Sunteți pe pagina 1din 59

PUNCT DE LUCRU

INTRODUCERE
La evaluarea locului de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare
din cadrul
La data de
"unctul de lecare in otimizarea activitatii de revenire a accidentelor de munca !i
im#olnavirilor ro$e!ionale intr%un !i!tem il con!tituie evaluarea ri!curilor din locul de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare&
Evaluarea ri!curilor re!uune identi$icarea tuturor $actorilor de ri!c din locul de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare !i cuanti$icarea dimen!iunii lor e #aza com#inatiei
dintre doi arametri' (ravitatea !i $recventa con!ecintei ma)ime o!i#ile a!ura or(ani!mului
uman&
*e o#tin a!t$el niveluri de ri!c artiale entru $iecare $actor de ri!c+ re!ectiv niveluri de ri!c
(lo#al entru intre(ul !i!tem analizat ,loc de munca-&
.ce!t rinciiu de evaluare a ri!curilor e!te inclu! de/a in !tandardele euroene ,CEI 012102+
re!ectiv EN 232%111331+ EN 1020136- !i !ta la #aza di$eritelor metode cu alica#ilitate ractica&
.!t$el+ *R EN 232%111336+ reluat in Romania dua !tandardul euroean amintit+ in ca& 6+
recizeaza ca 4$actorii ce tre#uie luati in con!iderare la evaluarea ri!cului !unt'
a- "ro#a#ilitatea roducerii unei leziuni !au a$ectari a !anatatii5
#- 6ravitatea ma)ima revizi#ila a leziunii !au a$ectarii !anatatii&7
O#li(ativitatea evaluarii ri!curilor la locul de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare
decur(e din le(i!latia actuala in domeniu+ care a $o!t armonizata cu le(i!latia Uniunii Euroene
rivind !anatatea !i !ecuritatea in munca& .rt& 12 din Normele metodolo(ice entru unerea in
alicare a revederilor le(ii 81312006 + reluand ara(ra$ul 2 ct& # art& 6 din Directiva%cadru
8311031CEE+ revede' 4&&& conductorul SC ) S.R.L. trebuie:
a- sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, in vederea stabilirii
masurilor de prevenire
Indelinirea e$ectiva a ace!tei o#li(atii !e $ace de catre un evaluator autorizat !i a#ilitat daca
e!te vor#a de un !erviciu e)tern de revenire !i rotectie !au de catre un evaluator autorizat
daca e!te vor#a de un !erviciu intern de revenire !i rotectie&
"RE9I*E TEORETICE
Relatia ri!c % !ecuritate5 ri!c acceta#il
In terminolo(ia de !ecialitate+ !ecuritatea lucratorului care incadreaza locul de munca 062201
vnztor rodu!e nealimentare in roce!ul de munca e!te con!iderata ca acea !tare a
!i!temului de munca in care e!te e)clu!a o!i#ilitatea de accidentare !i im#olnavire
ro$e!ionala&
1
In lim#a/ul uzual+ !ecuritatea e!te de$inita ca $atul de a $i la adao!t de orice ericol+ iar ri!cul %
o!i#ilitatea de a a/un(e intr%o rime/die+ ericol otential ,*ur!a' Dictionarul e)licativ al lim#ii
romane+ editat !u# e(ida .cademiei Romaniei-& Daca luam in con!iderare !en!urile uzuale ale
ace!tor termeni+ !e oate de$ini !ecuritatea ca !tarea !i!temului de munca in care ri!cul de
accidentare !i im#olnavire e!te zero&
"rin urmare+ !ecuritatea !i ri!cul !unt doua notiuni a#!tracte+ contrare+ care de!criu doua !tari
care !e e)clud reciroc&
In realitate+ datorita tra!aturilor oricarui !i!tem de munca+ nu !e ot atin(e a!emenea !tari cu
caracter de a#!olut& Nu e)i!ta !i!tem in care !a $ie e)clu! comlet ericolul otential de
accidentare !au im#olnavire5 aare intotdeauna un ri!c 4rezidual7+ $ie !i numai datorita
imrevizi#ilitatii actiunii omului& Daca nu !e $ac interventii corectoare e arcur!+ ace!t ri!c
rezidual cre!te+ e ma!ura ce elementele !i!temului de munca !e de(radeaza rin
4im#atranire7& In con!ecinta+ !i!temele ot $i caracterizate rin 4niveluri de !ecuritate7+ re!ectiv
4niveluri de ri!c7+ ca indicatori cantitativi ai !tarilor de !ecuritate1ri!c&
In ace!t conte)t+ in ractica tre#uie admi!e o limita de ri!c minim+ re!ectiv un nivel al ri!cului
di$erit de zero+ dar !u$icient de mic entru a !e con!idera ca !i!temul e!te !i(ur+ ca !i o limita de
ri!c ma)im+ care !a $ie ec:ivalenta cu un nivel atat de !cazut de !ecuritate+ incat !a nu mai $ie
ermi!a $unctionarea !i!temului&
Notiunea de ri!c acceta#il
Ri!cul a $o!t de$init in literatura de !ecialitate in domeniul !ecuritatii muncii rin ro#a#ilitatea
cu care+ intr%un roce! de munca+ intervine un accident !au o im#olnavire ro$e!ionala+ cu o
anumita $recventa !i (ravitate a con!ecintelor& In con!ecinta utem atri#ui unor culuri (ravitate
% ro#a#ilitate di$erite acela!i nivel de ri!c&
Orice !tudiu de !ecuritate are dret o#iectiv !ta#ilirea ri!curilor acceta#ile& O
a!emenea tratare a ri!cului ridica doua ro#leme'
; cum !e !ta#ile!c coordonatele ri!cului ,culul (ravitate % ro#a#ilitate-5
; ce coordonate ale ri!cului !e vor ale(e entru a delimita zonele de acceta#ilitate
de cele de inacceta#ilitate&
"entru a le rezolva+ remi!a de la care !%a ornit in ela#orarea metodei de evaluare a $o!t
relatia ri!c % $actor de ri!c&
E)i!tenta ri!cului intr%un !i!tem de munca e!te datorata rezentei $actorilor de ri!c de
accidentare !i im#olnavire ro$e!ionala& "rin urmare+ elementele cu a/utorul carora oate $i
caracterizat ri!cul+ deci ot $i determinate coordonatele !ale+ !unt de $at ro#a#ilitatea cu care
actiunea unui $actor de ri!c oate conduce la accident !i (ravitatea con!ecintei actiunii
$actorului de ri!c a!ura victimei& Ca urmare+ entru evaluarea ri!cului1!ecuritatii e!te nece!ara
arcur(erea urmatoarelor etae'
% identi$icarea $actorilor de ri!c din !i!temul analizat5
% !ta#ilirea con!ecintelor actiunii a!ura victimei+ re!ectiv (ravitatea lor5
%!ta#ilirea
$recventei ro#a#ile de actiune a lor a!ura e)ecutantului5 %atri#uirea nivelurilor de ri!c $unctie
de (ravitatea !i ro#a#ilitatea con!ecintelor actiunii $actorilor de ri!c&
9odelul teoretic al (enezei accidentelor de munca !i #olilor ro$e!ionale ela#orat in
cadrul I&N&C&D&"&9&+ a#ordand !i!tematic cauzalitatea ace!tor evenimente+ ermite ela#orarea
unui in!trument ra(matic entru identi$icarea tuturor $actorilor de ri!c dintr%un !i!tem ,.NE<. 1
din metoda "ECE-& In conditiile unui !i!tem de munca real+ a$lat in $unctiune+ nu e)i!ta
2
!u$iciente re!ur!e ,de tim+ $inanciare+ te:nice etc&- entru ca !a !e oata interveni !imultan
a!ura tuturor $actorilor de ri!c de accidentare !i im#olnavire ro$e!ionala&
C:iar daca ar e)i!ta+ criteriul e$icientei ,atat in !en!ul re!tran!+ al e$icientei economice+
cat !i al celei !ociale- interzice o a!t$el de actiune& Din ace!t motiv+ nici in cadrul analizelor de
!ecuritate nu !e /u!ti$ica luarea lor inte(ral in con!iderare&
Din multitudinea $actorilor de ri!c a caror inlantuire !e $inalizeaza otential cu un accident
!au o im#olnavire+ $actorii care ot rerezenta cauze $inale+ directe+ !unt cei a caror eliminare
(aranteaza imo!i#ilitatea roducerii evenimentului+ deci devine o#li(atorie orientarea !tudiului
a!ura ace!tora&
Di$erentierea ri!curilor in raort cu (ravitatea con!ecintei e!te u!or de realizat& Indi$erent
de $actorul de ri!c !i de evenimentul e care%l oate (enera+ con!ecintele a!ura e)ecutantului
ot $i (ruate dua cate(oriile de$inite rin le(e' incaacitate temorara de munca+ invaliditate !i
dece!&
9ai mult+ entru $iecare $actor de ri!c !e oate a$irma cu certitudine care e!te con!ecinta
!a ma)ima o!i#ila& De e)emlu+ con!ecinta ma)ima o!i#ila a electrocutarii va $i intotdeauna
dece!ul+ in tim ce con!ecinta ma)ima a dea!irii nivelului normat de z(omot va $i !urditatea
ro$e!ionala % invaliditate&
Cuno!cand tiurile de leziuni !i vatamari+ ca !i localizarea otentiala a ace!tora+ in cazul
accidentelor !i #olilor ro$e!ionale+ a!a cum !unt ele recizate de criteriile medicale de
dia(no!tic clinic+ $unctional !i de evaluare a caacitatii de munca ela#orate de 9ini!terul
*anatatii !i 9ini!terul 9uncii !i *olidaritatii *ociale ,.NE<. 2-+ !e oate arecia entru $iecare
$actor de ri!c in arte la ce leziune va conduce in extremis, ce or(an va $i a$ectat !i+ in $inal+ ce
ti de con!ecinta va roduce' incaacitate+ invaliditate !au dece!&
La randul lor+ ace!te con!ecinte !e ot di$erentia in mai multe cla!e de (ravitate&
De e)emlu+ invaliditatea oate $i de (radul I+ II !au III+ iar incaacitatea' mai mica de 8
zile ,limita minima !ta#ilita rin le(e entru de$inirea accidentului de munca-+ intre 8 % =2 zile !i
intre =2 % 100 zile&
Ca !i in cazul ro#a#ilitatii de roducere a accidentelor !au im#olnavirilor+ utem !ta#ili !i
entru (ravitatea con!ecintelor mai multe cla!e+ dua cum urmeaza'
; cla!a 1' con!ecinte ne(li/a#ile ,incaacitate de munca mai mica de 8 zile-5
; cla!a 2' con!ecinte mici ,incaacitate curin!a intre 8 % =2 zile+ care nece!ita tratament medical-5
; cla!a 8' con!ecinte medii ,incaacitate =2 % 100 zile+ tratament medical !i !italizare-5
; cla!a =' con!ecinte mari ,invaliditate (radul III-'
; cla!a 2' con!ecinte (rave ,invaliditate (radul II-5
; cla!a 6' con!ecinte $oarte (rave ,invaliditate (radul I-5
; cla!a >' con!ecinte ma)ime ,dece!-&
Re$eritor la $recventa+ e!te cuno!cut ca accidentul !au #oala !unt evenimente aleatorii& "rin
urmare+ $actorii de ri!c !e vor di$erentia intre ei rin $atul ca $iecare conduce cu o alta
ro#a#ilitate la roducerea unui accident1im#olnavire& .!t$el+ $recventa ro#a#ilitatea de
roducere a unui accident datorita mi!carii ericuloa!e a or(anelor in mi!care ale unei $oreze
e!te di$erita $ata de cea a roducerii+ la acela!i loc de munca+ a unui accident datorita
tra!netului&
De a!emenea+ acela!i $actor va utea $i caracterizat rintr%o alta $recventa de actiune
a!ura e)ecutantului+ in diver!e momente ale $unctionarii unui !i!tem de munca !au in !i!teme
analo(e+ in $unctie de natura !i de !tarea elementului (enerator& De e)emlu+ ro#a#ilitatea de
electrocutare rin atin(ere directa la manevrarea unui aarat actionat electric e!te mai mare
daca ace!ta e!te vec:i !i are uzata izolarea de rotectie a conductorilor decat daca aaratul
8
e!te nou& Din unct de vedere al oerativitatii+ nu !e oate lucra in!a cu $recvente determinate
!trict entru $iecare $actor de ri!c& In unele cazuri+ ele nici nu ot $i calculate+ cum !e intamla cu
$actorii rorii e)ecutantului& "ro#a#ilitatea de a actiona intr%o anumita maniera (eneratoare de
accident nu oate $i decat aro)imata& In alte !ituatii+ calculul nece!itat de determinarea
ri(uroa!a a $recventei ro#a#ile de roducere a con!ecintei e!te atat de ela#orio!+ incat ar $i
mai co!ti!itor !i mai indelun(at decat alicarea e$ectiva a ma!urilor de revenire&
De aceea ar $i mai indicat !a !e !ta#ilea!ca $recventele+ de re(ula rin areciere+ !i !a !e
(rueze e intervale& E!te mai u!or !i mai e$icient entru !coul urmarit !a !e aro)imeze ca
un anumit accident e!te ro#a#il !a $ie (enerat de actiunea unui $actor de ri!c cu o $recventa
mai mica de o data la 100 de ore&
Di$erenta $ata de ni!te valori ri(uroa!e de 1 la 02 ore !au 1 la >3 ore e!te
ne!emni$icativa+ evenimentul utand $i caracterizat in toate trei cazurile ca $iind $oarte $recvent&
Din ace!t motiv+ daca utilizam intervalele recizate in CEI%01211302+ o#tinem 6 (rue de
evenimente+ e care le utem ordona a!t$el'
; e)trem de rare' " ? 10
%>
1:5
; $oarte rare' 10
%>
? " ? 10
%2
1:5
; rare' 10
%2
? " ? 10
%=
1:5
; utin $recvente' 10
%=
? " ? 10
%8
1:5
; $recvente' 10
%8
? " ? 10
%2
1:5
; $oarte $recvente' " @ 10 1:&
Aom atri#ui acum $iecarei (rue o cla!a de ro#a#ilitate+ de la 1 la 6+ a!a incat vom !une ca
evenimentul E1+ a carui $recventa ro#a#ila de roducere e!te de "1 ? 10
%>
1:+e!te de cla!a 1 de
ro#a#ilitate+ iar evenimentul E6+ cu $recventa "6 @10 1:+ e!te de cla!a a 6%a de ro#a#ilitate&
O#tinem o !cala de cotare a ro#a#ilitatii cum e!te cea din .NE<. 8 din metoda "ECE&
.vand la di!ozitie ace!te doua !cale % de cotare a ro#a#ilitatii !i (ravitatii con!ecintelor
actiunii $actorilor de ri!c ,.NE<. 8 din metoda "ECE- % utem !a a!ociem $iecarui $actor de ri!c
dintr%un !i!tem un culu de elemente caracteri!tice+ (ravitate % ro#a#ilitate+ entru $iecare
culu !ta#ilindu%!e un nivel de ri!c& "entru atri#uirea nivelurilor de ri!c1!ecuritate !%a utilizat
cur#a de acceta#ilitate a ri!cului&
9ai intai+ deoarece (ravitatea e!te un element mai imortant din unct de vedere al $inalitatii
rotectiei muncii+ !%a admi! ioteza ca are o incidenta mult mai mare a!ura nivelului de ri!c
decat $recventa& In con!ecinta+ core!unzator celor > cla!e de (ravitate !%au !ta#ilit > niveluri
de ri!c+ in ordine cre!catoare+ re!ectiv > niveluri de !ecuritate+ data $iind relatia inver!
roortionala intre cele doua !tari ,ri!c % !ecuritate-'
N1 % nivel minim de ri!c
*> % nivel ma)im de !ecuritate
N2 % nivel $oarte mic de ri!c
*6 % nivel $oarte mare de !ecuritate
N8 % nivel mic de ri!c
*2 % nivel mare de !ecuritate5
N= % nivel mediu de ri!c
*= % nivel mediu de !ecuritate
N2 % nivel mare de ri!c *8 % nivel mic de !ecuritate
N6 % nivel $oarte mare de ri!c
*2 % nivel $oarte mic de !ecuritate
N> % nivel ma)im de ri!c
*1 % nivel minim de !ecuritate
"rin !uraunerea !ucce!iva+ in anumite conditii+ a cur#ei de acceta#ilitate a ri!cului a!ura
rerezentarii o#tinute a multimii nivelurilor de ri!c !%a !ta#ilit incadrarea culurilor e niveluri de
=
ri!c+ a!a cum !e e)liciteaza in continuare& 9entinand lo(ica rerezentarii rin !e(mente e(ale
a cla!elor+ rezulta ca !i cur#ele care delimiteaza nivelurile de ri!c tre#uie !a $ie ec:idi!tante& In
con!ecinta+ imartim dia(onala mare a dretun(:iului care !emni$ica !uma multimilor nivelurilor
de ri!c in > !e(mente e(ale+ rin care !e vor tra!a cur#ele&

Nivelul de ri!c 1 % culurile (%' ,1+1- ,1+2- ,1+8- ,1+=- ,1+2- ,1+6- ,2+1-5
Nivelul de ri!c 2 % culurile (%' ,2+2- ,2+8- ,2+=- ,8+1- ,8+2- ,=+1-5
Nivelul de ri!c 8 % culurile (%' ,2+2- ,2+6- ,8+8- ,8+=- ,=+2- ,2+1- ,6+1- ,>+1-5
Nivelul de ri!c = % culurile (%' ,8+2- ,8+6- ,=+8- ,=+=- ,2+2- ,2+8- ,6+2- ,>+2-5
Nivelul de ri!c 2 % culurile (%' ,,=+2- ,=+6- ,2+=- ,2+2- ,6+8- ,>+8-5
Nivelul de ri!c 6 % culurile (%' ,2+6- ,6+=- ,6+2- ,>+=-5
Nivelul de ri!c > % culurile (%' ,6+6- ,>+2- ,>+6-&
Din relatia ri!c % !ecuritate de$inita !e deduce imediat ca nivelul > de ri!c rerezinta un nivel
critic+ la care !ecuritatea !i!temului e!te minima& Dincolo de acea!ta limita+ !ecuritatea tinde
catre zero+ deci de!$a!urarea roce!ului de munca nu mai oate avea loc+ deoarece ea ar $i
ec:ivalenta cu roducerea accidentului1im#olnavirii& De!re $actorii de ri!c caracterizati rin
culurile ,6+6-+ ,>+2-+ ,>+6- !e oate a$irma ca ei vor conduce raid !i cu certitudine la
roducerea evenimentului e)trem %dece!ul ,ericol iminent-&
Re(lementarile normative din ma/oritatea tarilor nu ermit in!a atin(erea !tadiului critic& "entru
acea!ta+ in (eneral+ !e !ta#ile!c entru $iecare $actor de ri!c $ie limite ma)ime !u# $orma de
valori+ in cazul $actorilor a caror $orma de mani$e!tare oate $i caracterizata rin elemente
ma!ura#ile+ $ie interdictii % $actorii la care ma!uratorile nu !unt o!i#ile& Normele re!ective
core!und unui nivel de ri!c ma)im acceta#il+ care di$era de la o tara la alta+ in $unctie de
conditiile economice !i !ociale& "lecand de la ace!te remi!e+ !%a ela#orat metoda de evaluare
a ri!curilor la locurile de munca+ denumita (eneric 9ETOD. "ECE&
DE*CRIERE. 9ETODEI UTILIB.TE "ENTRU EA.LU.RE. RI*CULUI
L. LOCUL DE 9UNC. ' 062201 vnztor rodu!e nenealimentare
*co !i $inalitate
9etoda $olo!ita la acea!ta evaluare e!te metoda I&N&C&D&"&9& denumita metaoda "ECE&
9etoda alicata entru acea!ta evaluare are ca !co determinarea cantitativa a nivelului
de ri!c entru un loc de munca+ !ector+ !ectie !au intrerindere+ e #aza analizei !i!temice !i
evaluarii ri!curilor de accidentare !i im#olnavire ro$e!ionala&
.licarea metodei !e $inalizeaza cu un document centralizator numit Ci!a de evaluare a
ri!cului entru locul de munca evaluat+ care in $inal curinde nivelul de ri!c (lo#al entru locul
de munca care a $o!t evaluat&
Ci!a de evaluare a ri!cului entru locul de munca evaluat a!t$el intocmita con!tituie #aza
$undamentarii ro(ramului de revenire !i rotectie de **9 entru locul de munca evaluat+
,!ectorul+ !ectia+ oeratorul economic-& Con$orm celor mai inainte rezentate in do!arul cu
documente de evaluare entru locul de munca evaluat imediat dua $i!a de evaluare de ri!curi
!e a$la documentul intitulat "lan de revenire !i rotectie o!t evaluare care are !tructura
revazuta in ane)a > din Normele metodolo(ice entru unerea in alicare a revederilor le(ii
81312006& Iar la nivel de unct de lucru ace!t document !e re(a!e!te ca ane)a la "lanul de
2
revenire !i rotectie de **9 entru unctul de lucru din care $ace arte ace!t loc de munca
evaluat&
"rinciiul metodei
E!enta metodei con!ta in identi$icarea tuturor $actorilor de ri!c din !i!temul analizat ,locul de
munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare- e #aza unor li!te de control re!ta#ilite !i
cuanti$icarea dimen!iunii ri!cului e #aza com#inatiei dintre (ravitatea !i $recventa con!ecintei
ma)im revizi#ile&
.cea!ta li!ta de control re!ta#ilita cu (rue !i tiuri de $actori de ri!c o!i#ili !ta la #aza
documentului numit Ci!a de identi$icare a $actorilor de ri!c la locul de munca 062201 vnztor
rodu!e nenealimentare ,ce urmeaza !a $ie evaluat- & .ce!t document e!te in do!arul de
evaluare a locului de munca ' 062201 vnztor rodu!e nenealimentare , imediat dua $i!a de
rezentare a locului de munca evaluat-& Cuanti$icarea dimen!iunii ri!cului e #aza com#inatiei
dintre (ravitatea !i $recventa con!ecintei ma)im revizi#ile !e e)ecuta e ma!ura ce !e
evalueaza ri!curile identi$icate&
In $inalul ace!tei oeratiuni de cuanti$icare a dimen!iunii $iecarui ti de ri!c identi$icat !i aoi
evaluat rezulta un nivel de ri!c (lo#al entru locul de munca ' 062201 vnztor rodu!e
nealimentare&
Nivelul de !ecuritate entru locul de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare+
e!te inver! roortional cu nivelul de ri!c&
Etaele metodei
9etoda curinde urmatoarele etae o#li(atorii'
; de$inirea elementelor care de$ine!c locul de munca ' 062201 vnztor
rodu!e nealimentare5
; identi$icarea $actorilor de ri!c care !unt rezenti !au ot $i rezenti la locul
de munca ' 062201 vnztor rodu!e nealimentare5
; !ta#ilirea ma!urilor de revenire !i rotectie entru $iecare ri!c identi$icat +
a!t$el incat ana la evaluarea ri!curilor !i !ta#ilirea ma!urilor $inale de revenire !i
rotectie+ !a !e oata lua de/a ma!uri e ace!te ri!curi a!t$el incat ace!tea !a nu
a$ecteze !tarea de !anatate a lucratorilor ori viata ace!tora5
; evaluarea ri!curilor de accidentare !i im#olnavire ro$e!ionala+ identi$icate
de/a 5
; !ta#ilirea ma!urilor de revenire !i rotectie entru $iecare ri!c identi$icat
!i evaluat cu nivel de ri!c cotat cu cel utin nivel 85
; intocmirea rounerilor1lanului de revenire !i rotectie de **9 entru ri!curile de
cel utin nivel 8 la locul de munca ' 062201 vnztor rodu!e nealimentare&
In!trumente de lucru utilizate
Etaele nece!are entru evaluarea locului de munc 062201 vnztor rodu!e nealimentare+
!e realizeaza utilizand urmatoarele in!trumente de lucru'
; Li!ta de identi$icare a $actorilor de ri!c5
; Li!ta de con!ecinte o!i#ile ale actiunii $actorilor de ri!c a!ura or(ani!mului
uman5
; *cala de cotare a (ravitatii !i ro#a#ilitatii con!ecintelor5
; 6rila de evaluare a ri!curilor5
; *cala de incadrare a nivelurilor de ri!c+ re!ectiv a nivelurilor de !ecuritate5
Continutul !i !tructura ace!tor in!trumente !unt rezentate in continuare&
Li!ta de identi$icare a $actorilor de ri!c e!te un $ormular care curinde+ intr%o $orma u!or
identi$ica#ila !i comrimata+ rincialele cate(orii de $actori de ri!c de accidentare !i
6
im#olnavire ro$e!ionala+ (ruate dua criteriul elementului (enerator din cadrul !i!temului de
munca ,e)ecutant+ !arcina de munca+ mi/loace de roductie !i mediu de munca-& 9odel .ne)a
1 metoda "ece
Li!ta de con!ecinte o!i#ile ale actiunii $actorilor de ri!c a!ura or(ani!mului uman 5 e!te un
in!trument a/utator in alicarea !calei de cotare a (ravitatii con!ecintelor& Ea curinde
cate(oriile de leziuni !i vatamari ale inte(ritatii !i !anatatii or(ani!mului uman+ localizarea
o!i#ila a con!ecintelor in raort cu !tructura anatomo$unctionala a or(a(ani!mului !i (ravitatea
minima % ma)ima (enerica a con!ecintei& 9odel .ne)a 2 metoda "ece
*cala de cotare a (ravitatii !i ro#a#ilitatii con!ecintelor actiunii $actorilor de ri!c a!ura
or(ani!mului uman + e!te o (rila de cla!i$icare a con!ecintelor in cla!e de (ravitate !i cla!e de
ro#a#ilitate a roducerii lor& 9odel .ne)a 8 metoda "ece "artea din (rila re$eritoare la
(ravitatea con!ecintelor !e #azeaza e criteriile medicale de dia(no!tic clinic+ $unctional !i de
evaluare a caacitatii de munca ela#orate de 9ini!terul *anatatii !i 9ini!terul 9uncii !i
*olidaritatii *ociale& In ceea ce rive!te cla!ele de ro#a#ilitate+ in urma e)erimentarilor !%a
otat in $orma $inala a metodei entru adatarea !tandardului Uniunii Euroene+ a!t$el incat in
locul intervalelor recizate de ace!ta !%au luat in con!iderare urmatoarele'
;cla!a 1 de ro#a#ilitate' $recventa evenimentului e!te 10 ani5
;cla!a 2' $recventa de roducere' o data la 2 %10 ani5
;cla!a 8' o data la 2 % 2 ani5
;cla!a =' o data la 1 % 2 ani5
;cla!a 2' o data la 1 an % 1 luna5
;cla!a 6' o data la mai utin de o luna&
6rila de evaluare a ri!curilor ,9odel .ne)a = metoda "ece-
Cu a/utorul (rilei !e realizeaza e)rimarea e$ectiva a ri!curilor e)i!tente in !i!temul analizat+ !u#
$orma culului (ravitate % $recventa de aaritie&
*cala de incadrare a nivelurilor de ri!c1!ecuritate a muncii ,9odel .ne)a 2 metoda "ece-+
con!truita e #aza (rilei de evaluare a ri!curilor+ e!te un in!trument utilizat in arecierea
nivelului ri!cului revizionat+ re!ectiv a nivelului de !ecuritate& *cala curinde in $at cele >
zone din matricea Mgp + tran!$ormate in niveluri+ numerotate de la 1 la > entru nivelul de ri!c+
!i de la > la 1 entru nivelul de !ecuritate5 in zona centrala a $ormularului !unt rezentate
e)licit elementele din !u#matricele delimitate+ recum !i elementele !in(ulare core!unzatoare
$iecarui nivel de ri!c+ re!ectiv toate culurile (ravitate % ro#a#ilitate a$erente nivelurilor de ri!c&
."LIC.RE. 9ETODEI
"rocedura de lucru
1& Con!tituirea ec:iei de analiza !i evaluare
"rimul a! in alicarea metodei il rerezinta con!tituirea ec:iei de analiza !i evaluare& .cea!ta
!%a $acut in #aza contractului de evaluare de ri!curi intocmit intre re!tator ,evaluatorul autorizat
!i a#ilitat- !i #ene$iciarul evaluarii !i a curin! !eciali!ti in domeniul !ecuritatii muncii u!i la
di!ozitie de re!tator !i de #ene$iciar + #uni cuno!catori ai roce!elor de munca analizate&
Inainte de inceerea evaluarii+ !%a $acut o documentare reala#ila a!ura locului de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare !i roce!elor te:nolo(ice care urmeaza !a $ie analizate
!i evaluate de la ace!t loc de munca&
>
2& De!crierea locului de munca analizat
In acea!ta etaa !%a e$ectuat o analiza detaliata a locului de munca 062201 vnztor rodu!e
nealimentare+ urmarind'
; identi$icarea !i de!crierea comonentelor !i!temului ,locul de munca 062201 vnztor
rodu!e nealimentare- !i modului !au de $unctionare' !coul !i!temului+ de!crierea
roce!ului te:nolo(ic+ a oeratiilor de munca+ ma!inile !i utila/ele $olo!ite % arametri !i
caracteri!tici $unctionale+ unelte etc&5
; recizarea in mod e)re! a !arcinii de munca ce%i revine e)ecutantului in !i!tem ,e #aza
$i!ei o!tului+ a ordinelor !i deciziilor !cri!e+ a di!ozitiilor ver#ale date in mod curent etc&-5
; de!crierea conditiilor de mediu e)i!tente5
; recizarea cerintelor de !ecuritate entru $iecare comonenta a !i!temului+ e #aza
normelor !i !tandardelor de !ecuritate a muncii+ recum !i a altor acte normative
incidente&
In$ormatiile nece!are entru acea!ta etaa !%au reluat din documentele a$late la conducatorul
locului de munca ' 062201 vnztor rodu!e nealimentare ,$i!a te:nolo(ica+ cartile te:nice ale
ma!inilor !i utila/elor+ $i!a o!tului entru e)ecutant+ caiete de !arcini+ #uletine de analiza a
$actorilor de mediu+ norme+ !tandarde !i in!tructiuni de !ecuritate a muncii-& O !ur!a
comlementara de in$ormatii entru de$inirea !i!temului a con!tituit%o di!cutiile cu lucratorii de la
locul de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare&
8& Identi$icarea $actorilor de ri!c din !i!tem In acea!ta etaa+ e!entiala entru calitatea
analizei+ !%a !ta#ilet entru $iecare comonenta a !i!temului de munca evaluat ,locul de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare-+ in #aza li!tei re!ta#ilite ,.NE<. 1 din metoda "ECE-
ce di!$unctii oate rezenta+ in toate !ituatiile revizi#ile !i ro#a#ile de $unctionare& "entru
identi$icarea tuturor ri!curilor o!i#ile !%a $acut !imularea $unctionarii !i!temului !i deducerea
re!ectivelor a#ateri& .cea!ta !e oate $ace $ie rintr%o analiza ver#ala cu te:nolo(ul+ in cazul
unor locuri de munca relativ utin ericuloa!e+ in care di!$unctiile accidento(ene ,!au
(eneratoare de im#olnaviri- !unt cva!ievidente+ $ie rin alicarea metodei ar#orelui de
evenimente& Indi$erent de !olutia adotata+ metodele de lucru !unt o#!ervarea directa !i
