Sunteți pe pagina 1din 163

STUDIU DE FEZABILITATE

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia


S.C. L!"AN S.!.L. cu sediul social in comuna Ceahlau, sat Durau, judetul
Neamt, str. Teilor, nr. 30, are Codul Unic de nregistrare ! #$%1&'() i numarul de
ordine n Registrul Comertului *++/1%&'/#(.(&.#((&.
1.# Scurt istoric al solicitantului
S.C L!"AN S.!.L. s-a iniintat la data de !0.0".!00" atri#uindu-se Codul
Unic de nregistrarea ! #$%1&') si numarul de ordine in Registrul Comertului
*++/1%&'/#(.(&.#((&, cu sediul social n comuna Ceahlau, sat Durau, judetul Neamt, str.
Teilor, nr. 30, re$re%entata $rin domnisoara ANDNI Loredana, in calitate de
administrator, teleon 0"&&'!(("&.
Ca$ital social su#scris) *000 lei, integral +arsat, numarul total de $arti sociale) !0,
+aloarea unei $arti sociale este de '0 lei.
1.+ ,iecte de acti-itate ale solicitantului ./entru care solicitantul are
certificate constatatoare de la ficiul !e0istrului Comertului in sensul ca desfasoara
res/ecti-ele acti-itati1.
,olicitantul are ca o#iect de acti+itate $rinci$al)
%%1( 2 3oteluri si alte facilitati de ca4are similare
,olicitantul are ca o#iecte de acti+it-.i secundare)
''!0 / 0acili-.i de ca%are $entru +acan.e i $erioade de scurt- durat-
'&*0 / Restaurante
'&!* / 1lte acti+it-.i de alimenta.ie 2catering3 $entru e+enimente
'&!( / 1lte ser+icii de alimentatie
"(** / 1cti+itati ale ser+iciilor turistice
(3*3 / 1cti+it-.i ale centrelor de itness
4#iectele de acti+itate aerente $roiectului sunt)
%%#( 2 5Facili67i de ca4are /entru -acan7e 8i /erioade de scurt6 durat699 :
aerent com$onentei 5a6 27n+estitii in inrastructura de $rimire turistica3
)+1+ : 5Acti-it67i ale centrelor de fitness; : aerent com$onentei 5#6 27n+estitii
in acti+itati recreationale3
1.< =rinci/alele mi>loace fi?e aflate in /atrimoniul solicitantului@ resurse
funciare .cu /reci4area re0imului /ro/rietatii1A constructiiA utila>e si ecBi/amenteA
animaleAetc.
Denumire mi>loc fi? Data acBi4itiei Caloare neta la
data intocmirii
ultimului ,ilant
2lei2
Bucati
1.CLADI!I TTAL !0.0(.!00( **."(".!3' -
1.1 Casa de locuit cu o
su/rafata de 1#< m/ notata $e
schita to$ocadastrala C1
!0.0(.!00(
**."(".!3'
*
1.# Ane?ele 0os/odaresti
aferente casei de locuit
.,ucatarie de -araA 0ra>d si
ma0a4ieA ,eci si sura1 notate cu
C! / su$raata construita la sol
de *'! m$, C3 / su$raata
construita la sol de *'* m$, C8 /
su$raata construita la sol de *0
m$ si C' / su$raata construita la
sol de *8 m$
!0.0(.!00(
* #ucata
de iecare
#.UTILA*E TTAL - - -
#.1 detaliatiDD - - -
#.n detaliatiDD - - -
+.ANIEALE - - -
+.1 detaliatiDD - - -
+.n detaliatiDD - - -
<.ALTELE 2 detaliati - - -
TTAL - **."(".!3' -

Constructiile sunt am/lasate /e imo,ilul cum/arat conform contract de
-an4are2cum/arare nr. 1+()/#(.(&.#((& situat in intra-ilanul comuna CeaBlauA sat
DurauA >udetul Neamt si au fost acBi4itionate odata cu terenul.
TE!ENU!I
Nr.
crt
Am/lasare
*udet/Localit
ate
Su/rafata
totala .m/1 /
Cate0oria de
folosinta
Caloarea
conta,ila
2 lei2
!e0im >uridic
1 Sat DurauA
comuna
CeaBlauA
>udetul Neamt
&((( m/
intra-ilan@
2 &%(m/ curti
constructiiF
2 1((( m/
ara,ilF
2 %#%( m/
faneata.
##.((1.##( Terenul este situat in
intra-ilanul satului DurauA
>udetul Neamt .$<&+ m/ teren
construit si neconstruit1 si este
/ro/rietatea ,eneficiarului
conform contract de -an4are2
cum/arare nr. 1+() din
#(.().#(().
Descrierea /roiectului
Denumirea in-esti7iei
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, IMPREJMUIRE TEREN SI
BRANSAMENT ELECTRIC
Ela,orator .coordonate de identificareA cod CAEN etc1
9la#orarea cererii de inan.are inclusi+ ane:ele sunt reali%ate de c-tre
SC ..................S!LA din ;un. 7asi, strada 1leea <r. <hica =oda, nr. 8', judetul 7asi,
inregistrata la 4iciul Registrului Comertului cu numarul de ordine >!!?**@@?!00&, C70
R4*@&&308(, tel?a:. 0!3!!''*83, care are ca o#iect de acti+itate urm-toarele)
&(## Acti-it67i de consultan76 /entru afaceri 8i mana0ement.
&111 Acti-it67i de arBitectura.
Aroiectarea com$onentei de arhitectur- n cadrul studiului de e%a#ilitate 2$roiect
a%a ,0, A1C3 i documenta.ia $entru a+i%e?acorduri au ost reali%ate de S.C. GT
A!3ITECT S.!.L., CU7 R4 *"0'!8&!, >!!?!@3'?!008 cu sediul n localitatea 7ai, str.
1leea A-curari, nr. *0, #l.<3, sc. 1, teleon) 0"83?0'0''*, a+and cod C19N - &111
HActi-it67i de arBitectur6;.
#.+ Am/lasamentul /roiectului .re0iuneaA >ude7ulA localitatea1
Regiunea Est, judetul Neamt, comuna Ceahlau, sat Durau.
#.< Se -a descrie ce se doreste sa se reali4e4e /rin /roiectA res/ecti- in-esti7ii In
infrastructura de /rimire turistic6F in-esti7ii In acti-it67i recrea7ionaleF de4-oltarea
8i/sau marJetin0ul ser-iciilor turistice le0ate de turismul rural in-esti7ii In
infrastructura la scar6 mic6 /recum centrele de informareA amena>area de marca>e
turisticeA etc. ./entru moderni4ari se -a descrie succint si situatia e?istenta1
.In ca4ul /roiectelor inte0rate care com,ina actiuni din com/onentele aA ,A cA
sau dAse -a descrie ce se doreste sa se reali4e4e /rin /roiect /entru fiecare
com/onenta1.
Kn ca4ul in-esti7iilor In a0ro2turism se -a descrie succint acti-itatea din
cadrul fermei /ornind de la definitia a0roturismului .
In ca4ul in-estitiilor care au in com/onenta si in-estitii de /roducere a
ener0iei din surse re0enera,ile utili4ate in sco/ul desfasurarii acti-itatii turistice se
-a descrie in-estitia de /roducere a ener0iei din surse re0enera,ile si se -a /re4enta
de-i4ul estimati- aferent acestor cBeltuileli.
=entru /roiectele care /re-6d /rin acti-itatea /ro/us6 /6strarea 8i
/romo-area culturii tradi7ionale /rin acBi4i7ionarea de o,iecte certificate ca fiind
/roduse tradi7ionale de marc6A In -ederea amena>6rii structurilor de /rimire
turistice se -or descrie o,iectele res/ecti-e.
=entru /roiectele care /re-ad /rin acti-itatea /ro/usa /romo-area
traditiilor culturale se -a descrie modalitatea de /romo-are si informare cu /ri-ire
la traditiile culturaleA facilitarea accesului turistilor la e-enimenteA festi-aluri
culturale traditionaleA ser,ari /astoraleA etc si a altor acti-itati din cadrul
com/onentelor c si d.
,iecti- 0eneral
Aroiectul Construire pensiune turistica, impremuire teren si !ransament
e"ectric are ca o#iecti+ general de%+oltarea acti+itatilor turistice n %ona rurala - sat
Durau, comuna Ceahlau, judetul Neamt, contri#uind astel la creterea locurilor de
munc-, a +eniturilor alternati+e i la creterea atracti+it-.ii %onei.
,iecti-e s/ecifice@
crearea #i men$inerea "ocuri"or %e munc& prin acti'it&$i %e turism, (n specia"
pentru tineri #i )emei - $rin $roiectul 5Construire /ensiune turisticaA
im/re>muire teren si ,ransament electric; se +or crea 8 locuri de munc- $entru
tineri i emeiB
cresterea 'a"orii a%&u*ate in acti'itati"e %e turism + $rin $roiectul 5Construire
/ensiune turisticaA im/re>muire teren si ,ransament electric;, S.C. L!"AN
S.!.L. +a construi o $ensiune cu sco$ul de a +aloriica $otentialul turistic al
%oneiB
crearea, (m!unatatirea #i %i'ersi)icarea in)rastructurii si a ser'icii"or turistice -
$rin construirea $ensiunii turistice cu o ca$acitate de ca%are de *8 camere cu $at
du#lu 2!@ locuri de ca%are3, a aleilor si trotuarelor $lacate cu $a+aj ceramic,
amenajarea unei $arcari auto cu su$raata de 800,!0 m$, im$rejmuirea terenului
$e care este am$lasata $ensiunea, achi%itionarea unui sistem $entru $roducerea
energiei din surse regenera#ile cu ** $anouri solare si reali%area unui #a%in se$tic
+indanja#il $entru $reluarea a$elor menajereB
cresterea numaru"ui %e turisti si a %uratei 'i,ite"or - datorit- condi.iilor de nalt-
calitate oerite du$- im$lementarea $roiectului si ca urmare a de%+oltarii
ser+iciilor recreationale 2$iscina, sauna si masaj, loc de joaca $entru co$ii3.
,iecti-e o/era7ionale@
cre#terea #i (m!un&t&$irea structuri"or %e primire turistice "a scar& mic& / $rin
$roiect se $re+ede construirea unei $ensiuni cu !@ locuri de ca%are 2*8 camere cu
$at du#lu3, cu loc de ser+ire a mesei si locuri amenajate de recreere 2$iscina,
masaj si saun-3F
%e,'o"tarea sisteme"or %e in)ormare #i promo'are turistic& / ,.C. C4RD1N
,.R.C. +a reali%a ser+icii de inormare i $romo+are turistic- $rin $liante, #rouri,
harti, lEere si $rin mijloace moderne de inormare) conturi si $ostari $e site-uri de
internet accesi#ile cu usurinta unui sector oarte larg de $ersoaneB
crearea )aci"itati"or recreationa"e in 'e%erea asi*urarii accesu"ui "a ,one"e
natura"e %e interes turistic) $rin $roiect sunt $re+-%ute acilit-.i recrea.ionale) o
$iscina, o sala $entru masaj si o saun- de$endente de structura de $rimire
turistic-, loc de joaca $entru co$ii care +or a+ea un im$act $o%iti+ asu$ra
#unastarii clien.ilor $ensiunii.
Aroiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si ,ransament
electric; isi $ro$une de%+oltarea dura#ila a inrastructurii de $rimire turistica, $rin
reali%area unui numar de !@ locuri de ca%are cu$rinse in *8 camere $re+a%ute cu $at
du#lu.
Aensiunea +a i construita $e 8 ni+eluri 2DFAF!93 si +a a+ea o su$raata
construita de '(0,@0 m$, o su$raata utila totala de ((0,&0 m$ si o su$raata desasurata
de *!80,80 m$.
Aroiectul are ca o#iecte de in+estitii si reali%area unei $arcari amenajate din $iatra
concasata, in su$raata de 3(@,@0 m$, construirea aleilor de acces si aleilor $ietonale,
#etonate 2!(&,(0 m$3 si $lacate cu $a+aj ceramic 2&"! m$3 si reali%area im$rejumuirii
terenului 2!(",*0 ml3.
Construirea structurii de $rimire turistica in munici$iul Gusi , judetul =aslui,
$resu$une reali%area in+estitiilor in inrastructura de $rimire turistica 2com$onenta 5a63
cat i n acti+itati recreationale 2com$onenta 5#63.
Aroiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si ,ransament
electric; este un /roiect inte0rat deoarece com#in- ac.iuni din com$onentele 5a6 i
5#6.
In-estitii in infrastructura de /rimire turistica .com/onenta a1@
7n+estitiile in inrastructura de $rimire turistica $resu$un construirea unei $ensiuni
turistice si dotarea acesteia conorm 54rdinului nr. *0'*? 03.03.!0** $entru a$ro#area
Normelor metodologice $ri+ind eli#erarea certiicatelor de clasiicare, a licen.elor i
#re+etelor de turism6.
Aensiunea turistica +a a+ea un ni+el de conort si o calitate a ser+iciilor de turism
care +a atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Aensiunea turistica +a i construita $e 8 ni+eluri 2DFAF!93 si +a a+ea *8 camere cu
$at du#lu.
Ca demisolul intalnim urmatorul unctional) hol acces, s$atiu tehnic $iscina,
de$o%it, holB oiciuFscara, #ucatarie.
Ca $arterul $ensiunii ntHlnim urmatorul unctional) hol acces F rece$tie, holFscara,
gru$ sanitar 2<.,.3 emei, gru$ sanitar 2<.,.3 #ar#ati, loc de luat masa, oiciu F scara, hol,
$iscina, loc de joaca $entru co$ii, dusuri, hol +estiare, +estiar F <.,. emei, +estiar F
<.,. #ar#ati, hol sauna, sauna, salon masaj si centrala termica.
Ca etajul * al $ensiunii intalnim urmatorul unctional) hol Fscara, oiciu, ( camere
si ( #ai.
9tajul * cu$rinde #alcoane la iecare camera si o terasa.
Ca etajul ! al $ensiunii intalnim urmatorul unctional) holFscara, ' camere si ' #ai.
9tajul ! cu$rinde si #alcoane.
7n+estitiile aerente dotarilor $ensiunii)
dotarea #ucatariei de 3!,( m$, conorm 4rdinului nr. *0'*? 03.03.!0**
$entru a$ro#area Normelor metodologice $ri+ind eli#erarea certiicatelor de
clasiicare, a licen.elor i #re+etelor de turism, cu utilaje de inalta calitateB
dotarea camerelor, conorm 4rdinului nr. *0'*? 03.03.!0** $entru
a$ro#area Normelor metodologice $ri+ind eli#erarea certiicatelor de
clasiicare, a licen.elor i #re+etelor de turismB
achi%itionarea de $roduse tradi.ionale de marc-, n +ederea amenaj-rii
$ensiunii turistice.
Arodusele traditionale de marca ce +or i achi%itionate sunt) $aturi de lHn- 2@
#uc3, #lana de oaie 2@ #uc3, $res de lHn- .esut de ! m 2" #uc3, co+ora de
#lan- de oaie 2" #uc3.
7n+estitii aerente utilajelor si echi$amentelor)
achi%itionarea unei centrale termice care +a i montata in camera s$ecial
amenajata de *',00 m$ si a echi$amentelor aerente instalatiei termiceB
achi%itionarea unui sistem cu ** $anouri solareB
se$arator de gr-simi 2! #uc3B
un se$arator de hidrocar#uriB
un hidroorB
o $om$a su#mersi#ila.
7n+esti.ii aerente amenajarii curtii)
se +or construi alei de acces si alei $ietonale din $a+aj ceramic 2&&! m$3 si
#etonate 2!(',(0 m$3B
$arcarea de 3(*,@0 m$ +a a+ea !* locuri de $arcare i +a i amenajata cu un
strat de $iatra concasata, du$a inde$artarea in $reala#il, a stratului +egetalB
se +a reali%a im$rejmuirea terenului $e care +a i am$lasata $ensiunea, cu o
lungime de !@",*0 metri liniari si consta intr-un gard acut $e undatie i%olata
$e iecare stal$ cu grinda de echili#rare su# soclu. Aartea su$erioara +a i
construita din te+i rectangulare la o inaltime li#era de *,& m, incasata in $amant
la * m, din care undatia +a i de 0,@ m. 7ntre stal$i se +or monta $lase
#ordurate, cu inaltimea de *,' m si latimea de !,' m.
Cocul de ser+ire a mesei are o ca$acitate de !8 de locuri, cu urmatoarea structura)
- ! mese I & locuri?masa J *! locuri
- 8 mese I 8 locuri?masa J *& locuri
Total J !@ locuri
Kucataria de 3!,( m$, +a i dotata cu utilaje de inalta calitate, acand ata locului
de ser+ire a mesei cu o ca$acitate de !@ de locuri.
=rin /roiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si
,ransament electric;A societatea S.C. L!"AN S.!L. -a acBi4itiona /roduse
traditionale de marca de la di-ersi arti4ani si mestesu0ari din 4ona Neamtului.
,e +or achi%itiona $roduse traditionale de marca, de la di+ersi mestesugari.
Arodusele traditionale de marca ce +or i achi%itionate sunt) $atura de lHn- 2@ #uc3, #lana
de oaie 2@ #uc3, $res de lHn- .esut de ! m 2" #uc3, co+ora de #lan- de oaie 2" #uc3.
1ceste $roduse traditionale +or i utili%ate $entru decorarea $ensiunii.
=roiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si ,ransament
electric; contri,uie la /rotectia mediului incon>urator /rin -alorificarea resurselor
de ener0ie re0enera,ila .ener0ie solara1.
=aloriicarea resurselor solare se reali%ea%a $rin achi%itia unui sistem ormat din
** $anouri solare. 9nergia generata de $anourile solare achi%itionate este olosita $entru
incal%irea a$ei necesare acti+itatilor menajere, din cadrul $ensiunii.
Conorm 4rdinului nr. *0'*? 03.03.!0** $entru a$ro#area Normelor
metodologice $ri+ind eli#erarea certiicatelor de clasiicare, a licen.elor i #re+etelor de
turism al ;inisterului De%+oltarii Regionale si Turismului, structurile de $rimire turistica
de 3 margarete tre#uie sa inde$lineasca criteriile generale si sa oere cel $utin *! ser+icii
su$limentare.
,.C. C4RD1N ,.R.C. +a oeri o gama di+ersiicata de ser+icii su$limentare
cu$rinse n tariul de ca%are)
antena satelitB
tele+i%orB
$arcare autoB
acordarea de medicamente i materiale sanitare n cadrul $rimului ajutor n ca% de
accidenteB
inormatii $ri+ind $restarea unor ser+icii, mijloace de trans$ort, s$ectacole, starea
+remiiB
tre%irea turistilor la ora solicitataB
o#tinerea legaturilor teleoniceB
transmiterea mesajelorB
$redarea cores$ondentei turistilorB
asigurarea de %iare si re+iste in holuriB
$astrarea o#iectelor uitate si anuntarea turistilorB
e:$edierea $rin 5retur6 la domiciliu a scrisorilor sosite du$a $lecarea turistilorB
oerirea de materiale de $romo+are i inormare turistic-B
ocu$area locului de joaca $entru co$ii.
,er+iciile su$limentare oerite de ,.C. C4RD1N ,.R.C., cu $lata se$arat, sunt)
con+or#iri teleoniceB
$iscina, saunaB
masaj.
In-estitii in acti-itati recreationale .com/onenta ,1@
,.C. C4RD1N ,.R.C. reali%ea%a in+estitii in inrastructura turistica de agrement
de$endente de structura de $rimire turistica. Ca $arterul $ensiunii este $re+-%ut- o
$iscina, o sauna, o sala de masaj si loc de joaca $entru co$ii care +or deser+i clientii
$ensiuni.
1menajarea $iscinei, a saunei, a salii da masaj si a locului de joaca $entru co$ii se +a
ace n %ona s$ecial amenajata de la $arterul $ensiunii. Aiscina, sala $entru masaj si
sauna au ca#ine de dus, +estiare i gru$uri sanitare.
Lona destinat- $iscinei are o su$raat- de @*,8 m$, cea destinat- saunei are &,! m$
si %ona $entru masaj are o su$raata de *8,@ m$.
,e +or achi%itiona)
ecBi/amente necesare /iscinei@
echi$amente iltrareB
sistem de iluminareB
sistem de automati%areB
echi$amente curatare $iscinaB
scari acces $iscina 2! #uc3B
echi$amente tratare a$aB
te+i si itinguriB
Sauna din lemn $re+a%uta cu urmatoarele com$onente)
so#aB
$anou de comand-B
$iatra $entru so#aB
#anciB
iluminare interioaraB
grilaj de lemn $odea.
Sala masa>)
mese $entru masaj 2! #uc3.
Loc de >oaca /entru co/ii@
;ese $entru desena
,caunele
>ocuri electronice
>ucarii
To$ogan
;asini cu telecomanda
#.% Fundamentarea necesitatii si o/ortunitatii in-estitiei-
7n+esti.iile $ro$use a se reali%a n cadrul $re%entului $roiect decurg ca o necesitate
ireasc- a stadiului socio-economic n care ne g-sim, tara mem#ra a Uniunii 9uro$eane
2U93. n aceast- $erioad- $entru de%+oltarea economiei regionale, se $une accentul $e
cresterea gradului de utili%are a resurselor locale, $e $luriacti+itate si di+ersiicare
economica, $e de%+oltarea integrata, $e su#sidiaritate si le:i#ilitate, $e reducere a
$olu-rii mediului, conser+area #iodi+ersitatii i trecerea s$re o de%+oltare dura#il-.
Cu toate ca turismul intern si international al Romaniei inregistrea%a o accentuata
tendinta descendenta 2in s$ecial datorita scaderii $uterii de cum$arare a $o$ulatiei, $e de
o $arte, si a diminuarii interesului +i%itatorilor straini, $e de alta $arte3, turismul rural a
luat o am$loare deose#ita in Romania du$a *((0 si in s$ecial in ultimii ani. 1ceasta
situatie se datorea%a in mare masura in+olutiei sistemului hotelier clasic, u%urii morale a
dotarilor si echi$amentelor, $returilor mari $racticate si ser+iciilor necores$un%atoare.
Arin urmare, turismul rural a a$arut ca o alternati+a +ia#ila, catre care s-au indre$tat tot
mai multi turisti.
Turismul rural si agroturismul sunt doua din ormele de turism $racticate la ni+el
national si international, care inregistrea%a o e+olutie cu $ana la *'M, $e an. Dintre cele
mai im$ortante elemente care stau la #a%a acestei tendinte se remarca grija crescanda
$entru $rotectia naturii, e+olutia conce$tului de dura#ilitate a s$atiului rural si nu in
ultimul rand scaderea +eniturilor $o$ulatiei.
Necesitatea $roiectului 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si
,ransament electric; re%ulta din am$lasamentul $roiectului?$ensiunii si anume, in sat
Durau, comuna Ceahlau, judetul Neamt.
Dur-u este o localitate din jude.ul Neam., a$ar.inHnd de comuna Ceahl-u, alat- la
o distan.- de &* de Nilometri de$-rtare de Kica% i la &' de Nilometri de THrgu Neam..
1ceast- sta.iune montan- este deschis- turitilor $e tot $arcursul anului, iind
recomandat- atHt $entru $etrecerea unui concediu odihnitor, cHt i $entru tratarea
anemiei, ne+ro%elor sau $entru reacerea i%ic- i $sihic-, alHndu-se ntr-o %on- linitit-
i retras-, n mijlocul naturii. Aeisajele deose#ite i aerul curat atrag n iecare an
numeroi turiti iu#itori de munte, acetia a+Hnd $osi#ilitatea de a organi%a drume.ii sau
de a $ractica dierite s$orturi de iarn-.
Atrac7ii turistice 2 o,iecti-e 8i locuri de interes
n aar- de ;-n-stirea Dur-u, care a ost $ictat- de cele#rul Nicolae Tonit%a,
majoritatea o#iecti+elor turistice din sta.iunea montan- de la $oalele Ceahl-ului sunt
naturale, ele iind uor accesi#ile $rin intermediul traseelor marcate. 1stel, din Dur-u se
$ot +i%ita Cacul de acumulare 7%+orul ;untelui, situat $e rHul Kica%, ;asi+ul Ceahl-u,
Ca#ana 0HntHnele, Aiatra Cat-, Ca#ana Dochia, Aoiana =ie%uri, Cascada Duruitoarea,
Aoiana ,c-iu, Aoli.a cu 1rini i AHrHul Ru$turii.
De asemenea, turitii mai $ot organi%a n m$rejurimi $artide de +Hn-toare, aici
e:istHnd o aun- e:trem de di+ersiicat-, %ona iind denumit- i Aaradisul =Hn-torilor.
Date 0eo0rafice : locali4areA com/onent6A clim6
1ccesul n Dur-u se ace cu autoturismul, $e drumul jude.ean D> *''0
Kistricioara / Ceahl-u / Dur-u / 7%+orul ;untelui.
C6i de acces
Ca locali%are, sta.iunea Dur-u se al- la $oalele masi+ului Ceahl-u, ntr-o $oian-
alat- la o altitudine de a$ro:imati+ @00 de metri. Lona a stHrnit interesul oamenilor
din +remuri str-+echi, regiunea iind rec+entat- adesea de sihatri. Din secolul al
O=777-lea au nce$ut s- ie $arcurse traseele turistice din Dur-u c-tre +Hrul Ceahl-u,
+i%itatorii de ast-%i a+Hnd oca%ia s- $-easc- $rin locuri desco$erite cu mult nainte,
dar care i-au $-strat rumuse.ea i s-l#-ticia n a.a oamenilor.
n Dur-u se maniest- o clim- su#al$in-, aerul iind s$eciic %onelor montane, li$sit de
$ra sau alergeni i iind $uternic o%onat.
Istorie
,ta.iunea Dur-u a ost rec+entat- nc- din secolul al O=777-lea, iind
recunoscut- nc- de atunci $entru $eisajele sale de o rumuse.e rar-. Tot din acea
$erioad- datea%- i tradi.ia traseelor turistice din masi+ul Ceahl-u, chiar dac- ini.ial
$otecile au ost ormate de c-l-tori $entru a scurta drumul $rin munte.
Solicitantul finantarii neram,ursa,ileA S.C. L!"AN S.!L., nu a mai
,eneficiat de s/ri>in din alte fonduri comunitare si doreste sa contri#uie $rin $re%entul
$roiect la de%+oltarea inrastructurii de ca%are in s$atiul rural 2sat Durau, comuna
Ceahlau, jud. Neamt3.
Reali%area $roiectului?$ensiune 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire
teren si ,ransament electric; in comuna Ceahlau +a duce la de%+oltarea turismului
rural, $rin s$orirea numarului de turisti atrasi de rumusetile $itoresti ale %onei si dorinta
de a desco$eri traditii, o#iceiuri si s$ecialitati culinare, $astrate cu strictete de localnicii
comunei.
=rin /roiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si
,ransament electric;A societatea S.C. L!"AN S.!L. -a acBi4itiona /roduse
traditionale de marca de la di-ersi arti4ani si mestesu0ari din 4ona Neamtului.
,e +or achi%itiona $roduse traditionale de marca, de la di+ersi mestesugari, $entru
a $astra +ie traditia %onei si a incanta turistii dornici sa desco$ere arta mestesugareasca.
Arodusele traditionale de marca ce +or i achi%itionate sunt) $atura de lHn- 2@ #uc3, #lana
de oaie 2@ #uc3, $res de lHn- .esut de ! m 2" #uc3, co+ora de #lan- de oaie 2" #uc3.
1ceste $roduse traditionale +or i utili%ate $entru decorarea $ensiunii.
Arin reali%area $roiectului?$ensiune 5Construire /ensiune turisticaA
im/re>muire teren si ,ransament electric; in comuna Ceahlau la standardul de calitate
de 3 margarete, +a s$ori numarul turistilor si a drumetilor, +or creste +eniturile non-
agricole ale $o$ulatiei rurale si +a determina o de%+oltare socio-economica dura#ila a
intregii %one de im$act.
=roiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire teren si ,ransament
electric; contri,uie la /rotectia mediului incon>urator /rin -alorificarea resurselor
de ener0ie re0enera,ila .ener0ie solara1.
=aloriicarea resurselor solare se reali%ea%a $rin achi%itia unui sistem ormat din
** $anouri solare. 9nergia generata de $anourile solare achi%itionate este olosita $entru
incal%irea a$ei necesare acti+itatilor menajere, din cadrul $ensiunii.
4$ortunitatea in+estitiei constand in construirea unei $ensiuni turistice cu o
ca$acitate de ca%are de !@ $ersoane, la un standard de calitate de 3 margarete, este data si
de eectele $o%iti+e $e care le are asu$ra de%+oltarii dura#ile a %onei.
Efectele /roiectului din care re4ulta necesitatea si o/ortunitatea in-estitiei@
A. Efectele teBnice asu/ra de4-oltarii re0ionale@
- cresterea si im#unatatirea ca$acitatii de ca%are din %ona, cu un numar de *8
camere cu $at du#lu, re$re%entand !@ locuri de ca%areB
- cresterea numarului de turisti, a duratei +i%itelor si res$ecti+ a gradului de
ocu$are, datorita $unerii in +aloare a %onei turistice din comuna Ceahlau $rin construirea
$ensiunii turistice cu dotari la un standard de calitate de 3 margareteB
- inrastructura +a i im#unatatita $rin amenajarea de alei cu $a+aj ceramic, a unei
$arcarii cu !* locuri, $rin reali%area im$rejmuirii terenuluiB
- im#unatatirea inrastructurii in comuna Aojorita.
B. Efectele economice asu/ra de4-oltarii re0ionale
- cresterea +alorii ad-ugate in acti+itatea turistica din comuna Ceahlau, judetul
NeamtB
- crearea unui numar de 8 locuri de munca $rin acti+itati de turism, cu caracter
$ermanent res$ecti+ un lu: monetar $o%iti+ cu eect direct asu$ra calitatii +ietii a
amiliilor din %ona de im$act a $roiectuluiB
- cresterea numarului de turisti si a $erioadei sejurului inluentea%a a+ora#il
+eniturile mestesugarilor si arti%anilor din %ona de comuna Ceahlau si din cele in+ecinateB
- de%+oltarea economica a comunei Ceahlau $rin stimularea $luriacti+itatii, $rin
di+erse acti+itati nonagricole 2ser+icii turistice si de inormare turistica, arti%anat si
mestesugarit3B
- lu:urile economice create $rin $roiect +or orma im$o%ite si ta:e care +or
contri#ui la de%+oltarea satului Durau din comuna Ceahlau, judetul Neamt.
C. Efectele sociale asu/ra de4-oltarii re0ionale)
- cresterea gradului de ocu$are a $o$ulatiei acti+e si reducerea somajului 2eectul
noilor locuri de munca se concreti%ea%a in cresterea calitatii +ietii si a ni+elului de trai al
$o$ulatiei din %ona de im$act a $ensiunii $rin cresterea +eniturilor, $rin reducerea
somajului, $rin cresterea incasarilor la #ugetul local si nu in ultimul rand $rin eectul
$o%iti+ asu$ra educatiei $o$ulatiei rurale $ri+ite ca un tot3B
- asigurarea accesului la %onele naturale de interes turistic $rin crearea acilitatilor
recreationaleB
- desco$erirea de catre turisti, a traditiilor si o#iceiurilor s$eciice satului
#uco+inean, $astrate de localnicii comunei Ceahlau si $osi#ilitatea im$licarii eecti+e a
turistilor cu oca%ia dieritelor e+enimente localeB
- $osi#ilitatea turistilor de a $arcurge trasee montane.

