Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI SI BIOTEHNOLOGII


SPECIALIZAREA INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN
AGRICULTURA
ANUL : III
ALIMENTARI CU APA : PROIECT
Student :
Lia Flaviu I!nuT" S#$ : B
2010 / 2011
1
Cuprins
CAP.1. Apa si proprietatile ei
CAP.2. Alimentarea cu apa
2.1. Standardele folosite in managementul resurselor de apa
2.2. Fazele de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii
obiectivelor de investitii publice pentru instalatii de alimentari cu apa, canalizare, gaze
naturale si fluide tehnologice;
2.3. ncadrarea obiectivelor de investitii publice pentru instalatii de alimentare cu apa,
canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice in sistem de lucrari hidroutilitare si de
gaze ale localitatilor;
2.!. "erintele esentiale de calitate si criterii de performante pentru instalatii sanitare de
alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice;
2.#. $eglementari tehnice specifice pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa,
canalizare, fluide si gaze naturale;
CAP.3. Amplasarea obiectelor sanitare in planurile de arhitectura ale cladirii;
CAP.4. "alculul hidraulic al conductelor de distributie a apelor reci si calde pentru
consumul mena%er;
CAP.5. &ecesarul de materiale;
CAP.6. Ane'ele si bibliografie
CAP.1. Apa si proprietatile ei
2
(este doua treimi din suprafata )errei este ocupat de mari si oceane. )erra este supranumita
si *(laneta Albastra+.
,in suprafata totala a )errei de #1- milioane .m
2
, apa oceanului planetar ocupa 3/1 milioane
.m
2
, adica /-,01. Se estimeaza ca planeta dispune de 1,32 miliarde .m
3
de apa, dar cca. 32,21
este constituita din apa marilor si oceanelor.
4mul dispune numai de apele de la suprafata solului, adica apro'imativ 3---- .m
3
, adica cca.
-,--21 total apa. "onsumul de apa ce revine pe om5zi variaza intre 3 6 7 zonele aride8 si 1,-# 6.
9aloarea productivitatii marilor si oceanelor se apreciaza ca fiind intre -,1--,# g5cm
3
zi. n
natura apa urmeaza un circuit 7 apa de ploaie, apa raurilor si izvoarelor si a marilor etc.8. Structura
moleculei de apa este covalenta polara.
Proprietatile fizice ale apei ( starea de agregare):
culoare incolora
miros inodor
gust insipid
temperatura de topire 7 -
o
"8
temperatura de fierbere 71--
o
"8
densitatea apei la !
o
" este 1 g5cm
3
conductibilitatea apei este isolator
Apa prezinta o serie de proprietati diferite fata de celelalte hidruri ale nemetalelor vecine din
sistemul periodic. Aceste proprietati se numesc si anomaliile apei 7 intervalul mare al apei care:.
Acest lucru este atribuit asocierii moleculelor de apa prin legaturi de ;.
Desitatea apei i f!ctie de te"perat!ra
#
o
C 0 4 10 15 20
0$%%%& 1 0$%%%' 0$%%%1 0$%%&2
Proprietati c(i"ice ale apei
S-a constatat ca apa este o combinatie chimica foarte stabila si ea poate fi descompusa la o
temperatura de 1---
-
" sau cu a%utorul curentului electric<
)
2
* 2)
2
+ 2*
2
3
Apa este foarte reactiva din punct de vedere chimic. =a reactioneaza in anumite conditii cu
metale, nemetale, o'izi bazici, o'izi acizi sau unele saruri.
CAP.2. Alimentari cu apa
2.1. Standardele folosite in managementul resurselor de apa:
S)AS 1!20 > 3- ? alimentarea cu ap@ la construcAiile civile Bi industriale;
S)AS 10!/ > 3- ? determinarea debitelor de ap@ de canalizare;
S)AS S$ 13!3 > 1 din septembrie 133# ? aliment@ri cu ap@ 7 determinarea
cantit@Ai de ap@ potabil@ pentru localit@Ai8;
S)AS 10!/ > 1 din septembrie 2--/ ? intitulat canaliz@ri e'terioare 7 prescripAii
de proiectare > partea 1 ? partea debitelor de canalizare de ape uzate8;
S)AS 1#-! > 130# ? instalaAii sanitare, distanAe de amplasare a obiectivelor
sanitare, arm@turi Bi accesorii;
&ormativul pentru proiectarea si e'ecutarea instalaAiilor sanitare
care se codific@ cu 35133!;
