Sunteți pe pagina 1din 6
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Str. Gării nr. 63-65, et. 1, GalaŃi, 800003, Tel. 0336 130164, Fax 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com, www.dppd.ugal.ro

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea

MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA ORGANIZAłIEI ŞCOLARE

disciplinei

Anul de studiu

I

Semestrul

I

Tipul de evaluare finală (E/V)

E

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

 

OB

Nr. credite

7

Total ore din planul de învăŃământ

56

Total ore studiu

95

 

individual

CompetenŃe generale (competenŃele generale sunt menŃionate în fişa specializării)

 

1.

Cunoaştere, înŃelegere, explicare şi interpretare

Cunoaşterea problematicii managementului educaŃional,

a dezvoltării organizaŃiei

şcolare şi a rolului studierii acestora în formarea pentru cariera didactică;

Identificarea şi aprofundarea funcŃiilor, principiilor şi modelelor specifice managementului educaŃional

Abordarea analitică a şcolii ca organizaŃie, interpretarea instituŃiei şcolare din perspectivă organizaŃională şi cunoaşterea factorilor determinanŃi pentru buna ei funcŃionare

Cunoaşterea implicaŃiilor teoretice şi practice ale managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare, a rolului managerului şi echipei şcolii

CompetenŃe

2.

Instrumental-aplicative

specifice

Elaborarea, realizarea şi evaluarea activităŃilor educaŃionale din perspectiva managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare;

disciplinei

Utilizarea unor modele, metode, tehnici şi instrumente specifice managementului educaŃional;

Optimizarea componentelor educaŃionale prin integrarea teoriei şi practicii managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare;

Valorificarea managementului strategic în proiectarea şi implementarea unor schimbări benefice în organizaŃia şcolară

3.

Atitudinale

Stimularea interesului pentru dezvoltarea organizaŃiei şcolare prin schimbări educaŃionale coordonate dintr-o perspectiva managerială în scopul optimizării acesteia;

Formarea unei atitudini de receptivitate fata de inovaŃie in practica educaŃională, optimizare şi asigurarea calităŃii în educaŃie;

Stimularea unei atitudini responsabile, pozitive faŃă de dezvoltarea profesională pentru cariera didactică.

 

ConŃinutul disciplinei

 

Tematică curs

 

Tematică seminar / lucrări practice

Problematica generală a managementului educaŃional: Repere conceptuale; dificultăŃi epistemologice; note definitorii. FuncŃii, principii, niveluri şi modele ale managementului educaŃional. Managerul şi echipa organizaŃiei şcolare - roluri şi competenŃe specifice. Managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare Dezvoltarea şcolară – o nouă orientare educaŃională. Şcoala din perspectivă organizaŃională. Specificul dezvoltării organizaŃiei şcolare în învăŃământul contemporan. Managementul strategic în dezvoltarea organizaŃiei şcolare. Proiectare, schimbare şi dezvoltare organizaŃională. Dimensiuni şi factori ai dezvoltării organizaŃiei şcolare: Resursele umane ale organizaŃiei şcolare, obiectivele organizaŃiei şcolare, cultura organizaŃiei şcolare, climatul organizaŃiei şcolare, comunicarea organizaŃională, comunitatea organizaŃiei şcolare, managementul organizaŃiei şcolare Orientări actuale în managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare:

Specificului managementului

educaŃional. Repere conceptuale şi contextuale, note definitorii, managementul ca ştiinŃă, artă şi spirit.

Fundamentele managementului

Tematică

generală

educaŃional: funcŃii, principii, niveluri, modele.

Abordarea şcolii ca organizaŃie în

contextul actual al noilor orientări educaŃionale. Teorii organizaŃionale reprezentative şi impactul lor asupra realităŃii şcolare.

Dezvoltarea organizaŃiei şcolare -

proces de coordonare a schimbărilor. Componentele organizaŃiei şcolare. Studii de caz. AplicaŃii.

Dezvoltarea organizaŃiei şcolare în

contextul dinamicii mediului social; interacŃiunea-interdependenŃa factorilor interni şi externi.

