Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATE

PENTRU
EXAMENUL DE LICENTA
2012
Programul de FILOLOGIE l!m"a ENGLE#A
$a%ul III &'e(!al!)*r!le A +! B,
S-ude%-!! .or &u&-!%e u% examen de curs practic $2 ore, (e .a (u'r!%de /
A, &u"!e(-e de -!' 0(ur& 'ra(-!(1 $e2er(!-!! de grama-!(a -radu(ere re-ro.er&!u%e
(are &e .or a2a 'e -emele e%umera-e ma! 3o& 4 e2er(!-!! de .o(a"ular,
B, u% &u"!e(- de -!' 0a(adem!( 5r!-!%g1 $reda(-area u%u! e&eu a(adem!( 'e -eme
l!-erare6(ul-urale !% (o%7orm!-a-e (u %ormele 're(!)a-e ma! 3o&,
A, CURS PRACTIC
Mor7olog!a l!m"!! e%gle)e/
- paradigma verbului formele predicative si nepredicative; revizuirea si
consolidarea folosirii corecte a categoriilor verbale de TIMP si ASPECT in limba
engleza.
- alorile timpurilor! simple present tense "prezent generic# $abitual#
instantaneu%demonstrativ# anticipativ# &prezent istoric'# folosirea prezentului in
subordonatele completive in vorbirea indirecta sau in cele circumstantiale de
conditie "I( si timp ca refle) al concordantei; past tense "cu toate valorile lui!
$abitual%frecventativ# cu val. de viitor# folosirea lui past tense cu val. pragmatica
de e)primare a politetei# cu val. de anterioritate# ec$ivalent al lui past tense cu val.
anticipativa# in lit. S*(; present perfect "cu valorile lui( si opus folosirii
preteritului; consolidarea folosirii corecte a timpurilor in propozitiile introduse
prin *+, si SI-CE; past perfect cu valorile lui "consolidarea folosirii corecte# in
raport cu past tense# in propozitii temporale(.
- Moduri de e)primare a viitorului in engleza! shall, will, shall/will+ be+ing+V, be
going to, be about to, to be si valoarea modala asociata acestora. *olosirea lui
simple future# future perfect# future.in.t$e.perfect si a lui future perfect.in. t$e.
past.
- Concordanta timpurilor in situatia cand fraza contine! completiva# circumstantiala
"de conditie# timp# cauza(.
- Aspectul in limba engleza! clasificarea aspectuala a predicatelor "erb P$rases(.
- Aspectul continuu ca marca morfo.functionala! /E.I-0. alorile aspectului
continuu in asociere cu! a. clasele aspectuale;
b. cu timpurile de mai sus "present# past# present perfect#
past perfect# viitorul cu shall/will(.
1
- Modalitatea "Modalitatea deontica si epistemica. erbele modale si e)presiile
perifrastice modale! Modalele! can, could, may, might, must, have to, have got to,
be to, be about to, shall, should, will, would, need, dare.
- Modul sub2onctiv "sintetic si analitic(
- Concordanta timpurilor in propozitiile concesive si finale
S!%-a2a 'ro'o)!8!e! &!m'le "S3nta) I(
1.Copula.li4e verbs "cu accent pe tipul de nume predicativ pentru care subcategorizeaz5(
6.7./E 8 obiect prepozi9ional obligatoriu
/E 8 particul5 obligatorie
:.;. P$rasal verbs
Pasivizarea acestor verbe
<.*olosirea e)pletivelor IT =i T>E,E
?.@. erbele intranzitive; construc9iile dative.
Pasivizarea acestor verbe.
A.Probleme de acord.
1B.11. -ega9ia
16.Propozi9ia interogativ5
S!%-a2a 7ra)e! "S3nta) II(
1.6. ,elativele
Cleft sentences
7.:.Subordonata introdus5 de T$at.
;.<.Concordan9a timpurilor; vorbirea indirect5; folosirea modului sub2onctiv
?.@.A.Subordonata infinitival5 "construc9ii comple)e cu infinitivul# distribu9ie# func9ii
sintactice(
1B.11.16. Subordonata gerundial5; subordonata participial5 "construc9ii comple)e cu
participiul; diferen9ele dintre participiu# gerund# substantiv verbal; distribu9ie; func9ii
sintactice
B, ACADEMIC 9RITING
-orme pentru redactarea eseului academic!
a. formularea unui titlu care sa reflecte argumentul principal al eseului
b. folosirea vocabularului si regulilor argumentative specifice unui eseu academic
- vocabularul care semnaleaza o pozitie critica
- vocabularul care semnaleaza inlantuirea argumentativa a eseului "CsignpostsD si
Cinter.paragrap$ transitionsD(
- diferentierea intre tipuri de asertiuni si argumente
- evitarea erorilor argumentative "CfallaciesD( in eseu ori detectarea lor in te)tul de
analizat
c. respectarea structurii unui eseu academic
- introducerea! formularea in rezumat a argumentului ori c$estiunii de dezbatut;
precizarea in rezumat a pasilor argumentativi de urmat
6
- corpul eseului! inlantuire logica a argumentarii# respectarea cerintelor de analiza
formulate de subiect
- concluzia! rezultatele analizei# reflectind parcursul argumentului
B!"l!ogra7!e re(oma%da-*
Cornilescu# A. I. Iclezan Eimitriu! A((ura(: a%d Flue%(: "Infinitives# 0erunds#
Participles(# Institutul European# Colectia EIEACTICA# Iasi# 1AA<.
0raver# /.E# Ad.a%(ed E%gl!&; Pra(-!(e# +)ford Fniversit3 Press# 1A?1
T$omsonGMartinet! E%gl!&; Grammar# vol. I.III.
ianu# H. E%gl!&; 5!-; a <e:# Timisoara# 1AA@.
ince# M.! Ad.a%(ed E%gl!&; Pra(-!(e# 1AA<# Hongman# Hondon.
isan# -. G isan# ,.! E%gl!&; 7or Ad.a%(ed Lear%er& = A Te2->Ba&ed A''roa(;
Editura Cavallioti# 6BB<
>einemann Series! I+,E/FIHEE,# 1AA6.
M. McCart$3# *elicit3 +DEell# E%gl!&; ?o(a"ular: !% U&e# CFP.
7