&ormativul 1520 privind proiectarea Bi e'ecutarea instalaAiilor
tehnico > sanitare Bi tehnologice cu Aevi din (9" neplastificat;
&ormativul &( -,35133/ > proiectarea Bi e'ecutarea instalaAiilor
tehnico > sanitare Bi tehnologice dar cu Aevi din polipropilen@.
2.2. Fazele de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii
obiectivelor de investitii publice pentru instalatii de alimentari cu apa canalizare gaze
naturale si fluide tehnologice.
,ocumentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii publice se elaboreaza in
urmatoarele faze<
se face un studiu de prefezabilitate
se trece la un studiu de fezabilitate
se intocmeste un proiect tehnic si caiet de sarcini
detalii de e'ecutie
,ocumentele tehnico-economice de investitii publice pentru instalatii de alimentari cu apa,
canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice, se elaboreaza pe baza datelor cuprinse in te"a de
proiectare.
Aceasta tema cuprinde urmatoarele teme principale<
destinatia, categoria de importanta si caracteristicile constructive ale cladirii< cladiri de
locuit, administrative, social-culturale, agrozootehnice;
4
conditiile de confort sau cerintele de estetica ale cladirii;
gradul de rezistenta la foc;
caracteristicile terenului de fundare al constructiei;
clasa de importanta si caracteristicile cladirii din punct de vedere seismic;
spatiile pentru amplasarea statiilor de pompare, de hidrofor, a conductelor de apa si
canalizare;
numarul total de consumatori;
parametrii de apa din conducta publica in puctul de racordare sau la sursele proprii de apa
si anume< debitul, regimul de furnizare al apei, sarcina hidrodinamica 7 presiunea de
serviciu8;
cota radierului, diametrul, si pozitia conductei e'terioare de canalizare la care se racordeaza
instalatia interioara de canalizare precum si sistemul caruia ii apartine conducta e'terioara
de canalizare;
sursa de caldura si sistemul de preparare a apei calde de consum;
,t!di!l de prefeza-ilitate
Studiu de prefezabilitate-reprezinta tehnico-economica prin care persoana %uridica
fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie. Studiul de
prefezabilitate se intocmeste de catre o persoana %uridica si se aproba de conducerea persoanei
%uridice.
"ontinutul cadru al studiului de prefezabilitate este urmatorul<
denumirea obiectivului de investitii;
elaborarea stadiului de prefezabilitate;
ordonatorul principal de credite
persoana %uridica achizitoare 7investitor8;
amplasamentul 7%udet, localitate, nr. 8;
tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei;
5
valoarea totala estimativa a obiectivului de investitie precum si cheltuieli pentru< studiul de
prefezabilitate, studiul de fezabilitate si obtinerea avizelor legale necesare elaborarii celor 2
studii;
,t!di!l de feza-ilitate
$eprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-
economici ai investitiei, prin care trebuie sa se asigure utilizarea rationala si eficienta a
cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerintelor economice si
sociale din domeniul respective.
Proiect!l te(ic si caiet!l de sarcii
$eprezinta documentatii scrise si desenate pentru care se elibereaza autorizatia de
construire si care fac parte din documentele de licitatie, pe baza carora se intocmeste oferta.
(roiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa in care au fost
stabilite elementele si solutiile principale ale lucrarii, in conformitate cu prevederile legale.
Detalii de e.ec!tie
Se elaboreaza in conformitate cu materialele si tehnologiile de e'ecutie propuse, dar cu
respectarea stricata a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesar sa se suplimenteze
cantitatile de lucrari respective si fara sa se depaseasca costul lucrarii.
2.!. "ncadrarea obiectivelor de investitii publice pentru instalatii de alimentare cu apa
