Sunteți pe pagina 1din 12

C A P I T O L U L 6

CAPITALURI PROPRII SI ASIMILATECapitalul poate fi definit ca expresia baneasca a obligatiilor bancii fata de
persoanele fizice si juridice care au participat la constituirea sa.
Banca Nationala a Romaniei defineste si reglementeaza capitalurile bancare.
Astfel, intalnim doua categorii de capital:
a) capital propriu;
b) capital suplimentar.
Pe ansamblu, capitalul bancar include capitalul social varsat, prime legate de
capital, profitul nerepartizat din anii anteriori si reportat pentru exercitiul curent,
rezultatul net al exercitiului curent, rezerve, diferente din reevaluare, subventii,
provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli si imprumuturi pe termen lung
reprezentand datorii subordonate.
Pentru evidentiere in contabilitate, capitalurile dispun de clasa 5 Capitaluri
poprii, asimilate si provizioane din planul de conturi pentru societatile bancare.


6.1. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social este alcatuit din totalitatea valorilor nominale al actiunilor emise
de banca. Actiunile pot fi nominale sau la purtator. Pentru societatile bancare, Banca
Nationala a Romaniei stabileste si actualizeaza nivelul minim al capitalului social.
Bancile comerciale pot majora nivelul capitalului social in baza hotararii
actionarilor si cu acordul BNR utilizand urmatoarele surse:

a) emiterea de noi actiuni;
b) prime legate de capital ramase dupa acoperirea cheltuielilor legate de operatiunile
respective;
c) rezerve constituite din profitul net;
d) diferente din reevaluarea patrimoniului;
e) obligatiuni, dividende si datorii convertibile in actiuni;
f) rezerve constituite din diferente favorabile de curs valutar, conform normelor legale.

Diminuarea capitalului social se poate face prin rascumpararea actiunilor proprii,
prin acoperirea pierderilor din exercitiile financiare anterioare sau prin alte operatiuni,
conform normelor legale.

Contabilizarea operatiunilor

Pentru evidentierea capitalului social se folosesc urmatoarele conturi:

Grupa 50 Capital
501 Capital social
5011 Capital subscris nevarsat
5012 Capital subscris varsat
502 Elemente asimilate capitalului
503 Diferente de conversie
508 Actionari sau asociati

Contul 501 Capital social este un cont de pasiv, ce prezinta analitice pentru
capitalul varsat si cel nevarsat. De asemenea, exista analitice pentru fiecare actionar sau
aociat. Contul se crediteaza la constituirea capitalului social sau la majorarea lui si se
debiteaza la diminuarea acestuia prin anularea actiunilor si acoperirea pierderilor
inregistrate de banca.

Exemple de contabilizare

1. Subscrierea capitalului social in lei de catre actionari sau asociati:
508 = 5011
Actionari sau asociati Capital subscris nevarsat

2. Varsarea capitalului social subscris:
5011 = 512
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

3. Majorare de capital social prin includerea profitului net si a rezultatului reportat din
anii anteriori:
% = 5012
581
Rezultatul reportat
592
Repartizarea profitului
Capital subscris varsat

4. Reducerea capitalului social pentru acoperirea unor pierderi reportate sau unor
pierderi inregistrate la sfarsitul exercitiului:
5012 = %
Capital subscris varsat 581
Rezultatul reportat
591
Profit sau pierdere


6.2. PRIME LEGATE DE CAPITAL

Primele legate de capital apar ca un plus de valoare inregistrat la valoarea de
emisiune fata de valoarea nominala, in cazul actiunilor sau partilor sociale si imbraca
urmatoarele forme:

a) prime de emisiune apar la emisiunile de actiuni, in conditiile in care valoarea de
emisiune este mai mare decat valoarea nominala a titlului;
b) prime de aport apar ca diferenta intre valoarea majorarii de capital in natura si
valoarea nominala a actiunilor emise;
c) prime de fuziune se intalnesc in cazul in care societatea absorbita la fuziune aduce
un aport contabil mai mare decat valoarea lui nominala;
d) prime de sciziune reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a aportului rezultat
in urma unei operatiuni de sciziune si valoarea lui nominala;
e) prime de conversie apar atunci cand obligatiuni emise, datorii sau dividende
neplatite sunt transformate in actiuni.