D. Efectele de mediu asu/ra de4-oltarii re0ionale sunt determinate de caracteristicile
tehnice ale $ensiunii si constau in)
- reducerea $olu-rii mediului $rin utili%area de tehnologii curate 2#a%in +idanja#il,
$anouri solare3B
- +aloriicarea energiei regenera#ile 2solare3 $rin olosirea $anourilor solareB
- e:ternalitati $o%iti+e de $roductie si consum 2$unerea in +aloare a resurselor
locale / $eisaj, orta de munca, $-mHnt, ca$italul3B
- inorma.ii asu$ra intensit-.ii riscului de $oluare.
E. Satisfacerea cererii de consum.
Crearea cererii /ri-ind ser-iciile de turism oerite $rin $re%entul $roiect se
#a%ea%- $e re%ultatele cercet-rilor de $ia.- care urni%ea%- date $ri+ind ne+oile i
tendin.ele maniestate $e $ie.ele turistice.
Cererea, in domeniul structurilor de ca%are cu un standard de calitate de 3
margarete, in sat Durau, comuna Ceahlau, +a i satisacuta intr-o $ro$ortie de
a$ro:imati+ 80M, $rin construirea $ensiunii turistice, care +a a+ea un numar de *8
camere cu $at du#lu.
Aensiunea reali%ata $rin $roiectul 5Construire /ensiune turisticaA im/re>muire
teren si ,ransament electric;, in comuna Ceahlau, +a contri#ui la satisacerea cererii de
ser+icii de turism +enita din $artea turistilor romani si straini care +or sa $araseasca
ur#anul stresant si $oluat in tim$ul concediilor, +acantelor, in tim$ul li#er de $e $arcursul
sa$tamanii sau in PeeNend, dar si satisacerea cererii de ca%are si masa $ersoanelor in
tran%it.
,.C. C4RD1N ,.R.C. +a identiica gru$ul .int- de consumatori olosind metode
de marNeting #a%ate $e eorturi $ersonale i $u#licitate, iar ser+iciile turistice $use la
dis$o%itia clientilor se +or $lia du$a cerintele si necesitatile acestora, in +ederea
multumirii iecarei categorii de consumator. 1stel, consumatorii ser+iciilor turistice +or
a+ea urm-toarele caracteristici)
gru$ul *, cu o $ondere de !0M, cu$rinde $ersoane $ro+enite din
lan.urile de asigurare a ser+iciilor turistice $rin sindicate i Casa
Na.ional- de 1sigur-ri $entru ,-n-tate 2cu$rinde indi+i%i cu +Hrsta de
$este 80 de ani angajate n sistemul $u#lic de $rotec.ie social- i cu
+enituri medii3B
gru$ul !, cu o $ondere de 8'M, ormat din $ersoane care $ro+in din
lan.urile de asigurare a ser+iciilor turistice $rin o$eratori $ri+a.i
2indi+i%i care $ro+in din toate categoriile de +Hrsta, a c-ror
caracteristic- $rinci$al- sunt +eniturile $este media na.ional- i un
ni+el redus al tim$ului li#er n ra$ort cu media economiei3B
gru$ul 3, cu o $ondere de 3'M, ormat din $ersoanele alate n tran%it
sau $entru $erioade scurte de $etrecere a tim$ului li#er 2turitii de
PeeNend3
9stim-m c-, n condi.iile nereali%-rii $roiectului de +aloriicare a $oten.ialului i
de cretere a calit-.ii ser+iciilor turistice, +or i nregistrate urm-toarele consecin.e
negati+e)
de%+oltarea turismului la ni+el national nu +a cunoaste o de%+oltare echili#rata $e
%oneB
nesatisacerea cerintelor de ser+icii de calitate +enite din $artea unei clase mai
$retentioase de clienti B
nu +or $utea i cunoscute si +aloriicate $e de$lin, traditiile, o#iceiurile, o#iectele
de arti%anat si s$ecialitatile culinare s$eciice #uco+ineneB
$rin reali%area $roiectului?$ensiune Construire pensiune turistica, impremuire
teren si !ransament e"ectric se +or reali%a locuri de munca $entru $o$ulatia
rurala, generatoare de +enituri non-agricole, iar $rin nereali%area $roiectului +a
creste somajul si +a scadea oerta de locuri de muncaB
calitatea ser+iiciilor de turism din %on- +a r-mHne la acelai ni+elB
locurile de ca%are e:istente la ni+el de comuna nu +or $utea aco$eri $e de$lin
cererea in s$ecial in se%on.
#.$ =iata de a/ro-i4ionare/desfacereA concurenta si strate0ia de /iata ce -a fi
a/licata /entru -alorificarea /roduselor/ser-iciilor o,tinute /rin im/lementarea
/roiectului
,ocietatea desasoara o acti+itate in acest domeniu si $rin intermediul acestui
$roiect se +a +aloriica $otentialul turistic al %onei, creandu-se astel $osi#ilitatea de
destindere si rela:are a clientilor si, in acelasi tim$, $rin ser+iciile oerite se +a determina
intoarcerea clientilor in %ona si cresterea numarului acestora.
=iata de a/ro-i4ionare
De%+oltarea turismului rural tre#uie eectuat in conte:tul +aloriicarii
$atrimoniului Neamtului, in general, si al satului Durau, in s$ecial, $rin restructurarea
$oliticii de $rodus turistic, ado$tarea unei strategii in $olitica de $returi si de tarie,
a$ro+i%ionarea constanta cu $roduse necesare $restarii ser+iciilor turistice.
1$ro+i%ionarea cu $roduse alimentare $roas$ete, di+ersiicate si de calitate este deose#it
de im$ortanta $entru o $ensiune care include $e langa ca%are si masa.
Arodusele alimentare destinate consumului in cadrul $ensiunii, $recum si
$rodusele de igiena si curatenie +or res$ecta conditiile si cerintele de calitate im$use de
normele si standardele nationale si internationale.
1legerea urni%orilor se +a ace $rin anali%a com$arati+a a $returilor, a calitatii
$roduselor oerite si distanta $ana la de$o%itul de a$ro+i%ionare, in +ederea reducerii
cheltuielilor de trans$ort, iar a$ro+i%ionarea se +a ace $e #a%a de contracte de +an%are -
cum$arare.
,.C. C4RD1N ,.R.C. isi +a ace a$ro+i%ionarea cu $roduse alimentare, $roduse
de curatenie, $roduse de decor e:tern si intern de la urni%orii din %ona.
Arinci$alii urni%ori ai ,.C. C4RD1N ,.R.C. +or i ;etro Cash Q CarrE ,rl,
,elgros Cash QCarrE, Carreour i 9.on.
1$ro+i%ionarea cu $roduse alimentare, e:ce$tand $ainea, se +a ace o data la 3
%ile, iar a$ro+i%ionarea cu $roduse de curatenie se +a ace sa$tamanal.
A4T9NT71C77 0URN7L4R7 17 ,4C7C7T1NTUCU7
Denumire furni4or de
materii
/rime/materiale
au?iliare//roduse/ser-i
cii
Adresa
=rodus furni4at si
cantitate
a/ro?imati-a
Caloare
a/ro?imati-
a
2lei2
L din
total
acBi4itii
*. ;etro Cash Q CarrE
,rl
Kd. *
Decem#rie
Nr.8', >ud.
Neamt
-Aroduse alimentare
-Aroduse
nealimentare
3&80& *&
!.,elgros Cash QCarrE ,tr. Cern-u.i
nr **@,
"!00@( 7asi
-Aroduse alimentare
-Aroduse
nealimentare
8'8!0 *(
3. Carreour Calea Unirii
nr. !" K 7asi
-Aroduse alimentare
-Aroduse
nealimentare
8@0(@ !*
8. Ci$ ,a+in Com ,rl ,tr. =inului,
Nr. !.Targu
0rumos
-Aroduse alimentare
-Aroduse
nealimentare
!'"*0 **
'. ;erito Aiatra Neamt str. Dimitrie
Cantemir, nr.
!-8, $arter
-Aroduse alimentare
-Aroduse
nealimentare
*@&0! (
loc. Aiatra
Neamt
&. 9.on ,tr. =lahu.-
1le:andru nr.
& Targu
Neamt
9nergie electric- *!8&* 8,&
=iata de desfacere
Arin destina.iile sale, $rodusul turistic se $oate constitui ntr-un mesaj adresat
consumatorilor 2turitilor3 $oten.iali, care $rin o$.iunea lor - concreti%at- n $re%en.a la
momentul $rest-rii ser+iciilor com$onente, dau natere lu:urilor turistice res$ecti+
consumului turistic.
Aotri+it formelor de manifestare 8i /racticii nationale si internationalA tr-s-turi
ale turismului rural ar $utea i)
- a$ro$ierea de natur-B
- a#sen.a mul.imii 2de semeni3B
- liniteB
- un mediu am#iant Rnemecani%at6B
- contacte $ersonale 2n o$o%i.ie cu anonimatul ur#anului3B
- sen%a.ia de continuitate i sta#ilitate, de tr-ire a unei istorii, +ie i trainic-B
- $osi#ilitatea de a cunoate ndea$roa$e locuri i oamenii acelor locuriB
- contactul nemijlocit cu autorit-.ile locale, cu $reocu$-rile i acti+itatea s$eciic-
%oneiB
- cunoaterea ndea$roa$e a aacerilor ce se ac $e $lan localB
- $osi#ilitatea $rele+-rii de imagini legate de identitatea indi+i%ilor comunit-.iiB
- ansa integr-rii n comunitate $e $erioada sejurului.
Arodusul turistic rural este destinat satisacerii ne+oii de rentoarcere la origine,
de redesco$erire a naturii, a linitii i a comorilor s$a.iului rural 2etnograic, olclor,
tradi.ii meteug-reti, arti%anat3. Arodusul este destinat unui larg s$ectru de consumatori
2co$ii i tineret, turiti de +Hrst- medie 30-8' de ani, turiti de +Hrsta a treia3 i satisace
multi$le moti+a.ii, si anume) turism de PeeN-end, sejururi, +Hn-toare i $escuit, +acan.e
acti+e 2drumetii $e masi+ul Ceahlau3 , n acelai tim$ +i%ea%- n mod s$ecial segmentul
de turiti ai mediului citadin i din .-rile de%+oltate i $uternic industriali%ate. 1cestor
turiti li se oer- mai multe +ariante de meniuri cu #aremuri.
,er+iciile cu care societatea ,.C. C4RD1N ,.R.C. iese $e $iata sunt)
ser+icii de ca%areB
ser+icii de ser+ire a meseiB
ser+icii recrea.ionale 2$iscina F saun- F masajFloc de joaca $entru co$ii3.

