Sunteți pe pagina 1din 128

A celui ntru sni printelui nostru

IOAN CHRISOSTOM
Archieois copul Cons tantinopolel
id ucere d in lifcnba elin, ed iia de Ox onia, 1 8 5 2 .
de
^rchimi '{heodosie #thanasiu
Es ime nul Bis. Sf . Spirid on
Il.I '
DGRAFIA EDITOARE DACIA" P. ILIESCU & D. GROSSU
1901
EXPLICAREA EPISTOLEI CTR GALATENJ
A cel ui l u t r u sftn( i pr i n t el u i nost r u
I O A N CHUIS O S T O M
rob le pls copul Cons tantinopole
Pave l Apos tol, nu d e la ome ni, nici prin
3menl, ci prin Iis us Chris tos i Dumne ^e Q Ta
:l, care le l-a nviat d in mori, i, toi f raii ce l
impre una cu mine , Bis e ricilor Galatie l, char
v6u<5 i pace d e la Dumne ze ii Tatl nos tru i
de la Domnul Iis us Chris tos " .
(Cap. I, 1-3).
Ex ord ul acestei epis tole e plin de s uparare, in ace
lai timp i de nelepciune, i nu numai ex ord ul, ci,
cum s ar d ice, chiar ntreaga epis tol. A d is cuta in
tot-deauna cu b lnd ee f a de d is cipull, cnd pote e
nevoe i de as prime , nu este f apt al unul ad e vrat
nvetoriti, ci al unul vtmtorii i d uman. Pe ntru
aceia i Mntuitorul, d is cutnd de multe ori cu disci-
pulil, cte od at cu mult nelepciune ntre b uina i
as prime in cuveni ; acum f ericesce, ear alt d at
mus tr. Aa b un-or d ieend lui Petru : Fericit esH
Si mane, f iul lui Iona(Matheiu 16, 17. 23) i f ^ad u-
ind a ae^a temelia b iserieel pe mrturis irea f cut
de el, nu d up mult timp de la aceste cuvinte d ice :
Fugf in d os ul meO, Satan, ' c-mi eti s cand al. In
alt loc earaT: nc i voi s untei nepricepui(Mat.
1 5 , 16), i n f ine b gase in ii atta team, io ct
v6<Jndu-l vorb ind cu f emeia Samarite anc nu aC
cute zat a-1 ntre b a, ce caui, s au ce vorb es cr
cu d d ns a ? (Ioan 4, 27), ci i-au amintit despre mn
care. Aces tea s d ind u-le Pavel i clcnd pe urme le
nvtorului, i varia cuvntul d up treb uina disei-
pulilor; acum d eci taie i ard e, ear alt d at cu
mult ab ilitate aplic med icamentele cuvenite. Corin-
te nilor b un-or li d ice a: Dar ce voii? cu to
iag s vin la voi, s aQ cu d uchul b lnd e e l i
al iub ire ! ? (I Corinth. 4. 2 1), ear Galatenif or r
O, Galate nt f r d e minte " (Gal. 3, 1. 6, 17.
4, 19), i aceas ta nu o d at numai, ci i a d oua or
i a treia or ntre b uine az ast-f eliu de mus trare. La
f inele epistolei earl certndu-I li d icea : Nime ni
s nu-mi f ac vre-o s upr ar e " , pe cnd in alt
loc earl o nd re apt, picnd : Fiii mei, pe carii
e arl cu d ure r e vnas c" i multe de acestea.
Cum c epistola e plin de s uprare, se pote ved ea
d in prima lectur. Dar treb ue a spune, ce anume
l-a putut ntrit contra d is cipolilor sfii ; i aceas ta
nu e o ches tiune mic saf t de d es preuit, cci n a-
semenea cas nici el nu ar fi ntre b uinat o ast-feb'ti de
mus trare. A se irita pentru lucruri nlmpltore i
de puin valore, pote fi f apta unor b rb ai mici de
suflet* greoi i ticloi, n tocmai cum i a nu se n
griji de lucrurile mari e f apta unor molatici i som-
ntrro. Tuse Pavel nu este d intracetia. Aa d arcare
pole fpcatul care l-a micat pe d nsul, att de
mult? Km, cu adevf erat i covritorii! era, cci a-
_ 4
5
<:est pcat ii ns treina pe toi de Christos, d up cum
ns ui mal la vale d ice : Iac e ti P ave l v6 d ic v6u6
c d e vf i ve i Icircumcid e , Chr is tos nu v v a
f olos i cu nimio" (Cap. 5 , 2 . 4), i e arl: Ci
cutaT a v6 jus tif ic a prin le ge , ai c lut d in
c ha i (Ib id em, v ;rs 45). Dar ce este aceas ta? E
necesar deci a de sf ura f aptul mal clar. Oare-caril
hretinf d intre Ii d e, s tpnii nc de pre jud itiile
tai tot od at i de s lav d eart,
i loru-sl d e mnitate a Invte torilor,
* '
JatenI, und e nvau c treb ue a se
Iud ais mului, rivb.
voind a-a pro ni
aii venit ntre G
circumcide, a pzi Smb etele i lunile nou i a nu
ngd ui pe Pavel;
diceati i, c dis
ntf iApos toli al
imped ecaQ aceste^ ob iceiuri. i n ad evf ir c nu mpe-
care comb tea aceste ob iceiuri. Cci
ipulil lui Petru, lacob Moan^c e
lui Christos i petrectorl cu el, nu
C
d ecau, ns6 aceas ta nu o f ceau f iind -c o credeaQ
ca d ogm, ci mal mult ca concesie la s lb ciunile
Iud e ilor carii credeau ; ne cnd Pavel pred icnd e-
vangholia ginilor, nu avea necesitate de ast-feliil de
conces iuni. ne ltorii aceia, Inse, f r a s pune cu
ele pentru care ceM ali conced au, amgiaU pe cel
s impli d intre Galaten, dief indu-li, c nu treb uie a
ngd ui pe Pavel, cci acesta de ab ia erl i ast-d l
s a artat, pe cnd cel de pe lng Petru s unt cel
nte i ; acesta (Pavel) a f ost d is cipul al Apos tolilor,
pe cnd aceia aG f ost al lui Chris tos ; acesta (Pavel)
e s ingur, pe cnd cel de pe lng Petru s unt muli,
i s tlpii b isericel. Pe lng aceas ta l d ef imai! ca
ipocrit, d icnd c chiar el care comb ate circumcisiu-
ne a acum, alt d at se vede f cnd us de ea, i alt-
f eliu v6 pred ica vou6, altf eliu pred ic altora.
Deci cnd el (Pavel) a ved ut o naiune ntreag n
f erb ere, i un f oc puternic aprins n b iserica Galate-
aiilor i ntre aga cld ire ame ninat a cd ea, a f os t
cupcins de o nemulemire i o mnie d reapt. Acea
sta o i nved ereazei d tce nd : Ai v oi s f iu a-
c um ia voi i s a-ml s c himb voce a me a (CapiL
4, 20). Sub astf eliu de ne mu Ie ini re deci, el s cria a-
ceas t epistol, justif icnd u-se pentru tote. De la n
ceput dsel, eJ se ad res az d irect la f aptul care-l s pa
cons id eraia lui, ad ec la aceia despre care vorb iati
d umanii lui, c cel-l-all (Petru, Iacob i Ioan) a f ost
d iscipull al lut Christos, ear el (Pavel) a f ost d is cipul
jd Apos tolilor. De aceia i ncepe epistola astf eliO :
P av e l Apos tol, nu d e la ome ni, nici prin ome ni" ,
ne ltorii aceia, cum am spus d eja, (jjiceail c el (Pa-
vel) este cel mal de pe urm d intre toi apostolii, ,
si ca de acetia a f ost nvat. Petru ns6, Iacob i
oau aU f ost chemai i mal ntSiu i corif ei s unt al
apos tolilor; pe lng aceas ta i cred ina o aQ primit
de la Christos, i deci i or mal* cu sam* treb ue a crede
de ct lui Pave l; aceia nu mped ec circumcisiunea, .
i nici de a nu pzi legea. Aces tea d eci i altele ca
aces tea spun6ndu-li, spre a njosi pe Pavel pe de o
parte, ear pe de alta spre a nla s lava celor-l-all,.
nu d or spre a-I lud a, ci spre a amgi pe Galate n.
I-a convins de a fi ate ni la pres cripiunile lege!,,
f r nicun f olos. Cu d rept cuvf int d eci ncepe n aa
mod epis tola. Fiind c ii l b atjocureaQ nve tura
lui, d icend c a luat-o de la 6men, pe cnd inve-
tura lui Petru era de la Christos, chiar de la nce
putul epis tolei se rid ic contra acesteacus aiunl, pi
cnd c el este Apos tol nu d e la ome ni, nic i
pr in 6 me nl.
a b otezat cu ad evrat Anania, d ar nu el l-a s c
pat d in rtcire i nici c el l-a atras la cred in, ci
jnsu] Christos de sus I-a vorb it cu acea voce, prin
case &1 a f ost atras . Pe Petru i pe f ratele Iul, pe
Ioan si De tratele lui I-a chemat Mntuitorul, pe cnd
7
umb la pe lng marea Galile il, ear pe Pavel l-a r i
d icat la ceriurii i d up rum aceia nu aQ f ost che mai
de a d oua 6r, ci ime d iat prs ind u-mrejele i cele-
1-alte, i-aO urmat, tot aa i el, de la nte ia chemare
a f ost rid icat la cea mal mare nlime , i od at cu
b otezul i rSsboif l ne mpcat contra Iud e ilor a nce
put, i a covrit pe ceM-all Apos toli. Am mun
cit mal mult d e c t d nii" (I Corinth. 1 5 , 1 0). In
aceas t epis tol nsf i nu dice aa, ci-I place de a s e
pune pe aceiai linie . Ceia ce-1 preocupa era, nu d e
a se arta pe s ine mal pre sus de cel-l-all, ci de a
nimici scopul nelciune!. Ceia ce d ice mal nteiO,
nu d e la 6 me nl , era comun tuturor Apos tolilor,
cci pred ica l are nce putul i rd cina de s us ; e ar
cnd d ic e : nici prin 6me nl, aceas ta este parti
cular al Apos tolilor, cci nu prin omeni I-a chemat,
ci nsui Mntuitorul prin sine. Dar de ce nu a a-
mintit el despre chemarea sa i s(jlic: Pave l c he
mat nu d e la 6 me nl , ci a amintit de apos tolie ?
Fiind c d espre aceas ta era vorb a. Dumanii lui di-
eeati. c i s a ncre d inat uve tura de omeni, de a-
pos toll, i deci lor treb uia s urmeze. Dar cum c
nu de ctr 6menl i s a ncred inat nve tura i a-
pos tolatul, o d e clar Luca d icud : mplinind ii
s e rviciul Domnului i pos tind , a d is s pir itul
s nt, os eb ii-ml pe Barnab a i pe Pave l" (Fapt.
13, 2), de und e se nved ereaz c autoritate a f iului
i a s ntului Duch este una i aceiai. Deci cnd d ice
c era trimis de Ducliul s nt, se nelege c de Fiul
a los t trimis . Aceas ta o nved ereaz el i n alte lo
curi, atrib uind -o s piritului lui Dumned etl. Aa de pild
d is cutnd cu pres viteril Miletului d ice: Luai aminte
d e voi ni-ve i d e t ur ma la care s pir itul s ni
va pus pas tor! i e pis copi" (Fapt. 2 0, 28), d e
8
n alt epistol ^lice: P e c arii I-a pus Dumne -
d eQ n b is e ric, ante i pe Apos toli, al d oile a
pe Prof e i, apoi pe P s tor i i Das c li" (l Co-
leffilj, 1 2 , 2 8 ). As tf eliu deci el cu ind ef eren ntrebu-
Inaz cuvntul, i cte od at aciunile lui Dumned eu
ie tfwmesce ale s ntului Duch, ear alt d at acele
ale s ntului Duch le ia ca ale lui Dumned eQ. De alt-
feliei, i gurile ereticilor le as tup cnd d ice : P r in
Iis us Chris tos i Dumne z e u . T a t l " . DacPavel
ar fi me ncionat numai de Tatl prin acea particul
pr i n , pote c ii ar fi ns cocit sof isme, d icnd c
acel pr i n se potrivesce Tatlui, la care se rapor
teaz aciunea f iului; d r acum el mencionnd de
Fiul i de Tatl la un loc, i ntre b uinnd cuvntul
n comun, o astf eliO de s upos iiune nu-l mal are lo
tul de a f i. Acum el f ace aceas ta nu ca cum ar
atrib ui- tatlui tote aciunile f iului, ci arat c a-
cest cuvnt nu introd uce nici o deoseb ire esen-
iial. Ce vor d ice deci acel ce-t inchipues e 6re-
>care mpuinare / cnd la b otez se pronun acele cu-
winte ; n nume le Tatlui i al Fiului i al Sn-
ituluf f Duc h. s e b ote az , e tc . " ? cci d ac prin
tf qptul c Fiul se pune d up tai l ar pres upune inf e
rioritate a liulul, iat aici Apos tolul ncepe cu Fiul i
.f\poi vine Ia Tatl? ce am putea (Jice d e ci? Dar si
nu pronunm nimic d e f imtorii!. Nu treb ue a n<
trevolta certnd u-ne cu d nii pe ntru ad evgr, ci ehiai
de ' ' ar nf uria ii de o mie de oii, este totui uece
sar ca nos pzim ms urile evseviel. i d up cun
nu am numi pe f iul mal mare de ct tatl, prin f ap
tul ePavel mencioneaz mal nie if i pe Christos, cc
aceas ta ar fi cea mal de pe urm ne b unie t ex ageraie d
ori ce impietate ; ast-feliG i n acei loc und e Fiul e pu
dupTatl, nu treb ue a considera pe Fiul inf erior Tatlu
9
t^e lul ce i-a] nv iat d in mor i" . Dar ce f acJ,
Pavele ? Vroind introd uce in cred in oinenl carii
Iud ais az nu ad uci la mijloc nimic d in acele argu
mente s trlucite, ca de pild cud s erial Filipe nilor
d icend , c In c hipul lui Dumne ^e G. f iind , nu
a s ocotit a f i ca o r pire ntoc mai cu Dum-
le ti" (Filip. 2, 6.), ceia ce d up aceas ta scriind E-
b reilor s trigai c Es te s trluc ire a s lave i, i cha-
rac te riul ipos tas ulul l ul (Ebr. 1, 3.), ceia ce nc
d in nceput f iul tunetului (Ioan) s triga, c La nc e
put e ra c uv ntul, i c uv ntul e ra la Dumne
ze u, i Dumne Ie Q e ra c uv ntul" (Ioan I, 1. 5 .
19 etc. ), ceia ce ns ui Iis us vorb ind de multe ori
Iud eilor d icea, c aceleai lucruri le pote s vri ca i
Tatl, i c are aceeai putere ; nimic d in acestea nu
s pui, ci ls nd la a parte tote acestea l aminte s c!
numai de economia corporal a: lui, i ad uci la mij
loc crucea i m6rte a? Da, res pund e el, cci de ar fi
f ost vorb a de nisce omeni. carii nu-nchipuialu
cruri mari de Christos, pote c era b ine de a li s pu
ne acelea; d ar acum f iind vorb a de ome ni carii tre-
bue a fi ped eps ii i carii d ac s-ar d eprta de lege
se vor rescula contra nos tr, de aceia deci amin
tesc de un f apt, prin care e d es f iinat ori ce
neces itate de lege, voii s d ic de bine-f acerea cru
cii i a nvie rii, acces ib il tuturor. Cci a dice : la
nce put era cuveutul, i cS n chipul lui Dumne ze ii
era, i a se f ace egal lui Dumned eQ, i altele d e a-
cest felitk, artau de s igur Dumned eirea cuve ntulul,
ns aceas ta nu ar fi contrib uit cu nimic n caul d e
f a; pe cnd d ic nd : c e lui ce l a nv iat d in
mo r i " , se amintes ce prin aceste cuvinte capitalul
b ine-f acerilor lui pentru noi, ceia ce nu puin con
trib uia n ches tiunea ce-1 preocupa. Cci muli d intre
IU
omeni ob icinuesc o d a ate niune nn cuvintelor cari
repres int mreia lui Duinne d e i, ci acelor cari ara
t bine-f aeerea lui ctr ome ni. ' Pentru aceia deci
trecnd acelea cu ved erea, vorbesce despre b inef ace
rea f cut noue. Dar ereticii d ai as alt ne f olos itorii
rnd d ic : iat c Tatl nviea<J d in mori pe Fiul.
Dup ce d inil s-aii f ost nb olnvit od at, cu voia lor
asurd esc, cod e vorb a de cele mal nalte d intre
d ogme ; ear cnd e vorb a de cele njos ite, care s unt
d ise n s criptur as t-f elii, fie cu privire !a corp, fie
pentru res pectul ctr Ttl, fie pentru alta. ore-care
economie, ii acestea le pref er: pe care ex aminn-
du-le prin ele nsei, vom ved ea c tocmai pe d enil
l vatm. L in ad evgr eti cu plcere i-al ntre b a:
d in ce caus vorbesc aa ?=re voiesc a arta pe f iul
s lab i neputincios de nvia un corp ? i cu tote
aces tea cred ina n el, b a chiar i umb rele cred in
cioilor n el f ce ai de a nvia morii. Apoi cel cre-
dinciojf t, dei e rai i d nii muritori, d ac numai
cu umb ra acelor corpuri de lut, s au cu umb ra haine
lor cu cari e rai mb rcate acele corpuri, i totui
nv iiai pe cel mori, ore el pe sine ns ui nu a pu
tut s se rid ice d in mori ? i cum ore, nu este a-
ceasta o neb unie pe f a i o s porire de d emen?
Ce ? nu l-al aud it pe d ens ul clicfind : Ris ipii te m
plul aces ta, i n trei d ile ll voia rid ica" ?
(Ioan 2, 19, 10, 18), i e arl: pute re am d e aml
pune s uf le tul me a, i pute re am e arl d e a-1
lua " ? i pentru ce se d ice c tatl l-a nviat d in
mori ? Pentru aceia c i tatl f ace tot ce i el (f iul)
f ace : i mal dice aceas ta apoi n respectul tatlui,
i d in causa s lb iciune! aud itorilor.
i toi f raii cel mpre un cu mine " .
De ce 6re nici ntro epis tol na ad aos el aceste vor
b e, ei sau cl pune numai numele s e i, s ai d oue
i trei nume de ale d is cipulilor lui ? pe cnd aici
pune o mulime , i nici nu-i mencionead pe nume ;
d in ce caus f ace el aceas ta ? Dumanii lui il d e f i
mai, c el s ingur pred ic contra legel mos aice, i
c numai el introd uce inovaiunl n d ogme. Voind d eci
de a res turna b nuiala lor, a inte rcalat n epis tol i
pe f ra, prob nd cceia ce scrie, o f ace d up pre re a
comun a tuturor. Bis e ricilor Ga l a t i e l , Nu nu
mai un s ingur ora, nici d ou satt trei, ci In ntre a
ga naiune a Galate nilor se ntinsese acest foc al
nlciune . Privesce i de aici ind ignare a lui, cci
el nu d ice: iub iilor s a celor s anicUm ob iclnues ce
pe aiurea, ci s implu Bis e ricilor Galatie l" . Aceas*
ta-1 arat pe d e ns ul ca avnd d urere mare i prof und
mniat as upra lor, ne numindu-T d up numele lor
s ad s i s alute cu acea iub ire ob icinuit lui, ci s a-
d res az tuturor b is ericilor ; i nici mcar nu ad auge
b is ericilor lui Dumne ze u, ci s implu :. Bis e ricilor Ga-
latie l. Aa d ar chiar d in nce put se grb esce d e
a atinge s tarea lor re voluionar; pentru care pune
i numele b isericel, ruinnd n-I, i punend u-I pe t6\*f
la un loc. De alt-f eliU ii ca d es b inal n multe pri
nici c ar fi putut a fi numii cu aceas t d enumire, ,
pentru c numele de biseric* este nume, ce ns amn
concord ana i congls uire. Char v6ui pace d e
la Domnul nos tru Iis us Chris tos i d e la Dum*
neled t a t l w. Pes te tot locul pune de necesitate
aceas t f ormula, ear maT cu s am s criind Galate
nilor; f iind c d nii eraQ prime jd uii a cd ea d in
char, de aceia se rog lui Dumned eil pe ntru d n
ii de a-1 rectiga e arl; i tot-o-dat f iind c ii
se resboiaQ contra lui Dmne^eO, l r6g de a-I ren-
torce spre pace. Dumne le f l t at l" (0eo5 zaipo}
i de aice earl se d oved esc ereticii vinovai. Cci
_ 11
12
lic ii, c Ioan de aceia dice n ex ord ul evangheliei:
;i Dumned eG era cuvntul(xai Oo? -?jv 6 Xoyc), pu-
Thd pe DumnedeQ nearticulat, pe cnd cuvntul (o
este articulat, pentru c introd uce d umned eirea
f iniii ca mal mic de ct a tatlui ; i earl c a-
croTo und e Pavel vorbesce de f iul ca f iind n chipul
t e Otf mnedeO (v u.oo'p-r} GoQ twrctpXeiv), nu vorb esce
d espre tatl, pentru ca i aici nume le lui Dumned eG
se gS%sce nearticulat. Dar aici ce vor putea s pune,
cnd Pavel dice nu numai de la Dumned eu, ci d e
te Dumne d e u T a t l ? Tat. numes ce aici pe Dum
neaei!, nu ca s-I colacheze, ci certndu-I f orte as pru
Fi ainintes ce causa pentrn care iau d evenit f i i ; cci
tttf prin lege, ci prin b aea renascerel sau nvre d ni
cii; de aceas t cinste. De aceia peste tot locul i
cMt' de Ia. nceput tace a se intreved ea urmele b ine
f acere! liil Dumned ei, i numai ct nu d ice : voi, rob i
al la, d umani i ns treinal de d ns ul, cum aa f r
d,e' veste numii tat pe Dmnned eQ? nu cumva ore
vfa acord at legea aceas tnrud ire ? de ce d ar pr-
s ' nd pe acel ce va ad us n aceas tnrud ire , alergai
ea r a l spre ped agog? Darnu numai numele de tat,
ci i* numele f iului este suf icient d e a arta b inef ace
rea, cci Iisus de aceia se va numi: c el va mn
tui ne poporul seu de pcatele lor (Math. 1, 21).
eara d enumirea de Christos ns e amn ungerea SI
Duch.
Ge lul ce s a d at pe s ine pe ntru pc ate lf
nos tre " (vers. 4). Ved aa d ar, c nu a purtat vre
un s erviciu de sclav sat! f ors at, i nici c sa preda
de cineva, ci . singur sa d at pe s ine ? aa c, cn
tu aud pe Ioan d icnd , c pe f iul seti cel unul nas
eut l-a d at tatl pentru noi, s nu mpuine zi pec
tru aceasta d e mnitatea f iului, i nici s l nchipues<
ceva omenesc. Cci desi se d ice ctatl l-a dat, n
* * "
se s pune aceasta pentru ca tu s nelegi vrun s er
v ic ii de sclav, ci ca s af li c aceasta a f ost i p
rerea tatluT, ceea :e de alt. f e lii i Pave l a artat
d icf ind : d up voina lui Dumne d e Q i tat l
nos t r u" ; nu d up ord in, ci d upa voin. i f iind c
una i aceeai este voina tatlui i a f iului, apoi ceia
ce a voit f iul, aceas ta i tatl a voit. Pe ntru pa-
cate le n6s tre . In mii i ne numrate rele am petre
cut, i eram vinovai de cea mal grea pe d e aps ;
legea nu numai c nu ne-a scapat, ci ne-a i con
d amnat, pe de o parte scoend mal n evid en p
ctui, ear pe de alt parte ne-putend a ne ^lib e ra
s ai a nceta urgia lui Dumne d e i. Fiul Iul Dumne d e i
nsg, chiar i acest impos ib il l-a f cut pos ib il, desle-
gnd pacatele, _pe d umani punndu-I n rnd ul prie
tinilor, i d ruind u-ni i alte mii de b unti. Apoi
(Jice : ca s ne s c6td intraces t s ecul vicle an" .
Unii eretici se aca de aceas t vorb , d e f imnd
viaa pres ent, i pentru aceas ta ad uc chiar mrtu
ria lui Pavel. Iat, <Jic i, c el a numit secuiul pre-
s ent vicleau. Dar, s puneml, ce 6re este s ecul? timp
n d ile i ore. Dar ce ? inte rvalul d ile lor este v i
clean, s ai pote i d rumul s orelul ? I)ar aceas ta ni
me ni nu ar dice-o vre-o-dat, chiar de ar cde n
cea mal de pe urm rtcire. Ins , d ic ereticii, nu a
vorb it de timp, ci a numit viclean viaa pres ent.
i cu t6te aceste vorb ele mencionate nu s pun aa
ceva ; ns6 voi nu ins is tai as upra cuvintelor, d in care
d e alt-f elii s inguri v-al mple tit acus aiunile, ci ni-ve
v6 d eschidei calea erminiel (ex plicrel). Deci ni*vei
per. mite i n6u6 a ex plica cele dise, i aceas ta cu a-
tt mal mult, cu ct interpretrile nostre s unt i ev-
seviose i a i raiunea de a fi. Deci, ce am dice noi:
c nici un r6i nu ar d eveni vre-od at causa vre-unul
b ine, pe cnd viaa pres ent este motiv de mii de
- 13 -
- 1 4
cununi i de alte a recompens e. Chiar ns ui Pavel o
laud in mod iperb olic, cnd d ice: e ar d ac t r
ie s c n c orp, e s te f ruc tul luc r ului, i ce v oia
ale g e , nu s c iu (Filip. 1, 22). Dar alegerea el i-o
propune In a tri aici, pentru care pref er traiul de
aici, de ct a se d es cpmpune i a fi cu Christos. Dac
ar fi viclean, nu ar fi spus el acestea despre d ns ul.
Nici od at nu a ntreb uinat cineva rul spre a ajuge la
b ine, d upcum se scie, c nu d esf renarea ne va duce
la nelepciune, saf l invid ia la f amiliaritate i priete
nie. i chiar Pavel cnd vorb esce despre corp c:
le ge l lui nu s e s upune , c ci nici nu pote " ,
(Rom. 8, 7), Ias a nelege, c rutatea rm-
nnd rutate nu pote s fie virtute. Aa d ar cnd
aud i dieendu-se s e cul vic le an, tu s nelegi f aptele
cele viclene, inteniunea cea s tricat. Cci d or na
ve nit Christos ca s ne oinore i s ne s cot d in
viaa present, ci ca If isndu-ne n lume, s ne pre
gteasc de a ne f ace vred nici de viaa cea d in ce-
riurl. De aceia i dice el, pe cnd convers a cu tatl :
i ace tia r mn n lume , e ar. e u vin la tine .
Nu mr og ca s-l rid ic i pe d e nil d in lume ,
ci ca s-I pze s c l ^e ce l v ic le an" (Ioan 17, 1 1 .'
15), ad ec de ruf ate. Dar d ac nu te mulumes c! cu
aces tea dise, i nc st&ruiescl a numi viclean viaa
present, atunci nu cond amna pe cel ce se s inucid .
Cci precum nu me ritacus aiunl cel ce se s cap pe
sine d in vrun ru, ci d in contra e vred nic de cununi,
tot as emenea i cel ce prin o morte f ors at, prin
treang sad n*alt mod , ncetnd de a tri, nu ar fi
drept de a fi acus at, d upvoi Dar pe unit ca ace
tia i Dumned ei ii pedepsesce mal mult ca pe uci
gai, i noi cu toii l d etes tm, cu d rept cuvnt
cci d ac a omorpe alii este un f apt ru, cu all
mal mult nc a se omori pe sine. Dac, deci, via
15
present este viclean, ar treb ui s ncununm pe ce l
ce ne omora, f iind c ne s cap de viclenie. Af ar d e
acestea, chiar d in cele ce d ic ii, se prind n vorb e.
Aa b un-6r d ic, csorele este Dumned eO, eard up
sore i pe lun o numes c Dumned eQ, inchinndu-li-se
ca unor cause a multor b unti; ins6 acestea le d ic
b tndu-se in capete. i in ad evgr, d ac treb uina a-
cestora cum i a tuturor s telelor spre nimic alt nu
contrib uie, de ct numai s pre ps trarea vieel pre-
sente, pe care ii o numes c viclean, hrnind corpu
rile i luminnd u-le i prod ucnd f ructe, cum atunci
aceti $el, d up prerea vos tr, intre b uinaz atta
os teneala in compunerea i s usinerea une i vie i vi
clene ? Inse nici steiele nu s unt Dumned ei, Domne
pzesce, ci lucruri f cute de Dumned eQ spre tre b uina
nos tr, i nici lumea nu este vicle an. Dac tu ns
mi s pui pote de ucigai, de d es f renal i de prof ana
torii morminte lor, apoi tote acestea nu aft a f ace ni
mic cu viaa pres ent, cci aceste pcate nu s unt
res ultatul vieel corporale, ci res ultatul inte niunilor
corupte. Pentru c d ac acestea ar fi res ultate ale
vieel presente, nimeni nu ar putea fi lib er i curat,
pe res onul c ea (viaa) le clironomises ce n totul.
Acum priveSce la acele ns uiri ale vieel corporale,
de care nimeni nu se pote d is pens a. i care s unt a-
i-estea ? a mnca, a b ea, a d ormi, a cresce, a s imi
f omea, setea, a se nasce, a nceta d in via, i n f ine
tote de acest f eliQ. De acestea nime ni nu scap, nici
pctos ul, nici d reptul, nici mpratul, nici pros tul,
ci toi s untem s upui acelei neces iti a naturel. Tot
aa i a f ace rele ; d ac ar fi aceas ta mote nit d e
viaa de la natur, nime ni d e s igur nu le-ar pute a
evita, d up cum nu se pot evita nici acelea. S nu-mi
s pui nse, c s unt rari cel ce f ac f apte bune, pentru
"c de ne ce s itile corporale nu vel gs i nici od at
vre-unul s cpat. Ast-f eliQ c ntru ct se va gs i m^
_>ar unul f cnd f apt b un, ntru nimic nu se va v
tma ches tiunea. Ce s pui, nenorocitule i nemernicu
le ? este vicleana viaa pres ent, n care am cunos
cut pe Dumned ef l, n care f ilos of m as upra vieel vii-
tore, n care am d evenit d in 6menl ngeri, i d nuim
cu puterile cele de sus ? Care alt d ovad vom mal
cuta, spre a ne ncred ina d espre prerea vostr. cea
vicle an i corupt? Pentru ce Pavel a numit corupt
s ecolul present ? A us at i el de ob iceiul comun;
cci i noi ob iclnuim a d ice : ast-dam avut o di
rea, criticnd prin aceas ta nu timpul, ci f apta i m
prejurare a. Tot asemenea i Pavel, criticnd inteniu-
nile cele viclene, se conf orm ob ice iului ; arat tot
od at inse, c Christos ne-a mntuit de pcatele cele
d inainte i ne-a as igurat de viitoriu. Cci cnd el d ice:
c e l ce s a d at pe s ine pe ntru pe c ate le nos tre "
aceia a artat; ear cnd ad aoge: pe ntr u ca s a
ne s cOta d int r ace s t s e col v ic le an" , nved ereaz
s igurana pentru viitori. Pe cnd legea a f ost nepu
tincios chiar ctr una d in acestea, charul a f ost
puternic ctr amnd oue. Dup voina Iul Dum
ne z e u i tatl nos t r u . Fiind cd nii (Galatenil)
cred eau c nu as cult de Dumned eu, d ttorul lege,
d ac prs ind vechiul tes tament vor intra n noul
tes tame nt, i pentru aceasta se temeati, vine Pavel i
li nd repteaz aceas t b nuial a lor, d icnd c a-
ceas ta e i prerea tatlui. i nici c d ice s implu
t a t l ui " ci tat lui nos t r u , ceia ce pune incon-
tinuti, ruinnd u. I pe d nii i artnd u-li cChristos
e acel ce pe tatl s6Q la f cut tat i al nos tru.
Cruia se cuvine s lava In veci amin
(vers. 5). i aceas ta e ce va. nol in s crierile lui Pa-
velf.. cci vorb a aminnu o gs im nici ntro epis
tol pe la nceput, ci d up multe altele.
Aici ns, artnd c cele vorb ite erau suf iciente
16
17 -
n acusarea Galatenilor, i c cuvntul era d es vr
it, pune pe a mi n chiar n ex ord, de vreme ce
crimele vd ite nici c a i nevoe de mult os teneal.
Amintind de cruce, de nviere, de res cumprarea d e
pcate, de s igurana de viitorii, de prerea tatlui,
de voina f iului, de char, de pace, de tot d arul lui,
sf resce cuvntul cu d ox ologie. i nu numai d in a-
ceast caus a f cut aceasta, ci i spre a se minuna
de mrime a cb arulul celui revrs at n cel mal nalt
grad , i spre a nelege cine e rai ii ce au f cut
Dumne d e i pentru d nii, f r veste i n clipeala ochiu
lui, ceea ce de alt-f e lii neputnd a repres enta cu cuvn
tul a i te rminat in d ox ologie, nlnd lin Dumne d e i nu
valorea el, ci laud a cuvenitlui pe ntri iume a ntre a
g. Pentru aceia deci imed iat d up aceas ta i ntre
b uine az cuvinte f orte aspre, ntocmai ca i cum ar f i
f os t nf lcrat grozav de id eea b inef acerilor lui Dum
ne d e i. picnd Cruia este s lava n ve ci amin
ncepe cu cele rnal aspre mus trri, s criind u-li: M
mir c att d e c ur nd vab ate i d e la Chris
tos , carele v*a che mat prin char, la alt e van
ghe lie " (vers. 6). Aa d ar, f iind c prin pzirea le-
gel cre d e ai c vor putea mule mi pe tatl, ntocmai
cum cre d e ai i Iud e ii cnd pe rs e cutai pe Christos,
tocmai acest f apt l arat mal ntli, c ad ic nu
numai pe Christos ci i pe tatl l ntrtai ii f
cnd aceas ta. Nu v ab atei numai de la Christos,
d ice, ci i de la tatl, cnd f acei aa. Cci d up cum
vechiul tes tame nt nu este lucrare numai a tatlui,
ei i a f iului, as t-f elii i charul nu este numai al fi
ului, ci i al tatlui, i d eci tote s unt comune To-
te a le tatlui me u, ale me le s unt " . (Ioan teu
15). Deci cnd dice, c se ab at i de la tatl owne
aici d oucrime de od at, ad ec, abaterea- kh cea
mai grab nic ab atere. i cu tote acestea tcuemai eon-
trariul era d emn de acusare, ad ec d ac d up un
timp mal nd elungat s-ar fi ab tui. Cel ce cad e de
la nte iul atac, d prob de cea mal mare s lb ciune.
Pe ntru aceia l i acus d icnd : d arce ? nici nu au
nevoe de timp nletoril votri, ci de la nte iul atac,
s unt in stare de a v&nimici ? i care s cuz o vei
putea avea ?; cci d ac n af aceri amicale ast-f elia;, de
f apte s unt o crim, i d emn de cond amnat este cel
ce prsesce pe unul d jntre prie tinii sei cei mai princi
pali i mal f olos itori, nelegi de ct ped eaps nu
pote fi vinovat cel ce se d eprteaz de Dumned eti,
care l chiamla d ensul. Cnd deci apos tolul ^ic e :
mf i rnir, nu o s pune aceas ta numai ca s-I rui
neze, c d up atta d ar, d up iertarea pacatelor i
d up acea f ilantropie iperb olic aii d ezertat spre ju
gul s clviel, ci n acelai timp arat i ce f eliti d e
id ee avea d espre d e nil, mare i b ine f ormat; cci
d ac i-ar fi cred ut pe* d enii att de s impli i lesne
de amgit, nici c s ar fi mai mirat de f aptul ntm
plat. Dar f iind c v-ara cred ut d intre cei curai, d i
ce el, i d intre cel ctigai cu mult trud , de aceia
m6 mir ; ceia ce de alt-f elio era de' ajuns de a-l re
ctiga i a-i read uce la s tarea d inainte . Aceas ta o
nved ereaz i pe la mijlocul epis tolei, cnd dice :
Atta a-l s uf erit n zad ar, d ac cu ad e vrat
n zad ar" (Cap. 3, 4). Ve ab ate f . Nu a dis
v-al ab tut" , ci v e ab ate " , ad e c: nu cred nc
i nici cconsider amgirea vos trca complect, i s uni
convins c ceia ce a-i perd ut, se pote eari re cti
ga. Aceas ta o i dice el mai d eparte cu ni ai mulii
c laritate : Eu am ncre d e re n voi c nimic
a lt nu ve i c uge ta (Cap. 5, 10).
