Sunteți pe pagina 1din 6

TIPURI DE PROBLEME

CLASELE I-IV
1. Probleme simple
1. (+) Alina a cules din liada ! "e#e $i % &e#e. C'(e )#uc(e aea ea *n c+$ule,-
.. (-) O cl+$c/ a cl+ci( 1% +u/. 0n(#-+ 1i au ie$i( 2 &ui$+#i ia# #es(ul a d+ua 1i.
C',i &ui$+#i au ie$i( a d+ua 1i-
3. () Bunicul a &lan(a( *n liad/ % #'ndu#i de &+"i )#uc(i)e#i. Pe )ieca#e #'nd e#au c'(e 4 &+"i.
C',i &+"i )#uc(i)e#i a &lan(a( 5unicul-
6. (:) Ma"a #ea s/ u"&le cu 6778 de 8e" .! de c+#nule,e . C'(e 8#a"e de 8e" a &une *n )ieca#e
c+#nule,-
2. Probleme cu dou operaii
1.(++) Un )e#"ie# a #ec+l(a( 36%98 de 8#'u $i cu !298 "ai "ul( &+#u"5 dec'( 8#'u.
C'(e :il+8#a"e de ce#eale a #ec+l(a( )e#"ie#ul-
..(+-) Un a&icul(+# a s(#'ns *n(#-+ s/&(/"'n/ 3%98 de "ie#e $i *n u#"/(+a#ea 6498. Din aces(ea el a
'ndu( .298 de "ie#e.
C'(e :il+8#a"e de "ie#e "ai a#e de 'n1a#e a&icul(+#ul-
3.(-+) 0n(#-+ clas/ sun( 14 )e(e $i cu ! 5/ie,i "ai &u,ini dec'( )e(e. C',i elei sun( *n acea clas/-
6.(- -) La + )a5#ic/ de &'ine s-au adus . 377 saci de )/in/. 0n &#i"a s/&(/"'n/ s-au *n(#e5uin,a( 4%;
saci < *n a d+ua ;;% saci < ia# in a (#eia #es(ul.
C',i saci de )/in/ s-au *n(#e5uin,a( *n a (#eia s/&(/"'n/-(Re1+la,i *n d+u/ "+du#i.)
!.() La un "a8a1in s-au adus % cu(ii cu c'(e 17 ca#(+ane de +u/ )ieca#e. =(iind c/ )ieca#e ca#(+n
c+n,ine c'(e .6 de +u/ a)la,i c'(e +u/ s-au adus *n (+(al la "a8a1in-
4.( :) Pen(#u a )ace cad+u#i unei clase de elei s-au cu"&/#a( 1! &ac>e(e cu c'(e % caie(e )ieca#e.
=(iind c/ *n clas/ e#au .1 de elei< a)la,i c'(e caie(e a &#i"i( )ieca#e-
%.(:) 0n(#-un ?+c Alin a acu"ula( 36; de &unc(e < C+#ina de 6 +#i "ai &u,ine < ia# @e+#8e de ! +#i "ai
"ul(e &unc(e dec'( C+#ina.
C'(e &unc(e a acu"ula( @e+#8e-
