate de
cri)inalistic#. Vo) o(serva ast!el c# unii autori intituleaz# capitolele cu acest o(iect ca
Nascultarea 'nvinuitului sau inculpatuluiN
A6
% iar alii doar Nascultarea 'nvinuituluiN
A1
. +n
tratarea te)ei se dezvolt# tactica cri)inalistic# a ascult#rii 'n !aza de ur)#rire penal#% c*iar i
atunci c,nd se !ace re!erire la inculpai% punctul !inal al studiului !iind )o)entul ter)in#rii
ur)#ririi penale. 5cesta poate !i )otivul pentru care )uli &uriti au r#)as 'n credina c# aria
de cuprindere a cri)inalisticii se li)iteaz# doar la !aza de ur)#rire penal#.
ASPECTE PSI)OLO,ICE ALE ASCULTRII
Probleme de psihologie "udiciar
NPsi*ologia 'nar)eaz# pe )agistrat cu o )etod# e=act#
de cercetare% dup# ur)a c#reia el nu poate avea dec,t
pro!it. 5ceast# aplicare a psi*ologiei 'n practica
pro!esional# a )agistratului i 'n genere a o)ului de
legi% este aa de !ireasc#% 'nc,t pare ciudat c# 'n viaa
A6
Mircea% Ion% op. cit.% pag. 44B < 5ionioaie% $onstantin% .a.% op.cit.% pag. 36
A1
"asara(% Matei% op. cit.% pag. 7G7 < Suciu% $a)il% Criminalistica% ditura Didactic# i Pedagogic#%
"ucureti% 13G7% pag. B2A < Stancu% )ilian% op. cit.% pag. 3B < /olunsRi% S.5.% Criminalistica, ditura
Otiini!ic#% "ucureti% 13E1% pag. 444
G3
practic# lucrurile se petrec alt)intreli de cu) le indic#
raiunea. +n viaa practic# &uristul% de cele )ai dese ori%
se crede dispensat de a se ocupa de tiina su!letului.
$alitatea de psi*olog nu este cerut# nic#ieri 'n )od
o!icial. $,nd ea se 'nt,)pl# s# !ie alipit# de cea de
&urist% aceasta este o raritate.
: $. R#dulescu-Motru;
A7
+nc# de la 'nceputurile constituirii psi*ologiei tiini!ice )uli psi*ologi i-au dat
sea)a de i)portana aplic#rii cunotinelor psi*ologice 'n ad)inistrarea &ustiiei i de aceea
au consacrat acestei pro(le)e un )are nu)ar de studii i cercet#ri% pre!igur,nd apariia
psi*ologiei &udiciare% care are ca o(iect Nstudierea nuanat# i apro!undat# a persoanei u)ane
i)plicat# 'n dra)a &udiciar#% 'n vederea o(inerii cunotinelor i a evidenierii legit#ilor
psi*ologice apte s# !unda)enteze o(iectivarea i interpretarea corect# a co)porta)entelor
u)ane cu !inalitate &udiciar# sau cri)inogen#.
A4
Ceg#tura 'ntre psi*ologia &udiciar# i cri)inalistic# este (iunivoc#% at,t 'n aspectele
teoretice% c,t i 'n cele practice ale celor dou# discipline% iar 'n ceea ce privete tactica
cri)inalistic# a ascult#rii 'nvinuitului sau inculpatului% psi*ologia &udiciar# este
indispensa(il#% ea o!erind cunotinele psi*ologice necesare cu re!erire la potenialul
psi*ologic al individului u)an i)plicat 'n procesul penal - inculpatul% c,t i al persoanelor ce
concur# la a!larea adev#rului 'n cauz#% potrivit co)petenelor pe care legea li le con!er#.
AA
Realizarea ascult#rii inculpatului presupune o activitate co)ple=#% contactul direct
dintre su(iecii raportului procesual penal. +ntre acetia se produce 'n )od inevita(il i
necesar o con!runtare psi*ologic#% un duel psi*ologic%
AB
'n care% cu respectarea cerinelor
legale% organele &udiciare pot !olosi )etode i procedee tactice speci!ice% care pot !i dintre
cele )ai diverse% 'ns# nu neli)itate. 5st!el% procedeele utilizate nu pot contraveni
dispoziiilor legale% !iind interzis# utilizarea unor procedee )enite s# induc# 'n eroare pe cel
ascultat ori !olosirea !orei 'n a!larea adev#rului.
AE

Reuita ascult#rii inculpatului nu se poate realiza !#r# a cunoate ele)ente ce in de
!irea% caracterul persoanei care este acuzat# de s#v,rirea unei !apte penale% respectiv
A7
R#dulescu-Motru $.% $sihologia martorului% 'n $onvor(iri Citerare% 136E% pag. 4EA% apud
Moldovan Sa(in% ,tudii de drept procesual ci%il% vol I % Tipogra!ia Diecezan# 5rad% 134B% pag. 17A
A4
Mitro!an% ?.% Pdreng*ea% V.% "utoi% T.% $sihologie judiciar% $asa de editur# i pres# NOansa SRC%
"ucureti% 1337% pag.B
AA
Ide)% pag. 11
AB
Stancu% .% op. cit.% pag. 3G
AE
Stancu% .% $robleme de criminalistic i de criminologie% Supli)ent al (uletinului intern% nr. 1%
1324% pag. 4B
26
tr#s#turile i caracteristicile psi*ice ale celui ascultat i 'n !uncie de acestea s# !ie adoptate
anu)ite tactici% strategii de ascultare.
$adrul restr,ns al particip#rii la ascultare e=istent 'n ti)pul ur)#ririi penale :lucr#tor
de poliie ori procuror% pe de-o parte% i 'nvinuit sau inculpat - uneori asistat de c#tre ap#r#tor
- pe de alt# parte; este cu totul altul 'n !aa instanei% la ascultarea 'n !aza cercet#rii
&udec#toreti< 'n aceast# !az# particip# reprezentantul Parc*etului 'n calitate de susin#tor al
acuz#rii% partea v#t#)at#% partea civil#% partea responsa(il# civil)ente% personal ori prin
ap#r#tor% inculpatul :de regul# asistat de c#tre ap#r#tor;% )e)(rii co)pletului de &udecat#.
Relaia interpersonal# 'ntre toi aceti participani la ascultare% lupta de pe di!erite
poziii% o(iectivul !inal ce tre(uie realizat - a!larea adev#rului - necesit# o analiz# a aspectelor
psi*ologice privitoare la !iecare 'n parte ori la contactul direct ce intervine 'n acest Nduel
&udiciarN.
Psihologia inculpatului
Persoana a&uns# 'n !aa organelor &udiciare 'n calitate de 'nvinuit sau inculpat i c#reia i
se i)put# s#v,rirea unei in!raciuni% tre(uie cunoscut# su( aspectul co)ponentelor
psi*ologice ale personalit#ii - te)pera)ent% caracter% aptitudini - pentru c# nu)ai
ast!el se poate alege tactica potrivit# de ascultare a acestuia.
Mo)entul lu#rii pri)ei declaraii de organele de ur)#rire penal# g#sete pe cel
ascultat 'ntr-o stare psi*ic# caracterizat# la in!ractorii pri)ari printr-un adev#rat oc% printr-o
stare de a(andonare 'n !aa a ceea ce i se 'nt,)pl#% printr-o stare de tea)# pentru ceea ce va
ur)a.
Detenia preventiv# deter)in# pentru in!ractorul pri)ar apariia unei st#ri de
depri)are !a# de condiile 'n care se a!l#% este 'ngrozit de aparatul &ustiiei i 'nsp#i),ntat de
perspectiva unei conda)n#ri care i-ar distruge cariera% !a)ilia. Dac# detenia dureaz#% cel
arestat se o(inuiete treptat cu situaia sa% evident 'ntr-o )#sur# redus#% 'ns# 'ncepe s#
i)agineze cu) s#-i !ac# o ap#rare c,t )ai veridic#% se autoconvinge de lipsa sa de vinov#ie%
de vinov#ia sa redus# ori cade 'ntr-o stare de depri)are 'n care este capa(il de a recunoate
orice !apt#% c*iar nes#v,rit# de el% se a(andoneaz# 'n !aa situaiei 'n care a a&uns. +n cele )ai
)ulte cazuri% in!ractorul 'i concepe o versiune proprie% i-o repet# pentru a o prezenta
anc*etatorului% a&ung,nd nu arareori s# cread# 'n aceast# versiune.
+n ti)pul ur)#ririi penale% cel arestat 'i sta(ilizeaz# tr#irile psi*ice% caut# s# ')part#
cu ap#r#torul s#u siste)ul de ap#rare pe care l-a g,ndit% are 'ncredere 'n ap#r#tor. Tea)a lui
21
de organul de cercetare penal# :poliist% procuror; se a)pli!ic# la constatarea raporturilor
(une pe care le o(serv#% eventual% 'ntre acesta i ap#r#torul s#u 'n )o)entul 'nceperii unei
noi audieri :e=. poliistul ori procurorul str,nge ),na ap#r#torului% sc*i)(# a)a(ilit#i etc.;%
aceste raporturi cre,ndu-i convingerea c# a !ost tr#dat. 5lteori 'ns# aceste raporturi 'l !ac s#
cread# c# va !i a&utat% c# e=ist# ansa de a !i eli(erat ori de a nu !i tri)is 'n &udecat#.
> dat# tri)is 'n &udecat# i a&uns 'n !aa instanei% inculpatul% sta(ilizat psi*ic% va !i
supus unor relu#ri ale e)oiilor iniiale% 'ns# de o intensitate )ai redus#. $onstatarea
e=istenei e)oiei ce poate dovedi c# e=ist# neconcordane 'ntre cele a!ir)ate i cele
petrecute 'n realitate% dintre adev#r i neadev#r constituie ele)entul principal al tacticii
cri)inalistice de derulare a ascult#rii
AG
. 5ceast# stare e)otiv# poate !i sta(ilit#% o(servat#%
'ns# niciodat# 'n c*ip total
A2
. +n psi*ologia &udiciar# s-a a!ir)at c# st#rile e)otive% de
tensiune psi*ic# sunt 'nsoite de o serie de )ani!est#ri e=terioare cu) ar !i8
A3
accelerarea
(#t#ilor ini)ii% )#rirea presiunii sangvine% apar !eno)ene vasodilatatorii :congestionare; sau
vasocontrinctorii :paloare; se accelereaz# i se deregleaz# rit)ul respiraiei% se deregleaz#
e)isia vocal# :r#guirea% tre)urul vocii;% salivaia se di)inueaz# :senzaie de uscare a
(uzelor i a gurii;% )uc*ii sc*eletici se contract# sau se rela=eaz# su(it% se sc*i)(# )i)ica
i panto)i)ica :agitaie cu )ic#ri i gesturi ce nu )ai corespund unei co)port#ri nor)ale a
individului;% se 'nt,rzie ti)pul de reacie sau de laten# la 'ntre(#ri care conin cuvinte critice
:a!ectogene;
B6
. 5ceste )odi!ic#ri ori )ani!est#ri pot !i o(servate% 'ntr-o anu)it# )#sur#% de
cei care particip# la ascultarea inculpatului% dar i aceasta 'n !uncie de e=periena% preg#tirea
psi*ologic# i 'nsuirile native ale !iec#ruia. +n practic# se poate constata% la o si)pl# asistare
'n sala de &udecat#% preocuparea sau capacitatea )agistratului 'n acest sens% )ani!est#rile
inculpatului% 'ncerc#rile acestuia de a i le ascunde sau nu.
5l#turi de e)oii% de )ani!est#rile acestora :)ai sus ar#tate;% o alt# categorie de
pro(le)e psi*ologice ce tre(uie cunoscute se re!er# la 'ncerc#rile inculpatului de a se
prezenta 'ntr-o lu)in# c,t )ai !avora(il#% de a ascunde adev#rul ori de a da un alt sens
:evident !avora(il lui; !aptei s#v,rite. >rganul &udiciar tre(uie s# cunoasc# !aptul c# 'n !aa
instanei inculpatul poate re!uza de a da declaraii% s# nu recunoasc# !aptele ce i se rein 'n
sarcin# prin rec*izitoriu :)enin,ndu-i poziia de la ur)#rirea penal# ori sc*i)(,nd-o% c,nd
la ur)#rire a recunoscut !aptele;% poate 'ncerca s# invoce i)posi(ilitatea de a-i aduce
AG
"ogdan% T.% $robleme de psihologie judiciar% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13G4% pag. 121
A2
Ide)
A3
"ogdan% T.% S,ntea% I.% Dr#gan-$ornianu% R., Comportamenutul uman n procesul judiciar% ditura
Ministerului de Interne% "ucureti% 1324% pag. 142 < "ogdan% T.% op. cit.% pag. 121-127% Stancu% .%
!n%estigarea tiinific a infraciunilor, op. cit.% pag. 161-167
B6
Roca% 5l.% etodologie i tehnici e&perimentale n psihologie% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13G1%
pag. 1B1 i ur). < Stancu% .% op. cit.% pag. 167
27
a)inte% poate s# invoce di!erite ali(iuri% s# recunoasc# !apte )ai puin grave 'n scopul
ascunderii !aptelor grave% s# si)uleze alter#ri ale )inii :ne(unie;% de!eciuni ale unor organe
de si) :surzenie% )uenie% or(ire;% s# !ac# 'ncerc#ri de sinucidere ori de auto)utilare
B1
.
Toate aceste )ani!est#ri nu sunt greu de a !i surprinse% constatate% 'ns# di!icultatea
este de a le interpreta corect. 5ceast# sarcin#% de o i)portan# )a=i)#% revine
reprezentanilor autorit#ilor &udiciare% i 'n pri)ul r,nd )agistratului &udec#tor% investit 'n
aceast# !az# a cercet#rii &udec#toreti cu realizarea o(iectivului !unda)ental al oric#rui
proces% a!larea adev#rului. ?u )ai puin i)portant# este i sarcina celorlali participani la
proces8 procuror% ap#r#torul inculpatului% partea v#t#)at#% parte civil#% parte civil)ente
responsa(il# :ori ap#r#torii acestora din ur)#;% !iecare put,nd s# le surprind# i s# le
!oloseasc# 'n realizarea 'ns#rcin#rii ori interesului ce 'l au 'n proces.
#specte psihologice privind pe magistratul procurer
+n !aza cercet#rii &udec#toreti procurorul particip#% 'n )a&oritatea cauzelor penale%
potrivit nor)elor de procedur# penal# :art. 41B-41E $.pr.pen.;% e=ercit,nd rolul s#u activ 'n
vederea a!l#rii adev#rului i a respect#rii dispoziiilor legale. Dei legea nu atri(uie 'n )od
e=pres procurorului rolul de acuzator 'n proces% totui% practic% procurorul e=ercit# acest rol i
este receptat ca atare. +n aceast# !az#% procurorul nu conduce ascultarea% dar particip# la ea 'n
)od activ% prin 'ntre(#rile ce le adreseaz# inculpatului i care sunt puse prin inter)ediul
preedintelui co)pletului de &udecat# :de regul#;% cu apro(area preedintelui put,nd uneori s#
pun# 'ntre(#rile i 'n )od direct :art. 474 $.pr.pen.;. 9iind investit cu o anu)it# calitate 'n
proces i plec,nd de pe o alt# poziie dec,t procurorul de la ur)#rirea penal#% procurorul care
particip# la !aza de cercetare &udec#toreasc# cunoate de&a pro(ele ad)inistrate 'n !aza de
ur)#rire penal#% le apreciaz# valoarea pro(ant# i% de )ulte ori% prevede coordonatele
ascult#rii 'n instan# a inculpatului% aduc,ndu-i contri(uia la aceast# activitate.
$a tr#s#turi psi*ologice% de personalitate a procurorului se i)pun a e=ista r#(darea%
atenia% 'nelegerea% puterea de adaptare% corectitudinea% (una-credin#% puterea de a-i
cunoate i a-i controla tr#s#turile de personalitate de natur# s# se repercuteze negativ asupra
ascult#rii% cu) ar !i% de e=e)plu% nervozitatea% super!icialitatea% duritatea% supraaprecierea
B1
Stancu% .% !n%estigarea tiinific a infraciunilor...% op. cit.% pag. 167-164 < 5ionioaie% $.% $ora% I.%
Curs de criminalistic% vol. II% "ucureti% 13GB% pag. 126
24
propriilor calit#i
B7
% convingerea neclintit# 'n vinov#ia inculpatului% e=acer(area rolului de
acuzator% i)pertinen#% arogan#
B4
.
Un (un procuror tre(uie s# ai(# sau s# do(,ndeasc# unele calit#i speciale ca8
perspicacitatea% spiritul de o(servaie% insisten# de (un#-credin#% su(tilitatea deduciilor i
sintezelor% rapiditatea sesiz#rii unor relaii i !ora argu)ent#rii logice% a c#ror rezultant#
!or)eaz# intuiia pro!esional#
BA
% iu(irea de oa)eni% respectul !a# de !iina u)an#.
5l#turi de aceste aspecte% nu tre(uie uitat a a)inti i !aptul c#% de regul#% procurorul%
datorit# poziiei pe care a ocupat-o peste AB de ani 'n siste)ul &udiciar ro),n% are credina c#
este superior ap#r#rii% p#rilor din proces% c*iar instanei de &udecat#% ceea ce 'i con!er# o
psi*ologie aparte% care nu poate dec,t s# pre&udicieze o corect# ascultare a inculpatului% 'n
situaia 'n care nu 'i 'nelege e=act rolul sta(ilit de lege - de participant 'n procesul de a!lare
al adev#rului :nu de con!ir)are a acuz#rii; i de supraveg*etor al respect#rii dispoziiilor
legale.
5ceast# psi*ologie a Ssuperiorit#ii acuz#riiS s-a !or)at pe te)eiul convingerii
procurorului c#% !iind a(ilitat de lege s# decid# tri)iterea sau nu a unei persoane 'n &udecat#
cu o 'ncadrare &uridic# a !aptei pe care tot el o sta(ilete% ceilali participani la proces tre(uie
s# se con!or)eze celor sta(ilite de el% s#-i respecte opinia e=pri)at# 'n ce privete vinov#ia
inculpatului pe care l-a tri)is 'n &udecat#% pentru c# el reprezint# statul.
$onsider#) c# procurorul c,t i ap#r#torul i p#rile din proces tre(uie s# ai(# o
poziie egal# 'n !aa instanei% iar inuta procurorului i ap#r#torului s# !ie egal# 'n sole)nitate
:prin purtarea ro(ei; 'n toate etapele des!#ur#rii unui proces. Dease)eni% 'n !aza de &udecat#%
procurorul tre(uie s# devin# o parte 'n procesul penal care susine acuzarea% egal# ap#r#rii%
pentru c# doar 'n acest !el drepturile inculpatului vor !i pe deplin respectate.
#specte psihologice privind pe aprtor
+n procesul penal% potrivit art. 7A din $onstituia Ro),niei% p#rile au dreptul
s# !ie asistate de un avocat% ales sau nu)it din o!iciu. +n ceea ce-l privete pe inculpat%
legiuitorul a sta(ilit c# asistena sa &uridic# de c#tre un avocat este o(ligatorie% c,nd acesta
B7
Tactica ascultrii n%inuitului, martorilor i minorilor 7 confruntare i pregtire pentru
recunoatere, Institutul de $ri)inalistic# al Procuraturii R.P.R.% "ucureti% 13B2% pag. 1G i ur). <
Stancu% .% op. cit.% pag.164
B4
5ltavilla% .% $sihologia gindizaria% vol. I% Unione tipogra!ice-editrice Torinese% 13BB% pag. 367-
362% apud Mitro!an% ?.%.a.% op. cit.% pag. 1G1
BA
Mitro!an% ?.% .a.% op. cit.% pag.1G1
2A
este )inor% )ilitar 'n ter)en% )ilitar cu ter)en redus% rezervist concentrat% elev al unei unit#i
)ilitare de 'nv##),nt% internat 'ntr-un centru de reeducare sau 'ntr-un institut )edical
educativ ori c,nd este arestat c*iar 'n alt# cauz#% 'n cauzele 'n care legea prevede pentru
in!raciunea s#v,rit# pedeapsa 'nc*isorii de B ani sau )ai )are sau c,nd instana apreciaz#
c# inculpatul nu i-ar putea !ace singur ap#rarea :art. 1G1 $.pr.pen.;.
+n co)paraie cu ceilali participani 'n procesul penal% psi*ologia avocatului
este di!erit# 'n !uncie de calitatea 'n care acesta particip# 'n proces% respectiv ap#r#tor al
inculpatului% al p#rii v#t#)ate% al p#rii civile ori al p#rii civil)ente responsa(ile.
a7 Pi4olo%ia a$#r#torului incul$atului
+nc# din )o)entul alegerii ori dese)n#rii din o!iciu pentru realizarea ap#r#rii unui
inculpat% avocatul va !i supus unor tr#iri psi*ologice di!erite 'n !uncie de raportarea sa la
!apta co)is# de inculpat i la persoana acestuia.
+n !aza de &udecat# ap#r#torul inculpatului poate studia dosarul cauzei% anterior
ascult#rii% pentru a lua cunotin# de 'nvinuirea care se aduce celui c#ruia 'i va !ace ap#rarea%
va putea o(ine date despre acesta spre a-i cunoate personalitatea% poziia pe care a adoptat-o
'n proces p,n# 'n acel )o)ent% de recunoatere ori nerecunoatere a !aptei i)putate.
/ravitatea !aptei co)ise de inculpat% antecedentele penale ale acestuia% eventuala
pu(licitate !#cut# cauzei 'n pres# pot declana 'n ap#r#torul acestuia atitudini di!erite% de la
rese)narea 'n !aa 'nvinuirii p,n# la 'nd,r&irea de a dovedi nevinov#ia clientului s#u% c*iar
')potriva pro(elor ad)inistrate i pe care a avut posi(ilitatea s# le analizeze. >ricare din
aceste atitudini% o dat# ')(r#iate% conduc la derularea unor procese psi*ice de o deose(it#
intensitate% care vor pre&udicia activitatea de a!lare a adev#rului.
Un ap#r#tor rese)nat 'n !aa 'nvinuirii este% de o(icei% cel care nu a putut a&unge la
'nelegerea egalit#ii ap#r#rii cu acuzarea% cu senti)entul c# )unca sa este in!erioar# celei
des!#urat# de procuror% inti)idat de acuzator% de )ulte ori cu o preg#tire pro!esional#% dar
)ai ales cu o capacitate psi*ic# )odest#. Senti)entul de a(andonare% tea)a de a nu sup#ra%
dorina de a nu se i)plica 'ntr-o ap#rare care s# nu iz(uteasc#% !rica de situaii con!lictuale%
deter)in# adoptarea unei atitudini de apatie% )arcat# totui de un stress e)otional intens.
Ca polul opus% ap#r#torul *ot#r,t de a !ace ap#rarea cu orice pre% !#r# a ine sea)a de
adversar% de gravitatea !aptei i)putate inculpatului% va c#uta cu !e(rilitate pro(aiuni
!avora(ile clientului s#u% (az,ndu-se pe o disproporionat# 'ncredere 'n sine% 'n cunotinele
sale% 'n poziia sa pro!esional# :i uneori politic#;% c#ut,nd c*iar i in!luenarea opiniei
2B
pu(lice prin interviuri 'n )i&loacele de in!or)are 'n )as#. Procesele psi*ice care se
declaneaz# 'n persoana unui ase)enea ap#r#tor sunt% de o(icei% paralele cu cele declanate
'n persoana clientului s#u% sunt deter)inate de dorina de a se re)arca personal% dar 'n
detri)entul ap#r#rii clientului s#u.
Senti)entele de si)patie ori antipatie ale ap#r#torului !a# de inculpatul pe care 'l
ap#r#% generate de !apta s#v,rit# sau de persoana acestuia% tre(uie 'nl#turate sau% cel puin%
inute su( control. Indi!erent de apro(area sau dezapro(area !aptelor co)ise ori de pro!ilul
)oral ori antecedentele !#ptuitorului% ap#r#torul tre(uie s#-i 'n!r,ng# resenti)entele i s#-i
!ac# o ap#rare 'n li)itele legii% deci )ecanis)ul derul#rii proceselor psi*ologice tre(uie s#
!ie ec*ili(rat% !#r# sincope
BB
.
Sarcina avocatului ales de inculpat :ori dese)nat din o!iciu; este de a-i !ace acestuia o
ap#rare co)plet# i co)petent#% 'n li)itele legale. De la pri)ul contact cu inculpatul% 'n !aza
de ur)#rire penal# :c,nd i-a !ost ap#r#tor 'nc# din aceast# !az#; ori 'n !aza cercet#rii
&udec#toreti :c,nd a !ost ales doar 'n aceast# !az#; avocatul% !#r# a se identi!ica din nici un
punct de vedere cu inculpatul% va 'ncerca a 'nelege i a e=plica atitudinea de vinov#ie ori de
nevinov#ie a acestuia. Din perspectiva psi*ologic#% deose(it de i)portant este ca avocatul s#
ai(# r#(darea de a asculta% o atenie treaz#% capacitate de 'nelegere :at,t a )otivaiilor inti)e
ale inculpatului% a personalit#ii acestuia% c,t i a )ecanis)elor de co)itere a !aptei;% s#
dovedeasc# perspicacitate :sesiz,nd eventualele N!isuriN 'n acuzare% nepotriviri 'ntre pro(ele
ad)inistrate% o)isiuni de pro(aiune;% (un#-credin#% respect !a# de adev#r% )o(ilitate 'n
g,ndire i adapta(ilitate la orice sc*i)(are 'n )ersul previzi(il al procesului. 5specte de
super!icialitate% arogan#% eventual# rese)nare 'n !aa pro(elor considerate deose(it de
concludente% su!icien#% ner#(dare% duritate sunt de!eciuni psi*ice care nu 'i au locul 'n
persoana unui ap#r#tor. +n aceeai categorie tre(uie cuprins# i atitudinea ap#r#torului de a
!ace o ap#rare cu orice c*ip% c#ut,nd pro(aiuni )incinoase% contra!#cute ori contra!#c,ndu-
le% ori identi!icarea cu inculpatul p,n# la a crede c#-i ap#r# propria cauz#. De ase)enea%
ap#r#torul inculpatului tre(uie s# se considere egal cu reprezentantul acuz#rii% i de pe
aceast# poziie s# procedeze la des!#urarea 'ntregii ap#r#ri.
5vocatul inculpatului% pe l,ng# participarea la rezolvarea laturii penale a cauzei%
tre(uie s# !ie (ine preg#tit i pentru disputa legat# de rezolvarea preteniilor civile% respectiv
soluionarea laturii civile. 5celeai calit#i psi*ice% du(late de cunotine pro!esionale
te)einice tre(uie s# ai(# drept rezultat o corect# sta(ilire a preteniilor civile ale p#rii civile.
BB
Un e=e)plu negativ 'n raport cu aceste aspecte 'l constituie r#(u!nirea antipatiei ap#r#torului lui
?.$eausescu 'n procesul din dece)(rie 1323 c,nd acesta% 'n loc s#-i !ac# ap#rarea potrivit legii si cu
respectarea deontologiei pro!esionale% s-a trans!or)at 'ntr-un ve*e)ent acuzator.
2E
b7 Pi4olo%ia a$#r#torului $#rii 0#t#"ate &i a $#rii ci0ile
Persoana care a su!erit prin !apta penal# co)is# de inculpat o v#t#)are !izic#% )oral#
sau )aterial#% dac# particip# la procesul penal% se nu)ete parte v#t#)at#% iar persoana
v#t#)at# care e=ercit# aciunea civil# 'n cadrul procesului penal se nu)ete parte civil# :art.
7A alin. 1 i 7 $.pr.pen.;.
Indi!erent de aceste calit#i procesuale 'n care 'nelege s# participe 'n procesul penal%
victi)a in!raciunii% pre&udiciat# 'n )ai )are sau )ai )ic# )#sur# 'n integritatea sa !izic#% 'n
personalitatea ei ori 'n avutul ei% 'n )o)entul 'n care 'i va anga&a un ap#r#tor 'n proces%
acesta tre(uie s# posede cunotine psi*ologice 'n (aza c#rora s# a(ordeze victi)a i s#-i
susin# interesele. De la pri)ul contact cu aceasta% ap#r#torul tre(uie s# 'ncerce% prin luarea
in!or)aiilor despre !elul 'n care s-a co)is !apta% s# cunoasc# persoana victi)ei% gradul 'n
care !apta inculpatului a a!ectat-o !izic% )oral ori )aterial% poziia ei su(iectiv# !a# de cele
'nt,)plate% ga)a de tr#iri ale victi)ei 'n raport cu ce i s-a 'nt,)plat% cuprins# 'ntre
senti)ente de 'nd,r&ire% dorin# de r#z(unare i p,n# la co)pasiune !a# de inculpat% regret c#
a a&uns 'n aceast# situaie. Pe l,ng# aceasta% eventualele pretenii civile tre(uind &usti!icate i
dovedite 'n instan#% ap#r#torul va putea aprecia seriozitatea 'ntinderii acestora :respectiv
dac# sunt e=agerate i ne&usti!icate ori )odice;. Din toate aceste constat#ri% ap#r#torul poate
cunoate personalitatea victi)ei% adapt,ndu-i ap#rarea% !elul 'n care va tre(ui s# o !ac#%
respectiv dac# va pleca de la constatarea lipsei oric#rei culpe a victi)ei ori de la e=istena
unei culpe )ai )ari sau )ai )ici. $onsider#) c#% evident 'n !uncie de caracteristicile
psi*ologice ale victi)ei% sesizate 'n acest ti)p% ap#r#torul tre(uie% de regul#% s# e=plice de la
'nceput victi)ei !aptul c# i ea are sau nu are vreo culp# % i aceasta 'n )od corect i desc*is%
pentru c# alt!el% pe ti)pul derul#rii procesului% dac# va 'ncerca aceste e=plicaii ori victi)a va
o(serva c# ap#r#torul ei accept# tacit o c,t de redus# culpa(ilizare a sa
BE
% va interveni
suscepti(ilitatea victi)ei care% adeseori% direct sau indirect% 'l va acuza de NpactizareN cu
avocatul inculpatului
BG
% si)indu-se tr#dat# 'n interesele sale.
Din punct de vedere al psi*ologiei &udiciare% victi)a tre(uie 'neleas# ca
)ani!est,ndu-se di!erit 'n situaia 'n care particip# 'n proces ca parte v#t#)at#% neav,nd
pretenii civile i ur)#rind doar o c,t )ai aspr# conda)nare a inculpatului
B2
ori a&utarea
acestuia spre a !i c,t )ai uor conda)nat sau c*iar ac*itat
B3
i situaii 'n care particip# la
BE
De e=e)plu% nu se va opune la ad)iterea unui )artor propus de ap#r#torul inculpatului% prin care
acesta declar# c# dorete s# dovedeasc# !aptul c# victi)a l-a provocat pe inculpat.
BG
Mitro!an% ?. .a.% op. cit.% pag. 126
B2
5ceasta 'n situaiile c,nd% spre e=e)plu% i-a !ost lezat# onoarea
B3
Situaii 'n care inculpatul 'i este rud# ori o persoan# !a# de care e=ist# o )are a!ectivitate
2G
proces ca parte civil#% de aceast# dat# precu)p#nind interesul pecuniar. 5p#r#torul tre(uie s#
'neleag# aceste aspecte psi*ice i s#-i canalizeze activitatea 'n sensul dorit de victi)# spre
rezolvarea% 'n li)itele legii% a interesului acesteia. $u totul greit va proceda atunci c,nd%
identi!ic,ndu-se cu victi)a% cu durerea ei% cu pre&udicierea ei% ap#r#torul va asigura victi)a%
de la 'nceput i apoi pe tot parcursul procesului% de dreptatea interesului s#u% iar 'n !inal% dup#
ce *ot#r,rea instanei nu i-a con!ir)at cererile% s# g#seasc# culpe i)aginare celorlali
participani la proces.
c7 Pi4olo%ia a$#r#torului $#rii re$onabile ci0il"ente
Persoana c*e)at# 'n procesul penal s# r#spund# potrivit legii civile% pentru pagu(ele
provocate prin !apta 'nvinuitului sau inculpatului se nu)ete parte responsa(il# civil)ente
:art. 7A al. 4 $.pr.pen.;.
+n ap#rarea acestei p#ri se prezint# 'n proces !ie un avocat ales% 'n situaia 'n care
aceast# calitate o are o persoan# !izic#% !ie &urisconsultul unit#ii ori un avocat ales% c,nd este
vor(a de o persoan# &uridic#. Dei a)(ii ap#r#tori sunt persoane cu preg#tire &uridic#% din
punct de vedere psi*ologic% e=ist#% de regul#% o di!ereniere care 'i are izvorul 'n contactele
)ai dese i repetate cu !aza de cercetare &udec#toreasc# ale unui avocat% 'n raport cu ast!el de
contacte )ult )ai reduse ale unui &urisconsult% specializarea acestuia din ur)# !iind legat#
)ai puin de des!#urarea unui proces penal.
+n ceea ce privete avocatul% ap#r#tor al p#rii civil)ente responsa(ile% acesta% 'n
general% prezint# aceleai caracteristici psi*ologice cu ap#r#torul inculpatului% interesul p#rii
pe care o ap#r# !iind al#turat interesului inculpatului% ast!el c# nu le vo) )ai repeta% !iind
e=puse anterior.
@urisconsultul societ#ii co)erciale% care o reprezint# pe aceasta i care !igureaz# 'n
proces ca parte responsa(il# civil)ente% de regul#% se caracterizeaz# prin aspecte de
ti)iditate% de pasivitate 'n )o)entul ascult#rii inculpatului% consider,nd 'n )od eronat c#
rolul s#u este su(sidiar celui al ap#r#torului inculpatului. Situaiile 'n care &urisconsultul
dep#ete aceast# poziie% se i)plic# activ i cu (un#-credin# 'n aceast# activitate% dovedete
perspicacitate% 'nelegere% dina)is)% nu pot dec,t s# constituie un a&utor 'n a!larea
adev#rului% 'n eventuala di)inuare a vinov#iei inculpatului% care% corelativ% va duce i la
reducerea responsa(ilit#ii civil)ente a unit#ii pe care el o reprezint#.
22
#specte psihologice ale prii vtmate i ale prii civile
Studierea siste)atic# a victi)ei :care 'n procesul penal poate !igura 'n calitate de
parte v#t#)at# sau parte civil#; a !ost ridicat# 'n anul 13BE de c#tre ". Meldenson% care a
propus c*iar constituirea unei noi discipline tiini!ice% denu)it# victi)ologia
E6
.
Dup# acest 'nceput% )ai )uli autori au preluat ideile i argu)entaiile lui Mendelson%
dezvolt,ndu-le ori critic,ndu-le% pro(le)atica psi*ologic# a victi)ei constituind preocupare
constant# 'n psi*ologia &udiciar#.
St#rile psi*ice prin care trece victi)a unei in!raciuni sunt provocate de situaiile
neateptate% neo(inuite% de at)os!era con!lictual# circu)scris# unor in!raciuni % ceea ce
pune victi)a 'n stare de puternic# e)oie% !ric#% groaz#% disperare% ),nie% reduc,ndu-i
percepia situaiilor 'n care a !ost i)plicat#% aduc,nd-o 'n starea unor reacii de agitaie% de
incapacitate de a reaciona% de puternic# dezorganizare psi*ic#. 5ciunea !#ptuitorului asupra
victi)ei% asupra (unurilor acesteia% !ac posi(il# supunerea acesteia unor senzaii corporale de
durere care se repercuteaz# i asupra psi*icului celui v#t#)at sau p#gu(it% ceea ce a!ecteaz#
i stocarea )e)orial# a in!or)aiilor duc,nd la o reinere lacunar# a eveni)entelor sau la o
alterare a adev#rului !aptelor co)ise ')potriva sa.
Percepia i )e)orarea% !iind puternic a!ectate de starea e)oional# cauzat# de !apta
in!ractorului% conduc la reinerea parial# a !il)ului des!#ur#rii aciunii 'ndreptate ')potriva
sa% aa 'nc,t% lipsind unele )o)ente sau !aze% partea v#t#)at# este instinctiv ),nat# spre
re!acerea logic# a 'ntregului% de unde i consecina unor denatur#ri care pot apare.
Distorsionarea recept#rii i reinerii )o)entelor co)iterii !aptei conduc la
prezentarea denaturat# a acesteia cu prile&ul reproducerii% din cauza unor ')pre&ur#ri )ai
presus de voina persoanei v#t#)ate ori dependente de voina acesteia% alterarea adev#rului
celor 'nt,)plate put,nd avea un caracter contient sau incontient.
Denaturarea incontient#% involuntar# se datoreaz#% cel )ai adesea% st#rii e)oionale
su( st#p,nirea c#reia persoana v#t#)at# a perceput !aptele i const# 'n e=agerarea )odului de
co)itere% a consecinelor produse% a pre&udiciului !izic% )oral sau )aterial su!erit
E1
.
Sensi(ilitatea redus# sau sporit# a victi)ei !ace ca% 'n ti)p% pericolul la care a !ost
e=pus#% 'n )o)entele co)iterii !aptei de c#tre inculpat% s# creasc# 'n gravitate gener,nd ca
reacie o atitudine )ult )ai acuzatoare a victi)ei !a# de inculpat.
E6
Mendelson% ".% 4tudes internationales de ps8chosociologie criminelle % nr. 1% Paris% 13BE% apud
"ogdan% T.% $robleme de psihologie judiciar% op. cit.% pag. 36
E1
$iopraga 5.% op.cit.% pag. 411
23
Denaturarea contient#% voluntar# a celor 'nt,)plate este ur)area unei atitudini
deli(erate prin care% dei !aptele sunt receptate 'n )od corect% se 'ncearc# 'nr#ut#irea situaiei
in!ractorului% din )otive de r#z(unare pentru ceea ce s-a co)is i de o(inere a unei poziii
care s# esto)peze eventuala sa contri(uie la s#v,rirea aciunii in!racionale generat# de
atitudinea sa provocatoare sau violent# ori a unor relaii de du)#nie anterioare.
+n esen#% s-a apreciat c# aceast# pro(le)atic# se integreaz# !eno)enului psi*ologic
al !rustraiei deter)inate de i)pactul pe care in!raciunea 'l are asupra cursului !iresc al vieii
persoanei victi)ei
E7
. 5ceast# !rustraie se (azeaz# pe !aptul c#% prin !apta inculpatului%
victi)ei i s-au cauzat su!erine )orale sau !izice ori pagu(e )ateriale% ceea ce deter)in#
victi)a% de regul#% s# ai(# tendina de a deveni r#z(un#toare 'ncerc,nd s# prezinte o stare de
!apt e=agerat#% 'n detri)entul inculpatului% pentru a-i 'ngreuna situaia din punct de vedere
penal ori pentru a o(ine pe cale &udec#toreasc# desp#gu(iri civile su(staniale
E4
% ori s#
'ncerce s#-i ascund# aportul ei la declanarea activit#ii ilicite a inculpatului% cu) ar !i% de
pild#% anu)ite acte de provocare% unele ne'nelegeri anterioare avute cu inculpatul
EA
.
?u este e=clus 'ns# ca victi)a s# !ie deasupra acestor st#ri i% prin ur)are% s# se
prezinte ec*ili(rat# psi*ic i o(iectiv#% prezent,nd real starea de !apt. 5lteori victi)a va
putea s# 'ncerce denaturarea !aptelor 'n sensul a&ut#rii inculpatului% evoc#rii unor culpe ale ei
necon!or)e cu adev#rul% aceasta pentru a deter)ina reducerea r#spunderii penale a
inculpatului ori c*iar 'nl#turarea acestei r#spunderi% sorgintea acestei atitudini put,nd consta
!ie 'n senti)entele de rudenie sau de a!eciune care o leag# de inculpat% !ie 'n !aptul c# i s-au
acoperit daunele cu o su)# )ult )ai )are de c#tre inculpat sau aparin#torii acesteia.
+n ce privete partea civil#% care e=ercit# aciunea civil# 'n procesul penal i solicit#
desp#gu(iri% pro(le)atica psi*ologic# tre(uie s# ai(# 'n vedere ur)#toarele categorii de
pre&udicii care decurg din trau)e psi*ologice perene
EB
i care se acord# 'ntr-o ga)# tot )ai
a)pl# de c#tre instanele &udec#toreti 'n ulti)a perioad#
EE
8
- pre&udicii const,nd 'n dureri !izice sau psi*ice <
- pre&udiciul estetic :'n caz de sluire !izic# a victi)ei;<
- pre&udiciul de agre)ent :co)pensaie la posi(ilit#ile de via# di)inuate ale unei
persoane prin alterarea integrit#ii sale !uncional-!iziologice;<
E7
Mitro!an% ?.% .a.% op. cit.% pag. 126
E4
"asara(% M., 1rept procesual penal% $lu&% 13G1% pag. 1AE
EA
Mircea% I.% 1espre tactica audierii %ictimei% 'n N Studia Universitatis "a(e-"olLai% Series
@urisprudentia% $lu&% 13GA% pag. 1EB
EB
Mitro!an% ?% .a.% op. cit.% pag. 126
EE
"#dil#% Mircea, 2spunderea ci%il delictual. ,%'rirea infraciunii de per%ersiune se&ual.
3ictim minor. 9dmisibilitate : not# ;% N Dreptul N% nr. 16F1337% pag. GE-G3
36
- pre&udiciul &uvenil :pre&udiciu )oral special su!erit de c#tre o !iin# u)an# t,n#r#
care 'i vede reduse speranele de via# ori anu)ite agre)ente ale e=istenei;.
S!era pre&udiciilor de ordin psi*ologic este )ult )ai vast# 'n doctrina i practica
&udiciar# a #rilor uropei >ccidentale i 'n 5)erica
EG
.
Pro(le)atica psi*ologic# a victi)ei% constituit# parte civil# 'n procesul penal% a !ost
a(ordat# de noi 'n ar# i cu re!erire la !inalitatea realiz#rii repar#rii e!ective a pre&udiciului%
constat,ndu-se c#% dac# in!ractorul este pedepsit prin aplicarea unei pedepse% statul este la
r,ndul s#u NpedepsitN :'n sensul c# tre(uie s# se 'ngri&easc# de deinut pe durata pedepsei -
asigur,ndu-i *ran#% ')(r#c#)ite i )#suri educative de reeducare;% doar partea civil# este
negli&at#% 'n sensul c# pri)irea su)elor sta(ilite de instan# ca desp#gu(iri civile depinde de
starea )aterial# a inculpatului ori eventual a p#rii responsa(ile civil)ente
E2
% de )ulte ori
acoperirea e!ectiv# a pre&udiciului civil sta(ilit !iind !#r# !inalitate% 'n lipsa posi(ilit#ilor de
plat# a celor o(ligai.
Preocup#rile pentru ar)onizarea i c*iar uni!icarea legislaiei interne a #rilor
europene 'n do)eniul r#spunderii civile pentru daunele )orale au dus la ela(orarea unor
NReco)and#ri asupra recuper#rii pre&udiciului )oralN ela(orate la $olocviul inut la Condra
'ntre 71-7B iulie 13E3% su( auspiciile $onsiliului uropei
E3
% ela(or,ndu-se o serie de
'ndru)#ri 'n acest sens% dovad# a interesului ce e=ist# 'n tot )ai )are )#sur# cu privire la
victi)ele pre&udiciate su( aspect )oral.
#specte psihologice privind pe magistratul "udector
+n !aza cercet#rii &udec#toreti% conduc#torul activit#ii de ascultare a inculpatului este
&udec#torul - preedinte al co)pletului de &udecat# :art. 73E% 732% 477-47B $.pr.pen.;.
> su)# de cunotine pro!esionale te)einice% du(late de o g,ndire logic# nu pot duce
singure la sta(ilirea adev#rului 'ntr-o cauz#% tactica ascult#rii unui inculpat !iind deter)inat#
i de personalitatea &udec#torului )agistrat% care este constituit# nu nu)ai din calit#ile ca
atare ale acestuia% ci i din capacitatea de adaptare a tr#s#turilor de personalitate a
co)porta)entului celui care ascult#% 'n !iecare situaie concret#. Un (un &udec#tor tre(uie s#
se caracterizeze printr-o g,ndire )o(il#% prin capacitatea de a sta(ili uor contactul
psi*ologic cu persoana ascultat#% prin o(iectivitate 'n capacitatea de prelucrare i interpretare
EG
5 se vedea 5l(u% Ion% Ursa% Victor% 2spunderea ci%il pentru daunele morale% ditura N Dacia N%
$lu&-?apoca% 13G3
E2
"ogdan% T.% S'ntea% I.% 9naliza psihosocial a %ictimei. 2olul ei n procesul judiciar% Ministerul de
Interne% Inspectoratul general al Miliiei% "ucureti% 1322% pag. 2
E3
5l(u% I% Ursa% V.% op. cit.% pag. 174-17B
31
a declaraiilor date 'n !aza de ur)#rire penal#% prin capacitatea de controlare a senti)entelor
de si)patie sau antipatie !a# de cel ascultat
G6
i )ai ales prin capacitatea de a nu-i !or)a
idei preconcepute cu privire la vinov#ia sau nevinov#ia inculpatului
G1
% tre(uind s# ai(#
totodat# i apro!undate cunotine de psi*ologie practic#% un deose(it si) al drept#ii.
5ctivitatea &udec#torului de ascultare a inculpatului 'n instan# prezint# o serie de
aspecte psi*ologice% 'ntre care i aspecte su(iective ce in de personalitatea )agistratului.
Prin ur)are% i 'n activitatea de cercetare &udec#toreasc#% c*iar respect,nd prevederile
procedurale de asigurare a garaniilor legale% intervine un anu)it grad de su(iectivitate% !apt
care nu este d#un#tor i nu a!ecteaz#% 'n )are% ad)inistrarea &ustiiei% dac# se reuete
cunoaterea acestor aspecte pentru a se putea aciona cu )a=i)u) de o(iectivitate posi(il#
G7
.
