Sunteți pe pagina 1din 39

LEGEA 188/1999, Actualizata 2014, privind Statutul functionarilor

publici. Rpublicata
Actualizata cu dispozitiile Legii 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal (in vigoare din 1 feruarie 201!"
# Actualizata cu dispozitiile Legii 2$$/201% pentru punerea in aplicare a Legii nr.
1%$/2010 privind Codul de procedura penala si pentru &odificarea si co&pletarea unor
acte nor&ative care cuprind dispozitii procesual penale (in vigoare din 1 feruarie 201!"
CA'()*L+L (, -ispozitii generale
Art. 1
(1"'rezenta lege regle&enteaza regi&ul general al raporturilor .uridice dintre functionarii
pulici si stat sau ad&inistratia pulica locala/ prin autoritatile ad&inistrative autono&e
ori prin autoritatile si institutiile pulice ale ad&inistratiei pulice centrale si locale/
denu&ite in continuare raporturi de serviciu.
(2"0copul prezentei legi il constituie asigurarea/ in confor&itate cu dispozitiile legale/ a
unui serviciu pulic stail/ profesionist/ transparent/ eficient si i&partial/ in interesul
cetatenilor/ precu& si al autoritatilor si institutiilor pulice din ad&inistratia pulica
centrala si locala.
Articolul 2
(1"1unctia pulica reprezinta ansa&lul atriutiilor si responsailitatilor/ stailite in
te&eiul legii/ in scopul realizarii prerogativelor de putere pulica de catre ad&inistratia
pulica centrala/ ad&inistratia pulica locala si autoritatile ad&inistrative autono&e.
(2"1unctionarul pulic este persoana nu&ita/ in conditiile legii/ intr#o functie pulica.
'ersoana care a fost elierata din functia pulica si se afla in corpul de rezerva al
functionarilor pulici isi pastreaza calitatea de functionar pulic.
(%"Activitatile desfasurate de functionarii pulici/ care i&plica e2ercitarea prerogativelor
de putere pulica/ sunt ur&atoarele,
a" punerea in e2ecutare a legilor si a celorlalte acte nor&ative3
" elaorarea proiectelor de acte nor&ative si a altor regle&entari specifice autoritatii sau
institutiei pulice/ precu& si asigurarea avizarii acestora3
c" elaorarea proiectelor politicilor si strategiilor/ a progra&elor/ a studiilor/ analizelor si
statisticilor necesare realizarii si i&ple&entarii politicilor pulice/ precu& si a
docu&entatiei necesare e2ecutarii legilor/ in vederea realizarii co&petentei autoritatii sau
institutiei pulice3
d" consilierea/ controlul si auditul pulic intern3
e" gestionarea resurselor u&ane si a resurselor financiare3
f" colectarea creantelor ugetare3
g" reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei pulice in raporturile acesteia cu
persoane fizice sau .uridice de drept pulic sau privat/ din tara si strainatate/ in li&ita
co&petentelor stailite de conducatorul autoritatii sau institutiei pulice/ precu& si
reprezentarea in .ustitie a autoritatii sau institutiei pulice in care isi desfasoara
activitatea3
4" realizarea de activitati in confor&itate cu strategia de infor&atizare a ad&inistratiei
pulice.
(!"1unctiile pulice sunt prevazute in ane2a la prezenta lege.
($"(n sensul prezentei legi/ totalitatea functionarilor pulici din cadrul autoritatilor
ad&inistrative autono&e si din cadrul autoritatilor si institutiilor pulice din ad&inistratia
pulica centrala si locala constituie corpul functionarilor pulici.
Articolul %
'rincipiile care stau la aza e2ercitarii functiei pulice sunt,
a" legalitate/ i&partialitate si oiectivitate3
" transparenta3
c" eficienta si eficacitate3
d" responsailitate/ in confor&itate cu prevederile legale3
e" orientare catre cetatean3
f" stailitate in e2ercitarea functiei pulice3
g" suordonare ierar4ica.
Articolul !
(1"5aporturile de serviciu se nasc si se e2ercita pe aza actului ad&inistrativ de nu&ire/
e&is in conditiile legii.
(2"62ercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeter&inata.
(%"'rin e2ceptie de la prevederile alin. (2"/ functiile pulice de e2ecutie te&porar vacante
pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada deter&inata/ astfel,
a" prin redistriuirea functionarilor pulici din corpul de rezerva care indeplinesc
conditiile specifice pentru ocuparea functiei pulice respective3
" prin nu&ire pe perioada deter&inata/ prin concurs in conditiile legii/ in situatia in care
in corpul de rezerva nu e2ista functionari pulici care sa indeplineasca cerintele specifice
pentru a fi redistriuiti in confor&itate cu dispozitiile prevazute la lit. a". 'ersoana nu&ita
in aceste conditii doandeste calitatea de functionar pulic nu&ai pe aceasta perioada si
nu eneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva
al functionarilor pulici.
Articolul $
(1"'ot eneficia de statute speciale functionarii pulici care isi desfasoara activitatea in
cadrul ur&atoarelor servicii pulice,
a" structurile de specialitate ale 'arla&entului 5o&aniei3
" structurile de specialitate ale Ad&inistratiei 'rezidentiale3
c" structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ3
d" serviciile diplo&atice si consulare3
e" autoritatea va&ala3
f" politia si alte structuri ale 7inisterului (nternelor si 5efor&ei Ad&inistrative3
g" alte servicii pulice stailite prin lege.
(2"'rin statutele speciale prevazute la alin. (1" se pot regle&enta,
a" drepturi/ indatoriri si inco&patiilitati specifice/ altele decat cele prevazute de prezenta
lege3
" functii pulice specifice.
(%"(n cazul statutelor speciale aplicaile serviciilor diplo&atice si consulare/ precu& si
politistilor si altor structuri ale 7inisterului (nternelor si 5efor&ei Ad&inistrative/
dispozitiile speciale pot regle&enta prevederi de natura celor prevazute la alin. (2"/
precu& si cu privire la cariera.
Articolul 6
'revederile prezentei legi nu se aplica,
a" personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor
pulice/ care desfasoara activitati de secretariat/ ad&inistrative/ protocol/ gospodarire/
intretinere#reparatii si de deservire/ paza/ precu& si altor categorii de personal care nu
e2ercita prerogative de putere pulica. 'ersoanele care ocupa aceste functii nu au
calitatea de functionar pulic si li se aplica legislatia &uncii3
" personalului salariat incadrat/ pe aza increderii personale/ la cainetul de&nitarului3
c" corpului &agistratilor3
d" cadrelor didactice3
e" persoanelor nu&ite sau alese in functii de de&nitate pulica.
CA'()*L+L ((, Clasificarea functiilor pulice. Categorii de functionari pulici
Art. 7
(1"1unctiile pulice se clasifica dupa cu& ur&eaza,
a" functii pulice generale si functii pulice specifice3
" functii pulice din clasa (/ functii pulice din clasa a ((#a/ functii pulice din clasa a
(((#a3
c" functii pulice de stat/ functii pulice teritoriale si functii pulice locale.
(2"1unctiile pulice generale reprezinta ansa&lul atriutiilor si responsailitatilor cu
caracter general si co&un tuturor autoritatilor si institutiilor pulice/ in vederea realizarii
co&petentelor lor generale.
(%"1unctiile pulice specifice reprezinta ansa&lul atriutiilor si responsailitatilor cu
caracter specific unor autoritati si institutii pulice/ stailite in vederea realizarii
co&petentelor lor specifice/ sau care necesita co&petente si responsailitati specifice.
(!"6c4ivalarea functiilor pulice specifice cu functiile pulice generale/ in conditiile
legii/ se face prin statutele speciale prevazute la art. $ alin. (1" sau/ la propunerea
autoritatilor si institutiilor pulice/ de Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 8
(1"1unctiile pulice de stat sunt functiile pulice stailite si avizate/ potrivit legii/ in
cadrul &inisterelor/ organelor de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale/ precu&
si in cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e.
(2"1unctiile pulice teritoriale sunt functiile pulice stailite si avizate/ potrivit legii/ in
cadrul institutiei prefectului/ serviciilor pulice deconcentrate ale &inisterelor si ale
celorlalte organe ale ad&inistratiei pulice centrale din unitatile ad&inistrativ#teritoriale.
(%"1unctiile pulice locale sunt functiile pulice stailite si avizate/ potrivit legii/ in
cadrul aparatului propriu al autoritatilor ad&inistratiei pulice locale si al institutiilor
pulice suordonate acestora.
Articolul 9
1unctiile pulice se i&part in % clase/ definite in raport cu nivelul studiilor necesare
ocuparii functiei pulice/ dupa cu& ur&eaza,
a" clasa ( cuprinde functiile pulice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de
licenta asolvite cu diplo&a/ respectiv studii superioare de lunga durata/ asolvite cu
diplo&a de licenta sau ec4ivalenta3
" clasa a ((#a cuprinde functiile pulice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de
scurta durata/ asolvite cu diplo&a3
c" clasa a (((#a cuprinde functiile pulice pentru a caror ocupare se cer studii liceale/
respectiv studii &edii liceale/ finalizate cu diplo&a de acalaureat.
Articolul 10
(1"-upa nivelul atriutiilor titularului functiei pulice/ functiile pulice se i&part in trei
categorii dupa cu& ur&eaza,
a" functii pulice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici3
" functii pulice corespunzatoare categoriei functionarilor pulici de conducere3
c" functii pulice corespunzatoare categoriei functionarilor pulici de e2ecutie.
(2"1unctionarii pulici nu&iti in functiile pulice din clasele a ((#a si a (((#a pot ocupa
nu&ai functii pulice de e2ecutie.
Articolul 11
(1"1unctionarii pulici sunt deutanti sau definitivi.
(2"'ot fi nu&ite functionari pulici deutanti persoanele care au pro&ovat concursul
pentru ocuparea unei functii pulice de grad profesional deutant.
(%"'ot fi nu&iti functionari pulici definitivi,
a" functionarii pulici deutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si
au otinut rezultat corespunzator la evaluare3
" persoanele care intra in corpul functionarilor pulici prin concurs si care au vec4i&ea
in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pulice de &ini&u& 12 luni/ 8 luni si/
respectiv/ 6 luni/ in functie de nivelul studiilor asolvite.
Articolul 12
Categoria inaltilor functionari pulici cuprinde persoanele care sunt nu&ite in una dintre
ur&atoarele functii pulice,
a" secretar general al 9uvernului si secretar general ad.unct al 9uvernului3
" secretar general din &inistere si alte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice
centrale3
c" prefect3
d" secretar general ad.unct din &inistere si alte organe de specialitate ale ad&inistratiei
pulice centrale3
e" suprefect3
f" inspector guverna&ental.
Articolul 1%
(1"Categoria functionarilor pulici de conducere cuprinde persoanele nu&ite in una dintre
ur&atoarele functii pulice,
a" director general si director general ad.unct din aparatul autoritatilor ad&inistrative
autono&e/ al &inisterelor si al celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice
centrale/ precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acestora3
" director si director ad.unct din aparatul autoritatilor ad&inistrative autono&e/ al
&inisterelor si al celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale/
precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acestora3
c" secretar al unitatii ad&inistrativ#teritoriale3
d" director e2ecutiv si director e2ecutiv ad.unct ai serviciilor pulice deconcentrate ale
&inisterelor si ale celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale din
unitatile ad&inistrativ#teritoriale/ in cadrul institutiei prefectului/ in cadrul aparatului
propriu al autoritatilor ad&inistratiei pulice locale si al institutiilor pulice suordonate
acestora/ precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acestora3
e" sef serviciu/ precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acesteia3
f" sef irou/ precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acesteia.
(2"(n cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e pot fi stailite si functiile pulice
prevazute la alin. (1" lit. e" si f"/ precu& si alte functii pulice prevazute in regle&entarile
specifice.
(%"1unctiile pulice prevazute la alin. (1" lit. a" se pot staili si in cadrul autoritatilor si
institutiilor pulice din ad&inistratia pulica locala care au un nu&ar de &ini&u& 1$0 de
posturi.
Articolul 1!
(1"0unt functionari pulici de e2ecutie din clasa ( persoanele nu&ite in ur&atoarele
functii pulice generale, consilier/ consilier .uridic/ auditor/ e2pert/ inspector/ precu& si
in functiile pulice specifice asi&ilate acestora.
(2"0unt functionari pulici de e2ecutie din clasa a ((#a persoanele nu&ite in functia
pulica generala de referent de specialitate/ precu& si in functiile pulice specifice
asi&ilate acesteia.
(%"0unt functionari pulici de e2ecutie din clasa a (((#a persoanele nu&ite in functia
pulica generala de referent/ precu& si in functiile pulice specifice asi&ilate acesteia.
Articolul 1$
1unctiile pulice de e2ecutie sunt structurate pe grade profesionale/ dupa cu& ur&eaza,
a" superior/ ca nivel &a2i&3
" principal3
c" asistent3
d" deutant.
CA'()*L+L (((, Categoria inaltilor functionari pulici
Art. 16
(1"(naltii functionari pulici realizeaza &anage&entul de nivel superior in ad&inistratia
pulica centrala si in autoritatile ad&inistrative autono&e.
(2"'entru a ocupa o functie pulica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari
pulici persoana treuie sa indeplineasca cu&ulativ ur&atoarele conditii,
a" cele prevazute la art. $!3
" studii universitare de licenta asolvite cu diplo&a/ respectiv studii superioare de lunga
durata/ asolvite cu diplo&a de licenta sau ec4ivalenta3
c" cel putin $ ani vec4i&e in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice3
d" a asolvit progra&ele de for&are specializata pentru ocuparea unei functii pulice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici ori a e2ercitat un &andat co&plet
de parla&entar3
e" a pro&ovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari pulici.
(%"'entru ocuparea functiilor pulice prevazute la art. 12 lit. a"/ " si d" se pot staili
conditii specifice sau proceduri specifice/ in conditiile legii.
Articolul 17
'rogra&ele de for&are specializata pentru ocuparea unei functii pulice corespunzatoare
categoriei inaltilor functionari pulici se organizeaza in conditiile legii.
Articolul 18
(1"(ntrarea in categoria inaltilor functionari pulici se face prin concurs national.
5ecrutarea se face de catre o co&isie per&anenta/ independenta/ for&ata din 7 &e&ri/
nu&iti prin decizie a pri&ului#&inistru. 7e&rii co&isiei au &andate fi2e de 10 ani si
.u&atate si sunt nu&iti prin rotatie.