Ce l ce v*a che mat pe voi prin harul lu
Chris tos " . Chemarea este a tatlui, ns motivu
che mrii este f iul ; el este cel ce ne-a mpcat i ne-;
-*=- 1 8 -
d at d arul, cci nu ne-am s alvat d in f aptele legel.
*;T6te ale mele , ale tale s unt, dice, i ale tale
ale me le (Ioan 17, 10). Aa d ar i acestea s unt
ale tatlui, i acelea s unt ale f iului, comune ad ec
la amnd oi. Nu d ice : vf i ab ate i d e la e van
ghe lie " ci d e la Dumne le ti, cel ce va che
mat pe voi" , ad ec pune aici tocmai aceia ce
este mal nf ricoat i mal s uf icient de a-speria.
Cci cel ce voiaf l a-I amgi pe d nii, nu o f ceai
f r de veste i ime d iat, ci ab tnd u-de la f apte cu
uce tul, f r a se ncerca pentru mome nt a-ab ate i
de la persone. De alt-f eliQ aa e amgirea d iavolului,
ca s nu-l intind cursele g61e ; cci de ar fi dis :
d eprtai-v' de Chris tos , de s igur cs ar fi pd it de
ii ca de nisce ne ltori i vtmtori ; acum nsg,
jsnd u-l in cred ina lor, cu viclenie atac numele
evangheliei, s urpnd ast-feliQ In lib ertate, prin cele
artate , ntreaga cld ire, ias cund end ca d up nisce
cortine, prin nume ls acestea, pe d rhntoril de zid iurl.
Deci, f iind c nelciunea lor ii o numiau evan
ghelie, cu d rept cuvnt apos tolul se lupt contra a-
ces tul nume, d icnd : La alta e vanghe lie , care
nu este alta (vers. 7) : i b ine dice, pentru cnici
nu este alta. Dar d up cum ptime s c cel b olnavi,
carii se vatmprin mncri vrtos e i tari, aceas ta
a pit-o i Marcion In caul de f a. Acnd u-s e
de vorb ele apos tolului, lice : iat c i Apos tolul a
lis. cnu este alt e vanghe lie ; i ast-feliQ d is cipulil
iul nici cprimesc pe toi evanglielitil, ci numai pe
unul, pe care-1 f ortec d up cum voiesc. Dar ce in-
amncnd el d ice : Dupa e v ang he lia me a i
pre d ica lui Iis us Chris tos ?" (Rom. 1 6, 2 5 ). Cu a-
d e vrat cs unt de ris cele ce s pun i i ; ns ori ct
de rid icole s unt theoriile lor, totui este necesar de
- 2 0
a Ie censura pentru cel ce se amges c uor. Ce di-
Ce m nse noi ?: c chiar mii de persone de ar s crie
evanghelii, inse s cria aceleai f apte, tote la un loc
compun o s ingur evanghelie, i nimic d in mulime a
celor scrise nu ar putea vtma pe una d in ele; pre
cum earl, d ac chiar unul s ingur ar fi s criitorul i
totui ar s pune lucruri contrare, cele Scris e nu pot fi>
un tot complect. Cnd noi d icem una e vang he lie
s amal multe, aceas ta nu s tn numgrul s criitorilor, ci
se jud e c id e ntitatea saf i d eos eb irea celor clise. De
und e urmeaz cu certitud ine, c i cele patru e van
ghe lii s unt una s ingur evanghelie. Cnd cte-l pa
tru spun aceleai f apte, nu pote fi d eoseb ire ntre ele
d in caus a d eos eb ire! d intre pers6ne, ci este una i
aceiai, pentru concord ana celor spuse prin ele. Nici
Pavel nu dice i*cum cu privire la nume rul lor, ci a-
s upra deoseb ire! celor vorb ite. Dac, ns6, alta este
evanghelia lui MatheiQ, i alta a luLuca, in ce pri-
vesce puterea celor scrise i ex actitatea d ogmelor, ,
apoi atunci b ine f ac c se aca de vorb a lui P ave l;
d ar d ac s unt una i aceiai, conteneas c vorb ind
pros tii i. pref cnd u-se a nu sci aceas ta, ce de alt-
felitx pote fi priceput i de copiii ce! mici. S unt u-
nia carii vtulb ur i voies c sa s trice e van
ghe lia Iul Chris tos " ; ad ec, pe ct timp vei fi s
ntoi la minte, pe ct timp vei ved ea lucrurile
d rept i nu ncruciat, nchipuind u-ve lucruri ce nu
e x is t, nu vei cun6sce alt evanghelie. Cci d upre
cum un ochiQ tulb urat vede alt-ceva in locul reali-
tel, tot ast-f eliu i o minte tulb urat n d es ord inea
raionamentelor viclene, ptimes ce acelai lucru, a-
deea ntocmai ca i neb unii, carii i nchipuies c cu
tofart aTWeva. de ct realitatea. Inse aceas t neb unie
q a rerult mai grozav, cci lucread vtmare nu
?n esfe oorp'urale* oi n cele s pirituale, nu in lumina o-
cmuiui trupesc ad uce vatamare, ci in a celor suf letesc!.
Vi voies c s s trice e vanghe lia luChris tos . " .
De i ii nu Introd uses e d e ct o s ingiirporunc, sati
Cel mult d ou, d in lege, ad ec circumcis iunea i i
nerea Smb etelor i a lunilor none, totui apos tolul
f mus tr, prob nd c d ac se f als if ic ceva ct de
mic, se vatm chiar ntregul, cci prin aceasta se
stric evanghelia, ntocmai ca i cu moned ele mp
rtesei : cnd cineva taie saii d istruge ceva ct de
mic d in characteris tica lor, atunci ntregile moned e
sunt consid erate de f ale ; tot as emenea i acel ce
s tric chiar cea mal mic parte d in cred ina sn-
tos, s ingur se vatm i chiar d in nceput merge
spre mal r6Q. Und e s unt acum cel ce ne jud e c pe
noi, cum c o ceart zd arnic ne povuiesce de a
ae d es b iua de ii ? Und e s unt acel ce die, c nu este
aici o deoseb ire intre noi i aceia, i c deosebirea
iu provine de ct d in iub irea de ntgietate ? Aud
:e $ice Pavel: c cei ce introd uc inovaiunl ct de
mici, s tric evanghelia. Acetia ns6 nu introd uc ceva
mic, cnd d ic c f iul lui Dumned eti este creatur. Nu
al aud it c i in vechiul tes tament se scrie, c cel
ce ad ur lemne n d iua Smb etei este ped epsit, d e i
nu se calcde ct una d in porunci, i ncnu d in cele
fnarl ? Nu al aud it cum Oza, pe cnd s prijinea chivo-
:ul Iegel, ce urma a cdea, a murit imed iat, pentru
* sa atins de el, f apt ce nu aparinea s erviciului
ui? Apoi d ac clcarea Smb e tei i atingerea de
bivolul ce cdea la pmnt a ad us pe Dumned eti
ntratta ind ignare, c nici mcar de cea mal mic
ertre nu a nvred nicit pe cuteztoriti, ore cel ce va-
md ogmele cele nf ricoate i nespuse, se va b
ur de iertare sati jus tif icare ? De s igur c nu. i
ausa tuturor relelor este chiar aceasta, cnoi nu ne
ad ignm pentru f aptele cele mici. De aceia s' ati in-
rodus cele mal mari p6cate, pentru c nu se d cu
21 -
2 2
ve nita ateniune spre cercetarea celor ma! mic!. Ce
ntocmai ca i la corp, cnd cece despreuif csc ra-
nele las a se nasce f riguri, putred ire i n f ine morte, ,
tot aa se ntmpl i cu s piritele, cnd trecnd cu
vederea cele mici, las a se introd uce cele mal mari
pcate. Cutare, d ice, greesce c postesce, de i nu
este vrun lucru mare sati pcat de a nu p o s t i u n
altul e s ntos cu cred ina cea d reapt, inse la un
mome nt, f cnd pe ipocritul, a trad at-o; nici aceas ta
nu e vro greal mare ; un altul mniat a ame ninat
a se d eparta de cred ina cea d reapt, d ar nici ace*
s ta nu este vred nic de ped eaps, cci, dice, a greit*
d in s uprare i mnie . Mii de pcate de as emenea
natur ar gsi cineva pe fie-care d i introd use in b i
serici. De aceea ne-am f cut de rs naintea ginilor
i a Eb reilor, f cendu-se mii de schisme in b is eric.
Dac cel ce s au ncercat a se d eprta de aeclmin-
tele d umned ees cl, saO a mica d in ele ceva ct d e
* Ift
mic, ar ii tost ped eps ii d up d reptate, nu s ar fi ns
cut molima de f a i nu ar fi elut as upra b is erici
lor atta f urtun. Vecii cum Pavel numes ce circumci-
s iunea d esf iinare a evangheliei. Acum Inss unt muli
printre zoi carii postesc aceiai d i cu Iud e ii, i S m
b etele le in mpre un cu d nii, ear noi rb d ri*
cu generozitate, satl mal b ine d is ntrun mod mie-
lesc. i ce d ic d o Iud ei, cnd multe ob iceiuri i de-
ale ginilor se ps treaz de ctr al notri; ghiciri i
preghicirl d up s b orul pas erilor, s imb ole i semnale-
f ile lor, d arurile de la nascere, i acele hrtiul pline
de tot impietatea, pe care la nascerea copiilor le
compun ime d iat s $re rul capului lor, invnd u-I
d e la nceput de a s uprima os tenelele i d ure ri
le spre ctigarea virtuel, i punnd u-I ast-f elia
s ub tirania rtcit a norocului. Dar d ac ce lor
circumcis ! Christos cu nimic nu li va f olosi, celor ce
l atrag atte a rele, cu ce-1 va f olosi spre mntuire
2 3
cred ina lor ? De i circumcis iunea a f ost d at d e
Dumned eQ, totui f iind-eprin evanghelie a f ost d e s f iin
at ca ues evritla timp, tote mid locele le ntre b uina
Pavel spre a o d os rd cina. Dar apoi Pavel pune a
atta interes in d es f iinarea ob iceiurilor Iud aice, &e
se pf lzaf l f r vrun f olos, i nos nu d e s rd cinm
ob iceiuri de ale ginilor? i care jus tif icare o vom
ave a? De aceia ast-dl interesele nostre chretines cl
le f acem cu vuet i tulb urare ; nvf iceil notri plini
de truf ie au rs turnat ord inea i tote aO d evenit pe
d os. Ct de puin de i-ar ad mones ta cineva, SI ne cin
stesc pe mal marii lor, f iind *c noi ii ed ucm r6Q.
Ori ct de nes uf erii ar fi mal marii lor, i chiar d e
ar fi ncrcai de mii de rele, totiil nici atunci nu-i
este permis d is cipululul a fi ins ub ord onat. DacMn
tuitorul vorb ind de nvtorii Iud e ilor lice, c d e
vreme ce s tau pe s caunul lui Moisi, e d rept de a fi
as cultai de Invgcel, de i aveai f apte viclene, pe
care ord on de a nu le imita nvgceil, de ce iertare
pot fi vred nici cel ce necinstesc i d ispreuiesc pe
mal marii b isericel, carii vieuies c cu b lnd ee i d up
charul lui Dumned eil ? Deci d ac nu e permis de a
ne jud eca unii pe* alii, cu att mal mult pe nvtC-
toril notri.
Dar d ac chiar eG, satt nger d in ce riti
var pre d ica alta e vanghe lie af ar d e ceea ce
ai primit-o, anathe ma sa f ie " (vers 8).
Privesce nele pciunea apos tolului. Ca s nu d ie
cineva, c pentru s lav d eart l s prijine propriile
ale cred ini, se d anathe me l i pe sine ns ui. i
f iind c ii e ref ugiau dese-orl a d e mnitate a i au
toritate a lui Iacob i Ioan, de aceia a me nciouat i
pe nge ri. S nu-mi s pui, dice, de Iacob i de Ioan ;
chiar unul d intre cpiteniile nge rilor d in ceriu de ar
corupe pred ica, anathe ma s f ie. El nu dice s implu
d in c e r iu" , f iind c de alt-f eliQ i preoii se numia
nge ri : B uze le pr e otului s pz as c c unos c ina
i g ur a lui le g e a s o c aute , c c l e l e s te n
g e r ul lui Dumne d e u atot-s tpnitor iulul (Mala-
chia 2 , 7), ci ca s nu cre^I c el vorbesce acum de
acetia, a ad aos d in c e r io, f cend alus iune la pu
terile cele de sus. i uu d ic e : d ac vor vesti ceva
contrar, saQ vor rs turna totul, ci d ac ar evanghe-
liza ceva ct de mic, pe lng cele ce am evanghe-
lizat noi, chiar de ar mica ceva ct de ne ns e mnat/
anathe ma sfie.
Cum am lis d e ja, aa i acum e arl $ic
(vers. 9), Pentru ca s nu cretll c vorb ele acestea
s unt spuse d in mnie, sati iperb olic, saG f r chib-
zuire, le pune earl de a d ouor. Cel ce vorbesce
ceva de la mnie , iute i retracteaz; d ar cel ce
de a d oua or s pune acelai lucru, prob eaz cju
d ecnd serios a spus aa ; c a aprob at mal nainte
in minte a sa, i ast-f elih a pronunat vorb a. Cnd
Ab raam a f ost rugat de b ogatul d in evanghelie ca
s trimit pe Lazr, a rs puns : AQ pe Mois i i
pe P rof e i; d ac nu as cult d e ace ia, nici d e
morii nviai nu vor as culta" (Luca 16. 29. 31 ).
Aici Christos introd uce pe Ab raam vorb ind , artn-
du-ni c s ntele s cripturi treb ue a fi mal d emne de
cre d in, de ct chiar morii nviai. Dar Pave l ce
d ice ? i cnd eu vorbesc de Pavel, earl de Chris
tos s pun, pentru c el a f ost care i-a micat suf letul :
chiar nger d in ceriii pogornd u-s e " ad aoge, i
cu d rept cuvnt. Cci ngerii ori ct de mari ar fi,
nu s unt de ct s ervitori i s upui, pe cnd tote s n
tele s cripturi aQ f ost trimis e nu de s ervitori, ci de
ns ui s tpnul a Iote. Pe ntru aceia d ice: Dac v
va pre d ica cine va, pe lng ceia ce vam pre
d icat" . El nu d ice : cutare saQ cutare, pentru c de
2 4. -
2 5
ce ar fi treb uit s mencioneze nume proprii, el care
f ace us de aa iperb ol, c pune la un Ioc pe toi,
i pe cel de sus, i pe cel de jos ? Prin f aptul c d
anathemel pe evanghelitl i ngeri, el circums crie
oii Ce d emnitate, ear pr in f aptul c se d s ingur
anathemel, el circumscrie ori ce f amiliaritate i le giti
mitate. S nu-ml s pui, dice, cvorbesc acestea cona-
pos tolil i tovarii tei, cci nici pe mine nu mg cru
pred icnd ast-feliQ de idei. T6t<?. acestea le f ace el-
nu ca cum ar d enuna pe Apos toli ca pe unia ce
calc pred ica evangheliei, nu, Domne pzesce, cel
tot el s pune : O r i eQ, ori ace ia, aa pr e d ic am"
(I Corinth. 15, 11), ci voind a arta, c, cnd e verb a
de ad ever, nu ngd uie a i se s pune de d e mnitate a
personelor.
O r e ac um c aut f avore a ome nilor , s au a
lui Dumne z e u? O r e c aut a plc e a ome ni l or ?
d ar d ac ai plc e a ome nilor , nu ai f i s e r v
al lui Chr is tos " . (vers. 1 0).De v-aT amgi pe voi,
-dice el, spunendu-vg acestea, nu cumva ore ai pu
tea s mis tif ic pe Dumned eu, care scie i cele as
cunse a le cugetului, i n care ml pun tot s ilina
de al plce a? Al ved ut nelepciune apos tolic? al
vgd ut nlime e vanghe lic? Aces tea le scrie i Co-
rinthe nilor d icend : Nu ca s ne jus tif ic m, ci
c a s ve d am nle s nire d e laud *' (II Corinth. 5
12), i in alt loce arT: Mie pre a puin ml es
te a fi jud e c at d e voi, s aQ d e jud e c ata ome -
ne s c * (I Corinth. 4, 3). Fiind cel ca nvgtoria
se ved e f ors at a se jus tif ica naintea d is cipulilor, o
suf ere aceasta, pe de-o-parte, earpe de alta se mh-
nesce, nu d or d in d isperare, s nu fie una ca as ta,
ci pentru uurina jud e ce celor amgii, i pentru
c nu era crezut de denil. Pentru care i dice a-
- 2 6 -
eestea, ca i cum ar s pune : nu cumva ore vorb a m
este ctr voi? nu cumva omenii aQ a mg jud e c a?
Cuvntul meu este ctr Dumned eQ i pentru res
pons ab ilitile cele de acolo f ac totul; nu am ajuns
la atta ticloie a f alsif ica d ogmele, pe cnd urme d
a ne jus tif ica nainte a s tpnului a tote pentru tote
cele ce pred icm. Ast-f eliQ c in acelai timp jus-
tif icndu-se i tot in acelai timp i ridicnd u-se con
tra lor, a scris acestea. Nu se cuvine Snvgceilor de
a jud e ca pe d as clii l o r ; d ar f iind c sa* res turnat
ord inea lucrurilor, dice, i s tai ca jud ectori al me,
af lai c mult vorb ctr voi n jus tif icarea me nu
voiQ* f ace ; totul noi f acem pentru Dumned eQ, i lui
ne vom jus tif ica as upra aces tor d ogme. Cel ce voe-
sce a ctiga f avorea omenilor, f ace multe f apte b
nuite i perverse, f ace us de nlciune i minciun
ca s ctige f vorea i s l atrag b una voin a
aud itorilor; pe cnd cel ce caut f avorea lui Dum
nedeQ i se silesce a-I plcea, are nevoe de o jud e
cat s impl i curat, pentru c Dumned eQ nu pote
fi nelat. De und e d eci rees n mod cert, c i noi,
<Jice, nu d in caus c iub im ntie tate a, vg scri
em acestea, cu d orina de a avea s lav d in partea
v6s tr, saQ de a avea d is cipull, cci nu ne-am ocu
pat de a plcea omenilor, ci lui Dumned eQ. Dac
ai fi voit a plcea omenilor, ai fi f ost nc printre
Iud e i, ai fi pers ecutat nc b is erica lui Dumned eQ.
Cel ce d espreuesce naiunea intre g, pe f amiliari, a-
inicl i rud e, i se lipsesce de atta s lav, schim-
bnd u-Ie tote pentru pers ecuiunl, d umnii, resboe
i atacuri d ilnice, este inve d e rat c i acestea pe ca
re le dice acum, nu le dice cu d orina de a ave
s lava me nilor. Aceas ta o a spus el, f iind c urm?
a povesti viaa lui de mal nainte, cum i trans f or
mare a f r de veste, i a arta cu prob e evid ente
c cu adevgrat. el s-a s chimb at, pentru ca s nu ere
d , c f ace aceas ta justif icnd u-se lor. De aceia a i
d is mal nainte : Ore ac um c aut f avore a otne -
nlor ? Cunoscea el f orte b ine cnd pote fi timpul
oportun pe ntru corectarea d is e ipulilor, i prin urina
re. scia cncl tie b ue a vorb i ceva nalt i mare. De
i ar fi putut ca s ad uc d in alt. parte d oved i s pre
a prob a, c el pre d ic cu d reptate, d oved i d in s e m
ne, dic, d in minuni, d in pericolele prin care trecea, d in
nchis ori, d in atacurile d ilnire, d in f onie, d in sete,,
d in goltate i d in altele de acestea, d ar f iind <!
ruve nlul lui nu era acum ctrapos tolii cel minci
noi, ci ctrad evf irait apos toli, carii erai compartaf
la tote acelea, voit sd ic la primejd ii, de aceia d in alt-
parte ncepe vorb a. Cnd se ad res eazapos tolilor ce
lor mincinoi, el pune pe f a comparaiunea, ad uce
la mijloc rab d are a lui in prime jd ii i in f ine d ice :
S e r v itor i al lui Chris tos s unt ? (ca un ne b un
vorb e s c) mai mult ed ; n os te ne le mal mult,
n b t i pes te ms ur , n nc his ori mal mult ,
n- mori- d e multe -ori - <11 Corinth, 1 1T 2 3)r acunri
ns el vorb esce de traiul lui de mal nainte, si d ice:
7 *
V f ac c unos c ut, f railor, c e v ang he lia pr e
d ic at d e mine nu este-d up om, c iT nic i nu
am primit-o i nic i nu m-am nv at d e la om,
c i pr in d e s cope rire a Iul Iis us Chr is tos " (Vers.
11, 12). Prives ce cum aceas ta o s us ine cu tot pu
terea, c ad ic a f os t d is cipul al lui Christos, ne in
terve nind vrun om. ci el prin s ine ns ui nvred ni-
cindu-1 a-I d escoperi ntreaga cunos cin. i care d o
vad a-I pute a da necred incioilor, c Dumned eti i-a
d es coperit prin sine ns ui, i nu prin inte rme d iul
cui-va, acele mis te ril ne grite ? Viaa me de mal
nainte, d ice ; cci nu m-afi s chimb at f r veste,
d ac nu ar fi f ost Dumne ze u care s-mi d es copere.
- 2 7
2 8
Gel ce se nva de omeni, cnd s unt violeni i n
f ocai n ches tiunile contrare, au nevoe de timp i
de mult art, spre a se convinge ; d ar acesta s chim
b at f r de veste i tocmai pe cnd f uria lui atin
sese punctul culminant, nve d erat c sa nvre d nicit
une i ved enii i nvs e turl d umned ees cl, pentru ca
astf eliO f ar de veste s se ntorc la mintea s n-
tos . Pentrti aceia se vede f ors at de a poves ti d es
pre viaa sa de mal nainte, ear de marturl invoc
f aptele petrecute. Cum c ma nvre d nicit unul ns
cut f iul lui Dumned eO a m6 chema prin sine ns ui
<iin ceri uri, voi nu s cii: i cum s s cii, d ac nal
f ost f a ? d ar cum c am f ost un persecutor aprig,
aceasta* o scii. Vestea despre as primea me s-a pro
pagat pn la voi, de i d is tana d intre Pale s tina i
Oalatia este mare ; aa c de s igur nu s-ar fi impr-
s ciat ntratta vestea, d ac nu era d in parte-mi un
ex ces de nes uf erit Ia toi. De aceia i d ice: A* i a-
ulit d es pre pe tre ce re a me n Iud ais m, c pe s
te ms ur pe rs e cutam b is e rica lui Dumne d e Q
i o pus tiam" (Vers 13). Ved t cum vorbesce de f ie
care f apt il pune nc cu intens itate, i nu se ru-
ine ad ? Nu pers ecuta b is erica aa cum sar ntm-
pla, ci ncel mai nalt grad pes te ms ur' 1, i nu-
numal persecuta, ci o i pus tia, ad ic se ncerca s
o tearg de pe f aa pmntului, s o nimiceas c,
s o d rme , s f ac a d is prea, cci aceas ta e tre a
b a pus tiitorului. i pr og r e s am n Iud ais m mal
mult d e ct cel d e ace iai vrs t cu mine n
naiune a me, f orte r v nitor id iind d e prin-
tes cele me le trad itiuni" (Vers. 14). i pe ntru ca
s nu cred l c f aptul provenea d in f irea lui cea a-
prins , arat c totul f cea micat de zel, de i nu
d up o ex act cunos cin, i nu pers ecuta spre ai
- 2 9
res b una vre-o d umnie ore-care, sad pentru s lava
d eart, ci f orte rvnitoriti f iind d e printe s ce -
le me le tr ad iiunl . tsCeia^ef spune, aa i este;
cci d accele ce f ceam contra bisericel, dice, nu le f
ceam pentru om, ci pentru iei d umnedeesc, greit
d e sigur, ns zel nf ocat, cum deci acum, alergnd
pe ntru b is eric i cunos cnd cu ex actitate adeveVul,.
l f ace aceas ta pentru s lav d eart? Dac chiar pe
cnd greain i totui nu m6 s tpne a o astf el d e
patim, ci numai zelul d umned eesc m6 ad ucea la a1
ceasta, cu att ma! mult acum, cnd am cunoscut a-
d evgrul, ar fi d rept de a fi s cutit de orl-ce b nuial
de f elul acesta. Od at cu trecerea me n cred ina i
d ogmele b isericel, am d epartaorl-ce prejud iciu Iu
d aic, artnd un mal mare zei de as t d at. ceia ce
prob eaz c cu ad evgrat eti am trecut la cred ina
cretiu, f iind s tpnit de zel d umned ees c. Pentru c
d ac nar fi f ost aceasta, ce alta ar fi putut, spune-mi,
ca s contrib ue la o ast-f el de trans f ormare, is-1 d e
cid de a s chimb a cinstea cu ins ulta, linitea cu prime j
d iile i od ihna cu s b uciumarea ? Nimic ab s olut, d e
ct numai amorul nf lcrat pentru ad evgr.
Cnd a b ine-voit Dumned eQ, cel ce m-a a-
les d in pnte ce le maice i me le i m-a che mat
prin charul seti, ca s d es cope re pe f iul s eu n
mine , s pre a-1 pre d ica printre gini, nu m-am
lipit d e carne i s nge . " (Vers 15, 16).
Privece ce voece el a arata aic i: ad ecci timpul
n care el a prs it cred ina Iud aic a f ost hotrt de
Dumne^eO, i c d up o ore-care iconomie Dumnede-
easc el a f cut aceasta. Cci d ac nc d in pntecele
maice i sale a f ost ales a fi apos tol, i a fi chemat la
aces t s erviciu, i d aca f ost chemat atunci, ear el
a as cultat ime d iat, e cert c Dumned eu, pentru o ca-
30 -
us ore-care nes ciut i necuprins de minte a ome
neasc, a amnat pn atunci chemarea. i care ar
putea fi ore a^ea caus ? Pote c aceptal cu ne rb
d are de a aiid i nce putul istoriei, i de ce nu a f os t
chemat od at cu cedoi-spre-dece; de ct ca snu m6
d eprtez de ceea ce e mal urgent, lungind prea mult
vorb a, rog d ragostea voas tr de a nu acepta ca s a-
Jflal totul de la mine, ci a cerceta i prin voi ni-v6,
i pe Dumned eu al ruga ca s v6 d escopere. i nou6
ni-a d is oine-va, pe cnd vorb eam ctr voi d espre
trans f ormarea lui, c. d in ce caus ore d in Saul, cum
se chema, l-a numit Pave l? Dar d acpote a-l uitat,
apoi cetind in acea carte vei sci tote. De acum noi
vom continua in irul cuvntulu, i avem de gnd s
artm, cum earT nimic omenesc;--nu a. f ost d in cele
. petrecute cu d ensul, ci tote au f ost de la Dumned eti,
carele cu mult pronie a iconomis it tote cele ating-
tore de d ensul. i m-a che mat prin Charuls Q" .
Dumned eu, ns , d ice c pentru virtutea lui l-a chemat:
Vas al ale ge re ! ml e s te mie " (Fapt. 915.), ear
ctr Anania lice a: Ca s porte nume le me u
nainte a g inilor i a mprailor, ad ic, c este
d e s toinic de a servi i a f ace lucruri mari.
Aceas ta se pune ca caus a chemrel lut. Ei, Sns6,
peste tot locul dice, c totul d atorece charului fi
lantropie i lui celei negrite, cum b un-or In urm-
toriul loc und e d ice: Dar am f os t miluit , " d u c
<lor am f ost d estoinc, sau apt, ci ca s arate n
mine totnd e lung a rb d are , ca e x e mplu ce
lor ce vor cre d e intrf e ns ul, s pre viaa v e c lnic
fi TimotheiQ 1, 16). AI vf i^ut umilin iperb olic? Pe n
tru aceia, dice, eil am f ost miluit, pentru ca nimeni
s nu se des nd jd uias c, cci efl cel mal r6ti d intre
ioi omenii, i ncm-am nvre d nicit de f ilantropia iul.
- 31
Aceas ta o i d eclarcnd d ice: c n raine s a-
rate tot nd e lunga rb d are ^ ca e x e mplu ce lor
ce vor cred e ntrns ul. "
Ca s d e s cope re pe f iul s e ti n mine . " Aiu
rea, inse, Christos d ice : Nime ni nu c uns c e pe
f iul, f r numai tatl, i nime ni nu cun6s ce pe
tatl f r numai f iul, i c r uia va voi f iul s-l
d e s c ope re " (Luca 10, 22). Al vf id ut c i tatl des
copere pe f iul, i f iul d escopere pe tatl ? Tot ast-fellft
i cu s lava: i f iul slvesce pe tatl, i tatl slvesce
pe f iul: S lve s c e -m pe mine , pre c um i e u
te-am s lv it pe tine " (Ioan 17, 1. 4.). Ca s d e s
c ope re pe f iul sSQ In mine . " Dar de ce ore nu
a d is : s descopere pe f iul s6 mie, ci n mine ?
Pentru ca sa arate, c nu numai prin cuvinte a aud it
cele ale cred inei, ci c s-a i . umplut de Duchul s nt;
d es coperirea -luminat s piritul, earpe Chris tos l
avea in el vorb ind . P e ntr u a-1 pre d ic a pe e l pr in
tre g ini. " Nu numai f aptul c a crezut, ci i acela
c a f ost d es emnat de apos tol al ginilor, a provenit
de Ia Dumned eU. Ast-f eliO mi s-a d escoperit, <;lice, pentru
ca nu numai s-l v6d, ci i altora s-l art. El nu
lice, altora, n mod s implu, ci ca s-l pre d ic pe
e l printre g i ni 1' De aici d eja el ncepe ex ord ul a-
pologiel luT, n f aa d is cipulilor. Nu era necesar de a
pred ica i Jud e ilor i ginilor in acelai f eliu. Nu
m-am lipit d e c arne i s ng e . " Aici f ace alusi-
une la apos toli, numind u-d up natura lucrurilor. Dar
d ac pote se dice i d espre toi 6meni!, nici noi nu
contrariem. Nic i c m-am s uit la Ie rus alim, c-
tr apos tolii ce i mal nainte d e mine (Vers. 17).
Aces te cuvinte d ac le-ar e x amina cine-va, aa las u-
praf a, s-ar prea c s unt pline de o mare emf as ,
i d eprtate cu totul de nelepciunea apos tolic. A
vota cine-va pentru sine ns ui i a nu lua nici un
companion la prerea lui, pare a fi lips de minte .
Am vlut <jice om ce se cred e pe s ine d e
ne le pt, Ins e mal mult s pe ran are d e ct el
cel ne b un, (Prove rb e 26, 12), i aiure a: Val d e
cel ne le pi n ochii lor i nvai n pre re a
lor . (Isaia 5, 21), i earl: Nu ve f acei ne
le pi nainte a v6s tr. Deci nu cine-va, care a au-
<Jit atte a de la alii, i pe care nsui le-a recoman
d at altora, ar fi putut s cad n asemenea gre al;
aceas ta nu numai Pavel, d ar nici cel mal de pe urm
om nu ar fi pututo f ace. Dar, d upcum am spus, aceas
td icere luati e x aminat^ aa pe de as upra, ar putea
cine-va d intre aud itori sse revolteze, cu d rept cu-
v e nt; d ac ns6 vom ad oga i causa pentru care el
a pronunato, de s igur c toi vor aplaud a i ad
mira pe apos tol. Aceas ta o vom tace deci acum.
Nu treb uie a e x amina cuvintele numai la s upra
f a, f iind-c atunci vor res ulta multe inconve ni
e nte ; d ar nici de a le tortura nu e b ine, ci lucrul
cel mal prud e nt este de a fi cu ateniune la cugetul
s criitorului. Chiar n convers aiunile nostre d ac nu
vom avea n ved ere aceas t norm, i de nu vom
e x amina inte niune a vorb itorului, vom suf eri multe ne
mulumiri, i tote se vor res turna. i de ce s vor
b im de cuvinte, cnd chiar n f apte d ac nu pzece
cineva aceas t regul, tote se vor ntorce pe d os ?
Aa b un-or d octorul taie i d es parte unul d in ose,
d ar aceas ta o f ac de multe-orl i tlharii. Apoi ct
pros tie nu ar f i, d acnu am putea d is tinge tlhariul de
d octor ? i earl: ucigaii i mrturii ptime s c ace
leai d ureri, f iind s chingiuii n timpul ct se cer
ceteaz crima; d ar este mare d is tan ntre unii i
32
alii. Dac, decT, nu vom pzi aceastregul, nu vom
putea pricepe asemenea lucruri, i vom considera pe
llie , pe Samuil i Feuees de ucigai, earpe Ab raam
de ornmitorif l de copil, dac, d ic, vom ex amina lucrurile
la s uprala, i nu vom avea n vedere i scopul p-
luitorlor. Aa* d ar s ex aminm i in ten iu nea Iul
Fa vel, cu care a scris acestea; s vedem d eci scopul
lui, i care era n general t inteniunea lui f a de a-
postol?, i atunci vom pricepe cu ce anume plan le
vorb ea el acestea. Nu a dis. el aceste vorbe spre a
d espreui pe Apos toli, sau spre a se nalta pe d an
sul. Nict aeum nu a avut asemenea gnd i nici mal
nainte. i cum o putea f ace aceas ta, cnd i pe d n
s ul s-a d at auathe me l ? Nu, ei peste lot locul n e-
vanghelie pzece s tatornicia. Fiind c ceT ce pus tieau
b iserica d icead , c treb uie a urma apos tolilor, carit
nu mped ec acestea, ear nu Iul Pa vel, care mpe-
d ec, d in care caus se i introd ucea cte puin re-
teirea Iud aic, se vede nevoit a resista cu b rb ie
contra lor, nu d or c voia a vorb i ceva de rgft con
tra apos tolilor, ci a nd ui ab s urd itatea celor ce cu
ned reptate se nalad pe el s inguri. De aeeia dice r
Nu m-am lipit d e carne i s ng e " . Era, cu a-
d evgrat, cea mal de pe urm ab s urd itate de a pune
sub d epend ena omenilor pe cel nvat de ns ui
Dumned ed . Cel ce nva de la omeni, cu d rept cu
vnt l ia de tovari tot ome ni; d ar acel ce s-a
nvred nicit, de acea voce f ericit, i a f ost nvat tote
de ctr cel ce are tes aurul nelepciune!, pentru ce
s-ar fi pus sub d epend ena omenilor ? Umd ca acesta
e d emn ca el s nvee pe omeni, ear nu el s n
vee de la omeni. Deci nu a dis el acestea d in uu
rin, ci ca s arate d emnitatea pred icel lui. Nic i
nu m-am s uit* dice, la Ie r us alim c tr Apos
tolii ce i mal nainte d e mine . O dice aceas ta
- 33 -
3
34 -
f iind-c, s pune ai d umanii lui, capos tolii aQ f ost
chemai mal nainte de ct d ensul la apos tolat: d ar
d ac treb uia a comunica cu d nii, negreit c cel
ce l-a d escoperit lui pred ica f-ar*fi ord onat a f ace i
aceasta. Dar ce ? Nu s-a s uit el ore la Ie rus alim?
