Sunteți pe pagina 1din 25

L E G E

pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului


nr. 797-XIII din 02.04.1996
Republicat: Monitorul Oficial, nr.0!2"7 din 07.04.2007, pa#.
Republicat: Monitorul Oficial, nr.9-62!"99 din 2.0.2000, pa#.4
Monitorul Oficial al R.Moldo$a nr.%1-%2!76 din 19.12.1996
Not: n cuprinsul regulamentului, sintagma Aparatul Parlamentului se substituie prin sintagma Secretariatul
Parlamentului conform Legii nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!
Not: Legea a fost republicat #n %onitorul &ficial, nr.'!(")* din !*.!+."!!*, cu toate modificrile ,i completrile
introduse, d#nd articolelor o nou numerotare. n parante-e este indicat numerota.ia precedent a articolelor

&n te'eiul articolului 64 alineatul (1) *i articolului 72 alineatul (") litera c) din +on,titu-ie,
.arla'entul adopt/ pre0enta le#e.

Art.1. 1 2e adopt/ Re#ula'entul .arla'entului (,e ane3ea0/).

Art.2. 1 4ot/r5rea .arla'entului nr.10-XIII din "1 'artie 1994 pentru aprobarea Re#ula'entului .arla'entului ,e abro#/.

Art.3. 1 .re0enta le#e intr/ 5n $i#oare la data public/rii.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI Petru LUIN!"I
#i$in%u& 2 aprilie 1''(.
Nr.)')*+III.

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI

Titlul I
,N!TITUIREA I -UN.I,NAREA PARLAMENTULUI

apitolul 1
,N!TITUIREA PARLAMENTULUI
Arti/olul 1. 6le#erea .arla'entului
(1) .arla'entul e,te or#anul repre0entati$ ,upre' al poporului Republicii Moldo$a *i unica autoritate le#i,lati$/ a ,tatului.
(2) 6le#erile deputa-ilor ,e de,f/*oar/ 5n cel 'ult " luni de la e3pirarea 'andatului ,au de la di0ol$area .arla'entului
precedent.
(") .arla'entul ,e ale#e prin $ot uni$er,al, e#al, direct, ,ecret *i liber e3pri'at, pentru un 'andat de 4 ani, care poate fi
prelun#it, prin le#e or#anic/, 5n ca0 de r/0boi ,au cata,trof/.
(4) Mandatul .arla'entului ,e prelun#e*te p5n/ la 5ntrunirea le#al/ a noii lui co'ponen-e. &n acea,t/ perioad/ nu poate fi
re$i0uit/ +on,titu-ia, nu pot fi adoptate, 'odificate ,au abro#ate le#i or#anice.
() .arla'entul nou-ale, ,e 5ntrune*te 5n *edin-a de con,tituire la con$ocarea .re*edintelui Republicii Moldo$a 5n cel 'ult "0
de 0ile de la ale#eri, dac/ au fo,t ale*i cel pu-in 2!" din nu'/rul total al deputa-ilor.
/Art. modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 2. 7edin-a de con,tituire a .arla'entului
(1) 7edin-a de con,tituire a .arla'entului nou-ale, e,te pre0idat/ de cel 'ai 5n $5r,t/ deputat, ulterior, dup/ ale#ere, de
.re*edintele, pri'-$icepre*edintele ,au de unul dintre $icepre*edin-ii .arla'entului.
(2) .re*edintele *edin-ei ofer/ cu$5nt .re*edintelui +ur-ii +on,titu-ionale pentru pre0entarea raportului pri$ind re0ultatele
ale#erii .arla'entului *i $alidarea 'andatelor deputa-ilor ale*i.
/Art." modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art." modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 3. 8ata con,tituirii .arla'entului
.arla'entul ,e con,ider/ le#al con,tituit din data *edin-ei de con,tituire.
/Art.) #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 0. +on,tituirea frac-iunilor parla'entare
(1) &n $ederea for'/rii or#anelor de lucru *i or#ani0/rii acti$it/-ii .arla'entului, deputa-ii con,tituie frac-iuni parla'entare
alc/tuite din cel pu-in deputa-i ale*i 5n ba0/ de li,te ale concuren-ilor electorali, precu' *i o ,in#ur/ frac-iune parla'entar/ cu
aceea*i co'ponen-/ nu'eric/ din deputa-i ale*i 5n ba0/ de li,te ale concuren-ilor electorali care nu au 5ntrunit nu'/rul nece,ar pentru
a con,titui o frac-iune parla'entar/, din deputa-i independen-i *i!,au deputa-i neafilia-i.
(2) 8eputa-ii ale*i 5n ba0/ de li,te ale concuren-ilor electorali care nu au 5ntrunit nu'/rul nece,ar pentru a con,titui o frac-iune
parla'entar/, deputa-ii independen-i *i deputa-ii neafilia-i ,e pot afilia altor frac-iuni parla'entare con,tituite potri$it alin.(1).
(") 9rac-iunile parla'entare ,e con,tituie, de re#ul/, 5n ter'en de 10 0ile dup/ con,tituirea le#al/ a .arla'entului *i
func-ionea0/ 5n ba0a re#ula'entului propriu.

/Alin.+ abrogat prin Legea nr.64 din ".!'."!!, #n $igoare .!4."!!5

() 9rac-iunile parla'entare 5*i ale# or#anele de conducere ,au conduc/torii.
(6) 8eputatul poate fi 'e'bru doar a unei frac-iuni.
(7) 8eputatul poate p/r/,i frac-iunea. 9rac-iunea poate e3clude din r5ndurile ,ale unii 'e'bri.
(%) 8eputatul care a p/r/,it frac-iunea ,au a fo,t e3clu, din frac-iune poate, dup/ o perioad/ de 6 luni de la p/r/,irea frac-iunii
,au de la e3cluderea ,a din frac-iune, ,/ ,e al/ture la orice alt/ frac-iune.
(9) .re*edintele fiec/rei frac-iuni parla'entare pre0int/ .arla'entului co'ponen-a nu'eric/ *i no'inal/ a frac-iunilor.
(10) .re*edintele *edin-ei ,tabile*te ,ucce,iunea lu/rilor de cu$5nt 5n func-ie de co'ponen-a nu'eric/ a frac-iunilor
parla'entare.
(11) Orice 'odificare inter$enit/ 5n co'ponen-a frac-iunii parla'entare ,e aduce la cuno*tin-a .arla'entului 5n *edin-/
plenar/.
(12) Ma:oritate parla'entar/ e,te con,iderat/ frac-iunea ,au coali-ia frac-iunilor, anun-at/ prin declara-ie, care cuprinde 'ai
'ult de :u'/tate din deputa-ii ale*i.
(1") Opo0i-ie parla'entar/ e,te con,iderat/ frac-iunea ,au frac-iunile care nu fac parte din 'a:oritatea parla'entar/ *i care ,-
au declarat 5n opo0i-ie fa-/ de acea,ta.
/Art.+ modificat prin Legea nr.64 din ".!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art.+ modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 1. &ncetarea e3i,ten-ei unei frac-iuni parla'entare
(1) 9rac-iunea 5*i 5ncetea0/ e3i,ten-a dac/ nu'/rul 'e'brilor ei e,te 'ai 'ic de ,au dac/ frac-iunea 5naintea0/ o re0olu-ie 5n
ace,t ,en,.
(2) 9o,tul pre*edinte al frac-iunii infor'ea0/ de,pre ace,t fapt, 5n ter'en de " 0ile, .re*edintele .arla'entului. .re*edintele
.arla'entului con,tat/ 5ncetarea e3i,ten-ei frac-iunii parla'entare 5n ca0urile ,tipulate la alin.(1) *i anun-/ de,pre acea,ta plenul
.arla'entului.
(") 9rac-iunea poate ,/ nu-*i 5ncete0e e3i,ten-a 5n ca0ul 5n care nu'/rul 'e'brilor ei e,te 'ai 'ic de , dac/ deputatul a c/rui
'andat a fo,t $alidat i'ediat dup/ 'ic*orarea co'ponen-ei frac-iunii, 5n ter'en de 10 0ile de la $alidarea 'andatului, a de$enit
'e'bru al ace,tei frac-iuni.
/Art.'7+

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul (. Or#ani0area frac-iunilor parla'entare *i atribu-iile lor
(1) &n confor'itate cu pre0entul Re#ula'ent frac-iunile parla'entare au dreptul ,/ fac/ propuneri pentru:
a) nu'irea, ale#erea repre0entan-ilor lor 5n ;iroul per'anent, 5n co'i,iile per'anente *i 5n dele#a-iile parla'entare
per'anente, -in5ndu-,e ,ea'a de repre0entarea lor propor-ional/ 5n .arla'ent, precu' *i re$ocarea lor<
b) ordinea de 0i a *edin-elor .arla'entului *i ale ;iroului per'anent<
c) for'area co'i,iilor ,peciale, de anc=et/ *i altor co'i,ii ale .arla'entului<
d) proiectele de =ot/r5ri ale .arla'entului pri$ind pro#ra'ul de acti$itate al >u$ernului, proiectele actelor e3clu,i$ politice
ale .arla'entului<
e) for'area #rupurilor de lucru *i de e3per-i pe di$er,e do'enii de acti$itate<
f) ini-ierea audierilor parla'entare etc.
2) &n ca0ul 5n care repre0entarea propor-ional/ a frac-iunilor 5n .arla'ent ,e ,c=i'b/, frac-iunile parla'entare, dup/ cel pu-in
un an de la con,tatarea ace,tui fapt, pot cere 'odificarea core,pun0/toare a co'ponen-ei ;iroului per'anent, a co'i,iilor
per'anente, precu' *i a dele#a-iilor parla'entare per'anente.
(") 9rac-iunilor parla'entare li ,e pun la di,po0i-ie 5nc/peri pentru lucru, te=nic/ birotic/, rec=i0ite de birou *i li ,e acord/
,er$icii nece,are acti$it/-ii lor eficiente.
(4) .re*edintele frac-iunii parla'entare e,te a,i,tat de un cabinet propriu, care ,e for'ea0/ -in5ndu-,e cont de repre0entarea
propor-ional/ a frac-iunii 5n .arla'ent *i al c/rui per,onal e,te an#a:at 5n te'eiul 5ncrederii per,onale acordate de pre*edintele
frac-iunii.
() &nc=eierea *i 5ncetarea contractelor indi$iduale de 'unc/ cu per,onalul din cabinetul pre*edintelui frac-iunii ,e fac de c/tre
.re*edintele .arla'entului, la propunerea pre*edintelui frac-iunii.
(6) 9iecare frac-iune di,pune de un bu#et anual, aprobat de .arla'ent, 5n func-ie de repre0entarea nu'eric/ a ace,teia 5n
.arla'ent. 9olo,irea 'i:loacelor financiare alocate din bu#etul .arla'entului pentru a,i#urarea acti$it/-ii frac-iunilor parla'entare ,e
=ot/r/*te de fiecare frac-iune 5n 'od autono'.
/Art.4 modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.47'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*5
/Art.47'8 completat prin Legea nr.)012 din "4.!*."!!"5

apitolul 2
ALEGEREA PREEDINTELUI PARLAMENTULUI&
PRIM*2IEPREEDINTELUI 2IEPREEDIN.IL,R I
-,RMAREA 3IR,ULUI PERMANENT AL PARLAMENTULUI
/9itlul modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5

Arti/olul ). +onducerea .arla'entului
8up/ con,tituirea le#al/ a .arla'entului ,e ale#e .re*edintele .arla'entului, pri'-$icepre*edintele, $icepre*edin-ii *i ,e
for'ea0/ ;iroul per'anent al .arla'entului.
/Art.* modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.*748 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 4. +o'i,ia pentru efectuarea ale#erii .re*edintelui .arla'entului
(1) .arla'entul, la propunerea frac-iunilor parla'entare, in,tituie o co'i,ie pentru efectuarea ale#erii .re*edintelui
.arla'entului, care:
a) recep-ionea0/ propunerile de de,e'nare a candida-ilor la func-ia de .re*edinte al .arla'entului<
b) ,tabile*te 'odelul *i te3tul buletinului de $ot<
c) a,i#ur/ pre#/tirea *i de,f/*urarea $ot/rii<
d) totali0ea0/ re0ultatele $ot/rii, declar/ ne$alabile buletinele care:
- nu ,5nt ,e'nate *i *ta'pilate de co'i,ie<
- nu ilu,trea0/ inten-ia $otantului<
- au toate nu'ele candida-ilor radiate<
- au ad/u#ate alte nu'e<
e) ,olu-ionea0/ conflictele *i liti#iile ap/rute 5n ti'pul $ot/rii<
f) pre0int/ .arla'entului ,pre aprobare re0ultatele $ot/rii.
(2) Me'brii co'i,iei ale# pre*edintele *i ,ecretarul co'i,iei.
(") 7edin-a co'i,iei e,te deliberati$/ dac/ la ea e,te pre0ent/ 'a:oritatea 'e'brilor ei. 4ot/r5rile co'i,iei ,e adopt/ cu $otul
'a:orit/-ii 'e'brilor ace,teia. 4ot/r5rile *i proce,ele-$erbale ,e ,e'nea0/ de pre*edintele *i ,ecretarul co'i,iei *i ,e *ta'pilea0/ cu
,i#iliul .arla'entului Republicii Moldo$a.
/Art.874

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul '. 6le#erea .re*edintelui .arla'entului
(1) .re*edintele .arla'entului ,e ale#e pe durata 'andatului .arla'entului, prin $ot ,ecret, cu buletine de $ot pe care ,e
5n,criu nu'ele *i prenu'ele tuturor candida-ilor propu*i de frac-iunile parla'entare. 9iecare frac-iune parla'entar/ poate face o
,in#ur/ propunere.
(2) ?,te declarat ale, .re*edinte al .arla'entului candidatul care a 5ntrunit $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
(") 8ac/ nici un candidat nu a 5ntrunit nu'/rul de $oturi nece,ar, ,e or#ani0ea0/ al doilea tur de ,crutin, la care $or participa
nu'ai doi candida-i care 5n pri'ul tur de ,crutin au ob-inut cel 'ai 'are nu'/r de $oturi.
(4) &n ca0 de paritate de $oturi ,e or#ani0ea0/ ale#eri noi, pentru care frac-iunile parla'entare $or propune aceia*i ,au al-i
candida-i.
/Art.67*8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 15. 6le#erea pri'-$icepre*edintelui *i a $icepre*edin-ilor .arla'entului
.ri'-$icepre*edintele *i $icepre*edin-ii .arla'entului ,e ale# la propunerea .re*edintelui .arla'entului, dup/ con,ultarea
frac-iunilor parla'entare, prin $ot de,c=i,, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
/Art.! modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.!788 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 11. Re$ocarea .re*edintelui, a pri'-$icepre*edintelui *i a $icepre*edin-ilor .arla'entului
(1) .re*edintele .arla'entului poate fi re$ocat 5nainte de ter'en la cererea frac-iunii parla'entare care l-a propu, ,au a 1!"
din nu'/rul deputa-ilor ale*i.
(2) 4ot/r5rea pri$ind re$ocarea .re*edintelui .arla'entului ,e adopt/ cu $otul a 2!" din nu'/rul deputa-ilor ale*i, prin $ot
,ecret, 5n condi-iile art.% care ,e aplic/ 5n 'od core,pun0/tor.
(") .ri'-$icepre*edintele *i $icepre*edin-ii .arla'entului pot fi re$oca-i 5nainte de ter'en, la propunerea .re*edintelui
.arla'entului, dup/ con,ultarea frac-iunilor parla'entare, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
/Art. modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.768 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 12. 9or'area ;iroului per'anent al .arla'entului
(1) ;iroul per'anent al .arla'entului e,te or#anul de lucru al ace,tuia *i ,e for'ea0/, -in5ndu-,e ,ea'a de repre0entarea
propor-ional/ a frac-iunilor 5n .arla'ent. 8in el fac parte, din oficiu, .re*edintele .arla'entului, pri'-$icepre*edintele *i
$icepre*edin-ii. +o'ponen-a nu'eric/ *i no'inal/ a ;iroului per'anent ,e ,tabile*te prin =ot/r5re a .arla'entului, la propunerea
frac-iunilor parla'entare.
(2) Me'brii ;iroului per'anent ,e nu'e,c prin =ot/r5ri ale frac-iunilor parla'entare, 5n li'itele nu'/rului de locuri ce le
re$in. 4ot/r5rile ,e pre0int/ pre*edintelui *edin-ei care le aduce la cuno*tin-a .arla'entului.
(") ;iroul per'anent ,e con,ider/ con,tituit dup/ nu'irea a cel pu-in "!4 din 'e'brii lui.
(4) ;iroul per'anent ,e con$oac/ la cererea pre*edintelui .arla'entului ,au a cel pu-in 1!" din 'e'brii ,/i.
() Orice 'e'bru al ;iroului per'anent poate fi re$ocat prin =ot/r5re a frac-iunii parla'entare, care l-a nu'it, adoptat/ cu
$otul 'a:orit/-ii 'e'brilor ace,teia.
/Art." modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art."7!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art."7!8 modificat prin Legea nr.')012 din *.!'."!!5

Arti/olul 13. 6tribu-iile ;iroului per'anent al .arla'entului
(1) ;iroul per'anent al .arla'entului are ur'/toarele atribu-ii:
a) propune .arla'entului data con$oc/rii ,e,iunii *i durata ace,teia<
b) ,upune ,pre aprobare .arla'entului co'ponen-a nu'eric/ *i no'inal/ a dele#a-iilor parla'entare per'anente la
or#ani0a-iile interna-ionale<
c) pre#/te*te *i a,i#ur/ de,f/*urarea lucr/rilor .arla'entului<
d) propune .arla'entului ,pre aprobare co'ponen-a no'inal/ a co'i,iilor per'anente, confor' deci0iilor frac-iunilor
parla'entare *i ,olicit/rilor deputa-ilor<
e) coordonea0/ acti$itatea co'i,iilor per'anente<
f) 5ntoc'e*te, de co'un acord cu pre*edin-ii frac-iunilor parla'entare *i ai co'i,iilor per'anente, proiectul ordinii de 0i a
*edin-elor .arla'entului *i 5l pre0int/ .arla'entului ,pre aprobare<
#) ,tabile*te 'odul de de0batere public/ a proiectelor de acte le#i,lati$e, de acu'ulare, e3a'inare *i de0batere a propunerilor
pre0entate 5n le#/tur/ cu ace,tea<
=) a,i#ur/ controlul pla,/rii la ti'p pe @eb ,ite-ul .arla'entului a proiectelor de acte le#i,lati$e, a ordinii de 0i, a
,teno#ra'elor *edin-elor plenare, precu' *i a altei infor'a-ii pa,ibile de a fi publicat/<
i) aprob/ Re#ula'entul pri$ind acreditarea repre0entan-ilor 'i:loacelor de infor'are 5n 'a,/ pe l5n#/ .arla'ent<
:) ,tabile*te obli#a-iunile 'e'brilor biroului<
A) aprob/ ,tructura, efecti$ul *i ,tatul de func-ii al 2ecretariatului .arla'entului, precu' *i condi-iile ,pecifice de ,alari0are *i
de co'pen,are a c=eltuielilor aferente 5ndeplinirii obli#a-iilor de ,er$iciu pentru func-ionarii publici din cadrul 2ecretariatului<
A
1
) aprob/ Re#ula'entul de or#ani0are *i func-ionare a 2ecretariatului .arla'entului<
A
2
) aprob/ planurile ,trate#ice de de0$oltare a 2ecretariatului .arla'entului<
l) elaborea0/ proiectul bu#etului .arla'entului *i 5l pre0int/ .arla'entului ,pre aprobare 5'preun/ cu o not/ de funda'entare,
iar 5n ca0 de nece,itate, 'odific/ bu#etul 5n li'ita unui tri'e,tru *i a 'i:loacelor aprobate<
') 5ndepline*te alte atribu-ii pre$/0ute de pre0entul Re#ula'ent ,au 5n,/rcin/rile date de c/tre .arla'ent.
(2) ;iroul per'anent adopt/ =ot/r5ri, 5n li'ita co'peten-ei pre$/0ute de Re#ula'ent, cu $otul 'a:orit/-ii 'e'brilor lui.
/Art.) modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.)78 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.)78 modificat prin Legea nr.)012 din "4.!*."!!"5