deductia lo(ica&
In cazul $actorilor de ri!c o#iectivi ,(enerati de ec:iamentul de munca + mi/loacele de
roductie+ !au mediul de munca-+ identi$icarea lor e!te relativ u!oara+ cuno!candu%!e arametrii
!i caracteri!ticile $unctionale ale ma!inilor+ utila/elor+ in!talatiilor+ rorietatile $izico%c:imice ale
materiilor !i materialelor utilizate+ !au #uletinele de analiza a conditiilor de mediu a$late la
conducatorul locului de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare&
Re$eritor la e)ecutant+ oeratia e!te mult mai di$icila !i imlica un (rad ridicat de nedeterminare&
"e cat o!i#il+ !e analizeaza toate erorile revizi#ile !i ro#a#ile ale ace!tuia in raort cu
!arcina de munca atri#uita+ !u# $orma omi!iunilor !i actiunilor !ale (re!ite+ !i imactul lor a!ura
roriei !ale !ecuritati !i a!ura celorlalte elemente ale !i!temului&
Identi$icarea $actorilor de ri!c deendenti de !arcina de munca !e realizeaza+ e de o arte+ rin
analiza con$ormitatii dintre continutul !au !i caacitatea de munca a e)ecutantului caruia ii e!te
atri#uita+ iar e de alta arte+ rin recizarea eventualelor oeratii+ re(uli de munca+ rocedee
de lucru (re!ite&
Cactorii de ri!c identi$icati !%au in!cri! in Ci!a de identi$icare a $actorilor de ri!c+ unde !%a
!eci$icat !i $orma concreta de mani$e!tare &
=& *ta#ilirea ma!urilor ur(ente de revenire !i rotectie e ri!curile identi$icate dar
neevaluate inca&
0
*%a mer! e ideea ca ana la evaluarea e$ectiva a ri!curilor doar identi$icate+ e!te nece!ar ca
er!oana numita conducator de loc de munca ,#ene$iciarul ace!tei evaluari- !a oata lua de/a
ni!te ma!uri cu caracter de a reveni actiunea ace!tor ri!curi doar identi$icate+ a!ura
lucratorilor care incadreaza locul de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare& In
con!ecinta !%a con!iderat ca e!te nece!ar un document !ulimentar metodei "ECE denumit
"lan de revenire !i rotectie o!t identi$icare de ri!curi care e!te conceut ca !tructura e
modelul ane)ei > din Normele metodolo(ice entru unerea in alicare a revederilor Le(ii
81312006&
2& Evaluarea ri!curilor "entru determinarea con!ecintelor o!i#ile ale actiunii $actorilor de
ri!c !e utilizeaza li!ta din .NE<. 2 din metoda "ECE& 6ravitatea con!ecintei a!t$el !ta#ilite !e
areciaza e #aza (rilei din .NE<. 8 din metoda "ECE& In$ormatii imortante entru
arecierea cat mai e)acta a (ravitatii con!ecintelor o!i#ile !e o#tin din !tati!ticile accidentelor
de munca !i #olilor ro$e!ionale rodu!e la locul de munca re!ectiv !au la locuri de munca
!imilare&
"entru determinarea $recventei con!ecintelor o!i#ile !e $olo!e!te !cala din .NE<. 8 din
metoda "ECE& Incadrarea in cla!ele de ro#a#ilitate !e $ace dua ce !e !ta#ile!c+ e #aza
!tati!tica !au de calcul+ intervalele la care !e ot roduce evenimentele ,zilnic+ !atamanal+
lunar+ anual etc&-& Intervalele re!ective !e tran!$orma ulterior in $recvente e)rimate rin numar
de evenimente o!i#ile e an& Rezultatul o#tinut in urma rocedurilor anterioare !e identi$ica in
6rila de evaluare a ri!curilor ,.NE<. = din metoda "ECE- !i !e in!crie in Ci!a de evaluare a
locului de munca care inlocuie!te documentul model .ne)a 6 din metoda "ECE& Cu a/utorul
!calei de incadrare a nivelurilor de ri!c1!ecuritate !e determina aoi ace!te niveluri entru
$iecare $actor de ri!c in arte& *e o#tine a!t$el o ierar:izare a dimen!iunii ri!curilor la locul de
munca+ ceea ce da o!i#ilitatea !ta#ilirii unei rioritati a ma!urilor de revenire !i rotectie+
$unctie de $actorul de ri!c cu nivelul cel mai mare de ri!c&
Nivelul de ri!c (lo#al ,Nr- e locul de munca !e calculeaza ca o medie onderata a nivelurilor
de ri!c !ta#ilite entru $actorii de ri!c identi$icati&
"entru ca rezultatul o#tinut !a re$lecte cat mai e)act o!i#il realitatea+ !e utilizeaza ca element
de onderare ran(ul $actorului de ri!c+ care e!te e(al cu nivelul de ri!c&
In ace!t mod+ $actorul cu cel mai mare nivel de ri!c va avea !i ran(ul cel mai mare&
*e elimina a!t$el o!i#ilitatea ca e$ectul de comen!are intre e)treme+ e care il imlica orice
medie !tati!tica+ !a ma!c:eze rezenta $actorului cu nivel ma)im de ri!c&
Nivelul de !ecuritate ,N!- e loc de munca !e identi$ica e *cala de incadrare a nivelurilor de
ri!c1!ecuritate+ con!truita e rinciiul inver! roortionalitatii nivelurilor de ri!c !i !ecuritate&
Nivelul de ri!c (lo#al+ !%a in!cri! in Ci!a de evaluare a locului de munca 062201 vnztor
rodu!e nealimentare
6& *ta#ilirea ma!urilor de revenire !i rotectie
"entru !ta#ilirea ma!urilor nece!are im#unatatirii nivelului de !ecuritate a !i!temului de munca
,loc de munca ' 062201 vnztor rodu!e nealimentare- re!ectiv entru diminuarea ri!curilor
cotate cu cel utin nivel 8+ !e imune luarea in con!iderare a ierar:iei ri!curilor evaluate+
con$orm *calei de incadrare a nivelurilor de ri!c1!ecuritate a muncii in ordinea'
> % 1 daca !e oereaza cu nivelurile de ri!c5
1 % > daca !e oereaza cu nivelurile de !ecuritate&
De a!emenea+ !e tine !eama de ordinea ierar:ica (enerica a ma!urilor de revenire+ re!ectiv'
; ma!uri de revenire intrin!eca5
; ma!uri de rotectie colectiva5
3
; ma!uri de rotectie individuala&
9a!urile rou!e !%au in!cri! in documentul numit "lan de revenire !i rotectie o!t evaluare
!i e!te ca !tructura con$orm modelului ane)ei nr& > din Normele metodolo(ice entru unerea in
alicare a revederilor le(ii 81312006&
> Redactarea documentatiei de evaluare&
.licarea metodei !e inc:eie cu redactarea documentatiei de evaluare&
.cea!ta documentatie+ care tre#uie !a contina+ urmatoarele'
; "rezentrea metodei utilizate
; Ci!a de rezentare a locului de munca ' 062201 vnztor rodu!e nealimentare
; "lanul de revenire !i rotectie o!t identi$icare de ri!curi entru locul de
munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare
; Ci!a de evaluare de ri!curi !i a nivelului de ri!c (lo#al rezultat la locul de
munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare
; "lanul de revenire !i rotectie o!t evaluare entru locul de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare
Luat la cuno!tinta de Intocmit de
Rerezentant le(al al Evaluator autorizat !i a#ilitat

Luat la cuno!tinta
Conducator loc de munca 062201
vnztor rodu!e nealimentare
10
PUNCT DE LUCRU


CID. DE "REBENT.RE
a locului de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare din
cadrul
La data de
1& La locul de munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare+ e!te urmatorul ec:iament de munca ,con$orm de$initiei din
Eotararea nr& 11=6 din 8010012006 rivind cerintele minime de !ecuritate !i !anatate entru utilizarea in munca de catre lucratori
a ec:iamentelor de munca-'
Ec:iament te:nic '
% ca!a de marcat
% cntar electronic
% teracota e (az
*cule !i unelte
% cutit
% $oar$eca
% ra$turi entru e)unerea mar$urilor
2& "er!onalul care e!te incadrat la ace!t loc de munca nece!ita cali$icare
8& "er!onalul care e!te incadrat la ace!t loc de munca nu nece!ita autorizare
=& *arcina de munca a er!onalului care e!te incadrat in ace!t loc de munca e!te detaliata
a!t$el ,aici !unt rezentate toate activitatile e care tre#uie !a le de!$a!oare lucratorul care
incadreaza ace!t loc de munca- '
% 1 La inceerea ro(ramului de lucru+ ia in rimire locul de munca
% 2 Aeri$ica aaratura !i ec:iamentele te:nice cu care urmeaza !a lucreze+ rin
a!ectare
% 8 Daca la veri$icarea rin a!ectare nu !unt nere(uli+ une in $unctiune
aaratura !i ec:iamentele te:nice e care le are in dotare
% = La unerea in $unctiune a aaraturii !i a ec:iamentelor te:nice e care le are
in dotare + veri$ica daca ace!tea $unctioneaza normal
% 2 Daca la unerea in $unctiune a aaraturii !i a ec:iamentelor te:nice+ ace!tea
$unctioneaza normal+ atunci incee e$ectiv lucrul+ daca nu ia ma!uri de remediere
a nere(ulilor con!tatate !i a#ia aoi oate continua lucru
11
% 6 *erve!te clientii
% > Emite #on de ca!a
% 0 Inca!eaza #anii e mar$a data clientilor
% 3 Da relatii clientilor de!re di$erite rodu!e a$late la vinzare
% 10 .ran/eaza mar$a e ra$turi
% 11 *coate de la vinzare mar$a cu termen de vala#ilitate e)irat
% 12 Cace nece!arul de rodu!e ce tre#uie arovizionate !i il comunica !e$ului de
ma(azin
% 18 Cace curat la locul !au de munca ori de cite ori e!te nevoie
% 1= La terminarea ro(ramului de lucru $ace curat la locul !au de munca
% 12 La terminarea ro(ramului de lucru $ace !ituatia inca!arilor !i reda #anii
inca!ati !e$ului de ma(azin
% 16 Nu ara!e!te locul de munca $ara aro#area !e$ului de ma(azin
2& Lucrul in ace!t loc de munca e!te or(anizat de un !in(ur !c:im#+ cu durata de 0 +ore lucrindu%!e !ataminal 6+ zile
6& .ce!t loc de munca e!te la !ura$ata !olului
>& Dimen!iunile aro)imative ale ace!tui loc de munca !unt' lun(ime 10 m+ latime 6 m !i inaltime 8 m
0& "entru ace!t loc de munca !unt urmatoarele date'
% nivelul de z(omot de la ace!t loc de munca' valori normale
% iluminat natural' valori normale
% iluminat arti$icial' valori normale
% temeratura medie a mediului am#iant de la ace!t loc de munca' valori normale
% curenti de aer' Aalori normale
% umiditatea aerului' valori normale
% re!iunea aerului' valori normale
% a(enti c:imici ericulo!i' valori normale
% a(enti #iolo(ici ericulo!i' nu !unt
% a(enti $izici ericulo!i' valori normale
Luat la cuno!tinta de Intocmit de
Rerezentant le(al al Evaluator autorizat Fi a#ilitat
*C - *RL
Luat la cuno!tinta
Conducator loc de munca lucrator comercial
12
CID. DE IDENTICIC.RE
. RI*CURILOR *"ECICICE "ENTRU TI"UL DE LOC DE 9UNC. '
062201 vnztor rodu!e nealimentare
D.T. '
Cod
lucru
Cactorii de ri!c identi$icati e comonente ale !i!temului de
munca
Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii -
1 2 8
.000 9IGLO.CE DE "RODUCTIE =0
.100 C.CTORII DE RI*C 9EC.NIC 20
.101 Miscari de rotatie ale diferitelorparti din compunerea !care pot
genera care pot genera risc de accidentare
.aratul de $eliat daca nu e!te $olo!it con$orm in!tructiunilor recomandate de
roducator oate accidenta er!oana care il de!erve!te
.102 Miscari de translatie ale diferitelor parti din compunerea ! care
pot genera care pot genera risc de accidentare
.108 Miscari de forfecare ale diferitelor parti din compunerea ! care
pot genera care pot genera risc de accidentare
.10= Scurgeri de lic"ide cu presiune dinspre !
.102 Scurgeri de gaze cu presiune dinspre ! Daca centrala termica !i in!talatia interioara de (az nu !unt veri$icate din doi in doi
ani de catre er!oana $izica autorizata + ot e)i!ta !caari de (az !i din cauza
ace!tora er!onalul oate $i accidentat rin a)$i!iere !au e)lozie
.106 Scurgeri de pulb eri sau particule cu presiune dinspre !
.10> #eplasari ale partilor mobile ale ec"ipamentului te"nic In!talatiile $ri(ori$ice daca nu !unt inc:i!e , carca!a nu e!te comlet inc:i!a - ot
(enera accidente mecanice
.100 .utodeclan!ari !au autode#locari contraindicate ale mi!carilor
$unctionale ale ET
.103 Ri!curi de accidentare rin nefunctionarea elementelor de limitare sau a
elementelor de siguran$a
.110 Ri!c de accidentare rin alunecarea accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate + ot aluneca !i in cadere ot accidenta
er!onalul din imediata lor aroiere
.111 Ri!c de accidentare rin rostogolire accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate + !e ot ro!to(oli de e ra$t !i in
cadere ot accidenta er!onalul din imediata lor aroiere
.112 Ri!c de accidentare rin rulare pe roti accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
"e timul de!carcarii rodu!elor din mi/loacele de tran!ort !i al maniularii ace!tora
din mi/loacul de tran!ort in ma(azin+ daca mi/locul de tran!ort nu e!te arcat
re(ulamentar + !e oate dela!a accidental !i !urrinde er!oanele din aroiere
articiante la de!carcarea maniularea rodu!elor
.118 Ri!c de accidentare rin rasturnare accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
"rodu!ele + la maniulare necore!unzatoare ,luate in cantitate mare+ !tiva
in!ta#ila+ voluminoa!e+ &&&- ot rin ra!turnarea lor accidenta !a accidenteze
er!onalul care le maniuleaza
.11= Ri!c de accidentare rin cadere libera accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
"rodu!ele a$late e ra$turi !au in !atiul de deozitare+ daca nu !unt corect a!ezate+
ot in caderea lor li#era din locul unde !unt u!e !a accidenteze er!onalul din
aroiere
.112 Ri!c de accidentare rin scurgere libera accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
.116 Ri!c de accidentare rin deversare accidentala a diferitelor corpuri aflate in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
.11> Ri!c de accidentare rin surpare accidentala a diferitelor parti componente din
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
.110 Ri!c de accidentare rin prabusire accidentala a diferitelor parti componente din
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
"e ra$turi daca (reutatea totala a rodu!elor de e ra$t dea!e!te (reutatea ma)ima
admi!a de ra$t + ace!ta !e oate rue iar er!onalul a$lat in aroiere !e oate
accidenta rin caderea ra$tului !i a rodu!elor de e ra$t e!te ace!ta % Daca
rodu!ele care !e deoziteaza !unt in !tiva rea mare !au in!ta#ila + ace!tea !e ot
ra#u!i e!te er!onalul a$lat in aroiere
.113 Ri!c de accidentare rin scufundare accidentala a diferitelor parti componente din
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
.120 Ri!c de accidentare rin rupere accidentala a diferitelor parti componente din
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
.121 Ri!c de accidentare rin proiectarea accidentala de corpuri in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat
.122 Ri!c de accidentare rin deviere accidentala de la traiectoria de corpuri in
interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat
Daca la maniularea rodu!elor din mi/locul de tran!ort !re locul de deozitare +
dinre locul de deozitare e ra$turi !au din!re ra$turi !re locul de deozitare+ !e
$olo!e!te rocedeul aruncarii rodu!elor de la un maniulant la altul + ace!te rodu!e
azvirlite ot accidenta er!onalul maniulant
.128 Ri!c de accidentare rin balans accidental de corpuri in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat
.12= Ri!c de accidentare rin recul accidental de corpuri in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat
.122 Ri!c de accidentare rin soc excesiv accidental generat de corpuri in interiorul
zonei care delimiteaza locul de munca analizat
Daca la luarea1unerea rodu!elor de e1e ra$turi !e creaza !ocuri mecanice la
contactul cu ra$tul + rodu!ele de e ra$t datorita !ocului ot cadea !i accidenta
er!oana care ia acel
rodu!
.126 Ri!c de accidentare rin %et accidental de la corpuri aflate in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat
.12> Ri!c de accidentare rin eruptie accidentala in interiorul zonei care delimiteaza
locul de munca analizat
.120 "ericol de accidentare rin taiere accidentala a di$eritelor arti ale
corului celui care lucreaza in ace!t loc de munca cu di$erite arti
ale o#iectelor a$late in interiorul zonei care delimiteaza ace!t loc
de munca
Daca la ortionarea rodu!elor , mezeluri+ iine &&& - !au la a!cutirea cutitelor nu !e
lucreaza cu atentie er!onalul !e oate accidenta rin taiere
.123 "ericol de accidentare rin inteare accidentala a di$eritelor arti
ale corului celui care lucreaza in ace!t loc de munca cu di$erite
arti ale o#iectelor a$late in interiorul zonei care delimiteaza ace!t
loc de munca
Daca la ortionarea rodu!elor , mezeluri+ iine &&& - !au la a!cutirea cutitelor nu !e
lucreaza cu atentie er!onalul !e oate accidenta rin inteare
.180 "ericol de accidentare rin alunecare accidentala a di$eritelor
arti ale corului celui care lucreaza in ace!t loc de munca e
di$erite !ura$ete a$late in interiorul zonei care delimiteaza ace!t
loc de munca
Daca caile de acce! intre ra$turi !i !re ma(azie nu !unt mentinute ermanent
curate + ace!tea ot deveni alunecoa!e !i ot accidenta er!onalul
.181 "ericol de accidentare rin z(iriere accidentala a di$eritelor arti
ale corului celui care lucreaza in ace!t loc de munca cu di$erite
arti ale o#iectelor a$late in interiorul zonei care delimiteaza ace!t
18
loc de munca
.182 "ericol de accidentare rin !trivire accidentala a di$eritelor arti
ale corului celui care lucreaza in ace!t loc de munca cu di$erite
arti ale o#iectelor a$late in interiorul zonei care delimiteaza ace!t
loc de munca
.188 "ericol de accidentare a lucratorului datorat ardo!eli denivelate
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
Daca e caile de acce! dintre ra$turi !i in!e ma(azie !unt deozitate di$erite
rodu!e ,contrar revederilor ca nu !e un in ace!te locuri nici un $el de materiale- +
ace!tea ot accidenta rin imiedicare er!onalul
.18= "ericol de accidentare a lucratorului datorat ardo!eli alunecoase
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.182 "ericol de accidentare a lucratorului datorat ardo!eli inguste
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.186 "ericol de accidentare a lucratorului datorat ardo!eli subrede
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.18> "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor denivelate
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.180 "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor alunecoase
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite
imrovizatii entru a !e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care
$olo!e!te un a!emenea mi/loc imrovizat oate aluneca de e ace!ta !i in cadere
oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in cadere !e oate
accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte
din zona
.183 "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor inguste
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite
imrovizatii entru a !e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care
$olo!e!te un a!emenea mi/loc imrovizat oate cadea de e ace!ta !i in cadere
oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in cadere !e oate
accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din
zona
.1=0 "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor subrede
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite
imrovizatii entru a !e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care
$olo!e!te un a!emenea mi/loc imrovizat oate cadea rin ruerea lat$ormei e care
!e a$la !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in
cadere !e oate accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din zona
.1=1 "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor fara
balustrade existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.1=2 "ericol de accidentare a lucratorului datorat lat$ormelor cu
balustrade necorespunzatoare existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de
munca
.1=8 "ericol de accidentare a lucratorului datorat !carilor cu alunecoase
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.1== "ericol de accidentare a lucratorului datorat !carilor subrede existente
in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
Daca entru maniularea rodu!elor a$late la inaltime , ra$turi ina5te - !e $olo!e!c
di$erite !cari imrovizate+ er!onalul care le $olo!e!te entru a a/un(e mai u!or la
acele rodu!e oate cadea !i !e oate accidenta
.1=2 "ericol de accidentare a lucratorului datorat !carilor fara balustrada
existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.1=6 "ericol de accidentare a lucratorului datorat !carilor fara parapet de
protectie existente in interiorul zonei care marc"eaza acest loc de munca
.1=> "ericol de accidentare1 im#olnavire a lucratorului datorat vi#ratii
e)ce!ive ale ec:iamentelor te:nice+ care !e tran!mit direct
corului lucratorului a$lat in ace!t loc de munca
.1=0 .lte ri!curi mecanice (enerate de mi/loacele de roductie de la
ace!t loc de munca
.200 C.CTORII DE RI*C TER9IC 1
.201 "ericol de ardere a di$eritelor arti ale corului lucratorului datorat
temeraturii e)ce!iv de ridicate ale di$eritele arti ale ET cu care
ace!ta !e a$la in contact accidental
.202 "ericol de de(erare a di$eritelor arti ale corului lucratorului
datorat temeraturii e)ce!iv de mici ale di$eritelor arti ale ET cu
care ace!ta !e a$la in contact accidental
In zona in care !e a$la vitrine $ri(ori$ice+ mai ale! unde !unt e)u!e mezelui !au alte
rodu!e care tre#uie mentinute la temeraturi !u# 20 (rade C+ er!onalul daca nu
e!te ec:iat core!unzator !e oate im#olnavi
.208 "ericol de ardere a di$eritelor arti ale corului lucratorului datorat
e)unerii directe la $lacari !au $lame (enerate accidental de ET
din ace!t loc de munca
.20= .lte ri!curi (enerate de $actori termici ai mi/loacelor de roductie
.800 C.CTORII DE RI*C ELECTRIC 12
.801 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita rizei de imamintare
ie!ite din erioada de !i(uranta data de #uletinul de veri$icare -
Daca nu !e veri$ica anual !tarea centurii de imamintare !i a le(aturiilor la acea!ta
entru di$erite ec:iamente !i aarate a$late !u# ten!iune + er!onalul care le
de!erve!te !au !e a$la ocazional in zona oate $i electrocutat
.802 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita rizei de imamintare li!a
!au rute accidental-
Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de cularea alimentarii cu ener(ie electrica a
di$eritelor aarate !au utila/e + e)i!tenta le(aturiilor la centura de imamintare +
er!onalul care le de!erve!te !au !e a$la ocazional in zona oate $i electrocutat
.808 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita izolatiei
necore!unzatoare a ca#lurilor de nealimentare-
Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de nealimentarea aaratelor !au utila/elor+ cu ener(ie electrica + !tarea ca#lurilor de
nealimentare ,izolatiei de e ace!tea- er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
.80= "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita trecerilor ca#lurilor de
nealimentare rin carca!a ET $ara man!onarea locului de trecere-
Daca la inlocuirea ca#lurilor electrice care alimenteaza di$erite ec:iamente !au aarate a$late !u# ten!iune + nu !e
man!oneaza locul de trecere al ca#lului rin caraca!a aaratului + in acel loc izolatia !au continuitatea ca#lului !e oate
deteriora !i er!onalul care de!erve!te ace!t aarat !au utila/ !e oate electrocuta
.802 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita ca#lurilor de nealimentare
a ET $ara $ir de imamintare + !au $ara !teHer *UIO ori $ara riza *UIO-
Daca entru nealimentarea aaratelor !au utila/elor !e $olo!e!c ca#luri + !teHere !au rize $ara al treilea $ir de
amintare ,!i!temul !uHo- er!onalul care de!erve!tea ace!te aarate !au utila/e !e oate electrocuta
.806 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita conden!ului !au umezelii
din interiorul ET -
Daca aaratele care !e a$la !u# ten!iune !unt e)u!e la umezeala !au conden! +
ace!tea ot roduce electrocutarea er!onalului care le de!erve!te
.80> "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
Daca nu !e veri$ica inainte de unerea in riza a ca#lurilor + ca ace!tea !a nu $ie ude !au daca !e lucreaza cu miinile
ude la ace!te ca#luri de nealimentare + er!onalul care le maniuleaza !e oate electrocuta la introducerea ace!tora in
1=
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita conden!ului !au umezelii
de e ca#lurile 1 !tec:erele 1 rizele de nealimentare ale ET-
riza
.800 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita modi$icarilor neautorizate
adu!e ace!tui ET-
Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente la aaratele din dotare !e $ac
modi$icari neautorizate la ace!tea + er!onalul care le de!erve!te !e oate
electrocuta
.803 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita !cur(erilor de lic:ide e!te
ace!t ET-
Daca e!te aaratele a$late !u# ten!iune !e var!a accidental lic:ide + er!oanele
care !e a$la in aroiere !au care de!erve!c acel aarate !e ot electrocuta
.810 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita !coaterii caacelor de
rotectie de la ace!t ET-
Daca aaratele electrice care !e a$la !u# ten!iune $unctioneaza cu caacele de
rotectie demontate !au deteriorate e)i!ta ri!cul ca er!onalul care de!erve!te
ace!te aarate electrica !a !e accidenteze
.811 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita !ar(erii carca!ei ET-
Daca !e lucreaza cu aarate electrice din dotare + care au carca!e deteriorate +
!arte + $i!urate + eticite &&& + er!onalul care de!erve!te ace!te aarate in acea!ta
!tare + !e oate electrocuta a/un(ind accidental in contact cu di$erite arti a$late !u#
ten!iune
.812 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune ,arti care in mod
normal nu ar tre#ui !a $ie !ur!a de electrocutare dar care au
devenit !ur!e de electrocutare datorita de$ormarii carca!ei ET-
.818 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune datorita amla!arii
ace!tui ET in umezeala !au conden!