(2"'ersoanele care au pro&ovat concursul national prevazut la alin. (1" pot fi nu&ite in
functiile pulice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici.
(%"0tructura/ criteriile de dese&nare a &e&rilor/ atriutiile si &odul de organizare si
functionare ale co&isiei prevazute la alin. (1" se stailesc prin 4otarare a 9uvernului/ la
propunerea Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 19
(1"8u&irea/ &odificarea/ suspendarea/ incetarea raporturilor de serviciu/ precu& si
sanctionarea disciplinara a inaltilor functionari pulici se fac/ in conditiile legii/ de catre,
a" 9uvern/ pentru functiile pulice prevazute la art. 12 lit. a"/ c" si e"3
" pri&ul#&inistru/ pentru functiile pulice prevazute la art. 12 lit. "/ d" si f".
(2"8u&irea intr#o functie pulica prevazuta la art. 12 lit. a"/ " si d" se face dintre
persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (2" si (%".
(%"La elierarea din functia pulica/ inaltii functionari pulici au dreptul la co&pensatii
&ateriale/ stailite potrivit legii privind siste&ul unitar de salarizare a functionarilor
pulici.
Articolul 20
(1"6valuarea perfor&antelor profesionale individuale ale inaltilor functionari pulici se
face anual/ in conditiile legii.
(2"6valuarea generala a inaltilor functionari pulici se face o data la 2 ani/ in scopul
confir&arii cunostintelor profesionale/ aptitudinilor si ailitatilor necesare e2ercitarii
functiei pulice.
(%"(naltii functionari pulici au oligatia de a ur&a anual cursuri de perfectionare
profesionala/ in conditiile legii.
(!"6valuarea anuala prevazuta la alin. (1" si evaluarea generala prevazuta la alin. (2" se
fac de catre o co&isie de evaluare/ ai carei &e&ri sunt nu&iti prin decizie a pri&ului#
&inistru/ la propunerea &inistrului internelor si refor&ei ad&inistrative.
CA'()*L+L (:, 7anage&entul functiilor pulice si al functionarilor pulici
06C)(+86A 1, Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici
Art. 21
(1"'entru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari pulici profesionist/ stail si
i&partial se infiinteaza/ in suordinea 7inisterului (nternelor si 5efor&ei Ad&inistrative/
Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ organ de specialitate al ad&inistratiei pulice
centrale/ cu personalitate .uridica.
(2"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici este condusa de un presedinte/ cu rang de
secretar de stat/ nu&it de catre pri&ul#&inistru/ la propunerea &inistrului internelor si
refor&ei ad&inistrative. (n e2ercitarea atriutiilor care ii revin/ presedintele Agentiei
8ationale a 1unctionarilor 'ulici e&ite ordine cu caracter nor&ativ si individual.
(%"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici este finantata de la ugetul de stat.
Articolul 22
(1"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici are ur&atoarele atriutii,
a" elaoreaza politicile si strategiile privind &anage&entul functiei pulice si al
functionarilor pulici3
" elaoreaza si avizeaza proiecte de acte nor&ative privind functia pulica si functionarii
pulici3
c" &onitorizeaza si controleaza &odul de aplicare a legislatiei privind functia pulica si
functionarii pulici in cadrul autoritatilor si institutiilor pulice3
d" elaoreaza regle&entari co&une/ aplicaile tuturor autoritatilor si institutiilor pulice/
privind functiile pulice/ precu& si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in
do&eniul functiei pulice si al functionarilor pulici3
e" elaoreaza proiectul legii privind stailirea siste&ului unitar de salarizare pentru
functionarii pulici3
f" staileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor pulici3
g" centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor pulici/ stailite ca ur&are a
evaluarii perfor&antelor profesionale individuale ale functionarilor pulici3
4" colaoreaza cu (nstitutul 8ational de Ad&inistratie la stailirea te&aticii specifice
progra&elor de for&are specializata in ad&inistratia pulica si de perfectionare a
functionarilor pulici3
i" intoc&este si ad&inistreaza aza de date cuprinzand evidenta functiilor pulice si a
functionarilor pulici3
."realizeaza recrutarea si pro&ovarea pentru functiile pulice pentru care organizeaza
concurs/ &onitorizeaza recrutarea si pro&ovarea pentru celelalte functii pulice/ in
conditiile prezentei legi3
.1"organizeaza concursuri sau e2a&ene pentru ocuparea functiilor pulice de conducere
vacante/ in conditiile prevazute la art. $83
.2"dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor/ in conditiile legii3
;"realizeaza redistriuirea functionarilor pulici carora le#au incetat raporturile de
serviciu din &otive nei&putaile lor/ pe aza acordului conducatorilor autoritatilor sau
institutiilor pulice3
l"acorda asistenta de specialitate si coordoneaza &etodologic co&parti&entele de resurse
u&ane din cadrul autoritatilor si institutiilor ad&inistratiei pulice centrale si locale3
&"participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor
pulici si 7inisterul (nternelor si 5efor&ei Ad&inistrative3
n"colaoreaza cu organis&e si cu organizatii internationale din do&eniul sau de
activitate3
o"elaoreaza anual/ cu consultarea autoritatilor si institutiilor pulice/ 'lanul de ocupare a
functiilor pulice/ pe care il supune spre aproare 9uvernului3
p"intoc&este raportul anual cu privire la &anage&entul functiilor pulice si al
functionarilor pulici/ pe care il prezinta 9uvernului3
<"constata contraventii si aplica sanctiuni/ in conditiile legii.
(2"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici indeplineste orice alte atriutii stailite prin
lege.
(%"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici are legiti&are procesuala activa si poate
sesiza instanta de contencios ad&inistrativ co&petenta cu privire la,
a" actele prin care autoritatile sau institutiile pulice incalca legislatia referitoare la
functia pulica si functionarii pulici/ constatate ca ur&are a activitatii proprii de control3
" refuzul autoritatilor si institutiilor pulice de a aplica prevederile legale in do&eniul
functiei pulice si al functionarilor pulici.
(!"Actul atacat potrivit alin. (%" este suspendat de drept.
($"'resedintele Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici poate sesiza si prefectul in
legatura cu actele ilegale e&ise de autoritatile sau institutiile pulice locale.
Articolul 221
Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii
concursului sau/ dupa caz/ a e2a&enului/ in ur&atoarele cazuri,
a" in situatia in care este sesizata si se constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale
privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de pro&ovare in functii
pulice din cadrul autoritatilor si institutiilor pulice3
" autoritatea sau institutia pulica nu a trans&is Agentiei 8ationale a 1unctionarilor
'ulici planul de ocupare a functiilor pulice/ potrivit prevederilor art. 2% alin. (!" si ($"3
c" autoritatea sau institutia pulica care organizeaza concursul sau e2a&enul nu a otinut
avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ potrivit prevederilor art. 107.
Articolul 2%
(1"'lanul de ocupare a functiilor pulice staileste,
a" nu&arul &a2i& al functiilor pulice rezervate pro&ovarii functionarilor pulici3
" nu&arul &a2i& al functiilor pulice care vor fi rezervate in scopul pro&ovarii rapide3
c" nu&arul &a2i& al functiilor pulice care vor fi ocupate prin recrutare3
d" nu&arul &a2i& al functiilor pulice care vor fi infiintate3
e" nu&arul &a2i& al functiilor pulice care vor fi supuse reorganizarii3
f" nu&arul &a2i& de functii pulice pe fiecare clasa/ categorie si pe grade profesionale3
g" nu&arul &a2i& al functiilor pulice de conducere si al functiilor pulice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici.
(2"'lanul de ocupare a functiilor pulice se elaoreaza anual/ cu consultarea sindicatelor
reprezentative ale functionarilor pulici/ astfel,
a" de catre Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ pe aza propunerilor ordonatorilor
principali de credite/ pentru autoritatile si institutiile pulice din ad&inistratia pulica
centrala3
" de catre pri&ar sau/ dupa caz/ de catre presedintele consiliului .udetean/ prin aparatul
de specialitate/ pentru autoritatile si institutiile pulice din ad&inistratia pulica locala.
(%"'lanul de ocupare a functiilor pulice se intoc&este centralizat/ pe fiecare ordonator
principal de credite si pe fiecare institutie din suordinea acesteia sau finantata prin
ugetul sau.
(!"(n situatia prevazuta la alin. (2" lit. a"/ planul de ocupare a functiilor pulice se aproa
prin 4otarare a 9uvernului. (n situatia prevazuta la alin. (2" lit. "/ planul de ocupare a
functiilor pulice se aproa prin 4otarare a consiliului local/ respectiv a consiliului
.udetean.
($"'entru autoritatile si institutiile pulice din ad&inistratia pulica locala/ proiectul
planului de ocupare a functiilor pulice se trans&ite Agentiei 8ationale a 1unctionarilor
'ulici cu !$ de zile inainte de data aproarii. (n situatia in care Agentia 8ationala a
1unctionarilor 'ulici constata neregularitati in structura acestuia/ autoritatile sau
institutiile pulice au oligatia de a &odifica proiectul planului de ocupare a functiilor
pulice/ pe aza oservatiilor Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ in confor&itate
cu prevederile legale.
Articolul 2!
9estiunea curenta a resurselor u&ane si a functiilor pulice este organizata si realizata/ in
cadrul fiecarei autoritati si institutii pulice/ de catre un co&parti&ent specializat/ care
colaoreaza direct cu Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici.
06C)(+86A 2, 6videnta functiilor pulice si a functionarilor pulici
Art. 2$
(1"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici ad&inistreaza evidenta nationala a
functiilor pulice si a functionarilor pulici/ pe aza datelor trans&ise de autoritatile si
institutiile pulice.
(2"6videnta functiilor pulice si a functionarilor pulici se tine in cadrul fiecarei autoritati
sau institutii pulice/ potrivit for&atului stailit de catre Agentia 8ationala a
1unctionarilor 'ulici. Autoritatile si institutiile pulice au oligatia de a trans&ite
Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici toate infor&atiile cuprinse in evidenta
functiilor pulice si a functionarilor pulici din cadrul acestora.
(%"(n scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor u&ane/ precu& si pentru
ur&arirea carierei functionarului pulic/ autoritatile si institutiile pulice intoc&esc
dosarul profesional pentru fiecare functionar pulic.
(!"1or&atul standard al evidentei functiilor pulice si a functionarilor pulici/ precu& si
continutul dosarului profesional se stailesc prin 4otarare a 9uvernului/ la propunerea
Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 26
(1"Autoritatile si institutiile pulice raspund de intoc&irea si actualizarea dosarelor
profesionale ale functionarilor pulici si asigura pastrarea acestora in conditii de
siguranta.
(2"(n cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu/ autoritatea sau
institutia pulica pastreaza o copie a dosarului profesional si in&aneaza originalul
functionarului pulic/ pe aza de se&natura.
(%"Autoritatile si institutiile pulice au oligatia de a co&unica Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ in ter&en de 10 zile lucratoare/ orice &odificare intervenita in
situatia functionarilor pulici.
(!"'ersoanele care au acces la datele cuprinse in evidenta nationala a functiilor pulice si
a functionarilor pulici/ precu& si la dosarul profesional al functionarului pulic au
oligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal/ in conditiile legii.
($"La solicitarea functionarului pulic/ autoritatea sau institutia pulica este oligata sa
eliereze un docu&ent care sa ateste activitatea desfasurata de acesta/ vec4i&ea in
&unca/ in specialitate si in functia pulica.
CA'()*L+L :, -repturi si indatoriri
06C)(+86A 1, -repturile functionarilor pulici
Art. 27
(1"-reptul la opinie al functionarilor pulici este garantat.
(2"6ste interzisa orice discri&inare intre functionarii pulici pe criterii politice/ de
apartenenta sindicala/ convingeri religioase/ etnice/ de se2/ orientare se2uala/ stare
&ateriala/ origine sociala sau de orice alta ase&enea natura.
Articolul 28
1unctionarul pulic are dreptul de a fi infor&at cu privire la deciziile care se iau in
aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in &od direct.
Articolul 29
(1"-reptul de asociere sindicala este garantat functionarilor pulici.
(2"1unctionarii pulici pot/ in &od lier/ sa infiinteze organizatii sindicale/ sa adere la ele
si sa e2ercite orice &andat in cadrul acestora.
(%"(n situatia in care inaltii functionari pulici sau functionarii pulici care au calitatea de
ordonatori de credite sunt alesi in organele de conducere a organizatiilor sindicale/ acestia
au oligatia ca in ter&en de 1$ zile de la alegerea in organele de conducere ale
organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. (n cazul in care
functionarul pulic opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de conducere in
organizatiile sindicale/ raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada
egala cu cea a &andatului in functia de conducere din organizatia sindicala.
(%1"1unctionarii pulici/ altii decat cei prevazuti la alin. (%"/ pot detine si&ultan functia
pulica si functia in organele de conducere ale organizatiilor sindicale/ cu oligatia
respectarii regi&ului inco&patiilitatilor si al conflictelor de interese care le este
aplicail.
(!"1unctionarii pulici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii
avand ca scop prote.area intereselor profesionale.
Articolul %0
(1"1unctionarilor pulici le este recunoscut dreptul la greva/ in conditiile legii.
(2"1unctionarii pulici care se afla in greva nu eneficiaza de salariu si alte drepturi
salariale pe durata grevei.
Articolul %1
(1"'entru activitatea desfasurata/ functionarii pulici au dreptul la un salariu co&pus din,
a" salariul de aza3
" sporul pentru vec4i&e in &unca3
(2"1unctionarii pulici eneficiaza de pri&e si alte drepturi salariale/ in conditiile legii.
(%"0alarizarea functionarilor pulici se face in confor&itate cu prevederile legii privind
stailirea siste&ului unitar de salarizare pentru functionarii pulici.
Articolul %2
1unctionarii pulici care/ potrivit legii/ sunt oligati sa poarte unifor&a in ti&pul
serviciului o pri&esc gratuit.
Art. %%
(1"-urata nor&ala a ti&pului de lucru pentru functionarii pulici este/ de regula/ de 8 ore
pe zi si de !0 de ore pe sapta&ana.
