Sunteți pe pagina 1din 10

2.

Pentru un agent economic dependena venitului total i costului total de volumul produciei
fabricate se prezint astfel:
MR=modificarea TR/modificarea Q
olumul produciei! uniti " #" $" %" &" '"
enitul total! mii u(m( " #"" #)" $*" %&" &""
+ostul total! mii u(m( '" ##" #,' $-" %'" &'"
MR #" ) , * -
M+ - *!' *!' ) #"
.plic/nd analiza marginal determinai:
a0 venitul marginal i costul marginal pentru fiecare ma1orare a volumului produciei2
b0 volumul produciei care ma3imizeaz profitul agentului economic(
Pentru a ma3imiza profitul M+ tre sa fie egal cu MR daca neam uita aici cu apro3imatie
la volumul de %" unitati este aproape de acceasta valoare
3. 4ependena dintre cantitatea unui bun i preul acestuia se e3prim prin funciile Q = $"" 5$P
i Q = &"" 6 $P( +are din cele dou funcii descrie cererea i care oferta pe piaa respectiv7
Q = &"" 6 $P8cererea fiindca cerea este invers proportionala cu pretu
Q = $"" 5 $P 8oferta e direct propotionala cu pretu
4. +ererea dintr8un bun este descris prin funcia Q
d
= %"" 6 #!'P! iar oferta acestuia 6 prin
funcia Qs = $"" 5 &P( #0 +e cantitate din acest bun vor solicita cumprtorii! dac el va fi oferit
gratis7P="2 Qd=%""8#!'9"=%"" b0:a ce pre al bunului cumprtorii vor renuna la procurarea
acestuia7 Qd="2 "=%""8#!'P2 #!'P=%""2 P=$""
5. +urba cererii pentru biletele la un meci de fotbal se prezint astfel

6. ;uncia ofertei unui bun e liniar( :a preul &" u(m( pe pia au fost oferite '" uniti din bun(
+reterea preului p/n la )" u(m( a determinat v/nztorii s ma1oreze cantitatea oferit p/n
la %"" uniti(
a0 4eterminai funcia ofertei(
Qs=a5bP
'"=a5b9&" a='"8&"b a='"8&"b a= 8#'"
%""=a5b9)" %""='"8&"b5)"b $'"='"b b='
Qs= 8#'"5'P2 Qs#= 8#'"5'9&"='"2 Qs$= 8#'"5'9)"=%""
b0 +e cantitate de bun va fi oferit pe pia dac preul acestuia va constitui #$" u(m(7
Qs= 8#'"5'9#$"=&'"
Determinai funcia care descrie cererea pentru biletele la meciul de fotbal.
Qd=a8bP2 "='"""8b9#"" <== b='"
Qd='"""8b9#"" <==
Qd='"""8'"P
1. Ci spectatori vor veni la stadion, dac preul biletului va constitui 60
u.m.?
Qd='"""8'"9-"=$"""
8. Pe piaa unui bun activeaz ' v/nztori( >ferta individual a fiecruia este descris prin
funcia Q
s
= '"" 5 %P( +onstruii curba ofertei individuale a unui v/nztor i curba ofertei
globale pe piaa respectiv( +are este funcia ce descrie oferta global7
1. 4eterminai funcia ofertei globale de pe piaa bunului X( Qs=$'""5#'P
9. +ererea dintr8un bun este descris prin funcia Q
d
= -"" 6 $P! iar oferta acestuia 6 prin funcia
Q
?
= %"" 5 &P(
a0 Prezentai modelul grafic al problemei2
@0 4eterminai preul i cantitatea de ecAilibru pe piaa
respectiv( Qd=Qs2 -""8$P=%""5&P2 %""=-P2 P='"2 Q=-""8$9'"='""
12. +ererea dintr8un bun este descris prin funcia Q
d
= %""" 6 #!'P! iar oferta acestuia 6 prin
funcia Q
?