Daca !e lucreaza cu aarate din dotare+ in zone cu umezeala e)ce!iva + er!onalul
care de!erve!te ace!te aarate !e oate electrocuta
.81= "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune datorita incercarii
ace!tuia !a il reare $ara a avea cali$icarea nece!ara
Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente la aaratura din dotare+ !e !olicita
interventia unui er!onal necali$icat !i neautorizat in ace!t !en! + remedierea e!te
o!i#il !a nu !e $aca de calitate !i er!onalul care de!erve!te ace!te aarate
rearate artizanal !e oate electrocuta
.812 "ericol de electrocutare a lucratorului care !e a$la in contact cu
di$erite arti ale unui ET a$lat !u# ten!iune datorita incercarii
ace!tuia !a il reare $ara a avea cali$icarea nece!ara
Daca la remedierea di$eritelor deran/amente la aaratura din dotare nu !e lucreaza
cu er!onal cali$icat entru ace!t (en de activitate + er!onalul in cauza e timul
interventiei !e oate electrocuta
.116 .lte ri!curi (enerate de nealimentarea cu ener(ie electrica !au de
rezenta curentului electric la mi/loacele de roductie de la ace!t
loc de munca
Daca +la inlocuirea ca#lurilor de nealimentare + !e $olo!e!c ca#luri !u# cali#rate + e)i!ta ri!cul
!uraincalzirii ace!tuia !i electrocutarii er!onalului care de!erve!te aaratul electric in
cauza
.=00 C.CTORII DE RI*C CEI9IC 2
.=01 "ericol de into)icare la maniularea !u#!tantelor to)ice
.=02 "ericol de ardere la maniularea !u#!tantelor cau!tice
.=08 "ericol de ardere la maniularea !u#!tantelor u!or in$lama#ile "e timul maniularii alcoolului !u# di$erite $orme de am#alare + nu !e lucreaza cu
atentie !i $ara !ur!e de $oc de!c:i! ,$umat-+ rin !ar(erea accidentala a am#ala/ului
in care !e (a!e!te !i in contact cu $ocul de!c:i! direct !au rovocat , alcoolul
dever!at e!te ca#luri electrice !au aarate electrice roduce !curtcircuit !i !cinteile
roduc arinderea alcoolului- + !e arinde !i oate incendia zona in care !e a$la iar
din cauza incendiului er!onalul !e oate accidenta (rav
.=0= "ericol de accidentare la maniularea !u#!tantelor e)lozive Caina vrac , in !aci - in anumite conditii de temeratura , e!te =0 (rade C- !i la
!ocuri mecanice , maniularea rin trintire a !acilor - oate $i e)loziva
.=02 "ericol de im#olnavire la maniularea
!u#!tantelor canceri(ene1muta(ene
.=06 "ericol de iradiere la maniularea !u#!tantelor radioactive
.=0> "ericol de iradiere rin e)unerea lucratorului la radiatii nocive
.=00 .lte ri!curi (enerate de !ur!e c:imice ale mi/loacelor de roductie
.200 C.CTORII DE RI*C JIOLO6IC 2
.201 "ericol de im#olnavire a lucratorului + lucrului cu ciuercil arazite
.202 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu viru!i
.208 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu #acterii
ato(ene
.20= "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu
microor(ani!me de ti ric:ete
.202 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu
microor(ani!me de ti !iroc:ete
.20> "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu lante
ericuloa!e
.200 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu animale
ericuloa!e
.203 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu animale
#olnave
.210 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat lucrului cu er!onae
urtatoare de a(enti ato(eni
.211 "ericol de accidentare a lucratorului + datorat lucrului cu er!oane
cu a$ectiuni !i:ice
Unii clienti ot avea a$ectiuni !i:ice & Din cauza comortamentului necontrolat al
ace!tora er!onalul care il de!erve!te oate $i accidentat de ace!tia
.212 "ericol de accidentare a lucratorului + datorat lucrului 1 contactului
accidental cu in$ractori !au terori!ti
Unii dintre clienti ot $i in realitate in$ractori !au criminali+ care ot une in ericol
viata vnztorului
.218 .lte ri!curi (enerate de !ur!e #iolo(ice ale mi/loacelor de
roductie
J000 9EDIUL DE 9UNC. 1=
J100 C.CTORII DE RI*C CIBIC 8
J101 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita temeraturii ridicate a aerului de la locul de
munca
J102 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita temeraturii !cazute a
aerului de la locul de munca
Lazile $ri(ori$ice !i vitrinele $ri(ori$ice + determina in /urul lor temeraturi !cazute &
*tationarea tim indelun(at nerote/at la ace!te temeraturi oate determina
im#olnavirea er!onalului care lucreaza la ace!te utila/e
J108 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita variatiilor #ru!te de
temerature ,e!te 12 (rade- a aerului de la locul de munca
J10= "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita umiditatii ridicate a
aerului de la locul de munca
J102 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita umiditatii !cazute a
aerului de la locul de munca
J106 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita re!iunii !cazute a
aerului de la locul de munca
J10> "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita re!iunii ridicate a
12
aerului de la locul de munca
J100 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita curentilor de aer de la
locul de munca
J103 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita ionizarii
necore!unzatoare din aer de la locul de munca
J110 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita vi#ratiilor e!te limitele
admi!e (enerate de di$erite !ur!e de la locul de munca
J111 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita z(omotelor e!te
limitele admi!e (enerate de di$erite !ur!e de la locul de munca
J112 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita ultra!unetelor e!te
limitele admi!e (enerate de di$erite !ur!e de la locul de munca
J118 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita iluminatului in!u$icient
de la locul de munca
Iluminatul din !atiul comercial e!te uneori $olo!it necore!unzator din ratiuni
economice& *la#a iluminare oate a$ecta vederea vnztorilor
J11= "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita iluminatului intermitent
,iliire- de la locul de munca
Corurile de iluminat inainte de arderea lor au o $unctionare intermitenta & Daca
ace!te coruri nu !unt !c:im#ate la tim ot a$ecta vederea vnztorilor
J112 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita re$le)iilor or#itoare de
la di$erite !ur!e de la locul de munca
J116 "ericol de a$ectare a or(ani!mului datorita e)unerii or(ani!mului
la radiatii
J11> "ericol de a $i lovit de tra!net
J110 "ericol de a innec
J113 "ericol de a$i trintit 1 a$ectat de vint uternic
J120 "ericol de a $i a$ectat de viituri
J121 "ericol de a $i a$ectat de reciiitatii a#undente de zaada
J122 "ericol de a $i a$ectat de vi!col
J128 "ericol de a $i a$ectat de e)unere indelun(ata la !oare
J12= "ericol de a $i a$ectat de e)unere indelun(ata la temeraturi
ridicate
J122 "ericol de a $i a$ectat de e)unere indelun(ata la temeraturi
!cazute
J126 "ericol de a $i a$ectat de avalan!e
J12> "ericol de a $i a$ectat de cutremur
J120 "ericol de a $i a$ectat de !urare de #ara/
J123 "ericol de a $i a$ectat de alunecare de teren
J180 .lte ri!curi (enerate de $actori $izici ai mediului de munca
J200 C.CTORII DE RI*C CEI9IC
J201 Ri!c (enerat de !u#!tante ericuloa!e a$late in mediul de munca
J202 Ri!c (enerat de ul#eri ericuloa!e a$late in mediul de munca
J208 .lte ri!curi (enerate de $actori c:imici ai mediului de munca
J800 C.CTORII DE RI*C JIOLO6IC 11
J801 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a ciuercilor arazite
Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de rezentare a mar$urilor in
ermanenta
curatenie+ ot aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai ale! unde !unt
deozitate mezeluri !au alte rodu!e nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta !tarea de
!anatate a lucratorului !i c:iar a clientilor
J802 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a viru!ilor
Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care
ot $i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
J808 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a #acteriilor ato(ene
Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care ot
$i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
J80= "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a microor(ani!melor de ti ric:ete
Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care
ot $i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
J802 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a microor(ani!melor de ti !iroc:ete
Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care
ot $i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
J806 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat e)i!tentei in mediul
din locul de munca analizat a altor microor(ani!melor ericuloa!e
"e tim loio!+ e talile incaltamintei clientilor ot $i di$eriti a(enti ato(eni care !unt
la!ati aoi e ardo!eala ma(azinului & Daca nu !e $ace ermanent curat ace!ti
a(enti ato(eni ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor
J80> "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat coa#itarii cu lante
ericuloa!e
J800 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat coa#itarii cu animale
ericuloa!e
Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al clientilor cu animale de comanie + ace!te
animale ot in anumite imre/urari !a una in ericol rin comortamentul lor +
lucratorii din
ma(azin
J803 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat coa#itarii cu animale
#olnave
Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al animalelor de comanie+ ace!tea ot $i
urtatoare de di$eriti a(enti ato(eni care ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor
din ma(azin
J810 "ericol de im#olnavire a lucratorului + datorat coa#itarii cu
er!onae urtatoare de a(enti ato(eni
Daca la locul de munca !unt accetati lucratori #olnavi + ace!tia ot im#olnavi !i
e cei !anato!i
J811 "ericol de accidentare a lucratorului + datorat coa#itarii cu
er!oane cu a$ectiuni !i:ice
J812 "ericol de accidentare a lucratorului + datorat lucrului 1 contactului
accidental cu in$ractori !au terori!ti
Unii dintre clienti + ot $i :oti !au criminali care ot une in ericol viata lucratorilor in
intentia lor de a $ura rodu!e !au #anii din inca!ari
J818 .lte ri!curi (enerate de !ur!e #iolo(ice ale mi/loacelor de
roductie
.limentele u!or eri!a#ile+ daca nu !unt a!trate in conditii !tricte de temeratura !i
i(iena !i daca nu !unt !c:im#ate la e)irarea termenului de vala#ilitate+ ot deveni
!ur!e de a(enti ato(eni !i ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor
C000 *.RCIN. DE 9UNC. =
C100 CONTINUT NECORE*"UNB.TOR .L *.RCINII DE 9UNC. IN
R."ORT CU CERINTELE DE **9
8
C101 Ri!c (enerat de incadrarea unui lucrator care nu are cali$icarea
nece!ara tiului de activitate incredintata
C102 Ri!c (enerat de incadrarea unui lucrator care nu are autorizarea
nece!ara tiului de activitate incredintata
C108 Ri!c (enerat de trimiterea la lucru a unui luctator care are
cali$icarea nece!ara tiului de activitate incredintata dar care a
$o!t accetat la lucru $ara arcur(erea etaelor de in!truire de
**9 !eci$ice locului de munca e care e!te reartizat
C10= Ri!c (enerat trimiterea la lucru de lucratori in zone de ri!c $ara a li
!e a!i(ura ec:iamentul de rotectie !eci$ic ri!curilor in care i!i
de!$a!oara activitatea
C102 Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor e ET ne certi$icate
C*
C106 Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor la ET care tre#uiau
omolo(ate I*CIR dar nu au $o!t omolo(ate
16
C10> Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor la ET care !unt
necore!unzator intretinute
Daca utila/ele !i aaratele electrice din dotare nu !unt veri$icate eriodic con$orm
revederilor $a#ricantului lor + rin de$ectarea lor ot roduce accidentarea
er!onalului care le de!erve!te
C100 Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor la ET care !unt cu
uzura avan!ata
C103 Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor la ET care !unt $ara
revizia te:nica eriodica
C110 Ri!c (enerat de unere la lucru a lucratorilor la ET care !unt $ara
revizia te:nica eriodica
C 111 .lte ri!curi (enerate de continutul necore!unzator al !arcinii de
munca
C200 *.RCIN. *U"R.DI9EN*ION.T. IN R."ORT CU
C.".CIT.TE. E<ECUT.NTULUI
1
C201 *olicitare $izica1 % e$ort !tatic "e timul lucrului datorita !tatului in icioare tim indelun(at oate $i a$ectat !i!temul o!o! al vnztorului
C202 *olicitare $izica1 % e$ort dinamic
C208 *olicitare $izica1 % ozitii de lucru $ortate !au vicioa!e
C20= *olicitare $izica1 % ozitie orto!tatica de lucru
C202 *olicitare !i:ica1 % ritm mare de munca
C206 *olicitare !i:ica1 % decizii di$icile in tim !curt
C20> *olicitare !i:ica1 % oeratii reetitive de ciclu !curt !au e)trem de
comle)
C200 *olicitare !i:ica1 % monotonia muncii
D000 E<ECUT.NT 3
D100 .CTIUNI 6RE*ITE 2
D101 E$ectuarea de$ectuoa!a de comenzi Nu !e veri$ica inainte de unerea !u# ten!iune + !tarea aaratelor ce urmeaza a $i
alimentate cu ten!iune
D102 E$ectuarea de$ectuoa!a de manevre *e maniuleaza mai multa mar$a odata decit e!te normal + entru a !curta timul
de de!carcare
D108 E$ectuarea de$ectuoa!a de ozitionari "e ra$turi + uneori mar$a e!te a!ezata , aran/ata - in!ta#il
D10= E$ectuarea de$ectuoa!a de $i)ari
D102 E$ectuarea de$ectuoa!a de a!am#lari
D106 E$ectuarea de$ectuoa!a de re(la/e
D10> Neutilizarea mi/loacelor de rotectie Nu !e $olo!e!te la maniulare ec:iament de rotectie, almare !au manu!i de
rotectie-& Nu !e $olo!e!te la locru in zona vitrinelor $ri(ori$ice + ec:iament adecvat
e)unerii la $ri(
D100 Utilizarea unui ec:iament de rotectie neadecvat
D103 Utilizarea unui ec:iament de rotectie necore!unzator
D110 Ne!incronizarea oeratiilor La de!carcarea mar$i din autoutilitara&
D111 E$ectuarea de oeratii nerevazute in !arcina de munca
D112 Comunicari accidento(ene
D118 Utilizarea de $oc de!c:i! *e $umeaza in locuri neamena/ate
D11= Utilizarea de !cule+ unelte+ !au materiale
D200 O9I*IUNI =
D201 Omiterea unor oeratiuni Nu !e !uarve(:eaza $unctionarea aaraturii a$late !u# ten!iune & *e la!a !u#
ten!iune $ara !urave(:ere
% Nu !e in!critioneaza ra$turile cu (reutatea ma)ima e care o !uorta ra$tul
D202 9ontarea incomleta a ET
D208 Neutilizarea ec:iamentului individual de rotectie
D20= Neveri$icarea eriodica a !tarii de !anatate Nu !e veri$ica anual+ !tarea de !anatate a lucratorilor& Nu !e con!emneaza in $i!ele
de atitudini de!re controlul e$ectuat& Nu !e con!emneaza in $i!a individuala de
in!tructa/ de controlul anual e$ectuat
D202 Neveri$icarea eriodica a !tarii de !anatate Nu !e lani$ica anual controlul medical al lucratorilor& Nu !e comunica lucratorilor data e!te lani$icat controlul
medical
*ITU.KI. CENTR.LIB.TO.RE
cu
ri!curile identi$icate la ace!t loc de munc
1>
Ri!curi
Con!tatate
A1 A2 A3 A4 A5
FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE
FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCA
Nr.crt Denu!re" #"ct$r!%$r &e r!'c R!'cur!
c$n't"t"te
C1 Continut necore!unzator al !arcinii de munca in raort cu cerintele de !ecuritate 3
10
Nr.crt Denu!re #"ct$r!%$r &e r!'c
R!'cur!
c$n't"t"te
.1 C.CTORII DE RI*C 9EC.NIC 20
.2 C.CTORII DE RI*C TER9IC 1
.8 C.CTORII DE RI*C ELECTRIC 12
.= C.CTORII DE RI*C CEI9IC 2
.2 C.CTORII DE RI*C JIOLO6IC 2
. TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE
=0
R!'cur!
Nr.crt Denu!re" #"ct$r!%$r &e r!'c c$n't"t"te
J1 C.CTORI DE RI*C CIBIC 8
J2 C.CTORI DE RI*C CEI9IC 0
J8 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC 11
J TOT.L C.CTORI DE RI*C L 9EDIUL DE 9UNC. 1=
3
0
11
0
2
4
6
8
10
12
B1 B2 B3
Riscuri
constatate
C2 *arcina !uradimen!ionata in raort cu caacitatea e)ecutantului 1
C TOT.L C.CTORI DE RI*C L *.RCIN. DE 9UNC. =
FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCA
FACTORI DE RISC - E(ECUTANT
13
Ri!curi
Nr&crt Denumire $actorilor de ri!c con!tatate
. TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE =0
J TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9EDIUL DE 9UNC. 1=
C TOT.L C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. =
D TOT.L C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT 3
TOT.L C.CTORI DE RI*C % LOC DE 9UNC. 6>
Ri!curi
Nr&crt Denumire $actorilor de ri!c con!tatate
D1 .ctiuni (re!ite 2
D2 Omi!iuni =
D TOT.L C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT 3
5
4
0
1
2
3
4
5
6
D1 D2
Riscuri constatate
3
1
0
5
10
C1 C2
Riscuri
constatatePUNCT DE LUCRU"L.NUL DE "REAENIRE *I "ROTECTIE
"O*T IDENTICIC.RE DE **9
"ENTRU
LOC DE 9UNC. '062201 vnztor rodu!e nealimentare
D.T. '
.ce!t document e!te in con$ormitate cu '
% .ne)a nr& > din Normele metodolo(ice entru unerea in alicare a revederilor le(ii
81312006
% .ne)a 1 din metoda de evaluare de ri!curi a INCD"9 Jucure!ti ,metoda "ECE-
NOT.' Ciind vor#a de identi$icare de ri!curi la ace!t nivel ,in ace!t document- !%au trecut toate
ri!curile identi$icate !i ma!urile de revenire !i rotectie entru $iecare ri!c identi$icat+ urmand
ca dua evaluarea ri!curilor ,document intitulat Evaluare de ri!curi entru locul de munca
062201 vnztor rodu!e nealimentare- + care !e a$la in ace!t do!ar de evaluare entru loc de
munca 062201 vnztor rodu!e nealimentare + !a !e intocmea!ca un alt lan de revenire !i
rotectie de acea!ta data entru ri!curile cotate cu cel utin nivel 8 &
. ' C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE ' =0
.1 C.CTORI DE RI*C 9EC.NIC ' 20
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c 9a!uri Te:nice 9a!uri 9a!uri I(ienico% 9a!uri de alta Cine Cine e)ecuta
lucru identi$icati ,de!criere + arametrii - Or(anizatorice !anitare natura ra!unde
1 2 8 = 2 6 > 0
.101 .aratele electrice daca nu !unt $olo!it con$orm
*e $olo!e!te *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
in!tructiunilor recomandate de roducator oate aaratul otrivit modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
accidenta er!oana care il de!erve!te recomandarilor !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
$a#ricantului5 *e
ma!urile ma!urile de cunoa!terea
de! $a!oara !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
activitatile in care !%a !e ot da in rocedurii
revazute la rezolvat a!emenea adotate
rocedura de necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
veri$icare zilnica+ !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
de re(atire a acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
locului de oate continua er!onal care ma!urilor de
m unca ! i de lucrul tinand !a intervina in **9 e care
remediere a cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
unei e)unerea la !e acorda re!ecte e
necon$ormitati ace!t ri!c & rimul a/utor timul
con!tatate er!oanei rocedurii
vatamate ca concomitent
urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.102 Daca in!talatia interioara de (az nu
!unt veri$icate din doi in doi ani de catre er!oana
$izica autorizata + ot e)i!ta !caari de (az !i din
cauza ace!tora er!onalul oate $i accidentat rin
a)$i!iere !au e)lozie
*e veri$ica la
termenele
!ta#ilite de
(az de catre un
rerezentatnt
autorizat
Inainte de
e)irarea
termenului de
veri$icare a
in!talatiei de
(az !e $ace
adre!a !cri!a
rin care !e
!olicita
e)ecutarea
veri$icarii
*e in!truie!te
er!onalul
rivitor la
ma!urile de
**9 ce tre#uie
re!ectate
La terminarea
veri$icarii +
rerezentantul
(az emite
un roce!
ver#al de
veri$icare
Conducatorul
locului de
m unca
Anztor
rodu!e
nealimentare
% Rerezentant
!ocietate
.110 Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate +
ot aluneca !i in cadere ot accidenta er!onalul
din im ediata lor aroiere
*e in!truie!te *e aran/eaza *e controleaza *e in!truie!te
Conducatorul Anztor
er!onalul care rodu!ele in modul in care lucratorul locului de rodu!e
maniuleaza a!a $el incit !a !unt re!ectate rivitor la m unca nealimentare
rodu!ele nu cada + !a nu ma!urile ma!urile de
rivitor la m odul !e !ta#ilite+ modul rin a/utor
cum tre#uie ro!to(olea!ca in care !%a care !e ot da
aran/ate !i la !au !a nu rezolvat in a!emenea
ma!urile de alunece din necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
**9 ce tre#uie locul in care !i numai dua a!i(ura tru!a
re!ectate !unt u!e5 *e acea!ta !e de rim a/utor
de!$a!oara oate continua !i er!onal
20
activitatile lucrul tinand care !a
revazute la cont de intervina in
rocedura de e)unerea la caz de
veri$icare zilnica+ ace!t ri!c & ur(enta5 ! e
de re(atire a acorda rimul
locului de a/utor
munca !i de er!oanei
remediere a vatamate ca
unei urmare a
necon$ormitati actiunii
con!tatate 5 ace!tui $actor
de ri!c&
.111 Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate +
!e ot ro!to(oli de e ra$t !i in cadere ot
accidenta er!onalul din imediata lor aroiere
*e in!truie!te *e aran/eaza *e controleaza *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
er!onalul rodu!ele in modul in care lucratorul locului de rodu!e
entru a!a $el incit !a !unt re!ectate rivitor la m unca nealimentare
cunoa!terea nu cada+ !a nu ma!urile ma!urile de
continutului !e !ta#ilite+ modul rin a/utor
rocedurii ro!to(olea!ca in care !%a care !e ot da
adotate !au !a nu rezolvat in a!emenea
corelate cu alunece din necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
ace!t $actor de locul in care !i numai dua a!i(ura tru!a
ri!c !i a !unt u!e acea!ta !e de rim a/utor
ma!urilor de oate continua !i er!onal
**9 e care lucrul tinand care !a
tre#uie !a le cont de intervina in
re!ecte e e)unerea la caz de
timul ace!t ri!c & ur(enta5 !e
rocedurii acorda rimul
concomitent cu a/utor
e)unerea er!oanei
lucratorului la vatamate ca
ace!t ri!c& urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
.112 "e timul de!carcarii rodu!elor din mi/loacele de
tran!ort !i al maniularii ace!tora din mi/loacul
de tran!ort in ma(azin+ daca mi/locul de
tran!ort nu e!te arcat re(ulamentar + !e oate
dela!a accidental !i !urrinde er!oanele din
aroiere articiante la de!carcarea maniularea
rodu!elor
*e in!truie!te *e ince *e controleaza
*e in!truie!te Conducatorul Anztor
er!onalul oeratiunile de modul in care lucratorul locului de rodu!e
entru de!carcare !unt re!ectate rivitor la m unca nealimentare
cunoa!terea 1incarcare a ma!urile ma!urile de
continutului
rodu!elor in !ta#ilite+ modul rin a/utor
rocedurii 1din mi/locul de in care !%a care !e ot da
adotate tran!ort doar rezolvat in a!emenea
corelate cu dua ce ace!ta necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
ace!t $actor de e!te arcat !i numai dua a!i(ura tru!a
ri!c !i a re(ulamentar !i acea!ta !e de rim a/utor
ma!urilor de e!te $rinat oate continua !i er!onal
**9 e care di! ozitivul de lucrul tinand care !a
tre#uie !a le rulare&*e cont de intervina in
re!ecte e de!$a!oara e)unerea la caz de
timul activitatile ace!t ri!c & ur(enta5 ! e
rocedurii revazute la acorda rimul
concomitent cu rocedura de a/utor
e)unerea veri$icare zilnica+ er!oanei
lucratorului la de re(atire a vatamate ca
ace!t ri!c& locului de urmare a
munca !i de actiunii
remediere a ace!tui $actor
unei de ri!c&
.118 "rodu!ele+ la maniulare necore!unzatoare
,luate in cantitate mare+ !tiva in!ta#ila+
voluminoa!e+ &&& - ot rin ra!turnarea lor
accidenta !a accidenteze er!onalul care le maniuleaza
*e in!truie!te *e aran/eaza *e controleaza *e in!truie!te Conducatorul Ainzator
er!onalul rodu!ele in modul in care lucratorul locului de rodu!e
entru a!a $el incit !a !unt re!ectate rivitor la m unca nealimentare
cunoa!terea nu cada+ !a nu ma!urile ma!urile de
continutului !e !ta#ilite+ modul rin a/utor
rocedurii ro!to(olea!ca in care !%a care !e ot da
adotate !au !a nu rezolvat in a!emenea
corelate cu alunece din necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
ace!t $actor de locul in care !i numai dua a!i(ura tru!a
ri!c !i a !unt u!e acea!ta !e de rim a/utor
ma!urilor de oate continua !i er!onal
**9 e care lucrul tinand care !a
tre#uie !a le cont de intervina in
re!ecte e e)unerea la caz de
timul ace!t ri!c & ur(enta5 ! e
rocedurii acorda rimul
concomitent cu a/utor
e)unerea er!oanei
lucratorului la vatamate ca
ace!t ri!c& urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
.11= "rodu!ele a$late e ra$turi !au in !atiul de *e in!truie!te *e de!$a!oara *e controleaza *e in!truie!te Conducatorul Ainzator
deozitare+ daca nu !unt corect a!ezate+ ot in er!onalul activitatile modul in care lucratorul locului de rodu!e
caderea lor li#era din locul unde !unt u!e !a entru revazute la !unt re!ectate rivitor la munca nealimentare
accidenteze er!onalul din aroiere cunoa!terea rocedura de ma!urile ma!urile de
continutului veri$icare zilnica+ !ta#ilite+ modul rin a/utor
rocedurii de re(atire a in care !%a care !e ot da
adotate locului de rezolvat in a!emenea
corelate cu munca !i de necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
ace!t $actor de remediere a !i numai dua a!i(ura tru!a
ri!c !i a unei acea!ta !e de rim a/utor
ma!urilor de necon$ormitati oate continua !i er!onal
**9 e care con!tatate lucrul tinand care !a
tre#uie !a le cont de intervina in
re!ecte e e)unerea la caz de
timul ace!t ri!c & ur(enta5 ! e
21
rocedurii acorda rimul
concomitent cu a/utor
e)unerea er!oanei
lucratorului la vatamate ca
ace!t ri!c& urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
.110 "e ra$turi daca (reutatea totala a rodu!elor
de e ra$t dea!e!te (reutatea ma)ima admi!a de
ra$t + ace!ta !e oate rue iar er!onalul a$lat in
aroiere !e oate accidenta rin caderea ra$tului
!i a rodu!elor de e ra$t e!te ace!ta
Daca rodu!ele care !e deoziteaza !unt in !tiva
rea mare !au in!ta#ila + ace!tea !e ot ra#u!i
e!te er!onalul a$lat in aroiere
*e controleaza *e in!truie!te 9a!ura te:nica' *e in!truie!te Conducatorul Ainzator
m odul in care er!onalul !e aran/eaza lucratorul locului de rodu!e
!unt re!ectate entru rodu!ele in rivitor la munca nealimentare
ma!urile cunoa!terea a!a $el incit !a ma!urile de
!ta#ilite+ modul continutului nu !e rua rin a/utor
in care !%a rocedurii ra$turile+ !a nu care !e ot da
rezolvat adotate !e in a!emenea
necon$ormitatea corelate cu ro!to(olea!ca ! ituatii5 ! e
!i numai dua ace!t $actor de !au !a nu a!i(ura tru!a
acea!ta !e ri!c !i a alunece din de rim a/utor
oate continua ma!urilor de locul in care !i er!onal
lucrul tinand **9 e care !unt u!e5 *e care !a
cont de tre#uie !a le de! $a!oara intervina in
e)unerea la re!ecte e activitatile caz de
ace!t ri!c & tim ul revazute la ur(enta5 ! e
rocedurii rocedura de acorda rimul
concomitent cu veri$icare zilnica+ a/utor
e)unerea de re(atire a er!oanei
lucratorului la locului de vatamate ca
ace!t ri!c& m unca ! i de urmare a
remediere a actiunii
unei ace!tui $actor
necon$ormitati de ri!c&
con!tatate
.122 Daca la maniularea rodu!elor din mi/locul de
tran!ort !re locul de deozitare + dinre locul de
deozitare e ra$turi !au din!re ra$turi !re locul
de deozitare+ !e $olo!e!te rocedeul aruncarii
rodu!elor de la un maniulant la altul + ace!te
rodu!e azvirlite ot accidenta er!onalul
maniulant
*e de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare zilnica+
de re(atire a
locului de
m unca ! i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate 5 *e
aran/eaza
rodu!ele in
a!a $el incit !a
nu cada+ !a nu
!e
ro!to(olea!ca
!au !a nu
alunece
*e controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite+ modul
in care !%a
rezolvat
necon$ormitatea
!i numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul tinand
cont de
e)unerea la
ace!t ri!c &
*e in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate
corelate cu
ace!t $actor de
ri!c !i a
ma!urilor de
**9 e care
tre#uie !a le
re!ecte e
timul
rocedurii
concomitent cu
E<"UNERE.