(2"'entru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei pulice
peste durata nor&ala a ti&pului de lucru sau in zilele de saratori legale ori declarate zile
nelucratoare functionarii pulici de e2ecutie au dreptul la recuperare sau la plata &a.orata
cu un spor de 100= din salariul de aza. 8u&arul orelor platite cu sporul de 100= nu
poate depasi %60 intr#un an.
Articolul %!
(1"1unctionarii pulici pot fi alesi sau nu&iti intr#o functie de de&nitate pulica/ in
conditiile legii.
(2"(naltii functionari pulici si functionarii pulici de conducere pot fi nu&iti in functii de
de&nitate pulica nu&ai dupa incetarea/ in conditiile legii/ a raporturilor de serviciu.
(21"'rin e2ceptie de la alin. (2"/ functionarii pulici de conducere pot fi nu&iti in functii
de de&nitate pulica din cadrul autoritatilor sau institutiilor pulice din ad&inistratia
pulica centrala in care isi desfasoara activitatea/ precu& si din cadrul autoritatilor sau
institutiilor pulice aflate in raporturi ierar4ice cu aceasta.
(%"(naltii functionari pulici si functionarii pulici de conducere pot candida pentru
functii de de&nitate pulica nu&ai dupa incetarea/ in conditiile legii/ a raporturilor de
serviciu.
Articolul %$
(1"1unctionarii pulici au dreptul/ in conditiile legii/ la concediu de odi4na/ la concedii
&edicale si la alte concedii.
Articolul %6
(n perioada concediilor de oala/ a concediilor de &aternitate si a celor pentru cresterea si
ingri.irea copiilor/ raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi &odificate decat din
initiativa functionarului pulic in cauza.
Articolul %7
Autoritatile si institutiile pulice au oligatia sa asigure functionarilor pulici conditii
nor&ale de &unca si igiena/ de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si
psi4ica.
Articolul %8
1unctionarii pulici eneficiaza de asistenta &edicala/ proteze si &edica&ente/ in
conditiile legii.
Articolul %9
1unctionarii pulici eneficiaza de pensii/ precu& si de celelalte drepturi de asigurari
sociale de stat/ potrivit legii.
Articolul !0
(1"(n caz de deces al functionarului pulic/ &e&rii fa&iliei/ care au/ potrivit legii/
dreptul la pensie de ur&as/ pri&esc pe o perioada de % luni ec4ivalentul salariului de aza
din ulti&a luna de activitate a functionarului pulic decedat.
(2"(n cazul in care decizia pentru pensia de ur&as nu a fost e&isa din vina autoritatii sau
a institutiei pulice in ter&en de % luni de la data decesului/ aceasta va ac4ita in
continuare drepturile prevazute la alin. (1" pana la e&iterea deciziei pentru pensia de
ur&as.
Articolul !1
(1"1unctionarii pulici eneficiaza in e2ercitarea atriutiilor lor de protectia legii.
(2"Autoritatea sau institutia pulica este oligata sa asigure protectia functionarului
pulic i&potriva a&enintarilor/ violentelor/ faptelor de ultra. carora le#ar putea fi victi&a
in e2ercitarea functiei pulice sau in legatura cu aceasta. 'entru garantarea acestui drept/
autoritatea sau institutia pulica va solicita spri.inul organelor ailitate/ potrivit legii.
(%"7asurile speciale de protectie pentru functionarii pulici cu atriutii de control si
inspectie/ e2ecutare silita a creantelor ugetare/ precu& si pentru alte categorii de
functionari pulici care desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional se stailesc
prin acte nor&ative/ la propunerea Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici sau de
catre autoritati si institutii pulice/ cu avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul !2
Autoritatea sau institutia pulica este oligata sa il despagueasca pe functionarul pulic
in situatia in care acesta a suferit/ din culpa autoritatii sau institutiei pulice/ un pre.udiciu
&aterial in ti&pul indeplinirii atriutiilor de serviciu.
06C)(+86A 2, (ndatoririle functionarilor pulici
Art. !%
(1"1unctionarii pulici au oligatia sa isi indeplineasca cu profesionalis&/ i&partialitate
si in confor&itate cu legea indatoririle de serviciu si sa se atina de la orice fapta care ar
putea aduce pre.udicii persoanelor fizice sau .uridice ori prestigiului corpului
functionarilor pulici.
(2"1unctionarii pulici de conducere sunt oligati sa spri.ine propunerile si initiativele
&otivate ale personalului din suordine/ in vederea i&unatatirii activitatii autoritatii sau
institutiei pulice in care isi desfasoara activitatea/ precu& si a calitatii serviciilor pulice
oferite cetatenilor.
(%"1unctionarii pulici au indatorirea de a respecta nor&ele de conduita profesionala si
civica prevazute de lege.
Articolul !!
(1"1unctionarilor pulici le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau
organele de conducere/ alese sau nu&ite/ ale partidelor politice/ definite confor&
statutului acestora/ ale organizatiilor carora le este aplicail acelasi regi& .uridic ca si
partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele
politice.
(2"(naltilor functionari pulici le este interzis sa faca parte din partide politice/ organizatii
carora le este aplicail acelasi regi& .uridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori
asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice.
(%"1unctionarii pulici au oligatia ca/ in e2ercitarea atriutiilor ce le revin/ sa se atina
de la e2pri&area sau &anifestarea pulica a convingerilor si preferintelor lor politice/ sa
nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicail acelasi
regi& .uridic ca si partidelor politice.
Articolul !$
(1"1unctionarii pulici raspund/ potrivit legii/ de indeplinirea atriutiilor ce le revin din
functia pulica pe care o detin/ precu& si a atriutiilor ce le sunt delegate.
(2"1unctionarul pulic este oligat sa se confor&eze dispozitiilor pri&ite de la superiorii
ierar4ici.
(%"1unctionarul pulic are dreptul sa refuze/ in scris si &otivat/ indeplinirea dispozitiilor
pri&ite de la superiorul ierar4ic/ daca le considera ilegale. -aca cel care a e&is dispozitia
o for&uleaza in scris/ functionarul pulic este oligat sa o e2ecute/ cu e2ceptia cazului in
care aceasta este vadit ilegala. 1unctionarul pulic are indatorirea sa aduca la cunostinta
superiorului ierar4ic al persoanei care a e&is dispozitia astfel de situatii.
Articolul !6
1unctionarii pulici au oligatia sa pastreze secretul de stat/ secretul de serviciu/ precu&
si confidentialitatea in legatura cu faptele/ infor&atiile sau docu&entele de care iau
cunostinta in e2ercitarea functiei pulice/ in conditiile legii/ cu e2ceptia infor&atiilor de
interes pulic.
Articolul !7
(1"1unctionarilor pulici le este interzis sa solicite sau sa accepte/ direct sau indirect/
pentru ei sau pentru altii/ in considerarea functiei lor pulice/ daruri sau alte avanta.e.
(2"La nu&irea intr#o functie pulica/ precu& si la incetarea raportului de serviciu/
functionarii pulici sunt oligati sa prezinte/ in conditiile legii/ conducatorului autoritatii
sau institutiei pulice declaratia de avere. -eclaratia de avere se actualizeaza anual/
potrivit legii.
Articolul !8
(1"1unctionarii pulici au oligatia de a rezolva/ in ter&enele stailite de catre superiorii
ierar4ici/ lucrarile repartizate.
(2"1unctionarilor pulici le este interzis sa pri&easca direct cereri a caror rezolvare intra
in co&petenta lor sau sa discute direct cu petentii/ cu e2ceptia celor carora le sunt
stailite ase&enea atriutii/ precu& si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.
Articolul !9
1unctionarii pulici au oligatia sa respecte intoc&ai regi&ul .uridic al conflictului de
interese si al inco&patiilitatilor/ stailite potrivit legii.
06C)(+86A %, 'erfectionarea profesionala a functionarilor pulici
Art. $0
1unctionarii pulici au dreptul si oligatia de a#si i&unatati in &od continuu ailitatile
si pregatirea profesionala.
Articolul $1
(1"Autoritatile si institutiile pulice au oligatia sa prevada in ugetul anual propriu
su&ele necesare pentru acoperirea c4eltuielilor de perfectionare profesionala a
functionarilor pulici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei
pulice.
(2"'e perioada in care functionarii pulici ur&eaza for&e de perfectionare profesionala/
eneficiaza de drepturile salariale cuvenite/ in situatia in care acestea sunt,
a" organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei pulice3
" ur&ate la initiativa functionarului pulic/ cu acordul conducatorului autoritatii sau
institutiei pulice.
(%"1unctionarii pulici care ur&eaza for&e de perfectionare profesionala/ a caror durata
este &ai &are de 90 de zile intr#un an calendaristic/ organizate in tara sau in strainatate/
finantate din ugetul de stat sau ugetul local/ sunt oligati sa se anga.eze in scris ca vor
lucra in ad&inistratia pulica intre 2 si $ ani de la ter&inarea progra&elor/ proportional
cu nu&arul zilelor de perfectionare profesionala/ daca pentru progra&ul respectiv nu este
prevazuta o alta perioada.
(!"1unctionarii pulici care au ur&at for&e de perfectionare profesionala/ in conditiile
alin. (%"/ ale caror raporturi de serviciu inceteaza/ potrivit dispozitiilor art. 97 lit. "/ d" si
e"/ ale art. 98 alin. (1" lit. f" si g" sau ale art. 99 alin. (1" lit. d"/ inainte de i&plinirea
ter&enului prevazut sunt oligati sa restituie contravaloarea c4eltuielilor efectuate pentru
perfectionare/ precu& si/ dupa caz/ drepturile salariale pri&ite pe perioada perfectionarii/
calculate in conditiile legii proportional cu perioada ra&asa pana la i&plinirea
ter&enului.
($"'revederile alin. (!" nu se aplica in cazul in care functionarul pulic nu &ai detine
functia pulica din &otive nei&putaile acestuia.
(6"(n cazul in care persoanele care au ur&at o for&a de perfectionare/ dar nu au asolvit#
o din vina lor/ sunt oligate sa restituie institutiei sau autoritatii pulice contravaloarea
c4eltuielilor efectuate pentru perfectionare/ precu& si drepturile salariale pri&ite in
perioada perfectionarii/ calculate in conditiile legii/ daca acestea au fost suportate de
autoritatea sau institutia pulica.
Articolul $2
8u constituie for&e de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din ugetul de stat
sau din ugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.
Articolul $%
Autoritatile si institutiile pulice au oligatia sa co&unice anual Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ in conditiile legii/ planul de perfectionare profesionala a
functionarilor pulici/ precu& si fondurile prevazute in ugetul anual propriu pentru
acoperirea c4eltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor pulici/ organizate
la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei pulice.
CA'()*L+L :(, Cariera functionarilor pulici
06C)(+86A 1, 5ecrutarea functionarilor pulici
Art. $!
'oate ocupa o functie pulica persoana care indeplineste ur&atoarele conditii,
a" are cetatenia ro&ana si do&iciliul in 5o&ania3
" cunoaste li&a ro&ana/ scris si vorit3
c" are varsta de &ini&u& 18 ani i&pliniti3
d" are capacitate deplina de e2ercitiu3
e" are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pulice pentru care candideaza/ atestata
pe aza de e2a&en &edical de specialitate3
f" indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia pulica3
g" indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei pulice3
4" nu a fost conda&nata pentru savarsirea unei infractiuni contra u&anitatii/ contra
statului sau contra autoritatii/ de serviciu sau in legatura cu serviciul/ care i&piedica
infaptuirea .ustitiei/ de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie/ care ar face#o inco&patiila cu e2ercitarea functiei pulice/ cu e2ceptia situatiei
in care a intervenit reailitarea3
i" nu a fost destituita dintr#o functie pulica sau nu i#a incetat contractul individual de
&unca pentru &otive disciplinare in ulti&ii 7 ani3
."nu a desfasurat activitate de politie politica/ astfel cu& este definita prin lege.
Articolul $$
*cuparea functiilor pulice vacante si a functiilor pulice te&porar vacante se poate face
nu&ai in conditiile prezentei legi.
Articolul $6
*cuparea functiilor pulice se face prin,
a" pro&ovare3
" transfer3
c" redistriuire/ in conditiile prevazute de prezenta lege3
d" recrutare3
e" alte &odalitati prevazute e2pres de prezenta lege.
Articolul $7
(1"5ecrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor pulici se face prin concurs/ in
li&ita functiilor pulice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor
pulice.
(2"Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stailesc potrivit
legii.
(%"Concursul are la aza principiile co&petitiei desc4ise/ transparentei/ &eritelor
profesionale si co&petentei/ precu& si cel al egalitatii accesului la functiile pulice
pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
(!"Anuntul privind concursul se pulica in 7onitorul *ficial al 5o&aniei/ 'artea a (((#a/
si intr#un cotidian de larga circulatie/ cu cel putin %0 de zile inainte de data desfasurarii
concursului. (n &od e2ceptional/ ter&enul de %0 de zile poate fi redus/ in conditiile legii/
pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiilor pulice de e2ecutie te&porar
vacante.
($"Conditiile &ini&e de vec4i&e in specialitatea studiilor necesare participarii la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor pulice de e2ecutie se
stailesc astfel,
a" un an in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice/ pentru ocuparea
functiilor pulice de e2ecutie de grad profesional asistent din clasa (/ 8 luni pentru
ocuparea functiilor pulice de e2ecutie de grad profesional asistent din clasa a ((#a sau 6
luni pentru ocuparea functiilor pulice de e2ecutie de grad profesional asistent din clasa a
(((#a3
" $ ani in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice/ pentru ocuparea
functiilor pulice de e2ecutie de grad profesional principal3
c" 9 ani in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice/ pentru ocuparea
functiilor pulice de e2ecutie de grad profesional superior.
(6"Conditiile &ini&e de vec4i&e in specialitatea studiilor necesare participarii la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor pulice de conducere se
stailesc astfel,
a" 2 ani in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice/ pentru ocuparea
functiilor pulice de conducere de, sef irou/ sef serviciu si secretar al co&unei/ precu&
si a functiilor pulice specifice asi&ilate acestora3
" % ani in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice/ pentru ocuparea
functiilor pulice de conducere/ altele decat cele prevazute la lit. a".
(la data 11#iul#2010 Art. $7/ alin. (6"/ litera >. din capitolul :(/ sectiunea 1 &odificat de
Art. (/ punctul !. din Legea 1!0/2010 "
(7"'entru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor
pulice de conducere/ candidatii treuie sa fi asolvit studii de &asterat sau
postuniversitare in do&eniul ad&inistratiei pulice/ &anage&ent ori in specialitatea
studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice.
