Sunteți pe pagina 1din 25

Sistemul Cheltuielilor Publice

Conceptul de cheltuiala publica are mai multe semnificatii si poate fi abordat din 2 puncte de vedere:juridic
si economic.
Asadar,in sens juridic,cheltuiala publica reprezinta o plata acordata pentru functionarea institutiilor publice
si pentru desfasurarea activitatilor cu caracter public,inclusiv a intreprinderilor cu capital de stat.
Din punct de vedere economic,cheltuiala publica exprima procesele de redistribuire financiara a PIB prin
intermediul autoritatilor publice,pe de o parte si persoane fizice sau juridice ,pe de alta parte,odata cu
alocarea(pe destinatii) si utilizarii efective a fondurilor financiare publice.
Notiunea de cheluiala publica poate fi intrepretata si in functie de specificul activitatilor ce au drept scop
alocarea si cheltuirea de resurse banesti,fie de catre entitatile publice,fie cu ajutorul bugetului public.Astfel,intr-o
acceptiune mai extinsa,putem spune ca cheltuielile publice reprezinta un ansamblu de activitati cu caracter
public(inclusiv cheltuielile materiale ale intreprinderilor cu capital de stat),in care cheltuielile se acopera din
venituri proprii.In sens restrins,cheltuielile publice cuprind doar activitatile desfasurate prin institutii
publice(bugetare) reflectate in bugetul public.
Conform definitiei date de Iulian Vacarel"cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma
baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte,si persoane fizice si juridice,pe de alta parte,cu ocazia
repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia".
Peggy B. si Richard A.Musgrave interpreteaza cheltuielile publice ca "utilizarea directionata a resurselor
sectorului public pentru satisfacerea necesitatilor in utilizari publice si realizarea masurilor de redistribuire
justificate de pe pozitiile echitatii sociale."Clasificarea cheltuielilor publice
Pentru solutionarea cit mai reusita a problemelor legate de utilizarea mijloacelor publice si in scopul unei
mai bune intelegeri a problemelor privind cheltuielile publice,e nevoie de clasificarea acestora.
Cheltuielile publice pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:din punct de vedere al utilizarii venitului
national,dupa caracterul lor in timp,dupa natura acestora,dupa caracterul productiv al muncii,dupa continutul
material sau nematerial al cheltuielilor publice.
Clasificarea conform utilizarii/consumului venitului national se efectueaza prin delimitarea cheltuielilor in
2 mari categorii:
1. Cheltuielile ce reprezinta un avans de venit national;
2. Cheltuielile ce reprezinta un consum definitiv de venit national
In prima categorie se includ acele cheltuieli ce constau in avansarea de venit national in vederea obtinerii
noilor venituri si resurse in viitor.Aici gasim cheltuielile pentru investitii,pentru cercetarea stiintifica aplicativa etc.
In a doua categorie se gasesc cheltuielile prin intermediul carora nu se asigura conditii pentru sporirea in
mod direct a bazei de venituri a statului.Aici sunt incluse cheltuielile de aparare,cele curente ale institutiilor
publice etc.
Clasificarea cheltuielilor dupa caracterul lor,permanent sau incidental,imparte cheltuielile in doua grupe :
1. Cheltuieli ordinare ce se efectueaza anual,volumul acestora fiind previzibil;
2. Cheltuieli extraordinare/exceptionale ce se efectueaza doar in situatii deosebite.
Dupa natura si aportul cheltuielilor la crearea conditiilor privind activitatea entitatilor publice deosebim
cheltuieli functionale sau curente,cheltuieli de transfer si cheltuieli de investitii.
Cheltuielile functionale includ acele cheltuieli ce asigura functionarea activitatii institutiilor de stat(plati
pentru salarii,consumuri materiale).
In componenta cheltuielilor de trasfer sunt inscrise sumele acordate persoanelor ce nu participa direct la
activitatea curenta a entitatilor publice(dobinzi,comisioane si cistiguri aferente imprumuturilor de
stat,subventii acordate firmelor etc).
Cheltuielile de investitii cuprind acele cheltuieli utilizate pentru infiintarea unor noi intreprinderi sau
modernizarea celor existente.
Dupa caracterul productiv al muncii,cheltuilelile publice se clasifica in:cheltuieli ce se autolichideaza(ce se
recupereaza de la beneficiarii acestora),cheltuieli reproductive(ce presupun incasari de impozite si
taxe),cheltuieli productive(prin care se formeaza comoditati curente ale vietii),cheltuieli
neproductive/risipitoare(in care sunt incluse cheltuielile militare ce depasesc nevoile concrete ale apararii
nationale).
Dupa continutul material/de munca vie al proceselor prin care se concretizeaza,cheltuielile sunt impartite
in: cheltuieli materiale si cheltuieli de personal.
Cheltuielile materiale includ acele cheltuieli destinate procurarii de materie prima si materiale,obiectelor de
inventar,combustibil,energie,utilaje,instalatii etc necesare consumului curent.
In sfera cheltuielilor de personal intra platile privind salariile,pensiile etc.

