Sunteți pe pagina 1din 30

Enunluri - Teste finale

Subiectul I

TESTUL I

147

r. Afla.ti primul termen al progresiei geomeffice cu termeni pozitivi bp b2,27,8t, ...

 • 2. Fie funclia f: IR -+

IR, f(x) = 4x -

5 qi g: IR -+ R,, g(x) = 9 - 2x. Sf, se determine

coordonatele punctului de interseclie al graficelor celor doul funclii.

 • 3. 56 se calculeze

  • L * L,

x2

xl

gdind ci x, 9i x, sunt rddf,cinile ecua{iei x2 + 3x + 4 = 0.

 • 4. Aflafi

numirul natural n, n )

I pentru care avem A] + C2 = 10.

 • 5. SI se afle ecuafia dreptei paralele cu dreapta dr:3x + 5y = 0 $i care trece prin punctul

A(1, 1).

 • 6. Si se afle tsx dacd sinx = -

J si *(*.r")

Subiectul al ll-lea

lx+ y+(a-l)z=2

I'. Se consideri sistemul: )* + g - l)y + 1= 2 .

fto-ry, +)t+z=2

 • a) Afla1i determinantul matricei sistemului.

 • b) Determinali valorile reale ale lui a pentru care sistemul se poate rezolva prin metoda

Cramer.

 • c) Pentru a = 3 sd se rezolve sistemul.

 • 2. Se considerd polinomul f = (x + 5)2014 + (x - 5)2014 care are forma algebrici

f = oror&'o'o + arorrxzol3 +

...

+ a{

+ ao.

 • a) Sd se afle suma coeficien{ilor polinomuluil,

 • b) Si se aJle restul impirfirii polinomului/la polinomul I = x - 5.

 • c) Sd se afle restul impd4irii polinomului/la polinomul h = x(x - 5).

Subiectul al lll-lea

 • t. Se consideri funclial: IR \ {2} -+ lR,/(r) -2x2

x-2

+-1.

 • a) Sd se arate cdt f '(x) -

2x2 - 8x

-

(x - 2)'

I

.

 • b) Sd se determine punctele de extrem ale funcliei/.

c) Si se rezolve

ecr'tafia: f

'(x + 2) -

l.

 • 2. Se consideri tuncfia/: (1, . -) + R./(x) =2rp* 1*

1.

e2

 • a) SE se calculeze J,"f{r)d .

e4

 • b) Demonstrati cA J, H(r) -

llzdx = 34

 • c) Si (') se calculeze aria suprafelei plane cuprinse intre graficul funcliei

S: [!;

\

+-] -+ IR, g(x)=f(x) - 1, axa Oxqidrepteledeecuafie

x=2Six=3.

148

TESTUL 2

Matematicd - Bacalaureat

Subiectul I

 • I. Rezolvafi in mu[imea numerelor complexe ecualia: (z

+ l)2 = -

16.

 • 2. Sdsedeterminevaloareaparametruluirealmpentrucareecualia *+(3a-5)r+ 1=0

are doui solulii reale distincte.

 • t. Aflali numdrul funcliilor/:

{l;

2; 3;4} -+ { 1; 2; 3; 4l dacd f (3) = f (4).

 • 4. Calcula,ti raza cercului circumscris triunghiului ABC care are laturile de lungimi 3, 4,

respectiv 5.

 • g. Rezolvafi ecuafia: 32'+t -

10 . 3'* 3 = 0.

 • 6. Se considerd puncteleA(- 1; 3) $ B(3; 3). Aflafi coordonatele punctului C(x., ).) astfel

inc6t triunghiul ABC sd fie isoscel cabaza AB, iar lungimea inallimii care porneqte din C

este 5. Se cunoagte cdy.<O.

Subiectu! al lhlea

 • t. Se consid ere mancea,4 = (

l^

l.\e n l/r1t19i matricele X(m) = mA + I,unde lrle lR.

z'

'

[rz 4)

 • a) Afla1i valoarea aeZ astfelinclt A2 = aA.

 • b) Sd se calculeze determinanrul matricei X(2014).

 • c) Si se demonstreze cit lX(m)12 = Xlm(1m + 2)1, oricare ar fi ree lR.

2. Pe mulfimea

(4; +

-)

se considerl legea de compozilie ,,*", definiti prin:

=(x-4)0

4)

...