5ceast# su(iectivitate% 'n sens psi*ologic i aa cu) tre(uie 'neles ter)enul% 'nsea)n# tot
ceea ce este legat de su(iect% de personalitate deci% i i)plic# activitatea contient#%
luciditatea etc.% caracteristici care apar di!erit la !iecare persoan#% )otiv pentru care
acioneaz# sau reacioneaz# 'n spaiul psi*ologic !iecare 'n !elul ei
G4
. +ntr-un dosar penal%
studiat la !el de apro!undat% tactica de ascultare a inculpatului% ele)entele ce par i)portante%
planul de ascultare% o(iectivele de ur)#rit pot !i cu totul di!erite de la un )agistrat la altul i
aceasta pentru c# din )o)entul studierii cauzei se declaneaz# o serie de procese psi*ice care
in de personalitatea !iec#rui )agistrat &udec#tor% de calit#ile perceptive% o(servative%
i)aginative i cele de g,ndire ale acestuia% de e=periena sa anterioar# 'n do)eniu i de
capacitatea de a valori!ica aceast# e=perien#. 5l#turat acestora se declaneaz# i spiritul de
analiz# i sintez#% precu) i capacitatea de apreciere% care% i ele% sunt di!erite de la o
persoan# i alta.
+n ti)pul cercet#rii &udec#toreti% la ascultarea inculpatului% &udec#torul% prin
atri(uiile sale sta(ilite de lege% do)in# aceast# activitate% pentru c# el conduce ascultarea% are
i posi(ilitatea s# o(serve% s# studieze pe inculpat su( aspectul e=terioriz#rii tr#irilor sale
psi*ice. Interpretarea corect# a acestor e=terioriz#ri ine de e=periena pro!esional# a
)agistratului% de cunotinele sale de psi*ologie &udiciar#% de inteligena sa i de (una-
credin#.
Realizarea unei (une ascult#ri a inculpatului% av,nd drept scop a!larea adev#rului%
necesit# 'n persoana )agistratului i o serie de alte 'nsuiri% printre care i perseverena lui de
a veri!ica cu rigurozitate toate variantele susinute 'n ap#rare sau acuzare% pentru a putea
e=clude orice posi(ilitate de eroare% perseveren# care tre(uie du(lat# de o g,ndire li)pede%
G6
Stancu% .% Criminalistica% vol. II% ditura Proarcadia% "ucureti% 1334% pag. 24
G1
Mircea% I.% Criminalistica% op. cit.% pag. 44G
G7
"ogdan% T., $robleme de psihologie judiciar% op. cit.% pag. 137
G4
ide)
37
)o(il#% ne'ng*eat# 'n proiect% o capacitate de a putea 'nelege c# nu doar varianta
rec*izitoriului sau a inculpatului tre(uie ur)#rit# i veri!icat#% c# poate e=ista i o alt#
variant# care poate !i cea adev#rat#.
$onsider#) c#% una dintre cele )ai i)portante 'nsuiri care ar tre(ui s# alc#tuiasc#
personalitatea unui &udec#tor% este cea de respect !a# de !iina u)an#% capacitatea de a
'nelege o)ul 'n ansa)(lul s#u ca su)# de calit#i i de!ecte% pentru c# &udecata se !ace 'n
pri)ul r,nd cu privire la o)% prin pris)a persoanei sale i raportat la !apta s#v,rit#.
5dapt,nd la !aza de &udecat# o clasi!icare a psi*ologiei &udiciare
GA
'n ce privete
tipurile psi*ologice ale persoanelor care e!ectueaz# ascultarea% vo) putea spune c#
)agistraii &udec#tori s-ar putea ')p#ri% raportat la )o)entul ascult#rii inculpatului% 'n8
- tipul te)perat% caracterizat printr-un co)porta)ent !iresc% ec*ili(rat% care ascult# cu
atenie inculpatul% este r#(d#tor% cal)% analitic% oportun i e!icient 'n intervenii% cu tactul
corespunz#tor situaiei% interesat de l#)urirea aspectelor eseniale<
- tipul a)a(il% care se )ani!est# printr-o anu)it# transparen# 'n relaia cu inculpatul
i &ovialitate% care creeaz# o at)os!er# destins#% de c,tigare a 'ncrederii inculpatului <
- tipul autoritar% individualizat printr-o atitudine rigid#% grav#% cu accent de
sole)nitate% i)pun,ndu-i la )odul i)perativ voina 'n !aa inculpatului% realiz,nd% de cele
)ai )ulte ori% o at)os!er# de inti)idare ce are ca e!ect lipsa de cooperare a inculpatului 'n
audiere<
- tipul e=pansiv 'n gestic#% )i)ic#% li)(a&% e=teriorizat prin intervenii inoportune 'n
des!#urarea ascult#rii care se desconspir# 'n inteniile sale% uor de o(servat i studiat de
c#tre inculpat% deseori co)ple=at de necesitatea a!ir)#rii ori ner#(d#tor i super!icial<
- tipul ca(otin% caracterizat prin e=agerarea utiliz#rii procedeelor actoriceti% c#ruia 'i
place s# se aud#% este preocupat de i)aginea sa i nu de !elul 'n care se des!#oar# ascultarea<
- tipul patern% care se e=pri)# printr-un co)porta)ent (l,nd 'n ti)pul ascult#rii% cu
'nelegere i c*iar co)pasiune !a# de inculpat% interesat e=cesiv de )o(ilul s#v,ririi !aptei%
consider,ndu-se o(ligat s# !ac# aprecieri% s# dea s!aturi<
- tipul )onoton% neinteresat% caracterizat prin indi!eren# !a# de inculpat% de
personalitatea acestuia% de !aptele lui% plat 'n g,ndire% !#r# rol activ% apatic% )odest intelectual
i &uridic% )ulu)it de ascult#rile anterioare de la ur)#rire% cu rare tres#riri de personalitate
GB
.
GA
Mitro!an% ?.% .a.% op. cit.% pag. 1G1-1G7
GB
5cest tip de )agistrat nu a !ost a)intit p,n# 'n prezent 'n nici o lucrare% poate pentru a se crea
convingerea c# nu e=ist# ori pentru c# s-a considerat c# s-ar aduce pre&udicii &ustiiei% 'n general.
Pentru c# e=ist# i un ase)enea tip i pentru c# &ustiia ar !i pre&udiciat# toc)ai prin ascunderea
acestui !apt% a) considerat necesar a-l al#tura celorlalte tipuri consacrate. ste tipul de &udec#tor a
c#rui activitate de ascultare se rezu)# la conse)narea rezultatului ascult#rii inculpatului 8 N 5)
'neles 'nvinuirea % )enin declaraiile anterioare .
34
ste 'ns# de o(servat c#% 'n )ulte cazuri% )agistratul &udec#tor nu poate !i 'ncadrat
e!ectiv 'n vreunul dintre aceste tipuri% e=ist,nd 'n )ani!est#rile sale o co)(inaie 'ntre aceste
tipuri sau o sc*i)(are% de la o cauz# la alta% a tipului 'n care ar putea !i 'ncadrat. Dac# aceste
sc*i)(#ri se datoreaz# dispoziei )o)entane a persoanei )agistratului% (azat# pe !actori
e=teriori )o)entului ascult#rii :pro(le)e de !a)ilie% de s#n#tate% ne'nelegeri la locul de
)unc#% satis!acii personale ori insatis!acii etc.; )agistratul nu prezint# un ec*ili(ru psi*ic
care s#-i con!ere posi(ilitatea de a e!ectua o (un# ascultare. Dac# 'ns# sc*i)(area este
contient#% cu rol tactic 'n vederea adapt#rii la tipul psi*ologic o(servat sau intuit al
persoanei ce va !i ascultat#% aceasta va putea conduce la o reuit# a ascult#rii.
$teva consideraii privind psihologia duelului "udiciar
n faza cercetrii "udectoreti
+n procesul penal% 'n !aza de cercetare &udec#toreasc#% s!era )ai larg# de participani
la ascultarea inculpatului :dec,t 'n !aza de ur)#rire penal#;% presupune 'n )od necesar o
activitate )ai a)pl#% des!#urat# 'n )od cone=% de pe poziii di!erite% de c#tre cei care sunt
legal c*e)ai la des!#urarea acestei activit#i.
?oiunea de duel &udiciar a !ost )ai puin utilizat# 'nainte de anul 1323% 'n ara
noastr# nee=ist,nd a(ord#ri ale pro(le)aticii psi*ologiei acuzatorului pu(lic i ap#r#torului%
'n privina Procuraturii ase)enea studii ne!iind posi(ile Ndin cauza caracterului 'nc*is al
instituiei i a unei psihologii oficiale% caracterizate prin rigiditate% ignor,ndu-se c# 'n spatele
!unciei se a!l# totui oa)eni cu personalitatea lor psi*osocial# i cultural# distinct#S
GE
. De
ase)enea% avocatul% cel ales sau nu)it% pentru asigurarea ap#r#rii inculpatului% a !ost
)arginalizat i ignorat% dei nu s-a putut nega niciodat# i)portana i valoarea pro!esiunii lui%
nee=ist,nd ca atare nici preocup#ri privind psi*ologia acestuia.
+n prezent egalitatea acuz#rii i ap#r#rii 'n !aa &ustiiei% devenind real#% necesit# o
tratare psi*ologic# ca atare% 'n interaciune i interdependen#% rolul lor la a!larea adev#rului
!iind deose(it de i)portant.
+n acest duel &udiciar nu tre(uie uitat# participarea i a celorlalte p#ri din proces8
partea v#t#)at#% partea civil#% partea civil)ente responsa(il#% !iecare cu interesele ei%
al#turate !ie acuz#rii !ie ap#r#rii% 'ntr-o anu)it# )#sur#.
GE
Mitro!an% ?.% .a.% op. cit.% pag. 1G4
3A
Ur)#rirea )odului 'n care se des!#oar# acest duel &udiciar% dar i intervenia activ#
'n derularea acestuia% respectarea dispoziiilor legale% orientarea lui% sunt atri(ute ale instanei
de &udecat# 'n siste)ul nostru de drept.
+n ascultarea inculpatului% potrivit principiului contradictorialit#ii ce constituie
!unda)entul &uridic al duelului &udiciar% acest duel 'ncepe 'n !aza de adresare a 'ntre(#rilor i
pri)ire a r#spunsurilor% care succede !aza relat#rilor li(ere% 'ntre(#ri care se adreseaz# prin
inter)ediul preedintelui co)pletului de &udecat#% ceea ce e=plic# i)plicarea &udec#torului 'n
duelul &udiciar
GG
. Rolul activ al &udec#torului care conduce audierea are un i)pact psi*ologic
asupra participanilor la ascultare% indi!erent de poziia pe care acetia o ocup# - de acuzatori
ori de ap#r#tori. $unoaterea tr#s#turilor de personalitate a &udec#torului constituie o cerin#
necesar#% care poate !i de !olos 'n realizarea cola(or#rii cu co)pletul de &udecat# 'n
'ndeplinirea )andatului pe care procurorul i avocatul 'l au% respectiv de acuzator ori de
ap#r#tor. ste evident% totodat#% c# i &udec#torul tre(uie s# sesizeze pro!ilul psi*ic al
procurorului% al ap#r#torului% al p#rilor din proces% aa cu) i p#rile din proces tre(uie s#-i
cunoasc# reciproc acest pro!il% datorit# interaciunii 'n care 'i des!#oar# activitatea. Dar%
totui% cea )ai i)portant# cunoatere interpersonal#% su( aspectele ei psi*ice% tre(uie s# se
realizeze 'ntre reprezentantul acuz#rii i cel al ap#r#rii% de )ulte ori aceasta !iind *ot#r,toare
'n c,tigarea duelului &udiciar.
Procurorul care% de regul#% este susin#torul aciunii pu(lice% reprezentant al societ#ii
:'n cauzele 'n care aciunea penal# se e=ercit# din o!iciu;% susin#tor al acuz#rii inculpatului%
este 'nlocuit 'n aceast# din ur)# calitate de un avocat 'n situaia proceselor 'n care aciunea
penal# se pune 'n )icare la pl,ngerea preala(il# a persoanei v#t#)ate% devenind
reprezentant al acuz#rii% ast!el c# o calitate 'n plus a avocatului ar tre(ui s# !ie )o(ilitatea lui
psi*ic#% garanie a reuitei sale 'n duelul &udiciar.
%orme tactice legale de ascultare a inculpatului
?or)ele procedurale penale !i=eaz# cadrul ascult#rii inculpatului 'n instan# :art.
474-47B $.pr.pen.; prev#z,ndu-le pe cele )ai i)portante% care au caracterul unor )etode
tactice. Cegiuitorul a prev#zut doar aceste nor)e pentru c# nici nu putea i nici nu tre(uia s#
includ# toate )etodele tactice% deoarece% cu respectarea cadrului legal sta(ilit% r#),ne
cri)inalisticii sarcina ela(or#rii de reguli i procedee tactice de ascultare a inculpatului.
GG
+n alte siste)e de drept : de e=. cel a)erican% cel englez etc. ; duelul &udiciar se des!#oar# 'n )od
direct 'ntre acuzare i ap#rare% prin adresarea de 'ntre(#ri inculpatului 'n )od ne)i&locit% &udec#torul
av,nd aici un rol pasiv.
3B
> pri)# nor)# procedural# este cea prev#zut# de art. 474 alin.1 $.pr.pen. care
sta(ilete c# ascultarea inculpatului este pri)a activitate pe care instana tre(uie s# o
des!#oare 'n cadrul procesului de a!lare a adev#rului. +n alin.7 al aceluiai articol este
prev#zut# apoi o dispoziie legal# cu caracter de nor)# tactic#% respectiv o!erirea posi(ilit#ii
inculpatului de a relata li(er tot ce tie despre !apta pentru care este tri)is 'n &udecat#% !#r# a
!i 'ntrerupt i !#r# a i se citi ori a i se a)inti coninutul declaraiilor date 'n !aza de ur)#rire
penal#% acesta 'n realizarea scopului de a se o(ine o relatare spontan#% cursiv# i c,t )ai
con!or)# cu realitatea.
Pentru situaiile rare 'n care inculpatul nu-i )ai a)intete anu)ite !apte sau
')pre&ur#ri% ori pentru situaiile 'n care e=ist# contraziceri 'ntre declaraiile !#cute de inculpat
'n instan# i cele date anterior% legiuitorul sta(ilete prin art. 47B alin.1 $.pr.pen. o regul#
co)pletatoare% respectiv% preedintele% dup# ter)inarea relat#rii li(ere% este 'ndrituit a cere
inculpatului e=plicaii% put,nd da citire% 'n 'ntregi)e sau 'n parte% declaraiilor anterioare.
Dac# inculpatul re!uz# s# dea declaraii 'n !aa instanei% potrivit art. 47B alin.7 $.pr.pen.%
preedintele dispune s# !ie citite declaraiile date de inculpat 'n !aza de ur)#rire penal#.
> nou# nor)# procedural#% cu caracter de procedeu sau regul# tactic#% este cea
prev#zut# de art. 474 alin.7 teza II $.pr.pen.% care sta(ilete c#% dup# ter)inarea relat#rii
li(ere% 'ncepe !aza de punere a 'ntre(#rilor i pri)ire a r#spunsurilor% 'ntre(#ri care se pot
pune de c#tre preedinte% de c#tre procuror% partea v#t#)at#% partea civil#% partea civil)ente
responsa(il#% de c#tre ceilali inculpai% precu) i de c#tre ap#r#torul inculpatului a c#rui
ascultare se !ace :'n situaiile 'n care ceilali participani la proces au ap#r#tori% 'ntre(#rile
sunt puse% de regul#% de c#tre acetia;. +ntre(#rile sunt puse prin inter)ediul preedintelui de
co)plet% iar instana are a(ilitarea s# resping# acele 'ntre(#ri pe care nu le consider# necesare
'n cauz# :art. 474 alin.4 $.pr.pen.;.
Prin art. 474 alin.A $.pr.pen. se )ai sta(ilete c# inculpatul poate !i supus unei
ascult#ri repetate ori de c#te ori este necesar.
> alt# nor)# procesual# cu caracter tactic este i cea prev#zut# de art. 47A alin.1
$.pr.pen.% care% di!erit de regula general# instituit# prin art. G1 alin.7 $.pr.pen.% prevede c# la
cercetarea &udec#toreasc#% c,nd sunt )ai )uli inculpai 'n aceeai cauz#% !iecare este ascultat
'n prezena celorlali. >(serv#) aici o deose(ire de regle)entare 'ntre )odalitatea sta(ilit#
pentru ascultarea 'n !aza de ur)#rire penal# i 'n !aza cercet#rii &udec#toreti% 'n aceast# din
ur)# !az# accentul pun,ndu-se pe veri!icarea i co)pletarea pro(elor ad)inistrate 'n !aza de
ur)#rire penal#% veri!icare i co)pletare care au loc 'n edin# pu(lic#% cu participarea
3E
tuturor su(iecilor o!iciali i neo!iciali ai procesului penal prezeni la &udecat#
G2
% ast!el c#
ascultarea coinculpailor se !ace 'n prezena tuturor% realiz,ndu-se pu(licitatea i
contradictorialitatea edinei de &udecat#
G3
. Pentru situaiile 'n care aceast# regul# de principiu
ar ')piedica 'ns# o (un# ascultare% legiuitorul a prev#zut prin art. 47A alin.7 $.pr.pen. c#
atunci c,nd interesul a!l#rii adev#rului o cere% instana poate dispune ca unul sau unii dintre
inculpai s# !ie ascultai !#r# ca ceilali s# !ie de !a#. 5ceast# regle)entare are i ea caracter
tactic% per)i,nd dispunerea% la cererea oric#rui participant la proces sau din o!iciu% a unei
ascult#ri care s# ai(# o )ai )are e!icien#. +n acest caz% 'n sala de edin# r#),ne doar
inculpatul ce se ascult#% ceilali !iind 'ndep#rtai din sal#. $onsider#) necesar ca pentru
realizarea e!icienei acestei ascult#ri separate% dup# ascultarea unui inculpat i introducerea
pentru ascultare a altui coinculpat% cel anterior ascultat s# !ie inut separat de cei care 'nc# nu
au !ost ascultai :i apoi !a# de cei de&a ascultai; pentru a nu-i co)unica ce au declarat ori a
se pune de acord cu anu)ite aspecte ale !aptei. +n cazul 'n care nu se realizeaz# aceast#
separare% ascultarea separat# 'i poate pierde utilitatea.
4&emplificm n acest caz ascultarea realizat n dosarul ::;<1:=>
=;
n care au
fost trimii n judecat un numr de : inculpai pentru comiterea infraciunii de ncierare.
1in ascultrile inculpailor efectuate n cursul urmririi penale nu s-a putut stabili precis
care dintre inculpai a aplicat lo%itura care a cauzat decesul unei %ictime i care a aplicat
lo%itura care a produs %tmarea corporal gra% a unei alte %ictime, toi cei apte inculpai
din primul grup fiind trimii n judecat pentru ncierare n form agra%at pre%zut de
art. ?** alin. ? C.pen.
@n faa instanei s-a dispus ascultarea separat a inculpailor lu'ndu-se msuri i
pentru ca cei ndeprtai din sal s nu comunice ntre ei , i, dup o audiere care a durat
peste ase ore , doar din cele declarate de inculpai s-a putut stabili cu precizie autorul
uciderii %ictimei, respecti% a %tmrii corporale gra%e a celeilalte %ictime i actele de
complicitate a restului inculpailor
=1
. Tot din aceast ascultare s-a desprins i un alt aspect
important pri%ind ncadrarea juridic a faptelor, respecti% modalitatea n care s-au comis
G2
Dongoroz% Vintil#% Qa*ane% Sieg!ried% 5ntoniu% /eorge% "ulai% $onstantin% Iliescu% ?icoleta%
St#noiu% Rodica% 4&plicaii teoretice ale Codului de $rocedur $enal 2om'n% vol. II% Partea
special#% ditura 5cade)iei% "ucureti% 13GE% pag. 1G4
G3
?eagu% Ion% op. cit.% pag. B66
26
Dosar nr. 336F132E al Tri(. Si(iu% sent.pen.nr 41F132E r#)as# de!initiv# prin respingerea
recursurilor :nepu(licat#;
21
ste de precizat c# !aptele s-au co)is noaptea si nu au e=istat )artori care s# poat# relata cele
'nt,)plate% declaratiile inculpatilor devenind cu at,t )ai i)portante
3G
faptele i %ino%ia fiecrui inculpat, ulterior schimb'ndu-se ncadrarea juridic din
ncierare n infraciune de omor i %tmare corporal gra%.
Considerm c, dac nu s-ar fi procedat la aceast ascultare separat, rezultatul
audierii ar fi fost departe de a contribui la aflarea ade%rului.
Pentru realizarea deplin# a contradictorialit#ii% legiuitorul a sta(ilit 'ns#% prin art. 47A
alin.4 $.pr.pen.% o(ligaia instanei ca% dup# ascultare% 'n prezena tuturor coinculpailor% s#
!ie citite declaraiile luate separat% dup# care coinculpaii care nu au !ost prezeni% pot pune
'ntre(#ri inculpatului ascultat separat
27
. +n alin. A al art. 47A $.pr.pen. se )ai instituie i
posi(ilitatea ca inculpatul ascultat separat s# poat# !i ascultat repetat 'n prezena celorlali
inculpai sau a unora dintre ei.
Pentru c# pot apare situaii 'n care inculpatul nu-i )ai a)intete anu)ite !apte sau
')pre&ur#ri la care s-a re!erit 'n declaraiile anterioare date 'n !aza de ur)#rire penal# ori
'ntre acele declaraii i declaraia dat# 'n !aza cercet#rii &udec#toreti% e=ist# neconcordane%
contraziceri ori se retracteaz# total cele declarate anterior% s-au prev#zut prin art. 47B
$.pr.pen. alte dispoziii procesuale cu caracter tactic% respectiv instana s# cear# e=plicaii cu
privire la neconcordanele ivite% put,nd da citire% dac# e cazul% 'n 'ntregi)e sau 'n parte%
declaraiilor date anterior :alin.1;% aceeai citire a declaraiilor anterioare !iind !#cut# 'n )od
o(ligatoriu atunci c,nd inculpatul re!uz# s# dea declaraii 'n !aa instanei :alin.7;. Cectura 'n
instan# a declaraiilor scrise date anterior este )i&locul prin care se satis!ace principiul
oralit#ii &udec#ii
24
. Prin necunoaterea sau nesocotirea acestor dispoziii legale se )ai
practic# uneori 'n instan# 'nceperea audierii inculpatului cu citirea declaraiilor sale date 'n
!aza de ur)#rire penal# ori se renun# co)plet la audierea inculpatului prezent% 'nlocuind
aceasta prin citirea declaraiilor anterioare
2A
. 5ceast# practic#% greit# din punct de vedere
procedural% este cu at,t )ai greit# din punct de vedere al tacticii cri)inalistice% 'ntruc,t
propriu-zis se e=clude o !az# deose(it de i)portant# a procesului penal - ascultarea
inculpatului 'n instan#.
PRE,TIREA ASCULTRII INCULPATULUI
27
Volonciu% ?icolae% 1rept procesual penal % ditura Didactic# i Pedagogic# "ucureti% 13G7% pag.
4BA
24
Manzini% Vicenzo% Trattato di diritto procesuale penale% apud Volonciu% ?.% op. cit.% pag. 4BB
2A
Qa*ane% Sieg!ried% 1espre sanciunile procedurale% Studii i cercet#ri &uridice% nr. 7F13E3% pag.7BB
32
>rice activitate u)an#% cu c,t este )ai (ine preg#tit# 'nainte de a se trece la
des!#urarea ei% cu at,t )ai )ult va duce la !inalitatea dorit#. Oi 'n cazul ascult#rii
inculpatului% o (un# preg#tire a acesteia va duce 'n )od negreit la o(inerea unor declaraii
care s# contri(uie *ot#r,tor la a!larea adev#rului.
?ecesitatea unei (une preg#tiri a ascult#rii inculpatului este de esena reuitei 'n
aceast# activitate. 5tenia 'ndreptat# spre studierea detaliat# a !aptei s#v,rite% su( toate
aspectele ei% tre(uie corelat# cu cunoaterea in!ractorului% a personalit#ii acestuia% a
)o(ilurilor care l-au deter)inat s# co)it# o ase)enea !apt#% a eventualelor situaii
con!lictuale anterioare% a contri(uiei victi)ei in!raciunii% a condiiilor concrete 'n care s-a
des!#surat activitatea in!racional#.
+n raport de toate aceste aspecte% se va putea sta(ili i tactica de preg#tire 'n vederea
ascult#rii% )odalitatea 'n care vor !i studiate pro(ele ad)inistrate 'n !aza de ur)#rire penal#%
sta(ilirea i)portanei dovezilor cauzei% aspectele de natur# psi*ologic# care vor tre(ui avute
'n vedere 'n derularea acestei activit#i.
Preg#tirea ascult#rii inculpatului are o s!er# a)pl# i este necesar a !i des!#urat# su(
)ai )ulte aspecte8
a) ,tudierea dosarului cauzei
Mo)entul sesiz#rii prin rec*izitoriu a instanei cu &udecarea unei cauze presupune un
ansa)(lu de pro(e ad)inistrate de&a% ascult#ri ale inculpatului% )artorilor% p#rilor v#t#)ate%
p#rilor civile realizate 'n !aza de ur)#rire penal# :cazul sesiz#rii instanei prin pl,ngere
preala(il# 'l vo) analiza 'ntr-un capitol ur)#tor;. Studierea te)einic# a tuturor actelor i
pro(elor din dosar constituie o 'ndatorire de pri)# i)portan# pentru )agistrat. Prin acest
studiu% cel care va e!ectua ascultarea poate s# o(in# su!iciente date cu privire la !apta :sau
!aptele; pentru care inculpatul este tri)is 'n &udecat#% precu) i cu privire la persoana
inculpatului. +n aceast# !az#% studiul apro!undat% atent% tre(uie s# duc# 'n )od necesar la
a!larea )odalit#ii de co)itere a !aptei% a ')pre&ur#rilor concrete 'n care s-a co)is% la
contri(uia activit#ii inculpatului 'n cone=itate cu ')pre&ur#rile !avorizatoare care au !acilitat
s#v,rirea ei% iar 'n cazul c,nd e=ist# )ai )uli inculpai contri(uia !iec#ruia dintre acetia.
5cest studiu tre(uie !#cut cu o(iectivitate% at,t a pro(elor 'n acuzare% c,t i a celor
33
ad)inistrate 'n ap#rare% precu) i asupra circu)stanelor atenuante sau agravante ale
r#spunderii inculpatului
2B
.
+n ti)pul studierii pro(elor se i)pune a !i notate pe !ia de ascultare toate ele)entele
i)portante cu privire la cauz# i la persoana inculpatului% aspectele nepro(ate ori cu un
pro(atoriu insu!icient% eventualele ali(iuri invocate% 'ntre(#rile ce se i)pun a !i puse%
aspectele de l#)urit% neconcordanele dintre declaraiile luate inculpatului 'n ti)pul ur)#ririi
penale ori 'ntre declaraiile acestuia i alte pro(e.
Deose(it de i)portant# 'n aceast# !az# este i consultarea literaturii &uridice i a
practicii &udiciare cu re!erire la in!raciunea pentru care inculpatul este tri)is 'n &udecat#%
'ntruc,t cu prile&ul ascult#rii vor tre(ui l#)urite aspecte ale coninutului in!raciunii% )ai ales
privitoare la latura o(iectiv# i la latura su(iectiv#% de )ulte ori sta(ilirea corect# prin
'ntre(#ri i r#spunsuri a aciunii inculpatului 'n concret i a inteniei sau culpei ori a lipsei de
vinov#ie cu care a acionat% deter)in,nd reuita activit#ii de 'n!#ptuire a &ustiiei.
+n situaiile c,nd ascultarea ur)eaz# a se !ace cu privire la o in!raciune 'ntr-un
anu)it do)eniu cu un aspect special% spre e=e)plu o in!raciune econo)ic#% co)is# 'ntr-un
anu)it sector productiv% preg#tirea ascult#rii presupune studierea actelor nor)ative i a
regle)ent#rilor speciale re!eritoare la acel sector% cunoaterea s!erei atri(uiilor de serviciu
ale inculpatului.
+n activitatea practic# de preg#tire a ascult#rii regula este realizarea te)einic# a
acestei activit#i% studiul apro!undat% atent. ?u pute) 'ns# s# nu ar#t#) c#% uneori% aceast#
preg#tire se !ace super!icial ori nu se !ace deloc% a&ung,ndu-se ca direct% 'n sala de edin#%
!#r# a !i studiat# cauza% s# se procedeze la ascultare. Situaiile 'n care ascultarea nu este
preg#tit# se pot datora 'ncrederii celui ce va e!ectua aceast# activitate 'n e=periena sa% 'n
capacitatea sa de a sesiza rapid aspectele cauzei% lipsei de interes i de respect pentru
activitatea ce o des!#oar#% lipsei de ti)p pentru a studia dosarele 'n situaiile unui rol
deose(it de 'nc#rcat. Indi!erent de )otivaie% consider#) c# este de neacceptat o ase)enea
atitudine care duce la o activitate de ascultare des!#urat# la 'nt,)plare% !#r# e!icien#% la
prelungirea 'n ti)p a ascult#rii% care nu rareori tre(uie repetat#% nu ca regul# tactic#% ci ca
rezultat al !elului de!ectuos 'n care a !ost preg#tit#.
Magistratul care conduce ascultarea este necesar s# preg#teas# cu )inuiozitate
aceast# ascultare.
+n preg#tirea ascult#rii )ai tre(uie reinut i !aptul c# &udec#torii tre(uie s# tie s# se
preg#teasc# i 'n raport de cei care particip# la ascultare% i care% 'n realizarea 'ndatoririi pe
care o au sau a interesului 'n proces% vor preg#ti i ei ascultarea i vor 'ncerca s# releve doar
2B
5ionioaie% $onstantin% .a.% op. cit.% pag. 37
166
aspectele care le sunt !avora(ile . 5st!el% procurorul va preg#ti ascultarea pentru a )enine
'nvinuirea i a de)onstra c# aceasta este de net#g#duit% iar inculpatul i ap#r#torul s#u vor
c#uta s# acrediteze ideea nevinov#iei inculpatului ori unei vinov#ii c,t )ai reduse a
acestuia.
Prin ur)are% !iecare pro(# ad)inistrat# tre(uie (ine studiat# pentru c# se poate
'ncerca !olosirea ei doar 'n parte% respectiv e=ploatarea doar a unui anu)it aspect care
con!ir)# acuzarea ori o in!ir)#% iar prin anu)ite 'ntre(#ri care se vor pune 'n ti)pul
ascult#rii% dac# studiul a !ost super!icial% se poate a&unge la a(solutizarea i dezvoltarea
e=agerat# a acelui aspect% 'n realizarea interesului ar#tat. $unoaterea de la 'nceput a oric#rei
pro(e 'n a)#nuni)e i 'n cone=iune cu toate pro(ele din dosar !ac ine!iciente 'ncerc#rile
trunc*ierii adev#rului% pentru c#% dup# !iecare 'ntre(are cu privire la un aspect rupt din
conte=t% se va putea continua - de cel ce conduce ascultarea - cu 'ntre(#ri co)ple)entare care
s# reconstituie 'ntregul pro(ei.
5) putea e=e)pli!ica su( acest aspect situaia 'n care% 'n declaraiile de la ur)#rire
penal#% inculpatul arat# c# Na) pri)it de la coinculpat (unurile despre care tia) c# sunt
sustrase% le-a) valori!icat i i-a) re)is coinculpatului contravaloarea pentru c# (unurile erau
ale acestuia% eu nerein,nd nici o su)#S. Ca instan# inculpatul 'i sc*i)(# declaraia ar#t,nd
c# Na) pri)it de la coinculpat (unurile% le-a) valori!icat i i-a) re)is coinculpatului
contravaloarea pentru c# (unurile erau ale acestuia% eu nerein,nd nici o su)#. $onse)narea
doar a acestei declaraii la instan# trans!or)# recunoaterea in!raciunii de t#inuire 'n !aza de
ur)#rire penal# 'ntr-o !apt# care nu )ai 'ntrunete ele)entele constitutive ale in!raciunii%
lipsindu-i su( aspectul laturii su(iective cerina esenial# su(iectiv#% respectiv cunoaterea de
c#tre !#ptuitor c# (unurile pri)ite pentru valori!icare provin din s#v,rirea unei !apte
prev#zute de legea penal#
2E
. 9aptul 'ns# c# declaraia de la ur)#rire a !ost (ine studiat#%
tre(uie s# declaneze i)ediat 'ntre(area cu privire la !aptul dac# cel ascultat a cunoscut
proveniena (unurilor ce le-a pri)it. +n cazul 'n care inculpatul va ar#ta c# tia c# aceste
(unuri au !ost sustrase% nu se )ai pun alte 'ntre(#ri% iar dac# va ar#ta c# nu tia ori c# erau ale
coinculpatului% se va 'ntre(a pentru ce )otiv la ur)#rire a declarat alt!el% put,ndu-i-se citi i
acea declaraie.
Dac# 'ns# preedintele co)pletului de &udecat# nu sesizeaz# sc*i)(area esenial# din
declaraie% aceasta ar tre(ui sesizat# de c#tre reprezenantul Parc*etului pentru c# ap#r#torul
inculpatului% c*iar sesiz,nd% nu are interesul relev#rii acestui aspect% ci% di)potriv#% va
constui 'ntreaga ap#rare pe acest aspect.
2E
Dongoroz% Vintil#% Qa*ane% Sieg!ried% 5ntoniu% /eorge% "ulai%$onstantin% Iliescu% ?icoleta%
St#noiu% Rodica% 4&plicaii teoretice ale Codului penal rom'n% vol. III% op. cit.% pag. BG4
161
>(serv#)% deci% c# o preg#tire )inuioas# a ascult#rii tre(uie s# !ie !#cut# i de c#tre
procuror% precu) i de c#tre avocat. 9iecare dintre ei 'i pot 'ntoc)i !ie de ascultare 'n care
s#-i noteze aspectele i)portante ce tre(uie elucidate.
5ctul de tri)itere 'n &udecat# - rec*izitoriul - aeaz# 'ntr-o anu)it# ordine inculpaii
:atunci c,nd sunt )ai )uli coinculpai;% precu) i )artorii care se propun a !i audiai.
:Regula 'n actele de tri)itere 'n &udecat# este ordonarea inculpailor dup# gravitatea !aptei
reinute 'n sarcina lor% dup# vinov#ie% dup# antecedentele acestora% dup# !aptul c# recunosc
!apta% iar a )artorilor de la cei care con!ir)# 'nvinuirea p,n# la cei care au !ost propui 'n
ap#rare;. 5tunci c,nd se !ace preg#tirea ascult#rii% aprecie) ca !iind de o deose(it#
i)portan# !aptul ca at,t inculpaii% c,t i )artorii s# !ie aezai 'n ordine tactic# necesar#
a!l#rii adev#rului 'n cauz# i s# nu se respecte 'ntotdeauna ordinea propus# 'n rec*izitoriu.
5st!el% dup# studiul declaraiilor inculpailor% a antecedentelor lor :atunci c,nd e=ist#;
&udec#torul 'i poate ordona succesiunea ascult#rii acestora i alt!el dec,t s-a propus de
organul de ur)#rire penal#. ste reco)anda(il s# se 'nceap# cu cei !#r# antecedente penale%
i dintre acetia cu cei care declar# 'n concordan# cu concluzia general# ce se poate trage din
ansa)(lul pro(elor ad)inistrate 'n !aza de ur)#rire penal#% apoi cu inculpaii recidiviti
care declar# 'n acelai sens% i% doar 'n !inal% cu cei care au declaraii ce nu se coro(oreaz# cu
pro(ele ad)inistrate% indi!erent c# ansa)(lul pro(aiunii duce la con!ir)area unei !apte sau
la in!ir)area co)iterii ei% 'ntruc,t sarcina &udec#torului este a!larea adev#rului i nicidecu)
con!ir)area unei 'nvinuiri.
Se poate 'nt,)pla ca% 'n cazuri e=cepionale% 'n ti)pul ur)#ririi penale inculpatul s#
re!uze a !ace declaraii ori s# declare doar c# 'i va !ace ap#rarea 'n !aa instanei de &udecat#%
aa 'nc,t s# nu e=iste la dosar nici o poziie a inculpatului de con!ir)are ori de in!ir)are a
vinov#iei sale. +n aceste situaii% preg#tirea ascult#rii tre(uie s# se !ac# cu )ult# atenie% 'n
a)#nuni)e% cu prevederea oric#rora din poziiile pe care le-ar adopta inculpatul.
$*iar 'n situaiile 'n care la ur)#rirea penal# inculpatul a recunoscut !apta ce i
se i)put#% aceasta nu tre(uie s# duc# la un studiu super!icial al declaraiilor sale ori al
pro(atoriului ad)inistrat% pentru c# nu rareaori 'n instan# acesta revine la cele declarate%
aduc,nd o nou# versiune% prezint# un ali(i credi(il% iar studiul insu!icient al pro(elor%
necunoaterea te)einic# a dosarului pot duce la o ascultare ine!icient#% cu greeli tactice% la
'ndep#rtarea de adev#r.
>rdinea studierii )aterialului de ur)#rire penal# aparine% de ase)enea% alegerii
!iec#ruia dintre cei care vor participa la ascultare% legea nesta(ilind vreo anu)it# prioritate.
+n practic#% din p#cate% de )ulte ori se citete rec*izitoriul% apoi eventual c,teva declaraii de
)artori care sunt indicai a con!ir)a 'nvinuirea% consider,ndu-se% 'n acest !el% ca su!icient#
167
studierea dosarului. ?ici 'n ce privete aceast# ordine de studiu nu se pot da NreeteN%
personalitatea !iec#ruia% precu) i e=periena pro!esional#% deter)in,nd alegerea ordinii
proprii.
$onsider#) totui c# este indicat ca studiul s# 'nceap# cu citirea i analizarea
declaraiilor )artorilor% a p#rii v#t#)ate% a inculpatului% cu analiza pro(elor tiini!ice
ad)instrate 'n cauz# :c,nd acestea e=ist#; i doar apoi% dup# ce de&a )agistratul i-a !or)at
o concluzie% s# se studieze re!eratul de ter)inare a ur)#ririi penale i rec*izitoriul pentru a se
co)para concluzia reieit# din pro(e cu actul de sesizare a instanei.5ceast# ordine de
studiere are i avanta&ul 'nl#tur#rii pericolului plec#rii 'n studiu cu o p#rere preconceput#
privind vinov#ia inculpatului% aa cu) este relevat# 'n rec*izitoriu% i l#s#rii li(ere a
posi(ilit#ii de apreciere a pro(elor de c#tre )agistrat.
> dat# cu studierea !iec#rei pro(e din dosar% a !iec#rui act procedural 'ntoc)it% este
reco)anda(il ca pe !ia de ascultare s# se noteze pro(le)ele ce tre(uie clari!icate :)ai ales
c# unele dintre ele pot !i clari!icate nu)ai cu a&utorul inculpatului;% aceasta a&ut,nd 'n )are
)#sur# la 'ntoc)irea planului de ascultare. 5tunci c,nd pro(le)ele pentru care va !i ascultat
inculpatul au leg#tur# cu alte dosare% este reco)anda(il ca studiul s# !ie e=tins i asupra
acestora.
b) Cunoaterea inculpatului
+ntr-o activitate de ascultare (ine preg#tit#% un rol *ot#r,tor pentru o(inerea unor
declaraii corespunz#toare adev#rului revine cunoaterii personalit#ii inculpatului i a
tr#s#turilor psi*ice speci!ice acestuia% evident al#turi de cunoaterea 'n concret a !aptei
s#v,rite. De )ulte ori 'ns#% preocuparea &udec#torilor se oprete la studiul pro(elor privind
!apta i)putat# inculpatului% consider,ndu-se 'n )od greit c# ascultarea !iec#rui inculpat nu
ridic# pro(le)e deose(ite% toi !iind persoane care sunt 'n con!lict cu legea penal# i prin
ur)are nu se prea deose(esc.
Realitatea 'ns# este cu totul alta8 !iecare inculpat este o persoan# unic#% irepeta(il#% cu
tr#iri psi*ice speci!ice% cu conduite sau )ani!est#ri personale% tri(utar )ai )ult sau )ai puin
)ediului 'n care s-a dezvoltat i 'n care tr#iete% )ai )ult sau )ai puin la(il psi*ic.
$unoaterea co)ponentelor psi*ologice ale personalit#ii -te)pera)entul% caracterul%
aptitudinile- este deose(it de necesar#% pentru c# activitatea de ascultare% aa cu) s-a ar#tat%
constituie o lupt# pe t#r,) psi*ologic
2G
'n care se 'ncearc# a!larea adev#rului de c#tre instana
2G
Stancu% )ilian% !n%estigarea tiinific a infraciuinilor...% op. cit.% pag. 16G
164
de &udecat#% iar inculpatul% de cele )ai )ulte ori% este preocupat s# ascund#% ori cel puin s#
di)inueze participarea sa la s#v,rirea !aptei.
+n leg#tur# cu personalitatea inculpatului tre(uie s# se cunoasc#% cel puin 'n linii
generale% preg#tirea lui pro!esional#% locul de )unc#% situaia !a)ilial#% preocup#rile
e=trapro!esionale% prieteniile sale% gradul de cultur#% te)pera)entul i caracterul s#u% )o(ilul
care l-a deter)inat s# co)it# !apta pentru care este tri)is 'n &udecat#
22
% starea s#n#t#ii%
viciile% antecedentele penale :atunci c,nd e=ist#;% !elul 'n care inculpatul a conceput i a
s#v,rit !apta penal# etc.
Toate aceste date se pot o(tine de organul de ur)#rire penal# i doar o )ic# parte pot
!i o(inute de instana de &udecat#.
Din dosarul cauzei% instana poate a!la date 'n acest sens din e=trasul de cazier
&udiciar :cu privire la eventualele conda)n#ri anterioare% pentru ce !apte% persistena 'n
co)iterea acestora;% din unele declaraii de )artori% din declaraiile inculpatului :ori
coinculpailor c,nd acetia e=ist#;% din procesul - ver(al de cercetare la !aa locului :'ntr-o
)#sur# )ai redus#;% din anc*eta social#% care se e!ectueaz# doar pentru inculpaii )inori% din
Snotele de cunoatereS 'ntoc)ite de c#tre lucr#torul de poliie 'n unele dosare 'n )od cu totul
e=cepional.
5ceste relaii pe care lucr#torul de poliie le prezint# 'n Snota de cunoatereS ar tre(ui
s# !ie deplin o(iective% 'ns# nu arareori ele conin aprecierea personal# a poliistului%
in!luenat# de eventualele situaii anterioare 'n care inculpatul a !ost 'n relaii )ai (une sau
)ai rele cu respectivul lucr#tor.
Ca dosar )ai sunt ataate i Scaracteriz#riS ale inculpatului e)ise de conducerea
locului de )unc# 'n care inculpatul i-a des!#urat activitatea% acesta !iind prezentat ca o
persoan# plin# de calit#i% cu o (un# co)portare% )uncitor s,rguincios i corect% c*iar i 'n
situaii 'n care inculpatul este tri)is 'n &udecat# pentru unele sustrageri de la acest loc de
)unc#.
$onsider#) ca o lacun# 'n e!ectuarea ur)#ririi penale !aptul c# nu e=ist# preocupare
pentru a o!eri instanei date c,t )ai co)plete cu privire la persoana inculpailor.
+n lucr#ri de dat# recent#% cu caracter teoretic i 'ndru)#tor )ai ales pentru organele
de ur)#rire penal#
23
% se speci!ic# activit#ile pe care organele de ur)#rire penal# le pot
des!#ura% cu posi(ilit#ile lor )ultiple% pentru a se realiza cunoaterea 'nvinuitului sau
inculpatului 'n !aza de preg#tire a ascult#rii la ur)#rirea penal#.
22
Mircea% Ion% op. cit.% pag. 44E
23
5 se vedea 8 5ionioie % $onstantin% .a.% op. cit.
16A
5st!el organul de ur)#rire penal# poate o(ine date despre 'nvinuit pe cale indirect#%
c,t i 'n )od direct. 5ctivit#ile indirecte prin care se pot o(ine date privind
te)pera)entul% caracterul i aptitudinile persoanei cercetate constau 'n investigaii cu privire
la persoana 'nvinuitului% cercetarea la !aa locului% studierea unor 'nscrisuri e)anate de la
'nvinuit% investigaii privind co)portarea 'n !a)ilie% la locul de )unc#% co)porta)entul dup#
s#v,rirea in!raciunii. 5poi activit#ile directe ale organului de ur)#rire penal# prin care se
pot o(ine date despre personalitatea 'nvinuitului sau inculpatului constau 'n e!ectuarea
perc*eziiei :corporale% do)iciliare;% constatarea atitudinii 'n ti)pul aplic#rii sec*estrului% 'n
)o)entul reinerii ori arest#rii. +n toate aceste activit#i organul de ur)#rire penal# o(serv#
i constat# o )ultitudine de atitudini% de tr#iri ale inculpatului% poate o(ine date de la orice
persoan#% iar 'n )o)entul 'n care !ace ascultarea va !olosi cele )ai potrivite reguli tactice.
