Sunteți pe pagina 1din 36

CAP. 4- TERMODINAMICA VAPORILOR.

INSTALAII DE FOR CU ABUR


OBSERVAII ASUPRA NOTAIILOR
Prin titlu de va!"i se nelege concentraia de vapori saturai uscai din
amestec (va!"i u#e$i):
x =
''
' ''
m
m m +
-pentru lichid saturat: m = m'; m" = 0; x = 0;
-pentru vapori saturai uscai: m = m"; m' = 0; x = ! deci x "0!#$
Pentru ap%! parametrii critici sunt: p
&
= ''! (ari! t
&
= )*+! ,-! .
&
= )!+
dm
)
$

V
K
v
p
p
k
T
K
=ct
T<T
k
T>T
k
lV
ll
lll
l
x=0
x=1
a b c o
v' v'
i
v
x=ct
/ig$ +$$ 0one n diagrama p-v$
1)
Cu"%a de &atu"a'ie sau (u"%) li#it) are dou% ramuri:
-cur(a limit% a lichidului saturat (x = 0); notaia standard 2iind ('): # * #+
-cur(a limit% a vaporilor saturai uscai (x = ); notaia standard 2iind ("): # *
#,$
3e delimitea4% 4onele(/ig$+$):
5 6 lichid nesaturat (p7p
&
)! trecerea n stare de vapori se 2ace prin 4ona de
vapori ume4i ;
55 6 lichid nesaturat (p8p
&
)! trecerea n stare de vapori se 2ace direct prin
i4oterma 9
:
! 2%r% a trece prin starea de vapori ume4i ;
555 6 vapori ume4i (cuprins% ntre cur(ele x = 0 ;i x = )! adica amestec de
vapori saturai uscai ;i lichid saturat$
5. 6 vapori supranc%l4ii care pot 2i liche2iai i4otermic (t 7 t
&
) ;
. - vapori supranc%l4iti care nu pot 2i liche2iai i4otermic (t 8 t
&
)$
<ac% V este volumul ocupat de cantitatea # de 2luid! volumul speci2ic este v
*
V
m
$ Pentru o stare din 4ona 555 volumul total al amestecului este:
. = .' = ."! unde:
.' - volumul ocupat de lichidul saturat;
." - volumul ocupat de vaporii saturai uscai$
>asa total% de vapori ume4i este : m = m' = m"! unde:
m" = x?m ;
m' = m - m" = m - x?m = m( - x)$
. = .' = ." sau m?v = m'?v' = m"?v" = m( - x)?v' = x?m?v"
Pentru &g de va!"i u#e$i re4ult%:
v = x?v" = ( - x)?v' = v' = x(v" - v')
Pentru entalpie si entropie! re4ult% :
i= i' = x(i" - i')
s = s' = x(s" - s')
9oate cur(ele de titlu constant (x = ct) pot 2i trasate cu a@utorul acestui raport n
domeniul vaporilor ume4i ;i toate trec prin punctul critic :$
Presiunea este! de o(icei! indicat% n %a"i-
(ar = 0
A
BCm
'
= 0
A
Pa ( Pascali )
3chim(ul de energie termic% sau mecanic% este exprimat in &D ! as2el:
( i ) -&DC&g; ( s ) -&DC&g:
5ntensitatea schim(urilor de energie ( puteri termice sau mecanice ) se exprim%!
de o(icei! n &E; a;adar! re4ult% c% variaia entropiei unui de(it masic de
su(stan%!
$
m
( &gCs )! se exprim% prin:
1+

$
$


Q m q
d S
T T

( &EC:)
de(itele
$
m
de vapori sunt! de o(icei! indicate n tCh:
tCh
000
C
)100 )! 1
kg
kg s
s

P"!%le#a 4..
Fntr-un re4ervor de volum .=
)
0m se g%se;te a(ur umed cu presiunea p= 00
(ari$ <in tot volumul apa saturat% ocupa
)
)m $ 3% se determine entalpia
a(urului$
Re$!lva"e-
Gntalpia a(urului umed se determin% cu relaia:
( ) r x i x i x i i + +
' ' "

unde se cunoa;te entalpia ' i a lichidului saturat ;i c%ldura " de vapori4are$


<in 9a($ ' ! la p=00(ari! se scot:
&g
&D
* ! +0* i
'

;
&g
&D
0 ! )* r
;

&g
m
00+A' ! 0 v
)
'
;
&g
m
0H0) ! 0 v
)
"

9itlul de vapori / se va determin% cu a@utorul relaiei de de2inire:

" '
" "
m m
m
m
m
x
+

unde cantit%ile de a(ur saturat uscat
( )
"
m
;i de ap% saturat% ( )
'
m
pot 2i calculate cu relaia:
v
.
m
$
1A
( ) ( )
&g '+ ! )HH
0H0) ! 0
) 0
v
. .
v
.
m
"
'
"
"
"&g I* ! '01A
00+A' ! 0
)
v
.
m
'
'
'

AH ! 0
' ! '+A+
'+ ! )HH
x
&g
&D
H ! 1A )* AH ! 0 * ! +0* r x i i
'
+ +
P"!%le#a 4.0
Printr-o conduct% cu diametrul de H0mm se transport% a(ur cu presiunea de *
(ari ;i umiditatea u= 0J $ <e(itul masic de a(ur este de
h
t
'
$ 3% se
determine vite4a a(urului n conduct%$
Re$!lva"e-
Gcuaia de(itului masic
$
m
printr-o conduct% este:
v +
K
d
v
K
L K L m
'
$


3e determin% vite4a de curgere:
L
v
m K
$

unde:
( )
' " '
v v x v v +
! a(urul 2iind umed! cu titlul de
vapori
I ! 0 u x
$
<in 9a($'! re4ult%:
&g
m
000H ! 0 v
)
'

;
&g
m
'*'H ! 0 v
)
"
;
( )
&g
m
'+A1 ! 0 000H ! 0 '*'H ! 0 I ! 0 000H ! 0 v
)
+
Lsadar:
s
&g
AA1 ! 0
1 ! )
'
)100
0 '
m
)
$

'
' '
m 00A ! 0
+
0H ! 0
+
d
L
11
s
m
) ! '*
00A ! 0
'+A1 ! 0 AA1 ! 0
K

P"!%le#a 4.1
-antitatea de '00 &g de ap%! cu presiunea de ! (ari ;i temperatuta de C
0
'0 !
tre(uie nc%l4it% pMn% la - 00
0
prin in@ectare de a(ur umed cu temperatura de
C
0
'0 ;i titlul de vapori x=0!I$
3% se determine cantitatea necesar% de a(ur$
Re$!lva"e-
Gcuaia de (ilan termic este (indice pentru ap% ;i indice ' pentru a(ur):
( ) ( ) i i m i i m
' '
sau ( ) i m m i m i m
' ' '
+ +
Ne4ult% :
i i
i i
m m
'

'


<in 9a($)! la
(ari ! p
;i C t
0
'0 ! re4ult% :
&g
&D
I ! H) i


! iar pentru
- 00 t
0

:
&g
&D
+I i
$
<in 9a($! la t = C
0
'0 ! se scot:
&g
&D
* ! A0) i
'

;
&g
&D
''0' r
Gntalpia a(urului umed este:
&g
&D
A ! '+HA ''0' I ! 0 * ! A0) r x i i
'
+ +
&g + ! )'
+I A ! '+HA
I ! H) +I
'00 m
'


P"!%le#a 4.4
3% se calcule4e c%ldura necesar% vapori4%rii complete a A &g de ap% la
presiunea de (ar! temperatura iniial% a apei 2iind de - '0
0
$
Re$!lva"e-
-%ldura a(sor(it% i4o(ar este:
( )
' '
i i m O
unde

i
este entalpia apei la (ar ;i C
0
'0 (din 9a($) :
&g
&D
I ! H) i


)! iar
'
i
este entalpia a(urului saturat uscat la p= (ar (din 9a($' :
&g
&D
'1*A i
"
)$
Ne4ult% :
( ) &D 'IA1 I ! H) '1*A A O
'

1*
P"!%le#a 4.2
3% se determine titlul de vapori a * &g de a(ur care ocup% volumul .=!H m
)
la
presiunea p= 1 (ari$
Re$!lva"e :
3e va determin% titlul de vapori cu a@utorul ecuaiei volumului speci2ic al
a(urului umed:

v v
x
v vunde:

! H
0! 'A*+
*
V
v
m

m
)
C&g
v = 0!0000* m
)
C&g;
v = 0!)A1 m
)
C&g(din ta(ele)
Fnlocuind n ecuaia de mai sus! se o(ine:
P"!%le#a 4.3
3% se calcule4e diametrul unei conducte prin care se transport% a(ur cu
presiunea de 1 (ari ;i titlul x = 0!H! pentru ca vite4a de curgere s% 2ie de K='A
mCs! de(itul masic de a(ur 2iind de + tCh $
Re$!lva"e-
<in ecuaia de(itului:
( )
$
'
C C + m A w v d w v
3e o(ine diametrul d:

( )
$
$
+
+
m v x v v
m v
d
w w
+ 1

]unde de(itul
$
m
va 2i exprimat n &gCs; " &g C s = ( t C h ) C )!1 ]
Pentru p = 1 (ari:

v = 0!0000* m
)
C &g;
v = 0!)A1 m
)
C &g
Fnlocuind n relaia de mai sus vom o(ine:
( )
+ + 0! 0000* 0! H 0! )A1 0! 0000*
0!I1 '0
)! 1 'A
d m mm

+ 1
]


P"!%le#a 4.4
1H
0! 'A*+ 0! 000
0!H
0! )A11 0! 000
x

P cantitate de ) &g de ap% cu temperatura iniial% de '0


0
- este trans2ormat% n
a(ur umed cu presiunea de A (ari ;i umiditate de '0 J$ 3% se determine
c%ldura necesar% trans2orm%rii ;i volumele ocupate de ap% ;i de a(urul saturat
uscat din amestec$
Re$!lva"e-
3chim(ul i4o(ar de c%ldur% este dat de relaia:
( )
' '
; Q m i i
Lici starea este stare de ap% nesaturat% la A (ari ;i '0
0
-! iar starea 2inal% '
este a(ur umed cu
!
' '
i i x r +
$
Qa presiunea p = A (ari si temperatura t = '0
0
-! re4ult% din 9a(elul ):
i

= HA!' &DC&g
iar pentru p = A (ari! re4ult% din 9a(elul ' :
H++! 1 i
&D C &g; r = I+* &D C &g;
0! 00A)I v
m
)
C &g;
0!)* v
m
)
C &g
care vor 2i necesare la calculul volumelor$
-antit%ile de ap% ;i de a(ur n starea 2inal%! la echili(ru! sunt:
; m x m
( )
m x m
corespun4%toare 2iind: V m v ;i
; V m v
5nlocuind valorile n relaiile de mai sus ! se o(ine c%ldura O
'
a(sor(it%:
( ) ( )
' '
) H++! 1 0! H I+* HA! ' 1IA Q m i x r i + +
&D
.olumele V
;i : V
( )
) 0! ' 0! 00A)I 0! 0001I V m x v
m
)
=
) )
0! 1I 0 ; m

) 0!H 0!)* 0! )1 V m x v
m
)
$
P"!%le#a 4.5
Fntr-un condensator este condensat i4o(ar de(itul masic de 0!A &gCh a(ur
umed cu presiunea de 1 (ari! temperatura de intrare 2iind de 10
0
-$ <e(itul
apei de r%cire este de 0 &gCh! temperatura de intrare a apei 2iind de A
0
- ;i de
)0
0
- la ie;ire$
3% se determine titlul a(urului la intrarea n condensator$
Re$!lva"e-
/luxul termic cedat de a(ur n timpul condens%rii este preluat de apa de
r%cire:
( )
$ $ $

'
a
a a
Q m i i m c t
L(urul intr% n stare de a(ur umed cu 1 (ari ;i titlu / necunoscut! ie;ind cu 1
(ari ;i 10
0
-$ Gntalpia de intrare este:

i i x r +
$
Ne4ult%:
1I

$
' $

+ +
Q
i i i x r
m

sau:

$ $ $ $

' '
C C
;
+ +

a
a a
i i m c t m i i Q m
x
r r
Pentru p = 1 (ari ;i 10
0
-! se scot din ta(ele:

'
'A! A i
&D C &g;
1*0! A i
&D C &g; r = '0H1 &D C &g
-%ldura speci2ic% a apei este: ( )
+!H1 C
a
c kJ kg grd
! se o(ine n 2inal:

( )
0 +!H1 )0 A
'A! A 1*0! A
0! A
0! +
'0H1
x

+

O%&. - Bu au 2ost necesare trans2orm%rile de(itelor din &g C h n &g C s! avMnd
n ecuaie raportul lor
$ $
C $ a m m

P"!%le#a 4.6
Fntr-un a@uta@ se destinde de(itul de H t C h a(ur de la presiunea iniial% de '0 de
(ari ;i temperatura de +A0
0
- pMn% la presiunea de 0!0' (ari$ <estinderea
2iind considerat% i4entropic% ( adia(at% reversi(il% )! s% se determine:
$ 3tarea 2inal% a a(urului$
'$ Puterea mecanic% cedat% exteriorului$
)$ .ite4a teoretic% de ie;ire a a(urului din a@uta@$
+$ Nepre4entarea in diagrame$
Re$!lva"e-
3tarea 2inal% poate 2i determin%t% cu a@utorul diagramei i 7 &(/ig$+$')$
3tarea iniial% 2iind la intersecia i4o(arei p = '0 (ari cu i4oterma t = +A0
0
-!
pe ordonat% se cite;te entalpia speci2ic%

i
$ <in starea se co(oar% normala la
a(scis% pMn% la i4o(ara 2inal%( starea ' )! citindu-se pe ordonat% entalpia
speci2ic%
'
$ i
Pentru p = '0 (ari ;i t = +A0
0
-! re4ult% din 9a(elul ):

))A* i
&D C &g; ( )

*! 'H' C s kJ kg K
3tiind valoarea entropiei! se poate determin% starea 2inal% '$

'
'
' '
*! 'H' 0! '10I
0! H)
H! *'' 0! '10I
s s
x
s sstarea 2inal% 2iind n 4ona de a(ur umed$
3tiind ca
'
*)! A' C ; i kJ kg
'
'A)I C ; i kJ kg '+AI C r kJ kg
*0
entalpia 2inal% va 2i:

' ' '
*)! A' 0!H) '+AI '+ C + + i i x r kJ kg
'$ Puterea mecanic% va 2i:
P=
( ) ( )
$ $
'
'
H
))A* '+ '*1
)! 1
L m i i kW
)$ .ite4a teoretic% de ie;ire a a(urului din a@uta@ se determin% din
ecuaia Principiului 5:

' '
' '
C ' C ' i c i c + +

de unde:
( )
'
' '
' c c i i +
;i considerMnd c

=0 ( 2rMnare total% )! se o(ine:


( ) ( )
)
' '
' ' ))A* '+ 0 A*1! + C c i i m s
+$


s = ct
s
T
K
x
2
x = 1
x = 0
s
i
s = ct
x = 1
i
lgp
K
x = 1 x = 0
2
1
x
2
2
x
2
2
1
1
s = ct
v
p
K
x
2 x = 1
x = 0
2
1
p
1
T
1

T
1

T
1

T
1
p
1
p
1
s = ct
p
1
/ig$ +$'-<estinderea adia(atica reversi(ila$

P"!%le#a 4..8
3% se determine seciunea de ie;ire a unui a@uta@ de tur(in% n care a(urul se
destinde de la 1 (ari ;i 'A0
0
- pMn% la 0!I (ari$ <e(itul de a(ur este de '+ t C h!
iar destinderea se consider% adia(atic% reversi(il%(/ig$+$')$
Re$!lva"e-
3eciunea de curgere se determin% din ecuaia continuit%ii:
$
C m A c v
; pentru
starea ' de la ie;irea a@uta@ului:

$
' ' '
C A m v c
vite4a 2inal% c
'
2iind calculat% cu a@utorul ecuaiei (ilanului energiei adia(atei
reversi(ile si considerMnd starea iniial% ca stare de 2rMnare ( c

= 0 ):
( )
' '
' c i i
la p = 1 (ari ;i t = 'A0
0
- ! din 9a(elul ) re4ult%:
i

= 'IA+ &D C &g; ( )

