Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA SUBIECTELOR LA SPECIALITATE

pentru examenul de admitere la Ciclul II masterat pentru specialitile


Gestiunea i de!"#ltarea turismului
Ec#n#mia Turismului
Tematic
$% C#ninutul& caracteristicile i s'era de cuprindere a ec#n#miei turismului%
noiuni i categorii fundamentale n economia turismului.
coninutul economic al turismului.
forme de organizare, tipuri si diversitatea turismului.
factorii ce determina cererea in turism.
importana economico-sociala a turismului.
(% Ba!ele ec#n#mice ale acti"itii turistice%
indicatorii economici de dezvoltare a turismului.
eficiena economic n turism.
indicatorii ce caracterizeaz starea i dezvoltarea turismului intern.
rolul turismului n economia naional.
)% Caracteristicile pieei turistice%
natura i coninutul pieei turistice.
participanii (subiecii) pieei turistice.
agenii economici subieci ai activitii turistice n R. oldova.
mecanismul de funcionare a pieei turistice.
funciile pieei turistice.
capacitatea pieei turistice.
segmentarea pieei turistice.
*% Industria turistic%
noiunea i coninutul industriei turistice.
baza te!nico-material n turism.
fora de munc n turism i eficiena utilizrii ei.
caracteristica diverselor tipuri de ntreprinderi ale industriei turistice.
+% Indicat#rii ec#n#mici ,n turism%
c!eltuielile curente i costul serviciilor n industria !otelier.
profitul i rentabilitatea industriei !oteliere.
indicatorii de evaluare ale fondurilor fi"e.
structura mi#loacelor circulante n industria turistic.
remunerarea muncii anga#ailor din industria turistic.
determinarea costurilor serviciilor turistice.
Bi-li#.ra'ie
$) %osmescu &., 'urismul( fenomen comple" contemporan, )d. )conomic, *ucureti, $++,, -,. p.
-) &strati &., *ran /l., Rou 0. 1., )conomia turismului i mediul ncon#urtor, )d. )conomic,
*ucureti, $++,, -,, p.
2) 345464789 :. ;., 345464789 <. :., =>878?@>4 ABC@D?4( EFG678G H8I86@G, J@747IK @
IA4A@IA@>4, L8I>94, -..., $MN I.
O) %osmescu &., )conomia turismului. Principii i mecanisme, )d. Qniversitii Rucian *laga, Sibiu,
$++,, -,. p.
T) 3@CU4>89 L.3. V9GWG7@G 9 ABC@D?, L8I>94- X47>A-YGAGC6BCZ& [G9I>@\ ]87W, -...
N) ^B5_G9 V.;. `CZ47@D4a@_ ABC@IAI>8\ WG_AG5b78IA@. [`c:de, $++N.
M) dG?b_7G7>8 X. f. `I789K 6@D7GI H547@C8947@_ ABC@IAI>8\ WG_AG5b78IA@, L8I>94, -..-
,) g]@?894 `.Y., g]@?894 [.<. =>878?@>4 Z8IA@7@a @ CGIA8C4789, L8I>94( [898G D747@G,
-..O.
+) h94CA45b789 V.<. :78IAC477K\ ABC@D?iIGC., LG7GWU?G7A @ j>878?@>4 ABC@D?4i, L8I>94,
J@747IK @ IA4A@IA@>4, -..$.
$.) Y4H@C_7 ^.<. =>878?@>4 ABC@D?4, L8I>94, J@747IK @ IA4A@IA@>4, $+++.
$$) Y4H@C_7 ^.<. L4C>GA@7Z 9 ABC@D?G, L8I>94, J@747IK @ IA4A@IA@>4, -....
$-) ;BC@D? @ Z8IA@7@F78G k8D_\IA98. Y8W CGW. YC8]. <.d. lBW89I>8Z8, L8I>94, ;47WG?, -... Z.
$2) 'urcov ). %oordonarea turismului, %!iinu, 0S)., -..N.