„OrganizaŃia învăŃării” şi „învăŃarea organizaŃională”; Contextul şi paradoxurile actuale ale dezvoltării organizaŃiei şcolare Schimbarea şcolară autentică ; Un model integrat de management al dezvoltării organizaŃiei şcolare: TPC – tehnic, politic, cultural; Modelul managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare prin proiecte CondiŃiile succesului în managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare: Avantaje, limite şi condiŃionări în managementului organizaŃiei şcolare. Schimbarea şcolară autentică. Perspectivele managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare în mileniul III.

Şcoala ca organizaŃie a învăŃării: de

ce tocmai o organizaŃie a învăŃării? ce învaŃă o organizaŃie şcolară ? cum învaŃă o organizaŃie şcolară ? Studii de caz, exemple de organizaŃii şcolare din perspectiva aplicării managementul strategic în proiectarea şi schimbarea organizaŃională.

Modele de management şi dezvoltare

organizaŃională . Obstacolele schimbării

la nivel organizaŃional şi individual. Studii de caz. AplicaŃii.

 

Alecu Marin S., (2007) „Dezvoltarea organizaŃiei şcolare – repere teoretice şi metodologice”, EDP, Buc.

Bibliografie

selectivă

obligatorie

Boghaty, Z., (2004) ” Manual de psihologia muncii şi organizaŃională”» Ed. Polirom, Iaşi. Fullan, M.G. (1993) “Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform.” London:

Falmer Press. Garratt, B. (1987) “The Learning Organization ” , Glasgow, William Collins Iosifescu, Şerban (coord.) 2000 – Manual de management educaŃional, Ed.ProGnosis, Buc., Nicolescu, O., ş.a. (2000) ”Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaŃiei”, Ed. Economică, Bucureşti. Păun, E.(1999) „Şcoala – abordare sociopedagogică”, Ed. Polirom, Iaşi. Proctor, Tony 2000– Elemente de creativitate managerială , Ed. Teora, Buc. Russu, Corneliu (1999) „ Management strategic”, Ed. All, Bucureşti Vlăsceanu,M,(2003) „OrganizaŃii şi comportament organizaŃional”,Ed. Polirom, Iaşi. Zlate, M., (2004) „Tratat de psihologie organizaŃional - managerială”,I,Polirom, Iaşi. ZorlenŃan, T., Burduş, E. (1998) „Managementul organizaŃiei”, Ed. Ec., Buc.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în %{total = 100%}

Media notelor acordate la seminar / lucrări practice

10%

Notele obŃinute la testele periodice sau parŃiale

20%

Notele acordate pentru temele de casă (referate, eseuri, proiecte, traduceri, studii de caz, etc. ) şi participarea la cercuri ştiinŃifice şi/sau la concursuri profesionale

20%

Nota acordată la examinarea finală

50%

CerinŃe minime de promovare (pentru nota 5) :

CerinŃe maxime de promovare (pentru nota 10) :

- participare nesistematică la orele de curs şi seminar;

- participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar;

- cunoştinŃe minimale din problematica disciplinei;

- capacitate redusă de transfer a informaŃiei de specialitate

- cunoştinŃe temeinice din problematica disciplinei;

- obŃinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar şi 4 pct. la lucrarea scrisă

- capacitate sporită de transfer a informaŃiei de specialitate;

- obŃinerea punctajului maxim la toŃi indicatorii de mai sus.

EstimaŃi timpul total (ore pe semestru) al activităŃilor de studiu individual pretinse studentului (completaŃi cu zero activităŃile care nu sunt cerute)

 

1. descifrarea şi studiul notiŃelor de curs

15

 

8. pregătire prezentări orale

3

2. studiu după manual, suport de curs

20

9. pregătire examinare finală

15

3. studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. consultaŃii

2

4. documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. documentare pe net

5

5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / lucrări practice

5

12. alte activităŃi…

-

6. realizare teme de casă, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc.

10

13. alte activităŃi

-

7. pregătire teste periodice sau parŃiale

5

14. alte activităŃi

-

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore.