= %!'P 8 -""( Pentru a ma1ora Bncasrile la buget! se aplic un impozit Bn mrime de
$"" u(m( pltit de ctre v/nztori pentru fiecare unitate v/ndut(
a0 +um va fi repartizat povara fiscal Bntre cumprtor i v/nztor7
Povara fiscala= la cumparator! #8"!*="!% la producator
b0 4ai reprezentarea grafic a soluiei problemei(

15. Pe piaa unui bun coeficientul elasticitii dup pre a cererii este egal cu 8%( +um se va
modifica volumul cererii! dac preul bunului va crete cu #"C7
=DEQCD / DEPCD 2 8%=DEQCD /#"C 2 DEQCD = 8%9#"C= 8%"C
22. +urba cererii pentru biletele la un spectacol muzical este descris prin funcia Q
d
='"""8$'P(
a0 +e pre vor stabili organizatorii pentru ai ma3imiza veniturile! dac nu e3ist careva
limitri cantitative Bn ceia ce privete numrul spectatorilor7
TP=ma3
MR=M+ MP="
b0 ? presupunem c numrul locurilor este limitat F$"""0 i sala nu este supraBncrcat(
+e pre va ma3imiza veniturile organizatorilor7 +Bte bilete vor vinde ei Bn acest caz7
$"""
c0 +um vor proceda organizatorii! dac numrul locurilor Bn sal este limitat i constituie
% '"": vor stabili preul care le va permite realizarea tuturor biletelor sau nu7
GH
25. Preurile bunurilor .! @ i + Bn cursul anului nu se modific( 4atele privind cAeltuielile unei
familii Bn dou semestre ale anului sBnt prezentate Bn urmtorul tabel:
@unurile +Aeltuielile familiei! u(m(
semestrul I semestrul II
. &"" '""
@ %"" -""
+ %"" $'"
4 $"" %""
Total #$"" # -'"
#0 "($$8 bunuri prioritare ! de prima necesitate
$0 "(-*8 bunuri prioritare ! de prima necesitate
%0 8"(##8bunuri inferioare
&0 "($$8 bunuri prioritare ! de prima necesitate
+alculai elasticitatea cererii dup venit i determinai atitudinea familiei fa de fiecare din
bunurile nominalizate(
28. Hn consumator procur $" uniti ale bunului J i #' uniti ale bunului K( ;uncia utilitii
are forma H = Q3 9 -QL(#0 4eterminai utilitatea total de care beneficiaz consumatorul2
H=Q39-QL Ht=$"9-9#'=#,"" $0+alculai utilitile marginale ale celor dou bunuri Bn aceast
situaie( HmFJ0=Ht/Q3=#,,"/$"=)" HmFK0=Ht/Qz=#,""/#'=#$"
30. Pentru procurarea BngAeatei i vizionarea filmelor un student cAeltuie sptm/nal &" u(m(
a0 Reprezentai linia bugetar a studentului! dac preul unei BngAeate este & u(m(! iar a unui
bilet la film #" u(m(
Punctele dfe intersecie vor fi: J9=/P3=&"/&=#"2 K9=/PL=&"/#"=&
+are! Bn situaia iniial! este efectul ma1orrii preului unui bilet la
film p/n la $" u(m(7 Reprezentai grafic( .ceasta va duce la modif punctelor de intersecie cu
>L i curba bugetar se va deplasa spre stBnga! micorBndu8se panta acesteia
K9#=/ PL#=$"/$"=#
31 Hn consumator procur doar dou bunuri: cmi i pantofi( Htilitatea marginal ponderata pe
pre calculat la o unitate a preului pentru cmi este egal cu '! iar pentru pantofi 6 cu #"(
a0 Prezentai modelul grafic al problemei2
b0 ?e afl oare consumatorul Bn ecAilibru7 4ac nu! cum el trebuie s modifice structura
consumului7
MHc/Pc=' nu se afla in ecAilibru MHc/Pc=Mup/Pp
MHp/Pp=#"
34. Mn starea de ecAilibru consumatorul raional procur bunurile J i K( Htilitatea marginal a
ultimii uniti a bunului J constituie &"! iar a bunului K 6 $"( Preul bunului J este egal cu
#' u(m(n+are este preul unitar al bunului K7 MH3=&" MHL=$" P3=#' Mu3/P3=MuL/PL
$!-*=$"/PL PL=*!&)
39. Pentru un consumator funcia utilitii totale are forma H = $Q3 3 %QL! iar linia bugetar este
descris prin ecuaia #'Q3 5 %"QL = # $""(
4eterminai combinaia de bunuri care ma3imizeaz utilitatea consumatorului(
H = $Q3 3 %QL #'Q3 5 %"QL = # $""( P39Q35PL9QL=I 2Q3 ma3=#$""/#'=," unitatiQL=&"
+onditia de ma3imizare a utilitatii: Mu3/P3=MuL/PL $Mu3=MuL
41. Hn consumator procur doar bunurile J i K( 4atele privind utilitile marginale ale acestora
sBnt prezentate Bn tabel:
+antitatea bunului!