Sistemul cheltuielilor publice din Republica Moldova

In R.M.,marimea si structura cheltuielilor publice sunt reglementate legislativ prin Legea privind sistemul
bugetar si procesul bugetar nr 847 din 24.05.96,Legea anuala a bugetului de stat,Legea anuala a bugetului
asigurarilor sociale de stat,Legea privind organizarea administrativ-teritoriala a R.M nr 764-XV din
27.12.2001,Legea privind finantele publice locale nr.491-XIV din 09.07.99,Hotarirea Guvernului R.M. "Directiiloe
principale ale politicii bugetar-fiscale si cadrul cheltuielilor pe termen mediu(2003-2005) nr.693 din 3 iunie 2002
si altele.
Clasificarea cheltuielilor bugetare se supune Hotaririi Parlamentului R.M.privind clasificatia bugetara
nr.969-XIII din 24.07.96.Clasificatia bugetara a cheltuielilor include clasificatia functionala a cheltuielilor
publice,clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare si clasificatia economica a cheltuielilor bugetare.

Cheltuielile bugetare sunt determinate de alocatiile stabilite de Legea bugetara anuala.
Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar clasifica cheltuielile bugetare in corespundere cu
Clasificatia bugetara conform:
clasificatiei functionale;
clasificatiei organizationale;
clasificatiei economice.
Clasificatia functionala utilizeaza drept criterii domeniile,ramurile,sectoarele de activitate,spre care
sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinatii ale cheltuielilor legate de efectuarea unor
transferuri intre diferitele niveluri ale administratiei publice,plata dobinzilor la datoria publica sau
constituirea de rezerve la dispozitia autoritatilor executive.Ele reflecta obiectivele politicii financiare a
statului.
Clasificatia functionala reprezinta gruparea functiilor autoritatilor publice ,conform careia se prezinta
cheltuielile bugetare.
Clasificatia functionala consta din doua parti:grupul principal si grupul ce formeaza o totalitate de 4
semne :

XX grupul principal functia/scopul generala a autoritatilor publice
XX grupul mijloace prin intermediul carora se ating scopurile

De exemplu:
A.CHELTUIELI
06.00.Invatamint
06.04.Invatamint superior

Asadar,clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare include urmatoarele grupe:
Servicii de stat cu destinatie generala
Activitate externa
Aparare nationala
Justitie
Juristictia constitutionala
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala
Invatamintul
Stiinta si inovarea
Cultura,arta,sportul si actiunile pentru tineret
Ocrotirea sanatatii
Asigurarea si asistenta sociala
Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria pisciciola si gospodaria apelor
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia
Industria si contructiile
Transporturile,gospodaria drumurilor,comunicatiile si informatica
Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte
Complexul pentru combustibil si energie
Serviciul datoriei de stat
Completarea rezervelor de stat
Alte servicii legate de activitatea economica
Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

Clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare sistematizeaza cheltuielile bugetare pe tipuri de
intreprinderi,institutii,organizatii si masurile ce reflecta distribuirea alocatiilor intre beneficiarii directi de
mijloace din buget.
Clasificatia organizationala sistematizeaza cheltuielile dupa:
1. autoritatile publice beneficiare:autoritati publice centrale si locale si alti beneficiari de mijloace de
buget;
2. pe tipurile de institutii,organizatii si masuri finantate din buget

Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare conform Indicatiilor metodologice privind aplicarea
clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare elaborate de ministerul Finantelor, reprezinta gruparea
cheltuielilor publice conform continutului lor economic.
Clasificatia economica consta din doua parti:articol(categorii economice majore de
cheltuieli(redistribuirea muncii,marfuri si servicii,transferuri si cheltuieli capitale)in scopul exercitarii
functiilor autoritatilor publice) si alineat (detaliere pe elemente si domenii de influenta a categoriilor
economice majore)

De exemplu:

100.00.CHELTUIELI CURENTE
120.00 Plata dobinzilor
121.00 Plata dobinzilor la imprumuturile interne
121.01 Plata dobinzilor la imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei.