Ba d a, sa suit, i inc nu n zad ar, ci i f olosindu-se
cu ceva de la d nii. Cnd anume ? Atunci cnd n
oraul Autiochiea, care mal nainte artas e mult zel,
s-a f ost f cut o ntrunire de cred incioi tocmai as upra
caului de f a, i se d isputaQ d ac treb uie a fi cir-
cumcil cred incioii d intre gini, saQ c s nu fie s i
lii de a se circumcid e ; atuucl s-a s uit Pavel mpre
un cu Sila. Dar acum cum zice el nu m-am s uit,
nic i nu m-am l i pi t ? Mal ntiQ pentru aceia c
el nu s-a s uit d in propria sa voin, ci a f os t trimis
de alii, i al d oilea c nu s-a d us ca s invee ceva
de la d nii, ci ca s-I conving. El a avut de la n
ceput aceast prere, pe carea i apos tolii o aQ a-
prob at d up ace as ta: aceea ad ec c nu treb uie a se
circumcid e. Dar f iind c Antiochenilor nu li se p
rea a fi d emn de cred ul, i daQ ate niune mai mult
celor d in Ierus alim, s-a s uit, nu c d oravea nevoe
de a cunosce ceva mal mult, ci ca s convingpe cel
ce contrad iceau, i diceaQ ci cel d in Ierus alim s unt de
aceiai prere. st-f elIQ deci, d in inceput el tote le
cunoscea, i nu avea nevoe de dascal, i ceia ce d u
p mult d is putare treb uiaQ a aprob a apos tolii, el
mal 'nainte nc de acea d is put le avea d eja n
el ne s trmutat. Chiar i Luca ex primnd aceas tp
rere dice, c timp nd e lungat a vorb it cu d nii (An-
liochenil) mal nainte de a se duce la Ierus alim. Da
r f iind-ci prerea f railor era de a af la i pe a-
celor d in Ierus alim, sa s uit pentru d nii, ear nu
pentru vrun interes al lui. Deci d ac acum el d ice :
nu m-am s uit" este ca cum ar fi d is, c nu s-a
35 -
s uit la nceputul pred ice! lui, i nicicnd s -a' s uitn' a
f cuto aceas ta spre a nva ceva de la apos toli.
Amb e le acestea le i ns amn el cnd $ice : nu m a m
lipit nd at d e carne i s nge " : i ved i c nu
d ice s implu nu m-am lipit*4 ci dice nd a t "
Dara d ac d up aceas ta s-a s uit, nu a f cuto s pre
a lua ceva de acolo.
Ci m-am d us n Ar a b i a " . Privesce suf let n-
f e rb ntat! El voia s cucereascde la nceput tocmai
acele locuri neeuUivate pn atunci i n starea cea
mas alb atic. Dac ar fi as ceptat pe lng apos tol!
d e la carii nu avea nimic de af lat, pred ica sar f i
Smpedecat, i atunci ar fi treb uit ca apos toli! sm-
prscie cuvntul cred inei peste tot locul. De aceia
f e ricitul acesta, f iind cu s uf letul ijnf erb ntat, ime d iat
-s-a apucat de nvtura b arb arilor i a elb aticilor,
-alegendu-! s ingur o viaa agital i plin de d ureri.
i privesee nc i umilina l u!; cci d up ce d ice:
J:M-am d us n Ar a b i a u ad aoge ime d iat i ea-
rai m-am ntors in Damas c . " El uu s pune d e
f aptele lui de acolo, nici pe cine i ci a cateehisat,
d e i se scie c nd at ce s-a b otezat artat atta
ze l, cntratta a conf und at pe Iud e ! i i-a ad us la
a iritat ie, n ct i Iud e ii i Elinii l ntinsese curse
spre a-1 omor, ceia ce nu s-ar fi petrecut d ac el
nu ar fi s porit numrul cred incioilor. Fiind -c con
trarii lui erau b iruii cu nvtura, de aceia alergau
la omor, i tocma! f aptul acesta era un s emn clar
d e b iruina lui Pavel. Ins Chris tos nu I-a ls at s
tnor, ci i-a ps trat n interes ul cel mare al pred i
ce!. i cu tote acestea el nimic nu s pune de as eme
nea lapte, aa c ceia ce s pune, nu le vorbesce d in
amb iiune , nici spre a fi cred ut ca cel mal mare d in
tre apos toli, i nici ca cum ar fi f ost mhnit pentru
c l d es preuia, ci numai cse temea ra uu cum-va
36
s provin de aici vro vtmare pred ice!. Se nu
mea dese*orl pe sine le pd tur i ce l ntaiu
d intr e pc toi, c e l d e pe ur m d intre apos toli
i ne v r e d nic d e as e me ne a numir e ; i acestea
tote cine le d ice a? El care a muncit mal mult d e
ct toi, ceia ce d enot marea luumilin. Cel ce
nu cnn6sce nici un b un n sine, ns vorbesce cu u~
milind espre sine, se pote numi nelept, nici n-
trun cas ns umilit; pe cnd cel ce vorb esce ast-
f ellti, d up atte a cununi, acela este cu ad evf irat ca
re scie a se mod era.
i e arl m-am ntors , dice, n Da ma s c " ,
de i -cte nu eraO acolo plnuite as upra iui ?! Cci
d espre acest ora d ice el, c gub e rnatoriul regelui
Aret;i l p<Jia voind a prind e pe acest f ericit apos
tol, ceia ce era cea mal mare prob de gona ntre
prins conlra Iud eilor. Dar nimic de acestea nu s pu
ne aici, i nici acolo nu ar fi fo.st mencionate, dar*
nu ar fi ved ut timpul oportun de a fi trecute n in
teres ul is toriei, ci ar fi tcut, ca i aici, und e d ice
s implu, -cs a dus i s-a ntors , f r a me nciona d e
cele petrecute acolo.
Apoi d up tre i ani m-am s uit n Ie rus a
lim ca s cercete z pe Pe tru (Vers. 18).
Ce ar fi putut a fi mal umilit de ct acest suf let
nob il? Cnd d up attea succese, f r s alb nevoe
de Petru, sati s alb nevoe al as culta as upra pre
d ice!, cci era n aceiai cond iiune ca i d ns ul. . . ,
d ar nimic mal mu' t nu voii mal d ice, i cu tote
acestea se suie la el, ca ctrcel mal mare i ma
b trn ? Ved I cum li d el respectul cuvenit, i nu>
numai c nu se cred ea d e cel mal mare, ci nici chiav
ca egal al lor ? Aceas ta se nved ereaz d in cltoria
de f a. ntocmai d up cum muli d intre f raii notri
se duc spre a ved ea pe b arb ail s ni, cu ast-f elio d e
37
!
s e ntime nt s-a d us i Pavel a Petru, i nc pote cu
mal mult umilin. Unia cltores c spre a se f olo
s i, pe cnd f ericitul Pavel ne avnd neces de a n
va ceva de la el, sad a primi vro nd reptare n
pred ic, sa d us numai cu scopul de a-1 ved ea i a-1
onora cu presena. Ca s cercete z pe Pe tru
El nu dice, s ved pe Petru, ci s -l cercetez
d up cum f ac, cel ce se d uc prin orae mari i
f rumos e, spre a cerceta de vrun prietin saQ cunos
cut. Ast-f elQ se credea el d emn de mult cinste, nu
mai chiar de ar vedea pe Petru.
Aceas ta se nved ereaz i d in Faptele Apos tolilor,
tind e se spune, c d up ce a v mit la Ie rus alim,
deja ntorcnd la cred in pe muli d intre gini, i
f cnd attea, pe care nici unul d in cei-l-all nu a
f cut, in Panulia, Licaonia i n naiunea Cilieenilor
und e a corectat pe toi d in acea parte i l-a ntors
la Chris tos , mal ntl a intrat la lacob cu mult u-
milin, ca ctr un mal mare i mal de respectat.
Apoi f iind s f tuit as cult, de i era contra celor d in
caul de f a. Ve $l, f rate , l dice lacob , cte
miriad e d e Iud e i s unt, carii aQ cre lut?. . . d e ci
curesce-te i cheltues ce pe ntru ii. s pre al
rad e capul e tc. i i-a ras prul capului, i a
s vrit tote cele prescrise de lege. Und e nu se v
tma evanghelia, el era *el mal umilit d intre toi;
und e vedea ns ne d reptii d in causa umilinei, el !
apoi atunci el nu mal f cea us de asemenea calitate ,
cci atunci nu mal ns emna a se umili, ci a vtma
i corupe pe d is cipull. i am rmas pe l ng
e l cincl-spre-lece lile " . A se sui Ia Ierus alim nu
mai n scopul de a vedea pe Petru, ns eamn mul
tul respect ce i-1 d a, ear a i sta pe lng d ns ul
timp de attea dile, e semn de prietenie i d ragos te
- 38
mare. P e alt apos tol n-am v<Sdut, f ra numa?
pe Iac ob , f rate le Domnul ui " . (Vers. 19). Prive-
sce prie tinia cea mare, ce o avea ctr Petru, de
vreme ce anume pentru d ns ul sa dus la Ierus alim,
i pe lng d ns ul a s tat. Acestea le dic necontenit
i pretind a le inea in minte, pentru ca as tf ellf i cnd
vei aud i c se vorbesce ceva, ce se pare a ii con
tra lui Petru, nime ni s nu b nueas c pe Apos tol.
Pentru aceas ta nsui el, corectnd pare-c mal d i
nainte nis ce asemenea b nuel, dice cele de mas sus,,
ca ast-f ell cnd se dice, <*el s a mpotrivit lui Pe
tru, s nu cred! c vorb ele lui s unt re s ultatul vre
unei certe, saQ d umnii; cci res pect pe b arb ut
il iubesce mal mult ca pe cei-l-all, i pentru ni
meni d itr il nu s-a s uit, de ct numai pentru Petru.
Pe alt apos tol n-am ve d ut, dice, f r numai
pe Iac ob . L-am vgd ut, dice, d ar nu am f ost n
vat de d ens ul. Privesce cu ct cinste l numes ce
i pe acesta, cci nu dice s implu, Iacob , ci ad auge
i characteris tica res pectab ila lui, ast-f e' Iu c i cu
aceas ta el este d is pens at de orl-ce b nuial de ' invi
d ie. Cci d ac ar fi voit a-1 menciona d up nume
le cu cre era cunos cut, ar fi putut s o f ac aceas
ta d in ceia-l-alt particularitate, i s d ic: al lut
Cleopa, d upcum dice i Evanghe lis tul; ins nu a d is
aceas ta, f iind ccred ea c semnele characteiis tice ale
apos tolilor s unt aceleai, i c entusiasir. nd u-se pe
s ine ns ui, i acela s e va mnd ri. De aceia nu l-a
numit ast-f elid, cum am dis, ci f rate le Domnului' *,
de i nu era f rate d up trup al Domnului, ci numat
se credea aa, i cu ' iote acestea el n-a ed itat de a
pune d emnitatea b arb atulu. De alt-f elltt se i pro
b eaz d in multe locuri d in Sf . Scriptur cum el se
gs ea f a de apos toli i jCum i se cuvenea de a fi..
Cele-ce ve s cria voue , iat nainte a lui Dum-
ne ltti o s pun, cnu mine s c. (Vers, 2 0). Al
v6d ut umilina aces tui suf let, cum strlucesce de-o-
potriv n tote ? ntocmai ca i naintea trib unalului
cnd el se lupta ca s scape de res pons ab iliti, ast-
f ellQ a cutat i n caul de f a de a se jus tif ica.
Apoi am ve nit n prile Sirie i i a le Cili-
c ie l , ad ec d up ce a vgd ut pe' Petru. De aici nce
pe earl a se atinge de ches tiunea cel preocupa,
ad ec c n-a f ost n acel timp prin Iud eea, c el a
f ost trimis ctr gini, i c nu s a ncercat a cld i
pe teme lii streine. Pentru care d ice, c nici macar
ntmpltorltl nu l-a vg d ut; e ar aceas ta se nve d e
reaz d in cele urmtore : Eram, dice, ne cunos
cut in pe rs ona b is e ricilor lud e e i, i numai a-
ulis e, ca cel ce ne pe rs e cuta alta-d ata, acum
e vanghe lizazcre d ina, pe care atunci o c om
b ate a" . (Vers. 22 . 23). Ce ar fi putut a fi mal cum
ptat ca acest suf let ? Cnd d is cuta cele ce tocmai
l acuzai, ca de ex emplu, cum pers ecuta b is erica i o
pus tiea, el tocmai aceste le trece ntr-un mod ex age
rat i.l desv6lesce viaa Iul de mal nainte, ear a-
cele ce treb uiau al arta in tot s trlucirea lui, le
trece cu vederea. Putnd , d ac voia, ca s s puuto
te succesele lui de prin acele locuri, nimic d in t6te
aces tea nu $ice, ci cu un cuvnt numai, pare-c
trecfend un noian ne mrginit, d ice : Am ve nit n
prile Sirie i i a le Cilicie i" i caud is e ca ce l
ce ne pe rs e cuta alt-d at, acum pre d ica cre d in
a pe care atunci o comb ate a" , i alt nimic n a
mal ad aos . Dar ce voiesce el s s pun cnd d ice :
e ram ne cunos cut b is e ricilor lud e e i" ? Pe ntru ea
s af li, c att era d e d eparte de a li pred ica lor
circumcid erea, n ct nici macar f aa lui nu era cu
39
- 40
nos cutlor. i s lv iaii pe Dumne d e Q, n mine ' "
(YTers. 24). Jud e c i n acest loc regula lui de umi
lin, cum o pzesce cu e x actitate; cci nu d ice: c
m6 ad mirai, 1116 lud ai, s ai se minunau, ci totul a-
trib uie Charulul Iul Dumne d e i. S lviaQ, d ice. pe
Dumne le ti n mine " .
Apoi d up patru-s pre -d e ce a nl e a r l m-am
s uit la Ie r us alim cu B ar nab a, l und cu mine
i pe T i t ; m-am s uit n ur ma une i d e s c ope
r i r i " . Caus a nte s uiri dice c a f ost Petru i
cum c s-a s uit spre al cerceta, ear causa suirel
d e a d oua or dice, c a f ost revelaiunea Duchului
Snt. i li-am s pus lor e v ang he lia pe c are o
pr e d ic g inilor, e arn s pe cial ce lor c re d u
d e mar ns e mnai, ca nu c umv a s ale rg, s au
s fi ale r g at n z a d a r " . (Cap. II. 1. 2.). Dar ce
s pui Pavele ? Tu, care n nce put nu al gs it cu cale
a o s pune, i nici macar d up trei ani, ei tocmai
acum d up trecere de patru-spre-$ece ani trecui, li
o s pui, nu cumva s alergi n zad ar? Ct de b ine
era ca ime d iat d up nceperea pred icel s o fi f cut
aceas ta, de ct d up aa a ni! De ce, deci, al aler
gat, d ac nu erai ncred inat c nu n d eert a-
le rgl? Dar cine e att de tmpit, n ct s pred ice
timp de aa ani, f r s scie c pred ic b ine ?
i ceia ce e mal s urprinztorii nc, c sa s uit la
Ie rus alim d up revelaiune. Aceas ta, cum am d is, e
mal s urprinztorii ca f aptul, cd up patru-spre ^ece
ani s a s uit la Ierus alim ca s vad d ac nu pred ic
n zad ar, ns e s uf icient a ni d a d eslegarea acestei
che s tiuni. Cci de s ar fi s uit d in propria lui voin,
nici c ar fi s pus ; nu ar fi cd ut de s igur acest su
f let f ericit ntr-atta uurin, f iind c el este, care
zice n alt loc: Eu aa ale rg, nu ca ne s igur,
41
a a mf i lupt, nu ca unul ce b ate n ae r" (I Co-
rinth. 9, 2 6). Dar d acalerg! nu ca nesigur, cum zici:
Nu c umv a ale r g n d e e rt, s aQ am ale r g at" ?
De und e e cert, c d ac s ar fi s uit f r revelaiune,
ar fi d oved it c este uurel la minte. Dar f aptul nu
a f ost att de prostesc, pentru c, d ac Charul Sn
tului Duch l-a micai n caul de f a, cine ar putea
nd rs ni ca macar s b nuias c aa ce va? Pe ntru
aceasta a i ad ogat el : d up d e s c ope rire " , pen
tru ca mal nainte de deslegarea ches tiune! s nu-i
impui vre-o ignoran, cunoscnd c f aptul nu e
omenesc, ci iconomie d umncd eeas c, ce preved e multe
d in cele presente i viitore. Deci, care e causa aces
tei cltorii ? Precum cnd mal nainte s-a s uit d in
Antioe hia la Ierus alim, nu a f cuto pentru d ns ul,
cci el cunoscea ctreb ue a urma invturilor lu
Cb ris tos , ci voia a uni pe cel d esb inal, ast-f elto i
acum nu el avea nevoe de a sci d acnu alerg n za
d ar, ci ca s se cd nviDg cel ce-1 acuzad . Fiind-c
acetia aveai o mal mare idee d espre Petru i Ioan,
i credeai c Pavel se d esb inase de d nii pred icnd
e vanghe lia f r circumcis iune, pe cnd aceia o per-
mitetS, i ast-f eliu credeau c el sevrsce f apte
contra lege! i prin urmare aleargn zd ar, M-am
s uit, dice, i li-am s pus e v ang he lia me , nu ca
s nveti ceva, ceia-ce i s pune mal d eparte, ci
ca s art celor ce b nuiai acestea, c nu n z
d ar alerg. Spiritul prevd nd o ast-f eliQ de disput,
intre d nii, a regulat ca el s se suie la Ie rus alim
i s comunice apos tolilor evanghelia ce o pred ic.
De aceia i d ice: d up d e s cope rire m-am s uit"
i a luat ca marturl la aceasta pe Barnab a i pe Tit.
i li-am c omunic at lor e v ang he lia ce o pre
d ic pr intr e g ini" ad ec acea f r circumcisiune,
i n d eos eb i ce lor pr ui ca cel nte i" . Dar
- 42 -
ce voiesce s s pun el princuvinte le : n d e os e b i" ,
de i de alt-f eliQ cel ce se ocup a corecta cre
d ini comune, nu o tace aceasta n d eosebi, ci n pu
b lic ? Pavel ns nu f ace aa ; el nu avea nevoe de a
nva ceva saQ a corecta, ci voia a res turna pre
tex tul celor ce se ncercau a amgi. Deci f iind-c
toi s r fi s cand alizat n Ierus alim, d ac ar fi con
trave ni! cineva legel, s au ar fi mpedicat. circumci-
s iunea, ceia ce i dice Iacob ctrP ave l: Ve z i f rate
cte miriad e s unt d intre Iud e nii carii au ere*
lut ? i toi ace tia af l aulit d e s pre tine, c
nve i a se le pad a d e le ge " (Fapt2 1 ,2 0.2 2 ), de
aceia nu a primit de a d escoperi pred ica lui n f aa
tuturor, ci n deosebi a s pus o celor prui ca mai
mari, f a cu Barnab a i Tit, carii urmau a-T servi
de marturi conlra celor ce' l acusaQ, c nici apos tolilor
nu li s-a prut a fi contrar evanghelia l ui ; i decf
ii ca marturi d emni de cred in s ad evereasc a-
ceas ta. Cnd zice : ce lor prui d e mal mari
nu o s pune d or spre a contes ta c s unt mal mari,
f iind-c i d espre d ensul $iee: mi se pare Ci
eu am s piritul lui Dumne ^e u (I Corinth 7, 40 ).
ceia ce e atitud ine de om cumptat, ci voesce a a-
rata c aceasta era prerea tuturor i prin urmare
i a lui. i nici Tit ce era cu mine , Elin f iind
nu f os t s ilit a se circumcid e " (Vers 3.). Ce este,
Elin f iind " ?; ad ec cera d intre Elini, i era
necircumcis . Nu numai f u pred icam ast-feliQ, ci i
Tit o f cea aceas ta, i de i era necircumcis , totui
nu 1 af i f ors at apos tolii a se circumcid e. Ceia ce era
o d ovad f orte mare cvorb ele i f aptele lui Pavel
nu aQ f ost neb agate n s am. i ce este mal mult
cnici nu erau de f a contrad ictoril lui, cnd aQ
poruncit apos tolii aceas ta, ceia ce i el inved ereaz
43
cnd $ie e : P e ntr u f raii ce l minc inoi ce s e
f ur iar " (Vers 4). Dar c i De s unt acel f rai min
cinoi ? cii aceas ta e o ches tiune nu puin ns em
nat. In ad evr, d ac apos tolii ad permis a se cir-
cumcid e, pentru ce acum numes cl f rai mincinoi pe
cel ce poruncesc a f ace acelai lucru, d up cum a
f ost i prerea apos tolilor? Mal ntiQ nu este ace-
la' lucru a ord ona s se f ac ceva, i a ie rta un
f apt d eja s vrit. Cel ce ord on, o f ace aceas ta cu
med itaie, ca f iind neces ar; ear cel ce nu ord on, ,
i nici nu imped ec pe cel ce voesce, nu c d or
iart, ca i cum ar treb ui s o f ac aceasta, ci nde-
plines ce ceva cu iconomie. Ast-f eliO acelai Pavel'
s criind Corinthenilor, d ice a: i e arl s v n.
tr unil" (l Corinlh. 7, 5. 7), vorb ind ctr b arb al i
ctr f e me i; apoi ca s nu crezi c zice acestea ca
cum ar legif era, ad aoge : Ear ace as ta o zic d in
s f at i nu d up por unc " . Nu era aceas ta con
vingerea lui preced ent, ci numai iertare a neinf r-
nrel lor, pentru care i zice : Pe ntru neinf rlna-
re a v os t r . Dar d ac voiescl a af la prerea lui, ,
as cult ce s pune : Voie s c ca toi 6me nil s
f ie ab s tine ni ca i mi ne . Ast-f eliO i aic i; a-
pos tolil pe rmiteau nu ca cum ar satisf ace legea, ci
cons imnd s lb ciune l Iud aice. Dac ar fi cutat ?
s atis f ac legea, nu ar fi pred icat Iud e ilor intrun feliU.
i ginilor n alt feliU. Dac circumcis ' une a era ne
cesar a se ob s erva de cel necred incioi, inved erat
este c treb uia a se nd e plini i de toi credincioii-
Dac, deci, legif erai ca ginile s nu f ie-suprate d in
causa aceasta, ar fi artat c prin conces iuni pe rmi
teau i Iud eilor. Nu aa ns se purtai f raii cel min
cinoi) ci voiati a-I scote de s ub char i a-I b ga ea
rl s ub jugul rob iei. i aceas ta e prima d if eren, .
f orte ns emnat de alt-f eliu. A d oua deosebire este,
<& apos tolii f ceau aceas ta in Iud eea, und e i legea
mos aic s tpnea, pe cnd f raii cei mincinoi peste
tot locul, de vreme f.e iririurise as upra tuturor Gala-
tenilor. De aici se vede cu certitud ine, c ceia ce
ii f ceau nu era spre ed if icarea, ci pentru d is truge
rea lor moral. Alt-f eliu se permitea de apos toli, f i
n alt mod lucrau f raii cel mincinoi. Carii s-au
f uriat s pre a s piona lib e rtate a n6s tre, pe ca-
rea o ave m in Chris tos Iis us " (Vers 4.). Vezi
cum prin d enumirea de s pioni a d at pe f aa lupta
ace lora? Cci s pionii nu ntr pentru alt-ceva, de
c t ca inf ormnd u-s e de cele a le contrarilor s l
prepare uurina u a-1 jef ui i a-I nimici, ntocmai
dup cum f ceau atunci f raii cel mincinoi, ce voiau
a-I b aga sub jugul rob iei. Aa c i de aici se nve
d ereaz c alta era inte niune a apos tolilor i alta a
acelor Iral mincinoi, cu totul contrar celei d intSL
Aceia de s igur permiteau, ca ast-f eliu cte puiri
s-l s cot de sub robie, pe cnd cei d in urm pre
parau ast-felif t lucrurile ca mal mult s-I s upunro-
biel. Pe ntru aceia i spionaO cu ex actitate i se in-
terbsaQ carii anume s unt cel necircumcil, d up cum
i Pavel nved ernd aceas ta, d icea; s-au f uriat
ca sa is cod e as c lib e rtate a nos tre , artnd cu
-aceasta nu numai numele lor, ci i mod ul intrre
lor pe f uri, cum i viclenia, , lor.
Crora nu ne -am ple c at cu s upune r e nic
un mome nt ' 1 (vers. 5). Privesce nob le i emf asa
vorb ei. Ei nu dice c uc uv 6 nt ul ci cu s upune r e "
cci ne ltorii nu f ceai aceas ta ca s nvee ceva
f olos itorii, ci ca s s upun i s rob eas c. De aceia
i dice. Apos tolilor ne-am piecat, earacestora etu
de puin. Pe ntru ca ad e v r ul e v ang he lie i si
44
re mn ntre voi" (vers. 5), pentru ca ast-f elitt
ceia ce anticipat am dis, sa o ad everim prin f apte,,
e c : Ce le ve chi au trecut, i t6te saO f cut
noua" (II Corinth. 5, 17), i De este cine va n
Chris tos , f ptur noua es te" i Pe cei circum-
cil Chris tos nu-i va f olos i cu nimic" (Galat. 5 , 2 ).
Aces t ad evgr sciindu-1 noi, dice, nu ne-am plecat nici un
mome nt. Dar f iind c f raii cel mincinoi I puneai'
n f a atitud inea celor-l-all apos toli i diceati : cum
apos tolii poruncesc a se pzi aceasta ? privesce cu
ct nelepciune d esleag acest contrast. El nu nu-
mesce ad evgrata caus, c ad ec apos tolii conced nd
f ceaf i aceasta d in iconomie, pentru cn asemenea
cas s ar fi f cut un rgti aud itorilor. Era ab s olut ne
cesar, c cel ce urmau a se f olosi de aici, s nu cu~
no^c caus a iconomiei, pentru c d ac sar fi nved e
rat aceasta, totul sar fi nimicit. Pentru aceia numai
cel ce realisa aceas t iconomie treb uia scunosc a-
d evgrata caus, nu nsg i cel ce urmau a se f olosi
de aici. i f e ntru ca mal clar s :f ac ceia ce clic, mg
voitl f olosi de un ex emplu luat chiar d in materia ce
ne preocup. ns ui f ericitul Pave l, carele a d esf iinat
circumcis iunea, urmnd a trimite dascal Iud e ilor pe
Timolheiu, mal ntgiti l a circumcis i d up aceia l-a
trimis . A f cut aceas ta ca s fie b ine primit de au
d itori, i ast-f elitl a intrat Intre d nii cu cin' umcis i-
une, pentru ca s desf iineze circumcis iunea. Dar a-
d evgrata caus numai el o cunoscea i cu Timolheif l, .
pe cnd d is cipulilor nu li-a spus nimic ; pentru c
d ac ar fi cunos cut ii cde aceia l-a circumcis, ca
s desf iineze circumcis iunea, chiar de la nceput nu
l-ar fi putut suf eri ca svorb eas cde aceasta, i deci
ntregul f olos s ar fi nimicit; pe cnd acum ignorana
lor li-a f olos it f 6rte mult. Credendu-1 de pzitorii al
legel mos aice, i d eci ceia ce. el f cea era n armonie
45
46
cu legea, 1aO primit cu mult b un voin, att pe
el, ct i nvtura lui. Dup aceia apoi cte puin
f iind nvaal, ii s au depa tat de ob iceiurile vechi,
f apt ce nu s-ar fi putut realisa d ac ar fi s ciut de la
nceput. Dac ii de la nceput ar fi s ciut de aceas ta,
l-ar fi respins, respingeadu-1 nu ar ti aud it nvtura
lut, i neaudiudu-1 ar fi rmas n rtcirea cea d ina
inte ; d ar ca s nu se ntmple aa, nu !i-a desco
perit causa. De aceia i aici el nu s pune causa ico
nomiei, ci V nd re pt cuvntul in alt parte d icend :
Ear d e s pre cei pr ui a fi mal mari, cine
aQ f os t, nu me inte re s az, Dumne d e Q nu c
l i t n f aa ome nilor" (vers. 6). Aici nu numai c
nu se jus tif ic pentru Apos toli, ci chiar I apas ore
cum, ca s f olosasc pe cel s lab i. Ceia ce d ice, aa
i e s te ; d ac aceia pe rmit circumcis iunea, tot ii vor
d a s am naintea Iul Dumned eQ pentru aceasta ; cci
nu d orpentru c s unt mari saf i ex arch, Dumned eu
va cuta n f aa lor. Dar aceas ta el nu o f ace pe
f a, ci ieonomieos. Nu d ice: d acaceia tulb ur pre d i
ca, sad pred icalturea cu cele ord onate, vor fi rs
punztori si l. vor lua ped eapsa me ritat. Nimic d iu
iote acestea nu dice, ci crede a se atinge de d eni
mat cu d emnitate, s pune nd : De s pre ce l prui a
f i mal mari, cine aQ f os t nu minte re s az" ,
i nu dice, cine s unt, ci cine aQ f os t, artnd ci
aceas ta, c i ii contenise d eja a pred ica circumcis i
unea, io timp ce pred ica lui s trb tus e peste tot locul
. Cine aQ ios t carii au pred icat ast-feliO, ii s ingur
vor da respuns, cci nu oamenilor ci lui Dumne ze ii
se vor jus tif ica. Aces tea le s punea el, nu cd oar s
nd oia, sau c nu scia atitud ine a lor, <.i cum ara d is,
ast-f eliO a cred ut el c e mal interes ant a atinge ches
tiunea. Apoi ca s nu se par c-i acus, i de aici
s se pres upun vre-o b nuial de lupt, ad aoge i
47 -
me d iat corectarea celor $is e: Mie ce l prui d e
mai mari numl-aO comunicat nimic mai mult
i(Vers. 6). Dar ce voiesee s d ic aic i? Ceia ce voi
s punei, dice, eu nu s eiQ; un lucru l cunosc clar, c
nu mi s-au mpotrivit apos tolii, ci chiar au convenit
i aQ f ost de acord cu mine , pentru cvorb a : mi-aQ
d at d reapta mprtire ! (Ss|t? IStoxav) aceas ta pro
b eaz. De ct acum nu s pune aceas ta, ci numai c
nu 1aQ Snvat ceva mal mult de ct scia el deja,
c nu au corectat i nici naQ ad ogat ceva. Mie
ns e cel prui a fi mal mari, dice nu mi-au
comunicat nimic alt, ad ec, af lnd da atitud ine a
i pred ica me, nimic naQ ad ogat, nici au corectat,
s ciind ii c de aceia m-am d us acolo, ca sli comu
nic lor, i c d up d es coperirea s piritului m-am d us,
i c de i aveam pe ling mine pe Tit necircumcis ,
totui nici mie nu mi-au spus ceva mal mult de ct
s riam, i nici pe Tit nu lau circumcis . , , Ci d in con
tra (Vers. 7). Dar te este aceas ta, , , d in contra?
Unii d ic c el a pus aceas ta artnd , c nu nu
mai nu 1-aQ nvat nimic, ci c chiar ii, apos tolii,
ar fi nvat de la d e ns ul; de ct eQ nu ai $ice aa
ceva. i In ad ev6r ce ar fi putut ca s atle mal mult
de la d ensul ? de vreme ce fie-care d intre apos toli
era d eja d e s vrit in lucrul apos toliel. Deci, cnd
el d ice : d in c ont r a nu voiesee ss pun aceasta
ci c nu numai nu l-au ad mone s tat, b a nc chiar
1-aQ lud at; cci contrariul d ojenirel este laud a. Dar
aici ar putea cine-va ob je cta: d ac l-au lud at, cum
de n-au d esf iinat circumcis iunea ? Dar d ac ar fi
d is caQ d es f iinato o cred ea aceas ta ca f orte rui
nos, i tot-odat ar fi introd us o lupt f i ctr
cele mrturis ite ; i earl, de mrturis a ingd uirea
circumcis iunel, ved ea b ine c prin f ora lucrurilor va
48
cd ea n ceia-I-alt e x tre mitate . Dac d eci aceia au
lud at pred ica ta, i totui ii pe rmiteau circumcisiu-
nea apoi atunci ii se luptau intre d nii. Aa d ar
care p6te fi desJegarea acestei ches tiuni ? Ar fi pu
tut $ice, c tceau aceasta d in concesie etrIud e i;
ns6 s punend aa ceva sar fi cltinat ntre aga teme
lie a iconomiei. i tocmai pentru aceia nu s pune ni
mic, ci Ias lucrul in ned umerire i nd oial, ad o-
gnd : Ear d e s pre ce l prui ca mal mari. . .
nu me int e r e s az , ca i cum ar fi $is : nu acus
pe nime ni i nici c hulesc pe acel s ni; sciu ii b i
ne ce aQ f cut, cci vor d a s amIul Dumned ef t. Lu
crul cel inte re s ant pentru mine este, c pred ica me
n-atcomb luto, nici nau corejato i nici c au a-
d ogat ceva, ci aQ i lud ato i au cons imit, pen
tru care am marturl pe TIt i Barnab a*. Apoi ad auge :
De ci v ^d e nd ii c mi s-a ncre d inat e van
ghe lia la cel ne circumcii, pre cum lui Pe tru
la ce i circumcil, mi-aCi d at d re apta mprt
ire) (S e $i$ s Stox av) mie i lui B a r nab a , nele
gnd prin vorb ete circumcis iune i necircumcis iune
nu f aptul n sine, ci naiunile cunoscute ca conf or
mnd u-se sau nu acestui oLicelQ. Pentru care i d ice :
Ear ce l ce a luc r at n Pe tru s pre apos to
latul c irc umc is iune !, ace la a luc r at i n mine
la g i ni (Vers. 8). Deci precum prin cuve ntul ne-
circumcis iune el numes ce pe gini, tot aa i prin
cuventul circumcis iune numes ce pe Iud ei. Dup ace
ia arat c este egal lor, i nu se compar cu cel-
l-all ci de-a-dreptu! cu corif eul apos tolilor, artnd
tot od at c fie-care d in ii se b ucurau de aceiai
valore. Deci f iind-c a ad s prob a de concord ia d in
tre d nii, lund u-l curaj d is cut d up aceia mal pe
f a, i nu se mgines ce numai la apos toli, ci s ri
d ic cu cuvntul pn la Christos i la Charul acor
d at lui de acela; ear marturi Ia aceasta ia pe apos
toli, d icnd : De ci Iacob , Chif a i Ioan cunos
cnd charul lui Dumne ze u ce mi sa f ost d at
(vers. 9). Nu a <Jis: aud ind , ci cunos cnd " , ad ec
convingendu-se d in f apte. Ml-aQ d at d re apta m-
prtire l mie i iul Barnab a" . Al ve ^ut cum
cte puin el a artat, c aceasta a f ost prerea i
a lui Chris tos i a apos tolilor? Dac predica lui nar
fi f ost aprob at de Christos, nu i s ar fi acord at i
nici c ar fi lucrat charul n el. Apoi, und e treb uia
a se compara pe sine. pune in f a numai pe Petru,
ear uud e era nevoe de a invoca mrturii, pe clel
trei, ba nc cu mari laud e : Chif a, dice, Iacob i
Ioan, cel ce eraQ cre zui d e s tlpi" . Earl re
pet cuvntul cel prui, cel cre zui" (o l Soxouvtec),
nu ca cum ar voi s conteste actas ta, ci lund pe ln
gprerea sa i pe a altora, ca i cum ar fi d is : cel
mari i ns emnai, pe carii toi I cunosc i-l au in
cugetul lor, aceia ml sunt. marturi al celor ce s pun,
c aceas ta s*a prut i lui Christos, i ii s au convins
d in f apte i d in chiar propria lor ex periena. Pentru
care ml-at d at i d reapta (Se'.c s'Swxav), i nu nu
mai mie, f-i i Iul Barnab a, Ca ast-f eliQ noi s
me rge m la gini, e ar ii la cel circumcil" .