canalizare gaze naturale si fuide tehnologice in sistemul de lucrari hidroutilitare si de gaze
ale localitatilor#
A!torizatia de costr!ctie reprezinta actul eliberat de primaria municipiului, orasului, sau
comunei pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale referitoare la amplasarea, proiectarea,
e'ecutarea si functionarea instalatiilor respective. "ererea de eliberare a autorizatiei trebuie
insotita de un certificat de urbanism emis de catre organele competente cu respectarea urmatoarelor
reglementari de urbanism si amena%area teritoriului<
1. $egulamentul general de urbanism ;
2. (lanul urbanistic general 7(.C.D8;
3. (lanul urbanistic zonal 7 (.C.E8;
6
!. (lanul urbanistic de detaliu 7 (.C.,8;
#. $egulamentul local de urbanism;
(lanurile *(CD+ si *(CE+ stabilesc solutiile generale de alimentare cu apa, canalizare si
gaze naturale din perspectiva dezvoltarii localitatii in ansamblul ei.
(lanul urbanistic de detaliu 7 (C,8? stabileste conditiile de amplasare si de e'ecutie pe un
anumit teren a unuia sau mai multe obiective tinand seama de particularitatile generate de
teren, de vecinatatile acesteia si cerintele functionale.
2.$.Avize si acorduri
$ealizarea obiectivelor de investitii pentru instalatiile de alimentare cu apa si canalizare este
conditionata de obtinerea unor avize si acorduri dintre care cele mai importante sunt<
1. "ertificatul de urbanism? care cuprinde elementul principal, regimul %uridic, economic
si tehnic al terenurilor si al constructiilor si este emis de primarii sau prefecturi;
2. Acordul energetic pentru utilizarea de gaze naturale si instalatii de incalzire a
locuintelor individuale pentru producerea apei calde de consum si pentru aparatele de
utilizare din bucatarii la cladirile de locuit;
3. Acordul de mediu sau autorizatia de mediu care stabileste conditiile de realizare a
obiectivului de investitie din punct de vedere al impactului asupra mediului.
=ste eliberat de agentia de protectie a mediului. Avizul inspectoratului general al corpului
pompierilor militari precum si alte avize cum ar fi< protectie sanitara sau protectia muncii.
2.% &eglementari tehnice specifice pentru instalatiile sanitare de alimentare cu apa
canalizare gaze naturale si fluide tehnologice
(roiectarea, e'ecutarea, montarea, e'ploatarea si postutilizarea acestor instalatii se
efectueaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cuprinse in <
acte legislative ;
normative de proiectare si e'ecutare, respective de e'ploatare a instalatiilor;
7
ghiduri, regulamente, instructiuni;
standarde.
CAP.!. Amplasarea obiectelor sanitare in planurile de arhitectura ale cladirii
Cerintele esentiale de calitate si criterii de performanta pentru instalatii sanitare de
alimentare cu apa canalizare gaze naturale si fluide tehnologice#
='ecutarea instalatiilor sanitare, de alimentare cu apa si canalizare se face astfel incat sa
analizeze si sa mentina pe intreaga durata de utilizare a urmatoarelor cerinte esentiale de calitate<
rezistenta si stabilitate;
siguranta in e'ploatare;
siguranta la foc;
igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
protectie impotriva zgomotului;
Caracteristicile costr!cti/e ale cladirilor de loc!it
nstalatia de incalzire centrala si instalatia sanitara au drept scop asigurarea unui grad de confort
in incaperi si ocuparea eficienta a spatiului aferent centralei termice si a obiectelor sanitare din
baie.
Structura functionala a obiectivului proiectat in ma%oritatea cazurilor, casa de locuit, a necesitat
producerea unor agenti termici< apa calda cu temperaturi de ma'im 0#
-
" pentru instalatia de
incalzire centrala termica murala cu temperaturi de #-
-
".
)evile de distributie a agentului termic sunt< tevi din cupru la instalatia sanitara de apa calda si
rece, iar tevile de canalizare sunt din polipropilena.
"entrala termica este de tip mural si amplasata in perete la bucatarie.