(x*

-

-4)

+ 4

4) + 4.

xx!=xy-4x-4y+20.

a)

b)

Ardtali

Arntafi cd x, x x2 x

cA este adeviratlegalitatea: x *!

...

* xn = (xr - 4)(xz -

 • c) Rezolvafi

ecuafia x * x * x = 3L.

Subiectul al lll-lea

I

 • t. Fie funcfiile/,: lR -+ lR,/o(.r) =2e2 -2014 Ei"f,(x) =f l_r@),nelN*.

  • a) Rezolvali ecaalia f ,(x) =

!r.

 • b) Ardtati cdf ,(x) =

rI

' , . e2, nefirf x.

2n-r

 • c) Calculali limita limlE)-

 • 2. Se consideri funcfia/: IR + lR,/(x) = 7f0rt + i2ot3 +

...

+ x + 1.

 • a) Demonstraf i cdtf(x) = #,oricare

reR, - {1}.

 • b) Demonstrali cit F: IR -+ lR, F(x) = litOn, este o funclie strict crescdtoare pe

(1; + *1.

 • c) Afla1i f,,a - rlrarc*.

Enunluri - Teste finale

TESTUL 3

149

Subiectul I

 • r. Calculaf, modulul num[rului complex z - (4 +:O[f - l]

'\.

2)

 • 2. Afla1i coordonatele

vdrfului parabolei/: IR -+ lR, /(x) = x2 + 8x - 9.

!.

Rezolvafi in mulfimea numerelor reale ecuafia f

zelN, n> |

rGE - 4l = 3.

4. Determinali

dacd2Cr,_, + 3A)_, + 7 = 0.

 • 5. DeterminaflaelR pentrucaredreptele

(a-l)x+y -2014 =0 Sir +2014y =0 sunt

paralele.

6. Triunghiul

ABC are AB = 10 cm, AC = 12 cm qi m(4BAC) = 60o. Aflafi aria

triunghiului ABC.

Subiectul al ll-lea

(zoo)

O

2)

I

 • t. Fie funclia/: R + e.4r(lil),f(x1 =lx,

  • a) Calculali/(0) si/(l).

It

\

*

 • b) Demonstrafl c5 determinantul oricdrei matrice carc rcprezinti imaginea funcliei /

nu depinde

de r, oricare ar fi xe IR.

c) Calculafi

suma S =/(0) +/(1) + f (2) +

...

+ f (2014).

 • 2. Se consideripolinomul/elRlxl,/= X3 + (m + DXz + (2n + l)X +3, unde lrr, nelR. a)Aflativalorilerealealeluilaqinpentrucare/sedividecupolinoamelex-lgix+1.

  • b) Pentru m = - 4 $i n -

- l, sd se descompund in factori polinomul/.

c) Ce relalie existl intre m Si n dacd /(0) -/(1)

+ f (2) = 3?

Subiectul lll

 • t. Fie funcfia/: lR -+ IR,/(x) = (x + l)e'+3.

  • a) Afiali/(x).

  • b) Aflafi coordonatele punctelor de inflexiune ale funcliei/

I

t + i

Pn+3 f3n-5

I

 • c) Aflati limita timl

,+'l-

f (n) )

 • 2. Se consideri polinomul f = 2X3 + 5X2 + 2X + Seltiff}

cu rdddcinile x' x, xreC.

 • a) Si se descompund ln factori ireductibili polinomul /.

 • b) Demonstrali qI (x, - xz)z + (xr- xr)z + (xz- xr\z =9.

 • c) Calculafi valoarea

sumei S = x? + x) + x2.

'150

Subiectul I

TESTUL 4

Matematicd - Bacalaureat

 • I. Calculali suma primilor zece termeni ai unei progresii aritrnetice care are primul termen

egal cu 0,5 gi ralia de 2.

 • 2. Sd se determine valoarea maximd a funcliei/: lR + lR,/(x) = -2* +

Jlx + 9.

 • 3. SE se rezolve in mullimea

numerelor reale ecuafia 2v = 4"li -

I + 3.

 • 4. SA se determine termenul care nu il confine pe x din dezvoltarea

r- -'

---- --

(? * r*'\u .