Arti/olul 10. 6tribu-iile .re*edintelui .arla'entului
(1) .re*edintele .arla'entului are ur'/toarele atribu-ii:
a) conduce lucr/rile .arla'entului *i ale ;iroului per'anent<
b) con$oac/ ,e,iunile ordinare, e3traordinare ,au ,peciale ale .arla'entului<
c) a,i#ur/ re,pectarea Re#ula'entului *i 'en-inerea ordinii 5n ti'pul *edin-elor<
d) pri'e*te *i di,tribuie proiectele de le#i *i propunerile le#i,lati$e, precu' *i rapoartele co'i,iilor<
e) anun-/ re0ultatul $ot/rii *i nu'e*te actele le#i,lati$e adoptate<
f) ,e'nea0/ le#ile, =ot/r5rile *i 'o-iunile adoptate de .arla'ent<
#) repre0int/ .arla'entul 5n rela-iile cu .re*edintele Republicii Moldo$a *i cu >u$ernul<
=) repre0int/ .arla'entul 5n -ar/ *i pe,te =otare<
i) de,e'nea0/, dup/ con,ultarea frac-iunilor parla'entare, co'ponen-a dele#a-iilor parla'entare, cu e3cep-ia dele#a-iilor
parla'entare per'anente<
:) di,pune de 'i:loacele bu#etare ale .arla'entului *i le ad'ini,trea0/, cu infor'area lunar/ a ;iroului per'anent<
:
1
) di,pune de fondul .re*edintelui .arla'entului<
A) an#a:ea0/ *i eliberea0/ din func-ie func-ionarii publici din 2ecretariatul .arla'entului<
l) deli'itea0/ atribu-iile pri'-$icepre*edintelui *i ale $icepre*edin-ilor .arla'entului<
') 5ndepline*te alte atribu-ii pre$/0ute de pre0entul Re#ula'ent ,au 5n,/rcin/rile date de .arla'ent.
(2) &ntru e3ercitarea atribu-iilor re#ula'entare, .re*edintele .arla'entului e'ite di,po0i-ii *i ordine.
/Art.+ modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.+7"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 11. 6tribu-iile pri'-$icepre*edintelui *i ale $icepre*edin-ilor .arla'entului
(1) .ri'-$icepre*edintele *i $icepre*edin-ii .arla'entului coordonea0/ acti$itatea unor co'i,ii per'anente, a,i#ur/
colaborarea cu alte autorit/-i publice *i e3ercitarea controlului parla'entar. 8eli'itarea ace,tor atribu-ii ,e efectuea0/ prin =ot/r5re a
;iroului per'anent.
(2) .ri'-$icepre*edintele *i $icepre*edin-ii .arla'entului 5ndepline,c, 5n 'odul ,tabilit de .re*edinte, atribu-iile .re*edintelui,
dele#ate de ace,ta, la ,olicitarea ,au 5n ab,en-a lui, inclu,i$ ,e'nea0/ le#ile *i =ot/r5rile adoptate de .arla'ent.
/Art.' modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.'7)8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 3
,MI!IILE PARLAMENTULUI

!e/6iunea 7nt7i
omi8iile permanente
Arti/olul 1(. +on,tituirea co'i,iilor per'anente
(1) +o'i,iile per'anente ,5nt or#ane de lucru ale .arla'entului, 5nfiin-ate pentru efectuarea acti$it/-ii .arla'entului.
(2) +o'i,iile per'anente r/,pund 5n fa-a .arla'entului *i 5i ,5nt ,ubordonate. 2tatutul *i 'odul de func-ionare a co'i,iilor
per'anente ,e ,tabile,c prin pre0entul Re#ula'ent.
(") +o'i,iile per'anente ,e ale# pe 5ntrea#a durat/ a le#i,laturii. Bu'/rul co'i,iilor, denu'irea, co'ponen-a nu'eric/ *i
no'inal/ a fiec/rei co'i,ii ,e $a =ot/r5 de .arla'ent, la propunerea ;iroului per'anent.
/Art.47+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 1). +o'ponen-a co'i,iilor per'anente
(1) .re*edin-ii, $icepre*edin-ii, ,ecretarii, 'e'brii *i 'e'brii ,uplean-i ai co'i,iilor per'anente ,e ale# de .arla'ent cu $otul
'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
(2) +o'ponen-a no'inal/ a co'i,iilor per'anente ,e ,tabile*te -in5ndu-,e cont de repre0entarea propor-ional/ a frac-iunilor 5n
.arla'ent.
(") .re*edin-ii co'i,iilor per'anente pot fi re$oca-i 5nainte de ter'en 5n condi-iile art.11alin.(").
(4) Cicepre*edin-ii *i ,ecretarii co'i,iilor per'anente pot fi re$oca-i 5nainte de ter'en, la propunerea frac-iunii parla'entare
care i-a 5naintat ,au a unui #rup de cel pu-in 10 deputa-i, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
() 8ac/ frac-iunile parla'entare nu a:un# la un acord a,upra co'ponen-ei uneia ,au 'ai 'ultor co'i,ii, ;iroul per'anent
propune, iar .arla'entul =ot/r/*te, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i, a,upra candidaturilor propu,e de frac-iunile
parla'entare, re,pect5ndu-,e principiul repre0ent/rii propor-ionale *i op-iunea per,onal/ a deputatului.
(6) 8eputatul, de re#ul/, e,te 'e'bru al cel pu-in unei co'i,ii per'anente.
/Art.* modificat prin Legea nr.4" din !6.!*."!!, #n $igoare ").!*."!!5
/Art.*7'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.8 e:clus prin Legea nr.4" din !6.!*."!!, #n $igoare ").!*."!!5
/Art.8748 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.8748 #n redac.ia Legii nr.*60123 din "".!*.!', #n $igoare ".!8.!'5
/Art.8748 modificat prin Legea nr.0132 din "6.!+.685

/Art.* e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 1'. 6tribu-iile pre*edintelui co'i,iei per'anente
.re*edintele co'i,iei per'anente:
a) a,i#ur/ pre#/tirea ordinii de 0i a *edin-elor co'i,iei<
b) ,tabile*te ,arcinile 'e'brilor co'i,iei *i ia deci0ii 5n proble'ele ce $i0ea0/ atribu-iile *i acti$itatea co'i,iei<
c) 5naintea0/ ,pre e3a'inare propuneri pri$ind con,tituirea ,ubco'i,iilor *i co'ponen-a lor *i de,pre re0ultatul e3a'in/rii
infor'ea0/ .arla'entul<
d) repre0int/ co'i,ia 5n rela-iile ei cu ;iroul per'anent *i cu celelalte co'i,ii<
e) conduce *edin-ele co'i,iei<
f) ,e'nea0/ actele *i core,ponden-a co'i,iei<
#) 5n ca0 de nece,itate, atra#e alte per,oane la lucr/rile co'i,iei<
=) a,i#ur/ 'en-inerea ordinii 5n cadrul *edin-elor co'i,iei<
i) 5ndepline*te alte atribu-ii pre$/0ute de pre0entul Re#ula'ent.
/Art.6788 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 25. 6tribu-iile $icepre*edintelui *i ,ecretarului co'i,iei per'anente
(1) Cicepre*edintele co'i,iei 5ndepline*te, 5n ab,en-a pre*edintelui, atribu-iile ace,tuia.
(2) 2ecretarul a,i#ur/ redactarea actelor co'i,iei (rapoarte, a$i0e, proce,e-$erbale etc.), nu'/r/ $oturile la *edin-e *i -ine
lucr/rile de ,ecretariat ale co'i,iei.
/Art."!768 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 21. 7edin-ele co'i,iei per'anente
(1) 7edin-ele co'i,iei per'anente ,e con$oac/ de pre*edintele ace,teia, iar 5n ab,en-a lui 1 de unul dintre $icepre*edin-i ,au
de 1!" din 'e'bri.
(2) .articiparea deputa-ilor la *edin-ele co'i,iei e,te obli#atorie. &n ca0ul ab,en-ei 'e'brului co'i,iei per'anente, la *edin-/
particip/, cu drept de $ot, 'e'brul ,upleant care face parte din aceea*i frac-iune parla'entar/.
(") Orice deputat al unei co'i,ii are dreptul ,/ participe la lucr/rile altor co'i,ii.
/Art." completat prin Legea nr.4" din !6.!*."!!, #n $igoare ").!*."!!5
/Art."7"!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 22. .rocedura de $otare 5n co'i,iile per'anente
(1) 7edin-ele co'i,iei ,5nt deliberati$e cu participarea 'a:orit/-ii 'e'brilor ei.
(2) 8eci0iile co'i,iei ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii 'e'brilor ei.
(") 8eci0iile co'i,iilor ,e adopt/, de re#ul/, prin $ot de,c=i,.
/Art.""7"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*5

/Art."" e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 23. .roce,ele-$erbale *i ,teno#rafierea de0baterilor *edin-elor con,iliilor per'anente
(1) Da *edin-ele co'i,iilor ,e 5nc=eie proce,e-$erbale. 6ce,tea pot fi pu,e la di,po0i-ia altor per,oane dec5t 'e'brilor
co'i,iei nu'ai cu acordul pre*edintelui ace,teia, cu e3cep-ia proce,elor-$erbale ale *edin-elor publice.
(2) .re*edintele co'i,iei ,au, dup/ ca0, al *edin-ei $a putea =ot/r5 ,teno#rafierea de0baterilor.
(") 9iecare co'i,ie $a fi a,i,tat/ de un ,ecretariat, ,tructura *i ,tatul de per,onal ale c/ruia ,e ,tabile,c de .arla'ent.
/Art.") modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 20. +aracterul public al *edin-elor co'i,iilor per'anente
(1) 7edin-ele co'i,iilor ,5nt publice.
(2) Da *edin-ele publice ale co'i,iei pot fi pre0en-i repre0entan-i ai 'i:loacelor de infor'are 5n 'a,/ acredita-i la .arla'ent.
Infor'a-iile oficiale de,pre lucr/rile co'i,iei ,e dau publicit/-ii *i ,e pla,ea0/ pe @eb ,ite-ul .arla'entului.
(") +o'i,ia poate =ot/r5, la propunerea unuia din 'e'brii ,/i, ca *edin-a ei ,/ ,e de,f/*oare 5n 'od 5nc=i, 5n ca0ul 5n care
de0baterea public/ a c=e,tiunilor poate ,/ pre:udicie0e '/,urile de protec-ie a cet/-enilor ,au ,i#uran-a na-ional/.
/Art."+ modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 21. .articiparea la *edin-ele co'i,iilor per'anente
(1) Me'brii >u$ernului *i conduc/torii altor autorit/-i ale ad'ini,tra-iei publice au acce, la lucr/rile co'i,iilor. 6ce*tia $or fi
infor'a-i de,pre data *i ora la care are loc *edin-a.
(2) &n ca0ul 5n care co'i,ia decide ,/ in$ite la *edin-a ,a 'e'bri ai >u$ernului *i!,au conduc/tori ai altor autorit/-i ale
ad'ini,tra-iei publice, ace*tia ,5nt obli#a-i ,/ fie pre0en-i la *edin-/.
(") Me'brii >u$ernului *i conduc/torii altor autorit/-i ale ad'ini,tra-iei publice care particip/ la lucr/rile co'i,iei pot lua
cu$5nt *i r/,punde la 5ntreb/ri.
/Art."' #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 2(. .articiparea altor per,oane la *edin-ele co'i,iilor per'anente
(1) +o'i,ia poate in$ita la *edin-ele ,ale per,oane intere,ate *i ,peciali*ti din partea unor autorit/-i ale ad'ini,tra-iei publice,
or#ani0a-ii ,peciali0ate, repre0entan-i ai p/r-ilor intere,ate, precu' *i ,peciali*ti din 8irec-ia :uridic/ a 2ecretariatului .arla'entului
*i din ,ecretariatele co'i,iilor per'anente.
(2) .er,oanele pre$/0ute la alin.(1) pot lua cu$5nt la *edin-a co'i,iei *i pot r/,punde la 5ntreb/ri.
/Art."4 completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art."4 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 2). 6tribu-iile co'i,iilor per'anente
(1) +o'i,iile per'anente e3a'inea0/ proiecte de acte le#i,lati$e *i propuneri le#i,lati$e 5n $ederea elabor/rii rapoartelor ,au
a$i0elor, efectuea0/ anc=ete parla'entare, de0bat *i =ot/r/,c a,upra altor proble'e, inclu,i$ din 5n,/rcinarea .re*edintelui
.arla'entului, a pri'-$icepre*edintelui ,au a $icepre*edin-ilor.
(2) &n proble'e ce -in de do'eniul lor de acti$itate, co'i,iile per'anente pot fi con,ultate de or#anele ad'ini,tra-iei publice,
de alte or#ane ,au 5ntreprinderi, in,titu-ii *i or#ani0a-ii, de alte p/r-i intere,ate. Da finele *edin-ei de con,ultare, co'i,iile per'anente
e'it a$i0e con,ultati$e cu titlu de reco'andare.
(") +o'i,iile per'anente e'it, de a,e'enea, a$i0e con,ultati$e 5n $ederea a,i#ur/rii aplic/rii unifor'e a le#i,la-iei.
(4) +o'i,iile per'anente pot for'a #rupuri de lucru din e3per-i *i ,peciali*ti 5n 'aterie, repre0entan-i ai p/r-ilor intere,ate cu
care ,e con,ult/ 5n acti$itatea lor.
(4
1
) .entru a facilita proce,ul de con,ultare public/ a proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e, co'i,iile
per'anente 5ntoc'e,c o li,t/ a a,ocia-iilor con,tituite 5n core,pundere cu le#ea, a altor p/r-i intere,ate de do'eniul lor de acti$itate,
care $a fi 'odificat/ *i co'pletat/ periodic, inclu,i$ la ini-iati$a p/r-ilor intere,ate.
() +o'i,iile per'anente ,5nt 5n drept de a con,titui ,ubco'i,ii, de,e'n5ndu-le atribu-iile, co'ponen-a *i conducerea.
.re*edintele co'i,iei per'anente infor'ea0/ .arla'entul de,pre for'area ,ubco'i,iei.
(6) &n co'ponen-a ,ubco'i,iei au dreptul ,/ fie inclu*i repre0entan-i ai frac-iunilor parla'entare din cadrul co'i,iei
re,pecti$e.
(7) &n ca0ul con,tituirii unei ,ubco'i,ii pentru e3ercitarea controlului parla'entar a,upra acti$it/-ii autorit/-ii publice
re,pon,abile fa-/ de .arla'ent, acea,ta $a infor'a periodic .arla'entul, 5n li'itele co'peten-ei ,ale, prin inter'ediul co'i,iei de
profil, a,upra acti$it/-ii ace,tei autorit/-i.
/Art."* modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art."* completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art."* modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*5
/Art."* completat prin Legea nr.'*"012 din "'.!."!!5

Arti/olul 24. 2ubco'i,ia pentru e3ercitarea controlului parla'entar a,upra acti$it/-ii 2er$iciului de Infor'a-ii *i 2ecuritate
(1) &n cadrul +o'i,iei pentru ,ecuritatea na-ional/, ap/rare *i ordinea public/ acti$ea0/ o ,ubco'i,ie pentru e3ercitarea
controlului parla'entar a,upra acti$it/-ii 2er$iciului de Infor'a-ii *i 2ecuritate (2.I.2.).
(2) &n calitate de pre*edinte al ,ubco'i,iei ,e ale#e un repre0entant al opo0i-iei parla'entare.
(") 2ubco'i,ia ,upra$e#=ea0/ re,pectarea de c/tre 2.I.2. a le#alit/-ii, a drepturilor *i libert/-ilor funda'entale ale o'ului *i a
ordinii de'ocratice din ,tat, a,i#ur/ nead'iterea an#a:/rii politice a 2.I.2.
(4) 2ubco'i,ia $erific/ re,pectarea de c/tre 2.I.2. a pre$ederilor +on,titu-iei *i a le#ilor care re#le'entea0/ acti$itatea 2.I.2.,
e3a'inea0/ ca0urile de $iolare a +on,titu-iei, a le#ilor, a drepturilor *i libert/-ilor con,titu-ionale ale cet/-enilor.
() Me'brii ,ubco'i,iei au acce, la infor'a-ii ,ecrete, ,e'n5nd, 5n fiecare ca0 aparte, un an#a:a'ent de a p/,tra
confiden-ialitatea infor'a-iilor ce con,tituie ,ecret de ,tat, purt5nd r/,pundere 5n confor'itate cu le#i,la-ia.
(6) Me'brii ,ubco'i,iei pot ,olicita, cu acordul pre*edintelui ace,teia, infor'a-ii ,ecrete *i infor'a-ii pri$ind acti$itatea
curent/ a 2.I.2., cu e3cep-ia infor'a-iilor pri$ind acti$itatea operati$/ a ,er$iciului ,au identitatea per,oanelor care acti$ea0/ ,ub
acoperire, f/c5nd parte din per,onalul ,criptic ,au a$5nd 'i,iuni ,pecifice care nece,it/ nedi$ul#area identit/-ii.
/Art."87"*

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul 2'. .re0entarea rapoartelor *i a$i0elor aprobate de co'i,iile per'anente
(1) Da de,c=iderea de0baterilor proiectului de act le#i,lati$ ,au a propunerii le#i,lati$e re,pecti$e pre*edintele co'i,iei
nu'e*te unu ,au 'ai 'ul-i raportori dintre 'e'brii co'i,iei. 6ce,te per,oane redactea0/ raportul ,au a$i0ul, care $a fi ,upu,
aprob/rii co'i,iei.
(2) Rapoartele *i a$i0ele cuprind opinia 'a:orit/-ii 'e'brilor co'i,iei, p/rerea ,eparat/ a celorlal-i 'e'bri ai co'i,iei,
precu' *i re0ultatele con,ult/rii publice.
(") &n *edin-a .arla'entului pre*edintele co'i,iei ,au un alt 'e'bru nu'it de co'i,ie pre0int/ nu'ai rapoartele *i a$i0ele
aprobate de co'i,ie.
/Art."6 modificat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art."67"88 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 35. 7edin-ele co'une ale co'i,iilor per'anente
(1) 7edin-ele co'une a dou/ ,au 'ai 'ultor co'i,ii per'anente, precu' *i ale co'i,iilor per'anente cu alte co'i,ii
parla'entare ,e de,f/*oar/ 5n condi-iile art.21-29.
(2) 7edin-ele co'une ,5nt pre0idate de unul dintre pre*edin-ii de co'i,ie, la deci0ia ace,tora.
/Art.)!7"68 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 31. ?fectuarea anc=etelor de c/tre co'i,iile per'anente
(1) Orice co'i,ie per'anent/ poate porni o anc=et/, 5n cadrul co'peten-ei ,ale, pri$itoare la acti$itatea de,f/*urat/ de
or#anele ad'ini,tra-iei publice.
(2) .entru a ob-ine 5ncu$iin-area, co'i,ia $a pre0enta o cerere ,cri,/, aprobat/ cu $otul 'a:orit/-ii 'e'brilor ,/i, 5n care $or fi
enun-ate proble'ele ce for'ea0/ obiectul anc=etei, ,copul ei, 'i:loacele nece,are *i ter'enul 5n care raportul co'i,iei ur'ea0/ a fi
pre0entat .arla'entului.
(") .re*edintele .arla'entului $a ,upune cererea aprob/rii ;iroului per'anent *i $a co'unica co'i,iei aprobarea ,au
re,pin#erea ace,teia.
(4) &n $ederea de,f/*ur/rii anc=etei co'i,ia per'anent/ $a putea in$ita pentru a da rela-ii orice per,oan/ care are o calitate
oficial/.
() .er,oanele in$itate pentru audiere $or fi 5n*tiin-ate de,pre acea,ta cu cel pu-in " 0ile 5nainte. +=eltuielile de depla,are *i,
e$entual, de ca0are ,e $or ,uporta din bu#etul .arla'entului.
(6) .re0en-a la audiere e,te obli#atorie.
(7) &n cadrul audierilor, per,oanele in$itate pot refu0a ,/ dea rela-ii 5n ca0ul 5n care 5ntreb/rile ce le ,5nt adre,ate pri$e,c, 5n
condi-iile pre$/0ute de le#e, ,ecrete de ,tat. Refu0ul celui in$itat poate fi adu, la cuno*tin-a .arla'entului, care $a decide 5n *edin-/
,ecret/.
(%) Bu pot fi pu,e 5ntreb/ri ce $i0ea0/ $ia-a per,onal/ a celui audiat ,au a fa'iliei lui.
(9) 8ac/ de0baterile a,upra raportului co'i,iei rele$/ abateri #ra$e 5n acti$itatea unor per,oane oficiale de ,tat ale,e ,au
nu'ite de .arla'ent, .arla'entul poate cere de,tituirea ace,tora.
/Art.)7)!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