Nr. de locuri Grad de ocu/are
Sezon
Camere du#le !@ &3M
Sezon intermediar
Camere du#le !@ 8'M
Extrasezon
Camere du#le !@ 3(M
Aiata tinta a ,.C. C4RD1N ,.R.C. este re$re%entata de turistii care +i%itea%a %ona
Ceahlaului si localitatile a$ro$iate.
,.C. C4RD1N ,.R.C. este o intre$rindere moderna indre$tata s$re economia de
$iata, care urmareste atragerea consumatorilor si satisacerea acestora, oerind ser+icii de
turism de cea mai inalta calitate.
,egmentul de $iata +i%at de irma ,.C. C4RD1N ,.R.C. este ormat in general
din $ersoane ce $ro+in din mediul ur#an, au +enituri medii si $este medie, au +arsta
cu$rinsa intre *& si &0 ani si doresc sa-si satisaca necesitatile de $etrecere a tim$ului
li#er in conditiile unei calitati ire$rosa#ile a ser+iciilor turistice.
Consumatorii ser+iciilor turistice oerite de ,.C. C4RD1N ,.R.C. sunt atrasi si de
mancarea cu s$eciic moldo+enesc, care inde$lineste toate conditiile de calitate ale unui
$rodus alimentar)
- calitate nutritionalaB
- calitate organole$ticaB
- calitate igienicaB
- calitate estetica.
Distri#utia se ace in mod direct, $roducator / consumator, ara intermediari, ,.C.
C4RD1N ,.R.C., $utand oeri clientilor ser+icii la $returi mai mici si de o calitate
su$erioara celor e:istente in $re%ent $e $iata din localitate.
Aromo+area $ensiunii reali%ate $rin $roiectul Construire pensiune turistica,
impremuire teren si !ransament e"ectric se +a ace la ni+el local, regional si national
de administratorul irmei $rin intermediul mass-media, si anume $rin radiouri si $osturi
T= locale si regionale, %iare, ghiduri si re+iste turistice, #log-uri si conturi deschise $e
dierite site-uri de internet 2ace#ooN, tPitter3, din ce in ce mai accesi#ile unui numar
mare de $ersoane.
Un rol im$ortant in $romo+area ser+iciilor turistice, $restate de noua $ensiune
construita $rin $roiect, il are $u#licitatea $rin +iu grai, reali%ata de clientii multumiti de
calitatea conditiilor de ca%are, de s$ecialitatile culinare oerite si de acti+itatile
recreationale $e care le-au reali%at in %ilele $etrecute in aceasta $ensiune.
De asemenea, $ensiunea +a i $romo+ata $rin aise, lEere, carti de +i%ita si
di+erse alte instrumente necon+entionale de $romo+are.
Alata ser+iciilor se +a ace in numerar la $unctul de lucru al societatii de catre
#eneiciarii ser+iciilor.
7n ceea ce $ri+este riscurile si diicultatile in acti+itatea de desacere a ser+iciilor
turistice $utem mentiona)
e:ista riscuri de a nu $utea satisace cererile de ca%are si masa, datorita
ca$acitatii mici 2!@ locuri de ca%are3, de e:em$lu $ensiunea nu are ca$acitatea
de a oeri ca%are gru$urilor mari 2un autocar3B
se intam$ina greutati in negocierea $returilor din cau%a concurentei neloiale, a
$restatarilor de ser+icii turistice neautori%ati, dar ,.C. C4RD1N ,.R.C. +a ace
ata acestora $rin $oliticile de management ado$tate, $rin calitatea su$erioara a
se+iciilor oerite si $rin autenticitatea $roduselor oerite.
De%+oltarea turismului rural +a a+ea eecte #eneice asu$ra starii de s$irit a
$o$ulatiei ur#ane si rurale deo$otri+a, $rin e+adarea din cotidian si gasirea linistii intr-un
mediu am#iant rela:ant.
,ta#ilirea unui sistem de distri#u.ie adec+at atrage du$a sine studierea amanun.it-
a situa.iei, ela#orarea mai multor +aria#ile i alegerea celor mai #une mijloace de
$romo+are, cu re%ultatele cele mai #une. Aromo+area se +a reali%a $rin) agen.iile de
turism, internet, lan.ul +oluntar, i $rin intermediul $liantelor, mass media si a cartilor
de +i%ita.
Aromo+area +a a+ea ca instrument de lucru, turismul rural, ce tre#uie in.eles ca o
orm- de acti+itate care asigura $o$ula.iei rurale si ur#ane cele mai adec+ate condi.ii de
tera$ie m$otri+a stresului determinat de tumultul +ie.ii cotidiene.
Aentru o $romo+are cat mai #una administratorul ,.C. C4RD1N ,.R.C /
domnisoarei 1ndoni Coredana +a $artici$a alaturi de $artenerii din sectorul $ri+at la
targuri nationale si internationale de turism.
,e +a reali%a un Arogram de ;arNeting i Aromo+areA care +a cu$rinde ac.iuni cu
adresa#ilitate la ni+elul $roesionitilor din turism i?sau al $oten.ialilor turiti. Arogramul
de $romo+are $rin agentiile de turism si $roesionistii in domeniu +a i re+i%uit i ada$tat
$eriodic si +a cu$rinde)
e+aluarea re%ultatelor acti+it-.ii de turismB
anali%a acti+it-.ii de $romo+areB
anali%a tendin.elor cererii turisticeB
anali%a ser+iciilor i $roduselor oeriteB
iesirea $e $iata de $roil cu noi ser+icii si $roduse turisticeB
sta#ilirea cheltuielilor necesare $entru im$lementare a $rogramuluiB
sta#ilirea cadrului organi%atoric de reali%areB
e+aluarea im$actului $e care il +a a+ea a$licarea $rogramului $ro$us asu$ra
$ie.ei turistice 2num-r de turiti, +enituri3.
A4T9NT71C77 CC79NT7 17 ,4C7C7T1NTUCU7
Nr.crt Client .Denumire si adresa1 Caloare
2lei 2
L din -an4ari
* Turistii care doresc sa +i%ite%e
o#iecti+ele turistice din %ona
(@3!' 3*
! Aersoanele care sunt interesate de
$etrecerea unei $erioade de tim$
de$arte de aglomeratia marilor orase
*38(&& 3(
3 Aersoane care doresc sa $etreaca un
sarsit de sa$tamana intr-un mediu
'0&"! *@
rural
8 Aersoane interesate de organi%area
unor e+enimente deose#ite ntr-o
am#ian.- rural-
3(88( *!
TTAL +#+<1# 1((
Concurenta
Concurentii $rinci$ali din comuna Aojorita, in ceea ce $ri+este standardul de
calitate, sunt re$re%entati $rin $ensiuni si +ile turistice.
C4NCUR9NT7 17 ,4C7C7T1NTUCU7
Nume Descriere Tarife
*. Aensiunea
R=anatorul6 MMM
- " camere cu $at du#lu matrimonial
-" #ai
*3' lei?camera
- * a$artament cu ! $aturi du#le
-* #aie
*"' lei?a$
-* camera cu 8 locuri
-* #aie
*'' lei?camera
!. Aensiunea
N Casa Caura N MMM
- ( camere cu $at du#lu matrimonial
- ( #-i
*&0 lei ? camer-.
3. N =ila 0lorica N MMM - *camera cu $at du#lu matrimonial *&0 lei?camera
-' camere cu $at du#lu matrimonial
-' #ai
@' lei?camera
8. Aensiunea RCascada6
***
- !8 de camere 2*" camere cu #ai $ro$rii
si @ cu gru$ sanitar $e hol3
(0 Ron ?camera cu #aie $e hol ?%i
*!' Ron ?camera cu #aie
$ro$rie ?%i
Strate0ia de /iata
,ocietatea ,.C. C4RD1N ,.R.C. isi desasoara acti+itatea in com. Ceahlau, jud.
Neamt, iind situata in una dintre %onele cu un mare $otential turistic.
,e are in +edere atracti+itatea %onei $entru turistii autohtoni cat si $entru cei
straini, dar si $entru agentii economici care doresc sa satisaca cererea de $rodus turistic,
$rin dierite orme de ca%are si acti+itati cone:e turismului.
0irma +a cunoaste in $ermanenta conditiile si e+olutia $ietei %onale de ser+icii
turistice si +a ado$ta strategii de $iata #ine undamentate, care sa asigure o satisacere de
inalta calitate a cerintelor de consum si in aceeasi masura renta#ilitatea si +ia#ilitatea
societatii $e $iata.
7n relatia cu clientii ,.C. C4RD1N ,.R.C. +a $ractica strategii de $iata #a%ate $e
e:igenta ridicata a $roduselor oerite si $e $o%itia oensi+a ata de concurenta.
Din $unctul de +edere al calitatii ser+iciilor turistice oerite, $ensiunea construita
in satul Durau, comuna Ceahlau, jud. Neamt, +a a+ea un numar de 3 margarete, $unanad
la dis$o%itie clientilor o gama +ariata de ser+icii su$limentare incluse in $retul de ca%are
sau cu $lata se$arat.
Conorm 4rdinului nr. *0'*? 03.03.!0** $entru a$ro#area Normelor
metodologice $ri+ind eli#erarea certiicatelor de clasiicare, a licen.elor i #re+etelor de
turism al ;inisterului De%+oltarii Regionale si Turismului, structurile de $rimire turistica
de 3 margarete tre#uie sa inde$lineasca criteriile generale si sa oere cel $utin *! ser+icii
su$limentare.
,.C. C4RD1N ,.R.C. +a oeri urmatoarele ser+icii su$limentare cu$rinse n
tariul de ca%are)
antena satelitB
tele+i%orB
$arcare autoB
acordarea de medicamente i materiale sanitare n cadrul $rimului ajutor n ca% de
accidenteB
inormatii $ri+ind $restarea unor ser+icii, mijloace de trans$ort, s$ectacole, starea
+remiiB
tre%irea turistilor la ora solicitataB
o#tinerea legaturilor teleoniceB
transmiterea mesajelorB
$redarea cores$ondentei turistilorB
asigurarea de %iare si re+iste in holuriB
$astrarea o#iectelor uitate si anuntarea turistilorB
e:$edierea $rin 5retur6 la domiciliu a scrisorilor sosite du$a $lecarea turistilorB
oerirea de materiale de $romo+are i inormare turistic-B
loc de joaca $entru co$ii.
,er+iciile su$limentare oerite de ,.C. ,TR1>1 KUC4=7N97 ,.R.C., cu $lata
se$arat, sunt)
con+or#iri teleoniceB
$iscina, saunaB
masaj.
,ocietatea +a a+ea o $o%itie concurentiala #una, determinata de $returile
com$etiti+e $e care le +a $ractica in ra$ort cu calitatea ser+iciilor oerite.
Aentru ca numarul de turisti $re%inta o luctuatie $ermanenta, determinata de
$erioada anului 2sar#atori legale, se%on rece, se%on cald, sar#atori locale etc.3 $olitica
manageriala a unitatii +a i aceea de a reduce intensitatea acestei luctuatii, $rin sta#ilirea
unor tarie dierentiate in unctie de se%on, sta#ilindu-se astel & $erioade in tim$ul anului
du$a +ariatia turistilor din %ona.
1stel, $erioada de se%on intermediar +a cu$rinde (' %ile 2* e#ruarie - !' martie
si !0 octom#rie / 30 noiem#rie3, $erioada de e:trase%on +a cu$rinde &" de %ile 2!& martie
- 30 a$rilie si *( se$tem#rie / *( octom#rie3, iar $erioada de se%on care este si cea mai
lunga +a cu$rinde !03 %ile 2* mai / *@ se$tem#rie si * decem#rie - 3* ianuarie3, $retul
camerei in se%on iind su$erior tariului unei camere din e:trase%on .
9conomia turismului este orientata, intr-o masura tot mai mare s$re $ietele de
desacere, iar administratorul $ensiunii +a ado$ta masuri organi%atorice de dierentiere a
tarielor si $returilor, structura si di+ersitatea oertei de ser+icii turistice si intensiicarea
$u#licitatii turistice +or i anali%ate cu atentie, $entru a se $utea gasi solutii eicace in
legatura cu $ermanenti%area acti+itatii turistice.
7ntrucat durata se%onului turistic in %ona de actiune a $roiectului este determinata,
in $rimul rand, de conditiile climatice si meteorologice, se +or a$lica instrumente
strategice cu menirea sa com$ense%e diminuarea atracti+itatii actorilor naturali cu un set
de elemente su$limentare de cointeresare a turismului $otential, in +ederea +aloriicarii
mai de$line a $atrimoniului turistic, $rin mentinerea cererii de ser+icii turistice la un
+olum si ni+el re%ona#ile $entru $restatar, $e o $erioada de tim$ dintr-un an cat mai
lunga $osi#il.
,.C. C4RD1N ,.R.C. +a ado$ta strategii dierite $entru de$asirea $erioadelor din
e:trase%on si anume) strategii de $ret si strategia #a%ata $e +aloarea $rodusului.
,trategiile de $ret $racticate sunt s$eciice societatilor care desasoara acti+itati in
domeniul turismului, si anume reducerea $returilor in $erioadele de e:trase%on si se%on
intermediar, reduceri de $ret $entru gru$uri de *!-!0 $ersoane.
;eniurile se +or $regati in #ucataria $ensiunii, iar ser+irea se +a ace in conditii
deose#ite, de catre un $ersonal com$etent si moti+at in $ermanenta de catre conducerea
irmei ,.C C4RD1N ,.R.C., sa oere ser+icii de inalta calitate. 4erta $ensiunii in
materie de gastronomie este oarte #ogata, turistii $utandu-se delecta cu $re$arate
s$eciice mediului rural din comuna Ceahlau, jude.ul Neamt. Aentru iecare masa a %ilei
2mic dejun, dejun si cina3 se +or $re$ara cate 3 +ariante de meniuri, meniuri care con.in
re.ete caracteristice %onelor rurale nationale, $entru a satisace cerintele si gusturile unui
numar cat mai mare de turisti straini si romani.
Turistii $ro+eniti din %onele ur#ane $uternic de%+oltate si aglomerate +or $utea
simti s$iritul traditional al %onelor rurale stramosesti $rin #ucate s$eciale, $re$arate in
#ucataria $ensiunii, asa cum se $re$arau acum %eci de ani in #ucataria iecarui gos$odar
rural.
EENIU!I
Eic de>un
Varianta 1
Cantitat
e U.E.
4mleta taraneasca * $ortie
,alata de rosii * #uc
Caea * ceasca
Chile
!
#uc
Eic de>un
Varianta 2 Cantitate U.E.
4mleta cu +erdeturi * $ortie
Kran%a de
+aciFtelemea *
$ortie
Ceai * ceasca
Chile ! #uc
Eic de>un
Varianta 3 Cantitate U.E.
;amaliguta cu
#ran%a si smantana * #uc
Caea * #uc
7aurt * #uc
=arianta medie $entru mic de>un este 1% lei.
=rOn4
Varianta 1 Cantitate U.E.
Cior#a radauteana *
$ortie
;u%icute de $orc * $ortie
Cartoi aurii * $ortie
Chile 8 #uc
,mantana 0,' g
7n+artita cu mac 3 #uc
1$a minerala 20.'l3 * #uc
=rOn4
Varianta 2 Cantitate U.E.
Cior#a taraneasca de +acuta * $ortie
,armalute in oi de +ar%a * $ortie
Chile ! #uc
;amaliguta * $ortie
1li+enci moldo+enesti ! #uc
1$a minerala 20.'l3 * #uc
=rOn4
Varianta 3 Cantitate U.E.
Cior#a de $asare cu
tocmagi * Aortie
Aila de hri#i cu
mamaliguta * Aortie
Chile ! Kuc
Tocinei 8 Kuc
1$a minerala 20.'l3 * Kuc
=arianta medie $entru /rOn4 este +( lei.
Cina
Varianta 1 Cantitate U.E.
Aastra+ in co#%a de
#rad
* Aortie
;amaliguta * Aortie
,alata de muraturi 0,' <
Alacinte RAoaleSn
#rau6
3 Kuc
Cina
Varianta 2 Cantitate U.E.
,tiuca gatita ca-n
Kuco+ina * $ortie
Aila de ore% * $ortie
Cornulete cu nuca *00 g
,alata de +ar%a rosie *00 g
Cina
Varianta 3 Cantitate U.E.
<ratar de +ita * $ortie
Cartoi taranesti * $ortie
;ujdei de usturoi * $ortie
Chile ! $ortie
Tutos colac *00 g
=arianta medie $entru cina este #< lei.
Cererea +iitoare este diicil de estimat, dar anali%and studiile de $iata se o#ser+a
ca cererea de ser+icii turistice s$oreste $e masura cresterii +eniturilor consumatorilor si
im$licit a tim$ului acordat acti+itatilor recreationale.
Datorita o$ortunitatilor a$arute, odata cu integrarea Romaniei in Uniunea
9uro$eana, res$ecti+ a $rogramelor de amenajare si organi%are a o#iecti+elor naturale,
cererea ser+iciilor de ca%are a crescut si +a creste, ceea ce moti+ea%a reali%area
$roiectului Construire pensiune turistica, impremuire teren si !ransament e"ectric
intr-o %ona cu mare $otential turistic.
7n $re%ent sectorul turistic se de%+olta $rin crearea si moderni%area structurilor de
ca%are si amenajarea o#iecti+elor turistice naturale si antro$ice, ceea ce +a determina
cresterea numarului de turisti, deci a cererii.
,trategia de mentinere $e $iata a ,.C. C4RD1N ,.R.C. se canali%ea%a $e
modalitati de atragere a clientilor, $rin oerirea de ser+icii de ca%are, ser+icii de luat
masa si recreationale la $returi accesi#ile si calitate su$erioara. .
,ocietatea $ractica strategii de atragere si mentinere a clientilor, cum sunt)
reducerea $retului la co$ii si la gru$uri, oerirea unui mic dejun gratis $entru $erioade de
tim$ mari $etrecute in $ensiune, reali%area de $achete s$eciale $entru sar#atori, atragerea
clientilor $rin reali%area de meniuri s$eciale, garantarea unor ser+icii de calitate datorita
dotarilor de inalta calitate si a $ersonalului s$eciali%at. Reali%area stategiilor de atragere
si mentinere a clientilor $rin calitatea ser+iciilor si #unurilor turistice oerite duce la
cresterea eicientei economice a acti+itatii intre$rinse si la +ia#ilitatea $ensiunii $e $iata
concurentiala a %onei.
1a cum turistul +a $o+esti celor $e care i cunoate e:$erien.a $rin care a trecut,
$ro$rietarul $ensiunii create $rin $roiectul 5Construire /ensiune turisticaA
im/re>muire teren si ,ransament electric; $oate +eni n ntHm$inarea $oten.ialilor
clien.i cu $ro$ria $o+este des$re $rodusul turistic i ser+iciile oerite. AHn- la urm-
strategia de $iata nu este altce+a decHt o modalitate de a descrie e:$erien.ele $e care
$oten.ialii clien.i le $ot ate$ta dac- cum$-r- $rodusul turistic res$ecti+.
Date teBnice ale in-estitiei
Date 0enerale
+.1.1 Zona 8i am/lasamentul .re0iuneaA >ude7ulA localitatea1 in-estitieiA
su/rafa7a 8i situa7ia >uridic6 ale terenului care urmea46 s6 fie ocu/at .definiti-e
8i/sau tem/orar1 de lucrare
1m$lasamentul in+estitiei) Regiunea de 9st a tarii, >udetul Neamt, comuna
cehlau, sat Durau.
Terenul $e care urmea%a a i am$lasata constructia, se ala in >udetul Neamt,
Comuna Ceahlau, sat Durau. Terenul se ala in intra+ilanul localitatii.
Terenul este in $ro$rietatea solicitantului ,.C. C4RD1N ,.R.C., conorm
contractului de +an%are cum$arare nr. *30(?!0.0".!00" si este li#er de constructii.
Terenul are o su$raata de "000 m$, cartea unciara nr. 30*'* si o geometrie $oligonala.
Terenul are o $anta accentuata de la nord s$re sud si este accesi#il din drumul de
acces din $artea de est a am$lasamentului. 9ste teren li#er de constructii, nee:istand alte
constructii care se mentin sau se demolea%a.
+.1.# Caracteristicile 0eofi4ice ale terenului din am/lasament .studiu
0eoteBnicA studii to/o0raficeA ni-elul ma?im al a/elor freaticeA date climatice1 : daca
in-estitia o im/une
STUDIU GETE3NIC
DATE GENE!ALE
TEEA
Are%entul studiu sta#ileste conditiile de cadru natural si geotehnice in +ederea
urni%arii datelor necesare ela#orarii $roiectului tehnic $entru 5Construire /ensiune
turisticaA im/re>muire teren si ,ransament electric;, $ro$rietatea irmei ,.C.
C4RD1N ,.R.C. sat Durau, in comuna Ceahlau, judetul Neamt.
4#iecti+ele urmarite in ca%ul $re%entei documentatii sunt urmatoarele) determinarea
ti$ului, starii si $ro$rietatilor i%ico-mecanice ale ormatiunilor din am$lasament in
cu$rinsul %onei acti+e a undatiilorB semnalarea unor conditii s$eciale ale am$lasamentuluiB
sta#ilirea $arametrilor de seismicitate si a adincimii de inghet a $erimetrului ariali%atB
sta#ilirea categoriei geotehnice a constructiilor si a am$lasamentuluiB as$ecte ale sta#ilitatii
sistemului constructii-+ersantB recomandari $ri+ind $roiectarea, imo#ilului conditionat de
caracteristicile terenului de undare.
AE=LASAEENTUL
4#iecti+ul urmea%a a i am$lasat in satul Durau, comuna Ceahlau, jud. Neamt,
constituindu-se ca o constructie noua.
7n $re%ent terenul $e care urmea%a a i am$lasat o#iecti+ul are destintie de anat.
DATE =!ICIND BIECTICUL =!IECTAT
Constructia $roiectata +a a+ea 8 ni+eluri : DP=P#EA cu G ma:im la cornisa J F (,@0
m si G ma:im la coama J F *3,!' m.
0undatiile constructiei sunt continui su# %iduri, iar um$luturile ce se +or reali%a n
jurul unda.iilor se +or e:ecuta din roci coe%i+e 2ce se ncadrea%- ,.T.1.,.-ului !(*8-@83
a+Hnd n +edere o#.inerea unui grad de com$actare mediu de ('M i minim de (!M 2se
recomand- utili%area de $-mHnt gal#en sortat-$ra argilos sau argil- $r-oas-3.
,tructura $arterului si a etajelor * si ! este asigurata de un sistem de cadre din #eton
armat 2stal$i si grin%i3 cu $lansee din #eton armat.
1m$lasamentul este li#er de constructii si din acest $unct de +edere se $oate ince$e
e:ecutia constructiei $roiectate.
1+ind in +edere caracteristicile constructiilor $recum si condiUiile de teren, se
estimea%a $entru ansam#lul constructie-teren, o categorie geotehnica *.
CAD!UL NATU!AL
Easi-ul CeaBl6u este unul din mun ii cu cea mai mare im$ortan - turistic- din
Car$a ii 4rientali . 9ste situat $e teritoriul jude ului Neam , la mic- distan - de ora ul
Kica% i de lacul 7%+orul ;untelui. Ca circa @00 de m altitudine se al- sta iunea turistic-
Dur-u.
Ceahl-ul are dou- +Hruri cu n-l imi oarte a$ro$iate) 4cola ul ;are 21)(& m3
i Toaca 2*(08 m3.
Limite *eo*ra)ice
;asi+ul Ceahl-u ace $arte din Car$a ii 4rientali, gru$a Car$a ilor ;oldo-
Transil+ani i este cel mai nalt din ;un ii Kistri ei. 9ste str-#-tut de $aralela 8" grade
latitudine nordic- i de meridianul !' grade longitudine estic-. Dre$t limite are) la nord,
=alea Kistricioarei, la est lacul 7%+orul ;untelui, la sud =alea Kica%ului, iar la +est +-ile
Kistrelor i a Ainticului
C"ima
;asi+ul Ceahl-u se al- n %ona tem$erat-moderat continental- n cadrul c-reia
sunt dieren iate dou- etaje determinate de altitudine i anume)
- inutul climatic al mun ilor nal i
- inutul climatic al mun ilor mijlocii
Tem$eratura medie anual- este de 0," grade C $e +Hrul Toaca i ",! grade C la
$oalele muntelui. =alorile ma:ime sunt nregistrate n luna iulie, cHnd tem$eratura medie
se situea%- n jurul +alorii de *@ grade C, iar +alorile minime n ianuarie, cHnd se
nregistrea%- o tem$eratur- medie de -3 grade C.
n %onele nalte num-rul %ilelor de nghe ajunge la !00, acest enomen $utHnd
a$-rea chiar i +ara.
Ne#ulo%itatea atinge cote ma:ime n anotim$ul rece i $rim-+ara, din cau%a
a$tului c- =. Toaca are n-l imi ce se a$ro$ie de %ona de ormare a norilor. Num-rul
%ilelor senine cre te n inter+alul iunie-octom#rie i atinge ma:imul n octom#rie.
;edia anual- a $reci$ita iilor este de $este "00 mm, din care &0-"'M n lunile de
$rim-+ar- i +ar-. Aot a$-rea $reci$ita ii su# orm- de %-$ada n orice lun- a anului.
Un alt as$ect im$ortant este cea a, care a$are oarte des de-a lungul anului 2"0M3.
.i%ro*ra)ie
1$ele de su$raa - din aria ;asi+ului Ceahl-u a$ar in n totalitate #a%inului
hidrograic al rHului Kistri a. Ae rHul Kistri a s-a ormat lacul de acumulare 7%+orul
;untelui iar aluen ii direc i sunt $Hraiele ,chit-*3Nm, 7%+orul ;untelui-*3Nm, 7%+orul
1l#, ,ecu, Co u na, R-$ciuni a, Tilic.
1l i aluen i sunt indirec i i sunt colecta i de doi aluen i im$ortan i ai Kistri ei,
Kistricioara i Kica%. Kistricioara adun- a$ele de $e +ersantul nord-+estic 2$HrHul Aintic3
iar Kica%ul $e cele de $e +ersantul estic 2Chi irig , Neagra i Kistra3.
AHrHul Ru$turi, al-turi de Kistrele ;are i ;ic- sunt cele mai atracti+e $entru
turi ti, Ru$turi ormHnd cascada n dou- tre$te Duruitoarea cu o c-dere de 30 m iar
Kistrele ormHnd chei i cascade mai greu accesi#ile ns-.
Re eaua hidrograic- este radiar- i relati+ dens- iar lungimea total- este de
!00Nm. Datorit- $etrograiei, $Hraiele sunt alimentate de $Hn%ele su#terane alate la #a%a
conglomeratelor i grohoti urilor. 7%+oarele acestor $Hraie se al- la altitudini de *!00-
*300m.
/auna
Ceahl-ul ad-$oste te o aun- di+ers$ i #ogat-) 3'0 de s$ecii de $-s-ri, 80 de
s$ecii de re$tile, numeroase s$ecii de mamiere mari i mici, $recum i o +arietate de
insecte. n $-durile Ceahl-ului tr-iesc a$roa$e toate s$eciile de animale e:istente n
Car$a i) ursul #un 2Ursus artos3, cer#ul 2Cer+us ela$hus3, mistre ul 2,us scroa3, lu$ul
2Canis lu$us3, +ul$ea 2=ul$es =ul$es3, rHsul 20eli: lEn:3, c-$rioara 2Ca$reolus
ca$reolus3, $isica s-l#atic- 20elis sil+estris3, jderul de $-dure 2;artes martes3, +e+eri a
2,ciurus +ulgaris3 i mHndria sHncarilor, ca$ra neagr- 2Ru$ica$ra ru$ica$ra3. n $-durile
de molid +ie uiesc) coco ul de munte 2Tetrao urogallus3, cioc-nitoarea neagr-
2DrEoco$us martius3 - cea mai mare ciocnitoare din Romnia, au elul 2Regulus
regulus3 - cea mai mic pasre din Romnia. n locurile umede de $-duri tr-ie te o
re$til- - tritonul car$atic 2Tritus montadoni3, endemism $entru Car$a ii 4rientali.
Le*en%e
Ka#a Dochia care a a+ut un iu, $e numele s-u Drago#ete care s-a c-s-torit
m$otri+a dorin ei ei. Aentru a- i nec-ji nora, ntr-o %i rece de iarn-, i-a dat acesteia un
ghem de lHn- neagr- i a trimis-o la rHu s--l s$ele, s$unHndu-i s- nu se ntoarc- $Hn-
cHnd lHna nu de+ine al#-. 0ata a ncercat s- s$ele lHna, dar chiar dac- degetele sale au
nce$ut s- sHngere%e, culoarea lHnii r-mHnea tot neagr-. De dis$erare, $entru c- nu se
$utea ntoarce acas- la so ul iu#it, a nce$ut s- $lHng-. 7m$resionat de durerea etei,
Domnul 7isus Cristos i-a a$-rut n cale i i-a dat o loare ro ie, s$unHndu-i s- s$ele l-na
cu ea. ;ul umindu-i, ata a $us loarea n a$-, a s$-lat lHna i a constatat cu uimire c-
lHna s-a al#it. 0ericit- c- a reu it s- duc- la #un sHr it aceast- sarcin- grea, i-a ndre$tat
$a ii s$re cas-, dar nu a ost $rimit- #ine, soacra sa, din contr-, au%ind $o+estea etei
aceasta a acu%at-o c- ;-r i or 2a a i s$unea ata, deoarece nu-l recunoscuse $e 7isus3
era iu#itul ei. Du$- aceasta ntHm$lare, Dochia a $ornit m$reun- cu turma sa s$re munte,
iind con+ins- c- $rim-+ara +enise deja, altel de unde ar i $utut ;-r i or s- ai#-
loareaV Ae $arcursul c-l-toriei sale, i-a scos, rHnd $e rHnd, cele dois$re%ece cojoace $e
care le $urta, $Hn- a r-mas -r- nici unul. Dar +remea s-a schim#at. Ae cHt de rumos
usese la nce$utul %ilei, $e atHt de urHt se -cuse acum. Ningea i totul nce$use s-
nghe e. Dochia a nghe at m$reun- cu oile sale, transormHndu-se, conorm legendei, n
stan- de $iatr-. Rocile se $ot o#ser+a i ast-%i $e muntele Ceahl-u i sunt o m-rturie +ie
a acestui mit romHnesc
Trasee turistice
Ceahl-u - Aanaghia i +.Toaca
Traseu 2 Sta iunea Dur6u .&'( m1 2 Ca,ana FOntOnele .1#+% m1 2
C6ciula Doro,an ului 2 =e su, COrful =iatra Lat6 2 =e su, =ana0Bia 2 =e su,
COrful Toaca .1)(( m1 2 COrful Les/e4i .1'(% m1 2 Ca,ana DocBia .1&&( m1
Marcaj) #and- ro ie
Timp de mers) 3 *?! - 8 ore
Traseu 2 Sta iunea Dur6u .&'( m1 2 =oiana Cie4uri .Cesuri1 2 Cascada
Duruitoarea .1#%( m1 2 =oiana Sc6iu ului 2 =oli a cu Arini .1%%% m1 2
Curm6tura =iciorul cBio/ .1&$% m1 2 Ca,ana DocBia
Marcaj) cruce ro ie
Timp de mers) 8 *?! - ' ore
Traseu 2 Sta iunea Dur6u .&'( m1 2 =OrOul !u/turilor 2 Cascada
Duruitoarea .1#%( m1 2 =oiana Sc6iu ului 2 =oli a cu Arini .1%%% m1 2
Curm6tura =iciorul cBio/ .1&$% m1 2 Ca,ana DocBia
Marcaj) cruce al#astr-
Timp de mers) 8 *?! - ' ore
Cascada Duruitoarea
Traseu 2 Satul I4-orul Al, .%(( m1 2 Calea I4-orului Al, 2 Ca,ana
Falon .)<( m1 2 StOnca DocBiei 2 *0Bea,ul cu 3otar 2 Ca,ana DocBia .1&&(
m1
Marcaj) triunghi al#astru 2+echi3
Timp de mers) ' *?! - & ore
Traseu 2 Satul I4-orul Al, .%(( m1 2 BOtca Baicului .11&< m1 2
Curm6tura Lutu !o u .1(1% m1 2 Culmea !6cBiti 2 =iatra cu A/6 2
Detunatele 2 Ca,ana DocBia
Marcaj) #and- al#astr-
Timp de mers) & - & *?! ore
Traseu 2 Ca,ana I4-orul Euntelui .'(( m1 2 =OrOul Eaicilor 2 =oiana
Eaicilor 2 cola ul Eic 2 3ornul GBedeonului 2 Ca,ana DocBia
Marcaj) #and- ro ie
Timp de mers) 8 - 8 *?! ore
C&i %e acces
Aiatra Neamt -Kica%-7%+orul ;untelui sau Aiatra Neamt -Kica%-Ruginesti-
<ro%a+esti-Chiriteni-Gangu-Aoiana Cargului-Ceahlau-Durau
Re,er'a ii Natura"e
Kog- ia loristic- a ;asi+ului Ceahl-u, +ulnera#ilitatea ecosistemului montan i
rumuse ea $eisajelor au determinat declararea n acest s$a iu muntos a Parcului
Na ional ea!lu , cu o su$raa - de ""8! ha. n cadrul acestuia sunt incluse ca arii
naturale $rotejate) Re%er+a ia WAoli a cu CriniW 23"0 ha3, Cascada Duruitoarea 2* ha3 i s-
a creat o %on- de cercetare tiin iic-, cu o su$raa - de '@30 ha, cu$rins- ntre
Com$le:ul Ces$e%i, Aiciorul chio$ i ,caunele Leilor - 4cola ul ;are, la sud.
DATE GETE3NICE
ST!ATIFICATIA TE!ENULUI DE SU=!AFATA
7n +ederea sta#ilirii naturii litologice a terenului de su$raata, deci a $otentialului
teren de undare $entru o#iecti+ul ce se +a am$lasa in $erimetru, $recum si $entru
sta#ilirea caracteristicilor geotehnice au ost e:ercitate un numar de 8 sondaje cu adancimi
+ariind intre 3,0 si 8,'0 m.
,ondajele au ost am$lasate intr-o retea determinate de orma si modul de
am$lasare a constructiei si morologia su$raetei terenului, astel incat sa $ermita studierea
cores$un%atoare a terenului. Reteaua a ost sta#ilita in conormitate cu $re+ederile
N.A.0"8?!00!, considerand am$lasamentul in categoria geotehnica *. 1u ost consultate de
asemenea si $roilele unitare de stratiicatie ela#orate $entru alte studii geotehnice si de
sta#ilitate din %ona si din +ecinatati.
Din aceste sondaje s-au recoltat $ro#e tul#urate care au ost anali%ate in la#orator.
7n cele ce urmea%a sunt $re%entate datele si inormatiile o#tinute in urma e:ecutarii
sondajelor.
,4ND1> * am$lasat in a$ro$iere de coltul nordic al +iitoarei constructii, a
interce$tat urmatoarea succesiune litologica)
0,0 - 0,30 - sol +egetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente
centimetrice de roci metamorice rotunjiteB
0,30 - *,0' - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, sla# nisi$oasa, cu
rec+ente elemente centimetrice de sisturi cuaritice sericito-cloritoase, cloritoase,
clorito-sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,0' - *,'' - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee sla# nisi$oasa, cu
rec+ente elemente decimetrice sau #locuri de sisturi cuartitice sericito-cloritoase,
cloritoase, clorito-sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,'' X 3,00 -sisturi clorito-sericitoase, isurate, alterate su$ericial, cu #udine de
cuart al# sau cenusiu.
,4ND1> ! am$lasat in a$ro$iere de coltul estic al +iitoarei constructii, la
cca. !' m sud-est ata de sondajul *, a interce$tat urmatoarea succesiune
litologica)
0,0 - 0,!' - sol +egetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente
centimetrice de roci metamorice rotunjiteB
0,!' - *,00 - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, sla# nisi$oasa, cu
rec+ente elemente centimetrice de sisturi cuartitice sericito-cloritoase, cloritoase,
clorito-sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,00 - *,'0 - argila de culoare cenusiu-negricioasa, micacee, sla# nisi$oasa, cu
rec+ente elemente decimetrice sau #locuri de sisturi cuartitice sericito-cloritoase,
cloritoase, clorito-sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,'0 - 3,*0 -sisturi clorito-sericitoase, isurate, alterate su$ericial, cu #udine de
cuart al# sau cenusiu.
,4ND1> 3 am$lasat in a$ro$iere de coltul sudic al +iitoarei constructii, la
cca. *' m sud-+est aa de sondajul !, a interce$tat urmatoarea succesiune
litologica)
0,0 - 0,!' - sol +egetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente
centimetrice de roci metamorice rotunjiteB
0,!' - 0,(' - nisi$ argilos micaceu, de culoare cenusie, cu rec+ente elemente
centimetrice de sisturi cuartitice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-sericitoase
cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
0,(' - *,&' - nisi$ argilos micaceu, de culoare cenusie, cu rec+ente elemente
decimetrice sau #locuri de sisturi cuaritice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-
sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,&' - 8,80 -sisturi clorito-sericitoase, isurate, alterate su$ericial, cu #udine de
cuart al# sau cenusiu.
,4ND1> 8 am$lasat in a$ro$iere de coltul +estic al +iitoarei constructii, la
cca. *' m sud-+est ata de sondajul !, a interce$tat urmatoarea succesiune
litologica)
0,0 - 0,30 - sol +egetal de culoare cenusiu-negricioasa, micaceu, cu elemente
centimetrice de roci metamorlce rotunjiteB
0,30 - 0,(0 - nisi$ argilos micaceu, de culoare cenusie, cu rec+ente elemente
centimetrice de sisturi cuartitice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-sericitoase
cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
0,(0 - *,&0 - nisi$ argilos micaceu, de culoare cenusie, cu rec+ente elemente
decimetrice sau #locuri de sisturi cuaritice sericito-cloritoase, cloritoase, clorito-
sericitoase cu $igment graitos angulare sau su#angulareB
*,&0 - 8,'0 -sisturi clorito-sericitoase, isurate, alterate su$ericial, cu #udine de
cuart al# sau cenusiu.
1ceste lucrari au aratat e:istenta in %ona su$ericiala, a unei succesiuni naturale
cu$rin%and)
un ni+el cu grosimi +ariind intre 0,!' si 0,30 m, cu o medie de 0,!" m de sol
+egetal de culoare #run - gal#uie, care mai integrea%a galeti de roci metamorlce
si roci sedimentare, in s$ecial dolomite cenusii. ,tratele care alcatuiesc acest
ni+el sunt consolidate, de o com$actitate medie, ara a se constata tasari
dierentiate.
un ni+el cu grosimi de 0,"' m, de argile cenusii negricioase $lastice, la $lastic
+artoase, cu elemente decimetrice de roci metamorlce si sedimentare, angulare
sau su#angulare, ce a$are in sondajele nr. 3 si nr.8B
un ni+el cu grosimi de 0,'0 m, de argile cenusii negricioase $lastice, la $lastic
+artoase, cu rare elemente centimetrice de roci metamorlce si sedimentare,
angulare sau su#angulare, ce a$are in sondajele nr. * si nr.!B
un ni+el de nisi$ argilos, micaceu, cu elemente centimetrice de roci
metamorice si sedimentare cu grosimi cu$rinse intre 0,&0 -0,"0 m si o grosime
medie de 0,&' mB
un ni+el de nisi$ argilos, micaceu, cu elemente decimetrice de roci metamorice si
sedimentare cu grosimi de 0,"0 m, ce a$are in sondajele nr.3 si nr.8B
un ni+el cu grosimi +ariind intre *,8' si !,(0 m, cu o medie de !,*" m de sisturi
clorito-sericitoase, isurate, alterate su$ericial, cu #udine de cuart al# sau
cenusiu, uneori intr-o sla#a matrice de argile gal#ui sau cenusiu- gal#ui, sla#
nisi$oase.
De$o%itele sedimentare, de +arsta cuaternara, sunt dis$use $e un undament
sedimentar alcatuit din roci constitute $redominant din dolomite, calcare al#e si rosii, gresii
grosiere cenusii sau gal#ui, in strate groase de *-3 m, ce trec la microrudite sau chiar
rudite cu galeti de roci cristaline, jas$uri si marne, dimensiunile galetilor iind cu$rinse
intre !-*0 cm si calcaro-gresii ru#anate, la care se adauga rare sec+ente $elitice re$re%entate
$rin argile cenusii. Ca acestea se adauga e$imetamorite din ,ertia de Tulghes,
re$re%entate $rin sisturi cuartitice clorito-sericitoase, uneori cu $igment graitos si rec+ente
#udine de cuart al# sau cenusiu. 7n cu$rinsul acestora nu e:ista ni+eluri de roci $lastice
care sa $ermita alunecari gra+itationale.
7n cu$rinsul rocilor de su$raata nu e:ista goluri carstice, tur#arii, maluri sau saruri
solu#ile, deci a+em de-a ace cu un teren care $ractic constituie un su$ort cores$un%ator
$entru undatiile constructiilor, dand garantia sta#ilitatii lor in tim$.
Din cele e:$use re%ulta ca su# adancimea de *,'0-*,&'m a+em de-a ace cu
de$o%ite e$imetamorice, re$re%entate $rintr-un ni+el de de$o%ite colu+iale constituite din
elemente sau #locuri angulare sau su#angulare de sisturi cuartitice clorito-sericitoase,
uneori cu $igment graitos si rec+ente #udine de cuart al# sau cenusiu isurate si alterate
su$ergen, intr-o sla#a matrice de nisi$uri sla# argiloase sau argile, sla# nisi$oase, deci un
teren cu caracteristici i%ico-mecanice unitare care nu este sensi#il la tasari a#solute sau
dierentiate, daunatoare constructiilor.
0a$tul ca terenul este sta#ili%at este atestat si de com$ortamentul a+ora#il al
constructiilor din +ecinatate situate la cca *00 m s$re est - sud est. Ca aceste constructii
nu s-au constatat tasari, rotiri, cra$aturi, isuri, ceea ce conirms sta#ilitatea terenului de
undare.
CA!ACTE!ISTICILE GETE3NICE ALE TE!ENULUI
Conorm iselor de stratiicatie, caracteristicile i%ico-mecanice ale stratului de
argila cenusiu-negricioasa, micacee sla# nisi$oasa cu elemente sla# rulate sau
angulare de roci sedimentare si roci metamorice, cercetat in cadrul $erimetrului, se
incadrea%a in urmatoarele limite)
greutatea +olumica "# J 2 !,"8-!,@! NN?m
3
3B
greutatea +olumica in stare uscata #d J 2!,'!-!,&3 NN?m
3
3 B
indicele de $oro%itate 3!,3 B
grad de saturatie 0,3& MB
caracteristici $ri+ind com$resi#ilitatea in stare naturala)
- model de deormatie edometrica)
; l-3 2"380-"'803B
; !-3 J 2&&*'-&"!03B
Unghi de recare interna Y 3& Z
ADANCIEEA DE ING3ET
7n conormitate cu ,T1, &0'8?"", in %ona localitatii Aojorata, adancimea de
inghet este de *,00 -*,*0 m.
ZNA!EA SEISEIC 1
Conorm ,T1, ***00?*-"" $ri+ind macro%onarea seismica, am$lasamentul
o#iecti+ului se situea%a in %ona de grad & sau 9 2normati+ A*00 *?!0083.
7n conormitate cu normati+ele A700 *?!008 in calculul antiseismic, cores$un%ator
intensitatii seismice de grad & - 9 se +or lua in considerate coeicientii - acceleratia de
$roiectare a terenului $entru com$onenta ori%ontala a miscarii a
g
J 0,*! cm ? s
!
B
$erioada de colt Tc J 0,"sec B
actorul de im$ortanta D
*
J *B
clasa de ductilitate ; 2medie3.
Clasa de im$ortanta in care $oate l incadrata construcia este 7=, normala.
Lona eoliana 9, conorm ,T1, *0*0*?!0-*((0. Lona de in%a$e%ire 9,
conorm ,T1, *0*0*?!* - *((!.
INCAD!A!EA TE!ENULUI CNF!E TS 21)&&
Categoriile de teren de $e am$lasament, in unctie de re%istenta la sa$are, $ana la
cota de undare a+uta in +edere 2ince$and de la adancimea de *,&0 m3, re%ultate in urma
in+estigatiilor acute cu sondajele e:ecutate se $re%inta astel)
- sol +egetal cu elemente de roci metamorice - teren usor categoria 7-aB
argila cenusiu-negricioasa cu elemente centimetrice de roci metamorice -
teren mijlociu categoria 7-aB
argila cenusiu -negricioasa cu elemente decimetrice de roci metamorice -
teren mijlociu categoria a 7l-aB
nisi$uri argiloase cu elemente centimetrice de roci metamorice si sedimentare,
teren mijlociu categoria a 7l-aB
nisi$uri argiloase cu elemente decimetrice de roci metamorice si sedimentare,
teren mijlociu categoria a 7l-aB
sisturi cuartitice sericito-cloritoase cu #udine de cuart al#, isurate si alterate,
teren tare, categoria a in a.
Arocentual aceste categorii se $re%inta astel)
teren usor *'M
teren mijlociu '0M
teren tare 3'M
Total *00M
7n ceea ce $ri+este antecedentele terenului mentionam a$tul ca nu au ost semnalate
$e am$lasament $re%enta unor accidente su#terane materiali%ate $rin hru#e, #eciuri sau
um$luturi de grosimi mari.
CNDITII D E FUNDA!E
7n $erimetrul cercetat, unctie de litologia terenului sta#ilita $rin lucrarile e:ecutate,
caracteristicile geotehnice ale acestuia si $rescri$tiile standardelor in +igoare $ri+ind
adancimea ma:ima de inghet, o#iecti+ul care se $roiectea%a se $oate unda ince$and de la
adancimea D J *,&0 m, in ni+elul de sisturi cuartitice sericito-cloritoase cu #udine de cuart
al#, isurate si alterate, uneori cu o sla#a matrice argiloasa, luandu-se in considerare
$resiunea con+entionala $ con+ J 3&0 NAa, $entru sarcini de calcul din gru$area de
incarcari undamentale.
!ISC GETE3NIC =!EZUEAT
7n urma anali%ei materialului documentar e:istent in arhi+a ela#oratorului
studiului, in conormitate cu W<hidul $ri+ind modul de intocmire si +eriicare a
documentaiilor geotehnice $entru constructii -indicati+ <T 03 '?!00!W si WNormati+ul
$ri+ind $rinci$iile, e:igentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de undare -
indicati+ NA 0"8?!00", $entru am$lasamentul studiat se $relimina urmatoarele conditii)
01CT4R77 R7,CUCU7
<94T9GN7C
D9,CR79R91
,7TU1T797 D7N
1;AC1,1;9NTUC
,TUD71T
AUNCT1> 9,T7;1T
Conditii de teren Teren #un !
1$a su#terana Necesita e$uismente reduse !
7m$ortanta constructiei Normala 3
=ecinatati Risc redus *
,eismicitate Lona seismica de calcul de ti$ & -W9W 0
AUNCT1> T4T1C 9,T;1T @
7n conclu%ie, $entru am$lasamentul studiat se $relimina un $unctaj total
a$ro:imat de @ $uncte, deci un risc geotehnic redus, res$ecti+ o incadrare in
categoria geotehnic
CNCLUZII SI !ECEANDA!I
Ae #a%a datelor de cunoastere o#tinute cu lucrarile de cercetare e:ecutate
2sondaje, o#ser+atii detaliate de teren, anali%e si determinari de la#orator3 sunt de
retinut urmatoarele as$ecte)
$erimetrul studiat este situat in $artea de sud al satului Durau,
terenul iind ocu$at de o aneata si $asuniB
rocile din su#strat sunt constituite din dolomite, calcare al#e
si rosii, gresii grosiere cenusii sau gal#ui, in strate groase de *-
3 m, ce trec la microrudite sau chiar rudite cu galeti de roci
cristaline, jas$uri si marne, dimensiunile galetilor iind
cu$rinse intre !-*0 cm si calcaro-gresii ru#anate. Ca acestea se
adauga e$imetamorite din ,eria de Tulghes, re$re%entate $rin
sisturi cuartitice clorito-sericitoase, uneori cu $igment graitos
si rec+ente #udine de cuart al# sau cenusiu 1cestea sunt
incadrate in gru$a rocilor tari, sunt sta#ile, nu $re%inta
intercalatii de roci argiloase sau alte ti$uri de roci $lastice care
sa $ermita de$lasari sa $ermita alunecari gra+itationaleB
in cu$rinsul rocilor de su$raata nu e:ista goluri carstice,
tur#arii, maluri sau saruri solu#ile, deci a+em de-a ace cu un
teren care $ractic constituie un su$ort cores$un%ator $entru
undatiile constructiilor, dand garantia sta#ilitatii lor in tim$B
de$o%itele aco$eritoare ale undamentului, in %ona
am$lasamentului o#iecti+ului, insumea%a o grosime cu$rinsa
intre !.0 - 8,0 m, iind re$re%entate in general de catre un ni+el
de de$o%ite colu+iale constituite din elemente sau #locuri
angulatre
sau su#angulare de roci sedimentare si metamorice, cu$rinse
intr-
o matrice de argile $lastice de culoare gal#uie sau cenusiu-
gal#uie.
Deasu$ra cotei de undare se dis$une un ni+el de argile $lastice
la
$lastic-+artoase, cu rare elemente de dolomite si calcare
angulare si su#angulareB
la $artea su$erioara a acestora, se dis$une un ni+el de de$o%ite
de ti$ colu+ial, re$re%entate $rin sol +egetal cu galeti de roci
sedimentare, cu o grosime +ariind intre 0,*0 si 0,*' mB
$rin in+estigarea sondajelor geotehnice e:ecutate nu se
remarca e:istenta unor +ariatii de acies in de$o%itele
sedimentare interce$tateB
din $unct de +edere geomorologic $erimetrul studiat a$artine
teraselor su$erioare de $e +ersantul dre$t al raului ;oldo+a,
res$ecti+ $araul ,trajerului, in %ona de racord cu de$o%itele
$rolu+ial - colu+ialeB
terenul de am$lasare a constructiei este inclinat s$re nord-estB
+ersantii sunt sta#ili, nee:istand, la aceasta data, alunecari
de terenB
terenul din %ona am$lasamentului este aco$erit de +egetatie
ier#oasa, a$t care diminuea%a enomenele ero%ionaleB
ni+elul hidrostatic al a$elor su#terane este situat la adancimea
de !.* m, e:ca+atiile $entru undatii 2care se recomanda a i
ince$and de la adancimea de *,&03 urmarid a se e:ecuta in
mediu umed, cu $reci%area ca o#ser+atiile au ost eectuate
intr-o $erioada cu $reci$itajii destul de a#undente B
anali%ele eectuate in %ona, au condus la conclu%ia ca a$ele
reatice sunt sla# agresi+e ata de #etoane si metal $re%entand
agresi+itate de de%alcalini%areB
in %ona cotei de undare s-a constatat $re%enta unui ni+el de
sisturi
cuartitice sericito-cloritoase cu #udine de cuart al#, isurate si
alterate, uneori cu o sla#a matrice argiloasa, care $ot $relua
sarcinile ce urmea%a a i transmise de constructia $roiectata,
a$t conirmat si de com$ortamentul a+ora#il al
constructiilor din $erimetru, situate in imediata +ecinatate, la
care nu s-au constat tasari, rotiri, isuri, cra$aturi, ceea ce
demonstra%a sta#ilitatea terenului de undareB
$resiunea con+entionala a stratului in care se $ro$une
undarea 2de$o%ite colu+iale constituite din elemente de #locuri
angulare sau su#angulare de roci sedimentare, cu$rinse intr-o
matrice de argile $lastice3 este $ con+ J 3&0 N AaBa *.
gra+itationale 2alunecari3, lucru o#ser+at si din
geomorologia %oneiB
in cu$rinsul acestora nu e:ista ni+eluri de roci $lastice care
!ECEANDA!I
0ata de cerintele im$use $rin tema, $e #a%a datelor o#tinute in urma studiului $ot i
ormulate urmatoarele recomandari)
a+and in +edere adancimea de inghet, litologia terenului e:istent in %ona
am$lasamentului o#iecti+ului si caracteristicile constructiei, $ro$unem ado$tarea
adancimii de undare ince$and de la *,&0 m, ara o $reala#ila im#unatatire a
terenului de undare, cu res$ectarea $re+ederilor normati+ului A.*0?@&, $c 8.*-8.&B
stratul de undare este ormat din sisturi cuartitice sericito-cloritoase cu #udine
de cuart al#, isurate si alterate, uneori cu o sla#a matrice argiloasaB
undarea se +a reali%a $rin de$asirea o#ligatorie a stratului de sol +egetal,
res$ectandu-se conditiile de incastrare in stratul +iu si adancimea de undare
conorm normati+elor in +igoare, unctie de terenul de undare si caracteristicile
o#iectului $roiectatB
adancimea de undare se +a considera cea im$usa de unctionalitate, cu
res$ectarea stricta a $re+ederilor normati+ului A. *0?@&, $c 8.*-8.&, $entru
constructii din clasa 7= de im$ortanta -normala 2,T1, *0*00? 0-"'3B
conorm ,T1, 3300?!-@', $ct. *.&.!. constructia nu este sensi#ila la tasariB
conorm ,T1, 3300?!-@', ane:a C, ta#el !0, tasarea admisi#ila ma:ima este *'
cm.B
constructia nu are $rocese care ar $utea inluenta terenul de undare sau
sta#ilitateaB
se recomanda ca $rin sistemati%area +erticala sa se asigure e+acuarea a$elor din
$reci$itatii, $entru e+itarea #altirii si stagnarii acestora $e am$lasamentB
$entru eliminarea e+entualelor urmari ale actiunii a$elor su$ericiale, $ro+enite
din $erioadele de $reci$itatii a#undente, se recomanda e:ecutarea in $artea de sud -
+est a am$lasamenturui a unui canal, $entru colectarea si e+acuarea a$elor intr -
un camin s$ecial amenajatB
se recomanda amenajarea cores$un%atoare a torentului situat in $artea de +est a
am$lasamentului si $lantarea de +egetatie ar#oricola $entru sta#ili%area
talu%ului, in conditiile in care, in ultima $erioada de tim$, se remarca, din $unct
de +edere $lu+iometric, $re%enta unor $reci$itatii a#undente, ce cad in $erioade
a$recia#ile de tim$, cu eecte de siroire si trans$ort a$recia#ileB
a$ele menajere +or i colectate in mod cores$un%ator si dirijate la retea sau e+acuate
in locuri s$ecial amenajateB
undatiile +or i e:ecutate in mediu umed asa incat +or i necesare e$uismente
normale, in conditiile $lu+iometrice de la data ela#orarii documentatieiB
$rin masuri adec+ate 2$ante cores$un%atoare, rigole3 se +a e+ita stagnarea a$ei in
jurul constructiei, atit $e $erioada e:ecutiei cit si $e toata durata e:$loatariiB
ca sa$atura, conorm normati+ului T, terenul se incadrea%a astel)
- sol +egetal cu elemente de roci metamorice - teren usor categoria 7-aB
argila cenusiu -negricioasa cu elemente centimetrice de roci metamorice- teren
mijlociu categoria 7-aB
argila cenusiu -negricioasa cu elemente decimetrice de roci metamorice[ teren
mijlociu categoria a 77-aB
nisi$uri argiloase cu elemente centimetrice de roci metamorice si sedimentare,
teren mijlociu categoria a 77-aB.
nisi$uri argiloase cu elemente decimetrice de roci metamorice si sedimentare,
teren mijlociu categoria a 77-aB
- sisturi cuartitice sericito-cloritoase cu #udine de cuart al#, isurate si alterate, teren
tare, categoria a 777- a.
unctie de sarcinile eecti+e ce +or i transmise terenului, sistemul de undare
recomandat +a i) undatii continui su# %iduriB
se recomanda s$rijinirea sa$aturilor $entru undatii, conorm normati+elor in
+igoare, unctie de adancimea sa$aturilor si natura rocilor stra#atuteB
se inter%ice lasarea sa$aturilor deschise, $entru a nu se modiica caracteristicile
geotehnice ale terenului de undare B
\ in conormitate cu ,T1, &0'8?"" in %ona am$lasamentului adancimea de
inghet este de *,00 -*,*0 mB
in conormitate cu normati+ele A700 *?!008 in calculul antiseismic, cores$un%ator
intensitatii seismice de grad & - 9 se +or lua in considerate coeicientii - acceleratia
de $roiectare a terenului $entru com$onenta ori%ontala a miscarii a
g
J 0,*! cm ? s
!
B
$erioada de colt Tc [ 0,"sec B
actorul de im$ortanta D i J * B
clasa de ductilitate ; 2 medie3.
Clasa de im$ortanta in care $oate i incadrata constructia este 7=, normala.
\ reeritor la terasamente)
a3 se +a inde$arta, in $reala#il, stratul de teren +egetal, de$o%itandu-se
se$arat $entru reolosireB
#3 se +a trasa constructiaB
c3 se +or e:ecuta in $rima a%a undatiile cele mai adanci si a$oi cele cu o cota
de undare mai redusaB
d3 se inter%ice lasarea sa$aturilor deschise, $entru a nu se modiica
caracteristicile geotehnice ale terenului de undare.
e3 $anta talu%ului sa$aturii +a i h?# J !?3.
7n $roiectare si e:ecutie se +or res$ecta standardele, normati+ele si normele in
+igoare, inclusi+ A.,.7.
\ la $roiectare, e:ecutie $recum si $e toata durata e:$loatarii se +or res$ecta
$re+ederile din normati+ele ]i ,T1,-urile in +igoare si in mod deose#it cele din) A"-
!000, C'&-@', C*&(-@@, ,T0*&-(", NA* *!-08, C!(-"" com$letat cu C!(-@', A*30-((,
A744-(!, NA0'"-0!, ,T1, !"8'-(0, ,T1, (@'0-@(, ,T1, &0'8-"", ,T1, !"8'-
(0B
\ de asemenea se +or res$ecta $re+ederile din normele de $rotectia muncii in +igoare si
in mod deose#it cele din WRegulamentul $ri+ind $rotectia si igiena muncii in
constructiiW a$ro#at de ;CA1T cu ord. (?N?*' martie *((3. 1ceasta enumerare
nelind limitati+a, ea se +a com$leta cu masurile im$use de s$eciicul conditiilor
locale $recum si de noile reglementari a$arute intre tim$.
Nota
Ae $arcursul e:ecutiei lucrarilor, $roiectantul geotehnician +a i solicitat in santier
$entru rece$tia terenului de undare si intocmirea actelor im$use de normati+ele in +igoare
$ri+ind disci$lina in constructii.
Du$a e:ecutarea sa$aturilor $entru undatii, inaintea turnarii #etoanelor, +a i
chemat o#ligatoriu $roiectantul $entru +eriicarea naturii terenului de undare.
7n situatia in care a$ar neconcordante intre $re+ederile studiului si realitatea din
teren +a i sesi%at $roiectantul $entru ree:aminarea situatiei. Are%entul studiu este +ala#il
numai $entru am$lasamentul studiat si $entru o#iecteie $ro$use in aceasta eta$a. Aentru alte
o#iecte, care nu ac $arte din documentaia $re%entului studiu, situatia +a i reanali%ata la
momentul o$ortun.
TABEL =!ICIND DATELE BTINUTE =!IN EQECUTA!EA
SNDA*EL! GETE3NICE
Nr.
crt.
Nr.
,ondaj
9ntitati litologice interce$tate
titati litologice interce$tate
1dancime
sondaj
,ol
+egetal cu
elemente
cm de roci
metam.
2m3
1rgile
cenusii
negricioas
e cu elem
cm de roci
metam.
2m3
1rgile
cenusii
negricioase
cu
ragm dm
2#locuri3
de roci
metam.
2m3
Nisi$
argilos
micaceu
cu elem cm
de roci
metam.
2m3
Nisi$
argilos
micaceu
cu ragm
dm
2#locuri3
de roci
metam.
2m3
,isturi
clorito-
sericit. cu
#udine de
cuart
2m3
* * 0,30 0,"' 0,'0 2 2 *,8' 3,00
! ! 0,!' 0,"' 0,'0 2 2 *,&0 3,*0
3 3 0,!' 2 2 0,"0 0,"0 !,"' 8,80
8 8 0,30 - 2 0,&0 0,"0 !,(0 8,'0
' Domeniu
de
+ariatie
0,!'-0,30 0,"' 0,'0 0,&0-0,"0 0,"0 *,8' - !,(0 3,00 - 8,'0
& ;edia 0,!" 0,"' 0,'0 0,&' 0,"0 !,*"
T1K9C CU C1T9<4R77C9 D9 T9R9N D9 A9 1;AC1,1;9NT
DUA1 R9L7,T9NT1 C1 ,1A1R9
Nr.
crt.
Denumirea
/amnaturilor
=!=!IE2
TATI
CEZICE
CATEG!II DE TE!ENU!I
DU=A EDUL DE
CE=!TA!E LA SA=AT
Greutatea medie in sa/atura RSG/mcT
;anual ;ecani%at
cu lo$ata,
ca%ma etc
9:ca+ator Kuldo%er
*. ,ol +egetal cu
elemente de roci
metamorice
mijloci
u
usor 7 7 *!00-*800
!. 1rgila cenusiu-
negricioasa cu
elemente cm de roci
metamorice
mijloci
u
mijlociu 7 7 *&00-*(00
3. 1rgila cenusiu-
negricioasa cu
elemente dm de roci
metamorice
mijloci
u
mijlociu 77 77 *"00-*(00
8. Nisi$uri argiloase cu
elem cm de roci
metamorice
sla# mijlociu 77 77 *@00-!000
' Nisi$uri argiloase
cu elem dm
2#locuri3 de roci
metamorice
sla# mijlociu 77 77 *@00-!000
'. ,isturi
cuartitice
sericito-
cloritoase, cu
#udine de cuart
$utemic tare 777 777 *(00-!*00
Reca$itulate categorii de teren du$a re%istena la sa$are)
teren usor *'M
teren mijlociu '0M
teren tare 3'M
;asi+ul Ceahl-u se al- n %ona tem$erat-moderat continental- n cadrul c-reia
sunt dieren iate dou- etaje determinate de altitudine i anume)
- inutul climatic al mun ilor nal i
- inutul climatic al mun ilor mijlocii
Tem$eratura medie anual- este de 0," grade C $e +Hrul Toaca i ",! grade C la
$oalele muntelui. =alorile ma:ime sunt nregistrate n luna iulie, cHnd tem$eratura medie
se situea%- n jurul +alorii de *@ grade C, iar +alorile minime n ianuarie, cHnd se
nregistrea%- o tem$eratur- medie de -3 grade C.
n %onele nalte num-rul %ilelor de nghe ajunge la !00, acest enomen $utHnd
a$-rea chiar i +ara.
Ne#ulo%itatea atinge cote ma:ime n anotim$ul rece i $rim-+ara, din cau%a
a$tului c- =. Toaca are n-l imi ce se a$ro$ie de %ona de ormare a norilor. Num-rul
%ilelor senine cre te n inter+alul iunie-octom#rie i atinge ma:imul n octom#rie.
;edia anual- a $reci$ita iilor este de $este "00 mm, din care &0-"'M n lunile de
$rim-+ar- i +ar-. Aot a$-rea $reci$ita ii su# orm- de %-$ada n orice lun- a anului.
Un alt as$ect im$ortant este cea a, care a$are oarte des de-a lungul anului 2"0M3.
.i%ro*ra)ie
1$ele de su$raa - din aria ;asi+ului Ceahl-u a$ar in n totalitate #a%inului
hidrograic al rHului Kistri a. Ae rHul Kistri a s-a ormat lacul de acumulare 7%+orul
;untelui iar aluen ii direc i sunt $Hraiele ,chit-*3Nm, 7%+orul ;untelui-*3Nm, 7%+orul
1l#, ,ecu, Co u na, R-$ciuni a, Tilic.
1l i aluen i sunt indirec i i sunt colecta i de doi aluen i im$ortan i ai Kistri ei,
Kistricioara i Kica%. Kistricioara adun- a$ele de $e +ersantul nord-+estic 2$HrHul Aintic3
iar Kica%ul $e cele de $e +ersantul estic 2Chi irig , Neagra i Kistra3.
AHrHul Ru$turi, al-turi de Kistrele ;are i ;ic- sunt cele mai atracti+e $entru
turi ti, Ru$turi ormHnd cascada n dou- tre$te Duruitoarea cu o c-dere de 30 m iar
Kistrele ormHnd chei i cascade mai greu accesi#ile ns-.
Re eaua hidrograic- este radiar- i relati+ dens- iar lungimea total- este de
!00Nm. Datorit- $etrograiei, $Hraiele sunt alimentate de $Hn%ele su#terane alate la #a%a
conglomeratelor i grohoti urilor. 7%+oarele acestor $Hraie se al- la altitudini de *!00-
*300m.

