Sunteți pe pagina 1din 209

. .JULIUS EVOLA (19 mai 1898-l1 iunie 1974), n.la Roma. Forma !u" in#luen$a lui %ie&!'(e, )i'(el!

ae*er +i ,einin-er.
le-/uri 'u #uuri!mul lui )arinei, -ru0ul 10a0inian2 La'er"a +i *a*ai!mul lui 3&ara. 4i'or, eorei'ian al arei (Arte
astratta, 1956). O#i$er *e arilerie 7n 0rimul r/&"oi mon*ial. La Roma #re'8enea&/ 'er'urile *e a8an-ar*/ (9ra-a-lia, 9alla
e'.), a&i e 'on!i*era *re0 'el mai im0oran e:0onen al *a*ai!mului ialian. 4oe. Su*ii 0olie(ni'e ne#inali&ae. Se a#irm/
'a #ilo&o# +i i!ori' al 'ulurii 'u inere!e 8a!e +i aiu*ine 'on!an ani'on#ormi!/; Saggi sul idealismo magico, 195<.
Teoria deWIndividuo assoluto, 1957. Fenomenologia deWIndividuo assoluto, 19=6. Auor al 0rimului !u*iu ialian *e!0re
3anre; L'uomo come potenza (195>), relua +i
1
*e&8ola 7n Lo Yoga delte potenza (1949). ?er'e/ri *e!0re #ormele *e
reali&are inerioar/, al'(imie +i ma-ie {La tradizione ermetica, 19=1), neo!0iriuali!m (Mascera e voltodellospiritualismo
contem!poraneo, 19=5), 'a8aleri!m +i e&oeri!m (Ilmistero del "raal, 19=7). 7+i 0re'i&ea&/ 8i&iunea animo*em/,
ani0ro-re!i!/ +i animae-riali!/ 7n #ivolta contro ii mondo modemo (19=4), am0l/ 0anoram/ a 'i8ili&a$iilor ra*i$ionale 7n
'onra! 'u 'i8ili&a$ia 'onem0oran/; 1@u0/ 'e o 'ie+i, e !im$i ran!#orma2, !'ria Ao#rie* 9enn. 7n 0lin r/&"oi, *u0/ o
!erie *e '/r$i *e!0re 0ro"lema ra!elor (Tre aspetti del pro$lema e$raico, 19=>. % mito del sangue, 19=7. Sintesi di dottrina
della razza, 1941), 0u"li'/ un im0oran e!eu *e!0re a!'e&a "u*i!/; La dottrina del risveglio (194=), elo-ia *e 3(e 4/li
So'ieB. Sur0rin! *e un "om"ar*amen la Viena, 7n 194<, e r/ni la 'oloana 8ere"ral/ +i r/rn7ne 'u o 0are&/ a mem"relor
in#erioare. ?/r$i maCore *e!0re e0o'a !um"r/ a omenirii a#lae 7n 0lin Dali-Eu-a; "li uomini e le rovine (19<=), Meta&isica
del sesso (19<8) +i 'avalcare la tigre (19>1). O auo"io-ra#ie inele'ual/ 7n II cammino di cina$ro, 19>=. o iner0reare
i!ori'o-i*eolo-i'/ (II &ascismo, 19>4), *ou/ 8olume *e mi!'elanee (L'arco(ela clava, 19>8. #icognizioni, 1974). 0oe&ii
'om0lee (#a)ga %l)nda, 19>9). Fon*aor *e 0u"li'a$ii (*r, +mr, La Torre,, 'u 'onri"u$ii !r7n!e 7n Introduzione alia
Magia -uale Scienza dell'Io, = 8oi., 19<<-l9<>. 8a!/ 0u"li'i!i'/ *e-a lun-ul 7nre-ii 8ie$i. 3ra*u! 7n numeroa!e lim"i, 7n
'iu*a mar-i-nali&/rii la 'are l-a 'on*amna lumea uni8er!iar/ +i a'a*emi'/.
JULIUS EVOLA
/ 2002\
)E3AFIFI?A SEGULUI
?u un e!eu inro*u'i8 *e
FAUS3O A%3O%I%I
3ra*u'ere *e , SORI% )HR?ULES?U
"671282Q
I
FILIALA MNTUR
671282
-A JUDEEAN -CLUJ-
FAUS3O A%3O%I%I e!e iularul 'ae*rei *e anro0olo-ie #ilo&o#i'/ a Uni8er!i/$ii Roma @I. 4!i(olo-.
9U?UREI3I, 1994
'o0era IOA%A @RAAO)IRES?U )AR@ARE
Ilu!ra$ia 'o0erei;
#e$is (an*ro-inul Re-elui +i al Re-inei), 0lan+/ *in )un'(en, !e'. al GV-lea
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I A LUI JULIUS EVOLA
i
I
I
JULIUS EVOLA
K 1 ( u M.TAFISI'A 1.L S.SS2
LM ?o0Bn-(, 19>9-,994, "B E*i&ioni )e*(errane, - Roma-Via Flamini/, 1<N8
M Oumania!, 1994, 0enru 0re&ena 8er!iune romPnea!'a IS9% 97=-58-647>-9
1. Le'ura lui E8ola a #o! una *in 'ele mai enu&ia!mane ale inere$ii mele. Ii e !i-ur '/, *a'/ ar re"ui !/ ale-
#aimoa!ele &e'e '/r$i 'e ar meria !/ #ie !al8ae 7n "ene#i'iul *e!'en*en$ilor -ala'i'i, a+ re'e 0e li!/ 'el 0u$in
*ou/ !au m/'ar una *inre '/r$ile lui E8ola. ?re* '/ 'iiorul ineli-en Q +i 'ine-l 'ie+e 0e E8ola re"uie !/ #ie
+i '(iar !/ *e8in/ mai ineli-en Q nu a+ea0/ !/-i #a' o"i+nuiul re&uma al i*eilor lui E8ola. E8ola !e e:0li'/
#oare "ine !in-ur, iar lim"aCul !/u, a7 *e "o-a 7n #or$/ ma-i'/, o'ul/, ma-nei'/, in'on+ien/, e&oeri'/,
ra*i$ional/, nu e 'u !i-uran$/ 0ara#ra&a"il !au !u"!iui"il. 9a '(iar 0reen$ia *e a-l re&uma !au *e a-l 1'lari#i'a2
ar 0uea a0/rea *re0 o 0ro#anare, o "la!#emie. S'o0ul 0re#e$ei mele, inr7n* +i 7n 8e*erile e*iorului, 'are a a8u
"un/8oin$a !/ mi-o !oli'ie, 'a +i 7n 'ele ale *ra-ului meu 0rieen Aian#ran'o *e 3urri!, 'u "ine'uno!'ua +i
ine-ala"ila-i 'om0een$/ 7n maerie *e Juliu! E8ola, e!e a'ela *e a 'on#runa i*eile lui E8ola 'u 'eea 'e !e 0oae
e:ra-e le!ne, mai 'u !eam/ *e '/re un o"!er8aor 'u 0reo'u0/rile !u"!emnaului, *in e:aminarea lumii
'onem0orane.
3 ?(iar 7nr-o 'are re'en/ !'ri!/ *e *oi 'er'e/ori -ermani !e a*u' 0ro"e 7n !0riCinul unuia *inre 0i8o$ii
a*e8/rurilor e8oliene; *eo!e"irea *inre !e:e e 0ro-rama/ *e 7nrea-a +i 7n 7nrea-a naur/ *in moi8e a0roa0e
'om0le !r/ine *e 'ele ale re0ro*u'erii. %aura are la *i!0o&i$ie mii *e mo*uri *e re0ro*u'ere; *e la *i8i&iunea
'elular/ la 0areno-ene&/ +i nu era '7u+i *e 0u$in ne8oie !/ ela"ore&e 'om0li'aul me'ani!m al !e:elor *oar 7n
!'o0ul 0er0eu/rii unei !0e'ii. A'e+i 'er'e/ori, 'a +i o$i 'eilal$i 'are
-*-'
'4(
> REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
au o'(i la realiae, !u!$in la uni!on '/ !'o0ul 0rin'i0al al re0ro*u'erii !e:uae e!e a'ela *e a au-mena !i!emele
*e a0/rare 7m0ori8a aa'urilor 8enie *in e:erior. A&i 'unoa+em, mai 'u !eam/ 0rin uimioarea +i ra-i'a
8i'i!iu*ine a 8iru!ului !i*a, #aimo!ul OIV, i!oria in're*i"il/ a 8ie$ii 8iru+ilor. @u0/ 'um !e +ie, 8iru+ii nu !7n
#iin$e auo!u#i'iene, 'a mi'ro"ii !au "a'eriile; nu au nu'leu +i nu !e 0o re0ro*u'e al#el *e'7 0rinr-o *i8i&iune
muli0l/. Ei re"uie !/ !e a*/0o!ea!'/ 7nr-un or-ani!m 8iu 'are le mea"oli&ea&/ !u"!an$a nurii8/; e:a' 'a
'iu0er'ile !au 7n -eneral or-ani!mele mi'oi'e. Ei "ine, 8iru+ii !e mo*i#i'/ ne'oneni 7n 7n'er'area *e a *e0/+i
"arierele ri*i'ae 7n 'alea lor *e '/re or-ani!m, ani'or0i !au alele, la 0/run*erea lor 7nR 'elule. Re0ro*u'erea
!e:ua/, muli0li'7n* i0urile, a*i'/ -enoi0urile *eerminae 'romo&omial, muli0li'7n*u-le 7nr-o m/!ur/
eorei' in#ini/, 'reea&/ *i#i'ul/$i 're!'7n*e 8iru+ilor, 'are re"uie !/ re-7n'ea0/ 1!u*ierea2, a+a &i'7n*, a
1noului2 or-ani!m 0e 'are 7n'ear'/ !/-l in8a*e&e. ?eea 'e e 8ala"il 7n 'a&ul 8iru+ilor e 'u a7 mai 8ala"il 7n
'a&ul mi'ro"ilor +i "a'eriilor, 'u 'are lu0a e, 'a !/ !0unem a+a, mai leal/, 7n !en!ul '/ ei nu !7n a7 *e
in!inuan$i +i *e2 0eri'ulo+i 'a 8iru+ii, #iin*'/ 0o #i 'onra'ara$i *e #a-o'ie, *e leu'o'ie, *e ani'or0ii
or-ani!mului 0e 'are 7n'ear'/ !/-l in8a*e&e +i !/-l *i!ru-/.
Uimior e 7n!/ #elul 7n 'are E8ola 'ule-e m/rurii i!ori'e, ra*i$ionale +i +iin$i#i'o-"iolo-i'e 0enru a *emon!ra
e&a a'ea!a 'are, *in 0un'ul *e 8e*ere al unui om ne*e&arma, ne'on*i$iona 'u ale 'u8ine *e a'ea mer de
gla(ce 'e ne o0rim/, ar #i le!ne *e inui +i e8i*en/; +i anume '/ ra0orul !eu:al *inre *ou/ #iin$e Q +i e 8or"a
e8i*en *e #iin$ele omene+i Q *e !e: *i#eri 'are e 'u a7 mai 0uerni', 'u a#7 mai ma-nei', 'u a7 mai
ire&i!i"il, 'u a7 mai 0/run! *e 'eea 'e Jun- nume+e unio, 'u '7 'ele *ou/ #iin$e !7n onolo-i' ele 7n!ele +i
0rin urmare onolo-i' *eerminae, *i!in'e, *i#eren$iae. Femeia a"!olu/ e ine-ral #eminin/, a+a 'um o
*o8e*e!' #emeile 'e !-au a0ro0ia 'el mai mul *e a'ea!/ #emeie a"!olu/, a*i'/ #emeile a0ar$in7n* 'i8ili&a$iei
*in 8alea In*ului; alie #oare !u"$ire, +ol*uri #oare lar-i, #e!e am0le, lae +i 0roeminene, 'oa0!e 0uerni'e,
-le&ne #ine, !7ni a7 *e ur-e!'en$i, 7n'7 Q *u0/ 'um !0une o 0oe&ie in*ian/ Q 0rinre ei nu 0oae re'e ni'i
m/'ar ul0ina unei #lori *e lou!, o'(i mari, -ur/ '/rnoa!/ +i !en&ual/, na! mi', 0/r #oare lun-. @ar a'ea!a nu e
*e'7 ima-inea
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 5
e:erioar/, eroi'o-e!ei'/ a #emeii, *u0/ 'um ima-inea "/r"aului l7!e 'ea a r/&"oini'ului, *ar P unui r/&"oini'
*e i0ul 1-alului 0e moare2 !au a unui A0ollo 'u 0ri8irea 8e+ni' a$ini/ '/re un eern in#ini, a r/&"oini'ului nu
1*omnul 4a'(e-*e-mu+'(i2, 'i a r/&"oini'ului armonio!, 'u "a&inul 7n-u!, *ar nu minu!'ul, 'u umeri la$i, *ar
nu ma!o*oni'i, 'u #a$a !erioa!/, *ar nu !e8er/, 'u 0ri8irea in!0ira/, *ar nu 'aaoni'/, 'u m7na #erm/, *ar nu
'ri!ali&a/ +i 7n'remeni/. Ima-ini e:erioare, e:rin!e'i +i e!ei'e, + 'are 7n!/ *eno/ +i !in-ure ne'e!arele,
ine8ia"ilele *i#eren$e 0ro#un*e *inre 'ei *oi. F/r/ *i#eren$/, *u0/ 'um 8om 8e*ea mai am/nun$i 7n 'ele 'e
urmea&/, nu a8em al'e8a *e'7 un a'ro+aC, o 0ear*/ 'e #a'e "um ime*ia *u0/ lan!are, un #alimen, un Co' mai
mul !au mai 0u$in !0e'a'ulo! *in 0un' *e 8e*ere alei' 7nre , or-ane -eniale mai mul !au mai 0u$in
'a0a"ile *e e:'ia$ie, nu a8em al'e8a *e'7 #i&iolo-i&area !e:ului, una *inre *e'/*erile *enun$ae 07n/ +i *e
Dali-Eu-a.
5. E8ola an'orea&/ *i#eren$a *inre "/r"a +i #emeie 7n marea ra*i$ie 'la!i'/ +i 0re'la!i'/; "/r"aul 'a elemen
uniar, 'a !0iri +i 'er, #emeia 'a elemen *ia*i', 'a 0/m7n, 'a maerie. 7n ra*i$ie e:i!/ e:em0le nenum/rae,
'iae mei'ulo! *e '/re E8ola +i 0e 'are nu le 8oi mai relua ai'i; 8reau *oar !/ men$ione& ra*i$ia 'la!i'/ 0ori8i
'/reia, *a'/ e a*e8/ra '/ Feu! e!e a/l &eilor, iar ?rono!, 'are-+i *e8ora 'o0iii, era o "/r"a, (ao!ul
0rimor*ial, 0e 'are noi 7l 'ono/m 7n !en! ma!'ulin, era #eminin, era #emeie. 7n'/ *e ai'i !e 8e*e ra0orul
mi!erio! +i in're*i"il *inre "/r"a +i #emeie aun'i '7n* "/r"aul e "/r"a +i #emeia #emeie; #orma 0l/m/*e+e
maeria, *ar maeria nu e o maerie iner/, moar/, amor#/, 'i o maerie 8ie, 7n!u#le$i/, animal/, anima/. 7$i 8ine
a0roa0e !/ r7&i ori mai *e-ra"/ !/ 0l7n-i '7n* e -7n*e+i 'e a *e8eni ra0orul . *inre !e:e Q a+a 'um E8ola
ara/ 7n'/ *in 19<8 Q 7n &iua *e a&i; un lu'ru mi&era"il +i !/ra', o mi:ur/ *e 7n+el/'iuni, *e r/*/ri, *e e+e'uri,
*e e:er'i$ii ri*i'ole, *e in-er/ri *e 0ilule, *e 0o$iuni +i *e2 inCe'$ii !0re a o"$ine ere'$ii *e #oare lun-/ *ura/ +i
or-a!me a"!olu li0!ie *e ori'e 8aloare, *eoare'e !7n li0!ie *e !0iri, *e ar(ei0aliae, *e a*e8/r.
=. %u !e 0oae /-/*ui #a0ul '/ E8ola a #o! 'om0le *ene-a *e lumea a'a*emi'/ +i *e inele'ualS, 7n r7n*ul
'/rora *omin/ !7n-
8 REFLECII DESPRE METAFIZICA SEXULUI
-ia '7n* a'u/, '7n* 'roni'/, *ar o*eauna 0re&en/. A7n*irea lui a #o! r/!/lm/'i/ +i 'alomnia/, a!o'ia/ 'u
na&i!mul +i #a!'i!mul, 'u 'are ne7n*oio! au e:i!a unele ra0oruri, a!o'ia 'u ra!i!mul, 'u 'are nu a a8u ni'i o
le-/ur/ 7n a''e0$ia *e ra!i!m "iolo-i', a!o'ia 'u aiu*inile rea'$ionare, '7/ 8reme aiu*inea lui E8ola e
!in-ura nu *oar uman/, 'i umani!/ +i i!ori'e+e 're*i"il/ 'e !e 0oae i*eni#i'a 0e 0lanul 'ulurii 'onem0orane.
@u0/ '7e +iu, numai eu +i @el %o'e am !u!$inu e&e *e li'en$/ 0e eme e8o-liene. A'ea!/ lu0/ 'onra -7n*irii
lui E8ola nu e li0!i/ *e !emni#i'a$ie; E8ola e un mare *ema!'aor, un mare *emi!i#i'aor, 7n 8reme 'e a!/&i !e
'au/ o'mai mi!i#i'area, a+ 7n*r/&ni !/ !0un '(iar ani(ilarea -7n*irii +i a !0iriului. 4r/"u+irea 'omuni!mului,
neo"o!i 0re'oni&a/ *e mine, 'a +i *e ale !0irie -7n*ioare, 0re'um 9ene*eo ?ro'e *e 0il*/, nu a !er8i la mai
nimi'; !'riu 7n 8ara lui R95, *ar 're* '/ 0o #a'e 0ro#e$ia #a'il/ '/ !0iriul 'omuni!mului, maeriali!mul
'omuni!mului, !u0i*iaea 'omuni!mului, !im0li!mul re*u'i8 Ia &ero al 'omuni!mului, in'a0a'iaea lui nu *e
a 'onCu-a, a+a 'um !e !0une a&i, !0iriul +i maeria, 'i *e a anula !0iriul +i *e a !al8a o maerie 'are, *e+i
'on!i*era/ 'a *iale'i'/ +i i!ori'/, nu e *e'7 o o maerie a maeriali!mului 8ul-ar, oae a'e!ea 8or */inui.
Vor */inui 0enru '/ lumea 'a0iali!mului nu !e *eo!e"e+e ni'i ea, 0rin !0iriul 'e o 7n!u#le$e+e, 0rin i*eolo-ia
0ro#un*/, a+ &i'e in'on+ien/ !au o'ul/, 'are o !'al*/, *e lumea 'omuni!mului. A'olo e:i!a un im0erai8 al
0ro*u'$iei, 'are a *e8eni a0oi 0ri8ile-iu, !ama8olni'ie +i *i'aur/, ai'i e:i!/ *omina$ia 0ie$ei, 7n !en!ul 'el mai
"anal, mai 8ul-ar, mai !u0i*, mai limia, mai re-re!i8 +i mai re*u'i8 *in '7e !e 0o ima-ina.
Filele a'e!ea a i&"u'ni 1!'an*alul #ilo*ormelor2; un !'an*al 'are e #a'e !/ r7&i +i !/ 0l7n-i *eo0ori8/, 0enru
'/ 7n realiae el a *e8eni un !i!em uni8er!al. %-au li0!i oamenii 0olii'i lumina$i 'are au ar/a '/ 'eea 'e a
ie+i la i8eal/ nu e *e'7 87r#ul ai!"er-ului. @ar menaliaea mer'anil/ e:i!/ a'um +i *in'olo *e 0ia$/, *in'olo
*e 0ia$a le-iim/ +i *e 'ea nele-iim/ (*i#eren$ierea uneia *e 'ealal/ *e8ine *e al#el o mai *i#i'il/), oul
*e8ine 0ia$/, *e8in 0ia$/ !enimenele, oul !e re*u'e la un do ut des, la un +anaC moral 0ermanen +i a#la la
"a&a ori'/rei rela$ii umane. Fa0ul '/, 0e *e al/ 0are, (ao!ul e !u0erior 'elui *e!'ri! *e Dali-Eu-a, (ao! 7n 'are
r/im, e *emon!ra "un/oar/ *e uili&area, ni'i'7n* mai ri*i'ol/ +i mai im0ro0rie, a *ou/ 'u8ine la mo*/ +i
i
REFLECII DESPRE METAFIZICA' SEXULUI 9
#oare 'urene; 1'oru0$i2 +i 1'oru0/ori2. ?a +i 'um 7nre0rin&/orul *orni' !/ 'a0ee o li'en$/, o anre0ri&/, un
0ermi! *e 'on!ru'$ie ar #i 'el 'are-l 'oru0e 0e 0olii'ian, 0e "iro'ra, 0e #un'$ionarul 0u"li'. El ar #i #oare #eri'i
!/-+i e'onomi!ea!'/ "anii +i !T 0oa/ 'on!rui 0e "a&a unor 0ermi!e normale, o"$inue *aori/ 8ala"ili/$ii
o0era$iei +i a miCloa'elor 0u!e 7n Co'. . constr6ns, e consti6ns, e constr6ns *e '/re 0olii'ian, *e '/re "iro'ra, *e
'/re #un'$ionarul 0u"li', !/ 0l/ea!'/, !/ 0l/ea!'/ o #ilo*orm/; 0rin urmare 'oru0 +i 'oru0/or e *oar
0olii'ianul, el e 'oru0, el e 'oru0/or, nu 7nre0rin&/orul2 e 'oru0/or. @a'/ nu am r/i 7nr-o e0o'/ *e
*e&or*ine, *e *e!a'rali&are, *e (ao!, *e a"!ur*, *e 0er!e'u$ie a o 'eea 'e a0are 'a !0iri +i *e e:alare a o 'e e
maerial +i "rual, aun'i ar #i u+or *e ela"ora o le-e 0ori8i '/reia 'ei 'are *enun$/ o enai8/ *e e:or'are !au
o e:or'are 'on!uma/ nu 'omi ni'i un *eli', *eli'ul #iin* ari"ui"il +i im0ua"il numai a'elora 'are !7n
*eo0ori8/ 'oru0$i +i 'oru0/ori, a*i'/ 0olii'ienilor, #un'$ionarilor a*mini!rai8i +i "iro'ra$ilor. @ar 7n !iua$ia
a!a, 7n e0o'a a!a, 7n $ara a!a, nu 8/* 'um !-ar 0uea 7nre0rin*e 8reo*a/ 'e8a !imilar +i 7m0ori8a erori+ilor
0o'/i$i, 'are, a87n* 7n !ar'ina lor nenum/rae omu'i*eri +i 'on*amn/ri la mun'/ !ilni'/, !7n 0u+i 7n li"erae
*u0/ numai '7$i8a ani, *a'/ nu '(iar *u0/ '7e8a luni.
4. E8ola a 0olemi&a 'u a0roa0e o 'eea 'e a #o! e:ala *e lumea 'onem0oran/ +i '(iar *e 'ea mo*ern/; a
0olemi&a 'u lumini!mul, a 0olemi&a 'u i!ori!mul i*eali! +i neoi*eali!, a 0olemi&a 'u 0o&ii8i!mul, a
0olemi&a 'u 0!i(anali&a, a 0olemi&a 'u a+a-&i+ii !e:olo-i !au !e:o#ili 'onem0orani, 'u ,il(elm Rei'( +i 'u
a*e0$ii !/i, a 0olemi&a 'u U-o S0irio, unul *in marii mei mae+ri. 0olemi'ile a'e!ea !e n/+eau o*eauna *inr-
un !7m"ure, *inr-un nu'leu ori-inal +i 0uerni'. E8ola nu !-a re!emna, nu !e , 0uea re!emna; r/ie!' +i eu
a'eea+i !en&a$ie 7n 'er'ul meu re!r7n!, la 'ur!urile mele uni8er!iare, '7n* 7n'er' !/ inro*u' i*ei 'are-mi a0ar$in
Q #iin* oo*a/ +i i*ei e8oliene Q *e!0re *ia-no!i'ul +i era0ia i0oei'/ +i im0o!i"il/ a ra'ilelor lumii
'onem0orane. %u !-a re!emna #iin*'/ 'eea 'e el numea 1*emonia e'onomiei2 !e 'om"in/ 'u o 8olu0ae a
*e-ra*/rii, a a"rui&/rii, a 0romi!'ui/$ii, a 0re#erin$ei 0enru o 'e e mai r/u, #a0 'are 'on!iuie ra-e*ia 'ea
mai eri"il/ a lumii 'onem0orane. Un 0ro8er" ne-ru !0une;
16 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
1)ai r/ul #a'e !/ le "a/ inima #eelor.2 Ii 0o8e+i a*e8/rae 0re'um 'ele ale lui 9onnB +i ?lB*e !au 'ea ialian/
-e-"e-e a lui Jo(nnB Ji-anul *emon!rea&/ '7 *e a*e8/ra/ e o"!er8a$ia. Ea ar 0uea 0/rea "anal/; *ar '7$i
"/ie$i "uni, 7nr-un !en! *elo' m/r-ini +i "ur-(e&, 'i real +i 0ro#un*, nu-+i *au !eama '/ !7n *i!0re$ui$i *e #ee,
+i '7$i 0ui *e lele, 'a !/ m/ e:0rim *eli'a +i eu#emi!i', nu !7n a!ala$i *e i&menie 'are-+i o#er/ -ura +i !e:ul,
enu&ia!mae *e amo!#era a'eea *elin'8eno-*ro-ao-*e-ra*ao-0ro#anao-0or-'oa!o-#ei*o-*e&-u!/oareU
<. Ii ai'i !e 'a*e !/ *e!'(i*em o lun-/, o im0oran/ 0arane&/, o 0arane&/ e!en$ial/ +i #un*amenal/, *e!0re
lumea #emeii. E8ola n-a a0u'a !/ 8a*/ #ormele 'ele mai a"erane, 'ele mai !inu'i-a+e, 'ele mai 0eni"ile +i 'ele
mai i-no"ile +i mai 'reine al #emini!mului. %oi 7n!/, 'are le-am 8/&u, 0uem a0re'ia 'e a *e8eni #emeia
1-ra$ie2 #emini!mului. S/ l/!/m "al/ ar-umenul r/!u#la al *re0urilor 'i8ile, 0olii'e, !o'iale +i e'onomi'e
'u'erie *e #emeie. A'e!e *re0uri !7n e8i*ene +i !a'ro!an'e +i, 0rinre alele, ni'i nu e a*e8/ra '/ nu au #o!
oal 'u'erie. A'ea!/ 'i8ili&a$ie 'are e:al/ #emeia mam/, 'are-+i are 7n Fe'ioara )am/ a lui @umne&eu
!im"olul 'el mai 'la!i', a'ea!/ 'i8ili&a$ie n-u are 'uraCul !/ le a0ere 0e mamele 'are mun'e!'; *ou/ luni 7naine
*e na+ere +i rei luni *u0/; ia/ o 'e-i 0o o#eri #emeii Saul +i in!iu$iile 0ara!aale, a"an*on7n* 'o0iii, 'are,
0e *ea!u0ra, !au 7n '/mine, lo'uri a0roa0e o*eauna ina*e'8ae !au e:rem *e !'um0e (+i !0un ina*e'8ae 'a !/
r/m7n 7n 'a*rul unui anume eu#emi!m); la 'e !er8e!' 0re*i'ile 0a0ei, a'e! 7m0/ra roman !a'rali&a, la 'e
!er8e!' 0re*i'ile *e!0re uniaea #amiliei, *e!0re !an'iaea '/!/oriei, *e!0re 'ara'erul ei in*i!olu"il, *e!0re
#i*eliaea *in 'a*rul ei, '7n* #emeia e rimi!/ !/ mun'ea!'/ 'u *iamai "ura *e +a0e luni +i a0oi e:0e*ia/ iar/+i
la mun'/ 'u un !u-ar *e rei luniU Re&ul/ *e ai'i, 0e l7n-/ alele, '/ a'ea!/ 'i8ili&a$ie, R *u0/ 'e '/ e!e o mer
de glace, e2 +i oal in'oeren/, #iin*'/ nu a0/r/ ni'i m/'ar lu'rul *e 'ae, *u0/'um 8om 8e*ea, !e !luCe+e 'a !/
re0rime. Femini!mul a8ea 7n!/ mii *e Cu!i#i'/ri; 0enru '/ #i-ura 0ro!iuaei a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a,
0enru '/ or-a!mul #eminin mo*ela *u0/ al lui !au nemo*ela !au in8ena !au 0re!u0u! !au mi!i#i'a !au
ima-ina, a #o! im0u! *e '/re "/r"a. 4enru '/ #emeia, 7n-erul 'a!ei, 4enelo0a $e!/oare 0er-
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 11
0eu/, #emeia i&ola/ 7n -ine'eu, #emeia in'a0a"il/ !/ -7n*ea!'/, *a'/ nu e 'ure&an/, a #o! in8ena/ *e '/re
"/r"a. 4enru '/ #emeia a!u0ra '/reia !o$ul are *re0 *e 8ia$/ +i *e moare a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a. 4enru
'/ #emeia #ri'oa!/ +i in'a0a"il/ *e !enimene 0uerni'e, +i *e 0a!iuni, 'i numai *e 'an*ori +i !ua8i/$i +i
8ir-ini/$i 'are re"uie men$inue !u" 0roe'$ia unei armae *e 0ro!iuae, 0enru 'a, *u0/ 'um !0un S#7nul
3oma +i S#7nul Au-u!in, ora8a la!'i8i/$ii !/ nu n/0/*ea!'/ +i !/ nu alere&e 'a o (a&na re8/r!a/ 'a!a +7
#amilia +i #amiliile oae *in oae $/rile +i oae a+e&/rile +i oae $inuurile, a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a. Or,
#emeia e 7nru oul 7n*re0/$i/ !/ !e re8ole 7m0ori8a a'e!ei ur0iu*ini a "/r"aului, 'are a in8ena o #emeie
ine:i!en/, im0un7n*u-i a0oi 0ro0ria lui in8en$ie.
Femeia are o #ane&ie *e mii *e ori mai "o-a/ *e'7 'ea a "/r"aului, ea e *e mii *e ori mai !a*oma!o'(i!/ *e'7
"/r"aul, '(iar *a'/ !a*i!mul ei nu e *e #a'ura 'elui al lui Ja'V S0ine'/orul, 'i e !u"il, im0al0a"il, *ar
0ro#un*, a '/rui mare !ai!#a'$ie e !/-l umilea!'/ 0e "/r"a, !/ #a'/ *in el o #iin$/ #/r/ 8la-/, ri*i'ol/, un "u#on, o
0aia$/, o marione/, *e #a$/ 'u al$ii. Femeia e in#ini mai 'uraCoa!/ *e'7 "/r"aul. @u0/ 'um a !'ri! un
neuro#i&iolo-, A. )aran>n, un "/r"a, *a'/ ar a8ea *e 7n*ura o"o!eala !ar'inii +i a na+erii, ar muri. Femeia e
mai 0uerni'/ *e'7 "/r"aul, 'u e:'e0$ia mu!'ulaurii, 'are 'onea&/ 0rea 0u$in. Femeia, 0rinre alele, r/ie+e
a&i 'u +a0e ani mai mul *e'7 "/r"aul, 'eea 'e ara/ '7e e#oruri *e0une "/r"aul, 'om0le *e0/+i *e 'eea 'e !e
7n7m0l/.
Ei "ine, #emeia a'ea!a, 7n&e!ra/ 'u imen!e "o-/$ii "iolo-i'e +i 0!i(i'e, a 8ru, 0enru a !e 0une 7n 8aloare, !/-l
maimu$/rea!'/ nu *oar 0e "/r"a, 'i o 'e e mai r/u 7n "/r"a. aro-an$a lui, 0reen$ia lui 'rein/, ni'io*a/
'on#irma/, *e #i single +i !u#i'ien !ie+i (a(W a(W), Co'ul 0uerii +i 0uerea 7n!/+i, *re0 'are *e!eori am au&i
inere a"an*onae *e 0arenerul lor &i'7n*; 1A'um o !/-l !e*u' eu, o !/-mi #olo!e!' eu oae miCloa'ele Q +i '7n*
o #emeie 7+i 0une la "/aie oae miCloa'ele e!e ire&i!i"il/ Q 0enru 'a *u0/ a'eea !/-l 0/r/!e!' eu; eu re"uie
!/-l 0/r/!e!', nu el 0e mine.2 A'ea!/ 'om0ei$ie !u0i*/ 'u "/r"aul nu 0ro*u'e, *e!i-ur, *ina-mi!me
!enimenale 0o&ii8e. 4e *e al/ 0are, #emeia nu-+i a!um/ re!0on!a"ili/$ile 'ele mai -rele, mun'ile 'ele mai
-rele ale "/r"aului; nu e:i!/ #emei mineri, *e'7 7n mo* 'u oul e:'e0$ional. nu
15
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
e:i!/ #emei 8i*anCoare. nu e:i!/ #emei 'are !/ !a0e 0/m7nul. nu e:i!/ #emei 0ilo$i, *e'7 7n mo* e:'e0$ional.
nu e:i!/ #emei #ur-nali!e, *e'7 7n mo* e:'e0$ional, 'u oae '/ #emeile ar 0uea #a'e #oare "ine oae a'e!e
mun'i, *eoare'e ele !7n mai e:a'e, mai 'uraCoa!e, mai 0uerni'e *e'7 "/r"aul. .
La )ilano a a0/ru *e 'ur7n* o a!o'ia$ie, 0e 'are 8oiam eu 7n!umi !/ o 7n#iin$e& '7n*8a, numai '/ mi-au lua-o
7naine lom-"ar&ii, al '/rei !'o0 e a0/rarea *re0urilor "/r"aului +i a e-ali/$ii "/r"aului 'u #emeia. )i !e 0are
'um nu !e 0oae mai o0orun/. Ar #i !u#i'ien !/ ne -7n*im la !enin$ele *e 7n're*in$are a 'o0iilor 'u o'a&ia
!e0ar/rilor *inre !o$i, o*eauna 7n #a8oarea mamei, '(iar *a'/ a'ea!a e o 0ro!iua/ noorie, +i la 0reCu*e'aa
'/ #emeia e!e o*eauna +i 7n ori'e 'a& 0area 'ea mai !la"/, 7n 'u0lul 'onCu-al.
>. ?on'e0$ia mea !e *e0/rea&/ *e 'ea a lui E8ola nu a7 0rin #a0ul '/ a*mie 'om0lemenariaea 'elor *ou/
!e:e (ai'i !7n a"!olu *e a'or* 'u marele 'uno!'/or al lumii ra*i$ionale), '7 0rinr-o 7n$ele-ere *i#eri/ a a'e!ei
'om0lemenari/$i. 9/r"aul, !0iriul, #orma, unul. #emeia, maeria, 0/m7nul, *ualul. )ie mi !e 0are mai *e-ra"/
'/ #emininul e *e -/!i nu numai 7n #emeie, 'i +i 7n "/r"a, +i nu 7n !en! ne-ai8, oare'um 'a un aena la
8iriliaea "/r"aului, 'i 7n !en!ul *e 'om0leiu*ine. Ii o a+a ma!'ulinul !au 8irilul re"uie i*eni#i'a +i 7n
#emeie, *ar ai'i 7n !en! ne-ai8. O orienare '/re a'ea!/ 'on'e0$ie, 'are 8a -/!i 'u !i-uran$/ mul$i o0onen$i +i
!'e0i'i, 0oae #i *a/ *e -7n*irea lui Jun-, 'are nume+e animus lumea ma!'ulin/ +i imago!ul ma!'ulinului 'are
r/ie+e 7n #emeie, +i anima lumea #eminin/ +i imago!ul #emininului 'are r/ie+e 7n "/r"a. Am o"!er8a '/ 7n
iu"irile 'ele mai 0ro#un*e, 'a +i 7n 8i!, are lo' o-!'(im"are a !e:elor. "/r"aul 8i!ea&/ !/ *e8in/ #emeie 0e *uraa
a'u0l/rii +i in8er!, iar #emeia 8i!ea&/ !/ *e8in/ "/r"a 7n a'u0lare +i in8er!. A!a *emon!rea&/ '/ ermenii
#eminin +i ma!'ulin au o !emni#i'a$ie !0iriual/ 0ro#un*/, a+a 'um E8ola a ar/a #oare "ine. @iale'i'a a'ea!a e
ou+i, *u07 0/rerea mea, mai 'om0le:/ *e'7 0re!u0une E8ola +i, 7n 'e m/ 0ri8e+e, eu a+ r/!urna 8aloarea
ari"ui/ *e el "/r"aului, 'a r/&"oini', 7n*rum/or, #ilo&o# !au 'on*u'/or *e !a, iar #emeii 'a 0ro0a-aoare
ori&onal/ a !0e'iei, 'a re#u-iu +i 0or +i 'a #iin$/ *omina/ !e:ual ('(iar *a'/ a'e! 1*omina/2 re"uie 7n$ele!
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 1=
7n !en!ul !0iriual *e ele8a$ie +i ni'i*e'um 7n 'el *e !u"or*onare +i *e in#erioriae). ?u !i-uran$/ 7n!/ '/ E8ola
are 7nru oul *re0ae 7n 'eea 'e 0ri8e+e ne'e!iaea unei #orma$ii +i a unui 7n*rum/or. Ii *in 0un' *e 8e*ere
i!ori' +i ra*i$ional, a'ea!/ #orma$ie +i a'ea!/ 7n*rumare au #o! a!i-urae +i re0re&enae *e '/re ma!'ulin, *e
'/re "/r"a. Or, nu e -reu *e 8/&u '/ nu mai e:i!/ 1"/r"a$i2 +i 1#emei2. %u mai e:i!/ "/r"a$i 0enru '/ nu mai
e:i!/ 8iriliae, 'uraC, lealiae, ran!0aren$/, 'oeren$/, #i*eliae #a$/ *e 7n$ele-eri, *i!0re$ul #a$/ *e 0rimeC*ii +i
'a0a'iaea *e a 7n#runa moarea +i 8ia$a. nu mai e:i!/ #emeie #iin*'/ nu mai e:i!/ a'ea *i!0oni"iliae, 'are,
'u un 'u87n oare'um am"i-uu, !e 0oae numi +i *o'iliae !au 0u*oare !au !0iri *e !u0unere !au 'a0a'iae *e
7n7m0inare +i *e *i!0oni"iliae 0ro#un*/, 'are nu numai '/ #a'e 'a #emeia !/ #ie #emeie +i "/r"aul "/r"a, 'i 7i
7n-/*uie +i lui +i ei !/ #ie o mai mul ei 7n+i+i, a+a*ar !/ #ie o mai mul ara+i +i ar/-/ori 7n ra0or 'u !e:ul
o0u!.
O0era lui E8ola 0re&in/ o 0uerni'/ !oli'iare e*u'ai8/, mi!i'/ +i eroi'/. @ar *u0/ 'um am !0u!, m/ 7n*oie!'
'/ a'ea!/ 0uerni'/ !oli'iare, 'ea mai 0uerni'/ *in '7e 'uno!' +i *in '7e-mi 0o ima-ina, ar mai 0uea a8ea
a!/&i 8reun e#e'. Anro0olo-ul +i 0!i(olo-ul !7n *aori !/ remar'e o 8aloare +i o 'ara'eri!i'/ e:'e0$ional/ 7n
o0era lui E8ola; ea 'on!iuie un 8eria"il 'al', un !oi *e 'onra#i-ur/ !au *e "a!orelie# !au *e #i-ur/ 7n
'onralumin/ ne'e!ar/ 0enru a 7n$ele-e 7n 0ro#un&ime, 7n !en! !0iriual +i o'ul, 7n !en! !u"il +i mea#i&i', lumea
!e:uali/$ii *e a&i, a7 7n *e-ra*area ei 0eni"il/, '7 +i 7n 'ara'eri!i'ile ei !0e'i#i'e, *e 0er8er!iuni +i ur0iu*ini.
S/ #ie #oare 'lar; '7n* 8or"e!' *e ur0iu*ini, 7n a'e! 'on'e0 nu 7n'a0e ni'i un a''en morali&aor, 'i o !im0l/
'on!aare *e #a0; e a"Ce' 'eea 'e *e'a*e, 'eea 'e !e 8i'ia&/, 'eea 'e 0ure&e+e; +i 8ia$a !e:ual/ a 'u0lului
a'ual e *e-ra*a/, *e'/&u/, -oli/ *e emo$ii +i 0ure*/. @ar li"i*oul 0e 'are-l a8ea 7n 8e*ere E8ola, 0oae
oare'um 'ri!ali&a +i 7n'remeni 7n !ru'ura ou+i !u"lim/ +i no"il/, a ra*i$iei, !-a a*7n'i 7n *i#erie *ire'$ii, 'u
e:'e0$ia a'eleia, e8i*ene, a a-re!i8i/$ii. A-re!i8iaea 7n!/+i !-a ran!#orma +i a *e8eni 'e8a -raui +i4nra 7n
0ure#a'$ie, *u0/ 'um !e 8e*e *in lii-iile iner0er!onale, *in 'on#li'e, *in -(erile, *in a!a!inae, *in a!o'ia$iile
'riminale. 4uere, #inan$a, 0olii'/, 'riminaliae, r/!07n*ire +i uili&are a *ro-urilor, oae a'e!ea a0ar o mai
mul
14
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
'a un -(em ine:ri'a"il, *ar e:rem *e lo-i'. E 7n!/+i ran!#ormarea aurului 7n e:'remen, *ar 7nr-un e:'remen
'e are 'ara'eri!i'ile a 'eea 'e a #o! aur +i nu mai 0oae #i aur. ?u ri!'ul *e P 0/rea "anal, re"uie !/ re0e o 'e
au !ri-a, inuil 7n!/ +i ei, 'ei 'e au #o! *enumi$i 'u *i!0re$ Q 7n!u+i E8ola 7i *i!0re$uia Q 10ro#e$ii !e:ului2,
numele 'el mai 'uno!'u +i mai mare #iin* 'el al lui ,il(elm Rei'(. re"uie !/ re0e, a+a*ar, '/ la "a&a a'e!ei
'an-rene !e a#l/ in*u"ia"il re0re!iunea !e:ual/. E a*e8/ra, 'um !0une E8ola, '/ re0re!iunea !e:ual/ +i-a
0ier*u, a+a &i'7n*, min$ile, *eoare'e e:0re!ia ma:im/ +i 'ea mai 7nal/ a !e:uali/$ii nu im0li'/ re0re!iune, *ar
im0li'/ *i!'i0lin/, or*ine, ierar(ie, re'unoa+ere ine'(i8o'/ +i neam"i-u/ a rolului +i mi!iunii #ie'/ruia.
)/ruriile *in In*ia 0rearian/ nu la!/ 7n!/ ni'i a 7n*oial/ +i nu 0ermi e'(i80'uri; 'i8ili&a$ia a'eea nu era
ra*i$ional/ 7n !en! e8olian, 0e '7n* in8a*aorii arieni au #o! 'u !i-uran$/ ra*i$ionali 7n !en! e8olian. A'ea
'i8ili&a$ie era, *inr-un 0un' *e 8e*ere arian +i ra*i$ional, a+a &i'7n* 'la!i', o 'i8ili&a$ie or-ia!i'/. Ame!e'area
!e:ului 'u e:a&ul nu !e 0ro*u'ea 0rinr-o ri*i'are a #emeii la *i!'i0lina, la or*inea, la #orma "/r"aului, 'i !-ar
0/rea '/ o'mai #emeia, 7n mariar(aul ei, era 'ea 'are 1r/-ea 7n Co!2 0uerea ma!'ulin/ +i o *i&ol8a 7nr-o ma!/
-elainoa!/ *e la!'i8iae.
Ai'i, Cu*e'aa mea !e *e!0are ra*i'al *e 'ea a lui Juliu! E8ola. S'(emai&7n*, oare'um #or$a, 'a 7n ori'e
!'(em/, !e 0oae !0une '/ 0enru E8ola a*e8/raa 8aloare e 8iriliaea, 7n im0 'e 0enru mine a*e8/raa 8aloare
e #eminiaea. Formulae a!#el, a7 o0inia lui E8ola, '7 +i iner0rearea mea 0o 0/rea #al!e. Eu e:0rim 7n!/ o
linie ra*i$ional/, +i anume '/, *u0/ 0/rerea mea e!e, *e!i-ur, a*e8/ra '/ mo*elaor e "/r"aul, *ar 1maeria2
mo*ela/ 7+i are *eCa 0ro0ria 1naura !i-naa2 +i '/ a'ea!/ naur/ e!e e!en$a uni8er!ului.
E 'iu*a '/, 0ar'ur-7n* lieraura eroi'/ +i '(iar 0e 'ea !e:o-lo-i'/, ema !e*u'$iei #eminine !e 8e*e rareori
raa/ 0e 7n*elee, 7n .nciclopedia *niversale .inaudi, *e 0il*/, la 'u87nul 1*onna2, ari'ol 'om0ila *e '/re o
#emini!/ a7 *e &eloa!/ 'a 9a!a-lia, !e 8or"e+e #oare 0u$in, a0roa0e *elo', *e!0re !e*u'$ia #eminin/. %u o
'uno!' 0e *oamna 9a!a-lia, *ar !7n -aa !/ 're* '/ ea, a!emenea &*ro"ioarei maCori/$i a #emini!elor, nu e
7n&e!ra/ 'u mari ara'$ii e!ei'o-eroi'e. Ia/ 7n'/ un lu'ru a*e!eori *a ui/rii. %imeni nu 8or"e+e *e!0re
#rumu!e$ea !au ur7$enia #emeilor
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 1<
(#emeile !7n, #ire+e, 'ele mai 7n*re0/$ie !/ 8or"ea!'/ *e!0re #ru-Cnu!e$ea !au ur7$enia "/r"a$ilor). %imeni nu
8or"e+e *e!0re a"i!ul 'are !e0ar/ !en&ualiaea ma!'ulin/ *e 'ea #eminin/. 7n a'ea!/ or-ie *e uni!e:, !e 0ier*
oae *i!in'$iile +i o 'eea 'e, *u0/ 'um E8ola noa +i 0re'oni&a 0e "un/ *re0ae (+i lu'rurile au mer! '(iar +i
mai r/u *e'7 'on!aa el), #a'e 'a un !e: !/ #ie ar/-/or 0enru 'el/lal, !emni#i'ai8 0enru 'el/lal,
re'o-no!'i"il 0enru 'el/lal. Se7us 7n!eamn/ *i8i&a, im0li'7n*, a+a*ar, o *i8i&iune +i o rami#i'a$ie, 'a 7n miul
ani' al an*ro-inului. )omenul ma-nei' e 7n!/ #urni&a 7n mo* e!en$ial *e '/re #emeie.
%u 8rea nimeni !/ ne-e, *e!i-ur, '/ #emeia 0oae #i ara!/ *e "/r"a, e8i*en, nu 8rea nimeni !/ ne-e 0a!iunea
#emeii +i #a0ul '/, aun'i '7n* !e *e'lan+ea&/, e uneori mai 0ro#un*/ +i mai 0eneran/ *e'7 'ea 'are a0are +i !e
in!alea&/ 7n "/r"a. @ar 7nr-un anumi !en!, 'a !/ aCun-/ la ni8eluri *e mare 0a!iune in8a*aoare, #emeia re"uie
!/ #ie ini$ia/, re"uie !/ #ie 1uili&a/2 (7mi ima-ine& #uriile #emini!e !7rnie *e r/!/lm/'irile 0ro8o'ae *e a'e!
'u87n), re"uie !/ #ie 1anrena/2, re"uie 1!/ !e *e!'(i*/2 'u a*e8/ra. Femeia *e!'(i!/ e!e #emeia 'are nu *oar
a !u#eri o *e#lorare, 'i e o #emeie *e!'(i!/ '(iar 7n 8ul8a ei menal/, 7n 8a-inul ei menal. E u+or !/ -/!e+i
#emei *e#lorae (mul mai -reu e !/ -/!e+i 8ir-ine), e u+or !/ -/!e+i #emei *e#lorae anaomi', e 7n!/ mai *i#i'il
!/ -/!e+i #emei *e#lorae !e:ual, #oare -reu !/ -/!e+i #emei *e#lorae or-a!i', a0roa0e im0o!i"il !/ -/!e+i
#emei *e#lorae menal.
7. S0uneam '/ 'el mai mare meri +iin$i#i' al o0erei lui E8ola 7l -/!im aun'i '7n* 7nre0rin*em, 'u miCloa'ele
0!i(olo-iei 0ro#un&imilor, anali&a 0er8er!iunilor. ?ele mai 'uno!'ue 0er8er!iuni !7n #ei+i!mul, !a*i!mul,
ma!o'(i!mul, 8oBeuri!mul !au !'o0o-#ilia. Unii 'on!i*er/ 0er8er!iune +i (omo!e:ualiaea, *ar 'ei mai mul$i
auori, *e#inin*-o 'a 1in8er!iune2, nu o 'on!i*er/ ni'i m/'ar stricto sensu 0aolo-i'/. 4uem 7n'e0e '(iar *e la
a'ea!a, a*i'/ *e la (omo!e:ualiae. %u ne o'u0/m *e (omo!e:ualiaea 'are 0oae a8ea "a&e *e i0 en*o'rino-
mor#olo-i', 'u ale 'u8ine 'ea 'are 0oae #i numi/ mai nimeri iner!e:ualiae. %e o'u0/m *e (omo!e:ualiaea
0!i(i'/, 7n 8iruea '/reia un in*i8i* 0oae a8ea o 7n#/$i+are #oare 8iril/, !im$in*u-!#r ou+i #emeie, !au o #emeie
0oae a8ea un a!0e' #oare #eminin, 'om0or7n*u-!e ou+i 'a un "/r"a +i *orin* !/ !e a0ro0ie *e o 0er!oan/ *e2
a'ela+i !e: 'u el.
1> REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
?on#li'ul are lo' 7nre 'ei 'e 'on!i*er/ '/ (omo!e:ualiaea e!e 7n #on* o 0aolo-ie 'are *eri8/ *e o"i'ei *in
unele 0ro"leme ale 'o0il/riei, *in #i-uri 0arenale #ie 0rea "l7n*e, #ie 0rea !e8ere +i, 'a aare, nearmoni&ae
(mame ma!'uline !au a$i #eminini, "un/oar/), +i 'ei 'e 'on!i*er/ '/ (omo!e:ualiaea nu e *e'7 una *inre
numeroa!ele mo*ali/$i *e e:0rimare a 8ie$ii !e:uale, nu numai le-iim/, *ar +i a"!olu normal/, 7n a'eea+i
m/!ur/ 'a +i (eero!e:ualiaea. 3re"uie !/ m/ruri!e!' '/ m-am !r/*ui 7n*elun-, mai mul *in ra$iuni *e
'on#ormi!m i*eolo-i' in'on+ien *e'7 *inr-o 'on8in-ere 0ro#un*/ (8or"e!', #ire+e, 'u minea *e 0e urm/), !/
0ri8e!' (omo!e:ualiaea 'a 0e un 'om0oramen !e:ual normal la #el 'a +i (eero!e:ualiaea. E e8i*en '/ *in
o 'e urmea&/ !/ !0un, a7 *e!0re (omo!e:ualiae, '7 +i *e!0re 0er8er!iuni, e!e e:'lu!/ ori'e Cu*e'a/ *e i0
moral. 3ou+i e:0erien$a mi-a *emon!ra '/ (omo!e:ualul 0!i(i', 0ur 0!i(i', are 0ro"leme e:rem *e -ra8e 7n
ra0or 'u #i-urile 0arenale. ?u ale 'u8ine, (omo!e:ualul ma!'ulin e *e!eori erori&a *e 8a-in, 0er'e0u 'a o
0r/0a!ie #/r/ #un* !au 'a o 'ur!/ *in$a/, *e 8a-inul maern, 0roo#i0 al uuror 8a-inelor +i al uuror #emeilor
*e 0e lume. Oomo!e:uala #eminin/ e erori&a/ *e 0enera$ia #ali'/, 0er'e0u/ 'a !a*i'/, '(inuioare, len/,
in!u0ora"il/.
@e!i-ur, nu o$i 'ei '/rora, 'a "/r"a$i, le e #ri'/ *e 8a-in +i, 'a #emei, *e #alu!, *e8in (omo!e:uali. 4o !/ *e8in/
0ur +i !im0lu im0oen$i +i #ri-i*e, 0o *e8eni '/+i +i '(iar !e 0o *e*i'a unei 18o'a$ii2 reli-ioa!e; a'e!e 0rime
e:0erien$e ne-ai8e 0o 'unoa+e, 7n !#7r+i, *i8er!e *e&8ol/ri. 3ou+i, *a'/ *u0/ un a/ nu 'unoa+em 'o0iii 'e
0o 0ro8eni *in el, *u0/ 'o0ii 0uem 'unoa+e a$ii +i mamele. %u e nea0/ra *i#i'il 'a, 0ornin* *e la 0!i(olo-ia
unui (omo!e:ual, !/ re'on!iuim ori-inea 0!i(o0aolo-i'/. @ar 7n 'one:ul *e #a$/ e inere!an *e noa '/
(omo!e:ualiaea e 0ro*u!ul #ie al re0rim/rii 7n !en! rei'(ian, #ie al re0rim/rii 7n !en! e8olian. @e!0re re0rimarea
7n !en! rei'(ian e mai !im0lu +i mai u+or *e 8or"i, '(iar *a'/ a&i nu !e mai 8or"e+e *e Rei'(. I*eea e!e '/
!e:ualiaea a #o! re0rima/ nu numai 7n !en! #reu*ian, a*i'/ *ire' +i ma'ro!'o0i' rele8a"il, '(iar *a'/ ma!'a
7n in'on+ien, 'i +i 7n !en! rei'(ian, a*i'/ a #o! re0rima a#lu:ul 'or0ilor eroi'i, a#lu:ul ener-iei or-ani'e 'o!-
mi'e 7n or-anele -eniale +i 7n or-ani!m. Re0rimarea 7n !en! e8olian 7n!eamn/ '/ mo*ali/$ile +i ar(ei0urile
8irili/$ii olim0i'e +i
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 17
ale #emini/$ii *emeri'e +i (eairi'e au #o! ame!e'ae, r/!urnae, *i&lo'ae, *e!a'rali&ae +i 0ra'i' *i!ru!e.
Am7n*ou/ a'e!e o0era$ii au a8u lo' *e-a lun-ul i!oriei +i re&ulaul 7l re0re&in/ 0rin urmare ni+e "iee 'iouri,
*in 0un' *e 8e*ere eroi'o-!e:ual +i eroi'o-mi!i', *e #iin$e 0ri8ae *e ori'e 'a0a'iae *e a !e "u'ura +i 'rea.
S/ e:amin/m 7n!/ 7n mo* !e0ara *i8er!ele !iua$ii *e 0er8er!iune. Am !0u! *eCa '/ (omo!e:ualiaea e o
m/rurie a in'a0a'i/$ii *e a-l a''e0a !e:ual +i menal 0e 'el/lal; 'el/lal in!0ir/ eam/ +i 7n 'on!e'in$/ e
re#u-ie&i 7n 0ro0ria ima-ine *e !ine, a*i'/ e am0ue&i, e 0ri8e&i *e e:0erien$a in're*i"il/ a unei aleri/$i oal
*i#eren$iae. ?e.e oare !a*i!mul *a'/ nu 0er8erirea a-re!i8i/$ii 7n!e+i 'are e 7n mo* naural 'one:a/ 'u a'ul
!e:ual, mai 'u !eam/ *in 0area "/r"auluiU @u0/ 'um ara/ 'a&ui!i'a 'lini'/, o 'aren$/ *e a-re!i8iae 0oae
*u'e +i la anumie #orme *e im0oen$/ !au *e eCa'ulare 0re'o'e. )a!o'(i!mul 'e - oare *a'/ nu *e-enerarea
a'elui i0 *e 1ma!o'(i!m naural2 al #emeii, a*i'/ a 'a0a'i/$ii *e a e "u'ura !u#erin* +i *e a !u#eri "u'ur7n*u-e,
realiae 0e 'are #emeia o r/ie+e, aun'i '7n* o r/ie+e (*a #iin* '/ 7n 0re&en na+erile 'e&ariene au *e8eni
a0roa0e o re-ul/), *e 0il*/ 7n '(inurile #a'erii +i 7n im0ul na+erii 0ro0riu-&i!eU ?a0a'iaea #emeii 7n!/ *e a
!u#eri "u'ur7n*u-!e !au *e a !e "u'ura !u#erin* !-a ran!#orma, 'onra#/'7n*u-!e !au e+u7n*; a *e8eni
ma!o'(i!m auo*i!ru'i8 !au auole&aor, 'a 7n *e0re!iile -ra8e, 7nXin'i*en-ele re0eae, 7n oae #ormele *e
ne8ro&e auo*i!ru'i8e +i ne'ro-#ile, !au a *e8eni ne'e!iae *e a-l #a'e !/ !u#ere 0e 0arener !0re a-i 0uea
!u#eri !u#erin$a; !0re a i-o !u#eri +i, #ire+e, a i-o !a8ura. R L
4oen$a a'u0l/rii +i in#iniele !ale mo*ali/$i !7n re*u!e 7n 'a&ul #ei+i!mului la o ima-ine, la un o"ie', !7n
'on'enrae +i 0un'u-ali&ae, !7n 'onra#/'ue +i ri*i'uli&ae. ?a 7nr-o a'$iune ma-i'/ mon!ruoa!/, 'a 7nr-o,
8r/Ciorie 'on-elaoare, 7nre- an!am"lul 8ie$ii !e:uale e!e re*u! la un mi' o"ie', la un 'iora0, la un 0ano# 'u
o' 'ui, la un '(ilo, la un !uien, +i a'el o"ie' *e8ine !u"!iuul o"ie'ului *ori, al #emeii, al 8a-inului, al
oali/$ii a'u0l/rii, 7n e:(i"i$ioni!m e!e am0li#i'a mon!ruo! #a0ul '/ #emeia +i "/r"aul *ore!' !/ ara-/
aen$ia, !/ ara-/ aen$ia 0arenerului 0oen$ial, !/ ara-/ aen$ia a+a 'um 0ro'e*ea&/ lumea animal/ 7n an!am"lul
ei, '7n*, 7n 0erioa*ele *e ru, re'e 0rin ran!#orm/ri
18 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
0ro#un*e *e or*inul 'ulorilor, miro!urilor, 'om0oramenelor. E:(i"i$ioni!ul !e mul$ume+e 'u a'ea!/
e:0unere, 'u a'e! e#e' *e !ur0ri&/, 'u a'e! a' 'e aie re!0ira$ia 0ri8iorului; #emeia 7+i e:(i"/ 0/r$ile
0ro8o'aoare +i !e:uale ale 'or0ului, 7n*eo!e"i #e!ele, 'oa0!ele +i !7ri7i, "/r"aul 7+iN e:(i"/ #alu!ul, ri!'7n*
7n'(i!oarea.
7n 8oBeuri!m !au !'o0o#ilie, 7n #ine, 7n7lnim 'ea mai !emni#i'ai8/ 'onra#a'ere a lumii ra*i$iei e&oeri'e +i *e
or*in mi!i'; 'onem0la$ia. ?onem0la$ia #emeii 7n nu*iaea ei a"!olu/, nu*iae anaomi'/ +i nu*iae
!0iriual/, 'on!iuie unul *in momenele 'ele mai im0orane ale ori'/rei 'eremonii ini$iai'e, mi!eri'e, eroi'e.
Femeia mi!erelor re"uie !/ #ie o*eauna +i mereu -oal/. @e al#el, e !u#i'ien !/ ne -7n*im '/ !uienele +i
'(ilo$ii *aea&/ *oar *e '7e8a !e'ole. Ii nu e o 7n#7m0lare '/ 7n #a&ele *e 7n'e0u ale re8olei Cu8enile, ale
mi+'/rilor !u*en$e+i, 7n 'am0u!urile ameri'ane, au #o! ar!e +omoioa-e *e '(ilo$i +i !uiene. In 8ia$a 0!i(i'/,
!0iriual/ +i '(iar maerial/ oul e !emni#i'ai8 +i '(iar un- !u"ie' 'e 0oae 0/rea "anal +i -oliar*i' a8ea o
!emni#i'a$ie 0ro#un*/. @re0 'are a +i #o! 8iolen 'om"/u.
A+ 8rea !/ amine!' un e0i!o* la 'are am a!i!a 0er!onal 7n 0rimii mei ani *e 7n8/$/m7n uni8er!iar, '(iar '7n*
e:0lo*a 0roe!ul inerilor *in anii R>9-R76. Un -ru0 *e ineri o'u0a!e ?a!a Su*enului *in Roma, re8en*i'7n*
'on*i$ii mai "une *e (rana, 'a&are e'. 7n ?a!a Su*enului #u!e!e e:0u!/ o ima-ine *e 'aron, *e mari
*imen!iuni, re0re&en#7n* o #emeie -oal/ 7n oa/ !0len*oarea +i !r/lu'irea #rumu!e$ii. ?7n* o *ele-a$ie *e
!u*en$i 'eru !/ #ie 0rimi/ *e '/re re'orul @RA8a'V, a'e!a r/!0un!e '/ ni'i nu !e -7n*e+e !/ !ea *e 8or"/ 'u
ei *a'/ nu 7nl/ur/ mai 7n7i 1#emeia -oal/2 *e 0e a'o0eri+ul ?a!ei Su*enului. ?eea 'e !-a +i #/'u numai*e'7.
Re0rimarea !e:ual/ e mai im0oran/ *e'7 ori'e al'e8a +i 0oae 'on!iui '(iar un elemen #a8ori&am al unor
raai8e.
8. Una *in 'ele mai -ra8e ra-e*ii aleRomenirii 'on!/ 7n 0r/"u+irea uuror 8alorilor. Ai'i %ie&!'(e, 'are 7nr-un
anumi !en! e +i un ani'i0aor al lui E8ola, #ormula!e 7nr-a*e8/r #/r/ e'(i8o'uri +i am"i-ui/$i realiaea unor
milenii *e a+a-&i!/ 'i8ili&a$ie, realiaea r/!urn/rii uuror 8alorilor. E *re0 '/ %ie&!'(e -/!ea o !olu$ie, '7u+i
*e 0u$in *e i0 na&i!, 'i *e i0 uo0i'o-
REFLE?JO @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 19
!u0erumani!, 'are nu re&ol8a nimi' +i #olo!ea *oar 'a !ur!/ *e in!0ira$ie 0enru 0oe&ii im0re!ionane. @ar
0ro"lema r/!urn/rii uuror 8alorilor, a'ea anali&/ nemiloa!/, 'ru*/, *ar *e un reali!m ola'ial, 0e 'are %ie&!'(e
o 7nre0rin*e mai 'u !eam/ 7n "enealogia moralei, nu a #o! 'oninua/. A #o! relua/ in*ire' *e '/re 7n!u+i
E8ola, 'are 7n!/ 'onra0une un om al 3ra*i$iei inan-i"ile unei 'aa!ro#e "iolo-i'e, 0!i(i'e, a&i '(iar e'olo-i'e.
@e!i-ur, nu 0o$i 0ri'e0e nimi' *in lumea 7n 'are r/im #/r/ a #i re'u 0rin E8ola +i 7n*eo!e"i 0rin a'el E8ola *in
Meta&izica se7ului( 1)ea#i&i'a !e:ului2 a lui E8ola e in!era/ 7nr-un 'one: 'oeren *e 8alori +i *e lo-i'i, un
'one: 'are 7+i a#l/, *e e:em0lu, 7n #evolt8 contra lumii modeme, un 'a*ru i!ori' +i mea#i&i' 'om0le.
E!e o*eauna ar"irar, +i 0oae 7n'/ +i mai ar"irar 7n 'a&ul lui E8ola, !/ e:ra0ole&i anumie 'on'e0e *in
'one:ul uniar +i 'oeren 'e le 'on$ine. Ii ou+i !7n ne8oi !/ #a' o aare o0era$ie, *eoare'e 8aloarea unor
rimieri, a unor !ine&e, a unor 'orela$ii, a unor a!o'ia$ii e8oliene e *e naur/ !/ 7n'al'e a0oi "un/ 0are *in
-7n*irea lui, "un/oar/ 'eea 'e #a'e *in el un a*8er!ar a7 *e 7n8er+una al lui Rei'(, al lui ?ro'e, al lui S0irio, al
Lumini!mului, 'a !/ *au numai '7e8a e:em0le. Omul 3ra*i$iei e!e a'um ina''e!i"il, iar o i*ee 'a a'eea *e a
'rea un -ru0 *e -8ernan$i, *e 7n*rum/ori ai 0laneei 0e "a&a 8e'(ilor *ina!ii e o i*ee 0aei'/ +i 0oei'/, +i-a7.
3re"uie aun'i !/ renun$/m la ori'e lu0/, la ori'e re'ono0ire a ero!ului 'u mi!i'a, la ori'e *enun$are a rolului
0e 'are Q *e 0il*/ Q l-a Cu'a 'aoli'i!mul 0enru a 7nno"ila o limi/, 'a!iaea, +i 0enru a umili +i a o#en!a, 'u
o #al!/ #ilo&o#ie !e:ual/, 8ia$a, 7n e:0re!ia ei naural/ +i ur-e!-'en/U 3re"uie aun'i !/ a''e0/m a'ea!/
re0rimare omni0re&en/ 7n 'are !e re-/!e!' oae 0ari*ele, oae i*eolo-iile, oae reli-iile, #/r/ a ne re8ola
7m0ori8a ei *oar 0enru '/ 'ei "o-a$i +i 'ei 0uerni'i o !im mai 0u$in, 7n m/!ura 7n 'are !7n *e&le-a$i *e a7ea
!er8iui 0e 'are !/ra'ii +i oamenii normali !7n ne8oi$i !/ le !u0oreU S/ 're*em aun'i nea0/ra '/ 'ulura
noa!r/ e!e ireme*ia"il o!7n*i/ !/ r/m7n/ +i !/ *e8in/ o mai mul o enorm/ ra$ionali&are a re0re!iuniiU 3re"uie
oare !/ a!i!/m la n/ruirea unor i*eolo-ii 0re'um 'ea na&i!/, 'are meri/ #/r/ ni'i o 7n*oial/ !/ !e n/ruie, *ar
'are e:0loaa +i -ermeni *e li"erae, ne8oi *e Cu!i$ie ne#ormulae +i ne7m0linie, inero-a$ii +i *orin$e *e a ne
eli"era *e o0iumuri +i mor#ine, #/r/ a +i !/ re$inem 'eea 'e i-a
56 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I m
!'/0a mar:i!mului +i i-a !'/0a +i #a!'i!mului, na&i!mului, Y *emo'ra$iei, +i '(iar +i *emo'ra$iei li"erale, 'are nu
e *e'7 un !i!em #ormal *e or-ani&are e:rin!e'/ a inere!elor, a e:i-en$elor, a i*eolo-iilor +i 0uerilorU @u0/
0/rerea mea, nu.
@u0/ 0/rerea mea, 7n ori'e 'o0il 'are !e na+e, rena+e un . Rei'(, rena+e un E8ola, rena+e a*i'/ 0o!i"iliaea,
re0e*e 7n!/ 7n/"u+i/, #ire+e, a unei 8ie$i "a&ae 0e un in!in' a!o'ia 'u !0i-l riul, 'are e !0iriul 7n!u+i,
*e&8olarea, *e!'o0erirea, 're+erea-Y +i e:0an!iunea 8ie$ii 7n!e+i. 9/-a$i *e !eam/; ori'e rea0/ 'are 'on*u'e la
a'u0larea 'o!mi'/, la a'u0larea a"!olu/, 1. a'u0larea 'oninu/ e /ia/. O +iau Su0u+ii Iu"irii, 0oe$ii 1*ul 'elui
!il nou2, o +ia @ane Ali-(ieri, o +ia O!'ar ,il*e, +i anume '/ nu 0o$i 7nreru0e *e&8olarea 0re'on!iui/ 7n
in'on+ien 'are *u'e *e la a0ro0iere la a'u0lare. @e al#el, 7n*r/-o!irea la 0rima 8e*ere, Area Aar"o 'are
7n7lne+e 0ri8irea #rumo!ului o#i$er +i *in a'el momen !e na+e o iu"ire ire&i!i"il/, #a!'ina$ia )arlenei @ieri'(,
#emeie Q !-a a#la mai a0oi Q ni'i*e'um #eminin/, 'um *e al#el 7mi a0/rea +i mie, 7n 6ngerul al$astru( 'are
*e&l/n$uie ura-anul 7n !/rmanul 0ro#e!or #a!'ina +i *i!ru!, o 'uno!' o$i 'ei 'are rer/ie!' !en&a$iile *e!'ri!e *e
'/re 4laon 7n 9aidros: inuil !/ mai aminim 7n'/ o *a/ '/ marile iu"iri ale i!oriei o''i*enale, 4aolo +i
Fran'e!'a, O(ello +i @e!*e-mona, Romeo +i Juliea, Oeloi&a +i Al"Zlar*, oae !#7r+e!' r/u, *in 0ri'in/ '/
O''i*enul a "le!ema *ra-o!ea 7n e:0re!ia ei 'om0le/. 3oul e #al!, oul e mi!i#i'a. ?urea 'ea mai "ine
0rimi/ e 'ea mai "rual/, '(iar *a'/ e 'rii'a/, 'urea #/'u/ unei #emei 7n #on* nu mai e:i!/. Ain-erea u+oar/
a unei m7ini *e 'Cire al/ m7n/ 0oae #i 'a0a"il/ !/ 0ro8oa'e un or-a!m, *u0/ 'um e:alarea 'oninu/ a i0ului *e
ale al !e:ului 0oae 0ro8o'a numai -rea$/. @e&oriena 7n!/ e !u#leul, !u#leul 7n 'are !e:ul +i !enimenul !-au
!'in*a.
S'riam a!a 'u ani 7n urm/ '7n* am 'ii o0era lui Rollo )aB, L'amore e la volont), un*e !e !u!$ine o'mai i*eea
'/ a*e8/raa re0re!iune 7n O''i*en nu e re0re!iunea !e:ului, 'i re0rimarea uni/$ii *inre !e: +i !enimen, la
'are eu a*au-; *inre !e:, !enimen +i iu"ire !a'r/. Or-ia !e:ului la 'are a!i!/m a!/&i, #ilmele !e:B, 0orno-ra#ia
in8a*aoare, !e: !(o0urile +.a.m.*.. re0re&in/ 7n'/ o a'$iune a re0rim/rii, #iin*'/ a7a im0 '7 !e:ulR e
8ul-ari&a, #i&iolo-i&a, er#eli, *e"ara!a *e ori'e o"li-a$ie +i
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 51
'8a!iironi'o-!ar'a!i', !e:ul nu mai e !0iri, nu e a8enur/, nu e nouae, nu e 'rea$ie, nu e */ruire, nu e
*e!'o0erire, nu e remur +i 'uremur.
Juliu! E8ola e un auor 0ro#un* i&ola, *eoare'e a ain! 'ulmi *e a*e8/r, a 0rin! 7n 'le+ii 'er'e/rii *iale'i'e +i
ai a*e8/rului no*uli *urero+i ai unei omeniri 7n *e!'om0unere. Juliu! E8ola ar re"ui 'ii 7n +'oli, e:0li'a,
inro*u! 7n 0ro-ramele *e 7n8/$/m7n !au m/'ar 'one!a +i 'rii'a, 0enru '/ la a*e8/r nu 0o$i aCun-e *e'7 0rin
e:er'i$iul *iale'i'.
9. 7n'(ein* a'ea!/ 0re#a$/, 0enru 'are !7n re'uno!'/or e*iorului +i 0rieenului Aian#ran'o *e 3urri!, 7mi !im
inima !r7n!/ *e o men-(in/ 'u a*e8/ra in#ernal/, la 0ro0riu. Sen&a$ia 'u+ii, *e!0re 'are 8or"e+e Rei'( a7 *e
*e!, *in 'are nu i&"ue+i !/ ie+i +i un*e ori'e mi+'are ar !'(i$a 0ri&onierii. n-ar #aC'eC*e'7 !/ am0li#i'e
#or$OrPiilor @a'32/$37e#le'a m/'ar o 'li0/ la 0er!0e'i8a o0erei mira"ile a lui Juliu! E8ola, *a'/ a$i re#le'a o
'li0/, a$i *e8eni 'on+ien$i *e a*e8/rurile 0ro#un*e 'e i&8or/!' *in o0era a'ea!a 0a!iona/, "o-a/, *o'i!im/; a$i
8e*ea aun'i in#iniele mi&erii omene+i nu 'u o'(iul 0ie/$ii 're+ine Q 0ieaea, !0unea S0ino&a, nu e o 8irue
Q, nu 'u o'(iul in*ul-en$ei !au al *uio+iei !au al am/r/'iunii !au al re!emn/rii !au al !0aimei !au al ne0uin$ei,
'i 'u o'(iul 'lari/$ii, 'a !/ +im 'e am 0ier*u, *e 'e am 0ier*u +i 7n 'e anume ne-am ran!#orma 0ier*erea.
Lo-i'a 0uerii +i lo-i'a 0ie$ei !7n nemiloa!e, *ar !7n neure; eorei' ele ar #i 0uu #i 0u!e +i 7n !luC"a a0/r/rii
*ra-o!ei !au 'el 0u$in ar #i 0uu !luCi la a0/rarea !ru'urilor 'e-ar #i 0uu 7n-/*ui ree*i#i'area *ra-o!ei. A+a
'e8a nu e 7n!/ 'u 0uin$/, 0enru '/ 0uerea !-a n/!'u 7n *e#inii8 !0re a !e o0une 0o!i"ili/$ii *e a iu"i. %u e o
7n7m0lare #a0ul '/ 0u$inele 'omuni/$i li"ere *in 0un' *e 8e*ere !e:ual, ro"rian*ienii *in 4a'i#i', muria+ii *in
'enrul In*iei, 8iaroa+ii *in 0/*urea ama&onian/ Q '(iar *a'/ o$i a'e+ia mai e:i!/ 7n'/ Q !7n !iua$i 7n a#ara
marilor *rumuri ale e:0an!iunii eni'e. Eru!'ii 0a'i#i'i +i eroi'i au #o! elimina$i *e '/re romanii *uri, +i S0ara
!-a im0u! 7n *auna Aenei; *ar *a'/ 7n a'e! 'a& e 8or"a *e o 0alm/ *e 0/m7n, 7n realiae 7nrea-a 0lane/ a #o!
in8a*a/ *e o #urie 0o!e!i8/, a'(i&ii8/, eno'en-ri'/, 0ari'enri'/, "eli'oa!/, *i!ru'i8/, e:al7n* a-re!i8iaea,
+i
.^4
55 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
'are 8a 'oninua +i 0e 8iior !/ !e a'umule&e o mai mul *ir 'au&a re0re!iunii 7n!e+i +i a 'er'ului 8i'io! 0er8er!,
ro!nin* a'ur +i 7n !en! #i&i', e'olo-i', !u" lo8iurile non-8ie$ii.
3o$i e:al/ a!/&i 8ia$a, *ar 'oninu/ !/ e:ale +i 'eea 'e *i! ru-e 8ia$a, +i anume !'i&iunea !'(i&o#reni'/ *inre
!e: +i !eni men, *inre *ra-o!ea !a'r/ +i *ra-o!ea 0ro#an/, *inre 0uere or-a!mului 'o!mi' +i 0uerea
e:a&ului *i8in.
)ariar(aul 7n 'are ne a#l/m 0re&in/ a'e! 0ara*o:; +i anumK '/ #emeile 'are-l 'oman*/ nu !7n 7n e!en$a lor
#emei, 'i a8oroan$ !7n-a'e *e "/r"a$i raa$i, a '/ror *e#ini$ie nu e '(iar ine:a' ari"ui/ lui Freu*.
%O3A 3RA@U?H3ORULUI
FAUS3O A%3O%IIK
4re&ena ra*u'ere a #o! #/'u/ *u0/ e*i$ia ialian/; Juliu! E8ola, Meta&isica del sesso, E*i&ioni )e*ierranee,
Roma, 1984. Am uili&a +i e*i$ia -erman/, a0/ru/ 7n 19>5, 7n ree*iarea; Juliu! E8ola, Metap;si< des Se7us,
u"er!e& 8on )/ria S'(on un* Oermann )aier, Dle-?oa im UU!ein 3a!'(en"u'(, FranV#ur[). 9erlin.
,ien, 198=, *e un*e am 0relua 'ele '7e8a 0a!aCe a*/u-ae *e auor. 7n 'ore'ur/, am re8/&u 7nre-ul e: 'u
aCuorul 'elei mai re'ene ree*i/ri ialiene (ianuarie 1994), 'are 7n!/ nu 'lari#i'/ ni'i ea *ou/, rei rimieri
ne!i-ure, #/r/ 'a inere!ul '/r$ii !/ !'a*/ *in a'e! moi8. @in a'ea!/ ulim/ e*i$ie am 0relua +i e!eul inro*u'i8
al lui Fau!o Anonini.
S.).
I%3RO@U?ERE
5( 1elimitarea su$iectului
3ilul '/r$ii *e #a$/ 'ere o 0re'i&are 7n 'eea 'e 0ri8e+e ermenul *e 1mea#i&i'/2. A'e! 'u87n 8a #i uili&a ai'i 7n
*ou/ !en!uri. 4rimul *inre a'e!e !en!uri e *e!ul *e 'uren 7n *omeniul #ilo&o#iei, un*e 0rin 1mea#i&i'2 !e
7n$ele-e '/uarea 0rin'i0iilor +i !emni#i'a$iilor ulime. O mea#i&i'/ a !e:ului 8a #i, a+a*ar, !u*iul a 'eea 'e, *in-
r-un 0un' *e 8e*ere a"!olu, 7n!eamn/ #ie !e:ele, #ie ra0orurile 7nemeiae 0e !e:e. O a!emenea 'er'eare nu
are mule ane'e*ene. O *a/ 'ia 4laon +i *a'/ #a'em a"!ra'$ie *e unele 0re#i-ur/ri 'e 0o #i -/!ie la auori
*in Rena+ere, *e eoriile lui 9o(me +i ale '7or8a mi!i'i (eero*o'+i, 'are !-au in!0ira *in el, 07n/ la Fran& 8on
9aa*er, re"uie !/ aCun-em la S'(o0en(auer, *u0/ 'are ar mai #i *e men$iona numai ,einin-er +i, 7nr-o
anumi/ m/!ur/, ?ar0ener, 9er*iae8 +i Dla-e!. 7n e0o'a mo*ern/, +i mai 'u !eam/ 7n &ilele noa!re, !u*iile
*e!0re 0ro"lema !e:elor *in 0un' *e 8e*ere anro0olo-i', "iolo-i', !o'iolo-i', eu-enie +i, 7n !#7r+i, 0!i(analii'
!-au muli0li'a 7n mo* en*emi'. !-a 'rea a!#el '(iar un neolo-i!m 0enru 'er'e/rile *e a'e! -en; 1!e:o-lo-ia2,
*ar oae a'e!ea au 0u$in !au '(iar nimi' *e a #a'e 'u o mea#i&i'/ a !e:ului. 7n a'e! *omeniu, 'a +i 7n alele,
'er'earea !emni#i'a$iilor ulime nu i-a inere!a 0e 'onem0oranii no+ri !au au 'on!i*era-o ne'on'lu*en/ +i
*e0/+i/. S-a 're&u '/ !e 0oae aCun-e la 'e8a mai im0oran +i mai !erio!, limi7n*u-ne 7n !'(im" la 0lanul
em0iri' +i in !en! mai re!r7n! uman, *a'/ aen$ia nu !-a 'on'enra *e-a *re0ul 7n *ire'$ia !u"0ro*u!elor
0aolo-i'e ale !e:ului.
O"!er8a$ia e 8ala"il/ 7n mare m/!ur/ +i 0enru a'ei auori *e ieri +i *e a&i 'are, mai mul *e'7 *e!0re !e: 7n mo*
!0e'i#i', !-au
5> I%3RO@U?ERE R \
o'u0a *e *ra-o!e. 4lanul 0e 'are !-au men$inu a'e+ia e!e 'el 0!i(olo-i' +i al unei anali&e -enerale a
!enimenelor. ?(iar +i 'ele 0u"li'ae *e auori 0re'um Sen*(al, 9our-e, 9al&a', Solo8io8 !au La]ren'e 'u
0ri8ire la a'e! !u"ie' a"ia ain- !emni#i'a$iile mai 0ro#un*e ale !e:ului. @e al#el, re#erirea la 1*ra-o!e2, $in7n*
!eama *e 'eea 'e !e 7n$ele-e *e 'ele mai mule ori 0rin a'e! 'u87n +i *e ino0oruniaea *e or*in 7n*eo!e"i
!enimenal +i romani' a e:0erien$elor 'ore!0un&/oare la maCoriaea oamenilor, nu !e . 0uea !/ nu 'ree&e un
e'(i8o' +i !/ nu re*u'/ 'er'earea la un. *omeniu 7n-u! +i oare'um "anal. @oar i'i +i 'olo +i a+a-&i'7n* a0roa0e
7n7m0l/or !-au 0ro*u! a0ro0ieri *e 'eea 'e are le-/ur/ 'u *imen!iunea 0ro#un*/ !au *imen!iunea mea#i&i'/ a
iu"irii 7n rela$ia ei 'u !e:ul. -
7n !u*iul *e #a$/, 'u87nul 1mea#i&i'/2 8a #i 7nre"uin$a 7n!/ +i 7nr-un al *oilea !en!, nu li0!i *e le-/ur/ 'u
eimolo-ia !a, 7nru'7 1mea#i&i'/2 7n!eamn/ lieral +iin$a *e!0re 'eea 'e re'e *in'olo *e #i&i'. %umai '/ a'e!
1*in'olo *e #i&i'2 !e 8a re#eri ai'i nu la 'on'e0e a"!ra'e !au la i*ei #ilo&o#i'e, 'i laC'eea 'e 0oae re&ula, 'a
0o!i"iliae a unei e:0erien$e nu numai #i&i'e, 'a e:0erien$/ ran!0!i(olo-i'/ +i ran!#i&iolo-i'/, *inr-o *o'rin/
a !/rilor muli0le ale #iin$ei, *inr-o anro0olo-ie 'are nu !e o0re+e, a+a 'um !-a 7n7m0la 7n ulimul im0, la
!im0lul "inom !u#le Q 'or0, 'i ia 7n 'on!i*erare mo*ali/$ile 1!u"ile2 +i '(iar ran!'en*ene ale 'on+iin$ei
umaneC 3erra i-noa 0enru maCoriaea 'onem0oranilor no+ri, o aare 'on+iin$/ #/'ea 0are ine-ran/ *in *i!-
'i0linele ani'e +i *in ra*i$iile 'elor mai *i#erie 0o0oare. @in ea 8om e:ra-e 0rin urmare 0un'e *e re#erin$/
0enru o mea#i&i'/ a !e:ului 7n 'el *e-al *oilea !en!; 'a e8aluare a o 'eea 'e, 7n e:0e-2 rien$a !e:ului +i a
iu"irii, *u'e la o !'(im"are *e, ni8el a 'on+iin$ei o"i+nuie, 1#i&i'e2, +i uneori '(iar la o anumi/ a"olire a 'on*i-
$ion/rilor Eului in*i8i*ual +i la a0ari$ia !au in!erarea momenan/ 7n 'on+iin$/ a unor mo*uri *e e:i!en$/ *e i0
0ro#un*.
?/ 7n ori'e e:0erien$/ inen!/ a ero!ului !e !a"ile+e un rim *i#eri, '/ un 'uren *i#eri 'u0rin*e, anrenea&/, "a
'(iar !u!0en*/ #a'ul/$ile o"i+nuie ale in*i8i*ului uman, '/ !e *e!'(i* 0er!0e'i8e a!u0ra unei lumi *i#erie Q
!7n #a0e 'are au #o! *ino-*eauna o"!er8ae !au inuie. ?elor 'are re' 7n!/ 0rinr-o aare e:0erien$/ le li0!e+e
a0roa0e 7no*eauna o !en!i"iliae !u"il/ !u#i'ien *e *e&8ola/ 0enru a 0uea !ur0rin*e 'e8a mai mul
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI 57
*e'7 emo$iile +i !en&a$iile *e 'are !7n 'u0rin+i. li0!e+e ori'e "a&/ *e orienare 7n 'a&ul 7n 'are !-ar !'(i$a
*e0la!/rile *e ni8el mai !u!
0omenie^_C
@ar lu'rurile nu !au mai "ine ni'i 7n 'a&ul a'elora 'are 7+i #a' o"ie' *e !u*iu +iin$i#i' *in e:0erien$a !e:ului,
ra0or7n*u-!e la al$ii, nu la ei 7n+i+i, *in un-(iul unei mea#i&i'i a !e:ului luae 7n a'e! *e-al *oilea !en! !0e'ial.
Iiin$ele a0e !/ #urni&e&e 0un'e *e 0ornire a*e'8ae 0enru e:0lorarea a'e!or *imen!iuni 0oen$iale ale
e:0erien$ei ero!ului au *i!0/ru a0roa0e 'u *e!/87r+ire. Li0!e!' *e a'eea 'uno+in$ele ne'e!are 0enru a #ormula
7n ermenii realit8=ii 'on$inuurile 0o!i"ile a o 'e e a!uma *e o"i'ei 17n mo* ireali!2, re*u'7n* non-umanul la
&*ren$ele -lorioa!e ale e:'lu!i8-umanului, ale 0a!iunii +i !enimenului, a!#el 7n'7 !/ 0ro*u'/ *oar 0oe&ie,
liri!m, romani!m i*eali&am +i !/ *e!rame oul.
?u a'e!e o"!er8a$ii a8em 7n 8e*ere *omeniul eroi' 0e 'are-l 0uem numi 0ro#an, !in-urul 0e 'are 7l 'uno!'
"/r"aul +i #emeia *in lumea o''i*enal/ mo*ern/ +i 0e 'are 7l iau 7n 'on!i*erare 0!i(olo-ii +i !e:olo-ii *in &iua
*e a&i. Se 0oae 7n7m0la 'a 7n !emni#i'a$iile 'ele mai 0ro#un*e 0e 'are le 8om e8i*en$ia 7n iu"ire 7n -eneral +i
'(iar 7n a'ul "rual 'e-i o#er/ e:0re!ia +i 7n'(eierea, 7n a'ul a'ela 7n 'are, *u0/ 'um !0unea 'ine8a, !e
10l/!muie+e o #iin$/ muli0l/ +i mon!ruoa!/2 +i 7n 'are "/r"aul +i #emeia 1!-ar !r/*ui 0ar'/ !/ umilea!'/, !/
!a'ri#i'e o 'e e #rumo! 7n ei2 (9ar"u!!e) Q !e 0oae 7n7m0la 'a 7n oae a'e!ea 'ei mai mul$i !/ nu !e
re'unoa!'/ +i !/ ne 'on!i*ere *re0 #ane&i!e +i ar"irare oae iner0re/rile noa!re 0er!onale, *e naur/ a"!ru!/
+i
1ermei'/2.
Lu'rurile 0o a0/rea a!#el numai 'ui8a 'are 0o!ulea&/ 'a a"!olu 'eea 'e, 7n 0rin'i0iu, el 7n!u+i 8e*e 7n Curul !/u
!au r/ie+e. Lumea ero!ului nu a 7n'e0u 7n!/ *oar a!/&i +i e *e aCun! !/ arun'/m o 0ri8ire a!u0ra i!oriei,
enolo-iei, i!oriei reli-iilor, mi!-erio&o#iei, #ol'lorului, miolo-iei !0re a ne *a !eama *e e:i!en$a unor #orme
ale ero!ului +i ale e:0erien$ei !e:uale, 7n 'are au #o! re'uno!'ue +i luae 7n 'on!i*erare 0o!i"ili/$i mai 0ro#un*e
'e l/!au !/ !e 7nre8a*/ !u#i'ien !emni#i'a$ii *e or*in ran!#i&iolo-i' +i ran!0!i(olo-i', 0re'um a'elea la 'are ne
8om re#eri. @ae *e #elul a'e!a, "ine *o'umenae +i 'on'or*ane 7n ra*i$ii 'ulurale *e!ul *e *i#erie ar #i
!u#i'iene 'a !/ 7n*e0/re&e i*eea '/ mea#i&i'a !e:ului ar #i un 0ur 'a0ri'iu. ?on'lu&ia 0e 'are re"uie !/ o
58 I%3RO@U?ERE
ra-em e 'u oul *i#eri/; re"uie !/ !0unem mai *e-ra"/ '/ *i#e-C rie a!0e'e ale ero!ului, 'a 0rinr-o, aro#ie, au
*e8eni a#7 *eRN. laene, 07n/ la in*i!'erna"iliae, 7n marea maCoriae a 'a&urilor, 7n'7 7n iu"irea !e:ual/
'uren/ nu au r/ma! *in ele *e'7$ urme +i in*i'ii, a!#el 7n'7, 0enru a le 0uea !'oae la lumin/, ar #i ne'e!ar/ o
ine-rare, un 0ro'e*eu analo- a'eluia 'e, 7n maemai'/, re0re-. &in/ re'erea *e la *i#eren$iale la ine-rale. %u
e, 7nr-a*e8/r, 8ero-C !imil 'a 7n #ormele ani'e mai !u! men$ionae, a*e!eori !a're !auR ini$iai'e, ale ero!ului !/ #i
#o! in8ena +i a*/u-a 'e8a 'e 7n e:0erien$a uman/ 'ore!0un&/oare era 'om0le ine:i!en. nu e 8ero!imil 'a
*in a+a 'e8a,!/ #i #o! *e&8ola/ o uili&are la 'are ea nu !e 0rea ni'i*e'um, ni'i m/'ar 7n '(i0 8irual !au 'a
0rin'i0iu. E!e mul mai 8ero!imil 'a a'ea!/ e:0erien$/ !/ #i #o!, 7n *e'ur!ul 8remurilor, *e-ra*a/, !/r/'i/,
'amu#la/ !au a0lai&a/ 7n 'a&ul marii maCori/$i a "/r"a$ilor +i #emeilor 'e a0ar$in unui 'i'lu 'ulural oriena 7n
e!en$/ '/re maerialiae. 4e "un/ *re0ae !-a Y !0u!; 1Fa0ul '/ omenirea #a'e *ra-o!e a+a 'um #a'e a0roa0e
oul, a*i'/ !u0i* +i in'on+ien, nu e un im0e*imen 'a mi!erul ei !/-+i 0/!re&e *emniaea 'e i !e 'u8ine.2
1
7n
0lu!, are 0u$in/ 8aloare o"ie'$ia '/ anumie 0o!i"ili/$i +i anumie !emni#i'a$ii ale ero!ului !7n ae!a"ile, *a'/ e
'a&ul, numai 7n !iua$ii e:'e0$ionale. 3o'mai e:'e0$iile *e a&i (+i 'are *e al#el re"uie ine-rae 7n 'eea 'e, a+a
'um ar/am, 0re&ena 7n ale im0uri a'eea+i 'ara'eri!i'/ 7nr-o m/!ur/ mul mai re*u!/) ne o#er/ '(eia
7n$ele-erii 'on$inuului 0oen$ial, 0ro#un* +i in'on+ien '(iar +i al non-e:'e0$ionaluVii +i al 0ro#anului. @e+i nu
a8ea 7n 8e*ere, 7n *e#inii8, *e'7 8arie/$ile unei 0a!iuni *e i0 0ro#an +i naural, ?. )au'lair !0une 0e "un/
*re0ae; 17n *ra-o!e, -e!urile !e 7n*e0line!' #/r/ re#le'$ie, +i !e'reul ei nu e 'uno!'u *e'7 unei in#ime
minori/$i a #iin$elor... 7n mul$imea nenum/ra/ a #iin$elor 'u '(i0 omene!' e:i!/ #oare 0u$ini oameni +i, *inre
a'e+i ale+i, #oare 0u$ini !7n a'eia 'are . 0/run* !emni#i'a$ia iu"irii.2
5
7n a'e! *omeniu, 'a +i 7n ori'are Y alul,
'rieriul !ai!i' al num/rului e!e li0!i *e ori'e 8aloare. %e 0uem *i!0en!a *e !u0er#i'ialiaea unei meo*e 'a
a'eea uili&a/ *e Din!eB 7n 'uno!'uele !ale ra0oare *e!0re 1'om0oramenul
1
S.4ela*an, La science de l'amour (Ampite)tre des sciences mortes,( 4ari!, 1911, 0. 165.
5
?. )au'lair, .ssais sur l'amour, 8oi. II; La magie de l'amour, 4ari!, e*. a 15-a, 1951.
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI 59
!e:ual al ma!'ulului +i #emelei 7n 'a*rul !0e'iei umane2. 7nr-o 'er'eare 'a a noa!r/, e:'e0$ionalul 0oae 8alora
'a 1normal2 7n a''e0$iune !u0erioar/.
4e a'ea!/ "a&/, 0uem *elimia 7n'/ *e 0e a'um *omeniile a!u0ra '/rora !e 8a e:er'ia 'er'earea noa!r/.
4rimul *omeniu 8a #i a'ela al e:0erien$ei eroi'o-!e:uale 7n -eneral, 'u ale 'u8ine *ra-o!ea 0ro#an/ a+a 'um o
0o 'unoa+e ori'are Ion +i ori'are )ane, !0re a '/ua 7n'/ *e ai'i 1in*i'ii iner!i$iale2 0ri8ioare la 'e8a 'e, 7n
mo* 8irual, *u'e *in'olo *e !im0lul #a0 #i&i' +i !enimenal. Su*iul 0oae 7n'e0e *e la o !erie *e e:0re!ii
'on!ane 7n lim"aCul 7n*r/-o!i$ilor +i *e la #orme re'urene 7n 'om0oramenul lor. )aerialul a'e!a ne e -aa
#urni&a, a+a*ar, *e '/re 8ia$a *e oae &ilele. %u re"uie al'e8a *e'7 !/-l e:amin/m 7nr-o lumin/ nou/ 0enru a
o"$ine '(iar +i *in 'eea 'e 0are #oare !ereoi0, #oare "anal +i #oare *emo*a unele elemene in*i'ai8e #oare
inere!aneK[
- 3o 7n 'eea 'e 0ri8e+e #enomenolo-ia *ra-o!ei 0ro#ane, ale maeriale 0o #i !0i'uie *e la roman'ieri +i
*ramaur-i; !e +ie '/ 7n 0erioa*a mo*ern/ o0erele lor au a8u *re0 o"ie' a0roa0e e:'lu!i8 *ra-o!ea +i !e:ul. 7n
-eneral, nu !-a !0u! '/ a'ea!/ 0ro*u'$ie nu ar a8ea +i o 'er/ 8aloare *e m/rurie, *e 1*o'umen uman2,
*eoare'e maeria 0rim/ a 'rea$iei ari!i'e o 'on!iuie *e o"i'ei o e:0erien$/ 0er!onal/ e#e'i8 r/i/ !au 'el 0u$in
en*en$ial/. Ii 'eea 'e 'rea$ia a'ea!a 0re&in/ 7n 0lu! o'mai 0enru a 0uea #i ar/ Q +i anume 7n 'eea 'e le
ari"uie 'a !im$ire, 8or"ire !au a'$iune *i8er!elor 0er!onaCe Q nu !e re*u'e o*eauna numai la #i'$iune +i
#ane&ie. 4oae #i 8or"a 7n !'(im" *e ine-r/ri, *e am0li#i'/ri +i *e inen!i#i'/ri, 0rin 'are ie!e la lumin/ 7n '(i0
mai *i!in' 'eea 'e 7n realiae Q 'a e:0erien$/ 0er!onal/ a auorului !au a alora Q !-a 7n#/$i+a numai 7nr-o
manier/ in'om0le/, ne-. e:0rima/ !au 0oen$ial/. 7n a'e! #el, 7n ar/ +i 7n roman 0uem -/!i +i ale- maeriale 'e
0o #i 'on!i*erae o"ie'i8e +i 'are *e!eori 0ri8e!' #orme -aa *i#eren$iae ale ero!ului.
?/uarea maerialului 7n7m0in/ ou+i *i#i'ul/$i 0ari'ulare 7n 0ri8in$a *aelor re#erioare la un *omeniu
im0oran 0enru !u*iul no!ru, +i anume *omeniul !/rilor 'e !e *e&8ol/ 7n momenele *e 'ulmina$ie ale
e:0erien$ei eroi'o-!e:uale *e 0e 0ar'ur!ul a'u0l/rii. Lieraura ne o#er/ ai'i #oare 0u$in. 47n/ mai ieri, e:i!a
8eoul 0uriani!mului. @ar +i 7n 'ele mai 7n*r/&ne$e romane mo*erne, "analul
*
=6 I%3RO@U?ERE
+i 8ul-arul 0re'um0/ne!' 7n *auna maerialului e8enual uili&a"il 7n !'o0urile noa!re.
@in lieraura 0ro0riu-&i! 0orno-ra#i'/ 'lan*e!in/ !e 0oae o"$ine #oare 0u$in. ?on#e'$iona/ 7n e!en$/ 0enru a-i
e:'ia 0e 'iiori, ea e eri"il *e !/ra'/ 7n 'eea 'e 0ri8e+e nu #a0ele, !'enele *e!'ri!e, 'i e:0erien$ele l/unri'e
'ore!0un&/oare, lu'ru *elo' !ur0rin&/or *e almineri, *a #iin* '/ e!e li0!i/ 7n -eneral *e ori'e aueni'iae.
?7 *e!0re 'ule-erea *ire'/ a maerialului, ne lo8im *e o *u"l/ *i#i'ulae, !u"ie'i8/ +i o"ie'i8/. E!e
!u"ie'i8/, *eoare'e nu numai 'u !r/inii, *ar +i 'u 0ro0riul 0arener ma!'ulin !au #eminin e8i/m !/ 8or"im
e:a' +i !in'er *e!0re 'ele r/ie 7n #a&ele 'ele, mai 7n*r/&ne$e ale inimi/$ii ru0e+i. @i#i'ulaea e, a0oi, +i
1
o"ie'i8/, *eoare'e #a&ele re!0e'i8e 'ore!0un* #oare *e! unor #orme *e 'on+iin$/ *iminua/ (+i e lo-i' 'a, 7n
'a&ul 'elor mai mul$i, !/ #ie a+a), 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7 uneori !e 7n7m0l/ !/ nu ne 0uem amini nu numai
*e 'eea 'e am !im$i, 'i '(iar +i *e 'eea 'e am !0u! ori am #/'u 7n re!0e'i8ele momene, '7n* ele 7+i *e&8ol/
#ormele 'ele mai inere!ane. Am 0uu 'on!aa '/ momenele *e a0o-eu, e:ai'e !au mena*i'e, ale !e:uali/$ii
'on!iuie *e!eori 7nreru0eri mai mul !au mai 0u$in 0ro#un*e ale 'on+iin$ei 7n*r/-o!i$ilor, !a*ii *in 'are
a'e+ia 7+i 8in 7n #ire 'a *u0/ un le+in; al#el !0u!, 'eea 'e e!e !en&a$ie +i emo$ie !im0l/, 0aro:i!i'/ aCun-e !/
o"liere&e oul.
Ara$ie 0ro#e!iei lor, neurolo-ii +i -ine'olo-ii !-ar a#la 7nr-o 0o&i$ie #oare #a8ora"il/ 0enru a 'ule-e un maerial
uil, *a'/ ar +i !/ !e oriene&e +i ar #i inere!a$i *e a!emenea lu'ruri. %u e 7n!/ a+a. ?u un nemai0omeni "un-
-u!, +'oala 0o&ii8i!/ *in !e'olul re'u a aCun! !/ 0u"li'e 07n/ +i #oo-ra#ii ale or-anelor -eniale #eminine
0enru a !a"ili 'ore!0on*en$e !in-ulare 7nre *elin'8ene, 0ro!iuae +i #emei ale 0o0ula$iilor 0rimii8e.
@im0ori8/, o 'ule-ere *e m/rurii 0e "a&/ inro!0e'i8/ *e!0re e:0erien$a inern/ a !e:ului 0are a nu #i !#7rni
ni'i un inere!. @e al#el, *a'/ 7n *omeniul a'e!a iner8in 0reen$ii +iin$i#i'e, 1!e:olo-i'e2, re&ulaele !7n mai
o*eauna mo!re *e in'om0een$/ *e-a *re0ul -roe!'/; ai'i, 'a +i 7n ale *omenii, 0re!u0o&i$ia ne'e!ar/ 0enru
a 7n$ele-e o e:0erien$/ e!e !/ o #i #/'u u 7n!u$i 7nr-o #orm/ a*e'8a/. Oa8elo'V Elli!
=
=
Oa8elo'V EUi!, Studies in te 9s;colog; o& Se7, 8oi. III, Oiila*el0(ia, 1969, 0. VII.
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI =1
a rele8a 0e "un/ *re0ae '/ 1#emeile 'are, 'u *e0lin/ !erio&iae +i !in'eriae, !'riu '/r$i *e!0re a'e!e 0ro"leme
`*e!0re 0ro"lemele !e:uale\ !7n a*e!eori ulimele '/rora ar re"ui !/ li e a*re!e&i 7n 'aliae *e re0re&enane ale
!e:ului lor; 'ele 'are +iu 'el mai mul !7n 'ele 'are au !'ri! 'el mai 0u$in.2 %oi am mer-e '(iar mai *e0are +i
am !0une; !7n 'ele 'are nu au !'ri! nimi', +i o"!er8a$ia, #ire+e, e 8ala"il/ 7n mare m/!ur/ +i 0enru
"/r"a$i.
7n !#7r+i, 0e erenul ero!ului 0ro#an, *in 0un'ul no!ru *e 8e*ere 7n!/+i *i!'i0lina 'ea mai re'en/ 'are +i-a #/'u
un !oi *e i*ee #i:/ *in !e: +i *in li"i*o, a*i'/ 0!i(anali&a, a"ia *a'/ inr/ 7n *i!'u$ie, *u0/ 'um am +i !0u!-o mai
!u!. Ea nu ne 0oae o#eri *e'7 i'i +i 'olo unele in*i'a$ii uile. 7n -eneral, 'er'e/rile ei !7n *e la "un 7n'e0u
ino0erane *in 'au&a 0reCu*e'/$ilor +'olii +i a unei 'on'e0$ii *e#ormae +i alerane *e!0re #iin$a uman/. Ii o
ai'i e nimeri !/ mai !0unem '/ o'mai 0enru '/ a!/&i 0!i(anali&a, 0rinr-o in8er!iune '8a!i*emoni'/, a !'o! 7n
relie# o 0rimor*ialiae !u"0er!onal/ a !e:ului, e im0erio! ne'e!ar 'a a'e!eia !/-i o0unem al/ 0rimor*ialiae,
una mea#i&i'/, a '/rei *e-ra*are o re0re&in/ 0rima; +i a'ea!a e!e '(iar inen$ia #un*amenal/ a '/r$ii
*e #a$/.
3oae a'e!ea 0ri8e!', a+a*ar, *omeniul !e:uali/$ii o"i+nuie, mai mul !au mai 0u$in *i#eren$iae, 'are, *u0/
'um !-a !0u!, nu 0oae #i i*eni#i'a/ 0ur +i !im0lu 'u ori'e !e:ualiae 0o!i"il/. R/m7ne 7n #a0, +i 0enru noi e
mul mai im0oran, un al *oilea *omeniu, 'ore!0un&/or ra*i$iilor 'e au 'uno!'u o !a'rali&are a !e:ului, o
#olo!in$/ ma-i'/, !a'r/, riual/ !au mi!i'/ a unirii !e:uale +i a 7n!e+i or-iei, *e!eori '(iar !u" #orme 'ole'i8e +i
in!iu$ionale (!/r"/ori !e&oniere, 0ro!iu$ie !a'r/, (iero-amii e'). )aerialul *e 'are *i!0unem 7n a'ea!/
0ri8in$/ e *e!ul *e 8a!, iar 7m0reCurarea '/ are 7n "un/ m/!ur/ un 'ara'er rero!0e'i8 nu-i r/0e+e nimi' *in
8aloare. Ii ai'i, oul *e0in*e *e !/07nirea !au li0!a unor 'uno+in$e a*e'8ae 0enru a 0ro'e*a la o iner0reare
'ore'/ +i a nu 'on!i*era oae a'e!e m/rurii a+a 'um o #a' a0roa0e #/r/ e:'e0$ie i!ori'ii reli-iilor +i enolo-ii;
'u a'ela+i inere! 1neuru2 0e 'are-l 0o$i a8ea 0enru ni+e o"ie'e *e mu&eu. A'e! *e-al *oilea *omeniu, 'u
#enomenolo-ia !a ra0ora/ la o !e:ualiae 'are nu mai e 0ro#an/, 0oae #i la r7n*ul !/u !u"-*i8i&a 0ori8i
*i!in'$iei *inre e:oeri!m +i e&oeri!m, *inre
=5 I%3RO@U?ERE
u&an$ele -enerale +i *o'rina !e're/. L/!7n* la o 0are #ormeV 'uno!'ue 0rin e:em0lul 'el mai nooriu al
*ioni!i!mului +i ar ri!mului 0o0ular, 'a +i *i8er!ele 'ule eroi'e, au e:i!a me*ii nu numai '/ au re'uno!'u
*imen!iunea mai 0ro#un*/ a !e:ului, *ar au +i *e&8ola e(ni'i 'u !'o0uri 'lar +i 'on+ien ini$iai'e. !-a ela"ora
un re-im !0e'ial al unirii !e:uale !0re a 'on*u'e la #orme 0ari'ulare *e e:a&, !0re a o"$ine o ani'i0are a
a"!oluului. ?(ia +i 0enru a'e! *omeniu !0e'ial *i!0unem *e o *o'umena$ie, +i\ 'on'or*an$a *e!ul *e 8i&i"il/
*inre *o'rin/ +i meo*e 7n *i8er-C !ele ra*i$ii e #oare !emni#i'ai8/.
?on!i*er7n* a'e!e *i8er!e *omenii 'a 0/r$i ale unui 7nre-, 7nC 'are ele !e 'om0line!' +i le luminea&/ alernai8,
a7 realiaea, '7 +i !emni#i'a$ia unei mea#i&i'i a !e:ului reie! 'u !u#i'ien/ 'lari- i ae. ?eea 'e #iin$ele umane
'uno!' *e o"i'ei numai '7n* !e !im ara!e una *e ala, '7n* !e iu"e!' +i !e une!' 8a #i re!iui oali/$ii i mai
8a!e *in 'are, 7n 0rin'i0iu, #a' 0are oae a'e!ea. @aori/ C unor 7m0reCur/ri !0e'iale, lu'rarea *e #a$/ nu 8a
re0re&ena mulW mai mul *e'7 o !'(i$/. @e!0re *o'rina e&oeri'/ a an*ro-inului 'a +i *e!0re 0ra'i'ile !e:uale
la "a&a '/rora !/ *o'rina re!0e'i8/ am mai a8u 0rileCul !/ 8or"im 7n ale '/r$i. 4enru 0area mai nou/, +i
anume 'er'earea *in *omeniul iu"irii 0ro#ane, ar #i re- C "ui !/ *i!0unem *e un maerial mul mai "o-a 0e
'are, '(iar +i #/'7n* a"!ra'$ie *e *i#i'ul/$ile mai !u! men$ionae, o 7m0reCurare a''i*enal/ *e naur/ !ri'
0er!onal/ ne-a 7m0ie*i'a !/ le 'ule-em. Ori'um, e:i!/ !u#i'ien maerial 0enru a in*i'a o *ire'$ie +i 0enru a
*a o i*ee *e!0re an!am"lu.
>( Se7ul 6n lumea modern8
7naine *e a inra 7n !u"ie' ar #i 0oae o0orune '7e8a !'ure 'on!i-2 *era$irre#erioare la e0o'a 7n 'are a #o!
!'ri!/ 'area a'ea!a. Rolul2. Cu'a *e !e: 7n 'i8ili&a$ia a'ual/ e 'uno!'u *e oa/ lumea, a!#el?
:
7n'7 a!/&i !-ar
0uea 8or"i 0rea "ine *e un !oi *e o"!e!i8iae a. !e:ului. 7n ni'i o al/ e0o'/ #emeia +i !e:ul n-au !a 'a a'um 7n
0rim 0lan. Su" mii *e #orme, #emeia +i !e:ul *omin/ lieraura, earul, 'inemao-ra#ul, 0u"li'iaea, 7nrea-a
8ia$/ 0ra'i'/ 'onem0oran/. Femeia e 0re&ena/ !u" mii *e #orme 0enru a-l ara-e +i ino:i'a #/r/ 7n'eare *in
0un' *e 8e*ere !e:ual 0e "/r"a.
SEGUL a% LU)EA )O@ER%H ==
ri0ea!e-ul, o"i'eiul ameri'an 'a o 7n/r/ !/ !e ur'e 0e !'en/ +i !/ !e *e&"ra'e 7n'eul 'u 7n'eul, !'o$7n*u-+i unul
*u0/ alul ari'olele *e 8e!imena$ie o mai inime, 07n/ la minimul ne'e!ar 0enru a men$ine 7n r7n*ul
!0e'aorilor en!iunea 0ro0rie 1'om0le:ului *e a+e0are2 !au !area *e !u!0an!, 0e 'are nu*iaea ime*ia/,
'om0le/ +i im0u*i'/ ar *i!ru-e-o, are 8aloarea unui !im"ol 7n 'are !e 'on'enrea&/ o 'eea 'e, 7n ulimele
*e'enii ale 'i8ili&a$iei o''i*enale, !-a *e&8ola 7n oae *omeniile !u" !emnul !e:ului. 7n a'e! !'o0 au #o!
'on'enrae oae re!ur!ele e(ni'e. 3i0urile #eminine 'ele mai !e*u'/oare +i mai e:'iane nu mai !7n
'uno!'ueN 'a 07n/ mai ieri, *oar 7n &one re!r7n!e *in $/rile un*e r/ie!' !au !e a#l/. Sele'$ionae 'u -riC/ +i 0u!e
7n e8i*en$/ 0rin oae miCloa'ele, a&i 0rin 'inemao-ra#, re8i!e, ele8i&iune, 0o!ere +.a.m.*., 7n 'aliae *e ari!e
*e 'inema, 1!ele2 +i re-ine ale #rumu!e$ii, ele *e8in #o'are ale unui eroi!m 'u ra&/ *e a'$iune inerna$ional/ +i
iner'oninenal/, *u0/ 'um +i aria lor *e in#luen$/ e 'ole'i8/, ne'ru$7n* ni'i '(iar !raurile !o'iale 'are 7n ale
8remuri r/iau 7n limiele unei !e:uali/$i normale +i ano*ine.
3re"uie !/ rele8/m 'ara'erul 'ere"ral al a'e!ei 0an*emii mo*erne a !e:ului. %u e 8or"a *e im0ul!uri mai
8iolene 'are !-ar mani#e!a *oar 0e 0lan #i&i' +i ar *u'e, 'a 7n ale e0o'i, la o 8ia$/ !e:ual/ e:u"eran/ +i
nein(i"a/ +i '(iar la li"erinaC. A!/&i !e:ul mai *e-ra"/ a im0re-na !#era 0!i(i'/, 0ro*u'7n* 7n ea o -ra8ia$ie
'on!an/ +i in!i!en/ 7n *ire'$ia #emeii +i a *ra-o!ei. A!#el '/ a8em un eroi!m 'a onaliae *e #on* 0e 0lanul
!0iriual 'u *ou/ 'ara'eri!i'i #ra0ane; 7n 0rimul r7n* 'ara'eri!i'a unei e:'ia$ii *i#u&e +i 'roni'e, a0roa0e
in*e0en*ene *e ori'e !ai!#a'$ie #i&i'/ 'on're/, *eoare'e !e 0ermaneni&ea&/ 'a e:'ia$ie 0!i(i'/. 7n al *oilea
r7n*, +i 0ar$ial 'a o 'on!e'in$/ a a'e!eia, eroi!mul re!0e'i8 0oae 'oe:i!a '(iar 'u o a0aren/ 'a!iae. 7n 'eea
'e 0ri8e+e 0rimul *inre a'e!e *ou/ 0un'e, e 'ara'eri!i' #a0ul '/ a&i ne -7n*im la !e: mul mai mul *e'7
ieri, '7n* 8ia$a !e:ual/ era mai 0u$in li"er/ +i '7n*, *aori/ limi/rii *ra!i'e *e '/re u&an$/ a unei li"ere
mani#e!/ri a amorului #i&i'Kar #i #o! #ire!' !/ ne a+e0/m o'mai la a'ea ino:i'are menal/ 'are, *im0ori8/, e
i0i'/ &ilelor noa!re. ?7 *e!0re 'el *e-al *oilea 0un', 'u *eo!e"ire !emni#i'ai8e !7n anumie #orme #eminine
*e ane!e&ie !e:ual/ +i *e 'a!iae 'oru0/.ra0ora"ile la 'eea 'e 0!i(anali&a nume+e 8arie/$ile
=4 I%3RO@U?ERE
aui!i'e ale li"i*ouluiJE 8or"a *e a'ele inere mo*erne la ' e:(i"area 0ro0riei nu*i/$i, e:a'er"area a o 'e le
0oae 0re&e 'a momeal/ 0enru "/r"a, 'ulul 0ro0riului 'or0, 'o!mei'a +i e 'elelale 'on!iuie 0rin'i0alul
inere! +i le 0ro'ur/ o 0la' *eri8a/ 0e 'are ele o 0re#er/ 0l/'erii !0e'i#i'e re&ulae *in e:0 rien$a !e:ual/
normal/ +i 'on're/, aCun-7n* !/ le 0ro8oa'e a!# un -en *e in!en!i"iliae +i, 7n anumie 'a&uri, '(iar *e rei
ne8roi'
4
N 3o'mai a'e!e i0uri re"uie 7nre-i!rae 0rinre #o'are 'are alimenea&/ 7n 'ea mai mare m/!ur/
amo!#era *e !en&ua ae 'ere"rali&aP 'roni'/ +i *i#u&/ *in 8remea noa!r/K
Se 0are '/ 3ol!oi i-a !0u! o*a/ Iui AorVi; 14enru un #ran'e.
mai 0re!u! *e ori'e e!e #emeia. E un 0o0or e0ui&a, *e!'om0u!a
)e*i'ii a#irm/ '/ o$i u"er'ulo+ii !7n !en&uali.2 L/!7n*u-i la b
0are 0e #ran'e&i, r/m7ne a*e8/ra #a0ul '/ r/!07n*irea 0an*emi'l
a inere!ului 0enru !e: +i #emeie mar'(ea&/ oae e0o'ile 're0u!-l
'ulare +i '/ a'e! #enomen 7n e0o'a mo*ern/ !e num/r/, a+a*ar7
0rinre 'ele mule 'are 'on#irm/ '/ e0o'a re!0e'i8/ re0re&in/
#a&a e:rem/, #inal/, a unui 0ro'e! re-re!i8. %u !e 0oae !/ nil
aminim i*eile #ormulae 7n Ani'(iaea 'la!i'/ 0ornin* *e la b
analo-ie 'u or-ani!mul omene!'. ?a0ul, 0ie0ul +i 0/r$ile in#e-Y
rioare ale 'or0ului !7n, la om, !e*iile 8ie$ii inele'uale +i !0iriJ
uale, ale im0ul!urilor !u#lee+i 'e aCun- 07n/ la *i!0o&i$ia eroi'/,Y
7n !#7r+i ale 8ie$ii 07ne'elui +i !e:ului. ?ore!0un&/or, e:i!/ ren
#orme 0re8alene *e inere!, rei i0uri umane, rei i0uri Q 0uemi
a*/u-a Q *e 'ulur/. E!e e8i*en '/ a&i, 7n 8iruea re-re!iunii,W
r/im 7nr-o 'i8ili&a$ie 7n 'are inere!ul 0re*ominan nu mai e 'el\
inele'ual !au !0iriual, nu mai e!e ni'i 'el eroi' !au, ori'um J
ra0ora"il la mani#e!/ri !u0erioare ale a#e'i8i/$ii, 'i a'ela, !u"-J
0er!onal, *eermina *e 07ne'e +i !e:; *re0 'are amenin$/ !/ !e 1
a*e8erea!'/ 8or"ele ne#eri'ie ale unui mare 0oe, +i anume '/ i
#oamea +i *ra-o!ea 8or mo*ela #orma i!oriei. Soma'ul e, a&i,Y
4
L. 3. ,oo*]ar* a i*eni#i'a 7n mo* 'ore' o #orm/ *e !a*i!m 0!i(olo-i'3 la a'ele #emei *in &ilele noa!re 1'are 7+i ealea&/ 0ro0riul 'or0,
0re8/&7n*u-l.1 7n!/ +i 'u o 0l/'u$/ !im"oli'/ 'u in!'ri0$ia cnu ain-e$iS. 3or$ionare !e:uale *eC -enul a'e!a !e 7n7lne!' 0reuin*eni; #aa
'are !e e:0une 7n "iVini minu!'uli, C *oamna 'u *e'oleu 0ro8o'aor, #ei+'ana 'are mer-e 0e !ra*/ le-/n7n*u-+i +ol*u- J rile 7n 'olan$i #oare
!rim$i !au 'u miniCu0e 'e la!/ 8e*erii mai mul *e Cum/ae I *in 'oa0!e +i 'are *ore+e !/ #ie 0ri8i/, *ar nu +i ain!/, oae #iin* ori'7n* -aa
!/ Y !e in*i-ne&e.2
SEGUL a% LU)EA )O@ER%H =<
erneiul lu0elor !o'iale 'elor mai 'ara'eri!i'e +i mai #une!e. ?on-ra0area Sa e!e im0oran$a mar'a/ 'e o au,
7n &ilele noa!re, #emeia, *ra-o!ea +i !e:ul.
Al/ m/rurie ne e!e o#eri/ *e ra*i$ia ani'/ in*ian/ a 'elor 0aru 87r!e ale lumii, 7n #ormularea !a anri'/. 6
'ara'eri!i'/ #un*amenal/ a 'elei *in urm/ *inre 87r!ele re!0e'i8e, a+a-numia 87r!/ 7nune'oa!/ (<ali!;uga,,
ar #i '/ 7n 'ur!ul ei D/lI !-a re&i Q a*i'/ !-a *e&l/n$ui Q 0e *e-a-nre-ul, 07n/ 7nr-a'olo, 7ne7 e0o'a
re!0e'i8/ !e !iuea&/ !u" !emnul ei. @e D/l7 ne 8om o'u0a #re'8en 7n 'ele 'e urmea&/. !u" unul *in a!0e'ele
ei 0rin'i0ale, ea e!e nu numai &ei$a *i!ru-erii, 'i +i a *orin$ei +i a !e:ului. @o'rina anri'/, 7n a'ea!/ 0ri8in$/,
#ormulea&/ o ei'/ +i in*i'/ o 'ale, 'are 7n e0o'ile 0re'e*ene ar #i re"ui !/ #ie re!0in!e !au '(iar $inue 7n
!e're; T/ 0re#a'i ora8a 7n me*i'amen. %u e 7n!/ 'a&ul, 7n 'eea 'e 0ri8e+e 0ro"lema 'i8ili&a$iei, !/ ne 're/m
a&i ilu&ii 0e "a&a unor 0er!0e'i8e *e a'e! -en. ?iiorul 8a 8e*ea 7n 'ele 'e urmea&/ la 'e 0lan !e re#er/
0o!i"ili/$ile men$ionae. @eo'am*a/, re"uie *oar !/ i*eni#i'/m 7n 0an*emia !e:ului unul *in !emnele
'ara'erului re-re!i8 al e0o'ii a'uale; 0an*emie al '/rei 'ore!0on*en naural e!e -ine'o'ra$ia, 0reeminen$a
a'i/ a o 'e, 7n mo* *ire' !au in*ire', e 'on*i$iona *e elemenul #eminin, ale '/rui 8arie/$i *e mani#e!are 7n
'i8ili&a$ia noa!r/ le-am in*i'a *e a!emenea 7n al lo'
<
.
?eea 'e 7n!/, 7n a'e! 'one: !0e'ial, 8a #i 0u! 7n e8i*en$/ !u" ra0orul mea#i&i'ii +i uili&/rii !e:ului nu 8a
0uea !luCi *e'7 la mar'area unei o0o&i$ii, la #i:area '7or8a 0un'e *e 8e*ere, 0rin a '/ror 'unoa+ere !'/*erea
ni8elului inerior la omul mo*ern 8a *e8eni 0er'e0i"il/ 7n '(i0 nemiClo'i.
<
J. E8ola, #ivolt) contro ii mondo modemo, (19a4), E*i&ioni )e*ierranee, Roma, e*. a =-a, 19>9, 00. =9<-=9>. 'omenariu la J. J. 9a'(o#en,
Le Madri e la vinlit) olimpica, )ilano, 1949, 00. 14 +i urm. E o un !emn al 8enirii 1e0o'ii 7nune'oa!e2 '7n* 1"/r"a$ii aCun- !/ #ie !u0u+i
#emeilor +i ro"i ai 0l/'erii, a!u0riori ai 0rieenilor, ai mae+rilor lor +i ai 'elor 8re*ni'i *e re!0e'2 (Ma8nlrv8na!tantra, IV, <5).