!e/6iunea a doua
omi8ii 8pe/iale

Arti/olul 32. +on,tituirea co'i,iilor ,peciale
.arla'entul poate con,titui, de a,e'enea, co'i,ii ,peciale.
/Art.)"7)8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 33. 2copurile *i co'ponen-a co'i,iilor ,peciale
(1) +o'i,iile ,peciale ,e con,tituie de .arla'ent pentru e3a'inarea proiectelor de acte le#i,lati$e, pentru elaborarea unor
proiecte de acte le#i,lati$e co'ple3e ,au pentru alte ,copuri, indicate 5n =ot/r5rea de 5nfiin-are a co'i,iei re,pecti$e. .roiectele de
acte le#i,lati$e elaborate de co'i,ia ,pecial/ ,e e3a'inea0/ de co'i,iile per'anente 5n confor'itate cu cerin-ele ,tabilite de
pre0entul Re#ula'ent.
(2) .rin aceea*i =ot/r5re ,e $a de,e'na, la propunerea ;iroului per'anent, co'ponen-a no'inal/ a co'i,iei, precu' *i
ter'enul 5n care $a fi depu, raportul co'i,iei.
(") Da con,tituirea *i acti$itatea co'i,iei ,peciale ,e $or aplica 5n 'od core,pun0/tor pre$ederile art.16-29.
/Art.))7)8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

!e/6iunea a treia
omi8ii de an/#et%
Arti/olul 30. +on,tituirea co'i,iilor de anc=et/
.arla'entul poate con,titui, de a,e'enea, co'i,ii de anc=et/.
/Art.)+7)"

8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5


/Art.)+7)"

8 introdus prin Legea nr.*60123 din "".!*.!', #n $igoare ".!8.!'5Arti/olul 31. Modul de con,tituire a co'i,iilor de anc=et/
Da cererea unei frac-iuni parla'entare ,au a unui #rup de deputa-i, ce con,tituie cel pu-in E din nu'/rul deputa-ilor ale*i,
.arla'entul $a putea =ot/r5 5nfiin-area unei co'i,ii de anc=et/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i, 5n condi-iile art.16-29, art."1
alin.(4) 1 (9) *i art."" alin.(2).
/Art.)'7))8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 3(. 6tribu-iile co'i,iilor de anc=et/
(1) +o'i,ia de anc=et/ citea0/ ca 'artor orice per,oan/ care di,pune de infor'a-ii de,pre $reo fapt/ ,au 5'pre:urare de natur/
,/ ,er$ea,c/ la cercetarea cau0ei.
(2) Da cererea co'i,iei de anc=et/, orice per,oan/ care cunoa*te $reo prob/ ,au de-ine $reun 'i:loc de prob/ e,te obli#at/ ,/
le pre0inte co'i,iei. In,titu-iile *i or#ani0a-iile ,5nt obli#ate, 5n condi-iile le#ii, ,/ r/,pund/ la ,olicit/rile co'i,iei de anc=et/.
(") +5nd pentru l/'urirea unor fapte ,au 5'pre:ur/ri, 5n $ederea elucid/rii ade$/rului, e,te nece,ar a antrena e3per-i, co'i,ia
de anc=et/ di,pune efectuarea de e3perti0e.
(4) +o'i,ia de anc=et/ nu poate ,u,-ine ur'/rirea penal/ efectuat/ 5n condi-iile le#ii de or#anele de ur'/rire penal/ *i
in,tan-ele :udec/tore*ti.
/Art.)47)+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.)47)+8 modificat prin Legea nr."!4012 din "6.!'.!), #n $igoare 8.!*.!)5

Titlul II
DE!-9URAREA LUR9RIL,R PARLAMENTULUI

apitolul I
!E!IUNILE I EDIN.ELE PARLAMENTULUI. ,RDINEA DE :I
Arti/olul 3). 2e,iunile .arla'entului
(1) .arla'entul ,e 5ntrune*te 5n dou/ ,e,iuni ordinare pe an. 2e,iunea de pri'/$ar/ 5ncepe 5n luna februarie *i nu poate dep/*i
,f5r*itul lunii iulie. 2e,iunea de toa'n/ 5ncepe 5n luna ,epte'brie *i nu poate dep/*i ,f5r*itul lunii dece'brie.
(2) &n ca0ul 5n care .arla'entul nu ,e afl/ 5n ,e,iune ordinar/, ace,ta ,e poate 5ntruni 5n ,e,iune e3traordinar/ ,au ,pecial/ la
cererea .re*edintelui Republicii Moldo$a, a .re*edintelui .arla'entului ,au a 1!" din nu'/rul deputa-ilor.
(") +ererea de con$ocare a ,e,iunii e3traordinare ,au ,peciale ,e face 5n ,cri, 5n adre,a ;iroului per'anent *i $a cuprinde
'oti$ul, ordinea de 0i propu,/ *i durata de de,f/*urare a ,e,iunii.
(4) +on$ocarea .arla'entului 5n ,e,iune e3traordinar/ ,au ,pecial/ ,e $a face 5n " 0ile de la data 5nre#i,tr/rii cererii, dac/
le#ea nu pre$ede altfel.
/Art.)*7)'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 34. 7edin-ele .arla'entului
(1) .arla'entul 5*i de,f/*oar/ acti$itatea ,ub for'/ de *edin-e 5n plen *i de *edin-e ale co'i,iilor per'anente.
(2) 7edin-ele .arla'entului ,5nt deliberati$e cu participarea 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
/Art.)87)48 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 3'. &ntoc'irea ordinii de 0i
(1) 7edin-ele .arla'entului ,e de,f/*oar/, de re#ul/, 5n confor'itate cu ordinea de 0i, care ,e 5ntoc'e*te 5n condi-iile art.1"
alin.(1) lit.f).
(2) .roiectul ordinii de 0i ,e aprob/ pentru o perioad/ de 2 ,/pt/'5ni.
(") ;iroul per'anent 5ntoc'e*te proiectul ordinii de 0i 5n pri'a :u'/tate a ,/pt/'5nii pre'er#/toare perioadei pentru care ,e
aprob/.
(4) +=e,tiunile care ,e propun pentru a fi 5n,cri,e 5n proiectul ordinii de 0i ,e tran,'it ;iroului per'anent cu cel pu-in 2 0ile
5nainte de *edin-a 5n cadrul c/reia ;iroul per'anent 5ntoc'e*te proiectul ordinii de 0i, cu e3cep-ia ca0urilor c5nd le#i,la-ia pre$ede un
alt ter'en.
/Art.)67)*8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 05. .articiparea la de0baterea ordinii de 0i
Da *edin-ele ;iroului per'anent 5n care ,e de0bate ordinea de 0i poate participa repre0entantul >u$ernului.
/Art.+!7)88 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.+!7)88 modificat prin Legea nr.'*012 din ".!4."!!"5

Arti/olul 01. +uprin,ul ordinii de 0i
(1) .roiectul ordinii de 0i cuprinde proiecte de acte le#i,lati$e, proiecte de acte e3clu,i$ politice ale .arla'entului, rapoarte *i
alte c=e,tiuni propu,e de ;iroul per'anent.
(2) .roiectele de acte le#i,lati$e ,e 5n,criu 5n proiectul ordinii de 0i, de re#ul/, 5n cel 'ult 10 0ile de la pri'irea raportului
co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond.
/Art.+7)68 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 02. .rioritatea propunerilor .re*edintelui Republicii Moldo$a la 5ntoc'irea ordinii de 0i
Da cererea .re*edintelui Republicii Moldo$a, ;iroul per'anent, la 5ntoc'irea ordinii de 0i, d/ prioritate 'e,a:elor
.re*edintelui Republicii Moldo$a adre,ate .arla'entului.
/Art.+"7+!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 03. .rioritatea propunerilor .ri'ului-'ini,tru la 5ntoc'irea ordinii de 0i
Da cererea .ri'ului-'ini,tru, ;iroul per'anent 5n,crie cu prioritate pe ordinea de 0i c=e,tiunile pri$ind acordarea $otului de
5ncredere 5ntre#ii li,te a >u$ernului *i pro#ra'ului lui de acti$itate pe durata 'andatului, precu' *i proiectele de le#i con,iderate de
>u$ern ca fiind prioritare.
/Art.+)7+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 00. .rocedura de ur#en-/
(1) .rocedura de ur#en-/ pentru e3a'inarea proiectelor de acte le#i,lati$e ,olicitat/ de >u$ern ,e ,upune aprob/rii ;iroului
per'anent.
(2) &n ca0ul aprob/rii procedurii de ur#en-/, ;iroul per'anent ,tabile*te ter'enul de depunere a raportului a,upra proiectului
actului le#i,lati$, care nu poate dep/*i 10 0ile lucr/toare.
(") ;iroul per'anent, dup/ pri'irea raportului co'i,iei ,e,i0ate 5n fond, 5n,crie cu prioritate proiectul de act le#i,lati$ 5n
proiectul ordinii de 0i pentru ur'/toarea *edin-/ plenar/.
(4) .roiectele de acte le#i,lati$e ,olicitate de a fi e3a'inate 5n procedur/ de ur#en-/ ,e pre0int/ plenului .arla'entului de
.ri'ul-'ini,tru, iar 5n ab,en-a lui 1 de pri'-$icepri'-'ini,tru ,au de $icepri'-'ini,tru.
/Art.++7+

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul 01. 6probarea ordinii de 0i
(1) Ordinea de 0i e,te ,upu,/ ,pre aprobare .arla'entului 5n ulti'a 0i din ,/pt/'5na de lucru ce precede perioada pentru care
a fo,t 5ntoc'it/ *i ,e aprob/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(2) Ordinea de 0i a *edin-elor .arla'entului aprobat/ de .arla'ent ,e pla,ea0/ pe @eb ,ite-ul ace,tuia *i ,e 5n'5nea0/
deputa-ilor la 5nceputul ,/pt/'5nii de lucru.
/Art.+'7+"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 0(. Modificarea *i co'pletarea ordinii de 0i
(1) Modificarea *i co'pletarea ordinii de 0i poate a$ea loc nu'ai la pri'a *edin-/ plenar/ a ,/pt/'5nii de lucru, la cererea
;iroului per'anent, a unei frac-iuni parla'entare, a unei co'i,ii per'anente, a unui #rup din deputa-i ,au a autorului actului
'en-ionat 5n ordinea de 0i.
(2) +ererile 'oti$ate pri$ind 'odificarea *i co'pletarea ordinii de 0i ,e fac printr-o ,in#ur/ luare de cu$5nt, li'itat/ 5n ti'p.
&n ca0ul 5n care e3i,t/ o alt/ p/rere, ,e $a da cu$5nt nu'ai c5te unui repre0entant din partea fiec/rei frac-iuni parla'entare, dup/ care
propunerile $or fi ,upu,e $ot/rii.
(") &n 'od e3cep-ional, .re*edintele .arla'entului poate propune, 5n orice *edin-/ a .arla'entului, 'odificarea *i
co'pletarea ordinii de 0i din proprie ini-iati$/, la cererea ;iroului per'anent, a unei frac-iuni parla'entare ,au a co'i,iei
parla'entare. 6cea,t/ propunere ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
/Art.+47+)8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 2
PR,EDURA LEGI!LATI29
Arti/olul 0). +ondi-iile e3ercit/rii dreptului de ini-iati$/ le#i,lati$/ *i ,ubiec-ii ace,tui drept
(1) &n te'eiul art.7" din +on,titu-ie, dreptul de ini-iati$/ le#i,lati$/ apar-ine deputa-ilor, .re*edintelui Republicii Moldo$a,
>u$ernului *i 6dun/rii .opulare a unit/-ii teritoriale autono'e >/#/u0ia, care ,5nt con,idera-i autori ai proiectelor de acte le#i,lati$e
,au ai propunerilor le#i,lati$e.
(2) &n e3erci-iul dreptului de ini-iati$/ le#i,lati$/, deputa-ii *i .re*edintele Republicii Moldo$a pre0int/ .arla'entului proiecte
de acte le#i,lati$e *i propuneri le#i,lati$e, iar >u$ernul *i 6dunarea .opular/ a unit/-ii teritoriale autono'e >/#/u0ia 1 proiecte de
le#i *i de =ot/r5ri. .roiectele de le#i 5naintate de .re*edintele Republicii Moldo$a ,au de >u$ern ,e pre0int/ 5n plenul .arla'entului
de unul dintre 'e'brii >u$ernului ori de repre0entantul 5'puternicit al .re*edintelui Republicii Moldo$a ,au al >u$ernului, iar cele
5naintate de 6dunarea .opular/ a unit/-ii teritoriale autono'e >/#/u0ia 1 de .re*edintele 6dun/rii .opulare.
(") 8eputatul e3ercit/ dreptul la ini-iati$/ le#i,lati$/ per,onal ,au 5n co'un cu al-i deputa-i.
(4) &n pre0entul Re#ula'ent, prin act le#i,lati$ ,e 5n-ele# le#ile con,titu-ionale, le#ile or#anice *i ordinare, =ot/r5rile *i
'o-iunile .arla'entului.
() .ropunerea le#i,lati$/ repre0int/ inten-ia de a ,e ini-ia elaborarea unui ,au 'ai 'ultor acte le#i,lati$e, care $i0ea0/ o
anu'it/ proble'/ ,au un #rup de proble'e *i care au 'enirea de a re#le'enta anu'ite do'enii ale raporturilor ,ociale. 6,upra
accept/rii propunerii le#i,lati$e, .arla'entul adopt/ o =ot/r5re, prin care ,tabile*te ter'enul de elaborare a proiectului de act
le#i,lati$, for'ea0/ un #rup pentru elaborarea proiectului propu, ,au di,pune altor or#ane elaborarea proiectului 5n cau0/, ,tabile*te
'odul de a,i#urare a acti$it/-ii ace,tui #rup.
(6) .roiectul de act le#i,lati$ *i propunerea le#i,lati$/ ,e depun ,pre de0batere 5'preun/ cu o e3punere a obiecti$ului,
,copului, concep-iei $iitorului act, a locului ace,tuia 5n le#i,la-ia 5n $i#oare, precu' *i a efectelor ,ale ,ocial-econo'ice *i de alt/
natur/, potri$it cerin-elor De#ii pri$ind actele le#i,lati$e nr.7%0-XC din 27 dece'brie 2001. 2e indic/ totodat/ per,oanele care au luat
parte la elaborarea proiectului *i ,e ane3ea0/ re0ultatele e3perti0elor *i cercet/rilor efectuate 5n cadrul elabor/rii, precu' *i
re0ultatele con,ult/rii publice a proiectului. &n ca0ul 5n care reali0area noilor re#le'ent/ri nece,it/ c=eltuieli financiare, 'ateriale *i
de alt/ natur/, ,e ane3ea0/ funda'entarea econo'ico-financiar/.
(7) 8ac/ pentru e3ecutarea actului le#i,lati$ care ,e adopt/ e,te nece,ar/ elaborarea altor acte le#i,lati$e ,au nor'ati$e, ,e
ane3ea0/ li,ta ace,tora *i!,au, dup/ ca0, *i proiectele lor.
(%) .roiectul actului le#i,lati$ ,e pre0int/ 5n li'ba 'oldo$enea,c/ 5'preun/ cu traducerea lui 5n li'ba ru,/.
(9) Da proiectele de acte le#i,lati$e, la propunerile le#i,lati$e *i la docu'entele 'en-ionate la alin.(6) *i (7) ,e ane3ea0/
copiile lor 5n $ariant/ electronic/.
(10) .roiectele de acte le#i,lati$e *i propunerile le#i,lati$e 5naintate de deputa-i ,e pre0int/ 5n li'ba 'oldo$enea,c/ ,au 5n
li'ba ru,/. 2ecretariatul .arla'entului a,i#ur/ traducerea lor 5n li'ba re,pecti$/.
(11) &n ca0ul 5n care ,e $a con,tata c/ ini-iati$ele le#i,lati$e nu ,5nt perfectate confor' cerin-elor te=nice ,tabilite de pre0entul
Re#ula'ent *i de alte acte le#i,lati$e, ;iroul per'anent poate propune autorilor ace,tora ,/ le aduc/ 5n concordan-/ cu pre$ederile
le#ale re,pecti$e.
/Art.+* completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art.+*7++8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.+*7++8 modificat prin Legea nr.+!'012 din !".".!+, #n $igoare *.".!+5

