Sunteți pe pagina 1din 25

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupa!ia: Asistent medical radiologie
Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#
Bucure"ti $999
Unitatea pilot:
Spitalul Universitar Bucure!ti
Coordonator proiect standard ocupa!ional:
Nicoleta M"nescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional:
Veronica Caramihai asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti
Maria R"dulescu, asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti
Referen!i de specialitate:
Margareta Ro!ca, asistent medical principal" CMDTA Bucure!ti
Lucia Iordache, asistent medical Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament Ambulator
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999
Cod COSA: V - 83
copyright #999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus par$ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte
lucr"ri fara acordul COSA.
Asistent medical radiologie
Descrierea ocupa!iei

Asistentul medical de radiologie are drept competen$e principale: radiografierea pacientului, developarea
filmelor, asistarea medicului la examenele de radiologie. De asemenea, aceast func$ie presupune competen$e
administrative, de organizare a propriei activit$i !i de comunicare cu personalul medical !i cu pacien$ii.
Asistent medical radiologie
UNIT%&ILE DE COMPETEN&%
Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"
Activit"$i de radiologie Asistarea medicului la examenele radiologice
Preg"tirea !i protejarea pacientului
Prepararea materialelor necesare examin"rii radiologice
Radiografierea pacientului
Realizarea radiografiei
Utilizarea aparaturii radiologice
Administra$ie Aprovizionarea cu substan$e !i materiale de radiologie
Centralizarea datelor din documentele de eviden$"
Completarea documentelor specifice activit"$ii de radiologie
Competen$e generale la locul de munc" Aplicarea NPSM !i NPSI
Asigurarea condi$iilor igienico - sanitare generale n cabinetul de
radiologie
Comunicarea interactiv" la locul de munc"
Dezvoltarea profesional"
Efectuarea muncii n echip"
Planificare Planificarea activit"$ii proprii
Programarea pacien$ilor pentru investiga$ii de specialitate
Protec$ia mediului Prevenirea polu"rii mediului
Asistarea medicului la examenele radiologice
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Preg"tirea pacientului pentru #.# Pacientul este informat cu promptitudine despre examenul pe care l
examinare va efectua.

#.2 Pacientul este verificat daca ndepline!te conditiile pentru examinare.


#.3 Pacientul este preg"tit psihologic pentru examinare, explicndu-i-se
2 Asistarea medicului la examenul 2.# Substanta de contrast este administrata n modul !i concentratia ceruta
radiologic de medic n func$ie de tipul examenului.

2.2 Substan$a de contrast este administrat" cu respectarea normelor de
igiena !i protectie.

2.3 Masa de examinare este manevrat" la indica$ia medicului.

2.4 Pozi$ia de examinare este supravegheat" sau men$inut" la indica$ia
medicului.

2.5 Primul ajutor este acordat n caz de necesitate sub ndrumarea
medicului.
Gama de variabile


Preg"tire a pacientului:
psihologic"
informare
verificarea st"rii pacientului

Condi$ii pentru examinare:
pacientul nu a mncat !i nu a b"ut nainte de examinare
pacientul are colonul gol
Tipuri de examinare:
radioscopice
tomografice
angiografice
fistulografie

Mod de administrare a substan$ei de contrast:
oral
parenteral
rectal

Concentra$ia substan$ei de contrast:
sulfat de bariu sub form" lichid" sau de past"
substan$" standard lichid"

Norme de igien":
utilizarea de instrumente sterile sau dezinfectate
utilizarea paharelor de folosin$" unic"
utilizarea seringilor !i acelor de folosin$" unic"

Norme de protec$ie:
utilizarea m"nu!ilor
utilizarea !or$ului de protec$ie
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
cuno!tin$e de anatomie
Cunoa!terea efectelor secundare ale substan$elor de contrast
Cunoa!terea modului de utilizare a aparatelor

La evaluare se vor urm"ri:
Capacitatea de evaluare a st"rii fizice a pacientului
Rapiditate !i ndemnare n administrarea substan$ei de contrast
Rapiditatea !i corectitudinea n acordarea primului ajutor
Preg#tirea "i protejarea pacientului
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Preg"tirea pacientului pentru #.# Pacientul este informat cu promptitudine despre examenul pe care l
examinare va efectua.