(x

)

 • g. Ardtafi cd triunghiul ABC este isoscel, unde A(- 2; - 3), B(2; - 3), C(0; 5).

/

 • 6. Aflati xeln:

3n\

,

)astfel incAt sinx = -

3

5.

Subiectul al Il-lea

r. Se considerd matricea o*, =(i,

oi). *rror, ae lR.

 • a) Ardtati cd detlA(a) . A'(a)l > 0, unde At(a) este ffanspusa maticei A(a).

 • b) Dacd avem matrice ^,

=(?:

lu-], ra se afle aelR pentru care Az(a) = B.

[12 261

 • c) Demonstrati cE detA(a) S 0, pentru orice valoare ae lR.

 • 2. Se considerd corpul (%r; +,.)

^

 • a) Si se rezolve inZrec;;oilia 3P = 2.^

 • b) SI se arate ci polinomul

/ = 3X2 + leZrlX) nu are riddcini

l)*+iY=l

'

['+Y=3

 • c) Rezolvali in Z, sistemul de ecualii ]-'"

'

in Zr.

Subiectul al llhlea

 • I. Fie funcfial: IR + lR,/(x) = ,Fi

- J7 + 3

 • a) Sa se arate cdf este strict descrescf,toare pe intervalul (0; + -1.

 • b) Determinali asimptotele funcliei/.

 • c) Afla1i abscisele punctelor de inflexiune ale funclieil,

 • 2. Se considerd func[iile/, s: lR -+ lR,.f(x) = #iqi

  • a) Sd se calculeze g(x).

g(x) = !-.ffObt.

 • b) Sd se arate cA g este strict crescdtoare pentru orice xelR.

 • c) Sd se calculeze ff<Zeu* 1)/(x + l)dx.

Enunfuri - Teste finale

TESTUL 5

151

Subiectul I

 • r. Sd se calatlezemodulul

numdrului

complex z -

(2 + i)(2 - i) .

 • 2. Determinafi aelR pentru care 2x2 + (a + 1)x

 • 3. Sd se calculeze suma S = (C? + Cl+ C?):

+ 3 > 0, oricare ar fi numdrul real x.

(A] + ll

+ l!).

=

{.

Pre{ul unui obiect dupd o reducere cu 207o este de 720 lei. Afla1i prelul inilial al

obiectului.

 • 5. Fie triunghiul ABC cu aria egald cu 30 cm2. Afla1i sinB dacd AB = 10 cm qi BC = 8 cm.

 • 6. calculati

,inll ."orl7'.

'34

Subieotul al ll-lea

 

(

(

o

o 1)

r

 • t. Se considerd mullimea M = \X(O =

 

I

O

t a > Oj.

0

0)

I

 

a)

Afla1i valorile pozitive

ale hi a qi b pentru carc X(2a + 1) ' X(5b - 23) = 1r, unde

1, este matricea unitate in otftr(lt).

 
 

b)

Calculali X(a) + X(b), pentru oice X(a), X(b)eM'

 

c)

Afla1i valoareapozitivd

a lui a pentru cateX(a) + X(a2) +X(a3) +

+ X(a20M) = B,

 

( o

o

2ol4)

tt

undeB=l 0

2014 0

 

[2014. 01s 0

0 )

|

l.

Se considerd polinomul f = Xs -

32X + 9 c\ xy xy x, tdddcini,

 

a)

Aritafi cd" xl + xl + x! = e4'

 

b)

Calculali

xf + xl + x!.

c)

Daci S,= xl + x; + xi, ardtali cd S,-

325,-2 + 9,S,-3 = O, n 2 3'

 

Subiectul al lll-lea

 

t.

Fie funclia/: lR + IR, f (x) = (x + 3)3 -

(x -

2)3.

a)

Sd se calculeze f '(x),

re IR.

b)

Si se determine valorile lui x pentru care funclia este convexi.

 

c)

Si se determine ecuafia tangentei la graficul funcliei /in punctul A(2; f (2)).

2. Pentru nelN* se considerd functiile/,: (0; + -) -+ IR,/,(x) =Y

 
 

n"J lnx

 

a)

Calculati I

t" f,(x\

 • b) Pentru xe(l; +

dx.

*) aratali cd primitivele funcfieif sunt crescdtoare, oricare ar fi

ne

IN *.