uniti
Htilitatea marginal a
bunului J
Htilitatea marginal a
bunului K
# #-" $*"
$ #$" $#"
% #"" #,"
& ," #'"
' -" #$"
4eterminai combinaia optim de bunuri pentru consumator! dac venitul acestuia
constituie #," u(m(! iar preurile bunurilor J i K sunt! respectiv! $" u(m( i %" u(m(
MH3/P3=MHL/PL $Q35%QL=#, %Mu3=$MuL Mu3/MuL=$/%="(-*
+ombinatia optima este Q3=% Mu3=#"" Mu3/ML=$/%
QL=& MuL=#'"
42. Managerul unei firme a stabilit c produsul marginal al factorului8munc constituie ' uniti!
iar al factorului8capital 6 #" uniti( +alculai rata marginal de substituie teAnologic:
a0 a factorului8capital prin factorul8munc2
b0 a factorului8munc prin factorul8capital(
MR?T:N=MP:/MPN='/#"="!' din factorul : poate fi inlocuita de # unitate de factoru Oapital
MR?TN:=MPO/MP:=#"/'=$
43. Mn tabelul de mai 1os sBnt prezentate date ce caracterizeaz volumul produciei care poate fi
obinut prin utilizarea diferitor cantiti ale factorilor de producie:
+antitatea utilizat a
factorului8munc! ore
+antitatea utilizat a factorului8capital! ore
N
#
= #" N
$
=$" N
%
=%" N
&
=&"
#" &"" -"" *"" *-"
$" -"" #*"" %""" &$""
%" ##"" %""" &$"" '&""
%' #$"" %'"" &*"" ')""
&" #%"" %,"" '""" -%""
'" #&&" &$"" '&"" -&""
Cantitatea de munc
Foameni8ore0
Cantitatea de capital Fmaini8ore0
N# = #" N$ = $" .P: MP: N% = %" N& = &"
#" &"" -"" -" - *"" *-"
$" -"" #*"" ,' #(' %""" &$""
%" ##"" %""" #"" #(' &$"" '&""
%' #$"" %'"" #"" " &*"" ')""
&" #%"" %,"" )' 8# '""" -%""
'" #&&" &$"" ,& 8#(# '&"" -&""
44. Interaciunea factorilor de producie este descris prin funcia de producie Q = %" 3 N
#/%
3
:
#/$
( #0+alculai volumul total al produciei i produsul mediu al muncii Bn cazul Bn care
cantitatea utilizat zilnic a factorului8capital constituie $* ore! iar a factorului8munc 6 $'
ore( Qtotal=%"9 9 =%"9 9 =%"9%9'=&'" Produsul mediu al muncii=&'"/$'=#,
$0? presupunem c cantitatea utilizat a factorului8capital crete cu #"C! iar a factorului8munc
se reduce cu $"C( +um se va modifica ca urmare volumul total al produciei7 +are este efectul
e3tinderii la scar a produciei Bn acest caz7 $*5#"C=$)!* ore2 $'8$"C=$" ore( Q=%"9 9
=%"9%!")-, 9 &!&*$=&#'!&* s8a redus(
46. @anca comercial ar putea acorda un numr mai mare de credite! dac ar ma1ora numrul
personalului anga1at Bn subdiviziunea respectiv( .li factori necesari pentru efectuarea
operaiunilor de creditare rm/n nescAimbai( :a moment produsul marginal al muncii
constituie ' credite! iar produsul mediu 6 * credite( +um se va modifica produsul mediu al
muncii sub influena creterii numrului personalului anga1at7
MPl=delta Q/delta L ; Daca MP<AP rezulta ca AP va cadea
4!. Pentru o firm factorul8munc este unicul factor variabil( 4ependena volumului produciei
de numrul persoanelor anga1ate se prezint astfel:
Gumrul muncitorilor " # $ % & ' -
olumul produciei! uniti " &"" )"" #$-" #'"" #-'" #*&"
#(+are este produsul marginal al celui de al -8ea muncitor 7 produsul marginal = #*&"8#-'"=)"
