Sunteți pe pagina 1din 4

CAP 1 DISPOZITII GENERALE

ART 1
1.LEGEA REGLEM. REGIMUL GENERAL AL RAPORT.JURID.FP/STAT SAU LOCAL =
RAP DE SERVICIU
2.SCOPUL SERV PUBLIC STABIL, PROF,TRANS,EFIC,IMPATIAL
ART 2
1.FUNCTIA PUBLICA
2. FUNCTIONARUL PUBLIC
3.ACTIV DESFASURATE DE FUNCT PUBLICI IMPLICA EXERCIT PREROG DE
PUTERE PUBLICA a-h
4.FUNCTIILE PUBLICE SUNT PREV IN ANEXA LA LEGE
5.TOTALIT FUNCTIONARILOR PUBLICI STAT SI LOCAL =CORPUL
FUNCTIONARILOR PUBLICI
ART 3 PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA EXERCITARII FUNCTIEI PUBLICE
a)legalitate,impartialitate si obiectivitate, b)transparenta, c)eficienta si eficacitate,
d)responsanblitate, in conform cu prev legale, e) orientare catre cetatean, f)stabilitate in
exercitarea functiei publice, g)subordonare ierarhica
ART 4
1.RAPORTURILE DE SERVICIU SE NASC SI SE EXERCITA PA BAZA ACTULUI
ADMINISTRATIV DE NUMIRE
2.PE PERIOADA NEDETERMINATA
3.EXCEPTIE PERIOADA DETERMINATA FUNCTII PUBL DE EXEC VACANTE CEL
PUTIN O LUNA a)redistribuire din corpul de rezerva, b)prin concurs pe per determinata
ART 5 STATUTE SPECIALE
1.a-g(parlam, prez,corp legisl, serv diplom, autorit vamala,pol si alte struct MIRA
2.SE REGLEM a)drepturi, indatoriri incompatibilit specifice, b)functii publice specifice,
3.reglem cariera
ART 3 PREV LEGISLATIEI 188/1999 nu se aplica a)pers contractual, b)pers sal
incredere pers cab demnitar, c)corp magistrati, d)cadre didactice, e)pers in functii de
demnitate publica
CAP 2 CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE. CATEGORII DE FUNCTIONARI

PUBLICI
ART 7
1.FUNCTIILE PUBLICE SE CLASIFICA IN a)generale si specifice, b) clasa I, II,III, c)de
stat, teritoriale si locale
2.FUNCTIILE PUBLICE GENERALE=ansam. atrib si resp cu caracter general si comun
tuturor autorit si instit publicein vederea realiz competentelor lor generale
3.FUNCTII PUBLICE SPECIFICE =ans atrib si resp cu car specific unor autorit si instit
publice stab in vederea realiz comp specifice care necesita competente si respons
specifice
4.ECHIVALAREA FPS cu FPG prin statuta speciale ART 5 sau la propunerea ANFP
ART 8 FUNCTIILE PUBLICE 1.DE STAT, 2.TERITORIALE, 3.LOCALE
ART 9 FUNCTIILE PUBLICE SE IMPART IN 3 CLASE in functie de nivelul studiilor
necesare ocuparii
a) clasa I -stud univ de licenta absolv cu diploma, studuu sup lunga durata abs cu dipl de
licenta
b)clasa a II-a sud sup surta durata cu diploma
c)clasa a III-a sudii medii lic BAC
ART 10 1.DUPA NIVELUL ATRIBUTIILOR 3 CATEGORII a)inalti funct publici, b)fct
publici de conducere, c)fct publici de executie, 2. cei din cls II si III pot fi doar de executie
ART 11 1.FUNCTIONARI PUBLICI DEBUTANTI SI DEFINITIVI, 2.DEBUTANTI = pers
promov concurs grd prof debutant, 3.a)DEFINITIVI = debutantii care au efectuat stagiul
ai au rez coresp la evaluare, b) care intra in corpul fct publici prin concurs cu vechime in
specialit studiilor necesare min.12 luni, 8 luni, 6 luni in functie de niv studiilor absolvite
ART 12 CATEGORIA INALTILOR FUNCTIONARI PUBLICI a)sectar gen si sect adj guv,
b)secret gen ministere si alte organe de pecialitate ale admin publice centrale, c)prefect,
d)secr adj ministere si alte, d)inspector guvernamental
ART 13 1-3 CATEGORIA FUNCTIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE(a-f)
ART 14 1. FUNCTIONARII PUBLICI DE EXECUTIE CLASA I = pers numite in functiile
publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, 2. CLASA A IIA
referent de specialitate , 3.CLASA A IIA referent precum si in functiile publice specifice
asimilate acesteia
ART 15 FUNCTIILE PUBLICE DE EXECUTIE SUNT STRUCTURATE PE GRADE
PROFESIONALE: a)superior, ca nivel maxim, b)principal, c)asistent, d)debutant