e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
*e in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot da
in a!emenea
! ituatii5 ! e
a!i(ura tru!a
de rim a/utor
!i er!onal
care !a
intervina in
caz de
ur(enta5 ! e
acorda rimul
./utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
Conducatorul
locului de
m unca
Ainzator
rodu!e
nealimentare
.122 Daca la luarea1unerea rodu!elor de e1e
ra$turi !e creaza !ocuri mecanice la contactul cu
ra$tul+ rodu!ele de e ra$t datorita !ocului ot
cadea !i accidenta er!oana care ia acel rodu!
*e in!truie!te *e aran/eaza *e controleaza *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
er!onalul rodu!ele in modul in care lucratorul locului de rodu!e
entru ra$t5 *e !unt re!ectate rivitor la m unca nealimentare
cunoa!terea de!$a!oara ma!urile ma!urile de
continutului activitatile !ta#ilite+ modul rin a/utor
rocedurii revazute la in care !%a care !e ot da
adotate rocedura de rezolvat in a!emenea
corelate cu veri$icare zilnica+ necon$orm itatea ! ituatii5 ! e
ace!t $actor de de re(atire a !i numai dua a!i(ura tru!a
ri!c !i a locului de acea!ta !e de rim a/utor
ma!urilor de munca !i de oate continua !i er!onal
**9 e care remediere a lucrul tinand care !a
tre#uie !a le unei cont de intervina in
re!ecte e necon$ormitati e)unerea la caz de
timul con!tatate 5 ace!t ri!c & ur(enta5 ! e
rocedurii acorda rimul
concomitent cu a/utor
e)unerea er!oanei
lucratorului la vatamate ca
ace!t ri!c& urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
.120 Daca la a!cutirea cutitelor nu !e lucreaza cu
atentie er!onalul !e oate accidenta rin taiere
*e re!ecta *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
ma!urile de modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
**9 !ta#ilite la !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
ortionarea ma!urile ma!urile de cunoa!terea
rodu!elor !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
nealimentare5 *e
in care !%a !e ot da in rocedurii
de! $a!oara rezolvat a!emenea adotate
activitatile necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
revazute la !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
rocedura de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
veri$icare zilnica+ oate continua er!onal care ma!urilor de
de re(atire a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
locului de cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
munca ! i de e)unerea la !e acorda re!ecte e
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor timul
unei er!oanei rocedurii
necon$ormitati vatamate ca concomitent
con!tatate 5 urmare a cu e)unerea
22
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.123 Daca la a!cutirea cutitelor nu !e lucreaza cu
atentie er!onalul !e oate accidenta rin inteare
*e re!ecta *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
ma!urile de modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
**9 !ta#ilite la !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
ortionarea ma!urile ma!urile de cunoa!terea
rodu!elor !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
nealimentare5 *e
in care !%a !e ot da in rocedurii
de!$a!oara rezolvat a!emenea adotate
activitatile necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
revazute la !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
rocedura de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
veri$icare zilnica+ oate continua er!onal care ma!urilor de
de re(atire a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
locului de cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
m unca ! i de e)unerea la !e acorda re!ecte e
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor timul
unei er!oanei rocedurii
necon$ormitati vatamate ca concomitent
con!tatate urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.180 Daca caile de acce! intre ra$turi !i !re ma(azie
nu !unt mentinute ermanent curate + ace!tea ot
deveni alunecoa!e !i ot accidenta er!onalul
*e tin caile de *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
acce! curate !i modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
li#ere 5 *e !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
de! $a!oara ma!urile ma!urile de cunoa!terea
activitatile !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
revazute la in care !%a !e ot da in rocedurii
rocedura de rezolvat a!emenea adotate
veri$icare zilnica+ necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
de re(atire a !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
locului de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
m unca ! i de oate continua er!onal care ma!urilor de
remediere a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
unei cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
necon$ormitati e)unerea la !e acorda re!ecte e
con!tatate 5 ace!t ri!c & rimul a/utor timul
er!oanei rocedurii
vatamate ca concomitent
urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.188 Daca e caile de acce! dintre ra$turi !i in!e
ma(azie !unt deozitate di$erite rodu!e ,contrar
revederilor ca nu !e un in ace!te locuri nici un
$el de materiale-+ ace!tea ot accidenta rin imiedicare
er!onalul
*e de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare zilnica+
de re(atire a
locului de
m unca ! i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate 5*e
tin caile de
acce! curate !i
li#ere
*e controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite+ modul
in care !%a
rezolvat
necon$ormitatea
!i numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul tinand
cont de
e)unerea la
ace!t ri!c &
*e in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor care
!e ot da in
a!emenea
! ituatii5 ! e
a!i(ura tru!a
de rim a/utor !i
er!onal care
!a intervina in
caz de ur(enta5
!e acorda
rimul a/utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii ace!tui
$actor de ri!c
*e in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate
corelate cu
ace!t $actor
de ri!c !i a
ma!urilor de
**9 e care
tre#uie !a le
re!ecte e
timul
rocedurii
concomitent
cu e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c
Conducatorul
locului de
m unca
Anztor
rodu!e
nealimentare
.180 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e
ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a !e
a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+
er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate aluneca de e ace!ta !i in
cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l
accidenteze $ie in cadere !e oate accidenta rin
lovirea de di$erite o#iecte din zona
"entru *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul Anztor
a!emenea modul in care lucratorul
er!onalul locului de rodu!e
! ituatii ! e !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
$olo!e!te ma!urile ma!urile de cunoa!terea
!carita !ecial !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
con!truita 5 *e in care !%a !e ot da in rocedurii
de! $a!oara rezolvat a!emenea adotate
activitatile necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
revazute la !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
rocedura de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
veri$icare zilnica+ oate continua er!onal care ma!urilor de
de re(atire a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
locului de cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
m unca ! i de e)unerea la !e acorda re!ecte e
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor timul
unei er!oanei rocedurii
necon$ormitati vatamate ca concomitent
con!tatate 5 urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.183 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e
ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a !e
a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+
er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate cadea de e ace!ta !i in cadere
oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l
accidenteze $ie in cadere !e oate accidenta rin
lovirea de di$erite o#iecte din zona
"entru *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
a!emenea modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
! ituatii ! e !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
$olo!e!te ma!urile ma!urile de cunoa!terea
!carita !ecial !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
con!truita 5 *e in care !%a !e ot da in rocedurii
de! $a!oara rezolvat a!emenea adotate
activitatile necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
revazute la !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
rocedura de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
veri$icare zilnica+ oate continua er!onal care ma!urilor de
de re(atire a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
locului de cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
m unca ! i de e)unerea la !e acorda re!ecte e
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor timul
28
unei er!oanei rocedurii
necon$ormitati vatamate ca concomitent
con!tatate 5 urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.1=0 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e
ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a !e
a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+
er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate cadea rin ruerea lat$ormei e
care !e a$la !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i
aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in cadere !e oate
accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din zona
*e de!$a!oara *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul Anztor
activitatile modul in care
lucratorul er!onalul locului de rodu!e
revazute la !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
rocedura de ma!urile ma!urile de cunoa!terea
veri$icare zilnica+ !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
de re(atire a in care !%a !e ot da in rocedurii
locului de rezolvat a!emenea adotate
m unca ! i de necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
remediere a !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
unei acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
necon$ormitati oate continua er!onal care ma!urilor de
con!tatate lucrul tinand !a intervina in **9 e care
5"entru cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
a!emenea e)unerea la !e acorda re!ecte e
! ituatii ! e ace!t ri!c & rimul a/utor timul
$olo!e!te er!oanei rocedurii
!carita !ecial vatamate ca concomitent
con!truita urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
.1== Daca entru maniularea rodu!elor a$late la
inaltime ,ra$turi inalte- !e $olo!e!c di$erite !cari
imrovizate+ er!onalul care le $olo!e!te entru a
a/un(e mai u!or la acele rodu!e oate cadea !i !e oate
accidenta
"entru *e controleaza *e in!truie!te *e in!truie!te Conducatorul Anztor
a!emenea
modul in care lucratorul er!onalul locului de rodu!e
! ituatii ! e !unt re!ectate rivitor la entru m unca nealimentare
$olo!e!te ma!urile ma!urile de cunoa!terea
!carita !ecial !ta#ilite+ modul rin a/utor care continutului
con!truita 5 *e in care !%a !e ot da in rocedurii
de! $a!oara rezolvat a!emenea adotate
activitatile necon$ormitatea ! ituatii5 ! e corelate cu
revazute la !i numai dua a!i(ura tru!a ace!t $actor
rocedura de acea!ta !e de rim a/utor !i de ri!c !i a
veri$icare zilnica+ oate continua er!onal care ma!urilor de
de re(atire a lucrul tinand !a intervina in **9 e care
locului de cont de caz de ur(enta5 tre#uie !a le
m unca ! i de e)unerea la !e acorda re!ecte e
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor timul
unei er!oanei rocedurii
necon$ormitati vatamate ca concomitent
con!tatate urmare a cu e)unerea
actiunii ace!tui lucratorului la
$actor de ri!c& ace!t ri!c&
2=
.8 C.CTORI DE RI*C ELECTRIC ' 12
.808 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de
nealimentarea aaratelor !au utila/elor+ cu
ener(ie electrica + !tarea ca#lurilor de
nealimentare ,izolatiei de e ace!tea-
er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
.nual electrician *e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul Ainzator
autorizat veri$ica !emnalizeaza lucratorul electrician locului de rodu!e
necon$ormitatile ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca nealimentare
cauzate de un re!trictioneaza ma!urile de remedierea % Electrician
a!emenea $actor acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii& autorizat
de ri!c !i de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
remediaza controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
nere(ulile modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
con!tatate5 zilnic !unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
!e veri$ica rin ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
a!ectare !tarea !ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
ec:iamentului controleaza !e acorda catre o er!oana
de munca din modul in care rimul a/utor autorizata& *e
dotare inainte de !%a rezolvat celui in!truie!te
cularea necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
alimentarii cu !i daca entru
ener(ie electrica necon$ormitatea cunoa!terea
!i remediaza nu !e mai continutului
necon$ormitatea m ani$e! ta+ rocedurii
con$orm numai dua adotate !i a
rocedurii de acea!ta !e ma!urilor de
remediere a unei oate continua electro!ecuritate&
necon$orm itati lucrul&
con!tatate&
.80= Daca la inlocuirea ca#lurilor electrice care
alimenteaza di$erite ec:iamente !au aarate
a$late !u# ten!iune + nu !e man!oneaza locul de
trecere al ca#lului rin caraca!a aaratului + in
.nual electrician *e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul Electrician
autorizat veri$ica !emnalizeaza lucratorul electrician locului de autorizat
necon$ormitatile ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca % Aanzator
cauzate de un re!trictioneaza ma!urile de remedierea
22
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de
ri!c
9a!uri Te:nice 9a!uri 9a!uri I(ienico% 9a!uri de alta Cine Cine
lucru identi$icati ,de!criere + arametrii - Or(anizatorice !anitare natu ra ra!unde e)ecuta
1 2 8 = 2 6 > 0
.801 Daca nu !e veri$ica anual !tarea centurii de
imamintare !i a le(aturiilor la acea!ta entru
di$erite ec:iamente !i aarate a$late !u#
ten!iune+ er!onalul care le de!erve!te !au !e
a$la ocazional in zona oate $i electrocutat
*e $ace anual *e *e !olicita *e $ace anual Conducatorul electrician
veri$icare cu !emnalizeaza !eciali!tului adre!a catre locului de autorizat
!eciali!t ri!cul 5 !e "R.9 dua !eciali!t "R.9 munca % Aanzator
autorizat "R.95 re!trictioneaza term inarea entru !olicitare
.nual electrician acce!ul in zona veri$icare de veri$icare 5 *e
autorizat veri$ica de lucru5 !e roce!ul ver#al !olicita un
necon$ormitatile controleaza de con! tatare 5 electrician
cauzate de un modul in care *e in!truie!te autorizat entru
a!emenea $actor !unt re!ectate lucratorul remedierea
de ri!c !i ma!urile rivitor la necon$ormitatii&
remediaza !ta#ilite5 !e ma!urile de Nu !e continua
nere(ulile controleaza rin a/utor care lucrul la ace!t
con!tatate5 zilnic modul in care !e ot da in caz aarat ana nu
!e veri$ica rin !%a rezolvat de electrocutare !e remediaza
a!ectare !tarea necon$ormitatea !au !oc electric5 necon$ormitatea
ec:iamentului !i daca !e a!i(ura con!tatata de
de munca din necon$ormitatea tru!a !tationara catre o er!oana
dotare inainte de nu !e mai de rim a/utor 5 autorizata& *e
cularea m ani$e! ta+ !e acorda in!truie!te
alimentarii cu numai dua rimul a/utor er!onalul
ener(ie electrica acea!ta !e celui entru
!i remediaza oate continua electrocutat& cunoa!terea
necon$ormitatea lucrul& continutului
con$orm rocedurii
rocedurii de adotate !i a
remediere a unei ma!urilor de
necon$orm itati electro!ecuritate&
con!tatate&
.802 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de cularea
alimentarii cu ener(ie electrica a di$eritelor
aarate !au utila/e + e)i!tenta le(aturiilor la
centura de imamintare + er!onalul care le
de!erve!te !au !e a$la ocazional in zona oate $i electrocutat
Bilnic tre#uie *e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul
Anztor
$acuta acea!ta !emnalizeaza lucratorul electrician locului de rodu!e
veri$icare de ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca nealimentare
catre $iecare re!trictioneaza ma!urile de remedierea % electrician
lucrator la acce!ul in zona
rin a/utor care necon$ormitatii&
autorizat
aaratura e de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
care o controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
de!erve!te 5 modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
.nual electrician !unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
autorizat veri$ica ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
necon$ormitatile !ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
cauzate de un controleaza !e acorda catre o er!oana
a!emenea $actor modul in care rimul a/utor autorizata& *e
de ri!c !i !%a rezolvat celui in!truie!te
remediaza necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
nere(ulile !i daca entru
con!tatate5 zilnic necon$ormitatea cunoa!terea
!e veri$ica rin nu !e mai continutului
a!ectare !tarea m ani$e! ta+ rocedurii
ec:iamentului numai dua adotate !i a
de munca din acea!ta !e ma!urilor de
dotare inainte de oate continua electro!ecuritate&
cularea lucrul&
alimentarii cu
ener(ie electrica
!i remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a unei
Necon$ormitati
con!tatate
acel loc izolatia !au continuitatea ca#lului !e
oate deteriora !i er!onalul care de!erve!te
ace!t aarat !au utila/ !e oate electrocuta
a!emenea $actor acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii&
de ri!c !i de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
remediaza controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
nere(ulile modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
con!tatate5 zilnic !unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
!e veri$ica rin ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
a!ectare !tarea !ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
ec:iamentului controleaza !e acorda catre o er!oana
de munca din modul in care rimul a/utor autorizata& *e
dotare inainte de !%a rezolvat celui in!truie!te
cularea necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
alimentarii cu !i daca entru
ener(ie electrica necon$ormitatea cunoa!terea
!i remediaza nu !e mai continutului
necon$ormitatea m ani$e! ta+ rocedurii
con$orm numai dua adotate !i a
rocedurii de acea!ta !e ma!urilor de
remediere a unei oate continua electro!ecuritate&
necon$orm itati lucrul&
con!tatate&
.802 Daca entru nealimentarea aaratelor !au
utila/elor !e $olo!e!c ca#luri + !teHere !au rize
$ara al treilea $ir de amintare ,!i!temul !uHo-
er!onalul care de!erve!tea ace!te aarate !au
utila/e !e oate electrocuta
.nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea $actor
de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare !tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte de
cularea
alimentarii cu
ener(ie electrica
!i remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a unei
necon$orm itati
con!tatate&
*e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul Ainzator
!emnalizeaza lucratorul electrician locului de rodu!e
ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca nealimentare
re!trictioneaza ma!urile de remedierea % electrician
acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii& autorizat
de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
!unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
!ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
controleaza !e acorda catre o er!oana
modul in care rimul a/utor autorizata& *e
!%a rezolvat celui in!truie!te
necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
!i daca entru
necon$ormitatea cunoa!terea
nu !e mai continutului
m ani$e! ta+ rocedurii
numai dua adotate !i a
acea!ta !e ma!urilor de
oate continua electro!ecuritate&
lucrul&
.806 Daca aaratele care !e a$la !u# ten!iune !unt
e)u!e la umezeala !au conden! + ace!tea ot
roduce electrocutarea er!onalului care le
de!erve!te
.nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea $actor
de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare !tarea
ec:iamentului
de munca du#
ditare u#au#te
de munca din
dotare inainte de
cularea
alimentarii cu
ener(ie electrica
!i remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a unei
necon$orm itati
con!tatate&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
*e in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor care
!e ot da in caz
de electrocutare
!au !oc electric5
!e a!i(ura
tru!a !tationara
de rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
Conducatorul
locului de
munca
Ainzator
rodu!e
nealimentare
% electrician
autorizat
26
2>
.80> Daca nu !e veri$ica inainte de unerea in riza a
ca#lurilor + ca ace!tea !a nu $ie ude !au daca !e
lucreaza cu miinile ude la ace!te ca#luri de
nealimentare + er!onalul care le maniuleaza !e
oate electrocuta la introducerea ace!tora in riza
.nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea $actor
de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare !tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte de
cularea
alimentarii cu
ener(ie electrica
!i remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a unei
necon$orm itati
con!tatate&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
*e in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor care
!e ot da in caz
de electrocutare
!au !oc electric5
!e a!i(ura
tru!a !tationara
de rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentare
% Electrician
autorizat
.800 Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente
la aaratele din dotare !e $ac modi$icari
neautorizate la ace!tea + er!onalul care le
de!erve!te !e oate electrocuta
.nual electrician *e *e in!truie!te
*e !olicita un Conducatorul "er!oana
autorizat veri$ica !emnalizeaza lucratorul electrician locului de autorizata
necon$ormitatile ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca % Electrician
cauzate de un re!trictioneaza ma!urile de remedierea autorizat
a!emenea $actor acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii&
de ri!c !i de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
remediaza controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
nere(ulile modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
con!tatate5 zilnic !unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
!e veri$ica rin ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
a!ectare !tarea !ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
ec:iamentului controleaza !e acorda catre o er!oana
de munca din modul in care rimul a/utor autorizata& *e
dotare inainte de !%a rezolvat celui in!truie!te
cularea necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
alimentarii cu !i daca entru
ener(ie electrica necon$ormitatea cunoa!terea
!i remediaza nu !e mai continutului
necon$ormitatea m ani$e! ta+ rocedurii
con$orm numai dua adotate !i a
rocedurii de acea!ta !e ma!urilor de
remediere a unei oate continua electro!ecuritate&
necon$orm itati lucrul&
con!tatate&
.803 Daca e!te aaratele a$late !u# ten!iune !e
var!a accidental lic:ide + er!oanele care !e a$la
in aroiere !au care de!erve!c acel aarate !e
ot electrocuta
*e !olicita un Nu ! e trec *e *e in!truie!te Conducatorul
Anztor
electrician reciienti + cani + !emnalizeaza lucratorul rivitor locului de rodu!e
autorizat entru a:are etc& cu ri!cul 5 !e la ma!urile de munca nealimentare
remedierea aa !au alte re!trictioneaza rin a/utor care % Electrician
necon$ormitatii& lic:ide e!te acce!ul in zona !e ot da in caz autorizat
Nu !e continua aarate a$late de lucru5 !e de electrocutare
lucrul la ace!t ! u# ten! iune controleaza !au !oc electric5
aarat ana nu modul in care !e a!i(ura tru!a
!e remediaza !unt re!ectate !tationara de
necon$ormitatea ma!urile rim a/utor 5 !e
con!tatata de !ta#ilite5 !e acorda rimul
catre o er!oana controleaza a/utor celui
autorizata& *e modul in care electrocutat&
in!truie!te ! %a rezolvat
er!onalul necon$orm itatea
entru !i daca
cunoa!terea necon$orm itatea
continutului nu !e mai
rocedurii m ani$e!ta+
adotate !i a numai dua
ma!urilor de acea!ta !e
electro!ecuritate& oate continua
lucrul&
.810 Daca aaratele electrice care !e a$la !u#
ten!iune $unctioneaza cu caacele de rotectie
demontate !au deteriorate e)i!ta ri!cul ca
er!onalul care de!erve!te ace!te aarate
electrica !a !e accidenteze
*e $olo!e!c
*e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul Anztor
num ai aarate !emnalizeaza lucratorul electrician locului de rodu!e
care au carca!a ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca nealimentare
comlet montata re!trictioneaza ma!urile de
remedierea
!i ec:iata5 acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii&
.nual electrician de lucru5 !e !e ot da in caz Nu !e continua
autorizat veri$ica controleaza de electrocutare lucrul la ace!t
necon$ormitatile modul in care !au !oc electric5 aarat ana nu
cauzate de un !unt re!ectate !e a!i(ura !e remediaza
a!emenea $actor ma!urile tru!a !tationara necon$ormitatea
de ri!c !i !ta#ilite5 !e de rim a/utor 5 con!tatata de
remediaza controleaza !e acorda catre o er!oana
nere(ulile modul in care rimul a/utor autorizata& *e
con!tatate5 zilnic !%a rezolvat celui in!truie!te
!e veri$ica rin necon$ormitatea electrocutat& er!onalul
a!ectare !tarea !i daca entru
ec:iamentului necon$ormitatea cunoa!terea
de munca din nu !e mai continutului
dotare inainte de m ani$e! ta+ rocedurii
cularea numai dua adotate !i a
alimentarii cu acea!ta !e ma!urilor de