Semnătură titular curs:

Data completării:

Conf. dr. Marin Simona

01.10.2011

Director DPPD,

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAłI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MASTER: MANAGEMENT EDUCAłIONAL Str. Gării nr. 63-65, et. 1, GalaŃi, 800003, Tel. 0336 130164, Fax 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com, www.dppd.ugal.ro

PROGRAMĂ

ANALITICĂ

Disciplina: MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA ORGANIZAłIEI ŞCOLARE

A. Locul disciplinei în planul de învăŃământ

Denumirea

MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA ORGANIZAłIEI ŞCOLARE

disciplinei

Anul de studiu

I

Semestrul

I

Tipul de evaluare finală (E/V)

E

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

 

OB

Nr. credite

7

Total ore din planul de învăŃământ

56

Total ore studiu

95

 

individual

B.

Obiectivele disciplinei

1.

Cunoaşterea problematicii managementului educaŃional, a dezvoltării organizaŃiei şcolare şi a rolului studierii acestora în formarea pentru cariera didactică;

2.

Cunoaşterea componentelor managementului educaŃional şi a rolului managerului /echipei organizaŃiei şcolare;

3.

Identificarea notelor definitorii ale managementului şcolii ca organizaŃie în contextul unui mediu social dinamic şi contextualizat

4.

Realizarea unor conexiuni între multiplele dimensiuni şi factori ce caracterizează şcoala ca organizaŃie din perspectiva optimizării realităŃii educaŃionale

5.

Utilizarea modelelor şi a strategiilor specifice managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare;

6.

Stimularea interesului pentru înŃelegerea şi acceptarea statutului organizaŃional al şcolii şi al membrilor acesteia şi a unei atitudini deschise, receptive faŃă de schimbările din domeniul educaŃional.

C.

Metode de predare – învăŃare

Prelegere activizată, conversaŃie, explicaŃie, demonstraŃie, problematizare, metode activ- participative de lucru în grup prin cooperare, de dezvoltare a gândirii critice, studii de caz, munca individuală pe bază de material bibliografic, portofoliul, lucrări aplicative.

D. Forme şi metode de evaluare

Evaluare continuă prin metode orale, scrise, practice şi teme de casă: observare şi apreciere verbală, chestionare orală, verificare prin lucrări scrise, eseu/ referat pe baza unei bibliografii date, a lucrărilor practice, a proiectelor şi investigaŃiilor educaŃionale - pondere 50%; Evaluare sumativă: Examen oral/scris la sfârşitul semestrului - pondere 50%.

E. ConŃinutul cursului

Cap. I.

Problematica generală a managementului educaŃional

Repere conceptuale; dificultăŃi epistemologice; note definitorii.

FuncŃii, principii, niveluri şi modele ale managementului educaŃional.

Managerul şi echipa organizaŃiei şcolare - roluri şi competenŃe specifice. Cap. II. Managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare

Dezvoltarea

Şcoala din perspectivă organizaŃională

Specificul dezvoltării organizaŃiei şcolare în învăŃământul contemporan

Managementul strategic în dezvoltarea organizaŃiei şcolare

Proiectare, schimbare şi dezvoltare organizaŃională

şcolară – o nouă orientare educaŃională

Cap. III. Dimensiuni şi factori ai dezvoltării organizaŃiei şcolare

Resursele umane ale organizaŃiei şcolare

Obiectivele organizaŃiei şcolare

Cultura organizaŃiei şcolare

Climatul organizaŃiei şcolare

Comunicarea organizaŃională

Comunitatea organizaŃiei şcolare

Managementul organizaŃiei şcolare.

Cap. IV. Orientări actuale în managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare

„OrganizaŃia învăŃării” şi „învăŃarea organizaŃională”

Contextul şi paradoxurile actuale ale dezvoltării organizaŃiei şcolare Schimbarea şcolară autentică

Un model integrat de management al dezvoltării organizaŃiei şcolare: TPC – tehnic, politic, cultural

Modelul managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare prin proiecte Cap. V. CondiŃiile succesului în managementul şi dezvoltarea organizaŃiei şcolare

Avantaje, limite şi condiŃionări în managementului organizaŃiei şcolare

Schimbarea şcolară autentică

Perspectivele managementului şi dezvoltării organizaŃiei şcolare în mileniul III.