#.2 Pacientul este preg"tit din punct de vedere psihologic, expicndu-i-se
senza$iile / reac$iile pe care le poate avea pe parcursul examin"rii.

#.3 Pacientul este verificat daca ndepline!te conditiile specifice pentru
examinare.
2 Pozi$ionarea pacientului 2.# Pacientul este pozitionat corect n functie de examenul radiologic !i
de starea lui fizic".

2.2 Pozitionarea se face !i cu ajutorul materialelor auxiliare, specifice
tipului de examinare.
3 Protejarea pacientului 3.# Protejarea se face cu mijloace de protec$ie care corespund
standardelor de utilizare.

3.2 Mijloacele de protec$ie sunt alese n func$ie de vrsta pacientului.

3.3 Sunt protejate, n mod special, persoanele tinere, copiii !i femeile
gravide.
Gama de variabile


Unitatea de variabil" pentru asistentul de radiologie
Preg"tire:
psihologic"
verificarea st"rii pacientului
informarea pacientului
Condi$iile pentru examinare:
pacientul nu a mncat nainte de examinare
pacientul s" aib" colul gol
Tipuri de examinare:
mielografie
urografie
renal" simpl"
irigoscopie
colangiografie
contrastografie
Pozi$ionare:
ortostatism n incidente diferite
decubit n incidente diferite
Starea fizic":
bun"
mediocr"(relativ")
grav"
Materiale auxiliare:
s"cule$i cu nisip
hamuri, chingi
dispozitive pentru eliminarea razelor secundare (localizatoare, diafragmarea, dispozitive de compresiune, grila
antidifuzoare)
Mijloace de protec$ie:
!or$uri plumbate
diverse dispozitive de protec$ie pentru tiroid", pentru gonade.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea tehnicilor radiologice.
Cunoa!terea materialelor de protec$ie !i a modului de utilizare a lor.
Cuno!tin$e de anatomie.

La evaluare se vor urm"ri:
Capacitatea de a evalua corect starea fizic" a bolnavului.
Solicitudinea fa$" de pacient
Atitudinea politicoas" fa$" de pacient
Capacitatea de a selecta corect metodele de protec$ie a pacientului n func$ie de tipul examin"rii !i caracteristicile
pacientului.
Prepararea materialelor necesare examin#rii radiologice
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Prepararea substan$ei de contrast #.# Concentratia !i cantitatea substantei de contrast corespund tipului
examenului !i starii pacientului.

#.2 Modul de administrare a substan$ei de contrast este n func$ie de tipul
examenului.

#.3 Substan$a de contrast este preparat", pentru fiecare pacient, n
momentul nceperii examin"rii.

#.4 Substan$ele folosite ndeplinesc condi$iile de utilizare.

#.5 Substan$a de contrast este preparat" cu respectarea normelor de
2 Prepararea solu$iilor pentru 2.# Solu$iile sunt preparate n concentra$ia prev"zut" n prescrip$ii.
developarea filmelor
2.2 Solu$iile sunt preparate din substan$e corespunz"toare din punct de
vedere calitativ

2.3 Solu$iile sunt aduse la temperatura standard de utilizare prin opera$ii
de nc"lzire sau r"cire
Gama de variabile


Unitatea de competen$" este valabil" pentru ocupa$ia: asistent radiolog.
Substan$a de contrast:
sulfat de bariu
solu$ii iodate
Concentra$ia substan$ei de contrast: lichid
past"
Tipul de examinare:
examen esofagian
examen gastric
examen intestinal
examen tomografic abdominal

Starea pacientului:
constitu$ia fizic"
diagnostic
Solu$ii pentru developarea filmului:
solu$ii de revelare
solu$ii de fixare
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
tipurile de solu$ii !i substan$e folosite n radiologie
cunoa!terea tehnicilor de preparare a substan$elor !i solu$iilor necesare
cunoa!terea tehnicilor de developare a filmelor

La evaluare se vor urm"ri:
Modul de preparare !i administrare a substan$ei de contrast n func$ie de starea pacientului !i de tipul examenului
radiologic
Modul de preparare a solu$iilor de developare conform prescrip$iilor
Radiografierea pacientului
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Alegerea filmului radiologic #.# Dimensiunea filmului este aleas" n func$ie de zona care va fi
radiografiat".