$(:a anga1area crui muncitor produsul marginal al muncii va Bncepe s descreasc7 :a
anga1area celui de al treilea muncitor F#=&""2 $='""2 %=%-"0
%(+Bi muncitori trebuie anga1ai pentru ca produsul mediu al muncii s Bnregistreze valoare
ma3im7 &""/#=&""2 )""/$=&'"2 #$-"/%=&$"2 #'""/&=%*'( trebuie sa fie anga1ati doar $
muncitori
51. ;irma ma1oreaz consumul factorului8munc de la $"" la $$" uniti! iar a factorului8capital
de la $"" la %"" uniti( +a urmare volumul produciei crete cu %"C( +are e efectul
e3tinderii la scara a produciei7: creste cu#"C F$$"8$""0/$""9#""C=#"C 2N creste cu '"C
F%""8$""0/$""9#""C='"C Productia creste cu %"C! randamente de scara constante
52. ;irma utilizeaz factorul8munca i factorul8capital Bntr8o aa Bmbinare Bnc/t produsul
marginal al factorului8munc constituie $" uniti! iar al factorului8capital 6 %" uniti(
Preurile factorilor de producie sunt respectiv % i & lei pentru o unitate(
+e va Bntreprinde firma pentru ai minimiza costul produciei7 Fprezentai modelul grafic0
a0 va ma1ora consumul factorului8munc i va reduce consumul factorului8capital2
b0 va ma1ora consumul factorului8capital i va reduce consumul factorului8munc2
c0 nu va modifica consumul factorilor de producie2
d0 va ma1ora salariile personalului anga1at(
+ombinatia de factori de productie care asigura un cost minim corespunde punctului in care
dreapta izocostului e tg la izocuantaFe un singur cost minim0in asa caz se respecta urmatoarea
egalitate MRT?:N=P/r8inclinatia MP:/Q=MPN/R MP:/P:=$" MPN/PN=%" P:=% PN=& MP:=-"
MPN=#$" r =$P
53. Pentru o firm costul total e descris prin funcia T+ = F' 5 $Q0
%
( +ostul fi3 al produciei
constituie '"" u(m( 4eterminai costul total! variabil! mediu total! mediu fi3! mediu variabil
i marginal pentru cazul c/nd volumul produciei constituie '" uniti(
;+='""2 Q='"2 T+=##'*-$'2 +=T+8;+=##'*-$'8'""=##'*#$'2 .T+=.;+5.+2
.;+=;+/Q=#"2 .+=+/Q=$%#&$!'2 .T+=T+/Q=$%#'$!'2 M+=delta T+/delta Q=delta
+/delta Q=$%#&$!'
54. Mn cadrul unei firme teAnologia de fabricare este la un aa nivel Bnc/t produsul mediu al
utila1ului constituie $" uniti/or! iar produsul marginal 6 %" uniti/or( Preul unei ore de
funcionare a utila1ului constituie -"" u(m(
#0 +alculai costul mediu variabil i costul marginal al produciei Bn situaia dat2
$0 +um se va modifica costul mediu variabil dac productivitatea utila1ului va crete7
.+=+/Q =-""/$"=%"2 M+=delta T+/delta Q=delta +/ delta Q=-""/$"=%"
$0. ?+.4R.
55. Mn cadrul unei firme activeaz trei muncitori! produsul mediu zilnic al crora constituie $'
uniti( 4ac Bntreprinderea ar mai anga1a un muncitor! produsul mediu al muncii s8ar
ma1ora p/n la %" uniti( +ostul fi3 al produciei este -"" u(m(! iar salariul zilnic al fiecrui
muncitor 6 -" u(m(
4eterminai costul total! mediu fi3! mediu variabil i marginal pentru cazul c/nd vor activa &
muncitori(
+ost
total! +T
Produs total +ost fi3 mediu!
