Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA:

LUCRAREA NR. 4

I. SĂ SE EXTRAGĂ, ÎN REPREZENTARE GRAFICĂ, SPECTRELE DE RĂSPUNS ELASTIC PENTRU O STRUCTURĂ ȘI ACCELEROGRAMĂ ALESE INDIVIDUAL, UTILIZÂND PROGRAMUL SEISMOSIGNAL ȘI BAZA SA PROPRIE DE DATE II. CONSIDERÂND COMPORTAREA LINIAR ELASTICĂ A STRUCTURII ALESE ȘI SPECTRELE DE RĂSPUNS ELASTIC ALE DEPLASĂRILOR RELATIVE ȘI ALE PSEUDO-ACCELERAȚIILOR SĂ SE DETERMINE:

- VALOREA SPECTRALĂ A DEPLASĂRII RELATIVE MAXIME D DE LA NIVELUL RIGLEI

CADRULUI CONSIDERAT,

- VALOAREA SPECTRALĂ A PSEUDO-ACCELERAȚIEI A,

- VALOAREA MAXIMĂ A FORȚEI STATICE ECHIVALENTE f s0 ,

- DIAGRAMA DE MOMENT ÎNCOVOIETOR DIN ACȚIUNEA FORȚEI STATICE ECHIVALENTE

III. PE BAZA PREVEDERILOR CODULUI DE PROIECTARE SEISMICĂ P100-1/2013 SĂ SE DETERMINE:

- VALOAREA SPECTRALĂ A ACCELERAȚIEI ABSOLUTE S

DEPLASĂRII RELATIVE S De , UTILIZÂND SPECTRUL DE RĂSPUNS ELASTIC PENTRU

ACCELERAȚII,

- VALOAREA SPECTRALĂ A ACCELERAȚIEI ABSOLUTE S

F b , UTILIZÂND SPECTRUL DE RĂSPUNS INELASTIC (DE PROIECTARE) PENTRU ACCELERAȚII

ȘI VALOAREA SPECTRALĂ A

d

e

ȘI FORȚA TĂIETOARE DE BAZĂ

1. DESCRIEREA PROBLEMEI

O construcție din b.a. cu o singură deschidere și nivel este idealizată pentru scopul analizei structurale ca un cadru fără masă, suportând o masă totală de m s = 10.000 kg la nivelul riglei. Cadrul are deschiderea l c = 6,00 m și înălțimea h c = 4,00 m, iar secțiunile barelor sunt dreptunghiulare. Stâlpii au dimensiunile secțiunii 30x30 cm, iar rigla 30x50 cm. Presupunem aleasă clasa de beton C30/37 și valoarea fracțiunii de amortizare critică a structurii ζ=0,05.

I. Utilizând programul SeismoSignal să se extragă, în reprezentare grafică, spectrele seismice de răspuns elastic (al deplasărilor relative u 0 (T n ,ζ), al vitezelor relative 0 (T n ,ζ), al accelerațiilor totale 0t (T n ,ζ), al pseudo-vitezelor V(T n ,ζ) și al pseudo-accelerațiilor A(T n ,ζ)) considerând construcția cu caracteristicile alese mai sus amplasată în Kobe (Japonia), la data producerii cutremurului (16.01.1995) și datele din accelerograma înregistrată. [1]

II. Pe baza rezultatelor de la pct. I. să se determine:

● valoarea spectrală a deplasării relative maxime D de la nivelul riglei cadrului considerat,

● valoarea spectrală a pseudo-accelerației A,

● valoarea maximă a forței statice echivalente f s0 ,

● diagrama de moment încovoietor corespunzătoare răspunsului maxim instantaneu din

acțiunea forței statice echivalente f s0 la nivelul riglei cadrului considerat. Trasarea diagramei M se va face aplicând metoda forțelor (procedeul semistructurilor).