;.(A A) La + )a5#ic/ de dulciu#i un u(ila? &#+duce 1ilnic .! !77 5+"5+ane. Ele sun( a"5ala(e *n &un8i
de c'(e .! 5+"5+ane )ieca#e. A&+i< se a$ea1/ c'(e 4 &un8i *n(#-+ cu(ie.
C'(e cu(ii sun( necesa#e &en(#u a"5ala#ea 1ilnic/ a aces(+# 5+"5+ane-
2.(+) Ana $i C#is(i au a?u(a(-+ &e 5unica la culesul iei. Ba(a a cules 3 c+$u#i de s(#u8u#i< ia# 5/ia(ul
6 c+$u#i. A)la,i c'(e c+$u#i a cules 5unica< $(iind c/ du"neaei a cules de . +#i "ai "ul( dec'(
cei d+i c+&ii la un l+c-
17.(+) AleCand#u a#an?a 8l+5u#ile din 5#adul de C#/ciun *n cu(ii. El a u"&lu( 6 cu(ii cu c'(e 2 8l+5u#i
)ieca#e $i + cu(ie cu % 8l+5u#i.
C'(e 8l+5u#i a au( AleCand#u *n 5#adul de C#/ciun-
11.(+A) Ri,a $i R+$ca(ul< + )a"ilie de ee#i,e< aeau 6 &ui. Ri,a a s(#'ns .3 de alune $i R+$ca(ul 62 de
alune. Ei le-au *"&/#,i( &e (+a(e *n "+d e8al &uil+#.
1
C'(e alune a &#i"i( )ieca#e &ui de ee#i,/-
1..(A+) La $c+al/< *n(#-+ clas/ de 1% elei s-au *"&/#,i( *n "+d e8al 17. 5al+ane. I+nel "ai aea acas/
! 5al+ane .
C'(e 5al+ane a#e I+nel acu"-
13.(- ) Ma#ia aea .7 777 lei. Ea $i-a cu"&/#a( un &iC de ! 777 lei. Acu"< c+le8a ei< @a5#iela a#e
+ su"/ de 5ani de 6 +#i "ai "a#e dec'( a Ma#iei.
C',i lei a#e @a5#iela
16.(-) And#ei se &#e8/(e$(e &en(#u un c+ncu#s de "a(e"a(ic/. El a#e de #e1+la( % a#ian(e de (es(e
cu c'(e 1. eCe#ci,ii )ieca#e. P'n/ acu" a #e1+la( 62 de eCe#ci,ii.
C'(e eCe#ci,ii "ai a#e And#ei de #e1+la(-
1!.(- A) Un "unci(+# (#e5uie s/ *"&le(easc/ 162 de c+$u#i de nuiele *n 17 1ile. 0n &#i"a 1i a *"&le(i(
16 c+$u#i $i *n u#"/(+a#ele 2 1ile *n "+d e8al.
C'(e c+$u#i a *"&le(i( *n )ieca#e din cele 2 1ile-
14.(A -) Bunicul lui Ci&#ian a#e ;1 de ani. Du"nealui es(e de 2 +#i "ai *n '#s(/ dec'( ne&+(ul s/u.
C',i ani aea Ci&#ian cu ! ani *n u#"/-