Din p#cate 'ns#% toate aceste constat#ri ale organului de ur)#rire penal# nu reies din
actele 'ntoc)ite. Spre e=e)plu% dac# 'n ti)pul perc*eziiei corporale e!ectuate la o
surprindere 'n !lagrant a co)iterii unei in!raciuni lucr#torul de poliie 'l o(serv# pe !#ptuitor
c# tre)ur#% transpir#% pl,nge etc. ori st# i)pertur(a(il% iar apoi la e!ectuarea ascult#rii de&a
tie cu) s# procedeze tactic% toate aceste )ani!est#ri de atitudini nu apar niciodat# 'n
procesul-ver(al de conse)nare a e!ectu#rii perc*eziiei% cu)% de alt!el% niciodat# nu rezult#
din dosar cu) a decurs arestarea% unde s-a e!ectuat% )andatul de arestare nee=pri),nd ni)ic
'n acest sens. De ase)enea% la cercetarea locului !aptei% organul de ur)#rire penal# poate
o(serva )ani!est#rile !#ptuitorului :c,nd acesta este prezent;% poate lua relaii despre el de la
orice persoan# cu care vine 'n contact direct% 'ns# nu vo) g#si nicic,nd 'n procesul-ver(al
vreo )eniune despre aceste st#ri ale inculpatului i% cu totul 'nt,)pl#tor% se va ad)inistra
vreo pro(# cu )artori pentru a se dovedi co)porta)entul !#ptuitorului.
Otiut !iind c# 'n !aza cercet#rii &udec#toreti pri)a activitate a instanei const# 'n
ascultarea inculpatului% dup# care se ad)inistreaz# apoi toate celelalte pro(e% singura care
poate o!eri date !olositoare pentru preg#tirea ascult#rii este activitatea din !aza de ur)#rire
penal#% pentru c# o(inerea unor pro(e 'n acest do)eniu% dup# ascultare% devin ine!iciente cu
privire la tactica ce se putea adopta cu prile&ul ascult#rii.
c; Sta(ilirea )odului de des!#urare a ascult#rii i ela(orarea planului de ascultare
+n ti)pul studierii dosarului penal cu care instana a !ost investit# i pentru &udecarea
c#ruia s-a !i=at un ter)en la care se va proceda la ascultarea inculpatului :sau a inculpailor;%
aceast# activitate de ascultare este necesar a !i preg#tit# i organizat#. Preg#tirea 'n vederea
16B
ascult#rii inculpailor se va !ace de c#tre !iecare dintre cei ce vor participa la ascultare
:&udec#tori% procurori% ap#r#tori% p#ri 'n proces;
36
% 'ns# organizarea )odului de des!#urare a
ascult#rii este 'n atri(utul &udec#torului )e)(ru al co)pletului de &udecat#.
5scultarea nu se va !ace la 'nt,)plare% dup# inspiraia de )o)ent a preedintelui
co)pletului de &udecat#% ci ea tre(uie anterior organizat#% respectiv dup# studiul apro!undat
al declaraiilor inculpatului date 'n !aza de ur)#rire penal# i a altor pro(e ad)inistrate 'n
acea !az#% se vor sta(ili din punct de vedere tactic c,teva aspecte de ur)#rit% respectiv
pro(le)ele neclare ce tre(uie l#)urite :spre e=e)plu8 inadvertenele privind )o)entul e=act
al co)iterii !aptei rezultate din declaraiile succesive din !aza de ur)#rire penal# ale
inculpatului i ale unora dintre )artori% date ce nu concord# etc.;% ce )i&loace de pro(# pot
sau tre(uie !olosite 'n ti)pul ascult#rii :'nscrisuri% declaraii de )artori% procese-ver(ale de
reconstituire% !otogra!ii &udiciare etc.;% ordinea de ascultare 'n situaia e=istenei )ai )ultor
inculpai% dac# vor !i ascultai separat sau nu.
9a# de !aza ur)#ririi penale 'n care cel ce organizeaz# ascultarea poate asculta
anterior )artori% ad)inistra pro(e cu 'nscrisuri% ori e!ectua cercet#ri la !aa locului%
reconstituiri% iar a(ia apoi s# treac# la ascultarea 'nvinuitului sau inculpatului% i aici av,nd
posi(ilitatea cit#rii la date i ore di!erite a eventualilor coinculpai% la ascultarea lor c*iar i la
locul co)iterii !aptei :pentru crearea unui eventual oc psi*ic care s#-i deter)ine s#
recunoasc# )ai uor !apta; ori la locul de )unc# sau la do)iciliul inculpatului :'n condiiile
sale de via# o(inuite acesta !iind predispus la un contact psi*ologic )ai uor;% 'n !aza de
cercetare &udec#toreasc# aceste posi(ilit#i sunt ori li)itate ori e=cluse.
+n aceast# !az# ordinea de e!ectuare a actelor de cercetare &udec#toreasc# este legal
sta(ilit# prin nor)ele procedurale
31
% pri)a activitate ce ur)eaz# a se des!#ura !iind
ascultarea inculpatului ori inculpailor% apoi se ascult# celelalte p#ri% dup# care se procedeaz#
la ascultarea )artorilor% e=pertului ori interpretului% la ad)inistrarea altor pro(e. Instana
poate dispune unele sc*i)(#ri ale ordinii doar dup# ascultarea inculpatului :art. 471 alin.4
$.pr.pen.;% ast!el c# organizarea acestei ascult#ri tre(uie !#cut# anterior% cu )are atenie%
pentru a-i releva e!icacitatea% !iind o(ligatoriu% deci% ca inculpatul s# !ie ascultat 'nainte de
ad)inistrarea oric#rei pro(e.
+n cadrul unei (une organiz#ri tactice a acestei activit#i% 'n situaiile 'n care
inculpatul% prin declaraile sale 'n !aza de ur)#rire penal#% a re!uzat cooperarea ori a avut o
cooperare redus# 'n cele declarate cu privire la !apta ce i se i)put# ori a negat co)iterea ei%
dei ansa)(lul pro(elor ad)inistrate 'n acea !az# anterioar# con!ir)# s#v,rirea !aptei de
36
5spectele legate de preg#tirea ascult#rii au !ost e=puse su( litera a; cu privire la studierea dosarului
31
5rt. 471-441 $.pr.pen.
16E
c#tre el% la ascultarea sa 'n !aa instanei este (ine s# nu se insiste 'n )od deose(it% s# nu se
'ncerce dec,t o(inerea unei declaraii su)are% pentru c# din punct de vedere tactic nu s-ar
o(ine rezultate% ci ar !i )ai potrivit s# se procedeze la ascultarea celorlalte p#ri% apoi a
)artorilor :eventual a e=perilor i interpreilor c,nd acetia sunt necesari 'n cauz#; i% dup#
ce toate pro(ele s-au ad)inistrat 'n prezena inculpatului% s# se procedeze la reascultarea
inculpatului :con!or) art. 474 alin.A $.pr.pen.;% de aceast# dat# i)pun,ndu-se o ascultare
a)#nunit# cu invocarea aspectelor relevate 'n !aa sa% aceast# reascultare av,nd i avanta&ul
c#% se va !ace dup# ce inculpatul a putut !i studiat de instan# 'n ti)pul ad)inistr#rii pro(elor%
s-au putut o(ine date despre persoana sa% date care anterior pri)ei ascult#ri nu era posi(il a
!i o(inute.
Tot 'n cadrul organiz#rii i preg#tirii ascult#rii inculpatului% un loc i)portant 'l ocup#
plani!icarea !elului 'n care ur)eaz# a se !ace ascultarea% aceasta ur),nd a se )aterializa 'n
scris 'ntr-un Nplan de ascultareN% Nsc*i# de ascultareN sau N!i# de ascultareN. Indi!erent de
denu)irea ce i se poate da% acest plan de ascultare tre(uie s# !ie dina)ic% !le=i(il i s# se
aco)odeze cu realitatea !aptelor
37
% s# conin# pro(le)ele de clari!icat i succesiunea de
a(ordare a lor% 'ntre(#rile de !ond sau de a)#nunt la care va tre(ui s# r#spund# cel audiat
34
.
+n ce privete cerina !le=i(ilit#ii planului de ascultare% tre(uie precizat c# % 'n nici o situaie%
acest plan nu tre(uie considerat c# este i)ua(il% ci 'ntotdeauna tre(uie s# e=iste
disponi(ilitatea de a !i )odi!icat 'n !uncie de des!#urarea ascult#rii% de relat#rile celui
ascultat.
Planul de ascultare reprezint# pentru !iecare dintre cei care particip# la aceast#
activitate :&udec#tor% procuror% avocai% c*iar i p#ri !#r# preg#tire &uridic#; o e=presie a
personalit#ii !iec#ruia. +n cele )ai )ulte cazuri este o sc*i# cu di!erite se)ne% notaii%
su(linieri% care uneori poate !i 'neleas# doar de cel care a 'ntoc)it-o. $onsider#) c# nu se
pot da NreeteN pentru 'ntoc)irea unui plan de ascultare% i)portant# !iind doar utilitatea
acestuia. Sunt cazuri c,nd persoana care va e!ectua ascultarea nu-i 'ntoc)ete scris nici
)#car aceast# sc*i#% (az,ndu-se pe o )e)orie deose(it#% cu rezultate cel puin la !el de (une
ca i cele o(inute de alte persoane cu un plan 'ntoc)it 'n a)#nunt. 5se)enea cazuri% 'ns#% le
consider#) de e=cepie i de aceea regula tre(uie s# !ie 'ntoc)irea unui plan de ascultare 'n
care pro(le)ele de l#)urit s# !ie concret sta(ilite% )ai ales 'n situaiile co)ple=e% cu
varietate )are de pro(e% cu )ai )ulti inculpai% c,nd s-au s#v,rit )ai )ulte in!raciuni 'n
concurs etc. .
37
Suciu% $a)il% op. cit.% pag. B2A
34
Stancu% )ilian% op. cit.% pag. 16G
16G
Planul de ascultare tre(uie 'ntoc)it indi!erent dac# 'n !aza de ur)#rire penal#
inculpatul a recunoscut sau nu !apta% pentru c# nu arareori 'n !aa instanei inculpatul revine
parial sau total asupra acestei recunoateri cu cele )ai diverse )otivaii :nu a 'neles ce i se
i)put#% nu a declarat cu) s-a conse)nat% a recunoscut pentru c# a !ost violentat etc.;. Mai
ales pentru situaiile 'n care inculpatul nu a recunoscut !apta :dei aceasta reiese din
ansa)(lul pro(elor ad)inistrate; planul de ascultare tre(uie s# !ie 'ntoc)it 'n a)#nunt<
pentru situaiile 'n care se consider# c# tactic este )ai potrivit s# nu se !ac# de la 'nceput o
interogare 'n a)#nunt% se vor 'ntoc)i dou# planuri% cel pentru pri)a ascultare 'n )od )ai
su)ar% i cel pentru reascultarea acestuia 'n detaliu :put,nd !i co)pletat i dezvoltat dup#
ad)inistrarea 'n !aa instanei a tuturor pro(elor cauzei;.
+n cauzele cu )ai )uli inculpai se vor 'ntoc)i planuri de ascultare distincte pentru
!iecare inculpat% cu a(ordarea speci!icului !iec#rei ascult#ri 'n raport de contri(uia
inculpatului 'n co)iterea !aptei% )o)entul 'n care i-a 'nceput activitatea in!racional#%
recunoaterea sau nu a !aptei% aspectele de personalitate ale inculpatului.
d; 5lte activit#i au=iliare de preg#tire a ascult#rii
Pentru realizarea ascult#rii inculpatului la ter)enul de &udecat# sta(ilit% acesta tre(uie
'ncunotiinat prin citarea sa :citare care tre(uie e!ectuat# i !a# de celelalte p#ri din proces;%
tiut !iind c#% potrivit art. 731 alin.1 $.pr.pen.% &udecata poate avea loc nu)ai dac# p#rile
sunt legal citate i procedura este 'ndeplinit# :neprezentarea acestora nu ')piedic# 'ns#
&udecata - art. 731 alin.7 $.pr.pen.;.
?u vo) insista aici pe aspectele procedurale privind citarea inculpatului a!lat 'n
di!erite situaii :arestat% 'n stare de li(ertate% )inor% )ilitar etc.;% rein,nd doar c#% spre
deose(ire de !aza de ur)#rire penal# 'n care citarea se poate !ace pentru inculpat% coinculpai%
p#ri v#t#)ate% )artori% la date di!erite% pentru a !i ascultai 'n locuri di!erite% realiz,ndu-se
ast!el cerina tactic# de a nu le l#sa ti)p s# se preg#teasc#% s# ia leg#tura% s# se pun# de acord
etc.% 'n !aza de cercetare &udec#toreasc# citarea tuturor tre(uie !#cut# pentru acelai ter)en i%
doar dac# procedura este 'ndeplinit#% se poate proceda la ascultare.
Oi locul ascult#rii 'n aceast# !az# este% de regul#% sediul instanei% 'n sala de dez(ateri%
loc accesi(il oric#rei persoane 'n realizarea principiului pu(licit#ii care guverneaz# 'ntreaga
activitate de &udecat#. Prin e=cepie% ascultarea sau )ai ales reascultarea inculpatului se poate
realiza la locul !aptei :cu prile&ul e!ectu#rii unei reconstituiri; ori la un alt loc :localitatea 'n
care do)iciliaz# ori la locul s#u de )unc#%cu prile&ul &udec#rii cauzei cu pu(licitate l#rgit#;.
162
De ase)enea% instana este datoare% 'n cazuri e=pres prev#zute de lege% s# asigure
prezena unui avocat pentru ap#rarea inculpatului :'n cazurile prev#zute de art. 1G1 alin.7
$.pr.pen.% precu) i 'n cauzele pentru care legea prevede pentru in!raciunea i)putat#
inculpatului pedeapsa 'nc*isorii de B ani ori )ai )are sau c,nd instana apreciaz# c#
inculpatul nu i-ar putea !ace singur ap#rarea art.1G1 alin.4 $.pr.pen. ;. +n situaiile 'n care
inculpatul nu cunoate li)(a ro),n# sau nu se poate e=pri)a% instana tre(uie s# ia )#suri de
a i se asigura un interpret. Dac# inculpatul este )inor care nu a ')plinit 1E ani% pentru
audiere se va asigura prezena reprezentantului 5utorit#ii tutelare% a p#rintelui% a tutorelui
sau curatorului ori a persoanei 'n a c#rei 'ngri&ire sau supraveg*ere se a!l#. Prezena acestor
persoane este indicat# i din punct de vedere tactic pentru crearea unui cadru de siguran# a
celui ascultat i pentru a se evita di!icult#ile ce pot apare pe parcursul ascult#rii datorate %
eventual% unui senti)ent de !rustrare% de insecuritate care pre&udiciaz# contactul psi*ologic.
DES'8URAREA ASCULTRII INCULPATULUI
5scultarea inculpatului% 'n 'ntreaga sa des!#urare% parcurge trei etape principale%
care% de alt!el% sunt p#ri co)ponente ale unui proces unic% ce se 'ntrep#trund i se
co)pleteaz# reciproc
3A
% 'n ansa)(lul s#u aceasta !iind un )i&loc de a!lare a poziiei
inculpatului !a# de !apta ce i se i)put#% de cunoatere a inculpatului 'n vederea sta(ilirii
ele)entelor de personalitate% a vinov#iei sau nevinov#iei sale% a condiiilor 'n care s-a co)is
!apta.
+n literatura de specialitate sunt sta(ilite trei etape ale ascult#rii inculpatului% respectiv
etapa veri!ic#rii identit#ii civile
3B
i a discuiilor preala(ile
3E
% etapa relat#rilor li(ere i etapa
adres#rii de 'ntre(#ri i pri)ire a r#spunsurilor.
3A
Mircea% Ion% op. cit.% pag. 44G
3B
Mitro!an% ?. .a.% op. cit.% pag. 1BB < Stancu% .% !n%estigarea tiinific a infraciunilor% vol. 7% pag.
162 < 5ionioaie% $-tin.% .a.% op. cit.% pag. 167 < Stancu% .% Criminalistica, vol. II% ditura 5$T5MI
"ucureti% 13BB% pag. 14A
3E
Mircea% Ion% op. cit.% pag. 442
163
#. &tapa verificrii identitii inculpatului i a discuiilor prealabile
Veri!icarea identit#ii inculpatului este prev#zut# de art. 412 $.pr.pen. 'n )od
i)perativ i const# 'n 'ntre(#ri cu privire la nu)e% prenu)e% porecl#% locul i data naterii%
nu)ele i prenu)ele p#rinilor% cet#enia% studii% situaia )ilitar#% ocupaie% locul de )unc#%
do)iciliul% antecedente penale% starea civil# :c#s#torit% nec#s#torit;% nu)#rul copiilor% actul de
identitate% averea.
5ceast# cerin# de natur# procesual# prezint# interes pentru cercetarea cri)inalistic#
'n sensul c# prin luarea acestor date se a&unge la o(inerea de relaii despre inculpat% care%
c*iar de )ic# 'ntindere% pot contri(ui la cunoaterea acestuia% la sta(ilirea )ediului 'n care 'i
petrece viaa% unde )uncete% eventualele 'nc#lc#ri anterioare ale legii penale% situaia sa
!a)ilial#.
Dup# veri!icarea identit#ii inculpatului% potrivit art. 477 $.pr.pen.% preedintele
dispune ca gre!ierul s# dea citire actului de sesizare a instanei.
+n practic#% uneori% acest )o)ent nu este respectat% citirea actului de sesizare !iind
!#cut# de preedintele co)pletului de &udecat#% care% 'n continuare% 'i 'ndeplinete i
o(ligaia de a e=plica inculpatului 'n ce const# 'nvinuirea ce i se aduce.
$onsider#) c# respectarea dispoziiei art. 477 $.pr.pen. nu este doar o o(ligaie de
natur# procesual#% ci are i caracter de nor)# tactic# cri)inalistic#% pentru c# 'n )o)entele
veri!ic#rii identit#ii inculpatului i citirii actului de sesizare a instanei% sunt pri)ele prile&uri%
ce tre(uie e=ploatate la )a=i)u)% 'n care se poate studia co)porta)entul inculpatului !a#
de situaia 'n care se a!l#% )odul 'n care reacioneaz# la 'nvinuirea ce i se aduce% starea de
linite sau de agitaie pe care o tr#iete. 5poi studiul va continua c,nd preedintele
co)pletului 'i e=plic# inculpatului 'n ce const# 'nvinuirea% drepturile pe care le are 'n ti)pul
procesului. >(servarea atent# a inculpatului 'n aceste )o)ente a&ut# la sta(ilirea procedeelor
tactice de ascultare% la uurarea realiz#rii acestei ascult#ri
3G
.
ste de reinut c# 'n !aa instanei nu e=ist# o etap# a discuiilor preala(ile ca 'n !aza
de ur)#rire penal#% o posi(ilitate de a sta(ili 'n ti)p un contact psi*ologic% de a c,tiga
'ncrederea inculpatului% de a discuta lucruri ce nu au leg#tur# cu cauza% ci tre(uie respectate
'ntru-totul nor)ele procesual penale ar#tate. Totui% a) putea a!ir)a c#% 'n sine% o ase)enea
etap# e=ist#% 'ns# ea nu se des!#oar# prin discuii% ci prin o(servarea reciproc#% dar )ai ales
din partea inculpatului. 5rgu)ent#) aceasta prin !aptul c# 'nc# 'nainte de 'nceperea
procesului% inculpatul se a!l#% de regul#% 'n sala de dez(ateri% !ie !iind adus 'n (o=# ')preun#
3G
5ionioaie% $-tin% "utoi% Tudorel% $oca% ?icolae% 'n lucrarea colectiv# Tactica criminalistic%
Ministerul de Interne% Serviciul editorial i cine)atogra!ic% 1323% pag. E7
116
cu ali inculpai anterior 'nceperii dez(aterilor% !ie% dac# este li(er% venind 'n sal# 'naintea
)o)entului 'n care cauza sa a&unge pe rol. +n acest ti)p inculpatul asist# la dez(aterea altor
cauze% la ascultarea altor inculpai% percepe )odalitatea 'n care instana i procurorul
des!#oar# activitatea &udiciar#% sta(ilete - dup# capacitatea sa de 'nelegere - personalitatea
!iec#ruia dintre cei cu care va veni 'n contact% !elul 'n care acetia procedeaz# la ascultare%
)ani!est#rile lor% poate c,nt#ri i aprecia cu) tre(uie s# se prezinte 'n )o)entul 'n care va !i
i el audiat
32
. Prin ur)are% este deose(it de i)portant ca% tiind acest lucru% )agistraii s#
)ani!este o atenie sporit# pentru !elul 'n care se e=teriorizeaz# 'n )o)entul des!#ur#rii
cercet#rii &udec#toreti% 'n toate cauzele% pentru c# de aceasta depinde sta(ilirea ulterioar#% 'n
ti)pul ascult#rii inculpatului% a unui contact psi*ologic% de 'ncredere ori ne'ncredere% de
tea)# ori linite% de reinere sau nu 'n declararea !aptei i a ')pre&ur#rilor 'n care s-a co)is.
De la pri)ul contact cu inculpatul% i apoi pe tot parcursul ascult#rii% tre(uie s# se
!oloseasc# un ton o(inuit% s# se creeze o at)os!er# linitit#% cal)#% !#r# tensiune nervoas#
sau de inti)idare% care s# creeze un cadru prielnic declar#rii adev#rului.
Dup# veri!icarea identit#ii inculpatului i crearea cadrului ar#tat )ai sus% dup# ce i s-
a citit cuprinsul actului de sesizare a instanei i s-au dat l#)uririle necesare cu privire la
'nvinuirea ce i se aduce% inculpatului i se cere s# declare tot ce tie cu privire la !apt# i la
'nvinuirea sa% din acest )o)ent trec,ndu-se 'n etapa ur)#toare.
'. #scultarea relatrii libere
+n aceast# etap# inculpatul are posi(ilitatea de a se re!eri la !apta :sau !aptele; ce i se
rein 'n sarcin# prin rec*izitoriu% !#r# a !i 'ntrerupt i !#r# a i se li)ita ti)pul de e=punere.
Spre deose(ire de !aza de ur)#rire penal#% 'n care pri)a ascultare este% de regul#%
)arcat# de posi(ilitatea de a surprinde 'nvinuitul cu ar#tarea !aptei i a pro(elor% situaie pe
care acesta !ie nu o cunotea% !ie nu se atepta s# !ie cunoscut# de c#tre organul de ur)#rire
penal#% la ascultarea 'n !aa instanei de &udecat# inculpatul cunoate 'nvinuirea% pro(ele ce
stau la (aza ei% are e=periena unor ascult#ri anterioare% este% )ai 'ntotdeauna% )ult )ai
ec*ili(rat psi*ic% condiii 'n care relatarea li(er# decurge 'n condiii superioare% de !luen# i
calitate a e=pri)#rii :evident c# aceasta va di!eri 'n !uncie de preg#tirea intelectual# a
diverilor inculpai;.
32
Unii inculpai% a!lai 'n stare de li(ertate% sunt 'ndru)ai uneori de diverse persoane ori c*iar de
ap#r#tori ca% anterior datei procesului lor% cu o s#pt#),n# sau dou# 'nainte% s# participe ca asisteni 'n
sala de dez(ateri unde &udec# acelai co)plet care va &udeca i cauza lor% toc)ai pentru a se o(inui
cu )odul de des!#urare a proceselor% pentru a cunoate !elul de )ani!estare a )e)(rilor
co)pletului% spre a se preg#ti pentru )o)entul 'n care vor !i ascultai.
111
ste )o)entul 'n care preedintele co)pletului de &udecat#% procurorul% ap#r#torii
:inculpatului% p#rii v#t#)ate etc.; au posi(ilitatea de a-l studia pe inculpat% de a-l o(serva 'n
reaciile sale e=pri)ate prin gestic#% )odulaii ale vor(irii% rit)ul vor(irii% descoperind
tr#irile e)oionale de satis!acie% )ulu)ire% ),*nire% indignare% !urie% spai)#% !rustrare. ?u
tre(uie uitat 'ns# c#% 'n aceast# !az#% inculpatul poate veni (ine !orti!icat psi*ic% preg#tit%
dup# ce i-a repetat de )ai )ulte ori ce va spune% 'n ur)a unor consult#ri cu specialiti 'n
do)eniul &uridic sau psi*ologic% i ast!el s# )asc*eze adev#ratele tr#iri e)oionale
33
%
e=pri),nd tr#iri neadev#rate care s#-i induc# 'n eroare pe cei ce ascult#.
Pe l,ng# aceast# o(servare a inculpatului 'n vederea cunoaterii persoanei% care
!olosete pentru alegerea celor )ai utile procedee tactice de ascultare% inculpatul tre(uie
ascultat cu atenie i cu privire la coninutul relat#rii sale% not,ndu-se o)isiunile% ezit#rile%
aspectele cu privire la care apar contraziceri% ali(iurile invocate% toate aceste aspecte ur),nd
a !i apoi l#)urite 'n !aza ur)#toare a ascult#rii.
5titudinea inculpatului !a# de 'nvinuirea adus# poate s# ')(race una dintre
ur)#toarele !or)e8
- s# recunoasc# co)plet 'nvinuirea i s# !ac# declaraii sincere% care% pentru cercetarea
cri)inalistic# i pentru sta(ilirea adev#rului% sunt !oarte preioase
166
<
- s# nu recunoasc# 'nvinuirea adus# i totodat# s# !ac# declaraii sincere despre
nevinov#ia sa
161
<
- s# recunoasc# 'n 'ntregi)e 'nvinuirea% dar s# !ac# declaraii nesincere% !ie pentru a-i
acoperi alte !apte )ai grave% !ie 'n vederea ascunderii altor in!raciuni
167
<
- s# nu recunoasc# 'nvinuirea i s# !ac# declaraii nesincere% propun,nd 'n acelai ti)p
ad)inistrarea unor pro(e !alse% prin care sper# s#-i dovedeasc# nevinov#ia
164
<
- s# re!uze a !ace declaraii.
Indi!erent care dintre poziiile de )ai sus va !i adoptat# de c#tre inculpat% pe l,ng#
cerinele de a nu !i 'ntrerupt ori oprit% acesta nu va !i ad)onestat% inti)idat% apro(at ori
dezapro(at% nu i se vor !ace pro)isiuni de atenuare a r#spunderii sale% ci se va p#stra acelai
cadru sole)n% de seriozitate% de cal)% lipsit de duritate ori arogan# sau de o apropiere ori
!a)iliaritate ce nu 'i au locul.
33
$iopraga% 5.% 4%aluarea probei testimoniale n procesul penal% ditura N @uni)ea N% 13G3% pag. 71B
166
Dongoroz% V.% .a.% op. cit.% vol. I% 13GB% pag.12B
161
"asara(% M.% op. cit.%pag. 7G7
167
Dongoroz% V.% .a.% op. cit.% vol. I% pag. 12E
164
Mircea% I.% op. cit.% pag. 4A6
117
Posi(ilitatea )eninerii acestui cadru propice ascult#rii% evit#rii sau 'nl#tur#rii acelor
situaii nereco)anda(ile% o are preedintele co)pletului de &udecat# care% potrivit art.732
$.pr.pen.% poate lua )#surile necesare 'n acest scop. De aceea% el tre(uie s# )ani!este
)a=i)# atenie i s# nu per)it# nici reprezentantului acuz#rii% nici reprezentantului ap#r#rii%
nici vreuneia dintre p#ri s# intervin# 'n vreun !el 'n aceast# !az# ori s#-i )ani!este atitudini
de ostilitate sau de apro(are !a# de inculpat sau de cele relatate de acesta. >ricare dintre
participani are aceeai posi(ilitate% ca i instana% de a-l studia pe inculpat% de a-i nota
aspectele neclare din e=punere% o)isiunile% contrazicerile% pe care s# le valori!ice 'n
continuarea procesului de ascultare.
?u arareori 'n ti)pul relat#rii sale cu privire la 'nvinuirea ce i se aduce% inculpatul
studiaz# i el e!ectul celor declarate asupra instanei% procurorului% ap#r#torului% celorlalte
p#ri% c#ut,nd s# o(serve din )i)ic# ori gesturi dac# este crezut sau nu% dac# este apro(at sau
nu% uneori )ani!est# accese de ne)ulu)ire% de contestare a !elului 'n care s-a e!ectuat
ur)#rirea penal#% revine la recunoaterile !#cute 'n acea !az#% alteori are atitudini
linguitoare% sp#ite% de c,tigare a si)patiei celor care 'l ascult#.
Oi 'n aceste situaii% o (un# preg#tire psi*ologic# a celor care e!ectueaz# ascultarea va
!ace ca atitudinea lor s# nu tr#deze ni)ic din cele dorite de inculpat% s# nu se poat# descoperi
poziia acestora !a# de cele e=pri)ate de el% prin p#strarea unei atitudini pline de ec*ili(ru.
Tre(uie reinut c# persoanele care des!#oar# activitatea de ascultare a inculpatului
sunt o(ligate a se con!or)a nor)elor procesual penale :art. 474-47A $.pr.pen.; care
constituie prin ele 'nsele reguli tactice de ascultare% 'ns# )odul de aplicare a acestora poate
di!eri 'n !uncie de preg#tirea pro!esional#% de personalitatea acestora% de talentul cu care le
aplic#.
9a# de regula ar#tat#% c# inculpatul nu va !i 'ntrerupt 'n ti)pul relat#rii sale li(ere
asupra 'nvinuirii% tre(uie ar#tat c#% prin e=cepie% acesta poate !i totui 'ntrerupt din relatare
atunci c,nd se 'ndep#rteaz# de la o(iectul ascult#rii% atr#g,ndu-i-se atenia de a reveni la ceea
ce constituie !ondul pro(le)ei.
+n situaia 'n care inculpatul este tri)is 'n &udecat# pentru )ai )ulte !apte 'n concurs
sau pentru o in!raciune continuat# este necesar ca acesta s# declare cu privire la !iecare !apt#
sau )o)ent al !aptei i 'n acest scop% dac# inculpatul nu relateaz# co)plet% poate !i provocat
s# declare despre toate !aptele.
Pentru atitudinea inculpatului de re!uz de a !ace declaraii cu privire la 'nvinuirea ce i
se aduce% aceast# etap# a relat#rii li(ere lipsete% !iind suplinit# procedural de dispoziiile art.
47B alin.7 $.pr.pen. care prev#d c# instana va dispune citirea declaraiilor pe care acesta le-a
dat anterior% 'ns# r#),ne !#r# e!icien# 'n ce privete cercetarea cri)inalistic#.
114
@n cauza n care inculpaii - tat i fiu - au fost trimii n judecat pentru
comiterea unei infraciuni de omor, acetia au refuzat s dea n instan %reo declaraie i
imediat dup prezentarea n%inuirii s-au ntors cu spatele la instan
1;A
, spun'nd doar c
doresc s fie judecai de un tribunal militar. @n aceast situaie (pe l'ng constatarea
infraciunii de audien conform art. *:: C.pr.pen) instana a procedat la citirea
declaraiilor inculpailor date n faza de urmrire penal, ns din punct de %edere
criminalistic nu s-a mai putut realiza nimic, rein'ndu-se doar atitudinea lor care i
caracteriza sub aspectul personalitii infracionale. $robele administrate n cauz au
demonstrat %ino%ia inculpailor .
ste total greit procedeul unor )agistrai &udec#tori care trec peste etapa relat#rii
li(ere 'ntre(,nd inculpatul doar dac# recunoate !apta sau nu% dup# care conse)nez# poziia
inculpatului :Nrecunosc !apta i o regretN
16B
sau Nnu recunosc !apta
16E
N; i 'i solicit# se
se)neze acest NrezultatN al ascult#rii. Ca !el% este ')potriva oric#ror reguli de tactic#
cri)inalistic# e=pri)area de c#tre procuror a ne)ulu)irii sau de c#tre ap#r#tor a satis!aciei
!a# de !aptul c# inculpatul nu )ai recunoate !apta aa cu) a declarat la ur)#rirea penal#%
iar o ast!el de atitudine din partea unui )e)(ru al co)pletului de &udecat# este de nead)is.
Rea)inti) c# i 'n aceast# etap# a relat#rii li(ere tre(uie apreciat dac# aceasta se va
!ace 'n !aa celorlali coinculpai :'n cauzele 'n care e=ist# )ai )uli inculpai; ori se va
dispune ascultarea separat# a !iec#rui inculpat. 5scultarea relat#rii li(ere a !iec#rui inculpat
'n prezena celorlali se i)pune uneori c,nd inculpatul nu recunoate !apta :'n ti)p ce ceilali
o recunosc; pentru ca s# se creeze i tensiunea psi*ic# necesar# care s# deter)ine pe inculpat
de a declara adev#rul. +n )o)entele 'n care relateaz#% acest inculpat se va si)i privit%
ascultat i dezapro(at de ceilali coinculpai i tr#irile sale e)oionale% 'n cele )ai )ulte
cazuri% 'l vor !ace s#-i revin# la o relatare a !aptelor 'nt,)plate 'n )od real. Dac# totui
persist# 'ntr-o declaraie contrar#% cu atenie se va putea o(serva reacia celorlali inculpai
din care se poate trage concluzia dac#% 'n adev#r% inculpatul este sau nu i)plicat 'n !apt#.
+n situaiile 'n care toi coinculpaii nu recunosc !aptele este potrivit din punct de
vedere al tacticii cri)inalistice ca !iecare s# !ie ascultat separat 'n !aza relat#rii li(ere%
solicit,ndu-i-se c,t )ai )ulte a)#nunte )ai ales 'n situaiile 'n care invoc# un ali(i. 5st!el
va !i solicitat ca 'n relatarea sa li(er# s# dea c,t )ai )ulte date i detalii precise privind locul
16A
Dosar nu)#rul B4F1334 al Tri(unalului Si(iu
16B
Dosar nu)#rul B441F133E al @udec#toriei Media < dosar nu)#rul GG42F133E al @udec#toriei Si(iu <
dosar nu)#rul AGE2F133E al @udec#toriei Media
16E
Dosar nu)#rul B4G1F133B al @udec#toriei Si(iu
11A
'n care s-a a!lat 'n ti)pul s#v,ririi in!raciunii% cu) a a&uns 'n acel loc% c,nd a plecat%
respectiv ce persoane au cunotin# despre prezena sa acolo% dac# a discutat cu ele% ce
anu)e% cer,ndu-i-se i s# propun# pro(e 'n dovedirea celor susinute. +n situaiile 'n care
inculpatul o)ite s# dea ast!el de a)#nunte 'n ti)pul relat#rii li(ere% aceste detalii 'i vor !i
solicitate 'n etapa ur)#toare de adresare a 'ntre(#rilor.
Prin aceste relat#ri li(ere a)#nunite 'n situaiile de nerecunoatere a 'nvinuirii i de
invocare a unui ali(i% interesul unei corecte activit#i cri)inalistice tactice este realizat%
pentru c# se vor putea sta(ili &aloanele tactice ale unei activit#i &udiciare viitoare prin care se
va ur)#ri l#)urirea acestor aspecte o(in,ndu-se 'n !inal !ie con!ir)area vinov#iei
inculpatului% !ie in!ir)area acesteia.
Relatarea li(er# o(inut# 'n condiiile respect#rii nor)elor procesuale i cu !olosirea
unor procedee tactice cri)inalistice% c*iar i 'n situaiile 'n care declaraiile o(inute nu sunt
sincere sau co)plete% prezint# c,teva avanta&e
16G
pentru &usta soluionare a cauzei% respectiv8
- posi(ilitatea cunoaterii sau veri!ic#rii cu e=actitate a )odului 'n care s-a co)is
in!raciunea i a )o(ilului acesteia<
- o(inerea de date noi% de a)#nunt% despre !apta i ')pre&ur#rile 'n care s-a co)is<
- studierea i cunoaterea inculpatului% a poziiei acestuia 'n raport de !apta i)putat#<
- relatarea li(er# este% de regul#% )ai sincer# dec,t relatarea din etapa ce ur)eaz# c,nd
se r#spunde la 'ntre(#ri
162
.
$( #dresarea de ntrebri i ascultarea
rspunsurilor inculpatului
N?u este su!icient s# tii s# pui 'ntre(#ri%
ci tre(uie s# 'nvei s# asculi
163
: $a)il Suciu ;
5ceast# a treia etap# a ascult#rii este cea )ai i)portant# i reprezint# )o)entul de
)a=i)# 'ncordare al ascult#rii inculpatului
116
% pentru c# acu) se vor pune 'ntre(#rile
preg#tite 'n ur)a studierii dosarului i se vor pri)i r#spunsurile inculpatului.
16G
Stancu%.% op. cit.% pag. 116 < Suciu% $.% op. cit.% pag. B2B
162
Copez% )ilio Mira M.% anuel de ps8chologie juridiBues% Paris% 13B3% pag. 14G% apud Stancu% .%
op. cit.% pag. 116
163
Suciu% $.% op. cit.% pag. B2G
116
Stancu% .% Criminalistica% vol. II% 1334% op. cit.% pag. 23
11B
Reuita acestei activit#i va depinde 'n )are )#sur# de capacitatea pro!esional#% de
calit#ile 'nn#scute ori do(,ndite% de r#(darea% perspicacitatea% iniiativa i )o(ilitatea 'n
g,ndire a celor care particip# la ascultare.
ste adev#rat 'ns# c# 'ntre participanii la ascultare :&udec#tori% procurori% avocai;%
dei toi au aceeai preg#tire &uridic#% din punct de vedere psi*ologic sau al preg#tirii
pro!esionale e=ist#% totui% unele di!erene. $apacitatea pro!esional# este )ai )ult sau )ai
puin evident# 'n raport cu o singur# cauz#% dar 'n ansa)(lu% i &uritii% ca orice alt# categorie
socio-pro!esional#% prezint# persoane )ai (ine preg#tite sau cu o preg#tire )odest#% lucru
care tre(uie recunoscut. Din p#cate% acelai dosar% datorit# cunotinelor de specialitate )ai
a)ple sau )ai reduse ale celor care 'l rezolv#% poate pri)i soluion#ri di!erite% )otiv pentru
care i legiuitorul a creat )ai )ulte grade de &urisdicie% 'n vederea 'ndrept#rii eventualelor
erori. Dac# s-ar considera c# toi participanii la activitatea de 'n!#ptuire a &ustiiei sunt !#r#
de greeal#% instanele de control &udiciar ar tre(ui 'nl#turate% 'ns# ele e=ist# i vor e=ista
pentru totdeauna.
+n activitatea de ascultare a inculpailor% unele calit#i care se cer &udec#torului%
procurorului sau avocatului% pot !i 'nn#scute% altele do(,ndite pe parcursul vieii ori a
activit#ii &udiciare. 5a cu) o persoan# este dotat# prin natere cu un talent )uzical% sportiv
etc.% tot aa i un &urist poate s# ai(# o 'nclinaie spre aceast# )eserie ori calit#i care s#-i
asigure o )ai )are reuit# 'n activitatea respectiv#. De aceea% consider#) c# se poate vor(i i
de calit#i 'nn#scute pentru e=ercitarea unei pro!esii sau alteia% 'ns#% 'n )od evident c#
acestea pot !i i do(,ndite sau dezvoltate printr-o activitate de preg#tire% prin studiu
apro!undat% at,t a do)eniului &uridic% c,t i a celui social% psi*ologic etc. .
R#(darea% perspicacitatea% iniiativa% g,ndirea logic#% intuiia sunt de regul# calit#i cu
care o)ul se nate ori% prin e!ort de voin# i preg#tire% le poate do(,ndi.
Se poate uor o(serva 'n s#lile de &udecat#% &udec#tori% procurori% avocai ner#(d#tori%
i)pulsivi ori apatici% care cu greu sesizeaz# aspectele i)portante ale cauzei% nu prezint#
coeren# 'n g,ndire% nu intuiesc ce este esenial sau nu 'n cauza concret#% toate aceste
de!iciene av,nd ca rezultat 'ndep#rtarea posi(ilit#ii de a!lare a adev#rului. 5ceste lucruri%
c*iar dac# nu convin% tre(uie relevate i s# se 'ncerce 'nl#turarea lor% pentru c# vre)ea 'n care
toi erau egali 'n inteligen#% instruire% capacitate pro!esional# i psi*ic# este apus#.
Preg#tirea 'ntre(#rilor care ur)eaz# a !i puse inculpatului 'n aceast# !az# este o
activitate la(orioas#% (ine g,ndit#% iar 'ntre(#rile care se pun inculpatului tre(uie s#
'ndeplineasc# cu necesitate c,teva condiii
111
8
- s# !ie clare i precise<
111
5ionioaie% $.% .a.% Tactica criminalistic % op. cit.% pag. E4
11E
- s# !ie !or)ulate la nivelul de 'nelegere al celui ascultat<
- s# nu !ie sugestive <
- s# nu presupun# un r#spuns scurt% a!ir)ativ sau negativ% ci s# o!ere
inculpatului posi(ilitatea ela(or#rii unui r#spuns propriu <
- s# nu !ie puse 'n aa !el 'nc,t s# se releve c# instana 'l consider# pe inculpat
vinovat sau nevinovat<
- s# nu pun# 'n 'ncurc#tur# pe inculpat% )ai ales c,nd acesta este (ine
intenionat i a declarat adev#rul 'n etapa relat#rii li(ere<
- s# !ie pertinente a!l#rii adev#rului.
$laritatea i preciziunea 'ntre(#rii ce se adreseaz# inculpatului va i)pune un r#spuns
de aceeai calitate% eventualele e=pri)#ri a)(igue% al#turate 'ntre(#rii% &usti!ic,nd
ne'ncrederea 'n adev#rul celor relatate% ceea ce va conduce la reluarea 'ntre(#rii% la
atenionarea !or)ul#rii de c#tre inculpat a unui r#spuns concis.
Uneori cel care adreseaz# 'ntre(area :!ie &udec#tor% procuror% ap#r#tor% parte; se si)te
dator s# !ac# o introducere% o prezentare a ceea ce dorete s# 'ntre(e% dup# care e=pri)#
'ntre(area< alteori% dup# ce adreseaz# 'ntre(area% 'ncepe s# e=plice )otivele pentru care a pus
aceast# 'ntre(are i s# &usti!ice i)portana deose(it# a ceea ce a 'ntre(at. Dac# la aceste
situaii se )ai adaug# i un stil de e=pri)are proli=% cu tonalit#i ale vocii i gesturi
nepotrivite% de )ulte ori se pierde esena 'ntre(#rii% 'ntre(area nu )ai este 'neleas# ori nu
)ai este reinut#% sau 'n ti)pul e=plicaiilor inutile inculpatul poate s#-i preg#teasc#
r#spunsul% pierz,ndu-se ast!el i spontaneitatea r#spunsului :pe l,ng# ti)pul ce s-ar !i putut
!olosi pentru alte 'ntre(#ri;.
$alitatea unei 'ntre(#ri de a !i !or)ulat# la nivelul de 'nelegere al celui ascultat este o
condiie dintre cele )ai necesare. Prin ur)are% unui inculpat cu o preg#tire colar# )odest# i
se vor adresa 'ntre(#ri prin !olosirea unor cuvinte o(inuite% uzuale i nu prin !olosirea unei
ter)inologii de specialitate. Spre e=e)plu% dac# inculpatul 'n etapa relat#rii li(ere a declarat
doar c# a lovit victi)a cu un par% va !i 'ntre(at N'n ce parte a corpului ai aplicat
loviturile T i nu Nce zon# vital# a craniului ai agresat-o8 zona occipital#% parietal#%
te)poral# T
117
. 5st!el de 'ntre(#ri% pe l,ng# c# dovedesc preiozitate% in!atuare% nici nu sunt
!olositoare activit#ii ce se des!#oar#.
$ondiia ca o 'ntre(are s# nu !ie sugestiv# este de esena ascult#rii inculpatului<
suger,ndu-i-se ce s# r#spund# se va o(ine acel r#spuns% ceea ce e=clude o(iectivitatea de
care tre(uie s# dea dovad# cei care particip# la ascultare .
117
5) 'nt,lnit% uneori% i situaia 'n care s-a adresat 'ntre(area Nce inadvertene re)arcai% 'ntre(are
pus# unor inculpai !#r# preg#tire colar# sau cu un )ini) de ase)enea preg#tire.
11G
+n !uncie de gradul de sugesti(ilitate al 'ntre(#rilor% acestea se ')part 'n8
- 'ntre(#ri deter)inative% care sunt lipsite de ele)ente de sugesti(ilitate :e=.NUnde se
a!la victi)a T;
114
<
- 'ntre(#ri inco)plet sau co)plet dis&unctive% care conin ele)ente de sugestie 'n
sensul c# inculpatul tre(uie s# aleag# 'ntre dou# variante e=pri)ate :e=.NVicti)a avea sau nu
cuit T% NVicti)a dor)ea sau era treaz# T;<
- 'ntre(#ri i)plicative% cu un )are grad de sugesti(ilitate 'n sensul c# prin 'ntre(are i
se sugereaz# direct o ')pre&urare la care pro(a(il nici nu s-a g,ndit s-o e=pri)e 'n ap#rare
:e=.NVicti)a te-a lovit 'nt,i sau du)neata ai lovit pri)a dat# T;. Sugestia este cu at,t )ai
)are cu c,t s-ar pune o 'ntre(are a(solut i)plicativ# :e=. N?u-i aa c# victi)a te-a lovit )ai
'nt,i T;.
Sugesti(ilitatea nu const# doar 'n cuvintele !olosite 'n !or)ularea 'ntre(#rii% ci poate
!i realizat# prin tonul !olosit% )odulaia vocii% e=presia de pe !aa celui care pune 'ntre(area.
Prin ur)are 'ntre(#rile tre(uie !or)ulate cu )ult# atenie% ur)#rindu-se e=cluderea
sugestiei pe care ar putea s# o conin#.
De ase)enea% condiia ca 'ntre(#rile s# !ie ast!el !or)ulate 'nc,t s# nu i)pun# un
r#spuns scurt de genul NdaN sau NnuN% ci s# o(lige pe inculpat s# ela(oreze un r#spuns )ai
a)plu% se i)pune 'n vederea realiz#rii unei ascult#ri corespunz#toare regulilor de tactic#
cri)inalistic#. 5adar% inculpatul nu va !i 'ntre(at N5i lovit T% ci i se va adresa o 'ntre(are
de acest !el8 N$e s-a 'nt,)plat 'n continuare% dup# ce victi)a s-a 'ntors T.