ener(ie electrica oate continua electro!ecuritate&
!i remediaza lucrul&
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a unei
necon$orm itati
con!tatate&
.811 Daca !e lucreaza cu aarate electrice din dotare +
care au carca!e deteriorate + !arte + $i!urate +
eticite er!onalul care de!erve!te ace!te
aarate in acea!ta !tare + !e oate electrocuta
a/un(ind accidental in contact cu di$erite arti
*e $olo!e!c *e *e in!truie!te *e !olicita un Conducatorul
Anztor
num ai aarate !emnalizeaza lucratorul electrician locului de rodu!e
care !unt $ara ri!cul 5 !e rivitor la autorizat entru munca nealimentare
de$ecte vizi#ile5 re!trictioneaza ma!urile de remedierea % Electrician
.nual electrician acce!ul in zona rin a/utor care necon$ormitatii& autorizat
.= C.CTORI DE RI*C CEI9IC ' 2
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati
9a!uri 9a!uri 9a!uri I(ienico% 9a!uri de Cine Cine
lucru ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice
!anitare alta natura ra!unde e)ecuta
1 2 8 = 2 6 > 0
.=08 "e timul maniularii rodu!elor volatile !u# di$erite
$orme de
*e *e controleaza *e in!truie!te *e Conducatorul Anztor
am#alare+ nu !e lucreaza cu atentie !i $ara !ur!e de $oc maniuleaza
modul in care lucratorul in!truie!te locului de rodu!e
de!c:i! ,$umat-+ rin !ar(erea accidentala a
am#ala/ului in
cu atentie !unt re!ectate rivitor la er!onalul munca
nealimentar
e
care !e (a!e!te !i in contact cu $ocul de!c:i! direct !au ace!te ma!urile ma!urile de entru % cadru
rovocat , alcoolul dever!at e!te ca#luri electrice !au rodu!e5 *e ! ta#ilite+ m odul rin a/utor care cunoa!terea te:nic "*I
aarate electrice roduce !curtcircuit !i !cinteile roduc de! $a!oara in care !%a !e ot da in continutului
arinderea alcoolului- + !e arinde !i oate incendia zona
in
activitatile rezolvat a!emenea rocedurii
care !e a$la iar din cauza incendiului er!onalul !e oate revazute la necon$orm itatea !ituatii5 !e adotate
accidenta (rav rocedura de !i numai dua a!i(ura tru!a corelate cu
veri$icare acea!ta !e de rim a/utor !i ace!t $actor
zilnica+ de oate continua er!onal care de ri!c !i a
re(atire a lucrul tinand !a intervina in ma!urilor
locului de cont de caz de ur(enta5 de **9 e
m unca ! i de e)unerea la !e acorda care tre#uie
remediere a ace!t ri!c & rimul a/utor !a le
unei er!oanei re!ecte e
necon$orm itati vatam ate ca timul
con!tatate 5 urmare a rocedurii
actiunii ace!tui concomitent
$actor de ri!c& cu
e)unerea
lucratorului
la ace!t ri!c&
.=0= "rodu!ele vrac ,in !aci- in anumite conditii de temeratura ,
*e *e in!truie!te *e controleaza *e Conducatorul
Anztor
e!te =0 (rade C- !i la !ocuri mecanice ,maniularea
rin
de! $a!oara er!onalul modul in care in!truie!te locului de rodu!e
trintire a !acilor- oate $i e)loziva
activitatile entru !unt re!ectate lucratorul munca
nealimentar
e
revazute la
cunoa!terea ma!urile rivitor la
% cadru
rocedura de continutului !ta#ilite+ modul ma!urile de te:nic "*I
veri$icare rocedurii in care !%a rin a/utor
zilnica+ de adotate rezolvat care !e ot
re(atire a corelate cu necon$ormitatea da in
locului de ace!t $actor de !i numai dua a!emenea
m unca ! i de ri!c !i a acea!ta !e !ituatii5 !e
remediere a ma!urilor de oate continua a!i(ura
unei **9 e care lucrul tinand tru!a de
necon$orm itati tre#uie !a le cont de rim a/utor
con!tatate 5 re!ecte e e)unerea la !i er!onal
timul ace!t ri!c & care !a
rocedurii intervina in
concomitent cu caz de
E)unerea
lucratorului la ace!t
ri!c&
acorda rimul a/utor
er!oanei vatamate
ur(enta5 !e
.2 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 2
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de Cine Cine
lucru ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice I(ienico% alta natura ra!unde e)ecuta
!anitare
1 2 8 = 2 6 > 0
.211 Unii clienti ot avea a$ectiuni !i:ice & Din cauza
comortamentului
Clientii din *e controleaza *e *e Conducatorul Anztor
necontrolat al ace!tora er!onalul care il de!erve!te oate $i m a(azin ! unt modul in care in!truie!te
in!truie!te locului de rodu!e
accidentat de ace!tia tratati cu !unt re!ectate lucratorul er!onalul munca nealimentar
e
atentie& Cei ma!urile rivitor la entru
care !ta#ilite+ modul ma!urile cunoa!terea
m ani$e! ta in care !%a de rin continutului
di$erite rezolvat a/utor care rocedurii
!imtome necon$ormitatea !e ot da adotate
!au a$ectiuni !i numai dua in corelate cu
!i:ice de acea!ta !e a!emenea ace!t $actor
recomandat oate continua !ituatii5 !e de ri!c !i a
!a $ie !erviti lucrul tinand a!i(ura ma!urilor
cu rioritate cont de tru!a de de **9 e
&*e e)unerea la rim a/utor care tre#uie
de!$a! oara ace!t ri!c & !i !a le
activitatile er!onal re!ecte e
revazute la care !a timul
rocedura de intervina in rocedurii
veri$icare caz de concomitent
zilnica+ de ur(enta5 cu
re(atire a !e acorda e)unerea
locului de rimul lucratorului
munca !i de a/utor la ace!t ri!c&
remediere a er!oanei
unei vatam ate
necon$ormitati ca urm are
con!tatate 5 a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
.212 Unii dintre clienti ot $i in realitate in$ractori !au criminali+ care
ot
*e in!taleaza *e controleaza *e *e Conducatorul
Anztor
une in ericol viata vnztorului di! ozitiv de modul in care in!truie!te in!truie!te locului de rodu!e
20
alarmare !unt re!ectate lucratorul er!onalul munca nealimentar
e
,!irena !au ma!urile rivitor la entru % ! ocietate
!onerie !ta#ilite+ modul
ma!urile cunoa!terea
de aza
e)terioara- in care !%a de rin continutului
care !a oata rezolvat a/utor care rocedurii
$i actionata in necon$ormitatea !e ot da adotate
caz de nevoie !i numai dua in corelate cu
din mai multe acea!ta !e a!emenea ace!t $actor
locuri din oate continua !ituatii5 !e de ri!c !i a
m a(azin 5 *e lucrul tinand a!i(ura ma!urilor
de!$a! oara cont de tru!a de de **9 e
activitatile e)unerea la rim a/utor care tre#uie
revazute la ace!t ri!c & !i !a le
rocedura de er!onal re!ecte e
veri$icare care !a timul
zilnica+ de intervina in rocedurii
re(atire a caz de concomitent
locului de ur(enta5 cu
munca !i de !e acorda e)unerea
remediere a rimul lucratorului
unei a/utor la ace!t ri!c&
necon$ormitati er!oanei
con!tatate 5 vatam ate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
J ' C.CTORI DE RI*C % 9EDIU DE 9UNC. ' 1=
J1 C.CTORI DE RI*C CIBIC ' 8
Cod
lucru
Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati
,de!criere + arametrii -
9a!uri
Te:nice
9a!uri
Or(anizatorice
9a!uri
I(ienico%
!anitare
9a!uri de
alta natura
Cine
ra!unde
Cine e)ecuta
1 2 8 = 2 6 > 0
J118 Iluminatul din !atiul comercial e!te uneori $olo!it *e a!i(ura *e controleaza *e *e conducatorul vnztor
necore!unzator din ratiuni economice& *la#a iluminare
oate
$unctionarea modul in care in! truie! te in!truie!te locului de rodu!e
a$ecta vederea vnztorilor tuturor !unt re!ectate lucratorul er!onalul munca nealimentare
corurilor de
ma!urile rivitor la entru
% Electrician
iluminat din ! ta#ilite+ m odul ma!urile cunoa!terea autorizat
dotarea in care !%a de rin continutului
m a(azinului5 rezolvat a/utor care rocedurii
*e necon$orm itatea !e ot da adotate
de! $a!oara !i numai dua in corelate cu
activitatile acea!ta !e a!emenea ace!t $actor
revazute la oate continua !ituatii5 !e de ri!c !i a
rocedura de lucrul tinand a!i(ura ma!urilor
veri$icare cont de tru!a de de **9 e
zilnica+ de e)unerea la rim a/utor care tre#uie
re(atire a ace!t ri!c & !i !a le
locului de er!onal re!ecte e
m unca ! i de care !a timul
remediere a intervina in rocedurii
unei caz de concomitent
necon$orm itati ur(enta5 cu
con!tatate 5 !e acorda e)unerea
rimul lucratorului
a/utor la ace!t ri!c&
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
J11= Corurile de iluminat inainte de arderea lor au o $unctionare
*e *e controleaza *e *e conducatorul vnztor
intermitenta & Daca ace!te coruri nu !un !c:im#ate la tim
ot
de! $a!oara modul in care in! truie! te in!truie!te locului de rodu!e
a$ecta vederea vnztorilor activitatile
!unt re!ectate lucratorul er!onalul munca
nealimentare
revazute la ma!urile rivitor la entru % Electrician
rocedura de ! ta#ilite+ m odul ma!urile cunoa!terea autorizat
veri$icare in care !%a de rin continutului
zilnica+ de rezolvat a/utor care rocedurii
re(atire a necon$orm itatea !e ot da adotate
locului de !i numai dua in corelate cu
m unca ! i de acea!ta !e a!emenea ace!t $actor
remediere a oate continua !ituatii5 !e de ri!c !i a
unei lucrul tinand a!i(ura ma!urilor
necon$orm itati cont de tru!a de de **9 e
con!tatate 5*e e)unerea la rim a/utor care tre#uie
a!i(ura ace!t ri!c & !i !a le
$unctionarea er!onal re!ecte e
tuturor care !a timul
corurilor de intervina in rocedurii
iluminat din caz de concomitent
dotarea ur(enta5 cu
m a(azinului !e acorda e)unerea
rimul lucratorului
a/utor la ace!t ri!c&
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
23
ace!tui
$actor de
ri!c&
J2 C.CTORI DE RI*C CEI9IC
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de Cine Cine
lucru ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice I(ienico% alta natura ra!unde e)ecuta
!anitare
1 2 8 = 2 6 > 0
J8 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 11
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati
9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine
lucru ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice I(ienico% natura ra!unde e)ecuta
!anitare
1 2 8 = 2 6 > 0
J801 Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de
rezentare a mar$urilor in ermanenta curatenie+ ot
aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai
ale! unde !unt deozitate mezeluri !au alte rodu!e
nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta
!tarea de !anatate a lucratorului !i c:iar a clientilor
*e $ace curat *e *e alica *e in!truie!te conducatorul
vnztor
ori de cite ori !emnalizeaza ma!urile de er!onalul locului de rodu!e
e!te nevoie5 ri!cul 5 !e i(iena entru munca nealimentar
e
*e alica m onitorizeaza individuala cunoa!terea !i % 9edic de
rocedura de !tarea de !i colectiva re!ectarea m edicina
lucru in mediu ! anatate a !i dua caz ma!urilor de muncii
contaminat lucratorilor5 !e ma!urile in i(iena
#iolo(ic& *e controleaza caz de individuala !i
de!$a!oara m odul in care contaminare colectiva !i
activitatile !unt #iolo(ica& entru
revazute la re!ectate cunoa!terea
rocedura de ma!urile rocedurii de
veri$icare !ta#ilite actiune in caz
zilnica+ de de contaminare
re(atire a #iolo(ica&
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate&
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a
clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
*e alica *e *e alica *e in!truie!te conducatorul
vnztor
rocedura de !emnalizeaza ma!urile de er!onalul locului de rodu!e
lucru in mediu ri!cul 5 !e i(iena entru munca nealimentar
e
contaminat m onitorizeaza individuala cunoa!terea !i % m edicul de % 9edic de
#iolo(ic& *e !tarea de !i colectiva
re!ectarea m edicina m edicina
de!$a!oara ! anatate a !i dua caz ma!urilor de muncii muncii
activitatile lucratorilor5 !e ma!urile in i(iena
revazute la controleaza caz de individuala !i
rocedura de m odul in care contaminare colectiva !i
veri$icare !unt #iolo(ica& entru
zilnica+ de re!ectate cunoa!terea
re(atire a ma!urile rocedurii de
locului de !ta#ilite actiune in caz
munca !i de de contaminare
remediere a #iolo(ica&
unei
necon$ormitati
con!tatate&5
Clientii
#olnavi ! unt
!erviti cu
rioritate
entru a nu li
!e $ace rau in
m a(azin cat
!i entru a nu
contamina
er!oanele
!anatoa!e
din ma(azin
J808 Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de
rezentare a mar$urilor in ermanenta curatenie+ ot
aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai
ale! unde !unt deozitate mezeluri !au alte rodu!e
nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta
!tarea de !anatate a lucratorului !i c:iar a clientilor
*e $ace curat *e *e alica *e in!truie!te conducatorul vnztor
ori de cite ori !emnalizeaza ma!urile de er!onalul locului de rodu!e
e!te nevoie5 ri!cul 5 !e
i(iena entru munca
nealimentar
e
*e alica m onitorizeaza individuala cunoa!terea !i % 9edic de
rocedura de !tarea de !i colectiva re!ectarea m edicina
lucru in mediu ! anatate a !i dua caz ma!urilor de muncii
contaminat lucratorilor5 !e ma!urile in i(iena
#iolo(ic& *e controleaza caz de individuala !i
de!$a!oara m odul in care contaminare colectiva !i
activitatile !unt #iolo(ica& entru
revazute la re!ectate cunoa!terea
rocedura de ma!urile rocedurii de
veri$icare !ta#ilite actiune in caz
zilnica+ de de contaminare
re(atire a #iolo(ica&
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
80
con!tatate&
J80= Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a
clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de di$eriti a(enti
ato(eni
*e alica
rocedura de
lucru in mediu
contaminat
#iolo(ic& *e
de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate&5
La rimele
!imtome de
im#olnavire
lucratorul in
cauza e!te
trimi! la
control
medical
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
m onitorizeaza
!tarea de
! anatate a
lucratorilor5 !e
controleaza
m odul in care
!unt
re!ectate
ma!urile
!ta#ilite
*e alica
ma!urile de
i(iena
individuala
!i colectiva
!i dua caz
ma!urile in
caz de
contaminare
#iolo(ica&
*e in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea !i
re!ectarea
ma!urilor de
i(iena
individuala !i
colectiva !i
entru
cunoa!terea
rocedurii de
actiune in caz
de contaminare
#iolo(ica&
conducatorul
locului de
munca
% medic de
m edicina
muncii
vnztor
rodu!e
nealimentar
e
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a
clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de di$eriti a(enti ato(eni
La rimele *e *e alica *e in!truie!te conducatorul vnztor
!imtome de !emnalizeaza ma!urile de er!onalul locului de rodu!e
im #olnavire ri!cul 5 !e i(iena entru munca nealimentar
e
lucratorul in m onitorizeaza individuala cunoa!terea !i % medic de
cauza e!te !tarea de !i colectiva re!ectarea m edicina
trimi! la ! anatate a !i dua caz ma!urilor de muncii
control lucratorilor5 !e ma!urile in i(iena
m edical 5 *e controleaza caz de individuala !i
alica m odul in care contaminare colectiva !i
rocedura de !unt #iolo(ica& entru
lucru in mediu re!ectate cunoa!terea
contaminat ma!urile rocedurii de
#iolo(ic& *e !ta#ilite actiune in caz
de!$a!oara de contaminare
activitatile #iolo(ica&
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate&
J806 "e tim loio!+ e talile incaltamintei clientilor ot $i
di$eriti a(enti ato(eni care !unt la!ati aoi e ardo!eala
ma(azinului & Daca nu !e $ace ermanent curat ace!ti
a(enti ato(eni ot a$ecta !tarea de !anatate a
lucratorilor
*e alica
*e *e alica *e in!truie!te conducatorul vnztor
rocedura de !emnalizeaza ma!urile de er!onalul locului de rodu!e
lucru in mediu ri!cul 5 !e i(iena entru munca nealimentar
e
contaminat m onitorizeaza individuala cunoa!terea !i % medic de
#iolo(ic& *e !tarea de !i colectiva re!ectarea m edicina
de!$a!oara ! anatate a !i dua caz ma!urilor de muncii
activitatile lucratorilor5 !e ma!urile in i(iena
revazute la controleaza caz de individuala !i
rocedura de m odul in care contaminare colectiva !i
veri$icare !unt #iolo(ica& entru
zilnica+ de re!ectate cunoa!terea
re(atire a ma!urile rocedurii de
locului de !ta#ilite actiune in caz
munca !i de de contaminare
remediere a #iolo(ica&
unei
necon$ormitati
con!tatate&5
*e $ace curat
ori de cite ori
e!te nevoie
J800 Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al clientilor cu *e interzice *e *e *e in!truie!te Conducatorul Anztor
animale de comanie + ace!te animale ot in anumite
acce!ul in !emnalizeaza in!truie!te er!onalul locului de rodu!e
imre/urari !a una in ericol rin comortamentul lor ma(azin cu ri!cul 5 !e lucratorul entru munca nealimentar
e
lucratorii din ma(azin animale de m onitorizeaza rivitor la cunoa!terea % medic de
comanie5 *e !tarea de ma!urile de continutului m edicina
de!$a!oara ! anatate a rin a/utor rocedurii muncii
activitatile lucratorilor5 !e care !e ot adotate
revazute la controleaza da in corelate cu
rocedura de m odul in care a!emenea ace!t $actor de
veri$icare !unt !ituatii5 !e ri!c !i a
zilnica+ de re!ectate a!i(ura ma!urilor de
re(atire a ma!urile tru!a de **9 e care
locului de !ta#ilite rim a/utor tre#uie !a le
munca !i de !i er!onal re!ecte e
remediere a care !a timul
unei intervina in rocedurii
necon$ormitati caz de concomitent cu
con!tatate ur(enta5 ! e
acorda
rimul a/utor
er!oanei
e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
81
vatam ate ca
urmare a
actiunii
ace!tui $actor
de ri!c&
J803 Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al animalelor de
comanie+ ace!tea ot $i urtatoare de di$eriti a(enti
ato(eni care ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor
din ma(azin
*e
de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate 5
*e interzice
acce!ul in
m a(azin cu
animale de
comanie5
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
m onitorizeaza
!tarea de
! anatate a
lucratorilor5 !e
controleaza
m odul in care
!unt
re!ectate
ma!urile
!ta#ilite
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
da in
a!emenea
!ituatii5 !e
a!i(ura
tru!a de
rim a/utor
!i er!onal
care !a
intervina in
caz de
ur(enta5 ! e
acorda
rimul a/utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c
*e in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate
corelate cu
ace!t $actor de
ri!c !i a
ma!urilor de
**9 e care
tre#uie !a le
re!ecte e
timul
rocedurii
concomitent cu
e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
% medic de
m edicina
muncii
J810 Daca la locul de munca !unt accetati lucratori #olnavi + Lucratorii *e
*e *e in!truie!te Conducatorul Anztor
ace!tia ot im#olnavi !i e cei !anato!i #olnavi !e !emnalizeaza in!truie!te er!onalul locului de rodu!e
trimit la ri!cul 5 !e lucratorul entru munca nealimentar
e
controlul m onitorizeaza rivitor la cunoa!terea % 9edic de
m edical5 *e !tarea de ma!urile de continutului m edicina
de!$a!oara ! anatate a rin a/utor rocedurii muncii
activitatile lucratorilor5 !e care !e ot adotate
revazute la controleaza da in corelate cu
rocedura de m odul in care a!emenea ace!t $actor de
veri$icare !unt !ituatii5 !e ri!c !i a
zilnica+ de re!ectate a!i(ura ma!urilor de
re(atire a ma!urile tru!a de **9 e care
locului de !ta#ilite rim a/utor tre#uie !a le
munca !i de !i er!onal re!ecte e
remediere a care !a timul
unei intervina in rocedurii
necon$ormitati caz de concomitent cu
con!tatate ur(enta5 ! e e)unerea
acorda lucratorului la
rimul a/utor ace!t ri!c&
er!oanei
vatam ate ca
urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
J812 Unii dintre clienti + ot $i :oti !au criminali care ot une in
ericol viata lucratorilor in intentia lor de a $ura rodu!e
!au #anii din inca!ari
*e in!taleaza *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor
!irena !au lucratorul in!truie!te m odul in care locului de rodu!e
!onerie rivitor la er!onalul !unt re!ectate munca nealimentar
e
e)terioara5 *e ma!urile de entru ma!urile % !ocietate
de!$a!oara rin a/utor cunoa!terea !ta#ilite+ modul de aza5
activitati le care !e ot da continutului in care !%a !erviciu de
revazute la in a!emenea rocedurii rezolvat olitie
rocedura de ! ituatii5 ! e adotate necon$orm itatea comunitara
veri$icare a!i(ura tru!a corelate cu !i numai dua
zilnica+ de de rim a/utor ace!t $actor acea!ta !e
re(atire a !i er!onal de ri!c !i a oate continua
locului de care !a ma!urilor lucrul tinand
munca !i de intervina in de **9 e cont de
remediere a caz de care tre#uie e)unerea la
unei ur(enta5 ! e !a le ace!t ri!c &
necon$ormitati acorda rimul re!ecte e
con!tatate a/utor tim ul
er!oanei rocedurii
vatamate ca concomitent
urmare a cu
actiunii e)unerea
ace!tui $actor lucratorului
de ri!c& la ace!t ri!c&
J818 .limentele u!or eri!a#ile+ daca nu !unt a!trate in
conditii !tricte de temeratura !i i(iena !i daca nu !unt
!c:im#ate la e)irarea termenului de vala#ilitate+ ot
deveni !ur!e de a(enti ato(eni !i ot a$ecta !tarea de !anatate a
lucratorilor
*e inlocuie!c *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor
rodu!ele la er!onalul in!truie!te m odul in care locului de rodu!e
e)irarea
entru lucratorul !unt re!ectate munca
nealimentar
e
termenului de cunoa!terea rivitor la ma!urile
vala#ilitate 5 continutului ma!urile de !ta#ilite+ modul
*e rocedurii rin a/utor in care !%a
de!$a!oara adotate care !e ot rezolvat
activitatile corelate cu da in necon$orm itatea
revazute la ace!t $actor a!emenea !i numai dua
rocedura de de ri!c !i a !ituatii5 !e acea!ta !e
veri$icare ma!urilor de a!i(ura oate continua
zilnica+ de **9 e care tru!a de lucrul tinand
re(atire a tre#uie !a le rim a/utor cont de
82
locului de re!ecte e !i er!onal e)unerea la
munca !i de timul care !a ace!t ri!c &
remediere a rocedurii intervina in
unei concomitent caz de
necon$ormitati cu e)unerea ur(enta5 ! e
con!tatate lucratorului la acorda
ace!t ri!c& rimul a/utor
er!oanei
vatam ate ca
urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
C ' C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. ' =
C1 C.CTORI DE RI*C continut necore!unzator al !arcinii de munca in raort cu cerintele de !ecuritate ' 8
lucru identi$icati ,de!criere + arametrii - Or(anizatorice I(ienico% natura ra!unde
!anitare
1 2 8 = 2 6 > 0
C10= De multe ori er!onalul care lucreaza in zona
vitinelor $ri(ori$ice nu au ec:iament adecvat !i
!e ot im#olnavi
*e de!$a!oara *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul
Anztor rodu!e
activitatile er!onalul in!truie!te modul in care locului de nealimentare
revazute la entru lucratorul !unt re!ectate m unca % er!oana
rocedura de cunoa!terea rivitor la ma!urile de!emnata cu
veri$icare zilnica+ continutului
ma!urile de !ta#ilite+ modul
**9
de re(atire a rocedurii rin a/utor in care !%a
locului de adotate care !e ot rezolvat
m unca ! i de corelate cu da in necon$ormitatea
remediere a ace!t $actor de a!emenea !i numai dua
unei ri!c !i a !ituatii5 !e acea!ta !e
necon$ormitati ma!urilor de a!i(ura oate continua
con!tatate 5 *e **9 e care tru!a de lucrul tinand
tin ecranele de tre#uie !a le rim a/utor cont de
rotectie re!ecte e !i er!onal e)unerea la
culi!a#ile in tim ul care !a ace!t ri!c &
ozitia inc:i! !i rocedurii intervina in
numai entru concomitent cu caz de
! coaterea e)unerea ur(enta5 !e
rodu!elor din lucratorului la acorda
vitrina !e trec ace!t ri!c& rimul a/utor
ecranele de er!oanei
rotectie in vatamate ca
ozitia lucru urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
C10> Daca utila/ele !i aaratele electrice din dotare
nu !unt veri$icate eriodic con$orm revederilor
$a#ricantului lor + rin de$ectarea lor ot roduce
accidentarea er!onalului care le de!erve!te
*e in!truie!te *e intocme!te *e *e controleaza Conducatorul er!oana
er!onalul un lan anual in!truie!te modul in care locului de ca l i$i cata1auto
rizata
entru de veri$icare lucratorul !unt re!ectate m unca % Anztor rodu!e
cunoa!terea te:nica !i de rivitor la ma!urile nealimentare
continutului intretinere a ma!urile de !ta#ilite+ modul
rocedurii aaraturii !i rin a/utor in care !%a
adotate te:nicii din care !e ot rezolvat
corelate cu
dotarea da in necon$ormitatea
ace!t $actor de m a(azinului a!emenea !i numai dua
ri!c !i a !ituatii5 !e acea!ta !e
ma!urilor de a!i(ura oate continua
**9 e care tru!a de lucrul tinand
tre#uie !a le rim a/utor cont de
re!ecte e !i er!onal e)unerea la
timul care !a ace!t ri!c &
rocedurii intervina in
concomitent cu caz de
e)unerea ur(enta5 !e
lucratorului la acorda
ace!t ri!c& rimul a/utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
C2 C.CTORI DE RI*C !arcina !uradimen!ionata in raort cu caacitatea e)ecutantului ' 1
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati
9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine
lucru ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice I(ienico% natura ra!unde e)ecuta
!anitare
1 2 8 = 2 6 > 0
C201 "e timul lucrului datorita !tatului in icioare tim
indelun(at oate $i a$ectat !i!temul o!o! al vnztorului
La $iecare ora *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor
lucrata !e er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
a!i(ura 2%10 entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentar
e
minute cunoa!terea
rivitor la ma!urile
% medic de
o!i#ilitatea continutului ma!urile !ta#ilite+ modul medicina
lucrului in rocedurii de rin in care !%a muncii
ozitia a! ezat adotate a/utor care rezolvat
5 *e corelate cu !e ot da necon$ormitatea
de!$a!oara ace!t $actor in !i numai dua
88
activitatile de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
revazute la ma!urilor de ! ituatii5 ! e oate continua
rocedura de **9 e care a!i(ura lucrul tinand
veri$icare tre#uie !a le tru!a de cont de
re(atire a
locului de
m unca ! i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate 5
timul
rocedurii
concomitent
cu e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
rim a/utor
!i
er!onal
care !a
intervina in
caz de
ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
e)unerea la ace!t ri!c
D ' C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT ' 3
D1 C.CTORI DE RI*C .CTIUNI 6RE*ITE ' 2
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine e)ecuta
lucru identi$icati ,de!criere + arametrii - Te:nice Or(anizatorice I(ienico%
!anitare
natura ra!unde
1 2 8 = 2 6 > 0
D101 Nu !e veri$ica inainte de unerea !u# ten!iune +
!tarea aaratelor ce urmeaza a $i alimentate cu ten!iune
Inainte de *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul "er!oana
unerea !u# er!onalul in! truie! te modul in care locului de cali$icata1autorizata
ten!iune a entru lucratorul !unt re!ectate m unca % Anztor rodu!e
aaraturii+ !e cunoa!terea rivitor la ma!urile nealimentare
veri$ica !tarea continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
$izica a rocedurii de rin in care !%a