O ! ct nelepciune, i ce prob incontes tab il de
concord an! Prin aceasta se arat c aceleai ve
d eri i cluza ti pe toi f r ex cepiune, c tu
turor li s aQ prut a fi nime rit ca aceia s pre
dice Iud eilor, ear el ginilor, d up cum i dice :
ca nos me rge m la gini, e ar ila circum-
cis iune " (aoxoi sc uspito^v). Ved l cum el i aic
numesce circumci. siune nu f aptul iu sine, ci pe lud ei.
Cnd voesce a s pune de f aptul circumcis iune, atund
a
49
5 0 -
pune alture a cuventul circumcis iune, ca in pas ag:ul
urmtori Ci: Cir c umc is iune a f olos e s ce , d ac n
d e pline s c ! le g e a ; e ar d ac al f os t c lc tor ii!
d e le ge , c irc umc is iune a ta s a f c ut ne circum-
c is iune " (Romani 2, 2 5), ie ar: nic i c ir c umc i
s iune a pote ce va. nic i ne c ir c umc is iune a (Galat.
5 , 6). Cnd inse prin acest cuvnt numes ce pe lud ei
i nu f aptul n sine, atunci pune n f a nu circum
cis iunea, ci ginile, ca antithes . Ginile se d is ting de
Iud ei, precum i circumcis iunea de necircumcis iune,
d up cum dice i mal s us : Ce l ce a luc rat n P e
tru s pre apos tolatul c irc umc is iune l, a luc rat i
n mine la g i ni " , i aici earl, c: noi la gini,
e ar ii la c ir c umc is iune " ; aa c prin acest cu
vnt nu se nelege f aptul n sine, ci poporul Iud eu,
spre deosebire de ginf . Numai ca s ne ad uc e m
aminte d e c e r s aracl, ce ia ce ne -am i s ilit a
f ac e (vers. 10). Ce este nsceia ce dice el aici ?
In lucrul pred icel, dice, am mprit lumea ; ett la
gini, ear aceia la Iud ei, d up prerea lui Dum
nezeu ; f nspentru ngrijirea s aracilor celor d intre
!ud e* eu prin minam s trins de pre la alii pentru
d enii. Dar cine s unt acel sarac? Muli d intre Iud eii
d in Pales tina, carii creduse, eraQ pers ecutai i alun
gai, rpindu-li-se tote averile lor, d up cum o nve
d ereaz prin epistola ctr Eb reT, d ice nd : Cc i j e
f uire a ave rilor vos tre ai primit-o cu b uc ur ie
(Eb r. 10, 34); de as emenea scrie i Thes alonicenilor,
proclamnd b rb ia lor : Cc i i voi ai imitat
b is e rice le lui Dumne d e ti d in Iud e e a, c c i voi
ai s uf e rit ace le ai d e la c onnaionalil votri,
d up c um i ace ia d e la Iud e i" (I Thesal. 2 , 1 4).
Prin tote acestea dec! arat, c nu erau pers ecutai
51
att de mult cred incioii d intre Elini de ctr cel de
aces t neam, ie rnai in necred in, pe ct eraQ de per
secutai i alungai cel d intre Iud ei de ctra conna-
iionalil lor; i aceas ta f iind c naiunea Eb raic e
<-ea mal crud d intre tote naiunile . Pentru aceas ta
d eci el pune mult interes, ca acel saraci s se b ucure
d e ot ngrijirea, pentru care i Romanilor, ca i
' Corinthenilor, li scrie as upra acestei che s tiuni. i nu
numai cs trnge b ani, ci chiar el I i d uce la d es
tinaie : Acum d eci ple c la Ie rus alim, ca sa
s erves c pe Sni" (Rom. 1 5 , 2 5 ), carii aveaf l nece
s itate pn i de hrana d d nic. Aceasta o arat i
aici d icend , c prnd u-li se lor de a d a ett ajutoriQ
iicaul de f a, am primit cu mulemire i nam
lips it de la nd atorire . Prin Iote acestea prob nd con
cord ia i congls uirea f a de d enil, la urm se vede
s ilit de a me nciona d espre convers aia petrecut n
Antiochia ntre d ns ul i Pe tru: Eara cnd Pe tru
a ve nit n Antiochia, mam npotrivit lui pe
f aa, pe ntru ca e ra vre d nic d e nf r untar e . CcI
mai nainte d e a ve ni 6re -caril d e la lacob ,
e l mnca cu g inile , ' e ara d upa ce aQ ve nit,
se retras e-s e i se deosebi-se, . temend u-se d e
ce l circumcil* (vers. 11. 12).
Muli d in cel ce citesc acest pas aj n mod s uperf i
c ial. cred c Pavel a acus at atunci pe Petru de ipo-
-crisie; ns nu este aa, Domne pzsce ! Din contra
nc ; vom atla aicmult nelepciune i d in par
tea lui Petru, ca i d in partea luPavel, mult n
elepciune, d ic, as cuns , spre f olosul aud itorilor. Mal
uleiO e necesar a s pune d espre curajul luPetru,
-cum ad ec el n tote ocas iunele apuca vorb a naintea
celor-l-all apostol. De aceia "i-a cptat i d e numi
rea de aici, pentru ne-incovoiarea i s tatornicia n
cred ina. Cnd b un-or au f ost ntreb ai apos tolii de
' ctr Christos, el apucnd nainte pe cei-l-ali res-
pund e : Tu escl Chris tos , f iul lui Di. mne d e u
ce lui Vu (Math. 1(>, 1 6. 2 2 ), cnd i s-au ncred in
at i cheile mprie i cerurilor. De asemenea i n
munte se ved e s ingur vorb ind , i cnd convers a Mn-
tuitoriul d espre cruce i d espre mortea lui, pe cnd
toi cei-i-all tceaf l, el d ice : Fie-l mil d e ti ne *..
Cuvintele acestea de i nu erau res ultate d in o seri-
os med itaie, totui isvoraO d in o d ragos te f erbin-
te. i Cu un cuvnt peste tot locul l ved em pe d n
s ul mal inf e rb ntat ca cei-l-all i asvrlind u-se in
prime jd ii. Cnd b un-or a vd ut c corab ia se a-
propia de mal, f iind tras de cel-l-all, el nu a pu
tut rb d a ca s nu se d uc pe mare spre corab ie.
Dup nvierea Domnului, pe cnd Iud eii erau ca ne
b uni, ucid eaG i cutau pe tote cile ca s mprs cie
i s d esb ine pe apos toli, el cel ntiu ieind n f aa
tuturor a s lob od it vocea i a dis : ccel rs tignit sa
nlat, i c este n ceruri. Nu este tot una : de a
d eschid e ua ncuiat i a f ace nceput unul lucru,
cu aceia de a fi cu curaj d up s vrirea f aptului.
Deci, cel ce se ex pune n f aa unei asemenea pri
mejd ii i in f aa glotelor, cum ar fi putut s fie ipo
crit? Cel ce a f ost b iciuit i legat, i totui n' a tr
d at nimic d in s inceritatea i curajul ce-1 avea, i a-
ceas tla nceputul pred ice!, n mijlocul metropole!, ,
und e era atta primejd ie, cum ar fi f ost pos ib il, ca
d up trecere de atta timp, n Antiochia, und e el a
d evenit f orte remarcat, und e nu era nici o prime jd ie
i und e el avea mrturia f aptelor, s se te am de
cred incioii d intre Iud e ! ? Cel ce nu sa te mut de Iu
d ei ia nceputul pred ice! i n me tropol, cum d up
atta timp, n loc s trein, s se te am de ci va re
voltai d intre d nii? Deci Pavel nu d ice aceste cu
vinte contra Iu! Petru, ci pornind de la id eia pro
5 2
. 5 3 -
nunat d e ja: Ear d e s pre ce l pr ui d e mal
mari, i cine e rai ace ia, nu me inte re s aza,
vorb es ce acestea. Dar pentru ca s nu mal s tm n
nedumerire as upra acertor mprejurri, e ab s olut ne
ces ar de a d es volta causa vorb elor pronunate. A-
pos tolil, d up cum am f ost dis, permiteau n Ierus a
lim a se circumcid e, f iind-c nu era b ine ca f rves
te s-I nd eprteze de la lege. Venind , nsf i, in An-
tiochia nu mal ob s ervau aceas ta, ci triai! ind ef erent
n mijlocul cred incioilor d intre gini, ceia ce f cea
i Petru. Dai d up ce att ve nit cel d in Ierus alim
i l-au vlut acolo pred icnd ast-f elii, el a ncetat
<i mal pred ica aa, de teama ca nu cumva aceia s se
scand aliseze. i s-a s chimb at, iconomis nd cu aceasta
d ou6 lucruri: nteiQ, s nu scand aliseze pe cel d in
tre Iud ei, i al d oilea, s procure lui Pavel un pre
te x t b ine-cuvntat de d ojan. Dac el, care pred ica
n Ie rus alim circumcis iunea, s-ar fi s chimb at cu to
tul venind n Ahtiochia, cretinii d intre Iud ei ar fi
credut negreit c a f cut aceas ta de f rica lui Pa
vel, i d is cipulil l-ar fi jud ecat de om f orte uor, ce
ia ce nu puin scand al ar fi putut ad uce. Dac el
s-ar fi npotrivit i ar fi rs puns lui Pavel, carele de
alt-feliQ scia clar mpre jurrile, nu I-ai fi procurat o
as t f eliti de b nuial ; ns el scia b ine sensul id e i
lor lui Pavel. De aceia, deci, Pavel ad mones teaz,
ear Petru rab d i tace, ca ast-f elii d as calul f iind
-acusat. i tcnd n f aa acus atoriulul, d is cipulil mat
uor s se s chimb e. Dac nu s-ar fi petrecut nimic
d in tote acestea, ear Pavel ar fi ncurajat, nu ar fi
f cut vre-o treab mare ; acum ns avnd un mo
tiv puternic de d ojan, a b agat mal mult groza n
discipulil lui Petru. Dac Petru ar fi contrariat pe
Pavel, cu d reptul ar fi putut cineva a-1 b lama, ca u-
nul ce res torn planul iconomie i; acum, inse, acela
dojenind i acesta tcend , mare f ric aU luat chre-
linii d intre Iudei. Pentru aceia cu mult asprime tra
teaz pe Petru. i nchipuesce-l cu ct ex actitate
us az de cuvnt, d nd a nelege celor nelepi, ci
nu din vre-o lupt ore-care provin aceste cuvinte, ci
numai avnd n vedere iconomia, d espre care am spus..
Ear cnd Pe tru a venit, dice, n Antiochia
m-am mpotrivit lui pe f aa, pe ntru ca e ra
vre d nic d e nf runtare " . Nu d ice c era vred nic de
nf runtat de ctr mine , ci de ctr cei-l-alll. Da
c el cu ad evrat l-ar ti nf runtat, nar fi pregetat a
o s pune i aceasta. Cnd d ice : m-am mpotrivit
lui pe f ata" , f ace aici mai mult o f igur ritoric. .
Dac cu ad evrat s ar fi hiptatntre d nii, nu ar fi
f cuto aceasta n f aa d is cipulilor, ca snu-i scan-
d alis e ze ; acum ns a f ost prie lnic lupta lor pe f a.
Dup cum Pave l le-a conced at lor in Ierus alim, ast-
f eliu au f cut i ii n Antiochia. Care a f ost nf run
tarea ? Mai nainte d e a ve ni ore-carid e la.
Iac ob u Petru era d as cal in Ie rus alim mnca
cu ginile , e ar d up ce a ve nit, se re trge a
i se os e b ia d e d nii, temend u-s e d e cei cir
cumcis ] " . Dar nu se temea, ca se nu se prime jd u
ias c, pentru-ccel ce nu s a temut Ia nceput, cu
att mal mult nu s-a temut atunci, -ci se temea ca
snu se d eprteze de cred in. De alt-f eliu i Pave l
d ice Corinlhe nilor: Mtem ca nu cum-va er-
pele ce a amgit pe Eva, s v6 corupa c u
ge te le vos tre (II Corinth. 11, 3.), i ctrGalate ni:
Me te m ca nu cumva n zad ar s fi os te nit11
(Galat. 4, 11). Nu aveaU if ric de morte, ci fricde
perd erea d is cipulilor, care li s gud uia s piritul lor.
In ct i Barnab a s-a ad e me nit d e ipocris ia
lor* (Vers. 13). S nu te miri, d acnumesce aceast
5 4
5 5
f apt ipocris ie. Nu voesee s d escopere planul, d up
c\\m am dis, ca ast-f elif i aceia s se nd repte. i f i
ind c d nii eraQ f orte pironit! la pres cripiunile le-
gel, de aceia numesce f aptul ipocrisie. i mus tr cu
as prime, ca cu acest chip s restorne prejud iciul d in
rd cin. Ear Petru as cultnd acea mustrare nu
respund e nimic, ci se pref ace ca greit, ca ast-f eliu
prin d ojana ad res at lut s se nd repteze cel-l-alT.
Dac Pavel ar fi d oje nit pe cel d intre lud e, acetia
s-ar fi alarmat as upra lui i l-ar fi ins ultat, f iind -c
nu aveaQ mare cons id eraie pentru d ensul ; acum
ins6 vd nd pe d as calul lor certat as pru i tcnd ,
nu puteai s contrad ic vorb ele lui Pavel i nici s-l
d is preuias c.
Dara cnd am ve d ut c nu me rge d re pt
pe cale a ad e vrului4* (Vers. 14). Nici acest cuvnt
s nu v6 tulbure, cci nu l pronun dorca s des-
preuiase pe Petru, ci characterisazast f eliii vorba,
pentru ca cel ce ascultai! dojana adresat Iul Petru
s se f ac mal buni. Am ^is lui Pe tru nainte a
tuturor" . Ved l cum corei teadpe alii? De aceia
deci a dis in faa tuturor, ca audind ii s se corec
tele. Dar ce anume al d is ? spune-m: Daca tu,
Iud eQ f iind , trae s cl ca e thnicil, i nu ca Iud e ii,
pe ntru ce f ors ezl pe gini ca sa trias c ca
Iud e ii ? de i nu ginile au tost adimenite de den
sul, ci Iudeii. Dar atunci de cel acui de un f apt
ce nu s-a ntmplat? de ce nu te adresezi celor d in
tre Iudei, ci ginilor ? i de ce acui num ii pe Petru,
pe ct vreme i cei-l-all de pe lng dnsul af l f
cut pe ipocriii n caul de la? Darsmal vedem
inc de cel acuz. Dactu, dice. Iud e u f iind ,
traes cl ca i ginile , iara nu ca Iud e ii, pe n
tru ce f ors ezl pe gini s a trias c ca Iud e ii ?
- 5 6 -
Dar ce voesce el s s pun? Voesce de s igur ca
s f ac a nu fi b nuit d ojana lui. Cci d ac ar fi
d is ru f aci de pzesci legea, I ar fi mus trat cel d in
tre Iud ei, pentru c a nd rznit contra d as caluf ul lor,
d ar acum end el l acu- tocmad in causa discipu-
lilor s i, acelor d intre giol, die, cu aceasta f ace a fi
b ine primit cuvntui l u i ; i nu numai cu aceas ta, ci
i cu aceia c d ojana nu o ad resaztuturor, ci nu
mai apos tolului. Dac tu, dice, Iud e Q f iind , tr-
ie s cl ca e thnicil, i nu ca Iud e ii" , ad ec, c nu
mai ct nu dice de-a d re ptul: imitai pe d as calul vos
tru, cci iat el, Iud e u f iind , triesce ca i ginile.
Dar nu o dice aceasta, pentru c nar fi primit s f a
tul lu, ci sub f orma d ojanel el d pe f a prerea
lui Petru pentru gini. i earl, d acar f i d is : pen
tru ce f orsezl pe cel d intre lud ei, ca s trias c ca
Iud e ii?. . . cuve ntularf i f ost torte viole nt; acum ins
el nu s t inpotriva d is cipulilor d intre Iud ei, ci npo-
triva celor d iutre gini, i cu chipul acesta corecteaz,
pe cel d intl. Dojanele cnd nu s unt prea as pre i
grele, atunci mal cu s am >unt b iue primite . Dar
apoi nici d intre gini nu ar fi putut nimeni s acuse
pe Pavel, carele vorb ise pentru Iud ei. In f ine, ntre
gul plan al lui Pavel a reuit. Petru a tcut i a pri
mit epitetul de ipocrit i ipocris ie, pentru ca ast-f elif t
s scape pe Iud e i de ad evrata ipocrisie.
Cnd Pavel d ice : Daca tu Iud e Q f i i nd de la
nce put vorb a se raport la Petru, mal d eparte ns
generalis az acest cuvnt, cci prenumernd u-s e i el
printre Iud e, $ice : Noi d in f ire Iud e i, e ar nu
pe c toi" (vers. 15). Vorb ele acestea, pe de-o parte
s unt o mngiere, ear pe de alta se cuprind e n ele
i o d ojan pentru Iud ei. Aceas ta o f ace el i alt
d at, cud altul e neles ul vorb elor lui, de ct acela
ce sar prea. Romanilor, bun-or, s c"iind u-li, dice :
5 7.
Ac um ins e ple c la Ie r us alim, s pre a s e rvi pe
s ni" (Rom. 15, 2 5 2 6); de ct nu voiesce el prin
aceas ta s li s pun pentru ce anume se d ucea la Ie
rus alim, ci avea inteniunea ca sIi descepte zelul lor
pentru eleimos in. Pentru c d ac ar fi voit s li
s pun causa, era de ajuns s d ic : m6 d uc la Ie ru
s alim, ca s servesc pe s ni, inse el, privesce, ce
a. laoge: Cc i Mac e d onia i Ac haia ati b ine
voit a f ace c ontr ib uiune pe ntru s rac ii s nilor
d in Ie r us alim. Ati b ine -voit ii, >i li s unt d at or i" .
i e arl: Cc i d ac g inile s aQ mpr tit d e
c e le s pir ituale ale lor, s unt d at6re a li s e rvi
lor i n ce le c or por ale " . Privesce, cum i aici
linitesce gnd urile Iud eilor, cons truind f ras a Intrim
mod af t de nelept. Noi, dice, d in f ire Iud e i,
e ar nu p6c tol . Privesce, cu ct autoritate
vorbesce. Dar cine s unt ore Iud e ii d in f ire * ?
Nu pros eliil, ci cel crescui n lege d in f raged a co
pilrie , carii prs iud viaa de mal nainte, saG re
f ugiat la cred ina n Christos. S c iind c omul nu
s e nd r e pte az d in f apte d e ale le ge l, ci prin
cre d ina n Iis us Chr is t os ; i noi am c re d ut
n Iis us Chr is tos " . Ob s erv i aici cu ct s igu
ran vorbesce. Nu am prsit, legea, d ice, ca f iind
rea, ci pentru c era ne putincioi i s lab ; cci d ac
ea nu procur justif icarea, apoi circumcis iunea e d e
prisos . Aici nu spur. e de ct atta; mal d eparte ns g
arat, c nu numai e de prisos, ci chiar e prime jd ios .
S se ob serve i aceasta, c pe cnd la nceput d ice :
Nu s e nd r e pte az omul d in f apte le le g e t,
cu ct nainteaz, vorb esce tot mal aps at. E ar
d ac a c utnd s ne nd r e ptam n Chris tos , .
- 5 8
ne-am af lat pectoi, ore Chris tos a f ost s e rv
al pi c a t ul ui ? Daccred ina in el, dice, nu are pu
tere de a nd repta, ci este necesar earl a ne ocupa
d e lege, atunci noi cel ce am prs it legea pentru
Chris tos i nu ne jus tif icm, ci s untem cond emnal,
vom gs i causa cond emnrel in el, pentru care pr
sind legea, am alergat la cred in. Al vd ut ct de
d eparte a ntins el vorb a i cu ct putere s a lup
tat ? Dac, dice, nu treb ue g prs i legea, am pr
sit-o pentru Christos inse, dt- care vom fi jud e cai.
Dar de ce f pul acestea Iul Petru i-l mngl, pe
cnd el le cunosce mal ex act ca toi cel-l-altl? Nu
ore lui I-a artat Dumne^ef l, c nu treb uie a jud eca
pe cel necircumcis ? Nu el ore, vorb ind ctr Iud ei
as upra acestor lucruri, sa mpotrivit cu curaj in a-
ceas t ches tiune? Nu el a trimis d in Ierus alim ord ine
d es luite n aceas t privin? Dar Pavel nu d ice a-
cestea ca s corecteze pe P e tru; se prea numai c
vorb a era ad res at Iul, in realitate inse el critica pe
d f ccipull. i acestea le d ice el nu ctr Ga' atenl, ci
ctr cel ce s uf eriail de aceiai b oia ca i d nii. Cci
d ac acum d i p6te muli nu se mai circumcid , inse
postesc, sau pzesc Srr. betele, le practicacestea cu
d nii mpre un, i ast-felitt se s us trag s inguri de s ub
Char. Dac pe cel ce fac us de circumcis iune numai,
Chris tos cu nimic nu li va f olosi, cnd vor mal ad a
oge nc i pos tul i inerea Smb etelor, i ast-
f eliu n loc de una vor pzi d ouporunci, b ag
b ine s ama primejd ia, care cu timpul va d eveni i mal
d eticil. Aceia pzaQ la nceput tote cele ord onate de
lege, f iind c ex ista pe atunci i cetatea Ie rus alimu
lui, i templul, i in f ine tote cele-l-alte; acetia ns6,
vd nd i ped eapsa pe care ah primit-o Iud eii, i d is
trugerea cetel, cum i altele multe, ce nd reptare
vor avea pzind legea, in timp ce chiar Iud e ii nu pot
f ace aceasta, de i ar voi mult ? Te-ai mb rcat iu
5 9 -
Chris tos , i te-ai f cut memb ru al s tpenuluf , te-ai
ns cris cetan al cetel cel de sus, i tu inc te
trs cl pe lng le ge ? i cum e pos ib il ca tu s te
b ucuri de mpria cea de sus ? As cult pe Pave l,
care dice, c prin pzirea legese rs torn e van
ghelia. i de vel voi, af l mod ul cum se inlmpl
aceasta, i alune i nf ricoaz-te i f ugi de prpas tie.
Pentru ce d ar pzesc! Smb ta i postesel cu aceia ?
Pe ntru c 'i-a f ost f ric de lege i de litera el ?
d ar nu te-ai fi te mut a prs i legea, d ac nu al fi
d is pre uitred ina, consid ernd -o de s lab i neputin-
cios de a mnlui prin ea nsi. Dacte te mi de nu
vel pzi Smb ta, e cert c te temi de lege, pe care
o credl c nc s tpnes ce. Dac este earl necesi
tate de lege, apoi nu numai de o parte a el, nici nu
mai de o s ingur porunc, ci e necesitate de legea
ntreag. Dar d ac e tre b uina de ntreaga lege, a-
pol cte puin s a s us tras ideea jus tif icrel prin cre
d ina. Dac pzescl Smb etele, de ce nu te i c.ircum-
cid l ? Dac te circumcid , de ce s nu i s acrif ici?
Dac treb uie a pzi, apoi ntreaga lege treb ue s o
pzescl, i d ac nu Ireb ue a pzi legea ntreag, apoi
nici o parte d in ea numai. Da> te nf ricoezi pe ntru
clcarea unei pri i te te mi ca nu cumva s f ii
cond amnat ca clctoriu, cu ct mal mult treb uie ca
s te temi pentru clcarea legel ntregi. Dar d acii
contravenind lege! ntregi, nu pedepsesce, e cert c
nici cnd se contravine unei pri d in lege nu pe d e p
sesce. Dac e necesar a pzi ntreaga lege, e neces ar
i de a nu as culta pe Christos, s au c as cultnd pe
Chris tos , ne vom f ace clctori de lege. Deci dacA
treb uie a o pzi cel ce nu o pzesc s unt clctori
de legenegreit c caus a acestei clcri d in parte a
nos tr este Chris tos . El este care a d es f iinat legea
as upra aces tor pres cripiunl, i a ord onat a o d es f iina.
Ved l ce f ceai cel ce f ud aizau ? Pe Chris tos , cau-
. 60
sa justif ierel nAs tre, pe acesta l d eclar de causa
pecatuluT, d up cum dice i Pave l: De cl Chris tos
es te s e rvitor p6catulul? Apoi f iind-c a ntins
vorb a pn la ab s urd itate, nicjf c a mal f ost rievoe
pe urm de contrazicere, ci s a mule mit numai i u ne
garea : S nu f ie . Fa de id eile impe rtine nte
i neruinate nici c e nevoe macar d a res pund e
cu vorb e, ci ajunge numai de a tgd ui. Caci d a
ca zid es c e aral ceia ce am d rmat, s ingur
m<5 arat d e clcatoriQ al le ge l (Vers. 18). Pri-
vesce nelepciunea Iul Pa vel ! Aceia voiau a arta
c cel ce nu pSzcsce legea, este clctoriQ; el inse
a ntors cuvntul cu totul d in contra, prob nd c
cel ce pzesce legea este clctori ti, i nu numai al
cred inei ci chiar i al legeT. Dac zid e s c e aral
ceia ce am d rmat" , ad ec legea. Ceia ce d ice,
aa i este. Legea a conte nit; earaceas ta am mr-
turis ito prin f aptul cam prs ito, i ne-am ref u
giat la mntuire a prin cred ina. Dacdeci ne certm
acum spre a s tab ili legea, chiar el (legel) ne tcem cl
ctori, pentru c ne certm de a inea aceia ce Dum-
nedeti a d es f iinat. Apoarat i mod ul cum s a d es
f iinat. CacI eti prin le ge am murit le ge l" ,
(vers. 19). Aces t pas aj are un nd oit aspect. Sau c
vorb esce aici de legea Charulul, pentru c ob iclnu-
esce i aceas ta a o numi lege, cum b un-or: Cacl
le ge a s pir itului vie ii m-a e lib e rat. . . etc. " (Rom.
8 , 2), s a c vorb esce de legea veche, artnd c
prin nsei aceas t lege a murit legel, ad ic cchiar
aceas t lege m-a povuit de a nu-T mal d a nici o
ateniune, i d ac l-ai d a ateniune, ai clca-o
Cum i n ce mod ? Moisi d ice : Prof e t va rid ica
voe Domnul Dumne ze u d intre f raii votri, ca
61
i m i n e ; pe ace la s-l as c ultai" (Deut. 18, 1 5 ),
vorb ind de Christos ; aa c cel ce nu asculta d e
d ens ul, contravin le ge i/Mal putem nelege i in alt
mod vorb e le: prin le ge am mur it le g e l" . Ina-
devf ir, legea ponincesce a nd e plini tote cele scrise
n ea, ear pe cel ce nu as cult 1 ped eps es ce; d eci
cum nime ni nu a mplinit legea, toi am murit prin
ea. Privesce cum i aici el cu cumptare atac le*
gea ; nu d ice: legea a murit pentru mine, ci eiam
mur it le g e i . Ceia ce dice, aa i este. Precum ce
lui mort nu i se pote pretind e de a se s upune po
runcilor legel, tot aa nu mi se pote pretind e i mie,
celui ce am murit i m-am elib erat de b lestemul el.
Deci s nu se ord one celui mort, pe care l-a omo-
rt legea, nu numai corporalminte, ci i s piritual-
minte, prin care a intrat n lume mortea corporala
Cum c aceasta o dice, o a inved erat prin cele ce
urme ad : Ca s vie z Iul Dumne d e O , dice, m-am
re s tig nit mpr e una cu Chr is tos " (Vers. 20). Deci
f iind-c a jis : am mur it " , ,ca s nu-i s pun ci
ne va: d ar cum de triesc! ?, a ad aos i causa vieif
i a artat c pe de-o-parte legea l-a omort f iind
viu, ear pe de alta c mort, cum era, Christos Iu-
ndu-1 l-a nviat prin mortea lui, i prin morte a d
ruit lutnel viat. Aceat via el o numes ce iPinu-
ritore, pentru c aceasta prob eaz vorb ele : C.a S
vie z lui Dumne d e a" i mpr e un cu Chris tos
m-am re s tignit" . Dar cum d icl, c cel ce este
viu i res pir nc, sa res tignit mpre un cu el ?
C Christos s-a res tignit, e c e rt; d ar tu cum te-ai
res tignit, i tries c! nc? Privesce cu ct nelepciu
ne ex plic et i aceasta, cci d ice : Vie z , dice nu
e u. ci vie aza n mine Chr is tos . Cnd el d iee,
M-am rs tig nit mpre una cu Chr is tos " , f ace a-
lus iune la botez, ear cnd d ice : vie z nu e o ,
d a nelege viaa d up b otez, prin care ni se mor
tif ic tote md ulrele.
Via z n mine Chr is tos , ad ec nimic nu fac
d in acelea pe care Chris tos nu le voesce. Dup cum
prin cuvntul morte el nu nelege mortea comun,
ci mortea de pgcate, ast-f eliil i viaU o nelege ca
scpare de pf icale. Nu e pos ib il n alt. mod a via lui
Dumned eO, de ct numai mort cu |catul. Precum
Chris tos a rb d at mortea corporal, aa i eil am
s uf erit mortea p l atului. O mor l d e ci me mb r e
le vos tre ce le d e pe pme nt, care s unt : cur-
via, ne c ure nia, pr e c ur v ia" (Colloseni 3, 5), i
e ari: O mul nos tru ce l ve c hia s-a r e s tig nit
<Rom. 6, 6.), ceia ce s-a tcut prin baea f enascerel.
Dup aceasta apoi d ac retitl mort cu pcatul, vie /
lui Dumne d e u; d ar d ac ear! nviez! cu pf icatul,
i-al vtmat viaa. Pavel ns nu a f cut aa, ci a
remas mort cu lotul. De viez, dice, l" I Dumnecleti,
o alt via, de ct acea d in lege, am murit legeT,
i nu mal pot pzi nimic d in ale lege.
Privesce acum i curenia vieel Iul, i ad mir a-
cel f ericit suf let. El nu d ice : viez eQ, ci v iaz n
mine Chris tos 1*. Cine ar putea s scot o ast-f eli
d e voce ? Fiind -c el s-a d nt supus luT Christos, cci
a nd e prtat tot6 cele lumes c!, i totul f cea d up
voina aceluia, nu a d is : viez in Christos, ci mal
mult nc : v iaz n mine Chr is tos 1' . Precum p6-
catul, cnd stapenesce, el este care viaz i port
s piritul und e voesce, ast-feliO i cnd el esle mort,
iote cele plcute lui Christos se nd eplines c ; aa c
o ast-leliu de viea nici nu mal este pmenteas c,
f iind c el este acel ce viaz n noi, lucreaz i st-
- 6.3 -
pnesce. Find-c d ice a: m-am re s tig nit mpr e u
na cu e l" , i nu mal vie z e a " , ci am murit, ce
ia ce multora li se prea neprob ab il, ad auge : Da
c a ac um vie z n c orp, vie z pr in c re d ina in
f iul lui Dumne d t Q" . i acestea, d ice, s unt cu pri
vire la viaa inte le ctuala; ear d ac mi-ar e x amina
cineva i viaa s ens ual, ar gs i c i aceas ta o da-
toresc cred inei n Christos. Pe ct eram vred nic d e
cea mal mare ped eaps pe cnd m af lam n viaa
veche i sub lege, i de mult ncai fi f ost pe rd ut,
c c i : Toi au pe c tuit i s unt lips ii d e s la
va lui Dumne z e u" (Rom. 3, 23)] f iind-c toi e-
ram s ub hotrre, i de aceia toi au murit, d acnu
n realitate, cel puin in hotrre, pe atta acum,
cud a venit Chris tos i s-a pred at pe sine morii,
de la care ne-a s mult pe toi, s unt vred nic de mn
giere. Ast-f eliQ c : Da c a ac um vie z n c orp,
prin c re d ina v i e z " , ad ec, prin cred ina n el. Fi-
iud-c d ac nu era aa, nimic n-ar fi imped ecat de
a fi nimicii cu loil, d up cum s-a of mplat la
potop. Inse pres ena Iul Cb ris los d molind urgia
lui Dumned eQ, a f cut ca s vie uim prin cred in
a. Cum c aceas ta d ice, as cult cele ce urmeaz.
Dicnd el c: Da c ac um vie z n c orn, v i
e z prin c r e d ina" , ad auge : n f iul Iul Dum-
ne d e u, care m-a iub it i s-a d at pe s ine
pe ntr u mine " . Dar ce f aci, Pavele, de usurpezl uu
f apt comun, s vrit pentru lumea ntre ag, i i-1
ns ues cl ca propriQ al tu ? Nu al d i s : celui ce ne-a
iub it pe noT, ci Ce lui ce m-a iub it pe mine " ,
i cu tote acestea evanghelis tul dice: Aa a i u
b it Dumne z e u l ume a " , (Ion 3, 16), i chiar tu
nsu-t d icl: Car e le na c ruat nic i pe pr opr i
64
ul s6Q f iQ, cil-a d at pe d ns u!" nu numai pen
tru tine, ci pe ntr u toi" (Horn. 8 , 32), i earl in
alt loc d ic i: ca s -i pre g te as c lui popor a-
le s (Tit. 2. 1 4).Deci ce este ceia ce el dice aici?
Pricepnd d es curajarea natiirei omenesc, cum i n
grijire a nepoves tit a Iui Christos, de ce anume l-a
s capat i ce li-a d ruit, i f iind aprins de d orul de
el, vorbesce ast f eMii, ceia ce de alt-f eliG f ceai i
prof eii, ccf i ii i ins uiau de multe ori pe Dum-
nedef i ca al lor proprif l, precum : , , Dumne z e ul me t).
