Sunteți pe pagina 1din 12

CURS nr.4.

(suport curs prof.Barbu Teodora)


EVALUAREA FUNDAENTALA A
ACT!UN!L"R
!n funda#entarea dec$%$e$ de $n&est$re $n act$un$'sunt $#portante
ur#atoare(e aspecte a(e &a(or$$ une$ act$un$)
*.&a(oarea no#$na(a (face &a(ue)este egala cu valoarea capitalului social
(CS)raportata la numarul de actiuni emise(N) ;VN=CS/N;
Valoarea nominala este o valoare conventionala)
+.Va(oarera patr$#on$a(a imbraca 2 forme:
&a(oarea contab$(a care reprezinta partea din activul net care revine
unui actionar;Vctb=n/N!in care N reprezinta activul net! respectv ctive
totale "datorii totale ale companiei.
Va(oarea $ntr$nseca 'reprezinta raportul dintre activul net corectat cu
plusurile si minusurile de active lente ce revin pe o actiune(active
lente=provizioane pentru riscuri si c#eltuieli care nu au aparut in e$ercitiul
inc#eiat):
Vintrinseca=nc/N
,.Va(oarea de rentab$($tate !care imbraca 2 forme:
Valoarea de randament=raportul dintre profitul net pe actiune si rata
medie a dobanzii de pe piata Vr=%n/rd;
Valoarea financiara reprezinta raportul dintre dividend si rata dobanzii
din piata ;
4.Cursu( burs$er'reprezinta pretul titlului format pe piata!ca urmare a
raportului intre cerere si oferta&
'eci!un investitor este interesat de toate informatiile cu privire la evaluarea
actiunilor!la un moment dat&
Sunt + #oda($tat$ de e&a(uare a act$un$(or's$ anu#e'e&a(uarea
funda#enta(a s$ e&a(uarea te-n$ca.
E&a(uarea funda#enta(a se rea($%ea%a pe ba%a
$nfor#at$$(or furn$%ate de s$tuat$$(e f$nanc$are d$n
u(t$#$$ an$' (a n$&e(u( une$ f$r#e s$ $s$ propune sa
furn$%e%e $nfor#at$$ despre perspect$&a t$t(ur$(or.
Se ut$($%ea%a ur#ator$$ $nd$cator$)
.a)prof$tu( /act$une e0pr$#a capac$tatea e#$tentutu($ de
a obt$ne prof$t)Se ca(cu(ea%a astfe( 1pa23rof$t net
tota(/nr.act$un$)
.b)d$&$dend pe act$une'(brut sau net)repre%$nta raportu(
d$ntre d$&$dende(e d$str$bu$te s$ nr.act$un$.
D$&$dende tota(e d$str$bu$te/nr.act$un$)
.c)rata d$str$bu$re a d$&$dendu(u$ e0pr$#a raportu(
d$ntre d$&$dende tota(e d$str$bu$te s$ prof$tu( net.
rd42Dt/3n.
Rata de d$str$bu$re a d$&$dende(or se funda#entea%a $n
cadru( po($t$c$$ de d$&$dend'(a n$&e(u( f$r#e$ s$ poate
$#braca ur#atoare(e &ar$ante)
.d$str$bu$rea $n tota($tate a prof$tu(u$ sub for#a de
d$&$dende'ceea ce $nsea#na o rata d4 aprop$ata de
*554.)act$onar$$ soc$etat$$ sunt #ot$&ate sa det$na
aceste act$un$)
.autof$nantarea'respect$&'re$n&est$rea
prof$tu(u$'ceea ce conduce (a o rata d4 aprop$ata de
%ero)
.$n pract$ca se ut$($%ea%a rate de d$str$bu$re
cupr$nse $ntre 454s$ 654'ceea ce per#$te $#b$narea
ce(or doua cate7or$$ de $nterese (a n$&e(u( co#pan$e$.
d)randa#entu( une$ act$un$ se ca(cu(ea%a ca raport
$ntre efectu( 7enerat de det$nerea une$ act$un$ s$ efortu(
pentru cu#pararea aceste$a.