Contabilizarea operatiunilor

Evidentierea contabila a primelor legate de capital se face utilizand urmatoarele
conturi din grupa 51 Prime legate de capital:

511 Prime legate de capital
5111 Prime de emisiune sau de aport
5112 Prime de fuziune, de sciziune, de conversie
5119 Alte prime

Contul 511 Prime legate de capital este un cont de pasiv. El este creditat cu
valoarea primelor rezultate in corespondenta cu debitul contului 508 Actionari sau
asociati, la emisiuni, aport, fuziuni si sciziuni,cu debitul conturilor 3251 Obligatiuni
sau 354 Dividende de plata, la conversii de obligatiuni sau dividende sau cu debitul
contului 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb, in cazul primelor in devize.
Contul este debitat prin creditul conturilor 501 Capital social, daca primele sunt
incorporate in capital sau 519 Alte rezerve, daca primele sunt incorporate la rezerve.

Exemple de contabilizare

1. Subscrierea de capital in conditiile existentei unei prime de emisiune in lei:

508 = 5111
Actionari sau asociati Prime de emisiune sau de aport

2. Prime de conversie aparute la obligatiuni convertibile in actiuni

3251 = 5112
Obligatiuni Prime de fuziune, de sciziune,
de conversie


3. Prime de emisiune sau de aport incluse in capitalul social:

511 = 5012
Prime de emisiune sau de aport Capital subscris varsat6.3. REZERVE

Normele in vigoare permit societatilor bancare sa-si constituie mai multe categorii
de rezerve. Astfel intalnim urmatoarele rezerve bancare:

a) rezerva legala este folosita pentu acoperirea pierderilor din activitatea bancara.
b) rezerva generala pentru riscul de credit se constituie pentru acoperirea pierderilor
din creditele nerecuperate din profitul brut si din profitul net, in baza
reglementarilor existente.
c) rezerva statutara se constituie si se utilizeaza in conformitate cu prevederile
statutului bancii. Sursa de constituire o reprezinta profitul net.

In afara acestor rezerve, bancile isi pot constituii si altele la dorinta actionarilor
(rezerve facultative), la cerinta bancii centrale (rezerva minima obligatorie) sau in situatii
exceptionale favorabile (rezerve din reevaluarea activelor).

Contabilizarea operatiunilor

Inregistrarea in contabilitate a rezervelor bancare se face apeland la conturi din
grupa 51 Prime legate de capital si rezerve:

512 Rezerve legale
5121 Rezerve legate de profitul brut
5122 Rezerve legate de profitul net
513 Rezerve statutare
514 Rezerva generala pentru riscul de credit
5141 Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut
5142 Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul net
516 Diferente din reevaloare
519 Alte rezerve

Conturile de rezerve sunt conturi de pasiv. Ele sunt creditate la constituirea
rezervelor din profitul brut, profitul net sau din profitul reportat din anii anteriori, in
corespondenta cu debitul conturilor 592 Repartizarea profitului sau 581 Rezultatul
reportat. Debitarea conturilor se face la utilizarea rezervelor pentru acoperirea pierderii
bancii, pentru acoperirea creditelor nerecuperate sau prin trecere pe venituri a rezervei
generale pentru riscul de credit, in cazul in care depaseste procentul ce se poate deduce
din profitul brut. Debitarea se face in corespondenta cu creditele conturilor 591 Profit
sau pierdere, 781 Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credite sau cu
un cont din clasa 1 sau 2, in cazul acoperirii pierderilor din credite.