*!*A C s kJ kg K
*
pentru p = 0!I (ari! din 9a(elul ':

( ) ( )
' '
' '
) )
' '
+0A! ) C ; '1*0 C ; ''1A C ;
! '1I1 C ; *! )I+ C ;
0! 000+0I C ; !H1I C $
i kJ kg i kJ kg r kJ kg
s kJ kg K s kJ kg K
v m kg v m kg<in egalitatea entropiilor ( s

= s
'
)! se o(ine:

'
'
'
*!*A ! '1I1
0! I1+
*! )I+ ! '1I1
s s
x
s sGntalpia ;i volumul 2inal speci2ic vor 2i:
( ) ( )
' ' '
)
' ' ' ' '
+0A! ) 0! I1+ ''1A 'AHI C ;
0! 000+0I 0! I1+ !H1I 0! 000+0I ! H0' C
i i x r kJ kg
v v x v v m kg
+ +
+ +
.ite4a de ie;ire a a(urului este:
( )
)
'
' 'IA+ 'AHI 0 HA+! + C c m s
OBS- 3-a introdus 0
)
n calculul vite4ei pentru a trans2orma di2erena
entalpiilor n D C &g$
3eciunea de ie;ire re4ult%:

' '
'
'+ !H0'
0! 0+ +0
)! 1 HA+! +
A m cm

P"!%le#a 4...
P tur(in% cu a(ur cu puterea teoretic% de A000 &E tre(uie alimentat% cu a(ur
de '+ de (ari ;i +A0
0
-$ Presiunea de evacuare este de 0!0' (ari$ 3% se
determine de(itul de a(ur! destinderea n tur(in% 2iind adia(atic%$
Re$!lva"e-
<in ecuaia puterii mecanice adia(atice:

( )
$
'
P m i i
se determin% de(itul masic
$
m
necunoscut$
Pentru starea ! la p = '+ (ari ;i t = +A0
0
-! re4ult%:

))A C ; i kJ kg
( )

*!I' C s kJ kg K
iar pentru starea '! pentru p = 0!0' (ari! se scot din 9a(elul ':
( ) ( )
' ' ' '
*)! A' C ; '+AI C ; 0! '01I C ; H! *'' C i kJ kg r kJ kg s kJ kg K s kJ kg K
3e calculea4a entalpia din starea 2inal%! stiind titlul de vapori x
'
:

'
'
' '
*!I' 0! '10I
0!HI
H! *'' 0! '10I
s s
x
s s
' ' ' '
*)! A' 0!HI '+AI '0H* C i i x r kJ kg + +
;i de(itul masic va 2i:
*'

$
'
A000
)! IAA C +! '+ C
))A '0H*
P
m kg s t h
i i


P"!%le#a 4..0
Fntr-un a@uta@ se destinde adia(atic ireversi(il de(itul de H t C h a(ur de la
presiunea de '+ de (ari ;i temperatura de +A0
0
-! pMn% la presiunea de 0!0'
(ari$ -oe2icientul de vite4% este
0! I
$ 3% se determine:
6 vite4a real% de ie;ire a a(urului din a@uta@;
' 6 puterea ;i randamentul adia(atic al destinderii;
) 6 seciunea de ie;ire L
'
a a@uta@ului$

s
i
p
1
x
2
x = 1
1 T
1
p
2
x
2
'
2
ad
i
1
i
2
i
2 ad
l
ad
l
r
2
s
p
2
x = 1
1
T
2
p
1
x
1
2
ad
i
2
i
1
i
2 ad
l
ad
l
r
2
/ig$ +$)-<estinderea(comprimarea) adia(atica ireversi(il%$
Re$!lva"e-
$ Pentru destinderea adia(atic% se poate scrie ecuaia (ilantului energetic(
'ad 't
i i
):

' '
' ' '
'
C ' C ' + +
t
i i c i c
t
;i! dat 2iind c%
'
'
C c c
t

! se calculea4%:
( )
' '
'
' c c i i
t

entalpia i
't
putMnd 2i determin%t% pe (a4a egalit%ii entropiilor: s
't
= s

;
Pentru '+ (ari ;i +A0
0
- (ta($ 555 )! re4ult%:

))A C i kJ kg
; ( )

*!I' C s kJ kg K
iar pentru p = 0!0' (ari ( ta($ 55 ):
*)
( ) ( )
) )
0! 0000+ C ; 11! I* C ; *)! A' C ; '+AI C ;
0! '10I C ; H! *'' C
v m kg v m kg i kJ kg r kJ kg
s kK kg K s kJ kg K


Pentru starea 2inal%! se determin% titlul de vapori:
'
'
' '
*!I' 0! '10I
0! HI
H! *'' 0! '10I
s s
x
t
s s;i entalpia
'
i
t
este:

'
' '
*)! A' 0!HI '+AI '0H* C i i x r kJ kg
t t
+ +
vite4a real% c
'
re4ult%:
( ) ( )
)
' '
' 0! I ' 0 ))A '0H* +) C c i i m s
'$ Gntalpia real% i
0
se determin% din:
'
' '
C ' i i c +
!de unde:

' '
) )
'
'
+)
))A 0 0 ')'* C
' '
c
i i kJ kg

_


,
Nandamentul adia(atic va 2i:

' '
'

'
0! I 0!H
i i
a
i i
t

Puterea real% de destindere este:( ) ( )
$
'
H
))A ')'* ''*A
)! 1
P m i i kW
)$ <in ecuaia de(itului:
$
' ' '
C m A c v
! re4ult% seciunea L
'
! 2iind
necesar calculul volumului speci2ic la ie;ire:
( )
' ' ' ' '
v v x v v +
9itlul /
0
de la s2Mr;itul destinderii reale se a2l% cunoscMnd entalpia real% i
0
-

' '
'

'
')'* *)! A'
0! I1
'+AI
i i
x
i i
t

a;adar:
( )
)
'
0! 0000+ 0! I1 11! I* 0! 0000+ 1! )+ C v m kg +
;i seciunea L
'
este:

' '
'
H 1! )+
0! 0IA) IA)
)! 1 +)
A m cm

$
P"!%le#a 4..1
Fntr-o tur(in% se destind adia(atic + t C h a(ur saturat uscat(x=) de la
presiunea de * (ari pMn% la presiunea de un (ar$ -unoscMndu-se randamentul
*+
adia(atic al destinderii ireversi(ile de H0 J! s% se determine puterea tur(inei ;i
variaia entropiei speci2ice$
Re$!lva"e-
Puterea mecanic% real% poate 2i calculat% prin ecuaia:

( )
( )
$ $
'
'
P m i i m i i
t

unde:
' '
' '
i i x r
t t
+
;
'
'
' '
s s
x
t
s s


$
Pentru p = * (ari ( 9a($ 55 ) : ( )

'*1+ C ; 1! *0I C i i kJ kg s s kJ kg K
Pentru p = (ar:
( ) ( )
' ' ' '
+*! + C ; ''AH C ; ! )0'1 C ; *! )10 C i kJ kg r kJ kg s kJ kg K s kJ kg K
3e o(ine! a;adar:
( )
' '
1! *0I ! )0'1
0!HI); +*! + 0! HI) ''AH '+)+ C ;
*! )10 ! )0'1
+ 0!H
'*1+ '+)+ 'I) $
)! 1
x i kJ kg
t t
P kW


Pentru calculul variaiei entropiei speci2ice este necesar calculul st%rii reale ';
prin intermediul randamentului adia(atic! se scrie:
( )
( ) ( )
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
'
; C ; ; i i i i x i i r s s x s s
t
+
Ne4ult%:
( )
( ) ( )
'
'
'
'*1+ 0! H '*1+ '+)+ 'A00 C ;
'A00 +*! +
0! I'';
''AH
! )0'1 0! I'' *! )10 ! )0'1 1!HH* C ;
i kJ kg
x
s kJ kg K


+
Ri! n 2inal:
( )
'
1!HH* 1! *0I 0!*H C s s s kJ kg K
P"!%le#a 4..4
3% se determine titlul iniial al a(urului umed cu presiunea de )0 de (ari din
care! prin laminare! s% se o(in% a(ur saturat uscat cu presiunea de ' (ari$
Re$!lva"e-
*A
Qamin%rile prin ventile ;i ro(inete sunt i4entalpe adia(atice! pentru care i