#.2 Filmul ales ndepline!te conditiile de utilizare.
2 Delimitarea fasciculului de raze 2.# Fasciculul de raze este delimitat n func$ie de zona de radiografiat.

2.2 Fasciculul de raze este delimitat la dimensiunea minim" necesar",
pentru protejarea pacientului.
3 Executarea radiografiei 3.# Executarea radiografiei se face cu respectarea timpilor prev"zu$i.

3.2 Executarea radiografiei se face cu rapiditate, imediat dup" ce
pacientul a fost pozitionat !i pregatit.
Gama de variabile


Condi$ii de utilizare a filmului:
filmul este n termenul de valabilitate
filmul nu a fost expus la lumin"
Timpii prev"zu$i pentru executarea radiografiei:
preg"tirea pacientului
expunerea
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
cuno!tin$e de tehnic" radiologic"
cuno!tin$e de anatomie

La evaluare se vor urm"ri:
capacitatea de a delimita fasciculul de raze, pentru protejarea pacientului
con!tinciozitatea n asigurarea protec$iei pacientului
rapiditatea !i corectitudinea n executarea radiografiei
capacitatea de a alege filmul n func$ie de zona ce va fi radiografiat"
Realizarea radiografiei
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Ob$inerea imaginii radiologice #.# Relevarea filmului este efectuata la temperatura standard !i cu
respectarea normelor de timp prev"zute.

#.2 Solutia de relevare ndepline!te conditiile de utilizare.

#.3 Filmul este sp"lat la jet continuu de ap".

#.4 Imaginea radiologic" este ob$inut" n camera obscur", la tipul de filtru
adecvat.
2 Fixarea imaginii radiologice 2.# Imaginea este fixat" n camera obscur", la tipul de filtru adecvat.

2.2 Solutia de fixare ndepline!te conditiile de utilizare.
3 Ob$inerea radiografiei 3.# Filmul este sp"lat cu aten$ie pentru ndep"rtarea produselor chimice.


3.2 Filmul este uscat n dispozitive speciale.

Gama de variabile


Tipul de filtru de absorb$ie a luminii:
ro!u, verde, galben, fiecare cu grade diferite de absorb$ie a luminii
Condi$ii de utilizare a solu$iilor de relevare !i fixare:
substan$ele din care sunt preparate sunt n termen de valabilitate
substan$ele din care sunt preparate corespund din punct de vedere calitativ
solu$iile sunt preparate la temperatura standard (#6 - 20 grade)
Dispozitive pentru uscarea filmului:
usc"tor cu aer cald
stative speciale
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
cunoa!terea tehnicilor de prelucrare a filmului
cuno!tin$e de anatomie pentru evaluarea calit"$ii radiografiei

La evaluare se vor urm"ri:
capacitatea de a ob$ine o imagine radiologic" utiliznd corect / adecvat solu$iile de developare !i filtrele
capacitatea de a ob$ine o radiografie clar", respectnd tehnica specific"
Utilizarea aparaturii radiologice
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Verificarea func$ion"rii aparatelor #.# Aparatele sunt verificate la nceputul programului.

#.2 Alimentarea cu curent electric a aparatelor este corect verificat".

#.3 Defec$iunile constatate sunt semnalate cu promptitudine serviciului
tehnic.
2 Fixarea parametrilor de func$ionare a 2.# Parametrii sunt fixa$i n func$ie de zona de radiografiat.
aparatelor
2.2 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de diametrul regiunii de examinat.

2.3 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de calitatea filmului.

2.4 Parametrii sunt fixa$i n func$ie de utilizarea / neutilizarea grilelor
antidifuzoare !i ecranelor ntaritoare.
3 Supravegherea func$ion"rii aparatelor 3.# Aparatele sunt supravegheate periodic sau permanent.

3.2 Este supravegheat" func$ionarea aparatelor la parametrii stabili$i.

3.3 Abaterile parametrilor stabili$i sunt corectate cu promtitudine.
Gama de variabile


Unitatea de competen$" este valabil" pentru ocupa$ia: asistent radiologie.
Aparatele radiologice: aparate de radiografiat, aparate pentru radioscopie, angiografe, computer tomograf,
aparate pentru rontgenterapie, seriograf, ma!in" de developat.
Regimul de lucru: ( kilovol$i, miliamperi, timp de expunere
distan$a focar - film
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
cunoa!terea aparatelor de radiologie
cuno!tin$e tehnice privind utilizarea aparatelor de radiologie

La evaluare se vor urm"ri:
capacitate de apreciere a diametrului regiunii de examinat
modul de fixare a parametrilor n func$ie de zona de radiografiat !i calitatea filmului
promptitudinea n sesizarea !i reglarea parametrilor de func$ionare a aparatelor radiologice
Aprovizionarea cu substan!e "i materiale de radiologie
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Estimarea necesarului de substan$e !i #.# Necesarul de substante !i materiale este estimat periodic !i ori de cte
materiale ori este nevoie.