$O) m>895G9 XA4A@IA@>4 ABC@D?4, L8I>94 -..M.
revista n;BC@D? @ 8AWKko, [<;< (0p0'), revista n1)qo, revista n'ravellero, revista nV8>CBZ I9GA4o
Turismul internai#nal
Tematic
$% Turismul internai#nal / acti"itate ec#n#mic# / s#cial%
noiuni i categorii fundamentale n turismul internaional.
locul turismului internaional n comerul mondial.
factorii de dezvoltare a turismului internaional.
regiunea turistic - etalon n turismul internaional.
(% 0eterminanii i mecanismele circulaiei turistice internai#nale.
specializarea internaional n turism.
dotrile factoriale n turismul internaional.
teoria diferenelor relative n dotrile factoriale.
circulaia turistic internaional, tendine i prognoze.
)% Ori.inea i c#ndiiile de des'urare c#ntemp#ran a turismului internai#nal%
perioada de pionierat a turismului internaional i originile europene.
e"tensiunea mondial a turismului internaional.
*% Tendinele de!"#ltrii pieei turistice internai#nale
particularitile pieei turistice internaionale.
cererea turistic i consumul turistic pe plan mondial.
oferta turistic i producia turistic n turismul internaional.
preurile i calitatea serviciilor n turismul internaional.
+% 1act#rii de am-ian a turismului internai#nal i pr#tecia mediului%
fenomenul industrial i comercial al turismului internaional. )fecte pozitive i negative.
amena#area turistic i protecia mediului ncon#urtor.
dezvoltarea durabil n turism.
etapele integrrii turistice internaionale.
2% Etapele c##rd#nrii turismului%
politica statului n turism, e"periena internaional.
politica economic.
politica social.
funcia de protecie a resurselor turistice.
funcia legislativ.
funcia de reglementare i control.
Bi-li#.ra'ie
$. %ristureanu %ristina, )conomia i politica turismului internaional. )ditura 0lbeona *ucureti, $++-
-. %ristureanu %., Strategii i tranzacii n turismul internaional, )d. %.r. *ecs, *ucureti, -..N, O2O p.
2. &strate &on, *ran /lorina )conomia turismului i mediul ncon#urtor. *ucureti,
)ditura economic, $++N.
O. 1lvan tasile. Resurse turistice pe 'erra. )ditura economic. *ucureti -..., 2O. p.
T. 'urcov ). uirecii de dezvoltare i promovare a turismului n Republica oldova. )d.
0S), %!iinu -..-, $O2 p.
N. 3C4\?GC f86GCA <.`I789K BHC495G7@_ 9 @7WBIAC@@ ^8IAeHC@@?IA94. :D-98 <IHG>A HCGII.
L8I>94, $++T
M. ^B5_G9 V.^. `CZ47@D4a@_ ABC@IA@FGI>8\ WG_AG5b78IA@. BFG678G H8I86@G, @D-98 [85@WU,
L8I>94,$++N
,. YBD4>894 g.Y., lGIA@>894 V.<. LGUWB74C8W7K\ ABC@IA@FGI>@\ 6@D7GI.
:D-98 =>IHGCA78G 6vC8, L8I>94, $++M, $M2 I.
+. lG68A4Cb w.L. ;BC@IA@FGI>@\ 6@D7GI. :D-98 L@C WG5898\ >7@Z@, L8I>94, $++M
$.. *arometre des voxages et du tourisme. qrganisation ondial du 'ourisme. $++M, -Tp.
$$. 'inard yves. Re tourisme. )conomie et management. )discience internationaliParis $++O,ONO p.
$-. zacsermann 1abriel. Re tourisme international. )d. 0rmand %oliniParis $+,,, -M+ p.
$2. esplier 0lain. Re tourisme dans le monde. )d. *r{al, -..-,2.$p.
$O. %!ristop!er rollo|ax. '!e *usiness of 'ourism. Rongman Publis!ing, pe| }ors, $++,, 2ON p.
$T. uavidson R. 'ourism destinations. )d. rodder ~ Stoug!ton )ducational. $+++. Q, 2-. p.