 • c) Aflali aria suprafelei plane cuprinse intre graficul funcliei g: (1; 2) -+ lR,

s@l = +9.

lr1 x

axa Ox qi dreptele de ecuafii x = 1 $i x = 2.

152

TESTUT 6

Subiectul I

L. Calculafi

suma4 + 9 + 14 + 19 +

...

+ 2014.

Matematicd - Bacalaureat

 • 2. Aflali xl + xl qtiind cI x, $i x, sunt soluliile ecuafiei 2x2 + x + 1 = 0.

 • 3. Afla[i solutia reald a ecualiei logr!-] = 2.

.x+J

 • 4. Calculati probabilitatea ca, aleg6nd o submullime a unei mulfimi cu 7 elemente, aceasta

si aibd 3 elemente.

 • J. Aflafi coordonatele simetricului punctului AQ;

  • 6. Aflali perimetrul unui triunghi gtiind cl

$

fa15 de punctul M(- l; -

l).

are m(4C) = 30o, AC = 18 cm $i

BC = l2Ji

cm.

Subiectul al lhlea

 • I. Se considerd sistemul de ecualii:

  • a) SI se calculeze detA.

lZx-ly+22=-2

)e* * o, - 3z =5

aelR.

,

l**or-52=-2

 • b) Sd se afle valoarea lui a pentru care sistemul nu se poate rezolya prin metoda lui

Cramer.

 • c) Pentru a = l, afla{r solulia sistemului.

 • 2. Se considerd inelul {Zn; +; .).

  • a) SI se calctlezei + 2 +:

+

...

+ iinzn.

 • b) Sd se afle produsul elementelor inversabile ale inelului.

 • c) Si se rezolve ecuafia x3 - x, xeZn.

Subiectul al lll-lea

 • I. Se considerd funcfial: IR \ {2} + IR,/(r) = d-'+

|

^.

x-2

 • a) SI se studieze existenfa asimptotelor verticale.

 • b) sr se uo"

rr^"f (x) - f (3)

x+3

x_3

,

 • c) Str se calculeze/'(0).

 • 2. Se considerd funcliile/,

S: [0; 1] +

IR,/(r) = I + r + x2 +

...

+ i2o14 9i g(x) = 1 -a.

 • a) Si se determine mullimea primitivelor funcliei g.

rl

 • b) Sd se arate cA Jo"f(x)S{x)Ox < t.

 • c) Si se demonstreze cd orice primitivl F a funcliei/este convexe pe [0; 1].

Enun[uri - Teste finale

TESTUT 7

Subiectul I

 • I. Calculali (0,25 + 0,75 - 1.212,

1- 4 S.

 • 2. Rezolvali in lR ecualia 7ut'2 = ^1.

2401

153

 • 3. Aflati funcfia liniard care trece prin punctele A$; 9) 9i B(5; l1).

 • 4. Afla1i cdte numere de trei cifre se pot forma folosind cifre din mullimea {l;2:3; 4}

care se aibl cifra sutelor 3.

 • 5. se considerd punctul M(l; - 2) 9i N(3; 4). Aflafi distanla de la mijlocul segmentului

MN la originea axelor de coordonate.

 • 6. Calculatri cos24o + cos156'.

Subiectul al ll-lea

 • t. Se considerl determinantul D(r) =

2

t

rl

2 t_ x

2

I

I

l-rl

l,xelR.

 • a) Ardtafi cd' D(x) = 2*, oicare xeR.

 • b) D(2x + 5) = 8, xe lR.

Rezolvafi ecuafia

 • c) D'(*) - 4D(x) + 3 = 0, xe lR.

Rezolva[i ecualia

 • 2. Fief, gelR1X1,7=

Xa + 5X3 + 5X2 + mX + n qi I

 • a) Rezolvafi in IR ecuafia g =

0.

= X2 + 5X + 4-

 • b) Afla1i valorile reale ale lui z 9i rl pentru care/se divide cu g.

c) Aflati valoarea

sumei S = g(0) + S(J) + SQ) +

...

9(2014).

Suhiectul al lll-lea

1. Se considerd funcfia/: IR -+ lR,/(x) = 2d - 3x + 9.

 • a) Demonstrati cd f '(x) - f (x) = 3x -

12.