+.# Caracteristicile /rinci/ale ale construc7iilor
3.!.* Aentru cl-diri) deschideri, tra+ei, aria construit-, aria des-urat-, num-rul de
ni+eluri i n-l.imea acestora, +olumul construit.
Functiunea
=ENSIUNE TU!ISTICA
DescBideri 2$ensiunea are " deschideri3)
*-! de 8,*0mB
!-3 de ',*0mB
3-8 de 8,*0mB
8-' de ',*0mB
'-& de 8,*0mB
&-" de 8,*0mB
"-@ de 8,*0mB
@-( de 8,!0m.
Tra-ei)
Deoarece nu are o orma regulata, $e o directie a+em urmatoarele tra+ei)
1-1S de 8,"0mB
1S-K de *,*'mB
K-C de 3,00mB
C-D de ',30mB
D-9 de &,@'m.
Ae cealalta directie a+em urmatoarele tra+ei)
1-K de ',@'mB
K-C de 3,00mB
C-D de ',30mB
D-9 de &,@'m.
Su/rafata construita U %%)A&( m/
=rocent de ocu/are a terenului .=T1 U 11A%) L

Su/rafata desfasurata U 11<(A<( m/
Coeficient de utili4are a terenului .CUT1 U (A#<
Su/rafata utila totala U )&#A$( m/
Cate0oria de im/ortanta 2conorm G<R nr. ""&?*(("3 - C
Clasa de im/ortanta 2 Conorm Codului de $roiectare seismica A*00?* /
!00&3 / 777
!e0im de inaltime : DP=P#E
Inaltimea constructiei

G ma:im la cornisa J F (,@0 m
G ma:im la coama J F *3,!' m
Numarul de ni+eluri) 8B
7naltime demisol 2ni+el *3) 3,00 mB
7naltime $arter 2ni+el !3) 3,00 mB
7naltime etaj * 2ni+el 33) 3,00 mB
7naltime etaj ! 2ni+el 83) 3,00 m
=olumul construit) 3(!0 mc.
+.#.# =entru re7ele@ lun0imiA l67imiA diametreA materialeA condi7ii de /o4are etc.
Instala7ii sanitare interioare
Construc.ia este $re+-%ut- cu gru$uri sanitare in camere si $iscina.
9chi$area s-a -cut de c-tre $artea de arhitectur-, .inHnd cont de $re+ederile
,T1, *8"@ ? (0 i de normele n +igoare cu)
- la+oare din $or.elan sanitar echi$ate cu #aterii amestec-toare stati+eB
- +ase closet din $or.elan sanitar cu re%er+or de s$-lare montat $e +as sau $e
$erete la semin-l.imeB
- ca%i de dus echi$ate cu #aterii amestec-toareB
- s$alatoare si chiu+ete la #ucatarie.
Aentru colectarea a$elor de $e $ardoseala gru$urilor sanitare si a camerei centralei
termice sunt $re+-%ute sioane de $ardoseal-.
Alimentarea cu a/6 rece a consumatorilor interiori se ace sursa $ro$ie / $ut
orat .
Distri#u.iile de 1r la $unctele de consum - o#iecte sanitare, sunt reali%ate cu
sisteme de conducte din $olietilena reticulata.
Alimentarea cu a/a cald6 de consum a consumatorilor interiori se ace de la
#oilerul am$lasat intr-o inca$ere s$ecial amenajata la demisolul cladirii.
Distri#u.ia a$a calda curenta la $unctele de consum se ace cu sisteme de
conducte din $olietilena reticulata.
Canali4area a/elor u4ate mena>ere interioare@
Aentru inter+en.ii n ca% de nundare a conductelor, $e traseul coloanelor de
scurgere i ori%ontal- s-au $re+-%ut $iese de cur-.ire.
Colectoarele +or a+ea $ant- ma:im- de cca. iJ 0,0!.
1$ele menajere $ro+enite de la gru$urile sanitare se +or canali%a un #a%in
+idanja#il.
1$ele menajere $ro+enite de la %ona de #ucatarii se +or trece canali%a s$re un
se$arator de grasimi.
Alimentarea cu ener0ie electric6 a construc.iei se +a reali%a $rintr-un
#ranament tria%at 23NXB'0G%B !30?800=3 din re.eaua de distri#u.ie e:istent- n %on-
2C91 0,8N=3, solu.ia de alimentare iind sta#ilit- de c-tre ,.C. 9-4N ,.1. $rin a+i%ul de
racordare.
,chema instala.iei electrice interioare este de ti$ TN - ,.
,chema distri#u.iei interioare cu$rinde un ta#lou electric de iluminat si $ri%e
2TCA3 am$lasat in hol, alimentat de la irida de distri#utie si contori%are a imo#ilului si
alimentea%a circuitele electrice de iluminat si $ri%e.
Circuitele de iluminat se reali%ea%- cu conductoare i%olate din cu$ru 20E3 $o%ate
n tu#uri de $rotec.ie ti$ 7A9D, montate ngro$at n tencuial-.
Circuitele de $ri%e se reali%ea%- cu conductoare i%olate din cu$ru 20E3 $o%ate n
tu#uri de $rotec.ie ti$ 7A9D, montate ngro$at n $ardoseala.
n #ai, #ucatarie si la e:terior se +or monta cor$uri de iluminat cu grad minim de
$rotec.ie 7A&'.
Comanda iluminatului se +a reali%a cu ntreru$-toare montate numai $e
conductoarele de a%-, care +or a+ea un curent nominal 7nJ*01.
ntreru$-toarele sunt cu montaj ,T.
Circuitele de $ri%e se +or echi$a cu ntreru$-toare automate cu$late cu dis$o%iti+e
de $rotec.ie dieren.ial- de mare sensi#ilitate, 7 J 30m1, care reali%ea%- $rotec.ia la
scurtcircuit i $rotec.ia m$otri+a curen.ilor re%iduali de deect.
,e +or monta numai $ri%e cu contact de $rotec.ie, montaj ,T.
Instalatii de incal4ire
9nergia termic- $entru nc-l%ire, $re$arare a$a calda curenta, $iscina se +a o#.ine
cu ajutorul a ! ca%ane unctionand cu com#usti#il solid. 1$a calda de consum se +a
o#tine cu ajutorul unui #oiler cu ser$entina.
Aentru incal%irea a$ei $iscinei se +a olosi un schim#ator de caldura in $laci.
7n sco$ul asigur-rii condi.iilor o$time de conort termic se reali%ea%- o instala.ie
de nc-l%ire dimensionat- $entru a asigura tem$eraturi interioare conorm ,T1, *(0"?!-
(*.
Ca%anele se +or monta in inca$erea s$ecial am$lasata de la $arterul cladirii.
1gentul termic olosit este a$- cald- F@0^C ? F&0^C.
Distri#utia agentului termic de la ca%ane la cor$urile de incal%ire se +a reali%a cu
ajutorul unui distri#uitor-colector.
1limentarea cor$urilor de incal%ire se ace $rin intermediul coloanelor.
n instala.ia de nc-l%ire se +or monta ro#inete de aerisire - de%aerator manual
*?!6, $entru iecare cor$ de nc-l%ire. De asemenea instala.ia +a i dotat- cu ro#ineti cu
do$ i $orturtun $entru golirea instala.iei, n $unctele de cota minima.
Distri#u.ia agentului termic se +a ace $rin intermediul unui distri#uitor - colector
general 2DC<3 am$lasat n camera centralei termice . Distri#uitorul este $re+-%ut cu 8
circuite se$arate 2ramuri3 astel)
un circuit din conducte din .ea+a de otel -incal%ire s$atiiB
un circuit $entru #oiler $re$arare a.c.c. din conducte din .ea+a de otelB
un circuit $entru #oiler a$a $iscina din conducte din .ea+a de otelB
un circuit $entru incal%irea s$atiului $iscinei din conducte din .ea+a de otelB
Aentru iecare $lecare 2circuit3 din distri#uitor se $re+ede cite o $om$a de
circulatie
$entru a o#tine un reglaj calitati+ si cantitati+ o$tim.
Trecerea conductelor 2tur - retur3 $rin $ere.i i $lanee se +a ace $rin intermediul
manoanelor de $rotec.ie din .ea+- metalic-.
7nstala.ia de nc-l%ire se com$une din)
distri#uitor - colector 2am$lasat n camera centralei termice3, din .ea+- de otel, cu 8
circuiteB
conducte de distri#u.ie $rinci$aleB
conducte de leg-turi la cor$urile de nc-l%ire din otel sunt din .ea+- de cu$ru
_*':*mm
arm-turi montate n locuri accesi#ile)
ro#inet du#lu reglaj _*?!, An*0, montat $e iecare radiatorB
ro#inet de retur montat $e iecare radiator _*?!, An*0B
ro#inete de i%olare la #a%a iecarei coloaneB
ro#inete de golire / cu ser-, cu do$ i $orturtun _3?8, An*0, in $unctele de
cota minimaB
ro#ine.i de aerisire - de%aerator manual *?!6, montat $e iecare cor$B
de%aeratoarele automate R11 montate la ca$etele coloanelor.
cor$urile de nc-l%ire sunt )
- con+ectoradiatoare $anou din otelB
radiatoare $ort$roso$ in #ai.
Cor$urile de nc-l%ire se +or am$lasa la $artea inerioar- a nc-$erilor, n %ona
su$rae.elor +itrate, $entru o#.inerea unei eicien.e termice ma:ime sau, acolo unde este
ca%ul, cHt mai a$roa$e de locul de $-trundere a aerului rece.
Racordarea cor$urilor la instala.ie se ace astel ncHt circula.ia agentului termic
s- se ac- de sus n jos i n diagonal-.
;ontarea cor$urilor de incal%ire se ace cu ajutorul consolelor s$eciale 2$re+-%ute
de urni%orul de echi$amente3.
Distan.ele de am$lasare a cor$urilor de nc-l%ire sunt conorm Normati+ului 7.*3 -
(8 i iei tehnice a radiatorului.
Conductele de distri#u.ie se +or monta cu $ant- de minim !` s$re $unctele de
cota minima $entru asigurarea golirii i aerisirii instala.iei.
!e0larea 8i ecBili,rarea din $unct de +edere hidraulic a instala.iei se +a ace
local $rin intermediul ro#ine.ilor monta.i $e iecare radiator i $e iecare ramur- de
distri#u.ie.
De4aerarea instala.iei se ace)
local $rin intermediul de%aeratoarelor manuale _ *?!6 montate $e iecare
radiatorB
$rin intermediul de%aeratoarelor automate - _ *?!6 montate la ca$etele
coloanelor.
Golirea instala.iei se ace, la sionul de $ardoseal- din camera $om$ei de caldura
$rin intermediul ro#ine.ilor de golire cu do$ i $orturtun _ a si in $unctele de cota
minima.
+.#.+. =entru cl6diri care se moderni4ea46 se -a /re4enta ca /arte com/onent6
din studiul de fe4a,ilitate e?/erti4a teBnic6 de s/ecialitate asu/ra construc7iei
e?istenteA Intocmit6A datat6 semnat6 8i 8tam/ilat6 de un e?/ert teBnic atestat
/entru /roiectele care /re-6d moderni4are/consolidare/e?tindere/desfiin7are
/ar7ial6/lucr6ri de re/ara7iiA /recum 8i finali4area construc7iilor a c6ror e?ecu7ie
a fost Intreru/t6 Inainte de finali4area com/let6 a acestoraF 8i !a/ortul /ri-ind
stadiul fi4ic al lucr6rilor. : NU ESTE CAZUL
+.+. Structura constructi-6
Aentru cl-diri i re.ele se +a ace o descriere a solu.iilor tehnice a+ute n +edere, cu
recomand-ri $ri+ind tehnologia de reali%are i condi.iile de e:$loatare ale iec-rui
o#iect.