?a0iolul I EROS II @RAAOS3E SEGUALH


I
I
i
@( 9reAudecata evolu=ionist8
E!e e8i*en '/ !emni#i'a$ia 'are re"uie !/ #ie ari"ui/ !e:ului *e0in*e *e mo*ul 6n 'are, 7n -eneral 8or"in*, e
'on'e0u/ naura uman/, mai e:a' !0u! *e anro0olo-ia 0ari'ular/ 0e 'are o a*o0/m. ?ara'erul a'e!ei
anro0olo-ii !e re#le'/ nea0/ra 7n 7n!u+i 'on'e0ul 0e 'are ni-l #a'em *e!0re !e:. 9un/oar/, !emni#i'a$ia 'e !e
0oae *e*u'e 0enru !e:ualiae *in 0un'ul *e 8e*ere al unei anro0olo-ii 'are-i re'unoa+e omului *emniaea
*e #iin$/ nu e:'lu!i8 naural/ 8a #i, *e 0il*/, 'u ne'e!iae o0u!/ 'eei 'are 7i 0oae #i ari"ui/ *e '/re o
anro0olo-ie 'e-l 'on!i*er/ 0e om numai 'a 0e una *inre numeroa!ele !0e'ii, animale +i *e '/re o e0o'/ 7n 'are
Q a+a 'um !0unea O. L. 4(il0 Q !-a 'on!i*era normal !/ !e !'rie Sele'$ie %aural/ 'u maCu!'ule, a+a 'um !e
0ro'e*ea&/ 'u numele lui @umne&eu.
7n'a*rarea !e:olo-iei 7n 0erioa*a mai re'en/ +i '(iar a&i 7n raaele 'u 0reen$ii 1+iin$i#i'e2 !u#er/ *e 0e urma
mo+enirii maeriali!mului *in !e'olul al GlG-ea, 'are a a8u *re0 0remi!/ *ar]ini!mul +i "iolo-i!mul, a*i'/ o
ima-ine *e#orma/ +i run'(ia/ a omuluiLCA+a 'um, 0ori8i a'e!or eorii, omul !-ar ra-e 0rin 1e8olu$ie
naural/2 *in animal, la #el +i 8ia$a !e:ual/ +i eroi'/ a omului a #o! 7n#/$i+a/ 'a o 0relun-ire a in!in'elor
animali'e Ii e:0li'a/, 7n #on*ul ei ulim +i 0o&ii8, 7n #un'$ie *e #inaliaea 0ur "iolo-i'/ a !0e'ieLC
A!#el, en*in$a mo*ern/ *e a rea*u'e !u0eriorul la in#erior, *e a e:0li'a !u0eriorul 0rin in#erior Q 7n 'a&ul *e
#a$/, umanul 0rin 'eea 'e e #i&iolo-i' +i animal Q !-a im0u! +i 7n a'e! *omeniu. 4enru -u!urile mai *eli'ae a
iner8eni a0oi 0!i(anali&a, a*u-
'
m* 7n *i!'u$ie elemenul 0!i(olo-i', *ar a''enu7n* a'eea+i,
=8 EROS II @RAAOS3E SEGUAId
en*in$/. 7nr-a*e8/r, 0enru anro0olo-ia 0!i(analii'/, #on*i$ omului 7l 'on!iuie o*eauna un elemen
0re0er!onal +i !u"0erW !onal Q uni8er!ul in'on+ienului, al in!in'ului, al 1!inelui2 (.s, al ar(ei0urilor ar(ai'e
'are *u' 7na0oi la o an'e!raliae 0rimi$i 8i!/. 7n #un'$ie *e a'e! #on* !au !u"-#on* 7+i 7n'(i0uie 0!i(7 anali+ii
'/ 0o e:0li'a o 'eea 'e mai 7naine era 'on!i*era 7n or 'a 8ia$/ 0!i(i'/ auonom/; 'u a7 mai mul '7n* e!e
8or"a *a *omeniul *ra-o!ei +i al !e:ului. B
?om0le *i#erie !7n 0re!u0o&i$iile *e la 'are 8om 0le'a 7n 'ela *e #a$/. 4un'ul no!ru *e 0ornire nu e!e eoria
mo*ern/ a e8olu$iei, 'i *o'rina ra*i$ional/ a in8olu$iei. 7n !0e$/, 0enru noC nu e a*e8/ra '/ omul !e ra-e *in
maimu$/ 0rin e8olu$ie, 'i 'P maimu$a !e ra-e *in om 0rin in8olu$ie. ?a +i 0enru J. *e )ai!re, ni'i 0enru noi
0o0oarele !/l"ai'e nu !7n 0o0oare 0rimii8e, 7n !en!ul *e 0o0oare ori-inare, 'i mul mai a*e!ea r/m/+i$e
*e-ene-C re!'ene, 're0u!'ulare, no'urne ale unor ra!e mai 8e'(i 0e *e-a-nre-C -ul *i!0/rue. %oi 8om 'on!i*era
'a !i-ur 'eea 'e, *e al#el, a #o! 0re#i-ura +i *e *i8er+i 'er'e/ori 'are !-au re8ola 7m0ori8a *o-mei
e8olu$ioni!e (Do(l"ru--e, )ar'oni, @a'bu>, ,e!en-(o#er, A*lo##); +i anume '/ 7n !0e'iile animale e!e 0o!i"il
!/ !e rea'i8e&e !0e'iali&/rile *e-enerai8e ale '/ror 0oen$iali/$i !-au e0ui&a 7n omul 0rimor*ial, #iin* *e a'eea
a0roa0e !u"0ro*u!e ale a*e8/raului 0ro'e! e8olui8 'e-+i are 'enrul 7n'/ *e la 7n'e0u 7n om. @re0 'are,
ono-ene&a Q i!oria "iolo-i'/ a in*i8i*ului Q nu re0e/ *e #a0 #ilo-ene&a Q 0re!u0u!a i!orie e8olui8/ a
!0e'iei QI 'i re0ar'ur-e 0o!i"ili/$i eliminae, o0rin*u-!e la !'(i$e +i re'7n* mai *e0are, !u"or*on7n* a'ele
0oen$iali/$i 0rin'i0iului !u0erior, !0e'i#i' uman, 'are !e *e#ine+e +i !e 7m0line+e re0a 7n *e&8ol-C area
in*i8i*ual/. C
@eo!e"irile #un*amenale *e meo*/ +i *e ori&onuri 'are, eY 0enru 0ro"lema noa!r/, *eri8/ *in a'e!e 0remi!e,
a0ar a!#el 'u 'lariaeL%oi nu 8om 'on!i*era !e:ualiaea uman/ 'a 0e o 0r lun-ire a !e:uali/$ii animale, 'i
*im0ori8/, 8om 'on!i*era +i 8o e:0li'a !e:ualiaea animal/ Q ca aare, la animale +i a+a 'um u 0re&in/
e8enual +i la om Q 'a 0e o '/*ere +i o re-re!iune a unul im0ul! 'e nu a0ar$ine !#erei "iolo-i'e. A!#el ara/
lu'rurile, mea-7 #i&i' 8or"in*, 7n ra0or 'u a+a-&i!ul 1in!in' al re0ro*u'erii2 +i. 'iY 7n!/+i 18ia$a !0e'iei2. Ele nu
re0re&in/ 'u ni'i un '(i0 #a0u -0rimar. S7n *eri8ae.
@RAAOS3E II SEG =9
C( 1ragoste Di se7
@u0/ a'ea!/ 0remi!/ meo*olo-i'/ -eneral/, !/ re'em la *elimiarea o"ie'ului e!en$ial al !u*iului no!ru.
A'e!a nu 'on!/ 7n #a0ul !e:ual !u" a!0e'ele !ale "rue +i #i&i'e. @eoare'e ne re#erim e!en$ialmene la om,
inr/ mai *e-ra"/ 7n *i!'u$ie #enomenul mai 8a! +i mai 'om0le: 'on!iui *e *ra-o!e. ?um e 7n!/ #ire!', ai'i !e
im0une numai*e'7 o *elimiare, #iin*'/ *e!0re *ra-o!e !e 0oae 8or"i 7n !en! -eneri', 7nru'7 e:i!/ o *ra-o!e
0enru 0/rin$i, o *ra-o!e 0enru #rumu!e$e, o *ra-o!e *e 0arie, o *ra-o!e maern/ +.a.m.*.. e:i!/ +i o
'on'e0$ie i*eal/ !au !enimenal/ *e!0re iu"ire, !u" !emnul '/reia a'ea!a !e *i&ol8/ 7n !im0la a#e'$iune, 7n
'omuniunea uman/ iner!e:ual/ !au 7n a#iniaea inele'ual/. ?a aare, 0enru a r/m7ne 7n 0lanul 'on're, re"uie
!/ uili&/m 'on'e0ul 7n-u! *e dragoste se7ual8( Vom lua, a+a*ar, 7n 'on!i*erare a'ea e:0erien$/ uman/ 'are
0oae 'u0rin*e un an!am"lu *e #a'ori menali, a#e'i8i, morali +i '(iar inele'uali 'e !e ri*i'/ *ea!u0ra
*omeniului "iolo-i', *ar 'are are *re0 'enru naural *e -reuae unirea e#e'i8/ a *ou/ #iin$e *e !e: o0u!,
7n*e0linin*u-!e *e o"i'ei 7n a'u0larea 'or0oral/2 [ 7n 'eea 'e 0ri8e+e *ra-o!ea la oameni, au #o! *i!in!e mai
mule #orme. E 'uno!'u/ *i!in'$ia *in !e'olul al GlG-lea a lui Sen*(al, *inre o *ra-o!e-0a!iune (amour!
passion,, o *ra-o!e 'a #a0 *e naur/ 0re*ominan e!ei'/ +i *e -u! (amour!gout,, o *ra-o!e ru0ea!'/ (amour
p;si-ue, +i o *ra-o!e 7nemeia/ 0e 8aniae (a[nour de vanit)). O a!emenea *i!in'$ie e *oar 7n mi'/ m/!ur/
uili&a"il/. 7n 0are, ea !e "a&ea&/ 0e elemene 0eri#eri'e 'are a0ar !e0arae *e ori'e e:0erien$/ 0ro#un*/ 7n
momenul '7n* unul *inre a'e!ea *e8ine 'u a*e8/ra #a'orul 0re*ominan. 7n 0are, e 8or"a numai *e *i!in'$ia
*inre *i#erie a!0e'e ale #enomenului eroi' lua 7n oaliaea !a. @ra-o!ea 'are 0oae 0re&ena inere! 0enru
'er'earea noa!r/ e 7n e!en$/ *ra-o!ea-0a!iune Q +i, 7n *e#inii8, *oar a'ea!a meri/ numele *e *ra-o!e. @in
a'e! moi8, ar 0uea #i 8ala"il/ *e#ini$ia.lui 9our-e; 1E:i!/ o !are menal/ +i #i&i'/ 7n im0ul '/reia oul e!e
a"oli 7n noi, 7n -7n*irea noa!r/, 7n inima Ii 7n !im$irile noa!re... %ume!' !are$a a'ea!a *ra-o!e.2
1
@ra-
1
4.9our-e, 9;siologie de I'amour modeme, 4ari!, 1896, ra*. i, 0.47 (a#. 1). #0 'orolar (i$id(,: 17n*r/-o!iul.'are 'au/ 7n iu"ire al'e8a
*e'7 iu"irea, *e la inere! 07n/ la !im/, nu e!e un 7n*r/-o!i.2
46 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
-o!ea #i&i'/ 7n !en!ul in*i'a *e Sen*(al !e 0oae 0re&ena 'a 8arieae *i!in'/ a *ra-o!ei numai *a'/
0re!u0unem un 0ro'e! fL *i!o'iere +i 0rimii8i&are. 7n mo* normal, ea #a'e 0are ine-rana *in *ra-o!ea-
0a!iune. Lua/ 7n !ine, ea re0re&in/ limia in#erioara a a'e!eia *in urm/, 0/!r7n*u-i 7n!/ o*eauna naura.
7n -enere, ai'i e ne'e!ar !/ 0re'i&/m a'e! 0un' #un*amenal; a anume '/ *eo!e"irea *inre 'on'e0$ia noa!r/ +i
'on'e0$ia 10o&i] 8i!/2 'on!/ 7n iner0rearea *i#eri/, ni'i*e'um #i&i'/ !au "iolo-i'a a !emni#i'a$iei unirii
!e:uale; *e al#el, noi 8e*em 7n a'ea!/ uniri !'o0ul e!en$ial +i oo*a/ 'on'lu&ia ori'/rei e:0erien$e 7nemeiaa
0e ara'$ia *inre !e:e, 'enrul *e -reuae al ori'/rei iu"iri.
7n *ra-o!e 0o Cu'a un rol +i a#ini/$ile i*eale, *e8oamenul +i a#e'$iunea, !0iriul *e !a'ri#i'iu, mani#e!/ri
ele8ae ale !enimen uCui. oae a'e!ea re0re&in/ 7n!/, *in 0un' *e 8e*ere e:i!en$iali 'e8a *i#eri,R1al'e8a2,
!au 'e8a in'om0le, *a'/ nu 7+i au 'onraJ 0area 7n a'ea ara'$ie numi/ 7n*eo"+e 1#i&i'/RI a '/rei 'on!e'in$a
e!e al/urarea ru0urilor +i rauma a'u0l/rii. 7n a'ea!/ 'li0/, !a 0ro*u'e, a+a &i'7n*, precipitatul, re'erea la a'
+i mi!uirea *e !ineN 7nr-o 'ulmina$ie, terminus ad -uem #ire!' al lui, anren7n* 7nre-ul an!am"lu al e:0erien$ei
eroi'e 'a aare. ?7n* !e re&e+e, 0rin ara'$ie 1#i&i'/2, im0ul!ul !e:ual, !e 0un 7n mi+'are !raurile 'ele mai
0ro#un*e ale #iin$ei, !rauri e:i!en$ial elemenare 7n 'ornii 0ara$ie 'u !im0lul !enimen. @ra-o!ea 'ea mai
ele8a/ *inre #iin$e *e !e: *i#eri e!e oare'um ireal/ 7n a"!en$a a'elui !oi *e. !'ur'ir'ui, a '/rei mani#e!are 'ea
mai -ro!olan/ e!e clima7ul or-a!mului !e:ual, *ar 'are in'lu*e +i *imen!iunea ran!'en*en/, nonin*i8i*ual/ a
!e:ului. @e!i-ur, +i o *ra-o!e 0ur/ 0oae *u'eC *in'olo *e in*i8i*, *e 0il*/ 0rin 'on!a'rarea ne'urma/ +i
a"!olu/, 'a +i 0rin o #elul *e !a'ri#i'ii *e !ine; o #a'e 7n!/ numa#l 'a o *i!0o&i$ie !0iriual/ 'e 8a 0uea ro*i
'on're *oar 7n al lo'C nu 7nr-o e:0erien$/ 7n a', nu 7nr-o !en&a$ie +i a0roa0e 7nr-o #ra'ur/ real/ a #iin$ei.
4ro#un&imile #iin$ei, !/ o !0unem 7n'/ a *a/, 7n *omeniul *e 'are 8or"im aCun- !/ #ie ain!e +i *inami&ae numai
0rin unirea e#e'i8/ a !e:elor. _
?/, 0e *e al/ 0are, !im0aia, ar7'ire$ea +i ale #orme *e *ra-o!] 1non-maerial/2 !7n a*e!eori 'one:ae 'u
!e:ualiaea +i nu !7nC a*e!eori *e'7 !u"lim/ri, ran!0uneri !au *e8ia$ii in#anil-re-re!i8a ale a'e!eia Q ia/ o
i*ee 'are 0oae #i re'u/ la a'i8ul 'er'e/C rilor 0!i(analii'e +i *e 'are. 0uem $ine 'on. I
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 41
3re"uie *e'i !/ ne 0ronun$/m 7m0ori8a 'on'e0$iei 'are 0re&in/ 'a 0e un 0ro-re! +i o 7m"o-/$ire re'erea *e la
*ra-o!ea !e:ual/ la *ra-o!ea *e 'oloraur/ 0re*ominan a#e'i8/ +i !o'ial/, "a&a/ 0e 8ia$a 7n *oi, 'u '/!/orie,
#amilie, 0ro-eniur/ +.a.m.*. E:i!en$ial, 7n oae a'e!ea nu a8em *e a #a'e 'u un !0or, 'i 'u un minu!, o '/*ere
inen!i8/ *e ni8el. 7n a!emenea #orme, 'ona'ul, #ie el +i in'on+ien, 'u #or$ele 0rimor*iale e!e 0ier*u !au !e
men$ine numai 0rinr-un re#le:. @u0/ 'um 8om 8e*ea, o *ra-o!e *u!/ 0e un a!emenea 0lan Q 0e 0lanul
nie&!'(ean al 10reaome-ne!'ului2 Q e!e *oar un !uro-a. @in 0un' *e 8e*ere mea#i&i', omul 7+i 'reea&/ 'u
a'ea!a o !olu$ie ilu&orie 0enru a'ea ne8oie *e 'on#irmare +i *e ine-riae onolo-i'/ 'e 'on!iuie #on*ul
e!en$ial +i in'on+ien al im0ul!ului !e:ual. S'(iller a 0uu !'rie; 14a!iunea &"oar/, *ra-o!ea re"uie !/ r/m7n/.2
%u 0uem 7nre&/ri ai'i *e'7 o #un*/ur/ +i una *in *ramele 'on*i$iei umane. @eoare'e numai 0a!iunea 0oae
*u'e la 1momenul #ul-uran al uni/$ii2.
E( .rosul Di instinctul reproducerii
?on!i*era$iile e:0u!e mai !u! !7n menie !/ in*i'e ni8elul inen!i8 al a'elei e:0erien$e eroi'e 'are 0oae
0re&ena 0enru !u*iul no!ru un a*e8/ra inere!, e:*u&7n* #ormele ei *e&a-re-ae !au in'om0lee. A0oi, a+a
'um am lua 0o&i$ie 7m0ori8a !e:olo-iei *e orienare "iolo-i'/ 0rinr-o 'rii'/ 0e 'are o 8om mai *e&8ola
ulerior, la #el, +i 'a !/ 0re7n7m0in/m ori'e e'(i8o', 0unem !u" a'u&are eroarea 'elor 'are, *e 'ur7n*, 0ar'/
ree*i7n* 0olemi'a lui Rou!!eau 'onra 1'ulurii2 7n numele 1naurii2, !-au !r/*ui !/ 0ro'lame un !oi *e nou/
reli-ie naurali!/ a !e:ului +i a ru0ului. E:0onenul 'el mai 'uno!'u al a'e!ei *ire'$ii e!e @. O. La]ren'e.
4un'ul !/u *e 8e*ere e re&uma 7n 'u8inele 0e 'are Al*ou! Ou:leB, 7n 9oint 'ounter 9oint, i le ari"uie lui
?am0ion, #/'7n*u-l !/ !0un/ '/ nu 0o#ele +i *orin$ele 1naurale2 e:0li'/ #a0ul '/ oamenii *e8in a7 *e "e!iali
Q a*/u-in*; 1%u, "e!iali nu e 'u87nul Cu!, *eoare'e im0li'/ o Ci-nire la a*re!a animalelor Q !/ &i'em; a7 *e
omene+e
r
/i +i 8i'io+i2; 1'i ima-ina$ia, inele'ul, 0rin'i0iile, e*u'a$ia, ra*i$ia. L/!a$i in!in'ele 7n 0a'e, +i 8or
#a'e 0rea 0u$in r/u.2 Oamenii, 7n maCoriaea lor, !7n a!#el 'on!i*era$i 'a ni+e 0er8eri$i, c7n*e0/ra$i *e norma
'enral/ a umani/$ii2, #ie '7n* e:'i/
42 EROS I DRAGOSTE SEXUAL'
1'arnea2, #ie '7n* o nea-/ 7n numele !0iriului. La]ren'e a a*/u-a el 7n!u+i; 1Reli-ia mea e!e 're*in$a 7n !7n-e
+i 7n ru0, 'are !7n mal 7n$ele0e *e'7 inele'ul.2
5
?iu*a e '/ La]ren'e a !'ri! ou+i i 'u8ine *elo' "anale,
0re'um urm/oarele; 14e @umne&eu 3a/l in*i!'erna"ilul, in'o-no!'i"ilul, 7l 0ur/m 7n 'arne, 7l -/!im 7l #emeie.
Ea e!e 0oara 0rin 'are inr/m +i ie+im. 7n ea ne 7noar'enY la 3a/l, *ar 'a a'eia 'are au a!i!a or"i +i
in'on+ien$i la !'(imC "area la #a$/RC 7n 0lu!, unele inui$ii 'ore'e 0ri8ioare la unirea 'a !e reali&ea&/ 0rin !7n-e.
@im0ori8/, 0rin 'on'e0$ia mai !u! men$iona/ '/*em 7nr-un e'(i8o' lamena"il +i, *inr-o muilareW #a'em un
i*eal *e 8in*e'are. 4>1a*an are *re0ae '7n* !'rie; 17n *ra-o!e, reali!mul nu are mai mul/ 8aloare *e'7 7n ar/.
Imiarea naurii, 0e 0lan eroi', *e8ine imiarea "e!iei.2
=
Ori'e 1naurali!mN\ lua 7n a''e0$iunea a'ea!a nu
0oae !emni#i'a, 7nr-a*e8/r, *e'7 a *e-ra*are, 0enru '/ 'eea 'e, 7n 'a&ul omului 'a om, !e 0oae !0un/ '/ e!e
naural nu mai e *e #a0 a'ela+Uu'ru *a'/ a0li'/m ermenul re!0e'i8 7n 'a&ul animalelor; e!e *in 'onra
'on#ormiaea 'u i0ul s8u, 'u lo'ul 'e i !e 'u8ine omului 'a aare 7n ierar(ia 'om0le:/ a\ #iin$elor. E a!#el 8or"a
*e un an!am"lu *e #a'ori 'om0le'+i, 'are, 7n 'a&uri *eerminae, 'u0rin*e +i 'eea 'e, ra0ora la un 'rieriu ani-
mali', 0oae 0/rea 0er8er!iune, +i 'are *e#ine+e *ra-o!ea +i !e:ul la om. A #i naural 7n !en!ul 'u8inelor lui
?am0ion e'(i8alea&/ 0enru om *oar 'u a !e *enaura. La om, !e:ul are o #i&ionomie !0e'i#i'/ 0ro0rie. El e li"er
7n #oare mare m/!ur/ Q +l 'u a7 mai mul 'u '7 in*i8i*ul e mai *i#eren$ia Q *e !er8iui +i *e 0erioa*ele
!e&oniere *e 7m0ere'(ere 'are !e o"!er8/ 7n !e:ualiaea animal/\ (+i ai'i, *e al#el, nu #/r/ ro!, mai mul la
#emele *e'7 la ma!'uli).\ Omul 0oae *ori +i iu"i 7n ori'e 'li0/; +i a!a e o r/!/ur/ natural8 a *ra-o!ei sale( %u
e ni'i*e'um 8or"a *e un #enomen ari#i'ial *b 1'oru0$ie2 *eri8a *inr-o 17n*e0/rare *e naur/2.R
F/'7n* un 0a! mai *e0are, 8om !0une '/ +i in'lu*erea amoC rului !e:ual 7n r7n*ul ne'e!i/$ilor &izice ale omului
*eri8/ *inr-un e'(i8o'. La om, 7n #on*, nu e:i!/ ni'io*a/ o *orin !e:ual/ #i&i'/. 7n !u"!an$a !a, *orin$a
omului e!e o*eau., 0!i(i'/, *orin$a #i&i'/ nu e *e'7 o ra*u'$ie +i o ran!0unere a unY
5
?#. O. 3. )oore, 1( F( LaGrence's Letters to %ertrand #usseli, e*. Ao(a 9ooV )ar, 7n !0e$/ !'ri!oarea *in 8 *e'em"rie 191<.
=
4ela*an,
La science de l'amour, e*. 'i., 0. 516.
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 4=
*orin$e 0!i(i'e. %umai la in*i8i&ii 'ei mai 0rimii8i 'ir'uiul !e 2n'(i*e a7 *e ra0i*, 7n'7 7n 'on+iin$a lor e!e
0re&en 7n e:'lu!i8iae a'ul #inal al 0ro'e!ului, !u" #orma unei 'on'u0i!'en$e 'arnale 8e(emene +i im0erai8e
le-ae uni8o' *e 'on*i$ion/ri #i&iolo-i'e +i, 0ar$ial, +i *e 'on*i$ion/ri *e or*in mai -eneral 'e !au 7n 0rim-0lariul
!e:uali/$ii animale.
Ai'i !e 'a*e !/ !u0unem unei 'rii'i a*e'8ae +i miolo-ia 0e 'are o 0ra'i'/ !e:olo-ia 'uren/ '7n* 8or"e+e *e
un 1in!in' al re0ro*u'erii2 +i 'ali#i'/ in!in'ul re!0e'i8 *re0 elemenul 0rimar al ori'/rui eroi!m. In!in'ul
'on!er8/rii +i in!in'ul re0ro*u'erii ar #i 'ele *ou/ #or$e #un*amenale, le-ae *e !0e'ie, 'are a'$ionea&/ 7n
a'eea+i m/!ur/ la om 'a +i la animale. Limia a'e!ei eorii *e0lora"ile +i 0lae e ra!a/ *e a'ei "iolo-i +i
0!i(olo-i 0o&ii8i+i 'are, 'a +i )or!elli 7n!u+i
4
, aCun- !/ !u"or*one&e un in!in' 'eluilal, -7n*in* '/ in*i8i*ul
!e (r/ne+e +i lu0/ 'a !/ !e 'on!er8e numai 0enru '/ re"uie !/ !e re0ro*u'/, !'o0ul !u0rem #iin* 1'oninuiaea
8ie$ii uni8er!ale2.
%u e 'a&ul !/ ne o0rim ai'i a!u0ra 1in!in'ului *e 'on!er8are2 +i !/-i *emon!r/m relai8iaea 0rin e:0unerea
numeroa!elor im0ul!uri 'are, la omul 'a aare, 0o neurali&a !au 'onra&i'e a'el in!in' 7n a!emenea m/!ur/,
7n'7 0o *u'e la 0ro0ria *i!ru-ere !au la 'om0oramene 'e #a' oal/ a"!ra'$ie *e el +i 'are nu au ni'i un ra0or
'u 1#inaliaea !0e'iei2. Ii 7n anumie 'a&uri un a!emenea rol 0oae #i Cu'a, 0rinre alele, '(iar *e 'el/lal
in!in', a+a-&i!ul in!in' *e re0ro*u'ere, '7n* !u0rim/ ori'e -7n* a7 la 0ro0ria !/n/ae, '7 +i la 0ro0ria
'on!er8are.
?7 *e!0re 1in!in'ul *e re0ro*u'ere2, el re0re&in/ o e:0li'a$ie oal a"!ra'/ a im0ul!ului !e:ual, *a #iin* '/
*in 0un' *e 8e*ere 0!i(olo-i', a*i'/ 0rin ra0orare la *aele nemiClo'ie ale e:0erien$ei *e 8ia$/ in*i8i*uale, ea
e!e li0!i/ *e ori'e #un*amen. La om, in!in'ul e un #a0 'on+ien. @ar 'a un 'on$inu al 'on+iin$ei, in!in'ul
*e re0ro*u'ere e!e ine:i!en la om. momenul 1-ene&i'2 nu #i-urea&/ *elo' 7n *orin$a !e:ual/ 'a e:0erien$/ +i
ni'i 7n *e&8ol/rile ei. ?uno+in$a #a0ului '/ *orin$a !e:ual/ +i eroi!mul, '7n* *u' la unirea ru0ea!'/ a
"/r"aului ?u #emeia, 0o a8ea 'a urmare 0ro'rea$ia unei noi #iin$e, nu e!e *e'7 o 'uno+in$/ 1a 0o!eriori2,
re&ul/ 'u ale 'u8ine *inr-o
N E. )or!elli, Sessualit8 umana, )ilano, e*. a 5-a, 1944.
44 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
e:aminare e:erioar/ a *aelor 0e 'are e:0erien$a le 0re&in/ -enere 'u mare #re'8en$/, 7n ermeni *e 'orela$ii
'on!ani 'orela$ii 0ri8ioare #ie la #i&iolo-ia a'ului !e:ual, #ie la 'oi !e'in$ele lui 0o!i"ile. O 'on#irmare 7n a'e!
!en! e #a0ul '/ unei 0o0ula$ii 0rimii8e, 'are nu au 7nre0rin! a'ea e:aminare, au ari "ui na+erea unei noi #iin$e
unor 'au&e li0!ie *e ori'e le-/ur/ 'i 'ona'ul !e:ual. ?a aare, 'eea 'e !'rie Dla-e! e a"!olu 'ore'Y 1E o eroare
#un*amenal/, o #al!i#i'are inen$iona/ !/ numii in!in'ul !e:ual un in!in' *e re0ro*u'ere.$Re0ro*u'erea e!e
u e#e' 0o!i"il al a'i8i/$ii !e:uale, *ar ea nu e *e #a0 'u0rin!/ 7 e:0erien$a r/i/ a e:'ia$iei !e:uale. @e!0re ea,
animalul nu Dtia +ie *oar omul2
<
, a87n*-o 0re&en/ 7n mine nu .'7n* 7+i tr8ieDte ir !in'ul, 'i '7n* !u"or*onea&/
in!in'ul unui !'o0. E 7n!/ inuil !Y aminim '7 *e numeroa!e !7n 'a&urile 7n 'are #e'un*area !un 8eni/ a #emeii
iu"ie nu numai '/ nu a #o! '/ua/, 'i a #o! '(iaa ne*ori/. Ar #i 'u !i-uran$/ ri*i'ol/ a!o'ierea #a'orului
1-ene&i'C 'u 'ei 'e !7n 7n*eo"+e 'on!i*era$i *re0 mo*elele 'ele mai 7nalS ale *ra-o!ei umane, 'a marile #i-uri
*e 7n*r/-o!i$i *in i!orii !au *in ar/; 3ri!an +i I!ol*a, Romeo +i Juliea, 4aolo +i Fran'e!'a +i 'u 'eilal$i, 7nr-o
0o8e!e '.u !#7r+i #eri'i +i 'u un 'o0il, "a '(iar 'a 7n'ununare, 'u o 'a!/ *e 'o0ii. Un 0er!onaC al lui 9ar"eCW
*RAure8illB !0une *e!0re un 'u0lu *e 7n*r/-o!i$i 'are n-au a8ui ni'io*a/ 'o0ii; 1Se iu"e!' 0rea mul. Fo'ul
*e8orea&/, 'on!uma +i nu 0ro*u'e.2 7nre"a/ *a'/ nu e ri!/ *in 'au&/ '/ nu ara 'o0ii, #emeia r/!0un*e a!#el;
1%u 8reau !/ aniW ?o0iii !7n "uni numai 0enru #emeile ne#eri'ie.2
A*e8/rul !/ 7n urm/oarele 8or"e *e *u( 0e 'are le-a !0ui 'ine8a; 1?7n* A*am !e re&e+e +i o 8e*e 0e E8a, el
nu !ri-a ro!in* 'u8inele 0e 'are i le-ar ari"ui un !enaor 'onem0orani cIa-o 0e mama 'o0iilor mei, 0reoea!a
8erei meleS.2 Ii '(iar '7n'#l *orin$a *e a a8ea o *e!'en*en$/ Coa'/ un rol #un*amenal 7n !aC "ilirea rela$iilor
*inre "/r"a +i #emeie, inr/ 7n Co' 'on!i*era$ii\ "a&ae 0e re#le'$ie +i 0e 8ia$a !o'ial/, iar *orin$a a'eea nu are
nimi#i *inr-un in!in', *e'7 7nr-un !en! mea#i&i' 'u oul !0e'iaN *e!0re 'are 8om 8or"i la lo'ul 'u8eni (8e&i
g 1<, in&ra,( ?( +i 7n 'a&ul '7n* un "/r"a +i o #emeie !e une!' numai 'a !/ a*u'S 0e lume 'o0ii, e !i-ur '/ nu
i*eea a!a 7i 8a anrena 7n a'ul uni3
<
L. Dla-e!, Hom <osmogoniscen .ros, Jena, e*. a IV-a, 1941, 0. 59.
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 4<
lor !e:uale, nu ea 7i 8a 7n!u#le$i +i ran!0ora 7n a'u0larea lor
>
. S-ar ouea 'a m7ine lu'rurile !/ !ea al#el +i 'a, 7n
!emn *e oma-iu la a*re!a moralei !o'iale !au '(iar a 'elei 'aoli'e, 0e linia la 'a0/ul '/reia !e a#l/ #e'un*area
ari#i'ial/, !/ !e 7n'er'e re*u'erea !au *e-a *re0ul eliminarea #a'orului ira$ional +i 0erur"aor 'on!iui *e
#a0ul eroi' 0ur; *ar 7n 'a&ul a'e!a !e 8a 0uea 7n'/ !i mai 0u$in 8or"i *e un instinct( Elemenul 'u a*e8/ra
0rimar e!e ara'$ia 'e !e na+e 7nre *ou/ #iin$e *e !e: *i#eri, 'u o mi!erul +i mea#i&i'a 0e 'are le im0li'/;
o'mai 7n *orin$a uneia 0enru 'ealal/, 7n im0ul!ul ire&i!i"il '/re unire +i 0o!e*are a'$ionea&/ *in um"r/ Q a+a
'um am !u-era +i 'um 8om 8e*ea mai "ine 7n 'ele 'e urmea&/ Q un im0ul! 7n'/ +i mai 0ro#un*. 7n oae
a'e!ea, 1re0ro*u'erea2, 'a #a0 al 'on+iin$ei, e!e 'u *e!/87r+ire e:'lu!/.
7n a'e! 'one: 7+i -/!e!' lo'ul +i '7e8a o"!er8a$ii 0erinene #/'ue *e Solo8io8. El a rele8a '7 *e mul -re+e+e
'ine 're*e '/ *ra-o!ea !e:ual/ ar a8ea *re0 ra$iune *e a #i 7nmul$irea !0e'iei, *ra-o!ea !er8in* *oar 'a miClo'
7n a'e! !'o0. %umeroa!e or-ani!me a7 *in re-nul 8e-eal, '7 +i *in 'el animal !e 7nmul$e!' 7nr-o manier/
a!e:ua/. elemenul !e:ual iner8ine 7n 7nmul$irea nu a or-ani!melor 7n -eneral, 'i numai 7n 'ea a or-ani!melor
!u0erioare. @in a'e! moi8 1!en!ul *i#eren$ierii !e:uale (+i al *ra-o!ei !e:uale) nu re"uie '/ua 7n i*eea 8ie$ii
!0e'iei +i a 7nmul$irii% ei, 'i *oar 7n i*eea *e or-ani!m !u0erior2. Ii mai *e0are; 1?u '7 ur'/m mai mul 0e !'ara
or-ani!melor, 'u a7 *e!'re+e 0oen$a *e 7nmul$ire, 7n im0 'e !0ore+e #or$a ara'$iei !e:uale... 7n !#7r+i, la om
7nmul$irea are 0ro0or$ii mai mi'i *e'7 7n o re!ul re-nului animal, 0e '7n* *ra-o!ea !e:ual/ ain-e o ma:im/
im0oran$/ +i inen!iae.2 Re&ul/ *e'i '/ 1*ra-o!ea !e:ual/ +i 7nmul$irea !0e'iei !e -/!e!' 7nr-un ra0or in8er!;
'u '7 e mai 0uerni' unul *in
>
Fa' e:'e0$ie 'a&urile 7n 'are, 0rin !a'rali&are a unirilor, 7n 'i8ili&a$iile ani'e !e a8ea 7n 8e*ere o #e'un*are 8oi/ +i 'on+ien/ le-a/ uneori
*e !ru'uri !im"oli'e IX *e #ormule e8o'aoare (*e e:em0lu, 7n In*ia +i 7n I!lam). Vom re8eni a!u0ra a'e!ei 0ro"leme. Ori'um, +i 7n a'e!e
'a&uri +i '(iar 7n lumea 'la!i'/ !e #/'ea *i!in'$ie nu numai 7nre unirile *iriCae 7n anumie !'o0uri +i 'elelale, *ar 07n/ +i inre #emeile *e
#olo!i 7n 'el *e-al *oilea !'o0. Lui @emo!ene, 7n *i!'ur!ul 'onra lui %eaera, i !e ari"uie 7nr-a*e8/r 'u8inele; 1Le a8em 0e (eaire 0enru
8olu0ae, 0e 'on'u"ine 0enru 7n-riCirea &ilni'/ a ru0ului, 0e !o$ii 0enru a a8ea 'o0ii e-iimi +i 0enru a 8e-(ea 'u 're*in$/ a!u0ra 'a!ei.2
,
4> EROS II @RAAOS3E SEGUALH
'ele *ou/ elemene, 'u a7 e 'el/lal mai !la"2, +i, lu7n* 7n 'o.. *erare 'ele *ou/ e:remi/$i ale 8ie$ii animale,
*a'/ la limia in rioar/ !e a#l/ 7nmul$irea, #/r/ ni'i un #el *e *ra-o!e !e:uac la limia !u0erioar/, 7n 0un'ul
'ulminan, !e a#l/ o *ra-o!e !e:ualS 'are e 0o!i"il/ '(iar +i 'u o e:'lu*ere 'om0le/ a re0ro*u'erii, +i anume 7n
oae #ormele *e mare 0a!iune, 0ori8i uuror 'elor ar/ae mai !u!
7
. E o 'on!aare *e 'are ne i&"im 0erio*i', +i
anume '/ 10a!iunea !e:ual/ 'om0or/ a0roa0e 7no*eauna o *e8iere a in!in'ului... 'u ale 'u8ine, 7n ea, *e
#a0, re0ro*u'erea !0e'iei e!e a0roa0e 7no*eauna e8ia/2
8
. A!a 7n!eamn/ '/ e 8or"a *a *ou/ lu'ruri *i#erie,
*inre 'are 0rimul nu 0oae #i 0re&ena 'aC miClo' !au 'a in!rumen al 'eluilal
9
. 7n #ormele !ale !u0erioare
i0i'e, ero!ul are un 'ara'er auonom +i ne*eri8a"il, 0e 'are nimif nu 7l 0oae 0reCu*i'ia *in 'eea 'e 7n'/ mai
0oae C7 ne'e!ar *in 0un'i *e 8e*ere maerial 0enru a'i8area !a 7n *omeniul *ra-o!ei #i&i'e.
I( Mitul Jgeniului speciei?
E!e 'iu*a '/ una *inre 0u$inele 7n'er'/ri *e a !'(i$a o mea#i&i'a a *ra-o!ei !e:uale 7nre0rin!e 7n e0o'a
mo*ern/, a'eea a lui S'(oC 0en(auer, !-a 7nemeia 0e e'(i8o'ul *enun$a a*ineauri. 4enru a 0uea !u!$ine i*eea
'/ #inaliaea e!en$ial/ a *ra-o!ei e 0ro'rea$iaC 10l/!muirea urm/oarei -enera$ii2, S'(o0en(auer a #o! ne8oi !/i
inro*u'/ un 1-eniu al !0e'iei2 mii', a '/rui !ar'in/ ar #i !/ re&ea!'/ ara'$ia *inreK !e:e +i !/ *eermine 'u
0re'au$ie ale-erile !e:uale, #/r/ +irea in*i8i&ilor, "a '(iar am/-in*u-i +i #olo!in*u-i 'a 0e ni+e !im0le unele.
1?a un 'o0il anumi !/ #ie 0ro'rea -Q\ !0une S'(o0en(auer
16
Q a'e!a e a*e8/raul !'o0, '(iar *a'/ 0ro-l
a-oni+ii nu !7n 'on+ien$i *e el, al ori'/rui roman *e *ra-o!e;\
------------
7
V. Solo8ie## `Solo8io8\, Le sens de l'amour, 4ari!, 194>, 00. 7-8, 9, 16-l1\
8
A. Jou!!ain, Les passions umaines( 4ari!, 1958, 00. 171Q175. A #oJ 'on#irma/, 0rinre alele, #oare #re'8ena !eriliae a #emeilor
(i0er!e:uale '(iari +i 0e 0lanul 'el mai "rual #i&iolo-i'; +i anali&a !u"!an$ei 'are, 7n 'ur!ul a'u0l/rii,\ le 7m0ie*i'/ #e'un*area a !a #oare
re'en la "a&a uneia *inre mo*ali/$ile *eC !ero0ro#ila:ie ani#e'un*ai8/ ('#. A. ?u''o, L 'amplesso e la &rode, Roma, a9<8J 00. <7= +i urm.).
9
V. Solo8ie##, op( cit(, 0. 11.
16
S'(o0en(auer, 1ie Welt als WFle urid Horstellung, II, 'a0. IV (1)ea0(B!i9 *er Ae!'(le'(!lie"e2), e*. ?oa, 9erlin-Su-ar, 8oi. VI,
00. 88-89.
)I3UL 1AE%IULUI S4E?IEI2 47
miCloa'ele ne'e!are 0enru a-l ain-e !7n !e'un*are.2 )ai 0re'i!, !'o0ul ar #i 0ro'rearea unei noi #iin$e '7 mai
a0ro0iae 'u 0uin$/ *e i0ul 0ur, 0er#e' +i 'a0a"il *e !u0ra8ie$uire al !0e'iei. 1!0e'ia2 l-ar 7m0in-e a!#el 0e
#ie'are "/r"a !/-+i alea-/ #emeia 'ea mai a0/ !/ !e a'(ie *e o a!emenea #inaliae "iolo-i'/, #/'7n* 'a ea !/-i
a0ar/ *re0 i*ealul !/u, 7n8e+m7n7n*-o 7nr-o aur/ *e #rumu!e$e +i !e*u'$ie +i #/'7n*u-l !/ 'rea*/ '/ 0o!e*area ei
+i 0l/'erea 0e 'are i-ar 0uea-o o#eri ar #i '(ine!en$a ori'/rei #eri'iri +i 7n!u+i !en!ul 8ie$ii. 13o 'e e mai "un
0enru !0e'ie !e -/!e+e a'olo un*e in*i8i*ul 're*e '/ -/!e+e 'ea mai mare 0l/'ere.2 ?a aare, #rumu!e$ea
#eminin/ +i 0l/'erea ar #i *eo0ori8/ ilu&ii, momeli 'u aCuorul '/rora 1-eniul !0e'iei2 7l mane8rea&/ +i-l
am/-e+e 0e in*i8i*. 1@e a'eea Q a*au-/ S'(o0en(auer
11
Q #ie'are 7n*r/-o!i, *u0/ 'e +i-a ain! 7n !#7r+i
!'o0ul, a*i'/ !ai!#a'$ia !e:ual/, !e !ime *e'e0$iona; 0enru '/ ilu&ia 'u aCuorul '/reia 7l am/-ea +i 7l momea
-!0e'ia a *i!0/ru.2
Vom 8e*ea 7n 'ele 'e urmea&/ 'e anume e!e uili&a"il, 7nr-un 'one: *i#eri, *in 'on'e0$iile *e -enul a'e!a. 7n
e!en$/ e!e 8or"a 7n!/ *e !im0le !0e'ula$ii 7n mar-inea *ar]ini!mului, "ine 'uno!'u 0rin 'ara'erul !/u
unilaeral +i a"!ra'. 7n 0rimul r7n*, o a'e! me'ani!m al #inali!mului "iolo-i' ar re"ui !/ #ie rele-a 7n
in'on+ien (a+a 'um a #/'u-o 7n '(i0 mai *e'i! E. 8on Oarmann, re7u7n* +i *e&8ol7n* mai 'oeren eoriile
!'(o0en(aueriene). ar #i un in!in' a"!olu in'on+ien 'are l-ar '/l/u&i 0e "/r"a '/re a'ea #emeie (!au in8er!)
'are 0re&in/ 'ali/$ile 'ele mai a*e'8ae 0enru a re0ro*u'e 'el mai "ine i0ul !0e'iei, 0enru '/ nimi'
a!em/n/or nu e 0re&en 7n 'on+iin$a 'elui 'e iu"e+e +i *ore+e. Fa0ul elemenar 'on!iui *in ara'$ia !e:elor +i
*in #lui*ul-e"rieae 'are !e !a"ile+e 7n '(i0 nemiClo'i 7nre "/r"a +i #emeie nu +ie nimi' *e!0re un aare
in!in' +i *e!0re 7n$ele0'iunea lui !e're/. A+a 'um 8om 8e*ea #oare 'ur7n*, '(iar +i 'on!i*er7n*-o *in e:erior,
a*i'/ #/'7n* a"!ra'$ie *e ori'e Ka inro!0e'i8, 0ro"lema ale-erilor !e:uale e 'u mul mai 'om0le:/ *e'7 o 'e
+i-au ima-ina a*e0$ii eoriei *e!0re 1!ele'$ia naural/2. ?(iar *a'/ *e0la!/m 'er'earea *in *omeniul *aelor *in
'on+iin$/ 7n 'el al #a0elor em0iri'e, o o"!er8a$ie *e!ul *e "anal/ ara/ '/ 0e erenul !e:ului are lo' 'e8a
a!em/n/or 'u a'ul (r/nirii; ori'e om 'are nu e!e un 0rimii8 nu
1
I$id(, 00. 96 +i urm., 9>.
# < EROS II @RAAOS3E SEGUALH
ale-e !au 0re#er/ numai alimenele 'on!i*erae *e or-ani!m *re 'ele mai a*e'8ae, +i a!a nu 0enru '/ ar #i
1'oru02, 'i 0ur !im0lu 0enru '/ e om.
3oae a'e!ea, 0e 0lanul !u0er#i'ial. 7n 0lu!, !e 0o * numeroa!e 'a&uri 7n 'are o ara'$ie inen!/, '(iar 1#aal/2, !-
a !a"C 7nre #iin$e 'e nu re0re&enau '7u+i *e 0u$in un o0im *in 0une\ *e 8e*ere al #inali/$ii 0ro'reai8e 0ori8i
!0e'iei; a!#el, im0uiN !'(o0en(auerian, #ie +i rele-a 7n in'on+ien, !e *o8e*e+e relai !au *e-a *re0ul
ine:i!en. Ii mai mul 7n'/; 0e "a&a eoriei #ii li!e *i!'uae, la e:em0larele mai 0u$in no"ile ale !0e'iei urna
!e:ualiaea ar re"ui !/ #ie re*u!/, 7n im0 'e o'mai la ele, #ie\ . 7n #ormele 'ele mai 0rimii8e, ea e!e mai mare,
o'mai a'e!i e:em0lare #iin* 'ele mai #e'un*eJ9a '(iar am 0uea !0une 1-eniul !0e'iei2, 'u !raa-emele +i
'a0'anele lui o'ule, e *e! *e ne0ri'e0u +i ar re"ui !/ !e mai in!ruia!'/ 0u$in, '7n* 8e* '/, 0rin *ra-o!ea
#i&i'/, lumea aCun-e !/ #ie 0o0ula/ mai !eam/ *e !u"0ro*u!e ale !0e'iei umane. 4e *e al/ 0are, e '/&u. !/
o"!er8/m '/, 0ori8i 'on#irm/rilor -enei'ii, 'ara'eri!i'ila 0!i(o!omai'e ale 'o0ilului *e0in* *e o anumi/
'om"ina$ie 7nrJ 'romo&omii 'elor *oi 0/rin$i, 'romo&omii re!0e'i8i #iin* 0ur/m orii unor mo+eniri ere*iare
'om0le:e +i 7n*e0/rae 'are 0o !i nu a0ar/ 7n #enoi0ul +i 7n 'ara'eri!i'ile 8i&i"ile ale 0/rin$ilorK Am #i ne8oi$i
a!#el !/ a*miem '/ nu 'ali/$ile a'e!ea 8i&i"ile +$ #ra0ane Q #rumu!e$ea, 0ro0or$iile armonioa!e, #or$a,
ro"u!e$ea e'. Q au rolul *eerminan 7n o0$iunile !e:uale iner0reae 7n. mo* #inali!, 'i '/ 1-eniul !0e'iei2
*iriCea&/ *orin$a "/r"aului\ '/re a'ea #emeie 'are 0o!e*/ 'romo&omii 'ei mai a*e'8a$i. %i'i 'u o i0oe&/ a#7 *e
a"!ur*/ nu am 7naina mai mul, *eoare'e ai, mai #i *e 8/&u care 'romo&omi #eminini +i care 'romo&omi ma!K
'ulini, o *a/ 0ere'u/ #e'un*area, 8or 0re8ala +i !e 8or uni, 7iNf *auna 'eleilale Cum//$i *e 'romo&omi
elimina$i, !0re a *a #ormai noii #iin$e. Or, 7n !a*iul a'ual al 'uno+in$elor "iolo-i'e, oai a'e!ea r/m7n 7n8/luie
7n mi!er +i a0ar nu mul mai mul *e'7 un !im0lu a''i*en, #
A"!ra'$ie #/'7n**e a'e!ea, r/m7ne un #a0 !a"ili '/ 7n 'a&i rile 'elei mai 8e(emene 0a!ionali/$i +i 7n
eroi!mul oamenii 'elor mai *i#eren$ia$i (7n 'are re"uie !/ '/u/m a*e8/raa norm-liae, normaliaea 7n !en!
!u0erior, a*i'/ 'eea 'e e!e i0i' 0enru omul 'a aare) rareori 0oae #i *e!'o0eri/, #ie +i rero!0e'i8,
)I3UL 1AE%IULUI S4E?IEI2 49
"on!a'rarea 1#inali!mului "iolo-i'2. A*e!eori, +i nu *in 7nr7m0lare, nirile unor a!emenea #iin$e !7n *e-a *re0ul
!erileC )oi8ul e!e : omul poate, 7nr-a*e8/r, !#7r+i 7n *emonia $ios-ului +i !e 0oae l/!a *o"or7 *e ea; *ar
numai 6mpotriva naturii, 0rin r-o *e'/*ere. Si o'mai *e a'e! 'a*ru $ine, 7n -eneral, +i a'ul 0ro're/rii, al
auore0ro*u'erii #i&i'ei[La omul 'a aare, 'e8a ne"iolo-i' a'i8ea&/ 0ro'e!ul !e:ului, '(iar +i 7n 0un'ul 7n 'are
a'e!a ain-e +i 0une 7n mi+'are elemenul #i&i' +i aCun-e la #e'un*are. In!in'ul *e 0ro'rea$ie, 'u *eo!e"ire 7n
#inali!mul !ele'i8 ima-ina *e '/re *ar]ini+i +i S'(o0en(auer, e un mi. %u e:i!/ 7ii'i o 'one:iune *ire'/,
a*i'/ r/i/, 7nre *ra-o!e +i 0ro'rea$ieC
E:i!/, 7n !#7r+i, o o"!er8a$ie *e!ul *e "anal/, *ar nu mai 0u$in 8ala"il/, 'e 'onra&i'e #inali!mul "iolo-i', +i
anume '/ 7n!/+i *ra-o!ea #i&i'/ 'u0rin*e #a0e muli0le, ine:0li'a"ile 'u aCuorul a'e!ui #inali!m, *re0 'are ar
re"ui !/ le 'on!i*er/m !u0er#lue +i ira$ionale. A'e!e #a0e 'on!iuie 7n !'(im" o 0are ine-ran/ *in e:0erien$a
eroi'/ uman/, +i 7n'/ 7nr-o a!emenea m/!ur/, 7ne7, *a'/ 7n a"!en$a lor, !im0la unire #i&i'/ 7+i 0oae 0ier*e
0enru om o "un/ 0are *in inere! +i, 7n anumie 'a&uri, ni'i m/'ar nu !e aCun-e 07n/ la ea !au, *a'/ *a, ea !e
-ole+e *e 'on$inu +i 'a*e 7n 0rimii8i!m 'u oulCE !u#i'ien !/ men$ion/m !/ruul, 0e 'are naura +i 1!0e'ia2
nu-l 0rein* 'a elemen ne'e!ar 0enru !'o0urile lor. Ii *a'/ !7n 0o0oare 'are nu au 'uno!'u !/ruul 0e -ur/ ori
l-au 'uno!'u numai 7n 0erioa*e re'ene, la ele !e 7n7lne!' 7n!/ e'(i8alene, 'a *e e:em0lu 1!/ruul ol#a'i82,
ain-erea 'u #runea +.a.m.*.; a'e, oae a'e!ea, 'are, 'a +i !/ruul i 0ro0riu-&i!, au o #inaliae eroi'/, *ar nu
"iolo-i'/. A'e 'a ame!e'area re!0ira$iilor !au a!0irarea re!0ira$iei #emeii 7n im0ul !/ruului au *re0 $el real un
'ona' 1#lui*i'2 'e e:al/ . !area elemenar/ *eermina/ 7n 7n*r/-o!i$i *e 0olariaea !e:elor..O 'on!i*era$ie
analoa-/ e 8ala"il/ *e a!emenea +i 0enru #rene&ia 7n*r/-o!i$ilor *e a e:in*e +i muli0li'a, 0e *uraa a'u0l/rii,
!u0ra#e$ele *e 'ona' ale 'or0urilor, a0roa0e 'a 7nr-o 0ornire &a*arni'/, *e a !e 0/run*e +i ae a a*era unul la
'el/lal 7n mo* a"!olu (1'a *ou/ 0/r$i ale unui animal 8iu 'are 7n'ear'/ !/ !e reunea!'/2, *u0/ 'um a ima-ina
?olee !'ena). ?e 1#inali!m2 "iolo-i' 0o a8ea oae a'e!ea 0enru !0e'ie, 'are !-ar 4uea mul$umi 'u un a'
!im0lu, !ri' lo'ali&a, nu 8e*em '7u+i
*
e 0u$in, 7n im0 'e a'e!e a!0e'e, 'a +i alele a!em/n/oare, ale
<6 EROS II @RAAOS3E SEGUA1H
a'eleia+i *ra-o!e #i&i'e 0ro#ane 0re&in/ un 'on$inu !im"' 0ari'ular *a'/ !7n e:aminae *in 0un'ul *e 8e*ere
0e urmea&/ !/-l !'(i$/m 7n mo* re0a.
7. .rosul Di tendin=a c8tre pl8cer)
Im0ul!ului elemenar 'are 7l 7m0in-e 0e "/r"a '/re #emeie I "uie, a+a*ar, !/-i re'unoa+em o 0rioriae +i o
realiae 0ro0rie ra0or 'u !im0la "iolo-ie, 'eea 'e 7n!/ nu re"uie !/ *ea Io' uC e'(i8o'uri 7n !en! o0u!.
A'e!a e, *e 0il*/, 'a&ul eoriei 'are, la "a&a in!in'ului !e:u, 0une en*in$a '/re 0l/'ere. 4uem re'unoa+e,
*e!i-ur, '/ 7n 'e mai mare 0are *in 'a&urile '7n* un "/r"a !e !ime ara! *eCL #emeie +i o *ore+e, el !e
!r/*uie+e mai 0u$in !/ -/!ea!'/ 7n K a'ele r/!/uri 0rin 'are a'ea!a ar 0uea -arana 0ro-enii mai a*a0a/
#inali!mului !0e'iei, '/u7n* mai *e-ra"/ !/ 0re!im#l 10l/'erea2 0e 'are ea i-ar 0uea-o o#eri, !/-+i.0re#i-ure&e
e:0re!ii #e$ei +i 'om0oramenul ei 7n -enere 7n im0ul 'ri&ei a'u0l/rii. 3re "uie !/ !0unem ou+i '/ *a'/ oae
a'e!ea 'a0// un 'ara'er 0re. 'on+ien, ne 7n*e0/r/m 7n al/ *ire'$ie *e normaliaea ero!ului 7n *e&8olarea !a
naural/, ori'e e:0erien$/ "a&a/ 0e 0a!iunaC 7n'lina$ie 0ro#un*/ !e orienea&/ +i !0re 'eea 'e numim 10l/'ere2
nea87n*u-+i 7n!/ 7n ea $elul 0re!a"ili +i i&ola$C?7n* a+a !au ou+K lu'rurile, !e 0oae 8or"i 'u 7n*re0/$ire *e
*e!#r7u +i li"erinaC Q *ire'$ii, a'e!ea, 'e 'ore!0un* unor *i!o'ieri, *e-ener/ri +i 1ra$ionali&/ri2 ale *ra-o!ei
#i&i'eC7n 1normaliaea2 ero!ului nu 1i*eea2 0l/'erii e!e moi8ul *eerminan, 'i im0ul!ul 'are, re&i 7n anumie
'ir'um!an$e *e '/re 0olariaea !e:ual/ 'a aare, 0ro8oa'/ *e la !ine o !are *e "e$ie 07n/ la 'ri&a 10l/'erii2 *in
unirea ru0urilor +i *in or-a!m. ?ine iu"e+e 'u a*e8/ra are 0re&en/, '7n* 0o!e*/ o #emeie, la #el *e, 0u$in i*eea
0l/'erii 'a +i 0e 'ea a 0ro-eniuriiCFreu*i!mul a -re+i, a+a*ar, '7n*, 7nr-o 0rim/ iraC !an$/, a 0u! 10rin'i0iul
0l/'erii2 Q das Lustprinzip Q nu numaiW
c Jt____r.]. 0o'ui - Q aas Lustprinzip Q nu numa$
la "a&a ero!ului, 'i +i a 7nre-ii 8ie$i 0!i(i'e omene+i.J4rin a'ea!aK *o8e*ea 0ur +i !im0lu un 'o0il al im0ului
!/u, 7iY 7, 7n e0o'i *e *ernO0ne! K-X c
#reu*i!mul !e K.]] 0ur +i !im0lu un 'o0il al im0ului !/u, 7n m/!ura 7n 'are, 7n e0o'i *e *e'a*en$/, 'a a noa!r/,
eroi!mul !eX *e&8ol/ 0re0on*eren !u" #orma *i!o'ia/ a !im0lei 10l/'eri2S\ !e:ualiaea 'a #un'$ie a
eroi!mului a87n* a'um +i rolul unui #elY
EROSUL II 3E%@I%JA ?H3RE 4LH?ERE <1
. !u0e#ian #olo!i *e al#el 7nr-un mo* nu mai 0u$in 0ro#an *e'7 *ro-urilor 0ro0riu-&i!e
15
. @ar 7n!u+i #reu*i!mul
a #o! 'ur7n* 'on!r7n! !/-+i a"an*one&e 0o&i$iile ini$iale Q +i 1incolo de principiul pl8cerii e!e '(iar ilul unei
lu'r/ri !u''e!i8e a lui Freu*
1=
.
A'ea!/ or*ine *e i*ei nu re"uie !/ ne #a'/ 7n!/ a 'on!i*er/2 *re0 'oru0/ +i *e'a*en/ ori'e ars amandi( A
e:i!a e#e'i8 o Lars amandi Q o ar/ +i o 'ulur/ a *ra-o!ei Q 'are nu !-a re*u! 7no*eauna la un an!am"lu
*e e:0e*iene +i e(ni'i 7n !luC"a !im0lului li"i*o. Ara a'ea!a a #o! 'uno!'u/ 7n Ani'(iae +i e!e +i a&i
'uno!'u/ la unele 0o0oare orienale. ?a aare, a7 aun'i '7 +i la a'e!ea *in urm/, au e:i!a #emei 'are, mae!re
7nr-o a!emenea ar/, erau !imae +i re!0e'ae nu mai 0u$in *e'7 ori'ine ar #i 0o!e*a 0e *e0lin, +i ar #i +iu !/
le a0li'e, !e'reele ori'/rei ale are. 7n Ani'(iaea 'la!i'/ e +iu '/ (eairele !-au "u'ura *e o 7nal/
'on!i*era$ie *in 0area unor "/r"a$i 'a 4eri'le, Fi*ia!, Al'i-"ia*e. Solon a 0u! !/ !e ri*i'e un em0lu 7n 'in!ea
&ei$ei 10ro!iu$iei2 +i a'ela+i lu'ru !-a 0ere'u la Roma 7n le-/ur/ 'u unele #orme ale 'ulului Venerei. 7n
8remea lui 4oli"iu, 7n em0le +i e*i#i'ii 0u"li'e !e -/!eau !aui *e (eaire al/uri *e 'on*u'/ori *e o+i +i
oameni 0olii'i. Unele *inre a'e!e #emei au #o! onorae 7n Ja0onia 0rin ri*i'are *e monumene. Ii, 'a 7n 'a&ul
ori'/rei ale are 7n 'a*rul lumii ra*i$ionale, 8om 8e*ea '/ 7n!/+i e:i!en$a unei ar! amandi ne #a'e !/
0re!u0unem '/ a e:i!a +i o +iin$/ !e're/, mai 'u !eam/ a'olo un*e !7n ae!ae le-/uri *inre #emeile 'are o
0o!e*au +i anumie 'ule.
7nr-a*e8/r, e *i#i'il 'a 0o!i"ili/$ile !u0erioare ale e:0erien$ei ero!ului !/R!e mani#e!e +i !/ !e *e!#/+oare aun'i
'7n* a'ea!/ e:0erien$/ e l/!a/ !/ !e *e&8ole *e la !ine, !u" #ormele !ale 'ele mai "rue, oar"e +i naurali!
!0onane. R/m7ne *e 8/&u *a'/ 7n *e&8ol/rile '/re #orme-limi/ ale !en&a$iei, *e 'are e !u!'e0i"il/ a'ea
e:0erien$/, !e 8a men$ine, *e8enin* '(iar 0re*ominan/, *imen!iunea mai 0ro#un*/ P ero!ului !au *a'/ ele 8or
*e-enera 7nr-o '/uare li"erin/ +i e:erioar/ a 10l/'erii2. ?eea 'e 7n!eamn/
15
O. )alrau: ari"uie unuia *inre 0er!onaCele !ale urm/oarele 'u8ine; LA8em o*eauna ne8oie *e un o:i'. A'ea!/ $ar/ `?(ina\ are
o0iul. I!lamul are (a+i+ul, O''i*enul are #emeia... Amorul e!e 0oae miClo'ul 0e 'are O''i*enul 7l #olo!e+e *e 0re#erin$/.2
1=
S. Freu*, Menseits desLustprinzipsNLcipng!H&ien, e*. a 5-a, 1951.
52 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
'/ e ne8oie !/ *e#inim *ou/ a!0e'e 0o!i"ile 'u oul *i!in'ei ars amandi( ?/ 7n 'el *e-al *oilea 'a& ne #a'em
*e!eori ilu&ii Y 0ri8ire la re&ulae, a0roa0e nu mai e ne8oie !-o !0unem; nu e7m e(ni'/ a iu"irii 'are !/ 0oa/
*u'e 7n a'ela+i *omeniu al 10i la 'e8a inere!an, inen! +i 'aliai8 *i#eren$ia #/r/ 0remi!e f - or*in inern,
0!i(i'. A'e!ea #iin* 0re&ene, 'ona'ul unei m7n 0oae #i uneori mai ame$ior *e'7 ori'e a'i8are !a8an/ a un'
1&one ero-ene2. Vom re8eni 7n!/ a!u0ra a'e!ui 0un'.
Vom 8e*ea mai 7r&iu '/ nu #/r/ moi8 am 0u! 7nre -(ilimeY 'u87nul 10l/'ere2 '7n* a #o! 8or"a !/ *e!emn/m
'eea 'e are loi 7n #a&a 'ulminan/ a *ra-o!ei #i&i'e. 47n/ una-ala, n-ar #i 0oa inuil !/ li'(i*/m anumie o0inii
!e:olo-i'e 'are au #o! #ormula 7n Curul a'e!ui #a0, +i a'ea!a o 7n inen$ia *e a eli"era '7m0u *e ori'e
e:0li'a$ie maeriali!/ a ero!ului.
O( 1espre Jvoluptate?
4 4io""
14
a !'ri!; 1S0a!mul `!e:ual\ e!e unul *inre a'ele #enomenW
(s 'are !'a0/ #i&iolo-iei 0ro0riu-&i!e. Ea re"uie !/ !e mul$umea!'/ 'u 'on!aarea #a0ului +i *oar 'u *e!'rierea
me'ani!mului !PY ner8o!.2 A+a e!e, +i ori'e 7n'er'are *e e:0li'a$ie +iin$i#i'/, a*i'i 0ro#an/, a 0l/'erii e!e
'on*amna/ ani'i0a la in!u''e!. 7n a'e!C *omeniu, 'a 7n a7ea alele, !-au muli0li'a e'(i8o'urile *aoraK
7m0reCur/rii '/ nu !-a #/'u *eo!e"irea *inre con=inutul e:0erien$ei 7n !ine +i condi=iile 'are, '7n* 7n mai mare,
'7n* 7n mai mi'a m/!ur/, !7n ne'e!are 0enru 'a ea !/ 0oa/ a8ea lo', 'u a7 mai mul *a'/ aminiele 'on*i$ii au
#o! !u*iae nu 7n *omeniul 0!iC (olo-iei, 'i *e-a *re0ul 7n 'el al #i&iolo-iei.
Re'or*ul *e 8ul-ariae a #o! 7n!/ "/u *e '/re 0o&ii8i!mul *in !e'olul al GlG-lea, '7n* !-a 7nemeia 0e
urm/oarea eorieY I 1%e8oia -enei'/ 0oae #i 'on!i*era/ 'a o ne8oie *e e8a'uare. ale-erea e!e *eermina/ *e
!imuli 'are #a' e8a'uarea ma 0l/'u/.2
1<
4ori8i a'e!ei eorii, 0l/'erea ar #i 0ro8o'a/ *e e8a 'uare, *e 0ro'e!ul
*e emiere a 0ro*u!elor !e:uale. Ar meria !/ nf 7nre"/m *e 'e oareale 0ro'e!e analoa-e, 7n'e07n* 'u a'ela a
14
4. 4io"", Henus, la deesse magi-ue de la cair, 4ari!, 1969.
1=
'( S. Fere, L 'instinct se7uel, 4ari!, 18><, 0. >.
@ES4RE 1VOLU43A3E2 <=
olirii 8e&i'ii 7n im0ul mi'$iunii, nu o 0ro*u'. A0oi e!e e8i*en 'P a'ea!/ eorie 0oae #i a0li'a/ 'el mul 7n
'a&ul "/r"aului, *eoare'e la #emeie 'ulmina$ia !e:ual/ nu e le-a/ *e o eCa'ulare, a0ari$ia !e're$iilor 8a-inale la
ea !e *e!#/+oar/ 0aralel 'u !area -eneral/ *e e:'ia$ie eroi'/ +i 0oae '(iar li0!i. la #emeie ea e!e le-a/, *a'/ e
'a&ul, *e *eume!'en$a, *e *e'on-e!ionarea !an-uin/ a or-anelor !e:uale, +i 'are, *a'/ 7n unele 'a&uri 0oae
'oin'i*e 'u momenul Ceului !0erma#i', 7n alele e 7n!/ in*e0en*en/ *e a'e!a +i, 'a aare, e!e *oar e#e'ul #inal
al unui #a0 0!i(i' +i ner8o!. 1
7n a#ar/ *e a!a, a7 0enru "/r"a '7 +i 0enru #emeie, mai e:i!/ un #a0 a!u0ra '/ruia, 0e ne*re0, aen$ia
!e:olo-ilor !-a 'on'enra 0rea 0u$in; e 8or"a *e 0l/'erea 'e 0oae #i !im$i/ 7n 8i!, 7n oae a'ele 'a&uri 7n 'are
li0!e+e 'ore!0on*enul eCa'ul/rii ('7n*, a*i'/, !en&a$ia nu e!e 7n!o$i/ *e 0olu$ie). 4ori8i unor rela/ri, a'ea!/
0l/'ere are *e!eori un 'ara'er mai e:ai' +i mai ao0/run&/or *e'7 'ea le-a/ *e a'ul #i&i' (+i 8om 8e*ea *e
'e anume)
1>
. Ii *a'/, 0ori8i alor rela/ri, a7 la "/r"a$i '7 +i la #emei, a'ea!/ 0l/'ere, aCun!/ la o anumi/
rea0/ *e inen!iae, !e 7nreru0e a*e!eori +i 7n a'ela+i momen iner8ine re&irea, iner0rearea 'ore'/ a a'e!ei
'one:iuni e!e '/ o"i+nuia 'orelare 0re*ominan/ *inre 0l/'ere +i a'ul #i&iolo-i' l-a rea*u! 7n a'el momen 0e
'el 'e 8i!ea&/ la ni8elul #i&i' 'on*i$iona al e:0erien$ei *in !area *e 8e-(e, 7nreru07n* 0ro'e!ul. 7n 0rin'i0iu,
0l/'erea !im$i/ 7n 8i! 0oae #i in8o'a/ 'a unul *inre ar-umenele 'e *emon!rea&/ 0o!i"iliaea unui 0ro'e!
eroi' *i!Cun! *e 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e o"i+nuie. 4e *e al/ 0are, 7n 'a&ul "/r"a$ilor, 0l/'erea 0oae #i
7n'er'a/ 7n 8i! +i aun'i '7n* 'a0a'iaea -ene&i'/ e e0ui&a/ *aori/ !enili/$ii !au '7n* 'a0a'iaea eCa'u7ai8/
e!e !u0rima/ *e #enomene raumai'e !ur8enie 0e 'analele ner8oa!e, 7m0reCur/ri 'are 'on!iuie o 'on#irmare
ulerioar/ +i 0re'i!/ a e&ei noa!re.
?/ im0ul!ul '/re a'u0lare nu 0oae #i e:0li'a 0rin eoria 8ul-ar/ mai !u! men$iona/ +i '/, 7nr-o anumi/
m/!ur/, el e!e en*o-en, o 0uem 'on!aa '(iar +i 0rinre animale. ?7e8a e:0erimene, #/'ue 0enru 0rima oar/
*e '/re 3ar'(ano##, au *emon-
1>
A'ea!a !e 7n7m0l/ mai ale! la a'eia 'are nu 8i!ea&/, 'a mai o$i, 7n al"-ne-ru, o 'olora.
<4
EROS II @RAAOS3E SEGUALH
!ra '/ 7n anumie 'a&uri 'analele !eminale ale animalului er
-oale 7nainea 'o0ula$iei +i '/ !-au um0lu re0a 7n 'ur!ul a'e,
eia, *re0 'are le-/ura *inre 'au&/ +i e#e' e!e a0roaCC
in8er!a/; im0ul!ul !e:ual, *e0are *e a #i *eermina *e !area f
um0lere +i *e ume!'en$/ a or-anelor, a *eermina-o el 7n!u+i
17
.,
*a'/ +i a!u0ra omului !-ar e#e'ua 'er'e/ri analoa-e, a'e! #a0
'unoa+e numeroa!e 'on#irm/ri ulerioare. Se 0oae 7n'/ *e h
a'um o"!er8a '/ la 'a!ra$ii li0!i$i *e -lan*e !eminale 0oae inei
8eni o ane!e&ie !e:ual/, *ar e:i!/ +i 'a&uri '7n* *orin$a !e:ual
0er!i!/ la ei +i '(iar !e a'ui&ea&P. In al *oilea r7n*, !7n ae!ai
#orme ale unei *orin$e 'are ran!'en*e a7 *e mul ne8oia *
*e0le$iune, 7n'7 a'i8ea&/ ulimele re!ur!e ale or-anelor -eniale
, a0roa0e 8iolen7n* naura, a!#el 7n'7, la "/r"a, !u"!an$a emi!
!#7r+e+e 0rin a #i mai *e-ra"/ !an-uin/ *e'7 !0ermai'/. 7n =
reilea r7n*, !7n *e a!emenea ae!ae 'a&uri 7n 'are e:rema ine$
!iae a *orin$ei, 7n lo' *e a 0ro*u'e eCa'ularea, o in(i"/ (8om
8eni a!u0ra a'e!ui 0un')
18
. 7n !#7r+i, o e:0erien$/ *e!ul *
#re'8en/ 7n *ra-o!ea-0a!iune e!e a'eea '/, *e+i oae re!ur!ei
0ro'e!ului #i&i' au #o! e0ui&ae 7n a'u0lare, !im$i '/ nu e !u#a
'ien, ai 8rea mai mul, 0e '7n* 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e +i, 7l
-eneral, re!ur!ele ru0ului, nu o 7n-/*uie; 'eea 'e 'reea&/
!en&a$ie *e orur/. ^
La #el +i OaBel*'D #elli!, *u0/ o e:aminare 'rii'/ a *i8er!eleS 7n'er'/ri *e e:0li'are a #enomenului 18olu0/$ii2,
a re'uno!'u 7$ 'on'lu&ie '/ im0ul!ul 'are 'on*u'e la 0l/'ere 1e!e oare'um in*e 0en*en *e -lan*ele !e:uale2 +i
*e !area lor
19
. 4e erenul #i&iol' -i'o-anaomi', e!e 7n -eneral a*mi!/ e:i!en$a unor 'enri !e:ua 'ere"rali (*eCa
"/nui/ *e Aali), 7n a#ar/ *e 'ei !0inali +i *e 'a !im0ai'; e 'ore!0on*enul a 'eea 'e laRom re&ul/ 7n mo* e8i*en
"un/oar/, *in rolul a"!olu e!en$ial 0e 'are-l are ima-ina$ia ., numai 7n -eneral 7n *ra-o!e, *ar 7n 7n!/+i
*ra-o!ea #i&i'/, imY
17
S-a mai 'on!aa '/ la unele animale, !aura$ia (ormonal/, 0e 'are unii 8rea !/ o 'on!i*ere *re0 'au&/ a e:'ia$iei !e:uale, nu !e 0ro*u'e
*e'7 momenul 'olului Q '#. A. Oe!nar*, Manuel de se7ologie( 4ari!, e*. a 5-a, l$ 0.><.
1
2 O. Elli!, Studies in te 9s;colog; o& Se7, 8oi. III, 4(ila*el0(ia, 1968, 0C '#. Oe!nar*, op( cit(, 0. 1=; 1Se 0oae !0une '/ 7n a!0e'ul !/u
e!en$ial la om. ;i*C7 7n a!0e'ul !/u 0!i(i', !e:ualiaea 0oae a8ea o *e&8olare 'on!i*era"il/ li0!in*u-!C a0roa0e 7n 7nre-ime *e 'ola"orarea
'u !i!emul -enial.2
@ES4RE 1VOLU43A3E2 <<
eina$ie 'are 7n!o$e+e +i a'i8ea&/ 7nre-ul 0ro'e! al a'u0l/rii, *u0/ 'um 7n ale 'a&uri o ea 7l 0oae in(i"a
ireme*ia"il, & ' 7n 'a*rul 'elor mai mo*erne 'er'e/ri a #o! ini$ia/ eoria (ormonal/ +i !-a urm/ri e:0li'area
e:'ia$iei !e:uale 'a e#e' al unei ino:i'a$ii (ormonale, "a '(iar unii au 8ru !/ re*u'/ la a'ea!/ 'au&/ "a&a
ori'/rei 7n*r/-o!iri. 4enru a nu r/m7ne 7nr-un 'er' 8i'io!, ar re"ui 7n a'e! 'a& !/ l/murim, 7nr-o manier/
!ai!#/'/oare +i 'om0le/, *e 'e anume e 'au&a/, la r7n*ul ei, ino:i'area (ormonal/, +i '(iar 7n 'a&urile 7n 'are
nu ar #i, ar re"ui, 7n'/ o *a/, !/ nu 'on#un*/m 'eea 'e &avorizeaz8 o e:0erien$/ (+i anume 'a 1!aurare
(ormonal/2 !au 10ra- (ormonal2) 'u 'eea 'e o *eermin/ W +i 7i 'on!iuie 'on$inuul 0ro0riu. ?7 *e!0re
'on*i$ionare, 7n !en!ul, 0ur +i !im0lu, *e #a8ori&are, *e #urni&are a unui eren a*e'8a, rolul ari"ui (ormonilor 7l
0o Cu'a +i ale !u"!an$e *ae, 7n'e07n* 'u 'ele al'ooli'e. Se +ie 7n!/ '/ rea'$ia la a+a 'e8a *e0in*e *e o 1e'ua$ie
0er!onal/2, +i ra$ionamenul 'au&al ar #i, 7n a'ea!/ 0ri8in$/, la #el *e nai8 'a +i a'ela 'e ar a#irma '/ *e!'(i*erea
e'lu&elor unui *i- e!e 'au&a 'are 0ro*u'e a0a !'ur!/ 0rin *e!'(i*ere.
3eoriei 0!i(analii'e a li"i*oului i !e 0oae 7n!'rie la a'i8 re'unoa+erea 'ara'erului *e #a0 auonom, +i 7n #elul
!/u elemenar, al im0ul!ului 'e-+i are mani#e!area 'ea mai im0oran/ 7n *orin$a *e unire !e:ual/. @ar o 7n
*omeniul 'er'e/rilor 0!i(analii'e !e 'on!i*er/ 'on#irma +i #a0ul '/ le-/ura *inre li"i*o +i 0ro'e!ele
#i&iolo-i'e nu e o"li-aorie. #enomenul ran!#era"ili/$ii 1!ar'inilor2 li"i*oului e ae!a 'lini' 7n 'a&uri
numeroa!e +i i0i'e, *e 0il*/ '7n* e#e'uarea ei *u'e la *i!0ari$ia unor !im0ome mor"i*e. ?on#irm/ri !imilare le
'on!iuie +i urele !a*ii 0re-eniale ale li"i*oului +i #orme *e !ai!#a'ere a lui, 7n 'are 'one:iunea re!0e'i8/ e!e
ine:i!en/. )aerialul 'ule! 7n a'ea!/ *ire'$ie 'on!iuie 7n'/ un ar-umen 7m0ori8a ori'/rei eorii #i&iolo-i'e a
im0ul!ului !e:ual. %umai '/, 7n 'eea 'e 0ri8e+e #a0ul !0e'i#i' al 10l/'erii2, eoria 0!i(analii'/ !e 0re&in/ 'a un
e'(i8alen al a'eleia, *eCa 'rii'ae, a lui F/re^ 7n am"ele 'a&uri !e 'a*e mai mul !au mai 0u$in 07n/ la urm/ 7n
eroarea *e a 'on!i*era ori'are -en *e 0l/'ere 'a 0e un #enomen *oar ne-ai8, 'a 0e o u+urare ne'e!ar/ 0enru
7n'earea unei !/ri 0re'e*ene *e naur/ *ureroa!/ !au ne0l/'u/. A'e!a e!e mo*ul e8i*en *e -7n*ire al a'elora
'e re*u' 0l/'erea !e:ual/ la un !im0lu !enimen *e u+urare a Cenei #i&iolo-i'e *aorae !/rii *e ur-e!'en$/ a
or-anelor, !enimen 'e ar #i 7n'er'a 7n momenul *eume!een$ei, al *e0le$iiinii
<> EROS +i @RAOi
S3E
SEGUALH
!au al eCa'ul/rii. 7n mo* analo-, 0!i(anali&a nu e 'a0a"il/ !/ val *e'7 0ro'e!e '8a!ime'ani'e +i iner!'(im"a"ile,
7n 'are 0l/'ereaW *eri8a *in 7n'earea, o"$inu/ 7nr-o manier/ !au ala, a unei !/ri C en!iune, *e auo*e!'/r'area
*e o 1!ar'in/2 'oa'i8/ {%esetzung energie) a li"i*oului. ?(iar +i ermenul 'are *e!emnea&/ 7n mo* 0
'um0/nior 7n lim"a -erman/ !ai!#a'$ia !au 0l/'erea !e:ua %e&riedigung, are 'e8a 0reo'u0an, *eoare'e 'u87nul
a'e!a 0/!rea&/ 7n'/ !en!ul *e 7m0/'are, a0roa0e *e 7nl/urare a unei sti ane'e*ene *e en!iune, *e a-ia$ie !au
*e e:'ia$ie, 'are ar re"ui i #ie re!im$i 'a *e&a-rea"il. 4ri8i/ !u" a'ea!/ lumin/, e 'a&ul !/ i 7nre"/m *in nou
*a'/ eoria men$iona/ nu e +i *in a'e! 0un' i 8e*ere o*ra!la 8remii !ale; 0enru '/ 7nr-un ero! *e8eni 0rimii8
C 0e *e-a-nre-ul #i&i' 0oae 'a*ra #oare "ine 'u r/irea !e:uali +i a 10l/'erii2 7n a'e+i ermeni !im0li
56
.
4uem 7n'(eia *e'i +irul a'e!a *e 'on!i*era$ii !0un7n* '/ *orini !e:ual/ e!e un #a0 'om0le:, *in 'are #a0ul
#i&iolo-i' e *oar\ 0are. e:'ia$ia !e:ual/, #un*amenal 0!i(i'/, 'on!iuie elemenn 0rimar 'are, !u" *i8er!e
'on*i$ii, 0ro8oa'/ e:'ia$ia #i&i'/ +i 0ui re0a 7n mi+'are oae #enomenele #i&iolo-i'e 'e o 7n!o$e! a'e!ea #iin*
7n!/ *e!eori a"!ene anerior e:'ia$iei re!0e'i8e, mai mare lumin/, 7n a'ea!/ 0ro"lem/, 0oae 8eni numai *e la
mea#i&i'/ a !e:ului, nu *e la o 0!i(olo-ie !au *e la o #i&iolo-ie !e:ului. @ar 7n'/ *e 0e a'um 0uem 0re!im$i '/
uniaea 'or0orali lua/ 7n !ine, nu e *e'7 me'ani!mul 0e 'are !e !0riCin/ +i 0rin 'are i 8e(i'ulea&/ un 0ro'e! *e
or*in !u0erior, 'are o ran!0or/ +i I 'on$ine 'a 0are a unui 7nre-.7Ra0ora/ la a'e! 0ro'e!, 10l/'ereaR\ 'a
!ai!#a'$ie -ro!olan/ j+r 'arnal/ 7n !r7n!/ *e0en*en$/ rk 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e 'are 0o #a'e *in ea o
1momeal/ 0en 0ro'rea$ie2, e!e 'on!i*era/ 'a o !olu$ie 0ro"lemai'/.[
P( Teoria magnetic8 a dragostei
E:0lorarea !emni#i'a$iilor ulime ale !e:ului 8a #i 7n'er'aW mai 7r&iu. @eo'am*a/ 8rem !/ 7n*re0/m aen$ia
a!u0ra unu\
56
?a aare, 'u8inele ari"uie *e '/re o7n/r/ ameri'an'/ 0arenerului !/u *u! a'u0lare !7n mai mul *e'7 o !im0l/ re0li'/ umori!i'/; 1@o
Bou #eel "eer noN *arlin-U2
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI <7
iomeniu inerme*iar, 7n !'o0ul *e a a*u'e la lumin/ !u"!raul elemenar al ori'/rui ero!. 8a #i ne'e!ar *e a'eea
!/ 7n'e0em a uili&a io$iuni *e 1mea#i&i'/2 7n 'el/lal !en! al ermenului; 'unoa+erea laurii (i0er#i&i'e,
in8i&i"ile, a #iin$ei umane.
@u0/ 'um !-a 8/&u, ni'i #inali!mul "iolo-i', ni'i im0ul!ul -ene&i', ni'i i*eea a"!ra'/ a 0l/'erii 'a !'o0 nu
e:0li'/ ero!ul. @in'olo *e oae a'e!ea, ero!ul re"uie 'on!i*era 'a !area *eermina/ *ire' *e 0olariaea
!e:elor, 7n a'ela+i #el 7n 'are 0re&en$a unui 0ol 0o&ii8 +i a unuia ne-ai8 *eermin/ #enomenul ma-nei!mului +i
o 'eea 'e are le-/ur/ 'u un '7m0 ma-nei'. 3oae elemenele 'u aCuorul '/rora, 0rin re#eriri em0iri'e,
maeriale !au '(iar !im0lu 0!i(olo-i'e, 're*em '/ 0uem e:0li'a a'e! #enomen 1ma-nei'2 elemenar nu #a' 7n
realiae *e'7 !/-l 0re!u0un/ +i !7n ele 7n!ele e:0li'a"ile *oar 0rin inerme*iul lui, #iin* nu numai 'on*i$ionae,
'i a0roa0e 7no*eauna *eerminae *e e3
u
(A
A'e!a nu e!e un 0un' *e 8e*ere al re#le'$iei noa!re ima-inai8e. ?ore!0un*e 'u 7n8/$/ura ra*i$iilor ani'e.
%e 0uem ra0ora, *e e:em0lu, la *o:7rina ra*i$ional/ e:rem orienal/. 4ori8i a'e!eia, la 7n77nirea, '(iar #/r/
ain-ere re'i0ro'/, a unor in*i8i&i *in am"ele !e:e, 7n #iin$a 'ea mai 0ro#un*/ a am7n*urora ia na+ere o ener-ie
!0e'ial/ !au un 1#lui*2 imaerial, numi tsing( A'e!a 0ro8ine *in 0olariaea lui ;in +i a lui ;ang Q ermeni
a!u0ra '/rora 8om re8eni +i '/rora le 0uem ari"ui 7n mo* 0ro8i&oriu !emni#i'a$ia *e 0rin'i0ii 0ure ale
!e:uali/$ii, ale #emininului +i ale ma!'ulinului. A'ea!/ ener-ie tsing e o !0e'i#i'are a #or$ei 8iale ori-inare,
tsri, +i 're+e 0ro0or$ional 'u -ra*ul *e !e:uare a "/r"aului +i #emeii, 'u -ra*ul *e ;in +i ;ang 0re&ene 7n am"ii,
'a in*i8i&i. A'ea!/ #or$/ !0e'ial/ in*u!/ ma-nei' are *re0 'ore!0on*en 0!i(olo-i' !area *e 8i"ra$ie, *e "e$ie
*i#u&/ Ii *e *orin$/ 0ro0rie ero!ului uman. In!alarea unei a!emenea !/ri *u'e la o 0rim/ *e0la!are a ni8elului
o"i+nui al 'on+iin$ei in*i8i*uale *e 8e-(e. E!e un 0rim !a*iu, '/ruia 7i 0o urma alele. Sim0la 0re&en$/ a
#emeii 7n #a$a unui "/r"a !u!'i/, a+a*ar,
51
?a ra*u'ere !0onan/ a #a0ului e:i!en$ial !e 0o 'ia urm/oarele 'u8ine !e *e E. ). Remarbue (1rei +ameraden, @u!!el*or#, 19<<, 0.
187) 7n -ura unuia *inre 0er!onaCele !ale; 1Am 8/&u a'um *inr-o*a/ '/ 0o #i 'e8a 0enru o #iin$/ uman/ '(iar +i numai !7n* al/uri *e ea.
S0u!, 0are #oare !im0lu, *ar *a'/ e -in*e+i, !im$i '/ e ur lu'ru imen!, #/r/ limie; un lu'ru 'are e 0oae *i!ru-e +i Rran!#orma 0e *e-a-
nre-ul. E!e *ra-o!ea +i e ou+i al'e8a.2
<8
EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
-ra*ul elemenar al #or$ei tsing +i al !/rii 'ore!0un&/oare.c 0rinre alele, re"uie '/ua/ "a&a nu morali!/, 'i
e:i!en$iik o"i'eiurilor unor 0o0ula$ii ('(iar euro0ene) 7n 'are !-a men$C !en!ul #or$ei elemenare a !e:ului.
A!#el e re-ula 1'a nib #emeie !/ nu 0oa/ #re'8ena un "/r"a *e'7 7n 0re&en$a al$i mai ale! *a'/ e '/!/ori.
Re-ula !e re#er/ la oae #emeile, *e re'e !e:ul nu are 87r!/, +i 7n'/l'area ei, #ie +i 7n 'ea mai nX no8a/ #orm/,
e'(i8alea&/ 'u o '/*ere 7n 0/'a.2 4re&en$a uC "/r"a 7n #a$a unei #emei, !in-uri, '(iar *a'/ nu iner8in 'onaa e
'a +i 'um a'e!ea !-ar #i 0ro*u!KFon*ul 0ro"lemei ne rimC o'mai la ma-nei!mul elemenar, la 0rimul -ra* *e
re&ir* #or$ei tsingAA Al *oilea -ra*, +i mai inen!, !ur8ine 0rin 'on a'\ 'or0oral 7n -enere (*e la !r7n-erea m7inii
+i *e la 8a-i ainC 07n/ la !/ru +i la e'(i8alenele !au *e&8ol/rile a'e!uia), *e-al reilea -ra* !e mani#e!/ aun'i
'7n* "/r"aul 0/run*e #emeieN #iin* 7n-lo"a *e !e:ul #emeii, !au 7n !iua$ii e'(i8alei A'ea!a e limia
*e&8ol/rii 1ma-nei'e2 7n e:0erien$a amor' 'uren/. 7n'eea&/ a mai #i 7n!/ o limi/, *eoare'e a0ar +i G !a*ii, 7n
re-imul !e:ului 0ro0riu.#ormelor !a'rali&ae +i in'anC orii !au ma-iei !e:uale 7n a''e0$iune !0e'i#i'/. )o*i#i'/ri
!i ile, 0ri8in* 7n*eo!e"i re!0ira$ia +i !7n-ele, 7n!o$e!' +i !u"7ni a'e!e -ra*e *i#erie. ?orelai8ul 0!i(i' !e
mani#e!/ 7n e!en$/R o !#are *e 8i"ra$ie +i *e 7n/l$are, a*i'/ *e 1e:alare2 7n !en!ul 0i 0riu al ermenului.
4rin urmare, 0uem 8or"i *e!0re o magie natural8 a dragostei #a0 (i0er#i&i' a"!olu 0o&ii8, 'are iner8ine +i 7n
8ia$a oamenii 'elor mai 'omuni, 'elor mai maeriali+i !au mai 0rimii8i. Iar *a 8e*erile a'e!ea 0o 7n7m0ina
re&i!en$/ *in 0area 0!i(olo-ul, mo*ern, ele !7n 'on#irmae *e 7n$ele0'iunea 0o0ular/. ?(iar 1 li0!a unui
'on'e0 'lar *e!0re 'on$inuul 'u87nului, !e re'unoa+ 7n -eneral '/ o ara'$ie 7nre "/r"a +i #emeie ia na+ere
numai 'n 7nre 'ei *oi !e !a"ile+e 'e8a 1'a un #lui*2. 7n!e+i 'a&urile.\ *orin$/ "rual/ +i ime*ia/ la a*re!a unei
#emei !7nem *aori !/\ 0ri8im 7n #un'$ie *e un #el *e !'ur'ir'ui +i *e 1'/*ere *e 0oen$ii
55
O"!er8a$ii inere!ane 7n a'ea!/ 0ri8in$/, '(iar 0enru 0o0ula$ii *in IY meri*ional/, 7n ?. Le8i, 'risto si e &ermato a .$oli, 3orino, e*. a 4-
a, 194>, 0. 1 La #el 0oae #i 7n$ele! +i #on*ul ulim al re-ulii i!lami'e purda, re-ula !e-re-aC #emeilor.
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI <9
a'ea!/ rela$ie #lui*i'/ imaerial/, 7n a"!en$a '/reia li0!e+e +i ra'$ia unui !e: '/re 'el/lal, *e la #ormele ei 'ele
mai -ro!olane #n/ la
'e
N
e

ma
N !u"limae Ii mai !0iriuali&ae. Ii *a'/ o"i+nuim +i C!/&i !/ 8or"im *e 0uerea *e
&ascina=ie a unei #emei, 0rin #olo!irea a'e!ei !ina-me aCun-em, #/r/ P ne *a !eama, '(iar la *imen!iunea ma-i'/
a iu"irii; #a+'inuni,era o'mai ermenul uili&a 7n 8e'(ime 0enru un !oi *e28raC/ !au *e !orile-iu.
@e almineri, o 'on'e0$ie *e -enul a'e!a a #/'u 0are *in-r-o eorie *e!0re *ra-o!e 0ro#e!a/ 7n O''i*en 07n/
7n Rena+ere, 'uno!'u/ 7n!/ #iin* +i 7n ale 'uluri, +i anume 7n I!lam. O -/!im e:0u!/, *e 0il*/, *u0/ Lu're$iu +i
A8i'enna, la )ar!ilio Fi'ino +i la Aiam"ai!a *ella 4ora. Fi'ino !0une '/ "a&a #e"rei amoroa!e 'on!/ 7nr-o
pertur$atio +i 7nr-un -en *e in#e'$ie a s6ngelui 0ro8o'a/ 7n a'ela+i mo* 'a a+a-numiul 1*eo'(i2 (i. maloccio,,
0enru '/ a'$ionea&/ 7n e!en$/ 0rin inerme*iul o'(iului +i al 0ri8irii. A#irma$ie 'are, 7n$elea!/ nu 0e 0lanul
maerial, 'i 0e a'ela 1!u"il2, e!e ri-uro! e:a'/. Sa*iul #lui*i', #or$a tsing *in 7n8/$/ura '(ine&ea!'/, !e
a0rin*e ini$ial 0rin 0ri8ire, iar a0oi 7n'e0e, !/ 'u0rin*/ !7n-ele. 7n'e07n* *in a'el momen, 7n*r/-o!iul o 0oar/
oare'um 7n 0ro0riul !7n-e 0e #iin$a iu"i/ +i in8er!, in*i#eren *e *i!an$a 'e-i 0oae e8enual !e0ara
5=
. A'ea!/
'uno+in$/ e!e, 7n a#ara eoriilor, ae!a/ !0onan *e '/re lim"a uni8er!al/ a 7n*r/-o!i$ilor;. 13e am 7n !7n-e2,
1e !im 7n !7n-e2, 1*orul *e Jine 7mi ar*e 7n !7n-e2, 1I 4ia8e -o Bou un*er mB !Vin2 +.a.m.*., !7n e:0re!ii "ine
'uno!'ue, #oare r/!07ri*ie +i a0roa0e !ereoi0e. ele ra*u' un #a0 'u rnul mai e!en$ial +i mai 0o&ii8 *e'7
oae 'ele luae 7n 'on!i-
5=
). Fi'ino, Sopra Io Amore, e*. Le8a!i, VII, 7; 1?u *re0 'u87n 0la!/m #e"ra *ra-o!ei 7n !7n-e.2 @e!0re 0ro'e!, '#. VII, 4
J
7 +i 16, un*e
7n!/ re"uie !/ #a'em a"!ra'$ie *e 'on'e0$ia nai8/ re#erioare la ima-inile ran!0orae a0roa0e maerial *inr-o 0ri8ire 7n ala, VII, 11; 7n
*ra-o!ea 8ul-ar/ (a*i'/ 'ea o"i+nui/, 7n o0o&i$ie ) iu"irea 0laoni'/) 1a-onia 7n*r/-o!i$ilor $ine a7a im0 '7 $ine a'ea ul"urare (l
pertur$atio, inro*u!/ 7n 8ene *e a'el *eo'(i 0omeni.2 ?#. A. 9. *ella 4ora,
A
Tia naturalis, 1, GV. 4laon (9liaidros, 5<1 a, ") 8or"e+e
*e!0re 1e#lu8iul #rumu!e$ii 0e 'are4 0rimim 0rin o'(i2 +i 'are, *e&8ol7n*uK!e, 0ro*u'e 1#iori *e S(!a$/, !'(im"n*u-!e 7nr-o '/l*ur/
neo"i+nui/2. ?/l*ura, ai'i, nu re"uie lua/ RLX !en!ul 0ur +i !im0lu #i&i', 'i !e 7n'a*rea&/ 7n #enomenolo-ia, mai !u! !'(i$a/,
a
Ke:al/rii2
eroi'e. 4e a!a !e "a&ea&/ 'eea 'e Drem7ner& a numi '(iar 10iro-
ma
-ia2, '#. mai Co!, g <7.
NVQ4
>6 EROS II @RAAOS3E SEGUALK
*erare *e !e:olo-ia 'uren/
54
. 3re"uie !/ a8em 7n!/ 7n 8e*e., aun'i '7n*, 7n ra*i$iile ani'e, !e 8or"e+e *e !7n-e,
!7nC rimi+i, a0roa0e 7no*eauna, +i la o *o'rin/ raRn!#i&iolo,, I*eea ra*i$ional/ e *e!ul *e "ine e:0rima/ 7n
erm
W
urm/ori, 'are 7n!/ 7i 8or 0/rea 0oae 1!i"ilini'i2 'iior o"i+nui; 1S7n-ele e marele a-en !im0ai' al 8ie$ii.
e!e mo ima-ina$iei. e !u"!raul 7n!u#le$i al luminii ma-nei'e !a luminii a!rale, 0olari&aa 7n #iin$ele 8ii. e!e
0rima 7n'arn #lui*ului uni8er!al. e lumina 8ial/ maeriali&a$/[K_J
7n &ilele noa!re, o eorie 1ma-nei'/2 a iu"irii a #o! !'(i$a '/re ?amille )au'lair, '/ruia 7n!/ ane'e*enele
mai men$ionae nu i-au #o! 'uno!'ue. )au'lair a rele8a '/ eori 'onri"uie la *e0/+irea 8e'(ii anie&e *inre
#i&i' +i !0iriual, *i ru0 +i !u#le, anie&/ 'are e!e e#e'i8 ine:i!en/ 7n e:0eri$ eroi'/, oul *erul7n*u-!e 0e un
0lan inerme*iar un*e 'ele * elemene !e 'ono0e!' +i !e re&e!' unul 7n #un'$ie *e 'el/lal, !im$urilor le re8ine !/
re&ea!'/ !u#leul !au !u#leului !/ re&e1 !im$urile, a'ea!a *e0in*e *e 'on!iu$ia 0ari'ular/ a in*i8i&i *ar 7n
am"ele 'a&uri, !area erminal/ 'on$ine 7n !ine, 'ono0 am"ele elemene +i le ran!'en*e *eo0ori8/.) @aori/
a'ei 'on*i$ii inerme*iare, 0uem 8or"i 7n mo* le-iim *e o !$ 1ma-nei'/2 *ire' 0er'e0u/. I0oe&a ma-nei'/
Q rele8/ )C 'lair Q e:0li'/ 'el mai "ine !area in!oli/ *e (i0ere!e&i 'u0lului a'a0ara *e *ra-o!e +i 'on#irm/
1e:0erien$a 'oi*UJ
54
A. @RAnnun&io ([[ 9iacere, e*. na&., 0. >6); 14/rea '/-n el inr/ o #/r7mPC #a!'ina$ia amoroa!/ a a'elei #emei, a+a 'um inr/ 7n #ier 'e8a *in
0uerea mai ului. Era 7nr-a*e8/r o !en&a$ie ma-nei'/ *e *e!#/are, una *in a'ele !en&a$ii ab +i 0ro#un*e 0e 'are le 7n'er'i a0roa0e numai ia
7n'e0uul unei iu"iri, 'e 0ar a ni a8ea !e*iul ni'i 7n #i&i', ni'i 7n !0iri 0re'um oae 'elelale, 'i 7nr-un eleni neuru al #iin$ei noa!re, 7nr-un
elemen a0roa0e a+ &i'e inerme*iar, *e naC ne'uno!'u/, mai !im0lu *e'7 un !0iri, mai !u"il *e'7 o #orm/, un*e 0a!iunea 'on'enrea&/ 'a
7nr-un re'e0a'ol.2 4. 87; 19/r"aul !im$ea 0re&en$a #e] 'ur-7n* +i ame!e'7n*u-!e 'u !7n-ele lui, 07n/ '7n* a'e!a *e8enea 8ia$a ei, iar 1
-ele ei 8ia$a lui.2 ?el mai a*e!ea, 0er'e0$iile *e -enul a'e!a *e8in +i mai '3 *u0/ unirea ru0ea!'/, *ar a'ea!a, *erula/ 7n mo* 0rimii8i!,
0oae o aa "ine !/ le !in-/. @. O. La]ren'e !0une 7nr-o !'ri!oare ()oore, op( cit(,: 1?7n*C une!' 'u o #emeie, 0er'e0$ia 0rin !7n-e e
inen!/, !u0rem/... 7n momenul un !e 0ere'e un !'(im", nu +iu e:a' 7n 'e #el, 7nre !7n-ele ei +i-al meu. A+a 7 '(iar *a'/ ea !e 7n*e0/rea&/
*e mine, r/m7ne 7nre noi a'el mo* *e a ne 'un 0rin !7n-e, '(iar *a'/ 0er'e0$ia 0rin 'reier !e 7nreru0e.2
5<
Eli0(a! Le8i, La science des
esprits( 4ari!, 18><, 0. 51=.
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI >1
!ri8i '/reia !area *e *ra-o!e nu e ni'i !0iriual/, ni'i 'arnal/, u!rP-7n*u-!e uuror 'ae-oriilor moralei
'urene2. El a*au-/; Ra$iun
ile
ma-nei'e !7n !in-urele a*e8/rae +i r/m7( !e'ree +i i*e!eori i-norae '(iar *e 'ei
'e iu"e!', a'e+ia #iin* in'a0a"ili !/
;
urni&e&e moi8e 0re'i!e 0enru *ra-o!ea lor, iar *a'/ !7n 7nrei$i a*u' o
!erie *e a#irma$ii... 'are nu !7n al'e8a *e'7 ra$iuni *ia'ene 'elei e!en$iale,R a'ea!a #iin* ine:0rima"il/CUn
"/r"a u iu"e+e o #emeie 0enru '/ e #rumoa!/, 0l/'u/ !au ineli-en/, -ra$ioa!/ !au 0enru '/ #/-/*uie+e o
8olu0ae 0uerni'/, e:'e0$ional/. 3oae a'e!ea !7n e:0li'a$ii menie !/ !ai!#a'/ lo-i'a o"i+nui/... El iu"e+e
0enru '/ iu"e+e, *in'olo *e ori'e lo-i'/, +i o'mai a'e! mi!er re8elea&/ ma-nei!mul iu"irii.2
5>
7n'/ Lolli
*i!in!e!e rei #eluri *e *ra-o!e; *ra-o!ea 10laoni'/2, *ra-o!ea !e:ual/ +i #i&i'/ +i *ra-o!ea ma-nei'/,
!0un7n* '/ *ra-o!ea ma-nei'/ are '7e 'e8a *in 'elelale *ou/, e!R eri"il *e 0uerni'/, 0/run&7n*u-l 0e om 7n
#ie'are 0are a !a, 7n im0 'e !e*iul 0rin'i0al +i-l are 7n re!0ira$ie
57
. @ar, 7n realiae, nu e 8or"a *e un -en a0are
*e *ra-o!e, a'e!a #iin* emeiul ulim al ori'/rei iu"iri.
A!emenea i*ei 0o #i le!ne ine-rae 7n 7n8/$/urile ra*i$ionale e:0u!e mai !u!. Ele 0un 7n lumin/ un #a0 'are, 7n
*omeniul !/u, re"uie 'on!i*era 'a elemenar, a*i'/ 0rimar (nu 8a mal #i, *oar *inr-o 'on!i*era$ie 0ro0riu-&i!
mea#i&i'/ a emei); !ru'ura 1ma-nei'/2 a ero!ului. Ii a+a 'um 7nre "/r"a +i #emeie nu e:i!/ ara'$ie aun'i
'7n* 7nre 'ei *oi nu !e !a"ile+e, de &acto !au 0oen$ial, un 1#lui*2 !0e'ial, la #el +i *ra-o!ea !e:ual/ *i!0are
'7n* ma-nei!mul men$iona !'a*e. 7n a'e! 'a&, oae 7n'er'/rile *e a men$ine 7n 0i'ioare o rela$ie amoroa!/ 8or
#i la #el *e inuile 'a +i a'elea *e a men$ine 7n #un'$ie o ma+in/ aun'i '7n* li0!e+e ener-ia *e a'$ionare !au, 'a !/
#olo!im o ima-ine mai a*e'8a/ !im"oli!mului ma-nei', 'a +i a'elea *e a men$ine un meal #i:a *e un ele'ro-
ma-ne '7n* nu mai e:i!/ 'urenul 'are 'reea&/ '7m0ul ma-nei'. ?on*i$iile e:erioare 0o r/m7ne ne!'(im"ae;
inere$e, 0re!an$a ru0urilor, !im0aia, a#ini/$ile inele'uale +.a.m.*. @ar '7n* !area *e ma-nei!m 7n'eea&/, !e
!in- ireme*ia"il +i ero!ul, +i *orin$a. Ii *a'/ nu !e ermin/ oul, *a'/ nu *i!0are ori'e inere! re'i0ro'
a
l 'elor
*oi, !e 8a re'e *e la *ra-o!ea 0ro0riu-&i!/ Ia ra0oruri
5>
?. )au'lair, La magie de l'amour, e*. 'i., 00. <>, <1, <5-<=. ). Lolli, Su*e passioni, Milano, 18<>, 'a0. III.
>5 EROS II @RAAOS3E SEGUAIA
7nemeiae 0e a#e'$iune, 0e o"i+nuin$/, 0e #a'ori !o'iali e'. Q 'e re0re&in/ nu o !u"limare, 'i, a+a 'um am
ar/a mai !u; !uro-a, un pis!aller +i, 7n *e#inii8, altceva 7n ra0or 'u 'eea 'on*i$iona *e 0olariaea elemenar/
a !e:elor.
E im0oran *e noa '/, *a'/ #a0ul ma-nei' !au ma-i' !a
#a!'ina$ie, in*i#eren 'um i-am !0une, iner8ine !0onan 7
7n*r/-o!i$i, a'e+ia 0o a'i8a, alimena +i *e&8ola inen$ional 7
ei ma-ia re!0e'i8/. E!e #oare "ine 'uno!'u/ ima-inea
Sen*(al 'u 0ri8ire la #enomenul *e 1'ri!ali&are2 7n *ra-o!e
58
;
'um ramurile *e!#run&ie ale unui 'o0a' !e a'o0er/ uneori 'u '
ale 7n amo!#era !alin/ *in Sal&"ur-, la #el +i *orin$a 7n*r/-o!i
ului, 'on'enr7n*u-!e a!u0ra ima-inii iu"iei, 'ri!ali&ea&/ 7n CC
ei a0roa0e o aureol/, al'/ui/ *in o #elul *e 'on$inuuri 0!in
?eea 'e *in 0er!0e'i8a o"ie'i8/ !e 0oae numi #a!'ini
ma-nei'/, 7n ermeni 0!i(olo-i&an$i 0oae #i re*a 'u aCuorul u
'u8ine 0re'um 'ri!ali&are, monoi*ei!m !au re0re&enare 'a
0ul!i8/ Q /Gangsvorstellung( E, a'e!a, un elemen a"!olu e!en
7n ori'e rela$ie amoroa!/; -7n*irea unuia e!e 0relua/ mai mul\
mai 0u$in o"!e!i8 *e '/re 'el/lal, !u" #orma unei !'(i&o#ra
0ar$iale (0enru 'are, *e al#el, e:0re!ii 'urene 'a 1a #i ne"uni
iu"ire2, 1a iu"i ne"une+e2, 1!7n ne"un *u0/ ine2 e', !7n, 7n m
in8olunar, 7nru oul 'ara'eri!i'e). A'e! #enomen al 'on'enra
menale Q !0une 'u *re0 'u87n 4in Q 1e!e 'e8a a0roi
auoma, 'om0le in*e0en*en *e 0er!onaliae +i *e 8oin$/. Oriei
!e 7n*r/-o!e+e !ime, in*i#eren *a'/ e a"uli' !au ener-i', !a8C
!au i-noran, neo'u0a !au 'u o'u0a$ii muli0le, '/ la un mom
*a -7n*irea 7i e!e lieralmene 7nl/n$ui/ *e o anumi/ 0er!oN
#/r/ 0uin$/ *e !'/0are. ?on'enra$ia e!e, a+a*ar, un #enomen 7n
anumi/ m/!ur/ ermei'
59
, ma!i8, omo-en, 0u$in *i!'ua"il, 0i
ra$ional, 0u$in mo*i#i'a"il, e:rem *e re&i!en.2
=6
Or, 7n*r/-o!
58
Sen*(al, 1e I'amour, I, = +i 1>; 1...a'e! 'u87n, 'are *u0/ mine e:0 0rin'i0alul #enomen al a'e!ei ne"unii numie *ra-o!e2. 17n$ele- 0rin
cristaliza anume #i-ur/ a ima-ina$iei, 'are #a'e *e nere'uno!'u un o"ie' 'el mai a *e!ul *e o"i+nui, #/'7n* *in el o #iin$/ a0are.2
J
59
E inere!an '/, #/r/ !/ 8rea +i #/r/ !/-i anali&e&e 7n$ele!ul, un 0!i(olb #o! 0u! 7n !iua$ia *e a #olo!i a'e! 'u87n.
=
S ?. 4in, 9sicologia dell'amore, e*. 'i., 0, 1=9. '#. 00. 15l-l54. 1A#l/ '/ 'li0a 7n 'are mi-a+ 0uea a"ae -7n*ul, 7n 'are ima-inea a ar
*i!0/rea un m nu e-a+ mai iu"i2 (%inon *e Len'lo!, 7n 9. @an-enne!, Lettres d'Amour, #.*.,0. <<).
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI >=
!i*er/ $n!u+i a?e! #a0 *re0 un !oi *e "aromeru. E:0re!ii 'a e -7n*e+i la mineU2, 1ai !/ e -7n*e+i mereu la
mineU2, 1e-ai R7n*i la mineUR +i alele a!em/n/oare a0ar$in lim"aCului lor 'uren, *ore+e 7n!/, mai mul, 'a a'e!
#a0 nu numai !/ !e men$in/, *ar !e +i inen!i#i'e, 'a +i 'um a0roa0e numai a!a ar *a m/!ura C-o!ei; +i 0rinre
7n*r/-o!i$i !e -/!e!' miCloa'e u&uale *i8er!e nru a alimena +i a a!i-ura '7 mai mul 'u 0uin$/ 'oninuiaea
on'enra$iei. O e:0re!ie 'a 1e 0or mereu 7n -7n*2 e!e 'orelai8ul e:0re!iei 1e am 7n !7n-e2. A!#el, #/r/ !/-+i
*ea !eama, 7n*r/-o!i$ii 0un 7n a0li'are oR 8eria"il/ e(ni'/ 'e !e aloie+e 0e #a0ul ma-i' 0rimar, 0ro8o'7n* o
*e&8olare ulerioar/ al '/rei 0ro*u! !7n 8arie/$ile 1'ri!ali&/rii2 !en*(aliene. 7n !'rierea !a Li$er de arte
amandi, 7n'/ An*rea! ?a0ellanu! *e#ini!e *ra-o!ea *re0 un #el *+ a-onie re&ula/ *in me*ia$ia e:rem/
a!u0ra unei 0er!oane *e !e:
o0u!.
Un auor 'are, !0re *eo!e"ire *e 'eilal$i 'ia$i anerior, !e *e'lar/, 'u mai mul !au mai 0u$in/ 7n*re0/$ire,
'uli8aor al m +iin$elor ma-i'e +i al Da""alei, Eli0(a! Le8i, !0une '/ 7n7lnirea amo!#erei ma-nei'e a *ou/
0er!oane *e !e: o0u! 0ro8oa'/ o oal/ e"rieae *e 1lumin/ a!ral/2, ale '/rei mani#e!/ri !7n *ra-o!ea +i
0a!iunea. E"rieaea !0e'ial/ 0rileCui/ *e a#lu:ul *e 1lumin/ a!ral/2 ar 'on!iui "a&a #a!'ina$iei amoroa!e
=1
.
A'e!e re#erin$e !7n e:ra!e *in ra*i$iile a!u0ra '/rora am ara! mai !u! aen$ia +i 0o lumina al a!0e' al
#enomenului *i!'ua ai'i. %umai '/ erminolo-ia lui Eli0(a! L>8i 8a r/m7ne !i"ilini'/ 0enru 'iiorul o"i+nui,
*a'/ nu 8om a*/u-a unele 'lari#i'/ri.
A#lu:ul *e lumin/ a!ral/ e!e e'(i8alenul o"ie'i8 a 'eea 'e am numi 1e:alare2. 1Lumin/ a!ral/2 e !inonim/,
'u lu7 naturae, ermen #olo!i 7n mo* !0e'ial *e '/re 4ara'el!u!. Q<SSa *in ra*i$ia in*ian/, aor-ul
Va""ali!mului +i mule ale e:0re!ii ale 7n8/$/urilor !a0ien$iale au a'eea+i !emni#i'a$ie. 4rin a'e!ea oae !e #a'e
alu&ie la #on*ul (i0er#i&i' al 8ie$ii +i al naurii 7n!e+i, la un 21eer 8ial2 7n$ele! 'a 18ia$/ a 8ie$ii2 Q 7n Imnurile
2r&ice: eerul, 'a 1!u#le al lumii2, *in 'are i&8or/+e ori'e #or$/ 8ial/. 7n 0ri8in$a ermenului lu7 naturae !e
0oae o"!er8a
'
/ a!o'ia$ia *inre lumin/ +i 8ia$/ e!e re'uren/ 7n 7n8/$/urile Ka*i$ionale ale 'elor mai *i8er!e
0o0oareR+i !e #a'e au&i/ +i 7n
1
1ogme et rituel de la Faute Magie, ra*. i., Roma, e*Ka 5-a, 00. <8, 84.
>4 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
7n!e+i 'u8inele ini$iale *in .vangelia dup8 Ioan( ?eea 1 inere!ea&/ ai'i e!e #a0ul '/ 1lumina2 re!0e'i8/
*e8ine 7n, anumi -ra* o"ie' *e e:0erien$/ numai 7nr-o !are *e 'on+b *i#eri/ *e 'on+iin$a o"i+nui/ *e 8e-(e,
7nr-o !are 'iC 0un&/oare 'u 'eea 'e, 0enru omul 'omun, e!e 8i!ul. Iii 'um 7n 8i! ima-ina$ia a'$ionea&/ 7n
!are li"er/, la #el +i oC ran!la$ie a 'on+iin$ei 0ro8o'a/ *e un a#lu: !au o "e$iei 1lumin/ a!ral/2 'om0or/ o
#orm/ *e ima-ina$ie 7n #elul ma-i'/.
La a'e! #on*, ori'7 *e neo"i+nui ar #i el 0enru 'ine8a *
'unoa+e numai +iin$ele *e i0 mo*ern, re"uie ra0orae #
ele #un*amenale men$ionae mai !u!. )ai mul *e'7 -7n7
7n 7n*r/-o!i$i a'$ionea&/ o'mai a'ea!/ ima-ina$ie maa
i&a/ !au 1e:alare2. Ii 0e '7 *e !emni#i'ai8/ e!e e:0rC
en-le&ea!'/ 0enru 1a !e 7n*r/-o!i2, to &anc; one anoter, la
+i *e#ini$ia iu"irii *a/ *e ?(am#or, 1@ra-o!ea e!e 'onai
*inre *ou/ e0i*erme +i !'(im"ul *inre *ou/ #ane&ii2, a
in8olunar 'e8a e!en$ial; *eoare'e, 0e '7n* 'ona'ul 'orrn
*u'e la un -ra* inen!i8 ulerior #or$a *eCa re&i/ *e !irb
0olariae !e:ual/, a'$iunea 'elor *ou/ #ane&ii a'i8ae,
1e:alare2 +i 1"e$ie !u"il/2, la un ni8el *e 'on+iin$/ alul *,
a'ela al e:0erien$ei normale *e 8e-(e, 'on!iuie un #ab
a"!olu e!en$ial. (@u0/ 'um 8om 8e*ea, 0e a'ea!a !e "a&ei
ma-ia !e:ual/ o0erai8/.) Ii 7n 'a&ul a'e!a, lim"aCul 'urenC
7n*r/-o!i$ilor, 7n e:0re!ii luae 7n*eo"+e numai 7n !en!ul#
!enimenal, romani' +i 8a-, e!e !emni#i'ai8; 7n ele !e 7n.
ne+e #re'8en a!o'ia$ia *inre 8i!, re8erie +i iu"ire. A. Ou!+
'u !i-uran$/ nu +i-a *a !eama *e a*e8/rul 0ro#un* 0e 'are.
ain! '7n* a !0u! '/ 7n*r/-o!i$ii r/ie!' 7nre 8i! +i mo*
1Vi! *e *ra-o!e2, 1e o 8i!e&2, 1'a un 8i!2 +i alele a!ei,
n/oare !7n lo'uri 'omune 'urene. A!0e'ul i0i' 18i!/or2R
7n*r/-o!i$i e *e!ul *e #re'8en. Re0earea !ereoi0/, *e re8)
0enru 'oa#e&e, a a'e!or e:0re!ii Nnu are ni'i o im0oram
?on$inuul 0o&ii8, o"ie'i8 e!e !en&a$ia o"!'ur/, 0re!em
menul unei *e0la!/ri a ni8elului *e 'on+iin$/ 0rin 1e:alak
*e0la!are le-a/ 7nr-un -ra* *i#eri *e ero!. A'ele e:0re!ii !#l
a+a*ar, o a7ea 1in*i'ii iner!i$iale2, la #el 'a +i uili&aN
'oninu/, *e nimi' o0ri/, a unor 'u8ine 'a #a!'ina$ie, 1#luiCO
#arme' (#r. carme,, 8raC/ +i alele, 8or"in* *e!0re rela$C
j2 3RE43ELE SEGUHRII ><
# re 'ele *ou/ !e:e. ?7 *e 'iu*ae ar #i oae a'Ne!e #a0e.*a'/ -o!ea ar a8ea o !im0l/ #inaliae "iolo-i'/, o
0oae 8e*ea `ri'ine 'u 'lariae.
5R( Treptele se7ualii
iRe#erin*u-ne la 7n8/$/ura e:rem-orienal/, am !0u!- '/ !area *e ero! ia na+ere 0oen$ial *in rela$ia *inre
'aliaea ;ang +i 'aliaea vin a *ou/ #iin$e umane. ain-erea 1amo!#erei ma-nei'e2 a *oi in*i8i&i *e !e: o0u!,
in*i'a/ *e '/re Eli0(a! Le8i *re0 'au&/ a a'e!ei !/ri, are a'eea+i !emni#i'a$ie. E!e o0orun !/ a0ro#un*am
a'e! 0un', aCun-7n* a!#el !/ in8e!i-/m +i 0ro"lema ale-erilor
!e:uale.
?on'e0ele *e "/r"a +i #emeie uili&ae 7n mo* 'uren !7n mai mul *e'7 a0ro:imai8e; nu !7n mul mai mul
*e'7 !im0li ermeni -eneri'i. @e #a0, 0ro'e!ul *e !e:uare are re0e muli0le +i nimeni nu e!e "/r"a !au #emeie
7n e-al/ m/!ur/. @in 0un' *e 8e*ere "iolo-i', !e +ie '/ 7n 0rimele #a&e em"rionale !e 7n7lne+e an*ro-inia !au
"i!e:ualiaea. 7n'/ Or'(an!VB re'uno!'u!e '/ -lan*a -enial/ 0rimii8/, *eri8a/ *in 'or0ul lui ,ol##, e!e
(erma#ro*i/, 7n #ormarea noii #iin$e !e 0re'i&ea&/ a0oi o mai mul a'$iunea unei #or$e 'are 0ro*u'e
*i#eren$ierea !e:ual/ a maeriei or-ani'e. a!#el, 7n im0 'e 0o!i"ili/#i7e le-ae *e un !e: !7n *e&8olae, 'ele ale
!e:ului o0u! !7n eliminae, !au r/m7ri 7n !a*iul em"rionar !au laen, ori !7n 0re&ene numai 7n !er8i'iul a'elora
*e a'um 7n'olo 0re*ominane +i 'are *e#ine!' i0ul a'ual ma!'ulin !au #eminin. E:i!/, a!#el, o analo-ie 'u 'eea
'e !e 7n7m0l/ 7n ono-ene&/; a+a 'um 0ro'e!ul *e in*i8i*ua$ie a #iin$ei umane a"an*onea&/, 7n !are *e !'(i$/,
0o!i"ili/$ile '/rora le 'ore!0un* *i#eriele !0e'ii animale, o a+a 0ro'e!ul *e !e:uare la!/ 7n urma !a, o 7n
!a*iu *e !'(i$/ !au *e ru*imene, la "/r"a +i la #emeie, 0o!i"ili/$ile !e:ului o0u!, 'o0re&ene 7n !area ori-inar/
(un a!0e'
a
N a'e!ei 7m0reCur/ri e!e e:i!en$a unor 'om0le:e (ormonale ale 'elor *ou/ !e:e, 0rin urmare o
"i!e:ualiae laen/ la ori'e in*i8i*).
O *a/ 0ro*u!/ !e:uarea, a0ar 7n mo* o"i+nui 'ara'ere !e:uale *R!in'e *e or*in *i#eri; 'ara'ere 0rimare,
le-ae *e -lan*ele !e:uale +i *e or-anele *e re0ro*u'ere. 'ara'ere !e'un*are, 0ri-
-8 -n2
>>
EROS II @RAAOS3E SEGUALH
8in* r/!/urile !omai'e i0i'e ma!'uline +i #eminine 'u -0on*en$ele lor anaomi'e +i en*o'rine. 'ara'ere
er$iare, 'ele mule re#erioare 7n*eo!e"i la !#era 0!i(olo-i'/, la 'ea 'omC menal/, la 7n'lina$iile !0iriuale,
morale, a#e'i8e +i a. a!em/n/oare ale "/r"aului +i #emeii. 3oae a'e!ea 'on!iuiY *omeniu al e&ectelorS $aza
e!e 7n!/ !e:ul 'a #or$/ #ormC *i#eren$iaoare.
?um 7n "iolo-ie 8iali!mul unui @rie!'( +i al alor 2auo o"$inu *e a'um *re0 *e 'e/$enie, nu 8a mai #i o ere&ie
*a'/ ( 7n 'on!i*era$ie #or$e *e a'e! -en. A #o! relua Q a re"ui ! relua Q 'on'e0ul ari!oeli' *e e(ele(ie,
'a 0rin'i0iu eur "iolo-i'; +i enele(ia e o'mai o #or$/ #ormai8/ *in inerior, a lo-i'/ +i #i&i'/ *oar 7n
mani#e!/rile ei. ea e!e 18ia$a 8ie$iiR\ Ani'(iae, ea a #o! 'on!i*era/ 'a !u#leul !au 1#orma2 'or0u a!#el
7n$elea!/, ea are un 'ara'er (i0er#i&i', imaerial. L
E, a+a*ar, e8i*en '/ Ia "a&a 0ro'e!ului *e !e:uare !/ o ei le(ie *i#eren$ia/, 'on!iuin* 8eria"ila r/*/'in/ a
!e:ului. 1 !ele 'ara'ere !e:uale 0rimare, !e'un*are !au er$iare ale iY "/r"a !au ale unei #emei, *e!0re 'are !-a
8or"i, 8in ulerior,W #ormele e7 *e mani#e!areK[
Vr7n* !/ a0ro#un*e&e 0ro"lema *i#eren$ierii !e:uale, O. m nin-er !-a 7nre"a *a'/ nu ar #i 'a&ul !/ relu/m o
eorie 7n'/ c *emul a0/ra/ *e '/re Seen!ru0, 'are 0re!u0unea e:i!en$aY in*i8i&ii a0ar$in7n* 'elor *ou/ !e:e, a
unei 0la!me *i#eren$il *enumi/, *u0/ 'um a 0ro0u! ,einin-er 7n!u+i, arr(eno0la!mC (elB0la!m/; 'eea 'e ar
#a'e 'a !e:ul !/ #ie 0re&en 7n #ie'are 'ei in*i8i*ual/ a or-ani!mului
=5
. %oi 'er'e/ri a0ro#un*ae 7n *oiC niul
"iolo-i' 8or 0uea 'on#irma !au in#irma a'ea!/ i0oKC Ori'um ar #i, o inui$ie in*i!'ua"il e:a'/ a #o! a0li'a/
a!#elW un 0lan ina*e'8a; 0enru '/ !u"!raul !e:ului e!e !u0er#i&i',\ 7n 'eea 'e am numi, 'u ani'ii, !u#leul
'or0ului, 7n a'el R1'i !u"il2, a#la la Cum/ae *e *rum 7nre maerialiae +i imaeri ae +i #i-ur7n*, !u" nume
*i#erie, 7n 7n8/$/urile ra*i$ionaleW mulor 0o0oare (*e e:. su<Dma!Sar6ra al in*ienilor +i corpus si reum al lui
4ara'el!u!). )ai re'en, re"uie !/ ne -7n*im la 'i a!em/n/or unui 1#lui*2 'are 7n8/luie, im0re-nea&/ +i
*i#eren$i.
=5
O. ,einin-er, "esc<ct und 'ara<ter, Viena, e*. a 17-a, 1918, 00 +i urm.
3RE43ELE SEGUHRO >7
r0u "/r"aului +i al #emeii, nu numai 7n a!0e'ele #i&i'e, 0un7n* oae or-anele, 0e oae #un'$iile, 0e oae
$e!uurile, 0e oae reiile o 0e'ee !e:ual/, 'i +i 7n a!0e'ele 'ele mai l/unri'e, 'a #orme *e mani#e!are *ire'/
ale unei enele(ii *i#erie. @a'/ *i#eren$a *inre 0la!m/ la "/r"a +i la #emeie ar #i real/, ai'i +i-ar a8ea ori-inea.
A!#el, '7n* ,einin-er !0une '/ !e:ul e 0re&en 7n #ie'are 0are a 'or0ului "/r"aului +i al #emeii, el are *re0ae,
*ar 'u 'on*i$ia *e a nu ne re&uma *oar la 0lanul "iolo-i'. 7n realiae, el 7n!u+i *e0/+e+e 0lanul a'e!a aun'i
'7n*, 7n !0riCinul e&ei !ale, 'iea&/ #a0ul '/ &iecare 0are *in 'or0ul unuia *inre !e:e 0ro*u'e o e:'ia$ie eroi'/
a!u0ra 'eluilal; '/'i *a'/ 8rem !/ e:0li'/m a'e! #enomen re"uie nea0/ra !/ in8o'/m un #a'or (i0er#i&i'.
4ornin* *e ai'i, ne +i a#l/m 7n a0ro0ierea 'on'e0ului a'elei amo!#ere ma-nei'e *i#eren$iae 0ro0rii in*i8i&ilor
*e !e: o0u!, *e!0re 'are am 8or"i mai !u!. 7n ermeni e:rem-orienali, e 8or"a *e 0rin'i0iul ;ang !au *e
0rin'i0iul ;in 'are 0/run*e #iin$a l/unri'/ +i 'or0oraliaea "/r"aului +i #emeii !u" #orma unui #lui* +i a unei
ener-ii #ormai8e elemenare.
Unul *in numele ari"uie 1'or0ului !u"il2 e a'ela *e 1'or0 aromai'2. Rela$ia 'u !im$ul ol#a'i8 nu e li0!i/ *e
im0oran$/ !e:o-lo-i'/. Se 'unoa+e rolul !0e'ial 0e 'are l-a a8u !u*oarea 7n unele 8r/Ci 0o0ulare
==
.- )iro!ul
Coa'/ un rol *elo' in*i#eren 7n ma-nei!mul *ra-o!ei #i&i'e +i 7n 1ino:i'a$ia #lui*i'/2 a 7n*r/-o!i$ilor, 7n
Ani'(iae !-a 're&u, iar la unele 0o0oare 0rimii8e 7n'/ !e mai 're*e, '/ #lui*ul unei #iin$e o 0/run*e a7 *e
0uerni', 7n'7 im0re-nea&/ nu numai ru0ul, 'i +i 8e+minele (la a'ea!a re"uie !/ a!o'iem unele 'a&uri_ *e
1#ei+i!m al 7m"r/'/minei2). Ai'i 7+i au ori-inea unele 0ra'i'i a*e!eori 0er0euae 7n o"i'eiurile 7n*r/-o!i$ilor
+i ale 0o0oarelor 0rimii8e (la a'e!ea *in urm/, a!0irarea miro!ului +i luarea 'u !ine a (ainelor 0urae *e #iin$a
iu"i/ !7n 'on!i*erae 'a miClo' *e men$inere a le-/urii +i a #i*eli/$ii aun'i '7n* 'ei *oi !7n !ili$i !/ !e *e!0ar/
Q 'a *e e:. 7n Fili0ine); a!emenea 0ra'i'i 0re&in/ un 'ara'er !u0er!i$io! !au 0ur !im"oli' *oar *a'/, 7n miro!,
!e ne-liCea&/ #a0ul 10!i(i'2 'e 4oae #i i*eni#i'a 0aralel 'u 'el #i&i'. ?a&ul-limi/ e!e 'el al unei ino:i'a$ii
eroi'e !u!'e0i"ile !/ !e 0ro*u'/ nu *oar 0rin iner-
==
O. 4lo!! un* ). 9arel!, 1as Wei$ in derTatur! und Hol<er<unde, Lei0&i-, cmc<-a, 1897, 8oi. I, 0. 4>9.
>8 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
me*iul 0ri8irii, 'i +i 0rin a'ela al miro!ului (1El a 0ri8i-o +i a!0ira-o, ea l-a 0ri8i +i l-a a!0ira2, S. )au-(am)
=4
.
3re"uie remar'/m, *e al#el, '/ ermenul laine!' &ascinum a a8u la ori-ii +i lieral o le-/ur/ e!en$ial/ '(iar 'u
lumea !im$ului ol#a'i8. Rol Cu'a, 7n ra0orurile amoroa!e, *e un #el *e 8am0iri!m 0!i(i' 7n meia, 0rinre alele,
0e elemenul ol#a'i8, 0oae #i re'uno!'u *i '/re ori'ine are o !en!i"iliae *e!ul *e ra#ina/. )iro!ul "/r"aC
ului +i miro!ul #emeii 7n ermeni 0ur maeriali, !e're$ionali, in ai'i 7n *i!'u$ie *oar 7n mo* !e'un*ar;
0o!i"iliaea, ae!a/, a unul e#e' 0!i(i' 'ore!0un&/or, '7n* e 8or"a *e #iin$e omene+i, ra 0oae #i e:0li'a/
*e'7 7n #un'$ie *e un 'ore!0on*en o 0!i(i'\ 1!u"il2. Fenomenul 0re&in/ a0oi 7n '(i0 nooriu 'ara'eri!i'i in
!in'i8e, mai -ro!iere, *ar a*e!eori +i #oare a''enuae, la *i8er!K !0e'ii animale, ai'i, 'a +i 7n ale 'a&uri, 'eea
'e a0ar$ine 7n mcY #un*amenal, la om, unui 0lan !u0erior, la animale a''enu7n*u-J +i !0e'iali&7n*u-!e 7n
ermenii unui #el *e *emonii a $ios -ului. 9 !e 0oae "/nui +i emeiul 0e 'are 7l a8ea 0e!emne 8e'(ea 're*inC
!u0er!i$ioa!/ me:i'an/, *u0/ 'are 0ro'rea$ia ar #i 'on!a 9 reali&area unui ame!e' 7nre re!0ira$iile "/r"aului +i
#emeii.
@u0/ a'ea!/ *elo' inuil/ *i-re!iune, !/ re8enim la 0ro"lenN !e:u/rii. Am !0u! '/ !e:uarea 'unoa+e *i#erie
re0e. +i #a0u) anaomo-#i&iolo-i' 'a 7n #ie'are in*i8i* a0ar$in7n* unui !e: !/ #i-#l re&e ru*imene +i ale
'eluilal !e:, 7i 'ore!0un*e, 7nr-o manier/ re#l -eneral/, 0o!i"iliaea unei !e:u/ri in'om0lee, 0rin urmare a un#l
#iin$e 'are nu !7n ni'i "/r"a$i 0uri, ni'i #emei 0ure, 'i au !erm9 'ara'eri!i' al unor re0e inerme*iare. A'ea!a
7n!eamn/ '/ #l #ie'are in*i8i* 'on're 'aliaea ma!'ulin/ +i 'ea #eminin/ !a am7n*ou/ 0re&ene 7nr-un *o&aC
*i#eri, '(iar *a'/ #or$a 8iak #lui*ul #iin$ei unui !e: *a, 7n m/!ura 7n 'are, 7n 0o#i*a a *#l a0ar$ine a'elui !e:,
e!e, 'a !/ ne e:0rim/m 7n ermeni '(ine&e+lC
=4
Au #o! *e!eori 'iae 'a&urile lui Oenri' al III-lea +i Oenri' al IV-lea9 Fran$ei, 'are ar #i #o! 'u0rin+i *e o 0a!iune !u"i/ +i ire&i!i"il/
0enru #emei, *u0J, 'e miro!i!er/ 0ie!e *e 8e!imena$ie inim/ 0urae *e ele. 7n 'a&ul lui Oenri' L III-lea, !e 0rein*e '/ 0a!iunea lui,
n/!'u/ a!#el, 0enru )/rie *e ?le8e! a#li !u0ra8ie$ui +i mor$ii ra-i'e a a'e!eia. ?#. R. 8on Dra##-E"in-, 9s;copatt* Se7ualis, Su-ar,
e*. a 16-a, 0. 5<. ?7n* a'e! auor !e 7n*oie+e '/ 1ia in*i8i&a normali2 !-ar 0uea 7n7lni e#e'e *e -enul a'e!a le-ae *e 'enrii ol#a'i8i, el
i*e#l i#i'/ e8i*en 0e in*i8i&ii normali 'u 'ei a87n* o !en!i"iliae 1!u"il/2 mul re*u!a 7n 4lo!!-9arel!, o0. cit(, 8oi. I, 00. 4>7 +i urm., !7n
men$ionae +i 're*in$e#l 0o0ulare 0ori8i '/rora miro!ul ru0ului (noi am &i'e; al #iin$ei) unei 0er!oai#l 0oae a8ea un e#e' o:i' a!u0ra
aleia, *a'/ e *e !e: o0u!.
3RE43ELE SEGUHRII >9
#un*amenal ;ang !au ;in, a*i'/ #un*amenal *e'i!/ *u0/ 0rin'i0iul ma!'ulin !au *u0/ 0rin'i0iul #eminin. 7i
re8ine lui ,einin-er meriul *eo!e"i *e a #i 0u! 7n e8i*en$/ a'ea!/ 0ro"lem/ +i '(iar *e a #i #ormula un 'rieriu
meo*olo-i' 'ore!0un&/or; re"uie mai 7n7i !/ *e#inim "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/, ma!'ulinul +i
#emininul 7n !ine, 7n !are 0ur/, 'a 1i*ei 0laoni'iene2 !au 'a ar(ei0uri, !0re a 0uea e8alua -ra*ul *e !e:uare
e#e'i8/ a a'elora 'are, 7n -eneral, !7n numi$i "/r"a$i +i #emei
=<
. 7n a'ela+i mo*, !u*ierea riun-(iului in
a$stracte, 'a #i-ur/ -eomeri'/ 0ur/, ne 0oae #urni&a 'uno+in$e !u!'e0i"ile !/ #ie a0li'ae numeroa!elor #orme
riun-(iulare *in realiae, 'are !7n *oar a0ro:im/ri ale riun-(iului 0er#e', +i anume 7n !'o0ul *e a le
'ara'eri&a +i 'la!i#i'a. Re&er8a noa!r/, 4
e

