Sunteți pe pagina 1din 8

ORDONAN DE URGEN Nr.

27 din 18 aprilie 2003


privind procedura aprobrii !aci!e
Text n vigoare ncepnd cu data de 22 iulie 2010
REALIZATOR: CO!A"IA #E I"$ORATIC% "EA&
Text actuali'at prin produ(ul in)or*atic legi(lativ LE+ E+!ERT n ,a'a
actelor nor*ative *odi)icatoare- pu,licate n onitorul O)icial al Ro*niei-
!artea I- pn. la 1/ iulie 20100
Act de baz
#B" Ordonan1a de urgen1. a 2uvernului nr0 2342005
Acte modificatoare
#M1" Legea nr0 67842005
#M2" Ordonan1a 2uvernului nr0 1542010
#M3" Legea nr0 19342010
odi)ic.rile :i co*plet.rile e)ectuate prin actele nor*ative enu*erate *ai
(u( (unt (cri(e cu )ont italic0 ;n )a1a )iec.rei *odi)ic.ri (au co*plet.ri e(te
indicat actul nor*ativ care a e)ectuat *odi)icarea (au co*pletarea re(pectiv.-
n )or*a #M1- #M2 etc0
#CIN
"OT%:
Ordonan1a de urgen1. a 2uvernului nr0 2342005 a )o(t apro,at. cu
*odi)ic.ri prin Legea nr0 67842005 <#M1=0
#B
AR#. 1
$1% &re'en!a ordonan( de ur)en( re)le*en!ea' procedura aprobrii !aci!e ca
*odali!a!e al!erna!iv de e*i!ere +au re,nnoire a au!ori'a(iilor de c!re
au!ori!(ile ad*ini+!ra(iei publice- av.nd la ba' ur*!oarele obiec!ive"
a% ,nl!urarea barierelor ad*ini+!ra!ive din *ediul de a/aceri0
b% re+pon+abili'area au!ori!(ilor ad*ini+!ra(iei publice ,n vederea re+pec!rii
!er*enelor +!abili!e de le)e pen!ru e*i!erea au!ori'a(iilor0
c% i*pul+ionarea de'vol!rii econo*ice prin o/erirea unor condi(ii c.! *ai
/avorabile ,n!reprin'!orilor- i*plic.nd co+!uri de au!ori'are c.! *ai redu+e0
d% co*ba!erea corup(iei prin di*inuarea arbi!rarului ,n deci'ia ad*ini+!ra(iei0
e% pro*ovarea cali!(ii +erviciilor publice prin +i*pli/icarea procedurilor
ad*ini+!ra!ive.
$2% Di+po'i(iile pre'en!ei ordonan(e de ur)en( +e aplic- dup ca'"
a% procedurilor de e*i!ere a au!ori'a(iilor0
b% procedurilor de re,nnoire a au!ori'a(iilor0
c% procedurilor de reau!ori'are ca ur*are a e1pirrii !er*enului de +u+pendare
a au!ori'a(iilor +au a ,ndeplinirii *+urilor +!abili!e de or)anele de con!rol
co*pe!en!e.
AR#. 2
$1% &rocedura aprobrii !aci!e +e aplic !u!uror au!ori'a(iilor e*i+e de
au!ori!(ile ad*ini+!ra(iei publice- cu e1cep(ia celor e*i+e ,n do*eniul
ac!ivi!(ilor nucleare- a celor care prive+c re)i*ul ar*elor de /oc- *uni(iilor 2i
e1plo'ibililor- re)i*ul dro)urilor 2i precur+orilor- precu* 2i a au!ori'a(iilor din
do*eniul +i)uran(ei na(ionale.
$2% Guvernul poa!e +!abili- prin 3o!r.re- la propunerea *o!iva! a /iecrei
au!ori!(i a ad*ini+!ra(iei publice in!ere+a!e- 2i al!e e1cep(ii de la aplicarea
procedurii aprobrii !aci!e.