Structura constructiei este@
0undatii continui su# %iduri
Cadre din #eton armat
Alanseu din #eton armat
1co$eris sar$anta din lemn
INC3IDE!ILE EQTE!IA!E SI CE=A!TIEENTA!I INTE!IA!E
7nchiderile e:terioare se reali%ea%a cu $ereti de %idarie la care se adauga
termosistemul, din $olistiren.
Com$artimentarile interioare se reali%ea%a din $ereti de %idarie si gi$s-carton.
FINISA*E INTE!IA!E
Aardoseli / gresie si mocheta
Aeretii si ta+anul / +ar la+a#il
Tam$larie interioara / lemn
FINISA*E EQTE!IA!E
Tencuiala decorati+a
Alacaj $iatra
Tam$larie din lemn
1co$eris sar$anta / in+elitoare ti$ tigla
AC=E!ISUL
1co$erisul este ti$ sar$anta, din lemn, cu in+elitoare ti$ tigla. Colectarea si
scurgerea a$elor se ace catre jghea#uri si #urlane.
ALTE SLUTII CNST!UCTICE
1cces $ietonal $rin alee $lacata cu $a+aj ceramic 2$a+ele auto#locante3.
1ccesul auto se ace $e o alee amenajata cu $iatra concasata.
Aarcarea, in su$raata de 3(*,@0 m$, +a i amenajata cu un strat de $iatra
concasata, du$a inde$artarea in $reala#il, a stratului +egetal.
DESC!IE!EA FUNCTINALA
Demisolul / are o su$raata utila de *@(,30m$.
=arterul - are o su$raata utila de 380,30 m$.
1ccesul $rinci$al in $ensiune se ace din $artea de est a am$lasamentului, $rintr-un hol
de acces si rece$tie, alat la cota b0,00.
Eta>ul 1 - are o su$raata utila de !(&,!0 m$ si este alat la cota F3,00 m si cota
F8,'0m.
Eta>ul # - are o su$raata utila de *8&,@0 m$ si este alat la cota F&,00 m si cota
F",'0m.
Descriere functional /ensiune
=ENSIUNE NICEL Denumire functional Su/rafata
DEEISL
Kucatarie 3!,(0
4iciuFscara !3,'0
Gol *0,"0
De$o%it !0,(0
Gol acces *!,&0
,$atiu tehnic $iscina (0,(0
TTAL DEEISL 1')A+(
=A!TE! Gol accesFrece$tie 88,*0
GolFscara !8,@0
Coc de luat masa '!,"0
4iciu F scara !(,!0
<.,. #ar#ati ","0
<.,. emei @,*0
Gol **,*0
Dusuri ",30
Aiscina @*,80
Gol +estiare *0,00
=estiar F<.,. emei *0,(0
=estiar F <.,. #ar#ati **,*0
,auna &,!0
Gol sauna ',(0
,alon masaj *8,@0
Centrala termica *',00
TTAL =A!TE! +<(A+(
ETA* 1
Camera !!,&0
Kaie 8,'0
Camera !!,!0
Kaie 8,!0
Camera !!,!0
Kaie 8,!0
Camera !*,(0
Kaie 8,*0
Camera !3,'0
Kaie 8,!0
Camera *@,00
Kaie 8,*0
Camera !3,!0
Kaie 8,*0
Camera *@,*0
Kaie 3,(0
Gol de ni+elFscara @',*0
4iciu &,*0
TTAL ETA* 1 #)$A#(
ETA* #
Camera !3,30
Kaie 8,*0
Camera *@,00
Kaie 8,*0
Camera !3,!0
Kaie 8,*0
Camera *@,*0
Kaie 3,(0
GolFscara 8@,00
TTAL ETA* # 1<$A'(
SU=!AFATA UTILA TTALA )&#A$( m/
SU=!AFATA CNST!UITA %%)A&( m/
SU=!AFATA DESFASU!ATA 11<(A<( m/
TE!ASA =A!TE! <<A+ m/
TE!ASA ETA* 1 11(A& m/
BALCANE ETA* 1 $%A' m/
BALCANE ETA* # <&A+ m/
INDE=LINI!EA CE!INTEL! DE CALITATE
CE!INTA ESENTIALA A 2 !EZISTENVW EECANICA XI STABILITATE
. conform memoriului de structura 1
CE!INTA ESENTIALA B : SECU!ITATEA LA INCENDIU
CE!INTA ESENTIALA C : IGIENAA SANATATE SI EEDIU
I0iena si sanatatea oamenilor
,unt res$ectate distantele minime ata de constructiile in+ecinate .
Terenul $ermite o insorire o$tima a s$atiilor in cea mai im$ortanta $erioada a %ilei.
;ajoritatea camerelor sunt orientate s$re est si +est si oera $ers$ecti+e am$le s$re +ecinatati.
!efacerea si /rotectia mediului
Arin am$lasarea noii constructii nu se $ertur#a +ecinatatile si nu este necesara taierea de
ar#ori.
1m$lasamentul studiat ace $arte dintr-o %ona centrala.
Cunoscandu-se aceste as$ecte s-a ado$tat solutia cu o +olumetrie moderna $e structura
din #eton armat cu %idarie de caramida si aco$eris sar$anta. =olumetria moderna se inscrie in
s$eciicul %onei, este usor $erce$uta din toate directiile si are o am$la deschidere s$re $eisajul
montan si im$rejmuiri.
1ccesul $rinci$al in incinta se ace din $artea de est a am$lasamentului.
0unctiunile $re+a%ute in $roiect nu generea%a no:e sau alti actori de $oluare ai
mediului.
7n curtea aerenta $ensiunii +or i construite alei de acces si aleile $ietonale, din $a+aj
ceramic, trotuare si $arcare auto.
Trotuarele cladirii +or a+ea o usoara $anta s$re e:terior care sa asigure scurgerea a$elor
$lu+iale.
Cota b0,00 a cladirii este la F0,(0 m ata de cota terenului amenajat.
Im/re>muirea terenului se +a ace $rintr-un gard acut $e undatie i%olata $e iecare
stal$ cu grinda de echili#rare su# soclu, cu o lungime de !@",*0 metri liniari. Aartea su$erioara
+a i construita din te+i rectangulare la o inaltime li#era de *,& m, incasata in $amant la * m,
din care undatia +a i de 0,@ m.
7ntre stal$i se +or monta $lase #ordurate, cu inaltimea de *,' m si latimea de !,' m.
Aarcarea, in su$raata de 3(*,@0 m$, +a i amenajata cu un strat de $iatra concasata,
du$a inde$artarea in $reala#il, a stratului +egetal.
!GANIZA!EA DE SANTIE! SI EASU!I DE =!TECTIA EUNCII
Cucrarile de e:ecutie, inclusi+ cele $entru im$rejmuire, se +or desasura numai in
limitele incintei si nu +or aecta domeniul $u#lic.
;odul de organi%are de santier este $reci%at in memoriul tehnic $entru organi%are de
santier.
Ae durata e:ecutarii lucrarilor de construire se +or res$ecta urmatoarele)
Cegea (0?*((& $ri+ind $rotectia munciiB
Norme generale de $rotectia munciiB
Regulamentul ;CA1T (?N?*'.03.*((3 / $ri+ind $rotectia si igiena muncii in
constructii / ed. *(('B
4rd. ;;A, !3'?*((' $ri+ind normele s$eciice de securitatea muncii la
inaltimeB
4rd. ;;A, !''?*((' / normati+ cadru $ri+ind acordarea echi$amentului de
$rotectie indi+idualaB
Normati+ele generale de $re+enirea si stingerea incendiilor a$ro#ate $rin
4rdinul ;7 nr. ""'?!!.0"."((@B
4rd. ;CA1T !0N?**.0".*((8 / Normati+ C300-*((8B
1lte acte normati+e in +igoare in domeniul la data e:ecutarii $ro$riu-%ise a
lucrarilor.
Are%entul $roiect este intocmit in concordanta cu )
$re+ederile Alanului Ur#anistic <eneral Neamt
$re+ederile Regulamentului Ur#anistic
$re+ederile Certiicatului de Ur#anism
norme si normati+e in +igoare.
=iscina P Sauna P Easa>
1menajarea $iscinei, a saunei si a salii de masaj se +or ace n %ona s$ecial
amenajata de la $arterul $ensiunii.
Lona destinat- $iscinei are o su$raat- de @*,80 m$, cea destinat- saunei are &,!0
m$ si cea a salii de masaj de *8,@ m$.
Dimensiunile $iscinei)
C J &,00 mB
l J 8,00 mB
G J *,80 / !,00 m.
0inisarea $iscinei se +a ace cu $l-cu.e din sticl-, iar inisarea marginii su$erioare
se +a ace cu gresie $erimetral- antidera$ant-.
,e +or achi%itiona)
EcBi/amente necesare /iscinei@
echi$amente iltrareB
sistem de iluminareB
sistem de automati%areB
echi$amente curatare $iscinaB
scari acces $iscina 2! #uc3B
echi$amente tratare a$aB
te+i si itinguri.
Sauna din lemn $re+a%uta cu urmatoarele com$onente)
so#aB
$anou de comand-B
$iatra $entru so#aB
#anciB
iluminare interioaraB
grilaj de lemn $odea.
Sala de masa>)
mese $entru masaj 2! #uc3.
!e4isten7a 8i sta,ilitatea la sarcini staticeA dinamice 8i seismice
Date 0eoteBnice 8i de am/lasament
1m$lasamentul studiat are sta#ilitatea local- i general- asigurat- n conte:tul actual
2n %on- nu s-au semnalat enomene de insta#ilitate3. 1m$lasamentul este su$us $ericolului
inunda.iilor 2am$lasamentul este ori%ontal3.
Coeicien.ii de siguran.- o#.inu.i $entru un $roil i$otetic cu $anta general- de 3 M
$rin metoda Hiilor 20ellenius3 indic- +alori mai mari de *,00, ceea ce arat- c- $erimetrul
$oate i considerat sta#il n condi.iile actuale, iar lucr-rile eectuate nu aectea%- sta#ilitatea
am$lasamentul n condi.iile $-str-rii $ro$riet-.ilor i%ico-mecanice actuale ale terenului de
undare.
Conorm ,T1, &0'8-"", adHncimea ma:im- de nghe. este de -0.(0 m de la CTN.
Um$luturile ce se +or reali%a n jurul unda.iilor se +or e:ecuta din roci coe%i+e 2ce
se ncadrea%- ,.T.1.,.-ului !(*8-@83 a+Hnd n +edere o#.inerea unui grad de com$actare
mediu de ('M i minim de (!M 2se recomand- utili%area de $-mHnt gal#en sortat-$ra
argilos sau argil- $r-oas-3.
Din /unctul de -edere al Inc6rc6rii din -Ont : 4ona C
7ntensitatea normat- a nc-rc-rii dat- de +Hnt a ost calculat- conorm Cod de
$roiectare, 7ndicati+ NA-0@!-08 nc-rc-ri date de +Hnt.
g+ J 0,'0 NAa / $resiunea dinamic- de #a%- sta#ili%at-, la n-l.imea de *0 m deasu$ra
terenuluiB
Coeicien.ii $ar.iali de siguran.- g multi$lic- intensitatea normat- a nc-rc-rii date de
+Hnt, n +ederea o#.inerii intenasit-.ii normale de calcul.
Asi0urarea e?i0entelor de re4isten76 8i sta,ilitate
A-r.ile de construc.ie au ost conce$ute astel ncHt s- satisac- cerin.a de re%isten.- i
sta#ilitate n conormitate cu $re+ederile Cegii $ri+ind calitatea construc.iilor, nr.*0?*(('.
Arin aceasta se n.elege c- ac.iunile susce$ti#ile a se e:ercita asu$ra construc.iilor n tim$ul
e:$loat-rii nu +or a+ea ca eect $roducerea +reunuia din urm-toarele e+enimente)
deormarea unor elemente la +alori $este limit-B
a+arierea unor $-r.i ale constructiei sau a instala.iilor i echi$amentelor, re%ultat-
ca urmare a deorma.iilor mari ale elementelor $ortante sau a unor e+enimente
accidentale de $ro$or.ii, a.- de eectul luat n calcul la $roiectare.
,olu.ia $ro$us- asigur- cerin.ele de re%isten.- i sta#ilitate $entru com$ortarea
urm-toarelor elemente, com$onente ale constructiei, $e durata e:$loat-rii)
teren undare
inrastructur-
echi$amente electro-mecanice aerente categoriilor de lucr-ri.
Cerin.ele de re%isten.- i sta#ilitate s-au tratat n #a%a conce$tului de Rstare limit-6
aa cum este el deinit $rin ,T1, *0*00?0-"' RArinci$ii generale de +eriicare a siguran.ei
construc.iilor6, res$ectHndu-se $re+ederile RNormati+ului $entru $roiectarea antiseismic- a
construc.iilor de locuin.e, social-culturale, agro%ootehnice i industriale6, 7ndicati+ A*00-(!
modiicat i com$letat n *((&.
Amena>6ri e?terioare /entru Inde/6rtarea a/elor /lu-iale
,istemati%area +ertical- +a asigura nde$-rtarea ra$id- a a$elor $rin $ante i rigole.
Aentru $rotejarea unda.iilor contra iniltra.iilor i nghe.ului se +a e:ecuta un trotuar
$erimetral de *,00 m l-.ime c-tre str-%ile adiacente i la &0 cm c-tre limita de $ro$rietate a
s$a.iului.
Date des/re calculul structurii de re4isten76
nc-rc-rile $ermanente i utile au ost determinate conorm ,T1, *0*0*?"@, iar
$entru %-$ad- i +Hnt conorm ,T1, *0*0*-!*?(!., res$ecti+ ,T1, *0*0*-!0?(!.
Ca dimensionarea i alc-tuirea elementelor construc.iei sau urm-rit res$ectarea
$re+ederilor normati+elor)
N=(1#2#((< / Normati+ $ri+ind $roiectarea i e:ecutarea lucr-rilor de unda.ii
directe la construc.iiB
=&2#((( - Normati+ $ri+ind $roiectarea, e:ecutarea i e:$loatarea construc.iilor
undate $e $amHnturi sensi#ile la ume%ireB
NE (1#-)) - Cod de $ractic- $entru e:ecutarea lucr-rilor din #eton i #eton armatB
=1((21/#(($ Cod de $roiectare seismic-, $artea 7B
C1+)2'& / 7nstruc.iuni tehnice $entru $rotec.ia anticoro%i+- a elementelor de
construc.ii metaliceB
Arogramul de calcul utili%at) Ro#ot ;illeniumB
Arin $roiect sau re%ol+at la ni+el de detaliu de e:ecu.ie, conorm ,T1,-urilor n
+igoare, toate elementele com$onente ale structurii, i m#in-rile acestora.
Arin limitarea de$las-rilor i deorma.iilor structurale se e+it- degradarea elementelor
nestructurale.
Calculul nc-rc-rilor n gru$area s$ecial-, s-au eectuat conorm C*-*-3-!00', NA-
0@!-08B
Arin m-surile ado$tate n cadrul $roiectului se a$recia%- o#.inerea unei asigur-ri
ra.ionale a construc.iei n ra$ort cu st-rile limit- ale e:$loat-rii normale i cu st-rile limit-
ultime.
Aarametrii geometrici ai structurii n ansam#lu i ai elementelor de construc.ie, se
ncadrea%- n sistemul de toleran.e sta#ilit $rin ,T1, @&00 $entru clasele de $reci%ie i
+alorile toleran.elor.
Aentru e:ecu.ie se +or olosi detalii +eriicate n $ractic- i se +or res$ecta cHte+a
m-suri de $rinci$iu)
1m$lasarea i i:area mo#ilierului s-a $roiectat astel ncHt $rin c-dere, lunecare sau
r-sturnare, acesta s- nu $ro+oace $ierderi de +ie.i omeneti, r-nirea $ersoanelor sau s-
#loche%e e+acuarea cl-dirii.
Ceg-turile instala.iilor i echi$amentelor de elementele de construc.ie se +or $roiecta
ncHt s- nu constituie $uncte sla#e. Aroiectarea $rinderilor i a elementelor de sus.inere a
instala.iilor i echi$amentelor se +a ace su# coordonarea inginerului res$onsa#il cu
$roiectarea structurii.
Aroiectul +a con.ine solu.ii tehnice i tehnologice de reali%are a instala.iilor $entru a
asigura cerin.ele de re%isten.- i sta#ilitate im$use de)
am$lasarea i $o%i.ionarea acestora n cadrul construc.ieiB
asigurarea integrit-.ii $ro$rii la tasarea dieren.iat- a construc.ieiB
re%isten.a intrinsec- a tuturor instala.iilor la solicit-rile interne i e:terne a
acestora B
condi.iile de re%isten.- la agresi+itatea chimic- i mecanic- i la condi.iile de
mediu.
Trecerile $rin elementele de construc.ie se +or ace nea$-rat cu manoane de
$rotec.ie. Dilat-rile +or i $reluate natural, $rin conigura.ia traseului ado$tat.
Ca $roiectare s-au olosit detalii +eriicate n $ractic-. =alorile or.elor de calcul
$entru $rinderile i elementele de sus.inere ale instala.iilor, +or i cu !'M mai mari decHt
cele $re+-%ute n normati+ul A*00?(! modiicat i com$letat n *((&.
1m$lasarea i i:area mo#ilierului s-a $roiectat astel ncHt $rin c-dere, lunecare sau
r-sturnare, acesta s- nu $ro+oace $ierderi de +ie.i omeneti, r-nirea $ersoanelor sau s-
#loche%e e+acuarea cl-dirii.
;-surile constructi+e $entru asigurarea sta#ilit-.ii mo#ilierului +or i $redate n a%a
D.9. de $roiectare.
Arin m-surile ado$tate n cadrul $roiectului se a$recia%- o#.inerea unei asigur-ri
ra.ionale a construc.iei n ra$ort cu st-rile limit- ale e:$loat-rii normale i cu st-rile limit-
ultime.
,olu.ia dat-, com$letat- cu detaliile de e:ecu.ie +eriicate n $ractic-, $recum i
olosirea materialelor agrementate asigur- o com$ortare cores$un%-toare a construc.iei $e
durata de ser+iciu, n condi.iile $rogram-rii i asigur-rii inan.-rii $entru lucr-rile de
ntre.inere, de re$ara.ii curente i ca$itale de c-tre in+estitor.
=ro0ram de urm6rire In tim/
1cest $rogram +i%ea%- urm-toarele ca$itole majore)
urm-rirea tas-rilor n $erioada de e:ecu.ie a lucr-rilor i n $erioada de
e:$loatareB
urm-rirea com$ort-rii n tim$ a construc.iei)
de$las-ri ori%ontale, +erticale sau nclin-riB
a$ari.ia de rosturi sau cr-$-turiB
deorma.ii +i%i#ile) +erticale, ori%ontale sau rotiri B
nundarea scurgerilor la canaleB
a$ari.ia isurilor sau cr-$-turilor n elementele +erticale sau ori%ontale,
$utre%irea elementelor de lemn ale ar$antei.
E6suri de /rotec7ie a muncii
n tim$ul e:ecu.iei lucr-rilor se +or res$cta urm-toarele norme de $rotec.ie a muncii
n +igoare )
Norme generale de $rotec.ia muncii a$ro#ate de ;inisterul muncii i solidarit-.ii
sociale cu nr.'0@?!0.**.!00! i de ;inisterul ,-n-t-.ii i 0amiliei cu
nr.(33?!'.**.!00!
Norme s$eciice de $rotec.ia muncii n acti+itatea de construc.ii montaj a$ro#ate cu
4rdinul *!33?*(@' / ;CA1T (N?*'.03.*((3 RRegulament $ri+ind $rotec.ia i igiena
muncii n construc.ii6
7; 00&?*((& / "3N?*'.*0.*((& RNorme s$eciice de $rotec.ia muncii $entru lucr-ri
de %id-rie, montaj i inisaje n construc.ii6
7; 00"?*((&-"8N?*'.*0.*((& RNorme s$eciice de $rotec.ia muncii $entru lucr-ri de
coraje, schele, cintre i eaodaje6
Normati+ de $re+enire i de stingere a incendiilor $e durata e:ecut-rii lucr-rilor de
construc.ii i instala.ii aerente acestora6 / C300?*((8
Normati+ $ri+ind $roiectarea cl-dirilor ci+ile din $unct de +edere al cerin.elor de
siguran.- n e:$loatare / C9 *- *(('
Ae lHng- cele men.ionate, care nu au un caracter limitati+, $roiectantul i e:ecutantul
$ot com$leta m-surile de $rotec.ia muncii ori de cHte ori situa.ia o cere.
De asemenea se +a urm-ri res$ectarea urm-toarelor m-suri)
ncheierea unui $roces-+er#al $ri+ind circula.ia $e su# %onele de lucru i
ngr-direa acestoraB
nainte de nce$erea lucrului, ntregul $ersonal tre#uie s- ai#- -cut
instructajul de $rotec.ie a muncii, s- $osede echi$amentul de $rotec.ie i de
lucru, s- nu ie #olna+, o#osit sau su# inluen.a #-uturilor alcooliceB
sculele, dis$o%iti+ele i utilajele s- ie n stare de unc.ionare, corect racordate
la re.eaua electric- i legate la $-mHntB
schelele s- ie $re+-%ute cu #alustrade i scHnduri de #rad i s- ie #ine
ancorate.
;-surile enumerate mai sus nu au un caracter e:hausti+ i se +or com$leta i cu
altele menite s- e+ite $roducerea oric-rui accident.
=rinci/alele utila>e de dotare ale construc7iilor 2centrale termice, hidrooare,
ascensoare etc.3
Sistem de 1( /anouri solare@
2 tu#uri +idateB
2 durata de +iata !0 de aniB
- $resiunea a$ei de 8 / *' #ariB
- grosime tu# * / 3,' mmB
- re%istent la grindinaB
- materialul / sticla #orosilicata dura.
Centrala termica .sistemul de incal4ire1 este com/usa din@
ca%anB
+ase de e:$ansiuneB
$om$e de circulatieB
te+iB
schim#ator de caldura in $laciB
#oilerB
distri#uitor / colectorB
armatureB
cor$uri de incal%ireB
deduri%atorB
instrumente de masura 2termometru, manometru3.
Pentru epurarea apelor uzate$
Se/arator Bidrocar,uri
+olum 3'00 / &'00 litri
masa neta *"0 / 3&0 Ng.
Se/arator de 0rasimi .# ,uc1
- +olum total 30 / *00 litri
- +olum colectare namol " / !' litri
- masa 8 / *! Ng
- ro#inet golire metallic.
Pentru alimentare cu apa$
3idrofor
as$ira de la ma:im 30-80 mB
de#it c J *,' - & m
3
?h
motor electric monoo%atB
a: motor din ino:B
cor$ul $om$ei din ontaB
condensator de $ornire incor$orat.
=om/6 su,mersi,il6
de#it c J * / ' m
3
?h
h J *' - 8' mca.
Instala7ii aferente construc7iilor
Se %or descrie solu&iile adoptate pentru instala&iile de iluminat' (or&a' curen&i sla)i'
ap' canalizare etc*
Instala7ii sanitare
Ca ela#orarea $roiectului s-au res$ectat $re+ederile legisla.iei tehnice n +igoare -
normati+e, $rescri$.ii tehnice, standarde.
Ca alegerea solu.iilor tehnice s-a .inut cont de caracteristicile construc.iei, de
destina.ia construc.iei i a nc-$erilor i de condi.iile de mediu.
Ca ela#orarea $re%entului $roiect s-a utili%at $roiectul $e $artea de arhitectur- i
$lanul de situa.ie cu am$lasarea construc.iei.
Descrierea instala7iilor sanitare
7nstala.ii sanitare interioare aerente consumatorilor $re+-%u.iB
7nstala.ii a$- - canal din incinta $ro$riet-.ii.
Instala7ii sanitare interioare
Construc.ia este $re+-%ut- cu gru$uri sanitare in camere si $iscina.
9chi$area s-a -cut de c-tre $artea de arhitectur-, .inHnd cont de $re+ederile
,T1, *8"@ ? (0 i de normele n +igoare cu)
- la+oare din $or.elan sanitar echi$ate cu #aterii amestec-toare stati+eB
- +ase closet din $or.elan sanitar cu re%er+or de s$-lare montat $e +as sau $e
$erete la semin-l.imeB
- ca%i de dus echi$ate cu #aterii amestec-toareB
- s$alatoare si chiu+ete la #ucatarie.
Aentru colectarea a$elor de $e $ardoseala gru$urilor sanitare si a camerei centralei
termice sunt $re+-%ute sioane de $ardoseal-.
Alimentarea cu a/6 rece a consumatorilor interiori se ace sursa $ro$ie / $ut
orat .
Distri#u.iile de 1r la $unctele de consum - o#iecte sanitare, sunt reali%ate cu
sisteme de conducte din $olietilena reticulata.
Alimentarea cu a/a cald6 de consum a consumatorilor interiori se ace de la
#oilerul am$lasat intr-o inca$ere s$ecial amenajata la demisolul cladirii.
Distri#u.ia a$a calda curenta la $unctele de consum se ace cu sisteme de
conducte din $olietilena reticulata.
Canali4area a/elor u4ate mena>ere interioare@
Aentru inter+en.ii n ca% de nundare a conductelor, $e traseul coloanelor de
scurgere i ori%ontal- s-au $re+-%ut $iese de cur-.ire.
Colectoarele +or a+ea $ant- ma:im- de cca. iJ 0,0! 2unc.ie de diametrul
conductei3.
1$ele menajere $ro+enite de la gru$urile sanitare se +or canali%a un #a%in
+idanja#il.
1$ele menajere $ro+enite de la %ona de #ucatarii se +or trece canali%a s$re un
se$arator de grasimi.
Instala7ii a/6 2 canal din incinta /ro/riet67ii
!acord a/6 /ota,il6
n %ona a$ro$iat- construc.iei nu e:ist- re.ea $u#lic- de a$- $ota#il-, astel
alimentarea cu a$- $ota#il- a cl-dirii se ace din sursa $ro$rie - $ut oratA am$lasat n
incinta $ro$riet-.ii,
A/a rece de consum din sursa /ro/rie -a Inde/lini condi7iile de /ota,ilitate
conform /rescri/7iilor /re-64ute In STAS 1+<#.
1limentarea se ace $rin $om$are, $rin intermediul unei $om$e su#mersi#ile ce
alimentea%a un re%er+or si al unei sta.ii de hidroor am$lasat- in inca$erea centralei
termice
Cimit- $roiect $e $artea de a$- ) - sursa $ro$rie - $u.uri orate am$lasate n
incinta $ro$riet-.ii.
!acord canali4are e?terioar6
n %ona aerent- construc.iei nu e:ist- re.ea de canali%are $u#lic-, astel caminele
de canali%are $roiectate, $reiau a$ele menajere de la cladire si se se +or racorda la #a%inul
+idanja#il.
Cimita $roiect $e $artea de canali%are este #a%inul +idanja#il $re+-%ut- n incinta
$ro$riet-.ii.
E6suri de /rotec7ie a muncii 8i =.S.I.
,olu.iile tehnice din $re%enta documenta.ie s-au sta#ilit a+Hnd n +edere
$re+ederile normati+elor i $rescri$.iilor tehnice n +igoare $entru e+itarea accidentelor
n e:$loatare i n e:ecu.ie.
Ae durata e:ecut-rii lucr-rilor, e:ecutantul +a lua m-suri organi%atorice conorm
$re+ederilor din RRegulamentul $ri+ind $rotec.ia muncii i igiena muncii n construc.ii6 -
;CA1T - 4rd. (?N?*((3 i RNorme s$eciice de securitate a muncii $entru lucr-ri de
instala.ii tehnico-sanitare i de nc-l%ire6 - *((&.
9:$loatarea instala.iilor se +a ace de c-tre #eneiciar cu luarea de c-tre acesta a
tuturor m-surilor de $rotec.ia muncii s$eciice $roilului i de nsuirea lor de c-tre
$ersonalul angajat.
Instala7ii electrice
,-au res$ectat $re+ederile RNormati+ului $entru $roiectarea i e:ecutarea
instala.iilor electrice cu tensiuni $Hn- la *000=c.a. i *'00=c.c.6 indicati+ 7.".-!00! i ale
legisla.iei tehnice n +igoare 2normati+e, $rescri$.ii tehnice, standarde3.
9:ecutantul, de comun acord cu #eneiciarul, +a monta numai echi$amente care
nde$linesc aceleai unc.iuni i au aceleai caracteristici tehnice cu cele indicate n
$roiect, sunt omologate i agrementate tehnic conorm Cegii *0?*((' $ri+ind calitatea n
construc.ii i certiicate conorm Cegii $rotec.iei muncii (0?*((&.
Alimentarea cu ener0ie electric6
1limentarea cu energie electric- a construc.iei se +a reali%a $rintr-un #ranament
tria%at 23NXB'0G%B !30?800=3 din re.eaua de distri#u.ie e:istent- n %on- 2C91 0,8N=3,
solu.ia de alimentare iind sta#ilit- de c-tre ,.C. 9-4N ,.1. $rin a+i%ul de racordare.
,chema instala.iei electrice interioare este de ti$ TN - ,.
,chema distri#u.iei interioare cu$rinde un ta#lou electric de iluminat si $ri%e
2TCA3 am$lasat in hol, alimentat de la irida de distri#utie si contori%are a imo#ilului si
alimentea%a circuitele electrice de iluminta si $ri%e.
Circuite de iluminatA /ri4e
Circuitele de iluminat se reali%ea%- cu conductoare i%olate din cu$ru 20E3 $o%ate
n tu#uri de $rotec.ie ti$ 7A9D, montate ngro$at n tencuial-.
Circuitele de $ri%e se reali%ea%- cu conductoare i%olate din cu$ru 20E3 $o%ate n
tu#uri de $rotec.ie ti$ 7A9D, montate ngro$at n $ardoseala.
n #ai, #ucatarie si la e:terior se +or monta cor$uri de iluminat cu grad minim de
$rotec.ie 7A&'.
Comanda iluminatului se +a reali%a cu ntreru$-toare montate numai $e
conductoarele de a%-, care +or a+ea un curent nominal 7nJ*01.
ntreru$-toarele sunt cu montaj ,T.
Circuitele de $ri%e se +or echi$a cu ntreru$-toare automate cu$late cu dis$o%iti+e
de $rotec.ie dieren.ial- de mare sensi#ilitate, 7 J 30m1, care reali%ea%- $rotec.ia la
scurtcircuit i $rotec.ia m$otri+a curen.ilor re%iduali de deect.
,e +or monta numai $ri%e cu contact de $rotec.ie, montaj ,T.
Instala7ia de le0are la /6mOnt 8i /rotec7ie Im/otri-a tr6snetului
,e +a reali%a o instala.ie de legare la $-mHnt cu $ri%- de $-mHnt a+Hnd re%isten.a
de dis$ersie * i care +a i olosit- n comun $entru instala.ia electric- i instala.ia de
$rotec.ie m$otri+a tr-snetului.
Conorm RNormati+ului $ri+ind $rotec.ia construc.iilor m$otri+a tr-snetului6 -
7.!0 ? !000, $e #a%e metodologiei de sta#ilire a necesit-.ii $re+ederii unei 7AT i alegerea
ni+elului de $rotec.ie a re%ultat ca iind necesar- $entru cl-dire o instala.ie de ni+el
normal 27=3.
7nstala.ia de $aratr-snet cu$rinde)
re.ea ca$tatoare cu conductoare din 4CLn !0:8 mmB
conductoare de co#orHre din 4CLn !0:8 mmB
$iese de se$ara.ie, montate la hJ!,00m, $entru $osi#ilitatea se$ar-rii instala.iei de $e
o#iecti+ de instala.ia de legare la $-mHnt n sco$ul m-sur-rii re%isten.ei de dis$ersie a
$ri%ei de $-mHnt.
$ri%- de $-mHnt reali%at- cu electro%i +erticali din .ea+- 4CLn !*?!6, lJ!,'m,
gJ3,'mm, aco$erire 0,@m, interconecta.i cu #and- 4CLn 80:8.
>ghea#urile metalice se +or lega la co#orHri n locurile de intersec.ie cu acestea.
Kurlanele metalice se +or lega la $artea inerioar- la cel mai a$ro$iat conductor
de co#orHre.
n ca%ul n care construc.ia se +a dota cu elemente care de$-esc n-l.imea
aco$eriului 2e:. co de um3, $e acestea se +a monta cHte o tij- ca$tatoare racordat- la
conductorul de ca$tare.
,e +a monta o #ar- de egali%are a $oten.ialelor n centrala termic-, la care se +or
racorda elementele metalice ale instala.iilor i construc.iei.
n centrala termic- se +a reali%a o centur- interioar- de legare la $-mHnt cu
conductor din #and- 4CLn 80 : 8, la care se +or racorda cu conductoare de ramiica.ie
4CLn !' : 8 toate $-r.ile metalice care $ot i $use accidental su# tensiune
Centura interioar- se +a racorda la instala.ia de legare la $-mHnt.
Arotec.ie la su$ratensiuni
,olu.ia de reali%are a $rotec.iei la su$ratensiune la ni+elul #ranamentului se +a
sta#ili $rin $roiectul de #ranament al 9.4N ;4CD4=1 ,.1..
n nc-$erile n care se +or instala consumatori de mare sensi#ilitate 2com$utere3
se +or monta dis$o%iti+e $entru $ri%e - clasa de solicitare D 2CAL!, 33, ni+el ma:im de
$rotec.ie *,'N= - conce$ute ca i- intermediar- i $utHnd i introduse n orice $ri%-
normal-.

Cerificarea instala7iei electrice
=eriicarea instala.iei electrice se +a ace conorm $re+ederilor ca$itolului & din
Normati+ul 7.".-!00!, n dou- eta$e) +eriicare $reliminar- n tim$ul e:ecu.iei i
+eriicare deiniti+- du$- e:ecutarea instala.iei.
=eriic-rile $rin ncercare se +or ace n conormitate cu $re+ederile art. &.&.-&.*3.
din Normati+ul 7.".-!00!.
Ca +eriicarea instala.iilor electrice ale construc.iilor se +or res$ecta i $re+ederile
din Normati+ul $ri+ind +eriicarea lucr-rilor de construc.ii i instala.iilor aerente -
indicati+ C'& i <hidul criteriilor de $erorman.- $entru instala.ii electrice.
Ca +eriicarea sistemelor de $rotec.ie m$otri+a ocurilor electrice tre#uie
res$ectate i $re+ederile din ,T1, *!&08?' i Normati+ul de ncerc-ri i m-sur-tori la
echi$amente i instala.ii electrice - A9**&.
Aunerea su# tensiune a instala.iei electrice +a ace numai du$- +eriicarea ei de
c-tre urni%orul de energie electric-, conorm $re+ederilor din regulamentul A9(3!.
E6suri de /rotec7ie a muncii 8i =.S.I.
,olu.iile tehnice din $re%entul $roiect s-au sta#ilit $e #a%a $re+ederilor
normati+elor i $rescri$.iilor tehnice n +igoare $entru e+itarea accidentelor n e:$loatare
$rin)
$rotec.ia m$otri+a atingerilor indirecte $rin legare la nul de $rotec.ieB
montarea dis$o%iti+elor de $rotec.ie dieren.ial-B
asigurarea conortului +i%ualB
$re+ederea de a$arataj n clase de $rotec.ie adec+ate mediului de utili%are.
9:$loatarea instala.iei electrice se +a ace cu luarea de c-tre #eneiciar a tuturor
m-surilor de $rotec.ie a muncii s$eciice $roilului de acti+itate i du$- ntocmirea de
instruc.iuni de $rotec.ie a muncii $ri+ind a$aratura utili%at- i modul de lucru.
Ae durata e:ecut-rii lucr-rilor, e:ecutantul +a lua m-suri organi%atorice conorm
$re+ederilor normelor de $rotec.ie a muncii n acti+itatea de construc.ii montaj, a
Normelor generale de $re+enire i stingere a incendiilor, Normelor de $re+enire i
stingere a incendiilor A900(.
Instala7ii de Inc6l4ire
Ca ela#orarea $roiectului s-au res$ectat $re+ederile legisla.iei tehnice n +igoare -
normati+e, $rescri$.ii tehnice, standarde.
n sco$ul asigur-rii condi.iilor o$time de conort termic se reali%ea%- o instala.ie
de nc-l%ire dimensionat- $entru a asigura tem$eraturi interioare conorm ,T1, *(0"?!-
(".
Descrierea lucr6rii
9nergia termic- $entru nc-l%ire si $re$arare a$ei calde curenta $entru $ensiune
se +a o#.ine cu ajutorul a ! ca%ane unctionand cu com#usti#il solid. 1$a calda de
consum se +a o#tine cu ajutorul unui #oiler cu ser$entina.
Aentru incal%irea a$ei $iscinei se +a olosi un schim#ator de caldura in $laci.
7n sco$ul asigur-rii condi.iilor o$time de conort termic se reali%ea%- o instala.ie
de nc-l%ire dimensionat- $entru a asigura tem$eraturi interioare conorm ,T1, *(0"?!-
(*.
Ca%anele se +or monta in inca$erea s$ecial am$lasata de la $arterul cladirii.
1gentul termic olosit este a$- cald- F@0^C ? F&0^C.
Distri#utia agentului termic de la ca%ane la cor$urile de incal%ire se +a reali%a cu
ajutorul unui distri#uitor-colector.
1limentarea cor$urilor de incal%ire se ace $rin intermediul coloanelor.
n instala.ia de nc-l%ire se +or monta ro#inete de aerisire - de%aerator manual
*?!6, $entru iecare cor$ de nc-l%ire. De asemenea instala.ia +a i dotat- cu ro#ineti cu
do$ i $orturtun $entru golirea instala.iei, n $unctele de cota minima.
Instala7ia de Inc6l4ire
Distri#u.ia agentului termic se +a ace $rin intermediul unui distri#uitor - colector
general 2DC<3 am$lasat n camera centralei termice . Distri#uitorul este $re+-%ut cu 8
circuite se$arate 2ramuri3 astel)
un circuit din conducte din .ea+a de otel -incal%ire s$atiiB
un circuit $entru #oiler $re$arare a.c.c. din conducte din .ea+a de otelB
un circuit $entru #oiler a$a $iscina din conducte din .ea+a de otelB
un circuit $entru incal%irea s$atiului $iscinei din conducte din .ea+a de otelB
Aentru iecare $lecare 2circuit3 din distri#uitor se $re+ede cite o $om$a de
circulatie
$entru a o#tine un reglaj calitati+ si cantitati+ o$tim.
Trecerea conductelor 2tur - retur3 $rin $ere.i i $lanee se +a ace $rin intermediul
manoanelor de $rotec.ie din .ea+- metalic-.
7nstala.ia de nc-l%ire se com$une din)
distri#uitor - colector 2am$lasat n camera centralei termice3, din .ea+- de otel, cu 8
circuiteB
conducte de distri#u.ie $rinci$aleB
conducte de leg-turi la cor$urile de nc-l%ire din otel sunt din .ea+- de cu$ru
_*':*mm
arm-turi montate n locuri accesi#ile)
ro#inet du#lu reglaj _*?!, An*0, montat $e iecare radiatorB
ro#inet de retur montat $e iecare radiator _*?!, An*0B
ro#inete de i%olare la #a%a iecarei coloaneB
ro#inete de golire / cu ser-, cu do$ i $orturtun _3?8, An*0, in $unctele de
cota minimaB
ro#ine.i de aerisire - de%aerator manual *?!6, montat $e iecare cor$B
de%aeratoarele automate R11 montate la ca$etele coloanelor.
cor$urile de nc-l%ire sunt )
- con+ectoradiatoare $anou din otelB
radiatoare $ort$roso$ in #ai.
Cor$urile de nc-l%ire se +or am$lasa la $artea inerioar- a nc-$erilor, n %ona
su$rae.elor +itrate, $entru o#.inerea unei eicien.e termice ma:ime sau, acolo unde este
ca%ul, cHt mai a$roa$e de locul de $-trundere a aerului rece.
Racordarea cor$urilor la instala.ie se ace astel ncHt circula.ia agentului termic
s- se ac- de sus n jos i n diagonal-.
;ontarea cor$urilor de incal%ire se ace cu ajutorul consolelor s$eciale 2$re+-%ute
de urni%orul de echi$amente3.
Distan.ele de am$lasare a cor$urilor de nc-l%ire sunt conorm Normati+ului 7.*3 -
(8 i iei tehnice a radiatorului.
Conductele de distri#u.ie se +or monta cu $ant- de minim !` s$re $unctele de
cota minima $entru asigurarea golirii i aerisirii instala.iei.
!e0larea 8i ecBili,rarea din $unct de +edere hidraulic a instala.iei se +a ace
local $rin intermediul ro#ine.ilor monta.i $e iecare radiator i $e iecare ramur- de
distri#u.ie.
De4aerarea instala.iei se ace)
local $rin intermediul de%aeratoarelor manuale _ *?!6 montate $e iecare
radiatorB
$rin intermediul de%aeratoarelor automate - _ *?!6 montate la ca$etele
coloanelor.
Golirea instala.iei se ace, la sionul de $ardoseal- din camera $om$ei de
caldura $rin intermediul ro#ine.ilor de golire cu do$ i $orturtun _ a si in $unctele de
cota minima.
EcBi/area centralei termice
Aom$a de caldura este am$lasat- n nc-$erea s$ecial amenajat-, la demisol, n
care se +or monta utilajele i echi$amentele termoenergetice, alese conorm $rescri$.iilor
tehnice in +igoare, $e #a%a oertelor urni%orilor, du$- cum urmea%-)
ca%ane cu unctionare $e com#usti#il solid cu aer insulat
schim#ator de caldura in $laci $entru incal%irea a$ei din $iscina
#oiler cu ser$entina $entru $re$arare a$a calda de consum
- $om$e ti$ Win - lineW
- distri#uitor - colector $entru nc-l%ire cu 8 circuite,
- +ase de e:$ansiune
- statie de deduri%are a a$ei a+and de#itul 0,&mc?h
g. iltru se$arator - retur instala.ie F iltru de im$urit-.i - racord 1r B
h. arm-turi cu ser- 2de sec.ionare - reglare3 manuale, arm-turi cla$et-
de re.inere, arm-turi de golireB
i. a$arate de m-sur- i control - termostate, termometre i manometre
E6suri de /rotec7ie a muncii 8i =SI
n +ederea asigur-rii condi.iilor normale de munc-, cHt i $entru e+itarea
accidentelor s-au $re+-%ut $rin $roiect m-suri de $rotec.ie conorm legisla.iei n +igoare)
- N.<.A.;. / *((&,
- Regulamentul $ri+ind $rotec.ia i igiena muncii n construc.ii - ;CA1T *((3,
- Cegea $rotec.iei muncii nr. (0?(&,
- Normati+ 7 *3?(8 - <A 0'*?!000,
- Norme de $rotec.ie a muncii $re+-%ute de urni%orul de echi$amente.
=entru /erioada de e?/loatare s-au $re+-%ut)
- arm-turi de sec.ionare, golire, aerisireB
- echi$area cu cor$uri de nc-l%ire care s- nu a+ori%e%e de$uneri de $ra sau
arsuri i care s- ai#- randament termic ridicat la ga#arit redusB
=entru /erioada de e?ecu7ie a lucr-rilor se +or lua m-suri de $rotec.ia muncii
s$eciicate n)
- Regulamentul $ri+ind $rotec.ia muncii i igiena muncii n construc.ii - ;CA1T
/ a$ro#at cu 4rdinul (?N?*' - 03 - (3B
- Norme s$eciice de securitate a muncii $entru lucr-rile de instala.ii tehnico-
sanitare i de nc-l%ire - *((&.
1$licarea m-surilor care re%ult- din acest regulament constituie o#liga.ia i
r-s$underea e:ecutantului.
+.#. Arin $roiect s-au urm-rit $re+ederea de solu.ii tehnice care s- nu a+ori%e%e
declanarea i e:tinderea unor e+entuale incendii.
Cucr-rile cu$rinse n documenta.ie res$ect- $re+ederile $rescri$.iilor)
- 7 *3?(8 / Normati+ $entru $roiectare i e:ecutarea instala.iilor de nc-l%ireB
- <A 0'* - !000 - <hid de $roiectare, e:ecu.ie i e:$loatare a centralelor miciB
- radiatoarele din onta +or i $rotejate cu masti din lemn in$otri+a atingerii
directe si $re+enirea arsurilor
- A **@?(3 / Norme tehnice de $roiectare i reali%are a construc.iilor $ri+ind
$rotec.ia la ac.iunea oculuiB
- Norme generale de $re+enire i stingere a incendiilor - *((8B
- 4rdonan.a <u+ernamental- nr. &0?*((".
Aentru $erioada de e:ecu.ie a lucr-rilor, m-surile A.,.7. +or i sta#ilite de c-tre
e:ecutantul lucr-rii conorm RNormati+ului de $re+enire a incendiilor $e durata e:ecu.iei
lucr-rilor de construc.ii i instala.ii aerente acestora6 C 300?(3.
B!ECIA! DE CALCUL