'are
i
8om
4
une

7n
8aloare mai Co!, e!e '/, !0re *eo!e"ire *e 'a&ul
-eomeriei, "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/ nu !7n 'on'e0u$i *oar euri!i', 'a m/!uri a"!ra'e 0enru
ma!'uliniaea +i #eminiaea "/r"a$ilor +i #emeilor, 'i +i onolo-i' +i mea#i&i', 'a 0oene reale 0rimor*iale 'are,
*a'/ 7n "/r"a$ii +i #emeile 'on'ree au un -ra* *e mani#e!are mai mare !au mai mi', !7n ou+i 0ermanen +i
in8i&i"il 0re&ene +i a'i8e 7n ei +i 7n ele.
4rin urmare, a"!ra'$ie #/'7n* *e unele 'a&uri-limi/ (!au *e unele e:0erien$e-limi/, 'eea 'e e #oare im0oran
*e a*/u-a), ima-inea 0e 'are ne-o 7n#/$i+ea&/ #ie'are "/r"a normal +i #ie'are #emeie o"i+nui/ e!e un *o&aC
*i#eri al 'ali/$ii ma!'uline 0ure +i al 'ali/$ii #eminine 0ure. @e ai'i *eri8/ 0rima le-e a ara'$iilor !e:uale.
A'ea!/ le-e " -/!im e:0rima/ 7n -enere 7n'/ la 4laon, '7n* 0une la "a&a ei un 'om0lemenari!m, 0enru 'are a
#olo!i *enumirea *e o8Ya(7oA.o8
=>
, e:0re!ie 'e *e!emna un o"ie' /ia 7n *ou/ 0/r$i, #olo!i 7n 8e'(ime 0enru
re'unoa+erea re'i0ro'/ a *ou/ 0er!oane, '7n* 0area ar/a/ *e una *inre ele 'oin'i*ea 0er#e' 'u 0area r/ma!/
7n 0/!rarea 'eleilale 0er!oane. 7n mo* analo- Q !0une 4laon Q #ie'are #iin$/ 0oar/ 7n !ine o Cum/ae a 7n-
re-ului *o8e*ior +i 'au/ in!in'i8 +i ne'oneni 1#r7nura ru0/ *in ei 7n!u+i2, 'u ale 'u8ine 'om0lemenul,
a!#el 7n'7 am"ele 4/r$i !/ 0oa/ *e8eni una
=7
. )ai *e&8ola/, a'eea+i i*ee a0are la S'(o0en(auer
=8
2, 'are !0une
'/ 0re'on*i$ia unei 0a!iuni 0uerni'e
=<
,einin-er, "esclect un 'ara<ter, e*. 'i., I, 'a0. I (00. 7-l=).
=>
4laon, %ancetul, 191 *.
=7
#[*.
=8
Metap;si< der "esclectstie$e, e*. 'i., 0. 165.
76 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
e!e 'a *ou/ 0er!oane !/ !e neurali&e&e re'i0ro', a+a 'um #a' ui a'i* +i o "a&/ '7n* #ormea&/ o !are; a!#el,
7nru'7 e:i!/ *i8ei re0e *e !e:uare, a'ea!/ !iua$ie !e reali&ea&/ aun'i '7n* anumi/ rea0/ *e 8iriliae 7+i
-/!e+e e'(i8alenul 7nr-un -n 'ore!0un&/or *e #eminiae *inr-o al/ #iin$/. 7n !#7r+i, ,einin-ei a 0ro0u! o
a*e8/ra/ #ormul/ 0enru #un*amenul 0rim al ara'$ie !e:uale. 4ornin* '(iar *e la i*eea '/, *a'/ lu/m *re0
'rieri* "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/, e:i!/ 7n -eneral 'e8a "/r"/e!* 7n #emeie +i 'e8a #emeie!' 7n "/r"a,
el 'on!i*er/ '/ ara'$ia ma:im/ *inre un "/r"a +i o #emeie *e #elul a'e!a !e re&e+e 7ni momenul '7n*,
a*un7n* 0/r$ile *e ma!'uliniae +i *e #eminiaeW 0re&ene 7n am7n*oi, !e o"$ine 'a oal omul a"!olu +i #emeia\
a"!olu/. @e e:em0lul, "/r"aul 'arele rei !#eruri ar #i "/r"a\ i;ang, +i 0e un !#er #emeie (;in, 7+i 8a -/!i
'om0lemenul !e:uaV naural, *e 'are !e 8a !im$i ara! 7n '(i0 ire&i!i"il +i 7n 'ona' 'ui 'are !e 8a *e&8ola un
inen! ma-nei!m, 7nr-o #emeie 0e un !#a#l "/r"a (;ang, +i 0e rei !#eruri #emeie (;in); o'mai 0enru '/ !umO
'oelor-0/rCi ar re0re&ena "/r"aul a"!olu 7nre- +i #emeia a"!olu/ C 7nrea-/
46
. In realiae, o'mai a'e+ia !au
e#e'i8 la "a&a 0olari/$iiW 0rimor*iale a !e:elor +i 0ro8oa'/, a+a*ar, 0rima !'7neie a ero!ului.W ei, *a'/ 0uem
!0une a!#el, !7n 'ei 'are !e iu"e!' +i 'au/ !/ sM unea!'/ 0rin #ie'are "/r"a +i #ie'are #emeie, 0rin urmare
a#irma$iaW '/ oae #emeile iu"e!' un !in-ur "/r"a +i o$i "/r"a$ii iu"e!'N !in-ur/ #emeie e!e 'ore'/
41
. Formula
0ro0u!/ *e '/re ,einin-erC #i:ea&/, a+a*ar, una *inre 'on*i$iile e!en$iale ale ale-erilor !e:uale,\ '7n* a'e!ea
an-aCea&/ !raurile 'ele mai 0ro#un*e ale #iin$ei. 7
55( Se7 &izic Di se7 intern
Ai'i 7+i -/!e+e lo'ul o 'on!i*era$ie *e 0rin'i0iu, +i anume; m m/!ura 7n 'are nu !7n ae!ae #orme ale unei
*e0/+iri e#e'i8ul 'on*i$iei umane, !e:ul 'oninu/ !/ #ie 'on'e0u 'a un 1*e!in2, '#l
=9
2p( cit(, I, 'a0. III, 00. =l-<5.
46
O i*ee analoa-/ !/, 7n #on*, +i la emeiul 8e'(ii 'on'e0$ii a!rolo-ieN 0ori8i '/reia ara'$ia re'i0ro'/ ar 'ere 'a la na+erea "/r"aului +i a
#emeii !oarelS +i luna !/-+i !'(im"e lo'ul (a*i'/ "/r"aul !/ ai"/ !oarele 'a !emn aun'i #O #emeia are luna) Q !oarele #iin* ;ang, iar luna
;in(
41
A'ea!a 0are !/ #ie +i !emni#i'a$ia a!'un!/ 7n riul nu0$ial, 0ori8i '/ru)Y mirele +i mirea!a !7n 7n'orona$i +i 'on!i*era$i 'a Re-ele +i
Re-ina.
SEG FIFI? II SEG I%3ER% 71
un #a0 #un*amenal al naurii umane. %u e:i!/m *e'7 'a "/r"a$i !au 'a #emei. 4un'ul a'e!a *e 8e*ere 8a #i
a0/ra 7m0ori8a uuror a'elora 'are a!/&i !u!$in '/ a #i "/r"a !au #emeie e!e 'e8a a''i*enal +i !e'un*ar 7n
ra0or 'u e:i!en$a 7n -eneral 'a #iin$e umane. '/ !e:ul e o *i#eren$iere 0ri8in* a0roa0e 7n e:'lu!i8iae 0area
#i&i'/ +i "iolo-i'/ a naurii umane +i nu 0oae a8ea !emni#i'a$ie +i im0li'a$ii *e'7 0enru a'ele a!0e'e ale 8ie$ii
omene+i 'e *e0in* *e a'ea!/ 0are naurali!/. Un a!emenea 0un' *e 8e*ere e!e R a"!ra' +i neor-ani'. 7n
realiae, el nu 0oae #i 8ala"il *e'7 0enru o umaniae *e"ilia/ 0rin re-re!iune +i *e-enere!'en/. ?ine 7l
7m"r/$i+ea&/ *o8e*e+e '/ nu +ie !/ 8a*/ *e'7 a!0e'ele-limi/ 'ele mai -ro!olane +i mai an-i"ile ale !e:ului.
A*e8/rul e 7n!/ '/ !e:ul, 7naine +i *in'olo *e ru0, e:i!/ 7n !u#le +i, 7nr-o anumi/ m/!ur/, 7n !0iriul 7n!u+i.
E+i "/r"a !au #emeie 7n inerior, 7naine *e a #i a!#el +i e:erior; 'aliaea ma!'ulin/ !au #eminin/ 0rimor*ial/
0/run*e +i im0re-nea&/ 7nrea-a #iin$/, a+a 'um o 'uloare 0/run*e un li'(i*. Ii *a'/ e:i!/, *u0/ 'um !-a 8/&u,
re0e inerme*iare *e !e:uare, a!a 7n!eamn/ *oar '/ men$ionaa 'aliae-"a&/ mani#e!/ o inen!iae '7n* mai
mare, '7n* mai mi'/, 7n #un'$ie *e in*i8i&i. ?ara'erul 'on*i$iona al !e:ului nu e!e 7n!/ !u0rima *in a'e!
moi8.C
F/'7n* +i *e a!/ *a/ a"!ra'$ie *e 'a&urile e:'e0$ionale 7n 'are !e:ul e!e *e0/+i 0ur +i !im0lu 0enru '/ 7n!/+i
'on*i$ia uman/ 7n -enere e *e0/+i/, e!e o realiae '/ *e!eori lu/m *re0 #enomen 1ran!!e:ual2 'eea 'e, *e
#a0, 0ri8e+e un *omeniu ru0 *e 8ia$/ +i *e oae #or$ele #ormai8e 0ro#un*e, un *omeniu al !u0ra!ru'urilor +i
#ormelor inele'uali&ae +i !o'iale, a '/rui (i0erro#ie 'ara'eri&ea&/ #a&ele *e-enerae +i 'ia*ini&ae ale unei
'i8ili&a$ii. )ai Co! 8om rele8a '/ #ie'are #iin$/ uman/ !e 'om0une *in *ou/ 4/oLJUna e!e 'ea e!en$ial/. A *oua
e 'ea e:erioar/, ari#i'ial/, *o"7n*i/, 'are !e #ormea&/ 7n 8ia$a *e rela$ie +i 'are 'reea&/ 10er!oana2 in*i8i*ului;
0er!oan/, ai'i, 7n a''e0$iunea ori-inar/ a 'u87nului, 'are 7n!eamn/, *u0/ 'um !e +ie, ma!'/, ma!'a a'orului (7n
o0o&i$ie 'u 1#a$a2, 'e 0oae #i 7n!/ 0u!/ 6n le-/ur/ 'u 'ealal/ 0are, +i anume 'u 'ea e!en$ial/). 7n #un'$ie *e
in*i8i&i, *ar Ii 7n #un'$ie *e i0ul *e 'i8ili&a$ie, o 0are !au ala 0oae #i mai *e&8ola/. Limia *e-enerai8/
'ore!0un*e unei *e&8ol/ri a0roa0e e:'lu!i8e, eraolo-i'e, a 0/r$ii e:erioare +i 'on!ruie, a 1m/+ii2,
a
in*i8i*ului 1!o'ial2, inele'ual, 0ra'i' +i 1!0iriuali&a2, 'are !e
75 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
'on!iuie a0roa0e auonom +i nu mai men$ine *e'7 #oare 0u$inc ra0oruri or-ani'e 'u #iin$a 0ro#un*/ +i
e!en$ial/. %umai 7n a!c menea 'a&uri #a0ul !e:ului 0oae aCun-e a #i 'on!i*era 'a !e'ui *ar +i ne-liCa"il.
'on!e'in$a o"i+nui/ a a'e!ei !/ri *e lu'ruri e! o ane!e&iere +i o !/l"/i'ire 0rimii8i!/ a 8ie$ii !e:ualeC
@( aun'i 8a a0/rea 0u$in im0oran *a'/ e+i "/r"a !au #emeie +i e mai 0u$in/ 8aloare i !e 8a ari"ui a'e!ui #a0
7n 'eea 'e $ine *e 0in 'i&area 8o'a$iilor, *e #ormarea eului, *e mo*ul *e 8ia$/, !0re *e$ !e"ire dI 'i8ili&a$iile
normale 'are i-o 8or re'unoa+e 7no*eaunC Ii *e!i-ur, 7nr-o a!emenea i0oe&/, 7n!/+i *i#eren$a *inre 0!i(# lo-ia
ma!'ulin/ +i 0!i(olo-ia #eminin/ !e re*u'e 'on!i*era"il.
?i8ili&a$ia mo*ern/, 0ra'i'i!/, inele'uali!/ +i !o'iali&a 0un7n* o mai mul a''enul 0e 'eea 'e e!e li0!i *e
'one:iuni laura e!en$ial/ a #iin$elor umane, e!e neor-ani'/ +i 0oen$ial !/m *ar*i&a/. 8alorile ei *eri8/ 0ar$ial
*inr-o re-re!iune a i0urilo#l a'e!ea, la r7n*ul lor, 0ro8oa'/ +i !0ore!' re-re!iunea. In #em a'e!a a 0uu #emeia
mo*ern/ !/ 0/run*/ ra0i* 7n oae *onS niile, e-ali&7n*u-!e 'u "/r"aul; o'mai 0enru '/ 7n&e!r/rile, a0f8
u*inile, 'om0oramenele, a'i8i/$ile 'ele mai 'ara'eri!i'ek mai r/!07n*ie 7n 'i8ili&a$ia mo*ern/ nu mai au
*e'7 o #oai) re*u!/ le-/ur/ 'u 0lanul 0ro#un*, un*e *omne+e le-ea !e:uli9 mai 7n7i 7n ermeni onolo-i'i +i
a"ia 0e urm/ 7n 'ei #i&i'i, "iolf9 -i'i +i '(iar 0!i(olo-i'i. Eroarea 'e !/ la "a&a 'om0ei$iei #eri/9 ni+e #/'7n*u-
i 'u 0uin$/ !u''e!ul e!e o'mai !u0rae8aluar/ 0ro0rie 'i8ili&a$iei mo*erne, a ineli-en$ei lo-i'e +i 0ra'i'S
!im0lu a'e oriu al 8ie$ii +i al !0iriului 'are !7n, am"ele *eoCC) ri8/, *i#eren$iae, 0e '7n* ineli-en$a e amor#/ +i
1neural/2 W 0oae #i *e&8ola/ a0roa0e 7n e-al/ m/!ur/ a7 *e '/re "/r"a, e#l +i *e '/re #emeie
45
, &
C
%umai 7n rea'/ 7+i 0oae a#la lo'ul ai'i o re#erire la a'ea 8e:ak -uaestioa in#eriori/$ii, e-ali/$ii !au
!u0eriori/$ii #emeii 7n ra0oc 'u "/r"aul. O aare 0ro"lem/ e!e li0!i/ *e !en! *eoare'e 0re!i) 0une o
'omen!ura"iliae. 7n realiae, l/!7n* la o 0are o 'eeKO e!e 'on!rui. a'(i&i$iona"il, e:erior, +i e:'lu&7n*
rarele 'a&u#l
45
?7 *e!0re #orma-limi/ a !u"0ro*u!elor #eminine mo*eme; 1@oamne#l a'elea #/r/ !e: 'are #re'8enea&/ 'arierele *i!in!e ale marilor
ora+e, *oamneleW 0line *e a+a-&i!e am"i$ii inele'uale, 0rin'i0al/ !ur!/ *e 8eniuri 0enru me*i*S *i8inaori, 0!i(anali+i, !'riiori 0re0o!i2
(L. ORFla(erB).
SEG FIFI? II SEG I%3ER% 7=
n$Conae, '7n* nu !e mai 0oae 8or"i *e !e: *oar #iin*'/ 07n/ la anumi 0un' 'on*i$ia uman/ a #o! *e0/+i/, 7n
ra0or 'u i0ul,
i*eea lor 0laoni'/2, 7nre "/r"a +i #emeie e:i!/ o *i8er!iae 'are e:'lu*e ori'e m/!ur/ 'omun/. '(iar +i
#a'ul/$i !au 7n&e!r/ri a0aren 'omune +i 1neurale2 au o #un'$ionaliae +i o am0ren/ *i#eri/ *u0/ 'um !7n
0re&ene la "/r"a !au la #eme#eCinre"area *a'/ 1#emeia2 e!e !u0erioar/ !au in#erioar/ 1"/r"aului2 e la-#el *e
inuil/ 'a +i 7nre"area *a'/ a0a e !u0erioar/ !au in#erioar/ #o'ului. @e a'eea, 'rieriul *e m/!ur/ 0enru #ie'are
*inre !e:e nu 0oae #i *a *e '/re !e:ul o0u!, 'i e:'lu!i8 *e 1i*eea2 0ro0riului !e:. ?u ale 'u8ine, !in-urul
lu'ru 'e.!e 0oae #a'e e *e a !a"ili !u0erioriaea !au in#erioriaea unei #emei *ae 7n #un'$ie *e mai marea !au
mai mi'a ei a0ro0iere *e i0i'iaea #eminin/, *e #emeia 0ur/ !au a"!olu/, 'e8a analo- #iin* 8ala"il +i 0enru
"/r"a. 1Re8en*i'/rile2 #emeii mo*er(e 7+i ra- ori-inea, a+a*ar, *in am"i$ii -re+i orienae, 'a +i *inr-un
'om0le: *e in#erioriae Q *in i*eea erona/ '/ o #emeie 'a aare, 'a 1e:'lu!i8 #emeie2, ar #i in#erioar/
"/r"aulu[. S-a !0u! 0e "un/ *re0ae '/ #emini!mul nu a lu0a 7n reali#S3e 0enru 1*re0urile #emeii2, 'i, #/r/ a-
+i *a !eama, 0enru *re0ul #emeii *e. a *e8eni e-al/ 'u "/r"aul; 'eea 'e, '(iar *a'/ ar #i 0o!i"il *in'olo *e
0lanul e:erior 0ra'i'i!-inele'ua7 mai !u! men$iona, ar e'(i8ala 'u *re0ul #emeii *e a !e *enaura, *e a
*e-eneraKJUni'ul 'rieriu 'aliai8 e!e, !/ o re0e/m, a'ela al -ra*ului *e mai 2mul !au mai 0u$in *e!/87r+i/
reali&are a naurii proprii( %u 7n'a0e ni'i o 7n*oial/ '/ o #emeie 'are e!e 7n mo* *e!/87r+i #emeie e!e
!u0erioar/ "/r"aului 'are e 7n mo* im0er#e' "/r"a, 7n a'ela+i #el 7n. 'are un $/ran 're*in'io! 0/m7nului +i
7n*e0linin*u-+i 7n '(i0 *e!/87r+i #un'$ia e !u0erior unui re-e in'a0a"il !/ +i-o *u'/ la "un !#7r+i 0e a !a. T
7n *omeniul i*eilor *e 'are ne o'u0/m a'um, reEu7e !/ re$inem '/ ma!'uliniaea +i #eminiaea !7n 7n 0rimul
r7n* #a0e *e or*in inern. Ii 7n'/ 07n/ 7nr-a7a, 7ne7 !e:ul inerior 0oae !/ nu 'ore!0un*/ 'u 'el #i&i', E un #a0
nooriu '/ 0uem #i "/r"a$i *u0/ 'or0, #/r/ a #i a!#el +i 7n !0iri {anima mulieris in corpore inclusa virili) Ii
in8er!, a'eea+i 'on!aare #iin* 8ala"il/ +i 0enru #emeie. S7n, a'e!ea, 'a&uri *e a!imerie *aorae unor #a'ori
*i8er+i, 'om0a-
4=
@e!0re oae a'e!ea, '#. E8ola, #ivolta contro ii mondo modemo, e*. 'i., I, SL 566.+i urm.
74 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
ra"ile 'u 'a&urile 7n7lnie 7n *omeniul ra!elor (in*i8i&i 'u 'arab eri!i'ile !omai'e ale unei ra!e +i 'u 'ele
0!i(i'e +i !0iriuale alC alei ra!e). A'ea!a nu 0reCu*i'ia&/ 7n!/ 'aliaea *e "a&/ a #lui*ulW 0e 'are-l 0o!e*/ o
#iin$/ *a'/, #i&i' 8or"in*, e!e "/r"a !au #emeii +i ni'i uniaea 0ro'e!ului *e !e:uare. Fenomenul men$iona
0oae e:0li'a 0rin #a0ul '/ 7n anumie 'a&uri a'e! 0ro'e! !-a 'ei ra mai mul a!u0ra unui *omeniu *a +i a 'rea
a!#el a!imerii *iC 'au&/ '/ re!ul nu a #o! #orma 7n a'eea+i m/!ur/. 3i0olo-i' 8oi "in*, *e'i!i8 r/m7ne 7n!/
7no*eauna #a'orul inern, !e:ul inern. o !e:uare 'e !e ara/ numai 7n ermeni #i&i'i, ori'7 ar #i *e *e&Y 8ola/,
r/m7ne oare'um o !e:uare run'(ia/ +i 8i*/J?ine nu ei "/r"a 7n !0iri +i 7n !u#le nu e 'u a*e8/ra "/r"a Q
'eea 'e 1 8ala"il +i 0enru #emeie. E ne'e!ar !/ rele8/m oae a'e!ea 0en] '/ *e ele re"uie !/ $inem !eama 7n
'er'earea le-ii ara'$iei !e:uale, mai !u! men$ionae. 1?ani/$ile2 re'i0ro' ine-rae *e ma!'uliniae +i
#eminiae, *e!0re 'are e 8or"a 7n le-ea a'ea!aW re"uie 7n$ele!e 7n !en! 'om0le +i 'a aare 7n 7nrea-a lor coim
0le:iae e8enual/.
7n #a0, 7n!/+i 8iriliaea !0iriual/, '(iar *a'/ 7nr-un moa o"!'ur, o e:'i/ +i o re&e+e 0e #emeia a"!olu/; 7n
'a&ul-limi/, +i aun'i '7n* re!0e'i8a 8iriliae nu e!e *oar a r/&"oini'ului !aiC a 'on*u'/orului, 'i !e *iriCea&/ +i
'/re !u0ranaural. @e!0re\ laura mea#i&i'/, nu numai e:i!en$ial/, a a'e!ui *in urm/ 'aii 8om 8or"i 7n 'ele 'e
urmea&/. Al/!uior e un e:em0lu 'rea *eC ar/, a'ela al Salomeei lui O!'ar ,il*e. Salomeea nu-l 8e*e 0a
'enurionul a0rin! *e iu"ire 0enru ea +i 'are-i o#er/ oul +i, 07n/C la urm/, !e +i omoar/ 0enru ea. Salomeea e
#a!'ina/ *e IoVaJ naan, 0ro#eul, a!'eul. Ea, #e'ioara, 7i !0une; 1Eram #e'ioar/, +i\ u mi-ai lua 'a!iaea. Eram
0ur/ +i ne0ri(/ni/, +i u mi-ai\ urna #o' 7n 8ine... ?e !/ #a' a'um #/r/ ineU %i'i #lu8iile, ni'i\ a0ele 'ele mari
nu-mi 8or mai 0uea !in-e #o'ul 0aimii.2
44
44
7n *rama lui O. ,il*e re"uie !/ #a'em a"!ra'$ie *e elemenele e!ei&an9 7n!o$ioare. @ar +i 7n ea, +i '(iar mai mul, 7n o0era lui Ri'(ar*
Srau!!, e:i!/ f) amo!#er/ 'are, 0e l7n-/ 7nala #or$/ e8o'aoare, are un #on* 'o!mi'o-analo-i'i a"!olu 0re-nan; ema Lunii +i a Top=ii
*omin/ 7nrea-a a'$iune. 7n 0lu!, 1*aniO 'elor +a0e 8/luri2 al Salomeei, *an! a!u0ra '/ruia 8om re8eni.
La !/r"/oarea )a(/8raa !e 0ra'i'a 7m0reunarea riual/ a unei 0ro!iuae 'iD un a!'e ($ramac8rin) 7n a'ela+i lo' 'on!a'ra !a'ri#i'iului
('#. ). Elia*e, Yogaii immortalie et li$erte, 4ari!, 19<4, 00. 11<, 5<7-5<8). A'ea!a 0oae a8ea le-/ur/; 'u 'ele *ou/ *i#eren$ieri e:reme ale
#emininului +i ma!'ulinului.
?O%@IJIO%HRI II FOR)E -3<
Fa0ului, mai !u! rele8a, al e8enualului -ra* *i#eri *e !e:uare !u" ra0or #i&i' +i !0iriual, i !e a!o'ia&/ alul;
a'ela al iner'on*i-ion/rilor *i#erie *inre !e:ul inern +i !e:ul 'or0ului. A'ea!/ iner-'on*i$ionare e!e ri-i*/
numai 7n 'a&ul unor in*i8i&i 0rimii8i, a*i'/ *e-ra*a$i 7n ra0or 'u i0ul. @a'/ 7n!/ !e:ul inern e!e !u#i'ien *e
*e&8ola, el !e 0oae a#irma 7nr-o *e0lin/ in*e0en*en$/ *e 'on*i$iile #i&i'e[A!#el, oae mani0ul/rile (ormonale
*e i0 0ur ne'romani' la 'are !e 0reea&/ "iolo-ii mo*erni, "a&7n*u-!e 0e i*eea '/ !e:ul nu *e0in*e *e nimi'
al'e8a *e'7 *e o 1#ormul/ (ormonal/2 oare'are, 8or 0uea 0ro*u'e im0orane e#e'e mo*i#i'aoare ale
a*e8/raelor 'ara'eri!i'i *oar la animale +i la #iin$e umane ineriormene 0u$in *i#eren$iae; nu la "/r"a$i +i la
#emei 'om0le$i, 1i0i'i2. Relai8iaea 'on*i$ion/rilor in#erioare !e 'on#irm/ 07n/ +i 7n 'a&ul unor 'a!ra$i;
*iminuarea #i&i'/ poate, 'um !-a +i !0u!, nu *oar !/ nu *i!ru-/ im0ul!ul !e:ual, 'i poate '(iar !/ nu */une&e
8irili/$ii inerioare. ?a e:em0le *e!eori 'iae !7n %ar!e!, unul *inre 'ei mai "uni -enerali ai Ani'(i/$ii 7r&ii,
Ari!oni'u!, mini+rii 4(oino! +i Eu0roo!, Solomon, un lo'$iior al lui 9eli!arie, OalB, mare 8i&ir al lui Soliman
al II-lea, #ilo&o#ul Fa8orinu!, A"elar* 7n!u+i +i mul$i al$ii.
5>( 'ondi=ion8ri Di &orme ale atrac=iei erotice
7n 8e*erea unei *e#ini$ii 'om0lee a #a'orilor 'e iner8in 7n ale-erile !e:uale, re"uie !/ e:amin/m mai 7n
am/nun !ru'ura #iin$ei umane, re#erin*u-ne nu a7 la !u*iile mo*erne, '7 la 7n8/$/urile ra*i$ionale.
@a'/ a*ineauri am *eo!e"i *ou/ 0/r$i !au !rauri 0rin'i0ale ale #iin$ei umane (e!en$a +i 0er!oana e:erioar/),
a'um re"uie !/ !u"7m0/r$im 7n *ou/ la r7n*ul !/u 0rimul *inre a'e!e *omenii, e!en$ial +i 'el mai 0ro#un*.
A!#el, 7n oul, 8or re&ula rei ni8eluri. ?el *in7i e!e ni8elul in*i8i*ului e:erior 'a o 'on!ru'$ie !o'ial/,
in*i8i* a '/rui #orm/ e *e!ul *e ar"irar/, 1li"er/2 +i la"il/, anume *aori/ 'ara'erului !/u 1'on!rui$i[?el *e-al
*oilea ni8el a0ar$ine *eCa #iin$ei 0ro#un*e !au *imen!iunii *e 0ro#un&ime a #iin$ei, +i e lo'ul a 'eea 'e 7n #ilo&o#ie
a #o! numt;principium individuationis( Ai'i a'$ionea&/ #or$ele 0rin inerme*iul '/rora o #iin$/ e!e 'eea 'e
e
!e,
#ie *in 0un' *e 8e*ere #i&i', #ie 0!i(i', +i !e *i!in-e *e ori'are ala *in !0e'ia !a. o ai'i e!e +i lo'ul 1naurii
0ro0rii2, natura
;-->
I
7> EROS II @RAAOS3E SEGUALH
innata a #ie'/ruia 7n 0are. 7n *o'rina in*ian/, a'e!e #or$e #ormai8e !7n numie sams<8ra !au v8san8S nu !e
re!r7n- *oar la #a'orii ere*iari +i #ilei'i, 'i !7n 'on'e0ue a!#el 7n'7 !/ in'lu*/ ere*i/$i, 'au&e, 0re!'ur/ri +i
in#luen$e a '/ror ori-ine !e 0oae !iua +i *in'olo *e limiele unei !in-ure 8ie$i omene+i
4<
. 7n le-/ur/ 'u a'e!
0lan, 7n *omeniul 0!i(olo-i'ie o 'eea 'e, la om, 'on!iuie 'ara'er +i naur/ 0ro0rie, 'eea 'e am numi 1#a$a2
lui 7n o0o&i$ie 'u 1ma!'a2 lui. S-re *eo!e"ire *e o 'e e 0ro0riu 0rimului *inreC 'ele rei ni8eluri, 'elui mai
e:erior, o 'eea 'e !e re#er/ la 'el *e-al *oilea are un -ra* noa"il *e *eerminare +i *e !a"iliae. A'ea!a i-a
#/'u 0e Dan +i 0e S'(o0en(auer !/ 8or"ea!'/ *e!0re, un 1'ara'er ran!'en*enal2 al #ie'/rui in*i8i* 'a *e!0re
un #a0 1noumenal2, a*i'/ relai8 la *omeniul 'are !/ 7n !0aele 7nre-ii. or*ini a #enomenelor 0er'e0ue 7n
!0a$iu +i im0.
%i8elul al reilea +i 'el mai 0ro#un* 0ri8e+e #or$e elemenara !u0erioare +i anerioare in*i8i*ua$iei, 'are
al'/uie!' 7n!/ #on*ulW ulim al in*i8i*ului. 7n a'e! *omeniu !e -/!e+e +i 0rima r/*/'ina a !e:ului +i 7n 'u0rin!ul
lui !e re&e+e #or$a ori-inar/ a ero!uluiC 4lanul a'e!a 7n !ine e!e anerior #ormei +i *eermina$iei. Fie'are 0ro'e!
'a0// #orm/ +i *eermina$ie 0e m/!ur/ 'e ener-ia 0/run*p 'elelale *ou/ 0lanuri !au !rauri, 0ro'e!ul
'oninu7n*u-!e 7n eleY
?u aCuorul a'e!ei !'(eme !e 0oae !ur0rin*e !u" oae a!0e'i ele 'eea 'e !e 7n7m0l/ 7n ara'$ia !e:ual/. 4e
0lanul 'el mai 0ro-\ #un*, ara'$ia re!0e'i8/ e!e 'e8a 'e re'e *in'olo *e in*i8i*, iaC e:0erien$a eroi'/ 7n
#ormele-limi/, raumai'e, ale a'u0l/riiR aCun-e la a'e! 0lanJan a'e! !en!, e!e 8ala"il 'iaul *e mai !u!J +i
anume '/ oae 7emeile iu"e!' un !in-ur "/r"a, iar o$i "/r"a$ii\ iu"e!' o !in-ur/ #emeie. E:i!/ ai'i -un
0rin'i0iu al in*i#eren$ei\ !au al *i!lo'a"ili/$ii. 7n 8iruea 'ore!0on*en$elor analo-i'e *inrK limia !u0erioar/ +i
limia in#erioar/, a'e! 0rin'i0iu e!e 7n 8i-oareC #ie 7n im0ul!ulor" 'are 7m0in-e '/re o #iin$/ *e !e: o0u! *oar
0enru '/ e *e !e: o0u!, 0ro0riu #ormelor animali'e +i "rue ale ero!ului (a+a-numia 1li0!/ *e ale-ere !0e'i#i'/
animalelor2). #ie 7n #ormele 0o&ii8 *e&in*i8i*uali&ae ale ero!ului, 'are !e mani#e!/, *e e:em0lu, 7nr-o
e:0erien$/ *ioni!ia'/[%u e 7n!/ o*eauna a*e8/ra '/ #orma 'ea mai 8ul-ar/ +i mai animali'/ *e *ra-o!e e
4<
@e!0re sams<8ra +i v8san8 '#. E8ola, Lo Yoga della potenza( Roma, e*. a 5-C#l 19>8, 00. 165-l6<. Elia*e, Yoga e', e*. 'i., 00. >1, 95,
16=. <4 +i urm., >6.
m ?O%@IJIO%HRI II FOR)E 77
a'eea 7n 'are nu iu"e+i o &emeie, 'i &emeia( 4oae #i e:a' 'onrariul
4>
. A'ela+i lu'ru !e 0oae !0une *e!0re #a0ul
'/ 7n 'ri&a a'u0l/rii "/r"aul a0roa0e 7+i 0ier*e in*i8i*ualiaea; el +i-o 0oae 0ier*e 7n *ou/ mo*uri 'onrarii,
*eoare'e e:i!/ *ou/ 0o!i"ili/$i o0u!e *e *e&in8i*uali&are, 7n #un'$ie *e o *e!'(i*ere 1*e!'en*en/2 +i o
*e!'(i*ere 1a!'en*en/2, *e o "e$ie ana-o-i'/ +i o "e$ie 'aa-o-i'/. E!e un 0ur mi '/ 7n aare momene 1!0e'ia
!e !u"!iuie in*i8i*ului2. 7n #ine, '7n* !e !0une '/ *ra-o!ea ori !e na+e *in 0rima 'li0/, ori nu !e mai na+e,
'7n* !e 8or"e+e *e a'ele covps de &oudre, *e *ra-o!e la 0rima 8e*ere, e!e 8or"a aun'i *e a'ele 'a&uri 7n 'are,
mul$umi/ unor 'ir'um!an$e !0e'iale, #or$a !raului 'elui mai 0ro#un* a'$ionea&/ 7nr-un mo* *ire', neo"-
!a'ula, 0re*ominan, #
4rima le-e *e 'are a!'ul/ 0ro'e!ul !e:ului la ni8elul 'el mai 0ro#un* e a'eea, *eCa #ormula/, a
'om0lemenari!mului, a ine-r/rii 'ali/$ii ma!'uline 0ure +i a 'ali/$ii #eminine 0ure 7n unirea unui "/r"a 'u o
#emeieCLa limia *inre al reilea +i al *oilea !ra, *inre ni8elui 0ro3un* +i ni8elul inerme*iar, *e8in a0roa0e
!u"i a'i8e 'on*i$ion/rile !au le-/urile, 0ro0rii iri*i-8i*ua$ieiR!au naurii 0ro0rii, ale unei #iin$e *ae. 7n a'e!
nou !a*iu nu mai e!e in*i#eren, 0enru 0a!iunea +i 7n'lina$ia eroi'/, o 'eea 'e e!e o anumi/ #emeie, *in'olo
*e #a0ul '/ e!e #emeie +i '/ 0re&in/ 'om0lemenari/$ile onolo-i'e, *e!0re 'are am 8or"i. Ai'i 7n'e0, *e
0il*/, !/-+i e:er'ie in#luen$a a!u0ra ale-erii 'on*i$ion/rile ra!ei, a0oi ale 'on*i$ion/ri mai !0e'i#i'e, *e or*in
!omai' +i 'ara'eriolo-i' in*i8i*ual, 07nP '7n* oul !e 0oae a''enua +i #i:a, aCun-7n* !/ 'ree&e ilu&ia
in!u"!iui"ili/$ii
47
; e!e 're*in$a 7n 1*ra-o!ea uni'/2, a*i'/ i*eea '/ 0o$i iu"i +i 0o$i !/ #i iu"i *oar *e o
anumi/ #emeie 'a in*i8i*, a'ea uni'/ #emeie *eermina/ (a'el "/r"a *eermina, 7n 'a&ul #emeii). Ii '7n* toat8
#or$a
4>
Unele riuri *e ma-ie !e:ual/ 'ole'i8/ !e nume!' colI!mSrga, *e la numele unui #el *e 0ie0ar 0ura *e #eele 0ari'i0ane; ale-7n* 0rin
ra-ere la !or$i m 8e+m7nul, #ie'are "/r"a ale-e #emeia 'are !/-i #ie o8ar/+/ *e ri (re#erin$e la Elia*e, U9! cit(, 0. 465, +i E8ola, Lo Yoga
della potenza, e*. 'i., *e!0re riualul !e're anri'. .2L +i mai Co!, 00. ==> +i urm.). %e 0uem re#eri +i la 0romi!'uiaea inen$ional/ 7n
8i-oare 'u o'a&ia anumior !/r"/ori !e&oniere, 7n 9a'anale +i Saumale.
47
E:i!/ ai'i o 'er/ analo-ie 7n*e0/ra/ 'u *i!in'$ia #reu*ian/ *inre 10ro-
'e
!ul 0!i(i' 0rimar2, 7n 'are !ar'ina li"i*oului e 7n'/ li"er/ +i
#lu'uan/, +i 10ro-
e
!ul 0!i(i' !e'un*ar2, 7n 'are a'ea!a !e lea-/ *e o anumi/ re0re&enare +i -reu
8>
mai *e!0rin*e *e ea.
78 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
elemenar/ 0ro0rie !raului 'elui mai 0ro#un* +i 0ro'e!ului 0rima !e ran!#er/ +i !e &i7eaz8 0e a'e! 0lan
inerme*iar, 'el al in*i-8i*ua$iei +i al 1'ara'erului ran!'en*enal2, !e 0ro*u'e 10a!iune #aal/2 'are, *u0/ 'um
8om 8e*ea, nu e a0roa0e ni'io*a/ #eri'i *a'/ r/m7ne 7n !#era omenea!'/ +i 0ro#an/, '/'i ai'i e!e a'i8/ i #or$/
+i a0a!/ o 1!ar'in/2 'are re' *in'olo *e in*i8i*. *e ai'i iau na+ere a*e!ea 8eria"ile !'ur'ir'uie 7n !en! 0ro0riu
+i !iua$ii 0re'um a'eea e:em0li#i'a/ 7n Tristan Di olda, *e ,a-nerJ
7n -eneral, ni8elul inerme*iar e!e oo*a/ 'el al 1i*eali&/-l rilor2 #emeii iu"ie, +i 7n el 7+i are o"7r+ia ilu&ia '/
iu"im o #emeiel 0enru una !au ala *inre 'ali/$ile ei, 7n im0 'e lu'rul 'u a*e8/ra$i iu"i, +i 'are lea-/, e!e
&iin=a ei, #iin$a ei nu*/[ ?7n* 7n!/ #or$a\ 0ro#un*/ a ero!ului nu !'al*/ *ire' 0lanul inerme*iar +i ni'i nuC !e
#i:ea&/ 'om0le 7n el ('um !e 7n7m0l/ 7n marea maCoriae a\ 'a&urilor), rPm7ne un anumi Co' *e in*eerminare;
7n lo'ul 1#emeii C uni'e2 +i in!u"!iui"ile a8em un anumi i0 a0ro:imai8 (1i0ul C 0ro0riu2), 0re&ena *e mai
mule 2#iin$e, nu *oar *e o !in-ur/ #iin$/ #eminin/ (!au ma!'ulin/, 7n 'el/lal 'a&), 'are a!i-ur/ 'on*i$ia unei V
ara'$ii !u#i'ien *e inen!e. @ar a'ea!/ li"erae *e mi+'are !aul *i!lo'a"iliae a ero!ului 0oae a8ea +i al/
'au&/; im0er#e'a in*i-Y 8i*ua$ie a unei anumie #iin$e. @a'/ '(i0ul inern al unei #iin$e nul e #oare 0re'i!, aun'i,
7n e-al/ m/!ur/, +i o"ie'ul *orin$ei !ale 8a\ #i mai in*eermina +i, 7n anumie limie, 7nlo'ui"il. ?(iar +i mul-C
i0li'iaea e:0erien$elor 0oae 'onri"ui la 7nl/urarea #i:i/$ii 0ro- \ Y 0rii unei 0rime 0erioa*e *in 8ia$a eroi'/.
A!#el, 9Pl&a' a o"!er8au '/ 7n 0rima #emeie iu"i/ iu"e+i oul, 'a +i 'um ar #i uni'a #emeie. J mai 7r&iu, iu"e+i
#emeia 7n #ie'are #emeie.
3re'7n* la ulimul ni8el, 'el al in*i8i*ului e:erior, '7n* 'enrulW *e -reuae al 0ro0riei #iin$e 'a*e a!u0ra lui,
men$ionaa mua"ili-l ae +i in*eerminare a 0ro0riului 'om0lemen !e:ual 're+e 0e!e V m/!ur/ 7n ale-erea
!e:ual/. @u0/ 'um am !0u!, 0e a'e! 0lan oul C e neor-ani', #/r/ r/*/'ini a*7n'i. A!#el, 0e *e o 0are, 0uem
a8eaS i0ul li"erinului 'are 'au/ numai 10l/'erea2 +i 0re$uie+e o #emeie;W numai *u0/ -ra*ul 7n 'are 're*e '/ i-
o 0oae o#eri, 0e '7n* 7n oae I 'elelale 0ri8in$e, 0enru el, o #emeie e!e mai mul !au mai 0u$in la #el 'u ala. In
ale 'a&uri, #a'ori *eerminan$i 0o *e8eni 'ei C !o'iali +i am"ienali; 'la!a, mo*a, ra*i$ia, 8aniaea e'. A0ar
a0oiW noi 'on*i$ion/ri 0enru 'eea 'e, *in ero!, 0oae !/ aCun-/ 7n a'e!\ 0lan +i !/ !e #i:e&e a'olo; +i *ra-o!ea
normal/, 1'i8ili&a/2 +i "ur-l
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 79
a(e&/ !e *e#ine+e 7n mare m/!ur/ o'mai 0rin ele. ACun-e 7n!/ 'a ero!ul !/-+i reia "ru!' a*e8/raul 'ara'er +i !/-
+i urme&e 'on*i$ion/rile 'e-i !7n 0ro0rii 7n !raurile 'ele mai 0ro#un*e, 0enru 'a !/ a'$ione&e 7n mo* 'aa!ro#al
a!u0ra a o 'eea 'e !-a #orma, 7n maerie *e rela$ii iner!e:uale, 7n *omeniul a'e!a, 'el mai e:erior al
in*i8i*ului !o'ial. ?(iar a#ini/$ile *eerminae *e 0lanul naurii 0ro0rii +i *e sams<8ra, 7n 'a&ul 7n7lnirii
0er!oanei 'om0lemenare, 0o #a'e !/ !ar/ 7n aer !au !/ !ur0e o 'eea 'e +i-a 'rea in*i8i*ul !o'ial 7n 'a*rul
in!iu$iilor 'i8ili&a$iei +i !o'ie/$ii '/rora le a0ar$ine. S7n 'a&urile 'are l-au #/'u 0e ?(am#or !/ 8or"ea!'/ *e
un 1*re0 *i8in al iu"irii2; 17l! !Ra00ariennen `7n*r/-o!i$ii\ *e *roi *i8in, mal-r> Ie! loi! e Ie! 'on8enion!
(umaine!.2
48
Ii 7n 8ia$a mo*ern/ a!emenea 'a&uri !7n #oare numeroa!e +i ele au #urni&a maeria 0re#era/ unui
anumi -en *e earu +i *e lieraur/; o'mai 0enru '/ 7n 'i8ili&a$ia mo*ern/ !-a nuri ilu&ia '/ rela$iile *inre
!e:e 0o #i 'enrali&ae +i !i!emai&ae 0e 0lanul 'el mai e:erior, !o'ial, neor-ani' +i ari#i'CPW#WJ
7n a'eia+i ermeni 'a +i 'ei ai 'aa!ro#elor men$ionae a*ineauri !e 0o e:0li'a +i 'a&urile a'elor li"erini 'e
!#7r+e!' 0rin a '/*ea 8i'ime ale 0ro0riului Co' +i 0rCn a !e 7n*r/-o!i *e o anumi/ #emeie, 0un7n* 'a0/
0ermua"iliP$ii o"ie'ului urm/ri *e ero!ul lor. 0o !/ +i 'a*/ 7n!/ 0ra*/ unor #orme !e:uale mania'ale, urmare,
a'ea!a, a #a0ului '/ !-au Cu'a 'u #o'ul, 'u ale 'u8ine '/ au 0ro8o'a, la un momen *a, a'i8area 18olaCului2
0ro0riu 0lanului 'elui mai 0ro#un*, +i anume a'ela 'are 0re'e*/ 7n!u+i 0lanul un*e !e mani#e!/ sams<8ra +i
in*i8i*ua$ia.
E *e la !ine 7n$ele! '/ a!emenea iru0$ii e8enuale 0o a'$iona 'aa!ro#al +i 0e 0lanul 1*ra-o!ei uni'e2, 7no'mai
*u0/ 'um le-ea a#ini/$ii 7n 8i-oare 0e a'e! 0lan, '7n*, la ni8elul inerme*iar, 7+i 7nr7lne+e 0ro0riul 'om0lemen,
0oae a'$iona 'aa!ro#i' 7n *ome-
48
Apud S'(o0en(auer, o0. cit(, 0. 116.
49
Al/ 'on!e'in$/ e #enomenul en*emi' al *i8or$urilor +i re'/!/oririlor7n 'i8ili&a$iile 1mono-ami'e2 'ele mai #ra0an 1mo*eme2, 'au&a *e
*i!lo'a"iliaea ero!ului 'ara'eri!i'/ !raurilor 'elor mai !u0er#i'iale ale #iin$ei. ?i8ili&a$iile 0re'e*ene #u !0e'i#i' or-ani', a'or*7n*
0reuin*eni o mai mare aen$ie la o 'e e 0ro0riu !ra-Rului 'elui mai 0ro#un* +i mai in*i8i*ua al 1naurii 0ro0rii2 7n mo* normal, a*i'/
c'7n* '(iar a"!ra'$ie *e #or$a 'oer'ii8/ a in!iu$iilor, -aranau 7n !'(im" un -ra*
m
ai mare *e !a"iliae unirii *inre #iin$e *e !e: o0u!, '7n*
!i!emul 7n 8i-oare nu era 4i
u
-ami', 'u *i8er!ele 0remi!e, a!u0ra '/rora ne 8om o0ri mai Co!.
80 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
niul in*i8i*ului !o'ial +i al o"li-a$iilor !ale. Aun'i *i!0are 7n'/ o *a/ 1uni'iaea2, '(iar +i uni'iaea 10a!iunii
#aale2. @ar a'e!e 'a&uri !7ri e:rem *e rare 7n *omeniul 0ro#an +i, '7n* !e i8e!', nu !7n ni'io*a/ e8aluae
'on#orm a*e8/raei lor nauri.
Al 'a&, ra0ora"ii la a'ela+i 'one:, e!e 'el al unei 0a!iuni Di al unei ara'$ii !e:uale elemenare 'e !e 0oae
a!o'ia 'u *i!0re$ +i '(iar ur/ 7nre 'ei *oi 7n*r/-o!i$i; ai'i a'$ionea&/ ener-ia 0lanului 'elui mai 0ro#un*,
elimin7n* o$i #a'orii *e a#iniae 'ara'erial/ +i, oae 8alorile 'are ar #i #o! *eerminane, *a'/ 0ro'e!ul !-ar #iC
'enra 0e 0lanul inerme*iar. ?a&ul e !imeri' 'u 'el 7n 'are, a+a 'um am !0u!, a#ini/$ile 0ro0rii re!0e'i8ului
0lan 0o, la rPn*ul) lor, !/ arun'e *i!'re*i a!u0ra a o 'e e!e 0ro0riu *omeniuiuu e:erior al moralei !o'iale +i
al in!iu$iilor.
7n a'e! 'one:, !e 0oae, 7n !#7r+i, men$iona #a0ul '/ e:i!a miCloa'e ari#i'iale 0enru a *e-aCa mai mul !au
mai 0u$in elemenar/ a ero!uiui, 0rin neurali&area !raurilor mai 0u$in 0rf8 #un*e 0! 'are a'e!a le ra8er!ea&/
+i r/m7ne a0roa0e le-a * #iin* !u0u! mai !u! men$ionaelor 'on*i$ion/ri 7n e:0erien$a "/r"a$ilor +i #emeilor
'omune. 4uem 'ia 7n'/ *e 0e a'um a'$iu*) al'oolului +i a unor !u0e#iane +i e *e noa o *e 0e a'um m unele
!u"!an$e *e a'e! -en au a8u a*e!eori rolul *e a*Cu8an$i) uili&area !a'ral/ a !e:ului (*ioni!i!m, anri!m). 4e
a'eea+i li#l !7n #ilrele amoroa!e, a '/ror 8eria"il/ naur/ e a"!olu i-n *e oamenii mo*erni. @e ai'i, a+a 'um
8om 8e*ea, *rumul *u'e +i la unele #orme ale *emonolo-iei 'u "a&/ eroi'/, "a C la a*e8/raa ma-ie !e:ual/
0ro0riu-&i!/.
7n o 'e !-a !0u! 07n/ a'um nu re"uie ni'io*a/ !/ 'on#un*ar/ rolul #a'orilor 'are condi=ioneaz8 'u rolul
#a'orilor 'are de=emiinm 4enru 'a o ma+in/ !/ 0ro*u'/ anumie e#e'e +i !/ *ea ran*amek re"uie !/ #ie
al'/ui/ *in 0ie!e 'ore!0un&/oare +i a'e!e 0ie!a !S #ie a!am"lae 7n mo* a*e'8a Q a'ea!a e 'on*i$ia. @a'/
in!/ li0!e+e #or$a mori'e, +i 'ea mai *e!/87r+i/ ma+in/ 8a r/m7K . imo"il/. La #el re"uie !/ -7n*im 7n 'a&ul
uuror a'elor 'on*9 $ion/ri 'are, 0e2 'ele *ou/ 0lanuri mai 0u$in 0ro#un*e ale #iin#l umane, 0o 'ore!0un*e
eorei' -ra*ului o0im 0enru ara'$ia !e:ual/; e o"li-aoriu 'a, a"!ra'$ie #/'7n* *e o$i a'e+i #a'ori, !a !e
re&ea!'/ #or$a 0rimar/ a ero!uiui, la un 18olaC2 !au alul, +i cm 7nr-un -ra* !au alul, ea !/ !a"ilea!'/ !area
ma-nei'/ !#l ma-i'/, *e!0re 'are am !0u! '/ e !u"!raul ori'/rei iu"iri !e:uaCC
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 81
La in*i8i*ul 'omun +i 'u *eo!e"ire la in*i8i*ul 'i8ili&a *in O''i*en, e:0erien$a eroi'/ !e num/r/ 0rinre
a'elea 'e 0re&in/ mai mul un 'ara'er 0a!i8. E 'a +i 'um 0ro'e!ele 'ore!0un&/oare ar a0/rea +i !-ar *erula *e la
!ine, #/r/ 'a 8oin$a 0er!oanei !/ iner8in/; ei nu 7i e!e *a ni'i m/'ar !/ le 'enre&e e:a' 7nr-unui !au alul *in
'ele rei *omenii !au ni8eluri men$ionae. A'ea!/ !iua$ie e 'on!i*era/ 'a #iin* a7 *e #irea!'/ +i normal/, 7n'7,
aun'i '7n* ea nu !e i8e+e, '7n* li0!e+e 'on!r7n-erea, '7n* nu 0o$i !/ nu !im$i !au !/ nu #a'i al#el, 7n'e0i !/ e
7n*oie+i *e !in'eriaea +i 0ro#un&imea unui !enimen !au ale unei *orin$e. A/!im a!emenea in*i'ii '(iar 7n
'u8inele 'ele mai u&ae; 'u87nuW passio e:0rim/, 7n *i#eriele lui #orme *in lim"ile romani'e, anume !area
'elui 'are !u#er/. O"!er8a$ia e 8ala"il/ +i 0enru ermenul -erman Leidensca&t, *e la leiden, 'are, +i el, 7n!eamn/
a 0/imi, a !u#eri.
7n #un'$ie *e in*i8i&i Q *e *i#eren$ierea lor inern/ Q, #enomenul a'e!a e mai mul !au mai 0u$in e8i*en. )ai
*e0are, am 0uea #a'e 7n a'e! !en! 'on!i*era$ii *e 0!i(olo-ie *i#eren$ial/, 0ornin* *e la *i#eriele in!iu$ii. @e
e:em0lu, 0oli-amia are *re0 0re!u0o&i$ie naural/ un i0 ma!'ulin, 7n 'are Eul are un mai mare -ra* *e li"erae
7n ra0or 'u ero!ul ('u un mai mare -ra* *e *i!-
2 lo'a"iliae +i, *re0 'on!e'in$/, un -ra* mai mi' *e #i:are). un i0, a0oi, la 'are e:0erien$a eroi'/ 7n !ine are
mai mul/ 7n!emn/ae *e'7 rela$ia 'u o #emeie !au ala 'a 0er!oan/ ('a 7n &i'ala ara"/; 1Un #ru', a0oi al
#ru'2). @e 8reme 'e nu am a#irma '/ a'ea!a ar 'ore!0un*e 7no*eauna unor !iua$ii i*eni'e 'u 'ele
, orienae !0re e:erior +i neor-ani'e 0ro0rii orien/rii li"erine, !e 0oae re'unoa+e '/ re'erea *e la 0oli-amie
(!au *e la marimo-niul ani' a*mi$7n* 'a ine-rare le-iim/ 'on'u"inaCul) la mono--amie, 7n 0o#i*a o0iniilor
'on#ormi!e a&i 0re'um0/nioare, nu e!e '7u+r *e 0u$in un !emn '/ un i0 !u0erior *e "/r"a ia lo'ul unuia
in#erior, 'i e:a' *im0ori8/. e!e mai *e-ra"/ !im0omul unei 0oen$iale +i mul mai 0uerni'e a!er8iri a
"/r"aului #a$/ *e
e
ro! +i *e #emeie, 'eea 'e nu e, 7nr-a*e8/r, !emnul unei 'i8ili&a$ii !u0erioare
<6
.
.
<6
?#. J. E8ola, L'Aico ela 'lava, )ilano, 19>8, 'a0. GII (1Li"era *el !e!!o e 2"erP *ai !e!!o2).
85 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
?7 0ri8e+e elemenele unei e(ni'i menie !/ a'$ione&e a!u0ra *i8er!elor 'on*i$ion/ri e:i!en$iale ale ero!ului,
ele 0o #i 7n7lnie mai 'u !eam/ 7n lumea ani'/ +i 7n r7n*ul 0o0ula$iilor 0rimii8e. @eo'am*a/, 8om 'ia
unR!in-ur e:em0lu, +i anume #a0ul '/ *e!eori riurile *e '/!/orie, 0rinre a'e!ea *in urm/, !e i*eni#i'/ 'u
0ra'i'i ma-i'e *e *ra-o!e 'are re&e!' #or$a *e ara'$ie *inre 'ele *ou/ !e:e 'a 0e o 0uere ire&i!i"il/
<1
.
4ori8i !'(emei noa!re, ele !imulea&/ +i a'i8ea&/ ero!ul 0e 0lanul elemenar, #ie +i 'u ri!'ul *e-a alimena un
#el *e *emonie !au *e 0o!e*are.
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 8=
7n a'e! 0un', !-ar 0uea 're*e 7n!/ '/, 7n e!en$/, am #/'u, mai mul !au mai 0u$in, 0a!ul *e'i!i8. %u am
re'uno!'u oare noi 7n+ine '/, 7n -eneral, o 'e !e in8o'/ 0enru a e:0li'a #a0ul eroi', !e e:0li'/ 7n realiae
'(iar 'u aCuorul luiU JS#e -/!im *e a'eea, ine8ia"il, 7n #a$a 0ro"lemei #un*amenale; 7n *e#inii8, de ce se simt
atraDi unul de altul $8r$atul Di &emeiaW @a'/ am aCun! !/ re'unoa+em 7n ero! un #a0 elemenar +i ire*u'i"il,
r/m7ne !/ '/u/m semni&ica=ia a'e!ui #a0. A!a 7n!eamn/ 7n!/ '/ re"uie !/ ne 7nre"/m +i 'are e !emni#i'a$ia
!e:ului 7n !ine. %e -/!im a!#el a*u+i 7n 'enrul mea#i&i'ii !e:ului 7n !en! 0ro0riu. @e ea !e 8a +i o'u0a 'a0iolul
urm/or.
7naine *e a mer-e mai *e0are, !/ arun'/m o 0ri8ire a!u0ra *rumului 0ar'ur!. Am re!0in! ori'e iner0reare
"iolo-i'/ #inali!/ a #a0ului eroi', iar e:0li'a$ia 7nemeia/ 0e 7n!u+i 10rin'i0iul 0l/'erii2 #reu*ian am
'on!i*era-o la #el *e ne!ai!#/'/oare 'a +i a'eea 'e re'ur-e la un #ane&i! 1in!in' al re0ro*u'erii2 'a #a0
0rimar al im0ul!ului eroi'. 3eoria 1ma-nei'/2 ni !-a 0/ru mai 'ore!0un&/oare 'u realiaea. am a0ro#un*a
a'ea!/ eorie 'u aCuorul unor *ae e:ra!e lin 7n8/$/urile ra*i$ionale, 'are 8or"e!' *e!0re o !are !au *e!0re un
#lui* *e'lan+a 1'aalii'2 7n 7n*r/-o!i$i 0rin 0re&en$a #or$elor #un*amenale (;in +i ;ang, 'are *e#ine!'
0olariaea !e:ual/ +i !e:uarea 7n -eneral; 'orelai8ul e!e o *e0la!are a 0lanului 'on+iin$ei, 'are, la r7n*ul !/u,
*e8ine 'au&a unei a'i8/ri ma-i'e a 0uerii *e ima-ina$ie +i a unui monoi*ei!m mai mul !au mai 0u$in inen!.
@o'rina ani'/ *e!0re o alerare in8i&i"il/ 'e !e 0ro*u'e 7n !7n-e aun'i '7n* !7nem 'u0rin+i *e ero! a #o!
re8alori&a/ *e noi. 7n !#7r+i, au #o! e:aminae 'on*i$ion/rile le-ae *e 'om0lemenari!mul e:i!en$ial al
#iin$elor 'e !e iu"e!', 7n 'a*rul unei *o'rine *e!0re !raurile muli0le ale 0er!oanei; !-a rele8a 7n!/ '/, *re0
"a&/ a o +i *re0 #or$/ 0rimar/, re"uie !/ lu/m 7n 'on!i*erare 'eea 'e 0ro8ine *ire' *in. ra0orul ma!'ulini/$ii
a"!olue 'u #eminiaea a"!olu/. Ii, 7n a'ea!/ 0ri8in$/, 'u a7 mai inen! 8a #i 0ro'e!ul, im0li'7n* oae e#e'ele
unei ara'$ii elemenare, 'u '7 mai (o/r7/ 8a #i *i#eren$ierea !e:elor, a*i'/ !e:uarea.
<1
E. ?ra]leB, M;stic #ose, %e] EorV, 1965, 0. =18.
?a0iolul II )E3AFIFI?A SEGULUI
5@( Mitul androginului
Forrr7a !0e'i#i'/ 0rin 'are lumea ra*i$ional/ a e:0rima !emni-#i'a$iile ulime ale #iin$ei a #o! miul. )iul
ra*i$ional are 8aloarea unei '(ei. )ai ale! 7n 0erioa*a 0re'e*en/ !-a 7n'er'a e:0li'area miului 'u aCuorul
i!oriei naurale, al "iolo-iei !au al 0!i(olo-iei. ; 4enru noi, *im0ori8/, miul 7n!u+i 8a e:0li'a o a'e!
maerial,; 'u re#erire !0e'ial/ la ema 'are ne inere!ea&/ ai'i.
E:i!/ mai mule miuri 'are !e 0reea&/ la a0ro#un*area 0ro"leJ mei mea#i&i'e a !e:ului. Ale-em *inre ele
unul 'are, 0enru o''i-R *enali, e, relai8, 0rinre 'ele mai 0u$in 7n*e0/rae. ara-em 7n!/ = aen$ia '/ a'elea+i
!emni#i'a$ii !7n 'on$inue +i 7n miuri 'e a0ar$in \ alor 'uluri. ?a "a&/, 8om lua, a+a*ar, 'eea 'e !e !0une *e!0re
*ra-o!e 7n %ancetul lui 4laon. 7n7lnim ai'i, ame!e'ae 'u miul, C *ou/ eorii *e!0re *ra-o!e e:0u!e *e '/re
Ari!o#an +i, re!0e'i8, \ @ioima. Vom 8e*ea '/ 'ele *ou/ eorii !e 'om0leea&/ oare'um, 0un7n* 7n lumin/
aninomiile +i 0ro"lemai'a ero!ului.
4rima eorie 0ri8e+e miul an*ro-inului. ?a 0enru a0roa0a oae miurile ine-rae *e 4laon 7n #ilo&o#ia !a, +i 7n
'a&ul a'e!- C uia re"uie !/ 0re!u0unem o ori-ine mi!eri'/ +i ini$iai'/. 7ir-C r-a*e8/r, a'eea+i em/ +er0uie+e
!u"eran 7nr-o lieraur/ #oare 8aria/, *e la me*iile mi!erio!o#i'e +i -no!i'e ale Ani'(i/$ii Y 07n/ la auori *in
E8ul )e*iu +i '(iar *in 0rimele 8ea'uri ale erei mo*erne.. 3eme 'ore!0un&/oare !e -/!e!' +i 7n a#ara 'oniner7-J
ului no!ruK__Z
K24ori8i lui 4laon
1
, a e:i!a o ra!/ 0rimor*ial/, a '/rei naur/ 1nu era 'um e!e a!/&i, 'i 'u oul ala2, +i a
'/rei 1#iin$/ 7n!/+i a
1
%ancetul, 189'-l96'. (Folo!im 8er!iunea ?e&ar 4a0a'o!ea. T( trad(,
)I3UL A%@ROAI%ULUI 8<
*i!0/ru2, un -en *e om 'e 'u0rin*ea 7n !ine am"ele 0rin'i0ii, ma!'ulin +i #eminin. Re0re&enan$ii a'e!ei ra!e
an*ro-ine erau 1(/r/&i$i 'u o 0uere +i-o 8la-/ mira'uloa!/, 'u o ru#ie #/r/ mar-ini, 7no'mai 'um !0une Oomer
*e!0re E#iale +i Ou!, ei !-a0u'ar/ !/ !e !uie-n 'er 'a !/ !e 7n!/07nea!'/ 0e &ei2. E!e 7n!/+i ema (B"ri!ului
3ianilor +i Ai-an$ilor. e ema 0romeei'/ +i 'ea 'are !e re-/!e+e 7n a7ea ale miuri Q '(iar +i 7n miul "i"li' al
E*enului +i al lui A*am, 7n m/!ura 7n 'are ai'i #i-urea&/ #/-/*uin$a '/ 18e$i #i 'a @umne&euK(Fa'erea, =,<). La
4laon, &eii nu le r/!ne!' 0e #iin$ele an*ro-ine, a+a 'um 0ro'e*a!er/ 'u Ai-an$ii, , 'i le 0arali&ea&/ 0uerea
/in*u-le 7n *ou/. @e ai'i, a0ari$ia unor 3 #iin$e *e !e: *i!in', 0ur/oare, 'a "/r"a$i +i #emei, ai unui !e: !au . ai
aluia, #iin$e 7n 'are ou+i r/m7ne aminirea !/rii anerioare +i C !e a0rin*e *orin$a *e re'on!iuire a uni/$ii
0rimor*iale. 4enru 4laon, o'mai 7n a'e! im0ul! re"uie '/ua/ !emni#i'a$ia ulim/, mea#i&i'/ +i eern/ a
ero!ului. 1Ia/, *e aun'i e!e 7m0l7na/ 7n oameni *ra-o!ea unora '/re al$iiCEro! e!e 'el 'e 7m0reunea&/
#r7nurile 8e'(ii nauri. el 7+i */ o!eneala !/ #a'/ *in *ou/ #iin$e una !in-ur/. el 7n'ear'/ !/ 8in*e'e ne#eri'irea
#irii umane.2
5
4e l7n-/ 0ari'i0area 'omun/ a 7n*r/-o!i$ilor la 0l/'erea !e:ual/, 1e 8/*i '/ al'e8a urm/re+e
!u#leul lor; 'e8a 'are nu 0oae #i ro!i, 'e8a 'are !e -(i'e+e numai, !au !e 7nre8e*eK A0roa0e 'a o 'onra0ro"/
a posteriori, 4laon 7l 0une 0e Oe#ai!o! !/-i 7nre"e 0e 7n*r/-o!i$i; 1%u 'um8a 'eea 'e *ori$i e!e !/ r/m7ne$i
*e-a 0ururea 7m0reun/, unul al/uri *e 'el/lal, +i 'a ni'i noa0ea ni'i &iua !/ nu 8/ *e0/ra$i unul *e alulU Ei
"ine, *a'/ a!a-i 'e *ori$i, a#la$i '/ eu 8reau !/ 8/ une!', !/ 8/ o0e!' laolal/. 8reau !/ #a' *in 8oi o
!in-ur/,#iin$/. a!#el, '7 8e$i r/i, !/ r/i$i laolal/, iar '7n* 8e$i muri, !/ #i$i +i-n l/'a+ul lui Oa*e! o 0er!oan/ 7n
lo' *e *ou/. !/ muri$i laolal/. A7n*i$i-8/ *e nu-i a'ea!a *orin$a 8oa!r/ +i !0une$i-mi *a'/ n-a$i 8rea !/ 8/
#/ure!' o a!#el *e !oar/.2 1Au&in* a'e!ea Q !0une 4laon Q, +im "ine '/ ni'i unul *inr-7n+i n-ar re#u&a.
nimeni n-ar !0une '/ 8rea al'e8a. @im0ori8/, #ie'are ar 're*e '/ a au&i 'u-a*e8/ra 'eea 'e *orea *e mul/
8
reme; !/ !e a0ro0ie +i !/ #ie 'ono0i 'u 0er!oana iu"i/ *e *7n!ul. *in *ou/ !/ !e #a'/ o !in-ur/ #iin$/. 4ri'ina
lu'rului !/ o'mai 7n
W
I$id(, 195 '-*. R I$id(, 195 d!e(
8> )E3AFIFI?A SEGULUI
8e'(ea noa!r/ naur/, 'are era a!#el 7n'7 al'/uia un 7nre-. Ei "ine, Ero! nu-i *e'7 numele a'e!ui *or, al
a'e!ei n/&uin$e '/re uniae.2
4
A0roa0e 'a 7n 'a&ul unui !im"ol, 1#ie'are Cum/ae *orea !/ !e ali0ea!'/
'eleilale Cum//$i2
<
.
7n a'e! an!am"lu, re"uie !/ !e0ar/m *e 'on'e0ul e!en$ial elemenele a''e!orii, #i-urai8e +i 1mii'e2 7n !en!
ne-ai8. A!#el, 7n 0rimul r7n*, nu re"uie, #ire+e, !/ 'on'e0em #iin$ele 0rimor*iale a+a 'um o #a'e 4laon 'are,
#a"ul7n*, ni-i *e!'rie 07n/ +i 7n r/!/urile lor !omai'e, 'a 0e mem"rii unei anumie ra!e 0rei!ori'e ale '/rei
re!uri !au #o!ile ar #i *e a+e0a !/ le +i -/!im. 3re"uie !/ ne ra0or/m, *im0ori8/, la o stare, la o 'on*i$ie
!0iriual/ ori-inar/, nu a7 7n !en! i!ori', '7 7n 'a*rul unei onolo-ii, al unei C *o'rine *e!0re !/rile muli0le ale
#iin$ei. @a'/ o *emiolo-i&/m. 0uem 'on'e0e o a!emenea !are 'a 0e a'eea a unei &iin=e a$solut (ne!'in*a/,
ne*ual/), a unei ine-rali/$i !au uni/$i 0ure +i, o'mf *e a'eea, 'a 0e o !are *e imoraliae. A'e! ulim 0un'
e! 'on#irma #ie *e *o'rina 0re&ena/ 0rin 8or"ele @ioimei 'e8 mai *e0are 7n %ancetul, #ie *e 'ea e:0u!/ 7n
9aidros un*e, '(iar *a'/ 7n le-/ur/ 'u 'eea 'e a8ea !/ !e numea!'/ mai 7r&iu 1iu"ire 0laoni'/2 +i 'u eoria
#rumo!ului, le-/ura *inre !'o0ul ulim al ero!ului +i nemurire e!e e:0li'i/.
- ?a un al *oilea elemen, -/!im a0oi 7n miul 0laoni'ian o 8arian/ a moi8ului ra*i$ional -eneral al 1'/*erii2.
@i#eren$ierea !e:elor 'ore!0un*e 'on*i$iei unei #iin$e /iae 7n *ou/ +i, 'a aare, #ini/ +i murioare, 'on*i$iei
'ui8a 'are nu-+i are 8ia$a 7n !ine, 'i 7n alul, o !are, a+a*ar, 'e nu 0oae #i 'on!i*era/ 'a ori-inar/. A!#el, 7n
a'ea!/ 0ri8in$/, !-ar 0uea #a'e o 0aralel/ '(iar 'u miul "i"li', 7n m/!ura 7n 'are '/*erea lui A*am are *re0
urmare e:'lu*erea lui *e la 4omul Vie$ii. Ii 7n %i$lie !e 8or"e+e *e an*ro-inia #iin$ei 0rimor*iale #/'ue *u0/
'(i0ul lui @umne&eu (1*u0/ '(i0ul lui @umne&eu l-a #/'u. a #/'u "/r"a +i #emeie2, Facerea, 1, 57), iar numele
ari"ui #emeii, 7n 'aliae *e 'om0lemen al "/r"aului, a #o! E8a, 7n!emn7n* 1Via$a2, 1?ea 'are r/ie+e2. @u0/
'um 8om 8e*ea, 7n iner0rearea Va"-"ali!i'/, !e0ararea Femeii-Via$/ *e an*ro-in e 0u!/ 7n le-/ur/ 'u '/*erea
7n 0/'a +i !#7r+e+e 0rin a #i e'(i8ala/ 'u e:'lu*erea
4
I$id(, 195 *-e.
<
I$id(5 191 a.
)I3UL A%@ROAI%ULUI 87
lui A*am *e la 4omul Vie$ii, 0enru 'a a'e!a !/ nu *e8in/ 1'a unul *inre %oi `'a un @umne&eu\2 +i 1nu 'um8a
!/ r/ia!'/ 7n 8e'i2 (Facerea, =, 55).
7n an!am"lu, miul 0laoni'ian !e num/r/ *e'i 0rinre a'elea 'e #a' alu&ie la re'erea *e la uniae la *ualiae, *e
la #iin$/ la 0ri8area *e #iin$/ +i *e 8ia$a a"!olu/. ?ara'erul *i!in'i8 +i 7n!emn/aea lui !au 7n!/ 7n #a0ul '/ el
!e o0re+e anume a!u0ra *uali/$ii !e:elor 0enru a !emnala !emni#i'a$ia !e're/ +i o"ie'ul ulim al ero!ului. ?a
ermen 0ari'ular *inr-o 'uno!'u/ !e'8en$/ re#erioare la 'eea 'e '/u/m 'u a*e8/ra *in'olo *e *i#eriele
!'o0uri a0arene +i ilu&orii ale 8ie$ii o"i+nuie, !e 0oae 'ii 7n'/ 7nr-una *in *paniDade: 1%u 0enru #emeia #7n
!ine\ e!e *ori/ #emeia *e '/re "/r"a, 'i 0enru 8tm8 `0enru 0rin'i0iul cnumai lumin/, numai nemurireS\.2
>
?a*rul e a'ela+i. 7n a!0e'ul !/u 'el mai 0ro#un*, ero!ul 7n'or0orea&/ o !r/*uin$/ *e a *e0/+i 'on!e'in$ele
'/*erii 7n 0/'a, *e a e8a*a *in lumea limiai8/ a *uali/$ii, *e a re!a"ili !area 0rimor*ial/, *e a *e0/+i 'on*i$ia
unei e:i!en$e *uale !'in*ae +i *eerminae *e 1alul2. A'ea!a 7i e !emni#i'a$ia a"!olu/. a'e!a e mi!erul
a!'un! 7n im0ul!ul 'are-l 7m0in-e 0e "/r"a !0re #emeie, 'u o #or$/ elemenar/, mai 0re!u! *e oae 'on*i$ion/rile
0re&enae mai !u! ale *ra-o!ei omene+i 7n oae 8arie/$ile ei in#inie re#erioare la #iin$e 'are nu !7n ni'i
"/r"a$i a"!olu$i, ni'i #emei a"!olue, 'i, a+a &i'7n*, *oar !u"0ro*u!e ale am7n*urora. %i !e o#er/ ai'i, a+a*ar,
'(eia 7nre-ii mea#i&i'i a !e:ului; 14rin *ia*/, '/re uniae.2 7n *ra-o!ea !e:ual/ re'unoa+em #orma 'ea mai
uni8er!al/ 7n 'are oamenii 7n'ear'/ or"e+e !/ *i!ru-/ momenan *ualiaea, !/ *e0/+ea!'/ e:i!en$ial-mene
#roniera *inre Eu +i non-Eu, *inre Eu +i 3u, 'arnea +i !e:ul !luCin* *re0 in!rumene ale unei a0ro0ieri e:ai'e
*e uni#i'are. Eimolo-ia 'u87nului amor 0ro0u!/ *e un 1Fe*ele *RAmore2 me*ie8al, *e+i #ane&i!/, nu e mai
0u$in !emni#i'ai8/; 14ari'ula a 7n!eamn/ 1#/r/2. mor (mors, 7n!eamn/ 1moare2. reu-nin*u-le, a8em 1#/r/
moare2, a*i'/ nemurire
7
.
In #on*, omul, iu"in* #i *orin*, 'au/, a+a*ar, 'on#irmarea *e !ine, 0ari'i0area la #iin$a a"!olu/, a"olirea
"7r3peai-!ei Q a 0ri8a$iei +i a nelini+ii e:i!en$iale 'one:e. E:amin7n*u-le !u" aare lumin/, 8om 8e*ea '/ !e
'lari#i'/ numeroa!e a!0e'e ale 7n!e+i iu"irii
>
%rad8ran;a<a!upaniDad, II, IV, <. (3ra*. Ra*u 9er'ea. T( trad(,
7
A. Ri'ol#i, Studi suiFedeli d'Amore, )ilano, 19==, 8oi. I, 0. >=.
88 )E3AFIFI?A SEGULUI
0ro#ane +i !e:uali/$ii. 3oo*a/, !e +i 7nre&/re+e *rumul 'e *u'e la *omeniul eroi!mului mi!i' +i al uili&/rii
!a'rale !au ma-i'e a !e:ului 0ro0rie a7or ra*i$ii ani'e; '/'i 7n'/ *e la 7n'e0u !-a re8ela #on*ui elemenar nu
#i&i', 'i mea#i&i' al im0ul!ului eroi'. A!#el a #o! *e!'(i!/ 'alea 0enru !u''e!iunea 'er'e/rilor 'are 8or #a'e
o"ie'ul urm/oarelor 'a0iole ale '/r$ii *e #a$/.
47ri/ aun'i, nu re"uie !/ !'/0/m *in 8e*ere un 0un' 0ari'ular. @u0/ 'um !-a 8/&u, 4laon a #ormula *o'rina
an*ro-inului a!#el 7n'7 i-a *a o 'oloraur/ 10romeei'/2. @a'/ #iin$ele mii'e *in 8remurile 0rimor*iale erau 7n
m/!ur/ !/ le in!0ire #ri'/ &eilor +i !/ . ri8ali&e&e 'u ei, !e 0oae 0re!u0une '/, 7n 0rin'i0iu, $elul #inal al 7n'er'/rii
*e ine-rare 'on!iuie *e '/re ero! nu e a7 o !are mi!i'/ ul"ure, '7 'on*i$ia unei 1#iin$e2 'are 7n!eamn/ +i
0uere, C A'e! lu'ru 8a *e8eni im0oran '7n* 8om !u*ia #ormele ini$iai'e I ale ma-iei !e:ului. )oi8ul a'e!a
re"uie !/ #ie 7n!/ *e*ramai&a. 1 7nr-un 'one: mai 8a!, 0romeei!mul 0oae #i eli"era *e 'ara'-Y eru7 !/u
ne-ai8 *e !a'rile-iu. A'eea+i ra*i$ie 'are a 0l/!mui miu lui 4ro#neeu +i al Ai-an$ilor a 'uno!'u +i i*ealul lui
Oer'ule, 'a aCun-e la un e'(i8alen.al !'o0ului urm/ri *e 3iani +i 7n*eo!e *e 'ei 'are, 7n 'iu*a uuror
o0reli+ilor, 'au/ !/ re*e!'(i*/ a''e!iW la
8
4omul Vie$ii, aun'i '7n* eroul 7+i a!i-ur/ "ene#i'iul merele *//oare
*e nemurire (*rumul '/re 'are, 0ori8i unei 8er!iuni le-en*ei, 7i e!e in*i'a '(iar *e '/re 4romeeu) +i 0o!e!ia,
7n Olim0, a Oe"ei, inere$ea 8e+ni'/, *ar nu 'a un r/u#/'/or, 'i 'a un\ alia al Olim0ienilor.
?u a'ea!/ re&er8/ 0uem men$iona #a0ul '/ momenul 10rol meei'2 laen 7n ero! e!e e#e'i8 ae!a 7n
m/rurii r/!07n*ie 0rirY *i8er!e ra*i$ii. Ai'i ne 8om m/r-ini !/ reaminim '/, *e 0il*/, 7nl 'i'lul Araalului ('i'lu
"o-a 7n 'on$inuuri ini$iai'e 0re&enae !u"C 8e+m7nul a8enurilor 'a8alere+i), i!0ia 0e 'are #emeia o 'on!i-J
uie 0enru 'a8alerul ale! 0oae #i uneori ari"ui/ lui Lu'i#er
8
, #iin*\ a!#el 7n m/!ur/ !/ 7n'or0ore&e un !en!
#oare *i#eri *e 'el morali!\ e:0rima 0rin !im0la !e*u'$ie ru0ea!'/. 7n al *oilea r7n*, la ,ol-J #ram 8on
E!'(en"a'(, '/*erea 7n 0/'a a lui Am#ora! e!e 0u!aW 7n le-/ur/ 'u #a0ul '/ a'e!a 7+i lua!e *re0 *e8i&/
,,Amor2 C#l *e8i&/, !0une 0oeul, 'are nu !e 0ori8e+e 'u !merenia
9
, 'eea 'e C
8
3e:e 7n J. E8ola, II mistero del "raal e la tradizione gi$ellina dell'ImperI3 Roma, e*. a 5-a, 19<7, 0. 95.
S ,ol#ram 8on E!'(en"a'(, 9anival, III, 76-71.
)I3UL A%@ROAI%ULUI 89
7n!eamn/ '/ 7n ea !e a!'un*e 'onrarul !mereniei, (B"ri!ul #iin$elor 1uniare2 *e la ori-ini. E *e noa, 7n 0lu!, '/
Ia ,ol#ram !e 8or"e+e *e 7m0reCurarea '/ 1*rumul !0re Araal $i-l 'roie+i 'u armele 7i Cn7nP2, a*i'/ 7n mo*
8iolen, +i '/ eroul 0rin'i0al al 0oemului, 4ar-&i#al, aCun-e la el 0rinr-un #el *e re8ol/ 7m0ori8a lui
@umne&eu
16
. Or, 'roirea *rumului '/re Araal e mai mul !au mai 0u$in e'(i8alen/, *in 0un'ul *e 8e*ere al
'on$inuului, 'u re*e!'(i*erea *rumului '/re 4omul Vie$ii !au al imorali/$ii; o 7n'a*ramenul ari#i'ial
'ara'eri!i' 9arsi&alului ]a-nerian nu 'ore!0un*e ni'i*e'um emelor ori-inare 0re*ominane +i nu meri/ '7u+i
*e 0u$in !/ #ie iua 7n 'on!i*erare. E *e noa, 7n !#7r+i, '/ me*iile 7n 'are au #o! 0ra'i'ae ma-ia !e:ual/ +i
eroi!mul mi!i' au #o! a'elea+i 'are *e o"i'ei au 0ro#e!a 0e #a$/ +i *o'rina 1uni/$ii2 7n ermenii unei ne-/ri a
ori'/rei *i!an$e onolo-i'e 8eria"ile 7nre 'reaor +i 'reaur/, 'u o anormRe *e'lara/ Q a*i'/ 'u *i!0re$ a7 #a$/
*e le-ileR umane, '7 #a$/ *e 'ele *i8ine Q *re0 'on!e'in$/ lo-i'/; *e lK re0re&enan$ii in*ieni Si**(a +i Daula
ai 1?/ii )7inii !in-i2 07n/ la Fra$ii S0iriului li"er *in E8ul )e*iu 're+in, la !a""ai!mul #ranV-Vian +i, '(iar 7n
&ilele noa!re, 07n/ la un Alei!er ?ro]7eB
11
. @ar,
16
?#. E8ola, IImistero del "raal, e*. 'i., 00. 87-88.
11
7n m/!u$a 7n 'are !7n ari"uie unui 0er!onaC 0re&ena !u" o lumin/ !ini!r/ *eS. @eAuaia (Le SerpeiAt de la "eneseQLe Temple de
Satan, 8oi. I, 4ari!, 191>, 0. <6=), 0enru 'one:ul mai !u! men$iona !7n !emni#i'ai8e urm/oarele e:0re!ii, "i 'a*rul unui eroi!m mi!i';
1Enen*e& le 8er"e *R#7lie; !i 8ou! rem"le&, 8ou! ee! 0er*u!. II #au >re emeraire!. !i 8ou! ne lRSe! 0a!, 'Re! bue 8ou! ne 'onnai!!e& 0a!
lRamourW LRamour enre0ren*, ii ren8er!e, ii roule, ii "ri!e..Ele8e&-8ou!W SoBe& -ran*! *an! 8ore #ai"le!!eW #i0ou8ane& le 'iel e lRen#er, 8ou!
le 0ou8e&W Oui-, 0oni#e! eliabue!, bui ee! ran!#orme!, re-enere!, ran!#i-ure! !ur la mona-ne *u ?Prmei, *ie! a8e' #ilie; A nou! Ie *amW
A nou! lRen#erW A nou! SaanW2 In re!, ni'i '(iar la un neo0laoni'ian 're+ini&an 'a )ar!ilio Fi'ino (Sopra Io Am2re, GI, 19), e:0re!ii
0re'um urm/oarele nu !7n li0!ie *e o nuan$/ lu'i#eri'/; 1@e!i-ur, !7nem ai'i !'in*a$i +i run'(ia$i; aun'i 7n!/ reuni$i *e Iu"ire ne
7noar'em 7nre-i la i*eea noa!r/; a!#el 7n'7 !e 8a 8/*i '/ mai 7n7i l-am iu"i 0e @umne&eu 7n lu'ruri, !0re a iu"i mai a0oi lu'rurile 7n el; +i
noi 'in!im lu'rurile 7n @umne&eu . 0enru a ne r/!'um0/ra 0e noi 7n 0rimul r7n*; =i iu$indu!lpe 1umnezeu, ne!am iu$it 0e noi 6nDine(? Ii
7n'/ (11, >); 1@eoare'e 7n a'ul a'e!a `7n*r/-o!iul\ 0o#e+e +i Ie !r/*uie+e !/ !e #a'/ *in om @umne&eu.2 7n !#7r+i, 'a o 'on8er-en$/
#orui/ *e i*ei la un auor mo*em mai mul *e'7 0ro#an (O. 9ar"u!!e, L'.n&er,: 1@orin$a 4lina *e ne'uno!'u, !7n-ele no'urn, *orin$a
a!em/n/oare no0$ii 7+i !'o !ri-/ul
*e
8i'orie. 7n*r/-o!i$ii, '7n* !e 7nl/n$uie!', lu0/ #ie'are 0enru !ine +i !0un; c3e
rXe!'S. a+ea0/, 0l7n-, !u#er/ +i &i'; cS7nem #eri'i$iS. !e *e!0rin* unul *e alul, 2)i, +i !0un; c)ereuWS S-ar 0/rea '/, 7n a"i!urile 7n 'are !-
au 'u#un*a, au #ura
?a
9rometeu #o'ul *in 'er.2 Q
96 )E3AFIFI?A SEGULUI
!e 'u8ine !/ o re0e/m, a'e!e re#erin$e re"uie !/ #ie e0urae *eC laura lor 0ro"lemai'/ 10romeei'/2 +i, ori'um,
ele 0ri8e!' e:'lu!i8 e:0erien$e 1-(i*ae *e ero!, 7nr-un *omeniu !r/in *e ori'e #orm/ C a *ra-o!ei o"i+nuie
*inre "/r"a$i +i #emei. )ai e *e a*/u-a, 7n-!#7r+i, '/ la 4laon 7n!u+i
n
7n!/n/o+irea, 7noar'erea la !area ane-4
rioar/ +i 1#eri'irea !u0rem/2, 7n$ele!e 'a 1"inele !u0rem2 la '/rei 0oae *u'e ero!ul, !7n a!o'iae 'u *e0/+irea
im0ie/$ii, 'au&a 0rim/ P !e0ar/rii e:i!en$iale a omului *e *i8in, 7n -eneral. O !im0l/ orienare *i#eri/, 0e l7n-/
unele 'ore!0on*en$e mor#olo-i'e, 7l * !e"e+e 0e 4romeeu *e Oer'ule +i e:0erien$ele men$ionae *e !aa-C ni!m.
%u e 7n!/ 'a&ul !/ &/"o8im ai'i a!u0ra a'e!or '(e!iunii
5C, .rosul Di variet8=ile $e=iei
R/m7ne a'um !/ e:amin/m eoria *e!0re *ra-o!e 0e 'are 4laonJ o 0une 7n -ura @ioimei. )ai 7n7i 7n!/ e!e
"ine !/ 8e*em 'eC !0une 4laon *e!0re #orma !u0erioar/ a ero!ului 'a !are, a*i'/\ 0ri8i 0ur +i !im0lu 'a un
'on$inu al 'on+iin$ei. 4er!oni#i'a,W Ero! e numi 7n'/ *in %ancetul un 1*aimon 0uerni'2. 1#iin$a 7nre &eu +i
murior2, el um0le -olul *inre o naur/ +i 'ealal/RJ 7n 9aidros !e 8or"e+e 0e lar- *e!0re Yia8ia. 3ermenul
a'e!aN nu e u+or *e ra*u!, 8er!iunea lieral/, 1manie2, ne-ar *u'e XM -7n*ul, a&i, la 'e8a ne-ai8 +i ne!/n/o!,
la #el 'um !-a 7n7nC 0la +7 'u ermenul &urore a*o0a *e '/re umani+ii *ini Rena+ere (Aior*ano 9runo
8or"e+e *e!0re eroici &urori,( S-arC 0uea 8or"i *e o !are *e '/*ere 7n e:a&, *e 1enu&ia!m *i8inRJN *e e:alare
!au *e "e$ie lu'7*/Cne 7noar'em a!#el e:a' la 'eea 'e !0uneam 7n le-/ur/ 'u maeria 0rim/ a uuror !/rilor
ertM i'e. 4laon 0une ai'i 7n e8i*en$/ un 0un' e!en$ial 0rin *i!in'$ia 0e 'are o #a'e 7nre *ou/ #orme *e
1manie2, *e 1ne"unie2). 1una 0ri'inui/ *e "olile omene+i +i ala, *e 0/r/!irea ro!urilor o"i+nuie, urmare a unui
7n*emn *i8in2
14
. ?ea *e-a *oua, !0une 4Jaon, 1nu re"uie !/ ne !0erie2, *e 0e urma ei !e 0o ra-e mari #oloa!e.
Ii, 7nr-o re#erire !0e'ial/ la Ero!, 4laon a0re'ia&/
15 %ancetul, 19= a-'.
1=
I$id(, 565 *-e.
X
4
9aidros, 5>< a. (3ra*. *e Aa"riel Lii'eanu. Q T( trad(,
EROSUL II VARIE3HJILE 9EJIEI 91
mania2 (ne"unia) 0e 'are ne-o */ruie!' &eii #/'7n* !/ ia na+ere iu"irea a7 7n !u#leul 'elui 'e iu"e+e, '7 +i 7n
a'ela al iu"iului
1<
. Lu'rul 'el mai im0oran ai'i e!e '/ ero!ul 'a 1manie2 !e in!erea&/ 7nr-un 'one: mai 8a!
'are 7i relie#ea&/ "ine 0o!i"ila *imen!iune mea#i&i'/. 7n #a0, 4laon *i!in-e 0aru i0uri *e ne"unie 0o&ii8/,
ne0aolo-i'/, ne!u"uman/, ra0or7n*u-le la 0aru *i8ini/$i; ne"unia iu"irii, 0u!/ 7n !eama A#ro*iei +i a lui Ero!,
ne"unia 0ro#ei'/ ra0ora/ la A0ollo, ne"unia ini$ia$ilor la @io-nB!o!, ne"unia 0oei'/ la )u&e
1>
. )ar!ilio
Fi'ino
17
8a !0une '/ 1!7n a'ele #eluri *e #urie 0e 'are @umne&eu ni le in!0ir/ 7n/l$7n-*u-l 0e om *ea!u0ra
omului; +i 7l ran!#orm/ 7n @umne&euRC. L/!7n* la o 0are 1ne"unia 0oei'/2, 'e a 0uu a8ea un 'ara'er ne0ro#an
*oar 7n ale 8remuri, '7n* ara nu era o o'u0a$ie !u"ie'i8/, '7n* 0oeul era +i 8i&ionar, iar 0oe&ia un carmen,
r/m7ne 'a #on* 'omun al a'e!or #orme o !are *e "e$ie a0/ !/ 0ro8oa'e o ran!'en*ere *e !ine +i 8arie/$ile unei
e:0erien$e !u0ra!en!i"ile; 7n 7n*r/-o!i, a+a*ar, +i la #el 7n ini$iaul *ioni!ia', 7n 'el a '/rui 8i&iune *e0/+e+e
im0ul, 'a +i 7n !u"ie'ul e:0erien$ei ma-i'e
18
. E!e 'iu*a 7n!/ '/ ni'i 4laon, ni'i 'omenaorii !/i nu au
men$iona o 8arieae ulerioar/ *in a'ela+i -en lu'i* +i ana-o-i' ('are 'on*u'e 7n !u!) *e "e$ie; "e$ia eroi'/. 'e
ar 0uea #i 0u!/ !u" !emnul lui )are, +i e!e 'iu*a 7nru'7 Ani'(iaea a a8u 7n 8e*ere 'a&uri '7n* +i
e:0erien$a eroi'/ 0oae o#eri 0o!i"ili/$i ini$iai'e
19
. 7n !#7r+i, !-ar 0uea amini i0ul *e "e$ie 0ro0rie 'ori"an$ilor
+i 'ure$ilor, 'u e(ni'ile 'ore!0un&/oare, nu #/r/ le-/uri cu *an!ul. Ori'um, re#erin$ele !7n 0re'i!e. 3re"uie,
a+a*ar, !/ a8em 7n 8e*ere un run'(i, #a$/ *e 'are ero!ul e!e o ramur/, o !0e'iali&are. maeria lui 0rim/ r/m7ne o
e"rieae 7n!u#le$ioare (a+a &i'7n*, 0rin -re#area, 7n 8ia$a uman/, a unei 8ie$i !u0erioare Q 7n #ormularea
miolo-i'/; 0o!e*area #e'un*aoare +i ine-rai8/ *in 0area unui *aimon !au &eu) +i eli"eraoare, 'are, *a'/ !-ar
!u0une e:'lu!i8 mea#i&i'ii !ale *e#inie *e miul an*ro-inului, ar a8ea 'a
1=
#i*.,54< ". ,
1>
I$id(, 5>< ".
17
Sopra Io Amore, VII, 1=. 14.
2 Re#erin*u-!e la Ero! 7n -eneral, 4laon (%ancetul, 565e, 56=a) !0une; 1@e la imon 0ur'e*e +i oa/ +iin$a 8iiorului. *e la el ara 0reo$ilor
'u 0ri8ire la Cer#e, la ri, la *e!'7ne'e, la oa/ 0roro'ia +i la 8r/Ci.2 ?#. E8ola, #ivolta contro ii mondo modemo, e*. 'i., 8oi. I, J 16.
95 )E3AFIFI?A SEGULUI
0o!i"iliae !u0rem/ o 0.3YH3 ('um o nume+e 4laon); a*i'/ un e'(i8alen al ini$ierii mi!eri'e. @e almineri, e
!emni#i'ai8 '/ ermenul 1or-ie2, 'are a !#7r+i 0rin a #i a!o'ia numai 'u *e&l/n$uirea !im$urilor +i 'u
!e:ualiaea, !-a 0uu uni la ori-ine 'ir ari"uul 1!a'ru2 1or-iile !a're2. 7nr-a*e8/r, >R0Ea *e!emna !area *e
e:alare enu&ia!/ 'are, 7n mi!erele ani'e, 7n*emna la reali&area ini$iai'/[@ar '7n* a'ea!/ "e$ie a ero!ului,
7nru*i/ 'u 'elelale e"rie/$i *e or*in !u0ra!en!i"il *e 'are 8or"e+e 4laon, !e
.
!0e'iali&ea&/ +i *e8ine *orin$/
inen!/, iar a0oi *orin$/ e:'lu!i8i 'arnal/. '7n*, 'a !/ !0unem a+a, *in 'on*i$ionan/ ea *e8ineW 'on*i$iona/ *in
'au&/ '/ !e lea-/ 7n 7nre-ime *e *eermini!meleC "iolo-i'e +i *e !en&a$iile ul"uri ale naurii in#erioare, aun'i
ea !e\ *e-ra*ea&/ +i e+uea&/ !in'o0a 7n #orma 'on!iui/ *e 10l/'ere2J *e 8olu0ae 8eneri'/.
Ai'i re"uie !/ *i!in-em iar/+i *ou/ re0e; 0l/'erea are un 'ai ra'er *i#u& 7n'/ e:ai' aun'i '7n* momenul
1ma-nei'2 al *ra-o!-l ei, a87n* 'a urmare amal-amarea #lui*i'/ a 'elor *ou/ #iin$e, e!e *e!ul *e inen!. @e
7n*a/ 'e inen!iaea a'ea!a !l/"e+e, re!l 0e'i8 '7n* a'ul #i&i' 'u una +i a'eea+i 0er!oan/ *e8ine o"i+nuin$/,
0l/'erea in*e o mai mul !/ !e lo'ali&e&e 'or0oral 7n anumie &one !au or-ane, 7n e!en$/ 7n or-anele !e:uale.
9/r"aul, *u0/ 'um !e +ie, e mul mai 0re*i!0u! la a'ea!/ *e-ra*are ulerioar/ *e'7 #emeia. A8em, 7n !#7r+i,
0l/'erea *i!o'ia/ *e ori'e e:0erien$/ 0ro#un*a; 1Volu0aea2 e!e e#e'i8 !in'o0a, !au 'ola0!ul !/rii *e Ya''8(a,
a "e$iei 0ure, e:alae +i lu'i*e, !u!$inue *e un elemen !u0ra!en!i"il. Ea 'on!iuie 'onra0area la e+e'ul
ero!ului, 'a im0ul! '/re #iin$a a"!olu/ +i nemurioare, 7n 'i'lul 0ro'rea$iei #i&i'e. ei 7i 'ore!0un*e 'ea *e-a *oua
eorie *e!0re *ra-o!e, e:0u!/ *e '/re @ioima.
7n 'one:ul 0re&en nu 8a #i inuil !/ ne o'u0/m 7n'/ o 'li0/ *e o0o&i$ia 0laoni'ian/ *inre *ou/ #eluri *e
1manie2, 0enru a-i e:0une 'on$inuul. 7n -eneral, '7n* iner8ine !area *e!0re 'are am 8or"i, #a'ul/$ile
in*i8i*ului o"i+nui !7n !u!0en*ae, 1menalul2 !/u (7n erminolo-ia in*ian/; manas) e!e e:'lu! !au *e0la!a,
!u" 'onrolul alei #or$e. A'ea!a 0oae #i #or$/ onolo-i' !u0erioar/ !au in#erioar/ 7n ra0or 'u 0rin'i0iul
0er!onali/$ii umane. @e ai'i 0o!i"iliaea +i 'on'e0ul unei "e$ii e:ai'e, 'are 0oae a8ea +i u2 'ara'er (o/r7
re-re!i8. 4e a'ea!/ linie *e #ronier/ e:rem *e !u"$ire e8oluea&/ 7n*eo!e"i ma-ia !e:ual/.
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 9=
?u ilu *e e:em0li#i'are eorei'/, ne 0uem re#eri ai'i la iner0rearea erona/ a unui auor mo*ern *eCa 'ia *e
noi, Lu*]i- I?la-e!. Dla-e! a relua 0ar$ial 'on'e0$iile 0laoni'iene, a rele8a naura elemenar/ a #a0ului
'on!iui, 7n 'a*rul ero!ului, *e "e$ie !au Cu''8ia, 7n o0o&i$ie 'u *i#eriele iner0re/ri 0!i(olo-i'e !au #i&iolo-i'e,
re'uno!'7n*u-i *imen!iunea non#i&i'P +i 0o!i"ili/$ile e:ai'e. 4un'ul 'enral al iner0re/rii !ale e 7n!/ a'e!a;
1nu spiritul omului !e eli"erea&/ #7n e:a&\, 'i !u#leul. +i a'e!a nu !e eli"erea&/ *e ru0, 'i '(iar *e spirit W2
56
@e+i la a'e! auor !0iriul nu e!e *e #a0 'eea 'e 7n$ele-em noi 0rin !0iri, 'i e, 7n #on*, un !inonim al
1menalului2, r/m7ne 7n!/ !a"ili '/ 1!u#leul2, *e!0re 'are 8or"e+e, 'ore!0un*e !raurilor in#erioare,
'8a!iin'on+iene, 7n8e'inae 'u "io!ul, ale #iin$ei umane; 0/r$ii ;in (!au #eminin/, o"!'ur/, no'urn/) +i nu ;ang
(ma!'ulin/, luminoa!/, *iurn/) a a'e!eia. A!#el, e:a&ul a8u 7n 8e*ere *e '/re Dla-e! 0oae #i numi #oare
"ine un e:a& teluric !au '(iar *emoni'. ?on$inuul lui emo$ional era *eCa *e!emna 7n ra*i$ia in*ian/ 'u
ermenul ras8sv8dana(
E:i!/, a+a*ar, o #enomenolo-ie oal *i#eren$ia/ a 1maniei2 +i a ero!u7ui, a '/rei 7n!emn/ae, *in 0un' *e
8e*ere 0ra'i', nu 8a 0uea #i ni'io*a/ 7n*eaCun! !u"linia/. 3re"uie ou+i !/ 'on!i*er/m 'a !i-ur '/ a7
0o!i"iliaea ne-ai8/ men$iona/ a*ineauri, '7 +i 'ea o0u!/, 0o&ii8/, a unei manii 1*i8ine2 !7n Ia #el *e
*e0/rae a7 *e ori'e manie *e ori-ine 0aolo-i'/, '7 +i *e im0ul!ul "ru +i or" al ero!ului animali&a. @e
a!emenea *i!in'$ii im0orane ni'i enolo-ii, ni'i i!ori'ii reli-iilor +i 0!i(olo-ii *e a&i nu !e 0reo'u0/ 7n!/ mai
*elo'.
1<. %iologizarea Di c8derea erosului
In %ancetul lui 4laon, @ioima 0are a 0olemi&a 7n 0rimul r7n* 'u Ari!o#an. Ea !0une '/ o$i oamenii, 0rin
iu"ire, in* '/re "ine +i
'
/ 1*ra-o!ea e!e n/&uin$a *e-a !/07ni *e-a 0ururea "inele2, nu Cum/aea 'are le
li0!e+e +i ni'i 7nre-ul
51
. @ar 7n realiae e 8or"a e a'ela+i lu'ru e:0rima 7n ermeni *i#eri$i, 1"inele2, 7n
'on'e0$ia
Hom <osmogoniscen .ros, e*. 'i., 0. >=. %ancetul, 56< *-56> a.
94 )E3AFIFI?A SEGULUI
-re'ea!'/, a87n* nu o !emni#i'a$ie moral/, 'i una onolo-i'/, +i 7n'/ 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7 !e i*eni#i'/ 'u
'aliaea a 'eea 'e 1e!e2 7n 'el mai 7nal !en!, 'u 'eea 'e e!e 0er#e' +i 'om0le. %i'i 'u miul an*ro-inului, !u"
8e+m7n #a"ulo!, nu !e #a'e alu&ie la al'e8a. @ioima !0une a0oi '/ 1&elul +i 7n'or*area2 'elui 'e in*e !0re a'e!
!'o0 ia '(i0ul !0e'i#i' al *ra-o!ei 7n le-/ur/ 'u #or$a 'reaoare, 7nn/!'u/ 7n o$i oamenii 1*u0/ 'or0 +i *u0/
!0iri2 'e urm/re+e 10ro'rea$ia 7nru #rumo!2. 17n!/+i 7no8/r/+irea "/r"aului 'u #emeia nu-i *e'7 0ro'rea$ie.2 Ii
a#irm/; 1@e+i !e 0ere'e-nr-o #iin$/ murioare `a'ea!/ 7no8/r/+ire\ 'on$ine nemurirea[K
5
L
Semni#i'a$ia mai !u! in*i'a/ a mea#i&i'ii !e:ului !e 8e*el 'on#irma/ ai'i !u" unul *in a!0e'ele ei; a!0ira$ie
'/re 0o!e!ia 1 8e+ni'/ a "inelui, *ra-o!ea e!e +i a!0ira$ie '/re nemurire
5
K. *ar, C !u" al a!0e', 7n *o'rina
@ioimei !e re'e la o &izic8 a !e:ului Y 'are a0roa0e ani'i0/ 7n mo* 'urio! 8e*erile lui S'(o0en(auer +i ale 1
*ar]ini+ilor. %aura murioare, #iin* orura/ +i !u"Cu-a/ *e 1 im0ul!ul iu"irii, 'au/ !/ aCun-/ la nemurire !u"
#orma 'oninu/rii 1 !0e'iei, 0ro're7n*31Ii !in-urul miClo' 'e-i !/ la-n*em7n/ 0enru a'ea!a `a*i'/ !/ ae8ie
nemurioare\ e!e 0ro'rea$ia. @aori/ ne7n'eaelor na+eri !e-nlo'uie+e #iin$a 8e'(e 0rin ala nou/, 0e 'are
0rima o la!/ 7n urma ei.2 Ii !e 8or"e+e *e!0re un om a0roa0e !u0rain*C8i*ual 'are, 0rin lan$ul ne7nreru0 al
-enera$iilor, 'oninu/ !/ r/ia!'/, mul$umi/ ero!ului 0ro'reaor C,@e #a0, *e+i *e!0re #ie'are 8ie$uior !e &i'e '/
r/ie+e +i '/-i 0ururea a'ela+i, *in 'o0il/rie 07n/ 7m"/r7ne+e, el nu r/m7ne i*eni' !ie+i ni'i un momen, *e+i 7+i
0/!rea&/ numele. Se-nnoie+e ne'oneni, 'uK oae '/-+i 0ier*e mereu '7e 'e8a; *in 0/r, *in 'arne, *in oa!e, *in
!7n-e, +i 7n urm/, 'or0ul 7nre-... A!#el !e 0/!rea&/ oa/ #iin$a murioare; nu #iin* mereu +i 7n oul i*eni'/
!ie+i, 'um e!e e:i!en$a *i8in/, 'i *eermin7n* #iin$a 'e *i!0are 'a 7m"/r7ni/ !/ la!e 7n urm/-i ala nou/, 'um a
#o! ea 7n!/+i.2
54
E!e o'mai nemurirea 'a 0ereniae a !0e'iei. Ii @ioima 8or"e+e e:a' 'a un *ar-]ini!,
e:0li'7n* 7n a'e+i ermeni !en!ul 'el mai 0ro#un* nu numai1 al im0ul!ului naural *e a #a'e a!#el 7n'7 0ro0ria
!ir0e !/ nu !e !in-/, 'i +i al im0ul!ului 'are, nemiClo'i, #/r/ a #i *i'a *e 8reun
55 I$id(, 56> '.
5= I$id(, 567 a. NI$id(, 567*-568"..
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 9<
ra$ionamen, le 7m0in-e 0e animale, nu numai '/re 7m0reunare, *ar +i la !a'ri#i'ii *e o #elul 0enru a-+i (r/ni,
a-+i 7n-riCi +i a0/ra o*ra!lele
5<
.
%u e o 7n7m0lare '/ a'ea!/ eorie e!e 0u!/ 7n -ura unei #emei, 7n 0rimul r7n*, +i, 7n al *oilea r7n*, 7n -ura
@ioimei *in )anineea, ini$ia/ 7n )i!erele 'e 0o #i numie, 'u *re0 'u87n 1)i!erele )amei2 +i 'are rimi la
!u"!raul 0reeleni', 0rein*oeuro0ean, al unei 'i8ili&a$ii eluri' +i -ine'o'rai' orienae. Re&er87n*u-ne *re0ul
*e a re8eni a!u0ra a'e!ui 0un', 8om !0une ai'i numai '/ 0enru o aare 'i8ili&a$ie, 'e 0une mi!erul maern al
0ro'rea$iei #i&i'e 7n 87r#ul 'on'e0$iei !ale reli-ioa!e, 0er!oana in*i8i*ual/ nu are o e:i!en$/ 0ro0rie, e!e 'a*u'/
+i e#emer/, 8e+ni' #iin* numai 07ne'ele 'o!mi' maern, un*e ea !e *i&ol8/ ne'oneni, *ar *e un*e 8a +i rena+e
8e+ni'; la #el 'um, la un 'o0a', #run&e noi *au 7n lo'ul 'elor '/&ue. E!e 'onrarul 'on'e0ului *e nemurire 8eri-
a"il/ +i olim0ian/, 'are 0re!u0une 7n!/ ru0erea le-/urii naurali!e +i eluri'-maerne, e8a*area *in 'er'ul eern
al 0ro'rea$iei, ri*i'area !0re re-iunea imua"ili/$ii +i a #iin$ei 0ure
5>
. @in'olo *e a!0e'ele *e o *e'on'eran/
mo*erniae *ar]ini&an/, 7n eroo-lo-ia e:0u!/ *e '/re @ioima r/&"ae *e'i !0iriul ar(ai'ei reli-ii 0ela!-i'e +i
eluri'e a )amei. ?are !7n mi!erele 1ini$ierii *e0line2 la 'are #a'e ea alu&ie
57
, 8om 8e*ea mai *e0are. Ai'i e
e!en$ial !/ remar'/m '/, 0rin eoria an*ro-inului +i 0rin a'eea a !u0ra8ie$uirii 7nru !0e'ie, a8em *ou/ 'on'e0$ii
e#e'i8 aniei'e, una 7n !0iri mea#i&i', urani', 8iril +i, e8enual, 0romeei', 'ealal/ 7n !0iri eluri'-maern +i
1#i&i'2.
@ar, a"!ra'$ie #/'7n* *e a'ea!/ anie&/, 7n'/ +i mai im0oran e !/ e:amin/m 0un'ul re'erii i*eale *e la o
8i&iune la ala +i !en!ul a'e!ei re'eri. E!e e8i*en '/ 1nemurirea eluri'/2 !au 1em0oral/2 e o 0ur/ ilu&ie. La
a'e! ni8el, #iin$a a"!olu/ 7i !'a0/ in*e#ini in*i8i*ului; 0ro're7n*, a'e!a 8a *a 8ia$/ mereu alei
5<
I$id(, 567 " -568 ".
5>
E !emni#i'ai8 '/, 8or"in* *e!0re 1eerniaea em0oral/2 ('ea *in !0e'ie), S'(o0en(auer (op( cit(, 'a0. 41, 00. 5< +i urm.) #olo!e+e e:a'
ima-inea #run&elor
U!
'ae, 0relua/ *e la Oomer Q -ualis &oliarum generatio, talis et om6num Q, 0e
'ar
e J. J. 9a'(o#en (1as Muttenect,
"es( Wer<e II, e*. )euli, 9a!el, 1948, g 4, '#. <R g 1<) a 0u!-o 7n mo* Cu! la "a&a 'on'e0$iei #i&i'o-maerne +i eluri'e a 8e'(ilor
?l8
ili&a$ii
me*ieraneene.
57
%ancetul, 569 e.
Ii
9> )E3AFIFI?A SEGULUI
#iin$e a#e'ae +i ea *e a'eea+i !r/*uin$/ ne0uin'ioa!/, 7nr-o reierare #/r/ !#7r+iKJSau, mai "ine &i!, 'u un !#7r+i
0o!i"il, 7n !en! ne-ai8, *eoare'e o !ir0e !e 0oae !in-e, un 'aa'li!m 0oae 0une 'a0/ nu numai !7n-elui '/ruia
7i a0ar$ine un in*i8i*, 'i +i unei 7nre-i ra!e, a!#el 7n'7 miraCul a'elei nemuriri e 'um nu !e 0oae mai min'ino!.
Ii Cu*e'7n* a!#el, 7l 0uem a*u'e #oare "ine 7n Co' 'u a'e! 0rileC 0e mii'ul *emon !'(o0en(auerian al !0e'iei +i
0uem !0une '/ 7n*r/-o!i$ii !7ri# 7n+ela$i *e el, '/ 0l/'erea e momeala 0ro'rea$iei +i o momeal/ !7n +i #arme'ul
+i #rumu!e$eaU #emeii. '/ 7n im0 'e 7n*r/-o!i$ii, 7n "e$ia a'u0l/rii lor, 7+i 7n'(i0uie '/ r/ie!' o 8ia$/ !u0erioar/
+i !ur0rin* uniaea, !e a#l/ *e #a0 7n !luC"a 0ro'rea$iei. DierVe-aar*, rele87n* anume #a0ul '/ 7n unirea lor
aman$ii al'/uie!' un !in-ur Eu, +i ou+i !7n 7n+ela$i, *eoare'e 7n a'eea+i 'li0/ !0e'ia rium#/ a!u0ra in*i8i&ilor
Q 'onra*i'$ie, !0une el, mai ri*i'ol/ *e'7 o 'e -/!ea ri*i'ol 7n *ra-o!e Ari!o#an Q, o"!er8/ 'u *re0 'u87n
'/ nu ar #i e:'lu!/, '(iar +i 7n a'e! 'a*ru, o 0er!0e'i8/ !u0erioar/, *a'/ am 0uea a*mie '/, *e+i 7n*r/-o!i$ii
nu aCun- 0rin ei 7n+i+i la o e:i!en$i ne!'in*a/ +i nemurioare, ou+i, a''e07n* !/ Coa'e .rolul *e unele ale
0ro'rea$iei +i a0roa0e !a'ri#i'7n*u-!e 0e ei, ei +i-ar 8e*ea !'o0ul reali&a m/'ar 0rin #iin$a 0ro'rea/. @ar nu e!e
a+a; 'o0ilul nu e 0ro'rea 'a o #iin$/ nemurioare, 'a0a"il/ !/ 'urme !eria +i !/ !e 7nal$e, 'i 'a o #iin$/ i*eni'/ 'u
ei
59
. E!e eerna, inuila um0lere a "uoaielor @anai*elor. e!e eerna 7m0leire a #uniei lui OVno! roa!/ 7n a'ela+i
rim *e m/-/ri$a *in in#ern
=6
.
58
?#. ?. )au'lair, op( cit(, 0. >=; 1?e e!e oare o 0ro'rea$ie, *a'/ nu 0roie'-l area 7nr-o nou/ #iin$/ a a'eleia+i *orin$e *e in#ini 0e 'are o 8a
7n'er'a la r7n*ul( ei 'a a*ulU2 Ii nu o 8a 7n'er'a *e'7, 7n 'el mai "un 'a&, #oare ne'lar, a+a 'um !0une 4laon (9aidros, 5<< *); 1@e'i ia7/-l
iu"in*, *ar #/r/ !/ +ie 'e anume. %u-l +ie ni'i 'e !-a 7n7m0la 'u el +i ni'i nu -/!e+e 8or"e 'a !/ 0oa/ !0une... Ii nu-+i Y */,!eama '/ 7n
iu"iul !/u !e 8e*e, 'a 7nr-o o-lin*/, 0e el 7n!u+i.2
59
S. DierVe-aar*, In vino veritas, ra*. i., Lan'iano. 1916, 00. <5, <=, <<J
=6
@a'/ E. ?ar0ener (Love 's 'oming!o&!Age, )an'(e!er, 189>, 0. 18) are *rKO ae !/ a#irme '/ !'o0ul 0rimar al iu"irii e !/ in*/ !0re
uniae, e!e *oar 0ar$iali 'ore' '7n* !0une '/ 'rea$ia 0e 0lan #i&i', a*i'/ 0ro'rea$ia, e!e e#e'ul !/rii *e i unire inim/ 7n a'u0lare, !are 'e
!u!'i/ 0uerea 'reaoare. Fie 0o!i"iliaea 'a o #emeie 8iola/ !/ *ea na+ere unui 'o0il #/r/ ni'i o 0ari'i0are 0ro0rie la 0l/'eai #ie, la limi/,
a'eea a #e'un*/rii ari#i'iale *emon!rea&/ *im0ori8/ '/ #a0ul -ene-i rai8 0oae #a'e oal a"!ra'$ie *e !area *e unire e:ai'/ *inr-o
a'u0lare. I*eea rele8a/ *e ?ar0ener r/m7ne a*e8/ra/ *oar 7n 'a&ul unor a0li'a$ii !0e'iale 7n *omeniul ma-iei !e:uale ('# .7n a'e! !en! mai
Co!, g >6).
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 97
@ar a'ea!/ an-aCare *i!0era/ +i &a*arni'/ 7n 1'i'lul 0ro'rea$iei2 a!'un*e +i ea o mea#i&i'/ 0ro0rie; n/&uin$a
'/re #iin$a a"!olu/, *e-ra*7n*u-!e +i *e8iin*, !e ran!#orm/ 7n a'ea n/&uin$/ 'e !e a!'un*e 7n*/r/ul
7m0ere'(erii animali'e +i a 7nmul$irii, !u" !emnul '/u/rii unui !uro-a 0enru ne8oia *e auo'on#irmare
mea#i&i'/. Ii #enomenolo-ia ero!ului urmea&/ a'ea!/ 'o"or7re, a'ea!/ *e-ra*are; ero!u7, *in "e$ie, *e8ine o
mai mul *orin$/ e:ra8eri/, !ee, ar*oare 'arnal/, !e animali&ea&/, aCun-e !/ #ie 0ur in!in' !e:ual. A'e!a
'unoa+e aun'i o !in'o0/ 7n !0a!m +i 7n 0r/"u+irea 'on!e'ui8/ a 8olu0/$ii #i&i'e, 'are, mai ale! la ma!'ul, e o
mai 'on*i$iona/ *e un 0ro'e! #i&iolo-i' *iriCa 7n e!en$/ '/re #e'un*are. Un*a 're+e, aCun-e la a0o-eu, !e
ain-e momenul #ul-uran al a'u0l/rii, al *i!ru-erii *ia*ei, 0ar'/ 7r7$i 7n!/ *e e:0erien$/, 0ar'/ 7ne'a$i +i
*i&ol8a$i 7n 'eea 'e !e nume+e o'mai 10l/'ere2. Li-uida voluptas, #enomen *i!olui8, e!e e:0re!ia lainea!'/
o0orun amini/ *e )#'(el!ae*er
=1
. E!e, a+a*ar, 'a +i 'um #or$a ar !'/0a *in m7na 'elui 'are a 0u!-o 7nR
mi+'are; ea re'e 7n *omeniul "io!ului, !e ran!#orm/ 7n 1in!in'2, 0ro'e! '8a-!iim0er!oi8il +i auoma.
Ine:i!en 'a #a0 al 'on+iin$ei eroi'e, in!in'ul -ene&i' *e8ine real 7n ermenii unui 1Sine2 ('a !/ #olo!im a'e!
ermen al 0!i(anali&ei), ai unei -ra8ia$ii ene"roa!e, ai unei 'on!r7n-eri 8iale 'are !e !u!ra-e 'on+iin$ei +i 7n
'ele *in urm/ o ero*ea&/ +i o *u'e 'u !ine. Ii a!aCiu 0enru '/ e:i!/ 18oin$a !0e'iei2, 'i 0enru '/ 8oin$a
in*i8i*ului *e a-+i *e0/+i 0ro0ria #iniu*ine nu 0oae #i ni'io*a/ 0e *e-a-nre-ul e:ir0a/, re*u!/ la /'ere !au
re0rima/. ea !u0ra8ie$uie+e 7n mo* *i!0era !u" #orma a'ea!a m/r-ini/R +i *emoni'/, 7n emeiul '/reia #urni-
&ea&/ a+a-numia <iX8aCJ.if., im0ul!ul 0rimor*ial '/re 'i'lul eern al 0ro'rea$iei; ai'i, 7n 7n!u+i ra0orul *inre
em0oraliae +i eerniae, 7n !u''e*area +i reierarea in*i8i&ilor 7n 'on#ormiae 'u 1irnoraliaea )amei2, !e
mai 0oae 7nre&/ri un ulim re#le: 7n+el/or al nemuririi. @ar 0e a'e! 0lan 7n!/+i -rani$a *inre lumea uman/ +i
lumea animal/ !e e!om0ea&/ o mai mul.
A+a 'um am !0u! la 7n'e0u, 0ro'e!ul e:0li'ai8 o"i+nui re"uie !/ #ie r/!urna; in#eriorul !e *e*u'e *in2
!u0erior, !u0eriorul e:0li'/ in#eriorul. In!in'ul #i&i' 0ro8ine *inr-un in!in' mea-#i&!'. %/&uin$a 0rimor*ial/
e!e a'eea '/re &iin=8S e!e, 7nr-a*e8/r,
?. )i'(e7!ae*er, La persuasione e la retorica, Floren$a, 1955, 0. 88.