#.2 Necesarul de substante !i materiale este estimat n functie de consumul
constant !i de tipul examenelor radiologice.
2 Recep$ionarea substan$elor !i 2.# Materialele !i substantele sunt receptionate pe baza documentelor
materialelor specifice de livrare.

2.2 Materialele !i substantele sunt receptionate n timp util.

2.3 Materialele !i substantele sunt verificate cantitativ !i calitativ prin
comparare cu specifica$iile documenta$iei de livrare.
3 Manipularea !i depozitarea 3.# Materialele !i substantele sunt manipulate cu atentie pentru evitarea
substan$elor !i materialelor deteriorarii acestora !i a accidentelor.

3.2 Materialele !i substantele sunt depozitate n conditii optime de
accesibilitate.

3.3 Condi$iile de depozitare sunt cele specificate de furnizori
pentru fiecare tip de materiale !i substante.
Gama de variabile


Materiale: filme, casete, folii nt"ritoare de imagine, consumabile, medicamente pentru prim ajutor.
Substan$e: solu$ii pentru developat, substan$e de contrast, solu$ii dezinfectante.
Tipul examenului: radioscopie, radiografie, tomografie, etc.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea materialelor !i substan$elor de radiologie.

La evaluare se vor urm"ri:
Capacitatea de estimare a necesarului de substan$e !i materiale.
Capacitatea organizatoric".
Capacitatea de gestionare eficient" a materialelor !i substan$elor.
Centralizarea datelor din documentele de eviden!#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Colectarea datelor din documentele #.# Sunt colectate toate datele nscrise n condica de cabinet !i care se
de eviden$" refer" la consumul de materiale.

#.2 Datele sunt colectate periodic n intervalul de timp prev"zut pentru
aceast" activitate.
2 ntocmirea documentelor 2.# Documentele centralizatoare sunt ntocmite n func$ie de tipul
centralizatoare materialului consumat !i de tipul activitatii radiologice.

2.2 Documentele sunt ntocmite periodic, la intervale prev"zute.
Gama de variabile


Materiale:
film radiologic.
expuneri ale aparatului.
Interval de nregistrare !i centralizare::
zilnic
lunar
trimestrial
anual
Activit"$i radiologice:
radioscopii
radiografii
irigografii
tomografii conven$ionale
tomografii computerizate
mielografii
etc.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea documentelor specifice activit"$ii de radiologie
Cunoa!terea datelor, care se nregistreaz", privitor la consumul de materiale

La evaluare se va urm"ri:
Disciplina !i corectitudinea n centralizarea datelor
Completarea documentelor specifice activit#!ii de radiologie
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Identificarea datelor necesare complet"rii documentelor specifice.
Gama de variabile


Documente specifice:
condica de cabinet
foaia de observa$ii a pacientului
Date nregistrate:
date personale ale pacientului
diagnosticul pacientului
zona de radiografiat
num"rul filmelor consumate
num"rul expunerilor aparatului
intoleran$ele manifestate de pacient la administrarea substan$ei de contrast
Scopul:
eviden$a pacien$ilor
eviden$a consumurilor
nregistrarea datelor medicale
Metode de nregistrare: n documente tipizate, pe filmul radiologic
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea datelor care trebuie nregistrate
Cunoa!terea procedurilor de nregistrare

La evaluare se va urm"ri:
nregistrarea corect" !i lizibil" a datelor n documentele specifice, n func$ie de scopul urm"rit.
Aplicarea NPSM "i NPSI
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Aplicarea NPM #.# Legislatia !i normele de protectia muncii sunt nsu!ite n conformitate
cu specificul locului de munc".

#.2 Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect !i rapid
pentru conformitate cu regulamentul n vigoare.