F. ConŃinutul seminariilor (ore)

1. Specificului managementului educaŃional. Repere conceptuale şi contextuale, note definitorii, managementul ca ştiinŃă, artă şi spirit. (4ore)

2. Fundamentele managementului educaŃional: funcŃii, principii, niveluri, modele. (4ore)

3. Abordarea şcolii ca organizaŃie în contextul actual al noilor orientări educaŃionale. Teorii organizaŃionale reprezentative şi impactul lor asupra realităŃii şcolare. (4 ore)

4. Dezvoltarea organizaŃiei şcolare - proces de coordonare a schimbărilor. Componentele organizaŃiei şcolare. Studii de caz. AplicaŃii. (4 ore)

5. Dezvoltarea organizaŃiei şcolare în contextul dinamicii mediului social; interacŃiunea- interdependenŃa factorilor interni şi externi. (2 ore)

6. Şcoala ca organizaŃie a învăŃării: de ce tocmai o organizaŃie a învăŃării? ce învaŃă o organizaŃie şcolară ? cum învaŃă o organizaŃie şcolară ? Studii de caz, exemple de organizaŃii şcolare din perspectiva aplicării managementul strategic în proiectarea şi schimbarea organizaŃională. (4 ore)

7. Modele de management şi dezvoltare organizaŃională . Obstacolele schimbării la nivel organizaŃional şi individual. Studii de caz. AplicaŃii. (6 ore)

G. Bibliografie

1.

Alecu Marin S., (2007) „Dezvoltarea organizaŃiei şcolare – repere teoretice şi metodologice”, EDP, Buc.

2.

Boboc, I. „Psihologia organizaŃiilor şcolare şi Managementul educaŃional”, E.D.P., Bucureşti, 2002.

3.

Boghaty, Z., (2004) ” Manual de psihologia muncii şi organizaŃională”» Ed. Polirom, Iaşi.

4.

Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1970) „La reproduction, elements pour une theorie du sisteme de enseignement”, Edition de Minuit, Paris.

5.

Cristea, S. 2003“Managementul organizaŃiei şcolare” E.D.P., Bucureşti

6.

Fullan, M.G. (1992) “Successful School Improvement”, Buckingham: Open University Press and Toronto Press.

7.

Fullan, M.G. (1993) “Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform.” London: Falmer Press.

8.

Garratt, B. (1987) “The Learning Organization”, Glasgow, William Collins

9.

Hargreaves, D. and Hopkins, D. (1994), “Development Planing for School Improvement”, London, Cassell.

10.

Iosifescu, Ş. (2002), „Elemente de management strategic şi proiectare”, Corint, Bucureşti

11.

Iosifescu, Ş., (2000) – „Manual de management educaŃional”, Ed. ProGnosis, Buc.,

12.

Lefter V., Marinaş, C., Nica, E., 2007 – „Fundamente ale managementului resurselor umane”, Ed. Economică.

13.

Nicolescu, O., Androniceanu, A., ş.a. (2000) ”Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaŃiei”, Ed. Econom., Buc.

14.

Păun, E.(1999) „Şcoala – abordare sociopedagogică”, Ed. Polirom, Iaşi.

15.

Pitariu, Horia – Managementul resurselor umane - evaluarea performanŃelor profesionale, Ed. All, Buc.,2000

16.

Proctor, T. , 2000– Elemente de creativitate managerială , Ed. Teora, Buc.

17.

Prodan, A, 1999 – Managementul de succes - motivaŃie şi comportament, Ed. Polirom, Iaşi,

18.

Russu, Corneliu (1999) „ Management strategic”, Ed. All, Bucureşti

19.

Stăncioiu, Ion; Militaru, Gh. ,1999– Management – elemente fundamentale , Ed. Teora, Buc

20.

łoca, I., 2002, „Management educaŃional” EDP, Bucureşti,

21.

Vlăsceanu,M, (2003) „OrganizaŃii şi comportament organizaŃional”,Ed. Polirom, Iaşi.

22.

Zaharia,M., Zaharia, C., Deac, A., Vizinteanu, F. 1993 – Management. Teorie şi aplicaŃie., Ed. Tehnică, Buc.

23.

Zlate, M., (2004) „Tratat de psihologie organizaŃional - managerială”,I,Polirom, Iaşi.

24.

ZorlenŃan, T., Burduş, E. (1998) „Managementul organizaŃiei”, Ed. Ec., Buc.

Data aprobării programei analitice în catedra de specialitate: 01.10.2013

Director DPPD