CAP 3 CATEGORIA INALTILOR FUNCTIONARI PUBLICI ART 16-20


CAP 4 MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
SECTIUNEA I AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ART 21 1.scop, 2. de cine e condusa, finantata BS
ART 22 1.atributii(a-q),2.alte atrib prin lege, 3.sesizeaza instanta de cont admin, 4,5,
22^1 susp concurs
ART 23 1.PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE STABILESTE a-g, 2.se
elab anual cu cons sindicatelor a)de catre ANFP pe baza prop ordonatori princip de
credite din autorit si instit publice din admin publica centrala APROBAT DE GUVERN,
b)de catre primar pt admin publica locala APROBAT DE HOT CONS LOCAL/JUD se
instiinteaza ANFP cu 45 zile inainte de aprobare
ART 24 GESTIONAREA CURENTA A RESURSELOR UMANE SI A FUNCTIILOR
PUBLICE organiz si realiz de fiecare instit publica in comp specializ care colab direct cu
ANFP
SECTIUNEA A II A EVIDENTA FUNCTIILOR PUBLICE SI A FUNCTIONARILOR
PUBLICI
ART 25 1.ANFP administreaza evidenta NATIONALA a fuctiilor publice si a functionarilor
publici
2 ev se tine in carul autorit si institutiile publice(AIP), potrivit formatului stabilit, care sunt
obilg sa transm ANFP toate inf., 3.pt gestionare eficienta si urmarirea carierei funct
public se intocm dos profesional
3 formatul standard al ev functiilor publice si functionarilor public precum si cont dos prof
se stab prin HOT GUV la propunerea ANFP
ART 26 1 AIP rasp intocm si actualiz DOS PROF, asig pastrarea in sig, 2.transfer
/incetare rap serv la AIP copie, la fct public originalsub semnatura, 3.AIP comunica
modificari in 10 zile ANFP, 4 confidentialit,5
CAP 5 DREPTURI SI INDATORIRI
SECTIUNEA I DREPTURILE FUNCTIONARILOR PUBLICI ART 27-42
SECTIUNEA A II A INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI ART 43-49
SECTIUNEA A III A PERFECTIONAREA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR
PUBLICI ART 50-53
CAP 6 CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI
SECTIUNEA I RECRUTAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI

ART 54 CONDITII OCUPARE FUNCTIE PUBLICA pers are : a) cetatenia romana si


domiciliul in Romania, b)cunoaste limba romana scris si vorbit, c)varsta min 18 ani
impliniti, d)capacitatea deplina de exercitiu, e)stare corespunzatoare de
sanatate,examen medical de specialitate, f) indeplineste cond de studii prev de lege pt
functia publica, g)indeplineste cond specifice pt ocuparea functie, h) nu condamnare, i)
nu a fost destituita dintr-o fctie publica sau nu incetat contractul individual de munca pt
motive disciplinare in ultimii 7 ani, j)nu a efectuat activ de politie politica
ART 55 ocupare functiilor publice vacante si temporar vacante se face cf legii prezente
ART 56 OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE SE FACE PRIN: a)promovare, b)transfer,
c)redistribuire,in cond legii prez, d)recrutare , ealte modalitati prevazute expres de prez
lege.
ART 57 1.RECRUTAREA in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin
CONCURS in limita functiilor publice vacante rezervate prin planul de ocupare a fctiilor
publ, 2.CONDITII de participare, 3.principiile concursului:competitie deschisa,
transparenta,merite profesio si competenta, acces egal la fct publice daca indeplin cond
legale, 4 anunt concurs MO cu 30 zile inainte, 5 conditii min de vechime pt
f.p.executie,6. f.p.cond(7 masterat, postuniv)
ART 58 DESFASURARE ORG CONCURS PREGATIRE CONCURS
ART 59 CONCURS PT MANAGER PUBLIC
SECTIUNEA A II-A PERIOADA DE STAGIU
ART 60 1.VERIF CUNOSTINTE, 2.DURATA PERIOADEI DE STAGIU, ART 61
CALIFICATIV STAGIU
SECTIUNEA A III-A