#.3 Echipamentul de protectie este ntretinut !i pastrat cu
responsabilitate n conformitate cu procedura specific" locului de munc".


#.4 nsu!ire clara !i corecta a procedurilor de protectia muncii prin
participarea la instructajul periodic.

#.5 Masurile de prim ajutor sunt nsu!ite cu corectitudine prin instructaje,
2 Aplicarea NPSI 2.# Lucrul este efectuat n condi$ii de securitate pentru conformitate cu
NPSI.

2.2 Procedurile PSI sunt nsu!ite prin instructaje periodice !i prin
aplica$ii practice.

2.3 Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu
rapiditate !i cu competenta pentru eliminarea pericolelor ivite.
3 Respectarea procedurilor de urgen$" 3.# Accidentul ap"rut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a
!i de evacuare personalului din serviciile abilitate.

3.2 Masurile de urgenta !i de evacuare sunt aplicate cu corectitudine,
rapiditate !i cu luciditate respectnd procedurile specifice locului de
munc".

Gama de variabile


Unitatea se aplic" la toate ocupa$iile din domeniul sanitar.
Echipamentul de protec$ie este specific locului de munc".
Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi: hidran$i, extinctoare, lope$i, nisip, trn"coape, g"le$i.
Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
NPM !i NPSI generale.
NPM !i NPSI specifice locului de munc".
Echipamentul de protec$ie !i modul de ntre$inere.
Caracteristicile toxice, inflamabile !i explozibile ale materialelor utilizate.
Sistemele de siguran$" !i de protec$ie ale aparatelor deservite.
Sistemele de avertizare, de amplasare a hidran$ilor !i a punctelor PSI.
M"suri de acordare a primului ajutor.

La evaluare se va urm"ri:
nsu!irea !i aplicarea NPM !i NPSI.
Corectitudinea aplic"rii primului ajutor.
Capacitatea de decizie !i reac$ie.
Asigurarea condi!iilor igienico - sanitare generale n cabinetul de radiologie
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii #.# Spatiile de lucru sunt aerisite natural !i / sau prin instalatii de
generale !i a cur"$eniei n spa$iile de climatizare !i ventilatie.
lucru.
#.2 Efectuarea cur"$eniei n spa$iile de lucru este solicitat" persoanei
abilitate s" o realizeze.

#.3 Spatiile de lucru sunt curatate !i igienizate la sfr!itul programului !i ori
de cte ori este nevoie.
2 Dezinfectarea instrumentelor !i 2.# Aparatele !i instrumentele sunt mentinute n stare de curatenie !i
aparatelor integritate.

2.2 Instrumentele !i aparatele sunt dezinfectate dupa fiecare utilizare,
conform normelor igienico - sanitare.

2.3 Dezinfectia este efectuata la sfr!itul programului !i ori de cte ori
este nevoie.

2.4 Metoda de dezinfectare este cea corespunz"toare tipului de aparat /
instrument.

2.5 Concentra$ia solu$iilor chimice dezinfectante este cea standard.
Gama de variabile


Aparate de lucru: ( aparate radiodiagnostic ( radiografie, radioscopie.
tomograf
angiograf
Instrumente de lucru: irigator, canule, t"vi$e renale.
Metode de dezinfectare: ( dezinfec$ie mecanic": (sp"lare
!tergere
aspirare umed"
dezinfec$ie chimic": (!tergere umed"
scufundare n solu$ie dezinfectant"
pulverizare
Solu$ii dezinfectante: deconex, cloramin", incidur, etc.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Tehnicile de cur"$enie !i dezinfec$ie.
Solu$iile dezinfectante !i concentra$iile standard

La evaluare se vor urm"ri:
Promptitudinea !i corectitudinea cu care solicit" cur"$enia !i dezinfectarea.
Capacitatea de alegere a metodei de dezinfectare corespunz"toare tipului de aparat / instrument
Modul n care sunt alese solu$iile dezinfectante !i concentra$iile lor conform tipului de aparat / instrument.
Comunicarea interactiv# la locul de munc#
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Transmiterea !i primirea #.# Metoda de comunicare este utilizat" corespunz"tor situa$iei date
pentru transmiterea !i primirea corecta !i rapida a informatiilor.

#.2 Transmiterea !i primirea informatiilor este efectuata permanent cu
respectarea raporturilor ierarhice !i functionale.