Conform clasificatiei economice avem 4 tipuri de cheltuieli:
1. cheltuieli curente
2. cheltuieli capitale
3. procurarea de actiuni
4. creditarea neta
Cheltuielile curente reprezinta cheltuielile bugetare in urma carora sunt produse bunuri si servicii publice
cu un ciclu de viata de pina la un an.Ele reprezinta un consum definitiv de produs intern brut,fiind reinnoite
anual.Cheltuielile curente au urmatoarele componente:
cheltuielile pentru marfuri si servicii;
plata dobinzilor
transferuri curente
transferuri curente pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe.

Cheltuielile capitale se refera la cheltuielile ce au ca scop contructia si achizitionarea activelor fixe,la
transferuri si ajutoare capitale in forma monetara si nemonetara.Se refera la bunurile si serviciile ce au ciclul de
viata mai mare de un an(scoli,spitale,teatre etc).
Cheltuielile capitale contin 5 elemente:
investitii capitale si reparatii capitale
crearea rezervelor de stat
procurarea de pamint si de active nemateriale
transferuri de capital
transferuri de capital pentru implementarea proiectelor finantate din curse externe.

Procurarea de actiuni indica cheltuielile statului pentru procurarea de actiuni.
In categoria creditarea neta intra:
imprumututrile acordate bugetelor de alt nivel minus platile in contul achitarii lor;
imprumuturile acordate intreprinderilor nefinanciare minus platile in contul achitarii lor;
restituirea mijloacelor la buget;
sumele imprumuturilor acordate populatiei cu amanetarea articolelor din metale pretioase si pietre
pretioase in Serviciul Lombard al Vistieriei de Stat;
sumele imprumuturilor rambursate de catre populatie cu restituirea din amanet a articolelor din metale
pretioase si pietre pretioase in Serviciul de lombard al Vistieriei de Stat.

Asigurarile sociale de stat
Protectia sociala este alcatuita din doua elemente importante ce se completeaza reciproc:asigurarile
sociale si asistenta sociala.
Asigurarile sociale sunt niste fonduri distribuite cetatenilor aflati in incapacitatea temporara sau
permanenta de munca,in caz de batrinete si in alte cazuri prevazute de lege.
Asistenta sociala reprezinta un ansamblu de servicii sociale,in bani sau in natura,servicii medicale,diverse
forme de recuperare sociala si profesionala etc.
Asigurarea sociala este compusa din doua ramuri importante:asigurarea obligatorie(care este cea mai
principala in R.M) si asigurarea voluntara.

Actiuni sociale si culturale
In R.M.cheltuielile bugetare pentru actiuni sociale si culturale sunt destinate pentru urmatoarele sfere:
Invatamint
Cultura,arta,religie,sport si actiuni pentru tineret
Ocrotirea sanatatii
Asigurare si sustinere sociala.
Pentru R.M.o importanta deosebita o are invatamintul,ocrotirea sanatatii,asigurarea si sustinerea sociala.

Cheltuieli pentru educatie
Procesul educational este abordat ca fiind un lant educational.Astfel,acest lant educational cuprinde cinci
verigi:
educatia prescolara
educatia scolara de baza
educatia generala si invatamintul profesional
invatamintul superior
educatia permanenta.
Educatia prescolara: are ca scop principal asigurarea fundamentelor limbajului si bazelor comportamentului
social.Procesul educational are loc in primii ani de viata.
Educatia scolara de baza: primii 9-10 ani de scoala.Ca functie principala este formarea spiritului de cetatean
si dezvoltarea unor capacitati globale.
Educatia generala si invatamintul profesional: conduce tinarul catre o treapta superioara de invatamint sau
catre un prim loc de munca.
Educatia superioara/universitara: are misiunea de a crea si de a crea si de a transfera cunostinte.
Eductia permanenta: destinata adultilor si imbraca variate forma si practici cum ar fi cursuri de seara in
colegii si universitati,invatamint la distanta.Scopul de baza este de a imbunatati sansele de succes in cariera si sa
faciliteze scimbarea stilului de viata.