Instana nu tre(uie s#-i e=pri)e anterior p#rerea cu privire la soluia care ar putea !i
dat# 'n cauz#% prin niciunul dintre )e)(ri co)pletului% aceasta constituind un )otiv de
inco)pati(ilitate 'n &udecarea unei cauze :art. AG alin.7 $.pr.pen.;% care atrage !ie a(inerea
:art.B6 $.pr.pen.;% !ie recuzarea :art.B1 $.pr.pen.;8 5ceste dispoziii ale $odului de procedur#
penal# sta(ilesc o(ligaia &udec#torilor din co)plet de a nu-i e=pri)a poziia cu privire la
vinov#ia sau nevinov#ia inculpatului% o(ligaie ce tre(uie respectat# i cu prile&ul adres#rii
de 'ntre(#ri inculpatului% respectiv prin !elul 'n care sunt !or)ulate% acestea s# nu dezv#luie
opinia &udec#torului. :> 'ntre(are pro!und greit# este de genul8 N5i i)presia c# te tri)itea 'n
&udecat# dac# nu eti vinovat T;.
$onsider#) necesar aici a releva i !aptul c# e=pri)area opiniei de c#tre cei care
particip# la ascultare se poate !ace i c,nd se adreseaz# o 'ntre(are 'n )od corect% dar 'n
ti)pul ascult#rii r#spunsului se adopt# atitudini ce e=pri)# poziia !a# de coninutul
114
/rop*e% 9rancois< Ca critiBue du temoinage, Paris% d. Ralloz% 137G% citat de $iopraga% 5.%
4%aluarea probei testimoniale n procesul penal, op.cit.% pag.1AG-1A2
112
acestuia% respectiv se a!ieaz# un z,)(et ironic% se ridic# spr,ncenele a )irare% se d# din cap
apro(ativ ori dezapro(ativ etc.
Inculpatului i se pot adresa 'ntre(#ri 'n leg#tur# cu 'nvinuirea ce i se aduce% ast!el c#
cele care sunt e=terioare cauzei% ne!iind pertinente% vor !i e=cluse% instana !iind cea care le
apreciaz# i% poate dispune 'n sensul respingerii acestora.
5ceste cerine privind 'ntre(#rile ce se pun tre(uie s# !ie respectate de toi
participanii la activitatea de ascultare a inculpatului% indi!erent de poziia sau interesul pe
care 'l au 'n proces. Pentru respectarea acestei necesit#i de ordin tactic cri)inalistic%
preedintele co)pletului de &udecat#% care conduce ascultarea inculpatului% va acorda atenie
!elului 'n care sunt !or)ulate 'ntre(#rile de c#tre ceilali participani i 'n cazul 'n care va
constata !or)ul#ri care 'ncalc# cerinele de )ai sus% !ie va re!or)ula 'ntre(area pe care o va
pune inculpatului 'n sensul corect% !ie va putea dispune respingerea ei :'n situaia 'n care
'ntre(#rile se pun prin inter)ediul preedintelui co)pletului de &udecat#;% ori va interveni
solicit,nd re!or)ularea 'ntre(#rii sau o va respinge cer,nd inculpatului s# nu r#spund# :'n
situaia 'n care 'ntre(#rile se adreseaz# 'n )od direct inculpatului de c#tre procuror% ap#r#tor%
p#ri;.
+n aceast# etap# se adreseaz# 'ntre(#rile sta(ilite 'n planul de ascultare 'ntoc)it cu
prile&ul studierii dosarului% care se pot co)pleta cu 'ntre(#ri notate pe parcursul ascult#rii
li(ere ori rezultate din unele r#spunsuri ale inculpatului la 'ntre(#ri anterioare ce i-au !ost
adresate sau generate de poziia inculpatului i de pro(le)ele nou ap#rute 'n ti)pul
ascult#rii.
> clasi!icare a 'ntre(#rilor ce se adreseaz# inculpatului le ')parte 'n trei categorii
11A
8
- 'ntre(#ri cu caracter general sau 'ntre(#ri te)#% care se re!er# la !apta ce constituie
o(iectul 'nvinuirii sau ')pre&ur#rile cauzei% privite 'n totalitatea lor<
- 'ntre(#ri pro(le)#% cu un caracter )ai li)itat dec't cele dint,i% care se pun
pentru l#)urirea unor aspecte care apar 'n ti)pul ascult#rii i care se !or)uleaz#
pentru a restr,nge s!era r#spunsurilor ce ar putea !i date de inculpat :e=.N$u) ai intrat 'n
locuina victi)eiN;<
- 'ntre(#ri de detaliu prin care se ur)#rete precizarea unor anu)ite detalii pentru a
se putea !ace veri!icarea celor declarate de inculpat 'n etapa relat#rii li(ere :sau 'n declaraiile
date 'n !aza de ur)#rire penal# ; ori pentru veri!icarea unor aspecte care au !ost negli&ate 'n
ascult#rile anterioare. 5ceste 'ntre(#ri de detaliu pot duce - dac# sunt (ine preg#tite% sunt
puse cu pricepere i la )o)entul oportun - la 'ncurcarea inculpatului 'n propriile a!ir)aii
11A
Suciu% $.% op. cit.% pag. B2E < Stancu% .% op. cit.% pag. 36 < Mitro!an% ?.% .a.% pag. 1BE < 5ionioaie%
$.% .a.% op. cit.% pag. 16A
113
ine=acte !#cute )ai 'nainte. +ntre(#rile de detaliu sunt de )ai )ulte !eluri8 de co)pletare% de
precizare% de control% a&ut#toare% alternative% supli)entare etc.
Dintre aceste categorii de 'ntre(#ri% cele cu caracter general :sau 'ntre(#rile te)#; sunt
puse de preedintele co)pletului de &udecat# care conduce ascultarea% 'ntre(#rile pro(le)#
pot !i puse de oricare dintre participanii la ascultare% la !el ca i 'ntre(#rile de detaliu.
Susinerea de )ai sus se (azeaz# pe nor)ele de natur# procedual# care con!er#
preedintelui co)pletului de &udecat# conducerea activit#ii ce se des!#oar# 'n instan#.
5adar% preedintele co)pletului tre(uie% iniial% s# l#)ureasc# aspectele privitoare la !apta
care constituie o(iectul 'nvinuirii% la ')pre&ur#rile 'n care s-a co)is i% dac# 'n !aza relat#rii
li(ere inculpatul nu a relevat aceste aspecte% el tre(uie 'ntre(at asupra lor. Intre(#rile
pro(le)# sau de detaliu pot !i puse tot de preedintele co)pletului de &udecat#% 'ns#% datorit#
!aptului c# acestea se re!er# la unele aspecte de a)#nunt i ar putea !i o)ise sau nesesizate de
c#tre preedinte% intervenia celorlali participani la proces se )aterializeaz# )ai ales pe
ast!el de 'ntre(#ri% care se consider# a !i necesare 'n ap#rarea sau acuzarea inculpatului%
relevante su( aceste aspecte.
>rdinea 'n care se pot adresa inculpatului 'ntre(#rile este sta(ilit# de dispoziiile art.
474 alin.7 $.pr.pen.% respectiv preedintele% apoi procurorul% partea v#t#)at#% partea civil#%
partea responsa(il# civil)ente% ceilali inculpai i ap#r#torul inculpatului a c#rui ascultare se
!ace.
+n ti)pul adres#rii 'ntre(#rilor nu e=ist# o ordine a punerii acestora 'n !uncie de
categoria din care !ace parte 'ntre(area% ci acestea vor !i puse 'n ordinea tactic# g,ndit# de
!iecare participant la ascultare.
Dac# 'n ti)pul adres#rii 'ntre(#rilor% prin r#spunsurile pri)ite de la inculpat se ivesc
')pre&ur#ri noi care i)pun adresarea i a altor 'ntre(#ri% oricare dintre partcipani poate
solicita preedintelui co)pletului per)isiunea de a adresa i alte 'ntre(#ri% dup# care acesta%
'n respectarea dreptului la ap#rare a inculpatului ce se ascult#% va tre(ui s# 'ntre(e pe
ap#r#torul inculpatului dac# )ai are i el de pus vreo 'ntre(are.
+ntre(#rile tre(uie alese i !olosite i 'n raport cu atitudinea inculpatului cu privire la
'nvinuire% respectiv de recunoatere a !aptei% de nerecunoatere a 'nvinuirii% de 'ncercare de
atenuare a vinov#iei ori de re!uzul de a !ace declaraii. Prin ur)are% c'nd se recunoate !apta%
se vor )ai pune 'ntre(#ri de co)pletare% de precizare i de control pentru a se !or)a
convingerea deplin# a instanei c#% 'n adev#r% !apta s-a co)is 'n ')pre&ur#rile relatate. 5tunci
c,nd inculpatul neag# co)iterea !aptei ori 'ncearc# s#-i dea un nou coninut% care ar putea
duce la o cali!icare &uridic# di!erit#% 'ntre(#rile de co)pletare% de precizare i de control vor
!i puse spre a sta(ili 'n detaliu cele susinute de inculpat% veri!ic,ndu-se ast!el veridicitatea
176
poziiei adoptate de acesta. Pentru situaia 'n care inculpatul re!uz# s# dea orice declaraie i
'n etapa relat#rii li(ere nu s-a putut o(ine de la acesta nici o poziie !a# de !apta i)putat#% se
va insista cu 'ntre(#ri care s#-l provoace pe inculpat ori se vor pune 'ntre(#ri care s#
deter)ine pe inculpat s# e=plice )otivele re!uzului de a da declaraii% care s#-l conving# de
necesitatea intr#rii 'n dialog. Dac# se va reui ca inculpatul s# )otiveze pentru ce re!uz# s#
dea declaraii% va !i un pri) pas care% !olosit cu a(ilitate i cunosc,nd personalitatea i
psi*ologia celui ascultat% va putea s# duc# la continuarea ascult#rii cu privire la !apta
i)putat#. Se pot 'nt,lni cazuri 'n care inculpatul nu !ace declaraii% nu din ostilitate% ci pentru
c# nu 'i )ai a)intete. +n aceast# situaie% tre(uie reactivat# )e)oria inculpatului% 'n sensul
de a-i a)inti !apta. 5ceasta se va !ace prin adresarea unor 'ntre(#ri de natur# s#-i
)o(ilizeze )e)oria% ad)i,ndu-se c*iar 'ntre(#ri de o )ini)# sugesti(ilitate pentru
'nceput% dup# care% dac# inculpatul 'ncepe s#-i rea)inteasc#% condiiile pe care tre(uie s# le
'ntruneasc# 'ntre(#rile vor !i respectate
11B
.
ste evident c# pot surveni i alte situaii pentru c# inculpaii a&uni 'n !aa instanei
pot avea )ani!est#ri ce di!er# de la o persoan# la alta% de la o situaie la alta% ast!el c#
'ntre(#rile care se pun sau care sunt necesare pentru a!larea adev#rului% 'n a!ara celor
preg#tite anterior% apar spontan% ca necesitate i)ediat#% situaii 'n care calit#ile personale
ale celui ce e!ectueaz# ascultarea% cunotinele sale &uridice i psi*ologice pot deter)ina
rezultate di!erite% c*iar 'n situaii identice.
+n ascultarea inculpatului 'n instan#% )ai ales 'n situaiile de nerecunoatere a
'nvinuirii% de declaraii anterioare contradictorii% inco)plete :'n !aza de ur)#rire penal#;% 'n
situaiile 'n care e=ist# suspiciuni cu privire c*iar la declaraiile anterioare prin care s-a
recunoscut !apta ori c,nd s-a re!uzat a se !ace declaraii% sunt necesare a !i !olosite unele
procedee tactice de ascultare. 5ceste procedee tactice se !olosesc i 'n !aza de ur)#rire
penal#% doctrina prezent,ndu-le i dezvolt,ndu-le pentru aceast# !az# a procesului penal
11E
%
'ns#% consider#) c# ele 'i g#sesc aplica(ilitate i 'n !aza de &udecat#% evident cu o anu)e
speci!icitate.
9- Tactica acult#rii re$etate
11B
5st!el de situaii ar putea e=ista atunci c,nd% cu prile&ul agres#rii victi)ei% inculpatul a !ost i el
lovit grav.
11E
Suciu% $.% op. cit.% pag. B23-B34 < Mircea% I.% op. cit.% pag. 47A-4A4 < Stancu% .% op. cit.% pag. 31-37<
5ionioaie% $.% .a.% Tratat de tactic criminalistic% supra cit. % pag. 16B-163 < Mitro!an% ?.% .a.% op.
cit.% pag. 1BG-1E1
171
5scultarea repetat# const# 'n reaudieri ale inculpatului cu privire la aceeai !apt#% la
anu)ite ')pre&ur#ri 'n care s-a co)is% la a)#nunte considerate i)portante pentru l#)urirea
!aptei 'n ansa)(lul ei. 5ceast# reascultare se !ace la anu)ite intervale de ti)p !a# de pri)a
ascultare% necesitatea ei !iind sta(ilit# 'n planul de ascultare 'nc# de la realizarea pri)ei
ascult#ri ori devenind necesar# spontan ca rezultat al ad)inistr#rii unor alte pro(e.
5scultarea repetat# se (azeaz# din punct de vedere al nor)elor legale procedurale pe
dispoziiile art. 474 alin. A $.pr.pen.% iar din punct de vedere al tacticii cri)inalistice se va
realiza la ter)enul de &udecat# considerat cel )ai potrivit :!a# de derularea cercet#rii
&udec#toreti; pentru a se o(ine rezultatul ur)#rit.
+nc# din etapa relat#rii li(ere% inculpatul poate s# re!uze s# !ac# declaraii% s# declare
'n )od succint i s# nu vrea s# detalieze cele e=pri)ate :e=. Neu a) ucis victi)aN sau Nnu eu
a) sustras (unurileN;% s# declare o versiune ela(orat# privitoare la !apt# dar 'n care evit#
i)plicarea sa% ori 'ncearc# s# acrediteze o versiune care s#-i di)inueze r#spunderea% s# o)it#
unele ')pre&ur#ri eseniale ori anu)ite a)#nunte care 'l incri)ineaz# etc.% apoi 'n etapa
'ntre(#rilor i r#spunsurilor s# evite l#)urirea oric#ror aspecte sau s# re!uze s# r#spund#. Pe
l,ng# atitudinea inculpatului% este posi(il ca cei care particip# la ascultare s# nu !i preg#tit
te)einic acest# activitate% s# nu !i sesizat anu)ite aspecte i)portante i acestea s# r#),n#
nel#)urite ori insu!icient investigate.
+n aceste situaii se i)pune ca din punct de vedere tactic s# nu se insiste 'n ti)pul
pri)ei ascult#ri :situaiile 'n care inculpatul re!uz# s# coopereze% prezint# !aptele inco)plet
ori prezint# noi versiuni; i 'nc# 'n acel )o)ent s# se noteze 'n planul de ascultare
necesitatea reaudierii 'n )o)entul 'n care s-au ad)inistrat i alte pro(e. 5tunci c,nd se
o(serv#% dup# ter)inarea ascult#rii inculpatului% c# anu)ite aspecte nu au !ost l#)urite% de
ase)enea se va nota necesitatea reaudierii cu sta(ilirea precis# a ceea ce tre(uie s# )ai !ie
'ntre(at i l#)urit.
+n ti)pul derul#rii cercet#rii &udec#toreti% 'n ti)pul ad)inistr#rii unei pro(e
:e=.ascultarea unui )artor; poate apare evident o nepotrivire 'ntre cele relatate de inculpat la
audierea sa 'n !aa instanei sau o o)isiune a l#)uririi anu)itor aspecte% ceea ce i)pune cu
necesitate reascultarea inculpatului.
ste posi(il ca i la o nou# studiere a dosarului% 'naintea unui ter)en de &udecat#% s#
se constate c# unele a)#nunte declarate nu concord#% situaie care i)pune o repetare a
ascult#rii inculpatului.
$u prile&ul reascult#rii inculpatului pot !i l#)urite aspectele sesizate% se poate
co)pleta declaraia cu cele o)ise la ascultarea pri)ar# 'n !aa instanei% se pot veri!ica
eventualele nepotriviri% contraziceri 'ntre cele relatate 'n declaraiile date 'n !aza de ur)#rire
177
penal# i declaraia dat# 'n instan#. Dac# inculpatul a dat declaraii care nu re!lect# adev#rul%
'ntre acestea vor apare inevita(il neconcordane i cu toate 'ncerc#rile inculpatului de a
reproduce cele declarate anterior% se va 'ncurca 'n detalii% pentru c# este i)posi(il s# le
)e)oreze 'n 'ntregi)e pe toate% ast!el c# la repetarea ascult#rii% e!ectul psi*ologic al acestei
situaii 'l va !ace nu arareori s# revin# i s# declare adev#rul.
@n acest sens tactic a procedat instana
11D
dup o prim audiere a celor opt
inculpai trimii n judecat pentru mai multe infraciuni de delapidare, complicitate de
delapidare, fals .a., s%'rite la date diferite, n participaii diferite. $entru c o parte din
infraciuni nu erau recunoscute de ctre unii inculpai, iar despre aceeai fapt se prezentau
%ersiuni diferite, dup trecerea a mai multe termene i administrarea probelor necesare n
cauz, instana a hotr't ca parte din inculpai s fie din nou ascultai, n pregtirea acestei
ascultri ntocmindu-se un plan minuios cu notarea tuturor aspectelor ce trebuiau
clarificate i a ntrebrilor corespunztoare. @n timpul desfurrii acestei acti%itai s-a
obser%at c unii inculpai (cei crora li se imputau fapte mai gra%e i a%eau calitatea de
autori) declarau diferit de prima ascultare, omiteau anumite aspecte i rele%au alte situaii.
9bia dup terminarea relatrii libere i a ntrebrilor pregtite n planul de ascultare s-a
adus la cunotina inculpailor e&istena unor neconcordane ntre declaraia primar i cea
din acel moment, li s-a cerut s e&plice aceste nepotri%iri, autorul delapidrii ncurcndu-se
tot mai mult n e&plicaii i, d'ndu-i seama de situaie, a renunat a-i mai susine aprarea
(care consta n afirmaia c nu el a dat din gestiune bunurile care au fost apoi
comercializate de ali inculpai, primind o parte din banii obinui). 1e altfel, pe parcursul
cercetrii judectoreti desfurate anterior aceste aspecte fuseser rele%ate parial de unii
inculpai i de ctre martori .
5scultarea repetat# poate !i dispus# de instan# atunci c,nd consider# c# aceast#
activitate se i)pune% dar poate !i solicitat# de procuror ori de p#rile 'n proces% instana
ur),nd a aprecia oportunitatea i necesitatea ei.
Pentru situaiile 'n care la pri)a ascultare inculpatul a re!uzat s# !ac# declaraii% a
!#cut declaraii succinte ori a acreditat o versiune nou# a !aptei% cu prile&ul repet#rii ascult#rii
este posi(il ca acesta s# intre 'n dialog cu instana% s# dezvolte declaraiile relev,nd !apta cu
a)plitudine% aceasta 'n situaia 'n care pe parcursul cercet#rii &udec#toreti co)pletul de
&udecat# s-a )ani!estat 'n aa !el 'nc,t a c,tigat 'ncrederea inculpatului :prin corectitudine%
inut#% pro!esionalis) etc.;.
11G
Dosar nu)#rul 24BF13GG al Tri(unalului Si(iu
174
De alt!el% 'ns#i ascultarea pri)ar# 'n instan# a inculpatului este o ascultare repetat#%
'ntruc,t ea are loc dup# cel puin o ascultare a acestuia 'n !aza de ur)#rire penal#. Mai )ult%
c*iar nor)ele legale prev#d aceast# ascultare repetat# a inculpatului atunci c,nd sta(ilesc
:su( sanciunea nulit#ii; prin art. 4A1 $.pr.pen. c# inculpatului i se acord# ulti)ul cuv,nt
'nainte de 'nc*eierea dez(aterilor% prile& cu care acesta !ace% de regul#% o ulti)# declaraie cu
privire la !apta ce i se i)put#.
:- Tactica acult#rii ite"atice
5scultarea siste)atic# presupune audierea inculpatului cu re!erire la des!#urarea
cronologic# a )o)entelor in!raciunii% la intervenia unor ali participani i la contri(uia
concret# a acestora% la ordinea 'n ti)p sau 'n !uncie de gravitate a in!raciunilor s#v,rite de
acelai inculpat% cu e=plicarea eventualei leg#turi 'ntre acestea% la ordinea tactic# a ascult#rii
inculpailor 'n caz de participaie .
5scultarea siste)atic# tre(uie s# caracterizeze% din punct de vedere al tacticii
cri)inalistice% orice ascultare a inculpatului 'n instan#% indi!erent de poziia adoptat# de
acesta% de recunoaterea ori nerecunoaterea !aptei. Mai ales 'n cauzele )ai co)ple=e ori cu
)ai )uli inculpai% acest procedeu tactic este indispensa(il.
> tactic# (ine sta(ilit# i)pune o relatare li(er# a)#nunit#% apoi 'ntre(#ri pro(le)#%
care 'l o(lig# pe inculpat s# e=plice ori s# clari!ice cu) a conceput i a preg#tit in!raciunea%
)odul de des!#urare a acesteia% persoanele care au participat la activitatea in!racional#%
contri(uia e!ectiv# a !iec#reia. +n situaiile 'n care inculpatului i se &aloneaz# ascultarea prin
'ntre(#ri (ine preg#tite i puse la )o)entul potrivit% acestuia i se i)pune darea de e=plicaii
logice i cronologice cu privire la toate aspectele ce privesc 'nvinuirea.
Tot ca necesitate tactic# 'n cadrul ascult#rii siste)atice% 'n situaia c,nd celui ascultat
i se i)put# )ai )ulte in!raciuni co)ise la di!erite intervale de ti)p% cel care conduce
ascultarea% 'n !uncie de cunoaterea ele)entelor de personalitate ale in!ractorului i (az,ndu-
se pe cunotinele psi*ologice acu)ulate% va sta(ili dac# ascultarea va 'ncepe 'n leg#tur# cu
in!raciunea cea )ai uoar# sau cea )ai grav# . Pentru e=istena 'n cauz# a )ai )ultor
inculpai% ascultarea siste)atic# presupune e=plicaii ale !iec#rui inculpat cu privire la propria
sa activitate in!racional#% dar i% separat% e=plicaii cu privire la activitatea !iec#rui
coinculpat. De ase)enea% tactica ce ur)eaz# a se !olosi 'n ordonarea ascult#rii inculpailor
presupune adaptarea pentru !iecare situaie.
17A
+n cazul inculpailor care nu recunosc !aptele% 'nc# din )o)entul studierii dosarului
tre(uie sta(ilit# ordinea de ascultare :care nu tre(uie s# respecte ordinea !i=at# prin
rec*izitoriu;% 'n sensul c# se va 'ncepe ascultarea cu inculpatul care este )ai la(il psi*ic% deci
tre(uie c#utat# veriga cea )ai sla(# a grupului
112
% care 'n declaraiile sale din !aza de ur)#rire
penal# a relevat aspecte pariale re!eritoare la !apt#% continu,nd apoi cu ceilali coinculpai
p,n# la cel care neag# total !apta i este cel )ai puternic din punct de vedere psi*ic. +n cazul
'n care )a&oritatea inculpailor recunosc !apta i doar c,iva sau nu)ai unul se posteaz# pe
atitudinea de negare% ordinea ascult#rii va aeza la 'nceput pe cel care a relatat cele )ai )ulte
a)#nunte i a recunoscut co)plet !apta. +n situaiile 'n care inculpatul care nu recunoate
'nvinuirea este cunoscut din activitatea anterioar# a instanei% din &udecarea de c#tre acelai
co)plet a altor cauze% 'n care inculpatul respectiv s-a )eninut pe poziia de negare%
indi!erent de pro(atoriul ad)inistrat% este potrivit din punct de vedere tactic s# se 'nceap#
ascultarea cu acesta% s# nu se insiste 'n )od deose(it% iar apoi s# se continue ascultarea cu
ceilali inculpai i% 'n ti)pul ascult#rii acestora% s# !ie ur)#rit :!#r# ostentaie; spre a !i
o(servat care sunt reaciile sale de natur# psi*ic#% e=terioriz#rile sale raportat la cele ce
declar# ceilali :'n aceste situaii ne!iind indicat# ascultarea separat# a inculpailor;.
Dac# inculpaii vor !i ascultai separat% toi participanii la ascultare vor putea o(ine
unele date% a)#nunte% detalii% care% !a# de necunoaterea coninutului declaraiei anterioare a
unui coinculpat% vor putea !i !olosite 'n adresarea unor 'ntre(#ri care s# conving# pe cel
ascultat c#% 'n a(sena sa% s-au relevat date i)portante 'n acuzarea sa i ast!el% de )ulte ori s#-
l deter)ine a considera c# nu )ai are rost s# nege i drept consecin# s# recunoasc# !apta.
;- 'oloirea $robelor !e 0ino0#ie
+n !aa instanei acest procedeu se !olosete )ai des 'n situaiile c,nd inculpatul nu
recunoate !apta sau o recunoate parial% dei din ansa)(lul pro(elor ad)inistrate 'n !aza de
ur)#rire penal# s-ar putea trage concluzia vinov#iei acestuia. Respectarea prezu)iei de
nevinov#ie i)pune instanei co)anda)entul de a nu considera pe inculpat vinovat p,n# la
pronunarea *ot#r,rii% 'ns# instana are i o(ligaia de a ad)inistra toate pro(ele pentru
a!larea adev#rului% aa 'nc,t 'n ti)pul ascult#rii inculpatului va putea !i !olosit i acest
procedeu tactic% 'n li)itele legale. 5l#turat activit#ii co)pletului de &udecat# 'i 'ndeplinesc
sarcinile i ceilali paraticipani la proces% 'ndeose(i procurorul% partea civil# i partea
112
Suciu% $.% op. cit.% pag. B31
17B
v#t#)at# !iind interesai 'n !olosirea acestui procedeu% care% 'n cele )ai )ulte cazuri% are
drept rezultat recunoaterea !aptei de c#tre inculpat.
Pentru utilizarea acestui procedeu tactic tre(uie cunoscut# e=act poziia de
nerecunoatere a 'nvinuirii de c#tre inculpat% poziia rezultat# din declaraiile date de acesta 'n
!aza de ur)#rire penal#% tre(uie studiate te)einic toate pro(ele din dosar cu aprecierea
anticipat# a valorii !iec#reia dintre acestea i sta(ilirea tactic# a )o)entului 'n care vor !i
prezentate inculpatului% a ordinii de prezentare% precu) i 'ntre(#rile necesare ce vor tre(ui
puse raportat la !iecare pro(#.
Dac# 'n !aza de ur)#rire penal# acest procedeu are calitatea de a putea surprinde
inculpatul cu prezentarea de pro(e de&a ad)inistrate anterior ascult#rii i care s# nu !ie
cunoscute de acesta% 'n !aza cercet#rii &udec#toreti surpriza prezent#rii unei pro(e este% 'n
principiu% 'nl#turat#. 5ceasta pentru c# la ter)inarea ur)#ririi penale organul de ur)#rire
tre(uie 'n )od o(ligatoriu s# prezinte inculpatului )aterialul de ur)#rire penal# :art. 7B6
$.pr.pen.;% prile& cu care inculpatul ia cunotin# de coninutul pro(elor ad)inistrate% le
poate aprecia puterea pro(atorie% a!l# 'n ce )#sur# 'nvinuirea sa este dovedit# sau nu. Prin
e=cepie% aceast# prezentare a )aterialului de ur)#rire penal# nu va !i !#cut# 'n situaiile 'n
care inculpatul este disp#rut% s-a sustras de la c*e)area 'naintea organului de cercetare
penal# sau nu locuiete 'n ar# :art. 7BA $.pr.pen.;% aa 'nc,t% 'n aceste situaii% dac#
inculpatul se va prezenta 'n !aa instanei de &udecat# spre a !i audiat% procedeul de prezentare
a pro(elor de vinov#ie va putea !i !olosit cu )ai )ari anse de reuit#. ?ici 'n aceste situaii
nu tre(uie uitat c# inculpatul poate studia dosarul la gre!a instanei anterior pri)ei audieri%
ast!el 'nc,t s# a&ung# a cunoate pro(ele care 'l acuz#.
Citeratura &uridic# 'n )aterie
113
reco)and# pentru !aza de ur)#rire penal# ca pro(ele
de vinov#ie s# !ie prezentate dup# )etodele8 !rontal# i progresiv#. Pri)a )etod# presupune
prezentarea 'n )od neateptat% de la 'nceput a pro(elor care dovedesc vinov#ia% iar cea de-a
doua )etod# :)ai !recvent !olosit#; presupune prezentarea 'n )od gradat a acestor pro(e%
'ncep,nd cu cele )ai puin i)portante% apoi a altora )ai i)portante i s!,rind cu prezentarea
pro(elor celor )ai puternice :despre care 'nvinuitul nici nu tia c# se a!l# 'n posesia
organului de ur)#rire penal#;.
+n !aa instanei de &udecat# aceste )etode nu pot !i !olosite% cel puin nu 'n aceast#
accepie% toc)ai pentru c# pro(ele se cunosc de c#tre inculpat. Totui% pro(ele de vinov#ie
pot !i !olosite ca procedeu tactic 'n vederea a!l#rii adev#rului 'n )odul ur)#tor8 dup#
ascultarea relat#rii li(ere :'n care inculpatul nu recunoate 'nvinuirea sau o recunoate 'n
113
Pdreng*ea V.% .a.% op.cit.% pag. 1B3< 5ioanioaie $.%.a.%op.cit.%pag.162< Stancu .%
op.cit.%pag. 114
17E
parte;% inculpatul va !i 'ntre(at cu privire la ')pre&ur#rile dovedite cu !iecare dintre pro(ele
care 'l incri)ineaz#% dup# care i se va ar#ta c# 'n cuprinsul unei declaraii de )artor ori a unei
e=pertize cri)inalistice etc. se con!ir)# activitatea in!racional# ce i se i)put#% solicit,ndu-i-
se e=plicaii 'n acest sens.
,pre e&emplu, inculpatul acuzat de un furt din locuina unui cetean , n faza de
urmrire penal a negat a fi autorul acelei fapte, iar n instan, dup prezentarea n%inuirii
din rechizitoriu, a continuat s nege s%'rirea faptei
1*;
. @n dosar e&ista declaraia unui
martor care afirma c n seara respecti% a fost %izitat de inculpat, martorul locuind n
acelai imobil cu partea %tmat, apoi n raportul de constatare tehnic dactiloscopic s-a
concluzionat c urma papilar gsit n locuina prii %tmate a fost creat de degetul
inelar st'ng al inculpatului. @n aceast situaie, prin folosirea procedeului tactic de care ne
ocupm, preedintele completului de judecat a ntrebat pe inculpat dac l cunoate pe
martor, c'nd l-a %zut ultima dat, dac n acea sear a fost n locuina prii %tmate.
enin'ndu-se pe poziia de negare a faptei, inculpatul a rspuns c nu l cunoate pe
martor, c nu a fost n locuina prii %tmate. @n acest moment preedintele completului i-a
adus la cunotin c martorul declar c a fost %izitat de inculpat n seara comiterii faptei
i c raportul de constatare tehnic dactiloscopic a stabilit e&istena unei urme papiliare
care i aparine pe un obiect din locuina prii %tmate, n tot acest timp urmrind reaciile
inculpatului i cer'ndu-i s e&plice e&istena acestor probe. @n aceast situaie inculpatul a
nceput s z'mbeasc i a rspuns c nu are e&plicaii .
Din punct de vedere tactic% e=ploatarea )i&loacelor de pro(# 'n instan# tre(uie
realizat# raional i la )o)entul oportun% Prin ur)are% anterior )o)entului 'n care vor !i
!olosite% declaraiile )artorilor date 'n !aza de ur)#rire penal# tre(uie te)einic studiate
apreciindu-se valoarea lor. Dac# 'n acestea vor !i sesizate discordane sau ine=actit#i nu este
potrivit a !i !olosite 'n realizarea acestui procedeu% pentru c# inculpatul ar putea s# le sesizeze
i apoi s# pro!ite de ele !olosindu-le 'n !avoarea sa.
>ricare dintre cei care particip# la ascultarea inculpatului va putea alege anu)ite
paragra!e din declaraiile )artorilor audiai 'n !aza de ur)#rire penal# i apoi s# i le prezinte
'n instan# solicit,ndu-i s#-i e=pri)e poziia !a# de ce acetia au a!ir)at despre co)iterea
!aptei i% eventual% despre autorul acesteia. S-a apreciat c# un i)pact deose(it asupra
inculpatului pot avea declaraiile prietenilor inti)i sau ale persoanelor 'n care acesta are
'ncredere sau !a# de care acesta este ataat
171
.
176
Dosar nu)#rul 71B4F13G2 al @udec#toriei Si(iu
171
5ionioaie% $.% $ora% I.% supra cit.% pag. 1GA
17G
Uine) s# preciz#) c# &udec#torului 'i este cu des#v,rire interzis s# co)enteze sau s#
!ac# aprecieri 'n sensul c# aceste pro(e dovedesc vinov#ia inculpatului% ci acesta tre(uie doar
s# releve inculpatului e=istena pro(elor i s#-i conse)neze cu e=actitate r#spunsurile.
Tactica prezent#rii pro(elor de vinov#ie poate !i utilizat# 'n instan# 'n orice cauz#%
c*iar dac# este de presupus c# inculpatul ar cunoate aceste pro(e . Practica a de)onstrat c#
nu 'ntotdeauna inculpaii cunosc aceste pro(e% dei li s-a prezentat )aterialul de ur)#rire
penal#. +n ti)pul prezent#rii acestui )aterial% inculpaii% de regul#% nu 'l studiaz# 'ndea&uns%
sau doar se)neaz# procesul-ver(al care con!ir)# c# au luat la cunotin#% uneori nu dau
i)portan# unor pro(e% ori nu le 'neleg puterea pro(atorie% cert este c# 'n !aa instanei
surpriza prezent#rii unei pro(e poate s# e=iste. 5lteori% dei inculpatul cunoate pro(a%
aplicarea procedeului poate s#-l deter)ine s# renune la poziia sa anterioar#% d,ndu-i sea)a
c# instana deine aceast# pro(# i c# nerecunoaterea sa 'i va putea atrage o pedeaps# )ai
grea.
<- Tactica acult#rii =ncruci&ate
+n !aza de ur)#rire penal# acest procedeu este des !olosit pentru a 'n!r,nge siste)ul
de ap#rare al 'nvinuitului care% 'n )od nesincer% neag# 'n totalitate 'nvinuirea
177
i const# 'n
ascultarea aceluiai 'nvinuit de c#tre doi sau )ai )uli anc*etatori care s-au preg#tit 'n )od
special 'n acest scop% !iecare pun,nd inculpatului 'ntre(#ri 'n )od alternativ% 'ntr-un rit)
susinut.
$onsider#) c# se i)pune 'nl#turarea acestui procedeu din activitatea de ur)#rire
penal# pentru c#% 'n esen#% acesta este un )od de constr,ngere psi*ic# a 'nvinuitului sau
inculpatului care se ascult#. 5!lat singur 'n ca)era de anc*et# 'n !aa )ai )ultor persoane
care se str#duiesc s#-i dovedeasc# vinov#ia :eventual asistat doar de avocat;% cel anc*etat% 'n
condiiile ar#tate% suport# cu greu presiunea psi*ic# la care este supus i pe care de alt!el se
)izeaz# prin !olosirea acestui procedeu% iar o(inerea de declaraii prin violen# de natur#
psi*ic# poate constitui in!raciunea de cercetare a(uziv# prev.art. 7EE $.pen. sau c*iar de
tortur# prev.art.7EGF1 $.pen. :'n raport de su!erinele psi*ice la care este supus% de
intensitatea i durata 'n ti)p a acestora;.
+n !aa instanei de &udecat# ascultarea 'ncruciat# se poate realiza la oricare ascultare
a inculpatului 'ns# are un coninut i o des!#urare speci!ic#. +n aceast# !az#% la ascultarea
inculpatului% particip# &udec#torul% procurorul% ap#r#torul inculpatului i uneori reprezentanii
177
Mitro!an% ?.% .a.% op. cit.% pag. 1B2 < 5ionioaie% $.% .a.% op. cit.% pag. 16E
172
p#rilor civile% v#t#)ate% responsa(ile civil)ente ori aceste p#ri personal. 9iecare participant
la ascultare 'i preg#tete aceast# activitate prin sta(ilirea 'ntre(#rilor ce se vor pune pentru
elucidarea aspectelor de interes% apoi 'n ti)pul ascult#rii au posi(itatea adres#rii acelor
'ntre(#ri ori a altora a c#ror necesitate apare 'n ti)pul des!#ur#rii ascult#rii. ?or)ele
procedurii penale nu per)it 'ns# adresarea de 'ntre(#ri 'n alternan# rapid#% ci !iecare va
pune 'ntre(#rile dorite prin preedintele co)pletului de &udecat# ori direct% cu per)isiunea
acestuia.
>- Tactica ?co"$le2ului !e 0ino0#ie?
5cest procedeu tactic const# 'n adresarea alternativ# a unor 'ntre(#ri care conin
cuvinte a!ectogene :critice; privitoare la !apt# i la rezultatele ei i a unor 'ntre(#ri care nu au
leg#tur# direct# cu cauza
174
i se !olosete cu rezultate deose(ite 'n cazul persoanelor )ai
sensi(ile.
De la 'nceput tre(uie precizat c# 'n !aza cercet#rii &udec#toreti prin acest procedeu
tactic nu se ur)#rete sta(ilirea vinov#iei inculpatului% 'n sensul de a-l deter)ina s#
recunoasc# !apta ce i se i)put#% ci scopul !olosirii procedeului este altul8 prin adresarea unor
'ntre(#ri (ine g,ndite se pot declana 'n contiina inculpatului procese psi*ice de re)ucare%
de c#in#% de autone)ulu)ire% de regret etc. :atunci c,nd a s#v,rit !apta i evit# s# o
recunoasc#; ori procese de revolt#% de co)p#ti)ire a victi)ei% de dorin# de a o!eri relaii
preioase care s# duc# la sta(ilirea adev#ratului autor :atunci c,nd nu el este autorul !aptei;.
Prin ur)are% dac# 'n ti)pul adres#rii de 'ntre(#ri inculpatului% despre care s-au luat
relaii i se tie c# are un puternic senti)ent patern% este sensi(il la orice aspect privind
proprii lui copii% i se adreseaz# o 'ntre(are de genul8 N$u) credei c# au reacionat copiii
victi)ei c,nd au g#sit-o )oart# 'n locuin#T i apoi NOtii c# aceti copii i-au pierdut i
)a)a 'n ur)# cu un anT $e credei c# se va 'nt,)pla cu ei acu) T% reaciile inculpatului nu
vor 'nt,rzia s# apar# 'n )i)ic#% 'n gesturi% 'n tre)uratul vocii% 'n orice alt# e=teriorizare ce
tre(uie atent ur)#rite i corect interpretate. De o )are i)portan# este i tonul !olosit de
c#tre cel care pune 'ntre(#rile% atitudinea sa 'n general% care tre(uie s# !ie o(inuit#% !#r#
duritate% !#r# gesturi sau e=pri)#ri teatrale.
Pe l,ng# tr#irile intense ale inculpatului este necesar a se o(serva i !elul 'n care
acesta va r#spunde la ast!el de 'ntre(#ri% cursivitatea 'n e=punere care continu# e=pri)area
174
Pdreng*ea% V.% "utoi% T.% 'n lucrarea colectiv# $sihologia judiciar% op. cit.% pag. 1B2 < 5ionioaie%
$.% "utoi% T.% 'n lucrarea colectiv# Tratat de tactic criminalistic% op. cit.% pag. 16G < Stancu% .%
!n%estigarea tiinific a infraciunilor% vol. 7% op. cit.% pag. 114
173
anterioar# din !aza relat#rii li(ere ori la r#spunsurile la 'ntre(#rile anterioare% sc*i)(area
rit)ului e=pri)#rii% ridicarea sau co(or,rea tonului% gra(a de a r#spunde ori 'nt,rzierea 'n a-
i e=pri)a poziia .
Toate aceste aspecte de natur# psi*ologic# pot conduce la crearea i)presiei c#
inculpatul ascultat a s#v,rit sau nu !apta care i se i)put#% c*iar 'n situaiile 'n care cele
declarate ver(al sunt contrarii acestor st#ri. De regul#% 'ns#% inculpatul va e=pri)a i ver(al
ceea ce se poate o(serva din atitudinile e)oionale pe care le 'ncearc#. ?u tre(uie uitat totui
c# diversitatea psi*ologic# a oa)enilor poate duce la e=terioriz#ri di!erite de la individ la
individ 'n aceleai condiii date% ast!el c# nu tre(uie a(solutizat% ci privit cu atenie !iecare
gest% cu tiina c# nu 'ntotdeauna )ani!estarea aparent# este i cea adev#rat#. $oncluziile
trase din e=terioriz#rile 'n gestic#% 'n )i)ic#% 'n !elul de e=pri)are tre(uie p#strate 'n
rezerv#% !iind necesar# con!ir)area lor de cele ce declar# inculpatul ori de ansa)(lul
pro(elor care se ad)inistreaz# 'n cauz#.
4&emplificm folosirea acestui procedeu printr-un caz practic
1*A
. !nculpatul, trimis n
judecat pentru infraciunea de omor calificat care consta n lo%irea cu un cuit a propriului
fiu, i care urmare leziunii toracice a decedat, n timpul ascultrii libere a rele%at faptul c
cei doi fii (de 1E i 1D ani) l-au agresat, iar el, fiind bolna% i pensionat datorit strii de
sntate, s-a aprat de agresiunea acestora i n timp ce inea cuitul n m'n, %ictima s-a
repezit spre el tindu-se n acest cuit. @n faza ntrebrilor i rspunsurilor, dup c'te%a
ntrebri pri%itoare la starea lui de sntate, felul n care era ngrijit de soie (la care
inculpatul a rspuns c este gra% bolna% i c soia l neglija, nu l ngrijea), inculpatul a
fost ntrebat cine din familie inea la el i l ngrijea cel mai mult (acest aspect rezulta din
unele probe administrate n faza de urmrire penal), moment n care inculpatul a nceput
s pl'ng i a rspuns c aceasta era %ictima, fiul su pe care l-a omor't i care era singura
lui ndejde. 1up acest moment inculpatul a re%enit i a recunoscut c %ictima l rugase
anterior s nu mai ipe (pentru c nu-i gsea ochelarii) i el, fiind ner%os, l-a lo%it cu
cuitul care se afla l'ng el pe masa din buctrie. 9ceast declaraie era concordant cu
ansamblul probelor administrate n cauz .
@- 'oloirea "i/loacelor "ateriale !e $rob#
17A
Dosar nu)#rul 33GF133E al Tri(unalului Si(iu
146
Mi&loacele )ateriale de pro(# sunt constituite din o(iectele care conin sau poart# o
ur)# a !aptei s#v,rite% o(iectele care au !ost !olosite sau care au !ost destinate s# serveasc#
la s#v,rirea unei in!raciuni% o(iectele care sunt produsul in!raciunii% precu) i orice alte
o(iecte care pot servi la a!larea adev#rului
17B
.
+n )a&oritatea cazurilor aceste )i&loace )ateriale de pro(# sunt supuse activit#ii
distructive a !#ptuitorului ori activit#ii de ascundere ori )odi!icare% )ai ales dup# ce
in!ractorul 'i d# sea)a c# prin g#sirea acestora va !i )ai uor descoperit.
Totui% pe parcursul cercet#rii cri)inalistice% )are parte din acestea pot !i descoperite.
+n !aza ur)#ririi penale prezentarea acestor )i&loace )ateriale de pro(# se e!ectueaz#
'ntotdeauna prin prezentare direct# ori% av,nd 'n vedere aspectele de personalitate ale
'nvinuitului% prin l#sarea lor 'n zone vizi(ile% ca !iind Nuitate din negli&en#N% )ai ales
o(iectele co)pro)i#toare i pe care acesta le credea (ine ascunse% )iz,ndu-se pe surpriza
deose(it# i reacia nor)al# a !#ptuitorului care va recunoate 'n acest !el )ult )ai uor
!apta co)is#.
+ntre )i&loacele )ateriale de pro(# ce vor putea !i !olosite se cuprind o(iectele sau
'nscrisurile uitate sau pierdute de inculpat la locul s#v,ririi in!raciunii% (unuri care sunt
ridicate de la do)iciliul s#u i care au aparinut persoanei v#t#)ate% instru)entele care au
!ost !olosite sau puteau !i !olosite la co)iterea in!raciunii% o(iecte ridicate de la alte
persoane c#rora le-au !ost predate de inculpat i care aparineau p#rii v#t#)ate etc.
+n !aa instanei de &udecat# acest procedeu este )ult )ai rar !olosit% toc)ai pentru c#
inculpatului i-a !ost de&a prezentat )i&locul )aterial de pro(# 'n !aza ur)#ririi penale%
surprinderea psi*ic# nu se )ai poate realiza i% de regul#% nerecunoaterea o(iectului la
ur)#rire nu se va sc*i)(a 'n !aza cercet#rii &udec#toreti% inculpatul preg#tindu-i 'n ti)p i
e=plicaii 'n leg#tur# cu acest aspect.
$onsider#) c# acest procedeu se poate !olosi i 'n !aa instanei% 'n anu)ite cazuri i
dup# o te)einic# preg#tire a tacticii de ur)at. +n pri)ul r,nd este necesar a se studia 'n
a)#nunt caracteristicile respectivului )i&loc de pro(#% s# se sta(ileasc# dac# e=ist# sau nu o
leg#tur# sigur# 'ntre acesta i in!raciune :prin veri!icarea valorii pro(ante a )i&locului
)aterial; i 'n ce )#sur# o(iectul respectiv se poate dovedi c# a aparinut inculpatului%
victi)ei etc.
17E
. Dac# acest studiu conduce la concluzia e!icienei prezent#rii )i&locului de
pro(# respectiv% 'n ti)pul ascult#rii inculpatului% cu alegerea )o)entului tactic cel )ai
potrivit% se va putea prezenta respectivul o(iect% )iz,ndu-se nu pe surpriza vederii o(iectului%
ci pe tr#irile psi*ice ce le poate declana inculpatului% care% o(servate cu atenie% pot !i
17B
5rt. 3A% 3B $.pr.pen.