#M1
AR#. 3
<1= ;n (en(ul pre'entei ordonan1e de urgen1.- ter*enii :i expre(iile de *ai >o(
au ur*.torul n1ele(:
a= autori'a1ie ? actul ad*ini(trativ e*i( de autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice
co*petente prin care (e per*ite (olicitantului de().:urarea unei anu*ite
activit.1i- pre(tarea unui (erviciu (au exercitarea unei pro)e(ii@ no1iunea de
autori'a1ie include :i avi'ele- licen1ele- per*i(ele- apro,.rile (au alte a(e*enea
opera1iuni ad*ini(trative preala,ile ori ulterioare autori'.rii@
,= procedura apro,.rii tacite ? procedura prin care autori'a1ia e(te
con(iderat. acordat. dac. autoritatea ad*ini(tra1iei pu,lice nu r.(punde
(olicitantului n ter*enul prev.'ut de lege pentru e*iterea re(pectivei
autori'a1ii0
<2= R.(pun(ul negativ al autorit.1ii ad*ini(tra1iei pu,lice co*petente- n
ter*enul prev.'ut de lege pentru e*iterea autori'a1iei- nu ecAivalea'. cu
apro,area tacit.0
#M3
AR#. 45%
<1= Autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice care au co*peten1a de a e*ite
autori'a1ii au o,liga1ia de a a)i:a la (ediul ace(tora :i- dup. ca'- pe pagina
proprie de internet li(ta autori'a1iilor c.rora li (e aplic. procedura apro,.rii
tacite din do*eniul de activitate al autorit.1ilor re(pective- precu* :i- pentru
)iecare tip de autori'a1ie- ur*.toarele in)or*a1ii:
#B
a% /or*ularul cererii care !rebuie co*ple!a! de c!re +olici!an!- precu* 2i
*odul de co*ple!are a ace+!eia0
b% li+!a cu !oa!e docu*en!ele nece+are pen!ru eliberarea au!ori'a(iei 2i *odul
,n care ace+!ea !rebuie pre'en!a!e au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei publice0
c% !oa!e in/or*a(iile privind *odul de ,n!oc*ire a docu*en!elor 2i- dac e+!e
ca'ul- indicarea au!ori!(ilor ad*ini+!ra(iei publice care au co*pe!en(a de a
e*i!e ac!e ad*ini+!ra!ive ce /ac par!e din docu*en!a(ia ce !rebuie depu+-
precu*" adre+a- nu*rul de !ele/on +au /a1- pro)ra*ul de lucru cu publicul.
$2% Obli)a(ia prev'u! la alin. $1% +e aduce la ,ndeplinire ,n !er*en de 30 de
'ile de la in!rarea ,n vi)oare a pre'en!ei ordonan(e de ur)en(.
#M3
<5= In)or*a1iile prev.'ute la alin0 <1= vor )i pre'entate ntr?o )or*. clar.-
indicndu?(e exe*ple concrete0 Autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice vor ela,ora
gAiduri privind procedura de autori'are :i con(tituirea docu*enta1iei care (t.
la ,a'a e*iterii unei autori'a1ii0
<6= Autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice care au co*peten1a de a e*ite
autori'a1ii au o,liga1ia de a )urni'a o copie cuprin'nd in)or*a1iile prev.'ute
la alin0 <1=- la cererea oric.rei per(oane intere(ate0
<9= Re)u'ul explicit (au tacit al anga>atului de(e*nat al unei autorit.1i a
ad*ini(tra1iei pu,lice de a ndeplini o,liga1iile prev.'ute la alin0 <1= :i <5=
con(tituie a,atere :i atrage r.(punderea di(ciplinar. a celui vinovat0
#CIN
B= Reproduce* *ai >o( prevederile art0 II din Legea nr0 19342010 <#M3=0
#M3
CART0 II
O,liga1ia prev.'ut. la art0 6 alin0 <1= din Ordonan1a de urgen1. a 2uvernului
nr0 2342005 privind procedura apro,.rii tacite- apro,at. cu *odi)ic.ri :i
co*plet.ri prin Legea nr0 67842005- cu *odi)ic.rile :i co*plet.rile adu(e prin
pre'enta lege- (e duce la ndeplinire n ter*en de 80 de 'ile de la intrarea n
vigoare a pre'entei legi0C
#B
AR#. 6
7n +copul +i*pli/icrii procedurilor ad*ini+!ra!ive- au!ori!(ile ad*ini+!ra(iei
publice e/ec!uea' o anali' a !u!uror condi(iilor ceru!e pen!ru e*i!erea
au!ori'a(iilor 2i iden!i/ic acele condi(ii care nu +un! ab+olu! nece+are- ,n vederea
eli*inrii +au a ,nlocuirii ace+!ora cu declara(ii pe propria r+pundere.