?" Conditia prevazuta la art. $7 alin. (7" din Legea nr. 188/1999 privind 0tatutul
functionarilor pulici/ repulicata/ cu &odificarile si co&pletarile ulterioare/ nu este
oligatorie pentru recrutarea functionarilor pulici de conducere/ in cazul e2ercitarii cu
caracter te&porar a unei functii pulice de conducere/ precu& si pentru functionarii
pulici care ocupa o functie pulica de conducere/ pe o perioada de $ ani de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi.
?" 1unctionarii pulici prevazuti la alin. (1" sunt oligati sa indeplineasca conditia
prevazuta la art. $7 alin. (7" din Legea nr. 188/1999/ repulicata/ cu &odificarile si
co&pletarile ulterioare/ in ter&enul prevazut/ su sanctiunea elierarii din functia
pulica.
?" Conditia prevazuta la art. $7 alin. (7" din Legea nr. 188/1999 privind 0tatutul
functionarilor pulici/ repulicata/ cu &odificarile si co&pletarile ulterioare/ nu este
oligatorie pentru recrutarea functionarilor pulici de conducere/ in cazul e2ercitarii cu
caracter te&porar a unei functii pulice de conducere/ precu& si pentru functionarii
pulici care ocupa o functie pulica de conducere/ pe o perioada de $ ani de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul $8
(1"Concursul de recrutare pentru functiile pulice vacante din autoritatile si institutiile
pulice centrale este organizat/ in conditiile legii/ astfel,
a" de catre co&isia prevazuta la art. 18 alin. (1" pentru inaltii functionari pulici.
0ecretariatul te4nic al co&isiei se asigura de Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici3
" de catre Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ pentru ocuparea functiilor pulice
de conducere generale si specifice3
c" de catre autoritati si institutii pulice/ cu avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor
'ulici/ pentru ocuparea functiilor pulice de e2ecutie generale si specifice.
(2"Concursul de recrutare pentru functiile pulice vacante din autoritatile si institutiile
pulice din ad&inistratia pulica locala este organizat/ in conditiile legii/ astfel,
a" de catre Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ pentru functiile pulice de
conducere din ur&atoarele do&enii, protectia copilului/ evidenta infor&atizata a
persoanei/ audit pulic intern/ financiar#contailitate/ uranis& si ar4itectura/ resurse
u&ane/ integrare europeana/ pentru secretarii unitatilor ad&inistrativ#teritoriale/ precu&
si pentru functiile pulice de e2ecutie din do&eniul auditului pulic intern3
" de catre autoritati si institutii pulice/ pentru ocuparea functiilor pulice vacante/ altele
decat cele prevazute la lit. a".
(%"(n situatia prevazuta la alin. (2" lit. "/ autoritatile si institutiile pulice din
ad&inistratia pulica locala au oligatia de a infor&a Agentia 8ationala a 1unctionarilor
'ulici inainte cu 10 zile de de&ararea procedurii de organizare si desfasurare a
concursurilor. (n situatia in care Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici constata ca nu
sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor
dispune a&anarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
(!"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici poate delega autoritatilor sau institutiilor
pulice/ in conditiile legii/ co&petenta de a organiza concursuri de recrutare pentru
ocuparea functiilor pulice de conducere generale si specifice.
($"(!"(nstiintarea va cuprinde in &od oligatoriu ur&atoarele,
a" identificarea functiilor pulice vacante prin denu&ire/ categorie/ clasa si/ dupa caz/
grad profesional/ precu& si co&parti&entul din care fac parte3
" conditiile de studii de specialitate si/ dupa caz/ alte conditii specifice prevazute in fisa
postului pentru fiecare functie pulica vacanta3
c" data propusa pentru organizarea concursului.
(6"($" (n ter&en de 10 zile/ Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici verifica in aza de
date privind evidenta functiilor pulice si a functionarilor pulici daca e2ista functionari
pulici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistriuiti/ pe aza acordului
conducatorilor autoritatilor sau institutiilor pulice.
(7"(6" (n conditiile in care nu e2ista functionari pulici care sa poata fi redistriuiti sau
conducatorii autoritatilor ori institutiilor pulice nu sunt de acord cu redistriuirea
propusa/ Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici co&unica autoritatilor si institutiilor
pulice dese&narea unui responsail de procedura/ functionar pulic/ reprezentant al
acesteia in co&isia de concurs. 5esponsailul de procedura verifica indeplinirea
conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte
activitati corespunzatoare calitatii de &e&ru in co&isia de concurs.
(8"(7"5esponsailul de procedura sesizeaza cu celeritate Agentia 8ationala a
1unctionarilor 'ulici in situatia nerespectarii de catre autoritatile si institutiile pulice a
procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. 'e aza analizei sesizarii
for&ulate de responsailul de procedura/ Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici
dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
(9"(8"5esponsailul de procedura poate fi dese&nat din cadrul Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici sau din cadrul institutiei prefectului/ pe aza propunerilor
prefectilor.
Articolul $9
Concursul pentru ad&iterea la progra&ele organizate in conditiile legii pentru otinerea
statutului de &anager pulic se organizeaza si se gestioneaza de institutiile ailitate
potrivit legii sa organizeze astfel de progra&e/ cu avizul Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici.
06C)(+86A 2, 'erioada de stagiu
Art. 60
(1"'erioada de stagiu are ca oiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea
atriutiilor si responsailitatilor unei functii pulice/ for&area practica a functionarilor
pulici deutanti/ precu& si cunoasterea de catre acestia a specificului ad&inistratiei
pulice si a e2igentelor acesteia.
(2"-urata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii pulici de e2ecutie din
clasa (/ 8 luni pentru cei din clasa a ((#a si 6 luni pentru cei din clasa a (((#a.
Articolul 61
(1"La ter&inarea perioadei de stagiu/ pe aza rezultatului evaluarii realizate/ functionarul
pulic deutant va fi,
a" nu&it functionar pulic de e2ecutie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor
asolvite/ in functiile pulice prevazute la art. 1!/ in gradul profesional asistent3
" elierat din functia pulica/ in cazul in care a otinut la evaluarea activitatii
calificativul @necorespunzator@.
(2"(n cazul prevazut la alin. (1" lit. " perioada de stagiu nu constituie vec4i&e necesara
pentru ocuparea unei functii pulice.
06C)(+86A %, 8u&irea functionarilor pulici
Art. 62
(1"8u&irea in functiile pulice din categoria inaltilor functionari pulici se face in
confor&itate cu dispozitiile art. 19 alin. (1".
(2"8u&irea in functiile pulice de conducere pentru care se organizeaza concurs in
conditiile art. $8 alin. (1" lit. " se face prin actul ad&inistrativ e&is de conducatorii
autoritatilor sau institutiilor pulice din ad&inistratia pulica centrala si locala/ la
propunerea Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
(%"8u&irea in functiile pulice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. $8
alin. (1" lit. c" se face prin actul ad&inistrativ e&is de conducatorii autoritatilor si
institutiilor pulice din ad&inistratia pulica centrala si locala care au organizat
concursul.
(!"Actul ad&inistrativ de nu&ire are for&a scrisa si treuie sa contina te&eiul legal al
nu&irii/ nu&ele functionarului pulic/ denu&irea functiei pulice/ data de la care
ur&eaza sa e2ercite functia pulica/ drepturile salariale/ precu& si locul de desfasurare a
activitatii.
($"1isa postului aferenta functiei pulice se ane2eaza la actul ad&inistrativ de nu&ire/ iar
o copie a acesteia se in&aneaza functionarului pulic.
(6"La intrarea in corpul functionarilor pulici/ functionarul pulic depune .ura&antul de
credinta in ter&en de % zile de la e&iterea actului de nu&ire in functia pulica definitiva.
Aura&antul are ur&atoarea for&ula, @Aur sa respect Constitutia/ drepturile si liertatile
funda&entale ale o&ului/ sa aplic in &od corect si fara partinire legile tarii/ sa
indeplinesc constiincios indatoririle ce i&i revin in functia pulica in care a& fost nu&it/
sa pastrez secretul profesional si sa respect nor&ele de conduita profesionala si civica.
Asa sa#&i a.ute -u&nezeu.@ 1or&ula religioasa de inc4eiere va respecta liertatea
convingerilor religioase.
(7"-epunerea .ura&antului prevazut la alin. (6" se conse&neaza in scris. 5efuzul
depunerii .ura&antului se conse&neaza in scris si atrage revocarea actului ad&inistrativ
de nu&ire in functia pulica. *ligatia de organizare a depunerii .ura&antului apartine
persoanei care are co&petenta legala de nu&ire.
06C)(+86A !, 'ro&ovarea functionarilor pulici si evaluarea perfor&antelor
profesionale
Art. 6%
(n cariera/ functionarul pulic poate pro&ova in functia pulica/ in conditiile legii.
'ro&ovarea in clasa si pro&ovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de
e2istenta unui post vacant.
Articolul 6!
(1"'ro&ovarea este &odalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii
pulice superioare.
(2"'ro&ovarea in functia pulica de e2ecutie in gradul profesional i&ediat superior celui
detinut de functionarul pulic se face prin concurs sau e2a&en/ organizat se&estrial de
catre autoritatile si institutiile pulice/ prin transfor&area postului ocupat de functionarul
pulic ca ur&are a pro&ovarii concursului sau e2a&enului. 1isa postului functionarului
pulic care a pro&ovat in functia pulica se co&pleteaza cu noi atriutii si
responsailitati sau/ dupa caz/ prin cresterea gradului de co&ple2itate a atriutiilor
e2ercitate.
Articolul 6$
(1"Concursul sau e2a&enul de pro&ovare in gradul profesional se organizeaza de
autoritatea sau institutia pulica/ in li&ita functiilor pulice rezervate pro&ovarii/ cu
incadrarea in fondurile ugetare alocate.
(2"'entru a participa la concursul sau e2a&enul de pro&ovare in gradul profesional
i&ediat superior celui detinut/ functionarul pulic treuie sa indeplineasca cu&ulativ
ur&atoarele conditii,
a" sa aia cel putin % ani vec4i&e in gradul profesional al functiei pulice din care
pro&oveaza3
c" sa fi otinut cel putin calificativul ABineAC la evaluarea anuala a perfor&antelor
individuale in ulti&ii 2 ani calendaristici3
d" sa nu aia in cazierul ad&inistrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
prezentei legi.
(%"1unctionarii pulici care nu indeplinesc conditiile de vec4i&e prevazute pentru
pro&ovarea in gradul profesional i&ediat superior celui detinut pot participa la concursul
organizat/ in conditiile legii/ in vederea pro&ovarii rapide in functia pulica.
(!"'revederile art. $8 alin. (2" si (%" se aplica in &od corespunzator.
Articolul 66
'entru a participa la concursul de pro&ovare intr#o functie pulica de conducere/
functionarii pulici treuie sa indeplineasca cu&ulativ ur&atoarele conditii,
a" sa fie asolventi de &asterat sau de studii postuniversitare in do&eniul ad&inistratiei
pulice/ &anage&ent sau in specialitatea studiilor necesare e2ercitarii functiei pulice3
" sa fie nu&iti intr#o functie pulica din clasa (3
c" sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului3
d" sa indeplineasca conditiile prevazute la art. $7 alin. (6"3
e" sa nu aia in cazierul ad&inistrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
prezentei legi.
Articolul 68
(1"(n ur&a doandirii unei diplo&e de studii de nivel superior/ functionarii pulici de
e2ecutie au dreptul de a participa la e2a&enul organizat pentru ocuparea unei functii
pulice intr#o clasa superioara celei in care sunt incadrati/ daca studiile asolvite sunt in
specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia pulica
apreciaza ca studiile asolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
(2"'ro&ovarea in conditiile alin. (1" se face prin transfor&area postului ocupat de
functionarul pulic ca ur&are a pro&ovarii e2a&enului.
(%"'ro&ovarea in clasa nu se poate face pe o functie pulica de auditor sau de consilier
.uridic.
Articolul 69
(1"6valuarea perfor&antelor profesionale individuale ale functionarilor pulici se face
anual.
(2"(n ur&a evaluarii perfor&antelor profesionale individuale/ functionarului pulic i se
acorda unul dintre ur&atoarele calificative, @foarte ine@/ @ine@/ @satisfacator@/
@nesatisfacator@.
(%"Calificativele otinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la,
" pro&ovarea intr#o functie pulica superioara3
c" elierarea din functia pulica.
(!"(n cadrul procesului de evaluare a perfor&antelor profesionale ale functionarilor
pulici se stailesc cerintele de for&are profesionala a functionarilor pulici.
($"7etodologia de evaluare a perfor&antelor profesionale individuale ale functionarilor
pulici se aproa prin 4otarare a 9uvernului/ la propunerea Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor pulici/
reprezentative la nivel national.
06C)(+86A $, 0iste&ul de pro&ovare rapida in functia pulica
Art. 70
(1"'ot eneficia de siste&ul de pro&ovare rapida in functia pulica,
a" persoanele care au asolvit progra&e organizate/ in conditiile legii/ pentru otinerea
statutului de &anager pulic3
" functionarii pulici care au pro&ovat concursul prevazut la art. 6$ alin. (%".
(2"'ot participa la concursul prevazut la alin. (1" lit. " functionarii pulici care
indeplinesc cu&ulativ ur&atoarele conditii,
a" au cel putin 1 an vec4i&e in gradul profesional al functiei pulice din care
pro&oveaza3
" au otinut calificativul @foarte ine@ la evaluarea perfor&antelor profesionale
individuale din ulti&ul an3
c" nu au in cazierul ad&inistrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi3
d" au ur&at cel putin o for&a de perfectionare profesionala in ulti&ul an.
(%"Concursul pentru pro&ovarea rapida prevazut la art. 6$ alin. (%" se organizeaza anual/
de catre Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ in li&ita nu&arului de functii pulice
rezervate pro&ovarii rapide.
Art. 71
(1"'erioada in care o persoana a ur&at progra&e organizate/ in conditiile legii/ pentru
otinerea statutului de &anager pulic este asi&ilata perioadei de stagiu.
(2"(n cazul nepro&ovarii progra&elor prevazute la alin. (1"/ perioada de stagiu nu
constituie vec4i&e in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor pulice si nici
vec4i&e in functia pulica.