+M;
+ost mediu
variabil! +M=
F+T8+;0/Q
+MT +Mg
Produsul mediu
F%0=$'
-""5-"9%
=*,"
$'9%=*' -"":*'=, F*,"8-""0:*'=$!& *,":*'=#"!& "
Produsul mediu
F&0=%"
-""5-"9&
=,&"
%"9&=#$" -"":#$"=' F,&"8-""0:#$"=$ ,&":#$"=* F,&"8*,"0:F#$"8*'0=
#!%%
+;=-""
?alariu/zi/#m=-"
5!. Pentru o firm dependena costului marginal de volumul produciei fabricate se e3prim prin
funcia M+ = #5$Q( +are va fi costul variabil total Bn cazul Bn care volumul produciei
fabricate va constitui %" de uniti7+=T+8;+ M+=delta+/deltaQ Q=%" M+=-#
+=-#9%"=#,%"
59. Pentru o firm dependena costului total pe termen lung de volumul produciei fabricate este
prezentat Bn urmtorul tabel:
Volumul produciei
Funitati(0
#
Costurile totale
Fu(m(0
$
Costurile medii
Fu(m(0
%=$/#
Costurile marinale
Fu(m(0
&=E$/E#
" " " "
#" %$" %$ %$
$" &," $& #-
%" ,$" $*!%% %&
&" #&"" %' ',
'" $$," &'!- ,,
-" %'$" ',!-* #$&
1. 4eterminai costurile medii i marginale pentru fiecare volum de producie(
!. Reprezentai grafic curbele costurilor totale! medii i marginale a producerii bunului(

". Pentru ce cantitate de producie costurile medii sunt minime7 +osturi=$& la Q=$"
4eterminai producia care reflect randamente de scar cresctoare
61. Hn Bntreprinztor cunoate c preul unitar al bunurilor pe care le produce este de #"" u(m(
+osturile fi3e constituie -" """ u(m(! iar costurile variabile pe unitatea de produs 6 $"
u(m("e ca#t$tate tre%u$e & 'r(duc& )$ & v*#d& acet +#tre'r$#z&t(r 'e#tru,
a obine un profit total Bn mrime de ," """ u(m; TP=TR-TC; TR=Q*P; TC=FC+VC
TP=," """2 TR=#""Q2 T+=F$"9Q05;+2 T+=$"Q5-" """2 TP=#""Q8F$"Q5-""""02
," """=,"Q8-""""2 #&" """=,"Q2 Q=#*'" $0ai recupera costurile suportate7 TP=>
TR=T+2 Q9P= ;+5+2 #""Q=$"Q5-" """2 ,"Q=-" """2 Q=*'"
63. ;irma activeaz Bn condiiile concurenei perfecte( ariaia costurilor totale se e3prim prin
funcia T+= &"Q 5 Q
$
( Preul unitar al bunurilor pe care le produce firma este $," u(m( +e
volum al produciei va ma3imiza profitul firmei7
T+=&"Q5Q$2 Punit=$,"unit pe termen lung2 Punit=+ostul total mediu=+ost marginal2
$,"=T+/Q=&"Q5Q$/Q=QF&"5Q0/Q=$,"
64. 4ependena costurilor totale ale firmei concurente de volumul produciei fabricate se prezint
astfel:
olumul
produciei!
uniti
" #" $" %" &" '" -"
+ostul total! u(m( &"" ,"" #""" #&"" $""" $,"" %,""
.+ 8 ," '" &-(-* '" '- -%!%%
.+ 8 &" %" %%!%% &" &, '-(-*
?ub ce nivel trebuie s se reduc preul pe pia pentru ca firma s8i Bntrerup activitatea:
a-'e ter.e# curt2 +a sa8si intrerupa activitatea P=.+ mini P<.+ min!daca
pierderile din continuarea activitatii sun egale sau sunt mai mari ca costurille fi3e! atunci
firma trebuie sa8si intrerupa activitatea .+ min=%"2 +ind P=%"2 ?au P<%"
a0 'e ter.e# lu#/. 4aca P=.cmin; P<.cmin .+min=&-!-* +ind P=&-!-* ?au P<&-!-*
65. >ferta unei firme care activeaz pe piaa cu concuren perfect este descris prin
funcia Q
s
= "!'P( ;irma reuete s8i ma3imizeze profitul Bn cazul c/nd produce %"
uniti( +are este costul marginal al produciei Bn aceast situaie7 Q=M" daca
P0A1"; M"=30; Q=30; P=60
66. Pentru o firm care activeaz pe piaa cu concuren perfect dependena costurilor
marginale de volumul produciei fabricate se e3prim prin funcia M+ = $" 5 #"Q(
+osturile fi3e constituie #"" u(m(