AR#. 8
$1% Au!ori'a(ia +e con+ider acorda! +au- dup ca'- re,nnoi! dac au!ori!a!ea
ad*ini+!ra(iei publice nu r+punde +olici!an!ului ,n !er*enul prev'u! de le)e
pen!ru e*i!erea +au re,nnoirea re+pec!ivei au!ori'a(ii.
$2% Dac le)ea nu prevede un !er*en pen!ru +olu(ionarea cererii de au!ori'are-
au!ori!(ile ad*ini+!ra(iei publice +un! obli)a!e + +olu(ione'e cererea de
au!ori'are ,n !er*en de 30 de 'ile de la depunerea ace+!eia.
$3% 9olici!an!ul au!ori'a(iei depune- o da! cu cererea- docu*en!a(ia co*ple!-
,n!oc*i! po!rivi! prevederilor le)ale care re)le*en!ea' procedura de au!ori'are
re+pec!iv 2i po!rivi! in/or*a(iilor /urni'a!e de au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice
,n condi(iile ar!. 4 alin. $1%.
#M3
<5D1= La depunerea cererii privind eli,erarea (au rennoirea autori'a1iei-
(olicitantul va pri*i- n (cri(- din partea autorit.1ii ad*ini(tra1iei pu,lice- pe
lng. nu*.rul :i data nregi(tr.rii cererii- :i in)or*a1ii expre(e cu privire la
ter*enul legal de (olu1ionare a ace(teia- cu *en1iunea c. cererea re(pectiv.
e(te (upu(. (au nu procedurii apro,.rii tacite0
<5D2= In)or*a1iile prev.'ute la alin0 <5D1= (e tran(*it :i n ca'ul n care e(te
po(i,il. depunerea cererilor n ver(iune electronic.0
#B
$4% 7n ca'ul ,n care con+!a! o nere)ulari!a!e a docu*en!a(iei depu+e-
au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice va no!i/ica ace+! /ap! +olici!an!ului au!ori'a(iei
cu cel pu(in 10 'ile ,nain!e de e1pirarea !er*enului prev'u! de le)e pen!ru
e*i!erea re+pec!ivei au!ori'a(ii- dac ace+! !er*en e+!e *ai *are de 16 'ile- +au
cu cel pu(in 6 'ile ,nain!e de e1pirarea !er*enului prev'u! de le)e pen!ru
e*i!erea au!ori'a(iei- dac ace+! !er*en e+!e *ai *ic de 16 'ile. Au!ori!a!ea
ad*ini+!ra(iei publice va preci'a !o!oda! 2i *odul de re*ediere a nere)ulari!(ii
con+!a!a!e.
#M1
<9= !entru (itua1iile prev.'ute la alin0 <6=- ter*enul de e*itere (au- dup. ca'-
de rennoire a autori'a1iei (e prelunge:te n *od core(pun'.tor cu 10 'ile-
re(pectiv cu 9 'ile0
#B
AR#. 7
$1% Dup e1pirarea !er*enului +!abili! de le)e pen!ru e*i!erea au!ori'a(iei 2i
,n lip+a unei co*unicri +cri+e din par!ea au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei publice-
+olici!an!ul poa!e de+/2ura ac!ivi!a!ea- pre+!a +erviciul +au e1erci!a pro/e+ia
pen!ru care +:a +olici!a! au!ori'area.
$2% &en!ru ob(inerea docu*en!ului o/icial prin care +e per*i!e de+/2urarea
ac!ivi!(ii- pre+!area +erviciului +au e1erci!area pro/e+iei- +olici!an!ul +e poa!e
adre+a au!ori!(ii ,n cau' +au direc! in+!an(ei ;udec!ore2!i.