 • b) Verificali daci func1ia/admite asimptote oblice.

 • c) Scrieli ecualia tangentei la graficul funcfiei in punctul A(0; 1l).

 • 2. Se consideri funcfia/:

[- 1, + -)

-+ lR,/(.x) = (x + l)2' + 3, ne%*.

 • a) Pentru n = 2. s5 se calculeze fiftr,*.

 • b) Pentru

n = -

l,sa se arate "a Jit

n, = k ' 3-!-:a

 • c) 56 se calculeze Jj fft l - 3)' . (f(x) - 3)dr.

154

Subiectul I

TESTUL 8

Matematicd - Bacalaureat

 • r. Aflati aL2014-lea termen al qirului 7, IO, 13, 16, ...

  • 2. Determinali distanla de la originea axelor de coordonate la graficul funcliei

/: lR -+ lR, "f(.r) = 2x + 2.

 • 3. Rezolvati ecuatia l;Z

= J;

+ 6* + g.

punctele

+ C;.

4, Determinati oe lR penrru cafe
i.

Calculafi

C) + Cl + Cj +

...

M(Za; 2), N(6; l) qi P(2; -

1) sunt coliniare.

 • 6. Aflati sin2x dacii sinx = - i

ttr.(", +)

Subiectu! al lhlea

 • t. in sistemul cartezianxoy considerim punctele A,(2n - 5,2n + 5), nelN.

  • a) SI se afle ecua{ia dreptei AA,*r.

  • b) 56 se giseascd aria triunghiultti OArAr.

  • c) Si se demonstreze ci punctele Ao, Ay A, sunt coliniare'

 • 2. Fie polinomul/=

2x3 + (2a -

1)x2 -

17x + 2b, a, beR"

 • a) Determinali valoarea

reald a lui a pentru care ,rl + xz + x3 = -],

sunt r6ddcinile polinomului /.

unaa x1, x2, x3

 • b) Pentru a = 1, determinafi valoarea reald a lui D pentru care/se divide cu polinomul

x-2.

 • c) Pentru a = 1 $i b = 7 descompunefi polinomul/'

Subiectul al III-lea

l3x+a.x<l

l4x'+2a-l,x2l

 • a) Afla1i valoarea reald a lui a pentru care funclia / este continud pe lR.

 • b) Pentru a = 0 demonstrafi cd func{ia/este crescdtoare pe IR.

 • c) 56 se determine ecualia tangentei la graficul functiei/in punctul de abscis6 x = 2,

situat pe graficul funclieiJ dacd a = 0.

2. Se considerl funcliile /, F: lR -+ IR,

 • a) Sd se

arute cd F este o primitivE a

= (2x + 5)e' qi F(x) = (2x + 3)e'.

"f(r) funcfiei/.

 • b) Sd se determine volumul corpului oblinut prin rotafia in jurul axei Ox a graficului

funcfiei h: ll,2l-+ IR, ft(x) =

o(l)

e

.

 • c) Sa se calculeze 1'4!1P-a.

Enunluri - Teste finale

TESTUL 9

Subiectul I

a. Calculali ZC! + t).

 • 2. Afla[i +

xi

- +

x)

qtiind cd x, 9i

xrsunt rlddcinile ecuafiei x2 + 4x+ 9 = 0.

't55

 • 3. Determinat' funcfia de gradul al doilea al cdrui grafic trece prin punctele A(0; - 3),

B(1; - 1), C(2;3).

 • 4. Dupd doui scumpiri succesive cu20Vo, un obiect ajunge sA coste 576lei. Care a fost

prelul inilial al obiectului?

 • 5. Determinafi coordonatele

punctului

M gtiind ca MN- = lOi - 2y: qi N(0; 3).

 • 6. Un dreptunghi are ldlimea gi lungimea direct proporfionale cu 4, respectiv 5. $tiind

cd aria dreptunghiului este de 180 cm2, afla1i perimetrul lui.

Subiectul a! ll-lea

r.

(to

Fie matricele o = [t ,

2)

roJ;

(r

o\

(o

1, = [o ,J r, o, = [o

 • a) Calculali A2, detA gi detA2.

o\

o]

 • b) Demonstrali cd Az - 20A + 96Ir= Or.

 • c) Afla1i matricea Xe o,/lr(lR)astfel incdt AX = 4B,ura. f

'

= [4

[s

]

]

tt)

..