Exemple de contabilizare

1. Constituirea rezervei legale din profitul brut sau net:

592 = 512
Repartizarea profitului Rezerve legale

2. Constituirea rezervei generale pentru riscul de credit din profitul brut sau net:

592 = 514
Repartizarea profitului Rezerva generala pentru riscul
de credit


3. Utilizarea rezervei legale pentru acoperire unei pierderi:

512 = 591
Rezerve legale Profit sau pierdere

4. Utilizarea rezervei generale de risc pentru acoperirea unor credite nercuperabile:

514 = 2821
Rezerva generala pentru riscul
de credit
Creante indoielnice6.4. FONDURI, DATORII SUBORDONATE, SUBVENTII

Fondul de dezvoltare este utilizat la executarea sau achizitia de mijloace fixe. El
este alimentat din amortizarea inclusa pe cheltuieli, din sume obtinute la vanzarea sau
dezmembrarea unor mijloace fixe si din sume repartizate din profitul net realizat in
exercitiile financiare precedente si reportat in exercitiul financiar curent.
Datoriile subordonate reprezinta imprumuturi primite in urma unor emisiuni de
titluri sau imprumuturi subordonate, cu o scadenta indepartata sau nedeterminata, a caror
rambursare este conditionata de anumite clauze contractuale. Acestea defavorizeaza
creditorul din punct de vedere al prioritatii la rambursare in caz de lichidare a bancii sau
pot suspenda rambursarea in cazul in care banca se afla intr-un program de redresare.
Datoriile subordonate sunt incluse in categoria capitalului suplimentar bancar, pana la
nivelul de 50 % din capitalul propriu
Subventiile pentru investitii reprezinta sume primite cu titlu nerambursabil de la
bugetul statului sau al unor institutii publice pentru achizitionarea sau crearea de
imobilizari. Tot subventii pentru investitii sunt si imobilizarile primite cu titlu gratuit.

Contabilizarea operatiunilor

Pentru a evidentia in contabilitate operatiunile cu fonduri, datorii subordonate si
subventii exista urmatoarele conturi:

Grupa 52 Fonduri
521 Fondul de dezvoltare
528 Alte fonduri
529 Repartizari la fondul de dezvoltare

Grupa 53 Datorii subordonate
531 Datorii subordonate la termen
5311 Titluri subordonate la termen
5312 Imprumuturi participative
5319 Alte imprumuturi subordonate la termen
532 Datorii subordonate pe durata nedeterminata
5321 Titluri subordonate pe durata nedeterminata
5322 Imprumuturi subordonate pe durata nedeterminata
537 Datorii atasate

Grupa 54 Subventii si fonduri publice alocate
541 Subventii pentru investitii
5411 Subventii pentru investitii inregistrate la venituri
542 Fonduri publice alocate

Contul 521 Fondul de dezvoltare este un cont de pasiv ce se crediteaza la
constituirea fondului, in corespondenta cu conturile 529, 592 sau 591, care arata
provenienta surselor de alimentare ale fondului si se debiteaza la utilizarea lui.
Conturile de datorii subordonate sunt conturi de pasiv. Ele sunt creditate la
obtinerea imprumutului si sunt debitate la rambursarea sau la capitalizarea lui, in
corespondenta cu un cont de trezorerie, de debitori sau de capital. Dobanzile de platit
sunt evidentiate in contul 537 Datorii atasate.
Subventiile pentru investitii primite sunt inregistrate in creditul contului de pasiv
541 Subventii pentru investitii. Debitul acestui cont inregistreaza preluarea pe venituri
a acestor subventii.