a0 +e volum al produciei va alege firma Bn cazul Bn care preul produselor va fi egal cu -"
u(m(7 P=-" ;+=#"" Qs=M+ daca P=.+ 4aca P=M+ PR>;IT =" M+=-" Q=&
4aca P=.T+ firma va obtine profit economic pozitiv2 4aca T+=;+ firma isi intrerupe
activitea
b0 4eterminai rezultatul activitii firmei Fprofit sau pierderi0 Bn aceast situaie2
4aca atragem atentia la faptul ca ;+=#"" si daca socotim ca costurile ;+ =T+ atunci
.T+=$' respectiv P=.T+ si de aici rezulta ca TP="
68. ?ituaia unei firme8monopolist este prezentat Bn urmtorul model grafic:
a0 4eterminai volumul produciei i preul care ma3imizeaz profitul firmei2 dac ea nu
aplic discriminarea prin pre7 +are este mrimea acestui profit7 ?e va ma3imiza
profitul cind MR=M+ MR=M+ cind Q=#'" si P=%"
Profitul firmei in cazul lipsei discriminarii prin pret se va afla in dreptungAiul de la pretul -" pina
la %" si pina la S=#'"2 Q=#'"2 P=-"2 TR=)"""
b0 Rvideniai Bn modelul grafic suprafeele care reflect venitul total! costul total i
profitul total al firmei2
TriungAiul cuprins intre pretu #""! pretul %" si pina la curba cerrerii reprezinta profitu total
triungAiul intre pretul #"" pin la pretu -" si pina la curba cererii =profitul suplimentar obtin prin
discriminarea perfecta prin pret si deasemenea si triungAiul cuprins de la S=#'" pina la S=%"" si
pina la curba cererii
c04eterminai surplusul consumatorilor i evideniai suprafaa care Bl reflect2 surplusul
consumatorului este triungAiul de la S=%"" pina la S=&"" si p =%"
!4. Mn tabelul de mai 1os sBnt prezentate date privind costurile i veniturile unei firme:
Q + T+ .T+ M+ P TR MR
" 8 #'" 8 8 $"" " 8
# ##" #-" #-" #" #*' #*' #*'
$ #*" %$" #-" #-" #'" %"" #$'
% $#- %-- #$$ &- #%' &"' #"'
& $'" &"" #"" %& #$" &," *'
' $)' &&' ,) &' #"' '$' &'
- %-" '#" ,' -' )" '&" #'
a0 +ompletai tabelul cu datele care lipsesc2
b0 ;irma dat activeaz Bn condiiile concurenei perfecte sau nu7 P=M+ ma3imizarea
profitului GH MR=M+ la pretu #"'
c0 +are este mrimea costurilor fi3e suportate de firm7 ;+=#'"
d0 :a ce valori ale preului i cantitii firma se afl Bn ecAilibru7 P=#"' Q='
e0 +are este rezultatul activitii firmei Bn starea de ecAilibru Fprofit sau pierderi07 Profit
TR8T+=%"
f0 +um poate fi apreciat cererea din produsul firmei Felastic sau inelastic0 Bn diapazonul
indicat al preului78elastica
!5. ?ituaia unei firme este descris prin urmtoarele funcii: TR = #"""Q 6 #"Q
$
! M+ = #"" 5
#"Q( #0+e volum al produciei va alege firma i ce pre va stabili Faccepta0 dac:
a0 ea activeaz Bn condiiile concurenei perfecte7P=M+ ma3imizarea profitului TR=Q9P
P=TR/Q=#"""8#"Q2 #"""8#"Q=#""5#"Q2 #"""8#""=#"Q5#"Q2 )""=$"Q2 Q=&'2 M+=''"
P=''"
b0 ea este monopolist Bn domeniul su de activitate7MR=M+=Qm2 TP=QFP8.T+0
!!. ;irma activeaz Bn condiii de monopol( +ererea din producia ei poate fi descris prin funcia
Qd = & """ 6 &P! iar poriunea ascendent a curbei costului marginal 8 prin funcia
M+=#""5Q( #0+e volum al produciei va ma3imiza venitul firmei7 MR=M+2 MR=M+=Qm
TP=QFP8.T+0888PR>;ITH2 .T+=T+/Q2 M+=delta T+/delta Q2 Pretu de ecAilibru( optim
MR=M+2 TR=P9Q
!8. Pe piaa oligopolist activeaz ' firme care ofer produse omogene( Toate au aceeai pondere
Bn volumul total al v/nzrilor pe pia i stabilesc acelai pre( 4atele privind cererea!