 • 2. Definim pe lR x lR legea de compozifie,,x"

prin x * ! = 4xy -6x-ey

"2 *T.

 • a) Aratali

cd x x y = (2x - 3)(2y - I

 • b) Aritati

cd (x x !) x z = x x (Y x a).

+ ).

 • c) Rezolvafi ln mullimea numerelor reale strict pozitive ecuatia logrx x:

= i

Subiectul al lll-lea

 • I. Fie func(ial: D -+ IR,/(x) = ---:-

(2x-l)(2x+3)

.

 • a) Aflati domeniul D de definitrie al functieil

 • b) Determinafi valorile naturale ale lui a qi 6 astfel incdt f (x) = ;j

 • c) Stabilili monotonia funcliei I

*

 • 2. Fie funclia/: [0; 3] -+ IR,,f(r) = *Jg - *.

e3

 • a) Calculati Jo,ffx)ax.

 • b) Sd se afle aria

suprafelei plane cuprinse intre graficul funclieil axa Ox gi dreptele

deecuafiix=0$ix=3.

 • c) Sd se calculeze volumul corpului oblinut prin rotafia in jurul axei Ox a graficului

156

TESTUL 10

Subiectul I

 • l. Calculali 12 + 22 + 32 +

...

+ 2O2.

Matematicd - Bacalaureat

 • 2. Afla1i distanfa dintre punctele de interseclie ale graficului funcliei/: lR -+ IR,

f(x) = 5x + 10 cu axele de coordonate'

 • 3. Rezolvali in mullimea numerelor naturale ecuafia Zlogrx - logr(2x + 3) = 0.

 • 4. Aflali probabilitatea ca, aleg6nd un numdr din mullimea numerelor naturale impare mai

mici ca 50, acesta sd fie divizibil cu 3.

 • 5. GasiflvaloareaaelRpentrucarevectorii

perpendiculari.'35J

ir=o:li

*li

rinr=-II+

o, li

rrnt

 • 6. Aflafi aria unui paralelogram care are laturile egale cu 12 cm qi 24 cm qi un unghi

ascutit cu mlsura de 45'.

Subiectul al Il-lea

 • l. in sistemul de axe de coordonatexOy se considerd punctele A(l;2), B(3; - 5) qi

C(2a+l;3a+l)

 • a) SI se scrie ecuafia dreptei AB.

 • b) S[ se afle aelR pentru care aria triunghiuhti ABC este egal6 cu 19.

 • c) Pentru a =

?. Fie polinomul

l, sd se afle simetricul punctului C fald' de dteapta AB.

/ = 8X3 + L2X2 + 6X + 9 9i x,, x, x. rdddcinile lui.

 • a) Sd se arate cdf = (2X + 1)3 + 8.

 • b) E = (xt- xr)2 + (xr- xr)z + (xr- xr)2.

Folosind relaliile lui Viet6, calculali valoarea expresiei

 • c) Aflafi riddcinile polinomuluil,

Subiectul al lll-lea

-)

 • t. Se considerd func{ial: (1; + -1 + lR,/(x) = ln(x - l) + +.

2

 • a) Sd se calculeze f'(x) pentru xe(1; +

-).

 • b) Sd se determine abscisel.e punctelor de

extrem ale funclieil

-,
f@\-2!-

^*L.

 • c) Aflali hn-

,+6*,

 • 2. Se considerd funcfiile

/,:

lR -+ lR, /,( x1 = {-!

r

+ 1, ne IN *.

 • a) Sd se calculeze !)rf ,(*lr'*.

 • b) Sa se demonstreze cd orice primitiva

a funcliei ft,:

lR -+ lR, h,(x) = f,($ - !

strict crescdtoare pe lR.

 • c) Sd se calculeze ['_rf ,t*l*.

este

l

Enunluri - Teste finale

TESTUL 1I

157

Subiectul !

A. Calculali

logr3 . logr4 . log*5

. ... .

1ogrrr128.

 • Z. Afla1i aria triunghiului determinat de graficul funcfiei /: lR -+ IR,,f(r) = )-

axele de coordonate.

*

) ",

 • 3. Rezolvaliecualia tl*'-+

=x+ l,xelR.