98 )E3AFIFI?A SEGULUI
o n/&uin$/ mea#i&i'/, iar a7 im0ul!ul "iolo-i' al auo'on!er8/rii, C '7 +i 'el al re0ro*u'erii !7n 10re'i0iae2 ale
ei, maeriali&/ri 'are-+i 'reea&/, la ni8elul lor, 0ro0riile lor *eermini!me #i&i'e. @e 7n*a/ 'e e!e e0ui&a/
#enomenolo-ia uman/, 'are, 0le'7n* *e la "e$ia (i0er#i&i'/, *e la o e:alare ran!#i-uran/ +i ana-o-i'/, 7+i
-/!e+e limia in#erioar/ 7n or-a!mul 0ro0riu-&i! 'arnal 'a #un'$ie -ene&i'/, !e re'e la #ormele !e:uali/$ii
'ara'eri!i'e animalelorK Ii a+a 'um 7n *i8er!ele !0e'ii animale re"uie !/ 8e*em !0e-C 'iali&/ri *e-enerai8e ale
0o!i"ili/$ilor laene 7n #iin$a uman/, !0e'iali&/ri 7n'(eiae 0e *rumurile #/r/ ie+ire ale unor i0uri 'b re0re&in/ o
*e&8olare 7nreru0/, -roe!'/, o"!e!i8/ a a'elor 0oN !i"ili/$i Q 7n a'ela+i #el re"uie !/ e:amin/m oae 'ore.
0on*en$ele 0o!i"ile *inre 8ia$a !e:ului +i a *ra-o!ei la om, 0e o 0are, +i 7n re-nul animal 0e *e ala; *i!o'ieri,
a"!olui&/ri 7n
1
ne'ae +i e:reme ale unora !au alora *inre a!0e'ele ero!ulu uman, ia/ 'e anume -/!im 7n
re-nul animal.
Ve*em a!#el 'um ma-nei!mul !e:ului 7m0in-e +i '/l/u&e+eW !0e'ii Q a*e!ea 7n mo* ele0ai' Q 7n mi-ra$ii
nu0$iale 7nin!e 0e *i!an$e nemaiau&ie +i im0li'7n* 0ri8a$iuni +i !iua$ii 'are u'i* 0e C *rum "un/ 0are *inre
mi-ran$i, numai 0enru a aCun-e la lo'ulJ un*e !e 0oae #a'e #e'un*area -ermenilor !au *e0unerea ou/lor. C
Ve*em numeroa!ele ra-e*ii ale !ele'$iei !e:uale 0rinre animaleleW *e 0ra*/, im0ul!ul fCr" +i a*e!eori *i!ru'i8
al lu0ei !e:uale 'are, S *in'olo *e a0aren$e, nu !e *u'e 0enru 0o!e*area #emelei, 'i 0enrui 0o!e*area &iin=ei,
'/ua/ 'u a7 mai mul/ !/l"/i'ie 'u '7 maCC 7n*e0/ra e 0lanul un*e ar 0uea #i -/!i/N. Ve*em 'um 'ru&imeaW
mea#i&i'/ a #emeii a"!olue !e am0li#i'/ 7n 'ru&imea l/'u!*9 '/lu-/ri$e (Mantis religiosa,, 'are-+i u'i*e
ma!'ulul 'u 0rileCul, a'u0l/rii ime*ia *u0/ 'e-l #olo!e+e. 8e*em #enomene analoa-e 7n
;
8ia$a (imeno0erelor +i
a alor !0e'ii; nun$i u'i-a+e, ma!onii m '/ror 8ia$/ ia !#7r+i *u0/ a'ul 0ro'reai8 !au 'are !7n u'i+i +i *e8ora$i
'(iar 7n 'ur!ul a'ului !e:ual, #emele 'are mor *u0/ 'e 7+i *e0un ou/le #e'un*ae. Ve*em la "ara'ieni a'u0larea
a"!olu/, ne7nreru0/ ni'i *e r/ni !au muil/ri morale, iar 7n eroi'a mel'ilor, limia e:rem/ a ne8oii *e 'ona'
'om0le 0relun-i +i m !a*i!mului 0enera$iei muli#orme. Ve*em 'um #e'un*iaea 10r\) lear/2 uman/ *e8ine
0an*emie +i 7nmul$ire in*e#ini/ la !0e'iile in#erioare, 07n/ '7n* aCun-em la ni8elul un*e, 'u (erma#ro*ii!muD
molu+elor +i al uni'ierilor +i 'u 0areno-ene&a or-ani!melor
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 99
mono'elulare, 'ea a 0roo&oarelor +i a unora *inre ulimele mea-&oare, .7n7lnim, in8eri, 0ier*u 7n "io!ul or"
+i ne*i#eren$ia, a'ela+i 0rin'i0iu 'are !/ la 7n'e0uul 7nre-ii !erii *e!'en*ene. A'e!ea !7n #ormele 0e 'are un
RemB *e Aourmon le-a *e!'ri! 7n 'area !a 9;si-ue de l'amour
=5
. 3oa/ a'ea!/ lume *e 'ore!0on*en$e ne
a0are 7n!/ a'um !u" o lumin/ *i#eri/; nu ni !e mai re8elea&/ ane'e*enele 'ro!ului uman, !a*iile lui e8olui8e
in#erioare, 'i #ormele liminale ale in8olu$iei +i *e&ine-r/rii !ale !u" #orm/ *e im0ul!uri auomai&ae,
*emoni&ae, lan!ae 7n ilimiare +i a"!ur*iae. @ar 'um !/ nu re'unoa+em '/ 7n unele 'ara'eri!i'i ale a'e!ui
ero! animal Q '(iar a'olo un*e am 8rea !/ 8or"im *e!0re omni0oen$a 18oin$ei !0e'iei2 Q r/*/'ina lui
mea#i&i'/ *e8ine mai 8i&i"il/ *e'7 7n numeroa!e #orme *e-enerae +i 1!0iriuale2 ale *ra-o!ei umaneU ?/'i
0uem 'ii a'olo, 0rinr-un re#le: in8er!a, 'eea 'e, *Cn'olo *e 8ia$a e#emer/ a in*i8i*ului, e!e 0ura *e 8oin$a
#iin$ei a"!olue.
A'e!e !emni#i'a$ii ne o#er/ +i 0un'ele *e 0le'are 'ore'e 'a !/ 0uem 7n$ele-e elemenul 'el mai 0ro#un* 'are
a'$ionea&/ 7n !0aele e:i!en$ei omene+i-*e #ie'are &i. 4e 0lanul 8ie$ii *e rela$ie, "/r"aul are ne8oie *e *ra-o!e
+i *e #emeie 0enru a !'/0a *e an-oa!a e:i!en$ial/ +i a-+i #/uri un !en! 0enru e:i!en$a !a. in'on+ien, el 'au/
un !uro-a oare'are, a''e07n* +i (r/nin* oae ilu&iile. S-a 8or"i 0e *re0 'u87n *e 1amo!#era !u"il/ emana/
*e !e:ul #emeie!' *e 'are nu ne */m !eama a7a im0 '7 !7nem 'u#un*a$i 7n ea. '7n*R7n!/ ne li0!e+e, !im$im 7n
0ro0ria noa!r/ e:i!en$/ un -ol o mai mare +i !7nem '(inui$i *e o a!0ira$ie 8a-/ '/re 'e8a a7 *e 0u$in *e#ini,
7n'7 nu ni-l 0uem e:0li'a2 m (J.Lon*on). Senimenul a'e!a al'/uie+e !u"!raul !o'iolo-iei !e:ului, al !e:ului
'a #a'or al 8ie$ii 7n 'omun; *e la '/!/orie la *orin$a *e a a8ea o #amilie, 'o0ii +i *e!'en*en$/, *orin$/ 'u a7 mai
8ie, 'u '7 *e'a&i mai mul *e la ni8elul ma-i' al !e:ului +i
=5
R. *e Aourmon, La p;si-ue de l'amour( 4ari!, e*. a 1l-a, 1915, 0. 156; 2In8en$iile !e:uale ale omenirii !7n a0roa0e oae anerioare !au
e:erioare omului. %u e:i!a ni'i una al '/rei mo*el, '(iar 0er#e'$iona, !/ naK7 #ie o#eri *e animale, *e
'
ele mai umile *inre ele.2 4. 141;
1%u e:i!/ *e!#r7u `omene!'\ 'are !/ nu-+i
re
-a!ea!'/ i0ul 7n naur/ 7n ermeni *e normaliae2, 'are a*i'/ !/ nu #i-ure&e a'olo 'a mo* *e a #i
!0onan +i ne!'(im"a al anumior !0e'ii animale. Fire+e,
*e
Aourmon #olo!e+e in8er! oae 'ore!0on*en$ele 7n7lnie, +i anume 0enru a re-
a(
o'e ero!ul uman 7n an!am"lul 'elui animal.
166 )E3AFIFI?A SEGULUI
inuie+i 'on#u& *e&ilu&ia n/&uin$ei 'elei mai a*7n'i a #iin$ei, *in*/r/ul miraCului #ul-er/or !ur8eni 7n 'li0ele
0rimelor 'ona'e +i 7n 'ulmina$iile 0a!iunii. @omeniul a'e!a, 7n 'are omul *ome!i'i 7n'(i*e 7n*eo"+e !e:ul
mai 'u !eam/ 7n &ilele noa!re, 0oae #i numi 0rea "ine *omeniul !u"0ro*u!elor *e -ra*ul al *oilea ale
mea#i&i'ii !e:ului +i, 7n a''e0$ia *a/ *e )i'(el!ae*er unor a!emenea e:0re!ii, o lume a 1reori'ii2 'are !e
!u"!iuie lumii 10er!ua!iunii2 +i a*e8/rului
==
. Ii mai mar-inal, +i *e a!emenea 'a o, *ire'$ie 7n !ine, !e a#l/
'/uarea a"!ra'/ +i 8i'ioa!/ a 0l/'erii 8 neri'e 'a nar'oi' +i 'alman *e ulim/ in!an$/ 'onra li0!ei *e !en! a
e:i!en$ei #inie. ?on!i*era$ii a!u0ra '/rora 8a re"ui !/ re8enim.
5I( A&rodita *rania( .rosul Di &rumuse=ea
Am ar/a '/, la 4laon, @ioima, *u0/ 'e 8or"e+e *e!0re nemurirea em0oral/ 7n 'a*rul !0e'iei, #a'e alu&ie la
1ini$ierea *e0lin/ 7n mi!erele *ra-o!ei2. Urm7n* !/ !e o'u0e *e a'e!ea, @ioima reia oare'um o eorie 'are, 7n
%ancetul, 7i #u!e!e ari"ui/ lui 4au!a-nia!, +i anume '/ e:i!/ *ou/ #eluri *e *ra-o!e, 7n m/!ura 7n 'are e:i!/
*ou/ A#ro*ie, A#ro*ia Urania +i A#ro*ia 4an*emia
=4
; unul e *ra-o!ea 8ul-ar/, 'el/lal #iin* *ra-o!ea *e
naur/ *i8in/. M
4/run*em a!#el 7nr-o &on/ mai *e-ra"/ 0ro"lemai'/. )ai 7nuY !e 0are '/ nu a8em *e a #a'e 'u mi!ere mai
7nale, 'i 'u un e:'ur! 7n umani!mul 0ur al 'ulurii, aun'i '7n* @ioima le o0une 'elor 'e 0ro'reea&/ 'arnal 0e
a'eia 'e *au 8ia$/ unor #ii nemuriori 0rin 'rea$iile lor *e ari+i, le-iuiori, morali+i +i al$ii a!emenea lor. 1Lol li
!-au +i 7n/l$a Q !0une @ioima Q nenum/rae monumene 'uC 'ara'er !a'ru, 0enru #a0ul *e-a #i l/!a a!#el *e
urma+i. *ar nuY 'uno!' 07n-a'um 8reun monumen ri*i'a 0enru 0run'ii omene+i.2
=<
O nemurire *e -enul a'e!a,
'are !e re*u'e la !im0la !u0ra8ie$uire 7nru #aim/ +i 7n aminirea oamenilor e!e, #ire+e, 7n'/ +i mai e#emer/ *e'7
a'eea 0ro0rie !u0ra8ie$uirii 7nru CK)
AFRO@I3A URA%IA. EROSULS
-/!im 7nr-un *omeniu a"!olu 0ro#an, anr#o0iS 7n K$SBKi #iCi]riA
==
7n a'e! 'one:, !e 0o 'ia 'u8inele 'oranului (LGIV, 14); 1O, 8oi 'ei o 're*e$i, 7n #emeile +i #iii 8o+ri 'u a*e8/ra !e a#l/ un *u+man
0enru 8oi; #eri$iCC *e ei.2
S %ancetul, 186 *-e.
=<
I$id(, 569 *-e.
; un*e !-a aCun! 'a mem"rii #oare muriori 'e al'/uie!' l'Aca!dStnie Frangaise !/ #ie *enumi$i 7n mo* ironi'
,Je! Immorel!2. @ar +i o 7n8/$/ur/ a mi!erelor -re'e+i !u!$inea '/ oameni 7n*re0/$i$i !/ a!0ire la a'ea!/
nemurire, 'a *e 0il*/ un E0aminon*a !au un A-e-!ilao!, n-ar #i re"ui !/ !e a+e0e 0e lumea 'ealal/ la *e!inul
0ri8ile-ia *e 'are !-ar #i 0uu "u'ura 07n/ +i r/u#/'/orii, 'u 'on*i$ia !/ #i #o! ini$ia$i
=>
. 4enru '/ @ioima 're*e
7n!/ '/ a'ele o0ere omene+i *//oare *e nemurire au #o! in!0irae *e *ra-o!ea 0enru #rumu!e$e, ea !e o'u0/
mai *e0are *e *ra-o!ea 0rileCui/ *e #rumu!e$e, e:0uri7n* un !oi *e e!ei'/ mi!i'o-e:ai'/.
4enru 0ro"lema !'(i$a/ a+a 'um am #/'u-o noi, o a!emenea eorie o#er/ 0rea 0u$ine elemeneuili&a"ile. Ea
0lea'/ *e la un *uali!m 'are 7n #on* *e!e:uali&ea&/ an!am"lul. In #a0, e 8or"a a'um *e un ero! 'are nu mai e
a'ela !u!'ia *e '/re o #emeie, *e ra0orul ma-nei' 'u o #emeie, 'i *e a'ela re&i *e '/re o #rumu!e$e 'are,
re0a, nu mai e ni'i m/'ar 'ea a ru0urilor +i ni'i #rumu!e$ea unei #iin$e !au a unui o"ie' 0ari'ular, 'i e!e
#rumu!e$ea 7n a"!ra' !au 7n a"!olu, #rumu!e$ea:a i*ee
=7
. 47n/ +i miul 'u rol *e '(eie !e !'(im"/; ero!ul 'e !/
!u" !emnul A#ro*iei Urania !e i*eni#i'/ 'u a'ela 'are, 7n 9aidros, !e "a&ea&/ 0e anamne&/, 0e 1aminirea2 nu
a !/rii *e an*ro-inie, 'i a !Srii 0renaale, '7n* !u#leul 'onem0l/ lumea *i8in/ +i a!#el !e 7m0linea 'eea 'e 0e
*re0 'u87n !e 0oae numi 'ea mai #eri'i/ *inre ini$ieri, 'ele"ra/ 'a #iin$e *e!/87r+ie
=8
. @ra-o!ea le-a/
0ro0riu-&i! *e !e: e!e 0re&ena/ 7n !'(im" 'a e#e' al 0re'um0/nirii 'alului ne-ru #a$/ *e 'el al" 7n(/ma$i la
'arul !im"oli' al !u#leului +i 0e 'are-l ra- 7n 7naluri
=9
+i a0roa0e 'a o '/*ere *aora/ unei li0!e *in aminirea
ran!'en*enal/; 1A'ela 'are nu e *e 'ur7n* ini$ia, !au 'are !-a i'/lo+i, nu e!e 7n !are !/ !e ri*i'e !0rinen *e
ai'i a'olo, 7n 0reaCma #rumu!e$ii 7n!e+i, aun'i '7n* !e 7n7m0l/ !/ 'onem0le 'eea 'e 0oar/, 7n lumea *e ai'i,
numele ei. 7n'7 8/&7n*-o, el nu 7i */ 'in!irea 'u8eni/, 'i, m7na *oar *e 0l/'ere, a!emeni *o"ioa'elor 'e mer-
7n 0aru-la"e, el !e 0une 0e &/mi!li 'u ru0ul.2
46
@e
=>
?#. @io-ene! Laerio!, VI, II, =9.
=7
%ancetul, 516 a-515 a.
=8
9aMros, 548-5<6. NqO#N548 5<4 a
? I$id(S >ER e(
I
671282
165 )E3AFIFI?A SEGULUI
ai'i, urm/oarea *e#ini$ie, *e!ul *e 0ro"lemai'/, a *ra-o!ei 'urene; 1@orin$a oar"/ "iruie Cu*e'aa 'are ne
7m0in-e 0e 'alea 'ea *rea0/, ne m7n/ '/re 0l/'erea 0e 'are o !im$i 7n 0reaCma #rumu!e$ii +i, 7n/ri/ a0oi 'u
mul mai are *e *orin$ele 'u 'are !e 7nru*e+e 7n '/uarea ru0e+ei #rumu!e$i, ea ie!e 7n8in-/oare 0rinK *rumul
'e-a *e!'(i!, *u0/ 'e +i-a lua numele '(iar *e la /ria eiJ '(em7n*u-!e ciu"ireS.2
41
)ar!ilio Fi'ino
45
, *u0/ 'e
*e#ine+e *ra-W -o!ea a*e8/ra/ 'a 1*orin$/ *e #rumu!e$e2, mer-e a7 *e *e0are, 7n'7 !0une '/ 1ur"area
8eneri'/2, 10o#a *e 7m0reunare ru0ea!'/K +i @ra-o!ea nu numai nu !7n a'elea+i mi+'/ri, 'i '(iar !e ara/ a #i
'onrare2
4=
.
7n o a'e! 'om0le:, 0oae #i uili&a/ *oar i*eea unui ero! 7n 'are, 0rin ran!0unere +i e:alare, e 7m0ie*i'a/
*e-ra*area ani-C mali'/ +i -ene&i'/, 'u 'on*i$ia 'a el !/ 'oninue a #i 7n le-/ur/ 'u #emeia +i 'u 0olariaea
!e:ual/; 8om re8eni a!u0ra a'e!ei 0ro"leme '7n* 8om raa, *e e:em0lu, laura inern/ a a+a-numiei 1iu"iri
'urene+i2 me*ie8ale. 7n !'(im", 'u eoria *ra-o!ei 'a *orin$/ *u0/ #rumu!e$ea 0ur/, a"!ra'/ 0uem r/m7ne 7n
*omeniul\ unei mea#i&i'i, *ar ie+im 'u 'eriu*ine *in 'el al unei mea#i&i'ii a !e:ului. A8em, 0e *e al/ 0are,
moi8e !/ ne 7n*oim '/ a'ea eorie are le-/ur/, a+a 'um 0rein*e @ioima, 'u 8reo *o'rina 7nemeia/ 0e
mi!ere. @a'/ ema an*ro-inului re8ine *e!eori\ *u0/ 'um 8om 8e*ea, 7n mi!erio!o#ia +i e&oeri!mul 'elor mal
*i8er!e ra*i$ii, nu 0uem !0une a'ela+i lu'ru *e!0re ema ,.iu"iriY 0laoni'e2
44
. ?(iar 7n *e&8ol/rile mai 7r&ii,
a'ea!a *in urm/ !i
41
I"i*;, 5=8 "-'.
c Sopra Io Amore, VII, 1<. I, =.
4=
I$id(, I, =. O i*ee 'urioa!/, la Fi'ino (i$id(, VI, 14), 'are-l urmea&/ ai'i r#l 4laon ('#. %ancetul, 181 ') e!e 'on!i*erarea *ra-o!ei
(omo!e:uale 0enru e#e"i 'a mai, a0ro0ia/ *e #rumu!e$ea 0ur/ +i *e A#ro*ia Urania *e'7 ero!ul re&i *e # #emeie, *eoare'e 7n 'el *e-al
*oilea 'a& "/r"aul ar #i im0ul!iona *e 8olu0aea a'ului 8eneri', 'a +i 'um 7n mo* o"i+nui *ra-o!ea (omo!e:ual/ nu ar a8ea la r7n*ul ei
*e&8ol/ri 'arnale; +i *i!'ur!ul lui Al'i"ia*e *in %ancetul ( 514 +i urrC ara/ '(iar #oare lim0e*e '7 *e 0u$in 10laoni'/2 0uea #i iu"irea
-re'ea!'/ 0ea R a*ole!'en$i. Vom re8eni a!u0ra a'e!ui a!0e' 7n ane:a la 0re&enul 'a0iol. 4ai (-#im., III, V, 1. III, V, 7) a0re'ia&/ 7n 'e-l
0ri8e+e *re0 ru+inoa!e +i anorn iu"irile (omo!e:uale, *e0 "oli ale unor *e-enera$i 1'are nu *eri8/ *in e #iin$ei +i ni'i 'on!e'in$e ale
*e&8ol/rii a'e!eia nu !7n2.
44
@u0/ '7e +im, !in-urul 'a& 'on!/ 7n a'el nazar il8!l!mord al unor mi ini$iai'e ara"e, 'are reia ema *ra-o!ei 0laoni'e *in 9aidros
7nemeia/ 0el mu!e$ea 7nru0a/ *e '/re e#e"i, le-iim7n*u-!e 'u urm/oarele 'u8ine ale 4C ului; 1L-am V/&u 0e S/07nul meu !u" #orma
unui a*ole!'en im"er".RR
AFRO@I3A URA%IA. EROSUL II FRU)USEJEA 16=
0re&in/ a0roa0e e:'lu!i8 'a,o !im0l/ eorie #ilo&o#i'/; nu !e 'unoa+e nimi' *e!0re +'oli mi!i'e !au mi!eri'e,
7n 'are *ra-o!ea 0laoni'/ !/ #i 'on*u! la o e(ni'/ a e:a&ului 0u!/ e#e'i8 7n a0li'are, 7n im0 'e mi!i'a
0loinian/ a #rumu!e$ii are *e la "un 7n'e0u al 'ara'erR(la 4loin, #rumo!ul e 0u! 7n le-/ur/ mul mai a*e!ea 'u
1i*eea2 'are 1une+e +i -u8ernea&/ naura 8r/Cma+/, amor#/2. *e ai'i +i o rela$ie, oal e:'lu!/ *in *omeniul
en!iunilor eroi'e +i al !e:ului, 'u #rumu!e$ea 0ro0rie unei #orme +i unui *omeniu inerior, 8/*i/ 17n m/re$ia
'u-eului, 7n *re0ae, 7n 7n$ele0'iunea 0ur/, 7n ener-ia 8iril/ a '(i0ului !e8er, 7n *emniaea +i 7n 0u*oarea 'are
!e ara/ 7nr-o aiu*ine 'ue&/oare, #erm/, im0erur"a"il/ +i, 0e o rea0/ +i mai 7nal/, 7n. -o ineli-en$/ *emn/
*e un &eu +i re8/r!7n*u-+i !r/lu'irea a!u0ra a o 'e e 7n e:erior2
4<
). 7n !#7r+i, nu am 0uea !0une 07n/ la 'e
0un' R *e0in*e *e o 'on!iu$ie *i#eri/ a omului mo*ern #a0ul *e a 'on!i*era 'ore'/ i*eea lui Dan,
S'(o0en(auer +i a unor e!ei'i re'ene, 0ori8i '/reia 0rin'i0ala 'ara'eri!i'/ a !enimenului e!ei', a*i'/ a
emo$iei re&ie *e '/re 1#rumo!2, e!e 1a0oli-ni!mul2 ei, li0!a ei oal/ *e le-/uri 'u #a'ulaea *e a *ori +i 'u
ero!ul. @a'/ 8rem, *im0ori8/, !/ lu/m 7n 'on!i*erare !e:ul, o o"!er8a$ie a"!olu "anal/ ara/ '/ o #emeie 0ri8i/
e:'lu!i8 *in un-(iul #rumu!e$ii 0ure nu e!e #emeia 'ea mai a0/ !/ re&ea!'/, ma-nei!mul !e:ual +i *orin$a. ea
e!e a!emenea unui nu* *e marmur/, 'u #orme 0er#e'e, !auie 'are, 'onem0la/, 0oae re&i, *e!i-ur, o emo$ie
e!ei'/, #/r/ a !0une 7n!/ nimi' 7n ermenii ero-!ului. 7i li0!e+e 'aliaea ;in, *emoni'ul, a"i!alul, #a!'ina$ia
4>
.
@e!eori, #emeile 'are au 'el mai mare !u''e! nu 0o #i *e#inie 'a 7nr-a*e8/r #rumoa!e.
?a aare, eoria 0laoni'ian/ a #rumu!e$ii 'on!iuie un 'a& e:'e0$ional, 'are nu e *elo' u+or ineli-i"il !u" ra0or
e:i!en$ial. In an!am"lu, iu"irea 0laoni'/ ar 0uea #i 0u!/ 7n le-/ur/ 'u o !are *e "e$ie !0e'ial/, 0e Cum/ae
ma-i'/ +i 0e Cum/ae inele'ual/ ("e$ie a #ormelor 0ure); *eo!e"i/ 'a aare *e 1'alea ume*/2
4<
4loin, .i6neade, I, VI, =. VI, <.
Sen*(al (1e l'amour, GG), *u0/ 'e !0une; 1@ra-o!ea-0a!iune e!e mai
ar
# #IS# a'eea 0enru #rumu!e$e2, rele8/; 14oae '/ "/r"a$ii 'are nu !7n !u!-
4R"iiKO 7n'er'e *ra-o!ea-0a!iune !7n 'ei 'are !im 7n mo*ul 'el mai 8iu e#e'ul
mu!e$ii. 'ei 0u$in, a'ea!a e!e im0re!ia 'ea mai 0uerni'/ 0e 'are o 0o 0rimi
am
4area #emeilor.2
164 )E3AFIFI?A SEGULUI
(via umida, *in *ra-o!ea mi!i'ilor +i in!e0ara"il/ *e !0iriul unei 'i8ili&a$ii 'are, la #el 'a +i 'ea -re'ea!'/,
8e*ea 'on!a'rarea *i8ic nului 7n o 'e re0re&in/ limi/ +i #orm/ *e!/87r+i/
47
. A0li'ae. 7n!/ 7n *omeniul
rela$iilor *inre 'ele *ou/ !e:e, 'on'e0$ii *e -enii a'e!a 'on*u' la un *uali!m 0arali&an. 7l 8e*em a!#el, *e 0il*
0e un Aior*ano 9runo 'are, o'u07n*u-!e *e 1eroi'ele a87nuri (eroici &urori) 'u re#erire la eoria 0laoni'ian/,
7n'e0e 'u un aa 8iolen 7m0ori8a a'elora 'are !e !u0un *ra-o!ei +i *orin$ei * #emeie, o#erin* o ima-ine
ne'ru$/oare a a'e!eia *in urm/; 1A'e e:rem/ ne*re0ae +i -re+eal/ a naurii, 'are, 'u o a0aren$/, um"r/, o
#ana!m/, un 8i!, o 8raC/ 'ir'ei'/ 0u!/ 7n !luC"a *eh 'en*en$ei, ne am/-e!' !u" '(i0ul #rumu!e$ii, 'are
*eo0ori8/ 8ini +i re'e, na+e +i moare, 7n#lore+e +i !e o#ile+e. +i e!e a7 *e 0u$i; #rumoa!/ 0e *ina#ar/, 0e '7 7n
#iin$a ei 'ea mai l/unri'/ +i !i orni' a*e8/ra/ 7n'a0 o 'ora"ie, o-*u-(ean/, o 8am/, o 0iai 7nrea-/ 'u oae
mur*/riile, or/8urile +i 8eninurile '7e Ie-a 0uu &/mi!li naura noa!r/ ma+er/. 'are, *u0/ 'e-+i 0rime+e
!/m7n$a 'e-i e !er8i/, 0l/e+e a*e!ea 'u o *u(oare, 'u v '/in$/, 'u oi ri!e$e, 'u o !#7r+eal/... +i 'u ale +i ale
rele, 8/*ie 0enru oaa lumea.2
48
@re0 'are, Aior*ano 9runo
:
ar 8rea 'a #emeile !/ #ia onorae +i iu"ie 1numai
7n m/!ura 7n 'are le !7nem *aori 0 0u$inul, im0ul +i 0rileCul a'ela, '7n* nu au ale 8iru$i *e'7 'e9 naurale,
a*i'/ #rumu!e$ea, !r/lu'irea, !er8ia"iliaea, #/r/ *e 'a#l ar meria !/ #ie !o'oie 'a mai &a*arni' n/!'ue 0e
lume *e'C#lC 'iu0er'/ ne!/n/oa!/ 'e o'u0/ 0/m7nul 7n *auna unor 0lane nC#l #olo!ioare.2
49
Reie!e *e ai'i 'u
lim0e&ime '/ 'on'e0$ia *u"lu) ero! *u'e la o !/l"/i'ire +i la o *e-ra*are a *ra-o!ei !e:uale L la o
ne'unoa+ere a uuror 0o!i"ili/$ilor !ale mai 0ro#un*e. L a'ela+i Aior*ano 9runo, 7n e0ilo-ul o0erei 'iae,
Aiulia, !im"o)K #emeii reale, le !0une 'elor 7n*r/-o!i$i *e ea +i '/rora li !e re#u&a '/ 10rin 'ru&imea mea, 0e-
a7 *e 7n*/r/ni'/, 0e '7 *e !im0l/CY
47
7nr-o 'i8ili&a$ie *i#eri/, '(iar *a'/ 8rem !/ 'on!i*er/m nu *re0 rea7 0ro#un*e, 'a0a"ile !/ ne m7nuie *e o e:i!en$ialiae !'in*a/ +i
an-oa!a/, 'i f !im0le 0re!enimene ale ran!'en*en$ei, r/m7ne un #a0 '/ nu a7 #rumu!e$e #emei !au a unui e#e" ori a unei o0ere !au
in!iu$ii umane !u!'i/ a!emene !enimene, '7 mai 'ur7n* 'onem0larea a 'eea 'e re#le'/ 7n naur/, 7nr-un i alul, a'ea ran!'en*en$/ !u"
#orma unei !im0li'i/$i, a unei nem/r-iniri +i imen!i/$i *e0/rae *e omene!'.
48
A. 9runo, 1egli eroici &urori, 4roemio, e*. uni8., 00. >-7. Z[ I$id(, 0. 8.
Tf .
I)4ULSUL SEGUAL. 4OROS II 4E%IA 16<
ne8ino8a/2 le-a a'or*a #a8oruri in'om0ara"il mai mari 1*e'7 ar #i 0uu almineri o"$ine 0rin ori'are
"un/8oin$/ a mea2. 0enru '/, a"/7n*u-i *e la *ra-o!ea omenea!'/, le 7n*ruma!e ero!ul '/re #rumu!e$ea
*i8in/
<6
. Ai'i, !'i&iunea a *e8eni 'om0le/, *ire'$ia e *i#eri/ *e 'ea 'are 0oae a8ea o rela$ie oare'are 'u !e:ul,
#ie +i 7n ran!#i-ur/ri 1e:alae2
<1
.
4loin a +iu !/ men$in/ o a'e! m/nun'(i *e i*ei al 10laoni!mului2 7n limiele !ale Cu*i'ioa!e, a87n*u-l 7n
8e*ere, 0e l7n-/ 'el 'e 1iu"e+e numai #rumu!e$ea, 0ur +i !im0lu2, +i 10e 'el 0e 'are *ra-o!ea 7l 7m0in-e 07n/ la
unire +i 'are nure+e, 7n 0lu!, *orin$a *e nemurire 7n 'ele murioare +i 'au/ #rumo!ul 7nr-o &/mi!lire +i 7nr-o
#orm/ *e #rumu!e$e 'e !e 'oninu/2. 1A!#el, 'ei 'e iu"e!' #rumu!e$ea 7n ru0uri, *e+i *ra-o!ea lor are o naur/
ame!e'a/, iu"e!' ou+i #rumu!e$ea +i, iu"in*u-le 0e #emei 0enru a 0er0eua 8ia$a, iu"e!' 'eea 'e e!e 8e+ni'.2
<5
5\( Impulsul se7ual( Mitul despre 9oros Di 9enia
3o 7n %ancetul e!e amini 7n'/ un mi, 'are 7n'(i*e 7n !ine, !u" o #orm/ 'ri0i'/, o !emni#i'a$ie 0ro#un*/. E
8or"a *e o 8er!iune *eo!e"i/ a ori-inii &eului Ero!. ?7n* !R-a n/!'u A#ro*ia, &eii au #/'u un #e!in 7n -r/*ina
lui Feu!. La el a lua 0are +i 4oro!, 'are, la un momen *a, a #o! 'o0le+i *e "e$ie +i *e o"o!eal/. 4enia, 'are
8eni!e !/ 'er+ea!'/ +i r/m/!e!e 7n 0ra-ul -r/*inii, 0ro#i/ *e !area lui +i #/'u a!#el 7n'7 4oro! !/ !e unea!'/ 'u
ea, *eoare'e 7+i 0u!e!e 7n -7n* !/ ai"/ un 'o0il 'u el. ?o0ilul a #o! 7n!u+i Ero!
<=
. S-au 0ro0u! *i8er!e iner0re/ri
0ri8ioare la 4oro! +i 4enia. Sem-
<6
I$id(, II, <.
<6
O 'on!e'in$/ 0ari'ular/ a eoriei *e!0re iu"ire 'a 1*orin$/ *e #rumu!e$e2 e!e '/, *e 8reme 'e #rumu!e$ea !omai'/ e !a8ura/ *oar 'u
o'(ii, ori'e al !im$ ] a#ara 8/&ului ar re"ui !/ #ie e:'lu! *in ero! +i rele-a 7n *omeniul *ra-o!ei animali'e. 4ornin* *e ai'i, ). Fi'ino (op(
cit(, II, 8) !'rie; 14o#a *e-a ain-e nu #a'e 0are *in @ra-o!e +i nu 'on!iuie ni'i un a#e' al 7n*r/-o!iului, 'i e un !oi *e la!'i8iae +i
ul"urare a omului 7nro"i.2 @a'/ am re'uno!'u rolul e!en$ial 0e 'are-l
are
0ri8irea 7n ma-ia !e:ului, la #el *e 'er e alimenul #lui*i' 0e 'are
a7 !im$ul c'il '7l +i 'el ol#a'i8 7l #urni&ea&/ 0enru *e&8olarea + inen!i#i'area !a*iului-R2%il al ero!ului.
=5
4loin, Z(n.,I,V, 1. L ?%ancetul, 56= "-'.
. .JULIUS EVOLA (19 mai 1898-l1 iunie 1974), n.la Roma. Forma !u" in#luen$a lui %ie&!'(e, )i'(el!ae*er +i ,einin-er.
le-/uri 'u #uuri!mul lui )arinei, -ru0ul 10a0inian2 La'er"a +i *a*ai!mul lui 3&ara. 4i'or, eorei'ian al arei (Arte
astratta, 1956). O#i$er *e arilerie 7n 0rimul r/&"oi mon*ial. La Roma #re'8enea&/ 'er'urile *e a8an-ar*/ (9ra-a-lia, 9alla
e'.), a&i e 'on!i*era *re0 'el mai im0oran e:0onen al *a*ai!mului ialian. 4oe. Su*ii 0olie(ni'e ne#inali&ae. Se a#irm/
'a #ilo&o# +i i!ori' al 'ulurii 'u inere!e 8a!e +i aiu*ine 'on!an ani'on#ormi!/; Saggi sul idealismo magico, 195<.
Teoria deWIndividuo assoluto, 1957. Fenomenologia deWIndividuo assoluto, 19=6. Auor al 0rimului !u*iu ialian *e!0re
3anre; L'uomo come potenza (195>), relua +i
1
*e&8ola 7n Lo Yoga delte potenza (1949). ?er'e/ri *e!0re #ormele *e
reali&are inerioar/, al'(imie +i ma-ie {La tradizione ermetica, 19=1), neo!0iriuali!m (Mascera e voltodellospiritualismo
contem!poraneo, 19=5), 'a8aleri!m +i e&oeri!m (Ilmistero del "raal, 19=7). 7+i 0re'i&ea&/ 8i&iunea animo*em/,
ani0ro-re!i!/ +i animae-riali!/ 7n #ivolta contro ii mondo modemo (19=4), am0l/ 0anoram/ a 'i8ili&a$iilor ra*i$ionale 7n
'onra! 'u 'i8ili&a$ia 'onem0oran/; 1@u0/ 'e o 'ie+i, e !im$i ran!#orma2, !'ria Ao#rie* 9enn. 7n 0lin r/&"oi, *u0/ o
!erie *e '/r$i *e!0re 0ro"lema ra!elor (Tre aspetti del pro$lema e$raico, 19=>. % mito del sangue, 19=7. Sintesi di dottrina
della razza, 1941), 0u"li'/ un im0oran e!eu *e!0re a!'e&a "u*i!/; La dottrina del risveglio (194=), elo-ia *e 3(e 4/li
So'ieB. Sur0rin! *e un "om"ar*amen la Viena, 7n 194<, e r/ni la 'oloana 8ere"ral/ +i r/rn7ne 'u o 0are&/ a mem"relor
in#erioare. ?/r$i maCore *e!0re e0o'a !um"r/ a omenirii a#lae 7n 0lin Dali-Eu-a; "li uomini e le rovine (19<=), Meta&isica
del sesso (19<8) +i 'avalcare la tigre (19>1). O auo"io-ra#ie inele'ual/ 7n II cammino di cina$ro, 19>=. o iner0reare
i!ori'o-i*eolo-i'/ (II &ascismo, 19>4), *ou/ 8olume *e mi!'elanee (L'arco(ela clava, 19>8. #icognizioni, 1974). 0oe&ii
'om0lee (#a)ga %l)nda, 19>9). Fon*aor *e 0u"li'a$ii (*r, +mr, La Torre,, 'u 'onri"u$ii !r7n!e 7n Introduzione alia
Magia -uale Scienza dell'Io, = 8oi., 19<<-l9<>. 8a!/ 0u"li'i!i'/ *e-a lun-ul 7nre-ii 8ie$i. 3ra*u! 7n numeroa!e lim"i, 7n
'iu*a mar-i-nali&/rii la 'are l-a 'on*amna lumea uni8er!iar/ +i a'a*emi'/.
JULIUS EVOLA
/ 2002\
)E3AFIFI?A SEGULUI
?u un e!eu inro*u'i8 *e
FAUS3O A%3O%I%I
3ra*u'ere *e , SORI% )HR?ULES?U
"671282Q
I
FILIALA MNTUR
671282
-A JUDEEAN -CLUJ-
FAUS3O A%3O%I%I e!e iularul 'ae*rei *e anro0olo-ie #ilo&o#i'/ a Uni8er!i/$ii Roma @I. 4!i(olo-.
9U?UREI3I, 1994
'o0era IOA%A @RAAO)IRES?U )AR@ARE
Ilu!ra$ia 'o0erei;
#e$is (an*ro-inul Re-elui +i al Re-inei), 0lan+/ *in )un'(en, !e'. al GV-lea
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I A LUI JULIUS EVOLA
i
I
I
JULIUS EVOLA
K 1 ( u M.TAFISI'A 1.L S.SS2
LM ?o0Bn-(, 19>9-,994, "B E*i&ioni )e*(errane, - Roma-Via Flamini/, 1<N8
M Oumania!, 1994, 0enru 0re&ena 8er!iune romPnea!'a IS9% 97=-58-647>-9
1. Le'ura lui E8ola a #o! una *in 'ele mai enu&ia!mane ale inere$ii mele. Ii e !i-ur '/, *a'/ ar re"ui !/ ale-
#aimoa!ele &e'e '/r$i 'e ar meria !/ #ie !al8ae 7n "ene#i'iul *e!'en*en$ilor -ala'i'i, a+ re'e 0e li!/ 'el 0u$in
*ou/ !au m/'ar una *inre '/r$ile lui E8ola. ?re* '/ 'iiorul ineli-en Q +i 'ine-l 'ie+e 0e E8ola re"uie !/ #ie
+i '(iar !/ *e8in/ mai ineli-en Q nu a+ea0/ !/-i #a' o"i+nuiul re&uma al i*eilor lui E8ola. E8ola !e e:0li'/
#oare "ine !in-ur, iar lim"aCul !/u, a7 *e "o-a 7n #or$/ ma-i'/, o'ul/, ma-nei'/, in'on+ien/, e&oeri'/,
ra*i$ional/, nu e 'u !i-uran$/ 0ara#ra&a"il !au !u"!iui"il. 9a '(iar 0reen$ia *e a-l re&uma !au *e a-l 1'lari#i'a2
ar 0uea a0/rea *re0 o 0ro#anare, o "la!#emie. S'o0ul 0re#e$ei mele, inr7n* +i 7n 8e*erile e*iorului, 'are a a8u
"un/8oin$a !/ mi-o !oli'ie, 'a +i 7n 'ele ale *ra-ului meu 0rieen Aian#ran'o *e 3urri!, 'u "ine'uno!'ua +i
ine-ala"ila-i 'om0een$/ 7n maerie *e Juliu! E8ola, e!e a'ela *e a 'on#runa i*eile lui E8ola 'u 'eea 'e !e 0oae
e:ra-e le!ne, mai 'u !eam/ *e '/re un o"!er8aor 'u 0reo'u0/rile !u"!emnaului, *in e:aminarea lumii
'onem0orane.
3 ?(iar 7nr-o 'are re'en/ !'ri!/ *e *oi 'er'e/ori -ermani !e a*u' 0ro"e 7n !0riCinul unuia *inre 0i8o$ii
a*e8/rurilor e8oliene; *eo!e"irea *inre !e:e e 0ro-rama/ *e 7nrea-a +i 7n 7nrea-a naur/ *in moi8e a0roa0e
'om0le !r/ine *e 'ele ale re0ro*u'erii. %aura are la *i!0o&i$ie mii *e mo*uri *e re0ro*u'ere; *e la *i8i&iunea
'elular/ la 0areno-ene&/ +i nu era '7u+i *e 0u$in ne8oie !/ ela"ore&e 'om0li'aul me'ani!m al !e:elor *oar 7n
!'o0ul 0er0eu/rii unei !0e'ii. A'e+i 'er'e/ori, 'a +i o$i 'eilal$i 'are
-*-'
'4(
> REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
au o'(i la realiae, !u!$in la uni!on '/ !'o0ul 0rin'i0al al re0ro*u'erii !e:uae e!e a'ela *e a au-mena !i!emele
*e a0/rare 7m0ori8a aa'urilor 8enie *in e:erior. A&i 'unoa+em, mai 'u !eam/ 0rin uimioarea +i ra-i'a
8i'i!iu*ine a 8iru!ului !i*a, #aimo!ul OIV, i!oria in're*i"il/ a 8ie$ii 8iru+ilor. @u0/ 'um !e +ie, 8iru+ii nu !7n
#iin$e auo!u#i'iene, 'a mi'ro"ii !au "a'eriile; nu au nu'leu +i nu !e 0o re0ro*u'e al#el *e'7 0rinr-o *i8i&iune
muli0l/. Ei re"uie !/ !e a*/0o!ea!'/ 7nr-un or-ani!m 8iu 'are le mea"oli&ea&/ !u"!an$a nurii8/; e:a' 'a
'iu0er'ile !au 7n -eneral or-ani!mele mi'oi'e. Ei "ine, 8iru+ii !e mo*i#i'/ ne'oneni 7n 7n'er'area *e a *e0/+i
"arierele ri*i'ae 7n 'alea lor *e '/re or-ani!m, ani'or0i !au alele, la 0/run*erea lor 7nR 'elule. Re0ro*u'erea
!e:ua/, muli0li'7n* i0urile, a*i'/ -enoi0urile *eerminae 'romo&omial, muli0li'7n*u-le 7nr-o m/!ur/
eorei' in#ini/, 'reea&/ *i#i'ul/$i 're!'7n*e 8iru+ilor, 'are re"uie !/ re-7n'ea0/ 1!u*ierea2, a+a &i'7n*, a
1noului2 or-ani!m 0e 'are 7n'ear'/ !/-l in8a*e&e. ?eea 'e e 8ala"il 7n 'a&ul 8iru+ilor e 'u a7 mai 8ala"il 7n
'a&ul mi'ro"ilor +i "a'eriilor, 'u 'are lu0a e, 'a !/ !0unem a+a, mai leal/, 7n !en!ul '/ ei nu !7n a7 *e
in!inuan$i +i *e2 0eri'ulo+i 'a 8iru+ii, #iin*'/ 0o #i 'onra'ara$i *e #a-o'ie, *e leu'o'ie, *e ani'or0ii
or-ani!mului 0e 'are 7n'ear'/ !/-l in8a*e&e +i !/-l *i!ru-/.
Uimior e 7n!/ #elul 7n 'are E8ola 'ule-e m/rurii i!ori'e, ra*i$ionale +i +iin$i#i'o-"iolo-i'e 0enru a *emon!ra
e&a a'ea!a 'are, *in 0un'ul *e 8e*ere al unui om ne*e&arma, ne'on*i$iona 'u ale 'u8ine *e a'ea mer de
gla(ce 'e ne o0rim/, ar #i le!ne *e inui +i e8i*en/; +i anume '/ ra0orul !eu:al *inre *ou/ #iin$e Q +i e 8or"a
e8i*en *e #iin$ele omene+i Q *e !e: *i#eri 'are e 'u a7 mai 0uerni', 'u a#7 mai ma-nei', 'u a7 mai
ire&i!i"il, 'u a7 mai 0/run! *e 'eea 'e Jun- nume+e unio, 'u '7 'ele *ou/ #iin$e !7n onolo-i' ele 7n!ele +i
0rin urmare onolo-i' *eerminae, *i!in'e, *i#eren$iae. Femeia a"!olu/ e ine-ral #eminin/, a+a 'um o
*o8e*e!' #emeile 'e !-au a0ro0ia 'el mai mul *e a'ea!/ #emeie a"!olu/, a*i'/ #emeile a0ar$in7n* 'i8ili&a$iei
*in 8alea In*ului; alie #oare !u"$ire, +ol*uri #oare lar-i, #e!e am0le, lae +i 0roeminene, 'oa0!e 0uerni'e,
-le&ne #ine, !7ni a7 *e ur-e!'en$i, 7n'7 Q *u0/ 'um !0une o 0oe&ie in*ian/ Q 0rinre ei nu 0oae re'e ni'i
m/'ar ul0ina unei #lori *e lou!, o'(i mari, -ur/ '/rnoa!/ +i !en&ual/, na! mi', 0/r #oare lun-. @ar a'ea!a nu e
*e'7 ima-inea
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 5
e:erioar/, eroi'o-e!ei'/ a #emeii, *u0/ 'um ima-inea "/r"aului l7!e 'ea a r/&"oini'ului, *ar P unui r/&"oini'
*e i0ul 1-alului 0e moare2 !au a unui A0ollo 'u 0ri8irea 8e+ni' a$ini/ '/re un eern in#ini, a r/&"oini'ului nu
1*omnul 4a'(e-*e-mu+'(i2, 'i a r/&"oini'ului armonio!, 'u "a&inul 7n-u!, *ar nu minu!'ul, 'u umeri la$i, *ar
nu ma!o*oni'i, 'u #a$a !erioa!/, *ar nu !e8er/, 'u 0ri8irea in!0ira/, *ar nu 'aaoni'/, 'u m7na #erm/, *ar nu
'ri!ali&a/ +i 7n'remeni/. Ima-ini e:erioare, e:rin!e'i +i e!ei'e, + 'are 7n!/ *eno/ +i !in-ure ne'e!arele,
ine8ia"ilele *i#eren$e 0ro#un*e *inre 'ei *oi. F/r/ *i#eren$/, *u0/ 'um 8om 8e*ea mai am/nun$i 7n 'ele 'e
urmea&/, nu a8em al'e8a *e'7 un a'ro+aC, o 0ear*/ 'e #a'e "um ime*ia *u0/ lan!are, un #alimen, un Co' mai
mul !au mai 0u$in !0e'a'ulo! *in 0un' *e 8e*ere alei' 7nre , or-ane -eniale mai mul !au mai 0u$in
'a0a"ile *e e:'ia$ie, nu a8em al'e8a *e'7 #i&iolo-i&area !e:ului, una *inre *e'/*erile *enun$ae 07n/ +i *e
Dali-Eu-a.
5. E8ola an'orea&/ *i#eren$a *inre "/r"a +i #emeie 7n marea ra*i$ie 'la!i'/ +i 0re'la!i'/; "/r"aul 'a elemen
uniar, 'a !0iri +i 'er, #emeia 'a elemen *ia*i', 'a 0/m7n, 'a maerie. 7n ra*i$ie e:i!/ e:em0le nenum/rae,
'iae mei'ulo! *e '/re E8ola +i 0e 'are nu le 8oi mai relua ai'i; 8reau *oar !/ men$ione& ra*i$ia 'la!i'/ 0ori8i
'/reia, *a'/ e a*e8/ra '/ Feu! e!e a/l &eilor, iar ?rono!, 'are-+i *e8ora 'o0iii, era o "/r"a, (ao!ul
0rimor*ial, 0e 'are noi 7l 'ono/m 7n !en! ma!'ulin, era #eminin, era #emeie. 7n'/ *e ai'i !e 8e*e ra0orul
mi!erio! +i in're*i"il *inre "/r"a +i #emeie aun'i '7n* "/r"aul e "/r"a +i #emeia #emeie; #orma 0l/m/*e+e
maeria, *ar maeria nu e o maerie iner/, moar/, amor#/, 'i o maerie 8ie, 7n!u#le$i/, animal/, anima/. 7$i 8ine
a0roa0e !/ r7&i ori mai *e-ra"/ !/ 0l7n-i '7n* e -7n*e+i 'e a *e8eni ra0orul . *inre !e:e Q a+a 'um E8ola
ara/ 7n'/ *in 19<8 Q 7n &iua *e a&i; un lu'ru mi&era"il +i !/ra', o mi:ur/ *e 7n+el/'iuni, *e r/*/ri, *e e+e'uri,
*e e:er'i$ii ri*i'ole, *e in-er/ri *e 0ilule, *e 0o$iuni +i *e2 inCe'$ii !0re a o"$ine ere'$ii *e #oare lun-/ *ura/ +i
or-a!me a"!olu li0!ie *e ori'e 8aloare, *eoare'e !7n li0!ie *e !0iri, *e ar(ei0aliae, *e a*e8/r.
=. %u !e 0oae /-/*ui #a0ul '/ E8ola a #o! 'om0le *ene-a *e lumea a'a*emi'/ +i *e inele'ualS, 7n r7n*ul
'/rora *omin/ !7n-
8 REFLECII DESPRE METAFIZICA SEXULUI
-ia '7n* a'u/, '7n* 'roni'/, *ar o*eauna 0re&en/. A7n*irea lui a #o! r/!/lm/'i/ +i 'alomnia/, a!o'ia/ 'u
na&i!mul +i #a!'i!mul, 'u 'are ne7n*oio! au e:i!a unele ra0oruri, a!o'ia 'u ra!i!mul, 'u 'are nu a a8u ni'i o
le-/ur/ 7n a''e0$ia *e ra!i!m "iolo-i', a!o'ia 'u aiu*inile rea'$ionare, '7/ 8reme aiu*inea lui E8ola e
!in-ura nu *oar uman/, 'i umani!/ +i i!ori'e+e 're*i"il/ 'e !e 0oae i*eni#i'a 0e 0lanul 'ulurii 'onem0orane.
@u0/ '7e +iu, numai eu +i @el %o'e am !u!$inu e&e *e li'en$/ 0e eme e8o-liene. A'ea!/ lu0/ 'onra -7n*irii
lui E8ola nu e li0!i/ *e !emni#i'a$ie; E8ola e un mare *ema!'aor, un mare *emi!i#i'aor, 7n 8reme 'e a!/&i !e
'au/ o'mai mi!i#i'area, a+ 7n*r/&ni !/ !0un '(iar ani(ilarea -7n*irii +i a !0iriului. 4r/"u+irea 'omuni!mului,
neo"o!i 0re'oni&a/ *e mine, 'a +i *e ale !0irie -7n*ioare, 0re'um 9ene*eo ?ro'e *e 0il*/, nu a !er8i la mai
nimi'; !'riu 7n 8ara lui R95, *ar 're* '/ 0o #a'e 0ro#e$ia #a'il/ '/ !0iriul 'omuni!mului, maeriali!mul
'omuni!mului, !u0i*iaea 'omuni!mului, !im0li!mul re*u'i8 Ia &ero al 'omuni!mului, in'a0a'iaea lui nu *e
a 'onCu-a, a+a 'um !e !0une a&i, !0iriul +i maeria, 'i *e a anula !0iriul +i *e a !al8a o maerie 'are, *e+i
'on!i*era/ 'a *iale'i'/ +i i!ori'/, nu e *e'7 o o maerie a maeriali!mului 8ul-ar, oae a'e!ea 8or */inui.
Vor */inui 0enru '/ lumea 'a0iali!mului nu !e *eo!e"e+e ni'i ea, 0rin !0iriul 'e o 7n!u#le$e+e, 0rin i*eolo-ia
0ro#un*/, a+ &i'e in'on+ien/ !au o'ul/, 'are o !'al*/, *e lumea 'omuni!mului. A'olo e:i!a un im0erai8 al
0ro*u'$iei, 'are a *e8eni a0oi 0ri8ile-iu, !ama8olni'ie +i *i'aur/, ai'i e:i!/ *omina$ia 0ie$ei, 7n !en!ul 'el mai
"anal, mai 8ul-ar, mai !u0i*, mai limia, mai re-re!i8 +i mai re*u'i8 *in '7e !e 0o ima-ina.
Filele a'e!ea a i&"u'ni 1!'an*alul #ilo*ormelor2; un !'an*al 'are e #a'e !/ r7&i +i !/ 0l7n-i *eo0ori8/, 0enru
'/ 7n realiae el a *e8eni un !i!em uni8er!al. %-au li0!i oamenii 0olii'i lumina$i 'are au ar/a '/ 'eea 'e a
ie+i la i8eal/ nu e *e'7 87r#ul ai!"er-ului. @ar menaliaea mer'anil/ e:i!/ a'um +i *in'olo *e 0ia$/, *in'olo
*e 0ia$a le-iim/ +i *e 'ea nele-iim/ (*i#eren$ierea uneia *e 'ealal/ *e8ine *e al#el o mai *i#i'il/), oul
*e8ine 0ia$/, *e8in 0ia$/ !enimenele, oul !e re*u'e la un do ut des, la un +anaC moral 0ermanen +i a#la la
"a&a ori'/rei rela$ii umane. Fa0ul '/, 0e *e al/ 0are, (ao!ul e !u0erior 'elui *e!'ri! *e Dali-Eu-a, (ao! 7n 'are
r/im, e *emon!ra "un/oar/ *e uili&area, ni'i'7n* mai ri*i'ol/ +i mai im0ro0rie, a *ou/ 'u8ine la mo*/ +i
i
REFLECII DESPRE METAFIZICA' SEXULUI 9
#oare 'urene; 1'oru0$i2 +i 1'oru0/ori2. ?a +i 'um 7nre0rin&/orul *orni' !/ 'a0ee o li'en$/, o anre0ri&/, un
0ermi! *e 'on!ru'$ie ar #i 'el 'are-l 'oru0e 0e 0olii'ian, 0e "iro'ra, 0e #un'$ionarul 0u"li'. El ar #i #oare #eri'i
!/-+i e'onomi!ea!'/ "anii +i !T 0oa/ 'on!rui 0e "a&a unor 0ermi!e normale, o"$inue *aori/ 8ala"ili/$ii
o0era$iei +i a miCloa'elor 0u!e 7n Co'. . constr6ns, e consti6ns, e constr6ns *e '/re 0olii'ian, *e '/re "iro'ra, *e
'/re #un'$ionarul 0u"li', !/ 0l/ea!'/, !/ 0l/ea!'/ o #ilo*orm/; 0rin urmare 'oru0 +i 'oru0/or e *oar
0olii'ianul, el e 'oru0, el e 'oru0/or, nu 7nre0rin&/orul2 e 'oru0/or. @a'/ nu am r/i 7nr-o e0o'/ *e
*e&or*ine, *e *e!a'rali&are, *e (ao!, *e a"!ur*, *e 0er!e'u$ie a o 'eea 'e a0are 'a !0iri +i *e e:alare a o 'e e
maerial +i "rual, aun'i ar #i u+or *e ela"ora o le-e 0ori8i '/reia 'ei 'are *enun$/ o enai8/ *e e:or'are !au
o e:or'are 'on!uma/ nu 'omi ni'i un *eli', *eli'ul #iin* ari"ui"il +i im0ua"il numai a'elora 'are !7n
*eo0ori8/ 'oru0$i +i 'oru0/ori, a*i'/ 0olii'ienilor, #un'$ionarilor a*mini!rai8i +i "iro'ra$ilor. @ar 7n !iua$ia
a!a, 7n e0o'a a!a, 7n $ara a!a, nu 8/* 'um !-ar 0uea 7nre0rin*e 8reo*a/ 'e8a !imilar +i 7m0ori8a erori+ilor
0o'/i$i, 'are, a87n* 7n !ar'ina lor nenum/rae omu'i*eri +i 'on*amn/ri la mun'/ !ilni'/, !7n 0u+i 7n li"erae
*u0/ numai '7$i8a ani, *a'/ nu '(iar *u0/ '7e8a luni.
4. E8ola a 0olemi&a 'u a0roa0e o 'eea 'e a #o! e:ala *e lumea 'onem0oran/ +i '(iar *e 'ea mo*ern/; a
0olemi&a 'u lumini!mul, a 0olemi&a 'u i!ori!mul i*eali! +i neoi*eali!, a 0olemi&a 'u 0o&ii8i!mul, a
0olemi&a 'u 0!i(anali&a, a 0olemi&a 'u a+a-&i+ii !e:olo-i !au !e:o#ili 'onem0orani, 'u ,il(elm Rei'( +i 'u
a*e0$ii !/i, a 0olemi&a 'u U-o S0irio, unul *in marii mei mae+ri. 0olemi'ile a'e!ea !e n/+eau o*eauna *inr-
un !7m"ure, *inr-un nu'leu ori-inal +i 0uerni'. E8ola nu !-a re!emna, nu !e , 0uea re!emna; r/ie!' +i eu
a'eea+i !en&a$ie 7n 'er'ul meu re!r7n!, la 'ur!urile mele uni8er!iare, '7n* 7n'er' !/ inro*u' i*ei 'are-mi a0ar$in
Q #iin* oo*a/ +i i*ei e8oliene Q *e!0re *ia-no!i'ul +i era0ia i0oei'/ +i im0o!i"il/ a ra'ilelor lumii
'onem0orane. %u !-a re!emna #iin*'/ 'eea 'e el numea 1*emonia e'onomiei2 !e 'om"in/ 'u o 8olu0ae a
*e-ra*/rii, a a"rui&/rii, a 0romi!'ui/$ii, a 0re#erin$ei 0enru o 'e e mai r/u, #a0 'are 'on!iuie ra-e*ia 'ea
mai eri"il/ a lumii 'onem0orane. Un 0ro8er" ne-ru !0une;
16 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
1)ai r/ul #a'e !/ le "a/ inima #eelor.2 Ii 0o8e+i a*e8/rae 0re'um 'ele ale lui 9onnB +i ?lB*e !au 'ea ialian/
-e-"e-e a lui Jo(nnB Ji-anul *emon!rea&/ '7 *e a*e8/ra/ e o"!er8a$ia. Ea ar 0uea 0/rea "anal/; *ar '7$i
"/ie$i "uni, 7nr-un !en! *elo' m/r-ini +i "ur-(e&, 'i real +i 0ro#un*, nu-+i *au !eama '/ !7n *i!0re$ui$i *e #ee,
+i '7$i 0ui *e lele, 'a !/ m/ e:0rim *eli'a +i eu#emi!i', nu !7n a!ala$i *e i&menie 'are-+i o#er/ -ura +i !e:ul,
enu&ia!mae *e amo!#era a'eea *elin'8eno-*ro-ao-*e-ra*ao-0ro#anao-0or-'oa!o-#ei*o-*e&-u!/oareU
<. Ii ai'i !e 'a*e !/ *e!'(i*em o lun-/, o im0oran/ 0arane&/, o 0arane&/ e!en$ial/ +i #un*amenal/, *e!0re
lumea #emeii. E8ola n-a a0u'a !/ 8a*/ #ormele 'ele mai a"erane, 'ele mai !inu'i-a+e, 'ele mai 0eni"ile +i 'ele
mai i-no"ile +i mai 'reine al #emini!mului. %oi 7n!/, 'are le-am 8/&u, 0uem a0re'ia 'e a *e8eni #emeia
1-ra$ie2 #emini!mului. S/ l/!/m "al/ ar-umenul r/!u#la al *re0urilor 'i8ile, 0olii'e, !o'iale +i e'onomi'e
'u'erie *e #emeie. A'e!e *re0uri !7n e8i*ene +i !a'ro!an'e +i, 0rinre alele, ni'i nu e a*e8/ra '/ nu au #o!
oal 'u'erie. A'ea!/ 'i8ili&a$ie 'are e:al/ #emeia mam/, 'are-+i are 7n Fe'ioara )am/ a lui @umne&eu
!im"olul 'el mai 'la!i', a'ea!/ 'i8ili&a$ie n-u are 'uraCul !/ le a0ere 0e mamele 'are mun'e!'; *ou/ luni 7naine
*e na+ere +i rei luni *u0/; ia/ o 'e-i 0o o#eri #emeii Saul +i in!iu$iile 0ara!aale, a"an*on7n* 'o0iii, 'are,
0e *ea!u0ra, !au 7n '/mine, lo'uri a0roa0e o*eauna ina*e'8ae !au e:rem *e !'um0e (+i !0un ina*e'8ae 'a !/
r/m7n 7n 'a*rul unui anume eu#emi!m); la 'e !er8e!' 0re*i'ile 0a0ei, a'e! 7m0/ra roman !a'rali&a, la 'e
!er8e!' 0re*i'ile *e!0re uniaea #amiliei, *e!0re !an'iaea '/!/oriei, *e!0re 'ara'erul ei in*i!olu"il, *e!0re
#i*eliaea *in 'a*rul ei, '7n* #emeia e rimi!/ !/ mun'ea!'/ 'u *iamai "ura *e +a0e luni +i a0oi e:0e*ia/ iar/+i
la mun'/ 'u un !u-ar *e rei luniU Re&ul/ *e ai'i, 0e l7n-/ alele, '/ a'ea!/ 'i8ili&a$ie, R *u0/ 'e '/ e!e o mer
de glace, e2 +i oal in'oeren/, #iin*'/ nu a0/r/ ni'i m/'ar lu'rul *e 'ae, *u0/'um 8om 8e*ea, !e !luCe+e 'a !/
re0rime. Femini!mul a8ea 7n!/ mii *e Cu!i#i'/ri; 0enru '/ #i-ura 0ro!iuaei a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a,
0enru '/ or-a!mul #eminin mo*ela *u0/ al lui !au nemo*ela !au in8ena !au 0re!u0u! !au mi!i#i'a !au
ima-ina, a #o! im0u! *e '/re "/r"a. 4enru '/ #emeia, 7n-erul 'a!ei, 4enelo0a $e!/oare 0er-
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 11
0eu/, #emeia i&ola/ 7n -ine'eu, #emeia in'a0a"il/ !/ -7n*ea!'/, *a'/ nu e 'ure&an/, a #o! in8ena/ *e '/re
"/r"a. 4enru '/ #emeia a!u0ra '/reia !o$ul are *re0 *e 8ia$/ +i *e moare a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a. 4enru
'/ #emeia #ri'oa!/ +i in'a0a"il/ *e !enimene 0uerni'e, +i *e 0a!iuni, 'i numai *e 'an*ori +i !ua8i/$i +i
8ir-ini/$i 'are re"uie men$inue !u" 0roe'$ia unei armae *e 0ro!iuae, 0enru 'a, *u0/ 'um !0un S#7nul
3oma +i S#7nul Au-u!in, ora8a la!'i8i/$ii !/ nu n/0/*ea!'/ +i !/ nu alere&e 'a o (a&na re8/r!a/ 'a!a +7
#amilia +i #amiliile oae *in oae $/rile +i oae a+e&/rile +i oae $inuurile, a #o! in8ena/ *e '/re "/r"a. Or,
#emeia e 7nru oul 7n*re0/$i/ !/ !e re8ole 7m0ori8a a'e!ei ur0iu*ini a "/r"aului, 'are a in8ena o #emeie
ine:i!en/, im0un7n*u-i a0oi 0ro0ria lui in8en$ie.
Femeia are o #ane&ie *e mii *e ori mai "o-a/ *e'7 'ea a "/r"aului, ea e *e mii *e ori mai !a*oma!o'(i!/ *e'7
"/r"aul, '(iar *a'/ !a*i!mul ei nu e *e #a'ura 'elui al lui Ja'V S0ine'/orul, 'i e !u"il, im0al0a"il, *ar
0ro#un*, a '/rui mare !ai!#a'$ie e !/-l umilea!'/ 0e "/r"a, !/ #a'/ *in el o #iin$/ #/r/ 8la-/, ri*i'ol/, un "u#on, o
0aia$/, o marione/, *e #a$/ 'u al$ii. Femeia e in#ini mai 'uraCoa!/ *e'7 "/r"aul. @u0/ 'um a !'ri! un
neuro#i&iolo-, A. )aran>n, un "/r"a, *a'/ ar a8ea *e 7n*ura o"o!eala !ar'inii +i a na+erii, ar muri. Femeia e
mai 0uerni'/ *e'7 "/r"aul, 'u e:'e0$ia mu!'ulaurii, 'are 'onea&/ 0rea 0u$in. Femeia, 0rinre alele, r/ie+e
a&i 'u +a0e ani mai mul *e'7 "/r"aul, 'eea 'e ara/ '7e e#oruri *e0une "/r"aul, 'om0le *e0/+i *e 'eea 'e !e
7n7m0l/.
Ei "ine, #emeia a'ea!a, 7n&e!ra/ 'u imen!e "o-/$ii "iolo-i'e +i 0!i(i'e, a 8ru, 0enru a !e 0une 7n 8aloare, !/-l
maimu$/rea!'/ nu *oar 0e "/r"a, 'i o 'e e mai r/u 7n "/r"a. aro-an$a lui, 0reen$ia lui 'rein/, ni'io*a/
'on#irma/, *e #i single +i !u#i'ien !ie+i (a(W a(W), Co'ul 0uerii +i 0uerea 7n!/+i, *re0 'are *e!eori am au&i
inere a"an*onae *e 0arenerul lor &i'7n*; 1A'um o !/-l !e*u' eu, o !/-mi #olo!e!' eu oae miCloa'ele Q +i '7n*
o #emeie 7+i 0une la "/aie oae miCloa'ele e!e ire&i!i"il/ Q 0enru 'a *u0/ a'eea !/-l 0/r/!e!' eu; eu re"uie
!/-l 0/r/!e!', nu el 0e mine.2 A'ea!/ 'om0ei$ie !u0i*/ 'u "/r"aul nu 0ro*u'e, *e!i-ur, *ina-mi!me
!enimenale 0o&ii8e. 4e *e al/ 0are, #emeia nu-+i a!um/ re!0on!a"ili/$ile 'ele mai -rele, mun'ile 'ele mai
-rele ale "/r"aului; nu e:i!/ #emei mineri, *e'7 7n mo* 'u oul e:'e0$ional. nu
15
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
e:i!/ #emei 8i*anCoare. nu e:i!/ #emei 'are !/ !a0e 0/m7nul. nu e:i!/ #emei 0ilo$i, *e'7 7n mo* e:'e0$ional.
nu e:i!/ #emei #ur-nali!e, *e'7 7n mo* e:'e0$ional, 'u oae '/ #emeile ar 0uea #a'e #oare "ine oae a'e!e
mun'i, *eoare'e ele !7n mai e:a'e, mai 'uraCoa!e, mai 0uerni'e *e'7 "/r"aul. .
La )ilano a a0/ru *e 'ur7n* o a!o'ia$ie, 0e 'are 8oiam eu 7n!umi !/ o 7n#iin$e& '7n*8a, numai '/ mi-au lua-o
7naine lom-"ar&ii, al '/rei !'o0 e a0/rarea *re0urilor "/r"aului +i a e-ali/$ii "/r"aului 'u #emeia. )i !e 0are
'um nu !e 0oae mai o0orun/. Ar #i !u#i'ien !/ ne -7n*im la !enin$ele *e 7n're*in$are a 'o0iilor 'u o'a&ia
!e0ar/rilor *inre !o$i, o*eauna 7n #a8oarea mamei, '(iar *a'/ a'ea!a e o 0ro!iua/ noorie, +i la 0reCu*e'aa
'/ #emeia e!e o*eauna +i 7n ori'e 'a& 0area 'ea mai !la"/, 7n 'u0lul 'onCu-al.
>. ?on'e0$ia mea !e *e0/rea&/ *e 'ea a lui E8ola nu a7 0rin #a0ul '/ a*mie 'om0lemenariaea 'elor *ou/
!e:e (ai'i !7n a"!olu *e a'or* 'u marele 'uno!'/or al lumii ra*i$ionale), '7 0rinr-o 7n$ele-ere *i#eri/ a a'e!ei
'om0lemenari/$i. 9/r"aul, !0iriul, #orma, unul. #emeia, maeria, 0/m7nul, *ualul. )ie mi !e 0are mai *e-ra"/
'/ #emininul e *e -/!i nu numai 7n #emeie, 'i +i 7n "/r"a, +i nu 7n !en! ne-ai8, oare'um 'a un aena la
8iriliaea "/r"aului, 'i 7n !en!ul *e 'om0leiu*ine. Ii o a+a ma!'ulinul !au 8irilul re"uie i*eni#i'a +i 7n
#emeie, *ar ai'i 7n !en! ne-ai8. O orienare '/re a'ea!/ 'on'e0$ie, 'are 8a -/!i 'u !i-uran$/ mul$i o0onen$i +i
!'e0i'i, 0oae #i *a/ *e -7n*irea lui Jun-, 'are nume+e animus lumea ma!'ulin/ +i imago!ul ma!'ulinului 'are
r/ie+e 7n #emeie, +i anima lumea #eminin/ +i imago!ul #emininului 'are r/ie+e 7n "/r"a. Am o"!er8a '/ 7n
iu"irile 'ele mai 0ro#un*e, 'a +i 7n 8i!, are lo' o-!'(im"are a !e:elor. "/r"aul 8i!ea&/ !/ *e8in/ #emeie 0e *uraa
a'u0l/rii +i in8er!, iar #emeia 8i!ea&/ !/ *e8in/ "/r"a 7n a'u0lare +i in8er!. A!a *emon!rea&/ '/ ermenii
#eminin +i ma!'ulin au o !emni#i'a$ie !0iriual/ 0ro#un*/, a+a 'um E8ola a ar/a #oare "ine. @iale'i'a a'ea!a e
ou+i, *u07 0/rerea mea, mai 'om0le:/ *e'7 0re!u0une E8ola +i, 7n 'e m/ 0ri8e+e, eu a+ r/!urna 8aloarea
ari"ui/ *e el "/r"aului, 'a r/&"oini', 7n*rum/or, #ilo&o# !au 'on*u'/or *e !a, iar #emeii 'a 0ro0a-aoare
ori&onal/ a !0e'iei, 'a re#u-iu +i 0or +i 'a #iin$/ *omina/ !e:ual ('(iar *a'/ a'e! 1*omina/2 re"uie 7n$ele!
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 1=
7n !en!ul !0iriual *e ele8a$ie +i ni'i*e'um 7n 'el *e !u"or*onare +i *e in#erioriae). ?u !i-uran$/ 7n!/ '/ E8ola
are 7nru oul *re0ae 7n 'eea 'e 0ri8e+e ne'e!iaea unei #orma$ii +i a unui 7n*rum/or. Ii *in 0un' *e 8e*ere
i!ori' +i ra*i$ional, a'ea!/ #orma$ie +i a'ea!/ 7n*rumare au #o! a!i-urae +i re0re&enae *e '/re ma!'ulin, *e
'/re "/r"a. Or, nu e -reu *e 8/&u '/ nu mai e:i!/ 1"/r"a$i2 +i 1#emei2. %u mai e:i!/ "/r"a$i 0enru '/ nu mai
e:i!/ 8iriliae, 'uraC, lealiae, ran!0aren$/, 'oeren$/, #i*eliae #a$/ *e 7n$ele-eri, *i!0re$ul #a$/ *e 0rimeC*ii +i
'a0a'iaea *e a 7n#runa moarea +i 8ia$a. nu mai e:i!/ #emeie #iin*'/ nu mai e:i!/ a'ea *i!0oni"iliae, 'are,
'u un 'u87n oare'um am"i-uu, !e 0oae numi +i *o'iliae !au 0u*oare !au !0iri *e !u0unere !au 'a0a'iae *e
7n7m0inare +i *e *i!0oni"iliae 0ro#un*/, 'are nu numai '/ #a'e 'a #emeia !/ #ie #emeie +i "/r"aul "/r"a, 'i 7i
7n-/*uie +i lui +i ei !/ #ie o mai mul ei 7n+i+i, a+a*ar !/ #ie o mai mul ara+i +i ar/-/ori 7n ra0or 'u !e:ul
o0u!.
O0era lui E8ola 0re&in/ o 0uerni'/ !oli'iare e*u'ai8/, mi!i'/ +i eroi'/. @ar *u0/ 'um am !0u!, m/ 7n*oie!'
'/ a'ea!/ 0uerni'/ !oli'iare, 'ea mai 0uerni'/ *in '7e 'uno!' +i *in '7e-mi 0o ima-ina, ar mai 0uea a8ea
a!/&i 8reun e#e'. Anro0olo-ul +i 0!i(olo-ul !7n *aori !/ remar'e o 8aloare +i o 'ara'eri!i'/ e:'e0$ional/ 7n
o0era lui E8ola; ea 'on!iuie un 8eria"il 'al', un !oi *e 'onra#i-ur/ !au *e "a!orelie# !au *e #i-ur/ 7n
'onralumin/ ne'e!ar/ 0enru a 7n$ele-e 7n 0ro#un&ime, 7n !en! !0iriual +i o'ul, 7n !en! !u"il +i mea#i&i', lumea
!e:uali/$ii *e a&i, a7 7n *e-ra*area ei 0eni"il/, '7 +i 7n 'ara'eri!i'ile ei !0e'i#i'e, *e 0er8er!iuni +i ur0iu*ini.
S/ #ie #oare 'lar; '7n* 8or"e!' *e ur0iu*ini, 7n a'e! 'on'e0 nu 7n'a0e ni'i un a''en morali&aor, 'i o !im0l/
'on!aare *e #a0; e a"Ce' 'eea 'e *e'a*e, 'eea 'e !e 8i'ia&/, 'eea 'e 0ure&e+e; +i 8ia$a !e:ual/ a 'u0lului
a'ual e *e-ra*a/, *e'/&u/, -oli/ *e emo$ii +i 0ure*/. @ar li"i*oul 0e 'are-l a8ea 7n 8e*ere E8ola, 0oae
oare'um 'ri!ali&a +i 7n'remeni 7n !ru'ura ou+i !u"lim/ +i no"il/, a ra*i$iei, !-a a*7n'i 7n *i#erie *ire'$ii, 'u
e:'e0$ia a'eleia, e8i*ene, a a-re!i8i/$ii. A-re!i8iaea 7n!/+i !-a ran!#orma +i a *e8eni 'e8a -raui +i4nra 7n
0ure#a'$ie, *u0/ 'um !e 8e*e *in lii-iile iner0er!onale, *in 'on#li'e, *in -(erile, *in a!a!inae, *in a!o'ia$iile
'riminale. 4uere, #inan$a, 0olii'/, 'riminaliae, r/!07n*ire +i uili&are a *ro-urilor, oae a'e!ea a0ar o mai
mul
14
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
'a un -(em ine:ri'a"il, *ar e:rem *e lo-i'. E 7n!/+i ran!#ormarea aurului 7n e:'remen, *ar 7nr-un e:'remen
'e are 'ara'eri!i'ile a 'eea 'e a #o! aur +i nu mai 0oae #i aur. ?u ri!'ul *e P 0/rea "anal, re"uie !/ re0e o 'e
au !ri-a, inuil 7n!/ +i ei, 'ei 'e au #o! *enumi$i 'u *i!0re$ Q 7n!u+i E8ola 7i *i!0re$uia Q 10ro#e$ii !e:ului2,
numele 'el mai 'uno!'u +i mai mare #iin* 'el al lui ,il(elm Rei'(. re"uie !/ re0e, a+a*ar, '/ la "a&a a'e!ei
'an-rene !e a#l/ in*u"ia"il re0re!iunea !e:ual/. E a*e8/ra, 'um !0une E8ola, '/ re0re!iunea !e:ual/ +i-a
0ier*u, a+a &i'7n*, min$ile, *eoare'e e:0re!ia ma:im/ +i 'ea mai 7nal/ a !e:uali/$ii nu im0li'/ re0re!iune, *ar
im0li'/ *i!'i0lin/, or*ine, ierar(ie, re'unoa+ere ine'(i8o'/ +i neam"i-u/ a rolului +i mi!iunii #ie'/ruia.
)/ruriile *in In*ia 0rearian/ nu la!/ 7n!/ ni'i a 7n*oial/ +i nu 0ermi e'(i80'uri; 'i8ili&a$ia a'eea nu era
ra*i$ional/ 7n !en! e8olian, 0e '7n* in8a*aorii arieni au #o! 'u !i-uran$/ ra*i$ionali 7n !en! e8olian. A'ea
'i8ili&a$ie era, *inr-un 0un' *e 8e*ere arian +i ra*i$ional, a+a &i'7n* 'la!i', o 'i8ili&a$ie or-ia!i'/. Ame!e'area
!e:ului 'u e:a&ul nu !e 0ro*u'ea 0rinr-o ri*i'are a #emeii la *i!'i0lina, la or*inea, la #orma "/r"aului, 'i !-ar
0/rea '/ o'mai #emeia, 7n mariar(aul ei, era 'ea 'are 1r/-ea 7n Co!2 0uerea ma!'ulin/ +i o *i&ol8a 7nr-o ma!/
-elainoa!/ *e la!'i8iae.
Ai'i, Cu*e'aa mea !e *e!0are ra*i'al *e 'ea a lui Juliu! E8ola. S'(emai&7n*, oare'um #or$a, 'a 7n ori'e
!'(em/, !e 0oae !0une '/ 0enru E8ola a*e8/raa 8aloare e 8iriliaea, 7n im0 'e 0enru mine a*e8/raa 8aloare
e #eminiaea. Formulae a!#el, a7 o0inia lui E8ola, '7 +i iner0rearea mea 0o 0/rea #al!e. Eu e:0rim 7n!/ o
linie ra*i$ional/, +i anume '/, *u0/ 0/rerea mea e!e, *e!i-ur, a*e8/ra '/ mo*elaor e "/r"aul, *ar 1maeria2
mo*ela/ 7+i are *eCa 0ro0ria 1naura !i-naa2 +i '/ a'ea!/ naur/ e!e e!en$a uni8er!ului.
E 'iu*a '/, 0ar'ur-7n* lieraura eroi'/ +i '(iar 0e 'ea !e:o-lo-i'/, ema !e*u'$iei #eminine !e 8e*e rareori
raa/ 0e 7n*elee, 7n .nciclopedia *niversale .inaudi, *e 0il*/, la 'u87nul 1*onna2, ari'ol 'om0ila *e '/re o
#emini!/ a7 *e &eloa!/ 'a 9a!a-lia, !e 8or"e+e #oare 0u$in, a0roa0e *elo', *e!0re !e*u'$ia #eminin/. %u o
'uno!' 0e *oamna 9a!a-lia, *ar !7n -aa !/ 're* '/ ea, a!emenea &*ro"ioarei maCori/$i a #emini!elor, nu e
7n&e!ra/ 'u mari ara'$ii e!ei'o-eroi'e. Ia/ 7n'/ un lu'ru a*e!eori *a ui/rii. %imeni nu 8or"e+e *e!0re
#rumu!e$ea !au ur7$enia #emeilor
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 1<
(#emeile !7n, #ire+e, 'ele mai 7n*re0/$ie !/ 8or"ea!'/ *e!0re #ru-Cnu!e$ea !au ur7$enia "/r"a$ilor). %imeni nu
8or"e+e *e!0re a"i!ul 'are !e0ar/ !en&ualiaea ma!'ulin/ *e 'ea #eminin/. 7n a'ea!/ or-ie *e uni!e:, !e 0ier*
oae *i!in'$iile +i o 'eea 'e, *u0/ 'um E8ola noa +i 0re'oni&a 0e "un/ *re0ae (+i lu'rurile au mer! '(iar +i
mai r/u *e'7 'on!aa el), #a'e 'a un !e: !/ #ie ar/-/or 0enru 'el/lal, !emni#i'ai8 0enru 'el/lal,
re'o-no!'i"il 0enru 'el/lal. Se7us 7n!eamn/ *i8i&a, im0li'7n*, a+a*ar, o *i8i&iune +i o rami#i'a$ie, 'a 7n miul
ani' al an*ro-inului. )omenul ma-nei' e 7n!/ #urni&a 7n mo* e!en$ial *e '/re #emeie.
%u 8rea nimeni !/ ne-e, *e!i-ur, '/ #emeia 0oae #i ara!/ *e "/r"a, e8i*en, nu 8rea nimeni !/ ne-e 0a!iunea
#emeii +i #a0ul '/, aun'i '7n* !e *e'lan+ea&/, e uneori mai 0ro#un*/ +i mai 0eneran/ *e'7 'ea 'are a0are +i !e
in!alea&/ 7n "/r"a. @ar 7nr-un anumi !en!, 'a !/ aCun-/ la ni8eluri *e mare 0a!iune in8a*aoare, #emeia re"uie
!/ #ie ini$ia/, re"uie !/ #ie 1uili&a/2 (7mi ima-ine& #uriile #emini!e !7rnie *e r/!/lm/'irile 0ro8o'ae *e a'e!
'u87n), re"uie !/ #ie 1anrena/2, re"uie 1!/ !e *e!'(i*/2 'u a*e8/ra. Femeia *e!'(i!/ e!e #emeia 'are nu *oar
a !u#eri o *e#lorare, 'i e o #emeie *e!'(i!/ '(iar 7n 8ul8a ei menal/, 7n 8a-inul ei menal. E u+or !/ -/!e+i
#emei *e#lorae (mul mai -reu e !/ -/!e+i 8ir-ine), e u+or !/ -/!e+i #emei *e#lorae anaomi', e 7n!/ mai *i#i'il
!/ -/!e+i #emei *e#lorae !e:ual, #oare -reu !/ -/!e+i #emei *e#lorae or-a!i', a0roa0e im0o!i"il !/ -/!e+i
#emei *e#lorae menal.
7. S0uneam '/ 'el mai mare meri +iin$i#i' al o0erei lui E8ola 7l -/!im aun'i '7n* 7nre0rin*em, 'u miCloa'ele
0!i(olo-iei 0ro#un&imilor, anali&a 0er8er!iunilor. ?ele mai 'uno!'ue 0er8er!iuni !7n #ei+i!mul, !a*i!mul,
ma!o'(i!mul, 8oBeuri!mul !au !'o0o-#ilia. Unii 'on!i*er/ 0er8er!iune +i (omo!e:ualiaea, *ar 'ei mai mul$i
auori, *e#inin*-o 'a 1in8er!iune2, nu o 'on!i*er/ ni'i m/'ar stricto sensu 0aolo-i'/. 4uem 7n'e0e '(iar *e la
a'ea!a, a*i'/ *e la (omo!e:ualiae. %u ne o'u0/m *e (omo!e:ualiaea 'are 0oae a8ea "a&e *e i0 en*o'rino-
mor#olo-i', 'u ale 'u8ine 'ea 'are 0oae #i numi/ mai nimeri iner!e:ualiae. %e o'u0/m *e (omo!e:ualiaea
0!i(i'/, 7n 8iruea '/reia un in*i8i* 0oae a8ea o 7n#/$i+are #oare 8iril/, !im$in*u-!#r ou+i #emeie, !au o #emeie
0oae a8ea un a!0e' #oare #eminin, 'om0or7n*u-!e ou+i 'a un "/r"a +i *orin* !/ !e a0ro0ie *e o 0er!oan/ *e2
a'ela+i !e: 'u el.
1> REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
?on#li'ul are lo' 7nre 'ei 'e 'on!i*er/ '/ (omo!e:ualiaea e!e 7n #on* o 0aolo-ie 'are *eri8/ *e o"i'ei *in
unele 0ro"leme ale 'o0il/riei, *in #i-uri 0arenale #ie 0rea "l7n*e, #ie 0rea !e8ere +i, 'a aare, nearmoni&ae
(mame ma!'uline !au a$i #eminini, "un/oar/), +i 'ei 'e 'on!i*er/ '/ (omo!e:ualiaea nu e *e'7 una *inre
numeroa!ele mo*ali/$i *e e:0rimare a 8ie$ii !e:uale, nu numai le-iim/, *ar +i a"!olu normal/, 7n a'eea+i
m/!ur/ 'a +i (eero!e:ualiaea. 3re"uie !/ m/ruri!e!' '/ m-am !r/*ui 7n*elun-, mai mul *in ra$iuni *e
'on#ormi!m i*eolo-i' in'on+ien *e'7 *inr-o 'on8in-ere 0ro#un*/ (8or"e!', #ire+e, 'u minea *e 0e urm/), !/
0ri8e!' (omo!e:ualiaea 'a 0e un 'om0oramen !e:ual normal la #el 'a +i (eero!e:ualiaea. E e8i*en '/ *in
o 'e urmea&/ !/ !0un, a7 *e!0re (omo!e:ualiae, '7 +i *e!0re 0er8er!iuni, e!e e:'lu!/ ori'e Cu*e'a/ *e i0
moral. 3ou+i e:0erien$a mi-a *emon!ra '/ (omo!e:ualul 0!i(i', 0ur 0!i(i', are 0ro"leme e:rem *e -ra8e 7n
ra0or 'u #i-urile 0arenale. ?u ale 'u8ine, (omo!e:ualul ma!'ulin e *e!eori erori&a *e 8a-in, 0er'e0u 'a o
0r/0a!ie #/r/ #un* !au 'a o 'ur!/ *in$a/, *e 8a-inul maern, 0roo#i0 al uuror 8a-inelor +i al uuror #emeilor
*e 0e lume. Oomo!e:uala #eminin/ e erori&a/ *e 0enera$ia #ali'/, 0er'e0u/ 'a !a*i'/, '(inuioare, len/,
in!u0ora"il/.
@e!i-ur, nu o$i 'ei '/rora, 'a "/r"a$i, le e #ri'/ *e 8a-in +i, 'a #emei, *e #alu!, *e8in (omo!e:uali. 4o !/ *e8in/
0ur +i !im0lu im0oen$i +i #ri-i*e, 0o *e8eni '/+i +i '(iar !e 0o *e*i'a unei 18o'a$ii2 reli-ioa!e; a'e!e 0rime
e:0erien$e ne-ai8e 0o 'unoa+e, 7n !#7r+i, *i8er!e *e&8ol/ri. 3ou+i, *a'/ *u0/ un a/ nu 'unoa+em 'o0iii 'e
0o 0ro8eni *in el, *u0/ 'o0ii 0uem 'unoa+e a$ii +i mamele. %u e nea0/ra *i#i'il 'a, 0ornin* *e la 0!i(olo-ia
unui (omo!e:ual, !/ re'on!iuim ori-inea 0!i(o0aolo-i'/. @ar 7n 'one:ul *e #a$/ e inere!an *e noa '/
(omo!e:ualiaea e 0ro*u!ul #ie al re0rim/rii 7n !en! rei'(ian, #ie al re0rim/rii 7n !en! e8olian. @e!0re re0rimarea
7n !en! rei'(ian e mai !im0lu +i mai u+or *e 8or"i, '(iar *a'/ a&i nu !e mai 8or"e+e *e Rei'(. I*eea e!e '/
!e:ualiaea a #o! re0rima/ nu numai 7n !en! #reu*ian, a*i'/ *ire' +i ma'ro!'o0i' rele8a"il, '(iar *a'/ ma!'a
7n in'on+ien, 'i +i 7n !en! rei'(ian, a*i'/ a #o! re0rima a#lu:ul 'or0ilor eroi'i, a#lu:ul ener-iei or-ani'e 'o!-
mi'e 7n or-anele -eniale +i 7n or-ani!m. Re0rimarea 7n !en! e8olian 7n!eamn/ '/ mo*ali/$ile +i ar(ei0urile
8irili/$ii olim0i'e +i
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 17
ale #emini/$ii *emeri'e +i (eairi'e au #o! ame!e'ae, r/!urnae, *i&lo'ae, *e!a'rali&ae +i 0ra'i' *i!ru!e.
Am7n*ou/ a'e!e o0era$ii au a8u lo' *e-a lun-ul i!oriei +i re&ulaul 7l re0re&in/ 0rin urmare ni+e "iee 'iouri,
*in 0un' *e 8e*ere eroi'o-!e:ual +i eroi'o-mi!i', *e #iin$e 0ri8ae *e ori'e 'a0a'iae *e a !e "u'ura +i 'rea.
S/ e:amin/m 7n!/ 7n mo* !e0ara *i8er!ele !iua$ii *e 0er8er!iune. Am !0u! *eCa '/ (omo!e:ualiaea e o
m/rurie a in'a0a'i/$ii *e a-l a''e0a !e:ual +i menal 0e 'el/lal; 'el/lal in!0ir/ eam/ +i 7n 'on!e'in$/ e
re#u-ie&i 7n 0ro0ria ima-ine *e !ine, a*i'/ e am0ue&i, e 0ri8e&i *e e:0erien$a in're*i"il/ a unei aleri/$i oal
*i#eren$iae. ?e.e oare !a*i!mul *a'/ nu 0er8erirea a-re!i8i/$ii 7n!e+i 'are e 7n mo* naural 'one:a/ 'u a'ul
!e:ual, mai 'u !eam/ *in 0area "/r"auluiU @u0/ 'um ara/ 'a&ui!i'a 'lini'/, o 'aren$/ *e a-re!i8iae 0oae
*u'e +i la anumie #orme *e im0oen$/ !au *e eCa'ulare 0re'o'e. )a!o'(i!mul 'e - oare *a'/ nu *e-enerarea
a'elui i0 *e 1ma!o'(i!m naural2 al #emeii, a*i'/ a 'a0a'i/$ii *e a e "u'ura !u#erin* +i *e a !u#eri "u'ur7n*u-e,
realiae 0e 'are #emeia o r/ie+e, aun'i '7n* o r/ie+e (*a #iin* '/ 7n 0re&en na+erile 'e&ariene au *e8eni
a0roa0e o re-ul/), *e 0il*/ 7n '(inurile #a'erii +i 7n im0ul na+erii 0ro0riu-&i!eU ?a0a'iaea #emeii 7n!/ *e a
!u#eri "u'ur7n*u-!e !au *e a !e "u'ura !u#erin* !-a ran!#orma, 'onra#/'7n*u-!e !au e+u7n*; a *e8eni
ma!o'(i!m auo*i!ru'i8 !au auole&aor, 'a 7n *e0re!iile -ra8e, 7nXin'i*en-ele re0eae, 7n oae #ormele *e
ne8ro&e auo*i!ru'i8e +i ne'ro-#ile, !au a *e8eni ne'e!iae *e a-l #a'e !/ !u#ere 0e 0arener !0re a-i 0uea
!u#eri !u#erin$a; !0re a i-o !u#eri +i, #ire+e, a i-o !a8ura. R L
4oen$a a'u0l/rii +i in#iniele !ale mo*ali/$i !7n re*u!e 7n 'a&ul #ei+i!mului la o ima-ine, la un o"ie', !7n
'on'enrae +i 0un'u-ali&ae, !7n 'onra#/'ue +i ri*i'uli&ae. ?a 7nr-o a'$iune ma-i'/ mon!ruoa!/, 'a 7nr-o,
8r/Ciorie 'on-elaoare, 7nre- an!am"lul 8ie$ii !e:uale e!e re*u! la un mi' o"ie', la un 'iora0, la un 0ano# 'u
o' 'ui, la un '(ilo, la un !uien, +i a'el o"ie' *e8ine !u"!iuul o"ie'ului *ori, al #emeii, al 8a-inului, al
oali/$ii a'u0l/rii, 7n e:(i"i$ioni!m e!e am0li#i'a mon!ruo! #a0ul '/ #emeia +i "/r"aul *ore!' !/ ara-/
aen$ia, !/ ara-/ aen$ia 0arenerului 0oen$ial, !/ ara-/ aen$ia a+a 'um 0ro'e*ea&/ lumea animal/ 7n an!am"lul
ei, '7n*, 7n 0erioa*ele *e ru, re'e 0rin ran!#orm/ri
18 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
0ro#un*e *e or*inul 'ulorilor, miro!urilor, 'om0oramenelor. E:(i"i$ioni!ul !e mul$ume+e 'u a'ea!/
e:0unere, 'u a'e! e#e' *e !ur0ri&/, 'u a'e! a' 'e aie re!0ira$ia 0ri8iorului; #emeia 7+i e:(i"/ 0/r$ile
0ro8o'aoare +i !e:uale ale 'or0ului, 7n*eo!e"i #e!ele, 'oa0!ele +i !7ri7i, "/r"aul 7+iN e:(i"/ #alu!ul, ri!'7n*
7n'(i!oarea.
7n 8oBeuri!m !au !'o0o#ilie, 7n #ine, 7n7lnim 'ea mai !emni#i'ai8/ 'onra#a'ere a lumii ra*i$iei e&oeri'e +i *e
or*in mi!i'; 'onem0la$ia. ?onem0la$ia #emeii 7n nu*iaea ei a"!olu/, nu*iae anaomi'/ +i nu*iae
!0iriual/, 'on!iuie unul *in momenele 'ele mai im0orane ale ori'/rei 'eremonii ini$iai'e, mi!eri'e, eroi'e.
Femeia mi!erelor re"uie !/ #ie o*eauna +i mereu -oal/. @e al#el, e !u#i'ien !/ ne -7n*im '/ !uienele +i
'(ilo$ii *aea&/ *oar *e '7e8a !e'ole. Ii nu e o 7n#7m0lare '/ 7n #a&ele *e 7n'e0u ale re8olei Cu8enile, ale
mi+'/rilor !u*en$e+i, 7n 'am0u!urile ameri'ane, au #o! ar!e +omoioa-e *e '(ilo$i +i !uiene. In 8ia$a 0!i(i'/,
!0iriual/ +i '(iar maerial/ oul e !emni#i'ai8 +i '(iar un- !u"ie' 'e 0oae 0/rea "anal +i -oliar*i' a8ea o
!emni#i'a$ie 0ro#un*/. @re0 'are a +i #o! 8iolen 'om"/u.
A+ 8rea !/ amine!' un e0i!o* la 'are am a!i!a 0er!onal 7n 0rimii mei ani *e 7n8/$/m7n uni8er!iar, '(iar '7n*
e:0lo*a 0roe!ul inerilor *in anii R>9-R76. Un -ru0 *e ineri o'u0a!e ?a!a Su*enului *in Roma, re8en*i'7n*
'on*i$ii mai "une *e (rana, 'a&are e'. 7n ?a!a Su*enului #u!e!e e:0u!/ o ima-ine *e 'aron, *e mari
*imen!iuni, re0re&en#7n* o #emeie -oal/ 7n oa/ !0len*oarea +i !r/lu'irea #rumu!e$ii. ?7n* o *ele-a$ie *e
!u*en$i 'eru !/ #ie 0rimi/ *e '/re re'orul @RA8a'V, a'e!a r/!0un!e '/ ni'i nu !e -7n*e+e !/ !ea *e 8or"/ 'u
ei *a'/ nu 7nl/ur/ mai 7n7i 1#emeia -oal/2 *e 0e a'o0eri+ul ?a!ei Su*enului. ?eea 'e !-a +i #/'u numai*e'7.
Re0rimarea !e:ual/ e mai im0oran/ *e'7 ori'e al'e8a +i 0oae 'on!iui '(iar un elemen #a8ori&am al unor
raai8e.
8. Una *in 'ele mai -ra8e ra-e*ii aleRomenirii 'on!/ 7n 0r/"u+irea uuror 8alorilor. Ai'i %ie&!'(e, 'are 7nr-un
anumi !en! e +i un ani'i0aor al lui E8ola, #ormula!e 7nr-a*e8/r #/r/ e'(i8o'uri +i am"i-ui/$i realiaea unor
milenii *e a+a-&i!/ 'i8ili&a$ie, realiaea r/!urn/rii uuror 8alorilor. E *re0 '/ %ie&!'(e -/!ea o !olu$ie, '7u+i
*e 0u$in *e i0 na&i!, 'i *e i0 uo0i'o-
REFLE?JO @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 19
!u0erumani!, 'are nu re&ol8a nimi' +i #olo!ea *oar 'a !ur!/ *e in!0ira$ie 0enru 0oe&ii im0re!ionane. @ar
0ro"lema r/!urn/rii uuror 8alorilor, a'ea anali&/ nemiloa!/, 'ru*/, *ar *e un reali!m ola'ial, 0e 'are %ie&!'(e
o 7nre0rin*e mai 'u !eam/ 7n "enealogia moralei, nu a #o! 'oninua/. A #o! relua/ in*ire' *e '/re 7n!u+i
E8ola, 'are 7n!/ 'onra0une un om al 3ra*i$iei inan-i"ile unei 'aa!ro#e "iolo-i'e, 0!i(i'e, a&i '(iar e'olo-i'e.
@e!i-ur, nu 0o$i 0ri'e0e nimi' *in lumea 7n 'are r/im #/r/ a #i re'u 0rin E8ola +i 7n*eo!e"i 0rin a'el E8ola *in
Meta&izica se7ului( 1)ea#i&i'a !e:ului2 a lui E8ola e in!era/ 7nr-un 'one: 'oeren *e 8alori +i *e lo-i'i, un
'one: 'are 7+i a#l/, *e e:em0lu, 7n #evolt8 contra lumii modeme, un 'a*ru i!ori' +i mea#i&i' 'om0le.
E!e o*eauna ar"irar, +i 0oae 7n'/ +i mai ar"irar 7n 'a&ul lui E8ola, !/ e:ra0ole&i anumie 'on'e0e *in
'one:ul uniar +i 'oeren 'e le 'on$ine. Ii ou+i !7n ne8oi !/ #a' o aare o0era$ie, *eoare'e 8aloarea unor
rimieri, a unor !ine&e, a unor 'orela$ii, a unor a!o'ia$ii e8oliene e *e naur/ !/ 7n'al'e a0oi "un/ 0are *in
-7n*irea lui, "un/oar/ 'eea 'e #a'e *in el un a*8er!ar a7 *e 7n8er+una al lui Rei'(, al lui ?ro'e, al lui S0irio, al
Lumini!mului, 'a !/ *au numai '7e8a e:em0le. Omul 3ra*i$iei e!e a'um ina''e!i"il, iar o i*ee 'a a'eea *e a
'rea un -ru0 *e -8ernan$i, *e 7n*rum/ori ai 0laneei 0e "a&a 8e'(ilor *ina!ii e o i*ee 0aei'/ +i 0oei'/, +i-a7.
3re"uie aun'i !/ renun$/m la ori'e lu0/, la ori'e re'ono0ire a ero!ului 'u mi!i'a, la ori'e *enun$are a rolului
0e 'are Q *e 0il*/ Q l-a Cu'a 'aoli'i!mul 0enru a 7nno"ila o limi/, 'a!iaea, +i 0enru a umili +i a o#en!a, 'u
o #al!/ #ilo&o#ie !e:ual/, 8ia$a, 7n e:0re!ia ei naural/ +i ur-e!-'en/U 3re"uie aun'i !/ a''e0/m a'ea!/
re0rimare omni0re&en/ 7n 'are !e re-/!e!' oae 0ari*ele, oae i*eolo-iile, oae reli-iile, #/r/ a ne re8ola
7m0ori8a ei *oar 0enru '/ 'ei "o-a$i +i 'ei 0uerni'i o !im mai 0u$in, 7n m/!ura 7n 'are !7n *e&le-a$i *e a7ea
!er8iui 0e 'are !/ra'ii +i oamenii normali !7n ne8oi$i !/ le !u0oreU S/ 're*em aun'i nea0/ra '/ 'ulura
noa!r/ e!e ireme*ia"il o!7n*i/ !/ r/m7n/ +i !/ *e8in/ o mai mul o enorm/ ra$ionali&are a re0re!iuniiU 3re"uie
oare !/ a!i!/m la n/ruirea unor i*eolo-ii 0re'um 'ea na&i!/, 'are meri/ #/r/ ni'i o 7n*oial/ !/ !e n/ruie, *ar
'are e:0loaa +i -ermeni *e li"erae, ne8oi *e Cu!i$ie ne#ormulae +i ne7m0linie, inero-a$ii +i *orin$e *e a ne
eli"era *e o0iumuri +i mor#ine, #/r/ a +i !/ re$inem 'eea 'e i-a
56 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I m
!'/0a mar:i!mului +i i-a !'/0a +i #a!'i!mului, na&i!mului, Y *emo'ra$iei, +i '(iar +i *emo'ra$iei li"erale, 'are nu
e *e'7 un !i!em #ormal *e or-ani&are e:rin!e'/ a inere!elor, a e:i-en$elor, a i*eolo-iilor +i 0uerilorU @u0/
0/rerea mea, nu.
@u0/ 0/rerea mea, 7n ori'e 'o0il 'are !e na+e, rena+e un . Rei'(, rena+e un E8ola, rena+e a*i'/ 0o!i"iliaea,
re0e*e 7n!/ 7n/"u+i/, #ire+e, a unei 8ie$i "a&ae 0e un in!in' a!o'ia 'u !0i-l riul, 'are e !0iriul 7n!u+i,
*e&8olarea, *e!'o0erirea, 're+erea-Y +i e:0an!iunea 8ie$ii 7n!e+i. 9/-a$i *e !eam/; ori'e rea0/ 'are 'on*u'e la
a'u0larea 'o!mi'/, la a'u0larea a"!olu/, 1. a'u0larea 'oninu/ e /ia/. O +iau Su0u+ii Iu"irii, 0oe$ii 1*ul 'elui
!il nou2, o +ia @ane Ali-(ieri, o +ia O!'ar ,il*e, +i anume '/ nu 0o$i 7nreru0e *e&8olarea 0re'on!iui/ 7n
in'on+ien 'are *u'e *e la a0ro0iere la a'u0lare. @e al#el, 7n*r/-o!irea la 0rima 8e*ere, Area Aar"o 'are
7n7lne+e 0ri8irea #rumo!ului o#i$er +i *in a'el momen !e na+e o iu"ire ire&i!i"il/, #a!'ina$ia )arlenei @ieri'(,
#emeie Q !-a a#la mai a0oi Q ni'i*e'um #eminin/, 'um *e al#el 7mi a0/rea +i mie, 7n 6ngerul al$astru( 'are
*e&l/n$uie ura-anul 7n !/rmanul 0ro#e!or #a!'ina +i *i!ru!, o 'uno!' o$i 'ei 'are rer/ie!' !en&a$iile *e!'ri!e *e
'/re 4laon 7n 9aidros: inuil !/ mai aminim 7n'/ o *a/ '/ marile iu"iri ale i!oriei o''i*enale, 4aolo +i
Fran'e!'a, O(ello +i @e!*e-mona, Romeo +i Juliea, Oeloi&a +i Al"Zlar*, oae !#7r+e!' r/u, *in 0ri'in/ '/
O''i*enul a "le!ema *ra-o!ea 7n e:0re!ia ei 'om0le/. 3oul e #al!, oul e mi!i#i'a. ?urea 'ea mai "ine
0rimi/ e 'ea mai "rual/, '(iar *a'/ e 'rii'a/, 'urea #/'u/ unei #emei 7n #on* nu mai e:i!/. Ain-erea u+oar/
a unei m7ini *e 'Cire al/ m7n/ 0oae #i 'a0a"il/ !/ 0ro8oa'e un or-a!m, *u0/ 'um e:alarea 'oninu/ a i0ului *e
ale al !e:ului 0oae 0ro8o'a numai -rea$/. @e&oriena 7n!/ e !u#leul, !u#leul 7n 'are !e:ul +i !enimenul !-au
!'in*a.
S'riam a!a 'u ani 7n urm/ '7n* am 'ii o0era lui Rollo )aB, L'amore e la volont), un*e !e !u!$ine o'mai i*eea
'/ a*e8/raa re0re!iune 7n O''i*en nu e re0re!iunea !e:ului, 'i re0rimarea uni/$ii *inre !e: +i !enimen, la
'are eu a*au-; *inre !e:, !enimen +i iu"ire !a'r/. Or-ia !e:ului la 'are a!i!/m a!/&i, #ilmele !e:B, 0orno-ra#ia
in8a*aoare, !e: !(o0urile +.a.m.*.. re0re&in/ 7n'/ o a'$iune a re0rim/rii, #iin*'/ a7a im0 '7 !e:ulR e
8ul-ari&a, #i&iolo-i&a, er#eli, *e"ara!a *e ori'e o"li-a$ie +i
REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I 51
'8a!iironi'o-!ar'a!i', !e:ul nu mai e !0iri, nu e a8enur/, nu e nouae, nu e 'rea$ie, nu e */ruire, nu e
*e!'o0erire, nu e remur +i 'uremur.
Juliu! E8ola e un auor 0ro#un* i&ola, *eoare'e a ain! 'ulmi *e a*e8/r, a 0rin! 7n 'le+ii 'er'e/rii *iale'i'e +i
ai a*e8/rului no*uli *urero+i ai unei omeniri 7n *e!'om0unere. Juliu! E8ola ar re"ui 'ii 7n +'oli, e:0li'a,
inro*u! 7n 0ro-ramele *e 7n8/$/m7n !au m/'ar 'one!a +i 'rii'a, 0enru '/ la a*e8/r nu 0o$i aCun-e *e'7 0rin
e:er'i$iul *iale'i'.
9. 7n'(ein* a'ea!/ 0re#a$/, 0enru 'are !7n re'uno!'/or e*iorului +i 0rieenului Aian#ran'o *e 3urri!, 7mi !im
inima !r7n!/ *e o men-(in/ 'u a*e8/ra in#ernal/, la 0ro0riu. Sen&a$ia 'u+ii, *e!0re 'are 8or"e+e Rei'( a7 *e
*e!, *in 'are nu i&"ue+i !/ ie+i +i un*e ori'e mi+'are ar !'(i$a 0ri&onierii. n-ar #aC'eC*e'7 !/ am0li#i'e
#or$OrPiilor @a'32/$37e#le'a m/'ar o 'li0/ la 0er!0e'i8a o0erei mira"ile a lui Juliu! E8ola, *a'/ a$i re#le'a o
'li0/, a$i *e8eni 'on+ien$i *e a*e8/rurile 0ro#un*e 'e i&8or/!' *in o0era a'ea!a 0a!iona/, "o-a/, *o'i!im/; a$i
8e*ea aun'i in#iniele mi&erii omene+i nu 'u o'(iul 0ie/$ii 're+ine Q 0ieaea, !0unea S0ino&a, nu e o 8irue
Q, nu 'u o'(iul in*ul-en$ei !au al *uio+iei !au al am/r/'iunii !au al re!emn/rii !au al !0aimei !au al ne0uin$ei,
'i 'u o'(iul 'lari/$ii, 'a !/ +im 'e am 0ier*u, *e 'e am 0ier*u +i 7n 'e anume ne-am ran!#orma 0ier*erea.
Lo-i'a 0uerii +i lo-i'a 0ie$ei !7n nemiloa!e, *ar !7n neure; eorei' ele ar #i 0uu #i 0u!e +i 7n !luC"a a0/r/rii
*ra-o!ei !au 'el 0u$in ar #i 0uu !luCi la a0/rarea !ru'urilor 'e-ar #i 0uu 7n-/*ui ree*i#i'area *ra-o!ei. A+a
'e8a nu e 7n!/ 'u 0uin$/, 0enru '/ 0uerea !-a n/!'u 7n *e#inii8 !0re a !e o0une 0o!i"ili/$ii *e a iu"i. %u e o
7n7m0lare #a0ul '/ 0u$inele 'omuni/$i li"ere *in 0un' *e 8e*ere !e:ual, ro"rian*ienii *in 4a'i#i', muria+ii *in
'enrul In*iei, 8iaroa+ii *in 0/*urea ama&onian/ Q '(iar *a'/ o$i a'e+ia mai e:i!/ 7n'/ Q !7n !iua$i 7n a#ara
marilor *rumuri ale e:0an!iunii eni'e. Eru!'ii 0a'i#i'i +i eroi'i au #o! elimina$i *e '/re romanii *uri, +i S0ara
!-a im0u! 7n *auna Aenei; *ar *a'/ 7n a'e! 'a& e 8or"a *e o 0alm/ *e 0/m7n, 7n realiae 7nrea-a 0lane/ a #o!
in8a*a/ *e o #urie 0o!e!i8/, a'(i&ii8/, eno'en-ri'/, 0ari'enri'/, "eli'oa!/, *i!ru'i8/, e:al7n* a-re!i8iaea,
+i
.^4
55 REFLE?JII @ES4RE M.TAFI/I'A S.0*L*I
'are 8a 'oninua +i 0e 8iior !/ !e a'umule&e o mai mul *ir 'au&a re0re!iunii 7n!e+i +i a 'er'ului 8i'io! 0er8er!,
ro!nin* a'ur +i 7n !en! #i&i', e'olo-i', !u" lo8iurile non-8ie$ii.
3o$i e:al/ a!/&i 8ia$a, *ar 'oninu/ !/ e:ale +i 'eea 'e *i! ru-e 8ia$a, +i anume !'i&iunea !'(i&o#reni'/ *inre
!e: +i !eni men, *inre *ra-o!ea !a'r/ +i *ra-o!ea 0ro#an/, *inre 0uere or-a!mului 'o!mi' +i 0uerea
e:a&ului *i8in.
)ariar(aul 7n 'are ne a#l/m 0re&in/ a'e! 0ara*o:; +i anumK '/ #emeile 'are-l 'oman*/ nu !7n 7n e!en$a lor
#emei, 'i a8oroan$ !7n-a'e *e "/r"a$i raa$i, a '/ror *e#ini$ie nu e '(iar ine:a' ari"ui/ lui Freu*.
%O3A 3RA@U?H3ORULUI
FAUS3O A%3O%IIK
4re&ena ra*u'ere a #o! #/'u/ *u0/ e*i$ia ialian/; Juliu! E8ola, Meta&isica del sesso, E*i&ioni )e*ierranee,
Roma, 1984. Am uili&a +i e*i$ia -erman/, a0/ru/ 7n 19>5, 7n ree*iarea; Juliu! E8ola, Metap;si< des Se7us,
u"er!e& 8on )/ria S'(on un* Oermann )aier, Dle-?oa im UU!ein 3a!'(en"u'(, FranV#ur[). 9erlin.
,ien, 198=, *e un*e am 0relua 'ele '7e8a 0a!aCe a*/u-ae *e auor. 7n 'ore'ur/, am re8/&u 7nre-ul e: 'u
aCuorul 'elei mai re'ene ree*i/ri ialiene (ianuarie 1994), 'are 7n!/ nu 'lari#i'/ ni'i ea *ou/, rei rimieri
ne!i-ure, #/r/ 'a inere!ul '/r$ii !/ !'a*/ *in a'e! moi8. @in a'ea!/ ulim/ e*i$ie am 0relua +i e!eul inro*u'i8
al lui Fau!o Anonini.
S.).
I%3RO@U?ERE
5( 1elimitarea su$iectului
3ilul '/r$ii *e #a$/ 'ere o 0re'i&are 7n 'eea 'e 0ri8e+e ermenul *e 1mea#i&i'/2. A'e! 'u87n 8a #i uili&a ai'i 7n
*ou/ !en!uri. 4rimul *inre a'e!e !en!uri e *e!ul *e 'uren 7n *omeniul #ilo&o#iei, un*e 0rin 1mea#i&i'2 !e
7n$ele-e '/uarea 0rin'i0iilor +i !emni#i'a$iilor ulime. O mea#i&i'/ a !e:ului 8a #i, a+a*ar, !u*iul a 'eea 'e, *in-
r-un 0un' *e 8e*ere a"!olu, 7n!eamn/ #ie !e:ele, #ie ra0orurile 7nemeiae 0e !e:e. O a!emenea 'er'eare nu
are mule ane'e*ene. O *a/ 'ia 4laon +i *a'/ #a'em a"!ra'$ie *e unele 0re#i-ur/ri 'e 0o #i -/!ie la auori
*in Rena+ere, *e eoriile lui 9o(me +i ale '7or8a mi!i'i (eero*o'+i, 'are !-au in!0ira *in el, 07n/ la Fran& 8on
9aa*er, re"uie !/ aCun-em la S'(o0en(auer, *u0/ 'are ar mai #i *e men$iona numai ,einin-er +i, 7nr-o
anumi/ m/!ur/, ?ar0ener, 9er*iae8 +i Dla-e!. 7n e0o'a mo*ern/, +i mai 'u !eam/ 7n &ilele noa!re, !u*iile
*e!0re 0ro"lema !e:elor *in 0un' *e 8e*ere anro0olo-i', "iolo-i', !o'iolo-i', eu-enie +i, 7n !#7r+i, 0!i(analii'
!-au muli0li'a 7n mo* en*emi'. !-a 'rea a!#el '(iar un neolo-i!m 0enru 'er'e/rile *e a'e! -en; 1!e:o-lo-ia2,
*ar oae a'e!ea au 0u$in !au '(iar nimi' *e a #a'e 'u o mea#i&i'/ a !e:ului. 7n a'e! *omeniu, 'a +i 7n alele,
'er'earea !emni#i'a$iilor ulime nu i-a inere!a 0e 'onem0oranii no+ri !au au 'on!i*era-o ne'on'lu*en/ +i
*e0/+i/. S-a 're&u '/ !e 0oae aCun-e la 'e8a mai im0oran +i mai !erio!, limi7n*u-ne 7n !'(im" la 0lanul
em0iri' +i in !en! mai re!r7n! uman, *a'/ aen$ia nu !-a 'on'enra *e-a *re0ul 7n *ire'$ia !u"0ro*u!elor
0aolo-i'e ale !e:ului.
O"!er8a$ia e 8ala"il/ 7n mare m/!ur/ +i 0enru a'ei auori *e ieri +i *e a&i 'are, mai mul *e'7 *e!0re !e: 7n mo*
!0e'i#i', !-au
5> I%3RO@U?ERE R \
o'u0a *e *ra-o!e. 4lanul 0e 'are !-au men$inu a'e+ia e!e 'el 0!i(olo-i' +i al unei anali&e -enerale a
!enimenelor. ?(iar +i 'ele 0u"li'ae *e auori 0re'um Sen*(al, 9our-e, 9al&a', Solo8io8 !au La]ren'e 'u
0ri8ire la a'e! !u"ie' a"ia ain- !emni#i'a$iile mai 0ro#un*e ale !e:ului. @e al#el, re#erirea la 1*ra-o!e2, $in7n*
!eama *e 'eea 'e !e 7n$ele-e *e 'ele mai mule ori 0rin a'e! 'u87n +i *e ino0oruniaea *e or*in 7n*eo!e"i
!enimenal +i romani' a e:0erien$elor 'ore!0un&/oare la maCoriaea oamenilor, nu !e . 0uea !/ nu 'ree&e un
e'(i8o' +i !/ nu re*u'/ 'er'earea la un. *omeniu 7n-u! +i oare'um "anal. @oar i'i +i 'olo +i a+a-&i'7n* a0roa0e
7n7m0l/or !-au 0ro*u! a0ro0ieri *e 'eea 'e are le-/ur/ 'u *imen!iunea 0ro#un*/ !au *imen!iunea mea#i&i'/ a
iu"irii 7n rela$ia ei 'u !e:ul. -
7n !u*iul *e #a$/, 'u87nul 1mea#i&i'/2 8a #i 7nre"uin$a 7n!/ +i 7nr-un al *oilea !en!, nu li0!i *e le-/ur/ 'u
eimolo-ia !a, 7nru'7 1mea#i&i'/2 7n!eamn/ lieral +iin$a *e!0re 'eea 'e re'e *in'olo *e #i&i'. %umai '/ a'e!
1*in'olo *e #i&i'2 !e 8a re#eri ai'i nu la 'on'e0e a"!ra'e !au la i*ei #ilo&o#i'e, 'i laC'eea 'e 0oae re&ula, 'a
0o!i"iliae a unei e:0erien$e nu numai #i&i'e, 'a e:0erien$/ ran!0!i(olo-i'/ +i ran!#i&iolo-i'/, *inr-o *o'rin/
a !/rilor muli0le ale #iin$ei, *inr-o anro0olo-ie 'are nu !e o0re+e, a+a 'um !-a 7n7m0la 7n ulimul im0, la
!im0lul "inom !u#le Q 'or0, 'i ia 7n 'on!i*erare mo*ali/$ile 1!u"ile2 +i '(iar ran!'en*ene ale 'on+iin$ei
umaneC 3erra i-noa 0enru maCoriaea 'onem0oranilor no+ri, o aare 'on+iin$/ #/'ea 0are ine-ran/ *in *i!-
'i0linele ani'e +i *in ra*i$iile 'elor mai *i#erie 0o0oare. @in ea 8om e:ra-e 0rin urmare 0un'e *e re#erin$/
0enru o mea#i&i'/ a !e:ului 7n 'el *e-al *oilea !en!; 'a e8aluare a o 'eea 'e, 7n e:0e-2 rien$a !e:ului +i a
iu"irii, *u'e la o !'(im"are *e, ni8el a 'on+iin$ei o"i+nuie, 1#i&i'e2, +i uneori '(iar la o anumi/ a"olire a 'on*i-
$ion/rilor Eului in*i8i*ual +i la a0ari$ia !au in!erarea momenan/ 7n 'on+iin$/ a unor mo*uri *e e:i!en$/ *e i0
0ro#un*.
?/ 7n ori'e e:0erien$/ inen!/ a ero!ului !e !a"ile+e un rim *i#eri, '/ un 'uren *i#eri 'u0rin*e, anrenea&/, "a
'(iar !u!0en*/ #a'ul/$ile o"i+nuie ale in*i8i*ului uman, '/ !e *e!'(i* 0er!0e'i8e a!u0ra unei lumi *i#erie Q
!7n #a0e 'are au #o! *ino-*eauna o"!er8ae !au inuie. ?elor 'are re' 7n!/ 0rinr-o aare e:0erien$/ le li0!e+e
a0roa0e 7no*eauna o !en!i"iliae !u"il/ !u#i'ien *e *e&8ola/ 0enru a 0uea !ur0rin*e 'e8a mai mul
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI 57
*e'7 emo$iile +i !en&a$iile *e 'are !7n 'u0rin+i. li0!e+e ori'e "a&/ *e orienare 7n 'a&ul 7n 'are !-ar !'(i$a
*e0la!/rile *e ni8el mai !u!
0omenie^_C
@ar lu'rurile nu !au mai "ine ni'i 7n 'a&ul a'elora 'are 7+i #a' o"ie' *e !u*iu +iin$i#i' *in e:0erien$a !e:ului,
ra0or7n*u-!e la al$ii, nu la ei 7n+i+i, *in un-(iul unei mea#i&i'i a !e:ului luae 7n a'e! *e-al *oilea !en! !0e'ial.
Iiin$ele a0e !/ #urni&e&e 0un'e *e 0ornire a*e'8ae 0enru e:0lorarea a'e!or *imen!iuni 0oen$iale ale
e:0erien$ei ero!ului au *i!0/ru a0roa0e 'u *e!/87r+ire. Li0!e!' *e a'eea 'uno+in$ele ne'e!are 0enru a #ormula
7n ermenii realit8=ii 'on$inuurile 0o!i"ile a o 'e e a!uma *e o"i'ei 17n mo* ireali!2, re*u'7n* non-umanul la
&*ren$ele -lorioa!e ale e:'lu!i8-umanului, ale 0a!iunii +i !enimenului, a!#el 7n'7 !/ 0ro*u'/ *oar 0oe&ie,
liri!m, romani!m i*eali&am +i !/ *e!rame oul.
?u a'e!e o"!er8a$ii a8em 7n 8e*ere *omeniul eroi' 0e 'are-l 0uem numi 0ro#an, !in-urul 0e 'are 7l 'uno!'
"/r"aul +i #emeia *in lumea o''i*enal/ mo*ern/ +i 0e 'are 7l iau 7n 'on!i*erare 0!i(olo-ii +i !e:olo-ii *in &iua
*e a&i. Se 0oae 7n7m0la 'a 7n !emni#i'a$iile 'ele mai 0ro#un*e 0e 'are le 8om e8i*en$ia 7n iu"ire 7n -eneral +i
'(iar 7n a'ul "rual 'e-i o#er/ e:0re!ia +i 7n'(eierea, 7n a'ul a'ela 7n 'are, *u0/ 'um !0unea 'ine8a, !e
10l/!muie+e o #iin$/ muli0l/ +i mon!ruoa!/2 +i 7n 'are "/r"aul +i #emeia 1!-ar !r/*ui 0ar'/ !/ umilea!'/, !/
!a'ri#i'e o 'e e #rumo! 7n ei2 (9ar"u!!e) Q !e 0oae 7n7m0la 'a 7n oae a'e!ea 'ei mai mul$i !/ nu !e
re'unoa!'/ +i !/ ne 'on!i*ere *re0 #ane&i!e +i ar"irare oae iner0re/rile noa!re 0er!onale, *e naur/ a"!ru!/
+i
1ermei'/2.
Lu'rurile 0o a0/rea a!#el numai 'ui8a 'are 0o!ulea&/ 'a a"!olu 'eea 'e, 7n 0rin'i0iu, el 7n!u+i 8e*e 7n Curul !/u
!au r/ie+e. Lumea ero!ului nu a 7n'e0u 7n!/ *oar a!/&i +i e *e aCun! !/ arun'/m o 0ri8ire a!u0ra i!oriei,
enolo-iei, i!oriei reli-iilor, mi!-erio&o#iei, #ol'lorului, miolo-iei !0re a ne *a !eama *e e:i!en$a unor #orme
ale ero!ului +i ale e:0erien$ei !e:uale, 7n 'are au #o! re'uno!'ue +i luae 7n 'on!i*erare 0o!i"ili/$i mai 0ro#un*e
'e l/!au !/ !e 7nre8a*/ !u#i'ien !emni#i'a$ii *e or*in ran!#i&iolo-i' +i ran!0!i(olo-i', 0re'um a'elea la 'are ne
8om re#eri. @ae *e #elul a'e!a, "ine *o'umenae +i 'on'or*ane 7n ra*i$ii 'ulurale *e!ul *e *i#erie ar #i
!u#i'iene 'a !/ 7n*e0/re&e i*eea '/ mea#i&i'a !e:ului ar #i un 0ur 'a0ri'iu. ?on'lu&ia 0e 'are re"uie !/ o
58 I%3RO@U?ERE
ra-em e 'u oul *i#eri/; re"uie !/ !0unem mai *e-ra"/ '/ *i#e-C rie a!0e'e ale ero!ului, 'a 0rinr-o, aro#ie, au
*e8eni a#7 *eRN. laene, 07n/ la in*i!'erna"iliae, 7n marea maCoriae a 'a&urilor, 7n'7 7n iu"irea !e:ual/
'uren/ nu au r/ma! *in ele *e'7$ urme +i in*i'ii, a!#el 7n'7, 0enru a le 0uea !'oae la lumin/, ar #i ne'e!ar/ o
ine-rare, un 0ro'e*eu analo- a'eluia 'e, 7n maemai'/, re0re-. &in/ re'erea *e la *i#eren$iale la ine-rale. %u
e, 7nr-a*e8/r, 8ero-C !imil 'a 7n #ormele ani'e mai !u! men$ionae, a*e!eori !a're !auR ini$iai'e, ale ero!ului !/ #i
#o! in8ena +i a*/u-a 'e8a 'e 7n e:0erien$a uman/ 'ore!0un&/oare era 'om0le ine:i!en. nu e 8ero!imil 'a
*in a+a 'e8a,!/ #i #o! *e&8ola/ o uili&are la 'are ea nu !e 0rea ni'i*e'um, ni'i m/'ar 7n '(i0 8irual !au 'a
0rin'i0iu. E!e mul mai 8ero!imil 'a a'ea!/ e:0erien$/ !/ #i #o!, 7n *e'ur!ul 8remurilor, *e-ra*a/, !/r/'i/,
'amu#la/ !au a0lai&a/ 7n 'a&ul marii maCori/$i a "/r"a$ilor +i #emeilor 'e a0ar$in unui 'i'lu 'ulural oriena 7n
e!en$/ '/re maerialiae. 4e "un/ *re0ae !-a Y !0u!; 1Fa0ul '/ omenirea #a'e *ra-o!e a+a 'um #a'e a0roa0e
oul, a*i'/ !u0i* +i in'on+ien, nu e un im0e*imen 'a mi!erul ei !/-+i 0/!re&e *emniaea 'e i !e 'u8ine.2
1
7n
0lu!, are 0u$in/ 8aloare o"ie'$ia '/ anumie 0o!i"ili/$i +i anumie !emni#i'a$ii ale ero!ului !7n ae!a"ile, *a'/ e
'a&ul, numai 7n !iua$ii e:'e0$ionale. 3o'mai e:'e0$iile *e a&i (+i 'are *e al#el re"uie ine-rae 7n 'eea 'e, a+a
'um ar/am, 0re&ena 7n ale im0uri a'eea+i 'ara'eri!i'/ 7nr-o m/!ur/ mul mai re*u!/) ne o#er/ '(eia
7n$ele-erii 'on$inuului 0oen$ial, 0ro#un* +i in'on+ien '(iar +i al non-e:'e0$ionaluVii +i al 0ro#anului. @e+i nu
a8ea 7n 8e*ere, 7n *e#inii8, *e'7 8arie/$ile unei 0a!iuni *e i0 0ro#an +i naural, ?. )au'lair !0une 0e "un/
*re0ae; 17n *ra-o!e, -e!urile !e 7n*e0line!' #/r/ re#le'$ie, +i !e'reul ei nu e 'uno!'u *e'7 unei in#ime
minori/$i a #iin$elor... 7n mul$imea nenum/ra/ a #iin$elor 'u '(i0 omene!' e:i!/ #oare 0u$ini oameni +i, *inre
a'e+i ale+i, #oare 0u$ini !7n a'eia 'are . 0/run* !emni#i'a$ia iu"irii.2
5
7n a'e! *omeniu, 'a +i 7n ori'are Y alul,
'rieriul !ai!i' al num/rului e!e li0!i *e ori'e 8aloare. %e 0uem *i!0en!a *e !u0er#i'ialiaea unei meo*e 'a
a'eea uili&a/ *e Din!eB 7n 'uno!'uele !ale ra0oare *e!0re 1'om0oramenul
1
S.4ela*an, La science de l'amour (Ampite)tre des sciences mortes,( 4ari!, 1911, 0. 165.
5
?. )au'lair, .ssais sur l'amour, 8oi. II; La magie de l'amour, 4ari!, e*. a 15-a, 1951.
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI 59
!e:ual al ma!'ulului +i #emelei 7n 'a*rul !0e'iei umane2. 7nr-o 'er'eare 'a a noa!r/, e:'e0$ionalul 0oae 8alora
'a 1normal2 7n a''e0$iune !u0erioar/.
4e a'ea!/ "a&/, 0uem *elimia 7n'/ *e 0e a'um *omeniile a!u0ra '/rora !e 8a e:er'ia 'er'earea noa!r/.
4rimul *omeniu 8a #i a'ela al e:0erien$ei eroi'o-!e:uale 7n -eneral, 'u ale 'u8ine *ra-o!ea 0ro#an/ a+a 'um o
0o 'unoa+e ori'are Ion +i ori'are )ane, !0re a '/ua 7n'/ *e ai'i 1in*i'ii iner!i$iale2 0ri8ioare la 'e8a 'e, 7n
mo* 8irual, *u'e *in'olo *e !im0lul #a0 #i&i' +i !enimenal. Su*iul 0oae 7n'e0e *e la o !erie *e e:0re!ii
'on!ane 7n lim"aCul 7n*r/-o!i$ilor +i *e la #orme re'urene 7n 'om0oramenul lor. )aerialul a'e!a ne e -aa
#urni&a, a+a*ar, *e '/re 8ia$a *e oae &ilele. %u re"uie al'e8a *e'7 !/-l e:amin/m 7nr-o lumin/ nou/ 0enru a
o"$ine '(iar +i *in 'eea 'e 0are #oare !ereoi0, #oare "anal +i #oare *emo*a unele elemene in*i'ai8e #oare
inere!aneK[
- 3o 7n 'eea 'e 0ri8e+e #enomenolo-ia *ra-o!ei 0ro#ane, ale maeriale 0o #i !0i'uie *e la roman'ieri +i
*ramaur-i; !e +ie '/ 7n 0erioa*a mo*ern/ o0erele lor au a8u *re0 o"ie' a0roa0e e:'lu!i8 *ra-o!ea +i !e:ul. 7n
-eneral, nu !-a !0u! '/ a'ea!/ 0ro*u'$ie nu ar a8ea +i o 'er/ 8aloare *e m/rurie, *e 1*o'umen uman2,
*eoare'e maeria 0rim/ a 'rea$iei ari!i'e o 'on!iuie *e o"i'ei o e:0erien$/ 0er!onal/ e#e'i8 r/i/ !au 'el 0u$in
en*en$ial/. Ii 'eea 'e 'rea$ia a'ea!a 0re&in/ 7n 0lu! o'mai 0enru a 0uea #i ar/ Q +i anume 7n 'eea 'e le
ari"uie 'a !im$ire, 8or"ire !au a'$iune *i8er!elor 0er!onaCe Q nu !e re*u'e o*eauna numai la #i'$iune +i
#ane&ie. 4oae #i 8or"a 7n !'(im" *e ine-r/ri, *e am0li#i'/ri +i *e inen!i#i'/ri, 0rin 'are ie!e la lumin/ 7n '(i0
mai *i!in' 'eea 'e 7n realiae Q 'a e:0erien$/ 0er!onal/ a auorului !au a alora Q !-a 7n#/$i+a numai 7nr-o
manier/ in'om0le/, ne-. e:0rima/ !au 0oen$ial/. 7n a'e! #el, 7n ar/ +i 7n roman 0uem -/!i +i ale- maeriale 'e
0o #i 'on!i*erae o"ie'i8e +i 'are *e!eori 0ri8e!' #orme -aa *i#eren$iae ale ero!ului.
?/uarea maerialului 7n7m0in/ ou+i *i#i'ul/$i 0ari'ulare 7n 0ri8in$a *aelor re#erioare la un *omeniu
im0oran 0enru !u*iul no!ru, +i anume *omeniul !/rilor 'e !e *e&8ol/ 7n momenele *e 'ulmina$ie ale
e:0erien$ei eroi'o-!e:uale *e 0e 0ar'ur!ul a'u0l/rii. Lieraura ne o#er/ ai'i #oare 0u$in. 47n/ mai ieri, e:i!a
8eoul 0uriani!mului. @ar +i 7n 'ele mai 7n*r/&ne$e romane mo*erne, "analul
*
=6 I%3RO@U?ERE
+i 8ul-arul 0re'um0/ne!' 7n *auna maerialului e8enual uili&a"il 7n !'o0urile noa!re.
@in lieraura 0ro0riu-&i! 0orno-ra#i'/ 'lan*e!in/ !e 0oae o"$ine #oare 0u$in. ?on#e'$iona/ 7n e!en$/ 0enru a-i
e:'ia 0e 'iiori, ea e eri"il *e !/ra'/ 7n 'eea 'e 0ri8e+e nu #a0ele, !'enele *e!'ri!e, 'i e:0erien$ele l/unri'e
'ore!0un&/oare, lu'ru *elo' !ur0rin&/or *e almineri, *a #iin* '/ e!e li0!i/ 7n -eneral *e ori'e aueni'iae.
?7 *e!0re 'ule-erea *ire'/ a maerialului, ne lo8im *e o *u"l/ *i#i'ulae, !u"ie'i8/ +i o"ie'i8/. E!e
!u"ie'i8/, *eoare'e nu numai 'u !r/inii, *ar +i 'u 0ro0riul 0arener ma!'ulin !au #eminin e8i/m !/ 8or"im
e:a' +i !in'er *e!0re 'ele r/ie 7n #a&ele 'ele, mai 7n*r/&ne$e ale inimi/$ii ru0e+i. @i#i'ulaea e, a0oi, +i
1
o"ie'i8/, *eoare'e #a&ele re!0e'i8e 'ore!0un* #oare *e! unor #orme *e 'on+iin$/ *iminua/ (+i e lo-i' 'a, 7n
'a&ul 'elor mai mul$i, !/ #ie a+a), 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7 uneori !e 7n7m0l/ !/ nu ne 0uem amini nu numai
*e 'eea 'e am !im$i, 'i '(iar +i *e 'eea 'e am !0u! ori am #/'u 7n re!0e'i8ele momene, '7n* ele 7+i *e&8ol/
#ormele 'ele mai inere!ane. Am 0uu 'on!aa '/ momenele *e a0o-eu, e:ai'e !au mena*i'e, ale !e:uali/$ii
'on!iuie *e!eori 7nreru0eri mai mul !au mai 0u$in 0ro#un*e ale 'on+iin$ei 7n*r/-o!i$ilor, !a*ii *in 'are
a'e+ia 7+i 8in 7n #ire 'a *u0/ un le+in; al#el !0u!, 'eea 'e e!e !en&a$ie +i emo$ie !im0l/, 0aro:i!i'/ aCun-e !/
o"liere&e oul.
Ara$ie 0ro#e!iei lor, neurolo-ii +i -ine'olo-ii !-ar a#la 7nr-o 0o&i$ie #oare #a8ora"il/ 0enru a 'ule-e un maerial
uil, *a'/ ar +i !/ !e oriene&e +i ar #i inere!a$i *e a!emenea lu'ruri. %u e 7n!/ a+a. ?u un nemai0omeni "un-
-u!, +'oala 0o&ii8i!/ *in !e'olul re'u a aCun! !/ 0u"li'e 07n/ +i #oo-ra#ii ale or-anelor -eniale #eminine
0enru a !a"ili 'ore!0on*en$e !in-ulare 7nre *elin'8ene, 0ro!iuae +i #emei ale 0o0ula$iilor 0rimii8e.
@im0ori8/, o 'ule-ere *e m/rurii 0e "a&/ inro!0e'i8/ *e!0re e:0erien$a inern/ a !e:ului 0are a nu #i !#7rni
ni'i un inere!. @e al#el, *a'/ 7n *omeniul a'e!a iner8in 0reen$ii +iin$i#i'e, 1!e:olo-i'e2, re&ulaele !7n mai
o*eauna mo!re *e in'om0een$/ *e-a *re0ul -roe!'/; ai'i, 'a +i 7n ale *omenii, 0re!u0o&i$ia ne'e!ar/ 0enru
a 7n$ele-e o e:0erien$/ e!e !/ o #i #/'u u 7n!u$i 7nr-o #orm/ a*e'8a/. Oa8elo'V Elli!
=
=
Oa8elo'V EUi!, Studies in te 9s;colog; o& Se7, 8oi. III, Oiila*el0(ia, 1969, 0. VII.
@ELI)I3AREA SU9IE?3ULUI =1
a rele8a 0e "un/ *re0ae '/ 1#emeile 'are, 'u *e0lin/ !erio&iae +i !in'eriae, !'riu '/r$i *e!0re a'e!e 0ro"leme
`*e!0re 0ro"lemele !e:uale\ !7n a*e!eori ulimele '/rora ar re"ui !/ li e a*re!e&i 7n 'aliae *e re0re&enane ale
!e:ului lor; 'ele 'are +iu 'el mai mul !7n 'ele 'are au !'ri! 'el mai 0u$in.2 %oi am mer-e '(iar mai *e0are +i
am !0une; !7n 'ele 'are nu au !'ri! nimi', +i o"!er8a$ia, #ire+e, e 8ala"il/ 7n mare m/!ur/ +i 0enru
"/r"a$i.
7n !#7r+i, 0e erenul ero!ului 0ro#an, *in 0un'ul no!ru *e 8e*ere 7n!/+i *i!'i0lina 'ea mai re'en/ 'are +i-a #/'u
un !oi *e i*ee #i:/ *in !e: +i *in li"i*o, a*i'/ 0!i(anali&a, a"ia *a'/ inr/ 7n *i!'u$ie, *u0/ 'um am +i !0u!-o mai
!u!. Ea nu ne 0oae o#eri *e'7 i'i +i 'olo unele in*i'a$ii uile. 7n -eneral, 'er'e/rile ei !7n *e la "un 7n'e0u
ino0erane *in 'au&a 0reCu*e'/$ilor +'olii +i a unei 'on'e0$ii *e#ormae +i alerane *e!0re #iin$a uman/. Ii o
ai'i e nimeri !/ mai !0unem '/ o'mai 0enru '/ a!/&i 0!i(anali&a, 0rinr-o in8er!iune '8a!i*emoni'/, a !'o! 7n
relie# o 0rimor*ialiae !u"0er!onal/ a !e:ului, e im0erio! ne'e!ar 'a a'e!eia !/-i o0unem al/ 0rimor*ialiae,
una mea#i&i'/, a '/rei *e-ra*are o re0re&in/ 0rima; +i a'ea!a e!e '(iar inen$ia #un*amenal/ a '/r$ii
*e #a$/.
3oae a'e!ea 0ri8e!', a+a*ar, *omeniul !e:uali/$ii o"i+nuie, mai mul !au mai 0u$in *i#eren$iae, 'are, *u0/
'um !-a !0u!, nu 0oae #i i*eni#i'a/ 0ur +i !im0lu 'u ori'e !e:ualiae 0o!i"il/. R/m7ne 7n #a0, +i 0enru noi e
mul mai im0oran, un al *oilea *omeniu, 'ore!0un&/or ra*i$iilor 'e au 'uno!'u o !a'rali&are a !e:ului, o
#olo!in$/ ma-i'/, !a'r/, riual/ !au mi!i'/ a unirii !e:uale +i a 7n!e+i or-iei, *e!eori '(iar !u" #orme 'ole'i8e +i
in!iu$ionale (!/r"/ori !e&oniere, 0ro!iu$ie !a'r/, (iero-amii e'). )aerialul *e 'are *i!0unem 7n a'ea!/
0ri8in$/ e *e!ul *e 8a!, iar 7m0reCurarea '/ are 7n "un/ m/!ur/ un 'ara'er rero!0e'i8 nu-i r/0e+e nimi' *in
8aloare. Ii ai'i, oul *e0in*e *e !/07nirea !au li0!a unor 'uno+in$e a*e'8ae 0enru a 0ro'e*a la o iner0reare
'ore'/ +i a nu 'on!i*era oae a'e!e m/rurii a+a 'um o #a' a0roa0e #/r/ e:'e0$ie i!ori'ii reli-iilor +i enolo-ii;
'u a'ela+i inere! 1neuru2 0e 'are-l 0o$i a8ea 0enru ni+e o"ie'e *e mu&eu. A'e! *e-al *oilea *omeniu, 'u
#enomenolo-ia !a ra0ora/ la o !e:ualiae 'are nu mai e 0ro#an/, 0oae #i la r7n*ul !/u !u"-*i8i&a 0ori8i
*i!in'$iei *inre e:oeri!m +i e&oeri!m, *inre
=5 I%3RO@U?ERE
u&an$ele -enerale +i *o'rina !e're/. L/!7n* la o 0are #ormeV 'uno!'ue 0rin e:em0lul 'el mai nooriu al
*ioni!i!mului +i ar ri!mului 0o0ular, 'a +i *i8er!ele 'ule eroi'e, au e:i!a me*ii nu numai '/ au re'uno!'u
*imen!iunea mai 0ro#un*/ a !e:ului, *ar au +i *e&8ola e(ni'i 'u !'o0uri 'lar +i 'on+ien ini$iai'e. !-a ela"ora
un re-im !0e'ial al unirii !e:uale !0re a 'on*u'e la #orme 0ari'ulare *e e:a&, !0re a o"$ine o ani'i0are a
a"!oluului. ?(ia +i 0enru a'e! *omeniu !0e'ial *i!0unem *e o *o'umena$ie, +i\ 'on'or*an$a *e!ul *e 8i&i"il/
*inre *o'rin/ +i meo*e 7n *i8er-C !ele ra*i$ii e #oare !emni#i'ai8/.
?on!i*er7n* a'e!e *i8er!e *omenii 'a 0/r$i ale unui 7nre-, 7nC 'are ele !e 'om0line!' +i le luminea&/ alernai8,
a7 realiaea, '7 +i !emni#i'a$ia unei mea#i&i'i a !e:ului reie! 'u !u#i'ien/ 'lari- i ae. ?eea 'e #iin$ele umane
'uno!' *e o"i'ei numai '7n* !e !im ara!e una *e ala, '7n* !e iu"e!' +i !e une!' 8a #i re!iui oali/$ii i mai
8a!e *in 'are, 7n 0rin'i0iu, #a' 0are oae a'e!ea. @aori/ C unor 7m0reCur/ri !0e'iale, lu'rarea *e #a$/ nu 8a
re0re&ena mulW mai mul *e'7 o !'(i$/. @e!0re *o'rina e&oeri'/ a an*ro-inului 'a +i *e!0re 0ra'i'ile !e:uale
la "a&a '/rora !/ *o'rina re!0e'i8/ am mai a8u 0rileCul !/ 8or"im 7n ale '/r$i. 4enru 0area mai nou/, +i
anume 'er'earea *in *omeniul iu"irii 0ro#ane, ar #i re- C "ui !/ *i!0unem *e un maerial mul mai "o-a 0e
'are, '(iar +i #/'7n* a"!ra'$ie *e *i#i'ul/$ile mai !u! men$ionae, o 7m0reCurare a''i*enal/ *e naur/ !ri'
0er!onal/ ne-a 7m0ie*i'a !/ le 'ule-em. Ori'um, e:i!/ !u#i'ien maerial 0enru a in*i'a o *ire'$ie +i 0enru a
*a o i*ee *e!0re an!am"lu.
>( Se7ul 6n lumea modern8
7naine *e a inra 7n !u"ie' ar #i 0oae o0orune '7e8a !'ure 'on!i-2 *era$irre#erioare la e0o'a 7n 'are a #o!
!'ri!/ 'area a'ea!a. Rolul2. Cu'a *e !e: 7n 'i8ili&a$ia a'ual/ e 'uno!'u *e oa/ lumea, a!#el?
:
7n'7 a!/&i !-ar
0uea 8or"i 0rea "ine *e un !oi *e o"!e!i8iae a. !e:ului. 7n ni'i o al/ e0o'/ #emeia +i !e:ul n-au !a 'a a'um 7n
0rim 0lan. Su" mii *e #orme, #emeia +i !e:ul *omin/ lieraura, earul, 'inemao-ra#ul, 0u"li'iaea, 7nrea-a
8ia$/ 0ra'i'/ 'onem0oran/. Femeia e 0re&ena/ !u" mii *e #orme 0enru a-l ara-e +i ino:i'a #/r/ 7n'eare *in
0un' *e 8e*ere !e:ual 0e "/r"a.
SEGUL a% LU)EA )O@ER%H ==
ri0ea!e-ul, o"i'eiul ameri'an 'a o 7n/r/ !/ !e ur'e 0e !'en/ +i !/ !e *e&"ra'e 7n'eul 'u 7n'eul, !'o$7n*u-+i unul
*u0/ alul ari'olele *e 8e!imena$ie o mai inime, 07n/ la minimul ne'e!ar 0enru a men$ine 7n r7n*ul
!0e'aorilor en!iunea 0ro0rie 1'om0le:ului *e a+e0are2 !au !area *e !u!0an!, 0e 'are nu*iaea ime*ia/,
'om0le/ +i im0u*i'/ ar *i!ru-e-o, are 8aloarea unui !im"ol 7n 'are !e 'on'enrea&/ o 'eea 'e, 7n ulimele
*e'enii ale 'i8ili&a$iei o''i*enale, !-a *e&8ola 7n oae *omeniile !u" !emnul !e:ului. 7n a'e! !'o0 au #o!
'on'enrae oae re!ur!ele e(ni'e. 3i0urile #eminine 'ele mai !e*u'/oare +i mai e:'iane nu mai !7n
'uno!'ueN 'a 07n/ mai ieri, *oar 7n &one re!r7n!e *in $/rile un*e r/ie!' !au !e a#l/. Sele'$ionae 'u -riC/ +i 0u!e
7n e8i*en$/ 0rin oae miCloa'ele, a&i 0rin 'inemao-ra#, re8i!e, ele8i&iune, 0o!ere +.a.m.*., 7n 'aliae *e ari!e
*e 'inema, 1!ele2 +i re-ine ale #rumu!e$ii, ele *e8in #o'are ale unui eroi!m 'u ra&/ *e a'$iune inerna$ional/ +i
iner'oninenal/, *u0/ 'um +i aria lor *e in#luen$/ e 'ole'i8/, ne'ru$7n* ni'i '(iar !raurile !o'iale 'are 7n ale
8remuri r/iau 7n limiele unei !e:uali/$i normale +i ano*ine.
3re"uie !/ rele8/m 'ara'erul 'ere"ral al a'e!ei 0an*emii mo*erne a !e:ului. %u e 8or"a *e im0ul!uri mai
8iolene 'are !-ar mani#e!a *oar 0e 0lan #i&i' +i ar *u'e, 'a 7n ale e0o'i, la o 8ia$/ !e:ual/ e:u"eran/ +i
nein(i"a/ +i '(iar la li"erinaC. A!/&i !e:ul mai *e-ra"/ a im0re-na !#era 0!i(i'/, 0ro*u'7n* 7n ea o -ra8ia$ie
'on!an/ +i in!i!en/ 7n *ire'$ia #emeii +i a *ra-o!ei. A!#el '/ a8em un eroi!m 'a onaliae *e #on* 0e 0lanul
!0iriual 'u *ou/ 'ara'eri!i'i #ra0ane; 7n 0rimul r7n* 'ara'eri!i'a unei e:'ia$ii *i#u&e +i 'roni'e, a0roa0e
in*e0en*ene *e ori'e !ai!#a'$ie #i&i'/ 'on're/, *eoare'e !e 0ermaneni&ea&/ 'a e:'ia$ie 0!i(i'/. 7n al *oilea
r7n*, +i 0ar$ial 'a o 'on!e'in$/ a a'e!eia, eroi!mul re!0e'i8 0oae 'oe:i!a '(iar 'u o a0aren/ 'a!iae. 7n 'eea
'e 0ri8e+e 0rimul *inre a'e!e *ou/ 0un'e, e 'ara'eri!i' #a0ul '/ a&i ne -7n*im la !e: mul mai mul *e'7
ieri, '7n* 8ia$a !e:ual/ era mai 0u$in li"er/ +i '7n*, *aori/ limi/rii *ra!i'e *e '/re u&an$/ a unei li"ere
mani#e!/ri a amorului #i&i'Kar #i #o! #ire!' !/ ne a+e0/m o'mai la a'ea ino:i'are menal/ 'are, *im0ori8/, e
i0i'/ &ilelor noa!re. ?7 *e!0re 'el *e-al *oilea 0un', 'u *eo!e"ire !emni#i'ai8e !7n anumie #orme #eminine
*e ane!e&ie !e:ual/ +i *e 'a!iae 'oru0/.ra0ora"ile la 'eea 'e 0!i(anali&a nume+e 8arie/$ile
=4 I%3RO@U?ERE
aui!i'e ale li"i*ouluiJE 8or"a *e a'ele inere mo*erne la ' e:(i"area 0ro0riei nu*i/$i, e:a'er"area a o 'e le
0oae 0re&e 'a momeal/ 0enru "/r"a, 'ulul 0ro0riului 'or0, 'o!mei'a +i e 'elelale 'on!iuie 0rin'i0alul
inere! +i le 0ro'ur/ o 0la' *eri8a/ 0e 'are ele o 0re#er/ 0l/'erii !0e'i#i'e re&ulae *in e:0 rien$a !e:ual/
normal/ +i 'on're/, aCun-7n* !/ le 0ro8oa'e a!# un -en *e in!en!i"iliae +i, 7n anumie 'a&uri, '(iar *e rei
ne8roi'
4
N 3o'mai a'e!e i0uri re"uie 7nre-i!rae 0rinre #o'are 'are alimenea&/ 7n 'ea mai mare m/!ur/
amo!#era *e !en&ua ae 'ere"rali&aP 'roni'/ +i *i#u&/ *in 8remea noa!r/K
Se 0are '/ 3ol!oi i-a !0u! o*a/ Iui AorVi; 14enru un #ran'e.
mai 0re!u! *e ori'e e!e #emeia. E un 0o0or e0ui&a, *e!'om0u!a
)e*i'ii a#irm/ '/ o$i u"er'ulo+ii !7n !en&uali.2 L/!7n*u-i la b
0are 0e #ran'e&i, r/m7ne a*e8/ra #a0ul '/ r/!07n*irea 0an*emi'l
a inere!ului 0enru !e: +i #emeie mar'(ea&/ oae e0o'ile 're0u!-l
'ulare +i '/ a'e! #enomen 7n e0o'a mo*ern/ !e num/r/, a+a*ar7
0rinre 'ele mule 'are 'on#irm/ '/ e0o'a re!0e'i8/ re0re&in/
#a&a e:rem/, #inal/, a unui 0ro'e! re-re!i8. %u !e 0oae !/ nil
aminim i*eile #ormulae 7n Ani'(iaea 'la!i'/ 0ornin* *e la b
analo-ie 'u or-ani!mul omene!'. ?a0ul, 0ie0ul +i 0/r$ile in#e-Y
rioare ale 'or0ului !7n, la om, !e*iile 8ie$ii inele'uale +i !0iriJ
uale, ale im0ul!urilor !u#lee+i 'e aCun- 07n/ la *i!0o&i$ia eroi'/,Y
7n !#7r+i ale 8ie$ii 07ne'elui +i !e:ului. ?ore!0un&/or, e:i!/ ren
#orme 0re8alene *e inere!, rei i0uri umane, rei i0uri Q 0uemi
a*/u-a Q *e 'ulur/. E!e e8i*en '/ a&i, 7n 8iruea re-re!iunii,W
r/im 7nr-o 'i8ili&a$ie 7n 'are inere!ul 0re*ominan nu mai e 'el\
inele'ual !au !0iriual, nu mai e!e ni'i 'el eroi' !au, ori'um J
ra0ora"il la mani#e!/ri !u0erioare ale a#e'i8i/$ii, 'i a'ela, !u"-J
0er!onal, *eermina *e 07ne'e +i !e:; *re0 'are amenin$/ !/ !e 1
a*e8erea!'/ 8or"ele ne#eri'ie ale unui mare 0oe, +i anume '/ i
#oamea +i *ra-o!ea 8or mo*ela #orma i!oriei. Soma'ul e, a&i,Y
4
L. 3. ,oo*]ar* a i*eni#i'a 7n mo* 'ore' o #orm/ *e !a*i!m 0!i(olo-i'3 la a'ele #emei *in &ilele noa!re 1'are 7+i ealea&/ 0ro0riul 'or0,
0re8/&7n*u-l.1 7n!/ +i 'u o 0l/'u$/ !im"oli'/ 'u in!'ri0$ia cnu ain-e$iS. 3or$ionare !e:uale *eC -enul a'e!a !e 7n7lne!' 0reuin*eni; #aa
'are !e e:0une 7n "iVini minu!'uli, C *oamna 'u *e'oleu 0ro8o'aor, #ei+'ana 'are mer-e 0e !ra*/ le-/n7n*u-+i +ol*u- J rile 7n 'olan$i #oare
!rim$i !au 'u miniCu0e 'e la!/ 8e*erii mai mul *e Cum/ae I *in 'oa0!e +i 'are *ore+e !/ #ie 0ri8i/, *ar nu +i ain!/, oae #iin* ori'7n* -aa
!/ Y !e in*i-ne&e.2
SEGUL a% LU)EA )O@ER%H =<
erneiul lu0elor !o'iale 'elor mai 'ara'eri!i'e +i mai #une!e. ?on-ra0area Sa e!e im0oran$a mar'a/ 'e o au,
7n &ilele noa!re, #emeia, *ra-o!ea +i !e:ul.
Al/ m/rurie ne e!e o#eri/ *e ra*i$ia ani'/ in*ian/ a 'elor 0aru 87r!e ale lumii, 7n #ormularea !a anri'/. 6
'ara'eri!i'/ #un*amenal/ a 'elei *in urm/ *inre 87r!ele re!0e'i8e, a+a-numia 87r!/ 7nune'oa!/ (<ali!;uga,,
ar #i '/ 7n 'ur!ul ei D/lI !-a re&i Q a*i'/ !-a *e&l/n$ui Q 0e *e-a-nre-ul, 07n/ 7nr-a'olo, 7ne7 e0o'a
re!0e'i8/ !e !iuea&/ !u" !emnul ei. @e D/l7 ne 8om o'u0a #re'8en 7n 'ele 'e urmea&/. !u" unul *in a!0e'ele
ei 0rin'i0ale, ea e!e nu numai &ei$a *i!ru-erii, 'i +i a *orin$ei +i a !e:ului. @o'rina anri'/, 7n a'ea!/ 0ri8in$/,
#ormulea&/ o ei'/ +i in*i'/ o 'ale, 'are 7n e0o'ile 0re'e*ene ar #i re"ui !/ #ie re!0in!e !au '(iar $inue 7n
!e're; T/ 0re#a'i ora8a 7n me*i'amen. %u e 7n!/ 'a&ul, 7n 'eea 'e 0ri8e+e 0ro"lema 'i8ili&a$iei, !/ ne 're/m
a&i ilu&ii 0e "a&a unor 0er!0e'i8e *e a'e! -en. ?iiorul 8a 8e*ea 7n 'ele 'e urmea&/ la 'e 0lan !e re#er/
0o!i"ili/$ile men$ionae. @eo'am*a/, re"uie *oar !/ i*eni#i'/m 7n 0an*emia !e:ului unul *in !emnele
'ara'erului re-re!i8 al e0o'ii a'uale; 0an*emie al '/rei 'ore!0on*en naural e!e -ine'o'ra$ia, 0reeminen$a
a'i/ a o 'e, 7n mo* *ire' !au in*ire', e 'on*i$iona *e elemenul #eminin, ale '/rui 8arie/$i *e mani#e!are 7n
'i8ili&a$ia noa!r/ le-am in*i'a *e a!emenea 7n al lo'
<
.
?eea 'e 7n!/, 7n a'e! 'one: !0e'ial, 8a #i 0u! 7n e8i*en$/ !u" ra0orul mea#i&i'ii +i uili&/rii !e:ului nu 8a
0uea !luCi *e'7 la mar'area unei o0o&i$ii, la #i:area '7or8a 0un'e *e 8e*ere, 0rin a '/ror 'unoa+ere !'/*erea
ni8elului inerior la omul mo*ern 8a *e8eni 0er'e0i"il/ 7n '(i0 nemiClo'i.
<
J. E8ola, #ivolt) contro ii mondo modemo, (19a4), E*i&ioni )e*ierranee, Roma, e*. a =-a, 19>9, 00. =9<-=9>. 'omenariu la J. J. 9a'(o#en,
Le Madri e la vinlit) olimpica, )ilano, 1949, 00. 14 +i urm. E o un !emn al 8enirii 1e0o'ii 7nune'oa!e2 '7n* 1"/r"a$ii aCun- !/ #ie !u0u+i
#emeilor +i ro"i ai 0l/'erii, a!u0riori ai 0rieenilor, ai mae+rilor lor +i ai 'elor 8re*ni'i *e re!0e'2 (Ma8nlrv8na!tantra, IV, <5).