Se ca(cu(ea%a astfe(1
r42(D8C*.Co)0*55/Co'$n care1d repre%$nta
d$&$dendu( repart$%at 'C* este pretu( (a #o#entu( t*'$ar
Co este cursu( sau pretu( act$un$$ (a t5.!n
7enera('randa#entu( $n&est$t$e$ $n act$un$ trebu$e
co#parat cu a(te randa#ente ofer$te de p$ata de cap$ta(
sau cea f$nanc$ara(rata de dobanda (a ob($7at$un$'rata
(a depo%$te))

e)Coef$c$entu( 3ER(pr$ce earn$n7 rat$o)este un
$nd$cator care se nu#este coef$c$ent #u(t$p($cator a(
cap$ta($%ar$$.
Se ca(cu(ea%a ca raport $ntre Cursu( #ed$u (pretu( )une$
act$un$ s$ prof$tu( pe act$une(ca(cu(ate pe ba%a prof$tu(u$
d$n anu( precedent).3ER2Curs/pa .
Acest $nd$cator arata cat de scu#pa este act$unea
co#parat$&e cu capac$tatea aceste$a de a 7enera prof$t.
!n 7enera('se prefera act$un$ cu 3ER #$c'$ntrucat se
spera $n cresterea cursu(u$ aceste$a .
f)Va(oarea une$ act$un$'$n #o#entu( actua('poate f$
pr$&$ta ca su#a a d$&$dende(or actua($%ate'care se &or
$ncasa $n &$$tor.
ode(u( 9ordon :S-ap$ro arata ca &a(oarea pre%enta a
une$ act$un$ este data de ur#atoarea for#u(a1
Va2D*/;.7'$n care'D*este d$&$dendu( est$#ate pentru
#o#entu( t*'; repre%$nta rata de rentab$($tate pe care o
asteapta act$onar$$'$ar 7 repre%$nta rata de crestere
econo#$ca a f$r#e$'datorata re$n&est$r$$ une$ part$ d$n
prof$t.
Va(oarea actua(a a une$ act$un$ creste odata cu rata
7(dator$ta perspect$&e(or fa&orab$(e a(e f$r#e$) s$
descreste cu rata < ceruta de act$onar$.Daca o
co#pan$e dec$de d$str$bu$rea $n tota($tate a prof$tu(u$
sub for#a de d$&$dende'atunc$ &a f$ $n s$tuat$a de a nu
#a$ $nre7$stra crestere econo#$ca.
Dec$ Va2D*/;.(&e%$ carte 3$ata
decap$ta(1caracter$st$c$'e&o(ut$$'tran%act$$.An7-e(ac-e
9abr$e(a :pp *6+.*=5. #ode( de crestere %ero'#ode( de
crestere constanta 'e&a(uarea pe o per$aoda ($#$tata).
!nd$catoru( 3BV (pr$ce per boo;.&a(ue)' deter#$nat ca
raport $ntre cursu( #ed$u a( %$(e$ de tran%act$onare s$ &a(oarea
cap$ta(ur$(or propr$$ (act$&e : dator$$))
!nd$catoru( 3S (pr$ce to sa(es)' ca(cu(at ca raport $ntre
cursu( #ed$u a( %$(e$ de tran%act$onare s$ c$fra de afacer$ pe
act$une)
!nd$catoru( 3CF (pr$ce to cas-.f(o>)' ca raport $ntre cursu(
#ed$u a( %$(e$ de tran%act$onare s$ cas-.f(o>.u( pe act$une
(prof$t net 8 deprec$ere 8 a#ort$%are). Cas- f(o>.u( pe act$une
este #a$ stab$( s$ putern$c core(at cu e&o(ut$a cursu(u$ burs$er.
3r$n ut$($%area tuturor acestor $nd$cator$'se pot despr$nde $nfor#at$$
care sa repre%$nte ade&arate se#na(e pentru $n&est$tor$'cu pr$&$re (a
#o#entu( ce( #a$ bun $n care sa f$e ac-$%$t$onata act$unea.
ALRO S.A. (ALR)
Elemente de identificare si contact
Nume: ALRO S.A.
Adresa: SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr. 116
Telefon: 02!"1#!!0, 02!"##02
$a%: 02!"1#!!0&021"#11#'!'