CALCULUL NECESA!ULUI DE CWLDU!W
Are%entul $roiect tratea%- instalatia de inc-l%ire interioar- i centrala termic- a
imo#ilului din >ud. ,ucea+a, com. Aojorita, sat Aojorita, cu destina.ia de $ensiune
turistic-, a+Hnd regim de in-l.ime D F AF!9 i s-a intocmit a+Hnd la #a%- res$ectarea
$re+ederilor urm-toarelor ,T1,-uri si normati+e)
a3 ,T1,*(0"? (* - $ri+ind tem$eraturile de calcul e:terioare, interioare, %ona
eoliana si calculul $ierderilor de caldura.
a3 ,T1, *"("? "( - $ri+ind dimensionarea radiatoarelor
#3 Normati+ul 7 *3? !00! - reeritor la $roiectarea instalatiilor de incal%ire.
7n+estitia mentionata mai sus se gaseste in %ona a l77 - a de tem$eratura
2 t
e
J - *@ C 3 si in %ona 777 eoliana 2 +
8?3
J @,'' m? sB + J ' +ite%a +Hntului 3.
Necesarul de caldura a inca$erilor se calculea%a cu ormula )
c J c
T
: 2 * F 1?*00 3F c
i
, unde )
c
T
J $ierderea de caldura $rin transmisie, in d.
1 J suma adaosurilor 2M 3
c
7
J necesarul de caldura $entru incal%irea aerului iniltrat, in d.
Aierderea de caldura $rin transmisie c
T
se calculea%a cu relatia )
c
T
J m : , : 2 t
7
- t
e
3 ? R
o
- c
s
, unde )
m J coeicient de masi+itate termica al elementelor de constructie e:terioare,
conorm ,T1, &8"!? 3 - "' .
, J aria su$raetei iecarui element de constructie.
t
i
J tem$erarura interioara de calcul.
t
e
J tem$eratura e:terioara de calcul.
R
0
J re%istenta la transer termic a elementului de constructie considerat.
c
s
J $ierderea de caldura $rin sol.
Necesarul de caldura $entru incal%irea aerului iniltrat se calculea%a astel )
c
i
J 9 : 2 i : C 3 : +
8?3
: 2 t
i
- t
e
3 F c
u
2 in d. 3, unde)
9 J coeicient de corectie de inaltime.
i J coeicient de iniltratie $rin rosturi.
C J lungimea rosturilor usilor si erestrelor.
+ J +ite%a de calcul a +Hntului.
c
u
J neces. de cald. $entru incal%irea aerului $atruns $rin deschiderea usilor,
c
u
J U : ,
u
: n : 2 t
i
- t
e
3
U J $ierderea s$eciica de cald. la deschiderea unei usi e:t.BUJ0,3& >? m$
,
u
J aria usilor e:terioare care se deschid, in m$.
n J numarul deschiderilor usilor e:terioare.
Calculul conductelor s-a acut astel incHt sa nu e:iste de%echili#rari hidraulice in
instalatie.
7n calculul de dimensionare a instalatiei interioare de incal%ire s-au utili%at +ite%e
ale agentului termic cu +alori 0,! - 0,' m?s si s-au cumulat $ierderile de sarcina liniare cu
cele locale.
,-a utili%at o structura de $erete e:terior alc-tuit dintr-un strat de c-r-mid- cu
grosimea de 30 cm i un strat din $olistiren cu grosimea de *0 cm. Cl-direa este
$re+-%ut- cu aco$eri ti$ ar$ant- i tHm$l-rie ti$ A=C cu geam termo$an.
Necesarul de c6ldur6 /entru /re/arare a/6 cald6 de consum .acc1
Necesarul de c-ldur- $entru $re$arare acc s-a calculat cu rela.ia)

n care)
< - consumul orar de a$- cald- B
- c-ldura s$eciic- a a$ei B
J &0
o
C tem$eratura a$ei calde B
J *0
o
C tem$eratura a$ei reci.
Consumul orar de a$- cald- sanitar- s-a calculat utili%Hnd rela.ia)
n care)
- consumul %ilnic de a$- cald- sanitar- $entru o $ersoan-
conorm ,T1, *8"@-(0
- coeicient de neuniormitate orar- J3,&B
- num-rul orelor la care se re$arti%ea%- consumul %ilnic J!8hB
N - num-rul de $ersoaneB
Re%ult-)
Aentru $artea de ca%are)
J@0l?%i
NJ !8$ers.
< J 23,&:@0:!83?!8 J!@@ litri?h
c
acc hotel
J !@@:'0 J *8800 J *&."TP
Restaurant,#ar
J!0l?%i
NJ !8$ers.
< J 2!0:!83?*& J30 litri?h
c
acc restaurant,#ar
J 30:'0 J *'00 J *."8TP
Aersonal
J'l?schim#
NJ *0$ers
< J 23.&:*0:'3?@ J!!.' litri?h
c
$ersonal
J !!.':'0 J **!' J *.3TP
,$alatorie
J30l?Ng rue
NJ !0Ng
< J 2!0:303?@ J"' litri?h
c
s$alatorie
J "':'0 J 3"'0 J 8.3TP
c
acc total
Jc
acc hotel
Fc
acc restaurant,#ar
Fc
$ersona
Fc
s$alatorie
J*&."TPF*."8TPF*.3TPF8.3TP J
!8.08TP
Situa7ia e?istent6 a utilit67ilor 8i anali4a acestora
,e +or descrie modul de asigurare a acestora i solu.iile tehnice ado$tate.
7n %ona studiata nu e:ista retea de alimentare cu a$a sau canali%are.
1limentarea cu a$a se +a reali%a din $ut orat. Autul orat se +a construi $e terenul
$ro$rietate $e care se +a reali%a si in+estitia 2$ensiune3, astel toate cheltuielile iind eligi#ile.
9+acuarea a$elor u%ate se +a ace intr-un #a%in +idanja#il. Ka%inul +idanja#il se +a
construi $e terenul $ro$rietate $e care se +a reali%a si in+estitia 2$ensiune3, astel toate
cheltuielile iind eligi#ile.
1limentarea cu energie electrica se +a ace $rint-un racord la reteaua e:istenta in %ona.
Cel mai a$ro$iat stal$ de energie electrica este la 30 de metri de terenul $e care se +a reali%a
in+estitia. 1stel s-au $rin atat cheltuieli neeligi#ile cat si cheltuieli eligi#ile.
A-i4e 8i acorduri
1+i%ele i acordurile emise de organele n dre$t, $otri+it legisla.iei n +igoare,
$ri+ind)
certiicat de ur#anism nr. *!?0".08.!0*0, $rin care se res$ecta $re+ederile din
AU<, cu ncadrarea am$lasamentului n $lanul ur#anistic, a+i%at i a$ro#at
$otri+it legiiB
alte a+i%e de s$ecialitate, sta#ilite $otri+it dis$o%i.iilor legale)
documentatia tehnica / D.T.1.C.B
a+i%e si acorduri de am$lasament sta#ilite $rin certiicatul de ur#anism)
alimentare cu energie electricaB
securitatea la incendiuB
a+i% $entru sanatatea $o$ulatieiB
acord 9- 4N ;oldo+aB
a+i% ;inisterul De%+oltarii Regionale si Turismului 2;DRT3B
4iciul de Cadastru si Au#licitate 7mo#iliara NeamtB
7.,.U. NeamtB
studiu geotehnicB
do+ada inregistrarii $roiectului la 4rdinul 1rhitectilor din Romania.
Caracteristici teBnice si functionale ale utila>elor/ecBi/amentelor
teBnolo0ice/ecBi/amentelor de trans/ort ce urmea4a a fi acBi4itionate /rin /roiect si
/re4entarea teBnica a constructiilor in care urmea4a a fi am/lasateA utila>ele
.inclusi- utilitati1. Se -or /reci4a de asemenea denumireaA numarul si -aloarea
utila>elor/ ecBi/amentelor teBnolo0ice/ecBi/amentelor de trans/ort care -or fi
acBi4itionate .utili4ati formatul ta,elar /re4entat mai >os1.
AtentieY Nu se -a mentiona marcaA denumirea /roducatoruluiA firma etc.
Dotari ,ucatarie P loc de luat masa
Nr.
Crt
Denumire/ Ti/ utila>/
ecBi/ament
Numar
,ucati
Caloare fara
TCA2euro2
TCA
euro2
Total cu TCA2
euro2
* Ta+a ino: ! *! 3 *'
! Termos * ' * &
3 ,u$ort ser+etele @ *0 ! *!
8 0arurie ri$tura & *3 3 *&
' 4li+iera ' *@ 8 !!
& Kol uni+ersal *0 *& 8 !0
" Cos $aine " ( ! **
@ Cos gunoi ! 80 *0 '0
( ;asina de s$alat +ase * *!(* 3*0 *&0*
*0 0eliator * !"& && 38!
** Arajitor $aine * 33 @ 8*
*! Caetiera * &3 *' "@
*3 Ro#ot #ucatarie * '@& *8* "!"
*8 0rigider ! *00* !80 *!8*
*& Aolonic '0-*00 gr ! ' * &
*" Cingura ser+ire ! ' * &
*@ Aolonic 800-&00 gr * ' * &
*( Alita electrica * *'!0 3&' *@@'
!0 0riteusa * **0' !&' *3"0
!* <ratar * 83' *08 '3(
!! Gota * &!3 *'0 ""3
!8 ;asa ino: * !30 '' !@'
!' ,$alator ino: ! cu+e * !30 '' !@'
!& ,$alator ino: * cu+a * *'0 3& *@&
!@ 0arurie $lata !8 3& ( 8'
!( 0arurie adanca !8 83 *0 '3
30 0arurie desert !8 3& ( 8'
3!
,et ceascaFarurioara
caea !8 &0 *8 "8
38 Alatou o+al & !8 & 30
3' Cingura ino: !8 !& & 3!
3& 0urculita ino: !8 !0 ' !'
3" Cutit ino: !8 30 " 3"
3@ Cingurita desert ino: !8 !* ' !&
3( 0urculita desert ino: !8 !* ' !&
80 Cingurita caea ino: !8 !' & 3*
88 Aahar +in rosu !8 !& & 3!
8' Aahar +in al#?a$a !8 !8 & 30
8& Aahar sam$anie !8 !( " 3&
'* 4ala cu ca$ac *-3 litri * *@ 8 !!
'3 4ala cu ca$ac '-@ litri * !3 & !(
'8 Cratita * *3 3 *&
'' Tigaie !'-3' cm * !3 & !(
'& Tigaie maner * *' 8 *(
'" ,ita * 3 * 8
'(
Cutit #ucatarie CJ!0-30
cm * ' * &
&0 Cutit CJ*'-!' cm ! *8 3 *"
&* Cutit $aine * " ! (
&! Ra%atoare ino: * 3 * 8
&' Cleste ser+ire ' ( ! **
&& Tel ino: ! ' * &
&@ ,osiera ino: ' *' 8 *(
"! Aenson #ucatarie * ! 0 !
TTAL '#%& 1)'# 1(#+)
Dotari camere P s/atii comune
Nr. Crt
Denumire? Ti$ utilaj?
echi$ament
Numar
#ucati
=aloare ara
T=1 T=1
Total
cu
T=1
-euro- -euro- -euro-
* Cos gunoi *! *& 8 !0
! Cos gunoi ino: * @ ! *0
3 ,crumiera ' ' * &
8 Uscator $ar *! 3(' (' 8(0
'
*
Tele+i%or CCD *3 3"!' @(8 8&*(
"
!
,et lenjerie $at *! !&0 &! 3!!
@ Aroso$ ata 8@ *0* !8 *!'
( Aroso$ #aie 8@ !*0 '0 !&0
*0 0ata de masa 8 $ers 3 *' 8 *(
** 0ata de masa & $ers ! *! 3 *'
*! Na$ron *0 *3 3 *&
*3 Ailota *! *(& 8" !83
*8 Cu+ertura $at *! *0( !& *3'
*' Aerdea *8 (@ !8 *!!
*& Decor $erdea *8 *'& 3" *(3
*" Aerna !8 *&( 8* !*0
!* 1$lica !8 33" @* 8*@
!! =eio%a !8 33" @* 8*@
!3
3
=a%a *" *!0 !( *8(
!8 Aat du#lu *! *(*8 8'( !3"3
!' ,altea *! &8& *'' @0*
!& No$tiera !8 "@& *@( ("'
!" Dula$ ! usi *! 3&'3 @"" 8'30
!@ ;asuta *! 88( *0@ ''"
!( ,caun mic !8 "@" *@( ("&
30
8
Cuier cu oglinda *8 *"08 80( !**3
3*
'
Cana$ea mica ' ***@ !&@ *3@&
3! Kar * 3"8 (0 8&8
33 ,caune #ar 3 (* !! **3
38 ;asa & $ersoane ! !'" &! 3*(
3' ;asa 8 $ersoane 3 3'@ @& 888
3& ,caune !8 '3@ *!( &&"
3" ;ocheta 300 m$ @'' !0' *0&0
3@ Aahare !8 !8 & 30
TTAL 1)'+$ <&$1 #<%)&
1
Tele-i4oarele LCD +or i am$lasate in camere 2*! #uc3 si in sala de luat masa 2*
#uc3.
#
Setul de len>erie /at cu$rinde urmatoarele $iese)
cearcea $at / * #ucB
cearcea $ilota / * #ucB
su$ort saltea / * #ucB
ata $erna / ! #uc.
+
Ca4ele de decor +or i am$lasate in camere 2*! #uc3 si in sala de luat masa 2' #uc3,
cate o +a%a $e iecare din cele ' mese.
<
Cuierele cu o0linda +or i am$lasate in cele *! camere 2*! #uc3 si in sala de luat
masa 2! #uc3.
%
Cana/elele +or i am$lasate $e holuri.
Dotari /roduse traditionale
Nr
Crt
Denumire /rodus Nr. ,uc
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Caloare cu
TCA
2euro2
* Aatura de lana *80-*&0 cm 8
141 7,74 148,74
! Aatura de lana !00-!!0 cm 8
206,78 49,62 256,40
3
Klana de oaie ornament
mica '
47 11,28 58,28
8
Klana de oaie ornament
mare 3
56,25 13,5 69,75
' Ares de lHn- .esut "
57,16 13,70 70,86
& Co+oras #lana de oaie "
410,2 98,44 508,64
TTAL )1'A+) 1)<A#' 111#A$&
EcBi/amente /entru /roducerea ener0iei din surse re0enera,ile
Nr.
Crt
Denumire/ Ti/ utila>/
ecBi/ament Numar ,ucati
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Total cu
TCA
2euro2
* ,istem solar * 88&8 *0"* ''3'
TTAL <<$< 1(&1 %%+%
EcBi/amente incal4ire : centala termica .sistem de incal4ire1
Nr.
Crt
Denumire/ Ti/ utila>/
ecBi/ament Numar ,ucati
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Total cu
TCA
2euro2
* ,istem de incal%ire * &((8 *&"@ @&"!
TTAL $))< 1$&' '$&#
EcBi/amente /entru e/urarea a/elor u4ate
Nr.
Crt
Denumire/ Ti/ utila>/
ecBi/ament Numar ,ucati
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Total cu
TCA
2euro2
*
,e$arator de
hidrocar#uri * 308" "3* 3""@
! ,e$arator de grasimi ! !@' &@ 3'3
TTAL +++# &)) <1+1
SAUNA
Nr
Crt
Denumire /rodus Nr. ,uc
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Caloare cu
TCA
2euro2
* ,auna * 330" "(8 8*0*
TTAL ++(& &)< <1(1
EcBi/amente /entru alimentare a/a
Nr.
Crt
Denumire/ Ti/ utila>/
ecBi/ament Numar ,ucati
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Total cu
TCA
2euro2
* Gidroor * 3'* @8 83'
! Aom$a su#mersi#ila * **" !@ *8'
TTAL <$' 11# %'(
EcBi/amente /entru /iscina
Nr
Crt
Denumire /rodus Nr. ,uc
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Caloare cu
TCA
2euro2
* 9chi$amente iltrare * **8@ !"& *8!8
! ,istem de iluminare *
*8!3
38* *"&8
3 ,istem de automati%are * "30 *"' (0'
8
9chi$amente $entru
curatare *
*08
!' *30
' ,cari acces $iscina ! 8(@ *!0 &*@
& 9chi$amente tratare a$a * *8'0 38@ *"(@
" Te+i si itinguri *''0 3"! *(!!
TTAL $)(+ 1$%& '%$(
EASA*
Nr
Crt
Denumire /rodus Nr. ,uc
Caloare fara
TCA
2euro2
TCA
2euro2
Total cu TCA
2euro2
* ;asa masaj ! '*' *!8 &3(
TTAL
%1%
1#< $+)
Loc de >oaca
Nr.
Crt.
Denumire /rodus Nr. ,uc Caloare fara
TCA :euro2
TCA :euro2 Total cu
TCA
:euro2
1. Eese /entru desenat 3 *' 3,& *@,&
#. Scaunele *' 3",' ( 8&,'
+. *ocuri electronice 8 80 (,& 8(,&
<. *ucarii *00 *00 !8 *!8
%. To/o0an * 30 ",! 3",!
$. Easini cu
telecomanda
' !0 8,@ !8,@
Total #<#A% %'A# +($A1
Caracteristici teBnice@
EcBi/amente necesare /iscinei@
echi$amente iltrareB
sistem de iluminareB
sistem de automati%areB
echi$amente curatare $iscinaB
scari acces $iscina 2! #uc3B
echi$amente tratare a$aB
te+i si itinguri.
Sauna din lemn $re+a%uta cu urmatoarele com$onente)
so#aB
$anou de comand-B
$iatra $entru so#aB
#anciB
iluminare interioaraB
grilaj de lemn $odea.
Sala de masa>)
mese $entru masaj 2! #uc3.

Sistem de 1( /anouri solare@
2 tu#uri +idateB
2 durata de +iata !0 de aniB
- $resiunea a$ei de 8 / *' #ariB
- grosime tu# * / 3,' mmB
- re%istent la grindinaB
- materialul / sticla #orosilicata dura.
Centrala termica .sistemul de incal4ire1 este com/usa din@
ca%anB
+ase de e:$ansiuneB
$om$e de circulatieB
te+iB
schim#ator de caldura in $laciB
#oilerB
distri#uitor / colectorB
armatureB
cor$uri de incal%ireB
deduri%atorB
instrumente de masura 2termometru, manometru3.
Pentru epurarea apelor uzate$
Se/arator Bidrocar,uri
+olum 3'00 / &'00 litri
masa neta *"0 / 3&0 Ng.
Se/arator de 0rasimi .# ,uc1
- +olum total 30 / *00 litri
- +olum colectare namol " / !' litri
- masa 8 / *! Ng
- ro#inet golire metallic.
Pentru alimentare cu apa$
3idrofor
as$ira de la ma:im 30-80 mB
de#it c J *,' - & m
3
?h
motor electric monoo%atB
a: motor din ino:B
cor$ul $om$ei din ontaB
condensator de $ornire incor$orat.
=om/6 su,mersi,il6
de#it c J * / ' m
3
?h
h J *' - 8' mca.
Durata de reali4are .luni1 8i eta/e /rinci/ale
<raic de esalonare a in+estitiei e:$rimat +aloric $e luni si acti+itati.
+n procesul de estimare a duratei de executie a o)iecti%elor de constructii si a
plani(icarii acti%itatilor' incepand cu data semnarii contractului de (inantare cu ,-entia
de Pl&i pentru .ez%oltare Rural /i Pescuit' proiectantul %a lua in calcul si perioadele
de timp ne(a%ora)il realizarii in%estitiilor* S0ME1E S0NT E2PR+M,TE +N 1E+ 0
TV,
Acti-itatea
/re-a4uta
Luna
* ! 3 8 ' & " @ ( *0 ** *! *3 *8 *' *&
Aroiectare si
asistenta tehnica
Fconsultanta
*''@!&
4rgani%are de
santier
&""@
Cucrari constructie
cladire F
echi$amente F
dotare
*&'(('"
1chi%itie
echi$amente
$iscina F sauna F
mese masajF loc
de joaca $t. co$ii
(0@(',*
9nergie electrica (*@*
Alatorme, alei,
$arcare F
im$rejmuire
*0338(
Canali%are 8(3!*
1limentare cu a$a *'@&@
1chi%itii sistem
solar
!&8&@
TTAL #11&$<+A1
Costul estimati- al in-esti7iei
=aloarea totala a in+estitiei cu detalierea $e structura de+i%ului general, insotit de
de+i%ele $e o#iecte, conorm legislatiei in +igoare 2G< !@?0(.0*.!00@3. 7n ca%ul in care
a$ar cheltuieli eligi#ile si neeligi#ile, se +or $re%enta de+i%e $e o#iect se$arate, 2$e
categorii de cheltuieli eligi#ile si neeligi#ile3.
Nu sunt $ermise atat cheltuieli eligi#ile cat si neeligi#ile in cadrul ca$. 8.*. / Constructii
si instalatii ara a se detalia $e de+i%e $e o#iect lucrarile cores$un%atoare
s$atiilor?instalatiilor ce se +or e:ecuta. Aentru restul su#ca$itolelor aerente ca$. 8 se +or
$reci%a care sunt echi$amentele, utilajele?montajul care sunt neeligi#ile.
7n estimarea costurilor in+estiei $rin intocmirea #ugetului estimati+ se +a +eriica in Ka%a
de date de $returi $e de site-ul 1ADRA si se +or $rinta si atasa la cererea de inantare
$aginile reeritoare la #unurile si ser+iciile incluse in $roiect, identiicate in #a%a.
7n situatia in care +alorile #unurilor?ser+ciilor nu se incadrea%a in limitele din Ka%a de
date de $returi, se +or atasa trei oerte $entru categoriile de #unuri?ser+icii care de$asesc
+aloarea de '0.000 9UR si o oerta $entru categoriile de #unuri?ser+icii care se
incadrea%a intre *0.000 9UR si '0.000 9UR. Ca oertele de ser+icii, se +or mentiona si
tariele oare.
4ertele sunt documente o#ligatorii care tre#uie a+ute in +edere la sta#ilirea
re%ona#ilitatii $returilor si tre#uie sa ai#a cel $utin urmatoarele caracteristici)
sa ie datate, $ersonali%ate si semnateB
sa contina detalierea unor s$eciicatii tehnice minimale.
s- con.in- $re.ul de achi%i.ie $entru #unuri?ser+icii
Atentie@ la dosarul cererii de finantare -or fi atasate numai /a0inile rele-ante din
ofertele res/ecti-eA cu/rin4and /retulA furni4orul si caracteristicile teBnice ale
,unuluiA detaliate la /unctul +.' de mai sus .ma?im #2+ /a0ini/oferta1.
Aentru lucrari, $roiectantul +a declara sursa de $returi olosita.
DECIZ GENE!AL $ri+ind cheltuielile necesare reali%-rii 5Construire $ensiune
turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii euro la cursul K-ncii
Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr
.
Cr
t
Denumirea
ca/itolelor si
su,ca/itolelor de
cBeltuieli
Caloare fara TCA TCA Caloare inclusi- TCA
Eii lei Eii euro Eii lei Eii lei Eii euro
* ! 3 8 ' & "
*
C1A7T4C * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli $entru
o#.inerea si
amenajarea
terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
** 4#.inerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*! 1menajarea
terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*3 1menajarea $entru
$rotec.ia mediului
si aducerea la starea
initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL
CA=ITL 1 (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
!
C1A7T4C !

Cheltuieli $entru
asigurarea
utilit-.ilor necesare
o#iecti+ului2aliment
are a$a, canali%are,
telecomunicatii,
alimentare cu
energie electrica3
'(,(
"&
*8,0
8&
*8,3
(8
"8,3
"0
*",8
*"
TTAL
CA=ITL #
%)A)
&$
1<A(
<$
1<A+
)<
&<A+
&(
1&A<
1&
3 C1A7T4CUC 3
Cheltuieli $entru
$roiectare i
asisten.- tehnic-
3* ,tudii de teren
2geologice,
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
to$ograice,
hidrologice3
3! Ta:e $entru
o#tinerea a+i%e,
acorduri si
autori%atii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Aroiectare i
inginerie
'@,8
'&
*3,&
(0
*8,0
30
"!,8
@&
*&,(
"&
3.8
.
4rgani%area
$rocedurilor de
achi%itie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.' Consultan.a
'@,8'&
*3,&
(0
*8,0
30
"!,8
@&
*&,(
"&
3.&
.
1sistenta tehnica @,"
'8
!,0
'0
!,*
00
*0,@
'8
!,'
8*
TTAL
CA=ITL +
1#%A$
$$
#)A<
+(
+(A1
$(
1%%A'
#$
+$A<
)+
8 C1A7T4CUC 8
Cheltuieli $entru
in+estitia de #a%a
8* Construc.ii i
instala.ii
*!@&,*
*&
30*,*
(@
30@,&
&@
*'(8,"
@8
3"3,8
@'
8.!
.
;ontaj utilaj
tehnologic
*!,0
8'
!,@
!*
!,@
(*
*8,(
3&
3,8
(@
8.3
.
Utilaje,echi$amente
tehnologice si
unctionale cu
montaj
"@,8
0*
*@,3
&*
*@,@
*&
(",!
*"
!!,"
&@
8.8
.
Utilaje ara montaj
si echi$amente de
trans$ort, alte
achi%i.ii s$eciice
*&,3
!0
3,@
!!
3,(
*&
!0,!
3&
8,"
3(
8.' Dotari
*!3,'80
!@,(
3!
!(,&
'0
*'3,*
(0
3',@
"&
8.& 1cti+e necor$orale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL
CA=ITL <
1%1$A<
##
+%%A1
+<
+$+A)
<1
1''(A+
$+
<<(A+
$$
' C1A7T4CUC '
1lte cheltuieli
'* 4rgani%are de
antier
',8
&&
*,!
@0
*,3
**
&,"
""
*,'
@"
'.*.*. Cucrari de
constructii
',8
&&
*,!
@0
*,3
*!
&,"
"@
*,'
@"
'.*.!. Cheltuieli
cone:e organi%arii
santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'! Comisioane, ta:e,
cote legale, costul
creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'3 Cheltuieli di+erse i
ne$re+-%ute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL
CA=ITL %
%A<
$$
1A#
'(
1A+
11
$A&
&&
1A%
'&
& C1A7T4CUC &
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli $entru
$ro#e tehnologice si
teste si $redare la
#eneiciar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&* Aregatirea
$ersonalului de
e:$loatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&! Aro#e tehnologice
si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL
CA=ITL $ (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
TTAL GENE!AL 1&(&A%
+(
+))A'
)(
<()A'
($
#11&A+
+&
<)%A'
$+
Din care CPE
1#)'A1
$1
+(<A(
1)
+11A%
%)
1$()A&
#(
+&$A)
'+
=aloarea constructie 2total ca$ 83 este de 1%1$<## lei, su$raata desasurata este de
**80,8 m$.
Costul $e metru $atrat este de *330 lei?m$ J 3** euro?m$.
DECIZ GENE!AL 2 CE=NENTA A $ri+ind cheltuielile necesare reali%-rii
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6
n mii lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de
!&.0*.!0**
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor
si su,ca/itolelor de
cBeltuieli
Caloare fara TCA TCA Caloare inclusi- TCA
Eii lei Eii euro Eii lei Eii lei Eii euro
* ! 3 8 ' & "
*
C1A7T4C *
Cheltuieli $entru
o#.inerea si amenajarea
terenului
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
** 4#.inerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*! 1menajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*3 1menajarea $entru
$rotec.ia mediului si
aducerea la starea
initiala
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TTAL CA=ITL 1 (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
!
C1A7T4C !

Cheltuieli $entru
asigurarea utilit-.ilor
necesare
o#iecti+ului2alimentare
a$a, canali%are,
telecomunicatii,
alimentare cu energie
electrica3
'(,("
&
*8,08&
*8,3
(8
"8,3
"0
*",8*
"
TTAL CA=ITL # %)A)&$ 1<A(<$ 1<A+)< &<A+&( 1&A<1&
3
C1A7T4CUC 3

Cheltuieli $entru
$roiectare i asisten.-
tehnic-
3* ,tudii de teren
2geologice, to$ograice,
hidrologice3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3! Ta:e $entru o#tinerea
a+i%e, acorduri si
autori%atii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Aroiectare i inginerie '@,8'& *3,&(0 *8,030 "!,8@& *&,("&
3.8. 4rgani%area
$rocedurilor de achi%itie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.'. Consultan.a '",*"' *3,3(0 *3,"!! "0,@(" *&,&08
3.&. 1sistenta tehnica
@,"'8 !,0'0 !,*00 *0,@'8 !,'8*
TTAL CA=ITL + 1#<A+'% #)A1+( #)A'%# 1%<A#+& +$A1#1
8 C1A7T4CUC 8
Cheltuieli $entru
in+estitia de #a%a
8* Construc.ii i instala.ii *!&&,**8 !(&,'*8 303,@&@ *'&(,(@! 3&",&""
8.!. ;ontaj utilaj tehnologic 8,"@" *,*!* *,*8@ ',(3' *,3(0
8.3. Utilaje,echi$amente
tehnologice si
unctionale cu montaj
8@,(
!&
**,8
'@
**,"
8!
&0,&
&@
*8,!0
@
8.8. Utilaje ara montaj si
echi$amente de
trans$ort, alte achi%i.ii
s$eciice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8.'. Dotari *!3,'80 !@,(3! !(,&'0 *'3,*(0 3',@"&
8.&. 1cti+e necor$orale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL <
1<<+A+$& ++'A(#% +<$A<(' 1&')A&&% <1)A1%1
' C1A7T4CUC '

1lte cheltuieli
'* 4rgani%are de antier ',8&& *,!@0 *,3*! &,""@ *,'@"
'.*.*. Cucrari de
constructii
',8
&&
*,!
@0
*,3
*!
&,"
"@
*,'@
"
'.*.!. Cheltuieli cone:e
organi%arii santierului
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'! Comisioane, ta:e, cote
legale, costul creditului
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'3 Cheltuieli di+erse i
ne$re+-%ute
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL %
%A<$$ 1A#'( 1A+1# $A&&' 1A%'&
& C1A7T4CUC &
Cheltuieli $entru $ro#e
tehnologice si teste si
$redare la #eneiciar
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&* Aregatirea $ersonalului
de e:$loatare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&! Aro#e tehnologice si
teste
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL $ (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
TTAL GENE!AL 1$++A1
)<
+'#A<'1 +)1A)$$ #(#%A1$( <&<A#&$
Din care CPE 1#&(A)(1 #)&A$+% +(%A(1$ 1%&%A)1& +$)A($&
DECIZ GENE!AL 2 CE=NENTA B $ri+ind cheltuielile necesare reali%-rii
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii
euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor
si su,ca/itolelor de
cBeltuieli
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
Eii lei Eii euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
* ! 3 8 ' & "
*
C1A7T4C *
Cheltuieli $entru
o#.inerea si amenajarea
terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
**
4#.inerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*!
1menajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*3 1menajarea $entru
$rotec.ia mediului si
aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL 1 (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
!
C1A7T4C !