?a0iolul I EROS II @RAAOS3E SEGUALH


I
I
i
@( 9reAudecata evolu=ionist8
E!e e8i*en '/ !emni#i'a$ia 'are re"uie !/ #ie ari"ui/ !e:ului *e0in*e *e mo*ul 6n 'are, 7n -eneral 8or"in*, e
'on'e0u/ naura uman/, mai e:a' !0u! *e anro0olo-ia 0ari'ular/ 0e 'are o a*o0/m. ?ara'erul a'e!ei
anro0olo-ii !e re#le'/ nea0/ra 7n 7n!u+i 'on'e0ul 0e 'are ni-l #a'em *e!0re !e:. 9un/oar/, !emni#i'a$ia 'e !e
0oae *e*u'e 0enru !e:ualiae *in 0un'ul *e 8e*ere al unei anro0olo-ii 'are-i re'unoa+e omului *emniaea
*e #iin$/ nu e:'lu!i8 naural/ 8a #i, *e 0il*/, 'u ne'e!iae o0u!/ 'eei 'are 7i 0oae #i ari"ui/ *e '/re o
anro0olo-ie 'e-l 'on!i*er/ 0e om numai 'a 0e una *inre numeroa!ele !0e'ii, animale +i *e '/re o e0o'/ 7n 'are
Q a+a 'um !0unea O. L. 4(il0 Q !-a 'on!i*era normal !/ !e !'rie Sele'$ie %aural/ 'u maCu!'ule, a+a 'um !e
0ro'e*ea&/ 'u numele lui @umne&eu.
7n'a*rarea !e:olo-iei 7n 0erioa*a mai re'en/ +i '(iar a&i 7n raaele 'u 0reen$ii 1+iin$i#i'e2 !u#er/ *e 0e urma
mo+enirii maeriali!mului *in !e'olul al GlG-ea, 'are a a8u *re0 0remi!/ *ar]ini!mul +i "iolo-i!mul, a*i'/ o
ima-ine *e#orma/ +i run'(ia/ a omuluiLCA+a 'um, 0ori8i a'e!or eorii, omul !-ar ra-e 0rin 1e8olu$ie
naural/2 *in animal, la #el +i 8ia$a !e:ual/ +i eroi'/ a omului a #o! 7n#/$i+a/ 'a o 0relun-ire a in!in'elor
animali'e Ii e:0li'a/, 7n #on*ul ei ulim +i 0o&ii8, 7n #un'$ie *e #inaliaea 0ur "iolo-i'/ a !0e'ieLC
A!#el, en*in$a mo*ern/ *e a rea*u'e !u0eriorul la in#erior, *e a e:0li'a !u0eriorul 0rin in#erior Q 7n 'a&ul *e
#a$/, umanul 0rin 'eea 'e e #i&iolo-i' +i animal Q !-a im0u! +i 7n a'e! *omeniu. 4enru -u!urile mai *eli'ae a
iner8eni a0oi 0!i(anali&a, a*u-
'
m* 7n *i!'u$ie elemenul 0!i(olo-i', *ar a''enu7n* a'eea+i,
=8 EROS II @RAAOS3E SEGUAId
en*in$/. 7nr-a*e8/r, 0enru anro0olo-ia 0!i(analii'/, #on*i$ omului 7l 'on!iuie o*eauna un elemen
0re0er!onal +i !u"0erW !onal Q uni8er!ul in'on+ienului, al in!in'ului, al 1!inelui2 (.s, al ar(ei0urilor ar(ai'e
'are *u' 7na0oi la o an'e!raliae 0rimi$i 8i!/. 7n #un'$ie *e a'e! #on* !au !u"-#on* 7+i 7n'(i0uie 0!i(7 anali+ii
'/ 0o e:0li'a o 'eea 'e mai 7naine era 'on!i*era 7n or 'a 8ia$/ 0!i(i'/ auonom/; 'u a7 mai mul '7n* e!e
8or"a *a *omeniul *ra-o!ei +i al !e:ului. B
?om0le *i#erie !7n 0re!u0o&i$iile *e la 'are 8om 0le'a 7n 'ela *e #a$/. 4un'ul no!ru *e 0ornire nu e!e eoria
mo*ern/ a e8olu$iei, 'i *o'rina ra*i$ional/ a in8olu$iei. 7n !0e$/, 0enru noC nu e a*e8/ra '/ omul !e ra-e *in
maimu$/ 0rin e8olu$ie, 'i 'P maimu$a !e ra-e *in om 0rin in8olu$ie. ?a +i 0enru J. *e )ai!re, ni'i 0enru noi
0o0oarele !/l"ai'e nu !7n 0o0oare 0rimii8e, 7n !en!ul *e 0o0oare ori-inare, 'i mul mai a*e!ea r/m/+i$e
*e-ene-C re!'ene, 're0u!'ulare, no'urne ale unor ra!e mai 8e'(i 0e *e-a-nre-C -ul *i!0/rue. %oi 8om 'on!i*era
'a !i-ur 'eea 'e, *e al#el, a #o! 0re#i-ura +i *e *i8er+i 'er'e/ori 'are !-au re8ola 7m0ori8a *o-mei
e8olu$ioni!e (Do(l"ru--e, )ar'oni, @a'bu>, ,e!en-(o#er, A*lo##); +i anume '/ 7n !0e'iile animale e!e 0o!i"il
!/ !e rea'i8e&e !0e'iali&/rile *e-enerai8e ale '/ror 0oen$iali/$i !-au e0ui&a 7n omul 0rimor*ial, #iin* *e a'eea
a0roa0e !u"0ro*u!e ale a*e8/raului 0ro'e! e8olui8 'e-+i are 'enrul 7n'/ *e la 7n'e0u 7n om. @re0 'are,
ono-ene&a Q i!oria "iolo-i'/ a in*i8i*ului Q nu re0e/ *e #a0 #ilo-ene&a Q 0re!u0u!a i!orie e8olui8/ a
!0e'iei QI 'i re0ar'ur-e 0o!i"ili/$i eliminae, o0rin*u-!e la !'(i$e +i re'7n* mai *e0are, !u"or*on7n* a'ele
0oen$iali/$i 0rin'i0iului !u0erior, !0e'i#i' uman, 'are !e *e#ine+e +i !e 7m0line+e re0a 7n *e&8ol-C area
in*i8i*ual/. C
@eo!e"irile #un*amenale *e meo*/ +i *e ori&onuri 'are, eY 0enru 0ro"lema noa!r/, *eri8/ *in a'e!e 0remi!e,
a0ar a!#el 'u 'lariaeL%oi nu 8om 'on!i*era !e:ualiaea uman/ 'a 0e o 0r lun-ire a !e:uali/$ii animale, 'i
*im0ori8/, 8om 'on!i*era +i 8o e:0li'a !e:ualiaea animal/ Q ca aare, la animale +i a+a 'um u 0re&in/
e8enual +i la om Q 'a 0e o '/*ere +i o re-re!iune a unul im0ul! 'e nu a0ar$ine !#erei "iolo-i'e. A!#el ara/
lu'rurile, mea-7 #i&i' 8or"in*, 7n ra0or 'u a+a-&i!ul 1in!in' al re0ro*u'erii2 +i. 'iY 7n!/+i 18ia$a !0e'iei2. Ele nu
re0re&in/ 'u ni'i un '(i0 #a0u -0rimar. S7n *eri8ae.
@RAAOS3E II SEG =9
C( 1ragoste Di se7
@u0/ a'ea!/ 0remi!/ meo*olo-i'/ -eneral/, !/ re'em la *elimiarea o"ie'ului e!en$ial al !u*iului no!ru.
A'e!a nu 'on!/ 7n #a0ul !e:ual !u" a!0e'ele !ale "rue +i #i&i'e. @eoare'e ne re#erim e!en$ialmene la om,
inr/ mai *e-ra"/ 7n *i!'u$ie #enomenul mai 8a! +i mai 'om0le: 'on!iui *e *ra-o!e. ?um e 7n!/ #ire!', ai'i !e
im0une numai*e'7 o *elimiare, #iin*'/ *e!0re *ra-o!e !e 0oae 8or"i 7n !en! -eneri', 7nru'7 e:i!/ o *ra-o!e
0enru 0/rin$i, o *ra-o!e 0enru #rumu!e$e, o *ra-o!e *e 0arie, o *ra-o!e maern/ +.a.m.*.. e:i!/ +i o
'on'e0$ie i*eal/ !au !enimenal/ *e!0re iu"ire, !u" !emnul '/reia a'ea!a !e *i&ol8/ 7n !im0la a#e'$iune, 7n
'omuniunea uman/ iner!e:ual/ !au 7n a#iniaea inele'ual/. ?a aare, 0enru a r/m7ne 7n 0lanul 'on're, re"uie
!/ uili&/m 'on'e0ul 7n-u! *e dragoste se7ual8( Vom lua, a+a*ar, 7n 'on!i*erare a'ea e:0erien$/ uman/ 'are
0oae 'u0rin*e un an!am"lu *e #a'ori menali, a#e'i8i, morali +i '(iar inele'uali 'e !e ri*i'/ *ea!u0ra
*omeniului "iolo-i', *ar 'are are *re0 'enru naural *e -reuae unirea e#e'i8/ a *ou/ #iin$e *e !e: o0u!,
7n*e0linin*u-!e *e o"i'ei 7n a'u0larea 'or0oral/2 [ 7n 'eea 'e 0ri8e+e *ra-o!ea la oameni, au #o! *i!in!e mai
mule #orme. E 'uno!'u/ *i!in'$ia *in !e'olul al GlG-lea a lui Sen*(al, *inre o *ra-o!e-0a!iune (amour!
passion,, o *ra-o!e 'a #a0 *e naur/ 0re*ominan e!ei'/ +i *e -u! (amour!gout,, o *ra-o!e ru0ea!'/ (amour
p;si-ue, +i o *ra-o!e 7nemeia/ 0e 8aniae (a[nour de vanit)). O a!emenea *i!in'$ie e *oar 7n mi'/ m/!ur/
uili&a"il/. 7n 0are, ea !e "a&ea&/ 0e elemene 0eri#eri'e 'are a0ar !e0arae *e ori'e e:0erien$/ 0ro#un*/ 7n
momenul '7n* unul *inre a'e!ea *e8ine 'u a*e8/ra #a'orul 0re*ominan. 7n 0are, e 8or"a numai *e *i!in'$ia
*inre *i#erie a!0e'e ale #enomenului eroi' lua 7n oaliaea !a. @ra-o!ea 'are 0oae 0re&ena inere! 0enru
'er'earea noa!r/ e 7n e!en$/ *ra-o!ea-0a!iune Q +i, 7n *e#inii8, *oar a'ea!a meri/ numele *e *ra-o!e. @in
a'e! moi8, ar 0uea #i 8ala"il/ *e#ini$ia.lui 9our-e; 1E:i!/ o !are menal/ +i #i&i'/ 7n im0ul '/reia oul e!e
a"oli 7n noi, 7n -7n*irea noa!r/, 7n inima Ii 7n !im$irile noa!re... %ume!' !are$a a'ea!a *ra-o!e.2
1
@ra-
1
4.9our-e, 9;siologie de I'amour modeme, 4ari!, 1896, ra*. i, 0.47 (a#. 1). #0 'orolar (i$id(,: 17n*r/-o!iul.'are 'au/ 7n iu"ire al'e8a
*e'7 iu"irea, *e la inere! 07n/ la !im/, nu e!e un 7n*r/-o!i.2
46 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
-o!ea #i&i'/ 7n !en!ul in*i'a *e Sen*(al !e 0oae 0re&ena 'a 8arieae *i!in'/ a *ra-o!ei numai *a'/
0re!u0unem un 0ro'e! fL *i!o'iere +i 0rimii8i&are. 7n mo* normal, ea #a'e 0are ine-rana *in *ra-o!ea-
0a!iune. Lua/ 7n !ine, ea re0re&in/ limia in#erioara a a'e!eia *in urm/, 0/!r7n*u-i 7n!/ o*eauna naura.
7n -enere, ai'i e ne'e!ar !/ 0re'i&/m a'e! 0un' #un*amenal; a anume '/ *eo!e"irea *inre 'on'e0$ia noa!r/ +i
'on'e0$ia 10o&i] 8i!/2 'on!/ 7n iner0rearea *i#eri/, ni'i*e'um #i&i'/ !au "iolo-i'a a !emni#i'a$iei unirii
!e:uale; *e al#el, noi 8e*em 7n a'ea!/ uniri !'o0ul e!en$ial +i oo*a/ 'on'lu&ia ori'/rei e:0erien$e 7nemeiaa
0e ara'$ia *inre !e:e, 'enrul *e -reuae al ori'/rei iu"iri.
7n *ra-o!e 0o Cu'a un rol +i a#ini/$ile i*eale, *e8oamenul +i a#e'$iunea, !0iriul *e !a'ri#i'iu, mani#e!/ri
ele8ae ale !enimen uCui. oae a'e!ea re0re&in/ 7n!/, *in 0un' *e 8e*ere e:i!en$iali 'e8a *i#eri,R1al'e8a2,
!au 'e8a in'om0le, *a'/ nu 7+i au 'onraJ 0area 7n a'ea ara'$ie numi/ 7n*eo"+e 1#i&i'/RI a '/rei 'on!e'in$a
e!e al/urarea ru0urilor +i rauma a'u0l/rii. 7n a'ea!/ 'li0/, !a 0ro*u'e, a+a &i'7n*, precipitatul, re'erea la a'
+i mi!uirea *e !ineN 7nr-o 'ulmina$ie, terminus ad -uem #ire!' al lui, anren7n* 7nre-ul an!am"lu al e:0erien$ei
eroi'e 'a aare. ?7n* !e re&e+e, 0rin ara'$ie 1#i&i'/2, im0ul!ul !e:ual, !e 0un 7n mi+'are !raurile 'ele mai
0ro#un*e ale #iin$ei, !rauri e:i!en$ial elemenare 7n 'ornii 0ara$ie 'u !im0lul !enimen. @ra-o!ea 'ea mai
ele8a/ *inre #iin$e *e !e: *i#eri e!e oare'um ireal/ 7n a"!en$a a'elui !oi *e. !'ur'ir'ui, a '/rei mani#e!are 'ea
mai -ro!olan/ e!e clima7ul or-a!mului !e:ual, *ar 'are in'lu*e +i *imen!iunea ran!'en*en/, nonin*i8i*ual/ a
!e:ului. @e!i-ur, +i o *ra-o!e 0ur/ 0oae *u'eC *in'olo *e in*i8i*, *e 0il*/ 0rin 'on!a'rarea ne'urma/ +i
a"!olu/, 'a +i 0rin o #elul *e !a'ri#i'ii *e !ine; o #a'e 7n!/ numa#l 'a o *i!0o&i$ie !0iriual/ 'e 8a 0uea ro*i
'on're *oar 7n al lo'C nu 7nr-o e:0erien$/ 7n a', nu 7nr-o !en&a$ie +i a0roa0e 7nr-o #ra'ur/ real/ a #iin$ei.
4ro#un&imile #iin$ei, !/ o !0unem 7n'/ a *a/, 7n *omeniul *e 'are 8or"im aCun- !/ #ie ain!e +i *inami&ae numai
0rin unirea e#e'i8/ a !e:elor. _
?/, 0e *e al/ 0are, !im0aia, ar7'ire$ea +i ale #orme *e *ra-o!] 1non-maerial/2 !7n a*e!eori 'one:ae 'u
!e:ualiaea +i nu !7nC a*e!eori *e'7 !u"lim/ri, ran!0uneri !au *e8ia$ii in#anil-re-re!i8a ale a'e!eia Q ia/ o
i*ee 'are 0oae #i re'u/ la a'i8ul 'er'e/C rilor 0!i(analii'e +i *e 'are. 0uem $ine 'on. I
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 41
3re"uie *e'i !/ ne 0ronun$/m 7m0ori8a 'on'e0$iei 'are 0re&in/ 'a 0e un 0ro-re! +i o 7m"o-/$ire re'erea *e la
*ra-o!ea !e:ual/ la *ra-o!ea *e 'oloraur/ 0re*ominan a#e'i8/ +i !o'ial/, "a&a/ 0e 8ia$a 7n *oi, 'u '/!/orie,
#amilie, 0ro-eniur/ +.a.m.*. E:i!en$ial, 7n oae a'e!ea nu a8em *e a #a'e 'u un !0or, 'i 'u un minu!, o '/*ere
inen!i8/ *e ni8el. 7n a!emenea #orme, 'ona'ul, #ie el +i in'on+ien, 'u #or$ele 0rimor*iale e!e 0ier*u !au !e
men$ine numai 0rinr-un re#le:. @u0/ 'um 8om 8e*ea, o *ra-o!e *u!/ 0e un a!emenea 0lan Q 0e 0lanul
nie&!'(ean al 10reaome-ne!'ului2 Q e!e *oar un !uro-a. @in 0un' *e 8e*ere mea#i&i', omul 7+i 'reea&/ 'u
a'ea!a o !olu$ie ilu&orie 0enru a'ea ne8oie *e 'on#irmare +i *e ine-riae onolo-i'/ 'e 'on!iuie #on*ul
e!en$ial +i in'on+ien al im0ul!ului !e:ual. S'(iller a 0uu !'rie; 14a!iunea &"oar/, *ra-o!ea re"uie !/ r/m7n/.2
%u 0uem 7nre&/ri ai'i *e'7 o #un*/ur/ +i una *in *ramele 'on*i$iei umane. @eoare'e numai 0a!iunea 0oae
*u'e la 1momenul #ul-uran al uni/$ii2.
E( .rosul Di instinctul reproducerii
?on!i*era$iile e:0u!e mai !u! !7n menie !/ in*i'e ni8elul inen!i8 al a'elei e:0erien$e eroi'e 'are 0oae
0re&ena 0enru !u*iul no!ru un a*e8/ra inere!, e:*u&7n* #ormele ei *e&a-re-ae !au in'om0lee. A0oi, a+a
'um am lua 0o&i$ie 7m0ori8a !e:olo-iei *e orienare "iolo-i'/ 0rinr-o 'rii'/ 0e 'are o 8om mai *e&8ola
ulerior, la #el, +i 'a !/ 0re7n7m0in/m ori'e e'(i8o', 0unem !u" a'u&are eroarea 'elor 'are, *e 'ur7n*, 0ar'/
ree*i7n* 0olemi'a lui Rou!!eau 'onra 1'ulurii2 7n numele 1naurii2, !-au !r/*ui !/ 0ro'lame un !oi *e nou/
reli-ie naurali!/ a !e:ului +i a ru0ului. E:0onenul 'el mai 'uno!'u al a'e!ei *ire'$ii e!e @. O. La]ren'e.
4un'ul !/u *e 8e*ere e re&uma 7n 'u8inele 0e 'are Al*ou! Ou:leB, 7n 9oint 'ounter 9oint, i le ari"uie lui
?am0ion, #/'7n*u-l !/ !0un/ '/ nu 0o#ele +i *orin$ele 1naurale2 e:0li'/ #a0ul '/ oamenii *e8in a7 *e "e!iali
Q a*/u-in*; 1%u, "e!iali nu e 'u87nul Cu!, *eoare'e im0li'/ o Ci-nire la a*re!a animalelor Q !/ &i'em; a7 *e
omene+e
r
/i +i 8i'io+i2; 1'i ima-ina$ia, inele'ul, 0rin'i0iile, e*u'a$ia, ra*i$ia. L/!a$i in!in'ele 7n 0a'e, +i 8or
#a'e 0rea 0u$in r/u.2 Oamenii, 7n maCoriaea lor, !7n a!#el 'on!i*era$i 'a ni+e 0er8eri$i, c7n*e0/ra$i *e norma
'enral/ a umani/$ii2, #ie '7n* e:'i/
42 EROS I DRAGOSTE SEXUAL'
1'arnea2, #ie '7n* o nea-/ 7n numele !0iriului. La]ren'e a a*/u-a el 7n!u+i; 1Reli-ia mea e!e 're*in$a 7n !7n-e
+i 7n ru0, 'are !7n mal 7n$ele0e *e'7 inele'ul.2
5
?iu*a e '/ La]ren'e a !'ri! ou+i i 'u8ine *elo' "anale,
0re'um urm/oarele; 14e @umne&eu 3a/l in*i!'erna"ilul, in'o-no!'i"ilul, 7l 0ur/m 7n 'arne, 7l -/!im 7l #emeie.
Ea e!e 0oara 0rin 'are inr/m +i ie+im. 7n ea ne 7noar'enY la 3a/l, *ar 'a a'eia 'are au a!i!a or"i +i
in'on+ien$i la !'(imC "area la #a$/RC 7n 0lu!, unele inui$ii 'ore'e 0ri8ioare la unirea 'a !e reali&ea&/ 0rin !7n-e.
@im0ori8/, 0rin 'on'e0$ia mai !u! men$iona/ '/*em 7nr-un e'(i8o' lamena"il +i, *inr-o muilareW #a'em un
i*eal *e 8in*e'are. 4>1a*an are *re0ae '7n* !'rie; 17n *ra-o!e, reali!mul nu are mai mul/ 8aloare *e'7 7n ar/.
Imiarea naurii, 0e 0lan eroi', *e8ine imiarea "e!iei.2
=
Ori'e 1naurali!mN\ lua 7n a''e0$iunea a'ea!a nu
0oae !emni#i'a, 7nr-a*e8/r, *e'7 a *e-ra*are, 0enru '/ 'eea 'e, 7n 'a&ul omului 'a om, !e 0oae !0un/ '/ e!e
naural nu mai e *e #a0 a'ela+Uu'ru *a'/ a0li'/m ermenul re!0e'i8 7n 'a&ul animalelor; e!e *in 'onra
'on#ormiaea 'u i0ul s8u, 'u lo'ul 'e i !e 'u8ine omului 'a aare 7n ierar(ia 'om0le:/ a\ #iin$elor. E a!#el 8or"a
*e un an!am"lu *e #a'ori 'om0le'+i, 'are, 7n 'a&uri *eerminae, 'u0rin*e +i 'eea 'e, ra0ora la un 'rieriu ani-
mali', 0oae 0/rea 0er8er!iune, +i 'are *e#ine+e *ra-o!ea +i !e:ul la om. A #i naural 7n !en!ul 'u8inelor lui
?am0ion e'(i8alea&/ 0enru om *oar 'u a !e *enaura. La om, !e:ul are o #i&ionomie !0e'i#i'/ 0ro0rie. El e li"er
7n #oare mare m/!ur/ Q +l 'u a7 mai mul 'u '7 in*i8i*ul e mai *i#eren$ia Q *e !er8iui +i *e 0erioa*ele
!e&oniere *e 7m0ere'(ere 'are !e o"!er8/ 7n !e:ualiaea animal/\ (+i ai'i, *e al#el, nu #/r/ ro!, mai mul la
#emele *e'7 la ma!'uli).\ Omul 0oae *ori +i iu"i 7n ori'e 'li0/; +i a!a e o r/!/ur/ natural8 a *ra-o!ei sale( %u
e ni'i*e'um 8or"a *e un #enomen ari#i'ial *b 1'oru0$ie2 *eri8a *inr-o 17n*e0/rare *e naur/2.R
F/'7n* un 0a! mai *e0are, 8om !0une '/ +i in'lu*erea amoC rului !e:ual 7n r7n*ul ne'e!i/$ilor &izice ale omului
*eri8/ *inr-un e'(i8o'. La om, 7n #on*, nu e:i!/ ni'io*a/ o *orin !e:ual/ #i&i'/. 7n !u"!an$a !a, *orin$a
omului e!e o*eau., 0!i(i'/, *orin$a #i&i'/ nu e *e'7 o ra*u'$ie +i o ran!0unere a unY
5
?#. O. 3. )oore, 1( F( LaGrence's Letters to %ertrand #usseli, e*. Ao(a 9ooV )ar, 7n !0e$/ !'ri!oarea *in 8 *e'em"rie 191<.
=
4ela*an,
La science de l'amour, e*. 'i., 0. 516.
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 4=
*orin$e 0!i(i'e. %umai la in*i8i&ii 'ei mai 0rimii8i 'ir'uiul !e 2n'(i*e a7 *e ra0i*, 7n'7 7n 'on+iin$a lor e!e
0re&en 7n e:'lu!i8iae a'ul #inal al 0ro'e!ului, !u" #orma unei 'on'u0i!'en$e 'arnale 8e(emene +i im0erai8e
le-ae uni8o' *e 'on*i$ion/ri #i&iolo-i'e +i, 0ar$ial, +i *e 'on*i$ion/ri *e or*in mai -eneral 'e !au 7n 0rim-0lariul
!e:uali/$ii animale.
Ai'i !e 'a*e !/ !u0unem unei 'rii'i a*e'8ae +i miolo-ia 0e 'are o 0ra'i'/ !e:olo-ia 'uren/ '7n* 8or"e+e *e
un 1in!in' al re0ro*u'erii2 +i 'ali#i'/ in!in'ul re!0e'i8 *re0 elemenul 0rimar al ori'/rui eroi!m. In!in'ul
'on!er8/rii +i in!in'ul re0ro*u'erii ar #i 'ele *ou/ #or$e #un*amenale, le-ae *e !0e'ie, 'are a'$ionea&/ 7n
a'eea+i m/!ur/ la om 'a +i la animale. Limia a'e!ei eorii *e0lora"ile +i 0lae e ra!a/ *e a'ei "iolo-i +i
0!i(olo-i 0o&ii8i+i 'are, 'a +i )or!elli 7n!u+i
4
, aCun- !/ !u"or*one&e un in!in' 'eluilal, -7n*in* '/ in*i8i*ul
!e (r/ne+e +i lu0/ 'a !/ !e 'on!er8e numai 0enru '/ re"uie !/ !e re0ro*u'/, !'o0ul !u0rem #iin* 1'oninuiaea
8ie$ii uni8er!ale2.
%u e 'a&ul !/ ne o0rim ai'i a!u0ra 1in!in'ului *e 'on!er8are2 +i !/-i *emon!r/m relai8iaea 0rin e:0unerea
numeroa!elor im0ul!uri 'are, la omul 'a aare, 0o neurali&a !au 'onra&i'e a'el in!in' 7n a!emenea m/!ur/,
7n'7 0o *u'e la 0ro0ria *i!ru-ere !au la 'om0oramene 'e #a' oal/ a"!ra'$ie *e el +i 'are nu au ni'i un ra0or
'u 1#inaliaea !0e'iei2. Ii 7n anumie 'a&uri un a!emenea rol 0oae #i Cu'a, 0rinre alele, '(iar *e 'el/lal
in!in', a+a-&i!ul in!in' *e re0ro*u'ere, '7n* !u0rim/ ori'e -7n* a7 la 0ro0ria !/n/ae, '7 +i la 0ro0ria
'on!er8are.
?7 *e!0re 1in!in'ul *e re0ro*u'ere2, el re0re&in/ o e:0li'a$ie oal a"!ra'/ a im0ul!ului !e:ual, *a #iin* '/
*in 0un' *e 8e*ere 0!i(olo-i', a*i'/ 0rin ra0orare la *aele nemiClo'ie ale e:0erien$ei *e 8ia$/ in*i8i*uale, ea
e!e li0!i/ *e ori'e #un*amen. La om, in!in'ul e un #a0 'on+ien. @ar 'a un 'on$inu al 'on+iin$ei, in!in'ul
*e re0ro*u'ere e!e ine:i!en la om. momenul 1-ene&i'2 nu #i-urea&/ *elo' 7n *orin$a !e:ual/ 'a e:0erien$/ +i
ni'i 7n *e&8ol/rile ei. ?uno+in$a #a0ului '/ *orin$a !e:ual/ +i eroi!mul, '7n* *u' la unirea ru0ea!'/ a
"/r"aului ?u #emeia, 0o a8ea 'a urmare 0ro'rea$ia unei noi #iin$e, nu e!e *e'7 o 'uno+in$/ 1a 0o!eriori2,
re&ul/ 'u ale 'u8ine *inr-o
N E. )or!elli, Sessualit8 umana, )ilano, e*. a 5-a, 1944.
44 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
e:aminare e:erioar/ a *aelor 0e 'are e:0erien$a le 0re&in/ -enere 'u mare #re'8en$/, 7n ermeni *e 'orela$ii
'on!ani 'orela$ii 0ri8ioare #ie la #i&iolo-ia a'ului !e:ual, #ie la 'oi !e'in$ele lui 0o!i"ile. O 'on#irmare 7n a'e!
!en! e #a0ul '/ unei 0o0ula$ii 0rimii8e, 'are nu au 7nre0rin! a'ea e:aminare, au ari "ui na+erea unei noi #iin$e
unor 'au&e li0!ie *e ori'e le-/ur/ 'i 'ona'ul !e:ual. ?a aare, 'eea 'e !'rie Dla-e! e a"!olu 'ore'Y 1E o eroare
#un*amenal/, o #al!i#i'are inen$iona/ !/ numii in!in'ul !e:ual un in!in' *e re0ro*u'ere.$Re0ro*u'erea e!e
u e#e' 0o!i"il al a'i8i/$ii !e:uale, *ar ea nu e *e #a0 'u0rin!/ 7 e:0erien$a r/i/ a e:'ia$iei !e:uale. @e!0re ea,
animalul nu Dtia +ie *oar omul2
<
, a87n*-o 0re&en/ 7n mine nu .'7n* 7+i tr8ieDte ir !in'ul, 'i '7n* !u"or*onea&/
in!in'ul unui !'o0. E 7n!/ inuil !Y aminim '7 *e numeroa!e !7n 'a&urile 7n 'are #e'un*area !un 8eni/ a #emeii
iu"ie nu numai '/ nu a #o! '/ua/, 'i a #o! '(iaa ne*ori/. Ar #i 'u !i-uran$/ ri*i'ol/ a!o'ierea #a'orului
1-ene&i'C 'u 'ei 'e !7n 7n*eo"+e 'on!i*era$i *re0 mo*elele 'ele mai 7nalS ale *ra-o!ei umane, 'a marile #i-uri
*e 7n*r/-o!i$i *in i!orii !au *in ar/; 3ri!an +i I!ol*a, Romeo +i Juliea, 4aolo +i Fran'e!'a +i 'u 'eilal$i, 7nr-o
0o8e!e '.u !#7r+i #eri'i +i 'u un 'o0il, "a '(iar 'a 7n'ununare, 'u o 'a!/ *e 'o0ii. Un 0er!onaC al lui 9ar"eCW
*RAure8illB !0une *e!0re un 'u0lu *e 7n*r/-o!i$i 'are n-au a8ui ni'io*a/ 'o0ii; 1Se iu"e!' 0rea mul. Fo'ul
*e8orea&/, 'on!uma +i nu 0ro*u'e.2 7nre"a/ *a'/ nu e ri!/ *in 'au&/ '/ nu ara 'o0ii, #emeia r/!0un*e a!#el;
1%u 8reau !/ aniW ?o0iii !7n "uni numai 0enru #emeile ne#eri'ie.2
A*e8/rul !/ 7n urm/oarele 8or"e *e *u( 0e 'are le-a !0ui 'ine8a; 1?7n* A*am !e re&e+e +i o 8e*e 0e E8a, el
nu !ri-a ro!in* 'u8inele 0e 'are i le-ar ari"ui un !enaor 'onem0orani cIa-o 0e mama 'o0iilor mei, 0reoea!a
8erei meleS.2 Ii '(iar '7n'#l *orin$a *e a a8ea o *e!'en*en$/ Coa'/ un rol #un*amenal 7n !aC "ilirea rela$iilor
*inre "/r"a +i #emeie, inr/ 7n Co' 'on!i*era$ii\ "a&ae 0e re#le'$ie +i 0e 8ia$a !o'ial/, iar *orin$a a'eea nu are
nimi#i *inr-un in!in', *e'7 7nr-un !en! mea#i&i' 'u oul !0e'iaN *e!0re 'are 8om 8or"i la lo'ul 'u8eni (8e&i
g 1<, in&ra,( ?( +i 7n 'a&ul '7n* un "/r"a +i o #emeie !e une!' numai 'a !/ a*u'S 0e lume 'o0ii, e !i-ur '/ nu
i*eea a!a 7i 8a anrena 7n a'ul uni3
<
L. Dla-e!, Hom <osmogoniscen .ros, Jena, e*. a IV-a, 1941, 0. 59.
EROSUL II I%S3I%?3UL RE4RO@U?ERII 4<
lor !e:uale, nu ea 7i 8a 7n!u#le$i +i ran!0ora 7n a'u0larea lor
>
. S-ar ouea 'a m7ine lu'rurile !/ !ea al#el +i 'a, 7n
!emn *e oma-iu la a*re!a moralei !o'iale !au '(iar a 'elei 'aoli'e, 0e linia la 'a0/ul '/reia !e a#l/ #e'un*area
ari#i'ial/, !/ !e 7n'er'e re*u'erea !au *e-a *re0ul eliminarea #a'orului ira$ional +i 0erur"aor 'on!iui *e
#a0ul eroi' 0ur; *ar 7n 'a&ul a'e!a !e 8a 0uea 7n'/ !i mai 0u$in 8or"i *e un instinct( Elemenul 'u a*e8/ra
0rimar e!e ara'$ia 'e !e na+e 7nre *ou/ #iin$e *e !e: *i#eri, 'u o mi!erul +i mea#i&i'a 0e 'are le im0li'/;
o'mai 7n *orin$a uneia 0enru 'ealal/, 7n im0ul!ul ire&i!i"il '/re unire +i 0o!e*are a'$ionea&/ *in um"r/ Q a+a
'um am !u-era +i 'um 8om 8e*ea mai "ine 7n 'ele 'e urmea&/ Q un im0ul! 7n'/ +i mai 0ro#un*. 7n oae
a'e!ea, 1re0ro*u'erea2, 'a #a0 al 'on+iin$ei, e!e 'u *e!/87r+ire e:'lu!/.
7n a'e! 'one: 7+i -/!e!' lo'ul +i '7e8a o"!er8a$ii 0erinene #/'ue *e Solo8io8. El a rele8a '7 *e mul -re+e+e
'ine 're*e '/ *ra-o!ea !e:ual/ ar a8ea *re0 ra$iune *e a #i 7nmul$irea !0e'iei, *ra-o!ea !er8in* *oar 'a miClo'
7n a'e! !'o0. %umeroa!e or-ani!me a7 *in re-nul 8e-eal, '7 +i *in 'el animal !e 7nmul$e!' 7nr-o manier/
a!e:ua/. elemenul !e:ual iner8ine 7n 7nmul$irea nu a or-ani!melor 7n -eneral, 'i numai 7n 'ea a or-ani!melor
!u0erioare. @in a'e! moi8 1!en!ul *i#eren$ierii !e:uale (+i al *ra-o!ei !e:uale) nu re"uie '/ua 7n i*eea 8ie$ii
!0e'iei +i a 7nmul$irii% ei, 'i *oar 7n i*eea *e or-ani!m !u0erior2. Ii mai *e0are; 1?u '7 ur'/m mai mul 0e !'ara
or-ani!melor, 'u a7 *e!'re+e 0oen$a *e 7nmul$ire, 7n im0 'e !0ore+e #or$a ara'$iei !e:uale... 7n !#7r+i, la om
7nmul$irea are 0ro0or$ii mai mi'i *e'7 7n o re!ul re-nului animal, 0e '7n* *ra-o!ea !e:ual/ ain-e o ma:im/
im0oran$/ +i inen!iae.2 Re&ul/ *e'i '/ 1*ra-o!ea !e:ual/ +i 7nmul$irea !0e'iei !e -/!e!' 7nr-un ra0or in8er!;
'u '7 e mai 0uerni' unul *in
>
Fa' e:'e0$ie 'a&urile 7n 'are, 0rin !a'rali&are a unirilor, 7n 'i8ili&a$iile ani'e !e a8ea 7n 8e*ere o #e'un*are 8oi/ +i 'on+ien/ le-a/ uneori
*e !ru'uri !im"oli'e IX *e #ormule e8o'aoare (*e e:em0lu, 7n In*ia +i 7n I!lam). Vom re8eni a!u0ra a'e!ei 0ro"leme. Ori'um, +i 7n a'e!e
'a&uri +i '(iar 7n lumea 'la!i'/ !e #/'ea *i!in'$ie nu numai 7nre unirile *iriCae 7n anumie !'o0uri +i 'elelale, *ar 07n/ +i inre #emeile *e
#olo!i 7n 'el *e-al *oilea !'o0. Lui @emo!ene, 7n *i!'ur!ul 'onra lui %eaera, i !e ari"uie 7nr-a*e8/r 'u8inele; 1Le a8em 0e (eaire 0enru
8olu0ae, 0e 'on'u"ine 0enru 7n-riCirea &ilni'/ a ru0ului, 0e !o$ii 0enru a a8ea 'o0ii e-iimi +i 0enru a 8e-(ea 'u 're*in$/ a!u0ra 'a!ei.2
,
4> EROS II @RAAOS3E SEGUALH
'ele *ou/ elemene, 'u a7 e 'el/lal mai !la"2, +i, lu7n* 7n 'o.. *erare 'ele *ou/ e:remi/$i ale 8ie$ii animale,
*a'/ la limia in rioar/ !e a#l/ 7nmul$irea, #/r/ ni'i un #el *e *ra-o!e !e:uac la limia !u0erioar/, 7n 0un'ul
'ulminan, !e a#l/ o *ra-o!e !e:ualS 'are e 0o!i"il/ '(iar +i 'u o e:'lu*ere 'om0le/ a re0ro*u'erii, +i anume 7n
oae #ormele *e mare 0a!iune, 0ori8i uuror 'elor ar/ae mai !u!
7
. E o 'on!aare *e 'are ne i&"im 0erio*i', +i
anume '/ 10a!iunea !e:ual/ 'om0or/ a0roa0e 7no*eauna o *e8iere a in!in'ului... 'u ale 'u8ine, 7n ea, *e
#a0, re0ro*u'erea !0e'iei e!e a0roa0e 7no*eauna e8ia/2
8
. A!a 7n!eamn/ '/ e 8or"a *a *ou/ lu'ruri *i#erie,
*inre 'are 0rimul nu 0oae #i 0re&ena 'aC miClo' !au 'a in!rumen al 'eluilal
9
. 7n #ormele !ale !u0erioare
i0i'e, ero!ul are un 'ara'er auonom +i ne*eri8a"il, 0e 'are nimif nu 7l 0oae 0reCu*i'ia *in 'eea 'e 7n'/ mai
0oae C7 ne'e!ar *in 0un'i *e 8e*ere maerial 0enru a'i8area !a 7n *omeniul *ra-o!ei #i&i'e.
I( Mitul Jgeniului speciei?
E!e 'iu*a '/ una *inre 0u$inele 7n'er'/ri *e a !'(i$a o mea#i&i'a a *ra-o!ei !e:uale 7nre0rin!e 7n e0o'a
mo*ern/, a'eea a lui S'(oC 0en(auer, !-a 7nemeia 0e e'(i8o'ul *enun$a a*ineauri. 4enru a 0uea !u!$ine i*eea
'/ #inaliaea e!en$ial/ a *ra-o!ei e 0ro'rea$iaC 10l/!muirea urm/oarei -enera$ii2, S'(o0en(auer a #o! ne8oi !/i
inro*u'/ un 1-eniu al !0e'iei2 mii', a '/rui !ar'in/ ar #i !/ re&ea!'/ ara'$ia *inreK !e:e +i !/ *eermine 'u
0re'au$ie ale-erile !e:uale, #/r/ +irea in*i8i&ilor, "a '(iar am/-in*u-i +i #olo!in*u-i 'a 0e ni+e !im0le unele.
1?a un 'o0il anumi !/ #ie 0ro'rea -Q\ !0une S'(o0en(auer
16
Q a'e!a e a*e8/raul !'o0, '(iar *a'/ 0ro-l
a-oni+ii nu !7n 'on+ien$i *e el, al ori'/rui roman *e *ra-o!e;\
------------
7
V. Solo8ie## `Solo8io8\, Le sens de l'amour, 4ari!, 194>, 00. 7-8, 9, 16-l1\
8
A. Jou!!ain, Les passions umaines( 4ari!, 1958, 00. 171Q175. A #oJ 'on#irma/, 0rinre alele, #oare #re'8ena !eriliae a #emeilor
(i0er!e:uale '(iari +i 0e 0lanul 'el mai "rual #i&iolo-i'; +i anali&a !u"!an$ei 'are, 7n 'ur!ul a'u0l/rii,\ le 7m0ie*i'/ #e'un*area a !a #oare
re'en la "a&a uneia *inre mo*ali/$ile *eC !ero0ro#ila:ie ani#e'un*ai8/ ('#. A. ?u''o, L 'amplesso e la &rode, Roma, a9<8J 00. <7= +i urm.).
9
V. Solo8ie##, op( cit(, 0. 11.
16
S'(o0en(auer, 1ie Welt als WFle urid Horstellung, II, 'a0. IV (1)ea0(B!i9 *er Ae!'(le'(!lie"e2), e*. ?oa, 9erlin-Su-ar, 8oi. VI,
00. 88-89.
)I3UL 1AE%IULUI S4E?IEI2 47
miCloa'ele ne'e!are 0enru a-l ain-e !7n !e'un*are.2 )ai 0re'i!, !'o0ul ar #i 0ro'rearea unei noi #iin$e '7 mai
a0ro0iae 'u 0uin$/ *e i0ul 0ur, 0er#e' +i 'a0a"il *e !u0ra8ie$uire al !0e'iei. 1!0e'ia2 l-ar 7m0in-e a!#el 0e
#ie'are "/r"a !/-+i alea-/ #emeia 'ea mai a0/ !/ !e a'(ie *e o a!emenea #inaliae "iolo-i'/, #/'7n* 'a ea !/-i
a0ar/ *re0 i*ealul !/u, 7n8e+m7n7n*-o 7nr-o aur/ *e #rumu!e$e +i !e*u'$ie +i #/'7n*u-l !/ 'rea*/ '/ 0o!e*area ei
+i 0l/'erea 0e 'are i-ar 0uea-o o#eri ar #i '(ine!en$a ori'/rei #eri'iri +i 7n!u+i !en!ul 8ie$ii. 13o 'e e mai "un
0enru !0e'ie !e -/!e+e a'olo un*e in*i8i*ul 're*e '/ -/!e+e 'ea mai mare 0l/'ere.2 ?a aare, #rumu!e$ea
#eminin/ +i 0l/'erea ar #i *eo0ori8/ ilu&ii, momeli 'u aCuorul '/rora 1-eniul !0e'iei2 7l mane8rea&/ +i-l
am/-e+e 0e in*i8i*. 1@e a'eea Q a*au-/ S'(o0en(auer
11
Q #ie'are 7n*r/-o!i, *u0/ 'e +i-a ain! 7n !#7r+i
!'o0ul, a*i'/ !ai!#a'$ia !e:ual/, !e !ime *e'e0$iona; 0enru '/ ilu&ia 'u aCuorul '/reia 7l am/-ea +i 7l momea
-!0e'ia a *i!0/ru.2
Vom 8e*ea 7n 'ele 'e urmea&/ 'e anume e!e uili&a"il, 7nr-un 'one: *i#eri, *in 'on'e0$iile *e -enul a'e!a. 7n
e!en$/ e!e 8or"a 7n!/ *e !im0le !0e'ula$ii 7n mar-inea *ar]ini!mului, "ine 'uno!'u 0rin 'ara'erul !/u
unilaeral +i a"!ra'. 7n 0rimul r7n*, o a'e! me'ani!m al #inali!mului "iolo-i' ar re"ui !/ #ie rele-a 7n
in'on+ien (a+a 'um a #/'u-o 7n '(i0 mai *e'i! E. 8on Oarmann, re7u7n* +i *e&8ol7n* mai 'oeren eoriile
!'(o0en(aueriene). ar #i un in!in' a"!olu in'on+ien 'are l-ar '/l/u&i 0e "/r"a '/re a'ea #emeie (!au in8er!)
'are 0re&in/ 'ali/$ile 'ele mai a*e'8ae 0enru a re0ro*u'e 'el mai "ine i0ul !0e'iei, 0enru '/ nimi'
a!em/n/or nu e 0re&en 7n 'on+iin$a 'elui 'e iu"e+e +i *ore+e. Fa0ul elemenar 'on!iui *in ara'$ia !e:elor +i
*in #lui*ul-e"rieae 'are !e !a"ile+e 7n '(i0 nemiClo'i 7nre "/r"a +i #emeie nu +ie nimi' *e!0re un aare
in!in' +i *e!0re 7n$ele0'iunea lui !e're/. A+a 'um 8om 8e*ea #oare 'ur7n*, '(iar +i 'on!i*er7n*-o *in e:erior,
a*i'/ #/'7n* a"!ra'$ie *e ori'e Ka inro!0e'i8, 0ro"lema ale-erilor !e:uale e 'u mul mai 'om0le:/ *e'7 o 'e
+i-au ima-ina a*e0$ii eoriei *e!0re 1!ele'$ia naural/2. ?(iar *a'/ *e0la!/m 'er'earea *in *omeniul *aelor *in
'on+iin$/ 7n 'el al #a0elor em0iri'e, o o"!er8a$ie *e!ul *e "anal/ ara/ '/ 0e erenul !e:ului are lo' 'e8a
a!em/n/or 'u a'ul (r/nirii; ori'e om 'are nu e!e un 0rimii8 nu
1
I$id(, 00. 96 +i urm., 9>.
# < EROS II @RAAOS3E SEGUALH
ale-e !au 0re#er/ numai alimenele 'on!i*erae *e or-ani!m *re 'ele mai a*e'8ae, +i a!a nu 0enru '/ ar #i
1'oru02, 'i 0ur !im0lu 0enru '/ e om.
3oae a'e!ea, 0e 0lanul !u0er#i'ial. 7n 0lu!, !e 0o * numeroa!e 'a&uri 7n 'are o ara'$ie inen!/, '(iar 1#aal/2, !-
a !a"C 7nre #iin$e 'e nu re0re&enau '7u+i *e 0u$in un o0im *in 0une\ *e 8e*ere al #inali/$ii 0ro'reai8e 0ori8i
!0e'iei; a!#el, im0uiN !'(o0en(auerian, #ie +i rele-a 7n in'on+ien, !e *o8e*e+e relai !au *e-a *re0ul
ine:i!en. Ii mai mul 7n'/; 0e "a&a eoriei #ii li!e *i!'uae, la e:em0larele mai 0u$in no"ile ale !0e'iei urna
!e:ualiaea ar re"ui !/ #ie re*u!/, 7n im0 'e o'mai la ele, #ie\ . 7n #ormele 'ele mai 0rimii8e, ea e!e mai mare,
o'mai a'e!i e:em0lare #iin* 'ele mai #e'un*eJ9a '(iar am 0uea !0une 1-eniul !0e'iei2, 'u !raa-emele +i
'a0'anele lui o'ule, e *e! *e ne0ri'e0u +i ar re"ui !/ !e mai in!ruia!'/ 0u$in, '7n* 8e* '/, 0rin *ra-o!ea
#i&i'/, lumea aCun-e !/ #ie 0o0ula/ mai !eam/ *e !u"0ro*u!e ale !0e'iei umane. 4e *e al/ 0are, e '/&u. !/
o"!er8/m '/, 0ori8i 'on#irm/rilor -enei'ii, 'ara'eri!i'ila 0!i(o!omai'e ale 'o0ilului *e0in* *e o anumi/
'om"ina$ie 7nrJ 'romo&omii 'elor *oi 0/rin$i, 'romo&omii re!0e'i8i #iin* 0ur/m orii unor mo+eniri ere*iare
'om0le:e +i 7n*e0/rae 'are 0o !i nu a0ar/ 7n #enoi0ul +i 7n 'ara'eri!i'ile 8i&i"ile ale 0/rin$ilorK Am #i ne8oi$i
a!#el !/ a*miem '/ nu 'ali/$ile a'e!ea 8i&i"ile +$ #ra0ane Q #rumu!e$ea, 0ro0or$iile armonioa!e, #or$a,
ro"u!e$ea e'. Q au rolul *eerminan 7n o0$iunile !e:uale iner0reae 7n. mo* #inali!, 'i '/ 1-eniul !0e'iei2
*iriCea&/ *orin$a "/r"aului\ '/re a'ea #emeie 'are 0o!e*/ 'romo&omii 'ei mai a*e'8a$i. %i'i 'u o i0oe&/ a#7 *e
a"!ur*/ nu am 7naina mai mul, *eoare'e ai, mai #i *e 8/&u care 'romo&omi #eminini +i care 'romo&omi ma!K
'ulini, o *a/ 0ere'u/ #e'un*area, 8or 0re8ala +i !e 8or uni, 7iNf *auna 'eleilale Cum//$i *e 'romo&omi
elimina$i, !0re a *a #ormai noii #iin$e. Or, 7n !a*iul a'ual al 'uno+in$elor "iolo-i'e, oai a'e!ea r/m7n 7n8/luie
7n mi!er +i a0ar nu mul mai mul *e'7 un !im0lu a''i*en, #
A"!ra'$ie #/'7n**e a'e!ea, r/m7ne un #a0 !a"ili '/ 7n 'a&i rile 'elei mai 8e(emene 0a!ionali/$i +i 7n
eroi!mul oamenii 'elor mai *i#eren$ia$i (7n 'are re"uie !/ '/u/m a*e8/raa norm-liae, normaliaea 7n !en!
!u0erior, a*i'/ 'eea 'e e!e i0i' 0enru omul 'a aare) rareori 0oae #i *e!'o0eri/, #ie +i rero!0e'i8,
)I3UL 1AE%IULUI S4E?IEI2 49
"on!a'rarea 1#inali!mului "iolo-i'2. A*e!eori, +i nu *in 7nr7m0lare, nirile unor a!emenea #iin$e !7n *e-a *re0ul
!erileC )oi8ul e!e : omul poate, 7nr-a*e8/r, !#7r+i 7n *emonia $ios-ului +i !e 0oae l/!a *o"or7 *e ea; *ar
numai 6mpotriva naturii, 0rin r-o *e'/*ere. Si o'mai *e a'e! 'a*ru $ine, 7n -eneral, +i a'ul 0ro're/rii, al
auore0ro*u'erii #i&i'ei[La omul 'a aare, 'e8a ne"iolo-i' a'i8ea&/ 0ro'e!ul !e:ului, '(iar +i 7n 0un'ul 7n 'are
a'e!a ain-e +i 0une 7n mi+'are elemenul #i&i' +i aCun-e la #e'un*are. In!in'ul *e 0ro'rea$ie, 'u *eo!e"ire 7n
#inali!mul !ele'i8 ima-ina *e '/re *ar]ini+i +i S'(o0en(auer, e un mi. %u e:i!/ 7ii'i o 'one:iune *ire'/,
a*i'/ r/i/, 7nre *ra-o!e +i 0ro'rea$ieC
E:i!/, 7n !#7r+i, o o"!er8a$ie *e!ul *e "anal/, *ar nu mai 0u$in 8ala"il/, 'e 'onra&i'e #inali!mul "iolo-i', +i
anume '/ 7n!/+i *ra-o!ea #i&i'/ 'u0rin*e #a0e muli0le, ine:0li'a"ile 'u aCuorul a'e!ui #inali!m, *re0 'are ar
re"ui !/ le 'on!i*er/m !u0er#lue +i ira$ionale. A'e!e #a0e 'on!iuie 7n !'(im" o 0are ine-ran/ *in e:0erien$a
eroi'/ uman/, +i 7n'/ 7nr-o a!emenea m/!ur/, 7ne7, *a'/ 7n a"!en$a lor, !im0la unire #i&i'/ 7+i 0oae 0ier*e
0enru om o "un/ 0are *in inere! +i, 7n anumie 'a&uri, ni'i m/'ar nu !e aCun-e 07n/ la ea !au, *a'/ *a, ea !e
-ole+e *e 'on$inu +i 'a*e 7n 0rimii8i!m 'u oulCE !u#i'ien !/ men$ion/m !/ruul, 0e 'are naura +i 1!0e'ia2
nu-l 0rein* 'a elemen ne'e!ar 0enru !'o0urile lor. Ii *a'/ !7n 0o0oare 'are nu au 'uno!'u !/ruul 0e -ur/ ori
l-au 'uno!'u numai 7n 0erioa*e re'ene, la ele !e 7n7lne!' 7n!/ e'(i8alene, 'a *e e:em0lu 1!/ruul ol#a'i82,
ain-erea 'u #runea +.a.m.*.; a'e, oae a'e!ea, 'are, 'a +i !/ruul i 0ro0riu-&i!, au o #inaliae eroi'/, *ar nu
"iolo-i'/. A'e 'a ame!e'area re!0ira$iilor !au a!0irarea re!0ira$iei #emeii 7n im0ul !/ruului au *re0 $el real un
'ona' 1#lui*i'2 'e e:al/ . !area elemenar/ *eermina/ 7n 7n*r/-o!i$i *e 0olariaea !e:elor..O 'on!i*era$ie
analoa-/ e 8ala"il/ *e a!emenea +i 0enru #rene&ia 7n*r/-o!i$ilor *e a e:in*e +i muli0li'a, 0e *uraa a'u0l/rii,
!u0ra#e$ele *e 'ona' ale 'or0urilor, a0roa0e 'a 7nr-o 0ornire &a*arni'/, *e a !e 0/run*e +i ae a a*era unul la
'el/lal 7n mo* a"!olu (1'a *ou/ 0/r$i ale unui animal 8iu 'are 7n'ear'/ !/ !e reunea!'/2, *u0/ 'um a ima-ina
?olee !'ena). ?e 1#inali!m2 "iolo-i' 0o a8ea oae a'e!ea 0enru !0e'ie, 'are !-ar 4uea mul$umi 'u un a'
!im0lu, !ri' lo'ali&a, nu 8e*em '7u+i
*
e 0u$in, 7n im0 'e a'e!e a!0e'e, 'a +i alele a!em/n/oare, ale
<6 EROS II @RAAOS3E SEGUA1H
a'eleia+i *ra-o!e #i&i'e 0ro#ane 0re&in/ un 'on$inu !im"' 0ari'ular *a'/ !7n e:aminae *in 0un'ul *e 8e*ere
0e urmea&/ !/-l !'(i$/m 7n mo* re0a.
7. .rosul Di tendin=a c8tre pl8cer)
Im0ul!ului elemenar 'are 7l 7m0in-e 0e "/r"a '/re #emeie I "uie, a+a*ar, !/-i re'unoa+em o 0rioriae +i o
realiae 0ro0rie ra0or 'u !im0la "iolo-ie, 'eea 'e 7n!/ nu re"uie !/ *ea Io' uC e'(i8o'uri 7n !en! o0u!.
A'e!a e, *e 0il*/, 'a&ul eoriei 'are, la "a&a in!in'ului !e:u, 0une en*in$a '/re 0l/'ere. 4uem re'unoa+e,
*e!i-ur, '/ 7n 'e mai mare 0are *in 'a&urile '7n* un "/r"a !e !ime ara! *eCL #emeie +i o *ore+e, el !e
!r/*uie+e mai 0u$in !/ -/!ea!'/ 7n K a'ele r/!/uri 0rin 'are a'ea!a ar 0uea -arana 0ro-enii mai a*a0a/
#inali!mului !0e'iei, '/u7n* mai *e-ra"/ !/ 0re!im#l 10l/'erea2 0e 'are ea i-ar 0uea-o o#eri, !/-+i.0re#i-ure&e
e:0re!ii #e$ei +i 'om0oramenul ei 7n -enere 7n im0ul 'ri&ei a'u0l/rii. 3re "uie !/ !0unem ou+i '/ *a'/ oae
a'e!ea 'a0// un 'ara'er 0re. 'on+ien, ne 7n*e0/r/m 7n al/ *ire'$ie *e normaliaea ero!ului 7n *e&8olarea !a
naural/, ori'e e:0erien$/ "a&a/ 0e 0a!iunaC 7n'lina$ie 0ro#un*/ !e orienea&/ +i !0re 'eea 'e numim 10l/'ere2
nea87n*u-+i 7n!/ 7n ea $elul 0re!a"ili +i i&ola$C?7n* a+a !au ou+K lu'rurile, !e 0oae 8or"i 'u 7n*re0/$ire *e
*e!#r7u +i li"erinaC Q *ire'$ii, a'e!ea, 'e 'ore!0un* unor *i!o'ieri, *e-ener/ri +i 1ra$ionali&/ri2 ale *ra-o!ei
#i&i'eC7n 1normaliaea2 ero!ului nu 1i*eea2 0l/'erii e!e moi8ul *eerminan, 'i im0ul!ul 'are, re&i 7n anumie
'ir'um!an$e *e '/re 0olariaea !e:ual/ 'a aare, 0ro8oa'/ *e la !ine o !are *e "e$ie 07n/ la 'ri&a 10l/'erii2 *in
unirea ru0urilor +i *in or-a!m. ?ine iu"e+e 'u a*e8/ra are 0re&en/, '7n* 0o!e*/ o #emeie, la #el *e, 0u$in i*eea
0l/'erii 'a +i 0e 'ea a 0ro-eniuriiCFreu*i!mul a -re+i, a+a*ar, '7n*, 7nr-o 0rim/ iraC !an$/, a 0u! 10rin'i0iul
0l/'erii2 Q das Lustprinzip Q nu numaiW
c Jt____r.]. 0o'ui - Q aas Lustprinzip Q nu numa$
la "a&a ero!ului, 'i +i a 7nre-ii 8ie$i 0!i(i'e omene+i.J4rin a'ea!aK *o8e*ea 0ur +i !im0lu un 'o0il al im0ului
!/u, 7iY 7, 7n e0o'i *e *ernO0ne! K-X c
#reu*i!mul !e K.]] 0ur +i !im0lu un 'o0il al im0ului !/u, 7n m/!ura 7n 'are, 7n e0o'i *e *e'a*en$/, 'a a noa!r/,
eroi!mul !eX *e&8ol/ 0re0on*eren !u" #orma *i!o'ia/ a !im0lei 10l/'eri2S\ !e:ualiaea 'a #un'$ie a
eroi!mului a87n* a'um +i rolul unui #elY
EROSUL II 3E%@I%JA ?H3RE 4LH?ERE <1
. !u0e#ian #olo!i *e al#el 7nr-un mo* nu mai 0u$in 0ro#an *e'7 *ro-urilor 0ro0riu-&i!e
15
. @ar 7n!u+i #reu*i!mul
a #o! 'ur7n* 'on!r7n! !/-+i a"an*one&e 0o&i$iile ini$iale Q +i 1incolo de principiul pl8cerii e!e '(iar ilul unei
lu'r/ri !u''e!i8e a lui Freu*
1=
.
A'ea!/ or*ine *e i*ei nu re"uie !/ ne #a'/ 7n!/ a 'on!i*er/2 *re0 'oru0/ +i *e'a*en/ ori'e ars amandi( A
e:i!a e#e'i8 o Lars amandi Q o ar/ +i o 'ulur/ a *ra-o!ei Q 'are nu !-a re*u! 7no*eauna la un an!am"lu
*e e:0e*iene +i e(ni'i 7n !luC"a !im0lului li"i*o. Ara a'ea!a a #o! 'uno!'u/ 7n Ani'(iae +i e!e +i a&i
'uno!'u/ la unele 0o0oare orienale. ?a aare, a7 aun'i '7 +i la a'e!ea *in urm/, au e:i!a #emei 'are, mae!re
7nr-o a!emenea ar/, erau !imae +i re!0e'ae nu mai 0u$in *e'7 ori'ine ar #i 0o!e*a 0e *e0lin, +i ar #i +iu !/
le a0li'e, !e'reele ori'/rei ale are. 7n Ani'(iaea 'la!i'/ e +iu '/ (eairele !-au "u'ura *e o 7nal/
'on!i*era$ie *in 0area unor "/r"a$i 'a 4eri'le, Fi*ia!, Al'i-"ia*e. Solon a 0u! !/ !e ri*i'e un em0lu 7n 'in!ea
&ei$ei 10ro!iu$iei2 +i a'ela+i lu'ru !-a 0ere'u la Roma 7n le-/ur/ 'u unele #orme ale 'ulului Venerei. 7n
8remea lui 4oli"iu, 7n em0le +i e*i#i'ii 0u"li'e !e -/!eau !aui *e (eaire al/uri *e 'on*u'/ori *e o+i +i
oameni 0olii'i. Unele *inre a'e!e #emei au #o! onorae 7n Ja0onia 0rin ri*i'are *e monumene. Ii, 'a 7n 'a&ul
ori'/rei ale are 7n 'a*rul lumii ra*i$ionale, 8om 8e*ea '/ 7n!/+i e:i!en$a unei ar! amandi ne #a'e !/
0re!u0unem '/ a e:i!a +i o +iin$/ !e're/, mai 'u !eam/ a'olo un*e !7n ae!ae le-/uri *inre #emeile 'are o
0o!e*au +i anumie 'ule.
7nr-a*e8/r, e *i#i'il 'a 0o!i"ili/$ile !u0erioare ale e:0erien$ei ero!ului !/R!e mani#e!e +i !/ !e *e!#/+oare aun'i
'7n* a'ea!/ e:0erien$/ e l/!a/ !/ !e *e&8ole *e la !ine, !u" #ormele !ale 'ele mai "rue, oar"e +i naurali!
!0onane. R/m7ne *e 8/&u *a'/ 7n *e&8ol/rile '/re #orme-limi/ ale !en&a$iei, *e 'are e !u!'e0i"il/ a'ea
e:0erien$/, !e 8a men$ine, *e8enin* '(iar 0re*ominan/, *imen!iunea mai 0ro#un*/ P ero!ului !au *a'/ ele 8or
*e-enera 7nr-o '/uare li"erin/ +i e:erioar/ a 10l/'erii2. ?eea 'e 7n!eamn/
15
O. )alrau: ari"uie unuia *inre 0er!onaCele !ale urm/oarele 'u8ine; LA8em o*eauna ne8oie *e un o:i'. A'ea!/ $ar/ `?(ina\ are
o0iul. I!lamul are (a+i+ul, O''i*enul are #emeia... Amorul e!e 0oae miClo'ul 0e 'are O''i*enul 7l #olo!e+e *e 0re#erin$/.2
1=
S. Freu*, Menseits desLustprinzipsNLcipng!H&ien, e*. a 5-a, 1951.
52 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
'/ e ne8oie !/ *e#inim *ou/ a!0e'e 0o!i"ile 'u oul *i!in'ei ars amandi( ?/ 7n 'el *e-al *oilea 'a& ne #a'em
*e!eori ilu&ii Y 0ri8ire la re&ulae, a0roa0e nu mai e ne8oie !-o !0unem; nu e7m e(ni'/ a iu"irii 'are !/ 0oa/
*u'e 7n a'ela+i *omeniu al 10i la 'e8a inere!an, inen! +i 'aliai8 *i#eren$ia #/r/ 0remi!e f - or*in inern,
0!i(i'. A'e!ea #iin* 0re&ene, 'ona'ul unei m7n 0oae #i uneori mai ame$ior *e'7 ori'e a'i8are !a8an/ a un'
1&one ero-ene2. Vom re8eni 7n!/ a!u0ra a'e!ui 0un'.
Vom 8e*ea mai 7r&iu '/ nu #/r/ moi8 am 0u! 7nre -(ilimeY 'u87nul 10l/'ere2 '7n* a #o! 8or"a !/ *e!emn/m
'eea 'e are loi 7n #a&a 'ulminan/ a *ra-o!ei #i&i'e. 47n/ una-ala, n-ar #i 0oa inuil !/ li'(i*/m anumie o0inii
!e:olo-i'e 'are au #o! #ormula 7n Curul a'e!ui #a0, +i a'ea!a o 7n inen$ia *e a eli"era '7m0u *e ori'e
e:0li'a$ie maeriali!/ a ero!ului.
O( 1espre Jvoluptate?
4 4io""
14
a !'ri!; 1S0a!mul `!e:ual\ e!e unul *inre a'ele #enomenW
(s 'are !'a0/ #i&iolo-iei 0ro0riu-&i!e. Ea re"uie !/ !e mul$umea!'/ 'u 'on!aarea #a0ului +i *oar 'u *e!'rierea
me'ani!mului !PY ner8o!.2 A+a e!e, +i ori'e 7n'er'are *e e:0li'a$ie +iin$i#i'/, a*i'i 0ro#an/, a 0l/'erii e!e
'on*amna/ ani'i0a la in!u''e!. 7n a'e!C *omeniu, 'a 7n a7ea alele, !-au muli0li'a e'(i8o'urile *aoraK
7m0reCur/rii '/ nu !-a #/'u *eo!e"irea *inre con=inutul e:0erien$ei 7n !ine +i condi=iile 'are, '7n* 7n mai mare,
'7n* 7n mai mi'a m/!ur/, !7n ne'e!are 0enru 'a ea !/ 0oa/ a8ea lo', 'u a7 mai mul *a'/ aminiele 'on*i$ii au
#o! !u*iae nu 7n *omeniul 0!iC (olo-iei, 'i *e-a *re0ul 7n 'el al #i&iolo-iei.
Re'or*ul *e 8ul-ariae a #o! 7n!/ "/u *e '/re 0o&ii8i!mul *in !e'olul al GlG-lea, '7n* !-a 7nemeia 0e
urm/oarea eorieY I 1%e8oia -enei'/ 0oae #i 'on!i*era/ 'a o ne8oie *e e8a'uare. ale-erea e!e *eermina/ *e
!imuli 'are #a' e8a'uarea ma 0l/'u/.2
1<
4ori8i a'e!ei eorii, 0l/'erea ar #i 0ro8o'a/ *e e8a 'uare, *e 0ro'e!ul
*e emiere a 0ro*u!elor !e:uale. Ar meria !/ nf 7nre"/m *e 'e oareale 0ro'e!e analoa-e, 7n'e07n* 'u a'ela a
14
4. 4io"", Henus, la deesse magi-ue de la cair, 4ari!, 1969.
1=
'( S. Fere, L 'instinct se7uel, 4ari!, 18><, 0. >.
@ES4RE 1VOLU43A3E2 <=
olirii 8e&i'ii 7n im0ul mi'$iunii, nu o 0ro*u'. A0oi e!e e8i*en 'P a'ea!/ eorie 0oae #i a0li'a/ 'el mul 7n
'a&ul "/r"aului, *eoare'e la #emeie 'ulmina$ia !e:ual/ nu e le-a/ *e o eCa'ulare, a0ari$ia !e're$iilor 8a-inale la
ea !e *e!#/+oar/ 0aralel 'u !area -eneral/ *e e:'ia$ie eroi'/ +i 0oae '(iar li0!i. la #emeie ea e!e le-a/, *a'/ e
'a&ul, *e *eume!'en$a, *e *e'on-e!ionarea !an-uin/ a or-anelor !e:uale, +i 'are, *a'/ 7n unele 'a&uri 0oae
'oin'i*e 'u momenul Ceului !0erma#i', 7n alele e 7n!/ in*e0en*en/ *e a'e!a +i, 'a aare, e!e *oar e#e'ul #inal
al unui #a0 0!i(i' +i ner8o!. 1
7n a#ar/ *e a!a, a7 0enru "/r"a '7 +i 0enru #emeie, mai e:i!/ un #a0 a!u0ra '/ruia, 0e ne*re0, aen$ia
!e:olo-ilor !-a 'on'enra 0rea 0u$in; e 8or"a *e 0l/'erea 'e 0oae #i !im$i/ 7n 8i!, 7n oae a'ele 'a&uri 7n 'are
li0!e+e 'ore!0on*enul eCa'ul/rii ('7n*, a*i'/, !en&a$ia nu e!e 7n!o$i/ *e 0olu$ie). 4ori8i unor rela/ri, a'ea!/
0l/'ere are *e!eori un 'ara'er mai e:ai' +i mai ao0/run&/or *e'7 'ea le-a/ *e a'ul #i&i' (+i 8om 8e*ea *e
'e anume)
1>
. Ii *a'/, 0ori8i alor rela/ri, a7 la "/r"a$i '7 +i la #emei, a'ea!/ 0l/'ere, aCun!/ la o anumi/
rea0/ *e inen!iae, !e 7nreru0e a*e!eori +i 7n a'ela+i momen iner8ine re&irea, iner0rearea 'ore'/ a a'e!ei
'one:iuni e!e '/ o"i+nuia 'orelare 0re*ominan/ *inre 0l/'ere +i a'ul #i&iolo-i' l-a rea*u! 7n a'el momen 0e
'el 'e 8i!ea&/ la ni8elul #i&i' 'on*i$iona al e:0erien$ei *in !area *e 8e-(e, 7nreru07n* 0ro'e!ul. 7n 0rin'i0iu,
0l/'erea !im$i/ 7n 8i! 0oae #i in8o'a/ 'a unul *inre ar-umenele 'e *emon!rea&/ 0o!i"iliaea unui 0ro'e!
eroi' *i!Cun! *e 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e o"i+nuie. 4e *e al/ 0are, 7n 'a&ul "/r"a$ilor, 0l/'erea 0oae #i
7n'er'a/ 7n 8i! +i aun'i '7n* 'a0a'iaea -ene&i'/ e e0ui&a/ *aori/ !enili/$ii !au '7n* 'a0a'iaea eCa'u7ai8/
e!e !u0rima/ *e #enomene raumai'e !ur8enie 0e 'analele ner8oa!e, 7m0reCur/ri 'are 'on!iuie o 'on#irmare
ulerioar/ +i 0re'i!/ a e&ei noa!re.
?/ im0ul!ul '/re a'u0lare nu 0oae #i e:0li'a 0rin eoria 8ul-ar/ mai !u! men$iona/ +i '/, 7nr-o anumi/
m/!ur/, el e!e en*o-en, o 0uem 'on!aa '(iar +i 0rinre animale. ?7e8a e:0erimene, #/'ue 0enru 0rima oar/
*e '/re 3ar'(ano##, au *emon-
1>
A'ea!a !e 7n7m0l/ mai ale! la a'eia 'are nu 8i!ea&/, 'a mai o$i, 7n al"-ne-ru, o 'olora.
<4
EROS II @RAAOS3E SEGUALH
!ra '/ 7n anumie 'a&uri 'analele !eminale ale animalului er
-oale 7nainea 'o0ula$iei +i '/ !-au um0lu re0a 7n 'ur!ul a'e,
eia, *re0 'are le-/ura *inre 'au&/ +i e#e' e!e a0roaCC
in8er!a/; im0ul!ul !e:ual, *e0are *e a #i *eermina *e !area f
um0lere +i *e ume!'en$/ a or-anelor, a *eermina-o el 7n!u+i
17
.,
*a'/ +i a!u0ra omului !-ar e#e'ua 'er'e/ri analoa-e, a'e! #a0
'unoa+e numeroa!e 'on#irm/ri ulerioare. Se 0oae 7n'/ *e h
a'um o"!er8a '/ la 'a!ra$ii li0!i$i *e -lan*e !eminale 0oae inei
8eni o ane!e&ie !e:ual/, *ar e:i!/ +i 'a&uri '7n* *orin$a !e:ual
0er!i!/ la ei +i '(iar !e a'ui&ea&P. In al *oilea r7n*, !7n ae!ai
#orme ale unei *orin$e 'are ran!'en*e a7 *e mul ne8oia *
*e0le$iune, 7n'7 a'i8ea&/ ulimele re!ur!e ale or-anelor -eniale
, a0roa0e 8iolen7n* naura, a!#el 7n'7, la "/r"a, !u"!an$a emi!
!#7r+e+e 0rin a #i mai *e-ra"/ !an-uin/ *e'7 !0ermai'/. 7n =
reilea r7n*, !7n *e a!emenea ae!ae 'a&uri 7n 'are e:rema ine$
!iae a *orin$ei, 7n lo' *e a 0ro*u'e eCa'ularea, o in(i"/ (8om
8eni a!u0ra a'e!ui 0un')
18
. 7n !#7r+i, o e:0erien$/ *e!ul *
#re'8en/ 7n *ra-o!ea-0a!iune e!e a'eea '/, *e+i oae re!ur!ei
0ro'e!ului #i&i' au #o! e0ui&ae 7n a'u0lare, !im$i '/ nu e !u#a
'ien, ai 8rea mai mul, 0e '7n* 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e +i, 7l
-eneral, re!ur!ele ru0ului, nu o 7n-/*uie; 'eea 'e 'reea&/
!en&a$ie *e orur/. ^
La #el +i OaBel*'D #elli!, *u0/ o e:aminare 'rii'/ a *i8er!eleS 7n'er'/ri *e e:0li'are a #enomenului 18olu0/$ii2,
a re'uno!'u 7$ 'on'lu&ie '/ im0ul!ul 'are 'on*u'e la 0l/'ere 1e!e oare'um in*e 0en*en *e -lan*ele !e:uale2 +i
*e !area lor
19
. 4e erenul #i&iol' -i'o-anaomi', e!e 7n -eneral a*mi!/ e:i!en$a unor 'enri !e:ua 'ere"rali (*eCa
"/nui/ *e Aali), 7n a#ar/ *e 'ei !0inali +i *e 'a !im0ai'; e 'ore!0on*enul a 'eea 'e laRom re&ul/ 7n mo* e8i*en
"un/oar/, *in rolul a"!olu e!en$ial 0e 'are-l are ima-ina$ia ., numai 7n -eneral 7n *ra-o!e, *ar 7n 7n!/+i
*ra-o!ea #i&i'/, imY
17
S-a mai 'on!aa '/ la unele animale, !aura$ia (ormonal/, 0e 'are unii 8rea !/ o 'on!i*ere *re0 'au&/ a e:'ia$iei !e:uale, nu !e 0ro*u'e
*e'7 momenul 'olului Q '#. A. Oe!nar*, Manuel de se7ologie( 4ari!, e*. a 5-a, l$ 0.><.
1
2 O. Elli!, Studies in te 9s;colog; o& Se7, 8oi. III, 4(ila*el0(ia, 1968, 0C '#. Oe!nar*, op( cit(, 0. 1=; 1Se 0oae !0une '/ 7n a!0e'ul !/u
e!en$ial la om. ;i*C7 7n a!0e'ul !/u 0!i(i', !e:ualiaea 0oae a8ea o *e&8olare 'on!i*era"il/ li0!in*u-!C a0roa0e 7n 7nre-ime *e 'ola"orarea
'u !i!emul -enial.2
@ES4RE 1VOLU43A3E2 <<
eina$ie 'are 7n!o$e+e +i a'i8ea&/ 7nre-ul 0ro'e! al a'u0l/rii, *u0/ 'um 7n ale 'a&uri o ea 7l 0oae in(i"a
ireme*ia"il, & ' 7n 'a*rul 'elor mai mo*erne 'er'e/ri a #o! ini$ia/ eoria (ormonal/ +i !-a urm/ri e:0li'area
e:'ia$iei !e:uale 'a e#e' al unei ino:i'a$ii (ormonale, "a '(iar unii au 8ru !/ re*u'/ la a'ea!/ 'au&/ "a&a
ori'/rei 7n*r/-o!iri. 4enru a nu r/m7ne 7nr-un 'er' 8i'io!, ar re"ui 7n a'e! 'a& !/ l/murim, 7nr-o manier/
!ai!#/'/oare +i 'om0le/, *e 'e anume e 'au&a/, la r7n*ul ei, ino:i'area (ormonal/, +i '(iar 7n 'a&urile 7n 'are
nu ar #i, ar re"ui, 7n'/ o *a/, !/ nu 'on#un*/m 'eea 'e &avorizeaz8 o e:0erien$/ (+i anume 'a 1!aurare
(ormonal/2 !au 10ra- (ormonal2) 'u 'eea 'e o *eermin/ W +i 7i 'on!iuie 'on$inuul 0ro0riu. ?7 *e!0re
'on*i$ionare, 7n !en!ul, 0ur +i !im0lu, *e #a8ori&are, *e #urni&are a unui eren a*e'8a, rolul ari"ui (ormonilor 7l
0o Cu'a +i ale !u"!an$e *ae, 7n'e07n* 'u 'ele al'ooli'e. Se +ie 7n!/ '/ rea'$ia la a+a 'e8a *e0in*e *e o 1e'ua$ie
0er!onal/2, +i ra$ionamenul 'au&al ar #i, 7n a'ea!/ 0ri8in$/, la #el *e nai8 'a +i a'ela 'e ar a#irma '/ *e!'(i*erea
e'lu&elor unui *i- e!e 'au&a 'are 0ro*u'e a0a !'ur!/ 0rin *e!'(i*ere.
3eoriei 0!i(analii'e a li"i*oului i !e 0oae 7n!'rie la a'i8 re'unoa+erea 'ara'erului *e #a0 auonom, +i 7n #elul
!/u elemenar, al im0ul!ului 'e-+i are mani#e!area 'ea mai im0oran/ 7n *orin$a *e unire !e:ual/. @ar o 7n
*omeniul 'er'e/rilor 0!i(analii'e !e 'on!i*er/ 'on#irma +i #a0ul '/ le-/ura *inre li"i*o +i 0ro'e!ele
#i&iolo-i'e nu e o"li-aorie. #enomenul ran!#era"ili/$ii 1!ar'inilor2 li"i*oului e ae!a 'lini' 7n 'a&uri
numeroa!e +i i0i'e, *e 0il*/ '7n* e#e'uarea ei *u'e la *i!0ari$ia unor !im0ome mor"i*e. ?on#irm/ri !imilare le
'on!iuie +i urele !a*ii 0re-eniale ale li"i*oului +i #orme *e !ai!#a'ere a lui, 7n 'are 'one:iunea re!0e'i8/ e!e
ine:i!en/. )aerialul 'ule! 7n a'ea!/ *ire'$ie 'on!iuie 7n'/ un ar-umen 7m0ori8a ori'/rei eorii #i&iolo-i'e a
im0ul!ului !e:ual. %umai '/, 7n 'eea 'e 0ri8e+e #a0ul !0e'i#i' al 10l/'erii2, eoria 0!i(analii'/ !e 0re&in/ 'a un
e'(i8alen al a'eleia, *eCa 'rii'ae, a lui F/re^ 7n am"ele 'a&uri !e 'a*e mai mul !au mai 0u$in 07n/ la urm/ 7n
eroarea *e a 'on!i*era ori'are -en *e 0l/'ere 'a 0e un #enomen *oar ne-ai8, 'a 0e o u+urare ne'e!ar/ 0enru
7n'earea unei !/ri 0re'e*ene *e naur/ *ureroa!/ !au ne0l/'u/. A'e!a e!e mo*ul e8i*en *e -7n*ire al a'elora
'e re*u' 0l/'erea !e:ual/ la un !im0lu !enimen *e u+urare a Cenei #i&iolo-i'e *aorae !/rii *e ur-e!'en$/ a
or-anelor, !enimen 'e ar #i 7n'er'a 7n momenul *eume!een$ei, al *e0le$iiinii
<> EROS +i @RAOi
S3E
SEGUALH
!au al eCa'ul/rii. 7n mo* analo-, 0!i(anali&a nu e 'a0a"il/ !/ val *e'7 0ro'e!e '8a!ime'ani'e +i iner!'(im"a"ile,
7n 'are 0l/'ereaW *eri8a *in 7n'earea, o"$inu/ 7nr-o manier/ !au ala, a unei !/ri C en!iune, *e auo*e!'/r'area
*e o 1!ar'in/2 'oa'i8/ {%esetzung energie) a li"i*oului. ?(iar +i ermenul 'are *e!emnea&/ 7n mo* 0
'um0/nior 7n lim"a -erman/ !ai!#a'$ia !au 0l/'erea !e:ua %e&riedigung, are 'e8a 0reo'u0an, *eoare'e 'u87nul
a'e!a 0/!rea&/ 7n'/ !en!ul *e 7m0/'are, a0roa0e *e 7nl/urare a unei sti ane'e*ene *e en!iune, *e a-ia$ie !au
*e e:'ia$ie, 'are ar re"ui i #ie re!im$i 'a *e&a-rea"il. 4ri8i/ !u" a'ea!/ lumin/, e 'a&ul !/ i 7nre"/m *in nou
*a'/ eoria men$iona/ nu e +i *in a'e! 0un' i 8e*ere o*ra!la 8remii !ale; 0enru '/ 7nr-un ero! *e8eni 0rimii8
C 0e *e-a-nre-ul #i&i' 0oae 'a*ra #oare "ine 'u r/irea !e:uali +i a 10l/'erii2 7n a'e+i ermeni !im0li
56
.
4uem 7n'(eia *e'i +irul a'e!a *e 'on!i*era$ii !0un7n* '/ *orini !e:ual/ e!e un #a0 'om0le:, *in 'are #a0ul
#i&iolo-i' e *oar\ 0are. e:'ia$ia !e:ual/, #un*amenal 0!i(i'/, 'on!iuie elemenn 0rimar 'are, !u" *i8er!e
'on*i$ii, 0ro8oa'/ e:'ia$ia #i&i'/ +i 0ui re0a 7n mi+'are oae #enomenele #i&iolo-i'e 'e o 7n!o$e! a'e!ea #iin*
7n!/ *e!eori a"!ene anerior e:'ia$iei re!0e'i8e, mai mare lumin/, 7n a'ea!/ 0ro"lem/, 0oae 8eni numai *e la
mea#i&i'/ a !e:ului, nu *e la o 0!i(olo-ie !au *e la o #i&iolo-ie !e:ului. @ar 7n'/ *e 0e a'um 0uem 0re!im$i '/
uniaea 'or0orali lua/ 7n !ine, nu e *e'7 me'ani!mul 0e 'are !e !0riCin/ +i 0rin 'are i 8e(i'ulea&/ un 0ro'e! *e
or*in !u0erior, 'are o ran!0or/ +i I 'on$ine 'a 0are a unui 7nre-.7Ra0ora/ la a'e! 0ro'e!, 10l/'ereaR\ 'a
!ai!#a'$ie -ro!olan/ j+r 'arnal/ 7n !r7n!/ *e0en*en$/ rk 'on*i$ion/rile #i&iolo-i'e 'are 0o #a'e *in ea o
1momeal/ 0en 0ro'rea$ie2, e!e 'on!i*era/ 'a o !olu$ie 0ro"lemai'/.[
P( Teoria magnetic8 a dragostei
E:0lorarea !emni#i'a$iilor ulime ale !e:ului 8a #i 7n'er'aW mai 7r&iu. @eo'am*a/ 8rem !/ 7n*re0/m aen$ia
a!u0ra unu\
56
?a aare, 'u8inele ari"uie *e '/re o7n/r/ ameri'an'/ 0arenerului !/u *u! a'u0lare !7n mai mul *e'7 o !im0l/ re0li'/ umori!i'/; 1@o
Bou #eel "eer noN *arlin-U2
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI <7
iomeniu inerme*iar, 7n !'o0ul *e a a*u'e la lumin/ !u"!raul elemenar al ori'/rui ero!. 8a #i ne'e!ar *e a'eea
!/ 7n'e0em a uili&a io$iuni *e 1mea#i&i'/2 7n 'el/lal !en! al ermenului; 'unoa+erea laurii (i0er#i&i'e,
in8i&i"ile, a #iin$ei umane.
@u0/ 'um !-a 8/&u, ni'i #inali!mul "iolo-i', ni'i im0ul!ul -ene&i', ni'i i*eea a"!ra'/ a 0l/'erii 'a !'o0 nu
e:0li'/ ero!ul. @in'olo *e oae a'e!ea, ero!ul re"uie 'on!i*era 'a !area *eermina/ *ire' *e 0olariaea
!e:elor, 7n a'ela+i #el 7n 'are 0re&en$a unui 0ol 0o&ii8 +i a unuia ne-ai8 *eermin/ #enomenul ma-nei!mului +i
o 'eea 'e are le-/ur/ 'u un '7m0 ma-nei'. 3oae elemenele 'u aCuorul '/rora, 0rin re#eriri em0iri'e,
maeriale !au '(iar !im0lu 0!i(olo-i'e, 're*em '/ 0uem e:0li'a a'e! #enomen 1ma-nei'2 elemenar nu #a' 7n
realiae *e'7 !/-l 0re!u0un/ +i !7n ele 7n!ele e:0li'a"ile *oar 0rin inerme*iul lui, #iin* nu numai 'on*i$ionae,
'i a0roa0e 7no*eauna *eerminae *e e3
u
(A
A'e!a nu e!e un 0un' *e 8e*ere al re#le'$iei noa!re ima-inai8e. ?ore!0un*e 'u 7n8/$/ura ra*i$iilor ani'e.
%e 0uem ra0ora, *e e:em0lu, la *o:7rina ra*i$ional/ e:rem orienal/. 4ori8i a'e!eia, la 7n77nirea, '(iar #/r/
ain-ere re'i0ro'/, a unor in*i8i&i *in am"ele !e:e, 7n #iin$a 'ea mai 0ro#un*/ a am7n*urora ia na+ere o ener-ie
!0e'ial/ !au un 1#lui*2 imaerial, numi tsing( A'e!a 0ro8ine *in 0olariaea lui ;in +i a lui ;ang Q ermeni
a!u0ra '/rora 8om re8eni +i '/rora le 0uem ari"ui 7n mo* 0ro8i&oriu !emni#i'a$ia *e 0rin'i0ii 0ure ale
!e:uali/$ii, ale #emininului +i ale ma!'ulinului. A'ea!/ ener-ie tsing e o !0e'i#i'are a #or$ei 8iale ori-inare,
tsri, +i 're+e 0ro0or$ional 'u -ra*ul *e !e:uare a "/r"aului +i #emeii, 'u -ra*ul *e ;in +i ;ang 0re&ene 7n am"ii,
'a in*i8i&i. A'ea!/ #or$/ !0e'ial/ in*u!/ ma-nei' are *re0 'ore!0on*en 0!i(olo-i' !area *e 8i"ra$ie, *e "e$ie
*i#u&/ Ii *e *orin$/ 0ro0rie ero!ului uman. In!alarea unei a!emenea !/ri *u'e la o 0rim/ *e0la!are a ni8elului
o"i+nui al 'on+iin$ei in*i8i*uale *e 8e-(e. E!e un 0rim !a*iu, '/ruia 7i 0o urma alele. Sim0la 0re&en$/ a
#emeii 7n #a$a unui "/r"a !u!'i/, a+a*ar,
51
?a ra*u'ere !0onan/ a #a0ului e:i!en$ial !e 0o 'ia urm/oarele 'u8ine !e *e E. ). Remarbue (1rei +ameraden, @u!!el*or#, 19<<, 0.
187) 7n -ura unuia *inre 0er!onaCele !ale; 1Am 8/&u a'um *inr-o*a/ '/ 0o #i 'e8a 0enru o #iin$/ uman/ '(iar +i numai !7n* al/uri *e ea.
S0u!, 0are #oare !im0lu, *ar *a'/ e -in*e+i, !im$i '/ e ur lu'ru imen!, #/r/ limie; un lu'ru 'are e 0oae *i!ru-e +i Rran!#orma 0e *e-a-
nre-ul. E!e *ra-o!ea +i e ou+i al'e8a.2
<8
EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
-ra*ul elemenar al #or$ei tsing +i al !/rii 'ore!0un&/oare.c 0rinre alele, re"uie '/ua/ "a&a nu morali!/, 'i
e:i!en$iik o"i'eiurilor unor 0o0ula$ii ('(iar euro0ene) 7n 'are !-a men$C !en!ul #or$ei elemenare a !e:ului.
A!#el e re-ula 1'a nib #emeie !/ nu 0oa/ #re'8ena un "/r"a *e'7 7n 0re&en$a al$i mai ale! *a'/ e '/!/ori.
Re-ula !e re#er/ la oae #emeile, *e re'e !e:ul nu are 87r!/, +i 7n'/l'area ei, #ie +i 7n 'ea mai nX no8a/ #orm/,
e'(i8alea&/ 'u o '/*ere 7n 0/'a.2 4re&en$a uC "/r"a 7n #a$a unei #emei, !in-uri, '(iar *a'/ nu iner8in 'onaa e
'a +i 'um a'e!ea !-ar #i 0ro*u!KFon*ul 0ro"lemei ne rimC o'mai la ma-nei!mul elemenar, la 0rimul -ra* *e
re&ir* #or$ei tsingAA Al *oilea -ra*, +i mai inen!, !ur8ine 0rin 'on a'\ 'or0oral 7n -enere (*e la !r7n-erea m7inii
+i *e la 8a-i ainC 07n/ la !/ru +i la e'(i8alenele !au *e&8ol/rile a'e!uia), *e-al reilea -ra* !e mani#e!/ aun'i
'7n* "/r"aul 0/run*e #emeieN #iin* 7n-lo"a *e !e:ul #emeii, !au 7n !iua$ii e'(i8alei A'ea!a e limia
*e&8ol/rii 1ma-nei'e2 7n e:0erien$a amor' 'uren/. 7n'eea&/ a mai #i 7n!/ o limi/, *eoare'e a0ar +i G !a*ii, 7n
re-imul !e:ului 0ro0riu.#ormelor !a'rali&ae +i in'anC orii !au ma-iei !e:uale 7n a''e0$iune !0e'i#i'/. )o*i#i'/ri
!i ile, 0ri8in* 7n*eo!e"i re!0ira$ia +i !7n-ele, 7n!o$e!' +i !u"7ni a'e!e -ra*e *i#erie. ?orelai8ul 0!i(i' !e
mani#e!/ 7n e!en$/R o !#are *e 8i"ra$ie +i *e 7n/l$are, a*i'/ *e 1e:alare2 7n !en!ul 0i 0riu al ermenului.
4rin urmare, 0uem 8or"i *e!0re o magie natural8 a dragostei #a0 (i0er#i&i' a"!olu 0o&ii8, 'are iner8ine +i 7n
8ia$a oamenii 'elor mai 'omuni, 'elor mai maeriali+i !au mai 0rimii8i. Iar *a 8e*erile a'e!ea 0o 7n7m0ina
re&i!en$/ *in 0area 0!i(olo-ul, mo*ern, ele !7n 'on#irmae *e 7n$ele0'iunea 0o0ular/. ?(iar 1 li0!a unui
'on'e0 'lar *e!0re 'on$inuul 'u87nului, !e re'unoa+ 7n -eneral '/ o ara'$ie 7nre "/r"a +i #emeie ia na+ere
numai 'n 7nre 'ei *oi !e !a"ile+e 'e8a 1'a un #lui*2. 7n!e+i 'a&urile.\ *orin$/ "rual/ +i ime*ia/ la a*re!a unei
#emei !7nem *aori !/\ 0ri8im 7n #un'$ie *e un #el *e !'ur'ir'ui +i *e 1'/*ere *e 0oen$ii
55
O"!er8a$ii inere!ane 7n a'ea!/ 0ri8in$/, '(iar 0enru 0o0ula$ii *in IY meri*ional/, 7n ?. Le8i, 'risto si e &ermato a .$oli, 3orino, e*. a 4-
a, 194>, 0. 1 La #el 0oae #i 7n$ele! +i #on*ul ulim al re-ulii i!lami'e purda, re-ula !e-re-aC #emeilor.
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI <9
a'ea!/ rela$ie #lui*i'/ imaerial/, 7n a"!en$a '/reia li0!e+e +i ra'$ia unui !e: '/re 'el/lal, *e la #ormele ei 'ele
mai -ro!olane #n/ la
'e
N
e

ma
N !u"limae Ii mai !0iriuali&ae. Ii *a'/ o"i+nuim +i C!/&i !/ 8or"im *e 0uerea *e
&ascina=ie a unei #emei, 0rin #olo!irea a'e!ei !ina-me aCun-em, #/r/ P ne *a !eama, '(iar la *imen!iunea ma-i'/
a iu"irii; #a+'inuni,era o'mai ermenul uili&a 7n 8e'(ime 0enru un !oi *e28raC/ !au *e !orile-iu.
@e almineri, o 'on'e0$ie *e -enul a'e!a a #/'u 0are *in-r-o eorie *e!0re *ra-o!e 0ro#e!a/ 7n O''i*en 07n/
7n Rena+ere, 'uno!'u/ 7n!/ #iin* +i 7n ale 'uluri, +i anume 7n I!lam. O -/!im e:0u!/, *e 0il*/, *u0/ Lu're$iu +i
A8i'enna, la )ar!ilio Fi'ino +i la Aiam"ai!a *ella 4ora. Fi'ino !0une '/ "a&a #e"rei amoroa!e 'on!/ 7nr-o
pertur$atio +i 7nr-un -en *e in#e'$ie a s6ngelui 0ro8o'a/ 7n a'ela+i mo* 'a a+a-numiul 1*eo'(i2 (i. maloccio,,
0enru '/ a'$ionea&/ 7n e!en$/ 0rin inerme*iul o'(iului +i al 0ri8irii. A#irma$ie 'are, 7n$elea!/ nu 0e 0lanul
maerial, 'i 0e a'ela 1!u"il2, e!e ri-uro! e:a'/. Sa*iul #lui*i', #or$a tsing *in 7n8/$/ura '(ine&ea!'/, !e
a0rin*e ini$ial 0rin 0ri8ire, iar a0oi 7n'e0e, !/ 'u0rin*/ !7n-ele. 7n'e07n* *in a'el momen, 7n*r/-o!iul o 0oar/
oare'um 7n 0ro0riul !7n-e 0e #iin$a iu"i/ +i in8er!, in*i#eren *e *i!an$a 'e-i 0oae e8enual !e0ara
5=
. A'ea!/
'uno+in$/ e!e, 7n a#ara eoriilor, ae!a/ !0onan *e '/re lim"a uni8er!al/ a 7n*r/-o!i$ilor;. 13e am 7n !7n-e2,
1e !im 7n !7n-e2, 1*orul *e Jine 7mi ar*e 7n !7n-e2, 1I 4ia8e -o Bou un*er mB !Vin2 +.a.m.*., !7n e:0re!ii "ine
'uno!'ue, #oare r/!07ri*ie +i a0roa0e !ereoi0e. ele ra*u' un #a0 'u rnul mai e!en$ial +i mai 0o&ii8 *e'7
oae 'ele luae 7n 'on!i-
5=
). Fi'ino, Sopra Io Amore, e*. Le8a!i, VII, 7; 1?u *re0 'u87n 0la!/m #e"ra *ra-o!ei 7n !7n-e.2 @e!0re 0ro'e!, '#. VII, 4
J
7 +i 16, un*e
7n!/ re"uie !/ #a'em a"!ra'$ie *e 'on'e0$ia nai8/ re#erioare la ima-inile ran!0orae a0roa0e maerial *inr-o 0ri8ire 7n ala, VII, 11; 7n
*ra-o!ea 8ul-ar/ (a*i'/ 'ea o"i+nui/, 7n o0o&i$ie ) iu"irea 0laoni'/) 1a-onia 7n*r/-o!i$ilor $ine a7a im0 '7 $ine a'ea ul"urare (l
pertur$atio, inro*u!/ 7n 8ene *e a'el *eo'(i 0omeni.2 ?#. A. 9. *ella 4ora,
A
Tia naturalis, 1, GV. 4laon (9liaidros, 5<1 a, ") 8or"e+e
*e!0re 1e#lu8iul #rumu!e$ii 0e 'are4 0rimim 0rin o'(i2 +i 'are, *e&8ol7n*uK!e, 0ro*u'e 1#iori *e S(!a$/, !'(im"n*u-!e 7nr-o '/l*ur/
neo"i+nui/2. ?/l*ura, ai'i, nu re"uie lua/ RLX !en!ul 0ur +i !im0lu #i&i', 'i !e 7n'a*rea&/ 7n #enomenolo-ia, mai !u! !'(i$a/,
a
Ke:al/rii2
eroi'e. 4e a!a !e "a&ea&/ 'eea 'e Drem7ner& a numi '(iar 10iro-
ma
-ia2, '#. mai Co!, g <7.
NVQ4
>6 EROS II @RAAOS3E SEGUALK
*erare *e !e:olo-ia 'uren/
54
. 3re"uie !/ a8em 7n!/ 7n 8e*e., aun'i '7n*, 7n ra*i$iile ani'e, !e 8or"e+e *e !7n-e,
!7nC rimi+i, a0roa0e 7no*eauna, +i la o *o'rin/ raRn!#i&iolo,, I*eea ra*i$ional/ e *e!ul *e "ine e:0rima/ 7n
erm
W
urm/ori, 'are 7n!/ 7i 8or 0/rea 0oae 1!i"ilini'i2 'iior o"i+nui; 1S7n-ele e marele a-en !im0ai' al 8ie$ii.
e!e mo ima-ina$iei. e !u"!raul 7n!u#le$i al luminii ma-nei'e !a luminii a!rale, 0olari&aa 7n #iin$ele 8ii. e!e
0rima 7n'arn #lui*ului uni8er!al. e lumina 8ial/ maeriali&a$/[K_J
7n &ilele noa!re, o eorie 1ma-nei'/2 a iu"irii a #o! !'(i$a '/re ?amille )au'lair, '/ruia 7n!/ ane'e*enele
mai men$ionae nu i-au #o! 'uno!'ue. )au'lair a rele8a '/ eori 'onri"uie la *e0/+irea 8e'(ii anie&e *inre
#i&i' +i !0iriual, *i ru0 +i !u#le, anie&/ 'are e!e e#e'i8 ine:i!en/ 7n e:0eri$ eroi'/, oul *erul7n*u-!e 0e un
0lan inerme*iar un*e 'ele * elemene !e 'ono0e!' +i !e re&e!' unul 7n #un'$ie *e 'el/lal, !im$urilor le re8ine !/
re&ea!'/ !u#leul !au !u#leului !/ re&e1 !im$urile, a'ea!a *e0in*e *e 'on!iu$ia 0ari'ular/ a in*i8i&i *ar 7n
am"ele 'a&uri, !area erminal/ 'on$ine 7n !ine, 'ono0 am"ele elemene +i le ran!'en*e *eo0ori8/.) @aori/
a'ei 'on*i$ii inerme*iare, 0uem 8or"i 7n mo* le-iim *e o !$ 1ma-nei'/2 *ire' 0er'e0u/. I0oe&a ma-nei'/
Q rele8/ )C 'lair Q e:0li'/ 'el mai "ine !area in!oli/ *e (i0ere!e&i 'u0lului a'a0ara *e *ra-o!e +i 'on#irm/
1e:0erien$a 'oi*UJ
54
A. @RAnnun&io ([[ 9iacere, e*. na&., 0. >6); 14/rea '/-n el inr/ o #/r7mPC #a!'ina$ia amoroa!/ a a'elei #emei, a+a 'um inr/ 7n #ier 'e8a *in
0uerea mai ului. Era 7nr-a*e8/r o !en&a$ie ma-nei'/ *e *e!#/are, una *in a'ele !en&a$ii ab +i 0ro#un*e 0e 'are le 7n'er'i a0roa0e numai ia
7n'e0uul unei iu"iri, 'e 0ar a ni a8ea !e*iul ni'i 7n #i&i', ni'i 7n !0iri 0re'um oae 'elelale, 'i 7nr-un eleni neuru al #iin$ei noa!re, 7nr-un
elemen a0roa0e a+ &i'e inerme*iar, *e naC ne'uno!'u/, mai !im0lu *e'7 un !0iri, mai !u"il *e'7 o #orm/, un*e 0a!iunea 'on'enrea&/ 'a
7nr-un re'e0a'ol.2 4. 87; 19/r"aul !im$ea 0re&en$a #e] 'ur-7n* +i ame!e'7n*u-!e 'u !7n-ele lui, 07n/ '7n* a'e!a *e8enea 8ia$a ei, iar 1
-ele ei 8ia$a lui.2 ?el mai a*e!ea, 0er'e0$iile *e -enul a'e!a *e8in +i mai '3 *u0/ unirea ru0ea!'/, *ar a'ea!a, *erula/ 7n mo* 0rimii8i!,
0oae o aa "ine !/ le !in-/. @. O. La]ren'e !0une 7nr-o !'ri!oare ()oore, op( cit(,: 1?7n*C une!' 'u o #emeie, 0er'e0$ia 0rin !7n-e e
inen!/, !u0rem/... 7n momenul un !e 0ere'e un !'(im", nu +iu e:a' 7n 'e #el, 7nre !7n-ele ei +i-al meu. A+a 7 '(iar *a'/ ea !e 7n*e0/rea&/
*e mine, r/m7ne 7nre noi a'el mo* *e a ne 'un 0rin !7n-e, '(iar *a'/ 0er'e0$ia 0rin 'reier !e 7nreru0e.2
5<
Eli0(a! Le8i, La science des
esprits( 4ari!, 18><, 0. 51=.
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI >1
!ri8i '/reia !area *e *ra-o!e nu e ni'i !0iriual/, ni'i 'arnal/, u!rP-7n*u-!e uuror 'ae-oriilor moralei
'urene2. El a*au-/; Ra$iun
ile
ma-nei'e !7n !in-urele a*e8/rae +i r/m7( !e'ree +i i*e!eori i-norae '(iar *e 'ei
'e iu"e!', a'e+ia #iin* in'a0a"ili !/
;
urni&e&e moi8e 0re'i!e 0enru *ra-o!ea lor, iar *a'/ !7n 7nrei$i a*u' o
!erie *e a#irma$ii... 'are nu !7n al'e8a *e'7 ra$iuni *ia'ene 'elei e!en$iale,R a'ea!a #iin* ine:0rima"il/CUn
"/r"a u iu"e+e o #emeie 0enru '/ e #rumoa!/, 0l/'u/ !au ineli-en/, -ra$ioa!/ !au 0enru '/ #/-/*uie+e o
8olu0ae 0uerni'/, e:'e0$ional/. 3oae a'e!ea !7n e:0li'a$ii menie !/ !ai!#a'/ lo-i'a o"i+nui/... El iu"e+e
0enru '/ iu"e+e, *in'olo *e ori'e lo-i'/, +i o'mai a'e! mi!er re8elea&/ ma-nei!mul iu"irii.2
5>
7n'/ Lolli
*i!in!e!e rei #eluri *e *ra-o!e; *ra-o!ea 10laoni'/2, *ra-o!ea !e:ual/ +i #i&i'/ +i *ra-o!ea ma-nei'/,
!0un7n* '/ *ra-o!ea ma-nei'/ are '7e 'e8a *in 'elelale *ou/, e!R eri"il *e 0uerni'/, 0/run&7n*u-l 0e om 7n
#ie'are 0are a !a, 7n im0 'e !e*iul 0rin'i0al +i-l are 7n re!0ira$ie
57
. @ar, 7n realiae, nu e 8or"a *e un -en a0are
*e *ra-o!e, a'e!a #iin* emeiul ulim al ori'/rei iu"iri.
A!emenea i*ei 0o #i le!ne ine-rae 7n 7n8/$/urile ra*i$ionale e:0u!e mai !u!. Ele 0un 7n lumin/ un #a0 'are, 7n
*omeniul !/u, re"uie 'on!i*era 'a elemenar, a*i'/ 0rimar (nu 8a mal #i, *oar *inr-o 'on!i*era$ie 0ro0riu-&i!
mea#i&i'/ a emei); !ru'ura 1ma-nei'/2 a ero!ului. Ii a+a 'um 7nre "/r"a +i #emeie nu e:i!/ ara'$ie aun'i
'7n* 7nre 'ei *oi nu !e !a"ile+e, de &acto !au 0oen$ial, un 1#lui*2 !0e'ial, la #el +i *ra-o!ea !e:ual/ *i!0are
'7n* ma-nei!mul men$iona !'a*e. 7n a'e! 'a&, oae 7n'er'/rile *e a men$ine 7n 0i'ioare o rela$ie amoroa!/ 8or
#i la #el *e inuile 'a +i a'elea *e a men$ine 7n #un'$ie o ma+in/ aun'i '7n* li0!e+e ener-ia *e a'$ionare !au, 'a !/
#olo!im o ima-ine mai a*e'8a/ !im"oli!mului ma-nei', 'a +i a'elea *e a men$ine un meal #i:a *e un ele'ro-
ma-ne '7n* nu mai e:i!/ 'urenul 'are 'reea&/ '7m0ul ma-nei'. ?on*i$iile e:erioare 0o r/m7ne ne!'(im"ae;
inere$e, 0re!an$a ru0urilor, !im0aia, a#ini/$ile inele'uale +.a.m.*. @ar '7n* !area *e ma-nei!m 7n'eea&/, !e
!in- ireme*ia"il +i ero!ul, +i *orin$a. Ii *a'/ nu !e ermin/ oul, *a'/ nu *i!0are ori'e inere! re'i0ro'
a
l 'elor
*oi, !e 8a re'e *e la *ra-o!ea 0ro0riu-&i!/ Ia ra0oruri
5>
?. )au'lair, La magie de l'amour, e*. 'i., 00. <>, <1, <5-<=. ). Lolli, Su*e passioni, Milano, 18<>, 'a0. III.
>5 EROS II @RAAOS3E SEGUAIA
7nemeiae 0e a#e'$iune, 0e o"i+nuin$/, 0e #a'ori !o'iali e'. Q 'e re0re&in/ nu o !u"limare, 'i, a+a 'um am
ar/a mai !u; !uro-a, un pis!aller +i, 7n *e#inii8, altceva 7n ra0or 'u 'eea 'on*i$iona *e 0olariaea elemenar/
a !e:elor.
E im0oran *e noa '/, *a'/ #a0ul ma-nei' !au ma-i' !a
#a!'ina$ie, in*i#eren 'um i-am !0une, iner8ine !0onan 7
7n*r/-o!i$i, a'e+ia 0o a'i8a, alimena +i *e&8ola inen$ional 7
ei ma-ia re!0e'i8/. E!e #oare "ine 'uno!'u/ ima-inea
Sen*(al 'u 0ri8ire la #enomenul *e 1'ri!ali&are2 7n *ra-o!e
58
;
'um ramurile *e!#run&ie ale unui 'o0a' !e a'o0er/ uneori 'u '
ale 7n amo!#era !alin/ *in Sal&"ur-, la #el +i *orin$a 7n*r/-o!i
ului, 'on'enr7n*u-!e a!u0ra ima-inii iu"iei, 'ri!ali&ea&/ 7n CC
ei a0roa0e o aureol/, al'/ui/ *in o #elul *e 'on$inuuri 0!in
?eea 'e *in 0er!0e'i8a o"ie'i8/ !e 0oae numi #a!'ini
ma-nei'/, 7n ermeni 0!i(olo-i&an$i 0oae #i re*a 'u aCuorul u
'u8ine 0re'um 'ri!ali&are, monoi*ei!m !au re0re&enare 'a
0ul!i8/ Q /Gangsvorstellung( E, a'e!a, un elemen a"!olu e!en
7n ori'e rela$ie amoroa!/; -7n*irea unuia e!e 0relua/ mai mul\
mai 0u$in o"!e!i8 *e '/re 'el/lal, !u" #orma unei !'(i&o#ra
0ar$iale (0enru 'are, *e al#el, e:0re!ii 'urene 'a 1a #i ne"uni
iu"ire2, 1a iu"i ne"une+e2, 1!7n ne"un *u0/ ine2 e', !7n, 7n m
in8olunar, 7nru oul 'ara'eri!i'e). A'e! #enomen al 'on'enra
menale Q !0une 'u *re0 'u87n 4in Q 1e!e 'e8a a0roi
auoma, 'om0le in*e0en*en *e 0er!onaliae +i *e 8oin$/. Oriei
!e 7n*r/-o!e+e !ime, in*i#eren *a'/ e a"uli' !au ener-i', !a8C
!au i-noran, neo'u0a !au 'u o'u0a$ii muli0le, '/ la un mom
*a -7n*irea 7i e!e lieralmene 7nl/n$ui/ *e o anumi/ 0er!oN
#/r/ 0uin$/ *e !'/0are. ?on'enra$ia e!e, a+a*ar, un #enomen 7n
anumi/ m/!ur/ ermei'
59
, ma!i8, omo-en, 0u$in *i!'ua"il, 0i
ra$ional, 0u$in mo*i#i'a"il, e:rem *e re&i!en.2
=6
Or, 7n*r/-o!
58
Sen*(al, 1e I'amour, I, = +i 1>; 1...a'e! 'u87n, 'are *u0/ mine e:0 0rin'i0alul #enomen al a'e!ei ne"unii numie *ra-o!e2. 17n$ele- 0rin
cristaliza anume #i-ur/ a ima-ina$iei, 'are #a'e *e nere'uno!'u un o"ie' 'el mai a *e!ul *e o"i+nui, #/'7n* *in el o #iin$/ a0are.2
J
59
E inere!an '/, #/r/ !/ 8rea +i #/r/ !/-i anali&e&e 7n$ele!ul, un 0!i(olb #o! 0u! 7n !iua$ia *e a #olo!i a'e! 'u87n.
=
S ?. 4in, 9sicologia dell'amore, e*. 'i., 0, 1=9. '#. 00. 15l-l54. 1A#l/ '/ 'li0a 7n 'are mi-a+ 0uea a"ae -7n*ul, 7n 'are ima-inea a ar
*i!0/rea un m nu e-a+ mai iu"i2 (%inon *e Len'lo!, 7n 9. @an-enne!, Lettres d'Amour, #.*.,0. <<).
3EORIA )AA%E3I?H A @RAAOS3EI >=
!i*er/ $n!u+i a?e! #a0 *re0 un !oi *e "aromeru. E:0re!ii 'a e -7n*e+i la mineU2, 1ai !/ e -7n*e+i mereu la
mineU2, 1e-ai R7n*i la mineUR +i alele a!em/n/oare a0ar$in lim"aCului lor 'uren, *ore+e 7n!/, mai mul, 'a a'e!
#a0 nu numai !/ !e men$in/, *ar !e +i inen!i#i'e, 'a +i 'um a0roa0e numai a!a ar *a m/!ura C-o!ei; +i 0rinre
7n*r/-o!i$i !e -/!e!' miCloa'e u&uale *i8er!e nru a alimena +i a a!i-ura '7 mai mul 'u 0uin$/ 'oninuiaea
on'enra$iei. O e:0re!ie 'a 1e 0or mereu 7n -7n*2 e!e 'orelai8ul e:0re!iei 1e am 7n !7n-e2. A!#el, #/r/ !/-+i
*ea !eama, 7n*r/-o!i$ii 0un 7n a0li'are oR 8eria"il/ e(ni'/ 'e !e aloie+e 0e #a0ul ma-i' 0rimar, 0ro8o'7n* o
*e&8olare ulerioar/ al '/rei 0ro*u! !7n 8arie/$ile 1'ri!ali&/rii2 !en*(aliene. 7n !'rierea !a Li$er de arte
amandi, 7n'/ An*rea! ?a0ellanu! *e#ini!e *ra-o!ea *re0 un #el *+ a-onie re&ula/ *in me*ia$ia e:rem/
a!u0ra unei 0er!oane *e !e:
o0u!.
Un auor 'are, !0re *eo!e"ire *e 'eilal$i 'ia$i anerior, !e *e'lar/, 'u mai mul !au mai 0u$in/ 7n*re0/$ire,
'uli8aor al m +iin$elor ma-i'e +i al Da""alei, Eli0(a! Le8i, !0une '/ 7n7lnirea amo!#erei ma-nei'e a *ou/
0er!oane *e !e: o0u! 0ro8oa'/ o oal/ e"rieae *e 1lumin/ a!ral/2, ale '/rei mani#e!/ri !7n *ra-o!ea +i
0a!iunea. E"rieaea !0e'ial/ 0rileCui/ *e a#lu:ul *e 1lumin/ a!ral/2 ar 'on!iui "a&a #a!'ina$iei amoroa!e
=1
.
A'e!e re#erin$e !7n e:ra!e *in ra*i$iile a!u0ra '/rora am ara! mai !u! aen$ia +i 0o lumina al a!0e' al
#enomenului *i!'ua ai'i. %umai '/ erminolo-ia lui Eli0(a! L>8i 8a r/m7ne !i"ilini'/ 0enru 'iiorul o"i+nui,
*a'/ nu 8om a*/u-a unele 'lari#i'/ri.
A#lu:ul *e lumin/ a!ral/ e!e e'(i8alenul o"ie'i8 a 'eea 'e am numi 1e:alare2. 1Lumin/ a!ral/2 e !inonim/,
'u lu7 naturae, ermen #olo!i 7n mo* !0e'ial *e '/re 4ara'el!u!. Q<SSa *in ra*i$ia in*ian/, aor-ul
Va""ali!mului +i mule ale e:0re!ii ale 7n8/$/urilor !a0ien$iale au a'eea+i !emni#i'a$ie. 4rin a'e!ea oae !e #a'e
alu&ie la #on*ul (i0er#i&i' al 8ie$ii +i al naurii 7n!e+i, la un 21eer 8ial2 7n$ele! 'a 18ia$/ a 8ie$ii2 Q 7n Imnurile
2r&ice: eerul, 'a 1!u#le al lumii2, *in 'are i&8or/+e ori'e #or$/ 8ial/. 7n 0ri8in$a ermenului lu7 naturae !e
0oae o"!er8a
'
/ a!o'ia$ia *inre lumin/ +i 8ia$/ e!e re'uren/ 7n 7n8/$/urile Ka*i$ionale ale 'elor mai *i8er!e
0o0oareR+i !e #a'e au&i/ +i 7n
1
1ogme et rituel de la Faute Magie, ra*. i., Roma, e*Ka 5-a, 00. <8, 84.
>4 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
7n!e+i 'u8inele ini$iale *in .vangelia dup8 Ioan( ?eea 1 inere!ea&/ ai'i e!e #a0ul '/ 1lumina2 re!0e'i8/
*e8ine 7n, anumi -ra* o"ie' *e e:0erien$/ numai 7nr-o !are *e 'on+b *i#eri/ *e 'on+iin$a o"i+nui/ *e 8e-(e,
7nr-o !are 'iC 0un&/oare 'u 'eea 'e, 0enru omul 'omun, e!e 8i!ul. Iii 'um 7n 8i! ima-ina$ia a'$ionea&/ 7n
!are li"er/, la #el +i oC ran!la$ie a 'on+iin$ei 0ro8o'a/ *e un a#lu: !au o "e$iei 1lumin/ a!ral/2 'om0or/ o
#orm/ *e ima-ina$ie 7n #elul ma-i'/.
La a'e! #on*, ori'7 *e neo"i+nui ar #i el 0enru 'ine8a *
'unoa+e numai +iin$ele *e i0 mo*ern, re"uie ra0orae #
ele #un*amenale men$ionae mai !u!. )ai mul *e'7 -7n7
7n 7n*r/-o!i$i a'$ionea&/ o'mai a'ea!/ ima-ina$ie maa
i&a/ !au 1e:alare2. Ii 0e '7 *e !emni#i'ai8/ e!e e:0rC
en-le&ea!'/ 0enru 1a !e 7n*r/-o!i2, to &anc; one anoter, la
+i *e#ini$ia iu"irii *a/ *e ?(am#or, 1@ra-o!ea e!e 'onai
*inre *ou/ e0i*erme +i !'(im"ul *inre *ou/ #ane&ii2, a
in8olunar 'e8a e!en$ial; *eoare'e, 0e '7n* 'ona'ul 'orrn
*u'e la un -ra* inen!i8 ulerior #or$a *eCa re&i/ *e !irb
0olariae !e:ual/, a'$iunea 'elor *ou/ #ane&ii a'i8ae,
1e:alare2 +i 1"e$ie !u"il/2, la un ni8el *e 'on+iin$/ alul *,
a'ela al e:0erien$ei normale *e 8e-(e, 'on!iuie un #ab
a"!olu e!en$ial. (@u0/ 'um 8om 8e*ea, 0e a'ea!a !e "a&ei
ma-ia !e:ual/ o0erai8/.) Ii 7n 'a&ul a'e!a, lim"aCul 'urenC
7n*r/-o!i$ilor, 7n e:0re!ii luae 7n*eo"+e numai 7n !en!ul#
!enimenal, romani' +i 8a-, e!e !emni#i'ai8; 7n ele !e 7n.
ne+e #re'8en a!o'ia$ia *inre 8i!, re8erie +i iu"ire. A. Ou!+
'u !i-uran$/ nu +i-a *a !eama *e a*e8/rul 0ro#un* 0e 'are.
ain! '7n* a !0u! '/ 7n*r/-o!i$ii r/ie!' 7nre 8i! +i mo*
1Vi! *e *ra-o!e2, 1e o 8i!e&2, 1'a un 8i!2 +i alele a!ei,
n/oare !7n lo'uri 'omune 'urene. A!0e'ul i0i' 18i!/or2R
7n*r/-o!i$i e *e!ul *e #re'8en. Re0earea !ereoi0/, *e re8)
0enru 'oa#e&e, a a'e!or e:0re!ii Nnu are ni'i o im0oram
?on$inuul 0o&ii8, o"ie'i8 e!e !en&a$ia o"!'ur/, 0re!em
menul unei *e0la!/ri a ni8elului *e 'on+iin$/ 0rin 1e:alak
*e0la!are le-a/ 7nr-un -ra* *i#eri *e ero!. A'ele e:0re!ii !#l
a+a*ar, o a7ea 1in*i'ii iner!i$iale2, la #el 'a +i uili&aN
'oninu/, *e nimi' o0ri/, a unor 'u8ine 'a #a!'ina$ie, 1#luiCO
#arme' (#r. carme,, 8raC/ +i alele, 8or"in* *e!0re rela$C
j2 3RE43ELE SEGUHRII ><
# re 'ele *ou/ !e:e. ?7 *e 'iu*ae ar #i oae a'Ne!e #a0e.*a'/ -o!ea ar a8ea o !im0l/ #inaliae "iolo-i'/, o
0oae 8e*ea `ri'ine 'u 'lariae.
5R( Treptele se7ualii
iRe#erin*u-ne la 7n8/$/ura e:rem-orienal/, am !0u!- '/ !area *e ero! ia na+ere 0oen$ial *in rela$ia *inre
'aliaea ;ang +i 'aliaea vin a *ou/ #iin$e umane. ain-erea 1amo!#erei ma-nei'e2 a *oi in*i8i&i *e !e: o0u!,
in*i'a/ *e '/re Eli0(a! Le8i *re0 'au&/ a a'e!ei !/ri, are a'eea+i !emni#i'a$ie. E!e o0orun !/ a0ro#un*am
a'e! 0un', aCun-7n* a!#el !/ in8e!i-/m +i 0ro"lema ale-erilor
!e:uale.
?on'e0ele *e "/r"a +i #emeie uili&ae 7n mo* 'uren !7n mai mul *e'7 a0ro:imai8e; nu !7n mul mai mul
*e'7 !im0li ermeni -eneri'i. @e #a0, 0ro'e!ul *e !e:uare are re0e muli0le +i nimeni nu e!e "/r"a !au #emeie
7n e-al/ m/!ur/. @in 0un' *e 8e*ere "iolo-i', !e +ie '/ 7n 0rimele #a&e em"rionale !e 7n7lne+e an*ro-inia !au
"i!e:ualiaea. 7n'/ Or'(an!VB re'uno!'u!e '/ -lan*a -enial/ 0rimii8/, *eri8a/ *in 'or0ul lui ,ol##, e!e
(erma#ro*i/, 7n #ormarea noii #iin$e !e 0re'i&ea&/ a0oi o mai mul a'$iunea unei #or$e 'are 0ro*u'e
*i#eren$ierea !e:ual/ a maeriei or-ani'e. a!#el, 7n im0 'e 0o!i"ili/#i7e le-ae *e un !e: !7n *e&8olae, 'ele ale
!e:ului o0u! !7n eliminae, !au r/m7ri 7n !a*iul em"rionar !au laen, ori !7n 0re&ene numai 7n !er8i'iul a'elora
*e a'um 7n'olo 0re*ominane +i 'are *e#ine!' i0ul a'ual ma!'ulin !au #eminin. E:i!/, a!#el, o analo-ie 'u 'eea
'e !e 7n7m0l/ 7n ono-ene&/; a+a 'um 0ro'e!ul *e in*i8i*ua$ie a #iin$ei umane a"an*onea&/, 7n !are *e !'(i$/,
0o!i"ili/$ile '/rora le 'ore!0un* *i#eriele !0e'ii animale, o a+a 0ro'e!ul *e !e:uare la!/ 7n urma !a, o 7n
!a*iu *e !'(i$/ !au *e ru*imene, la "/r"a +i la #emeie, 0o!i"ili/$ile !e:ului o0u!, 'o0re&ene 7n !area ori-inar/
(un a!0e'
a
N a'e!ei 7m0reCur/ri e!e e:i!en$a unor 'om0le:e (ormonale ale 'elor *ou/ !e:e, 0rin urmare o
"i!e:ualiae laen/ la ori'e in*i8i*).
O *a/ 0ro*u!/ !e:uarea, a0ar 7n mo* o"i+nui 'ara'ere !e:uale *R!in'e *e or*in *i#eri; 'ara'ere 0rimare,
le-ae *e -lan*ele !e:uale +i *e or-anele *e re0ro*u'ere. 'ara'ere !e'un*are, 0ri-
-8 -n2
>>
EROS II @RAAOS3E SEGUALH
8in* r/!/urile !omai'e i0i'e ma!'uline +i #eminine 'u -0on*en$ele lor anaomi'e +i en*o'rine. 'ara'ere
er$iare, 'ele mule re#erioare 7n*eo!e"i la !#era 0!i(olo-i'/, la 'ea 'omC menal/, la 7n'lina$iile !0iriuale,
morale, a#e'i8e +i a. a!em/n/oare ale "/r"aului +i #emeii. 3oae a'e!ea 'on!iuiY *omeniu al e&ectelorS $aza
e!e 7n!/ !e:ul 'a #or$/ #ormC *i#eren$iaoare.
?um 7n "iolo-ie 8iali!mul unui @rie!'( +i al alor 2auo o"$inu *e a'um *re0 *e 'e/$enie, nu 8a mai #i o ere&ie
*a'/ ( 7n 'on!i*era$ie #or$e *e a'e! -en. A #o! relua Q a re"ui ! relua Q 'on'e0ul ari!oeli' *e e(ele(ie,
'a 0rin'i0iu eur "iolo-i'; +i enele(ia e o'mai o #or$/ #ormai8/ *in inerior, a lo-i'/ +i #i&i'/ *oar 7n
mani#e!/rile ei. ea e!e 18ia$a 8ie$iiR\ Ani'(iae, ea a #o! 'on!i*era/ 'a !u#leul !au 1#orma2 'or0u a!#el
7n$elea!/, ea are un 'ara'er (i0er#i&i', imaerial. L
E, a+a*ar, e8i*en '/ Ia "a&a 0ro'e!ului *e !e:uare !/ o ei le(ie *i#eren$ia/, 'on!iuin* 8eria"ila r/*/'in/ a
!e:ului. 1 !ele 'ara'ere !e:uale 0rimare, !e'un*are !au er$iare ale iY "/r"a !au ale unei #emei, *e!0re 'are !-a
8or"i, 8in ulerior,W #ormele e7 *e mani#e!areK[
Vr7n* !/ a0ro#un*e&e 0ro"lema *i#eren$ierii !e:uale, O. m nin-er !-a 7nre"a *a'/ nu ar #i 'a&ul !/ relu/m o
eorie 7n'/ c *emul a0/ra/ *e '/re Seen!ru0, 'are 0re!u0unea e:i!en$aY in*i8i&ii a0ar$in7n* 'elor *ou/ !e:e, a
unei 0la!me *i#eren$il *enumi/, *u0/ 'um a 0ro0u! ,einin-er 7n!u+i, arr(eno0la!mC (elB0la!m/; 'eea 'e ar
#a'e 'a !e:ul !/ #ie 0re&en 7n #ie'are 'ei in*i8i*ual/ a or-ani!mului
=5
. %oi 'er'e/ri a0ro#un*ae 7n *oiC niul
"iolo-i' 8or 0uea 'on#irma !au in#irma a'ea!/ i0oKC Ori'um ar #i, o inui$ie in*i!'ua"il e:a'/ a #o! a0li'a/
a!#elW un 0lan ina*e'8a; 0enru '/ !u"!raul !e:ului e!e !u0er#i&i',\ 7n 'eea 'e am numi, 'u ani'ii, !u#leul
'or0ului, 7n a'el R1'i !u"il2, a#la la Cum/ae *e *rum 7nre maerialiae +i imaeri ae +i #i-ur7n*, !u" nume
*i#erie, 7n 7n8/$/urile ra*i$ionaleW mulor 0o0oare (*e e:. su<Dma!Sar6ra al in*ienilor +i corpus si reum al lui
4ara'el!u!). )ai re'en, re"uie !/ ne -7n*im la 'i a!em/n/or unui 1#lui*2 'are 7n8/luie, im0re-nea&/ +i
*i#eren$i.
=5
O. ,einin-er, "esc<ct und 'ara<ter, Viena, e*. a 17-a, 1918, 00 +i urm.
3RE43ELE SEGUHRO >7
r0u "/r"aului +i al #emeii, nu numai 7n a!0e'ele #i&i'e, 0un7n* oae or-anele, 0e oae #un'$iile, 0e oae
$e!uurile, 0e oae reiile o 0e'ee !e:ual/, 'i +i 7n a!0e'ele 'ele mai l/unri'e, 'a #orme *e mani#e!are *ire'/
ale unei enele(ii *i#erie. @a'/ *i#eren$a *inre 0la!m/ la "/r"a +i la #emeie ar #i real/, ai'i +i-ar a8ea ori-inea.
A!#el, '7n* ,einin-er !0une '/ !e:ul e 0re&en 7n #ie'are 0are a 'or0ului "/r"aului +i al #emeii, el are *re0ae,
*ar 'u 'on*i$ia *e a nu ne re&uma *oar la 0lanul "iolo-i'. 7n realiae, el 7n!u+i *e0/+e+e 0lanul a'e!a aun'i
'7n*, 7n !0riCinul e&ei !ale, 'iea&/ #a0ul '/ &iecare 0are *in 'or0ul unuia *inre !e:e 0ro*u'e o e:'ia$ie eroi'/
a!u0ra 'eluilal; '/'i *a'/ 8rem !/ e:0li'/m a'e! #enomen re"uie nea0/ra !/ in8o'/m un #a'or (i0er#i&i'.
4ornin* *e ai'i, ne +i a#l/m 7n a0ro0ierea 'on'e0ului a'elei amo!#ere ma-nei'e *i#eren$iae 0ro0rii in*i8i&ilor
*e !e: o0u!, *e!0re 'are am 8or"i mai !u!. 7n ermeni e:rem-orienali, e 8or"a *e 0rin'i0iul ;ang !au *e
0rin'i0iul ;in 'are 0/run*e #iin$a l/unri'/ +i 'or0oraliaea "/r"aului +i #emeii !u" #orma unui #lui* +i a unei
ener-ii #ormai8e elemenare.
Unul *in numele ari"uie 1'or0ului !u"il2 e a'ela *e 1'or0 aromai'2. Rela$ia 'u !im$ul ol#a'i8 nu e li0!i/ *e
im0oran$/ !e:o-lo-i'/. Se 'unoa+e rolul !0e'ial 0e 'are l-a a8u !u*oarea 7n unele 8r/Ci 0o0ulare
==
.- )iro!ul
Coa'/ un rol *elo' in*i#eren 7n ma-nei!mul *ra-o!ei #i&i'e +i 7n 1ino:i'a$ia #lui*i'/2 a 7n*r/-o!i$ilor, 7n
Ani'(iae !-a 're&u, iar la unele 0o0oare 0rimii8e 7n'/ !e mai 're*e, '/ #lui*ul unei #iin$e o 0/run*e a7 *e
0uerni', 7n'7 im0re-nea&/ nu numai ru0ul, 'i +i 8e+minele (la a'ea!a re"uie !/ a!o'iem unele 'a&uri_ *e
1#ei+i!m al 7m"r/'/minei2). Ai'i 7+i au ori-inea unele 0ra'i'i a*e!eori 0er0euae 7n o"i'eiurile 7n*r/-o!i$ilor
+i ale 0o0oarelor 0rimii8e (la a'e!ea *in urm/, a!0irarea miro!ului +i luarea 'u !ine a (ainelor 0urae *e #iin$a
iu"i/ !7n 'on!i*erae 'a miClo' *e men$inere a le-/urii +i a #i*eli/$ii aun'i '7n* 'ei *oi !7n !ili$i !/ !e *e!0ar/
Q 'a *e e:. 7n Fili0ine); a!emenea 0ra'i'i 0re&in/ un 'ara'er !u0er!i$io! !au 0ur !im"oli' *oar *a'/, 7n miro!,
!e ne-liCea&/ #a0ul 10!i(i'2 'e 4oae #i i*eni#i'a 0aralel 'u 'el #i&i'. ?a&ul-limi/ e!e 'el al unei ino:i'a$ii
eroi'e !u!'e0i"ile !/ !e 0ro*u'/ nu *oar 0rin iner-
==
O. 4lo!! un* ). 9arel!, 1as Wei$ in derTatur! und Hol<er<unde, Lei0&i-, cmc<-a, 1897, 8oi. I, 0. 4>9.
>8 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
me*iul 0ri8irii, 'i +i 0rin a'ela al miro!ului (1El a 0ri8i-o +i a!0ira-o, ea l-a 0ri8i +i l-a a!0ira2, S. )au-(am)
=4
.
3re"uie remar'/m, *e al#el, '/ ermenul laine!' &ascinum a a8u la ori-ii +i lieral o le-/ur/ e!en$ial/ '(iar 'u
lumea !im$ului ol#a'i8. Rol Cu'a, 7n ra0orurile amoroa!e, *e un #el *e 8am0iri!m 0!i(i' 7n meia, 0rinre alele,
0e elemenul ol#a'i8, 0oae #i re'uno!'u *i '/re ori'ine are o !en!i"iliae *e!ul *e ra#ina/. )iro!ul "/r"aC
ului +i miro!ul #emeii 7n ermeni 0ur maeriali, !e're$ionali, in ai'i 7n *i!'u$ie *oar 7n mo* !e'un*ar;
0o!i"iliaea, ae!a/, a unul e#e' 0!i(i' 'ore!0un&/or, '7n* e 8or"a *e #iin$e omene+i, ra 0oae #i e:0li'a/
*e'7 7n #un'$ie *e un 'ore!0on*en o 0!i(i'\ 1!u"il2. Fenomenul 0re&in/ a0oi 7n '(i0 nooriu 'ara'eri!i'i in
!in'i8e, mai -ro!iere, *ar a*e!eori +i #oare a''enuae, la *i8er!K !0e'ii animale, ai'i, 'a +i 7n ale 'a&uri, 'eea
'e a0ar$ine 7n mcY #un*amenal, la om, unui 0lan !u0erior, la animale a''enu7n*u-J +i !0e'iali&7n*u-!e 7n
ermenii unui #el *e *emonii a $ios -ului. 9 !e 0oae "/nui +i emeiul 0e 'are 7l a8ea 0e!emne 8e'(ea 're*inC
!u0er!i$ioa!/ me:i'an/, *u0/ 'are 0ro'rea$ia ar #i 'on!a 9 reali&area unui ame!e' 7nre re!0ira$iile "/r"aului +i
#emeii.
@u0/ a'ea!/ *elo' inuil/ *i-re!iune, !/ re8enim la 0ro"lenN !e:u/rii. Am !0u! '/ !e:uarea 'unoa+e *i#erie
re0e. +i #a0u) anaomo-#i&iolo-i' 'a 7n #ie'are in*i8i* a0ar$in7n* unui !e: !/ #i-#l re&e ru*imene +i ale
'eluilal !e:, 7i 'ore!0un*e, 7nr-o manier/ re#l -eneral/, 0o!i"iliaea unei !e:u/ri in'om0lee, 0rin urmare a un#l
#iin$e 'are nu !7n ni'i "/r"a$i 0uri, ni'i #emei 0ure, 'i au !erm9 'ara'eri!i' al unor re0e inerme*iare. A'ea!a
7n!eamn/ '/ #l #ie'are in*i8i* 'on're 'aliaea ma!'ulin/ +i 'ea #eminin/ !a am7n*ou/ 0re&ene 7nr-un *o&aC
*i#eri, '(iar *a'/ #or$a 8iak #lui*ul #iin$ei unui !e: *a, 7n m/!ura 7n 'are, 7n 0o#i*a a *#l a0ar$ine a'elui !e:,
e!e, 'a !/ ne e:0rim/m 7n ermeni '(ine&e+lC
=4
Au #o! *e!eori 'iae 'a&urile lui Oenri' al III-lea +i Oenri' al IV-lea9 Fran$ei, 'are ar #i #o! 'u0rin+i *e o 0a!iune !u"i/ +i ire&i!i"il/
0enru #emei, *u0J, 'e miro!i!er/ 0ie!e *e 8e!imena$ie inim/ 0urae *e ele. 7n 'a&ul lui Oenri' L III-lea, !e 0rein*e '/ 0a!iunea lui,
n/!'u/ a!#el, 0enru )/rie *e ?le8e! a#li !u0ra8ie$ui +i mor$ii ra-i'e a a'e!eia. ?#. R. 8on Dra##-E"in-, 9s;copatt* Se7ualis, Su-ar,
e*. a 16-a, 0. 5<. ?7n* a'e! auor !e 7n*oie+e '/ 1ia in*i8i&a normali2 !-ar 0uea 7n7lni e#e'e *e -enul a'e!a le-ae *e 'enrii ol#a'i8i, el
i*e#l i#i'/ e8i*en 0e in*i8i&ii normali 'u 'ei a87n* o !en!i"iliae 1!u"il/2 mul re*u!a 7n 4lo!!-9arel!, o0. cit(, 8oi. I, 00. 4>7 +i urm., !7n
men$ionae +i 're*in$e#l 0o0ulare 0ori8i '/rora miro!ul ru0ului (noi am &i'e; al #iin$ei) unei 0er!oai#l 0oae a8ea un e#e' o:i' a!u0ra
aleia, *a'/ e *e !e: o0u!.
3RE43ELE SEGUHRII >9
#un*amenal ;ang !au ;in, a*i'/ #un*amenal *e'i!/ *u0/ 0rin'i0iul ma!'ulin !au *u0/ 0rin'i0iul #eminin. 7i
re8ine lui ,einin-er meriul *eo!e"i *e a #i 0u! 7n e8i*en$/ a'ea!/ 0ro"lem/ +i '(iar *e a #i #ormula un 'rieriu
meo*olo-i' 'ore!0un&/or; re"uie mai 7n7i !/ *e#inim "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/, ma!'ulinul +i
#emininul 7n !ine, 7n !are 0ur/, 'a 1i*ei 0laoni'iene2 !au 'a ar(ei0uri, !0re a 0uea e8alua -ra*ul *e !e:uare
e#e'i8/ a a'elora 'are, 7n -eneral, !7n numi$i "/r"a$i +i #emei
=<
. 7n a'ela+i mo*, !u*ierea riun-(iului in
a$stracte, 'a #i-ur/ -eomeri'/ 0ur/, ne 0oae #urni&a 'uno+in$e !u!'e0i"ile !/ #ie a0li'ae numeroa!elor #orme
riun-(iulare *in realiae, 'are !7n *oar a0ro:im/ri ale riun-(iului 0er#e', +i anume 7n !'o0ul *e a le
'ara'eri&a +i 'la!i#i'a. Re&er8a noa!r/, 4
e