Arti/olul 04. &nre#i,trarea proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e
(1) .roiectele de acte le#i,lati$e *i propunerile le#i,lati$e ,e 5nre#i,trea0/ la 8irec-ia docu'entare parla'entar/ a
2ecretariatului .arla'entului 5n ordinea pre0ent/rii. .rin di,po0i-ie a .re*edintelui .arla'entului, proiectele de acte le#i,lati$e care
core,pund cerin-elor art.47 ,e introduc 5n procedura le#i,lati$/ *i ,e di,tribuie ,pre a$i0are co'i,iilor per'anente, 8irec-iei :uridice a
2ecretariatului .arla'entului *i, dup/ ca0, >u$ernului, in,titu-iilor intere,ate.
(2) &n cel 'ult 0ile lucr/toare de la data includerii 5n procedura le#i,lati$/, proiectele de acte le#i,lati$e, propunerile
le#i,lati$e, precu' *i docu'entele 'en-ionate la art.47 alin.(6) ,e pla,ea0/ pe @eb ,ite-ul .arla'entului.
/Art.+87+'8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 0'. 8e,e'narea co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond
(1) .re*edintele .arla'entului 5naintea0/ proiectul actului le#i,lati$ ,au propunerea le#i,lati$/ ,pre e3a'inare co'i,iei
per'anente ,e,i0ate 5n fond, de co'peten-a c/reia -in ace,tea.
(2) &n ca0 de nece,itate, .re*edintele .arla'entului ,olicit/ altor co'i,ii per'anente pre0entarea unor corapoarte.
/Art.+67+48 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 0'
1
. Or#ani0area de c/tre co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond a procedurilor de con,ultare public/
(1) +o'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond a,i#ur/ con,ultarea public/ a proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor
le#i,lati$e cu p/r-ile intere,ate prin or#ani0area de de0bateri *i audieri publice, prin inter'ediul altor proceduri de con,ultare ,tabilite
de le#i,la-ia cu pri$ire la tran,paren-a 5n proce,ul deci0ional.
(2) +o'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond ,tabile*te procedura de con,ultare a proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor
le#i,lati$e -in5nd cont de caracterul proiectului, de preocuparea p/r-ilor intere,ate pentru ,ubiectul abordat, de alte a,pecte rele$ante.
(") &n ca0ul or#ani0/rii unor 5ntruniri publice 5n ,copul con,ult/rii, co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond ,tabile*te re#ulile de
or#ani0are *i de de,f/*urare a ace,tora.
(4) +o'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond di,pune pla,area, confor' le#ii, pe @eb-,ite-ul .arla'entului a ,inte0ei
reco'and/rilor recep-ionate 5n cadrul con,ult/rii publice, 5n ,copul a,i#ur/rii tran,paren-ei 5n proce,ul deci0ional.
/Art.+6

introdus prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5/Art.+* e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 15. 2olu-ionarea conflictelor de co'peten-/ 5ntre co'i,ii
(1) 8ac/ co'i,ia per'anent/ con,ider/ c/ proiectul de act le#i,lati$ ,au propunerea le#i,lati$/ re'i,/ ei ,pre de0batere e,te
de co'peten-a altei co'i,ii, ea poate cere .re*edintelui .arla'entului tri'iterea lor ace,tei co'i,ii.
(2) &n ca0 de refu0 din partea .re*edintelui .arla'entului, .arla'entul adopt/ deci0ia cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(") Da fel ,e $a proceda *i 5n ca0 de contro$er,e 5ntre co'i,ii.
/Art.'!7+88 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 11. &ntoc'irea raportului ,au a$i0ului co'un al co'i,iilor
(1) Da cererea co'i,iilor ,e,i0ate pentru a$i0e co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond $a putea 5ncu$iin-a ca la lucr/rile ei ,/
participe, cu $ot con,ultati$, raportorul ,au raportorii ace,tor co'i,ii.
(2) 8ac/ pe 'ar#inea proiectelor de le#i *i =ot/r5ri au a$ut loc *edin-e co'une ale co'i,iilor, cele din ur'/ pot con$eni ca
raportul ,au a$i0ul ,/ fie co'un.
/Art.'7+68 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 12. Fer'enul pentru de0baterea proiectelor de acte le#i,lati$e *i propunerilor le#i,lati$e de c/tre co'i,ia
per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond
+o'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond $a de0bate proiectul actului le#i,lati$ *i propunerea le#i,lati$/, a,i#ur5nd con,ultarea
public/ a ace,tora, 5n decur, de cel 'ult 60 de 0ile lucr/toare, dac/ ;iroul per'anent nu $a ,tabili un alt ter'en.
/Art.'" completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art.'"7'!8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 13. Fer'enul de a$i0are a proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e de c/tre alte co'i,ii
co'petente
(1) +o'i,iile per'anente care au pri'it ,pre a$i0are proiecte de acte le#i,lati$e *i propuneri le#i,lati$e le ,upun de0baterilor
*i $or pre0enta co'i,iei ,e,i0ate 5n fond a$i0e a,upra lor 5n ter'en de cel 'ult "0 de 0ile lucr/toare.
(2) &n ca0 de nere,pectare a ace,tui ter'en, co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond $a redacta raportul ,/u f/r/ a$i0ul ,au a$i0ele
celorlalte co'i,ii.
/Art.')7'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 10. 6$i0area proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e de c/tre 8irec-ia :uridic/ a 2ecretariatului
.arla'entului
.roiectul de act le#i,lati$ *i propunerea le#i,lati$/ ,e tran,'it ,pre a$i0are co'ple3/ 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului
.arla'entului, care, 5n ter'en de cel 'ult "0 de 0ile lucr/toare, $a pre0enta co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond *i 8irec-iei
docu'entare parla'entar/ a 2ecretariatului .arla'entului a$i0ul referitor la concordan-a proiectului ,au propunerii le#i,lati$e:
a) cu pre$ederile +on,titu-iei<
b) cu tratatele interna-ionale la care Republica Moldo$a e,te parte<
c) cu cerin-ele de procedur/ *i de te=nic/ le#i,lati$/ pre$/0ute de pre0entul re#ula'ent, de De#ea pri$ind actele le#i,lati$e *i
de alte acte le#i,lati$e.
/Art.'+7'"8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 11. Retra#erea proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e
(1) 6utorul proiectului de act le#i,lati$ ,au al propunerii le#i,lati$e poate ,/-*i retra#/ proiectul ,au propunerea 5n orice
'o'ent p5n/ la adoptarea definiti$/ a ace,tora 5n plenul .arla'entului.
(2) &n ca0ul 5n care proiectul de act le#i,lati$ ,au propunerea le#i,lati$/ are 'ai 'ul-i autori, ace,tea pot fi retra,e cu acordul
tuturor autorilor.
(") &n ,itua-ia 5n care unul din autorii proiectului de act le#i,lati$ ,au ai propunerii le#i,lati$e 5*i pierde calitatea de ,ubiect al
dreptului de ini-iati$/ le#i,lati$/, proiectul ,au propunerea pot fi retra,e de autorii care di,pun de acea,t/ calitate.
(4) 8ac/ autorul ,au to-i autorii proiectului de act le#i,lati$ ,au ai propunerii le#i,lati$e *i-au pierdut calitatea de ,ubiect al
dreptului de ini-iati$/ le#i,lati$/, proiectul ,au propunerea ,e e3a'inea0/ confor' procedurii #enerale *i ,e pre0int/ 5n plenul
.arla'entului de c/tre co'i,ia ,e,i0at/ 5n fond.
/Art.''7')8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.''7')8 modificat prin Legea nr.4480132 din ..665

Arti/olul 1(. +uprin,ul raportului co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond
(1) 8up/ de0baterea proiectului de le#e ,au propunerii le#i,lati$e, co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond redactea0/ un raport
care 5n 'od obli#atoriu $a cuprinde:
a) actualitatea re#le'ent/rii le#i,lati$e a proble'ei abordate 5n proiectul de le#e ,au 5n propunerea le#i,lati$/<
b) plenitudinea re#le'ent/rii prin proiect ,au propunere a ,ferei re,pecti$e de raporturi ,ociale<
c) oportunitatea de0baterii proiectului de le#e (pornind de la po,ibilit/-ile econo'ico-financiare ale republicii, ,itua-ia ,ocial-
politic/, con,ecuti$itatea re#le'ent/rii le#i,lati$e a proce,elor etc.)<
d) po,ibilitatea de0baterii proiectului de le#e 5n cadrul *edin-elor .arla'entului etc.
(2) &n raportul co'i,iei ,e arat/: proiectul de le#e (5n ca0ul de0baterii unei le#i ordinare) ,e adopt/< proiectul de le#e ,e aprob/
5n pri'a lectur/ *i ,e $a pre#/ti pentru a fi de0b/tut 5n a doua lectur/< proiectul de le#e ,e re'ite pentru definiti$are co'i,iei
per'anente ,e,i0ate 5n fond ,au altei co'i,ii co'petente< proiectul de le#e ,e re,pin#e.
(") 8ac/ e3i,t/ 'ai 'ulte proiecte de acte le#i,lati$e 5n aceea*i proble'/, ba0ate pe aceea*i concep-ie, co'i,ia e3a'inea0/
fiecare proiect 5n parte *i le propune .arla'entului pentru a fi 5n#lobate 5n cel 'ai cuprin0/tor *i re0onabil proiect pentru lectura a
doua.
(4) &n ,itua-ia 5n care de0baterii .arla'entului ,5nt ,upu,e 'ai 'ulte proiecte de acte le#i,lati$e ce $i0ea0/ aceea*i proble'/,
care 5n,/ au la ba0/ diferite concep-ii, .arla'entul, la propunerea co'i,iei ,e,i0ate 5n fond, $a =ot/r5, prin $otul 'a:orit/-ii
deputa-ilor pre0en-i, care proiect $a fi de0b/tut ca proiect de ba0/. +elelalte proiecte $or fi con,iderate de alternati$/.
() 8ac/ ,5nt 5nre#i,trate 'ai 'ulte proiecte de acte le#i,lati$e ce $i0ea0/ 'odificarea *i!,au co'pletarea 'ai 'ultor articole
din acela*i act le#i,lati$, la propunerea co'i,iei ,e,i0ate 5n fond, ace,tea pot fi co'a,ate, pentru e3a'inare 5n lectura a doua, 5ntr-un
,in#ur proiect.
/Art.'47'+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 1). &n,crierea proiectelor de acte le#i,lati$e pe ordinea de 0i *i tran,'iterea c/tre deputa-i *i autori a raportului
co'i,iei ,e,i0ate 5n fond *i a a$i0elor
(1) Raportul co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond 5n,o-it de a$i0ele celorlalte co'i,ii care au de0b/tut proiectul de act
le#i,lati$ ,au propunerea le#i,lati$/, re0ultatele con,ult/rii publice, precu' *i a$i0ul 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului .arla'entului
,e tran,'it de c/tre 8irec-ia docu'entare parla'entar/ a 2ecretariatului .arla'entului deputa-ilor *i autorilor proiectului de act
le#i,lati$ ,au propunerii le#i,lati$e.
(2) Da *edin-a ;iroului per'anent, 5n care ,e e3a'inea0/ c=e,tiunea pri$ind 5n,crierea pe ordinea de 0i a proiectului de act
le#i,lati$, co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond pre0int/:
a) ,copurile, ,arcinile *i concep-ia proiectului, pro#no0a efectelor ,ocial-econo'ice *i de alt/ natur/ ale ace,tuia, precu' *i
cate#oria le#ii<
b) li,ta autorilor care au participat la elaborarea proiectului<
c) li,ta per,oanelor ,au or#ani0a-iilor care au efectuat e3perti0a proiectului<
d) funda'entarea econo'ico-financiar/ a proiectului<
e) a$i0ul co'i,iei (co'i,iilor) per'anente pe 'ar#inea proiectului<
e
1
) re0ultatele con,ult/rii publice a proiectului<
f) a$i0ul 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului .arla'entului<
#) li,ta *i!,au, dup/ ca0, proiectele de acte le#i,lati$e ,au nor'ati$e nece,are e3ecut/rii actului le#i,lati$ care ,e adopt/.
/Art.'* completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art.'*7''8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 14. 6$i0area de c/tre >u$ern a proiectelor de acte le#i,lati$e *i a propunerilor le#i,lati$e
.roiectele de acte le#i,lati$e *i propunerile le#i,lati$e 5naintate de .re*edintele Republicii Moldo$a, de deputa-i ,au de
6dunarea .opular/ a unit/-ii teritoriale autono'e >/#/u0ia ,e re'it >u$ernului ,pre a$i0are. Bepre0entarea a$i0ului 5n ter'en de cel
'ult "0 de 0ile ,au 5ntr-un ter'en 'ai re,tr5n,, ,tabilit de .re*edintele .arla'entului, nu 5'piedic/ e3a'inarea proiectului de c/tre
.arla'ent, daca le#ea nu pre$ede altfel.
/Art.'87'48 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.'87'48 modificat prin Legea nr.+!'012 din !".".!+, #n $igoare *.".!+5
/Art.'87'48 modificat prin Legea nr.6)012 din "+.!'."!!5

Arti/olul 1'. &naintarea a'enda'entelor la proiectele de acte le#i,lati$e
(1) 8eputa-ii, co'i,iile per'anente *i frac-iunile parla'entare au dreptul ,/ pre0inte, de re#ul/ 5n ,cri,, propuneri conceptuale
*i a'enda'ente 'oti$ate la proiectul de act le#i,lati$, care ,e tran,'it co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond 5n ter'en de cel 'ult "0
de 0ile dup/ pri'irea proiectului. 8ata 5naint/rii a'enda'entului $a fi data 5nre#i,tr/rii ace,tuia la co'i,ia ,e,i0at/ 5n fond, care -ine
o e$iden-/ ,pecial/ a a'enda'entelor pri'ite.
(2) 6'enda'entele ,e pre0int/ ,ub for'/ de 'odificare a cuprin,ului punctelor, alineatelor, articolelor, ,ub for'/ de
co'pletare a proiectului cu articole noi ,au de propuneri de e3cludere a unor cu$inte, puncte, alineate ,au articole din proiect.
(") 6'enda'entele trebuie ,/ fie 'oti$ate.
(4) 6'enda'entele la proiectul de act le#i,lati$ ,e $or e3a'ina de co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond *i, nu'ai dac/ acea,ta
con,ider/ nece,ar, *i de o alt/ co'i,ie.
/Art.'67'*8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.'67'*8 modificat prin Legea nr.6)012 din "+.!'."!!5

/Art.'8 e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (5. 8e0baterea proiectelor de le#i pe lecturi
(1) .roiectele de le#i, 5n,cri,e pe ordinea de 0i a *edin-ei .arla'entului, ,e de0bat, de re#ul/, 5n dou/ lecturi.
(2) .roiectele de le#i ordinare, la deci0ia .arla'entului, pot fi adoptate 5ntr-o ,in#ur/ lectur/.
(") .roiectele de le#i or#anice ,e adopt/ nu'ai dup/ de0baterea lor 5n a dou/ lectur/.
(4) .roiectele de le#i con,titu-ionale, proiectele de le#i or#anice 5n proble'ele bu#etului, finan-elor, econo'iei care nece,it/
con,iderabile c=eltuieli financiare, proiectele de le#i co'ple3e, precu' *i proiectele de le#i 5n alte proble'e i'portante, la deci0ia
.arla'entului, pot fi ,upu,e de0baterii *i 5n a treia lectur/.
/Art.4!7'68 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (1. 8e0baterea proiectelor de le#i 5n pri'/ lectur/
(1) 8e0baterea proiectului de le#e 5n pri'a lectur/ con,t/ 5n:
a) pre0entarea de c/tre autor a proiectului 5n confor'itate cu art.47<
b) audierea raportului co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond<
c) lu/rile de cu$5nt ale deputa-ilor cu re,pectarea obli#atorie a ordinii acord/rii de cu$5nt repre0entan-ilor tuturor frac-iunilor
parla'entare.
(2) Raportul co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond e,te pre0entat de c/tre pre*edintele ace,teia ,au de un 'e'bru al ei
de,e'nat de co'i,ie.
(") &n cadrul de0baterilor, un deputat are dreptul ,/ adre,e0e raportorilor cel 'ult 2 5ntreb/ri. 9or'ularea unei 5ntreb/ri nu
poate dep/*i 2 'inute. 9iecare r/,pun, nu poate dep/*i 2 'inute. .e 'ar#inea proiectelor pre0entate, co'entarii nu ,e ad'it.
(4) Du/rile de cu$5nt ,tabilite prin alineatele (1) *i (2) nu $or dep/*i 7 'inute.
/Art.474!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (2. 8reptul autorului ini-iati$ei le#i,lati$e la cu$5nt
6utorul ini-iati$ei le#i,lati$e are dreptul ,/ ia cu$5ntul 5nainte de 5nc=iderea de0baterii, totodat/ di,cur,ul lui nu $a dep/*i
'inute. 8ac/ ,5nt 'ai 'ul-i autori, poate lua cu$5ntul doar unul dintre ei, cu acordul celorlal-i.
/Art.4"748 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (3. 8eci0iile adoptate 5n ur'a de0baterii proiectelor de le#i 5n pri'/ lectur/
(1) &n ur'a de0baterii proiectului de le#e 5n pri'/ lectur/, .arla'entul poate adopta una din ur'/toarele deci0ii:
a) adoptarea le#ii (5n ca0ul de0baterii unei le#i ordinare)<
b) re'iterea proiectului de le#e, la propunerea pre*edintelui *edin-ei, ,pre definiti$are co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond
,au unei alte co'i,ii co'petente<
c) aprobarea proiectului de le#e 5n pri'a lectur/ *i pre#/tirea lui pentru a fi de0b/tut 5n a doua lectur/<
d) re,pin#erea proiectului de le#e.
(2) 8eci0iile .arla'entului a,upra de0baterilor proiectelor de le#i 5n pri'/ lectur/ ,e con,e'nea0/ 5n ,teno#ra'a *edin-ei,
dac/ .arla'entul nu decide altfel.
/Art.4)74"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (0. 2tabilirea proiectelor de ba0/ *i de alternati$/
(1) &n ca0ul 5n care co'i,ia ,e,i0at/ 5n fond propune .arla'entului ,pre de0batere proiecte de acte le#i,lati$e aflate 5n una din
,itua-iile pre$/0ute la art.6 alin.(") *i (), .arla'entul $a =ot/r5 a,upra ace,tor proiecte cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(2) &n ,itua-ia pre$/0ut/ la art.6 alin.(4), .arla'entul, la propunerea co'i,iei ,e,i0ate 5n fond, $a =ot/r5, cu $otul 'a:orit/-ii
deputa-ilor pre0en-i, care proiect $a fi de0b/tut ca proiect de ba0/. +elelalte proiecte $or fi con,iderate de alternati$/.
/Art.4+74)8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (1. .re#/tirea proiectului de le#e pentru lectura a doua
(1) 8up/ de0baterea proiectului de le#e 5n pri'/ lectur/, ace,ta ,e tran,'ite co'i,iei ,e,i0ate 5n fond ,au unei alte co'i,ii
co'petente pentru e3a'inarea a'enda'entelor deputa-ilor, a obiec-iilor *i propunerilor frac-iunilor parla'entare, co'i,iilor
per'anente, a a$i0elor >u$ernului, 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului .arla'entului, precu' *i a propunerilor repre0entan-ilor
,ociet/-ii ci$ile, *i pentru pre0entarea raportului re,pecti$.
(2) &n cadrul pre#/tirii proiectului de le#e pentru de0batere 5n a doua lectur/, deputa-ii, co'i,iile per'anente *i frac-iunile
parla'entare pot pre0enta a'enda'ente co'i,iei ,e,i0ate 5n fond 5n ter'en de 10 0ile de la data aprob/rii proiectului 5n pri'/
lectur/. .re$ederile art.9 ,e $or aplica 5n 'od core,pun0/tor.
(") 6utorii a'enda'entelor pot participa la *edin-a co'i,iei pentru definiti$area proiectului de le#e. +o'i,ia 5l $a 5n*tiin-a 5n
prealabil pe autor de,pre -inerea *edin-ei.
(4) 8e0baterea proiectului de le#e 5n lectura a doua $a a$ea loc 5n cel 'ult 4 de 0ile de la data aprob/rii 5n pri'/ lectur/.
/Art.4'74)