#M3
AR#. 8
<1= ;n (itua1ia n care (olicitantul (?a adre(at- potrivit prevederilor art0 3 alin0
<2=- autorit.1ii ad*ini(tra1iei pu,lice n cau'.- ace(ta i aduce la cuno:tin1.
exi(ten1a ca'ului de apro,are tacit. cu privire la orice act (upu( apro,.rii
tacite- potrivit legii- :i (olicit. totodat. eli,erarea- prin regi(tratura autorit.1ii
re(pective- a unui docu*ent o)icial prin care (. (e con)ir*e )aptul c. nu a )o(t
eli,erat- n ter*enul prev.'ut de lege- niciun r.(pun( cu privire la (olicitarea
(a0
<2= #ocu*entul prev.'ut la alin0 <1= per*ite (olicitantului de().:urarea unei
activit.1i- pre(tarea unui (erviciu (au exercitarea unei pro)e(ii :i (e eli,erea'.
n ter*en de 9 'ile de la (olicitare0
<5= #ocu*entul prev.'ut la alin0 <1= 1ine loc de autori'a1ie n toate (itua1iile-
inclu(iv n )a1a organelor de control- cu excep1ia autori'a1iei care e(te valid.
nu*ai n )or*. (tandard- expre( regle*entat. de lege0
<6= ;n ca'ul n care autoritatea ad*ini(tra1iei pu,lice re(pective nu r.(punde
(au re)u'. (. eli,ere'e docu*entul prev.'ut la alin0 <1=- prin care per*ite
de().:urarea unei activit.1i- pre(tarea unui (erviciu (au exercitarea unei
pro)e(ii- precu* :i n ca'ul n care autori'a1ia e(te valid. nu*ai n )or*.
(tandard- expre( regle*entat. de lege- (olicitantul (e poate adre(a in(tan1ei
>udec.tore:ti- potrivit procedurii (ta,ilite prin pre'enta ordonan1. de urgen1.0
#B
AR#. <
$1% 7n +i!ua(ia ,n care +olici!an!ul +e adre+ea' direc! in+!an(ei ;udec!ore2!i-
po!rivi! ar!. 7 alin. $2%- parcur)erea procedurii prev'u!e la ar!. 8 nu e+!e
obli)a!orie.
$2% =ererea de c3e*are ,n ;udeca! a au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei publice av.nd
ca obiec! con+!a!area aprobrii !aci!e +e in!roduce la in+!an(a ;udec!orea+c de
con!encio+ ad*ini+!ra!iv co*pe!en!.
#M3
<5= In(tan1a va (olu1iona cererea n ter*en de cel *ult 50 de 'ile de la
pri*irea ace(teia- cu citarea p.r1ilor0
#B
$4% =ererea e+!e +cu!i! de !a1a de !i*bru.
#M3
AR#. 10
<1= Recla*antul depune la in(tan1.- anexat. la cererea de cAe*are n
>udecat.- copia cererii de autori'are purtnd nu*.rul :i data nregi(tr.rii la
autoritatea ad*ini(tra1iei pu,lice prte- n(o1it. de ntreaga docu*enta1ie
depu(. la acea(ta- precu* :i de *en1iunile prev.'ute la art0 8 alin0 <5D1=0
#B
$2% Au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice poa!e invoca ,n aprarea +a e1i+!en(a
unui r+pun+ adre+a! +olici!an!ului au!ori'a(iei ,n !er*enul prev'u! de le)e +au-
dup ca'- a no!i/icrii !ran+*i+e po!rivi! ar!. 8 alin. $4%.
AR#. 11
$1% Dac in+!an(a con+!a! e1i+!en(a r+pun+ului au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei
publice +au- dup ca'- a no!i/icrii !ran+*i+e po!rivi! ar!. 8 alin. $4%- pur!.nd da!a
po2!ei de la locul de e1pediere a core+ponden(ei +au da!a la care +olici!an!ul a
lua! cuno2!in( de r+pun+- an!erioare e1pirrii !er*enului le)al pen!ru e*i!erea
au!ori'a(iei- re+pin)e cererea recla*an!ului.