III. Se consideră construcția cu caracteristicile alese mai sus că se va proiecta și executa după data de 01.01.2014 în București (construcția se încadrează în clasa de importanță-expunere III și clasa de ductilitate înaltă DCH). Aplicând prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013 să se determine:

- utilizând spectrul de răspuns elastic al accelerațiilor absolute:

● valoarea spectrală a accelerației absolute S e ,

● valoarea spectrală a deplasării relative S De ,

- utilizând spectrul de răspuns inelastic ( de proiectare) al accelerațiilor absolute:

● valoarea spectrală a accelerației absolute S d ,

● forța tăietoare de bază F b corespunzătoare perioadei proprii fundamentale de translație T 1 (metoda de proiectare cu forțe seismice statice echivalente).

2. CALCULE PRELIMINARE

2.1. Calculul momentelor de inerție a secțiunilor

I s = 6,75·10 4 cm 4 ;

I r = 3,125·10 5 cm 4 = 4,63·I s

2.2. Calculul rigidității laterale a structurii = suma rigidităților stâlpilor la capete: k = 24·E·I s /h c k = 8,1·10 6 N/m

3. NOTAȚIILE UTILIZATE

3

3.1. Deplasările pe direcția gradului de libertate dinamică în timpul oscilației seismice

u(t)

u g (t) - deplasarea de corp rigid a bazei de rezemare (terenul)

u t (t)

- deplasarea totală a masei față de poziția inițială

- deplasarea relativă a masei prin deformarea structurii

[2]

4. REZOLVAREA PCT. I.

4.1. Accelerograma

4.1.1. Definiția accelerogramei:

- înregistrarea mișcării pamântului în timpul unui cutremur (variația în timp a accelerației terenului g (t) - valori numerice la momente instantanee, discrete de timp, cu un interval de timp uzual de 0,01 sau 0,02 sec)

4.1.2. Programul de calcul SeismoSignal

În programul de calcul SeismoSignal (v. 5.1.0) al firmei SeismoSoft (Italia) se pot alege din baza proprie de date accelerograme reale ale unor cutremure care s-au produs. În funcție de accelerograma aleasă, programul calculează (prin integrare) variația

vitezei g (t), respectiv a deplasărilor terenului u

În meniul Time Series se afișează (în funcție de timpul t), în reprezentare numerică și

grafică, valorile accelerației g (t), vitezei (t) și deplasărilor terenului u

g

(t).

g

(t).

g

În meniul Ground Motion Parameters, submeniul Intensity Parameters se mai

afișează și valorile maxime ale datelor de mai sus (le vom nota cu g0 (t a ), g0 (t v ) și u g0 (t d )), împreună cu precizarea valorilor diferite ale timpilor t a , t v și t d când s-au obținut aceste valori maxime. În exemplul cutremurului din Kobe aceste date sunt: g0 (6,93000) = 0,34470 g,

g0 (5,84000) = 27,67793 cm/sec și u g0 (11,41000) = 9,69435 cm.

4.2. Noțiunea de spectre seismice de răspuns elastic

4.2.1. Conceptul de spectru de răspuns

Spectrul de răspuns oferă un mijloc convenabil de a rezuma răspunsul maxim al tuturor

sistemelor liniare posibile cu un grad de libertate supuse la o componentă particulară a mișcării terenului. În ecuația (6) putem vedea ca variabile t, T n (legat prin relația (7) de ω n ) și ζ.

[4]

Dacă se consideră fixate (date) valorile T n și ζ ecuația (6) se poate rezolva în funcție de o singură variabilă t (evident necunoscuta este u(t)). Pentru variația cunoscută a accelerației terenului g (t) (conform accelerogramei alese) programul calculează, prin rezolvarea ecuației diferențiale (6), variația deplasărilor relative u(t), a vitezelor relative (t) și a accelerațiilor relative (t).

Prin derivarea de două ori a relației (1) se obține expresia accelerației totale:

 t (t) =  g (t) + (t)

(8)

și utilizând acastă relație se mai obține și diagrama de variație a accelerațiilor totale t (t).