Dumne z e ul me u, c atra tine mane c (Ps alm. 63
1). Af ara de aceas ta el mal arat prin cuvintele d e
mal sus, c f ie-care d intre noi d atorim atta recu-
nos cin i mule mire luChristos, ct ar d atora
d ac ar fi venit numai pentru el. Nu s-ar fi d at in
laturi de a arta chiar pentru unul numai o ast-feliQ
de iconomie, pentru c ntratta iubesee el pe fie
care om, intru ct ar iub i lumea ntreaga. Sacrif iciul
lu! s a proad us pentru ntreaga natur, f iind suf icient
de a elib era pe t oi ; ns cel ce f ac us de bine-fa-
cerea lui, numai aceia s unt ad e vrail cred incioi.
i cu tote acestea el nu sa d at n laturi de la a-
ceas t iconomie, de a chema, ad ec, la sine pe toi
f r osebire. Precum cina d in evanghelie a f ost pre
gtit pentru toi, ear d ac nu au voit cel chemai
s vina, el n-a s trns b ucatele de pe mas , ci a che
mat pe alii, aa a f cut i n caul de f a. i oaea
cea rtcita, d intre cele nou-decl i nou, una' s in-
gur era, i totui n-a d is pre uilo. Despre acest f apt
d is cu' nd Pavel at-dat cu Iud eii f ace aluviune Ia
d ns ul i d ice: Dar a ce , i d ac a nu au cre d ut
6re -caril ? nu c umv a 6re ne c re d ina lor va
nimic i c re d ina lui Dumne d e Q ? s nu f ie ! Fit
Dumne d e O ad e v r at, i tot omul minc inos "
- 65 -
(Rom, 3, 3. 4). Deci el te-a iub it pe tine ast-feliti,
n ct s-a pred at pe sine, i tu care nu aveai r i d o
s pe ran de mntuire al f ost ad us la o ast-feliti de
via; i acum d up attea b unti ce al primit, te
ntorci earl la cele vechi? Dup ce deci a ex pus
precis cele is vorte d in raioname nt, la urm d ecla
r cu voce puternic, i d ice: , , Nu d es f iinez cha-
rul Iul Dumne le O" (Vers. 2 1). Aud aceasta cel
ce Iud ais eaz i daO ateniune nc i acum legel,
cci ctr d nii vorbesce ol acestea. Cci d ac
nd re ptare a este prin lege, atunc i Chris tos a
murit In zad ar . Ce pote fi mal grozav ca p
catul acesta ? Ce pote fi mal ruinos de ct asemenea
vorbe ? Dac d ecChristos a murit, e cert c legea
nu avea puterea de a ne nd repta ; d ar d ac legea
ne nd reapt, mortea lui Christos a f ost pris os elnu.
i cum s-ar putea aceasta, cnd f aptul intrupre l lui
Christos ntrece orl-ce raionament, omenesc, i in
s pir atta f ric? cnd mis terul acesta negrit, pe
care Prof eii 1-aQ d orit, Patriarchil I-aQ pred is, nge
rii se s plmntaf l vd nd misteriQ ce aU f ost mr
turis it de toi ca culmea Sngrijirel lui DumnedeQ pen
tru ne amul omenesc, cum s-ar putea, dic, ca sse
s pun c acest misteriQ s-a f cut n zad ar i f r
scop ? Inelegend el deci ex ageraia ab s urd itel, d a
cs-ar d ice de cineva c as emenea f apt a f ost de
prisos, cci aceasta res ulta d in cele ce ii f ceau,
ntreb uinaz vorb e f orte aspre asupra lor, i d ice :
O Galate ni f ara de minte ! Dara cine v-a
f e rmecat pe voi, ca sa nu as cultai d e ad e vS r;
pe voi n ochii crora Iis us Chris tos a f ost
d escris aa, ca c um ar fi f ost rSs tignit prin
tre VOI ? (Capit. 3, 1). De aici el trece n alt ca
pitul- In cele d intei el a aratat, -c nu era apos tol
6 6 -
de la omeni, i nici prin omeni, i nici c a avut
nevoe de invf itura apos tolilor ; aici nse dndu-se
pe sine de d ascal d emn de cred in, vorbesce cu mai
mult nd rs neal i f ace comparaiune ntre cred in
i lege. La nceputul epistolei el d ice : M mir
c aa d e c ur nd va b a t e i , ear aici d ice : O
Galat e ni f r d e mint e . De s igur c era mult
ind ignat contra lor, f iind-c d up ce s a jus tif icat a-
s upra atitud ine l sale, ind ignarea lui a is b ucnit cu to
t puterea i cu d ovad a cerut. Dac l nu mesei
lips ii de minte, s nu te miri, cci nu f ace aceasta
ca clctoriu al legel i al lui Christos, care ord on
de a nu dice f ratelui ne b une , ci mal ales nc
ca aprig pzitoriu al acestei ord inaiuni. Nu e dice
numai: cel ce numesce pe f ratele seu neb un, ci cel
ce f ra c aus a l numesce aa. Dar ore, care din
ii ar fi meritat mal d up d reptate aceas t d enumire,
de ct cei ce n urma attor mpre jurri, ca i cum ni
mic nu sar fi petrecut, s-aii d ed at f aptelor de mai
nainte ? Dac, deci, numesel pe Pavel d in aceast
causins ulttorii. apoi i pe Petru l vei numi omo-
rtoriul lui Anania i al Sapf irei. Deci d ac a dice
asemenea vorb e este o neb unie, cu att mal mult n
caul de f a. Tu ins jud ec, c el nu useaz de la
nceput de aceas t as prime, ci d up d ojanele ce Ie-a
d at, aa c ii primiail acum certarea nu de la d en
sul direct, ci de la nsei prob ele culpab ilitate ! lor.
Cci numai d up ce a artat cum ii nd eprteaz
cred ina, ear mortea lui Christos o cons id e rai df
priso?, ad auge i certarea lor, i nc nu d up c
meritau, cci erau vred nici de cuvinte nc i ma
aspre. Privesce acum cum d in capul locului el si
d moles ce, de i atacase. Nu <jlice : cine v-a amgit
s ai cine a ab us at de voi ? s ai cine v-a nucit
ci: cine v-a f e rme cat?" ceia ce ns e amn o ac
mones tare d e mn de laud e. Aceasta prob eaz c ceia
ce iT f ceau mai nainte era vred nic de invid iat, d a
r cf aptul s verit acuma era b ntuire a d iavolului,
ce muge a nf ricoat pentru f ericirea lor. Cnd aud i
aici de invid ie, cum i in evanghelie de oehiQ vi
clean, ceia ce ins amn acelai lucru, s d u cred! cum
c razele optice ale ochilor s unt acele ce vatm
pe cel ce privesc. Nu pote fi r6Q ochiul in sine, ci a-
icl Cb ristos ast-feliQ numesce invid ia. Aciunea ochi
lor este de a vedea lucrurile aa cum s unt; inse a
ved ea ceva cu invid ie, provine d intro inte niune l
untric corupt. Fiind -c prin acest s imintr n s pi
ritul nos tru f orma lucrurilor vgd ute ; f iind c in ce
le mai multe cauri invid ia s zimis les ce d in caus a
b ogiei, i f iind c b ogia se vede cu ochii ceti
trupeei, d eas emenea i s tpniile, apoi d in aceas t
caus a numit ochiil viclean i invid ios nu ochiul n
siue, ci pe acela ce privesee cu invid ie i viclenie,
picnd e l: cine v-a f e rme c at ? , arat c ii o
f ac aceasta, nu ca cum s ar ngriji ca s complecte-
ze lips urile (def ectele) ce le aveau, ci ciuntind nc
autoritate a f iinei s upreme. Pentru c aciunea invi
d iei e nu de a complecta def ectele, ci chiar de a
s us trage ceva d in cele complecte, i a vtma ntre
gul. Acestea le dice, nu ca cum invid ia ar avea vre-o
putere prin sine insfi-l, ci ca s prob eze, c cel ce
vineau i nvau n acest sens, o f ceau aceas ta d in
invid ie. In ochii carora Iis us Chris tos a f os t
d es cris aa, ca c um ar f i f os t re s tignit printre
v ol . i cu tote acestea el a f ost res tignit nu in a
ra Galatenilor, ci n Ie rus alim. Cum deci d ice : prin
tre v ol ? Arat prin aceasta puterea cred inei, ca
re pote s vad i de d eparte. De alt-teliQ nici c
ic e : s-a res tignit, ci a f ost d esenis aa, ca cum
67
- 6 8
ar fi f ost re s tignit, artnd c cu oihi! cred ine?
au ved ut ml ex act chiar, de ct unia d in cel ce au>
privit f aptul f iind presenl. Muli d in aceia privind , nu
s-aQ f olos it cu nimic ; acetia, use, nu aQ vCdut cu
Ochi! trupesc!, d ar prin cred in au ved ut mal ex act.
Aces tea le dice i certndu-n acelai timp, i l-
udndu-1 ; lud nd u-I pentru c au primit, f aptul cu
atta convingere ; certnd u-! ns6, pentru c pe cel
re l-aii ved ut gol pentru d eni!, res tignit, ins ultat, ,
b atjocorit, ad pat cu oet, acus at de tlhari, mpuns
cu s ulia in cos t, cci aceasta nved ereaz prin cu
vintele : a f ost d es cris ca cum s-ar fi restig-
nit, pe acela prsindu-1 , aQ alergat earl la le
ge, neruinnd u-se niacar de patimile lui. Tu, ins e,
gndesee-te i la aceas ta, cum el pretutind enea, l
s nd la o parte i ceriul, i pmntul, i marea, i
tote cele-l-alte, pred ic numai puterea iul Chris tos , ;
purtnd peste tot locul crucea lu!. Aceas ta era mai
cu s am principalul ngrijire! lui pentru noi.
Ac e as ta numa! voie s c s af lu d e la v oi :
P r in f apte d e a le le ge i a-i pr imit s pir itul,
s ad pr in aud ire a c re d ine i" ? (Vers. 2.). Fiind-c.
nu pricepei cuvintele lungi, dice, i nici nu voii s
ob s ervai cu s cumptate mreia iconomiei, eO voi-
esc a v6 convinge prin o vorb s curt i prin o pro
b ime d iat, de vreme ce v6d d in parte-v6 cea ma!
mare nerecunos cin. Mal sus, d in cele spuse, a con
vins pe Petru, aici ns se rid ic as upra lor i li pu
ne n f a nu mpre jurri petrecute aiurea, ci de
acelea petrecute chiar printre d nii; prob a o scote
nu numai d in cele d ate lor n comun, ci si d in ce-
} *
le chrzite lor n particular. Pentru care i d ice :
Ace as ta numai voies c sa af lu d e la voi:
prin f apte d e a le le ge ! a-t pr imit s piritul saC
pr i n aunre a c re d ine i" ? A-i primit s piritul s nt,
dice, a-ll s vrit minuni i semne muite, nviind
morii, vind ecnd pe cel leproi, prof etiznd i vor
b ind n limb i s trine. Dar ore aceas t putere v-a
d ato legea ? Dar mal nainte nimic n-ai f cut din
aces tea. Aa d ar cred ina v-a d at aceas t pute re ?
Apoi atunci nu este ore cea mal mare neb unie, ca
voi care v-al nvred nicit de atta b inef acere de la
cred in, s o las al i earl s v<5 rentorcel la le
ge, care nu v-a procurat nimic d in aces tea? Aa
d e f r d e minte s unte i ? nc e pnd In s pirit,
ac um In c orp s f rii?" Earl la timp ntre b uina
r d ojana. Treb uia, dice, ca cu trecerea timpului cel
puin, sfi primit vre-un ad aos la cred ina vostr,
d ar voi nu numai c n-ai progresat, ci nc v-al
re ntors la cele de mal nainte. Cel cari ncep de la
lucruri mici, cu trecerea timpului se rid ic i la mal
mar i; voi, inse, ncepnd de la cele mari, a-l ajuns
la cele mici. Deci d ac a-l nceput de la cele cor
porale, treb uia s naintai la cele s pirituale, nsa-
cum voi ncepnd de la cele s pirituale , a-l popos it
3a cele corporale. A f ace minuni, e ceva s piritual;
ear a se circumcid e, e ceva corporal. Voi d up mi
nuni a-l ajuns la cimirm is iune ; d up ce v-al f olo
s it de arievr, a-l mb roat tipurile ; d up ce a-t
privit sorele, acum cutai s f e nicul; d up ce v-al
hrnit cu b ucate vrtose, *a-l alergat la lapte. El nu
d ice: a-l ajuns in corp, ci ac um n c orp s f rii" ?
artnd prin aceasta, c acel amgitori al lor punnd
mna pe ii, l-a mb ucit ca i nutreul ce se d
animale lor, i i a Ci ad us la aceia, de a suf eri tot ceia
ce d nii voia; ntocmai ca si cum cineva d intre
generalii cel mal re numii, d up mulle b iruinl i
trof ee se d pe sine de d es ertoriu i pres int corpul
3ui celor ce voiesc a-1 tatua (puncta) Atte a a-l
69
70
s uf e rit n z a d a r ? d ac i n z a d a r " . Aceasta e-
cu mult mal atingtoriQ ca cele d inainte. Amintire a
minunilor nu ar fi putut avea atta nrlurire asupra
lor, ca aratarea lupte lor i rgb d area iu patimile ce
ii le-as uf erit pentru Christos. De tote aceste, dice,
ce le a-l suf erit, aceia voiesc a vg pgub i, i a v6
rpi cununa. Apoi ca nu cumva s li s gud uie s piri
tul, i s li se s lb eas c corda s imitore, nu a mai
as ceptat hotrrea, ci ad auge : d ac i n z a d a r " .
De a-l fi voit, dice, sg vg trezii i s vg reculegei
aceas ta nu ar fi f ost n zad ar. Unde s unt acum cel
ce contrad ie i res ping pocina ? Iat c acetia i
s pirit af i primit, i minuni &Q f cut, i mrturis itori
al cred inei s-aQ f cut, mii de prime jd ii i de perse-
cuiunl suf erind pentru Christos, i cu tote acestea*
d up attea succese ii atl cd ut d in char. Dar, dice
el, dd voii putei s vg reculegei i s recapatal
ceia ce ai perd ut. De c i ce l ce vf i ac or d s pi
r itul, i luc r e az minuni pr intr e voi, d in f ap
te le le ge ! ore , s au d in aud ul c re d ine i luc re a
z w? Dac deci v-al nvred nicit de atta d ar, i
a-l s vrit atte a minuni, ore vi sa acord at aceas
ta pentru c ai pzit legea, sau pentru c ai pzit
cred ina? E cert c pentru c ai pzit credina#. Fi-
ind-eaceia tote le res turnau pe dos i trmb iau di-
cnd c cred ina nu are putere, d ac legea nu e in
vigore, el arat contrariul: c ne-adogndu-se nimic-
d in poruncile legel, uumal atunci va f olosi credina.
Cre d ina numai atunci, dice, are putere, cnd nu i
svor ad oga cele ale legel. Ci voii vS n
d re pti prin le ge , dice, ai c lut d in c har
(Galat 5, 4.). De ct aceasta o dice el mal la vale,
cnd us az i de mal mult curaj, avend i ocasia
b ine venit, d in cele d eja d emons trate, pe cnd aic
71 -
el l prepar motivul d in f aptele petrecute. Cnd ,
dice, nu d ai ateniune lege, ci . cred inei, atunci ai
primit s piritul, i ai s vrit minuni.
Apoi f iind-c era vorb a de lege, el duce ches tiunea
pe un alt teren mult mal nd rs ne, ad ucnd la mij
loc pe Ab raam, i d icnd : Pre cum Ab raam a
cre d ut lui Dumne le ti i i s a s ocotit lui s pre
d r e ptate 44 (Vers. 6). De s igur, dice el, c puterea
cred inei se nved ereaz i d in minunile f cute de voi;
d ar de voii, eQ mvoiU ncerca a v convinge i
d in ex emple vechi. i f iind -cmult vorb se f cea
de ctrd nii pentru Ab raam, l ad uce i pe aces ta
la mijloc, i arat c .i el s a jus tif icat prin cred in
. Dar d ac s-a jus tif icat prin cred in cel mal
nainte de char, de i in f apte era de ad mirat, cua-
tt mal mult ne vom jus tif ica noi. Cu ce a f ost v
tmat acela, d ac nu a f ost sub lege ? Cu nmi-*.; ci
credina-I-a f ost s uf icient spre jus tif icarea Iul. Atunci
dice, nu era legea. Dar nici acum nu mal este le
ge, precum nu era uiel atunci. De aceia el comb
tnd necesitatea lege, pentru ca s nu primeas c
vre-o ob jeciune, introd uce la mijloc pe Ab raam,
jus tif icat mal nainte de lege. Precum atunci legea
nu era d at, ast-feliQ i acum, f iind d at, a conte nit
cu d es vrire, a f ost s us pend at. Apoi de vreme ce
cugetai! lucruri mari d espre d nii, f iind cerau ns
cui d in Ab raam, i se temeatx ca 1nu cumva prs ind
legea s se ns trineze de nrud ire a cu el, i aceas
ta team o nimices ce Pavel, artnd c mal ales ti-
rud ire a cu d ns ul o lucreaz cred ina. Aceas t id ee
mal clar o d es f ur in epistola ctr Romani; ns S
nu mal puin o clarif ic i aici, d icnd : S a s cii
d ara c cei d in cred ina, aceia s unt f iii lui A-
b raam" (Vers. 7), ear aceas ta o certif ic cu mr
turie d in ve chime : Cad pre ve d nd , dice, S crip
tura c Dumne d e u prin cre d in va nd re pta
pe gini, a pre ve s tit lui Ab raam : c prin ti
ne se vor b ine-cuvf enta tote naiunile . " {Vers.
8). Deci, d ac f ii al Iul Ab raam nu s unt acel ce aU
nrud ire natural cu d ensul, ci acel ce imite az cre
d ina Iul, cci aceas ta inved e reaz: prin tine se
vor b ine-cuvnta tote naiunile " , e cert c el
i introd uce iu aceas t nemurire.
Dar prin aceste cuvinte el maf arat i alt f apt
d es tul de ns emnat. Fiind-c ii f ceaO mult vuet i di-
cea ii c legea e mai veche de ct cred ina, i ccre
d ina a venit in urma legei, el li re s lorn i aceas t
nscocire, prob nd c cred ina e mai veche de ct
legea, ceia ce e cert prin f aptul cu Ab raam, care s-a
nd re ptit mai nainte de artarea legei. Arat tot-
o-dat c i cele petrecute acum s-aii f cut n urma
prof eiilor. Pre ve d e nd , dice, s criptura cDum-
ne d e Q va nd re ptai ginile prin c r e d in" ,
e ar nu prin lege, a pre ve s tit lui Ab r a a m' 1.
Dar ce este aceas ta ? Aceas ta ins amn, dice, c
chiar el care a d at legea, mai nainte nc de a da
legea a hotrit ca ginile sse jus tif ice prin cred in.
i nu d ice : a d escoperit, ci a pre ve s tit' 1, pentru
ca s af li c i Patriarchul s-a b ucurat de mod ul a-
<-esta de jus tif icare, i dorea mult ca sse realiseze.
Dar f iind-c il mai erau s tpnii i de o alta f ric,
cci s-a f ost s cris : B le s te mat e s te tot cel ce
nu va mplini tote ce le s cris e n carte a legei
ac e tia, i nic i nu le va f ace " (Deuter. 27 26),
d e ac^ia li mprs cie i aceas t f ric, ntorcend ra
ioname ntul invers i prob nd , c nu numai nu s unt
b les temai cei ce prs es c legea, ci chiar bine-cuven-
tai, pe cnd cei ce remn n lege, nu numai c nu
s unt b ine-cuvental, ci chiar s unt b les temai. Aceia
72
- 73 -
dictaCi c cel ce nu pzesce legea este b lestemat, e l
mse prob eaz c cel ce o pzesce este b les temat,
ear ctd ce nu o pzesce bine-cuvntat. Aceia eart
(Jiceaf i, c cel ce d ateniune numai cred inei, este
b les temat, pe cnd el arat c cel ce d ate niune
cred inei este bine-cuvntat. Dar cum prob eaz^ el
tote aces tea? Nu am avans at d or ceva intrapl-
toriii prin cele de mal s us ; de aceia treb uie a d a
ateniune ncord at celor urmtoare. El a artat a-
ceasta mal nainte d icnd , c s criptura a dis Patriar
hului: c prin tine s e vor b ine -cuvnta t6te
naiunile " . Dar atunci nu era lege, ci numai cre
d ina. De aceia prin s ilogis m el ad aoge : P e ntr u a-
ce ia ce i d in c re d ina s e b ine -c uvinte az m
pre una cu c re d incios ul Ab r a a m" (Vers. 9.) Dar
ca nu cum-va ii s iee aceasta ca o ob jeciune i s
d i c : cu d rept cuvnt s-a jus tif icat el prin cre d in,
cci pe atunci legea nu e x is ta; tu nse arat-ni cre
d ina jus tif icnd d upd area lege i, tocmai as upra a-
ces tora vine, i Ii prob eaz mal mult chiar de ct
ii cer; li prob eaz, ad ec, nu numai c cred ina jus
tif ic, ci nc c legea b les tem pe cel ce o ntre-
b uinaz, i ca s af li aceasta, as cult cuvintele
apos tolice Ci s unt d in f apte d e a le g e i.
s unt s ub b le s te m" (Vers. 10). Dar aceasta, d icl,
e nuinal o hotrire, care nu are nici o prob . Aa
d ar care e prob a? Iat-o. ea se gsece chiar n lege:
Ble s te mat e s te tot cel-ce nu va mplini tote
cele scrise In cartea le ge i acetia, i nic i nu
le va f ace" (Deuter. 27, 26). Cum c nime ni nu
s e nd r e pte az prin le ge , este n totul inve-
d e r at" (Vers. 11). Aa d ar toi aQ pectuit, i prin
urmare s unt sub b les tem. Dar aceasta el n-o d ice
nc, ca s nu se cread c el d ecid e, ci alearg ea-
ri Ia mrturii, scurte de att-feliQ, ca s d oved eas c
c nime ni n-a mplinit legea, i c d eci toi s unt s ub
b lestem, i c s ingur cred ina jus tif ic. i care e
mrturia ce o iuv6c? De la Prof etul Ab acum, ca
rele d ice : Ear d re ptul d in c re d in va f i v i u .
Aceasta, inse, nu prob eaz numai cjus tif icarea e nu
mai prin cred in, ci ncc prin lege nu e cu pu
tin a se jus tif ica. Fiind-cnime ni, dice, n-a pzit le
gea. ci toi aQ f ost sub b les tem pentru clcarea el,
de aceia s-a gs it o cale mal les uicios , aceea, ad ec
prin cred in, ceia ce este o mare prob , c nime ni
nu se pote nd repta prin lege. Cci d or n-a dis Pro
f etul, c d reptul prin lege va fi viu, ci pr in c re
d ina" .
Ear le ge a nu este d in cre d ina, ci cel ce
va f ace ace s te a, va trai ntru e le " (Vers. 12).
Legea, dice, nu cere numai cred in, ci i f apte, pe
cnd Charul mntuece i jus tif ic prin cred in. Ai
ved ut cum a prob at, c cel ce d au ateniune lege,
d in caus a impos ib ilitii de a o mplini, s unt s ub
b les tem ? i cum cred ina are aceas t putere d e a
jus tif ica ? De ct aceas t ches tiune o a d es f urat
mai sus, i a pres entato cu mult putere. Fiind-c
legea era ne putincios de a aduce pe om la jus tif i
care, s-a d escoperit un leac nu mic, cred ina, - care
a f cut prin sine pos ib il, ceia ce era impos ib il legef .
Dac deci i s criptura dice c d reptul prin cred in
va f i viu, ne-accepind mntuire a prin lege, i Ab raam
prin cred in s-a jus tif icat, e cert c puterea cred in
ei e mare. Cum c cel ce nu mplinece legea e
b les temat, ear cel ce d ateniune cred inei e d rept,
f aptul e iuve d e rat; d ar c acel b lestem nu mai
e x is t acum, de und e poi, dice, a ni prob a aceas ta?
Ab raam a f ost mai nainte de lege, noi ns6 o-dat
intrai sub jugul s claviei, ne-am cons tituit vinovai
b les temului. Deci cine e acel ce a deslegat b les te
mul ? La acestea ial ct de repede respund e. Erai
suf iciente cele dise mal s us ; cci celo-d at jus tif icat
i mort legel, i artat de o via nou, cum armai
putea fi vinovat b le s te mului ? Dar el nu se inule-
mece numai cu acestea, ci d is cul ches tiunea i d in
alt punct de ved ere, d icf end : Chris tos ne-a res-
cumparat d in b le s te mul le ge l, f cnd u-s e pe ntru
noi b le s te m, ccl s cris e s te : b le s te mat e tot ce l
s pnzurat pe le mn (Vers. 13) i cu t6te acestea po
porul era vinovatd e alt b les tem, cared ice: Ble s te mat
este tot cel ce nu va mplini cele scrise n carte a
le ge l ace tia" (Deuter. 2 7, 26.). Da' ce este acea
sta ? Poporul de s igur cera vinovat, cci nu a s tat in
lege i niel c a mplinito tot; d ar Christos d in alt
b les tem I-a elib erat. Ble s te mat este cel s pnd urat
pe le mn. Deci f iind-c i cel ^pnlurat eb les temat,
i cel ce calclegea earl e b les temat, el ca cel ce urma
a deslega acel b les tem, f r a se f ace vinovat lu, n
locul aceluia a luat as upra sa pe acest d in urm, ca
prin acesta s d eslege pe cela-lalt. ntocmai ca i
cu un cond amnat la mort**, cnd un altul ire s pon
s ab il pref er de a muri in locul lu, cu care oca-
sie l s cap de ped eaps , tot ast-feliti a f cut i
Chris tos . Fiind c el nu era sub b les temul clcre l
legel, a primit pe acesta n locul celui d intef , ca
ast-f elio s Jl deslege. Pe cat n-a f cut, si nici v i
c le ug nu s-a af lat n g ur a Iul (Isaia 5 3, 9). Deci
precum prin mortea lui cel ce urmeaz a muri s-au
izb vit de m6rte, tot aa i prin b lestemul pe care
l-a primit i-a izb vit de b lestem. Pe ntru ca b ine
cuvntare a lui Ab raam s v in pes te gini"
(Vers, 14). Cum s vin peste gini? In s e mna
75
76 -
t a , dice, s e v or b ine -cuvf e nta tote naiunil e "
(Gents a. 2 2 , 18), ad ec in Iisus Christos. Dacaceste
cuvinte| s-ar fi d is pentru Iud ei, ce raiune ar fi f ost
ca tocmai cel vinovai b les te mului pentru clcarea
lege, tocmai il s d e vin motiv de b ine-cuventare P
Cci nime ni d in cel b les temai nu pote mprti pe
altul de bine-cuventarea, de care chiar el este lips it.
De aici, deci, e cert, cpentru Christos s-aQ dis tote
acestea, cci el a f ost s mna lu! Ab raam, prin el
naiunile se vor bine-cuvSnta, i ast-feliQ la d ensul
se raport promis iunea s piritului, ceia ce i Pavel
artnd ^lice: P e ntr u ca prin c re d in s a pr i
me as c pr omis iune a s pir it ului" . Darfiind-cCha
rul s piritului nu se pogor as upra celor nerecunos
ctori i res pingtori, de aceia mal ntiu se bine-
cuvinteaz i li se rid ic b les temul, apoi f iind jus ti
f icai prin cred in ' l atrag asupra-li Charul s piri
tului. Ast-f eliQ c crucea a d eslegat b les temul, cre
d ina a introd us jus tif icarea, i jus tif icarea a atras
Charul s ntului s pirit.
F r ailor , d upr e om v or b e s c : ae z mnt ul
(te s tame ntul) unui om, d ac es te ntr it, ni
me ni nu-i d e s f iinaza, s au ad aog e ce va noQ"
(Vers. 15). Ce ns amn aici: d upre om v or b e s c " ?
Ad ec d in ex emple omeneti. Cci de oare-ce a vor
b it de s cripturi, de minunile s vrite printre ii, de
cele ce a ptimit Chris tos i de Patriarch, era nece
s ar a da ex emple i d in viaa comun. Acesta era
ob icinuina lui Pavel, ca vorb ind s nd ulceas c cu
vntul i s-l f ac a fi b ine primit de aud itori i mat
b ine priceput de cel greoi la minte . Ast-f eliQ b un
oar ctr Corinthenl, d ice: Cine Ing rijas c e d e
tur m, i d in lapte le e l nu mnnc " ? (I. Co
rinth. 9, 7), i ctr Eb re l: Ae z mnt ul (te s tame n
77 -
tul) are pute re numai as upra ce lor mori; ntru c t
ns traie s ce te s tatoriul e l nu are nicT-o pute re "
(Eb rel 9, 17), i n multe locuri ar gs i cineva introd us e
ast-teliQ de s ilogisme. Acelai lucru i Dumned eu 1
f ace dese-orl n Vechiul Te s tame nt; aa bun-orzice:
r Ai' i d or a va uita f e me e a pe pr unc ul s f lw?
(is aia 49. 15), i eari: Nu c umv a va lice o-
lar iulul (c re atura lui) 6la: ce f aci" ? (ibid. 2 9,
16). i la Prof etul Osia (cap. 2) imite az pe b rb atul
d es preuit de f emee. Deasemenea i in tipuri ar putea
ved ea cineva multe ex emple luate d in viaa ome
neasc, ca de ex emplu cnd prof etul l pune cing-
torea i ntr in csua olariuluT. - i ce voesce el
(Pavel) cu acest, ex emplu ? Voiesce s arate c cre
d ina era maT veche, ear legea mal nou i te mpo
rala, i d at ca s pregteasc cred ina. Pentru aceia
d ice : F r ailor , d upre om v or b e s c " , Mal sus l
numesce lips ii de minte, ear aici f rai, atrgf indu-I
cu vorb ele, in acelai timp i mngind u-l. Nime ni
nu d e s f iinaz ae z mntul unul om, d ar a e s te
ntr it" . Dac, dice, un om 6re-care d is pune de a-
verea sa prin tes tament, nu cumva va nd rzni cineva
a strica d is pos iia Iul, sad a mal ad aoge ceva? Deci
d ac aceas ta se petrece cu omenii, cu att mal mult
f iind vorb a de Dumned eii. i cui a ls at Dumned eu
prin te s tame nt? Lui Ab r aam, dice, i s e minie i
lui s-au d at f g d uine le . Nu l i c e : s e miniilor
lui, ca d e multe , ci ca d e una s ing ur i n
s e mna t a , care e s te Chris tos . Ac e as ta d ic
n s : ae z mntul ce l ntr it d e Dumne d e u
n Chris tos , nu-i pote d e s f iina le ge a, care s-a
d at cu patru s ute trei-d e ci d e ani mal trd ii,
78 -
ca sa d es f iineze f gd uina. Ccl mos ce nire a
d aca este d in lege, nu mal este d in f gd u
in; e ara lui Ab raam Dumne d e u a f ost ch-
rzito prin f gd uin. " (Vers 1 6-1 8 ). Iat, dec,
cum nsu-l Dumned eti a d ispus lui Ab raam, i prin
s e mna Iul a regulat ca s ajung b ine cuvntrile
lui a gini; dec, d ar, cum e cu putin ca legea s
le restorne t6te aces tea? Dar f iind-c ex emplul a-
cesta nu avea putere in totul de a atrage aud itoriul
-ctrs ub jectul cel preocupa, de aceia a i d is mal
d inainte: Dupre om vorb e s c" . Din acest ex em
plu snu-i nchipui ceva rd despre magnif icena Iul
Dumnezeii. Ob s erv ex emplul de la nceput. A promis
lui Ab raam c prin s emna lui se vor bine-cuvnta
naiunile, d ar s emna iul d up trup este Christos.
Legea a venit d up patru sute trel-decl de ani. Da'
d ac legea chrzece b ine-cuvntrile, viaa i n
d reptarea, promis iunea aceea este d esf iinat. Apoi ni
meni nu d esf iinazir: tes tament al unui om, ntrit
n regul, i tes tamentul Iul Dumned eu duprt patru
sute trel-zecl de ani se d es f iinaz? Dac ceia ce a
promis prin acel aezmnt nu iinplines ce, ci alt-ci-
neva intervine n locul lui, apoacela se d esf iinaz.
i cum s ar putea ntmpla ace as ta? Din ce caus ,
qlice, s-a d at legea? Pe ntru clcrile d e le ge u
(Vers. 19). Aa d ar nici legea nu e de prisos. Vel
cum el pe tote le ob s erv de od at? Cum ntreb u-
inaz mit de ochi? Dup ce el a rid icat cred ina la
locul el i a aratato de mal veche, ca nu cumva s l
nchipui c legea este de prisos, vine i nd re apt i
ace as t parte, artud c nu n zad ar a f ost d at, ci
spre o mare f olos in, Pe ntru c lc rile d e le ge ,
ad ec ca nu cumva Iud eii s vieuias c f r s f ial,
i alunecnd n relele cele mal mari, i ast-f eliti iu
Joc de Irii legea !i s t de f a certnd , nd re ptnd ,
mpt-decnd contravenirile la ord inile lui D-deu, d e
i nu tote, cel puin o parte d in ele. Aa c nu pu
in este ctigul re s u' tat d in lege. Inse pn c nd ?
Pana ce va ve ni s e mna, cariea i s a d at
f gd uin" (Vers 19), ad ecpn va veni Chris tos .
Deci d ac legea a f ost d at pn la Chris tos nu
mai, de ce acum o trecl mal de parte f artimp?
Rnd uit prin nge ri n mna unul mijloci-
t or i u. 44 Aici prin cuvntul de Inglerl nelege sau pe
preoi, sau chiar pe IngerT, carii aQ s ervit la d a
rea le ge l. Mijlocitorii numesce aici pe Chris tos ,
artnd c a ex is tat mai nainte de lege, i c le
gea el a d ato.
Mijlocitoriul nu este al unuia, e ara Dum-
necieQ unul e s te (Vers. 20). Ce ar putea dice aict
ereticii ? Cad d ac pas agiul de la luan (cap. 17. 3)
s ing ur ad e v r at 41 nu las pe f iul a fi Dumne ae i
ad everat, apoi nici pe Dumned etl. prin aceia cse dice :
e ara Dumne d e a unul es te44. Dac inse se dice
de Dumned eu Tatl i de Duinued ei Fiul, e cert c
vorbindu-se de Dumnecleil Tatl i numind u-I ad eve
rat, ad evrat este i Fiul. Ear mijlocitoriul, dice, se
f ace mijlocitorii! ntre d oi. Dar al cui mijlocitorii
a f ost Chris tos ? Af a d ar e cert ca f ost mijloci
torii! intre. Dumne ze u i ome ni? Ved cum arata, c
i legea el a d ato? Dar d ac el a d ato, tot. el era
s tpn de a o i d esf iina. De ci 6re le ge a este
contra f gd uine lor lui Dumne le a44? (Vers. 21),
cci d acb ine-cuventrile s-aQ f ost d at s e minii lui
Ab raam, ear legea introd uce b les temul, apoi legea
a f ost contra f gd uiue lor lui Dumnezeu. Cum re-
s olvel ob jeciunea ? Mal ntgift tgd uiesce dh'cend :
s nu f ie44, apoi continund dice: ccl d aca s-ar
79
8 0 -
fi d at legea care s pota viu-f ace (vivif ica), d e
s igur ca nd re ptare a ar fi f ost d in le ge . Ceia
ce dice, aa i este. Dac in lege, dice, aveam spe
rana vieel, i legea ar ii avut puterea mntuirel
nostre, ' pote c b ine al fi vorb it ; d ar d ac te mn
tuies c! prin cred in, chiar d ac era! sub b lestem, cu
nimic nu a! f ost vtmat venind cred ina, care tote
le s pal. Dac f gd uina e d at prin lege, d up
d reptate te temi ca nu cd nd de la lege s c a r d i o
jus tif icare ; d ar d ac pentru aceas ta a f ost d at, ca
s ngrd eas c pe toi, ad ec s mustre i s arate
propriile lor greale, nu numai c nu te imped ec
de a te f olosi de f gd uin, ci chiar conlucreazspre
a reui. Aceas ta inved ernd o, dieea : Dara s crip
tura a nchis tOte s ub pecat, ca ast-f elio f g
d uin sa se dee prin cred ina lui Iis us Chris
tos, celor ce cre d (Vers. 22.). Fiind cIud e ii nici
macar c simiaU greutatea pcatelor lor, car ne-
s imir. d nici iertarea nu o d oreau, a d at legea, ca s
s cot la lumin ranele, i ast-feliO s d oreasc me
d icul. Cnd el d ice : a nchis' *, ns amnc le-a d o
ved it, le-a d at la lumin, i c dovediudu-se a f ost
cuprini de groz. Al vd ut, deci. c nu numai c
nu este contra f gd uine lor lui D-detl, ci c chiar
a f ost d at pentru aceste f agd uinl? Dac legea
ar fi cutat numai s-i resb une contra omului i
s-i me nin autoritatea, pote c b ine s ar fi dis
aa ; d ar cnd se ntmpl cu totul alt-ceva, cnd
tite le f cea pentru om, cum de d icl, c a f ost
contra promis iunilor lui Dumne d e u? Dac legea nu
ar fi fo-t d at, toi s-ar fi ab tut la pcate, i nu ar
fi mal remas nici un IudeQ, care sasculte de Chris
tos. Acurn, ns, legea f iind d at, d ou lucruri a re
uit de-o d at ; nleiQ nvnd pe cel b gtori de s am
- 81
d e a practica virtutea, i al d oilea, convingendu-T de
a-l cunosce propriile greale, ceia ce mal ales Jl i
f cea pe d nii mal b ine-voitorl n a cuta pe fini
Iul Dumned eu. Deci cel ce nu au cred ut in el, causa
a f ost, c nu i-aCi cunoscut propriile lor . pcate.
Ear aceas ta nvedernd-o, d ice: Ccl ne s cimd
d re ptate a Iul Dumne d e ti, i cutnd s-i s ta
b ile as c d re ptate a lor, nu s-au s upus d re pta-
e l lui Dumne d e U (Rom. 10, 3.).