17E
5ionioaie% $.% $ora% I.% supra cit.% pag. 1G7
141
e=ploatate 'n continuarea ascult#rii. +n practic# a) constatat c#% 'n )ulte cazuri% prezentarea
dintr-o dat# a o(iectului !olosit pentru cauzarea )orii victi)ei provoac# st#ri de agitaie% de
discon!ort psi*ic )a&orit#ii inculpailor% o evitare a privirii acestui o(iect. R#spunsul la
'ntre(area re!eritoare la o(iect se d# !#r# a-l privi% iar uneori inculpatul se gr#(ete s# dea un
r#spuns c*iar !#r# a !i 'ntre(at.
+n situaiile 'n care inculpatul este o persoan# )ai puin sensi(il#% care prin
declaraiile date anterior dovedete o anu)it# 'ncr,ncenare 'n a-i )enine poziia de
nerecunoatere a !aptei i 'n cauz# e=ist# un )i&loc )aterial de pro(# care 'i apaine i cu
a&utorul c#ruia s-a s#v,rit !apta% se va putea proceda la o Neroare voit#N 'n sensul c# se va
prezenta inculpatului un alt o(iect ase)#n#tor parial cu cel constituit ca i corp delict :e=. un
cuit; cer,ndu-i-se s# declare dac# 'l cunoate% dac# 'i aparine i dac# tie unde a !ost g#sit%
constat,ndu-se% de regul#% 'n )ani!est#rile inculpatului o stare de )ulu)ire% de linitire%
(azat# pe credina c# s-a pierdut adev#ratul o(iect% declaraia sa de nerecunoatere !iind
!#cut# cu v#dite accente de satis!acie. I)ediat 'ns# i se va prezenta adev#ratul o(iect corp
delict al#tur,nd o 'ntre(are scurt# :Ndar acesta T;% reacia inculpatului e=pri),nd aproape
'ntotdeauna surpriza% tea)a% uneori !uria i 'ns#i tonalitatea vocii va !i di!erit#. Toate
reaciile inculpatului 'n a)(ele )o)ente tre(uie atent ur)#rite i interpretate cu
o(iectivitate.
Din p#cate% uneori% 'n instan# se prezint# corpul delict ur)#rindu-se reacia s#lii% a
celor care asist# la dez(ateri% !#r# a !i privit inculpatul% realiz,ndu-se cel )ult o activitate de
prevenie general#% care nu intereseaz# activitatea de ascultare cri)inalistic# concret#.
+n ti)pul citirii actului de sesizare a instanei s-ar )ai putea proceda la aezarea 'n
zona vizual# a inculpatului a )i&locului )aterial de pro(#% dup# care s# se treac# la ascultarea
inculpatului !#r# a se !ace nici o re!erire la acesta% ur)#rindu-se eventualele reacii
e)oionale ale acestuia. +n )a&oritatea cazurilor se va constata c#% !#r# s# !ie 'ntre(at% c*iar 'n
!aza relat#rii li(ere% inculpatul se va si)i dator s# !ac# anu)ite re!eriri la acest o(iect% s#
e=plice ceva 'n leg#tur# cu proveniena ori apartenena acestuia% iar 'n cazuri )ai rare%
crez,nd c# toc)ai acest o(iect dovedete co)iterea !aptei% va reveni i va recunoate !apta.
A- Acultarea incul$atului !e$re acti0itatea celorlali
$artici$ani la #03r&irea in.raciunii
+n cauzele cu )ai )uli inculpai se )ai poate !olosi ca procedeu tactic i ascultarea
unui inculpat cu privire la activitatea in!racional# des!#urat# de ceilali inculpai.
147
Pentru reuita acestui procedeu o pri)# cerin# const# din cunoaterea a c,t )ai )ulte
date de natur# psi*ologic# despre !iecare dintre inculpai% despre contri(uia !iec#ruia la
s#v,rirea !aptei% despre atitudinea lor !a# de !apta co)is#% )aterializat# 'n recunoaterea ori
nerecunoaterea acesteia. Se va sta(ili apoi care dintre inculpai va !i pri)ul ce se va asculta
i ordinea 'n care se va proceda la audierea celorlali.
Pentru ascultarea inculpailor 'n !aa instanei% cu re!erire la aceast# ordine% se poate
adopta una din ur)#toarele variante pe care le propune)8
- 'nceperea ascult#rii cu inculpatul care recunoate cel )ai co)plet i )ai a)#nunit
!apta i apoi 'n descretere p,n# la cel care nu recunoate !apta<
- 'nceperea ascult#rii cu inculpatul care nu recunoate !apta i apoi% 'n cretere% p,n#
la cel care recunoate !apta 'n 'ntregi)e .
5vanta&ele tactice ale pri)ei variante pot consta 'n aceea c#% !iind ascultat 'n prezena
celorlali coinculpai% s#-i deter)ine i)plicit s# recunoasc# i ei !apta ori s# duc# la n#ruirea
ea!oda&ului cl#dit 'n ideea nerecunoaterii i 'n credina c# !apta sa nu va !i dovedit#.
5ceast# tactic# se va putea !olosi doar atunci c,nd cei care nu recunosc !aptele sunt in!ractori
pri)ari% cu o sensi(ilitate sporit#% legai a!ectiv 'ntr-o anu)it# )#sur# de c#tre cel care !ace
recunoaterea.
+n ti)pul ascult#rii% ca procedeu tactic% se va cere inculpatului ce se audiaz# pri)ul s#
!ac# re!eriri )ai ales la activitatea celorlali inculpai% l#s,ndu-se i)presia c# persoana lui
intereseaz# )ai puin
17G
instana% ast!el c#% de regul#% cel audiat va vor(i cu )ai puine
reineri% va releva a)#nunte i)portante despre activitatea in!racional# a celorlali
coinculpai% 'n !inal !iind provocat spre a !ace i declaraii despre propria activitate.
Dezavanta&ul audierii acestuia 'n prezena celorlali coinculpai ar putea consta 'n unele
reineri 'n declaraii% situaie care% i)ediat ce va !i sesizat#% va i)pune dispunerea ascult#rii
separate. +n situaia 'n care se sesizeaz# c# 'ntre coinculpai a intervenit o 'nelegere
anterioar# cu privire la cele ce vor declara% 'nc# de la 'nceput ascultarea acestora se va !ace
separat% iar 'n ti)pul ascult#rii !iec#ruia se poate l#sa s# se 'neleag# c# cel audiat anterior a
declarat adev#rul% lucru care poate s#-l deter)ine pe cel ascultat s# declare cu) s-a 'nt,)plat
!apta% pentru c# el nu are de unde s# tie ce s-a declarat de c#tre cei ascultai )ai 'nainte.
Pentru cea de-a doua variant# propus#% potrivit c#reia ascultarea se va 'ncepe cu
inculpatul care nu recunoate !apta% regula tactic# ce se i)pune este ascultarea separat# i
incitarea celui audiat s# declare despre activitatea celorlali% put,ndu-se c*iar a!ir)a c#
acetia au recunoscut participarea lor. Se poate o(ine 'n acest !el o declaraie despre
participarea coinculpailor 'n care s# apar# ele)ente care v#desc prezena la !aa locului a
17G
Pdreng*ea% V.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 1B3 < 5ionioaie% $.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 162
144
celui audiat% eventuala sa i)plicare. +n ti)p ce inculpatul relateaz# despre ceilali% este
reco)anda(il s# nu !ie 'ntrerupt% pentru c# aa% crez,nd c#% 'nvinuindu-i pe ceilali% el ar
putea s# scape% cel audiat o!er# date care nu arareori 'l i)plic# i pe el !#r# a-i da sea)a.
Sesizate% aceste date vor putea !ace o(iectul 'ntre(#rilor ulterioare ce se vor adresa
inculpatului% 'ntre(#ri care tre(uie puse 'n aa !el 'nc,t s# i se dea s# 'neleag# c# s-a
desconspirat% situaie 'n care cel ascultat 'i pierde 'ncrederea 'n el% 'i d# sea)a de greelile
!#cute i poate s!'ri prin a recunoate contri(uia sa la co)iterea !aptei.
@n cauz
1*=
, inculpaii 0.3. i 0.4., so i soie, au fost trimii n judecat pentru
comiterea infraciunii de omor calificat const'nd n aceea c au luat n ntreinerea lor pe
minora #. n %'rst de ? ani (n ideea ca ulterior s o nfieze) i dup c'te%a luni au nceput
s o supun unor maltratri prin btaie, scoaterea pe balcon n frig, ca pedeaps, agresiuni
repetate care au produs decesul minorei la data de ? dec. 1::E, cauza decesului stabilit
medico-legal fiind e&punerea la frig (constat'ndu-se i echimoze i escoriaii pe trupul
minorei, care ns nu au cauzat decesul). $entru c
inculpatii nu recunoteau fapta, iar martorii relatau doar aspecte indirecte referitoare la
cauz, %z'nd-o doar anterior pe minor cu urme de lo%ituri i nimeni nu putea spune
concret ce au fcut inculpaii nc't s se produc decesul acesteia, instana a hotr't
ascultarea separat a inculpailor ncep'nd cu inculpatul 0.3., din declaraiile anterioare
rezult'nd c acesta nu %a recunoate nimic. @n timpul ascultrii inculpatul a artat c el nu
a agresat-o pe minor i nici nu a e&pus-o la frig. #iind ntrebat de comportarea soiei sale,
de asemenea, a negat %reo agresiune a acesteia, cu precizarea c uneori o mai lo%ea uor pe
minor c'nd nu m'nca sau atunci c'nd pl'ngea dac i se fcea baie.
Constat'nd c inculpatul nu %a declara mai mult, s-a trecut la ascultarea separat a
inculpatei care, iniial, a declarat n acelai sens. @n momentul n care i s-a comunicat c
soul ei afirm c doar ea btea minora, inculpata, mai puin echilibrat psihic, a nceput s
declare despre %iolenele care le e&ercita soul ei asupra minorei, tulbur'ndu-se tot mai mult
i declar'nd cum a lo%it-o inculpatul pe minor n ziua decesului, cum a deschis geamul i a
lsat minora n patul de l'ng fereastr (dup ce tocmai fusese scoas din baie), dei afar
era frig etc.
@n momentul n care, n prezena am'ndurora, instana le-a citit declaraiile date,
auzind ce a spus inculpata despre el, inculpatul a nceput s declare despre %iolenele la
care a supus-o soia lui pe minor, confirm'nd i %ino%ia acesteia.
172
Dosar nu)#rul 17G2F133E al Tri(unalului Si(iu
14A
$*iar dac# se )enine 'n atitudinea de nerecunoatere a !aptei% din cele declarate de
el% 'n con!runtare cu cele declarate de !iecare coinculpat% co)pletul de &udecat# poate trage
unele concluzii privind sinceritatea !iec#ruia dintre coinculpai i% 'n coro(orare cu restul
pro(elor ad)inistrate% s# creeze convingerea &ust# de participare sau nu la s#v,rirea
in!raciunii.
+n activitatea practic# !iecare dintre cele dou# variante tactice se pot !olosi cu )a=i)
de randa)ent% 'ns# alegerea variantei tre(uie 'ndelung g,ndit# i este necesar a avea la (az# o
(un# cunoatere a declaraiilor date 'n !aza de ur)#rire penal# precu) i solide cunotine de
psi*ologie &udiciar#% la care tre(uie 'ntotdeauna i o )ai )ic# sau )ai )are doz# de talent
pentru realizarea ascult#rii.
6- Veri.icarea ?alibiului? &i /uti.icarea
Bti"$ului criticB
Prin Nali(iN se 'nelege o pro(# prin care inculpatul dovedete &ustiiei c# 'n )o)entul
s#v,ririi in!raciunii se g#sea 'n alt# parte
173
.
+n oricare !az# a procesului penal% inculpatul c#ruia i se i)put# s#v,rirea unei !apte
penale se poate ap#ra invoc,nd ')pre&urarea c# 'n )o)entul c,nd s-a co)is aceast# !apt# el
se a!la 'ntr-un alt loc i% prin ur)are% nu putea s# co)it# !apta respectiv#. 5tunci c,nd se !ace
o ast!el de a!ir)aie% 'n declaraia inculpatului se precizeaz# i locul concret 'n care s-a a!lat%
precu) i pro(ele cu care poate dovedi aceast# susinere.
ste adev#rat c# invocarea Sali(iuluiS se reg#sete )ai rar 'n ap#rarea pe care
inculpaii i-o !ac 'n !aa instanei% 'ns# totui aceast# situaie apare% iar &usti!icarea invoc#rii
acestei ap#r#ri doar la instan# const# 'n aceea c# au considerat c# instana le va veri!ica atent
cele susinute. +n alte situaii se susine c# doar )ai t,rziu i-au a)intit despre ')pre&urarea
c# s-au a!lat 'n alt# localitate ori de persoanele care le-ar putea con!ir)a ap#rarea.
?u 'n rare cazuri% inculpaii care 'n !aza de ur)#rire penal# au negat co)iterea !aptei
!#r# a da e=plicaii sau a )otiva 'n vreun !el :dar uneori c*iar i cei care au recunoscut !apta;%
'n !aa instanei se posteaz# pe poziia de nerecunoatere a 'nvinuirii% )otiv,nd c# 'n data
respectiv# se a!lau 'ntr-o alt# localitate sau 'n aceeai localitate% dar 'n alt loc.
9a# de aceast# a!ir)aie% instana tre(uie i)ediat s# procedeze la o ga)# e=tins# de
'ntre(#ri care s# !ac# posi(il# o(inerea a c,t )ai )ulte a)#nunte re!eritor la ceea ce se
a!ir)#
146
. Inculpatul va !i solicitat s# nu)easc# localitatea sau locul respectiv% s# arate precis
173
Marcu% 9lorin% ic dicionar de neologisme% ditura N 5l(atros N% "ucureti% 132E% pag. 7E
146
Mircea% I.% op. cit.% pag. 4A4
14B
c,nd a a&uns 'n acel loc% cu ce )i&loc de transport% cu cine s-a 'nt,lnit pe dru)% cu cine s-a
'nt,lnit 'n acea localitate% ce interes l-a deter)inat s# !ie 'n acea localitate% orele la care s-a
'nt,lnit cu anu)ite persoane :i se va cere i s# le nu)easc#;% c,t a stat 'n localitate% cu ce s-a
'ntors% cu cine s-a 'nt,lnit la 'ntoarcerea 'n localitatea 'n care s-a 'nt,)plat !apta% de la cine a
a!lat de co)iterea !aptei etc. 5(ia dup# o(inerea acestor a)#nunte c,t )ai concrete i
precise se va solicita indicarea pro(elor pe care 'nelege s# le propun# 'n dovedirea
a!ir)aiilor sale.
>)iterea ascult#rii 'n a)#nunt cu privire la aceast# ap#rare i 'ncuviinarea% iar apoi
ad)inistrarea pro(elor propuse% constituie o greeal# tactic# de )ulte ori irepara(il#% pentru
c#% dup# ce pro(ele s-au ad)inistrat 'n !aa inculpatului% la o eventual# reaudiere%
acesta 'i va &alona e=punerea pe cele a!ir)ate de )artorii propui% nu se vor )ai putea
depista nepotriviri de ti)p i de loc sau eveni)ente% aa 'nc,t% c*iar dac# 'n adev#r inculpatul
a co)is !apta% aceasta nu i se va )ai putea reine 'n sarcin#.
$onse)narea )inuioas# a !iec#rei etape% pe ore% )inute% a !iec#rui a)#nunt c*iar
aparent nei)portant% constituie te)eiul unei ascult#ri corecte a )artorilor propui care% c,t de
(ine ar !i !ost preg#tii% nu pot relata a)#nunte dec,t dac# 'n adev#r au !ost prezeni i
inculpatul i-a !or)ulat o ap#rare sincer# i corect#.
@n acest sens
1?1
, inculpatul acuzat de comiterea unei infraciuni de t'lhrie,
const'nd n aceea c a ameninat pe partea %tmat cu un pistol i i-a luat banii, dup ce
n faza de urmrire penal nu a recunoscut fapta, fr a da %reo e&plicaie, n faa instanei,
menin'ndu-se pe aceeai poziie, a declarat c n acea zi nu a fost n municipiul . ci se
afla la sora sa n oraul C unde a plecat de diminea i a stat ntreaga zi, propun'nd n
aprare pe concubina sa. 9udiat, martora (concubina) a declarat c a fost toat ziua cu
inculpatul n municipiul , , aa nc't alibiul in%ocat de inculpat nu a putut fi do%edit (n faa
instanei de apel inculpatul i-a retras apelul, d'ndu-i seama c aprarea sa nu este
credibil).
- alt situaie de in%ocare i %erificare a alibiului o desprindem dintr-un dosar n care
doi inculpai au fost trimii n judecat rein'ndu-se c au comis o infraciune de furt
calificat prin sustragerea unei %aci de la o ferm de animale
1?*
. @n timpul urmririi penale
ambii inculpai au recunoscut fapta art'nd c n timpul nopii s-au deplasat la acea ferm,
au sustras animalul pe care l-au dus ntr-un t'rg dintr-o localitate apropiat unde l-au
%'ndut a doua zi. @n faa instanei au re%enit la recunoatere i au artat c nu au comis
141
Dosar nu)#rul B637F133E al @udec#toriei Media
147
Dosar nu)#rul 76E4F1321 al @udec#toriei Si(iu
14E
fapta, n acea noapte nefiind n localitate, unul afirm'nd c a plecat cu dou zile nainte n
jud. Tulcea, iar cellalt a susinut c era n alt localitate i nu s-a aflat n acea perioad n
localitatea n care se afla ferma. ,-a procedat de ndat la o ascultare amnunit a
fiecruia cu pri%ire la cele susinute, aa nc't s-a consemnat n declaraii c inculpatul care
susinea c se afla n jud. Tulcea a plecat ntr-o zi de joi cu autobuzul care a%ea plecarea n
jurul orei 11 i care l-a dus la ,ibiu de unde a luat trenul de ora 1A,*; spre 0ucureti, c
a%ea la plecarea din sat un co cu flori (imortele - flori de paie) pe care dorea s le %'nd n
Tulcea , ce persoane l-au %zut n staia de autobuz. ,-a consemnat i ora la care a ajuns la
Tulcea, ce a fcut n continuare p'n s-a ntors i cine l-a %zut la ntoarcere. $entru
cellalt inculpat s-a consemnat ce a declarat, respecti% c se afla n localitatea arpod ,
jud. ,ibiu , unde era angajat la numitul $.!. la paza oilor, c a stat n data respecti%,
noaptea i ziua urmtoare la oi n punea din afara satului. ,-a mai consemnat i faptul c
la st'n mai era i numitul 1./. , c localitatea se afl la *E-*D Fm. de localitatea n
care s-a comis furtul, cum se poate ajunge dintr-o localite n alta , n c't timp etc. 1up
aceste nsemnri ale declaraiilor inculpailor s-au admis probe n %erificarea alibiului
urm'nd a se asculta ca martori persoanele indicate n declaraii, s-a solicitat un orar al
circulaiei autobuzelor din acea localitate la ,ibiu.
Ca termenul urmtor nici unul dintre martorii primului inculpat nu au putut confirma
plecarea n ziua indicat de acesta ci, legat de srbtorile de $ati, au precizat o alt data,
dup comiterea faptei c'nd, n ade%r, inculpatul a fost %zut plec'nd din localitate cu coul
cu flori. #iind reaudiat, inculpatul, care a constatat c nu i se confirm
aprarea, a recunoscut fapta comis mpreun cu cellalt inculpat, acesta din urm
re%enind i el i recunosc'nd comiterea faptei, mai ales c la dosar e&istau probe pri%ind
prezena celor doi n localitate n seara comiterii faptei.
STi)pul criticS reprezint# su)a duratelor activit#ilor care au precedat s#v,rirea
in!raciunii% a aciunilor care caracterizeaz# s#v,rirea in!raciunii i i)ediat post-
in!racional#
144
.
Procedeul tactic al &usti!ic#rii ti)pului critic se poate !olosi 'n !aza cercet#rii
&udec#toreti 'n situaiile 'n care 'n !aza de ur)#rire penal# nu a !ost !olosit i !a# de
inculpaii care nu au recunoscut !apta% au invocat un ali(i% au dat declaraii c,nd de
nerecunoatere a !aptei% c,nd de recunoatere% au 'ncercat s# acrediteze vinov#ia unei alte
persoane.
144
Pdreng*ea% V.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 162
14G
+ntruc,t oricare dintre aceste situaii invocate pot s# reprezinte adev#rul 'n cauz#% la
!el cu) adev#rul l-ar putea constitui i s#v,rirea !aptei de c#tre inculpat% instana este
datoare s# se edi!ice asupra variantei adev#rate 'nc# de la ascultarea inculpatului.
Prin !olosirea acestui procedeu% inculpatului i se cere% de ase)enea% s# declare 'n
a)#nunt ce a !#cut 'n ziua 'n care s-a 'nt,)plat !apta% din )o)entul 'n care s-a trezit% 'n ce
locuri a !ost% la ce ore :c*iar cu precizarea 'n )inute;% persoanele care l-au 'nsoit% cu care s-a
'nt,lnit% ce a discutat cu acestea. Se vor !olosi la interogare 'ntre(#ri precise% concise%
re!eritoare la )o)ente concrete% cer,ndu-se r#spunsuri de aceeai calitate% toc)ai pentru a nu
l#sa inculpatului ti)p s# se g,ndeasc# ori s# declare a)(iguu.
Preg#tirea 'ntre(#rilor tre(uie !#cut# din ti)p% cu sta(ilirea alternanei acestora i
respectarea succesiunii te)porale% (azat# pe cunoaterea 'n a)#nunt% pe ore sau )inute% a
)odului 'n care !apta s-a s#v,rit i rezult# din celelalte pro(e ale dosarului% respectiv
declaraiile )artorilor% declaraia p#rii v#t#)ate% pro(ele tiini!ice :e=.actul )edico-legal
care sta(ilete ora i data decesului victi)ei;. Din declaraiile inculpatului date 'n !aza de
ur)#rire penal# se va valori!ica orice a)#nunt de ti)p pe care acesta l-a dat.
$onse)narea celor declarate de inculpat nu tre(uie s# o)it# nici un a)#nunt% c*iar
dac# la o pri)# vedere ar p#rea c# este lipsit de i)portan#.
5cest procedeu presupune 'n continuare veri!icarea tuturor datelor !urnizate de
inculpat 'n co)paraie cu celelalte pro(e de&a ad)inistrate 'n !aza de ur)#rire penal#% iar la
ad)inistrarea lor din nou 'n !aa instanei tre(uie veri!icate toate datele care nu coincid. Se va
putea o(serva de cele )ai )ulte ori c# o parte din cele a!ir)ate de inculpat nu corespund
realit#ii% !ie c# 'n ti)pul precizat nu putea s# !ie 'n acel loc% !ie nu avea ti)pul !izic s#
a&ung# dintr-un loc 'n altul% !ie c# r#),n perioade de ti)p neacoperite% locuri 'n care nu a
!ost% persoane care nu con!ir)# c# s-au 'nt,lnit ori con!ir)# 'nt,lnirea lor la cu totul alt# or#.
Vor putea !i ad)inistrate noi pro(e pentru l#)urirea unor aspecte% iar dup# sta(ilirea cu
precizie a tuturor nepotrivirilor se va proceda la o nou# ascultare a inculpatului% prile& cu care
i se pot releva toate neconcordanele% solicit,ndu-i e=plicaii pentru !iecare. ste )o)entul
de 'ncordare psi*ic# )a=i)#% inculpatul% 'n nenu)#rate cazuri% v#z,ndu-se Nprins 'n
propriile a!ir)aii% cu 'ntregul siste) de ap#rare descoperit% ceea ce 'l va deter)ina !ie la
recunoaterea !aptei% !ie la 'ncercarea unei noi versiuni. +n acest ulti) caz tre(uie veri!icat# 'n
acelai )od i noua variant# a petrecerii ti)pului% cu r#(dare% atenie% lucru care nu arareori
va !i dezar)ant pentru inculpat.
Se cuvine a !ace )eniunea c# 'ntre procedeul analizat i procedeul veri!ic#rii
ali(iului nu e=ist# identitate 'n sensul c# veri!icarea ti)pului critic se poate !ace pentru orice
142
situaie de nerecunoatere :sau recunoatere parial#; a !aptei% 'n ti)p ce veri!icarea ali(iului
se !ace doar atunci c,nd se invoc# o ap#rare concret#.
C- Con.runtarea
Din punct de vedere procedural% con!runtarea este un )i&loc de pro(#
14A
i se
e!ectueaz# 'n situaiile 'n care se constat# c# 'ntre declaraiile persoanelor ascultate 'n aceeai
cauz# e=ist# contraziceri i atunci c,nd se apreciaz# c# prin aceasta se vor l#)uri unele
aspecte 'n interesul a!l#rii adev#rului :art.2G $.pr.pen.;. 5scultarea 'n cadrul con!runt#rii se
!ace cu privire la !aptele i ')pre&ur#rile 'n privina c#rora declaraiile date anterior se
contrazic :art 22 $.pr.pen.;.
Modalitatea 'n care se e!ectueaz# o con!runtare tre(uie s# se (azeze pe o tactic# ce
presupune a(ordarea cri)inalistic# a des!#ur#rii ei% prin ur)are constituie un procedeu de
tactic# cri)inalistic# aplica(il la o ascultare repetat# i si)ultan# a celor care au )ai dat
declaraii 'n cauz#% indi!erent 'n ce calitate.
> con!runtare se poate realiza 'ntre doi sau )ai )uli inculpai tri)ii 'n &udecat# 'n
aceeai cauz#% pentru !apte co)ise 'n calitate de coautori% co)plici sau instigatori% 'ntre
inculpat ori inculpai i partea v#t#)at# sau civil#% 'ntre inculpat ori inculpai i )artori :sau
)artori;% dup# ce iniial% 'n ti)pul cercet#rii &udec#toreti% au !ost ascultai% iar 'ntre
declaraiile lor e=ist# unele contraziceri% neclarit#i% neconcordane i acestea nu pot !i
'nl#turate pe (aza e=a)in#rii altor )i&loace de pro(#. $on!runtarea poate !i e!ectuat# pentru
l#)urirea oric#ror contraziceri% c*iar de o i)portan# )ai redus#% 'ns# este a(solut necesar#
'n situaiile c,nd neconcordanele ori contrazicerile din declaraii privesc aspecte eseniale ale
cauzei care tre(uie l#)urite pentru a!larea adev#rului
14B
% c*iar dac# e=ist# unele )i&loace de
pro(#% pentru a se realiza o c,t )ai (un# dovedire a unei corecte st#ri de !apt. $u prile&ul
con!runt#rii se pot o(ine uneori noi date i)portante cu privire la unele aspecte ale cauzei%
care !ie 'nc# nu erau cunoscute% !ie se pre!igurau neclar din pro(atoriul ad)inistrat.
9olosirea acestui procedeu cri)inalistic al con!runt#rii prezint# interes 'n activitatea
de ascultare a inculpailor prin aceea c# este un nou prile& de a o(ine date cu privire la
14A
+n literatura &uridic# s-a a!ir)at : Stancu% .% Criminalistica% vol. II% ditura 5$T5MI% "ucureti%
133B% pag. 1B4; c# aceasta nu este un )i&loc de pro(#% pentru c# 'n cuprinsul art. EA $.pr.pen. 'n
enu)erarea e=*austiv# con!runtarea nu este inserat#. $onsider#) c# este un )i&loc de pro(# pentru c#
aceasta 'nsu)eaz# tot declaraii% 'ns# si)ultane% ale inculpailor% p#rilor v#t#)ate% p#rilor civile%
)artorilor :care sunt prev#zute ca )i&loace de pro(#- art. E3% GB% G2 $.pr.pen.;% prin care se constat#
unele ele)ente de !apt ce pot servi ca pro(#% iar regle)entarea sa este cuprins# 'n capag. II% N
Mi&loace de pro(# N din Titlul III.
14B
T*eodoru% /.% Moldovan% C.% op. cit.% pag. 14G < ?eagu% I.% 1rept procesual penal% vol. II%
ditura uro-Trading% "ucureti% 1337% pag. 24
143
aspectele psi*ologice i de personalitate ale celor ascultai% de a le veri!ica (una sau reaua
credin# 'n leg#tur# cu declaraia iniial# ori cu declaraia dat# 'n ti)pul con!runt#rii% de a se
crea un nou )o)ent 'n care cei care au o)is !#r# rea credin# relatarea unor aspecte
i)portante s# ai(# posi(ilitatea% prin reactivarea )e)oriei% s# le relateze% iar pentru situaiile
unor declaraii anterioare dia)etral opuse celorlali ascultai% de a se crea un )o)ent de
'ncordare psi*ic# 'n care cei nesinceri s# se autode)ate.
Tre(uie tiut 'ns# c# nu 'ntotdeauna se poate o(ine rezultatul cel )ai (un prin
!olosirea procedeului con!runt#rii 'ntre inculpai. De aceea% 'nainte de a ad)ite e!ectuarea
unei con!runt#ri se i)pune un studiu apro!undat al !iec#reia dintre declaraiile celor ce vor !i
con!runtai% sta(ilirea e=act# a contradiciilor din declaraii% notarea acestora% aprecierea
cauzelor care au dus la relatarea di!erit#% contradictorie a unor ')pre&ur#ri. +n situaiile 'n
care acest studiu duce la concluzia unei o)isiuni neintenionate ori a unei recept#ri eronate
ur)ate de o relatare 'n acelai sens% se va renuna la con!runtare i se va e!ectua o ascultare
repetat# doar a celui care a dat acea declaraie% doar apoi% dac# se constat# )eninerea celor
declarate anterior% s# se apeleze la e!ectuarea con!runt#rii. Tre(uie sta(ilit cu precizie care
vor !i cei 'ntre care se va !ace con!runtarea% asupra c#ror aspecte% prin adresarea c#ror
'ntre(#ri% a ordinii acestora. Pentru c# reuita unei con!runt#ri scade% de regul#% direct
proporional cu nu)#rul crescut al inculpailor care ur)eaz# a !i con!runtai% 'n raport de
pro(le)ele care tre(uie l#)urite prin !olosirea acestui procedeu% se vor sta(ili cu e=actitate
persoanele 'ntre care se va !ace con!runtarea% pentru care ')pre&urare anu)e% !iind
reco)anda(il s# se e!ectueze con!runt#ri doar 'ntre doi inculpai pentru a se putea o(serva i
reaciile !iec#ruia 'n raport cu relatarea celuilalt. > con!runtare 'ntre trei sau )ai )uli
inculpai disperseaz# atenia celui care e!ectueaz# con!runtarea i reduce ansa o(inerii
rezultatului dorit.
Preg#tirea con!runt#rii presupune i o(inerea de date despre personalitatea celor care
vor !i con!runtai% aceste date !iind adeseori )ai (ogate dec,t 'n )o)entul audierii pri)are.
Des!#urarea cercet#rii &udec#toreti la ter)ene succesive de &udecat# a creat de&a
posi(ilitatea ca inculpaii s# !ie )ai (ine cunoscui% pri)a lor ascultare% apoi ad)inistrarea
pro(elor testi)oniale% au o!erit su!iciente date pentru a ti ce structur# psi*ic# are !iecare
dintre inculpai% care sunt )ani!est#rile i e=terioriz#rile acestora.
+n situaiile 'n care deose(irile de ordin psi*ologic ar aduce !a# 'n !a# inculpai cu
do)inante psi*ice de e)otivitate% de nesiguran#% de !ric#% iar pe cealalt# parte inculpai
puternici din punct de vedere psi*ic sau cu e=perien# 'n ast!el de N'n!runt#riN :recidiviti%
persoane cu antecedente penale; ori persoane puternic legate a!ectiv :tat# - !iu% soi etc.; ori
persoane )ult inegale prin preg#tire intelectual#% statut social% poziie interpersonal# de ordin
1A6
social :e!-su(altern;% !or# !izic#% v,rst# :)a&or-)inor;% con!runtarea tre(uie apreciat# cu
privire la utilitatea ei. Dac# nu se va ine sea)a de aceste aspecte i se va trece la e!ectuarea
con!runt#rii% rezultatele pot !i contrare celor ur)#rite% respectiv se va putea 'nt,)pla ca
inculpai anterior sinceri s# devin# ti)orai% speriai% te)#tori% s# revin# la cele declarate cu
(un#-credin# i s# accepte versiunea neadev#rat# a celor care 'i do)in# psi*ic ori !izic. De
reinut c# inculpaii care au acionat 'n grup la co)iterea unei !apte in!racionale se cunosc
'ntre ei% i-au sta(ilit anterior sarcinile% ierar*ia 'n grupul in!racional% sunt o(ligai )aterial
sau )oral unul altuia% ast!el c# aceste ele)ente% de )ulte ori% vor in!luena rezultatele acestei
activit#i.
Din punct de vedere tactic% con!runtarea tre(uie s# se (azeze pe ele)entul supriz#.
5d)iterea e!ectu#rii con!runt#rii prin 'nc*eierea instanei i )ai ales sta(ilirea aspectelor
care vor constitui o(iectul con!runt#rii
14E
constituie o greeal# tactic#. Rolul activ de care
tre(uie s# dea dovad# instana i)plic# i l#)urirea aspectelor controversate din declaraiile
inculpailor% iar 'n realizarea tactic# a con!runt#rii instana va putea dispune la acelai ter)en
de &udecat# e!ectuarea con!runt#rii i i)ediat s# procedeze la aceasta% desigur c# dup# ce 'n
preala(il a preg#tit )inuios des!#urarea ei. +n acest !el% eventuala 'nelegere dintre inculpai
nu va )ai avea loc% iar e!ectul psi*ologic va !i deplin.
$on!runtarea% !iind o ascultare repetat# i si)ultan#
14G
a dou# sau )ai )ultor
persoane% care ur)eaz# unei ascult#ri anterioare separate% deter)in# o nou# tr#ire e)oional#
speci!ic# acestui )o)ent% care se adaug# tr#irilor psi*ice din )o)entul unei ascult#ri
o(inuite.
$u prile&ul con!runt#rii% tensiunea psi*ic# a celor con!runtai este intensi!icat# datorit#
te)erii !a# de reaciile celui cu care este con!runtat% senti)entelor de co)pasiune sau
a!ectivitate !a# de acesta% co)ple=ului de vinov#ie sau preocuparea de a nu !i 'nvinuit pe
nedrept% tea)a de a nu se descoperi adev#rul :'n cazul celor nesinceri;
142
% tea)a de a nu se
desconspira ori a desconspira pe altul .a.
Pentru asigurarea unei con!runt#ri e!iciente este necesar ca preedintele co)pletului
de &udecat#% prin prerogativele sale legale% s# asigure o at)os!er# de cal)% de ec*ili(ru% de
o(iectivitate% s# evite orice 'ncercare de inti)idare a celor con!runtai% !ie din partea celui cu
care este con!runtat% !ie din partea reprezentanilor acuz#rii sau ap#r#rii
143
.
14E
5ceast# situaie se poate ivi atunci c,nd reprezentantul Parc*etului ori reprezentanii inculpailor
solicit# ad)inistrarea acestei pro(e% e=plic,nd i )otivele cererii lor% pentru a de)onstra utilitatea
ad)iterii con!runt#rii.
14G
Mircea% Ion.% Criminalistica, diia a II-a% d. 9undaiei N$*e)area% Iai% 133A% pag.7G2.
142
Stancu% .% op. cit.% pag. 1B3
143
+n activitatea practic# )o)entul con!runt#rii creeaz# posi(ilitatea acuz#rii sau ap#r#rii s# 'ncerce%
poate ulti)a ans#% de a 'ntoarce 'n )od !avora(il soarta procesului. De aceea% se )izeaz# pe
1A1
> dat# preg#tit#% potrivit aspectelor ar#tate )ai sus% se va trece la con!runtarea
propriu-zis#.
+n literatura de specialitate% a=at# )ai ales pe e!ectuarea con!runt#rii 'n !aza de
ur)#rire penal#% se consider# c# pentru 'nceput se va introduce persoana considerat# )ai
sincer# sau cea care a solicitat e=pres s# se recurg# la con!runtare
1A6
% aceasta pentru a avea
posi(ilitatea s# se o(inuiasc# cu at)os!era creat#% s# devin# )ai !er)# pe poziia sa% cealalt#
persoan# ur),nd a !i introdus# ulterior pentru a !i surprins# de situaie i ast!el s# e=iste o
)ai )are ans# de a reveni la declaraia iniial#.
Su( un pri) aspect% aceast# opinie nu poate !i pri)it# pentru !aza cercet#rii
&udec#toreti pentru si)plul )otiv c# o dat# cu strigarea cauzei respective% p#rile tre(uie s#
!ie prezente conco)itent 'n sala de &udecat#% iar inculpaii :dac# sunt arestai; vor !i adui
deodat# de c#tre escort#% iar dac# sunt li(eri% sunt de&a prezeni 'n sal# c*iar 'naintea lu#rii
cauzei lor.
Su( alt aspect% raportat la inculpai% i de alt!el la 'ntreaga des!#urare a &udec#ii%
instana nu poate porni cu idei preconcepute asupra vinov#iei sau nevinov#iei vreunui
inculpat% respectiv nu se poate considera c# unul sau altul dintre inculpai recunosc,nd !apta
este )ai sincer dec,t un altul care nu recunoate !apta. 5poi% o con!runtare se des!#oar# 'n
scopul 'nl#tur#rii unor contradicii i este de presupus c# nu se cunosc cauzele acestor
contradicii% pentru c# alt!el% tiind anterior varianta adev#rat#% con!runtarea nu s-ar )ai
i)pune. Totodat#% nici 'n !aza de ur)#rire penal# i% cu at,t )ai )ult 'n !aza cercet#rii
&udec#toreti% nu se poate per)ite ca un inculpat s# !ie considerat nesincer i% 'n acelai ti)p%
crez,ndu-l sincer pe un alt inculpat% s#-i cre#) o situaie avanta&oas#
1A1
.
/arania a!l#rii adev#rului prin 'nl#turarea contradiciilor din declaraiile date
anterior de c#tre !iecare inculpat% se va putea realiza doar 'n des!#urarea unei con!runt#ri
!#r# avanta&e acordate vreunui inculpat% 'n condiii de trata)ent identic.
Pentru o (un# des!#urare a con!runt#rii% inculpaii vor !i invitai s# r#),n# 'n
!aa instanei% orientai spre aceasta% 'ns# uneori pot !i aezai i !a# 'n !a#% iar instana 'i va
putea o(serva din lateral. 5vanta&ul pri)ei poziion#ri const# 'n aceea c# toi inculpaii
con!runtai pot !i privii cu atenie de c#tre instan#% spre a li se o(serva )odul 'n care
reacioneaz# 'n )o)entul audierii% 'ns# aceeai poziie dezavanta&eaz# pe ap#r#torii
inculpailor :raportat la actuala aezare 'n s#lile de &udecat# a instanei% procurorului i
ap#r#torilor; i avanta&eaz# pe reprezentantul Parc*etului. $ea de-a doua poziionare a
presiunea psi*ic# ce se poate o(ine prin tonalitatea 'ntre(#rii ce se pune% prin gestic#% uneori c*iar
prin i)putaii sau aprecieri asupra celor declarate de unul sau altul dintre inculpai.
1A6
Stancu% .% op. cit.% pag. 1B3
1A1
Mircea% I.% op. cit.% pag. 726
1A7
inculpailor pentru realizarea con!runt#rii :!a# 'n !a# i lateral !a# de instan# i ap#r#tori;
creeaz# un avanta& pentru ap#r#tori i dezavanta&eaz# pe reprezentantul Parc*etului :care va
putea o(serva doar pe unul dintre inculpai% cel#lalt !iind cu spatele;% iar pentru instan#
di)inueaz# posi(ilitatea de o(servare
1A7
. Pentru situaia actual# de aezare 'n sala de &udecat#
a instanei% a reprezentantului Parc*etului i a reprezentanilor ap#r#rii% consider#) c#
inculpaii ce sunt supui con!runt#rii vor tre(ui aezai 'n poziie lateral# !a# de instan#% cu
!aa spre aceasta% aa e=ist,nd posi(ilitatea de a !i o(servai de c#tre toi participanii la
ascultare.
Din punctul de vedere al inculpailor con!runtai% poziia cu !aa la instan#% unul
l,ng# cel#lalt% este )ai potrivit# pentru ca acetia s# nu se in!lueneze% s# poat# da r#spunsuri
!#r# a o(serva reacia celuilalt. Poziia inculpailor !a# 'n !a# inco)odeaz# psi*ic% de regul#%
pe cel care este de rea credin#% acesta av,nd nevoie de )ari e!orturi pentru a-i controla
e=presiile% gesturile i !luena vor(irii
1A4
. Rea)inti) c# aceast# poziie nu va dezavanta&a
'ntotdeauna pe cel care nu declar# sincer% ci uneori va crea un puternic discon!ort psi*ic celui
de (un#-credin#% 'ns# cu o la(ilitate psi*ic# sporit# 'n raport cu persoana cu care este
con!runtat. De aceea% interpretarea )ani!est#rilor e)oionale ale celor con!runtai tre(uie
!#cut# corect% cu perspicacitate i r#(dare.
Pri)ele 'ntre(#ri adresate 'n cadrul con!runt#rii tre(uie s# ai(# caracter introductiv
1AA
%
s# se re!ere la !aptul dac# inculpaii se cunosc% de c,nd% care sunt relaiile dintre ei. 5poi se
vor adresa 'ntre(#rile preg#tite 'n vederea l#)uririi neclarit#ilor i contradiciilor. 5ceste
'ntre(#ri se vor adresa tuturor inculpailor
1AB
% ur),nd ca ordinea de pri)ire a r#spunsurilor s#
!ie cea sta(ilit# anterior 'n planul de e!ectuare a con!runt#rii% potrivit tacticii preconizate :se
vor solicita r#spunsuri de la inculpatul care anterior a !ost cel )ai cooperant% care a dat cele
)ai )ulte a)#nunte etc.;. ste ')potriva cerinelor tactice s# !ie citite declaraiile anterioare
ale inculpailor
1AE
pentru ca acetia s# sesizeze nepotrivirile sau contradiciile 'ntre cele
declarate% iar la pri)irea r#spunsurilor% oricare ar !i ele% cel care e!ectueaz# con!runtarea nu
tre(uie s# a!ieze vreo atitudine de apro(are% dezapro(are% 'ncredere ori ne'ncredere% atitudini
care pot sugestiona pe cei con!runtai ori 'i pot deter)ina la t#cere.
1A7
5r !i de dorit s# se renune la poziia reprezentantului Parc*etului de a sta 'n apropierea intanei i
s# sta(ileasc# poziii contrare% dar egale% 'n sala de dez(ateri% pentru reprezentantul Parc*etului i
reprezentantul ap#r#rii.
1A4
$iopraga% 5.% Criminalistica. Tactica% op. cit.% pag. 43
1AA
Stancu% .% op. cit.% pag. 1E6
1AB
Ide)% 'n sens contrar acestei p#reri
1AE
Mircea% I.% op. cit.% pag. 721 < 5ionioaie% $.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 143 < Stancu% .% op. cit.% pag.
1E6
1A4
Pe tot parcursul con!runt#rii nu tre(uie pierdut din vedere )odul 'n care inculpaii
reacioneaz# la punerea 'ntre(#rii% la r#spunsul dat de coinculpat% st#rile psi*ice prin care
trece !iecare dintre cei con!runtai.
Dup# epuizarea 'ntre(#rilor din planul de ascultare se vor putea pune 'ntre(#ri i de
c#tre reprezentantul Parc*etului% ap#r#tori% celelalte p#ri sau c*iar inculpaii con!runtai pot
s#-i adreseze 'ntre(#ri% prin inter)ediul instanei% ori% atunci c,nd se apreciaz# c*iar 'n )od
direct.
De precizat c# dup# !iecare 'ntre(are i dup# ce s-au pri)it r#spunsuri la aceasta% se
va proceda la conse)narea r#spunsului 'n procesul ver(al.
V V V
Toate aceste procedee tactice prezentate )ai sus pot !i utilizate 'n ascultarea
inculpatului 'n !uncie de cauza penal# concret#% dar )ai ales 'n raport cu persoana care va !i
ascultat#% cu ansa)(lul particularit#ilor psi*ice ale !iec#rui inculpat. 5nu)ite procedee
!olosite 'n ascultarea unui inculpat cu cele )ai (une rezutate pot !i ine!iciente 'n ascultarea
altui inculpat. Totodat# un procedeu poate !i !olosit cu )ai )ari anse de reuit# 'ntr-un
anu)it )o)ent al des!#ur#rii cercet#rii &udec#toreti% dar acelai procedeu poate duce la
neo(inerea vreunui rezultat atunci c,nd este !olosit 'ntr-un alt )o)ent al ascult#rii.
9olosirea unuia sau altuia dintre procedeele tactice r#),ne 'ntotdeauna la
alegerea celui care e!ectueaz# ascultarea% la !el ca i co)(inarea acestor procedee%
perspicacitatea% talentul i preg#tirea pro!esional# deter)in,nd% 'n cele )ai )ulte cazuri%
reuita sau nereuita activit#ii de ascultare.
De o i)portan# deose(it#% indi!erent de procedeele !olosite% este capacitatea
)agistratului de a asculta cu r#(dare i atenie 'ntreaga relatare li(er# precu) i r#spunsurile
la !iecare 'ntre(are.
$el )ai (ine preg#tit plan de ascultare% procedeele tactice cele )ai e!iciente%
'ntre(#rile cele )ai potrivite pot s# nu duc# la o reuit# deplin# a acestei activit#i dac#
)agistratul nu are capacitatea de a asculta !#r# pre&udec#i% !#r# enervare% cu 'nelegere i
discern#),nt tot ceea ce se declar# de c#tre inculpat. /ra(a i super!icialitatea% toc)ai 'n
)o)entul pri)irii r#spunsurilor de la inculpat% sunt de!iciene )a&ore care tre(uie 'nl#turate
de la orice ascultare.