În meniul Elastic and Inelastic Response Spectra, submeniul Response

Time-Histories, pentru valori fixate ale lui T n (Period of SDOF system) și ζ (Damp.) programul afișează, în reprezentare grafică și numerică, diagramele de variație ale deplasărilor relative u(t), ale vitezelor relative (t) și ale accelerațiilor

totale (t).

t

Din aceste diagrame de variație notăm valorile maxime absolute:

- a deplasării relative

u 0 (Tn,ζ)

= max t |

u

(t,Tn,ζ) |

(9)

- a vitezei relative

0 (Tn,ζ) = max t | (t,Tn,ζ) |

(10)

- a accelerației totale

0t (Tn,ζ) = max t | t (t,Tn,ζ) |

(11)

Procedura se repetă pentru o nouă valoare T n (T n parcurge intervalul uzual între 0,02 și 4,0 sec, pentru aplicațiile structurale standard, cu un pas de 0,02 sec, iar valoarea ζ continuă să fie fixată).

4.2.2. Definiția spectrului de răspuns

Reprezentarea grafică a valorilor maxime absolute ale unei mărimi răspuns ca o funcție a perioadei proprii de vibrație a sistemului (T n ), pentru o valoare fixată a fracțiunii de amortizare critică a structurii (ζ).

[5]

4.2.3. Notații

a). spectrul de răspuns elastic al deplasărilor relative = diagrama variației

valorii maxime absolute a deplasării relative

b). spectrul de răspuns elastic al vitezelor relative = diagrama variației valorii maxime absolute a vitezei relative 0 , în funcție de T n , pentru ζ fixat c). spectrul de răspuns elastic al accelerațiilor totale = diagrama variației

valorii maxime absolute a accelerației totale 0t , în funcție de T n , pentru ζ fixat

u 0 , în funcție de T n , pentru ζ fixat

d). D = u 0 (Tn,ζ)

(12)

- valoarea maximă absolută a deplasării

relative

e). V = ω n · D

(13)

- pseudo-viteza

f). spectrul de răspuns elastic al pseudo-vitezelor = diagrama variației valorii pseudo-vitezei V, în funcție de T n , pentru ζ fixat

g). A = ω n 2 · D

(14)

- pseudo-accelerația

h). spectrul de răspuns elastic al pseudo-accelerațiilor = diagrama variației

valorii pseudo-accelerației A, în funcție de T

4.2.4. Observații

n , p entru ζ fixat

a). spectrele de răspuns elastic definite la pct. 4.2.3. se obțin automat accesând

meniul Elastic and Inelastic Response Spectra

b). reprezentarea numerică a valorilor din aceste spectre (valorile spectrale) se

obțin accesând submeniurile Displacement, Velocity, Acceleration, Pseudo-Velocity, Pseudo-Acceleration

c). reprezentarea grafică a valorilor din aceste spectre se obține accesând submeniul Graph (se alege opțiunea Elastic spectra; pentru axa X (X – axis) se alege perioada (Period), iar pentru axa Y (Y – axis) se alege spectrul de răspuns elastic dorit) d). valoarea maximă a forței tăietoare de bază F b0 = valoarea maximă a forței

statice echivalente f s0

F b0 = f s0 = m s · A

(15)

[6]

5. REZOLVAREA PCT. II.

5.1. Determinarea valorii spectrale a deplasării relative maxime D

Din meniul Elastic and Inelastic Response Spectra, submeniul Displacement se citesc valorile

spectrale ale deplasărilor relative maxime D inf și D sup pentru perioadele proprii vecine (T ninf = 0,22 sec și T nsup = 0,24 sec) valorii T n = 0,22077 sec determinată cu relația (7) D inf = 0,93505 cm ; D sup = 1,13734 cm Prin interpolare liniară se obține valoarea D = 0,943 cm

5.2. Determinarea valorii spectrale a pseudo-accelerației A

Utilizând relația (14) se obține valoarea A = 7,637 m/sec 2 . Valoarea spectrală A se mai poate obține și aplicând un procedeu similar celui prezentat la pct. 5.1. (din meniul Elastic and Inelastic Response Spectra, submeniul Pseudo-Acceleration se citesc valorile spectrale ale pseudo-accelerațiilor A inf și A sup pentru perioadele proprii vecine valorii T n și apoi, prin interpolare liniară, se obține valoarea A).

