Sunteți pe pagina 1din 2

LEGEA 188/1999, Actualizata 2014, privind Statutul functionarilor publici.

Rpublicata
d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau
categoriei functionarilor publici de conducere;
e) in orice alte situatii prevazute de lege .
(4)Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) functionarului public interesat;
b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
c) presedintelui comisiei de disciplina;
d) altor persoane prevazute de lege .
Articolul 82
(1)Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit.
a);
b) in termen de un an de la epirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile
disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)!d);
c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. e).
(2)"adierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (#) lit. a) si b) se constata prin act
administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Articolul 8!
(1)"aspunderea contraventionala a functionarilor publici se anga$eaza in cazul in care acestia
au savarsit ocontraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu .
(2)%mpotriva procesului!verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii
functionarul public se poateadresa cu plangere la $udecatoria in a carei circumscriptie isi are
sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat.
Articolul 84
"aspunderea civila a functionarului public se anga$eaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in
care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s!au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor
terte persoane, in temeiul unei &otarari $udecatoresti definitive si irevocabile.
Articolul 8"
(1)"epararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art.
'( lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei
publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, intermen de 3) de zile de
la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui anga$ament de plata, iar in situatia
prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza &otararii $udecatoresti definitive si irevocabile.
(2)%mpotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se
poate adresa instantei de contencios administrativ.
(*#)+rdinul sau dispozitia de imputare ramasa definitiva ca urmare a neintroducerii ori
respingerii actiunii la instantade contencios administrativ constituie titlu eecutoriu.
(3),reptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia
de imputare se prescrie intermen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Articolul 8#
(1)"aspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau
in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se anga$eaza potrivit legii penale.
(2)%n cazul in care functionarul public este trimis in $udecata pentru savarsirea
unei infractiuni de natura celor prevazute la art. -( lit. &), persoana care are competenta
legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia
publica pe care o detine.
(3),aca instanta $udecatoreasca dispune ac&itarea sau incetarea procesului penal,
suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua
activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi ac&itate drepturile salariale aferente
perioadei de suspendare.
(4)%n situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru anga$area raspunderii penale, iar
fapta functionarului publicpoate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de
disciplina competenta .
(5),e la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate
influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa
dispuna mutarea temporara a functionaruluipublic in cadrul altui compartiment sau altei
structuri fara personalitate $uridica a autoritatii ori institutiei publice.
$A%&'(L)L &*+ ,odificara, -u-pndara -i inctara raportului d -rviciu
SE$'&).EA 1+ ,odificara raportului d -rviciu
Art. 8/
(1).obilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea
raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
(2).odificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de eecutie si functionarilor
publici de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara
personalitate $uridica a autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;
e) eercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere .
Articolul 88
(1),elegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat
functionarul public, pe o perioada de cel mult 6) de zile calendaristice intr!un an.
(2)/unctionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.