Mal nainte d e a veni cre d ina, e ram p
zii s ub le ge , nchii f iind s pre cred ina care
era sni se d e s chid 44 (Vers. 23.). Al vdut ct
de clar a presentat ceia ce am f os td is ? Eram p-
zil i nchii' * nimic alta nu invedereaz, d ect
sigurana resultat din poruncile lege. Ca cum pare-
cfiind ngrdii cu un zidiu mare i stpnii de jur
mprejur, aa erai ii stpnii de lege, care'l inoa
n credin. Iu ct le ge a ne-a f ost nve toriu
(pe d agog) n Chris tos , ca s ne nd re ptam prin
cre d ina (Vers. 24). Dar pedagogul nu lucreaz
contra dascalulul, ci chiar conlucreaz, scpnd pe t-
nr de orl-ce rutate, i primesce cu totrvna d e al
prepara la leeiunile date de d as cal; cnd nstn-
rul ajunge in stare de destoinicie, pedagogul se de
prteaz. De aceia dice: Ear ve nind cre d ina1' ,
care duce la barbat desvrit, nu mai s untem
s ub pe d agog. Cci toi s untei f ii al Iul Dum-
ueleu prin cre d ina n Chris tos Iis us " (Vers.
2 5 . 26). Deci, dac legea a fost pedagog, i sub dn
sa eram pzii i nchii, nu era contra charulu, ci
chiar conlucrtore ; dar acum cnd charul a venit,
i legea nc stpnesce, de sigur c e contra. Da^
noi suntem datori de a iei ntru ntimpinarea chy-
8 2 -
rului i a-1 primi, earlegea ne ngrd esce, atunci de
s igur c este vtmat mntuire a nos tr. Precum lu
minare a lumine azio timpul nopel, eard acse lumi
neaz de d iu ne f ace a nu vedea sorele, i in ase
menea cas nu numai c nu ni f olosesce, ci nc ne
i vatm, tot ast-f eliu i legea, care ni opune mal
mari ob stacule. Deci tocmai cel ce o pzesc acum,
aceia s unt carii o clevetesc. Dar apoi i ped agogul
se f ace rid icol n ochii teuf irulul, cnd sosind timpul
de a se d eparta de el nu nelege, i se ncearc in*
c de a-1 s tpni. De aceia i dice Pave l: Dar
ve nind cred ina, nu mal s unte m s ub pe d agog"
aa c acum nu mal s untem ctui de puin sub pe-
pagog. Cci toi f ii alui Dumne ze u s unte i" .
Val! ct putere are cred ina, i ct de b ine o d es
copere, cu ct nainte az ml mult! Mal nainte el a
artat c ii eraQ f iii lu! Avraam : S cii, d ar, c
cel ce s unt d in cre d in, ace ia s unt f iii lui A-
vraam" , acum, ns6, el arat ci al lui Dumned eu.
Cci toi f ii al lui Dumne ze u s untei, dice,
prin cred ina lui Iis us Chris tos " . Apoi f iind-ca
pronunat ceva mare i minunat, arat i mod ul n-
f ierei. Cci ci in Chris tos v-al b ote zat, n
Chris tos v-al mb rcat" (Vers. 27). i de ce n-a
d is ore : ci n Christos v-al b otezat, d in Dumned eti
v-al ns cut? cci aceasta era res ultatul f iresc al
id eel. Ceia ce el pune aice e f orte of ricotori.
Dac Christos este f iul lui Dumned eQ. ear tu te-ai
mb rcat n el avnd u-l n sine-l i identif icnd u-le
cu el, te-ai rid icat la o af initate cu el i te-ai f cut
la f eliG. Nu este lud e a saQ Elin, nu este rob
s au s lob od , nu este parte b rb te as c s au fe-
meeas c; cci toi unul s unte i n Iisus Ohris-
t os (Vers. 2 8). Al vglut suf let nes ios ? picnd c
piin cred in ne-am f aeut f iii Iul tyumnedef l, nu s t
numai aici, ci caut s af le ceva mar mult. , care ar
putea s presinte mal clar unirea cea mal s trins cu
Iis us Christos, i d icend , cn el v-al mb rcat, nici
cu acest cuveni nu se mulemes ce, ci ex plicndu-1
ptrund e mal nuntrul acestei uniri, i d ice ; Toi
unul s untei n Iis us Chris tos " , ad ec, avei toi
aceiai f orm i acelal tip ca i al lui Christos. i
ce ar pulea fi mal nf ricoat ca vorb ele acestea ? f i
lmul, Iud eul i s clavul de mal nainte, nu are f orma
vre-unul nger saQ archanghel, ci a ns ui s tpnu
lui a Iote ; cu f aa vesel el pesce nainte, artnd
In el pe Chris tos . Eara d e s unte i al lui Chris
tos, s e mna 1 ui Ab raam s untei, i mosceni-
tor l d upre f gd uina" (Vers 2 9). Al vgd ut cum,
ceia-ce dieea mal nainte despre s emna lui Ab raam*
a prob ato acum, c Iul i s eminiei lui aU f ost d ate
b ine-cuventrile ?
De ci lic, ca intru cta vre me mos cenito-
riul este prunc, ntru nimic nu se d eos eb es ce
d e s erv. d e i este s tpn a tote, ci este s ub
e pitropi i iconom, pana la d ata pus a d e ta-
tal sed . As tf e liu i noi, cnd e ram prunci, e-
ram as e rvii s ub e le me nte le lume i" (Cap. 4, 1
3). Sub cuvntul de prunc el nu nelege aici vlrs ta,
ci jud ecata, artnd c Dumnezeu d in nceput voia
s ni d ruias c -harurile s ale, d ar f iind-c ne g-
s iam n s tare de pruncie, ne-a ls at sub s tpnirea
elementelor lumei, ad ec novoluniile i s mb etele.
Deci d acacestea vg pun i acum sub lege, dice, nimic
alta nu f ac de ct c vg napoiaz earl Ia timpul
prunrtel, de i de alt-f eliu s untei in virs ta b rb teas
ca acum. VedI la ce duce ob s ervarea d ile lor? Pe
- 8 4 -
Domnul i s tpnul a tote l pune n rnd ul s ervilor.
Cnd , ns e, a ve nit plinire a timpului, a tri
mis Dumne ze ii pe f iul seQ cel ns cut d in fe-
mee, ns cut s ub lege, ca pe cel d e s ub lege
s-l re s cumpere, pe ntru ca sa primim nf ie re a14
(Vers. 4. o). Aici el pune d ou cause, cum i d ou
succese resultate' d in ntrupate : is b virea de rele i
acord area b unurilor; ceia ce nu era pos ib il nimnui a
realisa, de ct numai lui. i care aif ost acele bu
nuri ? A ne scote de sub b les temul legei, i a ne a-
d uce la nf iere. Pe ntru ca pe cel d e s ub lege
s-I re s cumpe re " , dice, i , , ca sa primim nf ie re a"
Bine a d is , , ca sa primim" , cci prin aceasta arat,
c nf ierea ni era d atorit nou. Dumned eQ de la n
ceput a f gd uit Iul Ab raam, ear acele f gd uinf
s-att realis at d up cum a prob ato aceas ta prin mul
te f apte i cilate d in s criptur. i de und e e cert c
noi ne-am f cut f ii! lut ? Mal ntl a dis, c ne-am
mliracat n Christos, f iul lui, i apoi c am primit
s piritul nf ierel. Nu am fi putut ' a-l numi tat, dac,
mal ntiQ uam fi f ost f iii lui. Deci, d ac charul ne-a
f cut lib eri, n loc de rob i, n loc de prunci ne-a f
cut b arb ari, i n loc de s treini clironorrJ, cum nu ar
fi cea mai pros t i cea magrozav nerecunoscin.
d in parte-ne, de a-i prs i i de a ne ren' orce la ce
le d inti ? Atunc i, ns , ne-cunos cnd pe Dum-
ne d e u, s e rveai ce lor ce d in f ire nu s unt Dum
ne ae i; acum, ns , cunos cnd pe Dumne ^e Q, saQ
mai b ine d upce a-l f ost cunos cui d e Dumne-
d eti, cum vntorce e arl la e le me nte le cele
s lab e i s race, crora e ari d in nou voii a
s e rvi" P (Vers. 8. 9). Aici el se ad res eaz ctr cel
d intre gini, i dice c id ololatri este i observarea
- 8 5 -
d ile lor, i c acum o mal mare ped eapsaduce. Pen
tru ca-e a i numit elementele d umned el nu d in fire,
voind a prepara acelai lucru, i a-I pune pe d nii
*3n mamare agonie. Ceia ce dice, aa i este. Atunci
d ice, f iind ntunecai i trind n rl ire, v6 tra
pe pmnt; acum, ns6, d upce ai cunos cut pe Dum-
nedeG, sati mai b ine dis, ai f ost cunos cui de d en
s ul, cum nu v6 vei atrage o mal mare os nd , c-
dend d up alta ngrijire earl n b oia de mal na
inte ? Cci nu d or ostenindu-vvoi a-l af lat pe Dum-
ned eu, ci pe cnd nc trial n rtcire, el ns ui
v-a s muls d in ea i v-a atras lu d ns ul. Numesce e-
leinentele lumel slab e i sa race, pentru c nu pot a-
vea nici o putere as upra b unurilor ce ni s tau de f a:
Dile le pzii' i lunile , i timpurile i anil
-IVers. 10). Din acestea se nved ereaz c nu numai
circumcisiunea li pred icau aceia, ci ."i paza s rb to
rilor i a lunilor nou. Me tem d e voi, ca nu
cumva sa fi os te nit in zad ar la vo (Vers. 11)
Al vCdut ngrijirea apos tolic? Aceia se cltinau n
credin, ear el tremur i-l este f ric. Pentru care
cu mull s f iial i d ice : am os te nit la v o l
ea i cum ar fi zis, nu m lips ii de attea s ud ori,
ce am vrs at pentru vu. >ic6nd : r, me te m, ear
apoi ad ognd i nu cumva i-a b agat in lupt
i i-a ad us la b une sperane. Nu a dis, n zad ar m-am
-ostenit, ci nu cumva n zad ar m-am os te nit1'.
Un as tf e liu de nauf ragiu, dice, nu s-s ntmplat p
n acum, d ar d eja prevd f urtuna i m d ore. De
aceia mtem, inse nu m-am d e s curajat; voi s untei
s tpni de a nd re pta totul, i a v re' ntorce la li-
niscea de mal ' nainte .
Apoi intind end pare-c mna unor nauf ragiai, se
pune pe sine la mijloc i d ice : >,Fi-I ca mine ,
- 8 6 -
c ci i eQ s unt ca v oi (Vers. 12). Aceas ta el o
dice ctr cel d intre Iud ei, i de aceia se pune pe
d ensul la mijloc, ca astf el s-I pot convinge a se
d e prta de la cele vechi. Chiar d ac nu ai fi mal
avut alt ex emplu, dice, ajunge totui a vg uita la mine
In urma unei ast-felif l de trans f ormri, i a v6 ncu
raja. Ia privii, dice, la mine ; i eu d or am pti
mit de acestea mal de mult, cnd ard e am de zelut
cel mare pentru hge , i cu tote acestea nu m-am.
temut mal in urm de a prs i legea i viaa Iud a
ic de pe atunci. i voi cunoscel acestea clar, cu ce
ex ageraie chiar me ine am pironit de Iud ais m, i
cum d up aceia I-am prs it cu mal mult ard ore
Decb ine a f cut el, de a spus vorb ele de mal s us ;
cci muli d intre omeni, chiar de li s-ar arta mii
de resone i jus te chiar, totui mal curnd s unt atrai
de un conaional al lor ; i cnd vfid pe un altul f
cnd aceleai lucruri, f ac i iaa. Frailor rogu-
v6, ntr u nimic nu m*ai ne d r e ptit" . Privesce
cum earl i s aluta cu numele de onore ; acelai lu
cru 1 f ace i cu amintire a charulul. Deci tiind-ci-a
mus trat cu mult as prime i peste tot locul li-a con
f runtat f aptele, i i-a artat ea clctori de lege, f
in multe locuri i-a rnit cu cuvintele, earl se d-
molesce i-l curtenesee, us nd de cuvinte mult ma
b lnd e . Ccl precum a curteni pe cineva ntrunae s te
a-1 molei cu totul, tot aa i a vorb i intruna b os
este a-1 nd rtnici. De aceia tocmai acest b unl
ntrt-b uinazel peste tot locul cu ms ur. Ia privesce
acum, cum li se jus tif ic de cele vorb ite, artnd
c el nu a s pus acelea, ca cum l-ar uri f r resou,
ci a f cut' o micat de grija cea mare, ce o are pen
tru d eni. i f iind c el li-a d at o lovitur puternici
care a pricinuit o ran ad nc, vine acum prin a
ceasta mngere a li as tupa rana, ca cu nisce unt
de-lemn. Artnd el c vorb ele pronunate nu eraQ
isvorite nici d in ur i nici d in d umnie, li amin-
lesce de d ragos tea lor ctr d ns ul, i ast-f eliti pu
ne apologia sa la un loc cu laud ele ad res ate lor.
Rogu-ve f railor, Intru nimic nu m-al ne
d re ptit" . Scii cf iind s lab cu corpul v a m
pre d icat e vanghe lia, i pe ntru is pita ce era In
corpul me ii nu m-al d e ~pre uit (Vers. 13, 14).
Dar nu e lucru mare de a nu ned repti pe un al
tul, cci chiar cel mal ord inar om nu ar primi ca
s vatme pe unul, care cu nimic nu la ne d re pt
it, i numai s caute al s upara n zad ar. Voi, ns g
nu numai c cu nimic nu m-al ned reptit, ci nc
mi-al artat o f avore nes pus . Deci s nu-i nchi
pui c el care s-a b ucurat de atta ngrijire d in
parte-li, le s pune ures tea d in d umnie. Deci d ac, d ice,
nu le vorb esc acestea d in d umnie , urme az c d in
iub ire ctr voi, d in grija ce o port pentru voi.
Rogu-vf i, cu r. imic nu m-al ne d r e ptit*. Ni
mic nu pote fi mal b lnd , nici mal plcut i mal a-
f ectos, ca acel suf let s nt! Aa d ar . nici vorb ele d e
mal nainte nu eraQ res ultate d in vro mnie ne rai
onat, nici c eraQ isvorite d in vr-o patim a s uf le
tului lui, ci d in prea marea ngrijire ce o avea pe n
tru ii. i ce d ic : nu mai ne d re ptit? cci voi ai,
artat f e l mal mare interes i preocupaiune pentru
noi. Caci s cii, dice, ca f iind s lab cu corpul
v a m pre d icat e vanghe lia, i pe ntru is pita ce
era In corpul meO, nu m-al d e s pre uit" . Dar
ce voesce el ss pun prin aceste cuvinte ? Am f os t
alungat, dice, am f ost b iciuit, am s uf erit mit de pri
mejd ii pred icnd u-vg vou, i totui voi nu m-al des-
preuit. Aceas ta e ceia ce $ic e : pe ntru is pita ce
e ra n corpul me u, nu m-al d e s pre uit" . Al
vd ut ne le pciune ? Continund apoi cu ord inea apo-
8 7
- 8 8
ogi-el lut earl se nlorce ctr d nil, i aral cte
a ptimit pentru l. Dar. dice, riimx d in tote aces
tea nu v-a s cand alis at, i nici nu m-ai d es preuit
pentru patimi i pers ecuiunl ;tote acestea el le
nuraes ce: slAb ciune i is pit, ci m-al primit
ca pe ng e r ul lui Dumne d e Q' c. Deci, cum
nu pote fi ab s urd , c f iind pers ecutat i alungat voi
me primial ca pe ngerul lui Dumned eQ, eara-
cum cnd v nd emn i v povuesc la cele ne
cesare, s nu m primii?
Care , d e ci, e ra f e ricire a v os tr t ? Me mr
turis e s c v6ue , cd e e ra pos ib il ai f i s cos o-
c hil votri i l-al f i d at mie . De c i d uman
f cutu-m-am vou, pe ntru ca ve vorb e s c ad e
v r ul *? (Vers. 15. 16). Aici el es it i ore cum se
ulmes ce. i caut a af la de la d enil causa scliimb-
rel lor. Cine v a amgit, dice, i v-a f cut ca in alt-
lelif i s v artai ctrnoi? Nu voi s untei cel ce
ne urmai i ne serveai, i ni ad uceai ce era mal
res pectat de ct O ' h i ?Ce s-a ntmplat d e ci? De
und e e d umnia ? De und e e b nuiala ? Cv-am
vorb it cele ad e vrate ? Dar pentru aceas ta treb uia
nc ca mal mult s ne respectai i s ne s e rvii;
acum ns : Duman f acutu-m-atn vouf i, pe n
tru ca ve vorb e s c ad e v r ul, , ? EO, d ice nu cu-
nos<j alta caus, de ct c v-am vorb it cele ad e v
rate. Privet e acum, cu ct umilina se jus tif ic el,
cci nu a cutat a prob a impos ib ilitate a de a li vor
b i lor aa, d in s pirit de d umnie , ca res ultatd in
aprecierile ce el le avea pentru d nil, ci d in acele
pe care ii le aveaO f a de d ns ul. Nici macar n-a
d i s : i cum voi mal putei suf eri pe cel b iciuit, pe
cel alungat, pe cel ce a ptimit ata pentru voi.
ear acum v invid iaz? ci tocmai de la acelea cu
<are ii se f leau l trage res onmintele, jlicend
8 9 -
cum de rb d ai ca cel respectat de voi, cel pe care-1
primial ca pe un nger, sfie recompens at ast-feliQ ?
Ve rvne s c il, d ara nu s pre b ine , ci voie s c
s a v 6 s co d e la noi, pe ntru ca voi s-I rv-
nil pe i l (Vers. 17).Rvna, ns , este i b un,
este si rea ; rvna b une cnd cineva rvnesce de a
7
imita virtute a, ear rvna rea cnd se silesce a a-
trage de la virtute pe cel ce o f ace. Dar toc
mai aceas ta se i ncearc acum acei amgitori de
a f ace ; al scote de la cunos cina d e s vrit i
ai ad uce la acea ciuntit i f al, nu cu alt in-
teniu ne, de ct ca pe de-o-parte ii s se aeze
n rnd ul d as calilor, ear pe voi, carii s untei cu mult
mai s uperiori lor, s vg pun n rnd ul d is cipulilor.
Cci aceasta se nved ereaz prin dicerea : ca voi
sa-l l v nif l pe d nii" . Eu, dice, voiesc cu totul
d in contra: ca voi s f ii regula (xav&v) lor i ex em
plul celor mai pe rf e ci; ceia ce a i f ost, pe cnd
eram la voi. Pentru care i ad aoge d icend : Bine
es te a f i r v nitor l n tot timpul, e ara nu nu
mai c nd s unt la v oi (Vers. 18). Aici el d a
nelege, c lips a lui de acolo a provocat acele scan-
d ale, i c principalul s t tocmai, ca nu numai f a
cu d as calul s aib d is cipulii cuvenita jud e cat, ci i
n lif sa lui. Dec, f iind-c ii nu ajunsese nc la d e
s vrire, apoi el f ace totul, numai ca s-I introd uc
n ea. Copiii mei, pe c arii e arl cu d ure re
vnas c, pana ce va f orma Chris tos ntre
v ol (Vers. 19). Privesce*!, ct e de tulb urat, ct e
de alarmat! F r aii me i, rogu-me voue , copiii
mei, pe carii e arl cu d ure re v6 nas c. Imi-
teaz pe muma, care tremur pentru copiii el. Pana
ce s e va f orma Chris tos ntre v ol . Al ved ut
90 -
af eciune printas e? Aved ut tris tea d e mn de
apos tol ? Al ved ut ce ipet de jale a scos, mai amar
chiar de ct, a f emeilor care nasc ? Ai corupt, d icer
chipul iul Dnmned eu, ai perd ut nrud irea, i ai al
terat f aa vosli-6 ; avei nevoe acum de renascere i
de ref ormare total, i cu Iote acestea efl nc ve
r umesc : copiii me i, de i voi s untei avorturi i mon
tri. De ct nu vorbesce el aa, ci maie u ncunjur,
f iind-c nu voiesce a rni. i nici a ad aoga rni peste
rni, ci-1 cru. Precum d octorii ctnelepi nu de-o
d a a vind ec pe cel cd ul in vre-o b 6A nd e lungat,
ci-T prsesc ptntro moment, ca nu cumva prin pre-
s ena lor ^ se mpuineze b olnavii, i s se peard ,
tot aa i acest f ericit apos tol. Durerile ce le s ima
erau d es tul de grele, af eciunea-I era d estul d e mare
n 6 i pcatul lor nu era mal pe jos . Ceia ce dic
tot-deauna i nu voiti nceta de a dice, este cchiar
o mica conlraveniune s rhimb f aa ntreaga a lucru
lui i o vtma. Ai f i voit ca ac um sa f io 1;;
voi, i s ml s chimb voce a" (Vers. 20). la prive-
sce-1 ct e de nerb d torii! i de nf e rb ntat, i cum
nu pote s-i nd ue aceste s entimente. Darast-felis
este iub irea ; nu se multmes ce numai cu vorb e, ci
caut i realisarea d orinilor eT. i de ce doresce el
a fi present printre d e nil? sa-ml s chimb vocea
dice, ad ec s plng i s verse lacrimi, i tote s
le pref ac n jale . Prin epistol nu putea s arate
lacrimile i jalea, i de aceia e aprins i caut pre-
s ena lor. C nu me price p d e voi . Nu am ce
s dic, nu sciQ ce s jud ec. Cum s f ace cvoi carii
v-af rid icat la nlime a ceriurilor, prin periculele
pe care le-ai rb d at pentru cred in, prin minunile
pe care le-ai f cut tot prin cred ina, f r de veste
s ve pogortl la atta micime, sf ii trai la cir-
cumcis iune i ia serb area Smb e lelor, i s v lipii
de cel ce lud ais az? Pentru aceasta la nceputul e-
pis tolei d icea: Mmir, ca aa d e curnd ve
ab ate i d e la e vanghe lie " , ear a i c i ; Nu me
price p d e voi" , ca i cum ai* fi d is : ce voia s pune V
ce voif t vorb i? ce s ine le g? nu 1116 pricep. Pe ntru
care s ima nevoea de a plnge cu suspine, cum l~
ceaQ i prof eii f a de Iud eii ab tui. i aceas ta
este o specie de nd reptare, ad ec nu numai a s f tui,
ci a i jeli pe cineva. De alt-f eliQ i ctr MiletenI
d ice a: Tre i ani de-a rnd ul, nu am nce tat
cu lacrimi d e a v s f tui pe voi" (Fapt. 2 0, 31 ). .
Aceas ta o dice i aici prin cuvintele : s-ml s chimb
voce a . Cnd noi ne gs im n vre-o ince rtitud ine
saQ in ve-o s trlmtorare , venit asupr-ne, n contra
as ceptrilor nostre, s f rim prin a ne cuf und a n lacrimi
amare.
Deci, f iind-c a certat, a d ojenit, si earl a mn-
geat, i earl a s us pinat, b o' e te le Iul, nsf i, nu au
f ost numai spre mus trarea lor, ci i spre mngere ;
cci ele nici nu nd rtnice s c ca <ertarea, i nici nu
moleazca mngerea, ci este un med icament a-
mestecat., care are mult putere n s f tuirl;d eci
f iind-c a plns cu jale i ast-feliQ li-a mb lnd it cu
getele lor, i mal mult ' i-a atras ctr el, earT se
ntorce la luptele lui, artnd c nse-l legea nu mal
voiesce a fi pzit. Mal sus el a ad us ex emplul cu.
Ab raam, earacum pune nainte legea, carea nd e amn
nu numai de a nu mal fi pzit, ci chiar de a fi nd e
prtat, ceia ce este i mal grozav. Aa c, de voii
a v6 s upune legeT, d ice, d eprtai-vg de e a ; a-
ceasta o pretind e nse-i ea. Dar nu dice chiar n
aa f elif l, ci o apuc d in alt parte, ames tecnd tot-
o-dat i o istorie ve che : Spunei-mi, <Jice, ce l
ce voii sa f ii s ub le ge , au nu as cultai d e
91
l e g e " ? (Vers. 2 1). Bine dice e l: ce l ce v oil ,
cii d ac vorb ele acestea* nu s unt continuarea id e i
lor de ma! nainte, s unt inse cu privire la d is puta lor
nef olositore. Lege el numesce aici carte a f ace re l,
ceia ce de multe orf o repeta, numind ast-f eliil n
tregul VecbiQ Tes tament. Cs cris e s te , ca A-
b r aam a av ut d oi f ii, unul d in s e rvitore , i
altul d in ce a lib e r a" (Vers. 2 2). Earl se rid ic
la Ab raam, nu d or c f ace cu aceas ta vre-o repe
tare de idei, ci pentru cmare era printre Iud ei cre
d ina d espre acest Patrjarch, artnd tot o d ata cde
acolo tipurile T aveaQ nceputul, si ccele presente
n el se prenchipuiau. i mal nteiCi artndu-1 ca
-fiind fi( al Iul Ab raam, fiind-ca f ii/ Patriarchulul nu e-
raO n acelai grad de d emnitate, cci unul era ns
cut d in s ervitore, ear cela-l-alt d in cea lib er, pro
b e az c ii nu numai ca s unt f ii, d ar ncc s unt
tot aa ca i cel lib er i nob il. Att de mare este
puterea credine. Dar a ce l d in s e rvit6re s a
ns c ut d upr e c orp, e ar cel d in ce a lib e ra
d upr e f g d ui n" . (Vers. 23). i ce ns e amn:
d upr e c or p4' ? Fiind-c ii d ice ati, c cred ina ne
unesce cu Ab raam, i se prea aud itorilor ra impro
b ab il, ca cel ce nu erau ns cui d in el s se nu
meas c f ii al lui, de aceia el d oved ece c lucrul a-
cesta de necred ut s-a f cut de sus. Cci Is aac nu sa
ns cut d upre regula naturel, nici d upre legea maria
jului i nici d upre puterea corpului, i totuf a f ost fio
ad evCrat, de i s-a nscut d in corpuri morte i d in
mitra Sarel d eas emenea mort. Nu corpul a lucrat
concepia, i nici s perma a f cut pe prunc, cci mi
tra era mort, att d in causa vrs tel, ct i d in s l
b ire, ci cuventul Iul Dumned eu I-a creat. Ct pe n
tru cel d in s ervitore, nse, lucrurile nu s-ail petrecut
aa, ci acesta este ns cut i d up ob iceiul mariaju
92
- 93 -
lui, i d up legele uaturel. i totui cel ee nu s-a
ns cut d upre corp, a f ost mal respectat ca cel ns
cut d tipre corp. cci nascerea d upre corp, nu f ace pe
cineva mal de respectat, ci d in contra. Nascerea carea-
nu este d upre corp, e i mal miracul6s i mal s pi
ritual ; d ovad a o avem d in cele d oug na^cerl ar
tate mat sus. Is mail s-a ns cut d upre corp, cu] a-
d evgrat, ns6 a f ost s e rv; i nu numai atta, d ar a
f ost i scos d in casa printeas c; pe cnd Isaac, cel
ns cut d upre f gd uin, ca ful i lib er, era s tpn al
tuturor. Car e s unt ale g orii" (Vers. 24). Ab us iv a
numit el alegorie, n Ioc de tip. Ceia ce dice, aa si
este. Acpiast istorie nu repre s in' numai aceas ta,
d up cum se pare, ci i altele proclam; f apt pen
tru care s-a i numit alegorie. Dar ce anume pro
clam ? Nimic alta, de ct tote cele presente. A-
ce s te a, dice, s unt ce le d ouae zminte , unul'
d in munte le S ina, ce nas ce s pre s e rvitute ,
care este Ag a r " (Vers. 24). i cine sunt aces
te a" ? Mumele acelor copil, Sara i Agar. Ce s unt?
Ceie dor/6 tes tamente, cele d ouaezminte, cele dou-
legi. Dar, f iind-c n is toria aceas ta a f ost ames te
cate nume de temei, el a pers istat n d enumirea ge
nului, artnd d in numele acestea o mare continui
tate de idei i o mare asemnare. i cum arat a-
eestea d in nume ? Cci Ag ar s e mnif ic munte le
S inai, care este n Ar a b i a . (Vers. 25) Servitoarea se
numea Agar, ear muntele Sinaast-feliQ se trad uce
n limb a locului. Ast-f elid c toi cel ns cui sub im
pe riul Vechiului Tes tament, iors amente s unt sclavi.
Cci muntele acela, pe care s-a d at vechiul ae z
mnt, f iind omonim cu servitorea, cuprind e i Ierus a
limul. Aceas ta este, ceia-ce el d ice : Es te alture a
c u Ie rus alimul d e acum" , ad ec, se megieesce,..
se atinge. i ce res ult de aici? C nu numai aceea
a f ost s clav, i sclavi a i nscut, d ar i acesta,
ad ec Vechiul Tes tament, al cria tip a f ost servi-
torea. Cci i Ierus alimul se gsesce megiecu mun
tele acela omonim cu s clava, i c in acest munte
s-a d at i ae zmntul. i acum und e este i tipul
Sarei ? As cult: Ear Ie r us alimul d e s us e s te
lib e r " (Vers. 26); aa d ar i ceT ns cui d in el nu
s unt s clavi. Tipul Ie rus alimului de jos a f ost Agar,
ceia ce e cert de la numele munte lui; ear tipul Ie
rus alimului de sus este b iserica. i cu tote acestea
el nu se mulmes ce numai cu tipurile, ci pune de
f a i pe Prof et, carele l d aceeai prere. Ve-
s elece-te ce a s te arp c are a nu nas ci, s c6te
voce i s triga, ce e a ce nu al d ure ri, ca mamuli
s unt f iii pus tiului, d e c t al ace le i ce are b ar b at .f
(Vers. 27). Darcine ore e cea s tearp, i care e pus tiul?
Ore nu e nved erat ceste biserica celor d intre gini,
care a f ost lips it de cunos cina lui DumnedeO ? Ci
ne e aceea care avea b aib at? Nu e cert c era si
nagoga? i cu tote acestea a b iruito cea s tearp,
prin nascerea de fii muli. Aceea avea o s ingur na
iune, cea Iud aic, pe cnd f iii b isericei au umplut
Elad a, erile b arb are, pmntul, marea i ntreaga
lume . l vzut cum ni-aO prescris cele viitore, Sara
prin f apte, ear Prof etul prin vorb e ? Jud e c: Is aia
o a numit s tearp, i tot el a artato ca nscend
muli f ii. Aceas ta s-a ntmplat cu Sara in mod ti
pic, cci dei ea a f ost s tearp, lotui a d evenit
mum a unei mari mulimi de nepoi. Lui Pavel,
ns , nici aceasta nu-i e de ajuns , ci inc ins is t a
cerceta i cum a d evenit ea mum, pentru ca i de
aici sa pottrage conclusiunea i s pot apropia ti
pul de ad evr. Pentru care i ad auge, d icnd : Noi
94
ns e, f railor, ca >i Is aac s unte m f iii f gd u
ine i" (Vers. 2 8). Deci b iserica nu numai c a f ost
s tearp la nceput ca i Sara, i d up aceia nu nu
mai c a nscut muli fii, d ar nc c a ns cut ast-
feliO, d up cum a ns cut Sara. Precum pe aceea nu
a f cuto mum natura ci f gd uina lui Dumned eO ;
cuventul lui Dumned ett pronunat a f os t: Ea la a*
nul, tot pe timpul aces ta voia veni, i Sara
v i ave a f ia" (Genesa 18, 1 0),care cuvent intrnd
n mitra ei a conceput pruncul, tot aa i la renas-
cerea n6s tr nu conlucreaz natura, ci numai cuvin
tele lui Dumned ef i, pronunate prin gura preotului,
pe care le sciQ cre d incioii; aceste cuvinte renasc pe
cel ce se b oteaz in colimvitra cu ap.1, i-l lormeaz,
ca i n mitra f emeel. Aa d ar s untem fif ns cui
d in cea s tearp, nsf i lib eri. i care e aceas tlib ertate,
ar dice cine-va, pe cnd Iud e ii s tpnes c i b at pe
cel ce cred , aa c cel ce s untcre d ul ca lib eri s unt
pers ecutai ? De acestea se ntmplau pe acel timp,
pe cnd cred incioii eraQ pers ecutai. -Inse, nici a-
ceasta s nu ve tulbure^ d ice, cci i aceasta a anti-
c ipaf o prin tip, d e vreme ce i Is aac f iind lib er, a
f os t pers ecutat de f s mail. Pentru care i ad auge di-
c nd : Dar pre cum atunci ce l ns cut d upre
corp pers e cuta pe c^l ns cut d upre s pirit, ast-
f e lia i acum. Ins e ce lice s criptura ? A is-
gonit pe f iul servitoreT, pe ntru c nu v a cliro-
nomis i f iul s e rve i cu f iul celei lib e re " . (Vers.
2 9, 30). Dar ce ? Aceas ta e tot mgerea, ca sni
ari c cel lib eri vor fi pers ecutai de ctr cel
s clavi? Nu, dice, nu mg mrgines c aici numai, ci as
cult i cele ce urmeaz, i atunci vel capata mn-
gere n-deajuns. ca s nu te mpuine zi n persecu-
iunl. i care s unt acestea ? A is gOnitpe f iul s e r
95
% -
vit6re , pe ntru c.'i nu v a c lironomis i cu f iu
ce le i lib e r e u. Ar ved ut res plata tirnie temporale
i a nd rs nelel necuviineiose ? Cade copilul d in b u
nurile printes c!, i d evine f ugariQ rtcind mpreun
cu muma lu. Tu ins e gndesce-te la nelepciunea
celor spuse. Nu dice, c f iind c persecuta, a f ost
numai is gonit, ci nccnu va clironomis i. Nu a cutat
numas-l ped epsasc pentru pers ecutarea Iul tem
poral, cci aceas ta e puin lucru. ci nc nu l-a
ls at a se mprti de cele pregtite copilului, ar
tnd ci f r persecutare, aceas ta i-a f ost pres cri
s de s us ; cd esmoscenirea nu i-a avut nceputul
d in persecuiune, ci d in hotrre a lui Dumned eQ. i
nu a d is : nu va clironomis i f iul luAb raam, ci f iul
e r v it6r e i, numindu-1 aa, d in causa nascerel lu
njosise. Sara a f ost s tearp; d ar i b iserica celor
d intre gini a f ost s tearp. Vezi cum prin tote aces
tea se ps treaz tipul? Cci precum aceea n toi a-
nid inainte n-a ns cut, i tocmai la b trnee a-
d ncf a d evenit mum, tot aa i ace as ta; cnd a
s os it plinirea timpurilor, atunci nasce. Aceasta i pro
f eii o s puneau mal nainte, d icnd : Ves eles ce -te
cea s te ar p, c are a nu nas c, s cote voce i s tri
ga ce a f ra d ure r i d e nas ce re , c mal muli
s unt f iii pus tiiului, d e ct al ce le i ce are b ar-
b a t , numind ast-f eliu b iserica. Nu cunoscea atunci
pe Dumne d e u; cnd ns l-a cunoscut, a b iruit pe cea
cu muli copil, ad ec s inagoga. Dr e pt ace ia, f ra
ilor, nu s unte m f ii ai ce le i s e rve , ci al ce
le i lib e re " (Vers. 31.). Tote acestea el le sucesce
n tote prile i le mic, voind a arta, c f aptul
na f ost ntmpitoriO, ci a f ost prescris de sus cu
muli ani manainte. Deci, cum nu e ab s urd , ca ce)
97
lauuuiu uc mm liointe de Dumned ef i sse b ucure de
lib ertate, ai ura de b un voea lor sesl bage capul
sub jugul s clviel ?
Apoi mal pune si o alt caus, carea s-I conving
de a remnea n cred in. S tai in lib e rtate a, cu
care a Chris tos ne-a re s c umparat" (Cap. o. 1). Nu
cumva pote val elib erat ni-v, ca salergai earl
la s tpnirea d intiti? Altul este care v-a rs cumprat,
altul este carea pltit pentru voi preul rescumprreT.