= i
'
;
starea a(urului la ie;irea ventilului de laminare este de a(ur saturat uscat! x
'
=
;
3e scrie:
!!
' '
i i i
;
<in:
'
i x r i +
! re4ult%:
( )
'
C x i i r
;i numeric:
'
'*0* C ; 00H! ) C ; *I1 C $ i kJ kg i kJ kg r kJ kg

'*0* 00H! )
0! I+1
*I1
x


P"!%le#a 4..2
P tur(in% cu a(ur este alimentat% cu a(ur cu presiunea de '+ (ari ;i
temperatura de +A0
0
-$
Negla@ul sarcinii se 2ace prin laminarea de(itului total de a(ur n ventilul de
regla@ .Q(la entalpie constant%)$
Fn regimul nominal de P=A000 &E ventilul este deschis complet$
Rtiindu-se c% ntr-un anumit regim intermediar ventilul laminea4% a(urul pMn%
la presiunea de (ar ;i c%! indi2erent de regim! presiunea a(urului la evacuarea
din tur(ina este de 0!0) (ari
3% se determine:
6 starea a(urului la evacuarea tur(inei n regim nominal;
' 6 de(itul de a(ur care se destinde i4entropic n tur(in%;
) 6 starea a(urului la admisia ;i la evacuarea tur(inei n regimul
intermediar dat;
+ 6 puterea tur(inei n regimul intermediar dat$
Re$!lva"e-
6 starea a(urului n regim nominal; pentru starea iniial% re4ult% din 9a():
i

= ))A &D C &g; ( )

*!I' C s kJ kg K
Pentru starea 2inal% ' ! la p = 0!0) (ari:
<eoarece
!!
'
s
8s
!
va re4ult% c% starea 2inal% se g%se;te n 4ona de vapori ume4i
cu titlul x
'
! care re4ult% din egalitatea entropiilor(adian(at% reversi(il% )! s

=
s
'
:
'
'
' '
*!I' 0! )A+1
0! H)
H! A*1 0! )A+1
s s
x
s sGntalpia 2inal% i
'
este:
*1

' ' ' '
0! 0+ 0!H) '+++ ')' C i i x r kJ kg + +
' 6 de(itul de a(ur n regimul nominal va 2i:

$
'
A000
+! C
))A ')'
P
m kg s
i i


) 6 starea a(urului la admisia ;i la evacuarea tur(inei n regimul intermediar:
pentru admisia n tur(in% se stiu: entalpia
!

))A C i i kJ kg
;i presiunea
!

p
(ar$
Prin interpolare ntre i = ))+0 ;i ))1 &D C &g! re4ult%:

+)A t
0
-; ( )

H! 1+1 C s kJ kg K
! ;i deoarece
'
s
8
'
s
= H!A*1 &D C
( )
kg K
; re4ult% c% starea 2inal% ' se a2l% n 4ona de a(ur supranc%l4it$ 3e
stie:

'
0! 0) p
(ari; ( )
'
H! 1+1 C s kJ kg K
Prin interpolare ntre s = H!10 ;i s = H!11I! temperatura
'
)1! t

0
-
( temperatura de saturaie pentru 0!0) (ari este de '+!0I*
0
-)! se o(ine:

'
'A1* C i kJ kg
+ 6 puterea tur(inei n regimul intermediar este:
( )
( )
$
'
+! ))A 'A1* )'+ P m i i kW


P"!%le#a 4..3
Fn instalaia termic% de 2or% ilustrat% mai @os! care 2uncionea4% dup% ciclul
Nan&ine! tur(ina 9 are puterea mecanic% la ar(ore P = A000 &E$
3e cunosc: p

= '+ (ari; t

= +A0
0
-; t
'
= '0
0
-$
**
P
-
a

:
3
'
9
S
O
9
'
s

3% se determine:
6 randamentul termic al ciclului;
' 6 de(itul
$
m
de a(ur al ca4anului :( &g C s! t C h );
)- de(itul
$
m
a
de ap% de r%cire a condensatorului -! ;tiind c% apa s%
nc%l4e;te cu '0
0
-$
Re$!lva"e-
-alculul 2ace pe (a4a ta(elelor de a(ur$
Nandamentul termic al ciclului se determin% dup% ecuaia:

'

i i
t
i i
a

<in 9a(elul )! re4ult%: i

= ))A &D C &g; ( )

*!I' C ; s kJ kg K
<in 9a(elul ! la t = '0
0
-! re4ult%: p
'
= 0!0'))* (ari;
( ) ( )
' ' '
' '
H)! I0 C ; 'A)* C ; '+A+ C ;
0! 'I1+ C ; H! 111A C $
i i kJ kg i kJ kg r kJ kg
a
s kJ kg K s kK kg K
Pentru starea ' entalpia este:
' ' ' '
i i x r

+ ! titlul x
'
2iind dat de adia(ata
i4entropic%:
'
'
' '
*!I'0 0! 'I1+
0!H')
H! 111A 0! 'I1+
s s
x
s s

de unde:
'
H)! I0 0!H') '+A+ '0+ C ; i kJ kg +
;i re4ult% randamentul termic al ciclului:
*H
))A '0+
0! )H' )H! 'J;
))A H)! I
t

<e(itul de a(ur se determin% dup% ecuaia:$
A000
'! 0' C +)! + C $
))A '0+
m kg s t h

<e(itul
$
m
a
de ap% de r%cire a condensatorului - se determin% din (ilanul
termic al acestuia:

( )
$
'

a m i i m c t
a a
unde c%ldura speci2ic% a apei este:
( )
+!H C ; c kJ kg grd
a

a;adar:

( )
( )
'
'! 0' '0+ H)! I0
'I C 0A0 C $
+!H '0a
i i
a
m kg s t h
c t
a
m
P"!%le#a 4..4
5nstalaia de termo2icare ilustrat% mai @os! n care parametrii a(urului la ie;irea
din ca4an tre(uie s% 2ie: p

= 10 (ari; t

= A00
0
-! alimentea4% consumatorul de
c%ldur% 5! dimensionat pentru ap% care intr% cu
00 t
i

0
- ;i iese cu
10 t
e

0
-$
3arcina termic% este
$
'000 Q MW
i

$ 9emperatura de condensare a a(urului
este t
'
= '0
0
-! iar randamentul condensatorului este de I0 J$
3% se determine:
6 de(itul de ap% de r%cire a condensatorului ( &g C s ! t C h );
' 6 de(itul de a(ur al ca4anului;
) 6 puterea mecanic% a tur(inei 9;
+ 6 2luxurile
$

Q
;i
$
'
Q
schim(ate n ciclu;
A 6 randamentul general al ciclului raportat la
$

Q
;
1 6 s% se compare economicitatea ciclului cu termo2icare cu economicitatea
ciclului 2%r% termo2icare$
*I
9
S
3
:
a
P
5
Oi
Pc

'
-

' O
9
s
Re$!lva"e-
<e(itul de ap% de r%cire poate 2i determin%t prin relaia:

( )
$
$
'
'000000
I10 C +)00 C ;
+!H +0

a
Q
i
m kg s t h
c i i
a
<e(itul
$
m
de a(ur al ca4anului poate 2i calculat cu a@utorul valorii
randamentului condensatorului
( )
0! I
c

:

( )
( )
$
$
$
' '

a
m c t t
Q
e i
i
c
Q m i i
a


din care:
( )
$
$
'
Q
i
m
i i
c a

$
<in 9a($ ! re4ult%:
( ) ( )
' ' '
A0)! * C ; ''0' C ; ! A'** C ; *!'IH C i kJ kg r kJ kg s kJ kg K s kJ kg K


Pentru starea ! parametrii sunt din 9a(elul ):
( )

)+' C ; 1! H*H C i kJ kg s kJ kg K
<eoarece
'
s

8 s
!
starea a(urului la terminarea destinderii adia(atice 6 ' va 2i
de a(ur umed cu titlul:
H0

'
'
' '
1! H*H ! A'**
0! IAA
*!'IH ! A'**
s s
x
s s

;i entalpia i
'
este:
' ' ' '
A0)! * 0! IAA ''0' '101 C i i x r kJ kg

+ +
;i introducMnd n ecuaia de(itului! avMnd
'
i i
a

! se o(ine:
( )
$
'000000
0A* C )H0A C
0! I '101 A0)! *
m kg s t h

Puterea mecanic% P a tur(inei 9 este dat% de:


( ) ( )
$
'
0A* )+' '101 H1+00 H1 P m i i kW MW
3chim(urile de c%ldur%
$

Q
;i
$
'
Q
sunt:
( )
( )
( )
( )
$ $

$ $
' '
0A* )+' A0)! * )0H)000 )0H) ;
0A* '101 A0)! * ''''000 '''' $
Q m i i kW MW
a
Q m i i kW MW
a


Nandamentul glo(al al instalaiei poate 2i o(inut cu relaia:

$
$

H1 '000
0! I'H I'!HJ $
)0H)
P Q
i
g g
Q

+
+
_


,
Nandamentul termic al ciclului 2%r% termo2icare este:
( )
$

H1
0! '*I '*! IJ $
)0H)
P
t t
Q

5nstalaia din tem% este o instalaie com(inat% care de(itea4% atMt energie
mecanic% precum ;i c%ldur%$ Principalul 2actor economic al instalaiei este
coe2icientul de utili4are a c%ldurii introduse
$

Q
$
P"!%le#a 4..5
Fn 2igura de mai @os este repre4entat% o instalaie de 2or% care 2uncionea4%
dup% ciclul regenerativ$ <e(itul ca4anului este
$
)1 C 0 C m t h kg s
a(ur! cu
presiunea p

= )0 (ari ;i temperatura t

= A00
0
-$
Fn tur(ina 9 a(urul este destins adia(atic pMn% la presiunea p
'
= 0!' (ari$
L(urul umed care iese din condensatorul - este nc%l4it prin amestecare cu
a(ur saturat uscat preluat de la o pri4% a tur(inei 9$ 3% se determine:
H
6 procentul de a(ur preluat de la pri4a! ast2el incit entalpia amestecului s% 2ie
i
v
! egala cu a lichidului saturat corespun4%tor presiunii pri4ei$
' 6 schim(urile de energie ;i randamentul termic al ciclului$
) 6 randamentul termic al ciclului n ca4ul n care ar lipsi regenerarea c%ldurii
( starea 2luidului la intrarea n ca4an ar 2i repre4entat% de starea a )$
m
9 S
:
N
v'
a

' v'
a$m
P

v' v
a$m
(-a)$m
O
'
9
s
Re$!lva"e-
Prin e2ectuarea (ilanului termic al regener%rii! re4ult%:
$ $
Q Q
vv av


!
a;adar:
( )
( )
( )
i i i i
v v v ade unde:

( ) ( )
C i i i i
v a v a

;i
$ $
m m
Pentru starea ( 9a($ ) ) se o(ine! la p = )0 (ari ;i t = A00
0
-:
( )

)+A1 C ; *! ') C $ i kJ kg s kJ kg K
Pentru starea
v
;i v
! corespun4%toare st%rii de saturaie! presiunea se
determin% ca presiunea pentru care

s s
( destindere adia(atic% reversi(il% )$
<in 9a($ '! prin interpolare! re4ult%:

! +A ; '1I C ; +1'!H C ; '''I C p bari i kJ kg i kJ kg r kJ kg
v v v

Pentru i4o(ara a 0 7 a9 su( presiunea de 0!' (ari! re4ult%:


( )
( )
' '
'
'A! + C ; ')AH C ; 0!H') C ;
*! I0* C $


i i kJ kg r kJ kg s s kJ kg K
a a
s kJ kg K
H'
L;adar:

$ $

+1'!H 'A! +
0!H11H; H! 1HJ
'1I! H 'A! +
0! 0H1H 0 0! H1H C )!' C $
i i
v a
i i
v a
m m kg s t h
3e determin% puterea tur(inei:

( )
( )
( )
$
' '
$ P P P m i i i i
v v
v v

1
+ +
1
]
Puterile

P
v
;i
'
P
v
corespund cu puterile o(inute prin destinderea ntregului
de(it
$
m
de la starea pMn% la starea v ;i apoi prin destinderea de(itului restant
de la starea v pMn% la starea 2inal% '$ 3e determin% puterile pentru 2iecare parte
a destinderii:
Pentru adia(ata 6 v:

( )
( )
$

0 )+A1 '1I! H *1+' $ P m i i kW
v
v

Pentru determin%rea entalpiei i
'
! se scrie:

' ' ' '
i i x r

+
unde:
'
'
' '
*! ') 0!H')
0! I0A
*! I0* 0!H')
s s
x
s s

;i:

'
'A! + 0! I0A ')AH ')HA C ! i kJ kg +

de unde:
( )
( )
( )
$
' '
I!)' '1I! H ')HA 'H0 $ P m i i kW
v
v

5ar puterea total% a tur(inei este:
P = *1+' = 'H0 = 0++) &E
/luxul termic a(sor(it n ca4an va 2i:
( )
( )
$ $

0 )+A1 +1'!H 'II)' $ Q m i i kW
v

/luxul termic cedat n condensator este:


( )
( )
( )
$ $
' '
I!)' ')HA 'A! + I+H* $ Q i i m kW
a

Nandamentul termic al ciclului:
H)
Nandamentul termic al ciclului 2%r% regenerare:
( )
( )
( )
'

)+A1 ')HA
0! )); ))J
)+A1 'A! +
i i
t t
i i
a

P"!%le#a 4..6
<e(itul masic de a(ur al unei tur(ine este de * &gCs$ Parametrii initiali ai
a(urului sunt: p
o
= )A (ari si t
o
= +A0
o
-$ Presiunea in condensator este de 0!0+
(ar$ 9ur(ina 2unctionea4a cu o turatie de )000 rotCmin$ 3a se calcule4e
momentul transmis generatorului! dac% randamentul e2ectiv al tur(inei este
0! *H
e

$
Re$!lva"e :
<in diagrama i7 & sau din ta(ele! se sta(ilesc entalpiile a(urului la intrarea si
la ie;irea din tur(ina:
-
0
)))1 C i kJ kg
la!
0
)A p
(ar si t
0
= +A0
o
-
-i

= '0I &DC&g! la p= 0!0+ (ar si la aceeasi entropie cu a punctului initial$

( ) ( )
0
!

"

'

"

'
0

" '

' " '

*! 00' C
0! +''A C
H! +*) C
'! +' C
'AA+ C
*! 00' 0! +''A
0!H*
H! +*) 0! +''A
'! +' 0! H* 'AA+ '! +' '0I C
s kJ kg K
s kJ kg K
s kJ kg
i kJ kg
i kJ kg
s s
x
s s
i i x i i kJ kg
+ +
-aderea adia(atica de entalpie pe tur(ina este:

0
''* C i i i kJ kg
Puterea e2ectiva a tur(inei va 2i:

$
0! *H * ''* 11II
e e t e
P P m i kW
unde P
t
este puterea teoretica a tur(inei$
>omentul e2ectiv transmis generatorului se calculea4a cu relaia:

)
)
)0 )0 1II 0
'! )' 0
)000
e
e
P
M Nm
H+
( )
$

0++)
0! )A; )AJ $
'II)'
P
t t
Q

CAP. 2 7AERUL UMED
Ma"i#ile de &ta"e ale ae"ului u#ed
Sradul de umiditate a aerului este dat prin:
- umiditate a(solut%$
- umiditate relativ%$
U#iditatea a%&!lut) / este raportul ntre cantitatea de vapori de ap% din aer ;i
un &g de aer uscat:
a
v
m
m
x
/ "&g vaporiC &g aer uscat# sau d "g vaporiC&g aer uscat#$
-antitatea totala de aer umed va 2i (pentru un &g de aer uscat) :
m==x "aer uscat =vapori#
U#iditatea "elativ) : repre4int% raportul dintre cantitatea de vapori pe care o
conine aerul la temperatura data t si cantitatea maxim% de vapori pe care poate
s% o conin% aerul la aceia;i temperatur%:
s
v
s
v
s
v
sat
v
.
.
m
m
; (J) 00
m
m


-onsiderMnd aerul umed ca un amestec de doua ga4e! se scrie legea lui <alton:
p=p
a
=p
v

unde:
p
a
- presiunea parial% a aerului uscat ;
p
v
- presiunea parial% a vaporilor de ap% ;
p - presiunea total% a aerului (masurat% cu (arometrul)$
<ac% m
v
= 0 ! T = 0! deci T "0!# sau : 0J U T U 00J$
s
v
s s v v
; . m ; . m