aaratelor adotate a/utor care rezolvat
re!ective5 *e corelate cu
!e ot da necon$ormitatea
de!$a!oara ace!t $actor in !i numai dua
activitatile de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
revazute la ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
rocedura de **9 e care a!i(ura lucrul tinand
veri$icare tre#uie !a le tru!a de cont de
zilnica+ de re!ecte e rim a/utor e)unerea la
re(atire a tim ul !i ace!t ri!c &
locului de rocedurii er!onal
m unca !i de concomitent care !a
rem ediere a cu e)unerea intervina in
unei lucratorului la caz de
necon$orm itati ace!t ri!c& ur(enta5
con!tatate !e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
D102 *e maniuleaza mai multa mar$a odata decit e!te *e *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e
normal + entru a !curta timul de de!carcare m aniuleaza er!onalul in! truie! te modul in care locului de nealimentare
mar$a cu entru lucratorul !unt re!ectate munca % er!oana
re!ectarea cunoa!terea rivitor la ma!urile de!emnata cu
in!tructiunilor continutului ma!urile !ta#ilite+ modul **9
rorii de rocedurii de rin in care !%a
maniulare !i adotate a/utor care rezolvat
cu corelate cu !e ot da necon$ormitatea
recomandarile ace!t $actor in !i numai dua
roducatorului de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
m ar$ii ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
m aniulate5 **9 e care a!i(ura lucrul tinand
*e tre#uie !a le tru!a de cont de
de!$a!oara re!ecte e rim a/utor e)unerea la
activitatile tim ul !i ace!t ri!c &
revazute la rocedurii er!onal
rocedura de concomitent care !a
veri$icare cu e)unerea intervina in
zilnica+ de lucratorului la caz de
re(atire a ace!t ri!c& ur(enta5
locului de !e acorda
m unca !i de rimul
rem ediere a a/utor
unei er!oanei
necon$orm itati vatamate
con!tatate 5 ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
8=
D108 "e ra$turi + uneori mar$a e!te a!ezata , aran/ata -
in!ta#il
"e ra$turi !i in
locul de
deozitare +
m ar$a ! e
aran/eaza
a!t$el incit !a
nu cada + !a
nu !e
ro!to(olea!ca
+ !a nu
alunece !a nu
!trivea!ca !au
!a !ar(a !u#
(reutatea ei
m ar$a de ! u#
ea 5 *e
de! $a! oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate 5
*e in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate
corelate cu
ace!t $actor
de ri!c !i a
ma!urilor de
**9 e care
tre#uie !a le
re!ecte e
timul
rocedurii
concomitent
cu e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
*e
in! truie! te
lucratorul
rivitor la
ma!urile
de rin
a/utor care
!e ot da
in
a!emenea
!ituatii5 !e
a!i(ura
tru!a de
rim a/utor
!i
er!onal
care !a
intervina in
caz de
ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatam ate
ca urmare
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c
*e controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite+ modul
in care !%a
rezolvat
necon$ormitatea
!i numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul tinand
cont de
e)unerea la
ace!t ri!c &
Conducatorul
locului de
m unca
Anztor rodu!e
nealimentare
D10> Nu !e $olo!e!te la maniulare ec:iament de
rotectie ,almare !au manu!i de rotectie-& Nu !e
$olo!e!te ec:iament adecvat e)unerii la $ri(
La maniulare
*e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e
!e $olo!e!c er!onalul in! truie! te modul in care locului de nealimentare
manu!i de entru lucratorul !unt re!ectate m unca % er!oana
rotectie !au cunoa!terea rivitor la ma!urile de!emnata cu
almare5 *e continutului ma!urile !ta#ilite+ modul **9
de!$a!oara rocedurii de rin in care !%a
activitatile adotate a/utor care rezolvat
revazute la corelate cu !e ot da necon$ormitatea
rocedura de ace!t $actor in !i numai dua
veri$icare de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
zilnica+ de ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
re(atire a **9 e care a!i(ura lucrul tinand
locului de tre#uie !a le tru!a de cont de
munca !i de re!ecte e rim a/utor e)unerea la
rem ediere a tim ul !i ace!t ri!c &
unei rocedurii er!onal
necon$orm itati concomitent care !a
con!tatate 5 cu e)unerea
lucratorului la
ace!t ri!c&
intervina in
caz de
ur(enta5 !e
acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
D118 *e $umeaza in locuri neamena/ate *e interzice *e *e *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e
$umatul in alta or(anizeaza in!truie!c daca !e locului de nealimentare
arte decit in loc !ecial $um atorii re!ecta m unca % cadru te:nic "*I
loc !ecial entru $umat ma!urile
amena/at5 *e
de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
m unca !i de
rem ediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate 5
D2 C.CTORI DE RI*C O9I*IUNI ' =
Cod Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor
de
9a!uri Te:nice 9a!uri 9a!uri I(ienico% 9a!uri de alta Cine ra!unde Cine
lucru ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Or(anizatorice !anitare natura e)ecuta
1 2 8 = 2 6 > 0
D201 Nu !e !uarve(:eaza $unctionarea
aaraturii a$late !u# ten!iune & *e la!a !u#
ten!iune $ara !urave(:ere& Nu !e
in!critioneaza ra$turile cu (reutatea
ma)ima e care o !uorta ra$tul
*e !olicita *e in!truie!te "er!onalul care *e controleaza Conducatorul locului Anztor
entru lucratorul de!erve!te modul in care de munca rodu!e
rem edierea rivitor la aaratura a$lata !unt re!ectate nealimentare
nere(ulii ma!urile de !u# ten!iune ma!urile
con!tatate o rin a/utor veri$ica eriodic !ta#ilite+ modul
er!oana care !e ot da modul ei de in care !%a
cali$icata in a!emenea $unctionare iar rezolvat
1autorizata !ituatii5 !e daca con! tata necon$orm
itatea
a!i(ura tru!a nere(ului !i numai dua
de rim a/utor !coate im ediat acea!ta !e
!i er!onal aaratura de oate continua
care !a !u# ten!iune !i lucrul tinand
82
intervina in !olicita cont de
caz de interventia unei e)unerea la
ur(enta5 !e er!oane ace!t ri!c &
acorda rimul cali$icate
a/utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii
D20= Nu !e veri$ica anual+ !tarea de !anatate a
lucratorilor& Nu !e con!emneaza in $i!ele
de atitudini de!re controlul e$ectuat& Nu
!e con!emneaza in $i!a individuala de
in!tructa/ de controlul anual e$ectuat
.nual !e iau La terminarea *e controleaza .nual lucratorii Conducatorul locului Ainzator
$i! e de controlului + m odul in care !unt veri$icati de munca rodu!e
atitudini entru entru $iecare !unt re!ectate m edical de nealimentare
$iecare lucrator lucrator+ ma!urile medic de % medic de
care dua medicul de !ta#ilite+ modul medicina m edicina
comletarea lor m edicina in care !%a m uncii & La m uncii
de catre m uncii rezolvat terminarea
medicul de com leteaza necon$ormitatea controlului +
mediciona $i!a de !i numai dua entru $iecare
muncii !e un atitudini in acea!ta !e lucrator+
in $i!ele care e!te oate continua m edicul de
individuale de con!emnat lucrul tinand medicina
in! tructa/ de rezultatul cont de m uncii
**9 controlului e)unerea la com leteaza
medical& Tot ace!t ri!c & $i! a de
medicul de atitudini in
m edicina care e!te
m uncii con!emnat
con!emneaza rezultatul
rezultatul controlului
controlului m edical& Tot
medical in m edicul de
$i! a medicina
individuala de muncii
in!tructa/ de con!emneaza
**9 rezultatul
controlului
m edical in $i!a
individuala de
in!tructa/ de
**9
D202 Nu !e lani$ica anual controlul medical al
lucratorilor& Nu !e comunica lucratorilor
data e!te lani$icat controlul medical
.cea!ta *e intocm e!te *e a$i!eaza *e controleaza conducatorul locului 9edic de
lani$icare !e in luna lani$icarea la daca !e de medicina
comunica decem#rie a loc vizi#il entru re!ecta munca1admini!trator muncii
lucratorilor !i anului in cur! toti lucratorii ma!urile % lucrator1
medicului de entru anul !ta#ilite vinzator
medicina urmator rodu!e
muncii5 lani$icarea nealimentare
9edicului de controlului
medical al
medicina lucratorilor
muncii i !e
comunica
$i!ele de
!urave(:ere
ce tre#uie !a
le ai#a in
vedere
otrivit E
8221200>
86
*ITU.TI. CENTR.LIB.TO.RE
cu
ri!curile identi$icate la ace!t loc de munca
Riscuri
Nr.crt Denumire factorilor de risc constatate
A1 FACTORII DE RISC MECANIC 20
A2 FACTORII DE RISC TERMIC 1
A FACTORII DE RISC E!ECTRIC 1"
A# FACTORII DE RISC C$IMIC 2
A" FACTORII DE RISC %IO!O&IC 2
. TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE =0
Riscuri
Nr.crt Denumire factorilor de risc constatate
%1 FACTORII DE RISC FI'IC
%2 FACTORII DE RISC C$IMIC
% FACTORII DE RISC %IO!O&IC 11
J TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9EDIUL DE 9UNC. 1=
Riscuri
Nr.crt Denumire factorilor de risc constatate
C1 Continut necores(un)ator al sarcinii de munca in ra(ort cu cerintele de securitate
C2 Sarcina su(radimensionata in ra(ort cu ca(acitatea e*ecutantului 1
C TOT.L C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. =
Riscuri
Nr.crt Denumire factorilor de risc constatate
D1 Actiuni +resite "
D2 Omisiuni #
D M TOT.L C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM 3
Riscuri
Nr.crt Denumire factorilor de risc constatate
A TOTA! FACTORI DE RISC , MI-!OACE DE .ROD/CT0IE #0
% TOTA! FACTORI DE RISC , MEDI/! DE M/NCA 1#
C TOTA! FACTORI DE RISC , SARCINA DE M/NCA #
D TOTA! FACTORI DE RISC , E1EC/TANT 2
TOT.L C.CTORI DE RI*C % LOC DE 9UNC. 6>
.CE.*T. CI*. . CO*T
CO9"LET.T. DE
8>


PUNCT DE LUCRUAPRO)
RE"REBENT.NT LE6.L
.L
*C - *&R&L&
CID. DE EA.LU.RE DE RI*CURI
"ENTRU LOC DE 9UNC. '
062201 vnztor rodu!e nealimentare
D.T. '
. ' C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE ' 80
.1 C.CTORI DE RI*C 9EC.NIC ' 13
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta m
a)im a o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.101 .aratele electrice daca nu !unt $olo!it con$orm in!tructiunilor recomandate de roducator oate accidenta er!oana care il
de!erve!te
INA& 6R& III = 2 8
.102 Daca in!talatia termica !i in!talatia interioara de (az nu !unt veri$icate din doi in doi ani de catre er!oana $izica autorizata + ot
e)i!ta !caari de (az !i din cauza ace!tora er!onalul oate $i accidentat rin a)$i!iere !au e)lozie
DECE* > 1 8
.110 Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate + ot aluneca !i in cadere ot accidenta
er!onalul din imediata lor aroiere
IT9 8%=2
zile
2 8 2
.111 Daca rodu!ele e ra$turi nu !unt corect a!ezate + !e ot ro!to(oli de e ra$t !i in cadere ot
accidenta er!onalul din imediata lor aroiere
IT9 8%=2
zile
2 = 2
.112 "e timul de!carcarii rodu!elor din mi/loacele de tran!ort !i al maniularii ace!tora din mi/loacul
de tran!ort in ma(azin+ daca mi/locul de tran!ort nu e!te arcat re(ulamentar + !e oate dela!a
accidental !i !urrinde er!oanele din aroiere articiante la de!carcarea maniularea
rodu!elor
IT9 8%=2
zile
2 2 2
.118 "rodu!ele + la maniulare necore!unzatoare ,luate in cantitate mare+ !tiva in!ta#ila+
voluminoa!e+ &&& - ot rin ra!turnarea lor accidenta !a accidenteze er!onalul care le maniuleaza
IT9 1%8 zile 1 = 1
.11= "rodu!ele a$late e ra$turi !au in !atiul de deozitare+ daca nu !unt corect a!ezate+ ot in caderea
lor li#era din locul unde !unt u!e !a accidenteze er!onalul din aroiere
IT9 8%=2
zile
2 = 2
.110 "e ra$turi daca (reutatea totala a rodu!elor de e ra$t dea!e!te (reutatea ma)ima admi!a de ra$t
+ ace!ta !e oate rue iar er!onalul a$lat in aroiere !e oate accidenta rin caderea ra$tului !i a
rodu!elor de e ra$t e!te ace!ta
% Daca rodu!ele care !e deoziteaza !unt in !tiva rea mare !au in!ta#ila + ace!tea !e ot
ra#u!i e!te er!onalul a$lat in aroiere
INA& 6R& III = 1 2
.122 Daca la maniularea rodu!elor din mi/locul de tran!ort !re locul de deozitare + dinre locul de
deozitare e ra$turi !au din!re ra$turi !re locul de deozitare+ !e $olo!e!te rocedeul aruncarii
rodu!elor de la un maniulant la altul + ace!te rodu!e azvirlite ot accidenta er!onalul
maniulant
IT9 8%=2
zile
2 2 8
.122 Daca la luarea1unerea rodu!elor de e1e ra$turi !e creaza !ocuri mecanice la contactul cu ra$tul
+ rodu!ele de e ra$t datorita !ocului ot cadea !i accidenta er!oana care ia acel rodu!
IT9 8%=2
zile
2 8 2
.120 Daca la ortionarea rodu!elor , mezeluri+ iine &&& - !au la a!cutirea cutitelor nu !e lucreaza cu
atentie er!onalul !e oate accidenta rin taiere
IT9 8%=2
zile
2 8 2
.123 Daca la ortionarea rodu!elor , mezeluri+ iine &&& - !au la a!cutirea cutitelor nu !e lucreaza cu
atentie er!onalul !e oate accidenta rin inteare
IT9 8%=2
zile
2 = 2
.180 Daca caile de acce! intre ra$turi !i !re ma(azie nu !unt mentinute ermanent curate + ace!tea ot
deveni alunecoa!e !i ot accidenta er!onalul
INA& 6R& III = 1 2
.188 Daca e caile de acce! dintre ra$turi !i in!e ma(azie !unt deozitate di$erite rodu!e ,contrar
revederilor ca nu !e un in ace!te locuri nici un $el de materiale- + ace!tea ot accidenta rin
imiedicare er!onalul
INA& 6R& III = 2 8
.180 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a
!e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate aluneca de e ace!ta !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l
accidenteze $ie in cadere !e oate accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din zona
INA& 6R& III = 2 8
.183 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a
!e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate cadea de e ace!ta !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l
accidenteze $ie in cadere !e oate accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din zona
IT9 8%=2
zile
2 8 2
.1=0 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a
!e a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc
imrovizat oate cadea rin ruerea lat$ormei e care !e a$la !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul
!i aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in cadere !e oate accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din
zona
IT9 8%=2
zile
2 2 2
.1== Daca entru maniularea rodu!elor a$late la inaltime , ra$turi ina5te - !e $olo!e!c di$erite !cari
imrovizate+ er!onalul care le $olo!e!te entru a a/un(e mai u!or la acele rodu!e oate cadea !i
!e oate accidenta
INA& 6R& III = 2 8
.2 C.CTORI DE RI*C TER9IC' 1
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.8 C.CTORI DE RI*C ELECTRIC ' 12
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
80
1 2 8 = 2 6
.801 Daca nu !e veri$ica anual !tarea centurii de imamintare !i a le(aturiilor la acea!ta entru di$erite
ec:iamente !i aarate a$late !u# ten!iune + er!onalul care le de!erve!te !au !e a$la ocazional in
zona oate $i electrocutat
DECE* > 2 =
.802 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de cularea alimentarii cu ener(ie electrica a di$eritelor aarate
!au utila/e + e)i!tenta le(aturiilor la centura de imamintare + er!onalul care le de!erve!te !au !e
a$la ocazional in zona oate $i electrocutat
DECE* > 8
.808 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de nealimentarea aaratelor !au utila/elor+ cu ener(ie electrica +
!tarea ca#lurilor de nealimentare ,izolatiei de e ace!tea- er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
DECE* >
8
.80= Daca la inlocuirea ca#lurilor electrice care alimenteaza di$erite ec:iamente !au aarate a$late !u#
ten!iune + nu !e man!oneaza locul de trecere al ca#lului rin caraca!a aaratului + in acel loc
izolatia !au continuitatea ca#lului !e oate deteriora !i er!onalul care de!erve!te ace!t aarat !au
utila/ !e oate electrocuta
DECE* > 8
.802 Daca entru nealimentarea aaratelor !au utila/elor !e $olo!e!c ca#luri + !teHere !au rize $ara al treilea $ir de amintare
,!i!temul !uHo- er!onalul care de!erve!tea ace!te aarate !au utila/e !e oate electrocuta
DECE* >
=
.806 Daca aaratele care !e a$la !u# ten!iune !unt e)u!e la umezeala !au conden! + ace!tea ot
roduce electrocutarea er!onalului care le de!erve!te
DECE* > 8
.80> Daca nu !e veri$ica inainte de unerea in riza a ca#lurilor + ca ace!tea !a nu $ie ude !au daca !e
lucreaza cu miinile ude la ace!te ca#luri de nealimentare + er!onalul care le maniuleaza !e oate electrocuta la
introducerea ace!tora in riza
DECE* >
8
.800 Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente la aaratele din dotare !e $ac modi$icari
neautorizate la ace!tea + er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
DECE* > 8
.803 Daca e!te aaratele a$late !u# ten!iune !e var!a accidental lic:ide + er!oanele care !e a$la in
aroiere !au care de!erve!c acel aarate !e ot electrocuta
DECE* > 8
.810 Daca aaratele electrice care !e a$la !u# ten!iune $unctioneaza cu caacele de rotectie
demontate !au deteriorate e)i!ta ri!cul ca er!onalul care de!erve!te ace!te aarate electrica !a
!e accidenteze
DECE* > 8
.811 Daca !e lucreaza cu aarate electrice din dotare + care au carca!e deteriorate + !arte + $i!urate +
eticite &&& + er!onalul care de!erve!te ace!te aarate in acea!ta !tare + !e oate electrocuta
a/un(ind accidental in contact cu di$erite arti a$late !u# ten!iune
DECE* > 8
.818 Daca !e lucreaza cu aarate din dotare+ in zone cu umezeala e)ce!iva + er!onalul care
de!erve!te ace!te aarate !e oate electrocuta
DECE* > 8
.81= Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente la aaratura din dotare+ !e !olicita interventia unui
er!onal necali$icat !i neautorizat in ace!t !en! + remedierea e!te o!i#il !a nu !e $aca de calitate
!i er!onalul care de!erve!te ace!te aarate rearate artizanal !e oate electrocuta
INA& 6R& III = 2
.812 Daca la remedierea di$eritelor deran/amente la aaratura din dotare nu !e lucreaza cu er!onal
cali$icat entru ace!t (en de activitate + er!onalul in cauza e timul interventiei !e oate
electrocuta
INA& 6R& III = 2 8
.816 Daca +la inlocuirea ca#lurilor de nealimentare + !e $olo!e!c ca#luri !u# cali#rate + e)i!ta ri!cul !uraincalzirii ace!tuia !i
electrocutarii er!onalului care de!erve!te aaratul electric in cauza
DECE* > 1 8
.= C.CTORI DE RI*C CEI9IC'2
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.=08 "e timul maniularii alcoolului !u# di$erite $orme de am#alare + nu !e lucreaza cu atentie !i $ara
!ur!e de $oc de!c:i! ,$umat-+ rin !ar(erea accidentala a am#ala/ului in care !e (a!e!te !i in
contact cu $ocul de!c:i! direct !au rovocat , alcoolul dever!at e!te ca#luri electrice !au aarate
electrice roduce !curtcircuit !i !cinteile roduc arinderea alcoolului- + !e arinde !i oate
incendia zona in care !e a$la iar din cauza incendiului er!onalul !e oate accidenta (rav
INA& 6R& III = 1 2
.=0=
Caina vrac , in !aci - in anumite conditii de temeratura , e!te =0 (rade C- !i la !ocuri mecanice
maniularea rin trintire a !acilor - oate $i e)loziva
DECE* > 1 8
.2 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC'1
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.211 Unii clienti ot avea a$ectiuni !i:ice & Din cauza comortamentului necontrolat al ace!tora
er!onalul care il de!erve!te oate $i accidentat de ace!tia
IT9 8%=2
zile
2 2 2
.212 Unii dintre clienti ot $i in realitate in$ractori !au criminali+ care ot une in ericol viata vnztorului
DECE* > 1 8
J ' C.CTORI DE RI*C % 9EDIU DE 9UNC. ' 18
J1 C.CTORI DE RI*C CIBIC ' 8
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
J118 Iluminatul din !atiul comercial e!te uneori $olo!it necore!unzator din ratiuni economice& *la#a
iluminare oate a$ecta vederea vnztorilor
INA& 6R& III = 1 2
J11= Corurile de iluminat inainte de arderea lor au o $unctionare intermitenta & Daca ace!te coruri nu
!unt !c:im#ate la tim ot a$ecta vederea vnztorilor
IT9 8%=2
zile
2 8 2
J2 C.CTORI DE RI*C CEI9IC ' 0
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta m
a)im a o!i#ila
Cls
+ra3
4&5
Cls
(ro6
4.5
Ni3el
risc
4R5
1 2 8 = 2 6
J8 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 10
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
J801 Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de rezentare a mar$urilor in ermanenta
curatenie+ ot aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai ale! unde !unt deozitate
IT9 8%=2 zile
2 = 2
83
mezeluri !au alte rodu!e nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorului !i c:iar a
clientilor
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de
di$eriti a(enti ato(eni
IT9 8%=2
zile
2 2 8
J808 Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de rezentare a mar$urilor in ermanenta
curatenie+ ot aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai ale! unde !unt deozitate
mezeluri !au alte rodu!e nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorului !i c:iar a
clientilor
IT9 8%=2 zile
2 2 8
J80= Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de
di$eriti a(enti ato(eni
IT9 8%=2
zile
2 8 2
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de
di$eriti a(enti ato(eni
J806 "e tim loio!+ e talile incaltamintei clientilor ot $i di$eriti a(enti ato(eni care !unt la!ati aoi e
ardo!eala ma(azinului & Daca nu !e $ace ermanent curat ace!ti a(enti ato(eni ot a$ecta !tarea
de !anatate a lucratorilor
IT9 8%=2
zile
2 2 2
J800 Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al clientilor cu animale de comanie + ace!te animale ot
in anumite imre/urari !a una in ericol rin comortamentul lor + lucratorii din ma(azin
IT9 =2%100
zile
8 2 2
J803 Daca nu !e interzice acce!ul in ma(azin al animalelor de comanie+ ace!tea ot $i urtatoare de
di$eriti a(enti ato(eni care ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor din ma(azin
IT9 8%=2
zile
2 8 2
J810 Daca la locul de munca !unt accetati lucratori #olnavi + ace!tia ot im#olnavi !i e cei !anato!i IT9 1%8 zile 1 6 1
J812 Unii dintre clienti + ot $i :oti !au criminali care ot une in ericol viata lucratorilor in intentia lor de
a $ura rodu!e !au #anii din inca!ari
DECE* > 1 8
J818 .limentele u!or eri!a#ile+ daca nu !unt a!trate in conditii !tricte de temeratura !i i(iena !i daca
nu !unt !c:im#ate la e)irarea termenului de vala#ilitate+ ot deveni !ur!e de a(enti ato(eni !i
ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorilor
IT9 8%=2
zile
2 = 2
C ' C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. ' =
C1 C.CTORI DE RI*C continut necore!unzator al !arcinii de munca in raort cu cerintele de !ecuritate '
8
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
C10= De multe ori er!onalul care lucreaza in zona $ri(oro! !i nu au ec:iament adecvat !e ot im#olnavi IT9 8%=2 zile
2 2 8
C106 Daca in!talatia termica nu e!te veri$icata la termenele revazute + acea!ta datorita $unctionarii necore!unzatoare oate
a$ecta !tarea de !anatate a er!onalului din ma(azin
DECE* > 8 2
C10> Daca utila/ele !i aaratele electrice din dotare nu !unt veri$icate eriodic con$orm revederilor
$a#ricantului lor + rin de$ectarea lor ot roduce accidentarea er!onalului care le de!erve!te
DECE* > 2 =
C2 C.CTORI DE RI*C !arcina !uradimen!ionata in raort cu caacitatea e)ecutantului ' 1
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
C201 "e timul lucrului datorita !tatului in icioare tim indelun(at oate $i a$ectat !i!temul o!o! al vnztorului IT9 8%=2 zile
2 = 2
D ' C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT ' 0
D1 C.CTORI DE RI*C .CTIUNI 6RE*ITE ' 2
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii -
Con!ecinta m
a)im a o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
D101 Nu !e veri$ica inainte de unerea !u# ten!iune + !tarea aaratelor ce urmeaza a $i alimentate cu
ten!iune
DECE* > 2 =
D102 *e maniuleaza mai multa mar$a odata decit e!te normal + entru a !curta timul de de!carcare INA& 6R& III = 1 2
D108 "e ra$turi + uneori mar$a e!te a!ezata , aran/ata - in!ta#il INA& 6R& III = 1 2
D10> Nu !e $olo!e!te la maniulare ec:iament de rotectie, almare !au manu!i de rotectie-& Nu !e
$olo!e!te la locru in zona vitrinelor $ri(ori$ice + ec:iament adecvat e)unerii la $ri(
IT9 1%8 zile 1 2 1
D118 *e $umeaza in locuri neamena/ate DECE* > 1 8
D2 C.CTORI DE RI*C O9I*IUNI ' 8
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
D201 Nu !e !uarve(:eaza $unctionarea aaraturii a$late !u# ten!iune & *e la!a !u# ten!iune $ara
!urave(:ere % Nu !e in!critioneaza ra$turile cu (reutatea ma)ima e care o !uorta ra$tul
IT9 8%=2
zile
2 8 2
D20= Nu !e veri$ica anual+ !tarea de !anatate a lucratorilor& Nu !e con!emneaza in $i!ele de atitudini
de!re controlul e$ectuat& Nu !e con!emneaza in $i!a individuala de in!tructa/ de controlul anual
e$ectuat
INA& 6R& III = 2 8
D202 Nu !e lani$ica anual controlul medical al lucratorilor& Nu !e comunica lucratorilor data e!te
lani$icat controlul medical
INA& 6R& III = 2 8
=0
*ITU.TI. CENTR.LIB.TO.RE
cu
ri!curile identi$icate la ace!t loc de munca
Centralizator e nivel de ri!c
Denumire $actorilor de ri!c 1 2 8 = 2 6 > Total
C.CTORII DE RI*C 9EC.NIC 2 11 6 13
C.CTORII DE RI*C TER9IC 1 1
C.CTORII DE RI*C ELECTRIC 1 12 2 12
C.CTORII DE RI*C CEI9IC 1 1 2
C.CTORII DE RI*C JIOLO6IC 1 1
TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE
8 1= 13 2
80
Centrali)ator (e ni3el de risc
Nr
.
crt
Denumire factorilor de risc 1 2 # " 7 8 Total
%1 FACTORII DE RISC FI'IC
%2 FACTORII DE RISC C$IMIC 0
% FACTORII DE RISC %IO!O&IC 1 7 10
J
TOT.L C.CTORI DE RI*C % 9EDIUL DE
9UNC.
1 2 1
N1 N2 N3 N4 N5 N* N+
TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA
=1
Centrali)ator (e ni3el de risc
Nr
.
cr
t
Denumire factorilor de risc 1 2 # " 7 8 Total
D
1
Actiuni +resite 1 2 1 1 "
D
2
Omisiuni 1 2
D TOT.L C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT
1 1 9
=2
Nr
.
cr
t
C
1
C
2
C
Centrali)ator (e ni3el de risc
Denumire factorilor de risc 1 2 # " 7 8 Total
Continut necores(un)ator al sarcinii de munca in ra(ort cu cerintele de
securitate
1 1 1
Sarcina su(radimensionata in ra(ort cu ca(acitatea e*ecutantului 1 1
TOT.L C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE
9UNC.
1 1 1 1 #
Centrali)ator (e ni3el de risc
Nr
.
cr
t
Denumire factorilor de risc 1 2 # " 7 8 Total
A TOTA! FACTORI DE RISC , MI-!OACE DE .ROD/CTIE 1# 12 2 9
% TOTA! FACTORI DE RISC , MEDI/! DE M/NCA 1 2 1
C TOTA! FACTORI DE RISC , SARCINA DE M/NCA 1 1 1 1 #
D TOTA! FACTORI DE RISC , E1EC/TANT 1 1 9
TOT.L C.CTORI DE RI*C % LOC DE 9UNC.
" 28 27 # 1 0 0 7
TOTAL FACTORI DE RISC LOC DE MUNCA
NOT.