+n !aza de ur)#rire penal# se )ai 'ncearc# 'n ascultarea 'nvinuiilor sau inculpailor%
'n )od e=peri)ental% !olosirea unor te*nici de depistare a co)porta)entului si)ulat prin
!olosirea poligra!ului% a detectorului de stres e)oional 'n voce :P5/.S..;% a detectorului de
1AA
stres e)oional 'n scris% e=ist,nd preocup#ri su( acest aspect i 'n unele lucr#ri de
psi*ologie% psi*ologie &udiciar#% de te*nic# cri)inalistic#
1AG
.
Pe l,ng# !aptul c# rezultatele o(inute 'n acest !el nu pot !i !olosite ca )i&loace de
pro(# 'n &ustiie% ne!iind prev#zute ca atare 'n legislaia noastr# penal# i nici nu sunt
prev#zute printre )odalit#ile de ascultare a inculpailor% aceste procedee au caracter te*nic i
nu de tactic# cri)inalistic#. Singurul aspect ce reine atenia ar putea !i cel deter)inat de
rezultatul )odului de investigare a aspectelor de co)portare psi*iologic# a inculpatului ce se
'nregistreaz# pe (anda de *,rtie% 'nregistrare care poate !i interpretat# 'n sensul concluzion#rii
c# cel ascultat a declarat adev#rul sau nu. 5ceast# concluzie ar putea !i !olosit# doar ca punct
de plecare 'n adoptarea unuia sau altuia dintre procedeele de tactic# cri)inalistic#% evident cu
valoare relativ#% pentru c# alt!el% dac# s-ar da credit total acestor te*nici de sta(ilire a e)oiei
:ce se consider# tipic# pentru un co)porta)ent si)ulat;% ar e=ista pericolul producerii unor
erori &udiciare.
Prin ur)are% 'n !aa instanei de &udecat# rezultatul investig#rii prin aceste te*nici de
depistare nu se va lua 'n considerare ca )i&loc de pro(#% dar poate avea valoare pentru
cunoaterea unor aspecte re!eritoare la personalitatea inculpatului care ur)eaz# a !i ascultat
i la alegerea tacticii de ascultare cu cea )ai )are e!icien#.
1AG
Roca% 5.% etodologie i tehnici e&perimentale n psihologie% ditura Otiini!ic#% "ucureti%
13G1 < "ogdan% T.% op. cit. < "ogdan% T.% "utoi% T.% 5ng*elescu% 5.% ?ic*i!or% @.% 'n lucrarea colectiv#
Tratat practic de criminalistic, vol. II% ditura Ministerului de Interne% "ucureti% 13G2 <Stancu% .%
!n%estigarea tiinific a infraciunilor, op. cit..
1AB
CADURI PARTICULARE DE ASCULTARE A INCULPAILOR
Dac# 'n )a&oritatea cazurilor inculpaii a&uni 'n !aa instanei de &udecat# sunt
ascultai potrivit tacticii prezentate 'n capitolele anterioare% e=ist# i unele situaii 'n care
anu)ite circu)stane% )ai ales legate de persoana inculpailor% i)pun adoptarea unei tactici
cu accente de particularitate.
+n &udecarea unor cauze inculpaii ce ur)eaz# a !i audiai sunt persoane care au co)is
!aptele 'n stare de recidiv#% 'n ti)pul )inorit#ii% sunt a!ectai de anu)ite de!iciene !izice ori
psi*ice% nu cunosc li)(a ro),n# 'n care se e!ectueaz# ascultarea% doar 'n instan# s-a e=tins
'nvinuirea !a# de ei ori cu privire la alte !apte sau cu privire la acte )ateriale ce intr# 'n
cuprinsul in!raciunii pentru care iniial au !ost tri)ii 'n &udecat#% sunt inculpai care
ur)eaz# a !i ascultai 'n cadrul procedurii pl,ngerii preala(ile ori inculpai cu preg#tire
&uridic#.
+n toate aceste situaii% ascultarea se va des!#ura% 'n principiu% 'n cadrul tactic
o(inuit pentru realizarea acestei activit#i% 'ns# se i)pune o atenie deose(it# raportat la
cazul particular e=istent% cunoaterea 'n plus a aspectelor de personalitate ce caracterizeaz#
pe aceti inculpai% a nor)elor procedurale aplica(ile% a cunotinelor )ai a)ple ori )ai
reduse ale !iec#rui inculpat cu privire la activitatea la care va !i supus.
+n cele ce ur)eaz# vo) dezvolta c,teva dintre situaiile speciale% particulare de
ascultare a unor inculpai.
#. )actica ascultrii inculpailor recidiviti sau
cu antecedente penale
+ntre inculpaii care se audiaz# 'n !aa instanei% o atenie special# tre(uie acordat#
inculpailor care nu se a!l# la pri)a inciden# cu legea penal#% respectiv a inculpailor
recidiviti ori a inculpailor cu antecedente penale.
Inculpaii recidiviti sunt acei inculpai care au s#v,rit una sau )ai )ulte in!raciuni
intenionate% sancionate de lege cu pedeapsa 'nc*isorii )ai )are de un an% !ie singur#% !ie
alternativ cu a)enda% dup# care au !ost conda)nai de!initiv pentru o alt# in!raciune
intenionat# la pedeapsa 'nc*isorii )ai )are de E luni% sau cel puin la trei conda)n#ri de
)a=i) E luni% ori dup# e=ecutarea unor ase)enea pedepse
1A2
.
1A2
"asara(% M.% 1rept penal ( partea general), vol. II% ditura 9undaiei N $*e)area N Iai% 1337%
pag. 46E
1AE
Inculpaii cu antecedente penale sunt toi aceia care au su!erit conda)n#ri anterioare%
!ie prin aplicarea de pedepse ori de )#suri educative% ori de )#suri de siguran#% c*iar dac#
dup# 'nscrierea lor 'n cazierul &udiciar% ulterior% au !ost scoi din eviden# pentru c# !aptele
pe care le-au s#v,rit nu )ai sunt prev#zute de lege ca in!raciuni% a intervenit rea(ilitarea%
au s#v,rit !apte penale 'n ti)pul )inorit#ii ori au s#v,rit in!raciuni din culp#.
Toi aceti inculpai% spre deose(ire de inculpaii a!lai la pri)a inciden# cu legea
penal#% prin !aptul c# s-au )ai a!lat 'n !aa instanei de &udecat#% !iind o(inuii cu aceast#
ascultare% prezent,nd o anu)it# Ne=perien#N 'n )aterie de ascultare% av,nd cunotine )ai
reduse sau )ai a)ple cu privire la in!raciunea ce li se i)put#% la persoana celor care 'i vor
asculta :'n situaiile 'n care au !ost &udecai de aceeai &udec#tori; i-au creat o anu)it#
a(ilitate 'n a-i !ace ap#rarea% 'n a-i ascunde st#rile psi*ice prin care trec 'n )o)entul
ascult#rii% situaia lor de !oti conda)nai gener,nd i un interes sporit de a nu !i din nou
conda)nai ori de a pri)i o pedeaps# c,t )ai uoar#.
Prin ur)are% ascultarea inculpailor a!lai 'n situaia de )ai sus constituie un caz
particular de ascultare% cu aspecte speci!ice% care o di!ereniaz# de )odalitatea co)un# de
ascultare.
Speci!icul ascult#rii 'n instan# a inculpailor se p#strez# i 'n acest caz particular de
ascultare8 respectarea pu(licit#ii dez(aterilor% a sole)nit#ii acestora% cunoaterea de c#tre
inculpat a tuturor pro(elor dosarului% posi(ilitatea !olosirii procedeelor tactice de ascultare
etc.
Din punct de vedere al psi*ologiei &udiciare s-a constatat c# !actorii prepondereni
care 'i aduc concursul la !or)area personalit#ii recidivistului sunt
1A3
8 !actori de )ediu
a)(iental negativ% !actori te)pera)entali% in!luene ce s-au e=ercitat asupra lui etc. >
ase)enea persoan# care% de regul#% este e=clus# din co)unitatea 'n care tr#iete% ca o reacie
!a# de aceast# situaie% este uor predispus# la co)iterea de acte in!racionale% la al#turarea
unor )ici grupuri cu tendine in!racionale constituite din persoane de aceeai !actur#.
Recidivistul este% 'n general% un inadapta(il% un vanituos% egocentric% i)atur pe plan
intelectual sau a!ectiv% percepe realitatea din &ur 'n )od de!or)at% consider# c# societatea 'i
este un du)an% ceea ce 'l !ace s# se dep#rteze tot )ai )ult spre peri!eria ei.
Din perspectiva cercet#rilor psi*ologice s-a )ai sta(ilit
1B6
c# recidivitii provin 'n
)ulte cazuri din persoane care sunt incapa(ile de a se vedea pe sine 'n )od realist% cu
)ani!est#ri per)anente de indecizie i incertitudine interioar#% care pe plan su(iectiv sunt
1A3
"ogdan% T.% S,ntea% I.% op. cit.% pag. G3-26
1B6
"ogdan% T.% S,ntea% I.% op. cit.% pag. G3-26
1AG
)arcate de un senti)ent de in!erioritate% care% ne!iind contient% genereaz# o stare
con!lictual# 'ntre el i restul societ#ii 'n care tr#iete.
$u privire la aspectele psi*ologice care tre(uie cunoscute 'n raport de persoana
inculpatului se )ai i)pune i reinerea !aptului c#% de regul#% un in!ractor recidivist se
prezint# 'n !aa instanei e=pri),nd o anu)e siguran#% o linite aparent# (azat# pe !aptul c#
nu se te)e de situaii necunoscute% deseori 'i )asc*eaz# adev#rata stare psi*ic# prin
si)ularea st#p,nirii de sine% a nedu)eririi% a unei atitudini de protest sau revolt# ori a!ieaz#
o atitudine sp#it#% de recunoatere i regret 'ncerc,nd c,tigarea si)patiei instanei 'n
sperana unei pedepse )ai uoare. Mai 'ntotdeauna inculpaii recidiviti 'i preg#tesc cu
atenie declaraia pe care o vor da 'n !aa instanei% 'n situaiile 'n care nu vor recunoate !apta
preg#tindu-i argu)ente 'n acest sens sau ali(iuri ori )otivaii pentru !aptul c# au recunoscut
!apta 'n !aza de ur)#rire penal# :au !ost agresai% au 'neles greit ce au !ost 'ntre(ai etc.;. +n
situaiile 'n care s-au decis s# recunoasc# !apta 'i vor preg#ti o e=punere c,t )ai !avora(il#
lor sau vor 'ncerca s# acrediteze ideea unei 'ncadr#ri &uridice )ai uoare% trecutul lor
in!racional o!erindu-le un )ini) de cunotine cu privire la siste)ul de pro(aiune% la
'ncadrarea &uridic# a !aptelor
1B1
.
5nterior pri)ului ter)en de &udecat# inculpaii recidiviti sunt preocupai de a!larea
de in!or)aii despre persoanele care 'i vor asculta :de la ali inculpai care au !ost ascultai
anterior 'n alte cauze% de la rude% prieteni% ap#r#tor etc.;% pentru a se preg#ti 'n consecin#.
Uneori inculpatul a !ost &udecat anterior de acelai co)plet de &udecat#% situaie 'n care
inculpatul de&a cunoate aceste persoane i 'i va preg#ti poziia i declaraia 'n consecin#%
tiind c# va !i ascultat 'n a)#nunt sau super!icial% c# i se vor descoperi uor sau greu
nepotrivirile din declaraii% c# este potrivit s# recunoasc# sau nu !apta 'n ideea uur#rii sau
agrav#rii situaiei sale ce se va e=pri)a prin pedeapsa )ai uoar# sau )ai grea care este
posi(il s# i-o aplice instana.
+n sala de dez(ateri% inculpatul va !i )ult )ai preocupat de a studia cu atenie pe cel
care conduce ascultarea :dar i pe ceilali participani la &udecat#; ur)#rind !elul 'n care
procedeaz# 'n alte cauze ce se dez(at 'naintea cauzei sale% iar apoi ur)#rind ce i)presie !ac
declaraiile sale i 'ncerc,nd s# deduc# din e=presii% gesturi ori alte )ani!est#ri% succesul sau
insuccesul celor declarate.
Din practic# se poate o(serva c#% de regul#% inculpaii recidiviti privesc instana cu
)ai )ult# insisten#% sunt )ai ateni% )ai preocupai de ceea ce se des!#oar# pe parcursul
1B1
Uneori aceste cunotine pot atinge un nivel ridicat% inculpatul invoc,nd o 'ncadrare &uridic# c*iar
prin prezentarea te=telor legale : de e=e)plu% a!ir)# c# a s#v,rit un !urt con!or) art. 762 al. 1% art.
763 lit. c $.penal i nu o t,l*#rie pentru c# a luat (unul c#zut 'n strad# dup# ce a lovit victi)a i
aceasta a plecat% doar atunci v#z,nd (unul ;.
1A2
procesului% spre deose(ire de in!ractorii pri)ari care evit# s# priveasc# spre instan#% !ac
declaraii su)are% repet,nd )ereu regretul de a !i s#v,rit o ase)enea !apt#.
@nc de la introducerea n sal, inculpatul $.9. (trimis n judecat pentru mai multe
infraciuni n stare de recidi% postcondamnatorie) do%edea mult interes pentru ce se
nt'mpl chiar i n alte cauze, iar la luarea cauzei sale s-a prezentat dezin%olt, a declarat n
amnunime aspectele pri%itoare la faptele care i erau reinute n sarcin, cut'nd mereu
pri%irea membrilor completului de judecat pentru a %edea ce impresie creeaz sinceritatea
lui i modul n care se prezint
1E*
. 1iferit ns s-a manifestat inculpatul
3.!.
1E?
care, fiind trimis n judecat pentru prima oar, n tot timpul ascultrii a pri%it n jos,
neridic'nd pri%irea spre completul de judecat i, c'nd a fost in%itat s o fac, a reuit
doar pentru scurt timp s respecte aceast cerere, n declaraie recunosc'nd fapta comis i
art'nd c regret aceasta.
Preg#tirea ascult#rii inculpailor recidiviti tre(uie s# in# sea)a de aceste aspecte de
personalitate% studiul pro(elor din dosar ur),nd a se !ace cu i )ai )ult# )inuiozitate% cu
prevederea situaiilor posi(ile de reacie a acestora. Tre(uie tiut c# inculpaii recidiviti sunt
'n )a&oritatea lor i)previzi(ili 'n atitudinile pe care le vor adopta. $*iar dac# 'n !aza de
ur)#rire penal# acetia au recunoscut !aptele% este !oarte posi(il ca 'n !aa instanei s# revin#
la cele declarate% nu arareori surprinz,nd pe cei care particip# la ascultare cu prezentarea
unei variante noi% credi(ile% 'ndelung g,ndite i p#strate toc)ai pentru acest )o)ent.
$unoaterea a)#nunit# a tuturor pro(elor dosarului va putea !i o (az# solid# pentru
realizarea unei ascult#ri corecte 'n orice situaie.
$onsider#) potrivit ca &udecarea cauzelor 'n care sunt tri)ii 'n &udecat# inculpai
recidiviti s# !ie repartizat# cu atenie% )ai ales unor )agistrai cu )ai )ult# e=perien#% (ine
preg#tii pro!esional% av,nd cunotine de psi*ologie &udiciar#% )eticuloi 'n realizarea
activit#ii de ascultare.
Studierea pro(elor cauzei tre(uie s# se )aterializeze prin notarea 'n planul de
ascultare a tuturor datelor i)portante i necesare 'n ascultare% a variantelor ce rezult# din
ascult#rile anterioare% precu) i a posi(ilelor variante ce ar putea !i acreditate de inculpat% cu
)#surile care vor tre(ui luate 'n !iecare dintre aceste previzi(ile situaii.
+n ceea ce privete posi(ilitatea instanei de a cunoate persoana inculpatului
recidivist% aceasta este li)itat# la datele de stare civil# e=istente 'n dosar% la cele ce rezult#
1B7
Dosar nu)#rul 1EB1F1334 al Tri(unalului Si(iu
1B4
Dosar nu)#rul 171BF1334 al Tri(unalului Si(iu
1A3
din !ia de cazier &udiciar i la c,teva date ce ar putea rezulta din eventuala not# de relaii
'ntoc)it# de organele de poliie de la do)iciliul inculpatului% 'n situaia 'n care aceasta este
depus# 'n dosar.
Preg#tirea ascult#rii tre(uie s# cuprind# studiul re!eritor la antecedentele penale ale
inculpatului% respectiv tre(uie s# ur)#reasc# cunoaterea a ce in!raciuni a )ai co)is acesta
anterior% care a !ost atitudinea lui atunci la ascultarea 'n instan#
1BA
% 'n ce !el a declarat acu)
'n ti)pul ur)#ririi penale% ce atitudine a adoptat :de recunoatere sau nerecunoatere a
!aptei;% care este gradul s#u de instruire% din ce )ediu provine% ce ocupaie a avut% aceste din
ur)# date put,nd !i desprinse din declaraiile inculpatului% din declaraiile de )artori%
con!runt#ri% note de apreciere de la locul de )unc# etc.
Tot 'n cadrul activit#ii de preg#tire a ascult#rii% )agistratul tre(uie s# aprecieze i s#
sta(ileasc# tactica cea )ai potrivit# de ascultare a inculpatului respectiv. +n situaiile 'n care
sunt )ai )uli inculpai :unii recidiviti% alii !#r# antecedente penale ori toi sunt recidiviti;
tre(uie sta(ilit# ordinea de ascultare raportat# la cerinele tactice prezentate 'n capitolul
anterior% de ase)enea dac# din punct de vedere tactic este indicat# ascultarea inculpatului 'n
prezena celorlali coinculpai sau se i)pune ascultarea separat#.
5scultarea 'n instan# a inculpailor recidiviti sau cu antecedente penale se realizeaz#
prin parcurgerea acelorai trei etape ca la ascultarea oric#rui inculpat8 veri!icarea identit#ii
civile a inculpatului% ascultarea relat#rii li(ere% adresarea de 'ntre(#ri i pri)irea
r#spunsurilor.
Veri!icarea identit#ii civile a inculpatului presupune ca deose(ire !a# de ceea ce se
e!ectueaz# cu privire la orice inculpat% doar o atenie sporit# la veri!icarea datelor personale
ale inculpatului% aceasta pentru c#% de regul#% inculpaii recidiviti sunt prezentai 'n !aa
instanei 'n stare de arest% nu prezint# acte de identitate i nu de puine ori% c,nd au !ost prini%
nu aveau ase)enea acte !ie c# le-au pierdut% !ie c# nu s-au g#sit. $*iar dac# 'n practic#% de
)ulte ori% se trece cu uurin# peste aceast# etap#% i)portana ei este cov,ritoare pentru c#
!#r# o identi!icare corect# se poate a&unge c*iar la conda)narea unei alte persoane. Cuarea
!iec#rei date de identi!icare poate 'nl#tura o ast!el de eroare% 'ntruc,t este puin pro(a(il ca
inculpatul s# rein# toate datele de identitate ale unei alte persoane.
De ase)enea% 'n aceast# etap#% cu toat# presupusa capacitate de disi)ulare a tr#irilor
psi*ice de c#tre inculpatul recidivist% e=ist# posi(ilitatea o(serv#rii i surprinderii unor
aspecte de personalitate ale acestuia% care s# poat# !i !olosite ulterior 'n realizarea ascult#rii.
1BA
Pentru aceast# situaie se poate consulta i dosarul sau dosarele 'n care acesta a !ost anterior
conda)nat% atunci c,nd acestea se g#sesc 'n ar*iva aceleiai instane.
1B6
5scultarea relat#rii li(ere a inculpatului recidivist sau cu antecedente penale
presupune aceleai cerine generale de a nu !i oprit% 'ntrerupt% ad)onestat% apro(at ori
dezapro(at 'n aceleai condiii de sole)nitate. 5tenia sporit# a celui care ascult#%
surprinderea oric#rei reacii e)oionale a inculpatului% st#rile prin care trece acesta%
eventualele neconcordane dintre a!ir)aii constituie avanta&ul pe care 'l poate avea
)agistratul ulterior 'n adresarea 'ntre(#rilor i c,tigarea duelului &udiciar.
Inculpaii care nu se a!l# la pri)a 'nt,lnire cu instana de &udecat# relateaz#% de
regul#% succint !aptele pe care le recunosc% !#r# a se pierde 'n a)#nunte% au c*iar o uurin# 'n
relatarea acestor !apte% dar i o anu)e viclenie 'n a releva aspectele care le sunt !avora(ile%
trec,nd su( t#cere ')pre&ur#rile care le-ar atrage o r#spundere sporit#.
5li inculpai ela(oreaz# versiuni c,t )ai 'ntortoc*iate i pline de a)#nunte inutile%
toc)ai pentru a deruta i a-i distrage atenia celui care ascult#% 'n aceste situaii )agistratul
cu perspicacitate ur),nd s# rein# doar ce consider# i)portant i 'n leg#tur# cu cauza%
eli)in,nd relat#rile nei)portante sau lipsite de relevan#% i% totodat#% poate 'ntrerupe
relatarea i s# cear# ca inculpatul s# se rezu)e la ceea ce intereseaz# elucidarea cauzei
respective.
@n timpul ascultrii inculpatul a relatat prin c'te%a fraze toat contribuia sa
infracional la comiterea faptelor reinute, ls'nd s se neleag c ceilali coinculpai au
g'ndit i au e&ecutat aciunile de nclcare a legii, nerele%'nd nici mcar o nelegere
anterioar cu pri%ire la s%'rirea acestor fapte
1EE
.
Cu totul diferit s-a prezentat un alt inculpat ascultat n aceeai zi ntr-un alt dosar
1E>
G
acesta a nceput cu o lung introducere referitoare la afacerile sale, la buna sa credin,
care l-a determinat s ncerce s ajute prile %tmate n rezol%area unor interese ale lor, a
fcut apoi referiri la faptele reinute d'ndu-le o interpretare proprie, folosind un limbaj
preios, cu multe completri adiacente, aa nc't a fost necesar ntreruperea acestuia i
solicitarea de a re%eni n concret la faptele care constituiau n%inuirea. 1up o relatare
scurt, la obiect, inculpatul s-a lansat n noi di%agaii, necesit'nd o nou inter%enie a
preedintelui completului de judecat. Consemn'ndu-i-se cele relatate cu pri%ire la fapta
pentru care a fost ascultat s-a constatat c acestea au fost deosebit de succinte.
Sesizarea 'n concret a acestor situaii ine de atenia% de (una studiere anterioar# a
dosarului cauzei% de capacitatea nativ# i de preg#tirea pro!esional# a )agistratului care% !#r#
1BB
Dosar nu)#rul A2GBF133E al Tri(unalului Si(iu
1BE
Dosar nu)#rul 73A6F133E al Tri(unalului Si(iu
1B1
a se tr#da 'n vreun !el c# a sesizat anu)ite aspecte eseniale 'n ti)p ce se !ace relatarea
li(er#% tre(uie s#-i noteze :sau s# )e)oreze; !iecare dintre cele sesizate. ste reco)anda(il
ca notarea s# nu se !ac# vizi(il sau ostentativ ori prin e=pri)area unor gesturi interogative ori
de ne'ncredere% pentru c# in!ractorii recidiviti ur)#resc% de o(icei% tot ce se 'nt,)pl# 'n
ti)pul declaraiei lor i surprind c# un anu)e lucru spus nu a !ost crezut% ast!el c# vor avea
ti)p s#-i g,ndeasc# un r#spuns la aceasta p,n# la ter)inarea relat#rii li(ere% !iind apoi
preg#tii pentru !aza 'ntre(#rilor i r#spunsurilor.
Trec,nd 'n aceast# ulti)# etap#% pentru a o(ine r#spunsuri concrete% !olositoare 'n
activitatea de sta(ilire a adev#rului% inculpailor recidiviti le vor !i adresate 'ntre(#rile
preg#tite 'n planul de ascultare% precu) i cele care au rezultat din e=punerea !#cut# 'n ti)pul
relat#rii li(ere% procedeele tactice ce se vor !olosi ur),nd a !i alese 'n raport de persoana
celui ce se ascult#% de poziia pe care a ales-o de recunoatere sau nerecunoatere a !aptei
pentru care este 'nvinuit.
De o )ai )are e!icien# se constat# a !i !olosirea procedeelor ascult#rii repetate%
!olosirea ascult#rii inculpatului despre activitatea celorlali participani la s#v,rirea !aptei%
iar 'n situaiile de total# nerecunoatere se vor !olosi procedeele &usti!ic#rii ti)pului critic i
al veri!ic#rii ali(iului.
Se poate o(serva 'n activitatea practic# c# procedeul ascult#rii 'ncruciate nu duce la
o(inerea unor rezultate corespunz#toare% inculpaii recidiviti !iind greu de surprins% )ai ales
c# 'ntre(#rile care se pun de participanii la ascultare% pe de o parte nu pot !i alternate rapid%
nu pot !i preg#tite anterior 'n co)un% inculpaii av,nd r#gazul g#sirii r#spunsului cel )ai
potrivit ori c*iar pot sesiza cursul i succesiunea 'ntre(#rilor.
Ca !el% !olosirea tacticii Nco)ple=ului de vinov#ieN nu aduce rezultate 'n ce-i privete
pe inculpaii recidiviti% )uli dintre acetia !iind persoane lipsite de a!ectivitate% )ai )ult
sau )ai puin 'nr#ite% cu o(inuina situaiilor 'n care se a!l#% de cele )ai )ulte ori !#r#
regretul !aptei s#v,rite% av,nd c*iar &usti!ic#ri personale pentru !apta pe care au co)is-o.
@n timpul audierii inculpatului C.3. trimis n judecat pentru comiterea infraciunii de
t'lhrie asupra unui minor, s-a rele%at faptul c banii luai acestui ele% i trebuiau
pgubitului pentru a-i cumpra bilet de tren spre a se rentoarce acas i c erau ultimii
bani ai acestuia. !nculpatul ns nu a fost impresionat, declar'nd c nici el nu a a%ut bani
pentru c altfel nu i lua i minorul tot s-a descurat i a plecat acas
1ED
.
+n )od evident% la ascultarea acestei categorii de inculpai tre(uie !olosit# tactica
ascult#rii siste)atice% procedeu care nu tre(uie s# lipseasc# din nici o ascultare.
1BG
Dosar nu)#rul 16GBF133G al Tri(unalului Si(iu
1B7
5scultarea repetat# o consider#) de cea )ai )are e!icien# 'n ascultarea in!ractorilor
recidiviti care nu recunosc !aptele ori le recunosc parial sau 'ncearc# s# acrediteze o
variant# c,t )ai !avora(il# lor% 'ntruc,t unele aspecte necon!or)e cu adev#rul vor putea !i
sesizate cu )ai )ult# uurin# co)par,nd cele declarate la date di!erite% la anu)ite intervale
de ti)p% c*iar i cea )ai ela(orat# versiune prezentat# pri)a dat# !iind greu de reprodus 'n
)od identic dup# un ti)p. Mai tre(uie )izat i pe !aptul c#% 'ntre pri)a i ur)#toarea
ascultare% inculpatul caut# noi &usti!ic#ri% noi variante !avora(ile sau care l-ar putea disculpa
i acestea !ie vor !i prezentate la ur)#toarea ascultare ori vor Nsc#paN involuntar 'n 'ntregi)e
sau parial 'n ti)pul relat#rilor sale.
Inculpaii recidiviti% cunosc,nd c# situaia lor le va atrage o pedeaps# )ai )are dec,t
a coinculpailor !#r# antecedente penale cu care au co)is !apta% sunt doritori s#-i uureze
propria situaie relev,nd o contri(uie )ai )are a celorlali 'n co)iterea !aptei. Pe aceasta se
poate (aza instana !olosind procedeul tactic al ascult#rii inculpatului despre activitatea
celorlali participani% prile& cu care inculpatul va relata )ult )ai uor cu) s-a co)is !apta%
cine a avut iniiativa co)iterii ei :acuz,ndu-l pe coinculpat% 'ncerc,nd s#-i dovedeasc# o
culp# c,t )ai )ic#;. +n acest conte=t% prins de ideea de a spune ce au !#cut ceilali% inculpatul
recidivist se va desconspira prezent,nd a)#nunte pe care logic nu le-ar putea ti dec,t dac# el
ar !i co)is !apta 'n )odalitatea ar#tat#.
!nculpaii #.9. i 0.2. au fost trimii n judecat pentru comiterea infraciunii de omor
deosebit de gra% const'nd n aceea c n noaptea de *>.;?.1::; au intrat n locuina
%ictimei 1.9. (n %'rst de DD de ani), i-au aplicat mai multe lo%ituri cu corpuri contondente
pentru a le spune unde ine %alorile, cauz'ndu-i leziuni n urma crora %ictima a decedat
(inculpaii i-au luat mai multe lucruri de %aloare, inclusi% autoturismul din curte, i au
prsit locul faptei). !nculpatul #.9. a declarat n faa instanei c el
a lo%it %ictima doar cu pumnii i c inculpatul minor 0.2. , n lipsa lui din camer, a lo%it
%ictima de trei ori cu un clete n zona cranian cauz'ndu-i decesul (potri%it 1ecr. *1=<1:DD
minorului i se putea aplica o pedeaps de ma&im cinci ani internare n coal de munc i
reeducare, iar lui, conform art.1D> C.pen. i se putea aplica o pedeaps de p'n la *; ani
nchisoare ori deteniune pe %ia). !ncerc'nd prin aceast declaraie s-i creeze o situaie
c't mai uoar i s arunce %ino%ia doar n sarcina minorului, inculpatul s-a desconspirat
prin cele declarate, pentru c, dac lipsea din camer i nu a %zut ce a fcut minorul, nu
putea s tie c acesta i-a aplicat e&act trei lo%ituri n cap i cu ce anume obiect, aa nc't,
1B4
n momentul n care a fost ntrebat cu pri%ire la aceste nepotri%iri, inculpatul nu a putut s
se e&plice
1E=
.
5cest procedeu tactic d# cele )ai (une rezultate 'n situaiile :)ai rare% 'n adev#r;
c,nd inculpatul recidivist a participat la co)iterea !aptei al#turi de un )inor care nu
r#spunde penal ori !a# de o persoan# lipsit# de discern#),nt% care nu sunt tri)ii 'n &udecat#.
+n aceste cazuri va 'ncerca s# arunce vina pe aceste persoane% e=plic,nd 'n a)#nunt ce ar !i
!#cut acestea :pentru c# oricu) nu vor !i pedepsite;% dar desconspir,ndu-i propria activitate
in!racional#.
$*iar dac# nu au o prea )are e!icien#% toc)ai datorit# lipsei capacit#ii de a
surprinde un in!ractor recidivist% se va putea 'ncerca !olosirea procedeelor tactice de
prezentare a pro(elor de vinov#ie i a )i&loacelor )ateriale de pro(#% iar e!ectul scontat a se
realiza va putea !i zdruncinarea 'ncrederii inculpatului 'n poziia sa de nerecunoatere a
!aptei% care ar putea declana te)erea c# !apta i se poate reine 'n sarcin# i c# va pri)i o
pedeaps# )ai )are% ceea ce 'l va putea deter)ina s# declare 'n con!or)itate cu adev#rul.
+n )od necesar% 'n situaia inculpailor recidiviti care nu recunosc !aptele% procedeele
tactice ale veri!ic#rii ali(iului :c,nd este invocat; i a &usti!ic#rii ti)pului critic tre(uie
!olosite 'n aceleai condiii ca i la ascultarea oric#rui inculpat% cu tiina doar a tr#s#turilor
de personalitate ale celui ascultat care poate in!luena )odul 'n care se vor !olosi aceste
procedee.
+ntre inculpaii recidiviti se pot 'nt,lni uneori i persoane o(inuite% cu un pro!il
psi*ic nor)al% nere!ractare la activitatea de ascultare% c*iar cu o anu)e sensi(ilitate% care au
co)is !aptele spontan i care regret# repetarea s#v,ririi actelor in!racionale% !a# de care se
vor !olosi regulile tactice generale de ascultare.
$onsider#) c# st# 'n pro!esionalis)ul i capacitatea )agistratului de a alege i de a
!olosi cel )ai oportun procedeu tactic de ascultare ori co)(inarea cea )ai potrivit# a unora
dintre aceste procedee% (azat# pe cunoaterea caracteristicilor psi*ologice ale inculpatului
recidivist ar#tate )ai sus i a cauzei concrete dedus# &udec#ii.
'. )actica ascultrii minorilor
1B2
Dosar nu)#rul G7BF1336 al Tri(unalului Si(iu
1BA
$*iar dac# 'n )area lor )a&oritate in!raciunile se s#v,resc de in!ractori )a&ori%
unele in!raciuni sunt s#v,rite i de in!ractori )inori% !ie singuri% ')preun# cu ali )inori ori
')preun# cu in!ractori )a&ori.
5scultarea inculpailor )inori 'n !aa instanei de &udecat# constituie o activitate
relativ di!erit# de ascultare a inculpailor 'n general% un caz particular de ascultare% care
&usti!ic# acordarea unei atenii speciale% o preg#tire 'n a)#nunt a acestei ascult#ri% cu
alegerea unei tactici de ascultare (azate pe o (un# preg#tire &uridic# i pe a)ple cunotine de
psi*ologie &udiciar# a celui care va realiza ascultarea.
5scultarea inculpatului )inor este o activitate co)ple=#% care presupune% printre
altele% un contact direct% ne)i&locit% 'n cadrul unui raport &uridic procesual penal% 'ntre )inor%
ap#r#torul acestuia% p#rinii )inorului ca p#ri responsa(ile civil)ente% procuror% p#ri
v#t#)ate sau civile% reprezentantul autorit#ii tutelare i instana de &udecat#.
+ntruc,t o(iectul activit#ii de ascultare const# 'n sta(ilirea e=istenei sau ine=istenei
raportului &uridic penal% raportul &uridic procesual penal conduce la o con!runtare pe teren
psi*ologic
1B3
'ntre persoana celui care a 'nc#lcat legea i autoritatea legal# c*e)at# s#
sta(ileasc# adev#rul% con!runtare care presupune st#p,nirea de c#tre organul &udiciar a unor
cunotine te)einice de psi*ologie &udiciar#% cunotine privitoare la personalitatea celui ce
ur)eaz# a !i ascultat% la gradul de inteligen#% de )aturizare% la )odalit#ile psi*ice de
!or)are a declaraiilor% la poziia anterioar# 'n !aa organelor de ur)#rire penal#% toate !iind
i)perios necesare pentru sta(ilirea celei )ai potrivite tactici cri)inalistice de ascultare.
+nc# de la 'nceput% tre(uie reinut c# 'n cadrul categoriei largi de N)inori siste)ul
nostru &uridic !ace o di!ereniere 'n ce privete r#spunderea lor penal#8 ast!el% )inorii p,n# la
v#rsta de 1A ani nu r#spund penal% c*iar dac# ei s#v,resc o !apt# prev#zut# de legea penal#<
)inorii care au v,rsta 'ntre 1A i 1E ani r#spund penal nu)ai dac# se sta(ilete c# au s#v,rit
!apta cu discern#),nt :acesta se sta(ilete prin e=pertiza )edico-legal# psi*iatric# - art. 33
$.pag.;< )inorii care au v,rsta cuprins# 'ntre 1E i 12 ani r#spund penal 'ntruc,t se presupune
c# au discern#),ntul !aptelor lor.
Studiul conduitei delincvente a )inorilor a dus la evidenierea unui Npro!il
psi*ologicN al acestuia di!erit de cel al unui in!ractor )a&or% caracterizat prin ur)#toarele
1E6
8
- 'nclinaia c#tre agresivitate% !ie latent#% !ie )ani!est#% ce se (azeaz# pe un !ond de
ostilitate% de negare a valorilor social)ente acceptate <
- insta(ilitate e)oional#% generat# de carene educaionale i% 'n ulti)# instan#% de
!ragilitatea eului<
1B3
Stancu% .% !n%estigarea tiinific a infraciunilor% partea a II-a i a III-a% op. cit.% pag. 3G
1E6
?eveanu% P.% 1icionar de psihologie% ditura 5l(atros% 13G2% pag. 126
1BB
- inadaptarea social#% provenit# din e=acer(area senti)entului de insecuritate% pe care
)inorul caut# s#-l supri)e% spre e=e)plu prin sc*i)(area !recvent# a do)iciliului%
vaga(onda& ori prin evitarea !or)elor organizate de via# i activitate<
- duplicitatea conduitei% )ani!estat# 'n discordana dintre dou# planuri8 unul interior%
ascuns% 'n care se g,ndete i se preg#tete in!raciunea i cel#lat% e=terior% de relaie cu
societatea% 'n care 'i tr#deaz# de cele )ai )ulte ori in!raciunea<
- dezec*ili(ru e=istenial e=pri)at prin )ani!est#ri ale unor vicii% perversiuni etc.
Mai tre(uie tiut c# i la delincvenii )inori procesul !or)#rii declaraiilor parcurge
aceleai )o)ente principale ca i la persoanele )a&ore :perceperea% )e)orarea i
reproducerea;% 'ns# la )inori )ai intervin i ali !actori ca8 e=periena redus# de via#% (aga&ul
de cunotine li)itat% e)oionalitatea ridicat#% su(iectivitatea% !antezia
1E1
% sugesti(ilitatea%
str,nsa leg#tur# 'n psi*icul )inorului 'ntre !iciune i realitate
1E7
etc.
9or)area psi*ic# a unui )inor este puternic in!luenat# de eveni)entele tr#ite 'n
!a)ilie% de )odelul pozitiv sau negativ al p#rinilor% !railor% rudelor% a prietenilor din antura&%
a colegilor de coal#% de )unc#% de parcurgerea sau nu a procesului educaional colar.
Pe parcursul creterii lor% )inorii parcurg stadii i perioade care au caracteristici
di!erite p,n# la deplina )aturizare !izic#% )oral#% e)oional# i de do(,ndire a deprinderilor
raionale.
Delincvena )inorilor% con!licul acestora cu nor)ele legal-)orale se caracterizeaz#
prin atitudini ne!avora(ile !a# de legi% de )unc#% !a# de p#rini i de ei 'nii% de alte
persoane% o anu)e lips# de respect !a# de tot ceea ce 'i 'ncon&oar#.
$aracteristicile psi*ice speci!ice personalit#ii )inorului delincvent tre(uie (ine
cunoscute pentru (una organizare i des!#urare a activit#ii de ascultare a acelor )inori care%
'nc#lc,nd legea penal#% vor a&unge 'n !aa instanei.
$auzele care deter)in# apariia unui co)porta)ent in!racional 'n r,ndul )inorilor
pot avea natur# intern#% individual#% ori o natur# e=tern#% social#.
Dintre cauzele de natur# intern# pot !i a)intite a!eciunile neuro-psi*ice%
particularit#i ale personalit#ii 'n !or)are generate de in!luena )ediului !a)ilial
1E4
%
senti)entele de !rustraie
1EA
< cauzele e=terne pot consta 'n in!luena colectivelor 'n care
)inorul se dezvolt# :coal# % grup de prieteni etc.; care sta(ilesc anu)ite relaii sociale%
econo)ice% culturale% educaionale i a!ective. Din 'nt,lnirea i in!luena% )ai )are sau )ai
)ic#% a unora dintre aceti !actori va rezulta conduita delincvent# a )inorului.
1E1
Mircea% I.% op. cit.% pag. 7GA < 5ionioaie% $.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 11B
1E7
"asara(% M.% Criminalistica, op. cit.% pag. 72E-72G
1E4
Mitro!an ?.% .a. % op.cit.% pag 7G4
1EA
Popescu-?eveanu % P.% op.cit.% pag 126
1BE
5!eciunile de natur# neuro-psi*ic#% care pot deter)ina 'nt,rzieri 'n )aturizare%
tul(ur#ri de ordin psi*ologic% pot avea o cauz# genetic#% 'ns# pot apare i datorit# unor situaii
con!lictuale intense sau de durat#. De regul#% 'ntre in!ractorii )inori se 'nt,lnesc )uli
su(ieci care prezint# carene )a&ore 'n dezvoltarea lor psi*o-intelectual#% cu o capacitate
intelectual# redus#% ceea ce 'i ')piedic# 'n 'nelegerea i anticiparea consecinelor !aptelor pe
care le s#v,resc. 5ceasta este asociat#% de ele )ai )ulte ori% cu pertur(#ri e)oionale ale
personalit#ii generate i de )ediul 'n care s-au dezvoltat i tr#iesc% cu st#ri de dereglare a
a!ectivit#ii )ani!estate 'n senti)ente de !rustrare% insta(ilitate% indi!eren# a!ectiv#.
Datorit# acestor !actori legai preponderent de v,rsta )inorilor% cu ocazia audierii se
pot ivi cazuri de denaturare a realit#ii !aptei prin declararea unor a)#nunte din i)aginaie
1EB
%
declaraii de recunoatere a unor !apte pe care nu le-au s#v,rit :pentru a se !ace re)arcai%
ad)irai de colegi sau prieteni;% declaraii de ascundere a !aptei s#v,rite :de tea)a de a nu-i
atrage r#z(unarea celor p#gu(ii% de ruinea sau tea)a de p#rini;% declaraii prin care%
datorit# e)oiilor tr#ite la locul in!raciunii% a)pli!ic# p,n# la denaturare anu)ite secvene%
iar pe altele nici nu le a)intesc.
$unoaterea aspectelor psi*ologice privitoare la v,rsta inculpatului )inor 'n general
tre(uie co)pletat# cu un studiu asupra )inorului ce ur)eaz# a !i ascultat din care cel care va
e!ectua audierea tre(uie s# trag# concluzii &uste% clare privitoare la tactica ce se i)pune a !i
!olosit#. Persoana )inorului poate !i cel )ai (ine cunoscut# din cuprinsul anc*etei sociale
care se e!ectueaz# 'n )od o(ligatoriu 'n !aza de ur)#rire penal#% 'ns# i din alte pro(e
ad)inistrate 'n cauz# :declaraii% procese-ver(ale de con!runtare% note de relaii etc.;.
Preg#tirea ascult#rii )inorului ur)eaz# aceleai coordonate ca i ascultarea unui
in!ractor )a&or% 'ns# cu un )ai )are accent pe studiul co)porta)entului corespunz#tor
v,rstei acestuia.
+n vederea ascult#rii% 'n ti)pul studierii pro(elor ad)inistrate 'n !aza de ur)#rire
penal# i a aspectelor de personalitate ale )inorului% tre(uie s# se 'ncerce i sta(ilirea
)otivelor care ar putea deter)ina un anu)it co)porta)ent al acestuia atunci c,nd va !i
ascultat i s# prevad#% pe c,t posi(il% atitudinea )inorului 'n !aa instanei.
Potrivit art .A2A $.pr.pen.% 'n !aa instanei% la ascultarea )inorului% tre(uie s#
participe autoritatea tutelar# i p#rinii )inorului% iar dac# este cazul tutorele% curatorul sau
persoana 'n 'ngri&irea c#reia se a!l# )inorul% pe l,ng# acestea instana av,nd posi(ilitatea de a
c*e)a i alte persoane a c#ror prezen# o consider# necesar#.
1EB
CouWage% 9..% Curs de poliie tehnic i tactic de poliie criminal % Tiparul N $artea Ro),neasc#
N% "ucureti% 13A6% pag. 46G
1BG
5ceast# prezen# a unor persoane ce se (ucur# de a!eciunea )inorului ori cu
autoritate 'n !aa acestuia dau un plus de 'ncredere% de siguran#% dar i de respect i o(ligaia
de a se dest#inui i de a spune adev#rul.
Din p#cate 'ns#% 'n )a&oritatea cazurilor% instana nu are posi(ilitatea de a sta(ili i de
a alege persoanele corespunz#toare care% prin prezena lor% s# contri(uie la reuita procesului
de ascultare a )inorului. 5ceasta pentru c# 'n !aza de ur)#rire penal# nu e=ist# o preocupare
pentru identi!icarea acestor Nalte persoaneN% cit,ndu-se doar p#rinii% eventual tutorele%
curatorul :'n situaiile 'n care acetia e=ist#;% dar nic#ieri nu se !ace vor(ire despre vreo
persoan# de care )inorul este legat a!ectiv i care ar !i necesar# al#turi de el. $*iar 'n cauze
'n care )inorul a co)is !aptele cu asenti)entul p#rinilor sau acetia au valori!icat (unurile
o(inute de )inor prin co)iterea in!raciunii% la instan# sunt citai aceti p#rini% dei
)inorul a !ost crescut de (unici% este legat su!letete de acetia. Dup# pri)ul ter)en de
&udecat# la care % de regul#% s-a realizat i audierea inculpatului )inor% c*iar dac# instana
identi!ic# persoane a c#ror prezen# ar !i !ost necesar#% totul devine tardiv 'ntruc,t )o)entul
ascult#rii a trecut.
Mai tre(uie relevat i !aptul c# dac# 'n !aza de ur)#rire penal# in!ractorul )inor
poate !i ascultat !ie la sediul organului de ur)#rire penal#% !ie la do)iciliu% !ie la locul de
)unc# sau 'nv##tur#% 'n !aza cercet#rii &udec#toreti ascultarea nu se poate realiza dec,t 'n
sala de dez(ateri. $*iar dac# edina de &udecat# nu este pu(lic# :art.A2B alin.7 $.pr.pen.;%
cadrul sole)n% neo(inuit pentru )inor% va putea deter)ina reineri din partea acestuia.
5scultarea propriu-zis# a inculpatului )inor ur)eaz# i ea !azele oric#rei ascult#ri8
sta(ilirea identit#ii civile i a discuiilor preala(ile% relatarea li(er# i adresarea de 'ntre(#ri i
pri)ire a r#spunsurilor.