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul ((. 8e0baterea proiectului de le#e 5n a doua lectur/
8e0baterea proiectului de le#e 5n a doua lectur/ con,t/ 5n:
a) audierea raportului co'i,iei ,e,i0ate 5n fond<
b) de0baterea proiectului pe articole<
c) $otarea proiectului pe articole *i, dup/ ca0, 5n an,a'blu, dac/ .arla'entul nu $a =ot/r5 altfel.
/Art.4474+8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (). ?3punerea pe 'ar#inea fiec/rui articol *i pre0entarea a'enda'entelor
(1) Da di,cutarea fiec/rui articol deputa-ii pot e3pune punctul de $edere al frac-iunii parla'entare din care fac parte ,au
punctul per,onal de $edere 5n cel 'ult 2 'inute.
(2) 8e a,e'enea, $a putea lua cu$5ntul *i repre0entantul >u$ernului.
(") &n cadrul lu/rilor de cu$5nt pot fi f/cute a'enda'ente orale referitoare la te=nica le#i,lati$/ *i la li'b/.
/Art.4*74'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul (4. 8e0baterea pe articole
(1) 8e0baterea articolelor 5ncepe cu a'enda'entele. 6'enda'entul poate fi ro,tit doar o ,in#ur/ dat/ *i trebuie ,/ ,e refere la
con-inutul unui articol ,eparat.
(2) &n cadrul de0baterilor pe articole, autorii a'enda'entelor pot ,/ ar#u'ente0e propunerile, f/cute de ei *i re,pin,e de
co'i,ie, 5n cel 'ult 2 'inute.
(") Referitor la a'enda'entele pre0entate 5n condi-iile art.67 alin.("), raportorul co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond poate
da r/,pun,uri oral, totodat/ ti'pul pentru fiecare r/,pun, nu $a dep/*i 2 'inute.
/Art.487448 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.4* e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul ('. 8e0baterea *i $otarea a'enda'entelor
(1) 8e0baterea a'enda'entelor 5ncepe cu cele prin care ,e propune e3cluderea unora dintre te3tele cuprin,e 5n articolul ,upu,
de0baterii *i continu/ cu cele pri$ind 'odificarea ,au co'pletarea ace,tuia.
(2) .arla'entul ,e $a pronun-a prin $ot a,upra fiec/rui a'enda'ent, cu e3cep-ia ca0urilor 5n care adoptarea unuia e3clude
acceptarea celorlalte.
(") 6utorul a'enda'entului 5l poate retra#e 5n orice 'o'ent p5n/ la $otarea lui.
/Art.467488 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.46 e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )5. 8e0baterea proiectului de le#e 5n a treia lectur/
(1) 8e0baterea proiectului de le#e 5n a treia lectur/ ,e $a efectua la deci0ia .arla'entului 5n ca0urile ar/tate la art.70 alin.(4),
precu' *i 5n ca0urile c5nd 5n cur,ul de0baterilor proiectului 5n a doua lectur/ au fo,t propu,e a'enda'ente e,en-iale ce conduc la
'a:orarea con,iderabil/ a c=eltuielilor financiare 5n proce,ul de reali0are a le#ii.
(2) 6 treia lectur/ con,t/ 5n:
a) tran,'iterea a'enda'entelor pre$/0ute la alin.(1) co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond ,au altei co'i,ii co'petente *i
>u$ernului ,pre e3a'inare *i pre0entarea raportului *i a$i0ului, 5n ter'en de " ,/pt/'5ni<
b) efectuarea, la deci0ia .arla'entului, a e3perti0ei econo'ico-financiare i'par-iale a,upra a'enda'entelor 5n cau0/<
c) di,cutarea raportului co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond, a a$i0ului >u$ernului *i a re0ultatelor e3perti0ei.
(") &n cadrul celei de-a treia lecturi, 5n de0bateri poate lua cu$5nt nu'ai o ,in#ur/ dat/, nu'ai c5te un repre0entant al fiec/rei
frac-iuni parla'entare, dac/ deputa-ii din frac-iunea re,pecti$/ au pre0entat a'enda'ente 5n cadrul de0baterii proiectului de le#e 5n a
doua lectur/, iar co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond nu le-a acceptat. 8e a,e'enea, pot lua cu$5ntul, o ,in#ur/ dat/, *i deputa-ii care
au pre0entat a'enda'ente 5n cadrul de0baterii proiectului de le#e 5n a doua lectur/, iar co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond nu le-a
acceptat. Du/rile de cu$5nt nu $or dep/*i " 'inute.
(4) 8e0baterea ,e $a de,f/*ura doar pe 'ar#inea articolelor la care au fo,t pre0entate a'enda'ente.
() Raportul co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond *i a$i0ul >u$ernului $or con-ine propuneri pri$ind re,ur,ele financiare *i
'odul de acoperire a c=eltuielilor ,upli'entare.
/Art.*! modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )1. 6doptarea actului le#i,lati$ 5n lectura final/
(1) &n ca0ul 5n care, la de0baterea proiectului de act le#i,lati$ 5n ulti'a lectur/, au fo,t acceptate 'ultiple a'enda'ente,
propuneri *i obiec-ii care 'odific/ e,en-ial te3tul proiectului, .arla'entul poate decide tran,'iterea ace,tuia pentru redactare 5n
co'i,ia ,e,i0at/ 5n fond *i pre0entare ,pre adoptare 5n lectura final/. .entru proiectele de le#i co'ple3e *i de coduri, lectura final/
e,te obli#atorie.
(2) Fer'enul de redactare ,e ,tabile*te de .arla'ent 5n func-ie de calitatea, co'ple3itatea *i $olu'ul actului le#i,lati$, dar nu
poate dep/*i "0 de 0ile lucr/toare, cu e3cep-ia le#ilor co'ple3e *i a codurilor, care $or fi redactate 5n cel 'ult " luni.
(") &nainte de a fi ,e'nate de .re*edintele .arla'entului, actele le#i,lati$e pre$/0ute 5n alin.(1) ,e ,upun adopt/rii 5n lectura
final/, 5n cadrul c/reia nu pot fi f/cute 'odific/ri ,au pre0entate a'enda'ente, 5n,/ pot fi in$ocate e3cep-ii $i05nd neconcordan-ele
dintre te3tul e3a'inat 5n ulti'a lectur/ de c/tre .arla'ent *i te3tul pre0entat pentru lectura final/.
(4) 6doptarea actului le#i,lati$ 5n lectura final/ e3pri'/ inten-ia *i acordul autorit/-ii le#i,lati$e de a ,e aplica actul anu'e 5n
redac-ia pre0entat/, pornindu-,e de la ,en,ul *i lo#ica intern/ a pre$ederilor re,pecti$e.
/Art.*7*!

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul )2. .roiectele de acte le#i,lati$e re,pin,e de .arla'ent
(1) .roiectele de le#i *i =ot/r5ri ,e con,ider/ re,pin,e, dac/ la $otarea 5n an,a'blu nu ,-a ob-inut 'a:oritatea re,pecti$/ de
$oturi ar/tat/ 5n art.%7 alin.(1).
(2) .roiectele de le#i *i =ot/r5ri re,pin,e de .arla'ent nu pot fi readu,e, de re#ul/, 5n di,cu-ia ace,tuia 5n decur,ul aceleia*i
,e,iuni.
/Art.*"7*8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )3. 2e'narea actelor le#i,lati$e adoptate de .arla'ent
De#ile *i =ot/r5rile adoptate de .arla'ent ,e ,e'nea0/ de .re*edintele .arla'entului, iar 5n condi-iile art.1 alin.(2), de c/tre
pri'-$icepre*edinte ,au de unul dintre $icepre*edin-ii .arla'entului 5n ter'en de cel 'ult 20 de 0ile de la adoptare.
/Art.*) modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.*)7*"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )0. Fri'iterea le#ii ,pre pro'ul#are .re*edintelui Republicii Moldo$a
(1) De#ea ,e tri'ite de c/tre .re*edintele, pri'-$icepre*edintele ,au de c/tre unul dintre $icepre*edin-ii .arla'entului ,pre
pro'ul#are .re*edintelui Republicii Moldo$a cel t5r0iu 5n 0iua de lucru ur'/toare 0ilei ,e'n/rii ace,teia.
(2) &nainte de pro'ul#are .re*edintele Republicii Moldo$a e,te 5n drept, 5n ca0ul 5n care are obiec-ii a,upra unei le#i, ,/ o
tri'it/ .arla'entului ,pre ree3a'inare 5n ter'en de cel 'ult 2 ,/pt/'5ni de la pri'irea ei.
(") .re*edintele Republicii Moldo$a poate cere .arla'entului, doar o ,in#ur/ dat/, ree3a'inarea le#ii pentru orice 'oti$e ce
fac le#ea 5n an,a'blu ,au o parte a ei inacceptabil/. Obiec-iile .re*edintelui Republicii Moldo$a ,e ,upun e3a'in/rii confor'
procedurii pre$/0ute de pre0entul Re#ula'ent pentru e3a'inarea a'enda'entelor, 5n ba0a raportului co'i,iei per'anente
re,pon,abile de le#ea ree3a'inat/ *i, dup/ ca0, cu a$i0ul 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului .arla'entului.
(4) &n ca0ul 5n care, dup/ ree3a'inarea le#ii, .arla'entul 'en-ine =ot/r5rea adoptat/ anterior ,au face 'odific/ri 5n le#e 5n
confor'itate cu obiec-iile .re*edintelui Republicii Moldo$a, .re*edintele e,te obli#at ,/ pro'ul#e le#ea 5n ter'en de cel 'ult 2
,/pt/'5ni de la data 5nre#i,tr/rii le#ii 5n 2ecretariatul .re*edintelui.
/Art.*+ modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.*+7*)8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )1. Re,pin#erea le#ii
&n ca0ul 5n care, dup/ ree3a'inarea le#ii, tri'i,e de c/tre .re*edintele Republicii Moldo$a 5n condi-iile art.74 alin.(2),
.arla'entul cu $otul 'a:orit/-ii ar/tat la art.%7 nu-*i 'en-ine =ot/r5rea, le#ea ,e con,ider/ re,pin,/, a,upra ei fiind aplicabile
pre$ederile art.72.
/Art.*'7*+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 3;2
1
<
PR,EDURA !PEIAL9 DE AD,PTARE A LEGIL,R
PRI2IND M,DI-IAREA ,N!TITU.IEI
/;apitolul )7"

8 introdus prin Legea nr.68+0132 din 8.!'."!!!5Arti/olul )(. De#ile con,titu-ionale
Re$i0uirea +on,titu-iei *i adoptarea le#ilor pri$ind 'odificarea +on,titu-iei (denu'ite 5n continuare le#i con,titu-ionale) ,e
efectuea0/ 5n confor'itate cu art.141, 142 *i 14" din +on,titu-ie *i cu pre$ederile pre0entului capitol.
/Art.*47*+

8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul )). 8e0baterea proiectelor de le#i con,titu-ionale
(1) 8e0baterea de c/tre .arla'ent a proiectului de le#e con,titu-ional/ 5ncepe dup/ e3pirarea ter'enului de 6 luni din
'o'entul pre0ent/rii proiectului 5n cau0/, 5'preun/ cu a$i0ul +ur-ii +on,titu-ionale, de c/tre ,ubiec-ii pre$/0u-i la art.141 alin.(1)
lit.b), c) *i d) din +on,titu-ie.
/Alin. art.**7*+
"
8 modificat prin Legea nr.+'012 din !4.!+."!!5
/Se declar neconstitu.ional sintagma <...sau de ctre ;urtea ;onstitu.ional #n ca-ul #n care re$i-uirea
/;onstitu.iei este ini.iat de cet.eni< din art.**7*+
"
8 alin. conform =ot. ;ur.ii ;onstitu.ionale nr.+ din !*."."!!!5

(2) .roiectele de le#i con,titu-ionale ,e de0bat 5n cel pu-in dou/ lecturi.
(") .entru e3a'inarea proiectului de le#e con,titu-ional/, .re*edintele .arla'entului 5l re'ite +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri
*i i'unit/-i. &n ca0ul 5n care +o'i,ia :uridic/, pentru nu'iri *i i'unit/-i con,ider/ c/ la e3a'inarea proiectului de le#e
con,titu-ional/ e,te nece,ar de a fi atra*i deputa-i din alte co'i,ii per'anente, acea,ta propune .arla'entului crearea unei co'i,ii
,peciale.
/Art.**7*+
"
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )4. .re0entarea a$i0elor *i rapoartelor a,upra proiectelor de le#i con,titu-ionale
(1) .entru de0baterea proiectelor de le#i con,titu-ionale, ,e cer, 5n 'od obli#atoriu, a$i0ele tuturor co'i,iilor per'anente,
a$i0ul 8irec-iei :uridice a 2ecretariatului .arla'entului, precu' *i cel al >u$ernului 5n ca0ul c5nd ini-iati$a nu-i apar-ine.
(2) &n ba0a a$i0elor indicate la alin.(1), co'i,ia ,pecial/ ,au co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond 5ntoc'e*te un raport a,upra
proiectului de le#e con,titu-ional/ *i 5l pre0int/ ;iroului per'anent 5n decur, de 1 0ile de la e3pirarea ter'enului indicat la art.77
alin.(1). Raportul $a con-ine o apreciere a oportunit/-ii 'odific/rilor preconi0ate, precu' *i a e$entualelor con,ecin-e ale ace,tora.
/Art.*87*+
)
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul )'. 8e0baterea proiectelor de le#i con,titu-ionale 5n pri'/ lectur/
(1) 8e0baterea 5n pri'/ lectur/ a proiectului de le#e con,titu-ional/ con,t/ 5n:
/Lit.a8 e:clus prin Legea nr.+'012 din !4.!+."!!, celelalte renumerotate5
/Se declar neconstitu.ional lit.a8 din alin. art.*67*+
+
8 conform =ot. ;ur.ii ;onstitu.ionale nr.+ din !*."."!!!5

a) audierea raportului co'i,iei ,peciale ,au a co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond<
b) lu/rile de cu$5nt ale deputa-ilor, repre0ent5nd toate frac-iunile parla'entare.
(2) Da de0baterea 5n pri'/ lectur/ a proiectului de le#e con,titu-ional/, nu pot fi f/cute a'enda'ente. Da 5nc=eierea
de0baterilor, .arla'entul adopt/ una din ur'/toarele deci0ii:
a) aprob/ proiectul de le#e 5n pri'/ lectur/<
b) re'ite proiectul de le#e co'i,iei ,peciale ,au co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond.
/Lit.c8 e:clus prin Legea nr.+'012 din !4.!+."!!5
/Se declar neconstitu.ional lit.c8 din alin." art.*67*+
+
8 conform =ot. ;ur.ii ;onstitu.ionale nr.+ din !*."."!!!5

(") 8eci0ia a,upra proiectului de le#e con,titu-ional/ de0b/tut 5n pri'/ lectur/ ,e adopt/ de c/tre .arla'ent, ,ub for'/ de
=ot/r5re, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
/Art.*67*+
+
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 45. 2tabilirea proiectelor de ba0/ *i a celor de alternati$/
&n ca0ul 5n care de0baterilor 5n .arla'ent ,5nt ,upu,e 'ai 'ulte proiecte de le#i con,titu-ionale ce $i0ea0/ aceea*i proble'/,
.arla'entul, la propunerea co'i,iei ,peciale ,au a co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond, decide care din ele $a fi de0b/tut ca proiect
de ba0/, celelalte fiind con,iderate proiecte de alternati$/.
/Art.8!7*+
'
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 41. Fran,'iterea proiectului de le#e con,titu-ional/ co'i,iei ,peciale ,au co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond
(1) 8up/ aprobarea 5n pri'/ lectur/ a proiectului de le#e con,titu-ional/, .re*edintele .arla'entului cere opinia deputa-ilor
pri$ind punerea de 5ndat/ la $ot a proiectului 5n a doua lectur/ ,au tran,'iterea ace,tuia co'i,iei ,peciale ,au co'i,iei per'anente
,e,i0ate 5n fond pentru e3a'inarea a'enda'entelor *i pre#/tirea proiectului pentru de0batere 5n a doua lectur/.
(2) &n ca0ul 5n care cel pu-in 2 de deputa-i $or cere tran,'iterea proiectului de le#e con,titu-ional/ co'i,iei ,peciale ,au
co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond, .re*edintele di,pune acea,ta. &n ca0 contrar, proiectul ,e pune la $ot 5n lectura a doua *i
definiti$/.
/Art.87*+
4
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 42. 8e0baterea *i $otarea a'enda'entelor
(1) &n ca0ul 5n care proiectul de le#e con,titu-ional/ e,te tran,'i, co'i,iei ,peciale ,au co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond,
5n ter'en de 1 0ile dup/ adoptarea proiectului 5n pri'/ lectur/, deputa-ii pre#/te,c *i tran,'it a'enda'entele co'i,iei re,pecti$e.
6ce,t ter'en poate fi prelun#it, la propunerea .re*edintelui .arla'entului, prin $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(2) &n a doua lectur/ pot fi de0b/tute *i ,upu,e $otului doar a'enda'entele depu,e 5n ,cri, *i ,e'nate de cel pu-in deputa-i.
6'enda'entele nu pot $i0a introducerea unor ele'ente ce nu ,5nt pre0ente 5n proiectul a$i0at de +urtea +on,titu-ional/ *i pot -ine
doar de:
a) redactarea te3tului<
b) 'odific/ri care nu afectea0/ e,en-a pre$ederilor propu,e de autor<
c) o'iterea unor articole ,au p/r-i de articole, dac/ acea,ta nu afectea0/ e,en-a proiectului.
(") +o'i,ia ,pecial/ ,au co'i,ia per'anent/ ,e,i0at/ 5n fond de0bate *i ,upune $otului fiecare a'enda'ent 5n parte. 8up/
acea,ta, ea 5ntoc'e*te un raport de pre0entare a proiectului de le#e con,titu-ional/ pentru de0batere 5n a doua lectur/, 5n care 5*i
e3pune po0i-ia a,upra fiec/rui articol.
/Art.8"7*+
*
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 43. 8e0baterea proiectelor de le#i con,titu-ionale 5n a doua lectur/
(1) 8e0baterea 5n a doua lectur/ de c/tre .arla'ent a proiectului de le#e con,titu-ional/ con,t/ 5n:
a) pre0entarea fiec/rui a'enda'ent de c/tre autorii ace,tuia<
b) audierea opiniilor frac-iunilor parla'entare, pre0entate de cel 'ult doi $orbitori din partea fiec/rei frac-iuni, *i ale
deputa-ilor independen-i<
c) audierea opiniei co'i,iei ,peciale ,au a co'i,iei per'anente ,e,i0ate 5n fond a,upra fiec/rui a'enda'ent<
d) $otarea fiec/rui a'enda'ent 5n parte.
(2) 6'enda'entele la proiectul de le#e con,titu-ional/ ,e aprob/ prin $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(") 8ac/ a'enda'entul nu ob-ine nu'/rul de $oturi nece,ar, ,e con,ider/ adoptat/ pre$ederea proiectului $otat/ 5n pri'a
lectur/.
/Art.8)7*+
8
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 40. .rocedura de $otare
(1) 8up/ e3a'inarea *i $otarea fiec/rui articol 5n parte, .re*edintele .arla'entului ,upune $otului proiectul de le#e
con,titu-ional/ 5n 5ntre#i'e.
(2) .roiectul de le#e con,titu-ional/, 5n 5ntre#i'e, ,e adopt/ de c/tre .arla'ent cu $otul a dou/ trei'i din deputa-ii ale*i.
(") 8ac/ proiectul de le#e con,titu-ional/ nu ob-ine nu'/rul de $oturi nece,ar, el ,e con,ider/ nul.
/Art.8+7*+
6
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 41. Fri'iterea le#ii con,titu-ionale ,pre pro'ul#are .re*edintelui Republicii Moldo$a
De#ea con,titu-ional/ adoptat/ de c/tre .arla'ent ,e tri'ite .re*edintelui Republicii Moldo$a pentru pro'ul#are 5n 'odul
,tabilit de art.74 *i 7.
/Art.8'7*+
!
8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 4(. ?fectuarea referendu'ului pentru re$i0uirea +on,titu-iei
(1) &n ca0ul c5nd ,5nt ,upu,e re$i0uirii di,po0i-iile pre$/0ute la art.142 alin.(1) din +on,titu-ie, .arla'entul, dup/ adoptarea
proiectului de le#e con,titu-ional/, declar/ referendu'ul con,titu-ional republican pentru aprobarea noilor pre$ederi.
(2) Referendu'ul con,titu-ional republican ,e de,f/*oar/ confor' pre$ederilor +odului electoral.
/Art.847*+