$N. ueveloppment touristiue durable. *ibliograp!ie selective. )d. du %onseil de l)urope, $++M, $M
$M. 'ribe y., '!e )conomics of Reisure and 'ourism( )nviroments, arsets and &mpacts. *utter|ort!
reinemann, $++T, 2T. p.
$,. tellas /rancois and *ec!eree Rionel. &nternational 'ourism. )d. a"imillian *usiness. Rondon,
$++T, 2T$ p.
Regislaie
Regislaia internaional n domeniul turismului.
Gestiunea resursel#r turistice
Tematica
$% O-iectul de studiu al .estiunii resursel#r turistice%
poiuni i categorii fundamentale ale gestiunii resurselor turistice
Rocul n tiinele economice i geografice
Principii, metode i mi#loace de studiu.
(% Ist#ria de!"#ltrii 'en#menului turistic%
)tapa turismului n antic!itate
)tapa turismului n evul mediu pn la Renatere
)tapa turismului n evul mediu trziu, n timpul Renaterii i marilor descoperiri geografice, pn
la mi#locul secolului al -lea
Perioada turismului modern i contemporan.
)% Resursele turistice naturale%
/ormele de relief ca resurse ale cadrului natural
%lima i !idrografia i componentele lor
tegetaia i fauna i componentele lor
Peisa#ele turistice i tipologia lor.
*% Resursele turistice antr#pice 3cultural4ist#rice5%
Principalele atribute recreative ale resurselor turistice antropice
qbiectivele istorice i religioase i clasificarea lor
qbiectivele culturale, sportive i economice cu funcie turistic i clasificarea lor
qbiectivele cu funcie turistic propriu-zise.
0ctivitile umane cu funcie turistic i clasificarea lor.
+% Resursele turistice naturale i antr#pice ale Repu-licii 6#ld#"a%
Potenialul turistic al reliefului, climei i apei Republicii oldova
Potenialul turistic al vegetaiei i faunei Republicii oldova
Potenialul turistic al obiectivelor istorice, religioase i culturale ale Republicii oldova
0ctivitile umane cu funcie turistic ale Republicii oldova.
Bi-li#.ra'ie
$. $.. de minuni ale lumii %ele mai mari comori ale civilizaiei i ale naturii de pe cinci
continente, )d. *ic 0ll, -..O, -., p.
-. $... de minuni ale lumii %omorile omenirii de pe cinci continente, )d. 0uila +2, -..N, TMN
p.
2. %osmescu &., 'urismul( fenomen comple" contemporan, )d. )conomic, *ucureti, $++,, -,. p.
O. 1!id de monumente i situri istorice din Republica oldova, %omisia paional a Republicii
oldova pentru Qp)S%q, %!iinu, $++T (en franais), M- p.
T. 1lvan t., Resurse turistice pe 'erra, )d. )conomic, *ucureti, -.., 22O p.
N. R0tlas du onde 1{ograp!ie et tourisme, )d. /rance Roisirs, -..2, OO- p.
M. '!e )ncxclopedia 0mericana, vol. $-2., &nternational )d. uanburrx( 1lolier &ncorporated, $++T.
,. '!{ma )ncxclop{die, Rarousse, 0rts et %ulture, Ribrairie Rarousse, Paris, $++,, TN. p.
+. 'ravellers 0tlas z!ere to visit, |!en to go, and |!at to see, coord. %. yagger, )d. u,
Rondra, -..T, 2T. p.
$.. =7a@>58HGW@_ FBWGI HC@C8WK, :D. f@WGCD d4\WUGIA @ YGZ4I, L8I>94, 2-. I.
Gestiunea 7#telier
Tematic
$% Generaliti pri"ind industria 7#telier%
uefinirea termenilor de( industrie a ospitalitii, industrie !otelier, unitate de cazare, !otel.
%onte"tul istoric i actual al industriei !oteliere.
%lasificarea !otelurilor, definirea principalelor tipuri de !oteluri.