#.3 Limbajul utilizat este specific locului de munca pentru primirea !i
transmiterea informa$iilor cu corectitudine.

#.4 Modul de adresare utilizat este concis !i politicos

#.5 ntrebarile utilizate sunt pertinente !i logice pentru obtinerea de
informatii suplimentare !i clarificari.
2 Participarea la discu$ii n grup pentru 2.# Opiniile !i punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru
ob$inerea rezultatelor corespunz"toare clarificarea problemelor ap"rute.

2.2 Opiniile proprii sunt sus$inute cu argumente clare prin interven$ii
prompte !i logice.

2.3 Participarea la discutii n grup este efectuata prin sprijinirea !i
respectarea opiniilor !i drepturilor celorlalti colegi.

2.4 Problemele sunt discutate !i rezolvate cnd este posibil, printr-un
proces agreat !i acceptat de toti membrii grupului.

2.5 Divergentele aparute sunt comunicate deschis !efului direct pentru
rezolvarea cu promptitudine a acestora n scopul desfa!urarii activitatii
fluent.
Gama de variabile


Sursele de informa$ii pot fi !efii direc$i !i / sau colegii de munc", sarcini verbale / scrise de la !efii direc$i.
Forma de comunicare poate fi scris" sau oral".
Aceast" unitate poate fi aplicat" !i celorlalte ocupa$ii din domeniul sanitar.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale.
Tehnologia de specialitate.

La evaluare se va urm"ri:
Modul de adresare !i exprimarea ideilor.
Utilizarea corect" a terminologiei.
Dezvoltarea profesional#
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Identificarea necesit"$ilor de #.# Necesitatea dezvolt"rii profesionale este identificat" prin
dezvoltare profesional" autoevaluare sau de catre !efii ierarhici.

#.2 Necesitatea perfec$ion"rii profesionale este identificat" n raport cu
calitatea rezultatelor muncii efectuate.
2 Autoinstruirea profesional" 2.# Tematica cursurilor de instruire / perfec$ionare este adecvat"
necesit"$ilor de preg"tire identificate.

2.2 Literatura de specialitate este consultat" periodic pentru asigurarea
unui volum de informatii noi, necesare cre!terii calitatii activitatii.

2.3 Cuno!tintele dobndite sunt aplicate n activitatea curenta n scopul
cre!terii calitatii rezultatelor muncii.
Gama de variabile


Autoinstruirea se poate face prin consultarea literaturii de specialitate sau prin participarea la cursuri de
Ghid pentru evaluare


Surse de informare / autoinstruire.

La evaluare se va urm"ri:
Receptivitatea fa$" de informa$iile noi de specialitate.
Obiectivitatea autoevalu"rii
Modul de aplicare a cuno!tin$elor dobndite n activitatea curent", prin cre!terea calit"$ii acesteia.
Efectuarea muncii n echip#
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Identificarea rolurilor specifice #.# Rolurile sunt identificate n conformitate cu informa$iile despre
muncii n echip" lucrare.

#.2 Atributiile sunt prelucrate n functie de indicatiile !efului direct.

#.3 Sugestiile sunt furnizate cu claritate !i cu promptitudine pentru a
2. Efectuarea muncii n echip" cu 2.# Formele de comunicare sunt utilizate n func$ie de activitatea
ceilal$i membrii ai echipei desfa!urata.

2.2 Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat !i acceptat de toti
membrii echipei.

2.3 Munca n echipa este efectuata cu sprijinirea !i respectarea drepturilor
celorlal$i colegi.

2.4 Acordarea de asisten$" este cerut" atunci cnd este cazul.
Gama de variabile


M"rimea echipei: 2 - 4 asisten$i medicali
Aceast" unitate se poate aplica la celelalte ocupa$ii din domeniul sanitar
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale.
Normele de consum !i de timp.
La evaluare se va urm"ri:
Capacitatea de a colabora cu ceilal$i membrii ai echipei.
Planificarea activit#!ii proprii
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Identificarea sarcinilor de lucru #.# Sarcinile sunt identificate n totalitate, astfel nct s" fie asigurat un
flux normal al activit"$ii.

#.2 Sarcinile sunt analizate stabilind prioritatile !i gradul de complexitate.
2 Stabilirea etapelor activit"$ii 2.# Etapele de realizare a activit"$ii sunt stabilite corect astfel nct s"
corespunda complexitatii acesteia !i timpului alocat.