CA'()*L+L :((, Acorduri colective. Co&isii paritare
Art. 72
(1"Autoritatile si institutiile pulice pot inc4eia anual/ in conditiile legii/ acorduri cu
sindicatele reprezentative ale functionarilor pulici sau cu reprezentantii functionarilor
pulici/ care sa cuprinda nu&ai &asuri referitoare la,
a" constituirea si folosirea fondurilor destinate i&unatatirii conditiilor la locul de &unca3
" sanatatea si securitatea in &unca3
c" progra&ul zilnic de lucru3
d" perfectionarea profesionala3
e" alte &asuri decat cele prevazute de lege/ referitoare la protectia celor alesi in organele
de conducere ale organizatiilor sindicale.
(2"(n cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii pulici nu sunt
organizati in sindicat/ acordul se inc4eie cu reprezentantii functionarilor pulici din
respectiva autoritate sau institutie pulica/ dese&nati in conditiile legii.
(%"Autoritatea sau institutia pulica va furniza sindicatelor reprezentative sau
reprezentantilor functionarilor pulici infor&atiile necesare pentru inc4eierea acordurilor
privind raporturile de serviciu/ in conditiile legii.
Articolul 7%
(1"(n cadrul autoritatilor si institutiilor pulice se constituie co&isii paritare.
(2"(n alcatuirea co&isiei paritare intra un nu&ar egal de reprezentanti dese&nati de
conducatorul autoritatii sau institutiei pulice sD de sindicatul reprezentativ al
functionarilor pulici. (n cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii
pulici nu sunt organizati in sindicat/ reprezentantii lor vor fi dese&nati prin votul
&a.oritatii functionarilor pulici din respectiva autoritate sau institutie pulica.
(%"7odul de constituire/ organizare si functionare a co&isiilor paritare/ precu& si
co&ponenta/ atriutiile si procedura de lucru ale acestora se stailesc prin 4otarare a
9uvernului/ la propunerea Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 7!
(1"Co&isiile paritare sunt consultate in ur&atoarele situatii,
a" la stailirea &asurilor de i&unatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor pulice
pentru care sunt constituite3
" la stailirea oricaror &asuri privind pregatirea profesionala a functionarilor pulici/
daca costurile acestora sunt suportate din fonduri ugetare3
c" la stailirea progra&ului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei
pulice3
d" alte situatii prevazute de lege.
(2"(n e2ercitarea atriutiilor/ co&isiile paritare e&it avize consultative.
(%"Co&isiile paritare ur&aresc per&anent realizarea acordurilor stailite intre sindicatele
reprezentative sau reprezentantii functionarilor pulici cu autoritatile sau institutiile
pulice.
(!"Co&isia paritara intoc&este rapoarte tri&estriale cu privire la respectarea prevederilor
acordurilor inc4eiate in conditiile legii/ pe care le co&unica conducerii autoritatii sau
institutiei pulice/ precu& si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor
pulici.
CA'()*L+L :(((, 0anctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor pulici
Art. 7$
(ncalcarea de catre functionarii pulici/ cu vinovatie/ a indatoririlor de serviciu atrage
raspunderea disciplinara/ contraventionala/ civila sau penala/ dupa caz.
Articolul 76
(1"*rice persoana care se considera vata&ata intr#un drept al sau sau intr#un interes
legiti& se poate adresa instantei .udecatoresti/ in conditiile legii/ i&potriva autoritatii sau
institutiei pulice care a e&is actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un
drept suiectiv sau la un interes legiti&.
(2"(n cazul in care actiunea se ad&ite si se constata vinovatia functionarului pulic/
persoana respectiva va fi oligata la plata daunelor/ solidar cu autoritatea sau institutia
pulica.
(%"5aspunderea .uridica a functionarului pulic nu se poate anga.a daca acesta a respectat
prevederile legale si procedurile ad&inistrative aplicaile autoritatii sau institutiei pulice
in care isi desfasoara activitatea.
Articolul 77
(1"(ncalcarea cu vinovatie de catre functionarii pulici a indatoririlor corespunzatoare
functiei pulice pe care o detin si a nor&elor de conduita profesionala si civica prevazute
de lege constituie aatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
(2"Constituie aateri disciplinare ur&atoarele fapte,
a" intarzierea siste&atica in efectuarea lucrarilor3
" negli.enta repetata in rezolvarea lucrarilor3
c" asente ne&otivate de la serviciu3
d" nerespectarea in &od repetat a progra&ului de lucru3
e" interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal3
f" nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter3
g" &anifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei pulice in care isi
desfasoara activitatea3
4" desfasurarea in ti&pul progra&ului de lucru a unor activitati cu caracter politic3
i" refuzul de a indeplini atriutiile de serviciu3
."incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri/ inco&patiilitati/ conflicte de
interese si interdictii stailite prin lege pentru functionarii pulici3
;"alte fapte prevazute ca aateri disciplinare in actele nor&ative din do&eniul functiei
pulice si functionarilor pulici.
(%"0anctiunile disciplinare sunt,
a" &ustrare scrisa3
" di&inuarea drepturilor salariale cu $#20= pe o perioada de pana la % luni3
c" suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau/ dupa caz/ de pro&ovare
in functia pulica pe o perioada de la 1 la % ani3
d" retrogradarea in functia pulica pe o perioada de pana la un an.
e" destituirea din functia pulica.
(!"La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine sea&a de cauzele si gravitatea
aaterii disciplinare/ i&pre.urarile in care aceasta a fost savarsita/ gradul de vinovatie si
consecintele aaterii/ co&portarea generala in ti&pul serviciului a functionarului pulic/
precu& si de e2istenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au
fost radiate in conditiile prezentei legi.
($"0anctiunile disciplinare se aplica in ter&en de cel &ult 1 an de la data sesizarii
co&isiei de disciplina cu privire la savarsirea aaterii disciplinare/ dar nu &ai tarziu de 2
ani de la data savarsirii aaterii disciplinare.
(6"(n cazul in care fapta functionarului pulic a fost sesizata ca aatere disciplinara si ca
infractiune/ procedura anga.arii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea
neinceperii ur&aririi penale/ scoaterii de su ur&arire penala ori incetarii ur&aririi penale
sau pana la data la care instanta .udecatoreasca dispune ac4itarea sau incetarea procesului
penal.
(7"'e perioada cercetarii ad&inistrative/ in situatia in care functionarul pulic care a
savarsit o aatere disciplinara poate influenta cercetarea ad&inistrativa/ conducatorul
autoritatii sau institutiei pulice are oligatia de a interzice accesul acestuia la
docu&entele care pot influenta cercetarea sau/ dupa caz/ de a dispune &utarea te&porara
a functionarului pulic in cadrul altui co&parti&ent sau altei structuri a autoritatii ori
institutiei pulice.
Articolul 78
(1"0anctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (%" lit. a" se poate aplica direct de
catre persoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica.
(2"0anctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (%" lit. " #e" se aplica de persoana
care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica/ la propunerea co&isiei de
disciplina.
(%"0anctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealaila a faptei
savarsite si dupa audierea functionarului pulic. Audierea functionarului pulic treuie
conse&nata in scris/ su sanctiunea nulitatii. 5efuzul functionarului pulic de a se
prezenta la audieri sau de a se&na o declaratie privitoare la aaterile disciplinare care i se
i&puta se conse&neaza intr#un proces#veral.
Articolul 79
(1"'entru analizarea faptelor sesizate ca aateri disciplinare si propunerea sanctiunii
disciplinare aplicaile functionarilor pulici din autoritatile sau institutiile pulice se
constituie co&isii de disciplina.
(2"-in co&isia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale
reprezentative sau/ dupa caz/ un reprezentant dese&nat prin votul &a.oritatii
functionarilor pulici pentru care este organizata co&isia de disciplina/ in cazul in care
sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii pulici nu sunt organizati in sindicat.
(%"Co&isia de disciplina poate dese&na unul sau &ai &ulti &e&ri si/ dupa caz/ poate
solicita co&parti&entelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor pulice sa
cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.
(!"Co&isia de disciplina pentru inaltii functionari pulici este co&pusa din $ inalti
functionari pulici/ nu&iti prin decizia pri&ului#&inistru/ la propunerea &inistrului
internelor si refor&ei ad&inistrative.
($"7odul de constituire/ organizare si functionare a co&isiilor de disciplina/ precu& si
co&ponenta/ atriutiile/ &odul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stailesc
prin 4otarare a 9uvernului/ la propunerea Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 80
1unctionarul pulic ne&ultu&it de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de
contencios ad&inistrativ/ solicitand anularea sau &odificarea/ dupa caz/ a ordinului sau
dispozitiei de sanctionare.
Articolul 81
(1"'entru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului pulic/ Agentia 8ationala a
1unctionarilor 'ulici va eliera un cazier ad&inistrativ/ confor& azei de date pe care o
ad&inistreaza.
(2"Cazierul ad&inistrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate
functionarului pulic si care nu au fost radiate in conditiile legii.
(%"Cazierul ad&inistrativ este necesar in ur&atoarele cazuri,
a" dese&narea unui functionar pulic ca &e&ru in co&isia de concurs pentru recrutarea
functionarilor pulici3
" dese&narea unui functionar pulic in calitate de presedinte si &e&ru in co&isia de
disciplina3
c" dese&narea unui functionar pulic ca &e&ru in co&isia paritara3
d" ocuparea unei functii pulice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici
sau categoriei functionarilor pulici de conducere3
e" in orice alte situatii prevazute de lege.
(!"Cazierul ad&inistrativ este elierat la solicitarea,
a" functionarului pulic interesat3
" conducatorului autoritatii sau institutiei pulice in care isi desfasoara activitatea3
c" presedintelui co&isiei de disciplina3
d" altor persoane prevazute de lege.
Articolul 82
(1"0anctiunile disciplinare se radiaza de drept/ dupa cu& ur&eaza,
a" in ter&en de 6 luni de la aplicare/ sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (%"
lit. a"3
" in ter&en de un an de la e2pirarea ter&enului pentru care au fost aplicate/ sanctiunile
disciplinare prevazute la art. 77 alin. (%" lit. "#d"3
c" in ter&en de 7 ani de la aplicare/ sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (%" lit. e".
(2"5adierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1" lit. a" si " se constata prin act
ad&inistrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei pulice.
Articolul 8%
(1"5aspunderea contraventionala a functionarilor pulici se anga.eaza in cazul in care
acestia au savarsit o contraventie in ti&pul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
(2"(&potriva procesului#veral de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii
functionarul pulic se poate adresa cu plangere la .udecatoria in a carei circu&scriptie isi
are sediul autoritatea sau institutia pulica in care este nu&it functionarul pulic
sanctionat.
Articolul 8!
5aspunderea civila a functionarului pulic se anga.eaza,
a" pentru paguele produse cu vinovatie patri&oniului autoritatii sau institutiei pulice in
care functioneaza3
" pentru nerestituirea in ter&enul legal a su&elor ce i s#au acordat necuvenit3
c" pentru daunele platite de autoritatea sau institutia pulica/ in calitate de co&itent/ unor
terte persoane/ in te&eiul unei 4otarari .udecatoresti definitive si irevocaile.
Articolul 8$
(1"5epararea paguelor aduse autoritatii sau institutiei pulice in situatiile prevazute la
art. 8! lit. a" si " se dispune prin e&iterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei
pulice a unui ordin sau a unei dispozitii de i&putare/ in ter&en de %0 de zile de la
constatarea paguei/ sau/ dupa caz/ prin asu&area unui anga.a&ent de plata/ iar in situatia
prevazuta la lit. c" a aceluiasi articol/ pe aza 4otararii .udecatoresti definitive si
irevocaile.
(2"(&potriva ordinului sau dispozitiei de i&putare functionarul pulic in cauza se poate
adresa instantei de contencios ad&inistrativ.
(21"*rdinul sau dispozitia de i&putare ra&asa definitiva ca ur&are a neintroducerii ori
respingerii actiunii la instanta de contencios ad&inistrativ constituie titlu e2ecutoriu.
(%"-reptul conducatorului autoritatii sau institutiei pulice de a e&ite ordinul sau
dispozitia de i&putare se prescrie in ter&en de % ani de la data producerii paguei.
Articolul 86
(1"5aspunderea functionarului pulic pentru infractiunile savarsite in ti&pul serviciului
sau in legatura cu atriutiile functiei pulice pe care o ocupa se anga.eaza potrivit legii
penale.
(2"(n cazul in care functionarul pulic este tri&is in .udecata pentru savarsirea unei
infractiuni de natura celor prevazute la art. $! lit. 4"/ persoana care are co&petenta legala
de nu&ire in functia pulica va dispune suspendarea functionarului pulic din functia
pulica pe care o detine.
(%"-aca instanta .udecatoreasca dispune ac4itarea sau incetarea procesului penal/
suspendarea din functia pulica inceteaza/ iar functionarul pulic respectiv isi va relua
activitatea in functia pulica detinuta anterior si ii vor fi ac4itate drepturile salariale
aferente perioadei de suspendare.
(!"(n situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru anga.area raspunderii penale/ iar
fapta functionarului pulic poate fi considerata aatere disciplinara/ va fi sesizata co&isia
de disciplina co&petenta.
($"-e la &o&entul inceperii ur&aririi penale/ in situatia in care functionarul pulic poate
influenta cercetarea/ persoana care are co&petenta nu&irii in functia pulica are oligatia
sa dispuna &utarea te&porara a functionarului pulic in cadrul altui co&parti&ent sau
altei structuri fara personalitate .uridica a autoritatii ori institutiei pulice.
CA'()*L+L (E, 7odificarea/ suspendarea si incetarea raportului de serviciu
06C)(+86A 1, 7odificarea raportului de serviciu
Art. 87
(1"7oilitatea in cadrul corpului functionarilor pulici se realizeaza prin &odificarea
raporturilor de serviciu/ astfel,
a" pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor pulice3
c" in interesul functionarului pulic/ pentru dezvoltarea carierei in functia pulica.
(2"7odificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor pulici de e2ecutie si
functionarilor pulici de conducere are loc prin,
a" delegare3
" detasare3
c" transfer3
d" &utarea in cadrul autoritatii sau institutiei pulice ori in cadrul altei structuri fara
personalitate .uridica a autoritatii sau institutiei pulice/ in conditiile prezentei legi3
e" e2ercitarea cu caracter te&porar a unei functii pulice de conducere.