'are
i
8om
4
une

7n
8aloare mai Co!, e!e '/, !0re *eo!e"ire *e 'a&ul
-eomeriei, "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/ nu !7n 'on'e0u$i *oar euri!i', 'a m/!uri a"!ra'e 0enru
ma!'uliniaea +i #eminiaea "/r"a$ilor +i #emeilor, 'i +i onolo-i' +i mea#i&i', 'a 0oene reale 0rimor*iale 'are,
*a'/ 7n "/r"a$ii +i #emeile 'on'ree au un -ra* *e mani#e!are mai mare !au mai mi', !7n ou+i 0ermanen +i
in8i&i"il 0re&ene +i a'i8e 7n ei +i 7n ele.
4rin urmare, a"!ra'$ie #/'7n* *e unele 'a&uri-limi/ (!au *e unele e:0erien$e-limi/, 'eea 'e e #oare im0oran
*e a*/u-a), ima-inea 0e 'are ne-o 7n#/$i+ea&/ #ie'are "/r"a normal +i #ie'are #emeie o"i+nui/ e!e un *o&aC
*i#eri al 'ali/$ii ma!'uline 0ure +i al 'ali/$ii #eminine 0ure. @e ai'i *eri8/ 0rima le-e a ara'$iilor !e:uale.
A'ea!/ le-e " -/!im e:0rima/ 7n -enere 7n'/ la 4laon, '7n* 0une la "a&a ei un 'om0lemenari!m, 0enru 'are a
#olo!i *enumirea *e o8Ya(7oA.o8
=>
, e:0re!ie 'e *e!emna un o"ie' /ia 7n *ou/ 0/r$i, #olo!i 7n 8e'(ime 0enru
re'unoa+erea re'i0ro'/ a *ou/ 0er!oane, '7n* 0area ar/a/ *e una *inre ele 'oin'i*ea 0er#e' 'u 0area r/ma!/
7n 0/!rarea 'eleilale 0er!oane. 7n mo* analo- Q !0une 4laon Q #ie'are #iin$/ 0oar/ 7n !ine o Cum/ae a 7n-
re-ului *o8e*ior +i 'au/ in!in'i8 +i ne'oneni 1#r7nura ru0/ *in ei 7n!u+i2, 'u ale 'u8ine 'om0lemenul,
a!#el 7n'7 am"ele 4/r$i !/ 0oa/ *e8eni una
=7
. )ai *e&8ola/, a'eea+i i*ee a0are la S'(o0en(auer
=8
2, 'are !0une
'/ 0re'on*i$ia unei 0a!iuni 0uerni'e
=<
,einin-er, "esclect un 'ara<ter, e*. 'i., I, 'a0. I (00. 7-l=).
=>
4laon, %ancetul, 191 *.
=7
#[*.
=8
Metap;si< der "esclectstie$e, e*. 'i., 0. 165.
76 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
e!e 'a *ou/ 0er!oane !/ !e neurali&e&e re'i0ro', a+a 'um #a' ui a'i* +i o "a&/ '7n* #ormea&/ o !are; a!#el,
7nru'7 e:i!/ *i8ei re0e *e !e:uare, a'ea!/ !iua$ie !e reali&ea&/ aun'i '7n* anumi/ rea0/ *e 8iriliae 7+i
-/!e+e e'(i8alenul 7nr-un -n 'ore!0un&/or *e #eminiae *inr-o al/ #iin$/. 7n !#7r+i, ,einin-ei a 0ro0u! o
a*e8/ra/ #ormul/ 0enru #un*amenul 0rim al ara'$ie !e:uale. 4ornin* '(iar *e la i*eea '/, *a'/ lu/m *re0
'rieri* "/r"aul a"!olu +i #emeia a"!olu/, e:i!/ 7n -eneral 'e8a "/r"/e!* 7n #emeie +i 'e8a #emeie!' 7n "/r"a,
el 'on!i*er/ '/ ara'$ia ma:im/ *inre un "/r"a +i o #emeie *e #elul a'e!a !e re&e+e 7ni momenul '7n*,
a*un7n* 0/r$ile *e ma!'uliniae +i *e #eminiaeW 0re&ene 7n am7n*oi, !e o"$ine 'a oal omul a"!olu +i #emeia\
a"!olu/. @e e:em0lul, "/r"aul 'arele rei !#eruri ar #i "/r"a\ i;ang, +i 0e un !#er #emeie (;in, 7+i 8a -/!i
'om0lemenul !e:uaV naural, *e 'are !e 8a !im$i ara! 7n '(i0 ire&i!i"il +i 7n 'ona' 'ui 'are !e 8a *e&8ola un
inen! ma-nei!m, 7nr-o #emeie 0e un !#a#l "/r"a (;ang, +i 0e rei !#eruri #emeie (;in); o'mai 0enru '/ !umO
'oelor-0/rCi ar re0re&ena "/r"aul a"!olu 7nre- +i #emeia a"!olu/ C 7nrea-/
46
. In realiae, o'mai a'e+ia !au
e#e'i8 la "a&a 0olari/$iiW 0rimor*iale a !e:elor +i 0ro8oa'/, a+a*ar, 0rima !'7neie a ero!ului.W ei, *a'/ 0uem
!0une a!#el, !7n 'ei 'are !e iu"e!' +i 'au/ !/ sM unea!'/ 0rin #ie'are "/r"a +i #ie'are #emeie, 0rin urmare
a#irma$iaW '/ oae #emeile iu"e!' un !in-ur "/r"a +i o$i "/r"a$ii iu"e!'N !in-ur/ #emeie e!e 'ore'/
41
. Formula
0ro0u!/ *e '/re ,einin-erC #i:ea&/, a+a*ar, una *inre 'on*i$iile e!en$iale ale ale-erilor !e:uale,\ '7n* a'e!ea
an-aCea&/ !raurile 'ele mai 0ro#un*e ale #iin$ei. 7
55( Se7 &izic Di se7 intern
Ai'i 7+i -/!e+e lo'ul o 'on!i*era$ie *e 0rin'i0iu, +i anume; m m/!ura 7n 'are nu !7n ae!ae #orme ale unei
*e0/+iri e#e'i8ul 'on*i$iei umane, !e:ul 'oninu/ !/ #ie 'on'e0u 'a un 1*e!in2, '#l
=9
2p( cit(, I, 'a0. III, 00. =l-<5.
46
O i*ee analoa-/ !/, 7n #on*, +i la emeiul 8e'(ii 'on'e0$ii a!rolo-ieN 0ori8i '/reia ara'$ia re'i0ro'/ ar 'ere 'a la na+erea "/r"aului +i a
#emeii !oarelS +i luna !/-+i !'(im"e lo'ul (a*i'/ "/r"aul !/ ai"/ !oarele 'a !emn aun'i #O #emeia are luna) Q !oarele #iin* ;ang, iar luna
;in(
41
A'ea!a 0are !/ #ie +i !emni#i'a$ia a!'un!/ 7n riul nu0$ial, 0ori8i '/ru)Y mirele +i mirea!a !7n 7n'orona$i +i 'on!i*era$i 'a Re-ele +i
Re-ina.
SEG FIFI? II SEG I%3ER% 71
un #a0 #un*amenal al naurii umane. %u e:i!/m *e'7 'a "/r"a$i !au 'a #emei. 4un'ul a'e!a *e 8e*ere 8a #i
a0/ra 7m0ori8a uuror a'elora 'are a!/&i !u!$in '/ a #i "/r"a !au #emeie e!e 'e8a a''i*enal +i !e'un*ar 7n
ra0or 'u e:i!en$a 7n -eneral 'a #iin$e umane. '/ !e:ul e o *i#eren$iere 0ri8in* a0roa0e 7n e:'lu!i8iae 0area
#i&i'/ +i "iolo-i'/ a naurii umane +i nu 0oae a8ea !emni#i'a$ie +i im0li'a$ii *e'7 0enru a'ele a!0e'e ale 8ie$ii
omene+i 'e *e0in* *e a'ea!/ 0are naurali!/. Un a!emenea 0un' *e 8e*ere e!e R a"!ra' +i neor-ani'. 7n
realiae, el nu 0oae #i 8ala"il *e'7 0enru o umaniae *e"ilia/ 0rin re-re!iune +i *e-enere!'en/. ?ine 7l
7m"r/$i+ea&/ *o8e*e+e '/ nu +ie !/ 8a*/ *e'7 a!0e'ele-limi/ 'ele mai -ro!olane +i mai an-i"ile ale !e:ului.
A*e8/rul e 7n!/ '/ !e:ul, 7naine +i *in'olo *e ru0, e:i!/ 7n !u#le +i, 7nr-o anumi/ m/!ur/, 7n !0iriul 7n!u+i.
E+i "/r"a !au #emeie 7n inerior, 7naine *e a #i a!#el +i e:erior; 'aliaea ma!'ulin/ !au #eminin/ 0rimor*ial/
0/run*e +i im0re-nea&/ 7nrea-a #iin$/, a+a 'um o 'uloare 0/run*e un li'(i*. Ii *a'/ e:i!/, *u0/ 'um !-a 8/&u,
re0e inerme*iare *e !e:uare, a!a 7n!eamn/ *oar '/ men$ionaa 'aliae-"a&/ mani#e!/ o inen!iae '7n* mai
mare, '7n* mai mi'/, 7n #un'$ie *e in*i8i&i. ?ara'erul 'on*i$iona al !e:ului nu e!e 7n!/ !u0rima *in a'e!
moi8.C
F/'7n* +i *e a!/ *a/ a"!ra'$ie *e 'a&urile e:'e0$ionale 7n 'are !e:ul e!e *e0/+i 0ur +i !im0lu 0enru '/ 7n!/+i
'on*i$ia uman/ 7n -enere e *e0/+i/, e!e o realiae '/ *e!eori lu/m *re0 #enomen 1ran!!e:ual2 'eea 'e, *e
#a0, 0ri8e+e un *omeniu ru0 *e 8ia$/ +i *e oae #or$ele #ormai8e 0ro#un*e, un *omeniu al !u0ra!ru'urilor +i
#ormelor inele'uali&ae +i !o'iale, a '/rui (i0erro#ie 'ara'eri&ea&/ #a&ele *e-enerae +i 'ia*ini&ae ale unei
'i8ili&a$ii. )ai Co! 8om rele8a '/ #ie'are #iin$/ uman/ !e 'om0une *in *ou/ 4/oLJUna e!e 'ea e!en$ial/. A *oua
e 'ea e:erioar/, ari#i'ial/, *o"7n*i/, 'are !e #ormea&/ 7n 8ia$a *e rela$ie +i 'are 'reea&/ 10er!oana2 in*i8i*ului;
0er!oan/, ai'i, 7n a''e0$iunea ori-inar/ a 'u87nului, 'are 7n!eamn/, *u0/ 'um !e +ie, ma!'/, ma!'a a'orului (7n
o0o&i$ie 'u 1#a$a2, 'e 0oae #i 7n!/ 0u!/ 6n le-/ur/ 'u 'ealal/ 0are, +i anume 'u 'ea e!en$ial/). 7n #un'$ie *e
in*i8i&i, *ar Ii 7n #un'$ie *e i0ul *e 'i8ili&a$ie, o 0are !au ala 0oae #i mai *e&8ola/. Limia *e-enerai8/
'ore!0un*e unei *e&8ol/ri a0roa0e e:'lu!i8e, eraolo-i'e, a 0/r$ii e:erioare +i 'on!ruie, a 1m/+ii2,
a
in*i8i*ului 1!o'ial2, inele'ual, 0ra'i' +i 1!0iriuali&a2, 'are !e
75 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
'on!iuie a0roa0e auonom +i nu mai men$ine *e'7 #oare 0u$inc ra0oruri or-ani'e 'u #iin$a 0ro#un*/ +i
e!en$ial/. %umai 7n a!c menea 'a&uri #a0ul !e:ului 0oae aCun-e a #i 'on!i*era 'a !e'ui *ar +i ne-liCa"il.
'on!e'in$a o"i+nui/ a a'e!ei !/ri *e lu'ruri e! o ane!e&iere +i o !/l"/i'ire 0rimii8i!/ a 8ie$ii !e:ualeC
@( aun'i 8a a0/rea 0u$in im0oran *a'/ e+i "/r"a !au #emeie +i e mai 0u$in/ 8aloare i !e 8a ari"ui a'e!ui #a0
7n 'eea 'e $ine *e 0in 'i&area 8o'a$iilor, *e #ormarea eului, *e mo*ul *e 8ia$/, !0re *e$ !e"ire dI 'i8ili&a$iile
normale 'are i-o 8or re'unoa+e 7no*eaunC Ii *e!i-ur, 7nr-o a!emenea i0oe&/, 7n!/+i *i#eren$a *inre 0!i(# lo-ia
ma!'ulin/ +i 0!i(olo-ia #eminin/ !e re*u'e 'on!i*era"il.
?i8ili&a$ia mo*ern/, 0ra'i'i!/, inele'uali!/ +i !o'iali&a 0un7n* o mai mul a''enul 0e 'eea 'e e!e li0!i *e
'one:iuni laura e!en$ial/ a #iin$elor umane, e!e neor-ani'/ +i 0oen$ial !/m *ar*i&a/. 8alorile ei *eri8/ 0ar$ial
*inr-o re-re!iune a i0urilo#l a'e!ea, la r7n*ul lor, 0ro8oa'/ +i !0ore!' re-re!iunea. In #em a'e!a a 0uu #emeia
mo*ern/ !/ 0/run*/ ra0i* 7n oae *onS niile, e-ali&7n*u-!e 'u "/r"aul; o'mai 0enru '/ 7n&e!r/rile, a0f8
u*inile, 'om0oramenele, a'i8i/$ile 'ele mai 'ara'eri!i'ek mai r/!07n*ie 7n 'i8ili&a$ia mo*ern/ nu mai au
*e'7 o #oai) re*u!/ le-/ur/ 'u 0lanul 0ro#un*, un*e *omne+e le-ea !e:uli9 mai 7n7i 7n ermeni onolo-i'i +i
a"ia 0e urm/ 7n 'ei #i&i'i, "iolf9 -i'i +i '(iar 0!i(olo-i'i. Eroarea 'e !/ la "a&a 'om0ei$iei #eri/9 ni+e #/'7n*u-
i 'u 0uin$/ !u''e!ul e!e o'mai !u0rae8aluar/ 0ro0rie 'i8ili&a$iei mo*erne, a ineli-en$ei lo-i'e +i 0ra'i'S
!im0lu a'e oriu al 8ie$ii +i al !0iriului 'are !7n, am"ele *eoCC) ri8/, *i#eren$iae, 0e '7n* ineli-en$a e amor#/ +i
1neural/2 W 0oae #i *e&8ola/ a0roa0e 7n e-al/ m/!ur/ a7 *e '/re "/r"a, e#l +i *e '/re #emeie
45
, &
C
%umai 7n rea'/ 7+i 0oae a#la lo'ul ai'i o re#erire la a'ea 8e:ak -uaestioa in#eriori/$ii, e-ali/$ii !au
!u0eriori/$ii #emeii 7n ra0oc 'u "/r"aul. O aare 0ro"lem/ e!e li0!i/ *e !en! *eoare'e 0re!i) 0une o
'omen!ura"iliae. 7n realiae, l/!7n* la o 0are o 'eeKO e!e 'on!rui. a'(i&i$iona"il, e:erior, +i e:'lu&7n*
rarele 'a&u#l
45
?7 *e!0re #orma-limi/ a !u"0ro*u!elor #eminine mo*eme; 1@oamne#l a'elea #/r/ !e: 'are #re'8enea&/ 'arierele *i!in!e ale marilor
ora+e, *oamneleW 0line *e a+a-&i!e am"i$ii inele'uale, 0rin'i0al/ !ur!/ *e 8eniuri 0enru me*i*S *i8inaori, 0!i(anali+i, !'riiori 0re0o!i2
(L. ORFla(erB).
SEG FIFI? II SEG I%3ER% 7=
n$Conae, '7n* nu !e mai 0oae 8or"i *e !e: *oar #iin*'/ 07n/ la anumi 0un' 'on*i$ia uman/ a #o! *e0/+i/, 7n
ra0or 'u i0ul,
i*eea lor 0laoni'/2, 7nre "/r"a +i #emeie e:i!/ o *i8er!iae 'are e:'lu*e ori'e m/!ur/ 'omun/. '(iar +i
#a'ul/$i !au 7n&e!r/ri a0aren 'omune +i 1neurale2 au o #un'$ionaliae +i o am0ren/ *i#eri/ *u0/ 'um !7n
0re&ene la "/r"a !au la #eme#eCinre"area *a'/ 1#emeia2 e!e !u0erioar/ !au in#erioar/ 1"/r"aului2 e la-#el *e
inuil/ 'a +i 7nre"area *a'/ a0a e !u0erioar/ !au in#erioar/ #o'ului. @e a'eea, 'rieriul *e m/!ur/ 0enru #ie'are
*inre !e:e nu 0oae #i *a *e '/re !e:ul o0u!, 'i e:'lu!i8 *e 1i*eea2 0ro0riului !e:. ?u ale 'u8ine, !in-urul
lu'ru 'e.!e 0oae #a'e e *e a !a"ili !u0erioriaea !au in#erioriaea unei #emei *ae 7n #un'$ie *e mai marea !au
mai mi'a ei a0ro0iere *e i0i'iaea #eminin/, *e #emeia 0ur/ !au a"!olu/, 'e8a analo- #iin* 8ala"il +i 0enru
"/r"a. 1Re8en*i'/rile2 #emeii mo*er(e 7+i ra- ori-inea, a+a*ar, *in am"i$ii -re+i orienae, 'a +i *inr-un
'om0le: *e in#erioriae Q *in i*eea erona/ '/ o #emeie 'a aare, 'a 1e:'lu!i8 #emeie2, ar #i in#erioar/
"/r"aulu[. S-a !0u! 0e "un/ *re0ae '/ #emini!mul nu a lu0a 7n reali#S3e 0enru 1*re0urile #emeii2, 'i, #/r/ a-
+i *a !eama, 0enru *re0ul #emeii *e. a *e8eni e-al/ 'u "/r"aul; 'eea 'e, '(iar *a'/ ar #i 0o!i"il *in'olo *e
0lanul e:erior 0ra'i'i!-inele'ua7 mai !u! men$iona, ar e'(i8ala 'u *re0ul #emeii *e a !e *enaura, *e a
*e-eneraKJUni'ul 'rieriu 'aliai8 e!e, !/ o re0e/m, a'ela al -ra*ului *e mai 2mul !au mai 0u$in *e!/87r+i/
reali&are a naurii proprii( %u 7n'a0e ni'i o 7n*oial/ '/ o #emeie 'are e!e 7n mo* *e!/87r+i #emeie e!e
!u0erioar/ "/r"aului 'are e 7n mo* im0er#e' "/r"a, 7n a'ela+i #el 7n. 'are un $/ran 're*in'io! 0/m7nului +i
7n*e0linin*u-+i 7n '(i0 *e!/87r+i #un'$ia e !u0erior unui re-e in'a0a"il !/ +i-o *u'/ la "un !#7r+i 0e a !a. T
7n *omeniul i*eilor *e 'are ne o'u0/m a'um, reEu7e !/ re$inem '/ ma!'uliniaea +i #eminiaea !7n 7n 0rimul
r7n* #a0e *e or*in inern. Ii 7n'/ 07n/ 7nr-a7a, 7ne7 !e:ul inerior 0oae !/ nu 'ore!0un*/ 'u 'el #i&i', E un #a0
nooriu '/ 0uem #i "/r"a$i *u0/ 'or0, #/r/ a #i a!#el +i 7n !0iri {anima mulieris in corpore inclusa virili) Ii
in8er!, a'eea+i 'on!aare #iin* 8ala"il/ +i 0enru #emeie. S7n, a'e!ea, 'a&uri *e a!imerie *aorae unor #a'ori
*i8er+i, 'om0a-
4=
@e!0re oae a'e!ea, '#. E8ola, #ivolta contro ii mondo modemo, e*. 'i., I, SL 566.+i urm.
74 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
ra"ile 'u 'a&urile 7n7lnie 7n *omeniul ra!elor (in*i8i&i 'u 'arab eri!i'ile !omai'e ale unei ra!e +i 'u 'ele
0!i(i'e +i !0iriuale alC alei ra!e). A'ea!a nu 0reCu*i'ia&/ 7n!/ 'aliaea *e "a&/ a #lui*ulW 0e 'are-l 0o!e*/ o
#iin$/ *a'/, #i&i' 8or"in*, e!e "/r"a !au #emeii +i ni'i uniaea 0ro'e!ului *e !e:uare. Fenomenul men$iona
0oae e:0li'a 0rin #a0ul '/ 7n anumie 'a&uri a'e! 0ro'e! !-a 'ei ra mai mul a!u0ra unui *omeniu *a +i a 'rea
a!#el a!imerii *iC 'au&/ '/ re!ul nu a #o! #orma 7n a'eea+i m/!ur/. 3i0olo-i' 8oi "in*, *e'i!i8 r/m7ne 7n!/
7no*eauna #a'orul inern, !e:ul inern. o !e:uare 'e !e ara/ numai 7n ermeni #i&i'i, ori'7 ar #i *e *e&Y 8ola/,
r/m7ne oare'um o !e:uare run'(ia/ +i 8i*/J?ine nu ei "/r"a 7n !0iri +i 7n !u#le nu e 'u a*e8/ra "/r"a Q
'eea 'e 1 8ala"il +i 0enru #emeie. E ne'e!ar !/ rele8/m oae a'e!ea 0en] '/ *e ele re"uie !/ $inem !eama 7n
'er'earea le-ii ara'$iei !e:uale, mai !u! men$ionae. 1?ani/$ile2 re'i0ro' ine-rae *e ma!'uliniae +i
#eminiae, *e!0re 'are e 8or"a 7n le-ea a'ea!aW re"uie 7n$ele!e 7n !en! 'om0le +i 'a aare 7n 7nrea-a lor coim
0le:iae e8enual/.
7n #a0, 7n!/+i 8iriliaea !0iriual/, '(iar *a'/ 7nr-un moa o"!'ur, o e:'i/ +i o re&e+e 0e #emeia a"!olu/; 7n
'a&ul-limi/, +i aun'i '7n* re!0e'i8a 8iriliae nu e!e *oar a r/&"oini'ului !aiC a 'on*u'/orului, 'i !e *iriCea&/ +i
'/re !u0ranaural. @e!0re\ laura mea#i&i'/, nu numai e:i!en$ial/, a a'e!ui *in urm/ 'aii 8om 8or"i 7n 'ele 'e
urmea&/. Al/!uior e un e:em0lu 'rea *eC ar/, a'ela al Salomeei lui O!'ar ,il*e. Salomeea nu-l 8e*e 0a
'enurionul a0rin! *e iu"ire 0enru ea +i 'are-i o#er/ oul +i, 07n/C la urm/, !e +i omoar/ 0enru ea. Salomeea e
#a!'ina/ *e IoVaJ naan, 0ro#eul, a!'eul. Ea, #e'ioara, 7i !0une; 1Eram #e'ioar/, +i\ u mi-ai lua 'a!iaea. Eram
0ur/ +i ne0ri(/ni/, +i u mi-ai\ urna #o' 7n 8ine... ?e !/ #a' a'um #/r/ ineU %i'i #lu8iile, ni'i\ a0ele 'ele mari
nu-mi 8or mai 0uea !in-e #o'ul 0aimii.2
44
44
7n *rama lui O. ,il*e re"uie !/ #a'em a"!ra'$ie *e elemenele e!ei&an9 7n!o$ioare. @ar +i 7n ea, +i '(iar mai mul, 7n o0era lui Ri'(ar*
Srau!!, e:i!/ f) amo!#er/ 'are, 0e l7n-/ 7nala #or$/ e8o'aoare, are un #on* 'o!mi'o-analo-i'i a"!olu 0re-nan; ema Lunii +i a Top=ii
*omin/ 7nrea-a a'$iune. 7n 0lu!, 1*aniO 'elor +a0e 8/luri2 al Salomeei, *an! a!u0ra '/ruia 8om re8eni.
La !/r"/oarea )a(/8raa !e 0ra'i'a 7m0reunarea riual/ a unei 0ro!iuae 'iD un a!'e ($ramac8rin) 7n a'ela+i lo' 'on!a'ra !a'ri#i'iului
('#. ). Elia*e, Yogaii immortalie et li$erte, 4ari!, 19<4, 00. 11<, 5<7-5<8). A'ea!a 0oae a8ea le-/ur/; 'u 'ele *ou/ *i#eren$ieri e:reme ale
#emininului +i ma!'ulinului.
?O%@IJIO%HRI II FOR)E -3<
Fa0ului, mai !u! rele8a, al e8enualului -ra* *i#eri *e !e:uare !u" ra0or #i&i' +i !0iriual, i !e a!o'ia&/ alul;
a'ela al iner'on*i-ion/rilor *i#erie *inre !e:ul inern +i !e:ul 'or0ului. A'ea!/ iner-'on*i$ionare e!e ri-i*/
numai 7n 'a&ul unor in*i8i&i 0rimii8i, a*i'/ *e-ra*a$i 7n ra0or 'u i0ul. @a'/ 7n!/ !e:ul inern e!e !u#i'ien *e
*e&8ola, el !e 0oae a#irma 7nr-o *e0lin/ in*e0en*en$/ *e 'on*i$iile #i&i'e[A!#el, oae mani0ul/rile (ormonale
*e i0 0ur ne'romani' la 'are !e 0reea&/ "iolo-ii mo*erni, "a&7n*u-!e 0e i*eea '/ !e:ul nu *e0in*e *e nimi'
al'e8a *e'7 *e o 1#ormul/ (ormonal/2 oare'are, 8or 0uea 0ro*u'e im0orane e#e'e mo*i#i'aoare ale
a*e8/raelor 'ara'eri!i'i *oar la animale +i la #iin$e umane ineriormene 0u$in *i#eren$iae; nu la "/r"a$i +i la
#emei 'om0le$i, 1i0i'i2. Relai8iaea 'on*i$ion/rilor in#erioare !e 'on#irm/ 07n/ +i 7n 'a&ul unor 'a!ra$i;
*iminuarea #i&i'/ poate, 'um !-a +i !0u!, nu *oar !/ nu *i!ru-/ im0ul!ul !e:ual, 'i poate '(iar !/ nu */une&e
8irili/$ii inerioare. ?a e:em0le *e!eori 'iae !7n %ar!e!, unul *inre 'ei mai "uni -enerali ai Ani'(i/$ii 7r&ii,
Ari!oni'u!, mini+rii 4(oino! +i Eu0roo!, Solomon, un lo'$iior al lui 9eli!arie, OalB, mare 8i&ir al lui Soliman
al II-lea, #ilo&o#ul Fa8orinu!, A"elar* 7n!u+i +i mul$i al$ii.
5>( 'ondi=ion8ri Di &orme ale atrac=iei erotice
7n 8e*erea unei *e#ini$ii 'om0lee a #a'orilor 'e iner8in 7n ale-erile !e:uale, re"uie !/ e:amin/m mai 7n
am/nun !ru'ura #iin$ei umane, re#erin*u-ne nu a7 la !u*iile mo*erne, '7 la 7n8/$/urile ra*i$ionale.
@a'/ a*ineauri am *eo!e"i *ou/ 0/r$i !au !rauri 0rin'i0ale ale #iin$ei umane (e!en$a +i 0er!oana e:erioar/),
a'um re"uie !/ !u"7m0/r$im 7n *ou/ la r7n*ul !/u 0rimul *inre a'e!e *omenii, e!en$ial +i 'el mai 0ro#un*.
A!#el, 7n oul, 8or re&ula rei ni8eluri. ?el *in7i e!e ni8elul in*i8i*ului e:erior 'a o 'on!ru'$ie !o'ial/,
in*i8i* a '/rui #orm/ e *e!ul *e ar"irar/, 1li"er/2 +i la"il/, anume *aori/ 'ara'erului !/u 1'on!rui$i[?el *e-al
*oilea ni8el a0ar$ine *eCa #iin$ei 0ro#un*e !au *imen!iunii *e 0ro#un&ime a #iin$ei, +i e lo'ul a 'eea 'e 7n #ilo&o#ie
a #o! numt;principium individuationis( Ai'i a'$ionea&/ #or$ele 0rin inerme*iul '/rora o #iin$/ e!e 'eea 'e
e
!e,
#ie *in 0un' *e 8e*ere #i&i', #ie 0!i(i', +i !e *i!in-e *e ori'are ala *in !0e'ia !a. o ai'i e!e +i lo'ul 1naurii
0ro0rii2, natura
;-->
I
7> EROS II @RAAOS3E SEGUALH
innata a #ie'/ruia 7n 0are. 7n *o'rina in*ian/, a'e!e #or$e #ormai8e !7n numie sams<8ra !au v8san8S nu !e
re!r7n- *oar la #a'orii ere*iari +i #ilei'i, 'i !7n 'on'e0ue a!#el 7n'7 !/ in'lu*/ ere*i/$i, 'au&e, 0re!'ur/ri +i
in#luen$e a '/ror ori-ine !e 0oae !iua +i *in'olo *e limiele unei !in-ure 8ie$i omene+i
4<
. 7n le-/ur/ 'u a'e!
0lan, 7n *omeniul 0!i(olo-i'ie o 'eea 'e, la om, 'on!iuie 'ara'er +i naur/ 0ro0rie, 'eea 'e am numi 1#a$a2
lui 7n o0o&i$ie 'u 1ma!'a2 lui. S-re *eo!e"ire *e o 'e e 0ro0riu 0rimului *inreC 'ele rei ni8eluri, 'elui mai
e:erior, o 'eea 'e !e re#er/ la 'el *e-al *oilea are un -ra* noa"il *e *eerminare +i *e !a"iliae. A'ea!a i-a
#/'u 0e Dan +i 0e S'(o0en(auer !/ 8or"ea!'/ *e!0re, un 1'ara'er ran!'en*enal2 al #ie'/rui in*i8i* 'a *e!0re
un #a0 1noumenal2, a*i'/ relai8 la *omeniul 'are !/ 7n !0aele 7nre-ii. or*ini a #enomenelor 0er'e0ue 7n
!0a$iu +i im0.
%i8elul al reilea +i 'el mai 0ro#un* 0ri8e+e #or$e elemenara !u0erioare +i anerioare in*i8i*ua$iei, 'are
al'/uie!' 7n!/ #on*ulW ulim al in*i8i*ului. 7n a'e! *omeniu !e -/!e+e +i 0rima r/*/'ina a !e:ului +i 7n 'u0rin!ul
lui !e re&e+e #or$a ori-inar/ a ero!uluiC 4lanul a'e!a 7n !ine e!e anerior #ormei +i *eermina$iei. Fie'are 0ro'e!
'a0// #orm/ +i *eermina$ie 0e m/!ur/ 'e ener-ia 0/run*p 'elelale *ou/ 0lanuri !au !rauri, 0ro'e!ul
'oninu7n*u-!e 7n eleY
?u aCuorul a'e!ei !'(eme !e 0oae !ur0rin*e !u" oae a!0e'i ele 'eea 'e !e 7n7m0l/ 7n ara'$ia !e:ual/. 4e
0lanul 'el mai 0ro-\ #un*, ara'$ia re!0e'i8/ e!e 'e8a 'e re'e *in'olo *e in*i8i*, iaC e:0erien$a eroi'/ 7n
#ormele-limi/, raumai'e, ale a'u0l/riiR aCun-e la a'e! 0lanJan a'e! !en!, e!e 8ala"il 'iaul *e mai !u!J +i
anume '/ oae 7emeile iu"e!' un !in-ur "/r"a, iar o$i "/r"a$ii\ iu"e!' o !in-ur/ #emeie. E:i!/ ai'i -un
0rin'i0iu al in*i#eren$ei\ !au al *i!lo'a"ili/$ii. 7n 8iruea 'ore!0on*en$elor analo-i'e *inrK limia !u0erioar/ +i
limia in#erioar/, a'e! 0rin'i0iu e!e 7n 8i-oareC #ie 7n im0ul!ulor" 'are 7m0in-e '/re o #iin$/ *e !e: o0u! *oar
0enru '/ e *e !e: o0u!, 0ro0riu #ormelor animali'e +i "rue ale ero!ului (a+a-numia 1li0!/ *e ale-ere !0e'i#i'/
animalelor2). #ie 7n #ormele 0o&ii8 *e&in*i8i*uali&ae ale ero!ului, 'are !e mani#e!/, *e e:em0lu, 7nr-o
e:0erien$/ *ioni!ia'/[%u e 7n!/ o*eauna a*e8/ra '/ #orma 'ea mai 8ul-ar/ +i mai animali'/ *e *ra-o!e e
4<
@e!0re sams<8ra +i v8san8 '#. E8ola, Lo Yoga della potenza( Roma, e*. a 5-C#l 19>8, 00. 165-l6<. Elia*e, Yoga e', e*. 'i., 00. >1, 95,
16=. <4 +i urm., >6.
m ?O%@IJIO%HRI II FOR)E 77
a'eea 7n 'are nu iu"e+i o &emeie, 'i &emeia( 4oae #i e:a' 'onrariul
4>
. A'ela+i lu'ru !e 0oae !0une *e!0re #a0ul
'/ 7n 'ri&a a'u0l/rii "/r"aul a0roa0e 7+i 0ier*e in*i8i*ualiaea; el +i-o 0oae 0ier*e 7n *ou/ mo*uri 'onrarii,
*eoare'e e:i!/ *ou/ 0o!i"ili/$i o0u!e *e *e&in8i*uali&are, 7n #un'$ie *e o *e!'(i*ere 1*e!'en*en/2 +i o
*e!'(i*ere 1a!'en*en/2, *e o "e$ie ana-o-i'/ +i o "e$ie 'aa-o-i'/. E!e un 0ur mi '/ 7n aare momene 1!0e'ia
!e !u"!iuie in*i8i*ului2. 7n #ine, '7n* !e !0une '/ *ra-o!ea ori !e na+e *in 0rima 'li0/, ori nu !e mai na+e,
'7n* !e 8or"e+e *e a'ele covps de &oudre, *e *ra-o!e la 0rima 8e*ere, e!e 8or"a aun'i *e a'ele 'a&uri 7n 'are,
mul$umi/ unor 'ir'um!an$e !0e'iale, #or$a !raului 'elui mai 0ro#un* a'$ionea&/ 7nr-un mo* *ire', neo"-
!a'ula, 0re*ominan, #
4rima le-e *e 'are a!'ul/ 0ro'e!ul !e:ului la ni8elul 'el mai 0ro#un* e a'eea, *eCa #ormula/, a
'om0lemenari!mului, a ine-r/rii 'ali/$ii ma!'uline 0ure +i a 'ali/$ii #eminine 0ure 7n unirea unui "/r"a 'u o
#emeieCLa limia *inre al reilea +i al *oilea !ra, *inre ni8elui 0ro3un* +i ni8elul inerme*iar, *e8in a0roa0e
!u"i a'i8e 'on*i$ion/rile !au le-/urile, 0ro0rii iri*i-8i*ua$ieiR!au naurii 0ro0rii, ale unei #iin$e *ae. 7n a'e!
nou !a*iu nu mai e!e in*i#eren, 0enru 0a!iunea +i 7n'lina$ia eroi'/, o 'eea 'e e!e o anumi/ #emeie, *in'olo
*e #a0ul '/ e!e #emeie +i '/ 0re&in/ 'om0lemenari/$ile onolo-i'e, *e!0re 'are am 8or"i. Ai'i 7n'e0, *e
0il*/, !/-+i e:er'ie in#luen$a a!u0ra ale-erii 'on*i$ion/rile ra!ei, a0oi ale 'on*i$ion/ri mai !0e'i#i'e, *e or*in
!omai' +i 'ara'eriolo-i' in*i8i*ual, 07nP '7n* oul !e 0oae a''enua +i #i:a, aCun-7n* !/ 'ree&e ilu&ia
in!u"!iui"ili/$ii
47
; e!e 're*in$a 7n 1*ra-o!ea uni'/2, a*i'/ i*eea '/ 0o$i iu"i +i 0o$i !/ #i iu"i *oar *e o
anumi/ #emeie 'a in*i8i*, a'ea uni'/ #emeie *eermina/ (a'el "/r"a *eermina, 7n 'a&ul #emeii). Ii '7n* toat8
#or$a
4>
Unele riuri *e ma-ie !e:ual/ 'ole'i8/ !e nume!' colI!mSrga, *e la numele unui #el *e 0ie0ar 0ura *e #eele 0ari'i0ane; ale-7n* 0rin
ra-ere la !or$i m 8e+m7nul, #ie'are "/r"a ale-e #emeia 'are !/-i #ie o8ar/+/ *e ri (re#erin$e la Elia*e, U9! cit(, 0. 465, +i E8ola, Lo Yoga
della potenza, e*. 'i., *e!0re riualul !e're anri'. .2L +i mai Co!, 00. ==> +i urm.). %e 0uem re#eri +i la 0romi!'uiaea inen$ional/ 7n
8i-oare 'u o'a&ia anumior !/r"/ori !e&oniere, 7n 9a'anale +i Saumale.
47
E:i!/ ai'i o 'er/ analo-ie 7n*e0/ra/ 'u *i!in'$ia #reu*ian/ *inre 10ro-
'e
!ul 0!i(i' 0rimar2, 7n 'are !ar'ina li"i*oului e 7n'/ li"er/ +i
#lu'uan/, +i 10ro-
e
!ul 0!i(i' !e'un*ar2, 7n 'are a'ea!a !e lea-/ *e o anumi/ re0re&enare +i -reu
8>
mai *e!0rin*e *e ea.
78 EROS II @RAAOS3E SEGUAlA
elemenar/ 0ro0rie !raului 'elui mai 0ro#un* +i 0ro'e!ului 0rima !e ran!#er/ +i !e &i7eaz8 0e a'e! 0lan
inerme*iar, 'el al in*i-8i*ua$iei +i al 1'ara'erului ran!'en*enal2, !e 0ro*u'e 10a!iune #aal/2 'are, *u0/ 'um
8om 8e*ea, nu e a0roa0e ni'io*a/ #eri'i *a'/ r/m7ne 7n !#era omenea!'/ +i 0ro#an/, '/'i ai'i e!e a'i8/ i #or$/
+i a0a!/ o 1!ar'in/2 'are re' *in'olo *e in*i8i*. *e ai'i iau na+ere a*e!ea 8eria"ile !'ur'ir'uie 7n !en! 0ro0riu
+i !iua$ii 0re'um a'eea e:em0li#i'a/ 7n Tristan Di olda, *e ,a-nerJ
7n -eneral, ni8elul inerme*iar e!e oo*a/ 'el al 1i*eali&/-l rilor2 #emeii iu"ie, +i 7n el 7+i are o"7r+ia ilu&ia '/
iu"im o #emeiel 0enru una !au ala *inre 'ali/$ile ei, 7n im0 'e lu'rul 'u a*e8/ra$i iu"i, +i 'are lea-/, e!e
&iin=a ei, #iin$a ei nu*/[ ?7n* 7n!/ #or$a\ 0ro#un*/ a ero!ului nu !'al*/ *ire' 0lanul inerme*iar +i ni'i nuC !e
#i:ea&/ 'om0le 7n el ('um !e 7n7m0l/ 7n marea maCoriae a\ 'a&urilor), rPm7ne un anumi Co' *e in*eerminare;
7n lo'ul 1#emeii C uni'e2 +i in!u"!iui"ile a8em un anumi i0 a0ro:imai8 (1i0ul C 0ro0riu2), 0re&ena *e mai
mule 2#iin$e, nu *oar *e o !in-ur/ #iin$/ #eminin/ (!au ma!'ulin/, 7n 'el/lal 'a&), 'are a!i-ur/ 'on*i$ia unei V
ara'$ii !u#i'ien *e inen!e. @ar a'ea!/ li"erae *e mi+'are !aul *i!lo'a"iliae a ero!ului 0oae a8ea +i al/
'au&/; im0er#e'a in*i-Y 8i*ua$ie a unei anumie #iin$e. @a'/ '(i0ul inern al unei #iin$e nul e #oare 0re'i!, aun'i,
7n e-al/ m/!ur/, +i o"ie'ul *orin$ei !ale 8a\ #i mai in*eermina +i, 7n anumie limie, 7nlo'ui"il. ?(iar +i mul-C
i0li'iaea e:0erien$elor 0oae 'onri"ui la 7nl/urarea #i:i/$ii 0ro- \ Y 0rii unei 0rime 0erioa*e *in 8ia$a eroi'/.
A!#el, 9Pl&a' a o"!er8au '/ 7n 0rima #emeie iu"i/ iu"e+i oul, 'a +i 'um ar #i uni'a #emeie. J mai 7r&iu, iu"e+i
#emeia 7n #ie'are #emeie.
3re'7n* la ulimul ni8el, 'el al in*i8i*ului e:erior, '7n* 'enrulW *e -reuae al 0ro0riei #iin$e 'a*e a!u0ra lui,
men$ionaa mua"ili-l ae +i in*eerminare a 0ro0riului 'om0lemen !e:ual 're+e 0e!e V m/!ur/ 7n ale-erea
!e:ual/. @u0/ 'um am !0u!, 0e a'e! 0lan oul C e neor-ani', #/r/ r/*/'ini a*7n'i. A!#el, 0e *e o 0are, 0uem
a8eaS i0ul li"erinului 'are 'au/ numai 10l/'erea2 +i 0re$uie+e o #emeie;W numai *u0/ -ra*ul 7n 'are 're*e '/ i-
o 0oae o#eri, 0e '7n* 7n oae I 'elelale 0ri8in$e, 0enru el, o #emeie e!e mai mul !au mai 0u$in la #el 'u ala. In
ale 'a&uri, #a'ori *eerminan$i 0o *e8eni 'ei C !o'iali +i am"ienali; 'la!a, mo*a, ra*i$ia, 8aniaea e'. A0ar
a0oiW noi 'on*i$ion/ri 0enru 'eea 'e, *in ero!, 0oae !/ aCun-/ 7n a'e!\ 0lan +i !/ !e #i:e&e a'olo; +i *ra-o!ea
normal/, 1'i8ili&a/2 +i "ur-l
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 79
a(e&/ !e *e#ine+e 7n mare m/!ur/ o'mai 0rin ele. ACun-e 7n!/ 'a ero!ul !/-+i reia "ru!' a*e8/raul 'ara'er +i !/-
+i urme&e 'on*i$ion/rile 'e-i !7n 0ro0rii 7n !raurile 'ele mai 0ro#un*e, 0enru 'a !/ a'$ione&e 7n mo* 'aa!ro#al
a!u0ra a o 'eea 'e !-a #orma, 7n maerie *e rela$ii iner!e:uale, 7n *omeniul a'e!a, 'el mai e:erior al
in*i8i*ului !o'ial. ?(iar a#ini/$ile *eerminae *e 0lanul naurii 0ro0rii +i *e sams<8ra, 7n 'a&ul 7n7lnirii
0er!oanei 'om0lemenare, 0o #a'e !/ !ar/ 7n aer !au !/ !ur0e o 'eea 'e +i-a 'rea in*i8i*ul !o'ial 7n 'a*rul
in!iu$iilor 'i8ili&a$iei +i !o'ie/$ii '/rora le a0ar$ine. S7n 'a&urile 'are l-au #/'u 0e ?(am#or !/ 8or"ea!'/ *e
un 1*re0 *i8in al iu"irii2; 17l! !Ra00ariennen `7n*r/-o!i$ii\ *e *roi *i8in, mal-r> Ie! loi! e Ie! 'on8enion!
(umaine!.2
48
Ii 7n 8ia$a mo*ern/ a!emenea 'a&uri !7n #oare numeroa!e +i ele au #urni&a maeria 0re#era/ unui
anumi -en *e earu +i *e lieraur/; o'mai 0enru '/ 7n 'i8ili&a$ia mo*ern/ !-a nuri ilu&ia '/ rela$iile *inre
!e:e 0o #i 'enrali&ae +i !i!emai&ae 0e 0lanul 'el mai e:erior, !o'ial, neor-ani' +i ari#i'CPW#WJ
7n a'eia+i ermeni 'a +i 'ei ai 'aa!ro#elor men$ionae a*ineauri !e 0o e:0li'a +i 'a&urile a'elor li"erini 'e
!#7r+e!' 0rin a '/*ea 8i'ime ale 0ro0riului Co' +i 0rCn a !e 7n*r/-o!i *e o anumi/ #emeie, 0un7n* 'a0/
0ermua"iliP$ii o"ie'ului urm/ri *e ero!ul lor. 0o !/ +i 'a*/ 7n!/ 0ra*/ unor #orme !e:uale mania'ale, urmare,
a'ea!a, a #a0ului '/ !-au Cu'a 'u #o'ul, 'u ale 'u8ine '/ au 0ro8o'a, la un momen *a, a'i8area 18olaCului2
0ro0riu 0lanului 'elui mai 0ro#un*, +i anume a'ela 'are 0re'e*/ 7n!u+i 0lanul un*e !e mani#e!/ sams<8ra +i
in*i8i*ua$ia.
E *e la !ine 7n$ele! '/ a!emenea iru0$ii e8enuale 0o a'$iona 'aa!ro#al +i 0e 0lanul 1*ra-o!ei uni'e2, 7no'mai
*u0/ 'um le-ea a#ini/$ii 7n 8i-oare 0e a'e! 0lan, '7n*, la ni8elul inerme*iar, 7+i 7nr7lne+e 0ro0riul 'om0lemen,
0oae a'$iona 'aa!ro#i' 7n *ome-
48
Apud S'(o0en(auer, o0. cit(, 0. 116.
49
Al/ 'on!e'in$/ e #enomenul en*emi' al *i8or$urilor +i re'/!/oririlor7n 'i8ili&a$iile 1mono-ami'e2 'ele mai #ra0an 1mo*eme2, 'au&a *e
*i!lo'a"iliaea ero!ului 'ara'eri!i'/ !raurilor 'elor mai !u0er#i'iale ale #iin$ei. ?i8ili&a$iile 0re'e*ene #u !0e'i#i' or-ani', a'or*7n*
0reuin*eni o mai mare aen$ie la o 'e e 0ro0riu !ra-Rului 'elui mai 0ro#un* +i mai in*i8i*ua al 1naurii 0ro0rii2 7n mo* normal, a*i'/
c'7n* '(iar a"!ra'$ie *e #or$a 'oer'ii8/ a in!iu$iilor, -aranau 7n !'(im" un -ra*
m
ai mare *e !a"iliae unirii *inre #iin$e *e !e: o0u!, '7n*
!i!emul 7n 8i-oare nu era 4i
u
-ami', 'u *i8er!ele 0remi!e, a!u0ra '/rora ne 8om o0ri mai Co!.
80 EROS I DRAGOSTE SEXUAL
niul in*i8i*ului !o'ial +i al o"li-a$iilor !ale. Aun'i *i!0are 7n'/ o *a/ 1uni'iaea2, '(iar +i uni'iaea 10a!iunii
#aale2. @ar a'e!e 'a&uri !7ri e:rem *e rare 7n *omeniul 0ro#an +i, '7n* !e i8e!', nu !7n ni'io*a/ e8aluae
'on#orm a*e8/raei lor nauri.
Al 'a&, ra0ora"ii la a'ela+i 'one:, e!e 'el al unei 0a!iuni Di al unei ara'$ii !e:uale elemenare 'e !e 0oae
a!o'ia 'u *i!0re$ +i '(iar ur/ 7nre 'ei *oi 7n*r/-o!i$i; ai'i a'$ionea&/ ener-ia 0lanului 'elui mai 0ro#un*,
elimin7n* o$i #a'orii *e a#iniae 'ara'erial/ +i, oae 8alorile 'are ar #i #o! *eerminane, *a'/ 0ro'e!ul !-ar #iC
'enra 0e 0lanul inerme*iar. ?a&ul e !imeri' 'u 'el 7n 'are, a+a 'um am !0u!, a#ini/$ile 0ro0rii re!0e'i8ului
0lan 0o, la rPn*ul) lor, !/ arun'e *i!'re*i a!u0ra a o 'e e!e 0ro0riu *omeniuiuu e:erior al moralei !o'iale +i
al in!iu$iilor.
7n a'e! 'one:, !e 0oae, 7n !#7r+i, men$iona #a0ul '/ e:i!a miCloa'e ari#i'iale 0enru a *e-aCa mai mul !au
mai 0u$in elemenar/ a ero!uiui, 0rin neurali&area !raurilor mai 0u$in 0rf8 #un*e 0! 'are a'e!a le ra8er!ea&/
+i r/m7ne a0roa0e le-a * #iin* !u0u! mai !u! men$ionaelor 'on*i$ion/ri 7n e:0erien$a "/r"a$ilor +i #emeilor
'omune. 4uem 'ia 7n'/ *e 0e a'um a'$iu*) al'oolului +i a unor !u0e#iane +i e *e noa o *e 0e a'um m unele
!u"!an$e *e a'e! -en au a8u a*e!eori rolul *e a*Cu8an$i) uili&area !a'ral/ a !e:ului (*ioni!i!m, anri!m). 4e
a'eea+i li#l !7n #ilrele amoroa!e, a '/ror 8eria"il/ naur/ e a"!olu i-n *e oamenii mo*erni. @e ai'i, a+a 'um
8om 8e*ea, *rumul *u'e +i la unele #orme ale *emonolo-iei 'u "a&/ eroi'/, "a C la a*e8/raa ma-ie !e:ual/
0ro0riu-&i!/.
7n o 'e !-a !0u! 07n/ a'um nu re"uie ni'io*a/ !/ 'on#un*ar/ rolul #a'orilor 'are condi=ioneaz8 'u rolul
#a'orilor 'are de=emiinm 4enru 'a o ma+in/ !/ 0ro*u'/ anumie e#e'e +i !/ *ea ran*amek re"uie !/ #ie
al'/ui/ *in 0ie!e 'ore!0un&/oare +i a'e!e 0ie!a !S #ie a!am"lae 7n mo* a*e'8a Q a'ea!a e 'on*i$ia. @a'/
in!/ li0!e+e #or$a mori'e, +i 'ea mai *e!/87r+i/ ma+in/ 8a r/m7K . imo"il/. La #el re"uie !/ -7n*im 7n 'a&ul
uuror a'elor 'on*9 $ion/ri 'are, 0e2 'ele *ou/ 0lanuri mai 0u$in 0ro#un*e ale #iin#l umane, 0o 'ore!0un*e
eorei' -ra*ului o0im 0enru ara'$ia !e:ual/; e o"li-aoriu 'a, a"!ra'$ie #/'7n* *e o$i a'e+i #a'ori, !a !e
re&ea!'/ #or$a 0rimar/ a ero!uiui, la un 18olaC2 !au alul, +i cm 7nr-un -ra* !au alul, ea !/ !a"ilea!'/ !area
ma-nei'/ !#l ma-i'/, *e!0re 'are am !0u! '/ e !u"!raul ori'/rei iu"iri !e:uaCC
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 81
La in*i8i*ul 'omun +i 'u *eo!e"ire la in*i8i*ul 'i8ili&a *in O''i*en, e:0erien$a eroi'/ !e num/r/ 0rinre
a'elea 'e 0re&in/ mai mul un 'ara'er 0a!i8. E 'a +i 'um 0ro'e!ele 'ore!0un&/oare ar a0/rea +i !-ar *erula *e la
!ine, #/r/ 'a 8oin$a 0er!oanei !/ iner8in/; ei nu 7i e!e *a ni'i m/'ar !/ le 'enre&e e:a' 7nr-unui !au alul *in
'ele rei *omenii !au ni8eluri men$ionae. A'ea!/ !iua$ie e 'on!i*era/ 'a #iin* a7 *e #irea!'/ +i normal/, 7n'7,
aun'i '7n* ea nu !e i8e+e, '7n* li0!e+e 'on!r7n-erea, '7n* nu 0o$i !/ nu !im$i !au !/ nu #a'i al#el, 7n'e0i !/ e
7n*oie+i *e !in'eriaea +i 0ro#un&imea unui !enimen !au ale unei *orin$e. A/!im a!emenea in*i'ii '(iar 7n
'u8inele 'ele mai u&ae; 'u87nuW passio e:0rim/, 7n *i#eriele lui #orme *in lim"ile romani'e, anume !area
'elui 'are !u#er/. O"!er8a$ia e 8ala"il/ +i 0enru ermenul -erman Leidensca&t, *e la leiden, 'are, +i el, 7n!eamn/
a 0/imi, a !u#eri.
7n #un'$ie *e in*i8i&i Q *e *i#eren$ierea lor inern/ Q, #enomenul a'e!a e mai mul !au mai 0u$in e8i*en. )ai
*e0are, am 0uea #a'e 7n a'e! !en! 'on!i*era$ii *e 0!i(olo-ie *i#eren$ial/, 0ornin* *e la *i#eriele in!iu$ii. @e
e:em0lu, 0oli-amia are *re0 0re!u0o&i$ie naural/ un i0 ma!'ulin, 7n 'are Eul are un mai mare -ra* *e li"erae
7n ra0or 'u ero!ul ('u un mai mare -ra* *e *i!-
2 lo'a"iliae +i, *re0 'on!e'in$/, un -ra* mai mi' *e #i:are). un i0, a0oi, la 'are e:0erien$a eroi'/ 7n !ine are
mai mul/ 7n!emn/ae *e'7 rela$ia 'u o #emeie !au ala 'a 0er!oan/ ('a 7n &i'ala ara"/; 1Un #ru', a0oi al
#ru'2). @e 8reme 'e nu am a#irma '/ a'ea!a ar 'ore!0un*e 7no*eauna unor !iua$ii i*eni'e 'u 'ele
, orienae !0re e:erior +i neor-ani'e 0ro0rii orien/rii li"erine, !e 0oae re'unoa+e '/ re'erea *e la 0oli-amie
(!au *e la marimo-niul ani' a*mi$7n* 'a ine-rare le-iim/ 'on'u"inaCul) la mono--amie, 7n 0o#i*a o0iniilor
'on#ormi!e a&i 0re'um0/nioare, nu e!e '7u+r *e 0u$in un !emn '/ un i0 !u0erior *e "/r"a ia lo'ul unuia
in#erior, 'i e:a' *im0ori8/. e!e mai *e-ra"/ !im0omul unei 0oen$iale +i mul mai 0uerni'e a!er8iri a
"/r"aului #a$/ *e
e
ro! +i *e #emeie, 'eea 'e nu e, 7nr-a*e8/r, !emnul unei 'i8ili&a$ii !u0erioare
<6
.
.
<6
?#. J. E8ola, L'Aico ela 'lava, )ilano, 19>8, 'a0. GII (1Li"era *el !e!!o e 2"erP *ai !e!!o2).
85 EROS II @RAAOS3E SEGUALH
?7 0ri8e+e elemenele unei e(ni'i menie !/ a'$ione&e a!u0ra *i8er!elor 'on*i$ion/ri e:i!en$iale ale ero!ului,
ele 0o #i 7n7lnie mai 'u !eam/ 7n lumea ani'/ +i 7n r7n*ul 0o0ula$iilor 0rimii8e. @eo'am*a/, 8om 'ia
unR!in-ur e:em0lu, +i anume #a0ul '/ *e!eori riurile *e '/!/orie, 0rinre a'e!ea *in urm/, !e i*eni#i'/ 'u
0ra'i'i ma-i'e *e *ra-o!e 'are re&e!' #or$a *e ara'$ie *inre 'ele *ou/ !e:e 'a 0e o 0uere ire&i!i"il/
<1
.
4ori8i !'(emei noa!re, ele !imulea&/ +i a'i8ea&/ ero!ul 0e 0lanul elemenar, #ie +i 'u ri!'ul *e-a alimena un
#el *e *emonie !au *e 0o!e*are.
?O%@IJIO%HRI II FOR)E 8=
7n a'e! 0un', !-ar 0uea 're*e 7n!/ '/, 7n e!en$/, am #/'u, mai mul !au mai 0u$in, 0a!ul *e'i!i8. %u am
re'uno!'u oare noi 7n+ine '/, 7n -eneral, o 'e !e in8o'/ 0enru a e:0li'a #a0ul eroi', !e e:0li'/ 7n realiae
'(iar 'u aCuorul luiU JS#e -/!im *e a'eea, ine8ia"il, 7n #a$a 0ro"lemei #un*amenale; 7n *e#inii8, de ce se simt
atraDi unul de altul $8r$atul Di &emeiaW @a'/ am aCun! !/ re'unoa+em 7n ero! un #a0 elemenar +i ire*u'i"il,
r/m7ne !/ '/u/m semni&ica=ia a'e!ui #a0. A!a 7n!eamn/ 7n!/ '/ re"uie !/ ne 7nre"/m +i 'are e !emni#i'a$ia
!e:ului 7n !ine. %e -/!im a!#el a*u+i 7n 'enrul mea#i&i'ii !e:ului 7n !en! 0ro0riu. @e ea !e 8a +i o'u0a 'a0iolul
urm/or.
7naine *e a mer-e mai *e0are, !/ arun'/m o 0ri8ire a!u0ra *rumului 0ar'ur!. Am re!0in! ori'e iner0reare
"iolo-i'/ #inali!/ a #a0ului eroi', iar e:0li'a$ia 7nemeia/ 0e 7n!u+i 10rin'i0iul 0l/'erii2 #reu*ian am
'on!i*era-o la #el *e ne!ai!#/'/oare 'a +i a'eea 'e re'ur-e la un #ane&i! 1in!in' al re0ro*u'erii2 'a #a0
0rimar al im0ul!ului eroi'. 3eoria 1ma-nei'/2 ni !-a 0/ru mai 'ore!0un&/oare 'u realiaea. am a0ro#un*a
a'ea!/ eorie 'u aCuorul unor *ae e:ra!e lin 7n8/$/urile ra*i$ionale, 'are 8or"e!' *e!0re o !are !au *e!0re un
#lui* *e'lan+a 1'aalii'2 7n 7n*r/-o!i$i 0rin 0re&en$a #or$elor #un*amenale (;in +i ;ang, 'are *e#ine!'
0olariaea !e:ual/ +i !e:uarea 7n -eneral; 'orelai8ul e!e o *e0la!are a 0lanului 'on+iin$ei, 'are, la r7n*ul !/u,
*e8ine 'au&a unei a'i8/ri ma-i'e a 0uerii *e ima-ina$ie +i a unui monoi*ei!m mai mul !au mai 0u$in inen!.
@o'rina ani'/ *e!0re o alerare in8i&i"il/ 'e !e 0ro*u'e 7n !7n-e aun'i '7n* !7nem 'u0rin+i *e ero! a #o!
re8alori&a/ *e noi. 7n !#7r+i, au #o! e:aminae 'on*i$ion/rile le-ae *e 'om0lemenari!mul e:i!en$ial al
#iin$elor 'e !e iu"e!', 7n 'a*rul unei *o'rine *e!0re !raurile muli0le ale 0er!oanei; !-a rele8a 7n!/ '/, *re0
"a&/ a o +i *re0 #or$/ 0rimar/, re"uie !/ lu/m 7n 'on!i*erare 'eea 'e 0ro8ine *ire' *in. ra0orul ma!'ulini/$ii
a"!olue 'u #eminiaea a"!olu/. Ii, 7n a'ea!/ 0ri8in$/, 'u a7 mai inen! 8a #i 0ro'e!ul, im0li'7n* oae e#e'ele
unei ara'$ii elemenare, 'u '7 mai (o/r7/ 8a #i *i#eren$ierea !e:elor, a*i'/ !e:uarea.
<1
E. ?ra]leB, M;stic #ose, %e] EorV, 1965, 0. =18.
?a0iolul II )E3AFIFI?A SEGULUI
5@( Mitul androginului
Forrr7a !0e'i#i'/ 0rin 'are lumea ra*i$ional/ a e:0rima !emni-#i'a$iile ulime ale #iin$ei a #o! miul. )iul
ra*i$ional are 8aloarea unei '(ei. )ai ale! 7n 0erioa*a 0re'e*en/ !-a 7n'er'a e:0li'area miului 'u aCuorul
i!oriei naurale, al "iolo-iei !au al 0!i(olo-iei. ; 4enru noi, *im0ori8/, miul 7n!u+i 8a e:0li'a o a'e!
maerial,; 'u re#erire !0e'ial/ la ema 'are ne inere!ea&/ ai'i.
E:i!/ mai mule miuri 'are !e 0reea&/ la a0ro#un*area 0ro"leJ mei mea#i&i'e a !e:ului. Ale-em *inre ele
unul 'are, 0enru o''i-R *enali, e, relai8, 0rinre 'ele mai 0u$in 7n*e0/rae. ara-em 7n!/ = aen$ia '/ a'elea+i
!emni#i'a$ii !7n 'on$inue +i 7n miuri 'e a0ar$in \ alor 'uluri. ?a "a&/, 8om lua, a+a*ar, 'eea 'e !e !0une *e!0re
*ra-o!e 7n %ancetul lui 4laon. 7n7lnim ai'i, ame!e'ae 'u miul, C *ou/ eorii *e!0re *ra-o!e e:0u!e *e '/re
Ari!o#an +i, re!0e'i8, \ @ioima. Vom 8e*ea '/ 'ele *ou/ eorii !e 'om0leea&/ oare'um, 0un7n* 7n lumin/
aninomiile +i 0ro"lemai'a ero!ului.
4rima eorie 0ri8e+e miul an*ro-inului. ?a 0enru a0roa0a oae miurile ine-rae *e 4laon 7n #ilo&o#ia !a, +i 7n
'a&ul a'e!- C uia re"uie !/ 0re!u0unem o ori-ine mi!eri'/ +i ini$iai'/. 7ir-C r-a*e8/r, a'eea+i em/ +er0uie+e
!u"eran 7nr-o lieraur/ #oare 8aria/, *e la me*iile mi!erio!o#i'e +i -no!i'e ale Ani'(i/$ii Y 07n/ la auori *in
E8ul )e*iu +i '(iar *in 0rimele 8ea'uri ale erei mo*erne.. 3eme 'ore!0un&/oare !e -/!e!' +i 7n a#ara 'oniner7-J
ului no!ruK__Z
K24ori8i lui 4laon
1
, a e:i!a o ra!/ 0rimor*ial/, a '/rei naur/ 1nu era 'um e!e a!/&i, 'i 'u oul ala2, +i a
'/rei 1#iin$/ 7n!/+i a
1
%ancetul, 189'-l96'. (Folo!im 8er!iunea ?e&ar 4a0a'o!ea. T( trad(,
)I3UL A%@ROAI%ULUI 8<
*i!0/ru2, un -en *e om 'e 'u0rin*ea 7n !ine am"ele 0rin'i0ii, ma!'ulin +i #eminin. Re0re&enan$ii a'e!ei ra!e
an*ro-ine erau 1(/r/&i$i 'u o 0uere +i-o 8la-/ mira'uloa!/, 'u o ru#ie #/r/ mar-ini, 7no'mai 'um !0une Oomer
*e!0re E#iale +i Ou!, ei !-a0u'ar/ !/ !e !uie-n 'er 'a !/ !e 7n!/07nea!'/ 0e &ei2. E!e 7n!/+i ema (B"ri!ului
3ianilor +i Ai-an$ilor. e ema 0romeei'/ +i 'ea 'are !e re-/!e+e 7n a7ea ale miuri Q '(iar +i 7n miul "i"li' al
E*enului +i al lui A*am, 7n m/!ura 7n 'are ai'i #i-urea&/ #/-/*uin$a '/ 18e$i #i 'a @umne&euK(Fa'erea, =,<). La
4laon, &eii nu le r/!ne!' 0e #iin$ele an*ro-ine, a+a 'um 0ro'e*a!er/ 'u Ai-an$ii, , 'i le 0arali&ea&/ 0uerea
/in*u-le 7n *ou/. @e ai'i, a0ari$ia unor 3 #iin$e *e !e: *i!in', 0ur/oare, 'a "/r"a$i +i #emei, ai unui !e: !au . ai
aluia, #iin$e 7n 'are ou+i r/m7ne aminirea !/rii anerioare +i C !e a0rin*e *orin$a *e re'on!iuire a uni/$ii
0rimor*iale. 4enru 4laon, o'mai 7n a'e! im0ul! re"uie '/ua/ !emni#i'a$ia ulim/, mea#i&i'/ +i eern/ a
ero!ului. 1Ia/, *e aun'i e!e 7m0l7na/ 7n oameni *ra-o!ea unora '/re al$iiCEro! e!e 'el 'e 7m0reunea&/
#r7nurile 8e'(ii nauri. el 7+i */ o!eneala !/ #a'/ *in *ou/ #iin$e una !in-ur/. el 7n'ear'/ !/ 8in*e'e ne#eri'irea
#irii umane.2
5
4e l7n-/ 0ari'i0area 'omun/ a 7n*r/-o!i$ilor la 0l/'erea !e:ual/, 1e 8/*i '/ al'e8a urm/re+e
!u#leul lor; 'e8a 'are nu 0oae #i ro!i, 'e8a 'are !e -(i'e+e numai, !au !e 7nre8e*eK A0roa0e 'a o 'onra0ro"/
a posteriori, 4laon 7l 0une 0e Oe#ai!o! !/-i 7nre"e 0e 7n*r/-o!i$i; 1%u 'um8a 'eea 'e *ori$i e!e !/ r/m7ne$i
*e-a 0ururea 7m0reun/, unul al/uri *e 'el/lal, +i 'a ni'i noa0ea ni'i &iua !/ nu 8/ *e0/ra$i unul *e alulU Ei
"ine, *a'/ a!a-i 'e *ori$i, a#la$i '/ eu 8reau !/ 8/ une!', !/ 8/ o0e!' laolal/. 8reau !/ #a' *in 8oi o
!in-ur/,#iin$/. a!#el, '7 8e$i r/i, !/ r/i$i laolal/, iar '7n* 8e$i muri, !/ #i$i +i-n l/'a+ul lui Oa*e! o 0er!oan/ 7n
lo' *e *ou/. !/ muri$i laolal/. A7n*i$i-8/ *e nu-i a'ea!a *orin$a 8oa!r/ +i !0une$i-mi *a'/ n-a$i 8rea !/ 8/
#/ure!' o a!#el *e !oar/.2 1Au&in* a'e!ea Q !0une 4laon Q, +im "ine '/ ni'i unul *inr-7n+i n-ar re#u&a.
nimeni n-ar !0une '/ 8rea al'e8a. @im0ori8/, #ie'are ar 're*e '/ a au&i 'u-a*e8/ra 'eea 'e *orea *e mul/
8
reme; !/ !e a0ro0ie +i !/ #ie 'ono0i 'u 0er!oana iu"i/ *e *7n!ul. *in *ou/ !/ !e #a'/ o !in-ur/ #iin$/. 4ri'ina
lu'rului !/ o'mai 7n
W
I$id(, 195 '-*. R I$id(, 195 d!e(
8> )E3AFIFI?A SEGULUI
8e'(ea noa!r/ naur/, 'are era a!#el 7n'7 al'/uia un 7nre-. Ei "ine, Ero! nu-i *e'7 numele a'e!ui *or, al
a'e!ei n/&uin$e '/re uniae.2
4
A0roa0e 'a 7n 'a&ul unui !im"ol, 1#ie'are Cum/ae *orea !/ !e ali0ea!'/
'eleilale Cum//$i2
<
.
7n a'e! an!am"lu, re"uie !/ !e0ar/m *e 'on'e0ul e!en$ial elemenele a''e!orii, #i-urai8e +i 1mii'e2 7n !en!
ne-ai8. A!#el, 7n 0rimul r7n*, nu re"uie, #ire+e, !/ 'on'e0em #iin$ele 0rimor*iale a+a 'um o #a'e 4laon 'are,
#a"ul7n*, ni-i *e!'rie 07n/ +i 7n r/!/urile lor !omai'e, 'a 0e mem"rii unei anumie ra!e 0rei!ori'e ale '/rei
re!uri !au #o!ile ar #i *e a+e0a !/ le +i -/!im. 3re"uie !/ ne ra0or/m, *im0ori8/, la o stare, la o 'on*i$ie
!0iriual/ ori-inar/, nu a7 7n !en! i!ori', '7 7n 'a*rul unei onolo-ii, al unei C *o'rine *e!0re !/rile muli0le ale
#iin$ei. @a'/ o *emiolo-i&/m. 0uem 'on'e0e o a!emenea !are 'a 0e a'eea a unei &iin=e a$solut (ne!'in*a/,
ne*ual/), a unei ine-rali/$i !au uni/$i 0ure +i, o'mf *e a'eea, 'a 0e o !are *e imoraliae. A'e! ulim 0un'
e! 'on#irma #ie *e *o'rina 0re&ena/ 0rin 8or"ele @ioimei 'e8 mai *e0are 7n %ancetul, #ie *e 'ea e:0u!/ 7n
9aidros un*e, '(iar *a'/ 7n le-/ur/ 'u 'eea 'e a8ea !/ !e numea!'/ mai 7r&iu 1iu"ire 0laoni'/2 +i 'u eoria
#rumo!ului, le-/ura *inre !'o0ul ulim al ero!ului +i nemurire e!e e:0li'i/.
- ?a un al *oilea elemen, -/!im a0oi 7n miul 0laoni'ian o 8arian/ a moi8ului ra*i$ional -eneral al 1'/*erii2.
@i#eren$ierea !e:elor 'ore!0un*e 'on*i$iei unei #iin$e /iae 7n *ou/ +i, 'a aare, #ini/ +i murioare, 'on*i$iei
'ui8a 'are nu-+i are 8ia$a 7n !ine, 'i 7n alul, o !are, a+a*ar, 'e nu 0oae #i 'on!i*era/ 'a ori-inar/. A!#el, 7n
a'ea!/ 0ri8in$/, !-ar 0uea #a'e o 0aralel/ '(iar 'u miul "i"li', 7n m/!ura 7n 'are '/*erea lui A*am are *re0
urmare e:'lu*erea lui *e la 4omul Vie$ii. Ii 7n %i$lie !e 8or"e+e *e an*ro-inia #iin$ei 0rimor*iale #/'ue *u0/
'(i0ul lui @umne&eu (1*u0/ '(i0ul lui @umne&eu l-a #/'u. a #/'u "/r"a +i #emeie2, Facerea, 1, 57), iar numele
ari"ui #emeii, 7n 'aliae *e 'om0lemen al "/r"aului, a #o! E8a, 7n!emn7n* 1Via$a2, 1?ea 'are r/ie+e2. @u0/
'um 8om 8e*ea, 7n iner0rearea Va"-"ali!i'/, !e0ararea Femeii-Via$/ *e an*ro-in e 0u!/ 7n le-/ur/ 'u '/*erea
7n 0/'a +i !#7r+e+e 0rin a #i e'(i8ala/ 'u e:'lu*erea
4
I$id(, 195 *-e.
<
I$id(5 191 a.
)I3UL A%@ROAI%ULUI 87
lui A*am *e la 4omul Vie$ii, 0enru 'a a'e!a !/ nu *e8in/ 1'a unul *inre %oi `'a un @umne&eu\2 +i 1nu 'um8a
!/ r/ia!'/ 7n 8e'i2 (Facerea, =, 55).
7n an!am"lu, miul 0laoni'ian !e num/r/ *e'i 0rinre a'elea 'e #a' alu&ie la re'erea *e la uniae la *ualiae, *e
la #iin$/ la 0ri8area *e #iin$/ +i *e 8ia$a a"!olu/. ?ara'erul *i!in'i8 +i 7n!emn/aea lui !au 7n!/ 7n #a0ul '/ el
!e o0re+e anume a!u0ra *uali/$ii !e:elor 0enru a !emnala !emni#i'a$ia !e're/ +i o"ie'ul ulim al ero!ului. ?a
ermen 0ari'ular *inr-o 'uno!'u/ !e'8en$/ re#erioare la 'eea 'e '/u/m 'u a*e8/ra *in'olo *e *i#eriele
!'o0uri a0arene +i ilu&orii ale 8ie$ii o"i+nuie, !e 0oae 'ii 7n'/ 7nr-una *in *paniDade: 1%u 0enru #emeia #7n
!ine\ e!e *ori/ #emeia *e '/re "/r"a, 'i 0enru 8tm8 `0enru 0rin'i0iul cnumai lumin/, numai nemurireS\.2
>
?a*rul e a'ela+i. 7n a!0e'ul !/u 'el mai 0ro#un*, ero!ul 7n'or0orea&/ o !r/*uin$/ *e a *e0/+i 'on!e'in$ele
'/*erii 7n 0/'a, *e a e8a*a *in lumea limiai8/ a *uali/$ii, *e a re!a"ili !area 0rimor*ial/, *e a *e0/+i 'on*i$ia
unei e:i!en$e *uale !'in*ae +i *eerminae *e 1alul2. A'ea!a 7i e !emni#i'a$ia a"!olu/. a'e!a e mi!erul
a!'un! 7n im0ul!ul 'are-l 7m0in-e 0e "/r"a !0re #emeie, 'u o #or$/ elemenar/, mai 0re!u! *e oae 'on*i$ion/rile
0re&enae mai !u! ale *ra-o!ei omene+i 7n oae 8arie/$ile ei in#inie re#erioare la #iin$e 'are nu !7n ni'i
"/r"a$i a"!olu$i, ni'i #emei a"!olue, 'i, a+a &i'7n*, *oar !u"0ro*u!e ale am7n*urora. %i !e o#er/ ai'i, a+a*ar,
'(eia 7nre-ii mea#i&i'i a !e:ului; 14rin *ia*/, '/re uniae.2 7n *ra-o!ea !e:ual/ re'unoa+em #orma 'ea mai
uni8er!al/ 7n 'are oamenii 7n'ear'/ or"e+e !/ *i!ru-/ momenan *ualiaea, !/ *e0/+ea!'/ e:i!en$ial-mene
#roniera *inre Eu +i non-Eu, *inre Eu +i 3u, 'arnea +i !e:ul !luCin* *re0 in!rumene ale unei a0ro0ieri e:ai'e
*e uni#i'are. Eimolo-ia 'u87nului amor 0ro0u!/ *e un 1Fe*ele *RAmore2 me*ie8al, *e+i #ane&i!/, nu e mai
0u$in !emni#i'ai8/; 14ari'ula a 7n!eamn/ 1#/r/2. mor (mors, 7n!eamn/ 1moare2. reu-nin*u-le, a8em 1#/r/
moare2, a*i'/ nemurire
7
.
In #on*, omul, iu"in* #i *orin*, 'au/, a+a*ar, 'on#irmarea *e !ine, 0ari'i0area la #iin$a a"!olu/, a"olirea
"7r3peai-!ei Q a 0ri8a$iei +i a nelini+ii e:i!en$iale 'one:e. E:amin7n*u-le !u" aare lumin/, 8om 8e*ea '/ !e
'lari#i'/ numeroa!e a!0e'e ale 7n!e+i iu"irii
>
%rad8ran;a<a!upaniDad, II, IV, <. (3ra*. Ra*u 9er'ea. T( trad(,
7
A. Ri'ol#i, Studi suiFedeli d'Amore, )ilano, 19==, 8oi. I, 0. >=.
88 )E3AFIFI?A SEGULUI
0ro#ane +i !e:uali/$ii. 3oo*a/, !e +i 7nre&/re+e *rumul 'e *u'e la *omeniul eroi!mului mi!i' +i al uili&/rii
!a'rale !au ma-i'e a !e:ului 0ro0rie a7or ra*i$ii ani'e; '/'i 7n'/ *e la 7n'e0u !-a re8ela #on*ui elemenar nu
#i&i', 'i mea#i&i' al im0ul!ului eroi'. A!#el a #o! *e!'(i!/ 'alea 0enru !u''e!iunea 'er'e/rilor 'are 8or #a'e
o"ie'ul urm/oarelor 'a0iole ale '/r$ii *e #a$/.
47ri/ aun'i, nu re"uie !/ !'/0/m *in 8e*ere un 0un' 0ari'ular. @u0/ 'um !-a 8/&u, 4laon a #ormula *o'rina
an*ro-inului a!#el 7n'7 i-a *a o 'oloraur/ 10romeei'/2. @a'/ #iin$ele mii'e *in 8remurile 0rimor*iale erau 7n
m/!ur/ !/ le in!0ire #ri'/ &eilor +i !/ . ri8ali&e&e 'u ei, !e 0oae 0re!u0une '/, 7n 0rin'i0iu, $elul #inal al 7n'er'/rii
*e ine-rare 'on!iuie *e '/re ero! nu e a7 o !are mi!i'/ ul"ure, '7 'on*i$ia unei 1#iin$e2 'are 7n!eamn/ +i
0uere, C A'e! lu'ru 8a *e8eni im0oran '7n* 8om !u*ia #ormele ini$iai'e I ale ma-iei !e:ului. )oi8ul a'e!a
re"uie !/ #ie 7n!/ *e*ramai&a. 1 7nr-un 'one: mai 8a!, 0romeei!mul 0oae #i eli"era *e 'ara'-Y eru7 !/u
ne-ai8 *e !a'rile-iu. A'eea+i ra*i$ie 'are a 0l/!mui miu lui 4ro#neeu +i al Ai-an$ilor a 'uno!'u +i i*ealul lui
Oer'ule, 'a aCun-e la un e'(i8alen.al !'o0ului urm/ri *e 3iani +i 7n*eo!e *e 'ei 'are, 7n 'iu*a uuror
o0reli+ilor, 'au/ !/ re*e!'(i*/ a''e!iW la
8
4omul Vie$ii, aun'i '7n* eroul 7+i a!i-ur/ "ene#i'iul merele *//oare
*e nemurire (*rumul '/re 'are, 0ori8i unei 8er!iuni le-en*ei, 7i e!e in*i'a '(iar *e '/re 4romeeu) +i 0o!e!ia,
7n Olim0, a Oe"ei, inere$ea 8e+ni'/, *ar nu 'a un r/u#/'/or, 'i 'a un\ alia al Olim0ienilor.
?u a'ea!/ re&er8/ 0uem men$iona #a0ul '/ momenul 10rol meei'2 laen 7n ero! e!e e#e'i8 ae!a 7n
m/rurii r/!07n*ie 0rirY *i8er!e ra*i$ii. Ai'i ne 8om m/r-ini !/ reaminim '/, *e 0il*/, 7nl 'i'lul Araalului ('i'lu
"o-a 7n 'on$inuuri ini$iai'e 0re&enae !u"C 8e+m7nul a8enurilor 'a8alere+i), i!0ia 0e 'are #emeia o 'on!i-J
uie 0enru 'a8alerul ale! 0oae #i uneori ari"ui/ lui Lu'i#er
8
, #iin*\ a!#el 7n m/!ur/ !/ 7n'or0ore&e un !en!
#oare *i#eri *e 'el morali!\ e:0rima 0rin !im0la !e*u'$ie ru0ea!'/. 7n al *oilea r7n*, la ,ol-J #ram 8on
E!'(en"a'(, '/*erea 7n 0/'a a lui Am#ora! e!e 0u!aW 7n le-/ur/ 'u #a0ul '/ a'e!a 7+i lua!e *re0 *e8i&/
,,Amor2 C#l *e8i&/, !0une 0oeul, 'are nu !e 0ori8e+e 'u !merenia
9
, 'eea 'e C
8
3e:e 7n J. E8ola, II mistero del "raal e la tradizione gi$ellina dell'ImperI3 Roma, e*. a 5-a, 19<7, 0. 95.
S ,ol#ram 8on E!'(en"a'(, 9anival, III, 76-71.
)I3UL A%@ROAI%ULUI 89
7n!eamn/ '/ 7n ea !e a!'un*e 'onrarul !mereniei, (B"ri!ul #iin$elor 1uniare2 *e la ori-ini. E *e noa, 7n 0lu!, '/
Ia ,ol#ram !e 8or"e+e *e 7m0reCurarea '/ 1*rumul !0re Araal $i-l 'roie+i 'u armele 7i Cn7nP2, a*i'/ 7n mo*
8iolen, +i '/ eroul 0rin'i0al al 0oemului, 4ar-&i#al, aCun-e la el 0rinr-un #el *e re8ol/ 7m0ori8a lui
@umne&eu
16
. Or, 'roirea *rumului '/re Araal e mai mul !au mai 0u$in e'(i8alen/, *in 0un'ul *e 8e*ere al
'on$inuului, 'u re*e!'(i*erea *rumului '/re 4omul Vie$ii !au al imorali/$ii; o 7n'a*ramenul ari#i'ial
'ara'eri!i' 9arsi&alului ]a-nerian nu 'ore!0un*e ni'i*e'um emelor ori-inare 0re*ominane +i nu meri/ '7u+i
*e 0u$in !/ #ie iua 7n 'on!i*erare. E *e noa, 7n !#7r+i, '/ me*iile 7n 'are au #o! 0ra'i'ae ma-ia !e:ual/ +i
eroi!mul mi!i' au #o! a'elea+i 'are *e o"i'ei au 0ro#e!a 0e #a$/ +i *o'rina 1uni/$ii2 7n ermenii unei ne-/ri a
ori'/rei *i!an$e onolo-i'e 8eria"ile 7nre 'reaor +i 'reaur/, 'u o anormRe *e'lara/ Q a*i'/ 'u *i!0re$ a7 #a$/
*e le-ileR umane, '7 #a$/ *e 'ele *i8ine Q *re0 'on!e'in$/ lo-i'/; *e lK re0re&enan$ii in*ieni Si**(a +i Daula
ai 1?/ii )7inii !in-i2 07n/ la Fra$ii S0iriului li"er *in E8ul )e*iu 're+in, la !a""ai!mul #ranV-Vian +i, '(iar 7n
&ilele noa!re, 07n/ la un Alei!er ?ro]7eB
11
. @ar,
16
?#. E8ola, IImistero del "raal, e*. 'i., 00. 87-88.
11
7n m/!u$a 7n 'are !7n ari"uie unui 0er!onaC 0re&ena !u" o lumin/ !ini!r/ *eS. @eAuaia (Le SerpeiAt de la "eneseQLe Temple de
Satan, 8oi. I, 4ari!, 191>, 0. <6=), 0enru 'one:ul mai !u! men$iona !7n !emni#i'ai8e urm/oarele e:0re!ii, "i 'a*rul unui eroi!m mi!i';
1Enen*e& le 8er"e *R#7lie; !i 8ou! rem"le&, 8ou! ee! 0er*u!. II #au >re emeraire!. !i 8ou! ne lRSe! 0a!, 'Re! bue 8ou! ne 'onnai!!e& 0a!
lRamourW LRamour enre0ren*, ii ren8er!e, ii roule, ii "ri!e..Ele8e&-8ou!W SoBe& -ran*! *an! 8ore #ai"le!!eW #i0ou8ane& le 'iel e lRen#er, 8ou!
le 0ou8e&W Oui-, 0oni#e! eliabue!, bui ee! ran!#orme!, re-enere!, ran!#i-ure! !ur la mona-ne *u ?Prmei, *ie! a8e' #ilie; A nou! Ie *amW
A nou! lRen#erW A nou! SaanW2 In re!, ni'i '(iar la un neo0laoni'ian 're+ini&an 'a )ar!ilio Fi'ino (Sopra Io Am2re, GI, 19), e:0re!ii
0re'um urm/oarele nu !7n li0!ie *e o nuan$/ lu'i#eri'/; 1@e!i-ur, !7nem ai'i !'in*a$i +i run'(ia$i; aun'i 7n!/ reuni$i *e Iu"ire ne
7noar'em 7nre-i la i*eea noa!r/; a!#el 7n'7 !e 8a 8/*i '/ mai 7n7i l-am iu"i 0e @umne&eu 7n lu'ruri, !0re a iu"i mai a0oi lu'rurile 7n el; +i
noi 'in!im lu'rurile 7n @umne&eu . 0enru a ne r/!'um0/ra 0e noi 7n 0rimul r7n*; =i iu$indu!lpe 1umnezeu, ne!am iu$it 0e noi 6nDine(? Ii
7n'/ (11, >); 1@eoare'e 7n a'ul a'e!a `7n*r/-o!iul\ 0o#e+e +i Ie !r/*uie+e !/ !e #a'/ *in om @umne&eu.2 7n !#7r+i, 'a o 'on8er-en$/
#orui/ *e i*ei la un auor mo*em mai mul *e'7 0ro#an (O. 9ar"u!!e, L'.n&er,: 1@orin$a 4lina *e ne'uno!'u, !7n-ele no'urn, *orin$a
a!em/n/oare no0$ii 7+i !'o !ri-/ul
*e
8i'orie. 7n*r/-o!i$ii, '7n* !e 7nl/n$uie!', lu0/ #ie'are 0enru !ine +i !0un; c3e
rXe!'S. a+ea0/, 0l7n-, !u#er/ +i &i'; cS7nem #eri'i$iS. !e *e!0rin* unul *e alul, 2)i, +i !0un; c)ereuWS S-ar 0/rea '/, 7n a"i!urile 7n 'are !-
au 'u#un*a, au #ura
?a
9rometeu #o'ul *in 'er.2 Q
96 )E3AFIFI?A SEGULUI
!e 'u8ine !/ o re0e/m, a'e!e re#erin$e re"uie !/ #ie e0urae *eC laura lor 0ro"lemai'/ 10romeei'/2 +i, ori'um,
ele 0ri8e!' e:'lu!i8 e:0erien$e 1-(i*ae *e ero!, 7nr-un *omeniu !r/in *e ori'e #orm/ C a *ra-o!ei o"i+nuie
*inre "/r"a$i +i #emei. )ai e *e a*/u-a, 7n-!#7r+i, '/ la 4laon 7n!u+i
n
7n!/n/o+irea, 7noar'erea la !area ane-4
rioar/ +i 1#eri'irea !u0rem/2, 7n$ele!e 'a 1"inele !u0rem2 la '/rei 0oae *u'e ero!ul, !7n a!o'iae 'u *e0/+irea
im0ie/$ii, 'au&a 0rim/ P !e0ar/rii e:i!en$iale a omului *e *i8in, 7n -eneral. O !im0l/ orienare *i#eri/, 0e l7n-/
unele 'ore!0on*en$e mor#olo-i'e, 7l * !e"e+e 0e 4romeeu *e Oer'ule +i e:0erien$ele men$ionae *e !aa-C ni!m.
%u e 7n!/ 'a&ul !/ &/"o8im ai'i a!u0ra a'e!or '(e!iunii
5C, .rosul Di variet8=ile $e=iei
R/m7ne a'um !/ e:amin/m eoria *e!0re *ra-o!e 0e 'are 4laonJ o 0une 7n -ura @ioimei. )ai 7n7i 7n!/ e!e
"ine !/ 8e*em 'eC !0une 4laon *e!0re #orma !u0erioar/ a ero!ului 'a !are, a*i'/\ 0ri8i 0ur +i !im0lu 'a un
'on$inu al 'on+iin$ei. 4er!oni#i'a,W Ero! e numi 7n'/ *in %ancetul un 1*aimon 0uerni'2. 1#iin$a 7nre &eu +i
murior2, el um0le -olul *inre o naur/ +i 'ealal/RJ 7n 9aidros !e 8or"e+e 0e lar- *e!0re Yia8ia. 3ermenul
a'e!aN nu e u+or *e ra*u!, 8er!iunea lieral/, 1manie2, ne-ar *u'e XM -7n*ul, a&i, la 'e8a ne-ai8 +i ne!/n/o!,
la #el 'um !-a 7n7nC 0la +7 'u ermenul &urore a*o0a *e '/re umani+ii *ini Rena+ere (Aior*ano 9runo
8or"e+e *e!0re eroici &urori,( S-arC 0uea 8or"i *e o !are *e '/*ere 7n e:a&, *e 1enu&ia!m *i8inRJN *e e:alare
!au *e "e$ie lu'7*/Cne 7noar'em a!#el e:a' la 'eea 'e !0uneam 7n le-/ur/ 'u maeria 0rim/ a uuror !/rilor
ertM i'e. 4laon 0une ai'i 7n e8i*en$/ un 0un' e!en$ial 0rin *i!in'$ia 0e 'are o #a'e 7nre *ou/ #orme *e
1manie2, *e 1ne"unie2). 1una 0ri'inui/ *e "olile omene+i +i ala, *e 0/r/!irea ro!urilor o"i+nuie, urmare a unui
7n*emn *i8in2
14
. ?ea *e-a *oua, !0une 4Jaon, 1nu re"uie !/ ne !0erie2, *e 0e urma ei !e 0o ra-e mari #oloa!e.
Ii, 7nr-o re#erire !0e'ial/ la Ero!, 4laon a0re'ia&/
15 %ancetul, 19= a-'.
1=
I$id(, 565 *-e.
X
4
9aidros, 5>< a. (3ra*. *e Aa"riel Lii'eanu. Q T( trad(,
EROSUL II VARIE3HJILE 9EJIEI 91
mania2 (ne"unia) 0e 'are ne-o */ruie!' &eii #/'7n* !/ ia na+ere iu"irea a7 7n !u#leul 'elui 'e iu"e+e, '7 +i 7n
a'ela al iu"iului
1<
. Lu'rul 'el mai im0oran ai'i e!e '/ ero!ul 'a 1manie2 !e in!erea&/ 7nr-un 'one: mai 8a!
'are 7i relie#ea&/ "ine 0o!i"ila *imen!iune mea#i&i'/. 7n #a0, 4laon *i!in-e 0aru i0uri *e ne"unie 0o&ii8/,
ne0aolo-i'/, ne!u"uman/, ra0or7n*u-le la 0aru *i8ini/$i; ne"unia iu"irii, 0u!/ 7n !eama A#ro*iei +i a lui Ero!,
ne"unia 0ro#ei'/ ra0ora/ la A0ollo, ne"unia ini$ia$ilor la @io-nB!o!, ne"unia 0oei'/ la )u&e
1>
. )ar!ilio
Fi'ino
17
8a !0une '/ 1!7n a'ele #eluri *e #urie 0e 'are @umne&eu ni le in!0ir/ 7n/l$7n-*u-l 0e om *ea!u0ra
omului; +i 7l ran!#orm/ 7n @umne&euRC. L/!7n* la o 0are 1ne"unia 0oei'/2, 'e a 0uu a8ea un 'ara'er ne0ro#an
*oar 7n ale 8remuri, '7n* ara nu era o o'u0a$ie !u"ie'i8/, '7n* 0oeul era +i 8i&ionar, iar 0oe&ia un carmen,
r/m7ne 'a #on* 'omun al a'e!or #orme o !are *e "e$ie a0/ !/ 0ro8oa'e o ran!'en*ere *e !ine +i 8arie/$ile unei
e:0erien$e !u0ra!en!i"ile; 7n 7n*r/-o!i, a+a*ar, +i la #el 7n ini$iaul *ioni!ia', 7n 'el a '/rui 8i&iune *e0/+e+e
im0ul, 'a +i 7n !u"ie'ul e:0erien$ei ma-i'e
18
. E!e 'iu*a 7n!/ '/ ni'i 4laon, ni'i 'omenaorii !/i nu au
men$iona o 8arieae ulerioar/ *in a'ela+i -en lu'i* +i ana-o-i' ('are 'on*u'e 7n !u!) *e "e$ie; "e$ia eroi'/. 'e
ar 0uea #i 0u!/ !u" !emnul lui )are, +i e!e 'iu*a 7nru'7 Ani'(iaea a a8u 7n 8e*ere 'a&uri '7n* +i
e:0erien$a eroi'/ 0oae o#eri 0o!i"ili/$i ini$iai'e
19
. 7n !#7r+i, !-ar 0uea amini i0ul *e "e$ie 0ro0rie 'ori"an$ilor
+i 'ure$ilor, 'u e(ni'ile 'ore!0un&/oare, nu #/r/ le-/uri cu *an!ul. Ori'um, re#erin$ele !7n 0re'i!e. 3re"uie,
a+a*ar, !/ a8em 7n 8e*ere un run'(i, #a$/ *e 'are ero!ul e!e o ramur/, o !0e'iali&are. maeria lui 0rim/ r/m7ne o
e"rieae 7n!u#le$ioare (a+a &i'7n*, 0rin -re#area, 7n 8ia$a uman/, a unei 8ie$i !u0erioare Q 7n #ormularea
miolo-i'/; 0o!e*area #e'un*aoare +i ine-rai8/ *in 0area unui *aimon !au &eu) +i eli"eraoare, 'are, *a'/ !-ar
!u0une e:'lu!i8 mea#i&i'ii !ale *e#inie *e miul an*ro-inului, ar a8ea 'a
1=
#i*.,54< ". ,
1>
I$id(, 5>< ".
17
Sopra Io Amore, VII, 1=. 14.
2 Re#erin*u-!e la Ero! 7n -eneral, 4laon (%ancetul, 565e, 56=a) !0une; 1@e la imon 0ur'e*e +i oa/ +iin$a 8iiorului. *e la el ara 0reo$ilor
'u 0ri8ire la Cer#e, la ri, la *e!'7ne'e, la oa/ 0roro'ia +i la 8r/Ci.2 ?#. E8ola, #ivolta contro ii mondo modemo, e*. 'i., 8oi. I, J 16.
95 )E3AFIFI?A SEGULUI
0o!i"iliae !u0rem/ o 0.3YH3 ('um o nume+e 4laon); a*i'/ un e'(i8alen al ini$ierii mi!eri'e. @e almineri, e
!emni#i'ai8 '/ ermenul 1or-ie2, 'are a !#7r+i 0rin a #i a!o'ia numai 'u *e&l/n$uirea !im$urilor +i 'u
!e:ualiaea, !-a 0uu uni la ori-ine 'ir ari"uul 1!a'ru2 1or-iile !a're2. 7nr-a*e8/r, >R0Ea *e!emna !area *e
e:alare enu&ia!/ 'are, 7n mi!erele ani'e, 7n*emna la reali&area ini$iai'/[@ar '7n* a'ea!/ "e$ie a ero!ului,
7nru*i/ 'u 'elelale e"rie/$i *e or*in !u0ra!en!i"il *e 'are 8or"e+e 4laon, !e
.
!0e'iali&ea&/ +i *e8ine *orin$/
inen!/, iar a0oi *orin$/ e:'lu!i8i 'arnal/. '7n*, 'a !/ !0unem a+a, *in 'on*i$ionan/ ea *e8ineW 'on*i$iona/ *in
'au&/ '/ !e lea-/ 7n 7nre-ime *e *eermini!meleC "iolo-i'e +i *e !en&a$iile ul"uri ale naurii in#erioare, aun'i
ea !e\ *e-ra*ea&/ +i e+uea&/ !in'o0a 7n #orma 'on!iui/ *e 10l/'ere2J *e 8olu0ae 8eneri'/.
Ai'i re"uie !/ *i!in-em iar/+i *ou/ re0e; 0l/'erea are un 'ai ra'er *i#u& 7n'/ e:ai' aun'i '7n* momenul
1ma-nei'2 al *ra-o!-l ei, a87n* 'a urmare amal-amarea #lui*i'/ a 'elor *ou/ #iin$e, e!e *e!ul *e inen!. @e
7n*a/ 'e inen!iaea a'ea!a !l/"e+e, re!l 0e'i8 '7n* a'ul #i&i' 'u una +i a'eea+i 0er!oan/ *e8ine o"i+nuin$/,
0l/'erea in*e o mai mul !/ !e lo'ali&e&e 'or0oral 7n anumie &one !au or-ane, 7n e!en$/ 7n or-anele !e:uale.
9/r"aul, *u0/ 'um !e +ie, e mul mai 0re*i!0u! la a'ea!/ *e-ra*are ulerioar/ *e'7 #emeia. A8em, 7n !#7r+i,
0l/'erea *i!o'ia/ *e ori'e e:0erien$/ 0ro#un*a; 1Volu0aea2 e!e e#e'i8 !in'o0a, !au 'ola0!ul !/rii *e Ya''8(a,
a "e$iei 0ure, e:alae +i lu'i*e, !u!$inue *e un elemen !u0ra!en!i"il. Ea 'on!iuie 'onra0area la e+e'ul
ero!ului, 'a im0ul! '/re #iin$a a"!olu/ +i nemurioare, 7n 'i'lul 0ro'rea$iei #i&i'e. ei 7i 'ore!0un*e 'ea *e-a *oua
eorie *e!0re *ra-o!e, e:0u!/ *e '/re @ioima.
7n 'one:ul 0re&en nu 8a #i inuil !/ ne o'u0/m 7n'/ o 'li0/ *e o0o&i$ia 0laoni'ian/ *inre *ou/ #eluri *e
1manie2, 0enru a-i e:0une 'on$inuul. 7n -eneral, '7n* iner8ine !area *e!0re 'are am 8or"i, #a'ul/$ile
in*i8i*ului o"i+nui !7n !u!0en*ae, 1menalul2 !/u (7n erminolo-ia in*ian/; manas) e!e e:'lu! !au *e0la!a,
!u" 'onrolul alei #or$e. A'ea!a 0oae #i #or$/ onolo-i' !u0erioar/ !au in#erioar/ 7n ra0or 'u 0rin'i0iul
0er!onali/$ii umane. @e ai'i 0o!i"iliaea +i 'on'e0ul unei "e$ii e:ai'e, 'are 0oae a8ea +i u2 'ara'er (o/r7
re-re!i8. 4e a'ea!/ linie *e #ronier/ e:rem *e !u"$ire e8oluea&/ 7n*eo!e"i ma-ia !e:ual/.
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 9=
?u ilu *e e:em0li#i'are eorei'/, ne 0uem re#eri ai'i la iner0rearea erona/ a unui auor mo*ern *eCa 'ia *e
noi, Lu*]i- I?la-e!. Dla-e! a relua 0ar$ial 'on'e0$iile 0laoni'iene, a rele8a naura elemenar/ a #a0ului
'on!iui, 7n 'a*rul ero!ului, *e "e$ie !au Cu''8ia, 7n o0o&i$ie 'u *i#eriele iner0re/ri 0!i(olo-i'e !au #i&iolo-i'e,
re'uno!'7n*u-i *imen!iunea non#i&i'P +i 0o!i"ili/$ile e:ai'e. 4un'ul 'enral al iner0re/rii !ale e 7n!/ a'e!a;
1nu spiritul omului !e eli"erea&/ #7n e:a&\, 'i !u#leul. +i a'e!a nu !e eli"erea&/ *e ru0, 'i '(iar *e spirit W2
56
@e+i la a'e! auor !0iriul nu e!e *e #a0 'eea 'e 7n$ele-em noi 0rin !0iri, 'i e, 7n #on*, un !inonim al
1menalului2, r/m7ne 7n!/ !a"ili '/ 1!u#leul2, *e!0re 'are 8or"e+e, 'ore!0un*e !raurilor in#erioare,
'8a!iin'on+iene, 7n8e'inae 'u "io!ul, ale #iin$ei umane; 0/r$ii ;in (!au #eminin/, o"!'ur/, no'urn/) +i nu ;ang
(ma!'ulin/, luminoa!/, *iurn/) a a'e!eia. A!#el, e:a&ul a8u 7n 8e*ere *e '/re Dla-e! 0oae #i numi #oare
"ine un e:a& teluric !au '(iar *emoni'. ?on$inuul lui emo$ional era *eCa *e!emna 7n ra*i$ia in*ian/ 'u
ermenul ras8sv8dana(
E:i!/, a+a*ar, o #enomenolo-ie oal *i#eren$ia/ a 1maniei2 +i a ero!u7ui, a '/rei 7n!emn/ae, *in 0un' *e
8e*ere 0ra'i', nu 8a 0uea #i ni'io*a/ 7n*eaCun! !u"linia/. 3re"uie ou+i !/ 'on!i*er/m 'a !i-ur '/ a7
0o!i"iliaea ne-ai8/ men$iona/ a*ineauri, '7 +i 'ea o0u!/, 0o&ii8/, a unei manii 1*i8ine2 !7n Ia #el *e
*e0/rae a7 *e ori'e manie *e ori-ine 0aolo-i'/, '7 +i *e im0ul!ul "ru +i or" al ero!ului animali&a. @e
a!emenea *i!in'$ii im0orane ni'i enolo-ii, ni'i i!ori'ii reli-iilor +i 0!i(olo-ii *e a&i nu !e 0reo'u0/ 7n!/ mai
*elo'.
1<. %iologizarea Di c8derea erosului
In %ancetul lui 4laon, @ioima 0are a 0olemi&a 7n 0rimul r7n* 'u Ari!o#an. Ea !0une '/ o$i oamenii, 0rin
iu"ire, in* '/re "ine +i
'
/ 1*ra-o!ea e!e n/&uin$a *e-a !/07ni *e-a 0ururea "inele2, nu Cum/aea 'are le
li0!e+e +i ni'i 7nre-ul
51
. @ar 7n realiae e 8or"a e a'ela+i lu'ru e:0rima 7n ermeni *i#eri$i, 1"inele2, 7n
'on'e0$ia
Hom <osmogoniscen .ros, e*. 'i., 0. >=. %ancetul, 56< *-56> a.
94 )E3AFIFI?A SEGULUI
-re'ea!'/, a87n* nu o !emni#i'a$ie moral/, 'i una onolo-i'/, +i 7n'/ 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7 !e i*eni#i'/ 'u
'aliaea a 'eea 'e 1e!e2 7n 'el mai 7nal !en!, 'u 'eea 'e e!e 0er#e' +i 'om0le. %i'i 'u miul an*ro-inului, !u"
8e+m7n #a"ulo!, nu !e #a'e alu&ie la al'e8a. @ioima !0une a0oi '/ 1&elul +i 7n'or*area2 'elui 'e in*e !0re a'e!
!'o0 ia '(i0ul !0e'i#i' al *ra-o!ei 7n le-/ur/ 'u #or$a 'reaoare, 7nn/!'u/ 7n o$i oamenii 1*u0/ 'or0 +i *u0/
!0iri2 'e urm/re+e 10ro'rea$ia 7nru #rumo!2. 17n!/+i 7no8/r/+irea "/r"aului 'u #emeia nu-i *e'7 0ro'rea$ie.2 Ii
a#irm/; 1@e+i !e 0ere'e-nr-o #iin$/ murioare `a'ea!/ 7no8/r/+ire\ 'on$ine nemurirea[K
5
L
Semni#i'a$ia mai !u! in*i'a/ a mea#i&i'ii !e:ului !e 8e*el 'on#irma/ ai'i !u" unul *in a!0e'ele ei; a!0ira$ie
'/re 0o!e!ia 1 8e+ni'/ a "inelui, *ra-o!ea e!e +i a!0ira$ie '/re nemurire
5
K. *ar, C !u" al a!0e', 7n *o'rina
@ioimei !e re'e la o &izic8 a !e:ului Y 'are a0roa0e ani'i0/ 7n mo* 'urio! 8e*erile lui S'(o0en(auer +i ale 1
*ar]ini+ilor. %aura murioare, #iin* orura/ +i !u"Cu-a/ *e 1 im0ul!ul iu"irii, 'au/ !/ aCun-/ la nemurire !u"
#orma 'oninu/rii 1 !0e'iei, 0ro're7n*31Ii !in-urul miClo' 'e-i !/ la-n*em7n/ 0enru a'ea!a `a*i'/ !/ ae8ie
nemurioare\ e!e 0ro'rea$ia. @aori/ ne7n'eaelor na+eri !e-nlo'uie+e #iin$a 8e'(e 0rin ala nou/, 0e 'are
0rima o la!/ 7n urma ei.2 Ii !e 8or"e+e *e!0re un om a0roa0e !u0rain*C8i*ual 'are, 0rin lan$ul ne7nreru0 al
-enera$iilor, 'oninu/ !/ r/ia!'/, mul$umi/ ero!ului 0ro'reaor C,@e #a0, *e+i *e!0re #ie'are 8ie$uior !e &i'e '/
r/ie+e +i '/-i 0ururea a'ela+i, *in 'o0il/rie 07n/ 7m"/r7ne+e, el nu r/m7ne i*eni' !ie+i ni'i un momen, *e+i 7+i
0/!rea&/ numele. Se-nnoie+e ne'oneni, 'uK oae '/-+i 0ier*e mereu '7e 'e8a; *in 0/r, *in 'arne, *in oa!e, *in
!7n-e, +i 7n urm/, 'or0ul 7nre-... A!#el !e 0/!rea&/ oa/ #iin$a murioare; nu #iin* mereu +i 7n oul i*eni'/
!ie+i, 'um e!e e:i!en$a *i8in/, 'i *eermin7n* #iin$a 'e *i!0are 'a 7m"/r7ni/ !/ la!e 7n urm/-i ala nou/, 'um a
#o! ea 7n!/+i.2
54
E!e o'mai nemurirea 'a 0ereniae a !0e'iei. Ii @ioima 8or"e+e e:a' 'a un *ar-]ini!,
e:0li'7n* 7n a'e+i ermeni !en!ul 'el mai 0ro#un* nu numai1 al im0ul!ului naural *e a #a'e a!#el 7n'7 0ro0ria
!ir0e !/ nu !e !in-/, 'i +i al im0ul!ului 'are, nemiClo'i, #/r/ a #i *i'a *e 8reun
55 I$id(, 56> '.
5= I$id(, 567 a. NI$id(, 567*-568"..
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 9<
ra$ionamen, le 7m0in-e 0e animale, nu numai '/re 7m0reunare, *ar +i la !a'ri#i'ii *e o #elul 0enru a-+i (r/ni,
a-+i 7n-riCi +i a0/ra o*ra!lele
5<
.
%u e o 7n7m0lare '/ a'ea!/ eorie e!e 0u!/ 7n -ura unei #emei, 7n 0rimul r7n*, +i, 7n al *oilea r7n*, 7n -ura
@ioimei *in )anineea, ini$ia/ 7n )i!erele 'e 0o #i numie, 'u *re0 'u87n 1)i!erele )amei2 +i 'are rimi la
!u"!raul 0reeleni', 0rein*oeuro0ean, al unei 'i8ili&a$ii eluri' +i -ine'o'rai' orienae. Re&er87n*u-ne *re0ul
*e a re8eni a!u0ra a'e!ui 0un', 8om !0une ai'i numai '/ 0enru o aare 'i8ili&a$ie, 'e 0une mi!erul maern al
0ro'rea$iei #i&i'e 7n 87r#ul 'on'e0$iei !ale reli-ioa!e, 0er!oana in*i8i*ual/ nu are o e:i!en$/ 0ro0rie, e!e 'a*u'/
+i e#emer/, 8e+ni' #iin* numai 07ne'ele 'o!mi' maern, un*e ea !e *i&ol8/ ne'oneni, *ar *e un*e 8a +i rena+e
8e+ni'; la #el 'um, la un 'o0a', #run&e noi *au 7n lo'ul 'elor '/&ue. E!e 'onrarul 'on'e0ului *e nemurire 8eri-
a"il/ +i olim0ian/, 'are 0re!u0une 7n!/ ru0erea le-/urii naurali!e +i eluri'-maerne, e8a*area *in 'er'ul eern
al 0ro'rea$iei, ri*i'area !0re re-iunea imua"ili/$ii +i a #iin$ei 0ure
5>
. @in'olo *e a!0e'ele *e o *e'on'eran/
mo*erniae *ar]ini&an/, 7n eroo-lo-ia e:0u!/ *e '/re @ioima r/&"ae *e'i !0iriul ar(ai'ei reli-ii 0ela!-i'e +i
eluri'e a )amei. ?are !7n mi!erele 1ini$ierii *e0line2 la 'are #a'e ea alu&ie
57
, 8om 8e*ea mai *e0are. Ai'i e
e!en$ial !/ remar'/m '/, 0rin eoria an*ro-inului +i 0rin a'eea a !u0ra8ie$uirii 7nru !0e'ie, a8em *ou/ 'on'e0$ii
e#e'i8 aniei'e, una 7n !0iri mea#i&i', urani', 8iril +i, e8enual, 0romeei', 'ealal/ 7n !0iri eluri'-maern +i
1#i&i'2.
@ar, a"!ra'$ie #/'7n* *e a'ea!/ anie&/, 7n'/ +i mai im0oran e !/ e:amin/m 0un'ul re'erii i*eale *e la o
8i&iune la ala +i !en!ul a'e!ei re'eri. E!e e8i*en '/ 1nemurirea eluri'/2 !au 1em0oral/2 e o 0ur/ ilu&ie. La
a'e! ni8el, #iin$a a"!olu/ 7i !'a0/ in*e#ini in*i8i*ului; 0ro're7n*, a'e!a 8a *a 8ia$/ mereu alei
5<
I$id(, 567 " -568 ".
5>
E !emni#i'ai8 '/, 8or"in* *e!0re 1eerniaea em0oral/2 ('ea *in !0e'ie), S'(o0en(auer (op( cit(, 'a0. 41, 00. 5< +i urm.) #olo!e+e e:a'
ima-inea #run&elor
U!
'ae, 0relua/ *e la Oomer Q -ualis &oliarum generatio, talis et om6num Q, 0e
'ar
e J. J. 9a'(o#en (1as Muttenect,
"es( Wer<e II, e*. )euli, 9a!el, 1948, g 4, '#. <R g 1<) a 0u!-o 7n mo* Cu! la "a&a 'on'e0$iei #i&i'o-maerne +i eluri'e a 8e'(ilor
?l8
ili&a$ii
me*ieraneene.
57
%ancetul, 569 e.
Ii
9> )E3AFIFI?A SEGULUI
#iin$e a#e'ae +i ea *e a'eea+i !r/*uin$/ ne0uin'ioa!/, 7nr-o reierare #/r/ !#7r+iKJSau, mai "ine &i!, 'u un !#7r+i
0o!i"il, 7n !en! ne-ai8, *eoare'e o !ir0e !e 0oae !in-e, un 'aa'li!m 0oae 0une 'a0/ nu numai !7n-elui '/ruia
7i a0ar$ine un in*i8i*, 'i +i unei 7nre-i ra!e, a!#el 7n'7 miraCul a'elei nemuriri e 'um nu !e 0oae mai min'ino!.
Ii Cu*e'7n* a!#el, 7l 0uem a*u'e #oare "ine 7n Co' 'u a'e! 0rileC 0e mii'ul *emon !'(o0en(auerian al !0e'iei +i
0uem !0une '/ 7n*r/-o!i$ii !7ri# 7n+ela$i *e el, '/ 0l/'erea e momeala 0ro'rea$iei +i o momeal/ !7n +i #arme'ul
+i #rumu!e$eaU #emeii. '/ 7n im0 'e 7n*r/-o!i$ii, 7n "e$ia a'u0l/rii lor, 7+i 7n'(i0uie '/ r/ie!' o 8ia$/ !u0erioar/
+i !ur0rin* uniaea, !e a#l/ *e #a0 7n !luC"a 0ro'rea$iei. DierVe-aar*, rele87n* anume #a0ul '/ 7n unirea lor
aman$ii al'/uie!' un !in-ur Eu, +i ou+i !7n 7n+ela$i, *eoare'e 7n a'eea+i 'li0/ !0e'ia rium#/ a!u0ra in*i8i&ilor
Q 'onra*i'$ie, !0une el, mai ri*i'ol/ *e'7 o 'e -/!ea ri*i'ol 7n *ra-o!e Ari!o#an Q, o"!er8/ 'u *re0 'u87n
'/ nu ar #i e:'lu!/, '(iar +i 7n a'e! 'a*ru, o 0er!0e'i8/ !u0erioar/, *a'/ am 0uea a*mie '/, *e+i 7n*r/-o!i$ii
nu aCun- 0rin ei 7n+i+i la o e:i!en$i ne!'in*a/ +i nemurioare, ou+i, a''e07n* !/ Coa'e .rolul *e unele ale
0ro'rea$iei +i a0roa0e !a'ri#i'7n*u-!e 0e ei, ei +i-ar 8e*ea !'o0ul reali&a m/'ar 0rin #iin$a 0ro'rea/. @ar nu e!e
a+a; 'o0ilul nu e 0ro'rea 'a o #iin$/ nemurioare, 'a0a"il/ !/ 'urme !eria +i !/ !e 7nal$e, 'i 'a o #iin$/ i*eni'/ 'u
ei
59
. E!e eerna, inuila um0lere a "uoaielor @anai*elor. e!e eerna 7m0leire a #uniei lui OVno! roa!/ 7n a'ela+i
rim *e m/-/ri$a *in in#ern
=6
.
58
?#. ?. )au'lair, op( cit(, 0. >=; 1?e e!e oare o 0ro'rea$ie, *a'/ nu 0roie'-l area 7nr-o nou/ #iin$/ a a'eleia+i *orin$e *e in#ini 0e 'are o 8a
7n'er'a la r7n*ul( ei 'a a*ulU2 Ii nu o 8a 7n'er'a *e'7, 7n 'el mai "un 'a&, #oare ne'lar, a+a 'um !0une 4laon (9aidros, 5<< *); 1@e'i ia7/-l
iu"in*, *ar #/r/ !/ +ie 'e anume. %u-l +ie ni'i 'e !-a 7n7m0la 'u el +i ni'i nu -/!e+e 8or"e 'a !/ 0oa/ !0une... Ii nu-+i Y */,!eama '/ 7n
iu"iul !/u !e 8e*e, 'a 7nr-o o-lin*/, 0e el 7n!u+i.2
59
S. DierVe-aar*, In vino veritas, ra*. i., Lan'iano. 1916, 00. <5, <=, <<J
=6
@a'/ E. ?ar0ener (Love 's 'oming!o&!Age, )an'(e!er, 189>, 0. 18) are *rKO ae !/ a#irme '/ !'o0ul 0rimar al iu"irii e !/ in*/ !0re
uniae, e!e *oar 0ar$iali 'ore' '7n* !0une '/ 'rea$ia 0e 0lan #i&i', a*i'/ 0ro'rea$ia, e!e e#e'ul !/rii *e i unire inim/ 7n a'u0lare, !are 'e
!u!'i/ 0uerea 'reaoare. Fie 0o!i"iliaea 'a o #emeie 8iola/ !/ *ea na+ere unui 'o0il #/r/ ni'i o 0ari'i0are 0ro0rie la 0l/'eai #ie, la limi/,
a'eea a #e'un*/rii ari#i'iale *emon!rea&/ *im0ori8/ '/ #a0ul -ene-i rai8 0oae #a'e oal a"!ra'$ie *e !area *e unire e:ai'/ *inr-o
a'u0lare. I*eea rele8a/ *e ?ar0ener r/m7ne a*e8/ra/ *oar 7n 'a&ul unor a0li'a$ii !0e'iale 7n *omeniul ma-iei !e:uale ('# .7n a'e! !en! mai
Co!, g >6).
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 97
@ar a'ea!/ an-aCare *i!0era/ +i &a*arni'/ 7n 1'i'lul 0ro'rea$iei2 a!'un*e +i ea o mea#i&i'/ 0ro0rie; n/&uin$a
'/re #iin$a a"!olu/, *e-ra*7n*u-!e +i *e8iin*, !e ran!#orm/ 7n a'ea n/&uin$/ 'e !e a!'un*e 7n*/r/ul
7m0ere'(erii animali'e +i a 7nmul$irii, !u" !emnul '/u/rii unui !uro-a 0enru ne8oia *e auo'on#irmare
mea#i&i'/. Ii #enomenolo-ia ero!ului urmea&/ a'ea!/ 'o"or7re, a'ea!/ *e-ra*are; ero!u7, *in "e$ie, *e8ine o
mai mul *orin$/ e:ra8eri/, !ee, ar*oare 'arnal/, !e animali&ea&/, aCun-e !/ #ie 0ur in!in' !e:ual. A'e!a
'unoa+e aun'i o !in'o0/ 7n !0a!m +i 7n 0r/"u+irea 'on!e'ui8/ a 8olu0/$ii #i&i'e, 'are, mai ale! la ma!'ul, e o
mai 'on*i$iona/ *e un 0ro'e! #i&iolo-i' *iriCa 7n e!en$/ '/re #e'un*are. Un*a 're+e, aCun-e la a0o-eu, !e
ain-e momenul #ul-uran al a'u0l/rii, al *i!ru-erii *ia*ei, 0ar'/ 7r7$i 7n!/ *e e:0erien$/, 0ar'/ 7ne'a$i +i
*i&ol8a$i 7n 'eea 'e !e nume+e o'mai 10l/'ere2. Li-uida voluptas, #enomen *i!olui8, e!e e:0re!ia lainea!'/
o0orun amini/ *e )#'(el!ae*er
=1
. E!e, a+a*ar, 'a +i 'um #or$a ar !'/0a *in m7na 'elui 'are a 0u!-o 7nR
mi+'are; ea re'e 7n *omeniul "io!ului, !e ran!#orm/ 7n 1in!in'2, 0ro'e! '8a-!iim0er!oi8il +i auoma.
Ine:i!en 'a #a0 al 'on+iin$ei eroi'e, in!in'ul -ene&i' *e8ine real 7n ermenii unui 1Sine2 ('a !/ #olo!im a'e!
ermen al 0!i(anali&ei), ai unei -ra8ia$ii ene"roa!e, ai unei 'on!r7n-eri 8iale 'are !e !u!ra-e 'on+iin$ei +i 7n
'ele *in urm/ o ero*ea&/ +i o *u'e 'u !ine. Ii a!aCiu 0enru '/ e:i!/ 18oin$a !0e'iei2, 'i 0enru '/ 8oin$a
in*i8i*ului *e a-+i *e0/+i 0ro0ria #iniu*ine nu 0oae #i ni'io*a/ 0e *e-a-nre-ul e:ir0a/, re*u!/ la /'ere !au
re0rima/. ea !u0ra8ie$uie+e 7n mo* *i!0era !u" #orma a'ea!a m/r-ini/R +i *emoni'/, 7n emeiul '/reia #urni-
&ea&/ a+a-numia <iX8aCJ.if., im0ul!ul 0rimor*ial '/re 'i'lul eern al 0ro'rea$iei; ai'i, 7n 7n!u+i ra0orul *inre
em0oraliae +i eerniae, 7n !u''e*area +i reierarea in*i8i&ilor 7n 'on#ormiae 'u 1irnoraliaea )amei2, !e
mai 0oae 7nre&/ri un ulim re#le: 7n+el/or al nemuririi. @ar 0e a'e! 0lan 7n!/+i -rani$a *inre lumea uman/ +i
lumea animal/ !e e!om0ea&/ o mai mul.
A+a 'um am !0u! la 7n'e0u, 0ro'e!ul e:0li'ai8 o"i+nui re"uie !/ #ie r/!urna; in#eriorul !e *e*u'e *in2
!u0erior, !u0eriorul e:0li'/ in#eriorul. In!in'ul #i&i' 0ro8ine *inr-un in!in' mea-#i&!'. %/&uin$a 0rimor*ial/
e!e a'eea '/re &iin=8S e!e, 7nr-a*e8/r,
?. )i'(e7!ae*er, La persuasione e la retorica, Floren$a, 1955, 0. 88.