Cheltuieli $entru
asigurarea utilit-.ilor
necesare
o#iecti+ului2alimentare
a$a, canali%are,
telecomunicatii,
alimentare cu energie
electrica3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL # (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
3 C1A7T4CUC 3
Cheltuieli $entru
$roiectare i asisten.-
tehnic-
3* ,tudii de teren
2geologice, to$ograice,
hidrologice3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3! Ta:e $entru o#tinerea
a+i%e, acorduri si
autori%atii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 Aroiectare i inginerie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.8.
4rgani%area $rocedurilor
de achi%itie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.'. Consultan.a
*,!@*
0,3
00
0,3
0" *,'@@
0,3
"!
3.&. 1sistenta tehnica
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL +
1A#'1
(A+
((
(A+
(& 1A%''
(A+
&#
8 C1A7T4CUC 8
Cheltuieli $entru
in+estitia de #a%a
8* Construc.ii i instala.ii !0,00* 8,&@8 8,@00 !8,@0* ',@0@
8.!. ;ontaj utilaj tehnologic ",!'( *,"00 *,"8! (,00* !,*0@
8.3. Utilaje,echi$amente
tehnologice si
unctionale cu montaj !(,8"& &,(03 ",0"8 3&,''0 @,'&0
8.8. Utilaje ara montaj si
echi$amente de
trans$ort, alte achi%i.ii
s$eciice
*&,3!0 3,@!! 3,(*" !0,!3" 8,"3(
8.'. Dotari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8.&. 1cti+e necor$orale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL <
&+A(%% 1&A1() 1&A%++ )(A%') #1A#1%
' C1A7T4CUC '
1lte cheltuieli
'* 4rgani%are de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'.*.*. Cucrari de
constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'.*.!. Cheltuieli cone:e
organi%arii santierului
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'! Comisioane, ta:e, cote
legale, costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'3 Cheltuieli di+erse i
ne$re+-%ute
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL % (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
& C1A7T4CUC &

Cheltuieli $entru $ro#e
tehnologice si teste si
$redare la #eneiciar
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&* Aregatirea $ersonalului
de e:$loatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&! Aro#e tehnologice si
teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL CA=ITL $ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL GENE!AL
&<A++$ 1&A<() 1&A'<( )#A1&& #1A%'&
Din care CPE #&A#$( $A+'< $A%<# ++A'(# &A)1$
DECIZ CA=ITLUL + : CE=NENTA A $ri+ind cheltuielile necesare
reali%-rii 5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor si su,ca/itolelor
Caloare fara
TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
1 C3ELTUIELI =ENT!U STUDII DE TE!EN
#
C3ELTUIELI =ENT!U BTINE!E
ACIZEA AC!DU!I SI AUT!IZATII (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
!* o#tinere?$relungire certiicat de ur#anism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!!
o#tinere?$relungire +ala#ilitatii autori%atiei de
construire?desiintare, o#tinere autori%atie
scoatere de su# circuitul agricol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!3
o#tinere a+i%e si acorduri $entru racorduri si
#ransamente la retelele $u#lice de
a$a,canali%are, ga%e, termoicare, energie
electrica, teleonie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!8
o#tinere a+i% sanitar, sanitar +eterinar si
itosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!'
o#tinere certiicat de nomenclatura stradala si
adresa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!&
intocmire documentatie, o#tinerea numarului
cadastral $ro+i%oru si inregistrarea terenului in
cartea unciara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!" o#tinere a+i% A,7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!@
o#tinerea acordului de mediu
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!(
alte a+i%e acordurisi autori%atii solicitate $rin
lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
+
=!IECTA!E SI INGINE!IE
%'A<%$ 1+A$)(
1<A(+
( &#A<'$ 1$A)&$
3*
cheltuieli $entru ele#orarea tuturor a%elor de
$roiectare
'@,8'& *3,&(0
*8,03
0 "!,8@& *&,("&
a studiu de $ree%a#ilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#
stiudiu de e%e#ilitate
*,0!' 0,!80 0,!8& *,!"* !(@
c
$roiect tehnic
'",83! *3,8'0
*3,"@
8 "*,!*' *&,&"@
d
detalii de e:ecutie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e
+eriicarea tehnica a $roiectarii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ela#orarea certiicatului de $erormanta


energetica a cladirii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3!
documentatii necesare $entru o#tinerea
acordurilor, a+i%elor, autori%atiilor aerente
o#iectului de in+estitii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33
cheltuili $entru e:$erti%a tehnicaeectuate $entru
constructii ince$ute si neterminate
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38
cheltuieli $entru eectuarea auditului nergetic
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<
!GANIZA!EA =!CEDU!IL! DE
AC3IZITII (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
%
C3ELTUIELI =ENT!U CNSULTANTA
%&A1&% 1+A+)(
1+A&#
# &(A')& 1$A$(<
'*
$lata ser+iciilor de consultanta la ela#orarea
memoriului justiicati+, stuiilor de $iata, de
e+aluare, la intocmirea cererii de inantare
*,0!' 0,!80 0,!8& *,!"* 0,!(@
'!
$lata ser+iciilor de consultanta in domeniul
managementului in+estitiei sau administrarea
contractului de e:ecutie
'&,*'* *3,*'0
*3,8"
& &(,&!" *&,30&
$
C3ELTUIELI =ENT!U ASISTENTA
TE3NICA 'A&%< #A(%( #A1(1 1(A'%% #A%<#
&*
asistenta tehnica din $artea $roiectantului in
ca%ul cand acesta nu intra in tariarea $roiectarii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&!
$lata dirigintilor de santierdesemnati de
autoritatea contractanta
@,"'8 !,0'0 !,*0* *0,@'' !,'8!
TTAL 1#<A+'% #)A1+( #)A'% 1%<A#+ +$A1#1
+ '
DECIZ CA=ITLUL + : CE=NENTA B $ri+ind cheltuielile necesare
reali%-rii 5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor si su,ca/itolelor
Caloare fara
TCA TCA
Caloare
inclusi- TCA
Eii lei
Eii
euro
Eii
lei
Eii
lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
1 C3ELTUIELI =ENT!U STUDII DE TE!EN (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
#
C3ELTUIELI =ENT!U BTINE!E
ACIZEA AC!DU!I SI AUT!IZATII
(A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
!*
o#tinere?$relungire certiicat de ur#anism
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!!
o#tinere?$relungire +ala#ilitatii autori%atiei de
construire?desiintare, o#tinere autori%atie
scoatere de su# circuitul agricol
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!3
o#tinere a+i%e si acorduri $entru racorduri si
#ransamente la retelele $u#lice de
a$a,canali%are, ga%e, termoicare, energie
electrica, teleonie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!8
o#tinere a+i% sanitar, sanitar +eterinar si
itosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!'
o#tinere certiicat de nomenclatura stradala si
adresa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!&
intocmire documentatie, o#tinerea numarului
cadastral $ro+i%oru si inregistrarea terenului in
cartea unciara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!" o#tinere a+i% A,7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!@ o#tinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!(
alte a+i%e acordurisi autori%atii solicitate $rin
lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
+ =!IECTA!E SI INGINE!IE (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
3*
cheltuieli $entru ele#orarea tuturor a%elor de
$roiectare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a studiu de $ree%a#ilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
#
studiu de e%e#ilitate
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
c
$roiect tehnic
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
d detalii de e:ecutie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e
+eriicarea tehnica a $roiectarii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ela#orarea certiicatului de $erormanta


energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3!
documentatii necesare $entru o#tinerea
acordurilor, a+i%elor, autori%atiilor aerente
o#iectului de in+estitii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33
cheltuili $entru e:$erti%a tehnicaeectuate $entru
constructii ince$ute si neterminate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 cheltuieli $entru eectuarea auditului nergetic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<
!GANIZA!EA =!CEDU!IL! DE
AC3IZITII (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
% C3ELTUIELI =ENT!U CNSULTANTA 1A#'1 (A+(( (A+(& 1A%'' (A+&#
'*
$lata ser+iciilor de consultanta la ela#orarea
memoriului justiicati+, stuiilor de $iata, de
e+aluare, la intocmirea cererii de inantare 0,8!" 0,*00 0,*0! 0,'!( 0,*!8
'!
$lata ser+iciilor de consultanta in domeniul
managementului in+estitiei sau administrarea
contractului de e:ecutie 0,@'8 0,!00 0,!0' *,0'( 0,!8@
$
C3ELTUIELI =ENT!U ASISTENTA
TE3NICA (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
&*
asistenta tehnica din $artea $roiectantului in
ca%ul cand acesta nu intra in tariarea $roiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&!
$lata dirigintilor de santierdesemnati de
autoritatea contractanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL 1A#'1 (A+(( (A+(& 1A%'' (A+&#
Com/onenta A : In-esti7ii In infrastructura de /rimire turistic6
Denumirea cate0oriilor de ser-icii aferente o,iectului Euro .fara TCA1
,er+icii de consultanta la intocmirea cererii de inan.are !80,00
,er+icii de consultanta in domeniul managementului in+estitiei si
administrarea contractului de e:ecutie
*3.*'0,00
TTAL 1+.+)(A((
Com/onenta B : In-esti7ii In acti-itati recreationale
Denumirea cate0oriilor de ser-icii aferente o,iectului Euro .fara TCA1
,er+icii de consultanta la intocmirea cererii de inan.are *00,00
,er+icii de consultanta in domeniul managementului in+estitiei si
administrarea contractului de e:ecutie
!00,00
TTAL +((A((
TTAL GENE!AL CE=NENTA APB U 1+.$)(A(( euro
Necesar $ersonal) 3 consultantiB
Tari orar) *(,'@' euro
Necesar ore) !8' ore?consultant
Tarif consultanta@
U + consultantiM #++ ore/consultantM 1)A%'% euro/ora/consultant U 1+.$)( euro total
ESTIEA!E DECIZ : CLADI!E =ENT!U
ST!UCTU!A DE =!IEI!E TU!ISTICA
T9R1,1;9NT9)
- sa$atura 8*'( lei.
C4N,TRUCf77 total 1(+(%<& leiA din care@)
R9L7,T9Nfg total <#%)<' leiA din care@
- turnare #eton undatii !'@(* lei
- turnare #eton diaragma !3('* lei
- armaturi in diaragma @(3( lei
- armaturi in undatii !'3&* lei
- $laca su$ort $ardoseala &*@33 lei
- armatura in $laca su$ort 80(@8 lei
- turnare #eton in stal$i F grin%i *0"38@ lei
- armatura in elemente structurale **!"8" lei
- coraj *@@(8 lei.
1RG7T9CTURg total $(<%)) leiA din care@
- com$artimentare @"8!& lei
- tam$larie *!"((( lei
- tam$larie e:terioara '(&"8 lei
- inisaje 2%ugra+eli, +o$sitorie3 (8@*' lei
- tencuieli interioare 830@0 lei
- $lacari gi$scarton !(*8@ lei
- $lacaje ceramice 3!(@0 lei
- inisaj e:terior 2tencuiala decorati+a3 *3"!0 lei
- sar$anta '(*3@ lei
- in+elitoare '&&*( lei.
7L4C1T77 total +'1&< leiA din care@
- hidroi%olatii '!@& lei
- termoi%olatii 3!@@@ lei
7N,T1C1T77 9C9CTR7C9 total ++&%( leiA din care@
- instalatii !0@30 lei
- curenti sla#i *!(!0 lei.
7N,T1C1T77 ,1N7T1R9 !83*@ lei.
7N,T1C1T77 T9R;7C9 '*@!* lei.
9CG7A1;9NT9 CU ;4NT1>
C9NTR1C1 T9R;7C1 !(@&8 C97
;4NT1> !'0! C97
D4TgR7)
- dot-ri #ucatarie F loc de luat masa 3'!'" lei
- dot-ri camere F s$atii comune @8"00 leiB
- dot-ri $ri+ind $rodusele tradi.ionale in +ederea amenaj-rii $ensiunii 3'@3 lei.
TTAL DTW!I 1#+%<( LEI
DECIZ BIECT : CLADI!E =ENT!U ST!UCTU!A DE =!IEI!E
TU!ISTICA 5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6.n
mii lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* Terasamente 8,*'( 0,("8 0,((@ ',*'" *,!0@
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii,
structur- de re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3 *030,'8" !8*,38& !8",33* *!"",@"@ !((,!&(
3
7%ola.ii
3@,*"8 @,(80 (,*&! 8",33& **,0@&
8
7nstala.ii electrice
33,"'0 ",(08 @,*00 8*,@'0 (,@0*
'
7nstala.ii sanitare
!8,3*@ ',&(' ',@3& 30,*'8 ",0&!
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+, intranet
'*,@!* *!,*3& *!,83" &8,!'@ *',08@
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e
naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I 11'#A&$) #&$A))% #'+A'$< 1<$$A$++ +<+A<&<
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
!,'0! 0,'@& 0,&0* 3,*03 0,"!&
TTAL II #A%(# (A%'$ (A$(1 +A1(+ (A&#$
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente tehnologice
!(,@&8 &,((8 ",*&" 3",03* @,&"!
sistem de incal%ire 2centrala termica3 !(,@&8 &,((8 ",*&" 3",03* @,&"!
!
Utilaje i echi$amente de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari *!3,'80 !@,(3! !(,&'0 *'3,*(0 3',@"&
dotari #ucatarieFloc de luat masa 3',!'" @,!'" @,8&! 83,"*( *0,!3(
dotari camereFs$atii comune @8,"00 *(,@3& !0,3!@ *0',0!@ !8,'("
dotari cu $roduse traditionale 3,'@3 0,@3( 0,@&0 8,88! *,080
TTAL III 1%+A<(< +%A)#$ +$A'1& 1)(A##1 <<A%<'
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 1++'A$&% +1+A%(& +#1A#'# 1$%)A)%& +''A&<'
ESTIEA!E DECIZ
BIECT - SISTEE SLA! =ENT!U =!DUCE!E DE
ENE!GIE DIN SU!SE !EGENE!ABILE
Arocurare sistem de $anouri solare !*38' lei, din care)
- sistem de $anouri solare *(0&* lei
- montaj $anouri solare !!@8 lei
DECIZ BIECT - SISTEE SLA! =ENT!U
=!DUCE!E DE ENE!GIE DIN SU!SE !EGENE!ABILE 5Construire
$ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii euro la cursul
K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA Caloare inclusi- TCA

lei euro lei lei euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77

* terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Construc.ii ) re%isten.-
2unda.ii, structur- de
re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 7%ola.ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
' 7nstala.ii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

&
7nstala.ii de nc-l%ire,
+entilare, climati%are. A,7,
radio-t+, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

"
7nstala.ii de alimentare cu
ga%e naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@ 7nstala.ii de telecomunica.ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
!,!@8 0,'3' 0,'8@ !,@3! 0,&&8
TTAL II #A#'< (A%+% (A%<' #A'+# (A$$<
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente
tehnologice
*(,0&* 8,8&8 8,'"' !3,&3& ','3'
!
Utilaje i echi$amente de
trans$ort 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III 1)A($1 <A<$< <A%&% #+A$+$ %A%+%
TTAL GENE!AL
#1A+<% <A))) %A1#+ #$A<$' $A1))
ESTIEA!E DECIZ
BIECT 2 INCESTITII IN ACTICITATI !EC!EATINALE
Aiscina 8(8"" lei, din care)
- achi%itionare $iscina !(8"& lei
- inisaje $iscine !000* lei
- montaj $iscina "!'( lei.
,auna *8*!* lei
,ala de masaj !*(( lei.
Cocul de joaca $entru co$ii *!@'.
TTAL ACTICITATI !EC!EATINALE U &<+<1 lei.
DECIZ BIECT 2 INCESTITII IN ACTICITATI !EC!EATINALE
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii
euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA Caloare inclusi- TCA
lei Euro Lei Lei Euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

!
Construc.ii ) re%isten.-
2unda.ii, structur- de
re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3 !0,00
*
8,&@
8
8,@0
0
!8,@0
*
',@0
@
3 7%ola.ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire,
+entilare, climati%are. A,7,
radio-t+, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

"
7nstala.ii de alimentare cu
ga%e naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I #(A((1 <A$'< <A'(( #<A'(1 %A'('
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i
echi$amente tehnologice
",!'( *,"00 *,"8! (,00* !,*0@
TTAL II &A#%) 1A&(( 1A&<# )A((1 #A1('
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente
tehnologice
9CG7A1;9NT9 A9NTRU
A7,C7N1 !(,8"& &,(03 ",0"8 3&,''0 @,'&0
!
Utilaje i echi$amente de
trans$ort *&,3!0 3,@!! 3,(*" !0,!3" 8,"3(
achi%itie sauna *8,*!* 3,30" 3,3@( *",'*0 8,*0*
mese $entru masaj 2! #uc3 !,*(( 0,'*' 0,'!@ !,"!" 0,&3@
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Dotari $entru locul de joaca *0*@,' !8!,' !88,88 *!@',&! 30&,*
TTAL III 1($<A#) #%+A## #%%A+) 1+<#A<( +1)A+)
TTAL GENE!AL 1()1A%%$ #%)A$() !&*,("3 1+&$A#() +#&A+1%
ESTIEA!E DECIZ
BIECT - IE=!E*EUI!E
Terasamente)
- sa$atura *!(@ lei.
Constructii *"&@& lei, din care)
- turnare #eton &*@& lei
- stal$i metalici 3000 lei
- $lasa %incata 2#ordurata3 @'00 lei.
TTAL IE=!E*EUI!E U 1')'< lei
DECIZ BIECT - IE=!E*EUI!E 5Construire $ensiune turistica,
im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii euro la cursul K-ncii Central
9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara
TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA

Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente *,!(@ 0,308 0,3*! *,&*0 0,3""
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii,
structur- de re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3
*",&@& 8,*8! 8,!88 !*,(30 ',*3&
3
7%ola.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e
naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I 1'A)'< <A<<$ <A%%$ #+A%<( %A%1+
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 1'A)'< <A<<$ <A%%$ #+A%<( %A%1+
ESTIEA!E DECIZ
BIECT / =LATF!EEA ALEIA =A!CA!E
Terasamente T4T1C 33&@! C97, D7N C1R9)
Aentru alei #etonate !800 lei, din care)
- inde$artare strat +egetal *&00 lei
- com$actare @00 lei.
Aentru alei $lacate ceramic 2cu $a+ele auto#locante3 !'"@! lei, din care)
- inde$artare strat +egetal *&00 lei
- strat #alast '000 lei
- strat nisi$ !'0 lei
- $a+ele auto#locante *&&@! lei.
Aentru $arcare ''00 lei, din care)
- inde$artare strat +egetal *'00 lei
- strat $iatra concasata 8000 lei.
Constructii)
Aentru alei #etonate 30&@0 lei, din care)
- turnare #eton !3&@0 lei
- armaturi $lase sudate !0 #uc : 3'0 lei?#uc J "000 lei
TTAL U $<+$# LEI
DECIZ BIECT / =LATF!EEA ALEIA =A!CA!E 5Construire $ensiune
turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii lei?mii euro la cursul K-ncii
Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA

Eii lei Eii euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente 33,&@! ",@@@ @,0@8 8*,"&& (,"@*
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii,
structur- de re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3
30,&@0 ",*@' ",3&3 3@,083 @,(*0
3
7%ola.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e
naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I $<A+$# 1%A(&+ 1%A<<& &)A'() 1'A$)1
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 $<A+$# 1%A(&+ 1%A<<& &)A'() 1'A$)1
ESTIEA!E DECIZ BIECT 2
ENE!GIE ELECT!ICA NEELIGIBIL
7nstalatii electrice)
- #ransament F traseu ca#lu !00" lei.
DECIZ BIECT2 ENE!GIE ELECT!ICA NEELIGIBIL
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt Denumirea ca/itolelor si su,ca/itolelor
Caloare fara
TCA TCA
Caloare
inclusi- TCA
Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii, structur-
de re%isten.-3 i arhitectur- 2nchideri
e:terioare, com$artiment-ri, inisaje3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3
7%ola.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
!,00" 0,8"0 0,8@! !,8@( 0,'@3
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I #A((& (A<&( (A<'# #A<') (A%'+
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 #A((& (A<&( (A<'# #A<') (A%'+
ESTIEA!E DECIZ 2
ENE!GIE ELECT!ICA ELIGIBIL
Terasamente !@(( lei, din care)
- sa$atura *&(( lei
- um$lutura "00 lei
- com$actare '00 lei.
7nstalatii electrice)
- conductor electric 2ca#lu3 !8(@ lei.
TTAL U %+)& LEI
DECIZ BIECT2 ENE!GIE ELECT!ICA ELIGIBIL
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara
TCA TCA
Caloare
inclusi- TCA
Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente !,@(( 0,&"( 0,&(' 3,'(8 0,@8!
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii,
structur- de re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare, com$artiment-ri,
inisaje3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3
7%ola.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
!,8(@ '@' &00 3,0(@ "!'
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I %A+)& 1A#$< 1A#)% $A$)# 1A%$&
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 %A+)& 1A#$< 1A#)% $A$)# 1A%$&
ESTIEA!E DECIZ BIECT : ALIEENTA!E A=A
Terasamente !*0* lei, din care)
- sa$atura @0* lei
- um$lutura @00 lei
- com$actare '00 lei.
Constructii &!00 lei, din care)
- $ut orat '000 lei
- camine racord ! #uc : &00 lei?#uc J *!00 lei
7nstalatii sanitare 2tea+a3 !8(@ lei
Utilaje si echi$amente alimentare a$a, T4T1C *((@ C97, D7N C1R9)
- hidroor *8(@ lei
- $om$a a$a '00 lei.

TTAL U 1#&)& LEI
DECIZ BIECT : ALIEENTA!E A=A
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
lei euro lei Lei euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente
!,*0
*
0,8(
!
0,'0
8 !,&0' 0,&*0
!
Construc.ii ) re%isten.-
2unda.ii, structur- de
re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri, inisaje3
&,!0
0 *,8'! *,8@@ ",&@@ *,@00
3 7%ola.ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'
7nstala.ii sanitare !,8(
@
0,'@
'
0,&0
0 3,0(@ 0,"!&
&
7nstala.ii de nc-l%ire,
+entilare, climati%are. A,7,
radio-t+, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu
ga%e naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de
telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I
1(A&)
) #A%#) #A%)# 1+A+)1 +A1+$
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i
echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de
trans$ort - hidroor F
$om$a *,((@ 0,8&@ 0,8"( !,8"" 0,'@0
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III 1A))' (A<$' (A<&) #A<&& (A%'(
TTAL GENE!AL 1#A&)& #A))& +A(&1 1%A'$' +A&1$
ESTIEA!E DECIZ BIECT : CANALIZA!E
Terasamente 80(( lei, din care)
- sa$atura !@(( lei
- um$lutura "00 lei
- com$actare '00 lei.
Constructii *&&8( lei, din care)
Camine schim#are directie !3(( lei
Ka%in +idanja#il *8!'0 lei, din care)
- turnare #eton *& mc : '00 lei?mc J @000 lei
- armatura 8000 lei
- coraje *'00 lei
- trans$ort $amant "'0 lei.
7nstalatii sanitare - tea+a A=C 8"(( lei.
Arocurare utilaje, T4T1C *8!!@ C97, D7N C1R9)
- se$arator de hidrocar#uri *30** lei
- se$arator de grasimi 2! #uc3 *!*" lei.
TTAL CANALIZA!E U +)&&% LEI
DECIZ BIECT : CANALIZA!E
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr. Crt
Denumirea ca/itolelor si
su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
Eii lei
Eii
euro Eii lei Eii lei
Eii
euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente 8,0(( 0,(&0 0,(@8 ',0@3 *,*(0
!
Construc.ii ) re%isten.- 2unda.ii,
structur- de re%isten.-3 i
arhitectur- 2nchideri
e:terioare, com$artiment-ri,
inisaje3- #a%in +idanja#il
*&,&8( 3,@(( 3,((& !0,&8' 8,@3'
3
7%ola.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
'
7nstala.ii sanitare
8,"(( *,*!8 *,*'* ',('0 *,3(8
&
7nstala.ii de nc-l%ire, +entilare,
climati%are. A,7, radio-t+,
intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare cu ga%e
naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I #%A%<& %A)'+ $A1+1 +1A$&' &A<1)
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente de
trans$ort
*8,!!@ 3,33! 3,8*' *",&83 8,*3!

se$arator hidrocar#uri
*3,0** 3,08" 3,*!3 *&,*38 3,""@
se$arator de grasimi 2! #uc3 *,!*" 0,!@' 0,!(! *,'0( 0,3'3
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III 1<A##' +A++# +A<1% 1&A$<+ <A1+#
TTAL.TTAL IPTTAL IIPTTAL III1 +)A&&% )A+1% )A%<$ <)A+#1 11A%%1
ESTIEA!E DECIZ CA=ITLUL %
4R<1N7L1R9 D9 h1NT79R
*. $latorme de$o%itare materiale !'80 lei
!. 7nstla.ii electrice 2#ransamente $ro+i%orii3 J !(!& lei
DECIZ CA=ITLUL % : !GANIZA!E DE SANTIE!
5Construire $ensiune turistica, im$rejmuire teren si #ransament electric6. n mii
lei?mii euro la cursul K-ncii Central 9uro$ene 8,!"00 lei?euro din data de !&.0*.!0**.
Nr.
Crt
Denumirea ca/itolelor
si su,ca/itolelor
Caloare fara TCA TCA
Caloare inclusi-
TCA
lei euro lei lei euro
1 # + < % $ &
7 - CUCRgR7 D9 C4N,TRUCf77
* terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Construc.ii ) re%isten.-
2unda.ii, structur- de
re%isten.-3 i arhitectur-
2nchideri e:terioare,
com$artiment-ri,
inisaje3 !,'80 0,'(' 0,&0( 3,*8( 0,"3"
3 7%ola.ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8
7nstala.ii electrice
!,(!& 0,&@' 0,"0! 3,&!@ 0,@'0
'
7nstala.ii sanitare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
&
7nstala.ii de nc-l%ire,
+entilare, climati%are.
A,7, radio-t+, intranet
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
"
7nstala.ii de alimentare
cu ga%e naturale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
@
7nstala.ii de
telecomunica.ii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL I %A<$$ 1A#'( 1A+11 $A&&& 1A%'&
77. ;ontaj
*
;ontaj utilaje i
echi$amente tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL II (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
777. AR4CUR1R9
*
Utilaje i echi$amente
tehnologice
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
!
Utilaje i echi$amente
de trans$ort
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TTAL III (A((( (A((( (A((( (A((( (A(((
TTAL.TTAL IPTTAL %A<$$ 1A#'( 1A+11 $A&&& 1A%'&
IIPTTAL III1
Finan7area in-esti7iei
Din +aloarea total- a in+esti.iei de 8('@&3 euro, ajutorul $u#lic neram#ursa#il este de
*(("*0 euro.
Pentru a se %eri(ica incadrarea c!eltuielilor eli-i)ile din )u-et in limitele pre%azute in
(isa masurii se %a utiliza cursul de sc!im) Euro3lei pu)licat pe pa-ina 4e) a 5ancii
entral Europene 444*ec)*int3index*!tml de la data intocmirii Studiului de 6eza)ilitate*
Curs Euro 0 "eu 1,2344 %in %ata %e 25-46-2466
Procent )inantare pu!"ica 7 849
CBeltuieli eli0i,ile
CBeltuieli
neeli0i,ile
Total
Euro Euro Euro
A>utor /u,lic neram,ursa,il 1))&1( 1))&1(
Cofinantare /ri-ataA din
care@ 1))&1( )$<<+ #)$1%+
- autoinantare ( ( (
- im$rumuturi 1))&1( )$<<+ #)$1%+
TTAL =!IECT +))<#( )$<<+ <)%'$+
Arocentul de inantare $u#lica se +a sta#ili in unctie de conditiile im$use de isa
tehnica a masurii aerente $roiectului intocmit de solicitant.
Aentru $roiectele cu inantare $u#lica mai mare de '0M din +aloarea eligi#ila, se
+a moti+a solicitarea $rocentului.
Date /ri-ind for7a de munc6 @
".* Total $ersonal e:istent 0
din care personal de execu&ie 7
". ! 9stim-ri $ri+ind or.a de munc- ocu$at- $rin reali%area in+esti.iei
Cocuri de munc- nou-create 8
".3 Res$onsa#il legal 2nume, $renume, unctie in cadrul organi%atiei, studii si e:$erienta
$roesionala3, rele+ante $entru $roiect
Res$onsa#ilul legal al $roiectului Construire pensiune turistica, impremuire
teren si !ransament e"ectric este domnisoara ANDNI LoredanaA nascuta la data de
!'.**.*(@(, in ;un. Gusi, jud. =aslui, identiicata $rin C7 seria +s, numar &'8(@(, emisa
de $olitia mun. Gusi la data de *@.08.!00@, CNA !@!*!!3!"0033.
Domnisoara ANDNI L!EDANA este asociat si administrator unic al
societatii S.C. L!"AN S.!.L..
Domnisoara ANDNI L!EDANA a o#tinut la data de !'.0(.!00@ un #re+et de
turism, care atesta ca$acitatea solicitantului de a inde$lini unctia de manager in
acti+itatea de turism, $e care o +a $ractica du$a im$lementarea $re%entului $roiect.
1$titudinile $e care domnisoara ANDNI L!EDANA le-a do#andit $rin
urmarea acestui curs de turism, ii sunt necesare la organi%area si conducerea eicienta a
acti+itatii de $restare ser+icii turistice.
=6r7ile desenate
- Alan de am$lasare n %on- 2*)!'.000-*)'.0003
- Alan general 2*)'.000-*)'003
- Alan de situatie cu am$lasarea retelor de utilitati, surse de a$a si rece$tori a$e u%ate
2*)*.000-*)'003
- Alanuri de arhitectur- - $lanurile ni+elurilor, sec.iuni $entru $rinci$alele o#iecte de
construc.ii
- Alanul de am$lasare a utilajelor $e lu:ul tehnologic
III. =entru demonstrarea criteriului de eli0i,ilitate -i4and -ia,ilitatea in-estitiei se
-or com/leta /roiectiile financiare si indicatori financiari Ane?ele B ./entru
/ersoane >uridice 1 sau Ane?ele C ./entru /ersoane fi4ice autori4ateA intre/rinderi
indi-idualeA intre/rinderi familiale si /ersoane fi4ice1.
=roiectii financiare /ersoane >uridice .Ane?e B1
=ro0no4a -eniturilor
=ro0no4a cBeltuielilor
=roiectia contului de /rofit si /ierdere
Bilant sintetic /re-i4ionat
Flu? de numerar
Indicatori financiari
ATENTIE@ SBeeturile 5=ro0no4a -eniturilor;2 Ane?a B1A 5=ro0no4a cBeltuielilor; 2
Ane?a B#A 5C==;2 Ane?a B+ A 5Bilant; 2 Ane?a B<A 5FN An 12%; 2 Ane?a B'A
5Indicatori;2 Ane?a B)A cu/rind /ro0no4e /e o /erioada de cinci ani de la darea in
e?/lotare a in-estitiei din /roiectA res/ecti- de la finali4area in-estitiei . SBeeturile
5FN An 1I;2 Ane?a B%A 5FN An #I; 2 Ane?a B$A 5FN An +I; 2 Ane?a B& se refera la
/erioada de im/lementare a /roiectului .de ma?im trei ani1.
1.1. =ro0no4a -eniturilor
Aentru $rogno%a +eniturilor s-au utili%at datele cu $ri+ire la) ser+iciile de ca%areB
ser+iciile de ser+ire a mesei 2mic-dejun, $ran% si cina3B con+or#irile teleonice, ser+iciile
de $iscina, sauna, masaj.
<radul de ocu$are mediu a ser+iciile de ca%are luat in calcul la $rogno%a +eniturilor
este de 8(M $e an.
,er+iciile de ser+ire a mesei s-au calculat in unctie de $retul mediu al unui mic
dejun, dejun si cina.
Areturile medii de +an%are s-au calculat in unctie de costul materiei $rime olosite
$entru $regatirea micului dejun, dejunului res$ecti+ cinei si deasemenea in unctie de
$retul ser+iciilor de ser+ire a micului dejun, dejunului si cinei din %ona.
,er+iciile de recreere constau in) ser+iciile de $iscina, sauna, masaj etc.
=ro0no4a -eniturilor si e-olutia ca/acitatii de /roductie2-arianta cu /roiect
Anul 1 Anul #
Total
An 1
Total
An #
Total
An +
Total
An <
Total
An %
Nr.
Crt.
Cate0oria
=ret in
LEI/U
E
U
E
T!I
E I
T!I
E II
T!I
E III
T!I
E IC
T!I
E I
T!I
E II
T!I
E III
T!I
E IC
Can4ari fi4ice /re-i4ionate
*
,er+icii de ca%are
"',00
loc
"!& *.*(& *.'3@ @*! "88 *.!!& *.'"& @3! 8.!"! 8.3"( 8.8@0 8.'&( 8.&&0
!
;ic dejun
*',00
#u
c
"*! *.*&0 *.8"& @08 "30 *.*@( *.'*3 @!8 8.*'! 8.!'& 8.3'8 8.88* 8.'30
3
Aran%
30,00
#u
c
!(0 '0! &3* 3&' !(@ '*' &8& 3"8 *."@( *.@33 *.@"& *.(*3 *.('*
8
Cina
!8,00
#u
c
&!' *.0'3 *.!30 "!! &80 *.0"( *.!&* "80 3.&30 3."!* 3.@0& 3.@@! 3.(&0
'
Aiscina
*0,00
%i
!8" '0! @&* 3'" !'3 '*' @@3 3&& *.(&@ !.0*" !.0&3 !.*0' !.*8"
&
,auna
*0,00
ora
*3@ 33' *&( 30@ *8* 383 *"3 3*& ('* ("8 ((" *.0*" *.03"
"
;asaj
!0,00
ora
*!8 !(* 30@ !&' *!" !(( 3*' !"! (@@ *.0*3 *.03& *.0'" *.0"@
@
Con+or#iri teleonice
*,!0
mi
n
"3 *'& *'8 **8 "8 *'( *'@ **& 8(& '0@ '!0 '30 '8*
Can4ari -alorice /re-i4ionate
* ,er+icii de ca%are "',00
C9
7
'8.8
&@
@(."*
!
**'.3
88
&0.@"
&
''.@
30
(*.('
'
**@.!
!@
&!.3(
@
3!0.8
00
3!@.8
*0
33'.(
&3
38!.&
@3
38(.'
3&
! ;ic dejun *',00
C9
7
*0.&
"&
*".80
8
!!.*8
&
*!.0'
3
*0.(
83
*".@3
(
!!."0
0
*!.3'
'
&!.!"
(
&3.@3
&
&'.30
'
&&.&*
*
&".(8
3
3 Aran% 30,00
C9
7
@."*
'
*'.0"
!
*@.(*
&
*0.('
@
@.(3
3
*'.88
@
*(.3@
(
**.!3
!
'3.&&
*
''.00
!
'&.!&
"
'".3(
!
'@.'8
0
8 Cina !8,00
C9
7
*8.(
(0
!'.!&
3
!(.'!
@
*".33
"
*'.3
&8
!'.@(
8
30.!&
&
*".""
*
@".**
@
@(.!(
&
(*.3'
0
(3.*"
"
('.08
0
' Aiscina *0,00
C9
7
!.8&
(
'.0!8 @.&*! 3.'"*
!.'3
*
'.*8( @.@!@ 3.&&*
*(.&"
"
!0.*&
(
!0.&3
3
!*.08
'
!*.8&
&
& ,auna *0,00
C9
7
*.3@
0
3.38( *.&(! 3.0@8
*.8*
8
3.833 *."38 3.*&* (.'0' (."83 (.(&"
*0.*&
&
*0.3"
0
" ;asaj !0,00 C9 !.8@ '.@!@ &.*'! '.30' !.'8 '.("3 &.30' '.83@ *(."& !0.!& !0."! !*.*8 !*.'&
7 8 & @ ! @ 3 &
@ Con+or#iri teleonice *,!0
C9
7
@" *@" *@' *3& @( *(* *@( *80 '(' &*0 &!8 &3& &8(
Cenituri /roductie /ro/rie
: total
LE
I
)%.#
$'
1$1.'
+'
#(#.%
&%
11+.+
##
)&.$
%(
1$%.'
'<
#(&.$
+)
11$.1
%%
%&+.(
(+
%'&.+
#'
$((.'
+&
$1#.'
%+
$#%.1
1(
1+ Alte -enituri
C9
7