5.3. Determinarea valorii maxime a forței statice echivalente f s0

Utilizând relația (15) se obține valoarea f s0 = 76,37 kN

5.4. Calculul momentelor încovoietoare și trasarea diagramei de moment încovoietor din acțiunea forței statice echivalente

Utilizând metoda forțelor, procedeul semistructurilor (structură simetrică încărcată antisimetric) se calculează coeficientul necunoscutei δ 11 și termenul liber ∆ 10 din ecuația de condiție (de continuitate) și apoi valoarea necunoscutei X 1 (X 1 = 24,15 kN). Aplicând formula de suprapunere a efectelor se calculează momentele încovoietoare M x = M x0 +

m x1 · X 1 , la baza cadrului și la nivelul riglei (nodul de cadru). Diagrama M rezultă evident antisimetrică. Valorile momentelor încovoietoare rezultate sunt:

M bază = - 80,28 kNm

M riglă = 72,46 kNm.

[7]

6. REZOLVAREA PCT. III. (codul de proiectare seismică P100-1/2013)

6.1. Calcule prealabile

Valoarea maximă a accelerației terenului a g în amplasament – Tabelul A.1 – (g = 9,81 m/sec 2 ):

a g = 0,30·g = 2,94300 m/sec 2

Perioadele de control (de colț) ale spectrului normalizat de răspuns elastic pentru accelerații, pentru componentele orizontale ale mișcării terenului – Fig. 3.3, Tabelul A.1 și Tabelul 3.1:

T C = 1,6 sec T B = 0,320 sec T D = 2,0 sec

6.2. Determinarea valorilor spectrale a accelerației absolute S e (T n ) și a deplasării relative S De (T n )

utilizând spectrul de răspuns elastic al accelerațiilor absolute

Calculul coeficientului β(T n ) – valoarea din cadrul spectrului normalizat de răspuns elastic al accelerațiilor absolute, pentru componentele orizontale ale mișcării terenului (în funcție de perioada proprie de vibrație T n = 0,22077 sec și pentru fracțiunea de amortizare critică ζ = 0,05) – relațiile (3.3) / (3.4) / (3.5) / (3.6) și Fig. 3.3:

β(T n ) = 2,035

Calculul valorii spectrale a accelerației absolute S e – relația (3.2):

S e (T n ) = a g · β(T n ) = 5,989 m/sec 2

Calculul valorii spectrale a deplasării relative S De – relația (3.7):

S De (T n ) = S e (T n ) · (T n /(2·π)) 2 = 0,739 cm

6.3. Determinarea valorii spectrale a accelerației absolute S d utilizând spectrul de răspuns inelastic (de proiectare) al accelerațiilor absolute

Calculul simplificat al perioadei proprii fundamentale de translație T 1 – relația (B.7):

T 1 = 0,1·n = 0,1 sec

Calculul coeficientului β(T 1 ) - relațiile (3.3) / (3.4) / (3.5) / (3.6) și Fig. 3.3:

Valoarea raportului α u 11 punctul 5.2.2.2.(3).(a):

α u 11 = 1,15

Calculul factorului de comportare q – Tabelul 5.1:

q = 5,750

Calculul valorii spectrale a accelerației absolute S d – relațiile (3.17) / (3.18):

S d (T 1 ) = 2,423 m/sec 2

6.4. Calculul forței tăietoare de bază F b

Calculul valorii factorului de importanță γ Ie Tabelul 4.2:

γ Ie

= 1,0

Calculul factorului de corecție λ – punctul 4.5.3.2.2.(1):

λ

=

1,0

Calculul forței tăietoare de bază F b - relația (4.3):

F b

= γ Ie · S d (T 1 ) · m s · λ

= 24,23 kN

[9]