Sunteți pe pagina 1din 3

Strategii de dezvoltare a firmei

I
DESCRIEREA AFACERII
1. Descrierea ideii de afaceri
Grupul romano-ceh CEZ dorete ! e focalizeze pe produc"ia de energie electric! alternativ!
produ! prin c!i nepoluante# cum ar fi ta"iile eoliene i panourile olare $ %n zona de e i a litoralului
&!rii 'egre $ i a microcentralelor hidro %n zona montan! i C%mpia de (et)
*n prezent# productia de energie electric! ete aigurat! de cele + companii de tat, -idroelectrica
.cu tatia de productie /or"ile de Fier0# 1ermoelectrica .planificat! pre coatere din uz p%n! %n anul 234+#
dep!ind normele de poluare0# 1ranelectrica# Electrica S)A) i 'uclearelectrica .prin centrala atomo-
electric! de la Cernavod!0)
Ideea de afacere cont! %n crearea de poli de produc"ie i ditri5u"ie de energie electric!
alternativ! prin intermediul tur5inelor eoliene i al panourilor olare) *n prezent# produc"ia de energie
electric! alternativ! ete individual!# %n! o mic! parte din conumatori aigur%ndu-i necearul de
energie alternativ! prin intermediul ta"iilor eoliene de la Cernavod!# 1opolog i 6!neaa .%n apropiere de
grani"a cu 6ulgaria0 $ %n Do5rogea# %n celelalte regiuni din Romania producerea de energie electric!
alternativ! fiind individual!)
/rin implementarea de ta"ii eoliene de-a lungul litoralului &!rii 'egre pe o lungime de 73 8m i
%n C%mpia de (et i prin crearea de parcuri olare %n zona 9uncii Dun!rii i /odiului Do5rogei# grupul
CEZ traeaz! noi o5iective economice privind competitivitatea pe pia"a producerii de energie electric!
prin focalizarea pe activitatea de produc"ie i ditri5u"ie de energie alternativ!)
Contr%ngeri
Dat! fiind popularitatea c!zut! %n r%ndul conumatorilor din Romania a energiei alternative#
principala amenin"are a grupului CEZ cu privire la ucceul implement!rii unui plan de inveti"ii %n
energia alternativ! o reprezint! varianta de produc"ie individual! a energiei alternative# aa cum %nt%lnim
r!p%ndirea polilor de produc"ie prin panouri olare %n 9unca Dun!rii)
Scopuri i o5iective
Afacerea %i propune cretrea competitivit!"ii grupului CEZ pe pia"a energiei electrice prin
produc"ia i ditri5u"ia de enegie alternativ! p%n! cel t%rziu %n anul 2323) (aloarea inveti"iei e ridic! la
++):+ milioane de R;'# contruirea de intala"ii eoliene i panouri olare realiz%ndu-e %n intervalul
1rim)I<2343 $ 1rim I(<2343# iar contruc"ia de microcentrale hidro va ocupa intervalul 1rim II<2343 $
1rim I(<2342)
4
Strategii de dezvoltare a firmei
'evoi de finan"are
Grupul CEZ va inveti timp de 7 ani uma de ++#:+3#333 R;' prin alocarea permanent! de
reure %n tot acet timp# reure av%nd urm!toarea provenien"!,
Fonduri proprii 4=)33 > din necear
Fonduri europene 72)33 > din necear
Aport de capital ?)33 > din necear
Credite 5ancare indicalizate 2@)33 > din necear
Su5ven"ii i credite guvernamentale 23)33> din necear
De men"ionat ete faptul c! odat! cu intalarea primelor parcuri de produc"ie# acetea vor %ncepe
! produc! energie electric! alternativ!# fapt ce va aigura utena5ilitate finan"!rii proiectului din
fonduri proprii) Creditele 5ancare acoper! 2@> din necear# anume 47)7= mil R;' pe o perioad! de
tragere de 2@ de luni# A)+3 mil fiind credite pe termen curt de la 5!nci din Romania i din tr!in!tate# iar
7)== mil R;' fiind de natura creditelor pe termen lung cu caden"e cuprine %ntre ? i 43 ani)
2. Descrierea companiei
S)C) Electrica S)A) ete o companie cu capital integral de tat# ac"ionar maBoritar fiind &initerul
Economiei i Finan"elor# urmat de A(AS i de 1ranelectrica# fiind parte componentC a grupului romano-
italian CEZ)
/rincipalul o5iect de activitate %l contituie furnizarea de energie electricC i aigurarea infratruc-
turii)
S)C) Electrica S)A) participC la implementarea de proiecte privind produc"ia de energie electrica