8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5


/;apitolul )7"

8 introdus prin Legea nr.68+0132 din 8.!'."!!!5apitolul 0;3<
PR,EDURA DE 2,T
Arti/olul 4). .rocedura de $ot pe cate#orii de acte le#i,lati$e
(1) De#ile, =ot/r5rile *i alte acte ,e adopt/ de c/tre .arla'ent cu $otul 'a:orit/-ii dup/ cu' ur'ea0/:
a) le#ile con,titu-ionale 1 cu $otul a 2!" din nu'/rul deputa-ilor ale*i<
b) le#ile or#anice 1 cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i, ce con,tituie $otul a cel pu-in 1 de deputa-i<
c) le#ile ordinare, =ot/r5rile *i alte acte 1 cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(2) .rocedura 'en-ionat/ la alin.(1) e,te aplicabil/ *i 5n ca0ul ree3a'in/rii le#ilor la care .re*edintele Republicii Moldo$a are
obiec-ii.
(") O alt/ 'a:oritate de $oturi e,te aplicabil/ doar 5n ca0urile e3pre, pre$/0ute 5n +on,titu-ie.
/Art.8* completat prin Legea nr."! din 8.!4."!!, #n $igoare "4.!4."!!5
/Art.8*7*'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 44. .rocedura de $ot 5n *edin-/
&nainte de $otare pre*edintele *edin-ei for'ulea0/ clar proble'a ce ,e pune la $ot, f/r/ a o co'enta. 9iecare propunere ,e
$otea0/ ,eparat. &n ca0ul 5n care deputatul in,i,t/ ca propunerea lui ,/ fie pu,/ la $ot, cerin-a lui ,e e3ecut/ 5n 'od obli#atoriu.
Re0ultatele $ot/rii ,e anun-/ clar pentru a fi fi3ate 5n ,teno#ra'/.
/Art.887*48 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*
/Art.887*48 modificat prin Legea nr.8""012 din !*.!"."!!"5
/Se declar neconstitu.ional art.887*48 alin.7"8 prin =ot. ;ur.ii ;onstitu.ionale nr." din !+.!'.665

Arti/olul 4'. Modalit/-ile de $ot
(1) 8eputatul $otea0/ per,onal prin $ot de,c=i, ,au ,ecret.
(2) Cotul de,c=i, ,e e3pri'/ prin ridicare de '5ini, prin apel no'inal ,au prin 'i:loace electronice.
(") Cotul ,ecret ,e e3pri'/ prin buletine de $ot pentru nu'iri 5n func-ie *i prin 'i:loace electronice, 5n ca0ul adopt/rii le#ilor
*i =ot/r5rilor.
(4) .arla'entul =ot/r/*te, la propunerea pre*edintelui *edin-ei ,au a deputa-ilor, ce 'odalitate de $ot $a folo,i, afar/ de ca0ul
5n care procedura de $ot ,e ,tabile*te prin Re#ula'ent.
/Art.867**8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul '5. Cotul prin apel no'inal
(1) Cotul prin apel no'inal ,e de,f/*oar/ 5n 'odul ur'/tor: pre*edintele *edin-ei e3plic/ obiectul $ot/rii *i ,en,ul cu$intelor
GpentruG *i GcontraG< unul dintre 'e'brii ;iroului per'anent d/ citire nu'elui *i prenu'elui deputa-ilor< fiecare deputat r/,punde
GpentruG ,au GcontraG.
(2) 8up/ ter'inarea apelului ,e repet/ nu'ele *i prenu'ele deputa-ilor care nu au r/,pun,.
/Art.6!7*88 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul '1. Cotul prin buletin de $ot
(1) &n ca0ul $otului prin buletine de $ot, pe buletin ,e trec nu'ele *i prenu'ele candidatului, func-ia pentru care ace,ta
candidea0/ *i frac-iunea parla'entar/ din care face parte.
(2) Cot5nd GpentruG, deputatul la,/ neatin, pe buletinul de $ot nu'ele *i prenu'ele candidatului propu,< $ot5nd GcontraG *ter#e
nu'ele *i prenu'ele ace,tuia.
(") ;uletinele de $ot ,e introduc 5ntr-o ,in#ur/ urn/.
/Art.67*68 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul '2. .rocedura de ale#ere, nu'ire ,au de propunere pentru nu'irea 5n func-ie a per,oanelor oficiale de ,tat
(1) 4ot/r5rile cu pri$ire la ale#ere, nu'ire ,au propunerile pentru nu'irea 5n func-ie a per,oanelor oficiale de ,tat care, potri$it
+on,titu-iei *i altor le#i, ,e fac de c/tre .arla'ent, ,e adopt/ 5n condi-iile art.74 alin.(2) din +on,titu-ie. &n acela*i 'od ,e adopt/ *i
=ot/r5rile .arla'entului cu pri$ire la de,tituirea (re$ocarea) per,oanelor oficiale $i0ate, cu e3cep-iile ,tabilite de le#i,la-ie.
(2) +=e,tiunea cu pri$ire la ale#ere, nu'ire ,au propunerile pentru nu'irea 5n func-ie a per,oanelor oficiale de ,tat ,e ,upun
de0baterii .arla'entului dup/ pre0entarea raportului +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i.
(") &n proce,ul 5ntoc'irii raportului co'i,ia $a e3a'ina candidaturile pentru ale#ere, nu'ire ,au propunerile pentru nu'irea
5n func-ie a per,oanelor oficiale de ,tat, a$5nd dreptul de a c=e'a ,pre audiere per,oanele 5n cau0/.
/Art.6"78!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul '3. Interdic-ii 5n cur,ul $ot/rii
&n cur,ul $ot/rii deputa-ilor nu li ,e d/ cu$5nt.
/Art.6)788 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 1;3
1
<
PR,EDURA DE RIDIARE A IMUNIT9.II PARLAMENTARE
/;ap.'7)

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul '0. I'unitatea parla'entar/
(1) &n confor'itate cu pre$ederile con,titu-ionale, i'unitatea parla'entar/ are ca ,cop prote:area deputatului 5n .arla'ent
5'potri$a ur'/ririlor :udiciare *i #arantarea libert/-ii de e3pri'are a ace,tuia.
(2) 8eputatul nu poate fi re-inut, are,tat, perc=e0i-ionat, cu e3cep-ia ca0urilor de infrac-iune fla#rant/, ,au tri'i, 5n :udecat/
f/r/ 5ncu$iin-area prealabil/ a .arla'entului, dup/ a,cultarea ,a.
(") In$iolabilitatea nu ,e e3tinde a,upra 'e'brilor fa'iliei deputatului.

Arti/olul '1. +ererea de ridicare a i'unit/-ii parla'entare
(1) &n ca0ul 5n care deputatul a co'i, o infrac-iune ,au o contra$en-ie, .rocurorul >eneral poate cere .arla'entului ridicarea
i'unit/-ii ace,tuia pentru a efectua '/,uri proce,uale de re-inere, perc=e0i-ionare, are,tare ,au tri'itere 5n :udecat/.
(2) +ererea de ridicare a i'unit/-ii deputatului 5n .arla'ent e,te adre,at/ .re*edintelui .arla'entului.
(") .re*edintele .arla'entului aduce la cuno*tin-a deputa-ilor cererea 5n plenul .arla'entului la *edin-a ur'/toare de la data
pre0ent/rii ace,teia *i o tri'ite i'ediat ,pre e3a'inare +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i.
(4) 8ac/ cererea .rocurorului >eneral pre$/0ut/ la alin.(2) a par$enit 5n .arla'ent 5n perioada dintre ,e,iuni, acea,ta $a fi
adu,/ la cuno*tin-a deputa-ilor la pri'a *edin-/ plenar/ a ,e,iunii ur'/toare.
() +ererea de ridicare a i'unit/-ii deputatului ,e 5naintea0/ pentru fiecare infrac-iune ,au contra$en-ie ,eparat.
(6) &n ca0ul 5n care cau0a penal/ a fo,t re'i,/ in,tan-ei de :udecat/ p5n/ la $alidarea 'andatului de deputat, ridicarea
i'unit/-ii parla'entare ,e efectuea0/ 5n condi-iile pre0entului capitol.

Arti/olul '(. .rocedura de e3a'inare a cererii .rocurorului >eneral 5n +o'i,ia :uridic/, pentru nu'iri *i i'unit/-i
(1) +o'i,ia :uridic/, pentru nu'iri *i i'unit/-i $a e3a'ina cererea .rocurorului >eneral 5n cel 'ult 1 0ile dup/ aducerea
ace,teia la cuno*tin-a deputa-ilor de c/tre .re*edintele .arla'entului *i $a con,tata e3i,ten-a ,au ine3i,ten-a unor 'oti$e te'einice
pentru acceptarea ,au re,pin#erea cererii.
(2) .rocurorul >eneral e,te obli#at ,/ pre0inte +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i docu'entele referitoare la ca0,
,olicitate de acea,ta.
(") 8ata *i locul de,f/*ur/rii *edin-ei +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i ,e co'unic/ .rocurorului >eneral *i
deputatului 5n pri$in-a c/ruia ,e cere ridicarea i'unit/-ii. 6b,en-a ne'oti$at/ a oric/ruia dintre ei nu 5'piedic/ e3a'inarea cererii.
(4) 8up/ a,cultarea cererii .rocurorului >eneral *i a deputatului 5n pri$in-a c/ruia ,e cere ridicarea i'unit/-ii, +o'i,ia
:uridic/, pentru nu'iri *i i'unit/-i, cu $otul 'a:orit/-ii 'e'brilor ei, e3pri'at ,ecret, adopt/ o =ot/r5re.
() &n ur'a e3a'in/rii cererii .rocurorului >eneral, +o'i,ia :uridic/, pentru nu'iri *i i'unit/-i 5ntoc'e*te un raport care ,e
pre0int/ ;iroului per'anent.
(6) Raportul +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i ,e 5n,crie cu prioritate 5n ordinea de 0i.

Arti/olul '). .rocedura de ridicare a i'unit/-ii parla'entare
(1) Raportul +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i ,e ,upune e3a'in/rii *i aprob/rii de c/tre .arla'ent 5n cel 'ult 7
0ile de la pre0entarea ace,tuia ;iroului per'anent.
(2) .re0en-a la *edin-a plenar/ a deputatului 5n pri$in-a c/ruia ,e cere ridicarea i'unit/-ii e,te obli#atorie. 6b,en-a 'oti$at/ a
ace,tuia atra#e ,u,pendarea e3a'in/rii cererii. 6b,en-a ne'oti$at/ a deputatului nu 5'piedic/ e3a'inarea cererii 5n lip,a lui.
(") .re*edintele +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i ,au un alt 'e'bru al ace,teia pre0int/ raportul co'i,iei pe
'ar#inea e3a'in/rii cererii .rocurorului >eneral.
(4) .rocurorul >eneral $a 'oti$a cererea de ridicare a i'unit/-ii deputatului *i $a r/,punde la 5ntreb/rile deputa-ilor, dup/
care $a fi a,cultat deputatul 5n pri$in-a c/ruia a fo,t 5naintat/ cererea de ridicare a i'unit/-ii, *i el $a r/,punde la 5ntreb/ri.
() &nainte de $otare, deputa-ii ,5nt 5n drept ,/-*i e3pri'e po0i-ia a,upra cererii de ridicare a i'unit/-ii deputatului.
(6) .arla'entul decide a,upra cererii .rocurorului >eneral cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i, e3pri'at ,ecret.
(7) Da $otarea ,ecret/, pre$ederile art.% ,e $or aplica 5n 'od core,pun0/tor.
(%) Re0ultatele $ot/rii ,ecrete ,e perfectea0/ prin =ot/r5re a .arla'entului, care $a 5ncu$iin-a ridicarea i'unit/-ii deputatului
,au $a re,pin#e cererea .rocurorului >eneral.
(9) 4ot/r5rea .arla'entului ,e re'ite .rocurorului >eneral 5n ter'en de " 0ile de la data adopt/rii.

Arti/olul '4. Infor'area .arla'entului de,pre re0ultatele e3a'in/rii cau0ei pentru care a fo,t ridicat/ i'unitatea
parla'entar/
(1) &n ca0ul 5ncet/rii ur'/ririi penale, a con,u'/rii procedurii contra$en-ionale, precu' *i 5n ca0ul e'iterii de c/tre in,tan-a
:udec/torea,c/ a unei ,entin-e definiti$e, .rocurorul >eneral e,te obli#at ,/ infor'e0e .arla'entul de,pre ace,t fapt. .re*edintele
.arla'entului aduce la cuno*tin-a deputa-ilor 5n plenul .arla'entului infor'a-ia re,pecti$/.
(2) &n ca0ul 5ncet/rii ur'/ririi penale ,au a procedurii contra$en-ionale, precu' *i al ac=it/rii definiti$e de c/tre in,tan-a
:udec/torea,c/, ca0ul $a fi con,iderat con,u'at *i =ot/r5rea .arla'entului de ridicare a i'unit/-ii 5*i $a pierde $aloarea :uridic/.
/;ap.+7)

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5apitolul (;0<
DE!-9URAREA EDIN.EL,R PARLAMENTULUI
Arti/olul ''. +aracterul public al *edin-elor .arla'entului
(1) 7edin-ele .arla'entului ,5nt publice, 5n afara ca0urilor 5n care, la cererea .re*edintelui .arla'entului, a unei frac-iuni
parla'entare ,au a unui #rup din cel pu-in deputa-i, ,e =ot/r/*te, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i, ca ace,tea ,/ fie 5nc=i,e.
(2) 7edin-ele 5n plen ale .arla'entului, cu e3cep-ia celor 5nc=i,e pre$/0ute la alin.(1), pot fi tran,'i,e 5n direct la po,turile
publice na-ionale de radio *i tele$i0iune 5n confor'itate cu pre$ederile +odului audio$i0ualului al Republicii Moldo$a, precu' *i la
ini-iati$a .arla'entului, prin deci0ie adoptat/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i. 2teno#ra'ele *edin-elor publice ,5nt pla,ate pe
@eb ,ite-ul oficial al .arla'entului. +o'unicatele oficiale de,pre *edin-ele .arla'entului ,e fac publice nu'ai prin inter'ediul
,er$iciului de pre,/ al .arla'entului.
/Art.6678"8 modificat prin Legea nr.*40123 din ").!)."!!*, #n $igoare )!.!)."!!*5
/Art.6678"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 155. .er,oanele care pot a,i,ta la *edin-ele .arla'entului
(1) Da *edin-ele publice ale .arla'entului pot a,i,ta repre0entan-ii 'i,iunilor diplo'atice, a$oca-ii parla'entari, repre0entan-i
ai 'i:loacelor de infor'are 5n 'a,/ *i, dup/ ca0, func-ionari ai 2ecretariatului .arla'entului, repre0entan-i ai p/r-ilor intere,ate,
precu' *i alte per,oane, 5n ba0a autori0a-iei ,au in$ita-iei, 5n condi-iile ,tabilite de ;iroul per'anent.
(2) .er,oanele care a,i,t/ la *edin-/ trebuie ,/ p/,tre0e lini*tea *i ,/ ,e ab-in/ de la orice 'anife,tare de aprobare ,au
de0aprobare, 5n ca0 contrar fiind eli'inate din ,al/.
/Art.!! completat prin Legea nr.*" din !+.!'."!!, #n $igoare .!4."!!5
/Art.!!78)8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.!!78)8 modificat prin Legea nr.+!0123 din '.!+.!', #n $igoare "6.!+.!'5
/Art.!!78)8 modificat prin Legea nr.'*012 din ".!4."!!"5
/Art.!!78)8 completat prin Legea nr.80132 din +.!'.685

Arti/olul 151. .articiparea deputa-ilor la *edin-/
(1) 8eputa-ii ,5nt obli#a-i ,/ ,e 5n,crie pe li,ta de pre0en-/ p5n/ la 5nceputul *edin-ei *i ,/ fie pre0en-i la lucr/rile
.arla'entului.
(2) 8eputatul care nu poate lua parte la *edin-/, din 'oti$e independente de $oin-a ,a, $a trebui ,/ infor'e0e conducerea
.arla'entului prin inter'ediul ,ubdi$i0iunii 2ecretariatului .arla'entului re,pon,abile de a,i#urarea *edin-elor plenare, 'en-ion5nd
cau0ele care 5l 5'piedic/ ,/ participe.
/Art.!78+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 152. Re#i'ul de lucru al .arla'entului
(1) .arla'entul 5*i de,f/*oar/ acti$itatea 5n plen, 5n co'i,ii *i 5n frac-iuni, de re#ul/, confor' ur'/torului pro#ra':
a) luni 1 lucrul cu ale#/torii (0i de audien-/, depla,/ri 5n teritoriu)<
b) 'ar-i 1 *edin-e ale frac-iunilor parla'entare<
c) 'iercuri 1 *edin-e ale co'i,iilor per'anente<
d) :oi *i $ineri 1 *edin-e 5n plen.
(2) .arla'entul poate decide continuarea *edin-ei 5n plen 5n alte 0ile.
(") Hoi, 5n ulti'a or/ de lucru a .arla'entului, ,e e3a'inea0/ 5ntreb/rile deputa-ilor. 7edin-a din ulti'a :oi a lunii, 5n a doua
:u'/tate a 0ilei, e,te con,acrat/ interpel/rilor.
(4) Da propunerea ;iroului per'anent .arla'entul $a putea =ot/r5 de,f/*urarea lucr/rilor ,ale pe un anu'it ter'en confor'
unui alt pro#ra'.
() Da fiecare dou/ ore de lucru a plenului .arla'entului, pre*edintele *edin-ei $a anun-a o pau0/.
/Art.!"78'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.!"78'8 modificat prin Legii nr.+"012 din !4.!+."!!5
/Art.!"78'8 modificat prin Legea nr.)'+0132 din !8.!+.665