3.Probleme cu mai multe operaii
1. 0n(#-+ +8#ad/ sun( !; &/s/#iA cu#ci< #a,e $i 8/ini. Se $(ie c/ nu"/#ul #a,el+# es(e cu % "ai "a#e
dec'( cel al cu#cil+#< ia# nu"/#ul 8/inil+# es(e de 3 +#i "ai "a#e dec'( cel al #a,el+#.
A)la,i c'(e cu#ci< c'(e #a,e $i c'(e 8/ini sun( *n +8#ad/-
Re1+la#e
cu#ci
#a,e % !;

8/ini % % %
1+1+3D! (&/#,i e8ale cu nu"/#ul cu#cil+#)
%6D.; ( &/s/#i )
!;-.;D37 ( &/s/#ile ca#e #e&#e1in(/ cele cinci &/#,i e8ale )
37A !D4 ( cu#ci )
4+%D13 (#a,e )
133D32 ( 8/ini )
R/s&unsA 4 cu#ciE 13 #a,eE 32 8/ini
.
.. And#ei aea 1.7 777 lei. El $i-a cu"&/#a( . 98 "e#e de 1. 777 lei )ieca#e $i din #es( 3 98 de
&+#(+cale. C',i lei c+s(a un :il+8#a" de &+#(+cale-
Re1+la#e
1)C',i lei au c+s(a( .98 de "e#e-
.1. 777D .6 777 lei
.)C',i lei au c+s(a( 398 de &+#(+cale-
1.7 777- .6 777D 24 777 lei
3)C',i lei a c+s(a( 198 de &+#(+cale-
24 777A 3D 3. 777 lei
R/s&unsA 3. 777 lei
3. 0n(#-+ u#n/ sun( 177 5ile al5e< ne8#e $i #+$ii. Dac/ le a$e1/" *n u#n/ d+a# &e cele al5e
$i ne8#e sun( !6 de 5ile< ia# dac/ le a$e1/" d+a# &e cele ne8#e $i #+$ii sun( 4; de 5ile.
C'(e 5ile de )ieca#e cul+a#e sun(-
Re1+la#e
al5e al5e
!6
ne8#e 177 ne8#e
1..
#+$ii ne8#e
4;
#+$ii
!6 + 4;D 1.. ( 5ile )
1.. F 177D .. ( 5ile ne8#e )
!6 F ..D 3. ( 5ile al5e )
4; F ..D 64 ( 5ile #+$ii )
R/s&unsA 3. 5ile al5eE .. 5ile ne8#eE 64 5ile #+$ii
6. D+u/ au(+"+5ile au &leca( *n acela$i (i"& din acela$i +#a$< a'nd aceea$i des(ina,ie. Vi(e1a "edie
a unui au(+"+5il es(e de !7 9" &e +#/< ia# a celuilal( de 67 9" &e +#/. Unul a?un8e la des(ina,ie cu . +#e
*nain(ea celuilal(. Ce dis(an,/ es(e *n(#e cele d+u/ +#a$e-
(P#+5le"e de "a(e"a(ic/ &en(#u clasele .-6< Ed. Didac(ic/ $i Peda8+8ic/< Bucu#e$(i<12;;)
Re1+la#e
67 9" .D ;7 9" (cu c',i 9" a a?uns &#i"ul *nain(ea celuilal()
!7 9"G> F 67 9"G>D 17 9"G> (di)e#en,a de i(e1/ din(#e cele d+u/ (#enu#i)
;7 9" A 17 9"G>D ; > ( (i"&ul &e ca#e-l &a#cu#8e &#i"ul (#en &'n/ la des(ina,ie)
!7 9"G> ; > D 677 9" (dis(an,a din(#e cele d+u/ +#a$e)
R/s&unsA 677 9"
3
!.Ana a#e de 6 +#i "ai "ul(e nuci dec'( Ma#ia. Dac/ )ieca#e a# s&a#8e c'(e 4 nuci a(unci Ana a#
aea de 4 +#i "ai "ul(e nuci dec'( Ma#ia. C'(e nuci a#e )ieca#e din(#e cele d+u/ )e(e-
Re1+la#e
Re&#e1en(a#ea 8#a)ic/ a si(ua,iei ini,ialeA
Ana 4 4 4 4

Ma#ia 4
Re&#e1en(a#ea 8#a)ic/ a si(ua,iei *n ca#e )e(ele a# s&a#8e )ieca#e c'(e 4 nuciA
Ana 4 4 4
Ma#ia