=a produce agent termic pentru apa calda mena%era in regim automat cu prioritate. Aceasta
centrala termica in general este complet automatizata si prevazuta cu termostate de regla% pentru
8
apa calda mena%era cu pompa de circulatie fortat si vas de e'pansiune cu rol de preluare a dilatarii
produsa de apa prin incalzire.
)ira%ul centralei este natural, gazele arse evacuandu-se printr-un cos de fum.
Suprafata totala a cladirii de locuit este de : aceasta fiind compusa din 3 dormitoare 7 m
2
8 ,2
bai 7 m
2
8, 2 bucatarii 7 m
2
8, 2 holuri, un living, o terasa.
'iametrele conductelor de legatur( pentru alimentarea cu ap( rece )i cald( a
arm(turilor obiectelor sanitare
Denumirea punctului de consum Diametrul Conductelor de legatur [in]
Baterii pentru:
Lavoar DN 15
1/2
Di le!i"il DN 15
1/2
#pltor cu platorm DN 15
1/2
$o"inete pentru:
$o"inet du"lu pentru lavoar DN 15
1/2
$o"inet du"lu pentru du le!i"il DN 15
1/2
$o"inet di"lu pentru spltor DN 15
1/2
9
$o"inet du"lu pentru central DN 15
1/2
Dou ro"inete pentru apometru "aie DN
15
1/2
Dou ro"inete pentru apometru
"uctarie DN 15
1/2
$o"inet simplu pentru maina de splat
i vas de closet DN 15
1/2
$e%ervor de closet DN 1& '/(
Nr)
Ctr) Denumirea punctului de consum De"it speciic[1/s]
*c+ivalen,i de
de"it [*]
-resiunea de
utili%are [.-a]
-entru "aterii:
1 Lavoar DN 15 &)&/ &)'5 2&
2 Du le!i"il DN 15 &)1& &)5 '&
' #pltor cu platorm DN 15 &)2& 2&
-entru ro"ine,i: 2&
0 $o"inet du"lu pentru lavoar DN 15 &)2&
1.00
2&
5 $o"inet du"lu pentru du le!i"il DN 15 &)2&
1.00
2&
1 $o"inet du"lu pentru spltor DN 15 &)2&
1.00
2&
/ $o"inet du"lu pentru central DN 15 &)2&
1.00
2&
10
(
Dou ro"inete pentru apometru "aie DN
15 &)2&
1.00
2&
2
Dou ro"inete pentru apometru
"uctarie DN 15 &)2&
1.00
2&
1&
$o"inet simplu pentru maina de splat
i vas de closet DN 15 &)2&
1.00
2&
11 $e%ervor de closet DN 1& &)1& &)5& 2&
CAP.$. Calculul hidraulic al conductelor de distribu*ie a apelor reci )i calde pentru consumul
mena+er
$eAelele interioare de alimentare cu ap@ rece Bi cald@ pentru consum mena%er reprezint@ sistemul
de conducte sub presiune pentru care se adopt@ modelul de calcul al curentului unidimensional de
fluid incompresibil.
Se disting 2 categorii de probleme<
pro-le"e de di"esioare- cFnd se cunosc caracteristicile geometrice ale instalaAiei,
debitele ce trebuiesc transportate cu un anumit regim al presiunilor precum Bi vitezele
medii ale apei Gn fiecare tronson de conduct@ Bi trebuie sa determin@m diametrele
conductelor, calculul pierderilor totale de sarcin@, precum Bi sarcina hidrodinamic@
necesar@ Gn secAiunea conductei de alimentare cu ap@;
pro-le"e de /erificare- cFnd pentru o instalaAie interioar@ pentru care se cunosc
caracteristicile geometrice ale reAelei, diametrele tuturor tronsoanelor Bi debitele de calcul Bi
trebuie s@ determin@m debitele totale de sarcin@ Bi sarcina hidrodinamic@ Gn secAiunea
conductelor de alimentare cu ap@ a instalaAiei.
De-ite specifice$ ec(i/ale0i de de-it
De-ite specifice de calc!l petr! ar"1t!rile o-iectelor saitare
11
De-it!l de calc!l (2
s
) al unei arm@turi pentru un obiect sanitar este un debit convenAional
e'primat Gn l5s. (resiunea normal@ de utilizare este presiunea disponibil@ Gn secAiunea de iesire a
apei din arm@tura unui obiect sanitar care asigur@ Gn aceast@ secAiune o vitez@ medie a %etului de
ap@ corespunz@tor debitului specific.
De-it!l de calc!l petr! di"esioarea cod!ctelor
,ebitul de ap@ consumat la diferite arm@turi montate la obiectele sanitare au un caracter
aleatoriu. Acesta se datoreaz@ frecvenAelor de utilizare, a simultaneit@Ailor de funcAionare Bi
duratelor de funcAionare diferite de la o arm@tur@ la alta.
,ebitul de calcul pentru dimensionarea conductelor de distribuAie a apei reci Bi calde pentru
consum mena%er se determin@ cu relaAia<