Articolul 88
(1"-elegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei pulice in care este incadrat
functionarul pulic/ pe o perioada de cel &ult 60 de zile calendaristice intr#un an.
(2"1unctionarul pulic poate refuza delegarea daca se afla in una dintre ur&atoarele
situatii,
a" graviditate3
" isi creste singur copilul &inor3
c" starea sanatatii/ dovedita cu certificat &edical/ face contraindicata delegarea.
(%"-elegarea pe o perioada &ai &are de 60 de zile calendaristice in cursul unui an
calendaristic se poate dispune nu&ai cu acordul scris al functionarului pulic.
(!"'e ti&pul delegarii functionarul pulic isi pastreaza functia pulica si salariul/ iar
autoritatea sau institutia pulica care il deleaga este oligata sa suporte costul integral al
transportului/ cazarii si al inde&nizatiei de delegare.
Articolul 89
(1"-etasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei pulice in care ur&eaza sa
isi desfasoare activitatea functionarul pulic/ pentru o perioada de cel &ult 6 luni. (n
cursul unui an calendaristic un functionar pulic poate fi detasat &ai &ult de 6 luni nu&ai
cu acordul sau scris.
(2"-etasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului pulic
corespunde atriutiilor si responsailitatilor functiei pulice/ cu respectarea categoriei/
clasei si gradului profesional al functionarului pulic. -etasarea se poate dispune si pe o
functie pulica de conducere/ cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2"/ daca functionarul
pulic indeplineste conditiile de studii si vec4i&e in specialitatea studiilor si daca nu
e2ista in cadrul autoritatii sau institutiei pulice functionari pulici care sa e2ercite cu
caracter te&porar functia pulica. 1unctionarul pulic poate fi detasat pe o functie
pulica inferioara/ nu&ai cu acordul sau scris.
(21"(n &od e2ceptional/ detasarea se poate dispune si pe o functie pulica din categoria
inaltilor functionari pulici/ cu aplicarea prevederilor art. 92 alin. (11"/ daca functionarul
pulic indeplineste conditiile de studii si de vec4i&e in specialitatea studiilor necesare
e2ercitarii functiei pulice in conditiile prezentei legi. (n acest caz/ detasarea se dispune
prin act ad&inistrativ al persoanei care are co&petenta legala de nu&ire a functionarilor
pulici care ocupa functii pulice din categoria inaltilor functionari pulici/ la propunerea
conducatorului autoritatii sau institutiei pulice in care ur&eaza sa isi desfasoare
activitatea functionarul pulic detasat.
(22"1unctionarii pulici cu statut special pot fi detasati pe functii pulice generale
ec4ivalente functiilor pulice specifice ocupate/ cu avizul Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1"#(21" si cu
respectarea prevederilor art. 110.
(2%"1unctionarii pulici pot fi detasati si pe functii pulice cu statut special/ cu avizul
Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ cu respectarea prevederilor art. 110.
(%"1unctionarul pulic poate refuza detasarea daca se afla in una dintre ur&atoarele
situatii,
a" graviditate3
" isi creste singur copilul &inor3
c" starea sanatatii/ dovedita cu certificat &edical/ face contraindicata detasarea3
d" detasarea se face intr#o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de
cazare3
e" este singurul intretinator de fa&ilie3
f" &otive fa&iliale te&einice .ustifica refuzul de a da curs detasarii.
(!"'e perioada detasarii functionarul pulic isi pastreaza functia pulica si salariul. -aca
salariul corespunzator functiei pulice pe care este detasat este &ai &are/ el are dreptul la
acest salariu. 'e ti&pul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia pulica
eneficiara este oligata sa#i suporte costul integral al transportului/ dus si intors/ cel
putin o data pe luna/ al cazarii si al inde&nizatiei de detasare.
Articolul 90
(1")ransferul poate avea loc dupa cu& ur&eaza,
a" in interesul serviciului3
" la cererea functionarului pulic.
(2")ransferul se poate face intr#o functie pulica pentru care sunt indeplinite conditiile
specifice prevazute in fisa postului.
(%")ransferul in interesul serviciului se poate face nu&ai cu acordul scris al
functionarului pulic transferat. (n cazul transferului in interesul serviciului in alta
localitate/ functionarul pulic transferat are dreptul la o inde&nizatie egala cu salariul net
calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera/ la acoperirea
tuturor c4eltuielilor de transport si la un concediu platit de $ zile. 'lata acestor drepturi se
suporta de autoritatea sau institutia pulica la care se face transferul/ in ter&en de cel
&ult 1$ zile de la data aproarii transferului.
(!")ransferul in interesul serviciului se face intr#o functie pulica de aceeasi categorie/
clasa si grad profesional cu functia pulica detinuta de functionarul pulic sau intr#o
functie pulica de nivel inferior.
($")ransferul la cerere se face intr#o functie pulica de aceeasi categorie/ clasa si grad
profesional sau intr#o functie pulica de nivel inferior/ in ur&a aproarii cererii de
transfer a functionarului pulic de catre conducatorul autoritatii sau institutiei pulice la
care se solicita transferul/ in acest caz/ transferul poate avea loc nu&ai intre autoritati sau
institutii pulice din ad&inistratia pulica centrala/ intre autoritati ad&inistrative
autono&e ori/ dupa caz/ intre autoritati sau institutii pulice din ad&inistratia pulica
locala.
(6"(n cazul functionarilor pulici de conducere/ transferul se poate realiza pe functii
pulice de conducere de acelasi nivel sau/ dupa caz/ de nivel inferior/ ale caror conditii de
ocupare si e2perienta profesionala necesara in vederea ocuparii sunt si&ilare cu cele ale
functiei de pe care se efectueaza transferul/ cu respectarea prevederilor alin. (2"/ (!" si ($".
Autoritatile sau institutiile pulice intre care se realizeaza transferul sunt oligate sa
verifice indeplinirea conditiei de si&ilaritate a conditiilor de ocupare si a e2perientei
profesionale.
(7"Autoritatile sau institutiile pulice au oligatia de a asigura pulicitatea functiilor
pulice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. (n situatia in care doi sau &ai
&ulti functionari pulici solicita ocuparea unei functii pulice vacante prin transfer la
cerere/ selectia se face pe aza de interviu.
(8"'rin e2ceptie de la prevederile alin. ($"/ in cazul inaltilor functionari pulici/ transferul
la cerere se poate dispune de persoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia
pulica/ la solicitarea &otivata a inaltului functionar pulic si cu aproarea
conducatorului autoritatii sau institutiei pulice in a carei structura se gaseste functia
pulica vacanta pe care ur&eaza a fi transferat/ cu indeplinirea conditiilor specifice
prevazute pentru
Articolul 91
(1"7utarea in cadrul autoritatii sau institutiei pulice ori in cadrul altei structuri fara
personalitate .uridica a autoritatii sau institutiei pulice poate fi definitiva ori te&porara.
(2"7utarea definitiva poate avea loc in ur&atoarele situatii,
a" cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei pulice in care isi
desfasoara activitatea functionarul pulic pe o functie pulica vacanta ec4ivalenta/ de
aceeasi categorie/ clasa si/ dupa caz/ de acelasi grad profesional/ sau pe o functie pulica
vacanta de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa
postului. (n cazuri te&einic .ustificate/ &utarea se poate dispune &otivat de conducatorul
autoritatii sau institutiei pulice/ cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute
de functionarul pulic. (n oricare dintre situatii este necesar acordul scris al
functionarului pulic3
" la solicitarea .ustificata a functionarului pulic/ cu aproarea conducatorului autoritatii
sau institutiei pulice/ pe o functie pulica vacanta ec4ivalenta/ de aceeasi categorie/
clasa si/ dupa caz/ la acelasi grad profesional/ sau pe o functie pulica vacanta de nivel
inferior pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului3
c" in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
(%"(n cazul inaltilor functionari pulici/ &utarea definitiva se poate dispune de persoana
care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica/ la solicitarea &otivata a inaltului
functionar pulic si cu aproarea conducatorului autoritatii sau institutiei pulice in care
se gaseste functia pulica de conducere ori de e2ecutie vacanta pe care ur&eaza a fi
&utat definitiv/ cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia pulica
respectiva.
(!"7utarea te&porara pe o alta functie pulica se dispune &otivat/ in interesul autoritatii
sau institutiei pulice/ de catre conducatorul autoritatii ori institutiei pulice/ pe o functie
pulica vacanta ec4ivalenta/ de aceeasi categorie/ clasa si/ dupa caz/ de acelasi grad
profesional/ pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului sau/
dupa caz/ cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarul pulic/
pentru o perioada de &a2i&u& 6 luni intr#un an calendaristic.
($"(n &od e2ceptional/ &utarea te&porara sau definitiva poate fi solicitata de
functionarul pulic in cazul in care starea sanatatii/ dovedita pe aza unui e2a&en de
specialitate/ nu ii &ai per&ite desfasurarea activitatii in acel co&parti&ent. 7utarea
te&porara sau definitiva se face in conditiile prezentei legi/ daca functionarul pulic in
cauza este apt profesional sa indeplineasca atriutiile care ii revin.
(6"-aca &utarea se dispune in alta localitate/ functionarul pulic eneficiaza de
drepturile prevazute la art. 90 alin. (%".
(7"1unctionarul pulic poate refuza &utarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau
institutiei pulice in alta localitate/ daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 89
alin. (%". 5efuzul ne.ustificat constituie aatere disciplinara.
Articolul 92
(1"62ercitarea cu caracter te&porar a unei functii pulice de conducere vacante sau
te&porar vacante se realizeaza prin pro&ovarea te&porara a unui functionar pulic care
indeplineste conditiile de studii si de vec4i&e in specialitatea studiilor pentru ocuparea
functiei pulice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata/ care nu a fost radiata/ in
conditiile prezentei legi.
(11"(n &od e2ceptional/ la propunerea .ustificata a conducatorului autoritatii sau
institutiei pulice in al carei stat de functii e2ista functia pulica corespunzatoare
categoriei inaltilor functionari pulici vacanta sau te&porar vacanta/ e2ercitarea cu
caracter te&porar a acesteia poate fi realizata de functionari pulici sau/ dupa caz/ de
functionari pulici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1"/ cu
avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici. Aceasta &asura se dispune prin act
ad&inistrativ al persoanei care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici/ in conditiile in care/ din &otive
oiective/ functia pulica nu a putut fi ocupata prin &oilitate.
(2"-aca functia pulica este vacanta/ &asura prevazuta la alin. (1" se dispune de catre
persoana care are co&petenta nu&irii in functia pulica/ pe o perioada de &a2i&u& 6
luni intr#un an calendaristic/ cu avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
(%"(n &od e2ceptional/ perioada prevazuta la alin. (2" poate fi prelungita cu &a2i&u& %
luni/ cu avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ daca autoritatea sau institutia
pulica a organizat concurs de recrutare sau pro&ovare si functia pulica nu a fost
ocupata/ in conditiile legii.
(!"-aca functia pulica este te&porar vacanta/ &asura prevazuta la alin. (1" se dispune de
catre persoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica/ pana la data
incetarii suspendarii din functia pulica/ a detasarii titularului functiei pulice/ pana la
radierea de drept a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (%" lit. c" sau/ dupa
caz/ in situatia in care functionarul pulic de conducere e2ercita cu caracter te&porar o
alta functie pulica de conducere vacanta sau te&porar vacanta ori din categoria inaltilor
functionari pulici/ pana la e2pirarea perioadei pentru care s#a dispus e2ercitarea cu
caracter te&porar/ in conditiile legii.
($"-aca salariul corespunzator functiei pulice pe care o e2ercita cu caracter te&porar
este &ai &are/ functionarul pulic are dreptul la acest salariu.
Articolul 9%
(1"(naltii functionari pulici sunt supusi &oilitatii in functie si prezinta disponiilitate la
nu&irile in functiile pulice prevazute la art. 12/ cu respectarea prevederilor art. 16 alin.
(%".
(2"5efuzul neinte&eiat al nu&irilor prevazute la alin. (1" atrage elierarea din functia
pulica. (n aceasta situatie/ inaltul functionar pulic intra in corpul de rezerva al
functionarilor pulici/ eneficiind de dreptul de a fi redistriuit pe o functie pulica de
conducere sau de e2ecutie vacanta/ in conditiile prezentei legi.
(la data 11#iul#2010 Art. 9%/ alin. (2" din capitolul (E/ sectiunea 1 &odificat de Art. (/
punctul 22. din Legea 1!0/2010 "
(%"Autoritatile si institutiile pulice au oligatia de a asigura decontarea c4eltuielilor
ocazionate de &oilitate/ precu& si locuinte de serviciu/ in conditiile legii.
06C)(+86A 2, 0uspendarea raportului de serviciu
Art. 9!
(1"5aportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul pulic se afla in
una dintre ur&atoarele situatii,
a" este nu&it sau ales intr#o functie de de&nitate pulica/ pentru perioada respectiva/ cu
e2ceptiile prevazute la art. %!3
a1"este nu&it sau ales intr#o functie de de&nitate pulica/ pentru perioada respectiva/ cu
e2ceptiile prevazute la art. %!3
a2"este incadrat la cainetul unui de&nitar3
" este incadrat la cainetul unui de&nitar3
c" este dese&nat de catre autoritatea sau institutia pulica sa desfasoare activitati in
cadrul unor &isiuni diplo&atice ale 5o&aniei ori in cadrul unor organis&e sau institutii
internationale/ pentru perioada respectiva3
d" desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile
legii3
e" efectueaza stagiul &ilitar?????"/ serviciul &ilitar alternativ/ este concentrat sau
&oilizat3
f" este arestat preventiv3
g" efectueaza trata&ent &edical in strainatate/ daca functionarul pulic nu se afla in
concediu &edical pentru incapacitate te&porara de &unca/ precu& si pentru insotirea
sotului sau/ dupa caz/ a sotiei ori a unei rude pana la gradul ( inclusiv/ in conditiile legii3
4" se afla in concediu pentru incapacitate te&porara de &unca/ pe o perioada &ai &are de
o luna/ in conditiile legii3
i" carantina/ in conditiile legii3
."concediu de &aternitate/ in conditiile legii3
;"este disparut/ iar disparitia a fost constatata prin 4otarare .udecatoreasca irevocaila3
l"forta &a.ora3
&"in cazul in care s#a dispus tri&iterea in .udecata pentru savarsirea unei infractiuni de
natura celor prevazute la art. $! lit. 4"3
n"pe perioada cercetarii ad&inistrative/ in situatia in care functionarul pulic care a
savarsit o aatere disciplinara poate influenta cercetarea ad&inistrativa/ la propunerea
&otivata a co&isiei de disciplina3
o"in alte cazuri e2pres prevazute de lege.