Ana a#e acu" de 4 +#i "ai "ul(e nuci dec'( Ma#ia< de unde deduce"A
4 + 4 +4 D1; (nuci #e&#e1in(/ 4-6D. &/#,i e8ale)
1; A. D 2 (nuci #e&#e1in(/ + &a#(eD c'(e nuci a#e Ma#ia *n si(ua,ia a d+ua)
2+4 D 1! (nuci aea Ma#ia *n si(ua,ia ini,ial/)
1! 6 D47 (nuci aea Ana *n si(ua,ia ini,ial/)
R/s&unsA Ana- 47 nuci
Ma#ia- 1! nuci
4. Probleme dificile, dar frumoase
1.S/ se a#a(e cu" &u(e" "/su#a 17 li(#i de a&/ a'nd la dis&+1i,ie un as de 13 li(#i $i un as de 6 li(#i.
(Pe(#e Helin+iu< Cule8e#e de eCe#ci,ii $i &#+5le"e de a#i("e(ic/< Ed. P+#(+- B#anc+< @ala,i< 1221)
Re1+la#eA
Vasul de 13 l Vasul de 6 l
7 li(#i 6 li(#i
6 li(#i 6 li(#i
; li(#i 6 li(#i
1. li(#i 6 li(#i
13 li(#i 3 li(#i
7 li(#i 3 li(#i
3 li(#i 6 li(#i
% li(#i 6 li(#i
11 li(#i 6 li(#i
13 li(#i . li(#i
7 li(#i . li(#i
. li(#i 6 li(#i
4 li(#i 6 li(#i
17 li(#i
6
..0n(#-+ )e#"/ se c#esc aci $i &ui< ca#e au 6.2 de ca&e(e $i 117; de &ici+a#e.
C'(e aci $i c',i &ui sun( *n )e#"/-
Re1+la#e ("e(+da )alsei i&+(e1e) A
P#esu&un c/ sun( 177 de aci. A(unciA
6.2 F 177 D 3.2 ( &ui )
177 6 + 3.2 . D 677 + 4!; D1 7!; (&ici+a#e *n (+(al)
1 17; F 1 7!; D !7 ( &ici+a#e sun( li&s/) Deci sun( "ai "ul(e aci.
6-. D. (cu d+u/ &ici+a#e a#e "ai "ul( + ac/ dec'( un &ui)
!7 A. D.! (aci e#au li&s/)
177 + .! D 1.! (aci)
6.2 F 1.! D376 (&ui)
R/s&unsA 1.! aciE 376 &ui
3. Dac/ *n(#-+ sal/ de clas/ se a$ea1/ c'(e 3 elei *n(#-+ 5anc/< #/"'n ! 5/nci li5e#e< ia# dac/ se
a$ea1/ c'(e . #/"'n ! elei *n &ici+a#e.
C',i elei $i c'(e 5/nci sun( *n clas/-
(V. T+"i,/ - @.M. n#.11G12;!)
Re1+la#e ("e(+da )i8u#a(i/) A
Bi8u#/" 5/ncile &#in d#e&(un8>iu#i $i eleii &#in &unc(eA

Cei 17 elei din ul(i"ile ! 5/nci $i cei ! elei ca#e s(au *n &ici+a#e *n a d+ua si(ua,ie se +5se#/ c/
a# (#e5ui a$e1a,i c'(e unul *n )ieca#e 5anc/ +cu&a(/ de c'(e . elei. S-a# a?un8e as()el la &#i"a si(ua,ie.
17 + ! D 1! (elei)
1! A 1 D 1! (5/nci +cu&a(e cu c'(e 3 elei *n &#i"a si(ua,ie)
1! + ! D .7 (5/nci *n (+(al)
1!3 D 6! ( elei *n (+(al)
R/s&unsA .7 5/nciE 6! elei
6. Dana a#e ; ani< (a(a es(e "ai *n '#s(/ dec'( "a"a cu . ani< ia# "a"a< dac/ a# aea cu 1 an
"ai "ul(< a# )i de 6 +#i "ai "a#e dec'( Dana. C',i ani a#e (a(a-
Re1+la#eA
;6D3. ani (a# aea "a"a &es(e 1 an)
3.-1D 31 ani (a#e "a"a)
31+.D 33 ani (a#e (a(a)
R/s&uns A 33 ani
!


!.0n(#-+ &/$une sun( "'n?i< i,ei $i "iei. Un ele de la ciclul &#i"a# (#ece &e ac+l+ $i-l
*n(#ea5/ &e &a1nicA
ISun( 177 de ani"ale-
IJu< #/s&unse &a1nicul. Ca s/ )ie 177 a# "ai (#e5ui 6. Ele sun( + &a#(e "'n?i< de 3 +#i "ai "ul,i i,ei $i de
d+u/ +#i "ai "ul,i "iei dec'( "'n?i $i i,ei la un l+c. S+c+(e$(e (u< 1ice &a1nicul< c',i "'n?i< c',i i,ei $i c',i
"iei sun(.
(Bl. Be#ec>e(- @.M. n#. 6G12;!)
Re1+la#eA
177 F6 D 24 (ani"ale *n (+(al)
"'n?i
i,ei
24 ani"ale
"iei
. (1+3)D; (&/#,i #e&#e1in(/ nu"/#ul "ieil+#)
1+ 3+ ; D1. (&/#,i e8ale #e&#e1in(/ nu"/#ul (u(u#+# ani"alel+#)
24 A 1.D ; ("'n?i)
; 3D .6 (i,ei)
; ;D 46 ("iei)
R/s&unsA; "'n?iE .6 i,eiE 46 "iei
4