Exemple de contabilizare

1. Majorarea fondului de dezvoltare pe baza includerii profitului net reportat din
exercitiile anterioare:

581 = 521
Rezultat reportat Fondul de dezvoltare

2. Primirea unui imprumut in baza unor tituri emise:

111 = 531
Cont curent la BNR Datorii subordonate la termen6.5. PROVIZIOANE ASIMILATE CAPITALURILOR

Sunt asimilate capitalurilor urmatoarele tipuri de provizioane:
provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
provizioane reglementate.
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt constituite, de regula, la sfarsitul
exercitiului pentru elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta sau
pentru cheltuieli exigibile in perioadele urmatoare. In aceasta categorie se constituie
urmatoarele categorii de comisioane:
a) provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura acestea
compenseaza eventualele pierderi in cazul in care debitorii garantati de banca nu isi
onoreaza obligatiile de plata;
b) provizioane pentru facilitati acordate personalului apar in special in cazul unor
credite fara garantii, acordate personalului;
c) provizioane pentru riscuri de tara sunt create pentru compensarea unor pierderi in
cazul plasamentelor externe;
d) alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli vizeaza, in special, provizioane pentru
cheltuieli ce se vor efectua in exercitii viitoare.
Provizioanele reglementate se pot constituii facutativ, in conformitate cu normele
in vigoare, pentru a beneficia de unele facilitati fiscale, legate preponderent de infiintarea
de subunitati in strainatate.
Constituirea unui provizion reprezinta o cheltuiala pentru banca. Anularea sau
diminuarea lui datorita manifestarii riscului, datorita eliminarii riscului sau datorita lipsei
obiectului pentru care s-a provizionat, se face prin cresterea veniturilor bancii.
In practica, gestiunea provizioanelor vizeaza protectia impotriva riscurilor. Uneori
se urmareste si majorarea provizioanelor in scopul reducerii impozitului pe profit. In
realitate avem de-a face doar cu o amanare la plata a impozitului, pana la expirarea
perioadei de provizionare.

Contabilizarea operatiunilor

Pentru contabilizarea operatiunilor cu provizioane asimilate capitalurilor se
folosesc urmatoarele conturi:

Grupa 55 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
551 Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura
552 Provizioane pentru facilitati acordate personalului
553 Provizioane pentru riscuri de tara
559 Alte provizioane

Grupa 56 Provizioane reglementate
561 Provizioane reglementate

Toate aceste conturi de provizioane sunt conturi de pasiv. Ele sunt creditate la
constituirea sau majorarea provizionaului in corespondenta cu debitul unui cont de
cheltuieli (665, 666) si sunt debitate la anularea sau diminuarea provizionaului, in
corespondenta cu creditul unui cont de venituri (765, 766).

Exemple de contabilizare

1. Constituirea de provizioane pentru riscul de tara:

6653 = 553
Cheltuieli cu provizioane pentru
riscul de tara
Provizioane pentru riscul de
tara


2. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscul de tara:

553 = 7653
Provizioane pentru riscul de
tara
Venituri din provizioane
pentru riscul de tara


3. Constituirea de provizioane reglementate:

666 = 561
Cheltuieli cu provizioane
reglementate
Provizioane reglementate

4. Diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate:

561 = 766
Provizioane reglementate Venituri din provizioane
reglementate6.6. REZULTATUL EXERCITIULUI

La sfarsitul exercitiului, societatile bancare isi stabilesc rezultatul exercitiului sub
forma de profit sau de pierdere. Acesta cuprinde:
rezultatul curent;
rezultatul exceptional, care este obtinut din operatiuni exceptionale, in afara activitatii
curente bancare.
Pentru obtinerea rezultatului exercitiului, acesta preia soldurile conturilor de
venituri si cheltuieli. Cu aceasta ocazie aceste conturi se inchid. Diferenta rezultata
reprezinta profitul brut (sold creditor) sau pierdere bruta (sold debitor). Din profitul brut
se pot deduce anumite cheltuieli, inainte de stabilirea impozitului pe profit, dar numai
cele permise de normele in vigoare si in limitele prevazute legal (pierdere din anii
precedenti, rezerva legala, rezerva generala pentru riscul de credit)
Eliminand impozitul pe profit se obtine profitul net al exercitiului. Acesta se va
repartiza pe destinatii (rezerve, dividende, fond de participare a salariatilor la profit) sau
poate fi reportat pentru exercitiul urmator.