volumul produciei i costul total pentru fiecare firm sunt prezentate Bn urmtorul tabel:
Preul! u(m( olumul cererii!
uniti
olumul produciei!
uniti
+ostul total! u(m(
#"" '" '" & '""
)" -" -" & *""
," *" *" ' """
*" ," ," ' '""
-" )" )" - '""
.T+ M+ %'"
)" )"
*,!%% $"
*#!&% %"
-) '"
*$ #""
+e pre se va stabili i ce cantitate de produse va fi oferit pe piaa Bn situaia Bn care
fiecare firm va fi convins c dac ea reduce preul:
a0 concurenii vor stabili acelai pre2
>biectivul principal al cartelului este e a ma3imiza profiturile combinate ale tuturor
membrilor adereni la Bnelegere( R3ist i Bnelegeri Bntre firme oligopoliste pentru a practica
acelai pre i pentru a Bmpri piaa fie Bn mod convenional pe anumite zone! fie dup
preferinele cumprtorilor( Mn asemenea cazuri! profitul este Bn funcie de cifra de afaceri i de
nivelul costurilor unitare( Mn general costurile medii i cele marginale ale firmelor componente
sunt diferite(
+alculele se fac la nivelul organizaiei coordonatoare! pe baza datelor derivate de la firmele
membre( .a cum vei deduce din graficul de mai 1os! curba costului marginal! a venitului
marginal i volumul produciei la nivelul organizaiei deriv din curbele i datele unitilor
componente( 4e e3emplu! curba costurilor marginale la nivelul cartelului este dat de formula T
cm # cm
1
$ cm
!
$cm
"
iar producia v/ndut de cartel este o sum a produciilor efectuate
de firmele membre: Q=S
#
5S
$
5S
%(
Qd=QdFP0U+ererea globala pe piata T+=.T+9Q
2
TP=P9Q8
.T+9Q
2
Qd=%'"2 RcAlibru tip bertrand
2
Tpa=TPb=" daca P=.T+
2
P=*"
b0concurenii nu vor reaciona(
79. ;irma activeaz pe piaa cu concuren monopolistic( +urba cererii din producia ei este
descris prin funcia P = $"" 6 Q! iar dependena costului total de volumul produciei6prin
funcia T+ = -Q 5 #""( #0+e pre va stabili i ce volum va oferi firma pe pia in perioada
lunga7 Prezentai modelul grafic al problemei(
RcAilibru pe termen lung al firmelor monopoliste presupune ca profitul tuturor firmelor="
MR=M+2 P=:R.+ TP="2 :R.+=T+/Q2 :R.+=F-Q5#""0/Q2 P=:R.+=$""8Q
$""8Q=F-Q5#""0/Q2 $""Q8Q=-Q5#""2 Q8#)&Q5#""
80. ;irma activeaz Bn condiiile concurenei monopolistice( 4ependena venitului marginal al
acesteia de volumul produciei este descris prin funcia MR = #" 6 $Q! iar poriunea
ascendent a curbei costului marginal pe termen lung 6 prin funcia :RM+ = $Q 6 $(
aloarea minim a costului mediu pe termen lung este egal cu - u(m(
+are este Bn aceast situaie surplusul capacitilor de producie ale firmei7 :R.+=-2
:RM+=$Q8$2 MR=#"8$Q
.sa cumparatorii procura produsele la pretul minimal posibil
4eci firmele care activeaza pe piata cu concurenta monopolista nu reuseste reducerea minim a
costului mediu pe termen lung (Rle vor alege un volum al productiei mai mic fata de cel care ar
fi fost oferit de firmele pe piata cu concurenta perfecta(4iferenta dintre volumul productiei ce
corespunde :R.+ min si volumul oferit de firma pe piata cu concurenta perfecta determina
surplusul capacitatii de productie! acesta din urma semnifica faptul ca acelas volum al ofertei
globale ar putea fi oferit cu costuri medii mai mici de un numar mai mic de firme
#0M+=M+
P=:R.+
$Q8$=#"8$Q
Q=%U+>G+HRRGT. M>G>P>:I?T.
$0P=:RM+=:R.+=-
$Q8$=-
Q=&888888888888888+>G+HRRGT. PRR;R+T.