Cheltuieli publice pentru sanatate
Cheltuielile publice pentru sanatate sunt destinate intretinerii si functionarii institutiilor
sanitare(spitale,policlinici etc) precum si finantarii unor actiuni de prevenire a imbolnavirilor,evitare a
accidentelor si de educatie sanitara.
In componenta acestora sunt incluse cheltuielile pentru acordarea de ajutoare,alocatii,pensii,indemnizatii.
In R.M.,sistemul ocrotirii sanatatii este intr-o stare critica.In acest scop au fost implementate reforme
organizationale si diverse sisteme eficiente,ce vor permite o imbunatatire a situatiei.

Cheltuieli publice pentru obiective si actiuni economice
Cheltuielile publice pentru obiective si actiuni economice sunt alcatuite din cheltuielile ce se refera la
finantarea obiectivelor si activitatilor cu caracter economic din intreprinderile sectorului public si la
subventionarea unor intreprinderi-proprietate privata ori mixta din domeniul productiei si distributiei de energie
si combustibili,industriei extractive,agriculturii,transporturilor,telecomunicatiilor,constructiilor,precum si a altor
intreprinderi ce sunt sub tutela statului.

Cheltuieli publice pentru servicii publice generale,ordine
publica,securitate nationala si aparare
In R.M in structura cheltuielilor publice pentru servicii publice generale,ordine publice,securitate nationala
si aparare sunt incluse:
cheltuielile aferente serviciilor de stat cu destinatie generala
cheltuielile aferente autoritatilor judecatoresti
cheltuielile cu mentinerea ordinii publice si securitatea nationala
cheltuielile cu apararea nationala.

Caracteristica generala a cheltuielilor pentru aparare
Cheltuielile pentru aparare nationala sunt cheltuieli neproductive,ce consuma definitiv o parte din PIB.
Acest tip de cheltuieli pot fi de doua feluri:directe si indirecte.Cele directe includ cheltuielile cu intretinerea
fortelor armate in tara sau in cadrul bazelor militare din alte tari.Ele constau in procurarea de bunuri si servicii
reclamate de aceasta intretinere,precum si dotarea cu echipament,armament,tehnica de lupta.
Cheltuielile militare indirecte reprezinta acele cheltuieli legate de lichidarea urmarilor de razboaielor sau
pregatirea unor viitoare actiuni armate.


Caracterizarea global a cheltuielilor publice ca fenomen financiar
Caracterizarea globala a cheltuielilor publice ca fenomen financiar se poate produce prin prisma
nivelului,structurii si dinamicii acestora.
In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor publice totale si al diferitelor categorii de cheltuieli putem spune ca
se poate aprecia prin volumul cheltuielilor publice in expresie nominala(

)si volumul cheltuielilor publice in


expresie reala(

).
Diferenta de marime intre cheltuielile publice in expresie nominala si cele in expresie reala decurge din
nivelul de pret in care sunt exprimate acestea.Pentru a transforma marimea cheltuielilor publice din expresie
nominala in expresie reala e nevoie de deflatorul PIB(Ip1/0).Asadar,avem formula:


unde:


in care:

- nivelul preturilor in perioada curenta;

- nivelul preturilor in perioada de baza.Structura cheltuielilor publice poate fi analizata din punct de vedere al ponderii diferitelor tipuri de
cheltuieli publice in total(toate) sau in totalul cheltuielilor dintr-o anumita grupa.Ponderea este calculata dupa
formula:


unde:

- ponderea cheltuielilor publice din categoria "i"

- volumul cheltuielilor publice din categoria "i"

- cheltuielile publice totale(sau dintr-o anumita grupa).Atunci cind cunoastem ponderea diferitelor categorii de cheltuieli publice,putem constientiza pentru care
obiective au fost orientate resursele financiare publice.De asemenea,stiind ponderea putem face comparatii pe
plan international.
Dinamica cheltuielilor publice poate fi analizata datorita unor indicatori ce exprima mutatiile survenite,in
marimi absolute sau relative,nominale sau reale,ale acestora,de la o perioada la alta.
Deci,cresterea absoluta nominala poate fi exprimata prin relatia:


in care:

- modificarea cheltuielilor publice(in expresie nominala);

- cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada curenta;

- cheltuielile publice realizate,in preturi curente(in expresie nominala),in perioada de baza.