 • 4. Afla1i probabilitatea ca, alegdnd un numdr din mullimea numerelor de doul cifre, acesta

sd fie divizibil cu 6.

 • 5. Aflati aria triunghiului determinat de punctele A(- 2;3), B(3;2), C(0; - 3).

 • 6. Calculali sinl20'.

Subiectul al ll-lea

 • I. FiepuncteleA,(n;n+l),8,(n+l;n+2),C^(2n;3n)insistemuldeaxedecoordonate

xoy.

 • a) Determinafi ecuafia dreptei A,8,.

 • b) Pentru n = 4, aflali distanla de la punctul C,la dreapta A,Bn

c)

Afla1i valoarea numdrului natural ,x pentru

care

A*,u,",

este egald

cu 20.

 • 2. in inelul (lRtXl;

a)

b)

/l \

Calculati/l;

\z)

I.

+ ; .) se consideri polinomulf = 2yz"-"1'lx3 -

l3X2 + 99X -

Aflati rdddcinile polinomului/.

45.

 • c) Afla1i ecuatia care are riddcinile li= - xp unde -r, sunt rldicinile polinomului/

i =T-A.

Subiectul al lll-lea

 • t. Se considerd funclia/: lR -+ lR,/(x) = (x2 + 2x + 3)d + l.

  • a) Si se demonstreze cd f '(x)

= f(x)

+ (2x + 2)e'.

 • b) Aritati cri functria este crescdtoare pe lR.

 • c) Verificali dacd funcfia/are asimptote.

 • 2. Se considerd funcfial: IR -+

lR. ftO = *]

*yr*.

 • a) Sd se calculeze lifdo - rlor.

 • b) Sd se afle fxf@)dx.

 • c) Sd se catculeze !,'ffiU

+ I )d.r.

158

TESTUL 1 2

Matematicd - Bacalaureat

Subiectul I

 • r. Fie xt $i x2soluliile ecualiei (2m + l)xz-

10x -

3 = 0. Determinafi

nelR

qtiind cd xl + x| - x, - x, = 0.

 • 2. Comparafi numerele o = J@rlz8

 • 3. Se considerd funcfia/: IR -+

4. Sd se rezolve ecuafia:

qi b = ZJr.

lR,/(x) = *

+ 3x + 5. SA se afle (f " fl(2).
I

.x+l

= 1.

lg(x + l)2 + 3lg

{

1}

 • 5. Fievectorii il=1m+ 1)/ +5,r= qii =9i +(*-Ti,melR. Aflalivaloarearealdalui

/,? pentru care vectorii il si v sunt coliniari.

 • 6. Afla1i xelo;Znl pentru care 2lcosxl = l.

Subiectul al ll-lea

(o

2a o)

 

tt

 • 1. Fie A(a)=l 0

tt

\2o

0

0

2al,aelRsi B=(A(a) +At(a)).

0)

 

a)

Sd se afle 82.

b)

Afla1i valorile reale ale lui a pentru care matricea B este inversabild.

c)

Determinali valorile reale ale lui a pentru care detA(a + 3) - 432.

 • 2. Se considerdinZrV) polinomul/= X3 + Xz + X + l.

 

a)

Aflati rldicinile tuif inZrlX).

 

b)

Ardtati cd, f rut se divide cu polinomul g = X.

 

c)

Demonstrafi cd polinomtl h = Xa + 1 se divide cu polinomul/.

Subiectul al lll-lea

 
 • a. Se considera funclia/,: [0; + -;

-+ IR, f,(x) =

- * .'^-

2x+n+3

?*

{,

e'

r.W.

a)

Calculali f

,(x).

b)

Studiati monotonia funcliei /.

 

c)

Afla1i

valorile naturale

ale lui n pentru care f ^(O1 = !.

J

 
 • 2. (1,),,1, unde 1, = *!:r,

Fie qirul

- x)ne'dx.penrru orice nelN*.

 

a)

Demonstrafi cd 1, > 0.

 

b)

Calculali 1r.

c)

Gdsili o relafie de recurenli lntre 1,*, $i 1,.

 

Enunturi - Teste finale

Suhiectul I

TESTUL 1 3

159

 • t. Ordonafi descrescdtor numerele a=2Ji; O = - 1li;, = 11Zf,.