Pentru calculele tehnice! n situaia n care T 7 ! vaporii 2iind supranc%l4ii!
nu se comite o eroare prea mare (su( 'J)! dac% se consider% ace;ti vapori drept
ga4 per2ect ;i n acest ca4 :
9 r
p
;
9 r
p
s
sat
s
v
v
v


Ne4ult% :
s v
s
v
p p ;
p
p

3e scriu ecuaiile de stare pentru ae" u&(at ;i pentru va!"i de a):
9 r m . p ; 9 r m . p
v v v a a a

dar r
a
= 'H*!0* DC&g: ! r
v
= +1!0I DC&g:
;i re4ult% :
v
v
a
v
a
a
v
v
a
v
p p
p
1'' ! 0
p
p
1'' ! 0
p
r
r
p
m
m
x


HA
) t ( 2 ) p ( 2
p p
p
1'' ! 0 x
s
s
s

Vmiditatea maxim% se o(ine pentru :*.:


s
s
s max
p p
p
1'' ! 0 x x


-onstanta " a aerului umed se calculea4% ast2el :
v v a a i i
r r r r +


Pentru un amestec (=x) &g de are umed:
x ;
v a

;i re4ult% :
: &g
D
0I ! +1 x 0* ! 'H* r r r
v v a

+ +
<ensitatea aerului umed va 2i :
9 r
p
9 r
p
.
m m
v
v
a
a v a

+

sau:
9
p
00'1 ! 0
9 0* ! 'H*
p
s


3e o(serv% c% aerul umed este mai u;or dect aerul uscat: ;
aer umed
< ;
aer uscat
$
Lceasta este ;i explicaia pentru care! n atmos2er%! aerul umed de deasupra
supra2eei solului se ridic% la n%ltime unde! datorit% sc%derii temperaturii!
poate a@unge la temperatura de saturaie! la care umiditatea ncepe s% se
condense4e! 2ormMnd as2el norii$ E=talia ae"ului u#ed este 2ormat% din
entalpia aerului uscat ;i entalpia vaporilor de ap% :

v a
i x i i +
n care :
) uscat aer &g C &D ( t t c i
p a

iar din ecuaia Ra#$i=! su2icient de precis%! re4ult% :
i
v
= '+I0!1*=!I1* t (&DC&g vapori)
;i nlocuind valorile numerice re4ult% :
) t I1 ! '+I0 ( x t i + +
(&DC&g aer umed)
Nelaiile deduse! prin considerarea aerului umed ca un amestec de ga4e
per2ecte! sunt su2icient de precise n practica de proiectare a instalaiilor de
ventilaie ;i de climati4are$ >area ma@oritate a calculelor se e2ectuea4% cu
a@utorul diagramei i-/! ntocmit% pe (a4a ecuaiilor de mai sus! pentru presiunea
atmos2eric% medie a 4onei geogra2ice considerate$
-alculul diagramei se 2ace pentru cantitatea (=x) &g de aer umed$
Dia>"a#a i-/ a ae"ului u#ed
Pentru comoditatea trasarii cur(elor i*(t s-a trasat ordonata entalpiilor la un
unghi de +A
0
2a% de a(scisa /? ordonata perpendicular% pe a(scis% 2iind dus%
din motive de pre4entare gra2ic%$ <reptele de i*(t 2ac unghiul de +A
0
cu
a(scisa! iar ordonata entalpiilor nu se trasea4% de o(icei pe diagram%(/ig$A$)$
H1
P stare oarecare . este
caracteri4at% prin :
-umiditatea relativ% :
.
$
-umiditatea a(solut% /
.
$
-umiditatea a(solut%
maxim% /
.#a/
$
-temperatura t
"
a
punctului de rou%
" .Qa temperatura t
"

apar primele
pic%turi de ap%! prin
r%cirea aerului la
x=ct$
-temperatura
termometrului umed
sau temperatura
adia(atic% t
ad
$
- starea de saturatie
S la care
corespunde x
max
$
.ariaia tempetaturii cu presiunea la
saturaia vaporilor de ap%
t mbari mmHg t mbari mmHg t mbari mmHg
-20 1.029 0.2 1! 1".9# 11.2! !0 "2."1 !1.$1
-1% 1.#% 1.2!$ 1" 1%.9" 11.9$ !1 "".91 !!.#$
-% ".101 !.00$ 1% 1.0"1 12.$ !2 ".%! !%.#%
0 #.10 ".%$ 1# 1$.1 1!.#! !! %0.29 !.2
1 %.%## ".92 1 19.!#" 1".%2 !" %!.1$ !9.$9
2 .0%" %.29 1$ 20.#2 1%." !% %#.22 "2.1
! .%% %.#$ 19 21.9# 1#." !# %9." "".%%
" $.129 #.1 20 2!.! 1.%! ! #2." ".0#
% $.19 #.%" 21 2".#$ 1$.#% !$ ##.2" "9.#$
# 9.!" .01 22 2#."! 19.$2 !9 #9.91 %2."!
10.01! .%1 2! 2$.0$ 21.0# "0 !.% %%.!1
$ 10.21 $.0" 2" 29.$2 22.! "1 . %$.!!
9 11."! $.# 2% !1.## 2!.% "2 $1.9$ #1."9
10 12.2 9.21 2# !!.# 2%.2 "! $#.!9 #".9
11 1!.11$ 9$.$" 2 !%.#" 2#.! "" 91.01 #$.2
12 1".01# 10.%1 2$ !.9 2$.!" "% 9%.$" 1.$$
29 "0.0" !0.0!
H*
r
x
max

/ig$A$$ Parametrii aerului umed$


i
p
s
x
T=00J
p
v
i

3
p
v
T

u
t
r
t
ad
P"!%le#a 2..
3% se determine 2luxul termic necesar pentru a nc%l4i de(itul
s
&g
' ! 0 m
$

de
aer de la temperatura de - '0
o
pMn% la temperatura de C
0
H0 $ Vmiditatea
relativ% iniial% este de A0J! iar presiunea (arometric% a aerului este
m(ari )) ! 0) p
$
Re$!lva"e-
Fnc%l4irea aerului umed se 2ace su( umiditate a(solut% constant%$
Ne4olvarearapid% poate 2i 2acut% cu a@utorul diagramei x i ! 2luxul termic
2iind:

( )
'
$ $
i i m O
$
Qa intersecia dintre C t
0

'0 cu
J A0


se a2l% starea . pentru care
&g
&D
)H i


$
Pe aceea;i dreapt% de /*(t! la intersecia cu C t
0
'
H0 ! se cite;te valoarea
entalpiei
&g
&D
IH i
'

$
/luxul termic va 2i:
( ) &E ' )H IH ' ! 0 O
$

$
Pentru un calcul mai exact se pot 2olosi ecuaiile u4uale pentru aerul umed$
<in ecuaia entalpiei:

( ) t I1 ! '+I0 x t i +
aplicat% pentru cele dou% temperaturi

t
si
'
t
(pentru
'
x x
)! se o(ine:
( ) ( ) ( ) x I1 ! t t m i i m O
'
$
'
$ $
+
unde:
sat
sat
p p
p 1'' ! 0
x

$
<in ta(elul de vapori la saturaie! pentru - '0 t
0
! corespunde o presiune
m(ari )* ! ') p
sat

;i! nlocuind! se o(ine:
a
v
&g
&g
00*'A ! 0
)* ! ') A ! 0 )) ! 0)
)* ! ') A ! 0 1'' ! 0
x

iar 2luxul va 2i:( ) ( ) $ &E * ! ' 00*'A ! 0 I1 ! '0 H0 ' ! 0 O
$
+
HH
Groarea dintre valoarea calculat%! pe (a4a utili4arii diagramei! ;i valoarea
calculat% dup% ecuaiile caracteristice (considerate ca 2iind exacte) va 2i:

J ) ! 00
* ! '
' * ! '
e

! deci nesemni2icativ%$
P"!%le#a 2.0
3tarea aerului la intrarea ntr-un r%citor este: - 'A t
0