/orme de e"ploatare a !otelurilor (!otele independente, lanuri i grupuri !oteliere).
2. Amenajarea tehnologica a hotelurilor
qrganizarea general a !otelului( funciuni i spaii aferente.
'ipuri de camere de cazare n !otel.
0lte spaii n !otel( pentru public, pentru serviciile de eta#, te!nice, ane"e.
&nstalaii i ec!ipament !otelier( caracteristici.
)% Or.ani!area acti"itil#r de mana.ement 7#telier%
uepartamente de baza n !otel( cazare, alimentaie, marseting-vnzri, contabilitate, securitate,
resurse umane.
Sarcinile personalului de la recepie.
Sarcinile personalului serviciului de eta#.
0ctiviti de ntreinere n !otel.
*% Operaiuni de la recepia 7#telului%
%iclul oaspetelui n !otel.
Rezervarea la !otel.
%!ecs-in-ul.
%!ecs-out-ul.
'ipuri de conturi n !otel.
'ipuri de rapoarte alctuite de recepia !otelului.
+% C#merciali!area ser"iciil#r 7#teliere
'ipuri de tarife.
etode de stabilire a tarifului pentru cazare.
'e!nici de vnzare la recepia !otelului.
&ndicatorii activitii economice n !oteluri.
Bi-li#.ra'ie
$. Rupu picolae. rotelul( economie i management. *ucureti( 0ll *ecs, -..T, ON-p.,
-. h8?@HG>@\ :.L. =>IH5B4A4a@_ @ CG?87A Z8IA@7@a. h@G9. V@47I>8Z8. $+M+. $N+I.
2. XHC498F7@> C468A7@>4 Z8IA@7@F78Z8 k8D_\IA94. Y8W CGW. l@6@I89 X.:. L.
V@47I>8Z8 $+,+.
O. *aser, Sue *radlex, Pam. Principiile operaiunilor de la recepia !otelului. *ucureti( 0ll *ecs,
-..-, 22. p.
T. anaging front office operations, ic!ael R. asavana, P!.u., Ric!ard . *rooss, %r0,
)ducational &nstitute, TN- p., -..$.
N. Rosemarx Rucas, anaging emploxee relations in t!e !otel and catering industrx, %assell,
Rondon, $++M, 2$M p.
M. 'im no|les, rospitalitx management, Rongman 1roup Q , $++,, 2.O p.
,. /red Ro|son, rotels ~ resorts, 0rc!itectural press,-..$, 22M p.
+. rotrrea uepartamentului oldova Standard p-2.- st din -M..,.+N privind punerea n aplicare
pe teritoriul R. oldova. 1qS' -,N,$.O +T. ueservirea turistic. %lasificarea !otelurilor.
$.. %od de practici pentru reglamentarea relaiilor contractuale dintre societile !oteliere (!oteluri i
agenii de turism) )diia asociaiei !otelurilor din Romnia i *ucureti, $++T.
$$. porme privind clasificarea pe categorii de ncadrare a unitilor de cazare turistic, inisterul
%omerului i turismului. )ditura &ntermedia. *ucureti, $++-.
Ec#turism i turism rural
Tematica
$% CO89I8UTUL TURIS6ULUI RURAL: ESE89; <I PARTICULARIT;9I%
%aracteristicile turismului rural
uefiniii ale turismului rural
Semnificaia conceptului de turism rural n diferite ri europene
Relaia turism rural agroturism agricultur.
(% ECOTURIS6UL <I 0E=>OLTAREA 0URABIL;%
%onsideraii generale asupra ecoturismului
u)/&p&R)0 )%q'QR&SQRQ&
)%q'QR&SQR qu)R u) t0RqR&/&%0R) uQR0*&R0 0 R)SQRS)RqR 'QR&S'&%)
PR&p%&P&& u) 0%&Qp) )%q'QR&S'&%.
)% 0I6E8SIU8ILE TURIS6ULUI RURAL%
uimensiunea economic a turismului rural
uimensiunea social a turismului rural
uimensiunea ambiental (ecologic) a turismului rural.
