Sunteți pe pagina 1din 5

LPO59/2007

ID intern unic: 323743 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 59
din 15.03.2007

privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti

Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 064 art Nr : 296 Promulgat : 04.05.2007
Data intrarii in vigoare : 01.01.2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Capitolul I
Statutul şi obligaţiile grefierului
Articolul 1. Grefierul
(1) Cauzele în materie civilă şi penală, iar în cazurile prevăzute de lege, şi
alte cauze, se judecă cu asistenţa grefierului.
(2) La înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierului constituie un sprijin în
activitatea magistraţilor, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce îi
revin jucînd un rol important în buna funcţionare a instanţei judecătoreşti.
Articolul 2. Atribuţiile grefierului
(1) Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului sau preşedintelui
instanţei judecătoreşti, suportul administrativ şi organizaţional pentru
desfăşurarea eficientă a procesului de judecată.
(2) Grefierul îndeplineşte şi alte atribuţii procedurale prevăzute de codurile
de procedură civilă, de procedură penală şi cu privire la contravenţiile
administrative.
Articolul 3. Statutul juridic al grefierului
(1) Grefierul are statut de funcţionar public. Drepturile şi obligaţiile
grefierului sînt reglementate de prezenta lege, de prevederile Codului muncii
al Republicii Moldova şi de cele ale Legii serviciului public.
(2) Funcţia de grefier se include în Clasificatorul unic al funcţiilor publice.
Articolul 4. Independenţa grefierului
(1) Funcţia de grefier este o funcţie publică, fiind exercitată, în mod
independent, sub autoritatea judecătorului aflat în exerciţiul funcţiunii.
(2) Nu se admite nici o influenţă asupra îndeplinirii de către grefier a
atribuţiilor sale.
(3) În activitatea sa, grefierul se supune doar legii.
Articolul 5. Profesionalismul, imparţialitatea şi fidelitatea
Grefierul are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile în mod profesional,
imparţial şi cu fidelitate, în condiţiile legii, şi să se abţină de la orice faptă
care ar putea prejudicia interesele persoanelor fizice sau juridice ori
prestigiul justiţiei.
Articolul 6. Obligaţiile grefierului
(1) Grefierul este obligat, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi
libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procesul judiciar,
indiferent de statutul acestora din urmă.
(2) Grefierul are următoarele obligaţii:
a) să respecte disciplina de muncă;
b) să nu divulge datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii;
c) în şedinţele de judecată să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare;
d) să respecte normele deontologice ale profesiei;
e) să participe, în modul stabilit, la formarea continuă.
Articolul 7. Păstrarea secretului profesional
(1) Grefierul este obligat să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea
asupra faptelor şi informaţiilor de care a luat cunoştinţă în exerciţiul
funcţiunii. Judecata poate să-l elibereze de această obligaţie dacă împotriva
lui este intentat dosar penal.
(2) Grefierul nu are dreptul să comenteze sau să conteste în mass-media
hotărîrile şi alte decizii pronunţate pe marginea dosarelor de care a luat
cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii.
Articolul 8. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate
Grefierul este obligat să prezinte, în condiţiile şi în termenele prevăzute de
lege, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.
Articolul 9. Restricţii
(1) Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau
private, cu excepţia celor didactice şi ştiinţifice, inclusiv din cadrul
Institutului Naţional al Justiţiei.
(2) Grefierul nu are dreptul să activeze în instanţele judecătoreşti în care una
din rudele lui directe (părinţii, fraţii, surorile, copiii) sau prin alianţă
(soţul/soţia, părinţii, fraţii, surorile soţului/soţiei) deţine funcţia de judecător.
(3) Funcţiei de grefier i se aplică şi alte restricţii prevăzute de Legea
serviciului public.
Articolul 10. Organizarea, supravegherea şi controlul
activităţii de grefier
Selectarea candidaţilor la funcţia de grefier, în condiţiile regulamentului
aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, organizarea activităţii
grefierilor, supravegherea şi controlul activităţii acestora se efectuează de
către preşedintele instanţei judecătoreşti.
Capitolul II
Candidatul la funcţia de grefier
Articolul 11. Cerinţele faţă de candidatul la funcţia de
grefier
Candidatul la funcţia de grefier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă cetăţenia Republicii Moldova şi să domicilieze permanent pe
teritoriul ei;
b) să aibă studii juridice;
c) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
d) să nu aibă antecedente penale;
e) să cunoască limba de stat;
f) să fie apt, din punct de vedere medical, conform certificatului medical de
sănătate, pentru exercitarea funcţiei în cauză.
Articolul 12. Concursul pentru ocuparea funcţiei de
grefier
(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de grefier se desfăşoară, în
cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti, între candidaţii selectaţi, potrivit unui
regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Persoana care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de
grefier în modul stabilit şi care întruneşte condiţiile stipulate la art.11 poate
fi numită în funcţia de grefier.