!
J 10


$ 3% se
determine 2luxul cedat! ast2el ncMt temperatura aerului s% 2ie de C
0
0 la
saturaie (starea de la ie;irea din r%citor)! precum ;i umiditatea condensat%$
<e(itul de aer este
s
&g '
m
$

! iar prsiunea (arometric%


m(ari )) ! 0) p
W

$
Re$!lva"e-
3tarea iniial% . este determin%t% de intersecia dintre i4oterma de C
0
'A ;i
cur(a
J 10
$ 3tarea 0 se a2l% pe i4oterma de C
0
0 ;i se o(serv% c%
intersecia i4otermei cu cur(a de saturaie are loc la umiditate a(solut% mai
mic% decMt umiditatea st%rii iniiale (r%cire umed%)$ .a re4ult% c% racirea este
nsoit% de condensare! starea 2inal% 0 se va g%si la intersecia dintre i4oterma
de C
0
0 si
J 00
$ /luxul termic cedat de aer prin r%cire este:
( )
'
$ $
i i m O
! iar de(itul de condens va 2i:
( )
'
$
apa
$
x x m m
$
<in diagram% re4ult%:

a

&g
&D
AA i
;
a
v
)

&g
&g
0 ' xa
'
&g
&D
'H i
;
a
v
)
'
&g
&g
0 A ! * x


3e calculea4%:
( ) &E A+ 'H AA ' O
$

;

( )
) )
apa
$
0 I 0 A ! * ' ' m


&gXs$
P"!%le#a 2.1
Fntr-o instalaie de condiionare a aerului se amestec% de(itul de aer
s
&g
' m
$


! cu C t
0

)0 ;i
J *0


! cu de(itul
s
&g
m'
$

! avMnd
C t
0
'
0 ;i
J '0
'

$ 3% se determine temperatura! umiditatea relativ% ;i
a(solut%! precum ;i entalpia amestecului$
Re$!lva"e-
Pentru C t
0
)0 :
m(ari + ! +' p
sat


m(ari 1H ! 'I p p
sat v

HI
a
v

&g
&g
0H*1 ! 0
1H ! 'I )) ! 0)
1H ! 'I 1'' ! 0
x

;
( )
a

&g
&D
11 ! ** )0 I1 ! '+I0 0H*1 ! 0 )0 i + +
$
Pentru C t
0
0 :
m(ari '* ! ' p
sat

;
m(ari +A+ ! ' p
v

a
v
'
&g
&g
00A ! 0
+A ! ' )) ! 0)
+A+ ! ' 1'' ! 0
x

( )
a
'
&g
&D
*I ! ) 0 I1 ! '+I0 00A ! 0 0 i + +
Naportul dintre de(ite este:
A ! 0
m
m
n

$
$
'

;i re4ult%:
a
'
&g
&D
)* ! A1
A !
*I ! ) A ! 0 11 ! **
n
i n i
i
+

+
+

a
v
) ) '
&g
&g
0 ) 0
A !
A ! A ! 0 *1 ! H
n
x n x
x


+

+
+

<in ecuaia entalpiei medii se o(ine temperatura t:


- + ! ')
0) ! 0 I1 !
0) ! 0 '+I0 )* ! A1
x I1 !
x '+I0 i
t
0

+
+

pentru care presiunea de saturaie este:


m(ari *I ! 'H p
sat

$
<in ecuaia umidit%ii a(solute re4ult%:
m(ari *+ ! '0
0) ! 0 1'' ! 0
0 ) 0)
x 1'' ! 0
x p
p
)
v

+

! iar umiditatea relativ% este:


*' ! 0
*I ! 'H
*+ ! '0
p
p
sat
v


( ) J *'
P"!%le#a 2.4
P instalaie de condiionare a aerului are o camera de amestec$ Fn aceast%
camer% intr% aer viciat cu de(itul de 1000 h m C
)
! temperatura de C

'0 si
umiditate relativ% de +0J si aer proastat cu de(itul de +000 h m C
)
!
temperatura de C

A ! si umiditatea relativ% de *0J$


-onsiderMnd procesul de amestec i4o(ar-adia(atic! s% se determine:
I0
- umiditatea a(solut% x ; entalpia i
=x
; temperatura t ;
- umiditatea relativ%

la starea de amestec! presiunea aerului 2iind p=*A0 mm


Yg$
Re$!lva"e-
LtMt entalpia cMt ;i umiditatea a(solut% sunt luate n raport cu participaia
aeului uscat din aerul umed$ 3e va determin% de(itul masic (&gCs) de aer
corespun4%tor de(itului volumic dat n starea iniial% a aerului viciat ;i a
de(itului volumic indicat pentru aerul proaspat$
Pentru starea a aerului viciat! la
0

'0 t C
! corespunde presiunea de saturatie

*! A)
sat
p mm"g
$
<ensitatea

se determin% cu relaia:

A A

*A0 0 0! + *! A) 0
0! 00'1 0! 00'1
*A0 'H*! 0* 'I) *A0 'I)
!HA C


sat
a
p p
r t T
kg m

<e(itul de aer umed cu starea va 2i:
1000 !HA *0 C ; & & m v kg h
iar umiditatea a(solut%

x
a aerului viciat este:

)

0! + *! A)
0! 1'' A! IA+ 0 C
*A0 *! A)
sat
v a
sat
p
x kg kg
p p

Pentru starea ' a aerului proaspat! la


0
A t C ! presiunea de saturatie este
'
1! A+
sat
p mm"g
si e2ectuMnd si pentru aerul proasp%t calculul dup%
procedeul de mai sus! se o(ine:

A A
)
'
*A0 0 0! * 1! A+ 0
0! 00'1 ! 'A0 C
*A0 'H*! 0* '*H *A0 '*Hkg m

I

+
'
)
'
+000 ! 'A0 ! *A 0 C
0! * 1! A+
0! 1'' )!H)0 0 C
*A0 1! A+

&
v a
m kg h
x kg kg
Gntalpiile aerului pentru cele doua st%ri si '! calculate dup% relaia:

('+I0 ! I1 ) + + i t x t
! vor 2i:

)

)
'
'0 A! IA+ 0 ('+I0 ! I1* '0) )A! 01 C ;
A )!H)0 0 ('+I0 ! I1* A) +! A* C

+ +
+ +
a
a
i kJ kg
i kJ kg
<e(itul total al amestecului 2iind:
) + +
'
*! 0 ! *A 0 '! +1 0 C ; + + & & & m m m kg h
de unde! participaiile celor doua de(ite n amestec vor 2i:
)

+
*! 0
C 0! 'HI;
'! +1 0

& & m m

+
' '
+
! *A0 0
C 0! *;
'! +1 0

& & m m
Gntalpia amestecului ;i umiditatea a(solut% corespun4%toare vor 2i:
) ) )
0! 'HI )A! 01 0! * +! A* '0! +I C
0! 'HI A! IA+ 0 0! * )!H)0 0 +! ++ 0 C $

+
+
i i a
i i v a
i i kJ kg
x x kg kg

<in ecuaia entalpiei se o(ine temperatura amestecului:)
0
'+I0 '0! +I '+I0 +$++ 0
I! )A
! I1* ! I1* +! ++C000+ +
i x
t C
x
P"!%le#a 2.2
3% se determine starea aerului la ie;irea dintr-un compresor ;tiindu-se c% gradul
de comprimare este: ' ! compresia este adia(atica! avMnd randamentul
adia(atic:
0! I
ad

! iar starea aerului la admisie este:


0

! '0 p bar t C
!
umiditatea relativ%

I0
J$
Re$!lva"e-
3e va e2ectua calculul tinMnd seama de umiditatea aerului$ Pentru starea
iniial%! presiunea de saturatie a umidit%ii este:

0$0'))*
sat
p bari
iar presiunea partial% a vaporilor de ap% va 2i:


0! I 0! 0'))* 0! 0'0)
v sat
p p bari
Vmiditatea a(solut%:

0! 0'0)
0! 1'' C( ) 0! 1'' 0! 0))1 C
0! 0'0)

v v v a
x p p p kg kg
re4ultMnd entalpia aerului la admisie:

('+I0 ! I1* ) '0 0! 0))1('+I0 ! I1* '0) A)! *I + + + + i t x t
I'

A)! *I C
v a
i kg kg
-ompresia 2iind adia(atic%! re4ult% lucrul mecanic tehnic elementar:


t p
d# di c dT
LvMnd entalpia aerului umed de 2orma:

( ) ( ) + + + + i t x a b t t b x a x
c%ldura speci2ic%
p
c
este:

C +
p
c di dt b x
Fn timpul compresiei cre;te temperatura! umiditatea a(solut% r%mMne constant%!
re4ultMnd o supranc%l4ire mai puternic% a umidit%ii! c%ldura speci2ic% va 2i
constant%:
! I1* ! I1* 0! 0))1 ! 0'1 C + +
p a
c x kJ kg
-unoscMnd randamentul adia(atic al compresiei! se determin%:

'
'
a
ad
i i
i i

3e determin% entalpia
'a
i
din starea 2inal% a compresiei i4entropice:

' '

a p a
i c t
avMnd:

'


a
T T

$
Gxponentul adia(atei i4otermice va 2i:

C C( )
p v p p
c c c c r
unde :

'H* 0! 0))1 +1 'I)! ' C( ) + +
a v a
r r x r J kg K
o(inMnd:

! 0'1C(! 0'1 0! 'I)') ! +0
9emperatura teoretic% 2inal% este:

0!+
0 !+
' '
'I) ' )A* ; H+


a a
T T K t C

Gntalpia 2inal% teoretic% este deci:


'
H+ 0$0))1('+I0 $I1*ZH+) I$A C
a a
i kJ kg + +
<in expresia randamentului adia(atic pentru compresie :

' '
( ) C( )
ad a
i i i i
se o(ine
'
i
:

'
'
I! A A)!H
A)! H '1!H C
0! I

+
a
a
ad
i i
i i kJ kg

;i temperatura corespun4%toare este:


I)

0
'
'
'+I0 '1!H '+I0 0! 0))1
I!
! I1* ! I1* 0! 0))1


+ +
i x
t x C
pentru care corespunde:

'
0$*'H
sat
p bari
puntru:
'
x x
! se o(ine umiditatea relativ%:

' ' ' '
0! 0'0)
C C 00 '! I
0! *'H

v sat v sat
p p p p
J$
P"!%le#a 2.3
P instalaie pentru uscarea 2ructelor are o capacitate de producie de +00 &gCh
2ructe n stare (rut%$ Vmidit%ile 2ructelor nainte ;i dup% uscare sunt: AAJ!
respectiv! AJ din masa total%$
Lerul de uscare preluat din exterior are parametrii: t

= A
o
-! T

= 0!H0$
Pentru a nu degrada 2ructele! temperatura maxim% a agentului de uscare este
de H0
0
-$
Qa ie;irea din uscator! aerul de uscare are parametrii: t
)
= +A
o
-! T
)
= 0!10$
-%ldura speci2ic% a 2ructelor n starea n care ies din usc%tor este
c= !* &DC&g ?:$ Vsc%torul este un transportor tip (and%! masa acestuia
repre4entMnd '0J din aceea a 2ructelor$
-%ldura speci2ic% a transportorului este 0!+H &DC&g ? :$ /ructele ;i transportorul
intra n usc%tor cu temperatura de '
o
- ;i ies cu temperatura de +0
o
-$ -%ldura
pierdut% n exterior prin perei ;i neetan;iet%i este de 00 &EC &g umiditate
evacuat% $
Vsc%torul este prev%4ut cu o (aterie secundar% de nc%l4ire$
3% se determine :
a$ de(itul de aer de uscare;
($ consumul orar de c%ldura ;i reparti4area pe cele doua (aterii;
c$ temperatura aerului la intrarea n usc%tor! dac% nu ar exista (ateria
secundar% de nc%l4ire$
Re$!lva"e:
<in diagrama aerului umed! i 7 /! re4ult%:
x

= x
'
= H!* ? 0
-)
&g apaC&g aer uscat
i

= )* &DC&g
t
'
= H0
o
-
i
'
= 0+!' &DC&g
x
)
= )*!A ? 0
-)
&gC&g
i
)
= +) &DC&g
-)
I+
a- Vmiditatea eliminat% va 2i:

! !
'
!
'
$ $
00
AA A
+00 '0! A C
00 A

w $med
x x
m m kg h
x
a$
( )
)
) '

a )+! *'
x x
)*! A H! * 0


&g aer uscatC&g vapori de ap%

$ $
)+! *' '0! A *)0I! 0) C aer w m a m kg h
($ >asa 2ructelor dup% uscare:

$ $ $
' +00 '0! A HI! A C w m m m kg h
Pierderile speci2ice de c%ldura sunt:
[
m
= HI!A ? !* ? ( +0 -' )C '0!A = +'!HA &DC&g ? umid
[
t
= H0 ? 0!+H ? (+0 6 ' )C'0!A = A! &DC&g umid
-onsumul speci2ic de c%ldura n (ateria principal% de ncal4ire este:
[ = a( i
'
6 i

) = )+!*' ? ( 0+!' 6 )* ) = ')))!H &DC &g
-onsumul speci2ic de c%ldura n (ateria secundar% de ncal4ire este:
( )
!
) '
)
) '
+) 0+! '
+!HA ' +'!HA
)*! A H! * 0
A! 00 +++! I1 C
a w m t p
i i
q c q q q
x x
kJ kg $mid
t

+ + + + +

+ +
-onsumul total de c%ldura va 2i:
[
tot
= [ = [
a
= ')))!H = +++!I1 = )**H!+ &DC&g umid
c$ <ac% ar 2i doar (ateria principal% de ncal4ire! entalpia aerului ar 2i:


!
'
)**H!+
)* +A!H' C
)+! *'
t
q
i i kJ kg
a
+ +
iar temperatura:

!
! 0
' '
'
'
'A0 +A! H' 'A0 0! 00H*
')! 'I
! 00+ !HH) ! 00+ !HH) 0! 00H*
i x
t C
x


+ +
IA
P"!%le#a 2.4
P instalaie pentru uscarea unui material de construcie are o producie de
0!AA0 &gCs material uscat$ Vmiditatea materialului raportat% la cantitatea uscat%
scade n timpul procesului cu A J (\V = A J)$
Lerul exterior utili4at pentru uscare are temperatura de 'H) : ;i umiditatea
relativ% T = *0 J! 2iind nc%l4it pMn% la +0) :$ Qa ie;irea din instalaie aerul
are temperatura de )H :$
3% se determine :
) cantitatea de ap% extras% orar din material;
') parametrii aerului la ie;ire din usc%tor;
)) de(itul de aer ce tre(uie utili4at n instalaie;
+) consumul de c%ldur% al instalaiei$
A)
Re$!lva"e-
5nstalaia de uscare cuprinde (ateria de nc%l4ire ;i spaiul de uscare (2ig$
+$a)!iar procesul este repre4entat in diagrama aerului umed(2ig$+$()$
I1

Parametrii st%rilor ;i ' se citesc din diagrama >ollier! con2orm 2igurii ;i
sunt cuprin;i n ta(elul urm%tor:

I*
Vmiditatea
'

se poate citi direct din diagram% (pe verticala ridicat% din


punctual )! dar se poate calcula ;i cu relaia:

'
'
'
0! 1''
s
x p
x p

+

Pentru p =
s
p
! re4ult% :

)
'
'
)
A! + 0
0! H1 0 0! H1J
0! 1'' A! + 0


+

<e(itul de ap% extras orar se calculea4% n 2uncie de de(itul de material de
construcie ce se usuc% :

A
0! AA 0! 0H)) 'II! HH
00 00
apa mat
% kg kg
m m
s h


g g

Punctul ) se construie;te prelungind i4entalpa punctului ' (
'
i i
) pMn% la
intersecia cu i4oterma corespun4%toare valorii de )H : (practic! temperatura
se exprima n
&
C )$ Prin citire! se o(ine :

'
10J
!
)
)I x
g ap% C &g aer uscat
<e(itul de aer necesar usc%rii se determin% din ecuaia de (ilan material!
cunoscMnd de(itul de ap% exstras prin uscare :

)
) '
0! 0H))
'! +H C
( ) ()! I A! +) 0g
apa
L
m
V kg s
x x
-onsumul de c%ldur% al instalaiei se calculea4% pe (a4a 2luxului de c%ldur%
preluat de aer n (ateria de nc%l4ire :

)
'
( ) '! +H(+1! A ')! +)0 )0A

L Q V i i kW

IH