Nivelul de ri!c (lo#al ,Nr- entru ace!t locul de munca !e calculeaza ca o
medie onderata a nivelurilor de ri!c !ta#ilite entru $actorii de ri!c identi$icati&
"entru ca rezultatul o#tinut !a re$lecte cit mai e)act o!i#il realitatea+ !e utilizeaz ca element de onderare ran(ul $actorului de ri!c+ care e!te e(al cu nivelul de ri!c& In ace!t mod+ $actorul cu
cel mai mare nivel de ri!c va avea !i ran(ul cel mai mare&
*e elimina a!t$el o!i#ilitatea ca e$ectul de comen!are intre e)treme+ e care Oil imlica orice medie !tati!tica+ !a ma!c:eze rezenta $actorului cu nivel ma)im de ri!c& Cormula de calcul al nivelului de ri!c (lo#al
e!te urmtoarea'
Nr &
,N1 < 1-P ,N 2 x 2-P ,N 8 x 8-P ,N = x =- P ,N 2 x 2- P ,N 6 x 6)+ ,N > x >-
N1 P N2 P N8 P N= P N2 P N6 P N>
in care
Nr Q nivelul de ri!c (lo#al e loc de munca
N1 Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel 1 5 In ace!t caz N1 Q 2
N2 Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel 2 5 In ace!t caz N2 Q 2>
N8 Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel 8 5 In ace!t caz N8 Q 26
N= Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel = 5 In ace!t caz N= Q =
N2 Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel 2 5 In ace!t caz N2 Q 1 N6 Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel 6 5 In
ace!t caz N6 Q 0 N> Q cati $actori de ri!c au $o!t evaluati ca avand nivel > 5 In ace!t caz N> Q 0
Nivelul de ri!c determinat cu $ormula de mai !u! entru ace!t loc de munca ,062201
vnztor rodu!e nealimentare- evaluat e!te de ' 2.+*
Nivelului de ri!c determinat la ace!t loc de munca ,062201 vnztor rodu!e nealimentare-
comarat cu nivelurile de ri!c din ta#elul de mai /o! duce la urmatoarea concluzie ' Me&!u
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
=8
Cate(oria de ri!c rede$inita de
metoda "ECE
Cla!i$icarea (ruei de
ri!c
Nivelul de ri!c evaluat entru ace!t loc de
munca e!te
0 1 2
*u# 0+2 inclu!iv 9inim
e)clu!iv 0+2%1+2 incli!iv Coarte mic
e)clu!iv 1+2%2+2 incli!iv 9ic
e)clu!iv 2+2%8+2 incli!iv 9ediu 2.+*
e)clu!iv 8+2%=+2 incli!iv 9are
e)clu!iv =+2%2+2 incli!iv Coarte mare
"e!te 2+2 Inaceta#il
LI*T.
CU NECONCOR9IT.TILE REBULT.TE IN UR9.
EA.LU.RII L. .CE*T LOC DE 9UNC.
In li!ta de mai /o! !unt trecuti toti $actorii de ri!c evaluati !i cotati cu cel utin nivel 8 inclu!iv &
.ce!ti $actori de ri!c vor tre#ui !a $ie inclu!i in "lanul de revenire !i rotectie o!t evaluare ce !e intocme! te entru ace!t loc de munca in con$ormitate cu
revederile art& 12 !i ane)ei nr& > la Normele metodolo(ice entru unerea in alicare a revederilor Le(ii 81312006
. ' C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE ' 22
.1 C.CTORI DE RI*C 9EC.NIC ' 6
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro# ,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nvel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.101 .aratele electrice daca nu !unt $olo!it con$orm in!tructiunilor recomandate de roducator oate accidenta er!oana care il
de!erve!te
= 2 INA& 6R& III 8
.102 Daca centrala termica !i in!talatia interioara de (az nu !unt veri$icate din doi in doi ani de catre
er!oana $izica autorizata + ot e)i!ta !caari de (az !i din cauza ace!tora er!onalul oate $i
accidentat rin a)$i!iere !au e)lozie
> 1 DECE* 8
.122 Daca la maniularea rodu!elor din mi/locul de tran!ort !re locul de deozitare + dinre locul de
deozitare e ra$turi !au din!re ra$turi !re locul de deozitare+ !e $olo!e!te rocedeul aruncarii
rodu!elor de la un maniulant la altul + ace!te rodu!e azvirlite ot accidenta er!onalul maniulant
2 2 IT9 8%=2 zile 8
.188 Daca e caile de acce! dintre ra$turi !i in!e ma(azie !unt deozitate di$erite rodu!e ,contrar
revederilor ca nu !e un in ace!te locuri nici un $el de materiale- + ace!tea ot accidenta rin
imiedicare er!onalul
= 2 INA& 6R& III 8
.180 Daca entru a!ezarea1luarea rodu!elor e1de e ra$turi !e $olo!e!c di$erite imrovizatii entru a !e
a/un(e la ace!te locuri mai !u! amena/ate+ er!oana care $olo!e!te un a!emenea mi/loc imrovizat
oate aluneca de e ace!ta !i in cadere oate $ie ra!turna ra$tul !i aoi ra$tul !a%l accidenteze $ie in
cadere !e oate accidenta rin lovirea de di$erite o#iecte din zona
= 2 INA& 6R& III 8
.1== Daca entru maniularea rodu!elor a$late la inaltime , ra$turi ina5te - !e $olo!e!c di$erite !cari
imrovizate+ er!onalul care le $olo!e!te entru a a/un(e mai u!or la acele rodu!e oate cadea !i !e
oate accidenta
= 2 INA& 6R& III 8
.2 C.CTORI DE RI*C TER9IC
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro# ,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.8 C.CTORI DE RI*C ELECTRIC ' 1=
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.801 Daca nu !e veri$ica anual !tarea centurii de imamintare !i a le(aturiilor la acea!ta entru di$erite
ec:iamente !i aarate a$late !u# ten!iune + er!onalul care le de!erve!te !au !e a$la ocazional in
zona oate $i electrocutat
> 2 DECE* =
.802 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de cularea alimentarii cu ener(ie electrica a di$eritelor aarate !au
utila/e + e)i!tenta le(aturiilor la centura de imamintare + er!onalul care le de!erve!te !au !e a$la
ocazional in zona oate $i electrocutat
> DECE* 8
.808 Daca nu !e veri$ica zilnic+ inainte de nealimentarea aaratelor !au utila/elor+ cu ener(ie electrica +
!tarea ca#lurilor de nealimentare ,izolatiei de e ace!tea- er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
>
DECE* 8
.80= Daca la inlocuirea ca#lurilor electrice care alimenteaza di$erite ec:iamente !au aarate a$late !u#
ten!iune + nu !e man!oneaza locul de trecere al ca#lului rin caraca!a aaratului + in acel loc izolatia
!au continuitatea ca#lului !e oate deteriora !i er!onalul care de!erve!te ace!t aarat !au utila/ !e
oate electrocuta
> DECE* 8
.802 Daca entru nealimentarea aaratelor !au utila/elor !e $olo!e!c ca#luri + !teHere !au rize $ara al treilea $ir de amintare ,!i!temul
!uHo- er!onalul care de!erve!tea ace!te aarate !au utila/e !e oate electrocuta
>
DECE* =
.806 Daca aaratele care !e a$la !u# ten!iune !unt e)u!e la umezeala !au conden! + ace!tea ot roduce
electrocutarea er!onalului care le de!erve!te
> DECE* 8
.80> Daca nu !e veri$ica inainte de unerea in riza a ca#lurilor + ca ace!tea !a nu $ie ude !au daca !e
lucreaza cu miinile ude la ace!te ca#luri de nealimentare + er!onalul care le maniuleaza !e oate electrocuta la
introducerea ace!tora in riza
>
DECE* 8
.800 Daca entru remedierea di$eritelor deran/amente la aaratele din dotare !e $ac modi$icari neautorizate
la ace!tea + er!onalul care le de!erve!te !e oate electrocuta
> DECE* 8
.803 Daca e!te aaratele a$late !u# ten!iune !e var!a accidental lic:ide + er!oanele care !e a$la in
aroiere !au care de!erve!c acel aarate !e ot electrocuta
> DECE* 8
.810 Daca aaratele electrice care !e a$la !u# ten!iune $unctioneaza cu caacele de rotectie demontate
!au deteriorate e)i!ta ri!cul ca er!onalul care de!erve!te ace!te aarate electrica !a !e accidenteze
> DECE* 8
.811 Daca !e lucreaza cu aarate electrice din dotare + care au carca!e deteriorate + !arte + $i!urate +
eticite er!onalul care de!erve!te ace!te aarate in acea!ta !tare + !e oate electrocuta a/un(ind
accidental in contact cu di$erite arti a$late !u# ten!iune
> DECE* 8
.818 Daca !e lucreaza cu aarate din dotare+ in zone cu umezeala e)ce!iva + er!onalul care de!erve!te
ace!te aarate !e oate electrocuta
> DECE* 8
.812 Daca la remedierea di$eritelor deran/amente la aaratura din dotare nu !e lucreaza cu er!onal cali$icat
entru ace!t (en de activitate + er!onalul in cauza e timul interventiei !e oate electrocuta
= INA& 6R& III 8
.816 Daca +la inlocuirea ca#lurilor de nealimentare + !e $olo!e!c ca#luri !u# cali#rate + e)i!ta ri!cul
!uraincalzirii ace!tuia !i electrocutarii er!nalului care de!erve!te
>
DECE* 8
==
.= C.CTORI DE RI*C CEI9IC ' 1
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.=0= "rodu!ele vrac , in !aci - in anumite conditii de temeratura , e!te =0 (rade C- !i la !ocuri mecanice , maniularea rin trintire a !acilor -
oate $i e)loziva
> 1 DECE* 8
.2 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 1
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
.212 Unii dintre clienti ot $i in realitate in$ractori !au criminali+ care ot une in ericol viata vnztorului > 1 DECE* 8
J ' C.CTORI DE RI*C % 9EDIU DE 9UNC. ' 8
J1 C.CTORI DE RI*C CIBIC '
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro# ,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
J2 C.CTORI DE RI*C CEI9IC
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro# ,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
J8 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 8
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de !tarea de !anatate a clientilor din ma(azin care ot $i urtatori de
di$eriti a(enti ato(eni
2 2 IT9 8%=2 zile 8
J808 Daca nu !e mentine !atiul de deozitare !i cel de rezentare a mar$urilor in ermanenta curatenie+ ot
aarea in di$erite zone culturi de ciuerci arazite mai ale! unde !unt deozitate mezeluri !au alte
rodu!e nealimentare u!or altera#ile& .ce!te culturi ot a$ecta !tarea de !anatate a lucratorului !i c:iar a clientilor
2 2
IT9 8%=2 zile
8
J812 Unii dintre clienti + ot $i :oti !au criminali care ot une in ericol viata lucratorilor in intentia lor de a
$ura rodu!e !au #anii din inca!ari
> 1 DECE* 8
C ' C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. ' 8
C1 C.CTORI DE RI*C continut necore!unzator al !arcinii de munca in raort cu cerintele de !ecuritate ' 8
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
C10= De multe ori er!onalul care lucreaza in zona $ri(uroa!e nu au ec:iament adecvat !i !e ot im#olnavi
2 2
IT9 8%=2 zile
8
C106 Daca in!talatia termica nu e!te veri$icata la termenele revazute de $a#ricant + acea!ta datorita $unctionarii
necore!unzatoare oate a$ecta !tarea de !anatate a er!onalului din ma(azin
> 8 DECE* 2
C10> Daca utila/ele !i aaratele electrice din dotare nu !unt veri$icate eriodic con$orm revederilor
$a#ricantului lor + rin de$ectarea lor ot roduce accidentarea er!onalului care le de!erve!te
> 2 DECE* =
C2 C.CTORI DE RI*C !uradimen!ionata in raort cu caacitatea e)ecutantului
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro# ,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
D ' C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT ' =
D1 C.CTORI DE RI*C .CTIUNI 6RE*ITE ' 2
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl! Cl! Con!ecinta Nivel
(rav ro# ma)ima ri!c
,6- ,"- o!i#ila ,R-
1 2 8 = 2 6
D101 Nu !e veri$ica inainte de unerea !u# ten!iune + !tarea aaratelor ce urmeaza a $i alimentate cu
ten!iune
> 2 DECE* =
D118 *e $umeaza in locuri neamena/ate > 1 DECE* 8
D2 C.CTORI DE RI*C O9I*IUNI ' 2
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c identi$icati ,de!criere + arametrii - Cl!
(rav
,6-
Cl!
ro#
,"-
Con!ecinta
m a)im a
o!i#ila
Nivel
ri!c
,R-
1 2 8 = 2 6
D20= Nu !e veri$ica anual+ !tarea de !anatate a lucratorilor& Nu !e con!emneaza in $i!ele de atitudini de!re
controlul e$ectuat& Nu !e con!emneaza in $i!a individuala de in!tructa/ de controlul anual e$ectuat
= 2 INA& 6R& III 8
D202 Nu !e lani$ica anual controlul medical al lucratorilor& Nu !e comunica lucratorilor data e!te lani$icat
controlul medical
= 2 INA& 6R& III 8
=2
CONCLUBIE CIN.L. L. EA.LU.RE
Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de
munca (062201 vnztor produse nealimentare) evaluat este de: 2&>6
Nivelului de risc determinat la acest loc de munca (062201 vnztor produse
nealimentare) comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai jos duce la
urmatoarea concluzie : 9ediu
Cate+oria de risc (redefinita de metoda .ECE Clasificarea +ru(ei de risc Ni3elul de risc e3aluat (entru acest loc de munca este
0 1 2
*u# 0+2 inclu!iv 9inim
e)clu!iv 0+2%1+2 incli!iv Coarte mic
e)clu!iv 1+2%2+2 incli!iv 9ic
e)clu!iv 2+2%8+2 incli!iv 9ediu 2&>6
e)clu!iv 8+2%=+2 incli!iv 9are
e)clu!iv =+2%2+2 incli!iv Coarte mare
"e!te 2+2 Inaceta#il
Ec:ia de Numele !i CN" *E9N.TUR.
evaluatori ' renumele
Evaluator !e$'
Evaluator 1'
Evaluator 2'
*eciali!t 1'
*eciali!t 2'
*e$ul locului de munca'
Datele din coloana 8
au $o!t introdu!e de conducator loc de munca '
persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru

"relucrarea
automata
a datelor a $o!t
$acuta
de '
(bilitarea de evaluator nr: din : ) ) ACEASTA FISA A FOST
emisa de : Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si al *amiliei
COMPLETATA DE
=6


PUNCT DE LUCRUAPROB
RE"REBENT.NT LE6.L
.L *C - *&R&L&
"L.NUL DE "REAENIRE *I "ROTECTIE
DE **9
,"O*T EA.LU.RE-
"ENTRU
LOC DE 9UNC.' 062201 vnztor rodu!e nealimentare
D.T. '
.ce!t lan e!te in con$ormitate cu .ne)a nr& > din Normele metodolo(ice entru unerea in
alicare a revederilor L&81312006 cu urmatoarele mentiuni'
% au $o!t curin!e in ace!t lan doar ri!curile care au $o!t evaluate cu cel utin nivel de ri!c 85
% entru a evidentia cat mai #ine comonentele locului de munca 062201 vnztor rodu!e
nealimentare !%a ale! varianta !e(mentarii lanului de revenire !i rotectie e comonente
di!tincte ale locului de munca iar in cadrul ace!tor comonente e (rue de ri!curi !eci$ice +
con$orm ane)ei 1 din metodolo(ia INCD"9 , 9etoda "ECE-
% in dretul $iecarei comonente a locului de munca !i aoi in dretul $iecarei (rue de ri!curi
!eci$ice+ !%au trecut numeric cate ri!curi au $o!t identi$icate !i aoi cotate cu cel utin nivel 8
de ri!c &
% in continuarea $iecarui !e(ment de ta#el !unt aoi enumerate ' $orma concreta de
mani$e!tare a ri!cului5nivelul de ri!c5ma!urile te:nice5ma!urile or(anizatorice5 ma!urile
i(ienico%!anitare5 ma!urile de alta natura5 cine ra!unde5 cine e)ecuta !i termen de e)ecutie
!au eriodicitatea e)ecutiei
. ' C.CTORI DE RI*C % 9IGLO.CE DE "RODUCTIE ' ==
.1 C.CTORI DE RI*C 9EC.NIC ' 12
Cod Corma concreta de mani$e!tare
a
Nivel 9a!uri Te:nice 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru $actorilor de ri!c identi$icati ri!c Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,de!criere + arametrii - ,R- ! anitare
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
.101 .aratele electrice daca nu unt 8 *e $olo!e!te *e in!truie!te
*e *e controleaza Conducatorul Anztor ermanent
$olo!it con$orm in!tructiunilor aaratul otrivit er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
recomandate de roducator recomandarilor entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentare
oate accidenta er!oana care
il
$a#ricantului5 cunoa!terea rivitor la ma!urile
de!erve!te *e de!$a!oara continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
activitatile rocedurii de rin in care !%a
revazute la adotate a/utor care rezolvat
rocedura de corelate cu !e ot da necon$orm itatea
veri$icare ace!t $actor in !i numai dua
zilnica+ de de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
re(atire a ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
locului de **9 e care a!i(ura lucrul tinand
m unca ! i de tre#uie !a le tru!a de cont de
remediere a re!ecte e rim a/utor e)unerea la
unei timul !i ace!t ri!c &
necon$ormitati rocedurii er!onal
con!tatate concomitent care !a
=>
cu e)unerea intervina in
lucratorului la caz de
ace!t ri!c& ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatamate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c
.102 Daca in!talatia termica !i
8 *e veri$ica la Inainte de *e La terminarea Conducatorul Rerezentant "ermanent
in!talatia interioara de (az nu term enele e)irarea in!truie!te veri$icarii + locului de I*CIR
!unt veri$icate din doi in doi ani !ta#ilite de termenului de er!onalul rerezentantul munca Anztor
de catre er!oana $izica $a#ricantul veri$icare a rivitor la I*CIR emite un rodu!e
autorizata + ot e)i!ta !caari
de
centralei centralei !i ma!urile roce! ver#al nealimentare
(az !i din cauza ace!tora ! tarea in! talatiei de de **9 ce
de veri$icare
er!onalul oate $i accidentat centralei !i a (az !e $ace tre#uie rin care
rin a)$i!iere !au e)lozie in! talatiei de adre!a !cri!a re!ectate con!emneaza
(az de catre un catre ca centrala a
rerezentatnt rerezentant $o!t veri$icata !i
autorizat I*CIR I*CIR rin oate $i $olo!ita
care !e ina in data de
!olicita
e)ecutarea
veri$icarii la
centrala
termica !i la
in!talatia
interioara de
(az
.122 Daca la maniularea rodu!elor 8 *e de!$a!oara *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor "ermanent
din mi/locul de tran!ort !re activitatile er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
locul de deozitare + dinre
locul
revazute la entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentare
de deozitare e ra$turi !au rocedura de cunoa!terea rivitor la ma!urile
din!re ra$turi !re locul de veri$icare continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
deozitare+ !e $olo!e!te zilnica+ de rocedurii de rin in care !%a
rocedeul aruncarii rodu!elor re(atire a adotate a/utor care rezolvat
de la un maniulant la altul + locului de corelate cu !e ot da necon$orm itatea
ace!te rodu!e azvirlite ot m unca ! i de ace!t $actor in !i numai dua
accidenta er!onalul
maniulant
remediere a de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
unei ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
necon$orm itati **9 e care a!i(ura lucrul tinand
con!tatate 5 *e tre#uie !a le tru!a de cont de
aran/eaza re!ecte e rim a/utor e)unerea la
rodu!ele in timul !i ace!t ri!c &
a!a $el incit !a rocedurii er!onal
nu cada+ !a nu concomitent care !a
!e cu e)unerea intervina in
ro!to(olea!ca lucratorului la caz de
!au !a nu ace!t ri!c& ur(enta5
alunece !e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatam ate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
.188 Daca e caile de acce! dintre 8 *e de!$a!oara *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor "ermanent
ra$turi !i in!e ma(azie !unt activitatile er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
deozitate di$erite rodu!e revazute la entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentare
,contrar revederilor ca nu !e rocedura de
cunoa!terea rivitor la ma!urile
un in ace!te locuri nici un $el
de
veri$icare continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
m ateriale- + ace!tea ot zilnica+ de rocedurii de rin in care !%a
accidenta rin imiedicare re(atire a adotate a/utor care rezolvat
er!onalul locului de corelate cu !e ot da necon$orm itatea
m unca ! i de ace!t $actor in !i numai dua
remediere a de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
unei ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
necon$orm itati **9 e care a!i(ura lucrul tinand
con!tatate 5*e tre#uie !a le tru!a de cont de
tin caile de re!ecte e rim a/utor e)unerea la
acce! curate !i timul !i ace!t ri!c &
li#ere rocedurii er!onal
concomitent care !a
cu e)unerea intervina in
lucratorului la caz de
ace!t ri!c& ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatam ate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
=0
.180 Daca entru a!ezarea1luarea
rodu!elor e1de e ra$turi !e
$olo!e!c di$erite imrovizatii
entru a !e a/un(e la ace!te
locuri mai !u! amena/ate+
er!oana care $olo!e!te un
a!emenea mi/loc imrovizat
oate aluneca de e ace!ta !i
in cadere oate $ie ra!turna
ra$tul !i aoi ra$tul !a%l
accidenteze $ie in cadere !e
oate accidenta rin lovirea de
di$erite o#iecte din zona
8 "entru *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul
Anztor "ermanent
a!emenea er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
! ituatii ! e entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentare
$olo!e!te cunoa!terea rivitor la ma!urile
!carita !ecial continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
con!truita 5 *e rocedurii de rin in care !%a
de!$a!oara adotate a/utor care rezolvat
activitatile corelate cu !e ot da necon$orm itatea
revazute la ace!t $actor in !i numai dua
rocedura de de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
veri$icare ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
zilnica+ de **9 e care a!i(ura lucrul tinand
re(atire a tre#uie !a le tru!a de cont de
locului de re!ecte e rim a/utor e)unerea la
m unca ! i de timul !i ace!t ri!c &
remediere a rocedurii er!onal
unei concomitent care !a
necon$orm itati cu e)unerea intervina in
con!tatate 5 lucratorului la caz de
ace!t ri!c& ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatam ate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
.1== Daca entru maniularea
rodu!elor a$late la inaltime ,
ra$turi ina5te - !e $olo!e!c
di$erite !cari imrovizate+
er!onalul care le $olo!e!te
entru a a/un(e mai u! or la
acele rodu! e oate cadea !i !e
oate accidenta
8 "entru *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor "ermanent
a!emenea er!onalul in!truie!te modul in care locului de
rodu!e
! ituatii ! e entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentare
$olo!e!te cunoa!terea rivitor la ma!urile
!carita !ecial continutului ma!urile !ta#ilite+ modul
con!truita 5 *e rocedurii de rin in care !%a
de!$a!oara adotate a/utor care rezolvat
activitatile corelate cu !e ot da necon$orm itatea
revazute la ace!t $actor in !i numai dua
rocedura de de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
veri$icare ma!urilor de !ituatii5 !e oate continua
zilnica+ de **9 e care a!i(ura lucrul tinand
re(atire a tre#uie !a le tru!a de cont de
locului de re!ecte e rim a/utor e)unerea la
m unca ! i de timul !i ace!t ri!c &
remediere a rocedurii er!onal
unei concomitent care !a
necon$orm itati cu e)unerea intervina in
con!tatate lucratorului la caz de
ace!t ri!c& ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatam ate
ca urm are
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
.2 C.CTORI DE RI*C TER9IC
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati ,de!criere + arametrii -
Nivel
ri!c
,R-
9a!uri
Te:nice
9a!uri
Or(anizatorice
9a!uri
I(ienico
!anitare
9a!uri
de alta
natu ra
Cine
ra!unde
Cine
e)ecuta
Termen
e)ecutie
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
.8 C.CTORI DE RI*C ELECTRIC ' 20
Cod Corma concreta de mani$e!tare Nivel 9a!uri Te:nice 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru a $actorilor de ri!c identi$icati ri!c Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,de!criere + arametrii - ,R- ! anitare
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
=3
.801 Daca nu !e veri$ica anual
!tarea
centurii de imamintare !i a
le(aturiilor la acea!ta entru
di$erite ec:iamente !i aarate
a$late !u# ten!iune + er!onalul
care le de!erve!te !au !e a$la
ocazional in zona oate $i
electrocutat
= *e $ace anual
veri$icare cu
!eciali!t
autorizat "R.95
.nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
alimentarii cu
ener(ie electrica
!i remediaza
necon$orm itatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate&
*e $ace anual
adre!a catre
!eciali!t "R.9
entru !olicitare
de veri$icare 5 *e
!olicita un
electrician
autorizat entru
rem edierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
*e !olicita
!eciali!tului
"R.9 dua
terminarea
veri$icare
roce!ul
ver#al de
con!tatare 5
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
da in caz de
electrocutare
!au !oc
electric5 !e
a!i(ura tru!a
!tationara de
rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$orm
itatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
Conducatorul
locului de
munca
electrician
autorizat
Aanzator
anual 1
zilnic
.802 Daca nu !e veri$ica zilnic+
inainte de cularea alimentarii
cu ener(ie electrica a di$eritelor
aarate !au utila/e + e)i!tenta
le(aturiilor la centura de
imamintare + er!onalul care
le de!erve!te !au !e a$la
ocazional in zona oate $i
electrocutat
8 Bilnic tre#uie *e !olicita un *e *e Conducatorul Anztor anual 1
$acuta acea!ta electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
veri$icare de autorizat entru
lucratorul ri!cul 5 !e munca
nealimentar
e
catre $iecare rem edierea rivitor la re!trictioneaza electrician
lucrator la necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
aaratura e Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
care o lucrul la ace!t care !e ot controleaza
de!erve!te 5 aarat ana nu da in caz de modul in care
.nual electrician !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
autorizat veri$ica necon$ormitatea !au !oc ma!urile
necon$ormitatile con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
cauzate de un catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
a!emenea autorizata& *e !tationara de modul in care
$actor de ri!c !i in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
remediaza er!onalul !e acorda necon$ormitatea
nere(ulile entru rimul a/utor !i daca
con!tatate5 zilnic cunoa!terea celui necon$ormitatea
!e veri$ica rin continutului electrocutat& nu !e mai
a!ectare rocedurii m ani$e! ta+
! tarea adotate !i a numai dua
ec:iamentului ma!urilor de acea!ta !e
de munca din electro!ecuritate& oate continua
dotare inainte lucrul&
de cularea
alimentarii cu
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
.808 Daca nu !e veri$ica zilnic+
inainte de nealimentarea
aaratelor !au utila/elor+ cu
ener(ie electrica + !tarea
ca#lurilor de nealimentare
,izolatiei de e ace!tea-
er!onalul care le de!erve!te
!e oate electrocuta
8 .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul Anztor anual 1
autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza
locului de rodu!e zilnic
necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza Electrician
a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
$actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
alimentarii cu cunoa!terea celui necon$ormitatea
ener(ie continutului electrocutat& nu !e mai
electrica !i rocedurii m ani$e! ta+
remediaza adotate !i a numai dua
necon$ormitatea ma!urilor de acea!ta !e
con$orm electro!ecuritate& oate continua
rocedurii de lucrul&
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
.80= Daca la inlocuirea ca#lurilor
electrice care alimenteaza
8 .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul Electrician anual 1
autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de autorizat zilnic
20
di$erite ec:iamente !au
aarate a$late !u# ten!iune +
nu !e man!oneaza locul de
trecere al ca#lului rin
caraca!a aaratului + in acel
loc izolatia !au continuitatea
ca#lului !e oate deteriora !i
er!onalul care de!erve!te
ace!t aarat !au utila/ !e oate
electrocuta
necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca Aanzator
cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza
a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona
$actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
alimentarii cu cunoa!terea celui necon$ormitatea
ener(ie continutului electrocutat& nu !e mai
electrica !i rocedurii m ani$e! ta+
remediaza adotate !i a numai dua
necon$ormitatea ma!urilor de acea!ta !e
con$orm electro!ecuritate& oate continua
rocedurii de lucrul&
remediere a unei
necon$ormitati
con!tatate
.802 Daca entru nealimentarea
= .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul Ainzator anual 1
aaratelor !au utila/elor !e autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
$olo!e!c ca#luri + !teHere !au necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
rize $ara al treilea $ir de cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza electrician
amintare ,!i!temul !uHo- a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
er!onalul care de!erve!tea $actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
ace!te aarate !au utila/e !e remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
oate electrocuta nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
alimentarii cu cunoa!terea celui necon$ormitatea
ener(ie continutului electrocutat& nu !e mai
electrica !i rocedurii m ani$e! ta+
remediaza adotate !i a numai dua
necon$ormitatea ma!urilor de acea!ta !e
con$orm electro!ecuritate& oate continua
rocedurii de lucrul&
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
.806 Daca aaratele care !e a$la
!u#
8 .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul Ainzator anual 1
ten!iune !unt e)u!e la autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
umezeala !au conden! + necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
ace!tea ot roduce cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza electrician
electrocutarea er!onalului
care
a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
le de! erve! te $actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
alimentarii cu cunoa!terea celui necon$ormitatea
ener(ie continutului electrocutat& nu !e mai
electrica !i rocedurii m ani$e! ta+
remediaza adotate !i a numai dua
necon$ormitatea ma!urilor de acea!ta !e
con$orm electro!ecuritate& oate continua
rocedurii de lucrul&
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
.80> Daca nu !e veri$ica inainte de 8 .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul Ainzator anual 1
unerea in riza a ca#lurilor +
ca
autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
ace!tea !a nu $ie ude !au daca necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
!e lucreaza cu miinile ude la cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza Electrician
ace!te ca#luri de nealimentare+ a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
er!onalul care le maniuleaza $actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
!e oate electrocuta la remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
introducerea ace!tora in riza nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
21
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
alimentarii cu cunoa!terea celui necon$ormitatea
ener(ie continutului electrocutat& nu !e mai
electrica !i rocedurii m ani$e! ta+
remediaza adotate !i a numai dua
necon$ormitatea ma!urilor de acea!ta !e
con$orm electro!ecuritate& oate continua
rocedurii de lucrul&
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
.800 Daca entru remedierea 8 .nual electrician *e !olicita un *e *e Conducatorul "er!oana anual 1
di$eritelor deran/amente la autorizat veri$ica electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de autorizata zilnic
aaratele din dotare !e $ac necon$ormitatile autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca Electrician
modi$icari neautorizate la cauzate de un rem edierea rivitor la re!trictioneaza autorizat
ace!tea + er!onalul care le a!emenea necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona
de!erve!te !e oate
electrocuta
$actor de ri!c !i Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
remediaza lucrul la ace!t care !e ot controleaza
nere(ulile aarat ana nu da in caz de modul in care
con!tatate5 zilnic !e remediaza electrocutare !unt re!ectate
!e veri$ica rin necon$ormitatea !au !oc ma!urile
a!ectare con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
! tarea catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
ec:iamentului autorizata& *e !tationara de modul in care
de munca din in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
dotare inainte er!onalul !e acorda necon$ormitatea
de cularea entru rimul a/utor !i daca
.803 Daca e!te aaratele a$late
!u# ten!iune !e var!a
accidental lic:ide + er!oanele
care !e a$la in aroiere !au
care de!erve!c acel aarate !e ot
electrocuta
8 Nu ! e trec *e !olicita un *e *e Conducatorul Anztor anual 1
reciienti + cani + electrician in!truie!te
!emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
a:are etc& cu autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
aa !au alte rem edierea rivitor la re!trictioneaza Electrician
lic:ide e! te necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona autorizat
aarate a$late Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
!u# ten!iune lucrul la ace!t care !e ot controleaza
aarat ana nu da in caz de modul in care
!e remediaza electrocutare !unt re!ectate
necon$ormitatea !au !oc ma!urile
con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
autorizata& *e !tationara de modul in care
in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
er!onalul !e acorda necon$ormitatea
entru rimul a/utor !i daca
cunoa!terea celui necon$ormitatea
continutului electrocutat& nu !e mai
rocedurii m ani$e! ta+
adotate !i a numai dua
ma!urilor de acea!ta !e
electro!ecuritate& oate continua
lucrul&
.810 Daca aaratele electrice care
!e a$la !u# ten!iune
$unctioneaza cu caacele de
rotectie demontate !au
deteriorate e)i!ta ri!cul ca
er!onalul care de!erve!te
ace!te aarate electrica !a !e
accidenteze
8 *e $olo!e!c
num ai aarate
care au carca!a
comlet
m ontata ! i
ec:iata5 .nual
electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
*e !olicita un *e *e Conducatorul Anztor anual 1
electrician in!truie!te !emnalizeaza locului de rodu!e zilnic
autorizat entru lucratorul ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
rem edierea rivitor la re!trictioneaza
necon$ormitatii& ma!urile de acce!ul in zona
Nu !e continua rin a/utor de lucru5 !e
lucrul la ace!t care !e ot controleaza
aarat ana nu da in caz de modul in care
!e remediaza electrocutare !unt re!ectate
necon$ormitatea !au !oc ma!urile
con!tatata de electric5 !e !ta#ilite5 !e
catre o er!oana a!i(ura tru!a controleaza
autorizata& *e !tationara de modul in care
in!truie!te rim a/utor 5 !%a rezolvat
er!onalul !e acorda necon$ormitatea
entru rimul a/utor !i daca
cunoa!terea celui necon$ormitatea
continutului electrocutat& nu !e mai
rocedurii m ani$e! ta+
adotate !i a numai dua
ma!urilor de acea!ta !e
electro!ecuritate& oate continua
alimentarii cu lucrul&
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
22
.811 Daca !e lucreaza cu aarate
electrice din dotare + care au
carca!e deteriorate + !arte +
$i!urate + eticite &&& + er!onalul
care de!erve!te ace!te
aarate in acea!ta !tare + !e
oate electrocuta a/un(ind
accidental in contact cu di$erite
arti a$late !u# ten!iune
8 *e $olo!e!c
num ai aarate
care !unt $ara
de$ecte vizi#ile5
.nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
alimentarii cu
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
da in caz de
electrocutare
!au !oc
electric5 !e
a!i(ura tru!a
!tationara de
rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
Electrician
autorizat
anual 1
zilnic
.818 Daca !e lucreaza cu aarate
din dotare+ in zone cu umezeala
e)ce!iva+ er!onalul care de!erve!te
ace!te aarate !e oate electrocuta
8 *e $olo!e!c
numai aarate
care nu !unt
a$ectate de
umezeala5 .nual
electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
alimentarii cu
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
da in caz de
electrocutare
!au !oc
electric5 !e
a!i(ura tru!a
!tationara de
rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
Electrician
autorizat
anual 1
zilnic
.812 Daca la remedierea di$eritelor
deran/amente laaratura din
dotare nu !e lucreaz cu
er!onal cali$icat entru ace!t
(en de activitate + er!olalul in
cauz e timul de intervenRie
!e oate electrocuta
8 .nual electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
alimentarii cu
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
Remedierea
deran/amentului
!e $ace numai
de catre
er!onal cali$icat
Fi alutorizat
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
da in caz de
electrocutare
!au !oc
electric5 !e
a!i(ura tru!a
!tationara de
rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
Electrician
autorizat
anual 1
zilnic
.816 Daca la inlocuirea ca#lurilor de
nealimentare !e $olo!e!c
ca#luri !u# cali#rate+ e)i!ta
ri!cul !urainclzirii ace!tuia Fi
electrocutrii er!onalului care
8 Ca#lurile nou
u!e tre#uie !a
a!i(ure o
rezerv de
utere de cel
*e !olicita un
electrician
autorizat entru
remedierea
necon$ormitatii&
*e
in!truie!te
lucratorul
rivitor la
ma!urile de
rin a/utor
care !e ot
*e
!emnalizeaza
ri!cul 5 !e
re!trictioneaza
acce!ul in zona
de lucru5 !e
controleaza
Conducatorul
locului de
munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
Electrician
anual 1
zilnic
28
de!erveFte aaratul electric On
cauz
uRin 20S $ata
de cea $olo!ita
curent 5 .nual
electrician
autorizat veri$ica
necon$ormitatile
cauzate de un
a!emenea
$actor de ri!c !i
remediaza
nere(ulile
con!tatate5 zilnic
!e veri$ica rin
a!ectare
! tarea
ec:iamentului
de munca din
dotare inainte
de cularea
alimentarii cu
ener(ie
electrica !i
remediaza
necon$ormitatea
con$orm
rocedurii de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate&
Nu !e continua
lucrul la ace!t
aarat ana nu
!e remediaza
necon$ormitatea
con!tatata de
catre o er!oana
autorizata& *e
in!truie!te
er!onalul
entru
cunoa!terea
continutului
rocedurii
adotate !i a
ma!urilor de
electro!ecuritate&
da in caz de
electrocutare
!au !oc
electric5 !e
a!i(ura tru!a
!tationara de
rim a/utor 5
!e acorda
rimul a/utor
celui
electrocutat&
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite5 !e
controleaza
modul in care
!%a rezolvat
necon$ormitatea
!i daca
necon$ormitatea
nu !e mai
m ani$e! ta+
numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul&
autorizat
.= C.CTORI DE RI*C CEI9IC ' 2
Cod Corma concreta de mani$e!tare a Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru $actorilor de ri!c identi$icati ri!c Te:nice Or(anizatorice
I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,de!criere + arametrii - ,R- !anitare
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
.=0= Caina vrac ,in !aci- in anumite
8 *e *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor ermanent
conditii de temeratura ,e!te =0 de!$a! oara er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
(rade C- !i la !ocuri mecanice , activitatile entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentar
e
maniularea rin trintire a !acilor- revazute la cunoa!terea rivitor la ma!urile cadru
oate $i e)loziva rocedura de continutului ma!urile !ta#ilite+ modul te:nic "*I
veri$icare rocedurii de rin in care !%a
zilnica+ de adotate a/utor care rezolvat
re(atire a corelate cu !e ot da necon$orm
itatea
locului de ace!t $actor in !i numai dua
munca !i de de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
remediere a ma!urilor de ! ituatii5 ! e oate continua
unei **9 e care a!i(ura lucrul tinand
necon$ormitati tre#uie !a le tru!a de cont de
con!tatate 5 re!ecte e rim a/utor e)unerea la
timul !i ace!t ri!c &
rocedurii er!onal
concomitent care !a
cu e)unerea intervina in
lucratorului la caz de
ace!t ri!c& ur(enta5
!e acorda
rimul
a/utor
er!oanei
vatamate
ca urmare
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
A5 FACTORI DE RIC !IOLO"IC # 2
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
$actorilor de ri!c identi$icati ri!c Te:nice Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,de!criere + arametrii - ,R- !anitare
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
.212 Unii dintre clienti ot $i in realitate
8 *e in!taleaza *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor ermanent
in$ractori !au criminali+ care ot di! ozitiv de er!onalul in!truie!te modul in care locului de rodu!e
une in ericol viata vnztorului alarmare
entru lucratorul !unt re!ectate munca
nealimentar
e
,!irena !au cunoa!terea rivitor la ma!urile ! ocietate
!onerie continutului ma!urile !ta#ilite+ modul de aza
e)terioara- rocedurii de rin in care !%a
care !a oata adotate a/utor care rezolvat
$i actionata in corelate cu !e ot da necon$orm
itatea
caz de nevoie ace!t $actor in !i numai dua
din mai multe de ri!c !i a a!emenea acea!ta !e
locuri din ma!urilor de ! ituatii5 ! e oate continua
m a(azin 5 *e **9 e care a!i(ura lucrul tinand
de!$a!oara tre#uie !a le tru!a de cont de
activitatile re!ecte e rim a/utor e)unerea la
revazute la timul !i ace!t ri!c &
rocedura de rocedurii er!onal
veri$icare concomitent care !a
zilnica+ de cu e)unerea intervina in
2=
re(atire a lucratorului la caz de
locului de ace!t ri!c& ur(enta5
munca !i de !e acorda
remediere a rimul
unei a/utor
necon$ormitati er!oanei
con!tatate 5 vatamate
ca urmare
a actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
J ' C.CTORI DE RI*C % 9EDIU DE 9UNC. ' 6
J1 C.CTORI DE RI*C CIBIC '
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati ,de!criere + arametrii -
Nivel
ri!c
,R-
9a!uri
Te:nice
9a!uri
Or(anizatorice
9a!uri
I(ienico
!anitare
9a!uri
de alta
natu ra
Cine
ra!unde
Cine
e)ecuta
Termen
e)ecutie
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
J2 C.CTORI DE RI*C CEI9IC
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati ,de!criere + arametrii -
Nivel
ri!c
,R-
9a!uri
Te:nice
9a!uri
Or(anizatorice
9a!uri
I(ienico
!anitare
9a!uri
de alta
natu ra
Cine
ra!unde
Cine
e)ecuta
Termen
e)ecutie
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
J8 C.CTORI DE RI*C JIOLO6IC ' 6
Cod Corma concreta de mani$e!tare
a
Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru $actorilor de ri!c identi$icati ri!c Te:nice Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,de!criere + arametrii - ,R- !anitare
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
J802 Lucratorii ot $i a$ectati direct de 8 *e alica *e in!truie!te *e alica *e medicul de vnztor ermanent
!tarea de !anatate a clientilor
din ma(azin care ot $i urtatori de di$eriti
a(enti ato(eni
rocedura de er!onalul ma!urile de !emnalizeaza m edicina rodu!e
lucru in mediu entru i(iena ri!cul 5 !e muncii nealimentar
e
contaminat cunoa!terea individuala monitorizeaza conducatorul 9edic de
#iolo(ic& *e ! i re!
ectarea
! i colectiva !tarea de locului de m edicina
de!$a! oara ma!urilor de !i dua caz !anatate a munca m uncii
activitatile i(iena ma!urile in lucratorilor5 !e
revazute la individuala !i caz de controleaza
rocedura de colectiva !i contaminare modul in care
veri$icare entru #iolo(ica& !unt re!ectate
zilnica+ de cunoa!terea ma!urile
re(atire a rocedurii de !ta#ilite
locului de actiune in caz
munca !i de de
remediere a contaminare
unei #iolo(ica&
necon$ormitati
con!tatate&5
Clientii
#olnavi !unt
! erviti cu
rioritate
entru a nu li
! e $ace rau in
m a(azin cat
!i entru a nu
contamina
er!oanele
!anatoa!e
din ma(azin
J808 Daca nu !e mentine !atiul de
deozitare !i cel de rezentare a
m ar$urilor in erm anenta
curatenie+ ot aarea in di$erite
zone culturi de ciuerci arazite
m ai ale! unde ! unt deozitate
mezeluri !au alte rodu!e
nealimentare u!or altera#ile&
.ce!te culturi ot a$ecta !tarea
de !anatate a lucratorului !i
c:iar a clientilor
8 *e $ace curat *e in!truie!te *e alica *e conducatorul
vnztor ermanent
ori de cite ori er!onalul ma!urile de !emnalizeaza locului de rodu!e
e!te nevoie5 entru i(iena ri!cul 5 !e munca nealimentar
e
*e alica cunoa!terea individuala monitorizeaza 9edic de
rocedura de ! i re!
ectarea
! i colectiva
!tarea de
m edicina
lucru in mediu ma!urilor de !i dua caz !anatate a m uncii
contaminat i(iena ma!urile in lucratorilor5 !e
#iolo(ic& *e individuala !i caz de controleaza
de!$a! oara colectiva !i contaminare modul in care
activitatile entru #iolo(ica& !unt re!ectate
revazute la cunoa!terea ma!urile
rocedura de rocedurii de !ta#ilite
veri$icare actiune in caz
zilnica+ de de
re(atire a contaminare
locului de #iolo(ica&
munca !i de
remediere a
unei
necon$ormitati
con!tatate&
J812 Unii dintre clienti + ot $i :oti !au
criminali care ot une in ericol
viata lucratorilor in intentia lor de
8 *e iin!taleaza *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul
Anztor ermanent
!irena !au er!onalul in! truie! te modul in care locului de rodu!e
!onerie entru lucratorul !unt re!ectate munca nealimentar
22
a $ura rodu!e !au #anii din
inca!ari
e
e)terioara5 *e cunoa!terea rivitor la ma!urile ! ocietate
de!$a! oara continutului ma!urile de
!ta#ilite+ modul
de aza5
activitatile rocedurii rin a/utor in care !%a !erviciu de
revazute la adotate care !e ot rezolvat olitie
rocedura de corelate cu da in necon$orm itatea comunitara
veri$icare ace!t $actor a!emenea !i numai dua
zilnica+ de de ri!c !i a !ituatii5 !e acea!ta !e
re(atire a ma!urilor de a!i(ura oate continua
locului de **9 e care tru!a de lucrul tinand
munca !i de tre#uie !a le rim a/utor cont de
remediere a re!ecte e !i er!onal e)unerea la
unei timul care !a ace!t ri!c &
necon$ormitati rocedurii intervina in
con!tatate concomitent caz de
cu e)unerea ur(enta5 ! e
lucratorului la acorda
ace!t ri!c& rimul a/utor
er!oanei
vatamate ca
urmare a
actiunii
ace!tui
$actor de
ri!c&
C ' C.CTORI DE RI*C % *.RCIN. DE 9UNC. ' 6
C1 C.CTORI DE RI*C continut necore!unzator al !arcinii de munca in raort cu cerintele de !ecuritate ' 6
Cod
lucru
Corma concreta de
mani$e!tare a $actorilor
de ri!c identi$icati
,de!criere
arametrii -
Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri I(ienico 9a!uri de alta Cine Cine Termen
ri!c Te:nice Or(anizatorice !anitare natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
,R-
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
C10= De multe ori er!onalul 8 *e *e in!truie!te *e in!truie!te *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e ermanent
care lucreaza in zona de!$a!oara er!onalul lucratorul modul in care locului de nealimentare
vitinelor $ri(ori$ice nu au activitatile entru rivitor la !unt re!ectate munca er!oana
ec:iament adecvat !i !e revazute la
cunoa!terea ma!urile de ma!urile
de!emnata cu
ot im#olnavi rocedura de continutului rin a/utor care !ta#ilite+ modul **9
veri$icare rocedurii !e ot da in in care !%a
zilnica+ de adotate a!emenea rezolvat
re(atire a corelate cu !ituatii5 !e necon$ormitatea
locului de ace!t $actor a!i(ura tru!a !i numai dua
munca !i de de ri!c !i a de rim a/utor acea!ta !e
rem ediere a ma!urilor de !i er!onal oate continua
unei **9 e care care !a lucrul tinand
necon$orm itati tre#uie !a le intervina in caz cont de
con!tatate 5 re!ecte e de ur(enta5 !e e)unerea la
*e tin tim ul acorda rimul ace!t ri!c &
ecranele de rocedurii a/utor
rotectie concomitent er!oanei
culi!a#ile in cu e)unerea vatamate ca
ozitia inc:i! lucratorului la urmare a
!i numai ace!t ri!c& actiunii ace!tui
entru $actor de ri!c&
26
! coaterea
rodu!elor
din vitrina !e
trec ecranele
de rotectie in
ozitia lucru
C106 Daca centrala termica nu 2 *e veri$ica din ! e $ace Rerezentantul *e controleaza er!oana Anztor rodu!e anual
e!te veri$icata I*CIR la anual centrala adre!a !cri!a I*CIR entru modul in care
autorizata
nealimentare
termenele revazute de term ica de catre centrale !unt re!ectate I*CIR
$a#ricantul centralei + catre un rerezentant termice tre#uie ma!urile Conducatorul
acea!ta datorita rerezentatnt I*CIR care !a la!e la !ta#ilite+ modul locului de
$unctionarii I*CIR !e $ace veri$ica terminarea in care !%a munca
necore!unzatoare oate adre!a !cri!a centrale veri$icarii un rezolvat
a$ecta !tarea de !anatate catre term ice roce! ver#al necon$ormitatea
a er!onalului din rerezentant de veri$icare !i numai dua
ma(azin I*CIR central I*CIR acea!ta !e
termice oate continua
entru a veni lucrul tinand
!a $aca cont de
veri$icarea e)unerea la
ace!t ri!c &
C10> Daca utila/ele !i aaratele = *e *e in!truie!te *e in!truie!te *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e eriodic
electrice din dotare nu intocme!te un er!onalul lucratorul modul in care locului de nealimentare
con$orm
!unt veri$icate eriodic lan anual de entru rivitor la !unt re!ectate munca er!oana (ra$icului
con$orm revederilor veri$icare cunoa!terea ma!urile de ma!urile cali$icata1autorizat
a
de
$a#ricantului lor + rin te:nica !i de continutului rin a/utor care !ta#ilite+ modul intretinere
de$ectarea lor ot
roduce
intretinere a rocedurii !e ot da in in care !%a
accidentarea er!onalului aaraturii !i adotate a!emenea rezolvat
care le de!erve!te te:nicii din corelate cu !ituatii5 !e necon$ormitatea
dotarea ace!t $actor a!i(ura tru!a !i numai dua
ma(azinului de ri!c !i a de rim a/utor acea!ta !e
ma!urilor de !i er!onal oate continua
**9 e care care !a lucrul tinand
tre#uie !a le intervina in caz cont de
2>
re!ecte e de ur(enta5 !e e)unerea la
tim ul acorda rimul ace!t ri!c &
rocedurii a/utor
concomitent er!oanei
cu e)unerea vatamate ca
lucratorului la urmare a
ace!t ri!c& actiunii ace!tui
$actor de ri!c&
C2 C.CTORI DE RI*C !arcina !uradimen!ionata in raort cu caacitatea e)ecutantului
Cod lucru Corma concreta de mani$e!tare a $actorilor de ri!c
identi$icati ,de!criere + arametrii -
Nivel
ri!c
,R-
9a!uri
Te:nice
9a!uri
Or(anizatorice
9a!uri
I(ienico
!anitare
9a!uri
de alta
natu ra
Cine
ra!unde
Cine
e)ecuta
Termen
e)ecutie
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
D ' C.CTORI DE RI*C % E<ECUT.NT ' 0
D1 C.CTORI DE RI*C .CTIUNI 6RE*ITE ' =
Cod Corma concreta de Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru mani$e!tare a $actorilor de ri!c Te:nice Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
ri!c identi$icati ,de!criere + ,R- !anitare
arametrii -
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
D101 Nu !e veri$ica inainte de = Inainte de *e in!truie!te *e *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e ermanent
unerea !u# ten!iune + unerea !u# er!onalul in!truie!te modul in care locului de nealimentare
!tarea aaratelor ce
urmeaza
ten!iune a entru lucratorul !unt re!ectate munca "er!oana
a $i alimentate cu ten!iune aaraturii+ !e
veri$ica !tarea $izica
a aaratelor
re!ective5 *e
de!$a!oara
activitatile revazute
la rocedura de
veri$icare zilnica+ de
re(atire a locului de
m unca !i de
remediere a
unei necon$orm itati
con!tatate
cunoa!terea
continutului
rocedurii adotate
corelate cu ace!t
$actor de ri!c !i a
ma!urilor de **9 e
care tre#uie !a le
re!ecte e
tim ul rocedurii
concomitent cu
e)unerea
lucratorului la ace!t
ri!c&
rivitor la
ma!urile de rin
a/utor care !e
ot da in
a!emenea
!ituatii5 !e
a!i(ura tru!a de
rim a/utor !i
er!onal care !a
intervina in caz
de ur(enta5 !e
acorda rimul
a/utor er!oanei
vatamate ca
urmare a actiunii
ace!tui $actor de
ri!c&
ma!urile !ta#ilite+
modul in care !%a
rezolvat
necon$ormitatea !i
numai dua
acea!ta !e oate
continua lucrul tinand
cont de e)unerea la
ace!t ri!c &
cali$icata1autorizat
a
D118 *e $umeaza in locuri 8 *e interzice *e *e *e controleaza Conducatorul Anztor rodu!e ermanent
neam ena/ate $umatul in alta or(anizeaza in! truie! c daca !e locului de nealimentare
arte decit in loc ! ecial $umatorii re!ecta munca cadru te:nic "*I
loc !ecial entru $umat ma!urile
amena/at5 *e
de!$a!oara
activitatile
revazute la
rocedura de
veri$icare
zilnica+ de
re(atire a
locului de
m unca !i de
remediere a
unei
necon$orm itati
con!tatate 5
D2 C.CTORI DE RI*C O9I*IUNI ' =
Cod Corma concreta de Nivel 9a!uri 9a!uri 9a!uri 9a!uri de alta Cine Cine Termen
lucru mani$e!tare a $actorilor de ri!c Te:nice Or(anizatorice I(ienico natura ra!unde e)ecuta e)ecutie
ri!c identi$icati ,de!criere + ,R- !anitare
arametrii -
1 2 8 = 2 6 > 0 3 10
20
D20= Nu !e veri$ica anual+
!tarea de !anatate a
lucratorilor& Nu ! e con!
em neaza in $i!ele de atitudini
de!re
controlul e$ectuat& Nu !e
con!emneaza in $i!a
individuala de in!tructa/ de
controlul anual e$ectuat
8 .nual
lucratorii !unt
veri$icati
medical de
medic de
medicina
m uncii & La
terminarea
controlului +
entru $iecare
lucrator+
medicul de
medicina
muncii
com leteaza
$i! a de
atitudini in
care e!te
con!emnat
rezultatul
controlului
m edical& Tot
medicul de
medicina
m uncii
con!emneaza
rezultatul
controlului
medical in
$i! a
individuala de
in! tructa/ de
**9
.nual !e iau
$i!e de
atitudini
entru $iecare
lucrator care
dua
com letarea
lor de catre
m edicul de
mediciona
m uncii ! e un
in $i! ele
individuale de
in!tructa/ de
**9
La terminarea
controlului +
entru $iecare
lucrator+
medicul de
m edicina
muncii
comleteaza
$i!a de
atitudini in
care e!te
con!emnat
rezultatul
controlului
m edical& Tot
medicul de
m edicina
muncii
con!emneaza
rezultatul
controlului
m edical in
$i!a
individuala de
in!tructa/ de
**9
*e controleaza
modul in care
!unt re!ectate
ma!urile
!ta#ilite+ modul
in care !%a
rezolvat
necon$orm itatea
!i numai dua
acea!ta !e
oate continua
lucrul tinand
cont de
e)unerea la
ace!t ri!c &
Conducatorul locului
de munca
Anztor
rodu!e
nealimentar
e
medic de
m edicina
muncii
.nual
D202
Nu !e lani$ica anual
controlul medical al
lucratorilor& Nu !e
comunica lucratorilor data
e!te lani$icat controlul m
edical
8 *e
intocme!te in
luna
decem#rie a
anului in cur!
entru anul
urm ator
lani$icarea
controlului
medical al
lucratorilor
.cea!ta
lani$icare !e
comunica
lucratorilor !i
medicului de
medicina
muncii5
9edicului de
medicina
m uncii i ! e
comunica $i!ele de
!urave(:ere ce
tre#uie !a
le ai#a in vedere
otrivit E 8221200>
*e a$i!eaza
lani$icarea la
loc vizi#il
entru toti
lucratorii
*e controleaza
daca !e
re!ecta
ma!urile
!ta#ilite
conducatorul locului
de
munca1admini!trator
lucrator1
vnztor
rodu!e
nealimentar
e
9edic de
m edicina
muncii
.nual1
decem#rie
.CE.*T. CI*. . CO*T
CO9"LET.T.
23