2.2 Etapele activitatii sunt stabilite cu atentie identificnd fazele !i
ordinea de desfa!urare pe prioritati.
3 ntocmirea programului de activit"$i 3.# Programul de lucru este ntocmit cu aten$ie $innd cont de etapele
stabilite astfel nct s" fie acoperite toate activit"$ile.

3.2 Programul este ntocmit flexibil, astfel nct s" se $in" cont de
urgen$ele medicale.
Gama de variabile


Tipuri de activit"$i: ( asistarea medicului la examenele radioscopice !i tomografice
radiografierea pacien$ilor
developarea filmelor
completarea documentelor
programarea pacien$ilor
preg"tirea materialelor !i substan$elor specifice activit"$ii de radiologie

Urgen$e medicale: ( abdomen acut
bronhopneumonii
edem pulmonar
accidente, etc.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea tipurilor de activit"$i de radiologie
Cunoa!terea priorit"$ilor n activitate.

La evaluare se vor urm"ri:
Capacitatea de identificare corect" a activit"$ilor.
Capacitatea de a stabili un program de lucru eficient.
Programarea pacien!ilor pentru investiga!ii de specialitate
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Programarea pacien$ilor #.# Pacien$ii sunt programa$i n func$ie de tipul examin"rii.

#.2 Pacien$ii cu afec$iuni grave sunt programa$i cu prioritate.

#.3 Durata fiec"rei examin"ri este estimat" n func$ie de caracteristicile
pacientului.

#.4 Durata fiec"rei examin"ri este estimat" n func$ie de tipul examin"rii.
2 Urm"rirea respect"rii graficului de 2.# Pacien$ii sunt examina$i n ordinea planificat".
program"ri
2.2 Urgen$ele medicale sunt rezolvate cu prioritate.

2.3 Respectarea graficului de programari urmare!te minimizarea timpului
de a!teptare al pacientilor.
3 Reprogramarea pacien$ilor 3.# Pacien$ii care nu sunt preg"ti$i corespunz"tor pentru examinarea
radiologic" sunt reprograma$i.

3.2 Pacientii sunt reprogramati n caz de defectare a aparatului !i / sau de
necolaborare a pacientului cu examinatorul.

3.3 Reprogramarea pacien$ilor se face n scopul complet"rii informa$iilor
asupra cazului.
Gama de variabile


Unitatea este valabil" pentru asistent radiologie
Tipuri de examinare: radiografie, radioscopie, irografie, urografie, etc.
Caracteristici ale pacien$ilor: ( pacien$i n vrst"
copii
pacien$i par$ial / total imobiliza$i, etc.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Tipuri de examin"ri radiologice
No$iuni de psihologie a pacientului.

La evaluare se vor urm"ri:
Capacitatea de evaluare a urgen$elor medicale.
Capacitatea organizatoric"
Capacitatea de apreciere a duratei de examinare n func$ie de tipul examin"rii !i de caracteristicile pacientului.
Prevenirea polu#rii mediului
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Colectarea solu$iilor !i materialelor #.# Solu$ia de fixare a filmului este colectat" n momentul n care nu mai
uzate ndepline!te conditiile de utilizare.

#.2 Solutia !i materialele uzate sunt colectate n recipiente speciale.

#.3 Solutia !i materialele uzate sunt colectate n totalitate.
2 Depozitarea solu$iilor !i materialelor 2.# Solutiile !i materialele sunt depozitate n spatii special amenajate.
uzate
2.2 Flacoanele !i fiolele cu substanta de contrast sunt depozitate timp de
24 ore.

2.3 Solutiile !i materialele sunt depozitate separat.

2.4 Solutiile !i materialele sunt depozitate n conditii de securitate.
Gama de variabile


Materiale uzate:
seringi, ace
tampoane
Recipiente de colectare:
canistre
saci de gunoi
bidoane

Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la:
Cunoa!terea condi$iilor de colectare !i depozitare a materialelor uzate
Cunoa!terea regulilor privitoare la p"strarea probelor de bariu
La evaluare se vor urm"ri:
Con!tiinciozitatea !i corectitudinea n colectarea !i depozitarea materialelor, n spa$iile special amenajate !i n
condi$ii de siguran$"