(2"(n ter&en de 1$ zile calendaristice inainte de data incetarii &otivului de suspendare de
drept/ dar nu &ai tarziu de data luarii la cunostinta de &otivul incetarii suspendarii de
drept/ functionarul pulic este oligat sa infor&eze in scris persoana care are co&petenta
legala de nu&ire in functia pulica despre acest fapt. 8einfor&area persoanei care are
co&petenta legala de nu&ire in functia pulica atrage incetarea de drept a raportului de
serviciu al functionarului pulic/ cu e2ceptia cazurilor prevazute la alin. (1" lit. f"/ 4"/ i"/
;" si l".
(%"'ersoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica are oligatia sa
asigure/ in ter&en de $ zile de la e2pirarea ter&enului prevazut la alin. (2"/ conditiile
necesare reluarii activitatii de catre functionarul pulic.
Articolul 9$
(1"5aportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului pulic in ur&atoarele
situatii,
a" concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau/ in cazul copilului cu
4andicap/ pana la i&plinirea varstei de % ani/ in conditiile legii3
" concediu pentru ingri.irea copilului olnav in varsta de pana la 7 ani sau/ in cazul
copilului cu 4andicap pentru afectiunile intercurente/ pana la i&plinirea varstei de 18 ani3
c" desfasurarea unei activitati in cadrul unor organis&e sau institutii internationale/ in alte
situatii decat cele prevazute la art. 9! alin. (1" lit. c"3
d" pentru participare la ca&pania electorala3
e" pentru participarea la greva/ in conditiile legii.
(2"5aportul de serviciu se poate suspenda la cererea &otivata a functionarului pulic/
pentru un interes personal legiti&/ in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1" si la art.
9! alin. (1"/ pe o perioada cuprinsa intre o luna si % ani.
(%"Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris/ cu cel putin 1$ zile
calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea/ cu e2ceptia situatiei prevazute
la alin. (1" lit. e"/ cand cererea de suspendare se face cu !8 de ore inainte de declansarea
grevei.
(!"0uspendarea raportului de serviciu se constata in cazurile prevazute la alin. (1" si la
art. 9! alin. (1"/ precu& si in alte cazuri regle&entate prin legi speciale/ respectiv se
aproa in cazul prevazut la alin. (2"/ prin act ad&inistrativ al persoanei care are
co&petenta nu&irii in functia pulica.
($"-ispozitiile art. 9! alin. (2" se aplica in &od corespunzator si pentru cazurile prevazute
la alin. (1" si (2".
Articolul 96
(1"5eluarea activitatii se dispune prin act ad&inistrativ al persoanei care are co&petenta
legala de nu&ire in functia pulica.
(2"Actul ad&inistrativ prin care se constata/ respectiv se aproa suspendarea raportului de
serviciu/ precu& si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul pulic
se co&unica Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ in ter&en de 10 zile lucratoare
de la data e&iterii.
(%"'e perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile pulice au
oligatia sa rezerve postul aferent functiei pulice. *cuparea acestuia se face/ pe o
perioada deter&inata/ in conditiile legii. 'e perioada suspendarii/ raporturile de serviciu
ale functionarilor pulici nu pot inceta si nu pot fi &odificate decat din initiativa sau cu
acordul functionarului pulic in cauza.
(!"'erioada suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile art. 9! alin. (1" lit. c" si art.
9$ alin. (1" lit. c" se considera vec4i&e in functia pulica.
06C)(+86A %, incetarea raportului de serviciu
Art. 97
(ncetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor pulici se face prin act ad&inistrativ
al persoanei care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica si are loc in
ur&atoarele conditii,
a" de drept3
" prin acordul partilor/ conse&nat in scris3
c" prin elierare din functia pulica3
d" prin destituire din functia pulica3
e" prin de&isie.
Articolul 98
(1" 5aportul de serviciu e2istent inceteaza de drept,
a" la data decesului functionarului pulic3
" la data ra&anerii irevocaile a 4otararii .udecatoresti de declarare a &ortii
functionarului pulic3
c" daca functionarul pulic nu &ai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. $!
lit. a"/ d" si f"3
d" la data indeplinirii cu&ulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului &ini& de
cotizare pentru pensionare3
(la data 01#apr#2010 Art. 98/ alin. (1"/ litera -. din capitolul (E/ sectiunea % &odificat de
Art. ((( din Legea !9/2010 "
e" ca ur&are a constatarii nulitatii asolute a actului ad&inistrativ de nu&ire in functia
pulica/ de la data la care nulitatea a fost constatata prin 4otarare .udecatoreasca
definitiva si irevocaila3
f" cand functionarul pulic a fost conda&nat printr#o 4otarare .udecatoreasca definitiva
pentru o fapta prevazuta la art. $! lit. 4" sau prin care s#a dispus aplicarea unei sanctiuni
privative de liertate/ la data ra&anerii definitive si irevocaile a 4otararii de
conda&nare3
g" ca ur&are a interzicerii e2ercitarii profesiei sau functiei/ ca &asura de siguranta ori ca
pedeapsa co&ple&entara/ de la data ra&anerii definitive a 4otararii .udecatoresti prin
care s#a dispus interdictia3
4" la data e2pirarii ter&enului in care a fost ocupata pe perioada deter&inata functia
pulica.
i" la i&plinirea unui ter&en de % luni de la data nu&irii prin &oilitate in functia pulica
corespunzatoare categoriei de inalti functionari pulici de inspector guverna&ental.
(2"Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face/ in ter&en de $
zile lucratoare de la intervenirea lui/ prin act ad&inistrativ al persoanei care are
co&petenta legala de nu&ire in functia pulica. Actul ad&inistrativ prin care s#a
constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se co&unica Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ in ter&en de 10 zile lucratoare de la e&iterea lui.
Articolul 99
(1"'ersoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica va dispune elierarea
din functia pulica prin act ad&inistrativ/ care se co&unica functionarului pulic in
ter&en de $ zile lucratoare de la e&itere/ in ur&atoarele cazuri,
a" autoritatea sau institutia pulica si#a incetat activitatea ori a fost &utata intr#o alta
localitate/ iar functionarul pulic nu este de acord sa o ur&eze3
" autoritatea sau institutia pulica isi reduce personalul ca ur&are a reorganizarii
activitatii/ prin reducerea postului ocupat de functionarul pulic3
c" ca ur&are a ad&iterii cererii de reintegrare in functia pulica ocupata de catre
functionarul pulic a unui functionar pulic elierat sau destituit nelegal ori pentru
&otive neinte&eiate/ de la data ra&anerii definitive si irevocaile a 4otararii .udecatoresti
prin care s#a dispus reintegrarea3
d" pentru inco&petenta profesionala/ in cazul otinerii calificativului @nesatisfacator@ la
evaluarea perfor&antelor profesionale individuale3
e" functionarul pulic nu &ai indeplineste conditia prevazuta la art. $! lit. g"3
f" starea sanatatii fizice sau/si psi4ice a functionarului pulic/ constatata prin decizie a
organelor co&petente de e2pertiza &edicala/ nu ii &ai per&ite acestuia sa isi
indeplineasca atriutiile corespunzatoare functiei pulice detinute3
g" ca ur&are a refuzului neinte&eiat al inaltului functionar pulic de acceptare a nu&irii
in conditiile art. 9%.
(2"0ituatiile prevazute la alin. (1" lit. a"#c" si e"#g" reprezinta &otive nei&putaile
functionarilor pulici.
(%"(n cazul elierarii din functia pulica/ autoritatea sau institutia pulica este oligata sa
acorde functionarilor pulici un preaviz de %0 de zile calendaristice.
(!"(n perioada de preaviz/ persoana care are co&petenta legala de nu&ire in functia
pulica poate acorda celui in cauza reducerea progra&ului de lucru/ pana la ! ore zilnic/
fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
($"(n cazurile prevazute la alin. (1" lit. "/ c" si e"/ in perioada de preaviz/ daca in cadrul
autoritatii sau institutiei pulice e2ista functii pulice vacante corespunzatoare/ aceasta
poate sa le puna la dispozitia functionarilor pulici.
(6"(n cazurile prevazute la alin. (1" lit. a"#c" si e"/ daca nu e2ista functii pulice vacante
corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei pulice/ autoritatea ori institutia
pulica poate solicita Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ in perioada de preaviz/
lista functiilor pulice vacante. (n cazul in care e2ista o functie pulica vacanta
corespunzatoare/ functionarul pulic poate fi transferat in interesul serviciului sau la
cerere/ pe aza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei pulice unde se
realizeaza transferul.
(7"1unctionarul pulic de conducere are prioritate la ocuparea unei functii pulice
vacante la nivel inferior.
Articolul 100
(1"(n caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei pulice/ functionarii pulici vor fi
nu&iti in noile functii pulice sau/ dupa caz/ in noile co&parti&ente in ur&atoarele
cazuri,
a" se &odifica atriutiile aferente unei functii pulice &ai putin de $0=3
" sunt reduse atriutiile unui co&parti&ent3
c" este sc4i&ata denu&irea fara &odificarea in proportie de peste $0= a atriutiilor
aferente functiei pulice3
d" este sc4i&ata structura co&parti&entului.
(2"Aplicarea prevederilor alin. (1" se face cu respectarea ur&atoarelor criterii,
a" categoria/ clasa si/ dupa caz/ gradul profesional ale functionarului pulic3
" indeplinirea criteriilor specifice stailite pentru functia pulica3
c" pregatirea profesionala3
d" sa fi desfasurat activitati si&ilare.
(%"(n cazul in care e2ista &ai &ulti functionari pulici/ se organizeaza e2a&en de catre
autoritatea sau institutia pulica.
(!"5educerea unui post este .ustificata daca atriutiile aferente acestuia se &odifica in
proportie de peste $0= sau daca sunt &odificate conditiile specifice de ocupare a postului
respectiv/ referitoare la studii.
($"(n cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor/ autoritatea sau institutia
pulica nu poate infiinta posturi si&ilare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la
data reorganizarii.
Articolul 101
(1"-estituirea din functia pulica se dispune/ in conditiile art. 78/ prin act ad&inistrativ al
persoanei care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica/ ca sanctiune
disciplinara aplicata pentru &otive i&putaile functionarului pulic/ in ur&atoarele
cazuri,
a" pentru savarsirea repetata a unor aateri disciplinare sau a unei aateri disciplinare care
a avut consecinte grave3
" daca s#a ivit un &otiv legal de inco&patiilitate/ iar functionarul pulic nu actioneaza
pentru incetarea acestuia intr#un ter&en de 10 zile calendaristice de la data intervenirii
cazului de inco&patiilitate.
(2"Actul ad&inistrativ prevazut la alin. (1" se co&unica functionarului pulic in ter&en
de $ zile lucratoare de la date e&iterii. Co&unicarea actului ad&inistrativ treuie sa se
faca anterior datei destituirii din functia pulica.
Articolul 102
1unctionarul pulic poate sa co&unice incetarea raporturilor de serviciu prin de&isie/
notificata in scris persoanei care are co&petenta legala de nu&ire in functia pulica.
-e&isia nu treuie &otivata si produce efecte dupa %0 de zile calendaristice de la
inregistrare.
Articolul 10%
(1"La &odificarea/ la suspendarea si la incetarea raportului de serviciu functionarul
pulic are indatorirea sa predea lucrarile si unurile care i#au fost incredintate in vederea
e2ercitarii atriutiilor de serviciu.
(2"La incetarea raportului de serviciu functionarul pulic isi pastreaza drepturile
doandite in cadrul carierei/ cu e2ceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din
&otive i&putaile acestuia.
(%"1unctionarii pulici eneficiaza de drepturi din ugetul asigurarilor pentru so&a./ in
cazul in care raporturile de serviciu le#au incetat in conditiile prevazute la,
a" art. 98 alin. (1" lit. c"/ cu e2ceptia cazului in care functionarul pulic nu &ai
indeplineste conditia prevazuta la art. $! lit. a"3
" art. 98 alin. (1" lit. e" si 4"3
c" art. 99 alin. (1".
Articolul 10!
(1" 5edistriuirea functionarilor pulici se face de catre Agentia 8ationala a
1unctionarilor 'ulici/ pe aza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor
pulice/ astfel,(la data 29#aug#201% Art. 10!/ alin. (1" din capitolul (E/ sectiunea %
&odificat de Art. 1/ punctul $. din *rdonanta urgenta 82/201% "
a" in cadrul autoritatilor sau institutiilor pulice din aceeasi localitate sau dintr#o
localitate aflata la o distanta de pana la $0 ;& de localitatea de do&iciliu3
" in cadrul autoritatilor sau institutiilor pulice din alt .udet sau aflate la o distanta &ai
&are de $0 ;& de localitatea de do&iciliu/ la cererea functionarului pulic.
(2"5edistriuirea functionarilor pulici se face/ in conditiile alin. (1"/ intr#o functie
pulica de aceeasi categorie/ clasa si acelasi grad profesional cu functia pulica detinuta
de functionarul pulic.
(%"5edistriuirea se poate face si intr#o functie pulica inferioara vacanta/ cu acordul
scris al functionarului pulic.
(!"5edistriuirea intr#o functie pulica de conducere se face cu respectarea alin. (2" sau/
dupa caz/ a alin. (%" nu&ai daca functionarul pulic a indeplinit atriutii si&ilare cu
atriutiile functiei pulice de pe care se efectueaza redistriuirea.
($"Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici va asigura redistriuirea pe functii pulice
te&porar vacante/ ca ur&are a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna/ a
functionarilor pulici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru
ocuparea functiei pulice respective. (n cazul in care e2ista &ai &ulti functionari pulici
care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei pulice respective/ Agentia
8ationala a 1unctionarilor 'ulici organizeaza/ in colaorare cu autoritatea sau institutia
pulica in cadrul careia se afla functia pulica vacanta/ o testare profesionala pentru
selectarea functionarului pulic care ur&eaza sa fie redistriuit.
(6"5edistriuirea functionarilor pulici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al
presedintelui Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/ pe aza acordului
conducatorilor autoritatilor sau institutiilor pulice.