("mail: alro)alro.ro
Site *e+: ***.alro.ro
Re,istru: -e.o/itarul 0entral
0od uni1: 1'1'#2
ISIN: ROALROA0NOR0
Presedinte: $RAN3 45(LL(R
Activitatea societatii
Se1tor: 4aterii Prime si 4ateriale de 6a/a
Ramura: 4etale neferoase
Capital social
0a.ital so1ial: #'6.77!.'62,'0 lei
8aloare nominala: 0,'0 lei9a1tiune
Numar a1tiuni: 21#.22!.1#'
$orma .ro.rietate: 4ajoritar Pri:at
Descarca istoric tranzactii in format Excel
Actionari semnificativi
8I4(T0O N.8. lo1. A4ST(R-A4 NL- 7.1!;
$ON-5L PROPRI(TAT(A S.A. lo1. 6505R(STI jud. S(0TOR 1 10.21;
alti a1tionari 9 ot<ers '.60;
Rezultate economico-financiare
Anul: !!" !#! !##
8enituri totale: 1.62.6#1.27,00 2.1!0.0!7.2#2,00 2.672.007.22,00
0<eltuieli totale: 1.'#!.26.##1,00 1.!!2.022.0',00 2.01.726.26,00
Profit net: 27.216.262,00 1'!.271.7!,00 227.#0!.!72,00
A1ti:e totale: 2.26#.206.'6,00 2.#0.!6'.222,00 2.27.722.22!,00
0a.italuri .ro.rii: 1.##.#2!.!7,00 1.'!.2'1.'06,00 1.''#.27.07,00
0a.ital so1ial: #'6.77!.'62,'0 #'6.77!.'62,'0 #'6.77!.'62,'0
Numar a1tiuni: 21#.22!.1#' 21#.22!.1#' 21#.22!.1#'
8aloare nominala: 0,'000 0,'000 0,'000
-i:idend a1tiune: 0,1'26 0,1771 0,26'!
Date tranzactionare
0ea mai re1enta /i de tran/a1tionare: 11"0#"201#
Pret: 1,!1'0 lei
Pret minim: 1,77!0 lei
Pret ma%im: 1,!1'0 lei
8olum: 2.700 a1tiuni
8aloare tran/a1tii: '.#0,60 lei
Numar de tran/a1tii: 6
$ndicatori
Indi1e P9(: 16,1
Indi1e P96: 0,!2
Rata de .rofita+ilitate: #,2!
Sol:a+ilitate: 60,22
0a.itali/are +ursiera: 1.#66.772.0#,'# lei
Indi1e +eta: 0,!
%erformante actiuni
Prima /i de tran/a1tionare: 16"10"1!!2
8ariatia .retului in ultima luna: "16,'6 ;
8ariatia .retului de la in1e.utul anului: ",2' ;
8ariatia .retului in ultimul an: "#',' ;
&A'CA (RA'S$L)A'$A S.A. ((L))
Elemente de identificare si contact
Nume: 6AN0A TRANSIL8ANIA S.A.
Adresa:
0L5= NAPO0A, 00022, jud. 0L5=, str.><. 6aritiu
7
Telefon: 026"021'0
$a%: 026"0212!& 026"02126
("mail:
a1tionariat)+trl.ro,
.iata1a.ital)+an1atransil:ania.ro
Site *e+: ***.+an1atransil:ania.ro
Re,istru: -e.o/itarul 0entral
0od uni1: '022620
ISIN: ROTL8AA0NOR1
Presedinte: ?ORIA 0IOR0ILA
Activitatea societatii
Se1tor: Ser:i1ii $inan1iare
Ramura: 6an1i 1omer1iale
Capital social
0a.ital so1ial: 1.!0#.02.1#,00 lei
8aloare nominala: 1,00 lei9a1tiune
Numar a1tiuni: 1.!0#.02.1#
$orma .ro.rietate: Inte,ral Pri:at
Descarca istoric tranzactii in format Excel
Actionari semnificativi
alti a1tionari 9 ot<ers 7'.#!;
6AN0A (5ROP(ANA PT. R(0ONSTR50TI( SI -(@8OLT. lo1. LON-RA >6R 1.61;
Rezultate economico-financiare
Anul: !!" !#! !##
8enituri totale: .7!0.!#7.!2,00 '.#'!.2#6.'22,00 6.012.112.2#7,00
0<eltuieli totale: .70.!12.7!#,00 '.22.21'.016,00 '.7#1.#6.620,00
Profit net: 61.!#'.0#7,00 !2.!#.07!,00 1#1.720.!26,00
A1ti:e totale: 1!.22.26!.27,00 21.'7!.07!.7#7,00 2'.2'.16'.022,00
0a.italuri .ro.rii: 1.226.#6.01',00 1.!!.70.162,00 2.1#2.22.6#2,00
0a.ital so1ial: 1.076.##2.77#,00 1.#'2.!22.#'#,00 1.22#.6'7.066,00
Numar a1tiuni: 1.076.##2.77# 1.#'2.!22.#'# 1.22#.6'7.066
8aloare nominala: 1,0000 1,0000 1,0000
-i:idend a1tiune: 0,0000 0,0000 0,0000
Date tranzactionare
0ea mai re1enta /i de
tran/a1tionare:
11"0#"201#
Pret: 1,6!0 lei
Pret minim: 1,610 lei
Pret ma%im: 1,6!0 lei
8olum: 1##.2'7 a1tiuni
8aloare tran/a1tii: 1!'.70',62 lei
Numar de tran/a1tii: '
$ndicatori
Indi1e P9(: 21,20
Indi1e P96: 1,#1
Rata de .rofita+ilitate: 2,1!