Cresterea reala a cheltuielilor publice se calculeaza in felul urmator:


in care:

- modificarea cheltuielilor publice (in expresie reala);

- cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada curenta;

- cheltuielile publice realizate,in preturi constante,in perioada de baza.in care:


iar:


unde:

-nivelul preturilor in perioada curenta;

-nivelul preturilor in perioada de baza;
Mutatiile in structura economica a cheltuielilor publice din bugetul
de stat in perioada 2009-2011

STRUCTURA FUNCTIONALA
I. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator:

1. Serviciile de stat cu destinatie
generala 884.8 6.2 950.8 5.8 968.6 5.6
2. Activitatea externa
283.2 2.0 271.9 1.7 200.7 1.2
3. Justitia si jurisdictia constitutionala
228.2 1.6 278.0 1.7 308.9 1.8
4. Mentinerea ordinii publice,
apararea si securitatea statului
1332.5 9.3 1552.4 9.4 1522.7 8.9
Apararea Nationala
268.5 1.9 242.4 1.4
Mentinerea ordinii publice si
securitatea nationala 1064.0 7.5 1280.3 7.4

5. Cheltuieli de ordin social
5391.1 37.8 6210.6 37.7 7243.9 42.1
Invatamintul
1469.7 10.3 1774.4 10.8 1761.4 10.2
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru
tineret 297.7 2.1 308.2 1.9 275.1 1.6
Ocrotirea sanatatii
1836.9 12.9 2147.5 13.0 2159.0 12.6
inclusiv:

Transferuri la fondurile asigurarilor
obligatorii de asistenta medicala
1195.0 8.4 1477.2 9.0 1456.6 8.5
Asistenta si sustinerea sociala
1786.8 12.5 1980.5 12.0 3048.4 17.7
inclusiv:

2007 2008 2009
Transferuri bugetului asigurarilor
sociale de stat 791.7 5.6 901.6 5.5 1967.8 11.4
Transferuri fondurilor locale de
sustinere sociala a populatiei
69.5 0.5 74.6 0.5 61.8 0.4
6. Stiinta si inovare
307.8 2.2 394.8 2.4 353.8 2.1
7. Cheltuieli de ordin economic
2512.7 17.6 2461.2 14.9 1790.9 10.4
Agricultura,gospodaria
silvica,gospodaria piscicola si gospodaria
apelor 1152.2 8.1 1148.0 7.0 1020.0 5.9
Industria si constructiile
33.7 0.2 17.9 0.1 21.2 0.1
Transporturile, gospodaria drumurilor,
comunicatiile si informatica
847.0 5.9 882.6 5.4 469.3 2.7
Gospodaria comunala si gospodaria de
exploatare a fondului de locuinte
116.7 0.8 68.6 0.4 54.2 0.3
Complexul pentru combustibil si
energie 177.5 1.2 167.3 1.0 95.6 0.6
Alte servicii legate de activitatea
economica 185.6 1.3 176.8 1.1 130.6 0.8
8. Protectia mediului inconjurator si
hidrometeorologia
130.1 0.9 112.1 0.7 166.9 1.0
9. Serviciul datoriei de stat
609.8 4.3 721.6 4.4 834.2 4.8II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare
Cheltuiala Publica
2007(Deflator PIB:15.9%)
1.Serviciile de
stat cu
destinatie
generala
2.Activitatea
externa
3. Justitia si
jurisdictia
constitutional
a
4.Mentinerea
ordinii publice,
apararea si
securitatea
statului
5.Cheltuieli de
ordin social
6. Stiinta si
inovare
7.Cheltuieli de
ordin economic
8. Protectia
mediului
inconjurator
si
hidrometeorol
ogia
9. Serviciul
datoriei de stat
Modificarea Nominala:
Formula


884.8-702.1 283.2-235.3 228.2-188.6 1 332.5-1 045 5 391.1-4 329 307.8-199.5 2 512-1 330.7 130.1-108.6 609.8-428.6