*% CO6PO8E8TELE O1ERTEI TURISTICE RURALE%
Resursele turistice rurale
%azarea i alimentaia n mediul rural
0grementul n turismul rural
'ransportul i infrastructura n turismul rural
/actorul uman implicat n turismul rural.
+% A8ALI=A LOCALITATILOR TURISTICE RURALE SI 0IRECTII 0E >ALORI1ICARE ALE ACESTORA%
Satul turistic i importana acestuia n localizarea produsului turistic rural
%riteriile de omologare a satelor turistice
'ipologia satelor turistice.
Bi-li#.ra'ie
$. *R0p /R., 0R&p u., S&qp '., 'QR&SQR RQR0R( qu)RQR )QRqP)0p, )u. )%qpq&%, *Q%QR)'&,
$++M, $MN P.
-. *ran fl., simon t., nistoreanu p., ecoturism, ed. )conomic, bucureti, -..., $MN p.
2. yolondcovsc!i al., florea s., turismul ecologic i rural( realiti i perspective, ed. Prometeu, c!iinu,
-..$, $.O p.
O. Razr s., moldovan-btrnac v., solcan a., turism rural. 1!idul gospodarului, pnud-moldova, c!iinu,
-..O, $.- p.
T. Rivandovsc!i r., fundamentarea strategiilor de marseting n dezvoltarea i promovarea turismului rural
n republica moldova (tez de doctor), c!iinu, -..2.
N. Rocalitile republicii moldova( itinerar documentar-publicistic ilustrat, ed. oldpres, c!iinu, vol. &(
a-bez, $+++, OM. p, vol. &i( bi-buz, -..., T+$ p, vol. &ii( c-c!, -..$, NON p.
M. &Rqp t., &Rqp ., 0/0%)R& p 'QR&SQR RQR0R( 0)p0y0R)0 & ')rpqRq1&0 u)S)Rt&R&&
q0SP)&RqR p P)pS&Qp)0 RQR0R, )u. '&Pq1R0/&0 %)p'R0R, %r&&pQ, -..T, $$- P.
,. &Rqp t., 0p01))p'QR R)SQRS)RqR 'QR&S'&%) p )u&QR RQR0R u&p R)PQ*R&%0 qRuqt0 (')
u) uq%'qR), %r&&pQ, -..N.
+. &Rqp t., 'QR&SQR RQR0R p qRuqt0( puRQ0R P)p'RQ 0Q'qR&'&R) PQ*R&%) Rq%0R), )u.
'&&p0, %r&&pQ, -..-, $-. P.
$.. '0%Q 0. P., 1Rt0p t., 'QR&SQR RQR0R. 0%'Q0R&'0') & P)RSP)%'&t, )u. P0p )QRqP), &0&,
$+++, -., P.
$$. 'urcov e., direcii de dezvoltare i promovare a turismului n republica moldova, ed. 0.s.e.m.,
c!iinu, -..-, $OO p.
Te7n#l#.ia #peraiunil#r de turism
Tematic
$% A.enii ec#n#mici din turism%
$. %ompaniile tour-operatore. %aracteristici i funcii.
-. 0gentiile de turism( definitii, clasificri, structur.
2. Reele de agenii de turism.
(% Pr#dusul turistic ca #-iect al acti"itii a.enil#r ec#n#mici din turism%
$. %oninutul produsului turistic. %ategorii de produse turistice si caracteristicile lor.
-. 'e!nologia formrii produsului turistic. )tapele conceperii produsului turistic.
2. odaliti de promovare a produselor turistice
O. odaliti, forme i strategii de comercializare a produsului turistic.
T. etode de stimulare a vnzrilor.
)% Itinerariile de turism%
$. 'e!nica construirii unui itinerar turistic.
-. 'e!nica organizrii vizitei a unei localiti.
*% E"aluarea si caracteristica c#ntractel#r de turism
$. %ontractul de prestaii turistice. Structura contractului.
-. %ontractul de management.
2. %ontractul de tims!are.