H
mz
? debitul mediu zilnic de ap@ 7l5s8;
I? cuantila distribuAiei de repartiAie normal@;
Acest I poate avea urm@toarele valori<
I? 2,32/ pentru cl@diri cu instalaAii interioare de alimentare cu ap@ rece Bi cald@ preparat@
automatizat sau cu Gnc@lzitoare instantanee cu gaz sau electrice.
J? 2,-#! pentru cl@diri prev@zute cu instalaAii interioare de alimentare cu ap@ cald@ Bi rece
preparat@ cu Gnc@lzitoare locale cu combustibil lichid sau solid.
,ebitul mediu zilnic se determin@ cu formula<

&
p
? num@rul de persoane corespunz@tor necesarului specific de ap@;
H
sz
? debitul necesar specific de ap@ pe zi;
n
oz
? num@rul mediu de ore pe zi de utilizare a apei pentru cl@diri de locuit este de 13
ore5zi;
12
,ebitul mediu zilnic pentru dimensionarea coloanelor de ap@ Bi a conductelor de distribuAie
din interiorul cl@dirilor este<

unde< n? num@rul arm@turilor de acelaBi fel care asigur@ alimentarea cu ap@;
H
s
? debitul specific al unei arm@turi 7l5s8;
H
sp
? debitul specific pentru o persoan@ 7 l5sKpersoana8

? debitul specific pentru un apartament
&a? numarul mediu de persoane la apartament
3 4l/s5r. de persoae637

oz
3
? cl@diri de locuit
3 1'0/2453321$25
8c(i/alet!l de de-it al !ei ar"1t!ri petr! ! o-iect saitar
83
? debit specific al arm@turii
?-,2- 7l5s8 > debit specific ales convenAional
3 85
=chivalentul de debit pentru lavoir este -,3#, pentru cad@ este -,#-, pentru sp@l@torul de
vase este 1.
&um@rul de baterii din cas@ este urm@torul<
13
2 baterii- lavoir
2 baterii- cad@
1 baterie sp@l@tor de vase
(la/oir) 3 0$3550$20523 0$14
(cad1) 3 0$5050$20523 0$2
(sp1l1tor) 3 0$2051$00513 0$2
&um@rul de robinete din cas@ este urm@torul<
3 robinete pentru ap@ rece
2 robinete pentru ap@ cald@
2 robinete pentru closet
7ap@ rece8 ? 3K1K-,2- ? 1,0
7ap@ cald@8 ? 2K1K-,2- ? 1,!
7closet8? 2K-,#-K-.2-?-,2
De-it!l specific petr! o persoa1 ( ) 6 -aterii
3 3 55(0$14+0$2+0$2)/332$'/330$% l/s/persoa1
De-it!l specific petr! o persoa1 ( ) 9 ro-iete

3 3 %51$&/335$14 l/s/persoa1 (ap1 rece)
3 3'51$4/333$&6 l/s/persoa1 (ap1 cald1)
3 3250$2/330$13 l/s/persoa1 (closet)