$*iar dac# din punct de vedere procedural nu este prev#zut# o !az# a discuiilor
preala(ile% 'n situaia )inorilor% consider#)% c# aceasta tre(uie realizat# ca cerin# a tacticii
cri)inalistice. 5propierea psi*ic# de )inor% precu) i apropierea )inorului de instan# se
i)pune 'n interesul a!l#rii adev#rului. 5ceast# !az# se va putea )aterializa printr-o sta(ilire a
identit#ii civile a )inorului 'n cadrul unor 'ntre(#ri )ai a)ple cu privire la datele personale
:spre e=e)plu8 c,nd va !i 'ntre(at asupra ocupaiei i se va r#spunde c# este elev% se va
continua cu 'ntre(#ri privind coala% )ateriile pre!erate% prietenii de la coal#< c,nd va !i
'ntre(at de nu)ele p#rinilor se va putea continua discuia despre acetia% ce ocupaie au%
unde lucreaz#% ce )eserii au etc.;. 5ceast# prelungire a discuiilor despre el i !a)ilia sa%
despre preocup#rile sale% despre colegi% prieteni va putea crea cadrul necesar sta(ilirii unei
viitoare co)unic#ri desc*ise% de apropiere% de 'ncredere% (ine'neles i prin !olosirea unui ton
adecvat% cu r#(dare i 'nelegere.
1B2
> dat# sta(ilit contactul psi*ologic% dup# prezentarea 'nvinuirii se va putea trece la
etapa ur)#toare 'n care )inorul va relata li(er cu privire la !apta reinut# 'n sarcina sa.
Dac# cerina de a nu !i 'ntrerupt este necesar a !i respectat# pentru orice inculpat%
pentru inculpatul )inor aceasta va tre(ui respectat# cu strictee. +n acest !el% !#r# a-l apro(a
sau a-l dezapro(a% dar ascultat cu atenie% )inorul se va eli(era de e)oii i% c#p#t,nd
'ncredere 'i va !ace declaraia c,t )ai co)plet. +n situaia 'n care )inorul se va 'ndep#rta de
o(iect se va putea interveni spre a-l readuce la o relatare concret#% 'ns# cu )ult tact% !#r#
sc*i)(area tonului% prin p#strarea aceleiai atitudini.
ste posi(il ca unii inculpai )inori% datorit# )ediului 'n care au tr#it% in!luenei
p#rinilor% !aptului c# au !ost preg#tii anterior ce s# declare% s# a!ieze o atitudine de (ravad#%
o(raznic#
1EE
% situaie 'n care cei ce particip# la ascultare s-ar putea s# !ie deran&ai de aceast#
atitudine. @udec#torului nu-i este per)is s# e=pri)e vreo atitudine de enervare :care ar da
satis!acie )inorului;% 'ns# pe un ton !er)% dar !#r# duritate% va tre(ui s#-l aduc# la ordine pe
inculpat% e=plic,ndu-i c*iar c# o ase)enea atitudine nu-i este !avora(il#% iar apoi s#-l invite
s#-i continue relatarea cu privire la !apt#% !#r# a !ace consideraii care nu i-ar avea locul.
Pentru etapa 'ntre(#rilor i r#spunsurilor preg#tirea anterioar# a ascult#rii poate !i
*ot#r,toare 'n o(inerea adev#rului. ?u tre(uie nici o clip# uitat c# )inorii sunt )ult )ai
in!luena(ili dec,t adulii. Prin ur)are% 'ntre(#rile ce se vor adresa acestora tre(uie s# nu
conin# 'n nici un c*ip ele)ente de sugesti(ilitate% s# !ie clare% precise% prin !olosirea unor
cuvinte pe 'nelesul )inorului. 5legerea 'ntre(#rilor ce se vor pune )inorului tre(uie s# se
!ac# 'n !uncie de natura !aptei i condiiile 'n care a !ost s#v,rit#% de caracteristicile de
personalitate ale )inorului studiate i o(servate p,n# 'n acel )o)ent% de poziia pe care
)inorul o are 'n proces :cu privire la !apta sau !aptele ce i se i)put#;
1EG
. ste potrivit ca
'ntre(#rile s# !ie ordonate 'n trei categorii% respectiv 'ntre(#ri re!eritoare la anu)ite activit#i
care au avut loc 'nainte de co)iterea in!raciunii% 'ntre(#ri care ur)#resc precizarea
procesului concret al co)iterii in!raciunii i apoi 'ntre(#ri re!eritoare la activit#i 'ntreprinse
de anu)ite persoane dup# s#v,rirea !aptei
1E2
. Dac# des!#urarea audierii )inorului i)pune%
'ntre(#rile vor putea !i ordonate 'n succesiunea necesar# pentru ascultarea 'n condiiile
concrete% &udec#torul !iind cel care va aprecia pe )o)ent oportunitatea i necesitatea unor
'ntre(#ri i a ordinii 'n care s# !ie puse.
+n cauzele 'n care !apta sau !aptele in!racionale au !ost s#v,rite de inculpai )a&ori
')preun# cu inculpai )inori% ascultarea acestora din ur)# este de pre!erat a se !ace separat%
1EE
5ionioaie% $.% "utoi% T.% op. cit.% pag. 112
1EG
Mircea% I.% 1espre tactica audierii primare a minorilor% 'n N Studia Universitatis "a(e- "olLai N%
Series @urisprudentia% $lu&-?apoca% 13GB% pag. E1
1E2
Mircea% I.% Criminalistica% op. cit.% pag. 7GE
1B3
'n toate situaiile 'n care% 'n ur)a studierii declaraiilor date 'n !aza de ur)#rire penal# se
constat# neconcordane 'ntre acestea ori c# cel puin unul dintre inculpai a declarat opus
celorlali% 'n sensul de recunoatere ori nerecunoatere a !aptei. 5ceast# regul# tactic# 'i are
)otivarea 'n aceea c# )inorul este )ai uor in!luena(il% se poate te)e de coinculpai% poate
!i legat a!ectiv de vreunul dintre ei% poate avea unele reineri i ast!el se poate a&unge s#
declare alt!el dec,t ar declara c,nd este singur i nu si)te presiunea )oral# a coinculpailor.
$*iar i atunci c,nd 'n !aza de ur)#rire penal# toi inculpaii au recunoscut !aptele :inclusiv
inculpatul )inor;% 'n !aa instanei se poate 'nt,)pla ca unul sau )ai )uli s# revin# la
recunoatere% uneori arunc,nd vina pe )inor% care% potrivit dispoziiilor legale% va suporta o
pedeaps# )ai redus#. De aceea% consider#) c# din punct de vedere tactic nu este potrivit s#
se 'nceap# cu ascultarea )inorului i apoi s# se continue cu ascultarea inculpailor )a&ori
:)ai ales dac# printre ei se a!l# i recidiviti;% ci s# se 'nceap# cu un inculpat )a&or% iar 'n
situaia c,nd acesta 'i sc*i)(# atitudinea% 'n sensul c# nu recunoate !apta ori 'i d# o alt#
interpretare% regula ascult#rii inculpailor unul 'n prezena celorlali s# !ie sc*i)(at# i s# se
treac# la ascultarea separat#.
Pentru cazul 'n care 'ntre cele declarate de inculpai e=ist# contraziceri i se i)pune
e!ectuarea unei con!runt#ri 'n care inculpatul )inor va !i 'n opoziie cu coinculpai )a&ori%
preg#tirea acestei activit#i necesit# 'n pri)ul r,nd c,nt#rirea aspectelor de natur# psi*ologic#
'n a)#nunt% al#turi de preg#tirea o(inuit# a unei con!runt#ri. 5spectele de personalitate
legate de v,rsta celor ce vor !i con!runtai tre(uie (ine tiute pentru ca scopul ur)#rit prin
con!runtare s# !ie atins i nu deturnat.
+n preg#tirea con!runt#rii tre(uie sta(ilit dac# )inorul va rezista psi*ic acestei
activit#i% cu ce rezultate. 5tunci c,nd vo) constata c# )inorul care va !i supus con!runt#rii
are un psi*ic la(il% este puternic in!luenat de coinculpaii )a&ori% se te)e de cei cu care va !i
con!runtat% este indicat a se renuna la aceast# activitate.
+n situaiile 'n care nu e=ist# nici un indiciu c# )inorul s-ar a!la 'n aceste situaii i
con!runtarea se va putea des!#ura 'n )od nor)al% consider#) c#% totui% se i)pune
adoptarea unor )#suri speciale de natur# tactic#% respectiv poziia 'n ti)pul con!runt#rii s# nu
!ie 'n nici un caz !a# 'n !a#% pentru c# aceasta l-ar ti)ora pe )inor% ar putea !i supus
o(serv#rii unor se)ne% atitudini din partea celorlali
1E3
% poziia opti)# !iind cea 'n care
inculpaii nu se pot privi :toi cu !aa spre instan# sau% 'n cazuri e=cepionale% spate la
1E3
$*iar un ridicat din spr,ncene% un z,)(et ironic% o str,ngere a (uzelor din partea )a&orilor% l-ar
deruta
1E6
spate
1G6
% 'ns# 'n aa !el ca )inorul s# nu !ie cu !aa nici spre reprezentantul parc*etului% nici
spre ap#r#tor% aparin#tori ori p#ri din proces;.
Inculpaii )inori pot !i ascultai prin !olosirea oric#rora din procedeele tactice
prezentate% 'ns# nu tre(uie pierdute din vedere aspectele de natur# psi*ologic# ale acestei
categorii de inculpai care dau particularitate ascult#rii.
$. #scultarea inculpailor n cauzele care se soluioneaz
conform procedurii plngerii prealabile
De regul#% punerea 'n )icare a aciunii penale i des!#urarea procesului penal se
'ndeplinete din o!iciu% a!ar# dac# prin lege se dispune alt!el :art. 7 alin. 7 $.pr.pen. i art. 3
alin. 7 $.pr.pen.;.
De la aceast# regul#% care consacr# principiul o!icialit#ii% prin dispoziiile art. 7G3 -
72E $.pr.pen. s-a instituit o e=cepie - procedura pl,ngerii preala(ile - care presupune
posi(ilitatea con!erit# de lege persoanei v#t#)ate de a opta 'ntre a sesiza sau nu organul
co)petent 'n vederea tragerii la r#spundere a !#ptuitorului
1G1
.
+n situaiile prev#zute la literele ( i c ale art. 7G3 alin. 7 $.pr.pen% tactica ce se va
!olosi 'n ascultarea inculpailor este cea o(inuit#% despre care a) !#cut re!erire anterior.
Situaia prev#zut# la litera a din art. 7G3 alin. 7 $.pr.pen% c,nd pl,ngerea se adreseaz#
direct instanei de &udecat#% care va i soluiona cauza% presupune tratarea 'n cadrul acestei
lucr#ri ca un caz particular de ascultare% pentru c# pri)ul contact i pri)a ascultare a
inculpatului va !i realizat# de c#tre instan#% 'n aceast# procedur# nee=ist,nd o alt# activitate
anterioar# ca cea din !aza de ur)#rire penal#.
Prin ur)are% ascultarea inculpatului de c#tre instan# va !i o ascultare pri)ar#% 'n sala
de dez(ateri% cu pu(licitate% 'n prezena p#rii v#t#)ate% a reprezentatului Parc*etului% a
reprezentanilor ap#r#rii !iec#reia dintre p#ri% 'ntr-un cadru sole)n.
Cocul ascult#rii% condiiile 'n care se des!#oar#% !aptul c# este ascultat pentru pri)a
dat# cu privire la 'nvinuirea ce i se aduce% creeaz# inculpatului anu)ite tr#iri psi*ice
deose(ite% st#ri de nelinite% de discon!ort e)oional.
1G6
+n literatura de specialitate s-a opinat c# aceast# poziie ar !i u)ilitoare pentru persoana de (un#
credin#% sincer# :HTactica ascultrii martorului, n%inuitului i minorilor, confruntarea i
prezentarea pentru recunoatereH Parc*etul /eneral pag.1AB< $ri)inalistic# . Stanciu pag.1B3;.
$onsider#) c#% 'n pri)ul r,nd% la o con!runtare 'n !aa instanei nu este ad)is a se anticipa care dintre
inculpai este cel care declar# adev#rul% apoi inculpaii sunt egali din punct de vedere al poziiei lor
procesuale% al drepturilor lor% iar o atare poziie nu este u)ilitoare% )ai ales 'n raport cu interesul
tactic al realiz#rii acestei activit#i% 'n cazul concret% pentru a&ungerea la a!larea adev#rului.
1G1
?eagu% I. 1rept procesual penal% ditura 5cade)iei% "ucureti 1322% pag.A46
1E1
Preg#tirea ascult#rii% i apoi ascultarea propriu-zis# a inculpatului% tre(uie s# se
(azeze pe cunoaterea acestor pre)ise% care s# !ie e=ploatate la )a=i)u) 'n vederea a!l#rii
adev#rului.
.andicapul audierii inculpatului 'n cadrul acestei proceduri const# 'ns# 'n aceea c#
instana nu poate o(ine anterior nici un !el de date despre inculpat% despre personalitatea
acestuia% nu are nici un indiciu cu privire la atitudinea pe care acesta o va adopta 'n !aa
'nvinuirii.
Mai )ult% instana este lipsit# i de posi(ilitatea pe care o au organele de ur)#rire
penal#% 'n cauzele 'n care cercetarea pri)ar# este de co)petena lor% de a se deplasa la locul
!aptei% de a culege in!or)aii% de a identi!ica )artori% de a ad)inistra pro(e i% a(ia apoi% de a
asculta pe inculpat.
+n cadrul acestei proceduri% )ai tre(uie reinut c# cea care e=ercit# rolul de acuzator
este partea v#t#)at#% datorit# acestui !apt !iind interesat# 'n dovedirea 'nvinuirii% 'ns#% de
regul#% )ai ales c,nd nu este asistat# de un ap#r#tor% este )ai puin preg#tit# 'n acest sens%
ceea ce !ace ca posi(ilit#ile de ap#rare a inculpatului% prin ela(orarea unei versiuni credi(ile
pe care o prezint# cu prile&ul audierii% s# creasc#.
Interesul p#rii v#t#)ate este )ult )ai ridicat% 'n aceast# procedur#% !a# de interesul
s#u 'n cauzele 'n care aciune penal# se pune 'n )icare din o!iciu i participarea procurorului
'n instan# este o(ligatorie% pentru ca% 'n aceast# din ur)# situaie% procurorul este cel care va
ur)#ri dovedirea 'nvinuirii% partea v#t#t)at# av,nd un rol )ult uurat% uneori a=at doar pe
dovedirea desp#gu(irilor civile :'n situaia 'n care s-a constituit parte civil#;.
$u totul alt interes dovedete partea v#t#)at# 'n cauzele 'n care% pun,nd 'n )icare
aciunea penal# prin pl,ngerea sa preala(il#% iar procurorul ne!iind o(ligat s# participe la
&udecare :art. 41B $.pr.pen.;% sarcina dovedirii 'nvinuirii 'i revine doar ei% al#turi i de
dovedirea eventualelor pretenii civile :pentru in!raciunile prev.de art. 126 alin.1 i 12A
alin.1 $.pen.;.
Reuita unei ascult#ri corecte i e!iciente se (azeaz# doar pe preg#tirea psi*ologic# a
celui care e!ectueaz# ascultarea% pe capacitatea acestuia de a sesiza reaciile inculpatului% de a
ti cu) s# procedeze 'n cazul concret% de talentul cu care realizeaz# aceast# activitate.
1E7
*. #scultarea inculpailor n cauzele care se soluioneaz
conform procedurii de "udecare a infraciunilor flagrante
> procedur# special# de ur)#rire i &udecare este sta(ilit# cu privire la in!raciunile
!lagrante% respectiv in!raciunile descoperite 'n )o)entul s#v,ririi% i)ediat dup# s#v,rire%
c,nd !#ptuitorul - i)ediat dup# s#v,rire - este ur)#rit de persoana v#t#)at#% de )artorii
oculari sau de strig#tul pu(lic% ori este surprins aproape de locul co)iterii in!raciunii cu
ar)e% instru)ente sau orice alte o(iecte de natur# a-l presupune participant la in!raciune
:art.AEB-AG3 $.pr.pen.;.
?or)ele procedurale sta(ilesc c# organul de ur)#rire penal# sesizat 'ntoc)ete un
proces ver(al 'n care conse)neaz# cele constatate cu privire la !apta s#v,rit#% declaraiile
'nvinuitului i ale celorlalte persoane ascultate% iar acest proces-ver(al se citete 'nvinuitului
precu) i persoanelor care au !ost ascultate :art.AEG $.pr.pen;. Urgena acestei proceduri este
deose(it#8 cercetarea tre(uie !inalizat# de organul de ur)#rire penal# 'n ter)en de cel )ult
trei zile% apoi% procurorul% pri)ind dosarul va veri!ica lucr#rile ur)#ririi penale i va putea
dispune tri)iterea 'n &udecat# :sau scoaterea de su( ur)#rire% 'ncetarea ur)#ririi ori
restituirea cauzei; 'n cel )ult dou# zile de la pri)ire% dosarul se va 'nainta instanei de 'ndat#%
instana va &udeca aceast# cauz# 'n cel )ult cinci zile de la pri)irea dosarului% iar pentru
eventualitatea ad)inistr#rii de pro(e noi poate acorda ter)ene care 'n total nu tre(uie s#
dep#easc# zece zile :e=ist# i posi(ilitatea legal# ca% atunci c,nd nu sunt 'ntrunite condiiile
pentru aceast# procedur# special#% s# se treac# la procedura o(inuit#;.
Pentru !aza de &udecat# procedura prevede :art.AG7 $.pr.pen.; ca inculpatul s# !ie adus
la &udecat#% precu) i )artorii% 'ns# celelalte p#ri nu se citeaz#. @udecarea cauzei se !ace
ascult,nd pe inculpat% )artorii prezeni% precu) i persoana v#t#)at# dac# este de !a#%
&udecata ur),nd a se !ace pe (aza acestor declaraii i a lucr#rilor din dosar :art.AG4
$.pr.pen.;.
Pentru preg#tirea i realizarea ascult#rii inculpailor 'n cadrul acestei proceduri
tre(uie cunoscute i unele aspecte de natur# psi*ologic# privitoare la inculpatul a!lat 'n
aceast# situaie.
+n pri)ul r,nd% )o)entul surprinderii 'n !lagrant declaneaz# 'n contiina
in!ractorului o stare psi*ic# deose(it#. Tea)a% spai)a% !rica% eventualele reacii de natur#
agresiv# ale victi)ei ori ale celor care l-au surprins co)i,nd !apta% produc inculpatului o
puternic# agitaie interioar#% uneori c*iar o a(andonare a ideii de a se ap#ra% care pot conduce
1E4
la reinerea parial# a !il)ului eveni)entelor ori la reinerea doar a unor secvene ale
acestora. Starea psi*ic# deose(it# se )enine ca intensitate a tr#irilor i pentru etapele
ur)#toare% care se succed cu repeziciune. Stresul arest#rii% al lu#rii declaraiilor% al tri)iterii
'n &udecat#% 'l aduc pe inculpat la )o)entul ascult#rii deose(it de agitat interior% 'n prezent#ri
dintre cele )ai diverse 8 a(andonat 'n !aa 'nvinuirii ori 'nd,r&it% necooperant% ne)ulu)it de
SneansaS de a !i !ost prins% uneori indignat de reacia agresiv# a celor care l-au surprins
co)i,nd !apta .a. .
Toate aceste aspecte tre(uie prev#zute de cel care conduce audierea% precu) i de
ceilali participani la aceast# activitate% tactica aleas# pentru a se reui 'ntr-o (un# ascultare
!iind necesar a se &alona 'n !uncie de situaiile concrete ale )o)entelor s#v,ririi !aptei i de
persoana in!ractorului.
Urgena cercet#rii penale i a &udec#ii creeaz# un oarecare avanta& pentru realizarea
ascult#rii inculpatului 'n instan#% acesta av,nd !oarte puin ti)p pentru a c,nt#ri i a sta(ili
!elul 'n care s# acrediteze o versiune neadev#rat#% este 'nc# su( e!ectul psi*ic al prinderii sale
'n !lagrant% de )ulte ori este dezar)at )oral. Dar aceast# urgen# poate constitui i o piedic#
'n realizarea unei audieri e!iciente% 'ntruc,t prin cuprinderea declaraiei sale de la ur)#rire
al#turi de declaraiile )artorilor% ale p#rii v#t#)ate% apoi citirea acestor declaraii 'n prezena
celor care au declarat% poate constitui pentru un inculpat a(il pre)isele unei ap#r#ri (azate pe
eventualele neconcordane pe care le poate sesiza. +n plus% )artorii% c*iar citai cu )andat% nu
'ntotdeauna se prezint# spre a !i ascultai de instan#% iar partea v#t#)at# nici nu se citeaz#
:art.AG7 alin.7 $.pr.pen.;% aa 'nc,t% 'n )o)entul ascult#rii 'n instan#% 'n lipsa acestora%
presiunea psi*ic# la care ar !i !ost supus inculpatul prin prezena acestora nu va )ai e=ista.
$unosc,nd toate aceste aspecte de natur# procedural# dar i psi*ologic#% cel care
e!ectueaz# ascultarea tre(uie s# preg#teasc# activitatea de audiere cu deose(it# atenie% s# nu
poat# !i surprins de atitudinile care ar putea !i adoptate de inculpat% )ai ales c# urgena
e!ectu#rii ur)#ririi nu va per)ite o(inerea de date cu privire la personalitatea in!ractorului.
+n principiu% ascultarea inculpatului se va !ace potrivit regulilor tactice o(inuite ale
acestei activit#i% 'ns# celeritatea &udec#ii necesit# o preg#tire superioar# a ascult#rii% o
cunoatere 'n a)#nunire a pro(le)aticii cauzei% spontaneitate i capacitate de adaptare
urgenei soluion#rii cauzei.
&. #scultarea inculpailor cu anumite deficiene +auz, vz, vorbire, de natur psihic, cu
diferite handicapuri(
1EA
+n activitatea &udiciar#% persoanele cu anu)ite de!iciene sunt 'nt,lnite )ai ales 'n
calitate de victi)# pentru c# posi(ilit#ile lor de a se ap#ra% de a se prote&a sunt di)inuate
datorit# in!ir)it#ii. +n cazuri )ai rare% aceast# categorie de persoane apare i 'n calitate de
inculpat.
Pentru ascultarea unor ase)enea inculpai i alegerea tacticii potrivite i e!iciente
tre(uie pornit de la cunoaterea tr#s#turilor co)porta)entale speci!ice acestora.
Studiile psi*ologice au constatat c# aceste persoane% respinse de societate :'ntr-o )ai
)are sau )ai )ic# )#sur#; ori puse 'n neputina de a se integra% se )ani!est# uneori prin
atitudini de !rustrare sau de nep#sare 'n !aa &ustiiei% adopt# o poziie necuviincioas#% de
indolen#% de o(r#znicie% de apatie sau a(andonare ori de revolt# pentru c# au !ost de!erii
&ustiiei i nu consider# c# ceea ce au s#v,rit contravine legii.
?e!uncionalitatea unora din si)uri sau unele in!ir)it#i de natur# !izic#% a!eciunile
psi*ice de care su!er# conduc la o )ani!estare di!erit# a acestor persoane% ast!el c# este
necesar# i o conduit# corespunz#toare din partea organului &udiciar% ascultarea tre(uind s# se
caracterizeze% pe l,ng# cunoaterea acestor aspecte% prin )ult# r#(dare% tact% pe 'ncercarea de
apropiere !a# de acestea% 'nelegerea lor% pentru a le deter)ina s# !ie sincere 'n ceea ce
declar#.
Ca ascultarea inculpailor surdo-mui se va 'ncerca 'nc# din etapa preg#tirii ascult#rii
s# se cunoasc# nivelul dezvolt#rii psi*ice i al preg#tirii lor intelectuale% iar dac# aceasta nu
rezult# din dosarul cauzei% 'n )o)entul 'nceperii ascult#rii% al sta(ilirii identit#ii civile% se va
acorda ti)p purt#rii unor discuii preala(ile din care s# rezulte aceasta.
>(ligatoriu acestor inculpai li se va asigura un interpret% c*iar i 'n situaiile 'n care
acetia pot co)unica singuri datorit# preg#tirii lor 'n colile de specialitate.
Interpunerea interpretului% 'ntre inculpat i cel care e!ectueaz# ascultarea% este
(ene!ic# prin aceea c# inculpatul poate !i )ai 'ncrez#tor 'ntr-o ase)enea persoan# care 'i
'nelege *andicapul de care su!er#% 'l consider# ca pe o persoan# apropiat#% aa 'nc,t% de cele
)ai )ulte ori% are o atitudine )ai desc*is#% cooperant#. ?ea&unsul tactic const# 'ns# 'n
realizarea )ai lent# a ascult#rii% 'n !aptul c# nu se pot pune 'ntre(#ri cu rapiditate% care s# nu
per)it# inculpatului s#-i g,ndeasc# r#spunsul 'n situaiile 'n care acesta 'ncearc# ascunderea
adev#rului
1G7
.
5scultarea propriu-zis#% relatarea li(er# cu privire la !apta care se i)put# inculpatului
se des!#oar#% de regul#% )ai greu% cu 'ntreruperile necesare pentru ca interpretul s# e=pun#
1G7
Uneori aceti inculpai 'neleg 'ntre(area ur)#rind doar )icarea (uzelor% iar p,n# li se traduce de
interpret prin se)ne ceea ce este 'ntre(at% au de&a ti)p s#-i preg#teasc# r#spunsul.
1EB
instanei ce s-a declarat% aceasta lipsind-o de cursivitate% iar uneori de e=actitate% atunci c,nd
StraducereaS nu este deose(it de !idel#.
5ccentul tre(uie pus 'n aceast# ascultare pe 'ntre(#ri% care tre(uie s# !ie !oarte precise
i clar e=pri)ate% s# presupun# un r#spuns c,t )ai scurt.
+n ascultarea acestei categorii de inculpai% cei care particip# la ascultare au )ai )ari
posi(ilit#i de a o(serva pe inculpat i de a interpreta corect )ani!est#rile acestora% eventuala
stare de nervozitate care 'l caracterizeaz#% de regul#% pe un ase)enea inculpat% ur),nd a !i
corect apreciat# dac# este deter)inat# de *andicap sau de ceea ce este 'ntre(at.
5celeai aspecte tre(uie avute 'n atenie i 'n situaiile ascult#rii unor inculpai
ne%ztori% cu deose(irea c# acetia% put,nd e=pune ver(al i !iind )ai desc*ii co)unic#rii%
vor putea !i supui procedeelor tactice o(inuite de ascultare% !#r# 'ns# a se o)ite aspectele de
natur# psi*ologic# deter)inate de a!eciunea de care su!er#. Tre(uie% de ase)enea% reinut c#
aceast# categorie de persoane% 'n lipsa capacit#ii de a vedea% au )ult )ai dezvoltate celelalte
si)uri :auzul% pip#itul - cu preponderen#; i ast!el ascultarea s# se a=eze )ai )ult pe ceea
ce aceti inculpai puteau percepe 'n acest !el.
Inculpaii care prezint# anu)ite afeciuni psiho-patologice
1G4
sunt cu at,t )ai di!icili
'n ce privete ascultarea cu c,t (oala de care su!er# este )ai grav# sau 'ntr-o !or)# )ai
avansat#. +n aceast# categorie intr# inculpaii cu (oli care le a!ecteaz# parial discern#),ntul
i care au responsa(ilitate penal#.
+n ti)pul ur)#ririi penale aceti inculpai sunt e=pertizai )edico-legal pentru a se
sta(ili dac# au discern#),ntul p#strat cu privire la !apta ce li se i)put#% aa 'nc,t% cu prile&ul
preg#tirii ascult#rii pentru !aza de &udecat# este i)perios necesar a se studia cu atenie
coninutul acestui act i ar !i de pre!erat ca studiul s# se continue i cu privire la (oala
respectiv#% la )ani!est#rile acesteia% solicit,ndu-se c*iar i spri&inul e=plicativ al unui )edic
specialist.
5scultarea inculpailor cu a!eciuni psi*ice va !i !#cut# cu accent )ai ales pe relatarea
li(er#% 'n ti)pul acesteia organul &udiciar adopt,nd o atitudine de cal)% 'nelegere% ur)#rind
atent ce se declar# precu) i )ani!est#rile inculpatului ce 'nsoesc e=punerea.
?u consider#) reco)anda(il s# se insiste pe etapa 'ntre(#rilor% dec,t 'n cazuri cu
totul e=cepionale i c,nd sunt a(solut necesare% pentru c#% datorit# (olii psi*ice% inculpatul
reacioneaz# adeseori cu enervare ori se retrage 'n t#cere% consider,nd e=agerat c# i se pun
'ntre(#ri pentru c# nu este crezut ori pentru c# i se vrea r#ul. Magistratul care conduce
ascultarea va putea cere i celorlali participani la ascultare s# procedeze 'n acest sens.
1G4
Pentru e=plicaii pe larg a acestor a!eciuni% a se vedea Pdreng*ea V.% "utoi T.% 'n $sihologie
judiciar% op.cit.% cap.11% pag.44B-4B4.
1EE
$,nd 'ntre(#rile sunt a(solut necesare% acestea vor !i puse 'ntr-o !or)ulare c,t )ai
si)pl#% pe 'nelesul inculpatului% av,ndu-se gri&# ca ele s# presupun# i un r#spuns si)plu%
precis.
+n !aa instanei )ai pot s# apar# 'n calitate de inculpai persoane care% dei integre
psi*ic% sunt afectate de diferite handicapuri :lipsa unui )e)(ru% paralizii pariale% cu cicatrici
care le dau aspect grotesc etc.;. 5ceste persoane% datorit# a!eciunii de care su!er#% 'n
)a&oritatea cazurilor sunt cu )ult )ai irasci(ile% )ai 'nr#ite dec,t o persoan# s#n#toas#%
pentru ele e=ist,nd credina c# su!er# destul de pe ur)a (olii% iar acu) )ai sunt supuse i
r#spunderii penale.
Inculpaii care au o %'rst naintat sunt inconstani 'n declaraii% trec,nd prin st#ri
psi*ice di!erite% deseori !iind decepionai% (lazai
1GA
< )izeaz# )ult pe i)presia pe care o !ace
v,rsta lor.
+n preg#tirea i apoi 'n des!#urarea ascult#rii acestor categorii de inculpai% tre(uie
inut sea)a de toate aceste aspecte de personalitate% de tr#iri psi*ice speci!ice% de
particularit#ile !iec#ruia% pentru c# dac# s-ar proceda la o ascultare o(inuit#% ca 'n cazul
celorlali inculpai% rezultatul o(inut ar !i puternic viciat.
Mai ales 'n aceste cazuri% cunotinele )agistratului 'n )ateria psi*ologiei &udiciare%
alegerea procedeelor tactice cri)inalistice potrivite vor duce la realizarea unei ascult#ri de
calitate.
F. #scultarea inculpailor care nu cunosc limba romn
5scultarea inculpailor care nu cunosc li)(a ro),n# se realizeaz# prin )i&locirea
unui interpret% acesta put,nd !i ori o persoan# cu cet#enia ro),n#% ori un cet#ean str#in.
Interpunerea interpretului 'ntre inculpat i cel care e!ectueaz# ascultarea prezint#
avanta&ele i dezavanta&ele despre care a) vor(it la ascultarea inculpailor surdo-)ui
1GB
.
Spre deose(ire 'ns# de aceti inculpai% care prin de!iciena de a auzi i de a vor(i sunt
a!ectai 'n percepia total# a ceea ce s-a 'nt,)plat% cel care nu cunoate li)(a ro),n# este :de
regul#; 'n deplin#tatea capacit#ilor psi*osenzoriale% cu un intelect o(inuit.
+n preg#tirea ascult#rii acestei categorii de inculpai tre(uie cunoscut# zona i ara de
provenien#% particularit#ile siste)ului &udiciar din acea ar# :!apta este incri)inat# sau nu%
'n ce !el este incri)inat#;% pentru c# 'n !uncie de aceste date se poate prevedea poziia
1GA
CauWage 9..% op.cit.% pag.46G
1GB
5 se vedea sec iunea respectiv#.
1EG
viitoare a inculpatului 'n ti)pul ascult#rii8 dac# !apta co)is# nu este incri)inat# 'n ara de
origine a inculpatului acesta va adopta o atitudine de revolt#% va !i necooperant la ascultare
etc.% iar dac# !apta este incri)inat# i pedepsi(il# cu o pedeaps# )ai )are% va adopta o
poziie o(inuit#% c*iar de recunoatere total# a acestei !apte% contactul psi*ologic din ti)pul
ascult#rii !iind )ult )ai uor de realizat.
ste (ine a se )ai cunoate gradul de instruire al inculpatului% tipul de educaie
pri)it% !aptul c# este pentru pri)a oar# 'ntr-o ar# str#in# sau c# a tr#it i a )uncit 'n )ai
)ulte #ri% c*iar religia c#reia 'i aparine% ce li)(i cunoate% antura&ul 'n care a tr#it 'n
Ro),nia p,n# la co)iterea !aptei.
+n cadrul discuiilor preala(ile% inculpatului str#in i se vor e=plica drepturile i
o(ligaiile pe care le are potrivit legislaiei ro),ne% ur)#rindu-se totodat#% 'n ti)pul
traducerii% dac# a 'neles% precu) i st#rile psi*ice prin care trece% 'n ideea adopt#rii tacticii de
ascultare corespunz#toare.
Regulile cri)inalistice ale etapei relat#rii li(ere vor !i respectate% iar 'n etapa
'ntre(#rilor acestea tre(uie !or)ulate cu )ai )are atenie% cu precizie i claritate.
-. #scultarea inculpailor cu pregtire "uridic
Uneori% 'n !aa instanei de &udecat# a&ung i inculpai care% dei nu au preg#tire
&uridic#% au lucrat 'n do)eniul &uridic :gre!ieri% ar*ivari% e=ecutori &udec#toreti etc.; sau
persoane cu preg#tire &uridic#% care o perioad# )ai lung# sau )ai scurt# de ti)p au des!#urat
ei 'nii activit#i 'n care au e!ectuat ascult#ri ale unor persoane (#nuite% 'nvinuii% inculpai
:!oti lucr#tori de poliie% avocai% !oti procurori% !oti &udec#tori etc.;.
De la (un 'nceput% cei care vor proceda la ascultarea unor ast!el de persoane tre(uie s#
ai(# 'n vedere c# acestea sunt cel )ai greu de ascultat% pentru c# au cunotine su!iciente% iar
uneori c*iar )ai a)ple dec,t cel care ascult#% cunosc procedeele de ascultare% tiu s#-i
ascund# )ult )ai (ine tr#irile de natur# psi*ic#% tiu ce s# declare% c,t s# declare i cu) pot
s# a&ung# la o 'ncadrare &uridic# )ai !avora(il#.
=periena acestora 'n ascultare poate !i superioar# e=perienei celor care 'i ascult#% la
care se poate ad#uga o capacitate intelectual# deose(it#.
Preg#tirea ascult#rii se va !ace la cel )ai 'nalt nivel at,t de c#tre cel care ascult# c,t i
de c#tre cel ascultat% c,tig#tor al duelului &udiciar ne!iind 'ntotdeauna )agistratul.
5vanta&ul 'n posi(ilitatea de preg#tire a ascult#rii aparine totui )agistratului% care
are 'n !a# toate pro(ele dosarului% 'n ti)p ce inculpatul% 'n situaia c# este arestat% va preg#ti
1E2
audierea dup# ceea ce a )e)orat. +n situaia 'n care inculpatul este 'n stare de li(ertate acest
avanta& dispare pentru c# dosarul poate !i studiat de inculpat la gre!a instanei% aa 'nc,t%
deseori acesta o(ine avanta& contra celor care 'l audiaz#% )otivat de interesul deose(it pentru
propria sa cauz#% de care se va ocupa 'n )od deose(it% 'n ti)p ce )agistraii% av,nd )ai
)ulte cauze pe rol 'i vor dispersa atenia i studiul.
Un alt avanta& al inculpatului 'n raport cu instana const# 'n !aptul c# acesta% !iind
adus cu ali inculpai 'n sala de dez(ateri atunci c,nd este arestat% p,n# la luarea cauzei lui%
poate studia din punct de vedere psi*ologic pe cel care conduce ascultarea% 'i poate aprecia
nivelul de preg#tire pro!esional#% tactica pe care o adopt# 'n alte cauze. Ca !el% inculpatul a!lat
'n stare de li(ertate va putea veni 'n sala de dez(ateri oric,nd% realiz,nd acelai studiu.
Din p#cate% acestor aspecte nu li se acord# de c#tre )agistrai i)portana cuvenit#.
$onsider#) c# pentru evitarea acestor situaii se i)pune% din punct de vedere tactic%
s# se dispun# ca respectivul inculpat% dac# este arestat% s# !ie adus doar 'n )o)entul 'n care
se ia cauza acestuia% iar pentru cel care se a!l# 'n stare de li(ertate s# !ie identi!icat i s# nu i
se per)it# accesul 'n sala de dez(ateri dec,t 'n )o)entul lu#rii cauzei sale
1GE
.
Poate p#rea o )#sur# de precauie e=agerat#% 'ns# o consider#) de i)portan# tactic#.
+ncrederea e=agerat# 'n propriile capacit#i% in!atuarea% credina )agistratului c# este superior
oric#rei persoane care se prezint# 'n !aa sa% duc la rezultate negative cel )ai adesea.
+n etapa relat#rii li(ere inculpatul tre(uie ur)#rit cu )are atenie% 'n vederea
surprinderii eventualelor neconcordane 'ntre ce se declar# i ceea ce a declarat 'n !aza de
ur)#rire penal#% precu) i pentru a sesiza )odul 'n care 'i preg#tete o ap#rare !avora(il#
ori o stare de !apt potrivit# pentru reinerea unei 'ncadr#ri &uridice c,t )ai uoare.
5dev#rata Slupt#S pentru a!larea adev#rului se va da 'n etapa de adresare a 'ntre(#rilor
i de pri)ire a r#spunsurilor% c,nd cel )ai (ine preg#tit psi*ic i pro!esional va avea c,tig de
cauz#.
+ntreaga activitate de ascultare a acestor inculpai tre(uie s# se des!#oare cu cal)%
dar i cu !er)itate% !#r# nici o )ani!estare de si)patie sau antipatie legat# de co)unitatea de
preg#tire &uridic# 'ntre cel ce ascult# i cel ascultat.
Acultarea "artorului, e2$ertului &i inter$retului- Acultarea $#rii 0#t#"ate, a $#rii
ci0ile &i a $#rii re$onabile ci0il"ente-
1GE
5ceste )#suri pot !i luate 'n te)eiul art.732 $.pr.pen. care 'ndrept#esc pe preedintele co)pletului
de &udecat# s# li)iteze accesul pu(licului 'n sala de &udecat# i% prin ur)are% a oric#rei persoane care
se a!l# 'n sal#% prin aceasta ne'nc#lc,ndu-se principiul pu(licit#ii consacrat de art. 736 $.pr.pen.
1E3
Din punct de vedere al procedeelor tactice de ascultare% 'n cri)inalistic# acestea nu
sunt di!erite de ascultarea 'nvinuitului sau inculpatului% ast!el c# nu consider#) necesar a
!ace o tratare separat# a acestora% ci !ace) tri)itere la aspectele relevate cu prile&ul trat#rii
ascult#rii 'nvinuitului sau inculpatului.
1G6
CAPITOLUL 5II
RECONSTITUIREA
Reconstituirea este o activitate procedural# i de tactic# cri)inalistic# prin care se
realizeaz# reproducerea unor !apte% secvene ale acestora% 'n ')pre&ur#rile i locul co)iterii
lor% pentru veri!icarea pro(elor ad)inistrate 'n cauz#.
5ceast# activitate este deter)inat# de e=istena unor pro(e cu privire la !apta
cercetat# care au !ost ad)inistrate de&a% de e=istena unor neclarit#i asupra veridicit#ii
acestor pro(e% de e=istena unor pro(e contradictorii% de necesitatea veri!ic#rii 'n !apt a
variantelor reieite din pro(ele ad)inistrate de&a i de posi(ilitatea ca prin reconstituire s# !ie
o(inute noi pro(e.
Prin e!ectuarea reconstituirii se va putea veri!ica dac# persoana putea s# vad# ori s#
aud#% s# intre printr-un anu)it loc ori s# ias#% s# sar# sau s# se ascund# 'n !elul reieit din
pro(ele ad)inistrate. +n accidentele de circulaie se va putea veri!ica dac# autove*iculul a
dep#it sau nu a=a )edian#% dac# e=ist# sau nu o 'nclinaie a dru)ului% de!eciuni 'n carosa(il
etc. Totodat# se va putea realiza un studiu ne)i&locit al locului !aptei 'n aceleai condiii care
au e=istat la )o)entul co)iterii !aptei.
Pentru e!ectuarea reconstituirii va tre(ui re!#cut locul !aptei 'n aa !el 'nc,t s# !ie
identic sau !oarte ase)#n#tor% condiiile de ti)p i de loc ur),nd a !i aceleai ca atunci c,nd
s-a co)is !apta% iar anu)ite ele)ente vor putea !i veri!icate e=peri)ental.
5ctivitatea de reconstituire nu se va e!ectua atunci c,nd se pune 'n pericol viaa%
s#n#tatea sau avutul persoanei ori atunci c,nd se lezeaz# de)nitatea i onoarea oa)enilor.
Prin ur)are nu se vor e!ectua reconstituiri 'n cazul unor coliziuni de autove*icule% incendii%
i nici atunci c,nd s-au co)is !apte de viol% de perversiune sau corupie se=ual#. 5tunci c,nd
la co)iterea !aptei s-au !olosit o(iecte periculoase :cuite% ar)e etc; la reconstituire ast!el de
o(iecte nu se vor da in!ractorului pentru a ar#ta cu) a procedat.
$regtirea i efectuarea reconstituirii
Preg#tirea reconstituirii se !ace dup# ce se sta(ilete scopul acesteia% condiiile 'n care
va avea loc :care tre(uie s# !ie aproape identice% se convoac# participanii% se sta(ilesc
o(iectele% instru)entele i )i&loacele necesare e!ectu#rii reconstituirii i se sta(ilete )odul
'n care va !i e!ectuat#;. Vor !i citai i )artori asisteni necesari a participa la reconstituire% iar
uneori se vor convoca e=peri ori specialiti pentru o anu)it# activitate. +nainte de 'nceperea
e!ectu#rii% la locul reconstituirii se vor 'ntre(a cei care au !ost la locul !aptei% dac# s-au
1G1
realizat aceleai condiii% aceeai aezare a o(iectelor% conse)n,ndu-se poziia acestora i
a!ir)aiile participanilor 'n procesul ver(al.
!ectuarea reconstituirii se !ace dup# ce locul acesteia 'ntrunete toate condiiile i
dup# ce celor care particip# la reconstituire li se e=plic# scopul acesteia% )odul 'n care se va
des!#ura% locul 'n care se va a!la !iecare i rolul pe care 'l au 'n reconstituire. Se va trece
apoi la e!ectuarea propriu-zis#% derul,ndu-se !iecare secven# 'n parte din )odul 'n care s-ar
!i s#v,rit !apta 'n realitate. Pentru veri!icarea posi(ilit#ilor de o(servare sau de co)itere%
!iecare persoan# participant# va !i aezat# 'n locul 'n care a!ir)ativ s-a a!lat 'n )o)entul
co)iterii !aptei i se va constata dac# din locul respectiv se putea percepe ce s-a relatat ori se
putea des!#ura aciunea 'n !elul relevat. 5ceast# activitate se va repeta de )ai )ulte ori
pentru a se !or)a convingerea c# 'n acest )od s-a petrecut !apta.
Veri!icarea celor auzite sau v#zute se realizeaz# dup# ce condiiile de ti)p%
vizi(ilitate% ilu)inare% de distan# au !ost create 'n )od si)ilar. Persoanele care au declarat
perceperea unei anu)ite !aze de des!#urare a !aptei sau 'ntreaga !apt# nu vor putea !i
'nlocuite pentru c# !iecare persoan# are o alt# acuitate de percepie at,t auditiv# c,t i vizual#.
Doar 'n caz e=cepional :(oal# sau deces; persoana poate !i 'nlocuit# 'ns# cu o persoan#
ase)#n#toare cu persoana 'nlocuit#% respectiv cu tr#s#turi psi*ice i !izice apropiate.
9i=area rezultatelor reconstituirii se va !ace prin descrierea 'n procesul ver(al de
reconstituire% prin !otogra!iere% prin !il)are sau prin 'nregistrare audio% activitate care tre(uie
s# concretizeze 'n a)#nunt e!ectuarea reconstituirii cu )enionarea orei 'nceperii i a
!inaliz#rii acesteia% cu ar#tarea condiiilor de ti)p i de loc.
$ercetarea la !aa locului este o activitate ase)#n#toare i totui di!erit# de
reconstituire pentru c#% dei se ur)#resc relevarea acelorai ')pre&ur#ri% 'n cazul cercet#rii nu
tre(uie s# e=iste toate persoanele i o(iectele care au !ost 'n )o)entul co)iterii !aptei.
1G7
CAPITOLUL 5III
PERC)EDI IA
Perc*eziia este o activitate tactic# pe care organele &udiciare o des!#oar# pentru a
descoperi i ridica docu)ente% o(iecte sau unele valori de interes pentru cauza cercetat#% dar
i pentru a !i descoperite persoanele care se ascund sau care se sustrag ur)#ririi penale.
+n )od aparent aceast# activitate constituie o 'nc#lcare a drepturilor cet#enilor cu
privire la li(ertatea de a !olosi o locuin# sau un spaiu% cu privire la inti)itatea persoanei% aa
'nc,t ea va tre(ui e!ectuat# cu atenie% doar 'n situaiile 'n care este necesar# i c,nd sunt
su!iciente te)eiuri c# ceea ce se caut# se a!l# 'n posesia persoanei sau 'n locuina acesteia.