O. %ontractul de reprezentare.
+% Te7nici de sta-ilire a preuril#r ser"iciil#r turistice%
$. %onceptul de politic de pre n industria turistic. %riterii de stabilire a preurilor.
-. odalitile de plat utilizate n industria turistic.
Bi-li#.ra'ia:
$. Stnciulescu, Gabriela, 6ana.ementul a.eniei de turism& *ucureti, )ditura 0.S.).,
-..-.
-. Stnciulescu, Gabriela, 6ana.ementul #peraiunil#r de turism, *ucureti, 0RR
*)%, -..2.
2. Stnciulescu, Gabriela; igu, Gabriela, Te7nica #peraiunil#r de turism : Studii de
ca!& pr#-leme i ,ntre-ri de examen, *ucureti, 0RR *)%, $+++.
O. Diaconu, Mihaela; Hanciuc, Nina; Iorache, !armen, Turism : aplicaii i studii de
ca!, Piteti, &ndependena )conomic, -..-.
T. Stoina, !ristian; S"#nu, Mlina, Turism i mar?etin. turistic, *ucureti, )ditura
/undaiei Romnia de ine, -..2.
N. Il$ina, %lena Ni&olae'na. Tur#pere@tin.: strate.iA i 'inansB : ucCe-ni?
ossva, /inansx i statistisa, -..O.
M. Niculescu, George; (nsoiu, Georgiana )a'inia, Aplicaii mana.eriale ,n turism
'g-yiu, )ditura 0cademica *rncui, -..2.
,. Nistoreanu, *uiu, 6ana.ementul ,n turism i ser"icii, )ditura 0.S.).*ucureti , -..T.
+. Neelea, Ale+anru, P#litici de mar?etin. ,n turism& )ditura )conomic, *ucureti ,
-..2
Ec#n#mia ,ntreprinderii de restauraie
Tematic
$. Tip#l#.ia ,ntreprinderil#r de restauraie%

Restaurantele clasice, cu specific si specializate.
Restaurantele cu autoservire si servire rapida.
Qniti de tip bufet, bodega, berrie .
Qniti de tip bar si alte tipuri de restaurante.
(% Te7nica c#nstruirii meniului 4 ca #'ert a ,ntreprinderii de restauraie%

eniul ca oferta si instrument de marseting al ntreprinderii de restauraie.
Principii si te!nici in construirea meniului.
2. 0#tri cu utila@e te7n#l#.ice si m#-ilier la ,ntreprinderile de
restauraie%

0provizionarea ntreprinderilor de restauraie cu utila#e si mobilier.
Qtila#e te!nologice de buctrie.
Qtila#e te!nologice si mobilier pentru unitile de tip bar, cofetrie, berrie.
obilier si utila#e in sala de deservire a unitilor de alimentaie public.
/orme specializate de servire a clienilor.
Bibliografia
$. Radu picolescu (ehnologia restaurantelor )d. &p')R R)*S *ucureti $+++
-. Radu picolescu Ghiul barmenului )d. &p')R R)*S *ucureti $++M
2. JCGW c8BI47 ,-./01234. 56784. 9214. L8I>94 :DW. YC8IHG>A -..O
O. Rox *riggs :oo *urchasing an *re"aration Rondon )d. %assell -...
T. tictor %eserani, Ronald inton uavid /osset A'ance "ractical coo&er;
Rondon )d. rodder ~ Soug!ton $++M
N. r.R. %racsnell, R. y. aufman ~ 1. pobis Practical professional catering management
Rondon -...
M. Ric!ard otas ~ %!andana yaxa|ardena *ro<itable <oo =be'erage
management Rondon $++O
,. uennis Rillicrap, yo!n %ousins ~ Robert Smit! :oo an be'erage ser'ice
Rondon $++,
+. yo!n *. nig!t, Redal r. otsc!evar >uantit; <oo "rouction "lanning,
an management pe| }ors -...
$.. P!ilippa rudson, %at!erine Sxmonds Nutrition an :oo H;giene
Rondon $++N