98 )E3AFIFI?A SEGULUI
o n/&uin$/ mea#i&i'/, iar a7 im0ul!ul "iolo-i' al auo'on!er8/rii, C '7 +i 'el al re0ro*u'erii !7n 10re'i0iae2 ale
ei, maeriali&/ri 'are-+i 'reea&/, la ni8elul lor, 0ro0riile lor *eermini!me #i&i'e. @e 7n*a/ 'e e!e e0ui&a/
#enomenolo-ia uman/, 'are, 0le'7n* *e la "e$ia (i0er#i&i'/, *e la o e:alare ran!#i-uran/ +i ana-o-i'/, 7+i
-/!e+e limia in#erioar/ 7n or-a!mul 0ro0riu-&i! 'arnal 'a #un'$ie -ene&i'/, !e re'e la #ormele !e:uali/$ii
'ara'eri!i'e animalelorK Ii a+a 'um 7n *i8er!ele !0e'ii animale re"uie !/ 8e*em !0e-C 'iali&/ri *e-enerai8e ale
0o!i"ili/$ilor laene 7n #iin$a uman/, !0e'iali&/ri 7n'(eiae 0e *rumurile #/r/ ie+ire ale unor i0uri 'b re0re&in/ o
*e&8olare 7nreru0/, -roe!'/, o"!e!i8/ a a'elor 0oN !i"ili/$i Q 7n a'ela+i #el re"uie !/ e:amin/m oae 'ore.
0on*en$ele 0o!i"ile *inre 8ia$a !e:ului +i a *ra-o!ei la om, 0e o 0are, +i 7n re-nul animal 0e *e ala; *i!o'ieri,
a"!olui&/ri 7n
1
ne'ae +i e:reme ale unora !au alora *inre a!0e'ele ero!ulu uman, ia/ 'e anume -/!im 7n
re-nul animal.
Ve*em a!#el 'um ma-nei!mul !e:ului 7m0in-e +i '/l/u&e+eW !0e'ii Q a*e!ea 7n mo* ele0ai' Q 7n mi-ra$ii
nu0$iale 7nin!e 0e *i!an$e nemaiau&ie +i im0li'7n* 0ri8a$iuni +i !iua$ii 'are u'i* 0e C *rum "un/ 0are *inre
mi-ran$i, numai 0enru a aCun-e la lo'ulJ un*e !e 0oae #a'e #e'un*area -ermenilor !au *e0unerea ou/lor. C
Ve*em numeroa!ele ra-e*ii ale !ele'$iei !e:uale 0rinre animaleleW *e 0ra*/, im0ul!ul fCr" +i a*e!eori *i!ru'i8
al lu0ei !e:uale 'are, S *in'olo *e a0aren$e, nu !e *u'e 0enru 0o!e*area #emelei, 'i 0enrui 0o!e*area &iin=ei,
'/ua/ 'u a7 mai mul/ !/l"/i'ie 'u '7 maCC 7n*e0/ra e 0lanul un*e ar 0uea #i -/!i/N. Ve*em 'um 'ru&imeaW
mea#i&i'/ a #emeii a"!olue !e am0li#i'/ 7n 'ru&imea l/'u!*9 '/lu-/ri$e (Mantis religiosa,, 'are-+i u'i*e
ma!'ulul 'u 0rileCul, a'u0l/rii ime*ia *u0/ 'e-l #olo!e+e. 8e*em #enomene analoa-e 7n
;
8ia$a (imeno0erelor +i
a alor !0e'ii; nun$i u'i-a+e, ma!onii m '/ror 8ia$/ ia !#7r+i *u0/ a'ul 0ro'reai8 !au 'are !7n u'i+i +i *e8ora$i
'(iar 7n 'ur!ul a'ului !e:ual, #emele 'are mor *u0/ 'e 7+i *e0un ou/le #e'un*ae. Ve*em la "ara'ieni a'u0larea
a"!olu/, ne7nreru0/ ni'i *e r/ni !au muil/ri morale, iar 7n eroi'a mel'ilor, limia e:rem/ a ne8oii *e 'ona'
'om0le 0relun-i +i m !a*i!mului 0enera$iei muli#orme. Ve*em 'um #e'un*iaea 10r\) lear/2 uman/ *e8ine
0an*emie +i 7nmul$ire in*e#ini/ la !0e'iile in#erioare, 07n/ '7n* aCun-em la ni8elul un*e, 'u (erma#ro*ii!muD
molu+elor +i al uni'ierilor +i 'u 0areno-ene&a or-ani!melor
9IOLOAIFAREA II ?H@EREA EROSULUI 99
mono'elulare, 'ea a 0roo&oarelor +i a unora *inre ulimele mea-&oare, .7n7lnim, in8eri, 0ier*u 7n "io!ul or"
+i ne*i#eren$ia, a'ela+i 0rin'i0iu 'are !/ la 7n'e0uul 7nre-ii !erii *e!'en*ene. A'e!ea !7n #ormele 0e 'are un
RemB *e Aourmon le-a *e!'ri! 7n 'area !a 9;si-ue de l'amour
=5
. 3oa/ a'ea!/ lume *e 'ore!0on*en$e ne
a0are 7n!/ a'um !u" o lumin/ *i#eri/; nu ni !e mai re8elea&/ ane'e*enele 'ro!ului uman, !a*iile lui e8olui8e
in#erioare, 'i #ormele liminale ale in8olu$iei +i *e&ine-r/rii !ale !u" #orm/ *e im0ul!uri auomai&ae,
*emoni&ae, lan!ae 7n ilimiare +i a"!ur*iae. @ar 'um !/ nu re'unoa+em '/ 7n unele 'ara'eri!i'i ale a'e!ui
ero! animal Q '(iar a'olo un*e am 8rea !/ 8or"im *e!0re omni0oen$a 18oin$ei !0e'iei2 Q r/*/'ina lui
mea#i&i'/ *e8ine mai 8i&i"il/ *e'7 7n numeroa!e #orme *e-enerae +i 1!0iriuale2 ale *ra-o!ei umaneU ?/'i
0uem 'ii a'olo, 0rinr-un re#le: in8er!a, 'eea 'e, *Cn'olo *e 8ia$a e#emer/ a in*i8i*ului, e!e 0ura *e 8oin$a
#iin$ei a"!olue.
A'e!e !emni#i'a$ii ne o#er/ +i 0un'ele *e 0le'are 'ore'e 'a !/ 0uem 7n$ele-e elemenul 'el mai 0ro#un* 'are
a'$ionea&/ 7n !0aele e:i!en$ei omene+i-*e #ie'are &i. 4e 0lanul 8ie$ii *e rela$ie, "/r"aul are ne8oie *e *ra-o!e
+i *e #emeie 0enru a !'/0a *e an-oa!a e:i!en$ial/ +i a-+i #/uri un !en! 0enru e:i!en$a !a. in'on+ien, el 'au/
un !uro-a oare'are, a''e07n* +i (r/nin* oae ilu&iile. S-a 8or"i 0e *re0 'u87n *e 1amo!#era !u"il/ emana/
*e !e:ul #emeie!' *e 'are nu ne */m !eama a7a im0 '7 !7nem 'u#un*a$i 7n ea. '7n*R7n!/ ne li0!e+e, !im$im 7n
0ro0ria noa!r/ e:i!en$/ un -ol o mai mare +i !7nem '(inui$i *e o a!0ira$ie 8a-/ '/re 'e8a a7 *e 0u$in *e#ini,
7n'7 nu ni-l 0uem e:0li'a2 m (J.Lon*on). Senimenul a'e!a al'/uie+e !u"!raul !o'iolo-iei !e:ului, al !e:ului
'a #a'or al 8ie$ii 7n 'omun; *e la '/!/orie la *orin$a *e a a8ea o #amilie, 'o0ii +i *e!'en*en$/, *orin$/ 'u a7 mai
8ie, 'u '7 *e'a&i mai mul *e la ni8elul ma-i' al !e:ului +i
=5
R. *e Aourmon, La p;si-ue de l'amour( 4ari!, e*. a 1l-a, 1915, 0. 156; 2In8en$iile !e:uale ale omenirii !7n a0roa0e oae anerioare !au
e:erioare omului. %u e:i!a ni'i una al '/rei mo*el, '(iar 0er#e'$iona, !/ naK7 #ie o#eri *e animale, *e
'
ele mai umile *inre ele.2 4. 141;
1%u e:i!/ *e!#r7u `omene!'\ 'are !/ nu-+i
re
-a!ea!'/ i0ul 7n naur/ 7n ermeni *e normaliae2, 'are a*i'/ !/ nu #i-ure&e a'olo 'a mo* *e a #i
!0onan +i ne!'(im"a al anumior !0e'ii animale. Fire+e,
*e
Aourmon #olo!e+e in8er! oae 'ore!0on*en$ele 7n7lnie, +i anume 0enru a re-
a(
o'e ero!ul uman 7n an!am"lul 'elui animal.
166 )E3AFIFI?A SEGULUI
inuie+i 'on#u& *e&ilu&ia n/&uin$ei 'elei mai a*7n'i a #iin$ei, *in*/r/ul miraCului #ul-er/or !ur8eni 7n 'li0ele
0rimelor 'ona'e +i 7n 'ulmina$iile 0a!iunii. @omeniul a'e!a, 7n 'are omul *ome!i'i 7n'(i*e 7n*eo"+e !e:ul
mai 'u !eam/ 7n &ilele noa!re, 0oae #i numi 0rea "ine *omeniul !u"0ro*u!elor *e -ra*ul al *oilea ale
mea#i&i'ii !e:ului +i, 7n a''e0$ia *a/ *e )i'(el!ae*er unor a!emenea e:0re!ii, o lume a 1reori'ii2 'are !e
!u"!iuie lumii 10er!ua!iunii2 +i a*e8/rului
==
. Ii mai mar-inal, +i *e a!emenea 'a o, *ire'$ie 7n !ine, !e a#l/
'/uarea a"!ra'/ +i 8i'ioa!/ a 0l/'erii 8 neri'e 'a nar'oi' +i 'alman *e ulim/ in!an$/ 'onra li0!ei *e !en! a
e:i!en$ei #inie. ?on!i*era$ii a!u0ra '/rora 8a re"ui !/ re8enim.
5I( A&rodita *rania( .rosul Di &rumuse=ea
Am ar/a '/, la 4laon, @ioima, *u0/ 'e 8or"e+e *e!0re nemurirea em0oral/ 7n 'a*rul !0e'iei, #a'e alu&ie la
1ini$ierea *e0lin/ 7n mi!erele *ra-o!ei2. Urm7n* !/ !e o'u0e *e a'e!ea, @ioima reia oare'um o eorie 'are, 7n
%ancetul, 7i #u!e!e ari"ui/ lui 4au!a-nia!, +i anume '/ e:i!/ *ou/ #eluri *e *ra-o!e, 7n m/!ura 7n 'are e:i!/
*ou/ A#ro*ie, A#ro*ia Urania +i A#ro*ia 4an*emia
=4
; unul e *ra-o!ea 8ul-ar/, 'el/lal #iin* *ra-o!ea *e
naur/ *i8in/. M
4/run*em a!#el 7nr-o &on/ mai *e-ra"/ 0ro"lemai'/. )ai 7nuY !e 0are '/ nu a8em *e a #a'e 'u mi!ere mai
7nale, 'i 'u un e:'ur! 7n umani!mul 0ur al 'ulurii, aun'i '7n* @ioima le o0une 'elor 'e 0ro'reea&/ 'arnal 0e
a'eia 'e *au 8ia$/ unor #ii nemuriori 0rin 'rea$iile lor *e ari+i, le-iuiori, morali+i +i al$ii a!emenea lor. 1Lol li
!-au +i 7n/l$a Q !0une @ioima Q nenum/rae monumene 'uC 'ara'er !a'ru, 0enru #a0ul *e-a #i l/!a a!#el *e
urma+i. *ar nuY 'uno!' 07n-a'um 8reun monumen ri*i'a 0enru 0run'ii omene+i.2
=<
O nemurire *e -enul a'e!a,
'are !e re*u'e la !im0la !u0ra8ie$uire 7nru #aim/ +i 7n aminirea oamenilor e!e, #ire+e, 7n'/ +i mai e#emer/ *e'7
a'eea 0ro0rie !u0ra8ie$uirii 7nru CK)
AFRO@I3A URA%IA. EROSULS
-/!im 7nr-un *omeniu a"!olu 0ro#an, anr#o0iS 7n K$SBKi #iCi]riA
==
7n a'e! 'one:, !e 0o 'ia 'u8inele 'oranului (LGIV, 14); 1O, 8oi 'ei o 're*e$i, 7n #emeile +i #iii 8o+ri 'u a*e8/ra !e a#l/ un *u+man
0enru 8oi; #eri$iCC *e ei.2
S %ancetul, 186 *-e.
=<
I$id(, 569 *-e.
; un*e !-a aCun! 'a mem"rii #oare muriori 'e al'/uie!' l'Aca!dStnie Frangaise !/ #ie *enumi$i 7n mo* ironi'
,Je! Immorel!2. @ar +i o 7n8/$/ur/ a mi!erelor -re'e+i !u!$inea '/ oameni 7n*re0/$i$i !/ a!0ire la a'ea!/
nemurire, 'a *e 0il*/ un E0aminon*a !au un A-e-!ilao!, n-ar #i re"ui !/ !e a+e0e 0e lumea 'ealal/ la *e!inul
0ri8ile-ia *e 'are !-ar #i 0uu "u'ura 07n/ +i r/u#/'/orii, 'u 'on*i$ia !/ #i #o! ini$ia$i
=>
. 4enru '/ @ioima 're*e
7n!/ '/ a'ele o0ere omene+i *//oare *e nemurire au #o! in!0irae *e *ra-o!ea 0enru #rumu!e$e, ea !e o'u0/
mai *e0are *e *ra-o!ea 0rileCui/ *e #rumu!e$e, e:0uri7n* un !oi *e e!ei'/ mi!i'o-e:ai'/.
4enru 0ro"lema !'(i$a/ a+a 'um am #/'u-o noi, o a!emenea eorie o#er/ 0rea 0u$ine elemeneuili&a"ile. Ea
0lea'/ *e la un *uali!m 'are 7n #on* *e!e:uali&ea&/ an!am"lul. In #a0, e 8or"a a'um *e un ero! 'are nu mai e
a'ela !u!'ia *e '/re o #emeie, *e ra0orul ma-nei' 'u o #emeie, 'i *e a'ela re&i *e '/re o #rumu!e$e 'are,
re0a, nu mai e ni'i m/'ar 'ea a ru0urilor +i ni'i #rumu!e$ea unei #iin$e !au a unui o"ie' 0ari'ular, 'i e!e
#rumu!e$ea 7n a"!ra' !au 7n a"!olu, #rumu!e$ea:a i*ee
=7
. 47n/ +i miul 'u rol *e '(eie !e !'(im"/; ero!ul 'e !/
!u" !emnul A#ro*iei Urania !e i*eni#i'/ 'u a'ela 'are, 7n 9aidros, !e "a&ea&/ 0e anamne&/, 0e 1aminirea2 nu
a !/rii *e an*ro-inie, 'i a !Srii 0renaale, '7n* !u#leul 'onem0l/ lumea *i8in/ +i a!#el !e 7m0linea 'eea 'e 0e
*re0 'u87n !e 0oae numi 'ea mai #eri'i/ *inre ini$ieri, 'ele"ra/ 'a #iin$e *e!/87r+ie
=8
. @ra-o!ea le-a/
0ro0riu-&i! *e !e: e!e 0re&ena/ 7n !'(im" 'a e#e' al 0re'um0/nirii 'alului ne-ru #a$/ *e 'el al" 7n(/ma$i la
'arul !im"oli' al !u#leului +i 0e 'are-l ra- 7n 7naluri
=9
+i a0roa0e 'a o '/*ere *aora/ unei li0!e *in aminirea
ran!'en*enal/; 1A'ela 'are nu e *e 'ur7n* ini$ia, !au 'are !-a i'/lo+i, nu e!e 7n !are !/ !e ri*i'e !0rinen *e
ai'i a'olo, 7n 0reaCma #rumu!e$ii 7n!e+i, aun'i '7n* !e 7n7m0l/ !/ 'onem0le 'eea 'e 0oar/, 7n lumea *e ai'i,
numele ei. 7n'7 8/&7n*-o, el nu 7i */ 'in!irea 'u8eni/, 'i, m7na *oar *e 0l/'ere, a!emeni *o"ioa'elor 'e mer-
7n 0aru-la"e, el !e 0une 0e &/mi!li 'u ru0ul.2
46
@e
=>
?#. @io-ene! Laerio!, VI, II, =9.
=7
%ancetul, 516 a-515 a.
=8
9aMros, 548-5<6. NqO#N548 5<4 a
? I$id(S >ER e(
I
671282
165 )E3AFIFI?A SEGULUI
ai'i, urm/oarea *e#ini$ie, *e!ul *e 0ro"lemai'/, a *ra-o!ei 'urene; 1@orin$a oar"/ "iruie Cu*e'aa 'are ne
7m0in-e 0e 'alea 'ea *rea0/, ne m7n/ '/re 0l/'erea 0e 'are o !im$i 7n 0reaCma #rumu!e$ii +i, 7n/ri/ a0oi 'u
mul mai are *e *orin$ele 'u 'are !e 7nru*e+e 7n '/uarea ru0e+ei #rumu!e$i, ea ie!e 7n8in-/oare 0rinK *rumul
'e-a *e!'(i!, *u0/ 'e +i-a lua numele '(iar *e la /ria eiJ '(em7n*u-!e ciu"ireS.2
41
)ar!ilio Fi'ino
45
, *u0/ 'e
*e#ine+e *ra-W -o!ea a*e8/ra/ 'a 1*orin$/ *e #rumu!e$e2, mer-e a7 *e *e0are, 7n'7 !0une '/ 1ur"area
8eneri'/2, 10o#a *e 7m0reunare ru0ea!'/K +i @ra-o!ea nu numai nu !7n a'elea+i mi+'/ri, 'i '(iar !e ara/ a #i
'onrare2
4=
.
7n o a'e! 'om0le:, 0oae #i uili&a/ *oar i*eea unui ero! 7n 'are, 0rin ran!0unere +i e:alare, e 7m0ie*i'a/
*e-ra*area ani-C mali'/ +i -ene&i'/, 'u 'on*i$ia 'a el !/ 'oninue a #i 7n le-/ur/ 'u #emeia +i 'u 0olariaea
!e:ual/; 8om re8eni a!u0ra a'e!ei 0ro"leme '7n* 8om raa, *e e:em0lu, laura inern/ a a+a-numiei 1iu"iri
'urene+i2 me*ie8ale. 7n !'(im", 'u eoria *ra-o!ei 'a *orin$/ *u0/ #rumu!e$ea 0ur/, a"!ra'/ 0uem r/m7ne 7n
*omeniul\ unei mea#i&i'i, *ar ie+im 'u 'eriu*ine *in 'el al unei mea#i&i'ii a !e:ului. A8em, 0e *e al/ 0are,
moi8e !/ ne 7n*oim '/ a'ea eorie are le-/ur/, a+a 'um 0rein*e @ioima, 'u 8reo *o'rina 7nemeia/ 0e
mi!ere. @a'/ ema an*ro-inului re8ine *e!eori\ *u0/ 'um 8om 8e*ea, 7n mi!erio!o#ia +i e&oeri!mul 'elor mal
*i8er!e ra*i$ii, nu 0uem !0une a'ela+i lu'ru *e!0re ema ,.iu"iriY 0laoni'e2
44
. ?(iar 7n *e&8ol/rile mai 7r&ii,
a'ea!a *in urm/ !i
41
I"i*;, 5=8 "-'.
c Sopra Io Amore, VII, 1<. I, =.
4=
I$id(, I, =. O i*ee 'urioa!/, la Fi'ino (i$id(, VI, 14), 'are-l urmea&/ ai'i r#l 4laon ('#. %ancetul, 181 ') e!e 'on!i*erarea *ra-o!ei
(omo!e:uale 0enru e#e"i 'a mai, a0ro0ia/ *e #rumu!e$ea 0ur/ +i *e A#ro*ia Urania *e'7 ero!ul re&i *e # #emeie, *eoare'e 7n 'el *e-al
*oilea 'a& "/r"aul ar #i im0ul!iona *e 8olu0aea a'ului 8eneri', 'a +i 'um 7n mo* o"i+nui *ra-o!ea (omo!e:ual/ nu ar a8ea la r7n*ul ei
*e&8ol/ri 'arnale; +i *i!'ur!ul lui Al'i"ia*e *in %ancetul ( 514 +i urrC ara/ '(iar #oare lim0e*e '7 *e 0u$in 10laoni'/2 0uea #i iu"irea
-re'ea!'/ 0ea R a*ole!'en$i. Vom re8eni a!u0ra a'e!ui a!0e' 7n ane:a la 0re&enul 'a0iol. 4ai (-#im., III, V, 1. III, V, 7) a0re'ia&/ 7n 'e-l
0ri8e+e *re0 ru+inoa!e +i anorn iu"irile (omo!e:uale, *e0 "oli ale unor *e-enera$i 1'are nu *eri8/ *in e #iin$ei +i ni'i 'on!e'in$e ale
*e&8ol/rii a'e!eia nu !7n2.
44
@u0/ '7e +im, !in-urul 'a& 'on!/ 7n a'el nazar il8!l!mord al unor mi ini$iai'e ara"e, 'are reia ema *ra-o!ei 0laoni'e *in 9aidros
7nemeia/ 0el mu!e$ea 7nru0a/ *e '/re e#e"i, le-iim7n*u-!e 'u urm/oarele 'u8ine ale 4C ului; 1L-am V/&u 0e S/07nul meu !u" #orma
unui a*ole!'en im"er".RR
AFRO@I3A URA%IA. EROSUL II FRU)USEJEA 16=
0re&in/ a0roa0e e:'lu!i8 'a,o !im0l/ eorie #ilo&o#i'/; nu !e 'unoa+e nimi' *e!0re +'oli mi!i'e !au mi!eri'e,
7n 'are *ra-o!ea 0laoni'/ !/ #i 'on*u! la o e(ni'/ a e:a&ului 0u!/ e#e'i8 7n a0li'are, 7n im0 'e mi!i'a
0loinian/ a #rumu!e$ii are *e la "un 7n'e0u al 'ara'erR(la 4loin, #rumo!ul e 0u! 7n le-/ur/ mul mai a*e!ea 'u
1i*eea2 'are 1une+e +i -u8ernea&/ naura 8r/Cma+/, amor#/2. *e ai'i +i o rela$ie, oal e:'lu!/ *in *omeniul
en!iunilor eroi'e +i al !e:ului, 'u #rumu!e$ea 0ro0rie unei #orme +i unui *omeniu inerior, 8/*i/ 17n m/re$ia
'u-eului, 7n *re0ae, 7n 7n$ele0'iunea 0ur/, 7n ener-ia 8iril/ a '(i0ului !e8er, 7n *emniaea +i 7n 0u*oarea 'are
!e ara/ 7nr-o aiu*ine 'ue&/oare, #erm/, im0erur"a"il/ +i, 0e o rea0/ +i mai 7nal/, 7n. -o ineli-en$/ *emn/
*e un &eu +i re8/r!7n*u-+i !r/lu'irea a!u0ra a o 'e e 7n e:erior2
4<
). 7n !#7r+i, nu am 0uea !0une 07n/ la 'e
0un' R *e0in*e *e o 'on!iu$ie *i#eri/ a omului mo*ern #a0ul *e a 'on!i*era 'ore'/ i*eea lui Dan,
S'(o0en(auer +i a unor e!ei'i re'ene, 0ori8i '/reia 0rin'i0ala 'ara'eri!i'/ a !enimenului e!ei', a*i'/ a
emo$iei re&ie *e '/re 1#rumo!2, e!e 1a0oli-ni!mul2 ei, li0!a ei oal/ *e le-/uri 'u #a'ulaea *e a *ori +i 'u
ero!ul. @a'/ 8rem, *im0ori8/, !/ lu/m 7n 'on!i*erare !e:ul, o o"!er8a$ie a"!olu "anal/ ara/ '/ o #emeie 0ri8i/
e:'lu!i8 *in un-(iul #rumu!e$ii 0ure nu e!e #emeia 'ea mai a0/ !/ re&ea!'/, ma-nei!mul !e:ual +i *orin$a. ea
e!e a!emenea unui nu* *e marmur/, 'u #orme 0er#e'e, !auie 'are, 'onem0la/, 0oae re&i, *e!i-ur, o emo$ie
e!ei'/, #/r/ a !0une 7n!/ nimi' 7n ermenii ero-!ului. 7i li0!e+e 'aliaea ;in, *emoni'ul, a"i!alul, #a!'ina$ia
4>
.
@e!eori, #emeile 'are au 'el mai mare !u''e! nu 0o #i *e#inie 'a 7nr-a*e8/r #rumoa!e.
?a aare, eoria 0laoni'ian/ a #rumu!e$ii 'on!iuie un 'a& e:'e0$ional, 'are nu e *elo' u+or ineli-i"il !u" ra0or
e:i!en$ial. In an!am"lu, iu"irea 0laoni'/ ar 0uea #i 0u!/ 7n le-/ur/ 'u o !are *e "e$ie !0e'ial/, 0e Cum/ae
ma-i'/ +i 0e Cum/ae inele'ual/ ("e$ie a #ormelor 0ure); *eo!e"i/ 'a aare *e 1'alea ume*/2
4<
4loin, .i6neade, I, VI, =. VI, <.
Sen*(al (1e l'amour, GG), *u0/ 'e !0une; 1@ra-o!ea-0a!iune e!e mai
ar
# #IS# a'eea 0enru #rumu!e$e2, rele8/; 14oae '/ "/r"a$ii 'are nu !7n !u!-
4R"iiKO 7n'er'e *ra-o!ea-0a!iune !7n 'ei 'are !im 7n mo*ul 'el mai 8iu e#e'ul
mu!e$ii. 'ei 0u$in, a'ea!a e!e im0re!ia 'ea mai 0uerni'/ 0e 'are o 0o 0rimi
am
4area #emeilor.2
164 )E3AFIFI?A SEGULUI
(via umida, *in *ra-o!ea mi!i'ilor +i in!e0ara"il/ *e !0iriul unei 'i8ili&a$ii 'are, la #el 'a +i 'ea -re'ea!'/,
8e*ea 'on!a'rarea *i8ic nului 7n o 'e re0re&in/ limi/ +i #orm/ *e!/87r+i/
47
. A0li'ae. 7n!/ 7n *omeniul
rela$iilor *inre 'ele *ou/ !e:e, 'on'e0$ii *e -enii a'e!a 'on*u' la un *uali!m 0arali&an. 7l 8e*em a!#el, *e 0il*
0e un Aior*ano 9runo 'are, o'u07n*u-!e *e 1eroi'ele a87nuri (eroici &urori) 'u re#erire la eoria 0laoni'ian/,
7n'e0e 'u un aa 8iolen 7m0ori8a a'elora 'are !e !u0un *ra-o!ei +i *orin$ei * #emeie, o#erin* o ima-ine
ne'ru$/oare a a'e!eia *in urm/; 1A'e e:rem/ ne*re0ae +i -re+eal/ a naurii, 'are, 'u o a0aren$/, um"r/, o
#ana!m/, un 8i!, o 8raC/ 'ir'ei'/ 0u!/ 7n !luC"a *eh 'en*en$ei, ne am/-e!' !u" '(i0ul #rumu!e$ii, 'are
*eo0ori8/ 8ini +i re'e, na+e +i moare, 7n#lore+e +i !e o#ile+e. +i e!e a7 *e 0u$i; #rumoa!/ 0e *ina#ar/, 0e '7 7n
#iin$a ei 'ea mai l/unri'/ +i !i orni' a*e8/ra/ 7n'a0 o 'ora"ie, o-*u-(ean/, o 8am/, o 0iai 7nrea-/ 'u oae
mur*/riile, or/8urile +i 8eninurile '7e Ie-a 0uu &/mi!li naura noa!r/ ma+er/. 'are, *u0/ 'e-+i 0rime+e
!/m7n$a 'e-i e !er8i/, 0l/e+e a*e!ea 'u o *u(oare, 'u v '/in$/, 'u oi ri!e$e, 'u o !#7r+eal/... +i 'u ale +i ale
rele, 8/*ie 0enru oaa lumea.2
48
@re0 'are, Aior*ano 9runo
:
ar 8rea 'a #emeile !/ #ia onorae +i iu"ie 1numai
7n m/!ura 7n 'are le !7nem *aori 0 0u$inul, im0ul +i 0rileCul a'ela, '7n* nu au ale 8iru$i *e'7 'e9 naurale,
a*i'/ #rumu!e$ea, !r/lu'irea, !er8ia"iliaea, #/r/ *e 'a#l ar meria !/ #ie !o'oie 'a mai &a*arni' n/!'ue 0e
lume *e'C#lC 'iu0er'/ ne!/n/oa!/ 'e o'u0/ 0/m7nul 7n *auna unor 0lane nC#l #olo!ioare.2
49
Reie!e *e ai'i 'u
lim0e&ime '/ 'on'e0$ia *u"lu) ero! *u'e la o !/l"/i'ire +i la o *e-ra*are a *ra-o!ei !e:uale L la o
ne'unoa+ere a uuror 0o!i"ili/$ilor !ale mai 0ro#un*e. L a'ela+i Aior*ano 9runo, 7n e0ilo-ul o0erei 'iae,
Aiulia, !im"o)K #emeii reale, le !0une 'elor 7n*r/-o!i$i *e ea +i '/rora li !e re#u&a '/ 10rin 'ru&imea mea, 0e-
a7 *e 7n*/r/ni'/, 0e '7 *e !im0l/CY
47
7nr-o 'i8ili&a$ie *i#eri/, '(iar *a'/ 8rem !/ 'on!i*er/m nu *re0 rea7 0ro#un*e, 'a0a"ile !/ ne m7nuie *e o e:i!en$ialiae !'in*a/ +i
an-oa!a/, 'i f !im0le 0re!enimene ale ran!'en*en$ei, r/m7ne un #a0 '/ nu a7 #rumu!e$e #emei !au a unui e#e" ori a unei o0ere !au
in!iu$ii umane !u!'i/ a!emene !enimene, '7 mai 'ur7n* 'onem0larea a 'eea 'e re#le'/ 7n naur/, 7nr-un i alul, a'ea ran!'en*en$/ !u"
#orma unei !im0li'i/$i, a unei nem/r-iniri +i imen!i/$i *e0/rae *e omene!'.
48
A. 9runo, 1egli eroici &urori, 4roemio, e*. uni8., 00. >-7. Z[ I$id(, 0. 8.
Tf .
I)4ULSUL SEGUAL. 4OROS II 4E%IA 16<
ne8ino8a/2 le-a a'or*a #a8oruri in'om0ara"il mai mari 1*e'7 ar #i 0uu almineri o"$ine 0rin ori'are
"un/8oin$/ a mea2. 0enru '/, a"/7n*u-i *e la *ra-o!ea omenea!'/, le 7n*ruma!e ero!ul '/re #rumu!e$ea
*i8in/
<6
. Ai'i, !'i&iunea a *e8eni 'om0le/, *ire'$ia e *i#eri/ *e 'ea 'are 0oae a8ea o rela$ie oare'are 'u !e:ul,
#ie +i 7n ran!#i-ur/ri 1e:alae2
<1
.
4loin a +iu !/ men$in/ o a'e! m/nun'(i *e i*ei al 10laoni!mului2 7n limiele !ale Cu*i'ioa!e, a87n*u-l 7n
8e*ere, 0e l7n-/ 'el 'e 1iu"e+e numai #rumu!e$ea, 0ur +i !im0lu2, +i 10e 'el 0e 'are *ra-o!ea 7l 7m0in-e 07n/ la
unire +i 'are nure+e, 7n 0lu!, *orin$a *e nemurire 7n 'ele murioare +i 'au/ #rumo!ul 7nr-o &/mi!lire +i 7nr-o
#orm/ *e #rumu!e$e 'e !e 'oninu/2. 1A!#el, 'ei 'e iu"e!' #rumu!e$ea 7n ru0uri, *e+i *ra-o!ea lor are o naur/
ame!e'a/, iu"e!' ou+i #rumu!e$ea +i, iu"in*u-le 0e #emei 0enru a 0er0eua 8ia$a, iu"e!' 'eea 'e e!e 8e+ni'.2
<5
5\( Impulsul se7ual( Mitul despre 9oros Di 9enia
3o 7n %ancetul e!e amini 7n'/ un mi, 'are 7n'(i*e 7n !ine, !u" o #orm/ 'ri0i'/, o !emni#i'a$ie 0ro#un*/. E
8or"a *e o 8er!iune *eo!e"i/ a ori-inii &eului Ero!. ?7n* !R-a n/!'u A#ro*ia, &eii au #/'u un #e!in 7n -r/*ina
lui Feu!. La el a lua 0are +i 4oro!, 'are, la un momen *a, a #o! 'o0le+i *e "e$ie +i *e o"o!eal/. 4enia, 'are
8eni!e !/ 'er+ea!'/ +i r/m/!e!e 7n 0ra-ul -r/*inii, 0ro#i/ *e !area lui +i #/'u a!#el 7n'7 4oro! !/ !e unea!'/ 'u
ea, *eoare'e 7+i 0u!e!e 7n -7n* !/ ai"/ un 'o0il 'u el. ?o0ilul a #o! 7n!u+i Ero!
<=
. S-au 0ro0u! *i8er!e iner0re/ri
0ri8ioare la 4oro! +i 4enia. Sem-
<6
I$id(, II, <.
<6
O 'on!e'in$/ 0ari'ular/ a eoriei *e!0re iu"ire 'a 1*orin$/ *e #rumu!e$e2 e!e '/, *e 8reme 'e #rumu!e$ea !omai'/ e !a8ura/ *oar 'u
o'(ii, ori'e al !im$ ] a#ara 8/&ului ar re"ui !/ #ie e:'lu! *in ero! +i rele-a 7n *omeniul *ra-o!ei animali'e. 4ornin* *e ai'i, ). Fi'ino (op(
cit(, II, 8) !'rie; 14o#a *e-a ain-e nu #a'e 0are *in @ra-o!e +i nu 'on!iuie ni'i un a#e' al 7n*r/-o!iului, 'i e un !oi *e la!'i8iae +i
ul"urare a omului 7nro"i.2 @a'/ am re'uno!'u rolul e!en$ial 0e 'are-l
are
0ri8irea 7n ma-ia !e:ului, la #el *e 'er e alimenul #lui*i' 0e 'are
a7 !im$ul c'il '7l +i 'el ol#a'i8 7l #urni&ea&/ 0enru *e&8olarea + inen!i#i'area !a*iului-R2%il al ero!ului.
=5
4loin, Z(n.,I,V, 1. L ?%ancetul, 56= "-'.
16> )E3AFIFI?A SEGULUI
ni#i'a$ia 'ea mai 0ro#un*/, 8ali*a/ *e 'one:ul 7nre-ului 0a!aC, e!e '/ 4oro! e:0rim/ 0lin/aea, a*i'/,
mea#i&i' 8or"in*, #iin$a, iar 4enia, li0!a, 0ri8a$iunea (*e #iin$/), a'ea 'rrr#0e'i$ 'u rol a7 *e im0oran 7n
#ilo&o#ia -re'ea!'/, un*e e a!o'ia/ 7n e!en$/ 'ui 'on'e0ul *e 1maerie2W *e i6073 ('#. mai Co!, g =1). 7nr-o amo-
= !#er/ i*eni'/ 'u a'eea *e la na+erea A#ro*iei, a*i'/ !u" !emnul a'e!ei &ei$e, #iin$a, 7nr-un momen *e
e"rieae oar"/, !e 7m0reu-K nea&/ 'u ne#iin$a.2 +i a'ea!/ unire ira$ional/ (4oro!, "ea, 6Di, r/*ea&/ ai'i 0ro0ria
naur/, 'are, *u0/ 'um !e !0une, e!e 'ea ai unui #iu al &ei$ei )ei!, 7n$ele0'iunea, 'umin$enia) 'ara'eri&ea&/\ +i
0ro*u!ul ei, *ra-o!ea +i *orin$a 0er!oni#i'ae *e '/re Ero!
@in 0un'ul a'e!a *e 8e*ere, Ero! 0re&in/ +i !u" al ra0or# 'ara'erul inerme*iar, am"i8alen, *e!0re 'are am
8or"i. e!eC *eo0ori8/, "o-a +i !/ra' 'a urmare a *u"lei ere*i/$i, 0aern +i maern/. *e+i e!e un 18r/Cior *e
ernu2 +i un 187n/or a*u'/-C or *e nelini+e2, 0oar/ 7n !ine li0!a, ne#iin$a 0ro0rie 4eniei, + nu aCun-e ni'io*a/
la 0o!e!iune (ro*ul ei 17i !'/0a mereu, 0X ne!im$ie2). )urior 0e *e o 0are, e!e +i nemurior 'a urm/ri a
ere*i/$ii !ale 0aerne. 'eea 'e 7n!eamn/ '/ moare, !e !in-e 0enru a re7n8ia *in nou, #/r/ !#7r+i. ?u ale 'u8ine,
e o !ee, 0enru 'are ori'e !ai!#a'ere e!e momenan/ +i ilu&orie. A'ea! e naura Iu"irii, a lui Ero!, 7n 'aliaea lui
*e 1!luCior 're*in'i*C al A#ro*iei2
<4
.
E:0li'a 7n a'e+i ermeni +i elimin7n* unele re#eriri inele'ul li&ane a#lae 7n e:0unerea lui 4laon, miul unei
a!emenea ori-inii a lui Ero! e!e 0ro#un*. El luminea&/ !emni#i'a$ia mea#i&i'/ ) *orin$ei e:ro8ere a !e:ului 'a
!u"!ra al 1'i'lului 0ro'rea$ie) rele87n*u-i 'onra*i'$ia #un*amenal/ +i in'ura"il/.
)iul a'e!a 0oae #i a!o'ia 'u o !erie *e ale miuri 'are, !u#l *i8er!e #orme, #a' alu&ie la !en!ul 1'/*erii2.
7m0reunarea 7n !arN *a- "e$ie a #iin$ei (4oro!) 'u 1li0!a *e miCloa'e2 (4enia) e'(i8al iea&/, 7n #on*, 'u *ra-o!ea
moral/ a lui %ar'i! 0enru 0ro0riC9 ima-ine re#le'a/ *eRa0e. ?u *eo!e"ire 7n ra*i$iile orienale, la "aS
e:i!en$ei #inie +i *ominae *e ilu&ie, )/B/, e a+e&a #a0ul mi9 erio! +i ira$ional 'on!#7n* 7nr-o !in'o0/ !au
7nune'are ran!'e) *enal/ (re!0e'i8 "e$ia !au le+inul lui 4oro!) +i 7nr-o *orin$/ !#l un im0ul! 'are au 7m0in!-o
0e #iin$/ !/ !e i*eni#i'e 'u 1'el/la## ('el/lal-7n-ra0or-'u-#iin$a). @in 'au&a a'ea!a, #iin$a e !u0#l
<4
I$id(, 56= '-564 a.
; I)4ULSUL SEGUAL. 4OROS II 4E%IA 167
le-ii *uali/$ii +i a *e8enirii +i '(iar */ na+ere a'e!ei le-i, iar *orin$a, !eea, aCun-e !/ #ie r/*/'ina e:i!en$ei
!ale 7n im0
<<
.
Ai'i 0uem a*u'e 7n *i!'u$ie e:e-e&a lui 4loin 'u 0ri8ire la *u"la na+ere a lui Ero!. 4rima *inre a'e!e na+eri e
0u!/ 7n le-/ur/ 'u A#ro*ia Urania, 7n#/$i+a/ *e '/re 4loin 'a re0re&enare a re0li'ii #eminine la 0rin'i0iul
inele'ual 0ur ma!'ulin !au 8o7J$. Fe'un*a/ *e a'e!a +i uni/ 0e 8e'i 'u el, ea 0ro*u'e ero!ul; a'e!a e
*ra-o!ea 0rimor*ial/ 'are ia na+ere 7nre 'ei *oi +i *in 0r*0ria lor #rumu!e$e; *orin$/ re'i0ro'/ a iu"iului +i a
iu"iei, 'are-+i 8/* #ie'are 0ro0riul re#le: 7n 'el/lal, *e a 0ro'rea #iin$e !0iriuale
<>
. ?7 *e!0re 'ea *e-a *oua
*inre na+erile lui Ero!, 4loin !e re#er/ '(iar la miul lui 4oro! +i al 4eniei. Ero!ul 0ro'rea *e a'e! 'u0lu e!e
*orin$a 'e !e a0rin*e 7n re-iunea in#erioar/, mar'a *e ira$ionaliae +i *e o eern/ 0ri8a$iune +i a0/ru 7n lumea *e
ai'i *in unirea lui 7n!u+i 'u un !im0lu re#le:, 'u o #ana!m/ a 1"inelui2 a*e8/ra (miul lui %ar'i!). 4loin !'rie;
1A!#el, ra$iunea uni/ 'u ira$ionalul a 0ro*u!, *inr-o *orin$/ in*u!/ 7n eroare +i *inr-o !u"!an$/ in!u#i'ien/,
'e8a im0er#e' +i im0oen, 'e8a !/ra' n/!'u *inr-o *orin$/ ilu&orie +i *inr-un inele' 'ore!0un&/or `ei\... Ii el
`ero!ul\ r/m7ne a7rna *e 4!B'(e `e'(i8alen/ ai'i 'u 4enia\, *in 'are !-a n/!'u, 'a *e o"7r+ia lui, l/!7n* la o
0are ame!e'ul 'u lo-o!ul 'e nu a r/ma! 7n el, *ar 'are !-a ame!e'a 'u !u"!an$a in#ini/ `maeria, :XRKrC \... Ii
a!#el, *ra-o!ea a'ea!a e!e a!em/n/oare unui /un '(inui *e *orin$a lui ne!ai!#/'u/, #iin*'/ *u0/ 'e o"$ine
!ai!#a'$ia, 0ri8a$iunea 7i !/ruie, 7nru'7 0leniu*inea nu 0oae . re&ula *inr-un ame!e', 'i 0oae e:i!a numai
7n 'eea 'e are 'om0leiu*inea 7n !ine, 7n 8iruea 0ro0riei nauri; '/'i 'eea 'e e!e *orin$/ n/!'u/ *inr-o
0P-u"ire a naurii, '(iar *a'/ ar -/!i 7n7m0l/or o !ai!#a'$ie, 8a re7n'e0e ne'oneni !/ *orea!'/, !ai!#a'$ia
a'eea ne#iin* al'e8a *e'7 un 7nlo'uior o'a&ional al li0!ei !ale *e miCloa'e, 0e '7n* !ai!#a'$ia a*e'8a/ !-ar a#la
e:'lu!i8 7n naura lo-o!ului.2
<7
<<
@orin$a Q !au !eea Q 'a !u"!ra mea#i&i' al e:i!en$ei #inie (tana *in Lm$n*i!m, '#. +i concupiscentia originalis a eolo-ilor 'aoli'i)
re"uie, #ire+e, *i!in!/ *e *orin$a 7n !en! !0e'i#i' !e:ual, 'are e *oar o mani#e!are 0ari'ular/ a 'elei *in7i.
<>
4loin, Znn., III, V, 5.
<7
i$id(, III, V, 7.
.-^
' -
108 )E3AFIFI?A SEGULUI
@a'/ #ilo&o#ii -re'i au 8/&u 'a !u"!an$/ +i !en! al ;eveai-!ei, al e:i!en$ei 7n'(i!e 7n 'i'lul eern al 0ro'rea$iei,
!area a 1'eea 'e e +i nu e2, o 18ia$/ ame!e'a/ 'u non-8ia$/2, a'ea!a e 7n!/+i naura *ra-o!ei +i a *orin$ei
re8elae 7n miul lui 4oro! +i al 4eniei. Ii 7n*r/-o!i$ii, mo+eniori ai "e$iei *e 'are a #o! 7n#r7n 4oro! la na+erea
A#ro*iei, nu-+i *au !eama '/, 7n im0 'e, *orin* +i 0ro're7n*, 7+i 7n'(i0uie '/ *u' mai *e0are 8ia$a, *au lor
7n+ile moarea, '/ 7n im0 'e 7+i 7n'(i0uie '/ *e0/+e; *ualiaea, o re'on#irm/
<8
. Lu'rurile !au a!#el o'mai 0eni
'/ *orin$a, '7n* e!e im0ul! !e:ual e:ra8eri 7n #un'$ie 1alul2, 'um e la 'ei mai mul$i, im0li'/ 0ri8a$iunea, o
0ri8a$ii 7nn/!'u/ elemenar/, +i '(iar aun'i '7n* 're*e '/ !e !ai!#a'e ea o 'on#irm/, 'on!oli*ea&/ le-ea
*e0en*en$ei, a in!u#i'ien$ei, a ne0uin$ei *e 1a #i2 7n !en! a"!olu. Renun$i la 8ia$a a"!olul '7n* o 'au$i 7n a#ar/,
8/r!7n*u-e +i 0ier&7n*u-e 7n #emeie. a'e!a, 0ara*o:ul !eei, *a'/o 'on!i*er/m *in 0un' *e 8e*en mea#i&i';
!ai!#a'erea nu !in-e !eea, 'i o 'on#irm/, 0re!u0u-i n7n* un 1*a2 a*re!a ei. E!e eerna 0ri8a$iune a Ero!ului,
'/ruia. 0o!e!ia 7i !'a0/ 7no*eauna, a Ero!ului 'are, *a'/ rena+e mereu, rena+e 'u a'eea+i 0ri8a$iune, 'u
a'eea+i ne8oie. A+a !e #a'e A/ 7n unirile *eerminae *e ero!ul *e8eni im0ul! !e:uali e:ra8eri +i 0an*emi'
*ia*P nu e *e0/+i/; *ualiaea 0re!u0u!/ *e !iua$ia *e im0ul! !e:ual ("/r"a +i #emeie). !e re-/!e+) #aalmene
7n re&ula; a'ul aCun-e, 0rin urmare, !/ a*u'/ 8ia$/ 0e 1alul2, 0e 'o0il. Alul 'are, !u" #i-ura #emeii, a 'oi
*i$iona un momen *e e:a& "ea +i !0a!mo*i' +i *e unire, 8i rea0/rea 7n -eneral 'a alul, *e a!/ *a/ !u" #i-ura
'o0ilulW '/ruia, o *a/ 'u 8ia$a, i !e ran!mie +i *e!inul re'uren mor$ii (nemurirea murioare a lui Ero!). 'o0ilul,
'u 'are 8ei a8ea, 7nr-a*e8/r, o *e!'en*en$/, o 'oninuiae, *ar 0e a'eea ) !0e'iei, 0e a'eea a a7or e:i!en$e
!e0arae 'e urm/re!', #ie'/rei &a*arni' #iin$a, *ar nu 'oninuiaea unei 'on+iin$e ran!'e9 *enPl ine-rae, 'are
!/ 0un/ 'a0/ 'ur-erii. S-a 0uu a!#eO !0une '/ o*ra!la 7+i u'i*e a/l +i '/ &eul 0/m7nului 7i am/-e+eY 0e 'ei
'e 're* '/-+i -/!e!' 7n #emeie 'om0lemenul +i !#7r+iulC nelini+ii. %a+erea animal/ !in'o0ea&/ +i 7nreru0e
na+ereSW
=8
4enru o 'e urmea&/, '#. J. E8ola, Lo Yoga deliu potenza, e*. 'i., 00. 30B +i urm.
I)4ULSUL SEGUAL. 4OROS II 4E%IA 109
eern/ !au rena+erea. Eero-ene&a (0ro'rea$ia 'eluilal, a 'o0ilului) ia lo'ul auo-ene&ei Q a ine-r/rii
an*ro-ini'e
<9
.
3oae a'e!ea le 0uem 'on!i*era *re0 o nou/ 'onri"u$ie la mea#i&i'a a 'eea 'e am numi *ire'$ia *e '/*ere a
ero!ului. Ii oN 7n le-/ur/ 'u a'e! 'one:, *e!eori 7n lumea ra*i$ional/, 7n Orien 'a +i 7n O''i*enul ani',
*i8ini/$ile iu"irii +i ale #e'un*i/$ii, au #o!, 7n a'ela+i im0, *i8ini/$i ale mor$ii. E 'uno!'u/, "un/oar/,
in!'ri0$ia *e 0e un morm7n *e*i'a/ lui 4ria0; 'ustos sepulcripene districto deus 9riapus ego suG( Mortis et
vitae locus(
Ai'i ne 0uem re#eri +i la una *in iner0re/rile 0o!i"ile ale alui 'uno!'u mi -re'e!', miul 4an*orei. 7nl/n$uirea
lui 4romeeu, '/ruia Feu! i-a lua 7na0oi #o'ul, are *re0 0an*an *arul 4an*orei, al #emeii *orin$ei, al 1o"ie'ului
unei !0eran$e 'e 8a #i 7n+ela/2, #/'u *e '/re &ei lui E0imeeu, #raele lui 4romeeu. E0imeeu (l 1'el 'e-+i */
!eama 0rea 7r&iu2) re"uie e#e'i8 'on!i*era nu 'a o #iin$/ *i!in'/, 'i 'a al a!-e' al ianului, *in a'eea+i
!u"!an$/ iani'/ +i el, *ar mai m/r-ini. 7n 'a&ul lui, e 'a +i 'um &eii ar #i -/!i o 'ale 0enru a &/*/rni'i
7n'er'area 0romeei'/ 7nre0rin!/ !u" #orma 0ro0rie ero!ului. 7n 'iu*a a8eri!menului lui 4romeeu, E0imeeu
a''e0/ *arul, a*i'/ 0e 4an*ora, !e la!/ #erme'a *e ea, !e "u'ur/ *e ea, #/r/ a-+i *a !eama *e 7n+el/'iunea 7n
'are l-a ara! *orin$a lui Q moi8 *e r7! 0enru olim0ieni. 7n 'uia 4an*orei, a #emeii 'e !e nume+e a!#el #iin*'/
0/rea !/ a*une 7n !ine *arurile uuror &eilor, nu r/m7ne *e'7 !0eran$a 7n+el/oare. )iul !0une '/, o *a/ 'u
4an*ora, !e 7n'(eie o e0o'/. 0rin #emeia *orin$ei, 7n lume inr/ moarea
>6
.
7n a'e! 'one:, 0uem 7n$ele-e +i moi8ul 0enru 'are #emeia +i !e:ualiaea !7n 'on*amnae *e '/re 'ei 'e
'au/ !/ *o"7n-*ea!'/ nemurirea +i !/ *e0/+ea!'/ 'on*i$ia uman/ 0e *rumul *ire' al a!'e&ei. %umai 7nr-un
a!emenea 'a*ru, ni'i*e'um 7n 'el al 0laoni!mului, unui Ero! i !e 0oae 'onra0une al Ero!. A"!ra'$ie #/'7n* *e
'eea 'e 8om !0une la 7n'e0uul 'a0iolului VI
<9
@e 'om0ara, 0e 0lanul 0ro#an, urm/oarele 'u8ine ale lui O. 9er-!on, L'evolution c=eatrice (4ari!, e*. a 59-a, 19=5, 0. 14);
1In*i8i*ualiaea 7+i a*/0o!e+e, a+a*ar, inami'ul la ea a'a!/. @orin$a 0e 'are o !ime *e a !e 0er0eua 7n im0
6
o!7n*e+e !/ nu #ieC7i'io*a/
'om0le/ 7n !0a$iu.2
)
Oe!io*, Teog(, <51 .rga, 48 +i urm. Inere!an/ e e:e-e&a lui Fo!imo! CcLD, =, e:ul lui 9er(elo); 1Oe!io* nume+e le-/ura 'u 'are a
#o! 7nl/n0i 2#Ome7eu, omulRe:erior. @u0/ 'are a #o! rimi!/ al/ le-/ur/, 4an*ora, pe care 8reii o numesc .va. Ale-ori' 8or"in*,
4romeeu +i E0imeeu !7n o !in-ur/ #iin$/2 YR
nea!
'uUarea lui E0imeeu #a$/ *e 4romeeu a #o! .[a$/2 *e !0iriul !/u nous?( v!ollection des
anciens Alcimistes "recs, 4ari!, 1887.)
110 )E3AFIFI?A SEGULUI
*e!0re 1'ur-erea 7n !u!2 +i *e!0re re-imul ran!mua$iilor, ai'i ori&onul e i*eni' 'u 'el !'(i$a anerior; ero!ului
'a "e$ie 0o&ii8/, 7nr-un 'ir'ui ma-nei' 7n 'are 'ealal/ #iin$/ !er8e+e numai 'a alimen, iar *ia*a e *e la "un
7n'e0u re&ol8a/, i !e o0une ero!ul 'arnali&a +i *i!0era, !ee +i im0ul! !e:ual, e#or or" *e auo-'on#irmare
0rinr-un a' *e 0o!e!ie ilu&orie, 'are e+uea&/ 7n 0ro-'rea$ie, 7n a'ul -ene&i' animali'.
Su" a'e! a!0e', 0un'ul *e'i!i8 +i-a -/!i 0e!emne 'ea mai "un/ e:0re!ie 7n unele #ormul/ri ale E8an-(eliilor
ne'anoni'e, *e in!0ira$ie mi!eri'/ +i -no!i'/. 7n .vangelia egiptenilor 'iim; 1@eoare'e !e !0une '/
)7nuiorul ar #i l/muri; cAm 8eni 'a !/ 0un 'a0/ lu'r/rii #emeii, a*i'/ a 0o#ei (cupiditas, ini]v^ua,, lu'rarea
&/mi!lirii +i a mor$iiS.2 A'ea!a e *e'i 0rima 0o!i"iliae. Mai *e0are; 1@u0/ 'e @omnul a 8or"i 7n '(i0 0ori8i
*e!0re 7m0linirea im0urilor, Salomeea a 7nre"a; c47n/ '7n* 8or muri oameniiUS +i a r/!0un! @omnul; c47n/
'7n* 8oi #emeile 8e$i na+eS. +i '7n* a'eea a*/u-/; c9ine am #/'u *e'i '/ nu am n/!'uS, @omnul r/!0un!e;
c)/n7n'/ *in ori'e 0lan/, 'i *in a'eea 'e are am/r/'iunea `mor$ii\ !/ nu m/n7n'iS. Ii '7n* Salomeea 7nre"/
'7n* a8eau !/ !e 8/*ea!'/ lu'rurile 'e le 'erea, @omnul &i!e; c?7n* (aina ru+inii 8a #i '/l'a/ 7n 0i'ioare +i 'ei
*oi 8or *e8eni unul, iar "/r"aul 'u #emeia ni'i "/r"a, ni'i #emeieS.2
>1
@e a'eea a 8or"i 4loin *e!0re o *ra-o!e 'are e!e o "oal/ a !u#leului; 1?a aun'i '7n* *orin$a *u0/ un "ine
0oar/ 7n !ine un r/u.2
>5
A *e#ini a!#el 'u e:a'iae am"i8alen$a #enomenului *e 'are ne o'u0/m.
4un'ele *e re#erin$/ e!en$iale ale mea#i&i'ii !e:ului !7n a'urm #i:ae. 4e !'ur, am in*i'a 7n 0rimul r7n*
!emni#i'a$ia mea#i&i'/ a ero!ului 'a #a0 0rimor*ial, fZe#erin*u-ne la miul, an*ro-inulS A0oi, !area, !au
e:0erien$a, ero!ului 'e !e !u0une a'e!ei !em-
>1
Apud ?lemen Ale:an*rinul, Stromata, III 9,>=. III 9, >4 +i urm.. III, 13! 95. ?#. +i 'u8inele 0u!e 7n -ura unui ini$ia -no!i'; 1%#am
re'uno!'u +i m-i a*una *e 0reuin*eni. eu nu am 7n!/m7n$a #ii ai Ar(onelui `&/mi!lin*\, 'i C !mul! r/*/'inile +i am a*una m/*ularele
`mele\ 'are erau ri!i0ie 0e!e o; +ii 'ine e+i, 0enru '/ !7n *in /r7mul *e !u!2 (apud A.R.S. )ea*, Fragments o& Fait Forgottenr Lon*ra,
1966, ra*. i., Ar! Re-ia, )ilano, 1969, 0. 4=7).
>5
4loin, .nn(, III V, 1.
@ES4RE OO)OSEGUALI3A3E 111
ni#i'a$ii (en*in$/ !0re reine-rare, !0re #iin$/, !0re !area non*ual/ *in 'are am *e'/&u) a #o! in!era/ 7nr-un
'one: mai am0lu, #iin* 0u!/ al/uri *e ale #orme *e e:a& +i *e e:alare a'i8/ *e&in-*i8i*uali&an/ (3iccvia,,
*e!0re 'are lumea Ani'(i/$ii 're*ea '/ ar #i 'a0a"ile, !u" o #orm/ !au ala, 7nr-o m/!ur/ !au ala, !/ ri*i'e
'on*i$ia uman/ +i !/ *u'/ la 'ona'e 'u !u0ra!en!i"ilul. Relu7n* +i *e&8ol#7n* *i!in'$ia 0laoni'ian/, am in*i'a
7n!/ *i#eren$a *inre o 1manie2 *eermina/ *e Co! +i o 1manie2 *eermina/ *e !u!, 0re'um +i am"i8alen$a
'ore!0un&/oare a #a0ului e:ai'. Am *e*u! a0oi mea#i&i'a 1!u0ra8ie$uirii 7n !0e'ie2 +i a 1in!in'ului *e
re0ro*u'ere2 7n ermenii unei *e0la!/ri in8olui8e a !emni#i'a$iei 0rimare e:i!ene 7n ero!, a*i'/ a 8oin$ei *e
#iin$/ a"!olu/ +i *e nemurire. @in a'eea+i 0er!0e'i8/, 7n ra0or 'u unele #a&e in8olui8eCnai a''enuae, am
e:amina 0e !'ur !e:ualiaea lumii animale; mea#i&i'a ne-a #urni&a, +i ai'i, '(eia "iolo-iei, *ar +i a
'om0en!a$iilor 0e 'are omul o"i+nui +i le 'reea&/ 7nr 8ia$a !e:ual/ !o'iali&a/. O iner0reare a*e'8a/ a miului
lui 4oro! +i al 4eniei ne-a 7n-/*ui, 7n !#7r+i, !/ inuim !ru'ura #or$ei 'e alimenea&/, 7n 0ri8a$iunea !a
in'ura"il/ +i 0eren/, 'i'lul eern al 0ro'rea$iei, '/re 'are 'on*u'e, 7n 0o#i*a a oae, !u" !emnul "io!ului,
im0ul!ul #iin$ei !'in*ae *e a nu !#7r+i ni'io*a/.
A'e!e *ae !7n !u#i'iene !0re a ne oriena 7n anali&a *i8er!elor a!0e'e +i a #ormelor mi:e 7n #enomenolo-ia
ero!ului *eo0ori8/ 0ro#an +i !a'ru; a'ea!/ anali&/, 7nre-i/ 'u o 'on!i*era$ie a!u0ra miolo-iei "/r"aului +i a
#emeii +i 'u o"!er8a$ii *e!0re e(ni'ile *e ma-ie !e:ual/, 8a #a'e o"ie'ul .'a0iolelor urm/oare.
A%EGH LA ?A4I3OLUL II
5O( 1espre omose7ualitate
Oomo!e:ualiaea e!e un #enomen 'are, *a/ #iin*u-i r/!07n*irea, nu 0oae #i i-nora *e o *o'rin/ a !e:ului.
Aoe(e a 0uu !/ !'rie
'
/ 1ea e la #el *e 8e'(e 'a +i omenirea, *re0 'are !e 0oae !0une '/ #a'e 0are *in naur/,
#iin* ou+i 7m0ori8a naurii2. @a'/ e!e X.o eni-m/ 'are, 'u '7 7n'er'i !/ o anali&e&i +iin$i#i', 'u a7 a0are
112 )E3AFIFI?A SEGULUI
mai mi!erioa!/2 (I8an 9lo'(), ea !e 8a *o8e*i o 0ro"lem/ 'om0le:/ '(iar +i *in 0un'ul *e 8e*ere al mea#i&i'ii
!e:ului,Na+a 'um am #ormula-o 7n 0a-inile 0re'e*ene.
Am ar/a mai !u! '/ 4laon, 7n eoria !a *e!0re ero!, !-a re#eri a*e!eori nu *oar la *ra-o!ea (eero!e:ual/, 'i +i
la a'eea 0enru e#e"i +i 0enru 0areneri ma!'ulini
>=
. Or, *a'/ 'on!i*er/m ero!ul 7n #ormele !ale !u"limae 'are !e
'one:ea&/ 'u #a'orul e!ei', 7n a!emenea m/!ur/ 7n'7, 0ori8i men$ionaei 0ro-re!ii 0laoni'e, *e la #rumu!e$ea
unei anumie #iin$e !-ar re'e re0a la e:a&ul 0e 'are 7l 0oae !u!'ia o #rumu!e$e *e0er!onali&a/, ne'or0oral/,
o #rumu!Z$e *i8in/ *e i0 a"!ra', nu !e 0une ni'i o 0ro"lem/ 8eria"il/ aun'i '7n* 0un'ul a''i*enal *e 0le'are
e!e o #iin$/ *e a'ela+i !e:. 3ermenul 1urani!m2 #olo!i *e unii 0enru (omo!e:ualiae 0ro8ine o'rra3N=7n
*i!in'$ia 0laoni'ian/ *inre o A#ro*i/ Urania +i o A#ro*i/ 4an*emia. 'ea *in7i ar #i &ei$a-unei iu"iri no"ile +i
ne'arnale, neorienae !0re 0ro'rea$ie 'a a'eea 'e are *re0 o"ie' #emeia. 4e!emne 0e*era!ia, 9aidon eros, a
0uu a8ea la ori-ine, 7nr-o oare'are m/!ur/, aoe! 'ara'er '7n* a #o! onora/ *e !'riiori +i 0oe$i ani'i +i a #o!
0ra'i'a/ '(iar *e 0er- i !onali/$i eminene. E *e aCun! !/ 'iim 7n!/ ulimele 0a-ini ale %ancetului 'u *i!'ur!ul
lui Al'i"ia*e, 0enru a ne *a !eama 7n 'eYC -ra* ne7n!emna a r/ma! 10laoni'2 a'e! ero! 7n Are'ia +i 'um a.
1
R
aCun! +i la *e&8ol/ri 'arnale, 7m0reCurare 'e !-a 7n7lni mereu mai mul *e'7 #re'8en o *a/ 'u *e'/*erea
mora8urilor ani'e, 7nC Are'ia +i mai 'u !eam/ Ia Roma.
@a'/, a+a*ar, lu/m (omo!e:ualiaea 7n a'ea!/ ulim/ a''e0O $iune, a*i'/ 7nr-o 'ore!0on*en$/ 'om0le/ 'u
rela$iile !e:uale nor-Y male *inre "/r"a +i #emeie, 0uem 8or"i #oare "ine *e!0re 61 *e8ia$ie, *ar nu *inr-un
0un' *e 8e*ere ori'um morali! +CC 'on8en$ional, 'i e#e'i8 *in a'ela al mea#i&i'ii !e:ului. . E!e o
in'on-ruen$/ !/ a0li'/m, a+a 'um #a'e 4laon, !e #i'a$ia mea#i&i'/ !en!i"ili&a/ *in miul an*ro-inului 7n *on;
*ra-o!ei (omo!e:uale, mai e:a' al a'eleia *inre 0e*era+i +i *inre le!"iene, 7nr-a*e8/r, 7n 'a&ul unui
a!emenea -en *e *rajY -o!e nu !e mai 0oae 8or"i *e!0re e#orul 0rin'i0iului ma!'ulin +iC al a'eluia #eminin,
'u0rin! 7n #iin$a 0rimor*ial/, *e a !e reunr;Y
>=
?#. %ancetul(, 181 ', 191 ', 195 a. 9aidros, 1<1 ', 5<= ", 5>< ', 546 a etjM un*e !e 8or"e+e a0roa0e e:'lu!i8 *e iu"irea !u!'ia/ *e
e#e"i.
@ES4RE OO)OSEGUALI3A3E 113
#iin$a mii'/ ori-inar/ ar #i re"ui !/ #ie aun'i nu an*ro-in/, 'i omo-en/, mono!e:ual/; ine-ral "/r"a (7n 'a&ul
0e*era+ilor) !au ine-ral #emeie (7n 'a&ul le!"ienelor), iar 'ei *oi aman$i ar '/ua !/ Se unea!'/ *oar 'a !im0le
0/r$i ale unei !u"!an$e i*eni'e; !e 0ier*e a!#el e!en$ialul, 'eea 'e-i 'on#er/ miului re!0e'i8 7nrea-a !a 8aloare,
+i anume i*eea 0olari/$ii +i a 'om0lemenari/$ii !e:uale, 'a #un*amen al ma-nei!mului iu"irii +i al unei 1ran!-
'en*en$e2 7n ero!, al re8ela$iei #ul-er/oare +i *i!ru'i8e a Unului. ?a a,are, 0enru a -/!i o e:0li'a$ie re"ui'!/
'o"or7m 0e 0/m7n +i !/ lu/m 7n 'on!i*erare *i8er!e 0o!i"ili/$i em0iri'e. @e o"i'ei, 7n !e:olo-ie !e #a'e
*i!in'$ie 7nre *ou/ #orme *e (omo!e:ualiae, una 'u 'ara'er 'on-enial +i 'on!iu$ional, ala 'u 'ara'er
*o"7n*i, 'on*i$iona/ *e #a'ori 0!i(o-!o'iolo-i'i +i am"ienali. 7n 'el *e-al *oilea 'a& re"uie !/ o0er/m 7n!/
7n'/ o *i!in'$ie, +i anume 7nre #orme 'u 'ara'er *e 8i'iu +i #orme 'e 0re!u0un o 0re*i!0o&i$ie laen/ 'e aCun-e
!/ !e mani#e!e 7n anumie 'ir'um!an$e; 0re'i&are ne'e!ar/, *eoare'e, 7n 'on*i$ii i*eni'e, *i#eriele i0uri !e
'om0or/ 7n mo* *i#eri, nu *e8in (omo!e:uali. E im0oran ou+i !/ nu 'on!i*er/m 7n mo* !ai' 'on#i-ura$ia
'on!iu$ional/ +i !/ a*miem 0enru ea o anumi/ 0o!i"iliae *e 8aria$ie.
4enru (omo!e:ualiaea 1naural/2, a*i'/ *aora/ 0re*i!0o&i$iei, e:0li'a$ia 'ea mai !im0l/ e!e *a/ *e 'eea 'e
!0uneam mai !u! *e!0re *i8er!ele -ra*e *e !e:uare, *e!0re #a0ul '/ 0ro'e!ul *e !e:uare 7n a!0e'ele !ale #i&i'e
+i mai 'u !eam/ 7n 'ele 0!i(i'e 0oae #i in'om0le, *re0 'are "i!e:ualiaea ori-inar/ e *e0/+i/ 7n mai mi'/
m/!ur/ *e'7 la #iin$a uman/ 1normal/2, 'ara'erele unuia *inre !e:e ne#iin* 7n e-al/ m/!ur/ 0re*ominane 7n
ra0or 'u 'ele ale 'eluilal !e: (8e&i mai !u!, g 16). A8em aun'i *e a #a'e 'u 'eea 'e ). Oir!'(#el* a numi
1#ormele !e:uale inerme*iare2. 7n a!emenea 'a&uri (!/ &i'em *e e:em0lu aun'i '7n* o #iin$/ e!e "/r"a, 'a
!are 'i8il/, *oar 7n 0ro0or$ie *e >6 T) e 0o!i"il 'a ara'$ia eroi'/ 'e !e "a&ea&/, 7n mo* normal, 0e 0olariaea
!e:elor +i, 'a aare, 0e (eero!e:ualiae, +i 'are e 'u a7 mai inen!/ 'u '7 "/r"aul e mai "/r"a +i #emeia mai
#emeie, !/ a0ar/ +i 7nre in*i8i&i 'are, 0ori8i !/rii 'i8ile +i !u" ra0orul e:'lu!i8 al 'ara'erelor !e:uale a+a-&i!
0rimare, a0ar$in a'eluia+i
!e
:, *eoare'e, 7n realiae, !7n 1#orme inerme*iare2. 7n 'a&ul 4e*era+ilor, Ulri'(! a
!0u! 0e "un/ *re0ae '/ ne 0uem a#la 7n ra$a unei anima mu6ie$ris virili corpore innata(
114 )E3AFIFI?A SEGULUI
3re"uie, 'u oae a'e!ea, !/ $inem !eama *e 0o!i"iliaea men$iona/ a unor mua$ii 'on!iu$ionale, 0rea 0u$in
lua/ 7n 'on!i*erare *e '/re !e:olo-i. E ne'e!ar a*i'/ !/ a8em 7n 8e*ere +i 'a&urile *e re-re!ie. Se 0oae
7n7m0la '/ 0uerea *ominan/ *i 'are *e0in*e, la un in*i8i* *a, !e:uarea, #a0ul *e a #i 'u a*e8/rai "/r"a !au
'u a*e8/ra #emeie, !/ !l/"ea!'/, 0rin neurali&are, aro#iere !au re*u'ere la !are laen/ a 'ara'erelor 'eluilal
!e:, 'eea 'e 0oae *u'e la a'i8area +i la emer-en$a a'e!or 'ara'ere re'e-l !i8e
>4
. Ii ai'i, me*iul, 'limaul
-eneral al unei !o'ie/$i 0oae Cu'a. un rol *elo' in*i#eren; 7nr-o 'i8ili&a$ie un*e *omne+e e-alia-ri!mul1-un*e
*i#eren$ele !7n 'onra'arae, un*e !e #a8ori&ea&/ 0romi!'uiaea, un*e 8e'(iul i*eal *e 1a #i noi 7n+ine2 nu mai
!0une nimi', 7nr-o !o'ieae 'li8a/ +i maeriali!/ e!e e8i*en '/ #enbK+ menul *e re-re!ie +i, o *a/ 'u el,
(omo!e:ualiaea, !7n *eo!e"i *e #a8ori&ae, a+a 7n'7 nu e *elo' 7n7m0l/oare *e&8olarea im0re!ionan/ a
#enomenului (omo!e:uali/$ii +i a 1'elui *e-al reile. !e:2 7n 8remurile 1*emo'rai'e2 *in urm/, la #el !7n*
lu'rurile +CC 7n 'a&ul !'(im"/rilor *e !e: laKo !'ar/ 'e 0are a nu-+i -/!i e'(i 8alenul 7n ale e0o'i
><
.
Re#erirea la 1#orme !e:uale inerme*iare2, la un 0ro'e! *i !e:uare in'om0le !au la o re-re!ie nu e:0li'/ oae
8arie/$ile *e (omo!e:ualiae. 7n realiae au e:i!a "/r"a$i (omo!e:uali 'e nu erau e#emina$i +i ni'i 1#orme
inerme*iare2, 'i r/&"oini'i, in*i8i9 ne7n*oielni' 8irili 'a 7n#/$i+are +i 'om0oramen, oameni 'u au#ll riae 'are
a8eau !au 0ueau a8ea la *i!0o&i$ie 'ele mai #rumoa!l #emei. A'ea!/ (omo!e:ualiae nu e u+or *e e:0li'a +i
ai'i a8enl *re0ul !/ 8or"im *e!0re *e8ia$ie +i 0er8er!iune, *e un 18i'iuRNW le-a e8enual *e o mo*/. E *e
ne7n$ele!, la *re0 8or"in* 'e anume 7l 0oae 7m0in-e !e:ualmene 0e un "/r"a 'u a*e8/ran "/r"a '/re un
in*i8i* *e a'ela+i !e:. 7n maerie *e e:0erien$/,C
>4
Unii 0!i(anali+i ar 8rea !/ e:0li'e (omo!e:ualiaea 7n ermenii unei re-re!ii, *ar 0e 0lan 0!i(olo-i', 'a re-re!ie 7n "i!e:ualiaea oare ar #i
0ro0rii 'o0ilului mi' (r/m7n7n* 'a "i!e:ualiaea !/ #ie rele8a/ 7n ono-ene&/), !au 7n ermenii emer-en$ei unui 'om0le: *aora #a0ului '/
7n 0rima 'o0il/rie ero!ul !-ar #i ,Yi= a!u0ra a/lui (!au a!u0ra mamei, *a'/ e 8or"a *e !e:ul #eminin, #iin* 8or"a a*
*e o le!"ian/). ?a 7n mule ale 'a&uri, 0!i(anali&a nu e:0li'/ ni'i ai'i nimi', i !iuie 0ur +i !im0lu o 0ro"lem/ alei 0ro"leme, #iin*'/ +i *a'/
am a'e 'on'e0$ia ei 'ari'aural/ *e!0re 8ia$a eroi'/ in#anil/, ea nu e:0li'/ 'um oarra 0oae 0ro*u'e 1#i:a$ia2 re!0e'i8/.
I
><
?#. J. E8ola, L 'Arco e la 'lave, )ilano, 19>8, 'a0. III (Jl er&o !e!!o2Z
@ES4RE OO)OSEGUALI3A3E 11<
*a'/ e a0roa0e ine:i!en un in!rumen a*e'8a 0enru r/irea *in momenul *e 'ulmina$ie al or-a!mului 7n
*ra-o!ea (eero!e:ual/, 'u a7 mai mul !e 0oae !0une a'ea!a 7n 0ri8in$a a'u0l/rilor 0e*era!i'e. S7nem 7n!/
7n*re0/$i$i !/ 0re!u0unem '/ lu'rurile nu re' mul *in'olo *e un re-im *e 1ma!ur"are 7n *oi2, re#le:ele
'on*i$ionae ale am"ilor #iin* 'uli8ae 0enru 10l/'ere2, 7nru'7 li0!e!' 0re!u0o&i$iile nu numai mea#i&i'e, *ar
+i 'ele #i&i'e 7n 8e*erea unei uniri 'om0lee +i *i!ru'i8e.
4e *e al/ 0are, 7n 'a&ul Ani'(i/$ii 'la!i'e e ae!a/ nu a7 0e*era!ia e:'lu!i8i!/, 8r/Cma+/ a #emeii +i a
'/!/oriei, '7 "i!e:ualiaea, uili&area a7 a #emeii '7 +i a a*ole!'en$ilor (7n re0li'/, 7n -eneral, !7n numeroa!e
'a&urile *e #emei #oare !e:uale, *e'i +i #oare #eminine, 'are !7n 7n a'ela+i im0 le!"iene, "i!e:uale) +i !e 0are
'/ moi8a$ia 0re*ominan/ ar #i 18oin$a *e a e:0erimena oul2. %i'i a'e! 0un' nu e 7n!/ #oare 'lar, *eoare'e,
0e l7n-/ #a0ul '/ la e#e"i, la a*ole!'en$i, !u"ie'e 0re#erae *e a'ei 0e*era+i, e:i!a +i 'e8a #eminin, ne-am 0uea
re#eri la 'u8inele "ruale 0reluae *e Aoe(e *e la un auor -re', +i anume '/ 1*a'/ e !auri *e o #a/ 'a #a/, ea
0oae !er8i +i 'a "/ia2 (1(a"e i'( al! )/*'(en !ie !a, *ien e! al! Dna"e no'(2).
?7 *e!0re in8o'area i*ealului *e 'om0leiu*ine (erma#ro*ii'/ la 0e*era!ul 'are, *in 0un' *e 8e*ere !e:ual,
#a'e a7 0e "/r"aul '7 +i 0e #emeia, ea e!e e8i*en #al!/ *a'/ 8rem !/ re'em 'u aCuorul ei *in'olo *e 18oin$a
*e a e:0erimena oul2 0e 0lanul !im0lelor !en&a$ii; 'om0leiu*inea an*ro-ini'/ 0oae #i *oar 1!u#i'ien$/2, ea
nu are ne8oie *e ala #iin$/ +i e!e '/ua/ 0e 0lanul unei reali&/ri !0iriuale, *a'/ e:'lu*em ul"ur/rile 0e 'are le
0oae o#eri 1ma-ia 'elor *oi2 7n unirile (eero!e:uale.
%i'i moi8area, 7n7lni/ uneori 7n $/ri 0re'um 3ur'ia +i Ja0onia, anume '/ 0o!e*area (omo!e:ual/ ar *a un
!enimen *e 0uere, nu e 'on8in-/oare. 4l/'erea *omina$iei 0oae #i o"$inu/ +i 'u #emei !au 'u ale #iin$e 7n
!iua$ii li0!ie *e iner#eren$e !e:uale. @e al#el, ea ar 0uea #i lua/ 7n 'on!i*erare numai 7nr-un 'one: a"!olu
0aolo-i', '7n* ar lua 0ro0or$iile unui a*e8/ra or-a!m.
?a aare, 7n an!am"lu, '7n* nu e!e 1naural/2, a*i'/ e:0li'a"il/ 7n ermenii unoi #orme *e !e:uare 'on!iu$ional
in'om0lee, (omo!e:ualiaea nu 0oae #i 'ara'eri&a/ *e'7 #ie 'a o *e8ia$ie, N7e 'a un 8i'iu, 'a o 0er8er!iune. Ii
*a'/ !-ar in8o'a unele e:em0le 2
e
inen!i/$i eroi'e e:reme 7n rela$iile *inre (omo!e:uali,
11> )E3AFIFI?A SEGULUI
e:0li'a$ia re"uie '/ua/ 7n 0o!i"iliaea *e *i!lo'are a ero!ului. 7nr-a*e8/r, e *e aCun! !/ r/!#oim ori'e raa *e
0!i(o0aolo-ie !e:ual/ 0enru a 8e*ea 7n '7e !iua$ii *e ne'on'e0u (*e la #ei+i!m 07n/ la !o*omia animal/ +i la
ne'ro#ilie) 0oae #i a'i8a/ 0o-
.
en$ialiaea eroi'/ a #iin$ei umane, uneori 07n/ la o #rene&ie. or-a!mi'/. 7n
a'ela+i 'a*ru anormal am 0uea !iua, a+a*ar, +i 'a&ul (omo!e:uali/$ii, '(iar *a'/ ea e!e mul mai #re'8en/; un
C ero! *i!lo'a 0rin 'are o #iin$/ *e a'ela+i !e: !er8e+e, 'a 7n a7ea C 'a&uri *e 0!i(o0aie !e:ual/, *re0 !im0l/
'au&/ o'a&ional/ !auN !u0or, #iin* li0!i *e ori'e *imen!iune 0ro#un*/ +i ori'e !emni--#i'P$ie !u0erioar/ ale
r/irii *in 0ri'ina a"!en$ei 0remi!elor ono-lo-i'e +i mea#i&i'e ne'e!are 7n a'e! !'o0. @a'/, a+a 'um 8om 8e*ea,
7n anumie a!0e'e ale !a*i!mului +i ma!o'(i!mului !e 0o re-/!i elemene !u!'e0i"ile -!/ !e 7n'a*re&e 7n
!ru'urarea 'ea mai 0ro#un*/ a eroi'ii (eero!e:uale, *e8enin* 0er8er!iuni *oar aun'i '7n* !e a"!olui&ea&/,
ni'i o 'on!aare analoa-/ nu 0oae #i Y #/'u/ 'u 0ri8ire la (omo!e:ualiae.
?a0iolul III
FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
5P( Se7ul Di valorile umane
3r/!/ura 'are, 7n ori'e *ra-o!e uman/ !u#i'ien *e inen!i8/, 7i ae!/ 'u 0re'/*ere #un*amenul mea#i&i'
a!'un! e!e ran!'en*en$a !a; ran!'en*en$/ 7n ra0or 'u #iin$a in*i8i*ual/. ran!'en*en$/ 7n ra0or 'u 8alorile ei,
'u normele, 'u inere!ele ei o"i+nuie, 'u le-/urile ei 'ele mai inime +i, 7nr-un 'a& limi/, 7n ra0or 'u
"un/!area, lini+ea, #eri'irea +i 7n!/+i 8ia$a !a #i&i'/.
7nre-ul, ne'on*i$ionaul nu !e 0o -/!i *e'7 *in'olo *e 8ia$a unui Eu 7n'(i! 7nre limiele 0er!oanei em0iri'e,
#i&i'e, 0ra'i'e, morale !au inele'uale. A!#el, 7n 0rin'i0iu, numai 'eea 'e ran!0or/ 7n a#ara unei a!#el *e 8ie$i
+i unui a!#el *e Eu, 'eea 'e 'reea&/ 7n ele o 'ri&/, 'eea 'e le in!u#l/ o #or$/ mai mare, 'eea 'e *e0la!ea&/ 'enrul
!inelui 0ro0riu *in'olo *e el 7n!u+i Q 'u ri!'ul 'a a'ea!a, *a'/ e ne'e!ar, !/ ai"/ lo' 7nr-un mo* 0ro"lemai',
'aa!ro#i' !au *i!ru'i8 Q numara+a 'e8a 0oae e8enual *e!'(i*e *rumul '/re o re-iune !u0erioar/.
Or, e !a"ili '/ 7n 8ia$a o"i+nui/ e:i!/ 0u$ine ale !/ri 7n 'are, 'a 7n 'ele 'on*i$ionae *e *ra-o!e +i !e:, !e
reali&ea&/, 7n #iin$ele umane, un anumi -ra* *e ran!'en*en$/. Ar #i 'u a*e8/ra inuil !/ !u"liniem o 'e a 0uu
7n#/0ui *ra-o!ea, !u"ie' eern +i ine0ui&a"il al uuror #ormelor *e ar/ +i *e lieraur/, 7n i!oria omenirii, 7n
8ia$a in*i8i*ual/ +i 'ole'i8/; a 0romo8a *ee0ori8P ele8a$ia +i eroi!mul, 'a +i la+iaea, Co!ni'ia, 'rima +i
r/*area. @a'/ ar #i !/ 8e*em 7n *ra-o!ea !e:ual/ un im0ul! le-a -enei' *e animaliae, $in7n* !eama *e oae
a'e!ea ar re"ui !/ ra-em nea0/ra 'on'lu&ia '/ omul !e a#l/ 0e un ni8el mul in#erior 'elui 0e 'are !/ in'e
!0e'ie naural/, *eoare'e el a 0ermi! iu"irii, !e:ului +i #emeii KLi ino:i'e +i !/-i *omine 7n a!emenea m/!ur/ nu
numai #iin$a
118 FENOMENE DE TRANSCENDEN N DRAGOSTEA PROFAN
#i&i'/, 'i +i, mai ale!, *omeniul #a'ul/$ilor !ale 'elor mai 7nale, +i anume !/ e:in*/ +i !/ 0oen$e&e aria *e
'u0rin*ere a unei aare in8a&ii mul *in'olo *e 'ea 'u8eni/ unui in!in' "anal. @a'/ urm/m 7n!/ iner0rearea
mea#i&i'/ a !e:ului, oae a'ele #a0e ni !e 7n#/$i+ea&/ !u" al/ lumin/ +i 8alori&area lor e *i#eri/. 3irania
*ra-o!ei +i a !e:ului +i 7nrea-a 'a0a'iae a ero!ului *e a r/!urna, !l/"i !au !u"or*ona oul, 7n lo' *e a
re0re&ena o e:rem/ *e-ra*are +i o *emonie ine:ir0a"il/ 7n e:i!en$a uman/, *e8ine !emn al, im0ul!ului
iii'oer'i"il 7n om *e a re'e 'u ori'e '(i0 *in'olo *e\ limiele in*i8i*ului #ini,
7n im0 'e "iolo-ia nu 0oae !/ nu 0un/ 0e a'ela+i 0lan\ #un'$ia nuri$iei +i 'ea a re0ro*u'erii ('(iar *a'/ nu 8rea
!/ o 'on-C !i*ere !u0erioar/ 0e 'ea *in7i, *a #iin* '/ omul 0oae r/i #/r/C !/ !e 7m0ere'(e&e, *ar nu +i #/r/ !/ !e
(r/nea!'/), a0are 7n!/\ e8i*en/ a"!olua *i#eren$/ *e ran- e:i!en/ 7nre ele. %umai 'a&urile limi/ *e #oame
a"!olu/ #un'$ia nurii8/ 7l 0oae 'o87r+i\ 0e in*i8i*. @ar a'ea!/ #un'$ie e!e li0!i/ *e ori'e re0li'i 0!i(i'/. nu
-/!im nimi' e'(i8alen, 7n 'on*i$ii !o'iale normale +i *e-a lun-ul i!oriei, 0enru nuri$ie, 'u rolul 0e 'are 7l are
#un'$ia !e:ual/ 7n 8ia$a in*i8i*ual/ +i 'ole'i8/, 'u in#luen 0ro#un*/ +i muli0l/ e:er'ia/ *e ea 0e 0lan
emo$ional, moral,Y inele'ual +i *e!eori '(iar !0iriual. 7n -eneral, nu e:i!/ 7n om# al/ ne8oie 'are, 0re'um 'ea
eroi'o-!e:ual/, !/ nu !e limie&e\ la !im0la !ai!#a'ere, 'i !/ Coa'e +i rolul unui 1'om0le:2 'are !/-ii *e&8ole
in#luen$a '(iar 7naine, *u0/ +i mai 0re!u! *e re!0e'i8ai !ai!#a'ere.
Ar #i "anal !/ &/"o8im a!u0ra a!0e'elor !o'iale ale 0uerii 1ran!'en*ene2 a *ra-o!ei. Ea 0oae '/l'a -rani$ele
'a!ei +i alei ra*i$iei. 0oae 7n8r/Cm/+i 0er!oane 'e a0ar$in a'eluia+i !7n-e +il au a'elea+i i*ei, 0oae *e!0/r$i
'o0iii *e 0/rin$i, 0oae anulai le-/urile 'reae *e 'ele mai !a're in!iu$ii. @u0/ 'um +im *ini i!orie, 07n/ la
'a&uri re'ene 0ere'ue 7n *ina!ia Oa"!"ur-ilorl +i 7n 'a!a re-al/ en-le&/, 0er!onaCul !(aVe!0earian Fer*in!)
'are, *e *ra-ul )iran*ei, !e *e'lar/ -aa !/ renun$e la *emniaeS !a *e re-e +i !/-i #ie !lu-/ lui 4ro!0ero
'on!iuie un moi8 ni'#l *e'um re&er8a lieraurii +i 0rin$ilor *e o0ere/ romani'i. lKO !imulenul 0enru
'rearea, 7m0ori8a Romei, a "i!eri'ii an-, 'ane l-a 'on!iui 0ro"lema !e:ual/ a lui Oenri' al VUI-lea, u#l rol
*elo' ne-liCa"il 7n -ene&a Re#ormei l-a Cu'a !e:ualiaea l#l
SEGUL II VALORILE U)A%E 119
Lu(er, 'are nu !u0ora *i!'i0lina mona!i'/. @a'/ ?on#u'iu! a rele8a '/ ni'io*a/ nu !-a #/'u 0enru Cu!i$ie
a7a 'a 0enru !ur7!ul unei #emei, *a'/ Leo0ar*i, 7n * primo amore, 7i re'unoa+e ero!ului 0uerea *e a !u!'ia
!im$/m7nul 8ani/$ii ori'/rui $el !au !r/*anii +i '(iar al iu"irii *e -lorie, +i *e a *i!'re*ia ori'e al/ 0l/'ere,
miul 'la!i' 7l #a'e 0e 4ari! !/ 0re#ere, !u" !emnul A#ro-*iei, 0e #emeia 'ea mai #rumoa!/ 7n lo'ul +iin$ei
!u0reme #/-/*uie *e A(ena-)iner8a +i al !/07nirii A!iei +i al "o-/$iei #/-/*uie *e Oera-Iunona. 1)ai mul e-
un -e! al /u, ori un 'u87n, [ ?a-n$ele0'iunea-nre-ului 0/m7n2N, !0une Fau! al lui Aoe(e. Ii *in Ani'(iae
r/!un/ 7nre"area *e'on'eran/ a lui )imnermo!, +i anume *a'/ 0oae e:i!a 8ia$/ +i "u'urie a 8ie$ii #/r/
1A#ro*ia 'ea *e aur2, *a'/ #/r/ ea, 8ia$a mai 0oae #i 8ia$/
1
. Se:olo-ia e unanim *e a'or* 'u 'on!aarea '/
1*ra-o!ea, 'a 0a!iune *e&l/n$ui/, e 'a un 8ul'an 'are ar*e +i mi!uie oul; e un a"i! 'are 7n-(ie onoare, a8ere
+i !/n/ae2
5
,
7n *omeniul 0ro0riu-&i+ 0!i(olo-i' 0o #i 0u!e 7n lumin/ +i e#e'e 0o&ii8e aie *ra-o!ei. 7n'/ 4laon o"!er8a '/,
7n 'a&ul unui 'om0oramen Co!ni' !au al unei a'$iuni in#ame, nu e ru+ine&i ni'io*a/ mai mul *e'7 aun'i '7n*
e a#li 7nainea #iin$ei iu"ie; 1%u e:i!/ un om a7 *e r/u, '/ruia Ero! !/ nu-i 0oa/ in!u#la o "/r"/$ie e-al/ 'u a
'elui mai 8iea& 'ara'er... ?um unora *inre eroi *i8iniaea le in!u#l/ 'uraCul 0/-7n... el `Ero!\ (/r/&e+e
7n*r/-o!i$ilor a'e! 'uraC, 'e 0ur'e*e *inr-7n!ul.2
=
Ii 0uem a*/u-a la oae a'e!ea rolul, *e-a *re0u4e:a-era
*e '/re lieraura romani'/, 0e 'are iu"irea +i #emeia l-au a8u 'a im"ol*uri '/re o0ere m/re$e +i #a0e !u"lime.
@a'/ o a#irma$ie 'a 1a+ #a'e ori'e 0enru ine2 nu e *e'7 un lo' 'omun "anal *in lim"aCul 7n*r/-o!i$ilor, 7n
a'eea+i *ire'$ie 7n#7lnim a'$iunile reale ale in!iu$iei 'a8alere+i me*ie8ale, 0ori8i '/reia "/r"aul 7+i ri!'a
"u'uro! 0enru #emeie 7n!/+i 8ia$a 7n lu0e !au 7n 7nre0rin*eri 0rimeC*ioa!e, #/'7n*u-+i *in ea 0un'ul *e
re#erin$/ al -loriei +i onoarei lui. Ai'i re"uie !/ #a'em, #ire+e, *i!in'$ia *inre 'eea 'e !/87r+e+i 'a !im0lu
miClo', !u"or*ona !'o0ului *e a 0o!e*a
6
#emeie *e 'are e+i 7n*r/-o!i, +i o 'eea 'e #emeia +i e:0e-
N Faust I, 8. =679-=686 (ra*. *e Ie#an Au-. @oina+. T( tr(,( LY ?#. DerenBi, Tocter der Sonne, Fiiri'(, 1944, 0. 1>>.
?#. R. 8on Dra##-E"in-, 9svcopatia Se7ualis, e*. 'i, 0 5
%ancetul, 179 a-".
156 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
rien$a eroi'/ au 7n!emna, 7n maerie *e 0orniri 0o&ii8e, *e auo*e0/+ire, *e enu&ia!m, 'a !im0le miCloa'e
*e'lan+aoare; *oar 'el *e-al *oilea 'a& inr/ *e #a0 ai'i 7n *i!'u$ie
4
.
Ii mai inere!ane 7n!/, 'a in*i'ii ale unei 0ueri 'e !'in*ea&/ in*i8i*ul, !7n e#e'ele ne-ai8e ale urei 0a!iuni,
a*i'/ a!0e'ele e:i!ene 7n ea ale unei ran!'en*en$e 'are nu 'ru$/ 0er!onaliaea\ moral/ +i-i *i!ru-e 8alorile
'ele mai e!en$iale. 7i 0uem *a iar/+i 'u87nul lui 4laon, 'are o"!er8/ 'um 7n*r/-o!i$ii a''e0/ 1ro"ire 8oi/,
!lu-/rni'ii la 'are ni'i un !'la8 a*e8/ra n-ar 'on!im$i2, +i\ nu !e !im 8re*ni'i *e *i!0re$ 0enru o lin-u+eal/ 0e
'are ni'i, iranul 'el mai *e'/&u nu +i-o 0oae *ori. 1@a'/ ar 7n*r/&ni 'ine8a. !/ #a'/ a!emenea lu'ruri 0enru a
urm/ri ori'are $in/ a#ar/ *l a!a..., "ani... !au 'on*u'ere 0olii'/ ori *re-/orie... ne7n*oio!N\ *e la a!#el *e
0ur/ri ar #i 7m0ie*i'a +i *e 0rieeni +i *e + mani, ulimii "aCo'orin*u-l..., 'eilal$i 'er7n*u-l +i ru+in7n*u-!e *e
#a0ele lui.2
<
7n ei'a 0o0oarelor ariene ni'i o al/ 8irue nu er la #el *e onora/ 'a a*e8/rul +i ni'i una nu in!0ira
a7a a8er!iune 'a min'iu##a. Ii ou+i, 7n morala in*o-arian/, min'iuna, a#ar/ *e 'a&ul 7n 'are !luCe+e 0enru
!al8area unei 8ie$i omene+i, e!i! a*mi!/ 7n *ra-o!e. 7m0reun/ 'u ori'e re!0e' #a$/ *e !ine 7n!u+C 7n *omeniul
a'e!a e a"oli 7n!u+i 'rieriul *e &airness, *e 8reme 'ei !-a 0uu enun$a 0rin'i0iul; A6lis &airin Iove and Gar(
Jur/m7n] 7n!u+i 7n'eea&/ !/ mai #ie !a'ru Q 1?ine iu"e+e '(iar *a'-ar '/l'a Cur/m7nul, e!e iera *e &ei, +i el
e!e !in-urul2 Q !0urm 4laon
>
. iar O8i*iu 7n/re+e 'ele !0u!e mai !u!; 1Oe Cur/m7nk *e *ra-o!e !r7m", *in
7nal Feu! r7*e, [ Eol +i %ou! 7l iau, 'um 7l 0rime!', 0e ari0i2 +i 1@a'/ !7ne$i 7n$ele0$i, #/r/ eam/-am/-i) *oar
0e #ee. [ %u 8e$i ie+i ru+ina$i, numai a7 *e-a$i -re+i.2
7
i
@in oae a'e!ea !e 0oae ra-e 'on'lu&ia '/ omul a+ea0/ 'eS a"!olu *e la *ra-o!e. *in a'e! moi8, el nu
e&i/ !/ re'unoaK9
4
7nr-un roman 'a8alere!', Lan'elo 7i !0une Auenie8rei; 1@e unul !in-ur, n-K9 #i a8u 'uraCul !/ 7nre0rin* ni'i o i!0ra8/ 'a8alerea!'/ +i ni'i
!/ m/ 7n'umKO lu'ruri la 'are o$i 'eilal$i au renun$a 0enru '/ le li0!ea 0uerea.2 @ar AuenieK) 7n!/+i ara/ '/ o 'e a !/87r+i el 0enru
*ra-o!ea lui, 0enru !/07nirea ei, .Cl #/'u.!/-+i 0iar*/ *re0ul *e a *u'e la "un !#7r+i 'elelale a8enuri ale S#7nu) Araal, 7n 'in!ea '/ruia
#u!e!e in!iui/ )a!a Roun*/2 (@ele'lu&e, #oland $o* cevalerie( 4ari!, 184<, 8oi. 11, 0. 54<).
E
%ancetul, 18= a-"
>
I$id, 18= ".
7
1e arte amandi, I, >=<->=> +i >4<->4>. (3ra*. *e )ana Valeria 4ere!'YY T(trad(,
SEGUL II VALORILE U)A%E 151
$elurilor ei o 0reeminen$/ '(iar #a$/ *e 8irue +i !/ !e !iue&e e#e'i8 *in'olo *e "ine +i *e r/u. @a'/ !en!ul ulim
al im0ul!ului 'are-l 7m0in-e 0e "/r"a '/re #em,eie e!e 'el men$iona *e noi mai !u!, a*i'/ ne8oia *e a &i 7n
!en! ran!'en*en, o 'eea 'e am rele8a a'um +i-+i a#l/ 'on#irmarea 7n 8ia$a *e oae &ilele a0are le!ne *e
7n$ele!. Ii la #el *e le!ne *e 7n$ele! e +i #a0ul '/, 7n 'a&uri-limi/, '7n* 7n!/+i !emni#i'a$ia a'ea!a, 0e #on*ul unei
inen!i/$i *eo!e"ie a #or$ei elemenare a ero!ului, e r/i/ 7n mo* o"!'ur, in*i8i*ul, *a'/ 7m0linirea *orin$ei 7i
li0!e+e, 0oae #i 7m0in! la !inu'i*ere, la a!a!ina !au la ne"unie. )iraCul 0e 'are 7n!/+i *ra-o!ea 0ro#an/ 7l o#er/
'a re#le: !au 0re!im$ire a 'eea 'e 0oae *a ero!ul re'7n* 0e un 0lan !u0erior Q #eri'irea !u0rem/ !'ona/ 7n
unirea 'u un anumi in*i8i* *e !e: o0u! Q e a7 *e 0uerni', 7n'7, *a'/ e re#u&a !au ani(ila, 7n!/+i 8ia$a 7+i
0ier*e ori'e ara'$ie, *e8ine -oal/ +i li0!i/ *e !en!, a!#el 7n'7 *e&-u!ul 7i #a'e 0e unii '(iar !/ +i-o ia. @in
a'ela+i moi8, 0ier*erea #iin$ei iu"ie *in 0ri-. 'ina mor$ii !au r/*/rii !ale 0oae #i o *urere mai 0uerni'/ *e'7
ori'are ala. )ai "ine *e'7 o$i, S'(o0en(auer a 0u! 7n lumin/ oae a'e!ea
8
. @ar 0e '7 *e e:a'e !7n
'on!a/rile lui 'u 0ri8ire la e:i!en$a 7n *ra-o!e a unui mo"il +i a unei 8alori 'e reb a"!olu *in'olo *e in*i8i*,
0e-a7 *e a"!ur* +i miolo-i' a0are '7n* !e re#er/ la omni0oen$a !0e'iei +i re#u&/ !/ 8a*/, 7n ori'are 'a& *e a'e!
#el, al'e8a *e'7 e#e'ul ra-i' al unei ilu&ii. ?onri"u$ia 0o&ii8/ a lui S'(o0en(auer e *e a #i ar/a '/ *a'/ !u#e-
rin$ele *e 0e urma unei iu"iri r/*ae !au *i!ru!e le *e0/+e!' 0e oae 'elelale, #a0ul !e *aorea&/ unui elemen
nu em0iri'ei 0!i(olo-i', 'i ran!'en*enal, 7m0reCur/rii '/ 7n a'e!e 'a&uri e!e lo8i nu in*i8i*ul #ini, 'i
in*i8i*ul e!en$ial +i eern; nu e 8or"a, a+a*ar, *e !0e'ia mani#e!a/ 7n el, 'i *e nu'leul !/u 'el mai 0ro#un*, 7n
ne8oia !a a"!olu/ *e 1#iin$/2, *e 'on#irmare, !7rni/ *e ero! +i *e ma-ia #emeii.
3o 7n a'eea+i or*ine *e i*ei, !7n$ inere!ane +i 'a&urile 7n 'are *ra-o!ea !e:ual/ nu numai '/ nu !e a!o'ia&/ 'u
a#ini/$ile *e 'ara'er +i 'u 7n'lina$iile inele'uale, *ar !u"&i!a +i !e rea#irm/ '(iar +i 7n 0re&en$a !enimenelor
*e *i!0re$ +i ur/ *in 0area in*i-
Vl
*ului em0iri'. E:i!/, 7nr-a*e8/r, !iua$ii '/rora li !e 0ori8e+e
*e
#ini$ia *a/
*ra-o!ei *e '/re un 0er!onaC al lui 9our-e; 1A!a
8
Metap;si< des "esclectslie$e, e*. 'i., 00. <<5 +i urni., <>4, <>7.
5>> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
i
e *ra-o!ea, o ur/ !/l"ai'/ 7nre *ou/ a'u0l/ri.2
9
Elemenul ur/, 7n *ra-o!e, 8a ne'e!ia o e:aminare a0are,
*eoare'e 0oae a8eaC o !emni#i'a$ie mai 0ro#un*/, nu e:i!en$ial/, 'i mea#i&i'/. 8om 'X 8e*ea a'ea!a 7n
'a0iolul urm/or. 4e *e al/ 0are 7n!/ #a0ul a'e!a 0oae #i 'on!i*era +i ine-ra 7n an!am"lul #enomenelor *e
ran!'en*en$/ 'are, ra0or7n*u-ne la 'ele !0u!e mai !u! (g15). *e!0re 'ele rei 0lanuri 0o!i"ile *e mani#e!are a
ero!ului 7n #iin$a\ uman/, !e 0ro*u' 'u *eo!e"ire aun'i '7n* !e rea#irm/ #or$a !ra-C ului elemenar, mai 0uerni'
*e'7 'on*i$ion/rile 0ro0rii 'elorlale.. *ou/ !rauri mai 0u$in 0ro#un*e, a*i'/ *e'7 'on*i$ion/rile 0ro0riii nu
numai in*i8i*ului !o'ial +i 8alorilor !ale, 'i +i in*i8i*ului 'on!i-\ *era *u0/ 'rieriile 0re*i!0o&i$iei, naurii
0ro0rii +i 'ara'erului\ !/u; o *orin$/ a"!olu/ 7m0ori8a '/reia ura +i *i!0re$ul 0er'e0uei 7n 0ri8irile #iin$ei iu"ie
nu au ni'i o 0uere. 3o'mai a!emeneaC 'a&uri re"uie !/ ai"/ 0enru noi 8aloarea unei 1'onra0ro"e2; elene !0un
'e e 'u a*e8/ra #un*amenal 7n ero! '(iar +i 7n 'a&uri. *i#erie, a*i'/ 7n 'a&urile 7n 'are nu e:i!/ 'onra!e +i
eero-eni/$iU umane noa"ile 7nre 'ele *ou/ 0er!oane, iar ma-nei!mul elemenar !e 0oae a0rin*e 7nr-un
'lima li0!i *e mari en!iuni.
>R( J1ragoste veDnic8?( "elozieN 2rgoliu se7ual
?onra0area 0o&ii8/ 0re&en/ '(iar +i 7n 'a&urile 0ro"lemai'e, 0re'um 'ele men$ionae a*ineauri, e !enimenul
'/ 7n #emeie -/!im 8ia$a, '/ 7n ea e:i!/ 8ia$a 7n!/+i, 8ia$a 7n !en! !u0erior. Jar-onul 7n*r/-o!i$ilor 'unoa+e
moi8ul re'uren; 1e+i 8ia$a mea2, 1nu 0o !/ r/ie!' #/r/ ine2, 7nr-o muliu*ine in#ini/ *e 8ariane.R 9anali/$i,
#/r/ 7n*oial/; nu e 7n!/ "anal 0lanul 0e 'are 8e*em a'eea+i em/ rea0/r7n* +i ine-r7n*u-!e 7nr-un 'i'lu *e miuri
+i le-en*e 'e 7m"r/$i+ea&/ ra*i$iile 'ele mai 7n*e0/rae 7n im0 +i !0a-U $iu. A!#el *e'i !enimenul unei 8ie$i
!u0erioare 0re!im$ie 9 !ur0rin!e a"ia !u" #orma unui re#le: !au numai o 'li0/ 0rin ineC3 me*iul #emeii 7n !/ri
emoi8e ne'lare aCun-e !/ !e re#le'e 07n/ +i 7n e:0re!iile !ereoi0e ale Car-onului uni8er!al al 7n*r/-o!i$iloC
9
9;siolog< de l'amour modeme, e*. 'i., )e*i. 1.
1@RAAOS3E VEI%I?H2. AELOFIE. ORAOLIU SEGUAL 15=
?a aare, e!e #ire!' 'a *ra-o!ei !/ i !e a!o'ie&e a7 un !enimen *e nelini+e, '7 +i o ne8oie *e eerni&are. E!e
nelini+ea 'a nu 'um8a !area la 'are e-ai 7n/l$a !/ 7n'ee&e. A!#el, 7n ori'e *ra-o!e e:i!/ o*eauna o emere,
'(iar +i 7n momenele 'ulminane, '/'i o'mai 7n a'e!e momene 7n*r/-o!iului 7i e o*eauna eam/ '/ oul
0oae lua !#7r+i, 'eea 'e 7l #a'e !/ !0un/, nu li0!i *e !in'eriae, '/ 7n a!emenea momene ar 8rea !/ moar/ +i, *e
#ri'a unei *e'/*eri, 7nrea"/ ne'oneni, an-oa!a, neo!eni; 1O !/ m/ iu"e+i mereuU2, 1%-o !/ e !auri *e
mineU2 1Oare n-o !/ m/ mai iu"e+iU2 1O !/ m/ *ore+i mereuU2 %u e:i!/ *ra-o!e *e!ul *e inen!/ 'are !/ nu
im0li'e ne8oia unui 1mereu2, a *uraei #/r/ !#7r+i, 'a !enimen r/i 'u !in'eriae 'e 0e momen !e im0une '(iar
*a'/ ra$iunea 7i re'unoa+e 0er#e' 'ara'erul ilu&oriu +i a"!ur*iaea +i '(iar *a'/ el re8ine 0erio*i', *u0/
!#7r+iul unei anumie rela$ii eroi'e '7n* a #o! !im$i 0enru 0rima *a/, 7n ale rela$ii 'u ale #iin$e ('a& i0i', 'el
al 0a!iunilor lui S(elleB); e:0li'a$ia e!e f./ el re0re&in/ un momen !ru'ural e!en$ial al e:0erien$ei
16
. Ii a8em
+i un 'orelai8, '7n* !e a#irm/ un aare !enimen, 7nr-un al -en *e !u0rimare a elemenului em0oral, *e
!u0rimare a limiei lui 1a'um2; e !en&a$ia, #oare #re'8en/ la 7n*r/-o!i$i, a #amiliari/$ii, a im0re!iei *e a !e #i
'uno!'u *e #oare mul im0; 1E+i ima-inea 0e 'are o 0ura!em 7no*eauna 7n mine, a!'un!/2, +i; 1)i !e 0are
'/ e-am 'uno!'u 7n'/ 7naine *e a m/ #i 'uno!'u 0e mine 7n!umi. 7mi 0ari anerioar/ a o 'e !7n eu 7n!umi2
()elan*re, la )aeerlin'V). 3oae a'e!ea !7n #a0e reale alee:0e-rien$ei eroi'e. A"!olu a"!ur*e, *a'/ !in-ura
ra$iune *e a #i a *ra-o!ei ar #i 7m0ere'(erea 0ro'reai8/ Q, 0enru '/ a'ea!a nu ar ne'e!ia ni'i o *orin$/ !au
ne8oie 'a 0o!e!ia !/ 'oninue +i '(iar !/ !e eerni&e&e *in'olo *e !a*iile le-ae *e a'ul momenan al unei
!in-ure a'u0l/ri Q, ele 7+i re8elea&/ o lo-i'/ 0ro0rie 0re'i!/ 7n lumina mea#i&i'ii !e:ului.
Ii a'ela+i lu'ru !e 0oae !0une *e!0re #i*eliae +i -elo&ie. %i'i una, ni'i ala nu !7n 0rein!e *e '/re naur/ +i
!0e'ie 'a ne'e-
16
A!#el, e 'ore' !/ !0unem; 1Vai *e "/r"aul 'are, 7n 0rimele 'li0e ale unei 4la$ii amoroa!e, nu 're*e '/ rela$ia a'ea!a ar re"ui !/ #ie
eern/W Vai *e a'ela
'ar
e, 7n "ra$ele unei amane 0e 'are a 0o!e*a-o *oar 'u 0u$in im0 7n urm/, 7+i 4/!rea&/ #une!a 0re!im$ire +i 0re8e*e '/
8a #i 'u 0uin$/ !/ !e *e!0ar/ *e eaW2 R
9
- ?. @e Re"e'bue Q 7n 9. 4ere, Antologie de l'amour su$lime, 4ari!, 19<>, 44- 1<8-l<9.)
12" FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
!are !'o0urilor lor. Fire!' ar #i '(iar 'onrariul, *eoare'e aa+amenul 0enru o !in-ur/ #iin$/ nu 0oae !/ nu
re0re&ine un #a'or limiai8 7n 'alea li"erei 0an*emii -ene&i'e, 0rin #olo!irea aloi #iin$e 'e o#er/ 0o!i"ili/$i
"iolo-i'e e-ale, *a'/ nu '(iar mai "une, 7n 8e*erea re0ro*u'erii. E!e, *im0ori8/, *e 7n$ele! '/ *a'/ o anumi/
#emeie iu"i/ 7n*e0line+e 'on*i$iile 0enru 'a ne8oia *e auo'on#irmare +i *e &iin=8 !/ !e 'alme&e, 0enru 'a
0ri8a$iunea e:i!en$ial/ a 'reaurii !/ #ie !u0rima/, 0enru 'a 0o!e!ia Vie$ii 7n. noi 7n+ine !/ ne #ie mai a0ro0ia/,
i*eea 'a a'ea #emeie !/ neN r/*e&e !au !/ rea'/ la al$ii */ !en&a$ia unei ru0uri morale, a 'e8a 'e ne r/ne+e
nu'leul e:i!en$ial 'el mai 0ro#un*; a'ea!a 'u a7 mai mul, 'u '7 a8em *e-a #a'e 'u !iua$ia, *e!'ri!/ la lo'ul
'u8eni (g 15), a unui ero! 'u 0o!i"ili/$i re*u!e *e *i!lo'a"iliae. E!e *e 7n$ele! '/ aun'i, *ra-o!ea !e 0re#a'e
7n ur/, '/ !enimenul auo*i!ru-erii e 7m0in-e 7n '(i0 !/l"ai' +i la *i!ru-erea 'elui 'eN i-a #o! 'au&a, la
a!a!inarea, la u'i*erea 'elui 'e a r/*a; a"!ur*i-C ae in'ali#i'a"il/ 7n 'a*rul ori'/rui 'on'e0 *e #inali!m al
!0e'ieiK *ar +i al ori'/rei 0!i(olo-ii; 0rin ura amoroa!/ 'are u'i*e, ni'i in*i8i*ul, ni'i !0e'ia nu '7+i-/ nimi'i
E:i!/ 'a&uri 7n 'are ne8oia, 7n *ra-o!e, *e a 0o!e*a 7n mob a"!olu al/ #iin$/, #i&i' +i moral, ru0 +i !u#le, 0oae
#i e:0li'a/) !u" a!0e'ul ei 'el mai !u0er#i'ial 0rin or-oliul Eului +i 0rinC im0ul!ul 0uerii. S0unem 7n!/ 1!u"
a!0e'ul ei 'el mai !u0er#ia 'ial2, *eoare'e 7n!e+i im0ul!urile a'e!ea nu !7n 0rimare, 'i *eC naur/ 'om0le:/,
#ormae 0e 0lanul in*i8i*ului !o'ial +i a87n* f! r/*/'in/ mai a*7n'/ +i nem/ruri!i/. A'el "eltungstrie$, ne8oiai
*e a e 0une 7n 8aloare, *e a e 8alori&a 7n o'(ii 0ro0rii mai mul\ *e'7 #a$/ *e ai alora, 10roe!ul 8iril2, 0u! *e
'/re A*ler 'a ema 'enral/ a 0!i(olo-iei !ale analii'e, nu 'on!iuie a7 'au&a unon !u0ra'om0en!/ri ne8roi'e,
'7 e#e'e 'e 0ro8in *inr-un 'om0le:C *e in#erioriae *e naur/, 'a !/ &i'em a+a, ran!'en*en/, *ini 0er'e0$ia
ne'lar/ a 0ri8a$iei 7nn/!'ue 7n om 'a #iin$/ #ini/J !'in*aa, 0ro"lemai'/, mi:ur/ *e #iin$/ +i ne#iin$/. 7n
mea#i&i'a !a, ero!ul re0re&in/ una *inre #ormele naurale 0rin 'are !e 'aoC9 aenuarea +i !u!0en*area a'e!ui
!enimen *e 0ri8a$ie. E *e'i lo-#l rolul 0e 'are-l 0oae a8ea un im0ul! al 10unerii 7n 8aloare2 c *omeniul
0o!e!iunii eroi'o-!e:uale 0enru 'ine8a 'are are ne8*O *e o auo'on#irmare; 'a miClo' 0enru a-+i 'rea ilu&ia '/
1e!e2, 8Y rela$iile eroi'e Q *e ai'i !e 'lari#i'/ #enomenolo-ia *eo0ori
1@RAAOS3E VEI%I?A2. AELOFIE. ORAOLIU SEGUAL 12#
-elo&iei 7n a''e0$iunea !0e'i#i'/ e:amina/ a*ineauri, !au a *e!0oi!mului !e:ual. @ar oae a'e!ea, !-o !0unem
7n'/ o *a/, nu au un 'ara'er 0rimar, 0ri8in* num/r ran!0uneri 'e $in *e *omeniul 'on+iin$ei 'elei mai
0eri#eri'e. 9/r"aul 'e r/m7ne 0e a'e! 0lan nu 0er'e0e !en!ul ulim +i *imen!iunea 0ro#un*/ ale im0ul!urilor
'/rora, 7n a!emenea 'a&uri, li !e !u0une. a!#el, a*e!eori alimenea&/ o'mai mani#e!/rile 'om0en!aoare *e8iae
+i *i!or!ionae *e!0re 'are am 8or"i. Fenomenul *e!ul *e ri*i'ol al 1or-oliului 8iril2 !e 7n'a*rea&/ 7n a'e!
*omeniu[7n'/ +i mai la e:erior !e a#l/ 'eea 'e, 7n #enomenul -elo&iei, 0oae #i *i'a *e amorul 0ro0riu 0ur +i *e
i*eea !o'ial/ *e!0re *ra-o!e. Ii am 8or"i *e ran!0uneri *e8iae, *eoare'e, aun'i '7n* Eul 'au/ 7n !enimenul
0o!e!iei +i 7n e-oi!mul !e:ual o 'om0en!a$ie !au un ane!e&i' 0enru !enimenul !/u o"!'ur *e in#erioriae, '7n*
!enimenul 0o!e!iei 7i #urni&ea&/ !uro-aul *e 1#iin$/2, a0roa0e o*eauna e#e'ul real e o 'on!oli*are a
e-oi!mului in*i8i*ului em0iri' 7n limiarea +i 7n'(i*erea !a; #a0 'onrar en*in$ei *e auo*e0/+ire *e !ine, 'are
'on!iuie 0o!i"iliaea !u0erioar/ a ori'/rui ero!. 3ou+i o a!emenea !iua$ie are lo' #oare #re'8en. 7n Trium&ul
mor=ii *e @RAnnun&io, Aior-io Auri!0a !e a-a$/ 'u *i!0erare *e !enimenul 0o!e!iei 0enru a-l elu*a 0e 'el al
nimi'ului +i 0enru a re&i!a im0ul!ului ire&i!i"il '/re !inu'i*ere. Ii !0une; 14e 0/m7n e:i!/ o !in-ur/ "e$ie
*ura"il/; !i-uran$a a"!olu/ 7n 0o!e!ia a!u0ra alei 'reauri. A'ea!/ "e$ie o 'au eu.2
@ar 7n e:0erien$ele eroi'e 'urene !e 7n7lne+e mai 'u !eam/ o mi:ur/ a a'e!or *ou/ momene 'onra*i'orii;
im0ul!ul *e a e 0une 7n 8aloare 0o!e*7n* +i en*in$a *e a ie+i *in limiele 0ro0rii 7n unirea 'u al'ine8a. Fa0 e!e
'/ a'ea!/ 'onra*i'$ie are oare'um un 'ara'er *iale'i' +i, *in 0un' *e 8e*ere mea#i&i', 'ele *ou/ en*in$e !7n
'one:ae -enei', !e ra- am7n*ou/ *in a'eea+i r/*/'in/, o0un7n*u-!e una aleia numai 7n #ormele lor *e mani#e!-
are #inie +i 'on*i$ionae
11
. 7nr-un ero! ine-ral 8a 0re8ala 7n!/
11
4e "a&a 'elor !0u!e 07n/ a'um, !-ar 0uea aCun-e la o uni#i'are a eoriilor
o0u!e ale lui Freu* +i A*ler, a87n* 7n 'enru una li$ido se7ualis, 'ealal/ im0ul!ul
auo0unere 7n 8aloare; '/'i ero!ul 'u0rin*e el 7n!u+i un im0ul! *e auo'on#ir-
are
X n/&uin$a '/re reine-rarea in*i8i*ual/. @a'/ r/*/'ina ulim/ a a'e!eia *in
3Oi/ e 6 C*ee ,Ce 0ue$e +i *e a!em/nare 'u @umne&eu2 'are a'$ionea&/ 7n
K'on+ien (A. A*ler, 9ra7is und Teorie der Individualps;cologie, )un'(en,
La 5-a, 1954, 0. <=), o !emni#i'a$ie a!em/n/oare a #o! *e*u!/ *e noi *in miul
m222o-inului, 0enru ero!.
15> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
'ara'erul 0ro0riu !/rii *e e:alare-enu&ia!m, *e Kla8ia, !u"\ !emnul Unului, *e ai'i o mi+'are *in'olo a7 *e
!ine '7 +i *ef 'el/lal, *in'olo *e a#irmarea *e !ine a #ie'/ruia 7n 0are; a0roa0e la #el 'um, 0e un 0lan *i#eri,
'on!a/m '/ !e 0ere' lu'rurile 7n e:0erien$a eroi'/. Ii a!#el anie&a mai !u! men$iona/ e!e *e0/+i/.
1@in'olo *e 8ia$/2, 1mai mul *e'7 8ia$a2 0oae #i 0rin'i0iul marii iu"iri, al marii 0a!iuni, al marii *orin$e; 13e
iu"e!' mai mul *e'7 0ro0ria-mi 8ia$/.2 3e(ni'a unei 8r/Ci ara"e *e *ra-o!e 'on!/ 7nC 'on'enrarea 7nre-ii
8oin$e 7n 0ri8irea 'e o #i:ea&/ 0e #emeie, 7n 0ra'i'area a rei in'i&ii 0e "ra$ul !7n- +i 7n ro!irea #ormulei; 1%ul
e:i!/ ni'i un @umne&eu 7n a#ara lui @umne&eu. Ii 0e '7 e a!a *eC a*e8/ra, 0e-a7 *e a*e8/ra e!e '/ mai
*e-ra"/ mi !e 8a !'ur-es o !7n-ele *in mine, *e'7 !/ mi !e !in-/ *orin$a *e a e a8ea.2
15
W
>5( Fenomene de transcenden=8 la pu$ertate
4re&in/ un inere! *eo!e"i !/rile 'e 7n!o$e!' a*e!ea 'ea *in7i mani#e!are a #or$ei !e:ului; 7n 0u"erae +i 7n
*ra-o!e.
7n 'li0a 7n 'are e:0erimen/m 0enru 7n7ia *a/ !area 0ro8o'aa *e 0olariaea !e:elor, 7n'er'/m a0roa0e
7no*eauna un #el *a !0aim/, *e #ri'/ !au *e nelini+e, *eoareee a8em !en&a$ia mai muli !au mai 0u$in *i!in'/
'/ a'$ionea&/ o #or$/ nou/, mai 7nal/, neli-l mia/ 7n an!am"lul 0!i(o-#i&i' al #iin$ei in*i8i*uale. Fri'/, o'mai\
*aori/ 0re!im$irii 'ri&ei '/reia 7i 8a #i !u0u!/ +i 0eri'olului 0rir#l 'are 8a re'e, ame!e'a/ 'u ne'uno!'uul
*orin$ei. E:0re!ia #olo!S *e '/re @ane 0enru !enimenul re&i 7n el *e 0rima a0ari$iaO #emeii
1=
!'(i$ea&/
o'mai a'ea!/ !iua$ie; .cce deus &ortiorme, -m veniens domina$itG mii (1Ia/ o *i8iniae mai 0uerni'/ *e'7
mik 'are m/ 8a !/07ni2). o #or$/ mai 0uerni'/ 'e-l 'on!r7n-e 0e 1!0i-J riul naural2 ('are 0oae 'ore!0un*e
in*i8i*ului naurali!i'K9 !0un/; Feu miser, -uia &re-uenter impeditus ero deincepsB (1Vai ml '/'i *e a'um
a*e!ea 8oi #i ul"ura2). Ii Ael/lu**in Rumi;
S#7r+i e moarea 8ie$ii-n o, @e-a'eea 8ia$a remur/ *e moare,
15
?#. O. Oel"B O(amn, .I +6ta$ des loiD secretes de I'amour, 4ari!. 0.5>1.
1=
Hita nuova, >(
FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH LA 4U9ER3A3E 157
A+a +i-o inim/-n #a$a iu"irii remur/, X
@e 0ar'/ +i-ar !im$i 7n ea !#ir+iul, ?/'i un*e-a0are *ra-o!ea, a'olo moare Eul, iranul 'el 7nune'a.
14
@a'/ o e:amin/m !u" o lumin/ 'ore'/, 0aolo-ia #enomenelor 0u"er/$ii e, 7n a'ea!a 0ri8in$/, *eo!e"i *e
'on'lu*en/. A0ari$ia #or$ei !e:ului 0ro*u'e o ul"urare 'are, aun'i '7n* or-ani!mul, *in 'au&a unor *e#e'e
ere*iare, a unei !l/"i'iuni 'on-eniale, a unei raume 0!i(i'e !au *in ale 'au&e, nu are re&i!en$a ne'e!ar/ 0enru
a *e0/+i 'ri&a, */ na+ere 7n in*i8i* unor mani#e!/ri mala*i8e 'are 0o aCun-e 07n/ la ne"unie, la a'ea #orm/
!0e'i#i'/ *e aliena$ie minal/ numi/, 7n'e07n* 'u Da(l"aum, (e"e#renie, a*i'/ ne"unie a 0u"er/$ii
1<
. 3oae
a'e!e mani#e!/ri 0o #i iner0reae #ie 'a o ra'or*are raa/ a ener-iei la 1'ir'uiele2 7n 'are #or$a elemenar/,
!u0rain*i8i*ual/, a ere!ului, ran!#orma/ +i re*u!/, 0ro*u'e #ormele o"i+nuie ale !e:uali/$ii in*i8i*uale, #ie 'a
un *eranCamen !ru'ural al a'elor 'ir'uie, *in 0ri'ina '/ruia nu !e 0ro*u'e, !au !e 0ro*u'e *oar 0ar$ial,
a*a0area an!am"lului 0!i-(o#i&i' la ener-ie !au a ener-iei la a'e!a. Aa'uri i!eri'o-e0ile0-i'e !au
!emi'aale0i'e, alernan$a unor #orme *e melan'olie +i *e0re!ie 'u #orme *e e:alare, a''e!e *e manie
ma!ur"aorie +i alele a!em/n/oare !7n, oae, e#e'e 0o!i"ile ale a'$iunii noCi #or$e ne'anali&ae !au ne*e8iae.
A. )aire relaea&/ '/ 7n a''e!ele -#renei'e *e ma!ur"are, 'a +i 7n ale a'e, in*i8i*ul a#e'a !ime '/ e anrena
*e o #or$/ inern/ in*e0en*en/ *e 8oin$a !a, 'a 0o!e*a
1>
. A'eea+i !emni#i'a$ie are +i o0rirea 0o!i"il/, 7n im0ul
'ri&ei 0u"erare, a *e&8ol/rii inele'uale; e!e neurali&area !au in(i"area menalului, al manas!ului, 0aolo-i'/
7n a'e! 'a&, *ar 'are, mai 0u$in inen!/, e un #enomen normal +i 7n 7n*r/-o!ire !au 7n 0a!iune (1e 7m0ie*i'/ !/
ra$ione&i2). La #el re"uie 7n$ele!e, laiunii a*ole!'en$i, (alu'ina$iile 8i&uale !au au*ii8e #re'8ene; !e *aorea&/
unei 0ueri 'a0a"ile !/ !u!0en*e le-/ura *inre #a'ulaea ima-inai8/ +i 0er'e0i8/ +i !im$urile in*i8i*ului #i&i'
Q #enomen 'e-+i are 'ore!0on*enul 7n a'ea a'i8are ma-i'/ a ima--ma$iei 0rin ero!, *e!0re 'are am 8or"i mai
!u! (g 9). 7n !#7r+i, 0e
14
3ra*. RiVVer, apud Dla-e!, op( cit(, 0. >8. K A. )ano, La 9u$ert), 3orino, e*. a 5-a, 00. 56=-564, 16>. A. )aire, La &olie de la pu$erte,
apud )arro, op( cit, 0. 155.
128 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
l7n-/ unele !/ri *e aonie +i *e taedium vitae, re"uie !/ lu/m 7n, 'on!i*erare unele im0ul!uri !ui'i*are 'e !e
mani#e!/ uneori la. 0u"erae; ai'i e e8i*en e#e'ul unei e:0erien$e pasive a im0ul-C !ului '/re ran!'en*en$/,
ani'i0area 'om0le:ului !e:ualiae-moare, *e!0re 'are 8om 8or"i 'ur7n* 0e lar-
17
. Ii 7n a'e! *omenii 0aolo-ia
m/re+e, #a'e mai 8i&i"il/ #i&iolo-ia; oae a'e!e 1*eran . Camene2 0o!i"ile 'are !e 7n7lne!' 7n 'ri&a 0u"er/$ii !e
re0e/, !'ar/ mai mi'/, 7n ori'e 7n*r/-o!ire !erioa!/ +i mai 'u !eamR/ 7 0rima e:0erien$/ a *ra-o!ei.
)arro
18
relaea&/ m/ruria 'lini'/ a unui a*ole!'en a#e'a *e a!emenea ul"ur/ri, 'are !0unea '/ 1!ime 'um *in
8i!'ereS a"*ominale 0orne+e un #lui* re'7n* 0rin 'oloana 8ere"ral/ +i aCun-7n* la 'reier2
19
; aun'i !e !im$ea
0ra*/ unui im0ul! ire&i!i"il *e a 7n*e0lini a'$iuni 8iolene +i 0aro:i!i'e. ?a&ul a'e!a */c i*ee *e!0re maerialul
0re$io! 0e 'are l-ar 0uea a*una 0!i( *a'/ ar a8ea 'uno+in$e a*e'8ae 7n maerie *e #i&iolo-ie (i0ec #i&i'/ a
#iin$ei umane, *eoare'e e!e 8/*i '/ a'ea!/ m/rurie a\ le-/ur/ 'u o re&ire 0ar$ial/ a #or$ei <undalin6, a*i'/ a
ener-ia "a&ale laene *in 'a*rul !e:uali/$ii o"i+nuie, *e!0re 'are raeaN 7n8/$/urile Eo-a; re&ire 'are, *u0/
'um !-a !0u!, 0oae a8ea urmare ne"unia !au moarea *a'/ a #o! 0ro8o'a/ #/r/ 0 a*e'8a/
56
. 7n #ormele
normale, ne0aolo-i'e, 'ore!0un&7n* 'anali&/ri 0ar$iale a ener-iei 7n 'ir'uie in*i8i*uale *e ran!#oc mare, ne
-/!im 7n #a$a re&irii mai mul !au mai 0u$in #uruno!k a #a'ul/$ilor a#e'i8e *in 0erioa*a 0u"er/$ii
51
.
4e l7n-P oae a'e!ea, 7n 0erioa*a 0u"er/$ii re"uie !/ a 8e*ere mani#e!/ri ne0aolo-i'e, 'are au 7n!/, -enei'
8or"inCO a'eea+i ori-ine, 0e 0lan !0iriual. mani#e!/ri 7n 'are !e re8eleKO *ire' a!0e'ul !u0er#i&i' al noii #or$e
7n a'$iune aun'i '7nKO 0ar$ial, e 7n'/ 7n !are *e li"erae, aun'i '7n* nu e 'om0le po(
2 4enru a'eae/ #enomenolo-ie, 8/&u/ *in 0un' *e 8e*ere 0ro#an, a*i'/ Y (iari' 10o&ii8i!2, '#. )arro, La 9u$ert8, e*. 'i., 00. 16=, 16> +i
urm,. 118$l19% 151 e'.
18
2p( cit, 0. 1<9.
19
?#. la La]ren'e; 14enru el era `a'ea 0ri8ire a #emeii\ o 0ri8ire *e.a+e0 Ii o mi'/ lim"/ *e #o' 7i +er0ui 0e nea+e0ae 6n +ale, la r/*/'ina
+irei !0in
56
?#. E8ola, Lo Yoga della potenza, e*. 'i.. A. A8alon, Te Serpent 9oM Lon*ra, a95< (ra*. i., E*i&ioni )e*ierranee, Roma, 19>8). Vom
re8eni a'e!ei 0ro"leme mai Co!, 7n 'a0iolul >.
51
?#. )arro, op( cit, 0. 56>.
FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH LA 4U9ER3A3E 129
i*M
___!en!ul !e:uali/$ii o"i+nuie. %e re#erim anume Ia 'a&urile
unei inen!e re&iri a !enimenului reli-io! +i a unor en*in$e mi!i'e la 0u"erae. 4!i(olo-ii au
o"!er8a *e!eori #a0ul '/ 'ri&ele !0iriuale +i 'on8eririle !e 0ro*u' 7n mo* 0re'um0/nior 7n 0erioa*a
0u"er/$ii, 7n!o$ie #iin* *e !/ri a*e!ea a!em/n/oare 'u 'ele 'ara'eri!i'e 0aolo-iei 0u"er/$ii;
!enimenul *e in'om0leiu-*ine +i *e im0er#e'$iune, an-oa!/, inro!0e'$ie mor"i*/, nelini+e,
*e&-u!, 8a-/ in!ai!#a'$ie inim/, 07n/ a'olo, 7n'7 Sar"u'V a 0uu !'rie; 13eolo-ia ia en*in$ele
a*ole!'enului +i 'on!ruie+e 'u ele.2
55
A'e!ei 7m0reCur/riR7i 'ore!0un*e o analo-ie a!em/n/oare
7nre mo*i#i'area !enimenului lumii +i al 8ie$ii 'e mar'(ea&/ re&ol8area 0o&ii8/ a 'ri&elor reli-ioa!e
+i 'ea le-a/ *e enu&ia!mul 0rimei iu"iri #eri'ie. 4ri8ior la #enomenul reli-io!, ,. Jame! !'rie; 1Un
a!0e' *e nouae 7n#rumu!e$ea&/ ori'e o"ie'2, 7n 'onra! 'u o !en&a$ie 0re'e*en/ *e irealiae +i !ra-
neiae a lumii, 1o *i!0oni"iliae *e a #i, '(iar *a'/ oul r/m7ne la #el2
5=
. 7n mo* analo-, Sen*(al !'rie
7n!/ 0ri8ior la *ra-o!e; 1@ra-o!ea-0a!iune 0roie'ea&/ 7n #a$a o'(ilor unui "/r"a 7nrea-a naur/ 'u
a!0e'ele ei !u"lime, 'a 0e o nouae in8ena/ ieri. El !e mir/ '/ nu a 8/&u ni'io*a/ !0e'a'olul
!in-ular 'are !e *e&8/luie a'um !u#leului-!Pu. 3oul e nou, oul e 8iu, oul re!0ir/ inere!ul 'el mai
0a!iona.2
54
1S'(on ]ie ein Cun-er Frii(lin- i! *ie!e ,el2 Q !0une un '7ne' 'uno!'u 7n le-/ur/ 'u
0rima *ra-o!e #eri'i/. 1Vei 8e*ea 7n*r/-o!in*u-e {'8si- tar8,? 2 e o &i'al/ ara"/ 'are, *u0/ 'um !e
!0une, a 0ro8o'a iluminarea unui !u#i!. 3oae a'e!ea !7n re#le:e ale !/rii *e 'om0leiu*ine, *e
ine-rare mea#i&i'/ a Eului, 0e 'are ero!ul ne 7n-/*uie !/ o 0re!im$im. Ii 'onra0area naural/ e!e,
*im0ori8/, !enimenul *e 8i*, *e ne-7n!u#le$ire a lu'rurilor, *e in*i#eren$/ #a$/ *e oul aun'i '7n* o
*ra-o!e a #o! *e&ilu&iona/ !au !e i!0r/8e+e "ru!'. A #o! o"!er8a/ +i #re'8en$a e:a&elor la 87r!a
0u"er/$ii
5<
, 'eea 'e 'on*u'e la a'eea+i or*ine *e i*ei.
Re-/!im a'eea+i !iua$ie 0e un 0lan mai 0ro#un* *e'7 a'ela al !im0lei 0!i(olo-ii in*i8i*uale *a'/ ne
ra0or/m la #a0ele #urii 3,
?#
R
,
R
Jame!
X Te Harieties o&#eligious .7periece, %e] EorV, 1967, ra*.
2mm)ilano, 19<4, 00. 174-l7<.
.
=
Af0.517.
r,*,EP(
R
- 8on Dra##-E"in-, 9s;copatia se7ualis, e*. 'i.,
&% 7%
1=6 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
ni&ae *e enolo-ie. La mule 0o0oare 0rimii8e a+a-numiele mal *ii ini$iai'e !au !a're, 'on!i*erae 'a !emne *e
ale-ere, 'oin'ii 7n -eneral 'u ain-erea mauri/$ii !e:uale. S-a rele8a 0e "un *re0ae
5>
'/ #orma$ia +amanului, a
ma-ului !au !a'er*oului, 'e *e'lan+ea&/ 0e "a&a unui aare !emn *e ale-ere, nu are nimi' a #a'e 'u #a0ul
0aolo-i', a0roa0e 'a +i 'um a'e!a ar #i 'uli8i !i!emai' 'a aare. @im0ori8/, 7nr-un a!emenea 0ro'e! #orma$i
o e(ni'/ a*e'8a/ elimin/ o 'e 0re&in/ 'ara'eri!i'ile unei 0ure. noua #or$/ e!e #i:a/ 7n'/ 7n !are n/!'7n*/
0e 0lanul !0i ual; 0rin a'ea!/ 'ir'um!an$/ #enomenele 0aolo-i'e ale 0u"er/$ii *i!0ar auoma. Re&ulaul
7n!/ nu e normaliae. 'i 'e8a mai mul, un i0 uman 'are !e *ea+ea&/ *e ma!a !emeniS 0rin 'a0a'iaea lui *e a
a8ea 'ona'e e#e'i8e +i a'i8e c3i !u0ra !en!i"ilul. 7n a'e! 'one:, 7n enolo-ie !7n inere!ane +i 'a&uri9 '7n* e
8or"a *e o ini$iere 7n 8e*erea '/reia !7n !ele'$iona$i "/ie$i aCun+i la 0u"erae, 7naine 'a ei !/ #i ain! 8reo
#emeie
57
; !'o0S 7n a'e! 'a&, e o'mai *e a 0rin*e +i #i:a #or$a 8irili/$ii ran!'eS *ene '(iar 7naine *e
!0e'iali&area !au 0olari&area ei !e:ual/S !en! re!r7n!.
ACun-em a!#el !/ men$ion/m a+a-numiele riuri *e re'er##l 'are ne rea*u' la o 'eea 'e am !0u! *e!0re !e: 7n
!en! ineriK !0iriual, !0re *eo!e"ire *h!e:ul e:'lu!i8 #i&i'. La *i8er!e 0o0ula$ii, re'erea *e la 'o0il/rie la
0u"erae e 7n!o$i/ *e riuri !0e'iale fL 'on#er/ !emni#i'a$ia
1
unei re'eri *e la 0lanul naural la a'ela al unei
8irili/$i 7n !en! !u0erior. 7n a'ea!/ 0ri8in$/, 0un'ele 'ele mai im0orane 0enru noi !7n *ou/.
7naine *e oae, 7n a'e!e riuri !e 'ele"rea&/ 'e8a a!em/n/C 'u o moare +i o rena+ere. @in a'e! moi8, a'ela
'are le-a #o! !u0u! 'a0// a*e!ea un (ume nou, 0ier*e aminirea 8ie$ii 0re'e*ene, #olo!e+e o nou/ lim"/ !e're/
+i inr/ 7n 'omuni'are 'u #or$ele mi!i'e ale o"7r+iei !ale. A!#el *o"7n*e+e o #i&ionomie 0re'i!/ #enomenul
ran!'en*en$ei, 'on*u!, 7n a'e! 'a&, *Y e(ni'/ 'on+ien/ 7n 'a*re in!iu$ionale +i ra*i$ionale.
7n al *oilea r7n*, re"uie rele8ae 'a&urile 7n 'are, 0e "a&a a'ea!a, !e *i#eren$ia&/ 8iriliaea !au !e:ul ma!'ulin
!0iriual
5>
). Elia*e, Le camanisme et Ies tecni-ues arcai'-ues de l 'e7tase, 4ari!, 'a0. III +i 00. 59 +i urm.
57
I$id(
FENOMENE DE TRANSCENDEN LA PUBERTATE . 11
'ea e:'lu!i8 #i&i'/, 7nru'7 numai 'el 'are a re'u 0rinr-un a!emenea ri e!e 'on!i*era 'a "/r"a 'u a*e8/ra +i
1*e8eni "/r"a2. !u!ra! Curi!*i'$iei maerne, el urmea&/ a #a'e 0are *in a+a-numiele 1!o'ie/$i *e "/r"a$i2,
'/rora le 0o 'ore!0un*e ,'a!ele "/r"a$ilor2 i&olae *e ale lo'uin$e, !o'ie/$i 'e *i!0un *e #orme 0ari'ulare *e
auoriae !a'ral/ +i 0olii'o-r/&"oini'/ 7n ra0or 'u re!ul 0o0ula$iei. ?ine nu !-a !u0u! riului nu 0oae #i
'on!i*era, in*i#eren *e 87r!/, 'a a*e8/ra "/r"a, 'i e re'u 7n r7n*ul #emeilor, animalelor +i 'o0iilor. 4enru a
*i!in-e !im"oli' re'erea, a*ole!'enul 7n 'ur! *e ini$iere e 7m"r/'a uneori 7n 8e+mine #emeie+i; '/'i el 7n'/ nu
a 1*e8eni "/r"a2
58
.
7n an!am"lu, e *e!ul *e 8i&i"il/ ai'i 0unerea 7n lu'ru a unor e(ni'i !0e'iale 0enru a 'a0a #or$a !e:ului 7n !are
li"er/ 7n 'li0a 0rimei !ale mani#e!/ri 7n in*i8i* +i 0enru a o #a'e !/ a'$ione&e a!#el 7n'7 !/ 0ro*u'/ o
ran!#ormare 0ro#un*/ a #iin$ei. 7n 'a&ul !e:ului ma!'ulin, e#e'ul e!e e'lo&iunea a 'eea 'e am numi 8iriliaea
inern/
59
. E 0o!i"il 'a 7n 7n!u+i riul 'aoli' al 'on#irm/rii, 'are !e 'ele"rea&/ 7n*eo"+e la in!alarea 0u"er/$ii, !/
#im ne8oi$i a 8e*ea un ulim re#le: al ra*i$iei a'$iunilor 'e !e e:er'iau a!u0ra #or$ei 7n'/ 0ure, ne*e8eni/ #i&i'/,
a !e:ului; 'u a7 mai mul 'u '7 a'e!ui ri i !e a!o'ia&/ 0rima 0ari'i0are la eu(ari!ie, !a'ramen 'are, 7n eorie,
in'lu*e *eo0ori8/ i*eea ran!u"!an$ierii, a unei mor$i +i a unei re!ure'$ii.
3oae a'e!ea ne 'on*u' *eCa 7n *omeniul ero!ului ne0ro#an, 7n *omeniul !a'rali&/rilor !e:ului, *ar nu #/r/ o
in*i!'ua"il/ 'oninuiae, 7nr-a*e8/r, !emni#i'a$iile #un*amenale r/m7n a'elea+i. Se 'on#irm/ ran!'en*en$a
ero!ului, 'are, !7n* la "a&a 0aolo-iei 0u"er/$ii, 'ara'eri&ea&/ oo*a/, '7n* #or$a !e re&e+e 7n 'a*rul
'ir'uielor 7n'(i!e ale in*i8i*ului, 0a!iunea 'e "ul8er!ea&/, mi!uie +i, 7n !en! 0o&ii8 !au ne-ai8, 7l *u'e 0e
in*i8i* *in'olo *e !ine 7n!u+i; 0a!i8, mai mul 'a o"ie'e *e'7 'a !u"ie'e ale *e0/+irii limiei Eului la
7n*r/-o!i$ii o"i+nui$i Q 7n im0 'e #a0ele men$ionae *in *omeniul enolo-iei +i alele *in lumea ra*i$ional/,
*e!0re 'are
)
K
e!
4
re

oae
a'e!ea, '#. O. S'(ur&, Alters<lassen und M8nner$iinde, 9erlin,
.
965
X passim, mai ale! 00. 99-l68. O. ,e"!er, 9rimitive Secret Societies (A Stud;
G