Arti/olul 153. 8e,c=iderea *edin-ei
(1) 7edin-a .arla'entului e,te de,c=i,/ de .re*edinte, de pri'-$icepre*edinte ,au de unul dintre $icepre*edin-i.
(2) &n ti'pul *edin-ei pre*edintele e,te a,i,tat de pri'-$icepre*edinte *i de $icepre*edin-i.
(") .re*edintele *edin-ei preci0ea0/ dac/ e,te 5ntrunit c$oru'ul le#al *i anun-/ ordinea de 0i.
/Art.!) modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.!)7848 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 150. 6tribu-iile pre*edintelui *edin-ei
(1) .re*edintele *edin-ei conduce de0baterile, $e#=ea0/ la re,pectarea Re#ula'entului *i 'en-inerea ordinii la *edin-e.
(2) .re*edintele *edin-ei nu e,te 5n drept ,/ co'ente0e lu/rile de cu$5nt ale deputa-ilor.
/Art.!+78*8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 151. Du/rile de cu$5nt 5n cadrul *edin-elor plenare
(1) .er,oanele care iau cu$5ntul 5n .arla'ent $orbe,c de la tribun/ ,au de la 'icrofoanele ,pecial in,talate. Bi'eni nu poate
lua cu$5ntul dec5t dac/ 5i e,te oferit de pre*edintele *edin-ei.
(2) 8eputa-ii care inten-ionea0/ ,/ ia cu$5ntul pe 'ar#inea proble'elor inclu,e 5n ordinea de 0i ,e 5n,criu 5n li,ta $orbitorilor
la pre*edintele *edin-ei. &n aceea*i li,t/ ,e indic/ c=e,tiunea din ordinea de 0i *i ti'pul ,olicitat de $orbitor, ce nu poate dep/*i 7
'inute.
(") Corbitorii ,5nt obli#a-i ,/ ,e refere e3clu,i$ la c=e,tiunea pentru di,cutarea c/reia ,-au 5n,cri, la cu$5nt. &n ca0 contrar,
pre*edintele *edin-ei le atra#e aten-ia *i, dac/ ei nu ,e confor'ea0/, le retra#e cu$5ntul.
(4) .re*edintelui Republicii Moldo$a *i .ri'ului-'ini,tru li ,e d/ cu$5nt 5n orice 'o'ent, la ,olicitare, dac/ .arla'entul nu
decide altfel. &n ca0 de nece,itate, per,oanelor 'en-ionate li ,e acord/ ti'p ,upli'entar celui pre$/0ut la alin.(2).
() .e 'ar#inea lu/rilor de cu$5nt, .arla'entul poate ini-ia de0bateri, ,tabilind ti'pul *i 'odul de de,f/*urare a ace,tora.
/Art.!'7888 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 15(. 8eclara-iile deputa-ilor
(1) 8eputa-ii au dreptul la declara-ii 5n proble'e ce nu ,5nt inclu,e 5n ordinea de 0i a *edin-ei plenare. Da 5nceperea *edin-ei
plenare, deputa-ii ,e 5n,criu 5n li,ta pentru declara-ii la pre*edintele *edin-ei.
(2) 8eputa-ilor 5n,cri*i pentru declara-ii li ,e $a oferi cu$5ntul la finele *edin-ei.
(") 9rac-iunilor parla'entare li ,e acord/ p5n/ la 7 'inute pentru fiecare declara-ie, iar deputa-ilor 1 p5n/ la 'inute.
(4) 8ac/ declara-ia $i0ea0/ i'a#inea unei frac-iuni parla'entare ,au a unui deputat, ace*tia au dreptul la replic/ 5n cadrul
aceleia*i *edin-e. Replica nu poate dep/*i " 'inute.
/Art.!47868 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.6! e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*45

Arti/olul 15). ?3cep-ii de la re#ulile pentru acordarea cu$5ntului deputatului
(1) .re*edintele *edin-ei poate da cu$5ntul oric5nd unui deputat pentru a r/,punde 5ntr-o c=e,tiune ce i'plic/ per,oana ,a,
li'it5nd ti'pul acordat 5n ace,t ,cop.
(2) .re$ederile alin.(1) ,e aplic/ *i 5n ca0ul 5n care ,e cere cu$5ntul 5n proble'e pri$itoare la Re#ula'ent.
/Art.!*768 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 154. &nc=eierea de0baterilor
(1) Da cererea pre*edintelui *edin-ei ,au a unei frac-iuni parla'entare, de0baterile a,upra proble'ei luate de .arla'ent 5n
di,cu-ie pot fi 5nc=eiate.
(2) +ererea de 5nc=eiere a de0baterii ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
/Art.!876"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.6),6+ e:cluse prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 15'. &nre#i,trarea *i ,teno#rafierea de0baterilor din *edin-ele .arla'entului
(1) 8e0baterile din *edin-ele .arla'entului ,e 5nre#i,trea0/ pe band/ 'a#netic/ *i ,e ,teno#rafia0/.
(2) 8eputa-ii au dreptul de a $erifica e3actitatea ,teno#ra'ei prin confruntarea ei cu banda 'a#netic/.
/Art.!676'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.6'

e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5


/Art.6'

introdus prin Legea nr.8)!0132 din 8.!"."!!!5apitolul );1<
E+EUTAREA LEGIL,R
Arti/olul 115. 2tabilirea 'odului de e3ecutare a le#ii
&n di,po0i-iile finale *i tran0itorii .arla'entul ,tabile*te 'odul de e3ecutare a le#ii.
/Art.!7648 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 111. ?fectuarea controalelor *i pre0entarea rapoartelor pri$ind e3ecutarea le#ilor
(1) +ontrolul a,upra e3ecut/rii le#ii (publicarea 5n ter'enele ,tabilite, or#ani0area ,tudierii pre$ederilor le#ii etc.) de c/tre
or#anele *i per,oanele co'petente, precu' *i deter'inarea eficien-ei ac-iunii le#ii re$in, de re#ul/, co'i,iei per'anente de profil
a,i,tate de 8irec-ia :uridic/ a 2ecretariatului .arla'entului, altor co'i,ii, create 5n ace,t ,cop de .arla'ent.
(2) &n ur'a controlului efectuat, co'i,ia parla'entar/ $a pre0enta reco'and/ri >u$ernului *i!,au altor autorit/-i publice *i,
dup/ ca0, $a pre0enta .arla'entului rapoarte pri$ind e3ecutarea le#ilor, de re#ul/, dup/ 6 luni de la intrarea 5n $i#oare a le#ii
re,pecti$e.
(") &n te3tul le#ii .arla'entul poate ,tabili un ter'en 'ai redu, ,au 'ai 'are pentru pre0entarea raportului pri$ind e3ecutarea
le#ii.
/Art.76*8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art.68 e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 4;(<
M,.IUNILE I ATELE E+LU!I2 P,LITIE ALE PARLAMENTULUI
/;ap.4 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

!e/6iunea 7nt7i
Mo6iunea 8impl%
Arti/olul 112. Ini-ierea 'o-iunii ,i'ple
(1) Mo-iunea ,i'pl/ e3pri'/ po0i-ia .arla'entului 5ntr-o anu'it/ proble'/ de politica intern/ ,au e3tern/ ori, dup/ ca0, 5ntr-
o proble'/ ce a f/cut obiectul unei interpel/ri.
(2) Mo-iunea ,i'pl/ poate fi ini-iat/ de cel pu-in 1 deputa-i.
(") In deputat nu poate ,e'na conco'itent 'ai 'ulte 'o-iuni ,i'ple 5n aceea*i proble'/.

Arti/olul 113. +on-inutul 'o-iunii ,i'ple
(1) Mo-iunea ,i'pl/ trebuie ,/ cuprind/ 'oti$area *i di,po0iti$ul. Mo-iunea ,e depune la pre*edintele *edin-ei, 5n plenul
.arla'entului.
(2) 8up/ pri'irea 'o-iunii, pre*edintele *edin-ei o aduce la cuno*tin-a .arla'entului, care ,tabile*te data de0baterii, *i
di,pune re'iterea ei de 5ndat/ >u$ernului *i di,tribuirea ace,teia deputa-ilor.
(") Mo-iunea ,i'pl/ ,e e3a'inea0/ 5n ter'en de 7 0ile de la depunere.

Arti/olul 110. 6$i0area 'o-iunii ,i'ple
Mo-iunea ,i'pl/ ,e ,upune de0baterii fiind 5n,o-it/ de a$i0ul co'i,iei per'anente de profil. 6$i0area ,e $a face 5n ter'en de
" 0ile de la data depunerii 'o-iunii.

Arti/olul 111. 8e0baterea 'o-iunii ,i'ple
(1) 8e0baterea 'o-iunii ,i'ple 5ncepe cu pre0entarea raportului >u$ernului.
(2) Da de0baterea 'o-iunilor, pre$ederile art.99-109 ,e aplic/ 5n 'od core,pun0/tor.
(") Mo-iunile ,i'ple ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i.
(4) Mo-iunile ,i'ple adoptate de .arla'ent ,e public/ 5n Monitorul Oficial al Republicii Moldo$a, .artea I, *i ,5nt obli#atorii
pentru >u$ern ,au alte autorit/-i $i0ate.

!e/6iunea a doua
Mo6iunea de /en=ur%
Arti/olul 11(. 8epunerea 'o-iunii de cen0ur/
(1) Mo-iunea de cen0ur/ e3pri'/ retra#erea 5ncrederii acordate >u$ernului la 5n$e,titur/.
(2) Mo-iunea de cen0ur/ a,upra acti$it/-ii >u$ernului poate fi ini-iat/ de cel pu-in 1!4 din nu'/rul deputa-ilor ale*i.
(") Mo-iunea de cen0ur/ a,upra acti$it/-ii >u$ernului ,e 5ntoc'e*te *i ,e depune confor' procedurii ,tabilite la art.11" alin.
(1) *i (2).

Arti/olul 11). 8e0baterea 'o-iunii de cen0ur/
(1) Mo-iunea de cen0ur/ a,upra acti$it/-ii >u$ernului ,e ,upune de0baterii 5n pri'a 0i de *edin-/ plenar/ a ,/pt/'5nii
ur'/toare datei depunerii.
(2) 8e0baterea 'o-iunii ,e face 5n condi-iile art.11 alin.(1) *i (2).
(") Mo-iunile de cen0ur/ ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.

Arti/olul 114. ?fectele deci0iei a,upra 'o-iunii de cen0ur/
(1) &n ca0ul 5n care 'o-iunea de cen0ur/ a,upra acti$it/-ii >u$ernului a fo,t re,pin,/, deputa-ii care au ,e'nat-o nu $or putea
ini-ia, 5n cadrul aceleia*i ,e,iuni, o nou/ 'o-iune pe acela*i 'oti$.
(2) &n ca0ul adopt/rii 'o-iunii de cen0ur/, .ri'ul-'ini,tru $a pre0enta 5n ter'en de cel 'ult " 0ile, .re*edintelui Republicii
Moldo$a de'i,ia >u$ernului.
(") Mo-iunile de cen0ur/ a,upra acti$it/-ii >u$ernului adoptate de .arla'ent ,e public/ 5n Monitorul Oficial al Republicii
Moldo$a, .artea I.

!e/6iunea a treia
Anga>area r%8punderii Gu?ernului
Arti/olul 11'. Mecani,'ul an#a:/rii r/,punderii >u$ernului
(1) >u$ernul 5*i poate an#a:a r/,punderea 5n fa-a .arla'entului a,upra unui pro#ra', a,upra unei declara-ii de politic/
#eneral/ ori a,upra unui proiect de le#e or#anic/ ,au ordinar/.
(2) 6n#a:area r/,punderii politice 5n fa-a .arla'entului ,e declar/ prin =ot/r5re a >u$ernului, care ,e pre0int/ 5n aceea*i 0i
.arla'entului, cu ane3area te3tului pro#ra'ului, al declara-iei de politic/ #eneral/ ,au al proiectului de le#e. .re*edintele
.arla'entului di,pune de 5ndat/ di,tribuirea =ot/r5rii *i a 'aterialelor adi-ionale deputa-ilor.
(") 8ac/, 5n decur,ul a 72 de ore din 'o'entul an#a:/rii r/,punderii de c/tre >u$ern, cel pu-in 1!4 din nu'/rul deputa-ilor
ale*i nu depun o 'o-iune de cen0ur/ >u$ernului ,au dac/ 'o-iunea de cen0ur/ depu,/ e,te re,pin,/, pro#ra'ul, declara-ia de politic/
#eneral/ ,au proiectul de le#e ,e con,ider/ adoptate *i de$in e3ecutorii pentru >u$ern.
(4) &n ca0ul depunerii unei 'o-iuni de cen0ur/ potri$it alin.("), acea,ta ur'ea0/ a fi e3a'inat/ potri$it pre$ederilor art.116-
11%.

Arti/olul 125. Intrarea 5n $i#oare a le#ilor adoptate ca ur'are a an#a:/rii r/,punderii >u$ernului
De#ile adoptate ca re0ultat al an#a:/rii r/,punderii >u$ernului 5n fa-a .arla'entului intr/ 5n $i#oare la data public/rii.

!e/6iune a patra
A/tele e@/lu8i? politi/e ale Parlamentului
Arti/olul 121. 6ctele e3clu,i$ politice ale .arla'entului
(1) 6ctele e3clu,i$ politice ale .arla'entului con,tituie 'anife,t/ri de $oin-/ ale autorit/-ii le#i,lati$e, care produc efecte
politice *i nu au for-a actelor nor'ati$e.
(2) Da cate#oria actelor e3clu,i$ politice ale .arla'entului ,e atribuie declara-iile, apelurile, 'e,a:ele etc.
(") .roiectele actelor e3clu,i$ politice ale .arla'entului pot fi ini-iate de frac-iunile parla'entare, precu' *i de cel pu-in
deputa-i.
(4) 6ctele e3clu,i$ politice ale .arla'entului ,e perfectea0/ prin =ot/r5re de .arla'ent *i ,e adopt/ cu $otul 'a:orit/-ii
deputa-ilor pre0en-i.
() 6ctele e3clu,i$ politice ale .arla'entului ,e public/ 5n Monitorul Oficial al Republicii Moldo$a, .artea I.
/;ap.8748 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul ';)<
ANTRE39RI& INTERPEL9RI& AUDIERI& RAP,ARTE
/9itlul cap.67*8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/9itlul cap.67*8 #n redac.ia Legii nr.'*012 din ".!4."!!"5

!e/6iunea 7nt7i
AntreB%ri
Arti/olul 122. 6dre,area 5ntreb/rilor
(1) Ilti'a or/ de lucru al .arla'entului 5n fiecare 0i de :oi, cu e3cep-ia ulti'ei :oi din lun/, $a fi con,acrat/ 5ntreb/rilor.
(2) 9iecare deputat poate adre,a 5ntreb/ri 'e'brilor >u$ernului ,au conduc/torilor altor autorit/-i ale ad'ini,tra-iei publice.
8eputatul, 5n aceea*i *edin-/ plenar/, poate adre,a cel 'ult dou/ 5ntreb/ri.
(") 8eputa-ii nu pot for'ula 5ntreb/ri .re*edintelui Republicii Moldo$a, repre0entan-ilor puterii :udec/tore*ti, autorit/-ilor
ad'ini,tra-iei publice locale, precu' *i 5ntreb/ri care:
a) pri$e,c proble'e de intere, per,onal<
b) ur'/re,c, 5n e3clu,i$itate, ob-inerea unei con,ulta-ii :uridice<
c) ,e refer/ la proce,ele aflate pe rolul in,tan-elor :udec/tore*ti ,au pot afecta ,olu-ionarea unor cau0e aflate 5n cur, de
:udecat/<
d) pri$e,c acti$itatea unor per,oane care nu 5ndepline,c func-iile publice 'en-ionate la alin.(2).
/Art.""7!88 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 123. R/,pun,ul la 5ntreb/ri
(1) 9or'ul5nd 5ntrebarea, deputatul $a preci0a dac/ dore*te ,/ pri'ea,c/ r/,pun,ul 5n ,cri, ,au oral la *edin-a 5n plen.
(2) 2ubdi$i0iunea 2ecretariatului .arla'entului re,pon,abil/ de a,i#urarea *edin-elor plenare 5nre#i,trea0/ 5ntreb/rile *i le
tran,'ite or#anelor ,au per,oanelor c/rora ace,tea ,5nt adre,ate.
(") 8ac/ ,e ,olicit/ r/,pun, oral, ace,ta $a fi pre0entat la ur'/toarea *edin-/ 5n plen 5n cadrul orei >u$ernului.
(4) 8ac/ ,e ,olicit/ r/,pun, ,cri,, ace,ta ,e pre0int/ 5n ter'en de 1 0ile.
() 8ac/ 5ntreb/rile ,e $or adre,a celor pre0en-i 5n ,al/, ace*tia pot r/,punde i'ediat la fiecare 5ntrebare ,au $or declara c/ $or
pre0enta r/,pun,ul 5n ter'enul indicat la alin.(") ,au, dup/ ca0, la alin.(4).
(6) 8ac/ deputatul care a ,olicitat r/,pun, oral la 5ntrebare nu ,e afl/ 5n ,ala de *edin-e a .arla'entului, ace,tuia r/,pun,ul i ,e
$a pre0enta 5n ,cri,.
/Art.")7!68 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 120. Fi'pul re0er$at 5ntreb/rilor
(1) Fi'pul re0er$at pentru adre,area unei 5ntreb/ri nu $a dep/*i 2 'inute.
(2) Fi'pul pentru fiecare r/,pun, oral nu $a dep/*i " 'inute.
(") 8ac/ per,oana care a adre,at 5ntrebarea nu e,te ,ati,f/cut/ de r/,pun,ul pri'it, pentru replic/ i ,e acord/ un 'inut.
(4) 8ac/ ti'pul afectat 5ntreb/rilor *i r/,pun,urilor dep/*e*te ti'pul ,tabilit de art.122 alin.(1), pre*edintele *edin-ei $a a'5na,
de re#ul/, pentru *edin-a ur'/toare o parte de 5ntreb/ri *i r/,pun,uri.
/Art."+7!8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

/Art. e:clus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

!e/6iunea a doua
Interpel%ri
Arti/olul 121. &naintarea *i e3a'inarea interpel/rilor
(1) Interpel/rile ,e fac 5n ,cri,, ar/t5ndu-,e obiectul ace,tora, f/r/ nici o de0$oltare, concreti05ndu-,e for'a r/,pun,ului
,olicitat.
(2) Interpelarea deputatului con,t/ dintr-o cerere adre,at/ >u$ernului, prin care ,e ,olicit/ e3plica-ii a,upra unor a,pecte ale
politicii >u$ernului ce -in de acti$itatea ,a intern/ ,au e3tern/.
(") Interpel/rile ,e dau citirii *i ,e depun la pre*edintele *edin-ei 5n plen, care di,pune re'iterea lor .ri'ului-'ini,tru.
(4) &n ca0ul ,olicit/rii r/,pun,ului 5n ,cri, la interpelare, >u$ernul $a r/,punde 5n cel 'ult 1 0ile.
() 6utorii interpel/rii pot cere .arla'entului de0baterea 5n *edin-/ plenar/ a r/,pun,ului la interpelare, 5naint5nd 5n ace,t ,en,
o 'o-iune ,i'pl/.
(6) .re0en-a 'e'brilor >u$ernului, c/rora le ,5nt adre,ate interpel/ri, la *edin-a .arla'entului con,acrat/ interpel/rilor, e,te
obli#atorie.
/Art." #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

!e/6iunea a treia
Audieri $i rapoarte
/9itlul #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 12(. 6udieri parla'entare
(1) .arla'entul, o dat/ 5n decur,ul unei ,e,iuni, audia0/ >u$ernul 5n proble'e ce -in de acti$itatea ace,tuia.
(2) Da propunerea ;iroului per'anent, a co'i,iilor per'anente ,au a frac-iunilor parla'entare, .arla'entul ini-ia0/ audieri *i
5n alte do'enii de intere, public 'a:or.
(") 8ata *i procedura de de,f/*urare a audierilor ,5nt ,tabilite *i adu,e la cuno*tin-a deputa-ilor *i >u$ernului de c/tre
.arla'ent.
/Art."47"

8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5


/Art."47"