Total /roductie -anduta
LE
I
)%.#
$'
1$1.'
+'
#(#.%
&%
11+.+
##
)&.$
%(
1$%.'
'<
#(&.$
+)
11$.1
%%
%&+.(
(+
%'&.+
#'
$((.'
+&
$1#.'
%+
$#%.1
1(
1<
Cenituri din -an4ari
marfuri

C9
7

1%
Cenituri din
su,-entii de
e?/loatare aferente
cifrei de afaceri nete

C9
7

1$
Cenituri din
su,-entii /entru
in-estitii

C9
7

1&
Cenituri din alte
acti-itati

C9
7

1'
Cariatia stocurilor
.P /entru CF 2
/entru D1

C9
7

1)
Cenituri din
/roductia reali4ata
/entru sco/uri
/ro/rii si
ca/itali4ata

C9
7

#(
Alte -enituri din
e?/loatare

C9
7

Total -enituri din
e?/loatare
LE
I
)%.#
$'
1$1.'
+'
#(#.%
&%
11+.+
##
)&.$
%(
1$%.'
'<
#(&.$
+)
11$.1
%%
%&+.(
(+
%'&.+
#'
$((.'
+&
$1#.'
%+
$#%.1
1(
1.#. =ro0no4a cBeltuielilor
Cheltuielile de $roduc.ie 2Cht3 re$re%int- e:$resia consumului total de #unuri
materiale i de or.- de munc- reclamat de o#.inerea unui ser+iciu. 1stel, cheltuielile
totale au ost calculate $rin suma cheltuielilor eectuate $entru actorii utili%a.i 5:
i
6.
Cht J A
*
:
*
F A
!
:
!
F .... F A
n
:
n
, unde) A
*
,
!, 3...., n
/ $re.ul actorilor utili%a.i.
Cheltuielile de $roduc.ie cu$rind elementele de mai jos si au ost e+aluate astel)
Cheltuielile materiale 2s-au luat in considerare $returile medii ranco-$oarta
irmeiB aceste $returi au ost $reluate direct de $e $iata $rin negociere si
inormare cu $otentialii urni%ori3B
Cheltuielile cu orta de munca 2s-a considerat un ni+el mediu al salariilor #rute
de (00 lei?luna $lus un $rocent de 'M din ondul de salarii $entru de$lasari si
ormare $roesionala3 B
Cheltuieli cu amorti%arile 2s-a olosit amorti%area lineara ra$ortata la +aloarea
totala a mijloacelor i:e3B
Cote de asigurare 2$rime medii $onderate $entru asigurarea $roductiei3B
7m$o%ite, ta:e i contri#u.ii 2conorm legislatiei in +igoare3B
Do#Hn%i 2s-a utili%at un ni+el mediu $onderat al ratei do#an%ilor
=ro0no4a cBeltuielilor si e-olutia ca/acitatii de /roductie2-arianta cu /roiect
Anul 1 Anul #
Total
An 1
Total
An #
Total
An +
Total
An <
Total
An %
Nr.
Crt.
Cate0oria UE
T!IE
I
T!IE
II
T!IE
III
T!IE
IC
T!IE
I
T!IE
II
T!IE
III
T!IE
IC
*
Cheltuieli cu
materiile $rime si
cu materialele
consuma#ile
C97 8'.3!( 3(.0&0 &&.3'8 @3.0'& 8&.8&! 80.03& &@.0*! @'.*3! !33."(@ !3(.&83 !8'.*'' !'0.0'@ !''.0'(
!
1lte cheltuieli
materiale
C97
3
1lte cheltuieli din
aara 2cu energia
si a$a3
C97 *.(0' 3.!3" 8.0'* !.!&& *.('3 3.3*@ 8.*'3 !.3!3 **.8&0 **."8" *!.0*" *!.!'" *!.'0!
8
Cheltuieli $ri+ind
marurile
C97
%
CBeltuieli
materiale : total
LEI <&.#+< <#.#)& &(.<(% '%.+## <'.<1% <+.+%< &#.1$% '&.<%% #<%.#%' #%1.+') #%&.1&1 #$#.+1% #$&.%$1
&
Cheltuieli cu
$ersonalul
angajat
C97 '.800 '.800 '.800 '.800 '.'3' '.'3' '.'3' '.'3' !*.&00 !!.*80 !!.&8( !3.*0! !3.'&8
"
Cheltuieli cu
asigurarile si
$rotectia sociala
C97 *.3&' *.3&' *.3&' *.3&' *.3(( *.3(( *.3(( *.3(( '.8'@ '.'(' '."!3 '.@3@ '.(''
'
CBeltuieli cu
/ersonalul :
total
LEI $.&$% $.&$% $.&$% $.&$% $.)+< $.)+< $.)+< $.)+< #&.(%' #&.&+% #'.+&+ #'.)<( #).%1)
)
CBeltuieli cu
amorti4arile
C97 *3.3'* *3.3'* *3.3'* *3.3'* *3.3'* *3.3'* *3.3'* *3.3'* '3.80! '3.80! '3.80! '3.80! '3.80!
1(
Alte cBeltuieli de
e?/loatare
C97
11
CBeltuieli
/entru
e?/loatare 2
total
LEI $&.+<) $#.<1# )(.%#( 1(%.<+& $'.$)) $+.$+' )#.<<) 1(&.&+) +#%.&1' ++#.%#$ ++'.)<$ +<<.$%& +%(.<'#
1.+. =roiectia contului de /rofit si /ierdere
Contul de $roit si $ierdere a ost calculat $rin $reluarea datelor din $rogno%a +eniturilor
si a cheltuielilor conorm relatiilor de calcul consacrate. Cota de im$o%it $e $roit olosita
a ost de *&M.
=roiectia contului de /rofit si /ierdere acti-itate cu /roiect

Anul (
.anterior
de/uneri
i cererii
de
finantar
e1
Anul 1 Anul #
Total
An 1
Total
An #
Total
An +
Total
An <
Total
An %
Nr.
Crt
.
Cate0oria
T!I
E I
T!IE
II
T!IE
III
T!IE
IC
T!I
E I
T!IE
II
T!IE
III
T!IE
IC
Cenituri din e?/loatare
*
Cira de
aaceri
C97
('.!&
@
*&*.@3
@
!0!.'"
'
**3.3!
!
(".&'
0
*&'.@@
8
!0".&3
(
**&.*'
'
'"3.00
3
'@".3!
@
&00.@3
"
&*!.@'
3
&!'.**
0
!
=ariatia
stocurilor
2F $entru
CB - $entru
D3
C97
3
=enituri
din
$roductia
reali%ata
$entru
sco$uri
$ro$rii si
ca$itali%at
a
C97
8
1lte
+enituri
din
e:$loatare
C97
%
Cenituri
din
e?/loatar
e : total
LE
I

)%.#$
'
1$1.'+
'
#(#.%&
%
11+.+#
#
)&.$%
(
1$%.''
<
#(&.$+
)
11$.1%
%
%&+.((
+
%'&.+#
'
$((.'+
&
$1#.'%
+
$#%.11
(
CBeltuieli /entru e?/loatare
&
Cheltuieli
materiale
/ total
C97
8".!3
8
8!.!(" "0.80' @'.3!!
8@.8*
'
83.3'8 "!.*&' @".8''
!8'.!'
@
!'*.3@
(
!'".*"
*
!&!.3*
'
!&".'&
*
"
Cheltuieli
cu
$ersonalul
/ total
C97 &."&' &."&' &."&' &."&' &.(38 &.(38 &.(38 &.(38 !".0'@ !"."3' !@.3"3 !@.(80 !(.'*(
@
Cheltuieli
cu
amorti%aril
e
C97
*3.3'
*
*3.3'* *3.3'* *3.3'*
*3.3'
*
*3.3'* *3.3'* *3.3'* '3.80! '3.80! '3.80! '3.80! '3.80!
(
1lte
cheltuieli
de
e:$loatare
C97
1(
CBeltuieli
/entru
e?/loatar
e 2 total
LE
I

$&.+<
)
$#.<1# )(.%#(
1(%.<+
&
$'.$)
)
$+.$+' )#.<<)
1(&.&+
)
+#%.&1
'
++#.%#
$
++'.)<
$
+<<.$%
&
+%(.<'
#
11
!e4ultatu
l din
e?/loatar
e
LE
I

#&.)1
)
)).<#$
11#.(%
%
&.''%
#'.)%
1
1(#.#<
$
11%.1)
(
'.<1$
#<&.#'
%
#%<.'(
#
#$1.')
(
#$'.1)
$
#&<.$#
'
Cenituri financiare : total
1#
=enituri
inanciare
/ total
C97
CBeltuieli financiareA din care
*3
Cheltuieli
$ri+ind
do#an%ile
C97 *.3*& *.3*& *.3*& *.3*& *.!"" *.!"" *.!"" *.!"" '.!&8 '.*0& 8.('3 8.@08 8.&&0
*8
1lte
cheltuieli
inanciare
C97
1%
CBeltuieli
financiare
2 total
LE
I
*.3*& *.3*& *.3*& *.3*& *.!"" *.!"" *.!"" *.!"" '.!&8 '.*0& 8.('3 8.@08 8.&&0
1$
!e4ultatu
l
financiar
LE
I

-
*.3*&
-*.3*& -*.3*& -*.3*&
-
*.!""
-*.!"" -*.!"" -*.!"" -'.!&8 -'.*0& -8.('3 -8.@08 -8.&&0
1&
!e4ultatu
l ,rut
LE
I

!&.&0
3
(@.**0
**0."3
(
&.'&(
!".&"
8
*00.(&
(
**3.(*
3
".*3(
!8!.0!
*
!8(.&(
&
!'&.(3
@
!&3.3(
!
!&(.(&
@
*@
7m$o%itul
$e $roit ?
cira de
aaceri
C97 8.!'& *'.&(@ *"."*@ *.0'* 8.8!@ *&.*'' *@.!!& *.*8! 3@."!3 3(.('* 8*.**0 8!.*83 83.*('
1)
!e4ultatu
l net al
e?ercitiul
ui
financiar
LE
I

##.+<
$
'#.<1+ )+.(#( %.%1'
#+.#<
$
'<.'1< )%.$'& %.))&
#(+.#)
&
#().&<
<
#1%.'#
'
##1.#<
)
##$.&&
+
1.<. Bilant sintetic /re-i4ionat
Ca intocmirea #ilantului s-au luat in considerare +alorile re%ultate $entru conturile acti+e
imo#ili%ate #rute, casa si conturi la #anci 2dis$oni#ilul de numerar3, im$rumuturile si
datoriile, ca$italul social, re%ultatul inanciar si re%er+ele create.
BILANT SINTETIC =!ECIZINAT 2 LEI

Anul (
.anterior de/unerii
cererii de finantare1
Anul 1 Anul # Anul + Anul < Anul %
* 1cti+e imo#ili%ate / #rute 0 *.''".""( *.'08.3"" *.8'0.("'
*.3(".'"
3 *.388.*"*
! =aloarea amorti%arii cumulate 0 '3.80! '3.80! '3.80! '3.80! '3.80!
I Acti-e imo,ili4ate 2 nete .12#1 ( 1.%(<.+&& 1.<%(.)&% 1.+)&.%&+
1.+<<.1&
1 1.#)(.&$)
3 ,tocuri 0 0 0 0 0 0
8 Creante 0 3(0.*80 *&!.'** *"'.&!0 *@!.&'8 *@(.!3'
' Casa si conturi la #anci 0 !!(.080 8&8.0'' "08."0( ('0.3@@ *.!0*.*@"
II Total acti-e circulante .+P<P%1 ( $1).1'( $#$.%$$ ''(.+#)
1.1++.(<
# 1.+)(.<##

TTAL ACTIC .IPII1 ( #.1#+.%%& #.(&&.%<1 #.#&&.)(#
#.<&&.#1
+ #.$'1.1)1
III
Datorii ce tre,uie /latite intr2o /erioada de /ana la
un an ( ( ( ( ( (
& 7m$rumuturi si datorii la institutii de credit 0 0 0 0 0 0
" Datorii comerciale 0 0 0 0 0 0
@ 1lte datorii, inclusi+ iscale si la asigurari sociale 0 0 0 0 0 0
IC
Datorii ce tre,uie /latite intr2o /erioada mai mare de
un an ( 1.#$<.%&+ 1.1%+.)#) 1.(<+.#'$ )+#.$<+ '##.(((
( 7m$rumuturi si datorii la institutii de credit 0 *.!&8.'"3 *.*'3.(!( *.083.!@& (3!.&83 @!!.000
*0 Datorii comerciale 0 0 0 0 0 0
** 1lte datorii, inclusi+ iscale si la asigurari sociale 0 0 0 0 0
C Su,-entii /entru in-estitii ( ( ( ( ( (
*! Ca$ital social 0 *.000 *.000 *.000 *.000 *.000
*3 Re%ultatul e:ercitiului inanciar 0 !03.!(" !0(."88 !*'.@!@ !!*.!8( !!&.""3
*8 - re$arti%are $roit la di+idende 0 0 0 0 0 0
*' - re$arti%are $roit la la re%er+e 0 0 0 0 0 0
*& Re%er+e 0 &'8.&@" "*!.@&@ *.0*"."@@
*.3!!.3!
* *.&3*.8*@
CI Total ca/italuri /ro/rii ( '%'.)'< )#+.$1# 1.#+<.$1$
1.%<<.%&
( 1.'%).1)1
TTAL =ASIC ( #.1#+.%%& #.(&&.%<1 #.#&&.)(#
#.<&&.#1
+ #.$'1.1)1

=eriicare) 0 0 0 0 0 0
*.' . Flu? de numerar
Ca $roiectia lu:ului de numerar $entru $erioada de im$lementare s-au luat in considerare
urmatoarele elemente)
1. 7ntrari)
-+aloarea im$rumutului de la #anci J *!&8'"' leiB
-+aloarea sumei neram#ursa#ile J @'!"&! lei.
K. 7esiri)
-sumele aerente graicului de esalonare a achi%itiilor de utilaje.
Ca $roiectia lu:ului de numerar $entru $erioada de du$a darea in e:$loatare s-au luat
in considerare urmatoarele elemente)
1. 7ntrari)
-+aloarea incasarilor din $rogno%a +eniturilorB
K. 7esiri)
-$lata ratelor la im$rumutB
-$lata do#an%ilor la im$rumutB
-$lata cheltuielilor materialeB
-$lata cheltuielilor cu orta de muncaB
-im$o%ite, ta:e, +arsaminteB
-alte cheltuieliB

Flu? de numerar 2
/re-i4iuni 2 LEI
Anul 1 al im/lementarii Total

=E!ATIUNEA/=E!
IADA
Luna 1 Luna # Luna + Luna < Luna %
Luna
$
Luna
&
Luna
'
Luna
)
Luna
1(
Luna
11
Luna
1#
Anul 1
al
im/lement
arii
I. ACTICITATEA DE INCESTITII SI FINANTA!E
A.
Total intrari de
licBiditati din@
.A1PA#PA+PA<1

1.<+%.1
#&
&1.((#
#$&.'(
%

#&%.+<
)
#.(<).#'+

1*. 1$ort la ca$italul
societatii 2im$rumuturi
de la actionari?asociati3
*.!&8.'
"'
*.!&8.'"'

1!. =an%ari de acti+e,
inclusi+ T=1
13. Credite $e termen
lung, din care) 21.3.*. F
1.3.!.3


1.3.*. 7m$rumut -
co(inantare la proiect
1.3.!. 1lte Credite $e
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
inanciare
18. 1jutor
neram#ursa#il 091DR
2inclusi+ a+ans3
*"0.''
! "*.00!
!&".@0
'
!"'.38
(
&'<.&('
B.
Total iesiri de
licBiditati /rin
in-estitii@
.B1PB#PB+1

%)).(%
#

$$$.$<
<

$'#.'$
%
1.)<'.%$1

K*. 1chi%itii de acti+e
i:e cor$orale, inclusi+
T=1


'&0.0(
&
&!".&@
"
&83.(0
@
*.@3*.&(*

K!. 1chi%itii de acti+e
i:e necor$orale,
inclusi+ T=1

3@.('& 3@.('" 3@.('"
**&.@"0

K3. Cresterea
in+estitiilor in cursC.
Total iesiri de
licBiditati /rin
finantare .C1PC#1C*. Ram#ursari de
Credite $e termen mediu
si lung, din care)
2C.*.*.F C.*.!.3

C.*.*. Rate la
im$rumut - co(inantare
la proiectC.*.!. Rate la alte
Credite $e termen mediu
si lung, leasinguri, alte
datorii inanciareC!. Alati de do#an%i la
Credite $e termen mediu
si lung, din care)
2C.!.*.FC.!.!.3C.!.*. Ca im$rumut -
co(inantare la proiect

C.!.!. Ca alte Credite
$e termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
inanciare


D.
Flu? de licBiditati din
acti-itatea de in-estitii
si finantare .A2B2C1

1.<+%.1
#&

2
%#'.(%
(

2
+)'.'+
)

2
<(&.%1
$
1((.&##
II. ACTICITATEA DE EQ=LATA!E
9.
7ncasari din acti+itatea
de e:$loatare, inclusi+
T=1


0. 7ncasari din acti+itatea
inanciara $e termen

scurt
<.
Credite $e termen scurt


3.
Total intrari de
numerar .EPFPG1


I.
=lati /entru acti-itatea
de e?/loatareA inclusi-
TCA .du/a ca41A din
care@


7*.
;aterii $rime si
materiale


7!. 1lte materiale


73. 9nergia si a$a


78. ;aruri


7'.
1erente $ersonalului
angajat


7&.
1sigurari si $rotectie
sociala


7". Arestatii e:terne


7@.
7m$o%ite, ta:e si
+arsaminte asimilate


7(.
1lte $lati aerente
e:$loatarii


*.
Flu? ,rut inainte de
/lati /entru im/o4it /e
/rofit /cifra de afaceri
si a>ustare TCA .32I1


S.
=lati/incasari /entru
im/o4ite si ta?e .S12
S#PS+1


T*. $lati T=1

T!. ram#ursari T=1


T3. im$o%it $e
$roit?cira de aaceri


C.
Ram#ursari de credite $e
termen scurt


;
.
Alati de do#an%i la
credite $e termen scurt


N. Di+idende

.
Total /lati e?clusi- cele
aferente e?/loatarii
.SPLPEPN1

=.
Flu? de numerar din
acti-itatea de
e?/loatare .*21

II
I.
FLUQ DE
LIC3IDITATI .CAS3
FLZ1


[. Flu? de licBiditati net
al /erioadei .DP=1
1.<+%.1
#&
2
%#'.(%
(
2
+)'.'+
)
2
<(&.%1
$ 1((.&##
!.
Dis/oni,il de numerar
al lunii /recedente
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
)(&.(
&&
)(&.(
&&
)(&.(&
&
%('.#
+'
%('.#
+'
%('.#+
'
1((.&
##
S.
Dis/oni,il de numerar
la sfarsitul /erioadei
.!P[1
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
1.<+%.1
#&
)(&.(&
&
)(&.(
&&
)(&.(
&&
%('.#+
'
%('.#
+'
%('.#
+'
1((.&#
#
1((.&
## 1((.&##

Flu? de numerar 2
/re-i4iuni 2 LEI
Anul # al im/lementarii Total

=E!ATIUNEA/=E!I
ADA

Luna
1
Luna
#
Luna
+
Luna
<
Luna
%
Luna
$
Luna
&
Luna
'
Luna
)
Luna
1(
Luna
11
Luna
1#
Anul # al
im/lement
arii I. ACTICITATEA DE INCESTITII SI FINANTA!E
A.
Total intrari de
licBiditati din@
.A1PA#PA+PA<1
$'.(%< $'.(%<

1*. 1$ort la ca$italul
societatii 2im$rumuturi
de la actionari?asociati3
1!. =an%ari de acti+e,
inclusi+ T=1
13. Credite $e termen
lung, din care) 21.3.*. F
1.3.!.3


1.3.*. 7m$rumut -
co(inantare la proiect
1.3.!. 1lte Credite $e
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
inanciare
18. 1jutor neram#ursa#il
091DR 2inclusi+ a+ans3

&@.0'8
$'.(%<
B.
Total iesiri de licBiditati
/rin in-estitii@
.B1PB#PB+1

1$'.&&
$
1$'.&&$

K*. 1chi%itii de acti+e
i:e cor$orale, inclusi+
T=1


*!(.@!
0
*!(.@!0

K!. 1chi%itii de acti+e
i:e necor$orale, inclusi+
T=1

3@.('&
3@.('&

K3. Cresterea in+estitiilor
in cursC.
Total iesiri de licBiditati
/rin finantare
.C1PC#1C*. Ram#ursari de
Credite $e termen mediu
si lung, din care)
2C.*.*.F C.*.!.3

C.*.*. Rate la im$rumut
- co(inantare la proiectC.*.!. Rate la alte
Credite $e termen mediu
si lung, leasinguri, alte
datorii inanciareC!. Alati de do#an%i la
Credite $e termen mediu
si lung, din care)
2C.!.*.FC.!.!.3C.!.*. Ca im$rumut -
co(inantare la proiectC.!.!. Ca alte Credite
$e termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
inanciare


D.
Flu? de licBiditati din
acti-itatea de in-estitii
si finantare .A2B2C1

2
1((.&#
+
21((.&#+
II. ACTICITATEA DE EQ=LATA!E
9.
7ncasari din acti+itatea de
e:$loatare, inclusi+ T=1


0.
7ncasari din acti+itatea
inanciara $e termen scurt


<.
Credite $e termen scurt


3. Total intrari de
numerar .EPFPG1
I.
=lati /entru acti-itatea
de e?/loatareA inclusi-
TCA .du/a ca41A din
care@


7*. ;aterii $rime si materiale


7!. 1lte materiale


73. 9nergia si a$a


78. ;aruri


7'.
1erente $ersonalului
angajat


7&.
1sigurari si $rotectie
sociala


7". Arestatii e:terne


7@.
7m$o%ite, ta:e si
+arsaminte asimilate


7(.
1lte $lati aerente
e:$loatarii


*.
Flu? ,rut inainte de
/lati /entru im/o4it /e
/rofit /cifra de afaceri si
a>ustare TCA .32I1


S.
=lati/incasari /entru
im/o4ite si ta?e .S12
S#PS+1


T*. $lati T=1

T!. ram#ursari T=1


T3. im$o%it $e
$roit?cira de aaceri


C.
Ram#ursari de credite $e
termen scurt


;.
Alati de do#an%i la credite
$e termen scurt


N. Di+idende

.
Total /lati e?clusi- cele
aferente e?/loatarii
.SPLPEPN1

=.
Flu? de numerar din
acti-itatea de
e?/loatare .*21

II
I.
FLUQ DE
LIC3IDITATI .CAS3
FLZ1


[. Flu? de licBiditati net al
/erioadei .DP=1


2
1((.&#
+ 21((.&#+
!.
Dis/oni,il de numerar
al lunii /recedente
1((.&
##
1((.&
##
1((.&#
# ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1((.&##
S.
Dis/oni,il de numerar
la sfarsitul /erioadei
.!P[1
1((.&
##
1((.&
## ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Flu? de numerar 2 /re-i4iuni 2 LEI
=E!ATIUNEA/=E!IADA Anul 1 Anul # Anul + Anul < Anul %
I. ACTICITATEA DE INCESTITII SI FINANTA!E
A. Total intrari de licBiditati din@ .A1PA#PA+PA<1
1*. 1$ort la ca$italul societatii 2im$rumuturi de la actionari?asociati3

1!. =an%ari de acti+e, inclusi+ T=1

13. Credite $e termen lung, din care) 21.3.*. F 1.3.!.3
1.3.*. 7m$rumut - co(inantare la proiect

1.3.!. 1lte Credite $e termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii inanciare

18. 1jutor neram#ursa#il 091DR 2inclusi+ a+ans3

B. Total iesiri de licBiditati /rin in-estitii@ .B1PB#PB+1
K*. 1chi%itii de acti+e i:e cor$orale, inclusi+ T=1

K!. 1chi%itii de acti+e i:e necor$orale, inclusi+ T=1

K3. Cresterea in+estitiilor in curs

C. Total iesiri de licBiditati /rin finantare .C1PC#1
1<.(<% 1+.''& 1+.&+< 1+.%'% 1+.<<1

C*. Ram#ursari de Credite $e termen mediu si lung, din care) 2C.*.*.F C.*.!.3 @."@* @."@* @."@* @."@* @."@*

C.*.*. Rate la im$rumut - co(inantare la proiect

@."@* @."@* @."@* @."@* @."@*

C.*.!. Rate la alte Credite $e termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii inanciareC!. Alati de do#an%i la Credite $e termen mediu si lung, din care) 2C.!.*.FC.!.!.3

'.!&8 '.*0& 8.('3 8.@08 8.&&0

C.!.*. Ca im$rumut - co(inantare la proiect
'.!&8 '.*0& 8.('3 8.@08 8.&&0

C.!.!. Ca alte Credite $e termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii inanciareD.
Flu? de licBiditati din acti-itatea de in-estitii si finantare .A2B2C1
21<.(<% 21+.''& 21+.&+< 21+.%'% 21+.<<1
II. ACTICITATEA DE EQ=LATA!E
9.
7ncasari din acti+itatea de e:$loatare, inclusi+ T=1

"*0.'!
8
"!@.!@
"
"8'.03
"
"'(.(3
@ ""'.*3"
0.
7ncasari din acti+itatea inanciara $e termen scurt


<.
Credite $e termen scurt


3.
Total intrari de numerar .EPFPG1

&1(.%#
<
&#'.#'
&
&<%.(+
&
&%).)+
' &&%.1+&
I.
=lati /entru acti-itatea de e?/loatareA inclusi- TCA .du/a ca41A din care@

+$).)(
#
+&).<(
)
+''.+&
%
+)$.+%
+ <(<.<)(
7*.
;aterii $rime si materiale

!@(.(0
(
!(".*'
"
303.((
!
3*0.0"
! 3*&.!"3
7!.
1lte materiale


73.
9nergie si a$a

*8.!*0 *8.'&& *8.(0* *'.*(( *'.'03
78.
;aruri


7'.
1erente $ersonalului angajat

!*.&00 !!.*80 !!.&8( !3.*0! !3.'&8
7&.
1sigurari si $rotectie sociala

'.8'@ '.'(' '."!3 '.@3@ '.(''
7".
Arestatii e:terne


7@.
7m$o%ite, ta:e si +arsaminte asimilate

3@."!3 3(.('* 8*.**0 8!.*83 83.*('
7(.
1lte $lati aerente e:$loatarii


*.
Flu? ,rut inainte de /lati /entru im/o4it /e /rofit /cifra de afaceri si a>ustare TCA .32I1

+<(.$#
#
+<'.'&
'
+%$.$$
#
+$+.%'
%
+&(.$<&
S. =lati/incasari /entru im/o4ite si ta?e .S12S#PS+1
)&.%+& )).)&%
1(#.#&
%
1(<.+#
( 1($.<(&
T*. $lati T=1
(".'3" ((.("'
*0!.!"
'
*08.3!
0 *0&.80"
T!. ram#ursari T=1

T3. im$o%it $e $roit?cira de aaceri

C. Ram#ursari de credite $e termen scurt

;. Alati de do#an%i la credite $e termen scurt

N. Di+idende

.
Total /latiA e?clusi- cele aferente e?/loatarii .SPLPEPN1
)&.%+& )).)&%
1(#.#&
%
1(<.+#
(
1($.<(&
=. Flu? de numerar din acti-itatea de e?/loatare .*21
#<+.('
%
#<'.)(
#
#%<.+'
&
#%).#$
%
#$<.#<1
III.
FLUQ DE LIC3IDITATI .CAS3 FLZ1


[.
Flu? de licBiditati net al /erioadei .DP=1

##).(<
(
#+%.(1
%
#<(.$%
+
#<%.$&
) #%(.&))
!.
Dis/oni,il de numerar al /erioadei /recedente ( (
##).(<
(
<$<.(%
%
&(<.&(
) )%(.+''
S.
Dis/oni,il de numerar la sfarsitul /erioadei .[P!1 (
##).(<
(
<$<.(%
%
&(<.&(
)
)%(.+'
' 1.#(1.1'&
1.$Indicatori
INDICAT!I FINANCIA!I
Anul UE
Total
an 1
Total
an #
Total
an +
Total
an <
Total an
%
Nr.crt. S/ecificatie
Caloare
*
Caloare in-estitie.Ci1J +aloarea totala a
$roiectului ara T=1
LEI 1.&(&.%+(
!
Ceniturile din e?/loatare .Ce1 J
+eniturile reali%ate din acti+itatea
curenta, conorm o#iectului de acti+itate
al solicitantului.
LEI %&+.((+ %'&.+#' $((.'+& $1#.'%+ $#%.11(
3
CBeltuieli de e?/loatare .Ce1J
cheltuielile generate de derularea
acti+itatii curente
LEI +#%.&1' ++#.%#$ ++'.)<$ +<<.$%& +%(.<'#
8
!ata re4ultatului din e?/loatare .r!e1
2 tre#uie sa ie minim 1(L
L <+A1$L <+A+'L <+A%)L <+A&$L <+A)+L
'
Durata de recu/erare a in-estitiei .Dr1
2 ma?im 1# ani
ANI &A%%$)
&
!ata renta,ilitatii ca/italului in-estit
.r!c1 2 tre#uie sa ie minim %L
L 1<A#<L 1<A%'L 1<A)(L 1%A1'L 1%A<'L
"
!ata aco/eririi /rin flu?ul de numerar
.!AFN1 2 tre#uie sa ie mai mare sau
egal cu 1.#
Numeric 1&A+(&$ 1&A)#++ 1'A%##$ 1)A('<# 1)A$%)(
@
!ata indatorarii /e termen mediu si
lun0 .rI1 2 ma:im $(L
L %)A%%L %%A%<L <%A'(L +&A$%L +(A$$L
( !ata de actuali4are 'L
*0
Caloare actuali4ata neta .CAN1 2
tre#uie sa ie /o4iti-a
LEI 1'<.$<+
**
Dis/oni,il de numerar la sfarsitul
/erioadei 2 tre,uie sa fie /o4iti-
LEI !!(.080 8&8.0'' "08."0( ('0.3@@ *.!0*.*@"