  • 2. Se considerd funclia/: lR --> IR astfel incAt 3f(x)

-f(3x

- 4) = - 46. Atlatif(2).

 • 3. Se consider6 progresia aritmetici (a,)o^ cu ao=1n + 3. Afla1i suma primilor 10 termeni

ai progresiei.

{. Afla1i termenul din dezvoltar." (V;

 • i. Rezolvafi ecuafia

. #)'

2. 3x+2 + 9 - 3* = 27.

 • 6. Calculafi cos75" + cos105".

care conline p" oJi.

Subiectul al lhlea

fl*-y+22+t=5

I

 • t. Fie sistemul lax + y + z + t =2 , a, beR".

I

l*-by-z-t=7

 • a) Aflati a gi b pentru care rangul matricei sistemului sd fie 2.

 • b) Determina.ti

a ;i b pentru care sistemul admite solufia (1; 1; 1; l).

 • c) Pentru a = b = 0 rezolvafi sistemul de ecualii.

 • 2. Se considerd polinomul f = (3P - 2X -

1)'0'o, cu forma algebricd

f = ooor{oo', + aoor/M + "' + arx + ao'

 • a) Ardtafi ci f (l)

 • b) Aflati rdddcinile

1) = 2(ao + az *

+ "f(-

polinomuluil

...

+ a*^).

 • c) Determinali aogi ao-r.

Subiectu! al lll-lea

I.

Fie funcfia/: IR -+ lR,/(x) = sinx + "or, * {.

 • a) Calculati/'(.r).

 • b) Aflati ,r*-f'(x) + d"@).

'

;;;

ex+2

 • c) Rezolvafi ecl.tagia f "'(x) = 0, x€ lO,2nl.

2. Fie qirul (/,),r1, unde 1, = i

lrl

loln'(* + 5)d-r.

 • a) Calculafi /,.

 • b) Aflati o relalie de recurenfi intre .I,*, 9i In.

 • c) Calculali 1r.

160

TESTUT 14

Matematicd - Bacalaureat

Subiectul I

a. Sd se rezolve

 • 2. Sdse

in mu\imea numerelor complexe

ecualia (22 -

l)2 - -

16'

aflevalorilerealealeluiapentrucareecualia

xz+(5a-2)x+ 1 =0 are solutii

reale.

 • 3. Sd se determine numdrul functiilor/:

{a; b; c} -+ i5; 6; 7} pentru caref(a) = J'

 • 4. Sd se calculeze probabilitatea ca, alegind un numlr din mul-timea L = {J} I 1 < x < 9},

g. Aflafi ecuafia dreptei

acesta sd fie numdr rafional'

care trece prin punctul A(I;2) gi este paraleld cu dreapta

x+3Y-1=0.

 • 6. Aflati lungimea

laturii AB din triunghiul ABC qtiind cd AC = 9 cm, BC = 4 cm qi

m1C1= 69".

Subiectul al lhlea

(o I 3)

(2\

r. Seconsiderdmatricelee = |

o o

[r

r

z t)

l,a=1, lt,

[z,l

[,'\

r=1,

\,)

l.

a)

b)

Sd se scrie sistemul asociat ecuagiei AX = B'

Sd se arate cd sistemul este compatibil determinat'

c)

Sd se tezolYe sistemul.

 • 2. Se consideri polinomul f = xa + 3aX2 + 2' aeR"
  a)
  b)
  c)

Aflali ae lR pentru care / se divide cu X2 -

1

'

Aflati valoarea reald alui a pentru

Pentru a = !, rezolvali in C

careladmite rdddcina *, = - Jii'

eotaqiaf(x + 1) = g'

Subiectul al lll'lea

.. l

Se considerd tunct'a/: lR - {t 5} -+ IR,/(r) = *

I

x-5

a)

b)

c)

Demonsffa li cdtf(x)=

;

-

-!

.x+5

l3x+5,x<l

Determinali/"(x) pentm xelR - {+ 51'

Aflati punctele de extrem ale funcliei/'

2. Fie funclia/: IR -+ lR,/(x) = ti;.

r), - r, r r t,'=R'

a)

Aflali valoarea lui a pentru care func.tialeste continud pe IR'

b)

c)

Pentru valoarea lai a aflatdla punctul a) calcula1i forul*

Aflali