14
De-it!l "edi! zilic de ap16 (l/s) 9 -aterii
355(0$14+0$2+0$2)/360051%/24 5 21$25/0$%3 2$'/2&50523$6130$02236
l/s

De-it!l "edi! zilic de ap16 (l/s) 9 ro-iete
3%51$&/360051%/24 5 21$.25/5$143 0$005654$1330$023l /s/persoa1 (ap1
rece)
3'51$4/360051%/24 5 21$.25/3$26 3 0$003456$51&30$022l /s/persoa1
(ap1 cald1)
3250$2/360051%/24 5 21$.25/5$0$133 0$000145163$430$022 l/s/persoa1
(closet)

,alorile vitezelor recomandate pentru dimensionarea conductelor de alimentar-
cu ap( rece sau cald( pentru consumul mena+er
.n func*ie de diametrele nominale ale conductelor
15
Denumirea punctului de
consum
Diametrul nominal
[mm]
3ite%ele pentru dimensionarea
conductelor [m/s]
Lavoar DN 15 15 &)05)))&)(&
Du le!i"il DN 15 15 &)05)))&)(&
#plator cu platorm DN 15 15 &)05)))&)(&
$o"inet du"lu pentru lavoar
DN 15 15 &)05)))&)(&
$o"inet du"lu pentru du
le!i"il DN 15 15 &)05)))&)(&
$o"inet du"lu pentru spltor
DN 15 15 &)05)))&)(&
$o"inet du"lu pentru central
DN 15 15 &)05)))&)(&
Dou ro"inete pentru
apometru "aie DN 15 15 &)05)))&)(&
Dou ro"inete pentru
apometre pentru "uctarie
DN 15 15 &)05)))&)(&
$o"inet simplu pentru
maina de splat i vas de
closet DN 15 15 &)05)))&)(&
$e%ervor de closet DN 1& 1& &)1&)))&)/5
16


Calc!l!l ecesar de ap1
,#A, 14'&/%1
De-it!l "edi! pe zi
3 5
unde< n? num@rul de persoane din locuinA@;
&
spi
? necesarul de ap@ specific;
% &'() % *) l+,i % *) + -))) % )")* ./0 + ,i1
De-it!l "a.i" pe zi

17
unde< L? coeficient de neuniformitate zilnic@;
L
zi
? 1,1--1,2#
: zi "a. 3 0$06 5 1$20 3 0$0'2 "; /zi
De-it!l orar "a.i"

unde< L
o
? coeficient de neuniformitate a debitului orar;
L
zi
? coeficient de variaAie zilnic@;
: orar "a. 3 2$& 5 1$20 5 3 5 20 3 201$6 (l/zi)
3 201$6/1000 3 0$2016 ("
3
/zi)
3 0$2016 /24 3 0$00&4 ( "
3
/()
Caalizare "ea<er1
,#A, 1&4'/&3
,ebitele de ap@ uzate mena%ere se determin@ aplicFnd 0-1 din necesarul de ap@ potabil@
furnizat@ c@tre consumator.

3 0$065&0= 3 0$04& ( "
3
/zi)
De-it!l de ape pl!/ial
/
pl
3 "5,5>5? 3 0$&5222$''50$3650$6 3 3&$4% ("
3
/s)
m? coeficient de calcul 7-,08
S? S
1
MS
2
? 22,22M1#-

? 222,22

unde< S
1
? suprafaAa Gn m
2
a acoperiBului
S
2
? suprafaAa Gn m
2
de alei Bi spaAii verzi
? intensitatea ploii 73/- l5s8 ? -,3/ m
3
5s
18
N? coeficient de calcul 7-,/---,/#8.
Cap. , 0ecesarul de materiale
@r. crt De!"irea "aterial!l!i Catitate
1. Aateri a"estecatoare 3
2. Aateri a"estecatoare c! d!s
fle.i-il
2
3. Bo-iete drepte 9 apa rece &
4. Bo-iete drepte 9 apa calda '
5. Bo-iet de trecere petr! 2
19
apa calda
6. Bo-iete coltar petr! closet 2
'. Cot!ri c! filet iterior 9 apa
rece
%
&. Cot!ri c! filet iterior 9 apa
calda
%
%. #e!ri 9 apa rece 4
10. #e!ri 9 apa calda 3
11. #ea/a ( "etri liiari) 45 "
ANEXE
20