8 introdus prin Legea nr.'*012 din ".!4."!!"5Arti/olul 12). Raportul anual al acti$it/-ii >u$ernului
(1) 6nual, 5n luna aprilie, >u$ernul, 5n *edin-a 5n plen a .arla'entului, pre0int/ raportul anual al acti$it/-ii ,ale. Raportul ,e
di,tribuie deputa-ilor cu cel pu-in 10 0ile 5nainte de *edin-a plenar/ la care ace,ta $a fi audiat.
(2) &n plenul .arla'entului, raportul >u$ernului ,e pre0int/ de c/tre .ri'ul-'ini,tru.
(") .e 'ar#inea raportului pre0entat, un deputat poate adre,a cel 'ult dou/ 5ntreb/ri.
/Art."*7"
"
8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 124. Rapoartele anuale ale autorit/-ilor publice
(1) 6lte autorit/-i obli#ate ,/ pre0inte rapoarte anuale 5n plenul .arla'entului le $or pre0enta 5n ter'enele pre$/0ute de
le#i,la-ia 5n $i#oare.
(2) ;iroul per'anent $a include 5n proiectul ordinii de 0i audierea rapoartelor re,pecti$e 5n cel 'ult "0 de 0ile de la data
pre0ent/rii.
(") .e 'ar#inea rapoartelor pre0entate, .arla'entul poate decide adoptarea unei =ot/r5ri.
/Art."87"
)
8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 15;4<
,NEDII& A3!EN.E
/9itlul #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 12'. 6b,en-a deputa-ilor la *edin-e
(1) Bici un deputat nu poate lip,i de la *edin-ele .arla'entului ,au co'i,iei per'anente din care face parte dec5t din 'oti$e
5nte'eiate.
(2) 8eputatul care 5ndepline*te o 5n,/rcinare dat/ de .arla'ent, de ;iroul per'anent, de co'i,ia parla'entar/ ,au de
frac-iunea din care face parte, precu' *i de .re*edintele .arla'entului, ce nu-i per'ite ,/ participe la *edin-a .arla'entului, ,e
con,ider/ ab,ent din 'oti$e 5nte'eiate. 6b,en-a la *edin-a .arla'entului a deputatului care 5ndepline*te o 5n,/rcinare a co'i,iei
parla'entare ,au a frac-iunii din care face parte ,e coordonea0/ 5n prealabil cu .re*edintele .arla'entului.
/Art."67)8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 135. +oncediile deputa-ilor
(1) 8eputa-ii au dreptul la concediu anual pl/tit, la concediu pentru intere,e per,onale *i la concediu 'edical.
(2) Orice concediu, cu e3cep-ia concediului 'edical, ,e acord/ deputa-ilor prin di,po0i-ia .re*edintelui .arla'entului, a pri'-
$icepre*edintelui ,au a $icepre*edintelui care 5ndepline*te atribu-iile .re*edintelui 5n ab,en-a ace,tuia.
(") +oncediu anual pl/tit ,e acord/ deputa-ilor pe o durat/ de "6 de 0ile lucr/toare (lu5ndu-,e drept ba0/ ,/pt/'5na de 'unc/
de 6 0ile), de re#ul/, 5n ti'pul $acan-ei de +r/ciun *i $acan-ei de $ar/.
(4) +oncediu pentru intere,e per,onale ,e acord/ deputa-ilor pe o durat/ de cel 'ult 10 0ile 5n ti'pul unei ,e,iuni.
/Art.)! modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.)!7+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 131. 6b,en-a ne'oti$at/ la *edin-e
8eputatul care a lip,it ne'oti$at la *edin-ele .arla'entului ,au ale or#anelor lui de lucru pierde dreptul la diurna, pre$/0ut/ la
art.26 alin.(1) din De#ea de,pre ,tatutul deputatului 5n .arla'ent, pentru 0iua re,pecti$/.
/Art.) modificat prin Legea nr."! din 8.!4."!!, #n $igoare "4.!4."!!5
/Art.)7'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.)7'8 modificat prin Legea nr.'*012 din ".!4."!!"5

apitolul 11;4
1
<
INTERDI.II I !AN.IUNI
/>enumirea #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 132. Interdic-ii
2e inter0ic:
a) proferarea de in,ulte, a'enin-/ri ,au calo'nii at5t de la tribuna .arla'entului, c5t *i din ,ala de *edin-e<
b) dialo#ul 5ntre $orbitorul aflat la tribun/ *i per,oanele aflate 5n ,al/<
c) con$orbiri la telefoane 'obile 5n ,ala de *edin-e a .arla'entului 5n ti'pul *edin-elor 5n plen<
d) tulburarea de0baterilor ,au crearea a#ita-iei 5n ,ala de *edin-e<
e) orice ac-iuni ce pot 5'piedica de,f/*urarea nor'al/ a lucr/rilor .arla'entului.
/Art.)"748 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 133. 2anc-iuni pentru 5nc/lcarea de c/tre deputa-i a pre$ederilor Re#ula'entului
(1) &nc/lcarea de c/tre deputa-i a pre$ederilor Re#ula'entului 5n cadrul *edin-elor .arla'entului atra#e ur'/toarele ,anc-iuni:
a) a$erti,'entul<
b) c=e'area la ordine<
c) retra#erea cu$5ntului<
d) lip,irea de cu$5nt pe o durat/ de p5n/ la *edin-e<
e) eli'inarea din ,ala de *edin-e<
f) inter0icerea particip/rii la *edin-ele plenare pe o durat/ de p5n/ la 10 *edin-e.
(2) 2anc-iunile pre$/0ute la alin.(1) lit.a)-c) ,e aplic/ de c/tre pre*edintele *edin-ei, iar ,anc-iunile de la alin.(1) lit.d)-f) ,e
aplic/ de .arla'ent, cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor pre0en-i, la propunerea pre*edintelui *edin-ei ,au a unei frac-iuni parla'entare.
(") 2anc-iunile aplicate deputa-ilor 5n cadrul *edin-elor .arla'entului ,e 5n,criu 5n ,teno#ra'a *edin-ei.
(4) 8eputa-ii 5n pri$in-a c/rora ,e propune aplicarea ,anc-iunilor pre$/0ute la alin.(1) lit.d)-f) au dreptul ,/ pre0inte e3plica-ii
.arla'entului 5n decur, de " 'inute.
() ?3ecutarea ,anc-iunilor pre$/0ute la alin.(1) lit.e) *i f) ,e a,i#ur/ de colaboratorii ,er$iciului ,pecial al .arla'entului 5n
ba0a unui re#ula'ent aprobat prin le#e.
/Art.))74

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul 130. 6$erti,'entul
Da pri'a 5nc/lcare de c/tre deputat a pre$ederilor Re#ula'entului, pre*edintele *edin-ei 5l a$erti0ea0/ *i 5l in$it/ ,/ re,pecte
Re#ula'entul.
/Art.)+7*8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 131. +=e'area la ordine
.re*edintele *edin-ei c=ea'/ la ordine deputa-ii:
a) care nu iau 5n con,iderare a$erti,'entul pre*edintelui *edin-ei *i continu/ ,/ ,e abat/ de la Re#ula'ent<
b) care ,e ceart/ cu al-i deputa-i ,au al-i participan-i la *edin-/<
c) care folo,e,c #e,turi *i un li'ba: ofen,ator<
d) care ,e abat de la te'a pu,/ 5n di,cu-ie<
e) care tulbur/ ordinea *edin-ei 5n alt 'od.
/Art.)'788 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 13(. +a0urile c5nd nu ,e aplic/ ,anc-iunea de c=e'are la ordine
(1) .re*edintele *edin-ei poate, 5nainte de a c=e'a la ordine un deputat, ,/-l in$ite ,/-*i retra#/ ,au ,/ e3plice cu$intele care au
#enerat incident *i care pot conduce la aplicarea ,anc-iunii.
(2) &n ca0ul 5n care cu$intele 5ntrebuin-ate au fo,t retra,e ,au re#retate ori e3plica-iile date ,5nt apreciate de pre*edintele
*edin-ei ca ,ati,f/c/toare, ,anc-iunea nu ,e 'ai aplic/.
/Art.)478

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul 13). Retra#erea cu$5ntului *i lip,irea de cu$5nt
(1) .re*edintele *edin-ei poate retra#e cu$5ntul deputatului:
a) care, dup/ c=e'are la ordine, continu/ ,/ tulbure ordinea *edin-ei<
b) care 5*i continu/ co'unicarea pe,te ter'enul ,tabilit *i nu re,pect/ indica-iile pre*edintelui de a 5nc=eia co'unicarea.
(2) .arla'entul poate lip,i deputatul de cu$5nt dac/ ace,ta, dup/ ce i ,-a retra, cu$5ntul, 5n cadrul aceleia*i *edin-e co'ite
5nc/lc/ri pre$/0ute la alin.(1).
/Art.)*768 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 134. ?li'inarea din ,ala de *edin-e
(1) 8eputatul poate ,/ fie eli'inat din ,ala de *edin-e dac/ el:
a) 5n ti'pul *edin-ei, c=ea'/ la folo,irea for-ei ,au o folo,e*te el 5n,u*i<
b) pe parcur,ul *edin-ei, proferea0/ in,ulte, calo'nii ,au a'enin-/ri publice la adre,a .re*edintelui Republicii Moldo$a,
deputa-ilor, 'e'brilor >u$ernului ,au altor per,oane<
c) $otea0/, prin 'i:loace electronice, 5n nu'ele altui deputat<
d) bloc=ea0/, prin diferite 'odalit/-i, tribuna ,au 'icrofoanele din ,al/.
(2) 8eputatul 5n pri$in-a c/ruia a fo,t aplicat/ ,anc-iunea de eli'inare din ,ala de *edin-e e,te obli#at ,/ ,e confor'e0e
i'ediat ace,tei ,anc-iuni *i nu poate re$eni 5n *edin-a plenar/ p5n/ la 5nc=eierea ace,teia.
/Art.)87"!8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 13'. Inter0icerea particip/rii la *edin-ele plenare
(1) 8ac/ deputatul ,anc-ionat cu eli'inarea din ,al/ nu p/r/,e*te bene$ol ,ala de *edin-e ori dac/ ace,ta a fo,t ,anc-ionat
repetat 5n aceea*i ,e,iune cu eli'inarea din ,ala de *edin-e, .arla'entul $a putea aplica ,anc-iunea inter0icerii de participare a
ace,tuia la *edin-ele plenare pe o durat/ de p5n/ la 10 *edin-e.
(2) 8ac/ *i dup/ aplicarea ,anc-iunii de inter0icere a particip/rii la *edin-ele plenare deputatul nu p/r/,e*te bene$ol ,ala de
*edin-e, pre*edintele *edin-ei $a anun-a o 5ntrerupere.
(") .e 5ntrea#a durat/ de aplicare a ,anc-iunii inter0icerii particip/rii la *edin-ele plenare, deputatului i ,e anulea0/
inde'ni0a-ia pre$/0ut/ la art.26 alin.(1) din De#ea de,pre ,tatutul deputatului 5n .arla'ent.
(4) 2anc-iunea inter0icerii particip/rii la *edin-ele plenare poate fi ridicat/ de .arla'ent 5n orice 'o'ent, la propunerea
.re*edintelui .arla'entului, a unei frac-iuni parla'entare, la adre,area ,cri,/ ,au public/ a deputatului ,anc-ionat, prin care ace,ta
co'unic/ re#retul ,/u pentru faptele co'i,e *i ,e obli#/ ,/ re,pecte Re#ula'entul *i ordinea 5n *edin-/.
/Art.)67"!

8 introdus prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5Arti/olul 105. 6plicarea ,anc-iunilor la *edin-ele co'i,iilor de c/tre pre*edin-ii ace,tora
(1) &n ,copul 'en-inerii ordinii 5n *edin-ele co'i,iilor, pre*edin-ii ace,tora ,5nt 5n$e,ti-i cu acelea*i drepturi ca *i pre*edintele
*edin-ei *i pot aplica ,anc-iunile pre$/0ute la art.1"" alin.(1) lit.a)-c).
(2) 2anc-iunile aplicate deputa-ilor 5n cadrul *edin-elor co'i,iilor ,e 5n,criu 5n proce,ul-$erbal al *edin-ei.
/Art.+!7"8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 12;'<
!ERETARIATUL PARLAMENTULUI
Arti/olul 101. 2ecretariatul .arla'entului
(1) 6,i,ten-a or#ani0atoric/, infor'a-ional/ *i te=nic/ a acti$it/-ii .arla'entului, ;iroului per'anent, co'i,iilor per'anente,
frac-iunilor parla'entare *i a deputa-ilor e,te a,i#urat/ de 2ecretariatul .arla'entului condu, de 2ecretarul #eneral.

/Alin." art.+ abrogat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5

(") 2ecretarul #eneral al .arla'entului ,e nu'e*te 5n func-ie de c/tre .re*edintele .arla'entului, cu con,ultarea prealabil/ a
;iroului per'anent *i cu a$i0ul +o'i,iei :uridice, pentru nu'iri *i i'unit/-i. 2ecretarul #eneral e,te a,i,tat de ad:unc-ii ,/i, c/rora le
poate dele#a o parte din atribu-iile ,ale.
(4) &n e3ercitarea atribu-iilor, 2ecretarul #eneral e,te re,pon,abil de a,i#urarea bunei acti$it/-i a or#anelor de lucru ale
.arla'entului, an#a:ea0/ *i eliberea0/ din func-ie per,onalul 2ecretariatului .arla'entului, cu e3cep-ia per,oanelor a c/ror nu'ire
-ine de co'peten-a .re*edintelui .arla'entului.
() &n ,copul infor'/rii ,ociet/-ii de,pre acti$itatea .arla'entului, 2ecretariatul .arla'entului a,i#ur/ -inerea @eb ,ite-ului
.arla'entului, pe care ,e $or pla,a infor'a-ii de,pre co'ponen-a .arla'entului *i acti$itatea lui, ordinea de 0i a *edin-elor 5n plen,
proiectele de acte le#i,lati$e *i propunerile le#i,lati$e par$enite la .arla'ent.
/Art.+ modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.+7""8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5
/Art.+7""8 completat prin Legea nr.')012 din *.!'."!!5

Arti/olul 102. Retribuirea ,peciali*tilor care particip/ la lucr/rile .arla'entului ,au ale co'i,iilor parla'entare
&n ca0ul 5n care .arla'entul, 5n confor'itate cu art.16 din De#ea nr.7%0-XC din 27 dece'brie 2001 pri$ind actele le#i,lati$e,
for'ea0/ #rupuri de lucru pentru elaborarea unor proiecte de acte le#i,lati$e, per,oanele in$itate *i dele#ate, la deci0ia .re*edintelui
.arla'entului, pot fi re'unerate din fondul ,pecial pentru elaborarea actelor le#i,lati$e, creat confor' pre$ederilor art.60 din aceea*i
le#e.
/Art.+"7")8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 13;15<
PREEDINTELE REPU3LIII M,LD,2A& GU2ERNUL
Arti/olul 103. 6le#erea *i in,talarea 5n func-ie a .re*edintelui Republicii Moldo$a
(1) .re*edintele Republicii Moldo$a e,te ale, de c/tre .arla'ent 5n confor'itate cu pre$ederile art.7% din +on,titu-ie *i ale
De#ii nr.12"4-XIC din 22 ,epte'brie 2000 cu pri$ire la procedura de ale#ere a .re*edintelui Republicii Moldo$a.
(2) In,talarea 5n func-ie a .re*edintelui Republicii Moldo$a nou ale, ,e face 5n cadrul *edin-ei ,ole'ne a .arla'entului.
(") 7edin-a ,e de,f/*oar/ ,ub conducerea .re*edintelui .arla'entului 5n pre0en-a candidatului a c/rui ale#ere a fo,t $alidat/ de
+urtea +on,titu-ional/.
/Art.+)7"+8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 100. Calidarea 'andatului *i depunerea :ur/'5ntului de c/tre .re*edintele Republicii Moldo$a
(1) Da *edin-a ,ole'n/ a .arla'entului .re*edintele +ur-ii +on,titu-ionale d/ citire =ot/r5rii +ur-ii +on,titu-ionale cu pri$ire
la confir'area re0ultatelor ale#erilor .re*edintelui Republicii Moldo$a *i $alidarea 'andatului lui.
(2) 8up/ citirea =ot/r5rii .re*edintele +ur-ii +on,titu-ionale declar/ .re*edintele Republicii Moldo$a ale,.
(") .re*edintele Republicii Moldo$a depune :ur/'5ntul pre$/0ut de +on,titu-ie.
/Art.++7"'8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 101. 8eclinarea 5'puternicirilor de c/tre >u$ern
(1) 8up/ con,tituirea le#al/ a .arla'entului, ale#erea .re*edintelui .arla'entului, for'area ;iroului per'anent *i a
co'i,iilor per'anente, .arla'entul audia0/ raportul .ri'ului-'ini,tru *i accept/ declinarea de c/tre >u$ern a 5'puternicirilor.
(2) >u$ernul, ale c/rui 5'puterniciri au 5ncetat potri$it alin.(1), 5ndepline*te nu'ai func-iile de ad'ini,trare a treburilor
publice, p5n/ la acordarea 5ncrederii noii li,te a >u$ernului.
/Art.+'7"48 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 10(. 8e,e'narea candidatului pentru func-ia de .ri'-'ini,tru
(1) 8up/ con,ultarea 'a:orit/-ii parla'entare, .re*edintele Republicii Moldo$a de,e'nea0/ un candidat pentru func-ia de
.ri'-'ini,tru.
(2) +andidatul pentru func-ia de .ri'-'ini,tru $a cere, 5n ter'en de 1 0ile de la de,e'nare, 5ncrederea .arla'entului a,upra
pro#ra'ului de acti$itate *i a 5ntre#ii li,te a >u$ernului.
/Art.+47"*8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 10). 6cordarea $otului de 5ncredere >u$ernului
(1) .ro#ra'ul de acti$itate al >u$ernului ,e de0bate 5n *edin-a .arla'entului, 5n condi-iile art.47-7.
(2) Di,ta >u$ernului $a fi e3a'inat/ de .arla'ent 5n condi-iile art.92 alin.(2) *i (").
(") .arla'entul acord/ 5ncredere >u$ernului cu $otul 'a:orit/-ii deputa-ilor ale*i.
/Art.+*7"88 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

apitolul 10;11<
DI!P,:I.II -INALE
Arti/olul 104. Re#i,trul de ,tat al actelor .arla'entului Republicii Moldo$a
9iecare act (le#e, =ot/r5re *i 'o-iune) adoptat de .arla'ent ,e 5n,crie 5n Re#i,trul de ,tat al actelor .arla'entului Republicii
Moldo$a 5n confor'itate cu pre$ederile De#ii pri$ind actele le#i,lati$e.
/Art.+87"68 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4, #n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 10'. 8epunerea actelor .arla'entului 5n ar=i$a .arla'entului
De#ile, =ot/r5rile, alte acte *i 'ateriale ale .arla'entului, ;iroului per'anent, co'i,iilor per'anente *i altor co'i,ii, precu'
*i cele ale 2ecretariatului .arla'entului ,e depun anual la ar=i$a .arla'entului 5n 'odul ,tabilit, confor' Bo'enclatorului de
do,are, aprobat de ;iroul per'anent.
/Art.+67)!8 modificat prin Legea nr.+)!0123 din "*."."!!4,#n $igoare ").!)."!!*5

Arti/olul 115. 6probarea bu#etului anual al .arla'entului
(1) .arla'entul aprob/ bu#etul anual propriu pentru anul bu#etar ur'/tor p5n/ la data de 1 iulie a anului 5n cur,, cu a$i0area
prealabil/ a >u$ernului.
(2) ;u#etul aprobat de .arla'ent ,e aduce la cuno*tin-a >u$ernului *i a Mini,terului 9inan-elor, care 5l include 5n proiectul
le#ii bu#etului de ,tat pentru anul ur'/tor.
(") &n bu#etul anual al .arla'entului pot fi pre$/0ute di,tinct 'i:loace financiare pentru a,i#urarea acti$it/-ii .re*edintelui
.arla'entului, a pri'-$icepre*edintelui *i a a $icepre*edin-ilor .arla'entului, a frac-iunilor parla'entare, precu' *i a co'i,iilor
per'anente.
(4) ;u#etul 2ecretariatului .arla'entului e,te parte inte#rant/ a bu#etului .arla'entului.
() 6cti$itatea financiar/ a 2ecretariatului .arla'entului ,e deter'in/ prin re#ula'entul ace,tuia.
/Art.'! modificat prin Legea nr.8 din !.!"."!, #n $igoare "".!"."!5
/Art.'!7)8 #n redac.ia Legii nr.+)!0123 din "*."."!!4


Instruciune privind circulaia proiectelor de acte legislative n Parlament