$2% 7n ca'ul ,n care in+!an(a con+!a! ,ndeplinirea condi(iilor prev'u!e de
pre'en!a ordonan( de ur)en( privind aprobarea !aci!- pronun( o 3o!r.re prin
care obli) au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice + elibere'e docu*en!ul o/icial
prin care +e per*i!e +olici!an!ului + de+/2oare o anu*i! ac!ivi!a!e- + pre+!e'e
un +erviciu +au + e1erci!e o pro/e+ie.
$3% >o!r.rile +e redac!ea' ,n !er*en de 10 'ile de la pronun(are 2i +un!
irevocabile.
AR#. 12
$1% Dac- ,n ur*a ad*i!erii ac(iunii- au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice nu
,ndepline2!e obli)a(ia prev'u! la ar!. 11 alin. $2% ,n !er*enul +!abili! prin
3o!r.rea ;udec!orea+c- la cererea recla*an!ului- in+!an(a poa!e obli)a
conduc!orul au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei publice ,n +arcina creia +:a +!abili!
obli)a(ia la pla!a unei a*en'i ;udiciare repre'en!.nd 20? din +alariul *ini* ne!
pe econo*ie pen!ru /iecare 'i de ,n!.r'iere- precu* 2i la pla!a unor de+p)ubiri
pen!ru daunele cau'a!e prin ,n!.r'iere.
$2% =ererea +e ;udec de ur)en( 2i e+!e +cu!i! de !a1a de !i*bru.
$3% >o!r.rea poa!e /i a!aca! cu recur+- ,n !er*en de 6 'ile de la pronun(are.
AR#. 13
$1% Dac +e +olici! aplicarea a*en'ii ;udiciare prev'u!e la ar!. 12 alin. $1%-
conduc!orul au!ori!(ii ad*ini+!ra(iei publice poa!e c3e*a ,n )aran(ie
per+oanele vinova!e de nee1ecu!area 3o!r.rii.
$2% &en!ru recuperarea de+p)ubirilor acorda!e po!rivi! ar!. 12 alin. $1% 2i
+upor!a!e de au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice- conduc!orul ace+!eia poa!e
in!roduce ac(iune- po!rivi! drep!ului co*un- ,*po!riva celor vinova(i de
nee1ecu!area 3o!r.rii- dac prin le)e nu +e di+pune al!/el.
#M1
AR#. 14
<1= Con(tituie a,atere di(ciplinar.- dac. nu a )o(t (.vr:it. n a(t)el de
condi1ii nct- potrivit legii penale- (. con(tituie in)rac1iune- )apta
)unc1ionarului pu,lic (au a per(onalului contractual din vina c.ruia autoritatea
ad*ini(tra1iei pu,lice nu a r.(pun( n ter*enul prev.'ut de lege- aplicndu?(e
procedura apro,.rii tacite pentru acordarea (au rennoirea unei autori'a1ii- :i
(e (anc1ionea'. potrivit Legii nr0 17741/// privind Etatutul )unc1ionarilor
pu,lici- cu *odi)ic.rile :i co*plet.rile ulterioare- (au- dup. ca'- potrivit
legi(la1iei *uncii0
<2= $apta prev.'ut. la alin0 <1= poate anga>a :i r.(punderea civil.-
patri*onial. (au penal.- dup. ca'- a )unc1ionarului pu,lic0
#B
AR#. 16
@ap!a unei per+oane de a invoca ,n /a(a unei au!ori!(i +au in+!i!u(ii publice
e1i+!en(a unei au!ori'ri ca ur*are a procedurii aprobrii !aci!e- o*i(.nd cu
2!iin( pre'en!area r+pun+ului +au a no!i/icrii pri*i!e ,n cadrul proce+ului de
au!ori'are po!rivi! ar!. 8 alin. $4%- con+!i!uie in/rac(iunea de /al+ ,n declara(ii 2i +e
pedep+e2!e po!rivi! =odului penal.