182.7 47.9 39.6 287.5 1062.1 108.3 1181.3 21.5 181.2
Formula

55.6 17.8 14.3 83.8 339.0 19.35 157.9 8.1 38.3


Formula

52.3 17.5 14.0 77.9 323.0 14.8 99.3 8.1 31.9


Formula


55.6-52.3 17.8-17.5 14.3-14.0 83.8-77.9 339.0-323.0 19.35-14.8 157.9-99.3 8.1-8.1 38.3-31.9

3.3 0.3 0.3 5.9 16 4.5 58.6 0 6.4


Formula

1.06% 1.01% 1.02% 1.07% 1.04% 1.30% 1.59% 1 1.20%


Modificarea Relativa:
Formula

*100

*100

*100


*100


*100

*100


*100

*100

*100

26% 20% 20% 27% 24% 54% 88% 19% 42%


Formula

0.06% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04% 0.30% 0.59% 0% 0.20%

2008(Deflator PIB:9.7%)

Modificarea Nominala:
Formula


271.9-283.2 278-228.2 1 552.4-1 332.5 6 210.6-5 391.1 394.8-307.8 2 461-2 512 112.1-130.1 721.6-609.8

66 -11.3 49.8 219.9 819.5 87 -51 -18 111.8


Formula

98.0 28.0 28.6 160.0 640.2 40.7 253.7 11.5 74.3

55.6 17.8 14.3 83.8 339.0 19.35 157.9 8.1 38.3


Formula


98.0-55.6 28.0-17.8 28.6-14.3 160.0-83.8 640.2-339.0 40.7-19.35 253.7-157.9 11.5-8.1 74.3-38.3

42.4 10.2 14.3 76.2 301.2 21.35 95.8 3.4 36


Formula

1.76% 1.57% 2% 1.90% 1.88% 2.10% 1.60% 1.41% 1.93%


Modificarea Relativa:
Formula

*100

*100

*100


*100


*100

*100


*100

*100

*100

7% -3.99% 21% 66% 15% 28% -2% -13% 18%


Formula

0.76% 0.57% 1% 0.90% 0.77% 1.10% 0.60% 0.41% 0.93%1.Serviciile de
stat cu
destinatie
generala
2.Activitatea
externa
3. Justitia si
jurisdictia
constitutional
a
4.Mentinerea
ordinii publice,
apararea si
securitatea
statului
5.Cheltuieli de
ordin social
6. Stiinta si
inovare
7.Cheltuieli de
ordin economic
8. Protectia
mediului
inconjurator
si
hidrometeorol
ogia
9. Serviciul
datoriei de stat
2009(Deflator PIB:2%)
1.Serviciile de
stat cu
destinatie
generala
2.Activitatea
externa
3. Justitia si
jurisdictia
constitutional
a
4.Mentinerea
ordinii publice,
apararea si
securitatea
statului
5.Cheltuieli de
ordin social
6. Stiinta si
inovare
7.Cheltuieli de
ordin economic
8. Protectia
mediului
inconjurator
si
hidrometeorol
ogia
9. Serviciul
datoriei de stat
Modificarea Nominala:
Formula


968.6-950.8 200.7-271.9 308.9-278 1 522.7-1 552.4 7 243.9-6 210.6 353.8-394.8 1 790.9-2 461..2 166.9-112.1 834.2-721.6

17.8 -71.2 30.9 -29.7 1033.3 -41 -670.3 54.8 112.6


Formula

484.3 100.35 154.45 761.35 3 621.95 176.9 895.45 83.45 417.1

98.0 28.0 28.6 160.0 640.2 40.7 253.7 11.5 74.3


Formula


484.3-98.0 100.35-28.0 154.45-28.6 761.35-160.0 3 621.95-640.2 176.9-40.7 895.45-253.7 83.45-11.5 417.1-74.3