VedI, prin cte idei-I ntorce de la rtcirea Iud aic? Mal
ntiti arat, c este cea mal de pe urm prostie do
a dori ca d in lib eri s d evin s clavi; al d oilea, c
se vor arata nerecunos ctori ctr b inef ctoriul lor,
d es preuind pe b inef ctorii!, i imb rond pe cel ce-T
f ace s clavi; al treilea, cnu e cu putin aceasta, cci
legea, dice, nu mal are nicl-o s tpnire as upra v6str6,
po ct vreme o alt lege v-a cumparat od at de Ia
cea d inti. picnd s tai" , arat ct de mare era
f rmntare a lor suf leteasc. i nu v nc urc ai
e rl n j ug ul s clvie l" . Sub numele de jug se
arat lor ins uportab ilul, Ia care se ex pun: cnd ns
dice, e rl" , arat marea lor nesimire. Dac,
dice, ai fi f r ex perien de greutatea acelui jug,
nu ai fi vred nici de atla os nd ; d ar d acvoi cu-
noscel d in ex perien greutatea jugului, i lotui v
b gai de b un voe n el earl, de ce iertare vei
putea ore s f ii vre d nici? Iat eQ, Pave l, ve
clic vouf i, c d e vve i circumcid e , Chris tos
nu v va f o l o s i (Vers. 2). Privesce, ct ame
ninare ! Cu d rept cuvnt, deci, a d at anathemel i
pe ngeri. Dar6e cum nu-i va f olosi cu nimic Chris
tos ? Nu a inve ntat ei d or aceas t prere, ci a de
cis in mod b olrtoriCi, f iind de-ajuns cred incioia per-
sonel in loc de orl-ce alt prob . Pentru aceia an
7
98 -
ticipnd el $ic e : Iat e a, P ave l, v& ii* voue ,
ceia ce arat pe omul convins de cele ce spune.
Dar noi vom mal ad oga inca pe lng cele dis-}.
Cum nu va f olosi ore Christos, pe cel ce se circumcide ?
In ad evr, f aptul e cert, ccel ce se circumcid e o f ace
aceas ta f iind-cse teme de lege ; cel ce se teme de lege,
ns , nu crede n puterea charulul, earcel ce nu crede,
nu va ctiga nimic de la cel in care n-a cred ut. i
e arl: cel ce se circumcid e, f ace legea s tpn; d ac
ins o cons id er dg s tpn, apoi de ar contraveni
chiar la cele ma) miel oid iraiunl i pe cele mal
mari le ar pzi, el totui cade sub b le s te m; supu-
nnd u-se pe sine b les temului i res pingend lib ertatea
acord at de cred in, cum se va putea mntui? Dar
d ac treb uie a v s pune i ceva parad ox , apoi adaog:
c un as t-f eliQ de om nu crede nici in Christos i nici
in lege, ci st la mijlocul d rumului, voind a ctiga
i d intro parte i d in ceea-lalt, pentru care nicl-o-
d at, i nicd in vre-o parte se va f olosi cu ceva. A-
pol d icnd ccu nimic nu se va f olosi, o nved erea
z aceasta prin prob e scurte i enigmatice, d icnd :
Mrturis e s c f ie-crul om circumcis , ca d a
toria es te d e a mplini ntre aga le g e . (Vers.
3). Pentru ca snu cre d lc eQ vorbesc acestea din
s pirit de d umnie , dice, iat c v spun nu numai
vou, ci i tuturor celor circums ci, c d atoriu
este d e a mplini ntre aga le g e , ad ec de av
inea de cele legiuite . Cci, precum cel ce d in lib er,
cum era, s-a f cut s ingur sclav, nu mal pote face
ce voiece, ci se gsesce sub s tpnirea tuturor le-
gelor s clviel, as t-f e liQ e i cu legea : cnd te-ai n
s rcinat de a f ace ceva ct de mic d in lege, tu s in
gur te-ai b agat s ub jug, i i-al atras asupr-l n
tregul d es potis m. Tot ast-feliQ se ntmpl i cu mos-
cenirile b unurilor pme nte ne : cel ce nu se atinge de
nimic d in averea ls at de repos at, este n totul d is
pens at de boci ucu rl i de procese ; ear cc-I ce ar
pune mna pe ceva ct de mic, chiar d ac nu ar
rpi ntreaga avere, sa f cut res pons ab il de tot, de
i el n-a luat de ct o parte d in avere. Ast-f eliil se
ntmpl i cu legea, nu mimai pentru ceia ce am
d i* masus, d ar i pentru alt-ceva; tre b uie a se
pz i t6te ce le le g iuite . De ex emplu : circumcis iu
nea are de d ns a legat s acrif iciul i pzi rea f ile lor;
s acrif iciul earl este legat de paza d ile lor i a lo
cului rnd uit; locul e ail mit de mod uri de curire
(sacrif icii de ex piaiune), ear s acrif iciile de ex pia
iune, care preced pe col d inteiu, Introd uc earl o
puzd erie de alte i variate ob s ervri. Nu e permis a
ad uce sacrif iciil cel ne curat; nu e permis a calea
n templu, i n f ine multe de acestea. Prin o s in
gur porunc, deci, legea trce d up sine o mul
ime de alte ordinatiunT. Dac te circumcid l, si nu
* r > 1 i
n d iua a opta ; d ac al f cuto aceas ta n d iua a
opta, ns nu a f ost sacrif iciil, s au cde a f ost s a
crif iciu, nu a f ost la locul rnd uit, sa fi cde i s a
f cut la locul, ornd uit, nu s*afi ob s ervat Iote cele
legale, saQ ctote cele legiuite s-ati ob s ervat, inse
ind ivid ul n-a f ost curat, s au cla curirea lui na
ob s ervat tote cele prescrise, apoi atunci tote s unt a-
nulate i f r vre-o putere. De aceia i dice apos tolul;
d ator iu e s te a mplini ntr e ag a le g e " .
Dac legea este s tpn, mplines ce nu numai
parte d in ea, d ice, ci ntreag, ear de nu este st-
pn, atuncnici parte d in ea nu ecl inut a nd e plini.
V-aI d e pr tat d e Chr is tos ; vof , carii v6 j us
tif icai prin le ge , d in c har a-l c d ut . (Vers.
4). Deci, d up ce mal nainte a pre gtit pe aud itori,
la urm se pronun, i aratpericulul cel mal grozav.
Pe ntru c, in d ef initiv, cu ce se va alege la urm
99
100 -
cel ce i legea o calc, cci nu pote s se mntuias
c de acolo, i cade i d in Char? Ce alt va culege
de ct o ped eaps ind is pens ab il, cea d intii nepu
tnd a-1 ajuta, ear cel de al d oilea (charul) neputen-
du-1 s uf e ri?
Mrind , deci, f rica lor, i sgud uind u-li cugetele, i
artand u-li complectul nauf ragiu pe care-1 vor suf eri,
d eschid e n apropierea lor limanul cel mntuitorii al
charulul; ceia ce f ace peste tot locul, d eclarnd mn
tuirea prin char mal uor i mal s igur. Cci noi
pr in cre d ina as ce ptm s pe rana jus tif icre i In
s pir it" (Vers. 5). Nu avem nevoe de nimic d in acele
le giuite, d ice ; cci ajunge numai cred ina a ni pro
cura s piritul, ear prin s pirit jus tif icarea, cum i alte
multe b unti, Cc i In Iis us Chris tos nic i cir^-
c umc is iune a p6te ce va, nic i ne -circumcis iune a,
ci c re d ina care a s e luc r e az prin iub ir e 41
(Vers. 6). Ved l cum la urm el se asvrle n lupt
cu mal mult curaj ? Cel ce s-a imb racat n Christos,
dice, s nu se mal preocupe de acestea. Mal sus el
d icea, c circumcis iunea este vtmtore ; d ar cum
aice el o pune ca ind ef erent? Iud ef erent este pen
tru cel ce au avuto mal nainte de cred in, nu nsC
i pentru cel ce a i primito d up cred in. Privesce,
cum a scoso el, i a pus o la un loc cu ne-circumci
s iunea ; ear cred ina este aceea, carea f ace d if eren
a intre d nsele. Precum cel ce ad unlupttori pen
tru circ, nu se uit d ac s unt grb ovi, s ai crnl, ne
gri s ai alb i, cci tote acestea nu-i interes eaz cu ni
mic la ncercrile lui, ci caut numai ca s fie vn-
jol, pute rnici i cunos ctori de aceast art, tot aa
i cel ce voiesee a se nscrie n tes tamentul noi;
lips urile corporale nu-i vatm cu nimic, i nici nu-i
f olosesc, d ac nu le ar avea. Dar ce ns eamn dice-
rea : c ar e s e luc r e az pr in i ub i r e " ? Aici i-a
rnit cu o rana ad nc, prob nd u-li c d ac iub irea
lor n Christos nu este nrd cinat bine, apof aceast
iub ire s-a trans f ormat n o porti ascuns , pe unde
se pot f uria in suf letele lor tote patimile. Ceia ce
se cere, nu este numai a crede, ci a i sta n cre
d in iub ind . Ca i cum pare-c ii-ar fi d i s : daciu
b eai pe Christos d upre cum treb uia, nu ai fi d eer
tat d in lib ertate la scivie, nu afi prs it pe cel
ce va elib erat, l nal fi ins ultat pe elib eratorul vo
s tru. Mal f ace alus iune aici i la cel ce-T invid iai pe
d nii, artnd c i aceia n-ar fi cutezat a f ace a-
ceasta, d ac ar fi avut iub ire ctr d nii. Mal vo-
esce nc prin aceste cuvinte, a li corecta viaa lor.
Ale rgai b ine ; cine v-a oprit ca s nu as
c ultai d e ad e v r ? (Vers. 7). Cuvintele aceste nu
s unt a le unul om care ntreab , ci a le unul om
care nu mai scie ce s d ic, i care se bocesce n
truna. Cum, dice, vi s-a ntrerupt un d rum att de lung ?
Cine a putut sf ac aceasta? Voi carii erai s upe
riori tuturor i ve gs eai n rnd ul d as calilor, nu
ai rgmas acum nici n rnd ul d is cipolilor macar.
Ce s-a petre cut? Cine a f cut ace as ta? Tote acestea
s unt vorb ele unul acus atorid i a unuia care jlesce
mal ales, d up cum aicea i mal nainte : Cine va
f e rme cat" ?
Ac e as t nd uple c ar e nu e s te d e la ce l ce
v-a c he mat" (Vers. 8). Nu pentru aceas ta va che'
mat pe voi Christos, ca s v6 cltinai in aa mod ;
nu a legif erat el acestea ca voi s Iril caTu"
d eil. Dar ca s nu d ic cineva pote : de ce m
reti lucrul ntratta i-l ngreuied l cu vorb a? O
s ingur porunc d in lege am pciit i noi, i nen-
s pimncu attea? As cult, cum el nf ricoeaz
nu cu cele presente, ci cu cele viitore, clicend astf eliO:
P uin aluat d os pe s ce t6t f r mnt tur a" (vers.
101
9). Tot astf elitt e i cu voi, d ice; un reQ ct de mic
d ac nu e corectat, va avea o mare putere asupra
vostrg, si v6 va rentorce earl la Iud ais m, precum alua
tul dospesce f rmntare a. Eu am nc re d e re d e voi
n Domnul, c alt-nimic nu ve i c ug e ta" (Vers . 9)
Nu d ice: nu cugetai, ci nu ve i c ug e t a , adec
c v6 vei corecta ; nici nu d ice : sciti, ci am n
c re d e re " . Cred n Dumned eu, dice, i invocnd de
la el ajutoriO, am ncred ere c ve vei nd re pta. Nu
d ice apoi: am ncredere n Domnui, ci am ncre
d e re d e voi n Do mnul 11; aa c peste tot locul
el ames tec acus iunile la uu loc cu laud ele. Ca cum
pare c ar fi d is : ed cunosc d is cipulii mei, sciii a-
pol i uurina de a v6 corecta ; deci am ncredere
pe de-o-parte n Domnul nos tru Iis us Christos, carele
nu las pe nimeni s se peard , ear pe de-alta n
voL carii iute v vei putea reculege i rectiga ce
a-l perd ut. In acelai timp i i nd e amn de a pu
ne i ii s irguin, pentru c nu e pos ib il de a c
tiga ceva de la Dumned eG. d ac nu vom conlucra
i noi. Ear a ce l ce ve tulb ur , va purta pe
d e aps a, or-care va f i u. Din amnd ou prile-)
mnge, i d in acelea cu care-I ncuraja, i d in ace
lea cu care aceia-I amge a, sau li prof etizai. Tu, ns
te gndesce, cum el nicirl n-a pus numele uceloi
intrigani, ca nu prin aceas ta s d evin nc i ma
ins oleni. Ceia ce el dice, aa i este. Nu pentru c
voi nu vei cugeta nimic alt, aceia cartel s unt cau
sele amgire ! vostre, vor fi s cutii de os nd , nu, c
vor ii pe d e ps ii; cci nu e d rept ca s irguin unor;
s d evin ncurajare de rele ob iceiuri pentru alii
Ear aceas ta se f ace, pentru ca s nu mal tulb un
i pe alii. El nu a lis s implu : cel ce v tulb ur, c
rid icnd u-! vocea, a ad aos : or-care ar f i" .
J 02
1 03 -
Eu ns e , f railor, d ac pre d ic circumcis iu-
ne a, pe ntru ce mai s unt pe rs e c utat" ? (Vers, 11)
Fiind-c l d e f imau c in multe el Iud aiza, i ca un
ipocrit l pref cea pred ica, privesce cutn el l in~
timpin cu curaj, invocndu-1 pe d eni! chiar de mar-
tur!. Scii i vo, d ice, c pretex tul pers eeuiunilor
mele acesta este, c ad ec ord on a se d eparta d a
lege; d ard ac pred ic circumcis iunea, pentru ce mat
s unt pers ecutat ? Pentru nimic alta nu pot s m a-
cuse cel d intre Iud ei, de ct pentru aceas ta. Dac
ii-a! fi permis ca s cread mpre un cu ob iceiurile
lor printes c!, de s igur cnici ce! ce aQ cred ut i
nici ce! ce n-aQ ire d ut n-ar fi d e f imat, pe cel ce cu
nimic nu U-a s gud uit moravurile lor. Darce ? N-a
pred cat el ore circumcis iune a? N-a circumcis insu-!
el pe Tirnolhe iu? Ba d a, l-a circumcis. Apoi atunci
cum de dice, nu pre d ic? i de aici tu po! alia ex ac
titatea Iul Pavel. El n-a lis: cireumcis iune nu s vr
esc, ci : nu p r e d i c a d e c , nu ord on a crede in
ea. S nu o ieaceas ta, dice, t a certif icarea d in par-
te-ml a vre-unei d ogme ; am circumcis, ns nu ;>m
pred icat circumcis iunea. At unc i a nr e tat s can*
d alul c r uc e l , ad ec, se rid ic pedeca, ob s tacolul,
d ac este aa cum clicel voi. Nu atta s cand aliza
pe Iud e! crucea, ct i s cand aliza pred ica, c nu tre-
b ue a se mal s upune legilor printes c!. Ast-f eliQ bu-
n-or cnd i! aQ trit pe Stef . m nainte a sined riu-
lu! nu au d i s : cacesta se nchin celui crucif icat,
ci, c vorbesce contra lege! i contra locului celu!
s nt. i pe Iis us pentru aceasta-I acusaf t, c s tric
legea. De aceia i d ice P ave l: d ac s-a f ost pe rmis
de a se circumcid e, iat c nu mal pote fi nici o
inimiciie contra cruce! i a predice!-. Dar d ac in
fie-care di s trig contr-ne, cum de ne acns pentru
aceas ta? Contra me tocma! de aceasta s-au revoltat,
i 04
f iind-c am introd us in templu pe un necircumcis .
(Tit). Deci, ore aa de pros t s unt, d ice, cpermien-
du-se circumcis iunea, eu totui ml causez atta va-
tamare zad arnic, i pun atta ped ic crucel lu
Chris tos ? Privii, deci, i vedei c noi pentru nimic
alt nu s untem res b oil n aa mod , de ct pentru
circumcis iune. Aa de pros t am f ost ore, ca s mg
scrbesc pentru un lucru de nimic i pe alii sscan-
d alisez? A numit s cand al pe d e ca crucei, f iind-ci
cuvntul crucel aceas ta ord ona, i aceas ta mal ales
era care s cand aliza pe Iud ei, i I im pe clica de a
primi crucea, c ad ec se ord ona a se d eparta
d e ob iceiurile printes c!. Fie ca s d is par
toi cei ce ve s tr ic " (Vers. 12). Privesce, ct
e de amrt contra neltorilor ! Pe la nce putul e-
pis tolel el arunca acus aiunea contra celor nsetai,
numiridu-l f r d e minte , de d oue ori in ir: acum,
inse, d up ce i-a certat b ine i i-a corectat, se alor-
ce contra neltorilor. De aici se cuvine a vedea
voi i nelepciunea lui, cum nd e amn i cuminesce
pe acetia ca pe f iii lui, carii s unt n pos ib ilitate de
a se core cta; pe cnd pe ne ltori I taie d in rd
cin, ca pe nisce s trini i cuprini de b ole incura
b ile. Aceasta o are n vedere, cnd d ice : Va pur
ta pe d e aps a, orl-cine ar li" ; aceas ta de as eme
nea, cnd rid icnd u-s e cu tot puterea asupra lor,
i b les temnd u-l d ice Fie ca s d is par toi ce l
ce vS s t r ic " . i b ine <Jice el acest c uvnt: V6
s tric, ceia ce tiu ns eamn nimic alt, de ct c v6
revolteaz. Cel ce au prs it eara lor, i lib ertate a
i nrud irea de mal nainte, i au f ost s ilii de a c
uta erl s trine, s inguri s-au ex patriat i s-ati lips it
de Ierus alimul cel de sus, de cetatea cea lib er, f i
ind f ors al de a rtci ca nisce pris onierl i b ejenarl.
Pentru aceia I b les tem el. Ceia ce dice aa i este.
1 05 -
Nimic numl pas de acei; De omul eretic, du*
pa una i a d oua s f atuire, d e prteaza-te
(Tit. 3, 1 0); d ac voiesc, apoT nu numai circumcid-
se, ci chiar suprime-se cu totul. Dar und e s unt acel
ce au curajul de a se s uprima pe sine. atrgnd u l
b les temul asupr-li, d ef imnd i creaiunea lui Dum
nedeQ, i n acelai timp conlucrnd mpre un cu
Maniche il? Cci acetia dic c corpul este viclean i
d in materie viclean; acetia prin f aptele lor df.Q
motiv unor astf eliQ de uriciose cre d ini; acetia s unt
carii l taie memb rul genital, cci l cred de d u
man i viclean. De ct cu mal mult cuvent treb uiau ii
ca ochii s-l vatme , cci prin ochi intr pof ta n
s piritul omului. Ins nici ochii nu s unt causa i nici
vre-un alt me mb ru corporal, ci numai reaua inteni-
une. Mal mult nc. Dac nu poi tolera rf iutatea cor
pului, de ce nu tal limb a d in causa b las f imie, ma
nile d in causa rpirilor, piciorele pentru c calc pe
d rumul vicleniei i al rutel, i cu un cuvnt ntre
gul corp? Cci i aud ul desf tndu-se, de mulle-orl
a moleit s piritul, i nrile tiind atins e de un miros
plcut, aQ f ermecat cugetul, i 1-aQ aiat spre pl
ceri. Aa d ar tote s le tiem, i mnile, i pi
ciorele, i urechile, i nas ul. Dar* aceas ta e cea
magrozav nelegiuire i s mintire s ataniceasc.
Deci treb uie a corecta numai apucturile cele rgu n
rvite ale s piritului. Numai vicleanul d emon, carele
vecinic se b ucur de vrs ri de snge, l-a momit de
a-l s f rma organele trupului, ca cum creatoriul a
greit f cndu-le. Dar, d ic ii, cum se f ace ccorpul
ngrind u-se, pof ta se aprind e? Dar i n acest cas
pcatul e tot al suf letului; cci d ac corpul se ngra
nu e d in causa lui, ci d in causa s piritului; e ld ac;ir
voi ca corpul s s lb eas c, are tot puterea pentru
aceasta. Tu, ns , f aci ntocmai ca i cel ce vede o
casore care ard end n f lcri i n loc sacui pe cel
- 1 06
ce a d at f oc, nvinoves c! f lacrele, c d in causa
multor lemne as vrlite pe f oc, sau rid icat la nlime;
ns6 vina nu este a f ocului, ci a celui ce a d at foc.
Focul ni este d at pentru iluminat, nclzit i hran,
cum i pentru alte servicii de acest f elif l, nu inse
pentru ca s ard casele. Deas eminea i pof ta spre
viaa conjugal i f acerea de copil ni s-a d at nu spre
d esf rnare i curvie ; sa d at ca tu s d evii tat, i nu
curvariO ; ca svieuetlegitim cu f emeia ta, ear
nu so corupi n mod ne le giuit; pentru ca slai
d up line s emna ta, ear nu s vatml pe a altuia.
A curvi nu este res ultatul vre-unel pof te naturale, ci
e o ins ult contra na ture i; pentru c pof ta cautnu
mai promis cuitate, inse nu de acest f eliu. Acestea nu
le-am spus acum f r vre-un scop, ci spre a le avea
ca ex ord In luptele ce le vom d esf ura d up aceasta;
f cl-od at spre a ne apara de Ia nceput contra celot
ce r)ic c creaiunea lui Dumned eu este rea i viclean;
contra celor carii ls nd la o parte trnd via spiri
tului se inf uriad contra corpului nostru i-l d ef aim,
f apt, d espre care vorbesce i Apos tolul Pavel, acusnd
nu trupul, ci cugetele cele d rceti.
Voi, ns , f railor, ai f os t c he mai pe ntru
lib e rtate , numai snu ntr e b uinai lib e rtate a d e
pre te x t pe ntru c or p" {Vers. 13). De aici n colo
se pare c ntr cu cuvntul in partea moral, inse
f ace o inovaiune, ce n-a f cuto n nici una d in epis
tolele sale. In ad evr, tote epistolele lui s unt mpr
ite n d oug pri, d in care partea ntSi trateazches
tiuni d ogmatice, ear a d oua trateazdespre traiQ i
ches tiuni morale ; aici nsg ajungnd la partea moral
earl ames tec ches tiuni d ogmatice; earl s aca
de acea parte in lupta lui contra Manicheilor. Dar
ce ns eamn: Numai s nu ntr e b uinai lib e r
tate a d e pre te x t pe nt r u^e l f i 1' ? Va elib e rat Chris-
1 07 -
tos, dice, de jugul s claviei, -i v-a ls at s tpni de a
f ace ceia ce voi, nu ca s usal de putere spre rele,
ci s v6 rid icai la o mal mare f ilosof ie, pentru ca s
d ob nd ii un mal mare motiv de recompens . Fiird -c
peste tot I o j c u I el numesce legea j ug al s c lavie i i
atragere de b les tem, pentru ca s nu b nueas ccine-va
c de aceia ord on d e prtare a de lege, pre a i se
permite ca s trias c nelegiuit, nd re aptaceas tb
nuial, d icf iud : c nu purtarea s d e vin nelegiuit,
ci iub irea lor de inelepciune s d e vin mal pre sus
de lege. Le gturile (ctuele) legel sau d eslegat, e ar
eti d ic aceasta, ca noi s d evenim nu numai umilii,
ci chiar mal nlai. i cel ce curvesce, i cel ce tries ce
in f eciorie, amb ii ati ieit d in ms urele legel, ns nu
in acelai f elif l; ci unul sa pogorit Ia mal r6ti, ear
cela-l-lalt sa ridicat, la mal b ine ; unul a calcat iar
cela-l-alt a ntrecut legea. Aceasta dice i Pav<jl, c a
d eslegat jugul de as upra vostre, nu ca ss rii n sus
de b ucurie, nu ca s d ai cu piciorul, ci pentru ca
f r de jug s pii mal f rumos . Apoi arat i mod ul
prin care s ar putea reui aceas ta mal cu nles nire. i
care e acel mod ? P r in iub ir e s s e rvii unul al
tuia dice. Aid earl f ace alus iune la aceia, ccearta,
revolta, iub irea de nteetate i uurina ati f ost caus a
rtcirel lor; cci muma eresurilor i a iub irel de s t
pnire este pof ta. )ice nd ; s s e rvii unul a l t ui a " ,
a artat c r6ul de care erati b ntuii l-a luatiuce-
putul d in prostie i ngmf are , pentru care i d me
d icame ntul potrivit. Voind a s tpni pe alii v-al m-
perechiat intre v oi; el b ine, s ervii unul altuia, cci
cu chipul aces ta v6 vei reuni. Dar acest pScat el
nu-i s pune pe f a, ci pe f a arat numai d octoria,
ca ast f elif t s cunos c i pe acela. ntocmai ca i
cum proced eaz cine-.va cu cel d esf rnat, cnu-i vor
besce nimica de desf rnare, ci nd e amn necontenit la
1 08
cumptare i nelepciune. Cel ce inb esce, cum se cu
vine, pe apropele, nu nceteaz de a-I servi mal umi
lit ea fie ce .^erv. Cci precum f ocul moie ceara, tot
ast-f elii i cld ura d ragos tei imprs cie orce ngm
f are i uurtate mal iute chiar ca f ocul. Pentru aceia
nici nu dice el n mod s implu: iubii-vg unul pe altul,
ci s e rvii unul a l t u i a artnd prin aceas ta o pri
etenie mal ntins . Dup ce a d es f iinat jugul legei,
pentru ca s nu s ar n sus de b ucurie i se apuce
peste cmpl, li pune in gt un alt jug mal puternic
de ct acela, nsg mal uor n acelai timp i mult
mal plcut. Apoi artnd i succesele acestuia, dice:
Pe ntru ca ntre aga le ge n un s ingur cuve nt
se mpline s ce , ad e cIntr-ace as ta: sa iub es cl pe
aprpe le teu ca pe tine ns ui" (Vers. 14). Fiind
c a inve rtit legea n tote prile, ncheie la urm :
el b ine, d acvoiescl. dice, a mplini legea, nu te cir -
eumcid e, cci nu n circumcis mue se nd eplinete, ci in
iub ire. Prives ce cum i ascund e d urerea lui, care-1
mic ne conte nit! Dup aceas ta ntr n partea mo
ral. Iar d ac ve mucai intre voi i ve mncai,
ve d e i sa nu vnimicii unul pe a l t ul (Vers. 15).
Nu af irm f aptul ca s nu-i ingreueze, nsg-1 cunsce
petrec6ndu-se, se vede, i de aceia vorhesce cu ore-
eare nd oial. El nu <Jice: f iind-c ve mucai i v6
mncai intre vot, ci e ar d ac ve muc ai i
cele-l-alte ; i nici nu af irm, c se nimices c unii pe
alii; ci ve d e i s nu vnimic ii unul pe altul" ,
ceia ce este sf atul unul om, care se teme i se as igur,
ear nu a unuia ce acus. nc i de cuvinle el a f cut
us ntrun mod s emnif icativ, cci nu a ijlis numai ve
muc ai" , ceia ce d enot pe onnl nf uriat de mnie,
ci i ve mnc ai" , ad ecpers is tai in rgutate. Cel
ce muc -a mplinit patima mnie i lui, earcel ce
- 1 09 -
i mnnc, d prob de cea magrozavs lb tcie.
Prin vorb a de mucturi i mncri el nu inelege pe
cele corporale, ci pe cele s pirituale, care s unt cu mult
mal grozave. Nu a vtmat niel-odatatit de mult cel
ce a mncat trup omenesc, pe ct a vtmat cel ce
a nf ipt mucturile lui in suf letul altuia; cci pe ct
s uf leiul e mal respectat de ct corpul, pe att i
muctura lui e mal grozav. Ve d e i s nu vni
mic ii unul pe a l t ul . Aces tea le <Jice, pentru c
d iscord ia i lupta s unt f apte d es tructive i nimicitore
att pentru cel ce le introd uc, rt i pentru cel ce le
primesc ; aceste f apte sf ie totul, mal r6u chiar de cum
sf ie molia hainele.
De ci v6 d ic : umb lai d upre s pirit i pof ta
corpului nu o vei mplini* (Vers. 16). Iat c
arat i o alt cale, care f ace uor mplinire a vir-
tuel, i reuesce n totul la cele dise, cale, care nasce
iub irea. In ad evgr, nimic in lume* nu pote f ace pe om
de a fi iub itoriu, ca aceia de a tri s piritualminte , i
nimic nu pote convinge s piritul nos tru de a persista
:n virtute, ca puterea cea mare a iub irel. Pentru a-
ceia i d ice : umb lai d upre s pirit, i pof ta c or
pului nu o vei mpl i ni 4' . Dup ce el a spus aceia
ce prov6c b oia, acum s pune i d octoria care dru-
iesce s ntatea. Care este aceas t d octorie i care e
d eslegarea de relele mencionate, de ct numai de a
vieui d upre s pirit ? De aceia a i <Jis e l : umb lai d u
pre s pirit, i pof ta c or pului nu o vei mplini" .
Cci c or pul pof tes ce mpotr iv a s piritului i s piri
tul mpotr iv a c or pului; i ace tia s e mpotrive s c
unul altuia, cas nu f acei ceia ce ai v oi" (vers. 17).
Aici unia se arunc as upra apos tolului i dic, c el
a mprit omul In douf i pri, ca i cum omul ar fi
f cut d in dou6 s ub s tane contrare, si cu mod ul acesta
110 -
introd uce lupta corpului cu s piritul. Tnsg nu este aa
ctui de puin. Aici prin cuvntul Id pota (oap4%oc=
carne, trup) el nu numesee corpul (awj-oi), cci de ar
(f ost aa, apoi ce raiune ar avea d icerea: c c i
pof te s ce mpotr iv a s pir it ului11 ? Pof ta nu este a
corpului, ci a s piritului. i aiurea d ice S criptura:
Dore s c e i se s f ras ce s uf le tul me u (Psalm.
8 4, 2), i Ce pof te s ce s uf le tul te u i-l voiQ f ac e " ?
i earl nu me rg e d up pof ta s uf le tului tf iu;
i e ar: as t-f e lia d ore s ce s uf le tul me a" . Deci
cum dice Pavel c c or pul (aap) pof te s ce contra
s pir itului" ? El ob iclnuia a numi corp (aotpxa) nu na
tura corpului, ci reaua inteniune, precum cnd d ice:
Voi nu s unte i n c orp, ci n s pir it" i e ar:
e ar ce i ce s unt n corp, nu pot s plac lui
Dumne d e O " (Rom. 8, 9. 8 ). Dar ce vrea el s s pun
aici ? c trebue a omori corpul ? d ar chiar el care
d ice aceste cuvinte, ore nu era mb rcat cu corp ?
De s igur c inve turile i aplecrile cele rele nu
provin de la corp, ci de la d iavol, d up cum i $ice
Ioan, cap. 8 , 44. Ac e la a f os t uci^e toriU d e o-
me ni d e la nc e put " . Aa d ar ce spune el? Prin
acest cuvnt (opxa) el numesce gnd ul cel pmn
tesc, trnd av i neps toriti, ceia ce nu pote fi acu-
s ainne as upra corpului, ci vinovia s piritului le
nevit. Corpul este organ numai al s piritului, i nu
sa aucht ca cineva sd es preuiasci s uras c or
ganul, ci pe cel ce-1 ntre b uinaz rf iil. Noi nu ut' m
f erul in sine, ci urim i ped epsim pe cel ce usaz de
f er spre a ucid e omeni. Dari aceas ta este o acu-
s aid ne contra corpului, dice, cnd el numesce grea-
lele s piritului cu numele de o4p>ia. Ct pentru mine,
mrturis esc c corpul (op) este inf erior s piritului,
111
insg este i b un n acelai timp, cci inf eriorul unul
lucru b un nu pote fi rO, pe cnd rul nu este inf e
riorul b inelui, ci cu f otul contrar. Tu, inse, d acpoi
a arta vre-un rQ s vrit de corp numai, apoi acu-
s-1 ; ear d ac te ncerci a l d e f aima nuiTal d in ca
usa d enumirel, apoi ved l c vel acus a i s piritul.
Pentru ci om ps icb ics e numesce acel ce e lips it de a-
d evr, cum i s pirite viclene i rele se numes ce n gene
ral mulime a cea mare a d racilor. Pe lng aceas ta s crip
tura ob iclnuiesce a numi cu numele de apchiar mis-
teriile, ear ntre aga b is eric este numita corpul lui
Christos. Dac voiescl apoi a ved ea i f aptele ce se
svresc prin corp, s tinge s imurile cu cugetul tQ,
i vel vedea s piritul pustiQ de ori ce cunos cin, i
nimic ne mal cunos cnd , d in cele ce scie- Cci d ac
puterea lui Dumned eQ de la crearea lumel se vede
n creaturi, cum vom ved ea f r ochi ? Dac apoi
cred ina este d in cele aurite , cura vom au$i f r u-
rechl ? De as emenea i pred icarea cuvntului evan
gheliei sa f cut cu ajutoriul limb e l i a picici6relor.
Cum vor pre d ica, d aca nu se vor trimite " ?
(Rom. 10, 5) Ve<jl cum s erviciul corpului este causa
a mii de b unti? Dac nse ^ice : Corpul pof-
tesce contra s piritului" , el vorb esce aici despre
cele d ouid ei, d espre b ine i rQ, cci acestea s unt
care se mpotrives c, ear nu s piritul i corpul. Dac
corpul i s piritul ar fi contrare, sar nimici unul pe
altul, d up cum apa nimices ce f ocul, i lumina pe
ntuneric. Dac ns s piritul se ngrijesce de corp, i
mii de neajuns uri suf ere d in causa jul, numai ca s
nu se d es part de e l ; d c apoi i corpul la rnd ul
lui servesce s piritului, i prin cele cinci s imuri l in
trod uce mult cunos cin de lumea ex terior, i a
f ost creat tocmai spre a s ervi de organ al energiei
s piritului, cum ar putea ele s fie contrare i s se
- 1 1 2
lupte unul contra celu-l-alt ? Eti, inse, le vfid nu nu
mai cnu s unt contrare, ci nc ntrun mare acord i
conced nd unul altuia. Aa d ar apos tolul, nu vor-
besce d espre acestea, ca ad ec se opun unul altuia,
ci despre lupta d intre gnd urile cele b une i cele rele;
cci a voi saft a nu voi, este aciunea s piritului. De
aceia d ice: ace s te a s e mpotr iv e s c " , ad ecs nu
pe rmil s piritului de a purced e spre pof tele lui cete
rele i viclene. Aces tea Je-a dis apos tolul, ntocmai
cum f ace ped agogul saQ d as caluI, care se teme de
progres ul d is cipulilor.
Dar d e s unte i c ond ui d e s pirit, nu s un
te i s ub l e g e (vers. 18). Care pote fi aici conti
nuitatea ord inel de id ei ? Forte mare i clar. Cel
ce are s pirit, d up cum treb uie, s tinge prin el ur-ce
pof t rea i viclean; ear cel ce a s cpat de pof te,
nu are nevoe de ajutorul legel, f iind-c a d evenit cu
mult mal s uperior ord inaiunilor legel. In ad evgr, cel
ce nu se mnie , de ce are nevoe s aud : s nu
uc id l ? Cel ce nu se uit cu ochi d esf rnai, ce ne
voe are s i se s pun: s nu pr e c ur v e s c l ?
cine ore vorbesce despre f ructul pgcatulul, celui ce a scos
clin el pn i rd cina rului ? Mnia este rd cina
omorului, ear privire a Qurios este rd cina precur-
viel. De aceia d ice : S unte i c ond ui d e s pirit,
nu s unte i s ub le g e . Aici mi se pare c i ad u
ce legeo mare i ad mirab il laud , ad ec c legea
a f os t, mal nainte de pogorrea Sf . Duch, de ace
iai trie si n aceiai ord ine cu a s ntuluDuch;
< * s
ins6 pentru aceas ta nu mal e nevoe de a remnea
nc sub ped agog. Atunci de s igur ceram sub lege,
pentru ca de f ric s alungm pof tele, ne-artndu-
se nc Sf . Duch ; d ar acum cb arul f iind d at none,
i porunciudu-ni nu numai a ne d eparta de ele, ci
chiar a le vesteji cu d es vrire i a ne nla la o
via mab un, und e mal este necesitate de lege ?