Pentru preg#tirea perc*eziiei tre(uie ca organul de cercetare s# ai(# su!iciente
re!erine despre o(iectele% valorile sau actele c#utate% despre persoanele ur)#rite i despre
locul 'n care acestea s-ar a!la. Din punct de vedere tactic tre(uie (ine preg#tit# anterior i este
reco)anda(il a !i 'ntoc)it un plan de des!#urare% iar e!ectuarea ei este indicat# a se !ace
di)ineaa. !ectuarea acestei activit#i tre(uie inut# 'n secret p,n# la )o)entul e!ectu#rii
pentru ca persoanele ce ur)eaz# a !i perc*eziionate s# nu !ie anterior prevenite% 'n caz
contrar !iind posi(il ca ceea ce se caut# s# dispar# i e!iciena activit#ii s# !ie co)pro)is#.
Dup# locul e!ectu#rii perc*eziiei% aceasta poate !i corporal#% do)iciliar#% 'n locuri
'nc*ise sau accesi(ile pu(licului.
> alt# clasi!icare a acestei activit#i poate !i !#cut# 'n perc*eziia persoanei% 'n
perc*eziia 'n 'nc#peri i perc*eziia 'n loc desc*is.
$ercheziia persoanei se e!ectueaz# asupra corpului persoanei% asupra ')(r#c#)intei%
a (aga&elor% a o(iectelor de uz personal% a ani)alelor care 'nsoesc persoana i a ve*iculelor
sau autove*iculelor cu care aceasta se deplaseaz#.
Preg#tirea perc*eziiei% 'n situaiile 'n care se cunoate persoana care ur)eaz# a !i
perc*eziionat#% se !ace dup# )o(ilizarea persoanelor care ur)eaz# s# participe la e!ectuare
i ca )artori asisteni i dup# ce s-au luat )#suri ca persoana s# nu dispar# sau s# nu
doseasc# o(iectele care intereseaz# cercetarea. Des!#urarea perc*eziiei se !ace 'n aa !el
'nc,t s# nu-i !ie 'nc#lcate drepturile% s# i se respecte viaa inti)#% pudoarea% e!ectuarea
ur),nd a !i !#cut# de persoane de acelai se= cu persoana perc*eziionat#. Pe ti)pul
e!ectu#rii perc*eziiei organul &udiciar tre(uie s# ai(# inut# so(r#% decent#% s# se a(in# de a
!ace aprecieri sau consideraii privitoare la persoana perc*eziionat#% la o(iectele sale de
')(r#c#)inte% sau la alte aspecte. 5tunci c,nd se caut# anu)ite o(iecte% iniial se cere
persoanei s# le predea i doar dup# re!uzul acesteia se va proceda la perc*eziionare.
1G4
Pentru a preveni eventuala violen# din partea persoanei perc*eziionate aceasta
tre(uie aezat# 'n poziia cu ),inile ridicate spri&inite de un perete% o(iect de )o(ilier etc.% 'n
aa !el 'nc,t poziia corpului s# ai(# o 'nclinaie o(lic#% iar picioarele tre(uie dep#rtate. +n
situaia 'n care perc*eziia se e!ectueaz# 'ntr-un loc desc*is i 'n prea&)# nu sunt o(iecte de
spri&in se va cere persoanei s# stea 'n genunc*i cu ),inile ridicate. 5ceste poziii li)iteaz#
posi(ilitatea vreunui atac agresiv din partea persoanei perc*eziionate.
Pentru 'nceput se va realiza o palpare a *ainelor% a (uzunarelor acestora i a 'ntregului
corp al persoanei perc*eziionate pentru a !i descoperite eventualele ar)e i a se 'nl#tura
sursa vreunui atac% apoi persoana este condus# la sediul organului unde se va e!ectua
perc*eziia propriu zis# prin c#utare a)#nunit# asupra o(iectelor de ')(r#c#)inte% de
'nc#l#)inte. Se va c#uta% de ase)enea% 'n (aga&ele persoanei% 'n auto)o(ilul cu care e!ectua
deplasarea% 'n ali)ente% asupra eventualelor ani)ale de co)panie. +n anu)ite situaii se vor
!olosi detectoare sau c*iar c,ini dresai. +n a!ar# de cercetarea e=teriorului corpului acesta va
!i cercetat i 'n interior% 'n ori!iciile naturale sau prin radiogra!iere.
$ercheziia n ncperi este o activitate )ult )ai co)ple=# i care tre(uie )ai (ine
preg#tit#. +n acest sens% va tre(ui cunoscut# anterior topogra!ia 'nc#perilor i sta(ilirea
o(iectelor care se caut# i a caracteristicilor acestora. ste (ine s# !ie cunoscute c,t )ai )ulte
date despre persoana care ar putea ascunde (unurile c#utate% respectiv v,rsta% preg#tirea
pro!esional#% te)pera)entul% anu)ite tr#s#turi de caracter.
9i=area datei i a orei e!ectu#rii perc*eziiei tre(uie inut# secret i anterior e!ectu#rii
acesteia tre(uie sta(ilite i procurate )i&loacele te*nice necesare% convocarea e=pertului
cri)inalist% a poliitilor care particip# la perc*eziie i a )artorilor asisteni. P,n# la
e!ectuarea perc*eziiei este reco)anda(il a se asigura paza locului ce ur)eaz# a !i
perc*eziionat% 'n )od discret% pentru c# alt!el o(iectele c#utate ar putea !i )utate sau s#
dispar#.
!ectuarea perc*eziiei va 'ncepe cu solicitarea ca persoana s# prezinte o(iectele
c#utate% iar 'n caz de re!uz se va trece la c#utarea acestora. 9iecare persoan# care particip# la
perc*eziie va pri)i sarcini precise cu privire la ceea ce tre(uie s# e!ectueze 'n activitatea de
perc*eziie. >(iectele% care se caut# 'n situaia 'n care au !ost ascunse% tre(uie tiut 'n ce
locuri eventuale ar !i putut !i ascunse. Dup# preg#tirea pro!esional# persoanele ascund
o(iectele 'n locuri di!erite% respectiv t,)plarul ascunde o(iectele 'n )o(il#% intelectualul 'n
c#ri% zidarul 'n zidul construciei etc% ast!el de cunotine !iind !olositoare pentru reuita
perc*eziiei.
Una din persoanele care !ac parte din ec*ipa de cercetare este reco)anda(il a nu
participa la c#utarea propriu-zis# ci a pri)i sarcina de a o(serva persoana care se (#nuiete
1GA
c# a ascuns (unul. 5ceasta va putea o(serva sc*i)(#ri de !iziono)ie% st#ri de linite sau
nelinite ori 'ncerc#ri de 'ndep#rtare de un anu)it loc% 'n !uncie de !aptul c# cei care caut# se
apropie sau se dep#rteaz# de locul unde o(iectul este ascuns. +n (aza acestor o(servaii se va
insista la c#utarea o(iectelor 'n locurile care au generat o reacie din partea persoanei
cercetate. +n )o)entul g#sirii o(iectului c#utat se vor realiza !otogra!ii ale ascunz#torilor i
ale o(iectelor descoperite.
$ercheziia n loc deschis tre(uie preg#tit# din ti)p 'n sensul cunoaterii topogra!iei
locului i a caracteristicilor o(iectelor ce ur)eaz# a !i c#utate. 5st!el de perc*eziii se
realizeaz# 'n curi% gr#dini% terenuri cultivate% p#duri etc.
!ectuarea perc*eziiei se va realiza prin cercetarea pe poriuni% pe !,ii% prin !olosire
de detectoare% de c,ini dresai% 'n !uncie de ceea ce se caut#. +n ti)pul cercet#rii tre(uie
o(servate eventualele supra!ee proasp#t s#pate sau (#t#torite% locurile care creaz# i)presia
c# au !ost acoperite sau care prezint# se)ne de o(iecte )utate. +n !aza ur)#toare se vor
e=ecuta !otogra!ii% sc*ie ale locului perc*eziionat% se vor descrie 'n proces ver(al !elul 'n
care s-a des!#urat perc*eziia i ce o(iecte au !ost descoperite.
Ri!icarea !e acte au obiecte este o activitate ase)#n#toare perc*eziiei 'ns# ea se
deose(ete prin !aptul c# organul &udiciar are cunotin# la cine se a!l# o(iectul sau actul
c#utat% iar persoana care 'l deine recunoate acest lucru. Pentru ridicarea acestora% iniial% se
solicit# pe cale de adres# ce anu)e act sau o(iect ur)eaz# a !i predat ar#t,ndu-se
caracteristicile acestuia i cer,nd a !i predat la organul &udiciar. Doar 'n situaia 'n care
persoana nu d# curs solicit#rii se va proceda la ridicarea o(ligatorie 'n prezena )artorilor
asisteni. Ca ridicarea actului sau o(iectului va tre(ui e!ectuat# o veri!icare cu privire la
autenticitatea acestuia% la starea sa de !uncionare% iar activitatea de ridicare se va conse)na
'ntr-un proces ver(al 'n care se trec toate detaliile cu privire la activitatea e!ectuat# i la
starea actului sau o(iectului ridicat.
1GB
CAPITOLUL 5IV
PREDENTAREA PENTRU RECUNOA TERE
Prezentarea pentru recunoatere este o alt# activitate de tactic# cri)inalistic# care
ur)#rete sta(ilirea identit#ii unei persoane% ani)al sau o(iect% de c#tre acele persoane care
le cunoteau anterior. 5ceast# activitate se des!#oar# prin activitatea de e=a)inare
ne)i&locit# a o(iectelor% ani)alelor sau persoanelor% respectiv prin prezentarea acestora
pentru recunoatere persoanelor care !ac recunoaterea% 'ns# se poate !ace recunoaterea i
nu)ai dup# !otogra!iile acestora. 5ceast# activitate poate !i des!#urat# 'n orice !az# a
procesului penal.
Pentru reuita acestor activit#i organul &udiciar tre(uie s# investig*eze persoana care
!ace recunoaterea 'n sensul de a a!la cu) aceasta a cunoscut persoana% unde a v#zut-o% ce
anu)e tr#s#turi sau particularit#i a )e)orat.
5poi este necesar ca persoana sau o(iectul ce ur)eaz# a !i recunoscute s# !ie
prezentate 'n grup de cel puin trei persoane sau o(iecte% la persoane acestea tre(uie s# !ie de
acelai se=% de v,rst# apropiat#% de aceeai 'n#li)e% de aceeai culoare a tenului% cu o(iecte
de ')(r#c#)inte ase)#n#toare. >(iectele vor !i prezentate la !el 'n grup i acestea tre(uie s#
ai(# caracteristici ase)#n#toare. +ntreaga activitate de prezentare pentru recunoatere se va
des!#ura 'n prezena )artorilor asisteni% iar activitatea va !i conse)nat# 'n procesul ver(al
la care se vor ataa !otogra!iile &udiciare e!ectuate.
$rezentarea pentru recunoatere a persoanelor se va !ace dup# ce persoana care va
e!ectua recunoaterea va !i ascultat# anterior i va preciza dup# ce tr#s#turi sau activitate ar
putea descrie persoana% ar#t,nd distana% lu)inozitatea sau alte ele)ente prezente 'n
)o)entul 'n care a recepionat persoana care va !i recunoscut#.
>rganul &udiciar va tre(ui apoi s# constituie grupul 'n care va introduce persoana ce
se ur)#rete a !i recunoscut#% c#reia i se las# alegerea poziiei 'n care se va aeza 'n grup.
Pentru corectitudinea des!#ur#rii acestei activit#i tre(uie ca persoanele din grup s# !ie
apro=i)ativ de aceeai v,rst#% 'n#li)e% cu ')(r#c#)inte ase)#n#toare% de acelai se=% !#r#
ele)ente de di!ereniere :cu) ar !i persoane care poart# sau nu )usta#% cu culori di!erite ale
p#rului% cu tunsuri di!erite etc;. Se va introduce apoi persoana care !ace recunoaterea% care
va tre(ui ulterior s# &usti!ice datorit# c#ror ele)ente a identi!icat o anu)e persoan#. ste
ad)is# i prezentarea persoanelor 'n )od succesiv persoanei care !ace recunoaterea% iar
aceasta va putea s# precizeze a c,ta persoan# din cele prezentate este cea recunoscut#.
1GE
$rezentarea cada%rului pentru recunoatere se e!ectueaz# 'n cazurile 'n care% dup#
sesizarea dispariiei unor persoane% se descoper# cadavre necunoscute. $ei care ur)eaz# a
!ace recunoaterea vor declara 'n preala(il cu privire la tr#s#turile i caracteristicile persoanei
disp#rute% iar atunci c,nd au cunotin# vor preciza anu)ite ele)ente de identi!icare cu) ar
!i cicatrici% tatua&e% anu)ite )al!or)aii etc.
$adavrele ce ur)eaz# a !i identi!icate se prezint# individual i dup# ce prin toaletare
eventualele de!or)#ri% r#ni% au !ost re)ediate 'n aa !el 'nc,t cadavrul s# ai(# o 'n!#iare c,t
)ai apropiat# de cea care ar !i putut s# o ai(# anterior.
Persoana care recunoate cadavrul va tre(ui s# precizeze dup# ce anu)e tr#s#turi%
caracteristici sau se)nal)ente a recunoscut i 'n ce )#sur# aceste ele)ente se potrivesc cu
cele din descrierea anterioar#.
$rezentarea obiectelor i animalelor pentru recunoatere se realizeaz# 'n aceeai
)odalitate% respectiv dup# o ascultare preala(il# a persoanei% care va ar#ta natura o(iectelor%
!or)a% di)ensiunile% culoarea% gradul de uzur# sau anu)ite caracteristici speci!ice. >(iectul
care va !i prezentat pentru recunoatere se va al#tura unui grup de alte o(iecte ase)#n#toare%
iar persoana va tre(ui s# identi!ice acest o(iect.
Prezentarea ani)alelor pentru recunoatere este o activitate cu o !recven# redus#%
acestea put,nd !i recunoscute dup# culoare% v,rst#% o(iceiuri% anu)ite se)ne accidentale sau
!#cute 'n scop de identi!icare% dup# nu)ele la care r#spund. Persoana va declara anterior dup#
ce ele)ente ar putea identi!ica ani)alul% iar apoi 'i va !i prezentat i dac# 'l recunoate va
tre(ui s# arate 'n (aza c#ror tr#s#turi a recunoscut respectivul ani)al.
Ca toate prezent#rile pentru recunoatere des!#urarea acestora va !i descris# 'n
procesul ver(al c#ruia i se vor ataa !otogra!iile e!ectuate 'n ti)pul acestei activit#i.
1GG
CAPITOLUL 5V
ARESTAREA, URMRIREA PERSOANELOR
I A 1UNURILOR
Aretarea const# 'n privarea de li(ertate a unei persoane 'n te)eiul unei ordonane de
reinere sau a unui )andat de arestare e)is de organele co)petente. 5ceast# lipsire de
li(ertate nu poate !i luat# dec,t ')potriva unei persoane ')potriva c#reia sunt su!iciente date
i te)eiuri c# ar !i s#v,rit o in!raciune i e=ist# pericolul c# persoana ar ur)a s# se sustrag#
ur)#ririi penale sau e=ecut#rii unei pedepse% atunci c,nd persoana a !ost conda)nat# printr-o
*ot#r,re de!initiv#.
+n )od nor)al e=ecutarea unei arest#ri nu ar tre(ui s# ridice pro(le)e atunci c,nd cel
')potriva c#ruia se va e!ectua nu va )ani!esta ')potriviri sau acesta nu va 'ncerca s# se
sustrag# e=ecut#rii.
$,nd e=ist# indicii sau (#nuieli c# va e=ista ')potrivire la e=ecutare% organul &udiciar
va tre(ui s# preg#teasc# din ti)p arestarea prin culegerea de in!or)aii despre persoana care
ur)eaz# a !i arestat# i locurile 'n care aceasta s-ar putea a!la% !iind )o(ilizate i persoane i
te*nica necesar# pentru a se reui arestarea. 5tunci c,nd se apreciaz# c# persoana se va
ascunde sau va 'ncerca s# !ug# ori c# aceasta ar putea !i 'nar)at#% din punct de vedere tactic
va tre(ui s# se procedeze la 'ncon&urarea locului 'n care aceast# persoan# se a!l#% dup# care s#
i se adreseze o cerere pentru a se preda. Dac# persoana d# curs acestei cereri nu va e=ista nici
o di!icultate 'n e=ecutarea arest#rii. +n caz de re!uz 'ns#% va tre(ui ales )o)entul p#trunderii
'n 'nc#pere sau locul 'n care aceast# persoan# se a!l#% )o)ent care se va (aza pe cele
cunoscute despre personalitatea celui ur)#rit% pe o(iceiurile acestuia% pe e=istena
posi(ilit#ii de opunere sau de atac. +n tot acest ti)p eventualele ieiri sau posi(ilit#i de !ug#
vor !i p#zite 'n continuare. +n )o)entul p#trunderii se vor putea !olosi gaze lacri)ogene%
gaze iritante% !urtunuri cu ap#% dar aceasta doar dac# e=ist# date certe c# respectiva persoan#
este 'nar)at# sau deose(it de violent#. Uneori% anterior 'ncerc#rii de p#trundere se vor !ace
'ncerc#ri de negociere sau de convingere a persoanei s# se predea% prin presiuni psi*ice care
pot consta 'n aducerea unei persoane dragi care s# 'i solicite a se preda.
+n cazurile 'n care arestarea tre(uie e!ectuat# !a# de )ai )ulte persoane care aparin
unui grup in!racional se poate alege tactica e!ectu#rii arest#rii 'n acelai )o)ent 'n toate
locurile 'n care )e)(rii grupului s-ar putea a!la. Poate 'ns# a !i apreciat# ca util# tactic o
arestare a acestora pe r,nd sau a nu)ai o parte din ei atunci c,nd s-ar putea ca prin l#sarea
unora 'n li(ertate 'nc# o perioad# s# poat# !i g#site (unuri% ascunz#tori sau alte persoane care
1G2
pot !ace parte din acelai grup. Pentru aceast# din ur)# situaie cei asupra c#rora 'nc# nu a
operat arestarea vor !i atent supraveg*eai pentru ca acetia s# nu dispar# sau s# distrug#
eventualele )i&loace de pro(#.
Ur"#rirea $eroanelor &i a bunurilor este o activitate tactic# necesar# pentru
sta(ilirea locului unde sunt ascunse i pentru recuperarea lor.
Ur)#rirea persoanelor se va !ace 'n situaia c'nd acestea se sustrag de la ur)#rirea
penal# sau de la e=ecutarea pedepsei i nu se cunoate locul 'n care se a!l#. Ur)#rirea se va
!ace doar dup# ce s-a sta(ilit c# persoana respectiv# se ascunde% dup# care vor !i culese
in!or)aii despre posi(ilele locuri de ascundere% despre persoanele care le-ar putea ascunde%
despre ocupaia persoanei% eventualele sale vicii sau (oli. Ur)#rirea va 'ncepe de la
do)iciliul persoanei% va continua cu posi(ilele adrese din aceeai localitate unde se g#sesc
rude sau cunoscui% adresele din alte localit#i unde s-ar putea ascunde. Pentru uurarea
des!#ur#rii activit#ii i pentru ca persoana s# poat# !i recunoscut# de c#tre eventuale
persoane care au v#zut-o se vor !olosi i !otogra!ii de identi!icare ale persoanei sau o sc*i#
cu portretul ro(ot.
"unurile sustrase sau disp#rute% dup# ce vor !i identi!icate 'n caracteristicile acestora%
vor !i ur)#rite 'n ur)a descrierii acestora !#cut# de persoanele p#gu(ite 'n sensul c#ut#rii la
do)iciliul in!ractorului% la prieteni% cunotine.
1G3
CAPITOLUL 5VI
E5PERTIDA I CONSTATAREA TE)NICO* TIIN I'IC
+n cercetarea cri)inalistic# se constat# c# s#v,rirea di!eritelor !apte ilicite creaz#
variate ur)e datorit# )odului de aciune a instru)entelor !olosite 'n co)iterea !aptelor% a
e=istenei anu)itor su(stane sau o(iecte la locul !aptei.
Multitudinea de ur)e descoperite i ridicate de organele &udiciare e necesar a !i
studiate de persoane specializate prin e!ectuarea unor lucr#ri tiini!ice. +ntre acestea se
'nt,lnesc constat#rile te*nico-tiini!ice i e=pertizele.
$onstat#rile te*nico-tiini!ice sau )edico-legale se dispun 'n cazuri urgente c,nd
e=ist# pericol ca unele )i&loace de pro(# s# dispar# ori starea de !apt s# !ie )odi!icat# ori
atunci c,nd este necesar# l#)urirea urgent# a unor anu)ite ')pre&ur#ri. $onstatarea te*nico-
tiini!ic# se e!ectueaz# de c#tre specialiti care !uncioneaz# 'n cadrul ori pe l,ng# organele
de ur)#rire penal#.
=pertiza este o activitate de cercetare tiini!ic#% care se des!#oar# la solicitarea
organelor &udiciare de persoane cu o preg#tire superioar# 'ntr-un anu)it do)eniu :e=peri;.
5ceti e=peri au cunotine de strict# specialitate 'n anu)ite do)enii i sunt !olosii pentru
'ntoc)irea e=pertizelor cri)inalistice% conta(ile% )edicale% psi*iatrice% te*nice etc. Dintre
e=pertizele cri)inalistice pot !i a)intite e=pertizele dactiloscopice% (alistice%
(iocri)inalistice% a actelor scrise etc.
Pentru e!ectuarea constat#rilor te*nico-tiini!ice i a e=pertizelor organele &udiciare
dispun ordonarea acestora pun,nd la dispoziia persoanelor de specialitate )i&loacele
)ateriale de pro(# care ur)eaz# a !i e=a)inate% )i&loacele de co)paraie% apoi sta(ilesc
o(iectivele e=pertizei sau constat#rii te*nico-tiini!ice. 5ceste )ateriale tre(uie s# !ie de o
(un# calitate% reprezentative i 'n cantitate su!icient# pentru a se per)ite specialistului
e!ectuarea lucr#rii. +n actul de dispunere a e=pertizei sau a constat#rii te*nico-tiini!ice
tre(uie descrise )aterialele puse la dispoziie% cu precizarea !aptei care se cerceteaz#% de
unde i cu) au !ost ridicate acele )ateriale% condiiile de p#strare i eventualele sc*i)(#ri
intervenite 'n caracteristicile acestor )ateriale. >(iectivele e=pertizei sau constat#rii te*nico-
tiini!ice tre(uie sta(ilite 'n )od clar% concis i precis de c#tre organul &udiciar. Totodat# se
va solicita a se r#spunde la aceste o(iective printr-un r#spuns cert% pozitiv sau negativ.
+n (aza cunotinelor de specialitate% prin studierea )aterialelor tri)ise% cel care va
e!ectua constatarea tiini!ic# sau e=pertiza va tre(ui s# rezolve o(iectivele sta(ilite prin
126
e)iterea unor concluzii. 5ceste concluzii pot !i pozitive% negative% de pro(a(ilitate sau de
i)posi(ilitate a rezolv#rii pro(le)ei. $oncluziile pozitive sau negative sunt !olositoare 'n
cercetarea cri)inalistic# 'n sensul c# sta(ilesc 'n )od tiini!ic dac# un anu)it eveni)ent a
avut loc sau nu% dac# o persoan# a !ost i)plicat# sau nu etc. $oncluziile de pro(a(ilitate nu
pot !i !olosite pentru c# nu rezolv# pro(le)a% iar 'n activitatea &udiciar# tre(uie s# e=iste
certitudini. =ist# i situaii 'n care datorit# pro(elor ridicate care sunt insu!iciente cantitativ
sau a!ectate calitativ% specialistul nu va putea s# r#spund# i va ar#ta c# este 'n i)posi(ilitate
o(iectiv# de a rezolva o(iectivul sta(ilit. $onstat#rile te*nico-tiini!ice i e=pertizele sunt
utile 'n sta(ilirea adev#rului doar 'n )#sura 'n care se coro(oreaz# cu alte pro(e% ur),nd a se
aprecia utilitatea lor de organul &udiciar 'n !iecare caz concret% ne!iind o(ligatorii pentru
organele &udiciare.
Meto!ica cercet#rii cri"inalitice a !i.eritelor in.raciuni ur)eaz# a !i tratat# 'ntr-
o ediie viitoare a acestui curs% 'n )#sura 'n care se va aprecia la acel )o)ent utilitatea ei.
121
1 I 1 L I O , R A ' I E
5ioanioaie $onstantin% "erc*ean Vasile% "utoi Tudorel% Marcu Ilie% P#l#nceanu ugen%
Pletea $onstantin% Sandu Ioan-ugen% Stancu )ilian% TR5T5T D T5$TI$X
$RIMI?5CISTI$X% ditura S$arpaiS% 1337.
5ioanioaie $onstantin% Tudor St#nic#% Vasile /*eorg*e% "erc*ean Vasile% "ooc Ioan%
"utoi Tudorel% $oca ?icolae% 9lorea /eorge% Mandac*e Ioan% Marcu Ioan% >laru
5le=andru% P#l#nceanu ugen% Pletea $onstantin% Sandu Ioan ugen% Scarlet
/*eorg*e% Si)a Ioan% Stancu )ilian% T5$TI$5 $RIMI?5CISTI$X% Ministerul
de Interne% Serviciul editorial i cine)atogra!ic% 1323.
5ioanioaie $onstantin% $oca ?icolae% $URS D $RIMI?5CISTI$X% vol. II% "ucureti%
13GB.
5l(u Ion% Ursa Victor% RXSPU?DR5 $IVICX P?TRU D5U? M>R5C% ditura
Dacia% $lu&-?apoca% 13G3.
5ltavilla .% PSI.>C>/I5 /IUDIPI5RI5% vol. I.% Unione tipogra!ice-editrice Torinese%
13BB.
5ngelescu Ion% 9>C>SIR5 9>?>/R5MI OI VID>9>?>/R5MI M5/?TI$
+? PR>$SUC P?5C% 'n Revista Ro),n# de Drept nr. 1F13G6.
5ntoniu /eorge% "ulai $onstantin% $*ivulescu /*eorg*e% DI$UI>?5R @URIDI$ P?5C%
ditura Otiini!ic# i enciclopedic#% "ucureti% 13GE.
"#dil# Mircea% T5$TI$5 5S$UCTXRII I?$UCP5TUCUI +? I?ST5? X% ditura
>)nia U?I S.5.S.T.% "raov% 1332
"#dil# Mircea% RXSPU?DR $IVICX DCI$TU5CX. SXVYROIR5 I?9R5$UIU?II
D PRVRSIU? SIU5CX. VI$TIM5 MI?>RX. D5U? M>R5C.
5DMISI"ICIT5T% 'n SDreptulS nr. 16F1337.
"asara( Matei% $RIMI?5CISTI$5% Citogra!ia Universit#ii S"a(e-"olLaiS% $lu&-
?apoca% 13E3.
"asara( Matei% DRPT P?5C :partea general#;% vol. II% ditura 9undaiei S$*e)areaS
Iai% 1337.
"asara( Matei% DRPT PR>$SU5C P?5C% $lu&-?apoca% 13G1.
"elRin R.S.% PuiRov /./.% QRIMI?5CISTIQ5% @uridicesRaia literatura% MosRva% 13E2.
"i(eri Ion% PRI?$IPII D PSI.>C>/I 5?TR>P>C>/I$X% ditura Didactic# i
Pedagogic#% "ucureti% 13G1.
"ogdan Ti(eriu% "utoi Tudorel% 5ng*elescu 5ndrei% ?ic*i!or @ean% TR5T5T PR5$TI$
D $RIMI?5CISTI$X% vol. II% ditura Ministerului de Interne% "ucureti% 13G2.
"ogdan Ti(eriu% $URS D PSI.>C>/I @UDI$I5RX% Tipogra!ia 'nv##),ntului%
"ucureti% 13BG.
127
"ogdan Ti(eriu% PR>"CM D PSI.>C>/I @UDI$I5RX% ditura Otiini!ic#%
"ucureti% 13G4.
"ogdan Ti(eriu% S,ntea Ioan% 5?5CIP5 PSI.>C>/I$X 5 VI$TIMI. R>CUC I +?
PR>$SUC @UDI$I5R% Ministerul de Interne% Inspectoratul /eneral al Miliiei%
"ucureti% 1322.
"ogdan Ti(eriu% S,ntea Ioan% Dr#gan-$ornianu Radu% $>MP>RT5M?TUC UM5? +?
PR>$SUC @UDI$I5R% ditura Ministerului de Interne% "ucureti% 1324.
"ratu /*eorg*e% P>SI"ICITXUI D $U?>5OTR 5 PRS>?5CITXUII
+?VI?UIUIC>R :I?$UCP5UIC>R;% 'n SOcoala ro),neasc# de cri)inalistic#S%
Ministerul de Interne% 13GB.
"ulg#r /*eorg*e :red.;% DI$UI>?5R D SI?>?IM% ditura 5l(atros% 13G7.
$io!u Ioan% $>MP>RT5M?TUC SIMUC5T Z $R$TXRI PSI.>9IPI>C>/I$
IPRIM?T5C% ditura 5cade)iei% "ucureti% 13GA.
$iopraga 5urel% $5T/>RI5 PSI.>C>/I$X OI @URIDI$X D MXRTURI
VIPU5CX OI 5UDITIVX% 'n S5nalele tiini!ice ale Universit#ii 5l. I. $uza IaiS%
to)ul III% 13GB.
$iopraga 5urel% $YTV5 ?>T5UII D >RDI? TRMI?>C>/I$% 'n SPro(le)e de
cri)inalistic# i de cri)inologieS supli)ent al "uletinului intern% editat de
Procuratura RSR i Ministerul @ustiiei% nr. 1-7.
$iopraga 5urel% $RIMI?5CISTI$5 Z CM?T D T5$TI$X% Universitatea S5l. I.
$uzaS% Iai% 9acultatea de Drept% 132E.
$iopraga 5urel% $RIMI?5CISTI$5 - T5$TI$5% Citogra!ia Universit#ii S5l. I. $uzaS%
Iai% 132E.
$iopraga 5urel% $RIMI?5CISTI$5% TR5T5T D T5$TI$X% ditura /a)a% Iai% 133E.
$iopraga 5urel% V5CU5R5 PR>"I TSTIM>?I5C +? PR>$SUC P?5C%
ditura S@uni)eaS Iai% 13G3.
$iopraga 5urel% IMPCI$5UII D >RDI? PSI.>C>/I$ +? 5$TIVIT5T5
PR>$UR>RUCUI% 'n S5nalele tiini!ice ale Universit#ii 5l. I. $uza din IaiS%
seciunea III% to)ul IIIIv% 1322.
$iopraga 5urel% IMPCI$5UII PSI.>C>/I$ 5C $>?9RU?TXRII% 'n S5nalele
tiini!ice ale Universit#ii 5l. I. $uza IaiS% to)ul IIVIII% 1321.
$iopraga 5urel% I?9CU?U5 R5$UIIC>R 59$TIV 5SUPR5 PC?ITUDI?II OI
9IDCITXUII D$C5R5UIIC>R U?>R P5RTI$IP5?UI C5 PR>$SUC
P?5C% 'n SPro(le)e de cri)inalistic# i cri)inologieS% supli)ent al "uletinului
intern% editat de Procuratura RSR i Ministerul @ustiiei% nr. 4-A% 1322.
$iopraga 5urel% ?>T5UII P M5R/I?5 5S$UCTXRII +?VI?UITUCUI S5U
I?$UCP5TUCUI% 'n S5nalele tiini!ice ale Universit#ii 5l. I. $uza din IaiS%
seciunea III% to)ul IIII% 132B.
$iopraga 5urel% S>?D5R5 S?TIM?TUCUI D $UCP5"ICIT5T - PR>$DU
PSI.>P5TI$ D I?TR>/5R 5 +?VI?UIUIC>R S5U I?$UCP5UIC>R OI
124
M5RT>RIC>R D R5-$RDI?UX% 'n SPro(le)e de cri)inalistic# i
cri)inologieS% supli)ent al "uletinului intern% editat de Procuratura RSR i
Ministerul @ustiiei% nr. 1-7% 132G.
$iopraga 5urel% T5$TI$5 5UDIRII P5RTI$IP5?UIC>R C5 PR>$SUC P?5C.
PSI.>C>/I5 /?R5CX OI PSI.>C>/I5 @UDI$I5RX% 'n S5nalele tiini!ice
ale Universit#ii 5l. I. $uza din IaiS% Seciunea III% To)ul IIIIII% 132G.
$onstantinescu Mircea% $5R5$TRUC D URMX +? 5$$PUIU?5
$RIMI?5CISTI$X 5C M>DI9I$XRIC>R PR>DUS C5 ?IVCUC
S$>5RUI $R"R5C +? PR$PUI5 T5"C>UCUI I?9R5$UI>?5C% 'n
SPrezent i perspectiv# 'n tiina cri)inalistic#S% Ministerul de Interne% 13G3.
Dan ?icolae% 5PR$IR5 D$C5R5UIIC>R M5RT>RIC>R OI
I?9>RM5T>RIC>R% 'n SPro(le)e de )edicin# &udiciar# i de cri)inalistic#S% vol.
V% ditura Medical#% "ucureti% 13EE.
Dan ?icolae% P>SI"ICIT5T5 9>C>SIRII M5/?T>9>?UCUI +? PR5$TI$5 D
5?$.TX P?5CX% 'n SPro(le)e de )edicin# legal# i de cri)inalistic#S% vol.
III% ditura )edical#% "ucureti% 13EB.
Dan ?icolae% R>CUC S?P5UIIC>R OI PR$PUIIC>R +? PR>$SUC 9>RMXRII
D$C5R5UIIC>R M5RT>RIC>R OI I?9>RM5T>RIC>R% 'n SPro(le)e de
)edicin# &udiciar# i de cri)inalistic#S% vol. V% ditura Medical#% "ucureti% 13EB.
Davidescu /rigore% B SIMUURIT... B P>RUI SPR $U?>5OTR% ditura 5l(atros%
13G7.
DI$UI>?5R D $RIMI?5CISTI$X% ditura Otiini!ic# i enciclopedic#% "ucureti%
132A.
Dongoroz Vintil#% D#r'ng# /*eorg*e% Qa*ane Sieg!ried% Cucinescu Du)itru% ?e)e 5urel%
Popovici Mi*ai% S'r(ulescu Petre% Stoican Vasile% ?>UC $>D D PR>$DURX
P?5CX OI $>DUC D PR>$DURX P?5CX 5?TRI>R. PRP?T5R
$>MP5R5TIVX% ditura Politic#% "ucureti% 13E3.
Dongoroz Vintil#% Qa*ane Sieg!ried% 5ntoniu /eorge% "ulai $onstantin% Iliescu ?icoleta%
St#noiu Rodica% IPCI$5UII T>RTI$ 5C $>DUCUI D PR>$DURX
P?5CX R>MY?% vol. II% partea special#% ditura 5cade)iei% "ucureti% 13GE.
Drago)irescu Virgil% PSI.>S>$I>C>/I5 $>MP>RT5M?TUCUI DVI5T% ditura
Otiini!ic# i nciclopedic#% "ucureti% 13GE.
Du)itrescu 5rt*ur% Mitea $ostin% $>?SIDR5UII T>RTI$ PRIVI?D
PSI.>C>/I5 OI T5$TI$5 5UDIRII% 'n SPro(le)e de cri)inalistic# i de
cri)inologieS supli)ent al "uletinului intern% editat de Procuratura RSR i
Ministerul @ustiiei% nr. 4-A% 1322.
)inescu Molanda% M5RI PR>$S DI? IST>RI5 @USTIUII% ditura Otiini!ic#%
"ucureti% 13G6.
9loru Ro(ert :red.;% PSI.>9IPI>C>/I5 5$TIVITXUII D >RI?T5R% ditura
12A
5cade)iei% "ucureti% 13E2.
9loru Ro(ert% DI5C>/ 5SUPR5 5T?UII% ditura S$eresS% 13G1.
9loru Ro(ert% PSI.>9IPI>C>/I5 5T?UII% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13EG.
/aLet @ean% M5?UC D P>CI$ S$I?TI9IKU% d. PaLot% Paris% 13G2.
/olu Mi*ai% PR$PUI OI 5$TIVIT5T% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13G1.
/olu Panteli)on% D C5 PSI.>C>/I5 I?DIVIDU5CX C5 PSI.>C>/I5 D /RUP
OI $>C$TIVX% 'n S5nalele Universit#ii "ucuretiS% Psi*ologie% 13E3.
/olu Panteli)on% 9?>M? OI PR>$S PSI.>S>$I5C% ditura Otiini!ic# i
nciclopedic#% "ucureti% 1323.
/olu Panteli)on% PSI.>C>/I S>$I5CX% editura didactic# i pedagogic#% "ucureti%
13GA.
/olunsRi S.5.% $RIMI?5CISTI$5% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13E1.
/rop*e 9ran[ois% C5 $RITIKU DU TM>I/?5/% d. Dalloz% Paris% 137G.
Iulian dit*% P/>M>TUC OI 5$TIVIT5T5 UM5?X% ditura 5cade)iei% "ucureti%
13G1.
Qa*ane Sieg!ried% DSPR S5?$UIU?IC PR>$DUR5C% Studii i cercet#ri &uridice%
nr. 7F13E3.
Qert\sz I)re% 5 QI.5CC.5T5SI T5QTIQ5 ICQT5?I 5C5P@5I :"azele psi*ologice
ale tacticii de audiere;% "udapesta% 13EB.
Ce $lere M.% M5?UC D P>CI$ T$.?IKU% d. Police Revue% Paris% 13GA.
CouWage 9..% $URS D P>CIUI T.?I$X OI T5$TI$X D P>CIUI $RIMI?5CX%
Tiparul S$artea Ro),neasc#S% "ucureti% 13A6.
Cu)inosu Doru Silviu% Popa Vasile% S>$I>C>/I @URIDI$X% ditura .elicon%
Ti)ioara% 133B.
Manzini Vicenzo% TR5TT5T> DI DIRIT> PR>$SU5C P?5C
Marcu 9lorin% MI$ DI$UI>?5R D ?>C>/ISM% ditura 5l(atros% "ucureti% 132E.
Mendelson ".% TUDS I?TR?5TI>?5CS D PSM$.>S>$I>C>/I
$RIMI?CC% nr. 1% Paris% 13BE.
MI$ DI$UI>?5R ?$I$C>PDI$% ditura nciclopedic#% "ucureti% 13G7.
Mircea Ion% $>?SIDR5UII $RIMI?5CISTI$ $U PRIVIR C5 STUDIR5
PRS>5?I 9XPTUIT>RUCUI% 'n SStudia Universitatis "a(e-"olLaiS Series
@urisprudenia% $lu&-?apoca% nr. 1F1326.
Mircea Ion% $RIMI?5CISTI$5% diia a II-a% ditura 9undaiei S$*e)areaS% Iai% 133A.
Mircea Ion% $RIMI?5CISTI$5% ditura 9undaiei S$*e)areaS% Iai% 1337.
Mircea Ion% $U PRIVIR C5 VRI9I$5R5 $RIMI?5CISTI$X 5 5CI"IURIC>R
+?VI?UITUCUI S5U I?$UCP5TUCUI% 'n SStudia Universitatis "a(e-"olLaiS
Series @urisprudenia% $lu&-?apoca% nr. 1F132E.
Mircea Ion% DSPR 5S$UCT5R5 RPT5TX 5 PRS>5?C>R% 'n SStudia
Universitatis "a(e-"olLaiS Series @urisprudenia% $lu&-?apoca% nr. 1F1331.
Mircea Ion% DSPR T5$TI$5 5UDIRII PRIM5R 5 MI?>RIC>R% 'n SStudia
Universitatis "a(e-"olLaiS% Series @urisprudenia% $lu&-?apoca% 13GB.
Mircea Ion% DSPR T5$TI$5 5UDIRII VI$TIMI% 'n SStudia Universitatis "a(e-
12B
"olLaiS% Series @urisprudenia% $lu&-?apoca% 13GA.
Mircea Ion% >? T. PRS>?5CITM >9 T. VI$TIM 5?D >9 T. PRPTR5T>R
>9 MURDR $>MMITD U?DR SC9-D9?$ >R PR>V>$5TIV
$IR$UMST5?$S :Despre personalitatea victi)ei i a !#ptuitorului o)orului
s#v,rit 'n stare de legiti)# ap#rare sau de provocare;% 'n SStudia Universitatis
"a(e-"olLaiS Series @urisprudenia% $lu&-?apoca% nr. 1F132B.
Mitro!an ?.% Pdreng*ea V.% "utoi T.% PSI.>C>/I5 @UDI$I5RX% $asa de editur# i pres#
SOansaS S.R.C.% "ucureti% 1337.
Moldovan Sa(in% STUDII D DRPT PR>$SU5C $IVIC% vol. I% Tipogra!ia Diecezan#%
5rad% 134B.
Moraru Ion% Iosi! /*eorg*e% Manoli $#t#lin% Pissu ]eintrau(% Muat Doina% 9r#il# Ion%
/anciu 5na% PSI.>C>/I5 MU?$II I?DUSTRI5C% ditura didactic# i
pedagogic#% "ucureti% 13GE.
?eagu Ion% DRPT PR>$SU5C P?5C% ditura 5cade)iei "ucureti% 1322.
?eagu Ion% DRPT PR>$SU5C P?5C% vol. II% ditura uro-Trading% "ucureti% 1337.
?eveanu Popescu Paul% DI$UI>?5R D PSI.>C>/I% ditura 5l(atros% 13G2.
?eveanu-Popescu Paul% PSI.>C>/I /?R5CX% ditura Didactic# i Pedagogic#%
"ucureti% 13GA.
P#unescu $onstantin% D9I$I?UX MI?T5CX OI >R/5?IP5R5 PRS>?5CITXUII%
ditura Didactic# i Pedagogic#% "ucureti% 13GG.
Piaget @ean% PSI.>C>/I OI PD5/>/I% ditura Didactic# i Pedagogic#% "ucureti%
13G7.
Pop Traian% DRPT PR>$SU5C P?5C% Tipogra!ia ?aional#% $lu&% vol. III.
Popescu-?eveanu Paul% S?SI"ICIT5T5% ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13G6.
R#dulescu M. Sorin% "anciu Dan% I?TR>DU$R +? S>$I>C>/I5 DCI?$V?UI
@UV?IC. 5D>CS$?U5 +?TR ?>RM5CIT5T OI DVI5?UX% ditura
Medical#% "ucureti% 1336.
R#dulescu-Motru $.% PSI.>C>/I5 M5RT>RUCUI% $onvor(iri literare% 136E.
Roca 5l. :red.;% TR5T5T D PSI.>C>/I IPRIM?T5CX% ditura 5cade)iei%
"ucureti% 13E4.
Roca 5le=andru% "e&at Marian% PSI.>C>/I5% ditura 5cade)iei% "ucureti% 13GE.
Roca 5le=andru% MT>D>C>/I OI T.?I$I IPRIM?T5C +? PSI.>C>/I%
ditura Otiini!ic#% "ucureti% 1324.
Roca 5le=andru% MT>D>C>/I OI T.?I$I IPRIM?T5C +? PSI.>C>/I%
ditura Otiini!ic#% "ucureti% 13G1.
Siegel @. CarrL% Senna @. @osep*% @UV?IC DCI?KU?$M% T*eorL% Practice ^ CaW.
9ourt* dition. St. Paul% ?eW MorR% Cos 5ngeles% San 9rancisco% ]est Pu(lis*ing
$o)panL% 1331.
S)irnov 5.5.% C\ontiev 5.?.% Ru(instein S.C.% Teplov ".M.% PSI.>C>/I5% ditura de
stat didactic# i pedagogic#% "ucureti% 13B3.
Stancu )ilian% $RIMI?5CISTI$5% vol. I i II% ditura SProarcadiaS% "ucureti% 1334.
Stancu )ilian% $RIMI?5CISTI$5% vol. I i II% ditura 5cta)i% "ucureti% 133B.
12E
Stancu )ilian% I?VSTI/5R5 OTII?UI9I$X 5 I?9R5$UIU?IC>R% curs de
cri)inalistic#% partea a II-a i a III-a% "ucureti% 1322.
Stancu )ilian% PR>"CM D $RIMI?5CISTI$X OI $RIMI?>C>/I% supli)ent al
(uletinului intern% nr. 1% 1324.
St_ssel Ot.% >godescu D.% ?>RM5CIT5T PSI.I$X% ">5CX% CIM"5@% ditura
Otiini!ic#% "ucureti% 13G7.
Suciu $a)il% $RIMI?5CISTI$5% ditura Didactic# i Pedagogic#% "ucureti% 13G7.
SzczepansRi @an% ?>UIU?I CM?T5R D S>$I>C>/I% ditura Otiini!ic#%
"ucureti% 13G7.
T5$TI$5 5S$UCTXRII +?VI?UITUCUI% M5RT>RIC>R OI MI?>RIC>R<
$>?9RU?T5R OI PR/XTIR5 R$U?>5OTRII% Institutul de
$ri)inalistic# al Procuraturii R.P.R.% "ucureti% 13B2.
T*eodoru /rigore% Moldovan Cucia% DRPT PR>$SU5C P?5C% ditura Didactic# i
Pedagogic#% "ucureti% 13G3.
Uurai $onstantin% CM?T D $RIMI?5CISTI$X OI T.?I$X $RIMI?5CX%
ditura Ministerului @ustiiei% "ucureti% 13AG.
Turcicov-"ogdan 5na% PSI.>C>/I /?R5CX OI PSI.>C>/I S>$I5CX% ditura
didactic# i pedagogic#% "ucureti% 13G4.
Vl#du Ion% I?TR>DU$R +? S>$I>C>/I5 @URIDI$X% ditura Ministerului de
Interne% "ucureti% 133A.
Volonciu ?icolae% DRPT PR>$SU5C P?5C% ditura Didactic# i Pedagogic#%
"ucureti% 13G7.
12G