(3) În cazul în care candidatul la funcţia vacantă de grefier nu este de acord
cu rezultatele concursului, el are dreptul să-l conteste în condiţiile legislaţiei
în vigoare.
Capitolul III
Numirea în funcţie şi atestarea grefierului
Articolul 13. Numirea în funcţie
Grefierul este numit în funcţie de către preşedintele instanţei judecătoreşti în
urma rezultatelor concursului prevăzut la art.12.
Articolul 14. Formarea iniţială a grefierului
(1) Grefierul numit în funcţie va urma cursurile de formare iniţială de 3 luni
în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
(2) După absolvirea cursurilor de formare iniţială, grefierul va susţine un
examen de capacitate.
Articolul 15. Indemnizaţia lunară
(1) În perioada formării iniţiale, grefierul primeşte o indemnizaţie lunară,
egală cu salariul de bază al grefierului în funcţie.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) are caracterul şi regimul juridic al unui
drept salarial şi se plăteşte de către instanţa judecătorească care a angajat
grefierul.
Articolul 16. Formarea continuă a grefierului
(1) Grefierul, cel puţin o dată la 5 ani, participă la for-marea continuă,
organizată de Institutul Naţional al Justiţiei.
(2) Formarea continuă se desfăşoară sub formă de seminare, sesiuni de
pregătire, conferinţe, vizite de lucru, stagii în străinătate şi alte activităţi.
(3) Cursurile de formare continuă a grefierilor se organizează conform unui
program anual, aprobat de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, în
coordonare cu Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, cu Ministerul
Justiţiei, program comunicat tuturor instanţelor judecătoreşti în luna
decembrie a anului anterior organizării cursurilor.
(4) Grefierii au acces egal, pentru locurile disponibile, la activităţile de
formare continuă care îi interesează.
Articolul 17. Dreptul la formarea continuă
(1) Grefierul are dreptul la perfecţionarea continuă a calităţilor sale
profesionale prin intermediul cursurilor de formare continuă.
(2) Pe durata cursurilor de formare continuă, grefierul beneficiază de salariul
cuvenit dacă acestea:
a) sînt organizate din iniţiativa ori în interesul instanţei judecătoreşti în care
este încadrat;
b) sînt frecventate din iniţiativa grefierului, cu acordul preşedintelui instanţei
judecătoreşti în care activează;
c) sînt organizate, în condiţiile legii, de Institutul Naţional al Justiţiei sau de
alte instituţii specializate din ţară sau din străinătate.
(3) Instanţele judecătoreşti şi Institutul Naţional al Justiţiei au obligaţia să
prevadă în bugetele proprii sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
aferente programelor de formare iniţială şi de formare continuă a grefierilor,
organizate în condiţiile alin.(2) lit.a) şi c).
Articolul 18. Atestarea grefierului
(1) Grefierul este atestat în condiţiile legislaţiei serviciului public.
(2) Componenţa comisiei de atestare a grefierilor, condiţiile şi procedura de
atestare se stabilesc, în condiţiile legii, de către Consiliul Superior al
Magistraturii.
Capitolul IV
Drepturile grefierului
Articolul 19. Dreptul de asociere în sindicate
Grefierul are dreptul să se asocieze ori să adere la organizaţii sindicale,
precum şi la alte organizaţii profesionale, locale, naţionale sau
internaţionale, în scopul apărării intereselor sale legitime.
Articolul 20. Dreptul la concediu
Grefierul beneficiază de concediu de odihnă anual plătit, de concedii
neplătite din motive familiale sau din alte motive întemeiate, precum şi de
alte concedii acordate în condiţiile legii.
Articolul 21. Dreptul la ţinută vestimentară
(1) Grefierul are dreptul la asigurarea, în mod gratuit, cu ţinută vestimentară
corespunzătoare instanţei judecătoreşti în cadrul căreia îşi desfăşoară
activitatea, potrivit legislaţiei.
(2) Ţinuta vestimentară a grefierului se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
Articolul 22. Alte drepturi şi obligaţii
Pe lîngă drepturile prevăzute de prezenta lege, grefierul beneficiază şi de
alte drepturi prevăzute de legislaţia muncii şi de cea a serviciului public.
Capitolul V
Răspunderea grefierului şi eliberarea din funcţie a acestuia
Articolul 23. Formele răspunderii
(1) Grefierul poate fi tras la răspundere disciplinară, materială,
administrativă sau penală numai în temeiul şi în modul stabilit de lege.
(2) Sancţiunile disciplinare şi modul lor de aplicare se stabilesc în
conformitate cu legislaţia muncii şi cu cea a serviciului public.
Articolul 24. Eliberarea din funcţie
(1) Grefierul este eliberat din funcţie în caz de:
a) demisie;
b) pensionare, în condiţiile legii;
c) constatare a faptului de necorespundere profesională;
d) constatare a faptului de neîndeplinire a oricăreia din cerinţele prevăzute la
art.11;
e) pronunţare a sentinţei de condamnare definitive.
(2) Eliberarea din funcţie se dispune prin decizia preşedintelui instanţei
judecătoreşti care are dreptul de numire în funcţie.
(3) Decizia de eliberare din funcţie poate fi contestată în conformitate cu
legislaţia muncii.
Capitolul VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 25
(1) Grefierul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se
consideră că întruneşte condiţiile legale pentru ocuparea funcţiei respective.
(2) Perioada în care grefierul a exercitat funcţii de aceeaşi natură în cadrul
Curţii Constituţionale sau în fostele arbitraje de stat constituie vechime în
specialitate.
Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Nr.59-XVI. Chişinău, 15 martie 2007.