386.3 72.35 125.85 601.35 2 981.75 136.2 641.75 71.95 342.8


Formula

4.94% 0.36% 5.40% 4.75% 5.65% 4.34% 3.52% 7.25% 5.61%


Modificarea Relativa:
Formula

*100

*100

*100


*100


*100

*100


*100

*100

*100

1% -26% 11% -1.9% 16% -10% -27% 48% 15%


Formula

3.94% 2.58% 4.40% 3.75% 4.65% 3.34% 2.52% 6.25% 4.61%

TOTAL CHELTUIELI 2007,2008,2009

Modificarea Nominala:
2007 2008 2009
Formula


14 257.1-11 019.3 15 744.4-14 257.1 16 368.8-15 744.4

3 237.8 1 487.3 624.4


Formula

896.67 1 623.13 8 184.4


Formula

822.33 896.67 1 623.13


Formula


896.67-822.33 1 623.13-896.67 8 184.4-1 623.13

74.34 726.46 7 561.27


Formula

1.09% 1.81% 5.04%


Modificarea Relativa:
Formula
*10
0


*100


*100

29.38% 10.43% 3.96%


Formula

0.09% 0.81% 4.65%
Comentarii:
Vorbind despre Modificarea Nominala,putem spune ca din punct de vedere Nominal cheltuielile publice
Totale din 2007 au crescut cu 1.29% (3 237.8 mln.lei),cele din 2008 au scazut la 1.10%(1 487.3 mln.lei),iar
cheltuielile publice din 2009 au inregistrat,de asemenea,o scadere de 1.03% (624.4).
Din punct de vedere Real cheltuielile publice din anul 2007 au inregistrat o scadere de 1.09% fata de anul
2009 in care chletuielile au crescut cu 1.81%.Ce mai mare crestere a fost depistata in anul 2009 de 5.04%.
Vorbind despre Modificarea Relativa,putem spune ca din punct de vedere Nominal cel mai mare % de
crestere a fost inregistrat in anul 2007 cu 29.38%.In anul 2009 a avut loc o scadere de pina la 3.96% ,iar in 2008
10.43%.
Din punct de vedere Real,cheltuielile publice din 2007 au inregistrat o scadere de 0.09% pe cind in 2008
au crescut cu 0.81%,iar in 2009 s-au majorat pina la 4.65%.

In concluzie putem spune ca un procent mai mare de crestere a cheltuielilor din punct de vedere
Nominal s-a inregistrat in anul 2007,vorbind despre Modificarea Nominala,si din punct de vedere Real in anul
2009.In ceea ce priveste Modificarea Relativa,din punct de vedere Nominal o crestere mare s-a depistat in anul
2007,iar din punct de vedere Real in 2009.
Astfel,cercetind tabelul cu toate cheltuielile efectuate si fig.1 am ajuns la concluzia ca pentru anul 2007
cea mai mare pondere o au cheltuielile de ordin social,care constituie 37.8%,urmate de cheltuielile de ordin
economic (17.6%),cheltuielile cu mentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statului(9.3%),servicii de stat cu
destinatie generala (6.2%),serviciile datoriei de stat (4.3%),stiinta si inovare(2.2%),activitatea externa(2%),justitie
si juristictie constitutionala (1.6%) si pe ultimul loc s-au amplasat cheltuielile pentru protectia mediului
inconjuurator si hodrometeorologie.
In anul 2008,cheltuielile au ramas pe aceleasi locuri doar ca procentul a variat.Astfel,in 2008 s-a
inregistrat o scadere vizibila a cheltuielilor de ordin economic(de la 17.6% la 14.9%).Pentru anul 2009 avem o
crestere a cheltuielilor de ordin social de la 37.8% in 2007 la 42.1% in anul 2009.Cit despre cheltuielile de ordin
economic putem spune ca in acesti 3 ani s-a inregistrat o scadere treptata,ajungindu-se in 2009 la 10.4% din total.
In decursul acestor 3 ani,am constatat ca cele mai importante domenii ocrotite de stat sunt:domeniul
social,economic si ordinea publica,apararea si securitatea statului.Acestea detinind ponderea cea mai mare dintre
toate cheltuielile.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009
Cheltuielile publice,pe ani
Cheltuieli de ordin Social
Cheltuieli de ordin economic
Mentinerea ordinii publice,aparare si securitatea statului
Servicii de stat cu destinatie generala
Serviciul datoriei de stat
Stiinta si inovare
Activitate externa
Justitia
Protectia mediului
Cheltuielile publice ,Structura Functionala
1.Cheltuieli de ordin social
2.Cheltuieli de ordin
economic
3.Mentinerea ordinii
publice,aparare si
securitatea statului
STRUCTURA ECONOMICA
I. Analizam datele extrase din Bugetul Republicii Moldova din tabelul urmator:

2009 2010 2011 - DS
suma % in total suma % in total suma % in total
1 20 21 22 23 24 25
Cheltuieli, total 17,203.0 100.0 18,797.8 100.0 20,004.2 106.4
Cheltuieli curente 14,741.3 85.7 16,193.5 86.1 16,707.1 88.9
din care :
Cheltuieli de personal 3,441.2 20.0 3,431.3 18.3 3,500.2 18.6
Mrfuri i servicii 3,194.4 18.6 3,698.0 19.7 3,991.3 21.2
fr transferuri la
FAOAM 1737.6 10.1 1771.4 9.4 2006.9 10.7
transferuri la FAOAM 1456.8 8.5 1926.6 10.2 1984.4 10.6
Transferuri in scopuri de
productie 627.4 3.6 439.9 2.3 417.3 2.2II. Efectuam calculele pentru anii 2007,2008,2009,utilizind fomulele necesare,pentru fiecare
Cheltuiala Publica
Transferuri catre populatie 3,058.4 17.8 3,438.1 18.3 3,727.3 19.8
fr transferuri la BASS 1101.6 6.4 1011.8 5.4 1204.5 6.4
transferuri la BASS 1956.8 11.4 2426.3 12.9 2522.8 13.4
Alte cheltuieli 3,585.7 20.8 4,638.6 24.7 4,408.6 23.5
Transferuri la UAT 3351.7 19.5 4427.0 23.6 4188.2 22.3
Serviciul datoriei de stat 834.2 4.8 547.6 2.9 662.4 3.5
Interne 629.9 3.7 367.4 2.0 478.5 2.5
Externe 204.3 1.2 180.2 1.0 183.9 1.0
Cheltuieli capitale 2,488.3 14.5 2,724.2 14.5 3,348.5 17.8
Creditarea neta -26.6 -0.2 -119.9 -0.6 -51.4 -0.3
2009(Deflator PIB: 2%)
Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare Neta
Formula


14 741.3-12 838.6 2 488.3-3 604.4 -26.6-23

1 902.7 -1 116.1 -49.6


Formula

7 370.6 1 244.1 -13.3


Formula

1 323.5 371.5 2.37%


Formula


7 370.6-1 323.5 1 244.1-371.5 -13.3-2.37

6 047.1 872.6 -15.67


Formula

5.56% 3.34% -5.61%


Modificarea Relativa:
Formula
*100

*100

14.82% -30.96 -2.15%


Formula

4.56% 2.34% -6.61%2010 (Deflator PIB: 9.9%)
Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare Neta
Formula


16 193.5-14 741.3 2724.2-2488.3 -119.9+26.6

1 452.2 235.9 -93.3


Formula

1 635.7 275.1 -12.11

7 370.6 1244.1 -13.3


Formula


1 635.7-7 370.6 275.1-1244.1 -12.11+13.3

-5 734.9 -969 1.19


Formula

0.22% 0.22% 0.91%


Modificarea Relativa:
Formula
*100

*100

*100

9.85% 9.48% 3.50%


Formula

-0.77% -0.77% -0.08%2011(Deflator PIB: 7%)
Modificarea Nominala:

Cheltuile Curente Cheltuieli de Capital Creditare Neta
Formula


16 193.5-16 707.1 3348.5-2724.2 -51.4+119.9

-513.6 624.3 68.5


Formula

2 313.3 478.3 -7.34

1 635.7 275.1 -12.11


Formula


2313.3-1635.7 478.3-275.1 -7.34+12.11

677.6 203.2 4.77


Formula

1.41% 1.73% 0.60%


Modificarea Relativa:
Formula
*100

*100

*100

-3.07% 22.91% -0.57%


Formula

0.41% 0.73% -0.39%


TOTAL CHELTUIELI 2009,2010,2011
Modificarea Nominala:
2009 2010 2011
Formula


17 203.0-16 466.0 18 797.8-17 203 20 004.2-18 797.8


737.0 1 594.8 1 206.4
Formula


8 601.5 1 898.7 2 857.7
Formula


1 697.5 8 601.5 1 898.7
Formula


8 601.5-1 697.5 1 898.7-8 601.5 2 857.7-1 898.7


6 904 -6 702.8 959
Formula


5.06% 0.22% 1.50%
Modificarea Relativa:
Formula
*100


*100


*100


4.47% 9.27% 6.41%
Formula


4.06% -0.77% 0.50%