Contabilizarea operatiunilor

Evidentierea contabila a rezultatelor se face apeland la urmatoarele conturi:

Grupa 58 Rezultatul reportat
581 Rezultatul reportat

Grupa 59 Rezultatul exercitiului
591 Profit sau pierdere
592 Repartizarea profitului

Contul 581 Rezultatul reportat este un cont bifunctional. Se crediteaza cu
profitul net realizat in exercitiile financiare precedente sau, in cazul preluarii unei
pierderri, cu acoperirea acesteia din rezerve sau capital social. Se debiteaza cu pierderile
realizate in exercitiile financiare precedente sau, in cazul preluarii unui profit, cu
destinatiile care i se dau acestuia: capital social, rezerve dividende, fond de dezvoltare.
Contul 591 Profit sau pierdere este, de asemenea, un cont bifunctional. El este
creditat la preluarea veniturilor pentru stabilirea rezultatelor sau la acoperirea pierderilor
din exercitiul financiar curent, prin diminuarea capitalului social sau diminuarea
rezervelor. Debitarea lui se face la preluarea cheltuielilor pentru stabilirea rezultatelor
exercitiului, la preluarea profitului net nerepartizat in exercitii financiare precedente sau
la repartizarea profitului din exercitiul curent.
Contul 592 Repartizarea profitului este un cont de activ ce se debiteaza cu
destinatiile profitului repartizat si se crediteaza la inchidere prin contul 591.

Exemple de contabilizare

1. Descarcarea conturilor de cheltuieli la sfarsitul exercitiului:

591 = %
Profit sau pierdere 601
Cheltuieli cu operatiunile de
trezorerie si operatiunile
interbancare
/
/
/
677
Alte cheltuieli exceptionale


2. Descarcarea conturilor de venituri la sfarsitul exercitiului:

% = 591
701
Venituri din operatiunile de
trezorerie si operatiunile
interbancare
/
/
/
777
Alte venituri
Profit sau pierdere

3. Constituirea rezervelor din profitul brut:

592 = %
Repartizarea profitului 512
Rezerve legale
514
Rezerva generala pentu riscul
de credit


4. Inregistrarea si deducerea impozitului pe profit:

691 = 3531
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit

591 = 691
Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe
profit


5. Constituirea rezervelor din profitul net:

592 = %
Repartizarea profitului 512
Rezerve legale
513
Rezerve statutare
519
Alte rezerve


6. Repartizarea dividendelor catre actionari:

592 = 354
Repartizarea profitului Dividende de plata

7. Profit net ramas nerepartizat din exercitiul anterior:

581 = 591
Rezultat reportat Profit sau pierdere

8. Inchiderea contului de rezultate la inceputul exercitiului urmator:

591 = 592
Profit sau pierdere Repartizarea profitului
6.7. EXEMPLE DE INTREBARI

1. Care sunt sursele din care se poate realiza o majorare de capital social ?

2. Prezentati din punct de vedere contabil primele legate de capital si dati exemple de
inregistrari .

Prezentati din punct de vedere contabil rezervele si dati exemple de inregistrari .

3. Care este explicatia urmatoarei inregistrari contabile ?
a. retragerea de capital social subscris in lei
b. cresterea capitalului pe baza profitului net
c. cresterea capitalului pe baza rezervelor
d. subscrierea capitalului social in lei
e. varsarea capitalului social subscris


4. Diminuarea unui provizion pentru risc de tara se inregistreaza astfel:
a. 553 = 7653
b. 561 = 766
c. 7653 = 553
d. 553 = 766
e. 766 = 561


5. La inregistrarea si deducerea impozitului pe profit se face urmatoarea inregistrare
in cont:
a. se debiteaza contul 3531
b. se debiteaza contul 591
c. se crediteaza contul 791
d. se debiteaza contul 791
e. se crediteaza contul 591