(7"(naltii functionari pulici carora le#au incetat raporturile de serviciu prin elierare din
functia pulica/ ca ur&are a reducerii postului ocupat/ pot fi redistriuiti pe o functie
vacanta din categoria inaltilor functionari pulici/ pentru functiile pulice prevazute la
art. 12 lit. "/ d" si f"/ prin decizie a pri&#&inistrului/ la propunerea conducatorilor
autoritatilor sau institutiilor pulice/ respectiv/ pentru functiile pulice prevazute la art.
12 lit. a"/ prin 4otarare a 9uvernului/ initiata de 0ecretariatul 9eneral al 9uvernului.
(8"'entru functiile pulice prevazute la art. 12 lit. c" si e"/ redistriuirea se face prin
aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2" din Legea nr. %!0/200! privind
prefectul si institutia prefectului/ repulicata/ cu &odificarile si co&pletarile ulterioare.
Articolul 10$
(1"Corpul de rezerva este for&at din functionarii pulici care au fost elierati din functia
pulica in conditiile art. 99 alin. (1" lit. a"#c"/ e" si g" si este gestionat de Agentia
8ationala a 1unctionarilor 'ulici.
(2"1unctionarii pulici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar pulic
in ur&atoarele situatii,
a" dupa i&plinirea ter&enului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva3
" in cazul in care Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici il redistriuie/ pe aza
acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor pulice/ intr#o functie pulica
vacanta corespunzatoare studiilor asolvite si pregatirii profesionale/ iar functionarul
pulic o refuza3
(la data 29#aug#201% Art. 10$/ alin. (2"/ litera >. din capitolul (E/ sectiunea % &odificat
de Art. 1/ punctul 7. din *rdonanta urgenta 82/201% "
c" anga.area in aza unui contract de &unca pe o perioada &ai &are de 12 luni3
d" la cererea functionarului pulic.
Articolul 106
(1"(n cazul in care raportul de serviciu a incetat din &otive pe care functionarul pulic le
considera nete&einice sau nelegale/ acesta poate cere instantei de contencios
ad&inistrativ anularea actului ad&inistrativ prin care s#a constatat sau s#a dispus
incetarea raportului de serviciu/ in conditiile si ter&enele prevazute de Legea
contenciosului ad&inistrativ nr. $$!/200!/ cu &odificarile ulterioare/ precu& si plata de
catre autoritatea sau institutia pulica e&itenta a actului ad&inistrativ a unei despaguiri
egale cu salariile inde2ate/ &a.orate si recalculate/ si cu celelalte drepturi de care ar fi
eneficiat functionarul pulic.
(2"La solicitarea functionarului pulic/ instanta care a constatat nulitatea actului
ad&inistrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia pulica detinuta.
CA'()*L+L E, -ispozitii finale si tranzitorii
Art. 107
(1"Autoritatile si institutiile pulice au oligatia de a solicita Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici avizul privind functiile pulice in oricare dintre ur&atoarele
situatii,
a" stailirea sau &odificarea structurii de functii pulice pentru fiecare autoritate si
institutie pulica/ in parte/ de catre conducatorul acesteia ori prin 4otarare a consiliului
.udetean sau/ dupa caz/ a consiliului local/ pe aza activitatilor prevazute la art. 2 alin.
(%"3
" &odificarea calitatii posturilor/ potrivit art. 111 alin. (1" sau ($"3
c" reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei pulice.
(2"Autoritatile si institutiile pulice au oligatia de a instiinta/ in ter&en de 10 zile
lucratoare/ Agentia 8ationala a 1unctionarilor 'ulici/ in oricare dintre ur&atoarele
situatii,
a" intervenirea unor &odificari in structura functiilor pulice din cadrul autoritatilor sau
institutiilor pulice/ ca ur&are a pro&ovarii in clasa si in grad profesional a functionarilor
pulici3
" transfor&area unei functii pulice vacante intr#o functie pulica cu o alta denu&ire sau
intr#o functie pulica de nivel inferior ori superior/ cu incadrarea in nu&arul &a2i& de
posturi aproat pentru autoritatea sau institutia pulica si in fondurile ugetare anuale
alocate.
(%"Avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici este prealail si oligatoriu in toate
situatiile prevazute la alin. (1".
(!"(n situatia in care/ dupa otinerea avizului Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/
actele ad&inistrative prin care se stailesc &asuri din categoria celor prevazute la alin.
(1" se aproa cu &odificari sau co&pletari/ ordonatorii principali de credite din
ad&inistratia pulica locala au oligatia de a co&unica Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici aceste acte ad&inistrative/ in ter&en de &a2i&u& $ zile lucratoare
de la data aproarii lor prin 4otarare a consiliului local sau/ dupa caz/ prin 4otarare a
consiliului .udetean.
($"(n situatia prevazuta la alin. (!"/ autoritatile ad&inistratiei pulice locale pot pune in
aplicare dispozitiile 4otararii consiliului local sau/ dupa caz/ a consiliului .udetean/ nu&ai
dupa otinerea avizului Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici. (n acest caz/ avizul
Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici se e&ite in ter&en de &a2i&u& 10 zile
lucratoare de la data pri&irii actelor ad&inistrative prevazute la alin. (!".
(6"Lista docu&entelor necesare pentru otinerea avizului Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ precu& si &odalitatea de trans&itere a acestora de catre
autoritatile si institutiile pulice se aproa prin ordin al presedintelui Agentiei 8ationale a
1unctionarilor 'ulici/ care se pulica in 7onitorul *ficial al 5o&aniei/ 'artea (.
Articolul 1071
(1"'entru respectarea drepturilor de cariera ale functionarilor pulici/ in cuprinsul actelor
nor&ative sau ad&inistrative privind &odificari ale structurii organizatorice/ reorganizari
sau desfiintari de structuri si functii pulice/ autoritatile si institutiile pulice initiatoare
din ad&inistratia pulica centrala si locala sunt oligate sa prevada un ter&en de
&ini&u& %0 de zile/ in vederea aplicarii procedurilor legale prevazute de prezenta lege.
(2"-upa aproarea actelor nor&ative/ in conditiile legii/ pentru structura de functii
pulice care rezulta in conditiile alin. (1"/ autoritatile si institutiile pulice din
ad&inistratia pulica centrala solicita avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici/
in conditiile prevazute la art. 107.
Articolul 108
(n unitatile ad&inistrativ#teritoriale in care persoanele apartinand unei &inoritati
nationale detin o pondere de peste 20= unii functionari pulici din serviciile care au
contacte direct cu cetatenii vor cunoaste si li&a &inoritatii nationale respective.
Art. 109
Cauzele care au ca oiect raportul de serviciu al functionarului pulic sunt de co&petenta
sectiei de contencios ad&inistrativ si fiscal a triunalului/ cu e2ceptia situatiilor pentru
care este stailita e2pres prin lege co&petenta altor instante.
Articolul 110
Autoritatile si institutiile pulice prevazute la art. $ alin. (1" au oligatia de a ar&oniza
statutele speciale cu prevederile prezentei legi/ cu consultarea si avizul Agentiei
8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
Articolul 111
(1"Autoritatile si institutiile pulice care au prevazute in statele de functii posturi de
natura contractuala/ care presupun e2ercitarea unor atriutii dintre cele prevazute la art. 2
alin. (%"/ au oligatia de a staili functii pulice in conditiile art. 107.
(2"1unctiile pulice vacante/ functiile pulice de conducere/ precu& si functiile pulice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici/ stailite potrivit alin. (1"/ se
ocupa in conditiile prezentei legi.
(%"'ersoanele incadrate cu contract individual de &unca pe perioada nedeter&inata in
posturi de natura contractuala care au fost stailite si avizate ca functii pulice vor fi
nu&ite in functii pulice de e2ecutie daca indeplinesc conditiile prevazute la art. $! si
conditiile de vec4i&e in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului
profesional ale functiei pulice.
(!"-repturile salariale ale persoanelor care ocupa functii pulice in conditiile alin. (%" se
stailesc potrivit salarizarii functiilor pulice in care au fost nu&ite.
Articolul 112
(1"8u&arul total al functiilor de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii
pulice este de &a2i&u& 12= din nu&arul total al posturilor aproate. 'entru
deter&inarea nu&arului total al functiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12=/ se
procedeaza dupa cu& ur&eaza,
a" in cazul in care nu&arul rezultat este &ai &ic de unu/ acesta se rotun.este la intreg3
" in cazul in care nu&arul rezultat este &ai &are de unu/ acesta se rotun.este la nu&arul
intreg i&ediat superior acestuia/ daca fractiunea este &ai &are de 0/$0.
(2"8u&arul functiilor de conducere stailit potrivit alin. (1" nu include functiile de
de&nitate pulica alese sau nu&ite/ precu& si cele asi&ilate acestora/ functiile de pri&ar/
de vicepri&ar/ de presedinte/vicepresedinte al consiliului .udetean/ functiile pulice din
categoria inaltilor functionari pulici/ functiile pulice de secretar al unitatii/sudiviziunii
ad&inistrativ#teritoriale/ functiile de ad&inistratori pulici/ functiile de conducere din
cainetul de&nitarului si functiile de conducere a caror ocupare se face prin detasare cu
personal din cadrul institutiilor din sectorul de aparare/ ordine pulica si siguranta
nationala/ confor& statelor de organizare ABAne2a 7AC/ aproata de Consiliul 0upre&
de Aparare a )arii.
Articolul 11%
'rogra&ele organizate pentru otinerea statutului de &anager pulic potrivit art. 70 alin.
(1" lit. a" sunt progra&ele prevazute de *rdonanta de urgenta a 9uvernului nr. $6/200!
privind crearea statutului special al functionarului pulic denu&it &anager pulic/
aproata cu &odificari si co&pletari prin Legea nr. !$2/200!/ cu &odificarile si
co&pletarile ulterioare/ precu& si de Legea nr. 1$7/200! privind instituirea ursei
speciale @9uvernul 5o&aniei@ pentru for&area &anagerilor din sectorul pulic/ cu
&odificarile ulterioare.
Articolul 11!
-ispozitiile prezentei legi se aplica in &od corespunzator si autoritatilor ad&inistrative
autono&e.
Articolul 11$
'rin e2ceptie de la prevederile art. 18 alin. (1"/ co&isia de recrutare se constituie in
ter&en de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi/ astfel,
a" un &e&ru nu&it pe o perioada de un an si .u&atate3
" un &e&ru nu&it pe o perioada de % ani3
c" un &e&ru nu&it pe o perioada de ! ani si .u&atate3
d" un &e&ru nu&it pe o perioada de 6 ani3
e" un &e&ru nu&it pe o perioada de 7 ani si .u&atate3
f" un &e&ru nu&it pe o perioada de 9 ani3
g" un &e&ru nu&it pe o perioada de 10 ani si .u&atate.
Articolul 116
Cauzele avand ca oiect litigii de &unca in care una dintre parti are calitatea de
functionar pulic/ aflate pe rolul instantelor .udecatoresti la data intrarii in vigoare a
prezentului statut/ vor continua sa se .udece potrivit legii aplicaile in &o&entul sesizarii
instantei.
Articolul 117
-ispozitiile prezentei legi se co&pleteaza cu prevederile legislatiei &uncii/ precu& si cu
regle&entarile de drept co&un civile/ ad&inistrative sau penale/ dupa caz/ in &asura in
care nu contravin legislatiei specifice functiei pulice.
Articolul 118
La data intrarii in vigoare a prezentei legi/ orice dispozitii contrare se aroga.
A86EA, L(0)A cuprinzand functiile pulice
(.1unctii pulice generale
(A"1unctii pulice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari pulici
1.secretar general al 9uvernului3
2.secretar general ad.unct al 9uvernului3
%.secretar general din &inistere si alte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice
centrale3
!.secretar general ad.unct din &inistere si alte organe de specialitate ale ad&inistratiei
pulice centrale3
$.prefect3
6.suprefect3
7.inspector guverna&ental.
(>"1unctii pulice de conducere
1.director general din cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e/ al &inisterelor si al
celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale3
2.director general ad.unct din cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e/ din aparatul
&inisterelor si al celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale3
%.secretar al .udetului si al &unicipiului >ucuresti3
!.director din cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e/ din aparatul &inisterelor si al
celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale/ director e2ecutiv in
cadrul serviciilor pulice deconcentrate ale &inisterelor si ale altor organe de specialitate
ale ad&inistratiei pulice centrale/ precu& si in cadrul autoritatilor ad&inistratiei pulice
locale si al institutiilor pulice suordonate acestora3
$.director ad.unct din cadrul autoritatilor ad&inistrative autono&e/ din aparatul
&inisterelor si al celorlalte organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale/
director e2ecutiv ad.unct in cadrul serviciilor pulice deconcentrate ale &inisterelor si ale
altor organe de specialitate ale ad&inistratiei pulice centrale/ precu& si in cadrul
autoritatilor ad&inistratiei pulice locale si al institutiilor pulice suordonate acestora3
6.secretar al &unicipiului/ al sectorului &unicipiului >ucuresti/ al orasului si co&unei3
7.sef serviciu3
8.sef irou.
(C"1unctii pulice de e2ecutie
1.consilier/ consilier .uridic/ auditor/ e2pert/ inspector3
2.referent de specialitate3
%.referent.
8*)A,
1.1unctiile pulice generale/ altele decat cele prevazute la pct. (/ se stailesc cu avizul
Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.
2.1unctiile pulice prevazute la lit. > pct. 1 si 2 se pot staili si in cadrul autoritatilor si
institutiilor pulice din ad&inistratia pulica locala care au un nu&ar de &ini&u& 1$0 de
posturi.
%.1unctiile pulice de conducere prevazute la lit. > pct. 7 si 8/ precu& si functiile pulice
de e2ecutie prevazute la lit. C pot fi functii pulice de stat/ teritoriale sau locale.
((.1unctii pulice specifice
(A"1unctii pulice de conducere
1.ar4itect#sef.
(>"1unctii pulice de e2ecutie
1.inspector de concurenta3
2.inspector va&al3
%.inspector de &unca3
!.controlor delegat3
$.e2pert in te4nologia infor&atiilor si a teleco&unicatiilor3
6.co&isar.
(C"Alte functii pulice specifice
1.&anager pulic.
8*)A,
1unctiile pulice specifice/ altele decat cele prevazute la pct. ((/ se pot staili de
autoritatile si institutiile pulice/ cu avizul Agentiei 8ationale a 1unctionarilor 'ulici.