Ce necesitate mal are, acel ce de la sine sveresce
chiar cele mal mari lucruri ? Filos of ul de s igur cnu
are nevoe de d ascal. Deci, de ce> dice, v6 b atjocorii
ini-vg pe voi, cci pe cnd mal nainie v6 predasel
s piritului, acum vC punei alturea cu legea?
E ar f apte le c or pului s unt inve d e rate , i
s unt ace s te a : c urvia, pre c urvia, ne c uria,
d e s f rnare a, id ololatr ia, f e rme c toriile , d um
niile , ce re le , ge los iile , mniile , g lc e vile , d esbi-
nr ile , e re s urile , pis me le , uc id e rile , b e iile , m
b uib r ile i ce le as e me ne a ace s tora, d e care ve
s pun mad inainte , pre c um am i s pus , c ce i ce
f ac une le ca ace s te a, nu vor mos c e ni mp
ria lui Dumne le Q" (Vers. 1 921). Aici s t i
se re azm cel ce acuz corpul t6u, i crede c s unt
dise acestea cu privire la d umnia i lupta d intre
corp i s pirit. Fie, deci, d up prerea vostr, curvia
i precurvia f aptele trupulu; clar d umniile, certe
le, gelos iile, glcevile, eresurile, f ermectoriile i ce-
le-l-alte, s unt res ultatul relei inteniunl numai, i d eci
cum ar putea s resulte d in corp ? Ved I, d ar, c
prin aceste cuvinte nu vorbesce de corp, ci de gn
d urile pmntes c!, care atrag pe om la pmnt? De
aceia i dice : c ce l ce f ac une le ca ace s te a,
nu v or mos c e ni mpr ia lui Dumne d e d " .
Dac aceste f apte ar fi res ultatul naturel celei rele i
viclene, ear nu al unei inte niunl rele, n zad ar a
d is : f ac , pentru c nu f ac, ci ptime s c " , ad e
c s unt s ilii de natur a f ace aa. De ce apoi cad
i d in mpria lui Dumnedert ? Eat d ar c cunu
nile i pedepsele s unt res ultatul inte niunilor b une
sau rele. Pentru aceas ta ad auge Pavel : e ar f ruc
1 1 3
1 1 4 -
tul Duhului e s te : d ragos te a, b ucuria i pacea, , .
El nu <Jice, lucrul Duchulul, ci f ructul . Aa d ar
s piritul nos tru este de prisos ? Dac e vorba numai
de d uch i de corp, und e este s piritul nostru ? Aa
d ar vorbesce pentru f iinele nensuf ieite ? Cnd f ap
tele cele rele s unt numai a le trupului i cele bune
a le d uchulul s nt, e ore suf letul omului de prisos ?
Ctui de puin; cci ab s tinena de patimi d epind e
de d ns ul. Chiar n mijlocul rului saG al b ine lui de
se gsesce, d ac f ace us de corp d up cum se cu
vine, l-a f cut pe acesta s piritual; d ar d ac se de
prteaz de Duchul Snt i se d ed pof telor rele i
viclene, s-a trans f ormat s ingur in s pirit pmntes c.
Privesce, cum el peste tot locul nu vorbesce despre
esena corpului, ci de inte niune rea, saii vice-versa.
i pentru cel numesce f ructul s piritului ? Pentru a-
aceia, cf aptele cele rele provin numai de la noi i
d in reaua inteniune, pentru care le i numesce lu
cruri, pe cnd f aptele cele b une, pe care le numesce
f ruct, nu numai de s irguina nos tr au nevoe, ci
i de iub irea de omeni a lui Dumne<JeC. Apoi urmnd
a le povesti pe acestea, pune mal ntio rd cina
b untilor, picnd : Iub ire a, b ucuria, pace a, n
d e lunga rb d are , b untate a, f acerea d e b ine ,
cre d inf a, b lnd e a, nf rnare a pof te lor. Con
tra ace s tora nu este le ge " (vers. 2 2 , 2 3). Ce ar
putea cineva ord ona unuia, care are pe lng sine
totul, cnd are un d as cal att de d e s vrii in filo-
sof ie ca d ragos te a ? Precum vizitiii cel b uni nu aCt
nevoe s ntreb uineze b iciul cnd mn caii, tot ast-
f elii s piritul reuind in virtui, nu are nevoe de
nd emnul legel. i aici el cu o f orte mare iscusin
i ntrun mod ad mirab il a scos legea, nu ca f iind
rea, ci ca inf eri6r f ilosof iel s ntului Duch. Cei ce
- 1 1 5 -
s unt al luChris tos corpul i-latt rs tignit m
pre un cu patimile i cu pof te le " (Vers. 24) Pe ntru
ca s nu d ic i i : i cine este unul ca acesta ? arat pe
cel ce reuesc a se rid ica prin f apte la ast-feliU d e
perf eciune morala. : aici prin cuvntul op$=corp,
el arat f aptele cele rele i viclene. IJnia ca acetia
nu i-ail omort corpul, pentru c in asemenea cas
cum ar fi putut tri ? ci nved ereaz prin as emenea
cuvinte ad evrata f ilosof ie. In asemenea cas pof tele
chiar de ni-ar nelinis ci intru ct-va, n zad ar n6
turb eaz, cci nu ai nici o putere. Deci f iind-c pu
terea Duchulul Snt e att de mare, noi n el vieu
im i cu el ne mule mim. Ceia ce nved ernd ad a
oge : De trim n- S pirit, s i umb lm d upre
s pirit" (Vers. 25), ad ec s ne purtm d upre legile
lui. Aceas ta ins amn s umb lm" , ad ec, s ne
mule mim cu puterea Duchulul, i snu mal cutm
vrun ad aos ore-care de la lege. Apoartnd ccel
ce introd uc circumcis iunea o f ac aceas ta numai d in
amb iiune , d ice : S nu ne f ace m iub itor i d e
s lav d e art" , ceia ce este caus a tuturor relelor,
provocnd u-ne unul pe altul" la sf ezi i certe,
pis muind unul pe altul" pentru c pis ma pro
vine d in iub irea d e-s lavd eart, i d in pis misvo-
rgsc t6te relele.
Frailor d e va cd e a vre-un om (Cap. 6, 1 ).
Fiind-c sub f orm de d ojan r acusa pentru patimi
le lor, i voia a nd e prta de la d nii s piritul d e
f ilarchie (iub ire de s tpnire), dice: Frailor d e va
cd e a vre un om" . Prives ce, c el nu dice : d e va
f ace, ci d e va cd ea ad ec, de se va ntmpla
se fie rpit de vre-o f apt rea. Voi cel d uehov-
nices cf ndreptai-1 pe unul ca ace la" . De ase
- 1 1 6
menea i aici, nu dice : pedepsii-) saQ condemnai-1 ,
ci eoriji-1 . i nu *se mrgines ce nici aici, ci artnd
c ii treb ue s fie f orte b lnd ! cu cel cd ul, ast-feliu
se pronun: Cu d uc hul. b lnd e e i" . Nu a d is :
cu b lnd e , ci cu d uchul b lnd e e l" , artnd c
i Duchulul i se pare a fi aa, i cputina de a n
d repta pe cel pgctol cu b lnd e , este un char du-
chovnicesc. Apoi ca nu cumva cel ce nd re apt pe
altul s se ngmf e, sub aceiai groz-l pune i pe
d ns ul d icnd : Pzind u-te ca s nu cad ! i tu
in is pit . Precum cel mb ogii datt ajut6re b
nesc! celor ce au nevoe, gnd indu-se ca nu cumva
s cad i ii n s rcie i s ptimeas c ca dnii,
tot aa treb uie a f ace i no. Pe ntru care el i dice
pune nd chiar caus a ; Pzind u-te ca s nu cad l
i tu n is pit Mal nteif t ia apararea celui gre
it, d icend : d e va cd e a vre-un o m , al doilea
pune pe fie-cine n f aa ceiul greit i-l povuesce
de a se purta cu d uchul b lnd e e ! ctr densul,
amintind u-l ci el este supus grealelor; pzind u-
te dice, ca s nu cazi i tu n is pit" , nvinov
ind , ad ec, mal mult pe d iavolul, de ct trnd via suf le
tului t6u, Purtai s arcina unul altuia" . Fiind-c nu
este om f r de def ecte, sf tuesce de a nu ne face
controlatoras pri al grealelor altora, ci a purta d e
f ectele apropelul, pe ntru' ca i ali! s le porte i s
le suf ere pe a le nostre. Cci precum la o cldire
petrele nu ati cu totele acelai loc, ci unele se potri
vesc i s unt proprii pentru eolare, ear nici de cum
la temelie, altele s unt potrivite pentru temelie, i nu
pe ntru eolare, tot aa i la corpul b isericel. Aceasta
o pote vedea cineva petreef indu-se i cu corpul nos
tru ; fie-care me mb ru ' l are f unciunea s a ; unul pe
altul se ngd uie, i nu cerem totul de la fie-care n
- 117
pane , s ail i de la tote la un loc. Numai concursul
comun al tuturor s usin i ntresc corpul, ca i cl
d irea. i as t-f e liu ve i mplini le ge a Iul Chr is
tos " , ad ec, cu toii vei mplini, prin ngd uina
ce o vei avea unul ctr altul. Aa de pild , cutare
este iritab il, ear tu molatic i s omnoros ; eb ine,
port, suf ere inf urierea lui cea grozav, pentru ca i
el s ' l suf ere molciunea i s omnolena t a ; i ast-
f eliO nici acela nu va grei purtat de tine, i nici tu
nu vel ad auge o greutate mal mult pe lng cole ce
al, ngd uind pe f ratele tSti. Ast-f eli deci ntin<j6n-
du vfi mna unul altuia, cnd s untei pe cale de a
cd ea, unii prin alii n comun vei mplini legea,
ear restul l va mplini fie-care cu apropele, prin
propria sa rab d are. Dar d ac nu f acei ast-f eliu, ci
fie-care se va arunca as upra apropelul i as upra de
f ectelor lui, nicl-od at nu vei reui cu ceva n ce
rinele vostre. Cci, d upre cum (nd e vorb a de cor
pul nos tru, nu putem a cere acelai serviciu de la tote
memb rele lui, cci nici corpul nu pote ex ista atunci, tot
ast-f eliil i cnd e vorb a de f rai; mare va . f i tul
b urarea i lupta, cnd vom cere totul de la fie-care
n parte, saO i in general de la toi. Cc id e so-
cote s ce c ine va ca e s te ce va, se nalpe s ine "
(Vers. 3). Aici earl rid iculis az uurina. Cel ce cre
de c este ceva, nimic nu es te ; aceasta s ingur o pro
b eaz prin o ast-f eliu de neiozie ce o d pe f a.
Fie -care s-i ce rce te ze f apta s a" . Aici arat
c e necesar de a fi controlori al vieel nostre, i
a cerceta cu s cumptate f aptele ce le s verim zil
nic, ear nu numai la s upraf a. Aa bun-or: al
f cut vrun b ine ? gndesce-te d ac nu cumva l-a!
f cut pentru vre-o s lav d eart sau pentru c al
f ost f ors at, s au d in antipatie ctr alt-cine va, sa
d in ipocrisie, sau d in vre-o alt caus ore-care ome
ne as c. Precum aurul mal ' nainte de a fi pus n to
pi tore se pare a fi s trlucit, ins e numai d up ce Ial
scos d in toc i 1-aex aminat cu ex actitate se pro
b e az d ac cu ad evf irat e aur veritab il sau f al, ast-r
f elif l se petrece i cu f aptele nost re. Cnd noi le vom
e x amina cu s cumptate , numai atunci se vor desco
peri in tot golciunea or, i ne vom ved ea res pon
s ab ili de multe f apte rele. i atunci va ave a lau
d n s ine nsu-l, e ar nu n alt ul" . Acestea le d i
ce nu ca cum le-ar legif era, ci conced nd ore-cum sl-
b ciune l omenescl. E ca cum ar li d is : este ab surd
d e s igur, de a te lud a ; d ara d acVoiescI so f aci
f -o, inse nu te lud a contra apropelul, ca Faris eul
d in Evanghelie. Cel nvat a nu f ace aa, iute se va
d eparta de a se lud a s ingur. Cel ob icinuit a se lu
d a s ingur pe sine, f r s vatme pe alii, iute se
va corecta de acest def ect. Cel ce nu se crede pe
s ine mal b un ca alii, cci aceas ta ns mn: ea-
r nu n a l t ul " ci s ingur ex aminud u-se, de i
pote pentru mome nt se mnd resce, va nceta cu tim
pul a rral f ace aceasta. i ca safli c aceasta vo-
iesce el s o dea la iveal, privesce, cum mal sus
el umilesce pe aud itoriu d icend ; He -C. ire s-i
cerceteze f apta s a, aici, inse, ad auge : c c i fie-
care-l va purta s arcina s a (Vers. 5). Aici d u
p ct se pare a pus acest raionament, ca s im-
ped ice de a se lud a contra apropelul, i n acelai
timp de a corija pe cel ce se laud , ca s nu gn
d easc de d ens ul lucruri mari, i ca s-l ad uc a se
gnd i la propriile sale greale, aps nd ast-f eliu a-
s upra consciinel lui ne' ncetat clicerea : l va pur
ta s arcina s a .
Cel nvat in cuve nt s comunice ce lui ce
nva tote cele b une " (vers. 6). Aice vorb a de
1 1 8
119 -
nvtori, cad ec treb ue as e b ucura de mult n
grijire d in partea d is cipuliior. i d in ce caus ore a
legif erat Christos aa ? Cci i n N. T. ast-f eliu e
hotrt, ca cel ce pred ic evanghelia, d in evanghelie
s trias c; i n V. Tes tament se gsesc de as eme
nea multe d is pos iiunl, d up care Leviil se b ucurai
de multe ve nituri d in partea Eb reilor. Din ce caus
d eci s aO ord onat aces tea? Nimic alt, de ct c aici
e pus mal d inainte temelia umilinil i a iub irel.
De mnitate a d id actic de multe ori Ingnf pe cel ce
o pos ed ; de aceia el re primnd ast-f eliu de apuc
turi, pune n pos iiune pe d as cal de a avea nevoe de
ajutorul d is cipuliior, ear pe acetia-I motiveaz de
a se f ace mal s printeni spre binef acepe, ex erntnd u-I
ast-f eliO de a d eveni b lnd ! ctr alii, precum s unt
b lnd ! i nd atoritori ctrd s clii lor. Pentru cd ac
nar fi aa, cum am dis, de ce pe Iud e ii ce! nerecu
nos ctor! ! hrnesce cu man n pus tiii, ear pe A-
pos tol! i-a ls at ca ceritor! ? Nu este nved erat c
de aici pregtind b untile cele mari, umilina i iu
b irea, a nvat pe d is cipul! de a nu se ruina de d s
clii lor, ce erai b atjocuril? A cere de la ali! pen
tru hrana d ilnic, se paie a fi ruinos ; ns nu se
pole dice tot aa i pentru d s cli, cnd ii cer de la
d is cipuli! lor, cu tot s inceritatea; aa c i de aici
nu puin ctig d is cipuli!, nvnd u-s e de a despre-
ui oii ce s lav. De aceia i lice : Ce l nv at s
mprtas cpe ce l ce nv a n tote ce le b une "
ad ec, s-i arate tot d rnicia ctr el. Cnd el $ice
n tote ce le b une " , la aceas ta f ace alus iune. Ni
mic s nu fie propriu a d is cipul ului. ri tote sfie
cumune, pentru c mal mar! va lua de ct d , i nc
cu att mamari, cu ct s unt ma! b une cele ceresc!
de ct cele pmntes ci. Aceas ta invedernd-o i in
alt parte, d ice a: Dac no! am s e mnat vou
1 2 0
ce le s pirituale , au e s te mare luc ru d e vom
s e ce ra d e Ia voi ce le c or porale ? (I Corinth. 9,
11). Pentru aceas ta i numesce f aptul mencionat
mpr tir e , artnd c aici e un f eliti de s chimb
reciproc, cu care ocasie i iub irea d evine cu mult
mal f erb inte i mal s tatornic. Dac d as calul caut
s ob rietatea, ei romne s tatornic in aeelal loc, pri
mind ajutore d up d e mnitatea lui. A s trui n cuvnt,
a se af la n s rcie pe rmanent, a d is preui tote cele
pmntes c!, ca la urm s at nevoe de alii, nc este
o laud mare. Dac, ns, d as calul ntrece ms ura ce
rut, apoi s ingur l vatm d emnitate a, nu pentru
c prmes ce ajutore, ci pentru c primesce f r m
s ur. Apoi, pentru ca viclenia d as calulul s nu f ac
mal lenepe d is cipul la mplinire a unor ast-f elitde
f apte b une, i de multe ori s treac cu vederea pe
un ceritoriO, s ub pretex t c el ajut d eja pe d as calul
lui, dice mal d e parte : In f acerea d e b ine s nu
ne ob os im. Aici arat i mijlocul, prin care vom
reui n f acerea de b ine, cum i ms ura generosit-
el, d icnd as t-f e lio: Nu vf i a mg i i ; Dumne -
d e a nu s e b atjoc ure s c e ; c aci ce ia ce s e amn
omul, aceia va i s ecera. Ce l ce s e amn n
c or pul seu, d in c or pul s6Q va s e ce ra s tr ic
c iune , e ar ce l ce s e amn in s pirit, d in s pi
rit va s e ce ra v ia v e c nic a (vers . 8 .9). Pre cum
se ntmpl la s e mnturi, c cel ce s eamn linte,
nu pote s secere gru, f iind c e ab s olut necesar
ca i s mna s fie de aceiai specie ca i planta
secerat, tot aa se ntmpl i cu f aptele omenescl;
n ct cel ce introd uce n corpul su mnd rie, beie
s au plceri d ob itoces cj, va secera consecinele aces
tora. i care s unt ? Os nd a, ped eapsa, ruinarea, rs ul
i altele de acest f eliQ. Sf ritul mes elor lux ose i a
b ucatelor d eliciose nu e altui, de ct ruina; cci d up
- 121
cum i ele putrezes c in s tomach i se d is trug, ast-
f eliu d is trug i d eterioreaz i corpul. Nu aa, nse,
s unt cele s pirituale, ci cu totul contrare celor corpo
rale. Gnd esce-te: al s emnat milos tenie, te ateapt
in ceriurl tesaure nepreuite i s lav vecTnic; al se
mnat nelepciune, vel primi cinste i recompens ,
laud e d in partea ngerilor i cununi nevetejite d in
partea Celui ce recompens az.
S nu ne ob os im n f ace re a d e b ine , cci
la timpul s e u vom s e ce ra, d ac a nu ne vom
mole i. Aa d ar , pn c nd av e m timp, s
f ace m b ine le c tr toi, i mal cu s ama c tr
ce i d e o c re d in cu noi" (vers. 9. 10). Pentru ca
s nu cread cineva c numai de d s cli treb uie a
ngriji i a-I hrni, ear de cel--alT a neglija, aduce
vorb a n general, i aa deschide tuturor ua Unei
ast-f eliO de amb iiuni nob ile, i att de mult ex age
reaz, n ct ord on de a milui i pe IudeO i pe E-
lin, n ord inea cuvenit, de sigur, nse a-1 milui. i
care e acea ord ine ? De a arta o mamare ngrijire
pentru cel de aceiai cred in. Ceia ce f ace i prin
alte epistole, f ace i prin aceasta, ad ec c nu vor
besce numai de a milui, ci i a tace aceas ta nentre
rupt i cu amb iiune nob il; cci vorb ele s 6mn
i s a nu ne ob os im" aceasta semnif ic. Tot-odat
f iind c a cerut un lucru mare, mencionnd de un
secericurios, pune premiul ca pos ib il de ctigat
imed iat. Cnd e vorb a de muncitorii de pment, apoi
nu numai cel ce s eamn suf ere os teneal, ci i cel
ce secer, ca unul ce lupt cu praf ul, necurenia i
ob os ala; atunci, inse, nu va fi nimic d in acestea ;
ceia ce represintnd prin cuvinte, dice : la timpul
s e u vom s e ce ra, d ac nu ne vom mole i" .
Aici, el I nd e amn i-l atrage la sine, in alt parte
nse, l silesce a f ace aceas ta curnd i-I mpinge d icend:
De ci pn cnd ave m timp, s f ace m b ine le
Dupre cum nu s untem s tpni de a s e mna ori cnd ,
de asemenea nici de a milui. Cnd va sosi timpul s
ne ducem de aicT, chiar de am voi noi de mii de ori
s miluim pe cel srac, nimic nu vom f olosi. Despre
aceas ta ni mrturis es c cele cinci f eciore neb une, care
d e i d oriauca saib unt-de-Iemn n cand elele lor, totui
liind c nu aveai cu densele milos tenie ab ond ent,
aieit, ear usa camerei de nunt sa nchis ; de
asemenea ni mrturis es ce i b ogatul nemilos tiv, care
nu a b gat n s am pe Lazar. Fiind c i acela, ca
i f eciorele, r6msese strein de ajutorul milos teniei,
nu a f ost nici el miluit, pe cnd se af la n iad , nici
de Patriarchul Ab raam i nici de alt-cineva, de i
plnge a i se ruga mult, ci a rgmas acolo, n acel
f oc grozav, f r a se b ucura de iertare. Pentru aceia
i <iice apos tolul: P n c nd ave m timp, s f a
ce m b ine le c tr tol, scpndu-eu aceasta i
de umilina iud aic. Pentru Iud ei tote f aptele resu-
tate d in f ilantropie se mrgineau ctrcel de un neam
cu d e nil/ d ar f ilosof ia charulul chiam la os pul
milos teniei pmeutul la un loc cu marea, de i arat
o mal mare ngrijire pentru cel de aceiai cred ina.
Ve d e i ce epis tol vam scris cu mna me.
Ci vor s plac cu corpul, ace ia v& s iles c
s ve circumcid e l* (vers. 11. 12). ne le gi ce du-
rere mare aps a asupra acelui f ericit suf let ! Precum
cnd cade cineva ntrun doliO sa fi n vre-o s upgrare
mare, perd end pe vre-un me mb ru d in f amilie, sad c
a s uf erit ceva neateptat, nu se linitesce nici nop-
tea, nici d iua, d in causa jale ! ce i-a cucerit s uf letul,
tot aa i f ericitul Pave l; s punnd cte-va vorb e d es
pre moravuri, el earl se ntorce la cele de mal na
inte, care mal ales I tulb urai! s piritul, d icend ast-f eliQ:
Ve d e i ce epis tol vam s cris . Aici el nimic
alta nu d a nelege, de ct c ntreaga epis tol a
1 2 2
1 2 3
scris-o s ingur, ceia ce e o mare d ovad de aute ntici
tatea epistolei. Pentru cele-l-alte epistole e s ciut c
el numai d icta, i un altul scria, cum b un-or o a-
rat in epistola clr Romani, n care pe la f ine d ice:
Ve s alut pe voi eti Te riti, c are am s cris a-
c e as t e pis tola ear epis tola aceb sta ctr Ga-
late nl a scris-o ntreag ns ui el. Aceas ta a f cut-o
f iind s ilit pe de o parte de iub irea sa ctr df inil,
ear pe de alta pentru mprs cierea b nuielelor ceior
viclene. Fiind c d umanii lui l clevetiau de lucruri
la care el nu participas e, i diceaQ c el de f apt pre
d ic circumcis iunea, n f orm insg se pref ace c nu
o pred ic, de aceia s' a vgd ut f ors at a li trimite o
epis tol scris cu propria sa mn, d epos itnd ast-
f elitt mal d inainte mrturie ns cris. Prin vorb a :
ce , ce f e liti" mi se pare c nu nelege mrime a
epis tolei, ci arat d if ormitate a lite rilor, ca i cum ar
fi d is : de si nu s unt s criitoriG eminent, totui mam
* * *
vg$ut f ors at a vg scrie insu-ml eti, ca s as tup gu
rile clevetitorilor. Ci v or s plac cu c orpul,
aceia v& s ile s c s a v circumcid e l, numai ca
s nu s uf e re pe rs e c uiunl pe ntru c ruc e a Iul
Chr is tos (vers. 12). Aici arat c ii nu de b un voe
o suf gr aceasta, ci f ors al: pentru care chiar se pare
c ii ia apgrarea, procurnd u-li ocasiune de a f ugi de
acel ne ltori i a-I prs i nc grab nic. Ce ns eamn
s plac cu c or pul ? As e b ucura de cinstea o-
me nilor, a pros pera naintea lor. Fiind cii eraQ luai
in rs de Iud ei, c saf l le pd at de moravurile prin
tesc!, apoi pentru ca s nu fie acus al de aceasta,
dice, voiesc a ve vtma, a vg ciunti corpul vos
tru. ca ast-feliti prin corpul vos tru s vg jus tif i
cai nainte a lor. Aces tea le (Jicea apos tolul, artnd
c ii nu li f ceai pentru s lava lui Dumned eQ, ca i
cum parc ar fi dis : nu este aici vorb a d e pietate,
1 2 4
ci tote le f ac d io amb iiune omeneasc, ca s plac
necred incioilor, i s i arate c de i cred incioi,
ii cu tote acestea l ciuntesc corpul, i pref er a res
pinge pe Dumned eQ, ca s plac omenilor. Aceas ta
e s emnif icaia cuvintelor : a plc e a cu corpul' *.
Apoi artnclu-li c i pentru o altcauss unt lips ii
de ori ce iertare, earl ' I mus tr i dice cii ord on
a f ace aceas ta nu numai pentru plcerea altora, ci
i pentru s atisf acerea s lave i lor celei dearte. Pentru
" are i ad aoge: ca s s e laud e n c orpul v os tr u
ca unia ce se cred de d s cli, ear voi d is cipulil lor.
i care e prob a ? i nic i ii nu pze s c le g e a" ,
ice. Cu ad e vrat ; ns chiar de ar fi pzit-o, totui
eraQ d e mni de os nd , d ar acum insu-l scopul lor
e corupt. Mie , ns f i, s nu-mi f ie a me lud a,
cea Domnului nos tru Iis us
corjtoriQ in f aa lume ! i la cel ne cre d incioi; n ce-
riur, ns, i naintea cred incioilor e o s lav nespus
de mare. i s rcia n lume e b atjocoritore, pentru
noi, ins , e o mnd rie ; de as emenea i a fi cineva
njos it multora se pare de rs, noi, ns , ne f lim cu
aceasta. Tot ast-feliQ i crucea Domnului e pentru noi
o laud mare. i nu dice, eu nu m laud , s au nu
voiesc a m lud a, ci mie s nu f ie " , ca i cum
pare c ar alunga una d in ab s urd iti, i a cerut a-
jutorul lui Dumned eQ pentru ca s reuasc. Darce
anume este laud a crucel? C ad ec Chris tos a luat
pentru mine chip de rob , i a ptimit tote pentru
mine rob ul, d umanul i ne re cunos ctoriul; ns, atta
ma iub it, in ct a primit a se pred a pe s ine b les te
mului. Sar putea ore egala ceva cu acest act mre ?
Cci d ac s ervitorii gndes*. de d enil lucruri mari,
cnd s unt lud ai de s tpnii lor, cum nu treb ue a ne
lud a noi, cnd s tpnul i Dumne zeul cel ad evrat
Aces t f apt se pare a fi batjo-
nu se ruineaz a fi crucif icat pentru noi ? Decnic
noi nu ne ruinm de ngrijirea lui cea nespus pen
tru noi* El nu sa ruinat de a se crucif ica pentru
tine, i tu te ruinezi de ngrijirea lui cea ne mrgi
nit ? Dar aceas ta e cea mal mare ne b unie ; tocmai
pentru aceasta treb ue a te mnd ri mal ales. P r in
care lume a s a re s tignit mie i eQ l ume l " . Prin
cuvutul lume " el nelege aici nu ce nul, nici p
mntul, ci lucrurile pmntes ci, laud a de la omeni,
pompa, slava, b ogia i tote cele-l-ate ce se cred
s trlucite. Aces tea tote, dice, s unt morte pentru mine.
Ast-f eliu treb ue s fie chretinul i o ast-ieliU de voce
treb ue s pronune tot-deauna. i nc nu se mulu-
mesce cu mod ul de mortif icaiune de mal nainte, ci
ad aoge i un altul picnd : i eti lume l" , f cnd a-
lus iune ia o nd oit mortif icare, ca cum ar fi dis : i
aceles unt pentru mine morte, i eti pentru densele,
i nici cpot a mb irui saO a mlua n s tpnire ;
i ele s unt morte, i niceti nule d oresc. Nimic nu
este mal f ericit ca aceas t mort. if icatiune, si numai
* .
ea este temelia vieef ericite. Nic i c irc umc is iune a
p6te ce va i nic i ne c irc umc is iune a, ci f ptur a
ce a no u; i ci v or umb la d upre r e g ula a-
ce as ta, pace pre s te d e nli i mila, i pre s te
Is r ailul lui Dumne d e t i (vers. 15. 16). Al vlut pu
terea cruce, la ctnlime la rid icat? Nu numai c
Iucmrile lumel aQ murit n el tote, ci s a artat nccu
mult mal s uperior vieecelei vechi. i ce se pote egala
cu aceasta? Cel ce alt d at era n stare sse sf ie pe el
d in caus acircumcis iunel, b a chiar s sf ie i pe alii, pe
acela tocmai l-a convins crucea lui Christos de a p
rs i circumcis iunea, i a o pune pe aceiai treapt
cu ne-circumcisiunea, i a cuta s af le lucruri stre
ine si parad ox e si maore sus de ceriurl. F ptur
noua" el numesce purtare a nos trg att as upra tap^
telor f cute d eja, ct i as upra celor viitore. In pri
vina f aptelor sverite se ex plic prin aceia, c spi
ritul nos tru nvechit i mb trnit n pgcate, prin b o
tez s-a renoit f r de veste, ca i cum s-ar fi creat
d in noQ, pentru care i d orim viaa cereasc; n
privina celor viitore, nse, prin aceia c i ceriul, i
pme ntul i ntreaga f ptur se va pref ace n nestri-
cciune, mpre un cu corpurile nostre. S nu-mi vor
besc! de circumcis iune, dice, care Ia urm nu pote
inf luena cu nimic ; cum se va mai putea d estinge
ea cnd tote vor fi pref cute ? Caut, nstf , cele no
u a le pharulu. Ce-ce caut cele a le charulu, se
vor b ucura i de pace i de f ilantropie, i iprin-
cipalmente vor fi numii cu numele de is railul lu!
Dumne d e ; pe cnd cel ce vor cugeta cele contrare,
chiar de ar fi ns cui d in Is rail i ar purta pe buze
aceas t d enumire, totui au cd ut d in tote acestea,
d iu af initatea cu Is rail voiu s dic. Principalmente
aceia se pot numi Is railiI, carii pzesc aceas t re
gul, carii n f ine se d eprteaz de cele vechi, i ur
mres c cele a le charulu.
Earf t mal mult nime ni s nu ms upe r e " ,
(Vers. 17) Nu vorbesce acestea ca un om necjit i ab tut
de suprare, cci cel ce pref era f ace i a rb d a totul
pentru d f scipul, cum ar fi f ost pos ib il de ast-dat
de a se molei i a cd e a? Cel ce d ice : s true s -
ce tla timp i f ar t imp" (II Timoth. 4, 2)> i
P ote c li va d a Dumne d e u c unotina ad e
v r ul ui i-I va s c pa d in curs a d iav olul ui" .
(Ib id em 2 , 2 5 . 26), pentru ce ore dice acestea ? Pentru a
reprima cugetul lor cel trnd vit ; pentru a-I b ga in
mar mare f ric, aa c nepenind b ine legile puse
de el, s nu i fie permis nicl-odat de a le mica
d in locul lor. Cc i e u port pe c or pul me a sem-
1 2 6
1 2 7 -
ie le Domnului Iis us " . Nu d ice : le am, ci le
DOrt , ca i cum se ngnf cel ce au luat trof ee
n rCsboiu, satt cel ce port d ecoraiunl mprtes ei,
le i aceas ta nc se pare a fi b atjocur in f aa o-
nenilor- El, ins , se mnd rece de ranele ce le avea,
i tocmai ca s old aii purttori de s tind ard , aa i el
se b ucura purtnd pe corpul lui rane. i de ce ore
dice el aceste vorb e ? E ca cum ar fi d is : iat c
prin aceste s emne eu m6 jus tif ic mal s trlucit de ct
ar f ace or-ce voce, saQ orl-ce cuvnt. Aceste rane
s lob od d in ele o voce mal as cuit ca a trmb ie i la
urechele acelor ce m6 contrariaz i d ic c eu ' ml
as cund cred ina, i c le vorb esc acestea numai ca
s plac omenilor. Cnd cineva vede un s old at ieind
d in rnd , plin de snge i cu mii de rane pe corp,
de s igur c nu-i va jud eca ca f ricos saf l trd toriQ
cci el port pe corpul lui s emnele i prob a bravu-
rel. i in privina me, dice, tot aa s jud ecai. Da
c cineva voiesce ca s aud apologia me i s cu-
nos c prerea me, apoi vad ranele de pe corpul
meii, care constituesc prob a cea mal evid enti mai
s uperior de ct orl-ce alt prob saii vorb e. Ince*
p6ndu-l epis tola cu trans f ormarea lui f r de veste,
a artat cu tot claritatea convingerea lui sincer,
er acum cnd te rmin epistola a artat pericplele
resultate d in aceas t cred in. i pentru ca s nu
<jjic cineva, c el n ad e vr s-a trans f ormat n urma
unei cugetri seriose i d repte, d ar c nu a remas
n aceleai convingeri, apoi ca sprob eze ccu ad everat
a remas s tatornic in convingerile sale, ad uce ca mr
turii is pitele, prime jd iile i ranele lui. Dup aceia
justif icnd u-se cu claritate pentru tote, i artnd c
cele dise pnacum nu aii prove nit d in vre-o mnie
saQ d is pre ctr ii, ci are ctr d enil iub ire prin-
asc s tatornic, l nebee cuvntul cu o rugciune
plin de mii de b unti i d ice : Char ul Domnu-
- 1 2 8
lui nos tru Iis us Chris tos f ie cu s piritul vo
f railor, Ami n. " (Vers. 18). Cu acest cuvnt (
urm el a s igilat tote cele d inainte. Nu d ice nu
cu vot, ci cu s piritul vos tru" , atrAgend-I d ii
tele corporale, pretutind enea aratnd ; li bine-fai
luI ' DumrtedeO, i amintind u-li charul care s-a
vre d nicit i care aO f ost suf icient a-I: :ote d in
cirea Iud aiceas c. Precum a primi s >iritul n-a
d in causa s rciei legel mosaice, ci pentru jus t
rea prin cred in, tot aa i a s tpm s piritul n
f ace prin circumcis iune, ci tot prin aj itorul char
Pentru ate e a a nche iat s f tuirea pri i rugciun-
minind i de char i de s pirit, numind u-I tot-o
i f rai, si rugnd pe Dumned eG de a se b ucura
contenit e aceste b unti. Cuvintele aces tea sui
o rugciune cum i o nvtur complect, ntot
ca un zidiO d uplu primprejurul lor. i o nvg
care s li aminte as c tote b untile de care saQ
curat, I putea s-I in n cred ioile bisericeT, <
i o rugciune care invoc charul i ins is t de a
mne a cq d enil, nu-i ls a ca s piritul lor sse ab
Aces t s pirit f iind cu d enil, oti ce nelciune
pare nainte a unor ast-f eliu de cred ini d repte, (
d ispare pralul n f aa vntului.

S-ar putea să vă placă și