Sol:a+ilitate: 7,#0
0a.itali/are +ursiera: 2.2!'.'6!.#0,20 lei
Indi1e +eta: 0,!0
%erformante actiuni
Prima /i de tran/a1tionare: 1'"10"1!!2
8ariatia .retului in ultima luna: #,16 ;
8ariatia .retului de la in1e.utul anului: 1',62 ;
8ariatia .retului in ultimul an: #2,!# ;
A'($&$O($CE S.A. (A(&)
Elemente de identificare si contact
Nume: ANTI6IOTI0( S.A.
Adresa: IASI, jud. IASI, str. 8alea Lu.ului nr.1
Telefon:
02#2"20!'7#, 02#2"20!'20& 0#2206''7#&
0#2206''20
$a%: 02#2"20!6##&
("mail: a1tionariat)anti+ioti1e.ro
Site *e+: ***.anti+ioti1e.ro
Re,istru: -e.o/itarul 0entral
0od uni1: 1!2#0!6
ISIN: ROAT6IA0NOR!
Presedinte: 8AL(NTIN RA-5
Activitatea societatii
Se1tor: $arma1euti1e si ser:i1ii medi1ale
Ramura: 4edi1amente
Capital social
0a.ital so1ial: '6.700.210,00 lei
8aloare nominala: 0,10 lei9a1tiune
Numar a1tiuni: '67.002.100
$orma .ro.rietate: 4ajoritar de Stat
Descarca istoric tranzactii in format Excel
Actionari semnificativi
4INIST(R5L SANATATII lo1. 6505R(STI jud. S(0TOR 1 '#.02;
alti a1tionari 9 ot<ers #6.7!;
S.I.$. OLT(NIA lo1. 0RAIO8A jud. -OL= 10.10;
Rezultate economico-financiare
Anul: !!" !#! !##
8enituri totale: 221.#0!.#61,00 262.71'.'71,00 #02.'7.2#,00
0<eltuieli totale: 20'.661.7##,00 2.##.#11,00 226.1'0.71,00
Profit net: 11.!16.702,00 12.'#!.100,00 20.2!7.!0!,00
A1ti:e totale: #7#.116.07',00 #!7.###.66,00 '.2'1.20!,00
0a.italuri .ro.rii: 22.02.210,00 262.612.,00 272.0'7.02,00
0a.ital so1ial: '.7!.22!,10 '.7!.22!,10 '6.700.210,00
Numar a1tiuni: '.7!2.2!1 '.7!2.2!1 '67.002.100
8aloare nominala: 0,1000 0,1000 0,1000
-i:idend a1tiune: 0,002 0,0000 0,0127
Date tranzactionare
0ea mai re1enta /i de tran/a1tionare: 11"0#"201#
Pret: 0,''0 lei
Pret minim: 0,'00 lei
Pret ma%im: 0,600 lei
8olum: '.072 a1tiuni
8aloare tran/a1tii: 2.221,7' lei
Numar de tran/a1tii: #1
$ndicatori
Indi1e P9(: 11,6!
Indi1e P96: 0,7'
Rata de .rofita+ilitate: 2,02
Sol:a+ilitate: 6#,!'