.ar
L; 9olitics and #eligions,, ra*. i., 00. 5 +i urm., 58, =6-=1, ==-=4, 4<, <1.
5<
?a o 'ore!0on*en$/. 7n 'a&ul #emeii, 8om men$iona o"i'eiul i&ol/rii riuale
.erelor #ee 7n 0erioa*a 0u"er/$ii +i a0oi 7n 'ea a men!rua$iilor, 7n !'o0ul *e a
r'
Um!'rie #or$a ma-i'/ #eminin/ ale '/rei 0ur/oare !e 0re-/e!' !/ *e8in/.
1=5 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH I% @RAAOS3EA 4ROFA%H
8om 8or"i, ae!/ 0o!i"iliaea unei uili&/ri 0o&ii8e +i a'i8e a'e!ei ran!'en*en$e 0oen$iale 7n !'o0ul unor
'on!a'r/ri !0e'ialei +i mai ale! 7n !'o0ul reali&/rii a!0e'ului nenaural al 'ali/$ii 8irile. Y
>>( 1ragoste, inim8, vis, moarte
Rolul Cu'a *e inim/ 7n lim"aCul 7n*r/-o!i$ilor e #oare "inX 'uno!'u +i a0ar$ine 'u 0re'/*ere 'elui mai *ul'ea-
+i mai *e'olora !enimenali!m. Ii ai'i 7n!/ 0uem 0re!u0une re#le:ul unui #a0 0ro#un*, *a'/ ne -7n*im 'e a
7n!emna 7no*eauna inima 7i ra*i$iile e&oeri'e +i !a0ien$iale. )ai mul *e'7 !e*iul !im0lelor\ emo$ii, inima a
#o! 'on!i*era/ *e '/re a'e!e ra*i$ii *re0 'en-i rul #iin$ei umane
=6
, *ar +i 'a 1!e*iul2 7n 'are !e ran!#er/
'on+iin$a\ 7n !area *e !omn, 0/r/!in*u-l 0e a'ela al 'a0ului, '/ruia 7i 'ore!;\ 0un*e 7n mo* o"i+nui !area *e
8e-(e
=1
. E'(i8alenul conDtient m !/rii *e !omn e!e 7n!/, a+a 'um am ar/a mai !u!, !area\ 1!u"il/2, +i
7n*eo!e"i 7n ra*i$ia in*ian/, *ar +i la numero+i mi!-C i'i, !0a$iul l/unri', !e're, al inimii e!e 'on!i*era 'a
!e*iu al\ luminii !u0ra!en!i"ile (1lumina inimii2). Or, '7n* @ane, 8or"in*\ *e!0re 'ea *in7i 0er'e0$ie !u"i/ a
ero!ului, !e re#er/ la 1'el ma! aini' l/'a+ al inimii2
=5
, nu mai e 8or"a *e o alu&ie "anal/ +u a0ro:imai8/ a
lim"aCului amoro! 'uren, 'i *e 'e8a 'u mul mai\ 0re'i!. %imi' nu e mai !u0i* *e'7 ima-inea inimii lo8ie *e
m !/-ea/ (!/-eaa, *in 'are ani'ii, 7m0reun/ 'u #/'lia, au #/'u uni ari"u al lui Ero! 0er!oni#i'a); e un moi8
0re#era 07n/ +i 7n auaC Cele 0ra'i'ae *e marinari +i *elin'8en$i. Ea e!e 7n!/ 7n a'ela+i im0 +i un #el *e
(iero-li#/ 'are, *a'/ ne aminim 'ele !0u!e mai !un 8/*e+e un 0uerni' 'on$inu !emni#i'ai8. 7n #ormele !ale
'ele mail i0i'e, ero!ul !e mani#e!/ 'a un !oi *e raum/ 7n 0un'ul 'enraC
=6
7n 0ri8in$a maerialului *o'umenar, nu ar #i *e'7 *i#i'ulaea ale-erii; *e O %rad)ran;a<a!*paniDad, IV, 1, 7 (1Inima e!e, 7m0/rae,
!/la+ul uuror #iin$elor,. Inima e!e, 7m0/rae, emeiul uuror #iin$elor. ?/'i 0e inim/ !e-nemeia&/, 7m0/ra) oae #iin$ele2, `ra*. Ra*u
9er'ea, n( trad(V 07n/ la Fenon (Armin, II, #ra-mb 8=7-8=9); 14area 0rin'i0al/ a !u#leului re&i*/ 7n inim/2, +i 07n/ la !'ola!i'i (Ou-o *e la
S#. Vi'or; 1Vi! 8iali! e! in 'or*e2) +i la A-ri00a 8on %ee!(ei##l (1e occulta pilosopia, III, =7) e'.
=
X ?#. %rad8ran;a<a!*paniDad, II, 1, 1>-l7. '#. A-ri00a, III, =7.
=5
Hita Tuova,C(
@RAAOS3E, I%I)H, VIS, )OAR3E 1==
al #iin$ei in*i8i*uale 'are, e&oeri' 8or"in*, e!e inima. 4ori8i unor ra*i$ii 'on'or*ane, 7n*eo!e"i 7n inim/ e
!iua/ le-/ura eului in*i8i*ual 'are re"uie ru0/, *a'/ 8rei !/ 0ari'i0i la o li"erae !u0erioar/. Ai'i ero!ul
a'$ionea&/ 'a rana moral/ a unei !/-e$i. Vom 8e*ea '/ 1Su0u+ii Iu"irii2 (1Fe*e#i *RAmore2) me*ie8ali +i,
7m0reun/ 'u ei, @ane, au ri*i'a 7n mo* 'on+ien a'e! 'one: 0e un 0lan a#la *in'olo *e e:0erien$a 0ro#an/ a
7n*r/-o!i$ilor. @ar +i 7n a'ea!/ e:0erien$/, 'a +i 7n ori'are iu"ire Q urma r/m7ne. 3ermenul *e &at'u!l!-al$
(*e!'(i*ere !au *e!'(i&/ur/ a inimii) a0ar$ine e&oeri!mului i!lami' +i, 7m0reun/ 'u 'el *e 1lumin/ a inimii2,
-/!e+e numeroa!e 'ore!0on*ene 7n lim"aCul mi!i'ilor. 7n 'orpus Fermeticum (VII, 11. VI, l)R!e 7n7lne!'
e:0re!iile; a *e!'(i*e 1o'(ii inimii2, a 7n$ele-e 1'u o'(ii inimii2. Or, !e 0oae !a"ili o rela$ie 7nre a'ea!/
'on*i$ie, 7nr-o oare'are m/!ur/ *eCa *e&in*i8i*uali&an/, *e !l/"ire a le-/urii inimii, +i e:0erien$a nou/$ii +i a
'8a!iran!#i-ur/rii 0roa!0ee +i a'i8e a lumii *e!0re 'are !-a !0u! '/ 7n!o$e+e !area *e 7n*r/-o!ire; 7n ea !7ar
0uea 8e*ea o 0re#i-urare a 'eea 'e 7n !u#i!m !e nume+e o'mai lumea 0er'e0u/ 'u o'(iul inimii, a;n!el!-al$(
7n 0rimul 'a0iol am !0u! '/ e:0erien$a eroi'/ im0li'/ o *i!lo'are a 'on+iin$ei in*i8i*uale o"i+nuie *e 8e-(e.
A'ea!a e o *e0la!are en*en$ial/, 0rin 1e:alare2, '/re !e*iul inimii. 7n!/+i 'on*i$ia *e 1e:alare2 0ro0rie
ero!ului, 'u a!i-urarea unui -ra* neo"i+nui *e a'i8iae inern/, #a'e 'a la a'e! 7n'e0u *e *i!lo'are 'on+iin$a
!/ !e men$in/, !/ ia 0are, a+a*ar, la o anumi/ iluminare +i ran!#ormare 1'a 7n 8i!2 7n !are lu'i*/, 7n lo' *e a
re'e 7n !emi!omn, 7n ran!/ !au 7n !omn, a+a 'um ni !e 7n7m0l/ 7n #ie'are noa0e. A"!ra'$ie #/'7n* *e
re0er'u!iunile *eCa men$ionae a!u0ra 0er'e0$iei lumii e:erne, o anumi/ rela$ie 'u a'e!ea ar 0uea a8ea +i a'el
-en *e lumin/ 'e 7n!eninea&/ #i&ionomia unor 7n*r/-o!i$i, '(iar *a'/ e:0re!ia lor e 7n mo* normal li0!i/ *e
ori'e no"le$e ('#. #/'lia 'a ari"u al lui Ero!, 0e l7n-/ !/-ea/). . ?on!i*er7n* 7n!/ rela$ia *inre *i!lo'area 7n
'(e!iune +i noa0e, 7n im0ul '/reia ea !e 0ere'e 7n mo* normal 7n #ie'are om, aCun-em la al 0un' neli0!i, ni'i
el, *e 8aloare !emni#i'ai8/. In #a0, 'one:iunea *inre *ra-o!e +i noa0e nu e!e *oar o em/ "ine 'uno!'u/ a
0oe&iei romani'e. Ea are +i un !u"!ra e:i!en$ial
m
uli0lu ae!a. Ii a&i 7n'/ noa0ea e!e 'on!i*era/ 'a im0ul
'el
ma
R 0ori8i 0enru *ra-o!ea !e:ual/. 7n oa/ lumea, mai ale!
14 FENOMENE DE TRANSCENDEN N DRAGOSTEA PROFAN
noa0ea 0ra'i'/ "/r"a$ii +i #emeile unirea !e:ual/. ?(iar *a'/ e 8or"a *e o !im0l/ a8enur/, #ormula i0i'/ +i
0romi!iunea 8or #i o*eauna 1o noa0e *e *ra-o!e2 Q o 1*iminea$/ *e *ra-o!e2, 7n a'e! 'one:, ar !una
a0roa0e 'a o no/ #al!/. Ii 7n a'e! 'a& "iolo-ia e 'onra&i!/, 0rin 0re&en$a unui #a'or *e i0 *i#eri, *e i0, 7n
#on*, (C0er#i&i', *eoare'e 'on*i$iile #i&iolo-i'e o0ime 0enru o *ra-o!e 1!/n/oa!/ +i normal/2, 'u re&er8e
!u0erioare *e ener-ii 0roa!0ee, la *re0 8or"in*, !-ar reali&a o'mai *iminea$a. %i'i ai'i m nu !e 0o in8o'a
'ir'um!an$e am"ienale 7n7m0l/oare !au $in7n* *e re-ulile *e 8ia$/, 'um ar #i, 7n 'a&ul 'elor mai mul$i oameni,
0o!i"iliaea re*u!/ *e a *i!0une *e im0 li"er 7n 'ur!ul &ilei, *eoare'e, 0e *e o 0are, 0re#erin$a 0enru noa0e e
ae!a/ 'a o"i+nuin$. '(iar a'olo un*e, *aori/ 'on*i$iilor !o'iale !au !/rii !o'iale, b aare 0re#erin$/ nu a0are
im0u!/ *e nimi' *in e:erior, 7n al *oilea r7n* *eoare'e e:i!/ 0re'e*ene 7n 'are o"i+nuin$ei i !e a*au-/ +i
!emni#i'a$ia real/ 'ore!0un&/oare. 7nr-a*e8/r, la unele, 0o0ula$ii, uili&area no0$ii 0enru unirea !e:ual/ 'u
#emeia e!e 0re!'ri!/ 6i6 mo* riual +i ri-uro!; uneori 7n -eneral, aleori limia 7nr-o 0rim/ 0erioa*/, mai mul
!au mai 0u$in lun-/, a ra0orurilor !e:uale. 7n &ori, "/r"aul re"uie !/ !e *e!0ar/ *e #emeie. E:i!/ 7n!/ 'e8a +i
mai 0re'i!; 7n anri!m !e 0re!'rie 1inima no0$ii2 0enru 0ra'i'ile ma-i'o-ini$iai'e 7nre0rin!e 'u #emeia, *u0/
'um 7n ara '(ine- m &ea!'/ !e're/ a al'o8ului, Fang!pi!su, !e #a'e re#erire la a'eea+iN 0erioa*/, *enumi/ a
1!u#lului 8iu2. A'ela+i im0 era uili&aW 0enru anumie riuri or-ia!i'e, 'a *e 0il*/ 0enru 'ele ale
(
Ol7+ilor, la
'are 8om re8eni. La #el, noa0ea +i 7nr-un lo' nelu-( mina, !e 'ele"ra, 7n 'a*rul )i!erelor Eleu!ine, riul, la
ori-ine nuC *oar !im"oli', al a'u0l/rii !a're, al ieros gamos-ului. Su" numele i *e %BVelia +i o 7n im0ul
no0$ii a8ea lo' o 0are *in riul *io-i ni!ia' or-ia!i' +i #renei' o#i'ia 7n e!en$/ *e '/re #emei. ?a o *eri8a$ie
0oae #i 'on!i*era/ 'on*i$ia *e !im0lu 7nuneri', cm *e e:em0lu 7n o"i'eiul !0aran, 0ori8i '/ruia "/r"aul 7+i
0uea 7n!u+i !o$ia *o"7n*i/ 0rin ra0, *e!#/'7n*u-i 'in-/oarea +i unin*u-!e 'u ea numai noa0ea !au 7n
7nuneri'
==
. Ii *a'/ *e!eori. #emeile Q unele #emei Q *ore!' +i a'um o aare 'on*i$ie, 7n ele
==
?#. 4luar(, L;c, 5=. Am ale! 'a&ul S0arei *eoare'e a'olo nu 0uea inri 7n *i!'u$ie #a'orul 0u*oare; 7n S0ara, 7nr-a*e8/r, #eele erau
o"i+nuie !/ !e 7n#/$i+e&e -oale 7n mule 7m0reCur/ri ale 8ie$ii o"i+nuie, iar "/r"a$ii erau o"i+nui$i !/ le 8a*/-7n !area a'ea!a.
@RAAOS3E, I%I)H, VIS, )OAR3E 1=<
a'$ionea&/, mai mul *e'7 0u*oarea, un 7n*e0/ra re#le: in!in'i8 al #a0ului 'are !/ la "a&a men$ionaelor
u&an$e !au *i!0o&i$ii riuale +i le 'on#er/ o !emni#i'a$ie '7u+i *e 0u$in "anal/. Oa(or, &ei$a e-i0ean/ a
*ra-o!ei, 0ura +i numele *e 1S/07na %o0$ii2, +i 0oae '/ un e'ou 7n*e0/ra al a'e!ui 'one: 7l 0uem
!ur0rin*e 7n 8er!urile lui 9au*elaire; 13u '(arme! 'ornme le !oir [ %Bm0(e eRneR"reu!e e '(au*eRKS
Fa0ul e!e '/ ai'i iner8in #a'ori !u"ili, *e or*in *eo0ori8/ 'o!mi' +i analo-i' 'o!mi', 0enru '/, a+a 'um !-a
!0u!, o'mai noa0ea !e 0ro*u'e 7n noi o$i o !'(im"are *e !are, re'erea 'on+iin$ei 7n !e*iul inimii, a!#el 7n'7,
'(iar '7n* r/m7nem reCi, noa0ea !e 0/!rea&/ en*in$a a'e!ei *e0la!/ri 'are ine-rea&/ o 'e 0oae *a ero!ul.
analo-i', 0enru '/ *ra-o!ea !/ !u" !emnul #emeii, iar #emeia 'ore!0un*e a!0e'ului 7nune'a, !u"eran +i no'-
urn al #iin$ei, al 8ial-in'on+ienului, *e a'eea re-aul !/u e!e noa0ea, 7nuneri'ul
=4
. ?on!i*era/ a!#el, noa0ea
e im0ul 'el mai a*e'8a 0enru lu'r/rile #emeii, #ie 'a me*iul 'el mai "un 0enru *e&8ol/rile !u"ile ale
ero!ului, #ie 0enru e8o'area #or$elor 0ro#un*e *e !u" !u0ra#a$a ilumina/ a 'on+iin$ei in*i8i*uale #inie. ?7
*e!0re unele reali&/ri neo"i+nuie 'e 0o lua na+ere *in aare 'on8er-en$e +i *e!0re !/ri *e 'on+iin$/ 'are,
*im0ori8/, r/m7n a'o0erie 7n*eo"+e *e !en&a$ii !en&uale mai mul !au mai 0u$in ul"uri, 'ele !'ri!e *e '/re
%o8ali! 7n unele *in ale !ale Imnuri ale Top=ii nu re"uie 'on!i*erae *re0 !im0l/ 0oe&ie romani'/
=<
.U 7n 'eea
'e 0ri8e+e inima, meri/ !/ #ie men$iona un ulim 0un'. 4ori8i #i&iolo-iei (i0er#i&i'e, 7n 'li0a mor$ii !au 7n 'a&
*e 0eri'ol moral, !0iriele 8iale !e !'ur- 7n 'enrul #iin$ei umane, 7n inim/ (ele 8or a"an*ona !e*iul a'e!a
urm7n* *ire'$ia a!'en*en/ o *a/ 'u moarea e#e'i8/ !au 7n moarea a0aren/, 'aale0!ie +i 7n !/rile
e'(i8alene, *ar 0o&ii8e ale a!'e&ei)
=>
. Or, un #enomen analo- 0oae iner8eni 7n ori'e e:0erien$/ *e *orin$/
inen!/ +i 7n
=4
In ra*i$ia '(ine&/ !e nume+e p'o ener-ia elemenar/ a 8ie$ii, in'on+ienul fe naur/ #eminin/ ;in, 0u! 7n rela$ie 'u 0area 7nune'a/ a
lunii, *oar "/nui/ '7n* !r/lu'e+e !e'era lunar/.
=<
E 8or"a 7n*eo!e"i *e ulimele 8er!uri ale 0rimului *inre Imnuri; 13u ai #/'u Rn noa0e 8ia$a mea 7nrea-/. [ )/ !im 0rin ine om. [
3o0e+e ru0ul meu 7n
#la'/r/ *e !u#le [ A!#el 7n'7, aerian, [ ?u ine o mai mul !/ m/ ame!e' [ Ii
n
ia0ea nun$ii !/ *ure&e 8e+ni'.2 (3ra*. Al. 4(i"00i*e. T( trad(,
B
=S
Se 0oae 8e*ea %rad8ran;a<a!upaniDad, IV, IV, l-5, +i +8ta!upaniDad, II,
,-*">
' f
--
1=> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
7n!/+i emo$ia !u!'ia/, 7n anumie 'ir'um!an$e, *e 8e*erea #emeii iu"ie !au *e o anumi/ ima-ine a ei
=7
, uneori
!u" a!0e'ul #emeii -oale, 7n im0 'e, la auorii orienali, e *e!eori men$iona/ o o0rire a re!0ira$iei la 7n*r/-o!i,
*aori/ *ra-o!ei, #a!'ina$iei amoroa!e, *orin$ei e:reme !au '(iar 7n momenul *e 87r# al 'o0ula$iei. Fi&iolo-ia
'unoa+e "ine 'ore!0on*enul e:ern, 0ro#an +i "anal al uuror a'e!or #enomene. ?el mai 'omun mo* *e
e:0rimare e; 1)i !e o0re+e inima.2 A'e!a e 7n'/ un !im0om !u!'e0i"il !/ !e 7n!'rie 7n -ru0ul 'elor *eCa
men$ionae, 7n 'eea 'e 0ri8e+e #or$a 0oen$ial/ a ero!ului. Ii '(iar !e !a"ile+e o re'ere naural/ *e laR
#enomenolo-ia *ra-o!ei 'urene la eroi!mul 'are nu mai e!e 0ro#an. O 8om 8e*ea aun'i '7n* ne 8om o'u0a,
*e 0il*/, *e mors osculi, *e moarea !/ruului, men$iona/ *e '/re Va""ali+i, +i *e e#e'ul 1!aluului2 #emeii
'/re a+a-numi$ii 1Fe*eli *RAmore2.C Un am/nun 7n 0lu! nu e, 0oae, li0!i *e inere!; unii ru"a*uri\ #ran'e&i
8or"eau *e #emeia 8/&u/ nu 'u o'(ii !au 'u minea, 'i 1'u inima2.
>@( 'omple7ul dragoste - durere ! moarte
7n a'e! !a*iu !e im0une e:aminarea unui 'om0le: *e 7n!emn/aeK #un*amenal/ 0enru 7nrea-a or*ine *e i*ei
*e 'are ne o'u0/m; C e!e 'om0le:ul *ra-o!e-*urere-moare. 7n el, a!0e'ul 0!i(i' e!eR *i!in' *e un a!0e'
*e!0re 'are !e 0oae !0une '/ e a0roa0e #i&i'. J ?7 *e!0re 0rimul a!0e', #ie'are a'i8are a ero!ului 7n !area !a
elemenar/, 'are nu !e une+e 'u o *e0la!are e#e'i8/ *e ni8el aii Eului, 'i r/m7ne 7n'(i!/ 7n 'ir'uiul 0ur uman,
alimen7n* o3 0a!iune 'enra/ a!u0ra unei #iin$e iu"ie *ae, are *re0 urmare. ine8ia"il/ o !aurare a a'elui
'ir'ui, 0er'e0u/ 'a !u#erin$/, 'aC *urere, 'a im0ul! 'e 'on!um/ +i nu are o !u0a0/. Siua$ia en-C !ional/ e
analoa-/ 'u a'eea *e 'are 8or"e!' a*e!eori uriii mi!i'i, i Re#erin*u-!e la unul *inre 0er!onaCele !ale, Somer!e
)au-(am a !'ri!; 1O *ra-o!e 'a a'eea nu e "u'urie, e *urere, *ar o *urere
=7
1@eo*a/, nu +iu 'um, 0e '7n* m/ 7nor'eam 'a !/ arun' o 0ri8ire a!u0r] !r/&ii 0u!ii, a!u0ra #ere!relor 'a!elor #io(or7e, m-a 'u0rin! o
*orin$/ ar&/oare *e 4a `#emeia\, 'a un 0umn 'are m-a lo8i 7n 0lin. Era a7 *e eri"il, 7n'7 mi !e 0/rea '/ mor2 (E. ). Remarbue). ?#.
'u8inele 0oeului 0er!an D(u!re8; 1Ima-inea ei mi-a a0/ru 7n noa0e Q +i *e !0aim/, a #o! '7 0e 'e !/ mor.2
?O)4LEGUL @RAAOS3E-@URERE-)OAR3E 1=7
a7 *e !u"il/, 7n'7 *e0/+e+e ori'e 0l/'ere. Are 7n ea a'ea eCini+e *i8in/, *e!0re 'are !#in$ii !0un '/ !7n 0/run+i
*e ea 7n e:a&.2 Ii %o8ali!; 14u$ini +iu [ 3aina iu"irii [ Sim #oame ne0ooli/ [ Ii 8e+ni'/ !ee.2
=8
S-a 0uu 8or"i *e a'ea a#iniae e:rem *e rar/ +i mi!erioa!/ a '/rnii 'e lea-/ *ou/ 'reauri umane 0rin le-/ura
eri"il/ a *orin$ei in!a$ia"ile. 4e *e al/ 0are, !-a rele8a, 'u *re0 'u87n, '/ a!emenea 'a&uri *e mare 0a!iune
*eri8/ *inr-o in8er!iune; !im"olul e i*eni#i'a 'u 0er!oana +i 0er!oana e!e iu"i/ 7n !ine, a+a &i'7n* 1'a
@umne&eu 7n lo'ul lui @umne&eu2. 7nrea-a inen!iae a unui im0ul! 'are, 7n a!emenea 'a&uri, 8rea a"!oluul, !e
'on'enrea&/ a!u0ra umani/$ii unei #iin$e *ae 'e-7n'eea&/ a!#el !/ #ie un miClo' 0enru 7n*r/-o!i +i *e8ine 7n
!'(im" o"ie'ul unei i*olarii !au, mai "ine &i!, al unui #ei+i!m
=9
. E im0oran !/ !u"liniem '/ un a!emenea 'a&
e!e e:a' o0u!ul a'eluia, urm7n* a #i lua 7n 'on!i*erare, al !a'rali&/rilor +i e8o'/rilor; 0er!oana nu *o-"7n*e+e
o 'aliae *i#eri/ 0rin 'omuni'area !a e#e'i8/ 'u un 0lan !u0erior, 'u un 0lan nu numai uman, 0rin 7n'or0orarea
em0orar/ a "/r"aului a"!olu !au a JCCmeii a"!olue, 'i u&ur0/ ari"uele 0ro0rii a'elui 0lan, !u0ra!aur7n* 'u ele
!im0lul elemen uman 7n7m0l/or. 7n a'e! *e-al *oilea 'a&, .7n rela$iile amoroa!e !e )lne+e a*e!ea un !oi *e
8am0iri!m e:er'ia *e '/re o 0er!oan/ a!u0ra aleia, '(iar #/r/ !/ o 8rea, +i nu rareori !e !a"ile!' ra0oruri
0eri'uloa!e *e !er8iue !e:ual/.
Siua$ia la 'are ne-am re#eri #urni&ea&/ oo*a/ +i !u"ie'ele 0re#erae arei ra-i'e +i romani'e, '7n* a'ea!a !e
o'u0/ *e marile 0a!iuni. 7n realiae 7n!/ a!emenea !iua$ii 0o !#7r+i 0rinr-o 'ri&/ +i 0rinr-o 0r/"u+ire. A+a !e
7n7m0l/ mai ale! '7n*, 0aralel, are lo' un a!#el *e 0ro'e! *e i*eali&are a #emeii, o 'umulare *e 8alori morale 'u
#un*amen minim !au nul 7n 'eea 'e ea e!e e#e'i8. Aun'i, ori'e #a0 raumai' 0oae *u'e la 0r/"u+irea
7nre-ului e*i#i'iu, 0oae *i&ol8a 7nrea-a 1'ri!ali&are2 !en*(a-lian/, lP!7n* !/ a0ar/ realiaea *e&ilu&ionan/ 7n
oa/ -oli'iunea
!a
- 6 raum/ *e a'e! #ei 0oae #i 0ro8o'a/ +i *e mul r78nia 4o!e*are a #emeii. d!#e) 0uu
8or"i DierVe-aar* *e 1ri!'urile Ka-o!ei #eri'ie2, a#irm7n* '/ *ra-o!ea ne#eri'i/ +i o 'eea 'e,
K "eistlice Lieder, VII. N-#. Dla-e!, Vom <osmogoniscen .T2S, e*. 'i., 0. 199.
1=8 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
Ia #emeia iu"i/, 0oae a0/rea 'a *e&ilu&ionam +i 7n+el/or 'on!il uie 7n unele 'a&uri #a'orul e!en$ial +i
0ro8i*en$ial 0enru aN men$ine en!iunea mea#i&i'/ a ero!ului +i 0enru a-i e8ia !in-l 'o0a; +i anume o'mai
0enru '/ aiBi'i !e 0/!rea&/ o *i!an$/W 0enru '/ i*eni#i'area #ei+i&an/ 7n7lne+e un o"!a'ol
46
. %o8ali!K a
a*/u-a; 1%i'i'7n* nu !e !#7r+e+e *ul'ea ma!/ [ %i'i'7n* iu"ire J nu !e !aur/... . )ai 7n!ea/ +i mai #l/m7n*/ [
@e8ine inima.24 @e almineri, nu ala a #o! en*in$a 1iu"irii 'urene+i2 me*ie-, 8ale 'are, 'el 0u$in 7nr-un
anumi #ilon al !/u, !e 0oae !0une '/ a a8u a*e!eori *re0 'on*i$ie 7n mo* 0ara*o:al *ori/ ina''eJ "iliaea
maerial/ a o"ie'ului !/u; era 8or"a nu a7 *e li0!a *eC 0uin$/, '7 *e li0!a *e 8oin$/ *e a aCun-e la 7m0linirea
'on're/, a ori'/rei *orin$e !e:uale, a!#el 7n'7 0ueau #i iu"ie 'u e:raor*inar/ inen!iae #emei 'e nu #u!e!er/
8/&ue ni'io*a/ !au 'arJ erau anume ale!e 0enru 'a !0eran$a *e a le 0o!e*a !/ #ie '7 mai; re*u!/. oae a'e!ea
o'mai 7n !'o0ul *e a e8ia *e&ilu&ia 0e 'are7 ar #i 0uu-o 0ro8o'a #emeia real/ aun'i '7n* ar #i o'u0a, 7n 'elei
*in urm/, lo'ul *e #emeie-i*ol, *e 1#emeie a min$ii2. Lu*]i-N Dla-e! a 0u! 0e "un/ *re0ae 7n e8i*en$/
7n!emn/aea 0e 'arK! o are 'eea 'e el a numi .T2S der Ferne, a*i'/ ero!ul le-a *eC *e0/rare, *e ina''e!i"iliae,
iner0rea"il ai'i 'a un momeS 'on!iui8 0o&ii8 0enru ori'e re-im *e 7nal/ en!iune eroi'S iar nu 'a re#u-iul
'ui8a 'are 0ra'i'/ *e ne8oie 8iruea
45
.
4enru a 0uea 7n!/ men$ine !iua$ii *e -enul a'e!a 0e un 0laC ne0aolo-i' e ne'e!ar/ o !u"ili&are a ero!ului +i
7n*rumarea lui '/re un *omeniu !0e'ial 'e nu mai e!e 0ro#an; *u0/ 'um 8oc 8e*ea, '(iar a'e!a a #o! 'a&ul
eroi'ii me*ie8ale men$ionae a*c neauri. F/r/ a'ea!/ *i!lo'are, ero!ul a'i8a 7n !a*iul !/u ela menar nu !e
0oae mani#e!a 7n in*i8i* *e'7 !u" #orma unei !ea *e ne!in! +i '(inuioare. Ai'i 7n!/, i*eal 8or"in*, !-ar 0uea
lua L 'on!i*erare +i o re'ere *e la !iua$ia 0a!iunii #aale la a'eea a *om Cuani!mului. O iner0reare 0o!i"il/ a
lui @on Juan lua 'a !imS 0oae #i e#e'i8 #/'u/ *a'/ ne re#erim la o *orin$/ 'are, mul$umiS 7n!e+i
ran!'en*en$ei !ale, o *a/ 'on!uma un o"ie' al 0a!iunii
46
In vino veritas, e*. 'i., 00. 77 +i urni.
41
"eistlice Lieder, VII.
45
2p( cit, 00. 9< +i uim. ?#. Aior*ano 9runo, .roici &urori, I III, 9; 'D(al -o!ea eroi'/ e!e un '(in, *eoare'e nu !e "u'ur/ *e 0re&en,
0re'um *ra-o!ei; )(u*al+ 'i a0ar$ine 8iiorului +i a"!en$ei.2
?O)4LEGUL @RAAOS3E-@URERE-)OAR3E 1=9
re'e la alul, #/r/ 0au&/, *inr-o *e&ilu&ie 0eren/, *in in'a0a'iaea ori'/rei #emei 0ari'ulare *e a #urni&a
a"!oluul, in!ai!#a'$iei a!o'iin*u-i-!e, *in'olo *e 0l/'erea e#emer/ a a'$iunii *e !e*u'$ie +i a 'u'eririi, +i 'ea *e a
#a'e r/u (e +i a'ea!a o r/!/ur/ a #i-urii lui @on Juan, 7n unele 8er!iuni ale le-en*ei !ale). A!#el, !eria iu"irilor
lui @on Juan 'oninu/ in*e#ini, 7nr-o 87n/oare #/r/ r/-a& *u0/ 0o!e*area a"!olu/ 'e #u-e mereu, a0roa0e 7nr-
un e'(i8alen al !u0li'iului lui 3anal, 'u o !0eran$/ 'are, rea0rin&7n*u-!e 7n 0erioa*a *e "e$ie a ori'/rei iu"iri +i
a ori'/rei o0ere *e !e*u'$ie (+i 'are, 0rin rea'$ie la 7n#r7n-erea inim/, e 7n!o$i/ *e o ur/ a!'un!/, *e o ne8oie-
0i/'ere *e a *i!ru-e +i 0ro#ana), e!e 7n!/ mereu iar/+i *e&am/-i/, l/!7n* 7n urma ei *e&-u!ul *u0/ o"$inerea a
'eea 'e @on Juan 'a in*i8i* 're*ea '/ e uni'ul !'o0 urm/ri *e el, +i anume !im0la 8olu0ae a a'u0l/rilor
umane. Inere!an e!e '/, !0re *eo!e"ire *e alele, 7n #ormele !0aniole 'ele mai 8e'(i ale le-en*ei lui @on Juan
a'e! erou nu !#7r+e+e *amna +i r/!ni *e '/re ?oman*or, 'i !e rera-e 7nr-o m7n/!ire. E o 0re#i-urare a
0lanului 0e 'are !ee2a lui ne0ooli/ +i mereu 7n+ela/ 0oae #i, 7n !#7r+i, *omoli/ Q *ar ai'i, numai 0rinr-o
ru0ur/ ne/ 'u lumea #emeii. -
7n ale 'a&uri, a7 7n *omeniul arei +i le-en*ei, '7 +i 7n 'el al 8ie$ii reale, o *ram/, '(iar *a'/ nu !#7r+iul ra-i' al
7n*r/-o!i$ilor, a0are 'a e0ilo-ul naural im0u! *e lo-i'a inern/, ran!'en*enal/, a !iua$iei men$ionae, +i aun'i
'7n* 'au&ele re!0e'i8ei ra-e*ii 0ar 'u oul e:erioare, e:rin!e'i, 7n ra0or 'u 8oin$a 'on+ien/ +i 'u *orin$a
uman/ a 7n*r/-o!i$ilor; *aorae a0roa0e unui *e!in 0ori8ni'. Unei a!emenea !iua$ii i !e 0ori8e+e 'uno!'uul
8er!; %ut a tin veil divides Iove &rom deat(
La a'ea!a ne 0uem -7n*i, "un/oar/, 7n 'a&ul lui 3ri!an +i al I!ol*ei. @a'/ 8rem !/ !ur0rin*em le-en*a 7n
ine-riaea 8alen$elor !ale, ema "/uurii *e *ra-o!e e *e0are *e a #i irele8an/ +i a''e!orie. Am remar'a *eCa,
7n le-/ur/ 'u a'e!e #ilre, '/ nu 0oae #i 8or"a *e !u0er!i$ii. ame!e?uri !0e'iale 0o a8ea 'a0a'iaea *e a re&i
#or$a ero!ului 7n !a*iul !/u elemenar, neu$rali&7n* o 'eea .'e, 7n in*i8i*ul em0iri', 7i 0oae "ara +i #r7na
mani#e!area
4=
. A+a
4=
4enru Roma ani'/ !7n ae!ae 'a&uri *e ne"unie *aorae unor "/uuri -a-i'e *e *ra-o!e. !e 0rein*e '(iar '/ ele i-ar #i 'o!a 8ia$a 0e
Lu'ullu! +i Lu're-(u!. @e #a0, 7n unele 'a&uri re&irea #or$ei ero!ului 7n !are elemenar/ 0rin iner-
146 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
!7n* lu'rurile, e #ire!' 'a 7n 7n*r/-o!i$i !/ 7n'ea0/ a a'$iona 'orn 0le:ul *ra-o!e-moare, #or$a mi!uioare,
*orin$a *e moare +i *e ani(ilare. ,a-nerianul 1O, *ul'e moareW Q 3u, ar&/or '(ema/W -)oare *in *ra-o!eW2
e8o'/ o em/ a 1iu"irii eroi'e2; 13r/ie!' 8ia$/ moar/ 7nr-o moare 8ie. Q Iu"irea m-a u'i!, !/rmanul *e mineW
'u o a!emenea moare, Q 7n'7 !7n a7 *e 8ia$/, '7 +i *$C moare li0!i.2
44
)u&i'a lui ,a-ner re*/ 7n mo* #oare
!u-e!ii a'ea!/ !are (0oae mai 0o&ii8, o 7n maerie *e mu&i'/, e 7n!S #inalul *in Andrea 'Mnier *e Um"ero
Aior*ano); 'eea 'e nuC i&"ue+e !/ #a'/ e:ul 'ore!0un&/or, a-lomerare *e !'orii mi!a i'o-#ilo&o#i'e. ?ele"rele
8er!uri 1In *e! ,elaem! Q ,e(en*enC AO Q Ver!inVen Q ErrinVen Q Un"e]u9! Q Oo'(!e Lu!9 *au
mai *e-ra"/ im0re!ia unui 'ola0! 0e #on* 0anei! ('ono0O 'u 13oul2, ani(ilare 7n 1*i8ina, eern/ Q uiare
ori-inar/2) *e'7l a unei a*e8/rae ran!'en*eri. 7n 0lu!, ai'i ie!e 7n e8i*en$/ eleY menul 0ur omene!', *eoare'e
*orin$a *e moare e *i'a/ *e i*eea unei lumi *e *in'olo un*e !e 8a 0uea 7n#/0ui unirea a"!olu/ aC 'elor *oi
7n*r/-o!i$i 'a 0er!oane (3ri!an !0une; 1S/ murim *e'$ 0enru 'a, ne*e!0/r$i$i, 8e+ni' unul, #/r/ !#7r+i, #/r/
re&ire, #/rPi eam/, #/r/ nume 7n iu"ire-m"r/$i+a$i, *7n*u-ni-!e numai nou/ *oar. iu"irea !-o r/im2)
4<
.
@im0ori8/, e#e'ele "/uurii ma-i'e #u!e!er/ re*ae 7n ermeni mai a*e'8a$i, imanen$i, 7n 0oemul me*ie8al al lui
Ao#rie* 8on Sra!!"ur-; 1I(nen ]ar ein 3o*, ein Le"en Q eir) Lu!, ein Lei* -e-e"en... Q @a ]ur*en ein!
un* einerlei Q @ie &]ie#al ]aren er!.2 )ai 0uem #a'e 7n rea'/ 7n'/ o o"!er8a$ie. 'a&ul lui 3ri!an +i al
I!ol*ei e 0re&ena +i 'a a'ela al unei 0a+iS e:reme 'are, 0e l7n-/ "/uura ma-i'/, are *re0 ane'e*en +i un
re'i0ro'/ a 'elor *oi 7n*r/-o!i$i. E!e, a'ea!a, o !iua$ie 'e L 0oae 7n7lni *e!eori 7n realiae. e:i!/ 'a&uri 7n
'are ura e nurr]
me*iul unei a*e8/rae "/uuri ma-i'e 0oae a8ea e#e'e a!em/n/oare (e"e#reniei, aliena$iei minale a 0u"er/$ii, *e 'are am mai 8or"i.
a'$iunea e 0rea "ru!'/ +i 8] len/, 0ro8o'7n*u-!e o !olu$ie *e 'oninuiae 7n ra0or 'u 0!i(i!mul normal, mai S !eam/ '7n* !u0ra!ru'ura
Eului 'elui mai e:erior !e o0une *e!#/+ur/rii 0a!iunii.
44
A. 9runo, .roici &urori, I, II, 16.
4<
Se +ie '/ Tristan Di olda a #o!, -enei' 8or"in*, un #el *e 0ro*u! *e !u"lC mare al 0a!iunii 8e(emene, *ar o"!a'ulae, 0e 'are Ri'(ar*
,a-ner a nuri-o 0enru )a(il*e ,e!en*onV. S7n inere!ane a'e!e e:0re!ii *inr-o !'ri!oare a !S '/re a'ea!/ #emeie; 1@emonul re'e
*inr-o inim/ 7n ala... %u ne mai a0ar$ineai @emone, *emone, *e8ino @umne&euW2 (S'ri!oarea nr. <4, 8ara 18<8. e*. Aol(e#X 9erlin, e*. a
4-a, 1964).
?O)4LEGUL SA@O-)ASO?)S3 141
in*i'aorul !e're al unei *eo!e"ie en!iuni +i 0olari/$i !e:uale a 'elor *oi 0areneri, -aa !/ !e ra*u'/ 7n
!'ur'ir'uiul "ea +i *i!ru'i8 al *ra-o!ei mi!uioare, *e 7n*a/ 'e !7n 7nl/urae o"!a'olele *aorae
*i!0o&i$iilor in*i8i*uale.
>C( Holuptate Di su&erin=8( 'omple7ul sado!masocist
Am ar/a mai !u! 'um numeroa!e *i8ini/$i ani'e ale *ra-o!ei erau 7n a'ela+i im0 *i8ini/$i ale mor$ii. Un
a!emenea #a0 0oae #i iner0rea +i 7n$r-un 'one: *i#eri *e 'el in*i'a a*ineauri. @a'/ iu"irea-im0ul! !e:ual 7l
r/ne+e *in 0un' *e 8e*ere mea#i&i' 0e in*i8i*ul ran!'en*en, unR momen *e *i!ru-ere, *e auo*i!ru-ere +i
*e !u#erin$/ e +i 0!i(olo-i' 8or"in* un elemen a"!olu e!en$ial nu numai al *ra-o!ei-0a!iune, 'i '(iar al
amorului 0ur #i&i', al #a0ului 0l/'ere !au 8olu0ae re*u! la #ormele !ale *e mani#e!are 'ele mai -ro!olane.
E *e noa 7n 0rimul r7n* '/ ema mor$ii nu e o !im0l/ 0ro"lem/ a lieraurii romani'e, ea #i-urea&/ +i 0rinre
numero+ii in*i'i 0oen$iali 7n 7n!u+i lim"aCul uni8er!al al 7n*r/-o!i$ilor; 1)or *e are 'e e iu"e!'2, 1e *ore!'
moral2 +i a+a mai *e0are, 7nr-o 'aniae *e 8ariane 0e 'are ar #i "anal !/ le enumer/m, +i 7n 'are, 7n *i#erie
-ra*e, !e re#le'/ ani'ul cupio dissolvi 'a !en! limi/ al e:0erien$ei. Leo0ar*i, 7n 'uno!'ua !a 0oe&ie Amore e
morte, *e'lar/ '/ e!e 1o *orin$/ *e moare2 10rimul e#e' al unei iu"iri a*e8/rae +i 0uerni'e2. A'ela+i 'on$inu
ni !e re8elea&/ 7n!/ +i la o anali&/ a0ro#un*a/ a #enomenului 0l/'erii. @u0/ )e'(ni-Vo##, #reu*i!mul a re"ui
!/ 'on!ae e:i!en$a, 7n in*i8i*, a unui Todestrie$, a unei 0ul!iuni *e moare, *e *i!ru-ere, *in'olo *e
10rin'i0iul 0l/'erii2 'are-i ar/!e!e 7nr-o 0rVn/ ea0/ 7n e:'lu!i8iae aen$ia. E:0li'a$ia "iolo-i'/ 'e i-a #o! *a/
e!e irele8an/
4>
,
4>
@u0/ Freu*, 7n or-ani!m in!in'ul 8ial ar lu0a 'onra en*in$ei maeriei or-ani'e *e a re8eni la !a*iul 0re8ial anor-ani', *in 'are ar
*eri8a. Am a8ea, *e o 0are, 0la!ma -erminal/ 8irual nemurioare, *e ala o 'eea 'e 0ro*u'e *e'/*erea <
1
moarea or-ani!mului. 7n mo*
'ore!0un&/or +i in!in'ele !e:ului !-ar o0une )!in'elor mor$ii. 3re"uie re!0in!/ 7n'er'area, 7nre0rin!/ mai 'u !eam/ *e '/re 2m Rei'(, *e
a *e*u'e im0ul!ul '/re *i!ru-ere *in re0rimarea in!in'ului 0l/'erii. ,nre alele, !e aCun-e a!#el la i-norarea, 7n e:0erien$a !e:ului, a
uneia *inre 2men!iunile !ale 'ele mai inere!ane.
145 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH 7l%# @RAAOS3EA 4ROFA%H
*u0/ 'um re"uie re!0in! +i ana-oni!mul 0re!u0u! a e:i!a 7nrei a'e!a +i im0ul!ul !e:ual. R/m7ne 7n!/ #a0ul,
ae!a, al unor #ormei muli0le *e ame!e' 7nre 'ele *ou/ en*in$e, una #iin* elemenulW li$ido +i 0l/'ere, iar
'ealal/ en*in$a *i!ru'i8/, #a0 'e 0oae #ii e:0li'a 0rinr-un !u"!ra 'omun am7n*urora. In!'ri0$ia ani'/ *ef
0e o #7n#7n/, amini/ *e '/re @RAnnun&io (7n Fecioarele de l) S]nci,, ne !0une '/ a'ea!/ i*ee #u!e!e
re'uno!'u/ *e mul 7nr-'C ma:im/ ani'/; Spectarunt uptas ic se Mors at-ue Holuptas QJ *nu_ (&ama &erat,,
-uem -uo, vultus erat, 1)oarea +i Volu0aea\ !-au o-lin*i ai'i '/!/orie, iar 'ele *ou/ '(i0uri ale lor au
*e8enia un !in-ur '(i02. 7n !u"!i*iar, e 8or"a *e rela$ia, 'on!an/ e:i!en/\ 7nre !e:ualiae +i *urere.
7n a'ea!/ 0ri8in$/, nu e ne'e!ar !/ ne re#erim la #a0e 7n8e'aC nae 'u anormalul 0aolo-i'. Ar #i "anal !/
aminim, "un/oar/W 'uno!'uele analo-ii 0e 'are, 07n/ +i 7n -e.mee, 7n anumie mi+'/ri,W 7n !ri-/e e',
#enomenolo-ia a'u0l/rii +i a or-a!mului le 0rea &in/ 'u a'eea a !u#erin$ei. Se mai +ie '/, mai 'u !eam/ 7n
le-/ur/W 'u #emeia, 7n Car-onul inim al aman$ilor, 7n *i#erie lim"i, !el #olo!e+e 'u e:a'iae ermenul 1a muri2
0enru 0un'ul 7n 'are-!0a!mul e ain! 7n *e0lin/aea lui, 7n im0 'e, la r7n*ul !/u, 7n!u+i\ ermenul 1!0a!m2
0re&in/ o rimiere !0e'i#i'/ +i la !u#erin$/ +i. *urere #i&i'/. E 'e8a a*e8/ra 7n a#irma$ia; 1Volu0aea e!e o\
a-onie, 7n !en!ul 'el mai !ri' al 'u87nului.2
47
S0re a 8e*ea a'e!e #a0e !u" o lumin/ 'ore'/ +i a le 7n'a*ra 7n or*inea -eneral/ *e i*ei *e 'are ne o'u0/m, e
7n!/ ne'e!ar !/ 'unoa+em a!0e'ul mea#i&i' al !u#erin$ei. %o8ali! a !'ri! o*a/ '/ 7n "oli e:i!/ 1ran!'en*en$/2,
'/ ele !7n #enomene ale unei !#l &a$ii inen!i#i'ae 'are in*e !/ !e ran!#orme 7n #or$e !u0erioar9 '/, 7n -enere,
'eea 'e 0re&in/ un 'ara'er ne-ai8 'on$ine a*e!eoriR un !imul *e inen!i#i'are a 0o&ii8ului
48
. 7n mule 'a&uri,
a+a !aC
47
)au'lair, Magie de l'amour, e*. 'i., 0. 14<. '#. 0. 54; 1%imi' nu !eam/n/ cm amoral #i&i' mai mul *e'7 moarea. In*i#eren *a'/ e #i&i'/
!au moral/, *ra-o!$C e ima-inea 0o&ii8/ a mor$ii. S0a!mul e!e o in'ur!iune momenan/ 7n *omeniul mor$ii, e o 7n'er'are a ei 0e 'are naura
i-o a'or*/ #iin$ei 7n 8ia$/. A'u0larea e u#l 0lonCon 7n *oi 7n moare, *ar 'u 0o!i"iliaea *e a re8eni la 8ia$/ +i *e a-$i amini. In realiae, la
marea maCoriae a "/r"a$ilor +i a #emeilor, a'ea!/ aminire e mai 'ur7n* relai8/, *u0/ 'um 'on#u&/ +i 0eri#eri'/ le e!e +i 'on+iin$a 7n !area
la 'are au aCun! momenan.
4
N %o8ali!, Fragmente (%a'(le!e), e*. Seeli-, Fiiri'(, 194>, n. =686.
?O)4LEGUL SA@O-)ASO?OS3 14=
lu'rurile 'u !i-uran$/ 7n #enomenul *urerii #i&i'e, a7a im0 '7 a'ea!a !e men$ine 7nre anumie limie. Ori'are i-
ar #i 'au&a, ori'e *urere 8/&u/ *in inerior re0re&in/ mo*ul 7n 'are 'on+iin$a in*i8i*ului e:0erimenea&/ 'e8a
'e are un 'ara'er mai mul !au mai 0u$in *i!ru'i8, *ar 'are, o'mai *aori/ a'e!ui #a0, 'on$ine un #a'or *e
ran!'en*en$/ 7n ra0or 'u uniaea 7n'(i!/ +i #i:/ a in*i8i*ului #ini, a!#el 7n'7 e oare'um a*e8/ra 'eea 'e a
!0u! ,or*!-]or(, +i anume '/ !u#erin$a are naur/ in#iniului
49
. ?ara'erul *e *urere al *urerii !e *aore+e
#a0ului '/, aun'i '7n* !e 0ro*u'e alerarea uni/$ii e:i!en$iale, Eul, a0roa0e *e #ri'/, !e i*eni#i'/ nu 'u #or$a
'are alerea&/ +i *u'e 7n mo* 8irual *in'olo, 'i 'u 'eea 'e e !u0u! aler/rii, nu 'u 'eea 'e lo8e+e, 'i 'u 'eea 'e
e!e lo8i. @a'/ nu ar #i a+a, am a8ea, *u0/ 'um o"!er8/ %o8ali!, re'erea la #ormele 0o&ii8e ale unei !en&a$ii
inen!i#i'ae.
A'ea!a, 0rinre alele, 0oae #urni&a '(eia 0enru a 7n$ele-e uili&area *urerii #i&i'e 'a re!ur!/ e:ai'/, 7n7lni/ 7n
unele #orme *e a!'e&/ a"erane, Un e:em0lu; 7n le-/ur/ 'u r/nile 0e 'are +i le #a' 7n 'ur!ul unor riuri #renei'e
mem"rii Ru#ailor, !e'/ i!lami'/ le-a/ *e !u#i!mul *er8i+i', un +ei' a *e'lara '/ !7n #/'ue 7nr-o !are 7n
8iruea '/reia ele nu 0ro*u' *urere, 'i 1un !oi *e #eri'ire, 'are e o e:alare a7 a ru0ului, '7 +i a !u#leului2 +i '/
aare 0ra'i'i 7n a0aren$/ !/l"ai'e nu re"uie 0ri8ie 7n !ine, 'i *oar 'a un miClo' *e a *e!'(i*e o u+/2
<6
.
Or, 7n 8olu0aea eroi'/ a8em unul *in 'a&urile *e alerare 7n 'are 0a!i8iaea e 0ar$ial 7nl/ura/, *urerea
nemaia0/r7n* e:'lu!i8 a+a 'um e, 'i ame!e'a/ 'u 0l/'erea. @a'/ -ra*ul *e a'i8iae a aman$ilor ar #i +i mai
7nal, n-ar mai #i 'a&ul !/ 8or"im *e!0re 18olu0ae2, 'i *e o "e$ie !u0erioar/; *e a'ea "e$ie ne#i&i'/ *e!0re 'are
am 8or"i 7n re0eae r7n*uri 'a *e!0re #on*ul 0oen$ial al , ori'/rui ero!, "e$ie 'are, 7n a'e! 'a& !0e'ial, 7n 7n!e+i
!iua$iile *e 1!0a!m2 +i *e 1moare2 ale amorului 'arnal nu +i-ar 0ier*e 'aliaea +i ni'i nu !-ar 8e*ea !in'o0a/, 'i
+i-ar ain-e inen!iaea-limi/.
4rin oae a'e!ea, 0rin 'om0le:ul 8olu0ae-!u#erin$/, 0rin li"i*oul 'e !e ame!e'/ 'u in!in'ul mor$ii +i al
*i!ru-erii, !7nem,
2R ?#. 1)ea#i!i'a *el *olore e *ella malaia2, 7n Introduzione alia Magia (a
'u
ra *el 1Aru00o *i Ur2), Roma, 1971, e*. a =-a, 8oi. II, 00. 1>5
+i urm.
=6
?#. ,. 9. Sea"rooV, Adventures in Ara$ia, %e] EorV, 19=<, 0. 58=.
144 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
a+a*ar, 'on*u+i 7n 'enrul #enomenolo-iei ran!'en*en$ei 0re&en-l ae *e *ra-o!e '(iar +i 7n *omeniul 0ro#an.
Se'reul am"i8alen$ei I *i8ini/$ilor, 7n*eo!e"i a 'elor #eminine, 'are !7n *i8ini/$i ale I *orin$ei, ale !e:ului, ale
8olu0/$ii +i, oo*a/, *i8ini/$i ale mor$ii 1 (*e 0il*/ Venu! 'a Li"iina, &ei$a e-i0ean/ a *ra-o!ei, Oa(or, I
'are e!e +i SeV(me, &ei$a mor$ii e'.) ni !e *e&8/luie 0rin urmare 1 ai'i !u" un al *oilea a!0e' al !/uC
7n a'e! 'one:, e 'a&ul !/ a0ro#un*am un elemen -eneral #un-l *amenal al e:0erien$ei eroi'e +i 'are 'on!iuie
#on*ul a7 al\ momenului 0o!e*/rii, '7 +i al ori'/rei *orin$e inen!e. @orin$aW +i 0o!e*area #iin$ei iu"ie e 'eea
'e *eo!e"e+e ori'e *ra-o!ei !e:ual/ *e *ra-o!ea 7n -eneral 'a 1a iu"i2, 'a 0ur/ *ra-o!e ome-J nea!'/.
@i#eren$a *inre 'ele *ou/ !enimene e!e lim0e*e; *ra-l -o!ea 0ur/ 8rea 7n mo* *e&inere!a #iin$a-0enru-!ine
a o"ie'uluiW !/u, ea 7l a#irm/ onolo-i' 0e 'el/lal 'a alul. )o*elul !/u e *ra-l -o!ea @umne&eului ei!i'
're+in 'are 7i */ 'reaurii e:i!en$aW li"er/, 7i *ore+e o 8ia$/-0enru-!ine, #/r/ a in*e !/ o *omine !auI !/ o
a"!oar"/. @im0ori8/, *ra-o!ea !e:ual/ im0li'/ *orin$a 'aC ne8oie *e a a"!or"i, *e a mi!ui #iin$a iu"i/, iar
0o!e*area, *a'ai nu are un 'ara'er *e8ia, !u*ia mai !u! (g 19), *e 'om0en!are\ 0enru ne8oia *e
auo'on#irmare +i *e 8alori&are, are o'maii a'ea!/ !emni#i'a$ie
<1
.
Se 0oae 8or"i, a+a*ar, *e o am"i8alen$/ a ori'/rui im0uiS eroi' inen!, *eoare'e 0e #iin$a iu"i/ o a#irmi, *ar 7n
a'ela+i im0\ ai 8rea +i !/ o *i!ru-i, !/ o u'i&i, !/ o a!imile&i, !/ o *i&ol8i 7n ina 7n!u$i. *eoare'e !im$i 7n ea
0ro0riul /u 'om0lemen, ai 8rea 'a ea !/ 7n'ee&e a mai #i o al/ #iin$/. @e ai'i +i un elemen *e 'ru&ima 'are !e
une+e 'u *orin$a, elemen *e!eori ae!a '(iar *e a!0e'a #i&i'e ale *ra-o!ei +i *e a'u0larea 0ro0riu-&i!/
<5
. *e
ai'i2 0o!i"ilii aea *e a 8or"i *e!0re 1un *elir o!il al iu"irii2 ()aeerlin'V)W
<1
Se 0o 'ia a'e!e 'u8ine !emni#i'ai8e; 1Erau lu0a, 'u'erirea, 'a0iularea re'i0ro'/, a#irmarea +i ne-area #uri"un*/, !en&a$ia irian/ *e
!ine +i oala *i&o#l 8are a Eului, *e0er!onali&area +i re*u'erea la o !in-ur/ #iin$/ +i oae a'e!eaN !in-ur/ *a/ +i 7n a'eea+i 'li0/2 (I. ).
@aniel `%. Ar&(aV\, ]uiparia Mosca, ra*. ii )ilano, 19>>, 0. >5.
<5
7n +8masutra lui Va!aB/na, 0e l7n-/ o e:aminare *ealia/ a e(ni'a mu+'/urilor, a uili&/rii un-(iilor +i a alor mane8re *ureroa!e 7n
*ra-o!e (9 IV-V. '#. VII Q *e!0re a'ea!a, '#. Ananga #anga, GI, = +i 4), e inere!an/. men$iunea *e!0re un 0o!i"il e#e' eroo-eno-
ma-nei' o"ie'i8 0ro8o'a *e 8e*em !emnelor 'ore!0un&/oare r/ma!e 0e 'or0.
?O)4LEGUL SA@O-)ASO?OIS3 14<
*e!0re 1ura moral/ *inre !e:e2, 'are 'on!iuie 1#on*ul *ra-o!ei +i 'are, a!'un! !au 8i&i"il, r/m7ne 0re&en 7n
oae e#e'ele2 (@RAnnun&io). Lui 9au*elaire 7i a0ar$in 'u8inele; 1?ru&imea +i 8olu0aea, !en&a$ii i*eni'e, 'a
e:remul 'al* +i e:remul re'e.2
<=
7n realiae, +i la numeroa!e !0e'ii animale !e 0oae 'on!aa, 0rin *eri8a$ie, un
in!in' *e *i!ru-ere 'e inr/ 7n a'$iune !imulan 'u im0ul!ul !e:ual +i e ame!e'a 'u el, in!in' 'are le 7m0in-e
0e unele animale !/-+i u'i*/ o"ie'ul 0l/'erii '(iar 7n 'ur!ul a'u0l/rii, #a0 'are !e 0oae mani#e!a +i la om 7n
'a&uri limi/ ale *elirului !a*i!i' 'riminal. S7n !emni#i'ai8e 7n a'e! !en! urm/oarele 8er!uri ale lui Lu'reiu!;
O!'ulabue a*#i-un, buia non e! 0ura 8olu0a!, e !imuli !u"!un, bui in!i-an lae*ere i* i0!um buo* 'umbue e!, ra"ie!
un*e illiae' -ermina !ur-un
<4
.
S0en-ler, 'are 'on!i*er/ a*e8/raa *ra-o!e *inre "/r"a +i #emeie 'a e#e' al unei 0olari/$i +i a unei 0ul!a$ii
i*eni'e *e #a'ur/ mea#i&i'/, o 0ro'lam/ 7nru*i/ 'u ura, a*/u-in* '/ 1'ine nu e!e ra!a nu 'unoa+e a'ea!/
*ra-o!e 0eri'uloa!/2
<<
. Ii, 7n ?(ina, e #oare 'on'lu*en/ e:0re!ia 'uren/ 'e *enume+e 0er!oana *e 'are, *in
*ra-o!e, e-ai le-a 7n mo* ire&i!i"il, ;iin!cia, a*i'/ 1*u+man 0re*e!ina2.
7n 'eea 'e 0ri8e+e 0o!e!ia 'a ne8oie *e a a"oli +i a"!or"i #iin$a iu"i/, 7n 0!i(anali&/ !-a aCun! !/ !e 8or"ea!'/
*e!0re o #a&/ oral/ in#anil/ +i una 'ani"ali'/ a li"i*oului 'a ni+e 'om0le:e 'e ar 'oninua !/ a'$ione&e 7n
in'on+ienul a*ulului +i !/ !a"ilea!'/ rela$ii 7nre li"i*oul #un'$iei nurii8e (a"!or"$ie +i a!imilare a ali-
menelor) +i 'el al *orin$ei !e:uale. Fa0ul '/ oae a'e!e 'on!i*era$ii !7n ra!e *e 0/r +i !o#i!i'ae nu re"uie !/
ne 7m0ie*i'e a re'unoa+e o analo-ie le-iim/, 'on#irma/ *e numeroa!e a!0e'e ale e:0erien$ei reale. Lui
9o!!ue 7i a0ar$in urm/oarele 'u8ine; 1?ine oare nu +ie '/, 7n 0ornirea *ra-o!ei omene+i, ai 8rea !/-$i
<=
2euvres postumes, 0. 167.
<4
#er( nat(, IV, 168l-l68=. `1Lun-i !/ru/ri le !#/r7m/. 0l/'ere 'ura/-i a'ea!aU [ %u +iu 'e -(im0i *in a*7n' 7l 7m0in- !/ r/nea!'/ 0e-
a'eea [ Ori'ine-a## #i, *e la 'are 0omi-au ai #uriei -ermeni2 (3ra*. @. )ur/ra+u, n( trad(,V( ?#. @RAnnun&io (7n Forse ce si &orse ce no,:
1In8a*a$i *e a'ela+i *elir 'e-i a-i/ 0e aman$ii 7nr/i$i *e ur/ 'arnal/ 0e 0aul &*run'ina, '7n* *orin$a +i *i!ru-erea, 8olu0aea +i orura !7n o
!in-ur/ #e"r/.2 K
<<
*ntergang des A$endlandes, )iin'(en, 195=, 8oi. II, 0. 198.
14> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH I% @RAAOS3EA 4ROFA%H
7n'or0ore&i ori'um +i !/ *u'i 'u ine #ie +i 7n *in$i #iin$a iu"i/, 'a !/ e (r/ne+i *in ea, !/ e une+i 'u ea, !/
r/ie+i 7n eaU2
<>
?(iar *a'/ 0e un 0lan mai 7nal, moi8ul nuRe *i#eri la %o8ali!, '7n* el a!o'ia&/ mi!erul iu"irii
'a !ee *e ne!in! 'u a'ela al eu(ari!iei
<7
. Pun,*ul 7n!/ 'are, 7n a'ea!/ or*ine *e i*ei, nu e mai ni'io*a/ 0u! 7n
e8i*en$/, e!e '/ alimenul r78ni e oo*a/ un alimen 'are *i!ru-e. 7n *orin$a a"!olu/ *ea *i!ru-e, *e a
a"!or"i, e!e 'on$inu/ +i 'ea *e a #i *i!ru+i, *e a #i *i&ol8a$i, Se 'au/ 7n #emeie o 1a0/ a 8ie$ii2 'are !/ #ie
oo*a/ o a0/ 'are u'i*e, o a0/ *e #elul a'e- I lora 'are 7n !im"olul al'(imi' !7n numie 1a0e 'oro!i8e2 (*e!0re
ele, la lo'ul 'u8eni). Ii a'ea!/ 'on*i$ie e!e reali&a/ mai 'u I !eam/ 7n i*eniaea #rene&iei, a or-a!mului +i a
clima7 -ului, 7n R 'eea 'e, 7n ermeni in*ieni, !e nume+e samarasa a'u0l/rii.
%i !e 0re&in/ a!#el, *in-nou, o am"i8alen$/, *eri87n* *in J 0oen$ialiaea *e ran!'en*ere a ero!ului 7n -eneral.
In 0ari'ular, 7n !u#erin$a 'e 0oae 7n!o$i *ra-o!ea +i 0l/'erea, a re"ui !/ !e re'unoa!'/ e#e'i8 un #a0 uni',
!iua *in'olo *e o0o&i$ia 'uren/ *inre !a*i!m +i ma!o'(i!m. 4e a'ea!/ "a&/, S'(renV-%o&in- a 'rea
neolo-i!mul 1al-ola-nie2, *e la aA.RBo'. 1*urere2 +i GaB8o$ 1e:'ia !e:ual2, 'are 8rea !/ *enumea!'/ 0l/'erea
0rin !u#erin$/ 7n eroi!m; ai'i re"uie *i!in!/ o al-ola-nie a'i8/ (!a*i!m) *e o al-ola-nie ne-ai8/ !au 0a!i8/
(ma!o'(i!m). In mo* analo-, 7n !e:olo-ia 'onem0oran/ !e 8or"e+e *e un 'om0le: !a*o-ma!o-'(i!, 'are nu e
*e 'om0een$a e:'lu!i8/ a 0!i(o0aiei !e:uale, 0enru '/ #i-urea&/ 'u mai mare !au mai mi'/ inen!iae +i 7n #or-
mele 'ele mai 'urene *e eroi!m. 7n mo* normal +i la ni8elul *aelor ime*iae ale 'on+iin$ei 'elei mai e:erioare
(nu 7n!/ mea#i&i', *eoare'e *in 0un' *e 8e*ere mea#i&i' +i !u"il 8om 8e*ea '/ a*e8/ra e o'mai 'onrarul), !e
+ie '/ la #emeie 0re8alea&/ 0re*i!0o&i$ia ma!o'(i!/, la "/r"a 'ea !a*i!/. @ar *a'/ a8em 7n 8e*ere a'el !a*iu
*e i*eni#i'are +i *e amal-amare a *ou/ #iin$e,
N ?ia *e Oe!nar*, op( cit(, 0. 5== n. Q @RAnnun&io (7n II 9iacere,: 1Ar #i 8ru = !/ o 7n#/+oare, !/ o ara-/ 7n el, !/ o a!0ire, !/ o "ea, !/ o
0o!e*e 7nr-un mo* !u0raomene!'.2
<7
"eistlice Lieder, VII; 17n$ele!ul *i8in [ Al ?inei 'elei *e 3ain/ [ E o eni-m/ 0enru !im$urile 0/m7ne+i. [ @ar 'ine o *a/ [ @e 0e #ier"in$i
"u&e iu"ie [ Su#larea 8ie$ii a a!0ira-o, [ ?el '/ruia ar+i$a !a'r/ [7n un*e remur/oare inima i-a o0i-o,Y [ ?el ai '/rui o'(i !-au *e!'(i!... [ Va
m7n'a *in ru0ul !/u [ Ii 8a "ea *in !7n-ele !/u [ 7n 8e'i.2
?O)4LEGUL SA@O-)ASO?##lS3 147
7n li0!a '/ruia unirea !e:ual/ nu e mai mul *e'7 o 7n7lnire meni/ unei !ai!#a'$ii !oliare re'i0ro'e
'8a!ima!ur"aorii, *e8ine lim0e*e '/ o aare anie&/ e 7n "un/ m/!ur/ *e0/+i/. 7n realiae, !a*i!ul eroi' nu !-
ar 'om0ora 'a aare *a'/ !u#erin$a 'eluilal i-ar #i 'om0le !r/in/, *a'/ ea nu ar a8ea ni'i un e'ou 7n el. *ar el !e
i*eni#i'/ 'u *urerea 'eluilal, o a!0ir/ +i o a"!oar"e +i 7n mo* 'ore!0un&/or a'ea!a a'$ionea&/ 7n el 'a un
e:'ian, 'a un #a'or 0enru 0ro0ria 0l/'ere e:ala/. ?eea 'e 7n!eamn/ '/ el e +i un ma!o'(i!, '/ !ai!#a'e 7n
a'ela+i im0 ne8oia am"i8alen$/ *e a !u#eri +i *e a-l #a'e 0e 'el/lal !/ !u#ere, aenu7n*u-i 'onra!ul 0rin
re0ari&area e:erioar/ 7nr-un !u"ie' +i 7nr-un o"ie'. La #el !au lu'rurile 0enru ma!o'(i! !au 0enru #emeie;
a'ea!a reali&ea&/ ima-inai8 +i a"!oar"e 'eea 'e #a'e !au r/ie+e 'el/lal #/'7n*u-i r/ul, '7n* a'e! #a0 7i
'on!iuie un moi8 *e 7m"/are
<8
. E 8or"a, a+a*ar, 7n "un/ m/!ur/, *e #orme ale unei 0l/'eri 1!u"!iuie2 *e
!u#erin$/. 7n 'eea 'e 0ri8e+e 'on$inuul *e !a*i!m +i ma!o'(i!m *inr-o a'u0lare normal/, a'$ionea&/ e#e'i8 a'el
1!'(im" *e #ane&ii2 0e 'are l-a a8u 7n 8e*ere ?(am#or 7n *e#ini$ia *a/ *e el *ra-o!ei; !0re a *e&8ola 'u
re'i0ro'iae en*in$ele *e auoran!'en*ere. ?7 *e!0re un a!emenea e#e', el *e8ine e8i*en 7n al-ola-nie, a'i8/
!au 0a!i8/, ori'um ar #i; 0enru '/, 7n -eneral, *a'/ *urerea aCun-e !/ #ie r/i/ 'a 0l/'ere, ea, *e!i-ur, nu mai
e!e *urere. E 7n!/ 8or"a mai mul *e ran!#ormarea *urerii 7nr-o !en&a$ie 7n #elul ei 0o&ii8/, ran!'en*en/,
*e!0re 'are am 8or"i mai !u!.
Ai'i ni !e 0are o0orun !/ in*i'/m 0e !'ur 'eea 'e, 7n 'om0le:ul !a*o-ma!o'(i!, a0ar$ine 0!i(o0aolo-iei +i
0er8er!iunii +i 'eea 'e nu a0ar$ine ni'i uneia, ni'i aleia. Fa0ul 0aolo-i' e:i!/ aun'i '7n* *in !iua$ii !a*i!e
!au ma!o'(i!e !e *e&8ol/ 'on*i$ii in*i!0en!a"ile 0enru 'a !/ ai"/ lo' 0ro'e!ul !e:ual normal( ?a !/ lu/m un
e:em0lu, e un #a0 mor"i* +i a"eran, 0e 'are ar re"ui !/-l ra0or/m -enei', 'a& *e 'a&, la *i#erie 'au&e 'e au
0u$in/ 7n!emn/ae *in 0un'ul no!ru *e 8e*ere, '7n* numai "i'iuin* o #emeie 0oae aCun-e un "/r"a la un
or-a!m !e:ual 'are, 7n 0ri8in$a 'on$inuului, nu !e *eo!e"e+e 7n ni'i un #el *e a'ela 0e 'are 7l reali&ea&/ ori'e
'u0lu
<8
E:0re!i8e, *e 0il*/, a'e!e 'u8ine ale unui 0oe; 1R/run'(ii-mi !7n !0re ine !ri-/... [ @orin$a m-a (/'ui, !/ruul m-a !7n-era, [ S7n
ran/, Car, #oame *e noi oruri... [ S7n ran/, !/ru/-m/, #ii ar!ur/2 Q A*B En*re, apud 4ere, 0. =41.
148 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
#/r/ a re'ur-e la ni'i o 'om0li'a$ie. ?a&ul e 7n!/ *i#eri aun'i '7n* !a*i!mul +i ma!o'(i!mul !e 0re&in/ 'a
(i0ere!e&ii +i #orme ma'ro-!'o0i'e ale unui elemen 0re&en 7n e!en$a 'ea mai 0ro#un*/ a ero-!ului. Aun'i
'a&urile 10aolo-i'e2 nu mai re0re&in/ a"era$ii #a$/ *e in!in'ul normal, 'i #a$/ *e #ormele 7n 'are ie! la lumin/
!raurile lui 'ele mai 0ro#un*e, laene 7n 8arie/$ile 'u re-im re*u! ale *ra-o!ei !e:uale. 4e a'ea!/ "a&/ 0uem
re'unoa+e o al-ola-nie uili&a/ nu !u" 'on!r7n-ere *e '/re 0er8eri$i, 'i 7n mo* 'on+ien *e '/re #iin$e 0er#e'
normale, 0enru a o"$ine o 0oen$are, o 0relun-ire 7n !en! ran!'en*en, e8enual e:ai', a 0o!i"ili/$ilor 'u0rin!e
7n e:0erienKle 'urene ale !e:ului. Ii 8om 8e*ea '/, l/!7n* la o 0are 'a&urile in*i8i*uale, ea 0oae #i 7n7lni/ +i
7n unele #orme 'ole'i8e !au 7n riualuri *e eroi!m mi!i'.
7n a'ela+i 'one: +i-ar 0uea -/!i lo'ul o 'on!i*era$ie !0e'ial/ *e!0re 'eea 'e, 7n anumie 'ir'um!an$e, 0oae
o#eri momenul *e#lor/rii. Fie *in 'au&a #ri'ii in'on+iene +i in(i"i$iilor #emeii, #ie *in 'au&a 0rimii8i/$ii
'arnale +i im0ul!i8e 'e 0re8alea&/ a0roa0e o*eauna la "/r"a, unele 0o!i"ili/$i e:'e0$ionale +i ire0ea"ile 'are,
mai 'u !eam/ 0enru #emeie, ar #i o#erie *e e:0erien$a *e#lor/rii 7n ra0or 'u o 'e !-a !0u! *e!0re al-ola-nie,
aCun- !/ !e 0iar*/ 7n mo* ireme*ia"il 7n rela$iile !e:uale umane normale. 9a '(iar, a'e! a' *e ini$iere a #emeii
la 8ia$a !e:ual/ 'om0le/, '7n* e !/87r+i7 'u "rualiae, are a*e!eori a!u0ra ei re0er'u!iuni ne-ai8e 'are,
e:er'i7n*u-+i +i ulerior in#luen$a, 0o 0reCu*i'ia o 'eea 'e e *e a+e0a *e la o rela$ie normal/. E 7n!/ *e
0re!u0u! '/, *a'/ mai 7n7i ar #i re&i/ !area *e "e$ie 7n #orma !a a'u/, 'e 'on$ine *eCa un elemen *i!ru'i8,
*urerea *e#lor/rii, 7m0reun/ 'u o$i #a'orii !u"ili 'orela$i 'u ea 7n ermeni *e #i&iolo-ie (i0er#i&i'/, ar 0uea
'on*u'e la o "ru!'/ 7n/l$are e:rem/ a 0oen$ialului e:ai' a "e$iei re!0e'i8e, 0ori8i unei 'onCun'uri a0roa0e
ire0ea"ile. ar 0uea iner8eni '(iar +i o raum/, 7n !en!ul unei *e!'(i*eri a 'on+iin$ei in*i8i*uale 7n *ire'$ia
!u0ra!en!i"ilului.
4enru un *omeniu *e -enul a'e!a nu e, *e!i-ur, u+or !/ a*un/m *o'umena$ii 0o&ii8e. @oar unele r/m/+i$e *in
me*ii -reu a''e!i"ile ne 0o auori&a !/ 0re!u0unem '/ !iua$ii, 0re'um 'ea men$iona/ a*ineauri, !/eau la "a&a
unor #orme 8e'(i !au e:oi'e *e 8iol riual al unor #e'ioare. Realiaea e!e '/, 7n mo* -eneral, !7n ae!ae 7n
'a*rul ini$ierii #emeii 'a&uri *e 0ro'e*ee 7n 'are a'ul !e:ual e 8e(i'ulul *e!ina ran!mierii unei in#luen$e
!u0ra-
EG3AFE ERO3I?E II EG3AFE )IS3I?E 149
!en!i"ile, 7m0reCurare relaa/ "un/oar/ 7n le-/ur/ 'u anumie me*ii i!lami'e. 4rin ini$iere 0uem 7n$ele-e ai'i
o'mai ran!mierea unei in#luen$e !0iriuale *in 0area "/r"aului ($ara<a, 'on#orm *enumirii i!lami'e), 'u
e#e'e 0e 'are 'u8inele uili&ae *e '/re AOrre! 0enru mi!i'/le re*au #oare "ine; 1o 0ri8ire +i o re'unoa+ere
0rin inerme*iul unei lumini !u0erioare, o a'$ionare +i o lu'rare 0rin inerme*iul unei li"er/$i !u0erioare, a+a
'um 'unoa+erea +i #a0a o"i+nui/ !7n 'on*i$ionae *e lumina !0iriului +i *e li"eraea 0er!onal/ *ae #ie'/rui
om.2
<9
Siua$ia raumai'/ a *e#lor/rii 7n re-imul m/i !u! in*i'a re0re&in/ 7n!/, e8i*en, 'ea mai "un/ 'on*i$ie
0reliminar/ 0enru un aare 0ro'e*eu
>6
. In ale 'a&uri, *e "un/ !eam/, !e 8a uili&a, 'a e'(i8alen, #la-elarea
#emeii 0enru a 0ro*u'e a'ela+i 'lima 0!i(i' liminal. Ii 7n a'ea!/ 0ri8in$/, 0ra'i'i 'oninuae 7n !e're 07n/ 7n
&ilele noa!re 7n anumie 'er'uri ne 7n*re0/$e!' !/ 0re!u0unem e:i!en$a unui #un*amen o"ie'i8 analo- +i
0enru riuri !e:uale ani'e a!/&i nemai7n$ele!e +i r/u #amae
>1
.
>E( .7taze et$tice Di e7taze mistice
@e!0re #ormele *e !a*i!m 'are nu au ra0or/ri !e:uale !0e'i#i'e 8om 8or"i 7n 'ele 'e urmea&/. Ai'i 8a re"ui !/
mai rele8/m e8enuala 'on8eri"iliae a !en&a$iilor *ureroa!e 7n 'ele 8olu0uoa!e,
<9
7n 'ristlice M;sti<, 9rodomus "alaleatus(
>6
E *e 0re!u0u! '/ !e urm/rea a'ela+i !'o0 +i 7n unirile !e:uale u&iae 7n unele em0le ani'e, '7n* #e'ioare, *ar +i #emei 7n -eneral, 're*eau
'/ !e 7m0reunea&/ 'u un &eu Q !e +ie '/ 0ro#anarea +i a"u&ul *e 0ra'i'i *e a'e! -en au *u! la Roma, !u" 3i"eriu, 7n urma !'an*alului
0ro8o'a *e 0ari'ianul )un*u! 'are, 'oru07n*u-i 0e !a'er*o$i, a 0o!e*a-o 7n #elul a'e!a 0e re'al'irana maroan/ 4aulina, la 7n'(i*erea
em0lului I!i*ei 0rin(o/r7rea Senaului. Vom re8eni la a'ea!/ 0ro"lem/ 7n 'a0iolul V.
>1
Un 8e'(i riual manu!'ri!, a#la 7n 0ro0rieaea unei Gitc (8r/Cioare) !'o$iene, 0e 'are ni l-a,ar/a 0ro#. A. 9. Aar*ner, *ire'orul
)u&eului 8r/Cioriei (Museum &or Witccra&t, *in In!ula )an, !e re#er/ anume la 0ra'i'i *e "i'iuire a #emeii 7nr-un 'one: *e ini$iere
!e:ual/. 4ro#. Aar*ner +i-a 0u! 7nre"area *a'/ nu ar #i 'a&ul !/ 0la!/m 7nr-un 'one: !imilar anumie !'ene *e ini$iere or#i'/ *in #re!'ele
0om0eiene *e la Villa *ei )i!eri, 0rinre 'are #i-urea&/, *u0/ 'um !e +ie, +i 'ea 'u o 7n/r/ #emeie "i'iui/. %i !e 0are 7n!/ e:rem *e
0ro"lemai', 0enru '/ !'enele a'elea !7n e!en$ial !im"oli'e. %u e:'lu*em 7n!/, 7n 0rin'i0iu, am"i8alen$a mulor !im"oluri, 'u ale 'u8ine
'a0a'iaea lor *e a a8ea 8aloare a7 0e 0lanul 0ur !0iriual, '7 +i 0e 0lanul real.
1<6 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
'on8eri"iliae 'are, 0ornin* *e la 0rin'i0iile *eCa in*i'ae, *e8ine le!ne ineli-i"il/. @e e:em0lu, !e 'iea&/
'a&ul i!ori' i0i' al Eli-!a"e(ei *e Aenon 'are 1*e la #la-elare 8enea 7n !area unei "a'ane 7n *elir2
>5
, +i '(iar
a'ela al 'armelianei )/ria )a**alena *ei 4a&&i; 7n im0 'e !u0ora #la-elarea, ea 8or"ea *e!0re o #la'/r/
inerioar/ 'e amenin$a !/ o 'o87r+e!#!'/ +i a '/rei *imen!iune eroi'/ r/&"ae lim0e*e *in !ri-/ele ei, 0re'um;
1ACun-e, nu mai 7ne$i$i #o'ul /!a 'are m/ mi!uie. %u a!a e moarea 'e mi-o *ore!', #iin*'/-mi */ 0rea mul/
0l/'ere +i 8olu0aeW2, oul 7n!o$i +i *e a0ari$ia unor 8i&iuni li"i*inoa!e. 3oo*a/, *in !u*iul a'e!or re-iuni *e
#ronier/ un*e e mai "ine 0u! 7n e8i*en$/ #a'orul unei auoran!'en*eri im0u!eKa*i'/ nu 8oie 7n mo* li"er, !-a
aCun! +i la rele8area momenelor 'omune 'are e:i!/ 7n e:a&ele mi!i'e +i 7n 'ele eroi'e. A'e!e 'ore!0on*en$e
au #o! *e!eori !u"liniae *e '/re 0!i(olo-i +i 0!i(iari, *ar a0roa0e 7no*eauna 7n mo*
;
ino0orun +i 'u inen$ia
mai mu7 !au mai 0u$in *eli"era/ *e aR 'om0romie unele #orme ale e:0erien$ei reli-ioa!e 0rin ra0orarea lor la
#a0e eroi'o-i!eri'e a"erane.
O"ie'i8 8or"in*, re"uie !/ re'unoa+em '/ e:a&ele, 0enru 'are 0o e:i!a analo-iile men$ionae, 0re&in/
a*e!eori un 'ara'erU im0ur +i !u!0e' +i, 7n a#ara unor 'a&uri e:'e0$ionale, au 0u$in *e a #a'e 'u a*e8/raa
!0iriualiae (*e!0re 'are 7n!/ Q +i re"uie !/ o a''enu/m "ine Q 'ei 'are !e 'om0la' 7n iner0re/rile 0!i(o- C
0aolo-i'e !u!-&i!e nu au ni'i 'ea mai mi'/ i*ee). %e -/!im 7nr-un *onenii inerme*iar +i ai'i 0oae a8ea lo'
uneori o in8er!iune, 7n !en!ul '/ elemenul 0ro0riu-&i! !e:ual r/mne 'el 1#un*amenal2, 3 1mi!i'i!mul2 !luCin*
numai 'a !/ alimene&e o #orm/ *e8ia/ +i e:ala/ *e mani#e!are
>=
. 7n lumea mi!i'i!mului 're+in, 'a&ul
>5
Ve&i Dra##-E"in-, 9s;copatia se7ualis, e*. 'i., 0. 18.
>=
@e!0re a'ea!/ lume a eroi!mului mi!i', '#. e:0rim/rile, mai *e-ra"/ e:ra-8a-ane, ale lui E. Le8i, Le "rand Arcane (55 "rande
Arcano, ra*. i., Roma, 19<4, 00. 77-78); 1)ana Ala'obue +i )e!!alina au 7n*ura a'elea+i '(inuri; *orin$ele am7n*urora au #o! e:alae
*in'olo *e limiele naurii +i !ai!#a'erea lor a *e8eni im0o!i"il/. Era o *eo!e"ire 7nre ele, +i anume '/ )e!!alina, *a'/ ar #i 0uu 0re!im$i
'eea 'e a8ea !/ e:0erimene&e )ana Ala'obue, ar #i in8i*ia-o.2 14a!iunea eroi'/, *e!0rin!/ *e o"ie'ul ei le-iim +i e:ala/ *e *orin$a
ne"unea!'/ *e a 8iolena a+a &i'7n* in#iniul...,N 7n!ea/, 'a *emen$a mar'(i&ului *e Sa*e, *e oruri +i *e !7n-e; 'ili'ii, 0enien$e, mori#i'/ri,
a''e!e *e i!eri!m !au *e 0ria0i!m, 'e e *u' 'u -7n*ul la o a'$iune *ire'/ a *ia8olului. 1@elir al '/lu-/ri$elor, a"an*on/ri 7n 8oia )irelui
?ere!', re&i!en$e ale !u'u"ului 7n'ununa 'u !ele, *i!0re$uri ale Fe'ioarei re-ina
EG3AFE ERO3I?E II EG3AFE )IS3I?E 1<1
e!a e!e #oare #re'8en. 7n a'ela+i #el 7n 'are 're+ini!mului i-a = !$ 'ara'eri!i'/ 7nomenirea *i8inului mai mul
*e'7 7n*umne&e-m umanului, la #el 7n mi!i'a men$iona/ !en&uali&area !a'rului ('orela/ 'u o #re'8en$/
!emni#i'ai8/ a !im"olurilor 'onCu-ale +i eroi'e) o'u0/ lo'ul !a'rali&/rii !e:uali/$ii 'uno!'ue, "un/oar/, *e
'urene *ioni!ia'o-anri'e +i ini$iai'e. @u0/ a'e! 'rieriu, e8enualele #a0e e:ai'e ale unei anumie mi!i'i !e
0o 7n'a*ra 7n #enomenolo-ia ran!'en*en$ei 0ro0rie +i ero!ului 0ro#an, iar men$ionaele 0un'e *e 'ona' *inre
e:a&ele 1mi!i'e2 +i e:a&ele eroi'e e:0li'/ #elul 'um, aun'i '7n* a'e!e e:a&e ain- o inen!iae 0ari'ular/,
1ele 0o *e'ur-e unul *in alul !au unul +i 'el/lal 0o a0/rea 7n a'ela+i im02
>4
. A+a !e l/mure+e +i 0re&enarea
unor ima-ini inen! eroi'e 'a 1i!0iiri2 la re'/*erile 7n 0/'a ale unor mi!i'i; !7n #orme *e o!'ila$ie 7n
mani#e!/rile unei ener-ii uni'e. S7n 'ara'eri!i'e, *e 0il*/, unele e:0re!ii ale S#. Ieronim 'are, '(iar +i 7n
#ormele ana(orei'e ale a!'e&ei 'elei mai ri-uroa!e +i ale 0o!ului, 7+i !im$ea !u#leul 0PrColi *e *orin$/ +i
#l/'/rile 'on'u0i!'en$ei ar&7n*u-i 'arnea 1'a 0e un ru-2.
Unui ni8el 7n!/ +i mai 7nal 7i a0ar$ine #a0ul '/, la mule 0o0ula$ii 0rimii8e, e(ni'ile *e 0ar8enire la e:a& !7n
*e!eori !u"!an$ial i*eni'e 'u 'ele ale unor riuri eroi'e. O"!er8a$ia e 8ala"il/, 7n 0rimul r7n*, 0enru *an!, 'are,
7n'/ *in 8remurile 'ele mai 8e'(i, +i nu *oar 0rinre !/l"ai'i, a #o! una *inre meo*ele 'ele mai mul #olo!ie
0enru a inra 7n e:a&. @e al#el, re#le:e *e-ra*ae ale a'e!ei !iua$ii !-au 0/!ra 07n/ +i 7n lumea umani/$ii
1'i8ili&ae2 0rin rela$ia 8i&i"il/ 0e 'are mule *an!uri au 0/!ra-o 'u eroi!mul. %e -/!im 7n #a$a unui #enomen 7n
'are *i#erie #orme ale uneia +i a'eleia+i "e$ii in* '/re a'ela+i !'o0, #enomen 7n 'are 0uem 7n!/ re'unoa+e 7n'/
un !emn al 0uerii 8iruale, a#lae 7n ero!, *e a 'on*u'e *in'olo *e in*i8i*. ?u 0ri8ireSla 0un'ul men$iona ai'i,
un
7n-erilor.2 E. Le8i 'on'(i*e; 19u&ele 'are au "/o *in a'ea!/ 'u0/ #aal/ 8or r/m7ne alerae +i #ri!onane. inimile, o *a/ ar!e *e a'e! *elir,
8or -/!i a0oi '/ 7n!e+i i&8oarele reale ale *ra-o!ei !7n in!i0i*e.2 3oae a'e!ea !7n 7n!/ 8e*eri 'iu*a *e limiae 0enru un auor 'are, 'a E.
Le8i, !e 'on!i*er/ e&oeri!, !0re a 8or"i a0oi *e 1i&8oare reale ale *ra-o!ei2 +i, mai mul 7n'/, *e 1e:alare *in'olo *e limiele naurii2. 7n
realiae, #ie +i *oar !u" #orme *e mani#e!are *e8iae, o'mai C&8oarele 'ele mai reale +i mai 0ro#un*e ale ero!ului !7n 'ele 'are 0ro*u' a!e-
menea 1*elirari2.
>4
?#. Dra##-E"in-, 9s;copatia se7ualis, e*. 'i., 0. 9
'\ I
1<5 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
^
Ael/le**7n Rum7 a 0uu !'rie; 1?ine 'unoa+e 0uerea *an!ului r/ie+e 7nru @umne&eu, #iin*'/ +ie 'um u'i*e
*ra-o!ea.2
><
Ii 7n a'ea!a 0uem 8e*ea +i '(eia 0ra'i'ilor unui lan$ Q !au N! +'oli *e mi!i'/ i!lami'/, 0er0eua
*e-a lun-ul !e'olelor, 'are-l re'unoa+e 0e Ael/le**7n Rum7 *re0 mae!ru.
>I( 1espre e7perien=a acupl8rii
%umero+i auori au 'on!i*era !emni#i'ai8N #a0ul '/ aman$ii, 7n momenul unirii ru0urilor, !7n 'u0rin+i *e
seriozitate( In a'ea 'li0/, ori'e -lum/, ori'e #ri8oliae, ori'e -alanerie -/unoa!/, ori'e 0la- i iu*ine
!enimenal/ 7n'eea&/. Li"erinul +i '(iar 0ro!iuaa, *a'/ ea nu e ane!e&ia/ 0rinr-un re-im *e 0re!a$ii 0a!i8e
+i in*i#e- C rene *e la 7n'e0u +i 07n/ la !#7r+i, nu #a' e:'e0$ie. 1?7n* iu"im,\ nu r7*em. 0oae !ur7*em 0u$in. 7n
momenul !0a!mului !7nem 3 !erio+i 'a 7n moare.2
>>
Ori'e *i!ra'$ie 7n'eea&/. @in'olo *e !erio-&iae,
a'u0larea 0re!u0une un -ra* *eo!e"i *e 7nal *e 'on'en-ra#eN '(iar *a'/ a*e!eori !u" #orma unei 'on'enr/ri
#or$ae,R im0u!e amanului *e 7n!/+i *erularea 0ro'e!ului. @in a'e! moi8, '7n* ou+i 'e8a 7l *i!ra-e, a!a 0oae
a8ea a!u0ra lui un e#e' in(i-"ior *in 0un' *e 8e*ere eroi' ime*ia, +i in(i"ior '(iar *in 0un' C *e 8e*ere
#i&iolo-i'. Emo$ional +i #i-ura a'ea!a 0re!u0une '` e:0re!ia 1a !e *a unul aluia2 7n a'u0lare, '(iar +i aun'i '7n*
oul. are 'ara'eri!i'ile unei uniri 7n7m0l/oare +i #/r/ urm/ri. 3ra!/-urile a'e!ea, !erio&iaea, 'on'enrarea,
!7n re#le:e ale !em-J ni#i'a$iei 'elei mai 0ro#un*e a a'ului iu"irii, ale mi!erului a!'un! 7n el.
Am mai 8or"i 7n inro*u'ere *e!0re *i#i'ulaea *e a 'ule-e m/rurii a!u0ra !/rilor r/ie *e "/r"a +i #emeie la
limia a'u0l/rii; *i#i'ulae *aora/ nu numai unei e&i/ri naurale *e a 8or"i, 'i +i #a0ului '/, #oare *e!,
'lima:ul, 0un'ul !u0rem al or-a!mului,
iN 3ra*. Ru'Ver (a0u'[ Dla-e!, 0. >8). 7nr-o o0er/ *e Aoe(e -/!ir/K o inere!an/ m/rurie *e!0re !en&a$ia !7mi/, la a0ari$ia !a, *e 8al!,
*an! 7n 'are !-ar 0uea 8e*ea un re#le: *e!ul *e mon*eni&a al e(ni'ii ani'ilor vertiginatores( 4rin! 7n 87reCul a'e!ui *an!, 0roa-oni!ul
7n'ear'/ o a!emenea 0o!i"iliae *e "e$ie +i *e 0o!e!ie #a$/ *e #emeie, 7n'7 i*eea '/ ea l-ar 0uea *an!a +i 'u al$ii 7i 0are in!u0ora"il/. ?#., 0e
un 0lan morali&an 7n!/, rea'$iile lui 9Bron #a$/ *e 8al!.
>>
4io"", Henus, e*. 'i., 0. 86.
@ES4RE EG4ERIE%JA A?U4LHRII 1<=
ore!0un*e unor 'on*i$ii *e 'on+iin$/ *iminua/, uneori '(iar 'u !olu$ii *e 'oninuiae, a*i'/ *e 7nreru0eri, ale
'on+iin$ei. Ii e #ire!' !/ #ie a+a; nu 0uem a+e0a al'e8a *e la o !are *e 1ran!'en*en2 0ar$ial/, *ar ou+i
"ru!'/, 7n 'a&ul unor #iin$e la 'are ori'e 'on+iin$/ e'(i8alea&/ 'u a #i 'on+ien$i 'a in*i8i&i #ini$i, em0iri'RS
'on*i$iona$i. ?on+iin$a o"i+nui/ !e 0oae men$ine ina'/ 7n momenul limi/ al a'u0l/rii a0roa0e la #el *e 0u$in
'um 0oae re'e 7n mo* lu'i* 0ra-ul !omnului 'u 8i!e, 7n 'are !e reali&ea&/ o !'(im"are analoa-/ *e !are, o
ru0ur/ *e ni8el analoa-/. 7nre 'ele *ou/ 'a&uri e:i!/ 7n!/, 7n 0rin'i0iu, *i#eren$a *aora/ "e$iei, ra0ru!-ului
0ro0riu !/rii eroi'e 7n -eneral, *ar a"!en/ *in re'erea la !area *e !omn, '/reia ne a"an*on/m *e o"i'ei
*o"or7$i *e o"o!eal/ +i *i!0u+i anume !/ ne 0ier*em 'on+iin$a. O a!emenea e:alare 0ro8o'a/ ini$ial *e
ma-nei!mul !e:ual ar 0uea #i uil/, ar 0uea 'on!iui o 'on*i$ie #a8ora"il/ 0enru 'oninuiaea 'on+iin$ei +i,
*e ai'i, 0enru o e8enual/ 1*e!'(i*ere2 a !a 7n im0ul a'u0l/rii. E 7n!/ -reu *e !0u! '7n* +i 7n 'e m/!ur/ !e
7n7m0l/ a+a 'e8a 7n *ra-o!ea 0ro#an/. 4enru o 'er'eare *in e:erior, +iin$i#i'/ +i o"ie'i8/, 0e "a&e
*i#eren$iale, *o'umena$ia e a"!olu in!u#i'ien/. S/ a*/u-/m '/ ar #i o"li-aoriu !/ nu ne limi/m la e:0erien$ele
"/r"a$ilor +i #emeilor *in ra!a +i e0o'a noa!r/. Ar re"ui a8ue 7n 8e*ere +i ale 0o0oare +i e0o'i *i8er!e, la 'are e
le-iim !/ 0re!u0unem '/ 0o!i"ili/$ile *e e:0erien$/ inerioar/ nu au #o! i*eni'e 'u 'ele ale omenirii mo*erne
euro0eni&ae. 4e *e al/ 0are, in8o'area *ire'/ a maerialului 'ule! 0er!onal *e '/re auor nu !e 0ori8e+e 'u
'ara'erul '/r$ii *e #a$/. 7n o"!er8a$iile 'e urmea&/ nu 8om ne-liCa a'e! maerial, *ar 7l 8om 0une 7n 8aloare 7n
mo* in*ire'. Am ara! aen$ia a!u0ra 0o!i"ilei 8alori *e *o'umen 0e 'are o 0re&in/ o anumi/ maerie o#eri/
*e lieraura *e in!0ira$ie eroi'/. A+a*ar, ori *e '7e ori ni !-a 0/ru '/ a'ea!/ maerie e:0rim/ 7n*ea0roa0e 'eea
'e a #o! au&i 7n mo* nemiClo'i *e la o 0er!oan/ !au ala +i 0are !u#i'ien *e 're*i"il/ 7n emeiul unor
'on!i*era$ii -enerale, 8om re'ur-e +i la ea.
7n'/ *in *paniDade
>7
!e ara-e aen$ia a!u0ra ra0#u!-ului e:ai', a!u0ra 0o!i"ili/$ii !u0rim/rii 'on+iin$ei
*eo0ori8/ a lumii e:erioare +i a 'elei inerioare, '7n* "/r"aul e 17m"r/$i+a *e #emeia #ra-/2, !a"ilin*u-!e
oare'um o analo-ie 7nre o a!#el *e e:0e-
>7
%rad)ran;a<a!*paniDad, IV, III, 51 (ra*. rom. Ra*u 9er'ea, n( trad(,(
1<4 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH- a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
rien$/ +i 'ea 'are iner8ine o *a/ 'u mani#e!/rile <#man-ului, a*i'C ale Eului ran!'en*en (1la #el +i S0iriul
a'e!a, 7m"r/$i+a *e Iinele ^8tmanV inele'ual, nu +ie nimi' *ina#ar/, ni'i *inl/unruN ?7n*, 7n Werter, eroul
romanului !0une; 1@e aun'i, !oarele +i luna +i !elele 7+i 0o 'oninua neul"ura 'ur!ul, eu unul nu +iK *a'/ e &i
!au noa0e, +i uni8er!ul 7nre- *i!0are *in #a$a mea2, M a#l/m 0e 0lanul lieraurii romani'e, *ar e ai'i +i 'e8a
mai mul, *eoare'e *ire'$ia '/re raptus in*i'a/ e i*eni'/ 'u a'eea 'are !e 'on'rei&ea&/ +i !e 7m0line+e 7n
a'u0lare, 'a 7n 0a!aCul u0ani+a*i'. La 7n'e0uul or-a!mului !e:ual are lo' o !'(im"are *e !are Q o 0oen$are a
a'eleia iner8enie 'a en*in$/ 7n'/ *in momenul 7n*r/-o!irii Q +i, la limi/, 7n im0ul !0a!mului, !e 0ro*u'-)
raum/ 7n in*i8i*, o iner8en$ie !u0ora/, mai 'ur7n* *e'7 a!uma/, a a'elei 0ueri 1'are u'i*e2. E!e 8or"a 7n!/
*e 'e8a 'e traverseaz8 #iin$a, nu *e 'e8a 'e e!e 'a0a +i a!imila *e ea. 7
7n 'eea 'e 0ri8e+e !/rile 'are !e mani#e!/ 7n !ru'ura 'ea mm 0ro#un*/ a in*i8i*ului, re"uie, 7n -eneral, !/
#a'em *eo!e"irea *inre 'a&ul unirii e#e'i8e a unui "/r"a 'u o #emeie 0e "a&a ma-nei!mului -enera *e #iin$a
lor 0olar *i#eren$ia/, +i 'a&ul 0e 'are l-am 0uea numi o uili&are *e 'omun a'or* a 'or0urilor 7nr-un !'o0 la
urma urmelor auoeroi' nu mul *eo!e"i *e ma!ur"a$ie, a*i'/ 0enru a aCun-e la !im0lul !0a!m or-ani' !u"
#orma unei !ai!#a'eri in*i8i*uale #ie a "/r"aului, #ie a #emeii, #ie a am7n-*urora, #/r/ o e#e'i8/ 'omuni'are +i
#u&ionare. A'ea!a *in urm/ e !iua$ia 'are, 7n *e#inii8, !e reali&ea&/ aun'i '7n* oamenii !e orienea&/ '/re
!im0la 1'/uare a 0l/'erii2, '7n* 10rin'i0iul 0l/'erii2 *omin/ unirea 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7 7i 'on#er/ a'el
'ara'er e:rin!e' men$iona *e noi aun'i '7n* am re!0in! i*eea '/ un aare 0rin'i0iu 0oae #i moorul 'el mai
0ro#un* al ero!ului. 7n a'e! 'a&, #ie'are *inre 'ei *oi aman$i e a#e'a *e un !oi *e im0oen$/. !e "u'ur/ *oar
0enru !ine, i-nor7n* realiaea 'eleilale #iin$e, neaCun-7n* la a'el 'ona' 'u !u"!an$a inim/, !u"il/ +i 10!i(i'/2
a a'e!eia, !in-ura 'a0a"il/ !/ alimene&e o inen!iae *i&ol8an/ +i ini$iaoare *e e:a&e. E 0o!i"il 'a, 7n %i$lie,
ermenul 1a 'unoa+e2 o #emeie, #olo!i 'a !inonim 0enru 1a o 0o!e*a2, !P #a'/ alu&ie la orienarea o0u!/ *inr-o
a'u0lare, 7n im0 'e, #oare inere!an, 7n '(iar +8masutra (II, G), unirea 'u o #emeie *inr-o 'a!/ in#erioar/
meni/ !/ *ure&e numai 07n/ la !ai!#a'erea 0l/'erii "/r"aului e *enumi/ 17m0reunarea eunu'ilor2.
@ES4RE EG4ERIE%JA A?U4LHRII 1<<
O m/rurie inere!an/ e!e a'eea a unei inere #emei 'are, 7n !0a!mul !e:ual, a8ea im0re!ia '/ 1e ran!0ora/,
a+a &i'7n*, 7nr-o !#erP !u0erioar/2, 1'a la 6nceputul unei narcoze cu cloro&orm 2
>8
. 0ane&ia are *oar o 'onri"u$ie
re!r7n!/ 7n *e!'rieri, 0re'um urm/oarea, 'are !e num/r/ 0rinre 'ele 'e 0o $ine lo'ul unor m/rurii *ire'e
'ule!e +i *e noi 7n+ine; 1El +i ea erau a'um o !in-ur/ 0er!oan/... %u mai erau ei 7n+i+i. Fie'are *inre ei era
Cum/aea unui nou ru0, *e a'eea oul era !raniu, !u!, !u!, !u!. A #ul-era o lumin/ "ru!'/ +i or"ioare 7n!o$i/
*e un &-omo a!ur&ior 'are *e #a0 nu era &-omo. !e -/!eau 7nr-un 87reC *e 'ulori +i #orme, a&87rli$i 7n
eerniae, a0oi !e 0ro*u!e o i&"iur/ "ru!'/ +i au '/&u Co!, Co!, Co!. El a 7n'(i! o'(ii 7n-ro&i, Co!, Co!, ar #i 'oni-
nua !/ 'a*Y#0enru o*eauna, Co!, Co!2 (L. Lan-leB). %o$iunea *e 1&-omo a!ur&ior #/r/ !une2 #i-urea&/ e#e'i8
7n #enomenolo-ia 'on+iin$ei ini$iai'e, *u0/ 'um o 7n ea #i-urea&/ Q *e!eori Q +i !en&a$ia *e 0r/"u+ire,
3re"uie !/ rele8/m 7n!/ '/ 7n mo* #re'8en !en&a$ia a'ea!a iner8ine +i 0ro8oa'/ a*e!ea o re!/rire in!in'i8/,
'a aun'i '7n* e+i 0e 0un'ul *e a a*ormi +i 'a 7nr-o #a&/ *e re'ere Q amini/ *e 7n!u+i 9au*elaire 7n
9aradisurile arti&iciale Q P e:0erien$elor 0ro8o'ae *e (a+i+. @aori/ 'on8er-en$ei 'on$inuului, 0uem in8o'a
7n 0lu! m/ruria unei 0er!oane lo8ie moral 7nr-o e:0lo&ie, e:0erien$/ *e orienare '/re o e#e'i8/ 1*e!'(i*ere
*e !ine2 +i 1ie+ire2 la !ur8enirea mor$ii; 1E:0lo&ia a #o! a7 *e a0ro0ia/, 7n'7 ni'i m/'ar n-am 0er'e0u-o, "a
'(iar 0o !0une '/ ni'i n-am o"!er8a-o. @eo*a/, 'on+iin$a e:ern/ o"i+nui/ a #o! 7nreru0/. A urma
'on+iin$a, #oare 'lar/, a unei 0r/"u+iri, o mai Co!; 7nr-o mi+'are a''elera/, *ar 7na#ara im0ului. Sim$eam '/ la
'a0/ul a'e!ei 0r/"u+iri, 'are nu m/ !0eria, m-ar #i 7n7m0ina un #a0 *e#inii8. 7n !'(im", '/*erea !-a 7nreru0
"ru!'. E:a' 7n a'eea+i 'li0/ mi-am re8eni, m-am re-/!i 0e 0/m7n 0rinre */r7m/uri, 'o0a'i *e&r/*/'ina$i e'.2
E 8or"a *e !en&a$ii i0i'e 'e 7n!o$e!' !'(im"area *e !are !au *e ni8el ale 'on+iin$ei. ?u !en&a$ia mai !u! relaa/
'on'or*/ +i urm/oarea, 7n 'are, 7n 0lu!, e inere!an/ 'ea *e-a *oua #a&/, a#la/ 7n le-/ur/ +i 'u o ini$iai8/
0o&ii8/ a #emeii; 1I !e 0/ru 'PK!e 0r/"u+e+e 'u ea 8eri-ino!, 'a 7nr-un a!'en!or ale '/rui 'a"luri *e o$el !-ar #i
ru0. @inr-un momen 7nr-alul !-ar #i &*ro"i. ?oninuau !/ 'o"oare
1
O. Elli!, Studies, e*. 'i., 8oi. V, 0. 1>1.
1<> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
7n!/ la in#ini, +i '7n* "ra$ele ei 7i 7n'in!er/ -7ul, nu a mai #o! o 0r/"u+ire, 'i o '/*ere +i o 7n/l$are 7n a'ela+i
im0, *in'olo *e 'on+iin$/2
>8a
.
Ia/ 7n'/ un 'ia '/ruia a8em moi8e !/-i ari"uim o e-alC# 8aloare *e m/rurie; 1La 7n'e0u erau *ou/ ru0uri,
a0oi un !in-ur ru0, un ru0 7n al ru0, o 8ia$/ 7n 'ealal/ 8ia$/. %u e:i!au *e'7 o ne8oie, o '/uare, o r/&"aere
Co!, Co!, o mai 0ro#un*, !u!, !u!, o mai !u!, 0rin 'arne, 0rin 7nuneri'ul moale, ar&/or, 7n *ilaare, nelimia,
aem0oral2 (J. Ram!eB Ullman). 7n mai mule 'a&uri e ae!a, 7n le-/ur/ 'u 0enerarea o mai a8an!a/ 7n
07ne'ele #eminin, 'u !'u#un*area 7n el, un !enimen analo- *e 7m0reunare 'u o !u"!an$/ #/r/ limie, 'u o
1maerie 0rim/ o"!'ur/2, 0rin 'are, 7nr-un #el *e "e$ie *i&ol8an/ (+i, la al$ii, o *a/ 'u o a''elerare 0aro:i!i'/ a
or-a!mului), e+i ran!0ora la limiele in'on+ien$ei. ?on$inuul e:0erien$elor *e a'e! #el, *elo' e:'e0$ionale,
'are 0oae *e8eni a''e!i"il '7n* li !e 7m0rumu/ un lim"aC a*e'8a +i '7n* !7n *e&"r/'ae *e #a0ele emo$ionale
mai !u0er#i'iale, 0re&in/, *u0/ 'um 8om 8e*ea, o 'ore!0on*en$/ !emni#i'ai8/ 'u !im"olurile elemenare
a'i8ae 7n re-imul ma-i' +i ini$iai' al a'u0l/rii. Ar 0uea 0re&ena 0e!emne inere! +i urm/orul 'ia *in
relaarea unei inere; 19//ile inimii mele au *e8eni o mai ra0i*e. A0oi a iner8eni o 'ri&/ 'e mi-a *a !en&a$ia
unei !u#o'/ri 8olu0uoa!e 'e !-a ran!#orma, 7n 'ele *in urm/, 7nr-o 'on8ul!ie 7n im0ul '/reia 7mi 0ier*eam
u&ul !im$urilor +i !im$eam '/ m/ 0r/"u+e!'2 (J. J. Le Faner).
%o8ali!
>9
!0une un*e8a '/ 1#emeia e!e !u0remul alimen 8i&i"il 'are #a'e re'erea *e la ru0 la !u#le2 +i
!u"linia&/ '/ 7n *e&8olarea e:0erien$ei eroi'e 'on8er- *ou/ !erii *in *ou/ *ire'$ii o0u!e. 3oul 7n'e0e 'u
0ri8irea, 8or"irea, unirea "u&elor, 7m"r/$i+area, ain-erea +i a+a mai *e0are 07n/ la a'u0lare; 1A'e!ea !7n
re0ele !'/rii 0e 'are 'o"oar/ !u#leul2 '/re 'or0. Simulan 7n!/, !0une %o8ali!, e:i!/ +i al/ 1!'ar/ 0e 'are ur'/
ru0ul2 '/re !u#le, 7n an!am"lu, !-ar 0uea 8or"i, a+a*ar, *e o e:0erien$/ 'e in*e '/re o 'or0orali&are a
!0iriului !imulan 'u o !u"ili&ar/ a 'or0ului, 07n/ la !a"ilirea unei 'on*i$ii inerme*iare, ni'i !0iriual/, ni'i
'or0oral/, '/reia Q a+a 'um am mai !0u!-o Q 7i 'ore!0un*e
>8
c FranV 3(ie9, +atarina Winter, Oam"ur--,ien, 19<9, 0. 1>1.
]
Fragmente, e*. 'i., nr. 1<96, 0. 541.
@ES4RE -EG4ERIE%JA A?U4LARE 1<7
u *eo!e"ire !area *e "e$ie eroi'/. A'olo un*e a'ea!a are lo', 0rin #emeie aCun-em, 7nr-o anumi/ m/!ur/, la
7nl/urarea -rani$ei *inre !u#le +i ru0, 7nr-un 7n'e0u *e. e:0an!iune ine-raoare a 'on+iin$ei 7n &one 0ro#un*e
"arae 7n*eo"+e *e 0ra-ul in'on+ienului or-ani'; 0rin a'ea!a, e:0re!ia 1a !e uni 'u 8ia$a2 ar 0uea *o"7n*i o
!emni#i'a$ie *eo!e"i/
76
. 7n al lo', a'ela+i %o8ali! 8or"e+e e#e'i8 *e iluminarea 8eri-inoa!/ 'om0ara"il/ 'u
'ea a a'u0l/rii, 7n 'are 1!u#leul +i ru0ul... !e ain-, '(imi' !au -al8ani' !au ele'ri' !au ar&/or2 +i 'are e
7n'e0uul unei ran!#orm/ri 0ro#un*e, 7n *ra-o!ea 0ro#an/, e:0erien$e *e a'e! -en reali&ae 0rin uili&area #i&i'/
a #emeii !7n rare +i #u-ii8e, *ar, *in a'e! moi8, nu !7n mai 0u$in reale +i ni'i mai 0u$in li0!ie *e 8aloare
!emni#i'ai8/. Ale-em un 0a!aC *in Liam ORFla(erB, 'are 'on$ine +i el in*i'a$ii 'u 8aloare *e !emni#i'a$ie
0o&ii8/; 17n el !-a 0ere'u 'e8a mi!erio!,, 'e8a 'e nu i !e mai 7n7m0la!e ni'io*a/... 7i 0/run*ea 7nrea-a #iin$/
'a +i 'um 7n m/*u8a oa!elor i-ar #i #o! urna un "al!am ame!e'a 'u un 8in #oare are 'e-l 7m"/a 0e lo'. ?a
7nr-o "e$ie, *ar #/r/ im0uri/$i... Sen&a$ia a!a nu a8ea ni'i 7n'e0u, ni'i !#7r+i, era a7 *e 0uerni'/, 7n'7 'or0ul
o urma, #/r/ ni'i o le-/ur/ 'u 'reierul... %u 'or0urile erau unie, 'i 8ia$a, 7+i 0ier*u!e 0ro0ria in*i8i*ualiae...
Era ran!0ora 7nr-o !are '/reia nu-i 0uea 0er'e0e ni'i m/'ar *uraa. %u #u!e!e in8ena ni'i un lim"aC 0enru a
e:0rima a'el momen !u0rem al e:i!en$ei, *in 'are !-ar 0uea 'u0rin*e 'u 8e*erea 7nrea-a 8ia$/, nu*/ +i ine-
li-i"il/... A0oi 'o"or7r/ iar/+i, Co!.2
I*eea '/, *in al 0un' *e 8e*ere, #or$a li"er/ a !e:ului 7n 'ur!ul a'u0l/rii 0oae a'$iona 7n mo* 0uri#i'aor,
'aari', a0ar$ine *ioni!i!mului +i uuror 'elorlale *ire'$ii 7nru*ie 'u el. Ai'i 0o #i luae 7n!/ 7n 'on!i*erare +i
momene 'e !ur8in uneori +i 7n e:0erien$a *ra-o!ei 0ro#ane. La]ren'e nu !e 0oae 0rein*e 'u !i-uran$/ un
ini$ia, *ar el nu #a'e numai lieraur/ +i eorie '7n* 7l 0une 0e unul *in 0er!onaCele !ale !/ !0un/; 1Sim$ea '/ a
ain! !area 'ea mai !/l"ai'/ a naurii !ale... ?um mai min 0oe$ii +i o$i 'eilal$iW 3e #a' !/ 're&i '/ au ne8oie *e
!enimen, 0e '7n*
76
13e !im a mea 07n/ 7n 'ea *in urm/ 0ro#un&ime, e !im 7n mine a+a 'um !u#leul e 'ono0i 'u ru0ul2 (@RAnnun&io, 7n II Fuoco,( ,er(er
al lui Aoe(e, 4enru a e:0rima e#e'ul 0e 'are-l e:er'i/ a!u0ra lui #emeia, !0une; 1E 'a +i 'um !u#leul mi !-ar #i re8/r!a 7n o$i ner8ii2
(Werter, 'area I, 1> iulie).
1<8 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
lu'rul *e 'are au 'el mai mul ne8oie e a'ea !en&ualiae a'u#C, *i!ru'i8/, eri"il/... ?(iar +i 0enru a 0uri#i'a +i
ilumina !0iriul e ne'e!ar/ !en&ualiaea #/r/ #ra&e, !en&ualiaea a'eea 0ur/, ar&/oare.2 Am ar/a mai !u! '/, 7n
-eneral, a'e! !'riior !e o0re+e la o a"eran/ mi!i'/ a '/rnii, iar #ra&ele re0ro*u!e a*ineauri !e re#er/ la
e:0erien$a le'uioare 0e 'are, 0enru un i0 !e:ualmene *e8ia, 'e 'ore!0un*e marii maCori/$i a #emeilor an-lo-
!a:one mo*erne, o 0oae re0re&ena o uili&are a !e:ului #/r/ #r7ne !au in(i"i$ii. ?u oae a'e!ea, ai'i a8em +i o
m/rurieR *e!0re 'eea 'e 0o o#eri e:0erien$ele !imilare, 7n maerie *e 0uri#i'are, *e 7n*e0/rare !au neurali&are a
o 'eea 'e, 7n 8ia$a in*i8i*ului e:erior, !o'ial, 'reea&/ un "araC o"ie'i8, 7m0ie*i'7n* 'ona'ul 'u !raurile mai
0ro#un*e ale #iin$ei. '(iar *a'/ li0!e+e un 8eria"il elemen ran!#i-uraor +i nu 0uem 8or"i, a+a 'um #a'e +i
La]ren'e, *e'7 *e!0re !im0la 1!en&ualiae2. Fire+e, 7r 'onCun'uri *e #elul a'e!a a!0e'ele 0o&ii8e !7n
7n7m0l/oare +i rare, ni'i'7n* re'uno!'ue *e '/re !u"ie' la Cu!a lor 8aloare, moi8 0enru 'are r/m7n
in'a0a"ile *e ori'e *e&8olare ulerioar/, *e ori'e 1'ilur/2. 4oae lua 7n!/ na+ere 7n!u+i e'(i8o'ul lui La]ren'e,
'el al unei reli-ii 10/-7ne2 a '/rnii, 7n im0 'e S0en--ler, 7n a'ea!/ 0ri8in$/, a 8/&u 'ore' aun'i '7n* a !0u! '/
or-ia *ioni!ia'/ are 7n 'omun 'u a!'e&a #a0ul '/ e!e *u+manul 'or0ului, 'a +i Jule! Romain!, '7n* a 8or"i
*e!0re 1oar"a *i!ru-ere a '/rnii 0rin inerme*iul '/rnii2. .
Su*iin* anumie m/rurii *ire'e #urni&ae *e '/re 7n*r/-o!iK ne i&"im nu rareori *e !iua$ii 'e !e ra0orea&/ la
o 'e am !0u! 7n. le-/ur/ 'u un 'a& 'u (e"e#renie relaa *e )arro. ?ine a 7n'er'a !/ 0relun-ea!'/ !0a!mul
!e:ual *in'olo *e o anumi/ limi/ in!i!-7n* a!u0ra unuia !au aluia *inre 0ro'e*eele e:'iai8e, 8or"e+e *e
!en&a$ia in!u0ora"il/ a unei #or$e Q 1'a a unei ele'ri'i/$i2 Q 'are $7+ne+e *in rini'(i +i !r/"ae a!'en*en +ira
!0in/rii. 7n a'ea!/ #a&/, 0enru 'ei mai mul$i, e:0erien$a 7n'eea&/ a mai #i *e&ira"il/, ea 0are a 0re&ena un
'ara'er e:'lu!i8 #i&i' +i *urero!, nu 0oae #i !u0ora/, e a"an*ona/
71
. 7n a!emenea 'a&uri
71
7n a#ara 'one:ului !0e'i#i', 7n le-/ur/ 'u 'ele *e mai !u!, e inere!ana O re#erire *in +8masutra (II, 1), un*e !e ara/ '/ #emeia, 7n #a&ele
e:alae ale 0a!iunii, 7n 'ur!ul a'u0l/rii 1!#ir+e+e 0rin a nu mai a8ea 'on+iin$a 0ro0riului ru02 +i 1aun'i, la !#7r+i, mani#e!/ *orin$a *e a
7n'ea 7m0reunarea2.
@ES4RE EG4ERIE%JA A?U4LHRII 1<9
!7nem o"li-a$i !/ ne -7n*im la 'on!e'in$ele unui 'om0oramen inerior 'are aCun-e !/ nu mai a*mi/ *e'7
0er'e0$ii *e8enie #i&i'e. E 'a +i 'um la un momen *a, 7n in*i8i*, 'ir'uiului 0!i(i' al "e$iei !e:uale e:alae i !-
ar !u"!iui un 'ir'ui e:'lu!i8 #i&i', 0e ai'i, *e-ra*area 0ro'e!ului. la 0ra-ul 'on+iin$ei aCun- numai !en&a$ii
ne-ai8e. @ar 7n*/r/ul unei aare #enomenolo-ii nu e 0oae (a&ar*a !/ o 0re!u0unem 0e 'ea a unor #orme
0ar$iale, in'i0iene ale re&irii #or$ei "a&ale <undalin6, la 'are a!0ir/ 'u *eo!e"ire 0ra'i'ile *in Bo-a anri'/, *ar
'are, !-a !0u! *eCa, !e 0o mani#e!a 7n7m0l/or +i 'u 0rileCul unirii !e:uale. Ii 1#iorul, #o'ul ra0i* +i mi!uior
mai iue 'a #ul-erul2, *e!0re 'are a 8or"i, re#e-rin*u-!e la 0ro0riile !ale e:0erien$e 'ele mai inime, J.-J. Rou!-
!eau, nu e li0!i *e !imiliu*ini 'u #a0e analoa-e 0rin 'are au re'u nu *oar o !in-ur/ 0er!oan/. 8
3re"uie !/ mai !u"liniem '/ re#eriri, 'a !/ &i'em a+a, e8o-'aor-in'iai8e la re&iri le #or$ei "a&ale !7n 'on$inu!e
7n anumie o"i'eiuri ale unor ra*i$ii neeuro0ene, *e 0il*/ a+a-numiul *an! al 07ne'elui, mai ale! '7n* 7l e:e'u/
#emeia, 'u #on* eroi'. E *re0 '/ ai'i ne -/!im *in'olo *e *omeniul ero!ului e:'lu!i8 0ro#an, *eoare'e a'e!
*an!, *e!0re 'are 7n O''i*en nu. a8em *e'7 o i*ee "anal/ *e 8arieeu, a a8u un 'ara'er !a'ru +i ra*i$ional. El
'u0rin*e rei im0i, in*i'a$i *e 7n/l$imea mi+'/rii "ra$elor +i *e e:0re!ii ale #e$ei, +i 'ore!0un&7n* 'u rei 0erioa*e
7n 8ia$a #emeii. Ulimul em0o #a'e alu&ie la #un'$ia eroi'/ a #emeii, 'are 0oae re&i, 7n 'ur!ul a'u0l/rii, #or$a
"a&al/, +i o'mai 7n #a&a a'ea!a a0are mi+'area "a&al/ i0i'/, rimi'/, a 07ne'elui +i a 0u"i!ului. E inere!an/
m/ruria unei 0er!oane (A. N*e Aior-io) 'are a a!i!a la e:e'uarea unui a!emenea *an! 7n #ormele !ale
aueni'e; 1Am a!i!a la un adev8rat *an! al 07ne'elui, unul ar/"e!', 'u ara"i !7n* 0e 8ine 'are-i mar'au
rimul; eu eram !in-urul euro0ean. @e neuia. A'e! *an!, #ire+e !a'ru, e!e o *e&no*are a #or$ei <undalin6, o
e8a*are 7n aliu*ine. Sim"oli' 8or"in*, e e:raor*inar *e "o-a, *e 8reme 'e #emeia e 'ea 'are 7l e:e'u/, +i
!u#er/ #oare mul (*an!ul a*e8/ra e #oare *i#i'il), a0roa0e 'a la o na+ere, +i este o na+ere; *ar lu'rul 'el mai
#rumo!, 'el mai im0euo! e a'om0aniamenul 8o'al 0e 'are-l !u!$ine #emeia 7n!/+i; '7ne'e r/0ioare 'e
0un'ea&/ e8a*area, 'i'lul *e&no*/rii, &ei#i'area a!'en!ional/, re'erea *e la un inel
1>6 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
la alul, *e la 0rimul la ulimul 'enru.2
75
@a'/ maerialul enolo-i' nu ar #i 'ule! *e in'om0een$i, 7n a'ela+i
!0iri 'a al 'ole'$ionarilor *e im"re, m/ruriile *e a'e! -en ar 0uea #i !0orie, +i 1'i8i-
.
U&a$ii2 ar a8ea 0ro"a"il
moi8 !/ !e ru+ine&e '7n* ar re"ui !/ 'on!ae '7 *e 0la e!e, 7n 'ele mai mule 'a&uri, lu'rul 0e 'are ei 7l
nume!' *ra-o!e.
7n *omeniul 0o&ii8, me*i'al, !7n ae!ae 'a&uri 7n 'are #emeile, 7n 'lima:ul or-a!mului, le+in/ !au 'a* 7n !/ri
!emi'aa-le0i'e !u!'e0i"ile !/ *ure&e ore 7n +ir. ?a&uri *e a'e! -en au mai #o! !emnalae *e )ane-a&&a 7n
'a0. VIII al !'rierii Fisio!logia della donna, 0e '7n* 7n raaele *e eroi'/ in*iene ele !7n 0re&enae 'a normale
+i 'on!iui8e 0enru anumie i0uri *e #emei
7=
. Unele 'on!e'in$e #aale *aorae unor !/ri *e #elul a'e!a,
!imilare 'u 'ele *e!0re 'are 8or"e+e 9ar"eB *RAure8illB 7n nu8ela !a Le rideau cramoisi, au l/!a 7n ulimul im0
urme 7n 'roni'a *e !'an*al. %u e 8or"a *e 1mani#e!/ri i!eri'e2 Q ermen -eneri', 'are nu l/mure+e nimi' +i nu
#a'e a*e!ea *e'7 !/ !u"!iuie o 0ro"lem/ alei 0ro"leme Q, 'i *e #enomene 'are !e *o8e*e!' a"!olu
'om0re(en!i"ile 7n 'a*rul, o#eri *e noi, al mea#i&i'ii !e:ului. ?7n* 7n!/ nu !e 0ro*u'e 7nreru0erea 'on+iin$ei,
*e!eori anumie !/ri 'e 7n!o$e!' 7n7m0l/or 10l/'erea2 !au 'are a0ar 'a re0er'u!iuni !u'-Y 'e!i8e ale 'ulmina$iei
or-a!mului !7n +i ele #oare re8elaoare. E 8or"a *e !/ri 0e 'are urm/orul #ra-men le e:0rim/ #oare "inea
1Uneori, 7n "ra$ele lui, o in8a*a un #el *e amor$eal/ a0roa0e 'lar-i 8/&/oare, 7n 'are 're*ea '/ *e8ine, 0rin
ran!#u&ia alei 8ie$i, o 'reaur/ *ia#an/, #lui*/, 0/run!/ *e un elemen imaerial e:raor- L *inar *e 0ur2
(@RAnnuri&io, 7n Il9iacere,( ?u o mai mare li"erae lierar/ i*eali&an/, la o !en&a$ie !imilar/ !-a re#eri +i
9al&a'; 14e C '7n* eram 0ier*u 7n in#iniul le+inului +i !u#leul *e!0rin! *e ru0
75
Se amine+e oo*a/ a0li'area a'e!ei !'(eme !im"oli'e 8i&uale la o unire !e:ual/ 7nr-o 0o!ur/ 7n 'are #emeia Coa'/ rolul a'i8 !7n*
'/lare 0e "/r"aul 7nin! imo"il 1+i !e *e&noa*/ 7nr-o 8olu/ 8eri'al/ 'a0i8an/2. Ve&i mai *e0are *e!0re viparita!maituna anri'/.
7=
7n 'la!i#i'/rile !'ola!i'e ale raaelor eroi'e in*iene !7n men$ionae *n9 i0uri *e #emei 'are le+in/ 7n im0ul a'u0l/rii, un al 0arulea i0
'are-+i 0ier*e 'uno+in$a 7n'/ *e la 7n'e0uul ei, al i0 #iin* 'el '/ruia 7i e 'ara'eri!i'/, 17n oiul, marii 0a!iuni, a0roa0e *i&ol8area 7n ru0ul
'elui iu"i2, a+a 7n'7 a0roa0e nu mai e 7n !are !/ !0un/ 1'ine e!e el, 'ine e!e ea, 'e e!e 8olu0aea 7n *ra-o!e2 (e:e 7 R. S'(mi*,
Indisce .roti<, 9erlin, 1916, 00. 19l-l9=).
@ES4RE EG4ERIE%JA A?U4LHRII 1>1
!e roea 7n &"or *e0are *e 0/m7n, m/ -7n*eam '/ 0l/'erile a'elea erau un miClo' *e-a ani(ila maeria +i *e-a
7n-/*ui !0iriului !/-+i reia &"orul !u"lim.2 7n realiae, 7n*r/-o!i$ii 'uno!' *e!ul *e rre'8en, *u0/ a'u0lare, un
#el *e ran!/ lu'i*/, 0aralel/ 'u o !are *e e0ui&are #i&i'/. E!e un 0o!i"il e'ou *i#u& al mo*i#i'/rii *e !are
iner8enie o"ie'i8, 'u ale 'u8ine '(iar '7n* nu a #o! 0er'e0u/ 'a aare, 7n momenul *e 'ulmina$ie a a'u0l/rii;
un #el *e #ranCe *e re&onan$/ ale a'e!eia. @e o"i'ei, elemenul !u"il, (i0er#i&i' al a'e!ui e'ou e!e 7n!/
numai*e'7 neurali&a, *eoare'e #ie !e 7noar'e 7n !ine, #ie e!e alera *e !enimenele unei !im0le 7n8e'in/ri
amoroa!e omene+i.
>\( Hariet8=i ale pudorii( Meta&izica pudorii
1A nau#ra-ia 7n a'el a"i! al 0l/'erii *in 'are *ra-o!ea re8ine la !u0ra#a$/ 0ali*/, /'u/, 0lin/ *e o ri!e$e *e
moare2 (?olee); *a'/ !iua$iilor mai !u! men$ionae le 'onra0unem 0e 'ele *e0re!i8e, e:0rimae 0rin
a!emenea 'u8ine, 0e 'are !-a 7nemeia +i 'uno!'uul a*a-iu; animal post coitum triste, e:0li'a$ia #enomenului e
*a/ '(iar *e a'e! a*a-iu, 7n m/!ura 7n 'are !e re#er/ anume la animal, a*i'/ la o *ra-o!e uman/ mai mul !au
mai 0u$in more &erarum( 7n mo* 0ari'ular, e *e 0re!u0u! '/ a!emenea !/ri ne-ai8e +i *e0re!i8e !u''e* 'u
*eo!e"ire unor uniri neaueni'e, a'elor uniri 'are, *u0/ 'um !-a men$iona, *e8in un 0rileC a''e0a *e 'omun
a'or* 0enru o 0l/'ere mai mul !au mai 0u$in !oliar/ a uneia *inre 'ele *ou/ 0/r$i !au a am7n*urora. @e #a0,
a'e!e !/ri *e0re!i8e !7n #oare a!em/n/oare 'u a'elea 'are !e in!alea&/ 7n*eo"+e *u0/ a'ele *e 0l/'ere
!oliar/ 0ro0riu-&i!e, a*i'/ *e ma!ur"are.
E!e 7n!/ 0o!i"il/ +i o e:0li'a$ie *i#eri/, numai '/ ea ne *u'e *in'olo *e *aele 'ele mai ime*iae ale 'on+iin$ei
in*i8i*uale +i ni'i nu !e 0oae a0li'a 7n marea maCoriae a 'a&urilor. %u e e:0li'a$ia o#eri/ *e morala 'uren/ *e
nuan$/ 're+in/ 'are, 0le'7n* *e la o ur/ eolo-i'/ #a$/ *e !e:, 7n a'e!e e8enuale !/ri *e *e0re!ie, *e ri!e$e !au
'(iar *e *e&-u! *e *u0/ 10l/'ere2, ar 8rea !/ 8a*/ un !oi *e 'onra0ro"/ r/i/ a 'ara'erului ei 0/'/o!. Se
0oae, *e!i-ur, !/ inre 7n Co' !en&a$ia 'on#u&/ a unei 'ul0e, 0e un 0lan 7n!/ nu morali!, 'i ran!'en*enal. Ii
0re!u0o&i$ia 7n a'e! !en!
1>5 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
e!e '/ e:i!/, 7n a*7n'ul 'on+iin$ei in*i8i*ului re!0e'i8, o *i!-. 0o&i$ie oare'um a!'ei'/, a*i'/ *e *ea+are. E
8or"a, a0oi, a0roa0e i e:'lu!i8 *e "/r"a$i. !e 7n7m0l/ #oare rar 'a #emeia, *u0/ o a'u-l 0lare 'u 'are a #o! *e
a'or*, !P !e !im/ *e0rima/ +i 7nCo!i/, 'i 1 *im0ori8/, *a'/ nu 'um8a iner8in #a'ori e:rin!e'i, !o'iali !au i *e
al/ naur/ (*e 0il*/, in(i"i$ii in'on+iene).
A'ea!/ 0o!i"iliae 0oae #i lua/ 7n 'on!i*erare, *eoare'e +il ale *ae !im0omai'e ale 'om0oramenului eroi'
0ar a ne C 'on*u'e 7n a'ela+i 0un', 0rinre ele num/r7n*u-!e 7n!u+i #eno-C menul 0u*orii. ?a !/ a"or*/m a'ea!/
0ro"lem/, re"uie !/ ne C ra0or/m *in nou la *u"la #a$/, 0o&ii8/ +i ne-ai8/, a ero!ului, !u- 3 *ia/ *e noOa
#inele 'a0iolului 0re'e*en. A+a 7n'7 7n 0re&enulW 'a0iol ne-am 7n*re0a aen$ia 7n e!en$/ a!u0ra a'elor
#enomeneW ale unei ran!'en*eri pozitive, 0re#i-ur/ri 7nr-o anumi/ m/!ur/ ale mea#i&i'ii !e:ului o#erie *e
miul an*ro-inului, 'are 0o#Y #i-ura +i 7n *ra-o!ea 0ro#an/. 3re"uie !/ e:amin/m 7n!/ +i 'ealal/ C laur/, 'ealal/
0o!i"iliae, 'ea in*i'a/ *e miul 4an*orei; eo!ul C 'a !im0lu im0ul! !e:ual, e:ra8eri, 'are *u'e la 0ro'rea$ie
+i 'arc !ai!#/'7n*u-!e, nu !u0rim/ 0ri8a$iunea e:i!en$ial/, 'i *im0ori8/,\ o 'on#irm/ +i o 0er0euea&/,
'on*u'7n*, *in'olo *e ilu&oriaSR 1nemurire 7n 'a*rul !0e'iei2, nu la Via$/, 'i la moare. 7n a'ea!a or*ine *e i*ei,
7n *omeniul *ra-o!ei 0ro#ane, *ra-o!e 'are, 7#l 'ea mai mare 0are, !#7r+e+e 0ra'i' alimen#7n* 'i'lul
0ro'rea$iei,W ar re"ui ou+i !/ e:amin/m 0ro"lema *a'/ "/r"aul 'au/ #emeiaW 0enru '/ !ime 7n el 7n!u+i o
0ri8a$iune !au *a'/, *im0ori8/,W 0re&en$a #emeii +i a'$iunea ei 'reea&/ 0ri8a$iunea, 0ro8o'7n* un #ell *e ru0ur/
inern/ +i !'o$7n*u-l *in #ire 0e "/r"a, !u!'i7n* 7n el\ !area *e *orin$/, *e 'on'u0i!'en$/. 3re"uie !/ ne 0unem,
a+a*arCC 7nre"area, 'um a #/'u-o DierVe-aar*
74
, *a'/ "/r"aul, 'are !eY !im$ea 7n mo* -re+i 7nre- +i !u#i'ien,
*e!'o0er/, '7n* 7n7lne+el #emeia, '/ e *oar Cum/ae *e om, !au *a'/ nu 'um8a o'mai ol a!emenea 'onCun'ur/
7l e:ra8ere+e, 7l #a'e !/ *e'a*/ *inr-oC 'on*i$ie *e 'enraliae, 7l 8ulnerea&/.
4ro"lema e 'om0le:/. 4enru #ie'are 'a& 7n 0are, !olu$ia.8 *i8er!/, iar e8aluarea *i#er/ *u0/ 0un'ele *e
re#erin$/. 4ri8a$iuneaK e!e 'on!u"!an$ial/ in*i8i*ului #ini, in*i#eren *a'/ a'e!a el 'on+ien *e ea !au nu, a+a
7n'7 7n'a0!ularea Eului !/u nu 0oae #i
74
In vino veritas, e*. 'i., 0. <5.
@ES4RE EG4ERIE%JA A?U4LHRII 1>=
'on!i*era/ 'a o 8aloarP, ori'e ran!'en*ere 0oae 7n !'(im" 7n'or0ora o 8aloare. @e ai'i re&ul/ or*inea *e i*ei
0u!/ 7n e8i*en$/ 7n 0re&enul 'a0iol, 7n 'are !-a 8or"i *e!0re a!0e'ele 0o&ii8e ale eG0erien$ei eroi'e. @a'/
lu/m 7n!/ 7n 'on!i*erare oae !iua$iile 7n 'are ie+irea *in !ine nu 'om0or/ e#e'i8 o re-/!ire *e !ine, o
a!'en!iune, o *e!/87r+ire, aun'i 7n a'''e0area im0ul!ului !e:ual 0enru #emeie !e 0oae 8e*ea o '/*ere +i o
alerare a #iin$ei inime, a0roa0e o r/*are 7n ra0or 'u o 8o'a$ie mai 7nal/. Ii 'on+iin$a a'e!ei !iua$ii, #ie +i
'on#u&/, 8a *eermina a*e!eori o 7n*e0/rare *e '/uarea 0leniu*inii #iin$ei +i a !en!ului e:i!en$ei 0rin mi!erul
!e:ului, *in 0ri'ina 0ro"lemai'ii 0ro0rii a'e!ei '/i. 7nr-un a!emenea 'a&, 0uerea #emeii, #a!'ina$ia *i!ru'i8/
0o!e*a/ *e #emeie, e:a&ul 7n+el/or miClo'i *e !u"!an$a #eminin/ inim/ 0o a0/rea *re0 leale, *u+m/noa!e,
'onaminaoare. ?(iar #/r/ a aCun-e la &oemina Aanua dia$uli a lui 3erullian, a'e!a e 0un'ul *e 8e*ere
0re8alen 7n me*iile a!'ei'o-ini$iai'e. El e re&uma +i *e 8er!eul "i"li'; Ton des mulieripotestatem animae
tvae(
@u0/ 'um am ar/a, 0re!u0o&i$ia unor rea'$ii inerioare *e -enul a'e!a 'on!iuie o anumi/ a'i8are !au
'on+iin$/ em"rionar/, 7n in*i8i*, a 'eea 'e 7n Orien !-ar numi elemenul e:ra!am!ari', 8iriliaea ran!'en*en/
!au, +i mai !im0lu !0u!, 0rin'i0iul !u0ranaural al 0er!onali/$ii umane, 7n marea ma!/, o a!emenea 'on+iin$/
'on!iuie un #enomen e:'e0$ional. E:i!/ 7n!/ 'om0oramene 'are nu 0o #i e:0li'ae *e'7 7n #un'$ie *e o #orm/
re&i*ual/ o"!'ur/ *e 0re#i-urare a ei.
3o'mai 7n a'e! 'one: ne 0uem o'u0a 0e !'ur *e 0ro"lema 0u*orii. 7naine *e ori'e, re"uie !/ #a'em unele
*i!in'$ii. E:i!/ #orme -enerale *e 0u*oare 'are nu au o re#erire !e:ual/ !0e'i#i'/; 0u*oarea, *e
3
0il*P, #a$/ *e
anumie #un'$ii #i&iolo-i'e (*e#e'a$ia, mi'$iunea), 0e l7n-/ 0u*oarea, 7n -enere, #a$/ *e 0ro0ria nu*iae. Unii
'on!i*er/ '/ a'ea!/ 0u*oare nu ar #i 7nn/!'u/, a*u'7n* 'a ar-umen #a0ul '/ ni'i 'o0iii, ni'i anumie 0o0ula$ii
!/l"ai'e nu o mani#e!/. Ai'i !e 'a*e 7n!/ 7n e'(i8o'ul o"i+nui *e a !o'oi *re0 1naural2 la om 'eea 'e e!e
0rimii8. A*e8/rul e!e '/ 7n om e:i!/ anumie *i!0o&i$ii 'on!u"!an$iale 1i*eii2 !ale, 'are 0o r/m7ne 0oen$iale
7n !a*iile 0rimii8e, 0enru a !e mani#e!a numai 7n 'a*rul unei umani/$i a*e'8a *e&8olae !u" in#luen$a unui
'lima 0ori8i, +i anume 'el 'are 'ore!0un*e 7n*eo"+e 1'i8ili&a$iei2, 7n a'e! 'a&, nu re"uie !/ 8or"im *e un
!enimen
1>4 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
1*o"7n*i2, 'i *e o re'ere *e la 0oen/ la a' a unor *i!0o&nl 0ree:i!ene. 7nr-a*e8/r, nu *oar 7nr-un !in-ur 'a&
!e o"!er8/, m 'eea 'e 0ri8e+e #a'ul/$ile umane, o *e&8olare 'u a7 mai Pr*r] 'u '7 a'e!ea !7n mai no"ile.
Or, #enomenul 0u*orii, !u" a!0e'ul !/u 'el mai -eneral +i ni !u" 'el !e:ual, 0ro8ine *inr-un im0ul! mai mul
!au mai KO in'on+ien al omului 'a aare *e a 0une o anumi/ *i!an$/ 7nre !ine +i 1naur/2, a!#el 7n'7 *e#ini$ia
*a/ 0u*orii *e '/re )elinal9 e 0ar$ial 'ore'/; ru+inea re!im$i/ *in 0ri'ina animali/$ii *in n#l %u re"uie !/ ne
a+e0/m 7n!/ 'a a'e! in!in' !/ !e mani#e!N !a*ii 0re0er!onale ('a la 'o0il) !au in8olui8e ('a la !/l"ai'i)K
'are a'el 0rin'i0iu !u0erior, a'ea *imen!iune !u0erioar/ a Ei 'e 0oae *a lo' unor im0ul!uri !imilare, nu aCun-e
!/ !e e:0rii 'i e oal laen !au e'li0!a.
S/ re'em a'um la 0u*oare !u" #ormele !ale 'orelae 'u !e:uc lia#ea. Ai'i re"uie !/ e:amin/m 7n 0rimul r7n* o
!emni#i'a$ie 0o!i"il/ a 0u*orii #a$/ *e 0ro0ria nu*iae, *i#eri/ *e !emni#i'a$ia men$iona/ a*ineauri. 7n al *oilea
r7n*, re"uie !/ lu/m 7n 'on!i*erare 0u*oarea !0e'i#i'/ #a$/ *e or-anele !e:uale. 7n al reilea r7n*, re"uie !/
'er'e/m 0u*oarea #a$/ *e a'ul !e:ual. 7n 0ri8in$a 0rimelor *ou/ !0e'ii *e 0u*oare, re"uie !/ #a'em o *i!in'$ie
#oare ne/ 7nre 0u*oarea ma!'ulin/ +i 0u*oarea #eminin/. 4u*orii #emeii re"uie !/-i 'one!/m 7n 0rin'i0iu
!emni#i'a$ia 0ro#un*/, mea#i&i'/, *e!0re 'are 8om 8or"i mai *e0are. La #el 'a +i 7n*/r/ni'ia, 1mo*e!ia2 !au
1ino'en$a2 ei, 0u*oarea e!e un !im0lu in-re*ien al ara'i8i/$ii !ale !e:uale +i o 0uem 7n'a*ra 0rinre
'ara'erele er$iare ale !e:ului !/u ('#. g 16). A!u0ra a'e!ui 0un' 8om re8eni *e al#el 7n 'a0iolul urm/or. Un
a!emenea a!0e' !au !en! 1#un'$ional2 nu !e 7n7lne+e 7n!/ 7n 0u*oarea ma!'ulin/, m *o8a*/ '/ 0u*oarea
#eminin/ nu e un #a0 ei', 'i unul !e:ual e!c '/ 0u*oarea #a$/ *e 0ro0ria nu*iae 7n'eea&/ 'u oul, *u0/ 'uS
"ine !e +ie, '7n* #emeile !7n numai 7nre ele, +i #a'e '(iar l*Y 0l/'erii e:(i"i$ioni!mului ('u e:'e0$ia
7m0reCur/rilor '7n* in#l 8ine 8reun 'om0le: *e in#erioriae, a*i'/ eama *e a a8ea un 'or0 mai 0u$in #rumo! +i
mai 0u$in *e&ira"il *e'7 'elelale), 7n im0c ea !u"&i!/ 0rinre "/r"a$i (ai'i #a'em a"!ra'$ie *e 'eea 'e eCCC 0riu
unor #a&e *e 0rimii8i&are ale unei 'i8ili&a$ii, 'a 7n 'ea em0oran/). 4e emeiul a'e!ui 'ara'er #un'$ional, 0u*f
#eminin/ are +i un !en! 0!i(olo-i'-!im"oli' *in 'are *eri8/ 8i
VARIE3HJI ALE 4U@ORII. )E3AFIFI?A 4U@ORII 1><
$a +i ran!#era"iliaea o"ie'ului ei 0ro0riu. Se +ie '/ 07n/ mai ieri 7n r7n*ul #emeilor ara"e +i 0er!ane o"ie'ul
ma:im *e 0u*oare !e:ual/ era -ura, 7n a!emenea m/!ur/, 7n'7, *a'/ o #a/ *in a'e!e 0o0oare ar #i #o! !ur0rin!/
*e un "/r"a #iin* 7m"r/'a/ numai 7nr-o '/ma+/, ea ar #i #olo!i-o numai*e'7 'a !/ 7+i a'o0ere -ura, #/r/ !P o
*eranCe&e #a0ul '/ a!#el 7+i 0unea 7n e8i*en$/ 0/r$ile Cnul mai inime ale ru0ului. La '(ine&i, un o"ie'
0ari'ular al ru+inii erau 7n !'(im" 0i'ioarele, a!#el 7n'7 #emeile rareori 'on-!im$eau !/ +i le arae #ie +i
0ro0riului !o$. Ii am 0uea in*i'a ale lo'ali&/ri 'urioa!e ale o"ie'ului 0u*orii, 7n #un'$ie *e 0o0oare +i *e e0o'i.
Realiaea e!e, 7n a'e! 'one:, '/ o anumi/ 0are a 'or0ului are *oar o 8aloare *e !im"ol +i ar/area,
nea!'un*erea ei 7n!eamn/ o *e!'(i*ere *e !ine, o ne!u!ra-ere, uri mo* *e a nu niai #i 0enn7 !ine. 4e a'ea!/
"a&/, a*i'/ 0e "a&a a'e!ei #un'$ionali/$i !im"oli'e a 0u*orii, 7n 'are 0area re0re&in/ #iin$a 'ea mai inim/,
0uem 7n$ele-e '/ o"ie'ul ei 0oae 8aria, '(iar *a'/ 7n mo* #ire!' 0re8alea&/ re#eririle la a'ele 0/r$i ale 'or0ului
#emeie!' 'orelae 'u !e:ualiaea, al#el !0u! 'u uili&area !e:ual/ a #emeii. A'ea!/ i*ee re#le'/ o'mai #a0ul '/
la unii auori laini e:0re!ia 1a -u!a2 !au 1a #olo!i2 pudicitia unei #emei era !inonim/ 'u *e#lorarea, a*i'/ 'u
ma:imul ei a"an*on eroi'.
Fun'$ionaliaea !e:ual/ a 0u*orii #eminine, a"!en$a, 7n 'a&ul ei, a unui 'ara'er ei' +i auonom, !7n 'lar ae!ae
*e #a0ul, la #el *e nooriu, '/ o #emeie 7+i mani#e!/ 0u*oarea aun'i '7n* aen$ia ma!'ulin/ !e orienea&/ a!u0ra
unei 0or$iuni a nu*i/$ii ei, 'are 7n!/ 0oae #i mul mai 0ar$ial/ *e'7 'ea 0e 'are o ea, 7n *i#erie 7m0reCur/ri, +i-o
e:0une 0u"li' #/r/ urm/ *e re$inere; 7n &ilele noa!re, "un/oar/, ea !-ar ru+ina !/-+i arae 0i'ioarele 7n 'iora0i *e
m/a!e ri*i'7n*u-+i ro'(ia, 7n im0 'e, 7m"r/'a/ *oar 7n 'o!umele *e "aie mo*erne *in *ou/ 0ie!e, 'are-i
a'o0er/ *oar '7$i8a
7
'enimeri 0/ra$i *e ru0, 0oae 'ir'ula 'u o im0u*i'/ ino'en$/ *e animal. S-a rele8a a!#el
0e "un/ *re0ae '/ li0!a 0u*orii nu re"uie *e*u!/ *in li0!a 8e+minelor, #orme 0ari'ulare *e 0u*oare #iin*
ae!ae +i la 0o0ula$ii 'are um"l/ -oale !au a0roa0e -oale, la #el 'um, *im0ori8/, 0re&en$a 0u*orii nu re"uie,
*e*u!/ *in 'ea
a
8e+minelor, 7nru'7 a'o0erirea ru0ului nu e *elo' o -aran$ie a 4re&en$ei unei 8eria"ile
0u*i'i$ii
7<
. Se +ie *e almineri #oare "ine
!
4lo!!-9arel!, 1as Wei$, e*. 'i., 8oi. I, 0. =<9.
1>> FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH a% @RAAOS3EA 4ROFA%H
'7 *e *e! uili&ea&/ #emeia 8e+minele *oar 0enru a 0ro*u'e un rnai mare e#e' e:'ian 0rin alu&ie la
#/-/*uin$ele nu*i/$ii !ale. )onai-ne a 0uu !0une '/ 1!7n lu'ruri 0e 'are le a!'un&i 'a !/ le ar/$i mai "ine2.
Su" o 'u oul al/ lumin/ 8a re"ui 'on!i*era #a0ul cm a0roa0e 7n 7nrea-a lume, 'on'e0ul *e or-ane -eniale a
#o! 'orela 'u 'on'e0ul a 'e8a *e 'are re"uie !/-$i #ie ru+ine (putendum, leputende, Ies paities onteuses
10/r$ile ru+inoa!e2 e'.). A'ea!a !e e:in*e 7n!/ +i la a'i8iaea amoroa!/, *eoare'e nu numai '7n* e 8or"a *e
unirea ru0urilor, *ar +i 7n le-/ur/ 'u mani-#e!/ri mul mai 0u$in inime, 7n*r/-o!i$ii *o8e*e!' 7n -eneral
0u*oare, iar A. 9. Vi'o a mer! a7 *e *e0are, 7n'7 a a!o'ia !enimenul *e a #i 8/&u$i *e '/re un @umne&eu 'u
ru+inea 'e ar #i 7m0in!, 7n 8remurile 0rimor*iale, 'u0lurile omene+i !/ !e a!'un*/ '7n* !e uneau !e:ual. 7n a'e!
'one:, unele o"!er8a$ii ale lui S'(o0en(auer meri/ aen$ie. S'(o0en(auer !e 7nrea"/ *e 'e oare 7n*r/-o!i$ii
!'(im"/ 0rima 0ri8ire 0lin/ *e *orin$/ 0e a!'un! +i a0roa0e 'u eam/, *e 'e oare ei !e a!'un* 7n 'li0ele lor *e
inimiae +i, *a'/ !e 7n#7m0l/ !/ #ie !ur0rin+i 7n a'ul unirii lor, !e ul"ur/ +i !e 7n!0/im7n/ 7nr-a7a, *e 0ar'/ ar
#i #o! 0rin+i 'omi$7n* o 'rim/. S'(o0en(auer rele8i '/ a!emenea 'om0or/ri ar r/m7ne *e ne7n$ele!, *a'/ a'e!ui
a"an*on 7n a'ul *ra-o!ei nu i !-ar a!o'ia !enimenul 'on#u&, ran!'en*enal, al unei 'ul0e, al unei r/*/ri.
E:0li'a$ia 0e 'are o o#er/ el e 7n!/ #or$a/ +i ina*e'8a/. Via$a ar #i 7n e!en$/ *urere +i mi&erie, iar 7nru'7, *u0/
S'(o0en(auer, !en!ul +i !'o0ul ulim al ori'/rui ero! ar #i 0ro-'rea$ia, 7n*r/-o!i$ii !-ar ru+ina +i !-ar !im$i
8ino8a$i '7n* !e !u0un in!in'ului 0ro'reai8 meni !/ 0er0eue&e *urerea +i mi&eria lumii 7n noile #iin$e. 1@a'/
o0imi!mul ar a8ea *re0ae, *a'/ e:i!en$a noa!r/ ar #i *arul, 'e ar re"ui 0rimi 'u re'uno+in$/, al unei "un//$i
!u0reme iluminae *e 7n$ele0'iune, #iin*, a+a*ar, un lu'#l 0re$io!, -lorio! +i a*u'/or *e "u'urie, a'ul 'are o
0er0euea&/K re"ui !/ 0re&ine aun'i o 'u oul al/ #i&ionomie.2
7>
Ra$ib) menul e 7n!/ #oare 0u$in
'on8in-/or[?(iar +i 0e!imi!mul i#l S'(o0en(auer e un !im0lu 0ro*u! al unei #ilo&o#ii 0er!onal) ori'um,
#enomenele la 'are !e re#er/ !ur8in +i 7n 'i8ili&a$ii 'u oC !r/ine *e 0e!imi!m +i 7n*e0/rae +i *e 'on'e0$ii
*uali!e, 0*KO
7>
S'(o0en(auerK Hon der %e&aung des Willens zum Le"en, e*. 'i., 0 <89U
VARIE3HJI ALE 4U@ORII. )E3AFIFI?A 4U@ORII 1>7
'ele 'e au 'rea 7n 're+ini!m o anie&/ 7nre !0iri +i 1'arne2. ?eea ce S'(o0en(auer a 0u! 7n mo* 'ore' 7n
e8i*en$/ 'ore!0un*e mai *e-ra"/ unui #a0 e:i!en$ial auonom, 7n le-/ur/ 'u 'are 7n!e+i *i8er!ele 'on*amn/ri
morali&aoare +i eolo-i'e ale ra0orurilor !e:uale !7n !im0le *eri8a$ii a"!olui&ae, !u"!i!7n* a*i'/ #/r/ a mai
a8ea 8reo 'one:iune *ire'/ 'u o !emni#i'a$ie 0ro#un*/. 7n realiae, ai'i e 8or"a *e !enimenul o"!'ur al
am"i8alen$ei ero-!ului, 'are, 7n im0 'e, 0e *e o 0are, !e*u'e 'u a0aren$ele unei "e$ii 'e-l #a'e 0e in*i8i*ul #ini
+i !'in*a !/ 0re!im/ '/ !e *e0/+e+e, 'u0rin*e, 0e *e ala, +i 0o!i"iliaea unei '/*eri, a r/*/rii #Ca$/ *e o 8o'a$ie
mai 7nal/, +i, *aori/ 'ara'erului ilu&oriu +i 'onin-en 'e 0oae #i 0ro0riu !ai!#a'erii 'elei mai 'urene a
*orin$ei +i in!in'ului, 'a +i, 7n 0lu!, uuror elemenelor 'e $in *e 8aloarea 0ro'rea$iei 07n/ la #a0ele !o'iale +i
!enimenale ale *ra-o!ei *in rela$iile *inre 'ele *ou/ !e:e, are !emni#i'a$ia unui !uro-a +i a unei am7n/ri 7n
*o"7n*irea unui !en! a"!olu al e:i!en$ei. 7n !#7r+i, *a'/ nu la #emeie, 'el 0u$in la "/r"a 0oae #i 8or"a *e o
!en&a$ie o"!'ur/ a 0reCu*i'iului 0e 'are 7n!/+i *orin$a 7l re0re&in/ 0enru #iin$a inim/, 0enru 0rin'i0iul
!u0ranaural 7n !ine, ori *e '7e ori nu !e o"$ine *in 8enin un reme*iu +i *in alerarea #iin$ei un e:a& 7nr-un #el
!au alul eli"eraor. Su" #orma unor #a0e *e 'om0oramen nea!o'iae 'u o i*ee, 'u un 'on'e0 al 'on+iin$ei
re#le:i8e, 'a um"re #oare 7n*e0/rae ale a'e!or !emni#i'a$ii 'e $in *e mea#i&i'a !e:ului, 'ir'ul/, '(iar +i 7n
r7n*u-rile umani/$ii 'elei mai o"i+nuie +i mai a0ro:imai8e, !emnele 'on!7n* 7n #enomenul 0u*orii !e:uale +i
7n 'elelale #a0e men$ionae mai 7naine. Ineli-i"ile 7n 'a*rul unei 'on'e0$ii nau-rali!-"iolo-i'e a #iin$ei
umane
77
, a'e!e #a0e !7n a"ia ain!e *e "analiaea *i8er!elor iner0re/ri 1!o'iale2 +i re"uie !/ 0ri8im 'a 0ur/
#ane&ie 'ele in8enae *e '/re 0!i(anali+i 0rin ra0orare la a"uurile !e:uale al !/l"ai'ilor +i la 'om0le:ele
an'e!rale 'ore!0un&/oare ale !u"'on+ienului. Sin-ura iner0reare 'are a mer! 'e8a mai 7n a*7n' e o'mai 'ea
!'(o0en(auerian/, 'are, *u0/ 'um am 8/&u, a*u'e 7n !'en/ un o"!'ur !enimen ran!'en*enal *e 'ul-
77
Se 0oae noa '/, *in al 0un' *e 8e*ere, a0are *i#eren$a inern/ *inre. R,i'$ia !e:ual/ +i #un'$ia nurii8/. @a'/ Di una, +i 'ealal/ ar #; la
#el *e 1"iolo-i'e2 <R
*
e 1naurale2, nu ar re"ui !/ ne #ie mai ru+ine *e a'u0lare *e'7 *e (r/nire, !au
nu
ar re"ui !/ ne ru+in/m mai 0u$in *e
(r/nire *e'7 *e a'u0lare.
1>8 FE%O)E%E @E 3RA%S?E%@E%JH I% @RAAOS3EA 4ROFA%H
0a"iliae, *ar 7n 'a&ul a'e!a re#erirea la i*eea 0ori8i '/reia 18ia$a e *urere2 nu e mai 0u$in ina*e'8a/ *e'7
a'ea iner0reare 8ul-ar/ a "u*i!mului (7m0/r/+i/ *e almineri +i *e S'(o0en(auer 7n!u+i) 0ori8i '/reia
o'mai *urerea e:i!e#$ei ar #i #/'u !/ !e na!'/, 7n Orien, im0ul!ul *e a reali&a sam$odi Q iluminarea Q +i
nir8ana.
>O( Semni&ica=ia orgiei
A"!ra'$ie #/'7n* *e 'a&urile *e re-re!iune naurali!/ ('a 7n anumie #orme mo*erne a0roa0e 'a!e *e im0u*oare
#eminin/) !au *e *e-enerare li"erin/, unul *in 0u$inele 'one:e 7n 'are ero!ul !e e8i*en$ia&/ 7n #orm/ nu*/,
li0!i/ *e in(i"i$ie, 'on!/ 7n riurile +i !er"/rile or-ia!i'e 'ole'i8e; e:0erien$e, a'e!ea, 'are ne *u' 7n!/
mul$S*in'olo *e #enomenolo-ia *ra-o!ei +i a !e:uali/$ii 0ro#ane. 4e "a&a 'elor !0u!e *eCa, a0are #ire!' 'a 7n
a!emenea 'a&uri !/ *i!0ar/ a'ea !0e'ie *e 1'om0le: *e 8ino8/$ie2 in'on+ien 'e 0oae #i 0u! 7n le-/ur/ 'u
a'$iunea !e:ului; 0enru '/ ai'i, 7n'/ *e la 7n'e0u, o!'ila$ia ero!ului e re&ol8a/ 7n !en!ul !a'ral, !en! 'ore!-
0un&/or 0o!i"ili/$ilor !ale 0o&ii8e +i o0u! ne8oii *e a'u0lare a !im0lului in*i8i*. Ii '(iar 0rinre 0o0ula$iile
0rimii8e !e 0oae 'on!aa '/, *e+i !u"!i!/ 7n -eneral o re0ul!ie #a$/ *e a'ul !e:ual 0ra'i'a 0e #a$/ +i 7n 0u"li',
a'ea!/ aiu*ine *i!0are '7n* a'ul re!0e'i8 !e 7n!'rie 7nr-un 'one: 'ulural. @in'olo *e nu*iaea riual/, !e
0oae 'ia +i 'a&ul 0ri8ior la #emeie, +i anume -e!ul numi 7n Are'ia ani'/ *'8*ou0u::, 0ori8i '/ruia, urm7n*
o 0ara*i-m/ *i8in/, a'ea!a 7+i ri*i'a 0oalele +i-+i ar/a 0area 'ea mai inim/ a ru0ului, ae!7n* #a0ul '/ 7n!/+i
10u*oarea #un'$ional/2 #eminin/ 0oae #i oal a"!en/ '7n* iner8ine o 7m0reCurare !a'ral/. 4uem in'lu*e ai'i o
*i!'u$ie *e!0re mea#i&i'a or-iei 'a ran&ia *e la #enomenolo-ia *ra-o!ei 0ro#ane la a'ea #enomenolo-ie 'are 8a
#a'e o"ie'ul 'a0iolelor urm/oare. 7nr-a*e8/rK #ormele or-ia!i'e re0re&in/ 'e8a inerme*iar; ai'i,
'on*i$ion/rile in*i8i*uale ale ero!ului !7n *e0/+ie, *ar, 7n a'ela+i im0, nu e!e 8or"a *e un i0 *e unire *i#eri
*e 'el u&ual, a*i'/ *e a'ela 'e are 'a re&ula emi!ia !0ermai'/ 7n 'a8iaea 8a-inal/ a #emeii, 'u 0o!i"iliaea
'ore!0un&/oare a unei #e'un*/ri. Re#erior la a'e! ulim 0un',e !emni#i'ai8 7n!/ '/, *u0I in#orma$iile *e 'are
*i!0unem, 0are 8 re&ula '/ 7n or-iile 'ole'i8e !a'rale 'a&urile *e #e'un*are au #o!
SE)%IFI?AJIA ORAIEI 1>9
mai 0u$in numeroa!e *e'7 !-ar #i 'u8eni !/ ne a+e0/m, 'a +i 'um, 'u 0rileCul lor, #or$a !e:ual/ ar #i '/0/a, *in
inerior, o orienare *i#eri/.-
7n 0romi!'uiaea or-ia!i'/ #inaliaea 'ea mai nemiClo'i/ +i e8i*en/ e!e neurali&area +i e:'lu*erea a o 'e !e
re#er/ la 1in*i8i*ul !o'ial2. ?(iar 7n *omeniul enolo-iei i*eea *e 0romi!'uiae 'a !a*iu 1naurali!2 ori-inar a
#o! 7n "un/ m/!ur/ *e0/+i/
78
. 7n realiae, '(iar +i 0rinre !/l"ai'i 0romi!'uiaea a0are a0roa0e 7no*eauna
limia/ la 7m0reCur/ri !0e'iale 'orelae 'u elemenul riual. ?/ e 8or"a *e or-ii ale unor 0o0ula$ii 0rimii8e +i
e:oi'e !au *e !er"/ri analoa-e *in Ani'(iaea o''i*enal/, numiorul 'omun 7l 'on!iuie 7nl/urarea em0orar/
a uuror iner*i'$iilor, a uuror *eo!e"irilor *e 'on*i$ie !o'ial/ +i a uuror o"li-a$iilor *aori/ '/rora ero!ului i
!e re#u&/ *e o"i'ei ori'e mani#e!are !u" #orm/ elemenar/. 4rin'i0ial 8or"in*, re-imul 0romi!'ui/$ii nu e:'lu*e
numai 'on*i$ion/rile in*i8i*ului !o'ial, *ar +i 0e a'elea a#erene unui !ra mai 0ro#un*, +i anume !raul
in*i8i*ului 'a 0er!onaliae. 3in*e, a+a*ar, la o eli"erare '8a!ioal/.
Unele *inre a'e!e !er"/ri ale 0o0ula$iilor !/l"ai'e au a8u un 'ara'er !e&onier 'e a *a na+ere unor iner0re/ri
unilaerale, o'mai 0enru '/ nu !-a $inu !eama *e 0o!i"iliaea 'a o 'e !e 7n7lne+e 7n *omeniul enolo-iei !/
re0re&ine nu 'e8a 0rimar, 'i o !erie *e #orme *eCa *e-ra*ae +i o'ulae. Fie '/ au e:i!a !au nu inen$ii
1ma-i'e2 7n !en! re!r7n! (riuri *e #e'un*iae, *e #erili&are e'), ra$iuneaK!en$ial/ a *aelor a'e!or !er"/ri e!e
8/&u/ *e!eori !u" 'ore!0on*en$e 'o!mi'o-analo-i'e. A!#el, 7m0/raul Iulian a reamini '/, *e 0il*/, *aa
!ol!i$iului *e 8ar/ #u!e!e alea!/ 0enru 'ele"rarea unor !er"/ri *e #elul a'e!a *eoare'e 7n momenul a'ela
!oarele 0are a !e *e!0rin*e *e or"ia !a +i a !e 0ier*e 7n in#ini; #un*al 'o!mi' +i 1'lim/2 e:rem *e a*e'8ae
0enru o en*in$/ !imilar/ '/re eli"erarea or-ia!i'/ +i *ioni!ia'/. @enumirea roman/ a unei !/r"/ori 'are,
l/!7n* la o 0are anumie r/!/uri *e li'en$/ 0o0ular/, 0/!ra 0ar$ial, in*i!'ua"il, +i r/!/urile unui 'lima
or-ia!i', Saurnaliile, e !emni#i'ai8/ +i *in al 0un' *e 8e*ere. 4ori8i iner0re/rii 0o0ulare, 0rin a'e!ea !e
inen$iona 'ele"rarea unei 7noar'eri em0orare la e0o'a 0rimor