#M1
AR#. 16A1
$apta )unc1ionarului pu,lic care- avnd cuno:tin1. de (olicitarea de
autori'are :i de docu*enta1ia ace(teia- cu ,un. :tiin1. nu (olu1ionea'. cererea
n ter*enul prev.'ut de lege :i )ace (. intervin. pre'u*1ia legal. a apro,.rii
tacite con(tituie in)rac1iune :i (e pedep(e:te cu ncAi(oare de la 1 la 9 ani0
#M1
AR#. 16A2
Exercitarea activit.1ilor prev.'ute la art0 2 alin0 <1= n a)ara autori'.rii
expre(e a autorit.1ii pu,lice co*petente con(tituie in)rac1iunea prev.'ut. de
art0 271 din Codul penal :i (e pedep(e:te cu ncAi(oare de la 2 la 9 ani0
#M3
AR#. 18
<1= ;n ca'ul n care- dup. o,1inerea docu*entului o)icial prin care (e per*ite
de().:urarea unei activit.1i- pre(tarea unui (erviciu (au exercitarea unei
pro)e(ii- autoritatea ad*ini(tra1iei pu,lice con(tat. nendeplinirea unor condi1ii
i*portante prev.'ute pentru eli,erarea autori'a1iei- acea(ta nu va putea anula
docu*entul- ci va noti)ica de ndat. titularului- prin (cri(oare reco*andat. cu
con)ir*are de pri*ire- neregularit.1ile con(tatate- *odul de re*ediere a
tuturor de)icien1elor identi)icate- precu* :i ter*enul n care titularul tre,uie (.
re(pecte acea(t. o,liga1ie0 Ace(t ter*en nu poate )i *ai *ic de 50 de 'ile :i
ncepe (. curg. de la pri*irea noti)ic.rii0
#B
$2% Au!ori!a!ea ad*ini+!ra(iei publice va anula docu*en!ul o/icial prin care +e
per*i!e de+/2urarea unei ac!ivi!(i- pre+!area unui +erviciu +au e1erci!area unei
pro/e+ii- acorda! po!rivi! procedurii re)le*en!a!e de pre'en!a ordonan( de
ur)en(- ,n ca'ul ,n care con+!a! ne,ndeplinirea unor condi(ii care aduc o )rav
a!in)ere in!ere+ului public- +i)uran(ei na(ionale- ordinii +au +n!(ii publice 2i
care nu po! /i re*edia!e +au ,n ca'ul ,n care de/icien(ele iden!i/ica!e nu au /o+!
re*edia!e ,n !er*enul +!abili! po!rivi! alin. $1%.
$3% 7*po!riva ac!ului ad*ini+!ra!iv prin care +e anulea' docu*en!ul o/icial
!i!ularul +e poa!e adre+a in+!an(ei de con!encio+ ad*ini+!ra!iv co*pe!en!e.
#M1
AR#. 18A1
Autorit.1ile ad*ini(tra1iei pu,lice co*petente au o,liga1ia de a controla
*odul de de().:urare a activit.1ilor e)ectuate pe ,a'a apro,.rii tacite :i de a
lua *.(urile legale ce (e i*pun0
#B
AR#. 17
&rocedura aprobrii !aci!e +e aplic cererilor de au!ori'are depu+e dup
in!rarea ,n vi)oare a pre'en!ei ordonan(e de ur)en(.
AR#. 18
&revederile pre'en!ei ordonan(e de ur)en( +e aplic la 16 'ile de la da!a
publicrii ,n Boni!orul O/icial al Ro*.niei- &ar!ea C.
#CIN
"OT%:
Reproduce* *ai >o( prevederile art0 F din Ordonan1a 2uvernului nr0
1542010 <#M2=0
#M2
CART0 F
Autori'area interpre1ilor :i traduc.torilor- *ediatorilor- exper1ilor teAnici
>udiciari :i exper1ilor cri*inali:ti e(te exceptat. de la procedura apro,.rii
tacite- a(t)el cu* acea(ta e(te regle*entat. prin Ordonan1a de urgen1. a
2uvernului nr0 2342005 privind procedura apro,.rii tacite- apro,at. cu
*odi)ic.ri :i co*plet.ri prin Legea nr0 678420050C
#B
:::::::::::::::