prin utilizarea com5uti5ililor foili# reure regenera5ile i energie nuclearC)
Societatea Electrica S)A) furnizeazC erviciile ale %n regim de monopol# o5lig%ndu-e C aigure
erviciile ale tuturor clien"ilor Ci)
*n anul 233=# ocietatea Electrica S)A) a %ncheiat un parteneriat cu ocietatea Green Electric
S)R)9)# ditri5uitor de infratructurC i energie electricC alternativC prin intermediul intala"iilor eoliene i
panourilor olare
2
)
3. Descrierea produselor i serviciilor
/rintre produele i erviciile companiei S)C) Electrica S)A) %nt%lnim,
4) /roducere de energie electricC utiliz%nd reure foile# energia nuclearC i reure regenera5ile
2) Aigurarea de infratructurC pentru implementarea re"elei electrice
7) Implementare de ta"ii de produc"ie<tranformare pentru grupuri de conumatori
@) Implementare de aparate de mCurC i ervicii de monitorizare a utilizCrii energiei electrice
pentru conumatorii indutriali
2
Strategii de dezvoltare a firmei
*n ceea ce privete ocietatea Green Electric S)R)9)# aceata aigurC ditri5u"ia de echipamente de
produc"ie a energiei electrice alternative individuale i %n cadrul grupurilor de conumatori# printre care
amintim,
4) &ontare echipamente de produc"ie, panouri olare i tur5ine eoliene pentru 4 p%nC la 23 de
conumatori
2) &ontare echipamente de produc"ie a energiei electrice utiliz%nd for"a cCderii apei# %n zonele de
munte# prin montarea de tur5ine Dillon .microcentrale hidro0
7) Creare de grupuri de conumatori de energie electricC alternativC# prin item de monitorizare i
taEare apro5at de Autoritatea 'a"ionalC de Regelementare %n Domeniul Energiei)
/rintre clien"ii Green Electric SR9 e numCrC,
4) Clien"i individuali# reprezenta"i de cae de vacan"C %n zona Retezat# utiliz%nd tur5ine eoliene
2) Grupuri de conumatori contitui"i printr-un parteneriat cu producCtori i ditri5uitori din
;landa i Italia de tur5ine eoliene# %n zona &Ccin)
7) Grupuri de conumatori contitui"i prin acceare de fonduri europene %n zona de ud a litoralului
romanec# grup ce %n anul 233A aBunee la un numCr de @33 de conumatori canici)
4. Localizarea centrelor de producie/distribuie
*n ceea ce privete ocietatea S)C) Electrica S)A)# punctele de produc"ie i ditri5u"ie unt
diperate pe %ntreg teritoriul Romaniei# recunocute u5 numele regiunilor "Crii, S)C) Electrica Do5rogea-
Sud# Electrica &untenia# Electrica 6anat# 1ranilvania 'ord# 1ranilvania Sud# plu alte = filiale ce
aigurC ditri5uirea de enegie electricC provenitC de la 1ermoelectrica $ ce utilizeazC com5uti5ili foili#
de la -idroelectrica $ ce produce energie electricC prin intermediul centralei de la /or"ile de Fier I i II i
'uclearelectrica $ av%nd ca i punct de produc"ie centrala nuclearC de la CernavodC)
*n ceea ce privete ocietatea Green Electric# aceata numCrC nu mai pu"in de = puncte de
produc"ie reprezentate de hale de produc"ie i montaB al centralelor eoliene i panourilor olare# dar i de
depozite %nchiriate i de"inute %n proprietate pentru depozitarea intala"iilor importate din ;landa#
Germania i Italia)
5. Analiza mediului n care evolueaz! afacerea
&ediul de evolu"ie al activitC"ii economice al ocietC"ilor producCtoare i ditri5uitoare de energie
electricC ete unul tranparent# date fiind condi"iile de ta5ilire a pre"ului energiei electrice) Altfel pu#
pre"ul energiei electrice nu ete ta5ilit de o pia"C# ci ete ta5ilit prin directive guvernamentale# emie de
Autoritatea 'a"ionalC de Regelementare %n domeniul Energiei .A'RE0)
*n urmCtorii doi ani# e preconizeazC o li5eralizare a pre"ului energiei# date fiind condi"iile de
fluctua"ie a pre"ului energiei primare $ gaze naturale i petrol $ i a fluctua"iilor valutare# efectul celor din
urmC duc%nd la o cretere cu 43> a pre"ului energiei electrice %ncep%nd cu 34)ian)2343)
7