0a.itali/are +ursiera: 2'7.#.2#0,'0 lei
Indi1e +eta: 0,20
%erformante actiuni
Prima /i de tran/a1tionare: 16"0"1!!2
8ariatia .retului in ultima luna: #,7# ;
8ariatia .retului de la in1e.utul anului: 20,77 ;
8ariatia .retului in ultimul an: ,7! ;
EFECTELE E!S!UN!! DE ACT!UN!
E#$s$unea de act$un$ se rea($%ea%a (a #o#entu(
const$tu$r$$ cap$ta(u(u$ soc$a(' precu# s$ $n t$#pu(
funct$onar$$ respect$&e$ soc$etat$ co#erc$a(e' or$ de cate
or$ se dec$de #a?orarea cap$ta(u(u$ soc$a(.
Efecte(e e#$s$un$$ sunt d$fer$te $n ce(e doua s$tuat$$
enuntate. Astfe(' (a #o#entu( const$tu$r$$ cap$ta(u(u$
soc$a(' e#$tentu( $s$ procura resurse pe ter#en (un7 pr$n
&an%area de act$un$' $ar $n&est$tor$$ $ntra $n poses$a
dreptur$(or confer$te de det$nerea acestora.
!n ca%u( e#$s$un$$ efectuate $n scopu( #a?orar$$
cap$ta(u(u$ soc$a(' $n&est$tor$$ e0$stent$ pot f$
de%a&anta?at$ daca nu ($ se as$7ura dreptu( de a
part$c$pa (a noua e#$s$une. "r$ce e#$s$une de no$
act$un$ poate sa 7enere%e efecte nefa&orab$(e asupra
act$onar$(or e0$stent$' ad$ca sa conduca (a d$#$nuarea
dreptur$(or acestora cu pr$&$re (a cap$ta(' prof$t s$ (a
(uarea dec$%$e$.
!nd$cator$$ care #asoara efecte(e de d$(ut$e sunt1
&a(oarea $ntr$nseca' prof$tu( net a( e0erc$t$u(u$ s$
#od$f$carea ponder$$ det$ner$(or de act$un$.
. D$(ut$a cap$ta(u(u$ este pusa $n e&$denta pr$n d$ferenta
d$ntre &a(oarea $ntr$nseca dupa #a?orarea cap$ta(u(u$
soc$a( s$ &a(oarea $ntr$nseca $na$nte de #a?orare.
. D$(ut$a prof$tu(u$ se #asoara ca d$ferenta $ntre
prof$tu( net a( e0erc$t$u(u$ dupa s$ $na$nte de #a?orarea
cap$ta(u(u$ soc$a(.
. D$(ut$a dreptu(u$ de &ot e0pr$#a reducere ponder$$
act$un$(or det$nute dupa #a?orarea de cap$ta( soc$a( $n
tota(u( act$un$(or e0$stente $n c$rcu(at$e.
3entru a pre$nta#p$na s$tuat$$(e $n care sunt
de%a&anta?at$ act$onar$$ e0$stent$' e#$tentu( ca(cu(ea%a
s$ acorda dreptu( de prefer$nta' potr$&$t caru$a
act$onar$$ e0$stent$ pot sa subscr$e cu pr$or$tate (a noua
e#$s$une pentru a.s$ pastra ne#od$f$cata det$nerea $n
cap$ta(u( soc$a( a( e#$tentu(u$. ar$#ea dreptu(u$ de
subscr$ere se deter#$na teoret$c ca d$ferenta $ntre
&a(oarea act$un$(or &ec-$ ($na$nte de #a?orare) s$ pretu(
tuturor act$un$(or &ec-$ s$ nou e#$se.
Ds 2 Cb : (NC 8 n3e)/( N8n) )
N 2 nu#aru( act$un$(or &ec-$' n 2 nu#aru( act$un$(or
nou e#$se' Cb 2 cursu( act$un$(or &ec-$' 3e 2 pretu( de
e#$s$une a( no$(or act$un$.
Dreptu( de subcr$ere este un produs burs$er' dec$ o
&a(oare #ob$($ara atasata act$un$(or' a care$ durata de
&$ata este ($#$tata (a un nu#ar de %$(e stab$($t de
adunarea 7enera(a a act$onar$(or' t$#p $n care dreptu(
de prefer$nta cotea%a (a bursa putand f$ tran%act$onat.
3retu( dreptu(u$ de prefer$nta este dat de raportu(
d$ntre cererea s$ oferta $nre7$strate $n f$ecare #o#ent a(
%$(e$ de tran%act$onare.